You are on page 1of 58

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................

24
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
Ch−¬ng 2
THIÕT KÕ WEBSITE B»NG FRONTPAGE 2003
§1. Tæng quan vÒ FrontPage.
1. Giíi thiÖu FrontPage.
FontPage lµ mét phÇn mÒm n»m trong bé Microsoft Office, dïng ®Ó t¹o ra c¸c trang
web và qu¶n lý c¸c trang web ®¬n gi¶n, hiÖu qu¶ mµ kh«ng cÇn kiÕn thøc vÒ lËp tr×nh.
Víi viÖc hç trî mét th− viÖn c¸c mÉu ®å ho¹, c¸c tiÖn Ých ®−îc thiÕt kÕ mang tÝnh
chuyªn nghiÖp cao, c¸c tÝnh n¨ng phøc t¹p, c¸c phÇn tö ®éng... ng−êi dïng cã thÓ tù
t¹o ra c¸c trang Web nh− nh÷ng nhµ ph¸t triÓn Web ®Çy kinh nghiÖm mµ kh«ng cÇn
biÕt vÒ HTML - mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Ó t¹o Web. Ngay c¶ ®èi víi nh÷ng ng−êi ®·
cã kiÕn thøc vÒ HTML, th× víi sù kÕt hîp cña FrontPage còng gióp t¹o ra nh÷ng trang
Web theo nh÷ng yªu cÇu cao h¬n mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng.
2. Khëi ®éng vµ tho¸t FrontPage.
2.1. Khëi ®éng.
1. Click nót lÖnh Start.
2. Click All Programs (hoÆc Programs).
3. Click Microsoft Office, sau ®ã click Microsoft Office FrontPage 2003.
Khi khëi ®éng xong, FrontPage sÏ tù ®éng më mét trang web tr¾ng. Ta cã thÓ b¾t
®Çu so¹n th¶o trang web.

Thanh Views
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................25
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2.2. C¸c chÕ ®é quan s¸t mµn h×nh.
Trªn thanh Views:
Click nót lÖnh Design ®Ó më ra mµn h×nh thiÕt kÕ, n¬i ta cã thÓ t¹o, tr×nh bµy,
chØnh söa néi dung cña trang Web.
Click nót lÖnh Code ®Ó xem m· HTML cña trang web ®ang t¹o.
Click nót lÖnh Split ®Ó chia mµn h×nh thµnh hai phÇn: phÇn trªn lµ trang chøa
m· HTML vµ phÇn d−íi lµ trang chøa phÇn thiÕt kÕ.
Click nót lÖnh Preview ®Ó xem tr−íc trang web sÏ xuÊt hiÖn trong tr×nh duyÖt.
2.3. Tho¸t.
Më menu File, chän Exit.
§2. T¹o trang web míi
1. CÊu tróc Website.
Website lµ tËp hîp c¸c trang web cã liªn quan víi nhau. Trªn mçi website cã mét
trang gäi lµ trang chñ.
Trang chñ lµ trang ®−îc ng−êi sö dông nh×n thÊy ®Çu tiªn khi truy cËp vµo website.
Tõ trang chñ cã thÓ truy cËp ®Õn c¸c trang kh¸c trªn cïng mét site hoÆc c¸c site kh¸c
th«ng qua c¸c liªn kÕt.
Ngoµi trang chñ, website cßn c¸c trang kh¸c gäi lµ c¸c trang con. Mét trang con cã
thÓ liªn kÕt víi trang chñ hoÆc mét trang con kh¸c.
Sau khi t¹o xong website, ta cã thÓ ®−a lªn mét m¸y cã hç trî Web Server cho
nh÷ng ng−êi sö dông Internet hoÆc Intranet truy cËp.
2. T¹o mét trang web míi dùa trªn mÉu cã s½n.
4. Më menu File, click New.

5. Trªn task pane New, trong phÇn New page, chän mét trong c¸c c¸ch sau:
§Ó t¹o trang Web tr¾ng, click Blank Page.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................26
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§Ó t¹o trang Web tõ mét trang Web cã s½n, click From existing page, t×m ®Õn
vÞ trÝ vµ click vµo trang Web ®ã, cuèi cïng click Create New.
§Ó t¹o trang Web tõ mét mÉu cã s½n cña Microsoft FrontPage. Thùc hiÖn tiÕp
c¸c b−íc 3 vµ 4 d−íi ®©y.
Click More page templates. Hép tho¹i Page Templates xuÊt hiÖn.

6. Trªn hép tho¹i Page Templates, click chän icon mÉu trong tab General vµ xem
tr−íc mÉu ®ã trong vïng Preview. Khi chän ®−îc mÉu th× click OK ®Ó chÊp
nhËn.
7. Mét trang web dùa trªn mÉu võa chän ®−îc t¹o ra. Ta tiÕn hµnh chØnh söa, sau
®ã l−u l¹i.
Chó ý. Trong b−íc 3, ngoµi tab General, cßn cã c¸c tab kh¸c còng chøa c¸c trang
mÉu nh−: My Templates (c¸c trang mÉu cña t«i), Frames Pages (c¸c trang mÉu sö
dông Frame), Style Sheets (c¸c trang mÉu sö dông Style Sheet). C¸c b¹n cã thÓ chän
c¸c tab nµy ®Ó chän trang mÉu.
3. §Þnh d¹ng trang Web.
§Ó b¾t tay vµo thiÕt kÕ trang Web, ta cÇn ®Þnh d¹ng mét sè thuéc tÝnh cho trang
Web.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................27
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3.1. §æi tiªu ®Ò cho trang Web.
Tiªu ®Ò nµy sÏ xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò cña tr×nh duyÖt khi kh¸ch ghÐ th¨m
website vµ còng sÏ xuÊt hiÖn trªn thanh liªn kÕt (sÏ nãi ë phÇn sau). §Ó thay ®æi tiªu
®Ò, ta thùc hiÖn nh− sau:

1. Më trang Web ë chÕ ®é Design, click menu Format, chän Properties. Hép
tho¹i Page Properties xuÊt hiÖn.

2. Chän tab General.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................28
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Gâ tiªu ®Ò cña trang trong « Title.
4. Click OK.
3.2. §æi lÒ cho trang Web.
MÆc ®Þnh, FrontPage thiÕt lËp lÒ cho trang Web lµ 15 pixels. B¹n cã thÓ thay ®æi c¸c
th«ng tin nµy. B»ng c¸ch:
1. Më trang Web ë chÕ ®é Design, click menu Format, chän Properties. Hép
tho¹i Page Properties xuÊt hiÖn.

2. Chän tab Advanced.
3. Thay ®æi c¸c thiÕt lËp vÒ lÒ trong vïng phÝa d−íi Margins.
4. Click OK.
4. L−u trang Web.
1. Trªn thanh c«ng cô Standard, click vµo nót lÖnh Save . Hép tho¹i Save As
hiÖn ra:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................29
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

2. §Ó thay ®æi tiªu ®Ò cho trang web, click nót lÖnh Change title ®Ó më hép tho¹i
Set Page Title.

3. Gâ tiªu ®Ò cho trang trong « Page title, sau ®ã click OK.
4. Trë vÒ hép tho¹i Save As, gâ tªn tËp tin ë « File Name.
5. Click vµo mòi tªn ë Save in ®Ó chän vÞ trÝ l−u trang web.
6. Click nót lÖnh Save ®Ó ®ãng hép tho¹i Save As.
Chó ý. NÕu l−u lÇn thø hai trë ®i th× kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c b−íc tõ 2 ®Õn 6 n÷a.
Bμi tËp thùc hμnh
1. T¹o mét trang web sö dông mÉu Freqently Asked Questions vµ l−u lªn ®Üa víi
tªn lµ Hoi_Dap.htm vµ tiªu ®Ò lµ Hái & §¸p.
2. T¹o mét trang web sö dông mÉu Normal Page, l−u lªn ®Üa víi tªn lµ Index.htm
vµ tiªu ®Ò lµ TRANG CHñ víi néi dung nh− sau:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................30
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

5. T¹o mét website dùa trªn mÉu cã s½n.
1. Më menu File, click New.

2. Trªn task pane New, trong phÇn New Web site, click vµo liªn kÕt More Web
site templates. Hép tho¹i Web Site Templates xuÊt hiÖn:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................31
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

3. Click vµo icon mÉu website trong thÎ General vµ ®äc giíi thiÖu vÒ mÉu trong
phÇn Description.
4. Chän vÞ trÝ l−u website trong phÇn Options b»ng mét trong hai c¸ch:
Gâ ®−êng dÉn ®Çy ®ñ.
Click vµo nót lÖnh Browse ®Ó chän folder.
5. Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Web Site Templates.
6. NÕu chän mÉu chän trong B−íc 3 cÇn thªm th«ng tin, FrontPage sÏ xuÊt hiÖn
Wizard yªu cÇu cung cÊp thªm th«ng tin. Chän c¸c th«ng tin cÇn bæ sung, click
Next ®Ó chuyÓn sang b−íc kÕ tiÕp hoÆc click Finish ®Ó hoµn tÊt viÖc cung cÊp
th«ng tin bæ sung.
7. Mét website míi dùa trªn mÉu ®· chän ®−îc t¹o ra.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................32
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

8. Trªn thanh Views, click nót lÖnh Navigation ®Ó chuyÓn vÒ chÕ ®é Navigation.
T¹i ®©y, ta sÏ nh×n thÊy toµn bé cÊu tróc cña website (b¶n ®å c¸c trang trong
website).

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................33
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
9. §Ó chØnh xem hoÆc chØnh söa trang web nµo ta bÊm kÐp vµo trang ®ã trong chÕ
®é nµy.
10. Mét website t¹o theo mÉu sÏ cã tr−íc mét sè trang. Ta cã thÓ thªm hoÆc bít c¸c
trang nµy tïy theo nhu cÇu cô thÓ.
6. §ãng vµ më l¹i trang web.
§Ó ®ãng trang web (kh«ng tho¸t FrontPage) ta thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:
§ãng trang web ®ang lµm viÖc: Më menu File, chän Close.
§ãng c¶ website ®ang lµm viÖc (gåm tÊt c¶ c¸c trang cña website ®ã): Më
menu File, chän Close Site.
Chó ý. NÕu ®ãng trang web mµ ch−a l−u, FrontPage sÏ ®−a ra th«ng b¸o nh¾c nhë.
NÕu l−u l¹i th× click Yes.
NÕu kh«ng l−u th× click No.
NÕu hñy bá lÖnh ®ãng th× click vµo Cancel.
§Ó më trang web (®· ®ãng) ta tiÕn hµnh nh− sau:
1. Më menu File, vµ chän mét trong hai c¸ch sau:
§Ó më trang web ta click vµo Recent Files, sau ®ã click vµo tªn tËp tin cña
trang web cÇn më.
§Ó më c¶ website ta click Recent Sites, sau ®ã click vµo tªn website cÇn më.
2. NÕu trang web cÇn më kh«ng cã trong danh s¸ch th× ph¶i click vµo nót lÖnh
Open trªn thanh c«ng cô Standard ®Ó më hép tho¹i Open.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................34
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Trªn hép tho¹i nµy, click vµo mòi tªn ë Look in ®Ó chän vÞ trÝ cña tËp tin, click
vµo tªn tËp tin cÇn më vµ cuèi cïng click vµo nót lÖnh Open. NÕu trang web n»m
trong mét website nµo ®ã th× c¶ website sÏ ®−îc më ra vµ tÊt nhiªn më lu«n
trang web ®ã.
7. Xem tr−íc trang web.
§Ó xem tr−íc trang web, thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:
NÕu chØ muèn xem tr−íc trang ®ang thiÕt kÕ, click vµo nót lÖnh Preview trªn
thanh Views. §Ó trë vÒ chÕ ®é thiÕt kÕ, click nót lÖnh Design.
NÕu muèn xem tr−íc toµn bé website, click vµo nót lÖnh Preview in Internet
Explore 6.0 . Khi ®ã, mét cöa sæ cña tr×nh duyÖt ®−îc më ra cïng víi
website, khi kh«ng xem n÷a th× ®ãng cöa sæ tr×nh duyÖt ®Ó trë vÒ FrontPage.
§3. ®Þnh d¹ng v¨n b¶n trong trang
§Ó ®−a v¨n b¶n vµo trong trang web hoµn toµn t−¬ng tù nh− so¹n th¶o v¨n b¶n trong
Word. C¸c thao t¸c chän v¨n b¶n, xãa v¨n b¶n, sao chÐp v¨n b¶n vµ di chuyÓn v¨n b¶n
còng t−¬ng tù Word. Ngoµi ra, FrontPage còng cã c¸c tÝnh n¨ng kh¸c tu¬ng tù Word
nh− t×m kiÕm, thay thÕ, kiÓm tra lçi chÝnh t¶, ng÷ ph¸p, …
1. §Þnh d¹ng cho ký tù.
1.1. §æi Font ch÷.
1. Chän phÇn v¨n b¶n muèn thay ®æi font.
2. Click vµo mòi tªn bªn ph¶i hép Font trªn thanh
Formatting ®Ó më danh s¸ch font.
3. Chän font ch÷ muèn sö dông.
1.2. §æi cì ch÷.
1. Chän phÇn v¨n b¶n muèn thay ®æi cì ch÷.
2. Click vµo mòi tªn bªn ph¶i hép Font Size trªn thanh c«ng cô
Formatting ®Ó më danh s¸ch cì ch÷.
3. Chän mét cì ch÷ trong danh s¸ch hoÆc gâ mét sè tõ 1 ®Õn 36. Chän Normal nÕu
muèn sö dông cì ch÷ mÆc ®Þnh.
1.3. §æi mµu ch÷.
1. Chän phÇn v¨n b¶n muèn thay ®æi mµu ch÷.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................35
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. NÕu muèn ®æi thµnh mµu ch÷ ë Font Color th× click vµo nót ®ã. NÕu
muèn ®æi thµnh mµu ch÷ kh¸c th× click vµo mòi tªn bªn ph¶i hép Font Color vµ
chän mµu ®Ó ®æi.
1.4. §æi d¸ng ch÷.
1. Chän phÇn v¨n b¶n muèn thay ®æi.
2. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c (trªn thanh c«ng cô Formatting):
§Ó t¾t më ch÷ ®Ëm, click nót lÖnh Bold .
§Ó t¾t më ch÷ nghiªng, click nót lÖnh Italic .
§Ó t¾t më g¹ch ch©n, click nót lÖnh Underline .
Chó ý. Tõ môc 1.1 ®Õn 1.4 ®−îc tËp trung trong hép tho¹i Font. §Ó më hép tho¹i
nµy ta click vµo menu Format, chän Font.

2. §Þnh d¹ng cho ®o¹n.
2.1. C¨n lÒ cho ®o¹n v¨n b¶n.
1. Chän c¸c ®o¹n v¨n b¶n cÇn c¨n lÒ.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................36
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. Thùc hiÖn mét trong c¸c thao t¸c (trªn thanh c«ng cô Formatting):
§Ó c¨n th¼ng lÒ tr¸i, click vµo nót lÖnh Align Left .
§Ó c¨n gi÷a, click vµo nót lÖnh Center .
§Ó c¨n th¼ng lÒ ph¶i, click vµo nót lÖnh Align Right .
§Ó c¨n th¼ng hai lÒ, click vµo nót lÖnh Justify .
2.2. Thay ®æi Indent.
Indent lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ lÒ tr¸i (hoÆc lÒ ph¶i) ®Õn néi dung cña v¨n b¶n trong
trang Web.
1. Chän c¸c ®o¹n v¨n b¶n cÇn thay ®æi.
2. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c (trªn thanh c«ng cô Formatting):
§Ó t¨ng Indent tr¸i, click vµo nót lÖnh Increase Indent . Mçi lÇn click,
Indent sÏ tù ®éng t¨ng 1,27cm.
§Ó gi¶m Indent tr¸i, click vµo nót lÖnh Decrease Indent . Mçi lÇn click,
Indent sÏ tù ®éng gi¶m 1,27cm.
2.3. §Þnh d¹ng b»ng Style.
1. Chän c¸c ®o¹n v¨n b¶n muèn sö dông Style.
2. Trªn thanh c«ng cô Formatting, click vµo mòi tªn bªn ph¶i hép Style
®Ó më danh s¸ch c¸c Style.
3. Chän mét kiÓu Style.
2.4. §Þnh d¹ng b»ng c¸ch sö dông hép tho¹i.
1. Chän phÇn v¨n b¶n muèn ®Þnh d¹ng.
2. Click menu Format, chän Paragraph. Hép tho¹i Paragraph xuÊt hiÖn.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................37
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau ®Ó ®Þnh d¹ng:
§Ó c¨n lÒ cho ®o¹n v¨n b¶n, chän trong danh s¸ch Alignment.
§Ó thay ®æi Indent cho ®o¹n v¨n b¶n, nhËp c¸c gi¸ trÞ d−íi phÇn Indentation.
Bao gåm: Before text (tr−íc v¨n b¶n); After text (sau v¨n b¶n); Indent first
line (Indent tr¸i cho dßng dÇu tiªn).
§Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n, nhËp c¸c gi¸ trÞ trong trong vïng phÝa
d−íi Spacing, bao gåm: Before (c¸ch ®o¹n tr−íc ®ã); After (c¸ch ®o¹n sau
®ã). §Æc biÖt, Line spacing lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng.
3. T¹o Bullet and Numbering.
3.1. T¹o mét danh s¸ch ®¬n gi¶n.
1. Chän c¸c ®o¹n v¨n b¶n dïng lµm danh s¸ch.
2. Trªn thanh c«ng cô Formatting, chän mét trong hai thao t¸c:
§Ó t¹o danh s¸ch dïng ký hiÖu ®Çu ®o¹n: click nót lÖnh Bullets .

§Ó t¹o danh s¸ch dïng sè thø tù ®Çu ®o¹n, click nót lÖnh Numbering .

3.2. Thay ®æi kiÓu Bullets hoÆc Numbering cña mét danh s¸ch.
1. Chän c¸c ®o¹n v¨n b¶n cña danh s¸ch.
2. Trªn menu Format, chän Bullets and Numbering. Hép tho¹i List Properties
xuÊt hiÖn. (NÕu b¹n ®ang sö dông mét theme th× tab Plain Bullets sÏ kh«ng cã).
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................38
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

§Ó thay ®æi kiÓu Bullets lµ h×nh ¶nh th× chän tab Picture Bullets, sau ®ã chän
Specify Picture, click vµo Browse vµ t×m tËp tin h×nh ¶nh dïng lµm Bullets.
HoÆc c¸c b¹n còng cã thÓ chän Use pictures from current theme ®Ó sö dông
Bullets cña theme (theme lµ g× vµ sö dông nh− thÕ nµo sÏ ®−îc giíi thiÖu trong
mét bµi kh¸c), c¸ch nµy sÏ tù ®éng chän Bullets mµ theme ®· thiÕt lËp.

§Ó thay ®æi kiÓu Bullets lµ mét ký tù th× ta chän tab Plain Bullets, chän mét
kiÓu trong danh s¸ch.
§Ó thay ®æi kiÓu Numbering th× chän tab Numbers, sau ®ã chän mét kiÓu vµ
®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ b¾t ®Çu ®¸nh sè t¹i « Start at.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................39
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

3. Click OK ®Ó chÊp nhËn.
4. KÎ khung vµ t« nÒn.
4.1. KÎ khung.
1. Trong chÕ ®é Design, chän ®èi t−îng cÇn kÎ khung (v¨n b¶n, h×nh ¶nh, …).
2. Click menu Format, chän Borders and Shading. Hép tho¹i Borders and
Shading xuÊt hiÖn. Chän tab Borders.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................40
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Chän d¹ng khung cÇn t¹o trong vïng Setting:
Default: MÆc ®Þnh.
Box: T¹o khung xung quanh ®èi t−îng.
Custom: Tïy chän.
4. Chän kiÓu kÎ khung trong danh s¸ch Style.
5. Chän mµu cho khung trong hép Color.
6. Chän ®é lín cña khung trong hép Width.
7. Trong vïng Preview, cho b¹n xem tr−íc h×nh d¸ng cña khung sÏ ®−îc t¹o ra.
Ngoµi ra, nã cßn cho phÐp b¹n tù ®iÒu chØnh l¹i khung b»ng c¸ch click chuét vµo
c¸c nót lÖnh ®Ó T¹o hoÆc Xãa bá ®−êng t−¬ng øng.
8. Trong phÇn Padding, dïng ®Ó thiÕt lËp kho¶ng c¸ch tõ khung ®Õn ®èi t−îng.
4.2. T« nÒn.
1. Trong chÕ ®é Design, chän ®èi t−îng cÇn t« nÒn (v¨n b¶n, h×nh ¶nh, …).
2. Click menu Format, chän Borders and Shading. Hép tho¹i Borders and
Shading xuÊt hiÖn. Chän tab Shading.

3. §Ó t« mµu cho ®èi t−îng, chän trong vïng Fill:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................41
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
Background color: Mµu nÒn.
Foreground color: Mµu ch÷.
4. §Ó chän ¶nh lµm ®Ó t« nÒn, chän trong vïng Patterns. Click Browse ®Ó t×m ¶nh
lµm nÒn vµ thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh kh¸c cho nÒn.
Bμi tËp thùc hμnh
1/ Tr×nh bµy l¹i trang web Index.htm nh− sau:

2/ T¹o mét trang web vµ l−u víi tªn lµ TLTK.HTM víi tiªu ®Ò lµ Tµi liÖu tham kh¶o
víi néi dung vµ tr×nh bµy nh− sau:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................42
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§4. ChÌn vμ ®Þnh d¹ng h×nh ¶nh
1. ChÌn Clip Art.
1. Click vµo trong trang n¬i muèn chÌn h×nh ¶nh.
2. Më menu Insert, chän Picture, vµ sau ®ã chän Clip Art.
3. Trªn task pane Clip Art, trong hép Search, gâ mét tõ hoÆc côm tõ miªu t¶ ng¾n
gän vÒ h×nh ¶nh muèn chÌn.
4. Click nót lÖnh Go.
Chó ý. Ta cã thÓ giíi h¹n ph¹m vi t×m kiÕm b»ng c¸ch chän c¸c bé s−u tËp cô thÓ
trong hép Search in, hoÆc chän kiÓu tËp tin trong hép Result should be tr−íc khi click
vào nót lÖnh Go.
5. Dïng thanh cuén trong task pane ®Ó t×m h×nh ¶nh, click vµo h×nh ¶nh ®Ó chÌn
vµo trong trang web.
6. Click vµo nót Close trªn task pane ®Ó ®ãng.
7. Click vµo nót lÖnh Save trªn thanh c«ng cô Standard ®Ó l−u thay ®æi cña trang
web. Khi l−u, cã thÓ cã hép tho¹i Save Embedded Files xuÊt hiÖn, yªu cÇu chän
tªn vµ vÞ trÝ l−u h×nh ¶nh. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau:

§Ó ®æi tªn tËp tin, click vµo nót lÖnh Rename, sau ®ã gâ tªn míi vµ bÊm phÝm
Enter ë bµn phÝm.
§Ó ®æi vÞ trÝ l−u tËp tin (l−u vµo folder Image ch¼ng h¹n), click vµo nót lÖnh
Change Folder. Hép tho¹i File Open xuÊt hiÖn yªu cÇu chän tªn Folder cÇn
l−u vµo.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................43
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
8. Click nót lÖnh OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Save Embedded Files.
2. ChÌn h×nh ¶nh tõ mét tËp tin.
1. Më trang web ë chÕ ®é Design vµ click vµo vÞ trÝ muèn chÌn h×nh ¶nh.
2. Click nót lÖnh Insert Picture from File trªn thanh c«ng cô Standard. Hép
tho¹i Picture xuÊt hiÖn.

3. Click vµo Look in ®Ó t×m folder chøa c¸c tËp tin h×nh ¶nh.
4. Click vµo tªn tËp tin h×nh ¶nh ®Ó chän h×nh ¶nh.
5. Click vµo nót lÖnh OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Picture.
6. Click vµo nót lÖnh Save trªn thanh c«ng cô Standard ®Ó l−u thay ®æi cña trang
web. Khi l−u, cã thÓ cã mét hép tho¹i th«ng b¸o lµ c¸c tËp tin h×nh ¶nh ®· ®−îc
l−u vµo cïng mét folder chøa trang web. Click OK.
3. Xãa h×nh ¶nh.
§Ó xãa h×nh ¶nh, click vµo h×nh ¶nh ®Ó chän, sau ®ã bÊm phÝm Delete ë bµn phÝm.
4. Thay ®æi kÝch th−íc h×nh ¶nh.
1. Click vµo h×nh ¶nh ®Ó chän h×nh ¶nh. C¸c nóm (handles) xuÊt hiÖn quanh h×nh
¶nh cho biÕt h×nh ¶nh ®· ®−îc chän.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................44
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

2. Click vµ gi÷ nót tr¸i chuét vµo c¸c handle ®Ó thay ®æi.
5. Quay vµ lËt h×nh ¶nh.
1. BÊm nót ph¶i chuét vµo h×nh ¶nh vµ chän Show Pictures Toolbar. Thanh c«ng
cô Pictures xuÊt hiÖn. NÕu thanh c«ng cô nµy ®· xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh th× bá
qua b−íc nµy.

2. Click nót lÖnh Rotate Left 90
0
(quay tr¸i) hoÆc nót lÖnh Rotate Right 90
0
(quay ph¶i) trªn thanh c«ng cô Pictures.
3. Click nót lÖnh Flip Horizontal (lËt ngang) hoÆc Flip Vertical (lËt däc)
trªn thanh c«ng cô Pictures.
6. Thay ®æi ®é t−¬ng ph¶n, s¸ng tèi cña h×nh ¶nh.
1. NÕu thanh c«ng cô Pictures kh«ng xuÊt hiÖn th× bÊm nót ph¶i chuét vµo h×nh
¶nh vµ chän Show Pictures Toolbar.
2. Trªn thanh c«ng cô Pictures, ®Ó:
§iÒu chØnh ®é t−¬ng ph¶n: click nót lÖnh More Contrast (t¨ng ®é t−¬ng
ph¶n) hoÆc Less Contrast (gi¶m ®é t−¬ng ph¶n).
§iÒu chØnh ®é s¸ng, tèi: click vµo nót lÖnh More Brightness (t¨ng s¸ng)
hoÆc Less Brightness (gi¶m s¸ng).
7. C¨n lÒ cho h×nh ¶nh.
T−¬ng tù nh− c¨n lÒ cho v¨n b¶n, ta cã thÓ sö dông c¸c nót lÖnh Align Left, Align
Right, Center.
8. Chän vÞ trÝ tuyÖt ®èi cho h×nh ¶nh.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................45
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
1. NÕu thanh c«ng cô Pictures kh«ng xuÊt hiÖn th× bÊm nót ph¶i chuét vµo h×nh
¶nh vµ chän Show Pictures Toolbar.
2. Trªn thanh c«ng cô Pictures, click nót lÖnh Position Absolutely .

3. §Ó di chuyÓn h×nh ¶nh: ®−a chuét vµo biªn, gi÷ nót tr¸i chuét vµ kÐo ®Ó di
chuyÓn h×nh ¶nh ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt.
9. Líp c¸c h×nh ¶nh.
Trong tr−êng hîp cã nhiÒu h×nh ¶nh n»m chång lªn nhau, ta cã thÓ chän thø tù xuÊt
hiÖn c¸c h×nh ¶nh. H×nh ¶nh nµo n»m d−íi sÏ bÞ h×nh ¶nh n»m trªn che khuÊt. §Ó thay
®æi thø tù c¸c h×nh ¶nh:
1. Chän h×nh ¶nh cÇn thay ®æi vÞ trÝ.
2. Trªn thanh c«ng cô Pictures, ®Ó:
Di chuyÓn lªn phÝa tr−íc 1 líp: click vµo nót lÖnh Bring Forward .
Di chuyÓn xuèng phÝa sau 1 líp: click vµo nót lÖnh Send Backward .
Bμi tËp thùc hμnh
T¹o mét trang web cã tªn lµ ALBUM.HTM víi tiªu ®Ò Album ¶nh cã néi dung
nh− h×nh d−íi ®©y:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................46
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§5. tr×nh bμy khung, nÒn, ©m thanh
1. Chän mµu nÒn vµ mµu ch÷.
B¹n cã thÓ chän mét mµu bÊt kú lµm mµu nÒn, hoÆc cã thÓ sö dông mét h×nh ¶nh
lµm mµu nÒn. Khi chän mµu nÒn th× nªn thay ®æi mµu ch÷ sao cho hai mµu nµy t−¬ng
ph¶n nhau nÕu kh«ng sÏ rÊt khã nh×n. NÕu sö dông Themes th× c¸c thao t¸c sau sÏ
kh«ng thùc hiÖn ®−îc mµ ta ph¶i sö dông mét ph−¬ng ph¸p kh¸c.
1.1. Sö dông nÒn lµ mét mµu.
1. Më menu Format, chän Background. Hép tho¹i Page Properties xuÊt hiÖn:

2. Trªn tab Formatting. click vµo mòi tªn cña tr−êng Background.
3. Click chän mµu muèn sö dông (hoÆc click More Colors ®Ó chän mµu kh¸c).
4. §Ó x¸c ®Þnh mµu ch÷, ta lµm t−¬ng tù trong tr−êng Text (v¨n b¶n b×nh th−êng)
vµ c¸c tr−êng Hyperlink (Hyperlink – Liªn kÕt b×nh th−êng; Visited hyperlink
– Liªn kÕt khi ®· ®−îc xem; Active Hyperlink – Liªn kÕt hiÖn t¹i).
5. Click OK.
1.2. Sö dông nÒn lµ mét h×nh ¶nh.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................47
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§Ó thay cho mét mµu lµm nÒn, ta cã thÓ sö dông mét h×nh ¶nh lµm nÒn. NÕu h×nh
¶nh qu¸ nhá, FrontPage sÏ t« ®Çy cöa sæ b»ng c¸c h×nh ¶nh ®ã theo h×nh thøc l¸t g¹ch
(tiled).
1. Trªn menu Format, chän Background. Hép tho¹i Page Properties xuÊt hiÖn.
2. Trªn tab Formatting, click chän check box Background Picture.
3. T×m h×nh ¶nh mµ b¹n muèn dïng lµm nÒn, click nót lÖnh Browse. Hép tho¹i
Select Background Picture xuÊt hiÖn.
4. T×m folder chøa h×nh ¶nh, chän h×nh ¶nh vµ click nót lÖnh Open.
5. §−êng dÉn cña h×nh ¶nh sÏ xuÊt hiÖn trong tr−êng, click OK.
2. T¹o khung bao quanh h×nh ¶nh.
1. Trong chÕ ®é Design, click vào h×nh ¶nh mµ b¹n muèn thªm khung ®Ó chän nã.
2. Më menu Format vµ chän Properties. Hép tho¹i Picture Properties xuÊt hiÖn.

3. Trªn tab Appearance, trong tr−êng Border thickness, gâ mét sè hoÆc click vµo
mòi tªn lªn, xuèng ®Ó t¨ng / gi¶m gi¸ trÞ ®é lín cña khung, vµ click OK.
Chó ý. Cã thÓ thay ®æi kiÓu khung b»ng c¸ch:
Më menu Format, chän Border and Shading.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................48
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

Trªn thanh c«ng cô Pictures, click nót lÖnh Bevel .
3. Thªm ®−êng kÎ ngang.
3.1. Thªm ®−êng kÎ ngang.
1. Click vµo trang web t¹i vÞ trÝ muèn chÌn ®−êng kÎ ngang.
2. Më menu Insert vµ chän Horizontal Line.
3.2. Thay ®æi thuéc tÝnh cña ®−êng kÎ ngang.
1. BÊm kÐp vµo ®−êng kÎ ngang ®Ó më hép tho¹i Horizontal Line Properties.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................49
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. §Ó thay ®æi kÝch th−íc cña ®−êng kÎ ngang, chän trong phÇn Size, bao gåm:
Width (ChiÒu réng) vµ Height (ChiÒu cao).
3. §Ó thay ®æi vÞ trÝ cña ®−êng kÎ ngang, chän trong phÇn Alignment, bao gåm:
Left (n»m bªn tr¸i); Center (n»m chÝnh gi÷a); Right (n»m bªn ph¶i).
4. §Ó thay ®æi mµu s¾c, click vµo mòi tªn cña hép Color vµ chän mét mµu.
5. Click OK ®Ó chÊp nhËn.
4. Sö dông ©m thanh nÒn.
B¹n cã thÓ sö dông ©m thanh lµm nÒn ®Ó khi kh¸ch ghÐ th¨m website cã thÓ nghe
®−îc ©m thanh ®ã. Ngay khi më trang lµ ©m thanh ®−îc ph¸t ra, tuú theo thiÕt lËp cña
b¹n mµ ©m thanh cã thÓ ®−îc ph¸t 1 lÇn, nhiÒu lÇn hoÆc liªn tôc cho ®Õn khi kh¸ch rêi
trang web ®ã. §Ó ®−a ©m thanh nÒn vµo trang web, ta tiÕn hµnh nh− sau:
1. Më trang web ë chÕ ®é Design.
2. Më menu Format vµ chän Background. Hép tho¹i Page Properties xuÊt hiÖn.
3. Click chän tab General.

4. Click nót lÖnh Browse...
5. ChuyÓn ®Õn tËp tin ©m thanh mµ b¹n muèn sö dông vµ click vµo ®ã. Click nót
lÖnh Open.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................50
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
6. ChØ ®Þnh sè lÇn ph¸t tËp tin ©m thanh ®ã trong « Loop, hoÆc cho ph¸t liªn tôc
b»ng c¸ch click chän check box Forever.
7. Click OK.
5. ChÌn video vµo trang Web.
1. Click vµo vÞ trÝ mµ b¹n muèn video clip xuÊt hiÖn trong trang web.
2. Më menu Insert, chän Picture, vµ chän Video.
3. ChuyÓn tíi vµ chän tËp tin video mµ b¹n muèn chÌn, sau ®ã click nót lÖnh Open.
4. Mét h×nh ¶nh cña tËp tin video ®−îc hiÓn thÞ, bÊm nót ph¶i chuét vµo h×nh ¶nh
nµy vµ chän Picture Properties.
5. Chän sè lÇn play b»ng c¸ch gâ mét sè trong Loop; hoÆc ®Ó play liªn tôc, chän
check box Forever.
6. §Ó play ngay khi trang web xuÊt hiÖn, click On file open. §Ó xem khi kh¸ch
®−a chuét qua h×nh ¶nh chøa video, click On mouse over.
7. Click OK.
Chó ý. Video kh«ng thÓ play ®−îc trong chÕ ®é Design, ®Ó xem tr−íc, chän nót
lÖnh Preview trªn thanh Views.
Bμi tËp thùc hμnh
ChØnh söa l¹i tËp tin ALBUM.HTM nh− h×nh sau:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................51
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§6. T¹o c¸c liªn kÕt.
1. T×m hiÓu vÒ liªn kÕt (link).
Mäi liªn kÕt ®Òu gåm 2 phÇn: phÇn link source (nguån link) – v¨n b¶n, h×nh ¶nh,
hay mét nót bÊm ®Ó kh¸ch truy cËp website cã thÓ click vµo ®ã – vµ URL - ®Þa chØ cña
trang ®−îc liªn kÕt ®Õn khi kh¸ch click vµo link.
NÕu link source lµ v¨n b¶n, nã th−êng xuÊt hiÖn d−íi d¹ng g¹ch ch©n vµ cã mét mµu
duy nhÊt trªn c¶ trang web. Khi b¹n ®−a trá chuét vµo mét link (v¨n b¶n hoÆc h×nh
¶nh), trá chuét biÕn thµnh h×nh bµn tay chØ.
2. T¹o liªn kÕt ®Õn c¸c trang Web kh¸c trªn Internet.
1. Chän ®èi t−îng (v¨n b¶n hoÆc h×nh ¶nh) dïng lµm link.
2. Click nót lÖnh Insert Hyperlink trªn thanh c«ng cô Standard. Hép tho¹i
Insert Hyperlink xuÊt hiÖn:

3. NÕu b¹n biÕt URL cña trang sÏ link tíi th× gâ vµo « Address vµ bá qua b−íc sau.
4. NÕu b¹n kh«ng biÕt ®Þa chØ cña trang web sÏ link, click vµo nót lÖnh Browse the
Web. Trªn cöa sæ tr×nh duyÖt, chän trang web muèn dïng lµm link. BÊm phÝm
Alt-Tab ®Ó trë vÒ hép tho¹i Insert Hyperlink.
5. Click vµo OK trong hép tho¹i nµy ®Ó t¹o link.
Chó ý. Trong chÕ ®é Design, muèn chuyÓn tíi URL cña link, b¹n gi÷ phÝm CTRL,
®ång thêi click vµo link source.
3. T¹o link ®Õn trang web trong website cña b¹n.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................52
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
1. Sau khi t¹o c¶ hai trang web, më trang sÏ t¹o link, chän ®èi t−îng dïng lµm link.
2. Click nót lÖnh Insert Hyperlink trªn thanh c«ng cô Standard. Hép tho¹i
Insert Hyperlink xuÊt hiÖn.
3. Trªn hép tho¹i nµy, sö dông c¸c nót lÖnh Current Folder (folder hiÖn t¹i),
Recent Files (c¸c tËp tin võa sö dông), Browse Pages (t×m c¸c trang) hoÆc Look
in (t×m trong) ®Ó chuyÓn ®Õn folder chøa trang web mµ b¹n muèn link tíi.
4. Trong danh s¸ch c¸c tËp tin, click vµo tªn tËp tin cña trang web muèn t¹o link
tíi, sau ®ã click OK.
Chó ý. NÕu tËp tin mµ b¹n chän kh«ng ph¶i lµ mét trang web, khi click vµo link,
tr×nh duyÖt sÏ hiÖn hép tho¹i File Download hái b¹n c¸ch xö lý tËp tin ®ã (B¹n mu«n ë
hay l−u tËp tin nµy?):

Download vÒ m¸y tÝnh cña kh¸ch (click nót lÖnh Save) hay më ngay trong tr×nh
duyÖt (click nót lÖnh Open). NÕu link lµ mét ®Þa chØ Email, khi click vµo sÏ më
ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− gióp b¹n cã thÓ göi th− cho ®Þa chØ ®ã.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................53
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
4. T¹o liªn kÕt ®Õn vÞ trÝ kh¸c trong trang.
Link kh«ng ph¶i lóc nµo còng liªn kÕt ®Õn mét trang web kh¸c. Trong nh÷ng trang
dµi vµ phøc t¹p, mét link cã thÓ liªn kÕt ®Õn mét vÞ trÝ nµo ®ã trªn trang. Nh÷ng link
nµy lµm viÖc nh− mét Bookmark (®¸nh dÊu trong mét cuèn s¸ch).
4.1. T¹o Bookmark.
1. Click vµo vÞ trÝ trªn trang web n¬i b¹n muèn link tíi.
2. Më menu Insert vµ chän Bookmark. Hép tho¹i Bookmark xuÊt hiÖn.

3. Gâ tªn cña bookmark trong tr−êng Bookmark name vµ click OK.
4.2. Xãa mét bookmark.
1. Më menu Insert vµ chän Bookmark. Hép tho¹i Bookmark xuÊt hiÖn.
2. Click vµo bookmark muèn xãa trong danh s¸ch Other bookmark on this page.
3. Click nót lÖnh Clear.
Chó ý. NÕu muèn chuyÓn ®Õn bookmark trªn trang, ë B−íc 3 ta click vµo nót lÖnh
Go to.
4.3. T¹o liªn kÕt ®Õn mét bookmark.
1. Chän ®èi t−îng dïng lµm link, sau ®ã click nót lÖnh Insert Hyperlink. Hép
tho¹i Insert Hyperlink xuÊt hiÖn.
2. Trong thanh Link to, click Place in This Document.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................54
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

3. Trong danh s¸ch c¸c bookmark, click vµo tªn cña bookmark mµ b¹n muèn link
tíi. Click OK.
5. Thay ®æi link.
1. Trong chÕ ®é Design, bÊm kÐp vµo link muèn chØnh söa ®Ó chän.
2. Click nót lÖnh Insert Hyperlink.
3. Thay ®æi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt trong hép tho¹i Edit Hyperlink.
4. Click OK.
6. Xãa bá link.
1. Trong chÕ ®é Design, bÊm kÐp vµo link muèn bá ®Ó chän.
2. Click nót lÖnh Insert Hyperlink ®Ó më hép tho¹i Edit Hyperlink.
3. Click nót lÖnh Remove Link trªn hép tho¹i Edit Hyperlink, vµ click OK.
7. B¶n ®å ¶nh (hotspot).
B¶n ®å ¶nh lµ mét ¶nh cã chøa nhiÒu hyperlink. Mét b¶n ®å ¶nh ®−îc thiÕt kÕ tèt lµ
b¶n ®å ®−a l¹i ®−îc cho ng−êi dïng mét sù h×nh dung trùc quan vÒ n¬i ®−îc trá tíi t¹i
chÝnh hyperlink .ThÝ dô b¶n ®å ¶nh cña mét c«ng ty du lÞch sÏ lµ mét b¶n ®å c¸c vïng
®Þa lý – lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm cã tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch cña c«ng ty. B»ng c¸ch nhÊn
chuét vµo mét ®Þa ®iÓm nµo ®Êy trªn b¶n ®å, kh¸ch hµng cã thÓ theo c¸c hyperlink vµ
®−îc xem mét topic giíi thiÖu vÒ c¸c kh¸ch s¹n còng nh− c¸c ho¹t ®éng du lÞch hÊp
dÉn ë ®Þa ®iÓm trá tíi. Hay mét doanh nghiÖp cã mét b¶n ®å ¶nh vÒ c¸c s¶n phÈm cña
hä. NhÊp chuét vµo h×nh ¶nh mét s¶n phÈm, nh÷ng m« t¶ vÒ s¶n phÈm ®ã sÏ ®−îc hiÖn
lªn.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................55
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
FrontPage bao gåm mét giao diÖn hoµn chØnh ®Ó t¹o b¶n ®å ¶nh. Ng−êi dïng chØ
viÖc chÌn ¶nh vµo trang, sau ®ã sö dông c¸c lÖnh trªn thanh c«ng cô Pictures ®Ó t¹o
c¸c hotspot. Hotspot lµ c¸c vïng trªn ¶nh ®−îc chØ ra ®Ó mang hyperlink.
7.1. T¹o c¸c hospot.
1. Click chuét vµo h×nh ¶nh dïng lµm hostpot ®Ó chän h×nh ¶nh.
2. NÕu thanh c«ng cô Pictures kh«ng xuÊt hiÖn th× bÊm nót ph¶i chuét vµo h×nh
¶nh vµ chän Show Pictures Toolbars.
3. Trªn thanh c«ng cô Pictures:
§Ó vÏ mét h×nh ch÷ nhËt, click nót lÖnh Rectangle Hostpot . §−a chuét
tíi vÞ trÝ muèn ®Æt trªn ¶nh, gi÷ nót tr¸i vµ kÐo ®Ó vÏ.
§Ó vÏ mét h×nh trßn, click nót lÖnh Circular Hostpot . §−a chuét tíi vÞ trÝ
muèn ®Æt trªn ¶nh, gi÷ nót tr¸i vµ kÐo ®Ó vÏ.
§Ó vÏ mét h×nh ®a gi¸c bÊt kú, click nót lÖnh Polygonal Hostpot . §−a
chuét tíi vÞ trÝ muèn ®Æt trªn ¶nh, click chän c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c. BÊm kÐp
nót tr¸i chuét ®Ó kÕt thóc vÏ.
4. Khi vÏ xong, hép tho¹i Insert Hyperlink tù ®éng më ra. TiÕn hµnh t¹o liªn kÕt
nh− b×nh th−êng.
Bμi tËp thùc hμnh
Söa l¹i trang web HOI_DAP.HTM cã néi dung nh− h×nh d−íi ®©y, trong ®ã sö dông
c¸c 3 liªn kÕt trong mét trang vµ 3 hotspot trªn h×nh ¶nh liªn kÕt ®Õn 3 trang kh¸c:
INDEX.HTM, ALBUM.HTM vµ TLTK.HTM

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................56
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
§7. B¶ng vμ thao t¸c trong b¶ng.
1. Giíi thiÖu.
Víi Microsoft Office FrontPage 2003, b¹n cã thÓ t¹o c¸c trang Web cã bè côc râ
rµng b»ng c¸ch sö dông c¸c b¶ng (tables).
2. ChÌn b¶ng.
C¸ch 1. Sö dông nót lÖnh:
1. Click vµo nót lÖnh Insert Table trªn thanh c«ng cô Standard.
2. Di chuyÓn chuét (kh«ng click hoÆc gi÷ nót chuét) ®Ó chän sè cét vµ sè hµng. Khi
®¹t ®−îc sè cét vµ sè hµng mong muèn, click nót tr¸i.
C¸ch 2. Sö dông hép tho¹i:
1. Më menu Table, chän Insert, vµ chän Table. Hép tho¹i Insert Table xuÊt hiÖn:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................57
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. Trong tr−êng Rows, gâ sè hµng cña b¶ng.
3. Trong tr−êng Columns, gâ sè cét cña b¶ng.
4. Click OK hoÆc bÊm phÝm Enter.
3. Trén t¸ch c¸c « trong b¶ng.
3.1. Trén c¸c «.
1. Chän c¸c « cÇn trén.
2. Click menu Table, chän Merge Cells.
3.2. T¸ch c¸c «.
1. Chän c¸c « cÇn t¸ch.
2. Click menu Table, chän Split Cells. Hép tho¹i Split Cells hiÖn ra.

3. Chän c¸ch t¸ch:
NÕu t¸ch theo cét th× chän Split into columns vµ gâ sè cét trong tr−êng
Number of columns.
NÕu t¸ch theo hµng th× chän Split into rows vµ gâ sè hµng trong tr−êng
Number of rows.
4. Click OK.
4. Thªm «, hµng, cét vµo mét b¶ng.
4.1. Thªm mét «.
1. Trong chÕ ®é Design, ®Æt ®iÓm chÌn trong «, n¬i mµ b¹n muèn thªm.
2. Click menu Table, chän Insert, vµ sau ®ã chän Cell.
4.2. Thªm hµng.
1. Trong chÕ ®é Design, ®Æt ®iÓm chÌn t¹i vÞ trÝ muèn thªm.
2. Click menu Table, chän Insert, vµ sau ®ã chän Rows or Columns. Hép tho¹i
Insert Rows or Columns hiÖn ra.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................58
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

3. Click Rows, vµ gâ hoÆc chän sè hµng mµ b¹n muèn trong tr−êng Number of
rows.
4. D−íi Location, chØ ®Þnh vÞ trÝ mµ b¹n muèn thªm: Above selection (thªm phÝa
trªn hµng ®ang chän) hoÆc Below selection (thªm phÝa d−íi hµng ®ang chän).
4.3. Thªm cét.
1. Trong chÕ ®é Design, ®Æt ®iÓm chÌn t¹i vÞ trÝ b¹n muèn thªm.
2. Click menu Table, chän Insert, vµ sau ®ã chän Rows or Columns. Hép tho¹i
Insert Rows or Columns xuÊt hiÖn.
3. Click Columns, vµ gâ hoÆc chän sè cét trong tr−êng Number of columns.
4. D−íi Location, chØ ®Þnh vÞ trÝ mµ b¹n muèn thªm cét: Left of selection (thªm vÒ
bªn tr¸i cét ®ang chän) hoÆc Right of selection (thªm vÒ bªn ph¶i cét ®ang
chän).
5. Xãa «, hµng, cét, b¶ng.
5.1. Xãa «.
1. Trong chÕ ®é Design, chän c¸c « mµ b¹n muèn xãa.
2. BÊm nót ph¶i chuét trong vïng chän, vµ click Delete Cells.
5.2. Xãa hµng.
1. Trong chÕ ®é Design, chän c¸c hµng mµ b¹n muèn xãa.
2. BÊm nót ph¶i chuét trong vïng chän, vµ click Delete Rows.
5.3. Xãa cét.
Trong chÕ ®é Design, chän c¸c cét mµ b¹n muèn xãa.
BÊm nót ph¶i chuét trong vïng chän, vµ click Delete Columns.
5.4. Xãa b¶ng.
1. Trong chÕ ®é Design, chän c¸c cét mµ b¹n muèn xãa.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................59
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
BÊm nót ph¶i chuét trong vïng chän, vµ click Delete Cells.
6. Thay ®æi kÝch th−íc trong b¶ng.
6.1. Thay ®æi kÝch th−íc cho mét b¶ng.
1. Trong chÕ ®é Design, bÊm nót ph¶i chuét vµo b¶ng vµ chän Table Properties.
Hép tho¹i Table Properties xuÊt hiÖn. (T−¬ng tù hép tho¹i Insert Table).
2. ChØ ®Þnh ®é réng cña b¶ng b»ng c¸ch chän check box Specify width, vµ chän In
pixels hoÆc In percent, sau ®ã gâ gi¸ trÞ cho ®é réng cña b¶ng trong «.
3. ChØ ®Þnh chiÒu cao cña b¶ng b»ng c¸ch chän check box Specify height, chän In
pixels hoÆc In percent, vµ gâ gi¸ trÞ cho chiÒu cao cña b¶ng trong «.
Chó ý.
NÕu mét b¶ng ®−îc ®Æt kÝch th−íc theo pixels th× kÝch th−íc ®ã lµ mét h»ng
sè, trong tr×nh duyÖt nã sÏ hiÖn ra ®óng kÝch th−íc ®ã.
NÕu mét b¶ng ®−îc ®Æt kÝch th−íc lµ percentage th× kÝch th−íc ®ã lµ t−¬ng ®èi,
trong tr×nh duyÖt nã tÝnh theo sè phÇn tr¨m chiÒu réng (chiÒu cao) cña cöa sæ
tr×nh duyÖt.
NÕu kh«ng chØ ®Þnh chiÒu réng vµ chiÒu cao, kÝch th−íc cña b¶ng sÏ phô thuéc
vµo néi dung cña nã.
6.2. Thay ®æi kÝch th−íc « (hµng, cét).
1. Trong chÕ ®é Design, chän c¸c « (hµng, cét) cÇn thay ®æi kÝch th−íc.
2. BÊm nót ph¶i chuét trong vïng ®· chän vµ click Cell Properties, hép tho¹i Cell
Properties xuÊt hiÖn.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................60
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. ChØ ®Þnh ®é réng cña b¶ng b»ng c¸ch chän check box Specify width, vµ chän In
pixels hoÆc In percent, sau ®ã gâ gi¸ trÞ cho ®é réng cña b¶ng trong «.
4. ChØ ®Þnh chiÒu cao cña b¶ng b»ng c¸ch chän check box Specify height, chän In
pixels hoÆc In percent, vµ gâ gi¸ trÞ cho chiÒu cao cña b¶ng trong «.
Chó ý. NÕu néi dung trong « (hµng, cét) lín h¬n kÝch th−íc do b¹n chØ ®Þnh, th×
kÝch th−íc cña « (hµng, cét) sÏ ®iÒu chØnh thÝch hîp b»ng c¸ch lÊy kÝch th−íc lín nhÊt
cña néi dung trong c¸c « (hµng, cét) ®ã lµm kÝch th−íc cho « (hµng, cét).
7. Thay ®æi nÒn (background) cho c¸c «.
1. Trong chÕ ®é Design, chän c¸c « cÇn thay ®æi thuéc tÝnh.
2. Click menu Table, chän Table Properties, sau ®ã chän Cell. Hép tho¹i Cell
Properties hiÖn ra.
3. D−íi Background, chän mét trong 2 c¸ch sau:
7.1. Chän mét mµu lµm background.
1. Trong danh s¸ch Color, chän mét mµu.
7.2. Chän mét h×nh ¶nh lµm background.
1. Chän check box Use background picture.
2. Click Browse, t×m tËp tin h×nh ¶nh dïng lµm background, sau ®ã click Open.
§8. X©y dùng mét Website
Trong FrontPage, b¹n cã thÓ dÔ dµng t¹o ra mét bé s−u tËp c¸c trang web, chÌn c¸c
hyperlink ®Ó liªn kÕt chóng l¹i víi nhau thµnh mét website. Tuy nhiªn, khi cÇn thay ®æi
(thay ®æi Theme ch¼ng h¹n), b¹n ph¶i thay ®æi l¹i tõng trang, ®iÒu nµy lµm mÊt rÊt
nhiÒu thêi gian. C¸ch hay nhÊt ®Ó t¹o website lµ sù dông c«ng cô qu¶n lý website cña
FrontPage. ViÖc nµy sÏ lµm cho cÊu tróc c¸c trang Web cña b¹n ®−îc qu¶n lý dÔ dµng,
bè côc râ rµng vµ dÔ hiÓu.
1. T×m hiÓu Website.
1. Trªn thanh Views, click nót lÖnh Navigation.
2. Khi ®ã website ®−îc hiÓn thÞ trong chÕ ®é Navigation. §Ó hiÖn hoÆc Èn c¸c
nh¸nh, click vµo dÊu + hoÆc dÊu -.
3. §Ó xem vµ chØnh söa trang web trong chÕ ®é Design, bÊm kÐp vµo biÓu t−îng
cña trang.
4. §Ó chuyÓn ®æi cÊu tróc c©y theo chiÒu ngang (hoÆc chiÒu däc), trªn thanh c«ng
cô Navigation, click nót lÖnh Portrait / Lanscape .
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................61
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. Thªm c¸c trang web vµo website.
2.1. Thªm trang míi (trang tr¾ng, ch−a cã néi dung).
1. Trong chÕ ®é Navigation, click vµo nh¸nh trªn c©y mµ ta muèn t¹o trang míi.
2. Click nót lÖnh New Page trªn thanh c«ng cô Navigation.
2.2. Thªm c¸c trang web vµo website.
1. Më website.
2. Click menu File, chän Import. Hép tho¹i Import xuÊt hiÖn:

3. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c:
§Ó thªm c¸c trang web, c¸c tËp tin ®¬n lÎ, click nót lÖnh Add File. Hép tho¹i
Add File to Import List xuÊt hiÖn. Trªn hép tho¹i nµy, chän c¸c tËp tin muèn
®−a vµo trong website, sau ®ã click Open.
§Ó thªm tÊt c¶ c¸c trang web vµ c¸c tËp tin kh¸c trong mét folder, click nót
lÖnh Add Folder. Hép tho¹i File Open xuÊt hiÖn. Trªn hép tho¹i chän folder
chøa c¸c trang web muèn ®−a vµo website, sau ®ã click Open.
§Ó thªm c¸c trang web trong mét website nµo ®ã, click From Site, sau ®ã lµm
theo h−íng dÉn.
4. Click nót lÖnh OK ®Ó thªm c¸c trang ®· chän vµo website.
2.3. T¹o vµ chØnh söa cÊu tróc website.
1. Më menu View, chän Folder List ®Ó më danh s¸ch c¸c Folder.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................62
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. ChuyÓn ®Õn vÞ trÝ chøa tËp tin cña trang web muèn ®−a vµo website.
3. Drag tËp tin ®ã vµo nh¸nh cÇn thiÕt.
Chó ý. B¹n còng cã thÓ drag mét trang tõ nh¸nh nµy sang nh¸nh kh¸c ®Ó thay ®æi
l¹i cÊu tróc cña website. Khi ®ã c¸c trang con cña trang di chuyÓn (nÕu cã) còng sÏ di
chuyÓn theo.
3. Xo¸ mét trang tõ Website.
1. Trong chÕ ®é Navigation, click vµo trang mµ b¹n muèn xo¸.
2. BÊm phÝm Delete trªn bµn phÝm. Hép tho¹i Delete Page xuÊt hiÖn:

3. Thùc hiÖn mét trong hai c¸ch sau:
NÕu muèn xo¸ trang web khái cÊu tróc website (nh−ng vÉn cßn trªn ®Üa) th×
chän Remove page from the navigation structure.
NÕu muèn xo¸ trang web ®ã trªn cÊu tróc website vµ c¶ trªn ®Üa th× chän
Delete this page from the Web site.
4. Click OK.
Chó ý. Khi b¹n xo¸ mét trang th× c¸c trang con trong nh¸nh ®ã (nÕu cã) sÏ bÞ xãa.
4. T¹o Shared Borders.
Shared Borders (Biªn dïng chung) lµ c¸c vïng trªn trang Web ®−îc dïng ®Ó chøa
c¸c néi dung xuÊt hiÖn mét c¸ch æn ®Þnh trªn tÊt c¶ c¸c trang trong Website. C¸c biªn
nµy chøa c¸c Banner, qu¶ng c¸o hoÆc c¸c nót di chuyÓn. Banner cña trang cã thÓ lµ tiªu
®Ò trang sinh ra khi t¹o trang, cßn thanh di chuyÓn lµ c¸c hµng hoÆc cét chøa c¸c liªn
kÕt chÝnh cña Website. FrontPage cã thÓ tù ®éng cËp nhËt Shared Borders vµ
Navigations Bar, sao cho cÊu tróc cña Website lu«n ho¹t ®éng tèt, ngay c¶ khi thªm, di
chuyÓn hay xo¸ trang.
4.1. Më chÕ ®é cho phÐp sö dông Shared Borders.
1. Më menu Tools, chän Page Options, hép tho¹i Page Options xuÊt hiÖn:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................63
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

2. Chän tab Authoring, chän check box Shared Borders.
3. Click OK.
4.2. T¹o Shared Borders cho Website.
1. Më menu View, chän Navigation ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é Navigation.
2. Më menu Format, chän Shared Borders. Hép tho¹i Shared Borders hiÖn ra:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................64
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Trong hép tho¹i Shared Border, t¹o c¸c tuú chän cho tÊt c¶ c¸c trang, click All
Page.
4. Tuú theo nhu cÇu mµ chän:
Top: T¹o Shared Borders cho phÝa trªn.
Left: T¹o Shared Borders cho bªn tr¸i.
Right: T¹o Shared Borders cho bªn ph¶i.
Bottom: T¹o Shared Borders cã phÝa d−íi.
5. Trong mçi môc ë b−íc trªn, cã thÓ chän Include navigation buttons ®Ó t¹o
lu«n nót chuyÓn trang.
6. Click OK.
5. Thay ®æi nót chuyÓn trang (Navigation Button).
Trong phÇn lín c¸c tr−êng hîp, ng−êi dïng nªn chÌn Navigation bar vµo trong mét
Shared Border. Khi ®ã, Navigation bar sÏ xuÊt hiÖn trong tÊt c¶ c¸c trang cña
FrontPage Web mµ cã chøa Shared Border. C¸c hyperlink trªn Navigation Bar ë mçi
trang sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh l¹i ®Ých mµ nã trá tíi tuú theo vÞ trÝ cña trang ®ã trong cÊu
tróc cña FrontPage Web. NÕu muèn Navigation bar chØ xuÊt hiÖn trong mét trang riªng
lÎ, th× trùc tiÕp ®−a Navigation bar vµo trong trang nh−ng kh«ng ®−îc trong c¸c
Shared Border.
L−u ý, khi mét trang bÞ xo¸, c¸c hyperlink trá tíi nã còng tù ®éng bÞ xo¸ theo. Khi
toµn bé c¸c hyperlink trªn mét Navigation bar ®· bÞ xo¸ th× khung Navigation bar chøa
nã vÉn cßn nh−ng kh«ng hiÓn thÞ.
5.1. Thªm mét Navigation Bar vµo trang web.
1. Trong chÕ ®é Design, click vµo vÞ trÝ mµ b¹n muèn chÌn Navigation Bar.
2. Më menu Insert vµ chän Navigation. Hép tho¹i Insert Web Component xuÊt
hiÖn.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................65
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Chän mét kiÓu link bar trong danh s¸ch Choose a bar type vµ click Next.
4. FrontPage sÏ h−íng dÉn b¹n c¸c b−íc cÇn thiÕt. Sau mçi b−íc, click Next, vµ
cuèi cïng click Finish.
5.2. Thay ®æi Navigation Button.
1. Trong chÕ ®é Design, bÊm kÕp vµo link bar muèn thay ®æi. Hép tho¹i Link Bar
Properties xuÊt hiÖn.

2. Chän tËp hîp c¸c trang sÏ ®−îc link tíi, click tab General:
Parent level: CÊp trªn.
Same level: Cïng cÊp.
Back and Next: Trang tr−íc vµ Trang sau.
Child level: CÊp con.
Global level: CÊp cao nhÊt (c¸c trang cïng cÊp víi trang chñ).
Child pages under Home: CÊp con ngay d−íi trang chñ.
Home page: Trang chñ.
3. Chän c¸ch tr×nh bµy, click tab Style:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................66
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

Chän mét kiÓu tr×nh bµy trong Choose a style.
Chän h−íng ngang (Horizontal) hoÆc däc (Vertical).
4. Click OK.
6. Chñ ®Ò ®Þnh d¹ng (theme).
Trong Web site cña chóng ta, c¸c h×nh ¶nh, danh s¸ch, form, shared border, thanh
liªn kÕt ®· cã ®ñ c¶ vµ t¹o nªn mét s¾c th¸i ®a d¹ng. Tuy nhiªn, ®Ó cho h×nh thøc c¸c
trang trong cïng mét Web site ®−îc tr×nh bµy mét c¸ch nhÊt qu¸n, FrontPage sö dông
kh¸i niÖm theme (t¹m gäi lµ chñ ®Ò ®Þnh d¹ng hay mÉu ®Þnh d¹ng), gióp c¸c nhµ thiÕt
kÕ tiÕt kiÖm ®−îc rÊt nhiÒu thêi gian.
Themes cho hiÓn thÞ vµ cung cÊp nh÷ng mÉu ®å ho¹ ®−îc thiÕt kÕ mét c¸ch chuyªn
nghiÖp cho c¸c trang Web. Mét theme lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn tö, mµu s¾c... trong
mét trang mét c¸ch hµi hoµ, sinh ®éng. Mçi mét mÉu t¹o s½n c¸c trang, c¸c navigation
bar trªn mçi trang sao cho trang Web sö dông mÉu ®ã cã h×nh ¶nh vµ cÊu tróc chÆt
chÏ, cuèn hót ®−îc ng−êi xem. FrontPage bao gåm kho¶ng 50 mÉu.
6.1. Sö dông Theme.
1. Khi ®ang më trang web trong chÕ ®é Design hoÆc Preview, click menu Format
vµ chän Theme.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................67
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. Thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:
§Ó chän mÉu cho trang web ®ang thiÕt kÕ th× click vµo mÉu cÇn sö dông trªn
task pane Theme.
§Ó chän mÉu cho c¶ website ®ang thiÕt kÕ th× ®−a chuét vµo mÉu, click vµo
mòi tªn vµ chän Apply as default theme. Mét hép tho¹i yªu cÇu x¸c nhËn,
click Yes (chÊp nhËn) hoÆc No (kh«ng chÊp nhËn).
3. §èi víi mÉu, cã c¸c chän lùa sau:
Vivid Colors: lµm cho mµu s¾c v¨n b¶n hoÆc c¸c h×nh ¶nh s¸ng h¬n lªn.
Active Graphics: lµm mÉu trë nªn sèng ®éng thªm b»ng mét vµi h×nh ¶nh
nhá.
Background Image: trang trÝ mµn h×nh nÒn ®−îc ®Ñp h¬n.
Chó ý. Khi chän mét mÉu, cã thÓ ph¶i chän l¹i font ch÷ tiÕng ViÖt bëi v× trong mÉu
®· chän s½n font mÆc ®Þnh mµ trªn m¸y kh«ng cã.
6.2. HiÖu chØnh Theme.
1. Më menu Format, chän Theme.
2. Trªn task pane Theme, click vµo mòi tªn bªn ph¶i cña theme muèn hiÖu chØnh,
chän Customize. Hép tho¹i Customize Theme hiÖn ra:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................68
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. §Ó thay ®æi mµu s¾c, click nót lÖnh Colors.
4. §Ó thay ®æi h×nh ¶nh, click nót lÖnh Graphics.
5. §Ó thay ®æi Font ch÷, cì ch÷ th× click nót lÖnh Text.
6. §Ó l−u l¹i thay ®æi th× click vµo nót lÖnh Save.
7. §Ó l−u thay ®æi víi mét theme kh¸c th× click nót lÖnh Save As.
Bμi tËp thùc hμnh
1. T¹o mét website trèng (sö dông mÉu Empty Web Site) sau ®ã ®−a tÊt c¶ c¸c
trang ®· t¹o ë c¸c bµi tr−íc vµo website nµy.
2. T¹o cÊu tróc cho website ë Bµi tËp 1 nh− h×nh d−íi ®©y:

3. Sö dông theme, tr×nh bµy website theo mÉu d−íi ®©y:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................69
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

§9. Sö dông c¸c hiÖu øng cã s½n
1. T¹o mét th− viÖn ¶nh.
1. Trong chÕ ®é Design, click vµo vÞ trÝ trªn trang web n¬i muèn t¹o th− viÖn ¶nh.
2. Më menu Insert, chän Picture, sau ®ã chän New Photo Gallery. Hép tho¹i
Photo Gallery Properties xuÊt hiÖn:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................70
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Trªn tab Pictures, click nót lÖnh vµ chän Picture from File. Hép
tho¹i File Open xuÊt hiÖn:

4. Trªn hép tho¹i File Open, chuyÓn ®Õn folder chøa c¸c tËp tin h×nh ¶nh, chän c¸c
tËp tin cÇn sö dông, sau ®ã click nót lÖnh Open.
5. Trong hép tho¹i Photo Gallery Properties, click tab Layout:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................71
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
6. Trong danh s¸ch Choose a layout, chän mét kiÓu bè côc vµ quan s¸t trong vïng
Preview. NÕu chÊp nhËn th× click OK.
Chó ý. §Ó thay ®æi néi dung cña th− viÖn, bÊm kÐp chuét vµo ®ã ®Ó më l¹i hép tho¹i
Photo Gallery Properties.
2. T¹o c¸c nót bÊm t−¬ng t¸c (Interactive Button).
Nót bÊm t−¬ng t¸c lµ mét nót bÊm thay ®æi (mµu s¾c, kÝch th−íc, h×nh d¸ng, ...) khi
di chuyÓn trá chuét vµo hoÆc click chuét ®Ó g©y chó ý, t¹o sù tËp trung. §©y còng
chÝnh lµ mét hyperlink. FrontPage sÏ t¹o ra 3 tËp tin h×nh ¶nh: mét tËp tin hiÖn diÖn, 1
tËp tin khi di chuyÓn chuét ®Õn vµ 1 tËp tin khi click chuét, ®ång thêi sinh m· lÖnh
Java Scripts ®Ó xö lý 3 sù kiÖn nµy. Do ®ã trªn tr×nh duyÖt nÕu bËt tÝnh n¨ng ng¨n chÆn
m· lÖnh ®éc h¹i th× khi më trang web ra sÏ ®−îc nh¾c nhë vµ yªu cÇu x¸c nhËn cã cho
phÐp ®o¹n m· lÖnh ®ã thi hµnh hay kh«ng?
§Ó t¹o nót bÊm t−¬ng t¸c, ta tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau:
1. Trong chÕ ®é Design, ®Æt ®iÓm chÌn t¹i vÞ trÝ chÌn nót bÊm.
2. Më menu Insert, chän Interactive Button..., hép tho¹i Interative Buttons xuÊt
hiÖn:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................72
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Trong danh s¸ch Buttons, click chän mét kiÓu nót bÊm vµ quan s¸t trong vïng
Preview.
4. Trong hép Text, gâ ch÷ mµ b¹n muèn xuÊt hiÖn trªn nót bÊm.
5. Trong hép Link, gâ tªn tËp tin hoÆc URL sÏ liªn kÕt ®Õn khi click vµo nót bÊm.
6. B¹n cã thÓ thay ®æi thiÕt lËp cho nót bÊm trong tab Text vµ Image.
7. Click OK.
Chó ý. Muèn thay ®æi l¹i néi dung cña nót bÊm, ta bÊm kÐp chuét vµo nót bÊm cÇn
thay ®æi.
3. §Õm sè ng−êi ghÐ th¨m trang Web.
Khi kh¸ch ghÐ th¨m trang web, Front Page hç trî mét tÝnh n¨ng nhá ®ã lµ Hit
Counter. §Ó sö dông hit counter, b¾t buéc b¹n ph¶i xuÊt b¶n trang web trªn server.
1. Trong trang, ®Æt ®iÓm chÌn t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o, click vµo nót lÖnh Web Component
trªn thanh c«ng cô Standard. Hép tho¹i Web Component xuÊt hiÖn.

2. Click Hit Counter trong danh s¸ch Component type.
3. Click chän kiÓu trong danh s¸ch Choose a counter style, sau ®ã click Finish.
4. Hép tho¹i Hit Counter Properties xuÊt hiÖn:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................73
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

5. Chän thªm mét sè th«ng tin, sau ®ã click OK.
4. T¹o dßng ch÷ ch¹y ngang trong trang.
1. Më trang web ë chÕ ®é Design, click vµo nót lÖnh Web Component trªn thanh
c«ng cô Standard. Hép tho¹i Insert Web Component xuÊt hiÖn.
2. Click chän Dynamic Effects trong danh s¸ch Component type.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................74
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
3. Click chän Marquee trong danh s¸ch Choose an effect vµ click Finish. Hép
tho¹i Marquee Properties xu©t hiÖn:

4. Trong tr−êng Text, gâ néi dung dßng ch÷ mµ b¹n muèn cho ch¹y ngang trªn
trang.
5. NÕu muèn, b¹n cã thÓ thay ®æi Direction (h−íng), Speed (tèc ®é), Behavior
(c¸ch ch¹y) vµ c¸c thiÕt lËp kh¸c.
6. Click OK.
7. §Ó kiÓm tra, click nót lÖnh Preview.
Chó ý. BÊm kÐp vµo marquee ®Ó më hép tho¹i Marquee Properties.
Bμi tËp thùc hμnh
1. ChØnh söa l¹i trang Album theo néi dung cã d¹ng nh− sau:

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................75
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
2. Sö dông Interactive Button vµ Marquee ®Ó söa l¹i trang INDEX.HTM cã néi
dung nh− sau:

§10. XuÊt b¶n trang web
Sau khi ®· hoµn chØnh mét Frontpage Web, nhiÖm vô cuèi cïng lµ xuÊt b¶n
(publish) Web site ®ã lªn m¹ng Intranet cña tæ chøc hoÆc lªn Internet . “XuÊt b¶n” cã
thÓ ®−îc coi nh− c«ng viÖc göi FrontPage Web cña ng−êi dïng tíi mét Web server cña
mét m¹ng côc bé hoÆc tíi Internet ®Ó nh÷ng ng−êi hoÆc m¸y ®−îc cÊp quyÒn cã thÓ
vµo “th¨m”.
1. XuÊt b¶n Website.
1. Më Website cÇn xuÊt b¶n.
2. Click nót lÖnh Publish Webiste trªn thanh c«ng cô Standard, hép tho¹i
Remote Web Site Properties xuÊt hiÖn:
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................76
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn

3. Trong vïng Remote Web server type, click chän c¸ch xuÊt b¶n.
4. Trong vïng Remote Web site location, gâ ®Þa chØ n¬i mµ website cña b¹n sÏ
®−îc xuÊt b¶n lªn ®ã.
5. Click OK.
6. NÕu server yªu cÇu, gâ tªn vµ mËt khÈu vµ click OK.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................77
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
7. B¶ng bªn tr¸i chøa néi dung c¸c tËp tin trong website hiÖn t¹i. Néi dung bªn ph¶i
chøa c¸c tËp tin trong website ®· hoÆc sÏ xuÊt b¶n.
8. Chän c¸c tËp tin ë b¶ng bªn tr¸i vµ click vµo mòi tªn ®Ó chuyÓn sang b¶ng bªn
ph¶i. §Ó xuÊt b¶n tÊt c¶ c¸c trang, click nót lÖnh Publish Web Site.
2. CËp nhËt Website.
1. Më trang web hoÆc Website cÇn cËp nhËt nh− b×nh th−êng.
2. Click nót lÖnh Publish Site trªn thanh c«ng cô Standard. ViÖc xuÊt b¶n sÏ ®−îc
tù ®éng tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së nh÷ng lùa chän cña lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn.
Bμi tËp thùc hμnh
1. XuÊt b¶n trang web lªn mét folder nµo ®ã trªn m¸y tÝnh.
§11. T¹o vμ sö dông Frame
1. C¸c trang Frame lµ g×?
C¸c trang Frame lµ c¸c trang HTML mµ hiÓn thÞ trong tõng vïng cña cöa sæ Web
Browser. Mçi mét vïng trªn cöa sæ ®−îc gäi lµ mét frame. Trong mçi frame, Web
Brower cã thÓ hiÓn thÞ c¸c trang kh¸c nhau. Ng−êi dïng cã thÓ ®iÒu khiÓn sù xuÊt hiÖn
cña mét trang trong frame b»ng c¸ch t¹o mét hyperlink tíi trang sao cho frame chøa
trang ®ã lµ ®Ých trá tíi cña hyperlink.
Th«ng th−êng, nÕu kh«ng sö dông Frame, khi ng−êi dïng nhÊn vµo mét hyperlink
trªn mét trang th× trang chøa hyperlink ®ã sÏ ®−îc thay thÕ b»ng trang mµ hyperlink trá
tíi. Trang nµy hiÖn thÞ thay thÕ trang kia.
NÕu sö dông Frame, khi ng−êi dïng nhÊn vµo hyperlink th× trang chøa hyperlink
kh«ng bÞ biÕn mÊt. Thay vµo ®ã, trang mµ hyperlink trá tíi sÏ ®−îc hiÓn thÞ trong mét
Frame kh¸c, cïng víi trang kia.
Mét Frame ®¬n gi¶n gåm hai Frame: mét Frame chøa mét trang ®−îc t¹o bëi danh
s¸ch c¸c hyperlink vµ Frame kia hiÓn thÞ c¸c trang mµ c¸c hyperlink trá tíi. Khi ng−êi
dïng nhÊn vµo mét hyperlink trong frame ®Çu tiªn, trang mµ hyperlink trá tíi sÏ hiÓn
thÞ trong Frame thø hai.
Khi t¹o mét trang Frame, ng−êi dïng thiÕt kÕ cho mçi Frame mét trang khëi t¹o
(initial). Trang khëi t¹o lµ trang mµ Web Browser hiÓn thÞ trong Frame khi trang Frame
hiÓn thÞ lÇn ®Çu. VÝ dô muèn t¹o mét Frame ®Ó hiÓn thÞ môc lôc c¸c trang, nªn t¹o
trang khëi ®Çu lµ mét danh s¸ch c¸c hyperlink trá tíi tõng trang trong môc lôc. Khi
ng−êi dïng më trang Frame nµy, trang môc sÏ xuÊt hiÖn. Ng−êi dïng chØ viÖc theo c¸c
hyperlink mµ më ®−îc c¸c trang trong mét frame kh¸c.
2. T¹o c¸c trangFrame.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................78
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
1. Click menu File, chän New.
2. Trªn task pane New, chän More page Templates. Hép tho¹i Page Templates
xuÊt hiÖn. Chän tab Frames Pages.

3. Chän mÉu phï hîp vµ nhÊn OK. Trang Frame hiÓn thÞ trong FrontPage Editor
nh− mÉu ®· chän lùa.

Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................79
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
4. C¸c b¹n cã thÓ chØnh söa kÝch th−íc cho mçi Frame b»ng c¸ch dïng chuét kÐo
c¸c ®−êng biªn cña Frame.
5. Trong trang Frame, mçi frame hiÓn thÞ trong mét vïng vµ cã hai nót bÊm sau:
Set Initial Page: ®Æt trang khëi t¹o. §©y lµ trang sÏ hiÓn thÞ trong Frame khi
mét trang Frame xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn. Khi nhÊn vµo nót nµy, hép tho¹i
Create Hyperlink hiÓn thÞ. Ng−êi dïng sÏ t¹o mét hyperlink tíi trang nµy.
New Page: t¹o mét trang míi vµ thiÕt ®Æt nã nh− lµ mét trang khëi t¹o cho
Frame. Khi nhÊn vµo nót New Page, Frontpage t¹o mét trang tr¾ng, më nã
trong Frame.
3. Thay ®æi thuéc tÝnh cña Frame.
1. Trong chÕ ®é Design, bÊm nót ph¶i vµo Frame cÇn thay ®æi vµ chän Frame
Properties. Hép tho¹i Frame Properties xuÊt hiÖn.

2. §Ó thay ®æi trang khëi t¹o: Trong hép Initial Page, gâ hoÆc click Browse ®Ó t×m
tËp tin chøa trang cÇn thay ®æi.
3. §Ó thay ®æi kÝch th−íc cña Frame, chän kÝch th−íc d−íi vïng Frame size:
Width (chiÒu réng); Row height (chiÒu cao).
4. NÕu muèn cho phÐp ng−êi sö dông thay ®æi kÝch th−íc trong tr×nh duyÖt th× chän
check box Resizeable in browser.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................80
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
5. NÕu muèn xuÊt hiÖn thanh cuén (khi néi dung qu¸ lín) th× chän trong danh s¸ch
Show scrollbars.
4. T¹o c¸c hyperlink tíi trang trong Frame.
§Ó t¹o mét kÕt nèi tíi trang vµ hiÓn thÞ trang trong mét Frames ®Ých.
1. Click menu Insert, chän Hyperlink. Hép tho¹i Create Hyperlink xuÊt hiÖn.
2. Chän liªn kÕt sÏ xuÊt hiÖn trong Frame, click nót lÖnh Target Frame. Hép tho¹i
Target Frame xuÊt hiÖn.

3. Chän lùa c¸ch thøc hiÓn thÞ cho liªn kÕt. Cã 5 lo¹i:
Page Default (main): HiÓn thÞ trang ®−îc trá tíi trong Frame ®Ých ngÇm ®Þnh.
Same Frame: hiÓn thÞ trang ®−îc trá tíi trong cïng mét Frame chøa
Hyperlink. C¸ch nµy th−êng ®−îc sö dông cho c¸c Hyperlink mµ trá tíi mét
Bookmark trªn cïng mét trang.
Whole Page: hiÓn thÞ trang ®−îc trá tíi trªn toµn bé mµn h×nh Window cña
Web Browser.
New Window: hiÓn thÞ trang ®−îc trá tíi trªn mét cöa sæ míi cña Web
Browser.
Parent Frame: hiÓn thÞ trang ®−îc trá tíi trong mét Frame mµ chøa trang
Frame hiÖn hµnh.
4. Chän xong, click OK ®Ó trë vÒ hép tho¹i Create Hyperlink.
5. T¸ch Frame.
Microsoft Office PowerPoint 2003 ......... ........................................................................81
Lª V¨n HiÕu, Bé m«n To¸n – Tin, Khoa KTGD§C – Häc viÖn B¸o chÝ vμ Tuyªn truyÒn
1. Trong chÕ ®é Design, chän Frame mµ b¹n muèn t¸ch.
2. Click menu Frame, chän Split Frame. Hép tho¹i Split Frame hiÖn ra.

3. Chän Split into columns (t¸ch thµnh 2 cét) hoÆc Split into rows (t¸ch thµnh 2
hµng).
4. Click OK.
6. Xãa Frame.
1. Trong chÕ ®é Design, chän Frame mµ b¹n muèn xãa.
2. Click menu Frame, chän Delete Frame.
Chó ý.
Khi b¹n xãa mét Frame, trang Web khëi t¹o cña Frame ®ã sÏ kh«ng bÞ xãa.
Nã vÉn cßn trªn Web site.
NÕu trang Web cña b¹n chØ cßn 1 Frame th× b¹n kh«ng thÓ xãa ®−îc Frame ®ã.