You are on page 1of 23

ÂÆð²ÊÆÜ

²ýàðƼØܺð
¶ºÐºÜÆ ²è ²øºÈ

ÂÆð²ÊÆÜ
²ýàðƼØܺð
¶ºÐºÜÆ ²è²øºÈ

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ © 2014
GEHENI ARAQEL © 2014

²ýàðƼØܺð
1. Բարոյական ,

գ ործի

հետ

առաք ին ի

ըն կեր

լին ել:

2. Ա ն հատապաշտու թ յամ բ
չէ

տարբերել

3. Հայոց
մ իայն
ք ն երի

մ արդ ը

տառապող

ք սան տարին երի

հան ցագ ործն երը,

այն տեղ ից

է

ժ ամ ան ակ

շարու ն ակու մ

է

ն ից

սուտ է

պոռն իկ

արվ ած

է ն ա,

խ ոսք ով

գ ործերով : ԳՀ © Ա Ռ

7. Շ ող ոք որթ

մ արդ ը

8. Ըն կերոջը

դ ավ աճ ան ող

ան ել: ԳՀ © Ա Ռ

ով
չ են

ան ըն դ ուն ակ
մ արդ ու ց

սպասեք : ԳՀ ©Ա Ռ

2

հան ցան -

ն ու յն իսկ

ոչն չացն ել

խ ոսու մ : ԳՀ © Ա Ռ

6. Բարոյական ու թ յու ն ը

իրեն ց

պատմ ու թ յան

է , ք ան զ ի

արժ եք ն երը: ԳՀ © Ա Ռ

կեղ ծեցին

սկսու մ : ԳՀ © Ա Ռ

հայոց

5. Քաղ աք ական

հերոսից: ԳՀ © Ա Ռ

որով հետև

Սարգ սյան ը

ոճ րագ ործն

մ արդ ը, ու ն ակ

պատմ ու թ յու ն ը

4. Վազ գ են

ամ են ամ եծ

հան ցա-

ԳՀ © Ա Ռ

հան ցագ ործին ՝

սկիզ բը

չի կարող

է

մ եջ

մ եռած

ազ գ ային

ժ ող ով րդ ի

ան ու -

ապացու ցու մ , այլ
բարի գ ործեր
լավ

բան մ ի

9. Սրիկան եր
են ն րան ք , որոն ք կեղ ծու մ են պատմ ու թ յու ն ը, ք ան ի որ ան ձն ական շահեր
ու ն են :
ԳՀ © Ա Ռ
10. Ա գ ահ և բռն ակալ մ արդ ը
լին ել: ԳՀ © Ա Ռ

հայրեն ասեր

չի կարող

11. Մ արդ ու ն գ ն ահատու մ են ն րա արվ ած գ ործերով ,
ոչ թ ե ն րա մ ասին սու տ, հորին վ ած
պատմ ու թ յու ն ն երով : ԳՀ © Ա Ռ

12. Հայաստան ի վ երջին ք սան տարին երի պատմ ու թ յու ն ը մ եծ հետք է թ ող ն ելու եկող սերու ն դ ն երի վ րա,
ք ան զ ի սու տ հերոսացվ ած կու ռք երը
ն րան
կրն կակոխ
հետև ելու են : ԳՀ © Ա Ռ
13. Համ աշխ արհային պատմ ու թ յան մ եջ գ են երալն երը
համ արվ ու մ են
բան ակի և
հաղ թ ան ակն երի խ որհրդ ան իշ, իսկ Հայաստան ու մ ՝ ան բարոյական ու թ յան ու
հան ցագ ործու թ յան : ԳՀ © Ա Ռ

14. Ի սկական Սպարապետը չ ի կարող հան ցագ ործ
զ ին ակիցն եր ուն են ալ, իսկ հան ցագ ործն է լ չ ի կարող
բարոյական ու ն վ իրյալ մ արդ լին ել: ԳՀ © Ա Ռ

15. Եթ ե գ են երալն երը պն դ ում են , որ « սպարապետը » իրեն ց զ ին ակիցն
է , ապա դ ա ն շան ակու մ է ,
որ այդ
սպարապետը ն ու յն ք ան ան բարոյական է ,
որք ան իրեն ք :
ԳՀ © Ա Ռ

16. Բան ակ չ ծառայած մ արդ ը
ն ութ յամ բ զ բաղ վ ել: ԳՀ © Ա Ռ
3

չի

կարող

բան ակաշի-

17. Զ ին վ որի հոգ սերով
չապրող « հրամ ան ատարը »
թ շն ամ ու ց վ ատ է : ԳՀ © Ա Ռ
18. Հարստու թ յու ն կու տակող գ են երալին
Հու ն ան յան ը կփ րկի: ԳՀ © Ա Ռ
19. Հայաստան ու մ
մ ավ որին , ոչ թ ե
ԳՀ © Ա Ռ

մ իայն Ն աիրի

ժ ող ով ու րդ ն է ծառայու մ պատգ ապատգ ամ ավ որը՝ ժ ող ով րդ ին :

20. Հայաստան ու մ
իշխ ու մ
են
պոռն իկն երը, ք ան զ ի
ն րան ց
խ ոսք ը երբեք արժ եք չու ն ի, ան գ ամ իրեն ց
համ ար: ԳՀ © Ա Ռ
21. Հայաստան ու մ
ըն դ դ իմ ու թ յու ն ը
դ իմ ու թ յու ն ն է : ԳՀ © Ա Ռ

իշխ ան ու թ յան

22. Ն աիրի Հու ն ան յան ը ժ ամ ան ակակից
ու թ յան Թ եհլերյան ն
է : ԳՀ © Ա Ռ

Հայոց պատմ -

23. Եթ ե չ լին եր Ն աիրի Հու ն ան յան ը, ապա ժ ամ ան ակը կծն եր մ եկ ու րիշ վ րիժ առու, որպեսզ ի պատժ եր
ազ գ ադ ավ տական ք ին : ԳՀ © Ա Ռ

24. Ն աիրի Հուն ան յան ը դ ա վ երջին վ րիժ առու ն է ր,
ք ան զ ի ժ ող ով ու րդ ը չգ ն ահատեց՝ ն րան ան վ ան ելով
դ ավ աճ ան , խ արան ելով մ արդ ասպան ի պիտակը: Ի սկ
դ ժ վ ար թ ե գ տն վ ի մ եկը, որը ցան կան ա դ առն ալ
դ ավ աճ ան ու թ շն ամ ի: ԳՀ © Ա Ռ

25. Վազ գ են Սարգ սյան ն երի պատճ առով է , որ ժ ող ով րդ ի արգ ան դ ը ծն ու մ է Ն աիրի Հուն ան յան ն եր:
ԳՀ © Ա Ռ
4

26. Կու սակցու թ յու ն ից
ք ական
իսկ

գ ործիչը

ն րա

Կու սակցու թ յու ն

կոչվ ու մ

վ ազ ք ը

է

հան ցագ ործն երի

երաշխ իք ը: ԳՀ © Ա Ռ

28. Վազ գ են Սարգ սյան ին դ արձրեցին
էլ

շող ոք որթ

առաջ

ն րան ց,

հան ցագ ործ

կերպարի

վ իրավ որող ը

ան ող ը

կռվ ել

թ ու րք

են

Մ ով սեսյան ` Շ մ այս ©
30. « Զ որավ ար

Մ ան վ ել

է »:

Սեյրան

Վազ գ են

Սարգ սյան ի

Գեն երալ

31. « Ի ն չ պես

Վազ գ են

մ ար

կմ ն ա

Ա րցախ յան

և

որպես

մ եր

մի

բոլորի

ԳՀ © Ա Ռ

զ որավ ար

վ իրավ որու մ

արժ ան ի

մ արտական

թ ան կ

մ ասն ակից,

բոլոր

Ա ռաք ել

սպարապետ

շարու ն ակող ն
այն պես

ըն կերն երի
մ եջ » ։

էլ
և

հա-

գ րական ագ ետ

« հրամ ան ատարը »

կոչվ ել, կամ
5

կամ

հասկացութ յու ն

հիշող ու թ յան

չ առած

է

որպեսզ ի

այդ պիսի հայտարարու թ -

Գարիբալդ ին ,

ազ ատամ արտի
հոտը

թ աք ն վ են ,

Սարոյան ©

Վարդ ան Դև րիկյան ©
32. Վառոդ ի

մ արդ իկ,

Գրիգ որյան ը

գ ործի

իր

« սպարապետ »

է » : Պատգ ամ ավ որ

Ջ ու զ եպպե

Սարգ սյան ը

ան մ ոռաց

կարող

ետև ը

գ ն ան : ԳՀ © Ա Ռ

ով ք եր

յու ն ն եր

ու

ն րա

29. « Մ ան վ ելին

պոռն իկ,

առն ետավ ազ ք : ԳՀ © Ա Ռ

ան ձեռն ամ խ ելիու թ յան

կարող ան ան

ք աղ ա-

ք աղ աք ական

27. « Սպարապետը » դ արձել է

մ իայն

վ ազ ող

ն ույն իսկ

չի

սպարապետ:

33. Պատերազ մ ն ան ցավ ն րան ց կող ք ով , որով հետև
ն րան ք թ ք ած
ու ն եին ժ ող ով րդ ի և պետու թ յան վ րա:
ԳՀ © Ա Ռ
34. Քան ի Վազ գ են ը թ աղ վ ած է հերոսն երի կող ք ին
Հայաստան ու մ ոչին չ չի փ ոխ վ ի: Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©
35. Եռաբլու րու մ թ աղ վ ած տղ ան երի 20%
զ ոհերն են : Ժող ով րդ ական

Վազ գ են ի

36. Եռաբլու րի հերոսն երը մ իշտ ն զ ով վ ելու են
ժ ող ով րդ ին , ք ան զ ի իրեն ց հան գ իստը խ ան գ արող ը
դ ավ աճ ան ազ գ ադ ավ ի
գ երեզ մ ան ն է : ԳՀ © Ա Ռ

37. Ի ն չու ՞ կեղ ծեցին պատմ ու թ յու ն ը․ ․ ․ Որպեսզ ի իրեն ց
ոճ րագ ործու թ յու ն ն երի
համ ար չպատժ վ են : ԳՀ © Ա Ռ
38. ՀՀՇ - ական ն երը
հայոց
թ ու րք երն է ին : ԳՀ © Ա Ռ

պատմ ու թ յան

ն որ

39. Լև ոն Տեր- Պետրոսյան ին
համ ակրող հայը
ապուշ
է , կամ է լ խ ելագ ար: ԳՀ © Ա Ռ

երիտ-

կամ

40. Ի ն ք ն ասիրու թ յուն ու ն եցող մ արդ ը, կուրծք ը ծեծելով չ ի ապացուցում
իր
ին ք ն ասիրու թ յու ն ը, այլ
ռեալ ք այլերով : ԳՀ © Ա Ռ

41. Բռն ակալ իշխ ան ու թ յու ն ն երին դ ատարկ
խ ոսք երով
« ճ ամ փ ու » չես դ ն ի, այլ մ իայն
զ են ք ով : ՎՀ ©

42. Հայաստան ում
հեղ ափ ոխ ութ յու ն ան ելը վ տան գ ավ որ է , ք ան զ ի
ն որից իշխ ան ութ յան կգ ան
կեղ տարյու ն տական ք ն երը: Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©
6

43. Հայաստան ու մ

իշխ ան ու թ յու ն ը

ռազ մ ական հեղ աշրջմ ան
44. Ռ ազ մ ական
ն երը,

իսկ

չկան , որ

հեղ աշրջու մ

Հայաստան ու մ

ըն դ ու ն ակ

արդ արու թ յան
45. Երբ

րացն ու մ ,

ձև ով :

լին են

շահերից:

ոստիկան ը
ապա

ԳՀ © Ա Ռ

այդ պիսի

Ժող ով րդ ական

չեն

48. Համ ազ գ եստ

գ ործելու

ոստիկան ը

հան ցագ ործն երի:

ԳՀ © Ա Ռ

երաշխ իք ն

բան ակու մ

ՎՀ ©

զ ին վ որական ն եր
ժ ող ով րդ ի

վ րա

դ առն ու մ , ոստիկան

ոստիկան ը

50. Հայկական

այդ պիսի

մ իայն

զ ին վ որական -

ն այող ն երի »

ին սիտուտը,

51. Ծիծաղ ելի

է`

ձեռք

հան գ ու ցյալ

49. Եվ րոպայում

ան վ տան գ ութ յան

են

համ ակարգ ից

փ ոխ ելով ,

Ժող ով րդ ական

Ա զ ատամ արտիկ

ան ու մ

ժ ող ով րդ ի

ոստիկան ը մ իայն

47. Ոստիկան

է

Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©

մ ի սպասեք : ԳՀ © Ա Ռ
46. Լավ

կարելի

լավ

բարձ-

բան

ոստիկան ն է :
ծն վ ու մ
չի

են :

փոխ վ ու մ :

պետու թ յու ն ն երի
է , իսկ

գ ործու մ

սպարապետը » ԳՀ © Ա Ռ

է

և

որի

Հայաստան ու մ ՝

է « Չ աստ

սկիզ բը

դ րեց

«

խ եղ կատակ, խ ելագ արին « սպարա-

պետ » կոչել: ԳՀ © Ա Ռ

7

52. Գեն երալ Մ ան վ ել Գրիգ որյան ը և Գեն երալ Սեյրան
Սարոյան ը իրար բերան թ ք ած հրեշն եր են : ԳՀ © Ա Ռ
53. Հրան ու շ Հակոբյան ը և Գագ իկ Հարու թ յու ն յան ը
ն ու յն թ աշկին ակի տարբեր
կող մ երն են : ԳՀ © Ա Ռ

54. Ա սու մ են ք գ են երալ Մ ան վ ել, հասկան ու մ են ք
Վազ գ են Սարգ սյան , ասու մ են ք Վազ գ են հասկան ու մ
են ք գ են երալ Մ ան վ ել Գրիգ որյան : Գեն երալ Սեյրան
Սարոյան ©

55. Գեն երալ Մ ան վ ելի և Վազ գ են Սարգ սյան ի մ ասին
ասու մ է ին
« Սան իկը ին չ է ր, որ կն ք ահայրը ին չ
լին եր » Ա րշալու յսի բն ակիչն եր
56. Գրետա մ այրիկը
մ այրն է : Ա րարատի

մ եր ժ ամ ան ակն երի
բն ակիչ

հրեշածին

57. Բռն ակալը մ եղ ք չու ն ի, որ ին ք ը բռն ակալ է ,
մ եղ ավ որը է ժ ող ով ու րդ ը, որը հան դ ու րժ ու մ է բըռն ակալի իշխ ան ութ յու ն ը: ԳՀ © Ա Ռ

58. Բուլգ ակով ի « Շ արիկով ն երը » կարող ան ու մ են
հասարակութ յան մ եջ գ ործել, որով հետև ժ ող ով ու րդ ն
է այդ
թ ույլ տալիս
ԳՀ © Ա Ռ

59. Գեն դ երն երը ու
պոռն իկն երը
այն ք ան
վ տան գ ավ որ չեն
հասարակութ յան ը, որք ան ք աղ աք ական
կու սակցութ յու ն ն երը: ԳՀ © Ա Ռ

60. Հայ առաք ելակն ա եկեղ եցու հով իվ ն երը
հոտից վ աղ ուց են առան ձն ացել: ԳՀ © Ա Ռ
8

իրեն ց

61. Ա զ գ ային
են , իսկ

ժ ող ով ի

պատգ ամ ավ որն երը

խ որհրդ արան ը՝

չաթ լախ ան ոց: ԳՀ © Ա Ռ

62. Պատգ ամ ավ որն երին
յան մ ան դ ատ,

տալիս

որպեսզ ի

63. Հայաստան ից

ոչ

Չ աթ լախ ն եր

են

ան ձեռն ամ խ ելիու թ -

հան ցան ք ն եր

թե

գ ործի: ԳՀ © Ա Ռ

արտագ աղ թ ու մ

են ,

փ ախ ն ու մ : Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©
64. Պատերազ մ ի դ աշտով ան ցած
մ արտիկ

կոչվ ու մ , ոչ թ ե

կն ոջ

Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©
65. Ով

վ առոդ ի

հոտը

Ա զ ատամ արտիկ
66. « Ա սֆ ալտի
ք ու մ դ արձան
են , այլ

68. Ծն ող ին

սեր

չի

են Ա զ ատա-

փ եշի տակ

թ աք ն վ ած:

առել, ն ա արժ ան ի չէ

կոչվ ելու ն : Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©

ֆ իդ ային ն երը »

գ են երալն եր

67. Լու սան կարով

տիկ

չի

մ արդ իկ

այլ

չեն

ետև ից

չհարգ ող

կարող

ժ ամ ան ակակի

և զ որավ արն եր:

ապացու ցում ,
թ ող ած

մ արդ ը,

որ

ըն թ աց-

Ա զ ․ ՎՀ ©

Ա զ ատամ ար-

հետագ ծով :

հայրեն ասեր

Ա զ ․ ՎՀ ©
ու

ազ գ ա-

լին ել, մ ան ավ ան դ ` Ա զ ատամ արտիկ:

Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©
69. Հայաստան ի

այլ

ան կախ ութ յուն ը

կախ վ ածութ յու ն : ԳՀ © Ա Ռ

70. Մ արդ կան ց

մ ական ուն ը

կն ք վ ու մ : ԳՀ © Ա Ռ

9

ոչ

ան կախ ութ յու ն
թե

դ րվ ու մ

է,

չէ,
այլ

71. Ա ն գ րագ ետ
յու ն ից

պատգ ամ ավ որը,

ոչին չ

չի

72. Կեղ տարյու ն
չտեսած

կարող

կոչվ ու մ

է

այն

տեղ ից, մ իան գ ամ ից

է լի

ն ու յն

չտեսն

գ եղ ցին

74. Զ ու գ արան ակոն ք
ապրելով ,
ն ու յն

չի

դ առն ու մ

75. D olc e &Gabbana
ժ ամ ան ակակից:
76. Սու տասան

իրեն : ԳՀ © Ա Ռ

ագ ն ելով

ԳՀ © Ա Ռ

մ արդ ը

է

ք աղ ք են ին ՝

ն ու յն իսկ

խ աբու մ

ԳՀ © Ա Ռ

79. Ա զ գ ադ ավ

ցին ,

հոգ և որական ը, հոգ եպես

իշխ ան ութ յու ն ն երին

աստվ ածապիղ ծն երի

80. Շ ահամ ոլ

ԳՀ © Ա Ռ

որջն

հոգ և որական ը,
:

Եվ րոպայու մ

մ ն ու մ

է

զ արգ ացած,
է

ին ք ն

Գարեգ ին Ա զ գ ադ ավ :

ԳՀ © Ա Ռ

մ եռած

այլ

չեն դ առն ու մ

77. Գարեգ ին Բ- ին պետք է կոչ ել

78. Փող ի

բարձրու ն ք -

մ ն ալու : ԳՀ © Ա Ռ

եվ րոպացի,

չտեսը: ԳՀ © Ա Ռ

որոն ք

տարի ապրի Փարիզ ու մ ,

չտեսն

չտեսած

խ ավ ը,

հայտն վ եցին

է լ հարյու ր
ու

ձեռն աշարժ ու թ -

ան ել: ԳՀ © Ա Ռ

ն երու մ : ԳՀ © Ա Ռ
73. Գեղ ցի

բացի

մ եռած

սատարող

է : ԳՀ © Ա Ռ

սատան այի

է:

եկեղ ե-

ծառան

է:

81. Սահմ ան ադ րու թ յու ն ը
տարբերակն
ն եր

է,

այն

են : ԳՀ © Ա Ռ

82. Ա ն բարոյական
ու

ժ ող ով րդ ի

ակադ եմ իան եր

խ ախ տող ն երը՝

մ արդ ը

մ ասին

83. Ա շխ արհու մ

բարոյական ու թ յան

չի կարող

մ տածել:

գ են երալն եր

և

մ եծարու մ ,

ք ան

հետու յք

առաք ին ի

հասարակու թ յան

ԳՀ © Ա Ռ

աշխ ատան ք ային

են

մ տն ելով :

մ տն ող ն երին

87. Ա սում են ք հետույք
Մ տավ որական : ԳՀ © Ա Ռ

ավ ելի

մ արդ կան ց: ԳՀ © Ա Ռ

85. Հայաստան ու մ մ տավ որական ն երը և
սրա ն րա հետու յք մ տն ելով են առաջ
իրեն ց տաղ ան դ ով : ԳՀ © Ա Ռ

86. Մ տավ ոական ը դ ա
րակն է : ԳՀ © Ա Ռ

ու սան ելով

փ որձով , իսկ

հետու յք

ԳՀ © Ա Ռ

84. Հայաստան ու մ

ան բարոյական -

դ առն ու մ

Հայաստան ու մ ՝ « կզ ելով » ու

գ րավ որ

մ տավ ռական ի
մ տն ող ,

88. Պատգ ամ ավ որը կոճ ակը
սեղ մ ելուց հետո: ԳՀ © Ա Ռ

աստղ երը
գ ն ու մ , ոչ թ ե

գ րական տարբե-

հասկան ում

սեղ մ ում

են

է մ իայն

են ք
իրեն

89. Հան րապետական Կուսակցու թ յուն ու մ հավ աք վ ել
են մ իայն հետու յք մ տն ող գ ործիչ ն երը: ԳՀ © Ա Ռ

90. Ա յն մ տավ որական ը, որը ժ ող ով րդ ի հոգ սերից
հեռու է և ան տարբեր, արդ են դ ա մ տավ որական
ԳՀ © Ա Ռ
21

չէ :

91. Մ ոռան ալով ազ գ ային արժ եք ն երի
մ ասին , մ ոռան ու մ են ք բարոյական ու թ յան չափ ան իշն երը: ԳՀ © Ա Ռ
92. Ա զ ատամ արտիկն երին ն վ աստացն ող մ արդ ը թ ու րք երից ավ ելի վ տան գ ավ որ է : Ա զ ատամ արտիկ ՎՀ ©

93. Թ ու րք երը
այն ք ան վ տան գ ավ որ չեն , որք ան երիտհայերը: ԳՀ © Ա Ռ
94. Հայաստան ի կու սակցու թ յու ն ն երը գ ործու մ
են
տարբեր
դ րոշն երով , սակայն խ ն ամ ի- բարեկամ
կապով սերտ
շաղ կապվ ած են : ԳՀ © Ա Ռ
95. Բարոյական
կան ն երի
հետ

կաթ ող իկոսը, չի կարող
սեղ ան ն ստել: ԳՀ © Ա Ռ

ան բարոյա-

96. Հոգ և որ հով իվ ը
պետք է լին ի առաջն որդ , առաջն որդ վ ի ժ ող ով րդ ի շահերով , ոչ ք սակի պարու ն ակու թ յու ն ով : ԳՀ © Ա Ռ
97. Հեռու ստատեսու թ յու ն ը և ռադ իոն պետք է
ու սան են բարոյական ու թ յու ն և ազ ն վ ու թ յու ն , ոչ թ ե
ան բարոյական ու թ յու ն և ավ ազ ակու թ յու ն : ԳՀ © Ա Ռ

98. ՀՀՇ - ական ն ը այսօրվ ա կոն գ րեսական ն է , այն պես
որ ան վ ան ափոխ ութ յամ բ կուսակցու թ յու ն ը
չ ի կարող
փոխ վ ել․ դ առն ալ լավ ը։ ԳՀ © Ա Ռ

99. Եկեղ եցին Ա ստծո
տուն ն
պիղ ծն երի որջը։ ԳՀ © Ա Ռ

է,

ոչ

100. Եթ ե ն ախ արարը
հան ցագ ործին
իրեն
խ որհրդ ական , ապա ին ք ը ոչ
գ ործ է ։ ԳՀ © Ա Ռ

թե

աստվ ածա-

ն շան ակու մ է
պակաս հան ցա-

101. Զ ին վ որի արյան հաշվ ին հարստութ յու ն
կու տակած
ղ եկավ արին
մ իայն ին ը գ րամ ը կփ րկի, այն
է լ ճակատին ։ ԳՀ © Ա Ռ
22

102. Եթ ե չարագ ործին
պետու թ յու ն ը չի պատժ ու մ ,
ապա գ ալիս է ժ ամ ան ակը, երբ վ րիժ առու ն երն են
ն րան պատժ ու մ ։ ԳՀ © Ա Ռ
103. Հան ցագ ործու թ յու ն ը չես կարող
որ ժ ամ ան ակի հետ հայտն վ ու մ են
ԳՀ © Ա Ռ

թ աք ցն ել, ք ան ի
վ կան եր։

104. Ոճ րագ ործը չի կարող թ աք ցն ել իր
հան ցան ք ն երը, ք ան ի որ ն րա
զ ոհերը ան գ ամ
հան դ երձյալ աշխ արհից են աղ աղ ակու մ ։ ԳՀ © Ա Ռ

105. Երբ մ եկը սպան ու թ յու ն է
գ ործու մ , ապա
թ ող իմ ան ա, որ մ իշտ ամ են վ այրկյան իրեն
հետև ու մ են , ան գ ամ առարկան ն երը կարող են
մ ատն ել իրեն ։ ԳՀ © Ա Ռ

106. Եթ ե չասեն ք ոճ րագ ործի
հան ցան ք ն երի մ ասին
այսօր, ապա դ ա ծան րան ալու է եկող սերու ն դ ն երի
վ րա։ ԳՀ © Ա Ռ
107. Ա մ ու ր
պետու թ յու ն ը կառու ցու մ են
բարոյական ու թ յան հիմ ք ի վ րա, ոչ թ ե
ան բարոյական ութ յան ։ ԳՀ © Ա Ռ

108. Ա ն բարոյական մ արդ ը, չ ի կարող
յու ն ից խ ոսել։ ԳՀ © Ա Ռ

բարոյական ութ -

109. Ով ք եր չեն ցան կան ու մ լսել դ առը իրական ութ յու ն ը,
ն րան ք ն մ ան են ջայլամ ի, ք ան ի որ
մ տածում են , որ եթ ե
իրեն ք չ են
տեսն ու մ , ապա
մ յուսն երը ն ույն պես։ ԳՀ © Ա Ռ

110. Ա զ ատամ արտիկը դ ա բարոյական ութ յան , ազ ն վ ու թ յան ու հայրեն ասիրութ յան խ որհրդ ան իշ է և ամ են
ոք արժ ան ի չէ Ա զ ատամ արտիկ
կոչ վ ելու ։ Ա զ . ՎՀ ©

23

111. Եթ ե պետու թ յան առաջին դ եմ ք ը ան բարոյական
է , ապա
այդ պետու թ յու ն ը ան բարոյական ն երի որջ
է ։ ԳՀ © Ա Ռ
112. « Մ եր դ եմ խ աղ չկա » Ա յս կարգ ախ ոսով
առաջն որդ վ ել Վազ գ են Սարգ սյան ը։ ԳՀ © Ա Ռ
113. Ո՞վ է ր իրական ու մ
կարգ ախ ոսը արդ են իսկ
ԳՀ © Ա Ռ

էր

Վազ գ են Սարգ սյան ը, ն րա
հու շու մ է ն րա ով
լին ելը։

114. Հայաստան ու մ մ եկ գ են երալը
ք ան ող ջ ժ ող ով ու րդ ը։ ԳՀ © Ա Ռ

ավ ելի

թ ան կ

է,

115. Սերժ Սարգ սյան ը
իր ք այլերով չի պատժ ու մ
ժ ող ով րդ ին , այլ փ ոխ հատու ցու մ է ։ ԳՀ © Ա Ռ

116. Ն ախ ագ ահական ըն տրու թ յու ն ն երից հետո, ն ախ ագ ահ Սերժ Սարգ սյան ի « Հատու ցմ ան » օպերացիան
սկսվ եց։ ԳՀ © Ա Ռ
117. Մ արտի 1- ը իշխ ան ու թ յու ն ն երի
ըն դ դ իմ ու թ յան ։ ԳՀ © Ա Ռ

սխ ալը

չէ ր, այլ

118. Պոռն իկ + Ի շխ ան ու թ յուն = Սփ յու ռք ի ն ախ արար,
Հան ցագ ործ + Ի շխ ան ու թ յուն = Վարչ ապետ։ ԳՀ © Ա Ռ

119. Են իչերն երի հետ
կեն ակցելու ց հետո, լու յս
աշխ արհ
եկան Շ մ այսն երը, Լֆ իկն երը, Լիսկան երը,
Թ ոխ մ ախ ի Մ հերն երը ու դ րան ց ն մ ան ան ող ն աշարավ որ մ իաբջիջ պարազ իտն երը։ ԳՀ © Ա Ռ

120. Ի ն չ
կոչ վ ում

որ մ եկի հետույք ու մ ծվ արած
է ք աղ աք ական գ ործիչ ։ ԳՀ © Ա Ռ

գ ործիչը,

121. Ժամ ան ակին գ ոյու թ յու ն
ու ն եր « Պոռն իկն երի
Շ ամ իրամ » արբան յակային կու սակցու թ յուն ը, որը շատ
կարճ կյան ք ու ն եցավ , հիմ ա այդ պիսի
կու սակցու թ յու ն ն երից են ՕԵԿ, ՀՅԴ, ԲՀԿ, և այլն ։ ԳՀ © Ա Ռ
24

122. Կու սակցական ն երի համ ար
բարձր է , ք ան ժ ող ով րդ ի
ու

կու սակցու թ յան շահը
պետու թ յան ։ ԳՀ © Ա Ռ

123. Ա զ գ ի ու ժ ող ով րդ ի ան ու ն ից բարձրաձայն ող ը
ն մ ան է դ ատարկ կարասի, մ իայն բարձր զ րն գ ու մ
է , իրական ու մ , ն երսու մ դ ատարկու թ յու ն է ։ ԳՀ © Ա Ռ

124. Ի րեն հայրեն ասեր
համ արող
մ արդ ը չի կարող
հայրեն ասեր լին ել, ք ան ի
որ զ բաղ վ ած է
ին ք ն ախ աբեու թ յամ բ։ ԳՀ © Ա Ռ
125. Ի րական հայրեն ասերը երբեք
գ ով ազ դ չի ան ու մ ։ ԳՀ © Ա Ռ
126. Ի ն ք ն ահավ ան
մ արդ ն է ։ ԳՀ © Ա Ռ

մ արդ ը, դ ա

հայրեն ասիրու թ յան

ին ք ն ասիրահարվ ած

127. Կու րծք ծեծող գ են երալը հազ արավ որ վ կան եր
է բերու մ , որպեսզ ի հաստատեն իր « սխ րան ք ն երի »
մ ասին , մ ին չդ եռ Ի րական հերոսին վ կան եր պետք
չեն , ական ատեսն երը
բավ ական են ։ ԳՀ © Ա Ռ

128. Ն երկայիս Գեն երալի պահվ ածք ը բավ ական է ,
որպեսզ ի են թ ադ րեն ք պատերազ մ ու մ
ն րա
մ ասն ակցութ յան մ ասին ։ ԳՀ © Ա Ռ

129. Խաբվ ած սերուն դ ին ավ ելի հեշտ է ուղ ղ որդ ել
և իշխ ան ութ յու ն ն երը այդ պես
է լ ան ու մ են , որպեսզ ի ն րան ց կառավ արեն ։ ԳՀ © Ա Ռ

130. Սեփական կարծիք ը չ ուն եցող մ արդ ը ն մ ան է
եղ եգ ի, ամ են ան գ ամ
ք ամ ուց ճ ոճ վ ում
է ։ ԳՀ © Ա Ռ

131. Ճ արպակալած
մ տածել, ք ան ի որ
ԳՀ © Ա Ռ

մ ռու թ ով պատգ ամ ավ որը ու ն ակ չէ
ն րա ուղ եղ ը և ս ճարպակալած է ։

25

132. Եթ ե ժ ող ով րդ ի ըն տրյալը հարու ստ
է , իսկ
ժ ող ով ու րդ ը
աղ ք ատ, կն շան ակի որ
ն ա ժ ող ով րդ ի
հետ ըն դ հան րապես կապ
չու ն ի։ ԳՀ © Ա Ռ

133. Ըն չազ ու րկ ազ ատամ արտիկն երը ավ ելի լավ
են
ն այվ ու մ ՝ ճ ոխ ու թ յան և
պերճ ան ք ն երի
մ եջ ապրող
« սպարապետի » ըն տան իք ի ֆ ոն ին ։ ԳՀ © Ա Ռ

134. Երբ
բացահայտվ ի
Վազ գ են
Սարգ սյան ի հան ցան ք ն երը, ապա հազ արավ որ Հու ն ան յան ն եր կսկսեն
ն րա զ ին ակիցն երի հաշվ եհարդ արը։ ԳՀ © Ա Ռ
135. Դեմ իրճ յան ին պատժ եց Ա ստվ ած,
կող ք ին կան գ ն ելու համ ար։ ԳՀ © Ա Ռ

հան ցագ ործի

136. 1989 Թ վ ական ից Հայաստան ու մ իշխ ան ափ ոխ ու թ յու ն չի
եղ ել, ք ան ի որ հրեշն երի իշխ ան ու թ յու ն ը
մ ն աց ամ փ ոփ ոխ ։ ԳՀ © Ա Ռ
137. Ռ ոբերտ
Սարգ սյան ից

Քոչարյան ը և Սերժ Սարգ սյան ը Վազ գ են
են սով որել բռն ակալու թ յու ն ը։ ԳՀ © Ա Ռ

138. Լև ոն Տեր- Պետրոսյան , Վան ո, Վազ գ են
եռյակը
եղ ել են են Հայաստան ի ոչ ն չ ացմ ան ն ախ աձեռն ող ն երը։ ԳՀ © Ա Ռ

139. Հայաստան ն
Սարգ սյան ը ող ջ

ավ ելի լավ ը կլին եր, եթ ե
լին եր։ Ա րմ են Սարգ սյան

Վազ գ են

140. « Երկրի ք րեական օ րեն սգ րք ու մ չ կա որեւէ հոդ վ ած, որին հան ցակից չ է ր Վազ գ են կեղ տոտ ձեռք ը» :
Ա րտյոմ Խաչատրյան

141. « Որք ան շատ եմ ճ ան աչ ու մ Վազ գ են ին , այն ք ան
շատ եմ հարգ ում Սերժ ին » : « Ա զ գ ային գ աղ ափ ար»
ամ սագ իր Ա րտյոմ Խաչ ատրյան

26

142. Ռ ոբերտ Քոչարյան ն ու Սերժ Սարգ սյան ը
« սպարապետի հետ համ եմ ատած հիրավ ի
հրեշտակն եր են » « Ա զ գ ային գ աղ ափ ար» ամ սագ իր

143. « Գործըն կերն երի վ կայու թ յամ բ՝ Սարգ սյան ը
հոգ եպես ան հավ ասարակշիռ ան ձն ավ որու թ յու ն է ր,
իրական ացն ու մ է ր խ ելահեղ արարք ն եր» : « Ա զ գ ային
գ աղ ափ ար» ամ սագ իր

144. « Վազ գ են Սարգ սյան ը ոչ մ ի կապ չու ն ի
ազ գ ային բան ակի կայացմ ան հետ, այդ գ ործու մ
ն րան վ երագ րվ ող հայրական վ աստակն երը
ամ բող ջով ին կեղ ծիք են » : « Մ տորու մ ն եր « Պազ ոլին ի» ից հետո» գ րք ից

145. Ի սկ չար լեզ ու ն երն ասու մ են , որ ան գ ամ
սպան ու թ յու ն ն եր
կան ն րա խ ղ ճ ի վ րա, ավ ելի՛ն ՝
առավ ել համ արձակ չար լեզ ու ն երն ան գ ամ
հավ աստիացն ու մ են , որ Եռաբլու րու մ թ աղ վ ածն երի
20%- ը կյան ք ից հեռացել է ն րա ան մ իջական
աջակցու թ յամ բ» : « Մ տորու մ ն եր « Պազ ոլին ի» - ից հետո»
գ րք ից

146. « Ող բերգ ութ յուն ն այն է , որ ք չ երի խ ելք ին
փ չ եց հարց տալ. արժ ե՞ր արդ յոք (եւ որք ան ո՞վ է ր
դ ա ըն դ հան րապես արդ յու ն ավ ետ
ք աղ աք ական
տեսակետից) կուռք ի աստիճ ան շն որհել մ ի
ան հատի, որը համ ըն դ հան ու ր զ զ վ ան ք ի ու
ն ող կան ք ի առարկա է ր եղ ել» : « Մ տորու մ ն եր
« Պազ ոլին ի» - ից հետո» գ րք ից Ա րտյոմ Խաչ ատրյան

147. « Զ վ արճալի է ր դ իտել, թ ե ին չ պես է ին երկու
հակոտն յան եր՝ Լեւ ոն Տ եր- Պետրոսյան ը եւ Սերժ
Սարգ սյան ը, մ իաժ ամ ան ակ եւ մ եկը մ յու սից ան կախ ,
վ երմ ակի ն մ ան իրեն ց վ րա
ք աշու մ Վազ գ են
Սարգ սյան ի դ իակը» : « Մ տորում ն եր « Պազ ոլին ի» - ից
հետո» գ րք ից
27

148. « Համ բալ է եւ կատարյալ ան ասու ն այն հայը,
որը Վազ գ են ին
ի սրտե, ան կեղ ծորեն հերոս է
համ արու մ եւ խ ոն արհվ ու մ ն րա առջեւ » : Ա րտյոմ
Խաչատրյան
149. Սպարապետ դ առն ալու
րազ մ գ ն ալ, բավ ական
է
ու ն են ալ։ ԳՀ © Ա Ռ

համ ար պետք
չէ պատեհան ցագ ոործ զ ին ակիցն եր

150. Հայաստան ի
Ի րավ ական համ ակարգ ը հեռու
իրավ ական համ ակարգ կոչվ ելու ց։ ԳՀ © Ա Ռ

է

151. « Ա զ ատամ արտիկն երի դ աշին ք ին » ավ ելի ն պաստաբեր կլին եր համ ագ ործակցել ադ րբեջան ի ք աղ աք ական կու սակցու թ յու ն ն երի հետ, ք ան Հայաստան ի։
ԳՀ © Ա Ռ
152. Վոլոդ իա Ա վ ետիսյան ին դ ատապարտեց
իշխ ան ու թ յու ն ը, այլ ժ ող ով ու րդ ը։ ԳՀ © Ա Ռ
153. Ա զ ատամ արտիկը
կոկորդ ին ։ ԳՀ © Ա Ռ

ոսկոր

է

ոչ

թե

իշխ ան ու թ յու ն ն երի

154. « Ա զ ատամ արտիկն երի դ աշին ք ը »
ին ք ն ախ աբեութ յամ բ է առաջն որդ վ ում ։ ԳՀ © Ա Ռ

155. Գալուստ Սահակյան ․ ․․ Խոսք երն ավ ելորդ են ։
ԳՀ © Ա Ռ

156. Գող եր + Բոզ եր = Հայաստան ի
ԳՀ © Ա Ռ

իշխ ան ու թ յու ն ն եր։

158. Կոն գ րեսամ ոլն երը վ տան գ ավ որ
յան համ ար։ ԳՀ © Ա Ռ

են

157. Մ ին չ
աշխ արհը
ն ան ոտեխ ն ոլոգ իան եր
է
մ շակու մ , Հայաստան ը ըն կղ մ վ ել է մ իջն ադ արու մ ։ ԳՀ © Ա Ռ

հասարակութ -

159. Եհով այի վ կան երից այն ք ան
կոն գ րեսական ն երից։ ԳՀ © Ա Ռ

վ տան գ

չկա, որք ան

160. Եթ ե
մ արդ մ ական ու ն ու ն ի, ապա դ ա
կտա ն րան հասն ել բարձրու ն ք ն երի։ ԳՀ © Ա Ռ
161. Ա զ գ ային
ԳՀ © Ա Ռ

ժ ող ով ից

մ իայն

գ արշահոտ

թ ու յլ

է գ ալիս։

162. Ով ք եր համ ակրու մ
ապա ն րան ք կատարյալ

են այս իշխ ան ու թ յու ն ն երին ,
ապու շն եր են ։ ԳՀ © Ա Ռ

164. Պատմ ու թ յու ն ը մ եր
չսով որեցրեց, որով հետև
ԱՌ

ժ ող ով րդ ին ոչին չ
հիմ ար
գ տն վ եցին ք ։

163. Քան ի դ եռ Լև ոն Տեր- Պետրոսյան ը մ ն ացել է իր
հան ցան ք ն երի համ ար ան պատիժ , երկրու մ մ իշտ գ ործելու է ավ ազ այկապետական իշխ ան ու թ յու ն ը։ ԳՀ © Ա Ռ

165. Հիմ արի

հետ

վ իճ ող ը, ին ք ն

է

ԳՀ ©

հիմ ար։ ԳՀ © Ա Ռ

166. Մ ան վ ելի ն մ ան ն երը առն ետի պես են բազ մ ան ու մ ,
մ ին չ դ եռ
դ րան ց դ եմ մ կն դ եղ ով պիտի պայք արել։
ԳՀ © Ա Ռ

167. Երկրապահ Կամ ավ որական Մ իու թ յու ն ը հետու յք
մ տն ող ն երի մ իու թ յու ն է , այն տեղ ան դ ամ ագ րվ ող ն երը
Մ ան վ ելի հարճ երն են ։ ԳՀ © Ա Ռ

168. Գարեգ ին Բ - ի
լին ել է ջմ իածին ցի

արժ ան ի փ ոխ ն որդ կարող է
Մ ան վ ել Գրիգ որյան ը։ ԳՀ © Ա Ռ

169. Հրան ուշ Հակոբյան ի ժ պիտը ն մ ան
« Մ ատյան ող բերգ ու թ յան ը » ։ ԳՀ © Ա Ռ

170. Մ տավ որական ն եր
դ արձն ն ում են մ իայն
ԳՀ © Ա Ռ

է Խորեն ացու

չ են դ առն ու մ , ն րան ց
չ որեք թ աթ կան գ ն ելուց
29

հետո։

171. Գալու ստ Սահակյան ին օգ տագ ործելու ց հետո դ են
մ ի գ ցեք , ն ա վ տան գ ավ որ է շրջակա մ իջավ այրի
համ ար։ ԳՀ © Ա Ռ
172. « Ա զ գ ային Գաղ ափ արախ ոսու թ յու ն ը » գ րվ ել
է
վ աղ ու ց, սակայն մ են ք ՝ հայերս փ ն տրտու ք ի մ եջ
են ք մ ին չև օրս։ ԳՀ © Ա Ռ

173. Հայաստան ի առաջըն թ ացը կարելի է մ իայն
« Ա զ գ ային Գաղ ափ արախ ոսու թ յու ն ը » կիրառելու ց հետո։
ԳՀ © Ա Ռ

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ
GE H E NI

ARAQE L © 2014

ԹԻՐԱԽԻՆ

Հեղ ին ակային իրավ ու ն ք ն երի իրավ ու ն ք ն երը
պատկան ում են դ րա
հեղ ին ակին ՝ Գեհեն ի Ա ռաք ելին :
Գրք ում տեղ գ տած ն յու թ երը պաշտպան վ ած են
Հեղ ին ակային իրավ ու ն ք ով
GEH ENI ARAQE L © 2014
ge he niaraqe l@ gmai l.c o m

2:

ԳԵՀԵՆԻ ԱՌԱՔԵԼ © 2014
GEHENI ARAQEL © 2014

¶ºÐºÜÆ ²è²øºÈ