நா அவ அ!!!...எ ேக?

(ெதாடர டாத ெதாட கைத)

காதி

http://www.arunthapattam.blogspot.com/

பாக – 1
சிவி ெக டவ பட பாட எ எ தபி பா ேக ட நிைனவி

வவைத தக யவிைல.கீ க

நிைறய

தய&கிேன.சில

சமய

டைத பதி! ெச"ய ெகா#ச அல

தயகக(ைத

தா 

ந

ெமௗன

ச த(ைத* வி. அ தா நட+த இ.த- எைன ப.றி

ெதாி+தவ/

எாி3ச

சில0

,சில0

இ+த

இைத

பதி!

பதிவாக

ைமைய

ம 

விளகலா,சில0

பா/0

திற

உ 

.

எ எ பேயா நா எ4கிேற.நா ெகா

டாய காதைல ,அவ5 மிதி(த

காத

அழகா"

வாைவ!!!!!!!!!

ேவ

ம 

0.ற

சா.ற

எ6வள!

க.

தகிற.சாி

டா.யா இலாத எ காதைல ப.றி நா எ4திகிேற.இ

எ4வத.0 சில ைன க5 உ 

.ச(த இலாம இ+தபதிைவ நா

எ ைடாி யி ததிகலா. ஆனா என05 அ + ேபா"

இகா.

"I love you some times foolishly and at those moments I do not understand that I

could not, would not and should not be so absorbing a thought for you as you are
for me "

இ+த கவிைதைய நா காத-0 ேபா ெகா

ச+தி ேபா 

9ைர!

நா

டா இகிேற.பிாிேவா

பிாி+

வி ேட

வி ேட .!க5 மாறலாஆனா விைள! ஒ தா .தனிைம.

ச+தி(

எ தனியான பயண&க5 இேறா யாதா?எ IPOD க.ற தமி

பாடைல ேக ெகா

வான இ 

நா ெநைல ரயி நிைலய(தி ஏ ேபா 

ேபா" இ+த. என0 ஊ0 ெசலேவ பிக விைல.

இ ெபா4ெதலா ெசைன எ ஊ/ ஆகிவி ட ேசாக.

"பா?0 அவா வா&க ேவ

ேவ 

” 

, ைந சா பிட @ேரா டா வா&க

மைழ பி( வி ட, விவதாக இைல!
எ தபிA எ9ட வவதாகஇ+த.ஆனா அவ90 ஐதரபா( தி

ேவைல கிைட(ததா அவ ஒ வார ன/ தா அ&ேக ாிேபா/

ெச"தி+தா.அதனா

அவ 

ெக

ச

ெச"யாம

இ+த.எ(தைனேயா ைற ாிஸ/6 ெச"யாம திணறி இ+ததா யாராவ

ஒவனிட ஹீெரா ஆகலா எ ெகௗ ட/ ேநாகி ெசேற.
"நீ&க ெசைனகா ேபாறீ&க?"
ஏ?

அவ எாி3ச ாி+த என0! திபிெகா

டா.

அவனிட நா மபA "இைல&க ெக எகைல இல?"
"?!?"

”எனிட ஒ ாிஸ/6 ெக இ0&க ? அதா!”
”உ

ைமயாவா?”

ந

ஆ க5

வழிய

வ+

எவனா

உதவி

ெச"தா

இளி3ச

எ(திைர 0(தி ஒகி த5ளிவா&க. அவ நபவிைல.

வாய

"ெக விைல ம ெகா&க ேபா !

அ ற தா நபினா.பண ெகா(தா.

என0

அவைன

ஏேனாபிகவிைல.ஆனா

உதவ

ேவ 

எ

ேதாறிய.ஓ.ேக! தீபாவளி அ ெக ாிஸ/6 ெச"யாம ரயி- ெசவ
ெகாைமயிFெகாைம. அதனா உதவிேன.

ரயி சாியாக 7 மணி0 கிளபிய.வா&கி ைவ(தி+த Outlook Money ப(

ெகா 

+ேத.Mutual fund/Share ேபா பண ப

Gவ எ6வள!

மணி0 ஒ ைற எ கட+த alarm அ( ெகா 

+த.ெகா#ச

Hக.ெகா#ச

அறி!

மீதமான

ஜீவி

மாதிாிெதாி+ேத.பரவாயிைல.என05

ேவக

ரயி-.அதனாசமாளி(ெகா

ரயி மைரைய ெந&கி ெகா

மைர

யாராவ

அகி

வ+தாேல

நவா/களா

வாகன(ைத ேத ெகா

ேட 

+த.மன ஏேனா

வாசிக

இ9

ஒ

ெதாட&கிவி.

நா

9696

நப/ 

கிேற எ. ெகா#ச

அடகி வாசி( பா/ ேப ேக க விைல எறா கைர

கட+த ெவ5ள தா. அ நா மைர ெந&0

ேபா ரயி வாச- ேபா" நி ெகா

பி(தவ ேபா.

ஆ வட காத
 வட பிாி
ஆனா ஏேனா எ மன நபிைக ெசா-ய.

ேட. வராத மைழ00ைட

பாக – 2
எைன ப.றி அல எ ெசானா நவா/களா?

ந&க5 எைன ப.றி அல! .நா காத ேநா" வா"ப டவ அல.
மைர ெசF வழி எலா எ நிைன!க5 ஏேனா அ(தைன ைற

ஒ

ேகா ைடேபா"

ெதா 

வி 

ேகா பாக5 ஆகிவி டஎனேவா உ

வ+த.அ+த

ேகாக5

என0

ைம.சில ேநர நா நிைன0

ெவ.றிக5 சிகாத ேபா ெவ.றி ெப.றவைன 0ைற( ேபச J 

. சில

ேநர அல.எலா ேநர. எைன விட எ+த வித(தி அவ விள&கி

வி டா?"என ஒ ெகாKரமான சி+தைன.

மனித விள&க இ+த comparision இலாம இ+தா சிற0. ெகா#ச

ேநர எ க

ெசகிறா/க5

க5 அ(த L பக ெசற.விைற + ெசைன0
கMாி

மாணவ/க5.இ

நெவஂப/

மாத.*(◌ூக-கலா,*(தாடல,ெகா#ச

மாத,

பகலா

ெஸெம?ட/

நிைறய

த

அகலா,ககார(ைத ேதடலா,service (Xerox)ெச / ேபா" கடைல

ேபாடலா. என0 ேம.*றிய எலா வா"(த. கைடசியா" ெசான தவிர

என0 வா"(த கMாி எேலா0 வா"(த ேபா தா.ேநசி( ேத

ேநசிக ப ேட. ெகா#ச அல நிைறய திமி/ உட திாி+ேத. என0

அத.ெகலா விளக ெதாிய விைலஆனா திமி/ ஒ அழகான உண/3சி.
ேகாப அத *டேவ வ.திமி ேகாப உ5ளவைன எ(தைன எதி/ பா

ேநசி( வி.திமி0 இ0 ஆ&கார ஒ அல&கார.ெஸெம?ட/ 

!க5 வ+தி+த.அைனவ ேநாQ? ேபா/ பா/( ெகா 

+தா/ .

என0 Fourier transform H(தமாக வரா. ாிஸ உ வரவிைல. R ப/

மா/ வா&கி ெபயி ஆகி இ+ேத.யா லாத ேபா மா/ பா/கலா

எ நி ெகா

நிைன(ெகா 

+ேத.ய பா 18 மா/ பிளிறி ட ேபா " எ

ேட. பிளிாி எப அ ெபா4 எ கMாியி இ+த

ஒ ெசா "கலகி ட ேபா" எப அ/(த.

என அ3H?

0ர ேக திபிேன "ஏ?"

அவ5 ேவ பா/ ெமஂ மாணவி.நல வழி( சீவி ெபாிய ேபா 

ைவ(தி பா5.எனெவா 9ைர ஒ ெப

ெமஂ இ உ5ள ஒ ெப

ேநா ட வி ெகா

ைண அக பா/க வவா5.ஏேதா க

ெபா

பதிைலநா

ைண

ேடஇ பா5.

"ஏ நா ?Hமா தா! "
இ+த

G0..அவ5 எ பா/

எதி/பா/கேவ

இைல.industrialvist

ேபா"

G&காைள அதிகமாக ேபச வி டா&க 9 ேதாறிய.

ெகா#ச

"ஏ நீ வ+ எ4தி தர ேபாறியா ? ேபா !"எேற.
நா ெகா#ச ரட மாதிாி தா ெதாி+ேத.அவ5 க சித ேபான.
நா அைத ரசி(ேத. ஒ நாS ஒ ெப

Gட சாி0 சமமாக ேபச இட

தர *டா எ வா" இ+த கால அ.எ பா/ ெமஂ ெப

எனிட அ மாைலேய வ+தா5. அவளிட நா ேபசிய இைல.
"உ&க கி ட நா ேபசலாமா?" எறா5
""

"கீதா ேபசின(0 hurt ப

ணீ&கலாேம?

என0 அ+த மாியாைத பி( இ+த.என ெசாவ டா5 மாதிாி பதி
" அ பியா _____ ெதாியைலேய!"அவ5 ைற(த ெதாி+த.

நா ஏேதா நிைன(தவ ேபா எ ந

ப9ட ெசல ஆரபி( வி ேட.

அ"ேயா ஏன பா எைன இ6வள! சிகல உறீ&க?என0 ேபச ெதாியல!
அதனால நா எைன அ பி க கிேற எ நிைன(ெகா
எ(தைனேயா

ேப/

ெவளிகா டாம.

அ ப

திாி+ெகா 

+தா/,ஆைசைய

ேட.

அடகி

நா

ெபாியதாக

ஒ

ஆைச

படவிைல

ெபாறாைம

தா

ேமேலா&கிவழி+த. நா ப0, ேபா இ+த ெபாறாைம0 . 5ளி

ைவ(தா5.

"0 "இ+த ெசா என0 அ நிைனவி வரேவ இைல.என0 அவ5

0வாக ெதாி+தா ஆனா ேவ வித(தி

பாக – 3
உ ேனா நா ேபாகி ற பாைத
அ நீளாேதா ேதா வான ேபாலேவ!
ேபாலேவ!
எ6வள! அழகான வாிக5.அ9பவி(தா தா ஆைசA ாிA ஆ

ெதாிA.காதF0ரயி தா

ைமA

டவாளததி.0 என உற! எ நா

எ(தைனேயா ைற Tைளைய பிழி+திகிேற.பி ப ட இைல.ஆனா

இரயி- ஜன ஓரதிேலா அல அ+த நா.ற பி(த toilet அகிேலா நி

அ+த ஓ கா சிகைள பா/( ஒ ேசாக பா/ைவ வி பா&க5.கவிைதA

ெகா நிைன!கS வழி+ ஓ.யா இதி ர

பட யா.

எேறா ஒ ைற ஜூனிய/ விகடனி "காத பக க5" எ ஒ

ெதாட/

ெவளிவ+தி+த.இறி-+

சாியாக

ப(

வட&க5 

ன/.அதி பாடலாசிாிய/ பழனி பாரதியி ஒ கவிைதஎனா எ

மறக யவிைல.

நா
நீ

ஒைற ேராஜா

இரயி
த$டவாள

என

ெசாகிற 

யா.அ

இ+த

தா

கவிைத.4வமாக

இரயி

தா

ஒ

ெபாைள

ெகா5ள

டவாள(திUாிய.லவ/கS0

எ ெபா4ேம விாிய(தி மீ பிாிய அதிக.கMாியி நிைன!க5 +த

பாைல.

எ+த ஒ ெப

ைணA அகி இ+ ரசிகாத தண&க5.ெகா

டா

ேபாவா

எ

நிைலA.H.றிA ந

ெசாவா/கேள

தா

எ&க5

அைனவாி

ப/க5 * *( ரகைள எ திாி+தாF என05

ஒ தனிைம வா எ(ெகா

ெதாியாத

அ

பவ.வாைகைய 

+த.அ தனிைம எ ெசால *ட 
4வ

ஒ

ெப

Gட

ம 

ஒ பைடகாமன சமதி( இ+த நிைல.சிாி வகிற.ஆனா உ

கட+ ேபா0 ேபா பாட ஆகி ேபாகிற.

ைம

அைறய மாைல ெபா4தி கா. என0 பழக ப ட கா. ேபா நல

விசாாி(ெகா 

+த.ஒ சீனிய/ எதிாி வ+ெகா 

+தா.

"எனடா இ6வள! ேல ? "

நீA ஆரபி H Q யா

எைத எ விள&க விைல.
"எத? " எேற.

"உ&க லா ல தா லா? #சா எனேவா நட0 9 ேக5வி

ப ேட. "

அட பாவிகளா !!! இ6வள! Hலபமா இ? எ ேதாறிய.

"இV&க ெகா#ச ெரகா/ ைச வா&கி வ+ இேக! "எேற
அவ நபாம ெச ேபான என0 உ(தவிைல.எ கவைல எலா

அ+த லா இ என நட0 எபைத எற தா.எ லா ஐ பா/0

ேபா என0 ெகா#ச வி(தியாசமா" ேதாறிய.திபி ேபா" பா/கலா

எ நிைன( ெகா 

திபிேன.எ லா? பக ெசற ேபா

ெகா#ச ச(த ேக ட.ெராப சாதாரணமா" Wைழவ ேபா Wைழ+ விட

ேவ 

எ நிைன(ெகா

ேட.

" நா தா ெசாேற இல அ யா"

அ ப

எைனய

வி "

அ

எ(தைன தடைவ உன0?_______________???????

ெப

0ர

அவS0 என ? எ ேக பத.05
"ெஹேலா

இ&ேக

என

" இல i left my record not here "

ேற!"எற

0ர

ேக 

திகி ேட.

அ ஒ ேமட.காேலX (த உட ேமட ஆக ேவைல0 ேச/+

வி டா/.ஆனா வ+த உட ெராப பிரபல. எேலாைரA ப பய&கரமாக

கி

ட ெச"A இளைமயான 0.என ெச"வ எைன விடT வய

T(தவ/ எலா என0 பாட எ( நா இஜினீய/ ஆக ேபாகிேற.இ+த

உைரயாட- அ+த ைபய "எ(தைன தடைவ உைன ____" &ர அ+த 4

உைரயாட ேக காம ேபான.

அ0 எ திட மாதிாி ஒளி#H கி ேதற?
எ மன எலா எ(தைன தடைவ அவ ,அவளிட என ெச"தி பா

எபதிேல இ+த.

ெஹேலா எ&ேக இேக?
"இல எ(தைன தடைவ நா இ&ேக !!!"

"என ேபHற நீ "

"உ ேப/ என??"

"எ ேப/ ெதாியதா? மனத05ேள நிைன( ெகா

ேட.

எ ேப/ எ(தைன ேப0 ெதாிA,எ பி ெதாிA,ெதாிA அள!0 என

சாதி( வி ேட.* ட(தி ேதா ஒ சாதாரண மாணவ ேபால

நா9மா? இைல....! நா "நா"...... என0 நிக/ யா இைல. என0

அ ெபா4 ெதாியவிைல.

இ+த

க/வ

எைன

நிமி/+ தா இ+த.

அழி(ெகா 

+தஎ.ஆனாF

எ

தைல

"இல உ5ள?"
"உ5ள என?" "உ5ள ச(த அதா ெமவா! "

" அ&க ராேஜஷு ராகவிA ெரகா/ எ4றா&க!"

எ ைகயி உ5ள ெரகா/ ஐ பா/( வி டா5 அவ5.ெகா#ச ச+ேதகமாக

பா/( வி "நீ hod room 0 வா"

HOD தா இைலேய ! பி எத.0!என0 ெதாியவிைல.எ மனதி அவ5

Wைழயேவ இைல அ+த அைற05 நா WைழA வைர

பாக – 4
நா ெதாைல(த நிஜ&கைள எலா ேத ெசF ேபா நா9 ெதாைல+

ேபாகிேற.எ நிைல எைன ெசலறி( ஆழிபத.05 எைன ேவ உற!

ஆ சி ெச"ய ஆரபி( விகிற.எ நிைன!களி நிஜ(ைத என0 எ

மன ம தா நகிற.உற!க5 றி+ ேபா0ேபா எ ப எலா

ைம ெவளி பகிற.அ தா நிஜமான மன நிைல. அ அ ேபா

தா எ மன ஏேதா ேத ேபா" ஆனா எ&ேகா ேச/+ வி ேட.
"உ5ள வா" எறா5

அ&ேக யா இைல.நா பட பட பி ெவளிேய நி ெகா 

+ேத.

அவ5 எைன மீறி ெசவ ேபா இ+த.என0 அ திதாக இ+த.

அவ5 ஒ கா டைவ அணி+ இ+தா5அழகா தா இ+தா5.ஓடாத

Machines தா இ+த.

"உைன பா/( இெகென? "
"இய/

ெபா

ேணாட

ைட

ேபா கி 

இ+ேத

இல?"

"அ என ய ெதா&க U கி இக! அத க பனி "Ragging

ேபால

ெகா

இ+த. 

+தா.

என05

இ+த

ரசிக

0.றவாளி

நா க[ட பவைத உண/+ வி ”Hமா ஓ ேன”. உ

அவைள

ெகா

ேநராக 

+ேத

பா/க 

விைலேய

எ

ேபா

நி

ைமயி நா

க[ட ப 

நா பதி ேபச விைல.அவ5 எ4+தா5.எ4+ நடக ஆரபி(தா5.அவ5

நட0 ேபா நா பா/க ேவ 

எ ஆைச யாக இ+த.ஆனா

பயமாக இ+த.அவ5 எ பய(ைத உண/+ இ+தா5.ெப

ெப

ெப

க5 0(தி ெகா 

கைள ம பா/0 .ஆனா ஆ

ேபH ேபா
ேபH ேபா

ணி அைச!கைள அளெவக ஆரபி( வி.த த- ஒ

எ அகி + ேபH ேபா எனா அளெவக ய

விைல.ஆனா அவ5 எைன ஏேதா ேக ெகா 

+தா5 நா9 பதி

ெசா- ெகா 

+ேத.திQ/9 ஏேதா உண/+தவ ேபா எ4+ேத.

நா கிளபிேர"
”ஏ”

”இல Canteen ேபாகG பசி0”
”சாி வா ஒ

ணா ேபாகலா” என0 ஏேதா ேபா இ+த, னா நறாக

இ+த,நா இவ5 உட ெசறா எனவா0.

” “

”என “ “வா”

அ நா தா ஹீெரா ....அ+த வழி 4வ அவSட ேபசிெகா

ெசேற.ஆனாF எ க

ேநா ட வி ெகா

என0

ெப

ஏேதா

ேபா

ேட

க5 ம.றவ/க5 எைன பா/கிறா/களா எ 

+த.க

Q இ அகி உ கா/+த ேபா

இ+த.ஆனாF

ெவளிகா ெகா5ளவிைல.

G0 தனியாக வாச இகிற.நா உண/+ இகிேற.அ

உண/+ேத.”சாி நா வ/ேற!!” எ கிளபினா5. அவ5 ஏ எ9ட

ேபசினா5 எ என0 ெதாியவிைல.அவைளேய பா/(ெகா 

+ேத.

என0 அவS0 ஒ ெபாியதாக அைலவாிைச இைல ஆனா என0

ஏேதா ஒ வ ப(திர நட+த ேபா இ+த,அ எ அைற0 நிைறய

ேப/ வவா/க5 எ என0 ெதாிA.எேலாாிட நா ெபா" தா

ெசாலேபாகிேற.ஆனா
ேவ

அ+த

ெபா"

எ6வள!

ைமயாக

இ 

எப தா கிய,.ஹா?ட வ+ ேச வைர யா எைன

ேக5வி ேக க விைலக

ணாயி எ க(ைத பா/(ேத.அழகா" தா

இக!!! எ ெசா- ெகா
இரயி-

ணாயி

பா/(ேத.வயசாகி

ேபா

ேட.
எ

Hடா 

க(ைத

உன0.

ெகா ேபா Hடா” இரயி மைர ச+தி 05

Wைழ+ வி ட.

பாக – 5
என0 ஒ ேவைலையேய திப அ(த நா5 ெச"ய ேபா/ அகிற.எ ப

இ+த

ரயி

நிைலய(தி

கவன(தி.0.........வ 

உ5ள

ெப

..."

க5 

9

எலா

ஒேர

"பயணிகளி

விதமா"

ேபHகிறா/க5.ெதாியவிைல.அேத ரயி,அேத ேநர,அேத 0ர ஆனா நா5

ம ேவ.விய பாக தா இகிற.எ கனியா0மாி எ? ெர?

உ5ேள WைழA ேபா அேத 0ர.

இ+த ரயி நிைலய(தி நா ேத! கா(த ேபா எ+த நிைலய(திF

கா(த இைல.ேத! ெதாியாதவ/கS0 ேத! எறா " ெவ யாக

கா(தி ப ெப

Gகாக". என0 ேசாக சிாி கல+ வகிற.அத.0

ேம என0 த அக ேவ 

எற நிைன வகிற.எ(தைன ேப/

ரயி- த அ பா/க5 .நா9 அ( இகிேற.இ எனிட சிக

ெர இகிற.தீ ெப இைல.ெகாைமயான நிைல. ெகா#ச சமாளி(

ஒ

ேபா/டாிட

வா&கி

ெகா

ேட.

மைர

தா

ைவ(ெகா5ள லா எ மனதி நிைன(ெகா

ேபா ஒ ெபாிய * டேம வழிைய மறி(ெகா 

உட

ப.ற

ேட.ரயி ஏ 

ஏறி ெகா 

இ+த.

நா9 அவ/கS0 வழி வி விலகி நி இ+ேத.பா/(தா அ+த

* ட(தி ஒ இள ெப

ம.றவ/க5

க6னிதெகா

வழி

அ9 ப

ம தா இரயி- பயண ெசகிறா/

வ+

இகிறா/க5.நா 

+ேத அ+த சி ஆ/ ப ட(ைத.

நி

ெகா 

”NSS ேக ல ஓவ/ அ ஆ ட ேபாடாத”
”சாி மா”

”அவ ஒ4&கா இ பா நீ பய(தா ேத”

”ஆமா ேபான தடைவ K/ ல ெசானீ&க ,பா/(தா ேபா ேடா ல @ரா!

பச&க.ெசா+தகார&க எேலா0 பதி ெசால யல" இ ெப

தா".

ணி

”சாிமா இ+த தடைவ ஒ4&கா இேக மா"
ெப

ேசாகமாக,தைன எேலா பா/கிறா/க5 உண/+ெகா

”அமா

அ பா

எேலா0

வ/ேற.வ/ேற

அ+த

ெப

அவ/கைள கவனி( அ+த ெப

‘Bye

சி(தி,ஆன+(

Bye’

ெசா-

கி ட
ெகா 

.

ெசா-&க" 

+தா5.நா

ைண ேமF க[ட ப(த விப விைல.

என0 மைர ரயி நிைலய(தி அைத கவனி பைத தவிர கவனிக ஏக ப ட

U[ய&க5 இ+த.
எ

கைள

ேநா ட

வி 

பா/(ேத,அவS0

இ+தாF கணிய0மாாி இல பா

அவS0

தைல

தீபாவளி

கயாண 

ய ல தான ஏறி ேபாக ேவ

அதனால

எேலா

வ+

ஆகி 

.இ

இ பா/க5.

T வட பிாி+ இ+தாF அவ5 எ ப இ பா5 எ எ

மன0 நறாகேவ ெதாி+த. அ+த * ட(தி அவைள ேதவ என0 

தி அல.ச-கக! அல.நா ேதடாத UதிகS இைல இ+த T

வட(தி ேதடாத ெநாA இைல.ேதட Hக தா. கிைட0 வைர.

"அவ5 ெசைன ல தா இ பா5 எ எ ப ெதாிA உன0 ?"

எ ேக5வி ேக ட எ மன,இைல அவ5 வ+தி பா5.அவ5 வ+தா5

ஏ சி இ தா வர ேவ

பா/(ெகா 

.அதனா அ+த ெப அகி இ+ 

+ேத.மபA

வராத

மைழ0

0ைட

ேபா.ஒேர கைர ேவ A, தபதிகS தா ஏறி ெகா

பி(தவ 

+தா/.நா

உகிய உயி/ எ&ேக! ேதா.க *டாத நிைல எ ஒ இ+தா அ என

காதலாக ம தா இக ேவ
பா 

. இ+தஒ கால(தி....! 

ய எ? ெர? ெசகிறாேளா?.இைலேய.அவ5 கணவ90

சீகிர ேவைல0 ெசல இ தா சாியான ரயி.அ ற.பா 

ய இ

தா ெசல ேபாகிறா5.ஆனாF பரவா இைல.ேத தா பா/ ேபாேம.

நா யாைர ேதகிேற.நா அ+த ரயி- இ+ அ+த பயணிகளி

இ+ ெவ0 Jரவ+ வி ேட.
திQ/ எ
"ேஹ"

"ைஹ"

"எ பி இக?"

"நலா இேக கயாண ஆயி3சா?"

” ேபான ஜூ ல”

" எ பி இேக!ெராப நாளா H இல! அ ற உ Husband அ ?”
ெஹேலா How are you ?

”ஏ&க இ எ லா? ேம .ஈ &MBA எ *ட தா ப சா"
எ&ேக ேவைல பா0ற "

நா இ9 அேத கபனி ல தா இேக.
"இ9மா?

ஒ நா5 நீ&க U 0 வரG க
என ெசாறஆமா நீ க 

பா !!! 

பா வரG,அமா *ட தான இக?

"இல தபி *ட இ+ேத.இ ப பழய ]0 !"
"இ+த சனி கிழைம வா"

எ Business card அவ5 Business card பாி மாற ப ட.

”ஓேக”

”நா எ *ேப 0 ேபாேற.
”எேமா/ ல பாகலா”
”பாகலா சா/"
அவளிட

அவ5

கணவனிட

"சா/ ெகா#ச நக/ாீ&களா! "
0ர ேக திகி ேட.

மைர

மைரயாக

தா

இ+த

விைட

.என0

ெப.

தா

ெகா

அக

ேட.

ேபத-(

விகிற..அ(தைனA க.பைனயா? நா அவைள பா/க விைலயா ” சீ நீ

இ9 ெதளிய விைலயா! அவைள நீ இ9 பா/கேவ இைல.அத.05

எத.0 இ+த ஒ(திைக.பா/ பத.0 ேன,அவைள பா/( அவ5 கணவைன

பா/( வி U 0 வவதாக ெசா- வி வவ ேபா ஒ

க.பைன.மனேம மனேம உ மா.ற&க5 நிஜ தா,ஆனா உ க.பைனக5

வ-கிற.ரயி கிளபி வி ட.நா9 ஏறி வி ேட .என ெச"வ ெவ.

ைககSட

அ+த ெப

அவ/கைள

திவ

ணி 0ப அ+த ெப

இைகயி

க 

ெகா5ளேவஇைல

அம/+

மாணவ.இவ ச
" ஏ ேபா ப

எ ெபா4ெதலாபழகி
G0 க ெகா
அ+த

இ+தா5.அவ5

ைட ேபா ெகா

NSS

அகி

வி ட. 

+தா/க5.அவ5

CAMP

மிக 

இ+தா/க5.

ெப

எ

அகிஒ

ணல”

”எ&கமா ேபசின ேக இல."

”அ0 என?”

”உன0 என என0 தா ல6 ப

ணா எைன ாி#Hேவ மா யா?”

”உைன யா இ ப அைத ப(தி ேக டா"

ேட ேபா&க டா. என0 எலா கச+ வி ட.எ&0 இேத *3ச.நா

அைமதியாக toilet ேபா" த அக கிளபிேன.

பாக – 6
கா. ெகா#ச பலமாக Uசிெகா 

+த.Uசிய கா.0 இைணயாக எ

எற

இ+த.எ6வள!

மன பற+ ெகா

ெபா4

ஒேர

சா"+

அைண+ததைத 

+த.அ+த ெபா4தி என0 த அக ேவ

ண

தா

நி(திைர

பா/(தா 

கிற

உயாிய

எப,ரயி-

ெதாி+த.எனிட

என0 

ண.

விள0க5

பி(த

ஒ

விஷய,அ+த 0றி பி ட விஷய(தி ம எ6வள! ேதாவி அைட+தாF

மீ

இர 

ேபா0

கிளவ

ேபா

U

ெகா 

ெசவ

தா. 

கழிவைறகS Tேய இ+த,ஒ கழிவைறயி சிகிெர வாச

அ(த.

"அட பாவி&களா +தி கி Q&கேள"" எ ேதாறிய. எ பA கத!

திறக ேநர ஆ0 எபதா நா ரயி வழிேயார சா"+ெகா

ேட.

அ+த ேஜாகைள ேபா என0 ஒ கால(தி Camp ெராப கியமாக

ப ட.

நா9 NSS Camp ெச இகிேற வாைகயி பல வ.ைற தலாக

அ9பவி(ேத.பலவ.ைற

ேதாகிற

"த

பலமாக

மைழA

ரசி(ேத.இ 

த 

(த

த

தி

இப

ேபா

இைண

இலாதத".அ+த உண/!க5 நைட ெப சமய யதா/(த.வாைகைய 

ர ேபா ட camp அல அ.ஆனா வாைகைய ர ேபா ட

காாிய&க5

ெச"ய

J 

ண&கS0

விைத

ேபா ட

camp

.

ஒ சிலவ.0 விளக ேதைவ இைல.காரண ேதைவ இைல.அ

ேபா தா என NSS CAMP .எத.0 கMாியி NSS CAMP ஏ.பா

ெச"தா/க5

எெறலா

ெதாியவிைல.ஆனா 

+தி

ெகா 

பல

மாணவ/க5 ெபய/ ெகா பா/க5.நா9 ெகா( இ+ேத.என0 அ

இர

டாவ வட NSS CAMP ெசவ.இ+த ைற நா NSS CAMP

சீனிய/ எபதா ைதாியமாக ெசேற. ஒ கிராம(தி ,ஒ கா சTக

ேசைவ எற ெபயாி மாணவ/க5 ,ஆசிாிய/க5 எேலா * டமாக ேச/+

ப(

நா க5

ேசைவ

பா 

பா

மகைள

இரவி

பா 

எற

ெச"வா/க5!!!!!!பக-

பாைதகைள

மா.றி

அைம பா/க5,0 ைப அ5Sவா/க5,கழிைவ H(த ெச"வா/க5.மாைலயி
மகிவி பா/க5.இரவி

அேத

பாைதயி

பா கைளA,ைச [ கைளA ேபா அH(த ெச"வா/க5,ந நிசி
ெபயாி

பா

மகளிட

ெகா(த

மகி3சி

எலாவ.ைறA திப வா&கி ெகா5வா/க5.அ தா எத.0 இ+த ேசைவ

எற விளக எ ேக க *டா.

ஆனா ஒ6ெவா மாணவ9 ெசல ேவ 

ய பயண.ேவகமாக HழF

உலக(தி இ+ ெகா#ச விப எலாேம ெகா#ச நிதானமாக

ெசF உலக(ைத ரசிக ேவ

ெதாைல

கிைடயா.ெப ^ 

.அ&ேக ெதாைல ேபசி இகா.பாதி
,ேகா

கிைடயா.சிகெர

கிைடயா.

இ+தாF சிஸ/ தா .அ&ேக ேஹா ட கிைடயா.அ&ேக கிைடயா கைள

ேபா இ ப அதிக. அ9பவ வழிய வழிய கிைட0.நா ெசற NSS
CAMP T பிாி!க5 .அத.0 ெபய/ எலா ைவ( இ+தா/க5.நா

Senior எபதா என0 ஒ ெபாியதாகேவைல இைல.ஜா-யாக அம/+

ெவ நியாய அதிக ேபசிேனா.எ&க5 பிாி!0 அ+த இள Q3 ச/ தா

தைலவி!!!!! அவ5 ெபய/ ெசௗப/ணிகா.என ெபயேரா .என05 அ+த ெபய/

அழகா

தா

ேபசிெகா

ெதாி+த.அவளிட 

+தா/க5.இதி

அக

இ+த

ெச

Third

எ

இய/

ப/க5

மாணவ/க5

ேவ.உாிைமAட பழகி வ+தா/க5.என0 ஏேதா ேபா இ+த.ஒ ைற

தா

ெகா

அவளிட

ேபசி

இ+ேத

,ஆனாF

என0

ஏேதா

ெசா+த

டாவ ேபா ேதாறிய.அவளிட ேபா" ேபசி அசி&க பாட எ

மன ஒ பவிைல.ஆனா என0 அ+த பச&கைள பா/0 ேபா ேகாப

வ+த+.பா/(ெகா5ளலா எ வி வி ேட .த நாேள இ ப

ேபா தா0 றா&கேள எ ேதாறிய.அவ5 எைன ஒ பா/ைவ *ட

பா/க விைல.ெகா#ச ர பா/ைவ ெகா(ேத.மசியவிைல.என0

ெகா#ச தாமதமா" ேதாறிய"நீ மாணவ அவ5 ஆசிாிைய ,நீ எதி/

பா/0 எ! நடகா" எ.

அ மாைல கைல நிக3சி நட+த.நா Jரமாக அம/+ தலா ஆ

மாணவ/க5 ெச" ெகா
Tறா ஆ

வி ேடா 

+ேத.அ ப அ ப 

மாணவ/க5 எலா நா&க5 இ எலா நிைறய பா/(

எப

T ய.நா9

பா/(ெகா 

பைத பா/(ெகா 

ேபா

பாெகா

எ

ந 

+ேதா.எ ந

ப 

+தா/க5.என0
சிராஜூதி9

ப90 ெபாைம இைல,

எாி3சைல

அைமதியாக

" ேட நா டா(Dam) கி ட ேபாேற வ/றியா?"

"இ பவா "
”ஆமா

டா இ ப தா நல கா. UH வா!"

“சாி நா அ+த ஃப/? இய/ ]பா பா ச உடேன வ/ேற!!!!”
எ9ட

எ

ஆேமாதி(தன/...

சக

மாணவ/கS

இ+தன/.அவ/கS

அைதேய

"J நீ&க தி+த ேவ மா &ேக"
" ஆமா இவ தி+தி ெபா

ெபா

டா ய 0பிட ேபாறா" எற ஒ 0ர.

டா ய 0பிட ...என ஒ க.பைன.

நா ெசற வழிA எ ந

ப ெசற வழிA ேவறாக இ+த .நா9 டா

ஐ அைட+தி+ேத அவ னேவ ெச இ+தததா ெவ0 Jர

ெச

இக

ேவ 

எ

நிைன(

ெகா

ேட.

இ டாக இ+ததா ெவளி3ச அதிக உ5ள ெக? ஹ!? பகமாக

ஒ&கிேன .அ&ேக தா எ&கள ேமடக5 எலா த&கி இ+தா/க5

எ

என0 ெதாிA.எேலா

தா

0 Hர?

பா/(ெகா 

இகிறா/கேள எற நிைன பி நா அ+த ெக? ஹ!? பக கதைவ

திற+ பா/(ேத.நா ஏ பா/(ேத எ எலா ெதாிய விைல ஆனா

அ&ேக

என

இக

ேவ 

எற

____

திற+

பா/(ேத.

அைறக5 46 H(தமாக இ+த .ஏ / சி ேவ மா ட ப +த .ஒ

அைற H(தமாக கா-யாக இ+த.ம.ெறா அைற பி பக இ+த .அ&0 

ணிக5 எலா சிதறி கிட+த.அ&0 கிட+த ப3ைச நிற R தா/ என0

எ&ேகா பா/(த ேபா இ+த .இத நா எ&கேயா பா/( இகேகேன

எ

நிைன(

ேபா

அ&0

நா எேதா ேவ

அ+த

ஜன

தி 

இ+

இற&கிேன.

டாத காாிய ெச"கிேறா எ ேதாறிய.அ&0 இற&கிய
கா"வத.0

சில 

ணிக5

ெதா&கிெகா 

இ+தன.

அ ெபா4 அ+த ப3ைச நிற ப டா என0 அகி ெதா&கி ெகா

இ+த. 

"இ ெசௗப/ணிகா !ைடய "
அகி

ேவ

J

கா"+

ெகா 

ப

அவSைடயதாக

தா

இக 

.என ெச"வ ஒ சில பவ(தி ஆைடக5 *ட உண/!கைள 

.அ

ேகவலமான

ண

எ

ஒகி

விட 

யா.

என0 ெகா#ச பயமாக இ+த ,ெவளிய வ+ பா/கலா யாராவ

ெதாிகிறா/ களா" எ பா/க கிளபிேன.
இ ட இ ட எ எ

ம.

ஏ

ண&க5S இ ெகா

ப/க5

யாைரA

நா

ேட ெசற,சிராX

ேதவதாக

இைல.

யா வவ மாதிாி இைல, Jர(தி "ஏேதா ஒ ப ஏ க(தி ேக 0 "

எ ஏேதா ஒ ெப

பா ெகா 

+தா5.

"யா இைல " எ நிைன ெகா 

திபிய ேபா நா பா/(த க

ெசௗப/ணிகா .ஒ ெநா எ T3H நி வி ட.என ெச"வ எ

ெதாியவிைல ,என ேபHவ எ ெதாியவிைல .அவ5 எைன மிக

அகி

மாதிாிேய

இ+

பா/(

மா 

ெகா

ெகா 

+தா5

ேடாேம

" இ&க நல கா( வ இல?

எ

,மபA
பய+

அவளிட

இ+த

"? "

"எனடா எ ப பா/(தாF இ#சி தின 0ர&0 மாதிாிேய இக ?"

"இல நா கா( வா&க வ+ேத ! ெசைமயா கா( வ இ&க "

ஒேர

ெபா4

அ+த இ எ க அவS0 ெதளிவாக ெதாிய வா" பிைல, ஆனா

அவ5 க வைவ * க ய.இ5 ஒளிைய அழகா" கா வ இய

தாேன .அவ5 ஆ3ச/யமா" அைமதிைய ெதாி+தா5.ஆனா எ மன தா

ேப/ இைர3சைல * ெகா

வி ப ேபா இ+த. 

இ+த.அவ5 உதக5 என0 அைழ 

"வா அ+த பகமா ேபா" உ காரலா "
" "

அ+த எ இப வட விரத(ைத ( ைவக ேபாகிற எ என0

ஒ ேபராைச இ+த.

பாக – 7
ஒ சில விஷய&க5 என0 அ ெபா4 விள&க விைல.ெசௗப/ணிகா யா/ ?
எத.0 எ மன அவ5 பி ெசகிற.எ&ேக ேபான எ ஆ

ஏ என0 உட உ[ண ெகா5கிற ? இ அ+த ெப

பா/(தா என0 ஒ ாிகிற.ெப

எற திமி/?

ைண நிைன(

எ ெபா4 அழகா" இ ப

இைல .அ+த அ+த கன&கS0 அழகா" ேதாகிறா5! அழ0 கன

ேச/+ வ ேபா ஆ

அட&கி விகிறா.நா என அ என

எதி/பா/( ெசேற எ என0 எ ெசால ெதாியவிைல.அன

என0 எேதா சில 3Hக5 அவிக கா(திகிறன எ ம 

விள&கிய.

" எனடா ெராப அF(கிற ? எறா5

" இல என0 ஒ9 ாியல " எ க

கைள Tேன

"ஏ இவ நம *ட ேபHற9 தானா" எ ேக டா5 எ க(ைத பா/(

"ஆமா "

"ெதாியைலேய "

"ெதாியல&ற எலா பதி இல!"

"நா பதி ெசாலைல எேனாட நிைலைமய ெசாேன"

"என நிைலைம ? ஐேயா என0 0ழ . என0 மைறக ெதாியா!"
"என ? ெசாF"

"நீ&க என ெராப 3/ (Distrub) ப

ற"

"எனடா ேபHற " நீ&க " 9 ெசாற அ ற ப
"பா இ+த Intimacy தா எைன 0ழ !"

ற 9 ெசாற "

" நா உகி ட intimacy அஹ இேக9 யா ெசானா? "

"நா ெசாேற"

"உன0 எனடா ெதாிAநா உகி ட ேபசிேன ...நீ அ+த ேபஷ ேஷா

வில நல ப

ண. என0 அ ெராப 3H.அத உகி ட ேபச99

நிைன3ேச ஆனா நீ ேவற நிலைமல எ க

ணில ப ட ! ெகா#ச உ*ட

விளயடல9 உைன மிர ேன. " எறா5 அ4(தமாக
"நா ஒ

G மிர 

ேபாகைல ...அ ற அ எலா ேவ

டா !!!

"Why are u so good to me ... " எ அவைள ெக#சலாக ேக ேட .

"No I am good to every Body "

எ ேக5விகS0 பதி கிைட(ததாக என0 ேதாற விைல.ஆனாF

என0 என ேவ 

ேமா அ கிைட( வி எற நபிைக இ+த.

அவ5 எனிட எேதா ஒ அைட+ இக ேவ 

அ தா நா

மாியாைத இலாம ேபசியைத *ட அவ5 ெபாிய விஷயமாக எ(

ெகா5ளவிைல.

இ+த மறாடகS0 நா அவளிட நா நட களி ஆரபி(,

சினிமா !0 வ+ அ ற மனிஷா ெகாயரலாலைவ ப.றி லாி( வி ,

அவ5 உத மீ இ0 ம3ச(ைத ப.றி ேபசி (மனிஷா வி உத )
அைத நா சி வயதி எ6வள! விபிேன எபைத ப.றி எலா ேபசி

இதியாக

அவ5

எனடா ெப

இவ5 எனிட இ பி இழி( இழி( ேபHகிறாேள எ

அவS அசர விைல.

ப3ைச

சவா0

வ+

நிேற.

எலா என0 ேதாற விைல!!!! அவைள ஆராய என0 அ ேதாற

விைல, எ+த ஒ ஆG அைத அ+த கன(தி ெச"ய மா டா. அ தா

பாவ ேராக உற!களி ெபகி ேபான.

உ&க உத ல *ட ம3ச இ0 இல அவ5 அ+த ேக5வி ைய எதி/ பா/க

விைல .நா9 அைத ேக ேப எ எதி/ பா/கவிைல .அ+த உதகைள 

(த ெகா( வி ட ேபா என05 இர(த Rடாகி ேபான.வி வி

எ தைல அ4த ஆரபி(த.அத.0 எலா அவ5 பதி . 5ளி

வா"(த.

"ஆமா அ0 "
”அ0 ஒ

G இல ! " எ இ4(ேத

மண-

ெகா#ச

நக/+

உ கா/+

ெகா5ளலா எ

எ4+ேத.

அ ெபா4 பக வா அவ5 ைக விரகைள அ&0 ைவ( இ+ததா

எப நா அவ5 ைக விர மீ ேநராக அம/+த த.ெசய அவ5 "ஏ""

எ வ-யி க(தினா5. சாாி சாாி ெதாியாம உ க/+ ேட எ அவ5

ைககைள உாிைமAட எ( ைவ( வ- நிவாரண ெச"ேத. அவ5 ைக

நரகைள

ெகா

எலா

சாி 

+ேத, ேபசி ெகா

ெச"வ

ேபா

ைவ(திய

பாசா&0

ெச"

ேட இ+ேதா மணி ஒப ஆகிவி ட எ

அலார அ(ததி தா ெதாி+த.
”ேபாலாமா” எறா5.
நா " " எேற

ேபசிெகா 

0 ேபா எ ைகக5 அவ5 விரைல தா 

உ3ச(தி

எைல மீறி ெச இ பைத அவ5 உணரவிைல எறா அ ெபா".அ+த

நிமிட நா அவைள மீறி ெகா 

நி இ பதாக உண/+ேத.

"என0 எேதா ேபால இ0 "
"என0 தா" எ எ மீ சாய .ப டவைள நா த(ேத.ேவ

டா

எபத.0 அல. அவ5 க(ைத ேந/ ெகாணர...அ+த ம3ச அவ5 உதகளி

மீ ெதாி+த.

"ந தானா ந தானா" என பாட ேவ
இேதா இேதா இ+த கண(தி ஒ ெப

கைள T ெகா

டா5.ெப 

மானாF ேபா ெகா5ளலா

ஒ ஆ

த+த (த(தி த

ஏ (த(தி ேபா க

கைள T

ெகா5கிறா5.அ த என0 ெபாிய ஐயமாக ேதாறிய.அ ெபா4ேத
என0 ெதாி+ வி ட அ+த உற! உண/வ.ற எ...என0 பல

உற!க5 9ைர எ4 ேபாேத !ைர எ4த .ப ட நா தா.

%த
%தலா&

நா நிைல மற( நிைல) இ(ேத

எ மன திற(

அவைள மீ+, ெகா$ இ(ேத

லா மற( ேபான நிைலயி.

அவ/ க$ைண நா பா1க மறக வி
ைல

அதி
உ$ைம2 இ
ைல ...ேமாக% இ
ைல.......!

ைல.......!

பாக – 8
என0

ைம

பிகா.

ெபா"

தா

பி0

வழிய

வழிய

ைமேபHவதி என Hக. வாி+ ெபா"ைய அவி(வி பா&க5

ேபரழகி A அ+த ெபா40 உ&கைள கவனி( ெகா

கவன(ைத

இ/ பாக

மா.வ

" இ தா த தடைவயா ஒ ெப

திறைம.அ

நா 

பா5. அ+த

ெசான

G0 இ6வள! அகி !!!!"

ெசௗப/நிகா அைத நபி வி டா5 ,நபிய அவ5 க

ெபா"

களி ெதாி+த.த 

(த(தி வ-ைம இைல எப அவ5 உதகைள பா/0 ேபாேத

ெதாி+த.

நா

விலகிய

ேபா

அவ5

ைகக5

எைன

வி ட

பாைல.அ(த (த(0 எ உதக5 தயாரா" இ+த. இ+த ைற

நா மனித இைல மிகம எ எனேக ச+ேதக வ+ வி ட.
பாவ அவ5, ெசய அறி+ நா ேவ ைடயா ெகா 

+ேத ,எ

உதக5 பணியி இ0 ேபா ைகக5 அவைள அள+ ெகா
சில விஷய&க5 அ தா உண/+ேத,ெப 

+த.

G0 காகS0 பி ப0தி

மிக மிக உண/3சி @/வமான எ அ தா என0 ெதாிA.எ ைகக5

ஒ சில ெமைமயான இட&கைள அவளிட விைல ேபசி ெகா 

(த

மிைகயாக

அைம+

இக

சினிமாவி தா பா/( பழக.

ேவ 

.என0 

+த. எ 

(த

எலா

அ திQ/ எ எைன ராக ெச"ய ேநாி டதா ெபயி ஆகி

விேவாமா எற பய(ைத தவிர எ மனதி ேவ எ+த பய இைல.ேநர

ஆகி ெகா

ேட இ+த நா இ9 (த(திேல இ+ேத .ஆனாF ஒ

சில சின சின வரகைள அவள தைடைய மீறி , மீறி இ+ேத.நா

T3H வா&கி அவைள பா/(ேத.அவ5 ஆைட ெகா#ச அல நிைறயேவ

கைள+

இ+த.எ

ஆைட

அவளிட எ! ேபச விைல.

இ9

காண

H(தமாக

இ+த.நா

அவ5

ெகா

அ+த

இ 

ஆைட

சாி

ெச"ய

சிரம 

+தா5.அவS0 உதவலா எற சாகி நா அவைள மீ

ப 

ெந&கிேன.அவ5 எ! மக விைல .அைறய இரவி (த நப/

T.

" ேபா பாஆ திவ ேபால "

" யமி (Yummy )" எேற .

சிாி(தா5,நா

அசரவிைல

அ+த

சிாி 

எைன எ! ெச" விடவிைல ஏ
எறா

நா

ெபா டாக
சிாி பி

மதிகேவ

வி4

விகிறா.என0
ேநர

என05

இைல

இைல.

ேபா

அ+த

ேபா

அவைள
த

சிாி பி

இ+த.

ஒ

மனித
வி+

வி4

இ

ேதாகிற"அ+தசிாி ேக அைம ஆகி "

எ.

ஏ எறா அவ5 எைன க 

பாக இ நா ஆகி இ0 நிைல0

த5ளி இக மா டா5.அவ5 ெகா#ச ைதாியசா-, ெகா#ச தா அழகி,

ெகா#ச தா எலா .இவ கிளபிேனா.இனிேம இ+த இட(தி

பா/க எ!ேம இலாத ேபா. ேபசி ெகா5ளேவ இைல.ப(திரமாக

அவைள ெக? ெஹௗ? இ வி வி வ+ ந

வி ேட.

ப/கSட ஐகியமாகி

அைறய இர! எேலா ஒேர இட(தி அம/+ உண! ெகா5S ேபா

என0

ம 

சிாி 

ெபா&கி

ெகா 

வ+த.ம.றவ/க5

எலா

எைனவிட எளியவராக ெதாி+தா/க5. அவ, எேதா ஒ நா ஓைல

ச+திேலா , இைல வயகா இகிேலா ,aஷ ப0 ேபாேதா எ&ேகா

ஒ சிமிஷ ெச" தா பக வ+ இ பா/க5 என0 ெதாிA.

ஆனாF அ அ+த * ட(தி நா தா ராஜாவாக ெதாி+ேத. ஆ

எற ஆணவ ,ெப

ைண வைள( ேபா வி ட ர ஆணவ. நறாக

தா இகிற இ+த ச

சிாி பாக வகிற.ஒ ெப

த+ இகிற. 

ய/ ேகரட/ எ ேதாறிய. இ ெபா4

?பாிச எனெவலா நிைன ைப என0

நா ைக பி( ( இ+ேத .எ உதக5 எேதா நம நம எ

இ+த.த

ணீ/ ேவ 

என0 .அ நா ெகா(த (த ஒ

வித(தி தF கைடசிAமான (த .நா ைக பிக பழக ஆரபி0 

ெகா(த தF கைடசி (தம.

ஒ சில வ-கS0 ம+ேத கிைடயாத, காதF0 கால தா ம+ எறா

அ+த கால(ைத கடக ஒ ம+ ேவ

ேதைவயா" இ+த.ெசௗப/நிகா

எ 

.அ தா என0 அ ெபா4
வாவி

வ+தா5

ெகா#ச

நா5

இ+தா5 ஆனா த&கி விடவிைல, ஏ எறா எைன ேபாலேவ

அவS0 ேதட இ+த.அ அைறய இரேவ என0 ேதாறிய

ஆனா எனா எைத நியாய ப(தி யாாிடமாவ நா ேபசினா எைன

கிக எ (திைர 0(தி விவா/க5.

ெசௗப/நிகா! நா9 ெகா#ச நா க5 அ/(த இலாம உறவா ெகா 

இ+ேதா, எ பா/ ெம HOD பா/0 வைர .ஒ நா5 அவைள

* பி க 

( வி டதா அவ5 எ பக வரேவ இைல. ஒ நா5

க[டமாக இ+த, ம நா5 பழகி வி ட. ேமாக ப நா5. ேக 

+ ஒ மாச ஆகி இ+த.ெசௗப/நிகாவி U 0 ஒநா5 நா

ெச இ+ேத.நாிேம எ9 இட(தி அவ5 வசி( வ+தா5 .அவ5

U அகி ஏேதா ஒ கெபனி ஷ/ த5Sப வி.பைன ேபா 

இ+ததா நா அவ5 U 0 ெசலலாஎ ெசேற.

அ ெபா4 எ க

க5 எைன நப ம(த.அ நா U 

அவSட பா/(த எ சீனிய/ வாச எபவைன .என0 அதிக ேநர

அவ/கள ெநக(ைத பா/க இ[ட இலாததா கிளபிவி ேட.அ

தா எ வாவி ெசௗப/நிகா!0 நா ைவ(த . 5ளி.

பாக – 9
ரயி ெகாைட ேராைட தா 

ெச ெகா 

+த.என0 ஒ பயண 

தி அல.பயண(தி நிைன!க5 எைன ெகாைம ப(வ தி

அல.Hகமான

நிைன!க5

ேநர&கைள விர வி எ

எைன

ஆ/பாி(,

எ

ணி விடலா.

பயண

அைம+த

எ வாைகயி ேசாகேம ெபாிதா" தைல விாி( அயதாக நிைன(

ெகா5ளேவ

டா.எ வாைகயி ஏ.ப(தி ெகா

ட ேசாக&க5 எலா

இ நிைன(தா சிாி பாக வகிற. ஆனா அ+த அ+த ெபா4கS0

அ என0 கியமாக ப இகிற.எ ப என0 ெசௗப/நிகா ஒ

தண(தி கியமாக ெதாி+தாேளா அ ேபா ஒ6ெவா ேநர(திF

ஒ6ெவா

உற!கைள

சிரமப(திெகா

நா 

+ேத.ஆனா

வாைகைய நா வி தர விைல.

ேத

ெகா

அ+த

ஒ 

எைன

கண(திF

எ

நா ஒ சராசாி மாணவ ேபா தா ெவளி கா ெகா

ைமைய

ெசால

ேபானா

எைன

ேபா

யா

ெப

நா

இய 

+ேத. 
ைண

இலாதவ/க5 தா சராசாியாக இ+தா/க5.ம.றவ/க5 எலா கா.றி

வாியா+த/க5, ெவ ட ெவளியி சிாி(தா/க5, பக- உற&கினா/க5, ைரவ/

ேவைல ெச"தா/க5, சக மாணவ/களிட ச

ைட ேபா டா/க5. என0

ெதாிA எ9ட இ+தவ/கS எைன ேபாலேவ தா இ+தா/க5

எ!!!. என ெச"வ எவ9 ஒ(ெகா5ள மா டா. ஒ( ெகா

க 

பாக நியாய ப(த மா டா.

டா

நா ெசாFகிேற இளைமயி ேதவ ஒ ெகாைம அைத உறவி

மய ப(தி ேதவதி ெகாைமயிF ெகாைம.ேதட நைம தனிைம0

தா

த5ளி

வி

என0 ஒ சில ந

ேவ

.தனிைம

நைம

ேசாக(0

அ ப(தி

வி.

ப/களி தபிைர எபவ 0றி பி ெசால 

யவ.அதிக ேபச மா டா.அதிக ஆைசA பட மா டா, யாராவ

ேபசினா

ேபHவா

.கMாியி

நட0

ெபா

ணி

பா/களி 

பாக இ பா .நா அவ ,விஜ" ேசக/ T ேப ஒேர ெப#சி

அம/+ இ ேபா . EEE எற ேகா/? பக லாயகிலாத நப/

1,2,3 .இதி விஜ" ெகா#ச உஷா/ கைடசி ேநர(தி க சி மாறி பிரக?

எலாவ.ைறA க. ெகா5வா.நா9 தபிைர ம தனியாக மா 

ெகா5ேவா.அ+த 4 பா/ ேமேல என0 அவ தா ெகா#ச

ஆதலாக இ பா.

அவ90 என0 உ5ள ஒேர ஒ.ைம நா&க5 இவ ஒேர நா5 

ைகக ஆரபி(ேதா எப தா. அவ90 என0 ெதாட/ ெகா#ச

ெம-+

ேபா"வி டாF

அவ

என0

ப(

நா க5

ப/களி ஒவ .ஒ நா5 இர

நா களி

எ&கS0

ஒ

டா அ

0றி பி 

ெசால

*ய 

ேத/!0 ப0

விைற

அைமA.நா&க5

ப பத.காக பகைலகழகேம ெகா(த விைற.அதி பாட(ைத ப(தைத

விட ஆன+தவிகடைனA,0த(ைதA ,தமி சினிமாைவA ,0றி பாக 

பழக&கைளA தா ப( இகிேறா.உலகி உ5ள எலா மாணவ/

சதாய(0 நா&க5 ம விதி விலகா என. அ ப பழகிய தா

இ+த ைக.

உலகி உ5ள எலா ப(0 உ5ள ஒேர .5ளி அதாவ தீ/!

அல.மபA

ெசாFகிேற 

. 

5ளி

எைற0ேம

தீ/!

அல.அ(த ைற அ+த ப அ(த வாியி ேதாறலா .ேட" ெராப

த(வமா நிைனகிற எ ேதாறிய.இ+த ைக0 உ5ள Uாிய(ைத

என0 த+த

எ

கFாியி

உ5ள 

ணி 

ைவ0

இட தா.

ஒ தடைவ நா9 தபிைரA ேச/+ கMாி0 ெவளியி உ5ள
ேஹாேடளி (Hotel) சா பி வி வ+ ெகா

எ&கSட ஒ க a ட/ சயி? ைற ந 

இ0 ேபா

ப9 வ+ ெகா 

+தா.

" ேட" கி&? எலா ஒ(த/ 4சா அக யா ெதாிAமா !!!"

"அ பியா " என0 அ ெபா4 கி&H0 விH0 வி(தியாச
ெதாியா
"ஆமா

டா நம சீதாரா இகா இல அவ 4சா ஒ கி&?

அ பா.....

"நீ எவ5ள! டா அ ப"

"நா 3/4 அHேக டா "
ராஜைர0

எ ெபா4 

யாதைத

ெச"

விடலா

எ

சவா

விவா.ஆனா அ+த சவா அவ ெதாி+தவ/களிட ம தா விவா

"நா 4சா அ ேப டா 4சா "எ சவா வி டா ைர "
"இலடா ைர ேவ

டா இ+த ெமகானிக விேன[ ெசா-கா

எ&கி ட,த அ சா விட யா9 அவ ெராப b ப

அக."

Gவா

"ேட" நம என அ ப!மா அக ேபாேறா " எறா ைர

"நமாளா ??" இ நா

"அடா"

"நீ வ Hகியா "
"இலடா இ வா&கேற "எ ெராப ஆ/வமாக அ+த ேவ. ைற

ப ெசறா.

இதி Hக எனெவறா ைக பிகாதவைன எதாவ ஒ காரண

ெசா- எ பயாவ ைக பிக ைவ( விவா/க5.அ ஒ Universal

Practice .இ பயாக நா9 ராஜைரA ைக பிக ஆரபி(ேதா .நா&க5 

ைக பி(த எேதா க.ைப இழ+த ேபா பரவிய.அவனவ வ+ எ

]மி வ+ கவிசாாி( வி ேபானா.எ(தைனேயா உ

ைமயான

அறி!ைர ேவ.ேபாைத தைல0 ஏறி ேபான கால&க5.எ&0 விள&0

ைமA விைள!கS.

அ+த ணி ைவ0 இட(தி ஜன- எ ெபா4 ஒ தீ ெப 

ஒளி(ைவக

ப 0.எ&க5

க3ேசாி

,வா/ட

J&கி

ஒ

மணி

எபவ9

தா

ேநர(0 பிற0 ஆரபி0. அதாவ இர! ப0 ேநர + ந

இரவி.எ ெபா4

விேநஷு,

ஆரபி பா/க5.நா&க5

H ரமணிய

எேலா

ேச/+

ராஜா

ெகா5Sேவா

மாணவ/க5 எேலா ைற( வி ெசவா/க5.
ஒ சிகர ஆS0 இர

,ப0 

இ4 வித ப( ேப/ வைர இ4கலா.இதி

ப.ற ைவ(தவ ம T ைற இ4( ெகா5ளலா.இதி எதாவ

சீனிய/ வ+ வி டா அவ ேல எ பி பா? ஆகலா அ அறி!ைர

* சாகி பாதி சிகர ைட ( விவா.உ

ெதாிA அ+த சீனிய/ கS0 எ9 த ஆ

ைமயி எ&கSேக 

Chemistry ேல இ9

பா? ெச"ய பாகி இகிற எ.வ+தா ஆரபி பேத bதிAட தா

ஆரபி பா/க5.

"ேட" விேன[ உ ேமல மசி? ேல (Machines Lab) ெசவராX ெசம

க ேல எக பா/(ேகா.ேட" இ+த ெசவராX ஏ Q(Deal ) ப

ஈசி டா !. க பாக வ.

ற

என ெச"வ இ பA எ&கS0 சீனிய/ இ+தா/க5.மிக நாகாீகமான

சீனிய/கS இ+தா/க5.ஆனா அ ப ஒ நாகாீகமான சீனிய/ ெச"த

கி

டF ேக-A தா எ வாைவேய மா.றி ேபா ட.எ எ ப

இ+தாF அ+த ைவ0 இட பல ேப0 ேபாதிமர.பல உ

கிH கிH,ேகாப,க

ைமக5,

ணீ/ ,நறி,எட0,திமி/,ெபாறாைம எலா பா/கலா

ஒ சிகர வத.05 .இ+த எலா உண/3சிகளிF ஏதா6 ஒ ெப

இ பா5.அவ5 யாராக ேவ 

மானாF இகலா.

அ+த ைவ0 இட(0 ேந/ எதிாி தா ெதாைல ேபசி இ+த.

மாணவ/க5 எேலா0 ெவளியி இ+ அைழ அ&ேக தா வ.
அ ெபா4 ெசேபா கிைடயா. ெசைனயி இ+ வ+ ப0

மாணவ/க5 பழியா" கா( இ பா/க5.ஏ எறா அ ெபா4 இர!

பதிெனா மணி0 ேம ேபHவத.0 கா வாசி தா க டண.என0

அைழ க5 இர 

நாைள0 ஒைற U இ+ வ. நா9

* ட இலாத ேநர(தி அைழக ெசா- ேபசி ( விேவ. எ

தாயி 0ர- எ ெபா4 நபிைக ெதாிA. சில மாணவ/கS0 ெப

க5

விதியி இ+ அைழ வ.சில ேநர நா அ+த வழியாக ைக பி(

வி ெசF ேபா நா9 சில ெப
ஆனா அைவ என0 வ+த அல.

களி அைழகளி ேபசி இகிேற.

"] No 210 Biju Thomas"
" நீ&க?"

"Friend "
அ6வள! தா அ+த 0ர ேபH.எனடா இ இ6வள! தா ேபHவா/களா

எ நிைன( அ+த ெதாைல ேபசிைய அ+த ெப

ைண பா/ ப ேபால 

ைற( வி மலாக பக ைவ( வி ] 210 Biju Thomas எ

0ர எ4 ேவ.இ+த ஒ அைழகாகேவ பிற+தவ ேபால ஓ வவா

அ(த ெநாயி.இ ப எ(தைனேயா ராம0ம/க5 ,அ[விக5,இ ப

எ(தைனேயா

ேப/கS0

நா

அைழ 

வ+தத.0

அைழ 

இகிேற ,ஆனா என0 ஒ அைழ *ட வ+த இைல.
ஒசில0

வட

நா 

இ+

எலா

அைழ 

வி(

வ.அவ/க5

ேபசிெகா5வ திதாக ேதாறா வி டாF வி(தியாசமாக ேதா.

அவ/க5 அகி காைத தீ ைவ( ேக டாF எனா அவ/க5 என

ேபHகிறா/க5

எ

ேக க 

யா.

அ6வள!

ரகசியமாக

ெகா#சிெகா5வா/க5. ெகா#சி ெகால! ெச"வா/க5பல மாணவ/க5.

அ ப
ெகா

ஒ நா5

நா

எ 

0 ேபா ஒ 0ர.

சக ேதாழ

"] ேநா 201 ேபா " எ ஒ 0ர
ெபய/

ெசாலவிைல

இகா

எற

அ+த

நிைன பி

0ர.

நா

ெவளியி

ெச

பா/(

உட

ேபசி

என0

ேவைலயி ரமாக இ+ேத.எ ந

அைறயி

கி[ணேவ

எ
ப

வி 

"ேட" உன0 தாடா!!”
"எனகா?”

“ஆமா

டா!!”

ஒ வித ச+ேதக(ட எ ஷ/ ைட எ(

ேபா ெகா 

ெசேற.அ+த அைழ ைப

வி(தவ ஒ வித ைற ட நி ெகா

இ+தா.அவ

மாணவ.அவ90

வ+ததா
ேவ 

ஒ

அைழ 

ெகா#சக பாக

வ
ஆகி 

ேகரள(

என0

இக

"ஹேலா"

" எ? "

"நா ெஜனிளி

"எ+த ெஜனிளி
அ+த

ெஜனிளி

டா ேபHேற"

டா?"
டா

எைன

அைழ பா

எ

இைல.அ+த 0ர எைன அைழ ப ேபா இ+த.

நா

எதி/ப/கேவ

பாக – 10
அ+த

ெஜனிV

டா

யா/

இைல.அவைள ப.றி ந

எ

என0

ெபாிய

அளவி

பாி3சய

ப/க5 அதிக ேபசியதாக! என0 ஞாபக

இைல.ஆனா அவ5 நைட0 Uழாதவ/ யாேம இைல.அவ5 அழகி

இைல.

"ெசாF "

"ஞாபக இகா ?

"இலாேம என ?"

"இல இ+த ேபஷ ேஷா!0 எைனA ெபய/ ெகாக ெசா- கிாி

ெசானா!"
"அ0"

"இல ேபான தடைவ மாதிாி பிர3சைன வராேத?"

"என0 ெதாியைலேய!”

"நீ வ/ற இல?”

"வ/ேற ஆனா அல ெபா

ெதாிA?"

G&க இகா&க9 என0 இ ப தா

"என ெசாற?”

"ஆமா.நா ேபசிகி உைனய *பி ேற" எேற”

"சாி"

அவ5 ெதாைல ேபசிைய ைவக ேபானைத உண/+ேத.

""

என0 வ+த த அைழ ஒ வித Hர இலாம இ+த. அ

இரேவ கிாி எற சீனிய/ ஐ பா/க ெசேற .அவனிடேபசிய பிற0 தா

ெதாி+த இ+த ைற ேபஷ ேஷா!0 ேஜாயாக நடக ேவ 

எ.

ேபஷ ேஷா எறா அழகா" இ பவ தா ேபாவா எற த பான

ண எேலா/ ம(தியிF நிலவிய.அத.0 எ! ெச"ய யா.நா

எ கMாியி ேபஷ ேஷாவி கல+ வ+ேத.ஆ5 இலாம எைன

ேத/!

ெச"தா/களா

இ+ேதனா

இைல

எனேவா

நா

அவ/கS0

ெதாியவிைல

ஆனா

ேதைவ0

நா

அ+த

க3சிதமாக

அணியி

எ ெபா4 இ ேப. சில ந

ப/க5 அ+த அணியி எேலா எைன

விட பமட&0 நிறமாக இ பதா எைன ேக- *ட ெச"வா/க5.

" எனடாம3சி நீ என தி[ ெபா டா?"

நா ஒ ெசால மா ேட ,! எனேக அ+த ச+ேதக இ+ வ+த

ெஜனிV

டா

வ!காக

நா

அவ5 

ைற

அகி

ெச

கா

இ+ேத.அவ5 எைன கட+ ேபான என0 என0 ெதாி+த ஆனா

எனா அவைள * பிட யவிைல.ஏ எறா எைன H.றி எ

ப/க5 .அவ/களிட இ+ தனியாக வ+ அவளிட ேபசிேன.

"அவS

இ+ததா5
"நா

அேத

உன0

எறா5

தமா.ற(தி

கா

ேற

"

"இனிகி நா ஊ0 ேபாேறேன "

"U 0 கா ப

ேற "

"ேவ நப/ ெதாிAமா ?"
"ெகா "

"0462 2531001"
சனிகிழைம

வ+

நா

வி ேட .காைல எ த+ைத

J&கி

" ேட" யாேரா டா ேபா ல ெவயி ப
நா9 Jக கலக(தி" "
"0 மா/னி& "

"0 மா/னி& என இ பேவ *பி ேட

" Hமா தா த பா ?"

" இல "

றா , ேபா !" எ எ4 பினா/

த தா நா அ அவளிட ேபHவத.0 ஆய(த ஆகேவ இைல. எ&க5

ேப3H எதிேலா ஆரபி( அ(த வார மைர0 ெச மா பிைள விநாயக/

திைர அர&கி பட பா/க பிளா ேபா வைர வ+த.இதைனA நா ப

*ட விலகாம.பா/( ெகா5ளலா எ&க5 உைரயாட எ6வள! நா.ற

பி(ததாக இ+ இ0 எ. அ+த ஒ வார அவ5 எைன க 

ெகா5ளேவ இைல ,என0 ச+ேதக இவ5 தா நட ேபசினாளா எ

ஆனா சாியாக ெவ5ளிகிழைம இர! மணி ஒ-(த.
"ச

ேட நா ச/3 ேபா" ெவளிய நிகிேற நீ வ+ " எறா5

" ெபாியா/ ப? ?டா

பக(தில இ0 இல அ தா."

“” எ ேபாைன ைவ(ேத.

நீ கா- எ என05 ெசா- ெகா

அவ5 ெவளிேய வ+தா5.

ேட ெசேற. சாியாக 11 மணி0

"இ0 ேமல எ&க ேபாற." எ அவைள பா/( கபேன
"பிாி [ ேபகாி ேபாலா" எறா5

"சாி வா "எ&க பா வர0 அயிd ]பா" ெகா( இ+தா/, அ எ&ேக

சாியாக இ0 எ ேபான வாரேம அ பாவிட ஒ ஏற

ஒ சின கைத ெசா- வ&கி ைவ( இ+ேத.
ஆS0

ஒ

ேக

வா&கி

ெகா 

அகி

ைட"ர ]பா"

உ கா/+ேதா.அவளிட

எலாவ.றிF ஒ ஆடபர ெதாி+த. அவசர ெதாி+த. தனிட எ+த

ஆG ேபச விைல எற ஏக ெதாி+த. அத.0 காரண ேம

*றியைவ தா எ ெதாி+த. அவள 0ண(ைதேயா அவ5 எ ப

எபைத ப.றிேயா நா ெதாி+ ெகா5ள அரவ கா டேவ இைல. அவS

ேக கவிைல ெசால! இைல. ஏேதா ஒ எ
நா ஏ ேக காாிய(ைத ெகக ேவ
மதிய இர

ண(ட வ+த ாி+த. 

எ நிைன(ெகா

ேட. 

மணி ேபா நா&க5 திைர அர&கி.05 Wைழ+ேதா .அவ5

இ என0 மிக அகி அம/+ இகிறா5.என0 எ ெபா4 ெப

வாச பழகி வி ட ேபா ேதாறிய." அேவ&ேக/?(Avengers) " எற

திைர பட.பட என0 பா/க இ[ட இைல ,அவளிட ஒ சில சாதாரண

ேஜா0கைள ெசா- ெபாிய சிாி ைப வா&கி ெகா

எ ைகக5 ப ேபா எலா அவ5 ஒ

விைல.நா ேனறி வி ேட.

ெசௗப/நிகா !0 பிற0 ெஜனிV
பிற+த.சில

ெப

க5

உனிட 

+ேத.அவ5 ேம

G ெபாியதாக அல ெகா5ள

டா .எ மனதி ெகா#ச நிமதி

U+

இகிறா/க5 இ.எ!

நடகாத ேபா கMாி0 ெச வி ேடா.அ(த பல வர&க5 அவளிட

இ+ ெதாட/ேப இைல.

எ மன ெகா#ச ஒ4&காக இக ெசா- வ.(திய.சில உற!களி

உண/3சிகேள இ ப இைல அ ேபா தா ெஜனிV

டா ! .எ மன

தி+த ெசானாF எ நிைல எைன தி+த விட விைல, ஒ வினிதா

vanthu ெசறா அவ5 ேபHவேதா நி(தி ெகா

டா5, பிற0 ஒ லeமி

வ+ ெசறா5, அவ5 ேபசேவ இைல அன ஏேதா அவ5 ேம ஒ மயக

இ+த.ஆனா எ&0 நா த&கி விடவிைல, பயணி ேபா இ+ேத. சில

இட&களி இைளபாறிேன, சில இட&களி ேவ ைட ஆேன.

இ நா பயணி தா, எ ேதட + ேபா", ெபா"யாகி ேபான

கைத.ஆனா என05 எ9 பல

நிைன!க5 அழி+ வி டாF ஒ
நிைன! எைன உற&க! விவ
இைல. 

யவிைல.
உற&கி

விழி(

இக!

அைனவ

வி டா/க5,

அ+த

ரயி-

N.S.S

ேஜாைய தவிர. இ 05 ஏேதா
ேத ெகா 

+த/க5, உரசி ெகா

இ+தா/க5. 

நா வவைத பா/( வி 

" உ கார ேபாறீ&களா ?

"இைல உ க/+ேகா&க என0 ைட ஆ0 ! "

அவ/க5 ந ம. ேம இைகக5. அதனா அவ/கS0 எ&கடா இவ

வ+ க3ேசாிய ெக( விவேனா எ பய. அவ/கைள நா ெதா+தர!

ெச"ய விபவிைல.எ நிைன!க5 எைன ெதா+தர! ெச"A ேபா

அ(தவைன ெதா+தர! ெச"ய எ&க என0 திற உ

ேக கலா எ எ( மா ேன. 

.ெகா#ச ேநர IPOD

"பிர3 நீ எ ைனய ேத, இ4ப ெதாி2!
ெதாி2! “

நா

அமா

இேகா.
இேகா.என9

5ர)தி

ஏ)த

இ6க

சமய

மகாரா7திராவி

வ

ேபா

மாமா

8+,

ெசா
ற ,
ெசா
ற ,ேநர)9

சா4பி ,வார)9 < நாலாவ 9ளி,
9ளி,அ(த சா= ஏ ெதாவ+>
ெதாவ+> ேபா ,நக

க,காத ,கடள ேவ$,ேகா , "
-ஆன(தி

"ஆன+தி"அ+த பாட அ+த ைற அ ெபா4 எ மணி ப/ைச (PURSE) ேதட

ெசா-ய. அ ஏ எ ெசால ேவ

நிைனக ேவ 

எறா பல வ.ைற நா 

. என0 நறாக ெதாிA எ மணி ப/? எைன பல

விஷய&கைள ேதட ெசாF எ. எ ப/ைச நா பண ம. கா/க5

எ ப தUற மா.ற எ+த விஷய(0 எ(தாF அ என0 ச&0 தா.
அதாவ எ நா5 அ ?தபி( வி .அைத நா விபவிைல.

எ ப/H05 ம.றவ/ ைவ(தி0 விஷய&கைள தவிர அதி ஒ பாரதியா/

பட ,ஒ விநாயக/ பட ,ஒ கிழி+ ேபான பிளா பார ெக , இர

ேப+ 

ெக க5,இர 

சினிமா 

ெக க5,இர 

ர(ததான

ெச"த சிறிய கா/க5 அ தவிர கிழி+ ேபான பிளா பார ெக ,அவ5 

ைக ெகா 

இ0 ஒ பட,அவ5 என0 எ4திய கத!

எைன வி ெவ0 Jர அவ5 ெச வி ட பிற0 இ+த உலக(தி அவ5

கத&க5 எனிட தின அவளாக ேபசி ெகா 

தா இகிறன.

பாக – 11
அவ வ தா .நா
யா ??

எ ெபய/ கி[ணா,மிக எளிய ெபய/ .நா ஒ ப டதாாி.இ(தைன

நிமிட&க5 நா ேபசி ெகா 

0 ேபா நா எ ெபயைர உ3சாிகேவ

நக/(தி 

கிேற.இைல

இைல.நா இ சிலவ.ைற மற+ சிலவ.ைற ற+ எ வாைகைய 

ற+தைவA

எ

ெகா

எ

வாைகைய

நக/(தி

மற+தைவA,

ெகா 

கிற.நா

ேம.0றிய எ+த நிைன!கS எைன ெதா+தர! ெச"த இைல.பல

மனித/கைள ேபா நா9 ேமாக ,ேநச,இன ாியா ஈ/ இைவகைள

தா 

காத-(ேத.

என0 இ+த உலக உற!கS க. ெகா(த பாட&க5 தா நா

வா&கிய மிக ெபாிய ப ட ,பதவி.ஆனா இ எ கணி க5 ெபா"யாகி

கா.ேறா தா ேபாகிறன .நா காம ,ேநச ,ேமாக ,அரவைண எ

ெச"த எலா அ.ப காாிய&கS0 "ேதட" எ ெபய/ R இ+தாF

எ இளைம எேதா ஒ ஜீவ9காக ஏ&கி இ+த.அ(தைன ெசயகS ஒ

நா5 !0 வ+த. நா9 ஒ ெப

ைண காத-(ேத.எ&ேகா ப(த

நிைன! "காத
காத அதமான
,அ
பிறக ,அழிவத அபமான

காரணகேள

ேபா
மான
."
ேபா
மான

எ

காத

ஆரபி(

அழி+(

அ பதா .ஆனா எ காத அழகிய.க 0 அட&காம இ+த ஒ

மிக(ைத ஒ ேகா பா 05 ெகா
கி[ணா

மாறி

வி டா

எ 

வ+தத எ காத .
எ

ப/க5

*

அ(தைன

*.கS0 எ காத தா காரண எ ெசானா ெசானவ

அ(தைன ெப ேதைவ இலாம ெசா-வி ேடாேமா எ நிைன பா .

என0 ேகாப வ ,ெகா#ச தா அறி!,வா" கிழிய ேபHேவ,சப+த

இலாம கைத க ேவ ,ெபா" உ

நபியவ, ெப

ைண ெப

ைமைய விட அதிக இனி0 எ

ணா" பா/க ெதாியாதவ.இ என05

இைவ எ! இைல .அ( ெசாFேவ எ நிைல மாறிவி ட.

அ நா மாறிேன எ ெசாFவைத விட என05 மா.ற&கைள நா

உண/+ேத.எ மா.ற&க5 எவ90 ெதாிவைத விட என0 ெவளி3சமாக

ெதாி+த.

எ ப/H05 இ+த கத(ைத எ(ேத !!!

" கிணா ,என பணிகி இக!
இக!

How are u i am not fine .

உன ேவைல கிைட கவைல படாேத,
படாேத, அ%த Hexaware என ஆ'(

ாிச வ%
'சா , என இக யாைர+ பி,கவிைல ,சீகிர வா.
வா.அ%த

examination hall ப, எலா நீ எலாம எனேவா மாதிாி இ.
இ.என ஒ

RS.250 அ01பி ைவ.
ைவ.உன ேபா பண

தா.
தா. எனால 2ல வாக 3,யல .சில

விஷயகைள நா உகிட ெசால6
ெசால6 .
ெசாேற.
ெசாேற.

ேந7ல

ேபாக0
ெச8

ெமாைட

இல,
இல,தய

ெசான

ெதா1பி

ேபா

ெவளில

ேபா.
ேபா.எைனய பா7க வ ேபா
ெதா1பி

இலாம வராதா.
வராதா.

பாேப ேபாற0 ெசான ,நீ ஏ எ
நிைலைமய
பாேப

எைனய 

ாி:(க

மா,கிற.
மா,கிற.நீ+

சீகிர

பிாி'(வா7.
பிாி'(வா7.

?

ெமௗன

ேபா8டா

அ1ற

எக1பா

நிைறய பிெர ஜூ= , ,அ1ற என
பட

ேபான

பா7>த
வார

நா

அமாேவாட

ஹஜீெமாசா

ேபசியேத

கைட

பட

பா7>ேத.
பா7>ேத.

ேபாயி%ேத.
ேபாயி%ேத.அ%த

கைடகார எைனய பா7>
அமா கிட " உக ெபா6 கயாண

வய( வ%தா'( 0 ெசானா
ெசானா .அ1பி,யா கிணா.?
கிணா.? என பயமா

இடா ? ஏ தா நீ ஒ வஷ காேலA சீனிய7 ஆகி ேபான ?

அ1ற சிகர ,காத, 
,காத,இ%த வார ம ல ேபா%தா " சிகர 

, ேபா
அ+Bள 7.5 ெசக ைற+தா ! நீ எைனய வி ேபாற !!

பா7> 
ேகா.
பா7> 
ேகா.

நீ எைன வி ேபானாC எனBள அ%த older days எலா தா

எைனய occupied ஆக ைவ>
இகிற
.
இகிற
.என எ பைழய கிணா

ேவ6.
ேவ6.அ%த ேதாB ேவ ,உ Dட ப=ல ேபா ேபா
சா:சிகி

எ
1படாைவ ைவ'( நா எ 3க>ைத மைற(க0,
மைற(க0,

பண அ01
அ01 ,reply அ01 ,அ1ற எனால தின3 ேபா பண

3,யா
,அக ெராப Dட ஆக இ.
இ.அ1ற ஏகனேவ என
எேலா உைனய வ( கிட பறாக .நீ இைலனாC உ ேப7

அ,க, ேக கி தா இ.
இ.இ1ப எலா நா அ,ேடாாீஇய பக

ேபாறேத இல.
இல.

என உைன பா7க60 இ.
இ.
I am not able to study, dont love me too much
Love u

Urs Vidhya
Open with smile :::
Guess who

பாக – 12
அவ5 ெபய/ வி(யா .அேவ Hக ப ட ெபய/ நா எ வசதிகாக இ9

Hகி வி(தி ஆகி ெகா

சிாி(

ெகா

ெகா

ேட பி நாளி .அவ5 என05 எ9 அழகா" 

கிறா5

.அழகா"

எைன

ஆ சிA

ெச" 

கிறா5.அழ0 எேம ஆ சி ெச"A .இ(தைன ெசான பிற0

ெசால ேவ 

மா அவ5 அழ0 எ.

அ நா9 எ சீனிய/ கிாிA ேபஷ ேஷா!0 கல+ ெகா5S

ெப

கைள பா/க ெசேறா .பல ெப

ெப

ைணA பா/க இ[ட இலாம ெசற என0 அ+த ெப

கா(ெகா 

+தா/க5.ஆனா

க5 வரா

ஏேதா

ஒ

அபாய அைச!க5 எைன கிளறி வி ெகா

டாவி எ&கSகாக

ஆதாய(காக 

+தாநா விலகி வி

ேபா பயணி( ெகா

களி 

+த.அைசயாத மன

அைச ேபா அ+த அெசௗகாிய அைச!களி,கிாி ெப

விைளயா ெகா

.எ+த

களிட Hலபமாக

ெவளிைய ரசி0 படேகா 

+ேத.பயண என,ஆனா Jர நி ரசி0

வான என அல.

" இவ தா எ&க (Tall)"
""

"கி[ணா உ ப/டனைர பா/(ேகா " எறா கிாி

நா ெப

ைண பா/க ெதாியாதவ ேபா ேம இ+ கீ வைர பா/(ேத

"நீ&க EEE தாேன ?"

"அவ உ ஜூனிய/ டா "' எறா5 ஒ ெப

.

என0 அ+த டா பிக விைல .அவS0 ெதாிவ ேபா எ க(ைத நா

இகி ெகா

ேட.உண/+தவ5 ேபா அவ5 கிாிAட ேபசி ெகா

டா5.

அ+த ஜூனிய/ வி(யா .எ வாவி எைலகைள வைர+ " இ
தா உ
உலக நீ எைன தா, எ ெசல 3,யா
" எ எைன ஆ விக

ேபாகிறவ5

எற

Hவேட

அைமதியாக நி ெகா

இலாம

அ பாவியாக

அ+த

* ட(தி 

+தா5.எ அ(தைன ச+ேதாஷ&கைளA ஒ

ேசர ெகா("வாEைகேய
வாEைகேய நா தா கவைல ெகாBளாேத ,"எ ெசா-

தாலா பி எ Hவாச த எ நிழ வைர நிமதிைய கிழி( எாி+

ேபான ெப
இகிற.
அ+த

ணா அவ5 எ நிைன(தா எ என0 ச+ேதகமாக

ேபஷ

ேஷா

நலபயாக 

+த.நா&க5

வாைக Hேனா .எ&க5 இவ0 ஒ ெபாிய

அைலவாிைச இைல .

அவ5 மைரயி உ5ள ெபாிய நைக கைட தலாளியி

ெப

எபதா அைனவ அவளிட ெந&கேவ

ேயாசி(தா/க5.நா அ+த ேயாசைனயி கல+ ெகா5ள விைல ,எ

ண

எலா

ெஜனிV

விட

இ+த.அவS

அ+த

ேபஷ

ேஷா!0 வ+ இ+தா5.ெவ.றி ெப.ற ச+ேதாஷ(தி அவைள ஒ ைற

அைண( ெகா

ேட.

வி(யா ெகா#ச தனியாகேவ இ+தா5 ,அவ5 தனியாக இ பேத ெகா#ச

பா/பவைர

ெஜனிளி

ரசிக

ைவ0.ேப+திF

டா விட ேபசி ெகா

அம/+ இ+தா5.
அ(த

நா5

அவைள

எ

அதிக

ேபச

விைல,நா 

வ+ேத.அவ5 வி(யாவி அகி 

ைற

வரா

டாவி

ச+தி(ேத.ஹா"

எேறஹா"அ+த ச&க-ய நா நாைள0 த/ேற பரவா இல அவளிட

ஒ ச&கி-ைய வ&கி இ+ேத ,நா பாரபாிய உைடயி ேதாறியதா

ஒ ச&கி- அணிவ அவசிய ஆன.

அ(த நா5 அவைள கா(திக ெசா-வி நா ச&கி-ைய ெகாகலா

எ நிைன( இ+ேத.அவளிட காைலேய ெசா- இ+ேத .அவ5

மாைல எனகாக ஒ மணி ேநர கா( இ+தா5 .நா ேவ ஒ ேவைளயி

மா ெகா

டதா ெகா#ச தாமதமாக வ+ேத .அ+த ஒ தடைவ தா

எனகாக அவ5 கா(தி+த, அைறய ெபா4தி இ+ தைல கீ ஆகி

ேபான ேசாககா(தி ப ேசாக, காத- அ Hக ," எவ9 ெசால

விைல நா ெசா-ய.

வாைக மாறி வி ட, கால கட+ வி ட.
ரயிF தி3சி வ+ ேச/+த .

பாக – 13
ரயி
ெகா

தி3சிைய 

+த,தி3சி

வ+தைட+தாF
ரயி

எ

நிைலய

மன

ெகா#ச

மைரைய

சிறிய

ேபா

H.றி

தா

ெதாி+த.சில ேஹா ட க5 ெவளிேய ெதாி+தன .எலா ஏேதா ேபசி

ெகா5வ ேபா இ+த,எனிட சில மா.ற&க5 என0 ெதாி+த.என0

J&க ேவ எற நிைன மற+ ேபா" வி ட.ஆனாF என0 அசதி
ெதாியவிைல.எ மா.ற&க5 எற எ பசி .ெகா#ச பழ சா பிடலா
எ ேபா" ஒ பழ வா&கி சா பி ெகா +ேத.அேத 0ர
"பயணிக5 கவன(தி.0 " என05 சிாி( ெகா
ப0தியி யா ஏற விைல ேபா இ+த. 

ரயி ஏறிேன .எ

நா எ சீ ேபா" உ கா ேபா அ+த இைளஞ ெகா#ச Hதாாி(
ெகா டவ ேபா த ைகைய எ(தா .என0 மாியாைத தகிறா ேபா
எ நா நிைன( ெகா ேட.என0 அவ மாியாைத த+ இகலா
ஆனா எனிட அவ ேபச .ப டவ ேபா ேதாறிய.நா அவைன
க ெகா5ளாத ேபா இ+ேத .ஏ இ+ேத எ ேயாசி(

பா/கிேற ??? அ+த அகி இ+த ெப
நிைல நி(த ந( ெகா

ணிட நா ஏேதா ஒ நிைலைய 

கிேற ேபா இகிற.

நா ந0 கால மக5 எைன நகிறா/க5 ஆனா ஏ உ ைமைய
நப ம( வி ட கால .வி(யா! நா9 ேபச ஆரபி(த அ+த மாைல
ெபா4தி இ+ தா எ எ மன ெசாFகிற.அவ5 ேவ ெபா4ைத
ெசாலலா.யா/ அவைள ேபா" எைன ப.றி ேக க ேபாகிறா/க5,T
வட&க5

ஆகி

வி ட,யா0

அவைள

ப.றி

ெதாியவிைல.அவ5

இகிறா5 எைன மற+ ேபா" எ ம என0 ெதாிA.

சில ேநர அ+த மாைல ெபா4 அ பேய நி ேபா" இக *டாத எ

ேதாகிற,சில ேநர அ+த மாைல ெபா4 ஏ எைன ஆ5கிற எ

ேதாகிற.எ

எ பேயா

வி(யா

எைன

பா/க

Hகமாக ,க/வமாக இ+த.அவைள எனா ம.ற ெப

கா(

இ+த

கைள பா/ ப ேபா

பா/க யவிைல .மன தமாறி ெகா இ+தைத எனா இ
உண/வைத ேபா அ உணர +த.ஆனா அ என0
தமா.ற Hகமாக இ+த.இ அ வ-கிற.

" சாாி ேல ஆயி3H "
" அதனால என "

அவ5 தமி அழகா" இ+த அ+த தமி ெகா#ச அவ5 ஊைர ப.றி
ெசா-ய.அவ5 0ர இனிைமயாக இைல ஆனா என0 இனிைமயான
0ர பிகா எ இவS0 ெதாிAேமா எ நிைன(ேத.அவ5 0ரF
எைன த- கவ/+த.
"உ ெசயி "

"ேத&? ,அ ற என ெசாறா&க உ&க ெர
பற+ கி இகீ&க ேபால

? எலா நீ&க இ ப

"அ ப எலா இல, ேகாெபேடசி(Competetion) ல நா வி ப

ண

ச+ேதாஷ ஆனா என ப ற நம0 வி ப ற சகஜ !!!" எ
சிாி(ேத அவ5 எைன பா/( " நா தகிேற உன0 மறக யாத
ேதாவி " எ ெசாவ ேபா என0 ேதாறவிைல .
அவ5 க க5 அவசரமா" இ பதா" என0 உண/(திய.நா9 அவைள
கிளபலா எ ெசாவ ேபா நட+ேத.எ உட நட+தா5 இ+த ைற
எனா அவைள எனா ேநராக பா/க யவிைல ஆனா அவ5 வாச
எைன மயகி ெகா +த.நா&க5 எ! ேபசி ெகா5ளவிைல
அ ெபா4 எ சீனிய/ ந ப/க5 நட+ வ+ ெகா +தா/க5 .அவ/க5
எைன வி(யா!ட பா/(தா எைன கிழி( விவா/க5 எ
ெதாிA .நா ேவகமாக நடக ஆரபி(ேத.அவS எ9ட ேவக

ெகா

ெகா

டா5.எதிேர

ேட.

வவ

விஷா ,சதி

எ

எ வாைவ ர ேபா மா.றிய இ ந

அைடயாள

க 

ப/க5 ,இ எ9ட

இ0 ந ப/க5.சதி எைன அவSட பா/(த உட எைன கி ட
ெச"வத.0 உஷா/ ஆகி வி டா .அவ5 இ எலா ெதாியாம எ9ட
நட+
வ+
ெகா +தா5.அவS0
அ ெபா4
ெதாியவிைல
அவ/களி வா/(ைதக5 எ ப எ&கைள வாவி சில கால இைண(
ைவக ேபாகிற எ.

பாக – 14
"என டா என நட0 இ&க?". எ பா"+தா/க5 சதிA விஷாF

எ&க5 ேஜா நைடைய பா/(

ஏ ஒ

G இல ?".

"இல ேக ேடா ! எறா சதி
சதிA விஷாF என +தய வட மாணவ/க5.நல ந ப/க5.எ9ட
நல
ேபச
*யவ/க5.இ+த
ேபஷ
ேஷா 
4வ
அவ/க5
ேம.பா/ைவயி நட+த எ *ட ெசாலலா.பாட ேத/! ெச"வதி
இ+ யா/ யா/ யாட நடக ேவ எப வைர.ஆனா இவ
எ ெபா4 எைன கி ட ெச" ெகா பா/க5.நா9 ம 0
ெசால அைத ைவ( மபA க3ேசாி ஆரபி( விவா/க5.இ+த ைற
நா ைகA கள!மாக ம ெகா ட ேபா உண/+ேத.வி(யா எ9ட
எ! அறியாம நட+ வ+ ெகா +தா5.அவ5 நைடைய ரசிகவா
இைல இவ/க5 வரைவ நிைன( பயபடவா எ ெதாியவிைல.ஆனா
என மன பட பட ெவ அ( ெகா +த.அத.0 காரண த 
ைறயாக
ஒ
ெப ைண
ெப ணாக
நிைன(
ரசி(
ெகா பதா.என0 அ+த ெப ணி உ5Sர அழ0 எைன க6வி
ெகா +த நறாக ெதாி+த.
"வ+ட9&க " எ நிைன( ெகா

ேட .

"இல ேபஷ ேஷா தா #H ேபா ேச அ ற என பா இர
ேப?"

எ

ேக டா

சதி.என0

ேதாறவிைல

அவ 

ேக ட

ேக5வி0 பதி .ஆமா ேபஷ ேஷா தா + வி டேத அ ற என !
எ ஏ நா நிைனக விைல.நிைனக விைல அவள! தா எ விட 
யா.எனி என எ ண 4வ அவள அைமதியான பா/ைவ பட/+
இ+த.என வழி 4வ அவ5 வாச எைன இ4( ெகா வ+த.

"இல Hமா தா!!" எேற நா. அவ5 ெகா#ச திணறி வி டா5 அ+த

ேக5வியி .அவ5 க

க5 தமா.ற அைடவைத கா ய.

"என இ&க ஒ ேபஷ ேஷா ேபாறியா நீ ?".
"இல ம3சி"எேற

"என இல ம3சி ஒ

G இலாமயா நீ&க இர

வU&க?". 

ேப ஒனா நட+

"இல சதி அ ப எலா இல!!!" எ இழி(ேத .அவ5 என ாி+

ெகா டா5 எ ெதாியவிைல ஆனா அ+த ைமய ப(த அவைள
நிைறய பாதி( வி ட.அவ5 அைமதியாக நட+ ெச வி டா5.
அவ5 ெசவைத
ேக ேட
"ஏடா

இ பி",

பா/(

அவ5

மறாவ ேபா ேக ேட

ெகா

ேட

ெசவைத

அவ/களிட

பா/(

மறாவ

ெகா

ேட

ேபா

அவ/களிட

“ேட" பா இவ வ(த பறா பா " எ ஆரபி( வி டா/க5, அவ5
ெச வி டா5, அவ5 நட+ ெசவைத நா பா/( ெகா 

கிேற.

அ+த ைற அவ5 நட+ ேபாவ ேபா பல ைற எைன வி ெச
இகிறா5 .ஆனா அேத ேவக(தி அவ5 திபிA வ+ இகிறா5.அ+த
ேவக மிதமான ேவக எறாF அ+த ேவக(ைத நா எேம ரசி(
இகிேற.பல வட கழி( நா9 அவS ஒறாக இ+த ேபா நா
ேபசி ெகா 0 ேபா
அவ5 எைன வி ெசற ேபா என மன இ+த நிைலயி தா என
மன இ இகிற.அவ5 இ ெசறா நாைள அவ5 எைன
பா/க யா எற அ+த நிைல ெகாய.என0 அ ேந/+த
" கி[ணா நா கிளேற ?".

"அ05ேள எ0 மணி எ ப தானா 5.30".
"இல கிளப9 "

"என வி(யா இ நாைளேயாட காேலX A உைன எனால எ ப
பா/க A, நீ ேவற ேபா ப

ண ெகாட9 ெசா- ட .என *ட

ெகா#ச ேநர இக *டாதா ? ெகா#ச ேநர ளீ? ! "

அவ5 நா ேபHவைத ேக கவிைல .நா Submissive ஆன அ&ேக தா

பா/(ேத

ெகா#ச

அவமானமாக

இ+த.இ6வள!

நா5

காைலயி

விழி0 ேபா வி(யாைவ பா/க ேபாகிேறா எற நிைன இ0

ஆனா T வட அ+த MBA காேலX இ நா காைலயி

விழி0 ேபா இனிேம வி(யாைவ பா/க யா எ என நிைன!
ெசானாF நா அ+த நிைல0 தயாராக விைல.
என0 வ-(த.க

ணீ/ வ+த ,ெதா

ைட க ெகா 

வ+த ,

மன ேத அைல+த.அவ5 இைல ,அவ5 தா வர மா டாேள எ
என0 ாியவிைல.

பாரதி பாய நிைனவி வ+த அ+த காேலX பக அம/+ இ0
ேபா
"ேமனி ெகாதி0த தைல H.றிேய ேவதைன ெச"0த

பா/(த இட(தி எலா உைன ேபாலேவ பாைவ ெதாிAத "

ஆனா அ&0 அவ5 இைல ,அ த அவ5 இைல

பாக – 15
என

ெச"வ

எ

என0

ெதாியவிைல,Jக

வரவிைல,ைக

பிக! யவிைல .ஒ ேபாV? கார அ+த வாச- அம/+ ெகா 
J&கி ெகா இ+தா/.அகி ெசற ேபா தா அவ/ 0( இ+தா/
எ
ெதாி+த.எ
மன
இ ெபா4ெதலா
மிக
ெமவாகேவ
எ Gகிற.எ ண எைன ெகா#ச ம+தமாகி வி ட.இ ெபா4
அவ5 திபி வ+தா *ட அவளா பைழய கி[ணாைவ பா/க 
யா.அவ5 வி(தியாச(ைத உண/வா5,ஆனா எ மனதி ஒ ம 

ஒ4&காக நடகிற ஒ6ெவா எ4 நிமிட(தி.0 ஒ ைற அவைள நிைன(
ெகா ேடா அல எதாவ சப+த ப(தி ெகா ேடா இகிற.என0 இ+த
நிைல பிகவிைல தா.
எ ந

ப9ட ஒ நா5 ம அ+தி ெகா

அதிகமாகி

ேபானதா,நா

ெகா#ச

"கி[ணா ேபா டா" எறா எ ந 

+ேத,எனேவா கண0

தமாறி

ெகா 

+ேத.

ப சிராX

“ேட" நீ ஏடா வ(த பற ,வ(த பட ேவ 

ய அவ5 " எ typical

0கார ேபா உளறிேன .என0 ெதாிA நா உளறவிைல
எ.அனா ஏேதா ஒ ச+த/ ப ேபா எ ேசாக(ைத ைம ைவ( க(தி
வி ேட.ஏ நா எ ப நட+ ெகா5கிேற.எைன அவ5 பிாி!
அ6வள! பாதி( வி டதா.இைல நா பாதி(த ேபா ந(
அ9தாப(ைத சபாதி( ெகா5கிேறனா ? யாராவ நா வ(த பவைத
பா/( அவளிட ெச அவS0 ாியைவA&கேள ? ஏ ,என05 இ+த

அசி&கமான எ ண .உ
நிைன( ெகா5கிேற.

ைமயி அ ப இக *டா எ அக

ஆனா சில விஷய&க5 த ேபா அல மற+ விகிற,எ ப தா

அவைள த- ெவளிேய அைழ( ெசற நா5 *ட ேபான வட மற+
வி ட.ம.றவ/களிட நா ெசால யா ஆனா என0 அ
ேதைவயாக ப ட.
சதிA விஷாF கி ட ெச"த பிற0 அவ5 எைன அதிகமாக
பா/கவிைல .பா/(தா ஒ சிாி அ6வள! தா.அவ5 அ+த நிக3சி0
பிற0 அவ5 விலகிேய இ+தா5.இ+த சமய(தி எ வ0 பி ஒவ

அவைள காத-( ெகா
அவ ெபய/ ெஜக. 

+தா.என0 அ னதாகேவ ெதாிA .

ஒ நா5 மாைல நா நட+ வேபா ஒ மைறவி நி ெகா ேபசி
ெகா +தா/க5.அவ/க5 ேபசிய ெமாழி என0 ாியவிைல .ெதF&0
எ
நிைனகிேற.எ
அமா
ெதF&0
ேபசி
நா
ேக 
இகிேற.அவS
அவ9
ேபசிய
என0
பிகவிைல.அ+த
அைச!க5 எைன ெகா#ச ெவ ஏ.றிய.அவS அவ9 நா
வவைத ஒ ைற பா/( வி ெதாட/+தா/க5.அ+த பா/ைவ என0
அவனிட இ+ ஏேதா ஒ சாதைனைய ெச" வி ட ேபா
வ-A(திய.நா திபி வ+ J&கி வி ேட .அ இரவி நா
ெவளிேய ெச சா பிடலா எ எ ந ப தபிைரAட
ெசேற.அவ
ெஜக
அைற
வைர
ெச
வேவா
எ
ெசா-யதா,நா&க5 சா பி ( வி ெசேறா.

ெஜக மைரயி இ+ வவா,அவ சகாக5 கMாி அேக த&கி

இ+ததா அவ9 அக அ&ேக த&கி விவா.அ+த சகாக5 என0
அ6வள! பாி3சய இைல ஆனா தபி ைற அக ெச வவா.
உ5ேள Wைழ+த !ட எைன பல வா/(ைதகளி வரேவ. அமர ைவ(தா
ெஜக .அவ 0( இ+தா.பினா ஏேதா ேசாகமான ேமாக ப 
ஓ ெகா +த.
"ஏடா நீ வி(யா!ட ஒ ேஷா நட+த நீ&க எ ப!ேம அவ&கேளாட
நட b&களா, அவ5 மா!0 ெசா+த ெதாிA இல!" எ ச
வ+தா அவ ந

ப, என0 பிக விைல அவ ேபசிய.

ைட0

ெஜக ஏேதா எைன ைற( ெகா +தா.நா எ மனதி அவS0
இ9 இட தரவிைல.ஆனா அவனிட ச ைட ேபாட என0 இ[ட
இைல
.
" ேட" கிக மாதிாி ேபசாத,ெஜக நீ என ேவGனாF ப

ணிேகா

என0 ஒ மயி கவைல இல என ாிAதா.?" எ ெசா-வி 

ேவகமாக நட+ வ+ வி ேட.

அ(த நா5 த நா அவைள திபி *ட பா/க விைல ,ெஜகனா

வி(யாவி அழைக ைக ெகா5ள யா எ என0 ெதாிA ஆனா

அவ மனைத க[ட ப(த விபவிைல.அவ5 அவனிட தின ேபசி
ெகா 

+தா5 ,நா அைத ஒ ேபா.பதேவ இைல.என0 அ+த

சமய ெஜனிV
பா/ ப

டா கியமாக ெதாி+தா5.ஆனா சில ேநர வி(யா எைன

ேபா

ேதா

,நா

திப

மா ேட

.

மதா இர டாகிய .நா இ+த கேளபர(ைத மற+ேத ேபா" இ+ேத .ஒ
நா5 ெம?^ சா பி வி வேபா எ அைற அேக ஒ ஜூனிய/
மாணவ நி ெகா +தா.அவ எத.0 நி.கிறா எ என0
ெதாியாம
"எனடா இ&க?"
"இல ஒ

G இல! எ ழி(தா. அவ ெபய/ காளி எ

நிைனகிேற

மபA " வி(யா ெகா(தா5. உ&கS0" எ ஒ கத(ைத ெகா(

வி ெச வி டா.
அவ

ெச

வி டா

எபைத

*ட

பா/காம

பிாி(ேத ,அ ஏ.கனேவ பக ப இ+த.

அ+த

கத(ைத

"கி[ணா!

How are u ,u are not speaking to me ,why is it so Jegan used to tell u are so

arrogant,i used to ask him ,Any ways how are u preparing for the exams.classes
are boring so much.,I am leaving to bangalore tonight,we are going to buy
marbles for our new house. see you on Monday
With luv

Vidhya .A"
அ+த கத எத.0 எ ாியவிைல ,ஆனா

அ

தா

பி5ைளயா/ Hழி எ அ ெபா4 விள&க! இைல.ஆனா நறாக
இ+த,வி(யா அழகாக அவ5 பிைழகSட உ5ள கத(தி Tல எ
மன05 Wைழ+ ெகா 

+தா5.

பாக – 16
அ+த கத எனிட இைல, நா எ&ேகா ெதாைல( வி ேட எ

நிைனகிேற. அத.0 பிற0 வ+த அப கத எனிட ப(திரமாக
இகிற.ஆனாF இ என0 அ+த கத(ைத வாசிக ேவ எ
தா மன ஏ&0கிற.இலாத ெபாS0 தாேன ஏக வ.இ அ+த 
த கத ம இ+தா அவளிட நியாய ேக கவா A.
என0 அ+த கத(தி.0 பதி எ4த ேவ மா எ ெதாியவிைல.என
எ4வ
எ
ெதாியவிைல.உ ைமயி
நா
எ4த
நிைனகவிைல.அவ5 மீ என0 அபி ராயேம இைல.அ+த கத
ெசான வா/(ைதகS0 அவ5 நட+ ெகா ட வித(தி.0 சப+த
ப(த யா.
அவ5

திபி

வ+தா5.ெப&கj/

ெச

வி 

,எைன

பா/( 

னைக(தா5.ஆ க5 த&0 விதி வ0 பைறகS0 பகமாக!
ெப க5 த&0 விதி Jரமாக! இ+த.அதனா எலா ந ப/கS
ஜன வழிேய த இ[ட க&க5 ெதாிA ேபா சாியாக விதிைய வி 
ெவளிேய வவா/க5 .அதனா அவ/க5 அ+த ெப கSட காைலயிேல
கடைல உாிகலா எற நிைன பி.இ+த ைற நா த.ெசயலாக வ+த
ேபா அவ5 சாியாக வ+தா5.இவ ஒறாக நடக ேவ ய
க டாய.அவ5 அகி நட0 ேபா ஒ மாதிாி ைக ம டல ேன
நட ப ேபா இ+த.
என கி[ணா ஒ

Gேம ேபச மா கிற ?

நா9 அவS வவைத வ0 பைற த மாயி இ+ ஒ * டேம
பா/( ெகா +த.நா அவளிட ஏேதா சா0 ேபா0 ெசா- வி 
ேவகமாக
நட+
வ+
வி ேட.அ
பலவா
ேயாசி(

ெகா 

+ேத ,இ+த ைற ெஜக எைன ைறபைத நா க 

ெகா5ளேவ இைல .அக அவ5 வ0 ஜன வழிேய அவைள நா
பா/( ெகா ேட.அவS எைன நிமி/+ பா/கிறா5.அ+த க க5
எைன ஏேதா ெச" ெகா +த.ெகா கிற.ெகா 0.இதி
இ+ த பிக தா நா இ வழி ேத ெகா கிேற.
அக ேயாசி( பா/(ேத,ஏ ம.ற ெப

களிட ரட ேபா பாவி(

வி இவளிட இ+ ம ேவ பகிேறா எ,ஏேதா ! எ(தவ

ேபா
நா
ெவளிேய
ெச
அ+த
வர டாைவ
பா/(
ெகா கிேற.அக விாி+த வரா டாவி யாேம இைல.எ&ேக
ேபானா/க5 ?

" OOPS I have a lab by 10.20 am "
தாமதமாக ேபானா ெசவராX ேநா ைக க(திேல Jகி எறிவா .ஓ
அ+த ேலைப நா அைடA ேபா வி(யாைவ ஒ ைற பா/( வி 
ஓேன.ஏ அ ப நட+ ெகா5கிேற எ என0 ெதாியவிைல.நல
ேவைல ெசவராX வரவிைல அதனா ந ப/க5 எலா கைத ேபசி
ெகா +தா/க5.நா ஏேதா நிைனவி எ! ெச"யாம அம/+
இ+ேத.எ ந ப தபி ைர எனிட வ+ ஹா?டF0 ேபா" ைக
பி( வி வேவா எ அைழ(தா .அவ9ட ெச வ ேபா
ஏேனா ஒ மா.ற ெதாி+த.
எ ந

ப வ

எனகாக கா( இ+தா.நா என ெச"தாF

என0நபிைக ெசாவ அவ தா,த வட த எனகாக பல
உதவிகைள

ெச"தவ

.என0

"எனடா கிளா? இைலயா?”

இ

வைர 

ைண

நி.பவ.

"இல ம3சி ஒ த !!!"

"சாி நா இைன0 ஒ0 ேபாேற ! அமாவ ெவளிேய *  ேபா9

அதா !!!"
"ேட"

உகி ட

ஒ9

ெசாலG"

எ

அ+த

கத(ைத

ெகா(ேத .அவ வசி( வி எைன பா/( சிாி(தா.
"ம3சி ஒ

G இல enjoy ப

மகா வா&கிவா&க !
"ேட" இ9 ஒ

G ஆனா பா/( ெபாிய இட ! மைக

G ஆகல ,நீ ஏடா !!!! எ "சிாி(ேத .

"ேட" culturals இக மா யா !! நா பாட ேபாேற !!! "

"என பா !! "

ெவ

மதி ெவ

மதி

எ(

"மினேல !!!"
"ஆமா "

"கல0 "

அவ ெச வி டா ! எ மன உ5ேள ெசல விபவிைல ! நா
க a ட/ ேல பக ெசேற .அ&ேக என ஜூனிய/ மாணவ/க5 ெத
ப டா/க5.வி(யா! இ&ேக தா இக ேவ .இ ெபா4 தாேன
அ&ேக பா/(ேத.எ ககார(ைத பா/(ேத .ஒ மணி ேநர ஓ இ+த.
உ5ேள Wைழ+ அவைள ேதேன .அவ5 தனியாக க a டாி ஏேதா
ைட ெச" ெகா +தா5.அவ5 அேக ெசேற .அவ5 எைன பா/(த
உட சிாி(தா5.எத.0 சிாிகிறா5.
"என ஆ3H"

"இல இ ப தா நிைன3ேச !!!"
"என நிைன3ச?"

"ஒ

G இல !!! அவ5 க a டாி Google பக ெச அவ5

ெபயட அவ5 த+ைத ெபய ேபா ேதேன .அதி வ+த ாிசைட
ைவ( அவளிட ெகா#ச சிறி ெகா ெவளிேய வ+ேத.திபி
பா/(ேத அவ5 எைன எ9 பா/( ெகா +தா5. அவைள பா/க 
யாம திபி ெகா ேட மநா5 எேலா எ&க5 ைறயி உ5ள
ஏேதா நிக3சிகாக தயா/ ெச" ெகா +தா/க5.நா அ மாைல பாட
ேபாகிேற ,யாகாக எ ெதாியா ஆனா பாட ேபாகிேற .மாைல அ+த

ஹா- வழக(0 மாறாக * ட அதிகமாகேவ இ+த.நா எ
ந ப/கSட உ கா/+ ெகா ேட.எ&க5 ைறயி நட0 நிக3சி0
ெபாிய * ட இகா.ஆனா ஏேனா * ட அ5ளிய.காரண நிக3சி 
+த!ட
ஆ/ட/
ெச"
இ+த
உணவி.0.எ
ெபயைர
அைழ(தா/க5.ஏேதா பா வி வ+ அம/+ேத .யா அதிகமாக க 
ெகா5ளவிைல.அவ5
அ&ேக
அம/+
ெகா 
எைன
பா/(
ெகா +தா5.
அ(த நா5 ஊ0 ெச வி ேட .நறாக J&கி ெகா 

0 ேபா

" ேட" யா டா அ வி(யா ? " எ அ பா ேக ட ேபா திகி எ4+ேத.

"உ&கS0 எ ப ெதாிA" எ அ பா அ+த கத(ைத நீ னா/. அவ/

ஒ ெபாியதாக அல ெகா5ளவிைல.
மதிய உண! ெகா5S ேபா அ பா
" அ+த வி(யா ேந. இர 

தடைவ ேபா ப

ணி இ+தா5.

"அ பயா "என நிைன(தா/ எ ெதாியவிைல .ெகா#ச அவமானமாக
இ+த.சா பி வி எ4 ேபா அ(த.நா தா எ(ேத .
" ஹேலா "

"ஹேலா வி(யா ேபHேற ஹா" ேபா ப
"k"

ண ேபால இ0 !!

"என விஷய !!"

"ேந( பா R ப/, எ&க எேலா0 3H இ+3H அவ5 எைன

ெகா#ச ெகா#சமாக ரசிக ெதாட&கி வி டா5.என0
இ+த.ேபா உைரயாட ஒ மணி ேநர ெதாட/+த.

அ

பி(

பாக – 17
அ+த ெபா4க5 என0 அதிகமாக ஞாபக இைல.ஆவFட த மாத

நா என ேபசிேன எ நா அக ேயாசி( பா/ ேப ,ஆனா

ஞாபக வவதிைல.உ

ைமயி அத.0 ஒ காரண இகிற,ஏ

எறா அவSட நா பழக ெகா#ச தய&கிேன.காரண பல ஒ
அவைள ம.ற ெப

க5 ேபா எனா பா/க யவிைல ,இர 

அவைள ேவ ஒவ காத-( வ+தா ,T அவSட பழகினா
என05 பல மா.ற&க5 நிக4 எபதனா ,உ

ைமயி T

நட+த.அவைள நா யாம தவி/( வ+ேத.அ+த தவி/ 0 அவ5
தவி க5 ஏ க 
ேன ெதாி+த.
அ+த சமய&களி ெஜனிV

டா எ9ட ேபா தின ேபச ஆரபி(

வி டா5.அவSட ெவளிேய ெச நா5 ஆகி வி ட எபதா,நா

ெகா#ச அவளிட ேபHவதி ெகா#ச அகைற கா ேன.அவS ஒ
நா5 எ மீ அதிகமாக பிாிய ைவ( இ பதாக ெசான என0
ெகா#ச ேயாசிக ைவ(த. ஒ சனிகிழைம நா ெஜனிV டா !ட ேபசி
ெகா +ேத. ேபானி ேப3H வா/(ைத காைல ெதாட&கி மதிய வைர
ெதாட/+ ெகா வ+த.அவS ஏேதா ஏேதா டா5 தனமாக ேபசி
வ+தா நா9 அவS0 ெகாகி ேபா ெகா +ேத.திQ/ எ
என0 ெசக கா வவ ேபா இ+த.ெஜனிV டாைவ ெகா#ச
கா(திக ெசா-வி நா அ(த அைழ பிட ேபசிேன.
" ஹேலா "

"ஹேலா வி(யா ேபHேற "

என0 என ேபHவ எ ெதாியவிைல ,ெஜனிV

டாவிட ஒ சில

மா.ற&க5 ெதாிA சமய(தி இவ5 மீ என0 மன ெகா5ளவிைல.

"வி(யா நா உகி ட அ ற ேபHேற ,ெஜனிேயாட ேபசிகி இேக

"எ ேபாைன ( வி ெஜனிV டா!ட ேபச ெதாட/+ேத.ஒ
இர மணி ேநர கழி( மபA வி(யா ெசக கா
அேத பதி எனிட இ+.ேமாக உ ைமயான காதைல தவி/(
ெகா +த.ெகாைமயான
ேநர&க5.அவS
ஒ
ெசாலாம
ேபாைன ைவ( வி டா5.பல மத&க5 ஓ வி டன ,ெஜனிV

டா! நா9

ேபHவேத இைல.எ அ பா அக எைன கி ட ெச"வ ெகா#ச
ெவ 
ஏ.றிய.வி(யா!
எைன
* பிவ
இைல.

கMாியி ஏேனா மன ெகா5ளேவ இைல,வி(யா எைன பா/( தின 

னைக சி+தி ெகா தா இ+தா5 ஆனா ஏேனா எ மன தா அைத
எ( ெகா5ள தய&கி ெகா +த.அ மாைல நா கMாி விதியி
* டமாக அம/+ கிாிெக ேம 3 பா/( ெகா 0 ேபா என0
ஒ அைழ வ+த.
"கி[ணா உன0 தா,ேட" கல0ேற "

ஒ *3சலாக இ+ததா என0 ஒ ேக க விைல.
" யா " " வி(யா ேபHேற "

"என வி(யா " "ஒ கியமான விஷய ேபசG !"
"ெசாF "

"இ ப இல சனிகிழைம ஒ0 ேபாறீ&க இல ?"
"ஆமா "

"நா *பிடேற"

" சாி"

அவ5 0ர- பல

ஏக&க5 ெதாி+த.அவ5 அ4

விவா5 ேபா

இ+த,நா9 ேப3H ெகாக விைல.சனிகிழைம0 இ9 நா0

நா க5 இ+த.அ+த நா0 நா கS அவ5 பா/ைவ எ மீ ைமய
ெகா +த.அக என0 தமா.ற ஏ.ப ெகா +த.எ
நடவைகக5 அவ5 ெகா#ச சா+தமாக இ+தன .என
என எ
மாறகB ாி%த
. 
ாி%த
. ஆனா என மாற பி,க விைல.
விைல. "ஒ
ெப6காக மாIவ
ஒ இயலாைம"
இயலாைம" அ
எ அகராதியி ெபாறிக1பட
க>
.
க>
.ஆனா அ%த மாறகB எைன மீறி நட%
ெகா,%த
தா
இயலாைமயாக இI பகிற
.
பகிற
.அதி7%
ேப( வா7>ைதகB எலா
எலா
காேறா ேபான
ேபா இ%த
.
இ%த
.க7வ3 திமி (வ,லாம மைற%

ேபான

அவ5 ஏ எைன பா/( சிாிகிறா5 ஏ எைன பா/கிறா5,ாிய
விைல,அவ5 அழ0 ,நா பா/( பழகிய ெப

களி எலா இவ5 தா

அழ0 அ+த அழ0 தானாக எனிட வவைத என0 வழி நட(தி ெசல
ெதாியாம ழி( ெகா +ேத .அ+த நா0 நா க5 எ ஞாபக
இகிற அேடாப/ மாத ஏேனா ஞாபக 4வ அ&ேகேய தா
இ+த.யாம நா ஒ கத எ4திேன

" Hai Vidhya

I dont what u wannt to say , But still it makes me think so much.
I will expect ur call and I think u are struggling to say
Sorry for disturbing
Love

Krishna
அ+த கத(ைத அவளிட நாேன ேச/ ப எ ! ெச" வி ,அவ5

வ வைர பக கா( இ+ேத ,எைன பா/( ெகா
" என இ&க ?"

ேட

" இல "எ ஒ (தக(ைத நீ ேன "அவS ாி+ ெகா 

ச+ேதாஷமாக ெச வி டா5.ப(தவ5 அ(த நா5 எைன பா/(

ேபHவா5 எ நிைன(தா ,அவ5 வரேவ இைல.என0 பய ேதா.றி
ெகா

ட.ஏேதா பலவா நிைன( ெகா 

சனிகிழைம மதிய கப -

ெநைல ப? ஏறிேன ,இர! U வ+ ேச/+த!ட அ பாவிட ேக பத.0 
பாகேவ

" கி[ணா ,வி(யா ,ெஜனிV

டா யா ேபா ப

ணல !!!" நா ைற(

வி ெச வி ேட.அ இர! ந ப/கSட மினேல பட பா/க
ெச வி ேட .ெவ மதி பாட எைன ஏேனா அவைள ஞாபக ப(தி
ெகா +த.அ+த ஒ6ெவா கா சிA எைன அவ5 க(ைத நிைன!
ப(திய.என0 சிரமமாக இ+த.ச(தியமாக என0 அ காத எ
ெதாியவிைல.உ ைமயி
அ+த
ெதா"!
காத
எ
என0 
ாியவிைல.என0 ெப ைண அவைள பா/( ேபா பா/( பழக
இலாததா அ+த உண/3சிக5 கனமாக இ+த.எ ண&க5 4வ வி(யா
பட/+ ெகா +த என0 வி(தியசமாக இ+த.அவைள ப.றி எ+த
ஆைசA காம இலாம பா/ ப தியதாக இ+தாF என05 அவ5
எ ெபா4ேதா Wைழ+ வி டா5 எப என0 அறிA திற அ ெபா4
இைல.Hகமாக நா வி(யாைவ காத-க ெதாட&கிவி ேட .அவ5

என0 ேபா ப

ணிய அல காரண ,அ+த ேபா ப

இ+ சனிகிழைம வைர நட+த சபவ&க5.

ணிய நாளி

அ(த நா5 சாியாக பா( மணி0 அைழ வ+த.எ அதைன 
வ&கைளA மா.றி ேபா ட அைழ .வி(யா எற உலக(தி நா
சிைற ப ட அைழ .

" k "

" ெசாF"

"எனேவா ேபசG 9 ெசான ?

"ஆமா ! ெஜனி கா ப9வ&களா ?"
"இல அவ *ட நா ேபHற இல "

"ஒ "அவைள அ+த ேபா உைரயாட மிக! பதி( இ+த.அ அவள
0ர- ாி+த.

" உன0 கல இல ?"

ெகா#ச ெமௗனமாக இ+தா5.ெகா#ச திடமாக

" ஆமா "என0 அவமானமாக இ+த ,அ ற எனடா நம இ6வள!

க[ட ப கா ப ேறா இவ க க மா கிறாேன 9 ேதாG3H !!!
அதா நா ேபா ப ணல .ஆனா இ ப க[டமா இ0 .ேபசாம இக 
யல .க காம ேபான நா உைனய பா/கிறைதA ெதாைல(
விேவ9 இ0 !!! ஆனா பரவா இைல " எ ேபசி (தா5
நா என ெசாவ எ ெதாியவிைல " நீ எைன ல6 ப
"நா இல9 ெசானா நீ எ*ட ேபச மா ட இல ?"
"அ ப எலா இல

" அ பனா நா உைன ல6 ப

றியா ?"

ணல"

" அ ப உன0 எ*ட ேபச ம தா 0மா "

"k "

"ெபா" ெசாலாத !!!

"நா ெசானா நீ நப மா ேட9 ெதாிA ,ஆனா என0 இ ல6 9

ெதாியல ஆனா உ*ட ேபசG ,நீ எ *ட ேபசாம இகிற க[டமா

இ0"

"ஏ" எ ெதாியாம ேக ேட .

"ெதாியல கி[ணா நீ அைனகி எ*ட நட+ வ+த ேபா உ

பிாிஎ

? (Friends Vishal and Sakthi )எலா கி

ட ெச#சா&க இல

அைனகி இ+ேத என0 ஒ மாதிாி இ0 ,அ வைர நலா தா

இ+ேத ."
ெகா#ச பாவமாக இ+த.அவைள க[ட ப(தி வி ேடாேம எ மன
வ+திய.
"சாி நீ எைனய ல6 ப

றியா ?" அ+த ேக5விைய நா எதி/ பா/க விைல

" ஆ "

எ ஒேர ேபாடாக ேபா ேட .என0 மைற( ைவக யவிைல ,அ+த
0ர- வழி+த உ

ைம ,ஏ வாவி நா ேக ேபனா மபA எ

என0 ேதாறவிைல
"ேத&? "எறா5

"நீ ெசாலேவ இல ?"

"என ெசாலG" எ 0ழ+ைத ேபா ேக டா5
"That u love me "யா" எ சிG&கினா5.

"ெசாறியா இல !"

ேயாசி( வி ெசானா5

அ(ட அ+த மாய திைர விலகிய ,
" 
ப 

ப இனி இைல ேசா7விைல ,ேசா7விைல ேதாபிைல நல
தீய

யா அறிேயா ,யா அறிேயா ,அ ெநறியி அற வள7%திட நிைன

சரணைட%ேத கணமா "எJவள அழகாக பா,னா பாரதி.
பாரதி. அவ
காதKக ெதாி%தவ

பாக – 18
ஒ ம விள&0கிற.இ+த உலகி இழ+ ேபான காதைல ப.றி ேபச
தா எ(தைன ேநர இகிற.அ சில ேநர மறக யாத வவாகி
ேபாவைத விட நா காத- ேதா.றவ எ ெசால யாம அவ
எ ப எலா காத-(தா எபதி ெபைம ெகா5வ மனித
இய.நா9 அ+த வைக ஆகி ெகா5ள என0 வி ப இைல

தா.காதைல எ ப எலாேமா க+ வி டா/க5 ,எ ப&00 நா என
ெசாவ.உ ைமயி
காத-
இ பைத
விட
காத-க
பவ
Hக.உைன ேநசி0 ஓ/ உயி/ எவாயி9 அத ேநர பா/ைவயி நீ
இ ப ெத"விக .அைத உண/+தவ ஒ( ெகா5வா .

காத எ+த ேநாக(தி ேதாகிற எ என0 இ வைர
ெதாியவிைல.என சமய(தி ேநகிற எ ெதாி+ வி டா அ+த
கண(தி.0 ந நடவைககைள ெசF(தி விடலா .காத ேதாவிA
ேபா அைத நா ஒ பாவமாக ெகா +ேத .ஆனா உ ைமயி அ+த
காத எைன மனிதனாகி இகிற..எைன
ேயாசிக ைவ(
இகிற.வாைகயி பாைதைய கா இகிற.காத- ேதா. " இ+தா 

+ வி ட உ ஆ ட +த,இனி உ சவாகைள எதி/ ெகா5 "
எ எைன திQ/ எ இறகி வி ட ேபா என0 சில வழிகைள
கா ய அ+த வ-க5 தா.
அ+த தி&க கிழைம நா கMாி வாசைல மிதி(த ேபா நா கி[ணாேவ
அல ,ஒ அழகான ெப

தைரயி

நட ப

ணா காத-க ப கி[ணா .Hமாேவ நா

இைல

.திமி/

க/வ,ஆணவ

எலா

ஒ

ேசர

அைமயான கலைவ எனிட எ ெபா4 உ .இ ெபா4 நா பற+
ெகா +ேத.அவ5 எைன தா ெசகிறா5.நா அவைள பா/(
ெகா கிேற.அவ5
அைச!க5
எைன
ஆ ட
ேபாட
ைவகிறன.அவ5 வாச என0 பழகமாகி ேபா" வி ட.அவ5 பா/ைவ
எைன ெகா#ச J கிற.அவ5 னைக எைன விைல ேபசி
ெகா +த.என ெச"ய ேவ நா இ ெபா4 என0
பத டமா" இகிற.பத ட அவ5 அகி எைன ேச/( வி ட.
" ஹா" "

"_""

"என ேபா ல அ6வ5ள! ேபHன ?"

"நா சாய+திர *பி ேற "

எ ேவகமாக நட+ வி டா5.அ தா என0 ாி+த காத-க ேந
க பாக5.அவ5 ம.றவ/கS0 ெதாிய ேவ டா எ நிைன( வி 
ஓ வி டா5.அ 4 நாS அவைள நா ஒ d தடைவ
பா/(தி ேப.ஏேதா ஒ சாதைன ேபா ேதாறிய.ஆனா அ+த
உண/ைவ ைவ( ஒ சாதிக யவிைல.அ தா காதF0 உ5ள
ேகாளா.
காத வ+தா கிழி( விடலா எ ேதா ,ஆனா மனதளவி *ட
ஒ சாதிக யா.காதF0 சதி ேசாக(தி தா எப எ
க(,எவ

ைட0

வ+தாF

நா

ஒ(ெகா5ள

மா ேட

.

அவ5 எைன மாைல ேபானி அைழ( அவ5 U கிரகா ரேவ3(தி.0
என0 எ ந ப/கS0 அைழ ெகா(தா5.எ ந ப வ
ம. ஹுைச இவைரA அைழ( இ+தா5.நா&க5 Tவ இைத
ப.றி ேபசி ெகா சனிகிழைம காைல கிளபலா எ ெவ(

இ+ேதா.நா&க5 அவ5 U 0 ெசவ பரவி வி டதா,எேலா

ெகா#ச எைன எ3சாிைக ெச" அ9 பினா/க5

சனிகிழைம காைல நா&க5 Tவ கிளபி அவ5 U ைட அைடA ேபா

மணி 11.என0 ெகா#ச மன படபட(த.அ&ேக எலா கைர ேவ யாக

தா
ெதாி+த.ெத 
4வ
டாடா
Hேமா
நி
ெகா +த.அைன(திF க சி
ெகா மா ட ப +த.வG
ஹு3ைச9 நிமதியாக நட+ வவ என0 ெகா#ச ேமF பட பைடக

ைவ(த.இேதா நா உ5ேள Wைழகிேற,இவ எைன த- Wைழய

ெசாகிறா/க5.அ+த U ,வான வைர நீ 

இ+த.அ+த U 

க பி அவ/க5 ஆடபர ெதாி+த.அ ஒ சாதரண பணகார 0

இ0 U அல.ெசவ மி#சி ேபானவ க ,ஒ ஆடபர .U 
* ட வழி+ ஓய.என0 அவைள பா/க ேவ
எ&ேக வி(யா ,எ&ேக வி(யா.எ ேத ெகா 

. 

0 ேபா,ஒ ெப

எைன பா/( ைக அைச ப ெதாி+த.அவ5 எைன ெந&0கிறா5.அ
வி(யா .வி(யவா அ ? .அவ5 அழகாக இகிறா5 ஆனா வி(தியாசமாக

ெதாிகிறா5.ஏ.அவ5 ெவ க ெகா5கிறா5.ஏ ,அவ5 எைன பா/(
ஏேதா ேக கிறா5,என0 எ! ாியவிைல.அவைள நா க

பா/கிேற.அவ5
ஹு3ைசைனA

அழகி
நா
ெசாகி
வைனA
வரேவ.

எகாம

ெகா கிேற.அவ5
உ5ேள
அைழ(

ெசகிறா5.வி(யாவிட இ6வள! ெப 

த- ேதாறவிைல.

ைம ஒளி+ இகிறதா,? ஏ என0

அவ5
எ&க5
TவைரA
அவ5
ெப.ேறாாிட
அறிக
ப(தி
ைவகிறா5.என0
எ!
ெபாியதாக
அவ/க5 
க
ஞாபக
இைல.அவைள
ப.றி
தா
நிைன(
ெகா கிேற.எ&கைள
பக அைழ( மா0 * ெசகிறா5.நா&க5 நா0 ேப/ ம 
தா.
"அஹ சாாி!!!!!" ( டைவ ) எ க(திேன.அவ5 திகி அவ5 டைவைய

சாி ெச"தா5 .

எனடா ஆ3H ? எ ேக டா வ
"இலடா வி(யா ெராப வி(தியாசமா ஏ இகிறா5 எ என0 ச+ேதக

வ+ ெகா

ேட இ+3H.அ0 காரண டைவ ,அவ5 டைவ க நா

பா/( இேக ஆனா எ வி(தியாசமா இ0 அதா "
"ேபாடா

ேபா

"எ

கீேழ

நட+

ேபானா

,ஹு3ைச9

*டேவ

ெசறா.அவ5 எ9ட த ைறயாக தனியாக அவ5 அைறயி நி
ெகா +தா5.
" நல இகா?"

"எனால யல எ! ேக காத ! Jக ேபா H."
அவ5 நாண உ
ப.ற ேவ

ேவ

ைமயாக இ+த,அவ5 கன சிவ+த,அவ5 ைககைள 

எ ேதாறிய.அவளிட எ ைககைள நீ ேன ,அவ5

டா எ தைலைய ஆ னா5.அ(த அைறயி ஆ க5 இ0

ச(த ேக ட,என0 அவ5 அழகி அவைள பா/(த பேய மைற+ விடலா

எ ேதாறிய.அவ5 நக/+ வி டா5.அவ5 ைககைள அவ5 ம 0
மீறி பி(ேத.அவ5 திமிறி ெகா ஓ வி டா5.நா&க5 உணவ+தி வி 
கிளபி வி ேடா.கிள ேபா நா அ+த சாைலயி இ+ அவ5 U ைட
திபி பா/கிேற.ஏேதா ஒ க க5 எைன பா/ ப ேபா
இ+த.அவ5 மாயி இ+ எைன வழி அ9 பி ெகா +தா5.

நா க5 நக/+ ெகா 

+த,எ&க5 இவைர ப.றி ெவளிேய ெதாிய

ஆரபி(த.நா&க5 அதிக ேபசி ெகா5வ U இ0 ெதாைல
ேபசியி தா.சில/ வ+ எனிட உபேதச ெச"ய ஆரபி(
ெகா +தா/க5.சில/
உ ைமயாக
என
மா.ற(தி.0
வா(தினா/க5.இ ெபா4ெதலா நா9 அ+த ஜன வழியாக பா/(
வி அவ5 வேபா ெவளிேய நட+ வகிேற.அவளிட ேநராக பா/(
ேபச அவ5 ைவ ெகாக விைல.எைன தவிர ம.றவ/களிட அவ5
சகஜமாக

இகிறா5.எைன

பா/(தா,அவ5

விகிறா5.எனா ாி+ ெகா5ள கிற.

நாணி

ெகா 

ஓ

எ&க5 இவ0 த க( ேவபா ேதாறிய இதனா தா.நா
அவSகாக கா( ெகா +ேத.அவ5 எைன பா/(
" எ&க எலா ேபச ேவ

டா கி[ணா" எ ெசா- வி நக/+

வி டா5.நா9
ெகா#ச
அதி திAட
எ
ந பனிட
ேபசி
ெகா +ேத.கிள வழியி கMாியி நி/வாக க ட(தி வழியி
வி(யா நி ெகா ப ெதாி+த.அவ5 அகி நி ெகா ப
ெஜக9
அவ
ந ப9
.அவ5
சிாி(
சிாி(
ேபசி
ெகா கிறா5.என0 கவிைல.எ ேகாப மபA Jசி த 
ெகா கிளகிற.அவ5 அகி நி அவைள பா/(
" இ9 கிளபைலயா ? " எ அநாகாிகமாக ேக கிேற .

அவமானமாக
இ+தி0
அவS0.அவ5
எைன
ெக#சலாக
பா/கிறா5.நா எ! ேபசாம நக/+ வி ேட.நா ேகாப(தி
இ ப அவS0 ெதாிA ஆனாF எைன பா/( ேபசவிைல.அ
எைன ேமF ேகாப பட ைவ(த.இர நா5 கழி( அவ5 வ0 பி
ேநராக உ5ேள Wைழ+ அவைள ெவளிேய அைழ(ேத .அவ5 தயக(ட
ெவளிேய வ+தா5.
"என கி[ணா ?"

"நா இர
"ஏ ?" 

நாளா ைப(திய மாதிாி திாிAேற ஏ9 ேக யா ? "

"உனால தா !!!"
"நா என ப

ணிேன?"

"அ+த ெஜக என0 பிகா.உன0 எகி ேட ேபச யல ஆனா
அவ கி ட ேபHற ,அ! எேலா0 ன."

"கி[ணா நா9 நீA ேபசின கைத ேபHவா&க, அவேனாட ேபசினா யா
கைத ேபச மா டா&க !!"
"அ0”

"நீ எ ப! யாேராட ேபசG9 ெசா-கி ேட இ பியா ?"

என0

அவ5

ேபசிய

பிகவிைல.அ+த

ைட

இர 

நாளி

சமாதான ஆகி வி ட.ஆனா,எ காத பிாி+த இ+த மாதிாி ஒ டா5

தனமான ஒ ேவபா தா.அ ெதளி+ இ+தா,காத ைக *

இ0.

என0 Jக வகிற.ரயி எ&ேக ெசகிற எ ெதாியவிைல.அ+த
கழிவைற பக ெசகிேற .அ+த காவ அதிகாாி ைக பி(
ெகா கிறா/.நா9 ஒ சிகர ைட எ( ப.ற ைவ(ேத.எ
நிைன!கS எ Wைரயிர உட ேச/+ ப.றி எாி( ெகா கிேற

பாக – 19
இ ெபா4ெதலா ஒ வ- ெதாட/+ ெகா ேட இ ப ேபா
இகிற.எலா பயண&கS எதாவ நிைனைவ J கிற.எலா
ெபா கS எனிட மறா ெகா அவைள ஞாபக ப( கிற.அவ5
எ&ேகா
ஒ
இட(தி
இைத
எலா
ெபா ப(தாம
இகிறா5.எறாவ ஒ நா5 அவைள நா பா/ ேப எ என0
ெதாிA ,ஆனா அ அவ5 எைன க
என ? க 

ெகா5ளாம ேபா"விவாளா 

பாக மா டா5 எ நிைனகிேற.அவ5 எைன வி 

பிாி+த நா5 எ எ *ட நிைனவி இைல .ஆனா அ+த பிாி!
அைம+த எ என0 ெதாிA ேபா அவ5 எ&ேகா ஒ ெதாைலவி
இ+ பா/( ெகா +தா5.கவிைத ேபா ேபHகிேற எ நா
நிைன( ெகா ேட.
நா அ+த ைகைய ( வி ெகா#ச எ வாைய அளபிேன .அ+த

காவ அதிகாாி எனிட எ+த ஊ/ எ ேக டா/." "திெநேவ- "
எேற .

"மதரா?ல ேவைலயா ?"
"ஆமா "எேற

என பHக ?
"MBA "

"அ பயா"
நா அவ/ அ(த ேக5வி ேக 0 ேன விலகி வ+ வி ேட.எ+த
ேக5வி0 என0 பதி ெசால பிகவிைல.ேக5விக5 எலா கனமாக
ேதாகிற.பதி ெசாF அள!0 எ மனதி ேநர இைல.நா ஏ
இ ப டா5 மாதிாி நிைனகிேற எ என0 ெதாியவிைல.ஆனா
எ மன ஒ க பா 05 இைல எ நறாக ெதாிகிற.அ+த
ஜன வழிேய சின Jறக5 அழகாக ெதாிகிற.அழகி இ0 Uாிய

எைன இ4கிற.,எ ந

ப தா ப(த கவிைத நிைன!0 வகிற

" Is there any thing sader than a lonely train on a rainy day " உ

ைம

தா,தனிைம ெகாய. தாேன ேத ெகா5S தனிைம எ9ைடய.நா
இைத

ெகாயதாக

நாைக

தா 

ெகா5ளவிைல.நா
இ+த,நா

ககார(ைத

J&கி

பா/கிேற.மணி

இகிேற.அ

என0

ெதாியவிைல .J&கிவி ேட எ *ட ெதாியாம நா இ+
இகிேற.என0 Jக(தி நா ெகா ட நிைன!க5 *ட நிைனவி

ெதளிவாக இகிற.அ சாதரண விஷய தா.என0 ழி( இ0
ேபா J&0 ேபா ஒேர நிைன! தாேன வகிற.எ+த நிைலயி நா
இெனா ெப Gட வாைக நட(தினா என நிைல ஆ0.
என0 ெப

பா/கிறா/க5 .கி[ணா உன0 எ ப ெப

ேவG ?

எறா என0 ெசால ெதாியவிைல.நா தமாகிேற.அ ஒ
கMாி மாணவ ெசான என0 விய பாக இ+த.தன0 ேவைல
பா/காத
ெப
தா
ேவ 
எபதி
அவ
ெதளிவாக
இ+தா.அவனா அ ெபா4ேத எ ப ேயாசிக A ேபா எனா
ஏ யவிைல.எனா அவைள தா ேயாசிக யவிைல.எலா
வித(திF ஒ comparative factor வ+ விகிற.அவ5 தா எ ைண

எ நிைன( இ+த ேபா நா எ! ேயாசி( இைல,.இ அவ5

இைல எறாகி வி ட ேபா எனா அவைள மீறி ேயாசிக 
யவிைல.நாேன என05 ஒ க பா ேபா ெகா5கிேற இ
நிைனகிேற.க பாக5 சில சமய பைழய கி[ணாைவ ெகா வராம
இகிற.
"ஏடா வி(யாவ வி வி ேவற ேவைல பா நீ !!!"
இ எ அமா ெசாF ேபா என0 சிாி தா வகிற.எனா

வ(த பட யவிைல.அ எ ப A ,வி(யா எனிட மீ 

வவா5 எ என0 ஒ சதவித *ட நபிைக இைல ஆனா எனா
மீள யவிைல.அ தா என0 ேந/+த சாப.க.பைனகாக அல நா
அவைள ேத வித சில ேநர எனேக விய பாக ேதா .
ஒ ைற நா ெப&கjாி ேவைல ெச" ெகா 

0 ேபா எ பணி

நிமி(தமாக நா bயா (Peenya ) எ9 இட(தி.0 ெச திபி வ+

ெகா 

+ேத.அ+த வழியாக வ ேபா திQ/ எ ஒ வாச எைன

இ4(த,எ வ 

யி ெசF ேபா அ+த வாச என05 ேச/+ வி ட

ஒ வாச ேபா ேதாறிய.அ+த இட(ைத கட+ வி ட நா ,மபA

எ வாகன(ைத தி பிெகா ெச அ+த இட(தி நி அ+த வசதி
Wக/+ேத.அ வி(யாவி வாச .இ எ ப இ&ேக எ H.றி பா/0

ேபா என0 சிாி தா வ+த.அ " Mysore sandal soap factory "அவ5

பயப( ெபாளி H(தமான வாச.எைன சில ேநர டாளாகி
விகிற.

நா ஏ இ ெபா4 இைத ேயாசி( ெகா கிேற .சில ேநர
அவSட இ+த ெபா4க5 ஆரப(தி இ+ நிைன( பா/0 ேபா
ச+ேதாஷமாக! இகிற.அவ5 என தா விலகி விலகி ஓனாF ஒ
க ட(தி
எ9ட
ெவளிேய
வர
ஆரபி(தா5.அ!
பல
நிப+தைனகSட.நா அவSட மைர வைர ெச வி அ&கி+
நா திெநேவ- ெசலலா எ வாகி வி ட.அவ5 வ னேவ
நா
கMாி
இ0
இட(தி
உ5ள
ஒ
கைடயி
நி
ெகா ேப.அவ5
வ+
அ+த
கைட0
எதிாி
நி
ெகா 

பா5.அவ5 ஏ ேப+தி * ட அதிக இகா,அவ5

தனியாக ஒ சீ ேபா" அம/+த உட நா அவ5 அகி ேபா"
உ காேவ.அ+த ஒ மணி ேநர பயண ஒ நிமிட ேபா ஓ ெபா"
வி .அவளிட அ+த வார 4வ ேபச நிைன( எலா ேபசி 0
ேபா திம&கல வ+ இ0 .அவ5 அ&0 இ+ ப? பி( மைர

ெச

விவா5,நா

அவ5

ெசற

உட

திெநேவ-

விேவ.இ தா எ&க5 ச+ேதாஷ எ இ+த.

ெச

இ நா கMாி 0 வைர,கMாி +த உட நா என ெச"ய

ேபாகிேற எ என0 ெதாியவிைல.என0 ஒ ேவைல ேதைவ எ
ெதாிA.ஆனா
அ
வைர
என0
அவைள
பா/(
ெகா 
ேபசிெகா ப தா உலக எ ெதாி+த.நா ந ப/களிட இ+
விலகி ெராப Jர வ+ இ+ேத.தா" த+ைத என0 ெபாியதாக
ெதாியவிைல.பசிA வ-A ேதாறியதாக ஞாபகேம இைல.வி(யாவி
அகாைம எலாவ.ைறA மறக ைவ( ெகா +த.
அவ5 எ4 கத&க5 சில ேநர ேவைகயாக *ட இ0 ,அவ5

அதி(திசா- அல எப அவ5 எ4 கத&கேள ெசா- வி.ஆனா
அவ5 எ4 கத&க5 என0 அழமாக ேதா.அ அ+த விதிகS0
இ0 இைடெவளிைய சிறிதாகி ெகா +த.
" கி[ணா நா இர

ஒ

தடைவ

வரG 

ெப கயாண ப
,நம

0ழ+ைத

ண பிற0 இ+த காேலX 0

உைன

மாதிாி

இகG ,என மாதிாி அழகா இகG என ெசாற " 

(திசா-யா

இ+த ேக5விகS0 எனா என பதி தர A.ஆனா அவ5
0ழ+ைததன(ைத நிைன( மகி+ ெகா5ேவ.ஆனா அேவ அவைள ஒ
ேகாைழ ஆகி ெகா +த.
வாைக அ+த 2002 இ நி இக *டாதா எ ேதாகிற,வி(யா

நா ,எ&க5 சனிகிழைம பயண ,எ&க5 ைகக5 உரH ேபா ேந

?பாிச,அவைள த.ெசயலாக பா/ ப ேபா பா/( சிாி ப.அ எ!

அத.0 பிற0 கிைடகவிைல.நா கMாி ( ப டதாாி ஆகி
வி ேட.வி(யா இ9 கMாியி த இதி ஆ ப(
ெகா கிறா5.நா என ெச"ய ேவ எ என0 ெதாியாத
கால&க5.பசிைய *ட உணராம அவளிட ேபச ேவ எ திாி+த

கால&க5.கிெர,
கிெர, கா7
கா7 விற காலகB.
காலகB.2500 Lபா8 3த சபள வாகிய
காலகB.
காலகB.

பாக – 20
இேதா நா எ வி(யா!ட இ+த கMாியி தனியாக நி ேபசி
ெகா கிேற.அவ5 மன வா இகிற என0 ாிகிற.எைன
அ(த நா5 கMாி வாச- இ0 பி5ைளயா/ ேகாவிF0 வர
ெசாFகிறா5 .ஏ? ெதாியவிைல.ஆனா ேபாக ேவ 

எ மன ெசாFகிற.கட!ைள க[ட(தி 0பி சாதரண மனித
நா.அவைள பா/கலா எற எ ண(தி நா ெசலேவ எ
ம ! எ( ெகா5கிேற.அவ5 என எனேவா ேபHகிறா5.அவ5
கன!கைள எலா ெகா தீ/கிறா5.அவ5 கன!க5 எலா கவிைத ேபா
எ ேன மல/கிறன.கால(ைத அவ5 த ச+ேதாஷ(தி ெவ
ெகா +தா5.அவ5 க க5 சில பல ஒளிகைள சி+திய எைன பிரமிக
ைவ( ெகா +த.அவ5 ேபHவைத எலா ேக வி அவளிட ஒ
ேக5விைய த ைறயா" ேக ேட.
" ஏ வி(யா உ&க U ல நம இர 

ேப/ விஷய(ைத ஒ(0வா&களா ?

அேத கவைலயி இ+தவ5 ேபா அவ5 உ.சாக 0ைற+த.

"ெதாியல! ஆனா க 

பா எேலா ச+ேதாஷமா இ0 ேபா

ெசாFேவ.அ 05ள நீ ஒ ேவைலய வா&கி! ேவைல கிைட3H இல"

"வி(யா என ேபHற ! நம0 கிைடகாம யா0 கிைட0 ெசாF."

அ(த நா5 காைலயி நா காைல 6.45 மணி0 எ4+ 0ளி( வி 

ேகாவி
பக
ெசேற.அவ5
ெமவாக
நட+
வ+
ெகா +தா5.அவ5 மிக! (ண/3சி உட ெதப டா5.தைலயி
ம-ைக @ அைச+ ெகா +த.அவ5 அழைக எனா ெம3ச *ட 
யாம நா அச+ ெகா +ேத.நா ேகாவிF0 ேபா" 0பி 
வி நி ெகா +ேத.அ+த ேகாவி- இ+ கMாி ைமதான
ெதளிவாக
ெதாி+த.சில
ெப கS
ஆ கS
பயி.சி
ெச"
ெகா 

+தா/க5

.காைல

ெபா4

அழகாக

இகிற,நா

காைல

ெபா4ைத ரசித(ேத இைல.அவ5 0பி வி ேகாவிைல H.றி
ெகா +தா5.என0
அவ5
பிேன
ெசல
ேவ 
எ
ேதாறிய.அவ5 திQ/ எ எைன நி.க ெசானா5.அவ5 ைககளி
உ5ள திநீ.ைற எ( எ ெந.றியி @சி வி டா5.பல சமய&களி அ+த
ெபா4 எ நிைனவி ஞாபக வவைத நா நிைன( பா/கிேற.

ரயி

ெசைனைய

எேலா J&கி ெகா

விழி( ெகா

ெந&கி

ெகா 

கிற.என0

எதிாி

உ5ள 

தா இகிறா/க5,எ மன ம J&காம 

கிற.மணி 5,30 .ரயி- அ+த காைல கா. என0

அ Uசிய கா.ைற ஞாபக ப(திய.எ ெச ேபாைன எ( பா/(ேத
2

messages

received

ப/க5

forwarded

messages

அ9 பி

இகிறா/க5.அ+த ெசேபாைன பா/(ேத.இ எ9ைடய Tறாவ
ெச ேபா.என0 எ த ெச ேபா வா&கிய வித நிைனவி
இகிற.ஏ வா&கிேன எ நிைனவி இகிற.
திெநேவரயி
நிைலய(தி
அ பா
எ9ட
நி
ெகா கிறா/.அமா எைன U ைவ( வா(தி அ9 பி ைவ(

வி டா5.அ பா எனிட 5000 ]பா" ெகா(த உட எ மனதி ஏேதா ஒ

ம.ற ெதாி+த.அ6வள! பண எ ெசல!0 நா வா&கிய
இைல .நா அவS0 இதி தாரளமாக ேபா ேபசலா எ கண0
ேபா ெகா +ேத.எ த+ைத மக ேவைல ேதட ஏவாக என0
நபிைக ெசா- ெகா +தா/.எ மன ேகவலமாக எைதேயா நிைன(
ெகா +த இ வ-கிற.அவ/ நபிைக நிைனவாக அவ/
எ(தைனேயா வித(தி என0 வி ெகா( எலா இ தா இ+த
மரம ைடயி ெதாிகிற.நா அ ஏறிய ெநைல ரயிF0 இ ஏறிய
ரயிF0 எ(தைன ேவபாக5.ஐ+ வட&க5.இ நா ெசைன
வாசி.அ நா ெசைன பா/க ெச ெகா 0 காத- சி0 ட
ேவைல இலா ப டதாாி.கால உ ஓ வி ட ஆனா எ மன
ம அ பேய இகிற,அ அவ5 இகிறா5 எ நபிைகயாக

இ+த,இ அவ5 இைல எ கவைலயாக இகிற.
June 13 2002

அ+த ேததி நா ெசைன ம ைண எ வா! ேத மிதிகிேற.என0
மினேல பட நிைனவி வகிற.
" எனதா ெப&கj/ இ+தாF ெசைன மாதிாி வமா ?"
க பாக வரா.நா எ ந ப9ட வ+ இ+ேத.அவ9 நா9
பாாி?
கா/னாி
உ5ள
ஒ
ேமசைன
ேத
அைல+
ெகா +ேத.வாயி 
ைக
ெகா4+
வி 
எாி+
ெகா 

+த,எைன க 

க யாேம இைல.அ+த ேமச நறாக

இ+த,ஆனா ெசF வழி எலா மக5 ெதவிேல வாைக நட(தி

ெகா 

+தா/க5,ெகா#ச நாளி அ! என0 பழகி வி எ என0

ெதாியவிைல.காைல 0ளி( வி நா9 எ ந ப Aேக+(ர9 ேவைல
ேதட ெசலலா எ நிைன( ெகா +ேதா .அத.0 வி(யா!0
இ+த ேமச நப/ தர ேவ எ மன ெசா-ய.கீேழ ெச அ+த
நபைர அ4(திேன .இ வைர மறக விைல அ+த எ

க5 89422. அ+த

ெதாைல ேபசி எ ெபா4 பிசி யாக தா இ0.அமா!0 அைழ(
நபைர ெகா(ேத.அமா ேபசிய எ! ஞாபக(தி இைல.
வி(யா!0 மபA அைழ( பா/(ேத,கிைடக விைல.Aேக+(ர
ேமேல வ+ எைன தயா/ ஆ0 ப *றினா,நா9

ேமேல ெச 0ளி( வி கிளபிேன .அைறய ஹி+

நாளிதைழ ர ேனா Hindu classifieds ல ெநைறய ேவைல
ைவ விளபர இ0 எ
நிைனவி
வ+த.ர ேனா

அ பா

ெசான 
ர ேனா 

ர ேனா .இைல ,இலேவ இைல.சாி Freshers எற

வா/(ைத இ0 இட(தி எலா ேபா" பா/கலா எ
எ4தி ைவ( ெகா 

,சரவணா பவ ேநாகி நைடைய

க ேனா.ைகயி தா காH இகிறேத .சா பி வி 

நா&க5 ஹபிலா சாைல ெசல ேவ
ெதாியவிைல .
ேப+

எலா

நிரபி 

,எ&0 இகிற இ+த சாைல ?

வழி+த.ெபா(

வி 

ஒ

ஆ ேடா

பி(ேதா.150 ]பா" ேக டா ப பாவி.ேபர ேபHகிேற ேப/வழி எ

எனா ப( ]பா" தா 0ைறக +த.ஹபிலா சாைல ,தி நகாி
இகிற ,அ&ேக GR.V Consultancy ேபாக ேவ

க 

எ&கS0.ேத 

பி( வி ேடா.உ5ேள Wைழ( நா ைதாியமாக "___""_________'

"________""___________"

ஒ ெப
எ&களிட ஒ ேந/க ைவ( வி இர நா5 கழி(
எ&கைள அைழ பதாக *றினா5.என0 ஆ&கில தமா.ற இலாம ேபச 
+த,Aேக+திர ெகா#ச த மாறி வி டா.மீ 

பாாி? கா/ன/

பயண,அ இர! ேவ ஏதாவ சா பிடலா எ இவ ெகா#ச

நட+ேதா.மணி இரைவ தா 

ெகா

கா/னாி 0ைற+ காண ப ட. 

+ததா,ஆ5 நடமா ட பாாி?

" ேஹ என ?"

ஒ ெப
எ&கைள பா/( அைழ பைத ேக திபிேனா .சீவி சி&காாி(
பா0 ேபா ெகா +தா5.அவ5 அகி இ+த bடா கைடகார
அவைள பா/(
" ேஹ Hமா இக மா ேட? அவ&க சின பச&க ! நீ&க ேபா&க பா !'

இ தா விப3சரமா ? இவ5 தா கவிைதயி எலா நா பா/(த

விப3சாாியா ? அழகாக இகாேள ? எ ப ? அவ5 ஏ பா0 ேபாகிறா5 ?

என0 பல ேக5விக5 ெவளிேய வர ( ெகா
எைன பா/(தா, 

+த,Aேக+திர

எனடா ?

இல ேக பா/கலா டா
Hமா இ ேவ டா எ
த(ேத
ேட" ஒ G ஆகா !!
அ ப&கற சாி ேகS !
Aேக+திர

ெந&கினா 

னைக

Uசி

அவ5

,அவ5
ெகா

அகி

ஒ 

மாய

நட+

வ+தா5.என0 ெகா#ச உதறிய,

" என பா ெவளி ஊரா "

"இல இ+த ஊ தா!!! எ6வள! "
ஒ(தரா இல இர 

ேபரா ?

அவ எைன பா/(தா ! நா சமதிகாம ேவ டா எ தைல
ஆ ேன.என0 ச(தியமாக ஆ3சாிய ேதாறியேத தவிர ஒ ஆைச
ேதாறவிைல.
"இர 

ேப/" எறா .

யாைர ேக ெசானா.,நா ேபாகிேற அவ5 800 ]பா" எ ைசைக

ெச"கிறா5.அவ த பா ைபயி பண(ைத ெதா பா/கிறா.நா
ெவ0 Jர நட+ வ+ வி ேட.சில வகீக5 எ ேன நட+
வகிறா/க5.இ+த அவல நட+ ெகா ப மா மி0 உய/ நீதி
மற எதிாி.
அ+த ஒ நிமிட .........!!!

பாக – 21
விப3சார த இைல எப நிைலயான க(.ஆனா அ தா த 
தலாக ஒ விப3சாாிைய பா/(ேத,இ ேதாகிற சில எ

ண&க5,

அவைள ப.றி.உலக(தி மிக ெபாிய ஜனநாயக(தி விப3சார ெச"ய
எ6வள! தைட.கி0 பி( வி ட என0.அ அ+த ெப
எைன
பா/( ச(த ேபா அைழ பைத பா/( நா மிர வி ேட.நா ஓ
விடலாமா எ *ட நிைன(ேத.ெகா#ச Jர ெச மீ திபி
பா/(ேத
.அவ5
யாேரா
ஒ
ஆ ேடாவி
உ5ளவாிட
ேபசி
ெகா +தா5 .
"ேட" Aகா "

"எனடா இ ப ஓ வ+ டா"

"ேட" எனடா விைளயாறியா நீ ,இ+த த எலா ெகா#ச ஓவ/ டா!!!"

"ஆமா இவ ெபாிய ஒ4க சீல!!உைன ப(தி ெதாிA மா"

என0 ஒ ெசால ேதாற விைல.அவ வா/(ைதக5 எைன 
பதிவி ட.அவ90 நா ஒ4&காக இகிேற எ ாிய ைவக
எ மன ெசாலவிைல.ஆனா நா இ பைழய கி[ணா இைல.எ
மனதி வி(யாவி க
நிைல0 வைர நா தவ ெச"ய
மா ேட.த- இ+த ெசயக5 தவ எ நிைன(ேத அ+த காத-
இ0 நிைலயி தா.நா அ அவ9ட நி அ+த ெப ணிட
ேபசி இ+தா அ ேராக .அைத ெச"ய எ மன ஒ பவிைல.அவ9
அவளிட ஏேதா ெசா-வி வ+ வி டா எ நிைனகிேற.
ெசைனயி த மாத ராஜ வாைகயாக
இ+த.எ பண தீ வைர.பாதி பண அவSட
ேபசிேய தீ/+ ேபான.அவS என0 இர! எ 
மணி ேபா ேபசி அவS அதிக பண ெசலவழி(
வி டா5.அ ெபா4ெதலா இர! எ மணி வ
வைர கா(தி+ வி ேபா ெச"ய ேவ .எ 
மணி0 ேம HALF கா சா/X. இர! பதிெனா

மணி0 ேம 1/4 சா/X.பக ேவைளகளி ேபசினா

பண கைர+ ஓ ேபா0.நா ஒ INTERVIEW 

+த பிற0 அவ5 உண! ேவைளகளி ேபா ெச" அைத ப.றி
ெசாFேவ.க[ட&க5 இர டாவ மாத தா வ+த.பண தீ/+த பிற0 .

என0 அ பாவிட உடேன பண ேக க க[டமாக இ+த.ஆனாF ஒ
வா/(ைத ேபா ைவ( இ+ேத.

சில விஷய&கைள நா ேதைவ இலாம ேபா 0ழ பி ெகா5கிேற,நா

ஏ இ ெபா4 இைத ப.றி எலா நிைனகிேற எ ெதாிய
விைல.இ எனிட ேதைவயான அள! பண இகிற.இலாம

இ0 ேபா என நிைலயி நிைன(ேத எபைத நிைன( பா/கவா?

இகலா !!!!

கி&? சிகர ேகா பிேட/ சிகர ஆகி வி ட.சரவணா பவ ,ைக ஏ+தி
பவ ஆகி வி ட,ஆ ேடா ப? ஆகி வி ட.பிாி

அ! -ெசேரா?

(XEROX) ஆகி வி ட. ஆனா வி(யா!0 ேபா ெச"வ ம கடனி

ஓ ெகா +த .அவS0 வார ஒ கத எ4தி ெகா +ேத.
ேவைல இலா வைமைய உண/+ ெகா +ேத.அக பசி0
ேபா Q 0க பழகி இ+ேத.ஜா ப சா பிட ஆரபி(ேத. அ பா

அமாவிட பண ேக க யவிைல.வி(யாவிட ேக டா அசி&க,என

ெச"வ ேவைலைய ெகா#ச தீவிரமாக ேதட ஆரபி(ேத.எ த ேவைல
கிைட(த.அ ஒ வ&கி.அ&0 நா ஒ கிெர கா/ வி.0 ஒ ேச?
ேம.மாத இப(தி ஐ+ கா/க5 வி.க ேவ .தரமணி ைடெட
பா/கி ேவைல பா/ ேப எ எ நிைன( வ+தவ90 ைடெட
பா/ ெவளிேய ேவைல.
எ உட ேவைல பா/(தவ எலா பி .ஏ ,பி கா ப(தவ/க5.நா ஒ
பி

ேவ

.ஈ

ேவ

ப டதாாி

.என0

பண 

.அவ5 0ரைல ேக க ேவ

ேவ 

.ேபா

ேபசவாவ

பண 

.மாத 2500சபள.U ெசால

டா எ ெவ( ெகா

ேட.ெப ?- (Payslip ) எ!

கிைடயா.பண எலா ைகயி(Cash) தா.க[டமாக இ+த.ப? பி(

* ட(தி

ெகா

ெநாிச

ப 

,பக(தி

த5ளி

வி டாF

சிாி( 

,அவனிட ேப3H ெகா(,அவனிட எ கிெர கா/ ப.றி

ேபசி ,அவைன வா&க ைவபத.05 என0 மா/ெக & பி( வி ட.

ஒ மாத கழி( பா/கிேற,என0 இ+த ேவைல பி( இகிற.த

மத ப கிெர கா/க5 வி. வி ேட.த மாதேம என0 ஐd
]பா" இெச 6 .வி(யாவிட ெசால மன ெசா-ய.

"ஹேலா"
ஹேலா"

"ஹேலா ெசாC "

"ேஹ வி>தி என இெச,J கிட( இ.!
இ.! "
'N "

"இக நா நல இேக,
இேக, i miss you Vithi "
"Nம'
Nம'

"என ஆ'( ?? "

"ஒ6 இல ! ேவற என ? "
"என ஆ'( ெசாC ? "

"ஒ6 இல0 ெசாேற இல ? "

'என வி>தி ?என நட%

0 ெசாறியா ெகா:ச ? "

ேகா கிட ேபசிேன.
ேபசிேன.
அவேனாட ஏ?
ஏ?
"உன

பணிேன

!

நீ

பணிேன அவ ேபசினா.
ேபசினா. "

இைல

அதா,
அதா,அவ

ெசC

(மா

ேகா வி>யாவி அ>ைத ைபய ,சின வயதி அவO அவைன ெராப

பி, எI ெசாCவாB.
ெசாCவாB.நா ெபாப>திய
கிைடயா
.
கிைடயா
.ஆனா
பினாளி என அவ தா எமனாக வவா எI அ1ெபாP

ெதாியவிைல.
ெதாியவிைல.

"என ெசானா ?"

'ஒ6 இல !

இக 2ட ப>தி த1பா ேபசினா.
ேபசினா. கிட பணினா.
பணினா.அதா ெடஷ
ஆகிேட . "
ேகா 2, வி>யா 2, ஏக ெபா>த.
ெபா>த.வி>யாவி அண
ேகாK அகாைவ காதK>
அ>ைத சின வயதி
வயதி வி>யா அறியாம த
அமாவிட ெசாK அ
மிக ெபாிய பனி ேபாராக ெவ,>த
எI வி>யா
அ,க, ெசாCவாB.
ெசாCவாB.அதனா த அண த காதC Iேக
வவா எI நிைன>
இ%தாB.
இ%தாB.
அவைள ெகா:ச சமாதான ப>தி வி தி ேபா
மணி ஆI ஆகி
இ%த

இ%த
.ஏேனா என பாாி= கா7ன7 பி,>
இ%தாC +ேக%>ர
அ1பாவி அ%த இட பி,க விைல.
விைல.அவ7 எகைள ைசதாேபைட அேக

ஒ விதி0 ேபா0ப ெசா- இ+ததா, எ கா- ெச"வதாக
இ+ேதா.

அ+த விதி0 ெச சாமாகைள இறகி நா &0 ேபா மணி
பதிெனா.அ&0 எேலா ஐ . யி ேவைல ெச"கிறா/க5 எ காைல
எ4 ேபா ெதாி+த.ஒ மாத அ&0 அைமதியாக ஓய.வி(யா
அக அைழ(தா5.எ&க5 காத ேபானிேல ஓய.அவ5 எ4 கத&க5

அைன( பலைற ,பல d ைற எனா பக ப ட.நா எ4

கத&கைள அவ5 தைலயைண உ5ேள ைவ( ெகா
ேக5விப ேட. 

J&0 கிறா5 எ

திQ/ எ ஒ நா5 என0 அ+த கிெர கா/ ேவைல பிக
விைல.என0 எ .பி.ஏ பக ேவ எ இ+த.வி(யா! பக
ேவ 

எ ஆைச ப டா5.ஆனா எ ப ? இர 

ெப ஒ கMாியி

ப(தா அைமயாக இ0 எ ேதாறிய.U அ பா சமதி(

வி டா/.நா கா CAT பாீ ைச0 ப( ெகா 

கிேற.அவ5 எைன

ெமாைப வா&க ெசாFகிறா5.அ பா! என0 ஜனவாியி வ&கி தவதாக
ெசா-ய நிைனவி இ+த.

ஜனவாி மாத அ பாவிட ெக#சி *(தா 6500 பண வா&கி எ த ெச
ேபாைன
வா&கிேன.அ(த
நா5
திெநேவகிளபி
வி ேட.வி(யாவிட ஊ/ வ+த உட ச+ேதாஷமாக இ+த விஷய&கைளA
ெசைனயி நா த&கி இ0 இட&கைள ப.றிA *றிேன.அவS
எ மீ அகைறAட பல விஷய&கைளA எ .பி.ஏ ப.றிA ேக ெதாி+
ெகா

டா5.

இர நா5 கழி( நா U இ+ ெசைன கிளபிேன.கிள
ேபா திெநேவ- ப? ?டா ஒ ாீ பி கா/ வா&கி ேபா 

ெகா

ேட.9894112918

எப 

த

நப/.இ ெபா4

யாாிடேமா

இகிற.இதி ேவைக என ெவறா ,ெசைனயி தமி நா 

நப/ எலா அ ெபா4 ேராமி& சா/X இ+த,ஒ இகமி& கா ஐ+

]பா".ஆனா இ&0 இ+ அைழபவ/0 அ ஒ ]பா" ெசல!.

இ தா எ&க5 லாஜி.நா அ ெபா4 ேவைல0 ெசலவிைல
எபதா எனா Hலபமாக அமாவிட இ+ பண வா&க A.பக

ேவ 

, ைரனி& எ என ெபா"க5 எலா ெசா- பண வா&கி ேர

சா/X ெச" ெகா5ேவ.அவ5 இ ெபா4 ேவ 

ஆனாF என0

ேலாக கா ேபா எனிட ேபHவா5. நாைள0 ஒ 300 ]பா" ாீ
சா/X எற வித
க பி(ேத.

பண

கைர+

ெகா 

+த.இத.0

ஒ

வழி

ெச&கப இகமி& கா நா.ப ைபசா. ஏ எறா அ தமி நா
வ ட(தி.05 வ+த.
ரயி ெச&க ப வ+ ேச/+த,இ+த ரயி நிைலய எ 0ரைல பல ைற

ேக 

இகிற.இ

எ

காதைல

பல

மட&0

பல

ப(திய

ரயி

நிைலய.அ&0 ஒ ைற இற&கி அ+த இட(தி அம/+ பா/(ேத,அேத
ஆவி பாலக. அேத ைர அ

ணா3சி .அவ0 எைன ஞாபக இைல.

பாக – 22
நா இ+த ெச&கப ரயி நிைலய(தி நிைறய மா.ற&கைள எதி/பா/(

இ+ேத.ஆனா எ! மாறவிைல.இ ெபா4ெதலா ெச&கப 

ெசைன வ ட(தி.05 வ+ வி டதா இகமி& அைழ க5 எலா

இலவச.இ+த வசதிைய ெபவத.0 ( ேவைல இலாததா ம. அவளிட

ேபச ேவ 

எபதா- ேவ எ+த டா5 காரணமாக இக A )

ைசதாேப ைட யி இ+ ெச&க ப .0 ரயி- ஏறி வ+தைத எலா

இ நிைன( பா/க ேதாகிற.R/யா காக காக பட(தி அகர

ேசைவ எெகௗ

ேட/ ெச"ய அம/+ இ+த இட தா என ஆ?தான

இட .அ&0 நா0 மணி0 ேபா ேபச ஆரபி(தா,ஆ மணி வைர ேபசி 

( வி ஆ மணி ரயிைல பி( கிளபி விேவ.அவ5 பல

கைதகைள ேபHவா5,அவளிட சில ச

ைடக5 கிள.ஆனா எ&க5

வாைக அைம+ வி ட ேபா ேபHவாேள தவிர வாைகைய எ ப

அைம ப எபைத ப.றி ேபச ெதாியவிைல அவS0.அவ5 U .0

பய+ ெகா 

+தா5 .எ ெசேபானி அவ5 0ர ஒ- ப என0

@ாி ைப ெகா(தாF அவ5 அகாைமயி இலாத என0 வ-(

ெகா 

+த.நா தின ேபா ேபHவைத பா/(த ஒ கைடகார/ தா 

ைற அ

ணா3சி .

"என பா தின வ/ற இர 

பா சா டற ேபா ேபHற கிளபி ேபா"றா "

"ஆமா &க"

'எ+த ஊ "

'ெசைன தா"

"k"

"என எதாவ ல6 மா ேட/ ?"
"அ ப எலா ஒ

G இலனா !!'

அவ/ இ+த உைரயாட நட0 னேவ அவ/ எனிட சகஜமாக ேபHவா/

ஆனா எைன ப.றி அ தா விசாாி(தா/.அவ/ ஒ நக/.ஆ காக

காக பட(தி அவ/ அ+த கைடயி நி ெகா 

பா/.அவைர

திைரயி பா/(த ேபா என0 ஏேதா அவாிட ேபா" அழ ேவ 

எ

ேதாறிய,அவாிட சில நா க5 மன வி நா எத.0 வகிேற ,ஏ

இ&0 வ+ ேபா ேபHகிேற எ ெசாFேவ.அவ நிதானமாக ேக 

வி என அ பா அமா ப.றி ேக க ஆரபி(விவா/.அ ெபா4 ேலசாக

வ-0.ஆனா

0டாகி வி ட.

"அ

"அ

காத

என

ைண

மைற(

ணா நீ&க அைனேக ெசாF ேபா நா ேக கைல ! இைனகி
க[ட

இ+த,ஆனா

பேற

ஞாபகப(தினா க

!!!"

அவ0

இைல.ரயி

எ

அவாிட

எைன 

லப

ஞாபக 

எ

இைல.அவாிட

ஏறி 

அ+த ெபா4கைள நிைனவி ெகா5ள

வி ேட.ரயி

ஏ

இ+தன/.பல கMாி மாணவ/க5 ெதப டா/க5.

நா மீ

ேவ 

பி( விவா/.அ(த ேக5வி அவாிட வி(யா

என ஆ3H எபா/ .என0 மீ

ேபா

பல/ 

ழி( 

கMாி0 பக ெசேற.அவS அேத கMாியி

ேச/+தா5.நா

வி

இ+த.எ ெபா4

ணா ஒ பா ெகா&க !!!"

தின

சதி

அ+த

கMாிைய

ேத/!

ெச"ய

ஒேர

காரண

அவ5

ணபி(த ஒேர கMாி அ ஒ தா.நா பல கMாிகைள ஒகி

வி மைர வ+ ேச/+ேத.என0 இ+த ப தா உக+த எ

என0 ெதாிA எ நிைனகிேற.ஒ என05 இ+த ேவக இர

ஒ உ.சாக ,இைவ இர 

ேம அ+த கMாி05 WைழA ேபா என0

இ+த.அவSட இக ேபாகிேறா எற 0Jகல .
இர

ேவ 

வட 

.அவS

ப .த

ெசேற.மைர0 

நா5

.ெப.ேறா/கைள

வவா5,ெப.ேறாட.நா

நா

வ+

இகிேற

அைழ(
,ஆனா

ெசல

அ பா!ட

த&கிய

இைல.என0 ெதாியவிைல அ இ+த மைர நகர(தி நா கா- ெச"

வி ேபான பிற0 என மன அ&ேக த&கி வி எ!!! எ(தைன

உற!க5,,எ(தைன

மா.ற,ஏமா.ற

,ந ,பைக

ச+ேதாஷ

,பய,ெபாறாைம

,ெவ.றி,ேதாவி

,எ(தைன

எலா

பா/( வி ேட.மி#சிய மன நிைறய வ-க5 தா.மைர எ மனதி.0

எ அகி இ0 எ இ ெபா4 ாிகிற.வாைகயி ஒ வயைத

தா 

ய பிற0 தா சில ெபா4களி அ/(த விள&0கிற.அ ாி+

ெகா5S அளவி.0 மனநிைலA இைல ,நிதான இைல .என0 அ+த

கMாி நிைன!கைள அதிக அைச ேபாட ஏேனா எ மன ம 

ெசாFகிற.ம ைப மீறி மன நிைன0 ேபா தா எ க பாக5

ேக5வி0றியாகிற !!!
அவ5 வ 

9696 இ வ+ இற&0கிறா5.அ வ+த வ

வைககாக நா இர

இ+த. ந 

வட தின தின கா ப எ பழகமாக

ப/க5 த நாேள உவாகி ெகா

யா0 ெதாியா வ ெப

ப.றி.வழக ேபா ெப 

யி 

+தா/க5.அவ/க5

ணி.0 என0 உ5ள நிைல பாக5

கைள ப.றி ேபசி ெகா

பா/0 ேபா அவ5 ஏேதா விசாாி( ெகா 

+தா/க5.நா அவைள 

+தா5.அவ5 எைன ஆ

மத கழி( பா/கிறா5.அவ5 க

களி ேதட இ+த.ஆனா ஏக

க ப(தி

நா5

இைல.எனா

அவைள

ெகா

ெந&காம

ேட.த

இக

அ பா

வ0 பைற0 ெசேற.எனடா இ ெப 

யவிைல.ஆனா

கிளபிய!ட

கS

நா

கS அகி

அம/+ இகிறா/க5 ? எ மனதி.05 நிைன( ெகா

ேட.அவ5

அகி ஒவ உ கா/+ இ+தா .என0 இட கைடசியி தா

இ+த.ெமா(த 64 ேப/.பல நிற&க5 பல ச த&க5.என0 அைமதி காக

ேவ 

எ ேதாறிய.ஒ * டமாக Proffessors வ+தா/க5

இ மேன[ , Dean Management studies

" Welcome to ASM ,You are one of the previlaged batches to be get moulded as
the

Managers

of

tomorrow.From

the

day

one

we

expect

Dedication,Inquisitiveness,Sincerity ,Smartwork .For which you will be rewarded

in the end through Placements.Please put ur efforts and you can reap the

benefits when you are out to this corporate world.Two years are going to be

hectic and we expect good level of performance from your batch.All the best.The
mobile numbers of all the faculties are available in the NB.Welcome to ASM ."

அவ/ ஒ6ெவா ProffesorஐA அறிக ெச" ைவ(தா/.ஏேதா நிமதியாக

இ+த

மன.ஒ

விைல.அவS

இகிறேத

சாதைன

என0

எ

ேபசவிைல.க[டமாக

வி 

ேபா

ேபானி

ேதாறிய.அவளிட
அைழக

வி ேடா.ஒ

இற+த.நா

விைல.இர

வார

அகி

அ 

ஆனா

ேபச

வட
அவ5

ெசறாF

விலகி

நட+தா.அ(த வார அவ5 அகி வ+ நி.கிறா5.என0 அவைள பா/(

ெகா 

க ேவ 

எ ேதாகிற ஆனா நா க(ைத திபி

ெகா5கிேற.அவ5 எைன சகஜமாக ெதாகிறா5 .எ ைககைள பி(

எைன

திைச

தி கிறா5.இ&0

இ+

வ+த

வி(யா!0

ைதாிய.எனா எ ேபா" ேகாப(ைத நிைலக ைவக யவிைல .
Hவ.றி சா"+ ெகா

' k ெசாF "

ேட

"எ எ ப ேஹ/ க & ?"

"எ(த உடேன ????"

"இல கி[ணா நல இல !!" அவ5 உாிைமAட *றினா5.மதிய சா பிட

உண! எ( வ+ இ+தா5.

'வி(யா சா பா இ&கேய கிைட0 நீ ஏ எ( வ+த ?"
இ ப

தா

இ+த

ேயாசிகவிைல.Hலபமாக

க பாக5

ெகா

எ&க5

காத-(ேதா

பழகிவி டன.எ&க5 

த

.ஒ

ஒ

மாத

இவைர 

+த.எ&க5S0 Freshers party நடகிற.

வட

.அதிக

ப.றி

பரவி

அ+த

கMாியி

பாக – 23
என

ேவ

ெசாவ.நா

பகேவ 

.இ+த 

ைற

ஒ4&காக

பக 

.அவ5 ெசான ஞாபக வ+த " கி[ணா என ஆனாF நீ 

தல ேவைல வா&க9 " அமா ெசான நிைனவி இ+த " நல

ப ,உனேக ெதாிA இ உன0 எ6வள! Critical 9 "

அமாைவ வி(யா!ட ேபச ைவகலாமா எ நிைன(ேத .அமா தின

* பி ேபா வி(யா எ அகி தா இ+தா5.அவ5 ஒ நா5 ேபசி

வி டா5 ,என0 ெதாியாம.அ+த கMாியி அவ5 U -+ த&கி

ப0 மாணவ/களி ஒவராக வ+ ேபா" ெகா 

+தா5.அவளா த

வார பSைவேய Hமக யவிைல.தின இர! எ மணி வைர வ0 பக5

நட+த.

freshers party நறாக இ0 எ எேலா ெசானா/க5.ஆனா பல

ேப/ அதி 0றி ைவக பகிறா/க5 எ எ ந

ப ராம வ+

*றினா.ராம எ ப5ளி*ட(தி ஒறாக ப(தவ.நா ேச/வத.0 

+ைதய வடேம ேச/+ வி டா.என0 எ3சாிைகயாக இ0 ப

*றினா.அவ90 ெதாிA நா அவ/கS0 எம எ .எனா ஒ சில

ேநர&கS0 ேம ெமௗன காக யா எ .வி ராமா நா

பா/(கிேற.

" மாமா பா/(.,இ&க எலா ஒ மாதிாி நீ ஓவ/ அஹ ேபசிராேத!!!"
சாியாக

ஆ

மணி0

மாணவ/கS0 இர

ஆரபி(த

டா ஆ

freshers

party.தலா

ஆ 

மாணவ/க5 த வரேவ. .ஆசிாிய/க5

எேலா கைடசியி அம/+ இ+தா/க5.என0 ெதாிA எைன 0றி

ைவ பா/க5 எ.எைன 0றி ைவ( ேமைடயி அைழ( ேக5வி ேக 

கி

ட ெச"யலா எப அவ/க5 கண0.இர

வாறாக

அைழ(தா/க5

"

ப3ைச

ச ைட 

ைற எைன பல

ேபா பவ/க5

!!!ககார

க டாதவா/க5 எ அைழ0 ேபாெதலா எைன தவிர ேவ யா/ யா/

எலாேமா ேபா" ேமைடயி நிறா/க5.அ(த ைற நா ேபாக ேவ 

எ நிைன0 ேபா ஏேதா ஒ விைளயா எ அைழ(தா/க5.சினிமா

பயைற ேச/க ேவ 

.என0 வ+த வா/(ைதக5 Piyar kiya tho எேலா

* டமாக இ+ததா எேலா திணறி ெகா

ஒ ெப

ணிட Darna kiya எ இ+த. 

+தன/.அதி/[டவசமாக

Piyar kiya tho darna kiya
அ தா விைட " காத-(தா பய ஏ " எ அ/(த எைனA அ+த

ெப

ைணA ேமைடயி நி.க ெசானா/க5 .

" ஏ கி/[னா உ&கS0 வ+த பட ப.றி என நிைனகிறீ&க ?"இர

ஆ 

மாணவியி ேக5வி.

டா

"நல பட !" எேற
அ ெதாிA ! படெபய/ ஓேக. ஆனா ெபய/ ஓேக வா
நீ&க படெபய/ ேக கிறீ&களா இல ேவற எதாவ ?
பட ெபய/ ேக கல ?
ஆமா ெபய/ ஓேக .ஆனா Pair ஓேக இல
எ&க5 ஆ 

மாணவ/க5 ச+ேதாஷ(தி 0தி(தா/க5.அ+த பதிலைய எதி/

பா/கவிைல.நா ஆசிாிய/கைள பா/கவிைல.

இ ப எலா ேபசினா VIVA ல ெபயி தா ஆU&க !!!
நா 8 VIVA பா/( தா வ+ேத ! நா ஒ

G த பா ெசாலல ! I

have come here to study, i hope my proffessors would agree

அ ெபா4 தா த ைறயாக நா அ&0 மைரயி ஆமா நா&க5

காத-கிேறா

எ

மைறகமாக

ெசாேன.அவS0

பய

வ+

வி ட.அேற நா ெவளி3ச(தி.0 வ+ வி ேட.என0 ெதாிA நா

நிதானமாக இக ேவ 

எ.

எ&க5 உற! பல ப ெகா

ெகா 

+த.ஒ வட ேவகமாக கைர+ 

+த.காைலயி அவ5 வ+ என0 அ&0 இ0 Service center

இ இ+ ேபா ெச" அைழ பா5

ஹேலா

ஹா" வி(யா ( Jக(தி )
என ப

ற சீகிர வா

வ/ேற டா

கிளா? ஆரபிக ேபா0
6வேற எ ெசா-வி ஓவேத வழக என0.அவ5 அகாைம

என0

ெகா#ச

நிமதிைய

த+த.அேத

ேநர(தி

அவSைடய

ேவ 

தகைள எனா @/(தி ெச"ய நா தவறி ெகா 

+ேத.அவS

ெப

கSட ேபHவைதA அவ5 விப விைல.கMாி எ&கைள ஒ ேசர

எ! ேபசாம இ+தா5.நா கிாிெக விைளயாட ெசவ ம.ற

தா எ ெபா4 பா/(த.காைல த மாைல வைர அவSட நா

இ+தாF அவS05 ஒ ஏமா.ற இ+ ெகா

வாைகைய இ+த இர 

ஆ 

தா இ+த.அவ5 

கS05 வா+ விட ேவ 

எ

நிைன(தா5.அ+த நிைன பி அ/(த(தி அவ5 ச+ேதாஷ அட&கி இ+த

எ என0 ெதாியவிைல.வாைகைய அவ5 பாைதயி எ( ெசல

விபவிைல எ என0 ாியவிைல.அவ5 ைதாியமானவ5 எ

நிைன( இ+ேத.ைதாிய அவளிட எைன வி ெசF ேபா தா

0 ெபய/+த.எனா அ ெபா4 எனகாக ேபச யவிைல.

கMாி வாைக சீராக ெச ெகா 

+த எ&கைள யா ெதா+தர!

ெச"ய விைல,மாறாக ெபாறாைமயாக பா/(தா/க5.அ+த

ெபாறாைமயி

அவ/க5 நல 0ண இ+த.அவ/க5 எலா மன அளவி ப0வ ப 

இ+தன/.நா

தா

அவைள

அக

பிரபலமானவ

எற

த0திைய

தனிேய

வி 

ெச

ெகா 

+ேத.என0 அ+த கMாியி அவைள காத- பைத விட நல

ெகா 

+ேத.அவ5 மன வ(த ப ெகா

ஒ நா5 ந

ைவக

ெராப 

இ+த.

ப/க5 எலா ம அ+தி ெகா

எ&கைள ப.றி ேப H வ+த." ந

ெபா

தக

உைழ( 

+ேதா அ ெபா4

பா நீ என தா ெசாF ,வி(யா நல

G டா நீ அவைள ெராப க[ட ப(ற ?! " எறா விஜ" 0மா/

நானா???

ஆமா டா ,அைனகி அவ உனகாக எ6வள! ேநர கா( கி இ+தா

ெதாிAமா !! ேபாறவ&க வ/றவ&க எேலா/கி டA கி[ணா எ&க கி[ணா

எ&க9 ேக கி ேட இ+தா? எனேக க[டமா இ+3H டா !! நீ

எனடானா இ+த Uணா ேபானவேனாட மா பிைள விநாயக/ல பட பக

ேபா" ட.என பட9 ெசால9மா ???
k

"

எனா

எ!

ேபச 

யவிைல..எனா

நப! 

யவிைல.எைன ப.றி இ6வள! ஆரா"+ ைவ( இகிறா/கேள

எ .நல ந

ப/க5.

" ம3சா நா ஒ9 ெசாேற டா த பா நிைனகாேத.வி(யா மாதிாி

ெபா

G கிைடக மா டா !! அவைள மி? ப

ணா நீ Waste"

க[டமாக இ+த.அவளிட நறாக ேபசி ஒ மாத(தி.0 ேம ஆகி வி ட

எ அ+த ேபாைதயிF ெதளிவாக ாி+த.கி[ணா என ப

ற நீ !! ஏ

அவைள க[ட ப(ற ? எ என05 ேக5வி ேக ெகா

ேட

இ+த.பதி எ4 னேவ நா J&கி வி ேட.அ(த நா5 சீகிர

எ4+ ெசல ேவ 

எற நிைன பி.

அ(த நா5 நா விழி0 ேபா மணி பதிெனா .த இர 

வ0 க5

ெசல விைல.எ ெசேபானி வி(யாவி அைழ ேப இைல.என0

ஏமா.றமாக இ+த.

கMாி0 நா ெசF ேபா வி(யா service centre இ+ வ+

ெகா 

+தா5.என0 அவளிட ேபா" மனி ேக க ேவ 

எ

இ+த.ஆனா அ ெராப தாமதமாகி வி ட.அவ5 பிாிவி த

விைதைய விைத( வி டா5.
நா அFவலக கிளப ேவ 

.ரயி இ6வள! தாமதமாக வ+ததா இைல

ஒ ெபா5 அைட(ெகா 

இ ப ேபா இகிற.தீபாவளி +

நா தாமதமாக கிளபிவி ேடனா எ ெதாியவிைல.ெதா

ைடயி ஏேதா

வ என0 ெசைனயி என ெபாிய மா.ற இ0.

U ைட திற+த ேபா தபி இலாம இ ப க[ட எ ாி+த.நா

0ளி( வி கிளப எ பA ஒ மணி ேநர ஆ0 .எனா அ4ைகைய

க ப(த யவிைல.நா 0ளி0 ேபா அ+த நல த

ணீ/ *ட

உ காிகிற,என0 ெதாிகிற,நா அ4கிேற எ.எைன எ ெபா4

ேத.ற

*ட

வி ட.நா

ெகா

ஆ5

இைல.எ

ைபைக

ெசF(தி

ெகா

இ 

த

ேகாயேப 

4ைம

அகி

ெப.

வ+ 

கிேற.அ+த உயரமான Uக5 எைன ேமF அழ ைவகிறன,

ஏ இர! 4வ நிைன( ெகா

ஒ

தனிைம

சாப.நா

ஏ

ரயி-

ேட வ+தவ90 ஏ காைலயி இ ப

வ+ேத.எ ெபா4

வேவ.விதி.சாப ,ெச"த பாவ எலா திகிற.

ப?^

தாேன

நிைன( பா/(தா அ Service center ெச நா விசாாி( வி 

அவளிட ஒ Broad minded attutude உட இ+ இ+தா எலா

HTகமாக 

+

இ0.ஆனா

அவைள 

ாி+

ெகா5ள 

யவிைலேய.அவ5 ஏ எனிட மைற(தா5 ,அ வைர அவளிட

நா ேநர ெசலவழிகவிைல எப உ

ேகா0-ட ேபச ேவ 

மா ?

ைம தா,ஆனா அத.காக அவ5

அ ஆரபி(த எ&கS05 பிர3சைன.அவ5 எனகாக ேபா ெச"ய

ெச இகிறா5 எ நிைன(ேத.ஆனா அ&0 ெசற பிற0 தா

ெதாி+த .அவ5 ஒ வாரமாக ேகா0-ட ேபசி ெகா 

இகிறா5 .அவ5

மனதி அ ஒேம இைல எ என0 இ ெபா4 ெதாிகிற.ஆனா

அ அவ5 என0 ேராக ெச" வி டா5 எ தா ெதாி+த..

வட இர 

ஆரபி(த த ச

மைறக ஆரபி(தா5

ைட,ேகாப,பிர3சைன.அவ5 எனிட

She started speaking to him just as casually.But I got her completely wrong,I paid
the consequences.I was losing her and I was left insecure.
நா அவைள எ ேகாப(தி இழ+ ெகா 

+ேத. அ அ+த

வா/(ைதகைள வி இ+தா நா அவைள இழ+ இக மா ேட,அவ5

எைன மிக! விபினா5,அவ5 எைன தவிர ேவ ெபாைள *ட

நிைன( இைல.நா என ச+ேதக(தி ேபசிய என0 வாநாளி

வவாகி வி ட.

கMாியி

ெகா

ெகா

கைடசி 

கிறா/க5.நா9 

கிேறா.

நா5.எேலா
அவS

நி

Viva

ெகா 

+

ைட

கிளபி

ேபா 

" கி[ணா கிளேற "

வி(யா ளீ? ,இனிகி அ ற நாம எ&க பா/க ேவ யா எ9

ெகா#ச ேநர இ+ வி ேபா ??" 

யா கி[ணா நா கிளப9

நா

ேகாப(தி

என

எனேவா

ேபசிய

எலா

எ

இைல.ஆனா அவ5 ெசான வா/(ைதக5 நிைனவி இகிற.

நிைனவி

" கி[ணா எைன0 என0 நீ தா ேவG ஆனா நீ அ+த கி[ணா

இல!! நீ மாறி வா உன05ள ச+ேதக (தி வ+ H ,அ நம இர 

ேப0 இைடயில இ+தா விஷய(த ெகா9 H ! உன0 ெதாிA

இர 

ேப0 இைடயில மா.ற வர நீ தா மாற9!! ஆனா நீ தி+த

மா ட"

என0 க

ெசகிறா5

க5 கல&கிய ஆனா என0 அழ ேதாறவிைல.அவ5
அ+த

பாைதயி

எ

ைககைள

தா

மைறகிறா5.அவ5 9696 வாகன அவைள Hம+ ெகா

எ

ேவ

நிைலைய

Hமக 

அவ5 

5ளிைய 

ெசகிற.எனா 

யவிைல.வ-கிற.Hவ.றி ெகா5ள 

எ இகிற.என0 த.ெகாைல ெச" ெகா5ள ேவ 

எ ேதாகிற.நா கி[ணா இைல எனேக விள&0கிற.எ நா

இ ப மாறி ேபாேன.

அவ5 எைன வி ெச வி டா5.ஏேதா மரண ேந/+த ேபா

ெதாி+த.அ தா வாைகயி த தலாக இழ எறா என

ெவ அறி+ேத.நா நி ெகா

ெகா 

கிற.நா பினா ஓட ேவ 

கிேற.அ+த வாகன மைற+ 
எ நிைனகிேற.

வா7>ைத தவறி விடா8 அ, கணமா மா7
,த,

வானி இட>ைத எலா இ%த ெவணிலா வ%
தP
பா7 !
ெமானதித,
ெமானதித, இ%த ைவயகQEகி
யிKனிேல

நா ஒவ ம,C பிாி எபேதா7 நரக
ழCவேதா ??

என

ெச"ய

பா/ ேபா
ேபHகிறா5

அைழ(ேத

ேவ

எ

.ஆனா
, 

நா

இ ெபா4?அவ5

ெசேற.அவ5
எ 

(

வ-ைய

தா

வி டா5.நா 

ாி+
ஒ

U .0

அைழ(

எ(தா5.எனெவலாேமா
ெகா5ள

பி(

விைல.தி பி

பி(தவ

ேபா

திாிகிேற.அறி இ+ இ வைர.நா ேவைல0 கிள வழியி

எலா அவ5 க தின வேபா எறாவ ஒ நா5 ஒ வாகன(தி

அப விட மா ேடாமா எ *ட நிைன( இகிேற.

ேகாயேப

அகி

உ5ள

உய/+த

க டட&க5!!!அ+த

உய/+த

க டட&களி வாச- நா ேவைல0 ேச/+த பிற0 கா( இ+

இகிேற.ெவயி மைழ எ பாராம அவ5 க(ைத பா/க நி

இகிேற.அவ5 ெசா+த கார/க5 U அ&0 இ பதா அவ5 அ&0

வவா5.அவ5 எைன பா/(த !ட எாி3ச பவா5.அவS0 இ+த

ேகவலமான நடவைகக5 பிக விைல.அவ5 மனதி இ+தா கி[ணா

நா இைல.என0 ெதாி+த,கி[ணாவி காத பிாி+ அவ905

ேதாவிைய

ெகா5ள

ேபாகிேறா

எற

நிைன 

வ+த

பிற0

அவ5

ஆகி

திப

கS0 நா ஒ சாதரண மனிதனாக தா ெதாிய ஆரபி(ேத.நா

ெசைனயி

ேவைல0

ேச/+

,ெப&கj0

மா.ற

ெசைன0 வ+ வி ேட.T வட&க5 ஆகி வி டன .அவைள

இ ெபா4ெதலா நா ெதாட/ ெகா5வேத இைல.அவS எைன

மற+ வி டா5 எ நிைன( ெகா

ேட.உ

ெகா#ச ெகா#சமாக அைமதி ஆகி ெகா

எ ேயாசி( பா/(தா வழிைய தா

ைம அ தா.நா ம 

+ேத.ஆனா எ நட+த 

ஒ உண/! இகிற.எ

காைல வைர நா அவைள நிைன( ெகா 

தா இ+ேத.ஏ ஏ

வாவி நா இ எேமாாி வ+ ரயி- எற&க ேவ

அ+த ெப கைட0 ெச சிகர பிக ெசல ேவ
விதிைய மீறிய ெசயC நீ தா காரண மானிடா

அ%த ெசயைல ெச8த சதி நீ தா காரண மானிடா

வKகB ெகா1ப
(கேம (கேம மானிடா


உன ேந7%த சாபேம சாபேம மானிடா "!!!! 

. 

.ஏ நா

பாக – 24
என0 என

ேந/+

வி ட.நா

நறாக

தா

இகிேற,என

ெசாFகிற இ+த உலக எனிட ? எ! எதி/ பா/க விைல.நா

இகிேற ,நக/கிேற ,சிாிகிேற ,அ4கிேற அத.0 எதாவ ெபா5

இகிறதா ? இைல ,என0 ம தா விள&0கிற.அ/(த ம.றவ90

விள&க

ேவ 

எற

விள&கா.அ(தவ க

அவசிய

இைல

விள&க!

ணீாி ஒவ ெபா5 ெகா5ள யா.எ

அ4ைக0 எவ9 ெபா5 க

டதிைல.ெமா(த(தி இ ப நா அ4

ெகா 

+தா நா டா5 .அ என0 விள&0கிற.

நா

பறைவ

ேபா

அ

ஆகி

வி ேட,பயணி(

பயண&க5 ெதாட/+ ெகா

ப டாF எ பயண நீ 

கிேற.எ

ேட இகிறன .கால ,கள எலா ேவ 

ெகா

ெதாியவிைல.

ெகா 

தா இகிறன .என ேதகிேற

நா அ பயண(ைத ( வி U திபி இக ேவ

சின-

ஏ

ெதாியவிைல.நா

மாபல(தி
ெசைன

எ .எனிட சிகர

ேரா ைட

தா 

ைபகைள

ெசகிேற.எைன

க பா 05

க டாய(ைத தவிர.
எ க

மீறி

ேநர

வ+

வி ட.H.றி

உ5ள.நம

Hம+

மணி

எேமா/

தீ/+

ெப கைட0 ெசல ேவ

எ

அைர

U 

அைடA 

.ரயி

நிற.என0
ேபா

பா/கிேற ெப 

வச+த

பவ

அகி

மணி

கைட

உ5ள 

எ எ மன ெசாFகிற.இேதா நா

ெகா

இ 

அ+த

வைர

இகிறன,நா

* ட(தி

நடக

சிகர

நீ+தி

விைல.எ

0க

ேவ

ெகா 

உண/!க5 

எற

க5 எைதA ேதட விைல.தீபாவளி + ேவைல0 தி

சாதரண இைளஞ .இைத தா 

என நடக ேவ 

.சில/ எ ேன

நடகிறா/க5.நா அவ/கைள கவனிக விைல.பல ஆ ேடா க5 எைன

சவாாி0 அைழகிறா/க5 .நா அவ/கைளA கவனிகவிைல .சில/ ேபர

ேபசி

ெகா 

கிறா/க5.சில 

சினிமா

ெதபகிறன .பயணிக5 கவன(தி.0 எற அ+த ெப

ேக கிற.பல/

ெகா

மிசார

ரயிைல

பிக

கால(ைத

ேபா?ட/க5

ணி ச த

மி#Hவத.0 

கிறா/க5.நா சிகர பிக ெசல ேபாகிேற.

ஓ

நா ேரா அ+த பக இகிேற.இேதா அ(த பக பல/ நட+

ெகா 

கிறா/க5.நா

ேப+தி.காக

எைத

ப.றிA

சி+திகவிைல.ஒ

கா(திகிறா/க5.ஒ

சில

ெப

ெசகிறா/க5.அேதா அ+த ெவ5ைள Hதா/ ேபா ட ெப

நவி ஒ ம#ச5 நிற Hதா/ ேபா ட ெப

க5

சில

ேப/

நட+

,அவSட

.அவ5 ,,,,,அவ5 .....வி(யா

மாதிாிேய நடகிறா5.வி(யா மாதிாிேய தைல சீவி இகிறா5.அவ5

வி(யவா?

"Someday somewaytogether we will be baby
I will take and you will take
take your time

We'll wait for our fate cos' nobody owns us baby
We can shake we can shake the rock ."

அட

ேச

!!

இ+த

இ பதிைல.நா

இ+ததாேலா

பாழா"

ேபான

ஒ4&காக

மன

!!!ெதாியவிைல.எ&0

அவைள

ரயி-

பா/(தாF

ஏ

நிைனகாம

J&காம

உைன

தா

ேதகிேற.எத.0??? நீ வ+தா உ நி ஒ நாF வா/(ைத

ந09 ேக வி ேபா" விட ேவ

வ-ைய ெசா-விட ேவ

J&கி ெகா 

.உன0 வ-கிற மாதிாி.எ 

.ஆனா நீ எ&ேகா இகிறா".இ+ேநர நீ 

பா".அ ப கயாண ஆகி இ+தா தைல தீபாவளி 

+ U 0 ெச ெகா
நா அ+த ெப 

பா".இ ேவ யாேரா !!

ைண மபA பா/கிேற.கி[ணா என ெசாற அ

வி(யா எகிற எ Neural Networks .எ மன பட பட ெவ

அகிற.ஆ அ வி(யா !!! இ+த ைற என0 ஏமா.ற இைல.அவS

அ+த ெப கைடைய ேநாகி தா ெசகிறா5.நா9 அ&0 ெசல

ேவ

ேவ

க 

மா ? நா இ ெபா4 என ெச"ய ேவ 

மா ? ெதாியவிைலேய.என0 நா0 வற

க5 அவைள தா 

.அவளிட ேபா" ேபச 
ெகா 

கிற.எ 

ெசல விைல.நா அ+த ேரா ைட தா

அகி ெச ெகா 

அவ5 

கிேற.

எ ெமா(த ஜீவைனA ஒ வ ட(தி.05 சிைற ைவ(தி0 ஒ ெப
எ 

ேன

நட+

ெசகிறா5.நா

வகிேற

எ

!!!

*ட

ெதாியாம !!!.என நட0 இ ெபா4 .இ+த ச+தி 0 நா தயாராகி

வி ேடனா !!!அவ5 எைன க 

ெகா5ளாம ெசறா எனா அ+த

வ-ைய தா&கி ெகா5ள Aமா ? ெதாியவிைலேய .அவைள பா/(த உட

எ மன ஏேனா இய&க மகிற.

அவ5 அழகாக இகிறா5.ெகா#ச ெம-+ காண பகிறா5.அவ5 ைககளி

நா க வி ட ஒ கயி இ9 இகிற.அவ5 க(ைத நா பா/க

ேவ

ெகா 

.நா

அவ5

நி.0

இட(தி.0

பகவா 

நி

ேட.அவSட அவ5 ெசா+தகார/க5 வ+ இகிறா/க5.அவ5

சி(தி ெப

ைண எனா அைடயாள காண கிற.

எ மன அவைள தவிர யாைரேயா ேதகிற.அவS0 கயாண ஆகி

வி டதா ? அவ5 தைல வகி ெபா இைலேய !!! அவS0 கயாண

ஆகி இ+தா, நா என ெச"ய ேவ

விைல

எ

எ

பா/கவிைல.அவ5

ெகா5கிேற
"அ

மன

கவன(ைத 

.அவS0 கயாண ஆக

ெசா-ய.இ9
தி பேவ 

எைன

அவ5

எ

நிைன( 

கிறா5.என ெச"ய ேவ 

.அவ5

ணா ஒ கி&? ெகா&க !!!"

அவ5 எேதா ேபசாம நி ெகா

0ர என0 ேக கேவ 

.அவ5 ேபச ேவ 

.நா கா(திகிேற !!

" நகீர ஒ9 ெகா&க !!!" எகிறா5 " நகீர என0 பிகா " அவ5

சி(தி ெப

" எ&கS0 பி0 !! இர 

மணி ேநர இ0 இல , எதாவ

பகG "அவ5 0ர என0 ெகா#ச ேதா"+த ேபா ேக ட.ஆனாF

ஒ திய உண/! ெதாி+த.அ ச(தியமாக ச+ேதாஷ இைல.வ(த

இைல.ஒ விரத(ைத (த உண/!.ெகா#ச ஒ ெம-ய ெதற

விசிய ேபா.ஒ பயண +த ேபா.ஒ * ட(தி நி சினிமா 

ெக வா&கி ெவளிேய வேபா வ உண/! ேபா.ம(திய உணவி.0

பிற0 ைக0 ேபா வ உண/!.
அவ5 இர 

மணி ேநர எ&0 ெசகிறா5.தி பதியாக இ0.யாட

ெசகிறா5.அவ5

0பேம

வ+

இகிற.அவ5

வரவிைல.அவ5 கவன(ைத எ ப திைச தி வ.

அமா

அ பா

ணா ஒ Business today ெகா&க

வி(யா எைன பா/( வி டா5.அவளா எைன மற+தாF எ 0ரைல

மறக யா,அவ5 காகளி அதிக ஒ-(த 0ர எனதாக தா இக

ேவ 

.அவ5

எைன

பா/கிறா5,சிாிக

ஏக(ட பா/க தா கிற.எ க 

யவிைல.அவைள

களி பா/ைவயி ஒ ேவ

அவைள ேநாகி ெசகிற.அவ5 அைத வா&க மகிறா5.அவ5 க

ெதாைல Jர(தி *ட ஒ கனி! ெதாியவிைல.எனா அவ5 க 

த

களி

கைள

வாசிக யவிைல.அவ5 உதக5 கிறன ,அவ5 த- எைன

பா/( இ+தா,எ க

நறாக ெதாிகிற.

களி ெதபடாம இ+ இ பா5 எ

எ ேதாளி சா"+ கன! க

ட வி(யா இ ஒ அ Jர(திF என0

மிக ெதாைலவாக ெதாிகிறா5.அவSட ஓய நிமிட&க5 அ+த ெநாகS05

நிைனவி

ெதாிகிற,அவS0

ெதாி+

இக

ேவ 

.அ+த

இைடெவளியி இ+தவ/கைள த5ளி வி ,நா அதிகார ெகா 

வாைக ெதாைல(த இப&கைள அவளிட நா எ க 

அவைள அைணக ேவ 

எ மன மறாகிற.அவSட ஓய
களா ேவ

ெகா 

கிேற.அ+த ெநா ெச( விட ேவ 

எ ேதாகிற.

அவ5 இ திதா" ெப.ற ச+ேதாச(ைத பறிக வ+தவைன ேபா அவ5

கைள T ெகா

ெகா 

திபி ெகா5கிறா5.அவ5 அ&0 தா நி 

கிறா5.நா9

அவைள

பா/(

ெகா

காகளி ெம இைல.இ ெபா4 எத.0 இ???
நா

என

ெச"

ெகா 

கிேற.அவ5 

கிேற.அவளிட

ேபச 

யவிைலேய.பயமா ? இைல 0.ற உண/3சியா ? என நடகிற.இ ப

எலா நட0 எ என0 ெதாியாேத.கி[ணா அவளிட ேபா" ேபH !!!
எகிற எ மன.நா ேபசலாமா எ நி ெகா

எைன

ஓர

களி

பா/ ப 

கிேற.அவ5

ெதாிகிற.எ&க5

மன

ேபசி

ெகா 

கிற.அவS0 என0 ெதாியாம.!!! அவ5 இைல எ

ெகா 

+த.அ எ&க5 உடைல தா

இ ெபா4
ெகா

ம(தாF

,எ

மனதிட

அவ5

மன

நல

விசாாி( 

அ+த நிைன!களி நட+ 

+த,நா9 உணரவிைல.எ&க5 இவ0 இைடேய இ+த

ஒ அைலவாிைச கால(தி பிாிைவ மீறி ெவ.றி ெகா5ள ேபாரா ேதா.

வி ட.நா

,அவ5

,எ&க5

இைடேய

இ+த

ஒைம

,இ

இைல .அவளிட இைல ,அவ5 Jகி எாி+ வி டா5 ,நா ெதாைல(

வி ேட.அ தா வி(தியாச.எ&கைள மீறிய ஒ தயக இவ0

ெதாி+ ெகா 

+த.நா ேபசி இக ேவ

எைன பா/க விபவிைல. 

ேமா ? இைல அவ5

இேதா T வட கழி( வி(யா! கி[ண! பா/( ெகா 

எ!

ேபசிெகா5ளவிைல.எ&ேக ேபான அ+த நா க5.எைன ர(தி ர(தி

விபியவ5 இ எைன ேவ

ெப

டா எ நி.கிறா5 .எ எதிேர உ5ள

ணிட நா வாைகைய வா+ இகிேற இ அ+த கைட

காரனிட ெசானா அவ என0 ைப(திய எ (திைர 0(தி

விவா.
அவ5

எைன

ஒ

ெபா டாக

மா ேட.அவ5 வாைக எைன தா

மதிக

விைல

எ

ெசால 

எ&ேகா ெச வி ட.நா தா

திைச ெதாைல(த ப ட ேபா இ9 பற+ ெகா

அ 

ாியவிைல.அவ5 

கிேற.என0

ெசகிறா5.அவ5

எைன

பிாி+

ெசகிறா5.மபA ஒ பிாி!.இ+த பிாிவி.0 காரண கிைடயா.அ+த

ெப

யாரவ5 ? ஏ எ மன அவளிட மறா ெகா 

கிற.ஏ நா

இ ப பழியா" அவளிட சரணைட+ கிடகிேற.அவ5 ஏ எைன

இ ப

ெவக

ேவ 

.இ(தைன

ேக5விகS0

எ&கS05 ேந/+த பிாி! இ(தைன ேக5வி ேக க J

அவ5

நட+

ெச 

கிற.இெனா

மா டா5.அவ5

ெகா 

கிறா5.நா

ெகா 

கிறா5.அவ5

சிகர ைட

ெச 

5ளியா" மைற+ ெகா

ப.ற

ஒேர

பதி 

கிற.

அவைள

பா/க

ைவகிேற.அவ5
ெகா#ச

!!!

தா

திப

ெகா#சமாக 

கிறா5.அவ5 ஒ ேஹா ட- உ5ேள

Wைழகிறா5 .ஒ வாகன(தி ஏகிறா5.அ+த வாகன கிளகிற. ஒ

நா5 ெசைனயி இவ இ+த ேபா அவ5 கிளபிய ேபா அவ5

பினா ஆ ேடாவி ஓய டா5 கி[னைவ ேபா எனா ஓட 

யவிைல.அவ5 எைன ெதாியா எ ெசா-வி டா? என0

அ கMாியி அவ5 பிாி+ ேபான ஞாபக தா வ+த,அைத விட இ

சாபமாக இ+த.இ த.ெசயலாக நட+ததாக ஏ மன எ( ெகா5ள 

யவிைல.வ-ைய
ெகா 

கிற.அ

இகிற.பிாி!,க

தா 

எ

வ-ைய

மன

ஒ

உண/3சிைய

விட

ெப.

ெகாKரமாக

ணீ/,எலா ேச/+ J/ வாகிற.அ தா எ

இயலாைம !! 0.ற உண/3சி.அவைள இழ+த ெபா4களி இ4ைவ. அ+த

உண/ைவ வி ெவளிேய வர யவிைல.என0 எனேவா ெதாைல(

வி வாைகைய வாழ ம பவ ேபா நா ெதப ேட.
யாேரா ஒவ/ ைகைய ைவ( த வ ேபா இ+த.

ேட" கி[ணா ?இ&க எனடா ப
கி[ணாவி ந

ற?

ப கா/(தி.பா-ய சிேநகித !!!!

கி[ணா கா/(திைக திபி பா/0 ேபா கி[ணாவி க

ணீ/

இ+த.யாாிடமாவ

ேதாகிற.ஆனா

அவ

அழேவ

அழ 

எ

மா டா.அ+த

உண/3சிகைளA கி[ணா விட இ+ எ( ெகா
பிாி) பிாி) நித ேமக அள(ேத

ெபற %கம றி4 பிறிெதா மி
ைல
சிாி)த ஒ?யினி

உ ைக விலகிேய திமி) த@வியதி

நி %க க$ேட

***************.************

கி[ணா
உற! 

வி ட.

களி

!0

எலா