Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D´UNA CASA PROJECTE DE 3ER D’ E.S.O. CURS 2002-2003

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA I.E.S. CAN MAS RIPOLLET.

1

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS. Et proposem que construeixis la maqueta d’un habitatge.

La maqueta de la casa estarà feta a escala 1:50, correspon a un habitage d´una sola planta amb totes les dependències. En el plànol de planta t`adonaràs de que la casa disposa de cuina, menjador, dos cambres de bany, tres habitacions i un porxo. La decoració de cada una d´aquestes cambres és cosa teva. Per a la construcció, bàsicament utilitzarem fullola de fusta contraplacada de fullola de 4 mm de gruix per la construcció de les parets i les teulades , fusta aglomerada de 8 o 10 mm de gruix per la base, i llistons de 18*7 per la vorera exterior. La teulada ondulada l´aconseguirem mitjançant cartró ondulat. A continuació tens una llista del material que necessites : FULLOLA Per la construcció de les teulades. 1. Un rectangle de 220*110*4. 2. Un rectangle de 220*205*4. Per la construcció de les parets exteriors. 1. Un rectangle de 170*96*4. ( Peça 1 ) 2. Un rectangle de 250*96*4. ( Peça 2 ) 3. Un rectangle de 192*50*4. ( Peça 3 ) 2

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS. 4. Un rectangle de 192*96*4. ( Peça 4 ) 5. Un rectangle de 112*50*4. ( Peça 5 ) 6. Un rectangle de 80*76*4. ( Peça 6 ) Per la construcció de les parets interiors. 1. Un rectangle de 138*50*4. (1) 2. Dos rectangles de 54*50*4. (2) 3. Un rectangle de 46*50*4. (3) 4. Un quadrat de 50*50*4. (4) 5. Un rectangle de 54*50*4. (5). 6. Un rectangle de 50*88*4. (6) 7. Un rectangle de 162*50*4. (7). AGLOMERAT 1. Un rectangle de 400*400*16 . LLISTÓ DE FUSTA 1. Dos llistons de 236*18*7. 2. Dos llistons de 286*18*7. 3. 40 cm de llistó quadrat de 8 mm de costat. CARTRÓ ONDULAT. 1. Un rectangle de 220*206. 2. Un rectangle de 220*110. PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ : 1. Dibuixa sobre la base ( plafó d´aglomerat ) totes les divisions que s´indiquen en el plànol de la planta de maqueta. 2. Retalla els llistons que fan de vorera i enganxal’s al lloc corresponent. 3. Dibuixa a la fullola totes les peces corresponents a les parets exteriors, interiors i teulades que figuren en els plànols. 4. Retalla totes les peces de fullola i enganxa-les en el lloc corresponent. 5. Retalla el cartró ondulat segons les mides donades i encola’l a les fulloles de les teulades. 6. Acabats, decoració i pintura de la casa. A continuació tens tots els plànols de cadascuna de les peces que necessites. 3

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.
LÀM NEAD PLSESECE F ED U LLO A I ACS LA1 2: E

Pçe a 1
9 6 5 0 3 0

80 32 30 170 55 30 23

1 0

P eç 2 a
7 6 5 0 3 0 1 4 1 0
16 30 26 20 32 250 30 42 30 24

2 0

P eç 3 a
3 0 4 4 5 0

P eç 5 a
34 30 40 192 20 68

1 4

5 0

18

30

16 112

30

18

Pçe a 4
9 6

Pçe a 6
4 0

56

16

10

16 192

94

7 6

4 0
30 16 80 34

4 0

5 0

5 0

9 6

4

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.

138 54 74

54

46

1
5 0 4 0

2

3
4 0 5 0

10 16

10

18

16 12

5 4
5 0 5 0 4 0

18 50

16 54

20

88

162

6
5 0 4 0

7
5 0
70 54 10
FU LLO LAP EAL R TEU LAD A

14 14

FU LLO LAP ERL A ET U LAD A

2 0 6

220

220

LL SI TON S D EF US TA D E7 MM
236

1 8

286

1 8

1 1 0

5

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.

4 54

4 46

4 54

4 76

4 18

8 4

7 0 4 1 2 0 4 5 0 4 1 8 5 0
18 4 17 0 250 286 80 4 78 4 8 16

1 8

P LTN A M A UE A A Q T CS LA A 12: E

8

5 4

2 3 6

6

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS. Un cop acabada la maqueta hauràs d´entregar la memòria del procés constructiu. La memòria consta dels següents apartats : 1. Portada : amb el títol del projecte, el nom i cognoms de la persona que ho entrega, els curs, la data d´entrega i el professor/a al que se li entrega. 2. Índex : on s´especifiquen els apartats que venen a continuació. 3. Descripció del projecte constructiu : en aquest apartat s´ha d´explicar en què consisteix el projecte, quines són les seves parts i tots els elements afegits dels que consta. 4. Llistat de materials i eines : en aquest apartat s´ha de confeccionar una llista separada de materials i eines utilitzats en la construcció de la maqueta. 5. Procés de construcció : es tracta d´explicar, operació rera operació, tots els pasos seguits per construir la maqueta amb el material utilitzat, les eines utilitzades i el temps aproximat destinat a cada una d´aquestes operacions. Operació Eines Material Descripció Temps Aproximat

6. Plànols : s´hauran de realitzar en làmines del departament de Tecnologia cada un dels següents plànols a escala 1:2. • • • • Plànol de planta. Planols de les peces exteriors. Planols de les peces interiors. Planols de la coberta ( les dues peces de la teulada ).

7. Esquemes : en aquí cal realizar l´esquema del circuit elèctric que permet donar llum a la casa. Si realitzas altres instal.lacions també caldrà dibuixar els esquemes corresponents. 8. Avalucació i propostes de millora : en aquest apartat s´ha de ser autocrític i valorar la feina feta aportant propostes per tal de millorar el projecte.

7

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS. FOTOGRAFIES DE LES MAQUETES

8

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.

9

Projecte 3er d’ E.S.O. Construcció de la maqueta d´una casa. Departament de Tecnologia, I.E.S. CAN MAS.

10