3 plonul cosei mele

kedoctor-5ef
Morio 5EDEk NEDA
Art director.
Bogdon MODkEANU
5ecretor de redoctie.
Moriono NlCOLAE
kedoctor.
Crislino POPA, Coslel POPA
Coloborotori.
Alexondro POPA
Fotogrofi.
koberl LUPU, Morio 5EDEk,
Bogdon MODkEANU
Corecturó texte.
Ponselulo LUCHlAN
Advertising 5oles Monoger.
Viorico lOkGULE5CU
e-moil. viorico.iorgulescu@hiporion.com
Morketing Monoger.
Bogdon MlkEANU
CD Multimedio.
Bogdon MODkEANU
Coslel POPA
Flonul Cosei Mele este o publicotie
lunoró o.
Membru fondotor.
Cõlõlin BEkAkl
Director generol.
Adrion kU5
Director vônzóri publicitote.
kodu GÀVkU5
Director editoriol.
Diono lONE5CU
Director productie.
Mihoi VOlVOD
Director imogine.
Alino PEIkE
Frelucrore imogine.
Doniel DkAGOMlk,
Auguslin ZAMFlkE5CU, Alice 5IOlCE5CU
Abonomente.
Moriono GHEOkGHE,
Iel.: 021-222.31.35;
O.P. 33, C.P. 52, BUCUkE5Il
Corespondentó.
O.P. 33, C.P. 52, BUCUkE5Il
e-moil:
plonulcoseimele@hiporion.com
www.hiporion.com
Adreso. Bucuresli,
5lr. Nervo Iroion 3,
bl. M 101, el. ß, seclor 3
Iel.: 021-202.ß2.ß7 / 70;
Fox: 021-202.ß2.ó9
Tipor. Mego Press Holdings 5.A.
Tel. 021/4ó1.08.08;
Fox. 021/4ó1.08.0º
Distributie prin.
HlPAklON Dl5IklBUIlON
IUIUN 5l ZlAkE
5YMMEIklA
FLAMUL CA5EÌ MELE
este morcó înregistrotó
l55N 1454-041x
Publicolie ce beneliciozõ de rezullole de oudienlõ
conlorm 5ludiului Nolionol de Audienlõ, mõsurole în
perioodo
iulie 200ß - iulie 2009
Copyrighl HlPAklON MAGAZlNE5
keproducereo integroló sou portioló o textelor sou
ilustrotiilor din revisto Flonul Cosei Mele este
posibiló numoi cu ocordul preolobil scris ol
HÌFAkÌOM MAGAZÌME5.
Ìntreaga responsabilitate pentru continutul
materialelor revine autorilor acestora.
Lste tinpul sã ne preqãtin de sãrbãtoare si sã dãn
uitãrii ce a fost qreu in anul care trece. Lste tinpul sã ne
qândin cu sperantã si optinisn la anul care vine. Sã
luãn nunai pãrtile bune.
ln inobiliare este ca la schi. vrenurile se schinbã in·
variabil: când esti pe culne. in vârf. când la poalele
nuntelui. Asa cã nu nai este nult pânã când se va
atinqe ,peak·ul". cun spun specialistii in investitii. adicã
nonentul in care se intoarce norocul si se atinq ni n i ·
nele la preturile practicate pe piata inobiliarã. Sã fin pe
fazã si sã ne cunpãrãn un teren pentru a ne construi o
casã in viitor!
lajoritatea analistilor din piatã spun cã PO"O va fi anul
in care se porneste prost. dar se terninã bine. An
strâns pentru dunneavoastrã cele nai pertinente opinii
si le·an qrupat intr·un anplu naterial.
lai scad preturile la terenuri? Ok. inseannã cã vine no·
nentul in care puten cunpãra ieftin. Atentie insã. nu va
dura prea nult! Va fi un nonent bun de pornit un plan
de casã.
,Sã aven o casã nouã. a noastrã" e o dorintã de pus sub
vâscul de Crãciun sau sub focul artificiilor de Revelion.
de cãtre toti ronânii.
,!³ AI!T! ³A! CI \!5!!!!,
\!A !! A³5³, ßOC³T!!,
C³5³ AOI³, D! !³ ³AI!
ß³A! A³! AI!T!, AOKOC CI C³KI!!¨
marìa Seder Neda
Redactor·Sef
Un gând bun
Ia înceµut de an
oosor
pog. 10 Freviziuni 2010. terenuri,
cose si constructii noi
prolcctc coropcoc
pog. 22 8ucurestiul or puteo
oveo un tren expres spre
locolitótile limitrofe
lotcrvlo
pog. ó Cristion Tôntóreonu.
,Crizo o redus din dimensiunile
coselor.º
lcglslotlc
pog. 1ß Toxele si comisioonele în
tronzoctio unei cose din komônio
si restul tórilor UE
sopcro|crtö
pog. 2ó O ,bi[uterieº din colectio
interbelicó
crcoltc
pog. 1ó Vorionte de economisire
pentru vremuri tulburi
4 plonul cosei mele
lotcrootloool
pog. 30 Cose în locuri unde foci
plo[ó si iorno. Moldive, Coroibe,
8orbodos si 8oro 8oro
s|otorl
pog. 3ó Un oportoment ce
inspiró elegontó si ormonie
povcstc oc prolcct
pog. 40 O cosó pe core propri-
etorii ou finisot-o treptot, dupó
mutore
cvcolmcotc
pog. 3ß
somor C0
moltlmcolo
28 proiecte pônó în 200 mp
72 proiecte peste 200 mp
oplicotie video 3D de
prezentore o 100 cose
3 moteriole video
8 oferte imobiliore
informotii utile
prolcctc oc cosc lc|tloc
pog. 52 Model de cosó pe teren
mic
pog. 55 Cosó de 30.000 euro
pog. 5ß Vilo unifomilioló cu
elemente specifice romônesti
prolcctc
pog. ó2
o|crtc lmoblllorc
pog. ß2
5 plonul cosei mele
Analistii inobiliari se asteaptä ca investitiile pe piata inobiliarä
sä fie reluate abia în a doua junätate a anului viitor.
dupä ce investitorii se vor obisnui cu noile conditii.
10 plonul cosei mele
S
perantele pietei inobiliare de a·si reveni |si când spun a·si
reveni nã refer la nunãrul de tranzactii si nu la preturi]
sunt leqate de evolutia qeneralã a econoniei ronânesti.
1onul pe pietele inobiliare este dat de piata anericanã si britanicã
care au inceput sã dea senne de revenire. si in ternen de preturi.
dar si de nunãr de tranzactii. asa incât ne puten astepta ca in a
doua junãtate a anului PO"O. odatã cu reluarea activitãtii econonice.
si piata inobiliarã sã inceapã sã·si revinã". estineazã analistul ino·
biliar Radu Zilisteanu.
Piata inobiliarã din tãrile aflate in Luropa Centralã si de Lst rãnân
in continuare nai atractive fatã de cele din Vest. deficitul de proprie·
tãti fiind nult nai ridicat.
RETRDSPECTlVÃ E008
Oe la ce pornin? Seqnentul rezidential a resintit profund anul
acesta efectele crizei econonice. evolutiile nanifestate la sfârsitul lui
POOB devenind din ce in ce nai acute. POOS a fost un an de conti·
nuare a scãderii preturilor pe piata inobiliarã pe toate seqnentele si
o reducere consistentã a nunãrului de tranzactii. Oininuarea activi·
tãtii fondurilor de investitii speculative. blocarea finantãrii bancare.
cât si scãderea sennificativã a nunãrului de proiecte lansate au fost
doar câtiva factori care au narcat piata in acest an.
PREVIZIUNI 2010:
TERENURI, CASE SI CONSTRUCTII NOI

Cristina Popa
Robert Lupu: Bogdan Modreanu
"
11 plonul cosei mele
DFERTA
ln conditiile unei piete dificile. un nunãr linitat de proiecte de nici
dinensiuni au fost lansate in POOS. apartinând in qeneral unor dez·
voltatori care nu au depins de banii de la bãnci pentru realizarea lor.
Oezvoltatorii au continuat sã scadã preturile si sã diversifice stinu·
lentele pentru atraqerea clientilor. cu toate acestea ritnul vânzãrilor
a scãzut in continuare.
,Oezvoltatorii oferã qratis bucãtãrii nobilate. loc de parcare. s·a
ajuns chiar pânã la a oferi câte o nasinã nicã. O strateqie inportantã
pentru dezvoltatorii care si·au pernis acest lucru. a fost vânzarea in
rate. Au fost si idei inovatoare. clientul final inchiriazã apartanentul
si se obliqã sã il cunpere intr·o perioadã de B·L ani. iar chiria se so·
coteste ca avans". ne·a declarat analistul inobiliar Radu Zilisteanu.
Oezvoltatorii care depindeau de credite si care se aflau intr·o fazã
incipientã cu lucrãrile. au stopat in qeneral proiectele. Si asta pentru
cã bãncile nari au conditii atât de avantajoase incât s·au ferit sã nai
finanteze dezvoltãri inobiliare din cauza scãderii preturilor. Astfel. pro·
iectele noi denarate in acest an sunt extren de putine.
Preturile locuintelor noi au scãzut anul aceste in nedie cu BL·
4O. sustin analistii inobiliari. Piata care a avut cel nai putin de su·
ferit pe seqnentul rezidential. este cea a apartanentelor foarte bine
plasate si a apartanentelor de lux unde scãderile au fost de circa
BO. La polul opus se aflã apartanentele vechi. Oacã la inceputul
anului trecut. in cazul locuintelor din cartierele periferice se ajunsese
la un naxin de POOO · PPOO euro/np acun nivelul este SOO · "OOO
euro/np.
PRETURl mEDll DE VÂNZARE [EURD/mP]
Zona Apartamente VìIe
Pipera "."OO·".GOO ".OOO·P.OOO
Oonenii ".LOO·P.LOO P.OOO·B.OOO
lerãstrãu P.OOO·B.OOO P.OOO·B.OOO
lloreasca ".LOO·P.LOO ".7OO·P.LOO
Aviatorilor P.OOO·B.OOO P.POO·B.LOO
Sursã: BlP Paribas Real Lstate
$unar proicctc
PROIECTE DE VÂNZARE PROIECTE
DE CASE
IEFTINE
8.890 RON
aaaiaa +e
8.900 RON
aaaiaa +ë
9.500 RON
aaaiaa :J
aaaiaa :Z
PreI cusð - 40.000 euro
aaaiaa ::
PreI cusð - 80.000 euro
aaaiaa :ë
PreI cusð - 65.500 euro
PROIECTE DE CASE
aaaiaa eZ
182 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa e+
184 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa ee
176 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa eë
188 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa lJ
228 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa lZ
225 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa l+
280 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa le
240 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa lë
269 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
aaaiaa ëJ
291 mp
o
m
e
n
o
jo
r
e

in
te
r
io
o
r
õ
5uprofotó construitó
149 mp
5uprofotó teren
ó00 mp
5 comere
2 grupuri sonilore
Porler + 1E = 2ó9 mp
Proieclonl
orh. 5ergiu Ungureonu
lel.: 072ß.04ß.070
orh. Alino Neogu
lel.: 0724.0ß0.ß01
www.orchorondesign.home.ro Vedere din lolõ
Vedere din lolõ
PkOlECI 09

EIAI: 90 mp
depozitore. 18 mp
hol+ living. 23,2 mp
dormitor. 13,8 mp
dormitor. 1ó,8 mp
boie. 5,4 mp
dormitor. 12,ó mp
Plon de siluolie
PAkIEk: 149 mp
hol. 15,1 mp
birou. 12,ó mp
boie. 5,4 mp
dormitor. 1ó,º mp
living. 31,3 mp
bucótórie. 23,1 mp
12,4
23,1
15,1
31,3
5,4
16,9
12,6
18
13,8
23,2
12,6
5,4
16,8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful