You are on page 1of 12

1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


SAINS TAHUN 4

BAHAGIAN A [10 markah]
1. Padankan proses berikut dengan kemahiran proses sains yang sesuai. (4 markah)

Proses Kemahiran proses sains
1. Membuat jangkaan terhadap peristiwa
yang akan berlaku.


Memerhati
2. Mengumpul objek yang mempunyai ciri-
ciri sepunya dalam kumpulan masing-
masing.

Berkomunikasi
3. Menyampai dan mempersembahkan idea
atau maklumat dalam pelbagai bentuk.


Meramal
4. Mengumpul maklumat tentang objek dan
fenomena dengan menggunakan
sebahagian atau semua deria.

Mengelas


2. Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut organ pernafasan yang diberi. (2 markah)

Lalat Siput gondang Belalang Cacing tanah

Spirakel Kulit lembap
(a) (a)
(b) (b)


2

3. Rajah 1 menunjukkan organ perkumuhan manusia. Nyatakan hasil perkumuhan yang
dikeluarkan.. (4 markah)Organ perkumuhan Hasil perkumuhan

X

Ginjal

(i) ___________________________

Y

Kulit

(i) ___________________________

Z

Peparu

(i) ___________________________
(ii) ___________________________

3

BAHAGIAN B [20 markah]
Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul.

1. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan maklumat pada Rajah 2?


A Terdapat seekor katak hidup di dalam bekas kaca.
B Terdapat seekor katak mati di dalam bekas kaca.
C Setiap bekas kaca mengandungi seekor katak.
D Katak di dalam bekas kaca mati selepas lima jam.

2. Rajah 3 menunjukkan susunan radas yang disediakan dalam satu penyiasatan untuk
mengkaji keperluan asas haiwan.

Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?
A Kehadiran air C Kehadiran makanan
B Kehadiran udara D Kehadiran siput babi

3. Antara peralatan sains berikut, yang manakah tidak sesuai digunakan untuk fungsinya?.
Fungsi Peralatan sains
A Mengukur panjang meja Pembaris
B Mengukur isipadu cecair Silinder penyukat
C Menimbang berat objek Kelalang kon
D Menentukan masa larian Jam randik

4

4. Jadual 1 menunjukkan ketinggian pokok yang disiram dengan kuantiti air yang berbeza
setiap hari.
Isipadu air (l) 1 2 3 4
Ketinggian pokok (cm) 4 6 8 10

Apakah hubungan antara dua maklumat yang dikumpul dalam Jadual 1?
A Semakin banyak air yang disiram, semakin tinggi pokok.
B Semakin banyak air yang disiram, semakin rendah pokok.
C Semakin sedikit air yang disiram, semakin tinggi pokok.
D Semakin sedikit air yang disiram, semakin kecil batang pokok.

5. Jadual 2 menunjukkan suhu sebuah bandar dalam masa 4 hari.
Hari 1 2 3 4
Suhu (
o
C) 27 28 27 26

Apakah corak perubahan suhu dalam empat hari yang dikaji?
A Semakin meningkat C Meningkat kemudian menurun
B Semakin menurun D Menurun kemudian meningkat

6. Rajah 4 menunjukkan panjang spring apabila beban yang berbeza digantung.

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?
A Semakin panjang spring, semakin banyak beban.
B Semakin berat beban, semakin pendek spring.
C Semakin ringan beban, semakin panjang spring.
D Semakin berat beban, semakin panjang spring.5

7. Rajah 5 menunjukkan panjang lilin berdasarkan masa.


Ramalkan panjang lilin selepas dinyalakan selama 10 minit.
A 7 cm C 5 cm
B 6 cm D 3 cm

8. Antara yang berikut, manakah laluan udara semasa menarik nafas?
A Hidung peparu trakea
B Trakea hidung peparu
C Peparu hidung trakea
D Hidung trakea peparu

9. Antara berikut, yang manakah berlaku apabila manusia menghembus nafas?
I Gas karbon dioksida dibebaskan.
II Udara panas dibebaskan.
III Dada mengembang
IV Wap air dibebaskan.
A I dan III C 1, II dan III
B II dan IV D I, II dan IV

10. .Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan?
A Penyingkiran karbon dioksida daripada peparu
B Penyingkiran tinja daripada badan
C Penyingkiran bahan buangan daripada badan.
D Bergerak menentang rangsangan.

6

11. Antara yang berikut, yang manakah telah dipadankan dengan betul?
Organ Rangsangan
A Hidung Terlihat objek beracun
B Mata Tersentuh objek panas
C Telinga Terdengar bunyi loceng kecemasan
D Kulit Terlihat objek berbahaya

12. Apakah kesan buruk penyalahgunaan dadah?
I Ketagihan III Memudaratkan kesihatan
II Kanser peparu IV Mengganggu tumbesaran
A I dan III C I, II dan III
B II dan IV D I, II dan IV

13. Tabiat merokok boleh menyebabkan
I gigi menjadi kuning III mabuk
II nafas berbau IV ketagihan
A I dan III C I, II dan III
B II dan IV D I, II dan IV

14. Antara ciri berikut, yang manakah akan diwarisi oleh seorang anak daripada ibu bapanya?
I Warna anak mata III Panjang rambut
II Warna rambut IV Warna kulit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15. Makanan seimbang mengandungi
A protein dan lemak sahaja
B vitamin dan mineral sahaja
C zat makanan yang boleh menggemukkan badan
D kesemua kelas makanan dalam kuantiti dan kadar yang betul

16. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak bernafas melalui insang?.
A Jerung C Berudu
B Ketam D Lintah


7

17. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.

Haiwan yang manakah mempunyai organ pernafasan yang sama dengan haiwan di atas?
A Tikus C Lalat
B Udang D Katak

18. Rajah 7 menunjukkan empat jenis haiwan.

P

Q

R

S
Haiwan manakah yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan?
A P dan Q C Q dan R
B P dan R D R dan S

19. Bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap air?
A Batang C Akar
B Pucuk D Daun

20. Rajah 8 menunjukkan pemerhatian yang dibuat pada akhir satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian tersebut?
I Pucuk tumbuh kearah yang bertentangan dengan tarikan graviti.
II Akar tumbuh kearah yang bertentangan dengan tarikan graviti.
III Pucuk tumbuh kearah tarikan graviti.
IV Akar tumbuh kearah tarikan graviti
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
8

BAHAGIAN C [20 markah]

1. Rajah 9 menunjukkan satu keadaan di dalam sebuah bilik sains.

(a) Nyatakan dua pemerhatian yang dapat dibuat. (2 markah)
(i) ________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________
(b) Ramalkan dua perkara yang mungkin berlaku jika keadaan ini berterusan.(2 markah)
(i) ________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________
(c) Nyatakan satu perkara yang kamu akan buat jika berlaku kebakaran di dalam bilik
sains. (1 markah)
______________________________________________________________________

2. Jadual 3 menunjukkan bilangan pergerakan dada Jamal setelah menjalani aktiviti yang
berbeza.
Jenis aktiviti Bilangan pergerakan dada dalam satu minit
Membaca 26
Berjalan 37
Berenang 50

(a) Aktiviti yang manakah pergerakan dada Jamal yang paling tinggi? (1 markah)
______________________________________________________________________
9

(b) Berikan inferens kamu bagi jawapan di (i) (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Nyatakan hubungan antara jenis aktiviti dengan bilangan pergerakan dada. (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(d) Definisikan secara operasi maksud kadar pernafasan. (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(e) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dari penyiasatan ini? (1 markah)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Tiga ekor tikus yang bersaiz sama dimasukkan ke dalam balang yang berlainan saiz pada
masa yang sama. Ketiga-tiga balang itu ditutup dengan penutup yang kedap udara. Jadual
menunjukkan keputusan penyiasatan ini.


P Q R
Tikus di dalam balang Tempoh hidup tikus
P 2 jam 40 minit
Q 1 jam
R 30 minit

10

(a) Nyatakan
(i) pemboleh ubah dimanipulasikan: (1 markah)
________________________________________________________________
(ii) pemboleh ubah bergerak balas: (1 markah)
________________________________________________________________
(b) Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah
bergerak balas? (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Apakah inferens yang dapat dibuat tentang pemerhatian dalam penyiasatan ini?
(1markah)
______________________________________________________________________
(d) Dalam proses pernafasan haiwan, nyatakan apakah gas yang disedut? (1 markah)
______________________________________________________________________

4. Rajah 9 menunjukkan tiga buah kotak hitam yang berlabel P, Q dan R. Setiap kotak
mempunyai lubang pada kedudukan yang berbeza. Ketiga-tiga kotak itu diletakkan di
taman sains dan disiram air setiap hari.11

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini? (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(b) Ramal dan lukis pemerhatian yang boleh dibuat selepas seminggu. (3 markah)
(c)

(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? (1 markah)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Disediakan oleh,


(PN FARAHZILA BT YAAKOP)
Guru Sains
Disemak oleh,


(CIK SURAIYA BT KASIM)
Ketua Panitia
Disahkan oleh,

.
(PN NITA BT SIDEK)
PK Pentadbiran
12