You are on page 1of 5

İlkin İsminin Anlamı Nedir?

reklamlar
İlkin isminin anlamını, Ġlkin isminin analizini ve Ġlkin ismiyle ilgili birçok bilgiyi bu
sayfadan öğrenebilirsiniz. AĢağıdaki menüden istediğiniz kısma geçiĢ yapabilirsiniz.
Ġlkin Ġle Ġlgili Bilgiler
İlkin isminin cinsiyeti: Üniseks
İlkin isminin rengi: Mavi&Pembe
İlkin isminin kökeni: Türkçe
İlkin ismi Kuran’da geçiyor mu?: ✖Hayır
Hızlı Menü
 Ġlkin Ġsminin Anlamı
 Ġlkin Ġsminin Ġstatistikleri
 Ġlkin Ġsminin Resmi
 Ġlkin Ġsminin Numeraolojisi
 Ġlkin Ġsminin Anlam Falı
 Ġlkin Ġsminin Kader Sayısı Ve KiĢilik Özellikleri
 Ġlkin Ġsminin Analizi
 Ġlkin Ġsminin Anlam Yorumu
 Ġlkin Ġsmi Caiz Mi?
 Ġlkin Ġsmili Ünlüler
 Ġlkin Ġsminin Arapça YazılıĢı
 Ġlkin Ġsminin Çince YazılıĢı
 Ġlkin Ġsminin Japonca YazılıĢı
 Ġlkin Ġsminin Hiyeroglif (Mısır) YazılıĢı
 Ġlkin Ġsminin Parmak Alfabesiyle YazılıĢı
İlkin İsminin Anlamı
İlkin isminin anlamı, İlkin ne demektir, İlkin ne anlama gelir?
reklamlar
İlkin isminin anlamı: Önce, öncelikle, uydurma bir kelime
İlkin isminin sözlük anlamı
zf. (i’lkin) BaĢta, baĢlangıçta, önce, iptida: “ Ortalıkta gergin bir hava esiyordu, ilkin
yadırgamadım.” -A. Ağaoğlu.
Önce
Ġlk olarak, önce
Evvela
Cinsiyet: Erkek
Ġlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.
Cinsiyet: Kız
Ġlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.
İlkin İsminin İstatistikleri
İlkin isminin Türkiye sıralaması: 1123
Türkiye’de kaç tane İlkin isminden var?: 1 311
İstanbul’da kaç tane İlkin isminden var?: 354
İlkin isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 9,816 kiĢiden birinin ismi Ġlkin.
İlkin isminin harf sayısı: 5
İlkin İsminin Resmi
Ġlkin ismi bir resim olsaydı nasıl görünürdü? Bu eğlenceli fikir Türkiye’de sadece
ismininanlaminedirx.com olarak bizde! İlkin isminin anlamından yola çıkarak Ģöyle bir resim
hazırladık. Cinsiyete takılmayın. =)

İlkin İsminin Numeraolojisi
Ġlkin isminin baĢ harflerine karĢılık gelen alfabe sııra numaralarının toplamı olan numeraloji
sayısına aĢağıdan ulaĢabilirsiniz.
Ġ L K Ġ N TOPLAM
12 15 14 12 17 70
İlkin İsminin Anlam Falı
Ġlkin isminin falına baktık ve sonuçları sizin için derledik!
reklamlar
Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz.
Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu
nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla
doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin "sevgi" olduğuna inanıyorsunuz. Felsefeniz
"sevmek ve sevilmek". "Kimseden nefret etmemek" baĢlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince
çok insana vermek istiyorsunuz. Ġnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iĢ yaĢamınızı da
oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığınızı düĢündüğünüz iĢlerde
çalıĢmak istemiyorsunuz. KarĢı cinste aradığınız özellikler ise "sonsuz aĢk ve sadakat"
İlkin İsminin Kader Sayısı Ve Kişilik Özellikleri
Ġlkin isminin kader sayısını bulurken aĢağıdaki tablodaki rakamları izlemelisiniz. Ġlkin isminin
her harfine karĢılık bir kader rakamı belirlenmiĢtir. Bunların toplamı Ġlkin kader sayısını verir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C-Ç D E F G-Ğ H Ġ-I
J K L M N O-Ö P Q R
S-ġ T U-Ü V W X Y Z

reklamlar
i (9) + l (3) + k (2) + i (9) + n (5) = => 2+8 = 10 => 1+0 = 1
Kader sayınız 1. ġimdi kader sayınıza göre numeroloji yorumunuzu okuyabilirsiniz.
İlkin Numeroloji Analizi
DoğuĢtan lider özelliklerine sahipsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda her zaman fikri
sorulanlardansınız. Çok hırslısınız ve bu hırsınızı iĢinizde kullanmaktan çekinmiyorsunuz.
Lider olmanızın verdiği hükmedici tavırlarınızdan kaçınmalısınız. Sıkıcı olabilirsiniz. Aceleci
tavrıları bir kenara bırakıp iĢinize odaklanmalısınız. Karar alırken kimsenin fikrini
umursamıyorsunuz fakat bu özelliğiniz pek beğenilmiyor. Çevrenizdeki insanların fikirlerine
önem gösterin.
İlkin İsminin Analizi
İlkin isminin analizi baĢ harflerinin taĢıdığı anlam ile ilgilidir.
reklamlar
Harf Analiz
Ġ Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir.
L En yetenekli kiĢiliktir. Sanatsal yönleri bulunmaktadır ve birçok alanda yetenek
Harf Analiz
sahibidir.
K
ĠĢ ve aĢk hayatında baĢarılı, etrafınca tanınan ve sürekli baĢarılı olan bir kararktere
sahiptir.
Ġ Çok ama çok duygusaldır. Hemen incinir ve kırılır. Hassas bir bünyeye sahiptir.
N
Sağduyu sahibi bir kiĢiliktir. Üstün güçlere ve yeteneklere sahiptir. 6. his duygusu
geliĢmiĢtir.
Sizin gizil gücünüz öz güveninizle ilintilidir. Tüm olasılıklarda tekil konuĢmayı
öğrenmelisiniz. Çünkü siz kendi benliğinizi değiĢtirmek için buradasınız. Bu bencillik değil,
becerilerinizi idareli kullanmaktır. Olaylara karĢı sıra dıĢı bir yaklaĢımınız var ve yaratıcı
fikirlere sahipsiniz. ĠĢ hayatında amaçlarınıza ulaĢmak için üstün zekanızı kullanın. Ukala
olmayın. Siz hırslı, olumlu, kararlı ve kendine güvenen birisiniz ve lider olacaksınız.

Ġfadenizi, tam anlamıyla bireyselleĢtirme ve yaratıcı liderliğinizle ortaya koyacaksınız.
ÇalıĢanlarınıza karĢı sabırlı olmalısınız. Onlar sonuçları önceden göremeyebilirler. Otoritenizi
tinsel konularda yanlıĢ kullanırsanız benliğinizi bulamayacaksınız.

1′in devinimi sizi sık sık ruhaniliğe itecektir. Tinselliğe giden birçok yol vardır. Sizin ifadeniz
bu yolu baĢkaları için aydınlatmaktır
İlkin İsminin Anlam Yorumu
Ġsimler kendisini taĢıyan kiĢiye bazı özellikler kata. Ġlkin isminin sizi anlatan, kiĢiliğinizi
yansıtan bazı özellikleri vardır.
İlkin İsmi Caiz Mi?
Ġlkin ismini çocuğuma koyabilir miyim, anlamı uygun mu diye düĢünüyorsanız, aĢağıda
araĢtırmalarımızın sonucunu görebilirsiniz. Dinen caiz olup olmadığına ve konulabilir olup
olmadığına dikkat etmeniz ne güzel.
✔ Ġlkin ismi caiz olmayan isimler listesinde yok. Yani bu ismi çocuğunuza koyabilirsiniz.
Fakat isim koyarken Ġlkin isminin anlamına dikkat edin!
İlkin İsmili Ünlüler
Ġlkin isimli ünlüleri, içinde geçen veya Ġlkin isminin anlamına benzeyen terimleri araĢtırdık.
Bu ilginç bilgilere aĢağıdan ulaĢabilirsiniz.
İlkin ağızlılar: Ġlkin ağızlılar ya da birincil ağızlılar (Protostomia), Bilateria grubundan
çokhücrelilerin ayrıldığı iki alt gruptan biri.
İlkin Tüfekçi: Ġlkin Tüfekçi (d. 5 Temmuz 1987, Ġstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi
oyuncusu.
İlkindi, Sivas: Ġlkindi, Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.
Arkenteron: Arkenteron ya da ilkin bağırsak, embriyonun geliĢimi sırasında oluĢan ilk
boĢluğa verilen addır. Arkenteron dıĢarısı ile blastopor yoluyla bağlantılıdır.
İlkin İsminin Arapça Yazılışı
Ġlkin isminin Arapça dilinde ve Arap alfabesiyle yazılıĢına aĢağıdan ulaĢabilirsiniz.
ني ك لا
يلولا

İlkin İsminin Çince Yazılışı
Ġlkin isminin Çince dilinde ve Çin alfabesiyle yazılıĢına aĢağıdan ulaĢabilirsiniz. Not: Çince
anlamı değildir.
伊尔金
İlkin İsminin Japonca Yazılışı
Ġlkin isminin Japonca dilinde ve Japon alfabesiyle yazılıĢına aĢağıdan ulaĢabilirsiniz.
イルキン
İlkin İsminin Hiyeroglif (Mısır) Yazılışı
Ġlkin isminin eski Mısır’da nasıl yazıldığını merak ediyor musunuz?

İlkin İsminin Parmak Alfabesiyle Yazılışı
Ġlkin isiminin Türk iĢaret dilinde ve parmak alfabesiyle yazılıĢını aĢağıdaki hareketli
resimlerle öğrenebilir ve iĢitme engelli (sağır) insanlara isminizi söyleyebilirsiniz.