You are on page 1of 12

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Ştiinţe
Specializarea: P.I.P.P
Proiect didactic pentru lecţia inală
Studentă practicantă: !iroiu "avinia !aria
Proesor #entor: Pintilie Irina $ristina
%irector Şcoala &i#nazială „ Spiru 'aret”( Bacău:
Pro. %r. Si)i*teanu "ivia "iliana
$oordonator practică peda+o+ică: "ect. %r. "upu $ostică
Se#nătură proesor coordonator Se#nătură proesor #entor
"upu $ostică Pintilie Irina $ristina
Student practicant: Miroiu
Lavinia Maria
Profesor mentor: Pintilie Irina
Cristina
Director Şcoala Gimnazială
„Spiru Haret!
"acău: Prof#Dr# Si$i%teanu
Livia Liliana
Profesor coordonator practică:
Lect#&niv#Dr#
Lupu Costică
P'(I)C* DID+C*IC
, Ş*II-.) ,
PROIECT DIDACTIC
Clasa: a III ,a B
Studentă: !iroiu "avinia !aria
Aria curriculară: !ate#atică *i *tiinţe ale naturii
Disciplina: Ştiinţe
Unitatea de învă are: ț "u#ea vie
Conţinut: „ $e se ală -n interiorul corpului.”
Tipul lec iei: ț Predare,-nvăţare
OBIECTIVE CADRU:
• /nţele+erea *i utilizarea -n co#unicare a unor ter#eni *i concepte speciice *tiinţelor ale naturii0
• For#area *i dezvoltarea capacităţiilor de e1peri#entare *i e1plorare2investi+are a realităţii( olosind instru#ente *i te3nici speciice.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
• Să indice ase#ănări *i deose)iri dintre corpuri pe )aza unor o)servaţii proprii0
• Să co#unice -n or#e diverse o)servaţii *i co#paraţii asupra corpurilor studiate *i asupra e1peri#entelor realizate0
• Să respecte re+ulile de co#unicare *i co#porta#ent ne+ociate( -n desă*urarea activităţii de +rup0
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Cognitive:
OC1: să recunoască or+anele din interiorul corpului0
OC2: să denu#ească or+anele ce alcătuiesc corpul u#an0
OC3: să precizeze rolul or+anelor interne din corpul u#an0
OC4: să analizeze rolul iecărui or+an intern0
OC5: să rezolve sarcina de lucru a e1peri#entului0
 Ae!tive:
OA1: vor #aniesta interes pentru eectuarea corespunzătoare a sarcinilor0
OA2: vor participa cu plăcere la activităţile desă*urate0
 P"i#o$%ot&i!e:
OP'1: să #4nuiască cu +ri5ă #aterialele puse la dispoziţie0
OP'2: să,*i repri#e tendinţa de a practica #i*cări inutile pe parcursul lecţiei.
(TRATE)II DIDACTICE:
Re"*&"e %eto+o,ogi!e:
 'eto+e -i .&o!e+ee: o)servaţia( conversaţia(e1plicaţia( e1erciţiul( e1peri#entul( de#onstraţia0
 Fo&%e +e o&g/ni0/&e: rontală( pe +rupe( individuală .
 Re"*&"e %/te&i/,e: plan*ă cu re)us( i*e de lucru( #anual( caiete( ustensile de scris( video proiector( or+ane interne plan*e
6 ini#a( plă#4nii( rinic3ii( sto#acul( sc3eletul7( #ar8er0
o Re"*&"e te%.o&/,e: 9: #inute
o Re"*&"e "./ i/,e ț : sala de clasă
o Re"*&"e *%/ne: colectivul clasei a,III,a B
BIBLIO)RAFIE:
 Ştean Parceacă( !aria Popescu( Ştiinţe ale naturii( !anual pentru clasa a ;III,a( <d. A8ade#us Art( Bucure*ti( =::90
 Pro+ra#a *colară >Ştiinţe ale naturii” pentru clasa a,III,a.
(CENARIUL DIDACTIC
ETAPELE
LEC IEI Ț
OB1
OP1
CONŢINUTUL 2NVĂŢĂRII (TRATE)IA DIDACTICĂ
EVALUARE
ACTIVITATEA INVĂ ĂTORULUI Ț ACTIVITATEA
ELEVILOR
'ETODE 3I
PROCEDEE
'I4LOACE
DE
2NVĂŢĂ'
5NT
FOR'E
DE
OR)ANI6
ARE
? = @ A 9 B C D
?. C/.t/&e/
/ten7iei
58
EP!
=
Propune elevilor realizarea unui 5oc didactic(
pe +rupe6 -n perec3i cu cole+ul de )ancă7(
sarcina 5ocului iind ca iecare elev să ia pulsul
cole+ului de )ancă.
<1plică elevilor #odul -n care tre)uie să
procedeze:
,Se pun de+etele #4inii pe -nc3eietura #4inii
drepte a cole+ului.
Ascultă cu atenţie
sarcinile de lucru
apoi le rezolvă.
conversaţia
e1plicaţia
e1erciţiul
e1peri#entu
l
,,,,,,
pe +rupe
Se evaluează
#odul de
lucru a
elevilor
21 En*n7/&e/
"!o.*,*i -i /
o9ie!tive,o&
18
$o#unică elevilor că -n cadrul lecţiei de astăzi
vor ala #ai #ulte inor#aţii despre or+anele
din corpul u#an.
Ascultă cu atenţie
o)iectivele lecţiei de
astăzi.
conversaţia
e1plicaţia
rontală
Se evaluază
capacitatea
de atenţie a
elevilor
31Re/!t*/,i0/&
e/
!*no-tin7e,o&
EP!
?
Propune elevilor spre rezolvare un re)us(
astel veriic4ndu,se cuno*tinţele -nsu*ite -n
cadrul lecţilor anterioare 6 Ane1a ?7.
Ascultă cu atenţie
-ntre)ările( apoi dau
răspunsuri corecte pe
care le vor nota pe
conversaţia
e1plicaţia
plan*a cu
re)us

rontală
Se evaluează
capacitatea
elevilor de a
răspunde
58 plan*a cu re)us.
e1erciţiul
#ar8er sarcinilor de
lucru
41P&e0ent/&e/
o.ti%: /
!on7in*t*,*i
158
E$?
E$=
Prezintă elevilor titlul lecţiei de astăzi > $e se
ală -n interiorul corpului” *i -l notează pe
ta)lă( apoi le prezintă or+anele interne( ini#a(
plă#4nii( rinic3ii( sto#acul *i sc3eletul( cu
a5utorul plan*elor.
Fotează titlul lecţiei
pe caiete( apoi
ascultă cu atenţie
cele prezentate(
identiic4nd *i
denu#ind iecare
or+an intern.
conversaţia
o)servaţia
e1plicaţia
de#onstraţi
a
ta)lă
cretă
caiete
plan*e
rontală
Se evaluează
capacitatea
elevilor de a
recepta noile
cuno*tinţe
51 Di&i;/&e/
<nv:7:&ii
158
E$?
E$=
E$@
E$A
Prezintă elevilor un #aterial poGer point cu
inor#aţii depre or+anele interne *i rolul
acestora:
Ini%/: Are or#a unei căp*uni( dar are cu
apro1i#aţie #ări#ea unui pu#n *i se ală -n
cutia toracică.
Acţionează ca o po#pă 6 tri#ite s4n+ele -n
tot corpul7 *i nu se opre*te dec4t la s4r*itul
vieţii.
Pute# si#ţi cu# lucrează ini#a dacă apăsă#
pal#a pe piept( puţin spre partea st4n+ă.
P,:%=nii: E#ul are doi plă#4ni: plă#4nul
st4n+ *i plă#4nul drept.
Sunt a*ezaţi -n cavitatea toracică 6-n interiorul
trunc3iului7 *i adăpostesc -ntre ei ini#a.
$ei doi plă#4ni au un aspect )uretos *i
culoare roz.
Au rol -n respiraţie.
Intrarea aerului -n plă#4ni se nu#e*te
inspiraţie( iar ie*irea lui se nu#e*te e1piraţie.
E1i+enul din aerul inspirat trece -n s4n+e( iar
acesta -l transportă -n tot corpul.
Hot -n plă#4ni( dio1idul de car)on din s4n+e
trece -n plă#4ni *i apoi este eli#inat prin aerul
e1pirat.
(to%/!*, e"te:
, a*ezat -n partea superioară st4n+ă a cavităţii
a)do#inale0
, este o dilataţie a tu)ului di+estiv0
Privesc i#a+inile *i le
analizează cu atenţie(
apoi notează pe caiete
inor#aţile pri#ite.
conversaţia
e1plicaţia
o)servaţia
de#onstraţi
a
video
proiector
ta)lă
cretă
caiete
ustensile
de scris
rontală
Se evaluează
capacitatea
elevilor de
asi#ilare a
noilor
inor#aţii.
, are or#a literei „ I ”
, capacitatea este de aproape doi litri0
, este un or+an cu rol de depozitare a
ali#entelor(
,ali#entele pe care le #4ncă#( a5un+ -n +ură(
aici ali#entele sunt ăr4#iţate cu a5utorul
dinţilor *i a#enstecate prin #estecare0
,ali#entele -n+3iţite a5un+ -n sto#ac( acolo
acestea sunt ra+#entate -n particule oarte
#ici( su)stanţele 3rănitoare sunt a)sor)ite *i
transportate de s4n+e -n tot or+anis#ul0
,resturile ali#entare sunt eli#inate.
Rini!#ii: %ouă or+ane alate -n spatele nostru(
-n partea de 5os a corpului0
Sunt -n or#ă de )oa)e de asole( sunt situaţi
su) plă#4ni.
Jinic3iul drept ocupă o poziţie #ai 5oasă( el
este co#pri#at de icat.
Fiecare rinic3i #ăsoară apro1i#ativ ?=
centi#etri *i c4te ?9:+.
$urăţă s4n+ele de su)stanţele neolositoare pe
care le adună din corp0
Acestea sunt eli#inate prin urină. %in rinic3i
urina a5un+e -n vezica urinară( de unde se
eli#ină -n e1terior.
%acă su)stanţele to1ice nu ar i eli#inate din
corp( vieţuitoarele ar #urii.
(!#e,et*,: Sc3eletKsiste# de oase
Sc3eletul u#an este or#at din =:B oase
separate( unite -ntre ele prin dierite articulaţii.
/n alcătuirea coloanei verte)rale intra =B de
oase.
/ntrea+a +reutate a sc3eletului este
susţinută de coloana verte)rală dorsală a
corpului u#an.
Sc3eletul susţie corpul *i prote5ează or+anele
interne.
Sc3eletul o#ului se co#pune din:
,oasele trunc3iului 6 coloana verte)ală *i cutia
toracică70
,oasele #e#)relor0
,oasele capului0

? = @ A 9 B C D
>1 O97ine&e/
.e&o&%/n7ei
58
E$9
Propune elevilor eectuarea unei activităţi
e1peri#entale cu titlul „ $o#poziţia aerului
e1pirat din plă#4ni”.
Prezintă elevilor #aterialele *i #odul de lucru:
,Se introduce paiul -n pa3arul cu apă *i se
sulă prin acesta.
Intuiesc #aterialele
de lucru6 pai *i pa3ar
cu apă7( apoi
realizează sarcina
dată.
/n ur#a
e1peri#entului
constată că: sul4nd
cu paiul -n pa3arul
cu apă se produce
tul)urarea lic3idului(
datorită dio1idului
de car)on din aerul
e1pirat.
conversaţia
e1peri#entu
l
o)servaţia
de#onstraţi
a
pa3ar
cu apă
pai
individuală
Se evaluează
capacitatea
elevilor de a
eectua
e1peri#ente.
?1Fee+9/!@*,
38
E$=
E$@
Propune elevilor rezolvarea unui e1erciţiu
din #anual pa+ina @B -n care au sarcina de a
co#pleta o serie de enunţuri:
?.Sc3eletul este alcătuit din.........
=.....este un or+an intern cu rol -n circulaţia
s4n+elui.
@.Păsările respiră prin....
A.Procesul de pătrundere a aerului -n plă#4ni
se nu#e*te....
9.Urina se or#ează -n.....
Astel se veriică #odul de -nsu*ire a noilor
cuno*tinţe.
Jezolvă e1erciţiul
oral.
?.oasele trunc3iului(
oasele #e#)relor(
oasele capului.
=. Ini#a..
@.plă#4ni.
A.inspiraţie.
9.vezica urinară.
conversaţia
e1erciţiul
e1plicaţia
#anual

rontală
Se evaluează
#odul de
-nsu*ire a
noilor
cuno*tinţe.
A1 Ev/,*/&e/
1B8
E$?
E$=
Propune elevilor rezolvarea unei i*e de
lucru( -n care au ca sarcină co#pletarea unor
enunţuri cu inor#aţii asi#ilate -n cadrul
lecţiei *i să recunoască or+anele interne după
i#a+ini.6 Ane1a =7
Jezolvă i*a de
lucru.
conversaţia
e1erciţiul
e1plicaţia
i*e de
lucru
instru#
ente de
scris
individuală
Se evaluează
capacitatea de
rezolvare a
i*ei.
C1Reten7i/ -i
T&/n"e&*,
18
Se ac aprecieri ver)are asupra #odului de
lucru *i se dă te#ă pentru acasă:
,$ăutaţi prin cărţi( reviste sau internet *i scrieţi
cel puţin @ inor#aţii de tipul „ Ştiaţi că.”
Jeeritoare la or+anele interne ale corpului
u#an.
Fotează te#a pentru
acasă.
conversaţia
e1plicaţia
rontală
Aprecieri
ver)ale.
AF<LA ?
V O R B I R E
T R U N C D I U L U I
P I P Ă I T U L U I
' E ' B R E
P I C I O A R E
U N ) D I I
D U L C E
?. $e si#ţi# cu nasul.
=. Auzul -l percepe# cuMM
@. $u li#)a si#ţi#MM
A. $u urec3ea percepe#M.
9. !e#)rele superioare se #ai nu#esc *iM.
B. $orpul u#an este acoperit cuM..
C. "i#)a ne a5ută la #estecare *i -n+3iţirea ali#entelor( dar *i laM..
D. Horacele a)do#enului sunt parţile co#ponente aleM.
N. Pielea este or+anul de si#ţ alMM
?:. $orpul o#ului este alcătuit din cap( trunc3i *iM..
??. !e#)rele inerioare se #ai nu#esc *iM..
?=. %e+etele se ter#ină cuM.
' I O R O (
U R E C D E A
) U ( T U L
A U 6 U L
' 5 I N I
P I E L E
?@. $ele A +usturi principale sunt: sărat( acru( a#ar *iM..