Ett försök till sammanfattning av Skolverkets

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram.
Ulrika Jonson
I arbete med stöd sammanfattning
Två former av stödinsatser
!
Extra anpassningar - inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Inget formellt beslut behövs.
!
Särskilt stöd - insatser av mer ingripande karaktär när det
gäller omfattning och varaktighet. Utredning påbörjas
skyndsamt - rektors ansvar. Åtgärdsprogram.
Tid för undervisning propositionen 2013/14, s. 95
En undervisning som möter alla elever
!
För majoriteten av eleverna
!
Dokumenteras i IUP
Vad är extra anpassningar?
!
Hjälpa elever att planera och strukturera, tydligt schema
!
Enskilda instruktioner
!
Extra hjälp att komma igång med arbete
!
Särskilda läromedel eller utrustning
!
Enstaka specialpedagogiska insatser, ex. stöd från
speciallärare under 2 månader
!
Dokumenteras i IUP
Om elev efter en tidsstödinsats...
!
inte utvecklas mot kunskapsmålen i läroplanen eller nå de
mål som minst ska uppnås är det viktigt att de extra
anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare
utifrån elevs behov
!
är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller
övrig skolpersonal en anmälan av elevs eventuella behov
av särskilt stöd till rektor
Vad är särskilt stöd?
!
Regelbunden specialundervisning under längre tid
!
Elevassistent
!
Placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild
undervisning
!
Anpassad studiegång
!
Dokumenteras i åtgärdsprogram, som följs upp och
utvärderas regelbundet
Elevhälsans uppdrag
!
vara del i arbetet runt elever från start
!
vara del arbetet med att identifiera en elevs behov
!
vara del i arbetet med extra anpassningar
!
stödja lärare och skolpersonal i arbetet med extra
anpassningar
!
Det är rektors ansvar att se till att kompetensen i EHT tas
tillvara.
Lärare och övrig personals uppdrag
!
uppmärksamma tecken på att en elev kan vara behov av
extra anpassningar
!
identifiera elevens behov
!
skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i olika
lärmiljöer inom verksamheten
!
uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av
annat stöd än extra anpassningar och skyndsamt anmäla
till rektor om behovet av att göra en utredning om särskilt
stöd
forts.
!
informera och samverka med eleven och elevens
vårdnadshavare om att det kan finnas behov av extra
anpassningar, eller behov av att göra en utredning om
särskilt stöd.
Utreda behov av särskilt stöd
!
skapa rutiner för att säkerställa att en utredning av elevs behov om
särskilt stöd görs
!
vem ska ansvar för utredningen
!
skapa rutiner för samarbete med elevhälsa och ev extern
utredningskompetens
!
sträva efter att finna lösningar när det är svårt att få till stånd ett
fungerande samarbete med elevs vårdnadshavare i samband med
utredningen
!
skapa riktlinjer på skolenheten för vad som ska ingå i utredning och
hur utredningen kan dokumentas
Den som utreder bör...
!
kartlägga elevs skolsituation med hänsyn till
omständigheter på individ-, grupp- och skolnivå
!
utifrån kartläggning göra en pedagogisk bedömning av
om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall av vilket
behov eleven har
!
dokumentera i två delar: beskriva elevens skolsituation
utifrån kartläggning samt beskriva den pedagogiska
bedömningen av elevs behov av särskilt stöd
Utarbeta åtgärdsprogram (ÅP)
!
skapa rutiner för skolan för att utarbeta, dokumentera och besluta
om ÅP
!
skapa rutiner om vad som gäller när ett ÅP inte ska utarbetas
!
sträva mot att finna lösningar på samarbete med vårdnadshavare
!
elev har ETT ÅP oavsett om elevens behov finns inom fler ämnen
eller i fler lärmiljöer
!
se till att beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild
undervisning eller anpassad studiegång ej omfattar fler ämnen
eller längre tidsperiod än nödvändigt
Den som utarbetar ett ÅP bör...
!
utgå från den pedagogiska bedömningen av elevs behov
av särskilt stöd
!
utforma konkreta och utvärderingsbara åtgärder för
arbetet med med det särskilda stödet
!
ange i ÅP vem som ansvarar för vilka åtgärder, vilken
befattning dessa personer har
!
det skall framgå när åtgärderna kommer att följas upp och
utvärderas samt vem som ansvarar för uppföljning och
utvärdering
Att förändra åtgärderna och besluta om nytt ÅP
!
Om det i en utvärdering visar sig att åtgärderna i ett
program behöver förändras, utarbetas ett nytt ÅP
!
Då det blir ett nytt ÅP, kan detta överklagas
!
I vissa fall kan ytterligare utredningar behöva göras, innan
skolan kan besluta om vilka åtgärder som är lämpliga
Om åtgärden fungerar och skall fortlöpa
!
om skola, elev, vårdnadshavare kommer fram till att
åtgärderna fungerar men att åtgärderna behöver pågå
under längre tid - utarbetas ett nytt ÅP
!
skolan kan i dessa fall kopiera det tidigare ÅP:t, föra in
kompletteringar alternativt stryka en åtgärd som ej är
aktuell längre
!
programmet förses därefter med nytt beslutsdatum och
namnunderskrifter
!
Uppmärksamma om åtgärderna ger resultat
Om rätten att överklaga
!
informationen om att överklaga ska vara formulerad så att
elev och vårdnadshavare förstår hur de ska gå tillväga
!
elev som fyllt 16 år kan överklaga
!
elevs vårdnadshavare måste båda stå bakom ett
överklagande för att det ska gälla
!
den som vill överklaga måste göra det inom tre veckor från
den dag hen fick ta del av beslutet
!
om överklagandet kommer in för sent, avvisas det av skolan
Vilka formulär gäller?
!
Skolverkets formulär
!
återfinns på Skolverkets
hemsida http://
www.skolverket.se/regelverk/
allmanna-rad/extra-
anpassningar-1.196156
!
Våra egna
"utredningsdokument" kan
fungera som stödjande vid
utredning