You are on page 1of 2

shrI lakShmI dw aadashanaama stOtra

shrIdEvI prathamaM naama dvitIyamRutOdbhavaa |


tRutIyaM kamala prOktaa chaturthaM sarvasuMdarI |1|
paMchamaM dEvagarbhaa cha ShaShTaM cha madhusUdanI |
saptamam tu varaarOhaa aShTamaM harivallabhaa |2|
navamaM shaaM~GanI prOktaa dashamaM dEvadEvataa |
EkaadashaM tu lakShmI: syaat dvaadasham tviMdiraa bhavEt|3 |
Etadvaadashja naamaani trisaMdhyaM ya: paThEnnara: |
AyuraarOgyamaishvaryamatipuNyaphalapradaM |4|
dvimaasaM sarvakaaryaaNi ShaNmaasaadraajyamEva cha |
saMvatsaraM tu pUjaayaa: shrIlakShmyaaya: pUjya Eva cha| 5 |
lakShmIM kShIrasamudraraajatanayaaM shrIraMgadhaamEshvarIM |
daasIbhUtasamastadEvavanitaaM lOkaikadIpaaMkuraM |6 |
shrImanmaMdakaTaakShalabdhavibhava brahmEMdragaMgaadharaaM
taaM trailOkyakuTuMbinIM sarasijaaM vaMdE mukuMdapriyaaM|7|

|| iti yudhiShTiraM prati naaradavachanaM (smRutimuktaavali) ||

²æà ®Që÷äà zÁézÀ±À£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæ

²æÃzÉëà ¥ÀæxÀªÀÄA £ÁªÀÄ ¢éwÃAiÀĪÀÄÈvÉÆÃzÀãªÁ |


vÀÈwÃAiÀÄA PÀªÀÄ® ¥ÉÇæÃPÁÛ ZÀvÀÄxÀðA ¸ÀªÀð¸ÀÄAzÀjà | 1 |
¥ÀAZÀªÀÄA zÉêÀUÀ¨sÁð ZÀ µÀµÀÖA ZÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ¤Ã |
¸À¥ÀÛªÀĪÀiï vÀÄ ªÀgÁgÉÆúÁ CµÀÖªÀÄA ºÀjªÀ®è¨sÁ | 2 |
£ÀªÀªÀÄA ±ÁAY¤Ã ¥ÉÇæÃPÁÛ zÀ±ÀªÀÄA zÉêÀzÉêÀvÁ |
KPÁzÀ±ÀA vÀÄ ®Që÷äÃ: ¸Áåvï zÁézÀ±ÀªÀiï wéA¢gÁ ¨sÀªÉÃvï|3 |
KvÀzÁézÀ±ÀÓ £ÁªÀiÁ¤ wæ¸ÀAzsÀåA AiÀÄ: ¥ÀoÉãÀßgÀ: |
DAiÀÄÄgÁgÉÆÃUÀåªÉÄʱÀéAiÀÄðªÀÄw¥ÀÅtå¥sÀ®¥ÀæzÀA | 4 |

www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 1


¢éªÀiÁ¸ÀA ¸ÀªÀðPÁAiÀiÁðt µÀuÁä¸ÁzÁædåªÉÄêÀ ZÀ |
¸ÀAªÀvÀìgÀA vÀÄ ¥ÀÇeÁAiÀiÁ: ²æîPÁë÷ä÷åAiÀÄ: ¥ÀÇdå KªÀ ZÀ | 5 |
®Që÷äÃA QëÃgÀ¸ÀªÀÄÄzÀægÁdvÀ£ÀAiÀiÁA ²æÃgÀAUÀzsÁªÉÄñÀéjÃA |
zÁ¹Ã¨sÀÆvÀ¸ÀªÀĸÀÛzÉêÀªÀ¤vÁA ¯ÉÆÃPÉÊPÀ¢Ã¥ÁAPÀÄgÀA |6 |
²æêÀÄ£ÀäAzÀPÀmÁPÀ뮧ޫ¨sÀªÀ §æºÉäÃAzÀæUÀAUÁzsÀgÁA
vÁA vÉæöʯÉÆÃPÀåPÀÄlÄA©¤ÃA ¸ÀgÀ¹eÁA ªÀAzÉà ªÀÄÄPÀÄAzÀ¦æAiÀiÁA | 7 |

||Ew AiÀÄÄ¢ü¶ÖgÀA ¥Àæw £ÁgÀzÀªÀZÀ£ÀA (¸ÀäöÈwªÀÄÄPÁÛªÀ°)||

´ÉÏ sɤqÉÏ ²ÉSzÉlÉÉqÉ xiÉÉã§É

´ÉÏSåuÉÏ mÉëjÉqÉÇ lÉÉqÉ Ì²iÉÏrÉqÉ×i ÉÉå°uÉÉ |


iÉ×iÉÏrÉÇ MüqÉsÉ mÉëÉå £üÉ cÉiÉÑjÉïÇ xÉuÉïxÉÑÇ SUÏ | 1 |
mÉÇcÉqÉÇ SåuÉaÉpÉÉï cÉ wÉ¹Ç cÉ qÉkÉÑxÉÔSlÉÏ |
xÉmiÉqÉqÉç iÉÑ uÉUÉUÉåWûÉ A¹qÉÇ WûËUuÉssÉpÉÉ | 2 |
lÉuÉqÉÇ zÉÉÇXûlÉÏ mÉëÉå £üÉ SzÉqÉÇ SåuÉSåuÉiÉÉ |
LMüÉSzÉÇ iÉÑ sɤqÉÏ: xrÉÉiÉç ²ÉSzÉqÉç ÎiuÉÇÌSUÉ pÉuÉåiÉç|3 |
LiɲÉSzeÉ lÉÉqÉÉÌlÉ Ì§ÉxÉÇkrÉÇ rÉ: mÉPåû³ÉU: |
AÉrÉÑUÉUÉåarÉqÉæµÉrÉïqÉÌiÉmÉÑhrÉTüsÉmÉëSÇ | 4 |
̲qÉÉxÉÇ xÉuÉïMüÉrÉÉïÍhÉ wÉhqÉÉxÉÉSì ÉerÉqÉåuÉ cÉ |
xÉÇuÉixÉUÇ iÉÑ mÉÔeÉÉrÉÉ: ´ÉÏsɤqrÉÉrÉ: mÉÔerÉ LuÉ cÉ | 5 |
sɤqÉÏÇ ¤ÉÏUxÉqÉÑSìUÉeÉiÉlÉrÉÉÇ ´ÉÏUÇaÉkÉÉqÉå µÉUÏÇ |
SÉxÉÏpÉÔiÉxÉqÉxiÉSåuÉuÉÌlÉiÉÉÇ sÉÉåMæüMüSÏmÉÉÇMÑüUÇ |6 |
´ÉÏqÉlqÉÇSMüOûɤÉsÉokÉÌuÉpÉuÉ oÉë¼åÇSìa ÉÇaÉÉkÉUÉÇ
iÉÉÇ §ÉæsÉÉåYrÉMÑüOÒÇ ûÌoÉlÉÏÇ xÉUÍxÉeÉÉÇ uÉÇSå qÉÑMÑÇüSÌmÉërÉÉÇ | 7 |
|| CÌiÉ rÉÑÍkÉ̹UÇ mÉëÌiÉ lÉÉUSuÉcÉlÉÇ (xqÉ×ÌiÉqÉÑ£üÉuÉÍsÉ) ||

www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 2