www.sumadhwaseva.

com by Narahari Sumadhwa Page 1

“Dhanurmasa”
What is Dhanurmasa -
As Sun transits through Dhanur Rashi (Sagarittus) it is called as
Dhanur Maasa. Usually this maasa will be observed during Dec16,
17th to January 14, 15
th
. During this month, the sun transits the
Dhanur Rasi until it enters the Makara Rashi during the end of this
month on the Makara Sankranthi day.
Why we have to do all the pooja before sunrise during the
period ?
- During this period devategalu and Rushigalu will pray Srihari early
in the morning before Sunrise, i.e, during Brahmee Muhurtha with
special prayers. As such, we have to get up early in the morning
and do snaana, ahneeka, sandhyavandana, devarapooja,
vaishwadeva, agnikarya (for brahmacharis), and Madhyahnika
before Sunrise. Further, it is as per the orders of Srihari that we
have to wake up early in the morning to all the rituals
What are the different phalas for pooja during dhanurmasa?
As per Agneya PuraNa –
muKyaaruNOdayE pUjaa madhyamaa luptataarakaa |
adhamaa sUryasahitaa madhyaahnE niShphalaa bhavEt|
¹|¹¯||¹'||¯¯| ¯|¯|| ¹|°¯|¹|| ¯|¯¯|¯||¯¬¯| ¦
¹°|¹|| -|¯| -|l¯¯|| ¹|°¯||r l¯|¯+¯¯|| +|¯|¯| ¦


www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 2

ªÀÄÄSÁåssgÀÄuÉÆÃzÀAiÉÄà ¥ÀÇeÁ ªÀÄzsÀåªÀiÁ ®Ä¥ÀÛvÁgÀPÁ |
CzsÀªÀiÁ ¸ÀÆAiÀÄð¸À»vÁ ªÀÄzsÁåºÉß Ã ¤µÀá¯Á ¨s ÀªÉÃvï|
- We have to finish pooja when the stars are still twinkling. It is
considered as the best. Pooja that finishes after the stars have
vanished, but before sunrise, is considered as Better, whereas
pooja that completed after sunrise is inferior. Puja performed in
the afternoon is practically useless. We have to do the naivedya and
puja atleast before 96 minutes of sunrise.

What will happen if we are not doing the pooja, etc in time during
dhanurmasa?
yastu daaridryabuddyaa mudgaannaM na nivEdayEt |
viShNavE kaarmukE praata: saptajanmasu nirdhana: ||
AiÀĸÀÄÛ zÁjzÀæ÷å§ÄzÁÝ÷å ªÀÄÄzÁΣÀßA £À ¤ªÉÃzÀAiÉÄÃvï |
«µÀÚªÉà PÁªÀÄÄðPÉà ¥ÁævÀ: ¸À¥ÀÛd£Àä¸ÀÄ ¤zsÀð£À: ||
¯|-¯| ¯|l¯Ÿ¯|¯u| ¹| ¯|¯| ¯| l¯|¯| ¯¯| ¯| ¦
l¯|¯'|¯| ¬¯|¹|¬¯ ¯||¯|: -|¯¯|¯|¯¹|-| l¯|°|¯|: ¦¦


- As per Agneya Purana – One who does not do pooja of Srihari in
time, i.e., before Sunrise will get Daaridrya during his next seven
births as well, he will suffer from diseases and his mental strength
will be very limited.
-
uSha:poojaaM dhanurmaasE yO na kurvIta vaiShNavIM |
saptajanmasu rikta: syaat kShayarOgI cha mUDadhI: ||
GµÀ:¥ÀÇeÁA zsÀ£ÀĪÀiÁð¸Éà AiÉÆà £À PÀÄ«ÃðvÀ ªÉʵÀÚ«ÃA |
¸À¥ÀÛd£Àä¸ÀÄ jPÀÛ: ¸Áåvï PÀëAiÀÄgÉÆÃVà ZÀ ªÀÄÆqÀ¢üÃ: ||
www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 3

¯¯|:¯|¯|| °|¯|¹||-| ¯|| ¯| ¬¯¯||¯| ¯|¯'|¯|| ¦
-|¯¯|¯|¯¹|-| l¯ñ¯: -¯||¯| +|¯|¯| ¹|| ¯| ¹|¯°||: ¦¦


What will we get if we do the pooja in time during Dhanurmasa?

kOdanDasthE savitari pratyUSha: pUjanaaddharE: |
sahasraabdhaarchanaphalaM dinEnaikEna labhyatE ||


PÉÆÃzÀAqÀ¸ÉÜà ¸À«vÀj ¥ÀævÀÆåµÀ: ¥ÀÇd£ÁzÀÞgÉÃ: |
¸ÀºÀ¸Áæ¨ÁÞZÀð£À¥sÀ®A ¢£ÉãÉÊPÉãÀ ®¨s ÀåvÉà ||

¬¯|¯ ¯-°| -|l¯|¯|l¯ ¯| ¯¯|¯|: ¯|¯|¯||7¯: ¦
-|¯-| |¯°||¯|¯|+¯¯| l¯¯|¯| ¬¯¯| ¯|+¯|¯| ¦¦


- By doing one day of pooja early in the morning during Dhanurmasa,
will get the pooja punya phala equal to 1000 years. Pl note – We
must do it throughout the month unfailingly. (It is not restricted to
a single day, we will get the punya only if we do it for the full
month). He will get Dhana Dhaanya, and in all his births he will be
born as Vishnu devotee only.

What we have to offer during Dhanurmasa?
- We have to offer Mudgnaanna (huggi) to Srihari.

What is Mudganna is made up of?
- Mudganna is made up of Rice, Moong dall (hesaru bELe or
green gram), Godambi, jinger, Pepper, and butter, dry
coconut, turmeric, elachi etc.
www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 4

What is the proportion of rice:dall ?
AgnEya puraaNa -
mudgaM taMDulamaanaM syaadyuttamOttamamuchyatE |
madhyamaM taMDulaadardhaM tadardhamadhamaM bhavEt|
mudgaM tu dviguNaM kEchit prashaMsaMti munIshvaraa: |
yathaabalaM prakurvIta na hIyEttaMDulaardhata: |

ªÀÄÄzÀÎA vÀAqÀÄ®ªÀiÁ£ÀA ¸ÁåzÀÄåvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀĪÀÄÄZÀåvÉà |
ªÀÄzsÀåªÀÄA vÀAqÀįÁzÀzsÀðA vÀzÀzsÀðªÀÄzsÀªÀÄA ¨sÀªÉÃvï|
ªÀÄÄzÀÎA vÀÄ ¢éUÀÄtA PÉÃavï ¥Àæ±ÀA¸ÀAw ªÀÄĤñÀégÁ: |
AiÀÄxÁ§®A ¥ÀæPÀÄ«ÃðvÀ £À »ÃAiÉÄÃvÀÛAqÀįÁzsÀðvÀ: |

¹|¯ ¯| ¯ ¯|¹||¯| -¯||u¯|¹||¯|¹|¹|¯¯|¯| ¦
¹|°¯|¹| ¯| ¯ ¯||¯°| ¯|¯°|¹|°|¹| +|¯|¯|¦
¹|¯ ¯| lä¹| '| ¬¯l¯|¯| ¯|7|-|l¯| ¹| ¯||%|¯|: ¦
¯|°||¯|¯| ¯|¬¯¯||¯| ¯| ¯|¯|¯| ¯ ¯||°|¯|: ¦


Best – One is to one (1:1) proportion of Rice-Moong Dall
Medium - One Rice to Half (2:1) Moong Dall
Average – One rice to Quarter Moongdall (4:1)
Higher the proportion of Rice-Moongdall, taste also will be good, punya
will be more.

(Ofcourse for the poor people, who could not offer in the proportion as
mentioned, they can do the same yathashakthi, Srihari will give them
sufficient punya. But for those who are capable of they have to use the
good proportion only).

www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 5

What are the main items to kept for Naivedya during
Dhanurmasa?
- Mudganna (huggi), gojju (made of jiggery, tamarind), Butter.

What is the phala for samarpaNa of Mudgaanna?

As per smruthimuktaavali
dadhyaardakaM cha mudgaannaM dadyaachchailaaguDOjjvalam |
susuKOShNaM sakaMdaM cha viShNavE ya: samarpayEt|
dRuShTvaa tachchubhamudgaannaM saMtuShTO bhaktavatsala: |
dadaati sakalaan bhOgaan mOkShaM cha jagadIshvara: |

¯°¯||¯¬¯ ¯| ¹| ¯|¯| ¯u|Š¯||¹|¯|¯¯¯|¯|¹| ¦
-| -|¹||¯'| -|¬ ¯¯ ¯| l¯|¯'|¯| ¯|: -|¹|¯|¯|¯|¦
¯¯¯¯|| ¯|Š+|¹|¯|¯| -|¯|7| +|ñ¯¯|¯-|¯|: ¦
¯¯|l¯| -|¬¯¯||¯| +||¹||¯| ¹||+| ¯| ¯|¹|¯|%|¯: ¦

zÀzsÁåzÀðPÀA ZÀ ªÀÄÄzÁΣÀßA zÀzÁåZÉÑöʯÁUÀÄqÉÆÃdÓ÷鮪Àiï |
¸ÀĸÀÄSÉÆõÀÚA ¸ÀPÀAzÀA ZÀ «µÀÚªÉà AiÀÄ: ¸ÀªÀÄ¥ÀðAiÉÄÃvï|
zÀȵÁÖ÷é vÀZÀÄѨsÀªÀÄÄzÁΣÀßA ¸ÀAvÀĵÉÆÖà ¨sÀPÀÛªÀvÀì®: |
zÀzÁw ¸ÀPÀ¯Á£ï ¨sÉÆÃUÁ£ï ªÉÆÃPÀëA ZÀ dUÀ¢Ã±ÀégÀ: |

- If we offer Mudgaanna to Srihari in the right proportion,
yathaashakthi, he will be pleased and will give you all your
requirements, finally Moksha also.www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 6

What are the duties during Dhanurmaasa?

tasmaat sarvaprayatnEna chaapamaasE dine dine |
uSha:kale tu saMpraaptE archayitvaa janaardhanaM|
upachaarai: ShODashIbhirmudgaannaM cha nivEdayEt |
yathaa saMkOchya satkarma bhuMktElpadvaadashIdinE |
tathaa praatardhanurmaasE tyaktaa va karmaaNyarchayEchchamaam |

¯|-¹||¯| -|¯|¯|¯|-|¯| ¯||¯|¹||-| l¯¯| l¯¯| ¦
¯¯|:¬¯¯| ¯| -|¯||¯¯| ¹¯|l¯|¯¯|| ¯|¯||°|¯|¦
¯¯|¯||¯: ¯||¯7||l+|¹|¯|¯| ¯| l¯|¯| ¯¯| ¯| ¦
¯|°|| -|¬¯| ¯¯| -|¯¬¯¹| +|ñ¯¯¯|ä|¯7||l¯¯| ¦
¯|°|| ¯||¯|°|¯|¹||-| ¯¯|ñ¯| ¯| ¬¯¹||'¯|¯|¯|Š¹||¹| ¦

vÀ¸Áävï ¸ÀªÀð¥ÀæAiÀÄvÉßãÀ ZÁ¥ÀªÀiÁ¸Éà ¢£É ¢£É |
GµÀ:PÀ¯É vÀÄ ¸ÀA¥Áæ¥ÉÛà CZÀð¬ÄvÁé d£ÁzsÀð£ÀA|
G¥ÀZÁgÉÊ: µÉÆÃqÀ²Ã©üªÀÄÄðzÁΣÀßA ZÀ ¤ªÉÃzÀAiÉÄÃvï |
AiÀÄxÁ ¸ÀAPÉÆÃZÀå ¸ÀvÀ̪ÀÄð ¨sÀÄAPÉÛîàzÁézÀ²Ã¢£Éà |
vÀxÁ ¥ÁævÀzsÀð£ÀĪÀiÁð¸Éà vÀåPÁÛ ªÀ PÀªÀiÁðtåZÀðAiÉÄÃZÀѪÀiÁªÀiï |


- Chaapamaase – means dhanurmaasa – We have to get up early in
the morning. Do the pooja of Srihari. Do the samarpana of
Mudgaannna. During Saadhana dwaadashi, we are minimizing other
paaraayana, bhajana, etc. Similarly during Dhanurmasa, we must
restrict special paarayana to ensure that dhanurmaasa pooja is
done in time.
-
www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 7

What are the other names for Dhanurmasa?
- Chaapamaasa, KodanDa maasa, shoonya maasa.

Whether we have to finish our bhojana before sunrise?
- No, Never. One must never sit for bhojana before sunrise. (Even
during Saadhana Dwadashi or alpa dwaadashi also, we have to do
the naivedya, hastodaka, vaishwadeva in the alpa dwaadashi period,
and we can take Theertha and have gandhakshate, after giving to
brahmana-muthaideyaru.) As such, we can give theertha to
brahmana-suvasiniyaru before Sunrise, and once the sun rises, we
can sit for Bhojana.

What about the Shradda to be done during Dhanurmaasa?
- If there is any pitru kaarya falling during the period, one must do it
before sun rises. We will get the punya for having done the
shraadha only if we do it before sun rise, not otherwise.

What are the prohibitions during the month?
- Kshoura, mundane
- Upanayana, marriage, gruhapravesha, etc

Why this month is termed as Shoonya maasa?
- This full month is reserved for Srihari. We have to do the pooja of
LakshmI samEta Srihari only. To enable pooja of Srihari, we have
to restrict other functions and as Sun sets inDhanur it is not good
for any functions like upanayana, marriage, gruhapravesha. If we
do these mangala kaaryaas, we will not get upanayana phala, punya
of “Kanyadhana” in marriage. That is why we must not do any such
www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 8

functions in this month. As this month is dedicated to gods only and
for it is a blank month, it is termed as shoonya maasa.


Collection by Narahari Sumadhwa (9916904341)
For www.sumadhwaseva.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful