You are on page 1of 5

¸À¥ÀÛ gÁvÀæA PÀȵÀÚªÉÃuËåA G²vÁé ¥ÀÅ£ÀgÀÄwÜxÀA|

fvÁ«ÄvÀæUÀÄgÀÄA ªÀAzÉë¨sÀÄzÉÃAzÀæ PÀgÉÆÃzsÀãªÀA||


(gÁAiÀÄgÀ ªÀÄoÀzÀ 11£Éà AiÀÄwUÀ¼ÀÄ)
²æà fvÁ«ÄvÀæwÃxÀðgÀÄ

Bý®äî®± x°mu® S®±Š®±S®¡®±- §° «§ÄzÉÃAzÀær°s®ÁŠ®±

C® þǮ㊮± - §° Š®U®±w®ºu®w® r°s®ÁŠ®±,


¦ÃoÁ¢ü¥ÀwvÀé PÁ® - 1490 – 1493
¸ÀܼÀ - ²ªÀ¥ÀÅgÀ, UÀÄ®âUÀð
¥ÀǪÁð±ÀæªÀÄ £ÁªÀÄ - C£ÀAvÀ¥Àà ,

§°î®±u¯X¯‡®±ÁŠ® q®Š®±î¯‡®± Au®³ý®ãŠ¯u® AiÀÄwUÀ¼À°è 3£Éà AiÀĪÀgÀÄ.


(ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀgÀÄ ²æêÀÄzÁZÁAiÀÄðgÀ ¥ÀǪÀð±ÀæªÀÄzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ
²æà «µÀÄÚwÃxÀðgÀÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ²æà §æºÀätåwÃxÀðgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ
²æÃ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄwÃxÀðgÀÄ.)

1. EªÀgÀ ¨Á®å –
¥Àæw¤vÀå ¸ÀAzÁåªÀAzÀ£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ
ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀßzÀªÀgÉUÀÆ C¯Éèà EzÀÄÝ C£ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ
¸ÁߣÀ ªÀiÁr £ÉʪÉâvÀ DºÁgÀ ¹éÃPÀj¹ ªÀÄvÉÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß
ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÀÆ C¯Éèà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ.
2. «¨sÀÄzÉÃAzÀæwÃxÀðjAzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ :
MªÉÄä «¨sÀÄzÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀAqÁUÀ EªÀgÀ §UÉå
§ºÀ¼À DPÀ¶ðvÀgÁzÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À §½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀ£À
PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è d¤ªÁgÀ PÁt¢gÀ®Ä, G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÁV®èªÁ JAzÀÄ
¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. DUÀ C£ÀAvÀ¥Àà ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£Àß d¤ªÁgÀªÀ£ÀÄß ¨sÉÆÃd£À
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÉÛãÉ.
G½zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀÆlPÉÌ vÀUÀ° ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀ£ÀÄ.
(C£ÀAvÀ¥Àà¤UÉ d¤ªÁgÀzÀ ªÀĺÀvÀé UÉÆwÛgÀ°®è). DUÀ
«§ÄzÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ CªÀ¤UÉ d¤ªÁgÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß «ªÀj¹,
¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£É, zÉêÀgÀ¥ÀÇeÉ J®èªÀ£ÀÆß «ªÀgÀªÁV ºÉýPÉÆlÖgÀÄ.
3. ¸Á°UÁæªÀÄ ¥ÀæzsÁ£À :
«¨sÀÄzÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ C£ÀAvÀ¥Àà¤UÉ MAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ ¸Á°UÁæªÀĪÀ£ÀÄß
PÉÆlÄÖ, EzÀ£ÀÄß ¥Àæw¢£À ¥ÀÇf¹, C©üµÉÃQ¹, £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¤£Àß
PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. C£ÀAvÀ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw¢£À CzÉà jÃw
£ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä wêÀiÁð¤¹zÀ£ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À C£ÀAvÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀÇeÉ
ªÀÄÄV¹ £ÀgÀ¹AºÀ zÉêÀjUÉ £ÉʪÉÃzÀå ¸ÀªÀĦð¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, JµÉÖÃ
¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CzÀÄ ¨Á¬Ä vÉgÉAiÀÄ°®è. DUÀ ¨ÉÃeÁgÁV D
¸Á°UÁæªÀÄ¢AzÀ¯Éà vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä GzÀÄåPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. DUÀ
PÀgÀÄuÁ¥ÀÇuÁð ²æúÀjAiÀÄÄ ¨Á¬Ä vÉUÉzÀÄ £ÉʪÉÃzÀå ¹éÃPÀj¹zÀ£ÀÄ. KPÉAzÀgÉ
EªÀgÀÄ gÀÄzÁæA±ÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉÆà ¤AiÀiÁªÀÄPÀ gÀÄzÀæzÉêÀgÀ G¥Á¸À£À ªÀÄÆwð
£ÀgÀ¹AºÀzÉêÀgÀ®èªÉ.
4. ¥ÀæªÁºÀzÀ°è K¼ÀÄ ¢£À ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ –
N®³Ç¯Ø w®v r°Š®u®ªå þÇ®ã‹UÉ ¥ÁoÀ ºÉý PÉÆl®±î® š®ºu®„®Á £À¢AiÀÄ°è
¨sÁjà y®äÀ …ºu¯S® u®l®u® …v‡®±ªåu®Û J®è ²µÀågÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ
ºÉÆgÀlgÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ²æà fvÁ«ÄvÀægÀÄ ªÀiÁvÀæ
D ¸ÀܼÀ ©lÄÖ ºÉÆgÀqÀ°®è. ¥ÀæªÁºÀ MAzÀÄ ªÁgÀ«zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ
«ZÀ°vÀgÁUÀ°®è. ¥ÀÇwð ¥ÀæªÁºÀ PÀ¼ÉzÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ C°èUÉ
d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ fvÁ«ÄvÀægÀÄ ªÀiÁvÀæ C¯Éèà CzÉà ªÀÄgÀzÀ
§ÄqÀzÀ¯Éèà PÀĽwzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÀqÉ UÀ½UÉUÁV CªÀgÀÄ CzÉÃ
eÁUÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀgÀÄ.

5. MªÉÄä ¸ÀIJïÉÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ fvÁ«ÄvÀægÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ §AzÁUÀ, fvÁ«ÄvÀægÀ


UÀqÉØAiÀÄ JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÆ® gÁªÀÄ£À ¥ÀÇeÉUÉ ¹zÀÝUÉƽ¹zÀgÀÄ.
CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§â dAUÀªÀÄ «¨sÀÆw, gÀÄzÁæQë zsÀj¹ C¯ÉèÃ
§gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀÄ. CzÉà dAUÀªÀÄ ¸ÀAeÉ UÀ¨sÀðUÀÄrUÉ ¥ÀæªÉò¹
C¯Éèà CAvÀzsÁð£À£ÁzÀ£ÀÄ. JµÉÖà ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¹PÀÌ°®è. ªÀÄvÉÛ CzÉÃ
dAUÀªÀÄ gÁwæ CzÉà UÀqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀAqÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÀȱÀågÁzÀgÀÄ. DUÀ
²æà ¸ÀIJïÉÃAzÀægÀÄ ²æà fvÁ«ÄvÀægÀÄ gÀÄzÀæzÉêÀgÀ CA±À¸ÀA¨sÀÆvÀgÉAzÀÄ.

6. 1945gÀ°è ²æà ¸ÀÄAiÀÄ«ÄÃAzÀæwÃxÀðgÀÄ CzÉà ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀÇeÉUÉ


PÀĽwzÀÝgÀÄ. fvÁ«ÄvÀægÀ UÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁV C®APÀj¹zÀÝgÀÄ.
¥ÀÇeÉ £ÀAvÀgÀ fvÁ«ÄvÀæjUÉ ºÀ¸ÉÆÛÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ªÀiÁrzÀgÀÄ.
¥ÀÇeÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ºÁgÀ ªÀÄgÀ¢AzÀ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ
§AzÀÄ ©vÀÄÛ.
Au®³ý®ã - š®ý®‹°Š®Š¯T N®³Ç¯Øw®v‡®± w®l®±UÀqÉ؇®±ªå b¯Ów®î®³£®u®ªå

Au®³ý®ãŠ¯Tu¯ÛgÉ.

fvÁ«ÄvÀæwÃxÀðgÀÄ PÀqÉà ¨ÁjUÉ PÀAqÀħA¢zÀÝ ªÀÈPÀë.

¸ÀAUÀæºÀ - £ÀgÀºÀj¸ÀĪÀÄzsÀé

Related Interests