You are on page 1of 767

W Wa ar rh he ei im m

2 2 S S t t r r o o n n a a


S St ta ar ry y w wi ia at t t to o d dz zi iw wn ne e i i n ni ie eb be ez zp pi ie ec cz zn ne e m mi ie ej js sc ce e t ta ar rg ga an ne e
w wo oj jn na am mi i, , n na az zn na ac cz zo on ne e k kr rw wi i i i r rz ze ez zi i , , z zd de ep pr ra aw wo ow wa an ne e p po on na ad d
z zr ro oz zu um mi ie en ni ie e p pr rz ze ez z w wy yp pa ac cz za aj j c ce e w ws sz zy ys st tk ko o m mo oc ce e C Ch ha ao os su u. .

T To o w wi ia at t d de em mo on n! !w w i i p p" "u ug ga aw we ej j m ma ag gi ii i, , b bi it te ew w i i m mi ie er rc ci i, ,
p pr rz ze em mo oc cy y i i s sz za a" "e e# #s st tw wa a. . w wi ia at t, , w w k kt t! !r ry ym m $ $e er rs sz zt to ow wi ie e
% %r rk k! !w w s st to oj j n na a c ch h& &o os st ta an ny yc ch h w wi ia at tr re em m s sz zc cz zy yt ta ac ch h i i w wy yd da aj j
c ch hr ra ap p" "i iw we e o ok kr rz zy yk ki i w wo oj je en nn ne e, , p po od dc cz za as s g gd dy y p po od d z zi ie em mi i r ro oj j c ce e
s si i' ' h ho or rd dy y S Sk ka a( (e en n! !w w r ro oz zb bi ij ja aj j s si i' ' o o n ni ie ew wz zr ru us sz zo on ny y m mu ur r
t ta ar rc cz z p po on nu ur ry yc ch h ) )r ra as sn no o" "u ud d! !w w, , p pa at tr ro o" "u uj j c cy yc ch h s sw wo oj je e t tu un ne e" "e e. .
* *a a o od d" "e eg g& &y yc ch h z zi ie em mi ia ac ch h + +" ", ,! !w w b br ra at t s st ta aj je e p pr rz ze ec ci iw wk ko o b br ra at tu u
w w w wo oj jn ni ie e, , k kt t! !r re ej j p po oc cz z t tk ki i s si i' 'g ga aj j n ni ie ep pa am mi i' 't tn ny yc ch h c cz za as s! !w w, ,
n ni ie eb bo o r ro oz zb b& &y ys sk ka a o og gn ni ie em m s se et te ek k p po oj je ed dy yn nk ku uj j c cy yc ch h s si i' ' s sm mo ok k! !w w, ,
a a n na a - -! !& &n no oc cn ny yc ch h - -u us st tk ko ow wi ia ac ch h k ko o" "e ej jn ne e p p" "e em mi io on na a
b ba ar rb ba ar rz zy y# #c c! !w w i i o od dz zi ia an ny yc ch h w w . .e e" "a az zo o n ni ie e m mi ie er rt te e" "n ny yc ch h
p pr rz zy yp pu us sz zc cz za aj j n na aj ja az zd d n na a c cy yw wi i" "i iz zo ow wa an ne e k kr r! !" "e es st tw wa a S St ta ar re eg go o
w wi ia at ta a. .

W W r r! !d d o og gn ni ia a, , p p& &o om mi ie en ni i i i g gn ni ie ew wu u, , j je es st t t tu u t ta ak k. .e e m mi ie ej js sc ce e d d" "a a
p po ot t' '. .n ny yc ch h d do ow w! !d dc c! !w w. . / /c ch h d dz zi ia a& &a an ni ia a i i d dz zi ia a& &a an ni ia a . .o o& &n ni ie er rz zy y
p po oz zo os st ta aj j c cy yc ch h p po od d i ic ch h r ro oz zk ka az za am mi i z za ad de ec cy yd du uj j o o " "o os si ie e
S St ta ar re eg go o w wi ia at ta a, , b be ez z w wz zg g" "' 'd du u n na a t to o, , c cz zy y c cz ze ek ka a g go o z za ag g& &a ad da a, ,
c cz zy y z zb ba aw wi ie en ni ie e. . 0 0e ec cy yz zj je e, , j ja ak ki ie e p po od de ej jm mu uj j n na a p po o" "a ac ch h b bi it tw wy y
n na a t te ej j n ni ie es sz zc cz z' 's sn ne ej j z zi ie em mi i, , p pr rz ze es s d dz z o o t ty ym m, , c cz zy y i ic ch h i im mi io on na a
p pr rz ze ej jd d d do o " "e eg ge en nd dy y, , c cz zy y z zo os st ta an n w wz zg ga ar rd dz zo on ne e i i z za ap po om mn ni ia an ne e. .

% %t to o w wi ia at t w wi ie ec cz zn ne ej j w wo oj jn ny y i i u u" "o ot tn ne ej j c ch hw wa a& &y y. .

% %t to o w wi ia at t, , w w k kt t! !r ry ym m m mu us si is sz z p po op pr ro ow wa ad dz zi i1 1 s sw wo oj j
k ko om mp pa an ni i' ' d do o z zw wy yc ci i' 's st tw wa a. .
% %t to o S St ta ar ry y w wi ia at t. .

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3 S t r o n a


W
W
A
A
R
R
H
H
E
E
I
I
M
M

F
FA AN NT TA AS SY Y
S
SK KI IR RM MI IS SH HEDYCJA POLSKAREDAKTOR NACZELNY:
QCKOREKTA:
Hohlik Drcarsky


Podrcznik WARHEIM FANTASY SKIRMISH jest tworzony,
jako nieoficjalny, fanowski dodatek do uniwersum
Warhammer. Znaki towarowe zostay uyte w tekcie
bez zezwolenia, jednak nie maj one na celu
kwestionowa! ich "rzynalenoci do firmy #ames
Worksho". WARHEIM FS w "eni uznaje "rawo autorskie
i "rzynaleno! znak$w towarowych. W miejscach, %dzie
jest to moliwe "odrcznik jest dostosowany do wiata
Warhammera i czyni to z "en wiadomoci
"rzynalenoci te%o materiau do je%o waciciela.
Wszystkie "ostacie s fikcyjne i jakiekolwiek
"odobie&stwo do os$b yjcych bd' zmarych jest
cakowicie "rzy"adkowe.


KONTAKT:
mailo: Q!"DA#COR$!S%POCZTA&'#
(ERSJA:
0&75 )AD2014&*&01+
tOtENtANZ


W Wa ar rh he ei im m

4 4 S S t t r r o o n n a a

- -r rz zy yb by yw wa a" "i i z z z za ac ch ho od du u i i z ze e w ws sc ch ho od du u, , z z p po o& &u ud dn ni ia a i i z z p p! !& &n no oc cy y. .
- -r rz zy yb by yw wa a" "i i z ze e w ws sz zy ys st tk ki ic ch h z za ak k t tk k! !w w / /m mp pe er ri iu um m, ,
z z k ka a. .d de ej j k kr ra ai in ny y S St ta ar re eg go o w wi ia at ta a i i z z p po oz za a j je eg go o g gr ra an ni ic c. .
W Wi ie e" "u u z z n ni ic ch h b by y& &o o " "u ud d3 3m mi i, , a a" "b bo o b by y& &o o n ni im mi i k ki ie ed dy y 4 4 w wi ie e" "u u n ni ig gd dy y " "u ud d3 3m mi i n ni ie e b by y& &o o. .
* *i ie em ma a" " w ws sz zy ys sc cy y b by y" "i i m mi ie er rt te e" "n ny ym mi i w wr ro og ga am mi i. . W W k ka a. .d dy yc ch h i in nn ny yc ch h o ok ko o" "i ic cz zn no o c ci ia ac ch h s sp po ot tk ka an ni ie e t ta ak ki ie e
p pr rz ze em mi ie en ni i& &o o b by y s si i' ' n na at ty yc ch hm mi ia as st t w w k kr rw wa aw w r rz ze e3 3, , k ka a. .d dy y W Wo oj jo ow wn ni ik k i in ns st ty yn nk kt to ow wn ni ie e s sk ko oc cz zy y& &b by y d do o
g ga ar rd d& &a a s sw wo oi im m o od dw wi ie ec cz zn ny ym m n ni ie ep pr rz zy yj ja ac ci io o& &o om m i i z za ac ci ie ek k& &y ym m r ry yw wa a" "o om m. .
5 5e ec cz z n ni ie e c ci i g ga a" "i i t tu u b by yn na aj jm mn ni ie ej j w w p po ok ko oj jo ow wy yc ch h z za am mi ia ar ra ac ch h. . * *i ik kt t t tu u n ni ie e z zn na a& & t ta ak ki ie eg go o p po oj j' 'c ci ia a. .
6 6a a n ni im m n no oc c z za ap pa ad dn ni ie e, , z za as sp po ok ko oj j s sw wo oj j r rz z d dz z' ' k kr rw wi i. . 7 7" "e e t to o n ni ie e w w r r! !d d t ty yc ch h, ,
k kt t! !r rz zy y & & c cz zy y" "i i s si i' ' t te er ra az z w w t ta ak k n ni ie en na at tu ur ra a" "n ny ym m p pr rz zy ym mi ie er rz zu u, ,
m mi ie er r1 1 i i z zn ni is sz zc cz ze en ni ie e b b' 'd dz zi ie e z zb bi ie er ra a1 1 . .n ni iw wo o. . - -r rz zy yn na aj jm mn ni ie ej j d do o c cz za as su u. .
T To o o on ni i w wk kr r! !t tc ce e s st ta an n s si i' ' s si ie ew wc ca am mi i m mi ie er rc ci i, , k kr rz ze ew wi ic ci ie e" "a am mi i d de es st tr ru uk kc cj ji i. .
8 8 c cz zy y& &o o i ic ch h j je ed dn no o9 9 W Ws sz zy ys sc cy y, , i i k ka a. .d dy y z z o os so ob bn na a, , b by y" "i i s s& &u ug ga am mi i C Ch ha ao os su u. .
S Sw wo oi ic ch h c cz zc ci ic ci ie e" "i i m mi ia a& &a a w w r r! !d d n ni ic ch h k ka a. .d da a s si i& &a a C Ch ha ao os su u9 9 ) )h ho or rn ne e i i S S" "a aa an ne es sh h, ,
T Tz ze ee en nt tc ch h i i * *u ur rg g" "e e, , i i w ws sz ze e" "k ki ie e i in nn ne e d de em mo on ni ic cz zn ne e b b! !s st tw wa a. .
6 6j je ed dn no oc cz zy y" "i i s si i' ' d d" "a a t te ej j j je ed dn ne ej j b be ez ze ec cn ne ej j m mi is sj ji i. . : :i is sj ji i g gr ra ab bi ie e. .y y i i m mo or rd du u, , d de es st tr ru uk kc cj ji i i i m ma as sa ak kr ry y. .
- -o o r ra az z p pi ie er rw ws sz zy y w w d dz zi ie ej ja ac ch h s sp pr rz zy ym mi ie er rz ze en ni i W Wy yp pa ad dk ki i t te eg go o d dn ni ia a p po ow wi in nn ny y z zn na a" "e e3 31 1 s sw wo oj je e
o od dz zw wi ie er rc ci ie ed d" "e en ni ie e w w a an nn na a& &a ac ch h h hi is st to or ri ii i g gd dy yb by y t ty y" "k ko o . .y yw w p po oz zo os st ta a& &, , k kt to o , , k kt to o m m! !g g& &b by y j je e s sp pi is sa a1 1. .
) )i ie ed dy y n na ad d p po od d& &o o c ci ia am mi i t te eg go o d dn ni ia a z za aj jd dz zi ie e w w k ko o# #c cu u s s& &o o# #c ce e, , s s& &o o# #c ce e c cz ze er rw wo on ne e j ja ak k k kr re ew w p p" "a am mi i c ca a p po o" "a a i i u up pr ra aw wy y, ,
g gu um mn na a i i c ch ha at ty y w we e w ws si i, , k ki ie ed dy y d d& &u ug gi ie e c ci ie en ni ie e n no oc cy y w wp pe e& &z zn n n na a z zw w' 'g g" "o on n z zi ie em mi i' ' i i d dy ym mi i c ce e r ru ui in ny y, ,
w w d do o" "i in ni ie e n ni ie e p po oz zo os st ta an ni ie e " "a ad d . .y yc ci ia a. .
; ;' 'd dz zi ie e t ta ak k, , j ja ak kb by y t to o m mi ie ej js sc ce e n ni ig gd dy y n ni ie e i is st tn ni ia a& &o o, , a a j je eg go o m mi ie es sz zk ka a# #c cy y n ni ig gd dy y s si i' ' n ni ie e n na ar ro od dz zi i" "i i i i n ni ig gd dy y n ni ie e . .y y" "i i. .
- -o ok ko on na an ni i n ni ig gd dy y n ni ie e r ro oz zp po ow wi ie ed dz z , , c co o t tu u s si i' ' w wy yd da ar rz zy y& &o o, ,
z zw wy yc ci i' 'z zc cy y r r! !w wn ni ie e. . t te eg go o n ni ie e u uc cz zy yn ni i b bo ow wi ie em m n na aw we et t o on ni i n ni ie e d do ot tr rw wa aj j w wi it tu u. .
- -o o w wy yc ci i' 'c ci iu u w w p pi ie e# # w ws sp p! !" "n ne eg go o w wr ro og ga a, , w wi ie ed dz ze en ni i z za ac ci ie ek k& & n ni ie en na aw wi i c ci i n ni ie eu uc ch hr ro on nn ni ie e z zw wr r! !c c s si i' ' p pr rz ze ec ci iw wk ko o s so ob bi ie e. .
7 7 w wt te ed dy y k kr re ew w p po op p& &y yn ni ie e j je es sz zc cz ze e w wi i' 'k ks sz z r rz ze ek k , , j je es sz zc cz ze e b ba ar rd dz zi ie ej j s sz zk ka ar r& &a at tn n , ,
k k& &a ad d c c s si i' ' m mr ro oc cz zn ny ym m c ci ie en ni ie em m n na a n no oc cn ny y k kr ra aj jo ob br ra az z, ,
o on ni i z za a b b' 'd d s si i' ' w wy y. .y yn na a1 1 i i p po o w wi i' 'c ca a1 1 j je ed de en n d dr ru ug gi ie eg go o, , k ka a. .d dy y s sw we em mu u p pa an nu u C Ch ha ao os su u. .
/ / t ta ak k p pr ra aw wd da a o o t ty ym m, , c co o t tu u s si i' ' s st ta an ni ie e, , n ni ig gd dy y n ni ie e w wy yj jd dz zi ie e n na a j ja aw w, , w wi ie ed dz za a o o w wy yd da ar rz ze en ni ia ac ch h t te eg go o d dn ni ia a
z zo os st ta an ni ie e w wy yt ta ar rt ta a w w p po ow wi ie er rz zc ch hn ni i z zi ie em mi i t ta ak k s sk kr ru up pu u" "a at tn ni ie e, , j ja ak k t ta a w wi io os sk ka a. .
* *i ik kt t s si i' ' n ni ig gd dy y n ni ie e d do ow wi ie e, , c co o z za as sz z& &o o a an ni i c co o m mo og g& &o o z za aj j 1 1. .
- -r rz zy ys sz z& &o o 1 1 c ca a& &e eg go o w wi ia at ta a t to o k ko om mb bi in na ac cj ja a m ma a& &o o z zn na ac cz z c cy yc ch h s sk k& &a ad dn ni ik k! !w w, , z z k kt t! !r ry yc ch h w ws sz zy ys st tk ki ie e, ,
j je e " "i i p po or r! !w wn na a1 1 j je e z z c ca a& &o o c ci i , , w wy yd da aj j s si i' ' j je es sz zc cz ze e b ba ar rd dz zi ie ej j t tr ry yw wi ia a" "n ne e. .
7 7" "e e k ka a. .d dy y z z t ty yc ch h d dr ro ob bn ny yc ch h e e" "e em me en nt t! !w w w wn no os si i s sw w! !j j n ni ie ew wi ie e" "k ki i w wk k& &a ad d w w
k ks sz zt ta a& &t to ow wa an ni ie e o og g! !" "n ne ej j k ko o" "e ei i r rz ze ec cz zy y, , a a t tr ru ud dn no o p pr rz ze ew wi id dz zi ie e1 1, ,
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

5 S t r o n a

k kt t! !r ry y z z n ni ic ch h w w n na ad dc ch ho od dz z c cy yc ch h s st tu u" "e ec ci ia ac ch h o ok ka a. .e e s si i' ' b ba ar rd dz zi ie ej j o od d i in nn ny yc ch h z zn na ac cz z c cy y. .
) )i ie ed dy y w w p pr rz ze es sz z& &o o 1 1 o od de ej jd dz zi ie e t te en n d dz zi ie e# #, , w wi ia at t p po od d . .a a1 1 b b' 'd dz zi ie e d da a" "e ej j w wy yt ty yc cz zo on n m mu u d dr ro og g , ,
k ku u o os st ta at te ec cz zn ne em mu u t tr ry yu um m, ,o ow wi i C Ch ha ao os su u. . ) )o o" "e ej jn na a p pr rz ze es sz zk ko od da a n na a t ty ym m c ch h" "u ub bn ny ym m s sz z" "a ak ku u u us su un ni i' 't ta a z zo os st ta an ni ie e
t ta ak k s sa am mo o s sk kr ru up pu u" "a at tn ni ie e, , j ja ak k s sk kr ru up pu u" "a at tn ni ie e s st ta ar rt ta a z zo os st ta an ni ie e z z z zi ie em mi i w wi io os sk ka a. .
W Wi i' 'k ks sz zo o 1 1 n na ap pa as st tn ni ik k! !w w a an ni i n ni ie e z zd da aw wa a& &a a s so ob bi ie e s sp pr ra aw wy y, , j ja ak ki ie e b b' 'd d k ko on ns se ek kw we en nc cj je e i ic ch h n na aj ja az zd du u
i i c cz ze em mu u m ma a o on n s s& &u u. .y y1 1, , a an ni i i ic ch h t to o o ob bc ch ho od dz zi i& &o o. . 0 0" "a a o og gr ro om mn ne ej j w wi i' 'k ks sz zo o c ci i " "i ic cz zy y& & s si i' '
t ty y" "k ko o s sa am m u ud dz zi ia a& & w w k ko on n, ," "i ik kc ci ie e n na ad dc ci i g ga aj j c ca a b bi it tw wa a. .
* *i ie e r ro ob bi i& &o o i im m r r! !. .n ni ic cy y, , . .e e n ni ie e m mi ia a& &a a t to o b by y1 1 b bi it tw wa a w w c ci is s& &y ym m t te eg go o s s& &o ow wa a z zn na ac cz ze en ni iu u, ,
" "e ec cz z c co o b ba ar rd dz zi ie ej j p pr rz zy yp po om mi in na aj j c ce eg go o k kr rw wa aw w r ro ob bo ot t' ' r rz ze e3 3n ni ik ka a w w u ub bo oj jn ni i. .
W Ws sz za ak k s sp pr ro ow wa ad dz za a& &o o s si i' ' t to o d do o t te eg go o s sa am me eg go o9 9 d do o o or rg gi ii i b b! !" "u u i i c ci ie er rp pi ie en ni ia a, , m m' 'k ki i i i m mi ie er rc ci i. .
m mi ie er r1 1 w wr ro og g! !w w, , s sp pr rz zy ym mi ie er rz ze e# #c c! !w w, , w w& &a as sn na a, ,
w ws sz zy ys st tk ko o t to o b by y& &y y a as sp pe ek kt ty y t te ej j s sa am me ej j o od dw wi ie ec cz zn ne ej j w wo oj jn ny y. .
< <e ed dy yn ny ym m p pe ew wn ni ik ki ie em m . .y yc ci ia a j je es st t m mi ie er r1 1, , i i t tu u b br ru ut ta a" "n ni i n na aj je e3 3d d3 3c cy y s si i' ' n ni ie e z za aw wi io od d . . = =y y" "i i, , b by y u um mr rz ze e1 1 > > i i m mu us sz z
u um mr rz ze e1 1. . 0 0z zi is si ia aj j u um mr rz ze e1 1 m mu us si i k ka a. .d dy y i i w ws sz zy ys st tk ko o. . S Sp pr rz zy ym mi ie er rz ze en ni ie ec c o ob br r! !c ci i s si i' ' p pr rz ze ec ci iw wk ko o s sp pr rz zy ym mi ie er rz ze e# #c co ow wi i, ,
i i z zw wy yc ci i' 's sc cy y s st ta an n s si i' ' o o, ,i ia ar ra am mi i. .
* *i ie e w wo o" "n no o d do op pu u c ci i1 1 d do o b b& &' 'd du u, , k kt t! !r ry y z zo os st ta a& & p po op pe e& &n ni io on ny y d dw wa a i i p p! !& & t ty ys si i c ca a " "a at t w wc cz ze e n ni ie ej j. .
T Ta am mt te eg go o d dn ni ia a o os st ta a& & s si i' ' j je ed de en n n ni ie ed do ob bi it te ek k, , i i p pr rz ze eo oc cz ze en ni ie e o ow wo o o op p! !3 3n ni i& &o o n na as st ta an ni ie e z zb b" "i i. .a aj j c ce eg go o s si i' ' n ni ie eu uc ch hr ro on nn ni ie e
C Ch ha ao os su u. . T Te en n j je ed dy yn ny y, , k kt t! !r ry y u us sz ze ed d& & w w! !w wc cz za as s z z . .y yc ci ie em m, , z zw wa a& & s si i' ' S Si ig gm ma ar r S Si ig gm ma ar r : :& &o ot to od dz zi ie er r. .c ca a, ,
p p! !3 3n ni ie ej js sz zy y z za a& &o o. .y yc ci ie e" " / /m mp pe er ri iu um m. .
- -o od d k ko on ni ie ec c t te eg go o d dn ni ia a p po o" "e e b bi it tw wy y r r! !w wn ni ie e. . o op pu u c ci i t ty y" "k ko o j je ed de en n j je ed dy yn ny y p po oz zo os st ta a& &y y p pr rz zy y . .y yc ci iu u, ,
n na aw we et t n ni ie ed dr ra a n ni i' 't ty y j je ej j u uc cz ze es st tn ni ik k. .
/ / t ty ym m r ra az ze em m s st ta an ni ie e s si i' ' t ta ak k, , j ja ak k s st ta a1 1 s si i' ' p po ow wi in nn no o. .
% %w wy ym m j je ed dy yn ny ym m o oc ca a" "a a& &y ym m b b' 'd dz zi ie e t te en n, , k kt t! !r ry y k ko on nt te em mp p" "o ow wa a& & t te er ra az z s sc ce en ne er ri i' ' n na ad dc ci i g ga aj j c ce ej j r rz ze ez zi i, , t te en n, ,
k kt t! !r ry y i in nt tr ry yg go ow wa a& & i i k kn nu u& &, , b by y d do op pr ro ow wa ad dz zi i1 1 d do o n na ad de ej j c ci ie e t te eg go o p pr rz ze e w wi ie et tn ne eg go o d dn ni ia a, , t te en n, ,
k kt t! !r re eg go o k kr re ec ci ia a r ro ob bo ot ta a s sk ko o# #c cz zy y s si i' ' d do op pi ie er ro o w w! !w wc cz za as s, , k ki ie ed dy y j je eg go o d do ot ty yc ch hc cz za as so ow wi i s sp pr rz zy ym mi ie er rz ze e# #c cy y, ,
c co o d do o j je ed dn ne eg go o " "e eg gn n t tr ru up pe em m n na a k kr rw wa aw wy ym m p po ob bo oj jo ow wi is sk ku u p po o r r! !d d s sw wo oi ic ch h n ni ie ed da aw wn ny yc ch h p pr rz ze ec ci iw wn ni ik k! !w w, ,
k kt t! !r ry yc ch h p po ok ko on na a" "i i i i w wy yr r. .n n' '" "i i w w p pi ie e# #. .
* *i ie e b by y& & j ju u. . c cz z& &o ow wi ie ek ki ie em m, , a a" "e e n ni ie e s st ta a& & s si i' ' j je es sz zc cz ze e d de em mo on ne em m, ,
c ch ho o1 1 p pr rz ze ew wo od dz zi i& & j je ed dn ny ym m i i d dr ru ug gi im m a a p po o d dz zi is si ie ej js sz zy ym m n ni ie eu uc ch hr ro on nn ny ym m t tr ry yu um m, ,i ie e n na ag gr ro od dz zo on ny y z zo os st ta an ni ie e
n na aj jw wy y. .s sz z g go od dn no o c ci i w w p pa an nt te eo on ni ie e C Ch ha ao os su u. .
0 0e e" "e ek kt tu uj j c c s si i' ' m my y " " o o a ab bs so o" "u ut tn ny ym m z zw wy yc ci i' 's st tw wi ie e i i c ca a& &k ko ow wi it ty ym m u un ni ic ce es st tw wi ie en ni iu u, , p pa at tr rz z c c n na a w wi io os sk k' ', ,
r ro oz zp po os st ta ar rt t u u j je eg go o s st t! !p p n ni ic cz zy ym m g go ot to ow wa a d do o z z& &o o. .e en ni ia a o o, ,i ia ar ra a, , u u m mi ie ec ch ha a& & s si i' '. .
W W u u m mi ie ec ch hu u t ty ym m n ni ie e b by y& &o o " "a ad du u z za at tr ra ac co on ne eg go o d da aw wn no o c cz z& &o ow wi ie ec cz ze e# #s st tw wa a. .
5 5u ud dz zi ie e z z w wi io os sk ki i w w d do o" "i in ni ie e c cz zc ci i" "i i S Si ig gm ma ar ra a j ja ak k b bo og ga a i i w w t ty ym m d dn ni iu u o ob bc ch ho od dz zi i" "i i j je eg go o w wi i' 't to o. .
: :o og g z za an no os si i1 1 m mo od d& &y y d do o s sw wo oj je eg go o S Si ig gm ma ar ra a. . % %n n i ic ch h n ni ie e o oc ca a" "i i. . * *i ic c i ic ch h n ni ie e o oc ca a" "i i. .
W Wa ar rh he ei im m

6 6 S S t t r r o o n n a a

WSPCZYNNIKI

Wspczynniki na poziomie 0
Charakterystyka modelu
Rzut na Ochron
Testowanie wspczynnikw
Testy Cech Przywdczych
010
010
010
010
010
MODELE

Typy modeli
Pole widzenia
Mierzenie odlegoci
012
012
012
RUNDA

Tura - Fazy
Odstpstwa
014
014
RUCH

Sekwencja fazy ruchu
Dystans ruchu
1 od siebie
Kropierz
Bieg
Ukrywanie si
Wspinaczka
Ruch poza krawd stou
Skoki
Zeskok
Przeskok
Upadek
Pywanie
Faza ruchu
Deklaracja szar
Nieudana szara
Szarowanie wicej ni jednego przeciwnika
Szara nurkujca
Przejcie szary
Deklaracja reakcji na szar
Modele uciekajce przed szar
Wrg na drodze
Wyjtkowe przypadki
Mobilizacja uciekajcych modeli
Ruchy przymusowe
Ruchy szarujcych
Poruszanie walczcych modeli
Pozostae ruchy
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
017
017
017
017
017
017
017
017
018
018
018
018
018
019
019
019
019
019
STRZELANIE

Pole widzenia
Najbliszy cel
Strzelanie ze wzniesie
Zasig
Strzelanie a walka wrcz
Wzorniki & trafienia przypadkowe
Rzuty na trafienie
Osona
Cika
Lekka
Modyfikatory rzutw na trafienie
Trafienie na 7+
Wzorniki
Zadawanie ran przeciwnikowi
Sia broni
Zranienie krytyczne
Rzuty na Ochron
Trafienie powodujce wiele ran
Polegli
Efekty zranienia
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
025
025
025
025
025
025
025
025
025
026
WALKA WRCZ

Walka
Ktre modele walcz?
Kto dziaa jako pierwszy?
Trafienie przeciwnika
Kawaleria
Zadawanie ran przeciwnikowi
Premie za bro
Zranienie krytyczne
Korzystanie z Ochrony Pancerza
Modyfikator Ochrony Pancerza
Maksymalna Ochrona Pancerza
Ochrona Magiczna
Trafienie powodujce wiele ran
Polegli
Efekty zranienia
Bro
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
029
029
029
030
030
PSYCHOLOGIA

Testy psychologiczne
Testy psychologiczne a testy Rozbicia
Uywanie CP dowdcy
Uywanie CP kawalerzysty
Testy przeprowadzane na pocztku tury
Rozbicie
Strach
Groza
Berserk
Furia
Gd krwi
Gupota
Nienawi
Niezomno
Odporno na strach & groz
Sam w walce
Postacie a psychologia wierzchowcw
032
032
032
032
032
032
033
033
033
034
034
034
034
035
035
035
035
ZASADY SPECJALNE

Animacja
Bro naturalna
Chowaniec
Demon
Demonolog
Druyna obsugi
Fanatyk
Istota eteryczna
Lekka Jazda
Leny Duch
atwopalno
uskowata skra
Nieumary
Odporno na magi
Oko Chaosu
Przepastne Trzewia
Regeneracja
Szermierz
Tempy
Topory Pogromcy
Trudny do zabicia
Zabjczy cios
Zasadzka
Zatruty atak
Zionicie
Zwiadowca
Zwierz
038
038
038
038
039
039
039
039
039
039
039
039
039
039
040
040
040
040
040
040
040
041
041
041
041
041
041
DRUYNY

Tabele umiejtnoci
Dowiadczenie pocztkowe
Bohaterowie & stronnicy
Chorowie & sygnalici
Ekwipunek
Karta druyny
Presti druyny
Ludzie
owcy czarownic
Muszkieterzy z Nuln
Piechota morska z Marienburga
Siostry Sigmara
Stranicy drg z Averlandu
Zbrojna kompania z Ostlandu
Zbrojni z Middenheim
onierze z Reiklandu
Rycerze Graala
Zbrojna chorgiew z Kisleva
Piraci z Sartosy
Psy Wojny
Kraina Zgromadzenia
Nizioki z Krainy Zgromadzenia
Athel Loren
Leni Elfowie z Athel Loren
Ulthuan
Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu
Naggaroth
Mroczni Elfowie z Naggaroth
Khazadzi
Khazadzi z Gr Kraca wiata
Kult Pogromcw z Karak Kadrin
Zorn Uzkul
Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul
Jedcy Wilkw
Krlestwa Ogrw
Zwiadowcza kompania z Krlestw Ogrw
044
044
044
044
044
045
045

054
064
072
078
086
094
102
108
116
124
132
138

146

164

178

188
194

202

214
218

228
Chaos
Kult Ducha Chaosu
Kult Karmazynowej Czaszki
Kult Dzieci Zagady
Kult Sybarytw
Kult Purpurowej Doni
Ludzie Pnocy
Grasanci Chaosu
Zwierzoludzie
Zbrojne stado Zwierzoludzi
Nieumarli
Nieumara wita hrabiego Von Carstein
Nieumary orszak ksinej Lahmi
Nieumary poczet Krwawych Smokw
Nieumary sabat rodu Nekrarch
Nieumary tabor ludu Strigosu
Nieumary zastp z Nehekhary
Skaveni
Zwiadowcze stado klanu Eshin
Poganiacze klanu Moulder
Kult zarazy klanu Pestilens
Harcownicy klanu Skryre
Zbrojne stado klanu Mors
Zielonoskrzy
owcze plemi Dzikich Orkw
Orkowie & Gobliny
Lustria
Jaszczuroludzie z Lustrii

242
248
254
260
266

274

286

300
306
312
318
324
334

344
350
356
362
368

380
386

402
ELEMENTY TERENU

Rodzaje terenu
Przeszkody
Lokacje
Elementy terenu
Wzgrza
Lasy
Rzeki
Bagna
Mistyczne monumenty
Tajemnicze budyki
410
410
411
412
412
413
414
415
416
417
SCENARIUSZE

Pogoda w starym wiecie
Potyczki
Scenariusze specjalne
Gra wieloosobowa
Bitwy
420
421
453
456
458
ZASADY OPCJONALNE

Motoch
Pieszczota Chaosu
Zdarzenia losowe
476
478
478
KAMPANIA

Rozpoczcie kampanii
Rozgrywanie potyczek w kampanii
Presti druyny
Sekwencja po potyczce
Rozwizanie kompanii
mier postaci
mier dowdcy
Powane obraenia
Bohaterowie a powane obraenia
Stronnicy a powane obraenia
Machiny a powane obraenia
Tabela powanych obrae
Dowiadczenie
Zdobywanie Punktw
Dowiadczenia
Awans
todzioby
Rzuty na rozwinicia
Nowe umiejtnoci
Rozwinicia charakterystyki
Listy umiejtnoci
Punkty Kampanii
Punkty Determinacji
Punkty Gniewu
Punkty Odpornoci
Przychd & upy
Powtrzenia
Sekwencja fazy eksploracji
Tabela eksploracji
upy!
Sprzedawanie upw!
Indywidualne rozgrywki
486
486
486
486
486
486
487
487
487
487
487
488
489
489
489
489
489
489
489
489
491
494
494
494
494
496
496
496
496
502
502
503


2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

7 S t r o n a

EKWIPUNEK

Rekruci
Handel
Dostpno
Sprzeda
Limit ora & pancerz
Limit ekwipunku specjalnego
Or
Zasady specjalne dla ora
Lista rodzajw broni
Bro uywana w walce wrcz
Bro dystansowa (nieprochowa)
Bro dystansowa (prochowa)
Tarcza & pancerz
Korzystanie z Ochrony Pancerza
Modyfikator Ochrony Pancerza
Maksymalna Ochrona
Wpyw pancerza
Typy pancerzy
Ekwipunek specjalny
Narzdzia & osobliwoci
Trucizny & mikstury
Protezy & dodatki
Zwierzta & transport
Magiczne przedmioty
Magiczny or
Magiczna zbroja
Magiczne talizmany
Arkana
Zaklte przedmioty
Magiczne sztandary
506
506
506
506
506
506
508
508
510
510
514
516
520
520
520
520
520
520
522
522
526
528
530
534
536
544
550
554
558
564
NAJEMNEOSTRZA&POSTACIEDRAMATU

Najemne Ostrza
Rekrutacja Najemnych Ostrzy
od
Najemne Ostrza a powane obraenia
Najemne Ostrza & dowiadczenia
Najmici
Postacie Dramatu
Rekrutacja Postaci Dramatu
od
Postacie Dramatu a powane obraenia
Postacie Dramatu & dowiadczenia
Postacie Dramatu
570
570
570
570
570
572
592
592
592
592
592
594
KAWALERIA

Dosiadanie & zsiadanie z wierzchowcw
Przeszkody
Kawalerzyci & wierzchowce
Strzelanie do kawalerzystw
Kawaleria a walka wrcz
Kawaleria a efekt zranienia
Wierzchowce a powane obraenia
Kropierz
Ochrona pancerza modeli kawaleryjskich
Testy jedziectwa
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
POTWORY

Potwory
Ruch potworw
Dosiadanie & zsiadanie z potworw
Potwory suce za wierzchowce
Strzelanie do potwora sucego za wierzchowca
Potwory suce za wierzchowce a walka wrcz
Nadwyka ran
Efekty zranienia jedcw lub potworw
Potwory a powane obraenia
Testy jedziectwa
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
RYDWANY & POWOZY

Rydwany & powozy
Model rydwanu & powozu
Ruch rydwanw & powozw
Przeszkody & rodzaje terenu
Rydwany & powozy a strzelanie
Ochrona Pancerza rydwanu & powozu
Zniszczenie pojazdu lub WzA! wonicy
Trafienie o duej sile
Trafienia z uderzenia rydwanu lub powozu
Rydwany & powozy w walce wrcz
Ucieczka & pocig
Testy powoenia

602
602
602
602
602
603
603
603
603
604
604
604

MACHINY PAROWE

Model parowozu
Punkty Pary
Przeszkody & rodzaje terenu
Parowozy a strzelanie
Ochrona Pancerza parowozu
Zniszczenie parowozu lub WzA! maszynisty
Trafienie o duej sile
Trafienia z uderzenia parowozu
Parowz w walce wrcz
Ucieczka & pocig
Testy kierowana
606
606
606
607
607
607
607
607
607
608
608
LOT

Modele latajce
Ruch modeli latajcych
Szara modeli latajcych
Ucieczka & pocig
610
610
610
610
MACHINY WOJENNE

Modele
Ruch
Strzelanie
Utrata obsugi
Reakcja na szare
Walka wrcz
Porzucone machiny
Balista
Balista powtarzalna
Dziao
Dziao ogniowe
Katapulta
Modzierz
Organki
Piekielnik
Wyrzutnia rakiet
612
612
612
612
612
612
612
613
613
614
615
616
617
618
618
619
STYGMATY CHAOSU

Pomiot Chaosu
Stygmaty Chaosu Niepodzielonego
Stygmaty Khorna
Stygmaty Nurgla
Stygmaty Slaanesha
Stygmaty Tzeentcha
624
626
628
630
632
634
MAGIA

Magia
Sekwencja fazy magii
Magowie
Poziomy magw
Charakterystyka magw
Umiejtnoci magw
Lista ora magw
Zaklcia
Wybr zakl
Nauka nowych zakl
Magiczne przedmioty
Kostki Mocy & Kostki Rozproszenia
Rzucanie zakl
Rozpraszanie zakl
Komentarze do czarw
Rozpraszanie zakl pozostajcych w grze
Zniesienie dziaania zaklcia
Kolegia magii
Tradycja Bestii
Zaklcia Tradycji Bestii
Tradycja Cienia
Zaklcia Tradycji Cienia
Tradycja Metalu
Zaklcia Tradycji Metalu
Tradycja Niebios
Zaklcia Tradycji Niebios
Tradycja Ognia
Zaklcia Tradycji Ognia
Tradycja mierci
Zaklcia Tradycji mierci
Tradycja wiata
Zaklcia Tradycji wiata
Tradycja ycia
Zaklcia Tradycji ycia
Magia Lodu
Zaklcia Tradycji Lodu
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
653
653
654
654
654
654
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
Magia Lenych Elfw z Athel Loren
Zaklcia Magii Lenych Elfw
Magia Elfw Wysokiego Rodu z Ulthuanu
Zaklcia Magii Elfw Wysokiego Rodu
Magia Mrocznych Elfw z Naggaroth
Zaklcia Magii Mrocznych Elfw
Magia Ognistej Paszczy
Zaklcia Magii Ognistej Paszczy
Magia Chaosu
Dziedzina Chaosu Niepodzielonego
Dziedzina Nurgla
Dziedzina Slaanesha
Dziedzina Tzeentcha
Dziedzina Hashuta
Dziedzina Dziczy
Nekromancja
Zaklcia Nekromancji
Domena Nehekhary
Zaklcia Nehekhary
Spaczmagia
Tradycja Skrytoci
Tradycja Spaczmagii
Tradycja Zarazy
Magia ooomotu!
Zaklcia Magii ooomotu!
Magia Pradawnych
Zaklcia Magii Pradawnych
Magia runiczna
Runy ora
Runy inynierskie
Runy zbroi
Runiczne talizmany
Runiczne sztandary
Koncepty
Mechaniczny or
Mechanizmy inynierskie
Mechaniczne zbroje
Mechaniczne talizmany
Mechaniczne sztandary
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
MODLITWY

Kapani
Modlitwy
Wybr modlitwy
Nauka nowych modlitw
Kostki Rozproszenia
Modlitwy pozostajce w grze
Kapan Mannana
Modlitwy Mannana
Kapan Myrmidii
Modlitwy Myrmidii
Kapan Ulryka
Modlitwy Ulryka
Kapan Ursuna
Modlitwy Ursuna
Prezbiter Sigmara
Modlitwy Sigmara
Rzenik
Magia Jelit
718
718
718
718
718
718
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
HISTORIA WIATA

Chronologiczne zestawienie
wydarze historycznych

738
KARTY ZADA SPECJALNYCH

Karty zada specjanych 751
KARTA DRUYNY

Karta druyny 756
INDEKS

Indeks 760
W Wa ar rh he ei im m

8 8 S S t t r r o o n n a a
W Wp pr ro ow wa ad dz ze en ni ie e9 9

itaj w Starym wiecie!
WARHEIM FS jest figurkow gr bitewn umiejscowion w
uniwersum WARHAMMER FANTASY, w wiecie w ktrym
ogromna i!o" #ru$yn i kom%anii stoc&y'a setki &aw&i(tyc) i
krwawyc) %otyc&ek*
+iniejs&y %o#r(c&nik &awiera ws&ystkie nie&b(#ne informacje, ktre s
%otr&ebne, aby &agra" w gr( bitewn WARHEIM FS, jak rwnie$ t'o wy#ar&e,,
%ora#y #otyc&ce twor&enia #ru$yn, %rowa#&enia kam%anii ora& &bierania i
ma!owania swojej w'asnej #ru$yny*

) )o on n, ," "i ik kt t n na a s st to o" "e e9 9
WARHEIM FS, %r&eciwne frakcje - #ru$yny - s re%re&entowane
%r&e& mo#e!e, &ebrane i %oma!owane %r&e& grac&y, a ka$#y & nic)
re%re&entuje %oje#ync& %osta"* St' staje si( c&(ci Starego
wiata. scen akcji &e &rujnowanymi bu#ynkami s%!#rowanyc)
miast, u%iornymi #r&ewami mroc&nyc) !asw, c&y &imnymi ska'ami
niebosi($nyc) gr, na ktrej ro&grywane s bitwy*
/e!em gry jest %okonanie %r&eciwnika !ub &rea!i&owanie ce!w wy&nac&onyc)
%r&e& scenarius&, wymaga to kombinacji umiej(tnoci i s&c&(cia* 0oc&tkujcy grac&e
s&ybko nauc& si( jak efektywnie u&broi" #ru$yn(, ora& jak wykor&ysta" ruiny i inne
e!ementu terenu, aby u&yska" %r&ewag( na# %r&eciwnikiem*
1rac&e, ktr&y b(# c)cie!i ro&win" swoj #ru$yn( w miar( &#obywania
#owia#c&enia 2&arwno %r&e& %ostacie jak i samyc) grac&y3, b(# mog!i &robi" to
be& wi(ks&yc) %rob!emw* 4stnieje wie!e #ost(%nyc) mo#e!i, & %omoc ktryc),
grac& b(#&ie mg' %owi(ks&y" swoj kom%ani( ora& wy%osa$y" %ostacie w ro$ne
ro#&aje broni i %ancer&a, a tak$e &atru#ni" najemnikw, aby ws%omog!i #ru$ynnikw
w wa!ce*
T Tw wo or rz ze en ni ie e d dr ru u. .y yn ny y9 9
a %oc&tku, ka$#y grac& %owinien ro&egra" ki!ka in#ywi#ua!nyc)
scenariuszy, aby &a%o&na" si( &arwno & &asa#ami gry jak i &
%os&c&eg!nymi #ru$ynami, nast(%nie mo$na ro&egra" kam%ani(* 5
trakcie ro&grywania kam%anii, grac& b(#&ie mia' mo$!iwo" ro&woju
#ru$yny* 5ygrywanie %otyc&ek i rea!i&owanie &a'o$e, scenarius&a
&a%ewni #ru$ynie bogactwo, s'aw( ora& magic&ne artefakty* 5 c&asie kam%anii, &a
ka$#ym ra&em, g#y #ru$yna wa!c&y, %ostacie b(# &#obywa'y #owia#c&enie* 6ekruci
s&ybko stan si( weteranami, a bohaterowie nauc& si( nowyc) umiej(tnoci, ktre
%o%rawi ic) &#o!noci bojowe*
7a$#a & #ru$yn ma swoje in#ywi#ua!ne ce!e i motywacje, aby %o#r$owa" %o
Starym wiecie i wa!c&y" w setkac) krwawyc) %otyc&ek, mo$e to by" $#&a
bogactwa, s'awy !ub c)(" &#obycia w%'yww %o!ityc&nyc)* 5 cigu nie&!ic&onyc)
bitew w osa#ac), !asac) i na traktac) Starego wiata, #ru$yny b(# %rbowa'y
osign" swj ce! i &ako,c&y" kam%ani( jako &wyci(&ca!
* *o ow wi i g gr ra ac cz ze e9 9
e!i %o ra& %ierws&y gras& w gr( bitewn WARHEIM FS &a%ewniam
ci(, $e &na!e&ienie innyc) grac&y nie jest %rob!emem - mo$es& by"
&askoc&ony jak wie!u nas jest!
8by #owie#&ie" si( wi(cej o#wie#9 %oni$s&e strony
internetowe. 8:;<4=>*?@A*0< B 586CD4>*E<@1S0@A*/@>.
; ;' 'd dz zi ie es sz z r r! !w wn ni ie e. . p po ot tr rz ze eb bo ow wa a& &9 9
by ro&egra" potyczk grac& o%rc& niniejs&ego %o#r(c&nika w ktrym
&awarto ws&ystkie %otr&ebne #o gry regu'y, &asa#y s%ecja!ne i
informacje, figurek, %r&eciwnika ora& sto'u ktry %os'u$y &a %o!e
bitwy ora& makiet w gr&e WARHEIM FS b(# tak$e %otr&ebne
nast(%ujce %r&e#mioty.
) )o os st tk ki i9 9
5s&ystkie r&uty w gr&e WARHEIM FS wykonywane s &a %omoc stan#ar#owyc)
koci s&eciociennyc) 2skracanyc) w tekcie #o K63* :#ar&a si( rwnie$, $e wynik
r&utu kostk %o#!ega mo#yfikacji* Fakt ten &a%isywany jest jako K6 %!us !ub minus
jaka !ic&ba, na %r&yk'a# K6G1 c&y K6H2* +a!e$y wykona" r&ut kostk, a nast(%nie
#o#a" !ub o#j" %o#an !ic&b( o# wyniku* /&asem tr&eba b(#&ie rwnie$ r&uca"
okre!on !ic&b kostek &a je#nym ra&em* +a %r&yk'a# 2K6 o&nac&a r&ut #woma
kostkami i &sumowanie u&yskanyc) wynikw* >o$na si( rwnie$ s%otka" & &a%isem
K3* Iako, $e nie istnieje kostka tr&ycienna wynik o# 1 #o 3 usta!i" na!e$y w
nast(%ujcy s%osb* +a!e$y wykona" r&ut K6 i %o#&ie!i" wynik na %' &aokrg!ajc w
gr(. 1 !ub 2 o&nac&a 1, J !ub 4 o&nac&a 2, 5 !ub K rwna si( 3*
K66 H %r&yjmujc, $e rac&ej nie ku%is& %oje#ync&ej 66Hciennej kostki, b(#&ies&
musia' %os'ugiwa" si( #woma kostkami K6 !ub #wa ra&y r&uca" je#n K6* 0o&wo!i ci
to na u&yskanie wyniku o# 11 #o 66* 6&u" naj%ierw K6 #!a #&iesitek H wynik 4 to 40,
6 to 60 it#* +ast(%nie r&u" kostk #!a je#noci H tak wi(c wynik 4 to 04, 6 to 06 it#*
Ie$e!i na obu kostkac) wy%a#nie 6, b(#&ie to o&nac&a" wynik 66*
- -r rz ze er rz zu ut ty y9 9
:#ar&a si(, $e &asa#y %o&wa!aj na przerzut kostkami* /)o#&i #ok'a#nie o
to, co sugeruje na&wa tej c&ynnoci - na!e$y w&i" kostki, ktre ma si(
&amiar %r&er&uci" i r&uci" nimi %onownie* 5ynik u&yskany %o#c&as
przerzutu !ic&y si( nawet, je!i jest gors&y o# wyniku u&yskanego w
%ierws&ym r&ucie, a $a#na kostka nie mo$e &osta" %r&er&ucona wi(cej ni$
ra&, nie&a!e$nie o# 9r#'a & jakiego %oc)o#&i %rawo #o %r&er&utu*
+a!e$y &auwa$y", $e %r&er&ut 2K6 o&nac&a w&i(cie obu kostek i
wykonanie %onownego r&utu obiema kostkami, a nie ty!ko je#n & nic)*
Lotyc&y to rwnie$ r&utu 3K6, 4K6 it#*
) )o os st tk ka a 7 7r rt ty y" "e er ry yj js sk ka a ? ? ) )o os st tk ka a @ @o oz zr rz zu ut tu u9 9
5 WARHEIM FS u$ywa si( #wc) kostek s%ecja!nyc). Kostki Artyleryjskiej
2o&nac&onej 2, 4, 6, 8, 10 ora& symbo!em NIEWYPAU!3 i Kostki Rozrzutu 2o&nac&onej
symbo!ami str&a'ek ora& TRAFIENIA!3* 7ostki te stosuje si( #o ro&%atrywania
efektw wystr&a'w r$nyc) mac)in wojennyc), takic) jak #&ia'a c&y kata%u!ty*
=mies&c&one na kostkac) symbo!e s%ecja!ne re%re&entuj w gr&e c&ynnik
szczcia i pecha* 5 #a!s&ej c&(ci %o#r(c&nika na&ywa si( je o#%owie#nio TRAFIENIE!
i NIEWYPA!* 0oni$ej %r&e#stawiono ic) symbo!e.
5 5o os so ow we e u us st ta a" "a an ni ie e k ki ie er ru un nk ku u9 9
/&asem &asa#y wymagaj !osowego usta!enia kierunku* +a!e$y wykona"
r&ut Kostk Rozrzutu i u$y" kierunku wska&anego %r&e& str&a'k(* Ie!i
wy%a#nie TRAFIENIE!, na!e$y u$y" str&a'ki %r&y symbo!u, by usta!i"
kierunek*
% %& &! !w we ek k ? ? p pa ap pi ie er r9 9
E(#&ie %otr&ebny, by &a%isa" ws%'c&ynniki mo#e!i & uw&g!(#nieniem s&c&eg'w
#otyc&cyc) %os&c&eg!nyc) bohaterw i stronnikw, ic) broni, ewentua!nyc)
magic&nyc) %r&e#miotw i innyc) informacji*
: :o od de e" "e e9 9
1rac& musi %osia#a" wystarc&ajc !ic&b( mo#e!i o#%owie#niej rasyMty%u, ktre b(#
re%re&entowa'y %ostacie na!e$ce #o #ru$yny* S&c&eg'w na temat %otr&ebnyc)
mo#e!i, wyg!#u i ro#&aju %referowanego u&brojenia mo$na #owie#&ie" si( &
ROZDZIAU ! DRU"YNY* 7a$#a #ru$yna wa!c&y w okre!ony s%osb - niektre
%referuj wa!k( #ystansow inne #$ #o &warcia* 1rac&, wybierajc #ru$yn(, ktr
c)ce %rowa#&i", %owinien wybra" tak, ktra o#%owia#a mu sty!em gry !ub tak,
ktra %obu#&a jego wyobra9ni(* Lobrym s%osobem jest tak$e wybranie tej #ru$yny,
ktrej mo#e!e %o#obaj si( najbar#&iej*
S St t! !& &9 9
Lo ro&grywania wi(ks&oci scenarius&y %otr&ebny b(#&ie st', ktry w ostatec&noci
&ast%i" mo$e ka$#a stabi!na, %o&ioma %owier&c)nia* Lobrym %omys'em jest u$ycie
starego %r&eciera#'a !ub koca, aby &abe&%iec&y" st' %r&e# &a#ra%aniami i
&abru#&eniami* +iektr&y grac&e robi s%ecja!ne b!aty #o gry & %'yty wirowej !ub
innego materia'u, ktre s ustawiane na norma!nym sto!e, aby %owi(ks&y" obs&ar gry*
/oko!wiek &ostanie u$yte, na!e$y mie" %ewno", $e kwa#rat o wymiarac) 4NO4N 2120
cm O 120 cm3 b(#&ie i#ea!ny niema! na ka$# %otyc&k(*
T Ta a m ma a m mi ie er rn ni ic cz za a9 9
Lo mier&enia o#!eg'oci %otr&ebna b(#&ie tama miernic&a & %o#&ia'k w ca!ac) a!bo
%ara %!astikowyc) miarek*
: :i ie er rz ze en ni ie e9 9
0o#c&as ro&grywek WARHEIM FS o#!eg'oci na sto!e mo$na mier&y"
#o%iero %o &a#ek!arowaniu c&ynnoci* +ie wo!no, na %r&yk'a#, &mier&y"
&asi(gu i #o%iero %9niej &a#ek!arowa", $e c)ce si( str&e!i"* +aj%ierw na!e$y
&a#ek!arowa", $e wybrany mo#e! str&e!a & broni dystansowej #o wybranego
ce!u, a #o%iero %9niej wo!no &mier&y" o#!eg'oci #&ie!ce wybrane
mo#e!e* 1rac& ma %ec)a, je!i wybrany %r&e& niego ce! &naj#uje si( %o&a
&asi(giem str&e!ajcego mo#e!u*
W Wz zo or rn ni ik ki i9 9
:ioni(cia okre!onyc) stwor&e, takic) jak smoki, a tak$e wystr&a'y niektryc)
mac)in wojennyc) ora& #&ia'anie niektryc) c&arw wymaga &astosowania
w&ornikw, ktre wy&nac&aj %o!e ra$enia* 5 gr&e wyst(%uj tr&y w&orniki. wzornik
pomienia w ks&ta'cie '&y i #wa okrge wzorniki o re#nicy 3# i 5#*
6 6n na ac cz zn ni ik ki i9 9
:nac&niki %omagaj &a%ami(ta" r&ec&y #&iejce si( na sto!e* 1rac& mo$e &aws&e
&a%isywa", ktra %osta" jest ukryta, %osia#a skarb, c&y %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej
F=648 a!bo 1P=0@A8, a!e &nac&niki nie &amiecaj %ami(ci i %r&ys%ies&aj gr(* 0oni$ej
%oka&ano %r&yk'a#y &nac&nikw, ktre na!e$y skserowa" i %r&yk!ei" na karton*

W
W
N
J
a
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$ S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 10 0 S S t t r r o o n n a a
W Ws sp p! !& &c cz zy yn nn ni ik ki i9 9

wiecie WARHEIM FS s%otka" mo$na wie!e r$nego ty%u
wojownikw, %oc&ws&y o# !u#&kic) najemnikw, fanatyc&nyc)
'owcw c&arownic, #umnyc) 7rasno!u#w, a na o%(tanyc) %r&e&
#emony ku!tystac) sko,c&yws&y* +ietru#no tu rwnie$ o inne
stwor&enia, niektre #osy" ma'e jak c)o"by 1ob!iny, inne #u$e jak
wiec&nie g'o#ne @gry, c&y s%ragnione krwi >inotaury* Ey uw&g!(#ni" te r$nice w
gr&e, istnieje #&iewi(" ws%'c&ynnikw, o%isujcyc) ic) r$ne cec)y, &arwno te
fi&yc&ne jak i menta!ne* 7a$#y &e ws%'c&ynnikw %r&yjmuje &wyk!e warto" &
%r&e#&ia'u o# 0 #o 10 %unktw*
SZY%KO&' (SZ)
5s%'c&ynnik SZY%KO&' okre!a !ic&b( ca!i, ktr stwor&enie mo$e %okona" w
c&asie je#nej tury w &wyk'yc) warunkac)* 0r&yk'a#owo c&'owiek o ws%'c&ynniku
SZY%KO&' rwnym 4 2SZ 43 mo$e si( %orus&y" o 4#, o i!e c)ce si( %orus&y" o
maksyma!ny mo$!iwy #ystans* 7o, %orus&a si( #wukrotnie s&ybciej, a wi(c ma S* 8*
WA+KA WR,-Z (WW)
5s%'c&ynnik okre!a, jak &namienity i bieg'y jest wojownik w s&tuce wa!ki sw
broni, tu#&ie$ jak bar#&o &aciek'y i krwio$erc&y jest na%otkany %otwr* 4m wy$s&a
warto" ws%'c&ynnika, tym 'atwiej trafi" %r&eciwnika w wa!ce wr(c&* 0r&eci(tny
c&'owiek ma WW 3, %o#c&as g#y &a%rawiony w bojac) ka%itan mo$e mie" WW 4,
WW 5, a nawet wi(cej!
UMIE.,TNO&-I STRZE+E-KIE (US)
5s%'c&ynnik okre!a s&ans( trafienia %o#c&as str&e!ania & broni &asi(gowej, takiej jak
'uk c&y mus&kiet* 4m wy$s&a warto" ws%'c&ynnika, ty' 'atwiej #anej istocie trafi"
%o#c&as str&e!ania* 0r&eci(tny c&'owiek ma US 3, natomiast bystrooki D!f US 5*
+iektre %otwory #ys%onuj natura!n broni, ktrej mo$na u$ywa" na o#!eg'o"
2mog %!u" ja#em na %r&yk'a#3 - ws%'c&ynnika US u$ywa si(, by okre!i", c&y u#a'o
im si( trafi" c&y te$ nie*
SIA (S)
5s%'c&ynnik okre!a si'( istoty* 5yjtkowo mi&erne stwor&enie mo$e mie" warto"
ws%'c&ynnika SIA rwn 1, %o#c&as g#y %ot($ny gigant ma S 6* 5i(ks&o" <u#&i
ma S 3* SIA okre!a, jak mocno istota %otrafi u#er&y", a co &a tym i#&ie, jak 'atwo
mo$e &rani" %r&eciwnika, ktrego trafi'a*
WYTRZYMAO&' (WT)
5s%'c&ynnik okre!a o#%orno" istoty na fi&yc&ny b! c&y &ranienia i o#&wiercie#!a
wytr&yma'o" cia'a, futra c&y te$ skry stwor&enia* 4m istota o#%orniejs&a, tym 'atwiej
jej &nie" ciosy wroga* 0r&eci(tny c&'owiek ma WT 3, stwor&enia takie jak #r&ewiec
#&i(ki twar#emu, &#rewnia'emu cia'u - WT 6!
"YWOTNO&' ("W)
5s%'c&ynnik okre!a, i!e ran mo$e otr&yma" #ana istota &anim umr&e, b#9 te$
kie#y o#niesione %r&e& ni rany b(# na ty!e #otk!iwe, $e uniemo$!iwi jej #a!s&
wa!k(* 5i(ks&o" <u#&i i stwor&e, wie!koci <u#&i ma ws%'c&ynnik "W rwny 1*
0otwory i #owia#c&eni bohaterowie mog c&(sto %r&etr&yma" ki!ka ran, ktre #!a
mniejs&ego stwor&enia &ako,c&y'yby si( mierci - maj wi(c "W 2, "W 3, "W 4
b#9 wi(cej*
INI-.ATYWA (I)
5s%'c&ynnik okre!a s&ybko" reakcji okre!onej istoty* Stwor&enia o niskiej wartoci
ws%'c&ynnika INI-.ATYWA 2jak @rkowie o I 23 s %owo!ne i nie&#arne, %o#c&as
g#y istoty o wysokiej wartoci ws%'c&ynnika 2na %r&yk'a# D!fowie o I 53 s s&ybs&e i
bar#&iej &winne* 0r&eci(tny c&'owiek ma I 3* 0o#c&as wa!ki wr(c& ws%'c&ynnik
INI-.ATYWA #ecy#uje o ko!ejnoci &a#awania ciosw, &go#nie & &asa#, $e istota
s&ybs&a atakuje %ierws&a*
ATAKI (A)
5s%'c&ynnik okre!a !ic&b( ciosw jak istota mo$e wykona" %o#c&as wa!ki wr(c&*
5i(ks&o" wojownikw i stwor&e, ma warto" ws%'c&ynnika ATAKI rwn 1*
:#ar&a si( je#nak, $e e!itarni najemnicy, %otwory b#9 bohaterowie mog atakowa" ki!ka
ra&y i maj A 2, A 3 !ub wi(cej*
-E-HY PRZYW/D-ZE (-P)
5s%'c&ynnik okre!a %o&iom o#wagi, &#ecy#owania i o%anowania istoty* +iska
warto" ws%'c&ynnika okre!a stwor&enia tc)r&!iwe i nie&#yscy%!inowane! <u#&ie
maj -P 7, ktre o#%owia#a %r&eci(tnemu %o&iomowi ws%'c&ynnika, %o#c&as g#y
warto" ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE tc)r&!iwyc) nocnyc) 1ob!inw
wynosi ty!ko 5*

W Ws sp p! !& &c cz zy yn nn ni ik ki i n na a p po oz zi io om mi ie e 0 09 9
+iektre stwor&enia maj okre!one ws%'c&ynniki na %o&iomie 0 2c&asami %o#ane w
formie my!nika 0 3, co o&nac&a, $e nie maj mo$!iwoci skor&ystania & tej &#o!noci*
: regu'y #otyc&y to &#o!noci u$ywania broni str&e!eckiej, a wi(c maj US 0,
oc&ywicie taka sytuacja mo$e #otyc&y" rwnie$ innyc) ws%'c&ynnikw*
0r&yk'a#owo niektre stwor&enia c&y te$ machiny wojenne nie #ys%onuj mo$!iwoci
ATAKU 2A 03*
Ie!i stwor&enie !ub obiekt ma ws%'c&ynnik WW na %o&iomie 0, to nie ma
mo$!iwoci broni" si( %o#c&as wa!ki wr(c&, co & ko!ei o&nac&a, $e ka$#y cios w nie
wymier&ony trafia automatyc&nie*
Ie!i w jakimko!wiek momencie, ktry &e ws%'c&ynnikw. SIA,
WYTRZYMAO&' !ub "YWOTNO&' &ostan obni$one #o 0 b#9 %oni$ej 0, c&y to w
wyniku #&ia'ania magii, c&y &asa#y s%ecja!nej, mo#e! &ostaje u&nany &a yczony z
akcji! - obok mo#e!u na!e$y umieci" o#%owie#ni &nac&nik*
C Ch ha ar ra ak kt te er ry ys st ty yk ka a m mo od de e" "u u9 9
7a$#a %osta" w WARHEIM FS ma okre!on c)arakterystyk(, ktra okre!a wartoci
%os&c&eg!nyc) ws%'c&ynnikw* 0oni$ej %r&e#stawiono %r&yk'a#owe
c)arakterystyki c&'owieka i @rka*
RASA! SZ WW US S WT "W I A -P
@rk 4 J J J 4 1 2 1 7
RASA! SZ WW US S WT "W I A -P
/&'owiek 4 J J J J 1 J 1 7
Iak wi#a" @rk i c&'owiek s #o siebie %o#obni %o# wie!oma w&g!(#ami 2%r&ynajmniej
je!i c)o#&i o &asa#y gry3* 0orus&aj si( & je#nakow %r(#koci SZ 4, maj takie same
ws%'c&ynniki WA+KA WR,-Z i UMIE.,TNO&-I STRZE+E-KIE, co o&nac&a, $e
%o# tym w&g!(#em s sobie rwni w wa!ce*
>aj tak sam warto" ws%'c&ynnika SIA, wi(c &a#aj ciosy & je#nakow
moc* +atomiast je!i i#&ie o ws%'c&ynnik WYTRZYMAO&', @rk jest !e%s&y -
warto" ws%'c&ynnika 4 w %orwnaniu #o 3 w %r&y%a#ku c&'owieka* +ie jest to
&nac&na r$nica, a!e o&nac&a, $e @rk jest bar#&iej o#%orny na ciosy, co #aje mu
%r&ewag( w wa!ce wr(c&*
@bie istoty maj 1 %unkt "W, co stanowi norm( #!a stwor&e, wie!koci
c&'owieka* @rk %r&egrywa je!i i#&ie o ws%'c&ynnik INI-.ATYWY* +ie jest to
&nac&ca wa#a, !ec& o&nac&a, $e %o#c&as wa!ki wr(c& %raw#o%o#obnie to c&'owiek
b(#&ie atakowa' jako %ierws&y*
0r&e#stawicie!e obu ras maj i#entyc&n warto" ws%'c&ynnika -E-HY
PRZYW/D-ZE na %o&iomie rwnym 7, &b!i$onym #o re#niej*
0owy$s&e %r&yk'a#y s ty%owymi c)arakterystykami c&'owieka i @rka* 0o
ki!ku bitwac) ro&egranyc) & innymi grac&ami, %ostacie na!e$ce #o #ru$yny b(#
stawa'y si( !e%s&e, a ic) ws%'c&ynniki b(# si( &wi(ks&a"* 5s&ystkie te &miany b(#
&a%isywane na KAR-IE DRU"YNY &naj#ujcej si( na ko,cu tej ksi$ki 2&osta'o to
wyt'umac&one w #a!s&ej c&(ci %o#r(c&nika3* +a tym eta%ie, grac&owi %owinna
wystarc&y" wie#&a, #o c&ego s'u$ ws%'c&ynniki i jakie s ic) wartoci*
@ @z zu ut t n na a o oc ch hr ro on n' '9 9
6&uty na oc)ron( 2c&(sto na&ywane %o %rostu "chron3 #aj stwor&eniu s&ans(
unikni(cia skutkw ciosu c&y str&a'u* 5i(ks&o" stwor&e, ma %rawo #o r&utw na
"chron, ktre o%iera si( na ro#&aju %ancer&a, ktry je c)roni, a to & ko!ei o&nac&a, $e
ic) "chrona mo$e by" %o%rawiona, je!i wy%osa$y" je w !e%s& &broj(* 1a#&i
Ias&c&uro!u#&ie i inne stwor&enia mog mie" twar# skr( a!bo c)itynowy %ancer&,
ktry &a%ewnia im #o#atkow oc)ron( w %ostaci r&utu na "chron #ancerza g#y$ maj
Quskowat skrR*
6&ut na "chron #ancerza o&nac&a, $e na!e$y wykona" r&ut K6 starajc si(
u&yska" wynik rwny b#9 wy$s&y o# wartoci %osia#anej "chrony #ancerza*
0r&yk'a#owo, je!i stwor&enie ma "chron #ancerza na 4G, to mo$e w &wyk'yc)
warunkac) unikn" &ranienia, u&yskujc 4 b#9 wi(cej %o#c&as r&utu kostk*
+iektre mo#e!e c)roni magia b#9 te$ sama natura, ktra ob#ar&y'a ic)
wyjtkow o#%ornoci* Stwor&enia te #ys%onuj "chron $agiczn, s%ecja!n
oc)ron, ktra mo$e ic) obroni" %r&e# niema!$e ka$#ym ty%em obra$e,* Iej
#&ia'anie &ostanie wyjanione %9niej*
T Te es st to ow wa an ni ie e w ws sp p! !& &c cz zy yn nn ni ik k! !w w9 9
0o#c&as ro&grywania scenarius&a mo#e! mo$e &osta" &mus&ony #o %r&e%rowa#&enia
testu ktrego &e swyc) ws%'c&ynnikw* 8by &#a" test na!e$y r&uci" &a mo#e! K6 i
u&yska" wynik rwny b#9 ni$s&y ni$ warto" testowanego ws%'c&ynnika* +a!e$y
&wrci" uwag(, $e wyr&ucenie 6 o&nac&a, $e mo#e!owi nie u#a'o si( &#a" testu
nie&a!e$nie o# wartoci testowanego ws%'c&ynnika i mo$!iwoci jego mo#yfikacji, a 1
&aws&e o&nac&a sukces, nie&a!e$nie o# majcyc) &astosowanie mo#yfikatorw* Ie$e!i
mo#e! &mus&ony jest #o %r&e%rowa#&enia testu ws%'c&ynnika o wartoci 0 to
automatyc&nie nie &#aje testu*
T Te es st ty y C Ce ec ch h - -r rz zy yw w! !d dc cz zy yc ch h9 9
5 %orwnaniu #o innyc) testw, testowanie ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE
o#bywa si( inac&ej* 5 %r&y%a#ku testu -E-H PRZYW/D-ZY-H na!e$y wykona"
r&ut 2K6* Ie$e!i u&yskany wynik jest rwny b#9 mniejs&y o# ws%'c&ynnika -E-HY
PRZYW/D-ZE to test jest &#any* +a!e$y je#nak %ami(ta", $e w WARHEIM FS wynik
11 !ub 12 w tecie -E-HY PRZYW/D-ZE &aws&e o&nac&a nie%owo#&enie,
nie&a!e$nie o# mo#yfikatorw #o r&utu, c&y wartoci ws%'c&ynnika -E-HY
PRZYWD/D-ZE*
W
) )o o c ci i n na a s sz zt to or rc c9 9
:#ar&y si( wie!e ra&y, $e kostka &ako,c&y swj ruc), nie !e$c %'asko na sto!e, a!e
&ak!inuje si( na e!emencie terenu a!bo o%r&e na %o#stawce mo#e!u* Stojce na
s&torc koci s nieco #enerwujce i c&(sto %ojawiaj si( w tyc) najwa$niejs&yc)
r&utac)* +aj!e%s& meto# ra#&enia sobie & ko"mi na s&torc jest %r&er&ucenie ic)
kie#y u&yskany wynik nie jest %ewny* +iektr&y grac&e wo! %r&er&uca" ws&ystkie
kostki, ktre nie !e$ %'asko H unikajc w ten s%osb subiektywnej oceny H a!bo
e!iminuj %rob!em, starajc si( wykonywa" ws&ystkie r&uty na %'askiej %owier&c)ni*
* *i ie ez zm mo od dy y, ,i ik ko ow wa an ny yA A9 9
+iektre &asa#y o#wo'uj si( #o Qnie&mo#yfikowanegoR r&utu kostkami - c)o#&i
tu o orygina!ny wynik r&utu kostkami, be& uw&g!(#nienia jakic)ko!wiek
mo#yfikatorw, ktre mog mie" &astosowanie* 5arto &a%ami(ta" to wyra$enie,
biorc %o# uwag(, $e w &asa#ac) wyst(%uje ki!ka mo#yfikatorw wyniku r&utu
kostkami, a c&asami %otr&ebny jest %o %rostu wynik r&utu 2be& mo#yfikacji3, a nie
ostatec&ny wynik r&utu kostkami 2%o mo#yfikacjac)3*

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

11 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 12 2 S S t t r r o o n n a a
: :o od de e" "e e9 9

ARHEIM FS umo$!iwia grac&om ro&egranie potyczki, w ktrej
uc&estnic& dru%yny sk'a#ajce si( & bohaterw, stronnikw a tak$e
potworw i machin wojennych* Lo grac&y &atem, jako #o #ow#cw
w'asnyc) si', na!e$y &na!e&ienie naj!e%s&ego s%osobu na
wykor&ystanie swyc) %o#w'a#nyc) w ce!u osigni(cia &wyci(stwa*
+a dru%yn sk'a#a" si( b(#&ie &wyk!e ki!ka mo#e!i 2kawaleryjskich b#9 pieszych3
#&ia'ajcyc) ws%!nie*
T Ty yp py y m mo od de e" "i i9 9
>o#e!e maj r$ne mo$!iwoci, co %o&wa!a wyr$ni" wr# nic) okre!one ty%y* Ie!i
&asa#y o#nos& si( %r&yk'a#owo #o piechoty, to ws&ystkie je#nostki, ktre &a!ic&aj si(
#o tej kategorii mus& #&ia'a" &go#nie & tymi w'anie &asa#ami*
- -i ie ec ch ho ot ta a9 9
0o# na&w piechoty ro&umie" na!e$y ws&ystkie mo#e!e %ies&e* >o#e!e %iec)urw s
&wyk!e osa#&one na kwa#ratowyc) %o#stawkac) o boku 20, 25 b#9 40 mm*
) )a aw wa a" "e er ri ia a9 9
Aermin kawaleria obejmuje je9#9cw #osia#ajcyc) stwor&e, wie!koci konia, ktryc)
warto" ws%'c&ynnika "YWOTNO&' wynosi 1* >o#e!e takie osa#&one s na tak
&wanej kawaleryjskiej %o#stawce o wymiarac) 25O50 mm* 7awa!eria #&ia'a w
wi(ks&oci w ten sam s%osb, jak mo#e!e %iec)oty* 0ona#to, mo#e! kawa!eryjski jest
we ws&ystkic) as%ektac) traktowany jako %oje#ync&y mo#e! i je$e!i w trakcie
ro&grywki kawa!er&ysta &ostaje yczony z akcji! tak$e mo#e! wier&c)owca u&naje si(
&a yczony z akcji!* 5 %r&y%a#ku mo#e!i kawa!eryjskic) niema! &aws&e 2%o&a
wyra9nie &a&nac&onymi wyjtkami3 u$ywa si( ws%'c&ynnikw -E-HY
PRZYW/D-ZE, WYTRZYMAO&' i "YWOTNO&' je9#9ca*
: :a ac ch hi in ny y w wo oj je en nn ne e9 9
$achiny wojenne to wie!kie, %owo!ne i siejce &nis&c&enie ur&#&enia, takie jak #&ia'o,
kata%u!ta c&y ba!ista* >ac)ina wojenna wymaga &wyk!e tr&ec) b#9 wi(cej mo#e!i
stanowicyc) wys&ko!on obs'ug(*
@ @y yd dw wa an ny y ? ? - -o ow wo oz zy y9 9
6y#wan i %owo&y to ko'owe we)iku'y wojenne cigni(te %r&e& konie b#9 inne
stwor&enia, %owo$ony %r&e& u&brojonyc) %o &(by wo9nicw* :wyk!e ry#wany i
%owo&y osa#&one s na tak &wanej rydwanowej %o#stawce o wymiarac) 50O100 mm*
- -o ot tw wo or ry y9 9
Stwor&enia takie jak )y#ry, giganty, gryfy c&y smoki na&ywane s %otworami* +a og'
osa#&one s na %o#stawkac) 50O50 mm* +iektre stwory mog s'u$y" &a
wier&c)owce #!a %ot($nyc) bohaterw tu#&ie$ by" %rowa#&one #o bitwy %r&e&
%oskramiac&y*
- -o o" "e e w wi id dz ze en ni ia a9 9
#ole widzenia okre!a to, co mo#e! widzi* 0otr&eba usta!enia pola widzenia mo#e!u &#ar&a
si( bar#&o c&(sto* >o#e! musi widzie& %r&eciwnika, ktrego &amier&a &aatakowa", c&y
to &a %omoc broni dystansowej c&y w wa!ce wr(c&*
+a %oc&tku ka$#ej fa&y, mo#e! mo$e si( #owo!nie obrci"* 0r&yjmuje si(, $e
mo#e! w WARHEIM FS mo$e wykonywa" c&ynnoci i reagowa" na to co ma je#ynie
& %r&o#u !ub & boku, mo#e!e nie wi#& #o ty'u* Ie!i %osta" &ostanie &aatakowana o#
ty'u, nie mo$e kor&ysta" & cec)y or($a 086=IS/;, "chrony #ancerza jak &a%ewnia
A86/:8 c&y 085TU natomiast w ramac) reakcji na szar% nie mo$e sta& B strzela&*
+a !inii w&roku mo#e!u, %omi(#&y nim samym, a %otencja!nym ce!em, mo$e
&na!e9" si( co, co ogranic&a wi#oc&no"* L!atego te$ mo#e!e i e!ementy scenerii %o!a
bitwy, &naj#ujce si( mi(#&y mo#e!em a jego ce!em, mog %r&es'ania" pole widzenia*
+ +" "e em me en nt ty y t te er re en nu u p pr rz ze es s& &a an ni ia aj j c ce e p po o" "e e w wi id dz ze en ni ia a9 9
/)o", obserwujc nas&e &miniatury&owane %o!e bitwy & gry, nie mo$emy tego
#ostr&ec, to musimy %ami(ta", $e tak jak ic) o#%owie#nicy w %raw#&iwym $yciu nie
s w stanie wi#&ie" %r&e& w&gr&a c&y $ywo%'oty, tak nas&e mo#e!e nie b(# wi#&ie"
%r&e& re%re&entujce je w gr&e makiety terenu*
Iako $e tru#no w tym miejscu uw&g!(#ni" ws&ystkie mo$!iwe ro#&aje terenw,
nie mo$na #efinitywnie stwier#&i", ktre & e!ementw b(# %r&es'ania'y pole widzenia
mo#e!u* 1rac&e b(# musie!i ro&str&ygn" to sami, kierujc si( %r&y tym
nast(%ujcymi wska&wkami*
+aj'atwiejs&a meto# s%raw#&enia, c&y mo#e! wi#&i, jest %oc)y!enie si( na#
sto'em i %r&yj(cia pola widzenia mo#e!u*
5 5a as sy y9 9
5 g'b !asu mo$na &ajr&e" je#ynie na 2#* :atem, je$e!i mo#e! &naj#uje si( w !esie w
o#!eg'oci #o 2# o# jego skraju, mo$na go &obac&y", a i on sam wi#&i* Ie$e!i &naj#uje
si( #a!ej ni$ 2# o# skraju !asu, to nie mog go &obac&y" mo#e!e &naj#ujce si( %o&a
!asem, a!e je#noc&enie i on nie mo$e ic) &obac&y"* Ie$e!i &arwno mo#e! jak i jego
ce! &naj#uj si( wewntr& !asu, to &asi(g ic) w&roku &ostaje ogranic&ony #o 2#, c&y!i
maksyma!nego pola widzenia wewntr& !asu*
5 WARHEIM FS mo#e!e !asw %r&yjmuj &wyk!e %osta" ki!ku #r&ew
osa#&onyc) na %o#stawie* :#ar&y" si( &atem mo$e, $e %r&e& %r&estr&e, mi(#&y
#r&ewami u#a si( &obac&y" mo#e!, &naj#ujcy si( %o #rugiej stronie !asu* 1rac&e
%owinni &a'o$y", $e ca'a %o#stawka !asu jest %okryta #r&ewami tak wysokimi, jak
najwy$s&e #r&ewo na %o#stawce i $e ca'y obs&ar wy&nac&ony %r&e& granice !asu
%r&es'ania pole widzenia*
: :o od de e" "e e p pr rz ze es s& &a an ni ia aj j c ce e p po o" "e e w wi id dz ze en ni ia a9 9
>o#e!e, c&y to s%r&ymier&one c&y wrogie %r&es'aniaj pole widzenia* : tego te$
%owo#u s%r&ymier&one mo#e!e stojce na linii ognia mog &as'ania" wrogie mo#e!e,
nara$ajc si( tym samym na %ostr&a' %r&e& sojus&nic&e je#nostki*
:asa#a nie #otyc&y mo#e!i, ktre %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej L=U; /D<, a
ktre stoj &a mo#e!ami norma!nyc) ro&miarw* L=UD /D<D wi#& &&a mo#e!i, ktre
L=U;>4 /D<8>4 nie s* L&ia'a to rwnie$ w #rug stron(, L=UD /D<D s wi#oc&ne
#!a %ostaci stojcyc) &a sojus&nic&ymi mo#e!ami*
+a!e$y &auwa$y", i$ nie o&nac&a to, i$ L=UD /D<D maj %rawo szar%owa& %r&e&
stojce im na #ro#&e mo#e!e, g#y$ te ostatnie nie %o&wo!i'yby %o %rostu #a" si(
stratowa" wie!kiemu stwor&eniu*
- -o oz zy yc cj je e n na a w wz zn ni ie es si ie en ni ia ac ch h ? ? p pi i' 't tr ra ac ch h9 9
5&niesienia i %i(tra s wa$nymi, strategic&nymi %o&ycjami, ktre %o&wa!aj na
%r&eg!# ca'ego %o!a bitwy* Laje to mac)inom wojennym i str&e!com #oskona'
s%osobno" #o %rowa#&enia ostr&a'u* Aaktyc&ne wykor&ystanie w&niesie, i
bu#ynkw %r&e& ka%itana &#ecy#uje o &wyci(stwie b#9 %ora$ce w wie!u bitwac)*
0o&ycja na w&niesieniuM%i(tr&e umo$!iwia %ostaci str&e!anie 2a!e te$ mo$e si(
ona sta" ce!em ostr&a'u3 #o mo#e!i, ktre nie &naj#uj si( na w&niesieniu, w taki sam
s%osb, jak to o%isano w %r&y%a#ku L=U;/C /D<V5* @&nac&a to rwnie$, $e
mo#e!e stojce &a s%r&ymier&onymi %ostaciami mog str&e!a" w mo#e!e stojce wy$ej
be& nara$ania sojus&nikw na %r&y%a#kowe &ranienie*
5 %r&y%a#ku, g#y %o!e wi#&enia %ostaci ustawionej na w&niesieniuM%i(tr&e
jest ogranic&one %r&e& e!ementy terenu takie jak !asy, bu#ynki c&y inne w&niesienia,
na!e$y %oc)y!i" si( na# sto'em i %r&yjmujc %o!e wi#&enia mo#e!u usta!i", co wi#&
mo#e!e stojce na w&niesieniuM%i(tr&e* @&nac&a to najc&(ciej, $e %ostacie b(#
wi#&ie" na# mniejs&ymi %r&es&ko#ami &naj#ujcymi si( na %o&iomie sto'u* /i($ko o
bar#&iej %recy&yjne wska&wki, g#y$ %r&ygotowywane %r&e& grac&y makiety terenu
r$ni si( &nac&nie %o# w&g!(#em ro&miarw i ks&ta'tw* :wyk!e #obrym
ro&wi&aniem jest %r&e#yskutowanie & %r&eciwnikiem %r&e# gr, jak b(#
ro&str&ygane s%ory #otyc&ce pola widzenia w r$nyc) sytuacjac)*
: :i ie er rz ze en ni ie e o od d" "e eg g& &o o c ci i9 9
@#mier&ajc o#!eg'o" mi(#&y #woma mo#e!ami na!e$y ka$#ora&owo %os'u$y" si(
tam miernic&, !inijk tu#&ie$ innym nar&(#&iem, ktre %o&wo!i &mier&y" o#!eg'o"
mi(#&y %o#stawkami mo#e!i* @#!eg'o" mi(#&y mo#e!ami a innymi obiektami
mier&ona jest &aws&e o# najb!i$s&ej kraw(#&i je#nej %o#stawki #o najb!i$s&ej kraw(#&i
#rugiej %o#stawki*
>o$e si( c&asem &#ar&y", $e &asa#y &mus&aj mo#e! #o wykonania ruc)u
w%rost w kierunku innego mo#e!u !ub innego obiektu na %o!u bitwy* 5 takim
%r&y%a#ku na!e$y %r&e%rowa#&i" umown !ini( %omi(#&y ro#kiem mo#e!u a jej
ce!em i %orus&y" je#nostk( w&#'u$ tej !inii o !ic&b( ca!i rwn usta!onemu #ystansowi*
W
* *a aj jw wa a. .n ni ie ej js sz za a z za as sa ad da a9 9
5 gr&e tak skom%!ikowanej jak WARHEIM FS na%otka" mo$na wie!e sytuacji,
ktre nie s o%isane %r&e& &asa#y, b#9 te$ nie mo$na o#na!e9" strony &
o#%owie#ni &asa#* +awet je!i &asa#a jest &nana, &#ar&y" si( mo$e, $e grac&e nie
b(# &ga#&a" si( co #o jej inter%retacji c&y &astosowania w gr&e*
+ikt nie &amier&a traci" cennego c&asu gry na k'tnie, wi(c na!e$y
%r&ygotowa" si( na u&asa#nienie inter%retacji tu#&ie$ &na!e&ienie innego wyjcia &
sytuacji* Ie$e!i oka$e si( je#nak, $e grac&e nie mog #oj" #o %oro&umienia co #o
&astosowania okre!onej &asa#y, mo$na r&uci" kostk K6, by usta!i" inter%retacja
ktrej &e stron b(#&ie obowi&ywa'a #o ko,ca potyczki H 113, #ecy#uje %ierws&y &
grac&y, 42, #ecy#uje #rugi & grac&y* 0o &ako,c&eniu gry grac&e mog s%okojnie
wrci" #o %rowa#&onej #yskusji !ub &weryfikowa" swoj inter%retacj( na forum
internetowym AZY+IUM.3OT.P+, by jes&c&e !e%iej stosowa" &asa#y*

0 0u uc ch h g gr ry y9 9
1rac&e s&ybko &#a#& sobie s%raw(, $e WARHEIM FS jest gr inn ni$ ws&ystkie,
w jakie #ot# gra!i* 5arto %ami(ta", $e &asa#y s je#ynie wy&nac&nikiem #o gry,
ktra s%rawi" ma grac&om %r&yjemno"* 5ygrana &a ws&e!k cen( jest mniej wa$na
o# tego, by obie strony 2a nie ty!ko &wyci(&ca3 #obr&e si( bawi'y* /o wi(cej,
WARHEIM FS stawia %r&e# grac&em wie!e wy&wa,* :a#aniem grac&a jest nie ty!ko
%r&estr&eganie &asa#, !ec& tak$e #o#awanie #o gry w'asnyc) %omys'w* 5i(ks&o"
uroku WARHEIM FS o%iera si( na #owo!noci i umownoci, ktra otwiera si(
%r&e# grac&ami i w'anie w takim #uc)u s%isano %oni$s&e &asa#y*

0 0a aj j m mu u p pa a" "e ec c
0r&e& !ata gry grac&e wi#&, & jak 'atwoci ic) %r&eciwnicy %o%e'niaj b'(#y %r&y
o#mier&aniu o#!eg'oci, ufni w swoj #ok'a#no"* 0raw#a jest taka, $e ws&yscy
grac&e o# c&asu #o c&asu %o%e'niaj tego ty%u b'(#y H taka nie&amier&ona
nie#ok'a#no" jest nieunikniona* +aj!e%s&ym ro&wi&aniem jest bycie tak
%recy&yjnym, jak to ty!ko mo$!iwe w %r&y%a#ku w'asnego mier&enia i
to!erancyjnym #!a nieumy!nyc) b'(#w %r&eciwnika, a tak$e w k!uc&owyc)
momentac) o#mier&anie o#!eg'oci &anim mo#e!e &ostan %orus&one, a kostki
r&ucone* @c&ywicie, je!i %r&eciwnik stara si( wykor&ysta" tego ty%u niecis'oci
%r&e& ca'y c&as, nie jest kim, & kim c)cia'oby si( &agra" %onownieW

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

13 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 14 4 S S t t r r o o n n a a
@ @u un nd da a9 9

WARHEIM FS %otyc&ka ro&grywa si( mi(#&y #woma 2!ub wi(cej3
wrogimi kom%aniami, ktre wykor&ystuj ca'o" swej si'y i
%r&ebieg'oci, by o#nie" &wyci(stwo* :magajcymi si( dru%ynami
komen#eruj L@5VL/;* @#%owia#ajcymi im mo#e!ami kieruje
grac&*
5 r&ec&ywistej bitwie wie!e r&ec&y #&ieje si( nara& i tru#no je#no&nac&nie
okre!i", jaki jest wynik wa!ki w okre!onym momencie* Eywa, $e !osy potyczki wa$ si(
w c&asie ca'ej wa!ki, w ko!ejnyc) s&ar$ac) to je#nej, to #rugiej strony, w ktryc)
wojownicy ryc&c & furii i $#&y krwi s%a#aj na swyc) wrogw* 0ot($ne machiny
wojenne ra$ wrogw mierciononymi %ociskami, a c)mary str&a' %r&yciemniaj
nies%okojne niebo*
L!a u%ros&c&enia w WARHEIM FS wir bitewny s%rowa#&ony &osta' #o
ro&grywania ko!ejnyc) run#, jak w s&ac)ac) c&y warcabac)*
7a$#a run#a sk'a#a si( & kom%!etnej tury ka$#ego grac&a, w ktryc) ka$#y &
nic) ro&grywa w'asn 'az rozpoczcia tury, 'az ruchu, 'az magii, 'az strzelania i 'az walki
wrcz* L!a &wi(&'oci termin tura gracza &osta' w niniejs&ym %o#r(c&niku skrcony #o
terminu tura* 1rac&e ro&grywaj tury na &mian(, #o%ki %otyc&ka si( nie sko,c&y*
5 ramac) tury gracza, c&ynnoci %o#ejmowane s &go#nie &e sta'ym
%or&#kiem - tak &wan sekwencj tury* 7a$#a tura gracza %o#&ie!ona jest na fa&y, w
ktryc) grac& wykonuje ruc) ws&ystkimi swoimi mo#e!ami, r&uca c&ary, str&e!a ora&
wa!c&y i tak #a!ej*
7ie#y na#c)o#&i tura gracza, ten musi %i!nowa" sekwencji tury i %ami(ta", ktr
c&(" tury aktua!nie ro&grywa* 1#yby grac&owi &#ar&y'o si( &a%omnie", %r&eciwnik
%owinien o tym %r&y%omnie"* Fa&y sk'a#ajce si( na tur(, ro&grywa si( w %o#anej
ni$ej ko!ejnoci* :anim %r&ej#&ie si( #o nast(%nej fa&y, ws&e!kie #&ia'ania &wi&ane &
ro&grywan fa& mus& &osta" &ako,c&one*
T Tu ur ra a - - , ,a az zy y9 9
1. FAZA ROZPO-Z,-IA TURY!
+a %oc&tku tury &asa#y w&ywaj c&(sto grac&a #o %r&e%rowa#&enia testw
c&y innyc) c&ynnoci* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw c)o#&i o testy psychologiczne
2omwione w ROZDZIA+E 3III! PSY-HO+O4IA3, tu#&ie$ c&ynnoci
wynikajcyc) & &asa# s%ecja!nyc) %r&y%isanyc) okre!onym rasom iM!ub
#ru$ynom, jak &asa#a 8+4>@:I4 u :ie!onoskryc)*
5 fa&ie rozpoczcia tury grac& wykonuje nast(%ujce c&ynnoci.
1. Dwentua!ny test ROZ%I-IA.
2. Dwentua!ny test 4ROZY.
3. Dwentua!ny test 4ODU KRWI.
4. Dwentua!ne testy 4UPOTY.
5. Dwentua!ne testy ANIMOZ.I.
6. 4nne 2wywo'ane &asa#ami s%ecja!nymi, c&arami it%*3*
2. FAZA RU-HU!
0o#c&as tej fa&y grac& mo$e &go#nie & &asa#ami %orus&y" swoje mo#e!e*
3. FAZA MA4II!
5 fa&ie magii magowie mog r&uca" &ak!(cia* 0e'ne &asa#y #otyc&ce magii
i r&ucania &ak!(" o%isano w ROZDZIA+E IIII! MA4IA - s one #o"
skom%!ikowane i nie ma %otr&eby &a%o&nawa" si( & nimi na samym
%oc&tku gry*
4. FAZA STRZE+ANIA!
0o#c&as tej fa&y grac& mo$e &go#nie & &asa#ami str&e!ania u$y" #owo!nej
%osia#anej broni dystansowej*
5. FAZA WA+KI WR,-Z!
0o#c&as tej fa&y ws&ystkie wa!c&ce wr(c& %ostacie ro&grywaj swoje wa!ki*
/ec) s&c&eg!n tej fa&y jest fakt, $e uc&estnic& w niej aktywnie obie
strony, a nie ty!ko ta, ktra ro&grywa bie$c tur*
% %d ds st t' 'p ps st tw wa a9 9
4stniej sytuacje, w ktryc) o#st(%uj( si( o# usta!onej sekwencji rundy* :amiast
we#'ug usta!onego %or&#ku, ro&grywa si( &#ar&enia w ko!ejnoci ic) wyst(%owania,
a grac&e mus& wykona" okre!one c&ynnoci je#noc&enie, nie&a!e$nie o# tego, #o
kogo na!e$y tura* :#ar&y" si( mo$e, $e #&ia'ania je#nego grac&a wywo'aj nag'e
%ojawienie si( b#9 uaktywnienie wyjtkowego ty%u %ostaci, c&y c)o"by s%rowokuj
nieoc&ekiwane &#ar&enie*
W
B Br ra ab bi ie e. .9 9
5 trakcie ro&grywania potyczek, mo#e!e na!e$ce #o wrogic) kom%anii b(# mia'y
oka&j( grabie%y, c&y!i obrabowania %okonanyc) %r&eciwnikw*
>o#e! bohatera, ktry w 'azie walki wrcz yczy z akcji! wrogiego bohatera !ub
stronnika 2a!e nie (ajemne "strze3 mo$e os&c&(#&i" $ycie %okonanego w &amian &a
oku%* :wyk!e mo#e!e staraj si( #obi" %r&eciwnika, a!e grac& mo$e %o#j" %rb(
%owstr&ymania mo#e!i wykonujc testy -P* Ie$e!i u#a si( &#a" test, mo#e!e
&a#owa!aj si( okupem i os&c&(#&aj %okonanego* 5 najb!i$s&ej w'asnej turze w 'azie
ruchu w c&asie wykonywania pozostaych ruchw &wyci(&ca @168E48 wrogi yczony
z akcji! mo#e! & je#nego wybranego %r&e#miotu* /)o" wrogi mo#e! wci$
%o&ostaje yczony z akcji!, to na!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w ten
s%osb & ro&grywki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa"
r&utw na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej F=648 !ub #ar&ce %r&eciwnika
+4D+854/4S automatyc&nie nie &#aj testu -P i #obijaj %r&eciwnika &as%okajajc
%ragnienie krwi !ub gar#&c oku%em %oc)o#&cym &e &nienawi#&onyc) rk*
0o#obnie, mo#e!e ktre %o&ostaj &wi&ane wa!k wr(c& &e s%rawnym wrogiem,
nie mog ograbi& %r&eciwnika yczonego z akcji!, o#&wiercie#!a to sytuacj(, w ktrej
%osta" sku%ia uwag( na rea!nym i be&%ore#nim &agro$eniu jakie stanowi s%rawni
wrogowie i najskutec&niej jak %otrafi e!iminuje ka$#e mo$!iwe &agro$enie*
:#obyte w ten s%osb %r&e#mioty mog &osta" u$yte %r&e& mo#e! #o%iero
w nast(%nej ro&grywce*

6 6n na ac cz zn ni ik k k ko os sz zt to ow wn no o c ci i9 9
5 c&asie ro&grywania scenariuszy, dru%yny b(# mie" styc&no" &e znacznikami
kosztownoci, ktre w gr&e WARHEIM FS re%re&entuj wartociowe %r&e#mioty,
k!ejnoty ora& s&!ac)etne meta!e, ktre mog &osta" &#obyte %r&e& bohaterw ju$ w
trakcie ro&grywania potyczki*
)naczniki kosztownoci mog &osta" %o#niesione w 'azie ruchu w c&asie
wykonywania pozostaych ruchw %r&e& #owo!ny mo#e! bohatera, ktrego %o#stawka
%o&ostaje w kontakcie &e &nac&nikiem* *ohater, ktry %o#nis' znacznik kosztownoci
nie mo$e biega& ora& kor&ysta" &e &#o!noci <@A, c)o" na#a! mo$e szar%owa& w
&wyk'y s%osb* +a!e$y &auwa$y", $e mo#e!e nie mog %r&eka&ywa" sobie
znacznikw kosztownoci* 0ona#to, mo#e! ktry &ostanie yczony z akcji! !ub b(#&ie
+cieka! traci #rogocennoci* 5 %r&y%a#ku &aistnienia %owy$s&ej sytuacji, znacznik
kosztownoci na!e$y umieci" obok yczonego z akcji! bohatera !ub w miejscu, w
ktrym mo#e! ro&%oc&' +cieczk!*

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

15 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 16 6 S S t t r r o o n n a a
@ @u uc ch h9 9

iniejs&y ro&#&ia' &awiera ws&ystkie &asa#y #otyc&ce %orus&ania
si( %ostaci na sto!e* +iema!$e ws&ystkie ro#&aje ruc)u, w tym
ruc)y s&ar$ujcyc) mo#e!i ora& wi(ks&o" ruchw przymusowych,
%o#!egaj tym samym &asa#om* 5s&e!kie wyjtki #otyc&ce szar%
i +ciekajcych! mo#e!i omwiono o##&ie!nie* Lotyc&y to rwnie$
nie!ic&nyc) %ostaci, ktre %orus&aj si( w s%ecyfic&ny s%osb, jak c)o"by stwor&enia
!atajce* Aego ty%u wyjtki o# &wyk'yc) &asa# omwiono #!a wygo#y w #a!s&ej c&(ci
%o#r(c&nika*
: samej natury gry, %r&y r$noro#noci terenw i makiet, na ktryc) gra si(
o#bywa i niestabi!noci mo#e!i, wynika fakt, $e ruc)y mo#e!i nie mog by"
stu%rocentowo #ok'a#ne* 5 gruncie r&ec&y nie ma %owo#u #o &martwie,, w ko,cu
o wie!e wa$niejs&a o# %recy&ji jest %'ynno" ro&grywki* 5 %r&y%a#ku wyjtkowo
wa$nyc) ruc)w tu#&ie$ w %r&y%a#kac), g#y o#mier&enie #ystansu ma #ecy#ujcy
w%'yw na ro&grywk(, na!e$y jes&c&e %r&e# ruc)em wyjani" & %r&eciwnikiem to, co
&amier&amy &robi"*
S Se ek kw we en nc cj ja a , ,a az zy y r ru uc ch hu u9 9
1. DEK+ARA-.A SZAR"
Ie$e!i grac& c)ce, by ktryko!wiek & jego mo#e!i &as&ar$owa', musi
&a#ek!arowa" to na samym %oc&tku 'azy ruchu
2. MO%I+IZA-.A U-IEKA.6-Y-H! MODE+I
Ie$e!i ktrako!wiek & %ostaci +cieka!, grac& mo$e %o &a#ek!arowaniu s&ar$
%o#j" %rb( jej &mobi!i&owania*
3. RU-HY PRZYMUSOWE
+a!e$y wykona" ruc) mo#e!ami, ktre %o#!egaj &asa#om ruc)u
%r&ymusowego*
4. RU-HY SZAR"U.6-Y-H
+a!e$y wykona" ruc)y s&ar$ujcyc) je#nostek i inne ruc)y, b(#ce
wynikiem s&ar$y*
5. POZOSTAE RU-HY
+a!e$y wykona" ruc)y %o&osta'yc) mo#e!i*
0 0y ys st ta an ns s r ru uc ch hu u9 9
:wyk'y #ystans ruchu %ostaci jest rwny wartoci ws%'c&ynnika SZY%KO&' %o#anej
w jego c)arakterystyce*
0o#c&as 'azy ruchu mo#e! mo$e %orus&y" si( na o#!eg'o" nie wi(ks& ni$
wyra$ona w ca!ac) warto" ws%'c&ynnika SZY%KO&'* 0r&yk'a#owo c&'owiek ma
ws%'c&ynnik SZ rwny 4, a wi(c maksyma!nie mo$e %orus&y" si( o 4#* D!fowie s
s&ybsi, maksyma!ny #ystans jaki mog %okona" to 5#*
0ostacie nie mus& %orus&a" si( o ca'y #o&wo!ony #ystans, mog rwnie$ nie
rus&a" si( wca!e, je!i tak wo!i grac&, a!e nie mog %orus&a" si( na o#!eg'o" wi(ks&
ni$ &wyk'y #ystans ruc)u, o i!e nie szar%uj, biegn !ub +ciekaj! 2wymienione ty%y
ruc)u omwiono w #a!s&ej c&(ci %o#r(c&nika3*
1 1R R o od d s si ie eb bi ie e9 9
1rac&e o#kryj, $e %orus&anie %ostaci na sto!e %rowa#&i c&asem #o
&at'oc&enia, s&c&eg!nie kie#y wie!e r$nyc) mo#e!i wa!c&y wr(c&* 5a$ne
jest &atem usta!enie, ktre %ostacie aktua!nie wa!c&, a ktre s b!isko, a!e nie
toc& wa!ki, a mo$e ty!ko staraj si( %r&ej" obok*
: tego %owo#u, mo#e!e stron %r&eciwnyc) winne, o i!e nie wa!c&,
utr&ymywa" #ystans nie mniejs&y ni$ 1# o# siebie* >o#e!e, ktre w wyniku
#&ia'a, mia'yby &b!i$y" si( #o wroga na o#!eg'o" mniejs& ni$ 1#, mus&
si( %o %rostu &atr&yma" w o#!eg'oci 1# o# %r&eciwnika* +a!e$y %ami(ta",
$e w &wyk'yc) warunkac) je#yn meto# w'c&enia je#nostki #o wa!ki
wr(c& jest szar%a na %r&eciwnika* Ie#nak$e w wyniku szar%y, s&ar$ujca
%osta" mo$e &na!e9" si( w o#!eg'oci mniejs&ej ni$ 1# o# #owo!nego
%r&eciwnika 2nie ty!ko tego, ktry by' ce!em s&ar$y3*
) )r ro op pi ie er rz z9 9
0ostacie #osia#ajce wier&c)owcw w kro%ier&ac) !ub !a#rac) %orus&aj si( wo!niej
&e w&g!(#u na ci($ar &broi, ktry utru#nia im ruc)* 5ier&c)owiec w 76@04D6:=
%orus&a si( & kar H1#* 0r&yk'a#owo, ka%itan #osia#ajcy konia mo$e %okona"
#ystans #o 8# !ub 16# je!i bieg'* Ie!i je#nak ko, wy%osa$ony jest w kro%ier&, ka%itan
mo$e %orus&y" #o 8#H1# 2kara &a kro%ier& konia3, co #aje 7# ruc)u !ub 14# je!i
wier&c)owiec bieg' 2O28#H1#3*
; ;i ie eg g9 9
Eieg %o&wa!a %ostaciom, ktre &naj#uj si( w %ewnej o#!eg'oci o# g'wnyc) wa!k,
%orus&a" si( &e &#wojon %r(#koci* @#&wiercie#!a to mo$!iwo" s&ybkiego ruc)u
re&erw, ktre #&i(ki biegowi s w stanie #o'c&y" #o wa!k toc&onyc) w strategic&nie
wa$nyc) rejonac) %o!a bitwy* 0osta", ktra biegnie, nie jest %r&ygotowana #o wa!ki,
wi(c nie %owinna biega" &byt b!isko wroga* 5 r&ec&ywistoci $a#en mia'ek nie
%o#s&e#'by #o wroga be& %r&ygotowanej #o wa!ki broni*
Eiegnce %ostacie %orus&aj si( & %r(#koci rwn %o#wojonej wartoci
ws%'c&ynnika SZY%KO&'* Los'ownie Qi# #wa ra&y s&ybciejR* Eieg o#bywa si( &
broni sc)owan w %oc)wac) b#9 te$ &awies&on na ramieniu*
0ostacie mog biec, o i!e w 'azie rozpoczcia tury w o#!eg'oci #o 8# nie by'o
$a#nyc) wi#oc&nyc) mo#e!i wroga* Ie!i w 'azie rozpoczcia tury, w polu widzenia, w
o#!eg'oci #o 8# &naj#uj si( jakieko!wiek wrogie mo#e!e, %osta" nie mo$e biec, g#y$
gotuje si( #o wa!ki* +ie #otyc&y to wrogw, ktr&y aktua!nie +ciekaj!, s #owaleni na
ziemi! !ub "szoomieni!, co o#&wiercie#!a fakt, $e nie stanowi oni natyc)miastowego
&agro$enia*
5 trakcie biegu mo#e! stanowi ruc)omy ce! #!a str&e!cw* Lo %oc&tku
nast(%nej 'azy ruchu mo#e!u, ws&ystkie wymier&one w %osta" ataki broni dystansow
wykonywane s & kar H1 #o testu tra'ienia*
>o#e!e nie mog biega& je$e!i %orus&aj si( %o terenie trudnym !ub terenie bardzo
trudnym ora& g#y %okonuj przeszkody*
>o#e!, ktry bieg w c&asie 'azy ruchu, nie mo$e kor&ysta" w 'azie strzelania &e
swej broni dystansowej* +atomiast mo#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej >81 !ub
L=/C@5+;, ktre biegy w c&asie 'azy ruchu, nie mog r&uca" c&arw ora& o#mawia"
mo#!itwy*
C Ck kr ry yw wa an ni ie e s si i' '9 9
0osta", ktra wykona'a ruch 2a!e nie bieg !ub <@A3 mo$e +krywa& si &a %ob!isk cian,
ko!umn !ub inn os'on, ktra &naj#uje si( nie #a!ej ni$ 1# o# niej* @bok +krywajcej
si %ostaci na!e$y umieci" &nac&nik +krycia* >o#e! %o&ostaje +kryty, #o%ki &naj#uje
si( &a oson 2&obac& ROZDZIA 3I! STRZE+ANIE3, nie mo$e by" w tym c&asie
obrany na ce! ataku & broni #ystansowej, szar%y ora& &ak!(" ty%u magiczny pocisk, c)o"
na#a! o#c&uwa skutki &ak!(" obs&arowyc) ora& takic), ktre nie wymagaj by
r&ucajcy &ak!(cie >81 wi#&ia' ce!* >o#e! +krywajcy si mo$e, be& &#ra#&ania swojej
%o&ycji wykona" ruch 2a!e nie bieg !ub <@A3, o i!e &ako,c&y go &a ko!ejn &as'on*
>o#e! +krywajcy si, ktry wykona bieg, <@A, zaszar%uje, ostr&e!a %r&eciwnika !ub r&uci
&ak!(cie, wyjawia swoj %o&ycj(*
>o#e! nie mo$e +krywa& si je$e!i w %ob!i$u &naj#uj si( wrogie mo#e!e*
>o#e! &ostanie #ostr&e$ony !ub us'ys&any be& w&g!(#u na to jak #obr&e +kryje si*
0ostacie automatyc&nie wykrywaj %r&eciwnikw, %rbujcyc) +krywa& si, w
%romieniu ic) INI-.ATYWY !ic&onej w ca!ac)* 8 wi(c mo#e!, ktrego ws%'c&ynnik
INI-.ATYWA ma warto" 3 automatyc&nie wykryje +krywajcego si %r&eciwnika
&naj#ujcego si( w o#!eg'oci #o 3# o# niego*
W Ws sp pi in na ac cz zk ka a9 9
0osta" c)owa bro, i &ac&yna ws%ina" si( !ub sc)o#&i" w #'* +a %oc&tku 'azy ruchu
mo#e! musi &naj#owa" si( w o#!eg'oci #o 1# ca!a o# N%owier&c)niN %o ktrej b(#&ie
si( ws%ina'* >o#e! w ramac) 'azy ruchu mo$e si( ws%i" !ub &ej" na #ystans rwny
wartoci jego ws%'c&ynnika SZY%KO&' !ic&onej w ca!ac)* Ie!i #ystans na jaki mo#e!
&amier&a si( ws%i" %r&ekrac&a warto" ws%'c&ynnika SZY%KO&', to ws%inac&ka nie
mo$e by" kontynuowana*
>o#e! musi wykona" test SIY a!bo INI-.ATYWY w &a!e$noci o# tego, ktry
&e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y, &a ka$#e %e'ne 2# ktre &amier&a %okona"
w c&asie wspinaczki* Ie$e!i wynik jest mniejs&y b#9 rwny wartoci testowanego
ws%'c&ynnika, test &osta' &#any i ws&ystko jest w %or&#ku i mo#e! mo$e
kontynuowa" ruch* Ie!i ktryko!wiek & testw &ako,c&y si( nie%owo#&eniem mo#e!
nie mo$e &na!e9" o#%owie#niej #rogi i nie rus&a si( #o ko,ca tury* +a!e$y &wrci"
uwag(, $e wyr&ucenie 6 o&nac&a, $e mo#e!owi nie u#a'o si( &#a" testu nie&a!e$nie o#
wartoci testowanego ws%'c&ynnika i mo$!iwoci jego mo#yfikacji*
@ @u uc ch h p po oz za a k kr ra aw w' 'd d3 3 s st to o& &u u9 9
>o#e! mo$e wyj" %o&a kraw(#9 sto'u je#ynie %o#c&as %ocigu b#9 uciec&ki* 5
%r&y%a#ku innyc) ro#&ajw ruc)u, niewa$ne #obrowo!nyc) c&y %r&ymusowyc)
kraw(#9 sto'u traktowana jest jak teren nie#ost(%ny 2c)yba, $e o#r(bne &asa#y
s%ecja!ne #!a scenarius&y, okre!onyc) %ostaci it%* stanowi inac&ej3*

6 6e es sk ko ok k9 9
/&asem &#ar&a si(, $e %osta" musi nag!e ucieka" %r&e& okno !ub &eskoc&y" & #ac)u*
Ie#yne wyjcie to &eskok & %ewnej wysokoci, &ako,c&ony !#owaniem na obie nogi &
amorty&ujcym %r&ysia#em*
>o#e!e mog w miar( be&%iec&nie &eskakiwa" & miejsc %o'o$onyc) nie wy$ej
ni$ 6# na# %owier&c)ni na ktrej b(# !#owa", w #owo!nym momencie
wykonywania ruchu, biegu !ub szar%y* 8by okre!i" c&y &eskok &ako,c&y' si(
%owo#&eniem, na!e$y wykona" test SIY a!bo INI-.ATYWY w &a!e$noci o# tego,
ktry &e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y, &a ka$#e %e'ne 2# wysokoci* Ie!i
testy &ako,c& si( %owo#&eniem, %osta" &grabnie !#uje na &iemi i mo$e
kontynuowa" ruch, bieg !ub szar%* Ie$e!i ktry & testw &ako,c&y si( %ora$k mo#e!
s%a#a i otr&ymuje obra$enia tak jak o%isano to w %o#ro&#&ia!e UPADEK*
1rac&, %o#ejmujc #ecy&j( o zeskoku nie mo$e mier&y" #ystansu #o
%owier&c)ni na ktrej mo#e! b(#&ie !#owa', musi %o!ega" na w'asnej ocenie, c&y
%osta" b(#&ie mog'a be&%iec&nie wy!#owa"*
N
@ @u uc ch h, , a a d do ob br re e o ob by yc cz za aj je e9 9
1ra WARHEIM FS jest & natury nie%recy&yjna, je!i i#&ie o ruc) mo#e!i* 6$ne
ro#&aje terenu, niestabi!no" mo#e!i it%* b(# s%rawia", $e nieuc)ronnie %ojawiaj
si( si(gajce u'amkw ca!a niecis'oci &wi&ane & #ostawianiem mo#e!i* +ie
%owinno to w%'ywa" na %r&ebieg gry, w my! &asa#y, $e !e%iej gra", ni$ %r&ejmowa"
si( nieuniknion nie#ok'a#noci* Aam, g#&ie ruc) tu#&ie$ mier&ony #ystans jest
s&c&eg!nie istotny, warto u&go#ni" & %r&eciwnikiem, co &amier&a si( &robi", &anim
jakieko!wiek mo#e!e &ostan %orus&one*

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

17 S t r o n a
- -r rz ze es sk ko ok k9 9
/&asem &#ar&a si(, $e mo#e! musi %r&eskoc&y" na# ro&%a#!in a!bo & je#nego #ac)u
na #rugi* 5 takim wy%a#ku na!e$y &astosowa" %oni$s&e &asa#y*
>o#e! mo$e %rbowa" wykona" przeskok z rozbiegu w #owo!nym momencie
wykonywania biegu a!bo szar%y !ub przeskok z miejsca w #owo!nym momencie
wykonywania ruchu, biegu a!bo szar%y*
8by wykona" przeskok z rozbiegu mo#e! musi przebiec %r&ynajmniej 2# w !inii
%rostej, $eby %osta" &#o'a'a %rawi#'owo o#bi" si( o# %o#'o$a* >o#e! mo$e be&
tru#u %r&eskoc&y" ty!e ca!i i!e wynosi warto" jego ws%'c&ynnika SZ, %o c&ym %osta"
&grabnie !#uje na %r&eciw!eg'ej %owier&c)ni i mo$e kontynuowa" bieg !ub szar%*
0osta" mo$e rwnie$ %rbowa" wybi" si( mocniej i &ary&ykowa" przeskok na #a!s&
o#!eg'o"* +a!e$y wwc&as wykona" test SIY a!bo INI-.ATYWY w &a!e$noci o#
tego, ktry &e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y* =#any test o&nac&a, $e %osta"
mo$e %r&eskoc&y" #o#atkowo ty!e ca!i, i!e wynosi jej SIA* +ieu#any test o&nac&a, $e
mo#e! &amier&a' %r&eskoc&y" ca'y ten #ystans 2rwny sumie wartoci SZY%KO&-I i
SIY3 a!e %o!i&n' si( %r&y o#biciu i upada*
#rzeskok z miejsca wykonywany jest we#'ug tyc) samyc) &asa# & tym $e jego
#'ugo" &ostaje &mniejs&ona o %o'ow(, a mo#e! mo$e kontynuowa" ruch, bieg a!bo
szar%* 5 ce!u unikni(cia kom%!ikacji, u'amki &aokrg!ane s w gr( & #ok'a#noci
#o 7#*
1rac&, %o#ejmujc #ecy&j( o przeskoku nie mo$e mier&y" #ystansu #o
%owier&c)ni na ktrej mo#e! b(#&ie !#owa', musi %o!ega" na w'asnej ocenie, c&y
%osta" b(#&ie mog'a be&%iec&nie %r&eskoc&y" i wy!#owa"*
0ona#to, na!e$y &auwa$y", $e nie&a!e$nie o# tego c&y mo#e! wykonuje
przeskok z rozbiegu a!bo przeskok z miejsca 'c&ny #ystans jaki %osta" %okona w c&asie
ro&grywania bie$cej 'azy ruchu nie mo$e %r&ekroc&y" %o#wojonej wartoci
ws%'c&ynnika SZY%KO&'* 0rba %okonania wi(ks&ej o#!eg'oci o&nac&a upadek*
C Cp pa ad de ek k9 9
Ie$e!i %osta" &ostanie &e%c)ni(ta !ub %otknie si( i s%a#nie & #ac)u, to wte#y jest to
traktowane jako upadek, a nie zeskok*
>o#e!, ktry upad otr&ymuje K3 tra'ienia & SI6 rwn wysokoci & ktrej
s%a#' mier&onej w ca!ac)* >o#e!e, ktre u%a#'y nie mog skor&ysta" & "chrony
#ancerza, na!e$y je#nak &wrci" uwag(, $e "chrona $agiczna %r&ys'uguje w norma!ny
s%osb* @bra$enia wynikajce & u%a#ku nie &a#aj zranie, krytycznych* 0ona#to, mo#e!
ktry u%a#', nawet je!i nie otr&yma' $a#nyc) obra$e, &ostaje "szoomiony!*
: :o od de e" "e e % %s sz zo o& &o om mi io on ne eD D i i - -o ow wa a" "o on ne e n na a z zi ie em mi i' 'D D9 9
5a!ka toc&ona wysoko na# %owier&c)ni u!ic jest & %ewnoci emocjonujca, a!e
niesie &e sob &nac&nie wi(cej &agro$e, ni$ %otyc&ka toc&ona na u#e%tanej &iemi,
je#nym & nic) jest upadek* >o#e!e ktre toc&y'y wa!k( w o#!eg'oci #o 1# o#
kraw(#&i #ac)u, urwiska, k'a#ki !ub innej %owier&c)ni, i &osta'y "szoomione! !ub
#owalone na ziemi! %r&e& ciosy !ub str&a'y %r&eciwnika mus& wykona" test SIY a!bo
INI-.ATYWY w &a!e$noci o# tego, ktry &e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y*
Ie$e!i wynik jest mniejs&y b#9 rwny wartoci testowanego ws%'c&ynnika, test
&osta' &#any i ws&ystko jest w %or&#ku* +ie%owo#&enie o&nac&a, $e nie &#o'a'y
utr&yma" rwnowagi i run('y w #'*
+a!e$y &wrci" uwag(, $e wyr&ucenie 6 o&nac&a, $e mo#e!owi nie u#a'o si(
&#a" testu nie&a!e$nie o# wartoci testowanego ws%'c&ynnika i mo$!iwoci jego
mo#yfikacji*
- -& &y yw wa an ni ie e9 9
>o#e! c)owa bro, i &ac&yna %'yn" !ub nurkowa"* 8by ro&%oc&" %r&e%raw( mo#e!
musi &naj#owa" si( w o#!eg'oci #o 1# ca!a o# terenu wodnego ktry b(#&ie stara' si(
%r&e%'yn"* >o#e! w ramac) 'azy ruchu mo$e %r&e%'yn" #ystans rwny %o#wojonej
wartoci jego ws%'c&ynnika SZY%KO&' !ic&onej w ca!ac)* Ie!i #ystans na jaki mo#e!
&amier&a %r&e%'yn" %r&ekrac&a %o#wojon warto" ws%'c&ynnika SZY%KO&', to
pywanie nie mo$e by" kontynuowane*
>o#e! musi wykona" test SIY a!bo INI-.ATYWY w &a!e$noci o# tego, ktry
&e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y, &a ka$#e %e'ne 4# ktre &amier&a przepyn&*
Ie$e!i wynik jest mniejs&y b#9 rwny wartoci testowanego ws%'c&ynnika, test
&osta' &#any i ws&ystko jest w %or&#ku* Ie!i ktryko!wiek test &ako,c&y si(
nie%owo#&eniem %osta" &ac&yna ton", mo#e! traci 1 %unkt "W be& mo$!iwoci
skor&ystania & "chrony #ancerza* 0ona#to nie%owo#&enie ktregoko!wiek & testw
o&nac&a, $e mo#e! nie mo$e kontynuowa" %r&e%rawy i nie rus&a si( #o ko,ca tury*
>o#e!e, ktre %rbuj pywa& w %ancer&u otr&ymuj kar( #o testu H1 &a <D774
08+/D6:, H2 &a 6DL+4 08+/D6: i H3 &a /4TU74 08+/D6:* +a!e$y &wrci" uwag(,
$e wyr&ucenie 6 o&nac&a, $e mo#e!owi nie u#a'o si( &#a" testu nie&a!e$nie o#
wartoci testowanego ws%'c&ynnika i mo$!iwoci jego mo#yfikacji*
2 2a az za a r ru uc ch hu u9 9
Aak jak %o#ano wc&eniej, fa&a ruc)u #&ie!i si( na %i(" c&(ci, ktre %oni$ej &osta'y
s&c&eg'owo omwione*
1. DEK+ARA-.A SZAR".
2. MO%I+IZA-.A U89:;<=>8?8@! MODE+I.
3. RU-HY PRZYMUSOWE.
4. RU-HY SZAR"U.6-Y-H.
5. POZOSTAE RU-HY (mo#e!e "szoomione! %owstaj, a #owalone na ziemi!
na!e$y traktowa" jako "szoomione!)*
1 1. . 0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a s sz za ar r. .
+a %oc&tku 'azy ruchu grac& musi &a#ek!arowa" ktre, je!i w og!e jakie, mo#e!e
b(# szar%owa&* : wyjtkiem r&a#kic) sytuacji %r&e#stawionyc) w #a!s&ej c&(ci
%o#r(c&nika szar%e nig#y nie s %r&ymusowe*
Ie$e!i grac& c)ce, by #owo#&ony %r&e& niego mo#e! ws&e#' w walk wrcz &
mo#e!em !ub mo#e!ami %r&eciwnika musi &a#ek!arowa" szar%* -zar%a jest %raktyc&nie
je#ynym s%osobem w'c&enia mo#e!i #o walki wrcz* Ie$e!i grac& c)ce &aatakowa"
%r&eciwnika, musi na niego zaszar%owa& swoim mo#e!em - nie mo$e %o %rostu
#ostawi" mo#e!u #o walki wrcz, o i!e wc&eniej nie &a#ek!arowa' szar%y* 5s&ystkie
szar%e na!e$y &a#ek!arowa" na %oc&tku 'azy ruchu. w wybranej %r&e& grac&a ko!ejnoci/
Ey &a#ek!arowa" szar%, na!e$y wybra" mo#e! i wy&nac&y" %osta" wroga, ktr
&amier&a si( &aatakowa"* 1rac&, %o#ejmujc #ecy&j( o &a#ek!arowaniu szar%y nie
mo$e mier&y" #ystansu #o ce!u, musi %o!ega" na w'asnej ocenie, c&y %osta" #osi(gnie
wybranego wroga* 0osta" mo$e &as&ar$owa" #owo!ny mo#e! %r&eciwnika, je$e!i
&naj#uje si( on w polu widzenia %ostaci, je#noc&enie musi &naj#owa" si( w zasigu
szar%y mo#e!u, rwnym %o#wojonej SZ !ic&onej w ca!ac)* Aak wi(c %osta" & cec) SZ
rwn 3, mo$e s&ar$owa" & maksyma!nej o#!eg'oci 6R* >o#e! szar%ujcy w %ierws&ej
tur&e walki wrcz %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej =LD6:8 I87@ 04D65S:; ora& otr&ymuje
%remi( 21 #o tra'ienia*
>o#e!e, mi(#&y ktrymi &naj#uje si( przeszkoda #o 1# s rwnie$ traktowane
jako &aanga$owane w walk wrcz, nawet, je$e!i ic) %o#stawki fi&yc&nie si( nie stykaj*
:anim grac& &#ecy#uje o szar%y, na!e$y w&i" %o# uwag( %okonywany teren,
ktry mo$e s%owo!ni" %osta" tak, jak o%isano to w ROZDZIA+E IIII! RU-H
S Sz za ar r. .a a n na a n ni ie ew wi id do oc cz zn ny y m mo od de e" "9 9
Ie$e!i grac& c)ce, by jego %osta" zaszar%owaa wrogi mo#e! &naj#ujcy si( w %romieniu
INI-.ATYWY !ic&onej w ca!ac), ktrego %osta" nie wi#&i 2na %r&yk'a# taki mo#e!,
ktry &naj#uje si( &a %!ecami !ub &a rogiem bu#ynku3 i ktry nie jest ukryty, musi
wykona" test I %ostaci* =#any test o&nac&a, $e %osta" us'ys&a'a !ub w inny s%osb
wyc&u'a mo#e! i mo$e go zaszar%owa&* +ieu#any test o&nac&a, $e %osta" nie
wykrywa'a obecnoci wroga, a grac& nie mo$e &a#ek!arowa" szar%y na ten konkretny
mo#e!*
S Sz za ar r. .a a n ni ie em mo o. ." "i iw wa a9 9
+ie ws&ystkie mo#e!e mog szar%owa&* +ajc&(ciej mo#e!e nie mog szar%owa&,
%oniewa$ s ju$ &wi&ane wa!k wr(c&, a!e istniej te$ inne %owo#y, takie jak +cieczka!,
c&y skutek #&ia'ania jakiej &asa#y s%ecja!nej*
0ona#to, mo#e! nie mo$e &a#ek!arowa" Ns&ar$y niemo$!iwejN H takiej, ktrej nie
#a si( wykona", c&y to & %owo#u tego, $e wrogi mo#e! &naj#uje si( w s%osb
oc&ywisty %o&a &asi(giem szar%y, c&y te$ & %owo#u %r&es&ko#y uniemo$!iwiajcej
wejcie w kontakt & %r&eciwnikiem* +a!e$y &auwa$y", $e %r&es&ko# mo$e by" te$
inny mo#e! i je!i istnieje s&ansa, $e b!okujcy #rog( mo#e! usunie si(, &anim szar%a
&ostanie wykonana, szar%a jest Nmo$!iwaN, a co &a tym i#&ie mo$e by" &a#ek!arowana*
* *i ie eu ud da an na a s sz za ar r. .a a9 9
>o$e si( &#ar&y", je$e!i wrogi mo#e! uciek' %o&a &asi(g szar%y tu#&ie$ ocena
o#!eg'oci by'a nietrafna, $e mo#e! grac&a nie b(#&ie w stanie %orus&y" si( tak #a!eko,
by #o%a" ce!u* 5 takim %r&y%a#ku mamy #o c&ynienia & nieu#an szar%*
Ie$e!i szar%a jest nieu#ana, %osta" nie %o#waja swojej %r(#koci i %orus&a si( o
#ystans rwny wartoci ws%'c&ynnika SZY%KO&'* >o#e! %orus&a si( w kierunku
wy&nac&onego ce!u tak, jakby s&ar$owa'a, !ec& &atr&ymuje si( %o %okonaniu &wyk'ego
#ystansu ruc)u* @#&wiercie#!a to sytuacj(, w ktrej %osta" ro&%oc&yna atak, a
&#aws&y sobie s%raw(, $e nie jest w stanie #o%a" wroga, wy)amowuje tracc
%oc&tkowy im%et i entu&ja&m*

S Sz za ar r. .o ow wa an ni ie e w wi i' 'c ce ej j n ni i. . j je ed dn ne eg go o p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
Ie$e!i grac& mo$e zaszar%owa& mo#e!em wi(cej ni$ je#nego %r&eciwnika 2wej" w
kontakt %o#stawk & %r&eciwnikiem3, mo$e to &robi"* +ie &a!eca si( je#nak takic)
#ek!aracji, %oniewa$ %osta" b(#&ie wa!c&y'a sama %r&eciwko ki!ku %r&eciwnikom
nara&!
S Sz za ar r. .a a n nu ur rk ku uj j c ca a9 9
>o$e si( &#ar&y", $e grac& b(#&ie c)cia' zaszar%owa& mo#e!em wrog %osta"
&naj#ujc si( %o# ba!konem c&y k'a#k, na ktrej &naj#uje si( mo#e!* 1rac& mo$e
&a#ek!arowa" szar% nurkujc je$e!i wroga %osta" &naj#uje si( nie #a!ej ni$ 2# o#
miejsca !#owania mo#e!u, ktry & ko!ei nie mo$e &naj#owa" si( wy$ej ni$ 6# na#
miejscem !#owania* +ast(%nie na!e$y wykona" test SIY a!bo INI-.ATYWY w
&a!e$noci o# tego, ktry &e ws%'c&ynnikw mo#e!u jest wi(ks&y, &a ka$#e %e'ne 2#
wysokoci* Ie!i testy &ako,c& si( %owo#&eniem, mo#e! &grabnie !#uje na &iemi i
u#er&a w %r&eciwnika* Ie$e!i ktry & testw &ako,c&y si( nie%owo#&eniem %osta"
s%a#a i otr&ymuje obra$enia tak jak o%isano to w ROZDZIA+E IIII! RU-H w
%o#ro&#&ia!e UPADEK*
>o#e! ktremu u#a'o si( wykona" szar% nurkujc =LD6:8 I87@ 04D65S:;,
a ciosy ko,c&ce szar% nurkujc wykonywane s & %remi G2 #o testu tra'ienia ora& G1
#o testu zranienia %r&eciwnika*
W Wa ar rh he ei im m

1 18 8 S S t t r r o o n n a a
- -r rz ze ej j' 'c ci ie e s sz za ar r. .y y9 9
#rzejcie szar%y jest je#nym & wyjtkw #o %or&#ku obowi&ujcego w c&asie rundy*
=mo$!iwia grac&owi, %o s%e'nieniu wymienionyc) %oni$ej warunkw, #&ia'ania w
c&asie tury %r&eciwnika*
Ie$e!i je#en &e s%r&ymier&onyc) mo#e!i, nie&wi&any wa!k wr(c&, stoi
%omi(#&y mo#e!em szar%ujcym a szar%owanym w o#!eg'oci #o 2# o# linii szar%y to na
$yc&enie grac&a mo$e %rbowa" przej& szar%* 8by przej& szar% mo#e! musi s%e'ni"
nast(%ujce warunki.
H mo#e! sam nie mo$e by" szar%owany,
H mo#e! musi &naj#owa" si( w SA6DF4D 06:DIT/48,
H %osta" musi wykona" u#any test I,
H w %r&y%a#ku, g#y wykonujcy akcj( szar%a mo#e! %r&eciwnika bu#&i SA68/C
!ub 16@:T, %osta" wy&nac&ona #o przejcia szar%y musi wykona" tak$e test
SA68/C=* +ie%owo#&enie o&nac&a, $e %osta" %r&estras&y'a si( wroga i nie
rus&a si( & miejsca* 5 %r&y%a#ku, g#y to mo#e! wy&nac&ony #o %r&ej(cia
szar%y bu#&i SA68/C !ub 16@:T, na!e$y #ostawi" mo#e!e #o siebie i
wykona" 2je!i &ac)o#&i taka koniec&no"3 test SA68/C= #!a %ostaci ktra
s&ar$owa'a, tak jakby to ona by'a ce!em szar%y*
H be& w&g!(#u na wynik testu SA68/C= w najb!i$s&ej 'azie walki wrcz mo#e!
wykonujcy akcj szar%a jest traktowany jako szar%ujcy, a mo#e! %r&ejmujcy
szar% jako ce! szar%y/
0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a r re ea ak kc cj ji i n na a s sz za ar r. .' '9 9
0o &a#ek!arowaniu szar%, a!e %r&e# o#mier&eniem, c&y ce!e szar% s w &asi(gu,
%r&eciwnik #ek!aruje reakcje na s&ar$( %os&c&eg!nyc) s&ar$owanyc) mo#e!i* +a!e$y
&wrci" uwag(, $e jest to sytuacja s&c&eg!na, g#y$ je#en & grac&y ma %rawo w turze
swojego %r&eciwnika wykona" #&ia'ania swoimi mo#e!ami* S&ar$owana %osta" ma
nast(%ujce mo$!iwoci reakcji. sta& B strzela&, trzyma& pozycj !ub +cieka&!/
>o#e!e &wi&ane walk wrcz mog ty!ko trzyma& pozycje* 0ostacie, ktre
aktua!nie +ciekaj!, mog ty!ko +cieka&!*
S St ta a1 1 ? ? s st tr rz ze e" "a a1 19 9
Ie$e!i s&ar$owany mo#e! %osia#a bro, dystansow a ws&ystkie szar%ujce na ni je#nostki
s w o#!eg'oci wi(ks&ej o# %o'owy ruc)u szar%y 2%o uw&g!(#nieniu kar &a
%okonywany teren3, mo#e! mo$e wykona" test I* 0owo#&enie o&nac&a, $e mo$e
o##a" str&a' w kierunku najb!i$s&ej szar%ujcej %ostaci* Str&e!anie to ro&%atruje si( tu$
%r&e# wykonaniem ruc)u szar%ujcych mo#e!i, s%raw#9 w ROZDZIA+E 3I!
STRZE+ANIE, jakie &asa#y r&#& broni #ystansow* Ie!i szar%ujcy ro&%oc&yna
szar% & o#!eg'oci %r&ekrac&ajcej maksyma!ny &asi(g broni dystansowej mo#e!u, szar%a
&ostaje %r&erwana, g#y je#nostka wej#&ie w maksyma!ny &asi(g broni i wte#y
ro&%atruje si( str&e!anie - mo#e! o##aje str&a' na daleki zasig, g#y ty!ko wrg &naj#&ie
si( w &asi(gu* Ie!i ostr&a' nie %owstr&yma wroga, ruc) szar%y &ostaje #oko,c&ony*
0o#obnie, je!i oka$e si(, $e szar%ujcy by' &byt b!isko !ub szar%uje na
obrconego ty'em %r&eciwnika uwa$a si(, $e ce! szar%y wykonuje reakcj( trzyma& pozycje
&amiast &a#ek!arowanego sta& B strzela&*
T Tr rz zy ym ma a1 1 p po oz zy yc cj j' '9 9
0osta" mo$e sta" twar#o w miejscu i %r&yj" szar%, co o#&wiercie#!a sytuacj(, w
ktrej mo#e! s&ykuje si( na o#%arcie nieuniknionego u#er&enia* Iest to najc&(ciej
s%otykana reakcja %ostaci, ktre nie #ys%onuj broni dystansow tu#&ie$ s &byt b!isko
wroga, by & niej skor&ysta"*
C Cc ci ie ek ka a1 1D D9 9
=cieka" o&nac&a to w'anie - na wi#ok s&ar$ujcego wroga* >o#e! obraca si( na
%i(cie i natyc)miast r&uca #o uciec&ki! Iest to rac&ej #es%eracki krok a!bowiem
%ostacie, ktre ro&%oc&('y uciec&k(, maj ten#encj( #o #a!s&ego uciekania i w
konsekwencji mog wybiec %o&a %o!e bitwy, c&y grac& tego c)ce, c&y nie*
+cieczk! wykonuje si( w ten s%osb, $e mo#e! obraca si( 2wok' ro#ka
%o#stawki3 w kierunku na w%rost o# szar%ujcego wroga i %orus&a si( na w%rost o#
niego o 2K6# w %r&y%a#ku, g#y warto" ws%'c&ynnika SZ wynosi 6# b#9 mniej,
a!bo o 3K6#, je!i warto" ws%'c&ynnika SZ wynosi wi(cej ni$ 6#*
Ie$e!i mo#e! +cieka! %r&e# #woma !ub wi(cej szar%ujcymi, to ruc) ucieczki
%r&ebiega na w%rost o# je#nostki o najwy$s&ej SI+E 2w %r&y%a#ku mo#e!i o rwnej
SI+E, na!e$y ro&str&ygn" &a %omoc r&utu kostk3*
>o#e!e, ktryc) nie u#a'o si( &mobi!i&owa" i kontynuuj ucieczk, wykonuj
swj ruc) w 'azie ruchw przymusowych*
: :o od de e" "e e u uc ci ie ek ka aj j c ce e p pr rz ze ed d s sz za ar r. . 9 9
:#ar&a si(, $e +cieczka! jako reakcja na szar% mo$e #o%rowa#&i" #o bar#&o
skom%!ikowanyc) sytuacji* 0re&entowane %oni$ej %r&yk'a#y wyc&er%uj najc&(ciej
s%otykane %r&y%a#ki*
0osta" uciekajca %r&e# s&ar$ %orus&a si( na w%rost o# szar%ujcego o 2K6#
!ub 3K6#, w &a!e$noci o# tego, c&y jej ws%'c&ynnik SZY%KO&' wynosi 6, c&y
%owy$ej 6, tak jak to wyjaniono wc&eniej* :#ar&y" si( mo$e, $e uciekajca %osta"
%orus&y si( &byt #a!eko, by szar%ujcy mg' j #o%a", co o&nac&a, $e szar%a jest
nieu#ana - szar%ujcy musi wykona" ruc) na o#!eg'o" rwn ws%'c&ynnikowi
SZY%KO&', &u%e'nie tak jak w %r&y%a#ku ka$#ej innej nieu#anej szar%y*
Ie$e!i uciekajcy mo#e! nie &#o'a wy#osta" si( & &asi(gu atakujcego, &naj#&ie
si( w %owa$nyc) tara%atac)! Ie!i szar%ujcemu starc&y ruc)u, by #ogoni" uciekajc
%osta", to taki mo#e! &ostaje stratowany 2w#e%tany w &iemi( tu#&ie$ %r&e%(#&ony be&
s&ans na mobilizacj3 i natyc)miast yczony z akcji! S&ar$ujcy mo#e! %orus&a si( o
ca'y #ystans szar%y w%rost %r&e& %o&ycj( &ajmowan %r&e& uciekajcy mo#e!*

W Wr r! !g g n na a d dr ro od dz ze e9 9
5 %r&y%a#ku ucieczki %r&e# szar% mo$e si( &#ar&y", $e szar%ujcy wykona %e'en ruc)
szar%y w %ogoni &a wy&nac&onym ce!em 2tu#&ie$ w%rost %r&e& niego!3, w%a#nie na
inny mo#e! wroga, ktry &na!a&' si( na jego #ro#&e* +a!e$y &wrci" uwag(, $e mo$e
si( tak &#ar&y" nawet w %r&y%a#ku, g#y %oc&tkowy ce! uciek' na ty!e #a!eko, $e szar%a
jest nieu#ana*
Ie!i szar%ujcy w%a#nie na inny wrogi mo#e! to ma %rawo #o nie&w'oc&nego
&a#ek!arowania nowej szar%y na %r&eciwnika, ktry &na!a&' si( na jego #ro#&e*
-zar%ujcy nie musi tego robi" i &amiast tego ma %rawo &atr&yma" si( o 1# o#
wroga w &wyk'y s%osb*
Ie!i szar%ujcy nie &atr&ymuje si(, grac& musi natyc)miast &a#ek!arowa" szar%
na nowy ce!, a ce! musi &a#ek!arowa" reakcj na szar% w &wyk'y s%osb* Ie$e!i i #rugi
ce! &#ecy#uje si( na +cieczk!, a w wyniku nowego ruc)u szar%ujcy w%a#nie na ko!ejny
ce! na swej #ro#&e, ca'a %roce#ura %owtr&y si( i b(#&ie %owtar&ana tak #'ugo,
#o%ki sytuacja nie &ako,c&y si( u#an b#9 nieu#an szar%*
W Wi ie e" "e e s sz za ar r. . n na a j je ed de en n m mo od de e" "9 9
Ie$e!i wie!e mo#e!i &a#ek!arowa'o szar% na je#en mo#e! %r&eciwnika, mo$e si(
&#ar&y", $e szar%ujcych b(#&ie ty!e, $e nie b(#&ie #!a nic) miejsca, by #os&'o #o
kontaktu & %r&eciwnikiem* 7ie#y tak si( stanie, #ecy&ja o tym, ktre mo#e!e #oko,c&
swoje szar%e, na!e$y #o grac&a ro&grywajcego szar%* -zar%e, ktryc) nie #a si(
#oko,c&y", traktuje si( jak nieu#an szar%*

6 6m mi ia an na a c ce e" "u u s sz za ar r. .y y9 9
Ie$e!i mo#e! b(#cy ce!em szar%y w reakcji na szar% #ek!aruje +cieczk!, mo#e!
szar%ujcy ma wybr. mo$e kontynuowa" szar% &a uciekajcym mo#e!em a!bo &mieni"
ce! szar%y* >o#e!, ktry %rbuje &mieni" ce! szar%y musi wykona" test -P* =#any test
o&nac&a, $e mo#e! mo$e &a#ek!arowa" szar% na inny mo#e! %r&eciwnika, ce! musi
&a#ek!arowa" reakcj na szar% w &wyk'y s%osb* Ie$e!i test &ako,c&y' si(
nie%owo#&eniem !ub w %ob!i$u nie ma #ost(%nyc) ce!w, szar%ujcy nie mo$e %o#j"
%rby &miany ce!u szar%y i musi kontynuowa" szar% &a uciekajcym mo#e!em*
W Wy yj j t tk ko ow we e p pr rz zy yp pa ad dk ki i9 9
-zar%a mo$e c&asem %ocign" &a sob nieoc&ekiwane #&ia'ania %r&eciwnika
2wynikajce & c&arw, magic&nyc) %r&e#miotw c&y &asa# s%ecja!nyc)3* Ao
%r&eciwnik %owinien w o#%owie#nim momencie &g'osi", $e %r&ys'uguje mu taki
'amicy sekwencj( tury ruc), c&y te$ inne #&ia'ania*
- -o oc cz ze ek ka aj j, , p pr rz zy yn ni io os s' ' t ty y" "k ko o c co o z z p po ow wo oz zu u 9 9
+cieczka! nie jest ostatni #esk ratunku tc)r&y i 'otrw* 0r&ebieg'y i be&w&g!(#ny
#ow#ca mo$e wykor&ysta" uciec&k( #o wycigni(cia &a%a!c&ywego wroga & s&yku
i wcigni(cia go w %u'a%k(, by tam #o%a" go i &nis&c&y"* @c&ywicie tego ty%u
%r&e#si(w&i(cia nie s wo!ne o# ry&yka - a!e c&asem warto %owi(ci" %ionka by
%okona" figur(!2#

2#
STREFA PRZE.,-IA
1#

>o#e! - &naj#uje si( w
o#!eg'oci 1# o# linii szar%y i
mo$e %rbowa" przej& szar%*


3#

5 tym %r&y%a#ku mo#e! -
&naj#uje si( w o#!eg'oci 3# o#
linii szar%y i nie mo$e %rbowa"
przej& szar%y*


2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1$ S t r o n a
2 2. . : :o ob bi i" "i iz za ac cj ja a C Cc ci ie ek ka aj j c cy yc ch hD D m mo od de e" "i i
0o &a#ek!arowaniu szar% i reakcji na szar%, grac& ro&grywajcy tur( ma mo$!iwo"
&mobi!i&owania tyc) w'asnyc) je#nostek, ktre aktua!nie uciekaj &a wyjtkiem tyc),
ktre ro&%oc&('y sw uciec&k( wc&eniej, w tej samej tur&e* 0ostacie &wyk!e r&ucaj
si( #o uciec&ki w wyniku SA68/C= %r&e# %r&era$ajcym %otworem !ub innego
traumatyc&nego %r&e$ycia* =ciekajce %ostacie nie %r&e#stawiaj $a#nej wartoci
bojowej #o%ty, #o%ki si( nie &mobi!i&uj, co o&nac&a %owstr&ymanie si( o# #a!s&ej
uciec&ki i %owrt #o gotowoci bojowej*
0o#c&as mobi!i&acji +ciekajcych! mo#e!i w 'azie ruchu, grac& wy&nac&a je#n &
+ciekajcych! %ostaci i %r&e%rowa#&a test ce!em jej zmobilizowania 2tak jak to wyjaniono
%oni$ej3* 0r&ec)o#&i w #owo!nej ko!ejnoci #o nast(%nego mo#e!u i %rbuje go
zmobilizowa&, %otem #o nast(%nego i tak #a!ejW
/e!em usta!enia, c&y uciekajcym mo#e!om u#a'o si( zmobilizowa&, grac&
%r&e%rowa#&a test mobilizacji, ktry jest &wyk'ym testem -E-H PRZYW/D-ZY-H*
Ie$e!i test &ako,c&y si( %owo#&eniem, je#nostka %owstr&ymuje si( o# +cieczki! i
mobilizuje si* Ie$e!i uciekajcej %ostaci nie u#a si( &#a" testu mobilizacji, kontynuuje ona
uciec&k( i wykonuje ruc) w ramac) ruchw przymusowych, o c&ym %9niej*
>o#e! ktry &#o'a' si( &mobi!i&owa" nie mo$e %orus&y" si( w tej tur&e, co
wi(cej w 'azie strzelania nie mo$e str&e!a" & broni dystansowej* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e
mo#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej >81 !ub L=/C@5+; mog r&uca" &ak!(cia i
o#mawia" mo#!itwy*
5yjtek o# tyc) &asa# stanowi test rozbicia* Ie$e!i #ru$yna %onios'a %owa$ne
straty mo$e nie by" &#o!na #o mobi!i&acji - %ostacie maj &byt niskie mora!e* Ie$e!i
#ru$yna straci'a 25X %ostaci, a grac& nie wykona' u#anego testu rozbicia to mo#e!e
b(# kontynuowa" uciec&k( #o momentu o%us&c&enia sto'u, b#9 %ki nie &ostan
yczone z akcji!/
J J. . @ @u uc ch hy y p pr rz zy ym mu us so ow we e
0o tym, jak grac& ro&grywajcy tur %r&e%rowa#&i' %rb( zmobilizowania +ciekajcych!
mo#e!i, %r&yc)o#&i c&as na wykonanie %r&ewi#&ianyc) &asa#ami ruc)w
%r&ymusowyc)* @g!nie r&ec& ujmujc, grac& mo$e kierowa" swoimi mo#e!ami tak
jak sobie tego $yc&y, oc&ywicie, w ramac) &asa# r&#&cyc) ruc)em* Ie#nak$e &#ar&a
si( c&asem, $e mo#e!e & jakic) %owo#w wymykaj si( s%o# jego kontro!i, by" mo$e
o%anowa' je %anic&ny SA68/C, mo$e #otkn('o je jakie &ak!(cie, a mo$e %o %rostu
c&uj si( &agubione i &#e&orientowane* Aak c&y inac&ej, grac& traci kontro!( na#
ruc)em tyc) mo#e!i i w'anie o takic) ruc)ac) mwimy jako o ruc)ac)
%r&ymusowyc)*
5s&ystkie ruchy przymusowe wykonuje si( %r&e# innymi ruc)ami* @&nac&a to, $e
%orus&ajce si( w ten s%osb mo#e!e mog wej" komu w #rog(, &ab!okowa" ruc),
tu#&ie$ w inny s%osb %r&es&ko#&i" innym* Ie$e!i w tej samej fa&ie oby#waj grac&e
maj %ostacie, ktre %o#!egaj ruchom przymusowym 2&wyk!e w wyniku +cieczki! %r&e#
szar%3, #ecy&ja o ko!ejnoci ic) %r&e%rowa#&ania na!e$y #o grac&a, ktry aktua!nie
ro&grywa tur(*
@ @u uc ch hy y C Cc ci ie ek ka aj j c cy yc ch hD D m mo od de e" "i i9 9
+ajc&(ciej s%otykanym ruchem przymusowym jest +cieczka!* =ciekajce mo#e!e
%orus&aj si( w kierunku na w%rost o# 9r#'a, ktre &musi'o ic) #o uciec&ki, a w
ko!ejnyc) turach w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i sto'u* =ciekajce mo#e!e ignoruj
kary &a ruc) %r&e& przeszkody i ro#&aje terenu 2&a wyjtkiem terenu niedostpnego3*
0orus&aj si( &aws&e o !osowo wy&nac&ony #ystans* Ie$e!i ruc) uciekajcego mo#e!u
wy%a#a %r&e& teren nie#ost(%ny !ub mo#e! wykona ruc) %o&a kraw(#9 sto'u to
&ostaje automatyc&nie yczony z akcji!* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w
ten s%osb & potyczki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa"
r&utw na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5*
4 4. . @ @u uc ch hy y s sz za ar r. .u uj j c cy yc ch h
0o &ako,c&eniu ruc)w %r&ymusowyc), w tym ruc)w mo#e!i wroga, ktre
&a#ek!arowa'y +cieczk! w reakcji na s&ar$e, %r&yc)o#&i c&as na wykonanie ruc)w
%ostaci, ktre &a#ek!arowa'y s&ar$(* -zar%e %r&e%rowa#&a si( je#na %o #rugiej w
ko!ejnoci ic) &a#ek!arowania* +a!e$y %ami(ta", by na tym eta%ie ro&str&ygn" wyniki
reakcji sta& B strzela&, jes&c&e %r&e# o#mier&eniem, c&y s&ar$ujcy &naj# si( w
kontakcie & wy&nac&onym ce!em!
>o#e! szar%ujcy wykonujc ruc) szar%y %owinien %okona" #ystans #&ie!cy go
o# %r&eciwnika %o najkrts&ej mo$!iwej #ro#&e i &ako,c&y" ruc) szar%y #ostawieniem
#o najb!i$s&ej kraw(#&i %o#stawki %r&eciwnika* Ie$e!i #ostawienie #o najb!i$s&ej
kraw(#&i jest niemo$!iwe, na %r&yk'a# mo#e! %r&eciwnika %o&ostaje &wi&any wa!k
wr(c& & innym mo#e!em, na!e$y #ostawi" mo#e! #o ko!ejnej kraw(#&i, o i!e %o&wa!a
na to &asi(g szar%y*
0ona#to, na!e$y &auwa$y", $e je$e!i trasa szar%y %r&ebiega %r&e& teren trudny !ub
teren bardzo trudny to mo#e! mo$e omin" taki teren, o i!e %o&wa!a na to &asi(g szar%y,
co na!e$y &a&nac&y" w c&asie #ek!arowania szar%y*
Ie$e!i w wyniku nietrafnej oceny #ystansu szar%y mo#e! nie mo$e by"
#ostawiony #o kraw(#&i %o#stawki %r&eciwnika !ub nie mo$e omin" terenu trudnego
!ub terenu bardzo trudnego to szar%a jest nieu#ana*

- -o or ru us sz za an ni ie e w wa a" "c cz z c cy yc ch h m mo od de e" "i i9 9
:wi&ane wa!k wr(c& mo#e!e nie mog wykonywa" ruc)w, %ki je#na &e stron nie
&ac&nie ucieka", a!bo nie &ostanie "szoomiona!, #owalona na ziemi! !ub yczona z
akcji!* 0ostacie, ktre na %oc&tku swojej tury s ju$ &aanga$owane w wa!k( wr(c& nie
mog wykonywa" ruc)w, mog je#ynie kontynuowa" wa!k( w 'azie walki wrcz*
5 5. . - -o oz zo os st ta a& &e e r ru uc ch hy y
0o wykonaniu ruc)w %r&ymusowyc) i s&ar$ %r&yc)o#&i c&as na ruc)y res&ty
#ru$yny* >wic w skrcie, grac& nie musi w og!e %orus&a" swoic) %ostaci, je!i nie
c)ceY b#9 %orus&y" mo#e!e na o#!eg'o" tak ma' !ub te$ tak #u$, jak sobie $yc&y,
oc&ywicie w ramac) #o&wo!onego maksyma!nego #ystansu ruc)u*
: :o od de e" "e e - -o ow wa a" "o on ne e n na a z zi ie em mi i' 'D D9 9
>o#e!, ktry &osta' #owalony na ziemi! na %oc&tku nast(%nej tury grac&a, w 'azie ruchu
%o#c&as wykonywania pozostaych ruchw &ostaje u&nany &a "szoomionego!* 5i(cej
informacji na temat "szoomionych! i #owalonych na ziemi! mo#e!i &naj#uje si( w
ROZDZIA+E 3II! WA+KA WR,-Z w %aragrafie EFEKT ZRANIENIA*
: :o od de e" "e e % %s sz zo o& &o om mi io on ne eD D9 9
>o#e!, ktry &osta' "szoomiony! mo$e %owsta" w 'azie ruchu %o#c&as wykonywania
pozostaych ruchw* 5i(cej informacji na temat mo#e!i "szoomionych! &naj#uje si( w
ROZDZIA+E 3II! WA+KA WR,-Z w %aragrafie EFEKT ZRANIENIA*
5 5o os so ow wy y d dy ys st ta an ns s r ru uc ch hu u9 9
>o#e!e o !osowym #ystansie ruc)u maj we ws%'c&ynniku SZY%KO&' %o#any
r&ut kostkami, n%* K6, 2K6 c&y 3K6* Iest to ruc), ktry mo#e! wykonuje w ramac)
ruc)w %r&ymusowyc) 'azy ruchu grac&a i %okonuj &aws&e %e'ny #ystans
o#%owie#nio K6#, 2K6# c&y 3K6# %o !inii %rostej - grac& obraca mo#e! wok'
ro#ka i wybiera kierunek ruc)u %r&e# r&utem* Ie!i u&yskany wynik %rowa#&i
mo#e! #o kontaktu & wrogiem, ruc) ten traktuje si( jak #ek!aracj( szar%y, ktra
%o#!ega &wyk'ym &asa#om 2atakowany mo#e! mo$e &a#ek!arowa" reakcj na szar%
w &wyk'y s%osb3*
0ona#to mo#e! stanowi ruc)omy ce! #!a str&e!cw* Lo %oc&tku nast(%nej
'azy ruchu mo#e!u, ws&ystkie wymier&one w mo#e! ataki broni dystansow
wykonywane s & kar H1 #o testu tra'ienia*

W Wa ar rh he ei im m

2 20 0 S S t t r r o o n n a a

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

21 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

2 22 2 S S t t r r o o n n a a
0o &ako,c&eniu fa&y ruc)u ro&%oc&yna si( ko!ejna fa&a tury, fa&a magii* >agia &a!ic&a si( #o
&asa# &aawansowanyc), a %owi(cony jej ro&#&ia' &naj#uje si( w #a!s&ej c&(ci %o#r(c&nika*
Aymc&asem %o&ostajc %r&y &asa#ac) %o#stawowyc) omwiona &ostanie 'aza strzelania/


WIATRY MA4II
KO+OR NAZWA POTO-ZNA NAZWA RUNI-ZNA KO+E4IUM TRADY-.A
Eia'y wiet!isty 0ysh wiat'a wiat'a
Er&owy burs&tynowy 1hur Eurs&tynu Eestii
/&erwony %'omienisty A2shy 0'omienia @gnia
Fio!etowy ametystowy -hyish 8metystu mierci
+iebieski niebia,ski Azyr +iebios +iebios
S&ary cienisty +lgu /ienia /ienia
:ie!ony ja#eitowy 1hyran Ia#eitu Uycia
U'ty &'oty 3hamon :'ota >eta!u2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2 23 3 S S t t r r o o n n a a

W Wa ar rh he ei im m

2 24 4 S S t t r r o o n n a a
S St tr rz ze e" "a an ni ie e9 9

)o" o !osac) wie!u bitew stoc&onyc) na rubie$ac) Starego wiata
#ecy#uj najc&(ciej krwawe wa!ki wr(c&, to je#nak gra#
wy%us&c&onyc) & kus& be'tw i siejcyc) mier" ku! armatnic) mo$e
&mi(kc&y" wroga %r&e# ostatec&nym natarciem, a c&asem nawet
s%owo#owa" o##anie %o!a be& wa!ki*
5y%osa$one w 'uki, kus&e, c&y inn bro, dystansow mo#e!e mog ro&%oc&"
ostr&a' wroga, ktry %o&ostaje w ic) polu widzenia* @ i!e nie %o#ano inac&ej, ka$#y
mo#e! ma %rawo #o ty!ko je#nego ataku str&e!eckiego w ka$#ej 'azie strzelania*
0ona#to, o i!e nie %o#ano inac&ej, mo#e! ktry w bie$cej tur&e skor&ysta' &
umiej(tnoci !ub &asa#y s%ecja!nej u$ywanej w 'azie magii !ub 'azie strzelania nie ma
%rawa, w tej samej tur&e w 'azie strzelania, str&e!a" & broni dystansowej/
Str&e!anie ro&%oc&yna si( &aws&e o# or($a, ktry wymaga os&acowania
#ystansu str&a'u 2takic) jak #&ia'a, c&y kata%u!ty3* +a!e$y os&acowa" #ystans ka$#ego
&e str&a'w, &anim grac& %r&yst%i #o ic) o#mier&ania* +ast(%nie na!e$y ro&%atr&y"
wyniki tyc) str&a'w &go#nie & &asa#ami %o#anymi w ROZDZIA+E II!
MA-HINY WO.ENNE*
0o &ako,c&eniu %ierws&ej c&(ci str&e!ania na!e$y %r&yst%i" #o %o&osta'yc)
str&a'w* 1rac& %owinien wy&nac&y" #o str&a'u je#n &e swyc) je#nostek i wybra"
je#en & mo#e!i wroga na ce! ostr&a'u* 0o wy&nac&eniu ce!u na!e$y o#mier&y" &asi(g i
ro&%atr&y" str&e!anie &go#nie & %o#anymi &asa#ami* +ast(%nie na!e$y %r&ej" #o
ko!ejnej %ostaci str&e!eckiej i %ost(%owa" jak %o%r&e#nio* +a!e$y kontynuowa"
str&e!anie, %ki nie wystr&e! ws&ystkie wy&nac&one #o str&a'u mo#e!e u&brojone w
bro, #ystansow*
- -o o" "e e w wi id dz ze en ni ia a9 9
5 %r&y%a#ku str&e!ania, ka$#y &e str&e!ajcyc) mo#e!i musi wi#&ie" ce!* +a!e$y
%ami(ta", $e mo#e!e i e!ementy terenu %r&es'aniaj pole widzenia* >o#e!e wi#& to co &
%r&o#u !ub & boku, mo#e!e nie wi#& #o ty'u i %owinny &osta" na %oc&tku 'azy
strzelania obrcone w stron( ce!u* 0ona#to, na!e$y &auwa$y", $e obrcenie mo#e!u w
stron( ce!u nie jest traktowane jako ruch*
#ole widzenia okre!a mo$!iwo" &obac&enia wrogw %r&e& mo#e!e H mus&
one wi#&ie" %r&eciwnika %r&e&, %o# !ub na# e!ementami tereny pola bitwy i innymi
mo#e!ami 2s%r&ymier&onymi i wrogimi3* 8by stwier#&i" c&y mo#e!, ma wroga w polu
widzenia, na!e$y %o%rowa#&i" !ini(, ktrej nic nie b!okuje, o# oc&u mo#e!u #o
#owo!nej c&(ci cia'a ce!u* /&asami ws&ystko, co b(#&ie mo$na &obac&y", to or($,
s&tan#ar c&y inny &#obny %r&e#miot, ktry mo#e! niesie* 5 takic) %r&y%a#kac)
mo#e! u&nawany jest &a niewi#oc&ny* 0o#obnie na!e$y ignorowa" skr&y#'a i ogony,
nawet je!i s one & tec)nic&nego %unktu wi#&enia c&(ci cia'a mo#e!u* :asa#a ta ma
na ce!u unikni(cie nak'a#ania kary na mo#e!e, ktre maj #ynamic&n %o&(, s
s&c&eg!nie ws%ania'e !ub u&brojone w &#obny or($ !ub s&tan#ary*
@c&ywicie grac& nie mo$e s%yta" swoic) mo#e!i, co wi#& H s & %!astiku !ub
meta!u i o#%owie#9 mog'aby im &abra" #o" #u$o c&asu H & tego %owo#u musi sam
to usta!i"* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw b(#&ie to oc&ywiste H je!i na #ro#&e stoi
bu#ynek c&y w&gr&e, %r&eciwnik mo$e by" be&#yskusyjnie %o&a polem widzenia* 5
innyc) %r&y%a#kac) #wa mo#e!e b(# si( w&ajemnie wi#&ia'y, g#y$ #&ie!i" je b(#&ie
otwarta %r&estr&e,* 5 %o&osta'yc) sytuacjac), w ktryc) to, c&y mo#e! wi#&i inny
mo#e! nie b(#&ie a$ tak oc&ywiste, grac& musi %oc)y!i" si( na# %o!em bitwy i s%ojr&e"
na nie Nokiem mo#e!uN* +a!e$y &ni$y" si( #o %o&iomu mo#e!u i & jego %ers%ektywy
oceni", co wi#&i na %o!u bitwy*
* *a aj jb b" "i i. .s sz zy y c ce e" "9 9
Ie$e!i w o%isie mo#e!u !ub broni dystansowe nie %o#ano inac&ej, %osta" musi str&e!a" #o
najb!i$s&ego wroga, %oniewa$ re%re&entuje on be&%ore#nie &agro$enie i tym samym
jest %ierws&ym ce!em* >o#e! mo$e &ignorowa" t( &asa#( tak$e wte#y, g#y 'atwiej
trafi" bar#&iej o##a!one ce!e 2na %r&yk'a# wte#y g#y stojca b!i$ej wroga %osta"
kor&ysta & os'ony3 !ub mo#e!e &naj#ujce si( b!i$ej &osta'y #owalone na ziemi! !ub s
"szoomione!* 0ona#to, mo#e! mo$e :85S:D, %o# warunkiem $e ce! nie &naj#uje si(
&a os'on, str&e!a" #o L=UD1@ /D<=, nawet je!i nie jest on najb!i$s&ym wrogiem*
S St tr rz ze e" "a an ni ie e z ze e w wz zn ni ie es si ie e# #9 9
0ostacie ustawione na wzniesieniu !ub pitrze w budynku pitrowym a &a takie miejsce
na!e$y u&na" ka$# %owier&c)ni( &naj#ujc si( %r&ynajmniej 2# na# %owier&c)ni
sto'u, &ajmuj #ogo#ne %o&ycje #o %rowa#&enia ostr&a'u i mog &ignorowa" &asa#(
najbli%szy cel* =stawione na wzniesieniu !ub na pitrze mo#e!e u&yskuj te$ #o#atkowe pole
widzenia %ona# mo#e!ami, ktre nie &naj#uj si( na wzniesieniu !ub na pitrze* L&ia'a to
te$ oc&ywicie w #rug stron(, a wi(c rwnie$ mo#e!e ustawione %o&a wzniesieniami
!ub %o&a pitrami wi#& %ona# stojcymi %r&e# nimi mo#e!ami ustawione na wzniesieniu
!ub na pitrze %ostacie*
Stojce na wzniesieniu !ub na pitrze mo#e!e nie mog ignorowa" &asa#y
najbli%szy cel, je$e!i jakieko!wiek wi#oc&ne wrogie mo#e!e &naj#uj si( na tej samej
%owier&c)ni 2na %r&yk'a# na tym samym %i(tr&e bu#ynku3 w &asi(gu broni strzeleckiej*

6 6a as si i' 'g g9 9
Ero, str&e!ecka ma maksyma!ny &asi(g, ktry okre!a #ystans, na jaki bro, mo$e
wystr&e!i"* Ie$e!i wy&nac&ony ce! &naj#uje si( %o&a &asi(giem, str&a'y automatyc&nie
%u#'uj* 5'anie #!atego na!e$y wy&nac&y" ce!, &anim o#mier&y si( &asi(g*
@mawiane &asi(gi okre!aj maksyma!ny #ystans, na jaki bro, mo$e
wystr&e!i"* 0ociski trac je#nak si'( i ce!no" #u$o wc&eniej, nim osign swj
maksyma!ny &asi(g i #!atego &asi(g %o#&ie!ono na #wa ro#&aje. krtki i dugi*
/e!e %o'o$one w o#!eg'oci nie wi(ks&ej ni$ %o'owa maksyma!nego &asi(gu
broni &naj#uj si( w krtkim zasigu* /e!e %o'o$one #a!ej 2a!e nie %o&a maksyma!nym
&asi(giem!3 &naj#uj si( w dalekim zasigu* Iak si( oka$e %9niej, #u$o tru#niej trafi" i
&rani" ce! %o'o$ony w dalekim zasigu*
S St tr rz ze e" "a an ni ie e a a W Wa a" "k ka a W Wr r' 'c cz z9 9
>o#e!e &wi&ane wa!k wr(c& s #a!ece &byt &aj(te bojem o $ycie, by kor&ysta" & broni
dystansowej !ub umiej(tnoci c&y &asa# s%ecja!nyc) u$ywanyc) w 'azie strzelania*
:wi&ane wa!k wr(c& mo#e!e nie maj %rawa str&e!a" & broni dystansowej ora&
kor&ysta" & umiej(tnoci !ub &asa# s%ecja!nyc) u$ywanyc) w 'azie strzelania*
S St tr rz ze e" "a an ni ie e d do o w wa a" "c cz z c cy yc ch h9 9
>o#e!e u&brojone w bro, dystansow nie maj %rawa str&e!a" #o %r&eciwnika, ktry
aktua!nie %o&ostaje &wi&any walk wrcz* 0ow# tego jest %rosty, istnieje
niebe&%iec&e,stwo trafienia sprzymierzonych mo#e!i*

W Wz zo or rn ni ik ki i ? ? t tr ra a, ,i ie en ni ia a p pr rz zy yp pa ad dk ko ow we e9 9
0ociski wystr&e!one & niektryc) mac)in wojennyc) tu#&ie$ & innej %o#obnie
#&ia'ajcej broni, %r&y %omocy c&arw it%* mog c)ybi" ce!u, &boc&y" & kursu i
ostatnie trafi" w mo#e!e %rowa#&ce wa!k( wr(c&* 0ocisk u%a#a w wir wa!ki i trafia
oby#wie strony* Ey okre!i" !ic&b( mo#e!i trafionyc) 2na %r&yk'a# %r&e& wystr&e!ony
g'a&3, u$ywa si( w&ornikw 2&obac& %o#ro&#&ia' WZORNIKI o%isany %oni$ej3*
@ @z zu ut ty y n na a t tr ra a, ,i ie en ni ie e9 9
S&ansa tra'ienia w ce! &a!e$y o# ws%'c&ynnika UMIE.,TNO&-I STRZE+E-KIE c&y!i
US str&e!ca* 4m wi(ks&a warto" US, tym wi(ks&a s&ansa na trafienie*
5 ce!u usta!enia, c&y %osta" trafi'a, na!e$y wykona" r&ut K6* +a!e$y &wrci"
uwag(, $e warto" ws%'c&ynnika ATAKI mo#e!u nie w%'ywa na !ic&b(
%r&ys'ugujcyc) mu str&a'w - ka$#y mo#e! ma %rawo wystr&e!i" ty!ko ra&, c)yba $e
bro, ktrej u$ywa, %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej %o&wa!ajcej na wie!okrotne str&e!anie*
0oni$s&a tabe!a %r&e#stawia minima!ny wynik r&utu K6, ktry na!e$y u&yska",
by trafi" w ce!.

UMIE.,TNO&-I
STRZE+E-KIE
1 2 3 4 5 6 7 8 $ 10
6&ut na tra'ienie K 5 4 J 2 1 0 H1 H2 HJ

Ie$e!i w r&ucie K6 u#a'o si( u&yska" wynik rwny b#9 wi(ks&y o# %otr&ebnego
wyniku, str&a' #osi(gn' ce!u* Ie$e!i u&yskano mniej, str&e!ec c)ybi'*
0ostacie o US rwnym 6 b#9 wi(cej maj ujemne wartoci wyniku na tra'ienie,
c)o" jest oc&ywiste, $e na K6 nie mo$e wy%a" !ic&ba ni$s&a o# 1* Ie#nak$e w
WARHEIM FS wyr&ucenie 1 w r&ucie na tra'ienie o&nac&a &aws&e c)ybienie,
nie&a!e$nie o# mo#yfikatorw #o r&utu, c&y wartoci ws%'c&ynnika US*
% %s s& &o on na a9 9
>o#e!e &naj#ujce si( &a okre!onymi e!ementami terenu jak $ywo%'oty c&y mury, c&y
&naj#ujcy si( w !esie, mog kor&ysta" & %r&ewagi, jak #aje im osona* @&nac&a to, $e
tru#niej w nie trafi", %oniewa$ mog ukry" si( &a murem, c&y %niem #r&ewa, w
ktrym utkn na#!atujce %ociski* >o#e! jest &a oson, je$e!i w polu widzenia
str&e!ajcego &naj#uje si( >+4DI +4U 0@P@58 ce!u* Ie$e!i %ojawi si( %rob!emy &
%o#j(ciem takiej #ecy&ji, na!e$y ro&str&ygn" wt%!iwo" &a %omoc r&utu K6*
Ie$e!i r&ut na tra'ienie nie %owie#&ie si( o 1, w %r&y%a#ku g#y ce! &naj#uje si( &a
oson, wwc&as %ocisk trafia w os'on(* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw nie ma to
wi(ks&ego &nac&enia, a!e g#y na linii ognia &naj#uje si( inny mo#e! 2s%r&ymier&eniec !ub
wrg3 !ub oson, &a ktr ukrywa si( ostr&e!iwana %osta" jest bec&ka & %roc)em, mo$e
to mie" bar#&o #u$e &nac&enie*
4stniej #wa ro#&aje oson. ci%ka i lekka* Dfekty ic) #&ia'a, wyjaniono w tabe!i
mo#yfikatorw #o r&utw na tra'ienie*
% %s s& &o on na a C Ci i' '. .k ka a9 9
"sona taka oferuje fi&yc&n oc)ron( i je#noc&enie %r&es'ania ce!*
0r&yk'a#em os'ony ci%kiej mo$e by" naro$nik bu#ynku, ska'a, mur, b#9
te$ %a!isa#a* >o#e!, ktry &erka &&a naro$nika bu#ynku, kor&ysta &
oc)rony osony ci%kiej* 0o#obnie #&ieje si( & mo#e!ami ustawionymi w
oko%ac) c&y #o'ac)*

% %s s& &o on na a 5 5e ek kk ka a9 9
"sona lekka rwnie$ %r&es'ania ce!, !ec& oferuje mu niewie!k oc)ron(
%r&e# na#!atujcymi %ociskami* 0osta" mo$e sc)roni" si( &a $ywo%'otem,
a!e be't & kus&y c&y str&a'a wy%us&c&ona & 'uku mo$e go %r&ebi"*
Uywo%'oty i ro!inno" oferuj oson lekk* >o#e!e %r&ebywajce w !esie
kor&ystaj & osony lekkiej automatyc&nie*
C
- -r rz z! !d d m mo od de e" "u u9 9
:wyk!e 'atwo stwier#&i", w ktrym kierunku &wrcony jest mo#e! - wy&nac&a go
je#na & kraw(#&i %o#stawki figurki*
:#ar&a si( je#nak c&asem, $e nie jest to #o ko,ca jasne* Ie$e!i grac&
%os'uguje si( mo#e!em, u ktrego niekoniec&nie wia#omo, g#&ie &naj#uje si(
%r&#, na!e$y si( u%ewni", $e %r&eciwnik wie, w ktr stron jest &wrcony mo#e! -
mo$e to mie" #u$e &nac&enie w c&asie potyczki!
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

25 S t r o n a
: :o od dy y, ,i ik ka at to or ry y r rz zu ut t! !w w n na a t tr ra a, ,i ie en ni ie e9 9
Str&e!anie nie %o!ega je#ynie na wyce!owaniu i wystr&e!eniu & broni* @%rc& US
istniej inne c&ynniki w%'ywajce na s&ans( trafienia, jak c)o"by omawiane wc&eniej
osony i zasig* 4stniej te$ inne c&ynniki, ktre u'atwiaj b#9 utru#niaj tra'ienie* Ae
u'atwiajce tra'ienie #o#awane s #o wyniku r&utu K6, a te ktre utru#niaj tra'ienie s
o# tego wyniku o#ejmowane* /&ynniki te nos& na&w( mo#yfikatorw, a ic) efekty
kumu!uj si(* Ie!i wi(c mo#e! str&e!a na daleki zasig 2H13 #o ce!u &a oson lekk 2H13,
s&ansa tra'ienia &ostanie &mniejs&ona o H2*
21 *< STRZE+ANIE DO DU"E4O -E+U
L=U;> /D<D> na&ywamy ws&ystko, co jest wyjtkowo wysokie b#9 grube*
0r&yk'a#em L=UD1@ /D<= s Aro!!e, @gry c&y kawa!er&yci, natomiast <u#&ie,
@rkowie, D!fowie, ry#wany, #&ia'a i %r&emo$na wi(ks&o" $o'nier&y L=U;>4
/D<8>4 nie s* 4nformacja na temat tego, c&y #ane stwor&enie jest L=U;>
/D<D>, c&y te$ nie &naj#uje si( o%isie o#%owie#niej #ru$yny*
11 *< STRZE+ANIE PO RU-HU
Ie$e!i mo#e! %orus&y' si( w 'azie ruchu 2!ub %orus&y' si( w 'azie magii w wyniku
#&ia'ania &ak!(cia3, to jego s&anse na trafienie ma!ej* +awet ki!ka krokw
ogranic&a koncentracj( %ostaci %otr&ebn #o o##ania ce!nego str&a'u*
11 *< STRZE+ANIE DO %IE4N6-E4O +U% +E-6-E4O MODE+U
Ie$e!i obrany na ce! broni dystansowej mo#e! bieg !ub wykona' <@A w 'azie ruchu 2!ub
bieg !ub wykona' <@A w 'azie magii w wyniku #&ia'ania &ak!(cia3 to s&anse na jego
trafienie ma!ej*
11 *< STRZE+ANIE DO -E+U ZA OSON6 +EKK6
Ie$e!i ce! &naj#uje si( &a oson lekk, to s&ansa trafienia go ma!eje*
11 *< STRZE+ANIE Z PORUSZA.6-E4O SI, PO.AZDU
Ie$e!i mo#e! str&e!a & okna, #ac)u !ub & ko&'a %oja&#u, ktry w bie$cej rundzie w
'azie ruchu wykona' ruch to s&anse trafienia w obrany ce! &nac&nie ma!ej*
12 *< STRZE+ANIE DO -E+U ZA OSON6 -I,"K6
Ie$e!i ce! &naj#uje si( &a oson ci%k, to s&ansa tra'ienia go #rastyc&nie ma!eje*
11 *< STRZE+ANIE NA DA+EKI ZASI,4
Ie$e!i mo#e! obrany na ce! broni dystansowej &naj#uje si( w o#!eg'oci wi(ks&ej ni$
%o'owa &asi(gu broni, %raw#o%o#obie,stwo trafienia go jest mniejs&e*
11 *< STA' A STRZE+A'!
Ie$e!i s&ar$owany mo#e! &a#ek!arowa' reakcj( sta& B strzela&, to s&ansa trafienia w
szar%ujcego %r&eciwnika ma!eje* 0r&eciwnik gna na %osta", i szar%owany mo#e! nie
ma c&asu na #ok'a#ne wymier&enie i %recy&yjny str&a'*
T Tr ra a, ,i ie en ni ie e n na a 7 72 29 9
Ie$e!i %o uw&g!(#nieniu mo#yfikatorw str&e!cy mus& u&yska" 72, by trafi", to cig!e
istnieje s&ansa na tra'ienie* 0oniewa$ nie ma mo$!iwoci u&yskania 72 na K6, grac&
musi naj%ierw wyr&uci" 6, i je!i mu si( to u#a, r&uci" %onownie K6 i u&yska" wynik
%o#any w %oni$s&ej tabe!ce*
7 6, a nast(%nie 4, 5, 6*
8 6, a nast(%nie 5 !ub 6*
$ 6, a nast(%nie 6*
102 (iemo%liwe!
W Wz zo or rn ni ik ki i9 9
0r&y okre!aniu trafie, niektryc) stwor&e,, mac)in wojennyc) b#9 c&arw u$ywa
si( w&ornikw* :wyk!e %o wy&nac&eniu ostatec&nego %o'o$enia w&ornika, &go#nie &e
stosowanymi &asa#ami #!a mac)in wojennyc), stwor&e, c&y c&arw, ws&ystkie
mo#e!e, ktryc) %o#stawki s %r&ykryte w&ornikiem, &ostaj automatyc&nie trafione
2pene tra'ienie3, natomiast mo#e!e, ktryc) %o#stawki s c&(ciowo %r&ykryte &ostaj
trafione na 42 2czciowe tra'ienie3*
6 6a ad da aw wa an ni ie e r ra an n p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ko ow wi i9 9
+ie ws&ystkie trafienia o&nac&aj &ranienie ce!u - niektre & %ociskw mog je#ynie
#rasn" ce!* +iektre stwor&enia s na ty!e o#%orne, $e str&a'y nie&byt 'atwo
%r&ebijaj ic) cia'a, tu#&ie$ s na ty!e wytr&yma'e, $e mog wa!c&y", ignorujc %ociski
sterc&ce & ic) cia'a* 0o trafieniu wroga, na!e$y wykona" %onowny r&ut kostkami, by
usta!i", c&y trafienie &a#a'o rany*
+a!e$y wykona" r&ut K6 &a ka$#e tra'ienie i s%raw#&i" wynik na %r&eci(ciu
SIY atakujcego i WT %r&eciwnika w TA%E+I RZUT NA ZRANIENIE* 5artoci
ws%'c&ynnika WT &naj#uje si( w c)arakterystyce mo#e!u &a SIA broni dystansowej
%o#ana jest w o%isie or($a* @#na!e&iona !ic&ba o&nac&a minima!ny wynik r&utu K6
%otr&ebny #o &ranienia %r&eciwnika*

6 6r ra an ni ie en ni ie e k kr ry yt ty yc cz zn ne e9 9
Ie$e!i w r&ucie na zranienie wy%a#nie niemo#yfikowane 6 to mia'o miejsce zranienie
krytyczne* +a!e$y %onownie wykona" r&ut K6 i %orwna" wynik & TA%E+6
ZRAFIENIE KRYTY-ZNE*
5yjtkiem o# tej sytuacji jest fakt, g#y atakujcy musi wyr&uci"
niemo#yfikowane 6 aby w og!e &rani" ce!* Aaki cios nie mo$e &a#a" zranienia
krytycznego - %r&eciwnik jest &byt twar#y, aby &osta" %owa$nie &ranionym %r&e& istot(
#ys%onujc tak !ic) broni!
0ona#to na!e$y &auwa$y", $e ka$#y mo#e! mo$e &a#a" ty!ko je#no zranienie
krytyczne na 'az strzelania, a wi(c je$e!i %osta" %osia#a ki!ka str&a'w to je#ynie %ierws&a
6 w r&ucie na zranienie b(#&ie traktowana jako zra'ienie Krytyczne*
@ @z zu ut ty y n na a % %c ch hr ro on n' ' - -a an nc ce er rz za a9 9
Ie$e!i wa!c&cy, ktr&y &osta!i &ranieni, u$ywaj 08+/D6:8, A86/:; c&y 085TU8,
a!bo #ys%onuj "chron $agiczn, mog cig!e jes&c&e unikn" obra$e,* "chrona
#ancerza i "chrona $agiczna, #&ia'aj tak samo i %o#!egaj tym samym &asa#om, jakie
o%isano %r&y oka&ji wa!ki wr(c&*
C Ce e" " o ob br r! !c co on ny y t ty y& &e em m9 9
Ie$e!i na ce! str&e!ania &ostanie obrany mo#e! obrcony ty'em #o str&e!ca to tra'iony i
zraniony mo#e! nie mo$e skor&ysta" & "chrony #ancerza wynikajcej & u$ycia A86/:;
!ub 085TU8*
T Tr ra a, ,i ie en ni ie e p po ow wo od du uj j c ce e w wi ie e" "e e r ra an n9 9
+iektre machiny wojenne, c&ary, b#9 magic&ne bronie maj tak nis&c&ycie!skie
w'aciwoci, $e je!i trafi i &rani mo#e!, nie straci on je#nego, !ec& ki!ka %unktw "W
w !ic&bie rwnej wynikowi r&utu K3, K6 2&go#nie & tym, co %o#ano w stosownyc)
&asa#ac)3* 5 takic) %r&y%a#kac) r&uty na trafienie i &ranienie ro&%atruje si( w &wyk'y
s%osb, a nast(%nie stosuje si( %r&ys'ugujce mo#e!om "chrony #ancerza i "chrony
$agiczne* +a koniec na!e$y wykona" stosowny r&ut &a ka$# niewybronion ran( i
#o#a" osigni(te wyniki, by ostatec&nie usta!i" i!o" straconyc) %unktw "W*
W Wi ie e" "o ok kr ro ot tn ny y s st tr rz za a& &9 9
Ie$e!i mo#e! #ys%onujcy broni dystansow %o#!egajc &asa#&ie 54D<@76@A+;
SA6:8P &a#a %r&eciwnikowi w tej samej 'azie strzelania ki!ka ko!ejnyc) tra'ie, to na!e$y
wykona" r&ut na zranienia &a ka$#e ce!ne tra'ienie i &astosowa" najwy$s&y wynik &
TA%E+I EFEKT ZRANIENIA* >o#e! nie mo$e w tej samej 'azie strzelania wykonujc
ko!ejno 54D<@76@A+; SA6:8P naj%ierw "szoomi&! !ub #owali& na ziemi! wroga, a
nast(%nie wykonujc ko!ejny str&a' yczy& z akcji! %r&eciwnika*
- -o o" "e eg g" "i i9 9
5i(ks&o" %ostaci ginie %o otr&ymaniu je#nej rany, je#nak #owia#c&eni bohaterowie
c&y %otwory mog otr&yma" wie!e ran &anim %o!egn* <ic&ba ran, ktre mo#e! mo$e
otr&yma" wynika & wartoci ws%'c&ynnika "W w jego c)arakterystyce* +a!e$y
&auwa$y", $e #o%ki mo#e! %osia#a c)ocia$ 1 %unkt "W mo$e kontynuowa" wa!k(*
7ie#y "W %ostaci &ostanie &re#ukowana #o &era, na!e$y wykona" r&ut K6 a
wynik %orwna" & TA%E+6 EFEKT ZRANIENIA. Ie$e!i mo#e! otr&yma' ki!ka ran
na!e$y wykona" r&ut &a ka$# ran( i &astosowa" najwy$s&y wynik*
TA%E+A RZUT NA ZRANIENIE
WYTRZYMAO&' ce!u
S
I

A

b
r
o
n
i

1 2 3 4 5 6 7 8 $ 10
1 4 5 K K K K K K K K
2 J 4 5 K K K K K K K
3 2 J 4 5 K K K K K K
4 2 2 J 4 5 K K K K K
5 2 2 2 J 4 5 K K K K
6 2 2 2 2 J 4 5 K K K
7 2 2 2 2 2 J 4 5 K K
8 2 2 2 2 2 2 J 4 5 K
$ 2 2 2 2 2 2 2 J 4 5
10 2 2 2 2 2 2 2 2 J 4

TA%E+A ZRANIENIE KRYTY-ZNE
K6 %RO5 DYSTANSOWA
112 W SA%IZN,! 0ocisk g'a#ko %r&ec)o#&i %r&e& %ancer& ce!u* @fiara
otr&ymuje #o#atkowy, kumu!atywny, ujemny mo#yfikator H1 #o "chrony
#ancerza*
314 RYKOSZET! 0ocisk & im%etem %r&ec)o#&i %r&e& cia'o ofiary i
rykos&etujc u#er&a w ko!ejn najb!i$s& wrog %osta" &naj#ujc si( w
o#!eg'oci #o 6# o# tra'ionego i zranionego mo#e!u* +a!e$y wykona" r&ut na
zranienie #!a ko!ejnego trafionego rykos&etem mo#e!u i wykona"
ewentua!ne r&uty na "chron #ancerza !ub "chron $agiczn*
516 MISTRZOWSKI STRZA!!! 0ocisk trafia w newra!gic&n c&(" cia'a ofiary*
/e! ostr&a'u otr&ymuje 2 rany &amiast 1* 0ona#to ofiara ostr&a'u
otr&ymuje #o#atkowy, kumu!atywny mo#yfikator H2 #o "chrony #ancerza*
TA%E+A EFEKT ZRANIENIA
K6 EFEKT ZRANIENIA
112 OSZOOMIONY!. Si'a u#er&enia niema! %o&bawia ofiar( %r&ytomnoci,
mo#e! !e#wo tr&yma si( na nogac)* +a!e$y umieci" obok %ostaci
&nac&nik "szoomiony! !ub %o'o$y" go twar&M%yskiem #o gry*
314 POWA+ONY NA ZIEMI,!. @fiara, %owa!ona %ot($nym ciosem %a#a na
&iemi(, $yje a!e jest !e#wo %r&ytomna* +a!e$y umieci" obok %ostaci
&nac&nik #owalony na ziemi! !ub obrci" mo#e! twar&M%yskiem #o &iemi*
516 WY6-ZONY Z AK-.I! Arafiony %a#a be& wia#omoci na &iemi(* >o#e!
&ostaje #os'ownie yczony z akcji! i nie bier&e u#&ia'u w #a!s&ej
ro&grywce* @bok mo#e!u na!e$y umieci" &nac&nik yczony z akcji!

W Wa ar rh he ei im m

2 26 6 S S t t r r o o n n a a
+ +, ,e ek kt t z zr ra an ni ie en ni ia a9 9
% %s sz zo o& &o om mi io on ny yD D9 9
0osta", ktra &osta'a "szoomiona! c)wieje si( i &atac&a* +a!e$y umieci" obok mo#e!u
&nac&nik "szoomiony! !ub obrci" mo#e! twar&M%yskiem #o gry* >o#e!e
"szoomione! mog %orus&y" si( o 2# w 'azie ruchu, a!e nie mog r&uca" &ak!(", str&e!a"
ora& wa!c&y" wr(c&* Ie$e!i mo#e! "szoomiony! jest &wi&any walk wrcz mo$e wykona"
ruc) na #ystans 2# ty!ko wte#y, je$e!i %r&eciwnik %o&ostaje &wi&any wa!k & innym
mo#e!em*
>o#e!, ktry &osta' "szoomiony! mo$e %owsta" w 'azie ruchu %o#c&as
wykonywania pozostaych ruchw* 0osta" mo$e wykona" ruch 2a!e nie bieg !ub <@A3,
r&uca" &ak!(cia ora& str&e!a"* Ie!i mo#e! %o&ostaje &wi&any wa!k to ko,ca trwania
tury w ktrej %owsta', b(#&ie atakowa jako ostatni, be& w&g!(#u na warto"
INI-.ATYWY, bro, ktr wa!c&y !ub inne &asa#y s%ecja!ne*
0ona#to, o# momentu %owstania mo#e! na!e$y traktowa" tak, jakby wci$
%osia#a' 1 %unkt "W*
W Wa a" "k ka a z z % %s sz zo o& &o om mi io on ny ym mD D p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ki ie em m9 9
>o#e!, ktry &aatakuje "szoomion! %osta" mo$e skrci" jej cier%ienia* Ie$e!i
ktryko!wiek & wystr&e!onyc) %ociskw tra'i i zrani "szoomion! %osta", a tej nie
%owio# si( ewentua!ne r&uty na "chron #ancerza !ub "chron $agiczn, to mo#e! taki
&ostaje automatyc&nie yczony z akcji!*
- -o ow wa a" "o on ny y n na a z zi ie em mi i' 'D D9 9
#owalona na ziemi! %osta" %a#a na &iemi(, $yje a!e jest !e#wo %r&ytomna* +a!e$y
umieci" obok mo#e!u &nac&nik #owalony na ziemi! !ub obrci" mo#e!
twar&M%yskiem #o &iemi* >o#e!e #owalone na ziemi! trac mo$!iwo" #&ia'ania w
%o&osta'yc) 'azach tury*
>o#e!, ktry &osta' #owalony na ziemi! na %oc&tku nast(%nej tury grac&a, w
'azie ruchu w c&asie wykonywania pozostaych ruchw &ostaje u&nany &a "szoomionego!*
+a!e$y umieci" obok mo#e!u &nac&nik "szoomiony! !ub obrci" mo#e!
twar&M%yskiem #o gry i &astosowa" #o %ostaci &asa#y #otyc&ce mo#e!i
"szoomionych!*
W Wa a" "k ka a z z - -o ow wa a" "o on ny ym m n na a z zi ie em mi i' 'D D p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ki ie em m9 9
#owalony na ziemi! mo#e! jest &#any wy'c&nie na 'ask( swyc) wrogw* 0osta", ktra
&osta'a #owalona na ziemi! &ostaje automatyc&nie yczona z akcji! je$e!i &ostanie
tra'iona*
W Wy y& & c cz zo on ny y z z a ak kc cj ji iD D9 9
0osta" o#nios'a wyjtkowo %owa$ne obra$enia i be& wia#omoci %a#a na &iemi(,
&ostaje #os'ownie yczona z akcji! i traci mo$!iwo" #&ia'ania a$ #o &ako,c&enia
potyczki* +a!e$y umieci" o#%owie#ni &nac&nik obok mo#e!u yczonego z akcji!*
5 c&asie ro&grywania potyczki niektre mo#e!e &ostan yczone z akcji!* 8by
okre!i" jak %owa$ne rany o#nios'y takie mo#e!e, na!e$y skor&ysta" & TA%E+I
POWA"NE O%RA"ENIA 2&obac& ROZDZIA IIII! KAMPANIA3*
- -o o" "e eg g" "i i k ka aw wa a" "e er rz zy y c ci i9 9
5 %r&y%a#ku mo#e!i kawa!eryjskic), trafienia ro&%atrywane s %r&eciwko je9#9com*
Ie!i kawa!er&ysta &ostanie yczony z akcji!, usuwa si( go wra& & wier&c)owcem* 6obi
si( tak &e w&g!(#w %raktyc&nyc), by unikn" %otr&eby &#ejmowania je9#9cw &
wier&c)owcw i %o&ostawiania na %o!u bitwy !u&akw* /&(" je9#9cw ginie, a ic)
konie %(#& #a!ej, ginie c&(" wier&c)owcw, a ic) je9#9cy %a#aj na &iemi( -
%o&ostawiamy to wyobra9ni grac&y* +a!e$y &wrci" uwag(, $e omawiana &asa#a
#otyc&y je#ynie &wyk'ej kawa!erii, a nie %otworw s'u$cyc) jako wier&c)owce*
- -a am mi i' 't ta an ni ie e t ta ab be e" "i i r rz zu ut t! !w w n na a z zr ra an ni ie en ni ie e9 9
TA%E+A RZUTU NA ZRANIENIE mo$e si( wy#a" na %ierws&y r&ut oka #o"
nie%okojca - w ko,cu ma sto wynikw* Ie#nak$e w tym s&a!e,stwie jest meto#a*
Ie$e!i SIA mo#e!u jest taka sama jak WYTRZYMAO&' ce!u, tr&eba r&uci"
42 na zranienie* Ie$e!i atakujcy ma 1 %unkt %r&ewagi, b(#&ie %otr&ebowa' 32* Ie$e!i
SIA jest jes&c&e wi(ks&a, grac& b(#&ie %otr&ebowa' 22 2w ko,cu 1 &aws&e o&nac&a
%ora$k(3* 4 o#wrotnie, je$e!i SIA jest o 1 ni$s&a o# WYTRZYMAO&-I ce!u, grac&
b(#&ie %otr&ebowa' 52, by &rani"* Ie!i jest jes&c&e ni$s&a, b(#&ie %otr&ebowa' 6 -
c&as wyj" szczliwe kostki*

) )o os st tk ki i z za a s st to o& &e em m9 9
+aj!e%s&ym s%osobem na kostki uciekajce & %o!a wa!ki na ro&!eg' %owier&c)ni(
%o#'ogi jest &ignorowanie u&yskanyc) na nic) wynikw i %r&er&ucenie ic) 2tym
ra&em na sto!e3* 0omijajc %rob!em %r&ekonania %r&eciwnika, $e wy%a#'a 6,
wasajce si( %o %o#'o#&e kostki maj ten#encj( #o w%a#ania w najbar#&iej
nie%raw#o%o#obne &akamarki i kty, g#&ie tru#no je o#na!e9" be& %omocy
s%ecja!istyc&nego s%r&(tu, o niebywa'ej i!oci c&asu i cier%!iwoci nie ws%ominajc -
&nac&nie !e%iej wykor&ysta" je #o kontynuowania gry*


% %s s& &o on na a

>o#e! A &naj#uje si( w ca'oci w polu widzenia str&e!ca*
+atomiast mo#e! % os'oni(ty jest cian i &naj#uje si( %o&a
polem widzenia str&e!ajcego/
0oniewa$ w polu widzenia
str&e!ajcego &naj#uje si( >+4DI
+4U 0@P@58 ce!u u&naje si(, $e
ukryte &a %osgiem gargu!ca
mo#e!e &naj#uj si( &a os'on*
0oniewa$ w polu widzenia str&e!ajcego
&naj#uje si( 54T/DI +4U 0@P@58 ce!u
u&naje si(, $e mo#e!e stojce &a
&#ru&gotanym %osgiem nie &naj#uj si(
&a os'on*

0oniewa$ stojcy najb!i$ej str&e!ca mo#e! A kor&ysta &
os'ony jak &a%ewniaj ruiny, 'uc&nik mo$e str&e!i" #o
stojcyc) #a!ej mo#e!i, ktre &naj#uj si( w ca'oci w polu
widzenia* 5 %r&e#stawionej %owy$ej sytuacji str&e!ec mo$e
obra" na ce! mo#e! %, %oniewa$ jest on najb!i$s&ym ce!em
s%or# &naj#ujcyc) si( w ca'oci polu widzenia mo#e!i*


2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

27 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

2 28 8 S S t t r r o o n n a a
W Wa a" "k ka a w wr r' 'c cz z9 9

o &a#ek!arowaniu szar% i #ostawieniu #o siebie wa!c&cyc) mo#e!i,
%r&yc)o#&i c&as na bruta!ne ci(cia i %c)ni(cia wa!ki wr(c&* >o#e!e
&wi&ane wa!k wr(c& nie mog #ek!arowa" s&ar$y, %orus&a" si(, ani
str&e!a" & broni dystansowej 4 mus& wa!c&y" twar& w twar& & wrogiem,
%ki je#na &e stron nie &ostanie "szoomiona!, #owalona na ziemi!,
yczona z akcji! !ub &mus&ona #o +cieczki!* +ie&a!e$nie o# tego, ktry & grac&y
ro&grywa tur(, ws&ystkie mo#e!e %o&ostajce w kontakcie & wrogiem mus& wa!c&y"*
: tego te$ %owo#u wa!ka wr(c& jest s&c&eg!n fa& tury, g#y$ w c&asie jej trwania
obaj grac&e wykonuj #&ia'ania*
5 c&asie 'azy walki wrcz grac&, ktry ro&grywa tur( wybiera je#n & wa!k i
%ost(%uje &go#nie & %roce#ur* 0o ro&str&ygni(ciu wynikw wa!ki, grac& wybiera
ko!ejn i tak #a!ej, a$ ws&ystkie wa!ki nie &ostan %r&e%rowa#&one*
W Wa a" "k ka a9 9
+a!e$y ro&egra" ko!ejno wa!k( %o wa!ce, w ko!ejnoci usta!onej %r&e& grac&a
ro&grywajcego tur(*
5a!ka ro&grywa si( c&(sto %omi(#&y %oje#ync&ymi %ostaciami ka$#ej &e
stron, a!e &#ar&y" si( mo$e, $e w je#nej wa!ce uc&estnic&y ki!ka mo#e!i* Lo%ki
wa!c&ce mo#e!e stykaj si( &e sob, ro&grywaj t( sam wa!k(*
) )t t! !r re e m mo od de e" "e e w wa a" "c cz z A A
>o#e!e mog wa!c&y", o i!e w momencie ic) ataku, stykaj si( & %o#stawkami mo#e!i
%r&eciwnika, nawet je$e!i ic) %o#stawki stykaj si( &e sob ty!ko naro$nikami* >og
wa!c&y" nawet te mo#e!e, ktre &osta'y &aatakowane o# boku b#9 o# ty'u*
Ie$e!i mo#e! styka si( & wi(cej ni$ je#nym wrogiem, ma %rawo, g#y
%r&yc)o#&i jego ko!ej, wybra" na ce! je#nego & nic)* Ie$e!i mo#e! #ys%onuje wi(cej ni$
je#nym ATAKIEM, grac& kierujcy mo#e!em ma %rawo %o#&ie!i" ATAKI &go#nie &e
swoj wo!, o i!e jego wybr &osta' jasno okre!ony %r&e# r&utami na tra'ienie*
5 %r&y%a#ku wier&c)owcw, ktre maj w'asny ws%'c&ynnik ATAKI, takic)
jak konie bojowe c&y wie!kie wi!ki, ataki je9#9ca i wier&c)owca ro&%atrywane s
o##&ie!nie i mog by" skierowane %r&eciwko r$nym ce!om*
5 ka$#ym ra&ie stykajce si( %o#stawkami wrogie mo#e!e nie maj %rawa
o#mowy wykonania swoic) atakw!
7 7t ta ak k z z b bo ok ku u ? ? o od d t ty y& &u u9 9
>o#e! &as&ar$owany & boku wa!c&y norma!nie tak jak %r&y wa!ce twar& w twar&, a!e
je!i &ostanie &aatakowany o# ty'u, nie mo$e kor&ysta" & cec)y or($a 086=IS/; ora&
"chrony #ancerza jak &a%ewnia A86/:8, natomiast w ramac) reakcji na szar% nie
mo$e sta& B strzela&* 5 ko!ejnyc) 'azach walki wrcz mo#e! mo$e &mieni" swoje
ustawienie #owo!nie, a!e je!i wa!c&y & ki!koma mo#e!ami mo$e si( oka&a", $e na#a!
b(#&ie mia' jakiego %r&eciwnika &a sob*
) )t to o d dz zi ia a& &a a j ja ak ko o p pi ie er rw ws sz zy yA A
5 #es%erackiej jatce wa!ki wr(c& %r&ewag( u&yskuj naj!e%si i najs&ybsi &
wojownikw, tu#&ie$ ci, ktr&y u&yska!i #o#atkowy im%et u#er&enia, wynikajcy &
%r&e%rowa#&enia w tej tur&e szar%y #o wa!ki* Ey uw&g!(#ni" to w gr&e, wa!c&cy
#&ia'aj w ci!e usta!onym %or&#ku.
H >o#e!e, ktre w tej turze s&ar$owa'y =LD6:8IS I87@ 04D65S:D*
5 5 %o&osta'yc) %r&y%a#kac) #&ia'ania wykonywane s ci!e we#'ug
%or&#ku INI-.ATYWY 2I3* 5a!c&cy, ktr&y maj wy$s&y ws%'c&ynnik I,
#&ia'aj jako %ierwsi, a nast(%nie swoje akcje wykonuj mo#e!e o ni$s&ej
wartoci ws%'c&ynnika I* Iest to istotne, g#y$ %osta" mo$e &osta"
yczona z akcji!, &anim b(#&ie mog'a w og!e kontratakowa"*
0ierws&e,stwo w #&ia'aniu jest #u$ %r&ewag i & tego %owo#u !e%iej
szar%owa& na wroga, ni$ %o&wo!i" mu, by to on zaszar%owa*
H Ie!i %r&eciwnicy maj %rawo #&ia'a" w tym samym c&asie 2maj taki sam
ws%'c&ynnik I3, na!e$y r&uci" K6, by ro&str&ygn", kto ro&%oc&nie wa!k(*
H >o#e!e ktre by'y "szoomione! i powstay w bie$cej 'azie ruchu w c&asie
wykonywania pozostaych ruchw b(# atakowa" jako ostatnie*
T Tr ra a, ,i ie en ni ie e p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
5 ce!u usta!enia ewentua!nyc) trafie,, na!e$y wykona" r&ut K6 &a ka$#y wa!c&cy
mo#e!* Ie$e!i mo#e! ma wi(cej ni$ je#en ATAK na!e$y wykona" r&ut &a ka$#y
%r&ys'ugujcy mo#e!owi ATAK*
5ynik r&utu kostk, %otr&ebny #o trafienia wroga, &a!e$y o# stosunku
ws%'c&ynnikw WW atakujcego i jego %r&eciwnika* +a!e$y %orwna"
ws%'c&ynnik WW atakujcego &e ws%'c&ynnikiem WW mo#e!u, ktry %osta"
%rbuje trafi" i s%raw#&i" w TA%E+I RZUT NA TRAFIENIE, jaki minima!ny wynik
r&utu K6 o&nac&a" b(#&ie trafienie*
Iak wynika & tabe!i, &wyk!e %r&eciwnika trafia si( na 4G, a!e w %r&y%a#ku, g#y
WW %ostaci jest wi(ks&a ni$ ws%'c&ynnik WW wroga, mo#e! b(#&ie trafia' na 3G*
5 %r&y%a#kac), g#y ws%'c&ynnik WW %r&eciwnika jest wi(cej ni$ #wa ra&y wi(ks&y,
atakujcy b(#&ie trafia' na 5G* Lo r&utw na tra'ienie stosuje si( c&asem r$ne
mo#yfikatory, !ec& niemo#yfikowana 6 na kostce &aws&e o&nac&a tra'ienie, a
niemo#yfikowana 1 &aws&e o&nac&a pudo*

) )a aw wa a" "e er ri ia a9 9
Ie!i %osta" wa!c&y & kawa!er&yst, &ak'a#a si(, $e ws&ystkie ciosy skierowane s w
je9#9ca, nig#y w wier&c)owca, i to ws%'c&ynnika WA+KA WR,-Z je9#9ca na!e$y
u$ywa" %r&y usta!aniu trafie,* 5ier&c)owiec wa!c&y u$ywajc w'asnyc)
ws%'c&ynnikw WA+KA WR,-Z, SIA, INI-.ATYWA i ATAKI*
6 6a ad da aw wa an ni ie e r ra an n p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ko ow wi i9 9
+ie ws&ystkie trafienia %ostaci &rani %r&eciwnika - c&(" & nic) mo$e o#bi" si( o#
jego twar#ej skry, inne mog &osta" sparowane, a c&(" &a#a je#ynie %owier&c)owne
rany, ktre nie b(# %r&es&ka#&a" mu w wa!ce*
0o trafieniu wroga, na!e$y wykona" %onowny r&ut kostkami, by usta!i", ktre
& trafie, &a#a'y rany* Ey to stwier#&i" na!e$y %orwna" SI, atakujcego & WT ce!u
w TA%E+I NA ZRANIENIE* 5arto" oby#wu ws%'c&ynnikw &naj#uje si( w
charakterystykach wa!c&cyc)* @#na!e&iona !ic&ba o&nac&a minima!ny wynik r&utu K6
%otr&ebny #o &ranienia wroga*
- -r re em mi ie e z za a b br ro o# #9 9
5 o#r$nieniu o# str&e!ania, w wa!ce wr(c& u$ywa si( SIY atakujcego, a nie SIY
jego broni* Ie#nak$e niektre bronie %o#nos& SI, atakujcego* +a %r&yk'a#
mo#e!e wa!c&ce broni wielk u&yskuj %remi( G2 #o SIY* /ec)y or($a omwiono
ra&em & innymi &asa#ami s%ecja!nymi w ROZDZIA+E 3! EKWIPUNEK*
6 6r ra an ni ie en ni ie e k kr ry yt ty yc cz zn ne e9 9
Ie$e!i w r&ucie na zranienie wy%a#nie niemo#yfikowane 6 to mia'o miejsce zranienie
krytyczne* +a!e$y %onownie wykona" r&ut K6 i %orwna" wynik & TA%E+6
ZRANIENIE KRYTY-ZNE*
5yjtkiem o# tej sytuacji jest fakt, g#y atakujcy musi wyr&uci"
niemo#yfikowane 6 aby w og!e &rani" ce!* Aaki cios nie mo$e &a#a" zranienia
krytycznego - %r&eciwnik jest &byt twar#y, aby &osta" %owa$nie &ranionym %r&e& tak
c)er!awe stwor&enie!
0ona#to na!e$y &auwa$y", $e ka$#y mo#e! mo$e &a#a" ty!ko je#no zranienie
krytyczne na 'az walki wrcz, a wi(c je$e!i %osta" %osia#a ki!ka ATAK/W to je#ynie
%ierws&a 6 w r&ucie na zranienie b(#&ie traktowana jako zranienie krytyczne*
) )o or rz zy ys st ta an ni ie e z z % %c ch hr ro on ny y - -a an nc ce er rz za a9 9
Ie$e!i wa!c&cy, ktr&y &osta!i &ranieni, u$ywaj 08+/D6:8 c&y A86/:;, a!bo
#ys%onuj "chron $agiczn, mog cig!e jes&c&e unikn" obra$e,* +a!e$y r&uci" K6
&a ka$# ran( &a#an %ostaciom* Ie$e!i u&yskany wynik jest rwny b#9 wi(ks&y o#
"chrony #ancerza mo#e!u, o&nac&a" to b(#&ie, $e &broja go oc)roni'a*
>o#e!e kawa!eryjskie sk'a#ajce si( & je9#9ca i wier&c)owca 2a!e nie te, ktre
s %oje#ync&ymi stwor&eniami jak wi!ki c&y ogary3 maj automatyc&n "chron
#ancerza na 6G, nawet wte#y kie#y kawa!er&ysta nie u$ywa &broi* @##aje to fakt
#o#atkowej oc)rony, jaka &a%ewnia je9#9cowi wier&c)owiec* Ie$e!i kawa!er&ysta
u$ywa &broi, jego "chrona #ancerza b(#&ie oG 1 !e%s&a ni$ g#yby wa!c&y' %ies&o, a o
G2 !e%s&a, je$e!i wier&c)owiec c)roniony jest kro%ier&em !ub !a#rami*
+a!e$y &wrci" uwag(, $e &asa#a ta #otyc&y je#ynie kawa!erii, a nie je9#9cw
#osia#ajcyc) %otworw* :asa#y #!a je9#9cw i %otworw omwiono #a!ej*
O-HRONA PAN-ERZA
U"YWANY PAN-ERZ PIE-HOTA KAWA+ERIA
Erak H 6G
A86/:8 !ub <D774 08+/D6: 6G 5G
A86/:8 i <D774 08+/D6:
a!bo ty!ko 6DL+4 08+/D6:
5G 4G
A86/:8 i 6DL+4 08+/D6:
a!bo ty!ko /4TU74 08+/D6:
4G 3G
A86/:8 i /4TU74 08+/D6: 3G 2G
Ie9#9cy wy%osa$eni w A86/:D i /4TU74 08+/D6:,
#osia#ajcy wier&c)owcw w 76@04D6:8/C
H 1G

: :o od dy y, ,i ik ka at to or r % %c ch hr ro on ny y - -a an nc ce er rz za a9 9
+iektre bronie i niektre stwor&enia s na ty!e %ot($ne, $e %otrafi %r&ebi" %ancer&,
a to & ko!ei o&nac&a, $e %osia#any %ancer& oferuje w tym %r&y%a#ku mniejs&
oc)ron(* 8takom takim %r&y%isane s mo#yfikatory, ktre o#ejmuje si( o# r&utu na
"chron #ancerza %r&eciwnika* 0o#ano je w tabe!i %oni$ej*
MODYFIKATOR O-HRONY PAN-ERZA!
SIA BC<D9:E9< O8@CFE< P<E8:C*<
3 !ub mniej H
4 H1
5 H2
6 H3
7 H4
8 H5
$ H6
10 H7
: :a ak ks sy ym ma a" "n na a % %c ch hr ro on na a - -a an nc ce er rz za a9 9
+aj!e%s&a oc)rona %o#ana w TA%E+I O-HRONY PAN-ERZA wynosi 1G, a!e istnieje
mo$!iwo" %o#niesienia wartoci "chrony #ancerz #o maksyma!nego %o&iomu 02*
>agic&ne, c&y gromri!owe &broje mog by" je#nym &e s%osobw na %o%rawienie
"chrony #ancerza* Ie#nak wynik r&utu rwny 1 &aws&e o&nac&a %ora$k(, wi(c nawet
mo#e! o "chronie #ancerza na 1G c&y nawet !e%s&ej, &ostanie &raniony, je!i w r&ucie na
"chron #ancerza wy%a#nie 1* :a!et oc)rony na 0G jest !e%s&a oc)rona %r&eciwko
broni mo#yfikujcej "chron #ancerza*

P
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

2$ S t r o n a

% %c ch hr ro on na a : :a ag gi ic cz zn na a9 9
+iektre %ostacie c)ronione s c&ym wi(cej ni$ &wyk'ym %ancer&em* >o$e to by"
os'ona wynikajca & magic&nyc) &ak!(", 'aski bogw c&y te$ %o %rostu niebywa'ego
s&c&(cia*
@ mo#e!ac) takic) mwi si(, $e maj "chron $agiczn* Aen ro#&aj oc)rony
r$ni si( o# "chrony #ancerza, a &ro&umienie tej r$nicy jest nie&wyk!e wa$ne* "chrona
$agiczna re%re&entuje oc)ron( %oc)o#&c & magii b#9 o# bogw i mo$e wybroni"
wojownika nawet w oko!ic&nociac), w ktryc) %ancer& jest be&u$ytec&ny* 5
o#r$nieniu o# "chrony #ancerza, "chrona $agiczna nie %o#!ega mo#yfikacjom
wynikajcym & SIY broni* +awet je!i trafienie &nosi "chron #ancerza w ca'oci, a
mo#e!owi %r&ys'uguje "chrona $agiczna, to ma %rawo & niej skor&ysta" w norma!ny
s%osb*
:#ar&a si(, $e mo#e! #ys%onuje &arwno "chron #ancerza jak te$ "chron
$agiczn* 5 takim %r&y%a#ku mo#e! musi naj%ierw skor&ysta" & "chrony #ancerza, a
je!i ta b(#&ie nieskutec&na, ma %rawo skor&ysta" & "chrony $agicznej* Ua#en mo#e! nie
ma %rawa kor&ysta" & wi(cej ni$ je#nej "chrony $agicznej %r&eciw o#niesionej ranie*
Ie!i & jakic)ko!wiek %owo#w mo#e! #ys%onuje #woma "chronami $agicznymi, na!e$y
u$y" !e%s&ej* +a!e$y &wrci" uwag(, $e be& w&g!(#u na jakieko!wiek mo#yfikatory, 1
w r&ucie na oc)ron( o&nac&a %ora$k( - nikt nie jest nie&nis&c&a!ny!
T Tr ra a, ,i ie en ni ie e p po ow wo od du uj j c ce e w wi ie e" "e e r ra an n9 9
+iektre machiny wojenne, c&ary, b#9 magic&ne bronie maj tak nis&c&ycie!skie
w'aciwoci, $e je!i trafi i &rani mo#e!, nie straci on je#nego, !ec& ki!ka %unktw
"YWOTNO&-I w !ic&bie rwnej wynikowi r&utu K3, K6 2&go#nie & tym, co %o#ano
w stosownyc) &asa#ac)3* 5 takic) %r&y%a#kac) r&uty na trafienie i &ranienie
ro&%atruje si( w &wyk'y s%osb, a nast(%nie stosuje si( %r&ys'ugujce mo#e!om
"chrony #ancerza i "chrony $agiczne* +a koniec na!e$y wykona" stosowny r&ut &a ka$#
niewybronion ran( i #o#a" osigni(te wyniki, by ostatec&nie usta!i" i!o" straconyc)
%unktw "W*
- -o o" "e eg g" "i i9 9
5i(ks&o" %ostaci ginie %o otr&ymaniu je#nej rany, je#nak #owia#c&eni bohaterowie
c&y gro9ne %otwory mog otr&yma" wie!e ran &anim %o!egn* <ic&ba ran, ktre mo#e!
mo$e otr&yma" wynika & wartoci ws%'c&ynnika "YWOTNO&' c&y!i "W w jego
c)arakterystyce* +a!e$y &auwa$y", $e #o%ki mo#e! %osia#a c)ocia$ 1 %unkt "W
mo$e kontynuowa" wa!k(*
7ie#y "W %ostaci &ostanie &re#ukowana #o &era, na!e$y wykona" r&ut K6 a
wynik %orwna" & TA%E+6 EFEKT ZRANIENIA. Ie$e!i mo#e! otr&yma' ki!ka ran
na!e$y wykona" r&ut &a ka$# ran( i &astosowa" najwy$s&y wynik*
TA%E+A NA TRAFIENIE
WA+KA WR,-Z %r&eciwnika
W
A
+
K
A

W
R
,
-
Z

a
t
a
k
u
j

c
e
g
o

1 2 3 4 5 6 7 8 $ 10
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 J 4 4 4 4 5 5 5 5 5
3 J J 4 4 4 4 5 5 5 5
4 J J J 4 4 4 4 4 5 5
5 J J J J 4 4 4 4 4 4
6 J J J J J 4 4 4 4 4
7 J J J J J J 4 4 4 4
8 J J J J J J J 4 4 4
$ J J J J J J J J 4 4
10 J J J J J J J J J 4
TA%E+A NA ZRANIENIE
WYTRZYMAO&' ce!u
S
I

A

b
r
o
n
i

1 2 3 4 5 6 7 8 $ 10
1 4 5 K K K K K K K K
2 J 4 5 K K K K K K K
3 2 J 4 5 K K K K K K
4 2 2 J 4 5 K K K K K
5 2 2 2 J 4 5 K K K K
6 2 2 2 2 J 4 5 K K K
7 2 2 2 2 2 J 4 5 K K
8 2 2 2 2 2 2 J 4 5 K
$ 2 2 2 2 2 2 2 J 4 5
10 2 2 2 2 2 2 2 2 J 4

TA%E+A ZRANIENIE KRYTY-ZNE
%RO5 DRZEW-OWA
K6 WYNIK
112 DZIA%NI. 4OG DZIA%NI.H /ios #osi(ga ce!u i &a#aje niewie!k !ec& g'(bok
ran(* @fiara otr&ymuje %remi( G1 #o r&utu na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA*
314 W OKO 4OG W OKOH 0ot($ne u#er&enie niema! %o&bawia ofiar(
%r&ytomnoci, o%rc& ewentua!nyc) obra$e, mo#e! &ostaje "szoomiony!/ 6&uty
na zranienie i "chron #ancerza na!e$y wykona" w norma!ny s%osb*
516 A+E SZASZYK! 0ot($ne u#er&enie &wa!a wrogi mo#e! %r&eciwnika & ng,
omijajc %ancer& i %enetrujc cia'o* @fiara u#er&enia otr&ymuje mo#yfikator H2
#o "chrony #ancerza ora& G2 #o r&utu na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA* Ie$e!i
nies&c&(nik &osta' &raniony, to wra& & atakujcym &ostaje %r&esuni(ty o K6#
#o ty'u* Ie$e!i na #ro#&e mo#e!i &naj#uje si( jakako!wiek inna %osta", to
otr&ymuje ona cios o SI+E 3*

%RO5 NATURA+NA
K6 WYNIK
112 TFUH TO %Y' NIEDO%RE. 0osta" trafia w %ancer&Mfragment ekwi%unku !ub
gry&ie %r&eciwnika w ma'o a%etyc&n c&(" cia'a, c)o" cios nie &a#aje
%r&eciwnikowi obra$e,, to wytrca go & rwnowagi* +a!e$y %onownie
wykona" r&ut na tra'ienie i ewentua!ne zranienie mo#e!u*
314 MIA"D"6-Y -IOS. 0ot($ny atak #osi(ga wrogi mo#e! i &a#aje %r&eciwnikowi
&nac&ne obra$enia* 0r&eciwnik otr&yma %remi( G1 #o r&utu na TA%E+,
EFEKT ZRANIENIA je!i nie wykona u#anyc) r&utw na "chron #ancerza*
516 A+E %I4OS! 0ot($ny ko%niakMugry&ienie niema! %owa!a %r&eciwnika na &iemi(*
@fiara otr&ymuje mo#yfikator H2 #o r&utw na "chron #ancerza ora& G2 #o
r&utu na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA*
%RO5 O%U-HOWA
K6 WYNIK
112 ZAMRO-ZONY* /ios wytrca %r&eciwnika & rwnowagi, mo#e! traci swoje
niewykor&ystane ATAKI i nie mo$e atakowa" w tej tur&e, je$e!i jes&c&e nie
wa!c&y'*
314 SPAOWANY. /ios trafia w skro, %r&eciwnika ignorujc &asa#y s%ecja!ne
)e'mu, %ona#to ofiara ciosu otr&ymuje mo#yfikator H2 #o "chrony #ancerza*
5 ROZ%RO.ENIE. @buc) u#er&a w %r&e#rami( %r&eciwnika, ktry wy%us&c&a
or($ &e &#r(twia'ej r(ki 2je$e!i mo#e! wa!c&y #woma broniami na!e$y !osowo
usta!i" ktra &osta'a wytrcona3* Ero, s&ybuje K6# w !osowo okre!onym
kierunku* +a!e$y wykona" r&ut na zranienie i ewentua!n "chron #ancerza*
6 NO TO MAMY PASZTET! 0ot($ny cios #ru&goc&e %ancer& ofiary i &a#aje
%owa$ne obra$enia wewn(tr&ne, %o&bawiajc wroga ws&ystkic) %unktw
"YWOTNO&-I* >o#e! &ostaje automatyc&nie yczony z akcji! je$e!i nie
wykona u#anego r&utu na "chron #ancerza & mo#yfikatorem H2*
%RO5 SIE-ZNA
K6 WYNIK
112 OSTRE -I,-IE* @str&e trafia w s&c&e!in( !ub inne s'abo c)ronione miejsce na
cie!e %r&eciwnika* @fiara wykonuje r&ut na "chron #ancerza & kar H1*
314 %URZA OSTRZY. 0osta" &asy%uje wroga gra#em ci(", u#ane trafienie &a#aje 2
rany &amiast 1* 6&uty na "chron #ancerza na!e$y wykona" o##&ie!nie #!a ka$#ej
& ran* +a!e$y %ami(ta", $e tak jak w %r&y%a#ku innyc) zranie, krytycznych
&a#ajcyc) wie!e ran, w %r&y%a#ku r&utu na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA
na!e$y wybra" mniej kor&ystny wynik #!a ofiary*
516 TATAR! 0ot($ny cios niema! %r&ecina %r&eciwnika na %'* @fiara otr&ymuje 2
rany &amiast 1* 6&uty na "chron #ancerza, & uw&g!(#nieniem ujemnego
mo#yfikatora H2, na!e$y wykona" o##&ie!nie #!a ka$#ej & ran* +a!e$y %ami(ta",
$e tak jak w %r&y%a#ku innyc) zranie, krytycznych &a#ajcyc) wie!e ran, w
%r&y%a#ku r&utu na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA na!e$y wybra" mniej
kor&ystny wynik #!a ofiary, %ona#to grac& otr&ymuje %remi( G2 #o r&utu na
TA%E+, EFEKT ZRANIENIA*


TA%E+A EFEKT ZRANIENIA
K6 WYNIK
112 OSZOOMIONY. Si'a u#er&enia niema! %o&bawia ofiar( %r&ytomnoci, mo#e!
!e#wo tr&yma si( na nogac)* +a!e$y umieci" obok %ostaci &nac&nik
"szoomiony! !ub %o'o$y" go twar&M%yskiem #o gry*
314 POWA+ONY NA ZIEMI,!. @fiara, %owa!ona %ot($nym ciosem %a#a na &iemi(,
$yje a!e jest !e#wo %r&ytomna* +a!e$y umieci" obok %ostaci &nac&nik #owalony
na ziemi! !ub obrci" mo#e! twar&M%yskiem #o &iemi*
516 WY6-ZONY Z AK-.I! Si!ne u#er&enie %owa$nie rani %osta", ktra %a#a be&
wia#omoci na &iemi(* >o#e! &ostaje #os'ownie yczony z akcji! i nie bier&e
u#&ia'u w #a!s&ej ro&grywce* @bok mo#e!u na!e$y umieci" &nac&nik
yczony z akcji!


- Przez cay czas musisz w peni panowa nad toporem - radzi mu
Schwarzenbrau. - Nie zamachnij si nigdy tak szeroko, aby nie m!g
natychmiast przej do obrony.
"erit sucha uwa#nie.
- $hyba rozumiem - skin% gow%.
- &op!r mo#e by r!wnie precyzyjny jak miecz, je#e'i ty'ko wiesz, co robisz.
"%d( uwa#ny chopcze. )d tego za'e#e mo#e twoje #ycie.
- *y'aem, #e chodzi g!wnie o to, aby jak najsi'niej uderzy.
- Nie ma takiej potrzeby - tumaczy Schwarzenbrau - pod warunkiem, #e
bdziesz pi'nowa, aby zawsze by ostry. +iedy motkiem rozupujesz orzech,
u#ywasz ty'ko ty'e siy, i'e potrzeba do skruszenia skorupki. Nie chcesz
rozgnie go na miazg. , toporem jest tak samo. -e#e'i uderzysz kogo zbyt
mocno, masz du#% szans, #e ostrze utkwi gdzie w cie'e, a to postawi ci w
zdecydowanie niekorzystnej sytuacji, gdy przyjdzie ci stawi czoa ko'ejnemu
napastnikowi.
- Nie wiedziaem, #e top!r jest tak skomp'ikowan% broni% - rzek cicho .ans do
-ohanna.
- *y', #e jest jednym z e'ement!w krasno'udzkiej re'igii - odpar -ohann.
Spojrza na "erita, kt!ry ze skupion% uwag% przysuchiwa si sowom
+rasno'uda. - , niechci% musz przyzna, #e chyba straci'imy w nim dobrego
szermierza. "erit bardzo po'ubi top!r, a sier#ant Schwarzenbrau go jeszcze w
tym utwierdzi /
W Wa ar rh he ei im m

3 30 0 S S t t r r o o n n a a
+ +, ,e ek kt t z zr ra an ni ie en ni ia a9 9
% %s sz zo o& &o om mi io on ny yD D9 9
0osta", ktra &osta'a "szoomiona! c)wieje si( i &atac&a &amroc&ona ciosem* +a!e$y
umieci" obok mo#e!u &nac&nik "szoomiony! !ub obrci" mo#e! twar&M%yskiem #o
gry* >o#e!e "szoomione! mog %orus&y" si( o 2# w 'azie ruchu, a!e nie mog r&uca"
&ak!(", str&e!a" ora& wa!c&y" wr(c&* Ie$e!i mo#e! "szoomiony! jest &wi&any walk wrcz
mo$e wykona" ruc) na #ystans 2# ty!ko wte#y, je$e!i %r&eciwnik %o&ostaje &wi&any
wa!k & innym mo#e!em, ktry nie &osta' "szoomiony!. #owalony na ziemi! i nie +cieka!*
>o#e!, ktry &osta' "szoomiony! mo$e %owsta" w 'azie ruchu %o#c&as
wykonywania pozostaych ruchw* 0osta" mo$e wykona" ruch 2a!e nie bieg !ub <@A3,
r&uca" &ak!(cia ora& str&e!a"* Ie!i mo#e! %o&ostaje &wi&any wa!k to ko,ca trwania
tury w ktrej %owsta', b(#&ie atakowa jako ostatni, be& w&g!(#u na warto"
INI-.ATYWY, bro, ktr wa!c&y !ub inne &asa#y s%ecja!ne*
0ona#to, o# momentu %owstania mo#e! na!e$y traktowa" tak, jakby wci$
%osia#a' 1 %unkt "W*
W Wa a" "k ka a z z % %s sz zo o& &o om mi io on ny ym mD D p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ki ie em m9 9
>o#e!, ktry &aatakuje "szoomionego! %r&eciwnika mo$e skrci" jego cier%ienia*
5s&ystkie ATAKI wymier&one w "szoomion! %osta" trafiaj automatyc&nie 2%osta"
traktowana jest tak, jakby warto" jej ws%'c&ynnika WW wynosi'a 03* Ie$e!i
ktryko!wiek & &a#anyc) ciosw &rani "szoomion! %osta", a tej nie %owio# si(
ewentua!ne r&uty na "chron #ancerza !ub "chron $agiczn, to mo#e! taki &ostaje
automatyc&nie yczony z akcji!*
- -o ow wa a" "o on ny y n na a z zi ie em mi i' 'D D9 9
#owalona na ziemi! %osta" %a#a na bruk, $yje a!e jest !e#wo %r&ytomna* +a!e$y
umieci" obok mo#e!u &nac&nik #owalony na ziemi! !ub obrci" mo#e!
twar&M%yskiem #o &iemi* >o#e!e #owalone na ziemi! trac mo$!iwo" #&ia'ania w
%o&osta'yc) 'azach tury*
>o#e!, ktry &osta' #owalony na ziemi! na %oc&tku nast(%nej tury grac&a, w
'azie ruchu w c&asie wykonywania pozostaych ruchw &ostaje u&nany &a "szoomionego!*
+a!e$y umieci" obok mo#e!u &nac&nik "szoomiony! !ub obrci" mo#e!
twar&M%yskiem #o gry i &astosowa" #o %ostaci &asa#y #otyc&ce mo#e!i
"szoomionych!*
W Wa a" "k ka a z z - -o ow wa a" "o on ny ym m n na a z zi ie em mi i' 'D D p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ki ie em m9 9
#owalony na ziemi! mo#e! jest &#any wy'c&nie na 'ask( swyc) wrogw* 0osta", ktra
&osta'a #owalona na ziemi! &ostaje automatyc&nie yczona z akcji! je$e!i &ostanie
&aatakowana w wa!ce wr(c&*
W Wy y& & c cz zo on ny y z z a ak kc cj ji iD D9 9
0osta" o#nios'a wyjtkowo %owa$ne obra$enia i be& wia#omoci %a#a na &iemi(,
&ostaje #os'ownie yczona z akcji! i traci mo$!iwo" #&ia'ania a$ #o &ako,c&enia
potyczki* +a!e$y umieci" o#%owie#ni &nac&nik obok mo#e!u yczonego z akcji!*
5 c&asie ro&grywania potyczki niektre mo#e!e &ostan yczone z akcji!* 8by
okre!i" jak %owa$ne rany o#nios'y takie mo#e!e, na!e$y skor&ysta" & TA%E+I
POWA"NE O%RA"ENIA 2&obac& ROZDZIA IIII! KAMPANIA3*
- -o o" "e eg g" "i i k ka aw wa a" "e er rz zy y c ci i9 9
5 %r&y%a#ku mo#e!i kawa!eryjskic), ciosy ro&%atrywane s %r&eciwko je9#9com* Ie!i
%o!egnie kawa!er&ysta, usuwa si( go wra& & wier&c)owcem* 6obi si( tak &e w&g!(#w
%raktyc&nyc), by unikn" %otr&eby &#ejmowania je9#9cw & wier&c)owcw i
%o&ostawiania na %o!u bitwy !u&akw* /&(" kawa!er&ystw ginie, a ic) konie %(#&
#a!ej, ginie c&(" wier&c)owcw, a ic) je9#9cy %a#aj na &iemi( - %o&ostawiamy to
wyobra9ni grac&y* +a!e$y &wrci" uwag(, $e omawiana &asa#a #otyc&y je#ynie
&wyk'ej kawa!erii, a nie %otworw s'u$cyc) jako wier&c)owce*
C Cw wa ag gi i9 9
Ie$e!i mo#e! #ys%onujcy ki!koma atakami &a#a %r&eciwnikowi ki!ka ran na!e$y
wykona" r&ut &a ka$# ran( i &astosowa" najwy$s&y wynik & TA%E+I EFEKT
ZRANIENIA* >o#e! nie mo$e w tej samej 'azie walki wrcz wykonujc ko!ejno ATAKI
naj%ierw "szoomi&! !ub #owali& na ziemi! wroga, a nast(%nie wykonujc ko!ejne ciosy
yczy& z akcji! %r&eciwnika*
0ona#to, je$e!i %osta" jest &wi&ana wa!k wr(c& &e s%rawnym wrogiem, nie
mo$e atakowa" "szoomionego! !ub #owalonego na ziemi! %r&eciwnika, o#&wiercie#!a to
sytuacj(, w ktrej %osta" sku%ia uwag( na rea!nym i be&%ore#nim &agro$eniu jakie
stanowi s%rawni wrogowie, ktr&y & ko!ei b(# stara!i si( c)roni" swoic) towar&ys&y*
; ;r ro o# #9 9
5i(ks&o" s'u$cyc) w kom%anii bohaterw i stronnikw #ys%onuje jak broni r(c&n,
tak jak miec&e, m'oty, to%ory i im %o#obne* 0ona#to niektre mo#e!e mog by"
wy%osa$one w #o#atkow bro,, tak jak w'c&nia, ko%ia c&y )a!abar#a* +a %oc&tku
%ierws&ej tury wa!ki wr(c& grac& #owo#&cy kom%ani #okonuje wyboru, ktrej broni
b(#&ie u$ywa'a wa!c&ca %osta"* +ie&a!e$nie o# tego, na jak bro, &#ecy#uje si(
grac&, mo#e! b(#&ie musia' u$ywa" or($a #o ko,ca wa!ki*


0reszcie jeden z naszych 'udzi, obdarzony soko'im wzrokiem, kt!rego wysa'imy, by
obserwowa o'brzyma, da znak, #e ko'os poruszy si/ 'ekko. ,dj%em pe'eryn i pas
z mieczem, zakasaem rkawy koszu'i. ,adr#aem z zimna, gdy g!rski wiatr 'izn% nie
osonite czci mego ciaa. 1uszyem powo'i naprz!d, trzymaj%c w wyci%gnitych
rkach sk!rzan% sakw wypenion% wybranymi przedmiotami. )'brzym spojrza
uwa#nie i hukn% na mnie. Nie odpowiedziaem, kontynuuj%c powo'ny marsz. Sier
na jego grubym karku zje#ya si, rozcapierzy pa'ce i pokaza zby niczym kocur. 0
miar jak si zb'i#aem, o'brzym wydawa mi si co raz paskudniejszy. 2ste 3utro
byo poczochrane, zapewne od ci%gego drapania si4 wyobraziem sobie, i'e musi mie
pche. "y wyj%tkowo nieksztatny, szczeg!'nie z powodu o'brzymich doni i wie'kich
st!p. )gromna gowa bya nieco wydu#ona, a #!te ky poyskiway nad do'n%
warg%. 0yprostowa si, wymachuj%c nad gow% maczug% wyg'%daj%c% jak pie5
maego drzewa, kt!ry obdarto z kory i poodrywano gazie. ,atrzymaem si.
)'brzym poci si ob3icie, jakbymy znajdowa'i si na spa'onej so5cem pustyni, a nie
w wysokich partiach g!r. $uchn% tak strasznie, #e zabrao mi si na wymioty.
,wa'czyem jednak sabo i nie zwracaem uwagi na protesty mego cywi'izowanego
nosa, jako #e kupiec dyktuj%cy spoeczne zwyczaje swoim k'ientom jest nie ty'ko
gupi, a'e i nierozwa#ny. Postawiem worek na ziemi i rozwi%zaem go, wyjmuj%c
ostro#nie poszczeg!'ne podarki. Poruszaem si wo'no, by nie sposzy mego k'ienta.
)'brzym odpr#y si wyra(nie, a ja usiadem ze skrzy#owanymi nogami, jak
zwyczajny hand'arz na miejskim bazarze i zastygem w oczekiwaniu. 2igant nie
wykona najmniejszego ruchu. "y naprawd prymitywny.
0ybraem jeden z przedmiot!w, postawiem go na paskiej ska'e i poci%gn%em za
sznurek wystaj%cy ze rodka. *echaniczna pokrywka obr!cia si, rozbyskuj%c
tczowymi ko'orami na t'e szarej skay. 0yowiem uchem 'ekki pomruk
zainteresowania. Nastpnie wyj%em zoty naszyjnik i krzywi%c si nieco na
wspomnienie o jego wartoci i tego, #e mia zawisn% na szyi jakiej ksi#niczki,
op'otem go dookoa nadgarstka. 6agodnym ruchem rzuciem go w stron mego
hand'owego partnera, kt!ry co3n% si zdumiony. Naszyjnik wyra(nie go
zaintrygowa. Podpez, podni!s zoty a5cuch i przyg'%daj%c si uwa#nie zamrucza,
po czym wo#y go na sw!j nadgarstek. ,arechota z aprobat% i rozejrza si dokoa.
7egendy nie my'iy si4 giganci by'i naprawd tak tpi, jak bajay o nich nianie4
upyno wie'e czasu, zanim ko'os zda sobie spraw, #e w jego najb'i#szym otoczeniu
nie znajduje si zbyt wie'e przedmiot!w nadaj%cych si na hand'ow% wymian.
,astanawia si nad poszczeg!'nymi skaami, a nawet porostem wystaj%cym spod
du#ego kamienia. 0 ko5cu podj% decyzj i w miejscu, gdzie wczeniej znajdowa si
naszyjnik poo#y swoj% maczug. &eraz umocniem si w przekonaniu, #e nie zagra#a
nam bezporednie niebezpiecze5stwo. Pokrciem gow% na znak, #e nie chc maczugi,
daj%c mu do zrozumienia, #e naszyjnik jest podarunkiem. Post%pi krok do przodu.
8ostrzegem, #e zmarszczy nos na znak niezadowo'enia4 umiechn%em si pod nosem
przypominaj%c sobie, jak ojciec opowiada mi, #e kiedy hand'owa z 'ud(mi tak
prymitywnymi, #e zmienia'i sk!rzane stroje dopiero gdy przegniy, a zapach czystej
sk!ry przyprawia ich o mdoci.
,aprezentowaem pozostae przedmioty. Niekt!re z nich odrzuci ze wstrtem.
Szczeg!'nie nie spodobay mu si wonne o'ejki, za to ogromne wra#enie wywara na
nim maa srebrna 3igurka. 1ozemia si i uj% de'ikatnie rze(b ogromnymi
pa'uchami. ,aakceptowa r!wnie# zote a5cuszki, 'ecz z najwikszym uznaniem
spotkaa si szkatuka ze sodyczami, kt!r% wyo#yem dopiero po namy'e. ,jad
ca% zawarto rozg'%daj%c si na wszystkie strony, niczym dziecko z poczuciem winy,
#e nie podzie'io si ze swoimi towarzyszami.
+iedy o'brzym dokona se'ekcji wszystkich podark!w, wstaem i wskazaem na siebie,
na moich wsp!towarzyszy, a nastpnie na ci%gn%cy si da'ej sz'ak. 1uchem pa'c!w
pokazaem, jak idziemy/ i poprosiem o pozwo'enie kontynuowania naszej
wdr!wki. $hrz%kn%, po czym zarycza gono. , wysoka odpowiedziay mu
podobne gosy. )'brzym stan% w caej okazaoci, pokaza wszystkie #!te ky w
przyjaznym umiechu i da do zrozumienia, #e droga stoi przed nami otworem. ,osta
jednak jeszcze jeden prob'em. +rzykn%em. )'brzym zatrwo#y si nieco, po czym
spojrza prawdziwie przera#ony, gdy -ohann, a za nim *arco i .ergard wyoni'i si
nad miejscem w kt!rym sta'imy, trzymaj%c w doniach napite uki. ,anim o'brzym
zd%#y warkn% na znak, #e zdradzi'imy, zgodnie z mym za'eceniem skierowaa uki
w d!, ceremonia'nie przeamaa strzay i rzucia je nam pod nogi. Nawet mocno
ograniczony gigant zrozumia ten gest. ,rozumia, #e mog'imy go zabi, a'e
postanowi'imy tego nie robi. ,amane strzay symbo'izoway r!wnie# pokojowe
intencje naszego przejazdu, teraz i/ w przyszoci. )'brzym rozemia si gromko,
cho nie bardzo wiedziaem d'aczego, wzi% podarunki i odbieg, ci#ko koysz%c si
na boki. Po chwi'i znikn% w odnodze w%wozu.
-estem dumny, #e umowa pomidzy o'brzymami a mieszka5cami &i'ei dotrwaa do
dnia dzisiejszego. +arawany przemierzaj%ce ten g!rski sz'ak pamitaj% o podarkach,
bo w przeciwnym razie mogyby by nara#one na 'awiny i kamienne b'okady. Nikt
nigdy nie widzia wicej ni# jednego giganta na raz i czsto zastanawiaem si, czy
jest to ten sam, kt!rego obdarowaem. , biegiem czasu skrysta'izoway si prezentowe
upodobania giganta. &eraz czeka jedynie na akocie. 9m sodsze, tym 'epiej.
- 3ragment pamitnika :'maryka :ntero, ti'ea5skiego kupca

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

31 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

3 32 2 S S t t r r o o n n a a
- -s sy yc ch ho o" "o og gi ia a9 9

ferwor&e wa!ki &#ar&a si( c&(sto, $e %ostacie nie wykonuj ro&ka&w
swojego ka%itana - c&y!i ro&ka&w grac&a* :#ar&a si( wi(c, $e
%o!ecenia nie s w stanie %r&ebi" si( %r&e &gie'k wa!ki, &#ar&a si(
rwnie$, $e w ob!ic&u %r&era$ajcego, nie&wyk'ego wroga o#waga
%ostaci to%nieje* Iako ka%itan #ru$yny, grac& musi &#awa" sobie &
tego s%raw( i bra" tego ty%u &#ar&enia %o# uwag(* Ie$e!i tego nie &robi, mo$e si(
oka&a", $e naj!e%s&e & jego %!anw s%a! na %anewceW
:asa#y #otyc&ce 0S;/C@<@144 s &estawem &asa# s%ecja!nyc), ktre
o#%owia#aj w'anie &a tego ty%u as%ekty gry* +iektre &asa#y #otyc&ce
0S;/C@<@144 &mus&aj grac&y #o %r&e%rowa#&enia testw, ktre okre!, c&y
%ostacie u!eg'y wrogiej 0S;/C@<@144, takiej jak SA68/C c&y 16@:8* 4nne, jak F=648
c&y +4D+854Z, maj &astosowanie &aws&e i nie wymagaj #o#atkowyc) testw*
T Te es st ty y p ps sy yc ch ho o" "o og gi ic cz zn ne e9 9
5i(ks&o" testw 0S;/C@<@14/:+;/C %r&e%rowa#&a si( w taki sam s%osb, wi(c
w %ierws&ej ko!ejnoci %r&e#stawiona &ostanie stosowna %roce#ura, a #o%iero %otem
ro&%atr&one &ostan uwa$niej %os&c&eg!ne c&ynniki %syc)o!ogic&ne*
0r&e%rowa#&ajc test 0S;/C@<@14/:+; na!e$y r&uci" 2K6 i %orwna" wynik
& wartoci ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE mo#e!u, ktra &#aje test* Ie$e!i
wynik jest mniejs&y b#9 rwny wartoci -P %ostaci, test &osta' &#any i ws&ystko jest
w %or&#ku* Ie$e!i wynik jest wi(ks&y o# wartoci -E-H PRZYW/D-ZY-H mo#e!u,
nie u#a'o si( &#a" testu* +a!e$y je#nak %ami(ta", $e w WARHEIM FS wynik 11 !ub 12
w tecie -P &aws&e o&nac&a nie%owo#&enie, nie&a!e$nie o# mo#yfikatorw #o r&utu,
c&y wartoci ws%'c&ynnika -P*
T Te es st ty y p ps sy yc ch ho o" "o og gi ic cz zn ne e a a t te es st ty y @ @o oz zb bi ic ci ia a9 9
1rac&e &orientuj si( o# ra&u, $e test 0S;/C@<@14/:+; %r&e%rowa#&a si( w
&b!i$ony s%osb #o testu rozbicia, w o%arciu o warto" tego samego ws%'c&ynnika,
ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE konkretnie* Ie#nak$e test rozbicia nie jest
testem 0S;/C@<@14/:+;>* Iest to nie&wyk!e istotne, g#y$ niektre %remie i
&#o!noci o#nos& si( #o testw rozbicia, %o#c&as g#y inne #e#ykowane s testom
0S;/C@<@14/:+;>*
+ajwa$niejs&a & &asa#, ktra ro&r$nia je mi(#&y sob mwi, $e je#nostka,
ktra +cieka! !ub walczy wrcz nie %o#!ega testom 0S;/C@<@14/:+;> 2SA68/C,
16@:8 c&y 1P=0@A83* L&ieje si( tak, %oniewa$ mo#e!e s &byt &aj(te ratowaniem
w'asnej skry b#9 te$ %(#& na o!e% w kierunku wy%atr&onego sc)ronienia, s
mniej %o#atne na c&ynniki &ewn(tr&ne i nie reaguj na #&iejce si( wok' nic),
c)o"by i %r&ykre, bo#9ce*
C C. .y yw wa an ni ie e C Ce ec ch h - -r rz zy yw w! !d dc cz zy yc ch h d do ow w! !d dc cy y9 9
5 %r&y%a#ku g#y %osta" 2bohater !ub stronnik3 &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# swojego %r&yw#cy, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto"
ws%'c&ynnika -P swojego L@5VL/;* :asa#a ta re%re&entuje &#o!no" %r&yw#cy
#o motywowania %o#!eg'yc) mu bohaterw i stronnikw*
+a!e$y &auwa$y", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y
L@5VL/8 jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
C C. .y yw wa an ni ie e C Ce ec ch h - -r rz zy yw w! !d dc cz zy yc ch h k ka aw wa a" "e er rz zy ys st ty y9 9
5 %r&y%a#ku mo#e!i kawaleryjskich, rydwanw ora& %ostaci #osia#ajcyc) potworw
u$ywa si( ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE je9#9ca, a nie wierzchowca, zwierzcia
pocigowego c&y potwora*
T Te es st ty y p pr rz ze ep pr ro ow wa ad dz za an ne e n na a p po oc cz z t tk ku u t tu ur ry y9 9
+iektre & testw 0S;/C@<@14/:+;/C %r&e%rowa#&a si( na %oc&tku tury* +a!e$
#o nic) na %r&yk'a# testy 16@:; s%owo#owane obecnoci %r&era$ajcego
stwor&enia w o#!eg'oci #o 3# c&y testy 1P=0@A;* 6wnie$ inne testy wywo'ywane
&asa#ami s%ecja!nymi, c&arami it%* %r&e%rowa#&a si( na %oc&tku tury w 'azie
rozpoczcia tury* Ie$e!i grac& &obowi&any jest #o %r&e%rowa#&enia w 'azie rozpoczcia tury
r$nyc) testw, to winien %r&e%rowa#&i" je w nast(%ujcej ko!ejnoci.
1. Dwentua!ny test ROZ%I-IA.
2. Dwentua!ny test 4ROZY.
3. Dwentua!ny test 4ODU KRWI.
4. Dwentua!ne testy 4UPOTY.
5. Dwentua!ne testy ANIMOZ.I.
6. 4nne 2wywo'ane &asa#ami s%ecja!nymi, c&arami it%*3*
8 &atem, je!i %osta" musi %r&e%rowa#&i" test 16@:; i test 1P=0@A;, to jako
%ierws&y %r&e%rowa#&a si( test 16@:; i ty!ko wte#y, g#y u#a si( jej go &#a", b(#&ie
musia'a %r&e%rowa#&i" test 1P=0@A;*
@ @o oz zb bi ic ci ie e9 9
Aest rozbicia wykonuje si( wy'c&nie na %oc&tku tury* Lo wykonania testu rozbicia
&obowi&any jest grac& kierujcy t #ru$yn, ktrej %r&ynajmniej 25I mo#e!i &osta'o
yczonych z akcji!* Aest rozbicia #otyc&y tak$e tyc) #ru$yn, ktre %o#!egaja &asa#&ie
s%ecja!ne +4D:P@>+@Z* Ie$e!i test rozbicia &ako,c&y si( nie%owo#&eniem, #ru$yna
automatyc&nie %r&egrywa %otyc&k(, a mo#e!e +ciekaj! w kierunku najb!i$s&ej
kraw(#&i sto'u*
Ie$e!i mo#e! L@5VL/; &osta' "szoomiony!, #owalony na ziemi!, yczony z
akcji! !ub +cieka! test rozbicia wykonuje mo#e! bohatera, ktrego ws%'c&ynnik -P jest
najwy$s&y* Ie$e!i ws&ystkie mo#e!e bohaterw &osta'y "szoomione!, #owalone na ziemi!,
yczone z akcji! !ub +ciekaj! test rozbicia wykonuje mo#e! stronnika ktrego
ws%'c&ynnik -P jest najwy$s&y*
+ieu#any test rozbicia jest najc&(sts&ym %r&y%a#kiem &ako,c&enia potyczki*
+a!e$y &auwa$y", $e grac& ktry straci' %r&ynajmniej 25I mo#e!i nie musi
wykonywa" testu, &amiast tego mo$e &ako,c&y" %otyc&k( #ek!arujc dobrowolne rozbicie*
C Cc ci ie ec cz zk ka a ? ? p po o c ci ig g9 9
+ieu#any test rozbicia o&nac&a #!a %r&egranego grac&a %owa$ne %rob!emy, a +ciekajce!
mo#e!e, ktre by'y &wi&ane wa!k wr(c& stanowi 'atwy ce! #!a $#nego krwi wroga*
S Se ek kw we en nc cj ja a u uc ci ie ec cz zk ki i ? ? p po o c ci ig gu u9 9
H Ie$e!i &wi&ane walk wrcz mo#e!e nie c)c goni" wroga, na!e$y
%r&e%rowa#&i" test -P w ce!u %rby %owstr&ymania %ocigu*
H +a!e$y okre!i" ce! %ocigu*
H +a!e$y wykona" r&ut kostkami, by usta!i" dystans ucieczki ka$#ego &
+ciekajcych! mo#e!i*
H +a!e$y r&uci" kostkami, by usta!i" dystans pocigu ka$#ej & gonicyc) %ostaci*
H +a!e$y usun" & %o!a bitwy te mo#e!e, ktrym nie u#a'o si( uciec %r&e# %ogoni*
H +a!e$y wykona" ruc)y tyc) +ciekajcych! %ostaci, ktrym u#a'o si( uciec
%r&e# %ocigiem w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i*
H +a!e$y wykona" ruc) cigajcyc) na w%rost &a uciekajcymi*
0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a d de ec cy yz zj ji i o o p po o c ci ig gu u9 9
Ie$e!i #ru$yna wygra'a %otyc&k(, a wrg & ktrym wa!c&y'a nie &#a' testu rozbicia i
musi +cieka&!, &wi&ane walk wrcz mo#e!e &wyk!e mus& go goni"* 1rac& mo$e
&#ecy#owa", $e wo!i, by mo#e!e, nie goni'y +ciekajcych! wrogw* :wyk!e mo#e!e
mus& r&uci" si( w %ocig, a!e grac& mo$e %o#j" %rb( %owstr&ymania mo#e!i
wykonujc testy -P* @#&wiercie#!a to sytuacj(, w ktrej L@5VL/8 wy#aje ro&ka&,
by %o#w'a#ni &atr&yma!i si( i wy%e'ni!i inne &a#ania 2na %r&yk'a# %r&es&ukanie
%o!eg'yc) wrogw c&y rea!i&acja ce!w scenarius&a3, a!e ci w natura!ny s%osb #$ #o
r&ucenia si( w %ogo, i wybicia wroga* Ie$e!i u#a si( &#a" test, mo#e!e &ostaj na
miejscu &amiast r&uca" si( w %ocig* 0osta" nie musi r&uca" si( %ogo,, o i!e broni'a
przeszkody, bu#ynku tu#&ie$ innego umocnienia*
C Ce e" " p po o c ci ig gu u9 9
0r&e# usta!eniem dystansu ucieczki i dystansu pocigu grac& &wyci(skiej #ru$yny musi
okre!i", ktre mo#e!e, je!i w og!e jakie, b(# goni'y %r&eciwnika* S%rawa wyg!#a
#o" %rosto &wyci(skie mo#e!e mog goni" ty!ko te %ostacie, & ktrymi wa!c&y'y*

C Cs st ta a" "a an ni ie e d dy ys st ta an ns su u u uc ci ie ec cz zk ki i9 9
Aru#no je#no&nac&nie okre!i", jak #a!eko +ciekaj! %okonane mo#e!e, g#y$ nie stanowi
ju$ &wartej #ru$yny &#o!nej #o wa!ki, a je#ynie %r&era$on, kr$c be& 'a#u t'us&c&(* Ey
to o##a", na!e$y w ce!u usta!enia dystansu ucieczki r&uci" kostkami #!a ka$#ego mo#e!u.
je$e!i %osta" ma ws%'c&ynnik SZY%KO&' rwny 6 b#9 mniej, na!e$y r&uci" 2K6#Y
je$e!i wi(cej ni$ 6 r&uci" 3K6#* =&yskane w r&ucie wyniki wy&nac&aj dystans ucieczki o jaki
%orus& si( uciekajce mo#e!e* Iest to tak &wany rzut ucieczki*
+a!e$y usta!i" dystans ucieczki #!a ka$#ej uciekajcej %ostaci, a!e nie na!e$y
%r&estawia" na ra&ie mo#e!i*
C Cs st ta a" "a an ni ie e d dy ys st ta an ns su u p po o c ci ig gu u9 9
0o#obnie jak +cieczka!, %ocig jest &#ar&eniem niekontro!owanym i gorc&kowym, a co
&a tym i#&ie rwnie$ dystans pocigu usta!a si( r&utem kostek* 0o tym jak usta!ono dystans
ucieczki #!a ka$#ej & +ciekajcych! %ostaci, a!e %r&e# wykonaniem ic) ruc)u, &wyci(skie
mo#e!e usta!aj dystans pocigu* Ey to &robi" na!e$y r&uci" o#%owie#nio 2K6# b#9
3K6#, tak jak w %r&y%a#ku usta!ania dystansu ucieczki* Iest to tak &wany rzut pocigu*
C Cs su uw wa an ni ie e d do og go on ni io on ny yc ch h m mo od de e" "i i9 9
6o&str&ygni(cie %ocigu wyg!#a nast(%ujco* Ie$e!i wynik rzutu pocigu &wyci(skiego
mo#e!u jest rwny b#9 wi(ks&y o# rzutu ucieczki %ostaci +ciekajcej!, to +ciekajcy!
mo#e! &ostaje automatyc&nie yczony z akcji!

@ @u uc ch h p po oz zo os st ta a& &y yc ch h p pr rz zy y . .y yc ci iu u C Cc ci ie ek ka aj j c cy yc ch hD D m mo od de e" "i i9 9
+ciekajce! mo#e!e, ktre u&yska'y wyniki wy$s&e o# cigajcyc), b#9 te$ nie by'y w
og!e cigane kontynuuj w ka$#ej ko!ejnej run#&ie +cieczk! w kierunku najb!i$s&ej
kraw(#&i sto'u, a$ #o jego o%us&c&enia*
=ciekajce mo#e!e ignoruj kary &a ruc) %r&e& przeszkody i ro#&aje terenu 2&a
wyjtkiem terenu niedostpnego3* +a!e$y wykona" ruc) uciec&ki 2o#%owie#nio 2K6#
b#9 3K6#3 +ciekajcej! %ostaci w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i sto'u*
Ie$e!i ruc) uciekajcego mo#e!u wy%a#a %r&e& teren nie#ost(%ny !ub mo#e!
wykona ruc) %o&a kraw(#9 sto'u to &ostaje automatyc&nie yczony z akcji!* Ey"
mo$e uciekajca %osta" w%a#'a #o kana'u !ub &osta'a %orwana %r&e& &#ra#&iecki nurt
rwcej r&eki c&y te$ s%a#'a w %r&e%a"* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w
ten s%osb & potyczki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa"
r&utw na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5*
W
Szare oczy poznaczonego b'iznami g'adiatora zwr!ciy si ku grupie
haa'iwych goci, przesuny po ich twarzach. "yo ich piciu i k!ci'i si o
roz'any trunek. 2'adiator dostrzeg jak ich twarze nabiegaj% krwi%, i wiedzia,
#e mimo podniesionych gos!w nie maj% ochoty do bitki. Przed wa'k% bowiem
krew odpywa z twarzy, pozostawiaj%c j% b'ad% i upiorn%. Potem spojrza na
modzie5ca stoj%cego na skraju grupy. &en by niebezpieczny; &warz mia
pob'ad%, usta zacinite, a praw% do5 schowan% w 3adach paszcza.
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

33 S t r o n a
@ @u uc ch h m mo od de e" "i i g go on ni i c cy yc ch h9 9
0ostacie gonice obracaj si( w kierunku %ocigu i %orus&aj si( o %e'en #ystans
wy&nac&ony %r&e& rzut pocigu 22K6# !ub 3K6# &u%e'nie tak jak w %r&y%a#ku
uciekajcyc)3 w tym samym kierunku, co +ciekajce! mo#e!e, &a ktrymi rus&y'y w
%ocig*
1onicy wykonuj &aws&e %e'en #ystans ruchu pocigu, o i!e %ocig nie
%rowa#&i #o kontaktu & wrogiem, &e s%r&ymier&onymi mo#e!ami b#9 te$ & terenem
nie#ost(%nym, w ktryc) to %r&y%a#kac) mus& natyc)miast si( &atr&yma"* 1onicy
nie %o#!egaj karom &a %okonywanie %r&es&k# ani &a teren 2&a wyjtkiem terenu
niedostpnego3 - &wyci(stwo #o#aje im #o#atkowego im%etu w %ocigu &a +ciekajcym!
wrogiem*
+a!e$y &auwa$y", $e gonicy nie kontynuuj %ocigu w ko!ejnyc) turac)Y
%ocig jest je#nora&owym #o#atkowym ruc)em w %ogoni &a %okonanym i
+ciekajcym! wrogiem* 0ona#to o#&wiercie#!a to sytuacj(, w ktrej L@5VL/8 wo!i
nie ro&#&ie!a" #ru$yny, a same %ostacie &#aj sobie s%raw(, $e samotne s&wen#anie
si( nie jest najbe&%iec&niejs&ym s%osobem wi(towania &wyci(stwa*
- -o o c ci ig g p po oz za a k kr ra aw w' 'd d3 3 s st to o& &u u9 9
cigajcy mo#e!, ktry wykona ruc) #o kraw(#&i sto'u, %orus&a si( %o&a
st'*
5 ko!ejnej 'azie ruchu 2%o#c&as wykonywania pozostaych ruchw3, %osta"
wraca na st' w tym miejscu, w ktrym go o%uci'a, skierowana w stron(
%o!a wa!ki* >o#e! mo$e wykona" &wyk'y ruch, a!e nie mo$e biega& ora&
szar%owa&*
S St tr ra ac ch h9 9
+iektre stwor&enia wywo'uj SA68/C, a informacje na ten temat mo$na &na!e9" w
ic) o%isie* 0or# nic) &na!e9" mo$na #u$e i bu#&ce !(k stwor&enia takie jak Aro!!e
ora& nienatura!ne stwor&enia takie jak S&kie!ety*
0osta" musi %r&e%rowa#&i" test SA68/C=, je$e!i &naj#&ie si( w je#nej &
nast(%ujcyc) sytuacji.

1. -zar%uje na ni bu#&cy SA68/C %r&eciwnik*
2. >o#e! c)ce &as&ar$owa" bu#&cego SA68/C %r&eciwnika*
1 1) ) S Sz za ar r. .a a b bu ud dz z c ce eg go o s st tr ra ac ch h p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
Ie$e!i bu#&cy SA68/C %r&eciwnik #ek!aruje s&ar$( na %osta", ta musi %r&e%rowa#&i"
test SA68/C=, by usta!i", c&y %otrafi o%anowa" !(k i %r&yj" s&ar$(* 0o %ierws&e,
na!e$y &a#ek!arowa" reakcj na szar%, a nast(%nie, &ara& %o usta!eniu c&y szar%a %ostaci
bu#&cej SA68/C jest w &asi(gu, %r&e%rowa#&i" test*
Ie$e!i je#nostka &#a test, to reaguje na szar% w &wyk'y s%osb*
Ie$e!i mo#e! nie &#a testu, to b(#&ie on wa!c&y' w &wyk'y s%osb, & tym, $e w
%ierws&ej 'azie walki wrcz %r&eciw bu#&cym SA68/C mo#e!om b(#&ie trafia" je#ynie
na 6 2$a#ne mo#yfikatory i &asa#y s%ecja!nie nie maj &astosowania - je#ynie
niemo#yfikowana 6 o&nac&a trafienie3*
Ie$e!i na %osta" s&ar$uje wi(cej ni$ je#en mo#e! bu#&cy SA68/C, to na!e$y
%r&e%rowa#&i" o##&ie!ne testy &a ka$#y taki mo#e!*
2 2) ) 0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a s sz za ar r. .y y n na a b bu ud dz z c ce eg go o s st tr ra ac ch h p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
Ie$e!i je#nostka #ecy#uje si( &a#ek!arowa" szar% na %r&eciwnika, ktry bu#&i SA68/C
to naj%ierw musi &#a" test, by s%raw#&i", c&y u#a si( jej %okona" !(k* Ie$e!i %ostaci nie
u#a si( &#a" testu, to nie mo$e s&ar$owa" i nie mo$e si( %orus&y" w 'azie ruchu, a #o
ko,ca tury traktowana jest jak mo#e!, ktry wykona' nieu#an szar%*
Ie$e!i %osta" &#a test, mo$e &a#ek!arowa" szar% w &wyk'y s%osb*
B Br ro oz za a9 9
+iektre %otwory s tak wie!kie i %r&era$ajce, $e bu#& uc&ucie si!niejs&e nawet ni$
SA68/C* Stwor&enia te bu#& 16@:T*
5 ob!ic&u %otworw, c&y te$ &#ar&e, bu#&cyc) 16@:T %ostacie mus&
%r&e%rowa#&i" test, by s%raw#&i", c&y u#a'o im si( %okona" uc&ucie %r&era$enia*
Ie$e!i nie u#a im si( &#a" testu, ogarnia je gro&a, ktra %r&emieni ic) w be&bronne,
be'koc&ce & %r&era$enia istoty* >o#e!e %r&e%rowa#&aj test 16@:; je#en ra& w
c&asie ro&grywania scenarius&a i nie %o#!egaj %onownie skutkom 16@:; nawet w
%r&y%a#ku, g#y nie u#a'o im si( tego testu &#a"*
Ie$e!i stwor&enie bu#&i 16@:T, to automatyc&nie bu#&i rwnie$ SA68/C i
stosuje si( #o niego ws&ystkie &asa#y #otyc&ce SA68/C=* Ie#nak$e nig#y nie
%r&e%rowa#&a si( testu SA68/C= i 16@:; & %owo#u tego samego wroga c&y tej
samej sytuacji - wystarc&y %r&e%rowa#&i" test 16@:;* Ie$e!i %ostaci u#a si( &#a" test
16@:; to automatyc&nie &#aje rwnie$ test SA68/C=* 0oniewa$ ka$#y mo#e!
%r&e%rowa#&a w cigu ca'ej potyczki ty!ko je#en test 16@:;, to ko!ejne s%otkania &
bu#&cymi %r&era$enie stwor&eniami c&y sytuacjami wywo'ywa" b(# je#ynie
SA68/C*
0osta" musi %r&e%rowa#&i" test 16@:;, je$e!i &naj#&ie si( w je#nej &
nast(%ujcyc) sytuacji.

1. S&ar$uje na ni bu#&cy 16@:T %r&eciwnik*
2. 0osta" c)ce &as&ar$owa" na bu#&cego 16@:T %r&eciwnika*
3. Ie$e!i na %oc&tku tury %osta" &naj#uje si( w o#!eg'oci #o 3# o#
bu#&cego 16@:T %r&eciwnika*
1 1) ) S Sz za ar r. .a a b bu ud dz z c ce eg go o g gr ro oz z' ' p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
Ie$e!i bu#&cy 16@:T %r&eciwnik #ek!aruje s&ar$( na %osta", ta musi %r&e%rowa#&i"
test 16@:;, by usta!i", c&y jest w stanie o%anowa" %r&era$enie i %r&yj" s&ar$(* 0o
%ierws&e, na!e$y &a#ek!arowa" reakcj na szar%, a nast(%nie, &ara& %o usta!eniu c&y
szar%a %ostaci bu#&cej 16@:T jest w &asi(gu, %r&e%rowa#&i" test*
Ie$e!i je#nostka &#a test, to reaguje na szar% w &wyk'y s%osb*
Ie$e!i mo#e! nie &#a testu, to musi natyc)miast &mieni" reakcj na szar% w
+cieka&!*
Ie$e!i na %osta" szar%uje wi(cej ni$ je#en mo#e! bu#&cy 16@:T, to na!e$y
%r&e%rowa#&i" test &a %ierws&y taki mo#e!, a je$e!i test &osta' &#any, na!e$y
%otraktowa" res&t( testw jak testy SA68/C=*
2 2) ) 0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a s sz za ar r. .y y n na a b bu ud dz z c ce eg go o g gr ro oz z' ' p pr rz ze ec ci iw wn ni ik ka a9 9
Ie$e!i je#nostka #ecy#uje si( &a#ek!arowa" s&ar$( na %r&eciwnika, ktry bu#&i 16@:T,
to naj%ierw musi &#a" test, by s%raw#&i", c&y u#a si( jej %okona" %r&era$enie* Ie$e!i
%ostaci nie u#a si( &#a" testu, to nie mo$e szar%owa& i musi +cieka&! w ramac) ruchw
przymusowych w 'azie ruchu*
Ie$e!i %osta" &#a test, mo$e &a#ek!arowa" szar% w &wyk'y s%osb*
3 3) ) ; ;u ud dz z c cy y g gr ro oz z' ' p pr rz ze ec ci iw wn ni ik k w w o od d" "e eg g& &o o c ci i d do o J J# # n na a p po oc cz z t tk ku u t tu ur ry y9 9
Ie$e!i na %oc&tku tury %osta" &naj#uje si( w o#!eg'oci #o 3# o# bu#&cego 16@:T
%r&eciwnika, to musi %r&e%rowa#&i" test 16@:;* Ie$e!i je#nostce nie u#a si( &#a"
testu, to musi natyc)miast +cieka&! w kierunku na w%rost o# najb!i$s&ego stwor&enia,
ktre bu#&i 16@:T*
; ;e er rs se er rk k9 9
+iektre stwor&enia s tak #&ikie, agresywne i $#ne krwi !ub tak nie&#yscy%!inowane,
$e &a ws&e!k cen( staraj si( s%rowokowa" wa!k(* :asa#a s%ecja!na ED6SD67 jest
o#&wiercie#!eniem &estawu nie%r&ewi#ywa!nyc) i &ac&e%nyc) &ac)owa", #o ktryc)
s&c&eg!ne sk'onnoci maj :wier&o!u#&ie i inne stwory /)aosu*
0o#c&as #ek!aracji s&ar$ w 'azie ruchu, %o tym jak &a#ek!arowano ws&ystkie
s&ar$e mo#e!i nie %o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67 2& uw&g!(#nieniem
%ow&i(tyc) #ecy&ji o reakcji na szar%e3, mo#e! %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67,
ktry nie wa!c&y wr(c&, musi wykona" r&ut K6* 5ynik 1 o&nac&a, $e w stwor&eniu
o#&ywa si( instynkt &abjcy* +a!e$y &mier&y" c&y ktryko!wiek & wrogw nie jest w
&asi(gu szar%y mo#e!u %o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67 2to &nac&y w
&asi(gu ruc)u szar%y i w polu widzenia3* Ie$e!i tak w'anie jest, to mo#e! %o#!egajcy
&asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67 musi &a#ek!arowa" szar% na wroga* 1rac& nie ma na to
w%'ywu, a mo#e! wykonuje szar% automatyc&nie/ Ie$e!i w &asi(gu szar%y &naj#uje si(
wie!e mo#e!i wroga, grac& ma %rawo #okonania wyboru %ostaci, na ktr mo#e!
b(#&ie szar%owa*
Ie$e!i szar%a nie jest niemo$!iwa 2to &nac&y w &asi(gu ruc)u szar%y i w polu
widzenia niema mo#e!i wroga3, mo#e! %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67 w
c&asie wykonywania ruchw przymusowych wykonuje ruch w kierunku najb!i$s&ego
mo#e!u wroga* +a!e$y &auwa$y", $e mo#e! %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67
%orus&a si( w kierunku wroga nawet je!i nie &naj#uje si( on w polu widzenia, g#y$
instynkt &abjcy %rowa#&i mo#e! be&b'(#nie w kierunku %r&eciwnika*
0ki mo#e! %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej ED6SD67 %o#!ega rwnie$ &asa#&ie
s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
Strach jest zaprzeczeniem wiary.
- Volter Wolfson, Wybrany Syn
- Spa'icie na su#bie #onierzu< - zapyta o3icer potrz%saj%c mn% mocno.
- Nie, nie panie o3icerze/ nie spaem - odpowiedziaem.
- Nastpnym razem postarajcie si zachowa wiksz% czujno; - o3icer wskaza
w kierunku pozycji zie'onosk!rych4 poprzez deszcz i ciemno zobaczyem
'iczne rozbyski, tak jakby to moje zanicie mogo je przywoa. :'e ja nie
spaem na su#bie4 robi to sier#ant 1einwa'd.

- )3icerze musimy si st%d wynosi; Nie utrzymamy du#ej tego 3ortu, o3icerze; -
krzykn% sier#ant 1einwa'd.
- Sier#ancie 1einwa'd, nie wyco3amy si. *amy obowi%zek wobec 9mperatora.
- :'e panie o3i/ - zacz% 1einwa'd.
- =adnych a'e 1einwa'd. Nie opucimy naszych pozycji. +oniec dyskusji.

0ydam rozkaz odwrotu mojemu oddziaowi, czy to si panu podoba czy te#
nie, o3icerze; - powiedzia wyzywaj%ca sier#ant 1einwa'd.
)statnie sowa o3icera brzmiay>
- Po moim trupie, 1einwa'd. Po moim trupie.
- Niech wic tak bdzie, panie o3icerze - powiedzia 1einwa'd, wyci%gaj%c
miecz z pochwy.
)puci'imy 3ort, kt!ry zdoby'imy trzy dni wczeniej.

W Wa ar rh he ei im m

3 34 4 S S t t r r o o n n a a
2 2u ur ri ia a9 9
+iektre %ostacie %otrafi w%rowa#&i" si( w stan bitewnego s&a'u, by %o#c&as niego,
%or&ucajc #ba'o" o w'asne be&%iec&e,stwo na r&ec& be&my!nej %r&emocy, sia"
&nis&c&enie* 5ie!e & tyc) ogarni(tyc) s&a!e,stwem mo#e!i wa!c&y %o# w%'ywem
narkotykw b#9 w transie wywo'anym %syc)otyc&nymi &a%iewami, &ak!(ciami,
okr&ykami c&y c)o"by wyciem* 0ostacie takie %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej F=648* 5
%r&y%a#ku je9#9cw F=648 #otyka &arwno je9#9cw jak ic) wier&c)owcw*
0o#c&as #ek!aracji s&ar$ w 'azie ruchu, %o tym jak &a#ek!arowano ws&ystkie
s&ar$e mo#e!i nie %o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej F=648 2& uw&g!(#nieniem
%ow&i(tyc) #ecy&ji o reakcji na szar%e3, na!e$y &mier&y" c&y ktryko!wiek & wrogw nie
jest w &asi(gu s&ar$y mo#e!u %o#!egajcego &asa#&ie s%ecja!nej F=648 2to &nac&y w
&asi(gu ruc)u szar%y i w polu widzenia3* Ie$e!i tak w'anie jest, to mo#e! %o#!egajcy
&asa#&ie s%ecja!nej F=648 musi &a#ek!arowa" szar% na wroga* 1rac& nie ma na to
w%'ywu, a mo#e! wykonuje szar% automatyc&nie/ Ie$e!i w &asi(gu szar%y &naj#uje si(
wie!e mo#e!i wroga, grac& ma %rawo #okonania wyboru %ostaci, na ktr mo#e!
b(#&ie szar%owa*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej F=648 u&yskuj #o#atkowy 21 ATAK*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej F=648 mus& goni" +ciekajcego! wroga
nie&a!e$nie o# tego, c&y grac& tego c)ce, c&y nie* 5 o#r$nieniu o# innyc) %ostaci nie
maj %rawa #o %rby %owstr&ymania si( o# %ocigu, g#y$ s &byt %oc)'oni(te $#&
wa!ki* 6&ucaj si( w %ocig nawet wte#y g#y broni przeszkody*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej F=648, ktre &osta'y "szoomione! !ub
#owalone na ziemi! trac &a%a' a ic) krew NstygnieN* >o#e!e takie #o ko,ca potyczki
%r&estaj %o#!ega" &asa#&ie s%ecja!nej F=648*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej F=648 %o#!egaj tak$e &asa#&ie
s%ecja!nej +4D:P@>+@Z, %ona#to mo#e!e nie mog kor&ysta" & cec)y or($a
086=IS/; w 'azie walki wrcz*
B B& &! !d d k kr rw wi i9 9
+iektre stwor&enia s u&a!e$nione o# &a%ac)u krwi, ktra #&ia'a na nie
narkoty&ujco* Ie!i stwr w 'azie walki wrcz yczy z akcji! wrogi mo#e! i nie b(#&ie
&wi&any wa!k & inn %ostaci, musi wykona" test -P* Ie$e!i u#a si( &#a" test, to
ws&ystko jest w naj!e%s&ym %or&#ku - stwor&enie &ac)owuje si( ro&s#nie i %orus&a
si( w norma!ny s%osb*
Ie$e!i test &ako,c&y' si( nie%owo#&eniem, to nie jest #obr&e, a mo#e!
momenta!nie &a%omina, co ma &e sob &robi"* Stwor&enie #o ko,ca tury &atr&ymuje
si( %r&y yczonym z akcji! %r&eciwniku i &ac&yna #e!ektowa" si( &a%ac)em krwi ora&
u%aja" wi#okiem konajcego wroga*
0owy$s&e &asa#y obowi&uj a$ #o %oc&tku ko!ejnej tury tyc) stwor&e, 2!ub
tury dru%yny je!i #o jakiej na!e$3, kie#y to w 'azie rozpoczcia tury %r&e%rowa#& one
%onowny test, by s%raw#&i", c&y %r&e'ama'y 1PVL 7654/ Dfekty #&ia'ania 1P@L=
7654 &ostan &ako,c&one automatyc&nie rwnie$ w sytuacji, g#y stwr &ostanie
&wi&any walk wrcz, a!bowiem instynkt wa!ki %r&e&wyci($a 1PVL 7654*
- -o oz zo os st ta a& &a a p ps sy yc ch ho o" "o og gi ia a9 9
Stwor&enia %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 1PVL 7654 & tru#em %ojmuj, co si(
wok' nic) #&ieje* 0ki mo#e! o#c&uwa skutki #&ia'ania 1P@L= 7654 %o#!ega te$
&asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
B B& &! !d d k kr rw wi i a a k ka aw wa a" "e er rz zy y c ci i9 9
:#ar&a si( c&asem, $e kawa!er&ysta #osia#ajcy %otwora ma &a wier&c)owca
stwor&enie %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 1PVL 7654* Ie$e!i wier&c)owiec o#c&uwa
skutki #&ia'ania 1P@L= 7654, to na %oc&tku tury na!e$y %r&e%rowa#&i" stosowny
test, !ec& u$ywajc ws%'c&ynnika -P kawa!er&ysty, a nie wier&c)owca* Ie$e!i test
&ako,c&y si( nie%owo#&eniem, kawa!er&ysta %o&ostaje na miejscu ra&em &
wier&c)owcem, ktry %o#!ega o%isanym %owy$ej &asa#om* +a!e$y &auwa$y", $e
kawa!er&ysta nie mo$e rzuca& czarw ani strzela&, %ki wier&c)owiec nie %r&e'amie
1P@L= 7654*
B B& &u up po ot ta a9 9
+iestety, a mo$e na s&c&(cie, wie!e #u$yc) i %ot($nyc) stwor&e, jest rac&ej g'u%ia*
+awet w miar( inte!igentne stwor&enia mog &ac)owywa" si( g'u%io, g#y$ 'atwo
ro&%ros&y" ic) uwag( c&y te$ &my!i" jeY ic) &ac)owanie mo$e rwnie$ wynika" &
r&uconego na nie c&aru* :asa#a s%ecja!na 1P=0@A8 jest o#&wiercie#!eniem &estawu
nieracjona!nyc) i g'u%ic) &ac)owa,, #o ktryc) s&c&eg!ne sk'onnoci maj
stwor&enia t(%e*
Stwor&enia %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 1P=0@A8, ktre nie wa!c& wr(c&,
mus& na %oc&tku w'asnej tury 2!ub tury dru%yny je!i #o jakiej na!e$3 %r&e%rowa#&i"
test -E-H PRZYW/D-ZY-H, by s%raw#&i", c&y nie u!eg'y 1P=0@/4D* +a!e$y
%r&e%rowa#&i" test #!a ka$#ego mo#e!u %o#!egajcego &asa#&ie s%ecja!nej 1P=0@A8*
=#any test o&nac&a, $e ws&ystko jest w %or&#ku - stwor&enia &ac)owuj si(
ro&s#nie i %orus&aj si( w norma!ny s%osb* +ie &#ar&y'o si( nic nieoc&ekiwanego,
%rc& !ekkiego !inienia i s%ontanic&nego, #&iwnie br&micego rec)otu*
Ie$e!i test -E-H PRZYW/D-ZY-H &ako,c&y' si( nie%owo#&eniem, to nie
jest #obr&e, a mo#e! momenta!nie &a%omina, co ma &e sob &robi"* >o#e! wykonuje
ruc) w !osowo wybranym kierunku & %o'ow s&ybkoci w ramac) ruchw przymusowych
w c&asie ro&grywania 'azy ruchu*
6uc) ten &a!ic&a si( #o %r&ymusowyc) i o#bywa %r&e# innymi ruc)ami, a!e %o
&a#ek!arowaniu szar%* Iakiko!wiek mo#e! wroga na%otkany na #ro#&e jest
automatyc&nie szar%owany* Sytuacja taka traktowana jest jak &wyk'a szar%a, & tym ty!ko,
$e szar%ujcy %orus&a si( o #ystans rwny %o'owie ws%'c&ynnika SZY%KO&', be&
w&g!(#u na efekt szar%y*
Ie$e!i na #ro#&e mo#e!u &naj#&ie si( s%r&ymier&ona %osta", to mo#e!e
w%a#aj na siebie, %owo#ujc &amies&anie, co w %raktyce o&nac&a, $e $a#na & nic) nie
b(#&ie mog'a rus&y" si( & miejsca #o ko,ca tej 'azy ruchu*
>o#e!e, ktre nie %r&e'ama'y 1P=0@A;, nie mog same #ek!arowa" szar%,
strzela& ani rzuca& czarw w tej tur&e*
0owy$s&e &asa#y obowi&uj a$ #o %oc&tku ko!ejnej tury tyc) stwor&e, 2!ub
tury dru%yny je!i #o jakiej na!e$3, kie#y to %r&e%rowa#& one %onowny test, by
s%raw#&i", c&y nie u!eg'y 1P=0@/4D* Dfekty #&ia'ania 1P=0@A; &ostan &ako,c&one
automatyc&nie rwnie$ w sytuacji, g#y stwor&enia te &ostan &wi&ane wa!k wr(c&,
a!bowiem instynkt wa!ki %r&e&wyci($a ic) 1P=0@AT*
- -o oz zo os st ta a& &a a p ps sy yc ch ho o" "o og gi ia a9 9
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 1P=0@AS & tru#em %ojmuj, co si( wok'
nic) #&ieje* 0ki mo#e! o#c&uwa skutki #&ia'ania 1P=0@A; %o#!ega te$ &asa#&ie
s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
B B& &u up po ot ta a a a k ka aw wa a" "e er rz zy y c ci i9 9
:#ar&a si( c&asem, $e kawa!er&ysta #osia#ajcy %otwora ma &a wier&c)owca
stwor&enie %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 1P=0@A8* Ie$e!i wier&c)owiec o#c&uwa
skutki #&ia'ania 1P=0@A;, to na %oc&tku tury na!e$y %r&e%rowa#&i" stosowny test,
!ec& u$ywajc ws%'c&ynnika -P kawa!er&ysty, a nie wier&c)owca* Ie$e!i test
&ako,c&y si( nie%owo#&eniem, kawa!er&ysta %o&ostaje na miejscu ra&em &
wier&c)owcem, ktry %o#!ega o%isanym %owy$ej &asa#om* +a!e$y &auwa$y", $e
kawa!er&ysta nie mo$e rzuca& czarw ani strzela&, %ki wier&c)owiec nie %r&e'amie
1P=0@A;*
* *i ie en na aw wi i 1 19 9
+4D+854Z to %ot($ne uc&ucie, a %oc&ucie &awici i rywa!i&acji &ajmuje w wiecie
WARHEIM FS %oc&esne miejsce* 4stniej w nim &ro#&one %r&e# wiekami ura&y,
granic&ce & s&a!e,stwem niec)(ci rasowe i niero&str&ygni(te wanie, ktre na&nac&y'y
mierci ko!ejne %oko!enia* +iektre rasy %a'aj nienawici #o innyc) ras & tak
wie!kim &a%a'em, $e &wa!c&aj si( & niebywa' furi* =w&g!(#niono to w stosownyc)
o%isac) dru%yn i mo#e!i*
>o#e!e wa!c&ce wr(c& &e &nienawi#&onym wrogiem maj %rawo #o
%r&er&utu ws&ystkic) nieu#anyc) r&utw na tra'ienie w %ierws&ej run#&ie walki wrcz*
0remia %r&ys'uguje je#ynie w %ierws&ej run#&ie walki wrcz i o##aje %r&emo$n c)("
&#'awienia &nienawi#&onego wroga* 0o %ierws&ej run#&ie krwawej jatki, im%et ataku
&ostaje wytracony i res&t( wa!ki ro&grywa si( w &wyk'y s%osb*
>o#e!e, ktre %a'aj +4D+854/4S #o swyc) wrogw, mus& ic) ciga", g#y
ci +ciekaj!* +ie mog %rbowa" %owstr&yma" si( o# %ocigu w tecie -P, jak to ma
miejsce w o#niesieniu #o innyc) mo#e!i* 6&ucaj si( w %ocig nawet wte#y, g#y
broni przeszkody*

* *i ie ez z& &o om mn no o 1 19 9
+iektre %ostacie i niektre &e stwor&e, wiata WARHEIM FS %raktyc&nie nie &naj
%oj(cia SA68/C=, tu#&ie$ s na ty!e w%rawionymi weteranami, $e sytuacje, w ktryc)
s'absi w%a#!iby w %anik(, na nic) nie robi wra$enia* Stosowne &a%isy &naj#uj si( w
o%isie dru%yn i mo#e!i*
>o#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z automatyc&nie &#aj
testy SA68/C= i 16@:; ora& testy S8> 5 58</D* 0ona#to, mo#e!e %o#!egajce
&asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z nie mog +cieka&! w reakcji na szar% - s &byt
#umni i o#wa$ni 2a!bo s&a!eni !ub %o&bawieni wia#omoci3, by to &robi"!
Nienawi jest najwspania'szym darem ?'ryka d'a 'udzkoci.
- Volter Wolfson, Wybrany Syn
-e'i ju# musisz spojrze wzdu# drzewca strzay z jej niewaciwego ko5ca,
je'i kto ma ci w swej mocy, to m!d' si jak ty'ko potra3isz, #eby by zym
czowiekiem. Poniewa# ('i 'ubi% wadz, wadz nad innymi - chc% widzie
tw!j strach. $hc% by wiedzia, #e umierasz. 8'atego gadaj%. Napawaj% si
swoj% przewag%. $hc% patrze, jak si wijesz w przera#eniu. 8'atego odkadaj%
moment zab!jstwa, jak kto inny m!gby odkada na p!(niej dobre cygaro.
&rzeba wic mie nadziej, #e zab!jca jest zym czowiekiem. 8obry czowiek
zabije ci bez sowa.
- Ulfli Schwarzenbrau, sierant

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

35 S t r o n a
% %d dp po or rn no o 1 1 n na a s st tr ra ac ch h ? ? g gr ro oz z' '9 9
@c&ywicie ogromne %otwory nie s a$ tak %o#atne na SA68/C i 16@:T* +a
%r&yk'a# nie ma mo$!iwoci, $eby wie!ki smok %r&estras&y' si( Aro!!a*
Stwor&enia bu#&ce SA68/C nie o#c&uwaj SA68/C= %r&e# bu#&cym
SA68/C %r&eciwnikiem* Eu#&cy 16@:T %r&eciwnik b(#&ie u bu#&cego SA68/C
%otwora wywo'ywa' je#ynie uc&ucie SA68/C=, a nie 16@:;*
Stwor&enia bu#&ce 16@:T s w og!e o#%orne na SA68/C i 16@:T*
@mawiana o#%orno" #otyc&y rwnie$ je9#9ca #osia#ajcego %otwora 2b#9
wier&c)owca3 bu#&cego SA68/C c&y 16@:T, a &atem kawa!er&ysta #osia#ajcy
smoka nie obawia si( stwor&enia, ktrego ba'by si(, g#yby wa!c&y' %ies&o*
/o wi(cej, je$e!i bu#&cy SA68/C !ub 16@:T %r&eciwnik aktua!nie +cieka!, to
wywo'ywane %r&e& niego testy &#awane s automatyc&nie - jego wi#ok nie jest a$ tak
%r&era$ajcy, kie#y %rbuje uciec & %o!a bitwy tak s&ybko, jak go nogi %oniosW
S Sa am m w w w wa a" "c ce e9 9
Samotna wa!ka & %r&ewa$ajc !ic&b %r&eciwnikw, c)o"by nie naj!e%iej
wys&ko!onyc), jest &a#aniem tru#nym i niebe&%iec&nym nawet #!a #owia#c&onyc)
wojownikw* Ie$e!i %o# koniec w'asnej 'azy walki wrcz mo#e! wa!c&y sam %r&eciwko
#wm !ub wi(cej mo#e!om wroga, a w o#!eg'oci #o 6# nie &naj#uje si( $a#na
s%r&ymier&ona %osta" 2nie !ic&c mo#e!i "szoomionych!, #owalonych na ziemi! ora&
+ciekajcych!3 na!e$y wykona" test ws%'c&ynnika -P*
0owo#&enie testu -P o&nac&a, $e %osta" &#o'a'a utr&yma" nerwy na wo#&y i
& #eterminacj o#%iera ataki %r&ewa$ajcej !ic&by wrogw*
+ieu#any test ws%'c&ynnika -P o&nac&a, $e mo#e! u!k' si( wrogic) %ostaci
i &ac&yna +cieka&!*
S Se ek kw we en nc cj ja a u uc ci ie ec cz zk ki i ? ? p po o c ci ig gu u9 9
H Ie$e!i %r&ewa$ajce !ic&ebnie mo#e!e nie c)c goni" wroga, na!e$y
%r&e%rowa#&i" test -P w ce!u %rby %owstr&ymania %ocigu*
H +a!e$y wykona" r&ut kostkami, by usta!i" dystans ucieczki mo#e!u*
H +a!e$y r&uci" kostkami, by usta!i" dystans pocigu ka$#ej & gonicyc) %ostaci*
H +a!e$y usun" & %o!a bitwy mo#e!, ktremu nie u#a'o si( &biec %r&e#
%ocigiem !ub wykona" ruc) +ciekajcej! %ostaci, ktrej u#a'o si( uciec %r&e#
%ocigiem w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i*
H +a!e$y wykona" ruc) cigajcyc) na w%rost &a uciekajcym*
0 0e ek k" "a ar ra ac cj ja a d de ec cy yz zj ji i o o p po o c ci ig gu u9 9
Ie$e!i mo#e! & ktrym wa!c&y'y %r&ewa$ajce !ic&ebnie %ostacie wroga nie &#a' testu
S8> 5 58</D i musi +cieka&!, &wyci(skie mo#e!e &wyk!e mus& go goni"* 1rac&
mo$e &#ecy#owa", $e wo!i, by %os&c&eg!ne %ostacie nie goni'y uciekajcego wroga*
:wyk!e mo#e!e mus& r&uci" si( w %ocig, a!e grac& mo$e %o#j" %rb(
%owstr&ymania mo#e!i wykonujc testy -P* Ie$e!i u#a si( &#a" test, mo#e!e &ostaj na
miejscu &amiast r&uca" si( w %ogo,*
0osta" nie musi r&uca" si( %ogo,, o i!e broni'a przeszkody, bu#ynku tu#&ie$
innego umocnienia*
C Ce e" " p po o c ci ig gu u9 9
0r&e# usta!eniem #ystansu uciec&ki i %ocigu grac& %r&ewa$ajcyc) !ic&ebnie mo#e!i
musi okre!i", ktre mo#e!e, je!i w og!e jakie, b(# goni'y %r&eciwnika*

C Cs st ta a" "a an ni ie e d dy ys st ta an ns su u u uc ci ie ec cz zk ki i9 9
Aru#no je#no&nac&nie okre!i", jak #a!eko o#biegnie +ciekajcy! %r&e# %r&eciwnikiem
mo#e!* Ey to o##a" na!e$y w ce!u usta!enia dystansu ucieczki r&uci" kostkami. je$e!i
%osta" ma ws%'c&ynnik SZY%KO&' rwny 6 b#9 mniej, na!e$y r&uci" 2K6#Y je$e!i
wi(cej ni$ 6 r&uci" 3K6#* =&yskany w r&ucie wynik wy&nac&a dystans ucieczki o jaki
%orus&y si( uciekajcy mo#e!* Iest to tak &wany rzut ucieczki*
+a!e$y usta!i" dystans ucieczki, a!e nie na!e$y %r&estawia" na ra&ie mo#e!u*
C Cs st ta a" "a an ni ie e d dy ys st ta an ns su u p po o c ci ig gu u9 9
0o#obnie jak +cieczka!, %ocig jest &#ar&eniem niekontro!owanym i gorc&kowym, a
co &a tym i#&ie rwnie$ dystans pocigu usta!a si( r&utem kostek* 0o tym jak usta!ono
dystans ucieczki, a!e %r&e# wykonaniem ruc)u, cigajce mo#e!e usta!aj dystans pocigu*
Ey to &robi" na!e$y r&uci" o#%owie#nio 2K6# b#9 3K6#, tak jak w %r&y%a#ku
usta!ania dystansu ucieczki* Iest to tak &wany rzut pocigu*
C Cs su uw wa an ni ie e d do og go on ni io on ny yc ch h m mo od de e" "i i9 9
Ie$e!i wynik rzutu pocigu gonicego mo#e!u jest rwny b#9 wi(ks&y o# rzutu ucieczki
%ostaci uciekajcej, to +ciekajcy! mo#e! &ostaje automatyc&nie yczony z akcji!
@ @u uc ch h p po oz zo os st ta a& &y yc ch h p pr rz zy y . .y yc ci iu u C Cc ci ie ek ka aj j c cy yc ch hD D m mo od de e" "i i9 9
+ciekajcy! mo#e!, ktry u&yska' wynik wy$s&y o# cigajcyc), b#9 te$ nie by' w og!e
cigany, kontynuuje, o i!e nie &ostanie zmobilizowany. w ka$#ej ko!ejnej run#&ie +cieczk!
w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i sto'u*
+ciekajce! mo#e!e ignoruj kary &a ruc) %r&e& przeszkody i ro#&aje terenu 2&a
wyjtkiem terenu niedostpnego3*
+a!e$y wykona" ruch ucieczki 2o#%owie#nio 2K6# b#9 3K6#3 uciekajcej
%ostaci w kierunku najb!i$s&ej kraw(#&i sto'u
Ie$e!i ruc) +ciekajcego! mo#e!u wy%a#a %r&e& teren nie#ost(%ny, to &ostaje on
automatyc&nie yczony z akcji! Ey" mo$e uciekajca %osta" w%a#'a #o kana'u !ub
&osta'a %orwana %r&e& &#ra#&iecki nurt rwcej r&eki c&y te$ w %r&e%a"*
@ @u uc ch h m mo od de e" "i i g go on ni i c cy yc ch h9 9
0ostacie gonice obracaj si( w kierunku %ocigu i %orus&aj si( o %e'en #ystans
wy&nac&ony %r&e& rzut pocigu 22K6# !ub 3K6# &u%e'nie tak jak w %r&y%a#ku
+ciekajcego! mo#e!u3 w tym samym kierunku co uciekajcy mo#e!, &a ktrymi rus&y'y
w %ocig*
1onicy wykonuj &aws&e %e'en #ystans ruchu pocigu, o i!e %ocig nie
%rowa#&i #o kontaktu & wrogiem, &e s%r&ymier&onymi %ostaciami b#9 te$ & terenem
nie#ost(%nym, w ktryc) to %r&y%a#kac) mus& natyc)miast si( &atr&yma"* 1onicy
nie %o#!egaj karom &a %okonywanie %r&es&k# ani &a teren 2&a wyjtkiem tereny
niedostpnego3 - %r&ewaga #o#aje im #o#atkowego im%etu w %ocigu &a uciekajcym
wrogiem*
+a!e$y &auwa$y", $e gonicy nie kontynuuj %ocigu w ko!ejnyc) turac)Y
%ocig jest je#nora&owym #o#atkowym ruc)em w %ogoni &a uciekajcym wrogiem*
- -o o c ci ig g p po oz za a k kr ra aw w' 'd d3 3 s st to o& &u u9 9
cigajcy mo#e!, ktry wykona ruc) #o kraw(#&i sto'u, %orus&a si( %o&a
st'*
5 ko!ejnej 'azie ruchu 2%o#c&as wykonywania pozostaych ruchw3, %osta"
wraca na st' w tym miejscu, w ktrym go o%uci'a, skierowana w stron(
%o!a wa!ki* >o#e! mo$e wykona" &wyk'y ruc), a!e nie mo$e biega"*
: :o ob bi i" "i iz za ac cj ja a C Cc ci ie ek ka aj j c cy yc ch hD D m mo od de e" "i i9 9
0o &a#ek!arowaniu szar% i reakcji na szar%, grac& ro&grywajcy tur( ma mo$!iwo"
&mobi!i&owania tyc) w'asnyc) mo#e!i, ktre aktua!nie +ciekaj! &a wyjtkiem tyc),
ktre ro&%oc&('y sw +cieczk! wc&eniej, w tej samej tur&e* +ciekajce! %ostacie nie
%r&e#stawiaj $a#nej wartoci bojowej #o%ty, #o%ki si( nie &mobi!i&uj, co o&nac&a
%owstr&ymanie si( o# #a!s&ej +cieczki! i %owrt #o gotowoci bojowej*
0o#c&as mobi!i&acji +ciekajcych! mo#e!i w 'azie ruchu, grac& wy&nac&a je#n &
+ciekajcych! %ostaci i %r&e%rowa#&a test ce!em jej zmobilizowania 2tak jak to wyjaniono
%oni$ej3* 0r&ec)o#&i w #owo!nej ko!ejnoci #o nast(%nego mo#e!u i %rbuje go
zmobilizowa&, %otem #o nast(%nego i tak #a!ejW
/e!em usta!enia, c&y uciekajcym mo#e!om u#a'o si( zmobilizowa&, grac&
%r&e%rowa#&a test mobilizacji, ktry jest &wyk'ym testem -E-H PRZYW/D-ZY-H*
Ie$e!i test &ako,c&y si( %owo#&eniem, je#nostka %owstr&ymuje si( o# +cieczki! i
mobilizuje si* Ie$e!i uciekajcej %ostaci nie u#a si( &#a" testu mobilizacji, kontynuuje ona
+cieczk! i wykonuje ruc) w ramac) ruchw przymusowych*
Ie$e!i ruc) +ciekajcego! mo#e!u wy%a#a %r&e& teren nie#ost(%ny !ub mo#e!
wykona ruc) %o&a kraw(#9 sto'u to &ostaje automatyc&nie yczony z akcji!* Ey"
mo$e +ciekajca! %osta" w%a#'a #o kana'u !ub &osta'a %orwana %r&e& &#ra#&iecki nurt
rwcej r&eki c&y te$ w %r&e%a"* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w ten
s%osb & potyczki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa" r&utw
na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5*
- -o os st ta ac ci ie e a a p ps sy yc ch ho o" "o og gi ia a w wi ie er rz zc ch ho ow wc c! !w w9 9
STRA-H !ub 4ROZA. Ie$e!i %osta" #osia#a stwor&enia bu#&cego SA68/C !ub
16@:T, to ca'y sk'a#ajcy si( & je9#9ca i wier&c)owca mo#e! bu#&i o#%owie#nio
SA68/C !ub 16@:T*
4UPOTA. Ie$e!i kawa!er&ysta !ub wier&c)owiec s #otkni(ci 1P=0@AS, testy
%r&e%rowa#&a si( w o%arciu o ws%'c&ynnik -P kawa!er&ysty - je$e!i test nie &ostanie
&#any, 1P=0@/4D u!ega i kawa!er&ysta, i wier&c)owiec* Ie$e!i &arwno kawa!er&ysta
jak i wier&c)owiec s #otkni(ci 1P=0@AS, %r&e%rowa#&a si( ty!ko je#en test*
NIENAWI&', NIEZOMNO&' !ub FURIA* Ie$e!i kawa!er&ysta !ub wier&c)owiec
%o#!ega ktrejko!wiek & tyc) &asa#, to %o#!ega jej ca'y mo#e!* @&nac&a to, $e
%o#!egaj jej ws&ystkie c&(ci mo#e!u 2s'u$cy &a wier&c)owca %otwr c&y te$ &a'oga i
&a%r&($one #o ry#wanu stwor&enia3*

6 6o os st ta a1 1, , c cz zy y g go on ni i1 1A A9 9
Lecy&ja o tym, c&y %owstr&yma" swoic) wojownikw, c&y goni" %r&eciwnika, na
&wyk!e #u$y w%'yw na %r&ebieg ro&grywki* 0ogo, &a +ciekajcym! 5rogiem jest
&aws&e kus&ca, %oniewa$ stwar&a oka&j( yczenia z akcji! mo#e!u %r&eciwnika, co
#a" mo$e &nac&c %r&ewag( w #a!s&ej c&(ci potyczki* : #rugiej strony, cigajcy
mo#e! naj%raw#o%o#obniej &naj#&ie si( %o&a s&ykiem kom%anii, nara$ony na
otoc&enie %r&e& wroga, ktry ty!ko c&eka by %omci" %o!eg'yc) towar&ys&y*
4stniej te$ inne c&ynniki, ktre b(# mia'y &nac&enie* +ie ma wie!kiego
sensu gonienie wroga o niskic) -P, ktry %raw#o%o#obnie nie &mobi!i&uje si( w
nast(%nej tur&e* Ie!i je#nak gonicym nic nie gro&i, to #!ac&ego nie #ogoni"
%r&eciwnika, ot #!a %ewnoci[ Ao #o grac&a na!e$y ocena ws&ystkic) c&ynnikw,
na!e$y je#nak %ami(ta", $e coko!wiek %ostanowi, kostki i tak mog &#ra#&i", bo
c&y$ kostki tego nie robi[
2dzie wasza wiara w tym mrocznym dniu< $haos powstaje przeciwko Prawu -
czy pozwo'icie tym bestiom zniszczy wasze serce i dom, czy zau3acie
Sigmarowi i bdziecie wa'czy< Naprz!d bracia; )drzucie t rebe'ie $haosu;
,a 9mperium; 0 imi Sigmara;
- Magnus Pobony przed Bitw u Bram Kisleva

W Wa ar rh he ei im m

3 36 6 S S t t r r o o n n a a

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

37 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

3 38 8 S S t t r r o o n n a a
6 6a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9

ie!e %ostaci w gr&e WARHEIM FS #ys%onuje unika!nymi i
nie&wyk'ymi umiej(tnociami i &#o!nociami* 4c) o#&wiercie#!eniem
w gr&e s &asa#y s%ecja!ne* Lowo!ne stwor&enie mo$e %o#!ega" je#nej
b#9 wi(cej &asa#&ie s%ecja!nej, a efekty tyc) &asa# kumu!uj si(, o i!e
nie %o#ano inac&ej*
0r&e#stawione %oni$ej &asa#y s%ecja!nej #otyc& wy'c&nie mo#e!i
%o#!egajcyc) o#%owie#nim &asa#om*
7 7n ni im ma ac cj ja a9 9
7ie#y kom%ania +ieumar'yc) rus&a #o bitwy, +ekromanta groma#&i str&(%y
b!u9nierc&ej energii 6har i o#%rawia mroc&ne rytua'y %o&wa!ajce %r&ywo'a" #o
nie$ycia %!ugawyc) +ieumar'yc)* >oc %rastaryc) inkantacji %r&enika &iemi( i
na%e'nia energi 6har %ogr&ebane &w'oki, ktre %r&ebu#&one & wiec&nego snu
c&ekaj na we&wanie +ekromanty*
0o wy!osowaniu scenariusza, a!e %r&e# wystawieniem %r&e& grac&y mo#e!i, >81
mo$e wybra" s%or# mo#e!i %o#!egajcyc) &asa#&ie 8+4>8/I8 #owo!n !ic&b(
@$ywie,cw 2a!e nie wi(cej ni$ %o'ow( %o#!egajcyc) tej &asa#&ie mo#e!i3 i
%r&ygotowa" je #o we&wania* +ieumar!i b(# oc&ekiwa" w ukryciu, #o%ki nie
&ostan we&wane na %o!e bitwy wo! +ekromanty*
>o#e!e oc&ekujce %o# &iemi nie s wystawiane ra&em & %o&osta'ymi
%ostaciami na!e$cymi #o kom%ani* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e bohater >81 c)o"
%o#!ega &asa#&ie 8+4>8/I8, to wystawiany jest na sto!e ra&em & %o&osta'ymi
mo#e!ami* 0ona#to, mo#e!e ukryte %o&a sto'em nie mog ws%iera" be&%ore#nio
dru%yny* =w&g!(#niajc ten stan r&ec&y w momencie okre!ania c&y #ru$yna
+ieumar'yc) musi wykona" test rozbicia, mo#e!e oc&ekujce %o# &iemi nie s !ic&one
#o ca'kowitej !ic&by %ostaci w kom%anii*
>81, ktry +cieka!, &osta' "szoomiony! !ub #owalony na ziemi! a!bo w 'azie ruchu
wykona' bieg !ub <@A nie mo$e we&wa" oc&ekujcyc) o$ywie,cw, %ona#to je!i
+ekromanta &ostanie yczony z akcji!, tak$e ws&ystkie oc&ekujce w ukryciu mo#e!e
o$ywie,cw u&naje si( &a yczone z akcji!* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one
w ten s%osb & potyczki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa"
r&utw na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5* >81@54D, ktr&y &#o'a!i si(
&mobi!i&owa" na %oc&tku tury mog we&wa" oc&ekujcyc) o$ywie,cw w &wyk'y
s%osb*
+a %oc&tku #rugiej, tr&eciej, c&wartej, it#*, tury grac&a +ieumar'yc), w 'azie
magii &amiast r&ucania &ak!(" >81 mo$e we&wa" %r&ebu#&one mo#e!e o$ywie,cw*
L!a ka$#ego oc&ekujcego mo#e!u na!e$y wy&nac&y" na %owier&c)ni sto'u %unkt w
o#!eg'oci #o 12# o# +ekromanty, w ktrym %ojawi" si( ma o$ywieniec* +ast(%nie
na!e$y wykona" test -P >818 &a ka$#y oc&ekujcy mo#e!* Ie!i test &ako,c&y si(
%owo#&eniem, o$ywieniec %ojawia si( w miejscu wy&nac&onym %r&e& +ekromant(,
je$e!i ruc) taki %rowa#&i #o kontaktu & wrogiem, to jest to rwno&nac&ne & szar%
2szar%a ta %o#!ega" b(#&ie ws&ystkic) &asa#om szar%y3* Ie!i test -P &ako,c&y si(
nie%owo#&eniem o$ywieniec %omy!i' kierunki i %ojawi si( w wy&nac&onym miejscu
%o u%'ynie K3 tur*
; ;r ro o# # n na at tu ur ra a" "n na a9 9
>o#e! #ys%onuje ostrymi k'ami !ub %a&urami, ktryc) & %owo#&eniem mo$e u$ywa"
w wa!ce &a#ajc ciosy &e swoj SI6*
C Ch ho ow wa an ni ie ec c9 9
>81, ktry &groma#&i o#%owie#ni i!o" #unktw 6owiadczenia i w ramac) ro&woju
wy!osuje ("7 +$89:;<("=> mo$e o#%rawi" rytua' %r&y&wania, aby &#oby" i
&wi&a" &e sob wybranego chowa,ca, ktry mo$e &a%ewni" swemu %anu nie&wyk'e
mo$!iwoci* 5ybrany chowaniec jest c&(ci mo#e!u >818 ktry go %osia#a* 3howaniec
nie ma w'asnej %o#stawki i w'asnyc) ws%'c&ynnikw* 0ona#to, na!e$y &auwa$y" $e
umiej(tno" chowaniec mo$e by" nabyta wie!e ra&y, c)o" okre!ony chowaniec mo$e
wyst(%owa" w kom%anii ty!ko ra&*
-ZARNOKSI,"NIK!
Chowace zwane przez magw czarnoksinikami zwikszaj magiczne zdolnoci
czarownikw.
/)owaniec wykra#' skrywan %r&e& 4m%eria!ne 7o!egia >agii wie#&(* +a!e$y
wykona" r&ut K6, aby okre!i" ktrym & sekretw ob#ar&y' >818* 5ynik 1H2
o&nac&a, $e c&arownik %o&na' sekrety czarostwa 2>81 mo$e nosi" 08+/D6: i
r&uca" &ak!(cia3Y 3H4 o&nac&a, $e czarnoksi%nik o#kry' arkana dotyku mocy 2>81
mo$e %rbowa" r&uci" &nane mu &ak!(cie ty%u magiczny pocisk nawet wte#y, kie#y
%o&ostaje &wi&any walk wrcz3Y 5H6 o&nac&a, $e czarnoksi%nik o%anowa'
morderczy pocisk 2>81 otr&ymuje %remi( G1 #o testw zranienia #!a ws&ystkic)
c&arw ty%u magiczny pocisk3*
KAFAR (TY+KO MA4OWIE WADA.6-Y MA4I6 -HAOSU)!
Chowace zwane Kafarami zwikszaj destrukcjne w!aciwoci rzucanch przez
magw zakl" #ojowch.
Ka'ar %o&wa!a >81@54 %r&er&uci" r&ut usta!ajcy warto" SIY %omy!nie
r&uconego &ak!(cia $agii 3haosu*

KATA+IZATOR!
$ed!ug zapisw odnalezionch w Ksigach $iedz %ajemnej Katalizator przjmuj
posta" chodzcch soczewek lu# wposaonch w koczn nacz& w ktrm
gromadz si przemierzajce 'aterium $iatr 'agii.
Katalizator #o#aje 21 #o poziomu mocy %o#c&as %rb r&ucenia &ak!(cia,
%o#ejmowanyc) %r&e& w'a#ajcego nim >818*
KUFER MO-Y!
(owiada si& e niektrz magowie posiadaj o#darzone licznmi nogami kufr& ktre
podaj za nimi niczm wierne ps. (odo#no czarownic potrafi zamka" w nich
$iatr 'agii.
+a koniec ka$#ej 'azy magii 2w'asnej i %r&eciwnika3, >81 mo$e %obra"
maksyma!nie tr&y niewykor&ystane Kostki $ocy?Rozproszenia i %r&ec)owa" je w
Ku'rze $ocy* +a %oc&tku nast(%nej 'azy magii 2w'asnej i %r&eciwnika3 na!e$y
wykona" r&ut K6* Ie$e!i wynik r&utu jest rwny b#9 wi(ks&y o# !ic&by
%r&ec)owywanyc) Kostek $ocy?Rozproszenia, bohater mo$e #o#a" je #o %u!i Kostek
$ocy?Rozproszenia* 7ostki %r&e%a#aj, je$e!i re&u!tat r&utu jest mniejs&y ni$ !ic&ba
%r&ec)owywanyc) kostek*
MASKOTKA!
(owiada si& e Chowaniec 'askotka przjmuje najczciej posta" ulu#ionego
zwierzcia lu# przedmiotu maga.
>81 %osia#ajcy $askotk mo$e w c&asie ro&grywania potyczki %r&er&uci"
#owo!ny r&ut* Ie$e!i moc c)owa,ca nie &ostanie wykor&ystana w c&asie potyczki,
%r&er&ut mo$na wykor&ysta" w trakcie sekwencji po potyczce*

O%RO5-A!
Cho" mierz zaledwie kilkanacie cali Chowaniec )#roca potrafi #" #ardzo
wprawnm wojownikiem& zdolnm rani" znacznie wikszch od sie#ie miertelnikw.
+a %oc&tku ka$#ej 'azy walki wrcz wybrany %r&e& grac&a wrogi mo#e!
%o&ostajcy w kontakcie & %o#stawk >818 otr&ymuje tra'ienie o SI+E K6*
3howaniec5wojownik atakuje broni naturaln na samym %oc&tku wa!ki, &anim
ktryko!wiek & mo#e!i &#$y &aatakowa"*
POWIERNIK!
$ed!ug poda (owierniki przjmuj najczciej posta" chodzcch ksig& ktre
nieustannie podaj za swoimi panami.
>81 %osia#ajcy #owiernika mo$e ra& w cigu potyczki %r&er&uci" ws&ystkie
kostki %o#c&as r&ucania !ub ro&%ras&ania &ak!(cia* 0r&er&ut mo$e uniewa$ni"
u&yskane #rzekle,stwo <zeentcha, mo$e te$ %rowa#&i" #o r&ucenia c&aru &
(ieodpart -i !ub #rzekle,stwa <zeentcha*
0 0e em mo on n9 9
>o#e!e &e &#o!noci s%ecja!n LD>@+ %o#!egaj nast(%ujcym &asa#om.
H 6emony maj $agiczn "chron na 52*
H 5s&ystkie ataki demonw u&nawane s &a magic&ne* @bejmuje to rwnie$
ws&ystkie ataki s%ecja!ne ora& str&e!eckie, jakimi #ys%onuj*
H 6emony %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
H 6emony s o#%orne na ws&e!kie &ak!(cia #&ia'ajce na umys' ora& nie%o#atni
na c)oroby i truci&ny - &a wyjtkiem grobowego korzenia*
H -tronnicy %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej LD>@+ nig#y nie &#obywaj
#owia#c&enia*
H 6emony to istoty %oc)o#&ce & innego wiata i nie s mocno &wi&ane &e
wiatem materia!nym* +a %oc&tku ka$#ej tury, w 'azie rozpoczcia tury na!e$y
wykona" r&ut K6* 5ynik 1 o&nac&a, $e w tej tur&e LD>@+ %o#!ega &asa#&ie
s%ecja!nej 1P=0@A8Y re&u!tat 22 o&nac&a, $e LD>@+ %r&e&wyci($y' #&ia'anie
niestabilnoci* 0ona#to, w wyniku niestabilnoci mo#e!e demonw, ktre &osta'y
yczone z akcji! gin w wyniku o#niesionyc) obra$e,, je!i w c&asie r&utu K6
na powa%ne obra%enia, na kostce wy%a#nie wynik 1, 2 !ub 3* 5ynik 42 o&nac&a,
$e mo#e! wy!i&a' si( & ran i mo$e w&i" u#&ia' w najb!i$s&ej potyczce*
W
+a#da #ywa istota jest w mniejszym 'ub wikszym stopniu zbiornikiem, w
kt!rym gromadzi si energia magiczna. $o ciekawe, w r!wnym stopniu
gromadzimy t moc, co j% wytwarzamy. 9m wikszy potencja inte'ektua'ny,
emocjona'ny i tw!rczy istoty, tym wikszy ma ona wpyw na przepyw energii
magicznych i tym bardziej jest ona podatna na ich e3ekty. 9stota my'%ca, jako
bardziej podatna na Skaz, znacznie 'epiej nadaje si do optania przez
8emona, poniewa# mo#e pomieci w sobie jego esencj i wiadomo w
wikszym stopniu ni# ro'ina czy zwierz.
- fragment Malefic Mallacrium
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

3$ S t r o n a
0 0e em mo on no o" "o og g9 9
7ie#y ojownicy Khorna rus&aj #o bitwy LD>@+@<@L:; groma#& str&(%y
b!u9nierc&ej energii 6har i o#%rawiaj mroc&ne rytua'y %o&wa!ajce %r&ywo'a" &
8mmaterium %r&ek!(te Krwiopuszcze, %omniejs&e #emony 7)orna*
0o wy!osowaniu scenariusza, a!e %r&e# wystawieniem %r&e& grac&y mo#e!i,
LD>@+@<@1 mo$e wybra" s%or# #owo!nyc) s%r&ymier&onyc) stronnikw K3
mo#e!e na %o#stawkac) 25O25 mm i wi(ks&yc), ktre mo$e na&nac&y" Run Khorna i
%r&ygotowa" je #o we&wania #emonw* >o#e!e na&nac&one Run Khorna s
wystawiane ra&em & %o&osta'ymi %ostaciami na!e$cymi #o kom%ani*
LD>@+@<@1, ktry +cieka!, &osta' "szoomiony! !ub #owalony na ziemi! a!bo w
'azie ruchu wykona' bieg !ub <@A nie mo$e o#%rawi" rytua'u, %ona#to je!i bohater
&ostanie yczony z akcji!, tak$e ws&ystkie na&nac&one Run Khorna mo#e!e stronnikw
u&naje si( &a yczone z akcji!* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w ten
s%osb & potyczki mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa" r&utw
na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5* LD>@+@<@1, ktry &#o'a' si(
&mobi!i&owa" na %oc&tku tury mo$e o#%rawi" rytua' w &wyk'y s%osb*
+a %oc&tku #rugiej, tr&eciej, c&wartej, it#*, tury grac&a ojownikw Khorna, w
'azie magii mo#e! LD>@+@<@18 mo$e o#%rawi" rytua'* +a!e$y wykona" test -P
LD>@+@<@18 &a ka$#y na&nac&ony Run Khorna mo#e! stronnika &naj#ujcy si( w
o#!eg'oci #o 12# o# o#%rawiajcego rytua' mo#e!u* Ie!i test &ako,c&y si(
%owo#&eniem, stronnik &ostaje natyc)miast yczony z akcji!, &a w jego miejscu
%ojawia si( Krwiopuszcz, %ona#to ws&ystkie mo#e!e 2wrogie i s%r&ymier&one3
&naj#ujce si( w kontakcie & %o#stawk na&nac&onego Run Khorna mo#e!u stronnika
otr&ymuj je#no tra'ienie o SI+E K6* Ie!i test -P &ako,c&y si( nie%owo#&eniem Rytua
Khorna ko,c&y si( %ojawieniem Krwiopuszcza %o u%'ynie K3 tur*
Krwiopuszcze, je!i %r&e$yj potyczk o#c)o#& %o &ako,c&eniu ro&grywki,
%ona#to Lemony s w!ic&ane #o !imitu mo#e!i w dru%ynie ora& s brane %o# uwag(
na %otr&eby testu rozbicia*
) )r rw wi io op pu us sz zc cz z9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 013
PODSTAWKA! 25 25 MM
Krwiopuszcze, %omniejs&e #emony, &nane tak$e jako 0iec)ur&y 7)orna, Uo'nier&e 7rwi,
7'y mierci !ub Powcy /&as&ek to naj!ic&niejsi $o'nier&e w !egionac) 7)orna* Ee&
ko,ca wa!c& mi(#&y sob o &as&c&yt &st%ienia #o wiata mierte!nyc), aby tam s&er&y"
strac) i mier" %or# wrogw 7)orna, nur&ajc si( w ic) krwi* Lemony s #oskona!e
wys&ko!onymi wojownikami, %ona# ws&ystko koc)ajcymi wa!k(, krew i mor#* /)o"
Krwiopuszcze nie #orwnuj inte!igencj %omniejs&ym #emonom innyc) bstw, to
wro#&ony s%ryt i instynkt #ra%ie$cy %o&wa!a im na#rabia" ws&e!kie braki* 0e'ne
nienawici i $#&y krwi, Krwiopuszcz, jest wcie!eniem mor#u i nieo%isanego s&a'u
bitewnego 0ana 7rwi* Lemon r&a#ko stosuje wyrafinowan taktyk(, u!ubion strategi
wa!ki jest s&ar$a w centrum si' wroga i &abicie mo$!iwie #u$ej !ic&by %r&eciwnikw*
-HARAKTERYSTYKA KRWIOPUSZ-ZA!
DEMON SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
5 5 0 5 J 1 4 J 7
>aksyma!na 5 5 0 5 J 1 4 J 7
%RO5JPAN-ERZ! Krwiopuszcz %osia#aj 04D74D<+D @SA6:D*
ZASADY SPE-.A+NE!
DEMON, FURIA. ODPORNO&' NA MA4I, (2). STRA-H. SZERMIERZ*
PIEKIE+NE OSTRZE - <ra'ienia &a#ane #iekielnym "strzem &a#aj zranienie
krytyczne je$e!i w r&ucie na zranienia wy%a#nie niemo#yfikowa!ne 42*
STY4MATY KHORNA! Lemon %osia#a nast(%ujce Stygmaty /)aosu.
KY - S&c&(ka Krwiopuszcza u&brojona jest w ostre jak u rekina &(by* Lemon
otr&ymuje #o#atkowy 21 ATAK & cech or%a 06D/;:;I+D =LD6:D+4D* 7'y
traktowane s jak E6@\ +8A=68<+8* Lo#atkowy ATAK &osta'
uw&g!(#niony w c)arakterystyce Krwiopuszcza*
RO4I - : c&o'a Lemona wyrasta %ara rogw w ks&ta'cie !itery S, biegnca #o
ty'u w&#'u$ wy#'u$onej c&(ci c&as&ki* Krwiopuszcz otr&ymuje #o#atkowy
21 ATAK & cech or%a S:;E74* 6ogi traktowane s jak E6@\ +8A=68<+8*
Lo#atkowy ATAK &osta' uw&g!(#niony w c)arakterystyce Lemona*
0 0r ru u. .y yn na a o ob bs s& &u ug gi i9 9
$achiny wojenne aby funkcjonowa" w %e'ni efektywnie wymagaj, #owo#&onyc) %r&e&
balistykw, bombardierw, kanonierw, mekaniakw, ogniomistrzw !ub szczelcw, &'o$onyc) &
%o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej L6=U;+8 @ESP=14 mo#e!i stronnikw 2&obac&
ROZDZIA II! MA-HINY WO.ENNE3*
2 2a an na at ty yk k9 9
Ey" mo$e, mo#e! jest s&a!onym fanatykiem re!igijnym, a mo$e wojownikiem ktry
swe $ycie %owi(ci' #ro#&e miec&a !ub niewia#omym swego istnienia niewo!nikiem
Eogw /)aosu, nie&a!e$nie o# motyww gotowym be& wa)ania %owi(ci w'asne
$ycie, by!eby ty!ko &a#a" jes&c&e je#en cios &nienawi#&onemu %r&eciwnikowi* @anatycy
automatyc&nie &#aj ws&ystkie testy SA68/C= i 16@:; ora& testy S8> 5 58</D*
@anatycy s je#nak &byt s&a!eni by ktoko!wiek u&na' ic) &wier&c)no", 'anatycy nig#y nie
mog &osta" %r&yw#cami kom%anii w ktrej s'u$*
0ona#to, mo#e!e %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej 'anatyk nig#y nie mog
u$ywa" %ancer&y i mog kor&ysta" wy'c&nie & w'asnej !isty ekwi%unku* /o wi(cej,
je$e!i mo#e! stronnika %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej 'anatyk w r&ucie na TA%E+,
ROZWO.U u&yska wynik 3hopak ma talent! grac& okre!ajc #ost(%ne #!a bohatera
+ISTY UMIE.,TNO&-I nie mo$e wybra" =>4DITA+@/4 SA6:D<D/74/C ora&
878LD>4/74/C*
/ /s st to ot ta a e et te er ry yc cz zn na a9 9
5s&ystkie stwor&enia &e &#o!noci s%ecja!n 4SA@A8 DAD6;/:+D %o#!egaj
nast(%ujcym &asa#om.
H 0oniewa$ istoty eteryczne nie %osia#aj materia!nego cia'a mog &osta" &ranione
je#ynie %r&e& inne istoty be&cie!esne, magiczn !ub runiczn bro, ora& zaklcia i
magiczne ataki* 0ona#to, w %r&y%a#ku eteryc&nyc) o$ywie,cw nie stosuje
si( &asa#y zranie, krytycznych ora& :8EVI/:; /4@S i @1P=S:8IS/;*
H 8stoty eteryczne s ca'kowicie o#%orne na b!, w gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a
we#'ug ktrej wynik r&utu #owalony na ziemi! w TA%E+I EFEKT
ZRANIENIA, na!e$y traktowa" jako "szoomiony!*
H 5s&ystkie ataki istot eterycznych u&nawane s &a magic&ne* @bejmuje to
rwnie$ ws&ystkie ataki s%ecja!ne ora& str&e!eckie, jakimi #ys%onuj*
H 8stoty eteryczne nie %o#!egaj karom &a ruc) %ona# e!ementami terenu trudnego,
bardzo trudnego c&y przeszkodami* >og rwnie$ be&karnie %r&e!atywa" na#
innymi mo#e!ami, &arwno s%r&ymier&onymi jak i wrogimi* 8stoty eteryczne
nie mog &atr&ymywa" si( na %ostaciac) %r&eciwnika - je$e!i c)c
&aatakowa" wroga, mus& na niego zaszar%owa&* 0ona#to, na!e$y &auwa$y"
$e istoty eteryczne nie mog &ako,c&y" swojego ruc)u na terenie niedostpnym*
Ie!i #ystans jaki mo#e! &amier&a %okona" o&nac&a &atr&ymanie si( na terenie
niedostpnym, to ruc) na!e$y &ako,c&y" w o#!eg'oci #o 1# o# takiego terenu*
H 8stoty eterycznych s o#%orne na ws&e!kie &ak!(cia i &asa#y s%ecja!ne
mo#yfikujce ruch*
H 8stoty eteryczne %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
H 8stoty eteryczne s o#%orne na ws&e!kie &ak!(cia #&ia'ajce na umys' ora&
nie%o#atni na c)oroby i truci&ny - &a wyjtkiem grobowego korzenia*
H 8stoty eteryczne nig#y nie &#obywaj #owia#c&enia*
H 4stoty be&cie!esne %o#obnie jak inne mo#e!e %r&es'aniaj pole widzenia*
5 5e ek kk ka a j ja az zd da a9 9
Aekka jazda to je9#9cy niebywa!e wr(c& bieg!i w b'yskawic&nyc) manewrac) i
oskr&y#!aniu wroga* :wyk!e lekka jazda jest !$ej o%ancer&ona i u&brojona w stosunku
#o ci($ko&brojnyc) rycer&y, a!e na#rabiaj to sw &wrotnoci* 5 c&asie potyczek
#&ia'aj &wyk!e jako &wia#owcy b#9 %o#ja&#y armii, n(kajc f!anki wroga ostr&a'em*
5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a &go#nie & ktr mo#e!e lekkiej jazdy nie s L=U;>
/D<D> i nie %o#!egaj &asa#om "chrony #ancerza #!a mo#e!i kawaleryjskich/
0ona#to, lekka jazda jest nie&wyk!e wy"wic&ona w uciec&ce o# wa!ki i
%r&egru%owaniu* >o#e!e lekkiej jazdy, ktre #ecy#uj si( +cieka&! w reakcji na szar%, a
nast(%nie mobilizuj si( w nast(%nej turze, maj %rawo wykona" ruch w ramac)
pozostaych ruchw 'azy ruchu* >o#e! ma rwnie$ %rawo #o o##ania str&a'u 2a!e &aws&e
u&naje si(, $e wykona' ruch3*
Aekka jazda wy%osa$ona w bro, dystansow, ktra nie %o#!ega &asa#&ie 6=/C
a!bo SA6:8P mo$e %rowa#&i" ostr&a', nawet w c&asie biegu* +a#a! je#nak %o#!ega
kar&e 11 #o tra'ienia &a strza po ruchu*
5 5e e n ny y d du uc ch h9 9
5s&ystkie stwor&enia &e &#o!noci s%ecja!n <D+D L=/C; %o#!egaj nast(%ujcym
&asa#om.
H Aene duchy maj $agiczn "chron na 52, je#nak$e nie mo$na & niej kor&ysta"
%r&eciwko atakom magic&nym, takim jak &ak!(cia c&y magic&ny or($*
H 5s&ystkie ataki lenych duchw u&nawane s &a magic&ne* @bejmuje to
rwnie$ ws&ystkie ataki s%ecja!ne ora& str&e!eckie, jakimi #ys%onuj*
H Aene duchy %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
H Aene duchy ignoruj kary #o ruchu %r&y %orus&aniu si( %r&e& tereny lene*
H Aene duchy s o#%orne na ws&e!kie &ak!(cia #&ia'ajce na umys' ora&
nie%o#atni na c)oroby i truci&ny - &a wyjtkiem grobowego korzenia*
H -tronnicy %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej <D+D L=/C; nig#y nie &#obywaj
#owia#c&enia*
8 8a at tw wo op pa a" "n no o 1 19 9
+iektre istoty takie jak >umie c&y Lr&ewce %'on na# %o#&iw 'atwo, a w ic)
c)arakterystykac) &na!e9" mo$na t( &asa#( s%ecja!n* Patwo%a!ne stwor&enia trac w
wyniku ataku 0P@+S/;>4 8A878>4 %o#wojon !ic&b( %unktw "YWOTNO&-I, co
o&nac&a, $e ka$#a o#niesiona %r&e& nie rana o&nac&a utrat( 2 %unktw "W* 5s&e!kie
oc)rony stosuje si( w &wyk'y s%osb %r&e# &wie!okrotnieniem ran*
8 8u us sk ko ow wa at ta a s sk k! !r ra a9 9
+iektre stwor&enia, a ga#&i Ias&c&uro!u#&ie w s&c&eg!noci, maj twar# %okryt
'usk skr(, ktra #&ia'a w &asa#&ie jak &broja* 5ynikajca & %osia#ania takiej skry
oc)rona jest bar#&o r$na* L&ia'anie uskowej skry mo$na 'c&y" & #&ia'aniem
&wyk'ego %ancer&a, a wi(c mo#e! & oc)ron uskowej skry na 5G, ktry u$ywa tarc&y
u&yskuje "chron #ancerza na 4G* +a!e$y &wrci" uwag(, $e uskowata skra traktowana
jest %o# ka$#ym w&g!(#em jak "chrona #ancerza, a wi(c u!ega ona mo#yfikatorom &
atakw i #u$ej SI+E c&y innym s%ecja!nym &asa#om*
0iedza to potga, strze# jej dobrze. 8aj wiedz 'udziom bez wiary, a
zamienisz ich w przebiege demony.
- Sigismund von Sonnenschein, Prezbiter Sigmara
W Wa ar rh he ei im m

4 40 0 S S t t r r o o n n a a
* *i ie eu um ma ar r& &y y9 9
5s&ystkie stwor&enia &e &#o!noci s%ecja!n +4D=>86P; %o#!egaj nast(%ujcym
&asa#om.
H (ieumarli %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
H (ieumarli automatyc&nie &#aj testy S8> 5 58</D*
H (ieumarli stronnicy nig#y nie &#obywaj #owia#c&enia*
H (ieumarli s o#%orni na ws&e!kie &ak!(cia #&ia'ajce na umys' ora& nie%o#atni
na c)oroby i truci&ny - &a wyjtkiem grobowego korzenia*
H @$ywie,cy s ca'kowicie o#%orni na b!, w gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a
we#'ug ktrej wynik r&utu #owalony na ziemi! w TA%E+I EFEKT
ZRANIENIA, na!e$y traktowa" jako "szoomiony!* 0ona#to, w %r&y%a#ku
o$ywie,cw nie stosuje si( &asa#y @1P=S:8IS/;*
H (ieumarli stronnicy nie mog biega& o i!e w momencie ro&%oc&(cia ruc)u nie
&naj#uj si( w &asi(gu dowodzenia mo#e!u bohatera %o#!egajcego &asa#&ie
L@5VL/8* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w
%r&y%a#ku, g#y bohater jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
H (ieumarli stronnicy w ramac) reakcji na szar% mog ty!ko trzyma& pozycj*
% %d dp po or rn no o 1 1 n na a m ma ag gi i' ' ( (1 1- -J J) )9 9
+iektre mo#e!e ob#ar&one s natura!n o#%ornoci na magi(, b#9 te$ #ys%onuj
artefaktami, ktre c)roni je %r&e# wrog magi* 0o#ane w nawiasie !ic&by
o#%owia#aj maksyma!nej !ic&bie #o#atkowyc) kostek, ktrej mo$e u$y" o#%orny na
magi( mo#e! #o ro&%ros&enia skierowanyc) %r&eciwko niemu c&arw* Kostek
Rozproszenia, generowanyc) %r&e& @L0@6+@Z +8 >814T, mo#e! mo$e u$ywa"
wy'c&nie #!a siebie %r&eciwko skierowanym w niego &ak!(ciom tu#&ie$ w %o'c&eniu
& kostkami %oc)o#&cymi & %u!i Kostek Rozproszenia kom%anii* 5i(cej informacji na
temat ro&%ras&ania &ak!(" &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
@L0@6+@Z +8 >814T nie %o#!ega nig#y kumu!acji, wi(c je!i mo#e! &e
&#o!noci @L0@6+@Z +8 >814T %o#!ega tej &#o!noci w wyniku c&aru b#9 &
innej %r&yc&yny, to @L0@6+@Z +8 >814T nie sumuje si(, !ec& u$ywa si( !e%s&ej &
nic)*
% %k ko o C Ch ha ao os su u9 9
Sensem eg&ystencji niewo!nikw /iemnoci jest be&w&g!(#ne %o#%or&#kowanie si(
wo!i >roc&nyc) Eogw* 7a%ryna natura bstw /)aosu nie u'atwia je#nak tej
s'u$by, g#y$ nawet wierno" i !oja!no" nie &aws&e s nagra#&ane* Paska Eogw
/)aosu s%'ywa nies%o#&iewanie, &go#nie & ty!ko im wia#om konsekwencj i
%okr(tn !ogik nagra#&aj gor!iwyc) wy&nawcw na#!u#&k si' i &#o!nociami
>roc&ni Eogowie nagra#&aj je#ynie te c&yny, ktre %r&ys%ar&aj im c)wa'y i
%o&ostaj w &go#&ie & ic) %!anami ora& &amier&eniami* 5y&nawca nie mo$e je#nak
oc&ekiwa", i$ w'a#cy /)aosu b(# bac&nie obserwowa" ws&ystkic) swyc)
%o##anyc)* +ie mo$na nawet &agwarantowa", i$ #ostr&eg ka$# &bro#ni( i
)aniebny c&yn #okonany na c)wa'( /)aosu*
*ohater %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej @7@ /C8@S=, ktry yczy z akcji!
bohatera wrogiej dru%yny !ub mo#e! %r&eciwnika, ktry %o#!ega &asa#&ie L=U; /D<,
musi wykona" r&ut 2K6 i o#c&yta" wynik & TA%E+I DARY -HAOSU* Ie$e!i w
re&u!tacie r&utu wy%a#nie 6ar 3haosu, ktry bohater ju$ %osia#a r&ut na!e$y %owtar&a"
%ki nie u&yska si( innego wyniku*
- -o og gr ro om mc ca a9 9
5s&yscy #ogromcy %osia#aj osob!iw &#o!no", ktra %o#nosi ic) efektywno" w
wa!ce wr(c& &e s&c&eg!nie o#%ornymi %r&eciwnikami* 5 r&utac) na zranienie SIA
#ogromcy %r&e# uw&g!(#nieniem mo#yfikatorw broni ronie, #o%ki nie &rwna si(
&e ws%'c&ynnikiem WT %r&eciwnika, a$ #o maksyma!nego %o&iomu 6* 5y&nac&ona
tak SIA u$ywana jest rwnie$ #o mo#yfikacji "chrony #ancerza ce!u*
- -r rz ze ep pa as st tn ne e T Tr rz ze ew wi ia a9 9
+iektre %ot($ne stwory, takie jak Aro!!e c&y @gry $yj, by wa!c&y" i je", a i!o"
je#&enia jak %oc)'aniaj je#nora&owo wystarc&y'aby #!a c&'owieka na ki!ka %osi'kw*
5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce,
na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! ka$#y mo#e! %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!ne
#rzepastne <rzewia !ic&ony jest %o#wjnie*
@ @e eg ge en ne er ra ac cj ja a9 9
+iektre stwor&enia, takie jak Aro!!e na %r&yk'a#, maj &#o!no" regenerowania
o#niesionyc) obra$e, - ic) cia'o %o#!ega nie&w'oc&nemu u!ec&eniu, nawet w
%r&y%a#ku %owa$nyc) ran* 5 wyniku #&ia'ania tej &asa#y mo#e! otr&ymuje %rawo #o
s%ecja!nego r&utu na oc)ron( & 6D1D+D68/I4, ktra #&ia'a #ok'a#nie tak samo, jak
"chrona $agiczna na 4G & nast(%ujcymi wyjtkami.
H 6any o#niesione w wyniku 0P@+S/;/C 8A87V5 nie %o#!egaj &asa#&ie
s%ecja!nej 6D1D+D68/I4 5 nie mo$na stosowa" oc)rony 6D1D+D68/I4
%r&eciwko tego ty%u atakom* 0ona#to, mo#e! ktry o#nis' rany w wyniku
0P@+S/;/C 8A87V5, traci &asa#( s%ecja!n 6D1D+D68/I8 #o ko,ca tury
H @c)rona & 6D1D+D68/I4 nie jest "chron $agiczn, a &atem mo$na & niej
kor&ysta", g#y "chrona #ancerza i "chrona $agiczna &awio#'y!
0ona#to, w %r&y%a#ku mo#e!u bohatera, %o#!egajcego &asa#&ie s%ecja!nej
6D1D+D68/I8, ktry &osta' yczony z akcji! wykonujc r&ut K66 w TA%E+I
POWA"NY-H O%RA"E5, na!e$y traktowa" wyniki MARTWY, WIE+OKROTNIE
ZRANIONY, RANA NO4I, RANA R,KI, STRZASKANA NO4A, RANA K+ATKI
PIERSIOWE., O&+EPIONY, STARE WO.ENNE RANY, USZKODZENIE UKADU
NERWOWE4O, RANA DONI, 4,%OKIE RANY jako POWR/T DO ZDROWIA*
>o#e! stronnika ktry &osta' yczony z akcji! nie wykonuje r&utu na TA%E+,
POWA"NY-H O%RA"E5, u&naje si( $e jego rany &a!ec&y'y si( #&i(ki regeneracji*
+a!e$y je#nak &auwa$y", $e mo#e! bohatera !ub stronnika, ktry &osta' yczony
z akcji! w wyniku 0P@+S/;/C 8A87V5 traci &asa#( s%ecja!n 6D1D+D68/I8 na c&as
ro&grywania najb!i$s&ej sekwencji po potyczce i wykonuje r&ut na TA%E+, POWA"NY-H
O%RA"E5 w norma!ny s%osb*

S Sz ze er rm mi ie er rz z9 9
Ey" mo$e szermierz o#ebra' s&ko!enie o# esta!ijskic) mistr&w s&ermierki, a mo$e
nabra' bieg'oci #&i(ki #owia#c&eniu &#obytemu w c&asie #&iesitek %otyc&ek*
>o#e! wa!c&cy w wa!ce wr(c& ma %rawo #o %r&er&utu ws&ystkic) nieu#anyc)
ATAK/W w c&asie szar%y* 0remia %r&ys'uguje je#ynie w trakcie szar%y, %o %ierws&ej
run#&ie wa!ka ro&grywa si( w &wyk'y s%osb*
T Te em mp py y9 9
+iektre stwor&enia nie s'yn & wie!kiego inte!ektu i w %orwnaniu & innymi istotami
& tru#em nabywaj nowe umiej(tnoci i %r&yswajaj wie#&(* 5 gr&e o#&wiercie#!a to
&asa#a AD>0;, &go#nie & ktr stwory &#obywaj #owia#c&enie #wa ra&y wo!niej*
*ohaterowie maj %rawo wykonania r&utu na ro&wini(cie w momencie g#y &groma#&
4, 8, 13, 17, 23, 30, 36, 42, 50, 58, 68, 78 i $0 #unktw 6owiadczenia* Ie#noc&enie
na!e$y &auwa$y", $e !ic&ba $0 wy&nac&a grn granic( maksyma!nej i!oci #unktw
6owiadczenia jakie mo$e &groma#&i" bohater* +atomiast stronnicy %o#!egajcy &asa#&ie
AD>0; otr&ymuj %rawo wykonania r&utu na ro&wini(cia w momencie g#y
&groma#& 4, $ i 14 #unktw 6owiadczenia* +a!e$y tak$e %ami(ta", $e !ic&ba 14
wy&nac&a grn granic( maksyma!nej i!oci #unktw 6owiadczenia jakie mo$e
&groma#&i" stronnik* 0ona#to, je$e!i w r&ucie na TA%E+, ROZWO.U mo#e! u&yska
wynik 3hopak ma talent! grac& okre!ajc #ost(%ne #!a bohatera +ISTY UMIE.,TNO&-I
nie mo$e wybra" =>4DITA+@/4 878LD>4/74/C*
T To op po or ry y - -o og gr ro om mc cy y9 9
#ogromcy s bieg!i w s&tuce w'a#ania ws&e!kiego ro#&aju to%orami i &aws&e nos& &e
sob &arwno topory krasnoludzkie jak i bro, wielk* +a %oc&tku ka$#ej 'azy walki wrcz
#ogromca ma %rawo wyboru, c&y b(#&ie wa!c&y" #woma toporami krasnoludzkimi, c&y te$
broni wielk* Ie$e!i #ogromca u$ywa runic&nej broni, to nie mo$e skor&ysta" & niniejs&ej
&asa#y, musi wa!c&y" runic&nym or($em* #ogromca mo$e %osia#a" tr&y s&tuki broni #o
wa!ki wr(c&*
% %d dp po or rn no o 1 1 n na a m ma ag gi i' ' a a z za ak k" "' 'c ci ia a w wy yk ko or rz zy ys st tu uj j c ce e w wz zo or rn ni ik ki i9 9
L&ia'anie niektryc) &ak!(" wymaga &astosowania je#nego & u$ywanyc) w gr&e
wzornikw* 5 %r&y%a#ku u$ywania wzornikw, ws&ystkie mo#e!e, ktryc) %o#stawki
s c&(ciowo %r&ykryte wzornikiem %o#!egaj #&ia'aniu c&aru na 4G w wyniku r&utu
K6*
5 %r&y%a#ku mo#e!i, ktre %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej @L0@6+@Z +8
>814T, r&ut okre!ajcy c&y mo#e! %o#!ega #&ia'aniu &ak!(cia wykor&ystujcego
wzornik na!e$y wykona" %r&e# ewentua!nym r&utem Kostkami Rozproszenia* 5ynik
42 o&nac&a, $e mo#e! %o#!ega #&ia'aniu &ak!(cia wykor&ystujcego wzornik, a #o
%u!i Koci Rozproszenia mo$na #o#a" #o#atkowe kostki generowane %r&e& &asa#(
s%ecja!n @L0@6+@Z +8 >814T* 5i(cej informacji na temat ro&%ras&ania &ak!("
&naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
TA%E+A DARY -HAOSU
2K6 EFEKT
2 SZA+E5STWO. >roc&ni Eogowie nagra#&aj wybra,ca sw 'ask, %rowa#&c go w
kierunku nieuc)ronnego mroc&nego %r&e&nac&enia* *ohater %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej
1P=0@A8 #o ko,ca potyczki*
3 PRZEK+,TA ODPORNO&'. /ia'o i koci bohatera nabieraj nie&wyk'ej o#%ornoci*
5arto" ws%'c&ynnika WT bohatera #o ko,ca potyczki &ostaje &wi(ks&ona o 21 %unkt*
4 KRZEPA RZEKNIKA. Eogowie /)aosu wy%e'niaj cia'o bohatera energi* 5arto"
ws%'c&ynnika SIA bohatera #o ko,ca potyczki &ostaje &wi(ks&ona o 21 %unkt*
5 %URZA OSTRZY! >roc&ni Eogowie wy%e'niaj cia'o wybra,ca energi 6har &wi(ks&ajc
metabo!i&m bohatera* 5arto" ws%'c&ynnika ATAKI bohatera #o ko,ca potyczki &ostaje
&wi(ks&ony o 21 %unkt*
6 "E+AZNA SK/RA. 0ot(gi /)aosu garbuj skr( bohatera* Lo &ako,c&enia potyczki,
wy%e'niony moc 6har mo#e! otr&ymuje %remi( G1 #o "chrony #ancerza 2#o
maksyma!nego %o&iomu 023 !ub "chron #ancerza na 6G je!i nie %osia#a &broi*
7 NIE KOPO-Z MNIEG RO%AKUH >roc&ni Eogowie &#aj si( nie &auwa$a" c&ynu
bohatera, a mo$e wybraniec nie &robi' na nic) wra$eniaW S%ojr&enie Eogw /)aosu jest
je#yn nagro# jak otr&ymuje bohater*
8 POMIENIE -HAOSU. bohatera s%owijaj wie!obarwne %'omienie $ywice si( 5iatrami
>agii* Lo &ako,c&enia potyczki bohater otr&ymuje @L0@6+@Z +8 >814T 233*
$ W/DZ HORDY. 5ybraniec &#aje si( %r&emawia" g'osem samyc) >roc&nyc) Eogw*
Lo &ako,c&enia potyczki warto" ws%'c&ynnika -P bohatera &ostaje &wi(ks&ona o G1
%unkt 2#o maksyma!nej wartoci 103*
10 AURA STRA-HU. 0osta" wybra,ca &#aje si( emanowa" %ot(g /)aosu &a w jego
oc&ac) %'on %iekie!ne ognie* Lo &ako,c&enia potyczki mo#e! bohatera w&bu#&a SA68/C*
11 TAR-ZA %O4A. 5ybraniec &wraca uwag( >roc&nyc) Eogw* Lo ko,ca potyczki 0ot(gi
/)aosu nagra#&aj bohatera $agiczn "chron na 42, %ona#to mo#e! %o#!ega &asa#&ie
s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
12 WIDZ, -I,G &MIERTE+NIKUH *ohater &wraca na siebie uwag( Eogw /)aosu, ktr&y
kierujc si( ka%rysem %o##aj wybra,ca ko!ejnym %rbom* Lo ko,ca potyczki warto"
ws%'c&ynnikw WW, US, S i -P &ostaje &mniejs&ona o H1*

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

41 S t r o n a
T Tr ru ud dn ny y d do o z za ab bi ic ci ia a9 9
+iektre istoty s wyjtkowo twar#e i u%arte, inne c)araktery&uj si( nies%otykan
$ywotnoci i wo! $ycia, ws&ystkie te stwory u&naje si( &a A6=L+D L@ :8E4/48*
>o#e! %o#!egajcy &asa#&ie s%ecja!nej A6=L+; L@ :8E4/48 &ostaje yczony
z akcji! je#ynie %r&y wyniku 6 w r&ucie na TA%E+, EFEKT ZRANIENIA* 5ynik 112
#a!ej traktowany jest jako "szoomiony!, &a 315 jako #owalony na ziemi!* 0ona#to,
%r&eciwnik wa!c&cy & A6=L+;> L@ :8E4/48 mo#e!em musi &ignorowa" cech or%a
@1P=S:8IS/;, ktra w %r&y%a#ku A6=L+D1@ L@ :8E4/48 mo#e!u nie ma
&astosowania*
6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s9 9
+iektr&y wojownicy uc&yni!i & &abijania s&tuk(* 7r$ o%owieci o mistr&ac) miec&a,
ktr&y %otrafi ci" c&'owiekowi g'ow( %oje#ync&ym ciosem*
Ie!i w wa!ce wr(c& mo#e! & &asa# s%ecja!n :8EVI/:; /4@S u&yska
niemo#yfikowan 6 w r&ucie na tra'ienie, a nast(%nie niemo#yfikowane 52 w u#anym
r&ucie na zranienie to automatyc&nie ycza z akcji! swego %r&eciwnika, nie&a!e$nie o#
%osia#anyc) %r&e& tra'iony i zraniony mo#e! %unktw "W* +ie stosuje si( w tym
%r&y%a#ku "chrony #ancerza ani 6D1D+D68/I4, natomiast "chrona $agiczna %r&ys'uguje
w &wyk'y s%osb*
:8EVI/:; /4@S mo$e by" rwnie$ u$ywany %r&eciwko %ostaciom
wier&c)em, %ostaciom ja#cym w ry#wanie i #osia#ajcym %otwora i ty!ko w
stosunku #o trafie, skierowanyc) %r&eciw je9#9cowi, a nie ry#wanowi*
>o$e si( &#ar&y", c)o" r&a#ko, $e mo#e! mo$e skor&ysta" & &asa#y s%ecja!nej
:8EVI/:; /4@S w atakac) #ystansowyc) 2c&ary czy bro, str&e!ecka3* 5 takim
%r&y%a#ku o#notowano ten fakt w o%isie mo#e!u*
:asa#a :8EVI/:; /4@S nie ma &astosowania w %r&y%a#ku istot eterycznych*
6 6a as sa ad dz zk ka a9 9
S'u$ce w kom%anii mo#e!e s mistr&ami &asa#&ki i wa!ki %arty&anckiej, e!itarnymi
wojownikami atakujcymi & ukrycia, b'yskawic&nie i be&s&e!estnie* +aj%ierw
ostr&e!iwuj wroga sa!wami & broni #ystansowej, by %otem w s&a!e,c&ym ataku
wyci" w %ie, tyc), ktr&y %r&e$y!i ostr&a'* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a s%ecja!na
- :8S8L:78*
7om%ania mo$e u$y" tej &asa#y s%ecja!nej w c&asie ro&grywania ka$#ej
potyczki, w ktrej obowi&uje &asa#a :548L@5/8* 0o wy!osowaniu scenarius&a, a!e
%r&e# wystawieniem %r&e& grac&y mo#e!i, L@5VL/8 mo$e wybra" s%or# mo#e!i
%o#!egajcyc) &asa#&ie :8S8L:78 #owo!n !ic&b( %ostaci 2a!e nie wi(cej ni$ %o'ow(
%o#!egajcyc) tej &asa#&ie mo#e!i3 i ukry" je %o&a %o!em bitwy* >o#e!e b(#
oc&ekiwa" w ukryciu, #o%ki nie &ostan we&wane na %o!e bitwy %r&e& L@5VL/T*
>o#e!e ukryte %o&a sto'em nie s wystawiane ra&em & %o&osta'ymi
%ostaciami na!e$cymi #o kom%anii* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e L@5VL/8 c)o"
%o#!ega &asa#&ie :8S8L:78, to wystawiany jest na sto!e ra&em & %o&osta'ymi
mo#e!ami* 0ona#to, mo#e!e ukryte %o&a sto'em nie mog ws%iera" be&%ore#nio
dru%yny* =w&g!(#niajc ten stan r&ec&y w momencie okre!ania c&y kom%ania musi
wykona" test rozbicia, mo#e!e ukryte %o&a sto'em nie s !ic&one #o ca'kowitej !ic&by
%ostaci w kom%anii* /o wi(cej, na!e$y &auwa$y" $e ukryty %o&a sto'em L=/C@5+;
!ub >81 nie mo$e r&uca" &ak!(" !ub o#mawia" mo#!itw, %ona#to nie generuje Kostek
$ocy ora& Kostek Rozproszenia*
L@5VL/8 ktry &ostanie "szoomiony!, #owalony na ziemi! !ub b(#&ie +cieka!
nie mo$e we&wa" ukrytyc) %o&a sto'em mo#e!i, %ona#to je!i L@5VL/8 &ostanie
yczony z akcji!, tak$e ws&ystkie oc&ekujce w &asa#&ce mo#e!e u&naje si( &a
yczone z akcji!* +a!e$y je#nak &auwa$y", $e &a wy'c&one w ten s%osb & ro&grywki
mo#e!e nie na!e$y w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa" r&utw na TA%E+,
POWA"NY-H O%RA"E5*
+a %oc&tku #rugiej, tr&eciej, c&wartej, it#*, tury grac&a, w 'azie ruchu %o#c&as
wykonywania pozostaych ruchw L@5VL/8 mo$e we&wa" ukryte w zasadzce mo#e!e*
L!a ka$#ego mo#e!u ukrytego %o&a sto'em L@5VL/8 wy&nac&a kraw(#9 sto'u i
%unkt na tej kraw(#&i, w ktrym %ojawi" si( ma mo#e!* +ast(%nie na!e$y wykona"
test -P L@5VL/; &a ka$#y mo#e! atakujcy & zasadzki* Ie!i test &ako,c&y si(
%owo#&eniem, mo#e! %ojawia si( w miejscu wy&nac&onym %r&e& L@5VL/T tak,
jakby w %o%r&e#niej tur&e wykona' ruch poza krawdC stou* >o#e! mo$e wykona"
&wyk'y ruc), a!e nie mo$e biega" ora& szar%owa&* Ie!i test -P &ako,c&y si(
nie%owo#&eniem na!e$y wykona" r&ut Kostk Rozrzutu, aby !osowo okre!i" kraw(#9
sto'u i %unkt na tej kraw(#&i, w ktrym %ojawi si( mo#e!*
6 6a at tr ru ut ty y a at ta ak k9 9
+iektr&y wojownicy &e wiata WARHEIM FS u$ywaj &abjc&yc) toksyn #o
&atruwania swojej broni* Lo najbar#&iej nies'awnyc) & nic) &a!ic&y" mo$na
Ska]enw i Ias&c&uro!u#&i & gorcyc) #$ung!i <ustrii* +a!e$y %r&y tym %ami(ta", $e
substancje nies&ko#!iwe #!a %ewnyc) ras mog by" #!a innyc) mierte!nie trujce, jak
to si( #&ieje c)o"by w %r&y%a#ku #&ia'ania na (ieumarych c&ystej wo#y,
%ob'ogos'awionej %r&e& %ot($nyc) ka%'anw*
5ojownik, ktry #ys%onuje zatrutymi atakami, rani automatyc&nie swj ce! w
%r&y%a#ku, g#y u&yska 6 w r&ucie na tra'ienie, c&y to %o#c&as str&e!ania, c&y te$
%o#c&as wa!ki wr(c&* 5 r&ucie na!e$y u&yska" wynik 6 - ni$s&y wynik %o#niesiony #o
6 #&i(ki u$yciu mo#yfikatorw nie !ic&y si(* "chron #ancerza stosuje si( w &wyk'y
s%osb, uw&g!(#niajc mo#yfikatory wynikajce & SIY ataku* 6&ut na zranienie na!e$y
wykona" je#ynie w ce!u s%raw#&enie, c&y nie mia'o miejsca zranienie krytyczne !ub inny
efekt wynikajcy & u$ycia ewentua!nyc) &asa# s%ecja!nyc)*
Ie$e!i zatruty atak trafia na 7G 2w %r&y%a#ku &atrutej broni #ystansowej3,
&asa#a niniejs&a nie ma &astosowania* Ie$e!i mo#e! trafi', na!e$y r&uci" na &ranienie w
&wyk'y s%osb*
$achiny wojenne 2a!e nie obs'uga3 s o#%orne na truci&ny* @#%orne na truci&n(
mog te$ by" inne mo#e!e, a %r&y%a#ki takie o#notowano w ic) o%isac)* >o#e!e
ry#wanw, o i!e nie na%isano inac&ej, nie s o#%orne na truci&ny, jako $e stwor&enia w
&a%r&(gu s %o#atne na #&ia'anie truci&ny*
6 6i io on ni i' 'c ci ie e9 9
@gniste smoki i %r&era$ajce )y#ry & 0ustkowi /)aosu, a tak$e inne bar#&iej jes&c&e
#&iwac&ne stwor&enia maj &#o!no" &iania ogniem, trujcym ga&em, b'yskawicami, a
c&asem nawet #&iwniejs&ymi substancjami*
>o#e! #ys%onujcy zioniciem mo$e & niego skor&ysta" w 'azie strzelania* )ionicie
mo$e &osta" skierowane na #owo!ny wrogi mo#e!, rwnie$ &wi&any walk wrcz,
ktry &naj#uje si( w polu widzenia stwor&enia* +a!e$y u$y" wzornika pomienia w ten
s%osb, $e cie,s&y jego koniec #otyka %o#stawki ziejcego stwor&enia, a s&eroki
%r&ykrywa wybrany na ce! wrogi mo#e!* 5s&ystkie mo#e!e 2wrogie i s%r&ymier&one3
ktryc) %o#stawki s ca'kowicie %r&ykryte w&ornikiem, &ostaj tra'ione automatyc&nie,
te mo#e!e, ktryc) %o#stawki s c&(ciowo %r&ykryte, &ostaj tra'ione na 4G* SI, i
s%ecja!ne efekty zionicia &na!e9" mo$na w o%isie &asa# stwor&enia*
Stwor&enie nie mo$e sta& B strzela& %r&y u$yciu zionicie*
6 6w wi ia ad do ow wc ca a9 9
0ostacie takie s wys&ko!one w %o#kra#aniu si( i s&%iegowaniu wroga, &anim %ojawi
si( g'wne si'y* L&i(ki umiej(tnoci kor&ystania & ka$#ego sc)ronienia i os'ony nocy,
mog oni wra& & innymi $o'nier&ami s&ko!onymi w #ywersji &aj" %o&ycje %r&e#
g'wnymi si'ami #ru$yny*
)wiadowcw ro&stawia si( %o tym, jak obie #ru$yny wystawi'y swe mo#e!e #o
wa!ki* >o$na ic) umieci" w #owo!nym miejscu na %o&iomie sto'u, w o#!eg'oci
wi(ks&ej ni$ 12# o# mo#e!i %r&eciwnika, %o&a polem widzenia jakiejko!wiek %ostaci
wroga, b#9 &a %r&es'aniajcym pole widzenia e!ementem terenu 2nig#y na otwartej
%r&estr&eni!3* Ie$e!i zwiadowcy wystawiani s w swojej stre'ie rozstawienia, to mog by" w
%e'ni wi#oc&ni #!a wroga*
Ie$e!i obie #ru$yny wystawiaj zwiadowcw ka$#y & grac&y r&uca K6, a ten, ktry
u&yska wy$s&y wynik, ro&stawia je#nego &e swoic) zwiadowcw jako %ierws&y*
Ie#nostk( na!e$y ro&stawi" &go#nie & %o#anym %owy$ej o%isem* +ast(%nie grac&e
wystawiaj %o je#nym &e swoic) mo#e!i zwiadowcw na &mian(, a$ ws&ystkie %ostacie
&ostan wystawione*
0ona#to, zwiadowcy automatyc&nie &#aj testy S8> 5 58</D*
6 6w wi ie er rz z' '9 9
5 %r&y%a#ku stwor&e, %o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej :54D6:T obowi&uj
nast(%ujce regu'y.
H )wierzta nig#y nie &#obywaj #owia#c&enia*
H )wierzta nie mog +krywa& si*
H )wierzta nie mog si( wspina&*
H )wierzta nie mog kor&ysta" & &asa#y s%ecja!nej L@5VL/8*
H )wierzta, ktre &osta'y yczone z akcji! maj #ok'a#nie tak sam s&ans( na
%r&e$ycie jak %o&osta!i stronnicy*
H )wierzta %o#obnie jak mo#e!e stronnikw w!ic&ane s #o %o#anej w o%isie
#ru$yny i!oci %ostaci*
H )wierzta nie mog u$y" jako %o#stawy testu wartoci ws%'c&ynnika -P
swojego L@5VL/;*
H 0ona#to, mo#e!e u&brojone w bro, %osia#ajc cec)( or($a 0P@+S/;
8A87 w&bu#&aj SA68/C w :54D6:TA8/C*

C Ci ia ac ch hD D9 9
>o#e!e & :8EVI/:;> /4@SD> s%raw#&aj si( naj!e%iej %r&eciwko bohaterom i
L=U;> /D<@> - im bar#&iej e!itarny i ci($ko&brojny %r&eciwnik, tym !e%iej
%oniewa$ :8EVI/:; /4@S nie &wa$a na WYTRZYMAO&' c&y "chron #ancerza*
4 na o#wrt, je!i grac& wie, $e b(#&ie wa!c&y' %r&eciwko wrogom &
:8EVI/:;> /4@SD>, warto %o#es'a" im troc)( misa armatniego, by mog!i &aj" si(
c&ym, kie#y naj!e%si wojownicy b(# wa!c&y" g#&ie in#&iej*
W Wa ar rh he ei im m

4 42 2 S S t t r r o o n n a a

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

43 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

4 44 4 S S t t r r o o n n a a
0 0r ru u. .y yn ny y9 9

wiecie WARHEIM FS s%otka" mo$na wie!e r$nego ro#&aju
awanturnikw i %os&ukiwac&y %r&yg#, twor&cyc) mniej !ub
bar#&iej sforma!i&owane dru%yny* 0oc&ws&y o# !u#&kic) $o'nier&y i
najemnikw, fanatyc&nyc) 'owcw c&arownic, #umnyc)
7rasno!u#w, wynios'yc) D!fw, a na o%(tanyc) %r&e& #emony
ku!tystac) i +ieumar'yc) wojownikac) sko,c&yws&y* +ietru#no tu tak$e o inne
stwor&enia, niektre #osy" ma'e jak 1ob!iny, c&y wiec&nie g'o#ne najemne @gry !ub
towar&ys&ce :wier&o!u#&iom wiec&nie $#ne krwi >inotaury*
7a$#y & grac&y rekrutujcy mo#e!e #o swojej #ru$yny #ys%onuje kwot 500
zotych koron, ktre %owinien ro&s#nie ro&#ys%onowa" %omi(#&y %ostacie i
nie&b(#ny ekwi%unek* Lru$yna musi sk'a#a" si( minimum & tr&ec) mo#e!i, & ktryc)
je#en musi by" %r&yw#c kom%anii*
/)o" nie jest to abso!utnie koniec&ne, #obr&e g#y bro, 2ora& ewentua!ne
mutacje3 %osia#ana %r&e& %osta" jest wi#oc&na na mo#e!u, ktry j re%re&entuje*
5yjtek stanowi no$e i s&ty!ety, ktre nie mus& by" wi#oc&ne, %r&e#stawia to
sytuacj( w ktrej mo#e! c)owa n$ w bucie !ub &a %asem*
T Ta ab be e" "e e u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i ? ? d do o w wi ia ad dc cz ze en ni ie e p po oc cz z t tk ko ow we e9 9
0o#ro&#&ia'y w ktryc) o%isano %os&c&eg!ne #ru$yny &awieraj tak$e informacje na
temat %oc&tkowego #owia#c&enia %ostaci ora& umiej(tnoci, ktryc) mo#e!e mog
si( nauc&y" w miar( &#obywania #owia#c&enia* +a!e$y tak$e &auwa$y", $e #ru$yny
%osia#aj !isty w'asnyc), unika!nyc) &#o!noci H umiejtnoci specjalnych* :asa#y
#otyc&ce #owia#c&enia ora& umiej(tnoci i ro&wijania ws%'c&ynnikw &osta'y
#ok'a#nie %r&e#stawione w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA* +a!e$y %ami(ta", $e
bohaterowie nie wykonuj r&utw na rozwinicia wynikajce & %osia#anego dowiadczenia
pocztkowego/
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e ? ? s st tr ro on nn ni ic cy y9 9
L!a %otr&eb mec)aniki mo#e!e &osta'y %o#&ie!one na bohaterw i stronnikw*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
>o#e!e bohaterw re%re&entuj c)ary&matyc&nyc) i ambitnyc) awanturnikw, ktr&y
twor& tr&on dru%yny ora& stanowi o &amo$noci i %resti$u kom%anii* 7a$#a &
#ru$yn mo$e %osia#a" #o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!(
%r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y je#nak &auwa$y", $e niektre dru%yny mog !ic&y"
s&eciu bohaterw je#ynie w %r&y%a#ku awansu na bohatera je#nego &e stronnikw
2&obac& ROZDZIA IIII! KAMPANIA3* *ohaterowie, w o#r$nieniu o# stronnikw,
mog %os'ugiwa" si( s&ers&ym wac)!ar&em ekwi%unku ora& #&ier$y" magic&n bro,
a tak$e %os'ugiwa" si( innymi, r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie
kam%anii*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
>o#e!e stronnikw re%re&entuj %r&e#stawicie!i ni$s&ego stanu !ub %o!e#niejs&yc) ras,
s'u$cyc) swym %anom, re%re&entowanym %r&e& mo#e!e bohaterw* 0ona#to, na!e$y
&auwa$y" $e sami stronnicy nie twor& je#no!itej gru%y, !ec& #&ie! si( na #wie
%o#gru%y*
0ierws& & nic) re%re&entuj mo#e!e tyc) stronnikw, ktr&y w miar( %ost(%u
kam%anii &#obywaj #owia#c&enie ora& ekwi%unek, %o#nos&c swoje ws%'c&ynniki
i umiej(tnoci* Lrug %o#gru%( stanowi mo#e!e re%re&entujce &wier&(ta ora& inne
twory %owo'ane #o istnienia &a %omoc b!u9nierc&ej magii !ub sekretnej s&tuki
mistr&w gi!#ii in$ynierw* Aakie mo#e!e nie &#obywaj #owia#c&enia ora& je!i nie
na%isano inac&ej, nie mog u$ywa" innego ekwi%unku, ni$ ten ktrym &osta!i
ob#ar&eni %r&e& swyc) genia!nyc) !ub co c&(sts&e, s&a!onyc) twrcw*
5s&yscy stronnicy na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
C Ch ho or r . .o ow wi ie e ? ? s sy yg gn na a" "i i c ci i9 9
:#ar&a si( c&(sto, $e wojownicy rus&aj #o wa!ki %o# wo#& ka%itana c&y innego
oficera, %r&y akom%aniamencie b(bnw b#9 rogw i %o# 'o%oc&cymi na wietr&e
s&tan#arami swyc) miast c&y %r&yw#cw* S&tan#ary i b(bny maj rwnie$ swoj
warto" %raktyc&n. s'u$ sygna!i&acji, kieruj ruc)em mo#e!i i stanowi wi#oc&ny
%unkt, wok' ktrego %r&e%rowa#&a si( manewry i akcje* 0r&e#stawione w #a!s&ej
c&(ci &asa#y omawiaj %r&ewag(, jak #aje w wa!ce %osia#anie w #ru$ynie chor%ego i
sygnalisty* +a!e$y %ami(ta", $e c)o" mo#e!e te %o#!egaj &asa#om s%ecja!nym, to %o#
ka$#ym innym w&g!(#em traktowa" je na!e$y jak innyc) stronnikw*
8by skutec&nie %e'ni" sw ro!( chor%y i sygnalista mus& &naj#owa" si( w
&asi(gu dowodzenia ka%itana 2w wi(ks&oci %r&y%a#kw w o#!eg'oci #o 6# o#
L@5VL/;3* 0ona#to, c)o" chor%y i sygnalista &#obywaj #owia#c&enie %o#obnie jak
inni stronnicy, to & racji s%ecja!nej funkcji jak %e'ni w s&eregac) kom%anii nig#y nie
mog &osta" bohaterami* Ie$e!i w c&asie sekwencji po potyczce w TA%E+I ROZWO.U chor%y
!ub sygnalista u&yska wynik 3hopak ma talent! r&ut na!e$y %owtar&a" %ki nie u&yska si(
innego wyniku*
C Ch ho or r . .y y9 9
Lru$yna mo$e s'u$y" %o# s&tan#arem, ktry mo$e %r&yj" form( c)orgwi,
%ro%orca c&y totemu* S&tan#ar niesiony jest #o wa!ki %r&e& c)or$ego* 3hor%ym
mo$e &osta" mianowany w trakcie rekrutacji je#en &e stronnikw, co %ociga &a sob
kos&t #o#atkowyc) 25 zk*
3hor%y twor&y w'asn grup stronnikw #o ktrej mo$e #o'c&y" je#ynie
sygnalista* 3hor%y musi c&(sto je#noc&enie nie" s&tan#ar ora& wa!c&y" i c)o" wybiera
si( go s%or# najsi!niejs&yc) i wytr&yma'yc) osobnikw, to mo#e! nie mo$e u$ywa"
tarczy, broni 5;>818IS/DI @E= 6S7 ora& wa!c&y" #woma E6@+48>4 6T/:+;>4*
: :o od dy y, ,i ik ka at to or r C C- -9 9
Lru$yna wa!c&ca %o# s&tan#arem jest bar#&iej &#eterminowana w wa!ce & wrogiem*
5s&ystkie s%r&ymier&one mo#e!e, &naj#ujce si( w o#!eg'oci #o 6# o# chor%ego
otr&ymuj %remi( 21 #o ws%'c&ynnika -P 2#o maksyma!nej wartoci 103*
S Sy yg gn na a" "i is st ta a9 9
Lru$yny mas&eruj %o# s&tan#arem, a!e rwnie$ w takt u#er&e, w b(bny c&y
#9wi(kw gr&micyc) rogw* Lru$ynie towar&ys&y rwnie$ c&(sto %oje#ync&y
mo#e! sygnalisty, #mcego w rg c&y u#er&ajcego w b(ben* -ygnalist mo$e &osta"
mianowany w trakcie rekrutacji je#en &e stronnikw, co %ociga &a sob kos&t
ko!ejnyc) 20 zk*
-ygnalista twor&y w'asn grup stronnikw #o ktrej mo$e #o'c&y" je#ynie
chor%y* -ygnalista %o#obnie jak chor%y nie mo$e u$ywa" tarczy, broni 5;>818IS/DI
@E= 6S7 ora& wa!c&y" #woma E6@+48>4 6T/:+;>4*
: :o od dy y, ,i ik ka at to or r z za as si i' 'g gu u d do ow wo od dz ze en ni ia a9 9
-ygnalista &agr&ewa towar&ys&y #o wa!ki ins%irujcym gr&motem rogu !ub
%orywajcym rytmem b(bna, &nac&nie &wi(ks&ajc mo$!iwo" efektywnego
%r&eka&ywania ro&ka&w* -ygnalista, ktry &naj#uje si( w &asi(gu dowodzenia
L@5VL/;, &wi(ks&a ten zasig o ko!ejne 26#*
+ +k kw wi ip pu un ne ek k9 9
1rac&, rekrutujcy bohaterw i stronnikw #o swojej #ru$yny musi %ami(ta", aby
&ac)owa" rwnowag( %omi(#&y !ic&b mo#e!i sk'a#ajcyc) si( na #ru$yn(, a
%osia#anym %r&e& te mo#e!e ekwi%unkiem*
7a$#y & rekrutowanyc) bohaterw mo$e &osta" u&brojony w #wie s&tuki broni
s'u$cej #o wa!ki wr(c&, #wa ro#&aje broni #ystansowej ora& %ancer& wymienione na
+I&-IE EKWIPUNKU dru%yny* +a!e$y &auwa$y", $e niektre ro#&aje or($a
s%r&e#awane s w %arac) !ub kom%!etac) !ic&cyc) ki!ka !ub nawet ki!kanacie s&tuk,
#!a %otr&eb %owy$s&ej &asa#y taka bro, !ic&ona jest jako je#na s&tuka*
5 %r&y%a#ku stronnikw s%rawa wyg!#a %o#obnie, na!e$y je#nak &auwa$y", $e
o i!e nie na%isano inac&ej, ka$#y &e stronnikw %osia#a ju$ je#n s&tuk( broni, ktr
uwa$a si( &a jego bro, g'wn* 1rac&, je!i u&na to &a stosowne mo$e wy%osa$y"
stronnika w #o#atkow bro, ora& %ancer& wymienione na +I&-IE EKWIPUNKU
dru%yny, %ami(tajc $e $a#en mo#e! nie mo$e %osia#a" wi(cej ni$ #wc) s&tuk broni
s'u$cej #o wa!ki wr(c& ora& #wc) s&tuk broni #ystansowej* 0ona#to, mo#e!e
stronnikw na!e$ce #o je#nej grupy mus& %osia#a" je#no!ity ekwi%unek, co o&nac&a,
$e je!i grupa stronnikw sk'a#a si( %r&yk'a#owo & c&terec) mo#e!i to grac& musi
wy%osa$y" ka$#y & mo#e!i w taki sam or($ i %ancer&*
0ona#to, je!i nie na%isano inac&ej, ka$#y mo#e! %osia#a S:A;<DA, ktry nie
w!ic&a si( #o !imitu %osia#anego or($a* +o$e i s&ty!ety s w wiecie WARHEIM FS
nar&(#&iem tak %ows&ec)nym i 'atwo #ost(%nym, $e wi(ks&o" obywate!i nie uwa$a
ic) nawet &a bro,* 1rac& %owinien tak$e %ami(ta", $e mo#e!e mog u$ywa" je#ynie
takiego or($a jaki &osta' wymieniony na +I&-IE EKWIPUNKU dru%yny* 0r&y c&ym,
na!e$y &auwa$y", $e #owia#c&eni bohaterowie mog &#oby" umiej(tnoci, ktre
%o&wo! im na %os'ugiwanie innym, wc&eniej nie#ost(%nym #!a nic) or($em*
+a!e$y &wrci" uwag( na fakt, $e o i!e w trakcie rekrutacji grac& mo$e
#owo!nie 2w ramac) &asobw gotwki jakimi #ys%onuje3 wybiera" s%or#
%r&e#miotw umies&c&onyc) na +I&-IE EKWIPUNKU dru%yny, to %o ro&egraniu
%ierws&ej potyczki je#ynym s%osobem na &aku% #o#atkowego ekwi%unku jest
wykonanie u#anego r&utu w TA%E+I DOST,PNO&' PRZEDMIOT/W !ub &na!e&ienie
%os&ukiwanego %r&e#miotu w c&asie eksploracji* 5i(cej informacji na temat )an#!u
&naj#uje si( w ROZDZIA+E 3! EKWIPUNEK*
W
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

45 S t r o n a
) )a ar rt ta a d dr ru u. .y yn ny y9 9
5s&ystkie informacje na temat kom%anii na!e$y &anotowa" na s%ecja!nie
%r&ygotowanej #o tego ce!u KAR-IE DRU"YNY* /&ysta KARTA DRU"YNY &naj#uje
si( na ko,cu %o#r(c&nika* +a!e$y &auwa$y", $e %ierws&a strona karty %r&e&nac&ona
jest #!a bohaterw, #ruga &a #!a stronnikw* 7art( mo$na skserowa" #owo!n i!o" ra&y*
7ie#y grac& rekrutuje #ru$yn( to w'anie na KAR-IE DRU"YNY %owinien
notowa" ws&ystkie s&c&eg'y #otyc&ce bohaterw i stronnikw w o#%owie#nic),
%r&e&nac&onyc) #o tego miejscac)* +a!e$y &auwa$y", $e karty bohaterw i stronnikw
r$ni si( o# siebie, co o#&wiercie#!a r$nice w jaki obie gru%y &#obywaj
#owia#c&enie ora& #ost(%ne #!a nic) ro#&aje or($a, %ancer&a i ekwi%unku*
5 trakcie rekrutowania #ru$yny, #obrym %omys'em jest notowanie
s&c&eg'w #otyc&cyc) #ru$yny na !u9nej kartce %a%ieru - grac& b(#&ie &mus&ony
N%o$ong!owa"N troc)( %ostaciami ora& ic) wy%osa$eniem nim &b!i$y si( maksyma!nie
#o %r&e&nac&onej na rekrutacj( i!oci zotych koron* Ie!i %o &ako,c&eniu rekrutacji
grac& b(#&ie #ys%onowa' jes&c&e jak gotwk na!e$y &a%isa" to na KAR-IE
DRU"YNY w miejscu o&nac&onym jako -karbiec*
0o &ako,c&eniu rekrutacji grac& %owinien na&wa" swoj #ru$yn( a tak$e
na#a" imiona %os&c&eg!nym %ostaciom*
- -r re es st ti i. . d dr ru u. .y yn ny y9 9
7a$#a kom%ania %osia#a swj 06DSA4U L6=U;+; - im wy$s&a warto" notowa, tym
wi(ks&y res%ekt bu#&i dru%yna* 06DSA4U L6=U;+; to &wyk!e !ic&ba s'u$cyc) w
s&eregac) kom%anii mo#e!i %omno$ona %r&e& 5, %!us &ebrane %r&e& mo#e!e #unkty
6owiadczenia* 0ona#to 54D6:/C@5/D &wi(ks&aj notowania o G5 %unktw, & ko!ei
L=UD /D<D takie jak @gry o ko!ejne G20 %unktw, a 0@A5@6; o nast(%ne G50
%unktw* : ko!ei >8/C4+; &wi(ks&aj notowania o G25 %unktw, &a ka$#y
>814/:+; 06:DL>4@A o #o#atkowe G5 %unktw* +a 06DSA4U L6=U;+; w%'yw
ma tak$e %osia#ane %r&e& dru%ynnikw wy%osa$enie i tak &a ka$#e 10 zk ktre wart jest
%osia#any %r&e& kom%ani( D7540=+D7 2&obac& ROZDZIA 3! EKWIPUNEK3
notowania dru%yny &wi(ks&aj si( o G1 %unkt, w %r&y%a#ku %r&e#miotw Rzadkich
%o# uwag( na!e$y w&i" cen( podstawow*
0ona#to, na!e$y %ami(ta", s&c&eg!nie w %r&y%a#ku ro&grywania kam%anii, $e
#o #resti%u 6ru%yny w!ic&a si( tak$e notowania tyc) mo#e!i, ktre %r&e$y'y potyczk, a
ktre w wyniku o#niesionyc) ran nie mog w&i" u#&ia'u w ko!ejnej ro&grywce*
+a!e$y &auwa$y", $e 06DSA4U L6=U;+;, wra& &e w&rostem #owia#c&enia
ora& rekrutacj !ub mierci niektryc) %ostaci, &mienia si( %o ka$#ej potyczce*

0o &ako,c&eniu rekrutacji, &aku%ieniu ekwi%unku ora& ob!ic&eniu 06DSA4U=
L6=U;+; kom%ania jest gotowa by wyrus&y" na niebe&%iec&ne trakty Starego wiata!
0owo#&enia strace,c&e!
=y niegdy ksi%# &a'abeck'andu znany z m%droci i bogactwa. : jednak
najcenniejszym jego skarbem bya jedyna c!rka, kt!r% 'ud uznawa za
najbardziej urodziw% i skromn% pann we wszystkich prowincjach. +iedy
nadszed odpowiedni czas, ksi%# rozgosi, #e poszukuje kandydata do jej rki.
&o obwieszczenie zostao poniesione da'eko, hen przez wszystkie ziemie
9mperium. -u# wkr!tce do paacu zacz'i tumnie przybywa peni nadziei
adoratorzy, kt!rych 'iczne pisemne petycje szybko wypeniay prywatne
komnaty ksicia &a'abeck'andu.
- "iada; - zakrzykn% kanc'erz. - $hocia# podj'imy to zadanie z najwy#szym
powiceniem, 'ato ju# niema' mino, a my nie przeczyta'imy dziesi%tej czci
wszystkich petycji. +a#dego za dnia przybywa coraz wicej kandydat!w, co
jeszcze pomna#a nasz% prac.
9 tak kanc'erze ksicia rozpacza'i, a korytarze paacu rozbrzmieway echem
'utni i piewnych poemat!w. Su#%cy skar#y'i si, #e nie mog% ju# wykonywa
swojej pracy, nie potykaj%c si o zakochanych modzie5c!w. 0szystko to
trapio ksicia, bowiem kocha sw% c!rk i chcia wybra d'a niej naj'epszego
kandydata. 0reszcie, po ki'ku miesi%cach i niewie'kim postpie prac, wezwa
do siebie kanc'erza.
- +anc'erzu - powiedzia. - Przynie tu wszystkie petycje i utw!rz z nich
dwadziecia cztery stosy na okr%gym sto'e w wie'kiej sa'i.
9 tak skrybowie zebra'i wszystkie podania na okr%gym sto'e, zapeniaj%c go od
brzegu do brzegu, na wysoko ki'ku metr!w. : nie by to may st!, bowiem
wok! niego stay krzesa d'a dw!ch tuzin!w najgodniejszej sz'achty
&a'abeck'andu, kt!ra miaa przywi'ej ucztowa z ksiciem w paacu zwanym
Powiewem ,imy.
, pierwszym biciem dzwon!w ksi%# wszed do sa'i, gdzie oczekiwa'i na5
kanc'erz i wszyscy skrybowie. Spojrza na wie'ki stos oraz na dugi szereg
skryb!w, a potem trzykrotnie powo'i obszed st!. 0reszcie usiad na krze'e
nie r!#ni%cym si od innych. 0tedy poo#y rce na stosie i podzie'i go r!wno,
odkadaj%c jedn% poow na 'ew%, a drug% na praw% stron. 1ozkaza skrybom
zabra papiery po 'ewej oraz dwadziecia trzy pozostae stosy i pozby si ich w
dowo'ny spos!b. : co do tych po prawej, rozkaza kanc'erzowi, aby zaj% si
nimi z najwy#sz% pi'noci%.
9 tak si stao, a skrybowie mog'i skutecznie upora si ze swoim zadaniem.
0kr!tce zdoa'i przedstawi ksiciu kr!tk% 'ist najbardziej odpowiednich
kandydat!w do rki jego c!rki. 0szyscy odrzuceni adoratorzy zosta'i szybko
odesani z paacu, ku wie'kiej u'dze i zadowo'eniu su#by. : jednak kanc'erza
nada' co drczyo i wreszcie zna'az odwag, by spyta swego pana>
- )ch, m%dry i szczodrob'iwy wadco, przez ki'ka ostatnich dni rozmy'aem
nad t% spraw% i nie mog zrozumie, sk%d moge wiedzie, #e szczcie twojej
c!rki 'e#y po tej, a nie po tamtej stronie< Nie dostrzegam w tym oczywistego
wyjanienia i chciabym pozna (r!do tej m%drej decyzji.
+si%# spojrza prosto w oczy swego kanc'erza i powiedzia>
- $!#, kanc'erzu. , pewnoci% nie s%dzisz, #e wydabym moj% c!rk za czeka,
kt!ry ma pecha<

W Wa ar rh he ei im m

4 46 6 S S t t r r o o n n a a
K Kr ro ol le es st tw wo o S Si ig gm ma ar ra a

Nieporadne pocztki plemion Ludzi, ktre w cigu kolejnych wiekw wyrosy na nard
Imperium, datuj si na czas sprzed dwch i p tysica lat, a wiedza na ten temat pochodzi
z kronik Krasnoludw !ugie wojny Krasnoludw i "l#w do$iegy ko%ca &
Krasnoludowie wyco#ali si do swych grskich twierdz, rozsianych po 'rach Kra%ca
(wiata, a "l#owie porzucili swe kolonie i odpynli na )lthuan *ho+ Khazadzi pozostali w
,tarym (wiecie, to ich wpywy znacznie osa$y, al$owiem wielu krlw polego, a wiele
twierdz zostao pod$itych Kiedy przeto gry le-ce na wschodzie zia+ jy ogniem, a
ziemia zatrzsa si w swych posadach, imperium Krasnoludw zostao ostatecznie
zamane, a na horyzoncie pojawi si nowy, pot-ny i am$itny wrg & .rkowie i 'o$liny
/ordy 0ielonoskrych zeszy z 'r Kra%ca (wiata, przelewajc si przez przecze,
ongi1 pilnie strze-one przez krasnoludzkie #ortece, $y pustoszy+ ziemie le-ce po
zachodniej stronie gr 2idzc, -e krlestwa Krasnoludw ledwie radz so$ie z
nieko%czcymi si atakami .rkw i 'o$linw, wiele plemion Ludzi zdecydowao si na
wdrwk na poudnie3 )n$erogenowie, 4eutogenowie, 4huringianie, *herusenowie,
Norsii, 5erogenowie, $y przywoa+ ledwie niektre z nich 2alczc ze wsplnym
wrogiem, zarwno Ludzie jak i Khazadzi dostrzegli drzemicy w drugiej rasie potencja
Krasnoludom potrze$ny $y sojusznik, ktry pomg$y w od$udowie ich zrujnowanego
imperium, a Ludzie a- palili si, $y pozna+ sekrety wytapiania metalu i odlewania pot-nej,
-elaznej $roni 6 $yli to Ludzie prymitywni, ktrym daleko do 1wietno1ci dzisiejszych
o$ywateli Imperium7 nosili ledwie sprawione skry, mieszkali w ziemiankach i walczyli
prost $roni, wykonan z kamienia $d8 $rzu 5imo to, w annaach Krasnoludw
zapisano, -e walczyli zaciekle i z wielk odwag, $ronic mrocznych lasw przed hordami
.rkw i 'o$linw Najpot-niejszym z Ludzi owych czasw $y ,igmar, pierwszy syn
wodza )n$erogenw, ten, ktrego narodzinom towarzyszyo pojawienie si komety o
$li8niaczych ogonach 9y to wojownik szlachetny, o wielkiej sile, ktry w wieku lat
pitnastu $y ju- weteranem niezliczonych $ojw z 0ielonoskrymi
M Ml lo ot to od dz zi ie er rz zc ca a
.rkowie i 'o$liny staway si coraz $ardziej prze$iege :eden z ich 1miaych atakw na
karawan przeprawiajc si przez 'ry ,zare zako%czy si pojmaniem 2ielkiego Krla
Krasnoludw Kurgana ;elazo$rodego i wielu czonkw jego rodu Los chcia, -e ow
$and .rkw i 'o$linw tropi od pewnego ju- czasu ,igmar na czele swych
najwierniejszych druhw 0ielonoskrych dopadnito g$oko w lesie, nim zdoali z$iec ze
sw zdo$ycz 4ego dnia ,igmar usiek wielu .rkw, a ich trucha spali na wielkim stosie
<ojmani Krasnoludowie $yli wolni Krl Kurgan w swej wdziczno1ci podarowa
,igmarowi mo-ny arte#akt, przechowywany od wiekw jego rodzie & wspaniay runiczny
mot 'hal 5araz, czyli =ozupywacz *zaszek ,igmar przyj szczodry dar Krla, a o$aj
wojownicy 1lu$owali so$ie pomoc w walce z siejcymi spustoszenie 0ielonoskrymi
2ojny z .rkami i 'o$linami cigny si przez wiele lat, a w o$liczu rosncej na
wschodzie potgi wi8 *zowieka i Krasnoluda zacie1niaa si coraz $ardziej 2 siedem lat
po opisywanych wydarzeniach, po 1mierci ojca, ,igmar stan na czele )n$erogenw i j
jednoczy+ zachodnie plemiona Ludzi pod swym $erem, czy to or-em, czy to
prze$iego1ci ,igmar $y przywdc silnym i charyzmatycznym, lecz $yo co1, czym
przewy-sza innych wodzw3 mia wizj & widzia pot-ne krlestwo zjednoczone pod jego
rzdami, uwolnione od .rkw i 'o$linw, rzdzone sprawiedliwie i chronione przez
siln, zdyscyplinowan armi <o latach krwawych wojen i za$iegw dyplomatycznych,
dwana1cie wielkich plemion zo-yo hod ,igmarowi i ten, wsplnie ze swymi
krasnoludzkimi sojusznikami, przegna 0ielonoskrych z ziem le-cych na zachd od 'r
Kra%ca (wiata, zyskujc so$ie miano 5otodzier-cy, tudzie- 5ota na 'o$liny
Kilka plemion Ludzi, ktre nie chciay podporzdkowa+ si ,igmarowi, zepchnito na
poudnie w niego1cinne 'ry ,zare lu$, jak w przypadku Norski, na pnoc, a- za 'ry
(rodkowe I tak ,igmar sta si niekwestionowanym wadc ziem le-cych midzy 'rami
Kra%ca (wiata a .ceanem 2ielkim Kiedy wic kolejne hordy .rkw i 'o$linw
zagroziy Krasnoludom, Krl Kurgan wysa Kowala =un 6laryka ,zalonego wa1nie do
,igmara, $y prosi+ o pomoc ras Ludzi
P Pr rz ze el le ec cz z C Cz za ar rn ne eg go o O Og gn ni ia a
Na wie1+ o zagro-eniu, jakie zawiso nad Krasnoludami, ,igmar zwoa wodzw i nakaza
im szykowa+ swych wojownikw <owid ze$ran armi do 'r Kra%ca (wiata, $y
poczy+ siy z wojskami Krla Kurgana <ot-na horda .rkw i 'o$linw para przez
<rzecz *zarnego .gnia jedyn drog, ktr tak liczna armia moga pokona+ 'ry *zarne
2iele $itew stoczono na tej przeprawie w przeszo1ci, lecz ta, ktra rozgorzaa teraz $ya
najwiksz z nich wszystkich 6rmie Ludzi i Krasno>ludw stany rami w rami, $y
stawi+ czoa $dcym w ogromnej przewadze licze$nej .rkom i 'o$linom, gdy te
postpoway w g$ doliny 2y$ierajc miejsce starcia, ,igmar i Krl Kurgan okazali
jednak wielk prze$iego1+ i zajli pozycje w najwikszym przew-eniu doliny, gdzie
przewaga licze$na przeciwnika stracia na znaczeniu, a siy $iorce udzia w $ezpo1redniej
walce $yy wyrwnane Krwawa $itwa cigna si przez wiele godzin, podczas ktrych
kolejne #ale 0ielonoskrych napastnikw roz$ijay si o niezachwiany mur steranych
walk tarcz i zakrwawionych ostrzy ?w ponury dzie% $y dniem wielkich czynw, a
prcz samego ,igmara wielcy $ohaterowie, tacy jak )l#dar 9erserker, 5ar$ad z "ndalw,
czy Krlowa @reya z 6so$ornw zasu-yli so$ie na nale-ne im miejsce w legendach
kolejnych pokole%
Kiedy ostatecznie .rkowie jli si wyco#ywa+, a w ich szykach zapanowa chaos,
,igmar rzuci si do przera-ajcej szar-y i wdar g$oko w ich szeregi 0 okrzykiem
zwycistwa na ustach, on i jego wodzowie wycili so$ie drog poprzez uciekajcych
0ielonoskrych, koszc ich $ez cienia lito1ci 2 uznaniu za ow niesychan wiktori,
,igmara o$woano Imperatorem wszystkich ziem le-cych midzy 'rami ,zarymi na
poudniu a 'rami (rodkowymi na pnocy Krl Kurgan podarowa ,igmarowi wspania
koron, a o$aj monarchowie poprzysigli so$ie lojalno1+ po wsze czasy 2dziczny za
pomoc w ocaleniu swego krlestwa, Kurgan nakaza 6larykowi ,zalonemu wykucie
dwunastu magicznych mieczy znanych jako =uniczne Ky, po jednym dla wodzw
ka-dego z plemion, wchodzcych w skad ziem nowego Imperatora
E Er ra a S Si ig gm ma ar ra a
2 pitna1cie lat po uratowaniu Krla Kurgana, ,igmar zosta koronowany na Imperatora
!zie% jego koronacji sta si pierwszym dniem Imperium i rozpocz rachu$ kalendarza
Imperium ,igmar rzdzi sprawiedliwie i odwa-nie ze swej stolicy =eikdor#u
Aprzemianowanej p8niej na 6ltdor#B, rozdzielajc podlege mu ziemie midzy dwunastu
wodzw plemiennych, ktrzy zo-yli mu hod i pomagali w wielu jego wojnach <odziau
dokonano zgodnie z historyczn przynale-no1ci ziem do plemion, a rzdzcy
wyznaczonymi w ten spos$ prowincjami wodzowie zyskali tytuy hra$iw ,igmar
rzdzi Imperium przez kolejnych pi+dziesit lat, a w czasie jego panowania proste sioa
zmieniy si w niewielkie miasta, stale przy$ywao o$ywateli i zao-ono wiele nowych
osad .czywi1cie nie $rakowao rwnie- wrogw 'o$li%scy gra$ie-cy cigle przeprawiali
si przez 'ry Kra%ca (wiata, a w pnocnych, le-cych za 'rami (rodkowymi lasach,
peno $yo dzikich plemion Ludzi, gotowych upi+ nowopowstae Imperium
. panowaniu ,igmara wiadomo niewiele wicej, al$owiem annay Krasnoludw
skupiay si raczej na wasnej historii i ,igmar wystpowa w nich jedynie jako element ich
wasnych dziejw 2iadomo natomiast, -e koniec ko%cw ,igmar zdj ze swych skroni
koron i powdrowa na wschd :ego celem $ya prawdopodo$nie Karaz>a>Karak,
siedzi$a jego przyjaciela Kurgana ;elazo$rodego :e-eli jednak pojawi si w ktrejkolwiek
z krasnoludzkich twierdz, to kroniki Krasnoludw o tym nie wspominaj 0ako%czya si
wic era ,igmara, a on sam sta si legend, $ohaterskim przodkiem swego ludu 6 lud czci
jego pami+, $udujc mu 1witynie i kaplice, wok ktrych narasta kult $osko1ci
#undatora Imperium Kolejne pokolenia otwarcie czci+ jy ,igmara jako swego $oga,
powoujc do -ycia po1wicone mu duchowie%stwo, na ktrego czele stan 2ielki
4eogonista :ohann /elsturm Kult ,igmara sta si jedn z najpot-niejszych religii, a jej
wierni wyznawcy id w dziesitki tysicy I tak oto $ohater z $itwy na <rzeczy *zarnego
.gnia doczy do panteonu starych $ogw Imperium
E Er ra a I Im mp pe er ri iu um m
<o odej1ciu ,igmara istniaa o$awa, -e midzy hra$iami wy$uchn niszczycielskie wojny o
wadz, lecz miast walczy+, hra$iowie zjechali do =eikdor#u, $y uradzi+, co nale-y pocz+
<o gorcych o$radach, hra$iowie poprzysigli, i- pozostan wierni wizji ,igmara, a nowy
Imperator zostanie wy$rany spo1rd nich <rzyjli przeto tytuy "lektorw i ustalili spos$
elekcji Imperatora, ktry przetrwa w tej czy innej #ormie po dzi1 dzie% <od rzdami
"lektorw Imperium roso w si i prosperowao, a jego armie walczyy nadal z wrogami z
niezmienn odwag i pomysowo1ci, ktra przynosia spadko$iercom ,igmara zasu-on
chwa
W Wo oj jn ny y z ze e S Sk ka av ve en na am mi i
I tak mijay wieki, a Imperium roso Kolejni Imperatorzy wstpowali na tron i odchodzili,
jedni lepsi, inni gorsi, lecz nikt z nich nie cieszy si gorsz saw od znienawidzonego
9orysa 0oto$iercy <odczas jego wielce niekompetentnych rzdw ludowi Imperium
przyszo godowa+, zanied$ano kwestie wojskowo1ci, a z wielu przygranicznych #ortw
odwoano zaogi Na tak osa$ione Imperium w roku 6,CCCC spada najwiksza z katastro#,
jakie kiedykolwiek dotkny ,tary (wiat & *zarna 0araza 0im owego roku zmary
dziesitki tysicy mieszka%cw, cae wioski i miasteczka wymieray na skutek szy$ko
rozprzestrzeniajcej si zjadliwej choro$y Licz$a zmarych szy$ko przewy-szya licz$
tych, ktrzy pozostali przy -yciu, a do chwili, gdy zaraza zacza ustpowa+, ponad trzy
czwarte populacji Imperium zd-yo spocz+ w otwartych z$iorowych mogiach, w
ktrych gni+ przyszo truchom :edyn zalet potwornej zarazy $y #akt, -e 1mier+
upomniaa si rwnie- o 9orysa 0oto$ierc i ten zmar w swoim zamku w otoczeniu
zatroskanych konsyliarzy Az ktrych, jak powiadaj, -aden nie stara si z$ytnio o ocalenie
9orysaB
<oz$awione Imperatora, nawet tak niekompetentnego jak 9orys, Imperium
pozostawao $ez$ronne 2tedy to, z podziemnych tuneli wylay si #ale o$mierzych
,zczuroludzi, ,kaDenw, gotowych upi+ i niszczy+ wszystko, czego dotkna wywoana
przez nich zaraza 4ysice Ludzi polego $d8 tra#io w niewol, lecz $yli i tacy, ktrzy
odwa-nie stawili ,zczuroludziom z$rojny opr, prowadzeni przez /ra$iego
5iddenheimu, 5andreda & ktremu p8niej nadano przydomek <ogromca ,zczurw
5andred ze$ra pozostaych przy -yciu "lektorw i poprowadzi armi swych krajan na
,kaDenw !oszo do caej serii krwawych $itew, prowadzonych w zrujnowanych
miastach i na wyjaowionej ziemi Imperium .statecznie ,zczuroludzi przegnano po
9itwie na 2yjcych 2zgrzach, w trakcie ktrej 5andred oso$i1cie 1ci gow wodza
armii ,zczuroludzi jednym pot-nym ciosem swego =unicznego Ka <o $itwie 5andred
nakaza zro$i+ so$ie z czaszki wodza hem & przera-ajcy sym$ol, ktry -y+ $dzie po wsze
czasy w najstraszliwszych koszmarach ,zczuroludzi
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

47 S t r o n a
P Po od dz zi ie el lo on ne e I Im mp pe er ri iu um m
Imperium szy$ko podnioso si po wojnach ze ,kaDenami, a to dziki 1mierci 9orisa i
rzutkim rzdom nowo wy$ranego Imperatora 5andreda 5imo, i- zdziesitkowana
ludno1+ porzucia wiele wiosek a cae poacie krlestwa $yy dosownie wymare, to dziki
$udzcemu powszechny szacunek przywdztwu i charyzmatycznej oso$owo1ci nowego
wadcy Imperium pozostawao cigle jedn cao1ci Niestety, -ycie 5andreda Ai restauracj
ImperiumB przerwa zdradziecki cios zatrutego ostrza ,kaDena>skryto$jcy 2 kolejnych
latach po tej tragedii elekcyjny system, na ktrym opierao si Imperium, j chyli+ si ku
upadkowi
.so$ista rywalizacja midzy "lektorami, ich sprzeczne am$icje i prosta zawi1+
sprawiy, -e nie potra#ili oni podj+ decyzji co do wy$oru nowego Imperatora 2 ko%cu
spory przerodziy si w przemoc i w 2ielkiej ,ali 4ronowej przelano krew 'ra#a
5iddenheimu =ozgniewani "lektorzy rozjechali si do swych prowincji 2 6,CEFG
.ttilia, "lektorka 4ala$ecklandu o$woaa si Imperatorow i wypowiedziaa wojn
swemu przeciwnikowi "lektorowi ,tirlandu 2 kolejnych latach "lektorzy podzielili
Imperium na oddzielne, rywalizujce ze so$ prowincje, a korona Imperatora przechodzia
z rk do rk 2 nastpnych stuleciach, jeden pod drugim, kolejni pretendenci zgaszali swe
prawo do tronu, a Imperium targay krwawe spory i regularne wojny domowe 2 owych
niespokojnych czasach Imperatorw $yo dwch & jeden wy$rany przez "lektorw i drugi
z rodu "lektorw 4ala$ecklandu, ktrzy cigle zgaszali swe roszczenia, uznajc prawa
samozwa%czej wadczyni .ttilii *o gorsza, w roku 6,CHIJ /ra$ia 5iddenlandu ,ieg#ried
rwnie- o$woa si Imperatorem, rozpoczynajc "r 4rzech Imperatorw, z ktrych
ka-dy za$iega o poparcie swych roszcze% do tronu, szukajc sprzymierze%cw i
poplecznikw w innych prowincjach
2 samych prowincjach panowao $ezprawie, gdy- kolejne sto pi+dziesit lat
upyny "lektorom na walce z zewntrznymi rywalami i tumieniu re$elii,
wy$uchajcych na ich wasnych ziemiach Kulminacj owych wydarze% $ya elekcja
niepenoletniej /ra$iny 5agritty z 5arien$urga i odmowa uznania jej za Imperatorow
przez samego 2ielkiego 4eogonist .znaczao to, -e Imperium w znaczeniu jednego
narodu, rzdzonego przez jednego Imperatora, praktycznie przestao istnie+ Lud ,igmara
zosta podzielony, lennicy ulegli sporom, a Imperium stao si atwym upem dla jego
wrogw, ktrzy jli gromadzi+ si u jego granic niczym spy nad padlin
p pa ad de ek k S So ol ll la an nd du u
'or$ad ;elazny <azur, jeden z naj$ardziej przera-ajcych wodzw .rkw owych czasw,
stan na czele pot-nej hordy .rkw i 'o$linw, i powid j przez <rzecz *zarnego
.gnia, $y niszczy+ prowincje 6Derland i ,olland "ldred, /ra$ia ,ollandu, wyruszy mu na
spotkanie na czele swych wojsk, a po osigniciu $rzegw rzeki 6Der, nakaza przekroczy+
j pod 6Derheim :ednak armia 'or$ada rzucia si w nurty rzeki i zaatakowaa o$ro%cw,
nim ci rozpoczli przepraw I chocia- cae tysice 0ielonoskrych stracio -ycie w ataku,
.rkom udao si uchwyci+ przyczek
9y to pocztek ko%ca o$ro%cw, gdy- ich jedyn nadziej $yo utrzymanie .rkw
po drugiej stronie rzeki 6rmii Imperium grozio okr-enie i "ldred j desperacko szuka+
drogi ucieczki, $y ocali+ -ycie swych -onierzy :ednak $yo ju- za p8no .to jazda, ktr
'or$ad wysa wcze1niej, $y zaatakowaa Nizioki z Krainy 0gromadzenia, nadcigna z
pnocy i domkna kordon napastnikw wok armii Imperium
<odczas gdy stra- przy$oczna "ldreda $ronia swego pana, 2ilczy :e8d8cy 'o$linw
i .rkowie na swych narowistych dzikach wyonili si zza horyzontu i spadli na #lank
armii Imperium 2 jednej sekundzie zdyscyplinowany odwrt przemieni si w pogrom
0dajc so$ie spraw z pora-ki, "ldred poprowadzi swoj 'wardi wprost na wodza
.rkw .dziany w dugi sre$rzysty paszcz, z l1nic koron na skroniach, ostatni "lektor
,ollandu stan naprzeciw przera-ajcego w swej posturze 'or$ada ;elaznego <azura i
rozpocz si pojedynek 'or$ad $y potwornie wielki i cho+ "ldred wada pot-nym
=unicznym Kem, nie mg dorwna+ wodzowi .rkw w tej walce <ad pod $rutalnym
ciciem, a jego ciao por$ano na sztuki i zawieszono na drzewcu sztandaru jako tro#eum
'or$ad zdo$y =uniczny Kie "ldreda i wzi jego koron jako wojenny up Nieliczna
garstka ocalaych nadaa tej $itwie miano 9itwy o Koron ,ollandu
Inwazja 'or$ada zostaa ostatecznie powstrzymana podczas .$l-enia 6ltdor#u
Apodczas, ktrego elekcyjny Imperator ,igismund zosta rozszarpany przez 2ywernB, a
jego armia posza w rozsypk wraz z nadej1ciem zimy 0agro-enie ze strony 'or$ada
zostao za-egnane, lecz cen zwycistwa $ya utrata elektorskiego =unicznego Ka i
kompletne zniszczenie prowincji ,ollandu Nale-ce do niej ziemie wczono do granic
2issenlandu, a jej nazwa i dzieje przeszy do historii .$awiano si, -e legendarny miecz,
wykuty przez 6laryka ,zalonego przepad $ezpowrotnie, lecz wieki p8niej krasnoludzcy
wojownicy pod wodz 4ana "rgrima Kamiennego 5ota odnale8li ostrze w le-ach
zmutowanej $estii w 'rach Kra%ca (wiata "rgrim rozupa czaszk szkarady jednym
pot-nym ciosem swego runicznego mota i odzyska =uniczny Kie 9ro% wrcia do
Imperium i zostaa podarowana Ksiciu 6ltdor#u, gdy- prowincja ,ollandu przestaa istnie+
<owrt prastarego ostrza 1witowano z wielk rado1ci :ako, -e Kie nie mg powrci+ do
rki "lektora ,ollandu, tra#i do Imperialnego ,kar$ca, $y w czas palcej potrze$y su-y w
$itwach za or- dla najwikszych $ohaterw
W Wo oj jn ny y z z W Wa am mp pi ir ra am mi i
<odczas gdy "ra 4rzech Imperatorw trwaa w najlepsze, gdy- -aden z pretendentw nie
mia szans na uzyskanie przewagi w toczonych sporach, w zimnym cieniu 'r Kra%ca
(wiata roso nowe, potworne zagro-enie 2 cieszcej si jak najgorsz saw ,ylDanii,
regionie Imperium z dawien dawna omijanym przez wszystkich Ludzi przy zdrowych
zmysach, wadz przejy 2ampiry 4eraz dopiero, kiedy to Klad Don *arstein poz$awi
wadzy poprzedniego "lektora, .tto Don !raka, 1wiat pozna+ mia nowe znaczenie sw
Lza sawaM 2iele rodzin szlacheckich protestowao i nie chciao zo-y+ hodu wadcy,
ktry nie pochodzi z ich prowincji, lecz niezwocznie ich uciszono 2 -elaznym u1cisku
Klada prowincja prosperowaa nad podziw do$rze Inni "lektorzy patrzyli na te zmiany z
o$ojtno1ci, z$yt zajci swymi zmaganiami o przejcie wadzy, $y zaprzta+ so$ie gow
zaco#an prowincj <rzez kolejne dwie1cie lat Klad rzdzi ,ylDani, przyjmujc coraz to
inne to-samo1ci, $y pod ich przykryciem ukry+ sw 2ampirz natur 2 6,NGCG,
oceniajc, -e Imperium jest wystarczajco sa$e, Klad podj pr$ stania si
Nie1miertelnym Imperatorem
Klad na czele armii ,ylDanii, wspieranej przez hord Nieumarych, najecha ,tirland i
spustoszy .stermark, zanim Imperium zd-yo zwrci+ uwag na jego poczynania 2
cigu kolejnych czterdziestu lat, armie Klada upiy prowincje, $y ostatecznie dotrze+ do
6ltdor#u, siedzi$y Ksicia Ludwiga, jednego z pretendentw do tytuu Imperatora
.$l-enie cigno si wiele lat Koniec ko%cw, w owej najczarniejszej z godzin w historii
Imperium, 2ielki 4eogonista 2ilhelm III w swej desperacji pochwyci Klada #orsujcego
mury i rzuci si wraz z nim z $lanek miasta .$aj nadziali si na pale ostrokou u podstawy
murw ,zyki poz$awionej wodza armii ,ylDanii poczy si ama+, a ocalae 2ampiry
musiay si wyco#a+ Ksi- nakaza swym wojskom po1cig, lecz jego rywale z o$awy, -e
tak znaczna wiktoria wzmocnia$y roszczenia Ludwiga do tronu, zjednoczyli siy i
wystpili przeciw niemu )mo-liwio to przera-ajcym panom ,ylDanii odwrt, a z czasem
odzyskanie ich potgi
Lata p8niej, nastpca Klada, Konrad Don *arstein poprowadzi kolejny najazd na
Imperium, a $y w swych poczynaniach tak szale%czo zapalczywy, -e wszyscy trzej
pretendenci do imperialnego tronu zmuszeni $yli sprzymierzy+ si przeciw niemu :ego
armie zostay po$ite, a on sam pad pod ciosami krasnoludzkiego $ohatera 'ru#$ada i
/elmara Aprzyszego /ra$iego 5arien$urgaB podczas 9itwy na <onurym 2rzosowisku,
stoczonej w 6,NCNC
.statnim i naj$ardziej nie$ezpiecznym z /ra$iw 2ampirw okaza si 5ann#red,
indywiduum su$telne, prze$iege i nad podziw zdradzieckie 0ro$i wszystko, $y rozliczni
pretendenci do tronu Imperium uwierzyli, -e wraz ze 1mierci Konrada zniko zagro-enie
ze strony ,ylDanii i czeka cierpliwie, a- ci wezm si za $y Kiedy w Imperium po raz
kolejny wy$ucha wojna domowa, 5ann#red zaatakowa Legiony Nieumarych ruszyy
przez 1niegi na 6ltdor#, rozgramiajc po drodze sklecane naprdce armie, wysyane do
powstrzymania najazdu <8n zim wojska 5ann#reda stany pod 6ltdor#em i zastay
$ez$ronne miasto 5ann#red tryum#owa, lecz jego rado1+ $ya przedwczesna .to na
$lankach pojawi si 2ielki 4eogonista Kurt III i j recytowa+ sowa 2ielkiego 0aklcia
.dwoania
2idzc, jak wielu z jego poplecznikw o$rcio si w proch, 5ann#red nakaza
odwrt <o nieudanym ataku na 5arien$urg, /ra$ia wyco#a si do ,ylDanii Imperialna
szlachta odo-ya na $ok swe spory i najechaa na ,ylDani z zamiarem rozprawienia si z
gro8$ 2ampiryzmu raz na zawsze Koniec ko%cw, w roku 6,NCIH, doszo do 9itwy pod
/el @enn, podczas ktrej Ksi- ,tirlandu 5artin usiek $y 5ann#reda 0a swj heroiczny
wyczyn /ra$ia ,tirlandu wzi we wadanie ca ,ylDani, ko%czc 2ojny z 2ampirami
'ro8$a powrotu /ra$iw 2ampirw pozostaa i sprawia, -e nikt nie 1mie zapomnie+ o
zu, ktre czai si na spowitych cieniem ziemiach *ho+ wic ,ylDania pozostaje
nominalnie cz1ci ,tirlandu, to #aktycznie jest wyludnion prowincj <rowincj, gdzie
1mier+ naz$yt czsto $udzi si ze swego snu, a niesychane wrcz potworno1ci
nawiedzajce mroczne knieje wychodz noc na -er
W Wi ie el lk ka a W Wo oj jn na a z z C C! !a ao os se em m
<odczas gdy dziedzina ,igmara sa$a z ka-dym najazdem i ka-d kolejn wyniszczajc
kraj wojn domow, mroczni $ogowie umacniali si po1rd <ustkowi *haosu,
rozcigajcych si na dalekiej pnocy <ustkowia *haosu s krain jak$y -ywcem
przeniesion z sennego koszmaru, ktr zamieszkuj, wystawione na dziaanie czystej
magicznej energii, wszelkiej ma1ci potworne stworzenia i -dne krwi plemiona, oddajce
cze1+ nikczemnym $ogom *haosu Kiedy ro1nie moc magicznej energii, owi poplecznicy
*haosu ruszaj na poudnie ku ziemiom KisleDu, wyrzynajc wszystkich, ktrzy wejd im
w drog 0im roku NEGC wdz 6Dasar Kul ze$ra plemiona pnocne i przypu1ci atak na
KisleD ?w najazd znany jest w historii Imperium jako 2ielka 2ojna z *haosem 6rmie
KisleDu i .stlandu stany pod $roni, $y da+ odpr Kulowi i jego sprzymierze%com, lecz
zostay doszcztnie roz$ite na pnoc od miasta <raag /orda potworw, !emonw,
dzikich $estii i grasantw para naprzd, docierajc do zachodniego przedgrza 'r Kra%ca
(wiata 6rmia *haosu pokonaa kontyngent KisleDitw, $ronicy ostatniego mostu na
rzece Lynsk i przeprawia si na drug stron & droga do miasta <raag staa dla niej
otworem .$l-enie trwao ca wiosn i cae lato, a $ohaterscy o$ro%cy miasta odpierali
kolejne ataki w aktach desperackiej i heroicznej odwagi 5ina jesie% i nastaa zima <od
koniec roku miasto pado, a /ordy *haosu ogarn prawdziwy sza *zysta energia *haosu
zawadna murami <raag, zmieniajc miasto po wsze czasy
*i, ktrym udao si prze-y+, jli stapia+ si ze so$, przyjmujc nieludzkie ksztaty z
pieka rodem ;ywe komrki czyy si z murami samego miasta i trudno $yo odr-ni+
ciao od kamienia 0nieksztacone twarze patrzyy ze 1cian domw, z chodnikw wyrastay
wijce si w agonii ko%czyny, a kamienne kolumny przemawiay ludzkim gosem 5iasto
<raag stao si -ywym koszmarem i ponur przestrog, co czeka tych, ktrzy ulegn
wojownikom 5rocznych 9ogw
Pa5stwa nie tworzy si ty'ko mieczem. Potrzebna jest do tego tak#e
trucizna, zbrodnia, oszustwo i niedotrzymywanie obietnic.
:'e tak#e pot#na wo'a.
- hrabia Maximus von Reinrecht
W Wa ar rh he ei im m

4 48 8 S S t t r r o o n n a a
M Ma ag gn nu us s P Po o" "o oz zn ny y
I wa1nie wtedy, kiedy Imperium sposo$io si na przyjcie impetu nadcigajcego z
pnocy najazdu, w owej godzinie grozy i pr$y, zjawi si prawdziwy przywdca3
szlachcic z Nuln o imieniu 5agnus 5agnus, zwany z czasem <o$o-nym z powodu jego
niezachwianej wiary w ,igmara i w ide zjednoczonego narodu, wspaniay mwca, orator,
ktrego gorce kazania poruszay serca prostego ludu Imperium 6 5agnus szed od miasta
do miasta i nawoywa z miejskich placw zgromadzonych tam Ludzi, a z ka-dym sowem
ze$rana wok niego armia zyskiwaa kolejnych zwolennikw, $y koniec ko%cw urosn+
do rozmiarw nieogldanych w Imperium od wielu wiekw "lektorzy $yli sprytnymi
politykami i dostrzegli w 5agnusie prawdziwie pot-nego przywdc, i szy$ko pojli, -e
okazujc mu poparcie, mog zyska+ na popularno1ci 2krtce wojska prowincji i -onierze
"lektorw przyczyli si do si ochotniczej milicji, $y wsplnie ruszy+ do 5iddenheimu
9ya to $ez wtpienia najwiksza armia, jak ogldao Imperium 5agnus musia podzieli+
j na dwie, gdy- nie $yo takiego miejsca w krlestwie, ktre mogo$y zaopatrzy+ tak
wielkie wojsko w jedzenie i wod
<ierwsza armia, skadajca si w wikszo1ci ze spragnionych zemsty kisleDskich
lansjerw i szukajcych chway rycerzy Imperium, ruszya z kopyta do miasta <raag w
nadziei, -e zd-y na odsiecz o$leganym *zekaa na nich jednak tylko groza, ktra o$ja
miasto w swe wadanie 0awrcili wic na poudnie, $y szuka+ odwetu na hordzie *haosu
5agnus na czele drugiej armii pomaszerowa wprost do KisleDu, liczc, -e uzupeni tam
zapasy przed dalsz drog !o pod-ajcych na pnoc wojsk doczy najwikszy 5ag
"l#w 2ysokiego =odu, 4eclis z )lthuanu, ktry o$ieca wspomc wysiki 5agnusa sw
nie$ywa moc <o osigniciu celu okazao si, -e armia 5rocznych 9ogw pod wodz
6Dasara Kula o$lega ju- miasto i zaatakowaa jego zdesperowanych o$ro%cw3 nielicznych
KisleDitw i kontyngent Krasnoludw z Karaz>a>Karak 5iasto $ronio si resztkami si, a
jego upadek oznacza$y otwarcie przed hord drogi do Imperium
5aszerujcy w szeregach zwykych -onierzy 5agnus nakaza niezwoczny atak,
ktry roz$i szyki wroga =egimenty zawodowych -onierzy o chmurnych o$liczach
wdary si g$oko w szeregi *haosu, na ktre sypa si grad $etw kusz i kul muszkietw
0wycistwo zdao si $y+ pewne, ale 6Dasar Kul $y pot-nym wodzem 0mo$ilizowa
swych wojownikw i korzystajc z #aktu, -e przewaga licze$na $ya po jego stronie, otoczy
armi 5agnusa <rzera-ajce !emony wyrzynay cae regimenty ostrymi niczym $rzytwa
szponami i wykutymi z $rzu, przy pomocy zakl+, ostrzami, a podli czarnoksi-nicy
dopeniali dziea swymi pot-nymi, prastarymi czarami 4eclis i wyszkoleni przez niego
czarodzieje Ludzi stawili czoa mocy ,zamanw Kula i rozgorzaa prawdziwa wojna magii,
ktra rozpalia nie$o sw za$jcz energi 6rmia 5agnusa $ya jednak otoczona i zdao
si, -e oto dopeni si los tego 1wiata
2 chwili, kiedy wojownicy Kula spadli na armi 5agnusa, kisleDscy lansjerzy i
imperialni rycerze, ktrzy wracali spod miasta <raag stanli na niewielkim pagrku, ktry
znany jest dzi1 jako 2zgrze 9ohaterw ,td przypu1cili mia-d-c szar-, ktrej
przy1wieca jeden cel & pragnienie zemsty Khazadzi, a wraz z nimi pozostali o$ro%cy,
zaatakowali, opuszczajc mury miasta, a 5agnus skwapliwie skorzysta z o#erowanej mu
przez los szansy i poprowadzi Lud Imperium do wspaniaej wiktorii /orda *haosu
zadr-aa, gdy- oto przyszo jej potyka+ si z, ni mniej ni wicej, trzema armiami KisleDitw
niosa dzika -dza zemsty za krzywdy wyrzdzone ich ukochanej ojczy8nie i wojskom
6Dasara Kula przyszo ulec poczonym siom :ego horda posza w rozsypk, a
uciekinierw wycito w zaciekym gniewie, $ez cienia lito1ci ,tary (wiat $y uratowany
# #a a" "i ie eg gi i o o p pr rz ze et tr rw wa an ni ie e I Im mp pe er ri iu um m
<o historycznej wiktorii lud Imperium za-da, $y 5agnus zosta jego Imperatorem
"lektorzy nie mieli innego wyj1cia, jak przysta+ na taki stan rzeczy 4ak oto 6,NEGI
5agnusa koronowano na Imperatora, a ten za$ra si -wawo do przywracania porzdku w
prowincjach Imperium <o lasach 1cigano sugi *haosu, zasiedlono wiele dzikich i z dawna
wyludnionych regionw 5agnus wiedzia, -e je1li Imperium ma przetrwa+, to w jego
granicach zapanowa+ musi porzdek, a do tego potrze$na mu $dzie pomoc nowych
sprzymierze%cw I tak, w pierwszej kolejno1ci, poprosi 5agnus 4eclisa, $y ten pomg
mu stworzy+ szko, w ktrej czarodzieje Ludzi mogli$y zdo$y+ nale-yt wiedz magiczn
4owarzysze 4eclisa doradzali mu, $y odrzuci pro1$, argumentujc, -e magiczna wiedza
"l#w nie jest przeznaczona dla Ludzi 4eclis zda so$ie jednak spraw, -e w rkach ludu
Imperium le-y $ezpiecze%stwo caego 1wiata i przysta na pro1$y 5agnusa 2
konsekwencji powoano do -ycia w 6ltdor#ie, pod patronatem Ksi-t tego miasta, Kolegia
5agii, w murach ktrych 4eclis wyszkoli pierwszych 5istrzw, a nastpnie ustali regu
studiw, $y ci mogli szkoli+ kolejnych, a- do momentu jego powrotu z planowanej podr-y
na )lthuan
5agnus dostrzeg rwnie- warto1ciowy wkad, jaki do o$rony Imperium wnie1li
mistrzowie artyleryjscy z Nuln i In-ynierowie z 6ltdor#u Nada im #ormalne statuty, a $y
jeszcze $ardziej uhonorowa+ o$ie instytucje, doda do ich nazw przedrostek LImperialnyM,
uznajc je tym samym za integraln cz1+ armii Imperatora 5agnus $y niezwykle
zdolnym wadc, a po jego 1mierci korona tra#ia $ez sprzeciww do /ra$iego ,tirlandu
Leopolda, a nastpnie do jego wnuka !ietera
=zdy !ietera IK $yy wielce niepopularne, a on sam nie zyska szacunku swego
ludu 2 6,NINO !ieter zosta zdetronizowany w wyniku skandalu, po ujawnieniu jego
konszachtw z 9urmistrzem 5arien$urga 2 zamian za poka8n apwk, ktra tra#ia do
jego skar$ca, !ieter wyrazi zgod na odczenie si tego portowego miasta od Imperium
Nowym Imperatorem wy$rano 2ilhelma III, Ksicia 6ltdor#u i "lektora =eiklandu .d
tego momentu, a- po dzi1 dzie%, kiedy to na tronie zasiada Imperator Karl @ranz, korona
pozostaje w rkach Ksi-t 6ltdor#u, a zwyczaju tego nie zmieniy ani wojny, ani inne,
cho+$y i najwiksze wstrzsy, ktre dotykay Imperium na przestrzeni kolejnych lat
# #i ie em mi ie e I Im mp pe er ri iu um m
Imperium jest najwikszym krlestwem ,tarego (wiata, rozcigajcym si od wy$rze-y
lodowatego 5orza ,zponw na pnocy, po wznoszce si wysoko ku nie$u 'ry *zarne
na poudniu Na zachodzie granic Imperium ze szlachetnym krlestwem 9retonni
wyznaczaj 'ry ,zare, a jego wschodnich ru$ie-y strze-e nieprze$yta 1ciana 'r Kra%ca
(wiata i zimne stepy KisleDu 2 granicach Imperium znale8+ mo-na pospne, gste lasy, a
w nich zapomniane, przyklejone do ska ruiny prastarych "l#ich wie- i #ortec, w ktrych
swe siedzi$y maj r-nego autoramentu z$je, tudzie- w ktrych gnie-d- si
0ielonoskrzy i 0wierzoludzie
Imperium pozostaje dzik krain o pierwotnej urodzie, krain nie$ezpieczn, w ktrej
nietrudno znale8+ walk iP 1mier+
W Wy yn ni io os sl le e g go or ry y
'ry s dla Imperium naturaln ochron przed naje8d8cami, a jednocze1nie schronieniem
dla cz1ci jego najwikszych wrogw 4rzy gwne a%cuchy grskie & 'ry Kra%ca (wiata,
'ry ,zare i 'ry *zarne & z$iegaj si na dalekim poudniu Imperium, gdzie tworz
grzyst krain zwan <rzeskokiem 2 wielkich jaskiniach i tunelach wszystkich trzech
a%cuchw roj si .rkowie i 'o$liny, ,kaDeni i $udzce groz stworzenia podlege
*haosowi, a ich wrogie oczy zwrcone s stale na Imperium
<ospne i niedostpne szczyty 'r Kra%ca (wiata s niewyo$ra-alnie wrcz wysokie i
zdaj si siga+ nie$a .negdaj nale-ay w cao1ci do krlestwa Krasnoludw, ktre w ich
skale wykuy swe miasta i twierdze, a cae ich podziemne imperium czyy podziemne
tunele, cignce si z dalekiej pnocy ku poudniu, poza ziemie ,tarego (wiata 2 wielu
strategicznych punktach odnogi tuneli prowadziy na wschd i na zachd, do ukrytych w
z$oczach gr wrt, co umo-liwiao pokonanie 'r pod ich powierzchni Kiedy krlestwo
Krasnoludw popado w ruin, wiele z tuneli i sal zostao zawalonych, zapomnianych $d8
te- zdo$ytych przez Nocne 'o$liny czy inne nikczemne stworzenia 0e wzgldu na owe
nieznane nie$ezpiecze%stwa, na przepraw tunelami 'r Kra%ca (wiata zdecydowa+
mg$y si jedynie kto1 wyjtkowo odwa-ny lu$ niespena rozumu =wnie- szlaki na
powierzchni ziemi roj si od zagro-e% 2 6,NHNG In-ynier 'erhardt podj pierwsz
pr$ pokonania gr drog powietrzn na swym Lci-szym od powietrzaM wehikule &
udoskonalonej wersji @antasmagoryjnego Kr-ownika <odnie$nych =ozkoszy In-yniera
=auDorka 4o, czy pr$a powioda si, czy te- nie, pozostaje niewyja1nione, gdy- 'erhardt
jak dotd nie powrciP
<rzecze prowadzce przez niego1cinne gry roj si od plemion 'o$linw i 4rolli,
lecz je1li armia naje8d8cza chce pokona+ gry, musi skorzysta+ z tych wa1nie
drg 2ielu strategicznych punktw tych przeczy strzeg prastare, pomysowo
zaprojektowane #ortece, ktre wyszy w wikszo1ci spod rk Krasnoludw i ktre od
tysicy lat $ior udzia w nieko%czcej si walce 2iele z #ortec ma o$ecnie zaogi
rekrutujce si z -onierzy Imperium, al$owiem Krasnoludowie wyco#ali si do
pozostajcych w ich rkach twierdz, a te le- g$oko w samym sercu 'r Kra%ca (wiata
Na pnocy 'r Kra%ca (wiata le-y <rzecz u ,zczytu, ktra wiedzie do <ustkowia
,moczego 2rzosowiska <rzeprawa, strze-ona przez zamieszkujcych w ruinach Karak
)ngora i w le-ach 'nashraka .rkw, jest wyjtkowo nie$ezpieczna dla ka-dego gupca
czy desperata, ktry podj$y si pokona+ tdy gry, w swej drodze na wschd od
Imperium 2 ostatnich czasach przecz jest 1wiadkiem wielu wielkich $itew toczonych
przez krasnoludzkiego Krla>0a$jc z Karak Kadrin z hord Kurganw Kardeka *roma
*ho+ w ostatnich latach to wa1nie <rzecz u ,zczytu zyskaa na swej zej sawie, to
jednak najwiksz ze wszystkich przepraw jest, le-ca u z$iegu 'r Kra%ca (wiata i 'r
*zarnych, <rzecz *zarnego .gnia ?w g$oki wwz znany jest w caym Imperium
jako miejsce, w ktrym ,igmar odnis swe wielkie zwycistwo nad .rkami, a w
konsekwencji owej wiktorii zosta koronowany na Imperatora ,trome, pionowe z$ocza,
u#ormowane z ciemnej, zowrogiej skay, gruj nad cignc przez przecz drog, $y w
poowie dugo1ci przeprawy rozstpi+ si i utworzy+ rozleg, wysokogrsk dolin
0nale8+ tu mo-na pordzewiae ostrza, wszdzie $ielej ko1ci & liczne pamitki po
niezliczonych $itwach, ktre tu stoczono
Le-ce na zachodzie 'ry ,zare oddzielaj Imperium od krlestwa =ycerzy Krla
Leoncoeura 5o-na tu, podo$nie jak w 'rach Kra%ca (wiata, znale8+ siedzi$y
Krasnoludw, lecz jest ich mniej, a i ich $ogactwo nie mo-e rwna+ si z twierdzami
le-cymi na wschodzie 'ry ,zare ciesz si niez$yt do$r opini po1rd mieszka%cw
poudniowego Imperium, a ich spowite cieniem granie s kanw wielu legend 2
opowiadanych szeptem historiach usysze+ mo-na o zwokach wie1niakw, z ktrych
wyssano ca krew i o tym, -e 4wierdza Krwi staa si na powrt siedzi$ zakonu
2ampirzych wojownikw Lu$ujcy si w maka$rze $ajarze snuj opowie1ci o pospnym
i zakazanym zamku !rachen#els, ktrego ruiny s pono+ siedzi$ pot-nego
czarnoksi-nika
2ikszo1+ przeczy, wiodcych przez 'ry ,zare, to przeprawy wskie i
nie$ezpieczne, dostpne jedynie dla maych grup i specjalnie wyszkolonych koni
Nielicznych wikszych szlakw strzeg #ortece czy to $reto%skie czy to imperialne
Najwiksz z nich jest le-ca na poudniowy zachd od 6ltdor#u <rzecz K1liwego
4opora 2schodniego ko%ca przeczy strze-e #orteca /elmgart, pot-na, grujca nad
traktem wie-a, wyrastajca wprost ze stromego grskiego z$ocza Na drugim ko%cu
przeprawy le-y $reto%ski zamek 5ont#ort .$ie twierdze $yy 1wiadkiem wielu
toczonych tu przez wieki $itew, gdy- zarwno szlachta Imperium, jak i rycerze 9retonni
cigle szukaj korzy1ci kosztem swych ssiadw Krtkotrwaa 2yprawa 9augarda
0apalczywego z <arraDon w 6,NHCN Aktra pom1ci+ miaa o$elg, jaka spotkaa jego
nie$ywale nieurodziw ma-onk podczas wizyty na dworze /ra$iego 6DerlanduB
zako%czya si jeszcze przed dotarciem pod mury /elmgartu, gdzie jego rycerze ulegli
zmasowanemu ostrzaowi dzia
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

4$ S t r o n a
<nocne szczyty 'r ,zarych s coraz mniejsze i przechodz w pagrkowaty teren
znany jako 2rota 'isoreuQ & prze$iega tdy gwna droga, czca 9retonni i Imperium
2ielu podr-nikw woli jednak zaryzykowa+ przepraw przez gry ni- nadkada+ drogi i
wydu-a+ podr- o kolejne tygodnie
Istniej rwnie- inne drogi przez gry, mniejsze szlaki, czy zapomniane 1cie-ki, ktre
mo-na wykorzystywa+ z powodzeniem w letnich miesicach 6m$itny, lecz naz$yt
pewny sie$ie herszt 'o$linw, @izgit <odstpnik, podj przykadowo pr$ ominicia
rozsianych po 'rach ,zarych #ortec, prowadzc do Imperium dug kolumn swych
zwolennikw wsk 1cie-yn, zwan Krtym 2wozem ,zcz1liwie dla Imperium, jego
plany wziy w e$, gdy- zwiadowcy zapomnieli wspomnie+ mu o niewielkim, aczkolwiek
wa-nym szczegleP, a mianowicie, -e ich droga widoczna jest z wy-szych murw 2ie-y
z *zarnego Kamienia, na ktrej garnizon skadali si w owym czasie synni =eiklandzcy
,trzelcy 2y$orowi Don 9luchera 0darzenia te znalazy swj wyraz w powiedzonku
Lstrzela+ jak do 'o$linw w wwozieM
'ry *zarne le- midzy 'rami ,zarymi a 'rami Kra%ca (wiata i oddzielaj
Imperium od dzikich ziem poudniowych, znanych pod nazw Ksistw 'ranicznych 'ry
*zarne nale- do najmniej go1cinnych ze wszystkich przygranicznych krain Imperium Im
$li-ej <rzeskoku, tym wy-ej pn si granie, a nie$o nad nimi spowija wieniec ciemnych,
$urzowych chmur <od 'rami *zarnymi znale8+ mo-na niezliczone, prymitywne tunele
'o$linw, a cay a%cuch grski wrcz roi si od za$jczych stworze%, ktrym zdarza si
schodzi+ na -er do Imperium
Kolejnym wy-ynnym regionem Imperium s 'ry (rodkowe, ktre le- w po$li-u
pnocnej granicy Imperium Na poudniowo>zachodnim ko%cu 'r (rodkowych le-y
5iddenheim, 5iasto 9iaego 2ilka, a za nimi rozciga si .stland, naj$ardziej na pnoc
wysunita prowincja Imperium <ot-ny a%cuch grski otacza mroczna, niedostpna
knieja, a Ludzie przy zdrowych zmysach omijaj go z dala, wiedzc i- jest to siedzi$a
z$jw i nie$ezpiecznych stworze% 2 grach nie ma wikszych siedzi$ Krasnoludw, a
wszdzie krluj niego1cinne skay, ktrych i gupiec nie chcia$y $ada+ 2 samym sercu
gr stoj zakazane wie-e i wysokie mury 5osi-nej 4wierdzy, ongi1 imperialnej warowni,
a dzi1 schronienia dla wojownikw *haosu, ktrzy uchwycili ten wysunity przyczek na
terenach Imperium 'ra# 5iddenheimu, 9oris 4od$ringer wysya z$rojne ekspedycje,
ktre oczy1ci+ miay to miejsce z wrogw, lecz wikszo1+ z tych wypraw od samego
pocztku skazana $ya na pora-k, a 'ry (rodkowe praktycznie rzecz $iorc pozostaj
terytorium wroga
W Wi ie el lk ki ie e r rz ze ek ki i
.toczone zewszd przez wysokie gry, Imperium jest zlewiskiem dla niezliczonej licz$y
$ystrych potokw =ozpoczynaj one swj $ieg jako rwce strumienie, spadajce z
wysokich gr widowiskowymi kaskadami, $y zmieni+ si szy$ko w okazae, spienione
rzeki Kiedy te dotr na rwniny, staj si -eglowne, co czyni je najwikszymi drogami
wodnymi ,tarego (wiata 2ielkie rzeki s charakterystyczne dla Imperium, gdzie podr-
odzi jest czsto znacznie szy$sza i $ardziej praktyczna od podr-y nieutwardzonymi
szlakami, wiodcymi przez nie$ezpieczne lasy
Lud Imperium ma zwyczaj nadawania le-cym nad rzekami regionom nazw
pochodzcych od nazw samych rzek3 4ala$eckland nad 4ala$eck, =eikland nad $rzegami
=eiku i tak dalej Naj$ardziej na poudnie wysunit rzek Imperium jest ,ol, ktry pynie
przez ziemie tworzce ongi1 prowincj ,olland <o naje8dzie 'or$ada ;elaznego <azura,
kraina ta staa si cz1ci 2issenlandu, cho+ w Imperium cigle jeszcze s Ludzie, w
wikszo1ci czonkowie rodw szlacheckich dawnego ,ollandu, ktrzy nazywaj ten region
,udenlandem i odmawiaj hra$iom 2issenlandu praw do wadania tym terenem
=zeka 6Der spywa z gr le-cych powy-ej krasnoludzkiej twierdzy Karak Karn,
niedaleko na pnoc od <rzeczy *zarnego .gnia 4worzy tu seri pot-nych
wodospadw, $y rozdzieli+ si na dwie szerokie odnogi o wyjtkowo $kitnej toni & 6Der i
9lue, ktre na powrt cz si w zamieszkaej przez Nizioki Krainie 0gromadzenia 6Der
pynie std na zachd, gdzie mija stolic prowincji 6Derheim, $y ostatecznie zako%czy+
$ieg w Nuln, gdzie wpada do =eiku =ozlege, -yzne rwniny 6Derlandu s najlepszym w
prowincji pastwiskiem dla koni i rumakw <owiada si, -e pochodz std najszy$sze
wierzchowce Imperium, ktre cenione s wielce przez kwatermistrzw 0akonw
=ycerskich
=zeka ,tir spywa z zachodnich stokw krasnoludzkiej twierdzy Karak Kadrin i
szy$ko zmienia si w znaczcych rozmiarw rzek, ktra kontynuuje $ieg dnem g$okiej,
poro1nitej lasem doliny, i powiadaj, -e jest to jeden z najpikniejszych widokw w caym
Imperium <raktycznie na caym $iegu rzeki, jej $rzegi porasta 2ielka <uszcza, a jej
szeroko1+ i niewiele przepraw sprawia, -e tworzy ona naturaln przeszkod o walorach
o$ronnych, a jednocze1nie wyznacza granic midzy ,tirlandem i 4ala$ecklandem .d "ry
4rzech *esarzy prowincje te -yj w utrzymywanym z trudem pokoju, a gwne przeprawy
,tiru widziay niejedn $itw 2 roku NINJ, podczas 9itwy o 9rd Leitziger, doszo do
pojedynku "lektorw, ktry rozegra si w samym 1rodku rzeki 2alka zako%czya si,
kiedy /ra$ia ,tirlandu odr$a =unicznym Kem nog swego rywala, a nieszczsny /ra$ia
4ala$ecklandu run w nurty rzeki, skd pod koniec $itwy wyowili go czonkowie jego
'wardii .dcit nog za$rali -onierze ,tirlandu <omimo wielu -da% zwrotu nogi
przodka ze strony potomkw /ra$iego 4ala$ecklandu, /ra$iowie ,tirlandu przywizali si
do tego niezwyke>go tro#eum i uparcie zwlekaj z jego oddaniem
4ala$ec $ierze swj pocztek z wd rwcych strumieni, wypywajcych z gr midzy
krasnoludzkimi twierdzami Karak Kadrin i Karak )ngor =zeka wzia sw nazw od
imienia $oga 4aala, 2adcy 0wierzt !wie gwne odnogi rzeki & 'rny i !olny 4ala$ec
& pyn na zachd, $y ostatecznie poczy+ $ieg w mrocznym, sosnowym lesie o podej
reputacji 2 owej grzystej krainie grasuj $andy .rkw i 0wierzoludzi, ktrzy schodz tu
z po$liskich gr w poszukiwaniu po-ywienia i upw !alej na poudnie, gdzie $ieg rzeki
zasila jej dopyw )rskoy, 4ala$ec staje si szeroki i nie mo-na si przeze% przeprawi+ <od
murami 4ala$heim rzeka staje si jeszcze szersza 2 mie1cie istnieje przeprawa promowa, a
$rzegi rzeki s mocno u#orty#ikowane i stale o$sadzone garnizonem 'wardii "lektorskiej
oraz zaogami licznych stanowisk artylerii 'rny =eik rozpoczyna swj $ieg na poudnie
od <rzeczy *zarnego .gnia Na poudnie od Nuln do rzeki wpada ,ol, a dalej na pnoc
jej $ieg zasila 6Der, $y utworzy+ wraz z ni gwny $ieg rzeki =eik =eik jest najdu-sz
rzek ,tarego (wiata i najwa-niejsz drog wodn Imperium, co w konsekwencji uczynio
=eikland najlepiej prosperujc prowincj Na rzece panuje intensywny ruch statkw
kupieckich, ktre, wyadowane po $urty, podr-uj z 5arien$urga a- do Nuln 5asa
przewo-onych w ten spos$ towarw przewy-sza czn przepustowo1+ wszystkich
pozostaych rzek Imperium =eik pozostaje zatem gwnym szlakiem handlowym Ai
gwnym miejscem rzecznego roz$jnictwaB Imperium Nad $ezpiecze%stwem
podr-ujcych nurtem rzeki czuwaj pywajce <atrole =zeczne i garnizony =zecznej
,tra-y, a cho+ s $ezlitosne dla tych, ktrych uda im si zapa+, to nie s w stanie ukrci+
caego piractwa, 6ltdor# z$udowano na wyspie usypanej z pokadw czarnej ziemi,
spawianej tu z 'r (rodkowych rzek 4ala$ec i innymi dopywami, opywajcymi dzi1
miasto 2szystkie ich wody zlewaj si w jedn cao1+ zaraz za 6ltdor#em, tworzc szerok
i g$ok rzek, usian sterczcymi z wody skalistymi wysepkami, ktre spotka+ mo-na na
caym pozostaym jej $iegu, a- do 5arien$urga, gdzie wpada ona do morza
M Mr ro oc cz zn ne e l la as sy y
2ikszo1+ ziem Imperium porastaj ciemne i gste lasy, a ich mrok skrywa wszelkiej ma1ci
za$jcze stworzenia i z dawna zapomniane sekrety Lasy te nale- do miejsc dzikich, mimo
i- znale8+ w nich mo-na rwnie- liczne osady, ktre s jednak niczym wicej, jak
samotnymi ostojami cywilizacji 2 tych otoczonych murami miasteczkach i sioach na noc
zamyka si wszystkie $ramy i opuszcza kraty, a ich mieszka%cy patrz ze strachem na
otaczajcy ich las 6 ich strach ma swoje podstawy,
gdy- knieja jest miejscem, w ktrym czaj si $andyci, .rkowie i zmutowane $estie
*haosu 5ateczniki lasw pozostaj praktycznie niedostpne Niewielu 1miakw
zapuszcza si g$iej w las, a ci, ktrzy si na to zdecyduj, zwykle ju- nie wracaj
2ioski i miasteczka cz ze so$ nie$ezpieczne trakty, przy ktrych stoj otoczone
wysokimi murami zajazdy <odr-nicy pokonujcy las dr- z o$awy, $y zmierzch nie
zaskoczy ich po1rd drzew, a widok przydro-nego zajazdu witaj z wielk ulg :ednak-e
nawet takie schronienie nie oznacza peni $ezpiecze%stwa, a po1rd podr-nikw kr-
opowie1ci o opustoszaych, przesiknitych odorem 1mierci zajazdach i rzeczach jeszcze
gorszychP
Las *ieni, ktry porasta wikszo1+ .stlandu, to pospna knieja, le-ca na pnoc od
'r (rodkowych 2rcz roi si w nim od z$jw, $andytw i $and *haosu & powiada si,
-e wicej tam zoczy%cw ni- drzew 2 g$i Lasu *ieni rozegraa si 9itwa pod
9eekerhoDen, w ktrej pokonano siy Nekromanty !ietera /elsnichta :ednak-e jego
zwok nigdy nie odnaleziono i powiadaj, -e <an 0agady cigle nawiedza t kniej
Na zachd od 'r (rodkowych rozciga si niesawny Las !rakwald, region
Imperium, ktry zyska so$ie miano utraconej prowincji z powodu najazdu 0wierzoludzi
2 samym mateczniku !rakwaldu, na wielkiej skale, stoi miasto 5iddenheim, a -yjce w
lesie $estie *haosu od niepamitnych czasw $yy utrapieniem mieszkajcych tu Ludzi
Kiedy wic ktremu1 z mieszka%cw Imperium przyjdzie na my1l $estia o ciele czowieka
skrzy-owanym z woem lu$ kozem, czy o innym plugastwie, jego my1li $iegn ku
!rakwaldowi, ktry, jak powiadaj, jest siedliskiem najwikszych i najstraszliwszych
potworw, jakie mo-na so$ie wyo$razi+ ,zczodro1+ /ra$iego 5iddenlandu wo$ec
pogromcw tych $estii jest tak wielka, -e 1cigaj tu najemnicy z caego 1wiata *zy dziwi+
mo-e zatem #akt, -e tutejszy lud, zaprawieni w $ojach Ludzie z pnocy, zmagajcy si z
godem, zimnem i zagro-eniem ze strony zamieszkujcych las stworze%, jest tak twardyR
)piorna mga spowija drzewa !rakwaldu, a wilgotne konary nios echo nieludzkiego
wycia i grzmicych rykw & =ycerze 9iaego 2ilka uwa-aj, -e polowanie na mieszkajce
tu potworno1ci to najlepsza metoda chrztu dla nowicjuszy, wstpujcych w szeregi ich
0akonu, a zdarza im si rwnie- zapu1ci+ w las, $y u$i+ kilka $estii, ot dla chway )lryka
<rzez !rakwald $iegnie trakt z 5iddenheimu do 5arien$urga, lecz korzystaj z niego
jedynie siy skadajce si z do$rze uz$rojonych i stanowczych -onierzy & gro8$a
wpadnicia w puapk odstrasza innych podr-nych "lektorzy Nordlandu i 5iddenlandu
wielokrotnie podejmowali wsplny wysiek wy$udowania wzdu- traktu
u#orty#ikowanych zajazdw, lecz ka-da z ich pr$ ko%czya si niepowodzeniem 0ajazdy
palono, a ich mieszka%cw wy$ijano i po-erano
Mordheim by ongi najwikszym miastem Orstermarku. Niestety, w niespena
dwa tysiclecia po koronacji Sigmara, w jego murach wybucha orgia
szalestwa i deprawacji. Pierwszego dnia roku, kometa o bliniaczych ogonach
pojawia si na niebie i rosa z kadym dniem, by w ostatnim dniu drugiego
milenium nawisn nad powierzchni planety. Tymczasem w miecie narastaa
atmosfera deprawacji i rozwizoci, i powiada si, e Demony wyszy z cienia,
by beztrosko taczy i wznosi radosne okrzyki wraz z mami i niewiastami.
Gdy wybia pnoc, kometa spada z niebios i zmiota miasto z powierzchni
ziemi. Tak oto pokara Sigmar wszeteczno Mordheimu, a ci nieszczni,
ktrym dane byo przey kataklizm, ulegli mutacjom i zmarli w mczarniach.
Mordheim sta si Miastem Potpionych, przekltym na wieki wiekw,
nieszczsnym miejscem o zej sawie. Jego los przypiecztowao zniszczenie z
rk Wielkiego Teogonisty i poczonych Zakonw Rycerskich.
W Wa ar rh he ei im m

5 50 0 S S t t r r o o n n a a
!alej na poudnie rozciga si 2ielka <uszcza, prastary i ogromny las, ktrego granice
sigaj 'r (rodkowych na pnocy i Nuln na poudniu, 6ltdor#u na zachodzie, a KisleDu
na wschodzie 2raz z innymi lasami <uszcza tworzy niewyo$ra-alnie wielk krain,
poros poskrcanymi drzewami o ciemnych pniach, ktra praktycznie dominuje w
centralnej cz1ci Imperium 2 granicach 2ielkiej <uszczy -yje spora cz1+ mieszka%cw
Imperium 2 wyniku ich dziaa% niezliczone hektary lasu zostay wycite pod uprawy
$d8 posu-yy jako 8rdo materiau do $udowy rozsianych na wzgrzach #ortw,
$dcych gwn lini o$rony przed czajcymi si w g$i lasu przera-ajcymi potworami
Nieodcznym elementem krajo$razu 2ielkiej <uszczy s wczce si i niekoniecznie
mile widziane grupy 9iczownikw & procesje zakrwawionych, $iczujcych wasne ciaa i
wrzeszczcych szale%cw, ktrzy wdruj od miasta do miasta, szerzc w1rd napotkanych
os$ swe apokaliptyczne wizje
Las =eikwald le-y na poudnie od 6ltdor#u, midzy rzek =eik a 'rami ,zarymi :est
to ulu$ione miejsce tych, ktrych Imperium skazao na $anicj, uciekinierw, ktrzy
zdecydowali si na -ycie roz$jnikw *ho+ skrywaj si w odlego1ci ledwie kilku staj od
stolicy Imperium, nikt nie kwapi si, $y oczy1ci+ z nich las, gdy- pozostaj oni staym
8rdem ochotnikw do regimentw milicji, kiedy Imperator wyrusza na wojn 2ielu
z$jw z tego regionu nie gardzi najemniczym groszem, a cho+ ich wyszkolenie i lojalno1+
od$iega od standardw zawodowych -onierzy, Imperator ma pewno1+, -e kiedy walcz
pod jego sztandarem, nie zajmuj si upieniem jego ziemS
$ $z za ad dy y K Ka ar rl la a % %r ra an nz za a
Kiedy w 6,NHGN na imperialnym tronie zasiad Ksi- 6ltdor#u i /ra$ia =eiklandu, Karl
@ranz, Imperium cieszyo si wzgldnym pokojem i sta$ilizacj :ednak-e nowy Imperator
$y w peni 1wiadom #aktu, -e ten stan rzeczy nie potrwa dugo i -e $dzie musia u-y+ w
peni swych umiejtno1ci dowdcy i m-a stanu, $y chroni+ Imperium dla przyszych
pokole%
& &e en ne er ra al l
*hcc, $y jego panowanie kojarzone $yo ze znaczn si militarn, i $y jego ssiedzi
ode$rali jasny przekaz, -e jest on czowiekiem, z ktrym nale-y si liczy+, Imperator
zdecydowa si na pokaz siy, ktry wzmocni$y jego pozycj
<o 2ielkiej 2ojnie z *haosem stale rosa licz$a 0wierzoludzi i wyznawcw *haosu
!oradcy Karla @ranza przekazali mu wie1ci, -e na dalekiej pnocy wiatry magii powiay z
now si i mo-e nie w przecigu naj$li-szych lat czy dziesicioleci, ale nadejdzie czas,
kiedy grasanci ponownie urosn w si i rusz z <ustkowi *haosu ku poudniu 9andy
Norsmenw rozzuchwaliy si i jy z$iera+ krwawe -niwo po1rd ludu zamieszkujcego
na wy$rze-u 5orza ,zponw 2yrzynano cae miasta, gra$iono cay inwentarz, ko$iety
$rano w niewol Na odpowied8 Karla @ranza nie trze$a $yo dugo czeka+ 0e$ra pot-n
armi i powid j na pnoc, $y wzmocni+ siy "lektora Nordlandu, 4heoderica 'aussera
6rmie Nordlandu nie $yy w stanie przewidzie+, gdzie spadnie kolejny cios Norsmenw i
nie mogy stan+ w o$ronie swego ludu, wic Imperator za$ra ze so$ adeptw Kolegium
Nie$ios, pot-nych czarodziejw, ktrzy potra#ili odczyta+ przyszo1+ wprost z gwiazd
Kolejny atak Norsmenw przywitano zmasowanym ogniem muszkietw i kusz, a
celne tra#ienia dzia zatopiy statki naje8d8cw *ae setki Norsmenw zginy $ez walki,
idc na dno pod ci-arem swych ci-kich kolczug, a na tych, ktrym udao si dotrze+ do
$rzegu, czekay ju- jednostki zdyscyplinowanych szermierzy, wcznikw i
hala$ardnikw .garnici $ojowym szaem Norsmeni zostali wy$ici $ez lito1ci, a
Imperator oso$i1cie poprowadzi szar- na ostatnich, skrytych za murem tarcz,
napastnikw <yny lata, a Imperium roso w si i rozszerzao swe wpywy Imperator
oso$i1cie $ra udzia w wielu ro$otach pu$licznych, ktre poprawi+ miay los jego ludu
"gzekutorem woli Imperatora sta si Kurt /el$org, 5istrz 'wardii =eiklandu, ktry sta
na czele jego armii w $itwach przeciw licznym wrogom3 ogrzym upie-com 4yrana
9reaskusa, .rkom ze 0rujnowanych 2ie-, czy podym ,zczuroludziom, ktrzy
rozpanoszyli si pod 2yjcym 2zgrzem & miejscem sawetnej wiktorii Imperatora
5andreda nad podziemnym ludem
Imperator po raz kolejny wyruszy na wojn w 6,NHCO, kiedy to odpowiedzia na
wezwanie "lektora 6Derlandu, 5ariusa Leitdor#a ,tra-nicy Krasnoludw donie1li o
pot-nej hordzie 0ielonoskrych, maszerujcej na zachd przez 'ry Kra%ca (wiata, a
kiepsko wyszkolona i 8le dowodzona armia 6Derlandu nie $ya w stanie powstrzyma+
naje8d8cw Karl @ranz na czele potgi =eiklandu powstrzyma napr .rkw, a w
najechanej prowincji pozostawi swe garnizony, $y pomogy 6Derlandczykom w
utrzymaniu granic
Nie zwa-ajc na pomoc udzielon mu przez Imperatora, szalony /ra$ia 6Derlandu
nadal sprawia Karlowi @ranzowi same kopoty & wyzywa na pojedynki innych hra$iw,
stawa na czele poz$awionych militarnego sensu wypraw, -onierzom kaza ugania+ si za
wyimaginowanymi wrogami i, oglnie rzecz $iorc, $y utrapieniem dla swych ssiadw
<o tym, jak Leitdor# $ezlito1nie zdawi niesawn =e$eli Niziokw roku 6,NHGN, Karl
@ranz poleci swemu surowemu czempionowi, Ludwigowi ,chwarzhelmowi, $y ten
rozpocz twarde negocjacje z ekscentrycznym "lektorem =ozkazy dla ponurego
,chwarzhelma $yy niezwykle proste > mia zapewni+, $y nigdy wicej powtarzajce si,
nieprzewidywalne zachowania Leitdor#a nie naraziy Imperium na kolejne
nie$ezpiecze%stwo 0a po1rednictwem ,chwarzhelma, Karl @ranz udzieli 5ariusowi
Leitdor#owi kilku jasnych rad i ten mianowa nowych doradcw, ktrzy mieli
powstrzymywa+ najgorsze z jego zapdw Kiedy .rkowie ponownie zeszli z <rzeczy
*zarnego .gnia, przywrcony do grona zau#anych sprzymierze%cw Leitdor# wysa
umy1lnego do Karla @ranza, a ten oso$i1cie zjawi si na czele swej armii, $y stawi+ czoa
hordzie .rkw i 'o$linw 0 prawdziwym -alem patrzy Imperator na 1mier+ Leitdor#a z
rk .rkowego 2odza Karl @ranz zmia-d-y mu czaszk jednym ciosem 'hal 5araza,
utrzymujc p8niej, -e owa krwawa kara $ya wymierzona $osk rk samego ,igmara
M Ma az z s st ta an nu u
5imo licznych nie$ezpiecze%stw i wrogw, pod rzdami Karla @ranza Imperium kwito
nadal Kiedy doszo do z$rojnych wa1ni midzy 'ra#em 6l$erichem /aupt>6nderssenem
ze ,tirlandu a /elmutem @euer$achem z 4ala$ecklandu, $dcych pokosiem sporw
cigncych si od *zasu 4rzech Imperatorw, pozostali /ra$iowie wstrzymali oddech w
oczekiwaniu, czyj stron we8mie Karl @ranz Imperator przyjecha do 4ala$heim, $y
podj+ pr$ pokojowych negocjacji midzy zwa1nionymi prowincjami
<r$a za-egnania sporu wystawia zdolno1ci negocjacyjne Imperatora na ostateczn
pr$, podo$nie jak jego cierpliwo1+, lecz koniec ko%cw o$ydwaj "lektorzy przyznali mu
racj, a krwawa wojna domowa zako%czya si, nim si jeszcze na do$re zacza Karl @ranz
zako%czy w ten spos$ jeszcze wiele potencjalnych kon#liktw, rwnie wiele z pomoc
towarzyszcego mu zawsze Ludwiga ,chwarzhelma o ponurym o$liczu 2idok oso$istego
czempiona Imperatora z do$ytym z pochwy 5ieczem ,prawiedliwo1ci wystarcza zwykle,
$y "lektorzy sami wyja1nili r-nice zda%, $ez uciekania si do rozwiza% siowych
Kolejn, zapadajc w pami+ interwencj Imperatora $y jego po1redni udzia w
powstrzymaniu am$icji terytorialnych agresywnego /ra$iego Nordlandu, nastajcego na
ziemie ssiedniego /ochlandu Imperator wezwa Najwy-szego <atriarch Kolegiw
5agii, 9althasara 'elta, pouczy go i wysa do 0amku ,alzenmund, siedzi$y 4heoderica
'aussera, "lektora Nordlandu *ho+ 'elt wystpowa o#icjalnie w roli am$asadora
Imperatora, to nie omieszka potajemnie przemieni+ w $ezwarto1ciowy ow zote monety
przeznaczone na -od dla armii /ra$iego i na zapat dla najemnikw *i ostatni odmwili
walki $ez zapaty, a gro8$a domowej wojny zostaa za-egnana Kiedy tylko "lektor
dowiedzia si, co si stao, do$y w gniewie swego =unicznego Ka i poprzysig, -e 'elt
zapaci za to gow :ego mordercze zapdy ostudzi jednak #akt, -e Najwy-szy <atriarcha
zd-y si ju- oddali+ na grz$iecie swego <egaza
C Cz ze em mp pi io on n S Si ig gm ma ar ra a
0godnie z o$awami doradcw i caego dworu Imperatora, za rzdw Karla @ranza nad
Imperium zawisa gro8$a *haosu 2 6,NHNC, na przeomie jesieni i zimy, ziemie
Imperium zaatakowa gd, co $yo konsekwencj nieurodzaju, jakiego nie pamita nikt z
-yjcych Lud wzywa go1no swych $ogw, $y ci wy$awili go od zego 2 caym
Imperium donoszono o zych omenach, a 1rd mieszka%cw narasta nienaturalny i silny
jak nigdy dotd strach Kometa o $li8niaczych ogonach pojawia si na nie$ie, a demagodzy
i prorocy zagady widzie+ w niej chcieli zwiastun ,chyku !ziejw 0ewszd sysze+ si
dao plotki o 6rchaonie 2szechwy$ra%cu, pot-nym wojowniku, wok ktrego ze$ray
si armie w licz$ie niewidzianej w ,tarym (wiecie od czasw 2ielkiej 2ojny z *haosem
Karl @ranz 1wiadom $y, -e musi powzi+ kroki, ktre mogy$y ocali+ jego ziemie przed
nadcigajc zagad <otajemnie wysa wiadomo1+ do "l#w z )lthuanu, w ktrej prosi
Krla @eniksa o przysanie armii, $y te mogy stan+ u $oku wojsk Karla @ranza, tak jak
ongi1 wspary wojska 5agnusa <o$o-nego "misariuszy wysano rwnie- do 2ielkiego
Krla Krasnoludw <odczas gdy Karl @ranz czyni swe dyplomatyczne za$iegi, armia pod
wodz 2ielkiego 4eogonisty Kolkmara ,rogiego zostaa roz$ita na zamarznitych
pustkowiach Krainy 4rolli, a 2ysoki Kapan Kultu ,igmara zosta porwany przez !emona
9eTlakora Na wie1+ o klsce lud j gromadzi+ si w 1wityniach i kaplicach ,igmara, $y
modli+ si o ratunek przed nikczemnym 6rachaonem i jego zmierzajc na poudnie armi
2 o$liczu nieuchronnej napa1ci, Karl @ranz wezwa wadcw ,tarego (wiata do 6ltdor#u
na Konklawe (wiata, w wyniku ktrego narody Ludzi, a tak-e "l#w i Krasnoludw
poczyy siy, $y da+ odpr siom *haosu
<otga 6rchaona spada na KisleD, a jego horda spustoszya ziemie .stermarku i
.stlandu 2 trakcie wojennej zawieruchy, uznany za renegata Luthor /uss przywoa
przed o$licze Karla @ranza modzie%ca imieniem Kalten i ogosi go odrodzonym
,igmarem /uss zmo$ilizowa do walki poka8ne siy i Imperator nie mg po prostu
odrzuci+ jego powa-nych -da% 2rczy przeto Kaltenowi 'hal 5araz i ochrzci go
*zempionem ,igmara & so$ie jednak w swej mdro1ci pozostawi koron Imperium i
zwierzchnictwo nad armi Nakaza Kurtowi /el$orgowi zwoanie wojsk /ra$iw, a
Ludwigowi ,chwarzhelmowi, $y rozwin ,ztandar Imperium
# #w wy yc ci ie es sk ki i p pr rz zy yw wo od dc ca a
5ury 5iddenheimu niosy echo $itewnego zgieku, kiedy o$ro%cy Imperium starli si z
nieprzeliczon hord wojownikw 6rchaona 6rmie pnocnych prowincji nie stany do
walnej $itwy i utrzymyway wroga na dystans, czekajc na odsiecz Imperatora i jego
sprzymierze%cw Karl @ranz po mistrzowsku poprowadzi t kampani przeciw stajcym
w wielkiej licz$ie wrogom Imperium <onad $itewn zawieruch, na stokach 'ry )lryka,
stanli naprzeciw sie$ie 6rchaon i Kalten, a cho+ 6rchaon zosta pokonany, to Kalten
odnis ci-k ran Kurt /el$org, na czele =ycerzy 'wardii =eiklandu, poprowadzi
ostateczn szar-, ktra roz$ia siy *haosu 2ojna $ya wygrana, lecz wraz z
zako%czeniem $itwy na jaw wysza straszna tragedia .to znaleziono zwoki Kaltena,
ktrego dosigo ostrze skryto$jcy 0e zami w oczach Luthor /uss zwraca 5ot ,igmara
Imperatorowi Karl @ranz wiedzia, -e po wojnie jego ludowi potrze$na $dzie nadzieja
Kiedy ciao Kaltena zniko w niewyja1nionych okoliczno1ciach, Imperator rzek do /ussa3
L<jd8 midzy lud mj i ponie1 mu nowin, -e ,igmar opu1ci nas tak samo, jak uczyni to
wieki temu !aj im iskierk nadziei, ktra roz1wietli mrok naszych czasw Nie zawied8
ich wiary =zeknij im, -e to mnie wy$ra na powiernika mota na znak swego zau#ania, i
rzeknij im, i- cigle jeste1 jego prorokiem i -e winni wypatrywa+ jego powrotu, kiedy uzna,
-e jeste1my w potrze$ieM

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

51 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

5 52 2 S S t t r r o o n n a a
S Sw wi ie et te e O Of fi ic cj ju um m S Si ig gm ma ar ra a
Inkwizycja zrodzia si midzy 6,NCUG a 6,NNEC, kiedy to, w wyniku walki z
nekromantami, demonologami i wyznawcami <otg *haosu, po raz pierwszy przy$raa
ona okre1lon #orm !o tej pory, walk z kultystami, zajmowali si tolerowani przez
hierarchw Kultu 5otodzier-cy owcy czarownic :ednak w drugiej poowie VVII wieku
gwnie na zachodzie Imperium, zaczy rozwija+ si kulty 5rocznych 9ogw, ktre
natychmiast ujawniy sw nadzwyczajn zdolno1+ do penetracji, o$ejmujc gwnie
$ogatsze mieszcza%stwo i szlacht <o raz pierwszy od wiekw, na tak skal, pojawio si
realne zagro-enie ze strony <otg *haosu, ktre zreszt o$jawiy sw si na pocztku
VVIIII wieku, kiedy to miaa miejsce pot-na Inwazja *haosu 2o$ec nieskuteczno1ci
perswazji wczesny 2ielki 4eogonista ,ie$old II podj wreszcie decyzj zdawienia
kultw przy u-yciu siy 2spdziaa przy tym 1ci1le z Imperatorem 5agnusem
<o$o-nym I tak kon#iskata d$r oskar-onego, posugiwanie si torturami, a wreszcie kara
1mierci stay si stopniowo coraz $ardziej rozpowszechnionymi narzdziami w walce z
herezj i czarnoksistwem =e#ormy 5agnusa <o$o-nego zo$owizay owcw czarownic
do dziaania zgodnego z prawem imperialnym i wczyy pod zwierzchnictwo Kultu
,igmara
<ocztkowo o$owizek zwalczania heretykw i czarnoksi-nikw spoczywa na
Lektorach poszczeglnych prowincji, wkrtce jednak okazao si, -e Inkwizycja Lektorska
nie jest wystarczajco skuteczna 2 tej sytuacji 2ielki 4eogonista zdecydowa si odda+
spraw wyszukiwania i sdzenia heretykw w rce specjalnie delegowanych w tym celu
sdziw 0a ojca Inkwizycji ,igmara uwa-a si Worriego VII, ktry od 6,NNEC zacz
ustanawia+ Inkwizytorw zajmujcych si wycznie zwalczaniem czarnoksistwa i
kultw 5rocznych 9ogw Najcz1ciej $yli to kapani z 0akonu .czyszczajcego
<omienia, co z czasem doprowadzio wrcz do uto-samienia Inkwizycji ,igmara z tym
zakonem 2 pierwszej poowie VVIIII stulecia kompetencje Inkwizytorw oraz stosowane
procedury przy$ray ostateczny ksztat Nale-y podkre1li+, -e w owym czasie nie istniaa
scentralizowana oglno1witynna inkwizycja, a jedynie oso$ne try$unay, powoywane do
dziaania w zale-no1ci od potrze$ 4ry$unay inkwizycyjne dziaay aktywnie do 6,NIIN,
kiedy to zostay zreorganizowane przez 2ielkiego 4eogonist, ktry powoa do -ycia
(wite .#icjum ,igmara
2szyscy Inkwizytorzy, wy$ierani spo1rd <rez$iterw ,igmara, zostaj mianowani
przez 2ielkiego 4eogonist 2 przypadku Inkwizytorw penicych swe o$owizki w
granicach jednej prowincji, 2ielki 4eogonista mo-e mianowa+ Inkwizytorw za
po1rednictwem Lektora 2 hierarchii (wityni ,igmara, ponad Inkwizytorami znajduje si
dwch Lordw Inkwizytorw, ktrzy mog $y+ mianowani za po1rednictwem
6rcylektorw Lord Inkwizytor 4heneus II, sprawujcy wadz nad prowincjami
pnocnymi rezyduje w 4ala$heim, natomiast Lord Inkwizytor ,kal# I, wadajcy
prowincjami poudniowymi prze$ywa w Nuln 2ielki Inkwizytor 4heneus I, przed
ktrym odpowiadaj pozostali Inkwizytorzy, mianowany jest oso$i1cie przez 2ielkiego
4eogonist
.#icjaln siedzi$ 2ielkiego Inkwizytora, ktrym o$ecnie jest 'nimnyr II, jest
wzniesiona w 6ltdor#ie Katedra ,igmara, natomiast prawdziwym sercem 0akonu
.czyszczajcego <omienia, jest poo-ona w1rd rozcigajcych si na zachd od
'run$urga wzgrz, twierdza 'lau$enniedrich 2 murach twierdzy znajduje si ogromna
$i$lioteka, w ktrej gromadzone s wszelkie zdo$yte przez Inkwizycj heretyckie ksigi,
woluminy, zwoje i pergaminy 0a1 wie-e wznoszce si ponad murami, wykorzystywane
s jako wizienie, w ktrym przetrzymywani i przesuchiwani s wrogowie Imperium
!ziaania Inkwizycji opieraj si na podejrzeniu, poniewa-, zgodnie z kierunkiem
rozwoju prawa karnego, stosowana jest przez ni zasada procesowa domniemania winy
oskar-onego 4o oskar-ony musi wykaza+ sw niewinno1+ w procesie, w ktrym wszystko
utrudnia mu to zadanie ,pos$ prowadzenia przesucha%, u-ywanie tortur dla
wymuszenia zezna%, pena izolacja, w jakiej prze$ywa on w wizieniu, czas trwania,
niekiedy $ardzo dugi, procesu, ryzyko, i- upr wykazywany przez niego podczas o$rony
mo-e zosta+ uznany za $rak skruchy i jako taki ukarany7 to wszystko czyni o$ron $ardzo
trudn, je1li wrcz niemo-liw i powoduje, -e $ardzo trudno uzyska+ w procesie
inkwizycyjnym wyrok uniewinniajcy :est tak zwaszcza w wypadku skromnych,
prostych Ludzi, ktrzy wcignici zostali w try$y inkwizycyjnej machiny procesowej
,kuteczno1+ strategii opierajcej si na podejrzeniu, ktrej normalnymi narzdziami
$yy anonimowe donosy lu$ samooskar-enie, polegaa nie tylko na skrajnej atwo1ci, z jak
mo-na $yo rozpocz+ proces, ale tak-e i przede wszystkim na tym, -e ka-dy mg zosta+
wcignity w sie+ podejrze%
;aden Inkwizytor nie u-yje magii do wypenienia swojej misji )czeni teologowie s
zgodni, -e wszelka magia stanowi nieczysty oddech demonw i u-ycie jej w z$o-nym celu
przypominao$y gaszenie poncego domu za pomoc oliwy 2ielu owcw czarownic jest
przekonanych, -e wszyscy czarodzieje, nawet Imperialni 5agistrowie, naznaczeni s
pitnem *haosu
(wite .#icjum ,igmara dzieli si na pi+ wewntrznie zr-nicowanych zakonw
<ierwszy z nich .rdo 6dministratum zajmuje si sprawami administracyjnymi organizacji,
trzy kolejne3 .rdo /eretica, .rdo !aemos i .rdo Necros zajmuj si tropieniem, in#iltracj
oraz niszczeniem sekt i kultw dziaajcych na szkod Imperium .statni zakon, .rdo
*ustodio to wa1ciwie regularna armia, lojalna (witemu .#icjum, u-ywana wszdzie tam,
gdzie wymaga tego do$ro Lenna ,igmara
0akon zajmuje si sprawami administracyjnymi (witego .#icjum w tym3
propagand, skar$cem i podatkami, procesami, a tak-e wyszukiwaniem i zatrudnianiem
duchownych oraz 1wieckich pracownikw 2 przypadku 1mierci ktrego1 z
Inkwizytorw, to wa1nie do .rdo 6dministratum nale-y przygotowanie kandydatury
ewentualnego nastpcy !uchowni nale-cy do zakonu, to gwnie $iurokraci i
ekonomowie, doskonale znajcy prawo i reguy handlu, $ezwzgldnie wykorzystywane
dla do$ra Imperium 2ielu wy-szych hierarchw zakonu piastuje #unkcje oso$istych
doradcw zarwno 2ielkiego 4eogonisty, jak i 2ielkiego Inkwizytora
*ho+ duchowni zakonu nie $ior $ezpo1redniego udziau w dziaaniach
prowadzonych przez (wite .#icjum, nikt nie poddaje w wtpliwo1+ #aktu, -e $ez .rdo
6dministratum, dziaania Inkwizytorw nie przyniosy$y tylu sukcesw, a sama
organizacja nie zdo$ya wadzy, jak o$ecnie posiada
'wna siedzi$a zakonu mie1ci si w podziemiach Katedry ,igmara w 6ltdor#ie
<omniejsze #ilie, ktre znajduj si tak-e w 4ala$heim i Nuln, zajmuj si $ie-cymi,
lokalnymi sprawami
.rdo /eretica jest najwikszym z wa1ciwych zakonw (witego .#icjum !o
zakonu nale-y wikszo1+ dziaajcych Inkwizytorw, a tak-e ci owcy czarownic, ktrzy
nie nale- do .rdo *ustodio 0akon zajmuje si tropieniem i zwalczaniem mutantw, grup
0wierzoludzi, czarnoksi-nikw i heretykw oddajcych cze1+ zakazanym $stwom, a
tak-e wszelkimi innymi organizacjami i jednostkami, ktrych dziaanie zagra-a
$ezpiecze%stwu Imperium 4o wa1nie Inkwizytorzy .rdo /eretica jako pierwsi pojawiaj
si wszdzie tam, gdzie istnieje zagro-enie dla Lenna ,igmara 2 zale-no1ci od zaistniaego
nie$ezpiecze%stwa Inkwizytorzy oso$i1cie zajmuj si oskar-onymi o herezj lu$ wzywaj
Inkwizytorw nale-cych do .rdo !aemos lu$ .rdo Necros !o zakonu przydzieleni
zostaj wszyscy nowo mianowani Inkwizytorzy i owcy czarownic, ktrzy pod czujnym
okiem starszych zakonnikw pog$iaj sw wiedz oraz doskonal techniki 1ledcze i
znajomo1+ tortur
Inkwizytorzy nale-cy do .rdo !aemos, zajmuj si zwalczaniem demonologii i tych
Kultw 5rocznych 9ogw, ktre praktykuj przywoywanie demonw oraz
eksperymentuj z )piorytem, straszliwym Kamieniem <rzemian 2ikszo1+
Inkwizytorw .rdo !aemos to do1wiadczeni, znani z $ezwzgldno1ci i #anatyzmu,
ponurzy sdziowie, ktrych wiara zostaa zahartowana w ogniu poncych stosw :ednak
o$cowanie z demonicznymi siami na ka-dym 1miertelniku odciska swe pitno, dlatego
wielu Inkwizytorw .rdo !aemos cierpi na r-ne dolegliwo1ci psychiczne 21rd
mieszka%cw Imperium kr-y wiele opowie1ci o szalonych Inkwizytorach, ktrzy
pogr-eni w o$dzie skazywali na 1mier+ w pomieniach cae wsie i osady, podejrzewajc
mieszka%cw o oddawanie czci 5rocznym 9stwom
!o zada% .rdo Necros nale-y zwalczanie wszelkich herezji zwizanych z
Nekromancj i sanguimancj, w tym walka z Nekromantami i o-ywie%cami, a tak-e
1ciganie i sdzenie Ludzi trudnicych si porywaniem zwok i ra$owaniem gro$w
Inkwizytorzy .rdo Necros wywodz si spo1rd do1wiadczonych zakonnikw nale-cych
do .rdo /eretica 0akon posiada ogromn $i$liotek, w ktrej znajduj si nieprzeliczone
woluminy, zawierajce pot-ne zaklcia i rytuay wykorzystywane przez Nekromantw
2 historii .rdo Necros znane s przypadki, kiedy to Inkwizytorzy ulegali pokusie
nie1miertelno1ci i pogr-ali si w szale%stwie Nekromancji !latego o$ecnie, jedynie
do1wiadczeni, pokorni i $ogo$ojni Inkwizytorzy, ktrym udao si pokona+ wiele pr$ i
dowie1+ swej wierno1ci przyjmowani s do .rdo Necros
.rdo *ustodio jest ostatnim i zarazem najliczniejszym zakonem skadajcym si na
struktur (witego .#icjum ,igmara 0akon jest wa1ciwie regularn armi, w szeregach,
ktrej znajduje si wielu doskonale wyszkolonych -onierzy, templariuszy, owcw
czarownic, $om$ardierw, saperw, ucznikw oraz strzelcw nale-cych do piechoty
ognistej Kontyngenty zakonu stacjonuj we wszystkich prowincjach Imperium, stanowic
oso$ist stra- i armi Inkwizytorw 9racia nale-cy do .rdo *ustodio stanowi militarn
si 0akonu .czyszczajcego <omienia, wykorzystywan do zwalczania du-ych, do$rze
zorganizowanych $and 0wierzoludzi, 'o$linoidw i oddziaw o-ywie%cw Liczna,
doskonale wyszkolona i uz$rojona armia, ktrej -onierze znani s z #anatyzmu i 1lepego
oddania hierarchom (wityni ,igmara $udzi usprawiedliwiony lk w sercach wielu
arystokratw 2 cigu ostatniego stulecia, magnaci wielokrotnie wyra-ali swe opinie,
pytajc, czy (wite .#icjum naprawd potrze$uje wasnej armiiR *zy Inkwizytorzy nie
mogli$y korzysta+ z wojsk "lektorw lu$ nawet oddziaw 6rmii ImperialnejR :edyn
odpowiedzi, jak wystosowali hierarchowie zakonu, $yo sowne zapewnienie, -e .rdo
*ustodio nigdy nie zostanie u-yte w celach politycznych 4aka odpowied8 wcale nie
uspokoia arystokratw, ktrzy doskonale pamitali przypadki, gdy wrogowie (wityni
,igmara oskar-ani $yli o herezj, ich majtki si zajmowane przez (wite .#icjum, a
-onierze najmowani lu$ za$ijani przez zakonnikw nale-cych do .rdo *ustodio
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

53 S t r o n a
- -r ra aw wd da a o o / /m mp pe er ri iu um m j je es st t i in nn na a n ni i. . m my y " "i is sz z. . * *i ie e j je es st t w wc ca a" "e e t ta ak k
p po ot t' '. .n ne e, , n na a j ja ak ki ie e w wy yg g" " d da a. . C Co o z z t te eg go o, , . .e e / /m mp pe er ra at to or r m ma a
n na aj jw wy y. .s sz z w w& &a ad dz z' ', , a a w wo oj js sk ko o g go o p po op pi ie er ra aA A T To o w ws sz zy ys st tk ko o t ty y" "k ko o
z z& &u ud dz ze en ni ia a. . - -a a# #s st tw wu u p po ot tr rz ze eb ba a s si i" "n ne eg go o p pr rz zy yw w! !d dc cy y i i w we ew wn n' 't tr rz zn ne ej j
j je ed dn no o c ci i. . T Tr rz ze eb ba a w wy yp p" "e en ni i1 1 h he er re ez zj j' ', , s st t& &u um mi i1 1 b bu un nt ty y i i w wp pr ro ow wa ad dz zi i1 1
n no ow wy y p po or rz z d de ek k. . 0 0o o t te eg go o z za a p po ot tr rz ze eb ba a j je ed dn ne ej j r re e" "i ig gi ii i. . T Ta ak ka a
n na as sz za a r ro o" "a a. . @ @o o" "a a S Si ig gm ma ar ry yt t! !w w. .
< <e es st te e m my y z za ak ko on ne em m z za a& &o o. .o on ny ym m p pr rz ze ez z p po ot to om mk k! !w w S Si ig gm ma ar ra a. . T To o
% %n n z zj je ed dn no oc cz zy y& & / /m mp pe er ri iu um m i i z za ap pe ew wn ni i& & m mu u b be ez zp pi ie ec cz ze e# #s st tw wo o n na a
w wi ie e" "e e w wi ie ek k! !w w. . * *a as sz z r ro o" " b by y& &o o n na aj jp pi ie er rw w z zb bu ud do ow wa an ni ie e s si i" "n ne eg go o
p pa a# #s st tw wa a, , a a t te er ra az z k kr rz ze ew wi ie en ni ie e w wi ia ar ry y w w r r! !d d " "u ud du u. .
* *a a p po oc cz z t tk ku u b by y" "i i m my y w wa a" "c cz z c cy ym mi i m mn ni ic ch ha am mi i. .
6 6a a d da aw wn ny yc ch h d dn ni i s st ta a" "i i m my y u u b bo ok ku u S Si ig gm ma ar ra a i i p po om ma ag ga a" "i i m my y m mu u
w w w wa a" "c ce e z z s si i& &a am mi i C Ch ha ao os su u. . 0 0z zi is si ia aj j , ,o or rm ma ac cj je e w wa a" "c cz z c cy yc ch h
m mn ni ic ch h! !w w s s r rz za ad dk ko o s sp po ot ty yk ka an ne e, , c ch ho oc ci ia a. . m ma am m w wr ra a. .e en ni ie e, , . .e e z za ac cz z' '& &y y
s si i' ' o od dr ra ad dz za a1 1. .
W Wa a" "c cz z c cy y m mn ni is si i s s w wy yb bi ie er ra an ni i s sp po o r r! !d d w wi ie e" "u u i i p po od dd da aw wa an ni i
d d& &u ug go o" "e et tn ni im m 1 1w wi ic cz ze en ni io om m. .
- -o od dc cz za as s b bi it te ew w w wy yk ka az zu uj j s si i' ' o og gr ro om mn n o od dw wa ag g i i p po om ma ag ga aj j
w wo oj js sk ko om m p po ok ko on na a1 1 s st tr ra ac ch h. . - -o ot tr rz ze eb ba a n na am m i ic ch h. . * *i ie es st te et ty y, , n ni ie e
k ka a. .d dy y z z b br ra ac ci i z za ak ko on nn ny yc ch h m mo o. .e e w wa a" "c cz zy y1 1. . : :o o. .e e t to o i i d do ob br rz ze e, ,
p po on ni ie ew wa a. . d dz zi i p po ot tr rz ze eb bn ne e s s n na am m b ba ar rd dz zi ie ej j m m d dr re e s s& &o ow wa a n ni i. .
b bo oj jo ow we e m m& &o ot ty y. . 6 6w wy yk k" "i i m mn ni is si i n na au uc cz za aj j " "u ud d i i t to o j je es st t p pr ra aw wd dz zi iw we e
z za ad da an ni ie e S Si ig gm ma ar ry yt t! !w w. . * *i ie es si ie em my y w wi ia ar r' ' d do o n na aj jd da a" "s sz zy yc ch h
z za ak k t tk k! !w w / /m mp pe er ri iu um m, , a a w wr ra az z z z n ni i n na au uc cz za am my y j ja ak k . .y y1 1 g go od dn ni ie e. .
6 6w wy yk k& &y y b br ra at t z za ak ko on nn ny y m mo o. .e e z zd dz zi ia a& &a a1 1 w wi i' 'c ce ej j n ni i. . p pu u& &k k w wo oj js sk ka a, , j je e " "i i
u um mi ie ej j' 't tn ni ie e w wy yk ko or rz zy ys st ta a s sw wo oj j w wi ie ed dz z' '. .
* *a as sz ze e k k" "a as sz zt to or ry y t to o s sc ch hr ro on ni ie en ni ie e d d" "a a s st ta ar ry yc ch h i i c ch ho or ry yc ch h. . 0 0a aj je em my y
b bi ie ed dn ny ym m j je ed dz ze en ni ie e, , a a d dz zi ie ec ci i u uc cz zy ym my y w w s sz zk ko o& &a ac ch h. . / /m mp pe er ri iu um m o op pi ie er ra a
s si i' ' n na a n na as s, , a a" "e e i in nn ni i t te eg go o n ni ie e d do oc ce en ni ia aj j . . : :u us si is sz z s si i' ' p po og go od dz zi i1 1 z z
t ty ym m , ,a ak kt te em m. . * *i ig gd dy y n ni ie e p po od dz zi i' 'k ko ow wa an no o n na am m z za a n na as sz z
d dz zi ia a& &a a" "n no o 1 1. . * *i ie e o oc cz ze ek ku uj j o od d u ur rz z' 'd dn ni ik k! !w w " "i is st t! !w w g gr ra at tu u" "a ac cy yj jn ny yc ch h
" "u ub b k ko om mp p" "e em me en nt t! !w w. . - -o o p pr ro os st tu u d dz zi ia a& &a aj j i i s sz ze er rz z w wi ia ar r' '. . 0 0u us sz ze e
i in nn ny yc ch h p po o w wi i' 'c ca aj j w w m mo od d" "i it tw wi ie e % %j jc cu u. . : :u us si is sz z w wi ie ed dz zi ie e1 1 j je es sz zc cz ze e
j je ed dn no o. . : :a am my y s sw wo oj je eg go o z zw wi ie er rz zc ch hn ni ik ka a. . T To o W Wi ie e" "k ki i T Te eo og go on ni is st ta a. .
@ @e ez zy yd du uj je e w w 7 7" "t td do or r, ,i ie e i i c ci i g g" "e e u u. .e er ra a s si i' ' z z / /m mp pe er ra at to or re em m o or ra az z
w wy yz zn na aw wc ca am mi i C C" "r ry yk ka a. . < <e es st te e m my y m mu u w wi ie er rn ni i, , c ch ho oc ci ia a. . n ni ie e z za aw ws sz ze e
c cz zy yn ni i d do ob br rz ze e. . T Ta ak ka a n na as sz za a r ro o" "a a
W Wa ar rh he ei im m

5 54 4 S S t t r r o o n n a a
8 8o ow wc cy y c cz za ar ro ow wn ni ic c9 9

m%erium jest ogromn, %o'o$on w centrum Starego wiata
krain, w wi(ks&oci %okryt %rastarymi, mroc&nymi %us&c&ami*
@gromne, w wi(ks&oci niestr&e$one granice <enna Sigmara nie
stanowi %r&es&ko#y #!a )or# 1ob!inoi#w, ban# :wier&o!u#&i
ora& innyc), %otwornyc) istot o##ajcyc) c&e" >roc&nym
Estwom, tak$e wy%(#&eni & miast mutanci i %raktykujcy >roc&n >agi(
c&arnoksi($nicy, ktrym #eformacje i #o!eg!iwoci nie %o&wa!aj na funkcjonowanie
w !u#&kim s%o'ec&e,stwie, &naj#uj sc)ronienie w mroku %ot($nyc) !asw*
<enno Sigmara c)y!i si( ku u%a#kowi, nis&c&one o# ro#ka, %r&egrywa wa!k(
& wewn(tr&nym wrogiem* 1#y w %o#&iemiac) najwi(ks&yc) miast, w samym sercu
4m%erium istniej )eretyckie sekty, ktryc) ako!ici aktywnie #$ #o &nis&c&enia
%anujcego %or&#ku i %ogr$enia <enna Sigmara w o%arac) anarc)ii i /)aosu* 8 w
g'(bi %rastaryc) %us&c& groma#& si( %raw#&iwe armie +ieumar'yc), 1ob!inoi#w i
wy&nawcw /)aosu, c&ekajcyc) by %r&yst%i" #o ostatec&nego, #ecy#ujcego ataku
na 4m%erium, ktry ma nast%i", g#y ro&%oc&nie si( Eur&a /)aosu, koniec wy#aje si(
nieunikniony*
wia#omi &agro$enia )ierarc)owie wityni Sigmara %owo'a!i #o istnienia
4nkwi&ycj( H wi(te @ficjum Sigmara, organi&acj( &nan tak$e jako :akon
@c&ys&c&ajcego 0'omienia*
4nkwi&ycja %owsta'a i #&ia'a na terenie 4m%erium, 4nkwi&ytorami &ostaj
0re&biter&y Sigmara, osobicie wybierani i mianowani %r&e& 5ie!kiego Aeogonist(*
8rcyka%'an 7u!tu Sigmara %owier&a im &a#anie o#naj#ywania i s#&enia winnyc)
)ere&ji, u%rawiania c&arnoksi(stwa ora& o##awania c&ci &aka&anym bstwom*
5 s&eregac) :akonu @c&ys&c&ajcego 0'omienia &na!e9!i swe miejsce tak$e
nies'awni, &nani & be&w&g!(#noci i okrucie,stwa 'owcy c&arownic, ktr&y
&obowi&ani s #o &'o$enia !ubw wiernoci 7u!towi Sigmara i %r&estr&egania jego
%r&yka&a,* 1'wnym &a#aniem 'owcw c&arownic jest &wa!c&anie
c&arnoksi($nikw, mutantw i :wier&o!u#&i, c)o" nier&a#ko ro&wi&uj na miejscu
s%rawy %o#!eg'e 4nkwi&ytorom* Powcy c&arownic s'u$ tak$e jako &wia#owcy
wi(tego @ficjum, %r&emier&aj %rowincje 4m%erium, wy%atrujc ws&e!kic) o&nak
)ere&ji i #&ia'ania wrogic) ku!tw* 5ie!u & nic), na#u$ywa w'a#&y, be&w&g!(#nie
wymier&ajc kary &a %raw#&iwe !ub nie, %r&ewiny* Eywaj 'owcy, ktr&y be&
&astanowienia s%a! ca' wie wra& & jej mies&ka,cami je!i ma to &agwarantowa", $e
w %'omieniac) &ginie c)ocia$ je#en ukryty ku!tysta* Starsi 'owcy, obarc&eni
stras&!iwym #owia#c&eniem sk'aniaj si( ku jes&c&e bar#&iej ra#yka!nym %og!#om,
g'os&onym %r&e& %ierws&ego 5ie!kiego 4nkwi&ytora A)omasa 4* Awier#&i' on, $e
ws&yscy s winni, a %o&ostaje je#ynie usta!enie w jakim sto%niu*
Powcy c&arownic to <u#&ie #owia#c&eni w wa!kac)* S s%rawni fi&yc&nie i
&aws&e #obr&e u&brojeni* =bieraj si( w %'as&c&e & ka%turami i c&(sto ukrywaj swoj
to$samo"* +iektr&y nos& na s&yi 'a,cuc) & o'owiu* >a on %r&y%omina" im o
%o!eg'yc) towar&ys&ac) ora& c)roni" %r&e# wrog magi c&arnoksi($nikw*
+iektrym 'owcom c&arownic towar&ys&y swoisty ors&ak, %r&era$ajcy bic&ownicy i
re!igijny fanatycy, ktr&y wy&by!i si( ws&e!kic) #br #oc&esnyc), a c&(sto rwnie$
&#rowyc) &mys'w*
<(k %r&e# magi i /)aosem w%isany jest w c)arakter s%o'ec&e,stwa
4m%erium* : tego %owo#u 'owcy c&arownic o# !at cies& si( o!br&ymim s&acunkiem,
be& ktrego &res&t nie mog!iby s%rawnie funkcjonowa"*
Powcy c&arownic, na!e$cy #o innyc) 7u!tw %owo!i wy%ierani s %o&a
granice <enna Sigmara* Ie#nak, wie!u & nic) na#a! #&ia'a aktywnie, s&c&eg!nie w tyc)
%rowincjac), w ktryc) #ominuje wiara w =!ryka, a w'a#&a nie jest %r&yc)y!na
4m%eratorowi* 5'anie tam, #oc)o#&i #o wani %omi(#&y c&'onkami :akonu
@c&ys&c&ajcego 0'omienia a 'owcami c&arownic innyc) wity,, je#nak konf!ikty te,
r&a#ko %r&era#&aj si( w otwart wa!k(*
0o&a 4m%erium, g#&ie nie si(ga jurys#ykcja wi(tego @ficjum, 'owcy
c&arownic na!e$cy #o innyc) 7u!tw #&ia'aj be& wi(ks&yc) %r&es&k#*

* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
6 6a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
5 %r&y%a#ku Bowcw czarownic maj &astosowanie %oni$s&e &asa#y s%ecja!ne.

% %r rd do o 7 7d dm mi in ni is st tr ra at tu um m9 9
5s&e!ki ekwi%unek %osia#any %r&e& Bowcw czarownic musi %r&ej" %r&e&
biurokratyc&n mac)in( "rdo Administratum* S%ecja!ne regu'y jakim %o#!ega
%roce#ura &ao%atr&enia kom%anii Bowcw czarownic o&nac&a #o#atkowe kos&ty
&wi&ane & %o&yskaniem naj%os%o!its&yc) nawet %r&e#miotw* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr Bowcy czarownic &a ka$#y &aku%iony w trakcie sekwencji po
potyczce %r&e#miot mus& &a%'aci" #o#atkowym &'otem* 4 tak, warto" %r&e#miotu
ktrego cena nie %r&ekrac&a 20 )K w&rasta o ko!ejne K6 )KY ekwi%unek ktrego
warto" %o#stawowa oscy!uje w granicac) o# 21 )K #o 50 )K &ostaje &wi(ks&ona o
ko!ejne 2K6 )K, &a &a %r&e#mioty, ktryc) cena %o#stawowa %r&ekrac&a 51 )K
mus& #o%'aci" ko!ejne 3K6 )K* : #rugiej je#nak strony, w'a#&a i w%'ywy jakimi
#ys%onuje "rdo Administratum s%rawia, $e Bowcy czarownic otr&ymuj %remi( 21 #o
r&utu na DOST,PNO&', w trakcie sekwencji po potyczce* 0ona#to, naka& &ac)owania
uwi(conyc) %r&e& "rdo Administratum &asa# i %ostw ora& wymg sk'a#ania ofiar
wymaga o# #ru$yny s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
kom%ania Bowcw czarownic traktowana jest tak jakby !ic&ba mo#e!i w dru%ynie by'a o
je#en %o&iom wi(ks&a, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna Bowcw czarownic musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 12 mo#e!i*
1rac& ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o swojej
#ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
INKWIZYTOR! 7om%ani Bowcw 3zarownic musi #owo#&i" 8nkwizytor* 8nkwizytor
mo$e by" ty!ko je#en!
PREZ%ITER SI4MARA! 8nkwizytor mo$e !ic&y" na ra#( i %omoc #rezbitera -igmara*
OW-A -ZAROWNI-! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" tr&ec) Bowcw czarownic*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
ZE+OTA! 8nkwizytor mo$e wcie!i" #o #ru$yny Bowcw czarownic #owo!n i!o" zelotw
2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i #ru$yny
Bowcw czarownic #o 12 %ostaci3*
F+A4E+ANT! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie %i(ciu @lagelantw*
PIES %O.OWY! 8nkwizytor mo$e #owo#&i" maksyma!nie %i(cioma psami bojowymi*
: :a ac ch hi in ny y9 9
POKUTNIK! 8nkwizytor mo$e wy%osa$y" kom%ani( Bowcw czarownic w je#en #okutnik*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
wi(te @ficjum to tajemnic&a, nieufna organi&acja ktra ws&(#&ie wok' wi#&i
wrogw 4m%erium i bar#&o starannie #obiera ws%'%racownikw* Bowcy czarownic
mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. kartogra', kupiec, owca nagrd, medyk,
pogromca trolli, rycerz najemny, skryba, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
INKWIZYTOR ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
OW-A -ZAROWNI- ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
8 8o ow wc c! !w w c cz za ar ro ow wn ni ic c
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
INKWIZYTOR ^ ^ ^ ^ ^ ^
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
OW-A -ZAROWNI- ^ ^ ^ ^
I
,badaj swe my'i;
Prawdziwie m%drzy zawsze czuj% strach. &ako# 'epiej ba si ni# by
szcz'iwym, gdy# szczcie jest uud% sabych.
Prawdziwe zadowo'enie pochodzi jedynie z wypenionego obowi%zku. ,a
gupcami s% ci, kt!rzy niczego si nie obawiaj%, twierdz%c, #e pozna'i wszystko.
*%dry czowiek uczy si ze mierci innych.

,badaj swe my'i;
$zy# otwarty umys nie jest jak 3orteca, kt!rej wrota s% otwarte i niestrze#one4
takiemu umysowi brakuje skupienia. ?mys nie maj%cy ce'u bdzie b%dzi w
ciemnoci, a herezja rodzi si z bezczynnoci.
,a may umys to czysty umys, taki umys atwo wypeni wiar%. Pamitaj
czowiek o w%skich horyzontach widzi 'epiej. Podejrz'iwy umys to zdrowy
umys; "ogosawiony jest umys zbyt may, by mie w%tp'iwoci.

,badaj swe my'i;
8esperacja, 'ito, poba#'iwo, przebaczenie, to'erancja, w%tp'iwo i
wsp!czucie s% oznak% saboci.
&y'ko si'na wo'a i determinacja s% gwarancj% zwycistwa;

*y' rodzi .erezj, .erezja rodzi +ar;
9gnorancja jest cnot%. 0ytrwaj w swej 9gnorancji.

Niewinno niczego nie dowodzi.
Nie ma 'udzi niewinnych. 9stnieje ty'ko r!#ny stopie5 winy.
?korz si i #auj za grzechy - 'epiej by ka'ek% ni# mie nieczyste my'i;

*ieszka5cy 9mperium zbyt dugo #y'i w zowrogim cieniu mierci. Na P!nocy
raz po raz gromadz% si #%dne krwi hordy, kt!re 'ada chwi' mog% ruszy
niszczycie'sk% 3a'%. +to nas przed nimi ochroni< $zy mamy 'iczy na
mieszka5c!w +is'e@a< ,a ka#dym razem, kiedy siy $haosu dokonyway
inwazji i byy odpierane, ubywao nam si i z coraz wikszym trudem
odpiera'imy ko'ejne ataki. -e#e'i chcemy obroni ziemie Sigmara, mo#emy 'iczy
ty'ko na siebie. 0ystarczy, #e zawahamy si cho raz i zawiedziemy, a nasz 'os
zostanie przypiecztowany. Nie b!jcie si jednak, c!ry i synowie Sigmara,
bowiem znaki s% doskona'e widoczne. 0ystarczy si szeroko rozejrze i spojrze
szeroko otwartymi oczyma, a zobaczymy ostrze#enie, kt!re zostao nam
przekazane, i zdoamy przygotowa si do obrony przed ko'ejn% napaci%.
- Luthor Huss, Prorok Sigmara
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

55 S t r o n a
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater kom%anii Bowcw czarownic, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby" je#n &
umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
C Ch ha ar ra ak kt te er rn ni ik k9 9
Bowcy czarownic s'yn &e swej wyjtkowej o#wagi i fanaty&mu & jakim &wa!c&aj /)aos*
*ohater mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C= i 16@:;* 5ynik #rugiego r&utu jest
ostatec&ny* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
0 0o ow wo od dz ze en ni ie e ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7or&ystajcy & tej umiej(tnoci 8nkwizytor cies&y si( %os'uc)em u %o#w'a#nyc)*
=miej(tno" %o&wa!a ws&ystkim %ostaciom 2bohaterom !ub stronnikom3, ktr&y &naj#uj
si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 6# o# bohatera, %r&er&uci" nieu#any test -E-H
PRZYW/D-ZY-H, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y L@5VL/8 jest "szoomiony!,
&osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!/

) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
) )r rz ze ep pk ki i9 9
*ohater, ktry %osia#a t( &#o!no", w c&asie wie!u w(#rwek i %otyc&ek nabra'
niesamowitej kr&e%y* >o$e nosi" 08+/D6:D ignorujc ujemne mo#yfikatory #o I i
SZ* 0ona#to, bohater wyekwi%owany w 085TU 2&obac& ROZDZIA 3!
EKWIPUNEK3 mo$e biega&*
- -r ra aw wd dz zi iw wa a W Wi ia ar ra a9 9
5iara bohatera c)roni go %r&e# &ro#&on & /)aosu %!ugaw magi* >o#e! %o#!ega
&asa#&ie s%ecja!nej @L0@6+@Z +8 >814T 223*
- -s si ia ar rc cz zy yk k9 9
*ohater o%iekuje si( %sami ora& %otrafi nauc&y" &wier&(ta r$nyc) s&tuc&ek i s'uc)ania
%rostyc) %o!ece,* 0ies bojowy ktry w momencie ro&%oc&(cia 'azy ruchu &naj#uje si(
w o#!eg'oci #o 6# o# #siarczyka #o %oc&tku nast(%nej tury kom%anii Bowcw
czarownic %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej F=648 ora& +4D+854Z* 0ona#to &wier&( mo$e
u$y" jako %o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE bohatera*
+a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y #siarczyk jest
"szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

S S& &u us sz zn ny y g gn ni ie ew w9 9
0'omienne ka&ania 0re&biterw Sigmara ro&bu#&i'y w bohaterze %raw#&iw %asj( i
gor&k nienawi" #o wroga* *ohater %a'a +4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s9 9
L&i(ki uc&estnictwu w wie!u wa!kac) & nie&!ic&onymi ku!tystami i mutantami
toc&cymi 4m%erium nic&ym rak, Bowcy 3zarownic osign(!i #oskona'o" w s&tuce
&abijania %!ugawyc) s'ug /)aosu i c&yni to na# %o#&iw s&ybko i g'a#ko* 5s&ystkie
ATAKI wykonane %r&e& bohatera w 'azie walki wrcz %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej
:8EVI/:; /4@S*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
Powcy c&arownic to c)ary&matyc&ni, cec)ujcy si( fanaty&mem obywate!e 4m%erium*
Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on #ru$yny ora& stanowi o
&amo$noci i %resti$u kom%anii* Lru$yna Bowcw czarownic mo$e %osia#a" #o s&eciu
bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y je#nak
&auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e awansu, je#ynie je#en &e
stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3* >o#e!e
bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie s&ers&ym
wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa" si( innymi,
r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
/ /n nk kw wi iz zy yt to or r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 80 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Cierarc)owie 7u!tu Sigmara >'oto#&ier$cy #ostr&egaj i ro&umiej %otr&eb(
%osia#ania witynnej instytucji s#ownic&ej* :a#aniem 4nkwi&ycji jest %rowa#&enie
s%raw &wi&anyc) & )ere&j H wy&nawaniem &aka&anyc) ku!tw, u%rawianiem
c&arnoksi(stwa, a tak$e ws&e!kimi innymi s%rawami &agra$ajcymi be&%iec&e,stwu
4m%erium* S(#&iw 7u!tu Sigmara, #ys%onujcyc) moc ferowania wyrokw,
na&ywa si( %ows&ec)nie 4nkwi&ytorami* +ajc&(ciej %r&y#&ie!a si( ic) #o %rowa#&enia
!e#&tw &wi&anyc) & #&ia'a!noci wykrytyc) 7u!tw /)aosu* :a#aniem
4nkwi&ytorw jest ba#anie struktur sekt, %owi&a, & innymi organi&acjami !ub
osobami ora& wy#obywanie &e&na, o# %o#ejr&anyc)*
7a$#a %rowincja <enna Sigmara %osia#a swyc) 4nkwi&ytorw, ktr&y
o#%owia#aj %r&e# je#nym & #wc) <or#w 4nkwi&ytorw* <or#owie %o#!egaj
w'a#&y 5ie!kiego 4nkwi&ytora, ten &a o#%owia#a %r&e# 5ie!kim Aeogonist*
/)o" w'a#&a 4nkwi&ytorw obejmuje wy'c&nie &iemie na!e$ce #o
4m%erium, to jurys#ykcji wi(tego @ficjum %o#!egaj ws&ystkie %r&ebywajce w
granicac) <enna Sigmara istoty, nie&a!e$nie o# rasy, %iastowanego ur&(#u c&y
%osia#anego statusu s%o'ec&nego*
5 o#r$nieniu o# 0re&biterw, 4nkwi&ytor&y Sigmara nos& c&arne )abity &
#'ugimi r(kawami i obs&ernymi ka%turami, %r&ewi&ane w %asie bia'ymi s&nurami, na
ko,cac) ktryc) &awi&uje si( %i(" w(&'w, symbo!i&ujcyc) %i(" &akonw,
sk'a#ajcyc) si( na wi(te @ficjum Sigmara* 0o# )abitami, 4nkwi&ytor&y c&(sto nos&
ko!c&ugi & r(kawami, &a kor%us nier&a#ko c)roni tak$e kirysami, o&#obionymi
symbo!ami 7u!tu i :akonu @c&ys&c&ajcego 0'omienia*
-HARAKTERYSTYKA INKWIZYTORA!
INKWIZYTOR SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 8nkwizytor %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU OW-/W -ZAROWNI-*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! Bowcy czarownic to wietnie wys&ko!eni, o#wa$ni i !oja!ni wityni
Sigmara wojownicy, #owo#&eni %r&e& c)ary&matyc&nyc) i #owia#c&onyc)
8nkwizytorw* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a we#!e ktrej %osta" 2bohater !ub
stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 6# o# swojego
ka%itana, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY
PRZYW/D-ZE swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma
&astosowania w %r&y%a#ku, g#y 4nkwi&ytor jest "szoomiony!, &osta' #owalony na
ziemi! !ub +cieka!*
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! 8nkwizytorzy mog w&nie" mo#'y #o Sigmara,
by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw* Lo%ki 8nkwizytor
&naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta' #owalony na ziemi! !ub
"szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki Rozproszenia*
DU-HOWNY! 8nkwizytor &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA wys&c&eg!nion w
ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
INKWIZYTOR! 8nkwizytor %o#!ega ws&ystkim &asa#om, ktrym %o#!egaj #rezbiterzy
-igmara, & wyjtkiem faktu, $e jego mo#!itwy maj #oziom $ocy rwny 7*
KAPAN1WO.OWNIK! 8nkwizytor mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy do
-igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! 8nkwizytorzy otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii inkwi&ytor
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 7* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego mo#e!u, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub stronnika3
w o#!eg'oci #o 12R o# 8nkwizytora*
SUSZNY 4NIEW! 8nkwizytorzy %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami ro&bu#&i"
%raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* 8nkwizytor %a'a +4D+854/4S #o
ws&ystkic) mo#e!i wroga*
0rog!w naszej wiary jest 'egion, a stwor!w $haosu nieprze'iczona rzesza.
Nierozs%dnym jest zgbianie ich natury, bowiem jest ona jeno zwyrodnieniem
w naszych oczach, a my musimy otacza si tym, co dobre i wite. &ako# nie
bdziemy nadawa'i tym stworom innych imion ni('i pomiot $haosu i nie
bdziemy o nich my'e'i inaczej ni# tak, i# trza cakowicie wyniszczy to
p'ugastwo oczyszczaj%cym ogniem.
- fragment Traktatu o zaleceniach dla obrocw wiary,
autorstwa Arcylektora Aglima
"iedni, proci 'udzie - zbyt boja('iwi 'ub zbyt tpi, by dostrzec zo wewn%trz
siebie. 7amentuj% i narzekaj% na moje/ bezkompromisowe metody, 'ecz czy jest
wr!d was ktoko'wiek kto my'i, i# powieszenie poowy wsi jest zbyt wie'k%
cen% za pewno, #e zepsucie zostao ujawnione i zniszczone tego dnia<
- Ernst Traugott, owca czarownic
W Wa ar rh he ei im m

5 56 6 S S t t r r o o n n a a
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 7a%'aniHwojownicy s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
:brojni ka&no#&ieje, na!e$cy #o :akonu Srebrnego >'ota, w(#ruj %o
4m%erium by s'owem, ogniem i si' swego ramienia umacnia" wiar( wr#
mies&ka,cw 4m%erium ora& nis&c&y" ws&e!kie o&naki /)aosu* 0re&biter&y Sigmara
niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim samym %owa$aniem, c)o" w
%rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten wynika rac&ej &e strac)u %r&e#
&emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara mog w&nie" mo#'y #o
swego boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw*
Lo%ki #rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta'
#owalony na ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki
Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter -igmara mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy
do -igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
8 8o ow wc ca a c cz za ar ro ow wn ni ic c9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 013
KOSZT REKRUTA-.I! 35 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Powcy c&arownic to osoby, ktre &e swyc) w'asnyc) %owo#w %owi(caj $ycie na
o#naj#ywanie i nis&c&enie /)aosu i jego s'ug ws&(#&ie, g#&ie ty!ko mog #otr&e"* 4c)
#efinicja /)aosu jest bar#&o in#ywi#ua!na, c&(sto na ty!e obs&erna, $e mieci si( w
niej ws&ystko i ka$#y, kogo nie !ubi* : tego %owo#u nie s #ar&eni &aufaniem i
niema! ws&yscy si( ic) boj*
5 %r&eciwie,stwie #o tyc), ktr&y &wa!c&aj naja&#y /)aosu na kra,cac)
Starego wiata, 'owcy c&arownic wo! #&ia'a" wewntr& s%o'ec&e,stw !u#&kic),
nis&c&c /)aos &anim &#$y si( on tam &akor&eni"* :e swej natury s samotnikami,
nie ufaj nikomu, nikt te$ nie jest wo!ny o# ic) %o#ejr&e,* 0rawie ka$#e o#c)y!enie
o# ic) #efinicji norma!noci jest w ic) oc&ac) g'(boko %o#ejr&ane* E(# #&ia'a"
%r&eciwko ka$#emu, w ktrym wykryj 2!ub b(# my!e", $e wykry!i3 !a#y mutacji !ub
innyc) sk'onnoci c)aotyc&nyc)* +iektr&y 'owcy c&arownic ro&s&er&aj swe
&ainteresowania na 0'orkw, niestru#&enie wykrywajc w <u#&iac) nawet
najmniejs& #omies&k( orkowej krwi*
5 niektryc) %a,stwac) to!eruje si( 'owcw c&arownic i &ac)(ca #o
#&ia'ania, a tam g#&ie nie H #&ia'aj w sekrecie i s wte#y nawet bar#&iej %o#ejr&!iwi
ni$ &wyk!e* Ie$e!i nie maj innego wyjcia, &abijaj be& &w'oki swoje ofiary, a!e &wyk!e
staraj si( w&nieci" masow )isteri(, &ac)(cajc <u#&i #o #onos&enia na ssia#w,
w'a#cw, a nawet na c&'onkw w'asnyc) ro#&in*
-HARAKTERYSTYKA OW-Y -ZAROWNI-!
OW-A SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y owca czarownic %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU OW-/W -ZAROWNI-*
ZASADY SPE-.A+NE!
SPA+I' WIEDKM,!! Bowcy czarownic o#c&uwaj +4D+854Z #o ws&ystkic) mo#e!i
%o#!egajcyc) &asa#&ie s%ecja!nej LD>@+, <D+; L=/C ora& >81*

5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
8 8o o w wc c ! ! w w c c z z a a r r o o w wn ni i c c

%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7a#&ie!nica ognia 20 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
7us&a 25 zk
0isto!et 10 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk
0isto!et str&a'kowy 20 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7orbac& 5 zk
>ac&uga J zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
@s&c&e% 15 zk
0roca 5 zk
Sie" 10 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
F+A4E+ANT
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eic& 15 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7a#&ie!nica ognia 20 zk
7orbac& 5 zk
>'ot bojowy J zk

%RO5 DYSTANSOWA
H

PAN-ERZ
H

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

57 S t r o n a
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 #ru$ynie Bowcw czarownic mo#e!e stronnikw re%re&entuj %r&e#stawicie!i
fanatyc&nyc) wy&nawcw Sigmara, gor!iwie s'u$cyc) wityni Sigmara,
re%re&entowanej %r&e& mo#e!e bohaterw* 0ona#to, na!e$y &auwa$y" $e sami stronnicy
nie twor& je#no!itej gru%y, !ec& #&ie! si( na #wie %o#gru%y*
0ierws& & nic) re%re&entuj mo#e!e zelotw i 'lagelantw, ktr&y w miar(
%ost(%u kam%anii &#obywaj #owia#c&enie ora& ekwi%unek, %o#nos&c swoje
ws%'c&ynniki i umiej(tnoci* Lrug %o#gru%( stanowi mo#e!e )o#owanyc) w
8!t#orfie psw bojowych* #sy bojowe nie &#obywaj #owia#c&enia*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
6 6e e" "o ot ta a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 20 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
:e!ota straci' ws&ystko, co by'o #!a niego cenne* Ey" mo$e jego ro#&in(
wymor#owa!i :wier&o!u#&ie a!bo ca'a wioska &osta'a s%a!ona %r&e& :ie!onoskryc)*
Ey" mo$e straci' majtek w wyniku intrygi %r&eku%nego ku%ca a!bo m'o#y s&!ac)cic
u%rowa#&i' i &gwa'ci' jego $on(* +ie&a!e$nie o# %owo#u, &e!otw utr&ymuje %r&y
$yciu ty!ko je#no - wiara* :naj#uj ukojenie w %'omiennyc) ka&aniac) %re&biterw
Sigmara* 5(#ruj w %o#artyc) 'ac)manac) %o ca'ym 4m%erium, s&ukajc s'ug &'a
!ub osb ska$onyc) /)aosem* =kojenie o# b!u i o#ku%ienia win mo$e im &a%ewni"
ty!ko %r&e!ewana krew - &arwno ic) w'asna, jak i wrogw 4m%erium* +ie s tak
#obr&e wys&ko!eni jak f!age!anci, a!e ro&%a!a ic) $ar %raw#&iwej wiary, a to na%raw#(
%ot($ny or($*
-HARAKTERYSTYKA ZE+OTY!
ZE+OTA SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 2 2 J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! )elota %osia#a S:A;<DA i >8/:=1T, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU OW-/W
-ZAROWNI-*
ZASADY SPE-.A+NE!
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego zelot na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego zelot na sygnalist dru%yny*
2 2" "a ag ge e" "a an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Stary wiat jest %onurym i niebe&%iec&nym miejscem, w ktrym k!(ski nieuro#&aju,
&ara&y i wojny o%anowuj ca'e krainy, s%owijajc !u#&kie kr!estwa w o%arac) g'o#u,
cier%ienia i mierci* 5ie!u fi!o&ofw i teo!ogw uwa$a, $e tra%ice ro#&aj !u#&ki %!agi
&osta'y &es'ane %r&e& bogw, ktr&y c)c w ten s%osb ukara" ska!anyc) gr&es&n
natur <u#&i* +iektr&y &a m(#rcy g'os&, $e trwajca #wa mi!enia era c&'owieka
#obiega ko,ca, a na#c)o#&ce #ni s ostatnimi w )istorii umierajcego wiata*
F!age!anci, okrutnie oka!ec&ajcy swe cia'a, %owsta!i by o#%okutowa" gr&ec)y
!u#&kociY &bieraj si( w !u9ne gru%y, ktre %o#r$ujc %omi(#&y !u#&kimi osa#ami
#okonuj %ub!ic&nyc) aktw samooka!ec&enia, bic&ujc si( ci($kimi, &ako,c&onymi
ci($arkami bic&ami i 'a,cuc)ami* 5ie!u s%or# %okutnikw, &a#aje sobie rany tak
okrutne, $e meta!owe &ako,c&enia batw o#rywaj si( i wbijaj g'(boko w cia'o*
F!age!anci wier&, $e %okutujc je#ynie w ten s%osb wybawi swoj #us&e o#
wiec&nego %ot(%ienia* 5i(ks&o" <u#&i %o cic)u %o%iera te u%iorne %raktyki, 'u#&c
si( na#&iej, $e &a#ajcy sobie rany bic&ownicy s w stanie wybawi" tak$e ic) #us&e*
0okutnicy &a#aj sobie cier%ienie w r$ny s%osb, wie!u & nic) nacina
na#garstki !ub %r&ebija gwo9#&iami #'onie, inni wie!okrotnie wyr&ynaj na swoic)
cia'ac) s'owa !ub symbo!e, &wiastujce na#ejcie ko,ca wiata, jes&c&e inni wy'u%uj
sobie oc&y* 6a#yka!ne i okrutne %raktyki umartwiania c&yni f!age!antw niema!
niewra$!iwymi na b! i bar#&o tru#nymi #o &abicia*
0ie!gr&ymujcy %r&e& Stary wiat f!age!anci %iewaj tak$e %onure %ieni i
wyg'as&aj gniewne ka&ania, ktre c&(sto %o'c&one s & re!igijnymi rytua'ami, nauki
bic&ownikw %ot(%iaj %yc)( $ywota i w&ywaj #o nawrcenia, w ob!ic&u
na#c)o#&cego ko,ca wiata*
/)o" %raktyki f!age!antw s okrutne i krwawe, to niewie!e oficja!nyc) ku!tw
re!igijnyc) i w'a#cw krain %ot(%ia %okutnikw, w%rost %r&eciwnie, wie!u s%or#
nic) rekrutuje w s&eregi w'asnyc) wojsk tyc) s&a!onyc), ignorujcyc) b! i strac)
wojownikw*
5 4m%erium 7u!t Sigmara nig#y oficja!nie nie %o%ar' %raktyk %okutnikw,
wia#omym je#nak jest %ows&ec)nie, $e to w'anie wy&nawcy Sigmara, stanowi
wi(ks& c&(" %r&emier&ajcyc) Stary wiat f!age!antw*
0omimo faktu, $e niema! ws&yscy bic&ownicy to s&a!e,cy, s je#nak <u#&ie,
ktr&y nie wi#&c innej #rogi, %r&y'c&aj si( #o gru% %okutnikw, by ra&em & nimi
#otr&e" #o na&nac&onego krwi i cier%ieniem ce!u*
-HARAKTERYSTYKA F+A4E+ANTA!
F+A4E+ANT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J 4 4 1 J 1 10
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y 'lagelant %osia#a /D0 E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ & +ISTY EKWIPUNKU OW-/W
-ZAROWNI-*
ZASADY SPE-.A+NE!
FANATYK. FURIA.
- -i ie es s b bo oj jo ow wy y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 15 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
5ytresowane i u#omowione %sy s stosunkowo r&a#kie w Starym wiecie, c)ocia$
sta#a #&ikic) %sw mo$na s%otka" &arwno na obs&arac) !enyc) i wiejskic) jak
rwnie$ w miastac)* 5i(ks&o" #&ikic) %sw wywo#&i si( o# &wier&t my!iwskic),
ktre uciek'y !ub &osta'y o%us&c&one %r&e& swyc) w'acicie!i i %owrci'y #o swojej
%ierwotnej, #&ikiej natury* S %a#!ino$ercami atakujcymi ty!ko os'abione !ub &ranione
istoty* /&(sto %o$eraj res&tki cia' &wier&t, %o&ostawionyc) %r&e& inne #ra%ie$niki*
0sy bojowe s )o#owane %r&e& &akonnikw wityni Sigmara, ktr&y #oceni!i
ic) nie&wyk' &#o!no" tro%ienia mutantw i c&arnoksi($nikw*
-HARAKTERYSTYKA PSA %O.OWE4O!
PIES %O.OWY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
K 4 0 4 J 1 4 1 5
>aksyma!na K 4 0 4 J 1 4 1 5
%RO5JPAN-ERZ! #sy bojowe %osia#aj &#o!no" bro, naturalna* #sy bojowe nig#y nie
mog u$ywa" or($a i %ancer&y*
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIERZ,*
SFORA! 5 wa!ce wr(c& psy bojowe #os'ownie ws%inaj si( je#en na #rugiego,
wie#&ione #&ik c)(ci &aatakowania wroga* 7a$#y pies bojowy stojcy
be&%ore#nio &a innym mo#e!em psa bojowego, ktry wa!c&y wr(c& mo$e
&aatakowa" i &osta" &aatakowany %r&e& &wi&any walk wrcz mo#e! %r&eciwnika*
"rzyd( si mutacji i zniszcz j%, gdy jest b'isko, aby nie zatrua twojej duszy.
- Ruprecht Tore, Inkwizytor
Nigdy nie zostao udowodnione, by ku'tyci $haosu by'i czymko'wiek wicej
ni('i gor%czkowym wytworem wyobra(ni niekt!rych co bardziej gor'iwych
owc!w czarownic. 8'aczego musz% sta'e szuka 'ad!w Awewntrznego
zepsuciaB oraz Azdeprawowanych, orgiastycznych sekt Pana 1ozkoszyB, gdy
prawdziw% gro(b stanowi% grabie#cy z P!nocy< Nigdy tego nie pojm. Pytam
was, co miaoby skania tych bogatych kupc!w, sz'achcic!w i uczonych do
przymierza z $haosem, skoro ju# zdoby'i tak godne pozycje w 9mperium< "y'iby
przecie jak robotnice pszcz! truj%ce wasny u'.
- Albrecht Skwapliwy, profesor emeritus Uniwersytetu w Nuln,
przemawiajcy przed komisj doradcz elektora Nuln w sprawie
zagroenia ze strony Chaosu

:'brechcie Skwa'iwy, byy pro3esorze ?niwersytetu w Nu'n, niniejsze
zgromadzenie uznaje ci winnym kontakt!w z demonami i zaprzedania swej
duszy $haosowi. 0ysoki urz%d i godno, jakie zostay ci powierzone, sp'amie
w chwi'i, gdy przy%czye si do Stowarzyszenia Srebrnego +rgu,
dziaaj%cego tu w Nu'n. Przypiecztowae swoje potpienie, tak da'ece
nurzaj%c si w na skro mrocznych czarnoksiskich naukach tego ku'tu, a#
zostae obrany jego przyw!dc%. 8o twych niewybacza'nych przestpstw
do%czyo uporczywe i wiadome zwodzenie wadz przez skadanie 3aszywych
owiadcze5 na temat $haosu i wie'u innych spraw. 2unter, .ans; ,abierzcie
go na zewn%trz i spa'cie. 0 tej chwi'i;
- Vorster Pike, owca czarownic,
przemawiajcy przed komisj doradcz elektora Nuln w sprawie
zagroenia ze strony Chaosu

W Wa ar rh he ei im m

5 58 8 S S t t r r o o n n a a
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" #okutnikiem*

- -o ok ku ut tn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 200 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
7ie#y obowi&ek w&ywa na %o!e bitwy 'owcw c&arownic, 4nkwi&ytor rus&a na c&e!e
kom%anii, s%og!#ajc wok' & wy$yn %ot($nego %owo&u i kr&yc&c be&!itosne
wersety & Cymnw >'oto#&ier$cy, by %r&e%e'ni" $o'nier&y Sigmara s'us&nym
gniewem i c)roni" ic) #us&e %r&e# ws&e!k gro&, ktrej %r&yj#&ie im stawi" c&o'a*
:bu#owane &a c&asw >agnusa 0obo$nego, masywne, okute $e!a&nymi
!istwami, c&teroko'owe %owo&y c&(sto towar&ys& 'owcom c&arownic, ktr&y be&
ustanku tro%i )eretykw i wa!c& & ku!tystami >roc&nyc) Eogw w naj#a!s&yc)
nawet &aktkac) 4m%erium* 0owia#a si(, $e wbite w $e!a&ne !istwy o'owiane gu&y i
wi(te %iec&(cie %okrywajce %ow& skutec&nie c)roni tak wo9nic( i %asa$erw jak i
sam %ow& %r&e# wrog magi*
:#ar&a si( tak$e, $e %ot($ni 4nkwi&ytor&y o&#abiaj %owo&y trofeami
%okonanyc) #emonic&nyc) stworw i innyc) %!ugawyc) bestii /)aosu !ic&c, $e
wi#ok ten %ora&i w&rok wrogw i na%e'ni ic) %!ugawe serca strac)em*
0owo&y 'owcw c&arownic c&(sto &wane s tak$e #okutnikami* :#ar&a si(
bowiem, $e %omniejsi &'oc&y,cy, ktr&y w c&asie %rocesu %r&y&naj si( #o winy i
ukor& &a gr&ec)y unikaj oc&ys&c&ajcyc) %'omieni stosu* >iast tego, &akuci w #yby
&a%r&(gani s #o #okutnika, by tam w %ocie i &noju %o kres swyc) #ni
o#%okutowywa" swe gr&ec)y*
-HARAKTERYSTYKA POKUTNIKA!
POKUTNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+G STRA-H*
MA-HINA WO.ENNA! #okutnik traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! 5ytr&yma'a konstrukcja &a%ewnia #okutnikowi "chron
#ancerza na 32* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
POKUTNIK! wi(te %iec&(cie, symbo!e Sigmara i %ergaminy na ktryc) wy%isano
be&!itosne wersety & 0ymnw $otodzier%cy skutec&nie c)roni #okutnika %r&e#
wrog magi* 0ow& ora& ws&ystkie mo#e!e &naj#ujce si( na %ok'a#&ie
#okutnika otr&ymuj @L0@6+@Z +8 >814T 223* Ie#nak &e w&g!(#u na surow
bu#ow( i ascetyc&ne warunki w %owo&ie mo$e %o#r$owa" je#ynie 5
%asa$erw !ub o#%owie#nik w towarze. %r&y c&ym je#en & nic) musi &aj" miejsce
obok wo9nicy*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
8 8o o w wc c ! ! w w c c z z a a r r o o w wn ni i c c

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Eu'awa Ce!sturma

7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
Ao%r Eestiobjcy
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a

/a'un >agnusa
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iec&(" /&ystoci
0iec&(" Sigmara
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia

0iec&(" :nis&c&enia
:wj 6o&%ros&enia

4kona >agnusa
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Sigismun#a
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

5$ S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

6 60 0 S S t t r r o o n n a a
* *u u" "n n ? ? $ $r ra ab bs st tw wo o W Wi is ss se en n" "a an nd du u
'ranice le-cego na poudniowym zachodzie Imperium /ra$stwa 2issenlandu
wyznaczaj na zachodzie 'ry ,zare, na pnocy prowincja =eikland za1 na poudniu
prowincje 6Derland i ,udenland Naj$ardziej wysunita na poudnie prowincja tworzy
trjkt ograniczony z dwch stron przez 'ry ,zare i *zarne oraz rzek ,ol z trzeciej
2issenland, podo$nie jak rozcigajcy si wschodzie ,udenland, jest jedn w
najmodszych prowincji Imperium <rowincja powstaa gdy kilka wiekw temu, poudnie
Imperium zostao niemal doszcztnie zniszczone przez hord 0ielonoskrych, dowodzon
przez 'or$ada ;elaznego <azura <o odparciu zdawao si niepokonanej hordy, zniszczony
,olland zosta podzielony na dwie cz1ci 0achodni nazwano 2issenlandem, za1
wschodni ,udenlandem !o nowo utworzonej prowincji, napyno wiele pomniejszych
rodw arystokratycznych, ktrych przedstawiciele o$jli #unkcje penione dotychczas
przez szlacht ,ollandu 4ak-e gos "lektora ,ollandu zosta podzielony pomidzy
prowincje, a Imperium zyskao dwch "lektorw
0e wzgldu na $lisko1+ 'r ,zarych i *zarnych, w zachodnim 2issenlandzie trudno
znale8+ przynoszce zyski #army 0amiast tego tamtejsi mieszka%cy utrzymuj si z
grnictwa 5imo i- Khazadzi z Karak Norn panuj na rozlegych o$szarach grskich, to
prowadzone od dziesicioleci negocjacje zapewniy Ludziom prawo do wydo$ycia
<omimo tego, wci- dochodzi do nielegalnych dziaa% na terenach Khazadw, a ta rasa
$ezlito1nie rozprawia si z grnikami ktrzy w zodziejski i partacki spos$ eksploruje
zo-a
2a-n kwesti dla 2issenlandu jest utrzymywanie $ezpiecze%stwa na drogach,
poniewa- wikszo1+ handlu od$ywa si poprzez grskie szlaki do 9retonni, 4ilei i Ksistw
'ranicznych Niemal wszystkie drogi cz si w 2uster$urg, ktry skrztnie korzysta z
tego #aktu, cignc zyski z licznych karczm i zajazdw Niektre z nich syn z tysicletnich
tradycji 2ielu podr-nych zatrzymuje si w tych miejscach, a$y skosztowa+ znakomitych
gatunkw krasnoludzkiego piwa
<odczas surowych zim niemal wszystkie przecze prowadzce do 2issenlandu
zostaj zasypane przez 1nieg :edyn drog jest wwczas podziemny kana, zwany =zek
<ogosw, ktra rozpoczyna swj $ieg w po$li-u Kreutzho#en i wydostaje si na
powierzchni niedaleko 5iragliano w 4ilei, stajc si $ezcennym szlakiem caorocznego
o$rotu towarowego
2 tej cz1ci 2issenlandu mo-na znale8+ smutne pamitki z przeszo1ci =uiny wielu
wiosek i miast zrwnanych z ziemi przez ;elaznego <azura nadal stanowi milczce
1wiadectwo zniszcze% dokonanych przez hord Ludzie unikaj tych ruin, z poszanowania
dla umarych lu$ strachu przed duchami
$ $i is st to or ri ia a
Naj$ardziej znanym miejscem w 2issenlandzie jest zao-ony przez 0amnila 9ugmana
$rowar, ktry o$ecnie nale-y do znanego w caym Imperium syna piwowara, :ose#a
9ugmana <oo-ony nad =zek ,ol $rowar produkuje najlepsze w caym ,tarym (wiecie
piwo .d wiekw, $rowar jest celem wypraw wielu imperialnych Krasnoludw, ktre
chtnie oddaj si pod komend znanego piwowara 9rowar 9ugmana jest jednym z
najlepiej strze-onych miejsce w caym Imperium, co wcale nie dziwi, zwa-ywszy na mio1+
jak Krasnoludowie darz zocisty napj 2ielu Khazadw po1wicio swe -ycie, $ronic
$rowaru przed spragnionymi piwa gigantami, ktre co kilka lat schodz nieskadnymi
kupami z 'r ,zarych
*ho+ wspcze1nie, rzdzone przez ksicia 9runo <#ei#rauchera /ra$stwo
2issenlandu jest silnie powizane z 2olnym 5iastem Nuln, to niegdy1 prowincja cieszya
si du- autonomi :ednak lata kon#liktw doprowadziy do osa$ienia znaczenia
prowincji
!awna stolica, gwny o1rodek technicznego rozwoju imperialnej machiny wojennej
oraz akademickie serce ludzko1ci > Nuln zwane jest Klejnotem Imperium 5imo -e zajmuje
drugie miejsce pod wzgldem licz$y mieszka%cw, zaraz po 6ltdor#ie, zdecydowanie
przewy-sza stolic pod wzgldem $ogactwa -ycia towarzyskiego i umiowania sztuki 4ak
jak wikszo1+ miast Imperium, Nuln ma swoje tajemnice, a mroczny cie% okrywa
rozcigajce si pod miastem kanay 1ciekowe oraz nadrzeczne dzielnice $iedoty !awna
stolica Imperium to miasto skrajnych kontrastw "lity towarzyskie $awi si na
wystawnych $alach urzdzanych przez Ksi-n w przestronnych salach jej
u#orty#ikowanego paacu, podczas gdy w zakamarkach La$iryntu rodz si kolejni mutanci
)czeni tocz dysputy o #ilozo#ii i astronomii, podczas gdy $andy ,zczuroludzi poczynaj
so$ie coraz 1mielej w kanaach, a okrutni za$jcy $rutalnie morduj swoje o#iary w
ciemnych zaukach Nowego 5iasta
<o odej1ciu ,igmara na 2schd, Nuln do1wiadczyo ognia, wojen oraz #ali gra$ie-y
2 1lad za po-arami i zniszczeniami na miasto spady klski zarazy i godu .koliczne
tereny spustoszya wojna domowa, ktra prawie rozerwaa Imperium na strzpy 0
<rzeczy *zarnego .gnia nadcigay kolejne hordy .rkw, a jednak miasto przetrwao,
gwnie dziki uporowi i mstwu mieszka%cw :edna z najstarszych ludzkich osad w
Imperium wielokrotnie wspinaa si na szczyty 1wietno1ci, $y nastpnie chwia+ si na
krawdzi upadku :est to miasto kontrastujcej architektury, miejsce zamieszkiwane przez
dekadencko $ogatych i rozpaczliwie $iednych 4o ttnica -yciem metropolia, w ktrej
wiejski urok 2issenlandu czy si z postpow my1l elity intelektualnej
<rzez wiele stuleci okolicznymi ziemiami wadali "l#owie 2ysokiego =odu :ednak
gdy pierwsza #ala ludzkich plemion dotara w te okolice ze 2schodu, staro-ytna
cywilizacja "l#w od dawna ju- wyco#ywaa si z tej krainy, pozostawiajc po so$ie
rozproszone po lasach i wzgrzach imponujce ruiny <rzed powstaniem Imperium
wikszo1+ mieszka%cw ,tarego (wiata -ya wzdu- wy$rze-a 5orza 4ilea%skiego 9yli to
spadko$iercy staro-ytnych cywilizacji, ktre rwnie- miay ju- za so$ czasy 1wietno1ci
.siem ludzkich plemion, ktre przy$yy ze 2schodu uciekajc przed nieznanym
zagro-eniem, przyniosy do ,tarego (wiata 1wie- krew i zapa 0 pomoc Krasnoludw,
owi $ar$arzy%cy przekroczyli <rzecz *zarnego .gnia i osiedlili si na pokrytych gstymi
lasami pnocnych terenach kontynentu

,tary (wiat nie $y przygotowany na przy$ycie wojowniczych i -dnych krwi
$ar$arzy%cw, ale wielu Ludzi uwa-ao, -e $d mogli wykorzysta+ niski poziom rozwoju
tych plemion 4ilea%scy kupcy, usyszawszy o nowo przy$yych, od razu zdecydowali si
zaryzykowa+ i ustanowi+ nowe, prowadzce na pnoc szlaki handlowe :ednak-e takie
wyprawy $yy pene nie$ezpiecze%stw 2ymagay od 1miakw przepynicia przez
*ie1nin <iratw do wntrza *zarnej 0atoki, a nastpnie podr-owania daleko w g$
ldu, w stron <rzeczy *zarnego .gnia Istniaa tak-e inna mo-liwo1+ Kupieckie statki
mogy opyn+ wy$rze-e 2ielkiego .ceanu, przedostajc si na nkane przez sztormy
5orze ,zponw 2yprawy ktrkolwiek z tych drg $yy jednak nie$ezpieczne i
kosztowne > zarwno w sensie ludzkiego -ycia jak i zota :ednak-e pro$lemy z
transportem towarw zostay rozwizane, gdy przedsi$iorczy tilea%ski kupiec z
5iragliano odkry =zek <ogosw, ktra pyna pod grami <rzeskok w g$ ziem
$ar$arzy%cw )patrujc w tym -yciow szans na wz$ogacenie si, kupiec zatrudni
liczn eskort najemnikw i ruszy podziemnym szlakiem <rawie poowa czonkw tej
wyprawy zostaa za$ita przez zamieszkujce jaskinie potwory <omimo wielkich strat,
wyczerpanej i prawie pokonanej ekspedycji udao si przedosta+ na drug stron Karawana
ruszya na pnoc, szukajc miejsca na zao-enie o$ozu warownego *ay czas toczono
walki ze zowrogimi stworzeniami, ktre zamieszkiway te dzikie tereny, lecz dziki
nie$ywaemu szcz1ciu niedo$itkom ekspedycji udao si dotrze+ do poo-onych nad
$rzegiem szerokiej rzeki ruin 9ya to opuszczona staro-ytna warownia 2ysokich "l#w
.caleni nazwali to miejsce Nuln i rozpoczli od$udow #ortu, wierzc, -e posu-y im za
kupieck $az dla dalszych przedsiwzi+
Nadzieja na wymian towarw i krociowe zyski nie speniy si, przynajmniej jeszcze
nie wtedy 2 cigu kilku miesicy od zao-enia tilea%skiej osady, .rkowie i 'o$liny
zaczy przedziera+ si na pnoc przez <rzecz *zarnego .gnia <ldrujc i niszczc
wszystko, co stano im na drodze, 0ielonoskrzy -elazem i ogniem torowali so$ie szlak
prowadzcy wprost do Nuln Niema rol odegrali w nadchodzcej $itwie ludzcy
uciekinierzy z okolicznych wiosek, ktrzy szukali schronienia przed hord Na
umocnionym wzgrzu nowej kupieckiej osady zgromadzili si zarwno Ludzie, jak i
Krasnoludowie z okolicznych warowni 9rakowao im jednak $roni, amunicji i zapasw
-ywno1ci 2 osadzie schronio si z$yt wiele os$, $y mo-na je $yo wykarmi+ i z$yt mao
zdolnych do walki o$ro%cw, a$y powstrzyma+ najazd 0ielonoskrych :ak si jednak
okazao, nie wszystko $yo jeszcze stracone Nadzieja nadesza z <nocy ,i miecza i
mstwem ,igmar zjednoczy osiem plemion w zwart armi i na jej czele ruszy na
poudnie, a$y odeprze+ z$li-ajc si hord 0atrzyma si pod Nuln, gdzie roz$i o$z,
chronic nowo zao-one miasto przed pewn zagad 2ojskom ,igmara udao si
odeprze+ nadcigajc #al 0ielonoskrych 2iedzc, -e wkrtce .rkowie przegrupuj si
do kolejnego uderzenia, ,igmar ze$ra -onierzy oraz wszystkich zdolnych do noszenia
$roni mieszka%cw osady i uprzedzi natarcie, wdzierajc si g$oko w przecz, gdzie
zada decydujcy cios armii 0ielonoskrych
<o zwycistwie na <rzeczy *zarnego .gnia w ludzkiej krainie zago1ci spokj i
do$ro$yt <odczas gdy ,igmar tworzy nowy porzdek, Nuln pozostao pomniejszym
centrum handlu <ocztkowo $yo niczym wicej jak przystankiem dla kupcw
zd-ajcych na pnoc 2krtce jednak miao si to zmieni+ ,igmar u1wiadomi so$ie, -e
sta$ilno1+ wewntrzna zale-y od mo-liwo1ci szy$kiego przemieszczania si oddziaw oraz
rozwoju handlu Nakaza wic $udow dwch wielkich drg <ierwsza miaa prowadzi+ z
6ltdor#u Aa raczej =eikdor#u, jak podwczas nazywao si to miastoB do 5iddenheim, a
druga czy+ 6ltdor# z Nuln <race kamieniarskie zajy kilkana1cie dugich lat, lecz dziki
doprowadzeniu kamiennej drogi do Nuln ranga miasta znacznie wzrosa Kupcy z caego
kontynentu docierali na ziemie Imperium poprzez Nuln, tu tak-e sprzedawali cz1+
towarw przed wyruszeniem w gr rzeki 2skutek napywu kupieckiego zota miasto
zaczo si gwatownie rozwija+ 2zrost gospodarczy trwa przez wszystkie lata rzdw
,igmara i jeszcze dugo po jego odej1ciu
2ymiana towarowa z po$liskimi krasnoludzkimi warowniami spowodowaa
umocnienie pozycji Nuln na arenie politycznej 0 tego te- powodu Ksi- 2issenlandu
zdecydowa si przenie1+ swoj siedzi$ z <#eildor#u do Nuln <odczas gdy zo zaczynao si
gromadzi+ w najmroczniejszych zakamarkach <rzeskoku i 'rach Kra%ca (wiata, -ycie w
Nuln kwito, zasilane napywem krasnoludzkich uchod8cw z pod$itych twierdz
Krasnoludowie osiedlali si w mie1cie i zapoznawali Ludzi z tajnikami in-ynierii,
kamieniarstwa oraz innych tradycyjnych gazi rzemiosa Ksi->"lektor 2issenlandu $y
o1wieconym czowiekiem i dostrzeg nowe perspektywy rozwoju, jakie przed jego miastem
otwierao przy$ycie Krasnoludw 2 celu poprawienia warunkw sanitarnych poprosi
mistrzw kamieniarskich o wy$udowanie systemu kanaw 1ciekowych, z ktrego do dzi1
Nuln synie na caym 1wiecie 4ymczasem handel wzdu- =eiku > jedynej rzeki w
Imperium wystarczajco szerokiej i g$okiej, a$y mogy pywa+ po niej okrty morskie >
zapewnia napyw towarw z tak odlegych miejsc jak 5arien$erg, czy nawet 4ilea i
"stalia 0aro$ione na zamorskim handlu zoto pozwolio miastu na ekspansj poza granice
"l#ach ruin, na ktrych powstao, i wniesienie murw o$ronnych po o$u stronach rzeki
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

61 S t r o n a
.koo NH lat po odej1ciu ,igmara, na ulicach Nuln pojawi si niejaki :ohan /elstrum
?w u$ogi pustelnik gosi nowe ,owo 9o-e 4wierdzi, -e o$jawia mu si wizja ,igmara
wstpujcego do nie$ios <een przekonania, -e zosta powoany do su-$y nowemu $ogu
ludzko1ci, $rat /elstrum naucza nowej religii ka-dego, kto $y gotw go wysucha+ :ako
-e ,igmar $y nieo#icjalnie czczony ju- wcze1niej, posplstwo chtnie przyjo nowy Kult
2krtce nastaa moda na odrzucanie starodawnych, plemiennych tradycji i modsze
pokolenie szlachty z otwartymi ramionami przyjo nowy, heroiczny etos $oga ,igmara
0achcony swoimi sukcesami w rodzinnym mie1cie, /elstrum wyruszy na pnoc, do
6ltdor#u, z zamiarem szerzenia nowej religii :ego dziaania odniosy skutek i ju- wkrtce w
6ltdor#ie miaa powsta+ pierwsza 1witynia Kultu Na wie1+ o tym mniejsze grupki
wiernych z Nuln poczyy siy i na z$oczach wzgrza, na ktrym staa #orteca Ksicia>
"lektora, zao-yy pierwsz 1wityni ,igmara, uprzedzajc $udowniczych w 6ltdor#ie *i
z Ludzi, ktrzy pozostali wierni tradycyjnie wyznawanym $ogom, postrzegali wyznawcw
nowej religii jako heretykw 5iasto podzielio si na tych, ktrzy dochowali wierno1ci
)lrykowi oraz na nowych wyznawcw ,igmara Na ulicach doszo do zamieszek na tle
religijnym, ktre potem ze zdwojon si wy$uchy w 6ltdor#ie Niesnaski te, w mniejszym
lu$ wikszym stopniu, trwaj do dzi1
5niej wicej w 6,CGG, pr$ujc powstrzyma+ narastajc #al przemocy wywoan
przez dwa rywalizujce ze so$ kulty w 6ltdor#ie, Imperator @ulko przenis stolic
Imperium do Nuln, okazujc tym samym niespodziewane poparcie wyznawcom ,igmara
<oniewa- /elstrum, wtedy ju- 2ielki 4eogonista, pochodzi wa1nie std, uwa-ano za
oczywiste, -e monarcha powinien przenie1+ swoj siedzi$ do miasta $ardziej
przychylnego jego przekonaniom politycznym i religijnym 2 odpowiedzi na to
posunicie wikszo1+ wyznawcw )lryka opu1cia Nuln i udaa si do 4ala$ecklandu,
gdzie Kult <ana 2ilkw nadal pozostawa silny 2yznawcy ,igmara szy$ko zaczli
zdo$ywa+ wpywy na dworze Imperatora Nuln, ktre do tej pory $yo jedynie punktem
granicznym na mapie, zostao rzucone w wir politycznych intryg Imperium
0adomowiwszy si w #ortecy w Nuln, Imperator @ulko rozpocz szeroko zakrojone
dziaania, majce na celu renowacj miasta =zemie1lnicy wykorzystali cay kamie% i
drewno ze starych "l#ich ruin, nie pozostawiajc 1ladu po $udowlach staro-ytnej
cywilizacji Korzystajc z poparcia Imperatora @ulka, Kult ,igmara czyni du-e postpy w
nawracaniu tych nielicznych, ktrzy pozostali wierni )lrykowi, a- w ko%cu Kult ,igmara
sta si o#icjaln religi miasta 4worzono legendy, wedug ktrych ,igmar wa1nie tutaj
koi pragnienie wod z rzeki =eik, kiedy o$ozowa przed ostatecznym rozprawieniem si z
0ielonoskrymi na <rzeczy *zarnego .gnia 2tedy te- mia postanowi+, -e Nuln stanie
si stolic przyszego Imperium
<rzez nastpne IGG lat spadko$iercy 5otodzier-cy poszerzali granice swojego
pa%stwa, wy$ijajc potwory czajce si w mrocznych lasach, jaskiniach i grskich
kryjwkach Nuln stao si kole$k nauki Nastpcy @ulka otwierali uniwersytety i wielkie
$i$lioteki, ktre przycigay wci- nowe rzesze -dnych wiedzy Ludzi Nuln stao si czym
wicej ni- tylko miastem kupieckim 0 jednakowym powodzeniem rozwijay si tu
#ilozo#ia, teologia i inne kierunki nauki
Nuln pozostao $ardzo wpywowym miastem Imperium przez setki lat, lecz w ko%cu
korupcja $ez reszty zadomowia si w1rd kleru Kultu ,igmara <rawie w caym Imperium
zaczy wy$ucha+ zamieszki :esieni 6,CCCG 2ielki 4eogonista ,igmara zosta
zdemaskowany jako czciciel ,laanesha <ogoski o jego niecnych czynach kr-yy ju-
wcze1niej, ale dopiero kiedy 1witynia ,igmara spona po szczeglnie groteskowej orgii,
wyszo na jaw, -e wyznawcy *haosu przeniknli w szeregi kapa%stwa Kultu ,igmara w
stolicy Imperator 9orys 0oto$ierca przenis stolic z powrotem do 6ltdor#u, -e$y
poo-y+ kres plotkom, jakie kr-yy wok jego oso$y, a wraz z nim przesiedlia si
wikszo1+ szlachty i wy-szych rang prez$iterw ,igmara z Nuln 5imo -e emigracja nie
o$ja wikszo1ci mieszka%cw, i tak daa si $ole1nie odczu+ Korupcja i skandale dotkny
wszystkich warstw spoecznych 2ystarczyo to, a$y skutecznie oddali+ Ludzi od $ogw, a
zwaszcza od ,igmara 2ielu mieszka%cw Nuln stao si zwolennikami $ardziej
mrocznych i nikczemnych si
4amtej wiosny nowo wy$rany 2ielki 4eogonista Kultu ,igmara zosta znaleziony
martwy, a jego ciao pokryte $yo licznymi czarnymi pcherzami (mier+ ta zwiastowaa
wy$uch *zarnej <lagi *horo$a szy$ko rozprzestrzenia si z miasta do miasta, za$ijajc
wikszo1+ o$ywateli Imperium 0apiski z tamtych lat mwi, -e *zarn 0araz prze-yo
jedynie trzech na ka-dych dziesiciu chorych ,traty wskutek zarazy $yy jednak niczym w
porwnaniu z inwazj, ktra miaa dopiero nastpi+
Ludzi ogarny strach, cierpienie i desperacja 0arwno ci, ktrzy uniknli zara-enia,
jak te- dotknici choro$, zwracali si ku 5rocznym 9stwom, modlc si do
jakiegokolwiek $oga, ktry zechcia$y ich ocali+ lu$ chocia- ukoi+ narastajcy $l :ak
grzy$y po deszczu powstaway nowe kulty 9udzce strach $estie wyaniay si ze swych
siedlisk pod miastami, przyzywane mrocznymi rytuaami ,kaDeni, pragncy zniewoli+ ras
ludzk zgodnie ze swoim szalonym planem rzdzenia 1wiatem, siali strach i zniszczenie
2iksze miasta o$iecay zapewni+ o$ywatelom Imperium schronienie przed nadcigajc
zagad, ale nawet te najpot-niejsze, jak Nuln, 6ltdor# czy 5iddenheim, nie $yy
przygotowane na tak ogromn #al uciekinierw 2 Nuln przy$ysze zostali stoczeni w
naprdce wy$udowanym o$ozie dla uchod8cw, powstaym tu- o$ok miejskiego
uniwersytetu > intelektualnego centrum miasta 2ielu z nich zamieszkaa na stae, a
dzielnica przyja nazw Nowego 5iasta
Inwazja ,kaDenw zostaa wreszcie powstrzymana i Imperium wyszo zwycisko z
walki ze swymi wrogami 2 podzice za odparcie inwazji ,zczuroludzi 5andred
,zczuro$jca zosta okrzyknity $ohaterem 0wycistwo to zostao jednak okupione
-yciem wielu Ludzi, a imperialne prowincje popady w ruin
<o 1mierci 5andreda kolejni Imperatorzy przenosili stolic wedug wasnego
uznania 2 tym $urzliwym okresie szlachta toczya polityczne gry w celu zagarnicia dla
sie$ie jak najwikszej wadzy i wpyww Napicie, ktre narastao przez prawie NGG lat,
signo zenitu, kiedy w Nuln zosta wy$rany Imperatorem cieszcy si silnym poparciem
Kultu ,igmara 2ielki Ksi- ,tirlandu
5imo -e w latach poprzedzajcych 2ielk 0araz wielu mieszka%cw Nuln
odwrcio si od wiary w ,igmara, niektrzy > przynajmniej ci, ktrzy nie zaprzedali
swoich dusz 5rocznym <otg > nawrcili si ponownie <owszechnie wierzono, -e zaraza
i wojna $yy kar $ogw za hanie$ne czyny ludzko1ci ,powodowao to nasilenie si
religijnego konserwatyzmu i Nuln na powrt stao si oddanym centrum Kultu
5otodzier-cy *i, ktrzy nie skaniali si ku doktrynom ,igmara, nie mogli znale8+ tu dla
sie$ie miejsca, gdy- niewierzcych prze1ladowali #anatycy
2 religijnym #erworze, jaki zapanowa w Nuln, jedna rzecz nie ulega zmianie Kulty
,igmara i )lryka nadal pozostaway zacitymi rywalami Kapani <ana 2ilkw nigdy nie
uznali $osko1ci <ierwszego Imperatora i uwa-ali wszystkich jego wyznawcw za
heretykw <omimo -e kilku Imperatorw o#icjalnie poparo wyznanie ,igmara, stosunki
pomidzy o$ydwoma Kultami $yy nadal $ardzo napite @akt, -e (witynia ,igmara rosa
w si, a 1wietno1+ Kultu )lryka miaa si ku schykowi, niepokoi ortodoksyjnych
wyznawcw <ana 9itewnego ,zau
21rd wielkomiejskiej arystokracji 6ltdor#u i Nuln na powrt zapanowaa
gorczkowa moda na religi ,igmara, natomiast 5iddenheim i 4ala$ecklandu nadal
skutecznie opieray si wpywom nowego wyznania na swoich terenach <o 1mierci
5andreda wikszo1+ wy$ieranych Imperatorw pozostawaa neutralna wo$ec zagorzaych
de$at, jakie toczyy ze so$ r-norakie #rakcje religijne !o otwartego kon#liktu w =adzie
"lektorw doszo okoo NGG lat po 1mierci ,zczuro$jca, gdy skceni Ksi-ta podzielili si
na dwa o$ozy :eden z nich wspierany $y przez Kult ,igmara, drugi natomiast cieszy si
poparciem wiernych )lryka :ednak ci pierwsi $yli zarwno $ogatsi, jak i $ardziej
wpywowi <omimo wszelkich wysikw Ksi-t>"lektorw wiernych )lrykowi,
zwyci-y 2ielki Ksi- ,tirlandu, zwolennik (wityni ,igmara :ego pierwszym
rozporzdzeniem $yo nao-enie ogromnego podatku na Kult )lryka
!la 2ielkiej Ksi-nej .ttilli z 4ala$ecklandu okazao si to kropl, ktra przepenia
czar goryczy Ksi-na uznaa, -e korona powinna przypa1+ w udziale wa1nie jej, a nie
jakiemu1 szlachetce z $iednej prowincji <osdzia te- wyznawcw ,igmara o zdrad i
dwulicowo1+ 2 6,CEFG ogosia si Imperatorem i w ramach odwetu zakazaa
,igmarytom praktykowania o$rzdw na terenie 4ala$ecklandu Na nastpne dwa stulecia
Imperium podzielia wojna domowa .$ie strony kon#liktu dysponoway rwnie silnymi
armiami i pr-n gospodark !opiero krwawa seria $itew wyniszczajca o$ie armie na
kilka lat zdusia pomienie wojny
2 Nuln wci- wy$ierano i koronowano nowych Imperatorw, natomiast .ttilia, w
$ezprecedensowym posuniciu, zrezygnowaa z elekcji i przekazaa koron swojemu
spadko$iercy 2 wyniku panujcego w tym okresie rozprz-enia, liczne pomniejsze
prowincje ogosiy niepodlego1+ Imperator Nuln nada tytu Ksicia>"lektora i wrczy
=uniczny Kie !rakwaldu rodzinie Kon 9ildho#en, w nagrod za oderwanie wasnych
ziem od terenw wadcy 5iddenheim, tradycyjnie wiernego )lrykowi 2krtce wojna
wy$ucha na nowo i w pa%stwie znw zapanoway chaos i $ezprawie ,ytuacj pogorszy
jeszcze $ardziej Ksi->"lektor z 5iddenheim, ktry zniecierpliwiony przedu-ajc si
wojn, tak-e ogosi si Imperatorem
2 okresie zwanym 2iekiem 4rzech Imperatorw, zupenie jak za czasw 2ielkiej
0arazy z 6,CCCC, ludzko1+ odwrcia si od $ogw 2adcy posugiwali si autorytetem
,igmara do uchwalania niesprawiedliwych ustaw i dekretw Ludzie raz jeszcze zaczli
wtpi+ w praworzdno1+ kapanw i zwrcili si ku 5rocznym <otgom, szukajc
rozwizania swych doczesnych pro$lemw Kulty *haosu rosy w si, a owcw
czarownic $yo z$yt niewielu, $y powstrzyma+ plenice si zo
2 Nuln upadek moralno1ci $y $ardzo widoczny 2 mie1cie panoway rozpacz,
przygn$ienie i poczucie $ezsilno1ci Nowopowstae ku8nie, wytrwale wykuwajce $ro%
dla idcych na 1mier+ po$orowych, wypuszczay w powietrze supy dymu i o$oki popiou,
ktre osiaday na $udynkach, przykrywajc miasto szarym caunem !zielnice $iedoty
zaczy si przeludnia+, a w1rd mieszka%cw coraz cz1ciej pojawiay si przypadki
mutacji 5utanci, ktrzy nie zostali wygnani z miasta, uciekli do kanaw, tworzc wasn
spoeczno1+ Ich szeregi zasilali te- m-czy8ni, ktrzy w ten spos$ pr$owali unikn+
apanek i przymusowego po$oru
0 powodu wewntrznych rozamw Imperium $yo $ezradne wo$ec zagro-e% z
zewntrz !ao si to odczu+ szczeglnie w czasie inwazji 'or$ara ;elaznego <azura
2dz .rkw prze$y <rzecz *zarnego .gnia, nie napotkawszy -adnego oporu 0upi
Nuln, a nastpnie oso$i1cie 1ci ca rad miasta, zwan 0gromadzeniem Nastpnie
0ielonoskrzy ruszyli do ,ollandu, roz$ili armi Ksicia>"lektora "ldreda i ukradli jego
=uniczny Kie ;elazny <azur pomaszerowa w d =eiku, a jego horda siaa 1mier+ i
zniszczenie 2krtce zastpy 0ielonoskrych otoczyy 6ltdor#, ktry w owych czasach
znajdowa si pod panowaniem Imperatora ,igismunda, i rozpoczy o$l-enie <odczas
$rutalnego szturmu wypuszczone przez .rkw 2yDerny po-ary Imperatora, lecz mimo
to miasto przetrwao, a targana wewntrznymi wa1niami i kon#liktami horda ostatecznie
wyco#aa si z ludzkich ziem
<o przej1ciu .rkw, z ,ollandu pozostay tylko dymice zgliszcza .puszczona kraina
zostaa wchonita przez 2issenland Na domiar zego, Nuln odmwio przyczenia si do
2issenlandu i wywalczyo status niezale-nego miasta>pa%stwa, co jeszcze $ardziej rozdaro
Imperium 2 o$liczu narastajcej anarchii upadek ludzko1ci i pogr-enie w zepsuciu
wydaway si nieuniknione
Kult ,igmara nigdy w peni nie odzyska wpyww w Nuln 5iasto odwrcio si od
swych religijnych korzeni, na$ierajc 1wieckiego charakteru <atronk miasta zostaa
Kerena > opiekunka my1licieli, uczonych i intelektualistw Naga zmiana wyznania
poczona ze staym zagro-eniem inwazj z <oudnia przemienia Nuln ze zwykego
kupieckiego miasta w wojskowy $astion, w ktrym otwarto najlepsz akademi wojskow
w Imperium .d tamtej pory naj$ystrzejsze umysy ,tarego (wiata przy$yway tu, a$y
zg$ia+ tajniki sztuk wojennych
W Wa ar rh he ei im m

6 62 2 S S t t r r o o n n a a
2pyw Niszczycielskich <otg w Imperium narasta przez kolejne stulecia,
intensywnie wspierany przez niezliczone mroczne kulty 2 lesie !rakwaldu mno-yy si
stada 0wierzoludzi 2 6,NEGC z <nocnych <ustkowi wyonia si pot-na /orda
*haosu :ak grom z jasnego nie$a uderzya na KisleD, pustoszc ziemie i roz$ijajc ludzkie
armie <raag zostao zdo$yte przez siy *haosu, a ocalali z rzeki uciekli na poudniem
przynoszc wie1ci o nadcigajcym nie$ezpiecze%stwie
=wnocze1nie z inwazj na KisleD, ze swych ukrytych siedzi$ w g$i Imperium
powstali kulty1ci, czynic, co $yo w ich mocy, a$y roz$i+ kraj od wewntrz Liczne $andy
0wierzoludzi wyszy z !rakwaldu, mordujc i po-erajc mieszka%cw caych wiosek
0dawao si, -e ju- nic nie uchroni Imperium przed ostateczn klsk 2tedy jednak
spo1rd ludu o$jawi si $ohater 5agnus, -ak i teolog z Nuln, mia do1+ nieudolno1ci
wadcw Imperium i chciwo1ci szlachty 9y g$oko przekonany o $osko1ci ,igmara oraz
o potrze$ie zjednoczenia kraju :ego rodzina posaa go na )niwersytet w Nuln, a$y mg
da+ upust swojej przera-ajcej zacieko1ci w jaki1 produktywny spos$ :ednak 1wiadom
powagi sytuacji 5agnus zamiast studiami zaj si z$ieraniem wok sie$ie Ludzi, ktrzy
podzielali jego przekonania i pasje 2krtce zasyn z wypraw po =eiklandzie, podczas
ktrych wygasza porywajce przemwienia i o$iecywa przywrcenie dawnej chway
Imperium, a przede wszystkim do$ro$ytu znanego jedynie z opowie1ci starcw !ziki
tym przedsiwziciom $y uwa-any za wielkiego $ohatera i prawdziwego wizjonera
0do$y uznanie w1rd zwykych Ludzi, ktrym przecigajca si wojna domowa
naj$ardziej daa si we znaki 4o wa1nie szerokie poparcie w1rd cierpicego $ied ple$su
wkrtce umo-liwio 5agnusowi szy$kie przejcie wadzy w Imperium
'dy wy$ucha wojna z *haosem i upado <raag, 5agnus uzna t klsk za znak od
,igmara, ktry wzywa go do ocalenia Imperium przed toczcym je od 1rodka zepsuciem
0amiast marnowa+ czas na dworach skconych Ksi-t>"lektorw, zacz przemawia+
$ezpo1rednio do ludu w niezliczonych miasteczkach i wsiach 2 krtkim czasie
zgromadzi ogromn armi ochotnikw, zyskujc tak wielk wadz, -e nawet rzdzca
szlachta $ya zmuszona zjednoczy+ si pod jego sztandarem .statnim etapem poczyna%
5agnusa $ya wyprawa do 5iddenheim 4am dokona, wydawao$y si, niemo-liwego
<ogodzi zwa1nione od wiekw Kulty ,igmara i )lryka 2kroczy w (wity <omie%
)lryka i wyszed z niego $ez szwanku *zyn ten zosta uznany za oznak $osko1ci ,igmara
nawet przez 6r>)lryka > dotychczas naj$ardziej zagorzaego przeciwnika Kultu
5otodzier-cy
5agnus poprowadzi wojska na pnoc, do KisleDa, gdzie stawi czoa przera-ajcej
hordzie *haosu 2zmocnione oddziaami Krasnoludw, KisleDitami i 6rcymagami "l#w
pod wodz 4eclisa, Imperium pokonao naje8d8cw, a 5agnus po raz kolejny zosta
okrzyknity $ohaterem 2 rok po odparciu si *haosu Ksi-ta>"lektorzy osadzili go na
tronie, doceniajc jego przywdztwo i #akt, -e zjednoczy Imperium po raz pierwszy od
niepamitnych czasw Natchniony przywdca za swoj siedzi$ o$ra rodzinne Nuln, na
powrt zmieniajc je w miasto godne miana stolicy Imperium 2y$iegajc my1l w
przyszo1+ i doceniajc umiejtno1ci magw, znis zakaz praktykowania magii i otworzy
w 6ltdor#ie Kolegia 5agii <rzywrci te- podupadym prowincjom ich dawn 1wietno1+
<o raz pierwszy od wiekw Imperium miao silnego wadc, a dla Ludzi nasta 0oty 2iek
<o 1mierci 5agnusa Nuln pozostao stolic do 6,NINC, kiedy pojawio si nowe
zagro-enie ze strony 0ielonoskrych 'rom 9rzuchacz zmia-d-y armi Krasnoludw w
9itwie o ;elazn 9ram i wyruszy na pnoc, w krtkim czasie zdo$ywajc i zrwnujc z
ziemi wiksz cz1+ Nuln 2yprawa 'roma nie trwaa jednak z$yt dugo 0araz po
rozpoczciu inwazji horda 0ielonoskrych ruszya na wy$rze-e, gdzie z$udowaa pot-n
#lot i popyna na zachd ,uch po niej zagin, a spekulacje na temat tego, dokd i po co
wyruszyli 0ielonoskrzy, trwaj po dzi1 dzie% .siem lat p8niej Imperator !ieter IIII
zosta o$alony w zwizku ze skandalem w sprawie secesji 5arien$urga, a korona przesza
w rce 2ielkiego Ksicia z 6ltdor#u, kadc tym samym kres przewodniej roli Nuln
5iastu, ktre przestao $y+ centrum Imperium, udao si jednak pozosta+ silnym
o1rodkiem handlu i rozwoju technologii 2 Nuln mieszcz si szkoy cieszce si saw
najlepszych w ,tarym (wiecie > Imperialna ,zkoa 6rtylerii oraz )niwersytet 2 dawnej
stolicy Imperium mie1ci si te- 6kademia In-ynierii, ktra pod wzgldem #achowo1ci
dorwnuje tej w 6ltdor#ie
.koo UG lat po przeniesieniu stolicy do 6ltdor#u, Nuln unikno kolejnej w swych
dziejach rzezi, gdy dwjka $ohaterw, ktrzy ju- w wkrtce mieli przej1+ do legendy,
wykrya spisek ,kaDenw, majcy na celu zajcie miasta, zniewolenie jego mieszka%cw i
wykorzystanie go jako $azy kampanii przeciwko caemu Imperium Inwazja ta, podo$nie
jak ta sprzed CHGG lat, miaa zada+ druzgoczcy cios ludzko1ci i zapocztkowa+ wadz
,kaDenw nad ,tarym (wiatem Nuln zostao ocalone, a ludzko1ci dopomg wewntrzny
rozam w szeregach ,zczuroludzi, zdrada pewnego ,zarego <roroka, jak rwnie- mstwo
@eliQa i 'otreka 5iasto nie unikno jednak znacznych zniszcze%, a jego mieszka%cy
do1wiadczyli szalejcych po-arw, wyniszczajcych zaraz i klski godu 2 ostatnich latach
Nuln zostao jednak od$udowane i znw mo-e si cieszy+ mianem jednego z
najwspanialszych miast Imperium
5imo -e ma swoje mroczne strony, Nuln jest wytwornym miejscem, czego dowodz
zarwno $ogate osignicia w dziedzinie sztuki, jak i rozwinite -ycie towarzyskie 5iasto
jest centrum gospodarczym i handlowym, ktre prowadzi intensywn wymian towarw
z 2issenlandem, ,tirlandem i 6Derlandem Niestety w Nuln znaczco pog$i si rozdzia
warstw spoecznych "lita o$nosi si ze swym $ogactwem, podczas gdy $iedni mocniej
zaciskaj pasa i spogldaj na zamo-nych z nienawi1ci Nuln jest miastem ra-cych
kontrastw, jak chocia-$y midzy lichymi wiejskimi zagrodami, ktre za ndzne grosze
dostarczaj miastu niez$dnej -ywno1ci, i ociekajcymi przepychem siedzi$ami
dekadenckiej arystokracji, ktra wydaje si nikomu niepotrze$na, a jednak cieszy si
licznymi przywilejami 5iasto jest zamieszkiwane zarwno przez niewyksztacony i
za$o$onny motoch pracujcy w ku8niach nad $rzegiem rzeki, jak i $yskotliwych -akw,
studiujcych na cieszcych si wielowiekow tradycj )niwersytetach :est to miejsce,
nowoczesno1+ ssiaduje z tradycj, dzielnice $iedoty z paacami, wykwintne potrawy
podawane na krysztaowych zastawach z odra-ajcymi resztkami wygrze$ywanymi ze
1mietnikw przez zagodzone dzieci
- -o o" "i it ty yk ka a
,tatus administracyjny Nuln jest rwnie niezwyky jak samo miasto .$ecnie miasto
pozostaje de #acto niezale-nym miastem>pa%stwem, cho+ w przeszo1ci $yo rwnie-
prowincjonaln stolic, a nawet stanowio siedzi$ dworu Imperatora /istorycy twierdz,
-e miasto w przeszo1ci przechodzio kolejno pod rzdzy wadcw =eiklandu, ,tirlandu,
6Derlandu, a w ko%cu 2issenlandu Nie zwa-ajc na to, mieszka%cy Nuln upieraj si, -e
zawsze pozostawali pod wasnymi rzdami, a o$ce zwierzchnictwo przyjmowali jedynie
tymczasowo .$ecnie, podczas gdy o#icjalnie to Ksi-na>"lektor "mmanuelle Don
Lie$owitz rzdzi miastem, #aktyczna wadza le-y w rkach wpywowych mieszczan, gildii
i ich doradcw
"mmanuelle Don Lie$owitz osigna o$ecn pozycj na pocztku panowania Karla>
@ranza 2ykorzystujc dugoletni i za-y przyja8% z Imperatorem, niezomnie domagaa
si tytuu Ksi-nej>"lektor <opierajc wadc w ka-dej istotnej kwestii > niektrzy uwa-aj
nawet, -e go uwioda > w 6,NHGE #aktycznie zostaa "lektorem
/ra$ina cieszy si poparciem wielu starych rodw szlacheckich i naj$ogatszych
rodzin kupieckich <oniewa- Nuln jest w praktyce niezale-ne, jej doradcami s zazwyczaj
najzamo-niejsi mieszczanie Nale-y jednak wspomnie+, -e czsto dochodzi do zmian na
stanowiskach doradcw, gdy- jako synne i $ogate centrum handlu, Nuln przyciga
kupcw i arystokracj z najdalszych ludzkich krain, a /ra$in cieszy towarzystwo
nowych, interesujcych poddanych Na jej dworze mo-na spotka+ 4ilea%czykw,
,tirlandczykw, 2issenlandczykw, =eiklandczykw, 5arien$urgczykw, KisleDitw, a
nawet kilku 9retonnczykw Ka-dy z nich peni jak1 rol w ekonomicznych interesach
Nuln Ka-da z zyskownych gazi gospodarki oraz najwa-niejsze gildie maj swoich
przedstawicieli w =adzie Nuln, ktra z$iera si raz na tydzie% w celu omwienia spraw
miasta>pa%stwa i okolicznych wsi, ktre dostarczaj miastu -ywno1+ i niektre surowce
.prcz kupcw i szlachty /ra$ina zatrudnia rwnie- oso$istych doradcw, ktrzy
pomagaj jej w kierowaniu sprawami administracyjnymi :ednym z najwa-niejszych
ministrw jest 2ielki .chmistrz /ildemar Kal$, ktry pod nieo$ecno1+ /ra$iny
przejmuje rzdy w Nuln Kanclerz :ekil =ohrig peni #unkcj zwierzchnika wymiaru
sprawiedliwo1ci i rozstrzyga sprawy najwy-szej wagi na terenie Nuln 5inister skar$u,
=eu$en Kuhn II, zajmuje si sprawami przychodw oraz rozchodw, starannie d$ajc o to,
a$y tych pierwszych zawsze $yo wicej ni- tych drugich :est tak-e naj$ardziej
znienawidzonym czowiekiem w Nuln, gwnie ze wzgldu na surowo egzekwowane
podatki i opaty skar$owe 2spomnie+ nale-y jeszcze o ,zam$elanie, ktry zajmuje si
sprawami dworu 2ysokim Konsta$lu, ktry nadzoruje stra- miejsk i garnizon, oraz
Komendancie, ktry dowodzi armi Ksi-nej>"lektor
=eszt 1wity "mmanuelli Don Lie$owitz stanowi r-ni pochle$cy i dworzanie, jeden
am$itniejszy od drugiego ,kryto$jstwo i intrygi s tu powszechnie praktykowane i
dyskretnie popierane 4ak naprawd wszystko zale-y jednak od humoru Ksi-nej > jednego
dnia mo-na zyska+ #ortun, a nastpnego wszystko straci+, w zale-no1ci od humoru tej
nieprzewidywalnej i kapry1nej wadczyni
2 przeszo1ci (witynia ,igmara w Nuln cieszya si ogromn wadz, ale po licznych
aktach zdrady i korupcji w1rd hierarchw Kultu, wikszo1+ mieszka%cw Nuln zwrcia
si w stron $ogw poudniowych, przede wszystkim Kereny > silnie wspieranej przez
uczonych z dzielnicy uniwersyteckiej 2 mie1cie silne s te- Kulty 5irmydii i 5orra
5imo -e Kult ,igmara nie jest tu tak silny i wpywowy jak kiedy1, nadal chlu$i si
najwikszymi i naj$ogatszymi 1wityniami w mie1cie
/ierarchowie kultw rzadko spotykaj si z wadczyni, ktra szanuje kapanw oraz
ich wpyw na spoeczno1+ miejsk, ale nie jest specjalnie religijna 2ielki 4eogonista uwa-a
nawet, -e /ra$ina jest poz$awiona duszy :akiekolwiek spotkania pomidzy duchownymi i
/ra$in organizowane s jedynie na pokaz
'ildie ciesz si du-ym zainteresowaniem /ra$iny 4o dziki nim mo-e urzdza+
huczne za$awy w paacu <rawie codziennie Ksi-na>"lektor udziela mistrzom gildii
audiencji, podczas ktrej przedstawiaj petycje i wrczaj wadczyni dary 2 ten spos$
mog uzyska+ zwolnienie lu$ zmniejszenie podatkw oraz poparcie /ra$iny w kwestiach,
nad ktrymi o$raduje caa rada 2szyscy mistrzowie rwnie- zasiadaj w radzie, a ich
wpyw na /ra$in jest wikszy ni- kupcw i dworzan, ktrych nie sta+ na tak
przekonujce argumenty
2 Nuln nawet )niwersytet za$iera gos w sprawach polityki i rzdzenia 5iasto,
$dc siedzi$ jednej z naj$ardziej presti-owych uczelni w caym Imperium, przyciga
rzesze uzdolnionych modych Ludzi wszelkiego stanu Nawet synowie i crki wadcw z
prowincji, gdy osign dojrzao1+, przyje-d-aj do Nuln, a$y zdo$y+ wyksztacenie
Niestety, w ostatnich latach sytuacja ulega zmianie Kiedy1 Nuln $yo intelektualnym
centrum Imperium, ale coraz wicej my1licieli z 6ltdor#u spycha w cie% tych z
poudniowego miasta
<odczas gdy miastem pozornie rzdz arystokracja i r-ne wpywowe grupy, wadza
tak naprawd spoczywa w rkach organizacji przestpczych !o Nuln od wiekw 1ciga
wielu przestpcw 5iasto odziedziczyo po zao-ycielach co1 z charakteru tilea%skiego
1wiata przestpczego 0amiast jednej gwnej gildii przestpczej istnieje ponad tuzin rodzin
> spo1rd ktrych cz1+ ma swoich przedstawicieli w radzie miasta > trudnicych si
legalnym $iznesem, jak te- przemytem, wymuszeniami, szanta-em i innymi nielegalnymi
interesami Na ulicach, gwnie Nowego 5iasta, grasuj liczne gangi pracujce dla r-nych
rodzin, ktre walcz o wpywy w mie1cie Nazwiska takie jak ,chatzenheimer, Kalantino,
,ansoDino czy /uyderman wz$udzaj strach i respekt w1rd mieszka%cw $iedniejszych
dzielnic
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
*zer% jest tradycyjn $arw miasta>pa%stwa Nuln, natomiast czer% i $ielXsre$ro s od
wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, $arwami 2issenlandu
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

63 S t r o n a
* *u u" "n n
5iasto znane jako Korona, ktra $yszczy tysicami klejnotw pod wzgldem populacji
ustpuje tylko 6ltdor#owi Nuln jest niewiarygodnie $ogate, a znane przede wszystkim z
win oraz z- metali, ktre zawiera nale-ca do% ziemia 2 Nuln swoje wydziay maj
wszystkie najwa-niejsze uniwersytety z caego Imperium, a tak-e szkoy zakonne 0najduje
si w nim tak-e o1rodek Imperialnej 6kademii 6rtylerii oraz stacjonuje du-y garnizon 4o
wa1nie w Nuln odlewane s najwiksze armaty In-ynierowie $uduj pot-ne maszyny
wojenne, z ktrych najwiksz groz $udzi konwj o$l-niczy, $dcy owocem
wsppracy gildii in-ynierw i $om$ardierw 2 caym mie1cie znale8+ mo-na dziea
genialnych rodzimych wynalazcw 5ieszka%cy Nuln s $ardzo dumni ze zwodzonego
mostu, spinajcego $rzegi =eiku 4en cud in-ynierii posiada podnoszon sekcj 1rodkow,
ktra umo-liwia przepuszczanie statkw lu$ utworzenie zapory o$ronnej w poprzek rzeki
Nuln le-y na poudniowym skraju 2ielkiego Lasu, tam gdzie spotykaj cztery
prowincje A=eiklandu, ,udenlandu, 6Derlandu i ,tirlandB oraz dwie rzeki A=eik i 6DerB 4o
najdogodniejsze miejsce do przekroczenia =eiku zanim wpynie do lasu <onad CGG lat
temu Nuln $yo stolic Imperium, a tak-e znanym miastem uniwersyteckim <ierwsze
katedry zao-ya tutaj Imperator 6gnetha ,awa tutejszych $akaarzy nadal przyciga
-akw ze wszystkich stron 1wiata ,tosownie do tego, jednym z naj$ardziej okazaych
$udynkw w mie1cie jest 1witynia Kereny, zwrcona w stron gwnej $ramy
4rudno si dziwi+, -e w mie1cie le-cym na skrzy-owaniu wa-nych szlakw
handlowych tak do$rze si rozwijaj targowiska Kupcy sprowadzaj wszelkiego typu
do$ra zarwno z pnocy, jak i z poudnia, a ponadto handluj miejscowymi winami oraz
doskonaymi wyro$ami metalowymi z ,udenlandu Nuln jest gwnym punktem postoju
dla podr-ujcych z 9aronii ,udenlandu i /ra$stwa 6Derlandu do 6ltdor#u
.$ecnie w Nuln wada hra$ina "mmanuelle Don Lie$owitz, synna z wystawnych
przyj+ i caonocnych $alw <odo$no jej paac mo-e rywalizowa+ nawet z dworem
Imperatora w 6ltdor#ie /ra$ina to najlepsza partia w caym Imperium i o jej wzgldy
u$iegaj si konkurenci ze wszystkich zaktkw ,tarego (wiata
4ak jak ka-de inne wielkie miasto w ,tarym (wiecie, Nuln jest przeludnione i $rudne
2 alejkach le- sterty 1mieci, ulice $iegn, zdawao$y si, w losowych kierunkach, a
popadajce w ruin domy kontrastuj ze splendorem $ogatszych cz1ci miasta ,mugi
dymu i wiecznie opadajcy popi z odlewni oraz ku8ni jedynie pogarszaj sytuacj
*ech charakterystyczn $udownictwa jest szalone popltanie stylw
architektonicznych ,toj tu zarwno przypominajce #ortece paace, jak i podupadajce
kamienice Nowego 5iasta *harakterystyczne s cige, niemal $ez ko%ca przeprowadzane
prze$udowy :edynym elementem wsplnym dla ka-dego $udynku jest sadza, ktra
pokrywa prawie wszystkie dachy po pnocnej stronie miasta 2arstwa popiou $rudzi
szy$y i 1ciany Najgorsze s zimy A2issenland synie ze srogich zimB, podczas ktrych
mieszka%cy ogrzewaj domy wglem drzewnym <owstay wskutek jego spalania czarny
dym spowija miasto gst mg, nie przepuszczajc promieni sonecznych
5ieszka%cy Nuln przyzwyczaili si do smrodu i dymu $ijcego z pracujcych dzie% i
w noc ku8ni, jak rwnie- do panujcych tu kontrastw, zwaszcza pomidzy $ogat i
czyst dzielnic 6ldig a odra-ajcym Nowym 5iastem )wa-aj to za co1 normalnego
Ludzie zazwyczaj nie zwracaj uwagi na to, -e kto1 akurat idzie ulic i $ezczelnie wylewaj
pomyje przez okno ,terty 1mieci i odchodw zalegaj w $ocznych alejkach, czasem nawet
przelewajc si przez gwne ulice 2szyscy czekaj na z$awienny deszcz, ktry zmyje
cay $rud do studzienek kanalizacyjnych 4ymczasem w $iay dzie% szczury walcz z psami
o resztki zakopane w stertach odpadkw
2 ,tarym 5ie1cie sprawy maj si troch lepiej Kr- tam z$ieracze ajna, ktrzy
szu#lami zgarniaj $rud i odchody na taczki, utrzymujc gwne arterie miasta w czysto1ci
:ednak-e za czystymi i atrakcyjnymi #asadami, znajdujce si z tyu domu wej1cia dla
su-$y tak samo odra-ajce jak reszta miasta
Nuln jest rwnie- miastem zgieku i haasu Imperialna 6kademia 6rtylerii oddaje
salwy cztery do sze1ciu razy dziennie, a ka-d kanonad poprzedza $icie w dzwon Na
dodatek, oprcz nagych i niespodziewanych eksplozji w centrum miasta, na ulicach
straganiarze i przekupki wykonuj swj zawd zgodnie z odwieczn tradycj > go1no
zachwalajc swj towar lu$ wyliczajc wady towaru konkurencji )trapieniem targowisk
s kieszonkowcy i nacigacze, ktrzy tylko czekaj, $y poz$awi+ naiwnego przechodnia
sakiewki lu$ innego do$ytku
<omimo $rudu, ndzy i sadzy, Nuln jest jednym z najpikniejszych ludzkich miast
0niszczenie, jakie dotkno miasto, o$jo przede wszystkim starsze i $iedniejsze $udowle,
co pozwolio na wy$udowanie na ich miejscu solidniejszych i lepiej zaplanowanych
$udynkw 2adze w Nuln od zawsze przywizyway du- wag do estetyki
architektonicznej <o caym mie1cie rozrzucone s zielone parki <ene wdziku uki
rze8$ione historycznymi scenami, imponujce pomniki zdo$ice gwne paace, a tak-e
synny 2ielki 5ost, to tylko nieliczne dowody na to, -e Nuln jest tak-e miejscem
urokliwym i penym czaru
<od wzgldem rozwoju kultury i sztuki Nuln znajduje si w czowce miast
Imperium :est lu$ $yo domem wielu wspaniaych artystw, jak na przykad wy$itnego
Kespasiania > malarza, ktry uwieczni na ptnie -ycie w Nuln, tak jak wygldao ponad
trzysta lat temu ,woj siedzi$ maj tu wielkie teatry i opery 5iasto ceni so$ie sztuk
<rzyjaznym nastawieniem przyciga zarwno wy$itnych, jak i kiepskich artystw,
pospolitych pismakw i geniuszy pira Niewielu mieszka%cw Nuln zna si natomiast na
prawdziwej sztuce, cho+ prawie w ka-dym domu znajduje si rze8$a lu$ o$raz, uznawany
przez gospodarzy za arcydzieo
0amiowanie miasta dla sztuki jest dla przyjezdnych wyra8nie widoczne <rzejawia
si gwnie w #ormie licznych posgw wielkich $ohaterw, ktre zdo$i gwne trakty,
oraz wykonanych z wielkim pietyzmem delikatnych sklepie% ukowych i okazaych $ram
.d gargulcw zdo$icych (wityni ,igmara po czcigodn /ra$in > pomnik wykonany z
$rzu, o wysoko1ci piciu metrw, stojcy w centrum 2ysokiej 9ramy > Nuln l1ni
prawdziwym $laskiem, nieco tylko przy+mionym wszecho$ecn sadz
,zlachta czsto sponsoruje jednego lu$ wicej artystw, zazwyczaj malarzy, ale tak-e
poetw i muzykw 6rystokracja organizuje $ankiety i koncerty, z zachwytem wsuchujc
si w pieczoowicie komponowane sonety, czy te- w melodie grane na tilea%skich har#ach
przez utalentowanych protegowanych <odczas spotka%, rzecz jasna, go1cie s $ardziej
przejci plotkowaniem i przekazywaniem so$ie zaprosze%, ni- suchaniem z wielk
powag, jak to poeta $yskotliwie u-y aliteracji w niezwykej .dzie do 9kitu
5ieszka%cy Nuln pre#eruj spektakle wystawiane w teatrze, a w mniejszym stopniu
przedstawienia prywatne 4rupy aktorskie z 6ltdor#u wikszo1+ czasu spdzaj wa1nie w
Nuln, gdzie maj zapewnion pen widowni, niezale-nie od tego, jak sztuk wystawiaj
4utejsi mieszka%cy nie zachwycaj si pospnymi dramatami i tragediami, tak
popularnymi w 5iddenheim, zamiast tego wol komedie, a zwaszcza pene samokrytyki
#arsy wystawiane przez aktorw z 6ltdor#u
4eatry w Nowym 5ie1cie s zdecydowanie mniej imponujce, to nic wicej jak du-e,
otwarte $udynki z umieszczon na podwy-szeniu scen <odczas spektakli mo-na kupi+
alkohol, wic przy$ytek sztuki szy$ko wypenia zgieki li$acji i pijackich dysput
<rzedstawienia wystawiane w Neustadt s zazwyczaj spro1ne i wulgarne, opowiadaj
historie o ma-e%skiej zdradzie i $igoterii 2 1wita teatry wystawiaj sponsorowane przez
Kult ,igmara sztuki przesycone moralizatorskimi tre1ciami 2$rew pozorom #rekwencja
na takich wystpach jest zawsze wysoka
Nuln kultywuje te same tradycje, ktre s charakterystyczne dla innych cz1ci
Imperium .$chodzi narodziny ,igmara, dzie% koronacji 5agnusa i wiele innych
imperialnych 1wit, posiada jednak wasne o$yczaje, z ktrych wikszo1+ dotyczy $roni
palnej stanowicej ekonomiczn podpor miasta

W Wa ar rh he ei im m

6 64 4 S S t t r r o o n n a a
: :u us sz zk ki ie et te er rz zy y z z * *u u" "n n9 9

#&enni 5issen!an#c&ycy to %otomkowie >erogenw, ktr&y
&asie#!i!i te &iemie w c&asac) %r&e# 4m%erium* 0o#obnie jak
=nberogenowie na %'nocy, >erogenowie o# %oc&tku swej
)istorii utr&ymywa!i #obre stosunki & 7rasno!u#ami, s&c&eg!nie
& kr!estwem 7arak +orn, i o#%owie#&ie!i t'umnie, g#y Sigmar
we&wa' !u# #o wa!ki %r&e# Eitw na 0r&e'(c&y /&arnego @gnia* 0o#obno to w'anie
w%'yw 7rasno!u#w jest %owo#em, #!a ktrego wie!u 5issen!an#c&ykw ma niski
w&rost i mwi w &wi(&'y s%osb* Autejsi <u#&ie oka&uj niewie!e cier%!iwoci #!a
kwiecistyc) %r&emw, a jes&c&e mniej #!a artystw, %oetw i fircykowatyc)
6eik!an#c&ykw !ub Ereto,c&ykw*
>ies&ka,cy 5issen!an#u s uwa$ani &a %onurakw* =%a#ek So!!an#u by'
mroc&nym ro&#&ia'em w )istorii 4m%erium, a 5issen!an#c&ycy wy#aj si( nie"
br&emi( tego wsty#u* Ao )ar#&i <u#&ie, unikajcy &b(#nyc) s'w i oka&ujcy niewie!e
emocji* 4c) niew&rus&one us%osobienie mi(knie, g#y nieco %o#c)mie!eni, mog
&a%iewa" <ament So!!an#u, a!bo inn, rwnie smutn ba!!a#(* 5issen!an#c&ycy maj
stoick natur(, mo$na na nic) !ic&y" i nie cofaj si( %r&e# wyr&ec&eniami, je!i &aj#&ie
taka %otr&eba* Ie#nak$e o# ic) wa# mo$na &a!ic&y" c&(ste %r&ygn(bienie, a%ati( ora&
obsesj( na %unkcie wiary w bogw*
/i($ka, %o&bawiona emocji mowa ora& %raktyc&na natura &naj#uj swoje
o#bicie w kuc)ni 5issen!an#u* /)o" tutejsi mies&ka,cy &nani s & tego, $e %o#aj na
sto'y #oskona'e wina & Ai!ei !ub Eretonni, okrywa ic) tak$e nies'awa & %owo#u
tutejs&ego %'askiego, &aka!cowatego c)!eba, &awiesistyc) gu!as&w & baraniny ora&
ci($kic) s$nistyc) %ierogw*
5issen!an#c&ycy mwi reiks%ie!em & mi(kkim akcentem, wy%owia#ajc
s'owa tak monotonie, $e #!a innyc) <u#&i jest to nie&nonie %r&ygn(biajce* 5
innyc) c&(ciac) 4m%erium o%owieci o mierci, obr&(#ac) %ogr&ebowyc), jak
rwnie$ #ramaty $a'obne s c&(sto %re&entowane & u$yciem akcentu
5issen!an#&kiego, aby %o#kre!i" nastrj utworu*
8kcent mies&ka,cw +u!n r$ni si( o# u$ywanego w 5issen!an#&ie, g#y$
tutejsi <u#&ie krcej wy%owia#aj samog'oski i c&(sto ko,c& &#ania %ytajc
intonacj*
0omimo swojej %r&y&iemnej %raktyc&noci 5issen!an#c&ycy s bowiem
bar#&o re!igijni* 4c) miasta i wioski mies&c& !ic&ne ka%!ic&ki, ka%!ice i witynie
ws&ystkic) u&nawanyc) bogw, a tak$e !oka!nyc) #uc)w* 5ie!u 5issen!an#c&ykw
%owi(ca ki!ka minut ka$#ego #nia, aby wej" #o wityni !ub ka%!ic&ki, o#wie#&ajc
w cigu tygo#nia ko!ejnyc) bogw* <u# 5issen!an#u twier#&i, $e to %o %rostu
%r&ejaw %obo$noci, natomiast %r&ybys&e & innym %rowincji nie mog si(
&#ecy#owa", c&y tuby!cy obnos& si( &e swoj re!igijnoci wy'c&nie na %oka&, c&y
ty!ko %rbuj &a%ewni" sobie ws%arcie & ka$#ej mo$!iwej strony H a mo$e je#no i
#rugie*
/)ocia$ w 5issen!an#&ie wy&nawani s ws&yscy bogowie, s&c&eg!ne
&nac&enie maj Sigmar ora& Aaa! B 6)ya* 7u!t Sigmara koncentruje si( na &ac)o#&ie,
g#&ie kontakty & 7rasno!u#ami s najsi!niejs&e* 5 wityniac) >'oto#&ier$cy w
5issenbrurgu i >eissen mies&c& si( ka%!ic&ki #!a 7rasno!u#w, ktre c&c& tam
w'asne bstwa*
>ies&ka,cy +u!n s s&a!enie #umni &e swojego miasta i niektr&y & nic) na#a!
uwa$aj, $e mies&kaj w %raw#&iwej sto!icy 4m%erium* 5 re&u!tacie trwa &aci(ta
rywa!i&acja mi(#&y nimi a 6eik!an#c&ykami, &w'as&c&a mies&ka,cami 8!t#orfu*
>ies&ka,cy +u!n %r&y ka$#ej na#ar&ajcej si( oka&ji %r&y%ominaj 6eik!an#c&ykom,
jak ws%ania'ym miastem jest 7!ejnot 4m%erium*
+u!n %owsta'o jako &wyk'a faktoria, #o%iero %9niej &yska'o status wa$nego
oro#ka )an#!owego* +ic wi(c #&iwnego, $e %o'owa jego %o%u!acji to !u#no"
na%'ywowa* 5i(ks&o" mies&ka,cw o%uci'a ro#&inne strony, $eby ro&%oc&" tu
nowe $ycie* 4migranci na#aj miastu s%ecyfic&ny c)arakter* S uro#&onymi
s%r&e#awcami, gotowymi )an#!owa" %raktyc&nie ws&ystkim* 5 +u!n nie&b(#nymi
wymogami #o %rowa#&enia interesw s s%ryt i be&!itosne wykor&ystywanie ka$#ej
oka&ji #o &arobku* =miej(tno" targowania si( rwnie$ jest bar#&o %o$#an cec),
g#y$ be& niej mo$e si( oka&a", $e &a #any towar tr&eba &a%'aci" niema! #wa ra&y
wi(cej ni$ g#&ie in#&iej* >ies&ka,cy +u!n s %ostr&egani jako c)ciwi i o%ortunistyc&ni
#usigros&e*
5 kwestii e#ukacji obywate!i ma'o ktre miasto ra#&i sobie tak #obr&e jak
+u!n* =&#o!nieni <u#&ie cigaj & ca'ego Starego wiata, $eby stu#iowa" na
%resti$owym =niwersytecie* Uacy twor& kosmo%o!ityc&n &bieranin( Ai!ea,c&ykw,
Dsta!ijc&ykw, Eretonnc&ykw, a nawet 7is!e]itw* @%rc& =niwersytetu, +u!n
%osia#a tak$e naj!e%s&e s&ko'y wojskowe 4m%erium, konkurujce & tymi w 8!t#orfie*
: tego %owo#u stacjonuje tu je#na & naj!e%iej wys&ko!onyc) &awo#owyc) armii w
4m%erium* 5ie!u wybitnyc) oficerw &ac&yna'o karier( wojskow w'anie w sto!icy
0o'u#nia*
5 s&erokim &nac&eniu tyc) s'w, mies&ka,cy +u!n s %raktyc&ni i uc&ciwi*
S&!ac)ta, w'c&ajc te$ tyc) arystokratw, ktr&y &asia#aj w 6a#&ie +u!n, o%rc&
o!br&ymic) %osia#'oci na wsi, %osia#a rwnie$ #omy u!okowane na &boc&ac)
grujcego na# miastem w&gr&a* L&i(ki temu %ona# %o'ow( c&asu mog s%(#&a"
%o&a murami miasta, & #a!a o# smro#u i sa#&y* 1runty, ktre &naj#uj si( w granicac)
ic) %osia#'oci, o# !at wynajmowane s #&ier$awcom w &amian &a c&(" &ebranyc) &
tyc) &iem %!onw* >imo %o&ornego %o#obie,stwa ic) sytuacji #o ci($kiej #o!i
c)'o%w %a,s&c&y9nianyc) & Eretonni, c)'o%i s wo!nymi !u#9mi H mog &erwa"
umow( wynajmu i o%uci" &iemi( w ka$#ej c)wi!i* Ie#nak ma'o kto #ecy#uje si( na
to, skoro wie#&ie s%okojne $ycie, a be&%iec&e,stwo &a%ewnia bogaty w'acicie!
%osia#'oci* +iektr&y c&yns&ownicy %or&ucaj %rac( na ro!i i wyrus&aj #o +u!n,
%os&ukujc wie!kiej fortuny w tym s'awnym miecie* >a'o ktremu & wieniakw
u#aje si( %9niej wy#osta" & najgors&yc) c&(ci +owego >iasta 2ora& #'ugw3 i na
og' osie#!aj si( tu ju$ na sta'e*
5r# s&!ac)ty &arysowuje si( cora& wyra9niejs&y %o#&ia'* Ie#en & o#'amw
arystokracji nie &asi!a swoic) skarbcw &yskami & &amiejskic) %osia#'oci* Lorobi' si(
bowiem wy'c&nie wskutek %o#ejmowania trafnyc) #ecy&ji )an#!owyc), targowania
si( i s%e'niania &ac)cianek Crabiny* >agnaci owi %ostr&egaj 0astewnyc) Earonw
jako kmiotkw, niego#nyc) r&#&enia miastem we ws%'c&esnyc) c&asac)* 7u%cy i
inni mies&c&anie rwnie$ & nic) s&y#&* >imo tego, $e s &a!e$ni o# #ostaw $ywnoci
& oko!ic&nyc) wsi, mies&ka,cy miasta %otrafi &'o!iwe #rwi" & %r&yje$#$ajcyc) na
targ c)'o%w* <u#&ie & %o'o$onyc) nie#a!eko +u!n terenw wiejskic) &
w&ajemnoci nie &nos& mies&c&uc)w &a ic) swawo!ny i #eka#encki s%osb $ycia*
5 miecie istniej rwnie$ inne %o#&ia'y* Stars&a s&!ac)ta %referuje %ostaw(
wissen!an#&k H s to <u#&ie surowi, o%anowani i g'(boko re!igijni* 5
%r&eciwie,stwie #o konserwatywnej magnaterii, nowe %oko!enie arystokratw H &
ktryc) wi(ks&o" nie osign('a jes&c&e wieku #ojr&a'ego H to fircyki i na#(te bufony,
%o&ostajce %o# narastajcym w%'ywem 6eik!an#u* S #eka#enckimi )e#onistami
$ar!iwie %o%ierajcymi mi'ujc wystawne $ycie Crabin(*
0o#obne %o#&ia'y s%o'ec&ne &ac&ynaj %ojawia" si( wr# &wyk'yc)
mies&c&an* +ie s ju$ ska&ani na $ycie w cig'ej %r&ymusowej %racy jako konius&y,
s'u$cy !ub %os'a,cy, &a!e$ni o# )umoru maj(tnego %raco#awcy* @becnie
mies&ka,cy +u!n mog s&ykowa" sa!etr(, %a!i" w %iecac), c&y te$ sortowa" ru#( i
%r&eto%y, %racujc na ci!e okre!one &miany* 5 re&u!tacie w +u!n %owsta'a k!asa
robotnic&a, ktrej %r$no s&uka" w innyc) c&(ciac) 4m%erium* @rgani&acje
&r&es&ajce robotnikw maj istotny g'os w s%rawac) %r&emys'u meta!urgic&nego
+u!n*
5 %orwnaniu & innymi 5issen!an#c&ykami, mies&ka,cy +u!n wyka&uj
o#mienne cec)y c)arakteru* S bar#&iej eks%resywni i s&ybko si( #enerwuj,
gestyku!uj %o#c&as ro&mowy i c)(tnie %r&ejmuj &wyc&aje ora& maniery o#
cu#&o&iemcw H &w'as&c&a Ai!ea,c&ykw* >imo $e miejskie garni&ony s'yn &
c)arakterystyc&nyc) c&arnyc) mun#urw, oko!ic&ni mies&ka,cy %referuj jaskrawe
ubiory i bi$uteri( H mwi si(, $e Crabina %osia#a %ona# #&iesi(" tysi(cy strojw w
swojej gar#erobie* +awet s%osb mwienia mies&c&an r$ni si( o# gwary u$ywanej
na wsi* >ies&ka,cy +u!n krcej wymawiaj samog'oski i &wyk!e akcentuj ostatni
wyra& w &#aniu*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna $uszkieterw z (uln musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15 mo#e!i*
1rac& ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( swojej kom%anii*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
KAPITAN! Lru$yn $uszkieterw z (uln musi #owo#&i" oficer w sto%niu Kapitana*
Kapitan mo$e by" ty!ko je#en!
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA! Kapitan mo$e !ic&y" na ra#( i %omoc
$agistra $agii a!bo #rezbitera -igmara, !ec& nig#y obu nara&*
IN"YNIER! 5r# $uszkieterw z (uln mo$e s'u$y" je#en 8n%ynier*
ADIUTANT! 5 dru%ynie mo$e s'u$y" #wc) Adiutantw*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
MI+I-.ANT! Kapitan mo$e wcie!i" #o #ru$yny $uszkieterw z (uln #owo!n i!o"
$ilicjantw 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
#ru$yny $uszkieterw z (uln #o 15 %ostaci3*
MUSZKIETER! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu $uszkieterw*
STRA"NIK MIE.SKI albo KRASNO+UDZKI RAN4ER! Kapitan mo$e #owo#&i"
maksyma!nie %i(cioma -tra%nikami $iejskimi a!bo tr&ema Krasnoludzkimi Rangerami*
: :a ac ch hi in ny y9 9
ZAPRZ,4! Kapitan mo$e wy%osa$y" $uszkieterw z (uln w je#en )aprzg*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
$uszkieterzy z (uln mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. bombardier, gladiator,
goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus, medyk. minstrel, miotacz oowiu,
ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba,
skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita. zodziej, zwadCca,
zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
KAPITAN ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
IN"YNIER ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
ADIUTANT ro&%oc&yna gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*

T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
: :u us sz zk ki ie et te er r! !w w z z * *u u" "n n
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
KAPITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^
MA4ISTER MA4II
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a $agistra $agii umies&c&ona &osta'a w
ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
IN"YNIER ^ ^ ^ ^ ^
ADIUTANT ^ ^ ^ ^
R
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

65 S t r o n a
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater #ru$yny $uszkieterw z (uln, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby" je#n &
umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
C Ch ha ar ra ak kt te er rn ni ik k9 9
*ohater mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C= i 16@:;* 5ynik #rugiego r&utu jest
ostatec&ny* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
$ $a an nd de e" "9 9
*ohater %osia#a $y'k( )an#!ow i %otrafi s%r&e#a" niema! ws&ystko, u&yskujc
kor&ystn cen( !ub inne, rwnie intratne %rofity* 5 trakcie ro&grywania sekwencji po
potyczce, bohater mo$e s%r&e#a" je#en #owo!ny %r&e#miot 2wymieniony w ROZDZIA+E
3! EKWIPUNEK3 u&yskujc &a niego %e'n cen( w %r&y%a#ku %r&e#miotw
#owszechnych ora& cen( %o#stawow w %r&y%a#ku Rzadkich %r&e#miotw*

) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
) )r rz ze ep pk ki i9 9
*ohater, ktry %osia#a t( &#o!no", w c&asie wie!u w(#rwek i %otyc&ek nabra'
niesamowitej kr&e%y* >o$e nosi" 08+/D6:D ignorujc ujemne mo#yfikatory #o I i
SZ* 0ona#to, bohater wyekwi%owany w 085TU 2&obac& ROZDZIA 3!
EKWIPUNEK3 mo$e biega&*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
@ @u us sz zn ni ik ka ar rz z9 9
*ohater jest mistr&em rus&nikarstwa, a %osia#ana wie#&a %o&wa!a unika" mu wie!u
niebe&%iec&nyc) sytuacji* Ie$e!i mia' miejsce NIEWYPA! na!e$y wykona" r&ut K6*
5ynik 22 o&nac&a, $e #&i(ki &#o!nociom rus&nikarskim bohater otr&ymuje %remi( 21
#o r&utu na TA%E+, NIEWYPAU! %RONI PRO-HOWE.*
@ @a an ng ge er r9 9
*ohater &nany jest & %ona#%r&eci(tnej &#o!noci 'c&enia umiej(tnoci orientowania si(
na !#&ie i na wo#&ie & u%orem i #eterminacj %o#c&as %okonywania ws&e!kic)
%r&es&k# i tru#noci* 68+1D6 ignoruje kary &a %orus&anie si( %o terenie trudnym, &a
ujemne mo#yfikatory &a %orus&anie si( %o terenie bardzo trudnym &mniejs&one s o
%o'ow( 2teren bardzo trudny na!e$y traktowa" jako teren trudny3* 0ona#to, mo#e!
68+1D68 mo$e biega& %o terenie trudnym !ub terenie bardzo trudnym, a tak$e wte#y, g#y
%okonuje przeszkody ora& automatyc&nie &#aje ws&ystkie testy terenu niebezpiecznego*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
L&i(ki uc&estnictwu w wie!u wa!kac) na nie&!ic&onyc) %o!ac) bitew Starego wiata
ka%itan $uszkieterw z (uln osign' #oskona'o" w s&tuce &abijania i c&yni to na#
%o#&iw s&ybko i g'a#ko* 5s&ystkie ATAKI wykonane %r&e& bohatera w 'azie walki wrcz
%o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej :8EVI/:; /4@S*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
0otomkowie >erogenw to twar#&i, cec)ujcy si( #u$ym %atrioty&mem i
fanaty&mem obywate!e 4m%erium* Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on
#ru$yny ora& stanowi o &amo$noci i %resti$u kom%anii* Lru$yna $uszkieterw z
(uln mo$e %osia#a" #o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy*
+a!e$y je#nak &auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e awansu, je#ynie
je#en &e stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3*
>o#e!e bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie
s&ers&ym wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa"
si( innymi, r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
) )a ap pi it ta an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
7a%itanowie to c)ary&matyc&ni oficerowie #owo#&cy wie!kimi armiami a!e te$
mniejs&ymi o##&ia'ami $o'nier&y* 5a!c& na &rytyc) ko,skimi ko%ytami,
%r&esikni(tyc) krwi %obojowiskac) i na &as'anyc) tru%ami u!icac) miast* Aoc&
nieko,c&ce si( kam%anie wojskowe na terenie Starego wiata i %o&a jego granicami*
Low#cy $uszkieterw z (uln w wi(ks&oci rekrutuj si( s%or# arystokratw,
ktr&y %r&e$y!i ki!ka krwawyc) bitew i &aj(!i miejsce %o!eg'ego #ow#cy* 7a%itanowie
wie#&, co na%raw#( !ic&y si( na %o!u bitwy*
-HARAKTERYSTYKA KAPITANA!
KAPITAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapitan %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
MUSZKIETER/W Z NU+N*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! $uszkieterzy z (uln to wietnie wys&ko!eni, o#wa$ni i !oja!ni $o'nier&e,
#owo#&eni %r&e& c)ary&matyc&nyc) i #owia#c&onyc) oficerw* 5 gr&e
o#&wiercie#!a to &asa#a we#!e ktrej %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra &naj#uje
si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 6# o# swojego 7a%itana, mo$e u$y" jako
%o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE swojego
L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku,
g#y 7a%itan jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i albo - -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
<u#&ie ob#ar&eni ta!entem magic&nym bu#& instynktowny nie%okj wr#
%os%!stwa* +ie be& %owo#u* 0otrafi #okonywa" r&ec&y, ktre &a%r&ec&aj
&#rowemu ro&s#kowi* Ie#nak nie jest to #ar, ktry 'atwo kontro!owa"* >agic&na
aura takic) osb, s&c&eg!nie %oc&tkujcyc) %r&yciga #emony* 8by &a%obiec
nies&c&(ciu, magowie wys&ukuj swoic) %otencja!nyc) nast(%cw i wysy'aj ic) na
nauk( #o je#nego & omiu 7o!egiw >agii* Aam m'o#&i uc&niowie %raktykuj nauk(
%o# uwa$nym okiem mistr&w, je#noc&enie me#ytujc na# wyborem Ara#ycji*
=c&niowie, ktr&y sko,c&y!i nauki w 7o!egium i &#a!i testy &najomoci s&tuki
magic&nej, mog #o'c&y" #o wybranego 7o!egium >agii* 0o&naj &ak!(cia &
wybranej %r&e& siebie Ara#ycji >agii, !ec& mus& nauc&y" si( kontro!owania rosncej
mocy* 5i(ks&o" c&aro#&iejw musi s%'aca" #'ugi, &acigni(te na %okrycie kos&tw
nauki w 7o!egium* : tego %owo#u niektr&y wyrus&aj na s&!ak %r&ygo#y, !ic&c na
&#obycie bogactwa* L!atego te$ na&ywa si( ic) w(#rownymi c&aro#&iejami* /&(sto,
&wyk!e na %o!ecenie 7o!egium, %o#ejmuj si( wykonania jakiej %racy, w ce!u
%o#niesienia %resti$u 7o!egium, a tak$e #!a &#obycia c)wa'y, wie#&y i majtku*
-HARAKTERYSTYKA MA4ISTRA MA4II!
MA4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $agister $agii %osia#a S:A;<DA i or($ o#%owie#ni #!a swojego
7o!egium >agii 2&obac& ROZDZIA IIII! MA4IA3*
ZASADY SPE-.A+NE!
MA4! $agister $agii &na je#no &ak!(cie &e &nanej mu <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
Nuln ley na przeciciu poudniowych szlakw handlowych i tu spotykaj si
podrnicy z Wissenlandu, Stirlandu, Averlandu i terenw lecych dalej na
wschodzie. Nuln byo ongi siedzib dworu Imperatora i centrum akademickim,
ktrego znaczenie zblado w cigu kilku ostatnich wiekw, w zwizku z
intensywnym rozwojem Altdorfu. W Nuln znajduje si Imperialna Szkoa
Artylerii rozlega sie kuni, w ktrych odlewa si i konserwuje czci
imperialnych artylerii. System napdzanych par urzdze pompuje powietrze
(wymylony przez Krasnoludw dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji
wieego powietrza w gbiach ich grskich kopal) cignie si przez cay
kompleks i oczyszcza odlewnie z dawicych oparw. Sprawia to, e nad
czci Nuln stale unosi si gryzcy, czarny dym. Na pnoc od Nuln, Reik jest
tak szeroki, e niemoliwym jest, by jego brzegi spi jakikolwiek most.
Istniejcy w samym miecie wielki most jest jednym z cudw Starego wiata.
W samym Altdorfie brzegi Reiku spina wprawdzie wiele innych mostw, lecz
rzeka dzieli si tam na wiele mniejszych odng. Pozwala to mieszkacom Nuln
twierdzi z dum, e aden ze stoecznych mostw nie ujarzmi caoci
szerokiego nurtu wielkiego Reiku.
W Wa ar rh he ei im m

6 66 6 S S t t r r o o n n a a
albo
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 5ojownicyHka%'ani s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
:brojni ka&no#&ieje, na!e$cy #o :akonu Srebrnego >'ota, w(#ruj %o
4m%erium by s'owem, ogniem i si' swego ramienia umacnia" wiar( wr#
mies&ka,cw 4m%erium ora& nis&c&y" ws&e!kie o&naki /)aosu*
0re&biter&y Sigmara niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim
samym %owa$aniem, c)o" w %rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten
wynika rac&ej &e strac)u %r&e# &emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej
wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara mog w&nie" mo#'y #o
swego boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw*
Lo%ki #rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta'
#owalony na ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki
Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter -igmara mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy
do -igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
/ /n n. .y yn ni ie er r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0ierws&ymi in$ynierami w Starym wiecie by!i krasno!u#&cy wyna!a&cy* <u#&ie
skor&ysta!i & ic) nauk, a nast(%nie w%rowa#&i!i w'asne u!e%s&enia, s&c&eg!nie w
&akresie broni %a!nej nauk &wi&anyc) & u&brojeniem* 1i!#ie 4n$ynierw cies& wr#
bro#atego !u#u #u$ym %owa$aniem 2c)o" nie tak jak 7rasno!u#&ka 1i!#ia
4n$ynierw3, %o# warunkiem, $e c&'onkowie gi!#ii wytwar&aj %ro#ukty wysokiej
jakoci i tr&ymaj si( uwi(conyc) tra#ycj &asa# ic) wyrabiania* +ajbar#&iej &nanym
oro#kiem nauc&ania tec)nik in$ynieryjnyc) jest 8ka#emia 4n$ynierii w +u!n, &nana
&e swoic) #&iwac&nyc) wyna!a&kw* 0otrafi one by" wyjtkowo u$ytec&ne,
oc&ywicie w tyc) %r&y%a#kac), g#y funkcjonuj %o%rawnie*
4#ea istnienia 8ka#emii 4n$ynierii &ro#&i'a si( w umy!e <eonar#a & >irag!iano,
s&a!onego genius&a & nie%okornej Ai!ei, a ur&ec&ywistniona &osta'a %r&e& jego %atrona
7si(cia +u!n* 8ka#emia %r&ycign('a wie!u nowoc&enie my!cyc) uc&onyc),
&ainteresowanyc) ro&wojem s&tuki in$ynierskiej* 0r&e& !ata 8ka#emia 4n$ynierii
ro&rasta'a si(, a w jej mury ciga!i nawet krasno!u#&cy renegaci, wyr&uceni &e swyc)
%o#&iemnyc) sie#&ib &a %rby ulepszenia s%raw#&onyc) krasno!u#&kic) tec)no!ogii*
/)o" &nac&n c&(" swego c&asu 4n$ynierowie s%(#&aj na majstrowaniu %r&y
na w%' gotowyc), wymy!nyc) wyna!a&kac), to maj wia#omo", $e ostatec&nym
ce!em ic) %racy jest o%racowanie nowej broni, ktra %omog'aby stawi" c&o'a
nie&!ic&onyc) &agro$eniom, & jakimi boryka si( 4m%erium* 4n$ynierowie to na#er
ekscentryc&ni oficerowie, ktr&y sta!e mamroc& co w swym tec)nic&nym $argonie*
4n$ynierowie to tak$e #owia#c&eni $o'nier&e, ktryc) nietru#no &na!e9" na %o!u
bitwy, g#&ie maj mo$!iwo" wy%rbowania w %raktyce swyc) najnows&yc)
wyna!a&kw c&y ustr&e!enia wroga & u!ubionej broni %roc)owej*
-HARAKTERYSTYKA IN"YNIERA!
IN"YNIER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J 4 J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y in%ynier %osia#a S:A;<DA i 04SA@<DA 0@IDL;+7@5;,
grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
IN"YNIER! $uszkieterzy z (uln to wietnie wys&ko!eni i &#yscy%!inowani $o'nier&e,
ws%omagani %r&e& #owia#c&onyc), c)o" nieco ekscentryc&nyc) 8n%ynierw* 5
gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a we#!e ktrej je#na & grup stronnikw, &naj#ujca si( w
o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 6# o# bohatera, mo$e u$y" w 'azie strzelania jako
%o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika UMIE.,TNO&-I STRZE+E-KIE
8n%yniera !ub skor&ysta" & je#nej, &nanej %r&e& bohatera &#o!noci & !isty
umiej(tnoci SA6:D<D/74/C* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania
w %r&y%a#ku, g#y 8n%ynier w bie$cej tur&e bieg, skor&ysta' & umiej(tnoci !ub
&asa#y s%ecja!nej u$ywanej w 'azie magii !ub 'azie strzelania, strzela, skaka.
szar%owa, upad, wspina si &osta' "szoomiony!, #owalony na ziemi!, yczony z akcji!
!ub wykonywa' jakieko!wiek inne #&ia'ania %o&a &wyk'ym ruchem/
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
: :u us s z z k k i i e e t t e e r r ! ! w w z z * *u u " " n n
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eagnet 5 zk
Eu'awa J zk
Ca!abar#a 10 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2'a#unki wybuc)owe3 15 zk
1o'b bombar#ujcy 25 zk
1ranatnik J5 zk
>us&kiet krasno!u#&ki 25 zk
0isto!et 10 zk
0isto!et #ube!towy 15 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk
6e]o!]era 50 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eagnet 5 zk
Eu'awa J zk
Ca!abar#a 10 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2'a#unki wybuc)owe3 15 zk
8rkebu& J0 zk
Fa!konet 40 zk
1ar'ac& J0 zk
>us&kiet 25 zk
>us&kiet )oc)!an#&ki 50 zk
6e]o!]era 50 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
RAN4ER %U4MANA
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
>'ot bojowy J zk
+a#&iak 5 zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
Ao%r krasno!u#w 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2'a#unki wybuc)owe3 15 zk
7us&a 25 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 20 zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

67 S t r o n a
7 7d di iu ut ta an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 20 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
8#iutanci towar&ys& oficerom w bitwie i %o#r$y, &#obywajc #owia#c&enie i
umiej(tnoci %r&y#atne w wa!ce* :a&wyc&aj wywo#& si( & ro#w s&!ac)eckic),
je#nak r&a#ko ic) obowi&ki wykrac&aj %o&a &aj(cia go#ne s'u$cyc)* :wyk!e ic)
je#ynym &a#aniem jest %r&ynos&enie ja#'a i na%itku oficerom !ub &ajmowanie si(
or($em i %ancer&em* /i($ka s'u$ba ma nauc&y" ic) %okory i wytr&yma'oci na tru#y,
a tak$e %r&ygotowa" #o bycia oficerem*
-HARAKTERYSTYKA ADIUTANTA!
ADIUTANT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 2 2 J J 1 J 1 K
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Adiutant %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 #ru$ynie $uszkieterw z (uln mo#e!e stronnikw %r&e#stawiaj -tra%nikw $iejskich.
Krasnoludzkich Rangerw, $uszkieterw i $ilicjantw s'u$cyc) w 8rmii +u!n*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
: :i i" "i ic cj ja an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>i!icja to o##&ia'y %owo'ywane 2#obrowo!nie b#9 nie3 #ora9nie jako !oka!ne si'y
obronne, formowane & wieniakw 2mies&c&anie bar#&o r&a#ko s %owo'ywani #o
s'u$by, c)ocia$ mog by" c&'onkami stra$y miejskiej, ktra w c)wi!ac) &agro$enia
%r&eks&ta'ca si( w formacj( wojskow3* 0r&e#stawicie!e ws&ystkic) ogniw !oka!nej
w'a#&y s u%owa$nieni #o we&wania &#o!nyc) #o s'u$by m($c&y&n i kobiet i
sformowania & nic) o##&ia'w mi!icji* >i!icjanci mus& co roku s%(#&i" okre!on
i!o" c&asu H &wyk!e sie#em #ni H trenujc ra&em na ws%!nej &iemi 2te "wic&enia #aj
im %ewne %o#stawowe umiej(tnoci3* +iektr&y & nic) to oc)otnicy, %r&ywyk!i $y" &
si'y w'asnyc), u&brojonyc) w miec& rk, a jes&c&e inni to &wyk!i wieniacy &
%r&e%rowa#&eni %o $niwac) %oboru* Low#cami tyc) o##&ia'w s cywi!ni !ub
emerytowani wojskowi* 5y%osa$enie ku%uj i utr&ymuj gotowe #o u$ycia !oka!ne
w'a#&e, #!atego jego jako" jest r$na i &a!e$y o# tego, sk# %oc)o#&i #any o##&ia'
mi!icji* +iektre je#nostki s wyekwi%owane %rawie jak najemnicy, %o#c&as g#y inne
mog by" u&brojone jak &wyk!i c)'o%i*
-HARAKTERYSTYKA MI+I-.ANTA!
MI+I-.ANT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $ilicjant %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
%osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego $ilicjanta na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego $ilicjanta na sygnalist dru%yny*
: :u us sz zk ki ie et te er r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 017
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>us&kieter&y to wietnie wys&ko!eni, &#yscy%!inowani $o'nier&e, ktr&y #oskona! si(
w u$ywaniu %roc)owej broni str&e!eckiej* 5i(ks&o" wybiera najwy$s&ej jakoci
muszkiety krasnoludzkie, c)o" bywaj i tacy, ktr&y s%ecja!i&uj si( w str&e!aniu &
muszkietw hochlandzkich* 6egu!arnie wyst(%uj w ro&maityc) turniejac)
organi&owanyc) %r&e& 0rabin, &ac)wycaj %ub!ic&no" swoj ce!noci* 5 c&asie
ro&maityc) &abaw mog wyst(%owa" w c)arakter&e osb &abawiajcyc) uc&estnikw
uc&ty swymi %o%isami, wy&ywajc miejscowyc) #o na%r(#ce &organi&owanyc)
&awo#w, w ktryc) stawk jest na%itek !ub niewie!ka suma %ieni(#&y*
-HARAKTERYSTYKA MUSZKIETERA!
KUSZNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y muszkieter %osia#a S:A;<DA i >=S:74DA, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N*
S St tr ra a. .n ni ik k : :i ie ej js sk ki i albo ) )r ra as sn no o" "u ud dz zk ki i @ @a an ng ge er r
S St tr ra a. .n ni ik k : :i ie ej js sk ki i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0oc&tkowo obowi&ek utr&ymania %or&#ku w miecie s%oc&ywa' na w'a#&ac)
cywi!nyc), ktre w tym ce!u kor&ysta'y & o##&ia'w stra$y i gwar#ii miejskiej* Ie#nak
g#y %o&iom koru%cji %r&ekroc&y' ws&e!kie granice %r&y&woitoci, 4m%erator
%owier&y' to &a#anie w'a#&om wojskowym* @becnie obowi&ki stra$y miejskiej
%e'ni $o'nier&e & garni&onw wojskowyc)* L&i(ki temu &ma!a'o 'a%ownictwo, c)o"
w armii rwnie$ &#ar& si( %r&y%a#ki %r&eku%stwa* Stra$nicy miejscy s
o#%owie#&ia!ni &a utr&ymanie %or&#ku i %r&estr&eganie %rawa, mog tak$e
ares&towa" %o#ejr&anyc)* 5 mniejs&yc) osa#ac) s'u$ rwnie$ jako stra$ %o$arna*
L!a niektryc) $o'nier&y s'u$ba garni&onowa jest ty!ko tymc&asowym %r&y#&ia'em*
L!a innyc) to &aj(cie na ca'e $ycie*
-HARAKTERYSTYKA STRA"NIK MIE.SKI!
STRA"NIKMIE.SKI SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y stra%nik miejski %osia#a S:A;<DA i C8<8E86LT, grac&
we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N*
ZASADY SPE-.A+NE!
SZERMIERZ/
W Wa ar rh he ei im m

6 68 8 S S t t r r o o n n a a
albo
) )r ra as sn no o" "u ud dz zk ki i @ @a an ng ge er r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 013
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
5krtce %o tym, jak Iosef Eugman o#bu#owa' &nis&c&ony %r&e& :ie!onoskryc)
browar, sta'o si( jasne, $e be& na#&oru krasno!u#&kic) wojownikw &arwno sama
%ro#ukcja %iwa, jak i eks%ort s&!ac)etnego trunku nie b(# niemo$!iwe* 5 tamtyc)
!atac) najwi(ks&e &agro$enie stanowi!i grasujcy w !asac) :ie!onoskr&y, ktr&y
regu!arnie na%a#a!i na <u#&i i 7rasno!u#w* Iosef Eugman ro&umia', $e %otr&eba
#obr&e wys&ko!onyc) i wy%osa$onyc) wojownikw aby sta!e %atro!owa" s&!aki*
L!atego #o oc)rony browaru i !ic&nyc) karawan %owo'a' o##&ia'y Krasnoludzkich
Rangerw, &wanyc) te$ Rangerami *ugmana*
5 o#r$nieniu o# swyc) braci, Rangerzy &nac&nie !e%iej c&uj si( w #&ikic)
ost(%ac) ni$ w grskic) twier#&ac)* 0o#r$uj %r&e& nie&amies&ka'e tereny, g#&ie
wy%atruj :ie!onoskryc), #&ikic) bestii i nie%okojcyc) &jawisk* Rangerzy s
mistr&ami w %r&emies&c&aniu si( w s%osb nie#ostr&ega!ny, a wie!u &wia#owcw
%otrafi nie%ostr&e$enie &b!i$y" si( #o o##&ia'u wroga na ty!e b!isko, by o#c&yta" )as'a
na ic) s&tan#arac) i tarc&ac)* 1'wnym &a#aniem Rangerw %o&ostaje oc)rona
browaru i %rowa#&cyc) #o niego )an#!owyc) s&!akw* Ie#nak w ostatnic) !atac),
g'wnie #&i(ki %oro&umieniu %omi(#&y Iosefem Eugmanem, a w'a#ajc +u!n
Crabin Dmmanue!!e ]on <iebowit&, o#&ia'y Rangerw &asi!aj &brojne kom%anie
s'u$ce %o# s&tan#arem Korony 8mperium* 5 &amian Crabina o#es'a'a c&(" w'asnyc)
o##&ia'w #o oc)rony s&!akw i karawan*
-HARAKTERYSTYKA KRASNO+UDZKIE4O RAN4ERA!
RAN4ER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
J 4 J J 4 1 2 1 `
>aksyma!na 4 7 K 4 5 J 5 4 10
%RO5JPAN-ERZ! Krasnoludzki Ranger %osia#a S:A;<DA i A@0V6 768S+@<=LV5,
grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU MUSZKIETER/W Z NU+N
ZASADY SPE-.A+NE!
ODPORNO&' NA MA4I, (2), TRUDNY DO ZA%I-IA, ZWIADOW-A*
NIENAWI&'! 7)a&a#&i +4D+854L:S -notlingw, 1noblarw, 1oblinw, 0obgoblinw,
"rkw. 3zarnych "rkw ora& Krasnoludw 3haosu i *ykocentaurw*
NIEUST,P+IWO&'! 7rasno!u#owie wa!c& &e wciek' #eterminacj i je#ynie w
ostatec&noci o%us&c&aj swoje %o&ycje* Rangerzy *ugmana okre!ajc dystans
ucieczki wykonuj r&ut 3K6 o#r&ucajc kostk( & najwy$s&ym wynikiem*
RAN4ER! Rangerzy *ugmana &nani s & %ona#%r&eci(tnej &#o!noci 'c&enia
umiej(tnoci orientowania si( na !#&ie & u%orem i #eterminacj %o#c&as
%okonywania ws&e!kic) %r&es&k# i tru#noci* 68+1D6 ignoruje kary &a
%orus&anie si( %o terenie trudnym, &a ujemne mo#yfikatory &a %orus&anie si( %o
terenie bardzo trudnym &mniejs&one s o %o'ow( 2teren bardzo trudny na!e$y traktowa"
jako teren trudny3* 0ona#to, mo#e! 68+1D68 mo$e biega& %o terenie trudnym !ub
terenie bardzo trudnym, a tak$e wte#y, g#y %okonuje przeszkody ora& automatyc&nie
&#aje ws&ystkie testy terenu niebezpiecznego*
UPOR-ZYWO&'! 7rasno!u# w biegu jest nieust(%!iwy nic&ym nast(%ujce %o
sobie %ory roku, a jego %oc)# jest %raktyc&nie nie #o %owstr&ymania* >o#e!
7rasno!u#a mo$e biec, nawet je!i wrg &naj#&ie si( na ty!e b!isko, by
%owstr&yma" bieg*
ZA%O%ONNY +,K! /)o" 7rasno!u#owie &nani s &e swej nies%otykanej o#wagi,
istnieje co, co bu#&i w nic) niema! &abobonny !(k* 7)a&a#&i, istoty & gruntu
%raktyc&ne i twar#o st%ajce %o &iemi, nie mogc %oj" natury eg&ystencji ora&
co gors&a nie mogc %r&egna" &agro$enia ostr&em to%ora s %o#atni na 16@:T,
jak wywo'uj w nic) istoty eteryc&ne*
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" )aprzgiem*

6 6a ap pr rz z' 'g g9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 175 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
0owo&y %osia#aj so!i#n #rewnian skr&yni( osa#&on na #wc) osiac) i s
&a%r&($one w %ar( &wier&t %ocigowyc)* 4m #ro$s&y %oja&#, tym !e%s&a jego
konstrukcja, a %o#r$ wygo#niejs&a* 0owo&y s najwygo#niejs&ym ro#kiem %o#r$y
%o #rogac) Starego wiata* /)o" ic) cena jest wysoka, &a%ewniaj %asa$erom
komfort i be&%iec&e,stwo* /o wi(cej, stanowi najs&ybs&y s%osb na %okonanie
s%oryc) o#!eg'oci, ust(%ujc je#ynie %o#r$y na ko,skim gr&biecie* 5n(tr&e
%owo&u &a!e$y o# jakoci jego wykonania, a!e nawet te najta,s&e maj sie#&iska obite
materia'em* 0owo&y naj!e%s&ej jakoci %osia#aj wbu#owany barek i w'asne 9r#'o
wiat'a* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw w %owo&ie mo$e jec)a" nawet 7 %asa$erw, c)o"
c&(" & nic) b(#&ie musia'a %os&uka" sobie miejsca na #ac)u*

-HARAKTERYSTYKA ZAPRZ,4U!
ZAPRZ,4 SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
MA-HINA WO.ENNA! :a%r&(g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia &a%r&(gowi "chron
#ancerza na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
POW/Z! 5 &a%r&(gu mo$e %o#r$owa" #o 7 %asa$erw wie!koci c&'owieka !ub
mniejs&yc) 2#o %owo&u nie mo$e &atem wej" mo#e! na %o#stawce 40O40 mm i
wi(ks&ej3 !ub o#%owie#nik w towarze, %r&y c&ym je#en & %asa$erw musi &aj"
miejsce na ko9!e obok wo9nicy*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*
ZAMO"NO&'! @%rc& komfortu jaki &a%ewnia %o#r$owanie &a%r&(giem, dru%yna
%osia#ajca %ow& w&bu#&a &aufanie nawet najbar#&iej %o#ejr&!iwyc) ku%cw,
ktr&y & c)(ci %re&entuj najbar#&iej eg&otyc&ne nawet towary* 5 trakcie
sekwencji po potyczce kom%ania otr&ymuje %remi( G1 #o ws&ystkic) r&utw na
DOST,PNO&' %r&e#miotw*


5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
: :u us s z z k k i i e e t t e e r r ! ! w w z z * *u u " " n n

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Eu'awa Ce!sturma

7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
0'once @str&a

Smoc&y Puk
Ao%r Eestiobjcy
5'c&nia 0'mroku
:mora 8syen#i

0ancer& witu
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a 1orgony
Aarc&a @rkobjcy
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a
:broja Aarnusa

:'ocista :broja

/a'un >agnusa
Carfa Ear#a
7amie, 7rwi
7amie, =roku
7amie, & 7rys&ta'owej Aoni
7arma&ynowy 8mu!et
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iec&(" /&ystoci
0iec&(" Sigmara
0iekie!na >oneta
0sia 'a%ka
0u#e'ko $yc&e,
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
S%!ot =roku
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
5ie#9mie >y#'o
7amie, >ocy
7amie, S&c&(cia
7rys&ta'owa 7u!a
@ko 5r$biar&a
0iec&(" :nis&c&enia
6$#$ka >aga
6$#$ka >ocy

6$#$ka & 1rskiego 5i&u
S&ara 6$#$ka
:wj 6o&%ros&enia

4kona >agnusa
7amie, /is&y
7amie, 5i#m
7u!a 1r&motu
<aur :wyci(stwa

0iercie, @gnia :ag'a#y
Srebrny 6g
S&katu'a & >agi 8!#re#a
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Sigismun#a
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

6$ S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

7 70 0 S S t t r r o o n n a a
< <a a& &o ow wa a ) )r ra ai in na a
:aowa Kraina le-y nad zatok zwan .grodem 5annana, gdzie rzeka =eik wpada do
5orza ,zponw ,iga a- do skraju =eikwaldu na poudniu i wschodzie oraz do podgrza
9ladych ,istr na zachodzie Kilka osonitych miejsc daje schronienie rozproszonym
#armom i wioskom, ale wiksza cz1+ ludno1ci :aowej Krainy -yje w portowym mie1cie >
5arien$urgu
0arwno 5arien$urg, jak i cz1+ wy$rze-a otoczone s wielokilometrowym pasmem
$agien, zwanych 9agnami 'rootscher lu$ <rzekltymi 9agnami 4o przera-ajce miejsce,
porastaj wysokie, ostre jak $rzytwa trawy oraz powykrcane drzewa, ktrych gazie
pokrywaj porosty i grzy$y 'ste, cuchnce zgnilizn i rozkadem mgy skrywaj
prymitywne zamki i osady, wzniesione i zamieszkae przez plemiona 0ielonoskrych,
0wierzoludzi i @imirw 2 mrocznych, wilgotnych jaskiniach kryj si gro8ne, 1miertelnie
nie$ezpieczne $estie, za1 trzsawiska zamieszkuj drapie-ne, nienazwane stworzenia
ktrych $lu8nierczy wygld mo-e sprowadzi+ na granic szale%stwa, nierozwa-nych
przemierzajcych $agna 1miakw
<yncy do tej pory szerokim korytem =eik, wpywajc w $agna rozdziela si na
wiele mniejszych koryt, z ktrych wiele ko%czy si cuchncymi, zamieszkaymi przez
potwory grzzawiskami
<okryte skalnymi z$oczami, poro1nite ostrymi trawami i krzewami rwniny oraz
upstrzone niewielkimi stawami ziemie, poo-one na pnocny>wschd od 5arien$urga
nazywane s przez mieszka%cw ,tokami Krain pokrywaj gste mgy, z rzadka
rozpdzane przez ostre pnocne wiatry oraz ulewne jesienne i wiosenne deszcze, ktre
zmieniaj jaow ziemi w grzzawiska, za1 latem drczona -arem ziemia wysycha na
pieprz 2 tych trudnych warunkach -yje niewiele, drczonych przez wszecho$ecne
komary, stworze% 0achodnia cz1+ ,tokw, strze-ona jest przez pasmo wapiennych
wzgrz zwanych ,zczurzymi ,kaami <asmo skalne, cignce si na poudnie, a- do
pnocnego skraju 9agien 'rootscher cieszy si z saw (ciany podziemnych grot,
wykutych w g$i wzgrz, pokryte s staro-ytnymi malowidami, w1rd ktrych powtarza
si przera-ajcy znak, sym$ol =ogatego ,zczura, plugawego $stwa legendarnych
,kaDenw
,toki s domem dla nielicznej grupy, twardych i zawzitych #armerw, toczcych
nieustann wojn z jaow, $ezlitosn ziemi 2 odr-nieniu od 5arien$urgczykw,
#armerzy -yjcy w tej niego1cinnej krainie s $ardzo podejrzliwi, nigdy nie otwieraj drzwi
po zmierzchu, rzadko goszcz o$cych i $ezwzgldnie rozprawiaj si ze wszelkim
zagro-eniem
<nocno>zachodni cz1+ :aowej Krainy pokrywaj 'orzkie 2rzosowiska, zatrute
kwa1nymi oparami pustkowie, zamieszkae jedynie przez @imiry i inne nie$ezpieczne
stworzenia <odr-ni zmuszeni do podr-y na pnocny>zachd ,tarego (wiata omijaj
'orzkie 2rzosowiska i nadkadaj drogi podr-ujc, wy$udowanym jeszcze przez "l#w,
Nad$rze-nym 4raktem 'o1ciniec, zniszczony wiejcymi od tysicleci wiatrami i smagany
zimnymi deszczami, rozpoczyna si we wsi Klessen, skd prowadzi wzdu- wy$rze-a do
9retonnskiego miasta LT6nguille
Na pnoc od 9roekwater, jedynego miasteczka wy$udowanego na pnocny>zachd
od 5arien$urga le- ruiny 6lmshoDen, staro-ytnej latarni morskiej zniszczonej podczas
ostatniej Inwazji *haosu
2zdu- pyncego z poudnia na pnoc =eiku rozciga si najwiksze skupisko
ludno1ci :aowej Krainy poza 5arien$urgiem Kilkana1cie osad i zajazdw rozrzuconych
jest na o$u $rzegach rzeki .twarci i go1cinni mieszka%cy nadrzecznych osad znacznie
$ardziej przypominaj 5arien$urgczykw, ni- twardzi i nieu#ni #armerzy zamieszkujcy
pnoc :aowych Krain
<omidzy rozcigajcymi si na zachodzie 'orzkimi 2rzosowiskami a korytem rzeki
=eik rozciga si 5aa Kraina AKleinlandB ;yzna, pokryta $ujnymi kami ziemia,
zamieszkana gwnie przez hodowcw owiec i $yda <ochodzca z 5aej Krainy wena i
miso s jednym z gwnych towarw eksportowych :aowej Krainy :ednak nawet tutaj,
mieszka%cy wystawiaj stra-e i nosz przy so$ie $ro%, zawsze gotowi do odparcia atakw,
zamieszkujcych gry i $agna 'o$linoidw, @imirw oraz innych, nienazwanych istot
Niegdy1, w1rd -yznych ziem 5aej Krainy stao, synce z przednich produktw
mleczarskich i wkienniczych miasto /alsdorph .sada, oraz otaczajce j pola zostay
zniszczona lu$ wchonite przez $agna w czasie pot-nego trzsienia ziemi majcego
miejsce podczas Nocy 'rozy .$ecnie miasto niemal cakowicie o$rcio si w ruin, a
nieliczni mieszka%cy cierpi w skutek dziaania licznych mutacji i demonicznych opta%
!yrektoriat ignoruje miasto, do ktrego od wielu dziesicioleci nie wkroczyli po$orcy
podatkowi
<oudniow cz1+ :aowej Krainy przecina szeroki trakt czcy 5arien$urg z
$retonnskim miastem 'isoreuQ 2 miejscu, gdzie trakt przechodzi pomidzy 'rami
,zarymi a 9ladymi ,iostrami wznosi si @ort 9erg$res <ozostajcy pod zwierzchnictwem
!yrektoriatu zamek stanowi przej1cie graniczne, zwane przez kupcw @ortem Yapwek,
gdy- powszechnie wiadomo, -e $ez odpowiedniego wsparcia #inansowego zamieszkujcy
twierdz urzdnicy nie s w stanie e#ektywnie pracowa+
$ $i is st to or ri ia a
0apisy, dotyczce historii powstania 5arien$urga zaginy w mrokach dziejw 2ojny,
powodzie, po-ary oraz szczury zniszczyy wikszo1+ kronik 2edug niektrych uczonych,
rwnie- Kult 5annana odegra pewn rol w zatarciu historii, jednak nikomu nie udao si
pozna+ powodw, dla ktrych duchowni mieli $y podj+ takie dziaania !o dzi1
przetrwao jedynie kilka legend, powtarzanych w tawernach w dugie zimowe wieczory
,ami 5arien$urgczycy, zajci powikszaniem swych majtkw, nie zwracaj uwagi
na przeszo1+, cho+ wielu nauczyo si wykorzystywa+ histori do wasnych celw3 uliczni
handlarze chtnie sprzedaj przyjezdnym #aszywe mapy do sekretnego skar$ca wodza
:utonw lu$ krypty, w ktrej podczas okupacji $retonnskiej ukrywali si dostojnicy Kultu
5annana
Istniej sagi, wedug ktrych wyspy, na ktrych wznosi si 5arien$urg, $yy w
przeszo1ci zamieszkane przez "l#w, a p8niej przez @imiry :ednak stwory, niedugo
przed narodzeniem ,igmara zostay wy$ite lu$ wypdzone na 9agna 'rootscher przez
staro-ytne plemi :utonw 2ojownicy, dowodzeni przez 5ariena, stoczyli decydujc
$itw w ruinach #ortecy 5orskich "l#w 5arien, pokona gwardi krlewsk i za$i
krlow @imirw na ,kale 9itwy A,lagDelsrotsB wyspie, gdzie wspcze1nie wznosi si paac
9urmistrza <o $itwie, wdz :utonw ogosi si krlem wszystkich ziem pomidzy lasami
na poudniu, a morzem na pnocy, za1 miasto ktre powstao na zdo$ytych wyspach
nazwa 5arien$urg
Kolejny, potwierdzony zapis dotyczcy historii :aowej Krainy pochodzi z pocztkw
KI wieku Imperator ,igismund II nazwany p8niej 0do$ywc stoczy w 6,HGC ostatni
$itw swojej kampanii majcej na celu powikszenie ziem Imperium 2ojska ,igismunda
II roz$iy siy :utonw, a wadca 5arien$urga odda Imperatorowi hod ,igismund II
przyj hod krla i uczyni wodza :utonw 9aronem, za1 :aow Krain wczy w granice
Imperium
!o szy$kiego rozwoju 5arien$urga znacznie przyczyni si handel ry$ami i sol,
ktr 5arien$urgczycy pozyskuj z niewyczerpanego 8rda jakim jest do dzisiaj zatoka,
zwana .grodem 5annana /andel sol $y tak opacalny, -e kar za przemyt $ya 1mier+
lu$ znacznie rzadziej do-ywotnie wizienie 9ogactwa miasta, zwrciy na sie$ie uwag
-yjcych na pnocy Norsmenw, ktrzy szy$ko doszli do wniosku, -e zdo$ycie i zupienie
miasta, przyniesie wicej zysku ni- handel skrami i $ursztynem 2 6,FEN pierwsze
drakkary pojawiy si na horyzoncie, sprowadzajc trwajcy tysic lat terror na wy$rze-a
,tarego (wiata
<aradoksalnie, wojny morskie zwikszyy znaczenie i $ogactwo 5arien$urga
<ot-ne penomorskie okrty zaczy kursowa+ pomidzy 5arien$urgiem a portowymi
miastami 9retonni, "stalii, 4ilei, 6l$ionu a nawet 6ra$ii oraz Indu 0a1 handel, ktrym w
pierwszych wiekach zajmoway si przewa-nie rody szlacheckie, systematycznie
przejmoway mieszcza%skie rodziny kupieckie, szy$ko zyskujc na znaczeniu i $ogactwie
!o nastania 2ieku 4rzech Imperatorw zyskujca na znaczeniu klasa 1rednia,
wykorzystujc dugi 9arona =oelandiusa Dan 9uik, umie1cia swoich przedstawicieli w
w1rd najwy-szych doradcw arystokraty 5ieszczanie zajli miejsca zarezerwowane do
tej pory jedynie dla arystokracji i duchowie%stwa
:ednak najwikszy punkt zwrotny w historii miasta nastpi w 6,NCHG, gdy 5orscy
"l#owie powrcili do ,tarego (wiata ?wczesny 9aron 5atteus Dan /oogmans podpisa z
wodzem "l#w ,ullandielem <odr-nikiem 4raktat o <rzyja8ni i /andlu !ziki temu
posuniciu 5arien$urg sta si gwnym portem ,tarego (wiata
2 6,NEGC 9aron <aulus Dan der 5aacht zgin $ezdzietne su-c w armii 5agnusa
<o$o-nego <o odparciu inwazji *haosu, rozpoczy si trwajce kilka miesicy spory o to,
ktra z wielkich arystokratycznych rodzin Imperium powinna o$j+ wadz nad
2esterlandem ,pr do$ieg ko%ca, gdy Imperator 5agnus przysta na propozycj
naj$ogatszych rodzin 5arien$urga i odda miasto pod rzdy !yrektoriatu, w skad ktrego
wchodzili przedstawiciele najwikszych !omw Kupieckich oraz (wity%
<rzez nastpne stulecie !yrektoriat koncentrowa w swych rkach coraz wicej
wadzy oraz przejmowa #inansowanie, a tym samym zwierzchnictwo, nad stacjonujcymi
w mie1cie siami militarnymi, rozlu8niajc stopniowo wizy czce :aow Krain z
Imperium @inaem dziaa% !yrektoriatu $ya dotacja wrczona Imperatorowi !ieterowi
IIII, ktry w zamian wyda edykt ogaszajcy niepodlego1+ :aowej Krainy 21ciekli
"lektorzy ode$rali !ieterowi IIII wadz, a nowo wy$rany Imperator 2ilhelm, Ksi-
=eikland wysa 6rmi Imperialn, ktra miaa zdo$y+ i przej+ wadz w 5arien$urgu
2 krwawej $itwie na 9agnach 'rootscher, mieszka%cy :aowej Krainy, wspierani przez
"l#ich magw odparli atak wojsk Imperium Imperator 2ilhelm, o$awiajc si wojny z
"l#ami uzna niepodlego1+ :aowej Krainy, potwierdzon traktatem wydanym NG
Kaldezeita 6,NINO
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

71 S t r o n a
- -o o" "i it ty yk ka a
;yjc z dala od puszcz rosncych w g$i ldu, mieszka%cy :aowej Krainy nieczsto
spotykaj zagro-enia *haosu 5niej si nimi przejmuj ni- przesdni Ludzie Imperium >
niektrzy twierdz wrcz, -e z$yt mao *i z nich, ktrzy mieszkaj w po$li-u lasu s
troch ostro-niejsi, $ardziej podejrzliwi wo$ec o$cych i nie tak u#ni > nawet midzy so$
:ednak w po$li-u 5arien$urga oraz w samym mie1cie Ludzie s przyja8ni i otwarci, tak jak
przystao na otwarty port, gdzie kupcy przy$ywaj ze wszystkich stron 0nanego (wiata
4ylko raz w swojej historii :aowa Kraina stanowia cz1+ Imperium, ale mieszka%cy tego
kraju zawsze nale-eli do Ludzi niezale-nych 2ykorzystali wic #akt, i- kontroluj
wikszo1+ morskiego handlu Imperium, a$y zmusi+ kolejnych Imperatorw do przyznania
wikszej autonomii 2spierani w tych d-eniach przez znajdujc si na zachodzie
9retonni, $urmistrzowie 5arien$urga potra#ili rozgrywa+ te dwa mocarstwa przeciw
so$ie
5ieszka%cy :aowych Krain u-ywaj Kalendarza Imperialnego :ednak w odr-nieniu
i na zo1+ mieszka%com Imperium zmienili nazw szstego dnia z Konigstag Adzie%
krlewskiB na 'uilstag Adzie% gildiiB
.d ponad dwch wiekw :aowa Kraina pozostaje wolna od zwierzchnictwa
szlachty =zdy w 5arien$urgu sprawuje !yrektoriat w skad ktrego wchodz
przedstawiciele najwikszych rodzin kupieckich, za1 zwykli mieszka%cy portu wierz, -e
sami stanowi wasne prawo :ednak prawda jest nieco inna, pod pozorem demokracji
!yrektoriat d$a o powikszanie wasnego $ogactwa i wadzy
!yrektoriat, to tak-e o#icjalnie organ wykonawczy ,tadsraad ,potkania
przedstawicieli !yrektoriatu, od$ywajce si w dzielnicy <aleis$uurt s otwarte dla
wszystkich o$ywateli 5arien$urga 2 skad !yrektoriatu wchodz kapani 5annana,
Kereny i ,hallyi, rektor Kolegium Nawigacji i 5agii 5orskiej, a tak-e przedstawiciele
dziesiciu naj$ogatszych !omw Kupieckich oraz $urmistrz <omimo zudnej jawno1ci
o$rad, prawdziwe decyzje podejmowane s za kulisami, w ga$inecie Kompanii
<rzewozowej, prawdziwym centrum wadzy 5arien$urga
,tadsraad to znajdujca si w dzielnicy <aleis$uurt siedzi$a parlamentu :aowej
Krainy 2y-sza Iz$a, zwana =ijkskamer to niez$yt aktywna grupa starych arystokratw i
kapanw gwnych Kultw <rzewodniczcym Iz$y jest 9urmistrz, a jej posiedzenia
zwoywane s niezwykle rzadko Ni-sza Iz$a, zwana 9urgerho#, to zatoczona, ttnica
-yciem sala, a ktrej spotykaj si przedstawiciele gildii, stra-y miejskiej oraz
przedstawiciele pozostaych miasteczek :aowej Krainy .$rady Ni-szej Iz$y czsto
przy$ieraj posta+ ostrych sporw, a nawet rkoczynw Iz$ie przewodzi utalentowany,
do1wiadczony demagog Nieut 'yngrijk
:ednak ,tadsraad to tylko pozornie dziaajcy organ wadzy, ktrego prawdziw rol
jest apro$owanie decyzji podjtych przez !yrektoriat Nieut 'yngrijk peni tak-e #unkcj
nie#ormalnego przedstawiciela !yrektoriatu w parlamencie !o jego zada% nale-y
przedstawianie dostarczonych przez !yrektoriat projektw ustaw w taki spos$, $y zostay
one przyjte przez parlament 2 przypadku, gdy jaka1 ustawa zostanie przyjta pomimo
sprzeciwu !yrektoriatu, $urmistrz zwouje posiedzenie 2y-szej Iz$y, ktrej zadaniem jest
zawetowanie takiej ustawy
9urmistrz wy$ierany jest co roku spo1rd przedstawicieli dziesiciu naj$ogatszych
!omw Kupieckich !o o$owizkw $urmistrza nale-y przyjmowanie am$asadorw i
reprezentowanie :aowej Krainy poza granicami kraju <ozornie, $urmistrz posiada tak-e
wadz nad stra-, po$orcami podatkowymi oraz milicj @aktycznie jednak,
zwierzchnictwo nad tymi instytucjami pozostaje w rkach r-nych komisarzy, kapitanw
oraz komendantw 9urmistrz 5arien$urga, piastuje tak-e tytu honorowego kapana
5annana
<omimo niewielkiej zdawao$y si wadzy, jak posiada $urmistrz, urzd ten
zapewnia jednak niezwykle silne wpywy 9urmistrz pozostaje $owiem jedynym i
najwy-szym zwierzchnikiem *hodzcych we 5gle, tajnego wywiadu 5arien$urga !o
zada% posiadajcej do$rze zorganizowan siatk szpiegowsk agencji, nale-y z$ieranie
wszelkich in#ormacji dotyczcych ewentualnego, zarwno zewntrznego jak i
wewntrznego zagro-enia niepodlego1ci miasta i caej :aowej Krainy
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
9kit, czerwie% i -+Xzoto s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i
armi, kolorami prowincji
: :a ar ri ie en nb bu ur rg g
4o najwikszy port w caym ,tarym (wiecie i naturalnie gwne centrum handlowe
pnocy :ego poo-enie u uj1cia rzeki =eik powoduje, -e towary z poudniowej cz1ci
,tarego (wiata i spoza niego musz min+ ten port w drodze do odlegych miejsc, takich jak
Nuln na poudniu czy KisleD na wschodzie <odo$nie dzieje si z towarami
eksportowanymi, ktre pyn rzekami 4ala$eck i =eik a- do 5arien$urga, a stamtd na
poudnie ,tarego (wiata, do Nowego (wiata, <oudniowych Krain, oraz krajw tak
odlegych jak Lustria, czy Kitaj
5iasto zostao wy$udowane w miejscu, gdzie pot-na rzeka =eik przedara si przez
dawne skalne o-ysko pnocnego wy$rze-a, $y rozla+ si w pot-n delt !opywajc do
5arien$urga, =eik jest najszersz rzek w ,tarym (wiecie i ma ponad CZ kilometra
szeroko1ci 4utaj archipelag skalnych wysepek dzieli rzek na wypenione odziami kanay,
stanowice gwne szlaki komunikacyjne miasta 5iasto z$udowano na gsto
za$udowanych domami, magazynami i sklepami wyspach, poczonych licznymi mostami
)trzymywany jest tylko jeden g$oki tor wodny, ktry rozpoczyna si od poudniowej
strony miasta i $iegnie dokoa portu ,tatki mog atwo wpywa+ tym wielkim kanaem na
rzek =eik, al$o pyn+ na pnoc w stron morza lu$ te- przy$i+ do jednego z licznych
na$rze-y 5arien$urga 4or wodny jest przecity pojedynczym mostem, nazywanym przez
wszystkich 2ysokim 5ostem, ktry opiera si o solidn kamienn wie-, znajdujc si na
najdalej na poudnie wysunitej wyspie 5arien$urga :ego drugi koniec dociera do
wysokich, skalnych wzgrz po drugiej stronie Na most prowadzi szeroki trakt, spiralnie
oplatajcy wie- 9udowla ta jest podziwiana przez podr-nych i powszechnie znana w
caym ,tarym (wiecie
2yspy na ktrych wzniesiono 5arien$urg s pozostao1ciami zniszczonej przez
@imiry #ortecy 5orskich "l#w <odo$nie na staro-ytnych #undamentach wzniesiony jest
Kloedmuur, wielki mur otaczajcy port .d poudnia miasto strze-one jest pot-nymi
wodnymi $ramami zwanymi .stenpoort i 2estenpoort 2 czasie zagro-enia $ramy
zamykane s pot-nymi a%cuchami, skutecznie $lokujcymi dostpu wszelkim okrtom,
za1 umieszczone na wie-ach $om$ardy i $alisty skutecznie odstraszaj ewentualnych
naje8d8cw <nocna strona portu chroniona jest przez pot-n #ortec>wizienie na
wyspie =ijker, uz$rojon z pot-ne katapulty i $om$ardy 4am wie-e Kloedmuur s ni-sze,
a mury chroni przede wszystkim port 5annanshaDen i !zielnic "l#w, ktrych statki i
zaoga s najistotniejsze dla o$rony miasta
2 czasach wspczesnych, wikszo1+ wysp wznosi si okoo sze1+ metrw ponad
powierzchni wypeniajcych kanay wd, cho+ w czasie przypyww woda czsto
podnosi si o kolejne trzy, cztery metry 2 cigu wiekw, Ludzie umacniali skalne wyspy,
otaczajc je kamiennymi pier1cieniami, za1 szczeliny wypeniajc ziemi i skaami
<onadto, w czasach wielkich powodzi, 9aronowie 2esterlandu nakazywali zasypywanie
najni-szych poziomw wszystkich $udynkw i wznoszenie nowych piter na powstaej
powierzchni *hocia- rozkazy dotyczyy wszystkich $udynkw, wielu ignorowao nakaz
zasypywania najni-szych kondygnacji i $udowali nowe pitra na istniejcych komnatach
2 rezultacie wiele $udynkw posiada wielopoziomowe piwnice, czsto czce si z
la$iryntem tuneli wy$udowanych przez staro-ytnych architektw
,amo miasto wyr-nia si wspaniaymi domami, z ktrych wiele zostao doskonale
u#orty#ikowanych ,iedzi$y te s wasno1ci kupieckiej arystokracji, oraz kupcw>
awanturnikw, ktrzy wadaj miastem Istnieje tam rwnie- najwiksza handlowa
spoeczno1+ 5orskich "l#w, liczca okoo HGGG oso$nikw <osiadaj oni do1+ du-
autonomi, wasne prawa i milicj 2adze miasta nie wtrcaj si do spraw "l#w,
zadowolone z $ogactwa, jakie przynosi handel
5arien$urg jest $ogatym, kosmopolitycznym miastem, gdzie na ka-dym kroku wida+
do$ro$yt i zamo-no1+ 2 pokrytych krysztakami soli murach mie1ci si gwna 1witynia
5annana > $oga 5orza :est to wysoki $udynek ozdo$iony przez najlepszych kamieniarzy
i drzeworytnikw :ednak w otwartym mie1cie atwo si ukry+ sugom *haosu, ktrzy std
mog rozprzestrzenia+ swoj odra-ajc wiar

U ujcia rzeki Reik ley Marienburg, targowisko wiata najwikszy,
najbogatszy, najbardziej skorumpowany i najniebezpieczniejszy port Starego
wiata. Tu wszystko jest na sprzeda i wszystko ma swoj cen. Marienburg
nazywany jest czsto Miastem Zota, co oddaje rozmiar bogactwa tego
rozlegego i wiatowego miasta. I nigdzie indziej nie znajdziesz tak atwo jak tu
towarw z dalekich ldw, takich jak Ulthuan czy Kitaj. Nalece ongi do
Imperium miasto zostao ode odczone po tym, jak jego Burmistrzowie kupili
niepodlego z znaczn apwk, przekazan do skarbca Imperatora Dietera
IIII. Ujawnienie caej afery zakoczyo si zdetronizowaniem Dietera i elekcj
Wilhelma III z Altdorfu, Ksicia Reiklandu. Na przestrzeni ostatnich
dziesicioleci wielokrotnie prbowano przyczy Marienburg na powrt do
Imperium, leczy prby te zakoczyy si niepowodzeniem. Miasto pozostao
niepodlege do tego stopnia, e Hrabia Nordlandu (nominalny wadca
Marienburga) nie ma do wstpu pod kar bolesnej i straszliwej mierci.
W Wa ar rh he ei im m

7 72 2 S S t t r r o o n n a a
- -i ie ec ch ho ot ta a : :o or rs sk ka a z z : :a ar ri ie en nb bu ur rg ga a9 9

a'owa 7raina to niegocinne, nieuro#&ajne terytorium*
5(#rowiec nie &naj#&ie tam sc)ronienia ani os'ony %r&e#
ksajcym wic)rem, ktry wieje o# strony >or&a S&%onw*
7raina ta &aw#&i(c&a swoj nie&a!e$no" %ot(#&e >arienburga H
najwi(ks&ego %ortu Starego wiata, ktrego s%rytni
burmistr&owie w cigu wie!u !at u&yska!i o# 4m%erium seri( %r&ywi!ejw*
Uyjcy na %'nocy Starego wiata rybacy, niema! co#&ienne ry&ykuj $ycie
wy%'ywajc na &imne i mierte!nie niebe&%iec&ne wo#y >or&a S&%onw* >or&e,
gwa'towne i nieob!ic&a!ne %r&e& wi(ks& c&(" roku, %omi(#&y jesienn rwnonoc
2$ittherbst3 a &imowym %r&esi!eniem 2$ondstille3 &mienia si( w %raw#&iwego,
tryskajcego furi %otwora* 0ot($ne, ki!kumetrowe fa!e & nienawici u#er&aj o
ska!iste k!ify, a &imny %'nocny wiatr be&!itonie c)'os&c&e smagane #es&c&em
wybr&e$e* 0ora s&tormw, to c&as o#%oc&ynku i remontw wys'u$onyc) kutrw i
mniejs&yc) 'o#&i rybackic), to c&as #'ugic) &imowyc) wiec&orw s%(#&onyc) w
tawernac), to c&as o%owieci i &abawy, na %r&ekr s&a!onemu mor&u*
5 krtkie &imowe #ni, ty!ko +orsmeni, s&a!e,cy !ub #es%eraci wy%'ywaj w
mor&e, nawet >orscy D!fowie, w'a#cy oceanw &astanowi si( #wa ra&y, nim
o%us&c& be&%iec&n re#( %ortu*
>arienburg, o##&ie!ony jest o# gwa'townego >or&a S&%onw, nieco
s%okojniejs& &atok, &wan @gro#em >annana* 5 wo#ac) &atoki $yj nie&!ic&one
gatunki ryb i innyc) morskic) stwor&e,, stanowicyc) %o#staw( #iety mies&ka,cw
>arienburga* /&(sto je#nak, wo#y &atoki nawie#&aj niebe&%iec&ne morskie %otwory,
%o#$ajce &a %e'nomorskimi okr(tami i 'o#&iami rybackimi*
1'wnym b'(#em, jaki %o%e'niaj %r&ybys&e jest &a'o$enie $e
>arienburgc&ycy i mies&ka,cy Ia'owej 7rainy to ten sam !u#* Aymc&asem, w
%r&eciwie,stwie #o otwartyc), gonicyc) &a &yskiem >arienburgc&ykw, mies&ka,cy
Ia'owej 7rainy to twar#&i, konserwatywni, &a)artowani &imnym %'nocnym wiatrem
<u#&ie*
0o%u!arny w 4m%erium stereoty% uka&uje >arienburgc&yka jako %r&ebieg'ego
c&'owieka, ktry by'by w stanie s%r&e#a" %iasek 8rabowi !ub %r&ekona" Ai!ea,c&yka,
by ten ku%i' w'asne wino* >arienburgc&ycy to <u#&ie aktywni, wci$ %os&ukujcy
nowyc) 9r#e' &yskw*
<u#&ie & Ia'owej 7rainy %os'uguj si( reikspielem, tak jak mies&ka,cy
4m%erium* 5ymawiaj je#nak s'owa si!nie akcentujc samog'oski, co s%rawia $e
&#ania unos& si( i o%a#aj w %iewny s%osb* Aowar&ys&y temu $ywa gestyku!acja,
je#nak w o#r$nieniu #o Eretonnc&ykw c&y Ai!ea,c&ykw nie marnuj s'w
%r&ec)o#&c o# ra&u #o istoty r&ec&y*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
6 6a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
Lru$yny #iechoty $orskiej z $arienburga c&(sto ws%ierane s %r&e& bogate Lomy
7u%ieckie, w gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a s%ecja!na 6o'inansowanie, &go#nie & ktr
#ru$yna $arienburgczykw otr&ymuje %remi( 21 #o r&utu na DOST,PNO&'
%r&e#miotw 2&obac& ROZDZIA 3! EKWIPUNEK3* 0ona#to, aby o#&wiercie#!i"
&amo$no" #ru$yny #iechota $orska z $arienburga ro&%oc&yna rekrutacj( &
#o#atkowymi 100 zotymi koronami 2w %r&y%a#ku Kampanii3* 5 %r&y%a#ku %oje#ync&ej
#otyczki grac& mo$e &wi(ks&y" o 20X sum( jak na!e$y %r&e&nac&y" na rekrutacj(
#ru$yny*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna #iechoty $orskiej z $arienburga musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$
15 mo#e!i* 1rac& %o uw&g!(#nieniu &asa#y s%ecja!nej 6o'inansowanie ma 600 zotych
koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o swojej #ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
KAPITAN! Lru$yn #iechoty $orskiej z $arienburga musi #owo#&i" oficer w sto%niu
Kapitana* Kapitan mo$e by" ty!ko je#en!
-ZAROWNIK albo KAPAN MANNANA! 7a%itan mo$e !ic&y" na ra#( i %omoc
3zarownika a!bo Kapana $annana, !ec& nig#y obu nara&*
%OSMAN! 5 s&eregi kom%anii 7a%itan mo$e wcie!i" je#nego *osmana*
MAT! @ficerowie s'u$cy w #ru$ynie #iechoty $orskiej z $arienburga mog mie" #o
%omocy #wc) $atw*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
MARYNARZ! Kapitan mo$e wcie!i" #o kom%anii #owo!n i!o" $arynarzy 2na!e$y
je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i #ru$yny #iechoty
$orskiej z $arienburga #o 15 %ostaci3*
HARPUNNIK! 5 kom%anii & >arienburga mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu
0arpunnikw*
"ONIERZ OKR,TOWY! Kapitan #iechoty $orskiej z $arienburga mo$e #owo#&i"
maksyma!nie %i(cioma Donierzami okrtowymi*
: :a ac ch hi in ny y9 9
ZAPRZ,4! Kapitan mo$e wy%osa$y" dru%yn w je#en )aprzg*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
#iechota $orska z $arienburga mo$e &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. balistyk,
bombardier, czarownica, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus. medyk,
minstrel, miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz
najemny, skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita.
zodziej, zwadCca, zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
KAPITAN ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
-ZAROWNIK albo KAPAN MANNANA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
%OSMAN ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
MAT ro&%oc&yna gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
- -i ie ec ch ho ot ty y : :o or rs sk ki ie ej j z z : :a ar ri ie en nb bu ur rg ga a
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
KAPITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^
-ZAROWNIK ^ ^ ^
KAPAN MANNANA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a Kapana $annana umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E IIII! MOD+ITWY*
%OSMAN ^ ^ ^ ^
MAT ^ ^ ^ ^
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater s'u$cy w s&eregac) #iechoty $orskiej z $arienburga, ktry osign' ko!ejny
%o&iom #owia#c&enia i w ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e
naby" je#n & umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat
nauki umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
$ $a an nd de e" "9 9
*ohater %osia#a $y'k( )an#!ow i %otrafi s%r&e#a" niema! ws&ystko, u&yskujc
kor&ystn cen( !ub inne, rwnie intratne %rofity* 5 trakcie ro&grywania sekwencji po
potyczce, bohater mo$e s%r&e#a" je#en #owo!ny %r&e#miot 2wymieniony w ROZDZIA+E
3! EKWIPUNEK3 u&yskujc &a niego %e'n cen( w %r&y%a#ku %r&e#miotw
#owszechnych ora& cen( %o#stawow w %r&y%a#ku Rzadkich %r&e#miotw*

) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater uro#&i' si( w sio#!e i bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki
umiej(tnoci mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu
jest ostatec&ny*
5 5e ek kk ka a j ja az zd da a9 9
*ohater %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej <D778 I8:L8*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
* *i ie ep po ok ko oj j c cy y ( (t ty y" "k ko o C Cz za ar ro ow wn ni ik k) )9 9
>81@54D maj w swoim wyg!#&ie co takiego, $e %r&eciwnicy staj si( nies%okojni*
8takujce >818 wrogie mo#e!e mus& wykona" na %oc&tku ka$#ej 'azy strzelania !ub
'azy walki wrcz test -P* +ie%owo#&enie o&nac&a, $e otr&ymuj mo#yfikator H1 #o
ws&ystkic) testw tra'ienia >818 wykonywanyc) w bie$cej 'azie strzelania i w 'azie
walki wrcz* :#o!no" nie #&ia'a na istoty %o#!egajce &asa#&ie s%ecja!nej
+4D:P@>+@Z*
% %d dk kr ry yw wc ca a9 9
*ohatera #r(c&y nieustanne %ragnienie ba#ania nowyc) &iem* 0ra#awna magia, re!ikty
%r&es&'oci, nie&ba#ane artefakty i !#y, %rastare grobowce i ws&e!kie tajemnice
%r&ycigaj uwag( mo#e!u i %obu#&aj ciekawo"*
>o#e!, %o#c&as rzutw na eksploracj w c&asie sekwencji po potyczce mo$e
&mo#yfikowa" wynik je#nego r&utu o a1*
- -& &y yw wa an ni ie e9 9
*ohater umie swobo#nie %'ywa" ora& nurkowa"* L&i(ki umiej(tnoci mo#e! mo$e
%r&er&uci" nieu#any test pywania, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
@ @a an ng ge er r9 9
*ohater &nany jest & %ona#%r&eci(tnej &#o!noci 'c&enia umiej(tnoci orientowania si(
na !#&ie i na wo#&ie & u%orem i #eterminacj %o#c&as %okonywania ws&e!kic)
%r&es&k# i tru#noci* 68+1D6 ignoruje kary &a %orus&anie si( %o terenie trudnym, &a
ujemne mo#yfikatory &a %orus&anie si( %o terenie bardzo trudnym &mniejs&one s o
%o'ow( 2teren bardzo trudny na!e$y traktowa" jako teren trudny3* 0ona#to, mo#e!
68+1D68 mo$e biega& %o terenie trudnym !ub terenie bardzo trudnym, a tak$e wte#y, g#y
%okonuje przeszkody ora& automatyc&nie &#aje ws&ystkie testy terenu niebezpiecznego*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater jest uro#&onym wo9nic i %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet
ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik
#rugiego r&utu jest ostatec&ny*

J
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

73 S t r o n a
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
>o#e!e bohaterw re%re&entuj wyjtkowo c)ary&matyc&nyc) i cec)ujcyc) si( #u$ym
in#ywi#ua!i&mem >arienburgc&ykw* Ao w'anie bohaterowie twor& tr&on #iechoty
$orskiej z $arienburga ora& stanowi o &amo$noci i %resti$u o##&ia'u*
Lru$yna #iechoty $orskiej z $arienburga, %o#obnie jak inne #ru$yny, mo$e
%osia#a" #o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy*
Ie#noc&enie na!e$y &auwa$y", $e na %oc&tku ro&grywki #iechota $orska z $arienburga
mo$e !ic&y" maksyma!nie %i(ciu bohaterw, s&stym bo)aterem mo$e &osta", w
%r&y%a#ku awansu, je#en &e stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E
IIII! KAMPANIA3*
>o#e!e bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie
s&ers&ym wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa"
si( innymi, r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
) )a ap pi it ta an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Ar&eba mie" s&c&eg!n osobowo", by &osta" ka%itanem %iec)oty morskiej* +a!e$y
uwie!bia" %o#r$e i nie&ac)wianie wier&y" w swoje $eg!arskie umiej(tnoci i &#o!noci
%r&yw#c&e* 7t$ inny %o#j'by si( ry&yka #owo#&enia ban# okrutnyc) $o'nier&y
okr(towyc) i wiec&nie %ijanyc) $eg!ar&y, gotowyc) oskar$y" ci( o s%owo#owanie
ws&e!kic) nie%owo#&e,, o# &'ej %ogo#y %oc&ynajc, a na ataku s&korbutu ko,c&c[
Ie#nak #!a tyc), ktr&y %r&e$yj bunty, na%a#y %iratw i stras&ne s&tormy
oceanic&ne, %rofesja ta mo$e by" bar#&o #oc)o#owa* :aws&e istnieje
&a%otr&ebowanie na wo!n 'a#owni(, a ka%itanowie &wyk!e #oskona!e wie#& w
ktrym & %ortw mo$na naj!e%iej s%r&e#a" ro&maite towary wytwar&ane w Starym
wiecie*
+ie ws&yscy ka%itanowie &arabiaj na $ycie tru#nic si( )an#!em H wie!u wo!i
&#obywa" towar si', na%a#ajc na s'abiej u&brojone statki i karawany ku%ieckie*
0iraci, bukaner&y c&y korsar&e H maj wie!e na&w, a!e ws&yscy s $#nymi krwi
mor#ercami, atakujcymi ku%ieckie je#nostki i kra#ncymi ic) 'a#unek* :a'og i
%asa$erami &#obytyc) statkw !ub karawan, ktryc) nie mog s%r&e#a" jako
niewo!nikw !ub nak'oni" #o %r&yst%ienia #o nic), #okarmiaj rekiny !ub !ene wi!ki*
+ic wi(c #&iwnego, $e w wi(ks&oci krajw kar &a %iractwo jest mier"*
-HARAKTERYSTYKA KAPITANA!
KAPITAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapitan %osia#a S:A;<DA i 6804D6, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
PIE-HOTY MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# swojego ka%itana, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto"
ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta", $e
&asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!, &osta'
#owalony na ziemi! !ub +cieka!*
C Cz za ar ro ow wn ni ik k albo ) )a ap p& &a an n : :a an nn na an na a
C Cz za ar ro ow wn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
/&arownicy, &wani tak$e gu!ar&ami, %otrafi r&uca" c&ary nie majc forma!nego
wyks&ta'cenia w s&tukac) magic&nyc)* Awor& &ak!(cia, u$ywajc instynktu, s&tuc&ek
i wykor&ystujc &akor&enione wr# <u#&i %r&es#y* /)o" c&asem nie &#aj sobie &
tego s%rawy, &a ka$#ym ra&em, g#y kor&ystaj & magii, ry&ykuj &wrceniem na siebie
uwagi #emonw i innyc) istot nie & tego wiata* : tego %owo#u staj si( ce!em
%os&ukiwa, i %r&e!a#owa, &e strony 'owcw c&arownic* +iektr&y c&arownicy
#ecy#uj si( na #o'c&enie #o 7o!egw >agii* 4nni %rbuj ukrywa" swj #&iki ta!ent,
&amies&kujc & #a!a o# !u#&kic) osa#* :wyk!e nie jest to najro&s#niejs&y wybr*
1u!arstwo jest wyjtkowo niebe&%iec&ne i &aka&ane w granicac) 4m%erium*
-HARAKTERYSTYKA -ZAROWNIKA!
-ZAROWNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 3zarownik %osia#a S:A;<DA i 7@SA=6, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" >818 w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
PIE-HOTY MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
ZASADY SPE-.A+NE!
4U&+ARSTWO! 3zarownik, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osuje +@5S =>4DITA+@Z mo$e nauc&y" si( c&aru &
#owo!nej Ara#ycji >agii* 8by, s%raw#&i" jakie &ak!(cie %o&na' 3zarownik na!e$y
wykona" r&ut 2K6 i %orwna" wynik & !ist &ak!(" wybranego %r&e& grac&a
7o!egium >agii* Ie$e!i wynik wska&uje na &ak!(cie, ktre >81 ju$ &na, na!e$y
%owtar&a" r&ut, %ki nie u&yska si( innego wyniku*
MA4! 3zarownik &na je#no &ak!(cie & wybranej %r&e& grac&a <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
albo
) )a ap p& &a an n : :a an nn na an na a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

7a%'ani >annana #baj o %otr&eby c&c&cyc) 5'a#c( >r& $eg!ar&y i $o'nier&y
okr(towyc)* L&i(ki mocy &sy'anej %r&e& ka%ryne bstwo #uc)owni mog wy%e'nia"
swoje %owo'anie* 5 s&eregac) 7u!tu >annana, o%rc& ka%'anw %os'ugujcyc) w
wityniac) istnieje tak$e :akon 8!batrosa sku%iajcy ka%'anwHnawigatorw,
u&nawanyc) &a naj!e%s&yc) w ca'ym :nanym wiecie, s'u$cyc) na statkac)
ku%ieckic) i okr(tac) wojennyc)* 5ie!u $eg!ar&y uwa$a obecno" ka%'ana & :akonu
8!batrosa &a #obry &nak wier&c, $e je#ynie s'uga 0ana >r& mo$e umier&y" jego
gniew* <u#&ie mor&a #ar& ka%'anw >annana %ows&ec)nym s&acunkiem, a
w%'ywowi ka%itanowie c&(sto %ros& o %ob'ogos'awienie okr(tu i &a'ogi, wier&c, $e
uc)roni ic) to %r&e# niebe&%iec&e,stwami morskiej %o#r$y*
-HARAKTERYSTYKA KAPANA MANNANA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapan $annana %osia#a S:A;<DA i A6VI:SE, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a >annana 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO MANNANA! 7a%'ani mog w&nie" mo#'y #o swego
boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw* Lo%ki
Kapan $annana &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta' #owalony na
ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki Rozproszenia*
DU-HOWNY! Kapan $annana &na je#n & MOD+ITW DO MANNANA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! 7a%'an mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy do
$annana*
MOD+ITWY DO MANNANA! Kapan $annana otr&ymuj o# swego boga
nie&wyk'e moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii
L=/C@5+4 mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak
&ak!(te c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na
ic) u$y" w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci
2bohatera !ub stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# Kapana $annana*
PO4ARDA! >annan to surowe i be&w&g!(#ne bstwo, wymagajce o# <u#&i
o#wagi i #oskona'oci w ka$#ej #&ie#&inie $ycia* Kapani $annana #ar&
+4D+854/4S ws&ystkie mo#e!e %r&eciwnika, ktryc) warto" ws%'c&ynnika
-P wynosi 6 !ub mniej* 5i(cej informacji na temat &asa# +4D+854/4
&naj#uje si( w ROZDZIA+E 3III! PSY-HO+O4IA*

; ;o os sm ma an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Eosman to #ruga %o ka%itanie osoba w #ru$ynie %iec)oty morskiej* /)ocia$ o&nac&a to,
$e &amiast %racowa" samemu, mo$e ro&ka&a" innym wej" na mas&t %o#c&as s&tormu,
to fakt, $e musi na#&orowa" wykonywanie wy#awanyc) %r&e& ka%itana %o!ece, nie
%r&ys%ar&a mu %o%u!arnoci* /)o" s&acunek w oc&ac) $eg!ar&y bosman &#obywa
%r&e#e ws&ystkim si', to mimo swej surowoci, &a&wyc&aj feruje s%rawie#!iwe wyroki*
>usi taki by", by nie sta" si( obiektem k%in &e strony $eg!ar&y !ub ic) %ierws& ofiar w
wy%a#ku buntu* Eosmani s #owia#c&onymi $eg!ar&ami i #obrymi gaw(#&iar&ami,
o%owia#aj niesamowite )istorie starajc si( &a#&iwi" innyc) o%owieciami o wie!kic)
7rakenac), 5($ac) morskic), Syrenac) ora& tym %o#obnyc) stworac)* +iektre & tyc)
o%owieci r&ec&ywicie s %raw#&iwie, a!e wie!e ro&rasta si( w c&asie o%owia#ania, a
wi(ks&o" jest %rawie na %ewno c&ystym 'garstwem*
-HARAKTERYSTYKA %OSMANA!
%OSMAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y bosman %osia#a S:A;<DA i E=P85T, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
PIE-HOTY MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
ZASADY SPE-.A+NE!
MO%I+IZA-.A! Lowo!ny mo#e! stronnika, ktry &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# *osmana, mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=, 16@:;
!ub >@E4<4:8/I4, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku :54D6:SA ora& g#y bohater jest
"szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*

W Wa ar rh he ei im m

7 74 4 S S t t r r o o n n a a
: :a at t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>at to ko!ejna %o bosmanie osoba w o##&ia!e %iec)oty morskiej* >at #owo#&i %rac
okre!onyc) gru% $o'nier&y okr(towyc) !ub $eg!ar&y wy%e'niajc ro&ka&y wy#ane %r&e&
bosmana* 5ie!u matw %e'ni tak$e funkcj( %r&yboc&nego ka%itana !ub bosmana*

-HARAKTERYSTYKA MATA!
MAT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J 2 J J 1 J 1 K
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $at %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU PIE-HOTY MORSKIE.
Z MARIEN%UR4A*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
>o#e!e stronnikw w #ru$ynie #iechoty $orskiej z $arienburga %r&e#stawiaj marynar&y,
$o'nier&y okr(towyc) i )ar%unnikw %o#!eg'yc) oficerom i %o#oficerom,
re%re&entowanym %r&e& mo#e!e bohaterw*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
: :a ar ry yn na ar rz z9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>arynar&e %oc)o#& g'wnie & >arienburga ora& wiosek %o'o$onyc) na# br&egiem
>or&a S&%onw !ub r&eki 6eik* <ic&ne f!oty, sk'a#ajce si( & wie!kic) ga!eonw,
s&kunerw &wanyc) wi!c&ymi ora& ga!er wojennyc), %atro!uj wo#y na %'noc o#
4m%erium, bronic granic %r&e# atakami %iratw & +orski i Eretonni ora&
%r&era$ajcyc) f!oty!!i /)aosu* +a %ok'a#ac) $ag!owcw s'u$ wy'c&nie naj!e%si
$eg!ar&e* 0o&osta!i wc)o#& w sk'a# &a'g statkw ku%ieckic), %irackic) 'o#&i !ub
niewo!nic&yc) ga!er* 0o wo#ac) >or&a S&%onw %'ywaj te$ statki D!fw, &a&wyc&aj
%o# ban#er wie!kic) #omw ku%ieckic)*
Ie#nak $ycie $eg!ar&y, c&y to na %ok'a#&ie statku ku%ieckiego, c&y na
%ok'a#&ie wojennego okr(tu, jest tru#ne i c&(sto bruta!ne* 5 re&u!tacie marynar&e
&ac)owuj si( g'ono i &uc)wa!e, na#u$ywaj tanic) a!ko)o!i !ubi si( %r&ec)wa!a",
wr&es&c&e" i ws&c&yna" bjki, co c&(sto %r&es&ka#&a innym <u#&iom* Iako
#owia#c&one wi!ki morskie, $eg!ar&e wietnie wa!c& na !#&ie i mor&u, a nag!e
wybuc)ajce bijatyki na %ok'a#&ie c&y na nabr&e$u &#ar&aj si( na#&wyc&aj c&(sto*
-HARAKTERYSTYKA MARYNARZA!
MARYNARZ SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $arynarz %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU PIE-HOTY
MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego marynarza na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego marynarza na sygnalist dru%yny*
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
- -i i e e c c h h o o t t y y : :o o r r s s k k i i e e j j z z : :a a r r i i e e n nb b u ur r g ga a
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
7orbac& 5 zk
7ostur 5 zk
Pamac& miec&y 25 zk
>iec& 10 zk
6a%ier 10 zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
Arj&b 15 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
7us&a 25 zk
0isto!et 10 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eosak 15 zk
Eu'awa J zk
Ca!abar#a 10 zk
7orbac& 5 zk
>iec& 10 zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
Arj&b 15 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
1ar'ac& J0 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
7us&a 25 zk
>us&kiet 25 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

75 S t r o n a
$ $a ar rp pu un nn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 017
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Car%unnicy to #owia#c&eni, twar#&i i bruta!ni $eg!ar&e s'u$cy na kutrac) rybackic)
ora& ga!erac) wojennyc)* Car%unnicy bieg!e %os'uguj si( kus&ami, os&c&e%ami ora&
)ar%unami, ktre c&(sto wykor&ystywane s w %o!owaniac) na morskie stwory ora&
%ot($ne i mierte!nie niebe&%iec&ne %otwory* 5ie!u )ar%unnikw na w'asnej skr&e
#owia#c&y'o si'y %ot(gi 7rakenw ora& w($y morskic)*
-HARAKTERYSTYKA HARPUNNIKA!
HARPUNNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y harpunnik %osia#a S:A;<DA i 7=S:T, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
PIE-HOTY MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
= =o o& &n ni ie er rz z o ok kr r' 't to ow wy y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Uo'nier&e okr(towi to wojownicy, ktr&y s'u$ na okr(tac) f!oty >arienburga i
#u$yc) statkac) ku%ieckic)* 5 o#r$nieniu o# $eg!ar&y, ktryc) &a#aniem jest
obs'uga $ag!i i sterowanie okr(tem, je#ynym obowi&kiem $o'nier&y okr(towyc) jest
obrona %r&e# atakami wrogic) je#nostek i statkw %irackic)* +a !#&ie c&(sto %o!uj
na %ijanyc) $eg!ar&y, ktryc) si' werbuj #o s'u$by na statku* +ieje#en marynar&
obu#&i' si( na statku & #a!a o# %ortu, %ami(tajc je#ynie ostatni 'yk a!ko)o!u, a %otem
mocne u#er&enie w ty' g'owy* Uo'nier&e okr(towi nie s mi!e wi#&ianymi go"mi w
na#morskic) osa#ac), g'wnie &e w&g!(#u na sk'onno" #o na#u$ywania rumu i
ws&c&ynania bur#* Ie#nak, g#y na )ory&oncie %ojawiaj si( $ag!e %iratw, ci sami
s%okojni obywate!e Ia'owej 7rainy & c)(ci %r&yjmuj %omoc &a)artowanyc) w boju
$o'nier&y okr(towyc)*
-HARAKTERYSTYKA "ONIERZA OKR,TOWE4O!
"ONIERZ SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y %onierz okrtowy %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU PIE-HOTY MORSKIE. Z MARIEN%UR4A*
ZASADY SPE-.A+NE!
SZERMIERZ*
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" )aprzgiem*

6 6a ap pr rz z' 'g g9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 175 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
=$ywane %r&e& obywate!i >arienburga %owo&y %osia#aj so!i#n #rewnian skr&yni(
osa#&on na #wc) osiac) i s &a%r&($one w %ar( %r&e#nic) &wier&t %ocigowyc)*
4m #ro$s&y %oja&#, tym !e%s&a jego konstrukcja, a %o#r$ wygo#niejs&a* 0owo&y s
najwygo#niejs&ym ro#kiem %o#r$y %o #rogac) Starego wiata* /)o" ic) cena jest
wysoka, &a%ewniaj %asa$erom komfort i be&%iec&e,stwo* /o wi(cej, stanowi
najs&ybs&y s%osb na %okonanie s%oryc) o#!eg'oci, ust(%ujc je#ynie %o#r$y na
ko,skim gr&biecie* 5n(tr&e %owo&u &a!e$y o# jakoci jego wykonania, a!e nawet te
najta,s&e maj sie#&iska obite materia'em* 0owo&y naj!e%s&ej jakoci %osia#aj
wbu#owany barek i w'asne 9r#'o wiat'a* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw w %owo&ie
mo$e jec)a" nawet 7 %asa$erw, c)o" c&(" & nic) b(#&ie musia'a %os&uka" sobie
miejsca na #ac)u*

-HARAKTERYSTYKA ZAPRZ,4U!
ZAPRZ,4 SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
MA-HINA WO.ENNA! :a%r&(g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia &a%r&(gowi "chron
#ancerza na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
POW/Z! 5 &a%r&(gu mo$e %o#r$owa" #o 7 %asa$erw wie!koci c&'owieka !ub
mniejs&yc) 2#o %owo&u nie mo$e &atem wej" mo#e! na %o#stawce 40O40 mm i
wi(ks&ej3 !ub o#%owie#nik w towarze, %r&y c&ym je#en & %asa$erw musi &aj"
miejsce na ko9!e obok wo9nicy*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*
ZAMO"NO&'! @%rc& komfortu jaki &a%ewnia %o#r$owanie &a%r&(giem, dru%yna
%osia#ajca %ow& w&bu#&a &aufanie nawet najbar#&iej %o#ejr&!iwyc) ku%cw,
ktr&y & c)(ci %re&entuj najbar#&iej eg&otyc&ne nawet towary* 5 trakcie
sekwencji po potyczce kom%ania otr&ymuje %remi( G1 #o ws&ystkic) r&utw na
DOST,PNO&' %r&e#miotw*


5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
- -i i e e c c h h o o t t y y : :o o r r s s k k i i e e j j z z : :a a r r i i e e n nb b u ur r g ga a

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
0'once @str&a
Smoc&y Puk
5'c&nia 0'mroku
:mora 8syen#i

0ancer& witu
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a 1orgony
Aarc&a @rkobjcy
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a
:broja Aarnusa

:'ocista :broja

Carfa Ear#a
7amie, 7rwi
7amie, =roku
7amie, & 7rys&ta'owej Aoni
7arma&ynowy 8mu!et
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iekie!na >oneta
0sia 'a%ka
0u#e'ko $yc&e,
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
S%!ot =roku
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
5ie#9mie >y#'o
7amie, >ocy
7amie, S&c&(cia
7rys&ta'owa 7u!a
@ko 5r$biar&a
0iec&(" :nis&c&enia
6$#$ka >aga
6$#$ka >ocy

6$#$ka & 1rskiego 5i&u
S&ara 6$#$ka
:wj 6o&%ros&enia

7amie, /is&y
7amie, 5i#m
7u!a 1r&motu
<aur :wyci(stwa

0iercie, @gnia :ag'a#y
Srebrny 6g
S&katu'a & >agi 8!#re#a
=%r&$ @#wagi

0ro%or&ec >annana
S&tan#ar 8!batrosa
S&tan#ar Eur&y
Aotem 5($a >orskiego


W Wa ar rh he ei im m

7 76 6 S S t t r r o o n n a a
S SW WI IE ET TY Y Z ZA AK KO ON N S SI IO OS ST TR R S SI IG GM MA AR RA A
<ocztki (witego 0akonu ,istr ,igmara sigaj ko%ca KII wieku, niespokojnych i
niepewnych politycznie czasw #ormowania struktur Ko1cioa ,igmara oraz powstania
kapa%skich zakonw ,re$rnego 5ota, <ochodni i Kowada 2 6,OOO po wielu
miesicach, zdawao$y si daremnych pr$ i za$iegw, niemoda ju- arystokratka :ohanna
Don ,chwarzherz stana przed o$liczem 2ielkiego 4eogonisty 2 penych pasji sowach
:ohanna Don ,chwarzherz opowiedziaa arcykapanowi Kultu 5otodzier-cy o wizji, ktr
o$darzy j sam ,igmar
2 cigu nastpnych tygodni 2ielki 4eogonista wielokrotnie wzywa i przesuchiwa
:ohann, wypytujc arystokratk o szczegy wizji, szukajc jakichkolwiek nie1ciso1ci i
herezji *ho+ hierarch targay wtpliwo1ci to widzc zapa i wiar arystokratki postanowi
zda+ si na wol ,igmara i wykorzysta+ wizj arystokratki dla do$ra Ko1cioa CU
,igmarzeita 6,OOO powoa do -ycia (wity 0akon ,istr ,igmara, ktre o$ok
4emplariuszy <oncego ,erca ,igmara, stanowi+ miay pancerne rami Kultu
5otodzier-cy 2ielki 4eogonista powierzy :ohannie Don ,chwarzherz zorganizowanie
zgromadzenia i uczyni j 5atk <rzeo-on zakonu, za1 na siedzi$ wyznaczy nale-cy
niegdy1 do arystokratki zamek ,igmargestein poo-ony na wzgrzach 5ordheim
'ru$e mury zamku ,igmargestein stay si schronieniem dla hardych, krn$rnych i
niepokornych panien z arystokratycznych domw Imperium > mode arystokratki, ktrym
nie w gowie $yo zam-pj1cie i rodzenie dzieci jako alternatyw wydziedziczenia czsto
wy$ieray wstpienie do zgromadzenia .$lu$ienic ,igmara oraz zo-enie 1lu$w
zakonnych Natomiast w niektrych prowincjach Imperium, szczeglnie w regionach
zdominowanych przez Kult 5otodzier-cy, arystokratyczne rodziny za punkt honoru
poczytyway so$ie zao-enie przez crk zakonnego ha$itu
!arzone szacunkiem i strachem zgromadzenie rozwijao si oraz roso w si <rzez
niemal tysic trudnych dla Imperium lat ,iostry ,igmara wiernie su-yy Ko1cioowi
,igmara, z gorliwo1ci wypeniajc wol 2ielkiego 4eogonisty oraz hierarchw kultu,
ktrzy coraz cz1ciej wykorzystywali zgromadzenie do wasnych, politycznych rozgrywek
*o wicej, niektrzy hierarchowie kultu, ktrym nie podo$aa si rosnca potga zakonu i
coraz wiksze wpywy 5atki <rzeo-onej na polityk Imperium, $ez skrupuw, pod $yle
pretekstem posyali z$rojne oddziay ,istr ,igmara, a niekiedy nawet cae monastyry na
pewn 1mier+ Napita sytuacja osigna apogeum w 6,COOO gdy 2ielki 4eogonista i
hierarchowie Kultu 5otodzier-cy ogosili (wity 0akon ,istr ,igmara winnym katastro#y
jaka dotkna 5ordheim, za1 wszystkie zakonnice uznano za czarownice, heretyczki oraz
kultystki *haosu i o$o-ono anatem <rze1ladowany przez owcw czarownic zakon
niemal przesta istnie+, a wszystkie wytropione przez Inkwizycj ,iostry ,igmara $yy
nierzadko $ez procesu palone na stosach
(wity 0akon ,istr ,igmara, rezydujcy przed wiekami w zniszczonym przez
komet 5ordheim, przez dziesiciolecia uznawany $y za heretyck sekt, za1 (wite
.#icjum ,igmara 1cigao zakonnice rwnie zawzicie jak plugawe kulty 9ogw *haosu
<rzez kolejne trzy wieki zgromadzenie .$lu$ienic ,igmara zostao ogniem i mieczem
niemal wymazane z pamici o$ywateli pogr-onego w anarchii Imperium :ednak w$rew
przekonaniu wielu dostojnikw Kultu 5otodzier-cy ukrywajce si w 5ordheim ,iostry
,igmara nie zginy )kryte za murami zamku ,igmargestein .$lu$ienice ,igmara toczyy
skazan na pora-k walk z pldrujcymi mroczne miasto z$rojnymi kompaniami Ludzi,
Krasnoludw, ,kaDenw, 0ielonoskrych oraz Kultystw 5rocznych 9ogw, ktrzy
zwa$ieni pokus $ogactwa przelewali krew po1rd ruin miasta poszukujc przekltego
)piorytu I cho+ do o$o-onego anatem monastyru wci- przy$yway poszukujce azylu
arystokratki to z ka-d dekad licz$a zakonnic malaa
'dy w 6,NEGC do monastyru dotary wie1ci o przera-ajcej /ordzie *haosu, ktra
najechaa pnocne ziemie ,tarego (wiata 5atka <rzeo-ona podja decyzj o opuszczeniu
wzgldnie $ezpiecznych murw zamku ,igmargestein <o trzystu latach z$rojne kompanie
,istr ,igmara dowodzone przez 5atk <rzeo-on wyruszyy w stron KisleDa, gdzie
,iostry ,igmara doczyy do prowadzonej przez 5agnusa <o$o-nego armii, ktra w
6,NEGE w $itwie ) $ram KisleDa odpara Inwazj *haosu
<od odparciu /ord *haosu i powrocie do 6ltdor#u, w 6,NEGI kierowany wol
5otodzier-cy 5agnus <o$o-ny majc w pamici po1wicenie ,istr ,igmara przekona
2ielkiego 4eogonist $y ten znis ci-c na zgromadzeniu anatem <omimo z trudem
skrywanego o$urzenia 2ielkiego 4eogonisty hierarchowie Kultu ,igmara nie 1mic
przeciwstawi+ si Imperatorowi, ktry przez wikszo1+ o$ywateli Imperium, w tym
znaczn cz1+ <rez$iterw ,igmara, uznawany $y za wcielenie 5otodzier-cy, poparli
re#ormacj, postawili jednak kilka warunkw3 siedzi$a zgromadzenia ,istr ,igmara zostaa
przeniesiona do 'lau$enniedrich, twierdzy ktr .$lu$ienice 5otodzier-cy dziel ze
(witym .#icjum ,igmara, ponadto zgromadzenie zostao podporzdkowane 2ielkiemu
4eogoni1cie, a do z$rojnych kompanii ,istr ,igmara zostali przydzieleni czuwajcy nad
prawo1ci i posusze%stwem zakonnic <rez$iterzy ,igmara
Na czele zre#ormowanego zgromadzenia .$lu$ienic ,igmara stoi 5atka <rzeo-ona,
wy$ierana przez konklawe hierarchw Kultu 5otodzier-cy, ktrej podlegaj dowodzce
z$rojnymi kompaniami i monastyrami <rzeorysze Nieco ni-ej w hierarchii zgromadzenia
znajduj si ,iostry 9itwy, twarde, do1wiadczone wojowniczki, ktre przewodz ,iostrom
,igmara i stawiane s za wzr przechodzcym nowicjat zakonnicom 2$rew powszechnej
opinii, nie wszystkie ,iostry ,igmara s wojowniczkami Niektre z .$lu$ienic ,igmara,
zwane ,zpitalniczkami o$darzone zostay prze 5otodzier-c niezwykym charyzmatem
uzdrawiania i leczenia, ktry z po-ytkiem dla caego Kultu ,igmara wykorzystuj na polach
$itew, a w rzadkich chwilach pokoju tak-e wewntrz murw osad Imperium, niosc ulg i
wytchnienie cierpicych z powodu ran i chor$ (wity 0akon ,istr ,igmara to
schronienie tak-e dla ko$iet grzesznych, a tak-e crek i -on heretykw, ktrych dusza i
ciao zostao oczyszczone w pomieniach wznieconych przez (wite .#icjum Niesawne
<okutnice to na wp o$kane, optane -dz odkupienia ko$iety, ktre w cierpieniu,
$lu, krwi i 1mierci widz odkupienie wasnych win Nad prawo1ci i posusze%stwem
z$rojnych kompanii .$lu$ienic ,igmara czuwaj #anatyczni i surowi <rez$iterzy ,igmara,
ktrzy $ezlito1nie pitnuj wszelkie odstpstwa i przewinienia
!owodzone przez <rzeorysze z$rojne kompanie ,istr ,igmara to zdyscyplinowane,
1wietnie wyszkolone, zahartowane w krwi polegych sistr wojowniczki, ktre recytujc
$ezlitosne wersety Litanii Nienawi1ci mierz si z najpot-niejszymi nawet przeciwnikami
Kultu ,igmara i Imperium, gotowe $ez wahania po1wieci+ wasne -ycie w o$ronie Lenna
5otodzier-cy
.$ecnie 5atk <rzeo-on (witego 0akonu ,istr ,igmara jest siostra ,aeDia,
postawna, siwowosa ko$ieta po pi+dziesitce o surowym spojrzeniu i ogorzaem cerze,
ktra od ponad dekady -elazn rk przewodzi zgromadzeniu Niewiele os$ wie, -e
stojca na czele zgromadzenia ko$ieta to 6gnes Don 4asseninck, pochodzca z .stlandu
siostra 2ielkiego Ksicia /alsa Don 4assenincka & "lektora .stlandu 6gnes Don
4asseninck ku rado1ci rodzicw wstpia do zgromadzenia w wieku CN lat, $y cztery lata
p8niej zo-y+ 1lu$y zakonne
,iostra ,aeDia cieszy si w1rd ,istr ,igmara niekwestionowanym autorytetem, a
wiele spo1rd zakonnic uwa-a j za -yjc 1wit, prawdziw .$lu$ienic ,igmara, ktra w
niezliczonych $itwach udowodnia sw wierno1+ Kultowi ,igmara i Imperatorowi
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

77 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

7 78 8 S S t t r r o o n n a a
S Si io os st tr ry y S Si ig gm ma ar ra a9 9

wi(ty :akon Sistr Sigmara, re&y#ujcy %r&e# wiekami w
&nis&c&onym %r&e& komet( >or#)eim, %r&e& #&iesi(cio!ecia
u&nawany by' &a )eretyck sekt(, &a wi(te @ficjum Sigmara
ciga'o &akonnice rwnie &aw&i(cie jak ku!ty >roc&nyc) Eogw*
Lo%iero reformacja i oc&ys&c&enie %r&e%rowa#&one %r&e&
>agnusa 0obo$nego &musi'y )ierarc)w 7ocio'a Sigmara #o u&nania @b!ubienic
Sigmara &a c&(" 7u!tu >'oto#&ier$cy*
:akon Sistr Sigmara %r&e& wieki by' a&y!em #!a )ar#yc), krnbrnyc) i
nie%okornyc) %anien & arystokratyc&nyc) #omw 4m%erium* >'o#e arystokratki,
ktrym nie w g'owie by'o &am$%jcie jako a!ternatyw( wy#&ie#&ic&enia c&(sto
wybiera'y wst%ienia #o monastyru Sistr Sigmara i &'o$enie !ubw &akonnyc)*
+atomiast w niektryc) %rowincjac) 4m%erium, s&c&eg!nie w regionac)
&#ominowanyc) %r&e& 7u!t Sigmara, arystokratyc&ne ro#&iny &a %unkt )onoru
%oc&ytywa'y sobie &a'o$enie %r&e& crk( )abitw &akonnyc)* 4 c)o" w c&asac)
wyklcia %r&e!a#owany %r&e& 'owcw c&arownic &akon niema! %r&esta' istnie", a
wytro%ione Siostry Sigmara by'y c&(sto be& %rocesu %a!one na stosac), to %o
reformacji i oc&ys&c&eniu &akon %owo!i si( o#ra#&a, a !ic&ba wst(%ujcyc) #o
monastyru nowicjus&ek %owo!i ronie*
@# c&asw >agnusa 0obo$nego sie#&ib wi(tego :akonu Sistr Sigmara
jest 1!aubennie#ric), twier#&a ktr &akonnice #&ie! &e wi(tym @ficjum Sigmara*
0r&eniesienie Sistr Sigmara #o 1!aubennie#ric) by'o je#nym & warunkw jakie
%ostawi!i )ierarc)owie 7u!tu Sigmara, ko!ejnym by'o abso!utne %o#%or&#kowanie
&akonu 5ie!kiemu Aeogonicie ora& %r&y#&ie!enie 0re&biterw Sigmara #o &brojnyc)
kom%anii Sistr Sigmara*
+a c&e!e &groma#&enia Sistr Sigmara stoi >atka 0r&e'o$ona, wybierana
%r&e& konk!awe )ierarc)w 7u!tu, ktrej %o#!egaj #owo#&ce &brojnymi
kom%aniami i monastyrami 0r&eorys&e* +i$ej w )ierarc)ii &akonnej &naj#uj si(
Siostry Eitwy, #owia#c&one wojownic&ki, ktre %r&ewo#& Siostrom Sigmara i
stawiane s &a w&r %r&ec)o#&cym nowicjat &akonnicom* +iektre & @b!ubienic
>'oto#&ier$cy, &wane S&%ita!nic&kami ob#ar&one &osta'y nie&wyk'ym c)ary&matem
u&#rawiania i !ec&enia, ktry & %o$ytkiem #!a ca'ego 7u!tu Sigmara wykor&ystuj na
%o!ac) bitew, a w krtkic) c&asac) %okoju tak$e wewntr& murw osa# 4m%erium,
niosc u!g( i wytc)nienie cier%icym & %owo#u ran i c)orb* wi(ty :akon Sistr
Sigmara to sc)ronienie nie ty!ko #!a nie%okornyc) arystokratek, ktre swe $ycie i
c&ysto" %ostanowi'y o##a" >'oto#&ier$cy, to tak$e a&y! #!a kobiet gr&es&nyc), a
tak$e crek ora& $on )eretykw, ktryc) #us&a i cia'o &osta'o oc&ys&c&one w
%'omieniac) wi(tego @ficjum* +ies'awne 0okutnice to na w%' ob'kane, o%(tane
$#& o#ku%ienia kobiety, ktre w cier%ieniu, b!u, krwi i mierci wi#& o#ku%ienie
w'asnyc) win* +a# %rawoci i %os'us&e,stwem &brojnyc) kom%anii c&uwaj
fanatyc&ni i surowi 0re&biter&y Sigmara, ktr&y be&!itonie %i(tnuj ws&e!kie
o#st(%stwa i %r&ewinienia*
Lowo#&one %r&e& 0r&eorys&e &brojne kom%anie @b!ubienic Sigmara to
&#yscy%!inowane, wietnie wys&ko!one, &a)artowane krwi %o!eg'yc) sistr
wojownic&ki, ktre recytujc be&!itosne wersety Aitanii (ienawici mier& si( &
naj%ot($niejs&ymi nawet %r&eciwnikami 4m%erium, gotowe be& wa)ania &gin" w
obronie <enna >'oto#&ier$cy*

* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
6 6a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
5 %r&y%a#ku -istr -igmara maj &astosowanie %oni$s&e &asa#y s%ecja!ne.

% %r rd do o 7 7d dm mi in ni is st tr ra at tu um m9 9
5s&e!ki ekwi%unek %osia#any %r&e& -iostry -igmara musi %r&ej" %r&e& biurokratyc&n
mac)in( "rdo Administratum* S%ecja!ne regu'y jakim %o#!ega %roce#ura &ao%atr&enia
&akonu -istr -igmara o&nac&a #o#atkowe kos&ty &wi&ane & %o&yskaniem
naj%os%o!its&yc) nawet %r&e#miotw* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a, &go#nie &
ktr -iostry -igmara &a ka$#y &aku%iony w trakcie sekwencji po potyczce %r&e#miot mus&
&a%'aci" #o#atkowym &'otem* 4 tak, warto" %r&e#miotu ktrego cena nie %r&ekrac&a
20 )K w&rasta o ko!ejne K6 )KY ekwi%unek ktrego warto" %o#stawowa oscy!uje w
granicac) o# 21 )K #o 50 )K &ostaje &wi(ks&ona o ko!ejne 2K6 )K, &a &a %r&e#mioty,
ktryc) cena %o#stawowa %r&ekrac&a 51 )K mus& #o%'aci" ko!ejne 3K6 )K* : #rugiej
je#nak strony, w'a#&a i w%'ywy jakimi #ys%onuje "rdo Administratum s%rawia, $e
-iostry -igmara otr&ymuj %remi( G1 #o r&utu na DOST,PNO&', w trakcie sekwencji po
potyczce* 0ona#to, naka& &ac)owania uwi(conyc) %r&e& "rdo Administratum &asa# i
%ostw ora& wymg sk'a#ania ofiar wymaga o# #ru$yny s%oryc) nak'a#w
finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po
potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania -istr -igmara traktowana jest
tak jakby !ic&ba mo#e!i w dru%ynie by'a o je#en %o&iom wi(ks&a, ni$ ma to faktyc&nie
miejsce*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna -istr -igmara musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15 mo#e!i* 1rac&
ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o swojej
kom%anii*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
PRZEORYSZA! 7om%ani -istr -igmara musi #owo#&i" #rzeorysza* #rzeorysza mo$e
by" ty!ko je#na!
PREZ%ITER SI4MARA! #rzeorysza mo$e !ic&y" na ra#( i %omoc #rezbitera -igmara*
SIOSTRA %ITWY! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" #wie -iostry *itwy*
SZPITA+NI-ZKA! #rzeorysza mo$e wcie!i" w s&eregi -istr -igmara je#n -zpitalniczk*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
NOWI-.USZKA! #rzeorysza mo$e wcie!i" #o #ru$yny -istr -igmara #owo!n i!o"
(owicjuszek 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
#ru$yny -istr -igmara #o 15 %ostaci3*
SIOSTRA SI4MARA! 5 dru%ynie mo$e s'u$y" maksyma!nie %i(" -istr -igmara*
POKUTNI-A! #rzeorysza mo$e wcie!i" w s&eregi kom%anii -istr -igmara maksyma!nie
%i(" #okutnic*
: :a ac ch hi in ny y9 9
%ITEWNY OTARZ SI4MARA! #rzeorysza mo$e wy%osa$y" kom%ani( -istr -igmara w
je#en *itewny "tarz -igmara*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
-iostry -igmara s fanatyc&nymi, be&w&g!(#nymi s'ugami 5ie!kiego Aeogonisty*
:akonnice &nane s & &a%iek'ej nienawici jak #ar& ws&ystkic) wrogw 4m%erium*
5 bitwie s niebywa!e wr(c& agresywne, a wrogw 4m%eratora &abijaj & wersami
Aitanii (ienawici na ustac)* -iostry -igmara mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza.
kartogra', kupiec, owca nagrd, pogromca trolli, rycerz najemny, skryba, stra%nik drg, tilea,ski
kusznik, zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
PRZEORYSZA ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
SIOSTRA %ITWY ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
SZPITA+NI-ZKA ro&%oc&yna gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
S Si i! !s st tr r S Si ig gm ma ar ra a
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
PRZEORYSZA ^ ^ ^ ^ ^
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
SIOSTRA %ITWY ^ ^ ^ ^
SZPITA+NI-ZKA ^ ^ ^ ^
S
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

7$ S t r o n a
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater kom%anii -istr -igmara, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby" je#n &
umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
7 7s sc ce et ty yz zm m ( (t ty y" "k ko o S Si io os st tr ry y S Si ig gm ma ar ra a) )9 9
Surowa #yscy%!ina, umartwianie si( i %osty na%e'ni'y cia'o -iostry -igmara niema!
na#!u#&k $ywotnoci* -iostra -igmara %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej A6=L+; L@
:8E4/48*
C Ch ha ar ra ak kt te er rn ni ik k9 9
-iostry -igmara s'yn &e swej wyjtkowej o#wagi i fanaty&mu & jakim &wa!c&aj /)aos*
*ohater mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C= i 16@:;* 5ynik #rugiego r&utu jest
ostatec&ny* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
C Ch ha ar ry yz zm ma at ty y ( (t ty y" "k ko o S Si io os st tr ry y S Si ig gm ma ar ra a) )9 9
7a$#a & -istr -igmara stawia sobie &a w&r Sigmara >'oto#&ier$c(, a #ok'a#niej #$y
#o na!a#owania je#nej & c)arakterystyc&nyc) cec) jego osobowoci !ub &#o!noci, &
ktrej by' &nany* *ohater, ktry w trakcie ro&grywania potyczki &groma#&i o#%owie#ni
i!o" #unktw 6owiadczenia i w ramac) ro&woju wy!osuje ("7 +$89:;<("=> mo$e
wybra" je#en & charyzmatw* +a!e$y &auwa$y", $e okre!ony charyzmat mo$e
wyst(%owa" w kom%anii ty!ko ra&* /o wi(cej, je#en bohater mo$e wybra" ty!ko je#en
3haryzmat & %oni$s&ej !isty.
-HARYZMAT %ESTIO%/.-Y!
(owiadaj& e o#darzone tm charzmatem *iostr *igmara zdolne s pokona" w
walce najpotniejszch nawet przeciwnikw.
*estiobjca %osia#a osob!iw &#o!no", ktra %o#nosi efektywno" w wa!ce wr(c&
&e s&c&eg!nie o#%ornymi %r&eciwnikami* 5 r&utac) na zranienie SIA *estiobjcy
%r&e# uw&g!(#nieniem mo#yfikatorw broni ronie, #o%ki nie &rwna si( &e
ws%'c&ynnikiem WT %r&eciwnika, a$ #o maksyma!nego %o&iomu 6*
5y&nac&ona tak SIA u$ywana jest rwnie$ #o mo#yfikacji "chrony #ancerza
ce!u*
-HARYZMAT DOSKONAO&-I!
+iewiele *istr *igmara o#darzonch zostaje charzmatem doskona!oci& te ktre z
pokor przjm dar staj si niezrwnanmi wojowniczkami.
L&i(ki bieg'oci, & jak bohater %os'uguje si( swoim or($em, na %oc&tku ka$#ej
'azy walki wrcz rycer& mo$e, #&i(ki &astosowaniu o#%owie#niej tec)niki
fec)tunku, %os'ugiwa" si( or($em tak, jakby bro, %osia#a'a je#n &
nast(%ujcyc) cec). L6=:1@/:S/;, 06D/;:;I+D =LD6:D+4D, 06:DE4/4D
08+/D6:8 lub S:;E74* Ie!i bro, %osia#a ju$ ktr & cec) or($a, charyzmat nie
w%'ywa na bro,, c)yba $e bohater wybier&e cec)(, ktrej bro, nie %osia#a*
0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
-HARYZMAT DYS-YP+INY!
,dscplinowane *iostr *igmara& ktrm nieo#c jest post i modlitwa znane s z
#ieg!oci z jak w!adaj orem i odwagi& dziki ktrej staj naprzeciw liczniejszch
nawet przeciwnikw.
*ohater ob#ar&ony 3haryzmatem 6yscypliny mo$e w ka$#ej 'azie walki wrcz
%r&er&uci" ws&ystkie nieu#ane r&uty na tra'ienie* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie
&#aje testy S8> 5 58</D*
-HARYZMAT 4NIEWU
(ZAK+,TY -ZAR. POZIOM MO-Y 5. .EDNOKROTNE U"Y-IE)!
+ikt kto spotka! na swej drodze *iostr *igmara nie wtpi& e w sercach zakonnic
goreje ogie gniewu& zdoln powali" na ziemi s!a#ch duchem przeciwnikw.
+iewielu& ktrch dosign! gniew )#lu#ienic *igmara zdolnch #!o powsta" z
kolan.
=#ane r&ucenie zakltego czaru s%rawia, $e #owo!ny wrogi mo#e! wybrany %r&e&
grac&a 2be& $a#nyc) ogranic&e, wynikajcyc) & &asi(gu c&aru c&y pola widzenia3
musi wykona" test -P* +ieu#any test o&nac&a, $e ofiara &ak!(cia traci K3 %unkty
"W be& mo$!iwoci skor&ystania & "chrony #ancerza, $agicznej "chrony c&y te$
6D1D+D68/I4*
-HARYZMAT PO%O"NO&-I!
-orliwe i #ogo#ojne *iostr *igmara ciesz si wjtkow trosk swoich Cheru#w
*trw& ktre chroni zakonnice przed wrogimi ciosami i plugawmi zaklciami.
*ohater ob#ar&ony 3haryzmatem #obo%noci u&yskuje $agiczn "chron na 62 ora&
@L0@6+@Z +8 >814T 213* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5
58</D*
-HARYZMAT WIARY!
(o#one i pe!ne wiar *iostr *igmara zdolne s odeprze" szar konnic& #ez lku
staj naprzeciw szarujcch #estii i potworw.
*ohater ob#ar&ony 3haryzmatem iary w ka$#ej 'azie walki wrcz traktowany jest
tak, jakby broni przeszkody 2&obac& ROZDZIA I! E+EMENTY TERENU NA
PO+U %ITWY3* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
0 0o ow wo od dz ze en ni ie e ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7or&ystajcy & tej umiej(tnoci #rzeorysza cies&y si( %os'uc)em u %o#w'a#nyc)*
=miej(tno" %o&wa!a ws&ystkim %ostaciom 2bohaterom !ub stronnikom3, ktr&y &naj#uj
si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 12# o# bohatera, %r&er&uci" nieu#any test -E-H
PRZYW/D-ZY-H, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y L@5VL/8 jest "szoomiony!,
&osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!/

B Bn ni ie ew w S Si ig gm ma ar ra aD D9 9
-igmar $otodzier%ca s%r&yja swym wybra,com* *ohater &a#aje zranienie krytyczne je$e!i w
r&ucie na zranienie wy%a#nie niemo#yfikowa!na 5 !ub 6*
) )r rz ze ep pk ki i9 9
*ohater, ktry %osia#a t( &#o!no", w c&asie wie!u w(#rwek i %otyc&ek nabra'
niesamowitej kr&e%y* >o$e nosi" 08+/D6:D ignorujc ujemne mo#yfikatory #o I i
SZ* 0ona#to, bohater wyekwi%owany w 085TU 2&obac& ROZDZIA 3!
EKWIPUNEK3 mo$e biega&*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

S Sz zc cz z' ' c ci ie e9 9
5ierne >'oto#&ier$cy -iostry -igmara &#aj si( wyc)o#&i" obronn r(k & najgors&yc)
o%resji* 5 c&asie ka$#ej potyczki lub w nast(%ujcej %o niej sekwencji po potyczce mo#e!
bohatera mo$e %r&er&uci" je#en #owo!ny r&ut, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s9 9
L&i(ki uc&estnictwu w wie!u wa!kac) & nie&!ic&onymi ku!tystami i mutantami
toc&cymi 4m%erium nic&ym rak, -iostry -igmara osign('y #oskona'o" w s&tuce
&abijania %!ugawyc) s'ug /)aosu i c&yni to na# %o#&iw s&ybko i g'a#ko* 5s&ystkie
ATAKI wykonane %r&e& bohatera w 'azie walki wrcz %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej
:8EVI/:; /4@S*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
-iostry -igmara to c)ary&matyc&ne, cec)ujcy si( fanaty&mem obywate!ki 4m%erium*
Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on #ru$yny ora& stanowi o
&amo$noci i %resti$u kom%anii* Lru$yna -istr -igmara mo$e %osia#a" #o s&eciu
bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y je#nak
&auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e awansu, je#ynie je#en &e
stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3* >o#e!e
bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie s&ers&ym
wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa" si( innymi,
r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
- -r rz ze eo or ry ys sz za a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Siostry Sigmara, re&y#ujce w &nis&c&onym %r&e& komet( >or#)eim, %r&e& wie!e
#&iesi(cio!eci u&nawane by'y &a )eretyck sekt(, &a wi(te @ficjum Sigmara ciga'o
&akonnice rwnie &aw&i(cie jak ku!tystw >roc&nyc) Eogw* Lo%iero reformy
w%rowa#&one %r&e& >agnusa 0obo$nego &musi'y )ierarc)w 7ocio'a Sigmara #o
u&nania &reformowanego wi(tego :akonu Sistr Sigmara &a c&(" 7u!tu
>'oto#&ier$cy* +a c&e!e :akonu Sistr Sigmara stoi >atka 0r&e'o$ona, ktrej
%o#!egaj #owo#&ce &brojnymi kom%aniami i mniejs&ymi monastyrami 0r&eorys&e*
0r&eorys&e to c)ary&matyc&ne %r&yw#c&ynie Sistr Sigmara, #owo#&ce
&brojnymi #ru$ynami &akonnic* 0r&eorys&e, recytujc Aitanie (ienawici wa!c& na
&ros&onyc) krwi %obojowiskac) i &as'anyc) tru%ami u!icac) miast 4m%erium, g#&ie
toc& nieko,c&ce si( krwawe krucjaty* 0r&eorys&e w wi(ks&oci rekrutuj si( s%or#
krnbrnyc), )ar#yc) crek mo$nyc) arystokratw, ktre %o &'o$eniu !ubw
&akonnyc) %r&e$y'y ki!ka krwawyc) %otyc&ek i &aj('y miejsce %o!eg'yc)
%r&yw#c&y,* 0r&eorys&e wie#&, co na%raw#( !ic&y si( na %o!u bitwy*
-HARAKTERYSTYKA PRZEORYSZY!
PRZEORYSZA SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rzeorysza %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU SI/STR SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
NIENAWI&'*
DOW/D-A! -iostry -igmara to wietnie wys&ko!one, o#wa$ne i !oja!ne wityni
Sigmara wojownic&ki, #owo#&one %r&e& c)ary&matyc&ne i #owia#c&one
#rzeorysze* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a we#!e ktrej %osta" 2bohater !ub
stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 12# o# swojego
L@5VL/;, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY
PRZYW/D-ZE swojego %r&yw#cy* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma
&astosowania w %r&y%a#ku, g#y #rzeorysza jest "szoomiona!, &osta'a #owalona na
ziemi! !ub +cieka!*

*od'itwa oczyszcza dusz, 'ecz b!' oczyszcza ciao;
- Repentia, Siostra Sigmara
W Wa ar rh he ei im m

8 80 0 S S t t r r o o n n a a
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 5ojownicyHka%'ani s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
:brojni ka&no#&ieje, na!e$cy #o :akonu Srebrnego >'ota, w(#ruj %o
4m%erium by s'owem, ogniem i si' swego ramienia umacnia" wiar( wr#
mies&ka,cw 4m%erium ora& nis&c&y" ws&e!kie o&naki /)aosu*
0re&biter&y Sigmara niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim
samym %owa$aniem, c)o" w %rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten
wynika rac&ej &e strac)u %r&e# &emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej
wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara mog w&nie" mo#'y #o
swego boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw*
Lo%ki #rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta'
#owalony na ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki
Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter -igmara mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy
do -igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
S Si io os st tr ra a ; ;i it tw wy y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Lar&one %r&e& obywate!i 4m%erium strac)em i nieufnoci Siostry Eitwy to o##ane
&akonowi, wietnie wys&ko!one i fanatyc&ne wojownic&ki, ktre niera& na %o!ac)
bitew wyka&ywa'y si( wyjtkowym o%anowaniem, &#o!nociami #owo#&enia ora&
cnotami i c)ary&matami*
Stojce na stra$y %rawoci &akonu Siostry Eitwy s %r&yk'a#em #!a m'o#yc)
+owicjus&ek i w&orem, ktry & &a%a'em na!a#uj s'u$ce w s&eregac) &akonu
Siostry Sigmara*
Siostry Eitwy wa!c& w %ierws&ym s&eregu, g#&ie rami( w rami( w 0r&eorys&,
recytujc Aitanie (ienawici sk'a#aj swyc) %r&eciwnikw w ofier&e >'oto#&ier$cy* :
%o!a bitwy &a sc)o#& jako ostatnie, &brojnym ramieniem os'aniajc #&ia'ania
nioscyc) %omoc S&%ita!nic&kom*
-HARAKTERYSTYKA SIOSTRY %ITWY!
SIOSTRA %ITWY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#a -iostra *itwy %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac&
we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU SI/STR SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
NIENAWI&'*
S Sz zp pi it ta a" "n ni ic cz zk ka a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 30 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
+iektre & -istr -igmara ob#ar&one &osta'y nie&wyk'ym c)ary&matem u&#rawiania i
!ec&enia, ktry & %o$ytkiem #!a ca'ego 7u!tu >'oto#&ier$cy wykor&ystuj na %o!ac)
bitew, a w krtkic) c&asac) %okoju tak$e wewntr& murw im%eria!nyc) osa#, niosc
u!g( i wytc)nienie cier%icym & %owo#u ran i c)orb*
S&%ita!nic&ki cies&c si( %o&wo!eniem )ierarc)w 7u!tu Sigmara &g'(biaj
tajemnice anatomii, by efektywniej &wa!c&a" c)oroby ora& &s&ywa" i o%atrywa" rany*
+ie obce jest im tak$e wykonywanie %owa$niejs&yc) &abiegw, takic) jak nastawianie
&'amanyc) koci a!bo !ec&enie %o%ar&e,*
+iektre S&%ita!nic&ki, majc #ost(% #o wie$yc) cia', c&(sto eks%erymentuj,
s&ukajc nowyc) !ekarstw i o%racowujc bar#&iej efektywne meto#y !ec&enia*
-HARAKTERYSTYKA SZPITA+NI-ZKI!
SZPITA+NI-ZKA SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 2 2 J J 1 J 1 K
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#a -zpitalniczka %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU SI/STR
SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
NIENAWI&'*
SZPITA+NI-ZKA! Ie$e!i -zpitalniczka bra'a u#&ia' w ro&grywce, a w trakcie sekwencji
po potyczce nie wykonywa'a r&utu na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5 to w
trakcie ro&grywania bie$cej sekwencji po potyczce mo$e u$y" swyc) &#o!noci by
%omc je#nemu yczonemu z akcji! mo#e!owi bohatera !ub stronnika* Ie$e!i
&akonnica &ajmuje si( stronnikiem to grac& nie wykonuje r&utu na TA%E+,
POWA"NY-H O%RA"E5, u&naje si( $e rany stronnika u!ec&y'a -zpitalniczka*
Ie$e!i -zpitalniczka o%iekuje si( mo#e!em bohatera to grac& wykonujc r&ut K66 w
TA%E+I POWA"NY-H O%RA"E5 #!a yczonego z akcji! bohatera traktuje wyniki
MARTWY, WIE+OKROTNIE ZRANIONY, RANA NO4I, RANA R,KI,
STRZASKANA NO4A, RANA K+ATKI PIERSIOWE., O&+EPIONY, STARE
WO.ENNE RANY, USZKODZENIE UKADU NERWOWE4O, RANA DONI,
4,%OKIE RANY jako POWR/T DO ZDROWIA*
"racia i siostry, koniec wiata jest b'iski; Nadchodz% ze czasy, bowiem my,
grzesznicy, odwr!ci'imy si od prawd boskiego Sigmara. Przyjacie'e, oto stoimy
na rozdro#u, a przed nami biegn% dwie cie#ki. Pierwsza z nich wyg'%da na
atw%, pozbawion% trud!w i znoju. 8ruga pena jest wyboj!w, usana
cierniami, a pod%#aj%cych ni% czeka cierpienie. Natura'ne jest, #e staj%c przed
takim wyborem, udamy si t% prost%, soneczn% cie#k%, czy# nie< -ednak nie
m!wimy o zwykej podr!#y/ 'ecz o naszym przeznaczeniu. $zy nasz
przenajwitszy )jciec nagrodzi nas, je'i wybierzemy drog atw% i
pozbawion% trud!w< $zy pochwa'i u'eganie pokusom< Nie; Sigmar nagradza
swych wiernych za ci#k% prac, opieranie si #%dzom i przede wszystkim za
odwag, z kt!r% czowiek staje przeciw mierte'nemu niebezpiecze5stwu.
Przyjacie'e/ &a atwa droga wiedzie do zatracenia, przek'e5stwa i potpienia.
&y'ko przez cierpienie i zn!j bdziecie z stanie dostrzec prawd, kt!r% objawi
boski zao#ycie' 9mperium - Sigmar *otodzier#ca.
- Hildegarda von Steulden, Siostra Sigmara

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

81 S t r o n a
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 #ru$ynie -istr -igmara mo#e!e stronnikw re%re&entuj %r&e#stawicie!i fanatyc&nyc)
wy&nawcw Sigmara, (owicjuszki, -iostry -igmara i #okutnice, ktre w miar( %ost(%u
kam%anii &#obywaj #owia#c&enie ora& ekwi%unek, %o#nos&c swoje ws%'c&ynniki
i umiej(tnoci*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
* *o ow wi ic cj ju us sz zk ka a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
:akon Sistr Sigmara o# wiekw by' sc)ronieniem #!a krnbrnyc), )ar#yc) i
nie%okornyc) %anien & arystokratyc&nyc) ro#w 4m%erium* >'o#e arystokratki,
ktrym nie w g'owie by'o &am$%jcie jako a!ternatyw( wy#&ie#&ic&enia
otr&ymywa'y %ro%o&ycj( wst%ienie #o monastyru Sistr Sigmara* +atomiast w
niektryc) regionac) 4m%erium, s&c&eg!nie w %rowincjac) &#ominowanyc) %r&e&
7u!t Sigmara, arystokratyc&ne ro#&iny &a %unkt )onoru %oc&ytywa'y sobie &'o$enie
%r&e& crk( !ubw &akonnyc)*
4 c)o" w c&asac) wyklcia %r&e!a#owany %r&e& Bowcw czarownic &akon niema!
%r&esta' istnie", a wytro%ione Siostry Sigmara by'y %a!one na stosac), to %o reformacji
i oc&ys&c&eniu &akon %owo!i si( o#ra#&a, a !ic&ba wst(%ujcyc) #o monastyru
nowicjus&ek %owo!i ronie*
-HARAKTERYSTYKA NOWI-.USZKI!
NOWI-.USZKA SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 2 2 J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! (owicjuszka %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU SI/STR
SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
NIENAWI&'/
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#n (owicjuszk na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#n (owicjuszk na sygnalist dru%yny*
S Si io os st tr ra a S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Siostry Sigmara stanowi tr&on monastyru ora& stanowi o si!e &akonu* Ao #umne,
)ar#e, nie%okorne, o##ane Sigmarowi wojownic&ki, ktre recytujc Aitanie (ienawici
nios mier" wrogom 4m%erium*
5 Starym wiecie, wstr&sanym nieustajcymi krucjatami, &aws&e &naj#&ie si(
&aj(cie Sistr Sigmara* :akonnice s w %ows&ec)nym mniemaniu mistr&ami w wa!ce
wr(c&, mia'ymi, wys&ukujcymi naj!e%s&yc) wojownikw wroga, by w %oje#ynku
#owie" swyc) umiej(tnoci, m(stwa i o##ania >'oto#&ier$cy*
-HARAKTERYSTYKA SIOSTRY %ITWY!
SIOSTRA %ITWY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#a -iostra -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac&
we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU SI/STR SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
NIENAWI&'*
- -o ok ku ut tn ni ic ca a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
wi(ty :akon Sistr Sigmara to sc)ronienie nie ty!ko #!a nie%okornyc) arystokratek,
ktre swe $ycie i c&ysto" %ostanowi'y o##a" >'oto#&ier$cy, to tak$e a&y! #!a kobiet
gr&es&nyc), a tak$e crek ora& $on )eretykw, ktryc) #us&a i cia'o &osta'o
oc&ys&c&one w %'omieniac) wi(tego @ficjum*
0okutnice to na w%' s&a!one, o%(tane $#& o#ku%ienia wojownic&ki, ktre
w cier%ieniu, b!u, krwi i mierci wi#& o#ku%ienie w'asnyc) win* 0okutnice okrutnie
oka!ec&aj swe cia'a, bic&ujc si( ci($kimi, &ako,c&onymi ci($arkami bic&ami i
'a,cuc)ami* 5ie!e s%or# 0okutnice &a#aje sobie rany tak okrutne, $e meta!owe
&ako,c&enia batw o#rywaj si( i wbijaj g'(boko w cia'o* 0okutnice wier&, $e
je#ynie w ten s%osb wybawi swoj #us&( o# wiec&nego %ot(%ienia* 5ie!e 0okutnic
nacina na#garstki !ub %r&ebija gwo9#&iami #'onie, inne wie!okrotnie wyr&ynaj na
swoic) cia'a s'owa !ub symbo!e %oc)o#&ce & Aitanii (ienawici, ktra jest
fun#amentem istnienia &akonu, jes&c&e inne wy'u%uj sobie oc&y* 6a#yka!ne i
okrutne %raktyki umartwiania c&yni 0okutnice niema! niewra$!iwymi na b! i bar#&o
tru#ne #o &abicia*
-HARAKTERYSTYKA POKUTNI-Y!
POKUTNI-A SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J 4 4 1 J 1 10
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#a #okutnica %osia#a /D0 E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ & +ISTY EKWIPUNKU SI/STR SI4MARA*
ZASADY SPE-.A+NE!
FANATYK. FURIA. NIENAWI&'*

5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
S Si i ! ! s s t t r r S Si i g gm ma a r r a a

%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eic& 15 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7a#&ie!nica ognia 20 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
0isto!et 10 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7orbac& 5 zk
>ac&uga J zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
@s&c&e% 15 zk
Sie" 10 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
POKUTNI-A
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eic& 15 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7a#&ie!nica ognia 20 zk
7orbac& 5 zk
>'ot bojowy J zk

%RO5 DYSTANSOWA
H

PAN-ERZ
H

W Wa ar rh he ei im m

8 82 2 S S t t r r o o n n a a
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" *itewnym
"tarzem -igmara*

; ;i it te ew wn ny y % %& &t ta ar rz z S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 200 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
7ie#y obowi&ek w&ywa na %o!e bitwy Siostry Sigmara, kie#y gro9ba #uc)owego
ska$enia i mora!nej #e%rawacji jest rwnie si!na co gro9na mierci, 0r&eorys&a wra& &
0re&biterem Sigmara rus&aj na c&e!e kom%anii, s%og!#ajc wok' & wy$yn
%ot($nego Eitewnego @'tar&a Sigmara i kr&yc&c be&!itosne wersety & Aitanii
(ienawici, by %r&e%e'ni" $o'nier&y Sigmara s'us&nym gniewem ora& c)roni" ic) #us&e
%r&e# ws&e!k gro&, ktrej %r&yj#&ie im stawi" c&o'a*
:bu#owane &a c&asw >agnusa 0obo$nego, masywne Eitewne @'tar&e
Sigmara s %ot($nymi %oja&#ami, a ic) bogate &#obienia i grujca na# nimi statua
:'otego 1ryfona ra$ w&rok swym b!askiem* 1ryfon jest symbo!em ur&(#u
5ie!kiego Aeogonisty i tarc& wiary*
:#ar&a si( tak$e, $e %ot($ne 0r&eorys&e o&#abiaj %owo&y trofeami
%okonanyc) stworw i innyc) %!ugawyc) bestii /)aosu !ic&c, $e wi#ok ten %ora&i
w&rok wrogw 4m%erium i na%e'ni ic) %!ugawe serca strac)em %r&e# %ot(g
Sigmara*

-HARAKTERYSTYKA %ITEWNE4O OTARZA SI4MARA!
RYDWAN SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+G STRA-H.
%ITEWNY OTARZ SI4MARA! wi(te %iec&(cie, symbo!e Sigmara i %ergaminy na
ktryc) wy%isano be&!itosne wersety & Aitanii (ienawici ins%iruj -iostry -igmara
#o jes&c&e skutec&niejs&ej wa!ki & wrogami 4m%erium* 5s&ystkie s%r&ymier&one
mo#e!e, &naj#ujce si( w o#!eg'oci #o 6# o# *itewnego "tarza -igmara otr&ymuj
%remi( 21 #o ws%'c&ynnika -P 2#o maksyma!nej wartoci 103/ 0ona#to,
ambona &nac&nie &wi(ks&ajc mo$!iwo" efektywnego %r&eka&ywania ro&ka&w*
*itewny "tarz -igmara, ktry &naj#uje si( w &asi(gu dowodzenia L@5VL/;,
&wi(ks&a ten zasig o ko!ejne 26#* Ie#nak &e w&g!(#u na surow bu#ow( i
ascetyc&ne warunki w %owo&ie mo$e %o#r$owa" je#ynie 5 %asa$erw !ub
o#%owie#nik w towarze. %r&y c&ym je#en & nic) musi &aj" miejsce obok
wo9nicy*
MA-HINA WO.ENNA! 6y#wan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia %owo&owi "chron #ancerza
na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*

5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
S Si i ! ! s s t t r r S Si i g gm ma a r r a a

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Eu'awa Ce!sturma
7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
Ao%r Eestiobjcy
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a

/a'un >agnusa
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iec&(" /&ystoci
0iec&(" Sigmara
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
0iec&(" :nis&c&enia
:wj 6o&%ros&enia

4kona >agnusa
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Sigismun#a
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

83 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

8 84 4 S S t t r r o o n n a a
W Wi ie e" "k ki ie e $ $r ra ab bs st tw wo o 7 7( (e er r" "a an nd du u
Naturalne granice poo-onego w poudniowo>wschodniej cz1ci Imperium 2ielkiego
/ra$stwa 6Derlandu wyznaczaj od pnocy rzeka 6Der, od poudniowego zachodu rzeka
=eik, za1 na wschodzie rwniny zaczynaj wznosi+ si na spotkanie 'r Kra%ca (wiata i
'r *zarnych 4am, rozproszone na terenach midzy 6Derlandem i Ksistwami
'ranicznymi, znajduj si krlestwa Krasnoludw
2yznaczajca pnocn granice prowincji =zeka 6Der przepywajc przez 6Derland
przy$iera $ardzo mocny, $kitny odcie%, prd rzeki jest silny a woda pienista =zeka ma
swoje 8rda w *zarnych 'rach i nim dotrze do 6Derlandu przecina na p Krain
0gromadzenia ;eglowna na niemal caej swej dugo1ci rzeka jest szlakiem
komunikacyjnym, chtnie wykorzystywanym przez awanturnikw, pyncych z Nuln w
kierunku zniszczonej krasnoludzkiej twierdzy Karak>Karn 2 poudniowo>wschodniej
cz1ci 2ielkiego /ra$stwa 6Derlandu wznosz si ruiny 4rzech 2ie-, jak nazywaj
#ortec 6Derlandczycy 2ielu uczonych twierdzi, -e #orteca zostaa wzniesiona przed
mileniami przez "l#w, a zamknita w kamieniach magia, w cigu stuleci ulega spaczeniu i
o$ecnie ruiny wypenia o$ca, pot-na i wroga sia
6Derland graniczy na zachodzie z pa%stwem>miastem Nuln i 2issenlandem, za1 na
pnocy ze ,tirlandem i Krain 0gromadzenia
2 przeciwie%stwie do pokrytych wielkimi lasami innych prowincji Imperium,
6Derland stanowi pas skpanych w so%cu rwnin, ktry $iegnie mniej wicej z kierunku
pnocno>zachodniego na poudniowo>wschodni
6Derland to -yzna kraina, nawadniana przez coroczne wylewy otaczajcych j
wielkich rzek 2 niektrych latach wody wznosz si wy-ej ni- zwykle, zalewajc wiele
miast i osad poo-onych wzdu- ich $iegu :ednak 6Derlandczycy traktuj wiosenne
powodzie jako cen, ktr trze$a paci+ za o$#ite plony 2 ostatnich latach 2ielka /ra$ina
podja rozmowy z Krasnoludami z Karak 6ngazhar w 'rach *zarnych, chcc zleci+ im
skonstruowanie systemu zapr i gro$li wzdu- $rzegu 'rnego =eiku, co ma umo-liwi+
zapanowanie nad jego wodami podczas sezonu powodziowego 0arwno wadca
2issenlandu, jak i gildia in-ynierw z Nuln gorco przeciwko temu zaprotestowali 4en
pierwszy o$awia si, -e ziemie jego prowincji ucierpi wskutek wprowadzenia takiego
rozwizania, natomiast gildia in-ynierw twierdzi, -e to zlecenie $ezwzgldnie powinno
zosta+ wykonane przez Ludzi
Intensywne karczowanie lasw i uprawa ziemi zmienia pokryt niegdy1 gstymi
lasami i grzskimi $agnami prowincj Imperialni $udowniczowie, za pomoc pot-nego
systemu kanaw, osuszyli $agna, ktre zmieniy si w $ogate w ry$y stawy, idealnie
nadajce si do wdkowania 2ielu $ogatych szlachcicw posiada w granicach swoich
ziem strze-one przez gwardzistw stawy7 a aDerlandzka !zielnica ,taww jest kolejnym,
po 6Derheimie i 2uppertalu ulu$ionym przez szlacht rejonem prowincji
0 dala od rzek, rwniny wznosz si agodnie w kierunku geogra#icznego centrum
prowincji, gdzie ,tara Krasnoludzka !roga i trakt do 6g$eiten spotykaj si w miasteczku
/eideck 2 g$i 6Derlandu przewa-aj mae wioski rozsiane po rozlegych lennach
osiadej szlachty Na zachodzie i w centralnych cz1ciach prowincji, szlachta zajmuje si
gwnie hodowl synnego dugorogiego $yda aDerlandzkiego, pdzc co roku swoje stada
do portw w 6Derheim i Loning$ruck, gdzie zwierzta s szlachtowane, a miso wysyane
do innych prowincji *hocia- niektrzy arystokracji, szczeglnie z okolic Nuln, chc
uchodzi+ za wyra#inowanych 1wiatowcw, co nie pozwala im oso$i1cie prowadzi+ stad na
targ, $ardziej konserwatywne i tradycyjne rody nadal uwa-aj za punkt honoru oso$iste
dowodzenie spdem $yda 2 ich opinii jest to doskonaa okazja, a$y popisa+ si przed
rywalami 5ieszka%cy o$u miast wiedz, -e gdy w okolicy przy$ywaj hodowcy $yda,
lepiej nie wychyla+ nosa z miejscowych karczm, $owiem s to Ludzie nader skorzy do
$ijatyki
2 poudniowo>1rodkowej i we wschodnich cz1ciach prowincji hodowla $yda
ustpuje uprawom winoro1li, gdy- tamtejsze ziemie naj$ardziej ze wszystkich terenw
zachodniego 6Derlandu nadaj si uprawy wysokiej jako1ci pnczy winnych Niektre
plantacje wyciskaj grona i na miejscu produkuj wasne wino, natomiast inne transportuj
owoce do po$liskich miast, a stamtd po1rednicy wysyaj je do miejscowych winiarni !o
sawnych i niesawnych win aDerlandzkich zalicza si 9iae 'renzstadzkie, szczeglnie
popularne i wysoko cenione w 5arien$urgu, oraz =u$inowe Loning$rudzkie, tanie i
chtnie spo-ywane przez mniej zamo-nych mieszka%cw Imperium, od Nuln do
*arro$urga
2schodnia cz1+ prowincji to tereny dziaalno1ci handlarzy kamieniami
szlachetnymi, mineraami i #utrami 2ielu Ludzi pracuje w kopalniach u stp 'r
*zarnych i Kra%ca (wiata, w zamian za prawo do wydo$ycia oddajc cz1+ uro$ku
miejscowemu wadcy Niewielu jednak zapuszcza si w g$okie gry w poszukiwaniu
$ogactw i mineraw, $owiem w ten spos$ wkroczyli$y na teren Krasnoludw, ktre nie
wahaj si przed zacigniciem intruza przed o$licze ludzkiego sdu i za-dania
odszkodowania Ksi-ta>"lektorzy 6Derlandu staraj si d$a+ o do$re stosunki z
Krasnoludami i przestrzegaj swoich wasali, a$y o ile to mo-liwe, szanowali krasnoludzkie
prawa i zwyczaje
0 gr najcz1ciej sprowadza si #utra $o$rw, wydr i rzadkich $kitnych norek,
nazywanych tak ze wzgldu na nie$ieskawy po$lask wosia 2ysokiej jako1ci #utra osigaj
znaczne ceny na rynkach wielkich miast, a my1liwi musz strzec si tych, ktrzy gotowi s
ukra1+ ich z trudem zdo$yte do$ra
$ $i is st to or ri ia a ? ? p po o" "i it ty yk ka a
Le-ce na poudniu Imperium 2ielkie /ra$stwo 6Derlandu, strze-one przed
nadcigajcymi z pnocy zagro-eniami, w cigu stuleci coraz mniej #unduszy przeznaczao
na prowincjonaln armi, utrzymujc jedynie szcztkowe kontyngenty u podn-a
*zarnych 'r, wzdu- poudniowych granic prowincji
2 6,CJGJ, wojska 6Derlandu zostay cakowicie zaskoczone i roz$ite przez pot-n,
schodzc z *zarnych 'r armi 0ielonoskrych 0adziwiajco mdry i $ystry jak na
0ielonoskrego, /erszt .rkw 'or$ad ;elazny <azur, wyprowadzi swoje wojska z le-cej
na 0ych 0iemiach twierdzy ;elazna ,kaa i po przekroczeniu *zarnych 'r zaatakowa
le-ce na pnocy ziemie Ludzi
Nieliczna, sa$o wyszkolona armia 2ielkiego /ra$stwa zostaa roz$ita, a wzniesione
przez Ludzi osady, cznie ze stolic prowincji 6Derheim, spldrowane i spalone
=ozzuchwaleni atwym zwycistwem .rkowie ruszyli na pnocny>zachd Nuln, stolica
krainy ,olland, jak wwczas nazywano poudniow prowincj Imperium, znan dzi1 jako
2issenland, zostaa zdo$yta po kilku dniach i .rkowie wdarli si do poudniowo>
wschodnich dzielnic miasta 2 czasie $itwy 'or$ad za$i "lektora ,olland i zdo$y jego
miecz =uniczny Kie 'or$ad ;elazny <azur poprowadzi swe wojska dalej, w kierunku
stolicy Imperium, jednak o$ro%cy 6ltdor#u odparli atak 2ojska 0ielonoskrych zostay
zmuszone do odwrotu Na polach rozcigajcych si wok 'run$urga, armia 'or$ada
zostaa zatrzymana i roz$ita przez wojska /ra$iego 2issen$urga, ktry pomimo
powa-nych ran za$i /erszta .rkw /ra$ia 2issen$urg, ktry prze-y $itw, zosta
mianowany przez Imperatora "lektorem poz$awionej wadcy prowincji, ktr nazwano
p8niej 2issenlandem 6Derland szy$ko podnis si z popiow wojny, odnowiono
zniszczone przemarszem /ordy .rkw $rukowane go1ci%ce, od$udowano miasta i osady
oraz wznowiono produkcj wina
<o roz$iciu armii 'or$ada i od$udowie 6Derlandu w prowincji pojawiy si nowe siy
militarne "lektor prowincji polegajcy do tej pory na oddziaach milicji powoywanych w
celu dora8nego zaradzenia zagro-eniom i skutecznych, cho+ nielicznych oddziaach
-onierzy armii aDerlandzkiej, otrzyma wsparcie w postaci pochodzcych z 4ilei
najemnikw !o$rze wyszkoleni -onierze, pochodzcy z tilea%skich miast>pa%stw zostali
s#ormowani w do1+ do$rze zorganizowane oddziay strzelcw, ucznikw, kusznikw,
piechoty i konnicy 21rd najemnikw znajdowali si tak-e walczcy krtkimi mieczami
wojownicy z estalijskiej 9il$ali oraz wcznicy z Nuln Najemnicy w cigu niezliczonych
$itew z 0ielonoskrymi i 0wierzolud8mi wielokrotnie udowodnili swoj skuteczno1+
=wnocze1nie, na poudniu powstaa Liga 2ein$urgska, sojusz o$ejmujcy mieszka%cw
licznych osad i miasteczek, poo-onych w poudniowej cz1ci prowincji 0adaniem Ligi
$yo strze-enie grskich przeczy, u-ywanych przez 0ielonoskrych, a czcych
Imperium z Ksistwami 'ranicznymi :ednak "lektor 6Derlandu, o$awiajcy si
zagro-enia ze strony Ligi 2ein$urgskiej za-da jej rozwizania :ednak czonkowie Ligi,
od dawna nie darzcy szacunkiem "lektora, nie podporzdkowali si jego decyzji i
prowincj na dugie lata spowiy dymy wojny <o latach krwawych i nie przynoszcych
rezultatw $itew, o$ie strony podpisay rozejm, uznajcy istnienie Ligi 2ein$urgskiej
<o zako%czeniu wojny z 0ielonoskrymi do zamku =e$stock przy$y hra$ia
4eophilus Don =einwald, znany handlarz wina /ra$ia od$udowa zamek, zniszczony
przez 0ielonoskrych, jednak wkrtce uzna, -e #orteca poo-ona jest z$yt $lisko *zarnych
'r i przekaza zamek na rzecz Kultu ,igmara 5nisi ,igmara, krtko po rozgoszczeniu si
w zamku wznowili produkcj wina 2 czasie dziesicioleci, wielu wojownikw
przy$ywao do zamku, $y su-y+ jako stra- =e$stock sta si wa-nym punktem na trasie
pielgrzymek, pod-ajcych drog ,igmara do <rzeczy *zarnego .gnia Na pocztku VV
wieku, o$ejmujcy urzd opata [uintus !iehl ustanowi regu zakonn, ktr potwierdzi
2ielki 4eogonista ,igmara i zamieszkujcy opactwo wojownicy zostali uznani za zakon
rycerski nazwany 0akonem (witego ,iggurda Ana cze1+ wielkiego wodza 9rigundianB i
#ormalnie nale-cy do 4emplariuszy <oncego ,erca
.d momentu swego powstania zakon $y wrogi rewolucyjnie nastawionej Lidze
2ein$urgskiej, a w cigu dziesicioleci pomidzy dwoma organizacjami wielokrotnie
dochodzio do krwawych star+ .$ecny .pat z =e$stock jest zaprzysigym wrogiem Ligi i
chtnie przeszy$y swoj domen o nale-ce do 2ein$urgczykw ziemie Natomiast
0akon (witego ,iggurda postrzegany jest przez Lig jako #anatyczna instytucja polityczna i
nie cieszy si z$yt du- popularno1ci
Kolejny sojusz powsta na pocztku VVIIII wieku po odparciu Inwazji *haosu, kiedy
wojownicy i kapani ,igmara, weterani wojny z *haosem, zao-yli Lig 5ota ,ojusz
o$ejmuje osady i miasteczka le-ce na wschodnim $rzegu 'rnego =eiku, a 2uppertal,
drugie, co do wielko1ci miasto prowincji, jest jednocze1nie siedzi$ jednego z przywdcw
Ligi 5ariusa Don Leitdor# Liga 5ota jest organizacj podleg prawom Kultu ,igmara i w
osadach nale-cych do sojuszu przestrzega si tych przepisw z ca surowo1ci Liga 5ota
jest pot-n organizacj i 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum o$awia si, -e je1li nie
przyczy si do sojuszu to po jej 1mierci, ktra mo-e nadej1+ szy$ko Awszak hra$ina ma JJ
latB, jej crka 5arlene mo-e zosta+ po1lu$iona lu$ za$ita i tron elektorski, przy cichym
wsparciu Imperatora, przejmie 5arius Don Leitdor#
Najnowszym z sojuszy, zawizanym dwie dekady temu jest Liga 2ina, organizacja
lojalna wo$ec "lektora, powstaa w celu powstrzymania ra$unkowych rajdw
dokonywanych przez stirlandzkich $aronw>roz$jnikw *ho+ win za gra$ie-e
zrzucano na $anitw, 0ielonoskrych i mutantw to czonkom Ligi z powodzeniem udao
si wytropi+ i odzyska+ skradzione przez stirlandzkich $aronw aDerlandzkie do$ra
2 cigu ostatnich dziesicioleci, poprzedzajcych elekcj Karla>@ranza, sytuacja
polityczna wewntrz Imperium znacznie si pogorszya .sa$iony wiekiem Imperator
zacz ulega+ dziaaniom zarwno wewntrznych jak i zewntrznych wrogw, a intrygi,
na elektorskich dworach, misternie tkane przez pokolenia kultystw *haosu zaczy
przynosi+ owoce, od-yy nie tylko dawne wa1nie, ale tak-e powstao wiele nowych
<oz$awieni silnego przywdcy "lektorzy zaczli zwraca+ si przeciw so$ie 2y$r Karla>
@ranza I, tchn nieco nadziei w zatroskane losem Imperium serca
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

85 S t r o n a
.$ecnie 2ielkim /ra$stwem 6Derlandu rzdzi JJ letnia Ludmila Don 6lptraum, jej
spadko$ierc jest najstarsza crka $aronowa 5arlene, a najwikszym wrogiem 5arius Don
Leitdor#
,tojcy na czele rodu i znany ze swego chwiejnego charakteru 5arius Don Leitdor#
nazywany jest przez innych ,zalonym 6m$itny, d-cy do przejcia elektorskiego tronu
szlachcic czsto jest ponury i przygn$iony lu$ na cae dnie zamyka si w swoich
komnatach, nie przyjmujc pokarmu i nie odzywajc si do nikogo, rwnie czsto wpada w
#uri <oza chwiejnym charakterem, 5arius Don Leitdor# znany jest ze swego ju- niemal
legendarnego zamiowania do jedwa$i, aksamitw i najnowszych trendw mody oraz
oglnie wszystkiego co tilea%skie, cho+ polityczni przeciwnicy uwa-aj do za nieudolnego
#ircyka to szlachcic posiada w 4ilei wielu wpywowych przyjaci, a sam jest jednym z
przywdcw wpywowej Ligi 5ota Niezno1ne usposo$ienie Kon Leitdor#a nie wpywa
na #akt, -e szlachcic jest 1wietnym szermierzem walczcym mieczem i lewakiem,
utalentowanym poet, zdolnym malarzem i pomysowym in-ynierem oraz wynalazc
5arius Don Leitdor# ode$ra wiele lekcji #echtunku od tilea%skiego #echmistrza @rancisco
*armagnola
2 6Derlandzie, 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum, wyznawczyni !awnej
2iary, musiaa podj+ trudn decyzj *ho+ /ra$ina zawsze $ya lojalna wo$ec
Imperatorskiego !woru, to doskonale wiedziaa, -e ona sama, oraz jej przejawiajca
proulryka%skie sympatie rodzina nie jest z$yt popularna w1rd wyznajcych ,igmara
szlachcicw Ludmila wiedziaa tak-e, -e na dwr jej najwikszego konkurenta 5ariusa
Don Leitdor# przy$y imperialny plenipotent, przynoszcy Don Leitdor#om nie#ormalne
poparcie Imperatora, a jej samej ciche ostrze-enie3 je1li hra$ina nie przyczy si do sojuszu i
nie wyrzeknie si swoich proulryka%skich sojusznikw, to wojska prowadzone przez
5ariusa Leitdor#a zaatakuj 6Derheim *ho+ 2ielka /ra$ina posiadaa wsparcie Ligi
2ina, to nie moga ryzykowa+ starcia z przewa-ajcymi siami Don Leitdor#a, zdajc so$ie
doskonale spraw, -e za am$itnym i szalonym szlachcicem stanie nie tylko Liga 5ota czy
.pactwo ,igmarytw z =e$stock, ale tak-e Liga 2ein$urgska oraz su-cy w armii Don
Leitdor#w tilea%scy najemnicy
=wnie skomplikowana wydaje si $y+ polityka zewntrzna prowincji 6Derland
utrzymuje do$re relacje z Nuln oraz 2issenlandem i mo-e liczy+ na przysanie z miasta>
pa%stwa doskonale wyszkolonych jednostek wcznikw i artylerii 2 przeszo1ci to
6Derland zapewnia ochron, poo-onemu na ruchliwym szlaku handlowym,
rozwijajcemu si miasteczku .$ecnie sytuacja si odwrcia, miasteczko rozroso si do
rozmiarw pot-nego miasta>pa%stwa z rwnie pot-n armi =elacje pomidzy
6Derlandem i Krain 0gromadzenia nie nale- do serdecznych 6Derlandczycy wci-
roszcz so$ie pretensje do le-cej w Krainie 0gromadzenia 5archii 6Deru 2edug
powtarzanych od wiekw opowie1ci, mieszka%cy $aronii zostali zmuszeni do opuszczenia
ziem przez uz$rojone oddziay Imperatora Ludwiga 'ru$ego, ktry przekaza teren
niziokom <omidzy 6Derlandem a poo-onym na pnocy ,tirlandem od wiekw
utrzymuj si napite stosunki 2 przeszo1ci stirlandzcy $aronowie>roz$jnicy,
powstrzymani przez aDerlandzk Lig 2ina, pozwalali so$ie na 1miae wypady na tereny
6Derlandu, ra$ujc wsie i mae miasteczka, a nastpnie uciekajc z upami do swoich,
poo-onych w granicach ,tirlandu, twierdz *ho+ zaprzestano ju- owego procederu, a cz1+
winnych zostaa ukarana, to minie jeszcze wiele czasu nim o$ie strony zapomn o
doznanych krzywdach ,ylDania, podo$nie jak reszta Imperium, jest wedug
6Derlandczykw krain zych omenw i niewielu do$rowolnie tam wdruje :e1li ju-
musz to uczyni+, to wy$ieraj du-sz, okr-n drog, prowadzc do Nuln, skd rzek
,tir pyn do 2aldenho#, stolicy ,ylDanii =elacje pomidzy prowincj a Ksistwami
'ranicznymi opieraj si przede wszystkim na o$ustronnej ochronie 6Derlandczycy, z
pomoc kontyngentu 4emplariuszy <oncego ,erca strzeg pnocnego wylotu <rzeczy
*zarnego .gnia, natomiast wojska ksistwa le-cego po drugiej stronie *zarnych 'r jego
poudniowego ko%ca
@ @e e" "i ig gi ia a
Kult ,igmara jest dominujcym wyznaniem w1rd mieszka%cw miast, szczeglnie w1rd
mieszczan i szlachty 2iara w ,igmara jest $ardzo silna wzdu- 'rnego =eiku, gdzie
swoje wpywy posiada Liga 5ota *entrum wiary w ,igmara jest miasto 2uppertal, gdzie
wiara graniczy z #anatyzmem, a przestrzeganie prawa jest egzekwowane przez zakonnikw
i kapanw, aktywnie uczestniczcych w polityce .skar-onych o przestpstwa poddaje si
pr$om, stosowanym tak-e przez Inkwizycj, i je1li oskar-ony je przejdzie, zostaje
uniewinniony, co zdarza si $ardzo rzadko <owszechnie znanym w 6Derlandzie jest
<rez$iter ,igmara :oseph *zcigodny, zawdziczajcy rozgos szczeglnie okrutnym
wyrokom, jego ulu$ion kar wymierzan za $lu8nierstwo jest wyrywanie jzyka !awna
2iara, pogardzana przez klas 1redni i szlacht jest popularna w1rd prostych
wie1niakw 21rd szlachty jedynie 2ielka /ra$ina Ludmila Don 6lptraum i jej rodzina
przyznaa si do praktykowania !awnej 2iary Inne wyznania peni drugorzdn rol w
porwnaniu z Kultem ,igmara czy !awn 2iar Kerena jest popularna w1rd uczonych,
zamieszkujcych Loning$ruck, gdzie najwiksza 1witynia po1wicona jest 9ogini Nauki \
,prawiedliwo1ci )lryk posiada prawdopodo$nie nielicznych wyznawcw w1rd
mieszka%cw wsi poo-onych u stp *zarnych 'r, gdzie wilki po-eraj $ydo a
0ielonoskrzy przypuszczaj sporadyczne ataki 4ak-e =anald posiada swoich wyznawcw
w1rd $iedniejszych mieszka%cw miast <oniewa- 6Derland posiada w swoich szeregach
wielu 4ilea%skich najemnikw, wraz z nimi do prowincji przy$y Kult 5yrmidii Kaplice
po1wicone 9ogini 2ojny wzniesiono w 6Derheim i 2uppertalu
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
*zer% i -+Xzoty s od wiekw tradycyjnymi $arwami prowincji ,zlachta, zale-nie od
poparcia, jakim darzy rzdzcego "lektora ozda$ia swych -onierzy i namioty $d8 to w
$arwy prowincji, $d8 to w zupenie inne, czsto kojarzone z wrogami "lektora kolory
Liga 5ota za swoje $arwy przyja $ielXsre$ro i $kit, rewolucyjna Liga
2ein$urgska przeciwna tradycji i opozycyjna w stosunku do o$ecnej "lektorki za swoje
$arwy przyja czerwie% i -+Xzoto Liga 2ina, trzymajca si tradycji i lojalna wo$ec
elektorskiego dworu przyja $arwy prowincji, czer% i -+Xzoto
7 7( (e er rh he ei im m
:eszcze przed narodzeniem ,igmara, 6Derheim > miejsce gwnego o$ozowiska 9rigundian
> stao si najwa-niejszym miastem na terenach pomidzy 6Derem a =eikiem <oo-one na
wysokim cyplu w$ijajcym si w 6Der, pozostaje niezagro-one przez coroczne powodzie i
wylewy rzeki 2 najwy-szym punkcie miasta, na ko%cu drogi prowadzcej z <#unzig i
/eideck, stoi otoczona pot-nymi murami #orteca "lektora 0 wie- twierdzy rozciga si
wspaniay widok na otaczajce miasto rwniny
Legenda gosi, -e podo$no $udow twierdzy rozpocz sam ,iggurd po tym, jak
,igmar mianowa go Ksiciem prowincji *hcia stworzy+ sym$ol tak pot-ny i
zastraszajcy, -e$y -aden $untownik ani naje8d8ca nigdy nie odwa-y si rzuci+
wyznawania jego wadzy Naturalnie, zamek 6Der$urg $y kilka razy prze$udowywany,
roz$udowywany i naprawiany, wic trudno jednoznacznie stwierdzi+, czy rzeczywi1cie
zosta wzniesiony przez legendarnego wodza 9rigundian )czeni szacuj dat zao-enia
zamku na pocztek <ierwszego 4ysiclecia, ale niepodwa-alnych dowodw mogo$y
dostarczy+ tylko z$adanie #undamentw, czyli wej1cie do krypt Ksi-t>"lektorw
!otychczas pro1$y o zezwolenie na takie $adania $yy regularnie odrzucane $ez -adnego
uzasadnienia Niektrzy zastanawiaj si, czy wadcy 6Derlandu zwyczajnie d$aj o
spokojny spoczynek zmarych przodkw, czy mo-e prawdziwe s pogoski o tym, -e w
krypcie ,iggurda wci- znajduj si jego tarcza, wcznia i rydwan :e1li rzeczywi1cie tak
jest, Ksi-ta>"lektorzy raczej nie $yli$y tak chtni do wyjawiania innym, -e posiadaj tak
pot-ne arte#akty
6Derheim synie ze swoich o$r, gdzie latem ko%cz si spdy $yda <rzez kilka dni
ulice wypenia $ydo sprowadzane na rynek, a pracownicy wa1cicieli trzd maj zaledwie
kilka dni na wydanie swego zaro$ku i za-ywanie przyjemno1ci miasta 2 tym czasie stra-
6Derheim zwyczajowo zatrudnia dodatkow pomoc, a$y zachowa+ przynajmniej odro$in
kontroli nad 1witowaniem .$ory mieszcz si w po$li-y dokw, gdzie znajduj si tak-e
rze8nie, wic sprawione miso mo-e od razu $y+ solone lu$ marynowane i adowane na
$arki do dalszego transportu .statnio grupa kupcw zacza eksperymenty z lodem
sprowadzanym z gr 'ildia solarzy z 6Derheim zagrozia wszczciem rozruchw, je1li te
dziaania nie zostan przerwane
2 mie1cie stoi synny pomnik zwany Kolumn *zaszek 0naczy on miejsce stoczonej
w VKIII wieku $itwy z armi 'or$ada ;elaznego <azura <omnik upamitnia o#iary
polege w walce z 0ielonoskrymi !o dzisiejszego dnia powiada si, -e w Noc 4ajemnicy
A'eheimnisnachtB z niektrych czaszek spywa krew
W Wa ar rh he ei im m

8 86 6 S S t t r r o o n n a a
S St tr ra a. .n ni ic cy y d dr r! !g g z z 7 7( (e er r" "a an nd du u9 9

]er!an#c&ycy twier#&, $e ic) %r&o#kowie %r&yby!i na te &iemie
%o#c&as wie!kic) w(#rwek oko'o tysi(c&nego roku %r&e#
Sigmarem* Erigun#ianie, b(#c mistr&ami ja&#y konnej i
%owo$enia ry#wanami, wy%(#&i!i !ub %o#bi!i istniejce %!emiona,
stajc si( %anami %r&ej(tyc) obs&arw* :e swojego wie!kiego
obo&owiska i fortu, na miejscu ktrego stoi obecnie 8]er)eim, kr!owie Erigun#ian
wyje$#$a!i na wojny & %!emionami =nberogenw i >erogenw ora& ban#ami @rkw
i 1ob!inw* +awi&a!i #obre stosunki & 7rasno!u#ami i c&(sto &a%ewnia!i ic) armiom
ws%arcie konnicy* Erigun#ianie &askarbi!i sobie re%utacj( &aciek'yc) wojownikw,
#okonujc b'yskawic&nyc) i &masowanyc) atakw wymienitej ja&#y, c&ym &#oby!i
res%ekt nawet wr# swoic) najwi(ks&yc) rywa!i* 5 istocie, w c&asie ostatniego
s&turmu %o#c&as bitwy na 0r&e'(c&y /&arnego @gnia, Sigmar rus&y' #o wa!ki w
ry#wanie Siggur#a, wo#&a Erigun#ian*
/)ocia$ u%'yw c&asu i w(#rwki %!emion w%rowa#&i'y #o 8]er!an#u now
krew, tra#ycje Erigun#ian na#a! s tam si!ne* /)ocia$ nie naje$#$aj ju$ swoic)
ssia#w 2&a wyjtkiem wybuc)ajcyc) o# c&asu #o c&asu wojen #omowyc)3, ani nie
rus&aj #o boju ry#wanami, 8]er!an#c&ycy to uro#&eni $o'nier&e, ktr&y &ac)owuj
&imn krew i nie&'omne mora!e* 4c) s&!ac)ta wa!c&y w formacjac) ja&#y, wietnie
w'a#ajc ko%i i miec&em, na ws%arcie majc %ies&e o##&ia'y %ikinierw i kus&nikw*
Erigun#ianie to osob!iwy !u#* 0os%!stwo s&e%c&e, $e #umny r# Erigun#ian
nieco %o%su' swoja krew na skutek %raktykowanyc) o# stu!eci ma'$e,stw
wewn(tr&nyc) i nie%okojcego w%'ywu 1r /&arnyc)* 0reten#ent #o tronu
D!ektorskiego, &wany S&a!onym, >arius ]on <eit#orf %r&yc&yni' si( #o %owstania
wie!u $artw o swoic) &iomkac)* 8]er!an#c&ycy s !u#9mi otwartymi, %e'nymi %asji i
s&c&erymi #o b!u* Ie!i co ic) ro&bawi %o#c&as %ogr&ebu ro&emiej si(* Ie!i kto
ic) &#enerwuje, #a#& to %o sobie %o&na"* :nani & &ami'owania #o &abawy i
ciekawoci wiata, ceni osoby u&#o!nione w s&tuce snucia o%owieci H & c&ego
bar#&o cies& si( w(#rowni gaw(#&iar&e* Aak$e 7)a&a#&i s mi!e wi#&iane w
8]er!an#&ie, &e w&g!(#u na s&acunek #!a ic) be&%ore#niego s%osobu wyra$ania
o%inii*
Ie#nak 8]er!an#c&ycy bywaj te$ nie&go#ni, ka%ryni i &mienni* 8stro!ogia,
wr$by i !ic&ne &abobony s bar#&o ro&%ows&ec)nione, a ku%cy c&(sto re&ygnuj &
interesw #okonywanyc) w nies%r&yjajcej go#&inie !ub w %ec)owym #niu* >arius
]on <eit#orf H &nany & tego, $e w%a#a w g'(bok #e%resj( !ub #&iwne na%a#y s&a'u H
jest u&nawany &a %r&yk'a# ty%owego 8]er!an#c&yka* S'ys&ano, $e nawet %ogromcy
Aro!!i mwi!i o mies&ka,cac) %rowincji, $e maj nie %o ko!ei w g'owac)* :mienna i
gwa'towna natura %otomkw Erigun#ian sta'a si( 9r#'em !ic&nyc) #ocinkw o
regimentac) a]er!an#&kic), nag!e &mieniajcyc) &#anie w trakcie ataku* Aego ro#&aju
$arty nie&miernie irytuj $o'nier&y w c&arnoH$'tyc) mun#urac), ktr&y nie &ga#&aj
si( & ws&e!kimi insynuacjami, jakoby %o# w&g!(#em s%rawnoci bojowej ust(%owa!i
wojownikom & innyc) %rowincji* 8]er!an#c&ycy s tak$e &nani &e swojego braku
to!erancji #!a %rawnikw i s%isanyc) umw, ktre sugeruj, $e nie mo$na %o!ega" na
)onor&e c&'owieka* Ayc), ktr&y %rowa#& interesy & 8]er!an#c&ykami, sta!e irytuj
&a%ewnienia, $e ws&ystko &ostanie wykonane na s'owo )onoru* +iektr&y twier#&,
$e to w istocie nar&(#&ie )an#!owe wykor&ystywane %r&e& %r&ebieg'yc) a]er!an#&kic)
ku%cw #o %o#bu#owania swojej re%utacji*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
7om%ania -tra%nikw drg z AEerlandu musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15
mo#e!i* 1rac& ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o
swojej #ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
KAPITAN! 7om%ani -tra%nikw drg z AEerlandu musi #owo#&i" oficer w sto%niu
Kapitana* Kapitan mo$e by" ty!ko je#en!
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA! 7a%itan mo$e !ic&y" na ra#( i
%omoc $agistra $agii a!bo #rezbitera -igmara, !ec& nig#y obu nara&*
SIER"ANT! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" je#nego -ier%anta*
TRAPER! 5r# -tra%nikw drg mo$e s'u$y" #wc) <raperw*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
STRA"NIK DR/4! Kapitan mo$e wcie!i" #o #ru$yny -tra%nik drg z AEerlandu #owo!n
i!o" -tra%nikw drg 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b(
mo#e!i #ru$yny -tra%nikw drg z AEerlandu #o 15 %ostaci3*
MY&+IWY! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu $yliwych*
PIKINIER! Kapitan mo$e #owo#&i" maksyma!nie %i(cioma #ikinierami/
RA.TAR albo PO4ROM-A TRO++I! Kapitan kom%anii -tra%nikw z AEerlandu mo$e
#owo#&i" maksyma!nie tr&ema #ogromcami <rolli a!bo tr&ema Rajtarami*
: :a ac ch hi in ny y9 9
ZAPRZ,4 albo RYDWAN! Kapitan mo$e wy%osa$y" -tra%nikw drg z AEerlandu w
je#en )aprzg a!bo je#en Rydwan*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
-tra%nicy drg z AEerlandu mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. balistyk,
bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus. medyk, minstrel,
miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, poszukiwacz zota, rycerz najemny, skryba, skrytobjca,
stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita. zwadCca, zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
KAPITAN ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
SIER"ANT ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
TRAPER ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
S St tr ra a. .n ni ik k! !w w d dr r! !g g z z 7 7( (e er r" "a an nd du u
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
KAPITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^
MA4ISTER MA4II
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a $agistra $agii umies&c&ona &osta'a w
ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
SIER"ANT ^ ^ ^ ^
TRAPER ^ ^ ^ ^
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater kom%anii -tra%nikw drg z AEerlandu, ktry osign' ko!ejny %o&iom
#owia#c&enia i w ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby"
je#n & umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
C Ch ha ar ra ak kt te er rn ni ik k9 9
Awar#&i, a]er!an#&cy gra!e s'yn &e swej granic&cej & g'u%ot o#wagi* *ohater mo$e
%r&er&uci" nieu#any test SA68/C= i 16@:;* 5ynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje testy S8> 5 58</D*
) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
5 5e ek kk ka a j ja az zd da a9 9
*ohater %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej <D778 I8:L8*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
- -o os sz zu uk ki iw wa ac cz z z z& &o ot ta a9 9
*ohater s%(#&i' m'o#o" w towar&ystwie %os&ukiwac&y &'ota, a mo$e %osia#a
nie&wyk'y ta!ent o#naj#ywania kos&townoci* +ie&a!e$ne o# %r&yc&yny mo#e!,
%o#c&as rzutw na eksploracj w c&asie sekwencji po potyczce mo$e &mo#yfikowa" wynik
je#nego r&utu o a1*
@ @a an ng ge er r9 9
8]er!an#&cy gra!e &nani s & u%oru i #eterminacji, & jak %okonuj ws&e!kie
%r&es&ko#y* *ohater ignoruje kary &a %orus&anie si( %o terenie trudnym, &a ujemne
mo#yfikatory &a %orus&anie si( %o terenie bardzo trudnym &mniejs&one s o %o'ow( 2teren
bardzo trudny na!e$y traktowa" jako teren trudny3* 0ona#to, 68+1D6 mo$e biega& %o
terenie trudnym !ub terenie bardzo trudnym, a tak$e wte#y, g#y %okonuje przeszkody ora&
automatyc&nie &#aje ws&ystkie testy terenu niebezpiecznego*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

C Cp po or rc cz zy yw wo o 1 19 9
1ra!e & 8]er!an#u w biegu s nieust(%!iwi nic&ym nast(%ujce %o sobie %ory roku, a
ic) %oc)# jest %raktyc&nie nie #o %owstr&ymania* *ohater mo$e biec, nawet je!i wrg
&naj#&ie si( na ty!e b!isko, by %owstr&yma" bieg*
W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
L&i(ki uc&estnictwu w wie!u wa!kac) na nie&!ic&onyc) %o!ac) bitew Starego wiata
ka%itan -tra%nikw drg z AEerlandu osign' #oskona'o" w s&tuce &abijania i c&yni to
na# %o#&iw s&ybko i g'a#ko* 5s&ystkie ATAKI wykonane %r&e& bohatera w 'azie walki
wrcz %o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej :8EVI/:; /4@S*
A
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

87 S t r o n a
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
8]er!an#c&ycy to wyjtkowo krewcy, cec)ujcy si( #u$ym %atrioty&mem obywate!e
4m%erium* Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on #ru$yny ora& stanowi o
&amo$noci i %resti$u kom%anii* 7om%ania -tra%nikw drg z AEerlandu mo$e %osia#a"
#o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y
je#nak &auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e awansu, je#ynie je#en
&e stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3*
>o#e!e bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie
s&ers&ym wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa"
si( innymi, r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
) )a ap pi it ta an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
8]er!an#&cy ka%itanowie to c)ary&matyc&ni oficerowie #owo#&cy wie!kimi armiami
a!e te$ mniejs&ymi o##&ia'ami $o'nier&y* 5a!c& na &rytyc) ko,skimi ko%ytami,
%r&esikni(tyc) krwi %obojowiskac) i na &as'anyc) tru%ami u!icac) miast* Aoc&
nieko,c&ce si( kam%anie wojskowe na terenie Starego wiata i %o&a jego granicami*
Low#cy -tra%nikw drg z AEerlandu w wi(ks&oci rekrutuj si( s%or# a]er!an#&kic)
arystokratw, ktr&y %r&e$y!i ki!ka krwawyc) bitew i &aj(!i miejsce %o!eg'ego
#ow#cy* 7a%itanowie wie#&, co na%raw#( !ic&y si( na %o!u bitwy*
-HARAKTERYSTYKA KAPITANA!
KAPITAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapitan %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# swojego ka%itana, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto"
ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta",
$e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!,
&osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i albo - -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
<u#&ie ob#ar&eni ta!entem magic&nym bu#& instynktowny nie%okj wr#
%os%!stwa* +ie be& %owo#u* 0otrafi #okonywa" r&ec&y, ktre &a%r&ec&aj
&#rowemu ro&s#kowi* Ie#nak nie jest to #ar, ktry 'atwo kontro!owa"* >agic&na
aura takic) osb, s&c&eg!nie %oc&tkujcyc) %r&yciga #emony* 8by &a%obiec
nies&c&(ciu, magowie wys&ukuj swoic) %otencja!nyc) nast(%cw i wysy'aj ic) na
nauk( #o je#nego & omiu 7o!egiw >agii* Aam m'o#&i uc&niowie %raktykuj nauk(
%o# uwa$nym okiem mistr&w, je#noc&enie me#ytujc na# wyborem Ara#ycji*
=c&niowie, ktr&y sko,c&y!i nauki w 7o!egium i &#a!i testy &najomoci s&tuki
magic&nej, mog #o'c&y" #o wybranego 7o!egium >agii* 0o&naj &ak!(cia &
wybranej %r&e& siebie Ara#ycji magii tajemnej, !ec& mus& nauc&y" si( kontro!owania
rosncej mocy* 5i(ks&o" c&aro#&iejw musi s%'aca" #'ugi, &acigni(te na %okrycie
kos&tw nauki w 7o!egium* : tego %owo#u niektr&y wyrus&aj na s&!ak %r&ygo#y,
!ic&c na &#obycie bogactwa* L!atego te$ na&ywa si( ic) w(#rownymi c&aro#&iejami*
/&(sto, &wyk!e na %o!ecenie 7o!egium, %o#ejmuj si( wykonania jakiej %racy, w ce!u
%o#niesienia %resti$u 7o!egium, a tak$e #!a &#obycia c)wa'y, wie#&y i majtku*
-HARAKTERYSTYKA MA4ISTRA MA4II!
MA4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $agister $agii %osia#a S:A;<DA i or($ o#%owie#ni #!a swojego
7o!egium >agii 2&obac& ROZDZIA IIII! MA4IA3*
ZASADY SPE-.A+NE!
MA4! $agister $agii &na je#no &ak!(cie &e &nanej mu <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
albo
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 5ojownicyHka%'ani s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
:brojni ka&no#&ieje, na!e$cy #o :akonu Srebrnego >'ota, w(#ruj %o
4m%erium by s'owem, ogniem i si' swego ramienia umacnia" wiar( wr#
mies&ka,cw 4m%erium ora& nis&c&y" ws&e!kie o&naki /)aosu*
0re&biter&y Sigmara niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim samym
%owa$aniem, c)o" w %rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten wynika
rac&ej &e strac)u %r&e# &emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara mog w&nie" mo#'y #o
swego boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw*
Lo%ki #rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta'
#owalony na ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki
Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter -igmara mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy
do -igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
S Si ie er r. .a an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Sier$ant jest &ast(%c #ow#cy o##&ia'u wojskowego* 7an#y#at na to stanowisko
musi wyka&a" si( wyjtkowym o%anowaniem i &#o!noci #owo#&enia* Sier$anci
c&(sto %rowa#& #o boju $o'nier&y, mi!icjantw, najemnikw i stra$nikw #rg*
@bowi&kiem ka$#ego sier$anta jest #ok'a#ne wykonanie ro&ka&u #ow#cy* :#ar&a
si( c&asem, $e musi w tym ce!u u$y" si'y !ub gr9b wobec $o'nier&y* +aj!e%si sier$anci
&aws&e wa!c& w %ierws&ym s&eregu, a & %o!a bitwy sc)o#& jako ostatni, c&(sto
#9wigajc na %!ecac) rannyc) towar&ys&y broni* 0otrafi be&b'(#nie oceni"
mo$!iwoci i stan emocjona!ny ka$#ego &e swyc) %o#w'a#nyc)*
-HARAKTERYSTYKA SIER"ANTA!
SIER"ANT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y sier%ant %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
MO%I+IZA-.A! Lowo!ny mo#e! stronnika, ktry &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# -ier%anta, mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=, 16@:;
!ub >@E4<4:8/I4, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku :54D6:SA ora& g#y bohater jest
"szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
Nasza ojczyzna staa si kryj!wk% d'a wie'u istot, kt!re nosz% znami "og!w
$haosu. Ptaki o trzech skrzydach, wi'ki bez sk!ry czy 'udzie o ciaach i bach
zwierz%t, wszyscy oni s% Pomiotami $haosu. 2dy spotkanie si z nimi twarz%
w twarz nie okazujcie 'itoci i nie dajcie si zwie pozorom. +a#dy Pomiot
$haosu musi zosta zniszczony, bez wyj%tku i bez wahania.
- Diehl Weibruber, stranik drg

W Wa ar rh he ei im m

8 88 8 S S t t r r o o n n a a
T Tr ra ap pe er r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Ara%er&y %o!uj na &wier&(ta futerkowe #!a ic) skr, ktre s w Starym wiecie
wartociowym towarem* 4c) s%ecja!i&acja %o!ega na ciganiu skry w ten s%osb, by
nie u!eg'a ona us&ko#&eniu* +ie str&e!aj #o &wier&yny, na ktr %o!uj, jak to robi
my!iwi, a!e &ak'a#aj na ni %u'a%ki* 0omimo to tra%er&y uc& si( %os'ugiwania
broni* Uyj w #&ikic) i niebe&%iec&nyc) grac) Starego wiata i #!atego mus&
umie" broni" siebie %r&e# #&ikimi stworami H nie ws%ominajc o 1ob!inac) H &
ktrymi #&ie! ro#owisko* 0oniewa$ #u$ c&(" swego $ycia s%(#&aj w tyc)
c&(ciac) wiata, g#&ie awanturnicy s&ukaj %r&yg#, &miana ro#&aju %racy nie
stanowi #!a nic) #u$ego %rob!emu*
-HARAKTERYSTYKA TRAPERA!
TRAPER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J 4 J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! <raper %osia#a S:A;<DA i 7=S:T, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU/
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIADOW-A*
SIDA! <raperzy & 8]er!an#u s'yn w ca'ym 4m%erium & umiej(tnoci &ak'a#ania
&my!nyc) %u'a%ek w ktre rwnie c&(sto w%a#a &wier&yna jak i wrogowie* 5
'azie ruchu w c&asie wykonywania pozostaych ruchw na!e$y umieci" znacznik
puapki w o#!eg'oci #o 1# o# mo#e!u trapera*
0u'a%ka &ostanie uruc)omiona %r&e& #owo!ny mo#e! 2wrogi !ub
s%r&ymier&ony %o&a &ak'a#ajcym %u'a%k( traperem3, ktry w c&asie
wykonywania ruchu, biegu !ub szar%y &naj#&ie si( w o#!eg'oci #o 2# o# znacznika
puapki* +a!e$y wykona" r&ut K6 i usun" znacznik puapki* 5ynik 22 o&nac&a,
$e mo#e! ktry uruc)omi' puapk otr&ymuje tra'ienie o SI+E K6* Ie!i %u'a%ka nie
zrania mo#e!u ruch, bieg !ub szar%a &ostaje #oko,c&ona*
>o#e! nie mo$e &astawi" si#e' je$e!i w %o%r&e#niej turze bieg, rzuca zaklcie.
modli si. strzela, skaka. szar%owa, upad, walczy, wspina si &osta' "szoomiony!,
#owalony na ziemi!, yczony z akcji! !ub wykona' jakieko!wiek inne #&ia'anie %o&a
&wyk'ym ruchem*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 kom%anii -tra%nikw drg z AEerlandu mo#e!e stronnikw %r&e#stawiaj stra$nikw
#rg, my!iwyc) ora& rajtarw i krasno!u#&kic) 0ogromcw Aro!!i*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
S St tr ra a. .n ni ik k d dr r! !g g9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
5krtce %o tym, jak Sigmar naka&a' bu#ow( #rg #o Aa!ab)eim i +u!n, sta'o si(
jasne, $e be& na#&oru $o'nier&y &arwno sama bu#owa, jak i #a!s&e %o#r$e b(#
niemo$!iwe* 5 tamtyc) !atac) najwi(ks&e &agro$enie stanowi!i grasujcy w !asac)
:ie!onoskr&y, ktr&y regu!arnie na%a#a!i na <u#&i i 7rasno!u#w* 4m%erator w swej
m#roci ro&umia', $e nie ws&ystkie %rowincje s tak g(sto &a!u#nione jak 6eik!an# i
nie ws&ystkie utr&ymuj na ty!e #u$o wojska, aby sta!e %atro!owa" s&!aki* L!atego #o
%i!nowania bu#owanyc) #rg wysy'a' w'asnyc) $o'nier&y, #ajc im %o&wo!enie na
c&ynienie s%rawie#!iwoci w jego imieniu*
@# tamtyc) c&asw wie!e si( &mieni'o* Stra$nicy %i!nujcy s&!akw !#owyc) i
r&ec&nyc) nie s'u$ ju$ be&%ore#nio samemu 4m%eratorowi* @becnie ic) $o'#
o%'acaj D!ektor&y, a oni sami %r&esta!i by" formacj wojskow, &#yscy%!inowan i
#obr&e wys&ko!on*
5 %ewnym sensie stra$nicy #rg s ur&(#nikami e!ektorskiej a#ministracji,
ktr&y %i!nuj %or&#ku na s&!akac) i w #&ikic) ost(%ac)* 0o#r$uj w niewie!kic)
o##&ia'ac), wy%atrujc !a#w #&ia'a!noci :wier&o!u#&i ora& banitw, &e ws&ystkic)
si' %rbujc utr&yma" %or&#ek i be&%iec&e,stwo na #anym terenie* >imo cig'ej
c&ujnoci stra$nikw #rg, nawet &wyk'a %o#r$ & je#nego miasta #o #rugiego mo$e
by" niebe&%iec&n %r&ygo#* +iestety s &byt nie!ic&ni, by mog!i %owstr&yma"
&agro$enie &e strony /)aosu* L!atego na wie!u obs&arac) %omagaj im miejscowe
garni&ony mi!icji i $o'nier&e*
Ie#nak w wi(ks&oci %r&y%a#kw niewie!kie gru%y stra$nikw #rg mus&
samo#&ie!nie e!iminowa" niebe&%iec&e,stwa c&y)ajce na %o#r$ujcyc) %omi(#&y
miastami Starego wiata i w'anie tam &agro$enie &e strony /)aosu &biera wr# nic)
najkrwaws&e $niwo*
Uycie w cig'ym na%i(ciu o#ciska %i(tno na stra$nikac)* 5ie!u & nic) staje si(
&aciek'ymi fanatykami, ktr&y wies&aj %o#r$nyc) na %o#stawie wy#umanyc)
%o#ejr&e,* 4nni trac ro&um i uciekaj w !asy, g#&ie o##aj c&e" Eogom /)aosu*
7a$#y & takic) %r&y%a#kw &wi(ks&a nieufno" obywate!i 4m%erium, tym samym
utru#niajc %rac( %raw#&iwym i r&ete!nym stra$nikom*
-HARAKTERYSTYKA STRA"NIKA DR/4!
STRA"NIKDR/4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! -tra%nik drg %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego stra%nika drg na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego stra%nika drg na sygnalist dru%yny*
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
S St t r r a a . . n ni i k k ! ! w w d d r r ! ! g g z z 7 7( ( e e r r " " a a n nd d u u
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
Ca!abar#a 10 zk
7o%ia J0 zk
Pamac& miec&y 25 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2to%oryMm'oty3 15 zk
7us&a 25 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
0isto!et 10 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
Ca!abar#a 10 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Eo!as 10 zk
Ero, miotana 2to%oryMm'oty3 15 zk
1ar'ac& J0 zk
7us&a 25 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
>us&kiet 25 zk
>us&kiet )oc)!an#&ki 50 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
RA.TAR
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
>iec& 10 zk
S&ty!et 2 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
0isto!et 10 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 20 zk
Ce'm 5 zk

PO4ROM-A TRO++I
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
/e% bojowy 15 zk
>'ot bojowy J zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
Ao%r krasno!u#w 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
H

PAN-ERZ
H

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

8$ S t r o n a
: :y y " "i iw wy y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 017
KOSZT REKRUTA-.I! 30 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>y!istwo jest je#n & najstars&yc) %rofesji w )istorii Starego wiata* 7a$#y &
my!iwyc) %otrafi tro%i" &wier&(ta & nie&wyk' wytrwa'oci i jest mistr&em ic)
&abijaniu* ro#owisko i &wyc&aje #&ikic) &wier&t to rwnie$ nieo#ro#ne e!ementy
$ycia my!iwyc)Y ka$#y & nic) %osia#a wie!k wie#&( na temat stwor&e,, $yjcyc) w
#&ic&y, ic) o#mian i reakcji* @sobom & &ewntr& my!iwy mo$e si( wy#awa" %onury i
niekomunikatywny H jest to re&u!tat jego samotnic&ego trybu $ycia i &awo#owyc)
nawykw H by" cic)ym, %orus&a" si( be&s&e!estnie* >y!iwi tr&ymaj si( & #a!a o#
wi(ks&yc) sku%isk !u#&kic) i c&(sto ubieraj si( w skry &wier&t, ktre &abi!i* 5
krajac) o &imnym k!imacie obyc&aj ten ma nie ty!ko symbo!ic&ne, a!e i %raktyc&ne
&nac&enie*
-HARAKTERYSTYKA MY&+IWE4O!
MY&+IWY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y myliwy %osia#a S:A;<DA i P=7, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIADOW-A*
- -i ik ki in ni ie er r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0ikinier&y to e!ita %or# &brojnyc) wa!c&cyc) %o# s&tan#arem 8]er!an#u*
0ikinier&y to $o'nier&e, ktr&y o#wag i m(stwem wyr$niaj si( s%or# &brojnego
c)'o%stwa i mies&c&a,stwa* 0ierwsi na !inii wa!ki, nie ust(%uj nawet w ob!ic&u
%r&ewa$ajcyc) si' wroga* +iektr&y bywaj #oceniani i otr&ymuj &a#ania o
wi(ks&ym &nac&eniu strategic&nym* 4nni #ost(%uj nawet &as&c&ytu wst%ienia w
s&eregi oficerw*
-HARAKTERYSTYKA PIKINIERA!
PIKINIER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y pikinier %osia#a S:A;<DA i 5PV/:+4T, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU STRA"NIK/W DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
SZERMIERZ*
@ @a aj jt ta ar r albo - -o og gr ro om mc ca a T Tr ro o" "" "i i
@ @a aj jt ta ar r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 013
KOSZT REKRUTA-.I! 100 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM (PIESZO)
50 25 MM (WIERZ-HEM)
5 s&eregac) rajtarw wa!c& m'o#si synowie s&!ac)eckic) ro#w 8]er!an#u, ktr&y
%oc&u!i ju$ &ew bitewny i c)c &#oby" swe %ierws&e rycerskie ostrogi* :#ar&a si(, $e
&bieraj oni swyc) towar&ys&y, by #o'c&y" #o kom%anii stra$nikw #rg, g#&ie
o#bieraj twar#e s&ko!enie & &akresu je9#&iectwa i s&tuki %rowa#&enia wojny
%o#ja&#owej*
5 c&asie potyczki rajtar&y %e'ni ro!( !ekkiej ja&#y, ktrej &a#aniem jest
f!ankowanie wroga, #e&organi&owanie jego s&ykw i manewry ty%u atak i o#wrt,
o%arte na siejcym s%ustos&enie ogniu ic) %isto!etw* 5y%osa$eni &a %ieni#&e &e
skarbcw ro#&innyc) w ekstrawaganckie !iberie, )e'my & %iro%us&ami, & %isto!etami
%r&y boku, %re&entuj si( na%raw#( gracko*
-HARAKTERYSTYKA RA.TARA!
RA.TAR SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
KO5 %O.OWY _ J 0 J H H J 1 5
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y rajtar %osia#a S:A;<DA, >4D/: ora& 04SA@<DA, 7@+48
E@I@5D1@ ora& S4@LP@ B =06:SU, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
kawa!er&yst( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU STRA"NIK/W
DR/4 Z A3ER+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
+EKKA .AZDA/
KAWA+ERZYSTA! Rajtar mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego
r&utu jest ostatec&ny*
RA.TAR! Rajtar jest #owia#c&onym str&e!cem i & mistr&owsk w%raw %os'uguj(
si( ws&e!kiego ro#&aju %roc)owymi %isto!etami* >o#e! u&brojony w %ar(
pistoletw mo$e w 'azie strzelania o##a" str&a' & obu %isto!etw* 0ona#to rajtar
mo$e str&e!a" & %isto!etu w ka$#ej tur&e ignorujc &asa#( wymaga przygotowania*
albo
- -o og gr ro om mc ca a T Tr ro o" "" "i i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 013
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
7)a&a#&i s na#e ws&ystko bar#&o #umnymi istotami i nie ra#& sobie & %ora$kami
c&y osobist strat* 5 ob!ic&u osobistej trage#ii 7rasno!u# jest be&ra#ny* Strata kogo
& ro#&iny, utrata bogactwa, tu#&ie$ nie #otr&ymanie #anej obietnicy mo$e %owa$nie
&ac)wia" rwnowag umys'ow 7rasno!u#a* >'o#&i, &akoc)ani 7rasno!u#owie nie
%otrafi si( rwnie$ %o&biera" %o o#trceniu ic) mi'oci* Ee& w&g!(#u na %r&yc&yn(
o#c&uwania us&c&erbku na )onor&e, %or&ucaj 'ono ro#&iny i %r&yjaci', ska&ujc si(
na wygnanie*
0o&ostawiaj &a %!ecami sw ro#&inn twier#&( i rus&aj mo$!iwie #a!eko w
#&ic&, ro&%ami(tujc $a'o" istnienia* :rywaj & twier#& ws&e!kie wi(&y i ro&%ac&!iwie
s&ukaj mierci w %o!owaniac) na wie!kie %otwory* 7)a&a#&i tacy nos& miano
#ogromcw* S surowymi i ma'omwnymi in#ywi#uami, nie c)wa! si( swymi c&ynami
i je#ynie ic) okrutnie %o&nac&one b!i&nami cia'a s wia#ectwem %otyc&ek & Aro!!ami,
1igantami, Smokami i innymi %otworami*
#ogromcy farbuj w'osy na jasny %omara,c& i us&tywniaj je wi,skim sa#'em,
by sterc&c bu#&i'y strac)* S%osb ic) $ycia s%rawia, $e wi(ks&o" osiga wy&nac&ony
sobie ce! i o#naj#uje mier" & rk ktrej & ko!ejnyc) bestii na%otkanej na swej #ro#&e*
S je#nak i tacy, mniej s&c&(!iwi, ktrym u#aje si( %r&etrwa" - to ci najwytrwa!si,
najs&ybsi i najbar#&iej &#eterminowani* Vw s%osb natura!nej se!ekcji, bo#siewac tyc),
ktr&y nie maj #ostatec&nie wyjtkowyc) umiej(tnoci* >o$na by" &atem %ewnym,
$e na%otkany #ogromca, b(#&ie kim skrajnie o#%ornym, gwa'townym i s&a!enie wr(c&
niebe&%iec&nym*
#ogromcy <rolli s niebywa!e ciekaw subku!tur krasno!u#&kiej s%o'ec&noci, a
wie!u & nic) #okona'o c&ynw s'awnyc) i nie&wyk!e )eroic&nyc)* >'o#si #ogromcy
c&(sto twor& gru%y, c&asem wok' stars&ego mistr&a, co %o&wa!a im na ro&wijanie
s&tuki &abijania %otworw, inni %o#$aj &a &brojnymi #ru$ynami 7)a&a#w, by w
wa!ce bo#%okutowa"c swe %r&ewiny* 4 c)o" s&ukaj mierci, nie s &#o!ni by %r&egra"
wa!k( & ro&mys'em* 6us&ajc #o boju, s&ukaj &aws&e &wyci(stwa*
-HARAKTERYSTYKA PO4ROM-Y TRO++I!
PO4ROM-A SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
J 4 J J 4 1 2 1 10
>aksyma!na 4 7 K 4 5 J 5 4 10
%RO5JPAN-ERZ! #ogromca <rolli %osia#a #wa A@0@6; 768S+@<=L:74D ora&
E6@\ 54D<7S*
ZASADY SPE-.A+NE!
FANATYK. ODPORNO&' NA MA4I, (2), PO4ROM-A. TOPORY PO4ROM-Y.
TRUDNY DO ZA%I-IA*
NIENAWI&'! 7)a&a#&i +4D+854L:S -notlingw, 1noblarw, 1oblinw, 0obgoblinw,
"rkw. 3zarnych "rkw ora& Krasnoludw 3haosu i *ykocentaurw*
NIEUST,P+IWO&'! 7rasno!u#owie wa!c& &e wciek' #eterminacj i je#ynie w
ostatec&noci o%us&c&aj swoje %o&ycje* #ogromca <rolli okre!ajc dystans ucieczki
wykonuje r&ut 3K6 o#r&ucajc kostk( & najwy$s&ym wynikiem*
UPOR-ZYWO&'! 7rasno!u# w biegu jest nieust(%!iwy nic&ym nast(%ujce %o
sobie %ory roku, a jego %oc)# jest %raktyc&nie nie #o %owstr&ymania* >o#e!
7rasno!u#a mo$e biec, nawet je!i wrg &naj#&ie si( na ty!e b!isko, by
%owstr&yma" bieg*
ZA%O%ONNY +,K! /)o" 7rasno!u#owie &nani s &e swej nies%otykanej o#wagi,
istnieje co, co bu#&i w nic) niema! &abobonny !(k* 7)a&a#&i, istoty & gruntu
%raktyc&ne i twar#o st%ajce %o &iemi, nie mogc %oj" natury eg&ystencji ora&
co gors&a nie mogc %r&egna" &agro$enia ostr&em to%ora s %o#atni na 16@:T,
jak wywo'uj w nic) istoty eteryc&ne*
ZHA5%IONY! <rollobjcy &#obywaj #owia#c&enie %o#obnie jak inni stronnicy i
je$e!i w c&asie sekwencji po potyczce w TA%E+I ROZWO.U u&yskaj wynik 3hopak
ma talent! mog &osta" bohaterami, nig#y je#nak nie mog kor&ysta" & !isty
ekwi%unku innej ni$ !ista ekwi%unku #ogromcw <rolli*
W Wa ar rh he ei im m

$ $0 0 S S t t r r o o n n a a
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" )aprzgiem !ub
Rydwanem*

6 6a ap pr rz z' 'g g albo @ @y yd dw wa an n
6 6a ap pr rz z' 'g g9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 175 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
0owo&y %osia#aj so!i#n #rewnian skr&yni( osa#&on na #wc) osiac) i s
&a%r&($one w %ar( &wier&t %ocigowyc)* 4m #ro$s&y %oja&#, tym !e%s&a jego
konstrukcja, a %o#r$ wygo#niejs&a* 0owo&y s najwygo#niejs&ym ro#kiem %o#r$y
%o #rogac) Starego wiata* /)o" ic) cena jest wysoka, &a%ewniaj %asa$erom
komfort i be&%iec&e,stwo* /o wi(cej, stanowi najs&ybs&y s%osb na %okonanie
s%oryc) o#!eg'oci, ust(%ujc je#ynie %o#r$y na ko,skim gr&biecie* 5n(tr&e
%owo&u &a!e$y o# jakoci jego wykonania, a!e nawet te najta,s&e maj sie#&iska obite
materia'em* 0owo&y naj!e%s&ej jakoci %osia#aj wbu#owany barek i w'asne 9r#'o
wiat'a* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw w %owo&ie mo$e jec)a" nawet 7 %asa$erw, c)o"
c&(" & nic) b(#&ie musia'a %os&uka" sobie miejsca na #ac)u*

-HARAKTERYSTYKA ZAPRZ,4U!
ZAPRZ,4 SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
MA-HINA WO.ENNA! :a%r&(g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia &a%r&(gowi "chron
#ancerza na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
POW/Z! 5 &a%r&(gu mo$e %o#r$owa" #o 7 %asa$erw wie!koci c&'owieka !ub
mniejs&yc) 2#o %owo&u nie mo$e &atem wej" mo#e! na %o#stawce 40O40 mm i
wi(ks&ej3 !ub o#%owie#nik w towarze, %r&y c&ym je#en & %asa$erw musi &aj"
miejsce na ko9!e obok wo9nicy*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*
ZAMO"NO&'! @%rc& komfortu jaki &a%ewnia %o#r$owanie &a%r&(giem, dru%yna
%osia#ajca %ow& w&bu#&a &aufanie nawet najbar#&iej %o#ejr&!iwyc) ku%cw,
ktr&y & c)(ci %re&entuj najbar#&iej eg&otyc&ne nawet towary* 5 trakcie
sekwencji po potyczce kom%ania otr&ymuje %remi( G1 #o ws&ystkic) r&utw na
DOST,PNO&' %r&e#miotw*
albo
@ @y yd dw wa an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 125 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
6y#wany s bojowymi wo&ami o# wiekw u$ywanymi %r&e& wojownikw Starego
wiata* 5e#'ug &a%isw w kronikac) )istoryc&nyc) tak$e Sigmar, w c&asie Eitwy na
0r&e'(c&y /&arnego @gnia, #owo#&i' armi %rowa#&c natarcie w ry#wanie Siggur#a,
wo#&a Erigun#ian* Lo ry#wanw na!e$ %oja&#y, ktre %osia#aj #wa ko'a H
%r&ymocowane #o osi na ktrej ws%iera si( %!atforma, otoc&ona & tr&ec) stron
burtami H i s cigni(te %r&e& &wier&(ta* 4m #ro$s&y ry#wan, tym mocniejs&a i bar#&iej
miercionona jego konstrukcja*
6y#wany &a%r&($one s &a&wyc&aj w konie, c)o" :ie!onoskr&y c&(sto
&a%r&(gaj #&iki !ub wi!ki w c)arakter&e &wier&t %ocigowyc)*

-HARAKTERYSTYKA RYDWANU!
RYDWAN SZ WW US S WT "W I A -P
6y#wan
H H H 5 5 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
OSTRZA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u rydwanu, kos&tem ko!ejnyc) 25 )K mo$na
wy%osa$y" ry#wan w ostrza na koach*
MA-HINA WO.ENNA! 6y#wan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia ry#wanowi "chron
#ancerza na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
RYDWAN! <ekkie i s&ybkie ry#wany mog %r&ewo&i" wo9nic( i 2 %asa$erw
wie!koci c&'owieka !ub mniejs&yc) 2na ry#wan nie mo$e &atem wej" mo#e! na
%o#stawce 40O40 mm i wi(ks&ej3* +a!e$y &auwa$y", $e w o#r$nieniu o#
%owo&w, mniejs&e ry#wany nie mog %r&ewo&i" $a#nyc) towarw*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*


5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
S St t r r a a . . n ni i k k ! ! w w d d r r ! ! g g z z 7 7( ( e e r r " " a a n nd d u u

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Eu'awa Ce!sturma
7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
0'once @str&a
Smoc&y Puk
Ao%r Eestiobjcy
5'c&nia 0'mroku
:mora 8syen#i

0ancer& witu
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a 1orgony
Aarc&a @rkobjcy
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a
:broja Aarnusa

:'ocista :broja

/a'un >agnusa
Carfa Ear#a
7amie, 7rwi
7amie, =roku
7amie, & 7rys&ta'owej Aoni
7arma&ynowy 8mu!et
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iec&(" /&ystoci
0iec&(" Sigmara
0iekie!na >oneta
0sia 'a%ka
0u#e'ko $yc&e,
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
S%!ot =roku
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
5ie#9mie >y#'o
7amie, >ocy
7amie, S&c&(cia
7rys&ta'owa 7u!a
@ko 5r$biar&a
0iec&(" :nis&c&enia
6$#$ka >aga
6$#$ka >ocy

6$#$ka & 1rskiego 5i&u
S&ara 6$#$ka
:wj 6o&%ros&enia

4kona >agnusa
7amie, /is&y
7amie, 5i#m
7u!a 1r&motu
<aur :wyci(stwa

0iercie, @gnia :ag'a#y
Srebrny 6g
S&katu'a & >agi 8!#re#a
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Sigismun#a
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$1 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

$ $2 2 S S t t r r o o n n a a
W Wi ie e" "k ki ie e ) )s si i' 's st tw wo o % %s st t" "a an nd du u
4ereny .stlandu, poo-one u podn-a 'r (rodkowych, niemal w cao1ci pokrywa
zowrogi Las *ieni , to miejsca nale-ce do najnie$ezpieczniejszych w caym Imperium
21rd pospnych gszczy i krtych dolin czaj si $andy 0wierzoludzi i 'o$linoidw >
niedo$itki inwazji *haosu sprzed NGG lat, ktre znalazy tu schronienie i zaczy si
rozmna-a+ <odczas ekspansji w czasach <ierwszego 4ysiclecia, ksi-ta .stlandu
wytrwale przesuwali granice swojej krainy w g$ o$szarw o$ecnego KisleDa Kolonizacja
powioda si, lecz wskutek zdradzieckich dziaa% Imperatorw z 4ala$heim podczas
najazdw )ngow .stland zosta zmuszony do wyco#ania swoich roszcze% wo$ec ziem
kisleDskich .$ecnie jedynym nie pokrytym lasem terytorium .stlandu s smagane
wiatrem <nocne Kresy, cignce si od Norden do le-cego na granicy z KisleDem #ortu
Nordlichschlosse
0 .stlandem kojarzy si przede wszystkim Las *ieni, $iegncy na poudniowy
zachd od granicy z Nordlandem do rzeki 4ala$eck 4a mroczna i gsta puszcza
przypomina zakamarki umysu o$kanego czarnoksi-nika, skrywajc wiele tajemnic, z
ktrych niektre s starsze od Imperium i lepiej, a$y pozostay ukryte Las nie zdradza
atwo swoich sekretw, a wielu mieszka%cw .stlandu jest pewnych, -e knieja nie mo-e
1cierpie+ ich o$ecno1ci i nawet po tysicach lat nie przywyka do ludzkich toporw i ognisk
pod swoimi konarami 5y1liwi i wdrowcy, ktrzy zapuszczaj si w g$ lasu, przysigaj,
-e gdy czasami odwracaj wzrok, las zmienia ukad prze$iegajcych przeze% 1cie-ek, a$y
zmyli+ tych, ktrzy go rozgniewali, a nawet doprowadzi+ do ich 1mierci
Las *ieni jest nie tylko domem nieprzeliczonej zwierzyny ownej, takiej jak jelenie i
dziki, ale tak-e plugawych stworw, na przykad ol$rzymich pajkw, ktre snuj lepkie
sieci, czekajc na nieostro-n o#iar Nawet ro1liny $ywaj za$jcze <o1rd gstego
poszycia czai si krwawa turzyca, ciernista je-yna o$darzona zwierzc inteligencj, ktra
-ywi si krwi schwytanych -ywych istot
2 lesie ukrywaj si tak-e stwory, ktrych przodkowie ukryli si po1rd drzew po
odparciu Inwazji *haosu przez Imperatora 5agnusa <o$o-nego <lemiona 0wierzoludzi i
uje-d-ajcych ol$rzymie pajki 'o$linw rywalizuj o upy z $anitami i roz$jnikami
wyjtymi spod prawa 21rd .stlandczykw najwiksze przera-enie wz$udza $anda
dowodzona przez 5inotaura =agusa Krwaworogiego 0nany ze swego nienasyconego
godu, =agush pewnego razu powiesi ciaa mieszka%cw niewielkiej wioski na po$liskich
drzewach, zostawiajc je na p8niej w tej maka$rycznej spi-arni
Las *ieni i 'ry (rodkowe dziel .stland na dwie cz1ci > pnocn i poudniow
*z1+ pnocna rozciga si wzdu- wy$rze-a 5orza ,zponw, ziemie s tu jaowe, a
rolnictwo sa$o rozwinite <oudniowa cz1+ natomiast to spora i -yzna rwnina, na ktrej
panuj idealne warunki do uprawy z$-
.$ie cz1ci czy 4rakt <nocny, ktry z uwagi na swj $ieg przez Las *ieni nie jest
lu$iany przez kupcw 2yprawy nim wymagaj wzmocnionej eskorty i s $ardzo
kosztowne 4ylko najzamo-niejsi handlowcy mog pozwoli+ so$ie na jego wykorzystanie
Nad poudniowo>zachodni cz1ci .stlandu dominuj 'ry (rodkowe !o wadzy
nad nimi pretenduj wszystkie otaczajce je krainy3 .stland, /ochland, 5iddenland, a
nawet Nordland :ednak 'ry (rodkowe nie nale- do nikogo Niegdy1 $ya to kraina
Krasnoludw, ktra oderwaa si od Krlestw Krasnoludw podczas wojny z "l#ami
:ednak niedugo p8niej na warownie Krasnoludw napadli 0ielonoskrzy i ,kaDeni
Krasnoludowie z Karaz 'humzul porzuciy swoj twierdz i ucieky z 'r (rodkowych,
a$y powrci+ do Krlestw Krasnoludw 0apiecztoway wrota, pogrze$ay je pod skaami
i zniszczyy prowadzce do nich drogi !o dzisiejszego dnia Khazadzi nie chc powiedzie+
co wypdzio ich lud z Karaz 'humzul, ale gdy opuszczay swoj siedzi$ Aw po$li-u
miejsca, gdzie o$ecnie stoi zamek 2estlichschlosseB, krasnoludzki kapan o$o-y kltw
gry i wszystko, co si w nich znajdowao .d tego czasu, wielu poszukiwaczy skar$w i
awanturnikw szukao zaginionych kopalni, ale -adnemu si to nie udao, a przynajmniej
nikt nie prze-y na tyle dugo, a$y o tym opowiedzie+
<nocny .stland tworz smagane wiatrem, trawiaste poacie <nocnych Kresw,
jedyny w prowincji du-y, odkryty o$szar <rze$iega tamtdy droga z 5iddenheim do
"rengradu, lecz o$ecnie nie ma na niej wielkiego ruchu
'ry ksi-ce to niewielki masyw niewysokich wzniesie% poo-onych w
poudniowo>wschodnim .stlandzie 2 ich wschodniej cz1ci znajduj si $ogate zo-a
oowiu i sre$ra Nazwa wzia si std, -e w czasie wojen domowych w Imperium wa1nie
w1rd ich nieprzystpnych dolin ukrywa si przez kilka lat Ksi->"lektor z rodzin
uchodzc przed wojskami 4ala$ecklandczykw okupujcych poudniowy .stland 4eraz
grskie kryjwki wykorzystuj liczne grupy $anitw i roz$jnikw zwcy si przewrotnie
ksi-tami
:askinie ,traconych !usz poo-one s w 'rach Ksi-cych 21rd ostlandzkiej
ludno1ci kr- legendy, -e jaskinie s nawiedzane przez dusze zmarych, ktrzy nie zaznali
nale-ytego pochwku 2 rzeczywisto1ci jaskinie s miejscem, w ktrym ukrywaj si
$anici, tworzc $ardzo pr-n spoeczno1+
$ $i is st to or ri ia a ? ? p po o" "i it ty yk ka a
2ielkie Ksistwo .stlandu to region o kluczowym znaczeniu dla Imperium Nie tylko
pierwsze $roni jego pnocno>wschodnich granic, ale tak-e po1redniczy w handlu z
KisleDem .stland to $ardzo specy#iczny region, od$iegajcy znacznie od standardw
Imperium 0auwa-y+ tu mo-na silne wpywy kultury kisleDskiej przez co region uwa-any
jest w innych cz1ciach Imperium za nieco $ar$arzy%ski .stlandczycy maj $ardzo silne
poczucie indywidualizmu oraz odr$no1ci, czuj si lepsi zarwno od KisleDitw, jak i
pozostaych mieszka%cw krlestwa ,igmara 0 drugiej strony z wielkim szacunkiem
podchodz do Krasnoludw > wielmo-owie $ardzo ceni so$ie prac Khazadzkich
in-ynierw, dlatego te- w za$udowie wikszo1ci miast mo-na dostrzec wiele elementw
charakterystycznych dla ,tarszej =asy 4ak-e Krasnoludowie wysoko ceni
.stlandczykw, gwnie za ich nieustpliwo1+ i umiejtno1ci $ojowe oraz skonno1+ do
mocnych trunkw
Najwa-niejszym 8rdem dochodw .stlandu jest handel 2 2ol#en$urgu znajduje
si jedno z wikszych targowisk miejskich Kupi+ tu mo-na wszystko, od $roni, przez
egzotyczne przyprawy, na niewolnikach ko%czc No wa1nie > niewolnikach .stland to
jeden z nielicznych regionw Imperium gdzie dozwolony jest handel niewolnikami .d
dziesicioleci trwa spr z Imperatorem o ten przywilej .stlandu Na razie utkwi w
martwym punkcie i nie zanosi si na rychy koniec /andel niewolnikami od$ywa si
wedug 1ci1le okre1lonych i $ardzo rygorystycznych regu, a nadu-ycia s karane 1mierci
2spomnie+ nale-y tak-e o kopalniach zota w poudniowej cz1ci 'r (rodkowych
4ereny to $ardzo nie$ezpieczne, ale niezwykle zaso$ne w -ty kruszec Kopalnie
chronione s przez doskonale wyszkolonych najemnikw i specjalne oddziay 6rmii
.stlandzkiej !u-e zyski z wydo$ycia zota czerpie rodzina Kon 9autzen, no i oczywi1cie
wadajcy prowincj Don 4asseninckowie
Na .stlandzkim wy$rze-u 5orza ,zponw powstao kilka portw, ktre w swoim
czasie miay $y+ konkurencj zarwno dla 5arien$urga, jak i "rengradu, monopoli1ci
okazali si jednak $y+ z$yt silni i cae przedsiwzicie zako%czyo si #inansow katastro#
5idzy innymi dlatego mo-na zao$serwowa+ du- r-nic pomidzy $iedn pnoc, a
$ogatym poudniem .stlandu ,zlak z 9eeckerhoDen do "rengradu nie jest z$yt opacalny,
poniewa- handel ze wschodem od$ywa si zwykle drog morsk za po1rednictwem
5arien$urga lu$ na poudniu, dolin rzeki 4ala$eck
2ielkie Ksistwo .stlandu sprawia wra-enie silnego i jednolitego regionu 2
rzeczywisto1ci mo-na wydzieli+ z niego dziewi+ cz1ci wadanych przez r-ne szlacheckie
rodziny, z czego najwiksz cz1+ nale-y do rodziny rzdzcej /ra$iowie i $aronowie nie
-yj ze so$ w najlepszej przyja8ni, ale wszyscy uznaj zwierzchnictwo 2ielkiego Ksicia
/alsa Don 4assenincka Ka-dy skrupulatnie d$a o swoje interesy, przez co czsto dochodzi
do lokalnych kon#liktw /als Don 4asseninck jest silnym wadc i powstrzymuje
zapdliwych mo-nowadcw przed powa-niejszymi dziaaniami na szkod ksistwa
Na chodne relacje czce .stland z le-cym na zachodzie prosigmaryckim
Norlandem od dziesicioleci wpywaj nierozstrzygnite roszczenia Nordlandu do le-cych
na pnocno>zachodnim wy$rze-u .stlandu osad, gwnie do portowego miasta Nordem
:ednak panujce w Nordlandzie $ezprawie i osa$ienie wadzy centralnej powoduje, -e
prowadzone niegdy1 negocjacje utkwiy w martwym punkcie I cho+ le-ce przy granicy
osady stay si miejscem niewielkich, sporadycznych star+ i potyczek, to ludno1+ o$u
oddzielonych Lasem *ieni i 'rami (rodkowymi prowincji nie -ywi do sie$ie wrogo1ci,
za1 win za napite stosunki o$arcza am$itnych wadcw
=elacje czce .stland, popierany przez Imperatora, z niechtnym =eiklandowi
4ala$ecklandem od wiekw pene s wrogo1ci i wzajemnych uprzedze% 2yruszajcy z
.stlandu prez$iterzy, ktrzy z wytrwao1ci i po1wiceniem pr$uj gosi+ Kult ,igmara w
pnocno>wschodniej cz1ci Imperium nierzadko spotykali si ze z$rojnym oporem
oddanych )lrykowi 4ala$ecklandczykw, ktrzy w cigu minionych wiekw $ezlito1nie
ko%czyli wszelkie pr$y zaistnienia Kultu ,igmara na swoich ziemiach
<odo$nie pomidzy prosigmaryckim .stlandem, a kultywujcym wiar w $ogw
pnocy /ochlandem od wiekw panuj napite stosunki, ktre pogorszyy si jeszcze po
tym, jak 2ielki Ksi- /als Don 4asseninck ponownie rozpta spr o wschodni granic
/ochlandu .$ecnie na pograniczu o$u prowincji dochodzi do sporadycznych star+, a
mieszka%cy pogranicznych osad -yj w strachu przed otwart wojn, ktra za-egnana
zostaa jedynie dziki zdecydowanej reakcji 4ala$ecklandu, ktrego wadcy ogosili
gotowo1+ militarnego wsparcia /ochlandu w ewentualnej wojnie
=wnie chodne relacje cz .stland z miastem>pa%stwem 5iddenheim Kontakty
midzy wadcami prowincji ograniczone s niemal wycznie do wymiany dyplomatw,
powodem wa1ni i kon#liktw s $ardzo silne r-nice religijne oraz niewyja1nione spory z
przeszo1ci
@ @e e" "i ig gi ia a
.stlandczycy, podo$nie jak wikszo1+ mieszka%cw Imperium, wyznaj wszystkich $ogw i
o$chodz ich 1wita :ednak jeden $g jest czczony $ardziej od innych 4o ,igmar
5otodzier-ca, wychwalany z oddaniem nietypowym dla pnocno>wschodnich ziem
Imperium, gdzie naj$ardziej popularne s Kulty )lryka oraz 4aala \ =hyi Niewielu uczonych
potra#i wyja1ni+, dlaczego w .stlandzie tak wielk popularno1ci cieszy si religia ,igmara
<o$o-ni .stlandczycy powiadaj, -e to pozostao1+ po czasach z pocztkw Imperium, gdy
okoliczne ziemie pustoszy ogromny smok "lektorzy i ich armie o$awiali si zmierzy+ z $esti,
ale ,igmar odpowiedzia na wezwanie i walczc u $oku Ksicia .stlandu, za$i potwora w
dugiej walce *ynicy sugeruj jednak, -e .stlandczycy s tak po$o-ni, poniewa- ich $iedni
"lektorzy musz stale po-ycza+ pienidze od $ogatych =eiklandczykw, ktrym trze$a si
oczywi1cie przypodo$a+ 9ez wzgldu na to, jaka jest prawda, pozostaje #aktem, -e nawet w
najmniejszej wiosce .stlandu znajduj si liczne kapliczki po1wicone ,igmarowi
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
*zer% i $ielXsre$ro s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez szlacht i armi, kolorami
prowincji
W Wo o" ", ,e en nb bu ur rg g
,iedzi$a 2ielkiego Ksicia .stlandu /alsa Don 4assenincka 5ieszka tu tak-e jedyny syn i
spadko$ierca Ksi- /ergard 2ol#en$urg to najwiksze i naj$ogatsze miasto w .stlandzie
,ynie z ogromnego targowiska, ktre powstao u podn-a miejskich murw, wie1+ gosi,
-e kupi+ mo-na tu naprawd wszystko Nad miastem gruje pot-na twierdza 4ot$urg >
siedzi$a 2ielkiego Ksicia 5iasto znajduje si na skrzy-owaniu szlakw handlowych z
5iddenheim i 4ala$heim prowadzcych na wschd, do KisleDa7 w1rd miejskich murw
znajduje si midzy innymi monumentalna 1witynia ,igmara, 6kademia 2ol#en$urska i
wiele, wiele innych ciekawych $udowli
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$3 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

$ $4 4 S S t t r r o o n n a a
6 6b br ro oj jn na a k ko om mp pa an ni ia a z z % %s st t" "a an nd du u9 9

st!an#c&ycy maj re%utacj( <u#&i u%artyc), a wr# im%eria!nyc)
ro#akw toc& si( s%ory o to, kto by %ierws&y ust%i'. 7rasno!u#
c&y @st!an#c&yk* Iu$ o# naj#awniejs&yc) c&asw %otomkowie
%!emienia =#osesw &nani by!i &e swojego nie%r&eje#nania* 1#y
na 5ie!kim :groma#&eniu %r&e# Eitw na 0r&e'(c&y /&arnego
@gnia Sigmar we&wa' %!emiona #o wa!ki, tr&y #ni &aj('o mu %r&ekonanie 5o!fi!ii,
u#oseskiego wo#&a, aby si( %r&y'c&y'* 8 g#y & na#ejciem Lrugiego Aysic!ecia #!a
ws&ystkic) innyc) sta'o si( jasne, $e nie #a si( utr&yma" kis!e]skic) terytoriw,
7si$(ta @st!an#u na!ega!i na kontynuowania ro&!ewu krwi i wy#awanie ogromnyc)
kwot, aby utr&yma" swoje &wier&c)nictwo na# t krain, be& w&g!(#u na to, jak
bar#&o te starania os'abia'y 4m%erium*
@st!an#c&ycy wyka&uj &imn krew w ob!ic&u &agro$enia, s %raktyc&ni i nie
%o##aj si( u!otnym mo#om i ka%rysom* Ao #umni <u#&ie, ktr&y %otrafi %r&etrwa"
w ka$#yc) warunkac) i uc& swoje #&ieci, aby %omimo ws&e!kic) oko!ic&noci
%o&osta'y wierne w%ajanym im &asa#om* Cistoria @st!an#u %e'na jest krwawyc)
&wyci(stw, a na c&e" %o!eg'yc) bo)aterw w&niesiono ju$ nieje#en toast*
@st!an#c&ycy to tak$e nie&wyk!i %ys&ni i nieto!erancyjni <u#&ie* 6wnie
mocno jak marnotrawstwa, nienawi#& &b(#nej ostentacji* Si!ne uc&ucie &a&#roci
wobec uro#&ajnyc) %rowincji 6eik!an#u, Stir!an#u, 8]er!an#u i 7rainy
:groma#&enia %r&ejawia si( wyra9nie %o#c&as %ijackic) awantur* Awar#&i
@st!an#c&ycy %ijc kis!e]sk w#k( &a #awne &wyci(stwa, osuwaj si( w %ijackie
ot(%ienie !ub w%a#aj w s&a'* +iewie!e &ro&umienia oka&uje si( tym, ktr&y nar&ekaj
na swoj nie#o!(* Ay%owy @st!an#c&yk to #obr&e &bu#owany c&'owiek o c&arnyc)
w'osac) i bar#&o wyra&istej s&c&(ce 2st# nie%oc)!ebne uwagi mies&ka,cw
ssie#nic) %rowincji o ko,skic) %yskac)3* =bieraj si( skromnie i cie%'o, bo te$
@st!an# #o najcie%!ejs&yc) %rowincji nie na!e$y* +ie %o##aj si( 'atwo mo#om
%anujcym w 4m%erium, tr&ymaj si( swoic) tra#ycji i &wyc&ajw*
:amies&kujcy @st!an# <u#&ie s &nani & #&iwac&nego tem%a i nieco
kis!e]skiego br&mienia swojej mowy* /&(sto &atr&ymuj g'os w %o'owie &#ania*
@st!an#&ki akcent jest bar#&o r&a#ko na!a#owany g#y$ mies&ka,com %o&osta'yc)
%rowincji 4m%erium kojar&y si( & ubstwem*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
6 6a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
5 %r&y%a#ku )brojnej kompanii z "stlandu maj &astosowanie %oni$s&e &asa#y s%ecja!ne.

% %s sz zc cz z' 'd dn ni i9 9
+ie&wyk!e os&c&(#ni @st!an#c&ycy &nani s &e swoic) umiej(tnoci %r&etrwania*
0o#obno s w stanie &je" ws&ystko* 7r$y ki!ka k%icyc) %iosenek o s'ynnej
ost!an#&kiej &u%ie & kamieni* 5 swojej os&c&(#noci bywaj tak &#eterminowani, $e
%o%u!arny w 4m%erium $art mwi o @st!an#c&ykac) %r&ygotowujcyc) kamienn
&u%( ty!ko & je#nego kamienia, aby nie marnowa" %o&osta'yc)* /)o" jest to %r&esa#a,
@st!an#c&ycy faktyc&nie %otrafi wykor&ysta" niema! ws&ystko i nie cier%i wyr&uca"
c&egoko!wiek, co mo$e si( jes&c&e %r&y#a"*
5 trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! )brojna
kompania z "stlandu traktowana jest tak jakby !ic&ba mo#e!i w dru%ynie by'a o je#en
%o&iom ni$s&a, ni$ ma to faktyc&nie miejsce 2#o minima!nego %o&iomu 113 mo#e!i3*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
)brojna kompania z "stlandu musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15 mo#e!i*
1rac& ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o swojej
#ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
KAPITAN! )brojn kompani z "stlandu musi #owo#&i" oficer w sto%niu Kapitana*
Kapitan mo$e by" ty!ko je#en!
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA! 7a%itan mo$e !ic&y" na ra#( i
%omoc $agistra $agii a!bo #rezbitera -igmara, !ec& nig#y obu nara&*
SIER"ANT! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" je#nego -ier%anta*
HAND+ARZ NIEWO+NIK/W! 5 )brojnej kompanii z "stlandu mo$e s'u$y" #wc)
0andlarzy niewolnikw*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
NIEWO+NIK! Kapitan mo$e wcie!i" #o )brojnej kompanii z "stlandu #owo!n i!o"
(iewolnikw 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
)brojnej kompanii z "stlandu #o 15 %ostaci3*
"ONIERZ! Kapitan mo$e wcie!i" #o )brojnej kompanii z "stlandu #owo!n i!o"
Donierzy 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
)brojnej kompanii z "stlandu #o 15 %ostaci3*
MY&+IWY! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu $yliwych*
O4R! Kapitan mo$e wcie!i" #o )brojnej kompanii z "stlandu je#nego "gra*
: :a ac ch hi in ny y9 9
WI,KNIARKA! Kapitan mo$e wy%osa$y" kom%ani( w je#n iCniark*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
)brojna kompania z "stlandu mo$e &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. balistyk,
bombardier, gladiator, goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus. medyk, minstrel,
miotacz oowiu, ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny,
skryba, skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita. zodziej,
zwadCca, zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
KAPITAN ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
SIER"ANT ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
HAND+ARZ NIEWO+NIK/W ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
6 6b br ro oj jn ne ej j k ko om mp pa an ni ii i z z % %s st t" "a an nd du u
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
KAPITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^
MA4ISTER MA4II
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a $agistra $agii umies&c&ona &osta'a w
ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
SIER"ANT ^ ^ ^ ^
HAND+ARZ NIEWO+NIK/W ^ ^ ^
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater na!e$cy #o )brojnej kompanii z "stlandu, ktry osign' ko!ejny %o&iom
#owia#c&enia i w ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby"
je#n & umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
; ;y yc cz za a s sz za ar r. .a a9 9
<ata wa!k i %ijatyk nauc&y'y bohatera umiej(tnoci wykor&ystywania swej masy* Ie!i w
#owo!nej turze mo#e! szar%uje na %r&eciwnika &naj#ujcego si( w o#!eg'oci minimum
4#, &a#aje ka$#emu wrogiemu mo#e!owi & ktrym styka si( %o#stawk je#no
automatyc&ne tra'ienie wynikajce & im%etu szar%y* <ra'ienie ro&str&yga si( w o%arciu o
%o#stawow warto" ws%'c&ynnika SIA* <ra'ienie & im%etu szar%y &a#awane jest na
samym %oc&tku wa!ki, &anim ktryko!wiek & mo#e!i &#$y &aatakowa"*
C Ch ha ar ra ak kt te er rn ni ik k9 9
@st!an#c&ycy s'yn & u%oru i o#wagi* *ohater mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=
i 16@:;* 5ynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* 0ona#to, mo#e! automatyc&nie &#aje
testy S8> 5 58</D*
$ $a an nd de e" " ( (t ty y" "k ko o $ $a an nd d" "a ar rz z n ni ie ew wo o" "n ni ik k! !w w) )9 9
*ohater %osia#a $y'k( )an#!ow i %otrafi s%r&e#a" niema! ws&ystko, u&yskujc
kor&ystn cen( !ub inne, rwnie intratne %rofity* 5 trakcie ro&grywania sekwencji po
potyczce, bohater mo$e s%r&e#a" je#en #owo!ny %r&e#miot 2wymieniony w ROZDZIA+E
3! EKWIPUNEK3 u&yskujc &a niego %e'n cen( w %r&y%a#ku %r&e#miotw
#owszechnych ora& cen( %o#stawow w %r&y%a#ku Rzadkich %r&e#miotw*

) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
) )r rz ze ep pk ki i9 9
*ohater, ktry %osia#a t( &#o!no", w c&asie wie!u w(#rwek i %otyc&ek nabra'
niesamowitej kr&e%y* >o$e >o$e nosi" 08+/D6:D ignorujc ujemne mo#yfikatory
#o I i SZ* 0ona#to, bohater wyekwi%owany w 085TU 2&obac& ROZDZIA 3!
EKWIPUNEK3 mo$e biega&*
8 8a am mi ig g& &! !w wk ka a9 9
@st!an#c&ycy wie#&, $e ostrze we bie. rwno boli nie&a!e$nie #o kogo na!e$y owa g'owa*
5s&ystkie "szoomione! %r&e& bohatera mo#e!e na!e$y traktowa" jako #owalone na ziemi!/
+a!e$y &auwa$y", $e amigwka nie #&ia'a na istoty +4D=>86PD*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

W Wo oj je en nn ny y @ @y yk k ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7or&ystajcy & tej umiej(tnoci oficer )brojnej kompanii z "stlandu cies&y si(
nie&wyk'ym %os'uc)em u %o#w'a#nyc)* =miej(tno" %o&wa!a %r&er&uci" %ierws&y
nieu#any test rozbicia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y kapitan jest "szoomiony!, &osta'
#owalony na ziemi!, yczony z akcji! !ub +cieka!*
W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

O
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$5 S t r o n a
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
@st!an#c&ycy to wyjtkowo u%arci, cec)ujcy si( #u$ym konserwaty&mem obywate!e
4m%erium* Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on #ru$yny ora& stanowi o
&amo$noci i %resti$u kom%anii* )brojna kompania z "stlandu mo$e %osia#a" #o s&eciu
bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y je#nak
&auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e awansu, je#ynie je#en &e
stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3* >o#e!e
bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie s&ers&ym
wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa" si( innymi,
r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
) )a ap pi it ta an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Kapitanowie, #owo#&cy $o'nier&ami & @st!an#u to twar#&i i surowi oficerowie,
#&ie!cy &e swymi %o#w'a#nymi tru#y i niebe&%iec&e,stwa wojskowej s'u$by* 5ra& &
s&eregowymi $o'nier&ami wa!c& na &rytyc) ko,skimi ko%ytami, %r&esikni(tyc)
krwi %obojowiskac) i na &as'anyc) tru%ami u!icac) miast* Aoc& nieko,c&ce si(
kam%anie wojskowe na terenie Starego wiata i %o&a jego granicami* Low#cy
)brojnych kompanii z "stlandu w wi(ks&oci rekrutuj si( s%or# ost!an#&kic)
arystokratw, ktr&y %r&e$y!i ki!ka krwawyc) bitew i &aj(!i miejsce %o!eg'ego
#ow#cy* 7a%itanowie wie#&, co na%raw#( !ic&y si( na %o!u bitwy*
-HARAKTERYSTYKA KAPITANA!
KAPITAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapitan %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
Z%RO.NE. KOMPANII Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# swojego ka%itana, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto"
ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta",
$e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!,
&osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i albo - -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
<u#&ie ob#ar&eni ta!entem magic&nym bu#& instynktowny nie%okj wr#
%os%!stwa* +ie be& %owo#u* 0otrafi #okonywa" r&ec&y, ktre &a%r&ec&aj
&#rowemu ro&s#kowi* Ie#nak nie jest to #ar, ktry 'atwo kontro!owa"* >agic&na
aura takic) osb, s&c&eg!nie %oc&tkujcyc) %r&yciga #emony* 8by &a%obiec
nies&c&(ciu, magowie wys&ukuj swoic) %otencja!nyc) nast(%cw i wysy'aj ic) na
nauk( #o je#nego & omiu 7o!egiw >agii* Aam m'o#&i uc&niowie %raktykuj nauk(
%o# uwa$nym okiem mistr&w, je#noc&enie me#ytujc na# wyborem Ara#ycji*
=c&niowie, ktr&y sko,c&y!i nauki w 7o!egium i &#a!i testy &najomoci s&tuki
magic&nej, mog #o'c&y" #o wybranego 7o!egium >agii* 0o&naj &ak!(cia &
wybranej %r&e& siebie Ara#ycji magii tajemnej, !ec& mus& nauc&y" si( kontro!owania
rosncej mocy* 5i(ks&o" c&aro#&iejw musi s%'aca" #'ugi, &acigni(te na %okrycie
kos&tw nauki w 7o!egium* : tego %owo#u niektr&y wyrus&aj na s&!ak %r&ygo#y,
!ic&c na &#obycie bogactwa* L!atego te$ na&ywa si( ic) w(#rownymi c&aro#&iejami*
/&(sto, &wyk!e na %o!ecenie 7o!egium, %o#ejmuj si( wykonania jakiej %racy, w ce!u
%o#niesienia %resti$u 7o!egium, a tak$e #!a &#obycia c)wa'y, wie#&y i majtku*
-HARAKTERYSTYKA MA4ISTRA MA4II!
MA4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $agister $agii %osia#a S:A;<DA i or($ o#%owie#ni #!a swojego
7o!egium >agii 2&obac& ROZDZIA IIII! MA4IA3*
ZASADY SPE-.A+NE!
MA4! $agister $agii &na je#no &ak!(cie &e &nanej mu <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
albo
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 5ojownicyHka%'ani s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
:brojni ka&no#&ieje, na!e$cy #o :akonu Srebrnego >'ota, w(#ruj %o
4m%erium by s'owem, ogniem i si' swego ramienia umacnia" wiar( wr#
mies&ka,cw 4m%erium ora& nis&c&y" ws&e!kie o&naki /)aosu* 0re&biter&y Sigmara
niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim samym %owa$aniem, c)o" w
%rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten wynika rac&ej &e strac)u %r&e#
&emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara mog w&nie" mo#'y #o
swego boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw*
Lo%ki #rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta'
#owalony na ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki
Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter -igmara mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy
do -igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
S Si ie er r. .a an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
Sier$ant jest &ast(%c #ow#cy o##&ia'u wojskowego* 7an#y#at na to stanowisko
musi wyka&a" si( wyjtkowym o%anowaniem i &#o!noci #owo#&enia* Sier$anci
c&(sto %rowa#& #o boju $o'nier&y, mi!icjantw, najemnikw i stra$nikw #rg*
@bowi&kiem ka$#ego sier$anta jest #ok'a#ne wykonanie ro&ka&u #ow#cy* :#ar&a
si( c&asem, $e musi w tym ce!u u$y" si'y !ub gr9b wobec $o'nier&y* +aj!e%si sier$anci
&aws&e wa!c& w %ierws&ym s&eregu, a & %o!a bitwy sc)o#& jako ostatni, c&(sto
#9wigajc na %!ecac) rannyc) towar&ys&y broni* 0otrafi be&b'(#nie oceni"
mo$!iwoci i stan emocjona!ny ka$#ego &e swyc) %o#w'a#nyc)*
-HARAKTERYSTYKA SIER"ANTA!
SIER"ANT SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y sier%ant %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" oficera w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
Z%RO.NE. KOMPANII Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
MO%I+IZA-.A! Lowo!ny mo#e! stronnika, ktry &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# -ier%anta, mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=, 16@:;
!ub >@E4<4:8/I4, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku :54D6:SA ora& g#y bohater jest
"szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
W Wa ar rh he ei im m

$ $6 6 S S t t r r o o n n a a
$ $a an nd d" "a ar rz z n ni ie ew wo o" "n ni ik k! !w w9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 35 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
+iewo!nictwo jest u#&ia'em wie!u obywate!i Starego wiata* 0raktyka tak stara jak
sama !u#&ko" naro#&i'a si( w staro$ytnym 4m%erium 7)emri i &osta'a %r&yj(te %r&e&
inne cywi!i&acje, ktre w ko!ejnyc) wiekac) %owstawa'y i u%a#a'y* +ajc&(ciej
wyst(%uje %o# %'as&c&ykiem s'u$by, %r&ymusowej %racy a!bo %a,s&c&y&ny* Ae
bar#&iej oc&ywiste formy niewo!nictwa s og!nie nie!ega!ne, a!e w niektryc)
regionac) nikt si( tym nie %r&ejmuje* +ajwi(ks&e rynki niewo!nikw s w 8rabii,
Sartosie, a nawet w ciemnyc) &au'kac) >arienburga c&y w @st!an#&ie, g#&ie o#
wiekw )an#!uje si( niewo!nikami* <os s%r&e#anyc) tam <u#&i jest go#ny
%o$a'owania* 5 Starym wiecie niektr&y <u#&ie staj si( niewo!nikami na mocy
wyroku s#owego, wy#anego &a nie%'acenie #'ugw !ub %o#obne %r&est(%stwa*
Ies&c&e #o nie#awna w o$ywiony s%osb )an#!owano 0'orkami*
-HARAKTERYSTYKA HAND+ARZA NIEWO+NIK/W!
HAND+ARZ SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 0andlarz niewolnikw %osia#a S:A;<DA i P808/:, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU Z%RO.NE. KOMPANII Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
HAND+ARZ NIEWO+NIK/W! 5 trakcie ro&grywania sekwencji po potyczce mo#e!,
ktry w nie wykonywa' r&utu na TA%E+, POWA"NY-H O%RA"E5!, mo$e
%o#j" %rb( %o&yskania niewolnikw* *ohater nie generuje Kostki 9ksploracji w
trakcie sekwencji po potyczce ora& nie mo$e bra" u#&ia'u w 0andlu* +a!e$y wykona"
r&ut K6 na pozyskanie niewolnikw* 5ynik 32 o&nac&a, $e handlarz niewolnikw
%o&yska' K3 niewolnikw, ktr&y na %oc&tku ko!ejnej potyczki &ostaj umies&c&eni
w o#!eg'oci #o 6# o# bohatera* 0ona#to niewolnicy nie s w!ic&ani #o !imitu mo#e!i
w dru%ynie ora& nie s brani %o# uwag( na %otr&eby testu rozbicia/
(iewolnicy, je!i %r&e$yj potyczk mog &osta" s%r&e#ani w 'azie eksploracji. &a
warto" rwn kosztowi rekrutacji !ub #o'c&eni #o )brojnej kompanii z "stlandu jako
nowi rekruci 2&obac& ROZDZIA 3! EKWIPUNEK3*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 )brojnej kompanii z "stlandu mo#e!e stronnikw %r&e#stawiaj niewolnikw, %onierzy.
myliwych ora& "gra* 5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o#
je#nego #o %i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e
na!e$ce #o grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te
same ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
* *i ie ew wo o" "n ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 0G
KOSZT REKRUTA-.I! 10 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
+iewo!nicy &ajmuj najni$s&e miejsce w )ierarc)ii s%o'ec&nej Starego wiata* 4c)
%raca, c)o" %otr&ebna, &a&wyc&aj jest traktowana & %ogar# %r&e& bogats&yc) <u#&i*
L!a %os'ugac&a, stajennego a!bo #&iewki s'u$ebnej, uciec&ka o# ci($kiego $ycia
wy#aje si( niemo$!iwoci* /a'y #&ie,, a c&(sto i te$ noc, s%(#&aj na &nojnej %racy*
+iewo!nicy ku%owani s g'wnie %r&e& s&!ac)cicw, karc&mar&y i r&emie!nikw*
+ie!ic&ni %otrafi wywa!c&y" sobie !e%s& %o&ycj(, a!e jest to bar#&o tru#ne* +ikt
%r&ecie$ nie &wraca uwagi na stajennego !ub #&iewk( w karc&mie*
-HARAKTERYSTYKA NIEWO+NIKA!
NIEWO+NIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 2 2 J J 1 J 1 2
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! (iewolnik %osia#a bro, improwizowan* (iewolnik nig#y nie mo$e
u$ywa" innego or($a i %ancer&y*
ZASADY SPE-.A+NE!
MI,SO ARMATNIE! >o#e! s'u$ce w s&eregac) )brojnej kompanii z "stlandu mog
& w'asnej wo!i obra" na ce! mo#e! wroga, ktry %o&ostaje &wi&any walk wrcz &
niewolnikiem, a!e nie & innym s%r&ymier&onym mo#e!em* 0oniewa$ wa!c&cy s w
cig'ym ruc)u, ws&ystkie u#ane tra'ienia mus& by" !osowo ro&#&ie!one
%omi(#&y wa!c&cyc)* +a!e$y wykona" r&ut K6* 5ynik 113 o&nac&a, $e tra'iony
&osta' mo#e! niewolnika, re&u!tat 42 o&nac&a tra'ienie %r&eciwnika* Ie$e!i w wa!k(
&aanga$owanyc) jest wie!e mo#e!i, na!e$y #okona" #a!s&ego ro&#&ie!enia tra'ie,,
by usta!i", ktry & nic) &osta' trafiony*
NIEWO+NIK! (iewolnicy &#obywaj #owia#c&enie %o#obnie jak inni stronnicy, a!e
nig#y nie mog &osta" bohaterami* Ie$e!i w c&asie sekwencji po potyczce w TA%E+I
ROZWO.U (iewolnik u&yska wynik 3hopak ma talent! r&ut na!e$y %owtar&a" %ki
nie u&yska si( innego wyniku*
PRZEZNA-ZONY NA STRATY! 5ykor&ystywani jako mi(so armatnie niewo!nicy
maj sku%i" na sobie ostr&a' wroga !ub %r&yt'oc&y" %r&eciwnika %r&ewag
!ic&ebn* 5i(ks&o" &ostaje wybita, a!e strata ta jest akce%towa!na o i!e niewo!nicy
%r&yjm na siebie na#!atujce %ociski !ub os'abi wroga %r&e# ko!ejnym atakiem*
=w&g!(#niajc ten stan r&ec&y w momencie okre!ania c&y )brojna kompania z
"stlandu musi wykona" test rozbicia, ka$#y yczony z akcji! niewo!nik !ic&ony jest
jako %' mo#e!u*
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
6 6b br ro oj jn ne ej j k ko om mp pa an ni ii i z z % %s st t" "a an nd du u
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
Pa%ac& 10 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Eo!as 10 zk
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
7us&a 25 zk
0isto!et 10 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
1ar'ac& J0 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
>us&kiet 25 zk
>us&kiet )oc)!an#&ki 50 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
O4R
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
7arwas& bojowy 15 zk
>iec& 10 zk
>ac&uga ogrw 5 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
@'owiomiotac& 50 zk

PAN-ERZ
<ekki 10 zk
re#ni J0 zk2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$7 S t r o n a
= =o o& &n ni ie er rz z9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
@st!an#&cy $o'nier&e s &awo#owymi wojownikami wywo#&cymi si( &a&wyc&aj &
c)'o%stwa !ub mies&c&a,stwa* S'u$ w garni&onac) miejskic) i fortac) na terenie
ca'ego @st!an#u* @##&ia'y wojskowe %atro!uj te$ granice, o#%ierajc ataki
naje9#9cw* 5i(ks&o" $o'nier&y ost!an#&kic) s&ko!i si( w wa!ce w'c&ni* /)o"
stanowiska #ow#c&e s &#ominowane %r&e& s&!ac)t(, to w @st!an#&ie obowi&uje
system awansu o%arty na &#o!nociac) $o'nier&a* 0rosty c)'o% !ub mies&c&anin mo$e
wi(c #os'u$y" si( wysokiej rangi*
-HARAKTERYSTYKA "ONIERZA!
"ONIERZ SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Donierz %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
%osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NE. KOMPANII
Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego %onierza na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego %onierza na sygnalist dru%yny*
: :y y " "i iw wy y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 017
KOSZT REKRUTA-.I! 30 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM
>y!istwo jest je#n & najstars&yc) %rofesji w )istorii Starego wiata* 7a$#y & 'owcw
%otrafi tro%i" &wier&(ta & nie&wyk' wytrwa'oci i jest mistr&em ic) &abijaniu*
ro#owisko i &wyc&aje #&ikic) &wier&t to rwnie$ nieo#ro#ne e!ementy $ycia
my!iwyc)Y ka$#y & nic) %osia#a wie!k wie#&( na temat stwor&e,, $yjcyc) w #&ic&y,
ic) o#mian i reakcji* @sobom & &ewntr& my!iwy mo$e si( wy#awa" %onury i
niekomunikatywny H jest to re&u!tat jego samotnic&ego trybu $ycia i &awo#owyc)
nawykw H by" cic)ym, %orus&a" si( be&s&e!estnie* >y!iwi tr&ymaj si( & #a!a o#
wi(ks&yc) sku%isk !u#&kic) i c&(sto ubieraj si( w skry &wier&t, ktre &abi!i* +a
%'nocy obyc&aj ten ma nie ty!ko symbo!ic&ne, a!e i %raktyc&ne &nac&enie*
-HARAKTERYSTYKA MY&+IWE4O!
MY&+IWY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y myliwy %osia#a S:A;<DA i P=7, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NE.
KOMPANII Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIADOW-A*
% %g gr r9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 160 ZK
PODSTAWKA! 40 40 MM
@st!an#&cy oficerowie i )an#!ar&e niewo!nikw niema! &aws&e maj na swym
utr&ymaniu @gry, ktre stanowi e!it( wr# oc)roniar&y* @gry to ogromne i bruta!ne
stwory, ktre %ostaw &nac&nie %r&ewy$s&aj c&'owieka* 7r!uj oc&ywicie r$nyc)
ro&miarw okrg'e ka'#uny, o# !e#wie %u!c)nyc) %o %raw#&iwie ko!osa!ne* 5
o#r$nieniu o# <u#&i br&us&yska @grw nie skrywaj &byt wie!e t'us&c&u, !ec&
sk'a#aj si( & w(&'w mocnyc) mi(ni, ktre ro&cigaj si(, by u'atwi" ogrom
%o$eranie s&c&eg!nie #u$ego %o$ywienia* 5ie!ko" ka'#una okre!a si'( i status @gra*
-HARAKTERYSTYKA O4RA!
%YK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
K J 2 4 4 J 2 2 7
>aksyma!na K K 5 5 5 5 K 5 `
%RO5JPAN-ERZ! "gr %osia#a >8/:=1T @16V5, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NE.
KOMPANII Z OST+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+, PRZEPASTNE TRZEWIA, STRA-H, TEMPY*
%Y-ZA SZAR"A! Ie!i w #owo!nej turze mo#e! @gra szar%uje na %r&eciwnika
&naj#ujcego si( w o#!eg'oci minimum 6#, &a#aje ka$#emu wrogiemu
mo#e!owi & ktrym styka si( %o#stawk je#no automatyc&ne tra'ienie wynikajce
& im%etu szar%y* <ra'ienie ro&str&yga si( w o%arciu o %o#stawow warto"
ws%'c&ynnika SIA* <ra'ienie & im%etu szar%y &a#awane jest na samym %oc&tku
wa!ki, &anim ktryko!wiek & mo#e!i &#$y &aatakowa"*
4NO%+AR1UWA4A! "gr mo$e %rbowa" unikn" tra'ienia %ociskami
wystr&e!onymi & broni dystansowej* 0o u#anym tra'ieniu a!e %r&e# wykonaniem r&utu
na zranienie na!e$y r&uci" K6 &a ka$#e tra'ienie* 5ynik 52 o&nac&a, $e @growi
u#a'o si( unikn" %ociskw* Ie$e!i r&ut &ako,c&y si( nie%owo#&eniem, a
%r&eciwnik wykona u#any test zranienia, "gr wci$ mo$e skor&ysta" &
ewentua!nej "chrony #ancerza !ub "chrony $agicznej je!i takow #ys%onuje*
0o#obnie jak w %r&y%a#ku "chrony $agicznej tak$e r&ut 1noblara5uwagi nie
%o#!ega mo#yfikacjom wynikajcym & SIY broni* +awet je!i trafienie &nosi
"chron #ancerza w ca'oci, to mo#e!owi %r&ys'uguje r&ut 1noblara5uwagi i ma
%rawo skor&ysta" & niego w &go#nie & %o#anymi &asa#ami*
W Wa ar rh he ei im m

$ $8 8 S S t t r r o o n n a a
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" iCniark*

W Wi i' '3 3n ni ia ar rk ka a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 175 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM
=$ywane %r&e& )an#!ar&y niewo!nikw & @st!an#u %owo&y, &wane wiCniarkami
%osia#aj so!i#n #rewnian !ub sta!ow k!atk( osa#&on na #wc) osiac) i s
&a%r&($one w %ar( &wier&t %ocigowyc)* : %r&o#u %owo&u &naj#uje si( sie#&isko,
na ktrym &mieci si( wo9nica i je#en %asa$er* 5ytr&yma!i i twar#&i %asa$erowie,
mog &aj" miejsce na #ac)u %owo&u, !ec& taka %o#r$ nie b(#&ie na!e$a'a #o
%r&yjemnyc), c)o" & %ewnoci b(#&ie !e%s&a, ni$ %o#r$ wewntr& wiCniarki*
0o#'oga sta!owej !ub #rewnianej k!atki wykonana jest & twar#ego #rewna,
w&mocnionego sta!owymi !istwami i %r(tami #o ktryc) %r&ykuwa si( niewo!nikw*

-HARAKTERYSTYKA WI,KNIARKI!
WI,KNIARKA SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
MA-HINA WO.ENNA! iCniarka traktowana jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! 5ytr&yma'a konstrukcja &a%ewnia iCniarce "chron
#ancerza na 32* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*
WI,KNIARKA! 5 trakcie sekwencji po potyczce mo#e!e handlarzy niewolnikw
%o#r$ujcy & iCniark mog %r&er&uci" r&ut na pozyskanie niewolnikw*
0ona#to, !ic&ba sc)wytanyc) niewo!nikw &ostaje &wi(ks&ona o 21* Ie#nak &e
w&g!(#u na bar#&o surow bu#ow( i ascetyc&ne warunki wiCniark, %rc&
niewo!nikw, mo$e %o#r$owa" je#ynie 5 %asa$erw !ub o#%owie#nik w
towarze, %r&y c&ym je#en & nic) musi &aj" miejsce obok wo9nicy*

5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
6 6b br ro oj jn ne ej j k ko om mp pa an ni ii i z z % %s st t" "a an nd du u

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Eu'awa Ce!sturma
7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot S#u
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
0'once @str&a
Smoc&y Puk
Ao%r Eestiobjcy
5'c&nia 0'mroku
:mora 8syen#i

0ancer& witu
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
Aarc&a 1orgony
Aarc&a @rkobjcy
Aarc&a & Er&u
:ak!(ta Aarc&a
:broja Aarnusa

:'ocista :broja

/a'un >agnusa
Carfa Ear#a
7amie, 7rwi
7amie, =roku
7amie, & 7rys&ta'owej Aoni
7arma&ynowy 8mu!et
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
0iec&(" /&ystoci
0iec&(" Sigmara
0iekie!na >oneta
0sia 'a%ka
0u#e'ko $yc&e,
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
S%!ot =roku
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
5ie#9mie >y#'o

7amie, >ocy
7amie, S&c&(cia
7rys&ta'owa 7u!a
@ko 5r$biar&a
0iec&(" :nis&c&enia
6$#$ka >aga
6$#$ka >ocy

6$#$ka & 1rskiego 5i&u
S&ara 6$#$ka
:wj 6o&%ros&enia

4kona >agnusa
7amie, /is&y
7amie, 5i#m
7u!a 1r&motu
<aur :wyci(stwa

0iercie, @gnia :ag'a#y
Srebrny 6g
S&katu'a & >agi 8!#re#a
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Sigismun#a
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa

2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

$$ S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 10 00 0 S S t t r r o o n n a a
* *i ie ez za a" "e e. .n ne e : :i ia as st to o : :i id dd de en nh he ei im m
.$ecnym wadc 5iddenheim jest imperialny "lektor gra# 9oris 4od$ringer, a jego rd ma
zaiste niezwyk histori 4od$ringerowie s daleko spokrewnieni z rodzin Don
9ildho#enw, spadko$iercw 'unthera Don 9ildho#ena > $rata Imperatora 5agnusa
<o$o-nego, $ohaterskiego z$awcy Imperium z czasw wci- opiewanych w wierszach,
opowie1ciach i pie1niach 'ra# 9oris wada w pa%stwie o ustroju na wp
demokratycznym, stworzonym przez jego przodkw 4eoretycznie to on ustanawia
wszelkie prawa w mie1cie, ma jednak wielu doradcw, a zainteresowane strony Akupcy,
rzemie1lnicy, duchowni i inniB mog mu przedstawia+ swoje petycje za po1rednictwem
r-nych 9ungerlich Komissionen A=ad i Komisji 5iejskichB, a w niektrych przypadkach
nawet $ezpo1rednio
.1wiecone podej1cie gra#a do wadzy ma jedn istotn i wart podkre1lenia
konsekwencj > 5iddenheim jest, co mo-e dziwi+, raczej li$eralny :ego mieszka%cy s
tolerancyjni, a nawet u#ni, a cho+ niektre dzielnice s $iedne, $y nie rzec ndzne, to
jednak -ycie tutaj jest lepsze ni- w wielu innych miastach Imperium 4aki li$eralizm mo-e
wydawa+ si dziwny w mie1cie>#ortecy 0 pewno1ci ma tu pewne znaczenie #akt, -e
4od$ringerowie od wielu lat uwa-nie wysuchuj zdania swych podwadnych podczas
tworzenia i wprowadzania praw ,wo$odn atmos#er w mie1cie tworzy wielu uczonych,
ponadto stosunki midzy r-nymi rasami s tu niezwykle harmonijne
: :u ut ta an nc ci i w w : :i id dd de en nh he ei im m
.dsetek urodze% mutantw nie jest w mie1cie z$yt wysoki, ale dlaczego tak si dzieje, nie
wiadomo Niektrzy mwi, -e wynika to ze szczeglnych wa1ciwo1ci @auschlagu al$o
wody w jej studniach, inni za1 sdz, -e takiej wa1nie ochrony przed *haosem nale-ao si
spodziewa+ w mie1cie wy$ranym przez )lryka
=eakcje Ludzi s r-ne > zde#ormowane dzieci $ywaj duszone zaraz po urodzeniu,
pozostawiane w lesie al$o ukrywane przez rodzicw do chwili, kiedy $d potra#iy same o
sie$ie zad$a+ *i, ktrych mutacja dotkna w p8niejszym wieku, reaguj zazwyczaj na
dwa sposo$y > al$o rzucaj si z )rwiska 2estchnie%, al$o przekradaj si na cmentarz w
5orrsparku 0godnie z kr-cymi pogoskami, dziaajce w mie1cie Kulty *haosu opiekuj
si tam spoeczno1ci mutantw =zadko kto rozwa-a mo-liwo1+ schronienia si w
!rakwaldzie 0acieko1+, z jak 4emplariusze 9iaego 2ilka oraz =ycerze <antery
naje-d-aj naj$ardziej mroczne polany, $ardzo skutecznie odstrasza amatorw le1nego
-ycia )krywanie mutantw jest przestpstwem pierwszego stopnia
$ $i is st to or ry yk ka a ? ? p po o" "i it ty yk ka a
5iddenheim, nie zawsze posiadao status wolnego pa%stwa>miasta > jego losy $yy
zmienne i zawsze zwizane z powodzeniem lu$ upadkiem rzdzcych rodw <oniewa-
5iddenheim kilka razy $yo o$legane przez wojska z pozostaych prowincji, powstao
wiele -artw o domowych powstaniach > ku wielkiej irytacji 5iddenlandczykw
<owszechnie przyjta wersja najdawniejszej historii miasta pochodzi z 9a1ni o
6rturze i (witej Nawanicy > epickiego poematu, ktrego autorstwo przypisuje si
plemiennemu mdrcowi z czasw ,igmara
2ielk iglic, na ktrej stoi teraz miasto 5iddenheim, zo$aczy jako pierwszy 6rtur,
wdz 4eutogenw Nazwa ska @auschlag, co oznacza ,kaa *iosu <i1ci, ale nie jest do
ko%ca jasne co pojawio si pierwsze > legenda czy nazwa
2 @auschlagu natra#iono na niewielkie -yy zota, ale Krasnoludowie nie zdoali ju-
wrci+ do 'r (rodkowych, a kopalnie na ktre tak liczyli osadnicy nigdy nie powstay 2
tych wczesnych latach Imperium znalazo si wielu optymistw, organizujcych 1miae
ekspedycje $adawcze, ale niewielu z nich powrcio, a ci, ktrzy zdoali przyczoga+ si do
rosncej #ortecy, nie przynie1li niczego oprcz $lizn i przera-ajcych opowie1ci o .grach i
4rollach
Natchniony $osk energi 2ulcan nie traci czasu i jak najszy$ciej rozpocz $udow
1wityni we wskazanym miejscu <race zajy niemal p wieku, ale 6r>)lryk do-y dnia,
w ktrym ujrza ten najwikszy z $oskich przy$ytkw ,tarego (wiata
<omie% ktry wystrzeli z miejsca, gdzie uderzy )lryk, nadal ja1nieje w wielkim
palenisku przed gwnym otarzem 1wityni <owiedziane jest, -e ogie% nie uczyni
krzywdy wiernemu wyznawcy )lryka > std wielu heretykw zgino w pomieniach, a$y
dowie1+ swej winy Istnieje jednak jeszcze jedna magiczna wa1ciwo1+ ognia, o ktrej wie
$ardzo niewiele os$3 ka-de ostrze wo-one do 1witego pomienia, tymczasowo na$iera
magicznych cech 0dolno1ci te s przer-ne > czasem $ro% uzyskuje premi do tra#ienia i
zadawanych o$ra-e%, czasem umo-liwia wa1cicielowi jedynie zadawanie o$ra-e% istotom
odpornym na ciosy niemagicznej $roni 2 ka-dym przypadku magia szy$ko si ulatnia7
nigdy nie zdarzyo si, -e$y dziaaa du-ej ni- tydzie%
(witynia jest tak wielka, -e sam ogrom zapewni$y jej stay napyw pielgrzymw, ale
kiedy rozeszy si wie1ci o powodach jej zao-enia, strumyk wiernych szy$ko zmieni si w
prawdziwy zalew przy$yszw 2 tamtych czasach (witynia ,igmara tkwia jeszcze w
powijakach Ai daleko $yo do powszechnego uznania go poza =eiklandemB, wic na pewien
czas 5iddenheim stao si religijnym centrum Imperium
2raz z rozwojem Imperium nastpi znaczny wzrost znaczenia miasta, ktry okaza
si trway Kiedy poprawio si $ezpiecze%stwo na drogach, doszo do $yskawicznego
rozwoju handlu, a 5iddenheim znalazo si na skrzy-owaniu szlakw pomidzy
6ltdor#em a ,alzenmund oraz 4ala$heim a 5arien$urgiem
0godnie z przekazem staro-ytnej ksigi, przechowywanej w *ollegium 4heologica,
urzd 2iecznego =ycerza powsta w czasie, kiedy 5iddenheim zostao uznane miastem>
pa%stwem .powie1+ nieatwo przetumaczy+, peno w niej $owiem mtnego sym$olizmu
i tajemniczych odniesie%, co do ktrych znaczenia mdrcy wci- tocz spory
.d tego dnia z$roj przekazuje si kolejnym 2iecznym =ycerzom > nastpcw
mianuje gra# i $ogosawi 6r>)lryk Niektrzy wierz, -e istnieje tylko jeden =ycerz,
ktrego duch przechodzi w kolejne ciaa Inni krzywi si na takie przesdy, ale nikt nie
wtpi w znaczenie urzdu =ycerza ani w to, -e magiczna z$roja jest prawdziwa
=ok 6,NEGN zapamitano w 5iddenheim nie tylko jako pocztek Inwazji *haosu, ale
tak-e jako =ok 2stydu
Kiedy 5agnus po$o-ny przemierza Imperium, z$ierajc Ludzi pod swym
sztandarem w imi jedno1ci i o$rony przed napierajcymi hordami *haosu, odpowied8
5iddenheim nie $ya z$yt entuzjastyczna ?wczesny 6r>)lryk widzia w tym szanse na
de#initywne zdyskredytowanie wyznawcw ,igmara i nakaza swoim agentom rozgasza+
plotki, -e 5agnus jest w najlepszym razie oszustem, a w najgorszym > sug $ogw *haosu,
ktrych podo$no nienawidzi
!zisiejsi kapani )lryka nie wspominaj o upokorzeniu swojego 6rcykapana, chy$a
-e wycznie po to, -e$y wy1mia+ jako przykadowy mit 0a to w (wityni ,igmara
przechowuje si liczne 1wiadectwa, mwice o tym wydarzeniu, niektre z nich s pono+
relacjami naocznych 1wiadkw . tym, jak wiele zyska ostatnio Kult )lryka, 1wiadczy to,
-e nawet sam 2erner ,tolz, Lektor ,igmara i zau#any 2ielkiego 4eogonisty, pomy1la$y
dwa razy, zanim odwa-y$y si przypomnie+ 6r>)lrykowi o tamtym dawnym zdarzeniu
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
9kit i $ielXsre$ro lu$ $kit i -+Xzoto s od wiekw tradycyjnymi, u-ywanymi przez
szlacht i armi, kolorami prowincji

: :i id dd de en nh he ei im m
5iddenheim zostao zao-one prawie dwa i p tysica lat temu przez przywdc
plemienia 4eutogenw 5iasto stoi na twardym jak -elazo szczycie skalnym, ktrego
pionowe 1ciany wyrastaj wysoko ponad otaczajcym je lasem, w po$li-u stromych urwisk
opustoszaych 'r (rodkowych 2edug legendy sam )lryk 1ci szpiczasty wierzchoek
gry jednym uderzeniem pi1ci !ostp do tej wielkiej, niezdo$ytej #ortecy jest mo-liwy
tylko po czterech szerokich go1ci%cach, $iegncych wysokimi wiaduktami 0ostay
zaprojektowane tak, $y w jednej chwili mo-na $yo je zniszczy+ !odatkowo znajduj si
tam liczne wycigi krzesekowe, sznurowe dra$inki i Ajak gosi plotkaB caa sie+ tajnych
tuneli, ktre wij si pod miastem i prowadz do poo-onego w dole lasu <rzy $udowie
miasta my1lano przede wszystkim o jego zaletach o$ronnych > poniewa- jako pierwsze
znalazo$y si ono na drodze ewentualnej inwazji *haosu z pnocy 9udynki w mie1cie s
z$udowane z ciemnoszarego kamienia, do$ywanego z samego @auschlagu, oraz z drewna,
sprowadzanego z po$liskich lasw 6rchitektura jest niezwykle imponujca 5iddenheim
synie z uzdolnionych $udowniczych, a przestronny paac o$ecnego gra#a 9orisa
4od$ringera oraz ogromna, przypominajca zamek (witynia )lryka to tylko dwa
naj$ardziej zdumiewajce przykady prac, ktre wykonali oni w cigu stuleci historii
miasta 5ieszka%cy 5iddenheim mog patrze+ daleko na pnoc, ponad wierzchokami
drzew :ednak nawet z najwy-szej wie-y o$serwacyjnej wida+ niewiele prcz morza
drzew 2ieczna puszcza rozciga si we wszystkich kierunkach z wyjtkiem wschodu,
gdzie wyrasta wysoki, z$aty a%cuch 'r (rodkowych o $arwie $urzowych chmur
.$ecnie 5iddenheim jest drugim co do wielko1ci, po 6ltdor#ie, miastem Imperium,
zajmuje powierzchni ponad dwu i p kilometra kwadratowego 5ieszka w nim stale
CENNI rodzin, zgodnie z ostatnim spisem ludno1ci, przeprowadzonym w 6,NHGN
.czywi1cie, spis uwzgldnia jedynie rodziny, ktre pac podatki Licz$ stale rosncej
armii wczgw, -e$rakw i zodziei, mieszkajcych w 5iddenheim mo-na jedynie
zgadywa+ 5a jedena1cie dzielnic, z ktrych wikszo1+ da si sklasy#ikowa+ w trzech
grupach3 dzielnice $ogaczy, dzielnice klasy 1redniej i dzielnice $iedoty .d tej reguy s trzy
wyjtki3 <alast, 2ielki <ark oraz @rei$urg <alast Adzielnica paacowaB jest siedzi$
szlachetnie urodzonych, wliczajc w to gra#a 9orisa, jego krewnych oraz najznakomitsze
rody miejskie z przylego1ciami 2ielki <ark, poo-ony w samym 1rodku miasta, jest chy$a
jedynym miejscem, w ktrym mo-na spotka+ przedstawicieli wszystkich klas spoecznych
@rei$urg ma wasn, specy#iczn atmos#er 5ieszka tu wielu studentw i naukowcw, i
wa1nie im ta dzielnica zawdzicza opini centrum kulturalnego 5iddenheim oraz 8rda,
z ktrego pynie cechujcy miasto li$eralizm
.$ecny !iuk 5iddenheim jest w prostej linii potomkiem 'unthera Don 9ildho#ena >
$rata Imperatora 5agnusa <o$o-nego 'orliwie za$iega o zachowanie niezale-no1ci
miasta 4ak jak i 'unther, jest wyznawc )lryka > co naturalne, skoro wa1nie w
5iddenheim znajduje si gwna 1witynia tego $oga 2ielka to $udowla, podo$na do
zamku 5o-e pomie1ci+ tysice wiernych, a tak-e zapewnia siedzi$ dla najwy-szego
kapana Kultu oraz jego licznej 1wity
5iasta i wioski w stre#ie wpyww 5iddenheim s zakadane znacznie $li-ej ni- w
innych okolicach !zieje si tak na skutek zagro-enia ze strony po$liskiego !rakwaldu,
gdzie wci- ukrywa si du-a licz$a 0wierzoludzi oraz innych sug *haosu > niedo$itkw z
ostatniej Inwazji *haosu 5ieszka%cy po$liskich wiosek zawsze sprawdzaj, czy na noc
do$rze zaryglowali drzwi i okna swych domw
]rdem $ogactwa miasta s przede wszystkim handel i daniny poddanych7 jak $y nie
patrze+ jest to miasto>pa%stwo i zarwno jego wadca, gra# 9oris, jak i 6r>)lryk s
"lektorami Imperialnymi 5wi si rwnie-, -e kiedy Krasnoludowie pomagali $udowa+
5iddenheim, wydo$yy z trzewi @auschlagu sporo zota, ktre tra#io do skar$ca gra#a
4ylko najprostsza -ywno1+ pochodzi z okolic miasta7 towary luksusowe trze$a
importowa+, poniewa- ziemie nie s z$yt urodzajne 2oda nie stanowi pro$lemu,
poniewa- w mie1cie znajduj si liczne, wydr-one g$oko w skale studnie Nigdy nie
$rako w nich czystej i chodnej wody > wie1+ gosi, -e woda ta uzdrawia i daje
dugowieczno1+
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

101 S t r o n a

W Wa ar rh he ei im m

1 10 02 2 S S t t r r o o n n a a
6 6b br ro oj jn ni i z z : :i id dd de en nh he ei im m9 9

iasto Eia'ego 5i!ka, sie#&iba 7u!tu =!ryka i najwi(ks&e miasto
0'nocy H >i##en)eim &osta'o &a'o$one %r&e# naro#&inami
4m%erium, na wie!kiej gr&e &wanej Fausc)!ag, ktra nic&ym
wys%a %or# mor&a &ie!eni w&nosi si( na# otac&ajcym j
Lrakwa!#em* @# %o#n$a ska'y %rowa#& #o miasta c&tery
wia#ukty, 'c&ce >i##en)eim & #rogami #o >arienburga, 7is!e]a, Aa!ab)eim i
8!t#orfu* : wysokoci murw we ws&ystkie strony wyce!owane s kata%u!ty i ba!isty,
oka&ujc gotowo" mies&ka,cw 1ro#u =!ryka #o wa!ki, w ka$#ej c)wi!i i & ka$#ym
wrogiem*
>ies&ka,cy >i##en)eim s bar#&o !akonic&ni i s&orstcy H nie !ubi marnowa"
c&asu na %r$ne ga#anie i nie to!eruj tego u innyc)* Stare o%owieci mwi, $e #&ia#
grafa Eorysa &e strony jego matki ka&a' kie#y uci" j(&ykowi ni&io'kowi &a &byt #'ug
%r&emow( %o obie#&ie* >ies&ka,cy >i##en)eim s %ows&ec)nie u&nawani &a
si!nyc) i &aciek'yc) wojownikw* >i##en)eim jest sie#&ib &arwno 6ycer&y 0antery
H gwar#ii grafa H jak i Aem%!arius&y Eia'ego 5i!ka, &akonnyc) wojownikw $ar!iwie
o##anyc) s'u$bie =!rykowi i oc)ronie jego !u#u* Ae #wa &akony twor& o##&ia'y
u#er&eniowe armii >i##en)eim, ws%ierane %r&e& nie&'omnyc) w'c&nikw
rekrutujcyc) si( s%or# mies&c&an i c)'o%w*
0o#obnie jak mies&ka,cy >i##en!an#u i +or#!an#u, &amies&kujcy
>i##en)eim <u#&ie mwi & s&orstkim akcentem ora& stosuj arc)aic&ne s'owa i
sk'a#ni(* @#mawiaj %r&y tym %r&yj(cia wie!u nowyc), obcyc) &wrotw i %oj(", ktre
w innyc) %rowincjac) na #obre %r&yj('y si( w reikspielu*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna )brojnych z $iddenheim musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15
mo#e!i* 1rac& ma 500 )B"<F30 K"R"(, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj(
mo#e!i #o swojej #ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
PIERWORODNY! Lru$yn )brojnych z $iddenheim musi #owo#&i" oficer w sto%niu
Kapitana, &wany w >i##en)eim #ierworodnym* #ierworodny mo$e by" ty!ko je#en!
MA4ISTER MA4II albo KAPAN U+RYKA! #ierworodny mo$e !ic&y" na ra#( i %omoc
Kapana +lryka a!bo $agistra $agii 2& 7o!egium :'ota albo 7o!egium +iebios3, !ec&
nig#y obu nara&*
WY%RANY SYN! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" #wc) ybranych -ynw*
KREWNIAK! 5 s&eregac) )brojnych z $iddenheim mo$e s'u$y" je#en Krewniak*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
Z%RO.NY! #ierworodny mo$e wcie!i" #o #ru$yny )brojnych z $iddenheim #owo!n i!o"
)brojnych 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
#ru$yny )brojnych z $iddenheim #o 15 %ostaci3*
U-ZNIK! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu Bucznikw*
W/-ZNIK! #ierworodny mo$e #owo#&i" maksyma!nie %i(cioma cznikami*
WI+-ZARZ! 5 s&eregac) kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie %i(" ilczarzy*
: :a ac ch hi in ny y9 9
ZAPRZ,4! #ierworodny mo$e wy%osa$y" dru%yn w je#en )aprzg*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
)brojni z $iddenheim mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. bombardier, gladiator,
goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus. medyk, minstrel, miotacz oowiu,
ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba,
skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita. zodziej, zwadCca,
zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
PIERWORODNY ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
MA4ISTER MA4II albo KAPAN U+RYKA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
WY%RANY SYN ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
KREWNIAK ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
6 6b br ro oj jn ny yc ch h z z : :i id dd de en nh he ei im m
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
PIERWORODNY ^ ^ ^ ^ ^
MA4ISTER MA4II
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a $agistra $agii umies&c&ona &osta'a w
ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
KAPAN U+RYKA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a Kapana +lryka umies&c&ona &osta'a
w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
WY%RANY SYN ^ ^ ^ ^
KREWNIAK ^ ^ ^ ^
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater )brojnych z $iddenheim, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby" je#n &
umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
; ;" "a an nh hi ik kt tu u ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
E!an)iktu to %o%u!arne wier&enie i$ =!ryk wynagra#&a swyc) c&em%ionw siwymi
!ub s&arymi w'osami* 7or&ystajcy & tej umiej(tnoci L@5VL/8 cies&y si(
%os'uc)em u %o#w'a#nyc) a sam %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej +4D:P@>+@Z*
0ona#to umiej(tno" %o&wa!a ws&ystkim %ostaciom 2bohaterom !ub stronnikom3, ktr&y
&naj#uj si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 6# o# L@5VL/;, %r&er&uci" nieu#any
test -P, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e umiej(tno" ta nie
ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y L@5VL/8 jest "szoomiony!, &osta' #owalony na
ziemi! !ub +cieka!/

B Bn ni ie ew w C C" "r ry yk ka aD D9 9
0an Eitew s%r&yja swym wybra,com* *ohater &a#aje zranienie krytyczne je$e!i w r&ucie na
zranienie wy%a#nie niemo#yfikowa!na 5 !ub 6*
) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
) )r rz ze ep pk ki i9 9
*ohater, ktry %osia#a t( &#o!no", w c&asie wie!u w(#rwek i %otyc&ek nabra'
niesamowitej kr&e%y* >o$e nosi" 08+/D6:D ignorujc ujemne mo#yfikatory #o I i
SZ* 0ona#to, bohater wyekwi%owany w 085TU 2&obac& ROZDZIA 3!
EKWIPUNEK3 mo$e biega&*
5 5u up pe en ni ir rD D9 9
Aupenir to w #os'ownyc) t'umac&eniu 6uch ilka, jest to stan bojowego s&a'u &
ktrego &nani s c&cicie!e =!ryka* *ohater w 'azie rozpoczcia tury, wyjc nic&ym wi!k,
mo$e w%rowa#&i" si( w Aupenir! +a!e$y wykona" r&ut K6* 5ynik 1 o&nac&a, $e bohater
%o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej 1P=0@A8Y re&u!tat 2H3 o&nac&a, $e bohater %o#!ega
&asa#&ie s%ecja!nej +4D+854Z, &a wynik 4H6 o&nac&a, $e bohater %o#!ega &asa#&ie
s%ecja!nej F=648*
+ie&a!e$nie o# wyniku r&utu, efekty Aupeniru! utr&ymuj si( #o %oc&tku
nast(%nej tury bohatera* 0ona#to, na!e$y %ami(ta", $e umiej(tno" s%ecja!na nie ma
&astosowania w %r&y%a#ku, g#y bohater jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub
+cieka!*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
- -s si ia ar rc cz zy yk k9 9
*ohater o%iekuje si( %sami ora& %otrafi nauc&y" &wier&(ta r$nyc) s&tuc&ek i s'uc)ania
%rostyc) %o!ece,* 0ies bojowy ktry w momencie ro&%oc&(cia 'azy ruchu &naj#uje si(
w o#!eg'oci #o 6# o# #siarczyka #o %oc&tku nast(%nej tury kom%anii )brojnych z
$iddenheim %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej F=648 ora& +4D+854Z* 0ona#to &wier&(
mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE
bohatera* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y
#siarczyk jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
@ @a an ng ge er r9 9
Uyjcy w %ob!i$u 1r ro#kowyc) <u#&ie &nani s & u%oru i #eterminacji, & jak
%okonuj ws&e!kie %r&es&ko#y i tru#noci* >o#e! 68+1D68 ignoruje kary &a
%orus&anie si( %o terenie trudnym, &a ujemne mo#yfikatory &a %orus&anie si( %o terenie
bardzo trudnym &mniejs&one s o %o'ow( 2teren bardzo trudny na!e$y traktowa" jako teren
trudny3* 0ona#to, 68+1D6 mo$e biega& %o terenie trudnym !ub terenie bardzo trudnym, a
tak$e wte#y, g#y %okonuje przeszkody ora& automatyc&nie &#aje ws&ystkie testy terenu
niebezpiecznego*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*


M
2dy dmie mro(ny p!nocny wiatr i wyj% wi'ki,
gdy ostrze twej broni uderza w ostrze wroga
- wtedy masz pewno, #e ?'ryk jest z tob%.
- Skaarg Fiordsson, kapan Ulryka
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

103 S t r o n a
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
5 )brojnych z $iddenheim mo#e!e bohaterw re%re&entuj wyjtkowo c)ary&matyc&nyc)
i m($nyc) wojownikw s'u$cyc) grafowi >i##en)eim i 7ocio'owi =!ryka* Ao
=!rykanie twor& tr&on #ru$yny ora& stanowi o &amo$noci i %resti$u kom%anii*
7a$#a & #ru$yn mo$e %osia#a" #o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!(
%r&yw#cy* Ie#noc&enie na!e$y je#nak &auwa$y", $e #ru$yna )brojnych z $iddenheim
mo$e !ic&y" s&eciu bohaterw je#ynie w %r&y%a#ku awansu na bohatera je#nego &e
stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! KAMPANIA3* >o#e!e
bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa" si( &nac&nie s&ers&ym
wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e %os'ugiwa" si( innymi,
r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie kam%anii*
- -i ie er rw wo or ro od dn ny y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 70 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

7a%itana #ru$yny )brojnych z $iddenheim okre!a si( mianem 0ierworo#nego, co
symbo!i&uje b!isko", 'c&c go & =!rykiem* /)o" oficja!nie #ierworodni ur&(#uj w
>i##en)eim, to w %raktyce r&a#ko mo$na ic) tam s%otka", g#y$ &a&wyc&aj &naj#uj
si( %o&a granicami miasta, #owo#&c o##&ia'ami &brojnyc) w je#nej & nie&!ic&onyc)
kam%anii w ktre &aanga$owana jest witynia =!ryka* 0omimo c&(styc)
nieobecnoci 0ierworo#ni %osia#aj &nac&n w'a#&( i w%'yw na 8rH=!ryka, ktry
c&(sto konsu!tuje & ka%itanami swe #ecy&je i mi!itarne %osuni(cia* Stanowisko
#ierworodnego jest funkcj #o$ywotni, a niema! ws&yscy ka%itanowie &gin(!i na %o!ac)
bitew %o&ostawiajc %o sobie nie&!ic&one o%owieci o ws%ania'yc) c&ynac)*
-HARAKTERYSTYKA PIERWORODNE4O!
PIERWORODNY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 4 J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #ierworodny %osia#a 0P8S:/: : 54</:DI S7V6;, S:A;<DA i >P@A
E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i
%ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NY-H Z MIDDENHEIM*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# #ierworodnego, mo$e u$y" jako %o#staw( testu warto"
ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta",
$e &asa#a ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!,
&osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
: :a ag gi is st te er r : :a ag gi ii i albo ) )a ap p& &a an n C C" "r ry yk ka a
: :a ag gi is st te er r : :a ag gi ii i ( () )o o" "e eg gi iu um m 6 6& &o ot ta a albo * *i ie eb bi io os s) )9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

<u#&ie ob#ar&eni ta!entem magic&nym bu#& instynktowny nie%okj wr#
%os%!stwa* +ie be& %owo#u* 0otrafi #okonywa" r&ec&y, ktre &a%r&ec&aj
&#rowemu ro&s#kowi* Ie#nak nie jest to #ar, ktry 'atwo kontro!owa"* >agic&na
aura takic) osb, s&c&eg!nie %oc&tkujcyc) %r&yciga #emony* 8by &a%obiec
nies&c&(ciu, magowie wys&ukuj swoic) %otencja!nyc) nast(%cw i wysy'aj ic) na
nauk( #o je#nego & omiu 7o!egiw >agii* Aam m'o#&i uc&niowie %raktykuj nauk(
%o# uwa$nym okiem mistr&w, je#noc&enie me#ytujc na# wyborem Ara#ycji*
=c&niowie, ktr&y sko,c&y!i nauki w 7o!egium i &#a!i testy &najomoci s&tuki
magic&nej, mog #o'c&y" #o wybranego 7o!egium >agii* 0o&naj &ak!(cia &
wybranej %r&e& siebie Ara#ycji magii tajemnej, !ec& mus& nauc&y" si( kontro!owania
rosncej mocy* 5i(ks&o" c&aro#&iejw musi s%'aca" #'ugi, &acigni(te na %okrycie
kos&tw nauki w 7o!egium* : tego %owo#u niektr&y wyrus&aj na s&!ak %r&ygo#y,
!ic&c na &#obycie bogactwa* L!atego te$ na&ywa si( ic) w(#rownymi c&aro#&iejami*
/&(sto, &wyk!e na %o!ecenie 7o!egium, %o#ejmuj si( wykonania jakiej %racy, w ce!u
%o#niesienia %resti$u 7o!egium, a tak$e #!a &#obycia c)wa'y, wie#&y i majtku*
-HARAKTERYSTYKA MA4ISTRA MA4II!
MA4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $agister $agii %osia#a S:A;<DA i or($ o#%owie#ni #!a swojego
7o!egium >agii 2&obac& ROZDZIA IIII! MA4IA3*
ZASADY SPE-.A+NE!
MA4! $agister $agii &na je#no &ak!(cie &e &nanej mu <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
albo
) )a ap p& &a an n C C" "r ry yk ka a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 50 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

5 stawiajcym na samo#&ie!no" i si'( je#nostki 7u!cie =!ryka, ka%'ani surowego
Eoga Eitwy, 5i!kw B :imy %e'ni %r&e#e ws&ystkim funkcje #ora#c&e, %r&ewo#&c
i %omagajc wiernym !e%iej s'u$y" c)wa!e 0ana* S'u#&y =!ryka c)araktery&uj si(
%ogar# #!a bogactwa i s%!en#oru H c)araktery&ujc we#'ug nic) %re&biterw
Sigmara, %r&e#k'a#ajc na# nie m#ro" i #owia#c&enie* 5i(ks&o" ka%'anw,
$yjcyc) %o&a wie!kimi miastami %'nocy, s'u$y w fortyfikowanyc) o%actwac), g#&ie
&g'(biaj tajemnice wiary, ws%omagaj ra# s&ukajcyc) %omocy %ie!gr&ymw ora&
sk# wyrus&aj & #us&%astersk %os'ug #o %ob!iskic) wsi i miastec&ek* 0ona#to
#uc)owni =!ryka, &obowi&ani s #o %r&estr&egania ce!ibatu*
5s&yscy ka%'ani =!ryka na!e$ #o :akonu 5i!c&ego :ewu i &ajmuj si(
g'os&eniem nauk ora& trosk o %otr&eby wiernyc) 0ana :imy* 7a%'ani 0ana 5i!kw
s tak$e #obr&e wys&ko!onymi wojownikami, gotowymi broni" wiernyc) %r&e#
:wier&o!u#9mi, ban#ami mutantw ora& banitw* /)o" wi(ks&o" ka%'anw =!ryka
&ostaje %r&y#&ie!ona #o s'u$by w okre!onyc) monastyrac), to $yje te$ wie!u
w(#rownyc) ka&no#&iejw, ktr&y s'owem i m'otem g'os& #oktryny 7u!tu*
-HARAKTERYSTYKA KAPANA U+RYKA!
KAPAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J 4 J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapan +lryka %osia#a 0P8S:/: : 54</:DI S7V6;, S:A;<DA i
A@0V6 E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($
i %ancer& o#%owie#ni #!a 7ocio'a =!ryka 2&obac& ROZDZIA 3!
MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO U+RYKA! Kapani +lryka mog w&nie" mo#'y #o swego
boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw* Lo%ki
Kapan +lryka &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta' #owalony na
ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki Rozproszenia*
DU-HOWNY! Kapan +lryka &na je#n & MOD+ITW DO U+RYKA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! Kapan +lryka mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy do
+lryka*
MOD+ITWY DO U+RYKA! Kapani +lryka otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #uc)ownego*
PO4ARDA! =!ryk to surowe i be&w&g!(#ne bstwo, wymagajce o# <u#&i o#wagi i
#oskona'oci w ka$#ej #&ie#&inie $ycia* Kapani +lryka #ar& +4D+854/4S
ws&ystkie mo#e!e %r&eciwnika, ktryc) warto" ws%'c&ynnika -P wynosi 6 !ub
mniej* 5i(cej informacji na temat &asa# +4D+854/4 &naj#uje si( w
ROZDZIA+E 3III! PSY-HO+O4IA*
W Wy yb br ra an ny y S Sy yn n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

5ybrani Synowie stanowi g'wn si'( mi!itarn )brojnych z $iddenheim* 5 wi(ks&oci
s to #owia#c&eni, w%rawieni w boju wojownicy, ktryc) umiej(tnoci i fanaty&m s
%ows&ec)nie &nane &arwno w granicac) 4m%erium jak i w ca'ym Starym wiecie*
Lo g'wnyc) &a#a, 5ybranyc) Synw na!e$y #banie o be&%iec&e,stwo
wity,, #ostojnikw i wiernyc) 7u!tu =!ryka &naj#ujcyc) si( &arwno w
>i##en)eim jak i %o&a jego murami* 0ona#to wojownicy &nani s & fanaty&mu &
jakim tro%i i nis&c& ws&e!kie istoty i stwor&enia s'u$ce b#9 nos&ce %i(tno
/)aosu*
Uycie wojownikw jest bar#&o bur&!iwe, a wi(ks&o" 5ybranyc) Synw ginie
na %o!u bitwy, je#nak ci, ktrym u#a si( #o$y" s'us&nego wieku &yskuj %ows&ec)ny
s&acunek, a naj&namienitsi &ostaj %r&y#&ie!eni #o osobistej gwar#ii 8rH=!ryka, ktry
&a&wyc&aj s%or# swojej wity wybiera 0ierworo#nyc), ka%itanw )brojnej dru%yny z
$iddenheim*
-HARAKTERYSTYKA WY%RANE4O SYNA!
WY%RANY SYN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J 4 J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y wybrany syn %osia#a 0P8S:/: : 54</:DI S7V6;, S:A;<DA
i >P@A E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i
%ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NY-H Z MIDDENHEIM*
ZASADY SPE-.A+NE!
MO%I+IZA-.A! Lowo!ny mo#e! stronnika, ktry &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# ybranego -yna, mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=,
16@:; !ub >@E4<4:8/I4, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta",
$e umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku :54D6:SA ora& g#y bohater
jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
&ch!rze gin% w ha5bie - strach na'e#y czu ty'ko przed pora#k%.
- Volter Wolfson, Wybrany Syn
W Wa ar rh he ei im m

1 10 04 4 S S t t r r o o n n a a

) )r re ew wn ni ia ak k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 35 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

7rewniacy &ajmuj najni$s& %o&ycj( w )ierarc)ii &akonu Aem%!arius&y Eia'ego
5i!ka, bowiem o# tego sto%nia ro&%oc&ynaj s'u$b( ws&yscy &akonnicy s'u$cy
=!rykowi* 5 tym c&asie &akonnicy #oskona! swoje umiej(tnoci bojowe i &g'(biaj
tajniki teo!ogii* Lo g'wnyc) &a#a, %r&ebywajcyc) w >i##en)eim tem%!arius&y
na!e$y oc)rona wity, i #ygnitar&y 7u!tu =!ryka* 5 c&asie wojny 2co w %r&y%a#ku
wityni =!ryka ma miejsce bar#&o c&(sto3, 7rewniacy stanowi ws%arcie #!a
o##&ia'w &'o$onyc) & 5ybranyc) Synw, stanowicyc) g'wn si'( &akonu*
7rewniacy, ktrym u#a si( %r&e$y" !ic&ne bitwy i #owie" swej wartoci, &ostaj
%r&yj(ci #o grona 5ybranyc) Synw, by jes&c&e %e'niej %owi(ci" si( s'u$bie =!rykowi*
-HARAKTERYSTYKA KREWNIAKA!
KREWNIAK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J 4 J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Krewniak %osia#a 0P8S:/: : 54</:DI S7V6;, S:A;<DA i >P@A
E@I@5;, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y" %osta" w #o#atkowy or($ i
%ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NY-H Z MIDDENHEIM*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
5 #ru$ynie )brojnych z $iddenheim mo#e!e stronnikw re%re&entuj %r&e#stawicie!i
&brojnego c)'o%stwa i mies&c&a,stwa, s'u$cyc) swym %ot($niejs&ym %anom,
re%re&entowanym %r&e& mo#e!e bohaterw* 0ona#to, na!e$y &auwa$y" $e sami stronnicy
nie twor& je#no!itej gru%y, !ec& #&ie! si( na #wie %o#gru%y*
0ierws& & nic) re%re&entuj mo#e!e )brojnych, Bucznikw i cznikw, ktr&y
w miar( %ost(%u kam%anii &#obywaj #owia#c&enie ora& ekwi%unek, %o#nos&c
swoje ws%'c&ynniki i umiej(tnoci* Lrug %o#gru%( stanowi mo#e!e )o#owanyc)
w >i##en)eim ilczarzy, mies&a,cw %sw bojowyc) i !enyc) wi!kw* ilczarze nie
&#obywaj #owia#c&enia*
5s&yscy stronnicy, na!e$ #o je#nej & grup stronnikw !ic&cyc) o# je#nego #o
%i(ciu mo#e!i re%re&entujcyc) %ostacie tego samego ro#&aju* >o#e!e na!e$ce #o
grupy stronnikw &#obywaj ty!e samo #owia#c&enia ora& nabywaj te same
ro&wini(cia co ic) towar&ys&e*
6 6b br ro oj jn ny y9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 02
KOSZT REKRUTA-.I! 25 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

:brojni to wojownicy wywo#&cy si( & c)'o%w !ub mies&c&an &amies&kujcyc)
>i##en)eim* 5i(ks&o" &ostaje %owo'ana #o c&ynnej s'u$by na okres #wc) !at*
@##&ia'y &brojnyc) %atro!uj trakty i !asy %o'o$one wok' >i##en)eim, o#%ierajc
ataki naje9#9cw* /)o" stanowiska #ow#c&e s &#ominowane %r&e& wiernyc)
wityni =!ryka oficerw, to w >i##en)eim obowi&uje system awansu o%arty na
&#o!nociac) wojownika* 0rosty c)'o% !ub mies&c&anin mo$e wi(c #os'u$y" si(
wysokiej rangi*
-HARAKTERYSTYKA Z%RO.NE4O!
Z%RO.NY SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J 4 J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! )brojny %osia#a S:A;<DA, grac& we#!e u&nania mo$e wy%osa$y"
%osta" w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU Z%RO.NY-H Z
MIDDENHEIM*
ZASADY SPE-.A+NE!
DRU"YNA O%SU4I*
-HOR6"Y! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 25 zk mo$na
awansowa" je#nego zbrojnego na chor%ego dru%yny*
SY4NA+ISTA! 5 trakcie rekrutacji mo#e!u, kos&tem ko!ejnyc) 20 zk mo$na
awansowa" je#nego zbrojnego na sygnalist dru%yny*
8 8u uc cz zn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 017
KOSZT REKRUTA-.I! 30 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

/)ocia$ o# %owstania 4m%erium min('o %ona# #wa i %' tysica !at, niektre r&ec&y
%o&ostaj nie&mienne* >imo ro&woju wiosek i ro!nictwa wie!kie obs&ary wci$
%oroni(te s %r&e& !asy %e'nego #&ikiego &wier&a* Puc&nicy, tak jak ic) %r&o#kowie
%r&e# wiekami, u$ywaj tyc) samyc) meto#, by wytro%i" &wier&yn( i &abi" j ce!nym
str&a'em !ub &'a%a" w si#'a*
Puc&nicy to wojownicy, ktr&y #oskona! si( w u$ywaniu broni #ystansowej*
5i(ks&o" wybiera #'ugie 'uki, c)o" bywaj i tacy, ktr&y s%ecja!i&uj si( w miotaniu
os&c&e%ami* 5 obecnyc) mroc&nyc) c&asac) umiej(tnoci 'uc&nikw s c)(tnie
wykor&ystywane w wojsku i &brojnyc) #ru$ynac)*
-HARAKTERYSTYKA U-ZNIKA!
U-ZNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J 4 J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y ucznik %osia#a S:A;<DA i P=7, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" str&e!ca w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
Z%RO.NY-H Z MIDDENHEIM*
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIADOW-A*
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
6 6b b r r o o j j n ny y c c h h z z : :i i d d d d e e n nh h e e i i m m
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7orbac& 5 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
>'ot u!ryka,ski 15 zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2to%oryMm'oty3 15 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
Puk krtki 5 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
/e% bojowy 15 zk
1wia&#a &aranna 5 zk
7orbac& 5 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2to%oryMm'oty3 15 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
Puk krtki 5 zk
@s&c&e% 15 zk
0roca 5 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
Ce'm 5 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
,za szereg!w w!cznik!w z *iddenheim dobiegy nas goniejsze, zwierzce
ryki. 0idziaem, #e moi 'udzie rozg'%daj% si nerwowo, przera#eni tym
nienatura'nym, strasz'iwym haasem. Nawet rycerze z maego kontyngentu
,akonu Pon%cego Serca, stoj%cy po mej 'ewicy, poruszy'i si w siodach. .aas
przypomina wycie setki wi'k!w, coraz goniejsze i bardziej przera('iwe. Nag'e
wszystko ucicho. )garna nas cisza.
9 wtedy si zaczo.
, centrum 'inii wroga daa si sysze tr%bka, odpowiedziay jej inne. $aa
armia zacza powo'ne natarcie. 0tem z ich szereg!w wyrwao si okoo
pidziesiciu 'udzi. Nosi'i ci#kie zbroje, a ci, kt!rzy nie by'i uzbrojeni w bro5
dwurczn%, mie'i po dwa miecze. 2a'opowa'i na nas, a za nimi powieway
opo5cze z wi'czych sk!r. &warze napastnik!w wykrzywione byy 3uri%.
0yra(nie sycha byo ich wrzaski. "y'i podobni bardziej zwierztom, ni#
'udziom. &o by'i Synowie ?'ryka, pona w nich 3uria bitwy;
- fragment pamitnika Bitwa pod Hopden
generaa Otto-Volker von Delberz
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

105 S t r o n a
W W& &! !c cz zn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

5'c&nicy to e!ita %or# &brojnyc) wa!c&cyc) %o# s&tan#arem >i##en)eim*
5'c&nicy to $o'nier&e, ktr&y o#wag i m(stwem wyr$niaj si( s%or# &brojnego
c)'o%stwa i mies&c&a,stwa* 0ierwsi na !inii wa!ki, nie ust(%uj nawet w ob!ic&u
%r&ewa$ajcyc) si' wroga* +iektr&y bywaj #oceniani i otr&ymuj &a#ania o
wi(ks&ym &nac&eniu strategic&nym* 4nni #ost(%uj nawet &as&c&ytu wst%ienia w
s&eregi oficerw*
-HARAKTERYSTYKA W/-ZNIKA!
W/-ZNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J 4 J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y w'c&nik %osia#a S:A;<DA i 5PV/:+4T, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" mo#e! w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY
EKWIPUNKU Z%RO.NY-H Z MIDDENHEIM*
ZASADY SPE-.A+NE!
SZERMIERZ*
W Wi i" "c cz za ar rz z9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 015
KOSZT REKRUTA-.I! 15 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

5ytresowane i u#omowione %sy s stosunkowo r&a#kie w Starym wiecie, c)ocia$
sta#a #&ikic) %sw mo$na s%otka" &arwno na obs&arac) !enyc) i wiejskic) jak
rwnie$ w miastac)* 5i(ks&o" #&ikic) %sw wywo#&i si( o# &wier&t my!iwskic),
ktre uciek'y !ub &osta'y o%us&c&one %r&e& swyc) w'acicie!i i %owrci'y #o swojej
%ierwotnej, #&ikiej natury* S %a#!ino$ercami atakujcymi ty!ko os'abione !ub &ranione
istoty* /&(sto %o$eraj res&tki cia' &wier&t, %o&ostawionyc) %r&e& inne #ra%ie$niki*
5i!c&ar&e to kr&y$wki %sw bojowyc) i !enyc) wi!kw )o#owane %r&e&
&akonnikw 7ocio'a =!ryka, ktr&y #oceni!i ic) nie&wyk' &#o!no" tro%ienia
mutantw*
-HARAKTERYSTYKA WI+-ZARZA!
WI+-ZARZ SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
K 4 0 4 J 1 4 1 5
>aksyma!na K 4 0 4 J 1 4 1 5
%RO5JPAN-ERZ! ilczarze %osia#aj &#o!no" bro, naturalna* ilczarze nig#y nie
mog u$ywa" or($a i %ancer&y*
ZASADY SPE-.A+NE!
ZWIERZ,*
SFORA! 5 wa!ce wr(c& wilczarze #os'ownie ws%inaj si( je#en na #rugiego,
wie#&ione #&ik c)(ci &aatakowania wroga* 7a$#y wilczarz stojcy be&%ore#nio
&a innym mo#e!em wilczarza, ktry wa!c&y wr(c& mo$e &aatakowa" i &osta"
&aatakowany %r&e& &wi&any walk wrcz mo#e! %r&eciwnika*
: :a ac ch hi in ny y9 9
>ac)iny stanowi wy%osa$enie bohaterw s'u$cyc) w s&eregac) #owia#c&onyc) i
bogatyc) dru%yn* Lo najbar#&iej s%ektaku!arnyc) mac)in &nis&c&enia &a!ic&y" na!e$y
samobie$ne 3zogi #arowe ora& !atajce Dyrokoptery* Ie#nak ic) wytwar&anie jest tru#ne,
a sekrety konstrukcji s %i!nie str&e$one* 4nne rasy bu#uj s&ybkie ry#wany, ktre
mog we#r&e" si( w s&eregi wrogiej dru%yny i skosi" j nic&ym &bo$e wy%osa$onymi w
ostr&a ko'ami* +a!e$y &auwa$y", $e je#ynie bohaterowie mog %owo&i" )aprzgiem*

6 6a ap pr rz z' 'g g9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 175 ZK
PODSTAWKA! 100 50 MM

0owo&y %osia#aj so!i#n #rewnian skr&yni( osa#&on na #wc) osiac) i s
&a%r&($one w %ar( &wier&t %ocigowyc)* 4m #ro$s&y %oja&#, tym !e%s&a jego
konstrukcja, a %o#r$ wygo#niejs&a* 0owo&y s najwygo#niejs&ym ro#kiem %o#r$y
%o #rogac) Starego wiata* /)o" ic) cena jest wysoka, &a%ewniaj %asa$erom
komfort i be&%iec&e,stwo* /o wi(cej, stanowi najs&ybs&y s%osb na %okonanie
s%oryc) o#!eg'oci, ust(%ujc je#ynie %o#r$y na ko,skim gr&biecie* 5n(tr&e
%owo&u &a!e$y o# jakoci jego wykonania, a!e nawet te najta,s&e maj sie#&iska obite
materia'em* 0owo&y naj!e%s&ej jakoci %osia#aj wbu#owany barek i w'asne 9r#'o
wiat'a* 5 wi(ks&oci %r&y%a#kw w %owo&ie mo$e jec)a" nawet 7 %asa$erw, c)o"
c&(" & nic) b(#&ie musia'a %os&uka" sobie miejsca na #ac)u*

-HARAKTERYSTYKA ZAPRZ,4U!
ZAPRZ,4 SZ WW US S WT "W I A -P
0ow&
H H H 4 _ 4 H H H
7o'o
H H H H K 1 H H H
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
7o,
_ J 0 J J 1 J 1 5
ZASADY SPE-.A+NE!
DU"Y -E+*
MA-HINA WO.ENNA! :a%r&(g traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie,
$e %o#!ega #&ia'aniu &ak!(" i efektom magic&nym skierowanym w'anie
%r&eciwko machinom wojennym*
O-HRONA PAN-ERZA! So!i#na konstrukcja &a%ewnia &a%r&(gowi "chron
#ancerza na 42* 0ona#to, #&i(ki so!i#nej konstrukcji mo#e!e wo9nicy i %asa$erw
otr&ymuj %remi( G2 #o "chrony #ancerza !ub otr&ymuj "chron #ancerza na 52
je!i nie %osia#aj 08+/D6:8*
POW/Z! 5 &a%r&(gu mo$e %o#r$owa" #o 7 %asa$erw wie!koci c&'owieka !ub
mniejs&yc) 2#o %owo&u nie mo$e &atem wej" mo#e! na %o#stawce 40O40 mm i
wi(ks&ej3 !ub o#%owie#nik w towarze, %r&y c&ym je#en & %asa$erw musi &aj"
miejsce na ko9!e obok wo9nicy*
UTRZYMANIE! +a%rawa i konserwacja %oja&#w ora& &ao%atr&enie &wier&t
%ocigowyc) wymagaj s%oryc) nak'a#w finansowyc)* 5 gr&e o#&wiercie#!a
to &asa#a, &go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa#
s%r&e#a$y Bupw! mo#e! %oja&#u wra& & &a%r&($onymi &wier&(tami
%ocigowymi !ic&ony jest %o#wjnie*
ZAMO"NO&'! @%rc& komfortu jaki &a%ewnia %o#r$owanie &a%r&(giem, dru%yna
%osia#ajca %ow& w&bu#&a &aufanie nawet najbar#&iej %o#ejr&!iwyc) ku%cw,
ktr&y & c)(ci %re&entuj najbar#&iej eg&otyc&ne nawet towary* 5 trakcie
sekwencji po potyczce kom%ania otr&ymuje %remi( G2 #o ws&ystkic) r&utw na
DOST,PNO&' %r&e#miotw*

5 5i i s s t t a a m ma a g g i i c c z z n ny y c c h h p p r r z z e e d d m mi i o o t t ! ! w w
6 6b b r r o o j j n ny y c c h h z z : :i i d d d d e e n nh h e e i i m m

OR," Z%RO.A TA+IZMANY ARKANA ZAK+,TE PRZEDMIOTY SZTANDARY
7sajce @str&e
>iec& Eojowy
>iec& 0ewnego /iosu
>iec& 0ot(gi
>iec& Sigismun#a
>iec& S%rawie#!iwoci
>'ot Eur&y
>'ot S#u
>'ot Aysica :im
@str&e <osu
@str&e >ocy
@str&e 0rawej Sta!i
0'once @str&a
Smoc&y Puk
Ao%r Eestiobjcy
Ao%r 7sajcego >ro&u
5'c&nia 0'mroku
:mora 8syen#i

Ce'm 0ogromcy S&c&urw
0ancer& witu
0ancer& & >eteorytowego
Ue!a&a
0ancer& &e Sko!!
Aarc&a 1orgony
Aarc&a +ie#9wie#&ia
Aarc&a @rkobjcy
Aarc&a & Er&u
5i!c&y Ce'm Aeotogenw
:ak!(ta Aarc&a
:broja Aarnusa


Eia'y 0'as&c&
Carfa Ear#a
7amie, 7rwi
7amie, =roku
7amie, & 7rys&ta'owej Aoni
7arma&ynowy 8mu!et
7itajski 1agat
7!ejnot rwnowagi
+as&yjnik & 7amienia Fatum
+efrytowy <ew
@kowy :imy
0iec&(" /&ystoci
0iekie!na >oneta
0'as&c& 8nra)eira
0sia 'a%ka
0u#e'ko $yc&e,
6e!ikwia
6o%us&y 7amie,
Serce >i##en)eim
S%!ot =roku
Str&(% f!agi
Aa!i&man S&c&(cia
5ie#9mie >y#'o
7amie, >ocy
7amie, S&c&(cia
7rys&ta'owa 7u!a
@ko 5r$biar&a
0iec&(" :nis&c&enia
6$#$ka >aga
6$#$ka >ocy

6$#$ka & 1rskiego 5i&u
S&ara 6$#$ka
:wj 6o&%ros&enia

7amie, /is&y
7amie, 5i#m
7u!a 1r&motu
<aur :wyci(stwa

0iercie, @gnia :ag'a#y
Skra Corrosa
Srebrny 6g
S&katu'a & >agi 8!#re#a
=%r&$ @#wagi

/)orgiew Eia'ego 5i!ka
0ro%or&ec 0ogromcy
Lemonw
S&tan#ar 4m%erium
S&tan#ar >(stwa
S&tan#ar >i##en)eimW Wa ar rh he ei im m

1 10 06 6 S S t t r r o o n n a a
W Wi ie e" "k ki ie e ) )s si i' 's st tw wo o @ @e ei ik k" "a an nd du u
2ielkie Ksistwo =eiklandu poo-one jest w zachodniej cz1ci Imperium <nocn i
wschodni granic prowincji wyznacza pot-na rzeka =eik, natomiast poudniow rzeka
'rissen, dopyw =eiku 0achodnia granica =eiklandu jest jednocze1nie granic Imperium i
wyznaczaj j 'ry ,zare <asmo grskie stanowi naturaln, trudn do przekroczenia
granic pomidzy Imperium a 9retonni <oprzez gry prowadzi wiele szlakw, ale
wikszo1+ z nich nawet latem jest wska i zdradliwa !o naj$ezpieczniejszych i najcz1ciej
u-ywanych nale-y <rzecz )derzajcego 4opora, strze-ona przez imperialn twierdz
/elmgart <rzed wiekami, po tym jak armia imperialna stoczya zwycisk $itw z
0ielonoskrymi, wczesny Imperator za sym$oliczn zot koron sprzeda zdo$yte
ziemie, zo$owizujc jednocze1nie na$ywc do wzniesienia twierdzy, strzegcej doliny i
$iegncego przez ni szlaku
Niegdy1 w ,zarych 'rach istniaa jeszcze jedna twierdza nale-ca do Lenna ,igmara
@orteca wznosia si nieco na zachd od )$ersreiku i nale-aa do 4emplariuszy Krwawego
,moka, jednego z zakonw Kultu ,igmara, ktrych zadaniem $ya ochrona wdrujcych
przez gry o$ywateli Imperium 2 2ieku 4rzech Imperatorw, cze1+ zakonnikw, jak
zapisano w Kronikach z tamtych lat, z nieznanych dotd powodw zacza ra$owa+ i
mordowa+ przemierzajcych gry wdrowcw 2ielki 4eogonista, dowiedziawszy si o
tym procederze ekskomunikowa zakon i wysa 4emplariuszy <oncego ,erca $y zdo$yli
twierdz I chocia- w1rd 4emplariuszy Krwawych ,mokw -yo wielu prawych rycerzy,
niemal wszyscy zakonnicy zostali za$ici, a twierdz spalono :ednak -yjcy w okolicach
)$ersreiku Ludzie powtarzaj wieczorami pewn histori, ktra wyja1nia powody zmiany
zachowania 4emplariuszy Krwawych ,mokw 2edug przekazu cz1+ templariuszy
zostaa przemieniona w 2ampiry i dlatego Kult ,igmara z tak szy$ko1ci i
$ezwzgldno1ci za$i zakonnikw oraz zniszczy #ortec, w opowie1ci nazywan Krwaw
4wierdz
.d pnocnych granic, po poudniowe ru$ie-e, =eikland cieszy si -yznymi ziemiami
uprawnymi, winnicami i pastwiskami, ktre co roku dostarczaj o$#itych plonw
Nadwy-ki produktw rolnych i wszelkiej -ywno1ci s eksportowane do innych prowincji,
co przynosi krainie ol$rzymie zyski Kopalnie w 'rach ,zarych to skar$iec cennych rud i
ska, od -elaza i zota po marmur i kamienie szlachetne, podczas gdy las =eikwald,
$ezpieczniejszy ni- lasy w innych cz1ciach Imperium, dostarcza wysokiej jako1ci drewna,
wykorzystywanego na szerok skal midzy innymi przez do$rze prosperujcy przemys
szkutniczy
5ilczeniem nie mo-na rwnie- pomin+ patronatu wadz Imperatorzy, ktrzy od
czasu o$alenia !ietera w VVK wieku wywodzili si wa1nie z dynastii panujcych w
=eiklandzie, nie szczdzili wydatkw, #inansujc rozwj prowincji za pomoc zota z
pa%stwowego skar$ca @undusze te nie zostay zmarnowane i dzi1 =eikland synie ze
swoich kanaw rzecznych, $rukowanych traktw, sztucznie nawadnianych pl
uprawnych, $ogatych miast i niezwykle pr-nej klasy kupieckiej Nic dziwnego, -e
=eikland uwa-any jest za prawdziwy klejnot w koronie Imperium
4ransport rzeczny to najczstszy spos$ podr-owania w prowincji, poniewa-
wikszo1+ osad poo-ona jest nad =eikiem !orzecze pokrywa niemal ca prowincj, a
kilka dopyww spywa nawet z 'r ,zarych Nic dziwnego, -e rzeka ta jest wyjtkowo
wa-nym szlakiem, ktry dziki portowi w 5arien$urgu umo-liwia handel z innymi
krainami ,tarego (wiata Niezliczone dopywy =eiku s tak-e wa-ne dla licznych
gospodarstw i miast na -yznym o$szarze Kor$erglandu, czyli krainy u podn-a gr 4en
#akt $ezwzgldnie wykorzystay niegdy1 Krasnoludowie z 'r ,zarych, w czasie sporu z
Ksiciem>"lektorem o prawa do eksploracji z- w grach 0atamowanie $iegu rzek u ich
grskich 8rde, a w e#ekcie poz$awienie licznych wiosek dostpu do wody, doprowadzio
w 6,NCCC do niesawnego chopskiego marszu 2zdu- ,trumienia do 6ltdor#u .d tego
czasu "lektorzy i Imperatorzy dokadali stara%, a$y nie dawa+ Krasnoludom z 'r ,zarych
powodw do niezadowolenia
*hocia- wikszo1+ o$rotu towarami w =eiklandzie od$ywa si drogami wodnymi,
wielu kupcw korzysta tak-e ze szlakw ldowych, przede wszystkim dwch gwnych
przeczy prowadzcych przez 'ry ,zare do 9retonni > <rzeczy )derzajcego 4opora
oraz ,zarej <ani , one strze-one przez imperialne #orty graniczne w /elmgarcie i
)$ersreiku, ktre chroni przed $andytami i 'o$linoidami, a niekiedy tak-e przed
9retonnczykami, z ktrymi nie zawsze udawao si zachowa+ przyjazne relacje 0im
opady 1niegu regularnie $lokuj o$ie przecze, a podr-nym doradza si skorzystanie z
okr-nej drogi przez 5arien$urg lu$ poczekanie do wiosennych roztopw
2 granicach =eiklandu znajduj si dwa pasma grskie, zwane ,kaag i /ager Na o$u
wypasane s owce, cho+ wzgrza /ager ciesz si popularno1ci w1rd hien cmentarnych i
innych poszukiwaczy przygd, ktrzy szukaj tam miejsc pochwku un$eroge%skich
wojownikw, rodakw samego ,igmara Nie zwa-aj oni na liczne doniesienia o duchach
nawiedzajcych te tereny, powszechnie uznajc je za majaczenia pijanych pastuchw
2zgrza ,kaag rozcigaj si na wschd od rzeki 9^gen, pomidzy Kanaem
2eiss$ruckim i rzek 9lut Natomiast 2zgrza /ager poo-one s dalej na poudniowy>
wschd i rozcigaj si niemal dokadnie pomidzy 9^genha#en a miastem 6uerswald
<rzed wiekami w1rd wzgrz istniao wiele kopalni, wydo$ywajcych mineray i rudy
metali, ale zapasy szy$ko si wyczerpay i wikszo1+ kopalni opustoszaa .$ecnie w1rd
2zgrz ,kaag wydo$ycie prowadzi kopalnia !el#gru$er, a w z$oczach /ager dr-
grnicy z kopalni /ahn$randt
0iemie =eiklandu porastaj dwa prastare lasy 2ikszo1+ ru$ie-y prowincji porasta
iglasty =eikwald, natomiast wschodniej cz1ci prowincji strzeg wiekowe, pot-ne d$u
tworzce 2ielki Las
<rcz wielkich szlakw wodnych wyznaczajcych granice 2ielkiego Ksistwa
=eiklandu, przez prowincje przepywa wiele mniejszych rzek, w1rd ktrych najwiksze
to =zeki 4eu#el, 9^gen i 9lut =zeka 4eu#el czy )$ersreik i 6uerswald z 6ltdor#em,
=zeka 9^gen czy miasto 9^genha#en z =eikiem, natomiast =zeka 9lut, wypywa z
2zgrz /ager i stanowi dopyw 9^gen
Kana zosta wy$udowany w 6,NIFN ,u-y do przewozu wgla i -elaza z kopalni
!el#gru$er 5a U metrw szeroko1ci i wiele mijanek rozmieszczonych wzdu- caej jego
dugo1ci Kana nale-y do weiss$ruckiej rodziny 'ru$erw, ktra za korzystanie z niego
po$iera opat, uiszczan al$o w 6ltdor#ie, al$o w 2eiss$rucku 2zdu- kanau nie ma
innych punktw po$oru opat
$ $i is st to or ri ia a ? ? p po o" "i it ty yk ka a
/istoria 2ielkiego Ksistwa =eiklandu, jest silnie zwizana z caym Imperium i rwnie
$ogata 9ogactwo =eiklandu pochodzi z handlu, oraz uprzywilejowanej pozycji jak jest
posiadanie stoecznego miasta Imperium
Najwikszym miastem prowincji jest 6ltdor#, od wiekw $dcy stolic Lenna
,igmara 5iasto, w cigu wiekw kilkakrotnie $yo o$legane, jednak nigdy nie zostao
zdo$yte Najwiksze o$l-enie miao miejsce w VKIII wieku, kiedy to /erszt .rkw
'or$ad ;elazny <azur, pokona drog przez poudnie Imperium, dewastujc 6Derland,
,olland Ao$ecnie 2issenlandB oraz Nuln i dotar wraz ze sw kilkunastotysiczn armi
pod mury 6ltdor#u I cho+ w czasie o$l-enia zgin Imperator ,igismund, o$ro%cy zdoali
odeprze+ atak i zmusili 0ielonoskrych do odwrotu 2yco#ujce si wojska 'or$ada
zostay roz$ite i wycite w pie%, a sam genera zgin za$ity przez /ra$iego 2issen$urga w
czasie 9itwy pod 'run$urgiem
Najwiksz i naj$ardziej wpywow szlacheck rodzin =eiklandu jest rd /olswig>
,chliestein, z ktrego wywodz si "lektorowie prowincji, noszcy tytu 2ielkiego Ksicia,
oraz ostatni wadcy Lenna ,igmara, w tym o$ecny Imperator Karl>@ranz I 21rd
pozostaych, wpywowych i szanowanych rodzin znajduj si3 rd ,aponatheim,
zamieszkujcy 0amek 'rauen$urg i wadajcy 9aroni ,aponatheim, z ktrej pochodzi
'ra# 9^genha#en 2ilhelm7 rd :ung#reud z ktrego wywodzi si 'ra# )$ersreiku
,igismund7 oraz ekscentryczna i introwertyczna rodzina 2ittgenstein z szalon 9aronow
Ingrid na czele
'ra# 2ilhelm Don ,aponatheim uwa-any jest za nieudolnego, poz$awionego zmysu
organizacyjnego wadc, ktry przedkada przyjemno1ci pynce z polowania i $alw nad
o$owizki zwizane z zajmowan pozycj 'ra# jest $ardziej ni- szcz1liwy, mogc zrzuci+
ci-ar zarzdzania $ogatym i szy$ko rozwijajcym si 9^genha#en na rajcw miejskich,
w1rd ktrych znajduj si przedstawiciele czterech naj$ogatszych rodzin kupieckich
miasta3 /agenw, =ugg$roderw, ,teinhagenw oraz 4eugenw :edynym o$owizkiem,
jaki $ierze na sie$ie 'ra# 2ilhelm jest organizacja dorocznego #estiwalu i targu
,cha##en#est, na ktry przy$ywa wiele no$ilitowanych i szanowanych rodzin
arystokratycznych z =eiklandu i spoza granic prowincji
'ra# ,igismund Don :ung#reud wadajcy )$ersreikiem, uwa-any jest za cakowite
przeciwie%stwo 'ra#a 9^genha#en, cho+ wynika to zapewne z presji, jak na 'ra#ie
)$ersreiku wywiera 6ltdor# Imperator wysa $owiem do 6uerswaldu, miasta poo-onego
okoo FG kilometrw na pnocny>wschd od )$ersreiku, swego <lenipotenta, ktrego
zadaniem jest przejcie wadzy w przemysowym zag$iu Imperium 'ra# susznie
podejrzewa, -e po tym jak <lenipotent przej kopalni /ahn$randt oraz nao-y
dodatkowe podatki na statki pynce =zek 4eu#el, signie tak-e po jego stanowisko 'ra#
,igismund roz1wiecony posuniciami <lenipotenta zmo$ilizowa swoj armi, a -onierze
o$u, zwa1nionych, walczcych o zyski stron stoczyli ju- kilka pojedynkw 2ojna
pomidzy )$ersreikiem a 6uerswaldem wisi na wosku
9aronowa Ingrid Don 2ittgenstein, wada 0amkiem 2ittgenstein poo-onym w
poowie drogi pomidzy Kemper$ad a Nuln 9aronowa, wedug plotek cakowicie szalona,
spdza cae miesice, zamknita w swoim zamku, majc za towarzystwo tuziny kotw
Ingrid Don 2ittgenstein, podo$nie jak cay rd 2ittgensteinw, znana jest ze swej pogardy
do Ludzi ni-szego stanu, ktrych uwa-a za pludzi, przeznaczonych jedynie do
niewolnictwa
21rd wielu wy$itnych reiklandzkich #ormacji wojskowych, naj$ardziej znan s
=ycerze =eiksguardu 4en 1wiecki zakon rycerski, zao-ony zosta przez "lektora Nuln w
czasie 2ieku 4rzech Imperatorw, po to $y chroni+ legalnie wy$ranego Imperatora przed
jego oponentami z 5iddenlandu i 4ala$ecklandu 2ielu spo1rd rycerzy to majtni i
wpywowi szlachcice, ktrzy w razie potrze$y towarzysz Imperatorowi zarwno w czasie
1wit, uroczysto1ci jak i dziaa% wojennych <rzywdca rycerzy znany jest jako
=eikmarschall i o$ecnie jest nim Kurt Don /el$org .ddziay rycerzy to zarwno odziani
w pene z$roje pytowe kawalerzy1ci, jak i walczcy hala$ardami piechurzy, tworzcy
niezwykle zdyscyplinowane i $itne #ormacje
,po1rd templariuszy naj$ardziej znani s su-cy Kultowi ,igmara 4emplariusze
<oncego ,erca 4emplariusze, $dcy z$rojnym ramieniem (wityni ,igmara $ezlito1nie
walcz z demonologami, Nekromantami, kultystami *haosu i 'o$linoidami Na czele
zakonu stoi 2ielki 5istrz, o$ecnie jest nim /einrich II Don ,angershausen
2 granicach prowincji, nie liczc 6rmii Imperialnej, stra-nikw drg i -onierzy
su-cych poszczeglnym rodom szlacheckim, su-y wiele oddziaw najemnych,
su-cych r-nym gildiom i organizacjom
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

107 S t r o n a
@ @e e" "i ig gi ia a
2ielkie Ksistwo =eiklandu od zarania dziejw Imperium stanowi ostoj Kultu ,igmara, a
Katedra w 6ltdor#ie cel pielgrzymek wielu ptnikw Katedra ,igmara zostaa z$udowana
przez pierwszego 2ielkiego 4eogonist :ohana /elstruma, ktry da pocztek nowemu
Kultowi 2 niemal wszystkich miastach, miasteczkach, osadach i wsiach wzniesiono
1witynie po1wicone ,igmarowi, przy drogach i szlakach lokalna ludno1+ $uduje kapliczki
po1wicone <rotektorowi Imperium, a liczni <rez$iterzy przemierzaj prowincj
umacniajc wiar wiernych
2 9^genha#en istnieje wiele 1wity% po1wiconych r-nym $stwom 'wna i
najwiksza, po1wicona jest ,igmarowi, natomiast pozostae dedykowane s )lrykowi,
5yrmidii, Kerenie, /andrichowi, ,hallyi i 9ogenauerowi, patronowi miasta Nad t, jako
-e nie posiada ona wasnych kapanw, administracyjn piecz sprawuje Kult ,igmara
. ile w miastach Ludzie wyznaj niemal wycznie ,igmara, o tyle w1rd
mieszka%cw wsi i osad praktykowany jest politeizm 2ielu ry$akw rwnie silnie wierzy
w ,igmara jak w Karoga, my1liwi na rwni z <rotektorem Imperium wyznaj 4aala, ktry
jest popularny tak-e w1rd #armerw ,tarsi lu$ -yjcy w odizolowanych osadach Ludzie
wyznaj !awn 2iar, jednak Kult 5atki 0iemi umiera i z ka-dym rokiem, licz$a
wiernych maleje Innymi popularnymi $stwami s3 !yrath Ajest to regionalna nazwa
=hyi, ktr mieszka%cy Kor$erglandu czcz jako patronk podno1ciB oraz ,hallya, ktrej
1witynie i przytuki regularnie otrzymuj datki i dary od $ogatych =eiklandczykw
*hocia- tolerowany i #ormalnie szanowany, Kult )lryka nie jest popularny w =eiklandzie,
ze wzgldu na jego odwieczn rywalizacj z wyznaniem ,igmara
<odo$nie jak w innych cz1ciach Imperium, tak-e w =eiklandzie istnieje wiele
wyjtych spod prawa wyzna% Naj$ardziej nie$ezpieczne z nich po1wicone s $ogom
*haosu Najgro8niejszy i najlepiej zorganizowany jest Kult <urpurowej !oni, czczcy
4zeentcha, 2ielkiego 5utatora, ktry sw pozycj zawdzicza su$telnym, realizowanym
przez pokolenia planom 0akazane kulty s $ezlito1nie i krwawo 1cigane przez Inkwizycj
,igmara, ktra w granicach prowincji mo-e dziaa+ niemal $ez -adnych ogranicze%
; ;a ar rw wy y p pr ro ow wi in nc cj ji i
4radycyjnymi $arwami 6ltdor#u s $kit i czerwie% a pozostaych miast =eiklandu
$ielXsre$ro I cho+ 6ltdor# trzyma si sztywno tradycji, to pozostae miasta prowincji
podchodz do strojw i $arw du-o swo$odniej ,zlachta czsto u-ywa wasnych $arw
rodowych oraz $ogatych zdo$ie% heraldycznych, za1 $y uczyni+ zado1+ tradycji nadaj
sztandarom $itewnym, oraz elementom umundurowania $iaXsre$rn $arw
Kolejn tradycj, praktykowan w granicach 6ltdor#u jest o$owizek noszenia
zielonych, aksamitnych paszczy, przez wszystkich szlachetnie urodzonych, co ma
sym$olizowa+ ich rwno1+ i posusze%stwo Imperatorowi
7 7" "t td do or r, ,
4am, gdzie zlewaj si rzeki =eik i 4ala$eck, ich poczone nurty wpywaj midzy
rozlege mielizny i dziel si na trzy mniejsze odnogi <owstae w ten spos$ wyspy tworz
podstaw miasta 6ltdor# > stolicy Imperium 0najduje si tam <aac Imperialny, Kolegia
5agii, 6kademia In-ynierw, 0wierzyniec Imperialny oraz wspaniaa katedra ,igmara
6ltdor# to miasto wielu mostw przerzuconych midzy wyspami 2 miejscu, w ktrym
odnogi rzeki cz si ponownie Apo pnocnej stronie 6ltdor#uB wzniesiono du-y port >
=eik jest tu wystarczajco g$oki i szeroki, a$y mogy do niego dociera+ okrty
oceaniczne
2ysokie, $iae mury miasta s zwie%czone czerwonymi dachwkami > stanowi
przepikny widok i gwarantuj pewn o$ron miasta 2iedzc o niedawnych
wydarzeniach w KisleDie, Imperator Karl>@ranz rozkaza niedawno, a$y mury zostay
wzmocnione i o$ecnie trwa przy nich ciga krztanina, gdy Krasnoludzcy rzemie1lnicy
roz$udowuj i tak ju- pot-ne #orty#ikacje
5iasto synie ze swoich uniwersytetw, magw, $i$liotek oraz wszelkich instytucji
nauki 4utaj najzdolniejsi -akowie ,tarego (wiata ksztac si pod opiek mdrych
wykadowcw, a pot-ni czarodzieje pracuj nad dzieami magii, rozpocztymi zanim
jeszcze zaczo si ich -ycie, i ktre $d trway po ich 1mierci <rzy$ywa tutaj wielu
kapanw oraz pielgrzymw, szukajcych $ogosawie%stwa we wspaniaej katedrze, gdzie
znajduje si dwr 2ielkiego 4eogonisty 2spania $udowl 1wityni zdo$i rze8$ione
iglice, wzniose podpory i pozacane kopuy
5iasto jest rwnie- portem handlowym, na ktrego targowiskach tocz si kupcy ze
wszystkich stron ,tarego (wiata !o 6ltdor#u stale przyje-d-aj i wyje-d-aj imperialni
kurierzy, przy$ywaj am$asadorowie odlegych prowincji, a czasem nawet poselstwa z
krain tak odlegych jak 6ra$ia czy Kitaj
2ikszo1+ podr-nych dociera do 6ltdor#u wod, ale jeden z wa-nych traktw
przecina miasto <rowadzi on na pnoc w stron 5iddenheim, a na poudnie do grskiej
#ortecy /elmgart, ktra strze-e <rzeczy )derzajcego 4opora w ,zarych 'rach
.chrania ona Imperium przed atakami mieszka%cw gr
6ltdor# to jedno z najwa-niejszych miast ,tarego (wiata 4utaj przy$ywaj dyplomaci
ze wszystkich znanych ziem, a$y prowadzi+ negocjacje, tutaj te- szlachta i kupcy wysyaj
swoje dzieci, a$y zdo$yy wyksztacenie i znalazy odpowiedniego partnera -yciowego
6ltdor# ma tak-e swoj mroczniejsz stron, ukryt pod $lichtrem <aacu Imperatora
i majestatem (wityni ,igmara 2zdu- na$rze-a i w innych o$szarach skupia si miejska
$iedota =o$otnicy i -e$racy pr$uj utrzyma+ si przy -yciu, podczas gdy -erujcy na ich
pracy kupcu i skorumpowani urzdnicy syc si $ogactwem 2ielu Ludzi szuka wic
pocieszenia w u-ywkach, hazardzie i alkoholu <onur saw cieszy si te- siedzi$a
Inkwizycji ,igmara, mieszczca si w skrzydle Katedry ,igmara, gdzie domniemani
wyznawcy *haosu, a tak-e ich o#iary, s poddawani torturom, na ktrych maj wyjawi+
wszystko, co wiedz <otajemnie szepcze si, -e z$yt czsto czarne sieci 0akonu
.czyszczajcego <omienia chwytaj tak-e niewinnych 2zdu- )licy 4ysica 4awern, za
kolorowymi latarniami i zachcajcymi zapachami, spiskowcy oraz kulty1ci knuj i planuj
r-norakie przestpstwa, od zwykych wystpkw do potwornych z$rodni !la
nowoprzy$yych 6ltdor# jest miastem penym mo-liwo1ci i zagro-e%
7udzie s% naj'iczniejsz% ze wszystkich 1as Crednich. -estemy dziemi czystej se'ekcji
natura'nej, pr!bki skamie'in wyra(nie pokazuj%, #e nasi przodkowie i wczeni
+rasno'udowie rozdzie'i'i si na dugo przed przybyciem Pradawnych oraz S'ann!w, i
od tamtej pory obie 'inie krwi ewo'uoway r!wno'eg'e. &ak jak +hazadzi s%
przodkami 2nom!w, tak 7udzie s% #yj%cym korzeniem z kt!rego wyrosy takie
my'%ce istoty jak D'3owie, 2iganci, )gry, a tak#e ohydni ,wierzo'udzie, a wedug
niekt!rych przesanek tak#e 2ob'inoidy.
*o#e trudno jest zaakceptowa t prawd, a'e jest ona jedynym wyjanieniem
pewnych niepodwa#a'nych 3akt!w. Po pierwsze nasze badania pa'eonto'ogiczne
potwierdziy, #e 'udzie w obecnym ksztacie zamieszkuj% Stary Cwiat od ponad
dwudziestu tysicy 'at. Po drugie, zar!wno tkanki 'udzi czystej krwi, jak i najstarsze
skamieniae szcz%tki naszej rasy nie zawieraj% #adnej magii. -ednak mimo
cakowitego braku wewntrznej i uniwersa'nej magii w rasie 'udzkiej, 'udzie zawsze
s% zdo'ni do poczcia niepodnych hybryd z trzema zupenie odrbnymi rasami, z
kt!rych #adna nie mo#e rozmna#a si z innymi> s% to D'3owie, 2ob'inoidy i )gry.
-e'i po%czy z danymi geo'ogicznymi daty, kt!re przyjmujemy za pojawienie si
wszystkich trzech ras Ea wic na dugo po pojawieniu si pierwszych 'udziF, jasne si
staje, #e 'udzie s% prekursorami, od
kt!rych wywodzi si reszta ras powstaych w procesie Se'ekcji Nadnatura'nej,
D'3owie, )gry i 2ob'inoidy zostay stworzone z 'udzi wskutek dziaania *agii;
0zrost przecitnego czowieka wynosi GHI centymetr!w, waga bywa znacznie
zr!#nicowana, a dugo #ycia wynosi okoo JK 'at, cho niekt!rzy do#ywaj% i GKK
Ejednak#e du#sze #ycie musi by zwi%zane z dziaaniem *agiiF. *imo braku natury
magicznej, 'udzie s% czasem zdo'ni opanowa *agi i osi%gn% niewie'kie sukcesy w
rzucaniu ,ak'. , drugiej strony - wrodzona inte'igencja i ciekawo 'udzi daje im
najwspania'sz% mo#'iwo wykorzystania Prawa Natura'nego, dziki czemu
wytwarzaj% i kontro'uj% wie'e urz%dze5 mechanicznych i przyswoi'i wie'e z
techno'ogii +hazad!w.
$harakter rasy 'udzkiej jest bardzo zr!#nicowany. 7udzie maj% skonno do %czenia
si w grupy oparte na b'iskiej rodzinie, darz% wie'kim uczuciem swoich partner!w i
dzieci. S% jedn% z naj'iczniejszych ras Starego Cwiata, #yj% tak#e poza jego granicami i
to'eruj% ka#dy k'imat. 0ykonuj% wsze'kie pro3esje - ich up!r jest tak wie'ki, #e nie
pozwa'aj% si pozbawi 'okum i pracy nieza'e#nie od tego, jak bardzo musz% si do
nich dostosowywa. Nie maj% te# #adnych wrodzonych uprzedze5, cho wikszo
'udzi boi si )gr!w/ 9 'k ten dotyczy prawdopodobnie ka#dej istoty, kt!ra uwa#a
'udzkie miso za przysmak.
-fragment Rasy Starego wiata. Teoria ewolucji, pira doktora Balthasara von Schreibera
dzieo potpione i zakazane przez wityni Sigmara
W Wa ar rh he ei im m

1 10 08 8 S S t t r r o o n n a a
= =o o& &n ni ie er rz ze e z z @ @e ei ik k" "a an nd du u9 9

eik!an#c&ycy wywo#& swe tra#ycje o# %!emienia =nberogenw,
#o ktrego na!e$a' Sigmar i ktre wio#'o %rym w %oc&tkac)
istnienia 4m%erium* 5 konsekwencji, 6eik!an#c&ycy uwa$aj
siebie &a natura!nyc) %r&yw#cw 4m%erium i s %r&ekonani, $e
inne %rowincje %owinny by" im %os'us&ne* Ie#nak w oc&ac)
ro#akw & innyc) c&(ci kraju, 6eik!an#c&ycy s %r&em#r&a'ymi %ys&a'kami, ktr&y
nie mog si( %owstr&yma" %r&e& wtrcaniem si( w s%rawy innyc) <u#&i*
6eik!an#c&ycy og!nie s %r&yjacie!scy, towar&yscy i otwarci* /&(ciej ni$ inni
obywate!e 4m%erium bywaj o%tymistami, wier&c, $e c&eka ic) !e%s&a %r&ys&'o"*
5ska&uj na ki!ka %owo#w takiego stanu. natura!ne bogactwo ic) &iemi,
wyks&ta'con i energic&n !u#no" ora& fakt, $e Sigmar by' je#nym & nic)* /&y
%r&ys&'o" mo$e by" %onura #!a &iemi i !u#u, ktre &ro#&i'y kie#y boga[
6eik!an#c&ycy ca'ym sercem %r&yj(!i nawo'ywanie Sigmara #o je#noci* Uywo
interesuj si( s%rawami innyc) %rowincji i c&(sto twier#&, $e co tr&eba &robi", g#y
ic) ssia#w #otyka stras&ny !os* S &#ecy#owanymi sym%atykami wojskowoci i
wie!u m'o#yc) reik!an#&kic) s&!ac)cicw &aciga si( #o armii, aby okry" si( c)wa' i
&#oby" fortun(* Eiorc %o# uwag(, $e w o%inii ka#ry oficerskiej !e%iej uro#&eni,
bogatsi i %ona#%r&eci(tnie wyks&ta'ceni 6eik!an#c&ycy stanowi natura!ny materia' na
oficerw, s&anse awansu osb o tym %oc)o#&eniu s &auwa$a!nie wi(ks&e, ku wie!kiej
irytacji mies&ka,cw innyc) regionw* 6eik!an#c&ycy niema! &aws&e o#%owia#aj
!ic&nie na we&wanie #o broni i uwa$aj, $e ic) obowi&kiem jest %omoc tym
obs&arom 4m%erium, ktrym %owo#&i si( gor&ej* 5 istocie, wr# niektryc)
6eik!an#c&ykw $ywe s i#ea'y eks%ansji &e wc&esnyc) c&asw 4m%erium*
0o#$egac&e w =bersreiku i 8!t#orfie nawo'uj, aby ws&c&" wojn( & Eretonni i
o#&yska" :ac)o#nie 6ubie$e* 1i!#iom ku%ieckim na r(k( jest w&mocnienie w'a#&y
4m%eratora na# D!ektorami, a &atem nieustannie o%owia#aj si( &a uje#no!iceniem
%raw )an#!owyc)* D!ektor&y &a &aciek!e %rotestuj %r&eciwko ustanawianiu
ogranic&ajcyc) ic) w'a#&( og!noim%eria!nyc) %raw, g#y$ te s &a&wyc&aj ci!e
na#&orowane i eg&ekwowane %r&e& ur&(#nikw*
>o#a o#grywa w reik!an#&kim $yciu towar&yskim ro!( wa$niejs& ni$ w
innyc) %rowincjac)* @c&ywicie, c)'o%stwo nie #ba &bytnio o takie r&ec&y, a!e wr#
as%irujcyc) k!as re#nic) o#%owie#ni sty! i ko!orystyka o#&ienia to kwestia &nac&nej
wagi* S&!ac)ta usta!a tren#y w mo#&ie na ka$# %or( roku, %o&wa!ajc ku%com i
%os%!stwu na!a#owa" nowe sty!e, na i!e ty!ko &#o'aj* @becno" w %rowincji #woru
im%eria!nego jes&c&e bar#&iej w&mocni'a t( ten#encj(* @statnim kr&ykiem mo#y jest
sty! bretonnski, nowy sty! wiejski ora& %owrt #o %rostyc) ubra, w kroju
wojskowym* @%rc& tego, %o&ostaj w mo#&ie &aws&e %o%u!arne w 4m%eriom
ro&ci(te r(kawy, o&#obne sac&ki i amu!ety* 6eik!an#c&ycy bywaj te$ aroganckimi,
w'a#c&ymi i wiec&nie %ijanymi niewo!nikami swobo#nyc) obyc&ajw* :nani s &e
swojej umiej(tnoci wi(towania be& s%ecja!nego %owo#u, a obra& %strokato
ubranego o%oja to #o" %o%u!arne wyobra$enie 6eik!an#c&yka wr# mies&ka,cw
innyc) regionw 4m%erium* +a niektryc) obs&arac) ma'e, c&arne owa#y, ktre
stanowi utra%ienie 9!e utr&ymywanyc) s&ynkw, &nane s %o# na&w reik!an#&kie
muc)y, %oniewa$ be&b'(#nie wykrywaj najmniejs& nawet i!o" %iwa* 5ie!e
%rowincji %o#c)o#&i & nieufnoci #o mo#nyc) i kosmo%o!ityc&nyc) reik!an#&kic)
m($c&y&n, twier#&c, $e skoro tak bar#&o #baj o swj ubir, mus& by" afektywni i
&niewiecia!i* 0ara#oksa!nie, maj tak$e re%utacj( uwo#&icie!i cu#&yc) $on i
irytujcyc) f!irciar&y* +ieje#en ta!abeck!an#&ki m$ %r&ekona' si(, $e jego kobieta
u!eg'a c&arujcym s'owom i mia'emu s%ojr&eniu reik!an#&kiego #an#ysa* +atomiast
reik!an#&kie kobiety c)!ubi si( sw uro#, c)o" s %r&y tym nie&nonie %r$ne*
1'oni, swobo#ni i be& skr(%owania wyra$ajcy o%inie 6eik!an#c&ycy s &nani
& tego, $e &aws&e staraj si( %r&ewo#&i" i obstaj %r&y swoic) %r&ekonaniac)*
0owo#em c&(styc) komentar&y jest rwnie$ ic) brak cier%!iwoci* 6eik!an#c&ycy
wo! s&ybko ko,c&y" swoje &a#ania, aby natyc)miast wrci" #o #omu !ub &aj" si(
c&ym innym*
6eik!an#c&ycy najs&ybciej &e ws&ystkic) mies&ka,cw 4m%erium %r&yswajaj
sobie s'owa %oc)o#&ce & obcyc) j(&ykw i mwi %r&y tym & c&yst, niema!
arystokratyc&n #ykcj* S&!ac)eckie s&ko'y w 4m%erium c&(sto uc& swoic)
stu#entw, niektre w%rost wymagaj o# uc&niw, wymowy & reik!an#&kim
akcentem, ktry jest %ows&ec)nie akce%towany*
* *a at tu ur ra a9 9
+D=A68<+8*
W Wy yb b! !r r p po os st ta ac ci i9 9
Lru$yna Donierzy z Reiklandu musi &awiera" nie mniej ni$ 3 i nie wi(cej ni$ 15 mo#e!i*
1rac& ma 500 zotych koron, ktre musi %r&e&nac&y" na rekrutacj( mo#e!i #o swojej
#ru$yny*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
KAPITAN! Lru$yn Donierzy z Reiklandu musi #owo#&i" oficer w sto%niu Kapitana*
Kapitan mo$e by" ty!ko je#en!
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA! 7a%itan mo$e !ic&y" na ra#( i
%omoc $agistra $agii a!bo #rezbitera -igmara, !ec& nig#y obu nara&*
PORU-ZNIK! 5 s&eregi kom%anii mo$na wcie!i" je#nego #orucznika*
ADIUTANT! 5 dru%ynie mo$e s'u$y" #wc) Adiutantw*
S St tr ro on nn ni ic cy y9 9
"ONIERZ! Kapitan mo$e wcie!i" #o #ru$yny Donierzy z Reiklandu #owo!n i!o"
Donierzy 2na!e$y je#noc&enie %ami(ta" o &asa#&ie ogranic&ajcej !ic&b( mo#e!i
#ru$yny Donierzy z Reiklandu #o 15 %ostaci3*
KUSZNIK! 5 kom%anii mo$e s'u$y" maksyma!nie sie#miu Kusznikw*
MIE-ZNIK! Kapitan mo$e #owo#&i" maksyma!nie %i(cioma $iecznikami*
: :a ac ch hi in ny y9 9
ZAPRZ,4! Kapitan mo$e wy%osa$y" Donierzy z Reiklandu w je#en )aprzg*
* *a aj je em mn ne e % %s st tr rz za a9 9
Donierze z Reiklandu mog &atru#ni" nast(%ujce (ajemne "strza. bombardier, gladiator,
goniec, kartogra', kupiec, latarnik. owca nagrd, magus. medyk, minstrel, miotacz oowiu,
ochroniarz, ordynans, pogromca trolli, poszukiwacz zota, rozbjnik, rycerz najemny, skryba,
skrytobjca, stra%nik drg, szczuroap, tilea,ski kusznik, tre'ni, wr%bita. zodziej, zwadCca,
zwiadowca*
- -o oc cz z t tk ko ow wa a " "i ic cz zb ba a - -u un nk kt t! !w w 0 0o o w wi ia ad dc cz ze en ni ia a9 9
KAPITAN ro&%oc&yna gr( & 20 #unktami 6owiadczenia*
MA4ISTER MA4II albo PREZ%ITER SI4MARA ro&%oc&yna gr( & 12 #unktami 6owiadczenia*
PORU-ZNIK ro&%oc&yna gr( & 8 #unktami 6owiadczenia*
ADIUTANT ro&%oc&yna gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
STRONNI-Y ro&%oc&ynaj gr( nie %osia#ajc #unktw 6owiadczenia*
T Ta ab be e" "a a u um mi ie ej j' 't tn no o c ci i
= =o o& &n ni ie er rz zy y z z @ @e ei ik k" "a an nd du u
WA+KI
STRZE
+E-KIE
AKADE
MI-KIE
SIOWE
SZY%KO&
-IOWE
SPE-
.A+NE
KAPITAN ^ ^ ^ ^ ^ ^
MA4ISTER MA4II
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a $agistra $agii umies&c&ona &osta'a w
ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
PREZ%ITER SI4MARA
Aista umiejtnoci #ost(%na #!a #rezbitera -igmara umies&c&ona
&osta'a w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
PORU-ZNIK ^ ^ ^ ^
ADIUTANT ^ ^ ^ ^
R
Poczwszy od koronacji Wilhelma III, Altdorf pozostaje siedzib Imperatora i
stolic caego Imperium. W tym gwarnym miecie znale mona cae dzielnice
kupcw, a jego ulicami przechadzaj si ludzie z najdalszych zaktkw Starego
wiata. Altdorf jest rwnie centrum wiedzy magicznej i siedzib omiu
Kolegiw Magii, sawnych w caym Starym wiecie i poza jego granicami.
Miasto ley u zbiegu rzek Reik i Talabeck i znane jest z duej liczby mostw,
spinajcych ich brzegi. Wielu z nich zostao zaprojektowanych przez Mistrzw
Inynierw i wyposaonych w napdzane par systemy tokw, ktre podnosz
je i opuszczaj na rne sposoby, byle umoliwi statkom podr w gr rzeki
Reik. Jednake, jak ma to czsto miejsce w przypadku urzdze projektu
ludzkich inynierw, wynalazki te s nieobliczalne i potrafi wczy si w
najmniej spodziewanym momencie czego w roku AS2518 bolenie
dowiadczy panujcy Imperator, kiedy to wtrcono go w nurty rzeki. Miasto
jest rwnie orodkiem akademickim, a Uniwersytet w Altdorfie jest
najbardziej szacown uczelni w caym Imperium. Cign tu wadcy i ksita
z wielu krajw, byle usi u stp czoowych mylicieli Starego wiata.
2 2a an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

10$ S t r o n a
C Cm mi ie ej j' 't tn no o c ci i s sp pe ec cj ja a" "n ne e9 9
*ohater #ru$yny Donierzy z Reiklandu, ktry osign' ko!ejny %o&iom #owia#c&enia i w
ramac) ro&woju wy!osowa' ("7 +$89:;<("=> mo$e naby" je#n &
umies&c&onyc) %oni$ej umiejtnoci specjalne* 5i(cej informacji na temat nauki
umiej(tnoci &amies&c&ono w ROZDZIA+E 3II! KAMPANIA*
; ;r ra aw wu ur ra a9 9
*ohater wyka&uje si( wyjtkow mia'oci i ruc)!iwoci w wa!ce* *ohater ra& w c&asie
ka$#ej 'azy walki wrcz mo$e %r&er&uci" nieu#any test parowania !ub uniku*
0 0o ow wo od dz ze en ni ie e ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7or&ystajcy & tej umiej(tnoci ka%itan cies&y si( %os'uc)em u %o#w'a#nyc)*
=miej(tno" %o&wa!a ws&ystkim %ostaciom 2bohaterom !ub stronnikom3, ktr&y &naj#uj
si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 12# o# ka%itana, %r&er&uci" nieu#any test -E-H
PRZYW/D-ZY-H, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta", $e
umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!, &osta'
#owalony na ziemi! !ub +cieka!*

) )a aw wa a" "e er rz zy ys st ta a9 9
*ohater bieg!e je9#&i konno !ub na innyc) wier&c)owcac)* L&i(ki umiej(tnoci mo#e!
mo$e %r&er&uci" nieu#any test jeCdziectwa, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*
5 5e ek kk ka a j ja az zd da a9 9
*ohater %o#!ega &asa#&ie s%ecja!nej <D778 I8:L8*
: :o oc cn na a g g& &o ow wa a9 9
*ohater %otrafi s%oro wy%i" i je#noc&enie &ac)owa" w&g!(#n tr&e9wo"* :#o!no"
&wi(ks&a o#%orno" bohatera na #&ia'anie a!ko)o!u ora& narkotykw i truci&n* *ohater
otr&ymuje $agiczn "chron 42 %r&eciwko efektom #&ia'ania zatrutego or%a !ub
:8A6=AD1@ 8A87= ora& &a$ywanyc) +867@A;7V5 i s%o$ywanyc) >47SA=6*
* *i ie en na aw wi i 1 19 9
6eik!an#c&ycy s&c&yc si( swym %atrioty&mem i o##aniem #!a 4m%erium* *ohater
#ar&y +4D+854/4S ws&ystkie :PD i /C8@A;/:+D, mo#e!e %r&eciwnika* 5i(cej
informacji na temat &asa# +4D+854/4 &naj#uje si( w ROZDZIA+E 3III!
PSY-HO+O4IA*
@ @e ew we e" "a at to or r ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
7om%ania #owo#&ona %r&e& rewelatora cies&y si( s%orym bogactwem i s&c&(ciem* 0o
&ako,c&eniu ro&grywki, je!i L@5VL/8 nie &osta' yczony z akcji!, w trakcie
sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw! kom%ania traktowana jest tak
jakby s%r&e#a'a je#n c&(" Bupu! wi(cej, ni$ ma to faktyc&nie miejsce*

S Sz zc cz z' ' c ci ie e9 9
6eik!an#c&ycy s nie%raw#o%o#obnymi s&c&(ciar&ami* 5y#aj si( wyc)o#&i"
obronn r(k & najgors&yc) o%resji* 5 c&asie ka$#ej potyczki lub w nast(%ujcej %o niej
sekwencji po potyczce bohater mo$e %r&er&uci" je#en #owo!ny r&ut, wynik #rugiego r&utu
jest ostatec&ny*
W Wo o3 3n ni ic ca a9 9
*ohater %otrafi %owo&i" wo&em, %owo&em, a nawet ry#wanem* L&i(ki umiej(tnoci
mo#e! mo$e %r&er&uci" nieu#any test powo%enia, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny*

6 6a ab b! !j jc cz zy y c ci io os s ( (t ty y" "k ko o d do ow w! !d dc ca a) )9 9
L&i(ki uc&estnictwu w wie!u wa!kac) na nie&!ic&onyc) %o!ac) bitew Starego wiata
ka%itan Donierzy z Reiklandu osign' #oskona'o" w s&tuce &abijania i c&yni to na#
%o#&iw s&ybko i g'a#ko* 5s&ystkie ATAKI wykonane %r&e& bohatera w 'azie walki wrcz
%o#!egaj &asa#&ie s%ecja!nej :8EVI/:; /4@S*
; ;o oh ha at te er ro ow wi ie e9 9
6eik!an#c&ycy to wyjtkowo c)ary&matyc&ni, cec)ujcy si( #u$ym %atrioty&mem
obywate!e 4m%erium* Ao w'anie mo#e!e takic) bohaterw twor& tr&on #ru$yny ora&
stanowi o &amo$noci i %resti$u kom%anii* Lru$yna Donierzy z Reiklandu mo$e
%osia#a" #o s&eciu bohaterw, & ktryc) je#en musi %e'ni" ro!( %r&yw#cy*
Ie#noc&enie na!e$y je#nak &auwa$y", $e s&stym bohaterem mo$e &osta", w #ro#&e
awansu, je#ynie je#en &e stronnikw 2wi(cej informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E
IIII! KAMPANIA3* >o#e!e bohaterw, w o#r$nieniu o# stronnikw, mog %os'ugiwa"
si( &nac&nie s&ers&ym wac)!ar&em ekwi%unku, mog #&ier$y" magic&n bro, a tak$e
%os'ugiwa" si( innymi, r&a#ko s%otykanymi %r&e#miotami &#obytymi w c&asie
kam%anii*
) )a ap pi it ta an n9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 1
KOSZT REKRUTA-.I! 65 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

6eik!an#&cy ka%itanowie to c)ary&matyc&ni oficerowie #owo#&cy wie!kimi armiami
a!e te$ mniejs&ymi o##&ia'ami $o'nier&y* 5a!c& na &rytyc) ko,skimi ko%ytami,
%r&esikni(tyc) krwi %obojowiskac) i na &as'anyc) tru%ami u!icac) miast* Aoc&
nieko,c&ce si( kam%anie wojskowe na terenie Starego wiata i %o&a jego granicami*
Low#cy Donierzy z Reiklandu w wi(ks&oci rekrutuj si( s%or# reik!an#&kic)
arystokratw, ktr&y %r&e$y!i ki!ka krwawyc) bitew i &aj(!i miejsce %o!eg'ego
#ow#cy* 7a%itanowie wie#&, co na%raw#( !ic&y si( na %o!u bitwy*
-HARAKTERYSTYKA KAPITANA!
KAPITAN SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 4 J J 1 4 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! Kapitan %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania mo$e
wy%osa$y" #ow#c( w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
"ONIERZY Z REIK+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
DOW/D-A! Donierze z Reiklandu to wietnie wys&ko!eni, o#wa$ni i !oja!ni
$o'nier&e, #owo#&eni %r&e& c)ary&matyc&nyc) i #owia#c&onyc) oficerw* 5
gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a we#!e ktrej %osta" 2bohater !ub stronnik3, ktra
&naj#uje si( w o#!eg'oci nie %r&ekrac&ajcej 12# o# swojego ka%itana, mo$e
u$y" jako %o#staw( testu warto" ws%'c&ynnika -E-HY PRZYW/D-ZE
swojego L@5VL/;* +a!e$y %ami(ta", $e &asa#a ta nie ma &astosowania w
%r&y%a#ku, g#y ka%itan jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
5 5i i s s t t a a e e k k w wi i p p u u n nk k u u
= =o o & & n ni i e e r r z z y y z z @ @e e i i k k " " a a n nd d u u
%OHATEROWIE
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
Ca!abar#a 10 zk
7o%ia J0 zk
Pamac& miec&y 25 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
6a%ier 10 zk
S&ty!et 2 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
7us&a 25 zk
0isto!et 10 zk
0isto!et %oje#ynkowy 20 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
/i($ki J0 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk
STRONNI-Y
%RO5 DO WA+KI WR,-Z
Ero, wie!ka 10 zk
Eu'awa J zk
1wia&#a &aranna 5 zk
Ca!abar#a 10 zk
>iec& 10 zk
>'ot bojowy J zk
S&ty!et 2 zk
Ao%r bojowyM+a#&iak 5 zk
5'c&nia 10 zk

%RO5 DYSTANSOWA
Ero, miotana 2no$e3 10 zk
1ar'ac& J0 zk
Puk 10 zk
Puk #'ugi 20 zk
7us&a 25 zk
>us&kiet 25 zk
>us&kiet )oc)!an#&ki 50 zk
@s&c&e% 15 zk

PAN-ERZ
<ekki 5 zk
re#ni 15 zk
0uk!er& J zk
Aarc&a 5 zk
Ce'm 5 zk

W Wa ar rh he ei im m

1 11 10 0 S S t t r r o o n n a a
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i albo - -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a
: :a ag gi is st te er r m ma ag gi ii i9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

<u#&ie ob#ar&eni ta!entem magic&nym bu#& instynktowny nie%okj wr#
%os%!stwa* +ie be& %owo#u* 0otrafi #okonywa" r&ec&y, ktre &a%r&ec&aj
&#rowemu ro&s#kowi* Ie#nak nie jest to #ar, ktry 'atwo kontro!owa"* >agic&na
aura takic) osb, s&c&eg!nie %oc&tkujcyc) %r&yciga #emony* 8by &a%obiec
nies&c&(ciu, magowie wys&ukuj swoic) %otencja!nyc) nast(%cw i wysy'aj ic) na
nauk( #o je#nego & omiu 7o!egiw >agii* Aam m'o#&i uc&niowie %raktykuj nauk(
%o# uwa$nym okiem mistr&w, je#noc&enie me#ytujc na# wyborem Ara#ycji*
=c&niowie, ktr&y sko,c&y!i nauki w 7o!egium i &#a!i testy &najomoci s&tuki
magic&nej, mog #o'c&y" #o wybranego 7o!egium >agii* 0o&naj &ak!(cia &
wybranej %r&e& siebie Ara#ycji >agii, !ec& mus& nauc&y" si( kontro!owania rosncej
mocy* 5i(ks&o" c&aro#&iejw musi s%'aca" #'ugi, &acigni(te na %okrycie kos&tw
nauki w 7o!egium* : tego %owo#u niektr&y wyrus&aj na s&!ak %r&ygo#y, !ic&c na
&#obycie bogactwa* L!atego te$ na&ywa si( ic) w(#rownymi c&aro#&iejami* /&(sto,
&wyk!e na %o!ecenie 7o!egium, %o#ejmuj si( wykonania jakiej %racy, w ce!u
%o#niesienia %resti$u 7o!egium, a tak$e #!a &#obycia c)wa'y, wie#&y i majtku*
-HARAKTERYSTYKA MA4ISTRA MA4II!
MA4 SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! $agister $agii %osia#a S:A;<DA i or($ o#%owie#ni #!a swojego
7o!egium >agii 2&obac& ROZDZIA IIII! MA4IA3*
ZASADY SPE-.A+NE!
MA4! $agister $agii &na je#no &ak!(cie &e &nanej mu <radycji $agii* 5i(cej
informacji &naj#uje si( w ROZDZIA+E IIII! MA4IA*
albo
- -r re ez zb bi it te er r S Si ig gm ma ar ra a9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 45 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

0re&biter&y H ka%'ani Sigmara %r&yna!e$ #o je#nego & c&terec) &akonw, okre!a to
ic) &a#ania wewntr& organi&acji* 7a%'aniHwojownicy H na!e$ #o :akonu Srebrnego
>'ota, ktrego c&'onkowie %r&emier&aj 4m%erium, w&macniajc wiar(, tro%ic
)eretykw i %r&ynos&c c)wa'( Sigmarowi* Iako ka%'ani w(#rowni s &obowi&ani
%'aci" wityni c&(" swyc) #oc)o#w, #o#atkowo mo$na o# nic) wymaga", by
je#en ty#&ie, w roku s%(#&i!i jako Stra$nicy wityni !ub oc)roniar&e #ygnitar&a
7u!tu* 5ojownicyHka%'ani s &obowi&ani #o o#%rawienia uroc&ystego nabo$e,stwa
#&i(kc&ynnego ra& w tygo#niu, a nie co#&iennie jak %re&biter&y na!e$cy #o :akonu
0oc)o#ni, &#o!ni s tak$e #o wykonywania innyc) %os'ug re!igijnyc), !ec& s%owie#&i
wys'uc)uj je#ynie wte#y, g#y brak jest %r&e#stawicie!a &akonu ek!e&jastyc&nego*
0re&biter&y niema! we ws&ystkic) %rowincjac) #ar&eni s takim samym
%owa$aniem, c)o" w %rowincjac) g#&ie %r&ewa$a 7u!t =!ryka, s&acunek ten wynika
rac&ej &e strac)u %r&e# &emst Aem%!arius&y 0'oncego Serca ni$ %raw#&iwej wiary*
-HARAKTERYSTYKA PREZ%ITERA SI4MARA!
PREZ%ITER SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 J J J J 1 J 1 _
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! #rezbiter -igmara %osia#a S:A;<DA i >P@A E@I@5;, grac& we#!e
u&nania mo$e wy%osa$y" ka%'ana w #o#atkowy or($ i %ancer& o#%owie#ni #!a
7ocio'a Sigmara 2&obac& ROZDZIA 3! MOD+ITWY3*
ZASADY SPE-.A+NE!
%O4OSAWIE5STWO SI4MARA! #rezbiterzy mog w&nie" mo#'y #o swego
boga, by ten ob#ar&y' ic) oc)ron %r&e# magic&n moc wrogw* Lo%ki
#rezbiter -igmara &naj#uje si( na %o!u bitwy 2i nie +cieka!, nie &osta' #owalony na
ziemi! !ub "szoomiony!3, generuje na %otr&eby grac&a #wie Kostki Rozproszenia*
DU-HOWNY! #rezbiter -igmara &na je#n & MOD+ITW DO SI4MARA
wys&c&eg!nion w ROZDZIA+E 3! MOD+ITWY*
KAPAN1WO.OWNIK! #rezbiter mo$e nosi" 08+/D6: i o#mawia" $odlitwy do
-igmara*
MOD+ITWY DO SI4MARA! #rezbiterzy -igmara otr&ymuj o# swego boga nie&wyk'e
moce, ktrymi ra&i" mog swyc) wrogw w bitwie* 5 'azie magii L=/C@5+4
mog w&nie" #wie r$ne mo#!itwy* >o#!itwy #&ia'aj tak samo jak &ak!(te
c&ary o %o&iomie mocy 5* @ i!e nie %o#ano inac&ej w ic) o%isie, mo$na ic) u$y"
w stosunku #o samego L=/C@5+D1@, tu#&ie$ #owo!nej %ostaci 2bohatera !ub
stronnika3 w o#!eg'oci #o 12R o# #rezbitera -igmara*
OFIARA! 0re&biter&y Sigmara &obowi&ani s #o sk'a#ania ofiary na r&ec&
7ocio'a Sigmara & c&(ci swyc) #oc)o#w* 5 gr&e o#&wiercie#!a to &asa#a,
&go#nie & ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na %otr&eby &asa# s%r&e#a$y Bupw!
mo#e! #rezbitera -igmara !ic&ony jest %o#wjnie*
SUSZNY 4NIEW! #rezbiterzy -igmara %otrafi swymi %'omiennymi ka&aniami
ro&bu#&i" %raw#&iw %asj( i gor&k nienawi" #o wroga* #rezbiter %a'a
+4D+854/4S #o ws&ystkic) mo#e!i wroga*
- -o or ru uc cz zn ni ik k9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 011
KOSZT REKRUTA-.I! 40 ZK
PODSTAWKA! 20 20 MM

0oruc&nik jest &ast(%c #ow#cy o##&ia'u Donierzy z Reiklandu* 7an#y#at na to
stanowisko musi wyka&a" si( wyjtkowym o%anowaniem i &#o!noci #owo#&enia*
@bowi&kiem ka$#ego %oruc&nika jest #ok'a#ne wykonanie ro&ka&u #ow#cy*
:#ar&a si( c&asem, $e musi w tym ce!u u$y" si'y !ub gr9b wobec $o'nier&y* +aj!e%si
%oruc&nicy &aws&e wa!c& w %ierws&ym s&eregu, a & %o!a bitwy sc)o#& jako ostatni,
c&(sto #9wigajc na %!ecac) rannyc) towar&ys&y broni* 0otrafi be&b'(#nie oceni"
mo$!iwoci i stan emocjona!ny ka$#ego &e swyc) %o#w'a#nyc)*
-HARAKTERYSTYKA PORU-ZNIKA!
PORU-ZNIK SZ WW US S WT "W I A -P
0oc&tkowa
4 4 J J J 1 J 1 7
>aksyma!na 5 K K 4 4 J K 4 `
%RO5JPAN-ERZ! 7a$#y %oruc&nik %osia#a S:A;<DA i >4D/:, grac& we#!e u&nania
mo$e wy%osa$y" oficera w #o#atkowy or($ i %ancer& & +ISTY EKWIPUNKU
"ONIERZY Z REIK+ANDU*
ZASADY SPE-.A+NE!
MO%I+IZA-.A! Lowo!ny mo#e! stronnika, ktry &naj#uje si( w o#!eg'oci nie
%r&ekrac&ajcej 6# o# #orucznika, mo$e %r&er&uci" nieu#any test SA68/C=,
16@:; !ub >@E4<4:8/I4, wynik #rugiego r&utu jest ostatec&ny* +a!e$y %ami(ta",
$e umiej(tno" ta nie ma &astosowania w %r&y%a#ku :54D6:SA ora& g#y bohater
jest "szoomiony!, &osta' #owalony na ziemi! !ub +cieka!*
7 7d di iu ut ta an nt t9 9
+I-Z%A MODE+I W DRU"YNIE! 012
KOSZT REKR