SENARAI TAJUK KERTAS KERJA SEMINAR TAKHRIJ 2009 APIUM (DISEMBER 2009) BIL NAMA ABSTRAK 1.

Dr Rohaizan Baru PENAWARAN KURSUS TAKHRIJ AL-HADITH KEPADA Fakulti Pengajian PELAJAR PENGAJIAN ISLAM DI UNIVERSITI, DI ANTARA Kontemporari Islam KEPERLUAN DAN HALANGAN Universiti Darul Iman Malaysia ABSTRAK Kampus KUSZA, 21300 Kuala Terengganu. Kertas ini cuba memberikan satu gambaran secara umum tentang ilmu Email: rohaizan@udm.edu.my Takhrij al-Hadith dan kepentingannya, seterusnya memberikan gambaran h/p: 019 914 7438 secara khusus mengenai kepentingan kursus Takhrij al-Hadith diajar kepada semua pelajar dalam bidang pengajian Islam, khususnya di universiti-universiti yang menawarkan program Pengajian Islam di Malaysia. Di antara persoalan yang berbangkit ialah jikalau kursus ini diwajibkan untuk ditawarkan kepada semua pelajar dalam bidang pengajian Islam apakah ia relevan dengan keperluan semasa seorang pelajar dan apakah halangan dan cabaran yang ada di universiti yang

menghalang daripada ianya boleh dilaksanakan. Kertas ini cuba menggariskan beberapa masalah dan halangan kemudian akan memberikan beberapa cadangan penyelesaian yang boleh diambil oleh pihak-pihak berwajib di universiti atau kementerian dalam usaha mengatasi halangan dan cabaran yang ada. 2. Nordi Achie Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah 88999 Kota Kinabalu Sabah PEMIKIRAN DR. MUHAMMAD BALTAJI DALAM ISU SEBATAN TERHADAP PEMINUM ARAK: REAKSI KRITIS DARI ASPEK RIWAYAH DAN DIRAYAH ABSTRAK Kertas ini bertujuan memberikan reaksi kritis terhadap pemikiran Dr. Muhammad Baltaji, dalam bukunya, Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penetapan Syariat Islam, Bab 3, dengan rujukan khas kepada persoalan mengenai jumlah sebatan terhadap peminum arak. Kupasan MB mengenai persoalan ini meliputi 18 halaman (hlm. 316-334). Apakah kepentingannya? Aspek ini mempunyai perkaitan rapat dengan pelbagai persoalan lain, melibatkan pertentangan antara sunnah Umar al-Khattab (ra) dengan sunnah Nabi-Nya, seperti dikupas Dr. Muhammad Baltaji. Justeru, dengan memahami persoalan mengenai hukuman (jumlah

sebatan) terhadap peminum arak, kita akan dapat merungkai persoalanpersoalan selainnya, menerusi wacana berasingan, insya-Allah. Menerusi bukunya ini, Dr. Muhammad Baltaji berhujah untuk membela sunnah Umar, bukannya sunnah Rasulullah. Persoalannya, setakat manakah hujahnya benar dan tepat, khasnya apabila dinilai semula dari sudut takhrij kehadisan? Apakah cara penghujahannya berkesan, atau sebaliknya? Di manakah terletaknya hakikat kebenaran? Perlu ditegaskan, kritikan terhadap sunnah Umar bukanlah bermakna pencelaan, pencacian dan penghinaan terhadapnya – bahkan para sahabat pun bukanlah maksum – tetapi untuk menilai semula kewajaran tindakan Umar mengenakan 80 kali sebatan terhadap peminum arak. Justeru, apakah rasional dan justifikasi Umar harus diterima seadanya, atau harus diberikan penilaian semula? Kesemua persoalan ini akan kita kupas menerusi perbincangan selanjutnya. 3. Sakinah Saptu dan Dr Azwira KAJIAN HADITH KITAB MUNTAKHAB AL-KALAM FI TAFSIR Abd Aziz AL-AHLAM YANG DINISBAHKAN KEPADA MUHAMMAD IBN Jabatan Pengajian al-Quran SIRIN dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, ABSTRAK Universiti Kebangsaan

Malaysia 43600, Bangi, Selangor

Kitab Muntakhab al-Kalam Fi Tafsir al-Ahlam telah menjadi rujukan dan bahan bacaan popular dalam bidang mentafsir mimpi oleh masyarakat Islam sejak dahulu hingga ke hari ini. Perkara ini terbukti apabila kitab tersebut telah disunting, diringkaskan dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Indonesia, dan Inggeris (mungkin juga ada diterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada tiga bahasa tersebut). Jika di dalam bahasa Arab, kitab tersebut lebih cenderung kepada berbentuk ringkasan dan suntingan untuk memudahkan pembacaannya. Selain daripada itu, ia juga menjadi satu bahan rujukan yang dipercayai oleh masyarakat Islam kerana ia dilabelkan sebagai sebuah kitab tafsir mimpi yang berlandaskan kepada al-Quran dan alHadith. Namun begitu, permasalahannya ialah sejauhmanakah kesahihan hadith-hadith yang terkandung di dalam kitab tersebut lantaran pengarang kitab sendiri tidak menyatakan statusnya sama ada ianya diterima atau ditolak di sisi ulama hadith. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenalpasti kesahihan hadith-hadith di dalam kitab ini, menyatakan matan hadith yang lengkap, menggiatkan penyelidikan hadith yang terdapat pada kitab-kitab lama dan juga untuk memupuk kesedaran kepada ahli akademik agar mengkaji terlebih dahulu, sebelum menggunakan sesuatu hadith dan menyebarkannya kepada umum. Kajian ini hanya memfokuskan kepada 27 hadith yang terdapat di dalam

muqaddimah dan khutbah kitab dan 5 hadith yang terdapat di antara bab 1-5. Untuk tujuan ini, kajian telah dijalankan dengan menggunakan metod kajian perpustakaan yang berpandukan kepada metod analisis dokumen. Dengan metodologi ini, pengkaji meneliti hadith, menilai ketepatannya, membuat perbandingan dari sudut matan dan sanadnya, memberikan kritikan yang positif dan membuat kesimpulan di akhir penganalisaan. Penemuan daripada hasil kajian menunjukkan bahawa tidak semua hadith-hadith di dalam mukaddimah kitab, khutbah kitab dan hadith-hadith di antara bab 1-5 yang berjumlah 32 hadith adalah hadith yang mempunyai martabat yang sahih. Ada antaranya yang daif dan ada juga yang tidak ditemui oleh pengkaji di mana-mana kitab sumber hadith. Kajian ini akhirnya mencadangkan, antaranya ialah satu kajian khusus yang hanya menumpukan kepada aspek pentakhrijan hadith perlu dijalankan untuk keseluruhan kitab ini. 4. Ahmad Nabil bin Amir DARUL HADITH: KE ARAH MEMBINA PANGKALAN HADITH Prof Madya Dr Ishak Suliaman YANG SISTEMIK DI MALAYSIA Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam ABSTRAK Universiti Malaya. Kertas ini mengupas pandangan dan gagasan yang dikemukakan bagi

membangunkan pangkalan hadith yang sistemik di Malaysia. Ia membincangkan langkah dan strategi yang digariskan bagi mencapai objektif penubuhan Darul Hadith dan perencanaan jangka panjang yang diketengahkan bagi melahirkan ilmuwan hadith yang terkemuka di Malaysia. Kertas ini meneroka perancangan yang disempurnakan bagi menggerakkan kefahaman tentang idealisme dan pemikiran hadith dan kesungguhan dan komitmen yang dizahirkan bagi memperluas penyebaran kitab-kitab turath dan memperkasa warisan dan tradisi hadith di Malaysia. 5. Nik Yusri Musa Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi, Selangor ASAS PEMIKIRAN ILMU TAKHRIJ DALAM BIDANG KEWARTAWANAN: REALITI DAN CABARAN. ABSTRAK Mengemukakan konsep dan etika kewartawanan Islam merupakan suatu usaha yang perlu sebagai suatu pendedahan bahawa Islam menerusi beberapa disiplin ilmu yang lahir dari tamadunnya sentiasa relevan sepanjang zaman. Kejayaan tamadun Barat sekular dalam mencorakkan bidang serta disiplin ilmu tertentu adalah kerana berjayanya tokoh-tokoh cendikiawan mereka mengklasifikasikan serta mengabungjalinkan

dapatan baru dan lama serta membentuknya sebagai suatu disiplin atau bidang ilmu baru ciptaan mereka. Melihat dari perspektif Islam, konsep asas kewartawanan dapat dilihat menerusi satu disiplin ilmu yang amat penting dalam Islam iaitu ilmu periwayatan hadis. Disiplin ilmu hadis yang terdiri dari dua aspek kajian iaitu riwayah dan dirayah. Ilmu riwayah ialah bidang yang membicarakan matan hadis manakala dirayah pula membicarakan aspek-aspek perawi sama ada periwayatannya ditolak atau diterima. Disiplin ilmu ini juga mengkategorikan berita-berita yang diterima dalam beberapa kategori dari aspek penerimaan atau penolakan sesuatu berita. Selain itu ilmu al-jarh dan al-ta’dil iaitu salah satu bidang penting dalam disiplin ilmu hadis juga jika dikaji mempunyai perkaitan yang rapat terhadap konsep kewartawanan. 6. U. Margono Muhadi Jabatan Al-Quran dan Hadith Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. KEISTIMEWAAN MAKTABAH SYAMILAH DALAM MENTAKHRIJ HADIS ABSTRAK Seiring dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi maklumat, beberapa kalangan pakar muslim dalam bidang itu menyedari untuk dapat memanfaatkannya dengan menghadirkan perisian Maktabah Syamilah.

al-

Kandungan perisian ini memuat hampir semua bahan pustaka dari pelbagai disiplin ilmu Islam iaitu, al-Quran, Hadis, Akidah, Fiqh, Tasawuf, Sejarah, dan lain-lain. Artikel ini difokuskan kepada bagaimana Maktabah Syamilah memudahkan pengguna di dalam mentakhrij hadis dengan tepat dan pantas berikut disertakan beberapa contoh sebagai pendekatan pemahaman. 7. Dr Ahmad K. Kasar ‫ﺸو ﺗ ﻨ ﻒ ﻤﻲاﺪﻲ ﻸ دﺚ ﺒ ﺔ‬ ‫ﻣ ﺮع ﯿ اﻜ ﻟﻧ ﻟ ﺣﯾ ﻨﯾ‬ ‫ﺎ ﻟﻮ‬ ‫ا‬ ‫ﺼ ﻟ وﻤ‬ Jabatan Al-Quran dan alHadith Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 8. Agus Setiawan dan Dr Azwira METODOLOGI TAKHRIJ Abdul Aziz KITAB-KITAB HADITH AHKAM MAZHAB IMAM AL-SHAFI I Jabatan al-Quran dan al: Sunnah TUMPUAN KEPADA KITAB AL-BADR AL-MUNIR Fakulti Pengajian Islam, KARYA IMAM IBN MULAQQIN Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi, Selangor ABSTRAK

Mazhab Shafi menjadi mazhab rasmi dan kebanyakan masyarakat di i Nusantara. Perbahasan hadith-hadith ahkam yang digunapakai dalam mazhab ini menjadi penting untuk mengikut ramainya pengikut mazhab Shafii yang inginkan mengetahui dasar dan landasan hukum ahkam. Kajian ini bermatlamat untuk mengetahui imam Ibn Mulaqqin dalam penulisan kitab al-Badr al-Munir. Juga untuk memastikan metode beliau dalam takhrij serta al-jarh dan ta dil, dan perbahasan hukum ahkam, samada dari sisi pendirian imam Ibn Mulaqqin terhadap mazhab fiqh tertentu atau pandangan beliau terhadap hadith yang bercanggah. Namun kertas kerja ini hanya akan memberi tumpuan dalam metode takhrij sahaja. Hasil dari penyelidikan mendapati bahawa : Imam Ibn Mulaqqin mengambil rujukan penulisan kitab daripada sumber asal yang muktabar samada dalam bidang hadith, perawi atau rijal hadith, dan fiqh. Beliau telah berusaha untuk mendatangkan hadith-hadith dalam setiap permasalahan. Imam Ibn Mulaqqin juga membahas permasalahan fiqh secara menyeluruh sehingga menjadikan kitab beliau bukan ensiklopedi hadith sahaja, tetapi ensiklopedi ilmu rijal hadith dan fiqh, samada mazhab Shafi dan Hanafi dan mazhab lain. Hasil lainnya adalah : i Imam Ibn Mulaqqin mengguna istilah Gharib yang khas. Manakala beliau tidak memberi ulasan terhadap hadith yang dipandang sahih oleh

imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Imam Ibn Mulaqqin tidak menerangkan siapa pemilik pendapat yang beliau maksudkan dengan istilah al-mukhalif . Namun perkara ini tidak mengurangi keistimewaan yang dimiliki kitab al-Badr al-Munir. Oleh itu kajian mencadangkan supaya kitab al-Badr al-Munir dijadikan rujukan utama dalam bidang studi ilmu takhrij, ilmu al-jarh wa al-ta dan ilmu hadith ahkam. Serta dil menjadikan kajian imam Ibn Mulaqqin lebih sederhana sehingga dapat diguna pakai di masjid atau surau, utamanya kitab kerana kebanyakan masyarakat di Nusantara menganut mazhab Shafi i. 9. Mohd Ali bin Mohd Yusuf Dr. Basri bin Ibrahim Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Darul Iman Malaysia 21300 Gong Badak Terengganu & Mohd Affandi bin Mohd Yusuf Institut Al-Quran Negeri HADIS-HADIS KELEBIHAN ILMU FARAIDH : ANALISIS TERHADAP SANAD DAN MATAN ABSTRAK Ilmu Faraidh merupakan satu khazanah hukum syarak yang tidak terhingga nilainya kepada umat Islam. Rasulullah (s.a.w) telah menegaskan bahawa ilmu faraidh adalah menyamai separuh daripada ilmu dan merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari dada manusia. Seruan baginda (s.a.w) ini sebagaimana hadis-hadis yang lain telah diriwayatkan melalui beberapa jaluran perawi yang berbeza matannya

Terengganu

sehingga terdapat matan yang tidak diketemukan riwayatnya di dalam kitab-kitab perawi hadis yang muktabar. Justeru sesuatu harus dilakukan bagi menerangkan jaluran-jaluran ini dan matannya agar masyarakat Islam tidak terkeliru ketika meriwayatkan hadis-hadis tersebut dari baginda Rasulullah (s.a.w) . Kertas kerja ini bertujuan untuk menyorot hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan mempelajari ilmu faraidh dan mengajarnya. Perbincangan akan ditumpukan kepada sanad hadis kerana sepanjang penelitian penulis didapati ada riwayat yang tidak disebutkan oleh perawi hadis yang muktabar tetapi dinukilkan oleh ulamak faraidh. Penulis juga akan mengumpul kupasan makna matanmatan hadis ini sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh ulamak. Di akhir perbincangan kedudukan hadis-hadis ini dapat dijelaskan kesahihannya melalui analisis yang dilakukan terhadap sanad dan matannya. Melalui kertas ini akan dapat mendedahkan kepada masyarakat mengenai kedudukan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ilmu faraidh dan diharap ia akan dapat mendorong masyarakat untuk mempelajari ilmu Faraid agar doktrin hukum faraidh sentiasa dapat dipertahankan dari sebarang kekeliruan. SUMBANGAN AHMAD ALI ABU BAKAR DALAM MENGUMPULKAN HADITH DA’IF DAN PALSU: KAJIAN

10.Aisyah bt Dollah @ Abdullah, Prof. Madya Dr. Fauzi bin

Deraman En Anwar Ridwan Zakaria. Jabatan al-Quran dan alHadith, APIUM

TERHADAP KITAB KEPALSUAN YANG MASYHUR. ABSTRAK Usaha mentakhrij hadith di dalam kitab-kitab jawi di Nusantara merupakan suatu perkembangan yang positif dari sudut penyelidikan akademik dalam menentukan keautoritian sesebuah karya. Namun, tidak banyak karya dari sudut disiplin ilmu hadith itu sendiri yang dijadikan subjek untuk ditakhrij. Justeru, kertas kerja ini cuba mengetengahkan satu usaha takhrij hadith yang telah dilakukan terhadap sebuah karya hadith yang bertajuk Kepalsuan Yang Masyhur (Yang Telah Dipercayai Oleh Khas, Am Dan Jumhur) karangan Ahmad Ali Abu Bakar. Karya ini memuatkan sebanyak 352 buah hadith palsu yang masyhur di alam melayu. Ungkapan palsu tetapi masyhur di kalangan masyarakat di alam Melayu sebagaimana judul yang dinyatakan oleh pengarang mendorong untuk kajian ini dijalankan. Namun, kertas kerja ini tidak akan memaparkan keseluruhan hadith-hadith di dalam karya tersebut kecuali yang difikirkan masyhur di kalangan masyarakat umum menurut pengkaji.

11. ‫أ ﻣ ﻣﺼﻔ ﻟﯾﻲود.ﻮ ي ﻦ‬ ‫ﺳﺔ ﻄﻰﺘ ﻜ أ. ﻓز ﺑ‬ ‫اﺮ‬ ‫ﺎ‬

‫ھ ﺔ ﻢﺘﺮﺞ ﻲ ﺪ ع ﻦﻹ ﻼﻓ ﻟ ﺼاﺎ ﺮ‬ ‫أ ﯿ ﻠ ﻟ ﯾ ﻓ ﻟﺎ ﻋا ﺳم ﻲ ﻌ ﺮ ﺤﺿ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫اﻓ‬ ‫ﻤ ﻋ اﺨ‬

‫رﻦ‬ ‫دﻣ‬ ‫اﺔ ﺒﯿ ﻋﻰﺘب ﺘ ﯾﻟ ﺎاﺎ‬ ‫رﺳﺗ ﯿﺔ ﻠ ﺎ اﺠ ﺪ ﺠ ل ﻨ‬ ‫ﻛ ﻟ ﺮ (ﻤ ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫)‬ ‫ﻄﻘ‬ ‫د‬ ‫ﻗﻢﻘ ن ﻟ ﯾ أ ﯾ ﺔﺪ ﺳت‬ ‫ﺴﻟآ ا ﺪﺚ دﯿ ﻟرﺎ‬ ‫اﺮ وﺤ ﺎﻤ ا ا‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺨﺺﺒ ﺚ:‬ ‫ﻠ اﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺪ ﻢ ﺘ ﯾ أﺪ ﻌم ﻤ ﺔﻠ ﺨﺼﺺ ﻲﻟ ﺔﻟﻮ، ﻞ ﻟﻞا س ﻌما ﺳ ﯿ ﺟﻌ ﻣﯾﻛ ﻻﺒر‬ ‫ﻓ اﻨ ﺒ ﺔﺑ ﻜ ر ﻠ ﻮ ﻹ ﻼﺔﺎ ﺔ ﺎ ﻮﻟ ﻮ‬ ‫ﻣ ﻣ ﻼ اﻤ‬ ‫ﻠ‬ ‫و د ﻟ‬ ‫ﺴ ﻨﯾ‬ ‫ا‬ ‫ﻌ ﻠ اﺨ ﺞ ﺣ ﻟﻮ ﻟ ﻤ ﻟﺘ‬ ‫ﻠ اﮭ ﻤ‬ ‫ا‬ ‫ﯾ ﻋ ﻟﺮ‬ ‫ﻹ ﻼﺔﺳ ء ﻲ ﻘأ ﻟﯿ أادبو ﺮ، ﮫ ﻨ ﻋﮫ ﻌ ﺔ ﺻﺔ ﻷ دﺚ ﯿﺎ‬ ‫ا ﺳ ﯿ اﻓ ﻟﮫ اﻘةو ا أ ﯿ ﺎ ﻧ ﺒﻲ ﯿ ﻣ ﻓ ﺤا ﯾ ﻟﯾ‬ ‫ﺎﺰ‬ ‫ﺎ ﻣ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻏھ ﻷ ﻨ ﻠ ﺮ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻔ و ﻌﺪ ﻵ‬ ‫ﻣ ﻮ ا‬ ‫ﺘ ﯾ ﺪ ﺑ ﻟ ﺨﺼ ﺺ ﻲ هﻔو،ﻟﻦ اﺒ ﺚ ﺮﻦ ﻠ أ اﺨ ﺞﮫھﺔ‬ ‫ﻓ ﺬاﺮع ﻜ ھ اﺤ ﺒھ ﻰ نﺘ ﯾ ﻟأ ﯿ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺮ‬ ‫ﻋ‬ ‫و ﺬﻟ ﯾ‬ ‫ھﻟ‬ ‫ﻟﻲ ﺘل اﺘ‬ ‫ا ﺴ ﮫﻤ‬ ‫ﺎﺔ ﻲﺪ عﻋ ا ﺳ ، ﻤﺜ ﻓ ﻟ ﺔ ﺒ ﺔ ﻤﮭ ، ﺎﺻﻓ ﻟ ﺮ ﺤ ،‬ ‫ﺑﻐﻓ ﻟﺎ ﻦ ﻹ م اﺘ ﻞ اﻨ ﻨﯾ ﻟﻄ ة ﺧ ﺔ ﻲ ﻌﺼ ﻟ ﺮ‬ ‫ا اﺎﺿ‬ ‫ﻼ ﻟ ﻤ ﻲ ﺴ ﻟﻮ ا ﺮ و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟ ا‬ ‫ﻓﻦﺧ ل ﺤﻲﻤ ﻠ ﻟﺘ اﺗﻦ ﻲن ﻢﺘ ﯾ ﯾ ﻞﺳ ً ﺤﺟ ﻛ ﻣ ﺘﺼى‬ ‫ﻤ ﻼ ﺜ ﻟﺮ ﺔ ﺪ ﻮهﯿﻟ أ ﻠاﺨ ﺞ ﺜ ﻼ ﯾﺎﮫ ﻞ ﯾ ﺪ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺎﺘ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻋﻟﺮ ﻤ‬ ‫ﺣ اﻛ ر ﺒ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻠﺎﯿ ﻓ اﻨ ﻟﻮ، ﺪ ﺘﺪ ُ ﺬﻟﻢ ﻲ ﻜ ﻒ ﻦ ﻜﺮ ﻦ ﺨﺎ اﻠﺔ‬ ‫ﻟ ﻋ ﻦ ﻟ ﺔ ﺒ ﺔ ﻗا ﺨ ﺖ ا ﻠﻓ ﻟﺸ ﻋ ﻟﯿ ﻣ ﻟ ﻧت ﻌﯿ‬ ‫ا ﺎ ﻟﻤ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﺜ‬ ‫ﻄﻨ ﻲ ﺴ ﻨﯾ و ﺳ ﻣ ھ ﻌ ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اﺤﻔتﺘ ﻗﻓ اﺎﺐ ) ﺎاﺎ( ﻲﺘﮫﺗ ﯾﻟﺎ ي ﻣ ﻢ ﻦﻷ ﯾ ﻟﻲ‬ ‫ﺘ ﺎ ﻟﻲﺘ ﮭﻟﺗ ﺟ ل ﻨ ﻓ ﺑ ﺠ ﺪﺒ ر و ﻠﻣا دﺚﺘ‬ ‫ﺎ ا‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺎ ) ﺮ اﺨ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻤ ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ ﯾ ا اﺮﺎ ﻜ‬ ‫و ﺮ‬ ‫ﻻْم( ﺘ ﺑﻰ ﯿ أﻜﺎ ﯿة ﻄﻦ ﻲ ﻮ ا ﺳ ، ﻌ ﮭﻧﮫ ﻦﻏه‬ ‫ﺰ ﻟﻲﻨ ﻠﺎ ﺣﻣ ﺧ ﺮﺗﻌ ﻓ أﺻل ﻹ م ﻣﻈﺎ ﻠ ﻋ ﺮ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻼ و ﻤ ﻘ‬ ‫ﻋﮭ ﺎ ﻄ‬ ‫ﻠ ا‬ ‫ُ و‬ ‫ﺗ‬ ‫وﺘ اﻋﻰ ﺳ ﺪوﺘن ﺮ ﺻ ﺤأ ﻣﺮ، ﺎﻧﻲ ﺟ ت ﻦﺧ لﺒ ﺚ ن‬ ‫ﻋ د ﻠ أ ﯿأ ﻮ ﯿ ﯿﺔو ﺤ ﺔ ﻤ ﻨ وﺪ ﻣ ﻼ اﺤ أ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻓ ﻛأ‬ ‫ﻧ ﻣ ﻏ ﺤ‬ ‫ﺎ‬ ‫ا ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓﻀ ﻣ ا ﻌﻞ ﻢ ﺘ ﯾ ﻣ ﻟﺎﺻ ﻦ ﻲ ﺪعﻋ ﻟ ﺔ ﺒ ﺔ ﻮ ﻌ ﺔ ﺪ‬ ‫اﻨ ﻨﯾ ھ ﻟ ﻣ ﺒ‬ ‫أ ﻞ ﻦ ﺳ ﻤ ﻠاﺨ ﺞ اﻌ ﯾ ﻓ ﻟﺎ ﻦ ﺴ ﻟﻮ ا ﻼ ﻋ‬ ‫ا‬ ‫اﻓ‬ ‫ﺘ ﻋ ﻟ ﺮ ﻦﻤ ﺮ‬ ‫ﺮﻤ ﻟﻠﻲﻗ ﺑع ﻲﻟ، ﺪ ﺸﻒ اﺒ ﺚ ﻦ ﺋ ھﺔ ﻲﯿﺔﻻ ﻔة ﻦ‬ ‫ﻟ ﺣﻦ ﻤﻤ ﺪ ﺪ ﻓ ﻚ ﻗﻛ ھ اﺤ ﻋ ﺘﺞ ﻣﻓ ﯿا ﺘدﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻔ ﺳ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺬﻟ‬ ‫ذ و‬ ‫اﻌ و أ‬ ‫ا‬ ‫ﻠاﺨ ﺞ ﻲ ﺪعﻋ ﻟ ﺔ ﻣ ﻓ ﻣ ﺧ أ ااﻨ ﻟ ﺎﺻ ﻦ ﻄﻦ ﻲ ﻷ دﺚ‬ ‫ﻢﺘ ﯾ ﻓ ﻟﺎ اﻨ وﻌ ﺔ ا ﻞ ﻋء ﺴ اﻌ ﯾ ﻠﻌ ﻓ ا ﯾ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺪ ﻟﺔﻤ ﺮ ﻟ‬ ‫ﺮ ﺪ‬ ‫ﻓ ﻦﺴ‬ ‫ا‬ ‫ﻋﻟﺮ‬ ‫ﺒ ﺔ ﻃ ق ﺸﺎ.‬ ‫ﻨﯾو ﺮ ﻛ ﮭ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻟﻮ‬ ‫ا‬ ‫‪12.Rorsuedee Salaeh@Rushdi‬‬ ‫‪Jabatan al-Qur’an dan al‬‬‫‪Hadith Akademi Pengajian‬‬ ‫,‪Islam‬‬ ‫‪Universiti‬‬ ‫,‪Malaya‬‬ ‫‪Kuala‬‬ ‫‪TAKHRIJ KARYA-KARYA HADITH ULAMA PATANI‬‬ ‫‪DI IPT MALAYSIA: SATU TINJAUAN‬‬ ‫‪ABSTRAK‬‬

Lumpur, Malaysia Selatan Thailand terutama di tiga wilayah majoriti penduduk Islam e-mail: dimadinah@yahoo.com Pattani, Yala, Narathiwat. Ia merupakan pusat pengajian Islam serantau, terutama di tiga institusi pengajian tinggi. Iaitu Universiti Islam Yala, Kolej Pengajian Islam, Universiti Narathiwat Rajnakrin. Sementara penulisan karya hadith yang paling awal muncul pada tahun 1770M, ialah karya yang berjudul TanbÊh al-GhÉfilÊn yang telah dihasilkan oleh Sheikh Abdullah bin Abdul Mubin Patani. Sehubungan dengan itu, dalam tempoh lebih 230 tahun hanya terdapat sebanyak 23 buah karya hadith sahaja. Ada pun karya hadith yang paling terkini ialah karya yang berjudul Hadith Mengenai Siasah(1) yang dihasilkan oleh ustaz Hasan bin Muhammad pada tahun 2009M. Walau bagaimanapun, setakat ini terdapat hanya lima kajian ilmiah sahaja yang berbentuk kajian takhrij di IPT Malaysia, ia hanya dihasilkan oleh sarjanawan di peringkat Sarjana(MA) sahaja, dua daripadanya di Universiti Malaya(UM), manakala tiga lagi ialah di Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM). 13.Abdillah Hisham Bin Abdul PEMAKAIAN HADIS SYEIKH NIK MAT KECHIK FATANI DI Wahab, DALAM KITABNYA WISYAH AL-AFRAH WA ISBAH AL-FALAH Mohd Faiz Hakimi Bin Mat Idris, ABSTRAK Mohd A'Tarahim Bin Mohd

Razali. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Darul Iman Malaysia Kampus KUSZA, 21300 Kuala Terengganu. Email: abdillahh@udm.edu.my h/p: 0139351241

Sebuah kitab yang dikarang oleh Wan Muhammad bin Wan Ismail yang terkenal dengan kitab Matla’ al-Badrayn wa Majma’ al-Bahrayn. Beliau merupakan cucu saudara kepada Syeikh Daud Fatani. Kitab ini membicarakan tentang rukun-rukun Iman, Islam dan hadis-hadis (targhib wa tarhib) mengenai ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang serta hadis-hadis zikir selepas sembahyang. Penulis hanya memfokuskan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Dalam kitab ini terdapat dua bab hadis: hadis-hadis yang memberi ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang dan hadis-hadis mengenai zikir-zikir serta doa selepas sembahyang. Sebelum menulis hadis beliau memberi syarahan ringkas mengenai orang yang meninggalkan sembahyang atau hukum-hukum mengenai berzikir selepas sembahyang samada jahar atau sir dengan membawa pendapat para ulama. Beliau juga mengatakan bahawa doa atau zikir yang datang daripada Nabi S.A.W lebih afdal daripada yang lain kerana sangat diharapkan qabul. APLIKASI TAKHRIJ AL-HADITH DALAM PENULISAN ILMIAH: PENYELARASAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI, INSTITUSI AGAMA DAN MEDIA CETAK DI MALAYSIA

14.Fadlan bin Mohd. Othman, Mohd. Fadhil bin Mohd. Faudzi, Dr Azwira Abdul Aziz dan Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Jabatan Pengajian al-Quran ABSTRAK dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Artikel ini memperlihatkan aplikasi Takhrij al-Hadith di zaman silam dan Universiti Kebangsaan perbandingannya di masa kini. Perbincangan disusuli dengan Malaysia memfokuskan tahap-tahap metod Takhrij al-Hadith dalam penulisan ilmiah khususnya di institusi pengajian tinggi Malaysia dengan mengutarakan beberapa kriteria penting dalam menyatakan rujukan hadith. Tujuan utama artikel ini adalah untuk menjamin tahap autentisiti dan kredibiliti al-Hadith sebagai sumber primer dalam pengajian ilmu Islam. Artikel ini menggesa para siswazah dan pensyarah di institusi pengajian tinggi Malaysia agar dapat merealisasikan Takhrij al-Hadith dalam pembikinan artikel ilmiah, sekurang-kurangnya pada tahap yang paling minima berdasarkan kemudahan-kemudahan yang ada. Usaha murni ini perlu juga dipikul oleh institusi agama, para pendakwah, para penulis dan sesiapa sahaja yang menyebarkan hadith dalam bentuk bertulis di Malaysia khususnya dan Nusantara umumnya. 15.Fadhilah Adibah binti Ismail Prof Madya Dr Mustaffa Abdullah Jabatan al-Quran dan alTAKHRIJ HADITH DALAM MANUSKRIP JAWI: TUMPUAN KEPADA KARYA-KARYA NIK MUHAMMAD SALLEH WAN MUSA

Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

ABSTRAK Nik Muhammad Salleh Wan Musa ialah ulama kelahiran Kelantan yang aktif menghasilkan beberapa karya sewaktu hidupnya. Antara karya yang dihasilkan ialah Kuliah Pengajian al-Qur’an, Masalah Zakat Fitrah Dan Fitrah Kanak-Kanak Yang Belum Baligh, Falsafah Berumahtangga atau Tafsir Surah al-Mujadalah, Sinaran I`tiqad, Rahsia Kelahiran Nabi Muhammad, dan Theological Debates: Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad and His Family. Terdapat karyanya yang kritikan oleh golongan ulama lain seperti Masalah Zakat Fitrah Dan Fitrah Kanak-Kanak Yang Belum Baligh. Manakala terdapat juga karyanya yang dipandang sepi oleh masyarakat. Justeru itu artikel ini cuba mentakhrijkan hadith-hadith yang terdapat dalam karya-karyanya serta melihat bagaimanakan pendekatan yang diguna pakai oleh beliau dalam memilih sesuatu hadith sebagai dalil untuk dimuatkan dalam karyanya. TAKHRIJ AL-HADITH DI NUSANTARA : PENGAJARAN DARIPADA USAHA AL-ALBANI. ABSTRAK

16.Roshimah Bt. Shamsudin Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia 10800 USM

Pulau Pinang

Salah sebuah karya yang mendapat perhatian dan menjadi rujukan penting dalam bidang hadis pada masa kini ialah Silsilah al-Ahadith alDa‘ifah wa al-Mawdu‘ah. Karya ini dihasilkan oleh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, tokoh hadis tersohor abad ke 20. Al-Albani telah berjaya melakar nama pada peringkat antarabangsa menerusi penghasilan karya-karya ilmiah beliau yang telah memberi impak kepada perkembangan pengajian ilmu hadith pada era ini. Silsilah al-Ahadith alDa‘ifah adalah antara karya beliau yang paling masyhur. Karya ini mengandungi hadis-hadis yang telah dinilai statusnya sebagai da‘if, mawdu‘ dan seumpamanya menerusi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh al-Albani. Dalam menentukan status hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini, antara langkah yang diambil oleh al-Albani ialah menjejaki hadis-hadis daripada sumbernya. Langkah ini merupakan sebahagian daripada proses takhrij al-hadith. Sehubungan itu, kertas kerja ini akan membuat sorotan terhadap usaha al-Albani mengesan sumber hadis-hadis yang terdapat dalam Silsilah al-Ahadith al-Da‘ifah yang dapat memberi sedikit gambaran mengenai kegigihan beliau menjalankan kajian dalam bidang hadis dari aspek takhrij al-hadith. SENI TAKHRIJ HADITH: TUMPUAN TERHADAP KITAB ‘ALNASYR FI AL-QIRA’AT AL-‘ASYR’

17.Sabri Mohamad, UKM Mohd. Khafidz Soroni, KUIS

ABSTRAK Kertas kerja ini akan cuba menonjolkan seni ilmu takhrij hadith dalam karya Ilmu Qira’at. Karya yang menjadi pilihan untuk membicarakan tajuk tersebut ialah kitab ‘Al-Nasyr Fi Al-Qira’at Al-‘Asyr’, oleh Imam Ibn al-Jazari. Pada waktu yang sama juga kertas ini mengupas kewibawaan Ibn al-Jazari di dalam bidang hadith di samping ketokohan dan kemasyhuran beliau dalam bidang Qira’at Quraniyyah. Penguasaannya terhadap sanad-sanad Qira’at yang mutawatir memberi gambaran kepada kita bahawa beliau turut mempunyai kemahiran yang amat tinggi terhadap disiplin sanad-sanad hadith. Kertas kerja ini memperkenalkan biodata pengarang kitab, ‘Al-Nasyr Fi Al-Qira’at Al‘Asyr’ persembahan dan metodologinya dan seni takhrij hadith di dalamnya. 18.Mohd Al’ikhsan b. Ghazali ILMU TAKHRIJ DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN APLIKASI Pensyarah Kolej Sains dan Teknologi, UTM ABSTRAK & Dr. Faisal bin Ahmad Shah Tulisan yang bertajuk : Ilmu Takhrij Di Malaysia Satu Tinjauan Aplikasi

Pensyarah Kanan Jabatan al- ini bermatlamat menjaga hadith Nabi s.a.w. dari sebarang Quran dan al-Sunah, Akademi penyelewengan dan pemalsuan. Objektif tulisan ialah komentar terhadap Islam, UM penggunaan Ilmu Takhrij oleh para ilmuan Islam di Malaysia ketika mengutarakan hadith-hadith Nabi s.a.w. samada dalam pengucapan atau pun dalam penulisan mereka. Mengenal pasti punca-punca kelemahan kebanyakan para ilmuan Islam ketika menggunakan hadis di samping penumpuan terhadap sebab-sebab kelemahan dan kelembapan penggunaan Ilmu Takhrij di Malaysia. Tulisan diakhiri dengan mengutarakan beberapa langkah dan pendekatan untuk menangani masalah dan faktor-faktor yang telah menyebabkan kebuntuan pengamalan Ilmu Takhrij. 19. Nik Mohd Zaim Bin Ab Rahim PEMAHAMAN DAN APLIKASI TAKHRIJ HADITH DALAM & KALANGAN PENCERAMAH AGAMA: SATU TINJAUAN AWAL Mohd Al-Ikhsan Bin Ghazali ABSTRAK Kolej Sains dan Teknologi UTM International Campus, Kertas ini bertujuan meninjau tahap pemahaman dan penguasaan imu Kuala Lumpur takhrij hadith dalam kalangan penceramah agama di sekitar Lembah Klang. Ia juga melihat sejauh mana takhrij hadith diaplikasikan dalam penyediaan bahan kuliah dan semasa kuliah berlangsung. Kewujudan

‫‪program-program hadith berkomputer didapati amat membantu‬‬ ‫.‪seseorang penceramah mengenalpasti hadith dengan mudah dan cepat‬‬ ‫‪Justeru, kepentingan dan kesedaran penguasaan ilmu takhrij hadith ini‬‬ ‫‪oleh para penceramah agama dilihat mampu membendung penyebaran‬‬ ‫‪hadith palsu dan hadith-hadith yang tidak boleh dijadikan hujah dan‬‬ ‫.‪sandaran hukum dalam masyarakat awam‬‬

‫.02‬

‫ﻣ ﺪ ﻼ اﯾإ ﯾﺲﺘﻨ ﻲ‬ ‫ﻤ ﺻ ﻟ ﻦ ر اﺮ ﺠ‬ ‫ح ﺪ د ﻟﻧ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺪ ﷲﺎ ﺎﺒا ي‬ ‫ﺒا ﻛ ﻨ ﻨر‬ ‫ﯾ ﻟﺪ‬ ‫را‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎس ﺴ ﻟ ﯾﻲ‬ ‫ﯿ ﺣ اﺼﻘ‬ ‫ﻦ ﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫إ‬

‫ﻓ آﺮ ﺰ ن أ ﯿا ﺘ ج ﺣﯾ ﻧو ﻋﺴ ﻟ ﺴﺢ‬ ‫ھ ﺔ ﺣ ﺎ ﺄ دﺚﺰل ﯿ ﻰ ﻤﯿ‬ ‫ا‬ ‫ﻲﺧ ﻟ ﺎ ‪ ‬ﻤ ﻻ ﺠ ﺑﺎ‬ ‫اﻣ‬

‫ﺨﺺﺒ ﺚ‬ ‫ﻠ ﻟﺤ‬ ‫ﻣ ا‬ ‫ھ اﻘﺔﺘ ﯿ ﯾ ﺎ ﻨ ن أ ﯿا ﺣﺎ ﺄ دﺚﺰل ﯿ ﻰ ﻤ ﺢ‬ ‫‪‬ﺬﻟ ﻟ ﻟ ﺑ أ ﻨ ﻌا "ھﺔ ﺘ ج ﺣﯾ ﻧو ﺴ ﻟ ﯿ‬ ‫ﻋ اﺴ‬ ‫ﻤ ﻻ ﺠ ﺑﺎ‬ ‫ه ﺎ ا ﻲ ﻦ ﯾﺑ ﻮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓ ا ﺤح ﻟ ﻦ ﻟﺴ ﺪ ﻓآ ﺮ ﺰ ن" أا ﺣﯾ اا ة ﻲﺰل ﯿ ﻰ‬ ‫ﻲ ﺎ اﻨ وﻤ ﯿ ‪‬ﻲﺧ ﻟ ﺎ ،ن ﻷ د ﻟ ر ﻓ ﻧو ﺴ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ ﺚﻮد‬ ‫اﻣ‬ ‫ﻟﺼ وﺴ ا ﻧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓ آﺮ ‪‬ﻏه ﻦ وﯾاﻨ، ھ ﺗلﻠ د ﺔ ﯾﺔﻠ ﺒ تﺰل ﯿ ﻰ‬ ‫ﻲﺧ و ﺮﻣ د و ﻟ ﺔ و ﻲﺪ ﻰ ﻟ ﺻ ﺤ ﻋﻰ ﻮ ﻧو ﺴ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻋ ﻻ ﺮ‬ ‫اﻦﺴ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺰ ن و ﺣﺔﻤ رﺎ . ﺎ ﺮﻵ د ﻲ ا ﻤ ﻮ ﻟي ﺤﮫھ ﻟﺪﺚ‬ ‫ﻟ ﺎ ، ﻻ ﺠﻟﻦ ھ ﻣ ﺒا ﺎﻓ ﺬﻟﻮﺿعﺬ ﯾﺼ ﺤأ ا ﯾ‬ ‫ﻞﺤ‬ ‫ا‬ ‫د أ ﺧ ﺣ ھا‬ ‫اﻣ‬ ‫ﺒﻧﻓﻮ ﺠﻓ اﻘﺪ ﻷ ﺎ ﺈ ﺎ ﻟﺼﺑ رﺿ ا ﻋﻢاﺑ ﻦﺗﻌﻢ ذ‬ ‫وﻠ ﮫﮭ ﺣﺔ ﻟ ﺋ ا ﻜ ﺑ ﻤ ا ﺤﺔ ﻲ ﷲ ﮭوﺎﯿ ﺑﮭ إ‬ ‫ﻨ ﺘﻌ ﺎﯿ ،‬ ‫و‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻲ ﺎ و ﺣم ﺟ ع ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻘﻮ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻛﻮرﺿا ﻋﻢﺮوأ ﯾ ا ﺎﻓ اﻘﺪ وﺘو ﺑ ﺗﻀﺘﻣاﻘﺪ‬ ‫ﺎا ﻲ ﷲ ﮭﯾون دﺚﻵ د ﻟ ﺋ، ﻌﺪن ﺎ ﻤﮫ ﻟ ﺋ‬ ‫ﺣ ﻲ ﺎ ﯾﻘ ﻤ ﻨ ﻦ ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻷﺎاﯿﺔ و ﻔ ﻮ ﯿﺎ ﯿأ دﺚﻷ ﺎﻓ ﺷو ﻟﻮ وﺒب ﺮ،ﻞ‬ ‫ا ﺒ ﻟ ﯿ، ﯾ ﻗ ﺑﮭوﻦﺣﯾ ا ﺣم ﻲ ﺮط ﺒلأﺎ ﻟد ﺑ‬ ‫ﺳ ا‬ ‫ﻘ‬ ‫ا‬ ‫ﻜ‬ ‫و ﺧر ﺒ ﻻ ﺮ نﻨ ﺑ ﺎ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﯾ ﺒن ﻲﺣﯾ اﻘﺪ ﯾﺟﻧﻓ أ ﯾ ا ﺣم ﻦ ﺜﺖاﺤ ي . ﻣﻧ ر ﺮ‬ ‫ﻮ ﻮ ﻓ أ د ﻟ ﺋ ﺎ ﺒ ﮫ ﻲ دﺚﻷ ﺎﻣاﺒ ﺘﺮ أ إﺎ ﺒ‬ ‫وﺎ ﻜ ﺧ‬ ‫ﺘ ﻟ‬ ‫ﻜ ﻟ و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺎ ﺚ ﺎ ﻣﻮ ﻮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺟ‬

‫ﻵ د ﻲ ا ﻤ ﻮ ، ﻼ ﻚ ﮫ ﻄﻛﺮ ﻻﻜنﻻ ﻦ ﮭﺑ ﻮ اﺘب‬ ‫ا ﺎﻓ ھاﻮﺿع ﻓ ﺷ ﻧ ﺄ ﯿ ، ﯾﻮإ ﻋ ﺟ ﻨﺼ ﻟﺎ‬ ‫صﻜ‬ ‫ﻞ‬ ‫أﺧ ﺒ‬ ‫ﺬﻟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻲﺰل ﻤ ﺢ اﻨﻟ ر ﻓ ذﻚ . ﺪ ﺻ ﺖ ﻮﺮ ھ ا ﺧر ﻦ ﺳل ﷲ‬ ‫ﻓ ﻧو ﻟ ﯿ وﺴ اا ة ﻟ ﻗ ﺤ ﺗﺗ ت هﻷﺎ ﻋ رﻮا‬ ‫ﺬ ﺒ‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫ا ﺴ ‪‬ﻟ ﺔ ﻮ د ﻲ‬ ‫ﻣ ﻟ ﺎﻓ آﺮ ﺰ ن ﺎﺔﻤ ا ر ضﺴً ﺪنﻠﺖ ﻮ ، ﺰل ﺑ ﻣ ﻢ‬ ‫ﻦ ﺴ ء ﻲﺧ ﻟ ﺎ ، ﺘﯾﻸﻷ ﻗ ﺑ أ ﺌ ﺟ ً ﻧو ‪‬ﻦ ﯾ‬ ‫ا ﺮ‬ ‫او‬ ‫ر‬ ‫ﺎﻌ ﻣ‬ ‫ﻄ‬ ‫اﻣ ﺑ‬ ‫ﺛ‬ ‫اﻤ‬ ‫ﺈﺎ ﺎ ﺮ ﻤ ﺢ ﻦ ﯾ، اﺑ ﺎ ﺣﯾ ا ﯿﺔ ﻤاة ﻦ ﺳل ﷲ‬ ‫ﻓﻜ ھ ﻔ ﻟ ﯿ ﺑ ﻣ ﻢ ﺬﺎﺖ ﻷ د ﻟﺼ ﺤ ﻟ ﻮﺮ ﻋ رﻮا‬ ‫،ﻧ ر ﻛ ا ﺴ ا ﺮ ھ ﺛ ﺑ ﺎ ﺚ ﺤ اﺘﺗ‬ ‫‪‬‬ ‫وﺿ ل .‬ ‫ﻼ‬ ‫.12‬ ‫ﺎس ﺴ ﻟ ﯾﻲ‬ ‫ﯿ ﺣ اﺼﻘ‬ ‫ﻦ ﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫إ‬ ‫ﺪ ﷲﺎ ﺎﺒا ي‬ ‫ﻋ ا ﻛﯾاﻨر‬ ‫ﻨﻟﺪ‬ ‫ر‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻣ ﺪ ﻼ اﯾإ ﯾﺲﺘﻨ ﻲ‬ ‫ﻤ ﺻ ح ﺪﻦ ر ﻟﻧﺠ‬ ‫ﻟ د اﺮ‬ ‫ﺤ‬ ‫أ ﯿﺗ ﯾأ دﺚﻘ ﻢ ﻘﺐ‬ ‫ھ ﺔ ﺮﺞﺣﯾ ﺗ ﯾ ﻠ‬ ‫ﻮﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ ﺨ‬

‫ﺑﺘ ك‬ ‫اﺴا‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺪ ھ اﻘﺔ ﻰﺎ ﻋاﺨ ﺞ ﺪ أﻤﮫ ﺷ ﮫ ﺷﺎاﻠءﮭ ﻛ ﻚ‬ ‫ﮭ فﺬﻟ ﻟ ﻟ ﺑن ﻢﺘ ﯾ ﻣىھﺘ و ﻓ وﺘ ل ﻌﺎﺑ وﻟ‬ ‫ﯿ ﺮ ا ﻐ ﻟﻤ ﺎ ﺬ‬ ‫ه ﺎ إ ﯿ ﻠﻟ ﺮ و‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺗ‬ ‫ذﺮﻷ ﯾ اا ة ﻲﻘﺐﺗ ﯾﮫ ﻨﺠﻓ ﻘ ﻢ ﻠ و ﻼﮫﺘ ھ ﻣﻚ‬ ‫ﻛا دﺚﻟ ر ﻓ ﻠ ﺨ ﺠ و ﮭﮫ ﺗﯾ ﻘﺐ ﺳ ﺘ ﻟﻲ ﻲﻠ‬ ‫ﻣا‬ ‫ﻲﻮ ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻮد ﻟ و ﺮ ﻣ‬ ‫ا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻷ ء .ﻠ ﻟﺗ ﻓ ﻣﺘ ﻟ ﮭ ﻟ ﺘﻲوﻨ ﺮ، ﻌ ﻓﺎﻷ دﺚﻨﯾ ﻟﻲ‬ ‫ا ﺎ ﺳ اﺎﺐ ﻲ ﻟ اﻨﺞ ﻤﺒ أ ﻟﻈ ي ِ ﯿ ا ﺣﯾ ﺒ ﺔﺘ‬ ‫ﻤ ﺖ ﮭ ﺎ ﻟﻮ ا‬ ‫ا‬ ‫ﺟ‬ ‫ُ‬ ‫ﺎﮫ ﻤ اﻜ ا‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻚﻜ‬ ‫ﻋﻀ‬ ‫ﺤ ثﻘﺐ ﻛ ﻚ ﺘلﻜمھاﻠوﻜ ﻢ ﻸ ﯾ وﻟ ﺗﺮ ﻒ ﺮ لﻓأ‬ ‫ﺘﺪ ﻠ وﻟ ا ﺪﺑ أ ﻟﻢ ﻤ ﻟ دﺚ ﻛ ﻚ ﯾ ﻟ ﺎ، ﺪ‬ ‫ﺬ ﻌ اﺟ ﺒ‬ ‫ﻼ ﻞﻌ ﺣ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺬ ﺳ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺗ ا‬ ‫ﻟﺗ ﯿ ﺘﺮﻒﻐ ياﺻ ﻼ ﻲﺘ ﯾ وﻠ ﺛ ﺘ ّ ﻟ ذﺮﻷ ﯾ ﻟ ﻌﺔ‬ ‫اﺎ ﻓ ﺑ ﯾ ﻟﻮ و ﻄ ﺣ ﻟﺨ ﺞ ﻘﺐ ﺗ ﺮإﻰﻛا د اﺘﻘ‬ ‫ﺎ ﺚ ﻤﻠ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻠ ﺮ ﻟ ﻢ ﻄق‬ ‫ا‬ ‫ﻜ ﺐﮫ ﻌ‬ ‫ﻘﺐ.‬ ‫ﺑﻠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬

‫أﮭ تﺎ ﺘﺞ ﻦ ﻼ ﻟﺮ ضن ﻢﺘ ﯾ ﻣ ﻓﻀ ﻟ ﻮﻟﻲ ﺮﺎ ﷲ‬ ‫ﻇﺮ ﻨﻟﺋ ﻣ ﺧ ل ﻌ أ ﻠاﺨ ﺞ أ ﻞ ﻌمﺘ ﻓ ا‬ ‫ﻠ ا ﺷﮭ‬ ‫ا‬ ‫ﻋﻟ ﺮ ﻦ‬ ‫ا‬ ‫ﻟاﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻟ ؛ﻜﮫ ﺳﺔ ﻦ ﺳﻞ ﻮﺻل ﮭ فو ﻲ ﻐﺔ ﻰﮭﻟ ﺔﺗﯿ ﻟﺎﻞ‬ ‫ﻌ ﻰﻟ ﻧ وﻠ ﻣ وﺋ ﻟ ﻮاﺪ أ ھ ﻟﯾﻟ ﻓ اﻨ ﯿ ﺮﺘ ﻣ‬ ‫اﺎ إ ﻢ ﺴ و ﺴ اﻌ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎا‬ ‫ﻮ ﯿ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﺎوﺪ ﻦ ﻤ ر ﻟ ﻤﻟ ﺔوﻟ ﺗﻦﺎن ﻠ ﺗﻦ ﻌا ﻓﺎ نﮭر ل‬ ‫ﻌ، ﻌﻣ ﻟﺎ ف ﻤ ﺔ ﻸ ؛ ﺬﻚﯿﻟأ ﻘﺐﯿ ﻔﻞ ﷲ ﮭ أ ﺎ ﺎ‬ ‫ﯿ وﻟ ﺟ‬ ‫ﮭ ﯾ اﻌ اﮭ ﻣ ﻛ ﺒ ﻨ ﻟ ﻠ ﺑ‬ ‫ا‬ ‫أ ﻠ ﯿإﺻﯿ ﻣأﺻﻊ ﺮﻤ ﺒﺎﯿ ء ﺬﻚن ﻠ أا رﺔ‬ ‫، نﻘﺐ ﻦ ﺒ ﻦ ﻦ ﺑ ﻟﺣﻦﻠ ﻤﻛﻒ ﺎ وﻟ أ ﻠﻮ ﻧ عٌْ‬ ‫أﻌ‬ ‫ﻘ بﻮ ََ‬ ‫ﺑ‬ ‫َ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺷ ﻛ‬ ‫ﻘﮭ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺎا‬ ‫ﻌ‬ ‫وﻟ ﺑ‬ ‫ا‬ ‫ٌَُْ ِ ُ ﱢ ٌَُِْ َُ ُ ٌ ﻰٌََِْﻮٌ ْ ُ َ ،‬ ‫ْ ََ ﯿ ْ ﻟ ا ُِ ْ ْ َ ﻮ ﻠ ِ ْ ﻜ ٌَ ﺢ‬ ‫ﻗﺐﺟد ﮫ ﻞ ﺴ جﺰﺮﻗﺐ ﻠﻒ ﺑ طَ ﻠﮫﻗﺐ ُ س ﻠ ﻣ ٌ‬ ‫ﻗﺐ ﻔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ْ‬ ‫و‬ ‫ﻠ أﺮِ ﺜا َ ﯾھ ﻠ ﻏ ْ َ ﻓ ﻠ ﻨ َ‬ ‫ِ و ﻣ‬ ‫ﺮ ﻋ ﺎَ َ‬ ‫ﻏ‬ ‫َ َ ﻣ‬ ‫و أ‬ ‫ﻓِ ﺮ‬ ‫ﻣ‬

.‫ا ﺢﺎن ﻟ ا ﺣﯾ ﻓ ﻣﺒا ﺤ وﺤ ﻦ‬ ‫ﺗﻀﻟأ ﺎﺐﻷ دﺚ ﻲ ﺗ ﻟﺼﺔ ﻟ ﺴ‬ ‫ا‬ ‫ﺮﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨ ﻏ‬ ‫و‬ 22. Abdul Fatah bin Wan Sidek PENILAIAN HADITH ANTARA AHLI SUFI DAN AHLI Fakulti Kontemporari Islam HADITH: METODOLOGI DAN KRITIKAN Universiti Darul Iman ABSTRAK Malaysia abdulfatah@udm.edu.my Periwayatan hadith harus melalui kriteria dan metodologi yang telah ditetapkan oleh ahli hadith. Ulama hadith menggunakan lima kriteria untuk menilai kedudukan hadith iaitu; sanadnya bersambung, perawi bersifat ‘adil, perawi bersifat dabit, tidak terdapat syudhudh (kejanggalan) dan tidak terdapat ‘Illat (kecacatan). Bagi golongan ulama tasawuf pula, terdapat dua metodologi dalam menilai kesahihan hadith iaitu liqa’ al-Nabi dan tariq al-kasyf. 23. ‫ﻋا أﻤﺑاي‬ ‫ﺪﷲﺣ ﺎد‬ ‫ﺪو‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺎﺐد ﻮه ﻲ ﺨﺼ ﺺ أﺻل‬ ‫) ﻮ‬ ‫ﻟ ﺘا ﻓ ﺗ‬ ‫ﻛر‬ ‫ﻃ‬ "‫ﺪﺚ "ْﱠ ُِ ُ ه‬ ‫ﯾ ﻦﺪ دﮫ ْﻮ‬ ‫ﻣ ل ﻨَ ﻠ‬ ُ‫ﺣ َ َ َ ﺎ‬ ‫َ ﯾ ﺘ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺑ‬ (‫ﻟ ﻦ ﻘﻧادن‬ ‫ﯾ وﺎ ﺔﻷﺎ‬ ‫ﺪ ﻣر ﯾ‬ ‫ا‬ ‫وﺔ رﺔ‬ ‫رﯾ دﯾ‬ ‫ا وا‬ ‫ﯿ ﻋم ﻮ ﻲ ﻌمﻹﺎﺔ‬ ‫ﻛﺔ ﻮﻟﺣ ﻟ ﻮ ﻧ ﯿ‬ ‫اﻠ ا ﻧ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻠ ﻠا و‬ ‫ﺠﻌا ﺳ ﯿﻟﻟ ﺔ ﯿﺎ‬ ‫اﺎ ﺔﻹ ﻣ اﺎﯿ ﻟﯾ‬ ‫ﻼﺔ ﻌﻤ ﺎﺰ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻟﻣ‬ ‫ا ﺒر‬ ‫ﻛ ﻻﻮ‬ ‫ﻮﻣ‬ ‫ﺨﺺﺒ ﺚ‬ ‫ﻠ اﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬

‫ﻟ ﺪﷲ ﻟﺼة ﻟ ﻼ ﻋﻰ ﺳل ﷲ ﻠ ﻟ وﺻ ﮫﺟ ﯿ، ﺎ ﺪ:‬ ‫ا ﻤ ا ﻼوﺴمﻠ رﻮا ﻋﻰﮫ ﺒأﻤ ﻦ ﻣ ﻌ‬ ‫ﺤ ﻌ أﺑ‬ ‫و آ‬ ‫ا‬ ‫ﺤ و‬ ‫ﻌﺮ ﯿ ﻟ ة ﺣ ﻟ ﺗ ﻣ ﻟ ﯾﻟﻲ ﮭ ﻓﺎ ﺘ ف ﻵ ء ﻟا ﺐ ﻲ‬ ‫ﺘﺒ ﻗﻀ اد وﱢ ﻤ ﺪ ا ﺎﺘ ﻇﺮ ﮭ ﺧﻼ ا ا ﻤھ ﻓ‬ ‫ر اﺬ‬ ‫و‬ ‫ﯿا‬ ‫ا ﺮ ﻦ ﺎا‬ ‫ﻘﻀ‬ ‫ﺔﺮ ﺪ‬ ‫ﻓﺘ‬ ‫ﻌﺼ اﺎﺿ، ﻌ ﺖ ﻌﺪ ﻦﻟﺪ ﻟ ﻗﺔ ﻦﺒ ﺑ اﻔ ﯾ ا ﺳﻣﻦ‬ ‫ﻟ ﺮ ﺤ ﺮ ﺗﺮﺿ ﻠﯾ ﻣ ﻘ ا ﺎﺸ ﻣ ﻞ ﻌﺾﻟ ﻜ ﻦ ﻹ ﻼﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻤﺮ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻨ وﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ا‬ ‫ﻟﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻟﻌ ﯾ،ﻣﻦﻘ ﻮ ﺑ مﺒ ت ﺪ ﻤ ﺪوﻮﻟﻞ ﻲﻟﺮﺔ ﻹ ﻼﺔوﺘﻲ‬ ‫ا ﺎﺻ ﻦ ﻤ ﯾﻟن ﺪ ﻮ ﺣ ﻟ ﺗ ھ ﺘ ﻓ ﺸ ﻌا ﺳ ﯿ ﺎﻟ‬ ‫ﻣ ﺑﺎ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا ﯾ‬ ‫ﻘ‬ ‫ا‬ ‫اﺮ‬ ‫ﻮ ﻌﺛ‬ ‫ﻤ ﺮ‬ ‫ﯾﻜﻮ ﻓ ﻣﺮﻋﮫﯾ ﺒنﻟﺋ و م ﻟاﺑ و ﺒﮫﺑء ﻰ م ﻮ أ دﻞ‬ ‫ﻜن ﻲ ﺸوﺘ و ﺎﻮﺑﻐﮫ ﻋ اﺘ مﮫﺗ ﯿ،ﺎ ﻠ ﺪ ﺒ ت ي ﯿ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻘ ﻨ ﻋ ﻋﺛ‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻟ ﺈﺎ ﺪ ﻻﺰ‬ ‫ﯿ ﻄ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺻ ﺢ ﺻ ﺢﺪ ﻋﻰ ﺸو ﺔ ﺪ ﻤ ﺪ ﻓ ﻟآ و ﻓ اﻨا ﯿﺔ. ﻣود ﮫ‬ ‫ﯿ ﯾﯾلﻠ ﻣﺮ ﯿ ﺣ ﻟ ﺗ ﻻ ﻲﻘ ن ﻻ ﻲ ﺴ ﻟﺼ ﺤ ﺎ ر ﯿ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟﺔ ﺤ و‬ ‫اﺮ‬ ‫ﻋ اﺮ‬ ‫ﺤ ﺮ‬ ‫ﻦﻟﻣ ﻟ ﺔ ﻟﺪﺚ ﺒ ي و ﺑ ﱠأﺎ ﻌﺔ ﺧر ﺎ ﻻ ﺘ ﺑ ﻓ ا ﺣم‬ ‫ﻣأﺔ اﻨ ا ﯾ ﻟﻮ ﱡ ﺎﺤﺔ ﮭ ﺿﻔ أﺎآ د ﯾ ﺞ ﺎ ﻲﻷ ﺎ‬ ‫ﻜ‬ ‫د ﻦ ﺴ وﺤ ﻨ دھ ﺠ ﻧ ﯿ وﺒ ﺣ ﺤ ﮭ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﻟ ﺮ ﺔ ﺧﺼ ً ﻲ ﺔ ﻤﺗﻠ ﺑﺘﺣ د ﻟ ﻠ وﺘ ﻼ ﻗﮫ ﺤﺔرﮫ ﻦ‬ ‫ﺸ ﯿ و ﻮﺻﻓ ﯿ ﻣ ﺔﺘ ﻖﺎ ﺎﺔم ﻤ ﻢا ﺤ ل ﻠﺑ ﺠ ﺗ ﻋ‬ ‫د‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘ‬ ‫اﺴ ﺳ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺎ ﻗﻀ ﮭ ﻌ ﺳ‬ ‫ا ﻋ‬ ‫ا ﺳم.وﻦ ﻷﻢ ﻷ دﺚﺘ ﻧﺪ ﺎ ﺪﺚ "ﻦّ دﮫ ﻗﻮ، ﯿ ﺗﺮ ﻠﺪ‬ ‫ﻹ ﻼ ﻣ اھا ﺣﯾ ﻟﻲ ﻘ ھ ﯾ ﻣ ﺑل ﻨ ﺘه" ﺣﺚ ﻌ ض ﻘ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺪ ﯾ ﻓﻠ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ا ﺘو ﺣ‬ ‫ا‬ ‫ﻟ ﻗﺔ ﯿ أ ﺖ ﻰ ّوﺪ ﺒﮫ ﺘ ﯿ ﻓ ﺒﮫ ﻊ ﮫ ﺮ ي ﻲ ﺻ ﺢ ﻹم‬ ‫ﯿا ﺎ‬ ‫اﻨﺸ ﺤ ﻓﻀ ﻟ ه ﻋ ﻗﻟ ﻟ ﻜﻚ ﺛﺗﻣ ﻧﻣو ﻓ ﺤ ﻣ‬ ‫إ د م ﻮ اﺸ ﻲ ﻮ أ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫وﺎ ﺑ ﺚ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺎ ي.‬ ‫ﺒر‬ ‫اﺨ‬

‫و ﺷ أ ھ اﺬ ﺐﻻﻮﺪﮫ ﺒ ﻓ ﻟ ﻮ ﻟ ﻘ و ﯾﺟ ﻣ ﻘلﮫ ﻻﺎ‬ ‫ﻻ ﻚن ﺬﻟ ھ ﯾﺟﻟ ٌَ ﻲ ﻌﺼ اﺎﺔ ﻻﻮﺪ ﻦ ﻮ ﺑإ ﻣ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺳﻖ ا ر ﺑ‬ ‫ﺴ‬ ‫اﻤ‬ ‫ﻞ ﺨ فﺣ ﮫ ﻲﻟ ﺮ ﺤ ﺮ. نﺒ ت ﺪ ﻤ ﺪ ﺎﺖ ﻦﻟ ﯾاﺎ ة‬ ‫ﻘ ﻟ ﻼ ﻟ ﻓ ﻌﺼ اﺎﺿ ﻷ ﻮ ﺣ ﻟ ﺗ ﻧ ﻣ ا ﺎ ﻈ ﺮ‬ ‫ﺎ ﻟھ‬ ‫ﻘﻀ‬ ‫اﺮ ﻛ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻧ ا‬ ‫ااﺿﺔ ﻟﻲ ﺟﻊ ﻠﺎ ﻤ ﻤنﺎ ﺔ ﺧﻼ ﻣھﻢوﺠﺎﻢ ﻢ ﻮﺪﺧ ف‬ ‫وﻮ ﺤ ﺘ أﻤ ﻋﮭ ﻟ ﻠﻮ ﻗ ﺒﺑﺘ ف ا ﮭ ﺗ ھﮭ ﻟﯾﺟ ﻼ‬ ‫ﺬﺒ اﺎﺗ و‬ ‫ﻃ ﺎ‬ ‫ﯿ اﺴ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ إ ﻓ ﻟ ﺮ ﺤ ﺮ. ﺎ ك ﻻ ﻮﺮﻷﺔ ﻦﻘ ن ﻟ ﺔ ﻠ ﺒ تﻟ ﻟﺪ‬ ‫ﻮﺎ ﻻ ﻲ ﻌﺼاﺎﺿ ﻣ ا إ ﺘﻓا ﻟ ﻣ ﻟآ اﻨ ﻰ ﻮ ذﻚ ﺤ‬ ‫ا‬ ‫و ذ ﻟا د اﺮ وﺴ ﻋ ﺛ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﺣﮭ‬ ‫ﺟ عﻋﺎا ﺔ ﻠ ذﻚوﻦ ﻇﺮ ﻷﺔ ﻰﺒ تﺣ ﻟ ﺗ و ﻮﮫ ﻟﻞ ﺪﺚ‬ ‫إ ﺎ ﻠ ء ﻣ ﻋﻰﻟ . ﻣ أﮭ ا ﻟ ﻠ ﻮ ﺪ ﻤ ﺪ ﻘﺘﺑﺘ ﯾ‬ ‫ا ﺮ ﻋﺑ ﻘ ﺣ‬ ‫ﺎ‬ ‫د ﻋﺛ‬ ‫وﻤ ﻤ ﻷ‬ ‫"ﻦﺪ دﮫ ﺘه" ﻟي ﻞﺧ ف ﻟ ر ﺔ رﺔﻣ ﯾﻄﺐ اﺔ ﺬﻟﺪﺚ‬ ‫ﻣ ﺑل ﻨ ﻗﻮ ﺬ ﺣﺼ ﻼ ﺣ ﮫ ﯾ وا، ﺎ ﻠ د ﺳ ھ ا ﯾ‬ ‫ر اﺤ‬ ‫ﻮ ا دﯾ ﻤﺘ‬ ‫و‬ ‫ﯾ ﻓﻠ ا‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬

‫ﺟﻊﻃ ﮫﺗ ﯾﮫ ﻋ ﮫ ﻠ أﺻل ﻤ ﻟﺪﺚھا ﺧ ﺎ ، ﺘ ﯾ ﯿ ﻟ ﻖ‬ ‫وﻤ ﻗ ﺨ ﺠ وﺮﺿ ﻋﻰ ﻮ ﺋ ا ﯾ أﻞ ﺘﺼ ص ﺣﻰ ﺘﻦ ﺤ‬ ‫ﺒا‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻻ‬ ‫أﺔ ﺤ‬ ‫ﺮ وﺮ‬ ‫ﻣ ﺒ ﻞ ﻟﺒل ﻦ ﻤ و أ ل ﷲﻌ ﻰن ﻨ ﻹﺎ ھاﺤ أ ﯾ ﻠ ﺧ ﺎ‬ ‫ﻦ ﺎ ، ﻤﻮ ﻣ ﻟﺮ د. ﺄا ﺗﻟ أ ﯾﻘﻲ ﺗم اﺒ ﺚ نﺠﮫﺎ ً‬ ‫ﻤ ﺬﻟ و ﻌ ﻟﺼ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺎ‬ ‫اد ﺳ‬ ‫ﻟ ﻃ اﻘ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ﻟﺟ ﻟﺮ،أﯾ ﻠﻓ ﻣا ﺣﺎﻲ مﻘﻣ ﻧ وﻲ ﻚ ﻟد ﻋﮫ ﻟ ﺪﷲ ب‬ ‫ﻮﮫ ﻜ ﻢ ن ﺠﮫ ﻲﯿ ن ﺗ ﻮ ﯿﺔ ﮫﻟ ﻟ وﺎر ﯿ ا ﻤ ر‬ ‫ذ ﻘ ﻠ وﺤ‬ ‫ا‬ ‫ﺰ ﻨ ﯾ اﺎ أ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺴ‬ ‫اﯾو ﻌ‬ ‫ﻟﻟ ﻦ.‬ ‫اﺎﯿ‬ ‫ﻌﻤ‬ ‫.42‬

‫ﻘ ﮫﻘ ن ﻦ ﺪ ﺴم‬ ‫ﻣﻣ ﻟﺎﺑ ﺒﻟ ﻼ‬ ‫ﻋا‬ ‫ﺪ :ﻤ‬ ‫ﻣ ﻟاﺸﺦﻷﻧ ﻓ ﻓ ﺗ ﯾ ﻟﺪﺚ‬ ‫ﺎ ﻟﯿ ا ﺎﻲ ﻲ ﻦ ﺮ ا ﯾ‬ ‫ﺨﺞﺤ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺴﻚ‬ ‫ﺎﺐ ﺪ ﻮه ﻲ ﺴد ﺳت ﻘ ن‬ ‫ﻟ ﻟﺘ اﻓ ﻗﻢ رﺎ ﻟآ‬ ‫ا اﺮ‬ ‫ﻃ اﻛ ر‬ ‫ﻟﺔ‬ ‫اﻨ‬ ‫وﺴ‬ ‫ﺨﺺﺒ ﺚ‬ ‫ﻠ اﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﱠﺎ ﻟ ﺦﻷﻧ ﻟ ﯾﺔﺪ ﻠ ﺣاﺒا ﻦ ﻤ ﺎ ا ﺳ ﯿ ﻟﺎﺻ ،اﺘﻊﺑﺠﻌا ﺳ ﯿﻟﻟﺔ ﯿﺎ‬ ‫إ ﺛ اﯿا ﺎﻲ ﺤ ﯿﻗ ﻐﺖ ﺰﻛﺮﻣ ﻟ ﺒتﻹ ﻣ اﻌ ة ﻟ ﺒ ﺎﺎ ﺔ ﻹ ﻼﺔ ﺎﯿ ﻟﯾ‬ ‫ﻣ ﻌﻤ ﺎﺰ‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ‫ﻼﺔﻤ ﺮ و ﺘ ﻟ ﻣ‬ ‫ﻤ‬ ‫آر ﺸ ﺒ ا ﺜ ﺷ ّ ﯿ ا ﺘ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻟ‬ ‫ن‬ ‫ﻟﺄﻞ ﺬاﺎ ﯾﺪ ﮭاﺜﺮ ﻓ ﻧﺮﻟ ﺔ ﺒ ﺔو ﻮﺎ اﻗل ﻰ ﻠﺎ ‪lukass95@hotmail.com‬‬ ‫ﻤﻣ ﻟه ﻵر ﺠأﺎ ﺳﻤ ت ﻲ ﺸ اﻨ ﻨﯾ ﻠ ﮭ و ﺎ ﻠ ﻌﮭ‬ ‫ﺒ ﻋ ﺗﻤ‬ ‫ﺴ ﻟﻮ ﻋﻣ ﻹ‬ ‫ا‬ ‫ﻧ ﺘ‬ ‫اﺘ ﮭ ﺛ‬ ‫و‬ ‫ﺗﯿ ﺎ, ﺗﻠ ذﻚ ﻮﺿح ﺪ ﻨ ﺮ ﻲﺟ اﺘ ﻟﺆﺔ ﻲ ﻮﺖ ﺤﻲ ﻟ ﺳﻞ‬ ‫وﻠ ﮭ ﺘ ﻰﻟ ﺑ ﻮ ﻨاﻈ ﻓ ﻞ ﻜﺐ ﻤﻔﻓ اﻗ ﻟﻟ وﺮﺋ‬ ‫ﻟ اﺎ ا ﺎ‬ ‫ﻟ اﻟ‬ ‫ﻋﻟ‬ ‫ﻌﻤ وﺠ‬ ‫ﻠﺔ اﺤ ث ﻦ ﯿ ا ﺘد ﻠ ﺗ ﯾ اﯿ ا ﺎﻲ ﻸ دﺚ,ﯿل: " ﺤﮫ‬ ‫ﻌﯿ ﺒﻮ ﻣ ﺣﺚ ﻋﺎ ﻰ ﺨ ﺞﻟ ﺦ ﻷﻧ ﻟ ﺣﯾ ﺎ ﺻ ﺤ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺎ ﻓ‬ ‫ﺮ ﺸ ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻻﻤ ﻋ‬ ‫ﻟﻤ ﻟ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ﺎﻲ ﻔا ﺎﻲ" ﻻ ﺸ أ ﻟﻗﺼ اﺒ ﻓ ﻣا ﺗ ﯾ ﻟﺪﺚ ﻲ ﻮﺖ‬ ‫ﻷﻧ وﺿﮫ ﻷﻧ و ﻟ ﻚ نﮫ ﺐ ﺴﻖ ﻲ ﯿ ن ﺮ ا ﯾ ﻓ اﻗ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺪ ﺨﺞﺤ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻌ ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺤ ﺮ وﯿﯾﻮ ﻣﻮ ﻟاﺔ ﻲ ﺬ ﻟ ﺎﻛ ﻟ ﻮ ﺔ ﻮﻘﻢ ﺮ ض ﺨ ﺮ‬ ‫ﺘﺼ‬ ‫اﺎﺿ , ﻋﮫﻜن ﺤر ﺪ ﺳﻓ ه ﻤ ر اﺘ ﻌ ھ ﺗﯾ ﻋ ﻣ‬ ‫ﺪ‬ ‫ھ ا ﺸ ﺔ ﻤاﺿ‬ ‫ار‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻦ ﮭ ﻟ ﺦ ﻷﻧ ﻓ ﺗ ﯾ ﻟ ﯾ ﻣ ﻨﻠ ﻋﻰﻨﺞ ﻤ ﯾ ﻦ,ﻢ ﺒرﻨ ﺮ ﻰ‬ ‫ﻋ ﻨ اﯿ ا ﺎﻲ ﻲ ﺮ ا ﺪﺚ ﻊ ﺰﮫﻠ ﮭ ﻟﺤ ﯿ ﺗ ﻮ ﻟﻈ ﻟ‬ ‫ﻋ ا إ‬ ‫ﻣ ا ﺜ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺗﯾ‬ ‫ﺨﺞﺤ‬ ‫ﻣﺞ ﺸ ﺒ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا ﺠ اﯿ ﻓ ھ اﯿ نﻘ ﻧﺎﻣﺔﺘ ﯿﺔواﺎ ﺪ إﮫﺒ ﺚ ﻘﮫوﷲ‬ ‫ﺎ ﺘﺪﻟ ﺦ ﻲ ﺬﻟ ا ﺮﺎ ﻷﻠ ﻟﻄﯿ , ﺬﻣ ﮭ فﯿاﺤ ﺗ ﻘ ,ا‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺤ‬ ‫ا ﺪ ﻣ وﺑ ﺜ ا ﻘ ھ ﯾ ﻟ ﻟ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣﺳ هﺸ‬ ‫ﻤﺘ نﻠ ﺗﻘﻖﻤ د.‬ ‫ﻟﺴﺎ ﻰ ﯿ ﻟ ا‬ ‫ا ﻌ ﻋ ﺤ اﺮ‬

25. M. Zohdi M.A., Zulhilmi M.N., S. Najihuddin .S.H., A. Sanusi A., Noornajihan J.1 Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. Emel: zohdi@usim.edu.my. Tel: 012-2612396, 067986729, Fax: 07-7986702

PENDEKATAN BERSEPADU DALAM PENGAJARAN TAKHRIJ HADIS DI IPTA: PENGALAMAN USIM ABSTRAK USIM sebagai satu-satunya IPTA Malaysia yang mempunyai fakulti khusus dalam bidang Pengajian Quran dan Sunnah, memberi ruang yang luas untuk membangunkan dan memartabatkan Pengajian Hadis khususnya dalam pengajian takhrij hadis. Berdasarkan penyelidikan perbandingan pengajian hadis di empat buah IPTA (UM, UKM, IIUM dan USIM) terkemuka yang mempunyai pengajian hadis, menjadi ilham dalam menaiktarafkan pengajian takhrij bagi mendepani era ICT. Pendekatan takhrij secara digital menjadi skop baru dalam pengajaran takhrij di samping kaedah tradisional. Gabungan kedua-dua kaedah tersebut meningkatkan keupayaan pelajar di dalam takhrij hadis dan kajian sanad hadis. Beberapa fasiliti sokongan berteknologi tinggi, menjadi sokongan kuat bagi menjayakan kaedah pengajian takhrij secara bersepadu, iaitu keseimbangan pembelajaran secara teori dan amali menggunakan pendekatan tradisional dan teknologi moden. Penggunaan "Makmal Hadis" dalam pengajaran takhrij didapati banyak membantu

‫‪kejayaan perlaksanaan Pengajaran Takhrij secara bersepadu dan wajar‬‬ ‫.‪dipraktikkan di semua IPTA‬‬ ‫.62‬ ‫د ﺣ ة ﺒﻟ ﯾ ﺣد‬ ‫. ﺰ ﺪﻜﻢ ﺎ‬ ‫ﻤ ﻋا ﺮ ﻤ‬ ‫ﺪﺔ ﻌﻗ ﯿ ﻟ ﮫ ﻟﺪﺚ ﺘﺮﺞ"‬ ‫ﺟﯿ ﻟﻼ ﺑ اﻘ ا ﯾ ﻟ ﯾ‬ ‫ﻟ ا ﺔ ﻦ ﻔ وﺤ اﺨ‬ ‫"‬

‫ﺔ ﺮ طﻛ ﺎھا ﻮ ﻠﺠﺪﻣﺎ ﻠ ﺎﻨ ﻟﻮ،ﻻ ّ أ دﺚ ﻷﻜ،‬ ‫ّ ﺷو ذﺮ أﻞ ﻷﺻ ﻟ ﺘ ؛ ﮭﻟﻢﻟ ﺔ ﺒ ﺔ ﺳﺎ ﯾ ا ﺣم‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ ﺎ‬ ‫ﯿ ﺣ‬ ‫ل ﻤ ﮭ ﻨ ﻌ ﺑﺴ ﻨﯾ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺛ‬ ‫ا ﺮ اﺬﻚ ﻤاﯿ ﻣ ﻟ ﺟع ﻟﺎﻞ ﻊ ﮭتﺘ ﻟﺪﺚ ﺘ ﯾ، ﻻ ﺮﺔ‬ ‫وﺘ ﻮ ﻟ ﻜﻦﻔﮫ ﻦ ﺮﻮ ﺘﻣ ﻣأﺎ ﻛ ا ﯾ اﺨ ﺞو ﻏﺑ‬ ‫ا‬ ‫ﺐﺤ ﻟﺮ‬ ‫و‬ ‫ﻣ‬ ‫اﻌ‬ ‫و‬ ‫ﻘ ا‬ ‫ﺷﻃﻛ ﺗ ﻟ‬ ‫ﻲ ﻚ نﺒء ﻘﻲﻻ ﺗ ﺛ ر ﻟﺟاﻛﻞ ﻻﺎ ﻃ ع ﻨ ﺮ ﻲﺘ ﻟ ﯾ؛‬ ‫ﺆﻲﻤه ﻮﮫ ﻤ إ ﻹ ﻼ ﻟﻈ ﻓ ﻛ ا ﺪﺚ‬ ‫ﺐﺤ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﻓ ﻟ ﺈ اﺎ ﻟﮭ ﯾ ﺎ ا‬ ‫ذﻓ ﻨ ﻔ‬ ‫ﻟ ا‬ ‫ﺠأ ﺎﻟﮫ ﺘ ﻄ ﻣ ﻟ ﺔ ﺒ ﺔ.‬ ‫ﻓﻞﺣم ﻘﻣ ﺒﺔ اﻨ ﻨﯾ‬ ‫ﻜ ﻔ ﻨ ﻦ ﺴ ﻟﻮ‬ ‫ا‬ ‫ا ﺴ‬ ‫ﻌ ﻣ اﺂﺬ ﻰﻧ ﺔﺘﯿا ﺳﻣ اﻮ ﻟ ﻞ ﻘﻊ ﻦ ﻤ ﻟﮫ ﻟﺪﺚ‬ ‫ﻟﻞ ﻟ ﺧ ﻠ أ ﻤ ﻟ ﻢ ﻹ ﻼ ﻟمﻔﺼ ﻟﻄ ﯿ ﻠﻲ ﻘ ا ﯾ‬ ‫ا ﺑ ﻋ ﻔ وﺤ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﻲﯿ ا‬ ‫و ﻦ ﻤ ﻋ ﻈ اﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟﮫﻻ ﯿ ﺑيﺷء ﻦﻠ ﻟﺪﺚ‬ ‫ﻟﻤ ، ﺮ اﺎﺐ ﻦ ﺨﺼﺺ ﻘ ﺤ ﺄ ﻲ ﻣ ﻋ ا ﯾ‬ ‫ﻢﺤ‬ ‫ﻔ ﯾﻂ‬ ‫ا‬ ‫ﺎﻢاﺨﺼﺺ ﻠﻲ" ﺘ ﻟﻟ ﻣ ﺗ‬ ‫ﻓ ىﻄ‬ ‫ﻌ‬ ‫ا‬ ‫ﺳ ﺘ‬ ‫ﺑ ﻟ‬ ‫"‬ ‫اﻜﺲ ﺻ ﺢ ﻟ، ﻻ ﺨﻰﻠ أﺪ ﻟاﻷﺮ ﻦ ﺒت ﯿ ؛ﻷ ﻟﺪﺚ ﺎ ،‬ ‫ﯿ ﻛ ﻚ و ﻔ ﻋﻰﺣ ﺎﮭ اﻣ ﻣ ﺎ ﺧﺔ ا ﯾ ﺳس‬ ‫ﻘ وﻤ ن ﺤ أ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻣ ﺬ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺤ ﺬ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟ‬ ‫و‬ ‫وﻘﺑءو ﯾ مﺒء ﻻ ﻰﺳ س ﻢ. ﻻﻌﻲ ﻟ ﻟ م ﺎﺐ ﻘ ﻟّ ﻓ ﻋم‬ ‫ﻔ ﻨ، ﻘ اﺎإ ﻠ ﺎ ﯿ و ﻨ ﺬ إا ﻟ ﻟﮫ ﺒﺮ ﻲ ﻮ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻧ ﺑ ﻚ ﺰ ﻃ ﻔا ﺤ‬ ‫ا ﺘ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟﮫﺎ ﻻ ﻮ ﻨ ﻋ أ ﺳ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ا ﻨ،واﻢ ﺮ ل ﻰﻋة ھ ا ﻌ ﻟ ﯾﺔإﺎ ﻜﮫ ﺤ ي ﻷﺎ، ﻤﺰ‬ ‫ﺳد ﺗ ﺟ ﻟ ﺎ ﻠ دأ ﻟﺼ ﺔ ﺤﺜ، ﻤﯾﯿ ﺗّ ا ﺧر ﺗﯿ‬ ‫ﺒ وﯿ‬ ‫ﻹﺎ ﺮ ا ﺟ ﻋ ﺎ ﻞ ﻨ ا ﯿ ﻧ ﻔ ﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﯿ ﺎ ﻦﺳﻤ؛ ا ﺘﮭ ﺑﺪﺚ ﻲﻘ ﺮ ﻢ ﺮ ﻲ ن ﻰ رﺔ ر ﮫ‬ ‫ﺤ ﮭ ﻣ ﯿ ﺎ ذ ﺳ ﺪ ﯾ ﻓ ﺗﯾ ﻜ ﺷﻋ ﺎ ﻠ دﯾ ﺪ ﺘ‬ ‫ﻛ ﻋ اﺑﺟ‬ ‫ﺮ ﺣ‬ ‫ﻘﮭ ﺈ ا ﺸ ﺤ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺻﺤ‬ ‫ﻟﻮ ﺔﺒ ﮫو هوﻤﺟﻓ ھاﺄ ُُ ﯿﻓ ﻟ ﯾ، ﻘه.‬ ‫ﻤ ﺒ ﻘﻟأ ر، ﻟﺮﻊ ﻲ ا ﺸ ﻛﺐ ﺻر ا ﺪﺚ ﻧد‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺬﻟ نُ ﺎ ﺔ ﺤ و‬ ‫ﺘ‬ ‫ّ ا‬ ‫د‬ ‫ا ﺟ ﻟﻮ‬ ‫نﺜ ر ﻤﺟ ﻟ مﻔﻮ ﯿ ﻟﮫ ﻟﺪﺚﻋﺪ ﻟﻞ ﻦ ﺮ ﺎ ﻨﺔﺘ ﻟﮫ ﺎ‬ ‫إ ﻟﺎ ﻟﺮ ة دﻟ ة ﻦ ﻘ ا ﯾ ﯾ،ﻌ ﻣ ﺑز؛ ﯿﻛﺐ ﻘ ﻤ‬ ‫ﻔﻣ‬ ‫ا‬ ‫أ ھ ﻘ‬ ‫ﺗ‬ ‫اﻤ ا ﻮ ﺮ اﺠ ﺑ ﻔ وﺤ ﺪة‬ ‫ا‬ ‫ﺑ، ﻦ ﺧر ھ، ﺑء ﯿ ﺗﺎ ا ﺣمﻟﻲﻨﺖ ﻰ ﻞ ﻚ ﻷﺎ، ا‬ ‫ﺎﺎ ﻣ أﺎ ا ﺔ ﺎ ﻋﮫﻨ ر ﻷ ﺎ ﺘ ﯿ ﻠ ﺜ ﻠ ا ﺧر ﺬ‬ ‫ﺒ ھ‬ ‫ﻜا ُ ﻋ ﻣ ﺗ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺒ وﯿ ﻨ ﻠ ﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮭ‬ ‫ﺑ ﻮ ﻛﺐ ﻘ ﻟﯾ ، اﺳﻧﻟﻠ ﻟ ﻛﺐ ﻘ ﻟ ﯾ؛ ﺠأ اﺎ ذﮫ ﻲ‬ ‫ﺨﺼ صﺘ ﻟﮫ ﺪ ﺔ ذ ّﺎ ﺎﺔ ﻰﺘ ﻔ ا ﺪﺔﻧﺪ ﻟ ل ﺗﻓ‬ ‫نﺤ ا‬ ‫ﻟﮫ ﺤﺜ‬ ‫ا‬ ‫ﻔ ﻘﻤ إ ﺮاﻓ إ‬ ‫و ﯿ ﻘ‬ ‫ا ا‬ ‫ﻌﻀ، ﻌﺾﻟ ﺎﺻ ﻦﺒﻲ ﺣﻣ ﺑء ﻠ أ ﺲﺣ ﯿﯾ ﺮﺎﻟ ﻢ ﮭ ل ﻻ‬ ‫ﺑ ﺎ ﺒ اﻌ ﯾ ﻨ أﻜﮫ ﺎ ﻰ ﺳ ﯾﺔ ﺘ ﮭاﻘ ﻟ ا و‬ ‫ﺜ ﻌﯾ ﺴ ا ﺰ‬ ‫و‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺎ ﻨ ﻋ‬ ‫ﻤ ﺮﯾ‬ ‫ﮭﻓ‬ ‫ﺗﻘ ﻟ ا ﺤ ﻟ ﯾﺮ ﻟﻜ ﻟﺮ ﻲ ﺰﻼ ﺮ ﺎ ﻘ ى ﻰ ا ﺔﻨر.‬ ‫ﺗ إ ﻟﺼ ؛اﺨ ا ﻢ ﺸﻋ ﯾ ﯾﻀﻻ ﻮ ﻠ ﻮ ﮭاﻮ‬ ‫ﯾ ﻋ ﻣﺟ ﻟ‬ ‫ھ ﻣ‬ ‫ﺮﻲ ﻰ ﺔﺬ ج ﺤ ا‬

‫ﺎ ﻋﻰﺎ ﺒ،ﺳﺎل ه ﻮ ﺔﺒﯿا ﺟﺔ ﻰ ﻠ ﻣا ﺳﺔﻣﺎ:ﺎھﺔ‬ ‫ﺑءﻠ ﻣ ﺳﻖ ﺘ و ﺬﻟ ﻗاﺤﺔ ﻹﺑ ﻠ ﺟﺔ ﻦ ﺌ؛ ﮭ أ ﯿ‬ ‫ﻷﻠ ﻨ ﻣ ﻤ‬ ‫ﺤ ھ ا ر ﻟﺜ ﺎ ﻋ ﻤ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻠاﺨ ﺞ ﺎﺐﻔ؟ ﻣھ ﺑزﺟﻮ ﻟﺑﻦ ﻲ مﻔﻮ ﯿ ﻟﮫ ﻟ ﯾ ؟ ﺎ‬ ‫د ﺴﯿ ﻓ د ﻟ ة ﻦ ﻘ ا ﺪﺚ ﻣ‬ ‫ر اﺠ ﺑ ﻔ وﺤ و‬ ‫ا‬ ‫ﻢﺘ ﯾ ﻟﻟ ﻟﮫ ﺎ ﻲ ﺮ ﮭ ا ﻘ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻟﺮ ﻄ ﻘ و أ‬ ‫ا‬ ‫ﻲ ﻢ ﻤﻔتﻟﻲ ﻨﺖﺎﺨ ﺞﻜﺐﻟا ﺐ ﻘﺔ ﻤﻠ؟ ﺎ ﻤﻜ تﻟﻲ‬ ‫ھ ھ ﻟ ﺎ ﺘ ﯿ ﺘ ﯾ ﺘ ﻤھ ﻔﯿ ﻟ ﺘﺔ ﻣ ﻟﺸﻼ ﺘ‬ ‫ا‬ ‫أ ا ﻟ ا ُ ﻟ ﺮ ﻟ اﺬ ﻟﮭ ا ﻔ و ا‬ ‫ﺨ‬ ‫ا‬ ‫ﻋ ﺑ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﺗ ﺮض ﺎﺐ ﻘ ﻟ ﻌﺔ ﺘ ﯾ ﺛء ﺜ ﻟﮭ؟ ﻣﻟ ﻮ ﻟﻲ ﺮﺎ ﺎ ﺚﻌ ج‬ ‫ﻟ ﻔ اﺘﻘ ﺎﺨ ﺞ ﺎﺑ ﮫ ﻘﻲ و اﻠلﺘ ﯾ ھﻟﺣ ﻟﻼ‬ ‫ﺎﺤ ا ا ﺒ‬ ‫ا‬ ‫ﻃ ﻟﮫ ﻤﻠ ﻟ ﺮ ﻨ ﺤ ﻔ‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ﺑ‬ ‫ا‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻌ‬ ‫هﻘﻀ؟‬ ‫ﺬﻟ ﺔ‬ ‫ھا ﯿ‬

27.Prof Madya Dr. Adel M. Abdul Aziz Ahmad Sanusi Azmi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan

KEPERLUAN TAKHRIJ TERHADAP BUKU TEKS SIRAH DI NEGERI SEMBILAN ABSTRAK Sirah Nabawiyah adalah mata pelajaran yang sangat penting bagi mengenali dan mendalami syakhsiah Nabi Muhammad SAW. Melihatkan kepada kepentingan memahami sirah ini, ianya telah pun dijadikan mata pelajaran utama di dalam silibus sekolah-sekolah rendah agama di seluruh negara. Namun, tidak ramai dikalangan kita yang menyedari bahawa kebanjiran fakta yang berada di dalam buku-buku sirah ini memerlukan kepada pemurnian yang berteraskan konsep takhrij sebagai elemen penting menilai dan membaik pulih fakta yang ada di dalamnya. Justeru, di dalam kertas kerja ini penulis akan menjelaskan serta meneliti

‫‪fakta yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan konsep takhrij‬‬ ‫‪bagi memastikan segala fakta dan maklumat yang menyerap di dalam‬‬ ‫‪pemikiran anak-anak kita berada di dalam landasan yang betul. Setelah‬‬ ‫‪kajian dibuat, penulis mendapati terdapat beberapa perkara yang perlu‬‬ ‫‪dinilai semula di dalam buku teks sirah sekolah rendah agama di negeri‬‬ ‫.‪sembilan‬‬ ‫.82‬

‫ا داﺒو ا ﺎق‬ ‫ﺎ ﻟ ﺮك د‬ ‫ﻟﺼ ق ﻤ ﻟﺼ‬ ‫ﮭ ا ﺎ ﻟﺪو ﻓ ﺗ ﯾاﺣﯾ ﻣ ﺧلﺘﮫ‬ ‫ﻨﺞ ﻣ اﻨﻻ ي ﻲ ﺮﺞﻷ دﺚ ﻦ ﻼ ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﻣ ﻹمﻔ‬ ‫ﺎ ﺔ ﻼأدﯿﻟ ﺳتﻹ ﻼﺔ‬ ‫ﺟ ﻌﻣ ﺎ ﯾﺔ ﺪﺎ ا ﺳ ﯿ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣ ﯾ ﺎﻤ ا‬ ‫ﻛ ا‬ ‫" ﺬﺐ ﻤ ﻟ ﻓ ﻧ ة ھ ﻣﻚ"‬ ‫ﺗ ﯾ ﻟ ﺴﻚ ﻲ ﺮ ﺬ ﺐ ﻟ‬ ‫ﺼ ﻣ ﺎ‬ ‫ﮭ ا ﺎ‬ ‫ﻗﻢ ﻘ و ﻮ ﻟﮫ.‬ ‫ﺴﻟﮫأﺻل ﻘ‬ ‫ﻔ‬ ‫ا‬ ‫ﻔ‬ ‫ا‬ ‫ﻹم ﻨﻻ ي ﻮ ﺣﻓﺎاﺎﯿﻓ اﺮ ﻟ دس ﮭﺮ، ﺪ ن ﯿ ﻟﻟﺔ ﻲ‬ ‫ا ﺎ ﻟﺪو ھأﺪ ﮭ ﻟﻟﺔ ﻲ ﻘ اﺎ ﻟﺠ ي ﻗ ﺎ ﺷ اﺎﯿﻓ‬ ‫و ﻛ ﺦ ﻤﻜ‬ ‫ﻟنﺴ ا‬ ‫ﻘء ﻤﻜ‬ ‫ﻣ ﻔ‬ ‫ا‬ ‫دﺸ ، ﺗ ﺰ ﺘﮫ ﺬﺐﻟ ﺎ ﺑة ﺤﺔو ﺮا ﺘﻻ ﺑ ﻮ اﺘبوﺴ،‬ ‫ﻣ ﻖ وﯿ ﺑ ﺗﯾ ﻤ ل ﻮ ﻟ ﺠ ﻛة ﻻ ﺪ لﻨﺼ صﻟﺎ ﻟ ﺔ‬ ‫ﻜ اﻨ‬ ‫ﺜ ﺳ‬ ‫ﻤ ﺎ ﮭ اﺴ ﻘ ا‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺔ ﻲ ﻘ ﻟﺎن .‬ ‫ﻌﺮ ﺎ ا ﺎﻟﺪو ﻣاﺘ ﻟ ﺨﺼﺼﻓ ﻟﮫ ﻤر‬ ‫ﻔ اﻘ‬ ‫ا‬ ‫ﯾﺒ ﺘبﻹم ﻨﻻ ي ﻦ ﻜ اﺘ‬ ‫ﻟ ﺐﻤ‬ ‫ﻣ ﻔ‬ ‫ا‬ ‫وﺘ ﻛ‬

‫ن ﻤﺼ ﻒ ﺮ ً ﻰﻋ ا ﺣﯾ ﺳ ءﺘ ﯾ ﺪﺑ أ ﻟﻲ ﺘلﮭﺧﺼ ،‬ ‫ﺎ ﻟ ﻨ ﺣ ﺎﻠ ﺮض ﻷ دﺚ ا ﻟﻲ ﺘل ﺎوﺘ ﯾ ﺪ ﺎ ﮫ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻮا ﺴ ﮭ ا ﺴ ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾﺼﻋ‬ ‫ﻛا‬ ‫ﻘ ﺎﻟﻣ ﺎ ً ﻲ ﺨ ﺞﺣﯾ ﺘﮫ ﺣﺚﻌ ض ﻦ ﺮ ا ﯾ ﺣﺎو ة‬ ‫ﺪ نﮫﻨ ًﺧ ﻓ ﺗ ﯾأ دﺚ ﺎ،ﯿ ﯾﺮ ﻋﺗ ﯾ ﻟﺪﺚ ﯿًﺗً‬ ‫ﺨﺞﺤ أﻧ ر‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺮ ﺎ ﻛ‬ ‫ﺠ ﺎ‬ ‫ﮭ ﺎﺻ‬ ‫ﻓﻛ‬ ‫ﺘﺳ ﻓ ﺗ ﯾ ﻟﺪﺚ ذﺮ ﻨهﺑن ل ﺟﮫ ﻟ ﻢﻋﮫ ﻲ ﮭ ﺔﻗﺔ ﺤ ج‬ ‫ﻮﻊ ﻲ ﺮ ا ﯾ ﻛإ د ﺎ ﺎ رﻟ ا ﻜ ﯿﻓ ﻨ ﯿ ﻘﺗﺎ‬ ‫ﻣﺠ ﯿ ﺘ‬ ‫د‬ ‫ﺎ ﯿ ﺣ ﺎ وﺤ ﻠ‬ ‫ﺨﺞﺤ و ﺳ و‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻟ د ﺳﻣﯿ ﻠ ﻮ ﻟ ﺗﺼر ﺑﮫ ﻢﺘ ﯾ ﻣ ﺗر ﻲﻟ ﻟ ﺮ.‬ ‫ﻰ اﺔ ﺄﺔ ﻮﺻل ﻰ ﻮ ﺎ ﻐ ﻋاﺨ ﺞ ﻦﻮ ﻓ ﻚ ﻌﺼ‬ ‫ذا‬ ‫ﻣﻠ ﻠﻟ ﺮ‬ ‫إ‬ ‫ﻧﻟ‬ ‫إ ر ﺘ‬

‫‪29. Abdul Karim Ali‬‬

‫‪TAKHRIJ HADITH DALAM PENULISAN TESIS DAN‬‬

Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

DISERTASI DI JABATAN FIQH & USUL, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA ABSTRAK Dalam pengajian asas syariah dinyatakan bahawa hadith merupakan salah satu sumber utama dalam perundangan Islam. Hadith-hadith yang digunakan sebagai hujah dalam menetapkan sesuatu hukum hendaklah berasaskan hadith yang diterima sama ada sahih atau hasan. Berkenaan calon-calon ijazah tinggi di JFU, mereka terdiri dari graduan peringkat ijazah pertama dari pelbagai universiti luar Negara dan dalam Negara. Ada yang mengikut pengajian takhrij hadith secara formal dan ada yang tidak mempelajarinya. Justeru kertas ini cuba menilai sejauh manakah calon-calon ijazah tinggi sama peringkat sarjana atau PhD melakukan takhrij hadith dalam penghujahan mereka sama ada menerima atau menolak sesuatu hujah yang digunakan. Kertas ini akan memilih sampling berasaskan perkara berikut: tesis PhD dan disertasi sarjana, calon arab dan bukan arab, calon Melayu graduan universiti Timur tengah vs graduan IPT tempatan dan calon Malaysia vs Indonesia. PERSEPSI PENSYARAH FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN

30.Syed Najihuddin Bin Syed

Hassan, Noor Najihan Binti Jaafar. Mohd Zohdi Mohd Amin, Ahmad Sanusi Bin Azmi, Zulhilmi Bin Mohamed Nor, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai 71800, Nilai, Negeri Sembilan.

SUNNAH USIM TERHADAP PENGGUNAAN LAMAN WEB ALDURAR AL-SANIYYAH DALAM MENTAKHRIJKAN HADIS ABSTRAK Dewasa ini didapati wujudnya pelbagai kemudahan untuk mengenalpasti kedudukan sesuatu hadis. Kemudahan-kemudahan ini sama ada melalui kitab, CD, internet dan sebagainya. Kertas kerja ini akan berkisar berkenaan salah satu laman web iaitu al-Durar al-Saniyyah iaitu melihat kepada persepsi para pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM terhadap penggunaannya dalam mentakhrijkan hadis. Antara objektif kertas kerja ini aialah mengkaji secara ringkas latar belakang laman web, menilai keberkesanan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mengkaji sejauh mana laman web ini mudah digunakan dan mengenal pasti beberapa kelebihan serta kekurangannya. Kajian ini menggunakan kaedah kajian lapangan yang membabitkan penyediaan laporan secara deskriftif kuantitatif. Maka, medium yang dirancang adalah melalui temu bual berstruktur yang membantu perincian kajian. Hasil kajian mendapati bahawa laman web ini mudah untuk digunakan dan berkesan untuk proses pentakhrijan hadis. Ia juga membantu memudahkan pengajaran dan pembelajaran.

Kesimpulannya, laman web al-Durar al-Saniyyah ini perlu diperkenalkan sebagai salah satu alat bantu mengajar yang menggunakan hadis sebagai sumber serta menbantu proses pentakhrijan hadis. 31.Zulhilmi Bin Mohamed Nor, Zamrie Bin Ibrahim @ Musa Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai 71800, Nilai, Negeri Sembilan. KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN TAKHRIJ AL-HADITH KEPADA SEMUA DISPLIN ILMU AGAMA ABSTRAK Kesasihan dan kepastian sesuatu maklumat adalah suatu tuntutan yang mesti dilaksanakan bagi semua orang yang ingin menyampaikannya atau mengembangkan maklumat tersebut. Perkara ini menjadi lebih utama apabila ia berkaitan dengan agama Allah yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Bertitik tolak daripada itu, kertas kerja ini dikemukakan untuk menyatakan kepentingan dan keperluan ilmu Takhrij bagi semua displin ilmu Islam. Antara objektif kertas kerja ini adalah untuk mengenalpasti kepentingan ilmu Takhrij secara umum, keperluan merujuk kepada sumber asal bagi semua displin ilmu agama, fenomena masyarakat dan penerimaan mereka terhadap maklumat yang disampaikan serta huraian beberapa displin ilmu yang amat memerlukan kepada ilmu Takhrij al-Hadith. Kertas kerja ini menggunakan kaedah

pengumpulan maklumat melalui kitab-kitab serta analisa keperluan bidang ilmu-ilmu pengajian Islam terhadapnya. Secara umumnya, didapati ilmu Takhrij al-Hadith di Malaysia hanya diajar dan ditawarkan bagi program Hadis dan Quran dan Hadis sahaja, dan sebagai elektif bagi program yang lain. Adalah menjadi harapan daripada kertas kerja ini, agar ilmu Takhrij al-Hadith menjadi suatu keperluan bagi semua displin ilmu agama demi menjamin keaslian dan kesahihan maklumat agama Islam yang sampai kepada masyarakat.

32.Anwar Ridwan bin Zakaria Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

RIWAYAT BERKAITAN AMALAN BACAAN PEMBUKA DAN PENUTUP MAJLIS: KAJIAN DARI ASPEK RIWAYAH DAN DIRAYAH ABSTRAK Kesedaran Islam semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat Islam khususnya di Malaysia. Kesederan ini mendorong masyarakat untuk mengamalkan Islam dengan sebaik mungkin. Antara amalan yang sering

mendapat tempat di dalam majlis dan pertemuan adalah pembacaan surah al-Fatihah ketika membuka majlis dan bacaan surah al-Asr dan Tasbih Kaffarah di penghujung majlis. Bahkan dalam sesetengah keadaan, kesempurnaan majlis dikaitkan dengan amalan ini. Amalan yang berkait dengan ibadah dan taqarrub ini sebaiknya perlu merujuk kepada asas dan sumber yang sah. Kegagalan menyandarkan amalan ini kepada asas yang kukuh akan menyebabkan ianya terdedah kepada isu bid’ah yang sering menjadi polimik di dalam masyarakat. Kajian ini akan membuat semakan terhadap riwayat-riwayat yang dijadikan asas untuk amalan ini serta penilaiaan dari sudut keabsahan dan kefahamannya.

33. Mohd Khairul Nizam Zainan THE CONTRIBUTION OF SYEIKH DAWUD BIN ABDULLAH Nazri AL-FATHANI / SYEIKH DAWUD BIN SYEIKH WAN Prof Madya Dr Fauzi Deraman ABDULLAH AL-FATHANI TOWARDS HADITH WORKS AND Jabatan al-Quran dan al-Hadith WRITINGS IN FIQH MUAMALAT AL-MALIYYAH ( FIQH IN Akademi Pengajian Islam THE TRANSACTION OF POSESSION) IN THE MALAY Universiti Malaya ARCHIPELAGO: AN INTRODUCTION TO MALAY JAWI Kuala Lumpur. MANUSCRIPT ENTITLED: NAHJUR RAGHIBIN WA SABILUL AL-MUTTAQIN, TAKHRÊJ AND ANALYSIS.

ABSTRACT The Malays and its ‘Malay Civilization’ has been long regarded as the reflection of Islamic civilization and is seen as the pioneer of Islamic financial system in the region.This is because the development of Fiqh knowledge in the Malay Archipelago is so immensed that the spreading of Fiqh al – Muamalat (Islamic Finance) through out the whole region is inline with each other. The writing of Malay writings specialised in making hadith as its main objective and the discussion of muamalat alMaliyyah according to the perspective of hadith is still considered as nadir (small). This view is based on the writings of Ulama who tend to focus more on the writing of tasawuf, fiqh and tawheed. This can be seen from the books published in the market and still closely followed by the public. In the recording of the knowledge of the Malay Archipelago, it is said that Malay Ulama had empowered themselves with various knowledges such as the knowledge of astronomy, mathematics, medical and etc. This paper is a reflection of effort in trying to look back in history and discover the works of these Malay ulama in producing writings of Fiqh Muamalat al – Maliyyah that used hadith as its sources and taking out (takhrij) 10 hadith as the sample analysis. This paper will

introduce Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fathani and his book “Nahjur Raghibin wa Sabilul al-Muttaqin.”. Apart from that, this paper will look and review the method used in narrating the hadith, the total number of hadith extracted and its references. This is also an effort to follow one of the objectives of the Department of Quran and Hadith of University of Malaya in establishing itself as the protector of the Malay Ulama’s work in Malay Archipelago and also as respected centre of takhrij. 34. Prof Madya Dr Fauzi Hamat Jabatan Akidah dan Pemikiran Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur APLIKASI PEMIKIRAN KRITIS DALAM TAKHRIJ ALHADITH ABSTRAK Ilmu tentang pentakhrijan hadis atau ‘ilm takhrij al-hadith adalah suatu ilmu yang disusun oleh para ulama’ hadith bagi menentukan kedudukan sesuatu hadis dari segi kuat dan lemahnya serta bagi membendung penularan hadis-hadis maudu’ atau palsu yang telah direka oleh golongan-golong tertentu secara kritis dan halus dalam tradisi masyarakat Islam. Didapati dalam kandungan ilmu ini beberapa unsur pemikiran kritis yang telah dijadikan instrumen penting untuk menilai sesuatu hadis. Unsur-unsur pemikiran dinamik seperti kemahiran menganalisis,

membuat sintesis dan menilai sesuatu maklumat telah dijadikan asas utama yang membentuk rumusan ilmu ini dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pemalsuan hadis yang berlaku dalam masyarakat Islam atau membuat penilaian terhadap klasifikasi serta kedudukan [status kehujahan] hadis-hadis tersebut. Dalam makalah ini akan dibentangkan unsur-unsur tersebut sebagai asas dan mekanisme penting di dalam aplikasi ilmu ini serta untuk membuktikan bahawa hadis-hadis yang diamalkan oleh majoriti umat Islam kini telah melalui satu proses tapisan yang cermat dan teliti sebelum melayakkannya menjadi sumber rujukan kedua yang berautoriti bagi umat Islam di seluruh dunia.

35. Nor Hanani Ismail, Suriani HADITH-HADITH DALAM “HADITH ARBA’IN” KARYA Sudi dan Rosni Wazir SYEIKH DAUD AL-FATANI: TAKHRIJ DAN ULASAN. Pensyarah, Jabatan al-Quran dan alABSTRAK Sunnah, Akademi Islam, Syeikh Daud al-Fatani merupakan salah seorang daripada tokoh Kolej Universiti Islam Nusantara yang paling menonjol. Beliau telah banyak memberikan Antarabangsa Selangor (KUIS) sumbangan terhadap perkembangan ilmu-ilmu Islam di rantau sebelah sini dengan menghasilkan karya-karya yang mencakupi pelbagai bidang

ilmu terutamanya fekah. Menumpukan perhatian kepada karya fekah bukan bermakna beliau melupakan terus bidang lain seperti hadith kerana terdapat satu kitab kecil yang berkaitan secara langsung dengan bidang ini iaitu “Hadith Arba’in” . Ia merupakan himpunan 40 buah hadith yang kumpulkan oleh beliau untuk dibaca dan dihayati oleh masyarakat pada waktu itu. Bertitik-tolak dari sini, artikel ini akan memfokuskan kepada karya kerdil ini dengan mentakhrij dan menganalisis hadith-hadith yang terdapat di dalamnya. Objektifnya adalah untuk menyaring dan menentukan darjat hadith-hadith tersebut sesuai dengan peranan takhrij itu sendiri. 36.Prof Madya Dr Abdul Karim PEMAKAIAN HADITH-HADITH DALAM KITAB AL-SIRAT ALBin Ali MUSTAQIM KARANGAN SHAYKH NUR AL-DIN AL-RANIRI Jamalluddin Bin Hashim Jabatan Fiqh dan Usul, ABSTRAK Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Al-Sirat al-Mustaqim merupakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang pertama sekali dikarang di Nusantara. Kitab ini merupakan perintis kepada penulisan kitab-kitab fiqh berbahasa Melayu. Sambutan yang diterima terhadap kitab ini oleh mereka amat hebat sekali sehinggakan ia dianggap kitab yang paling berpengaruh sekali dan paling berautoriti

serta digunapakai dengan meluas terutamanya di Aceh dan juga di seluruh Alam Melayu sehingga abad ke 19. Kajian menunjukkan bahawa pemakaian hadith-hadith dalam kitab ini dilakukan dalam pelbagai bentuk. Umumnya, Shaykh Nur al-Din al-Raniri mengemukakan lafazlafaz hadith bersama dengan terjemahannya dalam penulisan kitab beliau ini. Dalam kebanyakan hadith-hadith yang dikemukakan, didapati beliau turut menyebut nama-nama ulama-ulama hadith yang mengeluarkan (takhrij) hadith-hadith tersebut. Dalam keadaan tertentu, beliau turut menyatakan hadith-hadith dengan tidak dinyatakan nama ulama yang mengeluarkannya. Kajian juga mendapati bahwa beliau juga mengemukakan hadith dengan maknanya sahaja tanpa mengemukakan lafaznya yang asal dalam Bahasa Arab dengan dinyatakan bersama nama ulama yang mengeluarkan hadith tersebut. Kadang-kadang beliau menyebut sesuatu hadith dengan maknanya sahaja tanpa dinyatakan bersama ulama yang mengeluarkan hadith tersebut. Dalam keadaan tertentu, ketika membicarakan sesuatu permasalahan, beliau merujuk kepada sesuatu hadith tetapi beliau tidak mengemukakan lafaz hadith tersebut. Kadang-kala beliau turut membawakan huraian terhadap sesuatu hadith. Selain daripada itu, beliau turut menyatakan hukum-hakam yang dapat dikutip daripada sesuatu hadith. Kebanyakan hadith-hadith yang dikemukakan oleh beliau dalam penulisannya ini amat jarang sekali

diberi hukum. Tetapi dalam keadaan tertentu, beliau turut memberi hukum terhadap darjat sesuatu hadith. Kajian turut mendapati bahawa hadith-hadith yang digunapakai dalam al-Sirat al-Mustaqim terdapat dalam pelbagai status seperti sahih, hasan dan da‘if. Hasil penelitian terhadap lafaz-lafaz hadith yang terdapat dalam Kitab al-Taharah dan Kitab al-Salah ini didapati bahawa hampir keseluruhannya dipetik secara langsung oleh Shaykh Nur al-Din al-Raniri daripada rujukan-rujukan fiqh yang disebut oleh beliau pada mukadimah kitabnya itu. Ini bermakna beliau tidak merujuk kepada sumber asal hadith-hadith tersebut. 37.Prof. Madya Dr. Fauzi KEPENTINGAN TAKHRIJ AL-HADITH TERHADAP Deraman PENULISAN AL-SIRAH AL-NABAWIYYAH BAHASA MELAYU : Ahmad Saifuddin Yusof SOROTAN TERHADAP KISAH DAN KARYA TERPILIH Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. ABSTRAK Selain daripada menjadi sumber rujukan dalam soal berkaitan sejarah hidup Rasulullah s.a.w., al-Sirah al-Nabawiyyah juga merupakan sumber rujukan dalam persoalan aqidah, ahkam, akhlak, politik, perubatan dan sebagainya. Dari perkara sekecil-kecil seperti makan dan minum,

‫,‪hinggalah kepada persoalan urusan perniagaan, pemerintahan negara‬‬ ‫‪hubungan antarabangsa dan lain-lain. Tulisan ini memberi tumpuan‬‬ ‫‪kepada aspek kepentingan sumber riwayat yang dinukil dan ditulis dalam‬‬ ‫‪pengkaryaan Sirah Nabawi dalam Bahasa Melayu. Sorotan ringkas‬‬ ‫‪diutarakan terhadap kisah-kisah tertentu dan karya-karya terpilih bagi‬‬ ‫‪mengenal pasti item-item penting yang perlu diberi perhatian dari aspek‬‬ ‫,‪takhrij al-hadith dalam penulisan Sirah Nabawi berbahasa Melayu‬‬ ‫.‪termasuk cara berinteraksi dengan riwayat-riwayatnya‬‬ ‫‪38.Majed Muhammad Abdoh Al‬‬‫,‪Dalalah‬‬ ‫‪Fakulti‬‬ ‫‪Pengajian‬‬ ‫‪Islam‬‬ ‫,‪Kontemporari‬‬ ‫‪Universiti‬‬ ‫‪Darul‬‬ ‫‪Iman‬‬ ‫.‪Malaysia‬‬ ‫ﺑﺎﺞ ﻣ ﻟ ﯾ ﻟﻮ ﻣ ﺰﮫ ﻛﯿا ﺨﻣﻓ ﺗ ﯾ ﻟﺪﺚ‬ ‫ﺮﻣ ﺎ ا ﺪﺚ ﺒ ي ﯿﺗ ﯿﺔ ﺘ اﮫ ﻲ ﺮ ا ﯾ‬ ‫ﺨﺞﺤ‬ ‫ﻧ ﺟ ﻊ ﺤ ﻨ ﻤا وﻔ ﺳ ﺪ‬ ‫ا‬

‫ﻣ ﻟﻌم ن ﺨ ﺞﺣﯾ اﻨ ﻟﺮﺔ ﻮ ﯾ ﻟ ﯾ ﻠ ﻢ ﻰ ﻷ دﺚﻟﺼﺔو‬ ‫ﻦ ﻤ ﻮأ ﺗ ﯾ أ د ﻟ ﺔ ﺸﻔ ھ ا ا ﺮ ﻟ ﻜ ﻠ ا ﺣﯾ ﺎ ﺤأ‬ ‫ﺎ ﺑ‬ ‫ﺪﺔ ﻄ ﻖ ﺤ ﻋ‬ ‫ﺮ ﺎ ﺚ ﺴا ﯾ ﺑ‬ ‫اﻠ‬ ‫ﻟﻀ ﻒ و ه ﺨ ﻮأٌ ﻢ ﻔ ﻟ ﻞوﻜب ﻦﻟ ﺔﻟﺮﺔ ﻛ ﻚ ﺤٌ ﻦ ن‬ ‫ا ﻌ ، ﺬ ﻟ ة ﺮ ﮭ ﻨ اﻠ اﺬ ﻋ اﻨ ﺸﻔ وﻟ ﺗﺮ ﻣ أ‬ ‫ز‬ ‫ﺴا ﯾ ﺬ‬ ‫ھ ا ﻄ ﻣ ﻣ ﻟﻲ ﺨ ﻟ‬ ‫ﻘل ﻧ ن ﻰﻨﻲ‪ ‬ﻟﯾﮫ ﺪﻞ ﻲ ﻠ ﻟاﻦ ﻨﮫ ﻮ ﺪ ﻟﺎﺑﷲ ﻻ ن‬ ‫ﻢﻠ ﯿﺧ ﻓ ﺟﺔ ﻜ ﯿ وﻟ ﻟ ﯿ اﯿ ﺎ إ أ‬ ‫ﻤا ﺑ ﺎا ﻋ و ذ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺬ ﯾ‬ ‫ﺎ ﻘﻓ‬ ‫ﯾﻮ ﻹﺎ ﻠ ﺒ ﻣ‬ ‫ﺘ اﺴ ﻋ ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﺘ ﺪا ﺑﺣﮫإﺿﺔ ﻰ ن ا ة ﺤا ﺎﺪ ﺒﻲﻋﮫﺒت ﻲﻨﺞ ﻻ ﺪ ل‬ ‫ﻐه ﷲ ﺮ ﺘ . ﻓ ﻟ أ ﺮﺎ ﺻﺔ ﻷ ﯿ ﻨ ﯿ ﺎ ﻓ ﮭ ا ﺘﻻ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ ﻨ ﻠﺛ‬ ‫ﺳ ﯾ‬ ‫ﻣﻋ‬ ‫ﺎإ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﯾﻤ‬ ‫ا ﺎ ﻓ اﻮﮫ ﻘﻲاﻘي ﻼﻟﻦ ﯾ ﻋ ھاﻣ ﺘﺪﻨ اﺿ ا و ﻞ.‬ ‫ﻧﻀ ط ﻲﺘﺟﻟﮭ ﻟﺪ ﺧ ﺎﻤ ﻻ ا ﻲ ا ﻷﺮ ﺠ ﻋه ﺮب ﻠ‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻓ ﺪ ﻄ‬ ‫ﺮ ﺬ‬ ‫ﻓ‬ ‫ً‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻔ و‬ ‫ﻟ ا‬ ‫و ﺒ‬ ‫وﻦ ﻤﺮ فنﻃ قﺘ ﯾاﻠﯾاﺪﺔ ﺎ ﻦ ﺮﻖ:‬ ‫ﻣاﻌو أ ﺮ ﻟ ﺮ ﻟﯿﺔﻘﻤ ﻣ ﻋ ﯾ‬ ‫ﻃ‬ ‫اﺨ ﺞﺘ ﺪ ﻟﯾ إ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟ‬ ‫ ﺮ ﻟ ﯾ وﺘ م ﮭﻟ ﻣا ﯿأ ﻣﺳﻋأ ا ﻟﺪﺚ.‬‫ﻃ ا ﺪﺚ ﺴ ﺪ ﯿ اﺎ ﻟﺼ ﺮو ﻮﻮﺔ ﺮ ا ﯾ‬ ‫ﻃ فﺤ‬ ‫ف ﺤ ﯾ ﺨ ﻓﺎ ﺠ ﻊ ﻐ‬ ‫و ﻦ ﺮﻖ ﻤ ﻠﺔﺘو وﺘ م ﮭﻟﻌ اﻔﺮس.‬‫أ ﻋ ﯾ ﻛﺔ ﻠاال ﺴ ﺪﻓﺎ ﻤﺠﻟ ﮭ‬ ‫ﻃ ﻠ ﯿ ﺪ ﯾ ﺨ ﯿ ا ﻢﻤ‬ ‫ﻗ ﻟ‬ ‫و ﻦ ﺮﻖﻹﺎ وﺘﺪ ﯿ ﺗ ﺔﻷ ﺮف.‬‫أ ﻋ ﯾا دﯾ ﺨ ﻓﺎ ﻔا ا‬ ‫ﻨ ﺴ مﮭ ﺤ ﺷ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻃ‬

‫و ﻦ ﯾ ﻟﻮﺿعوﺘﺪﻓﺎ ﺘح ﻮ ﻟ ﺔ.‬‫أ ﻋ ﺮﻖ ﻤ ﻮ، ﺴ م ﮭ ﺎ ﻨ اﻨ‬ ‫ﯾ ﺨ ﯿ ﻔ ﻛز ﺴ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻃ ا‬

‫ﻟ ﺲ ﻤ د ﻨﺗ ﻞ ﺮ اﺨ ﺞ ﺘ ﺪ، ﻜﻲ ذﺮ ﺎ ﻌ ﺾ ﻤﺳﻋت‬ ‫ﯿ ﻟ ا ﺎ ﯿ ﻃ ق ﺘ ﯾ ﻟﯿﺔ وﻨ ﻛ ﻨﺑ ﻟﻮ ﺎ‬ ‫ا ﻮ‬ ‫ﻟ ﺮ اﻠﯾ ﻟ أ ھ‬ ‫ﻘ‬ ‫و ا ﺮ ھ ﻔﺼ‬ ‫ﻷﺘوﺔﻟﻲ ﻤﻦ ن ﺴ دﻣﺎ ﻲ ﺘ ﯾ، أﮫﻋﻰ ﻌ ا اﻂﻟﻲ ﺒﻲ‬ ‫ﻟ ﺮﯿ ﺘ ﻜ أ ﯾ ﺎ ﮭﻓ اﺨ ﺞ ﺒ ﻠ ﺑ ﺾﻟﻀﺑ ﺘ ﯾﻐ‬ ‫ﻮ ا ﻨ‬ ‫ﻟﺮ ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻔ ﻨ‬ ‫ﺘ‬ ‫اﻜ ﻧ ا ﯾ‬ ‫اﺗ ﻟ ﺘ م ه ﻤﺳﻋت ﻟ ﺮﯿ ﺣﻰﻻ ﻊ ﻞ ﺘ ﺗﻮا ﺘدﻣﺎ ﻰ‬ ‫ﺮﺎﺎ ﺴ ﺪ ھ اﻮ ﺎ ﻷﺘوﺔ ﺘ ﻘ ﻠ ﺣﻰﻜنﻻ ﻔة ﮭ ﻠ‬ ‫ﺎ ﻨ ﻋ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﯾ ﺧ و‬ ‫ﻣ ﻋﮭ ﻤ ﺨ ﺬﻟ ﻮ ا ﻜ ﻧ‬ ‫ﻮﮫ ﻤﻠ ب.‬ ‫ﻟﺟﻟ ﻮ‬ ‫ا اﻄ‬

‫وﻦ ﻢ ﻤﺳﻋتﻷﺘوﺔ:‬ ‫ﻣ ھﻟﻮ ﺎ ﻟ ﺮﯿ‬ ‫أ ا ﻮ اﻜ ﻧ‬ ‫ ﻤﺳﻋﻟ ﯾﺔ ﻤﺼ ة )ﺮﺰﻨر(.‬‫ﻟﻮﻮﺔ ﺤ ﯿ ﻟ ﺮ ﻣﻛاﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا ﺜا ﻐ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬ ‫ ﻮﻮﺔ اﻟﺪﺚ )ﺮﺰﻨر(.‬‫ﻣﺳﻋ وا ﯾ ﻣﻛاﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫رة ﺤ‬ ‫ ﻮﻮﺔ ﺻﺮ ﻜﺐﺘ ﺔ-.‬‫ﻣﺳﻋ ﺨ اﺘ ﻟ ﻌ‬ ‫ﻟ اﺴ‬ ‫‬‫ﻟﻮﻮﺔ ﻟﺔﻣﻛاﺮث(.‬ ‫ ﻤﺳﻋا ﯿ )ﺮ ﻟا‬‫ﺰﺘ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻷ‬ ‫ا‬ ‫ـ ﻤﺒاﺎﺔ ﻋﻞ ﻧﻊ(‬ ‫اﻜﺔ ﺸﻠ )ﻤ د.ﻓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺘ ﻟ ﻣ‬ ‫ﺑﺎﺞ ﻣ ﻟ ﯾ ﻟﻮ وﻮﺮﻣ ﻣﻧ ﻧﺘ ﺷ ﺔ "وﺔإﯿﻮﻠاﺞ"‬ ‫ـﺮﻣ ﺎ ا ﺪﺚ ﺒ ي ھﺑﺎﺞ ﺎﻲﺘ ﮫ ﻛ رﯾـ ﺠ مﺒ ﻣ‬ ‫ا ﯾ ﻜ ﻟﺮ‬ ‫ﻧ ﺠ أﺠ ﺮ‬ ‫ﻧ ﺟﻊ ﺤ ﻨ‬ ‫ا‬ ‫وﻈ ﻟﻀﻖ ﻮﺖ ﻘ ﻃ ﻓﻗ ﺮ ﻜمﻋﻰﺑﺎﺞ ﻣ ﻟﺪﺚ ﺒ ي" ّ ا‬ ‫ﻧ ا ﯿ اﻗ اﺮﺎس ﺘﺼ ﻟﻼ ﻠ ﺮﻣ ﺎ ا ﯾ ﻟﻮ ن ﺬ‬ ‫ﻷھ‬ ‫"ﻧ ﺟ ﻊ ﺤ ﻨ‬ ‫ا‬ ‫ﺄ ا‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻟ و‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺒﺎﺞ ﯿ ﻣﮭر ﻣﺮ ف ﺪ ﻦﻃﺔﻟﻢ, ﻰ ﺮﻢ ﻦ ﻗﻧﺼ ﮫ ﺒ ﺎ‬ ‫اﺮﻣ ﺮ ﺸﻮ ﻌو ﻨ ﻣ ﺒ ﻠ ﻠ ﻟﻏ ﻣ ﺔ ﻮﺻ وﺿ ﮭ‬ ‫ﻄ‬ ‫د‬ ‫ﻠ ﻌ ﻋا‬ ‫ا‬ ‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﻟﻧ ﻏ‬ ‫ﺗ ﯿﺎ ﮭ ﺳﺎ ﺳ ﻟ ﻟ ﻮ ﻟ اا يو ﻄ قو ﯿ ﺎ ﻦ ﻤﯾﻟﻲ ﺠﮫ‬ ‫و ﻜﮭ ﻓﺮ ﮭوﮭﺔ ﻮﺻ إ ﻟ و أ ﻟ ﺮ أ ﻏ ھﻣ ﻟ ﺎﺘ ﺗ ﻠ‬ ‫ﻌ‬ ‫ا اا‬ ‫ﺰ‬ ‫ﺮ‬ ‫ا‬ ‫ﻮا ل ﻰ ﺮ‬ ‫ﺸﻠ و ﺘ‬ ‫ﯾ ﺑ ﻖ ﻲ ﺎ ﻟاﺞ ﻤﺳ ﺎ ﺧﺼ ﺎ ﮫ ﺎﻲ‬ ‫ﻓ اﺤ ﻓ ﻣ لﺒ ﻣ ﻟﻮ ﻋت ﻮﺻﻧﻣﻧ‬ ‫أ ﺠ‬ ‫ﺠ اﺮ ا ﻮ‬ ‫و‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻗاﻔ ت ﯿ ﻓ ﻧ ء ﺬﻟ ﻟ ﻟﺨ ﺮﻣا خ ﺎﺿ ﻣﺼﻔ ﻟ ﯿ يﻟي‬ ‫ﺬ ﺪﺳﺪ ﺜا إﺎ ه ﻤ ﺔ ﻤ ه ﻦﻷ ﻔ ﻞ ﻄﻰ ﺸﺮ , ﺬ‬ ‫اﻘ ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ‫ھ و ﺘ ﻛﺮ ﻲ ﺸ ھ ا ﺎ ا ﺘﺼ‬ ‫ﻘ‬ ‫ـ,ﺛ أﺿﺖ ﮫوﺘﺼ ﮫ ﺣﻰ ﺎ ﺐ ﻮﺿع ﺗﺮ‬ ‫ﻧ ه ﺎ ﺦ 3/ ﺮ/ ھ ﻢ ﻔ ﯿ ﺧ ﺗ ﺘ ﯾ ﺳ ﻣ ﻮ ﻣ ﻤ‬ ‫ﺆ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻠ ا ﺮ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻔ 0341‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺮ ﺘﯾ‬ ‫ﺸ ﺑر‬ ‫اﺨ ﺞ.‬ ‫ﺘﯾ‬ ‫ﻟﺮ‬

‫ھﻟﻮﺿ ﺎ ﻟﻲ ﺗ ﺮ ﻟﺎ:‬ ‫أﻢ ﻤ ﻋتﺘ ﺄﻄ إﮭ‬ ‫و ا ﻮ ا ﺳ قﯿ‬ ‫ﻟ ﺤ او أ اﺘ ﻟﻲ ﺘ يﻠﺎ اﺒﺎﺞ ّ أا ﺎأ اﺎ.‬ ‫اﺒ ﺚﻷل: ﻢ ﻜﺐﺘ ﯾ ﻮ ﻋﮭھاﺮﻣ ﻘ؛ ﻮ ﮭو ﺪھ‬ ‫ﯿ ﺬﻟﻧ ﻟﻢﻧ ﻋ ﻋد‬ ‫ﯿ‬ ‫ا‬ ‫ھﻟ ا ﺤ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﺒ ﺚ ﺎﻲ: ﺮط ﺸ ﺔ ﻤﺠﻟاﺒﺎﺞوﻤت اﺒﺎﺞ ﺎر.‬ ‫ﻟ ﺤ اﻧ ﺷو ﻟ ﻛ ﻟﺘﮫﮭاﺮﻣ , ﺎ ھاﺮﻣاد‬ ‫ﺳ ﺬﻟﻧ ﻨ‬ ‫ﻟ‬ ‫ا ﺮ اﻨ ﺬﻟﻧ‬ ‫ﻤ ﺜ‬ ‫ﻟ‬ ‫اﺒ ﺚ ﺎﺚ:ﺘ ﯾ ﺄﻢ ﺟ ء ز ر ﺮﻂ ﻷا ﻟﻲ ﻈﺮ ﻰ ﺎﺔ ﺮ ض‬ ‫ﻟ ﺤ اﻟ ﻟ ﺮ ﻒ ھأ ا أ ا ﯾ ا وتﺘ ﺗﮭ ﻠ ﺷ ﻋ‬ ‫ﻋ ﺷ‬ ‫د ا‬ ‫ﺰ ور ﺷ‬ ‫ﺜ اﻌ ﺑ‬ ‫ﻤ ﻟ‬ ‫ﺒﺎﺞ.‬ ‫اﺮﻣ‬ ‫ﻟﻧ‬ ‫اﺒ ﺚ ﺮﻊ:ﻃ قﺘ ﯾﺑ ﺳﺔ اﺒﺎﺞ:‬ ‫ﻟ ﺤ ﻟﺑ ﺮ اﺨ ﺞ ا ﻄ ھاﺮﻣ‬ ‫ﺬﻟﻧ‬ ‫ﻟﺮ ﻮ‬ ‫ﻤ اا‬ ‫أ.ﻟ ﺮﮫ ﻷ ﻰ: ﻦ ﺮﻖ ﻦﻟﺪﺚ ﻦﺧ لﺎﺔ ﺘ ﯾ ا ﻲ,وﻢ‬ ‫ﻄﻘا ﻟ ﻋ ﯾ ﺘ ا ﯾ ﻣ ﻼ ﻗﻤ اﺨ ﺞ ﻟ ھ‬ ‫ﺋ ﻟﺮ ﻵ أ‬ ‫ﻃ ﻣ ﺤ‬ ‫ا ﯾ و‬ ‫ﺧ ﻮﮭﻣاﻣﺔ ﻟﺼر.‬ ‫اﺎ ﻊﻷﻠ ا ﻮ‬ ‫ﺜو‬ ‫ﻄﺗ‬ ‫ﻟ ﺮﺔ ﺎﺔ: ﻦ ﺮﻖﺘ ﻟﺪﺚ ﻦ ﻼاﺤ ا ﺮﻲ.‬ ‫ب. ﻄﻘﻟﯿ ﻋ ﯾ ﻣ ا ﯾ ﻣ ﺧ لﺒ ﺚ ﻓ‬ ‫ﻟ ﻟﺼ‬ ‫ﻦﺤ‬ ‫ﻃ‬ ‫ا ﯾ اﻧ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻟ ﺤ ﻟ ﻣﺲ:ﯿﺔ ﺳ ﺷ ةﻹﺎﻠ ﯾ ﻟ اﺗ ﯾﮫ.‬ ‫ﯿ رﻢ ﺠ ا ﻨﻟ ﺪﺚ ﻤ دﺨ ﺠ‬ ‫د ﺤ اﺮ ﺮ‬ ‫ﺮ ﺳ‬ ‫ﻔ‬ ‫اﺒ اﺎ ﻛ‬ ‫ﻤ ﺚﺨ‬ ‫ﺨ ﺔ ھﻟﻼ ﻈت ﻮ ھاﺮﻣ ﻟﻢاﺘﺪﮫ.‬ ‫ﻟ ﻼﺻ وﻢ ﻤ ﺣﺎ ﺣل اﺒﺎﺞ ّ و ﺨﻣ‬ ‫ﺬﻟﻧ ﯿ ﺳ ا‬ ‫ﻘ‬ ‫ا‬ ‫أا‬ ‫ا‬ ‫‪KE‘ADALAHAN SAHABAT: STUDI KRITIS TERHADAP‬‬ ‫‪KEDUDUKAN ABU HURAIRAH DALAM PERIWAYATAN‬‬ ‫‪HADIS‬‬

‫‪39. Ardiansyah‬‬ ‫ ‪Pensyarah Fakulti Syari’ah‬‬‫‪IAIN Sumatera Utara‬‬

‫‪40.Ros Asmaniza binti Haji Abdul‬‬ ‫‪HADITH ELEMEN PENTING SEBAGAI DILALAH DALAM‬‬ ‫‪Latif‬‬ ‫‪MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM FIQH KONTEMPORARI‬‬

Jabatan Syariah dan UndangUndang Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Abdul Ra’uf 41. Muhammad ‫ﺗﺮﺞﺣﯾ اﺘﻘﺑ ﮭت ﻤﺘ ﻗﻦ‬ ‫ﯾ أ د ﻟ ﻌﺔ ﺸﺎ ﻟﺴﺸﯿ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺨ ﺎ ﺚ ﻤﻠ ﺒ ا‬ Muhammad Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 42. Dr Ammar Nasih ‘Ulwan ‫ﻧﻮ ﻮ ﻮﺔ ﺎﯿﺗ ﻮ ﺐ ﻄرت ﻌ ﺮ ﺄﺬ ﺘﯿﮫ‬ ‫ﺤ ﻣ ﺳﻋ ﻤ ﺔ ﺘﻋ ﺘ ا ﻟ ﺼ وﺧ ﻘ ﺗ‬ ‫ﺗ ﺑﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺟﻋ ﺴ ﺑ ﻮ ا‬ 43. Dr Faisal Ahmad Shah METODE SHEIKH AL-MARBAWI DALAM TAKHRIJ HADITH: Prof Madya Dr Fauzi Deraman TUMPUAN TERHADAP KITAB BAHR AL-MADHI. Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 44. Prof Madya Dr Muhiden Abd TAKHRIJ HADITH DALAM KITAB-KITAB JAWI: TUMPUAN Rahman. KEPADA KITAB AL-FAWA`ID AL-BAHIYYAH FI AL-AHADITH Akademi Pengajian Islam, AL-NABAWIYYAH Universiti Malaya, Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan Darul ABSTRAK

Naim. Sudah menjadi satu trend bagi penulis zaman mutaakhir yang tidak menyatakan sumber ambilan mereka sama ada sumber pengambilan hadith atau kenyataan-kenyataan berbentuk fakta. Ini adalah bercanggah dengan metodologi penulisan ilmiah, apatah lago metodologi penulisan hadith. Pengabaian aspek ini sedikit sebanyak mencacatkan kualiti penulisan dan juga kredibiliti penulis. Apatah lagi karya tersebut bersangkutan dengan persoalan agama yang memerlukan kesahihan dan ketepatan hujah dan fakta. Lebih malang lagi apabila teks atau matan hadith diterjemah terus tanpa menyebut nasnya yang asal. Ini sudah pasti menyukarkan para pembaca untuk mendapat kepastian tentang status hadith tersebut. Justeru itu satu usaha perlu dilakukan bagi mentahqiq semula kitab-kitab tersebut termasuk mentakhrij hadith-hadith yang terdapat di dalamnya seterusnya menerbitkan semula dalam bahasa yang lebih mudah difahami dan sesuai dengan peredaran masa. 45. KHADHER BIN AHMAD Jabatan al-Quran & al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ANALISIS BENTUK-BENTUK MATAN HADITH DALAM KITAB JAWI NUSANTARA: PENENTU ARAH DALAM TAKHRIJ HADITH ABSTRAK

khadher82@um.edu.my Mengenalpasti matan (teks) kepada sesuatu hadith adalah penting untuk memudahkan carian dan usaha mentakhrijnya. Daripada lima metode takhrij hadith yang digariskan oleh para ulama, tiga daripadanya adalah berhubung kait dengan matan hadith iaitu metode takhrij melalui perkataan awal matan hadith (Atraf), kalimah ganjil (Kalimah al-Gharib) dalam matan hadith dan takhrij dengan mengenalpasti sifat matan dan sanadnya. Kegiatan mentakhrij hadith dalam kitab-kitab Jawi giat dijalankan kini. Namun, daripada usaha tersebut timbul kesukaran untuk mentakhrij hadith-hadith yang tidak dapat dikenalpasti matannya terutama ungkapan dalam bentuk terjemahan atau kefahaman pengarang yang disandarkan kepada Nabi SAW. Melalui kajian yang dijalankan, terdapat empat bentuk utama matan hadith dalam kitab-kitab Jawi iaitu [1] Matan dalam bentuk teks berbahasa Arab yang bertepatan dengan teks Arab dalam kitab-kitab hadith; [2] Matan hadith berbahasa Arab yang dicatatkan berdasarkan ingatan dan kefahaman pengarang terhadap hadith melalui ungkapanya sendiri; [3] Matan dalam bentuk terjemahan dalam bahasa Melayu; dan [4] Matan hadith dalam bentuk kefahaman penulis asal kitab terhadap sesuatu hadith yang ditulis mengikut lafaznya sendiri dalam bahasa Melayu. Artikel ini akan meneliti beberapa buah kitab Jawi dalam pelbagai bidang ilmu untuk diketengahkan metodologi yang

terbaik dalam mentakhrij hadith di dalam kitab-kitab tersebut khususnya melalui pendekatan mengenalpasti bentuk matan (teks) hadith.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful