You are on page 1of 18

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ.

Tου Ιωάννη Αντωνιάδη , Προέδρου Συνδ. Αποφ. Σ.Σ..Α.Σ.

Ν. 154 / 1975, Άρθρο 6
1. Η υγειονομική περίθαλψις...ως και των στρατιωτικών συνταξιούχων και των
μελών οικογενείας των δύναται να παρέχηται και εις τα στρατιωτικά νοσοκομεία
των ενόπλων δυνάμεων εφ όσον υφίσταται σχετική προς τούτο ευχέρεια.
2. Τα εκ της παρεχόμενης κατά τα ανωτέρω υγειονομικής περιθάλψεως καθαρά
έσοδα διατίθενται προς εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών νοσοκομείων των ΕΔ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία στη βασική τους αποστολή είναι επιφορτισµένα
κυρίως µε την προάσπιση της υγείας των ιδίων ε.ε. Στρκών (Αξκών-Οπλιτών)
και επικουρικά των µελών οικογενείας στις πτέρυγες νοσηλείας τρίτων. Το 417
ΝΙΜΤΣ έχει ως κύρια αποστολή την παροχή περίθαλψης στους συνταξιούχους
Στρκούς και στα µέλη οικογενείας των ε.ε. και συνταξιούχων Στρκών.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
(1) Ίδιοι Στρατιωτικοί.
(2) Η σύζυγος του Στρκού και αυτής που βρίσκεται σε διάσταση.
(3) Ο σύζυγος της Σôρκού µε τους περιορισµούς του άρθρου 3 του (α)
σχετικού.
(4) Παιδιά άγαµα ηλικίας µέχρι 21 ετών ή εάν είναι κορίτσια ηλικίας
πάνω από 21 ετών, αλλά άγαµα και άνεργα.
(5) Παιδιά φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΪ δικαιούνται περίθαλψη από τις
σχολές που φοιτούν µε βάση τα Π. . 327/83 και 185/84,
εφόσον όµως επιθυµούν δικαιούνται συµπληρωµατικής περίθαλψης από το
ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (βελτίωση θέσης νοσηλείας) και για όσα έτη σπουδών ορίζονται από
τον οργανισµό της αντίστοιχης σχολής.
(6)
Γονείς, αδελφές και αδελφοί Στρκών µε τους περιορισµούς του
άρθρου 3, παραγρ. 1δ,1ε και 1στ του (α) σχετικού. Ασφαλισµένα µέλη στον ΟΓΑ
έχουν δικαίωµα επιλογής εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης καισυµπλήρωσης της
νοσοκοµειακής από το ΥΕΘΑ/ΓΕΣ.
(7)
Επίσης µε βάση τον Ν. 1355/83 δικαιούνται περίθαλψη η σύζυγος ,
τα παιδιά, οι γονείς και οι αδελφοί των κληρωτών οπλιτών µε προϋποθέσεις, οι
οποίες αναφέρονται ρητά στο Νόµο αυτό.
(8) Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση για να ασφαλισθεί µέλος
οικογενείας Στρκού - ή κληρωτού Οπλίτου από το ΥΕΘΑ/ΓΕΣ είναι να µη
δικαιούται ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισµό.
(9) Μέλη οικογενείας Στρκού ασφαλισµένα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα,
εκτός ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, δικαιούνται συµπληρωµατικής περίθαλψης υπό τις

προϋποθέσεις του άρθρου 3 του (α) σχετικού. Συµπληρωµατική περίθαλψη
νοείται η παροχή διαφοράς θέσεως νοσηλείας, η οποία προκύπτει από τη θέση
που παρέχει ο ασφαλιστικός φορέας µε αυτή που προβλέπεται από το βαθµό του
προστάτη Στρκού. Σε ουδεµία άλλη περίπτωση θα πρέπει να χρησιµοποιείται το
βιβλιάριο νοσηλείας συµπληρωµατικής περίθαλψης, διότι τούτο επιφέρει
πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ιδίων Στρκών και µελών οικογενειών)
(1)
Η περίθαλψη στους ιδίους Στρκούς παρέχεται βασικά από τους
γιατρούς των Μονάδων και από τα Στρκά Νοσοκοµεία.
(2)
Οι Στρκοί που ασθενούν στις περιπτώσεις που στην περιοχή δεν
υπηρετεί Στρκός γιατρός, ο οποίος να είναι αναλόγου ειδικότητας, ή δεν
λειτουργεί Στρατιωτικό Νοσοκοµείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου,
θεραπευτικών µέσων ή ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, η δε
κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει τη µετακίνηση του στο πλησιέστερο
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, ή αν αυτή κρίνεται ασύµφορη για το Δηµόσιο,
δικαιούνται περίθαλψης σαν εσωτερικοί ασθενείς , κατά προτεραιότητα στα
Κρατικά Νοσοκοµεία, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα ή ιδιωτικές Κλινικές και σαν
εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες γιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη
στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκοµείων ή Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η
παραποµπή του Στρκού γίνεται από το γιατρό της Μονάδος ή το Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο.
(3) Επίσης επιτρέπεται η νοσηλεία σε µη Στρατιωτικά Νοσοκοµεία (κατά
προτεραιότητα Κρατικά, Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας, Ιδιωτικές Κλινικές) ή η
εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς, σαν εξωτερικούς ασθενείς, από
ιδιώτες γιατρούς, αν πρόκειται για οποιοδήποτε νόσηµα ή σωµατική βλάβη
απότοκο έκτακτου συµβάντος ή ατυχήµατος. Στην περίπτωση
ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας αυτή διαρκεί όσο απαιτηθεί η πάθηση και θα
πρέπει να ενηµερώνεται αµέσως η Μονάδα του Στρκού και η ΔΥΓ/Σχηµατισµού.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
(1)
Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται µε ελεύθερη επιλογή του
οδοντίατρου από τους ασφαλισµένους του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ, µετά από έλεγχο-έγκριση
του ελεγκτού οδοντίατρου.
(2)
Δεν απαιτείται προέγκριση (αρχικός έλεγχος) για οδοντοθεραπείες
αξίας µέχρι 15.000 δρχ. και για µια φορά το χρόνο. Επίσης δεν απαιτείται
προέγκριση, ανεξαρτήτως ποσού, για οδοντοθεραπείες σε µέλη οικογενείας µέχρι
17 ετών. Σ' αυτή την περίπτωση ο τελικός έλεγχος θα πρέπει να
πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία
περάτωσης των εργασιών, όπως ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΓΣΝ)

(1) Από τα ΓΣΝ παρέχεται υγειονοµική περίθαλψη στα µέλη οικογενειών
Στρκών πρώτου βαθµού συγγενείας εξ' αίµατος ή εξ αγχιστίας, ανάλογα µε τη
δυνατότητα κάθε ΓΣΝ και µετά από έγκριση του Δντού αυτού, σε πτέρυγες
νοσηλείας
τρίτων
(2) Στα Εξωτερικά Ιατρεία των ΓΣΝ επιτρέπεται να εξετάζονται µέλη
οικογενείας Στρκών σε ηµέρες και ώρες Ιατρείων που θα καθορίζονται από το
Μείζονα Σχηµατισµό µετά από πρόταση του Νοσοκοµείου.
Πρόγραµµα
Εξωτερικών Ιατρείων όλων των ΓΣΝ
Πριν από οποιαδήποτε εξέταση οι ασθενείς θα παίρνουν παραπεµπτικό από το
Γραφείο Περίθαλψης (ΓΡΑΠΕΤ) του Νοσοκοµείου, το δε ΓΡΑΠΕΤ θα κρατεί
την εντολή του βιβλιαρίου, για τα περαιτέρω σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
(3) Σε περίπτωση που ο Στρκός επιθυµεί να νοσηλευθεί µέλος της
οικογενείας του σε ΓΣΝ, ενεργεί ως εξής
(α) Απευθύνεται ο ίδιος ή το µέλος της οικογενείας του στο Δντή της
Κλινικής, µέσω των Εξωτερικών Ιατρείων της και
εφόσον χρήζει νοσηλείας, ο Δντής της Κλινικής εκδίδει σχετική γνωµάτευση.
(β) Προσκοµίζει τη γνωµάτευση στο ΓΡΑΠΕΤ, όπου υποβάλλει σχετική
αίτηση και λαµβάνει οδηγίες για τα παραιτέρω.
(4) Υπόψη ότι τα ΓΣΝ έχουν περιορισµένες δυνατότητες για εξυπηρέτηση
τρίτων και δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι το Νοσοκοµείο που έχει ιδρυθεί για
την εξυπηρέτηση των µελών οικογενείας και των Συνταξιούχων Στρκών είναι το
417 ΝΙΜΤΣ και προς τα εκεί πρέπει να απευθύνεται αρχικά ο ενδιαφερόµενος.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ 417 ΝΙΜΤΣ
(1) Όπως προαναφέρθηκε σκοπός του 417 ΝΙΜΤΣ είναι η παροχή
υγειονοµικής περίθαλψης στους συνταξιούχους Στρκούς και στα µέλη
οικογενείας ε.ε. και συνταξιούχων Στρκών, οι οποίοι είναι άµεσα δικαιούχοι και
πρέπει να νοσηλεύονται κατά προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τον Ασφαλιστικό
Οργανισµό στον οποίο είναι ασφαλισµένοι.
(2) Πρόγραµµα Εξωτερικών Ιατρείων στην οικεία ιστοσελιδα
(3) Η εξυπηρέτηση των ασθενών γίνεται κατά προτεραιότητα προσέλευσης
ή µε ραντεβού το κλείσιµο των οποίων γίνεται είτε µε επίσκεψη των
ενδιαφεροµένων στη Γραµµατεία των Εξωτερικών Ιατρείων, είτε τηλεφωνικά
στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο Παράρτηµα " ".
(4) Διαδικασία εισαγωγής ασθενών στο 417 ΝΙΜΤΣ :
(α) Η εισαγωγή εκτάκτων περιστατικών πραγµατοποιείται όλο το
24ωρο από το Γενικό Εφηµερείο του ΝΙΜΤΣ (Τηλ.
7231431)
(β) Για τα χρόνια περιστατικά γνωµατεύει ο ειδικός ιατρός των
Εξωτερ. Ιατρείων και εφόσον χρήζει νοσηλείας, εισάγεται ο ασθενής αµέσως
στην αντίστοιχη µε την πάθηση Κιλινική.
(γ) Για την εισαγωγή ασθενών µελών οικογενείας ε.ε. Στρκών τα οποία

δεν είναι ασφαλισµένα στο ΥΕΘΑ/ΓΕΣ αλλά έχουν βιβλιάριο άλλου
ασφαλιστικού φορέα (Δηµοσίου, ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κ.λ.π.), θα συντάσσεται από τον
προστάτη Στρκό ή από τον ίδιο τον ασθενή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86,
στην οποία να δηλώνεται η συγγένεια του ασθενή µε τον Στρκό δικαιούχο του
ΝΙΜΤΣ.
(4) Γενικά η παρεχοµένη από το ΝΙΜΤΣ περίθαλψη είναι υψηλού επιπέδου
και είναι αναφαίρετο δικαίωµα των Στρκών να ζητούν να νοσηλεύονται σ' αυτό
τα µέλη της οικογενείας των, διότι αυτός είναι και ο σκοπός της ιδρύσεως του.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ & ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι απόστρατοι Αξιωματικοί, εκτός από την ήδη υπάρχουσα υγειονομική
περίθαλψη από το ΕΣΥ και τους λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών
υγείας μέσω του ΕΟΠΥΥ, μπορούσαν να επισκεφθούν τα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι για κατοίκους
απομακρυσμένων
περιοχών
αυτή
η
δυνατότητα
δεν
υπήρχε.
Με τις παρακάτω αποφάσεις, δίνεται στους απόστρατους η δυνατότητα
πρόσβασης στα εξωτερικά ιατρεία και στα Οδοντιατρεία των κατά τόπους
Μονάδων Υγειονομικού. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα περίθαλψη θα
καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ενέργεια αυτή επιπλέον, δρα αποσυμφορητικά στα Τοπικά Κέντρα
Υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας στην βελτίωση παροχής υπηρεσιών
στον τοπικό πληθυσμό.
1. Με τη Φ. 750.γ/18/412749/Σ.2330/31-5-96/ΓΕΣ/ΔΥΓ Απόφαση ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ 487/25-6-96, Τεύχ Β' ), επιτρέπεται η δωρεάν νοσηλεία των άγαµων και
ανασφάλιστων τέκνων των ε.ε. και αποστρατεία Στρκών του Στρατού Ξηράς στα
Στρατιωτικά Νοσοκοµεία που διαθέτουν πτέρυγες νοηλείας τρίτων.
2. Με τη Φ.750.γ/24/604692/Σ.1524/14-4-95/ΓΕΣ ΔΥΓ Απόφαση ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ 486/1-6-95 Τεύχ Β1), επεκτείνεται το δικαίωµα
νοσηλείας στο 401 ΓΣΝΑ στους αδελφούς και αδελφές των ε.ε. και αποστρατεία
Αξκών και Υπαξκών του Στρατού Ξηράς, είτε τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται
περίθαλψης σε βάρος του Δηµοσίου (ΥΕΘΑ-ΥΥΠ) ή οιουδήποτε άλλου
ασφαλιστικού οργανισµού, είτε δεν δικαιούνται ασφάλισης (δηλ. είναι
ανασφάλιστα).
3.
Με το Προεδρικό Διάταγμα με θέμα «Υγειονομική Περίθαλψη των
Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος και των
Μελών των Οικογενειών τους». δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης:
• Ο σύζυγος ή η σύζυγος εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο ή
Οργανισμό, περιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση,
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) των στρατιωτικών μέχρι τη
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,

• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) μέχρι τη συμπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άνεργα,
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) μέχρι τη συμπλήρωση του
26ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες και ανώτατες
Σχολές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως επίσης και εφόσον σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ),
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) εφόσον έχουν αναπηρία 67%
και πάνω, ανεξάρτητα εάν εργάζονται ή όχι,
• Τα παιδιά (γνήσια, εκτός γάμου και υιοθετημένα) που πάσχουν από
Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, εφόσον
απασχολούνται περιστασιακά και όχι μόνιμα,
• Οι γονείς (φυσικοί ή θετοί) εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει την
ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ και δεν έχουν δικαίωμα
ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα,
• Τα αδέλφια στρατιωτικών, που έχουν αναπηρία άνω του 67 % και δεν
δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από ασφαλιστικό φορέα, αλλά και το ετήσιο
εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος
του ΟΓΑ,
 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ν.Ν.Α. είναι το µοναδικό Γενικό Νοσοκοµείο που διαθέτει το Π.Ν., το
οποίο κατασκεύασθηκε την περίοδο 1947-1955 για τις ανάγκες και µε
συνεισφορά των Μονίµων Στελεχών του Π.Ν., του Ταµείου Εθνικού Στόλου
(Τ.Ε.Σ.) και του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.). Από το 1947 έχει
θεσπισθεί ειδική κράτηση των Μονίµων εν ενεργεία και αποστρατεία Μελών του
Π.Ν. υπέρ του Ν.Ν.Α (Ν.Ι.Ν.), η οποία αργότερα επεκτάθηκε και στο προσωπικό
του Λ.Σ. Η κράτηση αυτή γίνεται πέραν εκείνης στην οποία υπόκεινται οι
ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου. Ενδεικτικά σηµειώνεται οτι οι πρόσθετες εισφορές
στο Ν.Ν.Α., όπως προέκυψε από αναλογιστική µελέτη για την περίοδο 19472002, είχαν ανέλθει συνολικά, σε τιµές ανηγµένες στο 2002 σε 52 δισεκατοµµύρια
δρχ., ενώ µέχρι σήµερα εκτιµάται οτι το ποσόν αυτό υπερβαίνει τα 65
δισεκατοµµύρια δρχ. (190 εκ. €).
β. Εµπνευστής της ίδρυσης του Ν.Ν.Α. και ένας εκ των επιφανών ανδρών που
συνέβαλαν σε αυτήν, ήταν ο αείµνηστος ήρωας του Β.΄ Παγοσµίου Πολέµου και
µετέπειτα Ακαδηµαϊκός, ο Ναύαρχος Ιωάννης Τούµπας. Στην ίδρυση του Ν.Ν.Α.
συνέβαλαν οι αείµνηστοι τότε Υπουργοί Σοφοκλής Βενιζέλος, Στυλιανός Γονατάς
και ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου.
α.

γ.- Ο Ναύαρχος Ιωάννης Τούµπας, σε διάλεξη που έδωσε στο Ν.Ν.Α. την 29-011987 µε θέµα το Ν.Ν.Α. είπε: “ Εσκέφθην οτι θα ήτο ορθόν και συµφέρον διά το
ίδρυµα να συνδεθούν τα στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού οικονοµικώς µε το
νοσοκοµείον ώστε να αντιληφθούν την πραγµατικότητα αλλά και το συµφέρον
των και να αντιδράσουν εις τας κακοβούλους ενεργείας αυτών που προσεπάθουν
να υποσκάψουν το έργον. Και ταυτοχρόνως να αποκτήσουν οικονοµικά
δικαιώµατα επί του Νοσοκοµείου. Ελήφθη και εκοινοποιήθη ειδική απόφασις
του Βενιζέλου επαναληφθείσα και παρά του Σακελλαρίου, η οποία καθώριζεν
την επιβολήν µηνιαίας κρατήσεως επί των αποδοχών των Αξιωµατικών και
Υπαξιωµατικών, προς ενίσχυσιν του νοσοκοµείου. “ Είναι σαφές, εποµένως, οτι
και ο εµπνευστής του έργου, αλλά και ο νοµοθέτης, µε
την επιβολή κρατήσεως από τα εν ενεργεία και αποστρατεία Μέλη του Π.Ν. και
αργότερα και του Λ.Σ., επιθυµούσαν την διατήρηση του ως Νοσοκοµείου
αποκλειστικά για τα Μέλη αυτά και τις οικογένειές τους.
δ.- Σήµερα µετά από επεκτάσεις, το Ν.Ν.Α. διαθέτει περί τις 320 κλίνες και οι
δικαιούχοι του έχουν φθάσει περί τους 400.000, ήτοι αντιστοιχούν περί τα 1250
άτοµα ανά κλίνη. ∆ηλαδή το Ν.Ν.Α. έχει ως δικαιούχους το 10 % του πληθυσµού
της Αττικής πράγµα που δεν συµβαίνει µε τα άλλα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία.
ε.- ∆ικαιούχοι περιθάλψεως στο Ν.Ν.Α., εκτός από τα εν ενεργεία και
αποστρατεία Μέλη του Π.Ν., του Λ.Σ-ΕΛΛ.ΑΚΤ. και των οικογενειών τους,
έχουν καταστεί κατά καιρούς σε διάφορες φάσεις ανοίγµατος του Ν.Ν.Α. στον
Ελληνικό Λαό και οι ακόλουθες κατηγορίες µαζί µε τα µέλη των οικογενειών
τους, χωρίς να υπόκεινται στις πρόσθετες κρατήσεις υπέρ του Ν.Ν.Α. που
καταβάλλουν τα ανωτέρω αναφερθέντα Μέλη του Π.Ν. και του Λ.Σ –ΕΛΛ.ΑΚΤ:
-Οι σηµερινοί και διατελέσαντες Ελληνες βυλευτές
-Οι ΕΠΟΠ (Επαγγελµατίες Οπλίτες) του Π.Ν.
-Οι κληρωτοί του Π.Ν.
-Οι Μόνιµοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (ΜΠΥ) του
Π.Ν. -Το ηµεροµίσθιο προσωπικό (ΣΕΙ∆) του
Π.Ν. -Οι συνταξιούχοι ΜΠΥ που εργάσθηκαν
στο Π.Ν. -Οι ΜΠΥ του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας
-Έλληνες και ξένοι πολίτες, που έχουν ανάγκη της υπερβαρικής ιατρικής ( π.χ.
νόσος των δυτών)
-Κάτοικοι αποµακρυσµένων νήσων των Κυκλάδων
στ.- Από τα ανωτέρω προκύπτει οτι το Ν.Ν.Α. είναι ήδη υπερπλήρες και δεν έχει
άλλα περιθώρια παροχής νοσηλείας σε πρόσθετες κοινωνικές οµάδες.

Ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία και επαναληπτικές εξετάσεις
(1).- Με την ανακαίνιση της πτέρυγας 4∆ που θα χρησιµοποιηθεί για χώρους
εξωτερικών Ιατρείων και ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, µε ενεργοποίηση από τον
Σεπτέµβριο 2014 θα µειωθεί ο χρόνος αναµονής.
(2).- Λειτουργούν απογευµατινά εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικό, ∆ερµατολογικό
και Χειρουργικό χωρίς πληρωµή.
(3).- Για το θέµα της επανεξέτασης και της µη µακροχρόνιας αναµονής, το ΝΝΑ
θα εκδώσει ∆ιαταγή που θα καλύπτει την ανάγκη αυτή, η οποία θα καθορίζει την
διαδικασία και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιατρεία
Συνταγογράφιση
(1).- Στο Οδοντοιατρικό Κέντρο ΠΝ γράφονται πλέον συνταγές και δεν
απαιτείται ο ασθενής να µεταβεί στο ΝΝΑ

(2).- Στα Επείγοντα του ΝΝΑ γράφονται συνταγές για παθολογικά και
χειρουργικά περιστατικά.
(3).- Για συνταγογράφιση χρονίων παθήσεων στα εξωτερικά Ιατρεία χρειάζεται
ραντεβού µε τον Ιατρό, ο οποίος όµως εκδίδει δίµηνη ή τρίµηνη συνταγή, οπότε
καλύπτονται οι καθυστερήσεις των ραντεβού για συνταγογράφιση.
∆ικαιούχοι χρήσης του ΝΝΑ και προτεραιότητα στα εξωτερικά Ιατρεία
(1).- Για το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ ισχύει η ∆γή ΓΕΝ/∆ΥΓ-2 Φ. 758/18/162548
Αρ. Σ. 771 από 29-04-2014
(2).- Για το ΝΝΑ θα εκδοθεί ∆ιαταγή από ΓΕΝ/∆ΥΓ που θα κεθορίζει τους
δικαιούχους και θα τοιχοκολληθεί σε εµφανή σηµεία του ΝΝΑ.
(3).- Από το ΝΝΑ θα εκδοθεί ∆ιαταγή που θα καθορίζει την προτεραιότητα στα
εξωτερικά ιατρεία, η οποία θα θυροκολληθεί έξω από κάθε ιατρείο.
(4).- Οι µη άµεσα ασφαλισµένοι, όπως τα Μέλη των δικαιούχων πληρώνουν 3 €,
τα οποία χρησιµοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκοµείου.
(5).- Για εξειδικευµένες ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει το κόστος και οι δικαιούχοι
πληρώνουν σύµφωνα µε το κοστολόγιο του ΕΟΠΥΥ. Πληροφορίες παρέχονται
στο site του ΕΟΠΥΥ.
(6).- Σε περίπτωση νοσηλείας µε υπέρβαση του ΚΕΝ το ΝΝΑ καλύπτει το
κόστος.
Εξωτερικά Ιατρεία και νοσηλεία ανασφάλιστων / ανέργων τέκνων Αποστράτων
ΛΣ
(1).- Ολα τα τέκνα των αποστράτων ΠΝ έχουν δικαίωµα νοσηλείας και χρήσης
των εξωτερικών ιατρείων.
(2).- Για τα τέκνα των Αποστράτων του ΛΣ είναι θέµα του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ πως
θα τα καλύψει. Υπενθυµίζεται οτι η ΕΑΑΝ έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Φαρµακείο ΝΝΑ
(1).- Το Φαρµακείο του ΝΝΑ υπάγεται στο Φαρµακείο του ΝΙΜΤΣ και από αυτό
τροφοδοτείται. ∆εν είναι δυνατή υπό τας παρούσας συνθήκας η αλλαγή αυτού
του καθεστώτος.
(2).- Ορισµένα φάρµακα , κυρίως ακριβά δεν διατίθενται από τα Στρατιωτικά
Φαρµακεία, αλλά µόνο από τα Φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ
(3).- Οι Απόστρατοι µπορούν να προµηθεύονται φάρµακα από όλα τα
Στρατιωτικά Φαρµακεία, όπως 401 Σ.Ν., ΓΝΑ, κλπ. Οι της Επαρχίας µπορούν
να προµηθεύονται από τα αντίστοιχα Στρατιωτικά Φαρµακεία.
- Νοσηλεία Αποστράτων και εξετάσεις στους τοµογράφους του ΝΝΑ
(1).- Στον αξονικό και µαγνητικό τοµογράφο του ΝΝΑ εξυπηρετούνται κατά
προτεραιότητα οι εν ενεργεία και οι νοσηλεύοµενοι. Μόνο εάν υπάρχει κενό
µπορούν να εξετασθούν οι Απόστρατοι και αυτό παρά το οτι οι τοµογράφοι
εργάζονται στο µέγιστο της απόδοσής τους.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ
Δικαιούχοι Υπηρεσιών Υγείας 251 ΓΝΑ

1. Οι Ε.Ε, Στρατιωτικοί που είναι :
o Οι Μόνιμοι ε.ε. Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί.
o Οι Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας και οι
Ε.Ε. Αξκοι, Ανθστές και Υπξκοί Πολεμικών Καταστάσεων.
o Οι Ε.Ε. Μόνιμοι εξ΄εφεδρείας Στρκοι.
o Οι Έφεδροι Αξκοι που ανακατατάσσονται για έξι (6) χρόνια.
o Οι Έφεδροι εξ΄ Εφεδρείας, Έφεδροι παρατεταμένης θητείας και
Έφεδροι Αξκοί εξ΄απονομής, εφόσον συμπλήρωσαν τουλάχιστον
έξι (6) χρόνια πέραν του χρόνου υποχρεωτικής θητείας.
o Οι Εθελοντές και ανακατατεταγμένοι Οπλίτες. (Σύμφωνα με το
Άρθρο 13 του Ν.1911/1990 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο
17 του Ν. 3648/2008 οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
κατά την διάρκεια της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους
έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι Μόνιμοι Στρατιωτικοί.)
o Μαθητές Παραγωγικών Σχολών.
o Στρατεύσιμοι (ΔΕΑ-Υπξκοί-Οπλίτες). (Δικαιούνται δωρεάν
νοσηλεία οι απολυθέντες για λόγους υγείας Οπλίτες και μόνο για
τη συγκεκριμένη πάθηση που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της
θητείας τους. )
2. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) του Κοινού Στρατολογικού Σώματος
δικαιούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την ίδια νοσοκομειακή,
ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με τους Μονίμους και Εθελοντές
Υπαξιωματικούς.
3. Τα μέλη των οικογενειών των Ε.Ε. Στρκών. Ως μέλη οικογένειας Στρκου
θεωρούνται :
o Η/Ο σύζυγος περιλαμβανομένης (-ου) και αυτής (-ου) που
βρίσκεται σε διάσταση και μέχρι την οριστική λύση του γάμου
o Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση
o Οι γονείς και των δύο συζύγων
o Οι αδελφοί και αδελφές του (ή της ) Στρκου άνω των
δεκατεσσάρων (14) ετών.
4. Οι Τακτικοί (Μόνιμοι) ε.ε. Δημόσιοι Υπάλληλοι της Π.Α. καθώς και οι
Μόνιμοι ε.ε. και Συνταξιούχοι Υπάλληλοι του ΜΤΑ, αλλά και τα μέλη
των οικογενειών όλων των παραπάνω. Ως μέλη οικογενείας θεωρούνται:
o Η (ή ο) σύζυγος , περιλαμβανομένης (-ου) και αυτής (-ου) που
βρίσκεται σε διάσταση κα μέχρις ότου λυθεί οριστικά ο γάμος.
o Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση
ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. (Στα άγαμα και
ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρκών
των Ε.Δ. παρέχεται δωρεάν νοσηλεία στα Στρκα Νοσοκομεία των
Ε.Δ)
o Οι γονείς και των δύο συζύγων.
o Οι αδελφοί και αδελφές του (ή της ) Στρκου άνω των
δεκατεσσάρων (14) ετών.
5. Οι Στρκοι Συνταξιούχοι της ΠΑ και τα μέλη των οικογενειών τους. Ως
μέλη οικογενείας θεωρούνται αυτά που καθορίζονται στην Παράγραφο 3.
6. Τα μέλη της οικογένειας των Μαθητών των Παραγωγικών Σχολών. Ως
μέλη οικογένειας θεωρούνται:
o Οι γονείς.

Τα αδέλφια (αγόρια και κορίτσια) άνω των δεκατεσσάρων (14)
ετών.
7. Οι Λειτουργοί της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και τα μέλη των
οικογενειών τους. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται αυτά που
καθορίζονται στην Παράγραφο 3.
8. Τα μέλη οικογένειας (γονείς, σύζυγοι, τέκνα) Στρατιωτικών
(Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Οπλιτών) πεσόντων σε διατεταγμένη
υπηρεσία.
9.
o Η σύζυγος, εφόσον αυτή είναι ανίκανη για άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλματος και που η ανικανότητά της βεβαιώνεται με
γνωμάτευση της Επιτροπής του τόπου κατοικίας του
στρατευσίμου.
o Τα εκ γάμου τέκνα καθώς και τα νομιμοποιηθέντα ή
αναγνωρισθέντα τέκνα.
o Οι φυσικοί ή θετοί γονείς του στρατευσίμου, εφόσον είναι ανίκανοι
για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και που η ανικανότητά
τους βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του
τόπου κατοικίας τους ή εφόσον η ηλικία τους υπερβαίνει τα εξήντα
(60) χρόνια, ο δε στρατεύσιμος έχει χαρακτηρισθεί υπόχρεος
μειωμένης θητείας.
o Οι άγαμες αδελφές που είναι ανίκανες για άσκηση βιοποριστικού
επαγγέλματος και που η ανικανότητά τους βεβαιώνεται με
γνωμάτευση των Επιτροπών Απαλλαγών του τόπου κατοικίας
τους, εφόσον ο στρατεύσιμος έχει χαρακτηρισθεί υπόχρεος
μειωμένης θητείας.
10. Το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώματος (Π.Σ.). και τα μέλη των οικογενειών τους. Ως μέλη οικογένειας
του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού του Π.Σ. θεωρούνται:
o Η (ή ο ) σύζυγος.
o Τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως και 18 ετών καθώς και τα
ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές του
εσωτερικού ή εξωτερικού.
11. Οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΓΕΑ και τα
μέλη των οικογενειών τους. Ως μέλη οικογένειας των εν ενεργεία και
συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του ΓΕΑ θεωρούνται:
o Η (ή ο ) σύζυγος του (ή της ) μονίμου εν ενεργεία η συνταξιούχου
υπαλλήλου (και σε περίπτωση διαστάσεως μέχρις οριστικής
διαλύσεως του γάμου).
o Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση
ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών.
o Οι γονείς και των δύο συζύγων.
o Οι αδελφοί/-ες του (ή της) υπαλλήλου,
o Ως Πολιτικοί Υπάλληλοι νοούνται οι εργαζόμενοι στις Ε.Δ. με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
12. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νήσων Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, Θύμαινα,
Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός, Ανάφη.
Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική
βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας όπου κατοικεί
o

μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία
έκδοσης (μέχρι 3 μήνες) και όχι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η
εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.
13. Τα μέλη του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Πολεμιστών και οι σύζυγοι αυτών
προς τους οποίους παρέχεται:
o Νοσοκομειακή περίθαλψη.
o Υγειονομική περίθαλψη από τα Εξωτερικά Ιατρεία μόνο σε ότι
αφορά την αξιολόγηση της ανάγκης εισαγωγής για παροχή
νοσοκομειακής περίθαλψης και για την παρακολούθηση του
νοσήματος για το οποίο νοσηλεύθηκαν.
14. Τα μέλη της Ένωσης Συνταξιούχων Χειριστών Ιπταμένων Μηχανικών
Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΣΧΙΜΠΑ) και οι σύζυγοι αυτών. Τα μέλη της
ΕΣΧΙΜΠΑ υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Τύπου Α΄από
τα οικεία Στρατολογικά Γραφεία της χώρας ή από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση
τους με την ΠΑ.
15. Οι τακτικοί καθηγητές της Σ.Ι. και τα μέλη των οικογενειών τους. Ως
μέλη οικογένειας θεωρούνται:
o Η σύζυγος.
o Η άγαμος θυγατέρα άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών.
o Ο ανήλικος γιος άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών.
16. Οι εν ενεργεία και διατελέσαντες βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών
τους. Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται:
o Η (ή ο) σύζυγος.
o Τα άγαμα παιδιά τους ηλικίας άνω των 14 έως και 18 ετών.
17. Οι μόνιμοι εν ενεργεία Πολιτικοί Υπάλληλοι και οι μετά την 4/7/2003
συνταξιούχοι πρώην Πολιτικοί Υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (ΕΥΠ) και τα μέλη των οικογενειών τους. Ως μέλη
οικογένειας θεωρούνται:
o Η (ή ο) σύζυγος του (ή της) μονίμου εν ενεργεία Πολιτικού
Υπαλλήλου ή συνταξιούχου πρώην Πολιτικού Υπαλλήλου.
o Τα άγαμα τέκνα του (ή της) ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14)
ετών.
o Οι γονείς του (ή της) υπαλλήλου.
18. Οι Ανάπηροι και Τραυματίες Πολέμου για οποιοδήποτε νόσημά τους μετά
από έγκριση του Δκτου. Σε περίπτωση θανάτου του Τραυματία ή
Αναπήρου Πολέμου το δικαίωμα νοσηλείας δε (αρν) μεταβιβάζεται στα
άμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς του.
19. Παρέχεται δωρεάν νοσηλεία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν
πτέρυγες νοσηλείας τρίτων στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν
ενεργεία και εν αποστρατεία Στρκών των τριών κλάδων των Ε.Δ., των
Κοινών Σωμάτων, Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των
Ε.Δ., των υπηρετούντων Πολιτικών και συνταξιούχων Υπαλλήλων καθώς
και του υπηρετούντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού και συνταξιούχων της ίδιας κατηγορίας του ΥΠΕΘΑ υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Περίθαλψη στο 251 ΓΝΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3655/2008, ανακοινώνεται ότι άπαντες οι
προσερχόμενοι για περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) στο 251
ΓΝΑ υποχρεούνται να γνωστοποιούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσκομίζοντας και σχετικό παραστατικό.
Τμήματα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Δνση Παθολογικού Τομέα
Δνση Χειρουργικού Τομέα
Δνση Οδοντιατρικού Τομέα
Δνση Τομέα Εργαστηρίων
Δνση Φαρμακευτικού Τομέα
Δνση Νοσηλευτικού Τομέα
Εξωτερικά Ιατρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2013-2014
Ποσόστωση των νοσηλευθέντων στα Στρ. Νοσοκομεία (Μ.Ο. 70.000/έτος)
(για τον Σ.Ξ. 45% εν ενεργεία, 38% απόστρατοι, 12% λοιποί και 5% μέλη
οικογενειών, για το Π.Ν. 20% εν ενεργεία, 60% απόστρατοι, 11% λοιποί και 9% μέλη
οικογενειών, και για την Π.Α. 10% εν ενεργεία, 45% απόστρατοι, 23% λοιποί και
12% μέλη οικογενειών),
Ποσοστό εξετασθέντων στα εξωτερικά ιατρεία (Μ.Ο. 800.000 / έτος)
(για τον Σ.Ξ. 80% εν ενεργεία, 12% απόστρατοι, 3% λοιποί και 5% μέλη
οικογενειών, για το Π.Ν. 27% εν ενεργεία, 54% απόστρατοι, 8% λοιποί και 11% μέλη
οικογενειών, και για την Π.Α. 24% εν ενεργεία, 46% απόστρατοι, 18% λοιποί και
12% μέλη οικογενειών),
Χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα Στρ, Νοσοκομεία (72 εκατομ. Ευρώ),
Προς το ΓΕΣ : 43.000.000 €
Προς το ΓΕΑ : 29.000.000 €
Υπαρξη των διακλαδικών κλινικών και κέντρων (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ / 401 ΓΣΝΑ, ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΔ,
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 251 ΓΝΑ 2016),
Στρατιωτικά Φαρμακεία Αττική -Πειραιάς (417 ΝΙΜΤΣ, 401 ΓΣΝΑ, Αν. Πύλη
ΓΕΣ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝ Σαλαμίνας, 112 ΠΜ Ελευσίνα), Αλεξανδρούπολη 216
ΚΙΧΝΕ, Ξάνθη 212 ΚΙΧΝΕ, Λάρισα (404 ΓΣΝ), Χανιά (ΝΝΚ στη Σούδα),
Θεσσαλονίκη (παλαιό 424 ΓΣΝΕ)
και το ποσοστό συμμετοχής (Φάρμακα χονδρικής τιμής > 200 €, στη λιανική τιμή
κρατικής διατίμησης και για Φάρμακα χονδρικής τιμής < 200 €:

• Ποσοστό συμμετοχής 25% 5%
• Ποσοστό συμμετοχής 10% 0%
• Ποσοστό συμμετοχής 0% 0%)
Στρ. Οδοντιατρεία 417 ΝΙΜΤΣ (2 έδρες), στην Θεσ/νίκη στο ΟΦΘ (4έδρες), στη
Λάρισα στο ΟΦΛ (2 έδρες), στην Αλεξ/πολη στο ΟΦ (2 έδρες), στο Διδυμότειχο στο
ΟΦ (2 έδρες), στη Ξάνθη στο ΟΦ (2έδρες), όπου όντως υπάρχουν μεγάλες
καθυστερήσεις στα ραντεβού, γεγονός αναπόφευκτο με τις αυξανόμενες ανάγκες, τον
μεγάλο χρόνο θεραπείας και το υπάρχον προσωπικό. Τέλος προέτρεψε όλα τα
στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία.
ΔΚΨΥΕΔ Μέλη οικογενείας προσωπικου ΕΔ που αναλαμβάνει επιχειρησιακή αποστολή μακράν του τόπου κατοικίας. Ψυχολογική υποστήριξη μετατραυ-ματικής
αγχώδους διαταραχής. Ψυχολογική υποστήριξη – συμβου-λευτική σε μείζονα
γεγονότα ζωής (θάνατος οικείου, μέλος οικογενείας με σοβαρά προβλήματα,
συνταξιοδότηση, αποστρατεία)
Προληπτική Ιατρική : Δυνατότητα χρήσης Εξωτερικών ιατρείων για την
πραγματοποίηση ετήσιου προληπτικού ελέγχου με αντίστοιχη ηλεκτρονική
παραπομπή και χρέωση του ασφαλιστικού φορέα (ΕΟΠΥΥ).

ΥΓΕΙΟΝΟΜΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ-ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου αποστράτου, βάσει του νέου
Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ
213/17-2-05 τ.Β’) όπως ισχύει
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Αίτηση (χορηγείται και πρωτοκολλείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
από την Υπηρεσία).
Απογραφικό δελτίο (χορηγείται από την Υπηρεσία) συμπληρωμένο κατά
περίπτωση, υπογεγραμμένο από τον συνταξιούχο.
Βεβαίωση ότι έχουν κατατεθεί τα βιβλιάρια που κατείχε σαν εν ενεργεία
στρατιωτικός και των μελών της οικογενείας του.
Απόφαση αποστράτευσης από το Υπουργείο Εθν. Άμυνας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
Φωτοτυπία ταυτότητας
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
IBAN τραπεζικού λογαριασμού όπου το πρώτο όνομα είναι ο άμεσα

δικαιούχος.
Παρατηρήσεις:
Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
Τα βιβλιάρια είναι προσωρινά μέχρι έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης
από το Γ.Λ.Κ. Όταν εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης θα πρέπει να
προσκομισθεί ώστε να γίνει οριστικοποίηση βιβλιαρίων και θεώρηση
βιβλιαρίων εφ’ όρου ζωής στον άμεσα ασφαλισμένο.
Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Υ.Γ. Το πλαίσιο που διέπει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ.
καθορίστηκε με το ν. 154/75. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 154/75
εκδόθηκε το ισχύον σήμερα ΠΔ 432/83.
Το αντίτιμο της αποζημίωσης των στελεχών για τις δαπάνες ιατρικών-οδοντιατρικών
πράξεων ιδίων και μελών οικογενείας τους, υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 19
του ΠΔ 432/83), μείον το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου (άρθρα 7 και 11
του ΠΔ 432/83). Ο μεγαλύτερος αριθμός των ιατρικών-οδοντιατρικών πράξεων έχουν
κοστολογηθεί με ΠΔ του 1991 και 1993 (ΠΔ 157/91, ΠΔ 427/91 και ΠΔ 98/93).
Ορισμένες ιατρικές πράξεις έχουν κοστολογηθεί προσωρινά, μέχρι την έκδοση
σχετικού ΠΔ, με Υπουργικές Αποφάσεις παρελθόντων ετών (1991-1997).
1)
Η αναπροσαρμογή των παραπάνω τιμολογίων εκφεύγει της αρμοδιότητας του
ΥΠΕΘΑ και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.
Παρότι το στρατιωτικό προσωπικό και οι λοιποί δικαιούχοι καλύπτονται από το
δυναμικό των στρατιωτικών νοσοκομείων και των μονάδων Π.Φ.Υ. των Ε.Δ.,
συμβεβλημένοι με το ΥΠΕΘΑ ιατροί παρέχουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στα
μέλη οικογενείας των στρατιωτικών, χωρίς επιβάρυνση των ασφαλισμένων (εκτός
της προβλεπόμενης συμμετοχής επί του τιμολογίου του Υ.Υ.Κ.Α.). Για τους ίδιους
στρατιωτικούς η περίθαλψη σε ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη) παρέχεται
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 432/83.
Συμμετοχή στα φάρμακα 1) 0%

Χρόνιες παθήσεις 2) 10% Δικαιούχοι ΕΚΑΣ

3) 25% όλες οι παθήσεις, 4) Αποζημίωση με ασφαλιστική τιμή ΕΟΠΥΥ.
α) Διαφορά λιανικής με ασφαλιστική καλύπτεται από τον ασθενή
β) Ομαδοποίηση φαρμάκων όπου οι υποομάδες π.χ. των στατινών
δεν
ισχύουν και έτσι η ροσουβαστατίνη δεν καλύπτεται με την
χαμηλότερη
ασφαλιστική τιμή στατινών
γ) Μη αποζημίωση πρωτοτύπων όπου υπάρχουν γενόσημα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ Όριο 200 επισκέψεις ανά συμβεβλημένο ιατρό
πέραν του οποίου ο ιατρός αμείβεται από τον ασθενή..--Συμμετοχή 5 € για
επίσκεψη σε ιατρούς ΠΕΔΥ ανεξάρτητα το πόσους θα επισκεφτεί ο ασθενής στο
ίδιο πολυϊατρείο του ΠΕΔΥ. (εφαρμογή από τέλη 2014).--Ελεύθερη επιλογή
ιατρού κατά πράξη και περίπτωση. --Εφαρμογή οικογενειακού ιατρού
(gatekeeping ; τοπίο θολό για την εφαρμογή του)
Ιατρικές πράξεις – Εργαστηριακές εξετάσεις ΕΟΠΥΥ
1)
Συμμετοχή 15% επί του τιμολογίου του ΕΟΠΥΥ πλην εξετάσεων
προληπτικού ελέγχου και συγκεκριμένων παθήσεων που προβλέπονται από τον
ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ
2)
Κλειστός προϋπολογισμός 2014
α) 302.000.000 εργαστηριακές εξετάσεις +ΠΦΥ Ιδιωτικών

Κλινικών

β) 26.100.000 Πράξεις κλινικοεργαστηριακών ιατρών
γ) Πρόταση ΠΕΔ αύξηση προϋπολογισμού κατά 150-200.000.000
3)

Προϋπολογισμός 2013 : 370.000.000 χωρίς ΠΦΥ Ιδιωτικών Κλινικών

4)

ΟΟΣΑ : Για μια χώρα όπως η Ελλάδα χρειάζονται ΠΦΥ 570.000.000

Παροχές Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
___________________________________________________________
α) Υποχρεωτική Προληπτική Ιατρική (με προϋποθέσεις) χωρίς τη
συμμετοχή του ασφαλισμένου
Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων
Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου
Μαστογραφίες, Τεστ PAP
Τεστ PSA, Εξέταση παχέως εντέρου
Εξετάσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων
β) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ιατρική περίθαλψη)
Εξέταση σε ιατρείο ή στο σπίτι του ασθενούς (αν απαιτείται) καθώς και
ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του
ασθενούς
Επισκέψεις και εξετάσεις σε εξωτερικά ιατρεία κέντρων υγείας, κρατικών

νοσοκομείων,
στρατιωτικών
νοσοκομείων,
πανεπιστημιακών
νοσοκομείων, αγροτικά Ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, πολυϊατρεία και
ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και από οικογενειακούς ιατρούς και
ιατρούς συμβεβλημένους με το Φορέα.
Συνταγογράφηση μπορούν να κάνουν και οι μη συμβεβλημένοι γιατροί
αρκεί να έχουν πιστοποιηθεί κα να έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση.
Δεν αποζημιώνεται η
συμβεβλημένου ιατρού.

ιατρική

επίσκεψη

σε

περίπτωση

μη

γ) Παρακλινικές εξετάσεις
Στους δικαιούχους παρέχονται παρακλινικές εξετάσεις πάσης φύσεως, που
εκτελούνται από συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων των
ειδικοτήτων, διαγνωστικά εργαστήρια (ΠΔ 84/2000), πολυϊατρεία και
γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς και
στα εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών
ύστερα από έγκριση του Φορέα από του ποσού των εκατό (100) ευρώ και
άνω επί χειρόγραφων παραπεμπτικών.
Επί ηλεκτρονικών παραπεμπτικών δεν απαιτείται έγκριση του Φορέα. Η
περίθαλψη αυτή παρέχεται επίσης και στα εξωτερικά ιατρεία των
κρατικών ή πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των στρατιωτικών
νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων,
υγειονομικών σταθμών, πολυϊατρείων και ιατρείων του Οργανισμού,
χωρίς έγκριση ελεγκτή ιατρού.
Για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων αναγράφονται αυτές από τον
θεράποντα ιατρό, στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου,
θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και
εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση.
Για
την
πραγματοποίηση
μικροβιολογικών
εξετάσεων,
ακτινογραφιών, υπερηχογραφημάτων, λοιπών εξετάσεων και
εξετάσεων υψηλού κόστους ο Οργανισμός αποδίδει το ποσό που
προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο ή το ποσό που προκύπτει μετά από
διαπραγμάτευση με βάση την ισχύουσα σύμβαση,
με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του
Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ δεν προβλέπεται συμμετοχή
του ασφαλισμένου.
Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα
εργαστήρια.
δ) Φαρμακευτική περίθαλψη
Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την
αποκατάσταση της υγείας και της ικανότητας προς εργασία των ασθενών
ή για ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, τις αναγκαίες για τη
διάγνωση των νόσων ουσίες, καθώς και λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα,
δηλαδή σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών,

που εκδίδονται από τους αρμόδιους για τον οργανισμό ιατρούς και είτε
καταχωρούνται
και
εκτελούνται
ηλεκτρονικά
Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό,
όπου τούτο προβλέπεται και εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Ο γιατρός
ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα.
Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών
οργανισμών είναι το οριζόμενο από την κείμενη κάθε φορά φαρμακευτική
νομοθεσία.
Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό
φαρμακεία, από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των
Κρατικών Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από
τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του
ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση.
ε) Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό
Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις
Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο
προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του
θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού.
Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η
αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα
χορήγησης του καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα.
Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία του αναλωσίμου
υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:
οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα
Φαρμακεία και Ιατρεία του Φορέα.
οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε
συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι
υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι
ΗIV θετικοί ασθενείς.
Οι χρόνια πάσχοντες για τη δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού: καθετήρων ουρήθρας, ουροσυλλεκτών,
υλικών παρά φύσει στομίων και των παρακολουθημάτων τους, υλικών
αποσιδήρωσης, συρίγγων ινσουλίνης μιας χρήσης, επιθεμάτων, βελονών
φυσιγγοσυρίγγων, αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεως ινσουλίνης,
τραχειοσωλήνων και υλικών τραχειοστομίας, υλικών για χρησιμοποίηση
συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων, συσκευών άπνοιας και συσκευών
σίτισης.
στ) Νοσοκομειακή περίθαλψη
Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την
ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και
φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και
θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών

εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες, παρακλινικές
εξετάσεις, κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή, ειδικά θεραπευτικά μέσα και
προθέσεις.
Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα:
α) νοσηλευτικά ιδρύματα των σχηματισμών του Ε.Σ.Υ., β)
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, γ) νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι. . μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα δ) συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, ε)
στρατιωτικά νοσοκομεία, στ) κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας
κλειστής νοσηλείας, ζ) κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων, η)
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και θ) Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
ζ) Οδοντιατρική περίθαλψη
Η οδοντιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων
φροντίδων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων του
στόματος καθώς και την αποκατάσταση των οδόντων.
Στους ασφαλισμένους του Οργανισμού παρέχεται οδοντιατρική περίθαλψη,
που περιλαμβάνει θεραπευτικές, προσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες,
σύμφωνα με τον κανονισμό ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όσον αφορά την
οδοντιατρική περίθαλψη, που ισχύει μέχρι την έναρξη εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού.
Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στις μονάδες του Οργανισμού ή μετά
από απόφαση του .Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία με
απόδοση δαπάνης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο όπως ισχύει.
η) Μαιευτική περίθαλψη
Στις ασφαλισμένες των ασφαλιστικών οργανισμών, σε περίπτωση τοκετού,
καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους
900€, 1200€ για δίδυμη κύηση και 1600€ για τρίδυμη κύηση.
Χορηγούνται δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης στις άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένες ασφαλιστικών οργανισμών ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4
ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την
τελευταία προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα
θ) Συνεδρίες
Φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του
Οργανισμού, σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε εργαστήρια κλινικών και
θεραπευτηρίων, κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης
ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού. Δικαιολογούνται έως 12 συνεδρίες
δύο φορές το χρόνο και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20)
ευρώ.
Λογοθεραπείες έως 8 ανά μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε
10 €.
Εργοθεραπείες όσες απαιτούνται και η αποζημίωση είναι αυτή του κρατικού
τιμολογίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ψυχοθεραπείες έως 4 το μήνα (ομαδική ή ατομική ή θεραπεία συμπεριφοράς)
σε ενήλικες και η αποζημίωση είναι αυτή του κρατικού τιμολογίου, όπως

ισχύει κάθε φορά.
ι) Πρόσθετα μέσα
ΟΠΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την
αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής
ανά δύο έτη. Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος,
δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή
πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για
το πρώτο ζευγάρι ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το
ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το ποσό των 140 €. Στα παιδιά έως 12
ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο (2) έτη.
Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για
φακούς ή γυαλιά. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται μετά από προσκόμιση των
απαραίτητων παραστατικών (παραπεμπτικό –τιμολόγιο αγοράς) χωρίς
συμμετοχή του ασφαλισμένου.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Ο ασφαλιστικός φορέας χορηγεί ακουστικά
βαρηκοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 400€ χωρίς συμμετοχή του
ασφαλισμένου. Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια εκτός των
βαρήκοων παιδιών έως 15 ετών που αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την
προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση,
γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50
decibell βαρηκοΐας. Αποδίδεται η δαπάνη με την προσκόμιση των
παραστατικών (παραπεμπτικό τιμολόγιο αγοράς)συμπεριλαμβανομένου του
ακουογράμματος του ασφαλισμένου καθώς καιτου σειριακού αριθμού του
προϊόντος. Ο φορέας δεν καταβάλλει τις δαπάνες επισκευών.
Υποχρεώσεις γιατρών
Οι θεραπευτές γιατροί υποχρεούνται, πέραν της εξέτασης του ασθενούς, να
εκτελούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις,
χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ή του Οργανισμού:
Παθολόγοι: Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
Παιδίατροι: Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
Καρδιολόγοι: Ηλεκτροκαρδιογραφήματα
Ταλαντώσεις
Γυναικολόγοι: Διάφορες μικροθεραπείες
Οφθαλμίατροι: Τονομέτρηση
μέτρηση οπτικού πεδίου
εξέταση με σχισμοειδή λυχνία
βυθοσκόπηση
Ωτορινολαρυγγολόγοι: Αφαίρεση βυσμάτων ώτων,
προσθία και οπισθία ρινοσκόπηση,
έμμεση λαρυγγοσκόπηση