You are on page 1of 1

dokadniej sprecyzowa te punkty dyscypliny, ktre dotycz codziennego ycia alumnw

oraz porzdku caego seminarium.
Kan. 244 - Duchowa formacja alumnw w seminarium oraz ksztacenie doktrynalne
winny by harmonijnie uoone i tak ukierunkowane, by alumni, kady zgodnie z wasn
zdolnoci, zdobywali wraz z odpowiedni ludzk dojrzaoci, ducha Ewangelii i cis
czno z Chrystusem.


Kan. 245 - 1. Przez formacj duchow alumni winni sta si zdolni do owocnego
wykonywania pasterskiej posugi i uksztatowani w duchu misyjnym, rozumiejc, e
posugi wypeniane zawsze w ywej wierze i mioci przyczyniaj si do ich uwicenia;
niech ucz si take wypracowywa te cnoty, ktre posiadaj due znaczenie w obcowaniu
z ludmi, tak jednak, by doszli do osignicia waciwej harmonii pomidzy wartociami
ludzkimi i nadprzyrodzonymi.
2. Alumnw tak naley formowa, aeby, przepojeni umiowaniem Kocioa
Chrystusowego, bdc zwizani pokor i synowsk mioci z Biskupem Rzymskim,
nastpc witego Piotra, przylgnli do wasnego biskupa jako wierni wsppracownicy
oraz podejmowali zgodn wspprac z brami; przez wsplne ycie w seminarium a take
przez nawizywanie przyjani i cznoci z drugimi, przygotowywali si do braterskiej
jednoci z diecezjalnym prezbiterium, ktrego bd uczestnikami w subie Kocioa.


Kan. 246 - 1. Sprawowanie Eucharystii winno by centrum caego ycia
seminaryjnego, tak eby alumni, uczestniczc codziennie w samej mioci Chrystusa,
czerpali gwnie z tego najbogatszego rda si ducha do pracy apostolskiej oraz dla
swego duchowego ycia.
2. Niech bd przygotowani do odmawiania liturgii godzin, ktr sudzy Boy w
imieniu Kocioa modl si do Boga za cay
powierzony sobie lud, a nawet za cay wiat.
3. Naley oywia kult Najwitszej Maryi Panny, rwnie przez raniec,
rozmylanie oraz inne wiczenia pobone, przez ktre alumni zdobywaj ducha modlitwy i
otrzymuj wzmocnienie dla
wasnego powoania.
4. Powinni si przyzwyczaja do czstego korzystania z sakramentu pokuty i
zaleca si, by kady mia kierownika swojego ycia duchowego, ale wybranego w sposb
wolny, przed ktrym mgby z zaufaniem otwiera swoje sumienie.
5. Kadego roku alumni powinni odprawi wiczenia duchowe.


Kan. 247 - 1. Do zachowania celibatu maj by przygotowani
przez odpowiednie wychowanie i niech ucz si docenia go jako szczeglny dar Boy.
2. Alumnw trzeba naleycie zapozna z obowizkami i trudami, ktre s
waciwe witym sugom Kocioa, nie ukrywajc adnej trudnoci ycia kapaskiego.


Kan. 248 - Przekazywane ksztacenie naukowe dotyczy tego, by alumni, wraz z
ogln kultur odpowiadajc potrzebom miejsca i czasu, otrzymali obszern i solidn
znajomo nauk witych, tak by opierajc si na nich i karmic nimi swoj wiar, mogli