You are on page 1of 4

DEROOIEWAAS

DeBubbelebim2014

Erwaseenseenlanddatwerdbedektdooreenrooiewaas.

MagdorLoonQuintetivonKaloekipyrie,dekoningvanhetland,maaktezichgrotezorgen.Zo
grootzelfs,datzenietmeerinhetpaleispasten.AriolVeemQuintetivonKaloekipyriede
Vries,zijnvrouwmaaktezichdrdanweergrotezorgenover.Maargelukkigmaaktezijhaar
zorgenvangl,eensoortnietbestaandegelei,zodaterinhetpaleisnognetgenoegruimte
overbleefvoorallespirituelehamdiezeindeloopderjarenhaddenverzameld.Diespirituele
hamwaseensoortbelastingdieiedereeninhetlandmaandelijksmoestbetalen.Magdoren
Ariolwistennietzogoedwatzeermeemoesten,dusstapeldezichaljareneenenorme
hoeveelheidspirituelehamopindegangenvanhetpaleis.

Dewijzesprekerwerderbijwijzevanspreken,dusdoorhemteroepen,bijgehaald.Dit
gebeurdenamelijk,dusdoorzijnnaamuittespreken.Dezewijzesprekerhadechterzon
ontzettendlangenaamdatjedienooitinnlevenzoukunnenuitspreken.Vandaardatmen,
totgrootongenoegenvandewijzesprekerzelf,zijnnaamaltijdafkortte.NaarAd.

Ad!riepAriol.
Adkwamaanlopen...

Hijliepaltijdheellangzaamomdathijaltijdheelgoedbedacht,devolledigegeschiedenisvan
demensheidenallemogelijketoekomstperspectieveninvergelijkingtothethuidige
overheersendeidealetoekomstbeeldinogenschouwnemend,ofdevolgendestapdiehij
wildemakenweldejuistewas.Ofalthans,datwaszijneigenverklaring.Inwerkelijkheidhad
hijeenkeermeteentubelijmzittenspelenenwaszijnbalzakvastkomentezittenaanzijn
beidebenen.

Jekuntdriedingendoen.begonhijmeteentoenhijeindelijkbinnenhoorbereikvanhet
gezelschapwas.Alswijzewisthijnatuurlijkallangwathetprobleemwas,dusdaarhoefden
geenwoordenaanvuilgemaaktteworden.Hoeminderwoordenjevuilmaakt,hoeminderje
erhoeft..waszijntheorie.

A:KoningMagdorgaatzijnzorgenookvanglmaken,zodatzegeenplekmeerinnemenin
hetpaleis.
B:Jullieschaffendespirituelehamafenvrageneenbijdragevandemensenwaarjeweliets
aanhebt.
C:Derooiewaasmoetverdwijnen,zodatKoningMagdorzichgeenzorgenmeermaakt.

Kunnenerookmeerdereantwoordengoedzijn?vroegAriol.
Kunnenerookmeerdereantwoordengoedzijn?vroegKoningMagdor.

AriolenAdkekenKoningMagdorverbaasdaan.Ervieleenongemakkelijkestilte.Adpakte
destilteopenlasopdeachterkant:madeinchina.Hijbeseftedatditgeenantwoordzouzijn
opdevraagvanKoningMagdor,nochopdievanAriol.Dusverzonhijsnelzelfietsenzei:
Ditkeerwel.Hetdrietalhaaldeopgeluchtademenglimlachte.

Zullenwelunchmakenvandespilitueleham?opperdeplotselingPlotXiaoLing,dekleine
Chineseprins,dievanafeenvertakkingvanditverhaalhadzittenmeeluisteren.Datzit
namelijkzo.Jekuntditverhaalzienalseensoortsymboom.Datiseenboomdieeigenlijk
ergensandersvoorstaat.Maaromdatdeboomdaarbijwijzevansprekenletterlijkvrstaat
kunjedatanderenietzien.Hetenigedatjekuntzienisditverhaal.Alseensoortboomdus.
Metvertakkingendieookallemaalergensvoorstaan.EnopnvandietakkenzatPlotXiao
Lingdusmeeteluisteren.

Lunchmakenvanspiritueleham?vroegAriol.Bedoeljedatletterlijk?
Ehm,inzekelezinwelja.antwoordePlotonzeker.Despilituelehamstaatnatuullijkelgens
voolenomelachteltekomenwlvoolzuljelettellijkachteldespilituelehammoeten
komen.
Jamaar,bedoeljenudatweerachtermoetenkomenwaardespirituelehamvoorsttof
datweachterdespirituelehammoetenkijkenomdatdatwaterachterstaateh...
Adonderbrakhem:Ikdenkdathetoverzingevinggaat.

...

Ervielweereenongemakkelijkestilteeniedereenvroegzichafofhijdediepzinnigheidvan
dieopmerkingnogzougaanbevatten.Ariolhoestte.Sorry,zeiAdgaverder.Waarbijhij,
omzichzelfeenhoudingtegeven,tegendezevertakkingvanditverhaalleunde,waardoorde
vertakkingafbrakenpreciestegeneenstapelspirituelehamviel,dieophaarbeurtweer
omviel.
Evenkeekiedereennaarwaterachterdestapeltevoorschijnzoukokem.

Kokem?vroegPlot,enevenkeekiedereennaarAdindehoopdathijzouwetenwat
kokemwas.Adhadgeenidee,dusprobeerdehijditteverdoezelendoortezeggendathet
lagaandeonkundevannvandeschrijversvanditverhaalomhetsimpelewoordkomen
opteschrijven.Deanderengeloofdenernietveelvan,maarvondenhetallangbestomdatze
inmiddelseenbehoorlijketrekhaddengekregen.KoningMagdorlietachterhamserveren.
Maarnogvoorhetgezelschaphuneerstehaphadkunnennemen,stormdeereenlakei
binnendiegeschrokkenriep:Derooiewaas..hijwordtalleenmaarerger!

Bedoeljedatoverdrachtelijk?vroegAd,ineenangstvalligepogingomzijnreputatieals
wijzesprekerteherstellen.
Hoebedoeltu?vroegdelakeiverward.
Nou,ofjeboodschapoverdrachtelijkis.Ofjehemaanonswiltoverdragen.
Eh,ja..stameldedelakei.
Mooi.zeiAd,waaropiedereenbegonteetenterwijlernogtallozeongemakkelijkestiltes
vielen,maarookeenaantalgemakkelijke,diedelakeivluchtigbijelkaarveegdeomzein
zongroteblauwevuilniszaktedoen.KoningMagdorhieldeigenlijknietvandiegroteblauwe,
hijhadlievergewonedonkergrijzevanKomo,maardiewarenopenduswasdelakeidie
middagopweggegaanomnieuwedonkergrijzetehaleninhetlandentoenhadhijdus
gemerktdathetmetderooiewaasalleenmaarergerwerdendaarwashijzovan
geschrokkendathijlinearectaterugnaarhetpaleiswasgerendendedonkergrijzezakken
alsnogwasvergeten,maargelukkighaddenzeinhetpaleisnogweleenpaarblauwezakken
alsreserve...

Watisditnouweervooreendorretak?riepdeKoningboos.
Sorrymajesteit.zeiAdterwijlhijdelevenlozevertakkingvanhetverhaalafbrakenaande
lakeimeegaf.
Terzake!riepdeKoning.
Jazekermajesteit,zeiAdalsuhetmijvraagtkunnenwehetbestevooroptieCgaan,het
uitdrijvenvanderooiewaas.
Maalhoe?vroegPlot.
MaalHoe!riepAriolverruktNatuurlijk!Datikdaarnieteerderaanhebgedacht!MaalHoe
QuintetivonKaloekipyri,jevergetenzoon!
Welkezoon?vroegdekoning.
MaalHoe,jevergetenzoon!
MaalHoe?
EnookPlotvroeg:MaalHoe?
Hoebedoeljemaarhoe?vroegAdaanPlot.
Nee,Ad.DitkeelzeiikwelMaalHoe.MeteenL.
Adkeekhemnietbegrijpendaan.

HaalMaalHoe,mijnvergetenzoon!geboodKoningMagdor.Enbinnennafzienbaretijd
stonderindekamereenpuisterigetienermetlangvettighaarengescheurdekleren.

MaalHoe,ikbenjevader,KoningMagdor.
Japap.
Eh,ja,goed.MaalHoe,wehebbeneenprobleem.Erhangtdoorhethelelandeenrooie
waasendaarmaakikmeenormezorgenover.Ennietvandieglzorgenzoalsjemoederze
maakt,maarechte,substantielezorgenEhkunjeonshelpen?
Neepap.
Nee?!Wathebiknouaanjou?Hethelelandisinnoodenjijwilnieteenshelpen?
Ikwilgewoondoenwatikzelfwil.Alsiedereendatnoueensdoet,danzoudenditsoort
problemennieteensontstaan.
Wat!?bruldedekoning.
Rustigmaar,lieverd.zeiAriolWatwiljedoendan,MaalHoe?
Ikwilmuziekmaken.
Waarophijeenbandjebegondatderooiewaasuitdreefoveralwaarzespeelden.Enalsnel
washethelelandweeropgeklaard.MaalHoenoemdezijnbandjeRooieWaas.

Wateenplotselingeinde.zeiPlot.
Moetjijzeggen,PlotXiaoLing.zeiAd.
Zoudaalnogietssymbolischachtelzitten?
Opdatmomentvieldegrootsteongemakkelijkstestilteooitinhetgeheleland.Maarniemand
overleefdedatgenoegomheteenprobleemtenoemen.