You are on page 1of 3

www.perpetuum-lab.com.

hr 1
Mesenterium

Dijelovi primitivnog crijeva
Do sredine 2. mjeseca embrionalnog razvoja primitivno se crijevo dijeli na tri dijela, ovisno o tome
odakle stie krv u taj dio primitivnog crijeva

1)Truncus coeliacus
Opskrbljuje krvlju eludac i duodenum; do budue flexure duodenojejunalis
Oba su postavljena sagitalno u medijanoj ravnini
Dorzalni mezenterij ih vee za stranju trbunu stijenku
Mesoduodenum i mesogastrium
eludac ima ventralni i dorzalni mezogastrij
Iz sluznice eluca nastaje:
guteraa: caput pancreatis iz ventralnog mezogastrija
corpus et cauda pancreatis iz dorzalnog mezogastrija
J etra nastaje iz ventralnog mezogastrija
Slezena nastaje iz dorzalnog mezogastrija
Aorta u dorzalni mezogastrij alje trodijelnu arteriju =>truncus coeliacus:
arteria gastrica sinistra: curvatura gastrica minor
arteria splenica (lienalis): splen (lien)
arteria hepatica communis: hepar
Aorta se nalazi na mjestu razilaenja listova mezenterija

2)A. mesenterica superior
Od flexure duodenojejunalis do flexure coli sinistre
Pupana petlja; u jednom trenutku se bre razvija i nastaje fizioloka hernija, viri van iz tijela
Iz vrha petlje se odvaja ductus omphaloentericus
Pupana petlja ima uzlazni i silazni krak
Uzlazni krak zavrava na mjestu budue flexure coli sinistre
Mesenterium commune valjda obuhvaa sve to, visi u medijanoj ravnini, krvlju ga opskrbljuje
arteria mesenterica superior
Uzlazni krak pupane petlje ima blizu svog poetka izboenje koje je osnova slijepog crijeva
Jejunum i ileum se razvijaju iz silaznog kraka pupane petlje i onog dijela uzlaznog kraka koji se
protee do osnove caecuma
Colon ascendes i colon transversum se razvijaju od onog dijela pupane petlje koji se protee od
osnove caecuma do budue flexure coli sinistre
Pupanu petlju do budue flexure coli sinistre obuhvaa mesenterium commune, krvlju ga
opskrbljuje arteria mesenterica superior

3) A. mesenterica inferior
Krvlju opskrbljuje dio pupane petlje od flexure coli sinistre do cloackae
Flexura je smjetena u sagitalnoj ravnini
Slobodnim mezenterijem u medijanoj ravnini je privrena za stranju trbunu stijenku
Od ovog dijela pupane petlje nastaju colon descendes, sigmoideum et rectum
Mesenterij tog dijela je mesocolon descendes et sigmoideum


www.perpetuum-lab.com.hr 2
Razvoj probavne cijevi

eludac iz sagitalne prelazi u frontalnu ravninu
Curvatura gastrica major ide nadesno, minor nalijevo, a lijeva stijenka eluca ventralno
Mesogastrium takoer mijenja poloaj
Dorzalni mesogastrium se previne na dva dijela: prednji i stranji krai i dulji
Na njihovoj granici nastaje slezena
Listovi mezogastrija i stranja eluana stijenka oblikuju zaton bursa omentalis
Dorzalni mezogastrij poinje brzo rasti i sputa se preko svih crijeva kao pregaa omentum majus
Omentum majus
prednja i stranja stijenka
prednja polazi sa curvaturae gastricae minoris, ide dolje, prelazi u stranju stijenku, vraa se gore,
prolazi ispod eluca i u medijanoj crti se vee za aortu
dolje je proirena u recessus inferior
oko slezene tvori i recessus splenicus (lienalis)
izmeu jednjaka i vene cave inferior tvori recessus superior
Omentum minus
nastaje od ventralnog mezogastrija
nalazi se izmeu curvatire gastrice minus i jetre
Ligamentum falciforme je dio izmeu prednje eluane stijenke i jetre
Dio ventralnog mezogastrija izmeu jetre i oita razmakne desni jetreni reanj, nekakvi listovi. od tih
razmaknutih listova nastaje ligamentum coronarium
Duodenum isto prelazi u frontalnu ravninu, a njegov konkavitet gleda udesno
Dio pupane petlje iz kojeg nastaje tanko crijevo raste jako brzo, dio prelazi u pupanu vrpcu
Drugi dio miruje (debelo crijevo)
Tanko crijevo potiskuje debelo u okvir oko sebe, caecum i colon ascendes idu gore lijevo, pod gaster
Zatim raste jetra (desno) i ispunjava veinu trbune upljine
Potom raste debelo crijevo pa caecum i colon ascendes klize s lijeva na desno
Tako debelo crijevo potpuno uokviruje tanko crijevo
Vijuge tankog criojeva potiskuju colon descendes, colon sigmoideum et rectum prema dolje
Sve su tvorbe slobodne i privrene jedino u medijanoj crti


1)Ventralni mezogastrij
Omentum minus: ligamentum hepatoduodenale i hepatogastricum
izmeu curvaturae gastrice minor i jetre
Ligamentum falciforme
anteriorno na jetri
izmeu jetre i prednje trbune stijenke
Ligamentum coronarium
izmeu jetre i oita
omeuje mjesto na jetri zvano area nuda
vei je na desnom nego na lijevom jetrenom renju
nastaje od razmaknutih listova mezenterija
Ligamentum triangulare dexter et sinister
spaja lijevi i desni jetreni reanj sa oitom
nastaje odmah uz lig. coronarium
tvore ih parijetalni i visceralni list od ligamentuma coronariumawww.perpetuum-lab.com.hr 3
2)Polja srastanja mezenterija za stranju trbunu stijenku
Ovalno polje sekundarnog peritoneja
iza eluca
nastaje srastanjem stranje stijenke bursae omentalis i dijela dorzalnog mezogastrija od slezene do
medijane crte
dodiruje skoro cijelu guterau, vrh lijevog bubrega i mali dio jednjaka
Trokutasto polje sekundarnog peritoneja
uz mesocolon ascendes
dodiruje donji dio (pol) desnog bubrega, donji dio glave guterae i distalni duodenum
etverokutasto polje sekundarnog peritoneja
uz mesocolon descendes
uz stranju trbunu stijenku
dodiruje donji pol lijevog bubreg, ureter i aa. et vv. testiculares/ovaricae
Dno peritonealne upljine se razlikuje u mukaraca i ena
M: excavatio rectovesicalis
: excavatio vesicouterina et excavatio rectouterina

3) Diferencijacija dorzalnog mezogastrija u sedam velianstvenih dijelova
1.Uvreni dio mezogastrija je onaj dio koji na ovalnom polju prirasta uz stranju stijenku trbuha
2.Ligamentum gastrophrenicum
od eluca prema gornjem hvatitu mezogastrija
polazi s curvaturae gastrice major, ide iznad slezene i vee se na oit
3.Ligamentum gastrosplenicum
izmeu slezene i curvature gastrice major
4.Mesocolon transversum
dio dorzalnog mezogastrija koji prirasta na stranju stijenku i gornju stranu colona transversuma
5.Ligamentum phrenicosplenicum
izmeu slezene, i stranje trbune stijenke i oita
sa stranje usne hilusa na oit
uz gornji rub guterae arteria et vena splenica dolaze do slezene
6.Ligamentum gastrocolicum
dio prednjeg lista dorzalnog mezogastrija koji polazi sa curvaturae gastricae major i srasta s colon
transversum
7.Omentum majus
slobodni dio dorzalnog mezogastrija; prednja i stranja stijenka
prednja polazi sa curvaturae gastricae minoris, ide dolje, prelazi u stranju stijenku, vraa se gore,
prolazi ispod eluca i u medijanoj crti se vee za aortu
ini to da bi bursa omentalis imala otvor prema dolje

Srasli i slobodni dijelovi mezenterija
Slobodni:
eludac
gornji dio duodenuma
jejunum i ileum
colon transversum i colon sigmoideum
Prirasli:
srednji i donji dio duodenuma
colon ascendes
colon descendes
rectum

Omentum minus
mala trbuna pregaa
od curvaturae gastricae minor i duodenuma do donje povrine jetre
dijeli se na ligamentum hepatogastricum i hepatoduodenale
ligamentum hepatogastricum
protee se od curvaturae gastricae minor do visceralnog lista jetre
ligamentum hepatoduodenale
protee se od gornjeg dijela duodenuma do visceralne plohe jetre
sadri: ductus choledochus, venu portae hepatis, arteriu hepaticu propriu