You are on page 1of 1

gosi nauk Ewangelii wspczesnym sobie ludziom w sposb odpowiedni i przystosowany

do ich mentalnoci.


Kan. 249 - W programie ksztacenia kapaskiego naley przewidzie, by alumni
nie tylko nauczyli si dokadnie jzyka ojczystego, lecz take by dobrze znali jzyk aciski
oraz posiadali wystarczajc znajomo jzykw obcych, ktrych umiejtno wyda si
konieczna lub poyteczna do ich formacji albo do wykonywania pasterskiej posugi.


Kan. 250 - Przewidziane w samym seminarium studia filozoficzne i teologiczne
mona odbywa albo sukcesywnie, albo rwnoczenie, zgodnie z postanowieniami
programu ksztacenia kapaskiego; maj one obj przynajmniej pene sze lat, tak
jednak, by czas przeznaczony na studia filozoficzne zawiera pene dwa lata, a na studia
teologiczne pene cztery lata.


Kan. 251 - Ksztacenie filozoficzne, ktre ma si oprze na wiecznie trwaym
dziedzictwie filozoficznym, uwzgldniajcym rwnie wspczesne badania filozoficzne, ma
si tak odbywa, by doskonalio formacj humanistyczn alumnw, wiczyo umys i
przygotowywao ich do podjcia studiw teologicznych.


Kan. 252 - 1. Ksztacenie teologiczne, w wietle wiary pod kierownictwem Urzdu
Nauczycielskiego, winno by tak prowadzone, by alumni poznali ca doktryn katolick
opart na Objawieniu, uczynili j pokarmem wasnego ycia duchowego, a w wykonywaniu
posugi potrafili j odpowiednio gosi i jej broni.
2. Z szczegln starannoci naley ksztaci alumnw w Pimie witym, tak by
zdobyli znajomo caego Pisma witego.
3. Naley prowadzi wykady teologii dogmatycznej, oparte zawsze na sowie
Boym pisanym, cznie ze wit Tradycj, przy pomocy ktrych alumni winni si nauczy
wnika w tajemnice zabwienia, zwaszcza za nauczycielem w. Tomaszem, a take wykady
teologii moralnej i pastoralnej, prawa kanonicznego, liturgii, historii Kocioa oraz innych
dyscyplin, pomocniczych i specjalnych, zgodnie z przepisami programu ksztacenia
kapaskiego.


Kan. 253 - 1. Na stanowisko wykadowcw przedmiotw filozoficznych,
teologicznych i prawnych, biskup lub zainteresowani biskupi, powinni mianowa tylko tych,
ktrzy odznaczajc si cnot, uzyskali doktorat lub licencjat na uniwersytecie albo wydziale
uznanym przez Stolic Apostolsk.
2. Naley zadba, by zostao mianowanych tylu rnych wykadowcw, ilu
potrzeba do nauczania Pisma witego, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgii;
filozofii, prawa kanonicznego, historii Kocioa oraz innych przedmiotw, ktre winny by
wykadane wasn metod.
3. Wykadowca, ktry powanie si sprzeniewierzy swojemu
zadaniu, powinien by usunity przez wadz, o ktrej w 1.


Kan. 254 - 1. Wykadowcy winni si stale troszczy w nauczaniu przedmiotw o
wewntrzn jedno i harmoni caej nauki wiary, by alumni dowiadczali, e zdobywaj