You are on page 1of 1

wykluczeniem wikariusza generalnego i biskupiego, chyba e otrzymaj specjalne zlecenie.

Kan. 135 -
1. Wadza rzdzenia dzieli si na ustawodawcz, wykonawcz i sdownicz.
2. Wadza ustawodawcza winna by wykonywana w sposb przepisany prawem, a ta, ktr posiada ustawodawca
kocielny, niszy od wadzy najwyszej, nie moe by wanie delegowana, chyba e co innego prawo wprost zastrzega.
Niszy prawodawca nie moe wanie wyda ustawy przeciwnej wyszemu prawu.
3. Wadza sdownicza, ktr posiadaj sdziowie lub kolegia sdziowskie, winna by wykonywana w sposb przepisany
prawem i nie moe by delegowana, chyba e chodzi o dokonanie aktw przygotowawczych jakiego dekretu lub wyroku.
4. W tym, co dotyczy posugiwania si wadz wykonawcz, naley zachowa przepisy kanonw, ktre nastpuj.
Kan. 136 - Wadz wykonawcz moe kto wykonywa - jeli co innego nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa - nawet
przebywajc poza terytorium w stosunku do podwadnych, take nieobecnych na terytorium. W stosunku do podrnych, aktualnie
przebywajcych na terytorium, jeli chodzi o udzielenie tego, co korzystne, albo wykonanie tego, co nakazane prawem powszechnym
lub partykularnym, ktrym s zwizani na mocy kan. 13, 2, n. 2.
Kan. 137 -
1. Zwyczajna wadza wykonawcza moe by delegowana tak do poszczeglnego aktu, jak do ogu spraw, chyba e prawo
co innego wyranie zastrzega.
2. Wadza wykonawcza delegowana przez Stolic Apostolsk, moe by subdelegowana do poszczeglnego aktu lub do
ogu spraw, chyba e zostaa przekazana ze wzgldu na osobiste przymioty albo subdelegacja zostaa wyranie zakazana.
3. Wadza wykonawcza delegowana przez inny autorytet posiadajcy wadz zwyczajn, jeeli jest delegowana do ogu
spraw moe by subdelegowana tylko do poszczeglnych aktw. Jeeli jednak zostaa delegowana do jednego lub
okrelonych przypadkw, nie moe by subdelegowana, chyba e delegujcy wyranie na to zezwoli.
4. adna wadza subdelegowana nie moe by ponownie subdelegowana, chyba e delegujcy wyranie na to zezwoli.
Kan. 138 - Zwyczajna wadza wykonawcza oraz wadza delegowana do ogu spraw winna by szeroko interpretowana; kada za inna
- cile. Komu jednak zostaa delegowana wadza, uwaa si, e otrzyma upowanienie do wykonania wszystkiego, co warunkuje
uycie tej wadzy.
Kan. 139 -
1. Na skutek odniesienia si kogo do jakiej kompetentnej wadzy, nawet wyszej, nie zostaje zawieszona wadza
wykonawcza innej kompetentnej wadzy, czy to zwyczajna czy delegowana, chyba e prawo co innego stanowi.
2. Do sprawy przedstawionej wadzy wyszej, nie powinna miesza si nisza, chyba e z wanej i naglcej przyczyny, w
ktrym to wypadku winna natychmiast powiadomi o tym wadz wysz.
Kan. 140 -
1. Gdy do wykonania tej samej sprawy kilku zostao solidarnie delegowanych, ten kto pierwszy zacz zaatwia spraw,
wyklucza od tego samego dziaania innych, chyba e pniej nie moe on lub nie chce prowadzi dalej rozpocztej sprawy.
2. Delegowani kolegialnie do wykonania sprawy, winni dziaa wszyscy, zgodnie z przepisem kan. 119, chyba e w
zleceniu co innego zostao zastrzeone.
3. Domniemywa si, e wadza wykonawcza delegowana wielu osobom zostaa im delegowana solidarnie.

Related Interests