You are on page 1of 30

Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 05/2011
Data wydruku xxx
Język IT
Seria xxx
Numer fabryczny xxx
Kod 9820D50PL
FOCUS
C
0
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
Gallignani S.p.A.
48026 RUSSI (RA) - Italia
Via A. De Gasperi, 34
Tel. +39 0544 585011 - Fax +39 0544 583471
www.gallignani.com
Cod. 9820D50PL Ed. 04/2011
n.XXXXXX
Per approvazione..............................................
I ► ►I
FOCUS
UKŁAD STEROWANIA
ELEKTRONICZNEGO
Niniejsza instrukcja obsługi musi znajdować się w
dobrze znanym i dostępnym miejscu, aby zawsze
była do dyspozycji operatora i mogła być przez
niego konsultowana.

Instrukcja obsługi i konserwacji zawsze musi
towarzyszyć maszynom rolniczym i MUSI
ZAWSZE ZNAJDOWAĆ SIĘ W KABINIE
ciągnika, do którego przyczepiono maszynę.
WAŻNE : Tekst dokumentu odnosi się do zawartości instrukcji
obsługi przetłumaczonej z języka włoskiego (język oryginału),
oznaczonego numerem kodu 9820D50IT
Reprodukcja, nawet częściowa, niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody Producenta jest formalnie zabroniona. Producent, który bezustannie wprowadza w
życie politykę polepszania jakości, rezerwuje sobie prawo do modyfikacji tego dokumentu bez konieczności poinformowania o tym fakcie, pod warunkiem, że nie
będzie to stanowiło żadnego ryzyka dla bezpieczeństwa.
© 2009 - Autor tekstów, ilustracji i składu: IDM esperti in comunicazione tecnica – Forli – Teksty mogą być reprodukowane, w całości lub częściowo, pod warunkiem
podania autora.
4
8
3
-
0
1
1
-
0
I
X
.
f
m
I
D
M
Polski - 1 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Index analityczny
A
Awarie, przyczyny, rozwiązania 23
C
Cel instrukcji obsługi 3
D
Dane techniczne 8
Diagnostyka maszyny. 23
I
Identyfikacja maszyny 4
K
Kontakt z serwisem posprzedażnym. 4
O
Ogólny opis urządzenia 6
Opic ikon stron ekranów. 14
Opis ikon "Paska sterowania" 11
Lista ikon stron "Ustawienia" 11
Lista ikon stron roboczych. 11
Opis układu sterowania 9
Owijanie balotu w "trybie ręcznym". 21
Wiązanie siatką 21
Wiązanie sznurkiem 21
P
Podłączenie urządzenia 8
Programowanie danych do wiązania sznurkiem. 17
Programowanie gęstości balotu. 18
Programowanie parametrów. 16
T
Terminy i definicje 4
U
Uruchomienie aparatów wiążących w "trybie ręcznym". 18
Uruchomienie ramion prowadzących sznurek. 18
Uruchomienie urządzenia wprowadzającego sznurek/
siatkę. 19
Uruchomienie podzespołów roboczych w "trybie ręcznym". 19
Ustawienie maszyny do pierwszego uruchomienia. 17
Utylizacja urządzenia 22
W
Wiązanie balotu w "trybie automatycznym" 20
Wiązanie siatką 20
Wiązanie sznurkiem 20
Wyzerowanie liczników. 22
Z
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 5
Zalecenia dotyczące konserwacji 22
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
4
8
3
-
0
1
1
-
0
I
X
.
f
m
I
D
M
Polski - 2 -
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
- 3 - Polski
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
CEL INSTRUKCJI OBSŁUGI 1
– Niniejsza instrukcja obsługi, która stanowi integralną część maszyn,
została przygotowana przez Producetna w celu dostarczenia
autoryzowanemu personelowi koniecznych informacji dotyczących
maszyn podczas całego okresu ich istnienia.
– Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi muszą być przestrzegane wraz
z informacjami i poleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji
danej maszyny.
– Zaleca się uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz
skrupulatne przestrzeganie informacji i poleceń w niej zawartych. Poza
tym, należy kierować się również regułami dobrej praktyki użytkowania.
– Wszystkie informacje dostarczone przez Producenta podano w języku
oryginalnym (włoskim), mogą być one przetłumaczone na inne języki, aby
spełnić wymogi prawne i/lub handlowe.
– Tłumaczenia na język obowiązujący w kraju użytkowania maszyny,
dostarczone przez Producenta są zaczerpnięte bezpośrednio z
"ORYGINALNYCH INSTRUKCJI".
Jeśli tłumaczenia są wykonane przez upoważnioną do tego osobę lub
przez osobę, która wprowadza maszynę w daną strefę językową, to
tłumaczenia muszą być zgodne z intrukcjami oryginalnymi, w których
należy dodać zdanie: "TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI Z
JĘZYKA ORYGINALNEGO".
– Informacje są podane w celu uczulenia użytkowników, aby w sposób
szczególny zadbali o ochronę przed ewentualnym niebezpieczeństwem.
Bezpieczeństwo zależy również od osób, które używają maszyny przez
cały okres jej trwania.
Należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi i upewnić się, czy zostały one całkowicie
zrozumiałe, zwłaszcza zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
– Należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na przeczytanie poleceń, aby
uniknąć ewentualnego wypadku. Zawsze należy zapobiegać wszelkim
sytuacjom stanowiącym niebezpieczeństwo i ryzyko jego wystąpienia.
Niniejsza instrukcja obsługi musi znajdować się w dobrze znanym
i dostępnym miejscu, aby zawsze była do dyspozycji operatora i
mogła być przez niego konsultowana.
W celu łatwego odnalezienia poszukiwanych informacji, należy
wykorzystać spis treści i index analityczny.
– Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez konieczności
informowania, pod warunkiem, że nie będzie to narażać na
niebezpieczeństwo operatorów i ich zdrowia.
– Symbole opisane poniżej zostały przystosowane, aby wyróżnić niektóre
bardzo ważne fragmenty tekstu lub by wskazać niektóre podstawowe
specyfikacje.
Niebezpieczeństwo
Uwaga
Wskazuje sytuacje bardzo niebezpieczne, które w przypadku
zaniedbania mogą poważnie narazić na niebezpieczeństwo zdrowie
osób.
Ostrożność
Ostrzeżenie
Wskazuje konieczność dopasowania zachowania, aby nie narażać
na niebezpieczeństwo ani na utratę zdrowia osób, a także by nie
prowokować szkód materialnych.
Ważne
Wskazuje szczególnie ważne informacje technicze, których nie
wolno zaniedbać.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 4 -
IDENTYFIKACJA MASZYNY 2
Tabliczka identyfikacyjna
(fabryczna) została umieszczona
bezpośrednio na wyposażeniu.
Tabliczka zawiera dane
referencyjne i określenie lokalizacji,
gdyby była konieczność
skontaktowania się z serwisem.
A) Nr seryjny i partia produkcyjna
B) Kod części zamiennej maszyny
KONTAKT Z SERWISEM POSPRZEDAŻNYM. 3
W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z Autoryzowanym
przez Producenta Serwisem Technicznym.
Podczas kontaktowania się z Autoryzowanym Serwisem należy podać
dane umieszczone na tabliczce fabrycznej, orientacyjną ilość godzin
pracy i opisać błąd lub awarię.
TERMINY I DEFINICJE 4
Poniżej zostały wyjaśnione terminy, które często pojawiają się w
instrukcji obsługi, aby zapewnić pełne zrozumienie ich znaczenia.
– Operator: wybrana i autoryzowana osoba, spośród innych
operatorów, którzy posiadają wymagane uprawnienia, kompetencje
i informacje konieczne do prowadzenia ciągnika, do którego
przyczepiono maszynę. Operator potrafi przeprowadzać czynności
w sposób autonomiczny, dopasowany, poprawny i pewny.
– Doświadczony technik: wybrana i autoryzowana osoba spośród
operatorów, którzy posiadają wymagane kwalifikacje, kompetencje,
umiejętności i informacje konieczne do przemieszczenia (załadunku
i rozładunku), instalacji, podłączania i ustawiania wyposażenia.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
– Operator musi być przeszkolony w zakresie sposobu obsługi
maszyny oraz posiadać odpowiednie umiejętności i kompetencje
wymagane w przypadku wykonywania danej pracy.
– Wszystkie czynności związane z montowaniem na maszynie i
demontowaniem z maszyny podzespołu, wyposażenia, itp. może
odbywać się tylko podczas postoju ciągnika.
– Maszyna może być używana tylko do celów określonych przez
producenta. Wszelkie użycie niezgodne z zalecanym
zastosowaniem może być przyczyną powstania sytuacji
niebezpiecznych oraz szkód materialnych.
– Wszystkie czynności związane z naprawą muszą być
przeprowadzone tylko i wyłącznie przez odpowiedni,
wykwalifikowany personej, posiadający potwierdzone
doświadczenie w specyficznym zakresie interwencji.
I
D
M
-
2
1
7
1
4
2
0
0
6
0
0
.
t
if
A
B
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 5 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
– Dobrze jest przeprowadzić próby na jednostkach wyjścia, które
mogłyby spowodować nagłe i niebezpieczne ruchy podzespołów,
określić dobrane warunki bezpieczeństwa dla własnej osoby jak i dla
osób trzecich, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA. 6
– Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które mogą
zawierać substancje niebezpieczne mające potencjalny, szkodliwy
wpływ na środowisko i zdrowie osób. Zaleca się poprawną utylizację
tych części.
– W przypadku kasacji maszyny, należy posegregować wszystkie jej
części ze względu na ich charakterystykę chemiczną i utylizować je
w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem.
– W razie utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami RAEE
(Rebuts d'Appareillages Electriques et Electroniques – Utylizacja
Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych), użytkownik musi
oddzielić części elektryczne i elektroniczne, powierzając je
odpowiedniemi ośrodkowi utylizacji lub cedując je sprzedawcy w
oryginalnym opakowaniu (w przypadku nowego zakupu).
Wszystkie części mające być rozdzielone i utylizowane w
odpowiedni sposób są oznaczone specjalnym symbolem.
– Nieprawidłowa utylizacja takich odpadów elektrycznych i
elektronicznych (RAEE) jest karalna odpowiednimi sankcjami w
zależności od obowiązującego prawa na terenie kraju, w którym
wykroczenie zostało popełnione.
– Przykładowo, zgodnie z normami europejskimi (2002/95/CE, 2002/
96/CE, 2003/108/CE), które obowiązują we Włoszech, ogłoszone w
Ustawie (n. 151 z 25 lipca 2005) przewiduje się kary pieniężne
2000÷5000.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 6 -
OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA 7
– Układ sterowania elektronicznego "FOCUS" jest urządzeniem
przygotowanym i wyprodukowanym w celach programowania i
kontrolowania pracy współpracującej maszyny.
– Urządzenie musi być zamocowane w odpowiedni sposób w miejscu
stanowiska pracy operatora, w taki sposób, aby operator mógł je
obsługiwać; w tym celu operator musi posiadać wymagane
umiejętności do prowadzenia ciągnika, bezpiecznego używania
zarówno ciągnika, maszyny jak i urządzenia.
Opis schematu logiki działania
Ilustracja przedstawia strony ekranów terminala roboczego, podczas
gdy lista zawiera opis funkcji, które mogą być wyświetlone i/lub
skonfigurowane.
Niektóre strony ekranów schematu logiki działania mogą się rozwijać na
wielu stronach.
Odnośnie stron ekranu, które mogą zajmować wiele stron, część
początkowa odpowiedniego paragrafu zawiera schemat logiki działania.
1) Strona "Ustawienia"
2) Strona "Konfiguacja"
2a) Strona "Formaty & Jednostki"
3) Strona "Diagnostyka"
3a) Strona "Pamięć"
3b) Strona "Próba"
IDM-48301104300.tif
2 2a
3 3a 3b
1 10
4
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 7 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4) Strona "Zablokowanie Wyświetlacza"
5) Strona "Praca" 1
5a) Strona "Praca" 2
6) Strona "Programy wiązania"
7) Strona "Licznik częściowy"
7a) Strona "Licznik całkowity"
8) Strona "Gęstość balotu"
9) Strona "Rolnik 1"
9a) Strona "Rolnik 2"
9b) Strona "Rolnik 3"
10) Pasek sterowania: wyświetlany na wszystkich stronach ekranów,
wyświetla tylko aktywne ikony.
IDM-48301104400.tif
9 9a 9b
8
1
10
7 7a
6
4
5 5a
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 8 -
DANE TECHNICZNE 8
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA 9
W celu przeprowadzenia tej
czynności należy postępować w
następujący sposób:
– Zamocować urządzenie (A) na
przewidzianym do tego celu
wsporniku wewnątrz kabiny
ciągnika.
– Przeciągnąć przewód z kabiny
ciągnika i ułożyć wzdłuż dyszla
zaczepowego maszyny.
– Podłączyć gniazdo urządzenia
z okablowaniem (B)
umieszczonym na maszynie.
– Okablowanie składa się z
przewodu zasilającego z
wtyczką (C) z 3 biegunami do
podłączenia z gniazdem (D) z 3
biegunami, przewidzianym na
ciągniku, co dostarcza instalacji prądu o natężeniu 20 A. Maszyna
jest dostarczana z gniazdem z 3 biegunami do zainstalowania na
ciągniku, gdyby ciągnik nie posiadał takiego gniazda w swoim
wyposażeniu. Biegun + gniazda 3-biegunowego musi być
bezpośrednio połączony z biegunem + akumulatora za pomocą
przewodu o sekcji przynajmniej 5 mm².
Ostrożność
Ostrzeżenie
Sprawdzić, czy gniazdo umieszczone na ciągniku jest zabezpieczone
bezpiecznikiem 20 A w celu uniknięcia niebezpiecznych zmian napięcia
na poziomie przewodu zasilającego.
Upewnić się, że koła ciągnika i wał napędowy Cardana nie będą mogły
uszkodzić okablowania urządzenia.
Tabela 1: Dane techniczne maszyny
Opis Jednostka miary Wartość
Ekran
Model
Wyświetlacz LCD
Monochromatyczny
Wymiary mm (inch) -
Rozdzielczość wyświetlacza piksele 320 x 240
Transmisja danych
Typ szeregowy RS232 DB9
Typ CAN CANBUS IN/OUT
Dane techniczne
Wymiary mm 250x160x70
Masa kg 0,95
Zasilanie V 9÷14 Vdc
Pobierana moc W -
Poziom ochrony (przód) IP65
Temperatura działania °C -10÷60
Wilgotność (bez skraplania) 10÷90%
I
D
M
-
4
8
3
0
1
1
0
4
6
0
0
.
t
if
A
D
C
B
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 9 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
Podczas odłączania urządzenia, należy zamknąć a przez to
zabezpieczyć wszystkie złącza za pomocą ich korków znajdujących się
w wyposażeniu.
Ważne
Przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić wtyczkę do gniazda
na ciągniku. Maszyna może być zasilana tylko we wskazany
sposób.
Ostrożność
Ostrzeżenie
Nie wolno montować nieprawidłowych bezpieczników i nie wolno
wymieniać wtyczek jak i gniazd na inne, niezgodne z oryginalnymi.
OPIS UKŁADU STEROWANIA 10
Ilustracja przedstawia urządzenie wyposażone w układ sterowania
Lista zawiera główne fukcje każdego układu sterowania i elementu
urządzenia.
A) Przełącznik: w celu określenia stanu działania urządzenia.
- Pozycja 0: urządzenie wyłączone.
- Pozycja 1: urządzenie włączone.
B) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: w celu wyświetlenia działania w
czasie pracy i parametrów koniecznych w czasie programowania.
C) Przyciski: w celu ustawienia kontrastu wyświetlacza.
D) Przyciski: w celu ustawienia siły sygnału dźwiękowego.
E) Przyciski: w celu uruchomienia funkcji "paska sterowania".
I
D
M
-
4
8
3
0
1
1
0
4
5
0
0
.
t
if
C
D
B E
P
M
L
N
G
H
F
F
A
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 10 -
F) Przyciski: w celu skonfigurowania wartości liczbowej parametru lub
w celu wybrania pożądanej opcji spośród opcji dostępnych
(zaprogramowanych przez Producenta).
G) Przyciski: w celu wybrania strefy programowania poprzedniej lub
następnej.
H) Przycisk "OK": w celu zapisania zaprogramowanych wartości i
potwierdzenia komunikatów alarmowych.
L) Przycisk "ESC": w celu anulowania modyfikacji wartości w strefie
programowania.
M) niezatwierdzony przycisk:
N) Przycisk: w celu przejścia ze strony "Ustawienie maszyny" do stron
ekranów "Obsługa maszyny" i odwrotnie.
P) niezatwierdzony przycisk:
I
D
M
-
4
8
3
0
1
1
0
4
5
0
0
.
t
if
C
D
B E
P
M
L
N
G
H
F
F
A
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 11 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
OPIS IKON "PASKA STEROWANIA" 11
Lista zawiera opis ikon wyświetlanych na stronach ekranów.
Lista ikon stron "Ustawienia"
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Konfiguracja".
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Diagnostyka".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Ustawienia".
Ikony: w celu wyświetlenia strony ekranowej
następnej lub poprzedniej.
Ikony: w celu wyświetlenia strony następnej lub
poprzedniej.
Ikona: w celu skonfigurowania systemu
"Metrycznego" dla wszystkich jednostek
pomiarowych.
Ikona: w celu skonfigurowania systemu
"Calowego" dla wszystkich jednostek
pomiarowych.
Ikona: w celu skonfigurowania systemu "EU"
dla wszystkich jednostek pomiarowych.
Ikona: w celu uruchomienia lub wyłączenia
trybu "Próbnego" przycisków maszyny.
Lista ikon stron roboczych.
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Praca" 1.
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Zablokowanie Wyświetlacza".
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Zablokowanie Wyświetlacza".
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 12 -
Ikony: w celu wyświetlenia strony następnej lub
poprzedniej.
Ikony: w celu wyświetlenia strony ekranowej
następnej lub poprzedniej.
Ikona: w celu wyświetlenia następnej strony.
Ikona: w celu zatwierdzenia owijania
sznurkiem.
Ikona: w celu zatwierdzenia owijania siatką.
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Programy
wiązania".
Ikona: w celu wyzerowana licznika długości
siatki użytej podczas owijania.
Ikona: w celu rozpoczęcia wiązania sznurkiem
w trybie ręcznym".
Ikona: w celu rozpoczęcia owijania siatką w
trybie ręcznym".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Licznik
częściowy".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Gęstość
balotu".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Rolnik".
Ikona: w celu uruchomienia otwarcia lub
zamknięcia ramion prowadnic sznurka.
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 13 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
Ikona: w celu uruchomienia otwarcia lub
zamknięcia urządzeń wprowadzających
sznurek/siatkę.
Ikony: w celu wyświetlenia trybów działania
maszyny.
Ikona: w celu dokonania wyboru podzespołu
roboczego do uruchomienia (Noże / Drop Floor
/ Podzespół Podbieracza).
Ikona: w celu zapisania liczników
produkcyjnych wybranej strony.
Ikona: w celu wyzerowania liczników
produkcyjnych..
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Licznik
całkowity".
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Sprzedawca".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Serwis".
Ikona: w celu wyświetlenia strony
"Diagnostyka".
Ikona: w celu wyświetlenia strony "Konfiguracja
parametrów ISOBUS".
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 14 -
OPIC IKON STRON EKRANÓW. 12
Lista zawiera opis ikon wyświetlanych na stronach ekranów.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby
wyprodukowanych balotów.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby
wyprodukowanych balotów na godzinę.
Ikona: w celu wyświetlenia długości użytej
siatki.
Ikona: w celu ustawienia średnicy balotu
(dotyczy wyłącznie pras zmiennokomorowych).
Słupek graficzny: w celu wyświetlenia
średnicy balotu (dotyczy wyłącznie pras
zmiennokomorowych). Słupek graficzny
przedstawiający wartości odniesienia
(minimalną, zaprogramowaną i maksymalną).
Ikona: w celu ustawienia siły sprasowania
balotu (dotyczy wyłącznie pras
stałokomorowych).
Słupek graficzny: przedstawiający siłę
prasowania balotu (dotyczy wyłącznie pras
stałokomorowych). Słupek graficzny
przedstawiający wartości odniesienia
(minimalną, zaprogramowaną i maksymalną).
Ikona: w celu wyświetlenia wybranego
podzespołu roboczego (Noże / Drop Floor /
Podzespół Podbieracza).
Ikony: w celu wyświetlenia trybu owijania
balotu.
Ikona: w celu wyświetlenia informacji
dotyczących prowadzenia ciągnika, aby
zoptymalizować formowanie balotu.
Im więcej jest strzałek wskazujących, tym
większa jest nierównomierność załadunku
komory prasującej.
Ikona: w celu ustawienia liczby owinięć
podczas owijania siatką.
Ikona: w celu wyświetlenia numeru programu
wiązania.
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 15 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
Ikona: w celu ustawienia odległości między
zewnętrznymi owinięciami brzegów balotu.
Ikona: w celu ustawienia liczby owinięć
zewnętrznych.
Ikona: w celu ustawienia liczby owinięć
pośrednich.
Ikona: w celu ustawienia liczby owinięć
wewnętrznych.
Ikona: w celu wyświetlenia licznika
codziennego produkcji balotów przez prasę.
Ikona: w celu wyświetlenia licznika całkowitego
produkcji balotów przez prasę.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby balotów
wyprodukowanych podczas wiązania
sznurkiem i gdy noże były uruchomione.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby balotów
wyprodukowanych podczas owijania siatką i
gdy noże były uruchomione.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby balotów
wyprodukowanych podczas wiązania
sznurkiem i gdy noże były nieaktywne.
Ikona: w celu wyświetlenia liczby balotów
wyprodukowanych podczas owijania siatką i
gdy noże były nieaktywne.
Ikona: w celu ustawienia czasu, który musi
upłynąć między końcem formowania balotu a
rozpoczęciem owijania siatką.
Ikona: w celu ustawienia liczby impulsów fazy
wstępnego wprowadzania siatki.
Ikona: w celu obsługi innej próby
wprowadzenia siatki.
Ikona: w celu ustawienia odległości między
zwojami wewnętrznymi przy owijaniu
sznurkiem.
Ikona: w celu obsługi innej próby
wprowadzenia sznurka.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 16 -
Ikona: w celu uruchomienia i skonfigurowania
odstępu między dwoma cyklami czyszczenia
maszyny.
Ikona: w celu ustawienia czasu wyświetlania na
wyświetlaczu , sygnału "Zatrzymanie" na
początku cyklu wiązania.
Ikona: w celu ustawienia maksymalnej różnicy
między średnicami boków balotu.
Ikona: w celu ustawienia współczynnika
korekcji średnicy balotu (dotyczy wyłącznie
pras zmiennokomorowych).
Ikona: w celu aktywowania lub
dezaktywowania sygnału dźwiękowego
podczas fazy otwierania tylnej pokrywy.
Ikona: w celu aktywowania lub
dezaktywowania sygnału dźwiękowego
podczas fazy zamykania tylnej pokrywy.
Ikona: w celu aktywowania lub
dezaktywowania sygnału dźwiękowego, gdy
zostanie osiągnięte 90% wielkości balotu.
Ikona: w celu aktywowania lub
dezaktywowania sygnału dźwiękowego
podczas uruchamiania cyklu wiązania.
PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW. 13
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie stron ekranów (jednej
naraz), w których mają być ustawione lub
zmienione wartości.
2. Użyć przycisków (G) w celu wybrania
wartości parametrów działania.
3. Użyć przycisków (F) w celu zmiany
wartości parametru.
Wartość parametru zaczyna pulsować.
4. Nacisnąć na przycisk (H) w celu
potwierdzenia czynności lub nacisnąć na
przycisk (L) aby anulować.
Wartość parametru przestaje pulsować i
kursor przemieszcza się do strefy
programowania.
5. Powtórzyć czynności opisane w punktach
2÷4 w celu skonfigurowania wszystkich
parametrów stron ekranów.
P
M
L
N
G
H
F
F
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 17 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
USTAWIENIE MASZYNY DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA. 14
Ogólne parametry działania maszyny (język, data/godzina, jedności
pomiarowe) zostały już zaprogramowane przez Producenta.
Ważne
Język wybrany na tych stronach jest językiem ogólnych ustawień
maszyny (jednostki pomiarowe, natężenie sygnału audio, itp.).
Stronyz awierające parametry działania maszyny są wyświetlane
TYLKO w języku angielskim.
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlenie strony ekranu "Ustawienia".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Konfiguracja wszystkich parametrów
zawartych na stronie ekranu.
4. Nacisnąć na przycisk (B).
5. Konfiguracja wszystkich parametrów
zawartych na stronie ekranu.
W tym momencie maszyna jest gotowa do
pracy.
PROGRAMOWANIE DANYCH DO WIĄZANIA SZNURKIEM. 15
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Użyć przycisków (B) w celu wyświetlenia
pożądanego programu wiązania.
4. Sprawdzić i, jeśli jest potrzeba, ponownie
skonfigurować parametry zawarte na
stronie ekranu
5. Nacisnąć na przycisk (C) w celu
uruchomienia programu wiązania.
Teraz jest możliwe uruchomienie maszyny
w celu rozpoczęcia cyklu produkcyjnego.
A
B
A
B
C
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 18 -
PROGRAMOWANIE GĘSTOŚCI BALOTU. 16
Programowanie gęstości balotu jest możliwe tylko dla pras
zmiennokomorowych.
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Konfiguracja wszystkich parametrów
zawartych na stronie ekranu.
Konfiguracja średnic balotu (D1-D2-D3) bez
przekraczania różnicy minimalnej 20÷30 cm
między wartościami.
W celu zatwierdzenia funkcji "miękkiego
rdzenia", ustawić wartość na "0" w strefie
(P1) (Wyłącznie dla maszyn wyposażonych
w zawory 0 bar).
Przyznane wartości (P1-P2-P3)
przedstawiają realne ciśnienie prasowania
instalacji hydraulicznej i gęstość balotu (siłę
prasowania), której wartość jest
wyświetlana na manometrze, gdy maszyna
pracuje.
Ważne
Wartość (P1) nie może być wyższa od wartości (P2).
Wartość (P2) nie może być wyższa od wartości (P3).
Teraz jest możliwe uruchomienie maszyny w celu rozpoczęcia cyklu
produkcyjnego.
URUCHOMIENIE APARATÓW WIĄŻĄCYCH W "TRYBIE RĘCZNYM". 17
Uruchomienie ramion prowadzących sznurek.
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Użyć przycisków (C) w celu uruchomienia
otwarcia lub zamknięcia ramion
prowadzących sznurek.
A
P3
P2
P1
D1
D2
D3
B
A
C
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 19 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
Uruchomienie urządzenia wprowadzającego sznurek/siatkę.
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Nacisnąć na przycisk (C).
5. Użyć przycisków (D) w celu uruchomienia
otwarcia lub zamknięcia urządzenia
wprowadzającego sznurek/siatkę..
URUCHOMIENIE PODZESPOŁÓW ROBOCZYCH W "TRYBIE RĘCZNYM". 18
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (B).
3. Nacisnąć na przycisk (C).
4. Nacisnąć na przycisk (E) w celu wybrania
pożądanego podzespołu roboczego za
pomocą ikony (F).
5. Użyć dźwigni dystrybutora hydraulicznego
ciągnika i przytrzymać ją w tej pozycji żeby
unieść lub opuścić wybrany podzespół
roboczy.
B
A
C
D
B
C
E
F
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 20 -
WIĄZANIE BALOTU W "TRYBIE AUTOMATYCZNYM" 19
Wiązanie sznurkiem
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A) w celu
uruchomienia wiązania sznurkiem.
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Nacisnąć na przycisk (F) w celu
uruchomienia pożądanego programu
wiązania (Patrz #CROSSREFTesto2#).
5. Nacisnąć na przycisk (C).
6. Nacisnąć na przycisk (D).
Teraz jest możliwe uruchomienie maszyny w
celu rozpoczęcia cyklu produkcyjnego.
Owijanie balotu rozpoczyna się (w trybie
automatycznym), gdy zostanie osiągnięta
ustawiona średnica (w przypadku pras
zmiennokomorowych) lub zaprogramowana
gęstość (dla pras stałokomorowych).
Wiązanie siatką
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A) w celu
uruchomienia owijania siatką.
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Ustawić liczbę owinięć siatką w strefie (G).
5. Nacisnąć na przycisk (D).
Teraz jest możliwe uruchomienie maszyny w
celu rozpoczęcia cyklu produkcyjnego.
Owijanie balotu rozpoczyna się (w trybie
automatycznym), gdy zostanie osiągnięta
ustawiona średnica (w przypadku pras
zmiennokomorowych) lub zaprogramowana
gęstość (dla pras stałokomorowych).
B
C
A
D
F
B
A
D
G
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 21 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
OWIJANIE BALOTU W "TRYBIE RĘCZNYM". 20
Wiązanie sznurkiem
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A) w celu
uruchomienia wiązania sznurkiem.
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Nacisnąć na przycisk (F) w celu
uruchomienia pożądanego programu
wiązania (Patrz #CROSSREFTesto2#).
5. Nacisnąć na przycisk (C).
6. Nacisnąć na przycisk (D).
7. Po uformowaniu balotu, nacisnąć na
przycisk (E) w celu uruchomienia fazy
owijania.
Wiązanie siatką
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A) w celu
uruchomienia owijania siatką.
3. Nacisnąć na przycisk (B).
4. Ustawić liczbę owinięć siatką w strefie (G).
5. Nacisnąć na przycisk (D).
6. Po uformowaniu balotu, nacisnąć na
przycisk (E) w celu uruchomienia fazy
owijania.
B
C
A
D
E
F
B
A
D
E
G
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 22 -
WYZEROWANIE LICZNIKÓW. 21
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlanie strony ekranu
"Zablokowanie Wyświetlacza".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Użyć jednego z przycisków (B) w celu
wyświetlenia pożądanego licznika.
4. Nacisnąć na przycisk (C).
ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI 22
Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji oprócz normalnego
czyszczenia, które musi być przeprowadzone za pomocą nawilżonej
ściereczki.
Ważne
Nie wolno używać płynów i rozpuszczalników, aby nie uszkodzić
materiałów, z których zbudowano urządzenie.
Zaleca się również zastosowanie się do poniższych zaleceń:
– Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani na strumień wody pod
ciśnieniem.
– Nie wolno pozostawiać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych
lub blisko źródeł ciepła.
– Nie wolno mocno naciskać na wyświetlacz, nie wolno używać ostro
zakończonych przedmiotów w celu naciskania na przyciski.
– Nie ciągnąć za przewód zasilający.
– Podczas zimy lub długich periodów braku aktywności,
przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od działania
czynników atmosferycznych.
UTYLIZACJA URZĄDZENIA 23
Nie wolno zaśmiecać środowiska produktami, które nie ulegają
biodegradacji ani żadnych podzespołów niemetalowych (kauczuk, PCV,
żywice, itp.). Eliminować je zgodnie z obowiązującym prawem w tym
zakresie.
A
B
C
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 23 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
DIAGNOSTYKA MASZYNY. 24
W przypadku ogólnej awarii maszyny, możliwe
jest sprawdzenie, czy jest to spowodowane
przyciskami.
Postępować według wskazanej procedury.
1. Wyświetlenie strony ekranu "Ustawienia".
2. Nacisnąć na przycisk (A).
3. Nacisnąć dwa razy na przycisk (B).
Strona ekranu przedstawia schemat
techniczny maszyny.
4. Nacisnąć na przycisk (C).
5. Użyć przycisków maszyny (jeden naraz) i
upewnić się, czy odpowiadająca mu ikona
jest wybrana na stronie ekranu.
W przypadku nieprawidłowego działania,
prosimy o kontakt z Autoryzowanym
Serwisem.
6. Nacisnąć na przycisk (C).
W tym momencie maszyna jest gotowa do
pracy.
AWARIE, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA 25
Za każdym razem, gdy pojawia się awaria maszyny, rozlega się sygnał
dźwiękowy a ekran wyświetla komunikat alarmowy.
Niektóre błędy mogą być usunięte bezpośrednio przez użytkownika,
podczas gdy inne wymagają specjalnych kompetencji technicznych lub
sprecjalnych środków, dlatego też mogą być usuwane tylko przez
wykwalifikowany personel Autoryzowanego Serwisu.
W przypadku nieprawidłowości nie wskazanych w tabeli, użytkownik
będzie mógł zasygnalizować je Producentowi, a przez to przyczynić się
do wprowadzenia nowych rozwiązań i ulepszeń technicznych.
Jeśli zachodzi potrzeba, należy bezpośrednio skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem.
Tabela przedstawia komunikaty możliwych awarii, które mogą wystąpić
w czasie działania oraz sposoby ich usunięcia.
A
B
C
Tabela 1: Nieprawidłowości działania
n° Opis alarmu. Przyczyna Rozwiązanie
E1 Zasilanie w siatkę.
Siatka nie została poprawnie
ucięcia lub jest ciągnięta przez
balot.
Poprawnie uruchomić
podzespół owijania siatką.
Potencjometr wysunięcia siatki
nie jest poprawnie ustawiony.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E2 Zasilanie w siatkę NIE DZIAŁA.
Siatka jest zerwana lub
zablokowana.
Poprawnie uruchomić
podzespół owijania siatką.
Potencjometr wysunięcia siatki
nie jest poprawnie ustawiony.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 24 -
E3 Działa zasilanie w sznurek.
Sznurek nie został prawidłowo
ucięty lub jest ciągnięty przez
balot.
Poprawnie uruchomić
podzespół wiązania sznurkiem.
Potencjometr wysunięcia
sznurka nie są poprawnie
ustawione.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E4
Zasilanie w sznurek NIE
DZIAŁA.
Sznurek jest zerwany lub
zablokowany.
Poprawnie uruchomić
podzespół wiązania sznurkiem.
Potencjometr wysunięcia
sznurka nie są poprawnie
ustawione.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E5
Niepoprawne działanie silnika
podzespołu wiązania sznurkiem.
Silnik elektryczny uszkodzony.
Wymienić uszkodzony silnik
elektryczny lub naprawić
mechaniczne zablokowanie.
Nadmierny pobór energii
elektrycznej przez silnik
elektryczny.
E6
Niepoprawne działanie silnika
urządzenia wprowadzającego
sznurek/siatkę.
Silnik elektryczny uszkodzony.
Wymienić uszkodzony silnik
elektryczny lub naprawić
mechaniczne zablokowanie.
Nadmierny pobór energii
elektrycznej przez silnik
elektryczny.
E7 Uruchomiony nóż tnący siatkę.
Nóż tnący siatkę nie działa
poprawnie.
Sprawdzić działanie noża
tnącego siatki.
Po potwierdzeniu komunikatu
alarmu, podzespoły
wprowadzające siatkę/sznurek
powracają do ich pozycji
spoczynkowej w celu ułatwienia
przygotowania noża.
E8 Siatka NIE JEST UCIĘTA.
Na końcu wiązania sznurek nie
został ucięty.
Sprawdzić działanie noża
tnącego siatki.
E9
Niepoprawne działanie haczyka
zamykania tylnej pokrywy (z
lewej strony).
Klapa rozładunkowa balotów nie
jest popawnie zamknięta.
Sprawdzić działanie czujnika.
Sprawdzić działanie czujnika i,
jeśli to konieczne, wymienić go.
Sprawdzić działanie układu
zamykania klapy.
E10
Niepoprawne działanie haczyka
zamykania tylnej pokrywy (z
lewej strony).
Klapa rozładunkowa balotów nie
jest popawnie zamknięta.
Sprawdzić działanie czujnika.
Sprawdzić działanie czujnika i,
jeśli to konieczne, wymienić go.
Sprawdzić działanie układu
zamykania klapy.
E11 Zbyt duża średnica balotu.
Średnica balotu jest większa od
maksymalnie dopuszczalnej
wartości.
Zmniejszyć prędkość posuwu.
Potencjometr wykrywania
średnicy balotu nie jest
poprawnie ustawiony.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
Tabela 1: Nieprawidłowości działania
n° Opis alarmu. Przyczyna Rozwiązanie
4
8
3
-
0
1
1
-
0
.
f
m
I
D
M
Polski - 25 -
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Układ sterowania elektronicznego
E12 Zbyt duża gęstość balotu.
Ściśnięcie balotu jest większe
od maksymalnej dozwolonej
wartości.
Zmniejszyć prędkość posuwu.
Potencjometry stopnia zgniotu
balotu nie są poprawnie
wyregulowane.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E14
Zbyt niskie napięcie elektryczne
silnika podzespołu
wprowadzania sznurka/siatki.
Zbyt niskie napięcie zasilania
(niższe niż 9 V).
Wyłączyć urządzenie.
Sprawdzić działanie
akumulatora i okablowanie
elektryczne.
E15
Zbyt niskie napięcie elektryczne
"PWR OUT".
Zbyt niskie napięcie zasilania
(niższe niż 9 V).
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E16
Zbyt niskie napięcie elektryczne
"5V OUT".
Zbyt niskie napięcie zasilania
(niższe niż 4,5 V).
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
E17
Przegrzanie lub przeciążenie
gniazda (złącza)
elektronicznego.
Temperatura gniazda (złącza)
elektroniczniego przekracza
70°C.
Gniazdo (złącze) elektroniczne
pozostawić do ostygnięcia.
Jeśli problem wciąż występuje,
to zwrócić się o pomoc do
Autoryzowanego Serwisu.
E18
Przywrócenie parametrów
domyślnych.
Parametry domyślne zostały
przywrócone.
Skontaktować się z
autoryzowanym przez
Producenta Serwisem.
Tabela 1: Nieprawidłowości działania
n° Opis alarmu. Przyczyna Rozwiązanie