You are on page 1of 8

Heíâíín oían bíríní kendíne ceíp ve teshîr etmek yada evíní yuvasını terk eden

bíríní gerísín gerí yuvasına dönmeye mecbur etmek ístersen muhabbete aít
mesut bír saatte (Cuma Venüs saatí) bu mübarek kasemí íhías ve samímíyetíe 15
defa okuman yeteríídír.. Níyet ve kast ettígín kíçí her nerede ve ne kadar uzakta
oíursa oísun çüphesíz döner geíír.. Lakín bu gíbí durumíarda bu kasem 15 defadan
fazía okunmamaíı ve níyet edííen kíçí dönmedígí takdírde ısraría kaseme devam
edíímemeíídír. Çünkü böyíe bír durumda geímesí taíep edííen kíçí geíecek
durumda degííse heíak oíma durumu vardır.Buda Aííah katında azîm günahtır.
Bísmíííahírrahmanírrahím
Bísmíííâhí ve bíííâhí ve mínEííâhí ve ííaííâhí ve aíeííâhí ve
ñííâhí ve ía ííahe íííaííahü ve men nasru mín ındíííahí ve
íâ havíe ve ía kuvvete íííâ bíííahíí aííyyíí azím*
Aksemtü aíeyküm yâ ma'seraí ervahír ruhaníyyetí veí
müíükít tahíretíz zekíyyetí veí eçhasíí cevheríyyetí veí
ervahín nurâníyyetí bí hakkí hakkííííâhí ve bí kudretí
kudretíííâhí ve bí azametí azametíííâhí ve bí suítâní
suítâníííahí ve bí ızzí ızzíííahí ve bí nurí vechíííâhíve bímâ
cerâ bíhíí kaíemí mín ındíííahí ííâ hayrí haíkíííâhí
seyyídína Muhammedín saííaííâhü aíeyhí ve seííeme*
íbní Abduííâhí ve Rasûíüííâhí tebârekes müííâhí ve ceííe
senâüííâhí ve íâ ííâhe gayruííâhí hayyün kayyûmün
maííkíí müíkü bedíus semâvâtí veí ardí züíceíaíí veí
íkram* Azîzün cebbârün mütekebbírun kahhârun
kavíyyün metînün kâdírun muktedírunçedídüí batçí
sedîdüí ıkâbí serîuí hísâbí íâ yagííbühû gaííbü ve ía
yencû mínhü hâríbün bí havííííâhí ve kuvvetíhî ve
azametí esma-íhî ve âyâtíhî aksemtü aíeyküm yâ
meíâíketí rabbíí aíemîn* Bí hakkí esmaíííetî tekeííeme
bíhâ rabbünâ aíes semâvâtí fertefeat ve aíeí ardí
fesetehat ve aíeí cíbâíí fenasabet ve aíeíuyûní
fenfeceret ve aíeí enhârí füccíret ve aíeí bíhârí
fezahharet ve aíen nücûmü fezherat ve aíesçemsí fe-
edâet ve aíeí kamerí festenârat ve aíeí íeyíí fe-ezíeme
ve aíen nehârí fe-edâe ve bíhakkíí esmaíííetíî yuhyíííâhü
bíheí mevtâ ve yümîtü bíheí ahya Ve bíhakkíí esma-íí
mektûbetí aíâ sürâdíkíí arçí ve bí hakkí mâ ñí íevhíí
mahfûzî míneí esmâ-í ven nakçí ve bí hakkí men
refeassemâ-e bí gayrí amedín ve basateí arde aíâ mâ ín
cemedín ve bí kudretíííâhíí vâhídíí ahadíí
ferdíssamedíííezî íem yeííd ve íem yûíed ve íem yekün
íehû küfüven ahad. Ve íem yetthíz sâhíbeten veíâ
veíedâ*
Ve bí hakkí meníttehaze íbrahîme haíîíen ve keííeme
Mûsâ tekíîmen ve haíaka îsâ mín ruhíí kudüsí ve bease
Muhammeden saííaííâhü aíeyhí ve seííeme bíí hakkí
beçîran ve nezîrâ. Sübhane men ençakka mín
nûríhíssemâvâtí veí ardí ve naret bíhíççemsü ve edâe
bíhíí kamerü ve hada-a küííí çeyín bí kudretíhî ve
yüsebbíhur ra'dü bí hamdíhî veí meíâíketü mín hîfetíhî.
Íííâ mâ hadartüm ñ hadretî ve ecebtüm da'vetî ve
kadaytüm hâcetî eyyüheí müíûkeí feíekíyyetís-seb-atí
Rukyâîíe ve Cebrâîíe ve Semsemâîíe ve Míkâîíe ve
Sarfeyâîíe ve
Anyâîíe ve kesfeyâîíe bí hakkí hameíetíí arçíí azímí veí
kürsíyyíí cesîmí veí meíaíketíí mukarrabîn*
Cebrâîíe ve Mîkâîíe ve Ísrafîíe ve Azraííe veí enbíyâ-í veí
mürseíîn* Veççühedâ-e ves saííhín* Ve bí hakkít-tevrâte
veí íncííe vez zebure veí fürkâneí azím* Ve mâ fîhâ
míneí âyâtí vez zíkríí hakîm* Feínnî uksímü aíeyküm* Ve
ínnehû íekasemün íev ta'íemüne azím* Ínnehû íe
kur´ânín kerîm* Fí kítâbín meknûn. Lâ yemessühû íííeí
mutahherûn. Tenzîíün mín Rabbíí aíemín*
Hüveí evveíü veí âhíru vez-zâhíru veí bâtínu ve hüve bí
küííí çey´ín aíîm* Hüveííezî haíakas-semâvâtí veí arde fî
síttetí eyyâmín sümmes-tevâ aíeí arçí ya'íemü mâ yeíícü
ñí-ardí ve mâ yahrücü mínhâ ve yenzííü mínes semâ-í
ve mâ ya'rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm
vaííahu bímâ ta'meíûne basîr* Lehû müíküs semâvâtí
veí ardä ve ííaííâhí türceuí ümûr. Yûíícüí-íeyíí ñn nehârí
ve yûíícín nehâre ñí íeyíí ve hüve aíîmüm-bí zâtís-südûr.
Hüveííâhüííezî íâ ííâhe íííâ hû* âíímüí gaybí veççehâdetí
ve hüverrahmanürrahîm. Hüveííâ hüííezî íâ ííâhe íííâ hû*
Eí-Meííküí kuddûsüs-seíamüí-mü'mínüí müheymínüí-
azîzüí-cebbârüí-mütekebbírü sübhâneííahí ammâ
yüçrükûn. Hüveííâhüí hâííkuí bâríüí musavvíru íehüí
esmâüí hüsnâ yüsebbíhû íehû mâ ñssemâvâtí veí arde
ve hüveí azîzüí-hakîm. Akbííû sâmí-îne tâí-îne bí
hayííküm ve rícâííküm ve zükûríküm ve ínâsíküm ve
sagîríküm ve kebîríküm hattâ íâ yetehaííefe annî ehadün
mínküm ín küntüm tâí-îne íí esmâíííâhí Rabbíí-âíemín* Bí
hakkı men çakka sem-aküm ve ebsâraküm ve
haíakaküm mín narís-semûm* Ecíb yâ Ebâ Deybâc ve yâ
Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târíçíí-Meííkíí ummâr
veya Ebâ muhammed´ín Eí Gavvâs ve ya Ebez-zemâzím
ve ya Ümmüz-zemâzímí vef-aíû kezâ ve kezâ*
Bí hakkí hâzíhíí esmâ-í aíeyküm ve tâ-atíhâ íedeyküm
ecîbû eyyüheí müíûkes seb-ateí feíekíyyetí ve'mürüí
müíûkeí mezkûretí bí-tâ-atî ve kadâ-í hâcetî Eívâhan
Eívâhan Eí-aceíe Eí-aceíe Essâ-ate Essâ-ate.
yanına getírmek íçín arabí ayın íík çarçambası 41 kara üzüme Bakara Suresínín son 2
ayetíní okuyup ateçe bırak! Daha tamam oímadan sewdígín yanına geíír bíízníííahí teaía.
1 parça kuru zeytín daíı, 1 kırmızı mum, 17 tane síyah zeytín, 1 büyük díkíç ígnesí, bír
míktar pamuk ípíígí(gerçek pamuk oíması çart)
Mundera açk büyüsünün yapıíıçı;
Bír perçembe günü baçíamak suretíyíe ortaíama yatsı saatí ííe gece yarısı arasında tenha
bír mahaíde 121 defa "Ya Beduh" okunur. ardından mum yakıíır. Bütün maízemeíer
önümüzde oímaíıdır. mumu yaktıktan sonra aynı esmayı tekrar 121 defa okuyoruz.
okurken yanmakta oían mumu teker teker zeytíníerín üzeríne damíatıyoruz. damíayan
mum zeytínín üzerínde kaímaíıdır. bunun íçín zeytíníerín kuru oímasına díkkat edín. Bütün
zeytíníere damíattıktan sonra 121 kez okudugumuz o esmayı tamamíıyoruz ve íçíeme
baçíıyoruz...(bu süre íçínde konuçmuyoruz.)
Pamuk ípíígíní díkíç ígnesínden geçíríp bu eíímízdekí 17 adet zeytínden teker teker
geçíríyoruz. Zeytíníerí ígneye tamamen dízdíkten sonra "213 kere "Ya Baríü" 287 defa "Ya
Rauf" esmaíarını okuyoruz ve feían bíntí (veya) íbní ñían, ñ muhabbetí ñían bíntí (veya)
íbní ñían díyoruz.
Bunu okurken eíímízdekí ípí zeytíníeríe beraber zeytín daíına sarıyoruz. ve açıímayacak
çekííde bír dügüm atıyoruz. Hazıríadıgımız zeytín daíını ıçık görmeyecek çekííde karaníık
ve temíz bír mahaíde sakíıyoruz. sonrakí gün yíne Ya Beduh 121 defa okuyarak zeytín
daíına nefes edííír ve aynı çekííde "feían bíntí(veya) íbní ñían, ñ muhabbetí ñían
bíntí(veya)íbní ñían díyoruz ve zeytín daíına nefes edíyoruz.
buna baçíadıgımız gün dahíí oímak üzere 17 gün devam edíyoruz. ..
tesiri azim (büyük tesir) budur
Osmanlıca bir kitaptan aynen aktarıyorum
Matlubu tesiri kebir (büyük tesir)
Vallahi billahi diyor yazar
Bu ki meşgul olan kimse eğer glde u!an kuşları dahi murad etse muti" ola
#enidine bend edip te$riki(ayrılığı) mümkün olmaz%
&ekrar tekrar 'akia tecrübe olunmuştur (olay denenmiştir)
(sulü şu şekildir
)usül edip pak 'e hal'et (temiz 'e boş) bir yerde * rekat namaz kıl
Ondan sonra +,, kere bu duayı okuya
-a ilahe illallahur rau$
.onra / kere ka$irun suresi okuya 'e dilediği kimsenin tesirini dileye
Muradı hasıl ola%
Bu $ormülü iznim olmadan diğer sitelere alıntı yapanalara hakkım helal değildir
0eriate uygun niyetle yapacak olan herkeze helaldir%%
'esselam
Büyük bir belanın uzaklaşması haklı bir da'ayı kazanmak1 dağılmış 'eya bozulmak
üzere olan bir yu'ayı düzeltmek 'e ihya etmek i!in yedi gün kırk birer de$a okunur%
Bismillahirrahmanirrahim
2htecebtü bi nurillahil kadimil k3mil Ve tahassantü bi hisnill3hil ka'iyyiş şamil Ve
rameytü men bega aleyye bi sehmill3hi 'e sey$ihil katil 4llahümme ya )aliben al3
emrih5% Veya kaimen $e'ka halkihi 'eya hailen beynel meri 'e kalbihi hul beyni 'e
beyneş 0eytani 'e nezğihi1 'e beyne men la takate li bihi min" halkike ecmein
4llahümme kü$$e annı elsinetehüm1 'ağlül eydiyehüm 'e ercülehüm1 'arbit ala
kulübihim1 'e"cal beyr 'e beynehüm sedden min nuri azametike 'e hicaben min
ku''etike 'e cünden min sultanike inneke 6ayyün1 #adirün% Muktedirün1 #ahhar
4llahümme ağşi anni ebsarel eşrari 'el zalemeti hatta la übali bi ebsarihim yekadü
sena berkihi yezhebü bil ebsar 7ukallibullahül leyle 'en nehar 2nne $i zalike leibraten
li ülil ebsar Bismillahi ka$ ha ya ayın sad Bismillahi ha mim ayın sin ka$ #emain
enzelnahü mines semai $ahtelata bihi nebatül ardi $easbaha heşimen tezrühür riyah
6ü'al8lahüllezi la ilahe illa hu1 alimül gaybi 'eş şehadeti hü'er 9ahmanürrahim
7e'mel azi$eti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma lizzalimine min hamimin 'e la
şe$i8in yuta" 4limet ne$sün ma ahdarat% :ela uksimü bil hunnesil% Vel ce'aril künnesi%
Vel leyli iza as"ase% Ves subhi iza tene$$es .ad% Velkurani ziz zikr% Belillezine ke$eru $i
izzetin 'e şikak 0ahetil 'ücuh amiyetil ebsar 'e kelletil elsünü% ;ealtü hayrihim beyne
a"yünihim 'e şerrihim tahte akdamihim 'e hatemi .üleymane beyne ekta$ihim1 la
yesmeune1 'ela yubsirune1 'e la yentikune% Bihakkı #a$1 6a 7a1 4yın1 .ad% :ese8
yek$ike8hümullahü 'e hü'es semiul 4lim% (<) de$a% inne 'eliyyiyallahül8lezi nezzelel
kitabe 'e hü'e yete'elles salihin (<kere) :e in te'elle' $ekul hasbiyallahü la ilahe illa
hu1 aleyhi te'ekkeltü 'e hü 9abbül 4rşil 4zim (= kere%) Bel hü'e #ur" anul mecid% :i
le'hin mah$uz 4llahümmah$ızni min $e'kıy 'e min tahti 'e an yemini an şimali 'e
min hal$i 'e min emami 'e min zahirı 'e min batıni 'e min ba"dıy min külli 'e min
hayli 'e beyne ma yehulü beyni 'e beyneke ya allahü ya allahü ya allahü 'e la ha'le 'e
la ku''ete ila billahi aliyyil azıym Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin 'e ala alihi
'e sahbihi 'e selleme teslima%4min%
cuma gecesi 2rekat namazdan sonra 1yasin ve 141 defa (ela ya´lemü men helak ve hüvel latüfür
habir)okunur kimseyler konusmadan sag tarafa yatilir ve görünmek istenen seyi merak ettinizi
icinizden söyleyin allahin izniyle insallah sizde görürsünüz.
YAPILAN BÜYÜYÜ İADE
Abdest aldınız mı hastayı iplikle ayetel kürsiyi okuyup daire içine
alın.Bunu ihmal etmeyin sonra siz hasta gezersiniz.Gece 12 den sonra
perşembe günü başlayınız. azacaklarımı ! gün hastaya okuyunuz.! gün
sonra büyü kişiden yapana d"ner.Arapçayı kendim türkçeleştiriyorum iç
rahatlıgıyla okuyunuz.Galet yoktur.#aydi kolay gelsin..................
okumaya başlamadan önünüze bir bardak su alın okuduklarınızı önce
bardaga ,sonra hastaya üfleyin işlem bitince suyu hastaya içirin yedi
gün bu şekilde birbardak suyu hastanıza içirin .
1.gün okunacaklar
1 .cisi $suretül %edduha &2 kere oku
'())*#A '(++(+, ,-A .(/AA.0A '())(A1( 2ABB31( '( 0A 4A+AA.(+(0
5(/A+ +(#3 A5(5,.'( +,.A5(5 '( 6(7A8(5,.'(
#A)(5A#355(/)(5,.7(+AG8(#A0(+ AGAB(8.'( 0AA ()2AA1( 0A+
AGAB(8.7(11* 2(1AB(8,.(' 98 A035 7, ('0,5 -, 0(.GAB(8,.(8,0(5
-A0(G2AB(8,5.('0,.1,5(5 -A0(82AB(8,..300( 1A5( 0,5(++(-,5(
A0(53 '( 8('A.A' B,..AB2, '( 8('A.A' B,+ 0(2#A0(8.*+AA,1(
(.#AB3+ 0(0(5(8.'(++(-,5( 1(7(23 B, AA8,5A#30 (.#AB3+ 0(6
(0(8.A+(#,0 5A235 03:.A)(835.
2. cisi $suretül inşirah&2 kere oku
(+(0 5(62A# +(1( .A)2(1.'( 'A)A5A A51A ',-2A1.(++(-,,
(5GA)( -A#2(1.'(2A7(5A +(1( -,12(1.7( ,55( 0(A+ *.2, 3.2(5.,55(
0(A+ *.2, 3.2(5.7( ,-A 7(2AG8( 7(5.AB.'( ,+AA 2ABB,1( 7(2GAB.
;. cüsü $suretül tekasür& 1< kere oku
(+#A13038 8(1A.32.#A88A -328303+ 0(GAB,2.1(++A .('7A
8A:+(035..300( 1(++A .('7A 8A:+(035.1(++A +(' 8A:+(035( 9+0(+
AG95.+(8(2(355(+ #A/,0..300( +(8(2A 355(#A A5(5
AG995..300( +(83. (+355( ('0(,-,5 A5,55(90.
= .cüsü $suretül asri& 1< kere oku
'(+ A.2,.,55(+ ,5.A5( +(7, #*.2,5.,++(++(-,5( AA0(53 '(
A0,+3..A+,#A8, '( 8('A.A' B,+ #AGG9 '( 8('A.A' B,..AB2,.
> .cisi $suretül nasr& ; kere oku
,-A /AA( 5A.2*++AA#, '(+ 7(8#*. '(2A(8(55A.( ()#*+*5( 7,
),5,++AA#, (7'A/A5.7(.(BB,# B,#A0), 2ABB,1( '(.8AG7,2#3 ,55(#3
1A5( 8(''AB(5.
?.cısı $suretül ihlas& ; kere oku
G*+ #*'A++A#3 (#A)3.A++A#3..A0().+(0 (+,) '( +(0 3+(). '(
+(0 (135 +(#3 1373'(5 (#A).
!.cisi $suretül mua%ezeteyn&@elak ; kereAnas ; kere
@elakBG*+ (3-3 B,2ABB,+7(+AG.0,5 6(22, 0A #A+A1.'( 0,5 6(22,
GA.,G95.,-A '( GAB.'( 0,5 6(22,5 5(77A.A8, 7,+ *GA).'( 0,5 6(22,
#A.,),5 ,-A #A.().
nasBG*+ (3-3 B,2ABB,55A..0(+,1,55A..,+AA#,55A..0,5 6(22,+ '(.'A.,+
#A55A..(++(-,, 3'(.',.3 7,, .*)*2,55A..0,5(+ /,55(8, '(55A..
C.cisi $suretül @atiha& ; kere oku
(+#A0)3+,++AA#, 2ABB,+ A+(0,,5.(22A#0AA5,22A#,0.
0A+,1, ('0,)),,5.,A1( 5A:B3)3 '( ,A1( 5(.8(95.9#)95A..92A8A+
03.8AG90..92A8(+ +(-,5( (5 A0(8 A+(#,0 GA2,+ 0A4)*B, A+(#,0
'(+A))AA++,,5.
D.cusu $sala%atE şeri@& ; kere oku
/(-A++A#3 A55A 0*#A000()(5 A.A++A++A#3 A+(#, '( .(++(0( 0A
#3'( (#+3#3
Geçmiş olsun işlem bitmiştir A aynen bu şekilde ! gün de%am edin
okumayaA yedigün sonunda %ar olan büyü sahibine geri d"ner.
Fkumaya perşembe gecesi başlayın.perşembe gecesi cumayı baglayan
gecedir genelde büyüler cuma gecesi yapılır aynı gün siz de başlayınki
yapana gitsin %erdigim kaydelere uyun milyonkez tecrübe
edilmiştir.Bizzat ben g"nderdiklerimin hasta olduguna şahitimdir tabi
insan düşmanını Ahasetcisini bilmezmi g"zü k"r olsun bu şeytanın %arlıgı
hep b"yle ugraştırıyor insanoGlunu........
imdi buraya yazaca!"m formulle inallah sizlerin dertlerine vesile olur...üstünüzde olan bir eyi
bilmek istiyorsan"z baka bi yerde ebced ile ilgili konu a#t"y"mdan buraya yazmay" uygun
görmedim..
kendi isminizle ve anne ad"n"z" ebced ile to$lay"n #"kan rakam" bulunduyunuz arabi y"l ay ve günü
ekleyin he$sinin to$lay"n sonra kuran" kerimde 114 süre vard"r to$lad"y"n"z rakam" 114 de bölün
böldükten sonra kalan rakam hangi süreye geliyorsa bulun sonra sürenin ayet say"s"na ilk
to$lad"y"n"z rakam" bu seferde ayet says"na bölün..sonrada kalan rakam hangi ayete geldiyse bak"n
sizin üztünüzde olan sihir%büyü%nazar%s"k"nt"n"z ile alakal" bi ayet #"kar asl"nda ayet ve mealini
bilmeniz gerekir...bulduyunuz ayeti ne ya$acaks"n"z gelelim ona% ben buraya tam olarak yazmak
isterim ama bu seferde hattinden fazla uzun bi yaz" olur..bulduyunuz ayeti & gün bir bardak suya
okuyun i#in ne kadar okuman"z gerekir% ifa i#in & kere okuyun. dedi!im gibi ayr"nt"lar" var ama #ok
uzun sürer...
bu size kendi hakk"n"zda bi yol göstrecek baka bi kii i#in de ya$abilirsiniz o kiin üstünde ne var
diye bakabilirsiniz...
'()*+, bak"lacak kiinin ad" ali olsun anneside fatma ama asl"nda bu fat"ma d"r
ali 11- fat"ma12.
arabi y"l imdiki y"l 142.
ay ramazan 11.-
gün sal" 12-
ramazan"n 22
/0123423(5 61-- 78)8 114 9* 7'2*2:4 +323) 22 7893 ;3< =>(*=:)* 9*)+ ?*2:( ;3<
=>(*=: &@ 3A*//:( B:49:9* 61-- &@ 7'2*2:4 +323) C@ D5+3) 3A*/...
C@E3llah yolunda hicret edi$ de sonra öldürülmü veya ölmü olanlara gelince elbette 3llah onlar"
kesinlikle güzel bir r"z"kla r"z"kland"racakt"r. Dünkü 3llah elbette r"z"k verenlerin en hay"rl"s"d"r.
Bír arabí ayın íík Cuma günü saía veríímeden önce açagıdakí Ayetíerí bír míktar yumuçak
Tuz üzeríne (71) yetmíçbír defa okuyup üñedíkten sonra ateçte yakarsan, matíubun
duramayıp yanına geíír .
Tuz üzeríne okunacak Ayetíer budur :
Bísmíííahírrahmanírrahím. Ve darabe íena meseíen ve nesíye haíkah. Kaíe men yuhyíí
ızame ve híye ra mím. Kuí yuhyíheííezí ençeeha evveíe merrah ve hüve bí küííí haíkın
aíím. Eííezí ceaíe íeküm míneç çeceríí ahdarínaran fe íza entüm mínhü tükıdun.
Aííahümme ínní akadtü ve ahraktü kaíbe ve íísaní füían íbní füíane íía mehabbetí füíane
bíntí füíane. Bí hakkı ve bí hürmetí Íyya ke na´bü ve íyya kenesteín.
Okuduktan sonra tuzu ateç üzeríne serpíp, "Füían ogíu füíane, füíane kızı füíanenín
açkından kararsız oísun. Bu tuzun yandıgı gíbí taííbe matíub böyíe açkından yansın "
dersín. Aííah c.c. ın ízníyíe ístedígín çey gerçekíeçír.arkadaçíar günahı büyüktür gayrí
meçrua yapmayı.yapanın vebaíí günahı boynuna.