You are on page 1of 25

Planifikim tematik procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare

)
Moduli 1-Present and past
 Unit 1/Tema 1-Connections
 Unit /Tema -Past events
!o"a e reali#imit$ %"tator-Tetor &1'
(ëllimet d"e det)rat$
 Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të
aktiviteteve të ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
 Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më
pak të njohur
 Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin
dhe intonacionin e duhur
 Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra për të identifikuar informata konkrete dhe globale
 Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim
korrekt të shenjave të pikësimit
 Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të
cilat janë përafërta me moshën e nxënësve
 Të fitojë njohuri për kulturat tjera
 Të jetë në gjendje të formojë formën pyetse në kohn e tashme dhe në të kaluarën
 Të di të formojë pyetje duke përdorur foljen TO B
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• 'unë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 -jeografi
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klaën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë leksikore %trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të
s"kruarit
-ava
eparë e
s"tatorit
'ërsëritje e
njësive leksikore
të mësuara më
herët
1unksione
gjuhësore të
përpunuara
-ava e
d)të
mra të shteteve
dhe
nacionaliteteve
'ërsëritje e
formave
gramatikore$
present simple$
present continuous
1orma e
drejtë e
foljeve
-ava e
tretë
&shtrime
gramatikore për
kohët e tashme
Bised
rreth
përhapjes
së nevojës
për gjuhën
angleze
Teksti$
nglish
2orl2ide
&shtrime
gramatikore
dhe leksike
-ava e
katërt
'ërsëritje e
njësive leksikore
të mësuara më
herët
1orma
gramatikore$past
simple
)ërkimi i
faljes3ndjes
(ijalog$
(id you
forget4
)ërkimi i
faljes ndaj
prindit,
nxënësit,
mësuesit
5hkrim i
fjalive të
shkurtëra
-ava e
parë e
tetorit
1oljet që
përshkruajnë
veprime
'ast simple dhe
past continuous
)ërkimi i
faljeve$
parashtrimi i
pyetjeve në
kohën e kaluar
(ijalog
kërkimi i
faljes$
ushtrime
Të shkruarit
e fjalive
-ava e
d)të
!idhëzat 'ërsëritje për
kohët në
gramatikë
'ërdorimi i
lidhëzave
(isedë për
aktivitete

ndryshme
me
përdorim

lidhëzave
!exim i
tekstit
survival
Të shkruarit
e një teksti
të shkurtër
duke
përdorur
lidhëzat
-ava e
tretë
'ërsëritje e
njësive leksikore
të mësuara më
parë
'ërsëritje e
strukturave
gramatikore
'ërgjigje e
pyetjeve nga
teksti
'ërgjigje
me gojë e
pyetjeve
nga teksti
!eim
shtesë$
journeys
and
explorers
'ërgjigje e
pyetjeve
nga teksti

Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2
,
njës
ive
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2
,
orës
1 6joftim i nxënsve me sillabusin 7
8ktivitete komunikuese$lexim dhe të folurit 9
' 'ërsëritje e formës pyetëse dhe përgjigjeve me përdorim të foljes TO B #
4 'ërpunim i njësive leksikore$shtete dhe nacionalitete :
5 5truktura gramatikore$present simple and present continuous ;
6 &shtrime për strukturatgramatikore$presentsimple dhe present continuous <
7 !exim i tekstit$ nglish 2orl2ide =
8 &shtrime për përforcim të temës 7$%onnections >
9 'ërpunim i dijalogut$(id you forget4 ?
1& 'ërpunim i formës gramatikore$past simple 7@
11 8ktivitet komunikuese$kërkimi i faljes 77
1 &shtrime për kohën e kaluar dhe faljet 79
1' 1oljet që përshkruajnë veprim 7#
14 5trukturat gramatikore$past simple and past continuous 7:
15 !exim i tekstit dhe përpunim i lidhëzave 7;
16 Të shkruarit e një teksti të shkurtër me përdorim të lidhëzave$*T.)$
2riter,
7<
17 &shtrime për përforcim të temës 7=
18 !exim shtesë$journeys and explorers 7>
19 'ërforcim i "odule 7 7?
& Testi7 9@
Perceptim i të ariturave tek n1ënësit
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Module $ 0escriptions
 Unit '/Tema '- People
 Unit 4/Tema 4- Places
!o"a e reali#imit$ Tetor-.ëntor &1'
(ëllimet d"e det)ra$
 Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të
aktiviteteve të ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
 Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më
pak të njohur
 Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin
dhe intonacionin e duhur
 Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra për të identifikuar informata konkrete dhe globale
 Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim
korrekt të shenjave të pikësimit
 Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të
cilat janë përafërta me moshën e nxënësve
 Të fitojë njohuri për kulturat tjera
 Të përvetësojë formën krahasuese dhe sipërore të mbiemrave si dhe të dij tAi njoh ato në tekst
 Të formojë krahasime në mënyrën mohore duke përdorur formën not asBBBBas
 Të mësojë njësi leksikore me të cilat do të përshkruajë njerëz
 Të mësojë njësi leksikore të cilat i drejtohen vendndodhjesnë qytet
 Të jetë në gjendje të përdorë foljet frazore
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• Punë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 -jeografi
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
 Teste kontrolluese dhe ushtrime me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë leksikore %trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të
s"kruarit
-ava e
katërt e
tetorit
"biemrat$
shprehje
)rahasim i
mbiemrave$
krahasues dhe
sipëror 'ërshkrim i
njerëzve
(ëgjim i
tekstit$
veryone
is shorter
than me
Të lexuarit
e tekstit$
veryone
is shorter
than me
&shtrime
për
krahasim

mbiemrave
-ava e
parë e
nëntorit
"biemrat për
përshkrim të
njerëzve$
parashtesat
5tudim i
krahasimit
mohor$negativ
isnAt asBBBas$
përdorim i
parashtesave
1ormim i
krahasimit
negativ$
përdorim i
parashtesave
gjat bisedës
!exim i
tekstit$
Celcome
to my 2eb
page
'ërdorim i
krahasimit
negativ në
të shkruar
si dhe
parashtesat
-ava e
d)të
0endet dhe
ndërtesat
(hënia e
sugjerimeve$
propozimet
(hënia e
sugjerimeve$
propozimet$
puna në palë
dhe grupe
Teksti$The
British

shkruarit
për vendet
dhe
ndërtesat
-ava e
tretë
5hprehjet për
sasi
1oljet frazore$ get 'arashtrimi i
pyetjeve për
sasi
'ërdorimi i
shprehjeve
për sasi si
dhe foljet
frazore
-ava e
katërt
'ërësritje e
njësive leksikore
të mësuara më
herët
'ërësritje për
rahasim të
mbiemrave si dhe
të foljeve frazore
!exim i
tekstit$
8ustralia
&shtrim i
parë me
shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2
,
njës
ive
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2
,
orës
1 veryone is shorter than me$ prezentim i formës krahasuese dhe
sipërore tek mbiemrat
97
&shtime për mbiemrat krahasus dhe sipëror 99
' 'ërpunim i mbiemrave për përshkrim të njerëzve 9#
4 'ërpunim i mbiemrave krahasues isnAt asBBas 9:
5 &shtrim me shkrim$ 8 person . kno2 *T.)$2riter, 9;
6 !exim i tekstit$ Celcome to my 2ebpage$mësimi i parashtesave 9<
7 'ërsëritje e temës e # 9=
8 !exim i tekstit$ The British 9>
9 'ërpunim i njësive leksikore$ places and buildings 9?
1& 8ktivitete komunikuese$ dhënia e sugjerimeve$suggestions #@
11 'ërpunim i shprehjeve për sasi$ Too many tourists #7
1 &shtrime për dhënien e sugjerimeve dhe shprehjeve për sasi #9
1' 1olje frazore D get ##
14 &shtrime për foljet frazore #:
15 'ërforcim i temës : #;
16 !exim i tekstit 8ustralia #<
17 'ërforcim i module 9 #=
18 'ërgaditje për ushtrimin e parë me shkrim #>
19 &shtrim i i parë me shkrim #?
Perceptim i të ariturave tek n1ënësit
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Module '- T"e future
Unit 5/Tema 5-:oals
Unit 6/Tema 6-C"oices
!o"a e reali#imit$ 0"jetor--anar &1'
(ëllimet d"e det)rat$
Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të aktiviteteve të
ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më pak të
njohur
Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin dhe
intonacionin e duhur
Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra, shkrime dhe intervista për identifikim të informatave konkrete
dhe globale
Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim korrekt të
shenjave të pikësimit
Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të cilat janë
përafërta me moshën e nxënësve
Të fitojë njohuri për kulturat tjera
Të di të flasë për planet dhe parashikimet për të ardhmen me përdorim të formave gramatikore për të
ardhmen *2ill3going to, present continuous
Të di në mënyrë të drejt të përdor formën gramatikore first conditional
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• 'unë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 -jeografi
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
 Teste kontrolluese dhe ushtrime me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë leksikore %trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të
s"kruarit
-ava e
parë e
d"jetorit
Teshat për sport 'rezentim i
formës present
continuous e
përdorur për
kohën e ardhme
Të folurit për
qëllimet dhe
angazhimet
për të ardhme
(ëgjim i
dialogut$
Of course .
2ill
Bisedë për
angazhimet
dhe qëllimet
për të
ardhmen
(ialog$
!enAs diary
&shtrime
gramatikore
dhe
leksikore
-ava e
d)të e
d"jetorit
5hopping$blerja
e teshave
'rezentim i kohës
së ardhme me
foljen 2ill dhe
going to
5hprehje të
cilat përdoren
për shopping
si dhe bisedë
në shitore
Bisedë në
shitore
Tekst$/igh
hopes
5hkrim për
një
intervistë$
*veta e tretë
njëjës,
-ava e
tretë
"jetet për
kuzhinë$ 8t the
table table
&shtrime për
strukturat
gramatikore të
mësuara më
herët$present
continuous e
përdorur për të
ardhmen dhe
going to32ill
(ijalog$
EouAll be
ill if you
eat all that
Bisedë për
në restorant
dhe lloje të
ushqimeve
Tekst$ The
history of
the
olimpics
&shtrie
gramatikore
dhe
leksikore
-ava e
katërt
'ërsëritje e
njësive
leksikore dhe
gramatikore të
mësuara me
herët
'ërpunim i
strukturës
gramatikore$first
conitional
5hprehjet për
kërkesat$'olite
requets
(ijalog$
you might
not enjoy
it
)ërkesa$8t
the
restourant
(ijalog$
bisedë$you
might not
enjoy it
5hkrim i
fjalive të
shkurtëra
-ava e
tretë e
janarit
0okabulari$
compound
nouns
)oha e ardhme
me foljen 2ill
dhe might
-ava e
katërt e
-anarit
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2
,
njës
ive
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2
,
orës
1 !enAs diary$prezentim i formës present continuoous used for the future
and going to
:@
&shtrime për present continuous used for the future and going to :7
' 'ërpunim i njësive leksikore$ sports clothes dhe dialogu$Of course . 2ill :9
4 'ërpunim i njësisë për kohën e ardhme me 2ill dhe going to :#
5 'ërpunimi tekstit$/igh hopes ::
6 Të shkruarit e një interviste në vetën e tretë njëjës$8n intervie2$ :;
7 'ërforcim i &nit ;3temës ; :<
8 !exim shtesë$The history of the Olympics :=
9 'ërpunim i vokabularit D8t the table dhe dialogu$youAll be ill if you eat
all that
:>
1& 'ërpunim i formës gramatikore$ first conditional :?
11 8ktivitete komunikuese$kërkesat$8t the restaurant ;@
1 'ërpunim i dialogut$ Eou might enjoy it ;7
1' 'ërpunim i strukturës gramatikore$koha e aardhme me formën 2ill dhe
might
;9
14 !exxim dhe përpunim i tekstit$8rtificial intelligence ;#
15 &shtrime për përforcim t temës < ;:
16 !exim shtesë$ Fourney into space ;;
17 'ërforcim i "odule # ;<
18 Testi 9 ;=
Perceptim i të arriturave tek n1ënësit$
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë nëntëvjeçare
Module 4$
Unit 7/Tema 7-;c"ievements
Unit 8/Tema 8-<periences
!o"a e reali#imit$ %"kurt-Mars &1'
(ëllimet d"e det)rat$
Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të aktiviteteve të
ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më pak të
njohur
Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin dhe
intonacionin e duhur
Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra për të identifikuar informata konkrete dhe globale
Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim korrekt të
shenjave të pikësimit
Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të cilat janë
përafërta me moshën e nxënësve
Të fitojë njohuri për kulturat tjera
Të aftësohet të përdor formën gramatikore$present perfect në të tri mënyrat affirmative, negtive and
questions
Të jenë në gjendje të tregojnë se Gfarë kanë bërë njerëzit dhe në cilën kohë
Të flasin për përdorimin e pajisjeve dhe të përfirtojnë vokabularin për të njejtat
Të studiojnë formën gramatikore infinitive Hto *purpose,
Të aftësohen të përdorin në mënyrë të drejt formën present prfect Hever dhe never
Të dij të përdor formën present perfectHjust dhe të identifikojë atë
Të përvetësojë vokabularin për Outdoor 8ctivities
Të mësojnë për formën present perfect Hfor dhe since
Të mësojnë shprehjet për kohën /o2 longBBBB4
Të aftësohen të lexojnë autobiografi dhe të studiojnë për prepositions of time
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• Punë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 -jeografi
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
 Teste kontrolluese dhe ushtrime me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë leksikore %trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të
s"kruarit
-ava e
parë e
s"kurtit
The
environment
1orma
gramatikore$
present perfect
dëgjim i një
reklame në
radio
Bisedë më
grupin$
another
advert
!exim i
një letre
për një
kampanjë
5hkruaj një
letër për një
kamanjë
-ava e
d)të e
6jësitë
leksikore për
pajisjet
'rezentim i
formës
gramatikore$
present perfect
and past simple
5hprehjet
kyGe$ . think
soB3. donAt
think soB
(ëgjim dhe
kuptim i
tingujve
zanorë$
3I3,3J3 dhe
3aK3
Bisedë për
finksionimin
e një
pajisjeje
*makine,
!exim i
tekstit$
Take
action
5hkruaj dhe
aktro një
reklamë
-ava e
tretë
Outdoor
activities
1orma
gramatikore$
present prfect
Hever dhe never
5hprehjet për
experiencat$
Chat have
they justdone4
(ëgjim i
një studenti

përshkruan
njërëzit e
rëndësishëm
në jetën e tij
Bisedë$
përshkrim i
përvojave
!exim i
një
biografie
të një rcok
band

shkruarit$
përshkrim i
një personi
që e njihni
-ava e
katërt
6jësitë
leksikore për
muzikë
1orma
gramatikore$
present perfect
me just, for dhe
since
(ëgjim i
tekstit$The
2orldAs
biggest
band
!exim i
një poezie$
Chat has
happened
to !ulu4
5hkruaj një
biography
-ava e
parë e
marsit
'ërsëritje e
njësive
leksikore të
mësuara më
herët
'resent perfect
me for dhe since
5hprehjet$
time
expressions
me for dhe
since
Bisedë për
situatat e
tashme dhe
sa gjatë kanë
vazhduar ato
&shtrime$
fjali
-ava e
d)të
'ërsëritje e
njësive
leksikore të
mësuara më
herët
'ërsëritje e
formave
gramatikore
(ëgjim i
tekstit me
kuptim
(ialog$Chat
have they
justdone
&shtrime
gramatikore
dhe
leksikore
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2
,
orës
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2 ,
orës
1 'rezentim$ .Ave changed the 2orld ;>
'ërpunim i njësisë gramatikore$prezent perfect ;?
' Të dëgjuarit dhe të folurit$ Chat a differenceL <@
4 'ërpunim i njësisë për vokabularin$ &sing a machine <7
5 'ërpunim i fomës gramatikore$present perfct and past simple$ushtrime <9
6 !exim i tekstit$ Take action <#
7 'ërpunim i njësisë gramatikore$the infinitiv of to *purpose, <:
8 &shtrime shtesë dhe lexim shtesë$ 5aving -2rych castle <;
9 0okabulari$ outdoor activities <<
1& 'ërpunim i njësisë gramatikore$ present prfect Hever and never <=
11 'rezentim DCeAve been here for hours$dëgjim, aktrim <>
1 'ërpunim i njësisë gramatikore$present perfect Hfor and since <?
1' 5hprehjet për kohën me fjalët for dhe since =@
14 !exim i tekstit$ The 2orldAs biggest band =7
15 5hprehjet$prepositions of time =9
16 &shtrime shtesë dhe lexim shtesë$ poezi =#
17 'ërforcim i module : =:
18 Testi # =;
Perceptim i të arriturave tek n1ënësit$
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë nëntëvjeçare
Module 5$
Unit 9/Tema 9-:ettin/ it ri/"t
Unit 1&/Tema 1&-="ere is it made
!o"a e reali#imit$ Prill-Maj &1'
(ëllimet d"e det)rat$
Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të aktiviteteve të
ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më pak të
njohur
Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin dhe
intonacionin e duhur
Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra për të identifikuar informata konkrete dhe globale
Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim korrekt të
shenjave të pikësimit
Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të cilat janë
përafërta me moshën e nxënësve
Të fitojë njohuri për kulturat tjera
Të aftësohet të përdor formën gramatikore have to, donAt have to, dhe mustnAt
Të di të përdor dhe të identifikoj foljet modale should3shouldnAt
Të di tAiu falemendorohet njerëzve dhe tAiu përgjigjet po të njejtave
Të përvetësojë vokabularin për sëmundjet dhe lëndimet
Të mësojë për traditat e njerëzve
Të di të identifikojë dhe të përdor ndajfoljet
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• 'unë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
 Teste kontrolluese dhe ushtrime me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë
leksikore
%trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të
s"kruarit
-ava e
tretë e
5ëmundjet
dhe lëndimet
1ormat
gramatikore have
to, donAt have to
dhe must
1alemnderimet$
thanking
people
dëgjim i
bisedës mes
dy shokëve
për ndjekje të
udhëzimeve
(iskutim$
për
përmbushje
të reGetës
!exim i
tekstit$
They donAt
have to go
to lessons
&shtrime
gramatikore
dhe
leksikore
-ava e
katërt
'ërsëritje e
njësive
leksikore të
mësuara më
herët
1oljet modale$
should3shouldnAt
(ëgjim dhe
plotsim i
fjalive të
sakta3gabuara
Bisedë për
një problem
5hkrim i
një teksti të
shkurtërpër
një problem
-ava e
parë e
prillit
%ustoms$
traditat
6dajfolet (ëgjim i
quizit$Travel
smart
!exim i
quizit$
5hkrim i
një e$maili$
8 visit to
my country
-ava e
d)të
6jësitë
leksikore për
materialet
'resent simple
passive
5hprehja e
reagimeve
(ëgjim i
bisedës së
8nës dhe Fay
(iskutim$
punë me
grup$
!exim i
prezentimit$
.s it made
in ngland4
&shtrime
leksikordhe
gramatikore
-ava e
tretë
1ilmat e
animuar
'ast simple
passive
(ëgjim$
kuptim i
tekstit$The
2orld of
comuter
animation
(isktuim
rreth filmit
të preferuar
lxim i
artikullit$
The 2orld
of computer
animation
&shtrime$
fjali
-ava e
katërt
'jesët e
ligjëratës$
emri,
mbiemri dhe
'ërsëritje e
present and past
simple passive
(ëgjim i
quizit$Chere
2as it built4
(he këngës
(iskutim
rreth tre
pikave
shtesë në
!exim dhe
kuptim i
këngës
Over the
&shtrime
gramatikore
dhe
eksikore
folja quiz rainbo2
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2
,
njës
ive
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2 ,
orës
1 'rezentim$They donAt have to go to lessonsL =<
'ërpunim i strukturave gramatikor$have to, donAt have to dhe mustnAt ==
' 'ërpunim i vokabularit për sëmundjet dhe lëndimet =>
4 'ërpunim i foljeve modale$ should3shouldnAt =?
5 'ërpunim i njësisë$different customs$ lexim i kuizit >@
6 6dajfoljet >7
7 &shtrime shtesë dhe lexim shtesë$jeta dhe kultura$ "ardi -ras >9
8 'ërpunim i vokabularit për materialet >#
9 'ërpunimi formës gramatikore$present simple passive >:
1& 'rezentim$quiz$lexim dhe kutpim >;
11 &shtrime për present simple passive ><
1 'ërpunim i formës gramatikore$past simple passive >=
1' &shtrime për past simple passive >>
14 'ërpunim i njësisë$ filmat e animuar$lexim dhe kuptim >?
15 'jesët e ligjëratës$noun, adjective, verb ?@
16 &shtrime shtesë dhe lexim shtesë$ living in an international 2orld ?7
17 'ërforcim i module ; ?9
18 Testi : ?#
Perceptim i të arriturave tek n1ënësit$
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë nëntëvjeçare
Module 6$
Unit 11/Tema 11-
Unit 1/Tema 1-
!o"a e reali#imit$ Maj-(ers"or &1'
(ëllimet d"e det)rat$
Të aftësohet me anë të dëgjimit dhe në mënyrë vizuele të njoh fjalë të reja nëpërmjet të aktiviteteve të
ndryshme si dhe të kuptojë domethënien e tyre,
Të aftësohet që në mënyrë selektive dhe globale të kuptojë tekstet me tematikë të njohur ose më pak të
njohur
Të jetë në gjendje të riprodhojë dhe prodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore me ritmin dhe
intonacionin e duhur
Të aftësohet të lexojë tekste të shkurtëra për të identifikuar informata konkrete dhe globale
Të aftësohet të shkruajë shprehje të thjeshta gjuhësore dhe tekste të shkurtëra me përdorim korrekt të
shenjave të pikësimit
Të mund të komunikojë të nivel të vokabularit të përfituar duke aplikuar funksionet gjuhësore të cilat janë
përafërta me moshën e nxënësve
Të fitojë njohuri për kulturat tjera
Të aftësohet të identifikojë dhe të përdor formën gramatikore reported speech
Të mësojë për foljen say dhe tell$dallimet
Të mësojë dhe të përdor pyetjet etiketuese
Të aftësohet të përdor dhe të njoh formën used to
Të jetë në /jendje në mën)rë të drejt të përdor formën second conditional
Të njihet me shprehjet saying hello dhe goodbye
Të mësojë për lidhjet familjare
Të njihet me sinonimet dhe njëkohsisht tAi përdor ato
Të përvetësojë vokabuëarin për fjalët nga dialekti anglo$amrerikan
Mjetet e nevojs"me mësimore$
• !ibri "essages #$%ambridge &niversity 'ress, kasetofon, %($të, flesh kartelat, fotografi,
markera me ngjyra, fleta mësimore, check lista, si dhe material shtesë në suaza të njësisë
mësimore
*orma d"e metoda të punës$
• )omunikuese, audio$gjuhësore, audio$vizuele, diskutime, përgjigje fizike *T'+,, metodë
strukturore
• 'unë individuale, punë në grupe, punë në palë, punë me tërë klasën,
!orelacioni/lid"ja me lëndët tjera$
 -juhë shqipe
 .nformatikë
 "atematikë
 "uzikë
 /istori
*orma+ metoda d"e teknika për vlerësim$
 Të vëzhguarit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të mësimdhënësit
 'ërgjigje me gojë pyetjeve të nxënësve
 (iskutim
 0etëvlerësim i nxënësve
,nstumente për vlerësim$
 %heck lista
 0lerësim direkt i detyrës
 .) me gojë dhe me shkrim
 Teste kontrolluese dhe ushtrime me shkrim
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
Muaji/-ava .jësitë
leksikore
%trukturat
/ramatikore
*unksionet
/ju"ësore
0ë/jim me
kuptim
Të folurit Të le1uarit Të s"kruarit
-ava e
parë e
Majit
0okabulari për
lidhjet$
relationships
1orma
gramatikore$
reported speech
(ëgjimi
bisedës$
(onAt be
so rudeL
'yetje
përgjigje për
jetën e një
adoleshenti
në shtetin
tuaj
!exim i
tekstit$
Talking to
todayAs
teens
1jali për jetën
e
adoleshentëve
-ava e
d)të
'resentation$
/e isnAt in a
good mood, is
he4
'yetjet
etiketuese
5hprehjet$
asking for
clarification
(ëgjim i
bisedës D
intonacioni
tek
question
tags
(iskutim
për shokun$
shoqen me
question
tags
&shtrime
gramatikore
dhe leksikore
-ava e
tretë
On the phone$
telephone talk
0erb for
speaking
(ëgjim
dhe kuptim
i bisedës
telefonike
Crong
number
(iskutim
për
përdorimin e
saktë të
shenjave të
pikësimit
!exim$
skimming
the
conversation
&dhëzime për
të shkruarit$
'unctuating a
conversation
-ava e
katërt
6jësitë
leksikore$
8merican
nglish
1orma
gramatikore$
used to
(ëgjimi i
këngës D
The best
description
of the song
(iskutim D
Chat 2ere
you like ten
years ago4
!exim i
tekstit$They
used to live
in %ardiff
5hkruaj për
tre gjëra që
janë të
ndryshme nga
7@ vitet më
parë
-ava e
parë e
(ers"orit
'rezentim$.f .
had a ticket .Ad
go 2ith you
no2
1orma
gramatikore$
5eond
conditional
5hprehjet
kyGe$ saying
goodbye
(ëgjim i
bisedës si
dhe tingujt
3M3 dhe 3N3
'arashtrim i
pyetjeve dhe
dhënia e
përgjigjes
!exim i
bisedës
&shtrime
gramatikore
dhe leksikore
-ava e
d)të
1inding
information$
vokabulari
'ërsëritje
njësive
gramatikore
(ëgjim
dhe kuptim
i tekstit
ThatAs
amazing
!exim i
tekstit
ThatAs
amazing
5hkrim i një
eseje$ 8n
essay about
your country
Planifikim tematik-procesual për klasën e tetë (nëntëvjeçare)
.r2 ,
njësi
ve
0ata e
reali#imit
.jësitë nësimore 3ërejtje .r2
,
orës
1 'ërpunim i vokabuarit$+elationships ?;
'ërpunim i strukturës gramatikore$ reported speech ?<
' 'rezentim i bisedës$ /e isnAt in a good mood, is he4 ?=
4 'ërpunim i strukturës gramatikore$question tags ?>
5 5hprehjet për dhënien e qartësisë ??
6 !exim dhe kuptim i tekstit$ Crong nmber 7@@
7 1oljet për të folurit 7@7
8 &shtrime shtesë dhe lexim shtesë$ Feta dhe kultura$ %entral park 7@9
9 'ërpunim i vokabularit$ 8merican nglish 7@#
1& 'ërpunim i strukturës gramatikore$used to 7@:
11 'rezentim i bisedës .f . had a ticket, .Ad go 2ith you no2L 7@;
1 'ërpunim i strukturës gramatikore$ second conditional 7@<
1' 'ërforcim i "odule < 7@=
14 Bisedë Chere to go for high school4 7@>
Perceptim i të arriturave tek n1ënësit
Për/aditi222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !ujtim Musliu
Plan tematik-procesual për klasën e tetë nëntëvjeçare