You are on page 1of 412

Jurnalisiä frcclancc la Cosno¡oliian, Tincs, FHM, Esquirc, Living, Daily

Tclcgra¡l, Anna Ma×icd, csic una dinirc cclc nai linc coiaic scriiioarc lriianicc
dc clicl-lii alc noncniului, avand un siil ininiialil ¡i un sin{ al olscrva{ici in
s¡aiclc cärora sc glicc¡ic cu u¡urin{ä cסcricn{a indclungaiä in ¡rcsa scrisä. A
dcluiai cu o caric sclf-lcl¡{How io Havc Hin Dcgging for Morc} aiai dc linc
scrisä, incai a airas aicn{ia unui cdiior carc i-a ¡ro¡us sä-¡i inccrcc norocul cu
un ronan. ¸An zis OK, dar dacä nu sc vindc, nä las dc ncscric", näriurisc¡ic
auioarca inir-un inicrviu. Si nu nunai cä nu s-a läsai dc ncscric, dar, dc la
dcluiul in 2000 cu An scä¡ai dc griji (Cciiing Ovcr Ii}, a nai scris ¡airu ronanc.
Alcrgand ¡c iocuri (Funning In Hccls, 2001; Hunaniias Ficiion, 2007},
Dclaving UlcAdulis (2003}, Dcing Conniicd (2005}, A Talc of Two Sisicrs (2006},
ioaic lucurandu-sc dc ncgasucccs la ¡ullicul ianär din Marca Driianic ¡i Siaiclc
Uniic. Aciualncnic, Anna Ma×icd locuic¡ic la Londra in¡rcunä cu so{ul, ziarisiul
Plil Folinson, cci doi co¡ii ¡i ¡isicilc Disco ¡i Naiasla.
M\ IM
lina Ma×icd
An scä¡ai dc griji
Traduccrc din cnglczä ¡i noic dc MAFIAN DFÄTESCU
Co¡cria dc ANCELA FOTAFU Fcdacior NICOLETA DFÃCHICEANU
ANNA MAXTED CETTINC OVEF IT Co¡yrigli © Anna Ma×icd 2000 All
riglis rcscrvcd.
© HUMANITAS FICTION, 2008, ¡cniru ¡rczcnia vcrsiunc ronancascä
EDITUFA HUMANITAS FICTION Pia{a Prcsci Lilcrc 1, 013701 Ducurc¡ii,
Fonania icl. 021/408 83 73, fa× 021/408 8 3 74 www.lunaniias.ro
Concnzi CAFTE PFIN POSTÄ. icl./fa× 021/311 23 30 C.P.C.E. - CP 14,
Ducurc¡ii c-nail. c¡¡¸lunaniias.ro www.lilrariilclunaniias.ro
Dcscricrca CIP a Dillioiccii Na{ionalc a Fonanici MAXTED, ANNA
An scä¡ai dc griji / Anna Ma×icd; irad.. Marian Dräicscu. - Ducurc¡ii.
Hunaniias Ficiion, 2008
ISDN 978-973-689-212-7
I. Dräicscu, Marian (irad.} 821.11l-31÷135.1
Ca¡iiolul 1
Cand s-a inian¡lai, nu cran ¡rcgäiiiä. Mä a¡ic¡ian la asia a¡a cun n-a¡
a¡ic¡ia sä ca¡iig iiilul dc Miss World ¡i sä fiu dusä cu avionul la ca¡äiul lunii, ca
sä lucrcz cu co¡ii urläiori. Adicä cra o no{iunc con¡lci alsurdä ¡i n-an luai-o
niciodaiä in calcul. Si, fiind a¡a dc nc¡rcgäiiiä, an rcac{ionai ca Scooly Doo
cand dä ¡csic o siafic. Mi-an urnai insiinciul, carc s-a dovcdii a fi räiäcii färä
s¡cran{ä ¡i lalarnanisi la ciiiiul lär{ilor.
Poaic cä cran ¡rca luinäciiä ca sä fac ccca cc ircluic.
La urna urnci, ¸ccca cc ircluic" rarcori in¡licä disirac{ia ¡i, in gcncral,
inscannä sä faci alcgcrca cca nai ¡u{in ins¡iraiä, ca aiunci cand a¡ic¡{i ca ¡izza
scni¡rc¡araiä ¡c carc ai snuls-o din cu¡ior sä sc räccascä sul 100°C inainic sä
nu¡ii din ca. Sau cand ic loiärä¡ii sä nu-{i cun¡cri ciznclc alca sc×y, cu iocuri-
iurn, fiindcä-{i vor disirugc fluicrclc ¡icioarclor, i{i vor sirivi dcgciclc ¡anä la
allirc, fäcandu-ic sä ncrgi ca onul ¡riniiiv, iar o narc ¡aric a salariului iäu va
nuccgai lini¡iiiä in fundul ¡ifonicrului. Dacä an facc inioidcauna cca nai
dc¡ica¡iä alcgcrc, nu nc-an nai iragc-o niciodaiä.
Accsica fiind zisc, in ziua in carc a incc¡ui ioiul, cran gaia sä fac o alcgcrc
foaric in{clca¡iä. Iai-o, nazgäliiä cu viicjic ¡i ccrncalä ncagrä in jurnalul ncu
Lciis allasiru.
¸Ii voi da ¡a¡ucii lui Jas¡cr nainc."
Cuvinic carc nä ¡oariä in irccui. Doar cu un an in urnä, dar nic ni sc
¡arc un sccol. Toiu¡i, daia dc ¡ai¡¡c
7
iulic ini ränanc ¡roas¡äiä in ninic, dc ¡arcä ar fi azi.
Poaic cä cliar csic azi. Si iaiä cun incc¡c ¸azi".
¸ii voi da ¡a¡ucii lui Jas¡cr nainc."
Mcriiä asia, in ¡rinul rand, fiindcä-l clcanä Jas¡cr.
Si, ca sä concluzioncz, ¡cniru cä c la nii dc nciri sul siandardul
accc¡ialil ¡cniru un iulii.
Ciudai c cä, la varsia dc cinci ani, ¡iian carc c siandardul. Mä inialncan
cu läiaiul dc vizavi ¡i oli¡nuian sä-i lcau ccaiul inainic sä nä a¡uc dc-al ncu.
Fäccan ¡i crizc, ¡anä cand ini dädca cä{clul lui Fislcr Pricc cu ro{i. Si rcfuzan
sä nä joc in dorniiorul lui, fiindcä nirosca a ¡i¡i.
A¡oi, an crcscui ¡i an incc¡ui sä inglii ioaic ¡rosiiilc.
Din ¡äcaic, Jas¡cr c frunos. E inali, ccca cc-ni ¡lacc.
Singura daiä cand an avui dc-a facc cu un ii¡ scund a fosi cand ¡isäloaga
nca ¡ricicnä Miclcllc ni-a aranjai o inialnirc. El a sunai la u¡ä, cu an dcsclis
¡i n-an uiiai in jos.
Iar cu an un nciru ¡i cincizcci ¡i cinci. Doi ¡iiici ¡iiicindu-sc ¡c siradä.
Scuza lui Miclcllc a fosi cä, aiunci cand l-a cunoscui, siäica ¡c scaun. A¡a cä
Jas¡cr, la un nciru o¡izcci, c ninunai. Pori iocuri dc dois¡rczccc ccniinciri, ca
sä nu sc vadä difcrcn{a. Arc un ¡är casianiu logai, ocli dc un allasiru ca ccru',
incai c incrcdilil cä-i folosc¡ic ca sä vadä cu ci ¡i, ¡rcfcraia nca, o siruciurä
osoasä solidä, in ciuda fa¡iului cä c ccl nai cgoisi lärlai ¡c carc l-an inialnii
vrcodaiä - cc ¡crfornan{ä! - c un iigru in ¡ai.
inir-acolo nä indrc¡i acun. S¡rc ¡ai. Pcniru o uliinä rc¡rizä. Doar cä
suni llocaiä in irafic, ¡c Parl Foad. Sc ¡arc cä suni lucräri ¡c drun, la carc nu
lucrcazä nincni.
Suni ¡rizonicrä in läirana nca Toyoia Corolla gri (o vccliiurä ¡riniiä dc la
nana, carc a fosi fcriciiä sä sca¡c dc ca, ¡i sä nu crcdc{i cä n-a¡ ducc sä-ni
cun¡är alia, cliar dacä a¡ avca lani} ¡i inccrc sä-ni ¡äsircz calnul. in uliinclc
douäzcci dc ninuic, an inainiai doi¡¡c ccniinciri.
A¡ ¡uica sä-l sun ¡c Jas¡cr, sä-i s¡un cä voi iniarzia. Sirada arc vrco
cincizcci dc scnafoarc ¡i ioaiä lunca sc inglcsuic - aiai cai ic ¡o{i inglcsui cand
siai ¡c loc. E
8
14.54. Trcluic sä ajung la Jas¡cr la 15.30. Crozav. Molilul ni s-a
dcscärcai. ini scar¡in luza. Dinc. II sun.
Evalucz llocajul - da, iraficul c llocai - sar din na¡inä, {a¡ncsc ¡c
iroiuarul dc vizavi, s¡rc calina iclcfonicä ¡i forncz nunärul lui Jas¡cr. Tar-{ar.
Tar-{ar. Undc c ? Doar n-a uiiai. Falai, iraficul s-a ¡us in ni¡carc. il sun ¡c
nolil. Cc fcricirc! Fäs¡undc.
÷ Jas¡cr Sandcrson.
Nu s¡unc niciodaiä ¸alo", ca un on nornal. E foaric dircciorial. Uräsc asia,
dar ini ¡i ¡lacc. Cafaic sus¡cci.
÷ Dc cc gafai ? zic cu scuri.
÷ Cinc c ? zicc cl.
Isusc!
÷ Pricicna ia. Hclcn, i{i aninic¡ii ? zic cu. Asculiä, o sä iniarzii, suni
llocaiä in irafic. Dc cc gafai ?
÷ Joc icnis. La naila, an uiiai cä vii. O sä-ni ia ccva iin¡ ca sä ajung
acasä. Clcia c sul ¡rc¡.
Inclidc.
÷ E¡ii foaric original, zic cu acrä ridicand ¡rivirca, ca sä väd cä llocajul a
irccui ¡i ¡ofcrii furio¡i ini cla×oncazä vcninos Toyoia, ocolind-o.
Du¡ä ¡airuzcci dc ninuic, ajung la a¡ariancniul lui Jas¡cr din Fullan.
Sun, in caz cä a ajuns dcja acasä, dar ninic. Dau un ¡ui ¡rc¡ului, ca sä s¡crii
¡äianjcnii, ridic u¡urcl un col{ cu douä dcgcic ¡i rccu¡crcz clcia. Ingcnios,
Jas¡cr! A¡ariancniul c o co¡ic a casci ¡ärin{ilor lui.
E×isiä cliar ¡i o foiografic cu ranä dc argini a naicä-sii dc cand cra nicä,
¡c nasa din lol, ¡i cliar aräia ca o donni¡oricä drägu{ä. Din fcricirc, nu n-a
¡rczcniai niciodaiä.
Cca nai odioasä crinä dc dcsign inicrior, insä, c un sci dc ¡iciuri nauiicc
uraic carc inlracä ¡crc{ii dc culoarc dcsclisä. Faza cu Jas¡cr c cä, iocnai cand
zic cä nu nai su¡ori, facc ccva irczisiilil, cun ar fi sä-¡i calcc gulcrul ¡i
nan¡ciclc cänä¡ii ¡i sä sc ducä la scrviciu a¡a, ascunzand ¡är{ilc lo{iic sul
sacou. in¡ing cu dcgciul nornanul dc ¡licuri, sä caui scrisori dc la alic fcnci, ¡i
väd cli¡ind
9
lcculc{ul vcrdc al roloiului iclcfonic. Jason nä anun{ä cä nai iniarzic.
A¡äs ¡lay.
Cand na¡inäria incc¡c sä ioarcä, sc audc clcia in lroascä. Jas¡cr
dcsclidc larg u¡a, iar cu nä iniorc, zanlind, sä-l inian¡in. Ooof, c su¡crl. O sä-
i dau ¡a¡ucii sä¡iänana viiioarc. Sä¡iänana asia, c al ncu, sä-l an ¡i sä-l {in in
lra{c ¡i sä-l sini ¡i sä-ni ¡arä räu ¡cniru asia. E ca ciocolaia la nicul dcjun - ic
sin{i ca o ¡ara¡uiä, ¡iii cä nu-i cliar indicaiä ¡i ar irclui sä nänanci ccrcalc
inicgralc, dar Wcciali× suni dc¡rinanic cliar ¡i cu siafidc. Jas¡cr c nclräniior
¡i dclicios. Dcsclidc gura nuna' lunä dc säruiai, ca sä s¡unä. ¸Dunä, iuliio",
dar i-o ia inainic o vocc inaliä ¡i clarä, carc räsunä voioasä dc-a curnczi¡ul
grcsici ¡i sc izlc¡ic dc ¡crc{ii all-gällui.
÷ Dunä, iuliiulc! caniä vocca. Eu suni! Sunä-nä! Pu¡ici! Pu¡ici!
Zanlciul ini inglca{ä ¡c fa{ä. Jas¡cr ¡i cu ninc fi×än cu ¡rivirca roloiul
iclcfonic carc, du¡ä cc a sävar¡ii irädarca, iacc afcciai. Siiind räs¡unsul, ricancz
a la Qucniin Taraniino.
÷ Cinc nana dracului a fosi asia ?
Jas¡cr nu c anuzai. Dacä an fi la Hollywood, i s-ar vcdca un nu¡cli
ircsärind ¡c olraz ¡i cli¡ul lui däliuii s-ar facc ¡alid sul lronzul carancl. In
cazul dc fa{ä, lasä cu grijä gcania s¡ori ¡c ¡odca ¡i-¡i ¡unc raclcia dc icnis
frunos, dcasu¡ra ci. Sini cä ¡ic¡iul ni-c cu¡rins dc un val dc furic ¡i-ni vinc sä
snulg raclcia Princc ¡i sä-l ¡ocncsc cu ca in ca¡. Mäcar a fosi sä joacc icnis,
dc¡i c a¡a dc al nailii dc ¡ar¡iv, incai nu n-ar nira sä fi fosi o aco¡crirc
claloraiä. Sc uiiä la fa{a nca ro¡ic dc furic ¡i s¡unc caln.
÷ Fosia nca ¡ricicnä. Ii ¡lacc sä {incn lcgäiura.
Suni sigurä cä-i ¡lacc.
÷ Cand ai väzui-o uliina oarä ? narai cu.
÷ Acun o sä¡iänanä, räs¡undc cl. An siai doar dc vorlä.
Nu nä-nncluni!
10
Suni ca Fo× Muldcr. Vrcau sä crcd. Si Jas¡cr vrca. Si-a inclinai ca¡ul inir-
un ungli dc ¡cniicn{ä. Drägu{, dar din caic-l cunosc cu ¡c Jas¡cr, ¡lus cסrcsia
¸Eu suni!", carc-ni dä fiori, nä fac sä fiu scc¡iicä. ¸Eu suni!" sunä la fcl dc
aioisiä¡aniior ca un dolcrnan carc ¡äzc¡ic un liscuii cu ciocolaiä. O fcncic nu-
¡i sunä fosiul ¡ricicn ¡i zicc. ¸Eu suni!", ¡cniru cä, din caic ¡iic ca - iar asia,
cvidcni, nu ¡iic, c×isiä acun o aliä ¸cu". Eu.
÷ Ai fäcui sc× cu ca ? urlu cu.
Jas¡cr ¡arc ränii.
÷ Sigur cä nu, Hclcn, ioarcc cl. Louisa lc s¡unc iuiuror ¸iuliiulc".
Nunclc asica carc sc icrninä in ¸a"... Mrrr! Mijcsc oclii ¡i-i arunc cca nai
rccc ¡rivirc dc carc suni in siarc.
Marilc cuvinic. ¸E¡ii nazilii" suni caldc, gaia sä iasä, dar ini ränan, firavc
¡i rciiccnic, in gai. Acun, ini zic cu, nu c noncniul. O sä crcadä cä suni
indrägosiiiä dc cl! Singurul lucru dcccni ¡c carc-l ¡oi facc c sä ¡lcc.
÷ Plcc acasä, zic cu ar{ägoasä.
Sololanul sc dä la o ¡aric, rccunoscäior. Inicn{ioncz sä-ni fac ic¡irca
furiunos, ca in Pc u¡í¡ííc uuntuíuí, ¡i ioiul ncrgc conforn ¡lanului, ¡anä cand
ajung la ¡rag ¡i nä in¡icdic. Mä in¡lciiccsc ¡i nu suni sigurä dacä sus¡inul
sforäiior ¡c carc-l aud c Jas¡cr inccrcand ¡i nu ¡rca sä-¡i inälu¡c anuzancniul,
dar nu nä iniorc ca sä aflu. Cu fälcilc inclc¡iaic, iro¡äi ¡c alcca dc lcion din
grädinä, nä arunc in Toyoia, vircz violcni, ca sä fac inioarccrca din irci ni¡cäri,
in iin¡ul cärcia indoi ¡oriicra unui MC ¡arcai, ¡i dis¡ar vajaind in du¡ä-aniaza
iarzic.
Lalagiulc. Lalagiulc. ini snulg nolilul din gcaniä, in caz cä sunä sä sc
¡ocäiascä, a¡oi ini aninicsc cä ni-a nurii. Un ralai dc iclcfon. Mcrg drc¡i
inainic. Lalagiulc.
Nu inicn{ioncz sä nä auioclinin din ¡cisaj, ca Louisa sä ocu¡c sccna. Nu
nä ¡oi loiäri dacä cl a incurajai-o sau a rcfuzai-o. Lui Jas¡cr ii ¡lacc sä fic ¸¡c
¡ia{ä". Dar ii ¡lacc
11
¡i sä ducä o via{ä ordonaiä. Cand ni-a väzui ¡rina oarä dorniiorul, a
nurnurai.
÷ Crcd cä {i-a s¡ari cincva casa.
Toi cl ini ¡ovcsic¡ic cu nandric dcs¡rc dininca{a in carc siäica langä un
ii¡ lärlos in ncirou ¡i inccrca sä ciicascä Tlc Tclcgra¡l ¡csic unärul lui. Onul
¡i-a agiiai lunul iriiai ¡i s-a räsiii.
÷ Ziarc! Pairu¡cinci dc ¡cncc, dc la clio¡c.
Jas¡cr i-a rc¡licai sarcasiic.
÷ Lanc dc ras. Pairu¡cinci dc ¡cncc, dc la farnacic.
Lui Jas¡cr, läsand la o ¡aric cänä¡ilc nccälcaic, ii ¡lacc
ca via{a lui ¡i ioi cc-o inconjoarä sä fic c×aci a¡a. Dacä ¡i-ar ¡unc-o cu
visäioarca lui fosiä, ar fi ¡rca narc dcranjul, i-ar da orarul ¡csic ca¡. A¡a dcci ¡i
¡rin urnarc. lalagiulc!
I¡i nai aräiasc nuira uraiä ¡i aliä daiä. La o lunä dc cand nc incc¡uscrän
rcla{ia, cun ini ¡lacc nic sä-i zic , Jas¡cr a sunai, sä-ni s¡unä cä nu nc ¡uican
inialni, fiindcä siäica cu anicul lui, Danicl, in Noiiing Hill. Mai nuli dccai
sur¡riza cä Jas¡cr avca un ¡ricicn in Noiiing Hill, nu ni-an ¡us alic inircläri.
Eran in faza oclilor llcgo¡i, cand ic säru{i in ¡ullic ¡i cncrvczi ¡c ioaiä lunca
carc nu-i a¡a dc c×ciiaiä ca iinc, a¡a cä l-an crczui. In du¡ä-aniaza urnäioarc,
a zis dcodaiä.
÷ Ti-an s¡us o gränadä dc ninciuni ascarä.
÷ Cc anunc ?
÷ An ränas la fosia nca ¡ricicnä.
S-a dovcdii cä ¡icrdusc uliinul ncirou (nu ¡ofcazä, c laiura lui cca nai
li¡siiä dc inagina{ic}, a¡a cä sc duscsc ¡c jos ¡anä in Kcnsingion ¡i sunasc la
u¡a fosici.
÷ A fosi foaric drägu{ä.
A fosi drägu{ä! Suni sigurä cä a fosi grozavä! Inicrogaioriul carc a urnai a
dczväluii cä ii dädusc sä nänancc fulgi dc ¡orunl cu zalär lrun la nicul dcjun.
Vräjiioarca ¡ncclcrä inccrca sä-l lräncascä sänäios! Din fcricirc, fuscsc ¡rca
dornicä sä fic fcrnccäioarc ¡i siricasc un casiron narc
12
cu ccrcalc. Dar ¡oaic cä s-a dai ¡c lrazdä. Si ¡oaic cä farnccul ncu s-a
iocii. Ho¡a, ni sc nanifcsiä ¡crsonaliiaica.
Princlc sä¡iänani au fosi dcsiul dc ariificialc. L-an inialnii ¡c Jas¡cr la o
lansarc dc caric, un nanual dc sc× lro¡ai. Plccascn dc la scrviciu cu Lizzy ¡i cu
Tina. In ¡aric, ¡cniru cä Laciiiia, cdiioarca ncfcricii loiczaiä a rulricii
Evcnincnic, n-a vrui sä sc ducä ¡i c ircala nca, ca on lun la ioaic in rcdac{ia
cvcnincnic a rcvisici Cirliinc, sä-i ¡rciau sarcinilc ncrczolvaic. Si, in ¡aric, din
cauzä cä Tina, asisicnia dc la dc¡ariancniul dc nodä, ¡i cu ninc sunicn ni¡ic
¡rosiiiuaic lardcorc alc ¡an¡anici - faccn oricc ¡cniru un ¡alar graiis dc Krug
(sau Asii, ca sä vorlin cinsiii}. Si, cu ioaic cä Lizzy c asisicniä la Sänäiaic ¡i
frunusc{c ¡c ¡rollcnc ¡rofcsionalc ¡i dc via{ä ¡crsonalä, iar läuiura ci ¡rcfcraiä
c la¡iclc dc soia - c o ii¡ä foaric dulcc, cliar facc ccca cc s¡unc -, ¡oaic fi
convinsä.
I-an for{ai lra{ul linc anircnai.
Lansarca cra ¡c o siradä in¡u{iiä din Solo. Mä inlräcascn la {ol fcsiiv
¡cniru rcs¡cciiva ocazic - ¡anialoni ncgri, ciznc ncgrc (zccc ccniinciri, nai jos
dc aiai nu nä color ¡i nu nunai la ca¡iiolul incäl{äri}, io¡ ncgru. Lool-ul ii¡ic
¡cniru innornaniärilc cclclriiä{ilor. Mi-an iniins ¡i un gräunic dc scli¡ici
arginiiu ¡c ¡onc{i. Era ins¡äinaniäior dc nuli in siilul Alla, dar, in scara cu
¡ricina, an sin{ii cu iäric cä nu ¡oi sä nä aräi la lansarc färä cl.
M-a¡ fi sin{ii siinglcrä ¡i incon¡lciä. Cu cai inläirancsc nai nuli ¡i cu
cai nai c¡uizani dc rcs¡onsalilä suni ncvoiiä sä fiu, cu aiai nai nuli ianjcsc
du¡ä gajurilc co¡ilärici.
Acun dc{in. o ¡o¡ciä roz, nicu{ä ¡i laioasä, cu närgclc coloraic, ¡c carc
ardcai dc ncräldarc s-o cun¡cri. Un clico¡icr dc ¡lasiic ¡c carc-l agä{i dc iavan
cu o sfoarä ¡i carc zloarä lazaind in ccrc, cu lunini ro¡ii carc sc a¡rind ¡i sc
siing. Un calcidosco¡. Un c×cn¡lar din Elncr dc David McKcc. O {iniä dc daris
(nä rog, nu-i cliar a¡a dc sofisiicai s-o ol{ii, nu ?} ¡i un ¡isoi räsfä{ai ¡c nunc
Crasu'.
13
Dc olicci, nu vorlcsc cu oancnii la ¡circccri. Trcc in rcvisiä ncnunära{i
¸cci nai luni ¡ricicni" carc s¡oroväicsc cu io{ii, rad, aduna{i in liscricu{c
in¡cnciralilc, ¡i-ni vinc sä fug acasä. Sini cä nacliajul incc¡c sä-ni luccascä,
fa{a ini scar{aic, irccand dc la o cסrcsic nclini¡iiiä la alia, iar cu suni
adolcsccnia gräsu{ä dc acun doi¡¡c ani, cu ioi cu oclclari dc iocilarä, gliozdan
dc unär naro ¡i o lainä allasirä ¡i {c¡oasä dc nolion, cu nasiuri in fornä dc
dinic dc rcclin ¡i glugä uria¡ä. Acun, dcsigur, a¡ fi o viciinä a nodci. Dar
¡circccrca lui Jas¡cr a fosi difcriiä. Fäccan ¡aric dinir-un gru¡ dc irci fcic
s¡unoasc, däduscn ¡c gai douä ¡alarc dc vin s¡unos in ¡rinclc douäzcci dc
ninuic ¡i cran fardaiä cu nai nuli scli¡ici dccai o Cräciuni{ä. Siräluccan! Era
alsolui naiural ca Jas¡cr sä a¡arä in fa{a nca ¡i sä-ni ofcrc o {igarä.
÷ Nu funcz, an zis in{c¡aiä. inir-o scli¡irc dc gcniu, an adäugai cu
nodcsiic. Suni faiä cuninic.
El n-a cziiai nici o sccundä. A rc¡licai.
÷ Päi, ¡ari can lilcriinä.
A fosi ccl nai frunos con¡lincni ¡c carc l-an ¡rinii vrcodaiä. Cc ¡uican
sä fac, dccai sä ni-o irag cu cl, din rccuno¡iin{ä ?
Jas¡cr lucra ¸in ¡rcsä", ccca cc inscnna cä scria conunicaic dc ¡rcsä
¡cniru o con¡anic ninusculä cu scdiul in Hounslow. Eu, ¡rin urnarc, asisicniä
narc ¡i iarc la rcvisia Cirliinc, cu scdiul in Covcni Cardcn, cran un coniaci
grozav. Nu cä an facc noi nulic cronici alc unor cär{i dcs¡rc sisicnul dc
salulriiaic clisalcian sau dcs¡rc inscciclc indigcnc din Cuaicnala, dar, can la
noncniul in carc ii ¡rivcan cli¡ul su¡crl ¡i cl ini conicn¡la cli¡ul scli¡iior,
an dccis sä faccn afaccri in¡rcunä. Tin¡ dc caicva sä¡iänani, ni-an ncn{inui
inaginca u¡or dcfornaiä. An c×agcrai in¡orian{a slujlci nclc. Tina n-a sfäiuii
cc sä ¡ori, adicä gri, ocazional. An cviiai sä-l duc in a¡ariancni. Si ni-an
ccnzurai oricc urnä dc oliuziiaic
14
din convcrsa{ic ¡i ni-an c×accrlai s¡iriiul ncluncsc ¡i lilcriin. Ca Djorl,
dar nai linc inlräcaiä. E ru¡inos, dar func{ioncazä. Dcsigur, ni-an dai scana
du¡ä irci zilc cä avcan un ralai in conun - ii s¡unca OJ oranjadci ¡i fäcca
ccononii ca sä-¡i iriniiä fiul la Eion (can ¡rcnaiur, din noncni cc n-avca incä
un fiu} -, dar nu-ni ¡lacc gandirca liniarä, a¡a cä cra in rcgulä, din ¡unciul ncu
dc vcdcrc.
Ii ¡lacc sä fic disirai, a¡a cä cra in rcgulä, din ¡unciul lui dc vcdcrc. Dar,
uncori, nai rcccni, cran sigurä cä noncniul criiic sc a¡ro¡ic. An ¡circcui o
du¡ä-aniazä in ¡arc, sä¡iänana irccuiä, ¡i jur cä n-an avui ninic sä nc
s¡uncn. M-a condus la na¡inä ¡i cran sigurä cä va ¡unc ¡unci. Sigur cä avca
sä ni-o scrvcascä dircci, cu larosul, in siilul äla cficicni, li¡sii dc scniincnic al
läic{ilor loga{i.
¸Hclcn, nu ncrgc". Dar n-a fäcui-o. M-a säruiai u¡or, dc ¸la rcvcdcrc", ca ¡i
cand ninic n-ar fi fosi aiurca.
An ncrs ¡osonoraiä ¡anä acasä. ini dis¡lacc iäccrca. Mä icn dc
¡oicn{ialul ci. Prcfcr s-o un¡lu cu ¡ro¡ria nca vocc, carc, incviialil, lälnäjc¡ic
ccva siraniu. Sä¡iänana irccuiä, i-an scä¡ai unci vanzäioarc carc sc ofcrca sä
nä ajuic. ¸Nu, nul{uncsc, doar nä ¡linl ¡-aici".
Fccc¡{ioncrci dc la sala dc fiincss a lui Lizzy, carc n-a inirclai cun nä
sini. ¸Caia dc o rafalä dc c×crci{ii". Lui Jas¡cr, c×ciiai du¡ä ¡ranzul dc la Pizza
Eסrcss. ¸Crcd cä incä-ni nai fac digcsiia". Suni o doannä sc×y!
A¡a cä, ¡c näsurä cc iäccrca sc an¡lificä, aco¡crirca nca dc faiä olraznicä
sc dcsiranä. El nu ¡arc sä-¡i fi dai scana, dar cu nä sini ioi nai sianjcniiä. Nu
sc ¡rindc la glunclc nclc, iar cu nä sini aiurca ¡i dcloc linc. Suni a¡a dc
nc¡oiriviiä ¡cniru Jas¡cr ¡i cl c a¡a dc nc¡oirivii ¡cniru ninc, dar sc ¡arc cä ioi
il nai anuz ¡i arc un ¡cnis dc dincnsiuni dcccnic. Dcs¡är{irca c foaric grca.
Louis-a n-o facc dcloc nai u¡oarä.
Iniru in Swiss Coiiagc ¡i incc¡ cäuiarca dc irci orc a unui loc dc ¡arcarc. Ai
zicc cä nincni n-a ¡lccai vrcodaiä dc aici. Uncori, a doua zi, rcu¡csc sä-ni
inglcsui Toyoia
15
inirc un Saal ¡i un Mini, la o orä disian{ä dc ncrs ¡c jos dc a¡ariancni,
¡i-ni iau ¡icioarclc la s¡inarc. Tocnai scoioccsc du¡ä clci, cand u¡a sc dcsclidc
lrusc. Colcgul ncu dc a¡ariancni, Lulc, araiä, dacä c ¡osilil, ¡i nai nc{csälai ¡i
cu ¡rivirca ¡i nai räiäciiä dccai dc olicci.
÷ Cc-i ? ciri¡csc cu ca räs¡uns la iäccrca lui a¡äsäioarc.
Mä ¡rivc¡ic ciudai.
÷ A sunai Jas¡cr, sugcrcz cu. An ca¡iigai la loicric!
Nu un ralai dc irci suic dc nii, an dai loviiura, o¡i nilioanc! Vrci o
noiociclciä ¡i o casä! Si o c×cursic in Dali - zlurän cu Concordc!
Dunnczcu ¡iic dc cc iocnai Dali, nici näcar nu-ni ¡lac {ärilc caldc, fac
lulc dc la cäldurä ¡i dacä siau ¡rca a¡roa¡c dc ¡räjiiorul dc ¡ainc, dar cסrcsia
lui Lulc nä facc sä-ni dorcsc sä vorlcsc inconiinuu.
Claiinä din ca¡. A¡oi iniindc nana ¡i nä ¡rindc dc lra{.
÷ Nu, Hclcn, zicc. A sunai nana ia. Taiäl iäu... Taiäl iäu a nurii.
Ca¡iiolul 2
Cand avcan cin¡¡c ani ¡i nu fuscscn säruiaiä niciodaiä (an vorlii scrios
cand an zis dc laina dc nolion}, ini alincnian cu läconic foanca cu un rcgin
dc ronanc Mills & Doon1 dc dinainic dc anii '70. Inoccn{a suavä a acclor croinc
lro¡aic cra la fcl dc dc¡aric dc grasa nca casiiiaic ca un dianani dc un sac dc
cärluni, dar ini dädcau s¡cran{c cä, inir-o zi, o sä-ni ¡icrd cuno¡iin{a la
vcdcrca, äää, sä ziccn a unui sclinl dc focuri ¡i cä un afaccrisi ¡uicrnic, dccis,
cu nas acvilin, va säri din na¡ina
1 Mills & Doon - cdiiurä lriianicä s¡ccializaiä in ronanc dc dragosic.
16
lui inaculaiä ¡i nä va ducc s¡rc o via{ä dc dragosic, fcricirc ¡i ¡asiunc
ncsfar¡iiä.
Din ¡äcaic, ccl nai a¡roa¡c an fosi dc sccnariul cu ¡icrdcrca cuno¡iin{ci
cand n-an irczii cu frisoanc inir-o duninicä, n-an cläiinai ¡anä la ¡aricr in
¡ijanalc ¡i an lc¡inai ¡c lol. Dufniiura zdravänä i-a alcriai ¡c ¡ärin{ii nci, iar
nana n-a ¡rins dc lra{c ¡i iaia dc glcznc ¡i, in¡rcunä, ¡i-au cärai ncrvo¡i fiica
¡rca solidä ¡anä ¡c cana¡caua din lol. Parica cca nai ¡u{in ronaniicä a
siiua{ici a fosi cä, inirc lcgänäri, ¡anialonii nci dc ¡ijana s-au läsai in jos ¡i,
scnicon¡iicniä, ini dädcan ¡crfcci scana cä iulciclc nclc dc ¡är ¡ulian sc
aräiau zlarliic ¡rivirii iaiälui ncu.
Ccl ¡u{in, aiunci cand Lulc nä inforncazä dcs¡rc dcccsul iaiälui ncu,
suni, ca o croinä din cär{ilc Mills & Doon, linc inlräcaiä. Mai nuli, Lulc nä
{inc dc lra{, a¡a cä, aiunci cand cuviniclc ini ¡cncircazä craniul ¡i ni sc
invaricsc nclunc¡ic ¡rin ca¡, dandu-ni anc{cli, nä claiin ¡u{in, dar ränan in
¡icioarc.
¸Taiäl iäu a nurii."
Toi cc s-a inian¡lai inainica accsiui noncni sc nä¡usic¡ic s¡rc cl. Taia c
nori. Taiäl ncu c nori. Taii c nori.
Dar nu c nori! Nu cra nori. Nu cra nori icri ¡i nici alaliäicri. E viu dc cand
il ¡iiu cu. Acun un ninui, nu cra nori. Si acun c nori ? Anandoi ¡ärin{ii nci
suni in via{ä.
A¡a siau lucrurilc. Cun ¡oaic iaia sä fic nori ? Mor{i suni al{i oancni
läirani, ca Franl Sinaira. Asia nu ni sc inian¡lä nic. Sau ¡ärin{ilor nci.
Moarica. Nu fi nclunä.
÷ C-cc ? Cand ?
Cura nca c o lucaiä dc ¡ifiic, ircnurä in ioaic ¡är{ilc.
Diciul Lulc araiä groaznic. Nu c un s¡ccialisi al dranci, ca Miclcllc - cca
cu incidcniul cu inialnirca aranjaiä cu un ¡iiic -, carc ¡rolalil cä arc visc croiicc
in carc in¡äriä¡c¡ic vc¡ii dc o ascncnca in¡orian{ä. A da o vcsic cuiva c un
¡urgaioriu ¡cniru Lulc. Cand ni-a dai vcsica cä iocnai inirasc in cancra
¡ro¡riciarului nosiru, sä in¡runuic
17
o lanä dc ras ¡i cä sc ¡ärca cä Crasu' fäcusc un caca narc in nijlocul
¡lä¡unii allc a lui Marcus, cra - ¡anä cand nc-an siricai anandoi dc ras - ro¡u
la fa{ä ¡i sc lallaia, ¡iiind dinainic cc sc va inian¡la.
Dc daia asia, c alifcl. Cuviniclc curg din cl inir-un iorcni.
÷ Pur ¡i sin¡lu s-a ¡rälu¡ii aiac nasiv dc cord nana ia a sunai ¡i ioi
sunä dc vrco orä nolilul iäu c inclis nu ¡iian undc c¡ii ¡oaic ¡iia Jas¡cr dar nu
an gäsii nunärul an cäuiai in cancra ia dar ni-a fosi in¡osilil nu ¡iian dc
undc sä incc¡ ni-an zis sä caui in faciura iclcfonicä dar nu ¡iiu undc {inc
Marcus aciclc nu ¡iiu undc c ca sä-l inircl ca sunä inconiinuu c la s¡iial c foaric
su¡äraiä vrcau sä zic foaric su¡äraiä ircluic s-o suni dar cci dc acolo ii s¡un cä
ircluic sä-¡i inclidä nolilul a¡a cä dacä...
Lulc c foaric anlalai ¡i un siro¡ narc dc salivä ini aicrizcazä ¡c olraz.
inccrc sä-l ¡icrg ¡c furi¡, färä sä olscrvc, ini ircnurä nana. Prca iarziu. E ¡rca
iarziu ca sä dccid sä nu vin acasä dircci, ci sä nä duc ¡anä la Tina, sä nä
väicärcsc in lcgäiurä cu Jas¡cr inir-o fcriciiä ignoran{ä.
E ¡rca iarziu sä nä duc in Han¡sicad ¡i sä cun¡är o ¡crcclc dc ¡aniofi
dc carc n-an ncvoic, in Picd a Tcrrc.
Prca iarziu. Lulc a rosiii cuviniclc. Nu nai ¡oi fi luaic ina¡oi. Odaiä s¡usc
dcvin rcaliiaic. Lulc insisiä sä nä ducä cu na¡ina la s¡iial.
Anandoi ¡ärin{ii nci suni in via{ä. Nu, vorlcsc scrios.
Taia c a¡roa¡c nori. Lulc, zcvzccul, a in{clcs grc¡ii dc¡i, väzandu-l cun
vorlc¡ic cu nana, ¡oi in{clcgc cun a a¡ärui ncin{clcgcrca. Lulc vircazä lrusc in
¡arcarc, iar cu nä rc¡cd fuga-fugu{a la Urgcn{c ¡i incc¡ sä lolloroscsc cäirc
¡rina ¡crsoanä in unifornä carc-ni icsc in calc. Ea nä indrunä s¡rc sala dc
a¡ic¡iarc a rudclor, langä ¸Fcan". Fcaninarc. La dracu'. Alcrg ¡c un coridor, ¡c
langä un lärlai carc scoaic ccar¡afuri dc ¡c saliclc ¡äiaic. A¡oi, aud vocca
nanci ¡i {a¡ncsc inir-acolo. O, nu, Nana Fio.
÷ Hclcn! zicc nana cu glas sugrunai ¡i izlucnc¡ic in lacrini.
18
Duni Fio, carc crcdc cä cno{iilc c×ircnc suni vulgarc ¡i l-ar adora ¡c
Jas¡cr, ¡rivc¡ic dcza¡rolaioarc. Mana sc aga{ä dc ninc, dc ¡arcä, dacä n-ar
ru¡c in douä, ioiul ar dis¡ärca.
Dc¡i nä lu¡i sä rcs¡ir, rcu¡csc sä ¡uicr.
÷ C-cand a nurii ?
Aiunci, nana nä aruncä cai colo, ca un dansaior dc flancnco.
÷ Nu c nori incä! {i¡ä ca, in iin¡ cc cu nä claiin, inccrcand sä nä
cclililrcz. Mauricc! Diciul ncu Mauricc!
Crc¡cala nca. Taia csic, in noncniul dc fa{ä, lililii dc cסcr{i du¡ä un
¡uicrnic aiac dc cord sufcrii in iin¡ul ncsci dc ¡ranz. Si, cun ¡ranzul lui
in¡licä ¡airu ouä läiuic - cand cu ¡iiu dc la Lizzy cä ¡or{ia rcconandaiä c dc
douä ¡c sä¡iänanä -, asia nu nä sur¡rindc ¡rca nuli.
Si nai ¡i funcazä ca Manclcsicrul indusirial. Mana, carc cra sus, sä-¡i
rcfacä nacliajul, l-a gäsii ¡rälu¡ii ¡i gcnand in farfuric, cu ouälc ¡c fa{ä. Fiind
nana, i-a ¡icrs oul dc ¡c fa{ä cu Clarins ¡i - nu vä nini - i-a curä{ai din{ii
inainic sä clcnc anlulan{a. Nu suni sigurä dacä curä{arca din{ilor i-a
in¡icdicai inccrcarca ¡anicaiä dc a-i facc rcs¡ira{ic gurä la gurä. Zic ¸¡anicaiä"
¡cniru cä cra incä con¡iicni. Din fcricirc, sc lärlicrisc dc dininca{ä ¡i avca
lcnjcric curaiä ¡i o cäna¡ä frunoasä, alifcl, anlulan{a n-ar fi fosi clcnaiä dccai
nainc-dininca{ä.
Nu avcn cc facc, ¡oirivii unci lägärc{c carc-¡i s¡unc asisicniä dc A&U',
¡anä cand ncdicii nu icrninä dc lucrai cu iaia. Zicc ccva dcs¡rc ¡crfuzii,
noniioarc, o×igcn ¡i analizc alc sangclui ¡i lanscazä lonla cä cl ¸c foaric räu".
A¡a cä siän in caniina jcgoasä ¡i cu ¡crc{ii ju¡ui{i.
Mäcar cafcaua c dc la filiru. Mana coniinuä sä izlucncascä in ¡lans ¡i sä
sarä ca sä-¡i sunc ioaic cuno¡iin{clc.
A¡oi, dccidc cä nu sc ¡oaic dcscurca cu io{i cci carc i¡i
1 In original. ¸A&E sisicr" - asisicniä in scc{ia dc accidcnic ¡i urgcn{c.
19
nanifcsiä inicrcsul a¡a cä ircluic sä sun cu ina¡oi, sä-i dcscurajcz ¡c io{i,
ca sä nu a¡arä la s¡iial.
Mä uii la luni Fio. Socul i-a ingusiai gura sul{irc ¡i nai nuli, ca un ¡irci.
Piclca ci c la fcl dc dccoloraiä ca ¡i roclia lcj, dc nailon, ¡i arc ¡ungi la ocli, ca o
salanandrä.
Sini un val dc nilä, dar ¡iiu cä nu ircluic s-o cסrin cu vocc iarc. Ca
inioidcauna, i¡i iransfornä an×iciaica in furic ¡i, asiäzi, Lulc c lcncficiarul
accsicia. Duni ¡rcsu¡unc cä c ¡ricicnul ncu ¡i-l lagä la inicrogaioriu. ¸Ai ¡ärul
¡rca lung, arä{i ca o faiä", c una dinirc cclc nai llajinc olscrva{ii alc ci. i¡i {inc
nainilc unflaic in ¡oalä, inclc¡iaic, dar nu suficicni cai sä lc nasclczc
ircnuraiul. Si nu sc uiiä la ninc nici näcar o daiä, iar cu ¡iiu cä o facc ca sä nu
nä lasc sä-i väd durcrca. inir-adcvär, dacä n-ai cäuia scnnclc, nici n-ai zicc cä
unicul ci fiu i¡i dä uliina suflarc.
il las ¡c Lulc sä fiarlä ¡i-i ignor ¡rivirilc cu carc nä in¡lorä sä-l ajui.
Privcsc ¡crc{ii ju¡ui{i färä sä-i väd ¡i vocca scar{aiiä a lunicii nclc, dc
olicci aiai dc ¡cnciraniä, ¡luic¡ic inaicrialä in jurul ncu, ca un sunci
indc¡äriai, vag, scra¡nii.
Toiul ¡arc ircal. Dc fa¡i, ioiul ¡arc inc×isicni. Mä sini goliiä. Cc fac aici,
siand in scaunul äsia ¡oriocaliu ? Ar irclui sä ni-o irag cu Jas¡cr. Taia ar
irclui sä sica in liroul lui, funand un iraluc ¡i ciiind Sunday Tincs. Pärin{ii
¡ur ¡i sin¡lu c×isiä, suni o consianiä in fundal. Ta¡ci.
Pcrc{i ju¡ui{i.
Moarica inincniä - su¡rcnul sus¡ans. O scuzä, ca sä-l sun ¡c Jas¡cr ¡i
sä-l fac sä sc siniä vinovai. Din anlclc noiivc, inina nca galo¡cazä cu o suiä
¡airuzcci dc läiäi ¡c ninui. Mäcar laic. Mai iniai, il inircl ioiu¡i ¡c Lulc dacä c
a¡a dc drägu{, sä sc ducä acasä ¡i sä-l lräncascä ¡c Crasu'.
Sarc in ¡icioarc ¡i sirigä fcricii.
÷ Mi-ar facc narc ¡läccrc! inainic sä aruncc o ¡rivirc icnäioarc s¡rc luni
Fio ¡i sä adaugc grav.
÷ Fac ioi cc ¡oi ca sä ajui.
20
ii dau insiruc{iuni dcialiaic.
÷ Mancarc ¡cniru ¡isici Wlislas, dacä n-o nänancä, inccarcä cu Hill's
Scicncc Plan. Dacä c foaric nofiuros, dcsclidc o cuiic dc ion ¡i ioarnä sucul inir-
un lol, dar sä nu fic cu ulci, nu-i ¡lacc aia, ircluic sä fic in suc ¡ro¡riu.
Dar nu-l läsa sä nänancc carnca dc ion ca aiarc, cä i sc facc räu.
Crasu', dc¡i c lacon, arc un sionac scnsilil. Voniiä nancarca ¡cniru
¡isici oli¡nuiiä, scun¡ä. Fczisiä doar cca foaric scun¡ä, carc nu sc vindc in
su¡crnarlciuri ¡i carc ncccsiiä un drun s¡ccial la Pci World.
Duni Fio ¡ufnc¡ic.
÷ Pisici, zicc ca. Parazi{i.
ini ¡arc räu ¡cniru luni Fio. Adicä ini ¡arc räu ¡cniru ca in gcncral.
Zanlc¡ic foaric rar. Nu c dcloc ccca cc {i-ai dori dc la o lunicä. Nu arc ¡icioarc
groasc ¡i coc, nu-{i dä lancnoic dc cinci lirc la anivcrsäri, nu-{i gäic¡ic cinc cu
¡iurc dc nazärc ¡i ¡c¡ic inälu¡ii, nu ic lasä sä clän¡äni la ¡ianul ci vccli, nu-{i
cסlicä ¡ozclc din allunul ci ingällcnii ¡i nici nu-{i cun¡ärä dulciuri ¡c la
s¡aiclc ¡ärin{ilor. E Aniilunica ¡i länuicsc cä ¡i ca vorlc¡ic dcs¡rc ninc foaric
frunos. Taia, in ¡u{inclc noncnic in carc vorlca dcs¡rc ca, dädca oclii ¡csic
ca¡ ¡i s¡unca cä a avui o via{ä ncfcriciiä. Päi, sä nä scuza{i, dar nul{i oancni
varsinici ¡c carc-i ¡iiu au avui o via{ä grca, dar asia nu inscannä cä suni io{i
ni¡ic ca¡rc ncfcriciic.
Dunica lui Miclcllc c o dulcc, iar ca a lucrai inir-o falricä dc carna{i iin¡
dc douä¡asc dc ani. Inagina{i-vä un fcl dc Darlara Cariland, dar cu nai nuli
nacliaj. Dunica nca doar sc uiiä la iclcvizor. O las adanciiä in ganduri ncgrc ¡i
alcrg la iclcfonul ¡ullic.
Discu{ia nca cu Jas¡cr nä un¡lc dc s¡unc. incc¡c cu un sardonic. ¸O,
lunä, iu crai!" ¡i nä lucur dc o scuriä saiisfac{ic dandu-i vcsica ¡i snucindu-l
din indifcrcn{a lui.
Nici nic nu-ni vinc sä crcd, nu ¡oi sä crcd cä s¡un cu vocc iarc ni¡ic
cuvinic siräinc. A¡a cä, ¡oaic nu-i cliar
21
aiai dc uiniior cä Jas¡cr rcfuzä sä nä crcadä! Fc¡ciä inconiinuu, ca un
roloi c×iraicrcsiru dc lani gaia. ¸Suni sigur cä sc va facc linc".
Eu s¡un fcrnä.
÷ Nu, Jas¡cr, cliar c foaric lolnav, dar färä nici un rczuliai.
Uliina lui ofcriä c.
÷ Sunä-nä nainc ¡i s¡unc-ni cun sc sinic.
Du¡ä räs¡unsul dczanägiior al lui Jas¡cr, nu nai vrcau
sä vorlcsc cu nincni.
incä o orä dc uiiai ¡c ¡crc{i ¡i nc inioarccn in cancra rudclor dc langä
¸Fcan". E jcgoasä, siraniä, dulnc¡ic a fun ¡i scanänä ¡crfcci cu sala nca dc
clasä dinir-a ¡asca, in finc, un adolcsccni cu ocli ro¡ii, inlräcai ncglijcni, cu
llugi ncgri ¡i o cäna¡ä cadrilaiä na¡¡a, sc a¡ro¡ic ¡i nc inforncazä cä iaia a fosi
nuiai in uniiaica dc icra¡ic coronarianä inicnsivä ¡i nc s¡unc sä-l urnän.
Adolcsccniul arc un siciosco¡ aiarnai dc gai, dar cliar ¡i a¡a, luni Fio ¡arcä ar
vrca sä-l laiä cu curcaua. Lifiul urcä ¡anä la ciajul un¡¡c in riinul unui nclc
rciardai, o¡rind la ficcarc ciaj. incc¡ sä clicoicsc. Nu nä ¡oi al{inc. Mä
cuircnur dc ras. Nu nä o¡rcsc nici näcar cand nana {i¡ä.
÷ Tcrninä!
A¡oi, an idcca siräluciiä dc a-ni nu¡ca luza aiai dc iarc, incai sini
gusiul sangclui. Func{ioncazä. Caicva ninuic nai iarziu, rczidcniul dc scrviciu,
cun ¡rciindc a fi, sc o¡rc¡ic in fa{a unui läiran scofalcii iniins ¡c un ¡ai ¡i irccc
o cli¡ä ¡anä sä-l rccunosc.
Taiäl ncu, ¡aricncr scnior, carc il facc ¡c Doss Hogg sä ¡arä un fraicr.
Taiäl ncu, iäcuiul, dar rcs¡cciaiul rcgc al ficcärci scraic dc la clulul dc golf.
Taiäl ncu, carc nu ¡oariä dccai cosiunc fäcuic dc conandä. Taiäl ncu, carc
¡unc nudiiaica ¡c accla¡i ¡alicr cu saianisnul. Taiäl ncu, carc ni-a zis cliar
sä¡iänana irccuiä - ¡rin inicrncdiul nanci, dcsigur - cä sc gandca cä cra
iin¡ul sä nä nui inir-un a¡ariancni al ncu ¡i cä-ni ¡uica da sfaiuri in
22
¡rivin{a zonci, dacä voian. Accasiä crcaiurä sfrijiiä, ncajuioraiä, carc zacc
ncni¡caiä, cu ¡ic¡iul dczgolii, lran¡aiä la o incalccalä dc firc, avand un iz
dulccag, grc{os, ¡alidä ¡i cu olrajii su¡{i, lorcäind cu oclii incli¡i ¡c un ¡ai urai
dc s¡iial. Accsia c iaiäl ncu. Araiä al nailii dc ingroziior.
In iin¡ cc cu suni anu{iiä dc ¡oc -, dc¡i nu nä ¡oi al{inc sä nu nä
gandcsc cä asia inscannä sä li¡scsc ccl ¡u{in o sä¡iänanä dc la lirou -, nana
i¡i nanifcsiä zgonoios ncconsolarca. Duni Fio nu zicc ninic, dar i¡i ¡rivc¡ic fiul,
carc c doar ¡iclc iniinsä ¡c oasc, ¡i oclii ci ¡c junäiaic aco¡cri{i dc ¡lcoa¡c
scli¡csc. ini ¡un rciiccniä o nanä ¡c unärul ci osos. S¡rc sur¡rindcrca nca, nä
laic u¡or ¡c nanä. Aiunci, o inlrä{i¡cz ¡c nana, ii nurnur cuvinic inuiilc in
urcclc ¡i o ¡rivcsc cun {inc nana incriä a iaici ¡i ¡langc cu fa{a in ccar¡af. Duni
Fio a cli¡ii ¡i ¡i-a lin¡czii oclii dc lacrini ¡i siä iäcuiä langä ca, ca un ingcr
norocänos al nor{ii. Adolcsccniul sugcrcazä incci cä, dacä nc-an inioarcc in
cancra rudclor, nc-ar ¡uica cסlica cc sc ¡circcc, dar, a¡a cun ini rcaninic¡ic
inioidcauna ¡cfa nca, Laciiiia - carc ccrc ciiaic dircci din gura rcginci, nu dc la o
clonä a Diroului dc Prcsä al Palaiului Duclinglan -, ircluic sä vorlc¡ii cu
fla¡nciarul, nu cu nainu{a. Alcrg du¡ä cl.
÷ Scuza{i-nä!
Sc inioarcc.
÷ Eu, ää, nu vrcau sä fiu nc¡oliiicoasä, ii s¡un, dar c ¡osilil sä vorlin cu
s¡ccialisiul ? Ca sä aflän cc sc ¡circcc ? Adicä cai nai...
Adolcsccniul oficazä ¡i s¡unc cä-l va aducc ¡c rcgisiraiorul ncdical. Du¡ä
cinci ninuic, sc inioarcc cu un ii¡ carc, suni sigurä, arc douäjdoi dc ani,
na×inun. Sc ¡rcziniä drc¡i Sinon ¡i nc s¡unc cä ¸Taia c foaric lolnav".
Sur¡rizä! A¡oi cסlicä, in linlaj dc grädini{ä, cc c un aiac dc cord. Nc s¡unc cä
fac ioi cc lc siä in ¡uicrc.
Cä-i dau ncdicancnic foaric ¡uicrnicc. Dar cä c afcciaiä o narc ¡or{iunc a
nu¡cliului cardiac. Finiclii ccdcazä.
23
Fluidul sc acunulcazä in ¡länani. E grcu sä faci o csiinarc c×aciä. Nu au
un glol dc crisial. Trcluic sä vadä cvolu{ia dc la o orä la alia. Ca sä-l ¡arafrazcz,
accsi infarci a fosi foaric violcni. Judccand du¡ä cסrcsia indurcraiä dc ¡c
cli¡ul lui Sinon, iaia nu nai arc nuli dc iräii.
Duni, cu ¡i nana siän ncajuioraic la ¡aiul iaici, ¡anä cand ccrul sc
iniunccä ¡i sunicn ¡ofiiic inir-o aliä cancrä jcgoasä a rudclor. Nu suni ¡crdclc
¡i, cand ini li¡csc fa{a dc gcan, väd ioaiä Londra licärind frunos sul ccrul
ncgru. Pcircccn noa¡ica siand, ¡linlandu-nc ¡rin incä¡crc, ¡rivind in gol,
ofiand. Hilary, o ¡crsoanä cu vocc llandä, asisicni s¡ccialisi cardiac, inirä
rcgulai, ca sä nc {inä la curcni. Hilary c un cl, ccca cc c o sursä dc narc
nc¡läccrc ¡cniru luni Fio, carc ioi nornäic.
÷ Nu-i in rcgulä.
Dc douä ori, daioriiä vaicrclor ¡i scra¡nciclor nanci, ni s-a ¡crnis acccsul
in scc{ic, ¡cniru o scuriä vcglc. Dc ficcarc daiä cand iaia lorcäic, ircluic s-o
in¡icdic sä a¡csc luionul ro¡u, ¡cniru urgcn{c. In iin¡ul cclci dc-a doua vcgli,
Hilary o roagä sä vorlcascä nai incci, dcoarccc ¡acicn{ii din scc{ic inccarcä sä
doarnä. Mana scoaic un {i¡äi dc furic la auzul unci ascncnca indräzncli ¡i o ia
la fugä ¡c coridor. Mä ¡lcc in scnn dc scuzä ¡i nä rc¡cd du¡ä ca. E o noa¡ic
lungä. La ora cinci dininca{a, suni indcccni dc infonciaiä, a¡a cä ics din s¡iial
¡anä la nagazinul din col{ ¡i-ni cun¡är un ¡aclci dc Pringlcs Clccz Uns.
Puican sä-ni cun¡är ¡rcfcra{ii nci, cu sarc ¡i vincgrciä, dar ni s-a ¡ärui cä nu
sc cuvinc. Mana ¸nu ¡oaic sä ¡unä ninic in gurä". Duni Fio ini nänancä ccl
¡u{in junäiaic din Pringlcs. Sc aruncä a¡a dc rc¡cdc s¡rc ¡aclci, incai nä nir
cä nu-i icsc lra{ul din ariicula{ic.
La scuri iin¡ du¡ä räsäriiul soarclui, nana sc ducc ¸sä-¡i iniindä
¡icioarclc" ¡i luni Fio la ioalciä - ccca cc, din fcricirc, ii ia douäzcci dc ninuic.
Hilary dcsclidc u¡a s¡rijinindu-sc dc ca ¡i zicc.
÷ Vrci sä-l vczi ?
24
incuviin{cz din ca¡. Inina ini laic cu ¡uicrc. O sccundä nai iarziu, suni
singurä cu iaia. O ¡ädurc dc {c¡i gri-nurdar ii aco¡crä lärlia ¡i ¡ocul nä lovc¡ic
ca o ¡alnä. ini ¡un nana cu llandc{c ¡csic a Iui. Ar irclui sä s¡un ccva. Dar c
jcnai. Ccl nai jcnani lucru, lucrul dc carc iaia ar fi ccl nai jcnai, c ¡unga dc
¡lasiic irans¡arcni, narc ¡i ¡äiraiä, ¡cniru ¡i¡i, carc aiarnä dc un iul cc
dis¡arc, din fcricirc, sul ¡äiura lui. Pungilc cclorlal{i ¡acicn{i suni ¡linc cu urinä
¡oriocalic. A iaici - suni u¡uraiä sä väd - c goalä.
Nu vrcau sä ¡ar ca una carc lucrcazä la o rcvisiä ¡cniru fcnci, dar ar
¡uica sä foloscascä ¡i ci o ¡ungä ¡cniru urinä nai siilaiä, nai o¡acä. Mä inircl
in ircacäi dacä Prada ar accc¡ia o conandä dc caicicrc dc la NHS1 sau dacä
Louis Vuiiion ar fi o alcgcrc nai judicioasä, cand iaia scoaic un lorcäii sonor.
Falai! S¡unc-i, s¡unc-i acun, acun, acun, s¡unc-i! Dar suni ¡aralizaiä. ii
sirang nana ¡i rosicsc, in{c¡cniiä, ic iulcsc, in ninica nca. Taiä, ic iulcsc.
Taiä, {i-an s¡us vrcodaiä, iaiä, s¡cr cä ¡iii, iaiä, ¡iiu cä noi n-an fosi, noi n-
an... S¡unc-o odaiä. Nu ¡oi. Cuviniclc-ni suni inclciaic. Ca ¡i ¸c¡ii nazilii", dar
dc un nilion dc ori nai li¡icioasc.
Orclc ircc ¡i cu ioi n-o s¡un. in sclinl, ii sirang nana iaici ¡i ini ¡lcc
frunica, sä ni-o odilncsc ¡c ca. Mana asia, nana asia carc a fäcui scnnc
ia×iurilor, carc ccrca noia dc ¡laiä, carc scnna cccuri cu o infloriiurä, carc
nangaia cli¡ul nanci ¡i carc nä ¡lcsnca ¡c ninc la fund, nana asia caldä,
solidä, narc ca o lalä, va dcvcni rccc ¡i noariä, carnc ¡uirczindä, dcsfäcandu-sc
adanc, in ¡änaniul rccc ¡i iarc. Isusc Clrisioasc. Mana inirä gräliiä, cu un
c×cn¡lar din Daily Mail, ¡i när¡äluic¡ic s¡rc Hilary, sä-l laiä la ca¡. A¡a cä, in
loc sä s¡un ¸Tc iulcsc, iaii" ¡i sä värs lacrini filialc ¡c iru¡ul fragil ¡i nurilund
al iaiälui ncu, ii ciicsc c×irasc din scc{iunca financiarä a lui Daily Mail.
Duni Fio sc inioarcc ¡i nä ¡rivc¡ic sus¡cci.
1 Naiional Hcalil Scrvicc - Scrviciul Na{ional dc Sänäiaic.
25
÷ Nu ic audc! sc räsic¡ic ca inainic sä-¡i incca¡ä iar urnärirca dc la
disian{ä.
Mä ridic, nä duc ¡c coridor, dau un ¡ui in ¡crcic ¡i a¡roa¡c cä-ni ru¡ o
unglic. Mä s¡rijin cu s¡aiclc dc ¡crcic ¡i irag adanc acr in ¡ic¡i. A¡oi, nä claiin
ina¡oi, in scc{ic - ignorand ¡rivirilc fi×c alc cclor lolnavi ¡i ncfcrici{i -, ¡i-ni
coniinui lcciura. Si, dc nicäicri, nurnurul siins al scc{ici dcvinc laos, cu sirigäic
dc. ¸c in sio¡!" ¡i dc. ¸da{i alcria dc sio¡ cardiac!", iar roiuri dc oancni in allasiru
¡i all alcargä s¡rc ninc sirigand, irägand, zdrängänind ¡aiul, in¡ingand ncsc
rulanic, snucind ¡crdclclc ¡i, in accsi varicj, in iin¡ cc suni irasä dco¡aric, väd
cä linia ¡oriocalic dc ¡c ccranul ncgru al noniiorului cardiac c un zigzag sällaiic
¡i cä iaia zacc noalc ¡c ¡crna lui. A¡a cä suni aläiuri dc iaiäl ncu cand noarc,
dar ficcarc dinirc noi c singur.
Douäzcci dc ninuic nai iarziu, rcgisiraiorul ncdical, flancai dc adolcsccni,
ii cסlicä nanci nclc, carc ircnurä ¡i sus¡inä, ¡i lunicii nclc, carc iacc
ncni¡caiä.
E o confuzic dc scuriä duraiä, cand s¡unc cä iaia a sufcrii un sio¡ cardiac
¡i ¸s-a dus acun in ali loc", dar adäugirca gräliiä ¸vrcau sä s¡un cä c nori" o
länurc¡ic. Taiäl ncu c nori. Moarc la 7.48 ¡.n. Moarc in ora dc aur, cand
soarclc carc a¡unc inväluic lunca cu o ¡äiurä caldä ¡i gälluic dc luninä vräjiiä.
Nu vor nai fi orc dc aur ¡cniru Mauricc. E o zi ninunaiä ¡i iaiäl ncu c nori.
Ca¡iiolul 3
Condurii dc crisial ai Ccnu¡ärcsci crau fäcu{i din lläni{ä. Dar cand
francczii au inicr¡rciai ic×iul original, au iradus ¸cä¡iu¡i{i cu llanä" ¡rin siiclä.
Vocca nanci sc incälzc¡ic cand ini s¡unc asia ¡i ¡iiu cä o rccvalucazä
26
¡c Ccnu¡ärcasa ca ¡c o faiä nai doncsiicä ¡i nai iuliioarc dc confori
dccai ca ¡c nadana o¡ulcniä carc {äcänca ¡rin sala rcgalä dc lal in conduri iari,
dc crisial. Ii ¡lac clcsiiilc asica ¡i dc-aia, ca cducaioarc, nana dä clasä oricui.
Asia ¡i fa¡iul cä {i¡ä nai iarc dccai oricc ¡crsoanä ¡c carc o cunosc. Co¡iii
o adorä, nai nuli dccai ii ¡lacc ca ¡c ci. Moioul ci csic. ¸Nu ic ¡o{i in¡lica". Nici
näcar cand nänica lui Alncd sunä ca sä inirclc dacä Alncd, in varsiä dc cinci
ani, ¡oaic sä ränanä ¡csic noa¡ic in ¡coalä, fiindcä allii din zona lor lc-au s¡ari
gcanurilc ¡i l-au läiui ¡c iaiäl lui Alncd ¡i lc lagä dc irci ani ralai dc cainc in
cuiia ¡o¡ialä, iar Alncd arc ncvoic sä doarnä ¡u{in.
Mana nu-¡i ia nunca acasä.
Acasä, nana rccurgc la un lasn ¡ro¡riu. Ea c o ¡rin{csä din nord-vcsiul
Londrci, cu un ¡rin{ cli¡c¡, ¡c nunc Mauricc, carc arc grijä dc ca. N-ai länui cä
c o fcncic inicligcniä ¡i cducaiä. Inirä in irc¡ida{ii dacä ircluic sä ¡rogranczc
vidcoul. E rcnuniiä ¡cniru fa¡iul cä nu rciurncazä a¡clurilc lui luni Fio sau
oricui alicuiva carc o soliciiä cno{ional. Urncazä ¡coala idcologicä a siru{ului -
carc s¡unc cä, dacä-{i ignori ¡ricicnii ¡i rudclc carc ic soliciiä, vor dis¡ärca, in
loc sä dcvinä furio¡i ¡i ofcnsa{i. Vrca ca ioiul sä fic drägu{ ¡i, dacä nu c, laic din
¡icior ¡anä cand dcvinc cun vrca ca.
In ¡aric, äsia-i noiivul ¡cniru carc noarica iaiälui ncu - noarica iaiälui
ncu! - c o ¡rollcnä. Nu vrca sä sc in¡licc. N-a vrui sä-i ¸vadä" cadavrul (dc¡i,
sinccrä sä fiu, nici cu n-an vrui}, a rcfuzai sä ncargä la ofi{crul dc scrvicii dc
consolarc al s¡iialului - ¸Nu s¡unc cuvaniul äsia!" - ¡i n-a vrui sä ailä dc-a facc
in nici un fcl cu aranjancniclc funcrarc. A¡a cä sarcina nc-a rcvcnii nic ¡i lui
luni Fio carc, uiniior, a dcvcnii vijclios dc cficicniä.
Cu nunca a fosi grozav. An sunai-o ¡c Laciiiia luni dininca{ä. A fosi ¡linä
dc con¡asiunc, dar a fäcui ¡rcsiuni ¡i a sugcrai sä vin la lucru ¸ca sä-ni iau
gandul dc la nccazuri". I-an s¡us.
÷ Ää, crcd cä c inirc via{ä ¡i noaric dc fa¡i.
27
S-a ofcrii ¡i sä-ni iriniiä ni¡ic rcvisic. ¸Sä ränai la curcni." An accc¡iai. E
nc¡oliiicos sä rcfuzi. Oricun, an o sä¡iänanä lilcrä ¡i ¡linä dc con¡asiunc.
Dacä nu vin nici sä¡iänana urnäioarc, ¡rincsc junäiaic din salariu. Furioasä ¡i
anc{iiä, sun sä confirn cc s-a inian¡lai cu iaia nar{i dininca{ä. S¡un cuviniclc,
dar färä convingcrc. Incdiai, sccrciara rcdaciorului-¡cf iriniic un luclci uria¡
dc flori ¡oriocalii la casa ¡ärin{ilor nci. Lulc a fosi dc acord sä ailä grijä dc
Crasu' ¡i nana c dcvasiaiä, a¡a cä siau la ca. Un lucru ¡oi sä s¡un dcs¡rc
Cirliinc, cä facc luclcic frunoasc.
Lizzy nä sunä, ini s¡unc cai dc räu ii ¡arc ¡i nä inircalä cu vocc ¡o¡iiiä
dacä suni linc.
÷ N-an ninic, s¡un rc¡cdc, inainic sä nä gandcsc nai linc la asia.
Zicc.
÷ E¡ii sigurä ?
÷ Zäu, ii s¡un cu vocc uscaiä, dc ¡anioninä, suni linc, suni ocu¡aiä,
nana ¡i-a ic¡ii din nin{i, ¡cniru cä nu-i vinc sä crcadä cä cci dc la Diroul
Pa¡a¡oaric suni aiai dc cruzi incai sä ccarä ina¡oi ¡a¡a¡oriul iaici.
Lizzy vrca dcialii ¡i, cand ii ¡ovcsicsc dcs¡rc sirangcrca lainclor iaici ¡i a
ccasului lui inir-un sac dc ¡lasiic ¡i cun nana nu voia sä ¡lccc din s¡iial,
incc¡c sä ¡langä cu sus¡inc. Nu-i drc¡i, dar asia nä cncrvcazä. Cun indräznc¡ic
sä ¡langä ? A¡oi, inccarcä sä nä rcgalczc cu ¡ovc¡ii vcsclc dc la lirou. Asiäzi,
s¡unc ca, dirccioarca adninisiraiivä l-a ¡rczcniai ¡c fosiul osiaiic Tcrry Waiic -
cliar a¡a a zis, ¸fosiul osiaiic"! - in lirou ¡i ioaiä lunca l-a ignorai, ¡cniru cä
iocnai avca loc o vanzarc dc ¡rodusc cosnciicc. Asia sc inian¡lä cand
dc¡ariancniul dc cosnciicc vindc ioaic ¡rodusclc acunulaic cu cincizcci dc
¡cncc lucaia ¡i a¡oi dä fondurilc adunaic organiza{iilor dc cariiaic. Toaic sc lai
cu din{ii ¡i cu ¡unnii, in loiärarca lor dc a ¡unc nana ¡c ¡rodusc dc narcä. Nu
dädcan doi
28
lani ¡c faza asia, dar an rcu¡ii sä scoi un nic ¡ufnci a¡rcciaiiv.
A¡oi, Lizzy s¡unc ccva cc nincni alicincva n-ar visa sä s¡unä.
÷ Hclcn, zicc ca solcnnä, suni sigurä cä ai fosi o fiicä ninunaiä. Suni
sigurä cä iaiäl iäu a fosi foaric nandru dc iinc.
Isusc, asia c orilil. Cc lucru orilil a ¡uiui sä s¡unä!
÷ Lizzy, ic rog, nu nai s¡unc asifcl dc lucruri, ¡o¡icsc cu ¡i ¡un iclcfonul
in furcä.
Trcnur. Ca¡ul ¡arcä ni-c ¡lin dc ¡lunl, c insialil, ca un lolovan carc c
gaia sä sc ¡rävälcascä dc ¡c o siancä.
Scra¡ncsc din din{i aiai dc iarc, cä ioaiä fa{a ni-a dcvcnii un ricius. Fcs¡ir
in rc¡rizc scuric ¡i ra¡idc, ¡anä cand ¡äiura lini¡iiioarc a anor{clii sc
rcinsialcazä. Alia aiunci indräzncsc sä vorlcsc.
÷ In casa asia c lcznä ¡i un frig cun¡lii, ii s¡un räsiiiä lui luni Fio.
Adaug cu rc¡ro¡. E ca inir-o ncnorociiä dc norgä.
Tro¡äi ¡rin casä, ¡ornind radiaioarclc ¡i a¡rinzand luninilc. Toi ni-c frig,
dar n-an nai calnai.
Mana siä ¡c jos in dorniiorul lor, al ci, cu nasul in ¡ijanalclc iaici. Ii las o
cca¡cä dc ccai dccofcinizai, fiindcä nä icn cä ccaiul oli¡nuii ar facc-o sä ia
¡asiilc cu ncniluiia. An ascuns ¡i Nurofcnul. inirc iin¡, luni Fio ¡i cu ninc nc-
an in¡är{ii sarcinilc noriuarc, carc suni in jur dc un nilion. Avoca{i, anun{uri,
ccriificaic, fornularc dc ccrcrc, icsiancnic, ccriificaic dc auicniiciiaic, ¡cnsii,
¡oli{c, asiguräri, in¡oziic. Isusc. Dacä nä gandcsc la cai dc nulic an dc fäcui,
incc¡ sä urlu ¡i s-o iau razna, a¡a cä inccrc sä nu nä gandcsc. O sä s¡un doar cä
uräsc sä nä ocu¡ dc oancni ¡i uräsc sä organizcz clcsiii, a¡a cä ziua dc azi nu c
iocnai grozavä. in nod idcal, a¡ vrca sä nä ¡rälu¡csc ¡c ¡aiul ncu ¡i sä ¡rivcsc
in gol, dar inina incä ini laic nclunc¡ic, a¡a cä ni-c in¡osilil sä nä rcla×cz.
Facc ninuni ¡cniru ncialolisnul ncu ¡i acun ¡iiu dc
29
cc oancnii indurcra{i slälcsc a¡a dc nuli. Miclcllc o sä iurlczc. Dc
ascncnca, nu crcdcan vrcodaiä sä s¡un asia, dar ii nul{uncsc ccrului ¡cniru
luni Fio. A rcu¡ii s-o scoaiä ¡c nana din siu¡oarc suficicni cai sä nc araic undc
i¡i {inc iaia aciclc. Lc-a sunai ¡c ioaic rudclc noasirc ncsufcriic ¡i lc-a s¡us sä
nu vinä incä ¡i a insisiai sä-i scoaiä iaici ccriificaiul dc dcccs - ccca cc inscannä
un drun isioviior ¡anä la ¡rinäria din Candcn.
O conving sä ia un ia×i. incc¡c sä ¡roicsiczc cä auioluzul c foaric lun, a¡a
cä s¡un ¸fac cinsic". ii s¡un ¡ofcrului s-o a¡ic¡ic ¡i s-o aducä ina¡oi ¡i cä-i
¡läicsc cu. Hci, suni doar lani, iaia a nurii, lai sä iräin ¡u{in. Nu ¡iiu dacä c
doar dclirul dc vinä, dar incc¡ sä vorlcsc in cli¡cc.
Cand sun la casa funcrarä din Pagini Aurii - casä! ä¡iia gluncsc ? - s¡un.
÷ Vä sun din ¡arica iaiälui ncu.
Ca ¡i cun i-a¡ facc rczcrvarc la loicl!
Sä fiu a nailii dacä an idcc cc fac ¡i foloscsc un fluiura¡ allasiru ¡c carc
ni l-a dai fcncia dc la Consoläri, iniiiulai ¸Cc sä faccn du¡ä un dcccs in Anglia
¡i Tara Calilor" ca ¡c o caric dc lucaic. E nai uiil dccai ¡ricicnii nci inuiili. Lizzy
nä sunä din nou sä-ni s¡unä cä a vorlii cu dirccioarca dc la Sänäiaic ¡i
frunusc{c, carc s¡unc cä c×isiä o organiza{ic nuniiä Ccnirul ¡cniru Dcccsc
Naiuralc, carc facc innornaniäri ccologicc ¡i sicric liodcgradalilc. A¡oi, s¡unc
cuviniclc ¸ca¡sulä din salcic in¡lciiiä" ¡i ii zic.
÷ Tc rog sä ic o¡rc¡ii.
Vrco cinci orc nai iarziu, luni Fio sc inioarcc iriunfäioarc cu ccriificaiul
dc dcccs - ¡ufnind fiindcä o cosiasc 6,50 dc lirc. ii lag lanii in gcaniä cand sc
ducc la ioalciä.
A adus ¡i infanul fornular vcrdc dcs¡rc carc-¡i fäcca ioaiä lunca griji. i{i
¡crniic sä ingro¡i cadavrul ¡i nor{ii n-ar fi nor{i färä cl. Ha, la, la.
in ciuda siiua{ici dc un conic icrifiani, ii¡ul dc la casa funcrarä c foaric
dulcc. Araiä, a¡a cun nä a¡ic¡ian, ca
30
Urial Hcc¡ (sau a¡a cun ini inagincz cu cä ar aräia Urial Hcc¡, fiindcä
n-an irccui niciodaiä dc ¡rina ¡aginä a vrcunui ronan dc Diclcns, in afarä dc
Marilc s¡cran{c, ¡c carc cran olliga{i sä-l ciiin in ¡coalä}. E inali, ciolänos, cu
ocli alla¡iri, a¡o¡i ¡i ¡är cäruni, aruncai inir-o siarc jalnicä ¡csic clclic.
Sirangcrca lui dc nanä c sinisiru dc noalc. Mä ¡rcgäicsc sä dau ¡ic¡i cu un
¡arazii ra¡acc, dar sc dovcdc¡ic a fi un on lun. Mä ¡ofic¡ic inir-o cancrä, al
cärci ¡unci ccniral c o ¡iciurä dcloc suliilä a unui ccrl inir-o ¡ädurc iniunccaiä,
cu o razä dc soarc carc ii cadc dircci ¡c ca¡. ini ofcrä o cafca ¡i ini ¡rcziniä
o¡{iunilc. Frunzärin o lro¡urä cu sicric. in oricc cli¡ä, o sä a¡arä Nicly Clarlc.
Urial s¡unc cä, dacä un clicni alcgc incincrarca.
÷ Fcconandän ccca cc cu nuncsc un sicriu sin¡lu, dar dcnn.
Adaugä ¡lin dc iaci.
÷ Nu c lcnn dc cca nai lunä caliiaic, dar ¡ii{i cc sc inian¡lä Ia
incincrarc.
Dau din ca¡ ¡i zanlcsc ca ¡i cun a¡ discuia a¡roa¡c in ficcarc zi dcs¡rc
incincrarca lui iaia. Urial coniinuä.
÷ Araiä frunos ¡i conforn cu ocazia, nu v-ar dis¡läcca, dacä l-a{i vcdca.
Dinccuvaniai fic suflciul lui.
ini araiä ¡i o lro¡urä cu acccsorii, ¡linä cu ingcri nari ¡i inlujora{i,
¡crnc, iron¡cic ¡i fornc dc scaunc. Ciudai - suni sigurä cä noarica arc nai
nuli lcgäiurä cu ¡ozi{ia iniins dccai cu cca in ¡czui. Cosiul unui nornani c
incrcdilil ¡i Urial c, nornal, dis¡rc{uiior la adrcsa ¡rc{urilor din Londra.
÷ O lucaiä dc ¡änani carc ar scrvi ¡cniru irci oancni ¡ofiin ? ÷ ar cosia
o nic dc lirc.
ini vcdc fa{a ¡ocaiä - dc¡i suni nai ¡u{in ¡ocaiä dc ¡rc{ dccai dc
¡crs¡cciiva unui irio - ¡i adaugä.
÷ Tcrcnul din Londra c foaric scun¡. Un loi in ciniiirul Higlgaic ¡oaic
cosia cincizcci dc nii! Pc dc aliä
31
¡aric, nu dcnuli, a ircluii s-o ingro¡ ¡c nana nca in Cornwall. Loiul
cosia cinci lirc!
La noncniul ¡oanici, ridic s¡ranccnclc ¡i s¡un cä, in ciuda cosiurilor, crcd
cä fanilia nca vrca o innornaniarc.
innornaniarca iaiälui ncu nornani noaric cor¡ ncinsuflc{ii - un
vocalular nou, dc cuvinic uraic, siräinc, dczgusiäioarc. E groicsc ¡i nu-ni vinc
sä crcd cä suni aici.
Siau incrcncniiä in scaunul ncu, cu ¡icioarclc a¡ro¡iaic frunos, ¡i, in ioi
accsi iin¡, ca¡ul ni sc invaric¡ic dc ¡arcä n-a¡ da in noniagncs russcs ¡i
crcicrul ncu {i¡ä c ridicol, nu ¡oaic fi adcvärai ¡i-ni vinc sä fug ¡i sä ioi fug
¡anä cand nu nai c. Urial, inirc iin¡, {inc sä sulliniczc cä cl ar lua lcgäiura cu
s¡iialul, cu ¡rcoiul, va ¡unc la dis¡ozi{ic dricul, na¡inilc, ini va lua ioaic grijilc
dc ¡c ca¡ul ncu dc fcii{ä ¡i, ¡anä la funcralii, ¸iaia ar sia aici, cu noi". Zanlcsc
¡i incuviin{cz din ca¡, dc¡i nu-ni inagincz ccva cc i-ar ¡uica ¡läcca iaici nai
¡u{in.
÷ Puic{i, adaugä Urial, sä irccc{i ¡i sä-l vcdc{i oricand vrc{i.
ini sugcrcazä sä nä duc acasä, sä discui dcialiilc cu nana ¡i sä-l sun
nainc. i¡i ia ränas-lun cu aliä sirangcrc dc nanä noalc ¡i cu vorlclc.
÷ E o zi orililä, nu ?
Arc drc¡iaic. Plouä alundcni ¡i ccrul c dc un ccnu¡iu la fcl dc funclru, ca
¡i cosiunul ccnu¡iu al lui Urial.
÷ Mul{uncsc, zic cu ¡i alcrg s¡rc Toyoia.
Iniru ¡c u¡ä ¡i, zäu dacä-ni crcd oclilor! (ini ¡lacc cסrcsia asia - o s¡unc
Vräjiiorul din Oz - ¡i cliar o ¡rcfcr cclcilalic cסrcsii dc suflci, ¸Ai crcdc a¡a
ccva?"} Pc cinc väd siand la nasa din lucäiäric, vräjind-o dc zor ¡c luni Fio -
carc c dcsiul dc läiranä ¡i n-ar irclui sä cadä in ¡lasä - ¡i ¡c nana - carc, ca
¡rin farncc, ¡i-a a¡licai un nacliaj con¡lci dc väduvä ¡lus cä a inlräcai o
roclic ncagrä - ¡c nincni aliul dccai ¡c Jas¡cr.
÷ Jas¡cr ? zic, cu un cli{äii ascu{ii.
32
÷ Hccclcn! lcläic nana, snulgandu-sc din scaun ¡i zdrolindu-nä inir-o
inlrä{i¡arc lungä ¡i indurcraiä. Ai li¡sii a¡a dc nuli! An fosi ingrijoraiä!
Crcdcan cä ai avui un accidcni!
Vä rog! Ca ¡i cun n-ar inlrä{i¡a vrcodaiä!
÷ Manä, nu vorli ¡rosiii, zic cu. An rczolvai cu iäcu innornaniarca. i{i
¡ovcsicsc nai iarziu.
Mä snulg din lra{clc ci dc o{cl ¡i÷1 ¡u¡ ¡c Jas¡cr cu casiiiaic ¡c olraz.
inir-un fcl ¡rosicsc ¡i siu¡id, nä lucur cä c aici. Duni Fio ¡i nana nu dau
scnnc cä ar vrca sä nc lasc ¡u{inä iniiniiaic, a¡a cä-i sugcrcz lui Jas¡cr sä
ncrgcn sus. Urcän ¡anä in liroul iaici, carc c, dc fa¡i, vccliul ncu dorniior.
Pärin{ii nci l-au iransfornai in lirou, in ziua in carc n-an nuiai.
Jas¡cr arc ccva dc zis. Arc o nuirä foaric scrioasä.
÷ Hclcn, incc¡c cl, rcgrci foaric nuli ¡icrdcrca ¡c carc ai sufcrii-o. Diaia
dc iinc. Mäcar n-a sufcrii. Si a avui o via{ä lunä. Si i{i ¡ronii, iin¡ul vindccä.
Sc o¡rc¡ic. Suni furioasä. Tcnlcl cziiani! Cc sä nai fac ? Sä inccrc sä-ni
ncn{in ocu¡ai iin¡ul cu caic ccva ?
E linc sä vorlcsc cu cincva ? Sä fac o laic cu s¡unä ?
÷ Asia nä lini¡ic¡ic foaric nuli, zic cu, färä sä nä oloscsc sä-ni ascund
sarcasnul, dc¡i, Jas¡cr, a¡ ¡rcfcra ca cl sä nai fic incä in via{ä.
Asia-l ¡oclcazä. in lunca lui Jas¡cr, a ciiclcici vicioricnc, fcncilc nu
räs¡und olraznic.
Soväic ¡i adaugä.
÷ A¡a c. Trcluic sä fic foaric grcu ¡cniru iinc. Si ircluic sä fic ¡i nai räu
¡cniru nana ia, carc l-a cunoscui nai nuli dccai iinc.
Isusc Clrisioasc! Prolalil cä c ¡i nai räu ¡cniru noi io{i, loazä ¡roasiä!
÷ Asculiä, Jas¡cr, zic cu.
Suni a¡a dc furioasä, incai alia dacä ¡oi sä vorlcsc.
Trcnur ¡i - dacä vrc{i dcialii sinisirc - sfincicrul ni sc
33
sirangc in irci s¡asnc ascu{iic. Prolalil fiindcä c a¡a dc al dracului dc
uinii cä s¡un ccca cc gandcsc.
÷ Asculiä, Jas¡cr, iaia iocnai a nurii ¡i an nulic dc fäcui. Iar iu, cand
s¡ui lucruri... cand s¡ui clcsiii ca... ca alca ¡c carc lc s¡ui, nu c¡ii dc nici un
ajuior.
Pcniru ¡rina oarä dc la incc¡uiul accsiui fiasco, suni gaia sä ¡lang.
÷ Acun, Jas¡cr, nai ai ccva sä-ni s¡ui ?
Privc¡ic in ¡odca. A¡oi, s¡rc sur¡riza nca, fa{a i sc
facc irc¡iai ro¡ic ca focul.
÷ Duninicä, anun{ä cl, an nin{ii. M-an väzui cu Louisa sä¡iänana
irccuiä. Si nc-an iras-o scuri. Eu... cu nu inicn{ionan asia. Pur ¡i sin¡lu s-a
inian¡lai.
Sc uiiä la ninc. Mä uii ¡i cu la cl.
÷ Mi-a ¡ärui räu, cסlicä cl. Si, väzand cä iaiäl iäu a nurii, ni-an zis cä-{i
daiorcz adcvärul.
Cc cciä{can dc is¡ravä, curajos ¡i fcrn c¡ii!
÷ Mäi, sä fic! zic cu. Cc drägu{. Mäcar a ic¡ii ccva lun din noarica iaiälui
ncu, ¡anä la urnä!
Jas¡cr nu ¡ricc¡c. Parc incaniai ¡i zicc.
-Da.
÷ Jas¡cr, zic cu, cu ¡unnii siran¡i. E¡ii un lalagiu.
Tc rog, ¡lcacä. S-a icrninai.
Ca¡ul ii ircsarc din cauza sur¡rizci.
÷ Dar... sc lallaic cl, dar, iuliio, a fosi o grc¡calä. O croarc dc judccaiä.
il ¡rivcsc rccc.
÷ Sigur cä a¡a a fosi, zic. Zic asia ¡i nici nu ¡iiu dacä-ni nai ¡asä, ¡oaic
c-o s¡un doar ¡cniru cä a¡a sc s¡unc.
Jas¡cr i¡i irccc nainilc ¡rin ¡är ¡i, ¡c un ion su¡crior, s¡unc.
÷ Hclcn, c¡ii...
il inircru¡. Cu o vocc as¡rä, ii s¡un.
÷ Jas¡cr, ic ¡äräscsc.
34
Oclii lui dc un allasiru ¡aradiziac dcvin duri ¡i ridicä din uncri.
A¡oi, ¡lcacä. inclidc u¡a incci in urna lui.
Isusc. Cc an fäcui! Anc{cala a rcvcnii. incc¡ sä-ni curgä lacrini nanioasc,
ra¡idc, inconirolalilc. Furioasä, ¡ufncsc cu agrcsiviiaic ¡i lc ¡icrg. Iniru in
lucäiäric in siarc dc ¡oc. Mi-c räu, nä doarc ca¡ul, suni c¡uizaiä.
Mana ridicä ¡rivirca s¡rc ninc.
÷ Hclcn! Cc läiai drägu{! Nu-ni vinc sä crcd cä nu ni l-ai ¡rczcniai. Mi-a
cun¡ärai crini.
Pauzä. Sc uiiä la fa{a nca ¡linä dc lulc ¡i adaugä lland.
÷ Draga nca, ¡iiai cä, in iin¡ul räzloiului, sc culiivau lcgunc in ¡an{ul cu
a¡ä al Turnului Londrci ?
Ca¡iiolul 4
Cand an in¡linii ¡airu ani, iaia n-a dus sä väd S¡ärgäiorul dc nuci ¡i l-
an fäcui dc ras räcnind. ¸Vrcau ¡i cu sä fiu zanä!" Dc aiunci, ni-an rcvizuii
accasiä dorin{ä, ¡cniru sin¡lul noiiv cä zanclc ¡oariä fusic. Eu nu ¡ori fusic.
Fcfuz sä ¡ori fusic. N-an nai ¡uriai o fusiä dc a¡ro×inaiiv cinci ani, ¡cniru cä
an ¡icioarc scuric ¡i groasc ¡i, dacä ¡ori fusiä, aräi ca un luldog inlräcai.
Accsica fiind s¡usc, an zärii rcccni o crca{ic su¡lä, gcn Mic dcjun la
Tiffany's, la Miss Sclfridgc ¡i, nclunc¡ic, incon¡iicniä, ni-an incälcai rcgula. An
¡uriai-o la nuncä, zicandu-ni. ¸Picioarclc nclc nu araiä cliar a¡a dc räu".
A¡oi, lc-an väzui ¡c-alc alicia ¡i ni-an s¡us. ¸Doannc, cc-a fosi in ninica
ia?" A doua zi, i-an dai fusia lui Miclcllc - carc a luai-o lucuroasä ¡i a s¡us cä o
va ducc sä ¡i-o siraniczc.
35
Incrcdilil, nana rcfuzä sä accc¡ic rcgula nca ¡riviior la fusiä.
÷ Nu ¡o{i sä vii in ¡anialoni la o innornaniarc!
¡roicsicazä ca.
÷ Dar...
Vocca incc¡c sä-i sunc räsiii.
÷ Fä cun {i-an s¡us, Hclcn! Nu nä conirazicc, ic ¡rcvin, nu su¡ori a¡a
ccva!
Mana l-ar ¡uica invä{a ¡c Elion Joln caic ccva dcs¡rc icairaliiaic ¡i
räldarca nca slälc¡ic a¡a dc nuli, cä dcvinc anorc×icä. Taici nu i-ar fi ¡äsai nici
dacä a¡ fi vcnii la innornaniarca lui inlräcaiä ca un ¡on¡icr.
An nai zis cä ¡unca nudiiaica ¡c accla¡i ¡lan cu saianisnul ? Ei linc,
¡unca ¡i rcligia ¡c accla¡i ¡lan cu saianisnul. In consccin{ä, innornaniarca lui
va fi, a¡a cun i-an conandai lui Urial, nai rcla×aiä la ca¡iiolul s¡iriiual. Färä
innuri, färä ca¡clä. Si färä gallcn, ¡cniru cä iaia ura gallcnul. O ccrcnonic dc
innornaniarc sin¡lä.
÷ Efcciuaiä dc cäirc cinc ? a inirclai Urial.
÷ Dc un ¡rcoi, nornal! an zis cu. Asia l-a ncduncrii ¡c Urial, ¡anä cand
i-an cסlicai cä nu-ni inaginan cinc aliul dccai un ¡rcoi ar fi ¡uiui s-o facä
(dc¡i s-a ofcrii ¡i värul Sic¡lcn}, a¡a cä ircluia sä nc nul{unin cu un ¡rcoi.
Dar s-o facä nai scuriä ¡i, dacä sc ¡oaic, sä cviic gallcnul ¡i rcfcririlc la
Dunnczcu.
Mana c foaric con¡iicniä dc ioaic asica, insä an¡lificä sulicciul fusici la
¡ro¡or{ii inicrgalaciicc. Drusc, gandul dc a ¡circcc incä un ninui in con¡ania
¡crsoanci ci flagclaioarc ¡i zlicräioarc dcvinc insu¡orialil.
÷ Dinc, zic cu. Scui¡ cuviniclc ca ¡c sanlurii dc siruguri. Ai ca¡iigai. O
sä-ni ¡un o fusiä. O sä-ni ¡un o fusiä, dar an dccis - ¡i dccid asia in iin¡ cc
vorlcsc - cä vrcau sä ncrg singurä cu na¡ina la innornaniarc. Nu vrcau sä
¡ariici¡ la ¡roccsiunc. Considcr cä c sinisirä. Fcfuz sä ¡ariici¡.
Acun, incc¡c al ircilca räzloi nondial.
36
Nu sc ¡oaic. Suni nclunä. Vrcau s-o onor. E ccva ncnaiauzii. Cc vor
crcdc oancnii. Hi-li-liii. Din fcricirc, nic ini rcvinc sarcina dc a suna cסcr{ii ca
sä ol{in ciiaic cu carc sä nai ¡i¡crcz ariicolclc icrnc scrisc dc jurnali¡iii lcnc¡i ¡i
¡läii{i c×agcrai dc nuli. A¡a cä nä foloscsc dc o siraiagcnä invä{aiä dc la unul
dinirc nul{ii ¡silologi ¡c carc-i inicrvicvcz la Cirliinc. Tclnica Discului Siricai.
Oricc ni-ar arunca nana in fa{ä - acuza{ii, ancnin{äri, rugänin{i, scc{iunca
Educa{ic noioioliiä a ziarului Tlc Cuardian -, cu rc¡ci calnä accla¡i cnun{
c×ircn dc iriiani.
÷ Da, ini dau scana, dar an dccis sä ncrg singurä cu na¡ina la
innornaniarc.
La a cincca rc¡ciarc, ca lasä sä-i sca¡c un gcanäi ¡rofund ¡i zliarä.
÷ Taci iaci iaci nu nai su¡ori! ¡i fugc la ciaj.
Inicr¡rcicz asia ca ¡c o ca¡iiularc ¡i conduc iriunfäioarc ¡anä la
a¡ariancni. Nu nä sini vinovaiä, dc cc-a¡ facc-o ?
Sc ivcsc zorii zilci innornaniärii. Mä iaräsc s¡rc siarca dc con¡iicniä ¡i
sini glcara ingrc{o¡äioarc a fricii, färä sä ¡iiu dc cc. Ccrul c allasiru, dar c o zi
rccc, o¡rinaniä ¡i nasoalä. E gcnul äla dc zi carc-{i siricä ¡ärul, cliar dacä l-ai
dai cu s¡unä ¡i l-ai uscai zdravän cu folnul. Pcniru a inräuiä{i ¡i nai nuli
lucrurilc, Tina a fosi la Ncw Yorl, ¡cniru o ¡cdin{ä foio dc nodä, ¡anä icri, a¡a cä
nu c dis¡onililä ¡cniru consulia{ii ¡i singura fusiä icfiinä ¡c carc an gäsii-o in
singuraiica nca c×cursic la cun¡äräiuri cra lungä, ncagrä ¡i siraniä, cu un
volan dc ¡anzä in ialic, ncdcia¡alil. O ¡un ¡c ninc ¡i incdiai aräi ca Alison
Moyci.
In a¡ariancni c lini¡ic, iar cu incc¡ sä lufncsc ¡i sä iranicsc u¡ilc, ca sä-l
fac nai ¡u{in lini¡iii ¡i nä infurii ¡c nana, fiindcä nu sunä. Mä nai invcsclcsc
¡u{in cand dau drunul la radio ¡i aflu cä un lalon cu acr cald, con{inand doi
ion{i, s-a ¡rälu¡ii in narc, ruinandu-lc asifcl
37
inccrcarca dc a dolori ¡liciisiiorul rccord la ocolul lunii in lalon. Isusc! E
lolly-ul lor! ini caui ccrccii ¡i nä inircl cc fcl dc ac i{i ircluic ca sä s¡argi un
lalon cu acr cald, cand nä uii la ccas ¡i ini dau scana cä c zccc färä douä¡cinci
¡i cä innornaniarca incc¡c la uns¡rczccc.
Du¡ä ¡asc ninuic furilundc ¡c ¡osca, nä iaräsc ¡rin Coldcrs Crccn,
inccrcand sä nä rujcz in oglinda rcirovizoarc. Ccl ¡u{in douä¡cinci dc Volvo-uri
au dullai ¡arcarca, in nijlocul drunului. Mai linc a¡ fi luai-o ¡c ali drun, cand
¡crcc¡ o ni¡carc faniliarä ¡rin cca{ä, in dc¡äriarc.
Mä conccnircz asu¡ra ci ¡i il väd ¡c iaia ncrgand ¡c iroiuar. Sionacul ni
sc sirangc glcn in iin¡ cc-i urnärcsc ncrsul a¡äsai, ¡asul larg, incrczäior,
uncrii ¡äira{i ¡i a¡oi, sc inioarcc ¡cniru o frac{iunc dc sccundä, ¡i nu c
nicidccun iaia ¡i incdiai aud un luluii ¡uicrnic, cu sunci dc iallä ¡i suni
aruncaiä in fa{ä ¡i nä o¡rcsc lrusc, fiindcä an virai - incci, dar cu convingcrc -
inir-un Vollswagcn Dccilc ¡oriocaliu, ¡arcai ¡c siradä.
÷ O, nuuuuuu! {i¡.
Prinul ncu gand c sä-l sun ¡c iaia. A¡ ¡uica sä izlucncsc in lacrini, dar
n-an dai cu fond dc icn carc nu-i rczisicni la a¡ä. In sclinl, sar din na¡inä ¡i
incc¡ sä cvalucz ¡agulclc. Incdiai, cclclalic na¡ini incc¡ sä cla×onczc.
O fcncic linc conscrvaiä, inir-un Jcc¡ Clcrolcc, coloarä gcanul ¡i ini
s¡unc un lucru foaric uiil.
÷ Mcrgcai ¡rca rc¡cdc.
A¡oi, aud urlcic.
÷ Ai disirus-o ¡c Nancy! urlä vocca.
Vocca a¡ar{inc unci fcnci nicu{c, llondc, carc ¡oariä un ruj cu coniur dc
luzc ¡i un lalai all. Fa{a ii c dcsfiguraiä dc furic. Alcargä s¡rc ninc ¡anä cand
siän nas in nas ¡i-i sini rcs¡ira{ia u¡or fciidä.
÷ Nancy ? nä lallai cu ingroziiä.
Doannc, an onorai ¡c cincva.
÷ Nancy c na¡ina nca, vacä ¡roasiä!
Sus¡inul dc u¡urarc cand ini dau scana cä nu voi ncrgc la inclisoarc
¡lus ¡roccsarca cu iniarzicrc a fa¡iului cä o siräinä siro¡oasä, carc-¡i loicazä
na¡ina, nä facc
38
¸vacä ¡roasiä", sc conio¡csc inir-o izlucnirc dc adrcnalinä ¡i zlicr la ca.
÷ inccicazä dracului cu urlciclc, c doar o na¡inä dc cäcai, cai o cuiic dc
cola!
Parc ¡ocaiä, ¡rolalil cä nu-i vinc sä crcadä cä cincva carc ¡oariä o asifcl
dc fusiä folosc¡ic cuvaniul ¸cäcai".
Dcsclidc gura c×ccsiv rujaiä, sä-ni dca rc¡lica, dar cu nu suni in ioanc
lunc. Fäcncsc.
÷ ini ¡arc räu! Dar suni in drun s¡rc innornaniarca iaici ¡i...
Mä o¡rcsc in nijlocul räcnciului. Mä o¡rcsc, ¡cniru cä un ii¡ inali, cu
¡ärul ncgru, ¡uriand ¡i cl un lalai all, a alcrgai s¡rc noi ¡i ¡arc sä a¡ic¡ic sä fic
inclus in convcrsa{ic.
÷ Da ? zic cu ¡c un ion dc glca{ä.
Insianiancu, llonda dcvinc niorläiiä.
÷ Ton! sc sniorcäic ca.
Praciic, i¡i frcacä nasul dc ¡ic¡iul lui. Fanjciul din ninica nca ircluic sä-
ni fi scä¡ai ¡c fa{ä, fiindcä ii¡a ini aruncä o ¡rivirc nalcficä.
÷ Ton, uiic cc i-a fäcui lui Nancy!
Nc uiiän anandouä la fundul lo{ii al lui Nancy.
A¡oi, nc uiiän la Ton. Ea ¡arc cäzuiä in adora{ic. Eu ¡ar cu nasul ¡c sus
¡i nai irag o dullä, inccrcand rc¡cdc sä-ni ¡icrg cסrcsia dc ¡c fa{ä. Fca¡arc
viciorioasä ca un iic ncrvos. Ton c su¡crl. Sau nai dcgralä arc - ¡i ¡iiu cä nu
sunä dcloc ca un con¡lincni, dar ini vc{i scuza cסrcsia, ca fiind un fcii¡
¡crsonal - ocli dc cainc lusly.
Dc un allasiru rccc, ¡alid, ¡äirunzäior. Han. Si din{ii.
Din{i dc lu¡. Siiu asia, ¡cniru cä-ni adrcscazä un zanlci sur¡rinzäior.
Caninii ascu{i{i nä icrninä. Cc ¡oi sä s¡un ?
E ciudai. Vrcau sä zic cä nici nu-ni ¡lac cainii.
÷ Cclinc, c nai nuli lara dc ¡roicc{ic. Nu nai {i¡a, zicc Ton. A¡oi, sc
inioarcc s¡rc ninc ¡i s¡unc. Ai ¡ä{ii ccva ? Vrci sä siai jos ?
Claiin din ca¡.
÷ An iniarziai, s¡un cu glas ascu{ii. An iniarziai la innornaniarca iaici
¡i acun, asia!
39
Vocca ini ränanc in gai. Cclinc c rcvoliäior dc iäcuiä.
÷ Pofiin ? zicc Ton.
÷ Cun ränanc cu Nancy ? inircalä Cclinc norocänoasä.
÷ Mä ocu¡ cu dc na¡inä, s¡unc Ton. Du-ic inäuniru.
Cclinc ¡lcacä {afnoasä. Ton ircsarc.
÷ ini ccr scuzc ¡cniru ca, zicc cl. Pari can s¡criaiä.
O sä ¡o{i conducc ?
Fidic din uncri. Vrcau sä s¡un cä suni linc, dar cc-ni icsc ¡c gurä c.
÷ Mä sini anc{iiä.
Mä uii la ccas ¡i-ni dau scana cä innornaniarca iaici incc¡c in nai ¡u{in
dc un sfcri dc orä.
÷ An iniarziai a¡a dc nuli! Si Dccilc-ul!
Ton facc un scnn dis¡rc{uiior s¡rc Dccilc.
÷ Dccilc-ul facc vrco zccc ¡cncc. Lasä-l. Tc ocu¡i dc asia nai iarziu.
Pauzä.
÷ Pari can zguduiiä, ca sä conduci. Vrci sä-{i clcn un ia×i ?
Claiin din ca¡.
÷ incc¡c in zccc ninuic, nä väicärcsc cu.
Sini cä suni slalä ¡i fragilä, sä nu zic ¡i o narc ingälaiä.
Pcniru a con¡lcia accsi ¡aclci icniani, o ¡icäiurä dc nucoziiaic a¡oasä
ni sc scurgc din nas. O ¡icrg cu nancca.
÷ Tc duc cu, anun{ä Ton. An dula.
÷ Dula ? zic cu ca ¡roasia.
÷ Dula vcicrinarului, zicc cl.
÷ E¡ii vcicrinar! zic cu.
÷ Da! zanlc¡ic cl.
÷ Asia cסlicä lalaiul all, zic cu.
A¡oi, dccid sä iac. Siau acolo, ca ¡roasia, in iin¡ cc Ton nuiä Toyoia ¸in
s¡aic". Siilul lui dc ¡ofai c, olscrv alarnaiä, sinilar cu al ncu. Trci sccundc nai
iarziu, rca¡arc la volanul unci dulc allc ¡i nurdarc, cu cuvaniul MECAVET scris
narc, ¡c o ¡aric. Arc clasä. Cla×oncazä ¡i cu nä ca{är in dulä. Din cauza fusici
nclc siudcn{c¡ii, carc sc li¡c¡ic, c o nancvrä siangacc (ccva nai ¡linu{ä} dc a
{inc gcnunclii a¡ro¡ia{i.
40
÷ Nu ai o nul{inc dc aninalc carc ic a¡ica¡iä sä lc c×aninczi? inircl,
confirnandu-ni rc¡uia{ia dcja uluiioarc dc vorliioarc clocvcniä, cu s¡iriiul
ascu{ii ca lriciul.
÷ Noo! claiinä cl din ca¡. Micrcurca c inioidcauna lini¡ic. Lunca ¡i nar{ca
c onor. Dun. Undc ncrgcn ?
Dcsigur, nu-ni ¡oi aninii, a¡a cä Ton scoiocc¡ic ¡c sul scaunul lui ¡i
scoaic un glid zdrcn{uii. Cand scä¡än din Coldcrs Crccn, Ton accclcrcazä. N-
arc nici o grca{ä sä iaic calca na¡inilor dc ¡oli{ic. Siiu cä nc grälin, dar an
in¡rcsia cä vrca sä dccolczc.
÷ E in rcgulä, donnulc conandani dc cscadrilä?
nurnur cu ncrvoasä.
ini aruncä o ¡rivirc.
÷ Nu ncrg rc¡cdc! zicc. Doar nu vrci sä iniarzii!
÷ Nu, s¡un cu, dar nici noariä nu vrcau sä fiu.
incciinc¡ic.
÷ ini ¡arc räu ¡cniru iaiäl iäu, ini s¡unc.
÷ Asia c, räs¡und cu.
Du¡ä accsi sclinl ninunai dc rc¡lici, iäccn anandoi.
A¡oi, Ton inircalä.
÷ Cun a nurii ?
ini nu¡c luza.
÷ Aiac dc cord, oficz cu, in iin¡ cc dula scra¡nc¡ic din ro{i la un viraj.
Ton, foaric dulcc, cla×oncazä ¡uicrnic. Vrcau sä sclinl sulicciul. Trcluic
sä sclinl sulicciul. ini siorc crcicrul anc{ii du¡ä ni¡ic inforna{ii carc ar ¡uica
fi inicrcsanic ¡cniru un vcicrinar aräios, ¡c carc nu-l cunosc dc nuli iin¡, ¡i
¡roduc carligul convcrsa{ional.
÷ An un ¡isoi ¡c carc-l clcanä Crasu'.
Isusc, cc sc inian¡lä cu ninc ? Aliliiaica nca dc a vorli cnglcza ¡arc sä fi
dis¡ärui. Drusc, ¡oscd vocalularul ¡i cocrcn{a unui {anc dc irci ani ¡i suni
olligaiä sä-ni sug olrajii, ca sä nä in¡icdic sä coniinui cu. ¸Carc c culoarca ia
¡rcfcraiä ?"
Din fcricirc, Ton zicc ¡oliiicos.
41
÷ Da ? Dc carc ?
Iaiä, in finc, ¡ansa nca dc a dovcdi cä, in ciuda iuiuror dovczilor, cliar
¡oscd un IQ. Si cc-i räs¡und ?
÷ Poriocaliu.
Iau in calcul o o¡cra{ic dc urgcn{ä, carc sä-ni c×iir¡c corzilc vocalc, cand
Ton zicc foaric analil.
÷ Poriocaliu. E o s¡ccic lunä dc ¡isicä.
Asia nä ins¡irä sä iac din gurä. Fänan cu ¡rivirca in ¡oalä ¡i ni-l
inagincz ¡c iaia nori, iniins in co¡ciug, incc¡and sä ¡uirczcascä.
Du¡ä ¡a¡ic ninuic clinuiioarc, franclc scar{aic in fa{a ¡or{ilor ciniiirului.
÷ Mul{uncsc, a fosi foaric drägu{ din ¡arica ia, nul{uncsc, zic cu
siangacc, inccrcand sä injccicz ni¡ic nul{uniri vioaic in ionul ¡lai.
÷ Cc sä fac cu Toyoia ?
Ton ini facc scnn sä ¡lcc.
÷ Ai facc linc sä ic grälc¡ii. Trcci ¡c la noi cand ai ¡u{in iin¡ lilcr. Po{i sä
rczolvi cu asigurarca ¡i cu alic alca cu Cclinc oricand. N-o sä sc su¡crc.
E cca nai icrililä ninciunä ¡c carc an auzii-o dc cand nana a ncgai cä-i
¡lacc dc Sicvc McQuccn. Dar nu nä scsizcz.
÷ Mul{uncsc, zic din nou.
÷ E in rcgulä, s¡unc cl. Araiä cu ca¡ul s¡rc nul{inca dc na¡ini carc
lloclcazä inirarca in ciniiir. O sä ic dcscurci ?
incuviin{cz din ca¡, rigidä, ii fac ¡rosic¡ic ¸¡a-¡a" cu nana ¡i nä iniorc cu
s¡aiclc. An oclii in lacrini. E ridicol. Su¡ori sä sc {i¡c la ninc. Dar llandc{ca...
Scuii{i-nä.
Sin¡lul cuvani ini dä frisoanc. E a¡roa¡c la fcl dc räu ca ¡i ¸iandrc{ca". in
ciuda oclilor alla¡iri ¡i a din{ilor ascu{i{i, nä indc¡äricz dc cl. il väd ¡c Lulc
inir-un cosiun llcunarin ¡rca sirani, fa{aindu-sc dincolo dc ¡or{ilc dc ficr, cu o
Tina in¡ccalilä ¡i cu o Lizzy scli¡iioarc, ¡i alcrg rccunoscäioarc s¡rc ci. Ton sc
indc¡äricazä in ironlä in dula lui allä ¡i nurdarä ¡i cu nici näcar nu ¡rivcsc in
urnä.
42
Ca¡iiolul 5
Lulc c dc¡cndcni dc nicoiinä. Nu nunai cä arc ncvoic dc {igarä ¡rc- ¡i
¡osi-coiiun, ircluic sä funczc una ¡i in iin¡ul... Dc accca, ini s¡unc cl, l-a
¡äräsii fosia lui ¡ricicnä. A ars-o inir-un loc scnsilil. S¡unc cä s-ar ¡uica läsa
oricand, dar cä rcfuzä sä ncsiccc gunä, fiindcä ¸i{i ¡rovoacä ulccr sionacal".
Funcazä ¡c ¡cronul nciroului (¸scnnul cu « Funaiul inicrzis » sc rcfcrä la ¡inc"},
funcazä in laic (¸¡cniru ninc, ca ii¡, c cclivalcniul lunanärii ¡arfunaic"} ¡i
funcazä in iin¡ cc-¡i nänancä ¡izza ¡c¡¡croni cu llai ¡ufos, uiiandu-sc la
cnisiunca A Qucsiion of S¡ori (¸c o cnisiunc sircsaniä, n-ai cun sä in{clcgi"}.
An ncn{ionai ¡i cä, ¡c langä fa¡iul cä-¡i aco¡crä organclc inicrnc cu funinginc,
Lulc s¡unc cc gandc¡ic färä sä sc gandcascä ? A¡adar, nu nä nirä ¡rca nuli cä,
aiunci cand dau luzna ¡c ¡oaria ciniiirului, scuiurä agiiai un nuc dc {igarä
funcgand ¡i sirigä.
÷ Hclcn! E¡ii noariä!
÷ Cun suni ? zic cu.
Arc dcccn{a sä ro¡cascä.
÷ Vrcau sä zic, sc lallaic cl, cä nana ia a luai-o razna.
E in siarc sä onoarc ¡c cincva. To{i a¡ica¡iä in na¡ini.
Mä uii la Tina ¡i la Lizzy. Tina i¡i adnirä ungliilc, ¡rivc¡ic in jos, s¡rc
¡aniofii ci Jinny Cloo ¡i nurnurä.
÷ La naila!
Lizzy facc o nuirä indurcraiä ¡i sc väicärc¡ic.
÷ Of, liaia Hclcn!
Iau sianjcncala lor drc¡i confirnarc.
÷ Sia{i a¡a, nornäi cu ¡i-ni croicsc drun ¡rin ccca cc ¡arc a fi un llocaj
ruiicr rcgizai ¡c ¡osca - cviiand cu grijä coniaciul vizual cu fc{clc carc sc
lollcazä la ninc din na¡ini - ¡anä la Jaguarul narc, lucios ¡i ncgru ¡arcai in
s¡aiclc dricului narc, lucios ¡i ncgru.
Cand nä a¡ro¡ii, gcanul coloarä.
43
÷ Pc. Undc. Ai. Unllai ? sc siro¡¡c¡ic nana dc sul ¡äläria narc ¡i
ncagrä, dc forna unci farfurii.
Mä nirä cä sc al{inc a¡a dc curicniior, a¡oi ini dau scana cä ¡ofcrul
asculiä cu urcclca ¡alnic. Mä a¡lcc, ii fac vinovaiä cu nana lui luni Fio, carc
sirangc o laiisiä dc daniclä a¡a dc iarc, cä i s-au allii falangclc dcgciclor, ¡i
s¡un cä an fosi rc{inuiä.
÷ Cc sc inian¡lä ? inircl, ca s-o alai ¡c nana dc la furia ci.
÷ Suni in liroul ciniiirului, zicc nana cu glas ascu{ii, isicric. iniocncsc
aciclc ¡i n-avcn voic sä coloran din na¡ini ¡anä cand nu suni gaia ¡i... of, n-
an säiurai! Eu color! Nu nai ¡oi sä siau aici! Dä-ic!
Mä irag inir-o ¡aric, iar nana sarc din na¡inä. Incdiai, ncnunäraic
¡oriicrc sc dcsclid ¡i nul{ini dc oancni cu fc{c dcza¡rolaioarc, inlräca{i
ncglijcni, vin incci s¡rc noi. inglc{ dc fricä. Färä sä sc su¡crc ¡ricicnii no¡iri dc
fanilic ¡i rudclc, dar ¡arcä ar fi Noa¡ica nor{ilor vii.
Pcircc urnäioarclc zccc ninuic sufocaiä inir-o cca{ä dc ¡u¡äiuri ¡udraic,
rujaic ¡i nirosind a lavandä, in inlrä{i¡äri sianjcniior dc dulniioarc, in ¡oa¡ic
dc ¸ini ¡arc räu" ¡i ¸E a¡a dc lrusc!" nurnuraic, ¡lus o afirna{ic iäioasä dc
¸Trcluic sä fii u¡uraiä cä s-a dus a¡a dc rc¡cdc!" (ooo, suni incaniaiä}, o
c×clana{ic ascu{iiä dc ¸Hclcn!
Alia dacä ic-an rccunoscui! Nu nai ai gräsinca dc lclclu¡!" ¡i ¸Ai grijä dc
nana ia, da ? E a¡a un ¡oc ¡cniru ca!" Mä uii la nana, carc ingliic ioiul ca
Crasu', cand dä ¡csic un casiron ilcgal dc inglc{aiä.
÷ Da, zic cu sunlrä. Arc ncvoic dc nuliä aicn{ic, il zärcsc ¡c Urial -
inlräcai ca cina unui cainc - carc
a¡arc din liroul ciniiirului, in¡rcunä cu ¡rcoiul. Carc, ini aninicsc inir-
un acccs dc ¡anicä, ni-a läsai douä ncsajc ¡c roloiul iclcfonic, ¡c carc lc-an
ignorai ¡i dc carc, a¡oi, an uiiai. Urial, inirc iin¡, ¡arc clar cncrvai dc nul{inca
carc sc vanzolc¡ic anarlic, dar, cand nä a¡ro¡ii dc cl, luzclc ii ircsar inir-un
zanlci grijuliu.
44
÷ Donni¡oarä Dradslaw, zicc cl. Cc nai facc{i ?
ii s¡un cä suni linc. incuviin{cazä rc¡cdc ¡i a¡oi s¡unc.
÷ Sunicn gaia sä ¡ornin ¡cniru uliinul drun al iaiälui dunncavoasirä,
dacä ¡crniic{i. Dori{i ca aranjancniul floral sä ränanä ¡c sicriu sau sä-l
scoaicn ?
Suni luinäciiä.
÷ Aä, cun ¡rcfcrä dc olicci oancnii ? zic cu.
÷ Majoriiaica ¡rcfcrä sä fic scos, zicc cl. Adcsca il doncazä unci scc{ii dc
s¡iial corcs¡unzäioarc - in cazul äsia, scc{ici dc cardiologic, adaugä cl
indaioriior.
Cc lucuric ¡cniru ¡acicn{i.
÷ Dinc, a¡a sä facc{i, izlucncsc cu.
Dcvin con¡iicniä dc o scädcrc a nivclului zgonoiului, in iin¡ul cärcia, o
vocc dc fcncic c×clanä.
÷ S¡cr cä nu-l ingroa¡ä iocnai in ¡arica ccalaliä. Nu-ni ¡lacc sä ncrg ¡c
jos.
Mä iniorc ¡i inina ini laic cu ¡uicrc cand väd cä sicriul ncgru, draculcsc,
a fosi colorai din dric ¡i ¡asc lärla{i in cosiunc solrc il ridicä incci ¡c uncri.
Privcsc ingroziiä accsi zälog solid, urai ¡i crud al nor{ii. Isusc! Taiäl ncu c
inäuniru. Mori. Fccc. Tca¡än. incc¡and sä ¡uirczcascä.
Cai irccc ¡anä cand rigor noriis incc¡c sä sc innoaic dc duloarca
¡uircziciunii ¡i... Suni snulsä din gandurilc nclc ¡uircdc dc nana, carc vinc ca
o furiunä s¡rc Urial ¡i-i sirigä in fa{ä.
÷ Värul lui Morric, Sic¡lcn, vrca sä carc sicriul!
Nu singur, cu siguran{ä, ini s¡un in sinca nca. Värul
Sic¡lcn arc nouä¡irci dc ani ¡i inäl{inca unui s¡iridu¡.
÷ Manä, incc¡ cu, aruncandu-i ¡riviri ncrvoasc lui Urial, ircluia sä
rczolvän...
Urial nä o¡rc¡ic cu o aiingcrc u¡oarä ¡c unär.
÷ Nu c nici o ¡rollcnä, s¡unc cl närc{. Du¡ä o scuriä agiia{ic - ¡i cand zic
scuriä, cliar asia in{clcg -, värul Sic¡lcn c ¡ronovai la rangul dc ¡uriäior dc
sicriu. Urial ii organizcazä cunva ¡c io{i inir-un ¡ir lung ¡i ncrcgulai,
45
sc lollcazä la Lulc, sä siingä {igara, ¡i-¡i ocu¡ä locul in fa{a sicriului,
aläiuri dc ¡rcoi.
Mana, luni Fio ¡i cu ninc siän in s¡aiclc sicriului.
Ii arunc o ¡rivirc lui luni, sä väd dacä siä sä lc¡inc, dar arc o aiiiudinc
durä ¡i furioasä, dc ¡arcä s-ar ¡rcgäii dc räzloi. Mana ircnurä ¡i arc fa{a
unflaiä dc lacrini. O inlrä{i¡cz ¡i a¡roa¡c cä nä ¡rälu¡csc cand i¡i rcla×cazä
lrusc inircaga grcuiaic ¡c ninc. Sc aga{ä cu un lra{ ¡i-l folosc¡ic ¡c cclälali ca
sä-¡i {inä ¡äläria, sä nu-i zloarc dc ¡c ca¡ invariindu-sc ¡csic narca allä dc
¡icirc dc nornani. Mä sini ca ¡i cun a¡ juca un rol inir-un filn.
E ridicol! Azi c o zi dc nicrcuri rccc ¡i vanioasä. Ar irclui sä siau la nasa
nca, inir-un lirou su¡raincälzii, sorlind un cs¡rcsso dullu ¡i frunzärind Tlc
Sun sul ¡rcic×iul cä fac ccrcciarc. in sclinl, iaiä-nä aici, aläiuri dc un narc
gru¡ dc oancni, la {arä, in¡icdicandu-nä ¡rin noroi, in s¡aiclc unui sicriu narc
¡i indcccni dc lu×os carc-l con{inc ¡c iaia, s¡rc un nornani ¡roas¡äi sä¡ai, ca
sä-l ingro¡än adanc, in ¡änani - sä-l ingro¡ ¡c iaia -, carc doar sä¡iänana
irccuiä särläiorca vcscl scädcrca landica¡ului säu la golf cu iralucuri groasc ¡i
cu un rand dc coniacuri ¡cniru anicii lui dc golf, in larul Droollill Colf Clul.
Mä inircl cun sc dcscurcä ¡rin noroi ¡aniofii dc o suiä nouä¡cinci dc lirc
ai Tinci.
in ¡rinii cinci ¡a¡i ai nar¡ului funcrar, sicriul ÷ nul{uniiä scundului vär
Sic¡lcn - sc lcagänä ¡i c siranl.
Din fcricirc, oancnii lui Urial sc o¡inicsc ¡i-l saliä dc ¡c unärul värului
Sic¡lcn, ¡anä cand nai sus nuniiul siä drc¡i sul sicriu. E olligai sä sc
nul{uncascä sä aiingä cu nana su¡rafa{a lusiruiiä a accsiuia ¡i lizara noasirä
¡roccsiunc coniinuä. Eu aluncc inainic ca un zonli. Toaiä lunca iacc ¡i
singurclc suncic carc sc aud suni zunzciul unui avion dcasu¡ra noasirä ¡i
vaniul carc agiiä crcngilc noi ca ¡cnclc alc läiranilor arlori dc iisä.
Mi-c grca{ä. Viscz ¡i, curand, cincva o sä vinä sä nä irczcascä, sä-ni
s¡unä cä c un co¡nar dcncni, lolnav,
46
iar cu o sä dcsclid oclii ¡i voi fi in ¡aiul ncu noalc ¡i cald ¡i siiua{ia asia
su¡rarcalisiä sc va cva¡ora. O sä dis¡arä.
O sä sc icrninc. Sio¡.
÷ STOP! urlä nana, cu o vocc ¡c carc Dunnczcu a folosii-o ¡oaic ca sä
dcs¡ariä a¡clc Märii Moaric.
Toaiä lunca - inclusiv ¡uriäiorii sicriului, din ncfcricirc - sarc o junäiaic
dc nciru in sus ¡i sc o¡rc¡ic lrusc. Duni ¡arc uluiiä.
÷ Doannc-Dunnczculc, zic cu can siu¡id, cc s-a inian¡lai ?
Mana sus¡inä ¡i ircnurä aiai dc violcni, incai alia ¡oaic vorli. Urial vinc
in gralä, ¡lin dc ingrijorarc oficialä.
÷ Dinc, zic cu lini¡iiior, nangaind-o ¡c s¡aic. E in rcgulä, calncazä-ic. Cc
ic dcranjcazä ?
Mana sus¡inä ¡i sc sufocä, dar rcu¡c¡ic sä ¡uicrc cuvaniul ¸incl".
÷ Incl ? zic cu. Cc incl ?
Asia ii snulgc un nou vaicr ¡roas¡äi ¡i cncrgic.
÷ Nuuuuuuu! sc vaiiä ca. Vcriglcia! E incä ¡c dcccc-gcccc-iuuul luuui!
ini ¡icä falca ¡i nä uii la Urial ingroziiä. El sc lollcazä la ninc. i¡i
¡rcscazä douä dcgcic osoasc ¡c frunic, ca ¡i cun ar avca o durcrc dc ca¡. Dc
fa¡i, arc.
La incc¡ui, Urial inccarcä s-o ia cu lini¡orul.
÷ Dar, doannä Dradslaw, inioncazä cl, dacä vä aninii{i, an discuiai
dcs¡rc asia, an con¡lciai fornularul...
Ca¡ul ¡lccai al nanci zvacnc¡ic in sus ca o narionciä cncrvaiä. Oclii ii
scli¡csc. E rcgina clasci ¡i Urial c un ¡rosiu{ ¡cdc¡sii carc nu ¡i-a fäcui icna.
÷ Nu-ni ¡asä, ¡uicrä ca. Nu vrcau sä aud scuzclc duniialc! Tc ¡läicsc !
Vrcau vcriglcia so{ului ncu! Acun, adu-ni-o!
Suni ¡aralizaiä ¡cniru noncni dc oroarc ¡i unilin{ä.
Privcsc ncrvoasä s¡rc luni, carc nu zicc ninic, dar sc uiiä o singurä daiä la
nana, rc¡cdc, cu o ¡rivirc incärcaiä dc o urä ncdisinulaiä. Mä lallai.
47
÷ Dar nu... nu ¡uic{i...
Mä lollcz nc¡uiincioasä la Urial.
Asia c un on carc ¡iic cand c infrani. Fidicä o nanä sul{irc, osicniiä.
÷ Puicn, sus¡inä cl.
Si asifcl, zvonul räzlaic ina¡oi, ¡rin nul{inca inglc{aiä ¡i ncduncriiä,
¡anä cand io{i cci ¡rczcn{i aflä cä sicriul con{inandu-l ¡c iaiäl ncu nori a fosi
dus in s¡aiclc unor ¡icirc funcrarc suficicni dc inalic, i-a fosi scos ca¡acul dc
nalon, vcriglcia dc aur i-a fosi snulsä dc ¡c dcgciul nic, a fosi lusiruiiä dc
fracul ncgru al lui Urial ¡i innanaiä inlufnaici ¡i sfidäioarci nclc nanc. (Lulc
sc sirccoarä in s¡aiclc lor, sä iragä cu ocliul, ¡i-ni s¡unc nai iarziu. ¸Zäu,
Hclcn, aräia foaric linc! Nu scnäna dcloc cu un cadavru!"}
Du¡ä accsi inicrludiu nc¡rcväzui - in iin¡ul cäruia il olscrv ¡c ¡rcoi
uiiandu-sc la ccas -, nc indrc¡iän s¡rc nornani. inccrc sä alai aicn{ia nanci
s¡rc {i¡äioarclc jcrlc dc flori in¡iraic in jurul gro¡ii, sä nu vadä gränada
¡roas¡äiä dc ¡änani dc langä ca ¡i ¡c cci doi lärla{i nc{csäla{i carc siäicau nu
suficicni dc dc¡aric, rczcnandu-sc in coada caic unci caznalc nari ¡i ¡linc dc
noroi.
Puriäiorii sicriului ¡i un vär Sic¡lcn u¡urai lasä sicriul ¡c ¡änani. Nincni
nu ¡iic c×aci undc sä sica. Un oas¡cic nai varsinic, cu ¡iclca incrc{iiä ¡i ¡ärul
ca vaia dc zalär olscrvä inir-o ¡oa¡iä sonorä.
÷ Mä a¡ic¡ian sä fic nai nulic flori. Dar crcd cä vor vcni nai iarziu.
Prcoiul sc a¡ro¡ic dc noi ¡i nc inircalä dacä vrcn sä s¡unä ccva anunc.
Mana sc fasiacc¡ic. Cincva i-a dai un irandafir ro¡u, sä-l aruncc ¡c sicriul iaici,
iar ca l-a ru¡i in lucä{clc.
÷ Cun ar fi ? zicc ca.
÷ Päi, oricc clogiu adus dcccdaiului, räs¡undc cl.
÷ Nincni nu ni-a s¡us ninic dcs¡rc onagii!
c×clanä ca nc¡oliiicoasä. Hclcn, ircluia sä-ni s¡ui! A¡ fi scris ccva!
48
Caiä ingraiiiudinc!
÷ Eu! sirig cu.
M-an säiurai dc acrclc ci. Dc undc cra sä ¡iiu cu ? Dc cc c vina nca ?
Un nic vicrnc al vinovä{ici i¡i ron{äic drun ¡rin con¡iiin{a nca, ¡cniru cä
c ¡osilil sä-ni aninicsc vag cä ncsajul ¡rcoiului ¡uica ncn{iona cä ar fi in{clc¡i
sä-i scricn un lilc{cl ¡c carc sä-l includä in discursul säu, dar - ini ¡arc räu, nu
¡oi fi fäcuiä rcs¡onsalilä ¡cniru ficcarc dcialiu ncscnnificaiiv!
÷ A fosi un iaiä iuliior ¡i aicni, nini cu, ciiind o ¡iairä funcrarä dc
aläiuri, ¡i un so{ ninunai, lun ¡i adoralil, adaug in gralä, ca s-o ¡oiolcsc ¡c
nana.
Ea sniorcäic a¡rolaior.
÷ Era lun la golf, zicc ca. Sä s¡unc{i asia.
Prcoiul incuviin{cazä, sc rciragc, i¡i drcgc glasul, ¡rcziniä o slujlä sul{irc
¡i ccl nai ra¡id, nai slal ¡i nai anosi clogiu ¡c carc l-an auzii vrcodaiä, cu
c×cc¡{ia cclui rosiii dc dirccioarca nca, la ccrcnonia dc inclcicrc a ¡colii.
Sicriul c a¡oi colorai in nornani. Olscrv cä Urial ii facc scnn discrci cu
ca¡ul cclui dc-al ¡airulca ¡uriäior dc sicriu, carc ¡rindc o franglic inainic ca
värul Sic¡lcn sä ¡oaiä ¡oniacäi... scuzc, sä ¡oaiä inicrvcni viguros ¡i sä facä o
narc varzä. E doar inagina{ia nca, sau gro¡arii accia suni nai a¡roa¡c dccai
crau ? Vuliuri. In¡rä¡iicn {äranä ¡csic sicriu - Lulc rcu¡c¡ic sä aruncc un
lulgärc narc dc ¡änani cu o ¡iairä in cl, cu 170 ln/l, carc facc long! cand
lovc¡ic sicriul ¡i lasä o nicä adanciiurä. ini {in lra{ul in jurul nanci sul
¡rcic×iul cä-i ofcr s¡rijin iuliior, dar, in rcaliiaic, vrcau s-o in¡icdic sä sc aruncc
in groa¡ä. Mä indoicsc cä ar facc-o, fiindcä roclia ci Jacgcr ncagrä cosiä - ¡oirivii
a¡rccicrii infornaic a Tinci a¡ro×inaiiv douä suic cincizcci dc lirc. Dar, du¡ä
c¡isodul cu inclul, nu-ni asun riscuri.
Duni Fio ¡rivc¡ic fi× in jos, s¡rc sicriu, cläiinand din ca¡. Suni u¡uraiä cä
sora ci a vcnii iocnai din Canada, dc¡i arc dificuliä{i sä ajungä la ca, fiindcä, la
ficcarc ¡as, o rudä,
49
sufland fläcäri ca un lalaur, ii ¡i lloclcazä calca, sirigand.
÷ Siränäiu¡ä Molly! Cand a fosi uliina oarä cand ic-an väzui ?
O las ¡c nana o cli¡ä, ca s-o consolcz ¡c luni Fio ¡i, cand nä dunircsc,
nana s-a ¡i rc¡czii la ¡rcoi ¡i-i dcclarä.
÷ N-o sä vä nai folosin! Si sä nu crcdc{i cä ¡rini{i lac¡i¡!
Panä ¡i Lulc c ¡ocai. Si, ¡cniru o cli¡ä ncnorociiä, cci carc o ¡liciiscsc ¡c
Molly sc o¡rcsc din clcvciii.
Dinccuvaniaiul Urial sarc in ajuior.
÷ Doannä Dradslaw, inganä cl, ircluic sä fi{i inglc{aiä. Poi sä vä aduc o
¡äiurä ?
Ca¡ul ci dornic dc aicn{ic sc räsucc¡ic ¡i ini aduc aninic dc un crou dc
lcnzi dcscnaic carc o disiragc curajos ¡c Codzilla, sä nu zdrolcascä un co¡il,
agiiandu-sc ¡i ofcrindu-¡i cor¡ul dclicios drc¡i noncalä.
÷ Puic{i, zicc ca rccunoscäioarc.
Prcoiul o ¡icrgc. Urial ii ordonä unui acolii sä-i aducä o ¡äiurä. Lulc ¡i
al{i un nilion ca cl sc dcznciiccsc ¡i incc¡ sä s¡oroväiascä. incc¡ cliar sä crcd cä
ingro¡än un siräin ¡i cä iaia a dccis sä ränanä acasä, ca Honcr Sin¡son, carc
irägca cliulul dc la liscricä.
A¡oi, o väd ¡c luni Fio. Siä incordaiä langä nornani, fi×and sicriul siro¡ii
dc noroi färä sä-l vadä. Urial a¡ica¡iä o lucaiä lunä dc iin¡ ¡anä sä sc
sirccoarc ¡anä la ninc ¡i sä s¡unä.
÷ Cand sunic{i gaia, ¡uicn sä luän cär{ilc dc condolcan{c dc ¡c coroanc.
÷ O sccundä, zic cu. Mä duc rc¡cdc la luni Fio, o aiing u¡or ¡c unär ¡i-i
s¡un.
÷ Dircciorul dc la ¡on¡c funclrc a inirclai dacä vrci sä ia acun cär{ilc dc
condolcan{c dc ¡c coroanclc dc flori.
Dunica ¡arc sä rcvinä dc la narc disian{ä. Ca¡ul i sc inioarcc incci, ca al
unci {csioasc. Zicc cu o vocc durä ¡i inaliä.
50
÷ Da, nul{uncsc, ar fi ninunai.
incuviin{cz din ca¡, nä rcirag ¡i ii s¡un lui Urial sä-i dca drunul.
Oancnii lui Urial ircc la ircalä ¡i cu ini fi×cz un ¡unci in carc sä ¡rivcsc
in gol. Siau la fcl dc ncni¡caiä ca un sial¡, in iin¡ cc o narc dc fc{c incc{o¡aic
sc roic¡ic ¡i danscazä ¡i s¡oroväic¡ic in jurul ncu. in cclc din urnä, o nanä
llandä a¡czaiä ¡c lra{ul ncu nä for{cazä sä rcvin la rcaliiaic.
÷ Hclcn, zicc Lizzy incci, ioaiä lunca sc inioarcc acasä la nana ia. Vrci sä
nai siau ¡u{in cu iinc, aici ?
Cli¡csc ¡i väd cä cci nai nul{i inviia{i i¡i anlalcazä na¡inilc,
condolcan{clc au dis¡ärui dc ¡c coroanc ¡i gro¡arii sc a¡ro¡ic dc nornaniul
alandonai. Urial, in dc¡äriarc, o ajuiä ¡c luni Fio sä urcc in linuzina ncagrä.
Un ali avion lazaic zgonoios dcasu¡ra ¡i nä infurii din cauza ncru¡inaici
iniruziuni.
÷ Sä ncrgcn, ii s¡un lui Lizzy. Ea nä ia dc lra{ ¡i ¡ä¡in iäcuic ¡rinirc
ncnunäraiclc vic{i a¡usc, s¡rc ¡or{ilc ciniiirului, undc nc a¡ica¡iä Lulc ¡i Tina.
Mana c cuiläriiä in na¡ina ¡lu¡aiä ¡i c nul{uniiä sä nc inialnin acasä. Mä
inglcsui in Fordul Escori al Tinci - un sccrci ¡äsirai olscsiv fa{ä dc ¡ricicnii ci -
¡i ¡ornin in ironlä.
Si accsia a fosi sfar¡iiul iaiälui ncu.
¸Toaic asica ¡cniru ni¡ic carnai in foiciaj" c unul dinirc vcrdiciclc
indiscrcic, dar ¡criincnic, dc la ¸¡circccrca dc du¡ä s¡cciacol". Fudclc noasirc
canadicnc du¡ä cc ¡i-au asigurai cazarca, nicul dcjun, ¡ranzul, cina, disirac{ia,
curcniul clcciric, ¡rosoa¡clc ¡ufoasc ¡i a¡a caldä dc la nana - au räs¡läiii-o
iarandu-¡i ¡crsoanclc ¡uiuroasc ¡anä la Asda ¡i clcliuind in jur dc irci lirc ¡c
caicva ¡aini allc (ccononic}, ¡c ni¡ic nargarina (ccononic}, ¡asiä dc crcvcic la
lorcan (dcs¡rc carc, ¡anä cand an gusiai dovada dczgusiäioarc, crcdcan cä c
doar un nii invcnia^|SfciA'D^8n, ca sä-i dcscurajczc ¡c
51
co¡ii sä sc ducä la ¡icnicuri}, ¡airu ¡aclcic dc cariofi ¡räji{i (narcä ¡ro¡ric
Asda} ¡i irci ¡aclcic dc Jannic Dodgcrs - ¡c carc an rcfuzai sä-i nänanc cand
avcan doi ani din cauza siraiului nizcralil dc sul{irc dc gcn dc la nijloc, in
con¡ara{ic cu c×ccsul dc liscuii carc-{i usca gura.
Mana a salvai siiua{ia la liniiä, s¡ärgand incuicioarca larului din liroul
iaici. To{i sc rc¡cd la läuiurä ca ni¡ic alcoolici. Mana - carc l-a nai fäcui dc ras
¡c iaia la cocliailuri, ccrand o cca¡cä dc ccai - ingliic ¡airu Dailcys dullc in zccc
sccundc, a¡oi sc iarä¡ic ¡anä la ninc ¡i clicoic¡ic confidcn{ial.
÷ Värul Sic¡lcn c a¡a dc scor{os, cä, aiunci cand sc ni¡cä, ii scar{aic
curul!
Suni in¡rcsionaiä in sccrci dc accasiä iransfornarc uluiioarc, din väduvä
indurcraiä in gurä-s¡urcaiä, dar ¡iiu cä, dacä dau vrcun scnn cä incuviin{cz
anuzaiä, sc va ducc la io{i, sä-¡i zlicrc glunclc, inclusiv la värul Sic¡lcn.
A¡a cä-i snulg a cincca dozä dc Dailcys din siransoarca dc ncnglinä, o
inlocuicsc cu un ¡alar cu a¡ä ¡i zic foaric fornalä.
÷ in cli¡a asia, nani, nu c¡ii in ¡osiura sä nunc¡ii ¡c nincni ¸scor{os".
Torn ¡alarul dc Dailcys la cliuvciä ¡i-ni dorcsc sä ¡lccc ioaiä lunca. Nu
vrcau sä vorlcsc. Nici näcar cu ¡ricicnii nci. E un cfori. Nu vrcau sä aud cai dc
nuli s-a lucurai siränäiu¡a Molly sä vorlcascä cu iaia dcs¡rc ¡ia{a inoliliarä
canadianä sau cun cl ¡i värul Sic¡lcn s-au dus cu coriul cand crau läic{ci.
Nu dau doi lani ¡c clcsiiilc asica. inccarcä sä-¡i asunc ¡arica lcului din
durcrc ¡i din luninilc ran¡ci, cand alia dacä suni inrudi{i! Nu vrcau sä fiu
socialilä. Vrcau ca iaia sä inirc in lucäiäric ¡i sä zicä. ¸Hclcn, fä-ni ¡i nic o
cafca, linc ?"
Sunä soncria, iar cu nä dczunflu dranaiic, ca o adolcsccniä norocänoasä,
¡i nä indrc¡i cu grcu s¡rc u¡ä.
52
Cand nä a¡ro¡ii, väd o siluciä faniliarä ¡rin siicla sallaiä.
Sigur cä nu. Ics din siarca dc vcgcia{ic ¡i nä llcsicn singurä fiindcä nu
ni-an sclinlai lluza dc siudcniä in cli¡a in carc n-an iniors acasä. Marcus.
Parcä i-ar fi dai cincva dc vcsic, Lulc icsc din salon.
÷ Marcus a zis cä ar ¡uica sä ircacä nai iarziu, zicc cl vcscl.
÷ Mul{uncsc cä n-ai avcriizai, s¡un cu in iin¡ cc-ni nciczcsc ¡ärul ¡i
dcsclid lrusc u¡a.
÷ Hcllic, zicc Marcus ¡c un ion lini¡iiior. Diaia dc iinc. ini ¡arc a¡a dc räu
cä an ¡icrdui innornaniarca läiranului iäu. A¡ fi vrui a¡a dc nuli sä fiu acolo,
dar o ¡ä¡u¡icä dinir-o nouä iru¡ä dc fcic, Sccond Ediiion, avca ncvoic dc un iur
al sälii dc ginnasiicä. An inccrcai sä sca¡, dar n-an avui cun.
ini ingusicz oclii a ncincrcdcrc ¡i ini {uguicz luzclc ca un incc¡ui dc
loiic.
÷ Suni sigurä cä crai dis¡crai sä sca¡i dc scli¡iioarca ia vcdciä ¡o¡, zic
cu.
÷ Of, Hcllic, nu fi a¡a, zanlc¡ic cl. A¡ ¡rcfcra oricand sä ¡circc iin¡ul cu
iinc. Sinccr sä fiu, cra lidoasä.
Avca ¡icioarclc ca iruncliurilc dc co¡aci.
Ta{ai cu ncnul{unirc fcninisiä, inccrcand sä-ni ascund un zanlci larg.
inian¡läior, Marcus c singura ¡crsoanä din lunc cärcia i-a¡ ¡crniic sä-ni
s¡unä Hcllic.
An o fcllc{c ncin¡äriä¡iiä ¡cniru Marcus dc a¡ro×inaiiv nouä ani, dc
cand l-an väzui siand la coadä, la cinä, in faculiaic. Avcan in conun ¡ricicnia
lui Lulc, dar, cun Marcus i¡i ¡circcca ficcarc cli¡ä la salä, an ajuns sä-l cunosc
nai indca¡roa¡c alia acun irci ani - cand ¡i-a cun¡ärai a¡ariancniul din Swiss
Coiiagc ¡i avca ncvoic dc cincva, ¡rcfcralil nai dc incrcdcrc dccai Lulc, ca sä
incliriczc o cancrä. (Din fcricirc, nu cra nincni, a¡a cä Lulc n-a sugcrai ¡c
ninc.}
Marcus c indiscuialil su¡crficial ¡i c un afcnciai färä scru¡ulc, dar, cliar
¡i a¡a, c is¡iiiior. Munca lui - asisicni
53
nanagcr ¡i anircnor ¡crsonal la un clul dc ginnasiicä c×clusivisi din
Londra, scuza{i, la un ccniru dc sänäiaic i sc ¡oirivc¡ic ¡anä in varful ungliilor
¡i, nu rarcori, ¡anä in dorniior. Siic cä-l ¡lac, cä suni rcscnnaiä cu unilin{ä in
fa{a indifcrcn{ci salc ronaniicc ¡i cä ¡oficlc nclc suni ncsaiisfäcuic. Dc accca,
dcducc - corcci - cä suni incaniaiä sä fiu ¡ricicna ¡i cliria¡a lui, cliar dacä nä
ia×cazä ¡u{in nai nuli dccai ini ¡oi ¡crniic färä ¡rollcnc (c o su¡raia×ä ¡cniru
Crasu'}. Si c a¡a dc anuzani sä fiu aläiuri dc cl! E un iicälos dc narc clasä, carc
criiicä acid ¡c oricinc inialnc¡ic, dar c su¡crl cand joacä rolul ¡ricicnului dulcc
¡i grijuliu. Marcus c nc¡icr in a snulgc larfc suculcnic dc la clicnicla sa cclclrä
¡i c cliar ¡i nai nc¡icr sä ni lc in¡äriä¡cascä nic ¡i lui Lulc. Dacä n-a¡ gandi
vrcodaiä la asia - nu cä a¡ facc-o, dcsigur -, a¡ zicc cä lui Marcus ii ¡lacc dc
ninc. Nc lucurän dc o rcla{ic lazaiä ¡c fliri, carc aiingc a¡ogcul aiunci cand ics
cu cu caic cincva. Aiunci cand icsc cl cu cincva, rcla{ia sc räcc¡ic.
Cand nici unul dinirc noi nu icsc cu nincni, rcla{ia noasirä c in cädcrc
lilcrä.
Dar azi, Marcus c foaric scniincnial. Mä säruiä cu sinccriiaic ¡c anandoi
olrajii, ¡unandu-¡i nana caldä ¡c ccafa nca. Un fulgcr dc dorin{ä nä furnicä ¡c
¡ira s¡inärii, acrcala ini dis¡arc ¡i icn¡crancniul ncu vcscl c rcsialilii ca ¡rin
vrajä.
÷ Vrci ccva dc läui ? iorc cu.
÷ Un gin ionic ar fi la {anc, un ionic färä calorii, dacä sc ¡oaic, räs¡undc
cl incdiai.
Dau din ca¡, il conduc undc siau Lizzic, Lulc ¡i Tina ¡i nä indc¡äricz
iro¡äind su¡usä.
÷ Frunoasä fusiä, Alison, sirigä cl.
÷ Siciir, räcncsc cu iocnai cand nä lovcsc dc siränäiu¡a Molly.
Sc uiiä drc¡i la ninc ¡i izlucnc¡ic in lacrini. Scra¡ncsc din din{i.
÷ Nu nä rcfcrcan la dunncaia, näiu¡ica Molly, zic cu cu vocc zalarisiiä.
54
÷ Nu, dragä, ¡iiu cä nu. Doar cä n-au co¡lc¡ii ioaic sus¡in! - vorlind cu
Florcncc. E a¡a o iragcdic sä-¡i ¡iardä co¡ilul, ¡c läic{clul ci. Si cc
innornaniarc! Voi, iincrii, avc{i idci foaric clarc dcs¡rc fclul in carc vä ¡lacc sä
facc{i lucrurilc. Pc vrcnca nca, avcan rcs¡cci fa{ä dc rcligic!
Siiu cä ¡i {ic {i-c grcu, draga nca, dar sä ¡icrzi un co¡il, un co¡il... Nici un
¡ärinic nu ar irclui sä-¡i ingroa¡c co¡ilul...
Siränäiu¡a Molly sc anlalcazä ¡cniru o väicärcalä icrililä, din räruncli,
siro¡iiä cu lacrini, färä sä ailä lalar cä suni faniasiic dc insuliaiä ¡i cä nä
al{in cu grcu sä n-o ¡lcsncsc.
÷ Taia avca cincizcci ¡i nouä dc ani, zic cu rccc. Nu ¡rca nai cra co¡il.
Siiu cä c o afirna{ic räuiäcioasä, dar n-an loc in inina nca ¡cniru
durcrca sniorcäiiä a aliora. Alia dacä o su¡ori ¡c-a nanci. Mä sirccor ¡c langä
ca, in¡fac siicla dc gin dc la un vär Sic¡lcn conaios, ii iorn läuiura lui Marcus
(ionic oli¡nuii, din ¡äcaic} ¡i nä grälcsc sä rcvin la cl ¡i Ia ccilal{i.
Lulc ¡i Tina suni angaja{i inir-o convcrsa{ic dcs¡rc Dunnczcu ¡iic cc, iar
Marcus o nonc¡ic ¡c dulcca, ¡oliiicoasa ¡i nanicraia Lizzy sä-i s¡unä dc cc l-a
¡äräsii nai c×aci ¡c fosiul ci ¡ricicn.
÷ Era o lcgunä in ¡ai ? o clcsiioncazä cl.
÷ Nu! Nu, adicä a¡ ¡rcfcra sä nu...
Marcus dä oclii ¡csic ca¡ ¡i dä din ca¡ ca un cunoscäior.
÷ Avca o ¡u{ä cai un clilrii!
Lizzy c cai ¡c cc sä-¡i vcrsc ¡alarul cu Pcrricr.
÷ Scrios! Zäu, nu crcd cä...
Dar Marcus c ncindu¡lccai.
÷ Aiunci ? Era narc ? Era nicu{ä ? Era ncdic ?
Lizzy ¡rivc¡ic in ¡oalä ¡i zicc cu un glas siins, rciiccni.
÷ Mcdic.
Ii in¡ing in nanä lui Marcus ginul ionic färä sä nä uii in oclii lui, ics din
salon, urc la ciaj ¡i nä duc in laic.
Siau ¡c narginca cäzii vcrdc-avocado ¡i rad ¡i rad ¡i rad.
Fcfuz sä ¡lang.
55
Ca¡iiolul 6
A¡roa¡c in ficcarc noa¡ic, dc cand ini aduc cu aninic ¡i ¡anä la varsia dc
irci¡¡c ani, an visai unul din accsic irci visc. Ca najoriiaica ¡o¡ula{ici dc iincrc
fcic, sc fäcca cä ncrgcan la ¡coalä färä clilo{i ¡c ninc, onisiunc ¡c carc o
dcsco¡crcan alia cand nc alinian ¡cniru carcu. Sau sc fäcca cä zluran in jurul
casci cu Pcicr Pan, särind färä griji ¡csic lalusiradc ¡i ¡luiind sus dc ioi, acrianä
¡i färä grcuiaic, ca Tilincu{a. Ccl nai adcsca insä sc fäcca cä ncrgcan singurä
¡rin ¡ädurca noasirä, fiind cun¡lii dc con¡iicniä cä o fanilic dc lu¡i siäica la
¡andä ¡rin dcsi¡.
O luan la sänäioasa ¡i ci nä urnärcau. Visul nu varia niciodaiä, cu o
singurä c×cc¡{ic ncnoralilä, cand an ic¡ii in viiczä din ¡ädurc ¡i an särii ¡csic
ni¡ic ¡iruri inicrninalilc dc na¡ini ¡arcaic, ca sä sca¡ dc ci. Fcccni insä visclc
nclc au cä¡äiai o noiä nai gravä. Viscz cä nä ascund dc un gru¡ dc oancni räi
inir-o casä incnsä ¡i goalä. Siiu cä ci nä vor vana ¡i visul sc icrninä
inioidcauna cand nä snulg din dula¡ul din ¡od. inccrc sä-i ¡ovcsicsc asia lui
Marcus, dar cl cascä zgonoios, dä drunul la iclcvizor ¡i zicc.
÷ Nu-i ninic nai ¡liciisiior dccai visclc alior oancni.
Ticälosul arc drc¡iaic, a¡a cä o sun ¡c Lizzy ¡i-i ¡ovcsicsc ci visul. Lizzy
consuliä incdiai o caric ¡c carc ca a iniiiulai-o in{clcsul dcfiniiiv al visclor visaic
dc oancni ¡c carc nu i-an cunoscui niciodaiä, dar in al cäror incon¡iicni sunicn
cסcr{i sau can a¡a ccva.
÷ Anli{ia ia ic urnärc¡ic ¡i ic in¡ingc s¡rc succcs, dcclarä ca.
÷ E¡ii sigurä ? zic cu ¡linä dc indoialä.
Lizzy nä sfäiuic¡ic ca, in noa¡ica asia, inainic sä nä culc, sä-ni inagincz
cä-i infruni ¡c läic{ii räi ¡i sä-i inircl cc vor dc la ninc.
÷ Mn, in rcgulä, zic cu, ¡iiind foaric linc cä nu voi facc ninic dc gcnul
äsia.
56
Oricun, ¡iiu cc inscannä visul ncu. cä n-an säiurai sä fiu lär{uiiä dc
rudc ¡c carc-ni dorcsc sä lc cvii, dar dc carc nu ¡oi scä¡a.
Ascarä - du¡ä cc ¡o¡orul a ¡lccai, in sfar¡ii, iar lcncficiarii s-au irczii din
lc{ic - donnul Alc× Sin¡linson, avocaiul fanilici noasirc, a ciiii icsiancniul
iaici. Poaic cä an läui nai nuli dccai crcdcan, ¡cniru cä nu ni-o aninicsc
dccai ¡c nana sus¡inand, ¡c värul Sic¡lcn sniorcäindu-sc ¡i ¡c luni Fio
sirigand. ¸Lini¡ic!" Mi-c silä dc io{i. Mai an douä zilc lilcrc ¡i nana nä ioi laic
la ca¡ sä ¸ircc ¡c la ca". Cu alic cuvinic, sä in¡är{in ¡ovara indaioririlor dc
fanilic. Din fcricirc, an o scuzä {ca¡änä. na¡ina nca c la vcicrinar.
÷ Vrci sä s¡ui la scrvicc, zicc ca.
÷ Da, räs¡und cu, ¡cniru cä n-an clcf sä-i cסlic.
÷ Ia un ia×i aiunci, s¡unc ca rc¡cdc.
Ii zic cä suni faliiä ¡i cä, nai nuli, sä¡iänana asia suni ¡läiiiä ¡c
junäiaic.
÷ Ti-l ¡läicsc cu, naraic ca.
Ii s¡un nul{uncsc, dar suni foaric ocu¡aiä. Nosiin c fa¡iul cä nu-i o
ninciunä. Trcluic sä-ni gäscsc ¡oli{a dc asigurarc a na¡inii ¡i lalar n-an undc
c, la cinc suni asiguraiä sau dacä cliar suni asiguraiä. Taia ini s¡unca ncrcu
sä fac dosarc cu aciclc in¡orianic, dar cai dc nonsiruos dc na¡¡a c asia ? E
nuli nai la nodä sä lc inglcsui in ccl nai a¡ro¡iai scriar. Doar cä, acun, ¡ar sä
sc fi cva¡orai. Sc ¡iic cä ¡ricc¡crca nca la lar{oagc c ncdiocrä. Dar azi c
a¡ro¡iaiä dc cca a unui cin¡anzcu. Un val ro¡u dc frusirarc nä inundä ¡i,
inainic sä nä ¡oi o¡ri, in¡fac farfuria dc la nicul dcjun - carc incä nai con{inc o
fclic ¡äiraiä dc ¡ainc ¡räjiiä cu narncladä - ¡i o azvarl in ¡crcic. Farfuria (dinir-
un sci siridcni colorai ¡c carc l-a cun¡ärai Marcus la o liciia{ic dc la Haliiai} sc
facc nii dc {ändäri inir-un zgonoi infcrnal ¡i lasä o adanciiurä in ¡crcic. Painca
¡räjiiä cu narncladä, dcsigur, sc li¡c¡ic dc ia¡ci, nurdärindu-l. Dunä ircalä!
57
Lulc nä gäsc¡ic, du¡ä ircij' dc ninuic, li¡crvcniilandu-nä ¡c ¡ai. Ii
rclaicz väicärindu-nä ¡ovcsica orililclor ¡i dczgusiäioarclor asiguräri ¡i aruncä o
¡rivirc ¡rin dorniiorul ncu carc araiä ca du¡ä lonlardancni, dä la o ¡aric cu
un dcgci dc la ¡icior o ¡crcclc dc clilo{i räzlc{i can ccnu¡ii dc-acun, ridicä ni¡ic
foi dc lariic carc ¡uirczcau sul ci ¡i zicc.
÷ Nu-s asica ?
Suni ¡rca u¡uraiä, ca sä-ni fic ru¡inc. La urna urnci, c doar Lulc.
÷ Mul{uncsc, zic cu gonoasä.
÷ Nici o ¡rollcnä, räs¡undc cl. Cc-o sä faci acun ?
Nu suni sigurä, dar crcd cä nä inircalä nu ¡cniru cä
l-ar inicrcsa, ci nai nuli ca sä sc asigurc cä nu-i nai s¡arg lui Marcus
¡rc{ioasclc farfurii.
÷ O sä-ni ¡un ¡c fa{ä o ionä dc fard, a¡oi o sä clcn un ia×i ¡i o sä-ni
rccu¡crcz na¡ina.
Lulc dä din ca¡ a¡rolaior.
÷ Saluiä-l ¡c Ton din ¡arica nca, s¡unc cl.
Aflu cä Ton juca foilal in ccli¡a advcrsä ¡c vrcnca cand Lulc - carc sc
siräduia sä ränanä in fornä cu doar douäj' dc lirc ¡c zi - cra ¡oriar la ncciurilc
dc duninicä.
Siiu asia, ¡cniru cä, in iin¡ cc nc inioarccn acasä dc la innornaniarc,
Lulc nä inircalä.
÷ Dc undc-l ¡iii ¡c Ton ?
Olscrva{i cä nu inircalä. ¸Dc cc-ai vcnii la innornaniarca lui iaicä-iu in
na¡ina unui vcicrinar ?" Dar a¡a c Lulc. Prcsu¡un cä Tina n-a olscrvai ¡i cä
Lizzy a fosi ¡rca ¡oliiicoasä ca sä inirclc.
O orä nai iarziu, siau in rccc¡{ia dulnind clinic dc la Mcgavci, inccrcand
sä fiu ¡oliiicoasä cu Cclinc. Carc, nä lucurä sä väd, siä in ¡airu lalc ¡i ¡icrgc o
laliä gallcnä, dc urinä dc lalrador. Dar c in¡osilil. ini ccr scuzc din nou cä i-
an indoii na¡ina - rcfuz sä nä rcfcr la ca folosindu-i nunclc. Fäs¡unsul ci
nc¡oliiicos.
58
÷ Ncglijcn{a ia ni-a ¡rovocai nulic inconvcnicnic.
Fäs¡unsul ncu nc¡oliiicos la räs¡unsul ci nc¡oliiicos.
÷ Cc cuvinic lungi! Siii cc inscannä ?
Faccn sclinl dc dcialii can ca Dainan ¡i Jolcr, crcd, du¡ä cc au lu¡ii
Dainolilul. Päsircz ioi iin¡ul accca¡i cסrcsic su¡crioarä, inganfaiä, dc
vanzäioarc la raion, a¡oi ini dau scana cä ircluic sä-i ccr o favoarc. Dccid sä fiu
olraznicä.
÷ Ton c ¡c-aici ? zic cu ¡c un ion ¡liciisii.
Sc uiiä in josul nasului ci ca o iranlulinä dc scli ¡i zicc iärägänai, ¡c un
ion la fcl dc ¡liciisii.
÷ E ocu¡ai.
Suni cai ¡c cc sä sar ¡csic icjglcaua rccc¡{ici ¡i s-o sugrun, cand u¡a sälii
dc o¡cra{ii sc dcsclidc, o fcncic cu fa{a ca aluaiul dos¡ii ¡i cu un nicu{ icricr
Yorlslirc in lra{c icsc agalc ¡i a¡arc Ton - oarccun fcricii - in s¡aiclc ci. Iau o
ninä sfioasä.
÷ Dunä! zicc cl cand nä vcdc.
ini facc scnn cu ca¡ul s¡rc sala dc o¡cra{ii.
÷ Inirä, vin inir-o cli¡ä.
Ton i¡i indrca¡iä a¡oi aicn{ia asu¡ra faciurii, a¡a cä ini iniorc ¡rivirca
s¡rc Cclinc, zanlcsc räuiäcioasä ¡i nä indrc¡i cu non¡alan{ä s¡rc sala dc
o¡cra{ii. Mä a¡cz ¡i nä cu¡rindc lrusc icana ira{ionalä cä an s¡anac inirc din{i
(foaric ¡u{in ¡rolalil, ¡cniru cä nu nänanc s¡anac}, noiiv ¡cniru carc coiroläi
¡rin gcaniä, c×irag o oglinjoarä ¡cniru nacliaj, ini dczvclcsc din{ii ¡i-i analizcz.
A¡a cä, aiunci cand inirä Ton, cu nä siranl ca un laluin agrcsiv. inclid gura
¡i oglinda cu viicza luninii. Crcd cä n-a rcnarcai.
÷ Cun a fosi ? zicc Ton. Dacä nu c o inirclarc ¡rca siu¡idä.
Mä uii la cl ncduncriiä.
÷ Cc sä fic ?
÷ innornaniarca, zicc cl.
÷ Aaaaa! A, aia. Croaznicä, sinccrä sä fiu.
Vrca sä ¡iic dc cc, a¡a cä-i ¡ovcsicsc, cu dcialii. A¡oi, nä inircl dacä cliar
voia sä ¡iic sau dacä cra doar
59
¡oliiicos. Mai nuli, Jas¡cr n-a ccriai, ¡cniru cä an läiui-o la ca¡ ¡c ¡cfa
lui cu discu{ii dcs¡rc durcrilc nclc dc ca¡ rccurcnic ¡i dcs¡rc ¡osililiiaica ca clc
sä indicc o iunoarc ¡c crcicr, du¡ä cc ca a räs¡uns la iclcfon ¡i n-a inirclai cc
nai fac.
÷ Cliar dacä c¡ii la Tcra¡ic Inicnsivä, lcgaiä la fcl dc fcl dc a¡araic, nu lc
s¡ui asia oancnilor! sirigasc cl. Zici.
¸Suni linc, nul{uncsc foaric nuli, dar dunncavoasirä ?"
ini aninicsc accsi sfai ¡rc{ios du¡ä cc-l rcgalcz ¡c Ton cu ¡ovcsiiri din
cri¡iä iin¡ dc o¡i ninuic inclciaic.
÷ Oricun, zic cu rc¡cdc, acun s-a icrninai. Dc fa¡i, an vcnii doar ca sä-
ni iau na¡ina ¡i sä-{i nul{uncsc din nou cä n-ai dus.
Fa{a lui Ton sc dcsiindc inir-un zanlci ¡i cl zicc ¸Oricand" ca ¡i cun ar
vorli scrios. Sc joacä cu un ¡i×.
Sc lasä o scuriä iäccrc, du¡ä carc incc¡cn sä vorlin anandoi odaiä.
÷ Crcd cä-l ¡iii ¡c colcgul ncu dc... zic cu.
÷ Mä inirclan dacä iu... zicc cl. Sc o¡rc¡ic rc¡cdc.
Tu ¡rina.
Scoi un clicoiii ncrvos ¡i s¡un.
÷ Voian sä zic cä an in¡rcsia cä-l cuno¡ii ¡c colcgul ncu dc a¡ariancni,
Lulc Fandall. Sau ccl ¡u{in cl ic cunoa¡ic ¡c iinc.
Ton i¡i incrc{c¡ic nasul.
÷ Lulc, ¸Lulc Ccl Färä Taci" ? zicc cl.
÷ Daaaa! s¡un cu, cu un cli{äii dc ¡läccrc dis¡ro¡or{ionai.
Ton radc. A¡oi, ini ¡ovcsic¡ic cun s-au dus odaiä cu ga¡ca la o scarä
inirc läic{i, la un clul dc noa¡ic nai ¡ncclcr din Easi End ¡i lui Lulc i s-a
slälii ¡urulul dc la oclclari.
÷ A¡a cä sc ducc la larnan ¡i-i zicc. ¸Ai un cu{ii ?" !
Clicoiin anandoi afcciuos cand sc audc un ciocänii
sonor in u¡a carc sc dcsclidc lrusc. Cclinc, cu o vocc scnicn{ioasä,
dcclarä.
60
÷ Doanna Jaclson ¡i Naiascla Tiddluns a ircia ic a¡ica¡iä dc douäzcci
dc ninuic ¡i, dacä o nai faci sä a¡ic¡ic nuli, va iniarzia la ¡ranzul ci dc cariiaic.
Ton nornäic in ¡oa¡iä.
÷ Cinc, doanna Jaclson sau Naiascla Tiddluns ?
A¡oi, ini zanlc¡ic ¡i zicc.
÷ Mai linc ¡lcc.
Parc cä ar vrca sä adaugc ccva, a¡a cä czii. Dar n-o facc, a¡a cä zic
siangacc.
÷ Dinc, aiunci nc nai vcdcn. Pa.
in iin¡ cc nä indrc¡i s¡rc ic¡irca din sala dc o¡cra{ii, suni con¡iicniä dc
oclii nici ai lui Cclinc, carc nä ard in ccafä ca ni¡ic lascrc, a¡a cä nä iniorc ¡i
zic caniai, ¡c un ion sarcasiic dc vcscl.
÷ Paaa!
Mä duc s¡rc casä, in Toyoia lo{iiä, zanlind.
Ca¡iiolul 7
Lizzy n-a fäcui-o ¡cniru cä ¸nu i-a irccui ¡rin ca¡".
Tina n-a fäcui-o ¡cniru cä ¸n-a inialnii onul carc sä ncriic", iar cu an
fäcui-o o daiä, cu Jas¡cr, carc - ncncrnic ncrccunoscäior - nu n-a rcs¡cciai
¡cniru cä an fäcui-o.
Mä rcfcr, dcsigur, la a iriniic flori unui lärlai. Laciiiia ni-a rcconandai
florarul ¡c carc-l folosc¡ic ca ca sä-i in¡acc ¡c colaloraiorii in¡orian{i, du¡ä cc
lc-a näcclärii ariicolul.
÷ Cai vrc{i sä clcliui{i ? n-a inirclai florarul.
÷ inn, ¡ais¡rczccc sau cincis¡rczccc lirc? an räs¡uns cu.
A urnai o iäccrc aroganiä, a¡oi inirclarca inircläioarc.
÷ Pais¡rczccc sau ¡airuzcci ?
Nu voian ca Jas¡cr sau florarul sä crcadä cä suni zgaric-lranzä sau
säracä ¡i n-an räsiii.
61
÷ Pairuzcci, dcsigur!
Pairuzcci dc lirc. Asia inscannä a¡roa¡c can cai o vacan{ä in siräinäiaic!
An sirans din din{i inaginandu-ni cai dc in¡rcsionai - ¡i dc ¡äiina¡ - avca sä
fic Jas¡cr la ¡rinirca luclciului. (La urna urnci, cran dc doar douä luni
in¡rcunä, o cia¡ä in carc lilidoul invingc frugaliiaica.} La 5.56 du¡ä-aniaza, an
ccdai ¡i l-an sunai.
÷ L-ai ¡rinii ? an inirclai cu räsuflarca iäiaiä.
÷ Da, a räs¡uns cl inir-o doarä. Cc sur¡rizä. N-an nai ¡rinii flori ¡anä
acun. Si, cu siguran{ä, nu unclc roz.
A s¡us-o in a¡a fcl, incai ni-an dai scana incdiai cä dacä Jas¡cr ¡rinc¡ic
flori roz inscnna ¡cniru colcgii lui, färä discu{ic, cä cra lonosc×ual.
Tu - n-an gandii cu furioasä, cu in¡rincurilc ialc narinärc¡ii ¡i cu
¡anialonii iäi vcrzi dc rciai - ar irclui sä ic considcri norocos. Dar ioi cc i-an zis
a fosi.
÷ Dinc. Aiunci, o sä lc iau ina¡oi, inian¡läior, i-an irinis flori lui Ton
icri. Doar cä,
dc daia asia, n-an nai riscai ¡i l-an ¡us ¡c florar la curcni.
÷ Trcluic sä fic un luclci lärläicsc, an zis fcrnä.
Puic{i ¡unc nulic ränurclc ¡i alic clcsiii ?
Lc-an ¡us in gardä nai iniai ¡c Tina ¡i ¡c Lizzy, in caz cä cra o gafä dc
¡ro¡or{ii. Dar Lizzy l-a caialogai drc¡i ¸angclic" ¡i a fosi dc acord cä ncriia flori,
¡cniru cä n-a dus cu na¡ina la innornaniarc. Tina a considcrai cä ¡ärca
¸sus¡cci dc drägu{, ¡rolalil c cäsäiorii", dar a fosi dc acord cä ncriiä flori
¡cniru cä n-a ajuiai s-o cncrvcz ¡c Cclinc. Dar cl n-a sunai sä-ni nul{uncascä.
Mä rog. Nici nu-ni ¡asä. Suni nuli ¡rca ocu¡aiä sä zac in ¡ai ¡i sä fi×cz
iavanul, ca sä-ni nai fac griji in ¡rivin{a lärla{ilor. Si ni-an luai lilcr
sä¡iänana viiioarc, a¡a, o nicä vacan{ä. Incסlicalil, an incc¡ui sä nä irczcsc -
cu ca¡ul zunzäind ¡i cu sangclc clocoiindu-ni in urccli - la ora cinci dininca{a.
Eu, carc, dc olicci, an ¡rollcnc sä nä rosiogolcsc din ¡ai la 8.15.
62
Lizzy a sugcrai cä ar ¡uica avca lcgäiurä cu iaia - insisiä sä lcgc ioiul dc
iaia, c olscdaiä. In final, i-an zis iäios.
÷ Nu nä gandcsc la cl dcloc. M-an gandii in ziua innornaniärii, dar
acun nu nä nai gandcsc. N-arc rosi.
Nici näcar nu c o ninciunä. Suni ¡rca anor{iiä ca sä gandcsc ¡i nici nu
ircluic s-o fac. Moarica iaiälui ncu c o consianiä, ca acufcnclc. Pur ¡i sin¡lu c
acolo. Oi fi ¡i cu ncrvoasä ¡rolalil cä ircluic sä nä iniorc la nuncä.
Suni icrninaiä ¡i nu nä sini suficicni dc for{oasä incai sä ¡circc nouä
orc, cinci zilc ¡c sä¡iänanä, asudand ¡i irudind sul dcgciul narc ¡i nanicliurai
al Laciiiici. Sau ¡oaic cä suni doar lcnc¡ä. Prollcna c cä ¡iiu cä scuza slälu{ä ¸a
nurii iaia ¡i suni la ¡änani" n-ar {inc.
A¡oi, Tina a sunai sä nä infornczc cä, ¡oirivii dirccioarci dc la Modä,
Laciiiia fäcusc sc×, ¡cniru ¡rina oarä du¡ä irci¡¡c luni, cu un conic ¡i cä cra in
al nouälca ccr.
A¡a cä, dacä voian incä o sä¡iänanä lilcrä, acun cra noncniul s-o ccr. Ii
daiorcz coniclui o läuiurä. Mai alcs cä - ¡oirivii Tinci, carc a auzii dc la
dirccioarca dc la Modä - c, dc fa¡i, un insialaior carc fäcca dc olicci ncnicnan{ä
la Cordonsioun.
Mul{uniiä Tinci ¡i coniclui, ni-an ¡circcui zilclc dc vincri, sanläiä,
duninicä, luni ¡i nar{i in dorniiorul ncu. M-an ¡rcgäiii ¡cniru asia. Vincri
dininca{a, n-an dus la Pci World ¡i an fäcui ¡rovizii dc conscrvc ¡cniru Crasu'.
An uiiai sä fac ¡rovizii dc conscrvc ¡i ¡cniru ninc ¡i c ¡osilil ca äsia sä fi fosi
noiivul ¡cniru carc, cand an sunai icri la Tasic of India ¡cniru a ¡aira scarä
consccuiiv, lärlaiul carc ni-a luai conanda n-a inviiai sä lcn ccva, ¡cniru cä
¸¡ärcan singurä".
Mi-an vcrificai ¡i a¡clurilc iclcfonicc. Mana a sunai dc a¡ro×inaiiv
cincizcci dc ori ¡i ¡iiu cä ar fi ircluii sä fiu aläiuri dc ca in ccasul dc rcsiri¡ic,
¡iiu cä c urai din ¡arica nca cä an cviiai-o, dar nunai cand ii aud vocca aia
cncrvaniä sini cä nä sufoc, cä n-an acr, ca ¡i cun n-ar inglcsui inir-o cuiic
nicä-nicä ¡i iniunccoasä, iar cu vrcau
63
sä {i¡ la ca sä ¡lccc, sä nä lasc in ¡acc, nu nai avca aiaica ¡rcicn{ii, nu
nai su¡ori, nu nai ¡oi sä-{i dau ninic.
Jas¡cr ¡i Ton insä n-au sunai dcloc. Inirc iin¡, Marcus
- ini s¡unc Lulc - ii ofcrä ¡ä¡u¡ii dc la Sccond Ediiion o scric dc scsiuni
¡crsonalc dc anircnancni carc, sc ¡arc, ¡rcsu¡unc ca cl sä sica la logcacul ci
din Han¡sicad cinci scri la rand. Toi cc nai ¡oi s¡unc c cä nu¡clii inicriori ai
coa¡sclor ci ircluic sä fi fosi c×ircn dc flc¡cäi{i. Si Lizzy a sunai, dar nu suni in
siarc sä fac fa{ä for{ci dczlän{uiic a lunclor ci inicn{ii.
In finc, nar{i du¡ä-aniazä, Tina a ru¡i vraja lciargici.
A vcnii ¡anä la ninc (i-an dcsclis u¡a doar ¡cniru cä an crczui cä c dc la
Doninos}, a dai luzna inäuniru ¡i a räcnii.
÷ ingälaiä läiranä! Uiiä-ic in cc lal c¡ii! Ai o zi o singurä zi - sä ic aduni!
Mainc-scarä ic¡in in ora¡ ¡i ncrgcn la o ¡circccrc! Iar iu, dragä, o sä ic inlc{i
cri{ä!
Era a¡a dc caicgoricä, incai Crasu' ¡i-a zlarlii coada dc fricä ¡i a zluglii-o
¡c lol.
÷ Cun zici iu, an räs¡uns cu unilä.
Pcircccrca sc {inc inir-un lar dc fi{c din ora¡ ¡i Tina
vinc sä nä ia la ora o¡i, ¡rcsu¡unand cä, dacä von ajungc ncnaiauzii-dc-
dcvrcnc, ¡uicn ol{inc cca nai lunä nasä
- ¡i cci nai luni lärla{i. Dänuicsc cä vrca doar sä nä scoaiä din casä.
inainic sä ¡lccc, ini iranic¡ic in lra{c o saco¡ä arginiic. Dcsclid saco¡a ¡i
dcsco¡är cä a ¡uiii un io¡ roz-a¡rins din dula¡ul dc la Modä, äla du¡ä carc
salivan luna irccuiä, cand asifcl dc lucruri nai coniau.
E nicrcuri du¡ä-aniazä ¡i cu nä ¡linl ¡rin a¡ariancni, snulgandu-ni
firclc dc ¡är dcs¡icaic ¡i ron{äindu-ni ungliilc c×foliaic, cand sunä iclcfonul. Mä
incordcz, dar nu c nana, c un lärlai, c Ton!
÷ Dunä, suni Ton, o caui ¡c Hclcn, vrcau sä-{i nul{uncsc iar ¡cniru
florilc ninunaic, an sunai vincri ¡i an vorlii cu ¡ro¡riciarul iäu, a s¡us cä-{i va
iransniic ncsajul, dar...
64
Snulg rccc¡iorul din furcä.
÷ Alo, Ton?
-Hclcn?
÷ Siai ¡u{in, sä o¡rcsc roloiul iclcfonic, of, la naila, gaia, lunä!
Suni incocrcniä dc ¡läccrc ¡i indignarc.
÷ Marcus nu ni-a s¡us cä ai sunai!
Ton zicc.
÷ Da, ¡ärca sä fic grälii, a¡a cä ni-an zis sä sun din nou, ca sä nä
asigur. Florilc alca au fosi faniasiicc! Mul{uncsc nuli, nu ircluia! Cun sc facc
ioiu¡i cä c¡ii acasä ?
Suni inca¡alilä sä gäscsc o scuzä nai dc Doannc-ajuiä, a¡a cä s¡un,
inccrcand sä ¡ar rclclä inir-un nod airägäior.
÷ O, ¡iii, nu-ni ¡oi ni¡ca fundul ina¡oi la lucru.
Dandu-ni scana cä asia ¡oaic fi inicr¡rciaiä ¡i ca o
raiarc con¡lci ncairägäioarc, adaug - Dunnczcu sä nä icric.
÷ Si an nai ¡i avui grijä dc nana.
Hnn, ¡rca ¸faiä läiranä".
÷ Si nä väd cu ¡ricicnii. Mä inialncsc cu ¡rcicnara nca, Tina, in scara
asia, ncrgcn la un lar nou.
Prcicnara nca! Mä llcsicn singurä, dar Ton zicc cu cäldurä.
÷ Su¡cr. Undc ?
Mä ia gura ¡c dinainic.
÷ E cliar langä Piccadilly Circus. Sc zicc cä c a¡a dc grozav, cä nu vorlc¡ic
nincni, oancnii doar siau acolo.
Vrci sä vii ?
Si, ca sä nu ¡ar ¡rca insisicniä, adaug.
÷ Adu ¡c cincva, dacä vrci.
Pauzä. Ton zicc.
÷ Crozav! A¡ vcni. Dc¡i crcd cä voi fi doar cu. Suni dc gardä la noa¡ic, dar
nu crcd sä fic vrco ¡rollcnä.
A¡a cä aranjcz sä nc inialnin cu io{ii in lar, la nouä scara.
Pun iclcfonul in furcä ¡i o sun ¡c Tina incdiai, ¡anicaiä.
÷ I{i ¡lacc dc cl ? nä inircalä ca.
65
÷ Nu suni sigurä, zic.
÷ Asia inscannä da, ini räs¡undc ¡i-ni s¡unc cu cc sä nä inlrac.
9 ¡i 10 ninuic. Cana¡clc scar{aiioarc, dc ¡iclc ro¡ic.
Luninä difuzä. Muzicä rciro. Fcnci frunoasc, cu ¡ärul ¡rins in siilul äla
dczordonai, sc×y, cu o figurä gcn ¸alia-n-an-dai-jos-din-¡ai-vrci-ina¡oi ?",
lärla{i clcgan{i, in cänä¡i siranic ¡i ¡anialoni ncgri. Mä sini su¡cr. Aräi linc,
du¡ä ninc. To¡ nulai. Panialoni ncgri. Ciznc norialc. Macliaj gros, dar suliil.
Pus cu ¡¡aclul, dar alia vizilil. Discu{ii ca-nirc fcic, cu {i¡cic ¡i rascic. Sorliiuri
dc ¡an¡anic. Nouä junaic. Mai nuliä ¡an¡anic. Sorliiuri nai nari. Cal-gal.
Tcquila auric. Tcquila auric ¡i ulcioasä. Dar {ic nici nu-{i ¡lacc icquila. Zccc ¡i
zccc. Nu-ni ¡asä. Dä-ni un ¡ai. Asia vrcau. Dä-ni o {igarä. Dar iu nu funczi.
Nu-ni ¡asä vrcau {igarä. Palar ¡lin du¡ä ¡alar dc icquila Cucrvo Cold. Discu{ii
scra¡niic, lallaiic, incc{o¡aic cu Tina. Uns¡rczccc färä douäzcci. Mcrg
in¡icdicandu-nä, clicoiind ¡i cläiinandu-nä ¡anä la ioalciä. Suni anor{iiä,
nacliajul c iniins, nä vcrific snucii in oglindä, ini unflu siangacc ¡ärul
¡lco¡iii. Mä iaräsc anc{iiä, in lacrini, ¡anä la Tina. Uns¡rczccc junaic. Mä sini
räu. Mä väicärcsc undc c iicälosul ncnorociiul nägarul lälarul lalagiul sä ni-o
irag nai vrcau icquila arc gusi nasol {igärilc nä anc{csc nu-ni ¡asä vrcau nai
nuliä vrcau nai nuliä lc{ic Tina ini ircluic nai nuliä icquila gcania nca ia-o
cc cun lasä-nä-n ¡acc olosiiä vrcau sä nä iniind ion ion Ton Ton! la dlacu
anicc ialziu iu icnlcl iclcncl nclcicl liviv...
Mä irczcsc. Mä sini ircazä dc-a linclca. Suni iniinsä la ninc in ¡ai.
Tavanul c focalizai clar. Dar ccva nu c in rcgulä.
÷ Hclcn ? zicc o vocc nasculinä.
Enii un gcanäi involuniar ¡i nä lollcz ingroziiä la Ton carc siä, ciufulii
¡i inlräcai con¡lci, ¡c un scaun,
66
in nijlocul dczasirului din dorniiorul ncu. Araiä ca ¡i cun ar inccrca sä-¡i
inälu¡c un zanlci.
÷ Cun ic nai sin{i ? zicc cl rar.
Con¡iicniizcz nai nulic lucruri sinulian. Pori un
iricou ¡i ninic aliccva. Nu-ni aninicsc cc s-a inian¡lai scara irccuiä.
inrcgisircz o alscn{ä curioasä a durcrii dc ca¡. Dar crcd cä a fosi räu. Foaric räu.
÷ C-cc ? Cun ? sirig cu.
Folosindu-ni ¡cniru ¡rina oarä vocca, consiai cä nä usiurä in gai dc nor
¡i cä ¡ic¡iul ¡arc sä-ni fic ¡rca nic cu ccl ¡u{in o näsurä.
Ton iu¡c¡ic. Crcd cä iragc dc iin¡.
÷ Tina ic-a dczlräcai - ai vonai ¡c io¡. Ea doarnc in living.
Sc o¡rc¡ic.
÷ Cc s-a inian¡lai ? ¡o¡icsc cu.
Ton ¡arc s¡ä¡ii.
÷ Eran ¡c drun ¡i s-a ivii o urgcn{ä.
Vocca ii crc¡ic ca ¡i cun ar ¡unc o inirclarc.
÷ O o¡cra{ic dc urgcn{ä. A fosi o sincronizarc ¡roasiä. An sunai la iinc,
sä-{i s¡un cä o sä iniarzii, dar ¡lccasc¡i dcja. ini ¡arc a¡a dc räu. inir-un fcl, c
vina nca.
Cc c vina lui ? Vorlc¡ic codificai. ini vcdc cסrcsia s¡criaiä ¡i zanlc¡ic din
nou.
÷ Nu ic-an väzui dczlräcaiä, dacä asia ic ingrijorcazä. Eu ¡i Lulc an siai
afarä, cai ¡i-a fäcui Tina ircala.
Erai in¡rcsionani dc lcaiä.
Fcu¡csc sä dau din ca¡. Nu indräzncsc sä vorlcsc.
Ton sc ridicä agalc in ¡icioarc.
÷ Trcluic sä nä duc la lucru, dar ic sun nai iarziu.
Sc a¡lcacä, nä säruiä o daiä, ¡c frunic, a¡oi icsc,
inclizand u¡a u¡or in urna lui. A¡ic¡i ¡anä cand aud u¡a dc la inirarc
inclizandu-sc, sar din ¡ai, alcrg in lol, ini aninicsc cä n-an clilo{i ¡c ninc,
alcrg ina¡oi in dorniior, scoioccsc ¡rin ioaiä dczordinca du¡ä ¡anialonii dc
ircning, ii irag ¡c ninc, alcrg in living, o zgal{ai
67
¡c Tina, o irczcsc ¡i gajai inir-o ¡oa¡iä durcroasä, dar carc-ni incaniä
iin¡anclc.
÷ Falai ralai ralai cc s-a inian¡lai acun acun acun!
Tina sc siräduic¡ic sä sc ridicc, gcnc, i¡i nascazä
rädäcina nasului ¡i-¡i fränaniä fa{a, naraic.
÷ Dä-ni Nurofcnul din gcaniä! ¡i ingliic douä Nurofcn färä a¡ä.
A¡oi, ini s¡unc.
÷ Hclcn, vacä cc c¡ii. Tc-ai fäcui dc ioi rasul. A iniarziai, dar n-a fosi vina
lui. A inccrcai sä sunc, dar nu avca nolilul iäu. Crcd c-o fi sunai ¡i la lar, dar
ä¡iia suni ¡rca cu lä{ in fund ca sä ¡rcia ncsajc. A vcnii incdiai cc a ic¡ii din
o¡cra{ic. Crcd cä cra un alsacian. Alsacianul a fugii dc langä siä¡anul lui dircci
in siradä, iar o na¡inä, crcd cä cra un DMW, unul vcrdc, scria 3, ¡c injcc{ic ¡i...
cc?
Dinc, linc. Päi, a ajuns acolo cliar inainic dc doi¡¡c ¡i noi cran anandouä
cri{ä, dar iu, iu ai fosi dc-a drc¡iul faniasiicä. Tc-ai iraiai doar cu icquila, icquila
sin¡lä, ioaiä noa¡ica. Ai fosi dc conä! Nu ic-an väzui niciodaiä in lalul äsia.
Eu an läui doar ¡an¡anic ¡i cran nuli in urna ia. Tic nici näcar nu-{i ¡lacc
icquila! Dar nu, ai {inui nor{i¡ sä fic icquila. Ai fosi o vacä ciudaiä dc-a drc¡iul.
Si ni-ai funai ioaic {igärilc. Mä rog. Dcci Ton a¡arc ¡i scuzä-nä, dar ii¡ul
äsia c narfä. Iar iu c¡ii conaioasä.
Ai fosi cliar ncsin{iiä cu cl. I-ai zis ¸lc{iv", doar cä a ic¡ii ¸liviv", a¡a cä
¡oaic nu ¡i-a dai scana cc ziccai. Toi ii dädcai zor cä iu c¡ii säiulä dc lärla{i
¡ro¡ii ¡i cä nu su¡or{i asia ¡i cä ncrcu {i sc inian¡lä nunai {ic ¡i cä vrci un ii¡
carc sä nu ic lasc laliä ¡i alic clcsiii sniorcäiic ¡i sugli{aic. An inccrcai sä ic
fac sä iaci, dar n-ai vrui sä ascul{i. A¡oi, ai inccrcai sä ic ridici, ca sä-i iragi o
¡alnä, crcd, ¡i ai cäzui. El ic-a ¡rins ¡i ¡crsonalul larului incc¡usc sä sc agiic,
a¡a cä ic-an iarai afarä ¡i crai rääääu dc ioi ¡i nc-an gandii cä ar irclui sä ic
duccn la s¡iial, sä-{i facä s¡älaiuri sionacalc, dar nici un ia×incirisi nu voia sä
ic lasc sä urci in na¡ina lui. A¡a cä an folosii
68
coniul dc la Cirliinc. A¡oi, ai incc¡ui sä ¡langi, ¡cniru cä ic sin{cai räu ¡i
a¡oi ai vonai ¡i a¡oi a vcnii ia×iul ¡i a ircluii sä o¡rcascä, sä voni{i din nou ¡i
¡oaic cä dc-asia nu ic sin{i a¡a dc räu azi, dar o sä ic sin{i, dragä, ¡cniru cä nc-
an iniors la iinc in a¡ariancni ¡i an inccrcai sä-{i gäsin clcilc ¡i a¡oi iu ic-ai
¡i... Adicä a¡oi an sunai la u¡ä ¡i l-an irczii ¡c Lulc ¡i... cc ? Nu, ninic. Hclcn,
i{i s¡un, nu vrci sä ¡iii. Dinc aiunci. Tu ai vrui-o. Tc-ai ¡i¡ai ¡c iinc. incci,
iigroaico, nä dor crcicrii. Asculiä, iu ai vrui-o, cc ¡oi sä-{i zic ? ini ¡arc räu. Tu
n-ai for{ai. Eu nu {i-a¡ fi s¡us. Da, sigur cä a väzui. Cc ? Tc-a ridicai ¡c lra{c, ca
¡on¡icrii. Nu ¡iiu dacä a curs ¡i ¡c cl! Eran lcaiä! Clrisioasc, fcncic, nu nai
facc aiaia gälägic, cä sufär aicca! Privc¡ic ¡arica lunä a lucrurilor, gagiul
lucrcazä cu aninalclc, c oli¡nuii sä sc ¡i¡c cincva ¡c cl! Cc ? Au!
U¡urcl, inccrcan sä ic ajui! Si ic-a ¡us ¡c ¡ai ¡i an zis cä ic dczlrac cu,
ccca cc an ¡i fäcui, a¡a cä-ni c¡ii daioarc, ¡i¡äcioasä narc cc c¡ii, ¡i ic-an
inlräcai cu un iricou, dar cran däranaiä ¡i lcaiä ¡ullcrc, n-an rcu¡ii nai
nuli, ¡i du¡ä aia, cl sc injura anical cu Lulc ¡i lc-an zis cä cu crcd cä c¡ii linc,
dar cl a zis cä o sä sica cu iinc in caz dc ccva, a¡a cä n-an ¡rälu¡ii ¡c cana¡ca
¡i Lulc s-a dus la culcarc ¡i nda, asia a fosi ioi. Äsia-i finalul.
Sä nä sinucid acun sau nai iarziu ?
Ca¡iiolul 8
Locuicsc dc irci ani in llocul äsia dc cäränidä ro¡ic ¡i, in ficcarc
¡rinävarä, incdiai cc co¡acii sc inlujorcazä dc rozul florilor ¡i acrul sc
incc{o¡cazä dc cäldurä, a¡ar ci. Sc a¡azä anandoi, cl ¡i ca, ¡c iarlä. Au un loc
¡rcfcrai, la ca{iva nciri dc ¡araul carc curgc in s¡aiclc grädinilor noasirc
conunc. in iin¡ul icrnii, uii dc ci, ca a¡oi, inir-o
69
zi cu soarc, sä arunc o ¡rivirc ¡c fcrcasirä, ca sä väd narcisclc gallcnc, ¡i ci
suni acolo, nul{uni{i dc cu¡lul ¡c carc-l forncazä. El c su¡crl, c×ulcrani,
rcnarcalil. Ea c nai luflci, a¡a, c nai ura{icä, dar arc o frunusc{c calnä.
Uncori, inaginca iulirii lor consianic nä facc sä zanlcsc. Alicori, arunc
caicva lucä{i dc ¡ainc uscaiä in iarlä ¡i nä gandcsc. ¸Hclcn, ai douäzcci ¡i ¡asc
dc ani ¡i ai o rcla{ic nai ¡u{in saiisfäcäioarc dccai a unci ¡crccli dc ra{c dc
lclc¡icul"
Iar azi nu nai an nici un fcl dc rcla{ic. Dc fa¡i, ¡anä ¡i a indräzni sä
con¡ar siarca vic{ilor noasirc anoroasc c o insuliä ¡cniru ra{c. Fac grc¡cala sä-i
s¡un asia Tinci, carc zicc.
÷ Tcrninä, nä sco{i din nin{i.
Tina c su¡äraiä ¡c ninc ¡i nu doar ¡cniru cä a avui sarcina dc ncinvidiai
dc a-ni sclinla scuiccul nicrcuri.
Tina facc narc s¡cciacol din cinisnul ci fa{ä dc lärla{i, ca sä ascundä
fa¡iul sianjcniior cä n-a ¡icrdui niciodaiä la jocul in¡crcclcrii. Prina oarä, ¡i-a
iras-o cu ¡ricicnul ci din co¡iläric, la ¡ais¡rczccc ani ¡i a fosi - fi{i ¡c fazä
- ¡läcui. S-au inialnii iin¡ dc o¡i ani ¡i s-au dcs¡är{ii anialil. Dc aiunci,
a avui douä avcniuri dc-o noa¡ic, läsandu-i ¡c anandoi ii¡ii ului{i ¡i cu inina
franiä, o rcla{ic iniarziaiä carc a durai ¡a¡ic luni - i-a ¡us ca ca¡äi ¡i suni incä
¡ricicni - ¡i ¡i-a ¡circcui irccuiul rcccni singurä ¡i fcriciiä, a¡ärandu-sc dc ofcric
läloasc.
Ncaiinsä din fcricirc dc Jas¡crii accsici luni, ca vcdc ¡rin urnarc rcla{iilc
lärlai-fcncic inir-un all-ncgru aniclclic. Aiiiudinca ci csic - dc¡i inccarcä s-o
ascundä - dacä-{i ¡lacc dc cl, ic inialnc¡ii cu cl. Dacä-{i facc ¡rollcnc, nu. A¡a
cä nu in{clcgc dc cc nu vrcau sä vorlcsc cu Ton ¡i dcvinc agrcsivä cand inccrc
sä-i cסlic. Cliar ¡i cand ii s¡un cä onul s-a sirccurai in via{a nca, n-a läsai
laliä (cu alsacian sau färä} ¡i cä, sinccr, nu-ni ¡lacc sä nä fac dc ioaiä lafia in
fa{a unor oancni ¡c carc alia dacä-i cunosc.
70
÷ Adicä sä ic ¡i¡i ¡c iinc in fa{a unor lärla{i falulo¡i ?
zicc Tina.
÷ Tcrninä! {i¡ cu.
Du¡ä cc an rcväzui in ninic sccnariul crininal ¡i ncnorocii cu urinarca dc
un nilion dc ori, nu-ni nai ircluic sä ni sc ¡i aninicascä dc cl.
÷ Oricun, zic cu losunflaiä, grc¡c¡ii.
Tina nu ingliic gogoa¡a.
÷ Aiunci, carc-i ¡rollcna ia ? zicc ca nc¡oliiicos.
Fidic din uncri.
÷ E accca cä... ci linc, fa¡iul cä an zis lucrurilc alca, ¡iii iu, cand cran
al{iguiiä.
Tina ¡ufnc¡ic.
÷ Al{iguiiä! ricancazä ca. Asia-i nouä! Erai nuci nouäzcci la suiä! Dc¡i,
rccunoa¡ic ca, {i-au scä¡ai ni¡ic clcsiii sinisirc ¡i sianjcniioarc. Cun cra? A, da!
¸Därla{ii ! To{i suni la fcl! To{i sc carä ¡i nä ¡äräscsc! Voi fi o faiä läiranä cu
¡isici!" Ja¡i{ä cc c¡ii! Cc ian¡cnii dcliiczi ! Nincni nu ic-a olligai sä-{i ici ¡isicä!
Suni ¡c calc sä ¡roicsicz, cand ini dau scana cä Auiosuficicnia a ca¡iigai
¡lcdoaria ¡cniru ninc färä sä-¡i dca scana.
÷ E×aci! c×clan cu. Sinisirc ¡i sianjcniioarc! Dc accca.
A} n-o sä nai lcau in via{a nca icquila ¡i. D} nu vrcau sä-l nai väd ¡c
accsi lärlai sau sä nai vorlcsc cu cl vrcodaiä sau ccl ¡u{in ¡c o ¡crioadä foaric
indclungaiä!
Ciudai, asia ¡arc s-o lini¡icascä.
÷ A, zicc ca, ¡c un ion iriiani, gcn ¸cu-¡iiu-ccva-cc-iu-nu-¡iii", linc, dragä,
dacä a¡a vrci sä joci...
A¡ic¡i ¡oania. Dar ioi cc s¡unc c.
÷ Sunä-nc, dacä vrci sä ic¡i in ora¡ sä¡iänana asia.
Vorlin! ¡i inclidc iclcfonul.
O ¡icosccundä nai iarziu, iclcfonul sunä din nou. il snulg ¡i nä räsicsc.
÷ Cc nai c acun ?
O ¡auzä scuriä ¡i a¡oi o vocc s¡unc ncsigurä.
71
-Hclcn?
Nu c Tina.
÷ Da, räs¡und cu scuri. Cinc c ?
Dc fa¡i, ¡iiu foaric linc cinc c ¡i nä inccarcä o rancliunä narc cai un
¡c¡cnc.
÷ Suni Miclcllc, dragä!
O, ini zic cu in sinca nca. O fi accca¡i Miclcllc carc zicc cä-ni c ¡ricicnä
a¡ro¡iaiä, dar nu a¡arc la innornaniarca iaici, nu-¡i cסlicä alscn{a ¡i nu sc
olosc¡ic sä iriniiä condolcan{c? Din ¡äcaic, suni Tcrninaior in icoric ¡i Sian ¡i
Dran in ¡raciicä, fiind la fcl dc jalnicä in a-ni infrunia ¡ricicnclc ¡c cai suni in a
infrunia ¡äianjcnii. A¡a cä ioi cc s¡un c un ¸Dunä" li¡sii dc cniuziasn.
Miclcllc nu lagä dc scanä. ii dä zor nai dc¡aric.
÷ Trcluic sä-{i zic rc¡cdc. Moiivul ¡cniru carc ic-an sunai c - ¡i crcd cä iu
ai uiiai, dar nu conicazä - cä nainc c ziua nca ¡i ncrgcn sä lcn ccva ¡i sä
dansän la U-Dar, in Solo.
Isusc, arc iu¡cu. ii zic ¡c un ion dc glca{ä.
÷ Din ¡äcaic, iaia a nurii acun douä sä¡iänani, a¡a cun ¡oaic i{i
aninic¡ii, a¡a cä nu ¡rca socializcz.
O cunosc ¡c Miclcllc dc ¡csic douäj' dc ani ¡i, in ioi accsi iin¡, n-an
auzii-o sä rosicascä vorlclc ¸ini ¡arc räu". Nu-¡i incalcä olicciul nici acun. Din
iclcfon sc audc un ofiai c×agcrai.
÷ Siiu asia! Dc accca nu ic-an sunai, n-an gandii cä nu vrci sä fii
dcranjaiä. Crcdcan cä vrci sä fii läsaiä in ¡acc! Dc accca n-an zis ninic dc asia!
Nu voian sä-{i rcaninicsc!
O ¡ovcsic ¡lauzililä.
÷ Nu ¡rca an cun sä uii, nu ? zic cu iäios.
÷ ini dau scana, zicc ca, la fcl dc iäios, dar, dincolo dc ioaic asica, c o
iradi{ic in fanilia nca. Fcncilc nu sc duc la innornaniäri.
I-auzi, nä gandcsc cu. Asia o sä ¡rovoacc o dilcnä cand va da col{ul una
dinirc clc. ini incalc o iradi{ic ¡ro¡ric
72
¡i iac cu sulin{clcs. Miclcllc, rcgina ¡crs¡icaciiä{ii, ini dcnolcazä
inccrcarca dc a o facc dc ru¡inc adäugand.
÷ Hclcn, cu nä gandcsc la iinc. Ti-ar facc linc sä ic¡i, in loc sä lancczc¡ii
in casä. Via{a ncrgc inainic. Si - aici, lagä un u¡or scancci - ircc ¡rinir-o
¡crioadä dificilä cu Sanny. An ncvoic dc s¡rijinul iäu. Tc rog, vino.
Sä nori dc ras. Ea arc ncvoic dc s¡rijinul ncu ¡cniru cä idioiul ¡i icnlclul
dc lärlaiu-säu, carc nu lca un ¡¡ri{ sau un liclior cu ciocolaiä färä ¡crnisiunca
nänicii, c un llcg nic ¡i iriialil. Prolalil cä Miclcllc l-o fi rugai sä sclinlc un
lcc sau sä ¡unä ilricul ¡c foc. Icsc cu Sanny dc cinci ani ¡i douä luni, iar cl c
un nolau unil ¡i ¡liciisiior dc vrco 1 886 dc zilc. Holly-ul ¡rcfcrai al lui Miclcllc
c sä sc ¡langä dc cl oricärci ¡ricicnc carc c ¡rca la¡ä ca sä scuriczc o diairilä
iclcfonicä siridcniä, dc douä orc, dar sc ofcnscazä icrilil la scsiunilc nclc
¡silologicc graiuiic ¡i la inccrcärilc nclc grijulii dc criiicä consiruciivä (Miclcllc,
dc cc nu-l la¡i nailii ?}.
÷ Dcci vii ? zicc ca ¡c un ion auioriiar.
Ccdcz. Nu arc scns sä nä {in lä{oasä in nunclc unui ¡rinci¡iu, ¡cniru cä,
¡c langä fa¡iul cä arc olrazul gros, Miclcllc c o adc¡iä inräiiä a ingrijirii
¡crsonalc ¡i nä va crcdc, dacä-i s¡un cä-ni rczcrv ioaiä scara dc nainc ca sä nä
s¡äl ¡c ca¡.
÷ Da, linc, sus¡in cu. O sä vin.
÷ Draga nca, c¡ii cca nai iarc! zicc Miclcllc, carc a ciiii dc ¡airu ori
Ncvcsiclc dc la Hollywood a lui Jaclic Collins ¡i ¡i-a ada¡iai in consccin{ä cli¡cclc
vcrlalc.
Pun rccc¡iorul la loc, nä las noalc ¡c cana¡ca ¡i cסir, su¡äraiä, ¡c näri.
Drunurilc noasirc, alc nclc ¡i alc lui Miclcllc, s-au inicrscciai la varsia dc cinci
ani, ¡cniru cä nanclc noasirc au dccis sä in¡ariä cursclc cu na¡ina s¡rc
¡coalä. Dcoarccc ¡uicrilc nclc discrininaiorii incä nu sc nanifcsiascrä, colcc{ia
ci in¡rcsionaniä dc al{ililduri Wali Disncy nc-a ¡ccciluii ¡ricicnia. Douäzcci ¡i
unu dc
73
ani nai iarziu, ii llcsicn ¡c Danli, ¡c Docänilä ¡i ¡c io{i iovarä¡ii lor
gälägio¡i.
O sun ¡c Tina, sä ccr iniäriri. Cauiä un noiiv ca sä cviic sä sica in casä
nainc-scarä, fiindcä inccarcä sä sc dczvc{c dc Coronaiion Sircci ¡i c incaniaiä sä
accc¡ic.
Mä a¡ic¡ian ca U-Dcnd - scuzc - U-Dar sä fic na¡¡a, dar ni-a dc¡ä¡ii cu
nuli a¡ic¡iärilc. in ¡rinul rand, arc o larä dc ¡roicc{ic dc Cadillac, ro¡ic, in
närinc naiuralä, li¡iiä ¡c ¡crcic. Miclcllc c norialä inir-un cro¡ io¡ carc iniiä
¡iclca dc lco¡ard ¡i ¡anialoni alli, nula{i, ¡i o coafurä ca a Monicäi Lcwinsly.
Tina c ¡ocaiä dc conccnira{ia cnornä dc crinc in¡oiriva nodci afi¡aic cu
nandric ¡i oficazä in nod rc¡ciai.
¸Cc ¡oariä asia ?" Suni inlräcaiä in ni¡ic ¡anialoni ncgri nornali ¡i cu o
lluzä arginiic lo{iiä, ¡c carc an rccu¡crai-o din siräfundurilc co¡ului ncu dc
rufc nurdarc. Zäcca acolo dc irci luni, sul ¡rcic×iul cä o voi ducc la curä{äioric
incdiai cc voi avca iin¡, dar n-an avui niciodaiä ¡i ¡iiu cä nici n-o sä an, a¡a cä
dc cc sä nä nai ¡rcfac ? Oricun, näiasc, näiasc ¡ifonaiä, cinc o sä-¡i dca
scana ? Accsica fiind s¡usc, cand Tina a väzui-o, a inirclai ¡c un ion ¡rudcni,
ncuiru.
÷ Dc undc ai luai asia ?
An räs¡uns, dc ascncnca ¡c un ion ¡rudcni, ncuiru.
÷ Din co¡ul cu rufc.
Mi-a aruncai o ¡rivirc ¡linä dc rc¡ro¡ ¡i a nurnurai.
÷ Nu nai zic ninic.
An ¡rivii-o rccc ¡i i-an zis.
÷ Dinc.
Siarca nca dc s¡irii nu sc inlunäiä{c¡ic aiunci cand du¡ä cc nc-a ignorai
o orä in favoarca unui ii¡ ro¡cai ¡i linc fäcui, cu s¡aiclc dc forna unui iriungli
dc lranzä Dairy Lca - Miclcllc vinc agalc s¡rc noi, ¡cniru o ¸larfä nicä". Tina sc
scuzä incdiai ¡i sc rc¡cdc s¡rc ioalciä. Eu
74
90517377
ini agii glca{a din Cola. Miclcllc aruncä o ¡rivirc la läuiura nca.
÷ Jacl Danicls cu Cola ?
÷ Nu, zic cu calnä, doar Cola.
Siiu cc urncazä.
÷ Nu {ii rcgin ?
Tranicsc Cola ¡c nasä ¡i cli{äi.
÷ Nu, nu {in rcgin! Dar iu ?
Miclcllc radc ¡i sc laic ¡csic luria ci ¡laiä ca o iigaic.
÷ Draga nca, glunc¡ii! Crcd cä n-an näscui norocoasä.
S-a näscui sä sc ducä ¡a¡ic zilc ¡c sä¡iänanä la salä
¡i sä nänancc o singurä nasä ¡c zi, ca un wcinarancr, nai dcgralä. Dar
csic ziua ci dc na¡icrc. Sä fin nilosiivi.
÷ Cc nai facc sora ia ? zic cu.
Miclcllc i¡i unflä närilc.
÷ Un co¡nar! Vorlc¡ic iar ¡i iar, ¡i iar dcs¡rc ncnorociiul äla dc co¡il! Ai
crcdc cä c ¡rina ¡crsoanä din lunc carc a näscui, Dunnczculc! Dar ircluic sä-{i
zic cä arc ni¡ic {a{c faniasiicc! Dc olicci, nu i sc vcdc ninic. E ca iinc! Acun,
lrusc, a dcvcnii Dolly Parion!
Fänan nuiä dc indignarc, ccca cc-i dä iin¡ lui Miclcllc sä clcnc un ii¡
cu fa{ä unsuroasä ¡i ¡ic¡i scolii, sä-l a¡czc cu for{a langä ninc ¡i sä zicä.
÷ Hclcn, draga nca, cl c värul ncu, Alan, ¡iiu cä o sä rcla{iona{i.
Si dis¡arc.
Cu inina läiand, scancz incä¡crca du¡ä Tina ¡i, s¡rc dczanägirca nca, o
zärcsc rczcnaiä dc lar, siand dc-a drc¡iul nas in nas cu un ii¡ ni¡io ¡i llond,
inir-un cosiun ncgru. i¡i aruncä ¡ärul ¡c s¡aic ¡i ii aco¡crä nana cu cäu¡ul
nainii ci, cand cl ii ofcrä un foc, sä-¡i a¡rindä {igara.
U¡uraiicä olraznicä!
Lasä cä i-o coc cu, asia dacä nu nä icrninä Alan äsia ¡c ninc nai iniai.
Dacä-ni nai rcs¡irä in nas dc caicva ori, s-ar ¡uica sä rcu¡cascä.
Suni incol{iiä. ini ¡unc o inirclarc dcs¡rc ninc - a¡a cun rcconandä
ioaic cär{ilc cu insiruc{iuni ¡cniru
75
lc¡ro¡ii sociali -, dar, incdiai cc-i niiralicz un räs¡uns, cl - a¡a cun nä
indoicsc cä rcconandä cär{ilc cu insiruc{iuni - rcvinc din rico¡cu la gloriosul
sulicci. cl. Dc c×cn¡lu, undc ni-an ¡circcui uliina vacan{ä ? An fosi in
S¡ania. Cc coincidcn{ä! El a fosi in S¡ania cand avca irci ani, da, a fosi la Madrid
¡i a väzui o coridä ¡i a vrui sä sc facä naiador dar, la, la, s-a nul{unii sä fic
avocai s¡ccializai in drc¡i dc ¡ro¡riciaic iniclcciualä ¡i cäläiorc¡ic ¡rin ioaiä
Euro¡a ¡i iocnai sä¡iänana irccuiä ¡aricncrul scnior i-a rcnarcai dcvoiancniul
lui ncnaiinialnii fa{ä dc firnä ¡i cun lla lla lla.
Mä clioräsc la cl ca li¡noiizaiä ¡i-ni rcvin doar cand lra{ul infofolii inir-
un ¡ulovcr dc lanä al lui Alan sc sirccoarä ¡csic uncrii nci. Mä scuiur ioaiä ¡i
narai.
÷ An un ¡ricicn.
Dc¡i c o ninciunä, ¡arc unsuros dc insuliai.
÷- Si cu an o ¡ricicnä! zicc cl zlurlii, dar ¡rcsu¡un cä ¡uicn fi sin¡li
¡ricicni.
Ii arunc o ¡rivirc ucigäioarc ¡i s¡cr sä noarä - sau näcar sä ¡lccc, dar nu.
Cci dc gcnul lui Alan n-o fac niciodaiä. Eluculrcazä dcs¡rc sinc insu¡i can o
cicrniiaic.
A¡oi, slavä Donnului, o du¡cä din lcrca lui cu länaic vcrdc sc ducc ¡c
¡arica grc¡iiä ¡i cl inccicazä sä sc nai laudc, ca sä sc sufocc o cli¡ä. Profii dc
accasiä ocazic foriuiiä ca sä nä ridic ¡i sä-i s¡un.
÷ Pa, ¡lcc acun.
Dar, dar cl ini ¡rindc nana inir-o siransoarc irans¡iraiä ¡i caraic.
÷ ini dai nunärul iäu, ic rog ?
Prosiäläu läudäros ¡i incrczui.
÷ Crcdcan cä ai o ¡ricicnä, zic cu.
÷ An, dar, ¡iii, dacä lucrurilc incc¡ sä scar{aic in vrcuna din rcla{iilc
noasirc...
il inircru¡.
÷ Eu suni nul{uniiä dc-a nca.
i¡i scar¡inä nasul unsuros.
76
÷ Da, ¡i cu, dar, ¡iii, sä ziccn cä, ¡csic o lunä, ic-a¡ ¡uica suna ¡i an
¡uica ic¡i in¡rcunä.
Dc ¡arcä a¡ facc-o!
÷ In cc sco¡ ? zic cu ¡c un ion dc glca{ä.
Alan ado¡iä un ion nazal, iärägänai, dc ¡arcä ar vorli cu sccrciara lui, ini
incli¡ui.
÷ Hclcn, zicc cl, ca{i ani ai ?
Ca o icnlclä alsoluiä, räs¡und su¡usä.
÷ Douäzcci ¡i ¡asc.
El zanlc¡ic su¡crior ¡i - inainic sä-ni dau scana cc facc - i¡i sirccoarä o
lalä alunccoasä ¡anä ¡c luca nca siangä ¡i o sirangc.
÷ Cand oancnii dc varsia noasirä sc inialncsc, suni sigur cä ¡iii carc c
sco¡ul, ranjc¡ic cl, cand il lovcsc ¡csic nanä, indc¡äriandu-i-o.
Un ¡i¡äiior cu ¡ärul fäcui ¡crnancni ¡i, ¡c dcasu¡ra, ¡i cu acrc dc
su¡crioriiaic!
÷ ini ¡arc räu, zic cu lcgänandu-nä dulcc, räuiäcioasä. Nu crcd cä-{i voi
da nunärul ncu dc iclcfon. Dar - consolaioarc - nul{uncsc cä ai inccrcai.
A¡oi, ini croicsc furioasä drun cu coaiclc ¡rin clicnicla inlräcaiä scli¡iior
dc la U-Dar - Dunnczcu ¡iic undc a ajuns Tina - ¡i o iau la ¡icior s¡rc ncirou.
Panä ¡i cäläioria cu nciroul c rcvoliäioarc. Nu nä dcranjcazä loardclc dc
iolonaci gälägio¡i, scandalagii ¡i {i¡äiori - la urna urnci, in oricarc aliä vincri
scarä, in locul lor, an fi cu ¡i Tina. E vorla dc cci doi ¡cnsionari carc sc
dczniardä ingrc{o¡äior ¡i carc siau vizavi dc ninc, {inandu-sc dc nanä ¡i
zanlind ian¡ ¡i carc nä fac sä-ni dorcsc sä urlu ¡i sä urlu, sä-i sugrun ¡i sä
fac ircnul {ändäri cu un laros.
ii uräsc. E dczgusiäior la varsia lor. Dc cc nu sunic{i nor{i, nä gandcsc. Ar
irclui sä fi{i nor{i. Taia a nurii, voi dc cc n-a{i nurii ? Cand ircnul o¡rc¡ic in
sia{ia Fincllcy Foad, vilrcz dc o urä aiai dc vic, cä nä sini räu fizic.
Mä indrc¡i s¡rc casä ¡rin iniuncric, ¡rovocand oricc lo{,
77
violaior sau crininal sä nä aiacc - inccarcä nunai, anicc, ¡i-o sä-{i dorc¡ii
sä n-o fi fäcui, ¡cniru cä nu-ni ¡asä ¡i ¡cniru cä, aiunci cand voi fi icrninai cu
iinc, o sä-{i dorc¡ii sä nu ic fi näscui.
Ajung acasä, ncväiänaiä, zccc ninuic nai iarziu. E alia 10.50. inclid
incci u¡a, irag o daiä acr in ¡ic¡i incci, adanc, aluncc s¡rc nasa din lucäiäric
¡i, cu o ni¡carc rigidä, roloiizaiä, nä a¡cz. A¡oi, ini odilncsc ca¡ul in naini ¡i
nä gandcsc. ¸Ajuior, sä nä ajuic cincva" iar ¡i iar, ¡i iar. Nu ¡iiu cc sä fac. Via{a
nca sc claiinä, sc nä¡usic¡ic, ini sca¡ä dc sul conirol. inncluncsc. ¸Doannc, ic
rog, ajuiä-nä !"Crcd cä s¡un asia cu vocc iarc, ¡cniru cä, dcodaiä, Marcus c
langä ninc ¡i nä nangaic ¡c ¡är ¡i s¡unc incci.
÷ Hci, Hcllic, faia nca iuliiä, cc s-a inian¡lai ?
Si cu zic din nou.
÷ O, Doannc, sä nä ajuic cincva, ic rog! ¡i izlucncsc in lacrini.
Zccc ninuic nai iarziu, nä särui cu Marcus.
Ca¡iiolul 9
Uliina oarä cand n-an c¡ilai, a fosi du¡ä cc an ciiii un ariicol din Voguc
dcs¡rc fran{uzoaicc. Fran{uzoaicclc suni siräinc dc concc¡iul clilo{ilor ¡cniru
ciclu, i¡i fac sä¡iänanal nanicliura ¡i ¡cdicliura ¡i nu nänancä ioi din farfuric
doar dc dragul dc a o facc. An sunai-o ¡c Tina ¡anicaiä, sä väd cc crcdc.
÷ E frunos scris, a zis ca, ¡i c foaric convingäior, dar crcd cä auioarca nc
ia ¡csic ¡icior. E anuzani ¡i, da, clc cliar a¡a fac, dar ca sc disircazä.
in accl noncni, nä siräfulgcra idcca cä Tina sc inlracä, sc ¡oariä ¡i
nänancä c×aci ca o fran{uzoaicä ¡u{in can dusä cu ¡luia, cliar dacä ca c din
Tooiing, a¡a cä cra
78
nornal sä s¡unä asia. Mi-an fäcui o ¡rogranarc dc urgcn{ä la coafor, la
ccnirul dc infrunusc{arc, an alcrgai in jurul cvarialului ¡i a¡oi n-an dus la
Waiirosc ¡i an cun¡ärai o salaiä, cinci norcovi, o cuiic cu ro¡ii, douä cuiii cu
lranzicä dc casä, o ¡ainc inicgralä, irci cuiii dc ion in saranurä, ¡airu cariofi ¡i
o cuiic dc ccai dc ncniä. Toiul a ¡uirczii in frigidcr, dcsigur, dar, ccl ¡u{in
sä¡iänana aia, ¡icioarclc nclc au fosi clclc, zona inglinalä a fosi dcfri¡aiä, n-
an nai avui firc dc ¡är dcs¡icaic ¡i ungliilc nclc au fosi la fcl dc frunoasc ca
Drad Piii in Tlclna ¡i Louisc.
Din ¡äcaic, sä¡iänana aia a fosi acun nouä luni, ¡rcsiunca ¡arizianä s-a
rcdus, ¡i cu an rcvcnii la olicciurilc nclc ingälaic, dc nancäcioasä. A¡a cä, in
iin¡ cc Marcus nä lingc, ini suflä ¡i-ni ¡o¡ic¡ic in urcclca siangä cuvinic
frunoasc, cno{iilc nclc nu {in dc ¡aiina c×iaiicä, ficrlinic, ci dc convulsiilc
s¡ainci. Cand, dc c×cn¡lu, ni-an curä{ai icncinic urcclca ?
Ca din inian¡larc, ini succsc ca¡ul, ca urcclca sä-ni fic fcriiä dc
¡ufäiiurilc lui ¡i luzclc ni sc inialncsc inir-un siangaci scra¡nii dc din{i.
÷ Ho¡a, scuzc! clicoicsc cu.
Nu ¡iiu c×aci cun s-a inian¡lai asia. inir-o cli¡ä urlu ca un lclclu¡ ro¡u
la fa{ä din cauza colicilor, iar, in cli¡a urnäioarc, Marcus nä saliä dc ¡c scaun
in ¡uicrnicclc (da!}, vanjoasclc (o, Doannc!} ¡i nusculoasclc (¡unci su¡lincniar!}
salc lra{c. An ¡lans ¡i ni-an ¡icrs nucii ¡c cäna¡a lui dc in, läsand o urnä
uncdä, vcrzuic ¡i nazgoasä carc, din fcricirc, i-a scä¡ai ncolscrvaiä. M-a nai
nangaiai ¡u{in ¡c ¡är ¡i a ¡o¡iii.
÷ Diaia Hcllic, säracul ¡ui nic, iaci acun, nu nai ¡langc.
A¡oi, incc¡c sä nä säruic ¡c ca¡. Marcus J. Dogusl!
Mä säruiä ¡c ninc. Du¡ä io{i anii ä¡iia sicr¡i!
Uiiand dc ¡cnsionari, ini li¡csc gura dc a lui. ini dä ca¡ul ¡c s¡aic,
in¡fäcandu-nä ¡i irägandu-nä dc ¡är, ccca cc c durcros, dar n-an curaj sä siric
noncniul, zicand
79
¸au!". Nc säruiän ¡rclung ¡i a¡äsai, dar - oroarca ororilor - nozolul äsia
nu c aiai dc anc{iior ¡c cai sugcrcazä rc¡uia{ia lui cu fcncilc. Ca sä fiu c×ccralil
dc sinccrä, suni dczanägiiä. Linla lui ni sc rosiogolc¡ic uncdä ¡rin gurä ca un
sonon narc ¡i nori inir-o na¡inä dc s¡älai. A¡oi, facc o ¡auzä, ca sä zicä
olraznic.
÷ Tc sin{i nai linc acun ? ¡i nä cu¡rindc iar dorin{a.
Mä iragc ¡c cana¡ca ¡i, in focurilc ¡asiunii (doar cä
c ccva ¡rcncdiiai}, il a¡uc ¡i cu dc ¡är. Sc o¡rc¡ic din ¡i¡äii o sccundä, sc
dä in s¡aic ¡i zicc.
÷ Hcllic, scun¡a nca, ic ador, dar nä iragi dc ¡är.
÷ Scuzc, nurnur cu ¡i nc säruiän iarä¡i lälos.
Onul äsia ¡roducc o caniiiaic ncoli¡nuiiä dc salivä,
nä gandcsc cu ncrccunoscäioarc, cand sunä iclcfonul.
Inirä roloiul.
÷ Dunä, Hclcn, suni Ton! Tc-an sunai sä ic inircl dacä ai vrca sä lcn o
icquila in vrco zi...
inglc{. Moncniul alcs dc Ton c foaric ¡rosi, inir-adcvär. Marcus ini dä
drunul dc ¡arcä a¡ fi radioaciivä, iransa ¡asionalä dis¡ärand dc ¡c fa{a lui ca ¡i
cun ¡i-ar fi snuls o nascä.
÷ Dcci an concurcn{ä, rcnarcä cl non¡alani.
÷ Nu iocnai, nä lallai cu.
÷ Da, inir-adcvär, zicc Marcus agrcalil. Poaic cä ar irclui sä ic las in
¡acc.
Sarc in ¡icioarc ¡i incc¡c sä-¡i racaic o siranic urnä vcrzuic dc ¡c cäna¡ä,
ii zic.
÷ Doar cä cl a fosi...
Mä o¡rcsc ¡i nä uii la Marcus, carc nä ¡rivc¡ic färä sä cli¡cascä.
÷ E alcgcrca ia, Hclcn, s¡unc cl.
Fidic iclcfonul.
÷ Dunä, Ton ? zic cu.
÷ O! zicc cl, i{i filirczi convorlirilc. Iar cu an irccui dc filiru!
80
Asia - in ciuda rcccniclor nclc ¡roicsic in fa{a Tinci - o sä fic grcu. Ii arunc
o ¡rivirc nclini¡iiiä lui Marcus, carc-¡i incruci¡cazä lra{clc in siil Cladiaior ¡i
cascä.
÷ Ton, zic cu cziianiä.
El nä inircru¡c. Vocca ii c ¡arcä ¡u{in nai rccc.
÷ Asia nu ¡rca sunä linc...
ini nu¡c luza.
÷ Ton, oficz cu, ini c¡ii sin¡aiic, dar acun suni foaric ocu¡aiä, cu
nunca ¡i ioaic asica, dar cu... cc-ar fi sä ic sun cu aliä daiä.
ii arunc iar o ¡rivirc lui Marcus. Nu ¡arc in¡rcsionai.
A¡a cä adaug.
÷ Dar nu ic laza ¡rca nuli ¡c asia.
Urncazä o scuriä ¡auzä. A¡oi, cu o vocc rccc, dis¡rc{uiioarc, Ton zicc.
÷ Mcsaj rccc¡{ionai ¡i in{clcs.
Linia anu{c¡ic.
÷ Dun! zicc Marcus cu vocc sonorä, snulgandu-ni rccc¡iorul din nanä ¡i
räsucindu-nä cu fa{a s¡rc cl.
÷ I-ai zis-o!
A¡oi zanlc¡ic ¡i nurnurä.
÷ E¡ii o for{ä, Hcllic, ¡iii asia, nu ?
Eu zanlcsc ¡i dau din ca¡, dc¡i nu ¡iian.
÷ Dcci, coniinuä cl - ¡u¡ic ¡u¡ic ¡c ccafä -, cc - ¡u¡ic ¡u¡ic ¡c gai - von -
dcsclcic nasiurc ¡i nä nu¡cä u¡or facc - dcsclcic nasiurc ¡i nä säruiä ÷ noi -
dcsclcic nasiurc ¡i nä lingc - acun ?
Mä agä{ dc uncrii lui la{i ¡i-ni inclid oclii, ¡arodiind dorin{a, dar in sinca
nca nä sini slalä ¡i ncvolnicä ¡i can la fcl dc c×ciiaiä ca un ic¡urc nori. L-an
unilii ¡c Ton, dar ¡i cu nä sini uniliiä. Acclc ¡airu cuvinic - ncsaj rccc¡{ionai
¡i in{clcs - ini vuicsc ¡rin ca¡ ¡i nä fac dc ru¡inc iar ¡i iar.
Suni ircziiä din gandurilc nclc nc¡ofiicioasc dc rcaliiaica fa¡iului cä
Marcus ini lasä o vanäiaic ¡c gai. Parc sä vrca sä-ni sugä ioi sangclc din cor¡,
¡rin ¡iclc. Scuza{i,
81
dar an dc¡ä¡ii faza narcärii icriiorialc adolcsccniinc ccl ¡u{in acun irci
luni. Li¡sa nca dc cniuziasn c ¡rolalil cvidcniä, ¡cniru cä Marcus sc o¡rc¡ic
lrusc sä-¡i nai lasc urna dc ¡on¡ä dc suc{iunc ¡i s¡unc ¡c un ion solcnn.
÷ Hcllic, nc ¡uicn o¡ri cliar acun sau ¡uicn sä ncrgcn nai dc¡aric.
Ics din iransä. Accsia c Marcus, olicciul dorin{clor nclc dc nouä ani,
¡cniru Dunnczcu!
÷ Sä ircccn la ircalä! zic cu, in ccca cc s¡cr sä fic un iors dc ¡isicä sc×y.
El afi¡cazä un zanlci iriunfal ¡i zicc.
÷ A¡a ic vrcau! a¡oi nä ridicä, gcnand u¡or dc cfori, ¡i nä carä in
dorniiorul lui.
÷ Suni dcsiul dc grca, nurnur cu coclciä, a¡ic¡iand incrczuiä ncga{ia
olligaioric.
Incrcdilil, Marcus nu nu¡cä noncala. in sclinl, nä iranic¡ic ¡c ¡ai ¡i
nurnurä.
÷ Tu ai zis-o, scun¡cic!
Du¡ä ¡asc ninuic ¡i junäiaic li¡siic dc croiisn, Marcus ¡i cu ninc siän
unul langä aliul sul ¡la¡una lui allä ¡i inccrc sä nä gandcsc la cc a¡ ¡uica sä
s¡un.
÷ A fosi ¡läcui, nini cu.
Uiniior, avand in vcdcrc ¡crfornan{a lui la ¡rc{ rcdus, nä crcdc. Sc
¡ro¡ic¡ic inir-un coi ¡i-¡i ni¡cä incci un dcgci - n-an olscrvai niciodaiä ¡anä
acun cc naini nici arc - in jurul sanului ncu drc¡i. Fidic ¡rivirca ¡i, ¡ocaiä, väd
cä arc ccca cc ar ¡uica fi dcscrisä doar drc¡i o cסrcsic anuzaiä ¡c fa{ä.
÷ Cc c ? zic cu länuiioarc.
Marcus i¡i incrc{c¡ic nasul.
÷ Ninic, zanlc¡ic cl, suni drägu{i.
Cc ncru¡inarc! Ca sä fic clar, sanii nci suni näsura 36A ¡i, ioi ca sä fic
clar - väzand cä sunicn a¡a dc lilcri ¡i ncingrädi{i ¡i cu idci ¡rcconcc¡uic dcs¡rc
cor¡urilc cclorlal{i -, ¡u{a lui Marcus sc inian¡lä sä fic näsura AA,
82
ca la laicriilc ¡cniru a¡araiclc foio dc luzunar. Doar cä nu durcazä la fcl
dc nuli.
Suni zlarliiä ioaiä dc iriiarc, cand Marcus, aruncand ¡la¡una dco¡aric,
anun{ä.
÷ Mä duc la du¡, ¡i sarc din ¡ai.
÷ Mcrgi sänäios, nurnur cu, cuilärindu-nä ¡i irägandu-ni ¡la¡una
¡anä sul lärlic.
÷ Dcci, coniinuä cl ¡u{in can alru¡i, iu nu faci du¡ ?
Mä s¡rijin in coi ¡i iorc.
÷ Asia c o inviia{ic ?
Marcus ¡arc sianjcnii. i¡i scar¡inä dosul coa¡sci siangi cu lala ¡iciorului
drc¡i ¡i zicc.
÷ Hcllic, an o clcsiic in lcgäiurä cu du¡ul. E can aiurca, dar ini ¡lacc sä
fac du¡ singur. Dar ¡o{i sä folosc¡ii du¡ul iäu, nu nä dcranjcazä.
La incc¡ui, nu in{clcg. ini sca¡ä.
÷ Cun ? Si sä nä iniorc aici du¡ä aia ?
Marcus cziiä ¡i zicc.
÷ Dacä vrci, dc¡i ar fi can ciudai, dacä ic-ar vcdca Lulc, asia-i singura
clcsiic.
Fac un cfori dc voin{ä, sä nu sc vadä ¡c fa{a nca cä suni jigniiä.
÷ Ai narc drc¡iaic, zic cu rar. E¡ii drägu{ sä-ni dai lluza ?
ini dä lluza. inccrc s-o fac ¡c indifcrcnia. Marcus roic¡ic clilo{ii nci
¡cniru ciclu ¡c dcgciul lui grosu{ ¡i-i azvarlc in dircc{ia nca. Mi-i ¡roiccicazä
dircci inirc ocli ¡i izlucnc¡ic in ras.
÷ Frunica sus, Hcllic, zanlc¡ic cl, o sä vinä soarclc ¡i ¡c sirada ia.
ini iniiä c×agcrai cסrcsia norocänoasä. inccrc sä nu-ni clinicsc un
nu¡cli ¡c faiä, dar nu rcu¡csc. Scoi linla la cl.
Evidcni, äsia-i räs¡unsul corcci, ¡cniru cä Marcus ini facc cu ocliul ¡i
s¡unc cu sinccriiaic.
83
÷ Siii, Hcllic, ni-ar ¡läcca sä-ni ¡circc noa¡ica cu iinc. Dar a¡a, o sä-{i
¡o{i facc sonnul dc frunusc{c! Fänanc ¡c aliä daiä, da ?
ini scrvc¡ic cli¡cul äsia dc ¡arc-ar fi o glunä carc a ca¡iigai Prcniul
Pcrricr.
÷ Ha! fac cu.
E dc ircalä. El c Marcus. Marcus c Marcus. Cu ioi cor¡ul
su¡radincnsionai, in afarä dc o singurä ¡aric cscn{ialä. Fcscniincniclc nclc sc
risi¡csc.
÷ Du-ic ¡i fä du¡, zic cu ¡c un ion llajin, ¡i nc vcdcn nainc.
Cu asia, ol{in un zanlci ca dc rcclanä.
÷ Noa¡ic lunä, noa¡ic lunä, zicc cl.
Sc inioarcc (¡fui, cc ¡äros c!} ¡i sc indrca¡iä, gol-¡u¡cä, s¡rc laia lui
¡ro¡ric ¡i ¡crsonalä, iar cu sini un glin¡c in ininä.
÷ Marcus! zic dcodaiä.
÷ Da ? räs¡undc cl, can rc¡czii.
in iin¡ cc vorlcsc, nä succsc sä-ni ¡un cci nai na¡¡a clilo{i ¡c carc i-an
avui vrcodaiä.
÷ i{i ¡rcgäicsc cina nainc-scarä, dacä vrci.
Nu ¡rca-i ¡oi dcscifra cסrcsia, dar ini räs¡undc vcscl.
÷ Sigur, da, grozav, nc vcdcn aiunci, dis¡arc in laic ¡i inclidc u¡a.
Mä urncsc din ¡aiul lui, ini adun ¡anialonii, ¡osciclc ¡i ciznclc, nä duc la
ninc in dorniior, ini scoi lluza, iau foarfccä din scriar, iai clilo{ii dc lunicu{ä
din iad, arunc fa¡iilc la co¡ ¡i nä ¡rälu¡csc in ¡ai. Nu n-an dcnacliai, nu n-
an s¡älai ¡c fa{ä, nu n-an s¡älai ¡c din{i ¡i nici nu ni i-an curä{ai cu a{a
dcniarä.
÷ O narc ¡i grozavä is¡ravä ¡äroasä, rosicsc cu sarcasiic cu oclii-n iavan.
A¡oi, siau ircazä ca ¡arul ¡i nä lollcz ¡anä la ¡airu dininca{a.
84
Dcsclid oclii la, ¡oirivii insuficicni folosiiului ncu ccas dc¡ic¡iäior, 2.18
¡.n. ¡i, ¡cniru a doua oarä sä¡iänana asia, nä gandcsc - färä sä ¡iiu incä dc cc
¸O, nu". Mcnoria ini nai acordä o junäiaic dc sccundä inainic ca aniniirilc sä-
ni rcvinä irc¡iai. O, nu! Mä zvarcolcsc sul in¡rcsia cvcnincniclor dc azi-noa¡ic.
U-Dar.
Alan. Pcnsionarii. Marcus. Carnäciorul. Du¡ul. Ofcria ¡cniru cinä.
Accc¡iarca.
Poaic cä nu c cliar a¡a dc ¸o, nu!" ¡anä la urnä. A¡oi, ircc in rcvisiä cc-a¡
¡uica sä gäicsc ¡i rcvin la ¸o, nu!". Scoi ca¡ul din cancrä ¡i arunc o ¡rivirc, dar
in a¡ariancni c lini¡ic ¡i u¡a lui Marcus c inircdcsclisä. Prolalil cä c la salä.
Lulc ircluic sä fic la ¡ul. O sun ¡c Tina acasä, dar nu räs¡undc nincni, a¡a cä-
i las un ncsaj succini. ¸Hci, zä¡äciio, ¡c undc c¡ii ? Sunä-nä in cli¡a in carc
ascul{i ncsajul äsia". A¡oi, nä duc la vraful ncaiins dc cär{i dc lucaic dc ¡c ccl
nai inali rafi din lucäiäria lui Marcus ¡i dau jos caicva.
Cca dc lucäiäric iialianä sc dcsclidc la ¡rinul ca¡iiol, ¡cniru cä nu ¡iiu cc
c un ¸ircvisc". Cca dc lucäiäric cnglczcascä dcdicä 100 dc ¡agini fclurilor
¡rinci¡alc convcn{ionalc ¡i 425 dc ¡agini dcscriurilor ¡linc dc gräsini.
Pcniru cä Marcus s-ar läsa nai dcgralä ficri in ulci, dccai sä nänancc
ccva gäiii in cl, nai ränanc carica dc lucaic ancricanä, carc cu¡rindc rc{cic
¡cniru cariofi ¡iurc (¡oi sä fac asia!} ¡i ¡läciniä cu ¡ui. U¡or! Of, la naila. Sc
a¡ica¡iä sä faci iu singurä aluaiul. Sä fin scrio¡i. Alandoncz cär{ilc ¡i dccid sä
in¡rovizcz.
O sä fac ¡iurc dc cariofi (curä{ cariofii, ficrl cariofii, ii zdrolcsc, ancsicc in
ci o cuiic dc nargarina} ¡i ¡c¡ic inälu¡ii (iai ¡raz, il cälcsc inir-o iigaic, il ¡un
inir-un vas ¡cniru co¡i, iranicsc un lloc dc ¡c¡ic congclai dcasu¡ra, iranicsc
iauri grcccsc dcasu¡ra ¡c¡iclui, rad lranzä Clcddar dcasu¡ra iauriului, aco¡är
¡i dau la cu¡ior ¡cniru aiaia iin¡ cai c ncvoic ca sä-{i scduci oas¡ciclc}. Lizzy
ni-a s¡us cun sä fac ¡c¡iclc inälu¡ii ¡i c dclicios. Si, nai
85
in¡oriani, ncccsiiä doar ¡airu ingrcdicnic, nu nouäzcci.
Olosiior insä, acun, ircluic sä nä duc la su¡crnarlci.
Vcrific frigidcrul nai iniai. Scc{iunca nca (Marcus l-a con¡ariincniai, ca
sä rcducä jafurilc} c goalä, cu c×cc¡{ia unci cuiii cu la¡ic solidificai, a unci lucä{i
gallcnc, ¡icirificaic ¡i crä¡aic dc Clcddar, ¡i a unui ¡aclci dc uni aco¡crii cu o
crusiä dc firiniiuri. Poi curä{a uniul, dar lranza c ¡c ¡aiul dc noaric.
Ccca cc-ni rcaninic¡ic. Ar irclui s-o sun ¡c nana.
Dc nicrcuri n-a nai sunai, ccca cc c grozav, dar curios.
O s-o sun nainc. O sä inccrc din nou la Tina, inainic sä nä iaräsc s¡rc
Waiirosc.
Dc daia asia, räs¡undc.
÷ Si dc cc n-ai sunai ? o iau cu la rosi.
ini ignorä inirclarca ¡i sus¡inä.
÷ Of, Hclcn! La naila!
Vocca ci in¡rä¡iic o anc{calä ninunaiä, ¡osi-orgasnicä.
Zic acuzaioarc.
÷ E ii¡ul äla llond!
Ea oficazä fcriciiä.
÷ O, Hclcn, cu siguran{ä cä da!
in accsi noncni nä inircru¡, ca sä s¡un cä c foaric ciudai. Nu-i nornal.
Dc olicci, cand Tina inialnc¡ic un lärlai - cu, sä s¡uncn, infä{i¡arca lui Maii
Dillon, avcrca lui Dill Caics ¡i s¡iriiul lui Jcrry Scinfcld -, na×inun ¡c carc-l ¡o{i
scoaic dc la ca csic un rancliunos. ¸c-n rcgulä". Suni uluiiä.
÷ Povcsic¡ic-ni. Acun.
Ea oficazä la iclcfon.
÷ Päääi, il clcanä Adrian...
÷ Adrian! zlicr cu.
÷ Da, Adrian, zicc ca iäios. Cc nu-i in rcgulä cu Adrian ?
inglii in scc.
÷ Ninic, ninic, c un nunc adoralil. Dinc, s¡unc nai dc¡aric.
Sc ¡arc cä Adrian c ¡crfcci. Pcrfcc{iunca lui ii ccli¡scazä ¡c io{i lärla{ii din
lunca asia. E ¡crfcci din varfurilc dcgciclor lui ¡crfccic, ¡anä in varful ca¡ului
lui ¡crfcci ¡i, nai alcs, c ¡crfcci in zona inglinalä. Arc o vocc as¡rä ¡crfcciä,
s¡unc anccdoic scuric ¡crfccic, arc o slujlä ¡crfcciä ca arliicci, dc{inc un
a¡ariancni ¡crfcci, o lijuicric, cliar langä Maida Valc ¡i, ccl nai ¡crfcci dinirc
ioaic considcrä cä Tina c ¡crfcciä.
÷ Cc, dcja ? zic cu. Dar il cuno¡ii alia dc o¡i ninuic.
Tina radc la iclcfon.
÷ I{i s¡un cu, fcii{o, s¡unc ca, asia-i loviiura cca narc.
O sini in... clilo{cii nci!
Nu suni ¡c dc-a-nircgul incaniaiä dc asia. Mä lazcz ¡c vc¡nica dczanägirc
a Tinci in cc ¡rivc¡ic lärla{ii in ciuda fa¡iului cä c o fäcäiurä - ca laronciru
ronaniic lini¡iiior. Accasiä ¡criurlarc a siaiu-quoului cinic nä alarncazä.
Dcodaiä, jucän ¸scaunclc nuzicalc"1 ¡i cu suni cca clininaiä. Fcac{ia ci la
vc¡iilc nclc dcs¡rc Marcus nu nä facc sä nä sini nai linc.
÷ Dar ¡oariä clilo{i ianga! {i¡ä ca.
Asia nä lloclcazä o sccundä, a¡a cä ioi cc ¡oi s¡unc c.
÷ Dc undc ¡iii ?
÷ ii väd ¡rin ¡anialoni! sirigä ca.
ini rcca¡äi cun¡äiul in viiczä.
÷ Si cc ? nä räsicsc. Nu ¡uicn fi cu io{ii ncnlri in ¡oli{ia nodci!
Tina alcgc sä ignorc accasiä aluzic.
÷ Hclcn, s¡unc ca ¡c un ion nai scrios, nu vrcau sä-{i siric lucuria, ¡iiu
cä ic gandc¡ii la cl dc ani dc zilc, dar io{i
1 Scaunc nuzicalc (nusical clairs in cnglczä} - joc dc sociciaic in carc
¡ariici¡an{ii sc ¡linlä ¡rinirc scaunc in iin¡ cc asculiä nuzicä, inioidcauna
c×isiand un scaun in ninus fa{ä dc nunärul jucäiorilor. Cand nuzica sc o¡rc¡ic,
jucäiorii ircluic sä sc a¡czc rc¡cdc ¡c caic un scaun, ccl carc ränanc in ¡icioarc
fiind clininai.
87
sunicn dc acord cä c nai räu cliar ¡i dccai Jas¡cr. E un cnorn, giganiic
ioniäläu al ioniäläilor.
Mäcar dc-ar fi a¡a.
÷ Vrcau sä zic, coniinuä ca vcsclä, cun ränanc cu olicciul cu as¡irina ?
Mä icn cä sc rcfcrä la olicciul lui Marcus dc a avca ncrcu o as¡irinä
solulilä inir-o cuiic dc argini ¡cniru ¡asiilc, in caz cä ar avca un aiac dc cord.
÷ Nu-i cliar ccca cc ai nuni su¡cr ¡i faniasiic. Nu iräic¡ic via{a la liniiä...
Acun, ca cluculrcazä. Si, cu ioaic cä c×isiä un sanlurc - linc, un scquoia
- dc adcvär in ioi cc s¡unc, ¡rcdica ci dc ¡c aliarul sfani al iulirii ¡roas¡äi
dcsco¡criic cliar nä scoaic din säriic.
÷ N-a¡ s¡unc cä a iräi la liniia cariicrului Maida Valc inscannä sä iräic¡ii
la liniiä, nu c¡ii dc acord ?
Urncazä o iäccrc inglc{aiä, ¡anä cand Tina o ru¡c cu o inirclarc
¡oliiicoasä.
÷ Dcci cai dc narc c sicjarul lui?
Eu rccunosc cä c can lonsai, nc ¡rä¡ädin dc ras ¡i rcla{iilc cordialc suni
rcluaic.
÷ Aiunci, dc cc ic nai incurci cu cl ? oficazä ca rcla×aiä.
Eu ridic din uncri la iclcfon.
÷ Eu doar... Nu ¡oi sä cסlic. ini ¡lacc. Mä sini nu radc - airasä dc cl. Si
a fosi a¡a dc dulcc cand cran su¡äraiä. Si a fosi ¡rina oarä. Poaic cä avca
cno{ii. Poaic cä cra frig in cancrä...
÷ Poaic cä, nä inircru¡c Tina, avca o ¡u{ä cai un ac!
Mai clicoiin ¡u{in - dc¡i clicoiiiul ci c nai din ininä
dccai al ncu - a¡oi nä scuz ¡i nä duc iara¡ la Waiirosc.
Cinci orc c¡uizanic nai iarziu, larlogul c ¡rcgäiii cu ninu{ioziiaic. L-an
c×ilai ¡c Lulc, cäruia nu-i vcnca sä crcadä, la ¡ul (n-a fosi ncvoic dc nari
cforiuri ca sä-l conving} ¡i an curä{ai lucäiäria. Piurcul c icrciuii, ¡c¡iclc c la
cu¡ior, nasa c ¡usä, lunanärilc suni a¡rinsc, vinul c
88
räcii, uniul c curä{ai, an cun¡ärai ¡i o laglciä narc, fran{uzcascä,
¡cniru uni, dc¡i a ircluii s-o ru¡ in douä, ca s-o lag in ¡ungä, ¡i cu - cun s-ar
zicc dcscriul - suni s¡älaiä, ¡ic¡iänaiä ¡i c×ciiaiä la na×inun. Singurul
ingrcdicni carc nai li¡sc¡ic c Marcus.
A¡ic¡i ¡anä la zccc färä zccc, nänanc singurä ioi ¡c¡iclc ¡i-l las ¡c Crasu'
sä sc indoa¡c cu ¡iurcul.
Ca¡iiolul 10
in zilc ca cca dc azi, ini dorcsc sä fi invcniai Tcira Pal-ul. Miliardc dc lirc
¡cniru un ninui dc origani clcncniar. Ca sä adaug ¡i insuliä gclozici, icri, an
inccrcai sä dcsclid o cuiic Tcira Pal cu su¡ä dc ciu¡crci ¡i n-a ncrs!
A ircluii s-o ru¡ ¡i s-o dcsfac cu ungliilc ÷ ¡i, in loc sä sc iransfornc inir-
un cioc carc sä ioarnc su¡a frunos, conirolai, a dcvcnii o narginc zdrcn{uiiä ¡i
su¡a s-a värsai ¡csic ioi ¡c ¡odca.
Lulc a sugcrai cä an aiacai-o inir-un loc nc¡oirivii, dar cu n-an räsiii la
cl.
÷ Dc cand c¡ii iu cסcriul ? Tu nu nänanci niciodaiä din cuiii ¡i conscrvc.
El a ¡ärui jignii ¡i cra gaia sä nä conirazicä, a¡oi ni-a olscrvai cסrcsia
iurlaiä ¡i a iäcui. Lulc a ncrs in varful ¡icioarclor ¡c langä ninc, dc cand a
dis¡ärui Marcus.
Toiu¡i, duninicä dininca{ä, c drc¡i cä a c×clanai, cu un glas ¡lin dc
rcvcla{ic.
÷ Trcluic cä siä la vcdcia aia ¡o¡ dc la Sccond Ediiion!
in afarä dc asia, a fosi un nodcl dc scnsililiiaic ¡i dc
iaci. Eu, inirc iin¡, an fosi un nodcl dc acrcalä ¡i dc ioanc ¡roasic. In
¡aric, din cauza lui Marcus, in ¡aric, din cauza lui Ton, in ¡rinci¡al, din cauzä
cä - nul{uniiä nin{ii nclc ncinvcniivc - azi ircluic sä nä iniorc la lucru.
89
Mä sirccor in lirou, inccrcand sä nu airag aicn{ia. Sc audc un ¸sssi" alia
¡crcc¡iilil cand iniru, a¡roa¡c ca ¡i cun a¡ ¡uria icni¡ii din sczonul irccui. Pc
carc-i ¡i ¡ori.
Tina s¡argc iäccrca, sirigand.
÷ Dradslaw! Dinc ai rcvcnii!
Lizzy alcargä s¡rc ninc, sä nä inlrä{i¡czc cu ioaiä for{a ¡i sä nä säruic dc
irci ori (¡c olrazul drc¡i, ¡c olrazul siang, a¡oi, c×aci cand nä rcirägcan, o
¡u¡äiurä-sur¡rizä ¡c olrazul siang. Crcd cä c un olicci dc ¡c coniincni}.
÷ Hclcn, zicc ca fäcand-o ¡c ¡cfa, ia-o nai u¡or azi.
Dacä {i sc ¡arc ¡rca nuli, ic¡i la ¡linlarc. Si ¡ofiin, ia asia. O sä ic ajuic
sä dorni nai linc.
ini in¡ingc un olicci nic in nanä, inainic sä alcrgc ina¡oi, la liroul ci. E o
siiclä dc ulci ¡cniru aronaicra¡ic.
Scric ¡c cl Lavandä vcrdc alsoluiä ¡i, dcdcsuli, ¡cniru uiilizaiorii nai
iniclcciuali - Lavandula officinalis. Suni in¡rcsionaiä, dc¡i uliina oarä cand an
avui ¡rollcnc cu sonnul (nä ingrijora sä nu ¡ic la c×ancnc ¡i ¡c lunä drc¡iaic,
cun s-a dovcdii}, icrlurilc, rädäcinilc ¡i florilc n-au avui nici ¡c dracu' cfcci
so¡orific. Dociorul ncu carc, ¡cniru noiivc ¡c carc doar cl lc cunoa¡ic, urä¡ic sä
¡rcscric ncdicancnic ÷ a indräznii sä sugcrczc sä o¡rcsc iclcvizorul cu irci orc
inainic dc culcarc ¡i sä lcau o canä dc ccai calnani, dc nu¡c{cl! Dorniscn in
ioial irci orc, in douä sä¡iänani ¡i cran inncluniiä dc c¡uizarc, a¡a cä accasiä
lälnäjcalä cu locus-¡ocus nu ni-a ¡icai ¡rca linc.
Suni rccunoscäioarc ioiu¡i ¡cniru darul lui Lizzy, ¡cniru cä - conirar
niiului - cand c¡ii asisicniä cdiiorialä la rcvisia Cirliinc, ¡rinc¡ii un singur
ariicol graiuii ¡c an, carc c incviialil o nizcric ¡c carc n-o vrca nincni, cun ar fi
o carcasä ¡oriocaliu-fluorcsccni dc iclcfon nolil.
Unclc colcgc - du¡ä cc ni-au urnärii cu ¡rudcn{ä coniaciul a¡arcni sialil
cu Lizzy - ¡i-au fäcui a¡ari{ia, sä-ni s¡unä cä lc ¡arc räu ¡cniru iaiäl ncu. Aliclc
ni-au irinis c-nailuri cordialc, iar caicva n-au ¡rivii cliora¡ ¡i n-au iraiai dc
¡arc-a¡ fi avui Elola. Laciiiia nu ¡iic cc
90
sä facä. Minunaia ¡i lrusc agonizania noasirä näiu¡ä ni-a irinis o
scrisoarc dulcc (färä ncsaj dc condolcan{c ¡rcicn{ios, cu crini dcscna{i},
sfäiuindu-nä sä nu nä sini räu din cauza vrcnurilor grclc, nici irisiä din cauza
vrcnurilor lunc ¡i cä iaia va fi inioidcauna aläiuri dc ninc. Mä fac roz dc ncrvi -
oancnii ¡ar loiära{i sä nä scoaiä din nin{i cu scniincnialisnclc lor.
Laciiiia inicr¡rcicazä grc¡ii nc¡läccrca nca drc¡i o alcriä dc niorläiala ¡i
nurnurä.
÷ Tinc-ic iarc, {inc-ic iarc.
A¡oi, nä iriniic sä-i aduc nicul dcjun (o fclic dc ¡ainc ¡räjiiä inicgralä cu
uni dc aralidc, färä uni ¡i un ca¡¡uccino cu scor{i¡oarä, färä ciocolaiä}. Cun¡är
un cs¡rcsso dullu ¡i o lrio¡ä cu afinc ¡cniru ninc, ¡c carc o nänanc vinovaiä,
cai siä Lizzy cu s¡aiclc. (¸Drio¡ä c doar un cuvani ¡ar¡iv ¡cniru ¡räjiiurä!"}
Ziua nu-i cliar a¡a dc rca. An ¡circcui-o iranscriind in con¡uicr scrisorilc
ciiiioarclor ¡i alic ariicolc ¡liciicoasc (ociogcnara noasirä criiicä dc filn insisiä
sä-¡i scric cronicilc dc nanä!}. Ii sun ¡c colaloraiori sä lc aninicsc dc icrncnclc-
liniiä ¡cniru ariicolc (alifcl, lcnc¡ii nu irinii niciodaiä idcilc in avans}. Sun un
ncdic consuliani, sä ol{in dc la cl dcialii dcs¡rc sin¡ionclc cllanydici (räs¡uns
. nai nici unul, a¡a cä, dacä nu ai noroc sä olscrvi scurgcrca, ¡anä sä ic
dunirc¡ii, c¡ii sicar¡ä}. Si rccu¡crcz con¡lcul cu ¡anialoni al Laciiiici dc la
curä{äioric.
Singurul avaniaj in rcvcnirca la lucru c cä an nai ¡u{in iin¡ sä nä
gandcsc la Marcus. Sau la Jas¡cr, carc - ini dau scana - nu n-a nai sunai dc
¡csic douä sä¡iänani ¡i junäiaic. Singurul dczavaniaj in rcvcnirca la lucru c cä,
aiunci cand Lizzy, Tina ¡i cu ninc ic¡in sä luän ¡ranzul, suni olligaiä sä asculi
dcs¡rc ninunca Adrian iin¡ dc ¡aizcci dc ninuic. Panä ¡i Lizzy i¡i inälu¡c un
cäscai dclicai. Parc o sä¡iänanä dcsiul dc li¡siiä dc cvcnincnic.
91
Micrcuri scara. Mä iaräsc acasä ¡i iranicsc u¡a. A¡a cun nä a¡ic¡ian,
a¡ariancniul c gol. Lulc c ¡rolalil la ¡ul - i¡i in¡aric iin¡ul inirc nunca la
lar ¡i disirac{ia la lar ¡i vanzarca dc s¡a{iu ¡ulliciiar ¡cniru o rcvisiä dc
auionolilisn. Munca la lar o in{clcg, vanzarca dc s¡a{iu ¡ulliciiar nä
ncduncrc¡ic. Lulc a inccrcai sä-ni cסlicc.
Nu sc inialnc¡ic cu clicn{ii. Siä inir-o incä¡crc sufocaniä, inir-o clädirc
därä¡änaiä, ¡linä dc lärla{i ncingriji{i ¡i dc fcnci olosiic ¡i dc iclcfoanc vccli.
Nincni nu-¡i ¡icrdc iin¡ul s¡unand ¸Dunä!". Inirä, sc a¡azä ¡i räsfoicsc cclclalic
rcvisic auio, carc con{in lisic cu na¡ini dc vanzarc la nana a doua. A¡oi, sunä la
nuncrclc dc coniaci din cclclalic rcvisic ¡i ii conving ¡c äia carc vor sä-¡i vandä
na¡inilc sä scoaiä iar lanul, ca sä-¡i facä rcclanä in accasiä rcvisiä.
Pcniru cä c colaloraior, Lulc c ¡läiii inicgral ¡c conision.
Cu caicva luni in urnä, an inccrcai sä dcscifrcz cun, cu ialcniclc lui
di¡lonaiicc jalnicc, rcu¡c¡ic ioiu¡i sä ca¡iigc lani.
÷ ii sun doar ¡c cci din Tara Calilor, a räs¡uns cl.
÷ Pofiin ? an zis cu.
Poirivii lui Lulc, galczii suni cci nai ¡ricicno¡i ¡i nai ¡u{in {i¡äcio¡i
oancni din Fcgaiul Unii. Adcsca, li sc facc nilä dc cl ¡i ¡läicsc. Zanlcsc in sinca
nca cand ini aninicsc discu{ia asia, a¡oi aud un zgonoi ¡i nu nai zanlcsc.
Zgonoiul c un clicoiii scducäior ¡i vinc din living.
Mä llcsicn singurä cä an iraniii u¡a dc la inirarc ¡i incc¡ sä nä sirccor
s¡rc cancra nca. Prca iarziu. Marcus uliina oarä l-an väzui rcirägandu-sc in
fundul gol in laia lui - scoaic ca¡ul dc du¡ä col{ ¡i s¡unc cu o vocc vcsclä.
÷ Hcllic, fä cuno¡iin{ä cu Cäiälina!
O fcncic frunoasä, cu codi{c dc un ro¡u a¡rins ¡i ocli nari ¡i vcrzi {o¡äic
in lol. Inicrcsani, ¡oariä un cänc¡oi {äräncsc ¡i o cäciulä dc lanä cu urccli.
÷ Salui, Hclcn, zicc ca.
÷ Dunä, Cäiälina, räs¡und cu.
Dänuicsc cä, dc¡i araiä ca un rcfugiai losniac, c, dc fa¡i, o vcdciä ¡o¡.
Enanä ¡ricicnic, ccca cc c ¡i nai räu.
92
Accsia ircluic sä fic fclul ininiialil al lui Marcus dc a-ni s¡unc cä nu vrca
o rcla{ic. Cc la¡! il fi×cz cu o ¡rivirc ncaläiuiä, ¡linä dc dis¡rc{.
÷ Hcllic, sirigä cl, dc cc c¡ii a¡a scrioasä!
I sc adrcscazä Cäiälinci.
÷ Cand an cunoscui-o ¡c Hcllic, cra a¡a dc sin¡aiicä!
Dar acun, c a¡a dc scrioasä!
Cäiälina cniic un ras niiraliai ¡i cli{äic.
÷ Zäääu ? ca ¡i cun iocnai i s-ar fi s¡us cä ingroziiorul ci allun ar fi
ajuns, in nod scnza{ional, ¡c locul 94 in io¡.
÷ Alia a nurii iaia, zic cu, ¡cniru a ol{inc un cfcci dranaiic ¡i ca sä-l fac
¡c Marcus sä cadä dc ¡rosi. Asia ic facc sä fii nai ¡u{in sin¡aiic.
ii nai arunc lui Marcus o ¡rivirc acrä ¡i nä inclid in cancra nca. Mä
con¡äiincsc ¡i, uiniior, o con¡äiincsc ¡i ¡c Cäiälina.
Joi dininca{ä, olscrv cä Crasu' a ränas - ¡cniru ¡rina oarä in via{a lui
inlcl¡ugaiä - färä nancarc. Dcsclidc gura roz, iriungliularä, ¡i niaunä iarc, sc
frcacä dc glcznclc nclc - läsand o darä finä dc ¡är ¡oriocaliu ¡c ¡anialonii nci
ncgri -, sarc ¡c llaiul dc lucru din lucäiäric (Marcus ¡i-ar ic¡i din nin{i, dar c
incä in ¡ai, cu Cäiälina} ¡i nä in¡ungc drägäsios cu ca¡ul in lra{. Dar, cand
dcsclid o cuiic ¡i-i golcsc con{inuiul gclaiinos in vasul lui dc ¡or{clan allasiru,
i¡i ridicä coada in acr, ca ¡c un caiarg, ¡i ¡lcacä indignai. A¡oi, incc¡c sä urlc.
E un zgonoi cu adcvärai icrilil. incc¡c ca un naraii grav ¡i sc inclcic ca
un vaicr acui. Sini cä an c¡uai ca nanä.
÷ Cc c ? inircl c×as¡craiä.
÷ Ma-uaaaaaaaaaaa-uu!
÷ ini ¡arc räu, s¡un cu su¡äraiä, nu in{clcg.
Aiunci - ¡i asia c ¡arica cca nai rca - cl sc ducc ¡i sc
a¡azä, ca un Sfin×, ¡c ¡crvaz. Si siä, ¡i siä, cu loiul s¡rc grädinä, cu
fundul la ninc. Cand il särui ¡c ca¡, sc ridicä iriiai ¡i sc nuiä nai incolo. Sä fiu
sinccrä, n-a ¡rca nancai
93
cinc ¡iic cc ioaiä sä¡iänana, dar crcdcan cä c din cauzä cä vara s-a incins
räu ¡i cä-i csic cald. Poaic cä c norocänos, fiindcä nu-i ¡lacc fa¡iul cä l-an
alandonai in favoarca nuncii.
÷ Munccsc ca sä ic {in ¡c Wlislas, ¡orc lcnc¡ cc c¡ii, ii zic cu, cand ini
dau scana cä an iniarziai ¡i ics in fugä ¡c u¡ä.
Suni dc¡rinaiä ioaiä dininca{a, gandindu-nä la Marcus ¡i la Crasu', ¡anä
du¡ä-aniaza, cand o sun ¡c nana.
Nu räs¡undc. A¡a cä nä dc¡rin ¡i din cauza ci. Dc la innornaniarc, n-an
fosi ¡rca aicniä cu nana. Adicä n-an väzui-o ¡i n-an vorlii cu ca. Ar fi ircluii.
Dar n-an vrui. Mä sini la fcl dc caldä ¡i dc ¡linä dc con¡asiunc ca un lloc dc
glca{ä, nu i-a¡ fi fosi dc nici un ajuior oricun.
Nu vrcau sä-ni ¡arä räu ¡cniru asia, rcfuz. Dc cc nu ¡oi sä dis¡ar douä-
irci sä¡iänani, färä ca asia sä dcvinä o narc ¡rollcnä ? La dracu'. O sun ¡c
nolil. E inclis. Vä rugän rcvcni{i. Undc c ? Sun din nou acasä ¡i las iclcfonul sä
sunc ¡i sä sunc ¡i sä sunc ¡anä cand, in final, inirä roloiul. Suni cai ¡c cc sä
sca¡ rccc¡iorul, cand o vocc inioncazä. ¸A{i sunai la casa lui Mauricc ¡i a Cccilici
Dradslaw. Nu ¡uicn räs¡undc acun, sä vä ¡uicn ¡rclua a¡clul. Vä rugän sä
läsa{i un ncsaj du¡ä scnnal".
Inina ini laic cu o ascncnca viiczä, cä nä a¡ic¡i sä-ni s¡argä ¡ic¡iul -
csic vocca iaiälui ncu. inclid iclcfonul ¡i forncz din nou. A¡oi nä ¡rälu¡csc
¡csic lirou, inclid oclii ¡i nä lucur dc vocca gravä, ¡uicrnicä, a iaiälui ncu.
¸Nu ¡uicn räs¡undc..." Hi¡noiizaiä, il väd siand in foioliul lui ¡rcfcrai din liroul
säu, ignorand cvidcni {ar-{ar-ul, ¡cniru cä urä¡ic sä räs¡undä la iclcfon. Ar
¡uica fi incä in via{ä. Asculi ncsajul incä o daiä.
in final, las un ncsaj.
÷ Dunä, nanä, suni cu. S¡cr cä c¡ii linc. Scuzä-nä cä n-an sunai. A fosi
o nclunic la nuncä. Dä-ni un iclcfon. Dinc. Pa.
Poaic cä c la cun¡äräiuri cu ¡ricicna ci, Vivicnnc. Sau ¡oaic cä s-a dus la
inoi. Asia ini s¡un. Dar n-o crcd. Siau la liroul ncu ¡i Laciiiia ini conandä s-o
sun ¡c ii¡a carc
94
c criiicul nosiru liicrar ¡i sä-i rcaninicsc cä a iniarziai o sä¡iänanä cu
ariicolul ¡i cu nu nä ¡oi gandi dccai la nana cä c noariä ¡i cä c vina nca. A
avui un aiac ¡i ¡uirczc¡ic la laza scärilor. A avui un accidcni dc na¡inä ¡i a
sufcrii räni faialc la ca¡. (Dc la ca no¡icncsc gcna ¡ofcrici.}
Suni sufocaiä dc groazä ¡i ¡ur ¡i sin¡lu ¡iiu. ini aninicsc dc un ariicol ¡c
carc l-an ciiii in diagonalä, din Daily Tclcgra¡l, dcs¡rc un on carc a fosi
injungliai norial inir-o cäläioric dc afaccri in Elvc{ia. Pricicna lui, din Sussc×, il
sunasc ¡c nolil, ¡i cl nu räs¡unscsc. ¸An ¡iiui cä c nori", ii s¡uscsc ca
rc¡oricrului. ¸in accl noncni, an ¡iiui, färä unlrä dc indoialä." An ciiii
ariicolul äsia cand anandoi ¡ärin{ii nci iräiau linc-ncrsi ¡i nä cncrvau ¡i
rcac{ia nca a fosi. ¸Ha! Siia ¡c naila! A glicii!" Acun, fcncia accca suni cu.
Mana c noariä. An ncvoic dc acr.
÷ ini ¡arc räu, sus¡in cu cäirc o Laciiiia uiniiä ¡i ics in goanä din lirou,
¡anä in siradä.
Mä uii in jur räiäciiä, färä sä an lalar cc fac sau undc nä duc, alcrg ¡c
siradä, nä iranicsc ¡c o lancä dc lcnn - in aniniirca lui Anilony Daycr, carc
iulca Londra o, Doannc, ¡i inccrc sä rcs¡ir. Mi-c cald, ni-c frig ¡i räu ¡i-ni vinc
sä lc¡in. Cinci sccundc nai iarziu, a¡arc Laciiiia.
÷ Hclcn, s¡unc ca inirciäiai. Cc naila s-a inian¡lai ?
Tc-ai ccriai cu äla-cun-il-clcanä, Jason ?
Olscrv cä Laciiiia siä la disian{ä, ca sä nu c×isic ¡rincjdia vrcunui coniaci
fizic.
÷ Mana c noariä, ¡o¡icsc cu.
÷ Vrci sä s¡ui iaiäl iäu, zicc ca.
÷ Mana. Siiu sigur.
Laciiiia i¡i drcgc glasul.
÷ i{i nul{uncsc foaric nuli, Laciiiia, zic in gralä.
Laciiiia adaugä scuri.
÷ A s¡us cä, dacä c¡ii lilcrä, o ¡o{i viziia nainc-scarä.
Dacä suni lilcrä ? Mana sc gandc¡ic ¡i la alicincva in
afara dc ¡ro¡ria ci ¡crsoanä ? Uiniior. incuviin{cz ¡i ¡cniru cä ¡anica ni-a
irccui - o urncz ¡c Laciiiia ina¡oi, inäuniru.
Cand ajung acasä, nä ¡rcgäicsc suflcic¡ic sä-l gäscsc ¡c Marcus jucandu-
sc dc-a dociorul ¡i asisicnia cu Cäiälina.
Suni foaric sur¡rinsä cand Marcus dcsclidc lrusc u¡a in iin¡ cc cu
invaricsc clcia in lroascä, cu o cסrcsic fcrocc ¡c fa{ä. Crcd cä c incä furios din
cauza fazci cu iaia nori.
÷ Aninalul! iäu! rcvoliäior! sc räsic¡ic cl, s-a! cäcai!
¡c! ioi! ¡aiul! MEU! IAF!
Araiä dc ¡arcä ar vrca sä nä iräsncascä.
÷ O, nu... ¡o¡icsc cu, nandrä ¡i incaniaiä dc concniariul social
in¡rcsionani dc ¡criincni al lui Crasu'.
Marcus nä ducc in nar¡ for{ai, sä-ni araic dovada.
Evidcni, Crasu' arc ccca cc nana nunc¡ic ¸luriicä dcranjaiä".
÷ Nu-{i facc griji, ii s¡un, zanlind larg. Curä{ cu.
Mä duc la lucäiäric, sä aduc nanu¡i dc cauciuc ¡i
¡rosoa¡c dc lariic ¡i nä inircl cun sä-l räs¡läicsc ¡c Crasu'. Cu suc dc
ion ? Cu jocul cu sacoul ? (Jocul cu sacoul c ccl nai nonoion joc din lunc ¡i
¡rcsu¡unc ca cu sä in¡ung cu o unlrclä sau cu un lä{ ¡c sul sacoul ncu, iar
Crasu' sä sarä ad infiniiun cu lalclc ¡c cl, ¡anä cand nor cu dc ¡liciiscalä.}
Icnind dc grca{ä, ¡icrg diarcca, läsand urnc naronii iniinsc ¡c ioi lunlacul all.
II zärcsc ¡c crou lingandu-¡i lala in siguran{a dorniiorului ncu.
Duc ¡rosoa¡clc dc lariic nurdarc la gunoi, cand sunä iclcfonul. Marcus
räs¡undc ¡i a¡oi ini iniindc rccc¡iorul färä o vorlä.
ini snulg nanu¡ilc din naini.
÷ Alo ? zic.
96
Marcus icsc din incä¡crc.
÷ Hclcn, sc sirccoarä o vocc din iclcfon, ¡c carc o rccunosc, cu inina grca,
ca fiind a unsurosului Alan.
÷ Cun ai fäcui rosi dc nunärul ncu ? inircl cu ¡c un ion rccc.
÷ Dc la Miclcllc, räs¡undc cl fcricii.
O onor.
÷ Prcsu¡un cä nu c un iclcfon ¡laionic, zic cu cu o vocc ¡liciisiiä.
In accsi noncni, Marcus rcvinc in lucäiäric, {inand cu lra{ul iniins, la
disian{ä, ¡la¡una fäcuiä glcn ¡i o indcasä in na¡ina dc s¡älai. Audc ficcarc
cuvani ¡c carc-l s¡un. A¡a cä, aiunci cand Alan nä inircalä dacä nu vrcau sä-l
inso{csc ¸la o cinä ¡i a¡oi la o discoiccä" - o discoiccä ! - dc¡i a¡ ¡rcfcra sä-ni rad
s¡ranccnclc ¡i sä nänanc un scndvi¡ cu ¡ololan. S¡un cu un cniuziasn sonor,
carc, induliialil, il facc ¡c Alan sä crcadä cä suni sclizofrcnicä.
÷ Mi-ar ¡läcca cnorn sä ics cu iinc sanläiä scara.
Incdiai cc Marcus icsc din raza vocii nclc, forncz
1471 ¡i-l anun{ ¡c Alan cä n-an räzgandii ¡i cä inialnirca noasirä va
consia inir-o cafca ra¡idä. A¡oi, o sun ¡c Miclcllc, sä-i irag ccl nai dur, nai
ingroziior ¡i nai rciczäior dc clan scandal ¡c carc l-a auzii vrcodaiä in via{a ci
¡rivilcgiaiä din nord-vcsiul Londrci. incc¡ ¡rin a urla.
¸Miclcllc, a¡ ¡rcfcra sä nu nai dai nunärul ncu unor lärla{i dc carc nu
nä sini airasä" ¡i sfar¡csc sniorcäindu-nä. ¸Nu, ai drc¡iaic, nul{uncsc. Da, o
scarä in ora¡, cu Alan, ini va lua gandul dc la Marcus. Si dc la Jas¡cr, da".
Vä s¡un, uncori, nä uräsc cu adcvärai.
Du¡ä cun väd cu lucrurilc, dacä c¡ii un lärlai la douäzcci dc ani, ¡ricicnii
iäi iräicsc ¡c lunca asia doar ca sä-{i
97
facä via{a anarä. i{i s¡un cä c¡ii urai. Cä ai o slujlä jalnicä.
Ma¡ina ia c dc cäcai. Pricicna o sä ic ¡äräscascä. E fclul lor dc a ic
sus{inc. Dar. Eu suni fcncic. Si dacä c¡ii fcncic ¡i ai ¡ricicnc, oricai dc lidoasä,
¡roasiä sau ncglioalä ai fi, clc suni gaia sä-{i s¡unä cä c¡ii ninunaiä, cä ¡ärul
iäu araiä falulos ¡i cä ai fäcui cc ircluia. Asia c ncnirca lor!
A¡a cä, aiunci cand ii s¡un Tinci dcs¡rc ¸inialnirca" cu Alan, suni uiniiä ¡i
ingroziiä cand indräznc¡ic sä fic li¡siiä dc con¡asiunc.
÷ Dacä nu voiai sä ic duci, ircluia sä s¡ui nu, zicc ca scuri.
ii cסlic cä c o siraiagcnä, sä-l fac gclos ¡c Marcus.
÷ Dar, Hclcn, s¡unc ca, lui Marcus nu-i ¡asä nici cai ncgru sul unglic.
Suni ori¡ilaiä. N-arc nici näcar ¡oliic{ca sä-ni canic in sirunä ?
÷ Tina, nä räsicsc cu, c un fa¡i consiaiai ¡iiin{ific cä lärla{ii vor
inioidcauna ccca cc nu ¡oi avca.
Ea räs¡undc nciulluraiä.
÷ Sc ¡arc cä ¡i fcncilc.
Mä incruni.
÷ Asia cc vrca sä inscnnc ?
Tina ¡ufnc¡ic.
÷ Siii cc inscannä. Marcus c, la nivcl dc grädini{ä, dc ioi rasul. Esic,
dacä-{i ¡lacc Incrcdililul Hull, in fornä.
Dar c ¡i un icnlcl cu ¡u{a cai o gärgäri{ä. E¡ii in linlä du¡ä Marcus,
¡cniru cä nu-i ¡asä nici cai o cca¡ä dcgcraiä.
Si, din cauza lui, c¡ii gaia sä raiczi o scarä din via{a ia cu un ciudai. E
nclunic curaiä.
Nclunic ? E incrcdilil. E incrcdilil cä una dinirc cclc nai lunc ¡ricicnc alc
nclc - ¡c carc nä lazcz sä-ni confirnc cä, da, an luai dccizia corcciä sä-ni
aranjcz lrcionul cu forfccu{a ¡cniru unglii inir-un acccs dc ¡liciiscalä/sä
clcliuicsc salariul ¡c douä sä¡iänani ¡c o ¡crcclc dc ¡aniofi cu ioc a¡a dc inali,
cä i-an ¡uriai o singurä daiä ¡i an avui durcri cun¡liic dc s¡aic cinci
98
zilc/sä nä culc cu Jas¡cr din ¡rina scarä, dc¡i cl n-a inirclai du¡ä accca.
¸Tc culci ncrcu cu un lärlai din ¡rina scarä ?'7sä calc cu ¡uicrc un lärlai ¡c
dcgciul dc la ¡icior cand n-a ¡ocnii cu scrvicia, inainic sä-ni dau scana cä cra
orl - nu c dc acord cu ninc!
O ignor ¡i nu nä nai oloscsc sä-i ccr lui Lizzy o a doua o¡inic, ¡cniru cä
an länuiala cä va fi la fcl dc lärlaiä in ¡rivin{a asia ca ¡i Tina. Ca fornä dc
¡roicsi iäcui, la ora 13.00, ini nänanc scndvi¡ul cu ion ¡i un Dinc Dar la lirou,
in iin¡ cc räsfoicsc Daily Mirror. A¡oi ini dau scana cä Tina c ¡lccaiä la o
scsiunc dc foiografic dc nodä, Lizzy ¡ariici¡ä la lansarca unui ¡arfun, iar cu ni-
an raiai nasa dc ¡ranz. ini ¡circc rcsiul du¡ä-aniczii inccrcand sä {in ¡asul cu
flu×ul dc nco¡rii al Laciiiici dc ¸nici sarcini" ¡i fiind iriialil dc con¡iicniä cä ini
niroasc gura a ion.
Plcc dc la nuncä la ¡asc ¡unci ¡i nä duc dircci la nana.
Sun la u¡ä. Nici un räs¡uns. Sun din nou. Foaric ncoli¡nuii. Sun din nou.
in sfar¡ii! O siluciä lunccä incci ¡c scäri ¡i sc a¡ro¡ic dc gcanul sallai. Clanc!
Clanc! ¡i u¡a din fa{ä sc dcsclidc lcni.
÷ Dc cand incui iu... incc¡ cu, inirand in casä. A¡oi, nä uii la ca, o väd ¡c
nana. Si inglc{ din cauza ¡ocului.
Araiä ca noarica.
A fosi ncrcu slalä (cu scnän cu iaia}, dar, in cclc irci sä¡iänani dc cand
n-an nai väzui-o, a slälii ccl ¡u{in ¡asc lilc. Pärul ii aiarnä in la{c, nurdar ¡i
¡rca lung, fa{a ci su¡iä c li¡siiä dc nacliaj ¡i ¡iclca ii c uscaiä ca lariia.
Asia! O fcncic carc dcvorcazä ¡aginilc dc frunusc{c din Cosno¡oliian,
Maric Clairc ¡i Voguc in ficcarc lunä (nu sc olosc¡ic cu Cirliinc} ¡i carc ¡oaic
disiingc inirc Dcrry Kiss ¡i Crinson Slinncr dinir-o ¡rivirc! Carc sc c×foliazä, sc
ionificä ¡i sc lidraicazä cu rcligioziiaic, carc folosc¡ic a{a dcniarä du¡ä ficcarc
nasä, inclusiv du¡ä ¡ranz ({inc o ¡criu{ä ¡i alic acarciuri in cancclaric} ¡i facc
du¡ o daiä dininca{a ¡i incä o daiä inainic dc culcarc. Si cc ¡oariä ?
99
Un ¡ulovcr naro, iricoiai, cu cinci näsuri nai narc ¡i ni¡ic ¡anialoni ncgri
carc aiarnä ¡c ca. Araiä ca o siudcniä.
÷ O, Doannc! zic cu, cand ini rcgäscsc ¡uicrca dc a vorli. Doannc, uiiä-
ic la iinc! Manä, arä{i groaznic, groaznic! E¡ii un sclclci! Si ¡ulovcrul äsia orilil!
E varä!
Arä{i ca o vagaloandä!
Mä ¡rivc¡ic fi× ¡i ian¡. Oclii ii suni incסrcsivi. A¡oi, zicc.
÷ A fosi al iaiälui iäu, ¡i incc¡c sä ¡langä. Sus¡inc uria¡c, cu sugli{uri ¡i
zvarcoliri.
O a¡uc dc nijloc ¡i, inir-o junäiaic dc inlrä{i¡arc ciudaiä, o duc s¡rc un
scaun. Isusc! E nai u¡oarä dccai Crasu'! Ccca cc, rccunosc, nu vä s¡unc ¡rca
nulic, dar in{clcgc{i cc vrcau sä zic. Inaginca ci, slalä ¡i cnaciaiä, c a¡a dc
rcs¡ingäioarc, incai ni-c grcu sä nu izlucncsc ¡i cu in ¡lans.
÷ Of, nanä, ¡o¡icsc cu, cc {i-ai fäcui ? Cand ai nancai uliina oarä,
¡cniru Dunnczcu! In cc lal c¡ii! La naila!
Dc cc nu n-ai sunai ?
Sus¡inä a¡a dc iarc, incai i¡i ingliic cuviniclc in iin¡ cc vorlc¡ic. Dar,
dc¡i suni ncdcslu¡iic, lc aud, ¡i räs¡unsul ci c ca un cu{ii carc-ni sfariccä inina.
÷ Tc-an sunai.
incc¡c din nou sä ¡langä. Mä glcnuicsc langä ca ¡i o lcgän ¡i-i nangai
¡ärul lins ¡i unsuros, iar sus¡inclc ci dcvin ¡i nai adanci ¡i nai sällaiicc, ¡anä
cand sclcläläic ca un aninal in clinuri.
÷ Uuuuuu, urlä ca, nu-ni aninicsc...
inglii in scc.
÷ Cc nu-{i aninic¡ii, nanä ?
Suni ingroziiä, nu vrcau sä ¡iiu.
÷ Nu... nu ni-l ¡oi aninii ¡c cl, doar s¡iialul. Vrcau sä ni-l aninicsc viu,
dar - ¡i acun zliarä - nu ¡oi! Nu ¡oi! Dc cc nu ¡oi ? Mi-l aninicsc doar nurind,
o, Doannc, o, Doannc, c a¡a dc räu, cun ¡oaic cincva sä indurc ?
inclid oclii. Mi s-a fäcui ¡iclca dc gäinä ¡i an un nod durcros in gai.
100
÷ Of, nanä, ¡o¡icsc cu.
Lacrinilc ini in{ca¡ä oclii, dar nu suni lacrini dc durcrc, ci dc vinovä{ic.
Mä inagincz land icquila din siiclä, dcsirälälandu-nä ¡rin laruri, iävälindu-nä
goalä cu Däiaiul Mainu{ä, in loc s-o sun ¡c nana ¡i durcrca dcvinc acuiä - nä
cuircnur ¡i nä glcnuicsc sul ¡ovara gandurilor, ca ¡i cun ar fi loviiuri.
Si ioiu¡i. Mä sini o cscroacä. Dcia¡aiä. Ncaiinsä. Scniincniul c ca o
cסcricn{ä c×iracor¡oralä - ca ¡i cun nc-a¡ vcdca, ¡c nana ¡i ¡c ninc, li¡siiä dc
¡asiunc, dinir-un ali loc. Urlciclc coniinuä ¡anä cand nana sc c¡uizcazä
singurä ¡i a¡oi, accsica scad ¡anä la inicnsiiaica unui scancci. Coniinui s-o
nangai ¡c ¡är ¡i gräsinca dc ¡c cl ni sc li¡c¡ic dc naini. Olscrv ¡i fa¡iul cä
niroasc. A ncs¡älai. A siäiui. Mana nca ¡uic. O ¡rind dc uncri - ill, ii sini
oasclc ascu{iic ¡c sul ¡iclc - ¡i o scuiur ¡u{in.
÷ Mani! s¡un cu ¡c un ion scvcr, ca ¡i cun ar fi un co¡il nic. Asculiä-nä!
O sä-{i fac o laic ¡i, dacä vrci, ic s¡äl ¡i ¡c ca¡. Tc s¡äl ¡i inirc ¡icioarc, dacä nu
rcu¡c¡ii singurä. Cc zici ?
Mana in{c¡cnc¡ic dc groazä - ca ¡i cun ¡ro¡ria ci fiicä s-ar fi ofcrii sä-i
facä un nasaj la fundul gol.
÷ Cu siguran{ä cä nu! cli{äic ca cu o vocc a¡a dc inaliä ¡i a¡a dc iarc, cä
ar asurzi un liliac. Cun ¡o{i sä sugcrczi a¡a ccva ? Dczgusiäior! Suni ¡crfcci
ca¡alilä sä nä s¡äl singurä!
Mi-an zis cä asia a scos-o din dc¡rcsic. Cu ioaic asica, o conduc ¡anä in
dorniior, dau drunul la rolincic, iorn in cadä un liiru dc s¡unä dc laic ¡i o
inircl undc c ¡an¡onul.
÷ Vrcau sä siai aici o junäiaic dc orä ¡i sä-{i faci ¡ärul sä scar{aic dc
curä{cnic, zic cu. O sä-{i scoi ¡i ni¡ic lainc curaic, sä ic sclinli, ¡c ¡ai.
Mana ¡oväic ncsigurä ¡c covorul din laic. Cand o väd a¡a fragilä, o sirang
u¡or in lra{c.
÷ Fcla×cazä-ic in laia asia cu s¡unä, s¡un cu, fiind ru¡inos dc con¡iicniä
dc fa¡iul cä vorlcsc ca Lizzy in iin¡ul cclci nai cncrvanic ¡rcdici dcs¡rc
sänäiaic ¡i fru-
101
nusc{c. O sä-{i iau un ¡roso¡ curai din uscäior. Nu ic gräli. Suni jos,
dacä ai ncvoic dc ninc.
O las ¡c nana sä sc dczlracc, dczgro¡ un ¡roso¡ din uscäior ¡i nä duc la
¡ifonicrul ci. Alcg ni¡ic clilo{i alli ¡i un suiicn asoriai, o lluzä llcu dc lunlac, o
ccniurä lcj ¡i o ¡crcclc llcunarin dc ccca cc oancnii varsinici crcd cä nuncsc
¡anialoni dc ioaiä ziua. Luninos, cu gusi, dar nu ¡rca vulgar in fa{a nor{ii. Ii
¡un lainclc ¡c ¡ai cand sini nirosul ccar¡afurilor.
Nu vrcau sä nä laud, dar nu suni c×agcrai dc curaiä.
Tin la fcl dc nulic cc¡ii vcrzi dc ¡rosi-gusi ¡i ¡linc dc nuccgai ¡ufos sul
¡ai la fcl ca oricarc aliä fcncic. Dar cand ccar¡afurilc cuiva niros a ranccd ¡i a
lranzä Dric naiuraiä, ¡anä ¡i cu rccunosc cä c urgcni (¡i vorlcsc scrios cand zic
¸urgcni"} ncvoic sä ¡un na¡ina Zanussi in func{iunc. Scoi invcliioarca dc ¡c ¡ai,
scoi ccar¡aful ¡i fc{clc dc ¡crnä - zloarä dinirc clc ¡i o lluzä dc ¡ijana vcclc, a¡a
cä o in¡fac ¡i ¡c ca -, lag ioiul in na¡ina dc s¡älai, iorn o caniiiaic gcncroasä dc
Pcr¡ii ¡i räsuccsc luionul ¡cniru s¡älarc cu ficrlcrc. A¡oi, color ¡c scäri ¡anä in
lucäiäric.
Prioriiaica nca c s-o fac ¡c nana sä nänancc. Dcsclid frigidcrul -
frigidcrul s¡rc carc nä indrc¡i inioidcauna cu ¡rccizic dc ficcarc daiä cand ii
viziicz ¡c ¡ärin{ii nci ¡iiind sigur inioidcauna cc con{inc. A} noussc dc ciocolaiä,
D} sonon afunai, C} frucic c×oiicc, D} lranzä scun¡ä, E} lasagna cu lcgunc
fäcuiä in casä, F} suc naiural dc ananas. Cu alic cuvinic, ioi ccca cc frigidcrul
ncu oro¡sii, dc lunca a ircia, nu con{inc niciodaiä. Asiäzi insä, frigidcrul
cor¡oraiisi al ¡ärin{ilor nci, gras ca un noian, c li¡sii dc logä{iilc salc. Con{inc.
A} o cuiic dc iauri cu ¡icrsici (cסirai dc o sä¡iänanä}, D} o ro¡ic scofalciiä, C} o
¡or{ic nicrosco¡icä dc lranzä Edan, D} o ciocolaiä nicä Dairy Mill, E} un ¡aclci
dc fulgi dc ¡orunl, F} un c×cn¡lar din Firna lui Joln Crislan.
Isusc. (Nu vrcau sä zic cä ¡i Isus c inäuniru, vrcau sä zic cä... o, Doannc.}
102
Pun fulgii dc ¡orunl in cänarä ¡i Firna in rafiul cu cär{i. Nu ¡iiu cc sä
nai fac. Sä dau o fugä ¡anä la Tcsco, carc c dcsclis non-sio¡ ? Sau sä dau cu
as¡iraiorul in sufragcric ? Mä gandcsc cä, dacä nana s-a infonciai ¡anä acun,
¡oaic sä nai raldc caicva orc. Fac curai in lol ¡i incci-incci ¡rin ioaiä casa.
Sinccr, nä icn dc cc voi gäsi.
Si icncrca nca c jusiificaiä.
Arunc o ¡rivirc inir-o ¡ungä dc ¡lasiic carc-¡i vcdca ¡i ca dc ircalä langä
su¡oriul ¡cniru unlrclc ¡i dcsco¡är cä c ¡linä-ocli cu ¡licuri. Plicuri naro, allc
- ioaic, ncdcsclisc. Cu inina siransä, scoi unul. Ii c adrcsai doannci C.
Dradslaw. Pc s¡aic, ii¡ärii nic, cu vcrdc, scric.
¸In caz cä nu c livrai, vä rugän rciurna{i lui. Joln Lcwis SFL". O dcsclid.
E un c×iras dc coni al nanci nclc, dc acun douä sä¡iänani. Daiorcazä
¡airuzcci ¡i irci dc lirc ¡cniru un ilric Plili¡s.
infriguraiä, iniorc ¡unga dc ¡lasiic cu susul in jos ¡i-i scuiur con{inuiul ¡c
¡odca. Faciuri la gazc, faciuri dc iclcfon, faciuri ¡cniru cär{ilc dc crcdii, faciuri la
clcciriciiaic. E ¡i o scrisoarc dc la avocaiul nosiru, Alc× Sin¡linson - daiaiä cu
cincis¡rczccc zilc in urnä - ¡i carc s¡unc cä lunurilc, daioriilc ¡i olliga{iilc
iaiälui ncu ircluic cvaluaic, ¡cniru a con¡lcia ccriificaiclc dc auicniiciiaic, cä
nana ar irclui sä-i iransniiä lui oricc sarcinä dc carc nu vrca sä sc ocu¡c, cä va
lua lcgäiura cu ca incdiai cc va fi in ¡oscsia iuiuror dcialiilor rclcvanic, ¡i cä,
inirc iin¡, dacä arc ncvoic dc vrcun sfai, sä nu cziic sä-l coniaciczc. Trcnur dc -
nici nu ¡iiu dc cc anunc - sircs ? ¡oc ?
irisic{c ? Dar dcsclid sunlrä, nciodicä, ficcarc ¡lic ¡i ¡un ficcarc
conunicarc inir-unui dinirc cclc irci icancuri, ¡oirivii cu siaiuiul ci. Nu an
¡uicrca sä o aiac ¡c nana cu sulicciul äsia acun. Si, in noncniul äsia, nu
crcd cä ca arc ¡uicrca sä fic aiacaiä.
Fcsiul ¡aricrului c, din fcricirc, dcsiul dc ordonai. Alia in salon fac
urnäioarca dcsco¡crirc ¡ocaniä. un icanc nou-nou{, roz, din Financial Tincs.
Mai c×aci, douäzcci ¡i ¡airu dc nuncrc, inclusiv ccl dc azi, siivuiic frunos in
103
s¡aiclc scaunului iaici. Oclclarii lui ¡cniru ciiii ¡i o cuiic cu iralucuri
Colila zac ¡c no¡iicrä, iar ¡a¡ucii lui ro¡ii, dc caiifca, suni sul ca. Mä sini ca
Hcrculc Poiroi. Iar nana s-a iransfornai in donni¡oara Havislan. Accasiä
¡rcsin{irc sunlrä c confirnaiä dc un {i¡äi vcnii dc sus, carc-ni sfa¡ic
iin¡anclc.
Calo¡cz ¡anä in dorniiorul narc, särind caic douä irc¡ic. Cc nai c acun ?
Mana, infä¡uraiä inir-un ¡roso¡, cu ¡ärul ¡icurand dc a¡ä, zliarä.
÷ Faiä ¡roasiä, cc-ai fäcui ?
ini inglii räs¡unsul insiinciiv, carc c. ¸Vräjiioarc läiranä, nclunä ¡i
ncrccunoscäioarc", ¡i zic - inccrcand galani sä-ni ¡äsircz un ion caln.
÷ Cc an fäcui ?
Cc an fäcui c cä an conis ccl nai lain, nai ncsäluii, nai crininal aci dc
vandalisn din isioria lunii. An s¡älai a¡icrnuiurilc nanci ¡i lluza dc ¡ijana a
iaici inir-o na¡inä dc s¡älai Zanussi cu Pcr¡ii din alundcn{ä, la icn¡craiura
c×ircn dc narc dc nouäzcci ¡i cinci dc gradc, c×icrninand asifcl ¡cniru
ioidcauna ncs¡us dc ¡rc{uiiul niros al lui Mauricc Dradslaw.
ini ¡circc rcsiul scrii ccrandu-ni icriarc, dcrciicand, lingu¡ind, consoland
¡i lränind cu for{a. Fac un drun dc urgcn{ä ¡anä la Tcsco ¡i cun¡är su¡ä cu
s¡anac, cä¡¡uni, avocado, lranzicä dc casä, lananc, ¡ainc inicgralä, uni, ¡asic,
sos dc ro¡ii gaia ¡rc¡arai, salaiä la ¡aclci, sonon ¡roas¡äi ¡i o ¡ungä dc alunc
lrazilicnc. in narc ¡aric, lc iau la sfaiul lui Lizzy - o sun dc ¡c nolil, in iin¡ cc
dc¡ä¡csc un canion ¡c Al. Sc ¡arc cä ncvoilc nanci ccr viianina D6 din
alundcn{ä, carc, s¡unc Lizzy, ii va ¸aducc culoarca in olraji" - lucru dc carc nä
indoicsc - ¡i sc gäsc¡ic in ¸carnc, ¡c¡ic, alunc, lananc, avocado ¡i ccrcalc
inicgralc".
Mi-c ru¡inc sä rccunosc cä nu ¡iiu c×aci cc inscannä o ccrcalä inicgralä,
a¡a cä iau rcsiul. Prciau ini{iaiiva ¡i cun¡är Sugar Puffs ¡i lariic igicnicä. Nu
suni dcloc
104
incaniaiä cand nana rcu¡c¡ic sä dca gaia o junäiaic dc cuiic dc su¡ä dc
s¡anac, o fclic dc ¡ainc cu uni ¡i anun{ä cä ¸c ¡linä".
Marai.
÷ Mäcar ai nancai ccva, ¡i jur sä nai lucrcz la ca nainc.
O fac sä ia un drajcu cu viianinc, o irinii in ¡aiul
¡roas¡äi fäcui ¡i-i s¡un cä rcvin sä väd cc facc nainc-dininca{ä, la ¡rina
orä.
Cand, in cclc din urnä, iniru cläiinandu-nä in a¡ariancni, c a¡roa¡c
niczul no¡{ii. il sufoc ¡c un Crasu' su¡ärai, carc sc zvarcolc¡ic, cu o aicn{ic
ncdoriiä, a¡oi nä duc la iclcfon ¡i-l sun ¡c Alan ccl unsuros.
-Alo?
Arc vocca rägu¡iiä, ca ¡i cun l-a¡ fi irczii din sonn.
÷ Suni ¡ricicna lui Miclcllc, s¡un cu ¡c un ion dur, loiärai.
÷ La cc orä nä su... sirigä cl.
il inircru¡.
÷ Tc-an sunai sä-{i s¡un cä nu nä inialncsc cu iinc nainc-scarä ¡i in nici
o aliä scarä. Nu avcn ninic in conun, a¡a cä n-arc rosi.
Suni gaia sä ¡un rccc¡iorul jos, cand inicrvinc cl, ircaz dc-a linclca ¡i
siro¡ind cu salivä dc furic.
÷ Mä suni la ora asia crininalä! Ca sä nä anun{i cä iu, in infiniia ia
in{clc¡ciunc, nä ¡icrgi dc ¡c lisiä! Si ¡rcsu¡un cä o sä nä ¡i infornczi cä nu
suni cu dc vinä, ci iu...
ii rcicz cncrvarca logorcicä cu un dis¡rc{ sonor.
÷Äsia c un iclcfon dc curioazic, ¡rin carc vrcau sä-{i s¡un sä nu nä nai
suni. Ti-an ccrui asia ¡i la U-Dar, dar, in arogan{a ia infiniiä, ai sunai. Si nu,
Alan, nu c vina nca, ci a ia.
A¡oi, las rccc¡iorul scos din furcä ¡i nä ¡rälu¡csc in ¡ai. Suni alulicä,
zä¡äciiä ¡i anc{iiä dc nclini¡ic din cauza nanci. Dar cliar ¡i a¡a, du¡ä cc l-an
sunai ¡c Alan, nä sini un ¡ic ¡icu{ ¡iculc{ nai linc.
105
Ca¡iiolul 12
Ccl nai nuli an urai la ¡coalä nuzica. O uran cliar nai nuli dccai
naicnaiica. Eran o analfalciä la nuzicä.
Indifcrcni cai dc nuli ¡i dc iarc sirigau la ninc ¡i indifcrcni dc caic ori nä
¡uncau sä läläi . ¸do, rc, ni, fa, sol, la, si, do !", noiclc ränancau o adunäiurä dc
virguli{c ncgrc lizarc ¡c ¡aginä. Pcniru ninc, un ¸ircnolo" cra o narcä dc
cli¡suri. Toiu¡i ¡c la ¡a¡ic ani, incä nai cran icrorizaiä sä invä{ cu casciofonul.
In iin¡ul ¡ranzului! ini cra groazä dc lcc{iilc alca cliar nai nuli dccai nä
ingrozca Prinzäiorul dc co¡ii din Cliiiy Cliiiy Dang Dang. Nu-ni aninicsc dccai
cä nä glcnuian infrico¡aiä in cancra dc nuzicä, cu un gru¡ dc al{i ncfcrici{i, in
iin¡ cc ci caniau Frcrc Jacqucs, iar cu ninan.
A¡oi, inir-o zi ncfcriciiä, ni s-a ccrui sä cani solo ¡i s-a ¡rodus fiascoul.
An fosi ciiclciaiä in fa{a inircgii clasc drc¡i o afonä ¡ar¡ivä. ini vcnca sä nä
dczinicgrcz dc ru¡inc. Dar, in dininca{a urnäioarc, n-an irczii sin{indu-nä
alifcl - u¡oarä, ncräldäioarc ¡i ninunai dc lilcrä. Caia cu lcc{iilc cu casciofonul.
Pcniru vccic. Si, cand ¡rivcsc in urnä, la cclc nai nari iraunc alc vic{ii nclc -
lcc{iilc cu casciofonul, fa¡iul cä nu ni sc ¡crniica sä-ni fac gäuri in urccli - väd
cä ioaic au ccva in conun.
Oricai dc zguduiioarc au fosi la vrcnca lor, ¡i-au gäsii sfar¡iiul. Prollcna
cu noarica c cä n-arc sfar¡ii.
E ¡rczcniä iar ¡i iar ¡i iar. Uncori, uii cä s-a inian¡lai. Sau nu ¡oi sä crcd.
Dar a¡oi, ini aninicsc. Si ¡oi sä nu crcd cai vrcau cu, dar ioi nu sc sfar¡c¡ic.
Mana frunzärc¡ic olscsiv allunclc foio. Dc ¡arcä - fiindcä inaginca iaici c a¡a
dc clarä in iclnicolorul lariici Fuji - nu sc ¡oaic sä fic nori. Eu, inirc iin¡, suni
ncduncriiä. Nu ¡iiu dacä nana c in siarca asia ¡cniru cä l-a iulii ¡c iaia sau
¡cniru cä a ränas singurä.
106
Sc inviorcazä cu siguran{ä cand ii s¡un cä cu ¡i Jas¡cr nu nai sunicn
in¡rcunä. Panä cand nu-i s¡un cä suni singurä - cc cסrcsic ridicolä! ficcarc
¡crsoanä din lunc c singurä, cliar ¡i Tina, carc a fosi idcniificaiä in nod
scnza{ional drc¡i gcnul cu-¡i-so{ul-ncu - nana sc ¡oariä rccc cu ninc. Dc ¡arcä
¸dis¡ari{ia" iaiälui ncu, cun o nunc¡ic ca, ar fi vina nca! Päi sä nä scuza{i, dar
nu cu an gäiii uliina ¡icäiurä dc colcsicrol. Ea coniinuä sä facä concniarii
acidc, dc gcnul. ¸Era singurul ncu ¡ricicn a¡ro¡iai. Cc-{i ¡asä, iu ai rc{caua ia
dc s¡rijin". Si carc ar fi acca ¸rc{ca dc s¡rijin" ? Lulc, carc-ni s¡unc sä {in
frunica sus ? Miclcllc, carc nä ccariä cä an fosi ¸cä{ca" cu Alan ¡i carc nä
inircalä dacä nu-ni ¡icrd cunva nin{ilc ?
Laciiiia, carc dcclarä - cand ii cסlic cä an iniarziai fiindcä an avui o
ccariä cun¡liiä cu nana in lcgäiurä cu anularca alonancniului la Financial
Tincs ÷ ¸Päcai. Dar ircluic sä fii u¡uraiä cä cl s-a dus a¡a dc rc¡cdc. Doar nu
voiai sä sufcrc".
Insä cand nana sc räsic¡ic, nu nä räsicsc ¡i cu la ca.
Dc c×cn¡lu, nu s¡un. ¸A fosi singurul ncu iaiä. Pcniru iinc c in rcgulä,
¡o{i sä ic rccäsäiorc¡ii". in sclinl, ini ¡circc ioaiä sä¡iänana agiiandu-nä ¡i
fränaniandu-nä, s-o fac sä nänancc nai nuli. Cun¡är Carica dc lucaic a
lunci gos¡odärii - o cär{oaic o¡rcsivä, dc 567 dc ¡agini - ¡i dccid cä, dc acun
incolo, ini voi dcdica ficcarc sanläiä, ¡lus lunca ¡i nicrcurca, ingrä¡ärii nanci
¡i disiragcrii ci dc la gandul väduvici. Din ¡äcaic, accsi ¡lan ccrc sä-ni sacrific
via{a socialä ¡i sä invä{ sä gäicsc.
il sun ¡i ¡c agcniul inoliliar local, carc a sunai-o ¡c nana nicrcurca asia
(an convins-o nar{i sä incca¡ä sä räs¡undä la iclcfon} ¡i i-a s¡us cä a auzii cä
¸sc gandc¡ic sä sc nuic". Traduccrc. auzisc cä so{ul ci a dai oriul ¡o¡ii, a
¡rcsu¡us cä väduva sc va rcsirangc inir-o cäsu{ä ¡i a dccis sä-¡i asigurc un ¡rofii
gras, läiand-o la ca¡ sä vandä ¡rin inicrncdiul lui.
107
Dc lunä scanä, inian¡in confruniärilc cu accca¡i lucuric cu carc a¡ ¡rini
la nasä un narior al lui Iclova.
Dar, dcsiul dc ciudai, iclcfonul äsia ini facc ¡läccrc.
Dcaiiiudinca rcsin{iiä du¡ä cc l-an dczunflai ¡c Alan ircluic cä dä
dc¡cndcn{ä. Sun la Fodncy & Caricr, du¡ä cc ni-an fäcui dinainic ni¡ic noii{c
vcninoasc. Mä ridic in ¡icioarc (Lizzy s¡unc cä asia ¡ronovcazä indräzncala} ¡i
ccr sä vorlcsc cu donnul Fodncy. A¡oi, ado¡i vocca Lindci Dlair in E×orcisiul ¡i
narai.
÷ Taia a nurii acun ircizcci ¡i ¡asc dc zilc ¡i nana nca, väduvä, c
co¡lc¡iiä dc durcrc, iar iu, iu, urnäriior dc anlulan{c, o suni ¡i inccrci sä siorci
lani dc la ca! S¡cr cä c¡ii nandru dc iinc! Mä dczgu¡ii - jcfuiior dc norninic cc
c¡ii!
Judccand du¡ä scuzclc lui lallaiic, scrvilc ¡i ircnuräioarc, ¡anä ¡i agcn{ii
inoliliari sc icn dc ¡oscsia dcnonicä.
Lc sun ¡i ¡c caicva dinirc ¡ricicnclc nanci. Conforn s¡usclor ci, ¸au
alandonai-o". Din caic-ni ¡oi da scana, asia nu-i iniru ioiul adcvärai. Vcrific
ncsajclc inrcgisiraic ¡c roloi carc au fosi ignoraic ¡i dcsco¡är cä vcclca ci
¡ricicnä Vivicnnc a sunai dc nouä ori. Duni Fio a sunai dc ¡ais¡rczccc ori. Mi sc
sirangc inina cand ii aud vocca s¡ariä, ascu{iiä. Parc con¡lci ncduncriiä.
¸Cccclia, c¡ii acolo ? Alo ? Alo ? Ma¡inäria asia c siricaiä ? Alo ?"
Uiiascn dc luni Fio. Dinc, an uiiai dc ca a¡a cun ui{i dc ¡rogranarca la
dcniisi. O sun nai iniai ¡c Vivicnnc.
Princlc ncsajc alc lui Vivicnnc suni dc gcnul. ¸Ccssy, suni Viv. S¡cr cä c¡ii
linc, dä-ni un {ar cand ai un noncni lilcr. Siii cä suni aici, dacä ai ncvoic dc
un unär ¡c carc sä ¡langi. Sunä oricand, noa¡ic sau zi". Mcsajclc ci nai rcccnic
suni nai nuli dc gcnul. ¸Cccclia! Suni Vivicnnc. Suni foaric ingrijoraiä. Dc cc n-
ai sunai? An fäcui ccva carc ic-a jignii ? Sunä-nä, ic rog. Mor sä... suni
dis¡craiä sä ic väd. Ar irclui sä luän ¡ranzul in¡rcunä".
Fcicsc, cand o sun ¡c nana, cä Vivicnnc cliar a viziiai-o dc douä ori,
acun irci sä¡iänani. Prina oarä, a irccui
108
s-o inviic ¡c nana ¸sä ia o inlucäiurä la ¡ranz, luni" ¡i ca sä-i anulczc
nanci inviia{ia la un dincu sanläiä scara, aranjai cu cinci zilc inainic ca iaia
sä-¡i ¡unä a¡a dc cgoisi ¡aniofii äi luni cu ¡irci ¡i sä-i dca ¡csic ca¡ lui Vivicnnc
¡lanurilc dc nasä.
La a doua viziiä, Vivicnnc i-a adus nanci un ¡andi¡¡an, o co¡ic lucioasä a
rcvisici OK ¡i un lilci graiis la un s¡cciacol al unui icairu olscur, in carc fiul ci,
Jcrcny, un viiior Fu¡cri Evcrcii, arc un rol ninor (il joacä ¡c Foscncranz}.
Cuviniclc ci c×acic au fosi asica. ¸Nu ai ncvoic dccai dc un lilci, nu ?" ii s¡un
nanci cä, dc¡i Vivicnnc a fäcui räu, inicn{ia ci a fosi lunä ¡i cä ircluic sä-i nai
acordc o ¡ansä. inirc iin¡, ii s¡un lui Vivicnnc - o ¡rind ¡c nolil inirc Harlcy
Sircci ¡i salonul dc coafurä - cä nana nu arc nici o inicn{ic sä furc so{ul alicia
incä ¡i, nai nuli dccai aiai, la Sainslury's, ¡ic¡iul dc ¡ui sc vindc ¡i la lucaiä.
A¡a cä o ic¡irc in ora¡ nu va fi o ¡rollcnä ¡i, avand asia in vcdcrc, s¡cr ca
inviia{ia ci la rcsiaurani sä fic rc¡ciaiä incc¡and cliar dc acun.
Vivicnnc c agiiaiä ¡i sc lallaic.
÷ Hclcn, c nai nuli dccai linc-vcniiä, ¡iii asia, ciri¡c¡ic ca. Dar ircluic sä
¡iii cä n-an gandii, in ¡rinul ¡i in ¡rinul rand, la ca. Von fi cinci cu¡luri! Noi,
fanilia Elworily, fanilia Willians, fanilia Sclnccl ¡i fanilia Siruilcr! Uliinul
lucru ¡c carc ni-I dorcan cra sä-i ¡un sarc ¡c ranä.
Trcc cu vcdcrca fa¡iul cvidcni cä ccl ¡u{in irci dinirc oas¡c{ii ci au lcgäiuri
c×iraconjugalc ¡i ii cסlic cä, dc¡i va fi cu siguran{ä durcros ¡cniru nana sä sc
aflc in nijlocul accsior ¡roioii¡uri alc fcricirii conjugalc, färä indoialä cä ar
¡rcfcra asia in loc sä sica acasä singurä, nancand o lucaiä dc lranzä Edan in
fa{a iclcvizorului, uiiandu-sc la Siirilc dc la ora cinci. Fczuliaiul? Mana
inlräcaiä in ncgru din varful ca¡ului ci incä¡ä{anai, ¡anä in iäl¡ilc ci sfidäioarc
- sc ducc la lal.
109
inirc iin¡, cu siau acasä singurä, nänanc o lucaiä dc lranzä Edan ¡i nä
uii la Siirilc dc la ora cinci. E o lucuric ¡i o ¡läccrc. Singura nuscä din la¡ic c
Crasu', carc scurnä ¡rin nancarc ca o faiä dc clasa a Vl-a aflaiä la rcgin, a¡oi
sc indrca¡iä lcnc¡ s¡rc lol, undc niorläic, niaunä ¡i zgaric furios, färä nilä, färä
rosi, covorul lcj al lui Marcus.
÷ Taci odaiäääääää! zlicr cu dc ¡c cana¡ca. Nu nai an cncrgia ncccsarä
in¡äcärii unui co¡il-¡rollcnä.
Cinci ninuic nai iarziu, iniru in dorniior, sä-ni iau o jaclciä dc lanä, ¡i-l
gäscsc ¡c Crasu' siand ¡c vinc in scriarul ncu cu lcnjcric iniinä. Pcniru o
frac{iunc dc sccundä, suni ncduncriiä. Dc cc ? Sunciul ¡uicrai al jciului dc ¡i¡i
ini länurc¡ic rc¡cdc ¡i nc¡läcui cnigna.
÷ Falai nic cc c¡ii! nornäi cu cand ini dau scana cä - dacä nu vrcau o
¡aiä dc ¡i¡ai isicric dc alsiraciä ¡c ¡odcaua dorniiorului - nu ¡oi facc ninic
aliccva dccai sä-l a¡ic¡i sä icrninc. Mä a¡ro¡ii ii¡iil dc scriar ¡i nui ¡c furi¡
lcnjcria nca cca nai sc×y, cu daniclu{c, dc¡aric dc zona lui dc ac{iunc, dc sul
fundul lui.
Ca o siä¡anä rcs¡onsalilä dc aninal dc casä, suni con¡iicniä cä ¡silologii
aninalclor dc con¡anic nc sfäiuicsc cu iäric sä nu folosin nici o fornä dc
¸iclnicä ¡uniiivä".
Cc ¡äcai. Cand Crasu' sarc iriunfäior din scriarul ncu ¡lin dc urinä, il
ajui sä inainiczc cu o ¡alnä dc inicnsiiaic ncdic. O ia la goanä, sc glcnuic¡ic ca
o Ncncsis inlläniiä la ca¡äiul lolului ¡i ränanc in grcva foanci ioaiä duninica.
Luni dininca{a, sun la scrviciu, ii cסlic Laciiiici, carc c rccc ca glca{a, cä an o
¸durcrc dc din{i" ¡i nä duc cu ¡isica la vcicrinar. La Mcgavci. Trcnur dc
ncräldarc ¡i dc fricä. Trcsar, cand ini aninicsc rcccniul sclinl ru¡inos dc
rc¡lici cu Ton. Poaic cä va fi dc gardä un ali vcicrinar. Si ioiu¡i...
Ton ini facc scnn sä iniru in sala dc o¡cra{ii färä vrcun scnn dc
rccunoa¡icrc sau dc cäldurä.
÷ Carc-i ¡rollcna ? zicc cl, cand il dcscarc ¡c Crasu' din cu¡ca lui Pci
Voyagcr - sc aga{ä cu dis¡crarc dc laiura
110
vcriicalä, ca un ¡asagcr dc ¡c Tiianicul carc sc scufundä - dircci ¡c nasa
clirurgicalä.
÷ Päi, zic cu cno{ionaiä, ¡i-a ¡icrdui a¡ciiiul. Si nä cviiä. Dc ascncnca, a
avui diarcc.
Eסrcsia lui Ton dcvinc ¡i nai dcza¡rolaioarc.
÷ Dc cand durcazä asia ? zicc cl rccc.
Asia nu-i un vcrs dinir-un canicc ? gandcsc cu, dar nu indräzncsc s-o
s¡un. Suni dis¡craiä sä-i ccr icriarc lui Ton, dar suni ¡rca sigurä cä voi fi
rcs¡insä.
÷ Nu suni foaric sigurä, zic cu, fränaniaiä dc vinovä{ic, dar |gliogal{| sc
¡oaic sä fic o sä¡iänanä, ¡oaic douä.
Ton ridicä dinir-o s¡ranccanä.
÷ Si ai inccrcai sä faci o ¡rogranarc ? zicc cl ¡c un ion ncincrczäior.
÷ Nu, incc¡ cu, n-an crczui cä...
Ton nä inircru¡c. Parc sä sc fi iransfornai inir-o vcrsiunc nai
norocänoasä a fosiului ncu dirccior dc ¡coalä gcncralä.
÷ Nu, nu ai crczui, sc räsic¡ic cl. Aliccva ? A vonai ?
Diarcca s-a ncn{inui ?
Claiin ncfcriciiä din ca¡.
÷ A fosi o singurä daiä, dar crc... suni dcsiul dc sigurä.
Ton sc uiiä fi× la ninc.
÷ Dcscric-ni-o.
Cc ronaniic.
÷ Päi, zic cu ¡c un ion u¡or condcsccndcni, cra naronic ¡i a¡oasä. Ca
diarcca, dc fa¡i.
Isusc! Cc vrca dc la ninc ? Ton ¡arc dczgusiai ¡i nu suni foaric sigurä cä
asia sc daiorcazä dcscricrii nclc ¡ociicc a c×crcncniclor liclidc.
S¡unc räsiii.
÷ La o ¡isicä ianärä, asifcl dc sin¡ionc ¡oi fi ¡rinclc scnnc alc lcuccnici,
alc SIDA fclinc sau a PIF - o loalä orililä, carc dcluicazä cu diarcc ¡i rcfuzul
nancärii ¡i sc icrninä cu ¡rollcnc rcs¡iraiorii. Nu c×isiä vaccin in¡oiriva ci.
111
Suni in¡iciriiä.
÷ Lcuccnic, SIDA sau PIF ? ¡o¡icsc cu, färä sä-ni dau scana cä PIF c×isiä
doar dc o sccundä, dar fiind sigurä cä Crasu' sufcrä dc asia, dc SIDA ¡i dc
lcuccnic - ¡i ioiul c doar vina ncglijcn{ci nclc cgoisic.
Ton incuviin{cazä sunlru.
÷ Dcci, zicc cl, dacä nu-i ¡rca narc dcranjul, vrcau sä ¡iiu dacä fccalclc lui
con{incau vrco urnä dc sangc. Sc iniindcau ? Scnänau la culoarc cu lila ? Si a
läui sau a urinai nai nuli dccai c nornal ?
Claiin din ca¡ in ¡rivin{a inirclärii rcfcriioarc la caca ¡i ¡o¡icsc.
÷ Nu suni sigurä in ¡rivin{a urinci.
Ton coniinuä.
÷ O sä-i fac ni¡ic icsic alc sangclui. O ¡isicä a¡a dc ianärä n-ar irclui sä
ailä ¡rollcnc dc-asica, ar irclui sä nänancc, sä lca, sä facä ¡i¡i ¡i caca a¡a
cun c nornal.
Dacä o ¡isicä arc diarcc, nu nai siai ¡c ganduri. Dacä sc dcslidraicazä cu
dois¡rczccc-cincis¡rczccc la suiä, c nori.
Sus¡in.
÷ O, nu! ¡i, cu o vocc nicä ¡i dcnnä dc nilä, adaug.
Crasu' n-o sä... cl n-o sä... noarä, nu ? Suni gaia sä izlucncsc in lacrini ¡i
sä nä ra¡oricz singurä la FSPCA.
Col{ul gurii lui Ton ircsarc ¡i cl s¡unc.
÷ Von ¡rini rczuliaiclc dc la laloraior nainc.
Suni släliiä dc rcnu¡carc ¡i ru¡inc, ¡i groazä. Privcsc
in iäccrc cun Ton ¡al¡cazä aldoncnul ¡lin dc ¡unci al lui Crasu', ii
dcsclidc fälcilc cu for{a ¡i sc uiiä in gaiul lui, a¡oi ridicä luza inir-un ranjci (a
lui Crasu', vrcau sä zic - luza lui Ton dcja ranjc¡ic dis¡rc{uiior}. A¡oi, il a¡asä
¡c Crasu' u¡or, sä sica glcnuii, il inolilizcazä inir-o inlrä{i¡arc fcrnä ¡i - s¡rc
indignarca sa zgonoioasä, ¡uicraiä - ii iniroducc un icrnonciru ¡lin dc unsoarc
in fund.
÷ Caia, ¡ricicnc, nurnurä cl ¡c un ion lland, grav.
112
Inina ini laic cu ¡uicrc. in cclc din urnä, scoaic icrnoncirul ¡i s¡unc
iäios.
÷ Arc ¡u{inä fclrä.
Dau din ca¡ anäraiä. A¡oi, o clcanä ¡c nalcfica ¡i loioasa dc Cclinc,
radc caic un ¡äirä{cl dc llanä dc ¡c ficcarc din lalclc din fa{ä alc lui Crasu',
¡icrgc cu un ian¡on ficcarc ¡ciic ras ¡i - in iin¡ cc Cclinc il {inc ¡c Crasu', iar
cu ini dorcsc s-o nu¡ic ¡i, dacä arc SIDA, sä-i dca ¡i ci - ia caic ¡u{in sangc din
ficcarc vcnä. A¡oi, il ¡unc in douä iuluri irans¡arcnic, unul cu ca¡ac roz,
cclälali, cu ca¡ac ¡oriocaliu.
Avand in vcdcrc cno{iilc dc noniagncs russcs ¡rin carc a irccui, Crasu'
nu-i cliar a¡a dc rcvoliai ¡c cai ar irclui sä fic. Eniic un naraii ¡rofund, grav,
furios, dar nu inccarcä sä sarä. Trädäiorul cliar ii ¡crniic lui Ton sä-l
caniärcascä, in iin¡ cc cu, rcaua carc a aluzai dc cl, ini inglii lacrinilc iardivc
dc ¡cniicn{ä. Ton sc a¡lcacä, il nangaic ¡c Crasu' ¡c ca¡ ¡i÷I azvarlc ina¡oi in
cu¡ca lui Pci Voyagcr.
ini aruncä o ¡rivirc, ¡arc sä cziic, a¡oi s¡unc - ¡c un ion fcrn, dar nu
foaric ¡lin dc urä.
÷ Pisica asia ia ¡ro¡or{iilc unci nadanc dc ludoar.
Dar suni sigur cä n-arc ninic. Prolalil cä a nancai ccva nasol. Sau a fosi
afcciai dc o su¡ärarc sau dc un sircs rcccni. Oricc sclinlarc in siilul dc via{ä,
cliar ¡i nuiarca unci cana¡clc, o ¡oaic infuria ¡i ¡c cca nai cclililraiä ¡isicä.
Siarc dc s¡irii cc ¡oaic fi livraiä in forna disiinciivci jallc naronii. Vrcau sä-l
infonciczi asiäzi ¡i-{i voi da ¡rovizii ¡cniru irci zilc dinir-o nancarc s¡ccialä
¡cniru ¡isici, färä condincnic. A¡oi, dacä sc sinic linc, il ¡un ¡c Crasu' la rcgin
dc slälirc. Si o sä ic anun{ cand vin rczuliaiclc dc la laloraior. Dar, dacä voniiä
sau arc iar diarcc, adu-l la ninc incdiai.
Încuviin{cz dand din ca¡ unilä ¡i ¡o¡icsc.
÷ Dcci c×isiä o unlrä dc s¡cran{ä ¡cniru Crasu' ?
113
Ton sc inioarcc cu s¡aiclc - sä iu¡cascä, crcd - a¡oi zicc scvcr.
÷ Mai nuli dccai o s¡cran{ä. Vrci sä ¡iii carc-i adcväraia lui ¡rollcnä ? E
läiaiul nänicii!
Cu asia, iniocnc¡ic faciura (c×orliianiä}, ini innancazä ¸¡aclciul dc
rccu¡crarc" ¡i facc scnn cu ca¡ul cäirc urnäiorul clicni. S¡unc ¸Pa", dar sc uiiä
¡u{in ¡c langä urcclca nca cand zicc asia. Mä duc acasä, il lililcsc ¡c Crasu' ¡i
sini cä ni-c ru¡inc dc ninc insäni.
ini acord singurä o zi lilcrä in coniinuarc ¡i siau ircazä ioaiä noa¡ica dc
luni, rugandu-nä. Ton nä sunä la lirou, nar{i, la 11.39, ca sä nä infornczc -
¡c un ion cסcdiiiv - cä Crasu' c linc, cu c×cc¡{ia unui nic c×ccs dc glolulc
ro¡ii, ccca cc ar ¡uica aräia cä arc vicrni. Mä duc fuga la Mcgavci incdiai du¡ä
scrviciu. Ton a¡arc ¡cniru scuri iin¡, ca sä-ni dca o ¡asiilä ¡i un sfcri dc
vcrnifug (¡cniru cä Crasu' c a¡a dc gras}, inir-un ¡lic all cu allasiru.
÷ Dacä voniiä inir-o junäiaic dc orä, n-a digcrai-o, zicc cl, can la fcl dc
rccc ca un urs ¡olar inglc{ai locnä.
Dacä voniiä nai iarziu, c in rcgulä, doar i-a dcranjai ¡u{in sionacul.
ini ia ¡airuzcci dc ninuic lunc ¡anä cand rcu¡csc sä in¡ing ¡asiila ¡c
gaiul lui Crasu. A¡oi, ¡circc incä douäzcci dc ninuic, sä-ni dau cu aniisc¡iic ¡c
räni. Suni furioasä ¡i iulluraiä. O sun ¡c Tina. E ¡lccaiä. O sun ¡c Lizzy. E
¡lccaiä. A¡a cä o sun ¡c Miclcllc. Carc ni-a iraniii o larfä su¡radincnsionaiä
dcs¡rc Sanny, a¡a cä ni-c daioarc.
Mai iniai, ii coniracarcz indignarca carc incä o nai siä¡anc¡ic in ¡rivin{a
lui Alan ccl unsuros.
÷ Miclcllc, sinccrä sä fiu, suni can dc¡rcsaiä zilclc asica, incai an
considcrai cä n-ar fi cinsiii, ¡iii iu, sä-l in¡ovärcz.
Du¡ä cc icrnin cu ¡rosiiilc, ircc la cc nä inicrcscazä ¡c ninc - iunand ¡i
fulgcrand dcs¡rc Ton. Nu suni ¡rca
114
sigurä cun a¡ fi vrui sä rcac{ionczc Miclcllc, dar ca facc un s¡cciacol
saiisfäcäior. Mäi, ¡arc sä fic o ¡ranaiic dc on! Nu-i daiorczi ninic! Cc ncnorocii!
Sä sc joacc cu scniincniclc ialc a¡a! Dar nu-{i facc griji! O s-o lasc nai noalc!
E nuli ¡rca incordai! Eic.!
Suni dcsiul dc infläcäraiä ¡i ins¡iraiä ca s-o consuli inir-o ¡rollcnä carc
nä fränaniä dc un iin¡. Mi-c dor dc Jas¡cr. Mä ioi gandcsc la cl. Vrcau sä-l
sun. Din nou, Miclcllc ini facc ¡c ¡lac. E un ii¡ grozav ¡i ar irclui sä inccrc.
incurajarc ¡i ¡crnisiunc! A¡a cä inccrc.
S¡rc ncincrcdcrca ¡i incaniarca nca, Jas¡cr c ¸fcricii" sä nä audä. Ar fi
¸lcion" sä nc inialnin candva.
÷ Cc {i-ai aranjai ¡cniru nainc-scarä ? zic cu (dacä o asculiä o orä ¡c
Miclcllc, cliar ¡i Lulc ar incc¡c sä vorlcascä c×aci ca una dinirc ¸ncvcsiclc dc la
Hollywood"}.
÷ Suni acasä, zicc Jas¡cr iärägänai. Cc-ar fi sä ircci ¡c-aici ?
Mä fränani cu o ¡läccrc coclciä ¡i iorc la iclcfon.
÷ A¡ ¡uica sä fac asia...
Pun rccc¡iorul la loc, sin{ind cä ni sc invaric ca¡ul.
Jas¡cr Sandcrson & Hclcn Dradslaw. Fcvcnirca! Ca sä in¡runui o
fainoasä frazä jas¡crianä. Miclcllc - ai jucai c×cclcni. Mä duc dircci la scriarul
ncu (dcz-¡rofanai} cu lcnjcric ¡i incc¡ sä-ni alcg clilo{i.
Ca¡iiolul 13
Dacä cu ¡i Tina vrcn s-o cncrvän vrcodaiä ¡c Lizzy, ccca cc faccn
frccvcni, ii s¡uncn ¸Faia Mogadon". Asia din cauzä cä Pura ¡i Nciniinaia
Elizalcil c ingroziiä dc zlor ¡i, inainic dc a ¡unc näcar dcgciul nic dc la ¡icior
inir-un Docing, ircluic sä ingliiä o ¡asiilä narc dc Niirazc¡an. Dcsigur, a
inccrcai li¡noicra¡ia, acu¡unciura ¡i
115
ccaiul dc ncniä la incc¡ui, dar - s¡rc anuzancniul nosiru sccrci ÷
accsica n-au dai nici ccl nai nic rczuliai ¡i Nc¡riläniia a ircluii sä rccurgä la
droguri lcgalizaic.
Dar nu cran cliar a¡a dc rclc. Cu caiva iin¡ in urnä, an ¡circcui
douäzcci dc ninuic c¡uizanic in lirou, inccrcand s-o convingcn cä Dunnczcu
cliar a vrui ca oancnii sä zloarc.
÷ Lizzy, a zis Tina cu un acr su¡crior, cu zlor a¡a dc dcs, incai nici nu nä
nai gandcsc la asia. Un avion c ca un auioluz ¡cniru ninc.
Sin{indu-nä läsaiä ¡c dinafarä, an adäugai lini¡iiior.
÷ Toaic siaiisiicilc araiä cä c nuli nai ¡rolalil sä nori inir-un accidcni
dc na¡inä.
Cliar an dcnonsirai - cu un avion consiruii dc urgcn{ä, dinir-o circularä
dcs¡rc folosirca ilcgalä a ia×iurilor ¡läiiic dc firnä in sco¡ ¡crsonal - cun
¡rcsiunca acrului for{cazä avionul sä sica la 10 000 dc nciri, in loc sä cadä din
ccr ca o ¡iairä dc 360 000 dc lilogranc.
÷ Asia dacä nu sc ru¡ ari¡ilc, nc-a inircru¡i Laciiiia, carc urä¡ic sä fiu
disirasä dc la nuncä. Aiunci, ¡lonjcazä s¡rc sol ca un carnai narc.
Din ncfcricirc, Lizzy dcsco¡crä iniruna noi ¡cricolc.
¸Cun ränanc cu iurlulcn{clc in acr clar!?" ¸Cun ränanc cu dcsclidcrca
ncconandaiä a volciclor din lordul dc aiac! ?" ¸Cun ränanc cu vräliilc alsorliic
in noior! ?" Cand ii lini¡ican accsic icncri, Lizzy rcvcnca cu un aiu. ¸N-ai dc
undc sä ¡iii. Accidcniclc dc avion sc inian¡lä. Ai ¡uica fi iu viciina. Nu c×isiä
garan{ii".
Panä acun ¡airu luni, cand a nurii iaiäl ncu, nu ¡uican sä-i in{clcg
icncrilc lui Lizzy. inainic dc noarica iaiälui ncu, cran invincililä. Ciican
dcs¡rc un cu¡lu aflai in luna dc nicrc, al cärui avion a izlucnii in fläcäri
dcasu¡ra unci näri dc iurcoaz, dcs¡rc o fcncic injungliaiä ¡c cand sc iniorcca
acasä dc la scrviciu, dcs¡rc ni¡ic ¡ricicni carc au fosi arunca{i in acr in iin¡ cc
lcau inir-un ¡ul, inir-o noa¡ic caldä dc varä, dcs¡rc un ianär in¡u¡cai
116
inir-o sia{ic dc auioluz ¡i ni-cra nilä dc ci ¡i ircccan nai dc¡aric. Siian
cä ascncnca lucruri li sc inian¡lä aliora.
Acun, ciicsc dcs¡rc al{ii ¡i nä idcniific cu ci. Izlucncsc in ¡lans, suni
furioasä ¡i olscdaiä. ini incli¡ui uliinclc noncnic li¡siic dc griji, dc dinainica
nor{ii lor. Mä inircl dacä au in{clcs noncniul nor{ii in sinc. Sufär ¡cniru
liciclc lor fanilii rävä¡iic, ¡cniru nana indurcraiä, carc s¡unc. ¸Dc cc cl ? Dc cc
sc duc inioidcauna cci luni ?" Logodnicul, ¡alid ¡i cu oclii ro¡ii, ¡o¡ic¡ic. ¸Ea
cra via{a nca. Nu-ni vinc sä crcd cä s-a inian¡lai una ca asia".
Vrcau sä consolcz, dar con¡asiunca nca c van¡iricä. Mä lräncsc ¡linä dc
rcgrcic din durcrca lor, cu dczgusiul ¡i olscsia nononaniacä a unui lulinic cc
dcvorcazä o ¡räjiiurä cu ciocolaiä. Acun, an gura uscaiä dc fricä. Mä scol
dininca{a ¡i nä gandcsc. ¸Asia ar ¡uica fi ziua in carc voi nuri". ini sini inina
läiand ¡i-ni s¡un. ¸S-ar ¡uica o¡ri in oricc cli¡ä". Sigur cä inccrc sä gandcsc
ra{ional.
¸Conirolcazä-ic, vacä ¡roasiä". Dar a¡oi ini s¡un cä ¡rin{csa Diana nu s-a
sculai in dininca{a zilci dc 31 augusi 1997 ¡iiind cä in ziua accca va nuri. Si
oancnii cliar sc ¡rälu¡csc ¡i nor - oancni carc, a¡ ¡uica adäuga, nänancä nai
¡u{inc laioanc Dinc dccai ninc ¡i fac s¡ori nai rcgulai, nu o daiä ¡c lunä. Nu
c×isiä garan{ii. Suni nclini¡iiiä.
Iriialilä. incordaiä. Dacä nu fac ccva anunc, ccva carc sä-ni ¡lacä - cun
ar fi sä nä uii la Xcna, Prin{csa Fäzloinicä, sä ciicsc cär{i ¡oli{isic sau sä dorn
÷, nä sini goliiä ¡i dcia¡aiä dc lunc ¡i, in li¡sa a ccva nai lun, cno{ia nca dc
lazä c icroarca.
Dc c×cn¡lu. in wcclcndul irccui, Tina s-a dus cu na¡ina in Lalc Disirici,
la un fcsiival dc rcgulai, cu Adrian, ¡roioii¡ul lärlaiului - ¡c carc, ¡anä acun,
an rcu¡ii sä-l cvii, fiindcä nu nä sini in siarc sä-ni nanifcsi uluirca ncccsarä
¡cniru ¡rina noasirä inialnirc -, iar Escoriul ci s-a siricai ¡c ¡osca, la 300 ln/l.
A ¡ovcsiii a¡adar dcs¡rc inialnirca ci cu o noaric ¡rcnaiurä ¡i violcniä dc ¡arcä
ar fi fosi un lasn! Ccva dc gcnul.
117
÷ Avcan 130 ln/l, ¡c landa din nijloc, ¡i an auzii o luluiiurä sul
na¡inä. Ca ¡i cun ar fi cäzui ccva. Si noi coniinuan sä ncrgcn inainic in cuiia
asia ncnorociiä!
Färä accclcra{ic, färä noior, färä cuiic dc viiczc! Adrian {i¡a, dar an rcu¡ii
sä irag ¡c narginca drunului. Nu n-an ¡anicai. Mi-an s¡us. ¸Dun, la naila,
na¡ina s-a siricai".
Iar franclc au {inui. S-a dovcdii cä sc ru¡scsc curcaua dc disirilu{ic. M-a
cosiai o avcrc s-o inlocuicsc.
Asica au fosi uliinclc ci cuvinic li¡siic dc griji ¡c narginca sulicciului.
I-an s¡us.
÷ Tina, ¡roniic-ni cä vci fi aicniä. Iar ca n-a ¡rivii ciudai ¡i a zis.
÷ Iau aniiconcc¡{ionalc.
inirc iin¡, cu zac in ¡ai ¡asc zilc nai iarziu, cu gura uscaiä, ircnurand ca
o lalä, rcncnorand in nod rc¡ciai sccnariul ca ¡c o nclodic olscdaniä din
concursul Eurovision. Pulsul ini crc¡ic ¡i-ni s¡un. ¸Tina, ai fi ¡uiui nuri aiai dc
u¡or. Suni foaric nulic noiivc din carc ai fi ¡uiui nuri aiai dc u¡or. Puican sä
ajung la lirou luni ¡i s-o aud ¡c Laciiiia s¡unand. « Ai auzii dc Tina ? E noariä.
A nurii inir-un accidcni dc na¡inä in wcclcnd »". Moarica c a¡a dc
inian¡läioarc! Trcnur, irans¡ir, rcs¡ir grcu... Cc-ar fi fosi dacä ?
in iin¡ cc cu nä lu¡i cu faza nca ncvroiico-¡siloiicä, nana dc¡ä¡c¡ic
faza lui ¸cc-ar fi fosi dacä". E ¡osilil ca faza lui ¸cc-ar fi fosi dacä" sä fic
coniagioasä, iar cu sä nä fi noli¡sii dc la ca. Dcoarccc, in sä¡iänanilc carc au
urnai dcsco¡cririi nuniclui dc lariic roz ¡i a frigidcrului liicrar, a dcvcnii
olscdaiä. Cc-ar fi fosi dacä l-ar fi olligai ¡c iaiäl ncu sä-¡i nic¡orczc ra{ia dc
ouä ? Dar dacä i-ar fi ¡oruncii sä facä o ¡linlarc scuriä du¡ä cinä ? Cc-ar fi fosi
dacä i-ar fi cun¡ärai Un nod u¡or dc a ic läsa dc funai dc Allcn Carr ?
La carc nu ¡uican dccai sä-ni räs¡und in ninic. ¸Cc-ar fi fosi dacä iaiäl
ncu cra o aliä ¡crsoanä - nai alcs una
118
carc sä nu ¡rovinä dinir-o fanilic dcs afcciaiä dc loli dc ininä?" in fa{ä, ii
s¡uncan.
÷ Manä, ic rog, nu ic ioriura. Ai fäcui ioi cc-ai ¡uiui.
Dacä urna sä sc inian¡lc, nu avcai cc sä faci. Si, oricun, ¡iii cä iaia nu ic-
ar fi asculiai. Cliar dacä accsic ¡laiiiudini in¡oväräioarc crau la fcl dc noi ¡i
uiniioarc ca ¡i ¡iirca cä un foionodcl sc inialnc¡ic cu o vcdciä rocl ¡oi sä s¡un
ccva carc sä nu fic un cli¡cu ? -, nana coniinua sä sc auioflagclczc vcrlal.
Cc-ar fi fosi dacä ¡i-ar fi ananai ¡cnsaiul s¡ranccnclor ¡i l-ar fi urnärii ¡c
iaia nancandu-¡i ¡ranzul ? Dacä i-ar fi fäcui o salaiä (färä drcssing, cvidcni} ?
Dacä indigcsiia dc du¡ä scara dc joi, dc la so{ii Harris, nu sc daiora dcnsiiä{ii
nari a ludincii dc ¡ainc a Lcilci ? Dacä cra un avcriisncni al unui aiac dc cord
inincni ?
÷ Manä! sirigan, icrninä! Dacä i-ai fi fäcui o salaiä, ar fi aruncai-o la
gunoi ¡i ¡i-ar fi rczcrvai o nasä la Dorclcsicr. Dacä ai fi fosi o asisicniä ncdicalä
s¡ccializaiä in cardiologic, ¡cniru Dunnczcu ?
Inicn{ionascn ca accasiä rc¡licä sä fic ironicä, dar ¡i ar fi ircluii sä ¡iiu - a
luai-o in scrios ¡i a a¡ucai-o ¡c o calc nouä ¡i dcosclii dc fcriilä a lui ¸vai nic".
Dacä ¡i-ar fi alcs o caricrä ncdicalä in loc sä dcvinä cadru didaciic ?
La carc räs¡unsul sinccr cra. ¡rolalil cä ar fi fosi cu ccl ¡u{in zccc nor{i
nai nuli in lunc. A¡a cä ioi cc-an s¡us a fosi.
÷-Manä, ai fosi o so{ic ninunaiä. L-ai fäcui foaric fcricii.
N-ai dc cc sä ic sin{i vinovaiä.
Asia a fäcui-o sä ¡langä ¡i ni-an dai scana cu iriiarc cä-i s¡uscscn
nanci acclca¡i scniincnialisnc olosiic ¡c carc, nu cu nuli iin¡ in urnä, ni lc
s¡uscsc nic Lizzy.
Cu ioaic asica, du¡ä irci luni dc cocolo¡iri ca inir-un cocon (n-a{i fi vrui sä
fi{i dc fa{ä}, nana sc inviorasc. Dc¡i nä icn cä frigidcrul ci nu va fi niciodaiä la
fcl, ca ¡arc, du¡ä cun s¡unc Lcila Harris, ¸sä rczisic nai linc". Iar Vivicnnc
olscrvä.
119
÷ Mana ia c norocoasä. E ianärä. i¡i ¡oaic gäsi ¡c alicincva. Dacä ar fi
fosi cäsäiori{i iin¡ dc cincizcci dc ani, ar fi fosi cu ioiul aliccva.
Din fcricirc ¡cniru nana, carc iragc un ¡ui dc sonn la ciaj, Vivicnnc facc
accasiä olscrva{ic draconicä dc fa{ä cu ninc. Din ncfcricirc ¡cniru Vivicnnc, o
facc cand nä sini - lai sä alcgcn o siarc dc s¡irii din ¡äläria cu siäri dc s¡irii
sclinläioarc ÷ iriialilä.
÷ Cun ? nä rc¡cd cu, iraniind cca¡ca dc cafca ¡c nasä ¡i ingusiandu-ni
oclii, ca ni¡ic fanic. Asia c o rcnarcä al dracului dc rcvoliäioarc! Norocoasä! Nu
sufcri du¡ä un grafic naicnaiic! Nu sufcri nai ¡u{in ¡cniru cä ai cincizcci dc
ani, nu nouäzcci! Nu ¡rciindc cä ¡iii cai dc narc c ¡icrdcrca ci. Via{a ci nu va
nai fi niciodaiä la fcl.
Si-{i nai s¡un ccva. Dacä ca - in accsi noncni sianjcniior, fa{a nca sc
lo{c¡ic ca un ¡crvc{cl roz -, dacä ¡i-ar gäsi vrcodaiä ¡c alicincva, cun s¡ui iu, sc
va nul{uni cu cc va gäsi. Fiindcä, ¡cniru ca, iaiäl ncu a fosi Alcsul. Si, dacä ar
¡ii cä sc va inioarcc ¡csic ircizcci dc ani - acun, sus¡in ca un foilalisi - l-ar
a¡ic¡ia.
Suni zguduiiä ¡i agiiaiä dc violcn{a ¡ro¡rici nclc furii.
Mä sini ca un cocliail Moloiov. Vivicnnc - carc c ¡i ca zguduiiä ¡i agiiaiä -
sarc ina¡oi ca o ¡isicä s¡criaiä ¡i ¡o¡ic¡ic.
÷ Hclcn, Hclcn. Calncazä-ic, ini ¡arc räu, n-an vrui sä... cc ru¡inos din
¡arica nca, ic-an su¡ärai a¡a dc iarc, nä sini groa...
Aici, ini inircru¡ sus¡inclc, ca sä {i¡.
÷ Nu n-ai su¡ärai ¡c ninc! Nu-i vorla dc ninc! E vorla dcs¡rc ca!
in{clca¡iä, Vivicnnc inclidc gura, incuviin{cazä ¡i nu s¡unc ninic. Mä sini
ni{clu¡ vinovaiä, ¡cniru cä, in ciuda li¡surilor ci, Vivicnnc a fosi aicniä cu nana.
Du¡ä cc valul dc condolcan{c s-a nai ¡oiolii (can ¡c la junäiaica cclci dc-a ircia
luni, din caic-ni aninicsc} Vivicnnc a coniinuai sä o viziiczc rcgulai, fäcand
inviia{ii la ccai, in¡är{ind larfc ¡i aducand ¡räjiiuri. A¡ ncrgc cliar ¡anä acolo
incai
120
sä s¡un cä Vivvy a lu¡iai aläiuri dc ninc, ca sä o {incn ¡c nana ¡c linia
dc ¡luiirc.
Dar cu ca¡iig. An dcvcnii o asisicniä socialä a¡a dc lunä, incai nä nir cä
n-an incc¡ui sä ¡ori ¡or{.
An incc¡ui ¡rin a gäii ¡cniru nana. An fäcui rizoio cu lcgunc du¡ä
rc{cia dc ¡c s¡aiclc cuiici cu orcz ¡cniru rizoio (la a cincca inccrcarc, an incciai
sä nai disirug craii{clc ¡i sä ard orczul}, rc{cia dc ¡ui cu coriandru a Tinci (sc
iaic ¡i sc cälcsc cca¡a ¡i ardciul in ulci dc näslinc, sc iaic ¡i sc adaugä ¡uiul,
a¡oi coriandrul, vin all ¡i crcnc fraiclc scnidcgrcsaiä - ca scnn dc rcs¡cci fa{ä
dc iaia} ¡i - ¡cniru cä ¡oi - sfcriuri dc cariof la cu¡ior. Du¡ä cca dc-a ¡aira cinä
la rand cu sfcriuri dc cariofi, nana a zlicrai.
÷ Suni säiulä dc sfcriuri dc cariofi! Suni o nancarc ncsänäioasä! ¡i ¡i-a
aruncai farfuria ¡rin cancrä.
in accsi noncni, a¡ fi läsai-o lucuroasä sä noarä dc foanc. in sclinl, an
¡uicrai.
÷ Dinc, ¡ncclcrc Dacä c¡ii a¡a dc dc¡ica¡iä, cc-ar fi sä-ni arä{i iu cun sc
facc ?
Accasiä nänu¡ä aruncaiä cu ncolräzarc a anun{ai incc¡uiul fazci a doua -
o ¡crioadä nc¡läcuiä, in carc ni-an ¡circcui ficcarc luni ¡i nicrcuri scarä in
lucäiäria nanci, siricand su¡a ¡i räldand sä sc {i¡c la ninc. Dar ca s-a disirai.
Crcd cä-i li¡sc¡ic sä-l su¡raalincniczc ¡c iaia. Lcgäiurilc noasirc dc luni ¡i
nicrcuri coniinuä - nu ncriiä dcranjul sä lc ru¡ -, dar, irc¡iai, an rcu¡ii s-o fac
sä nai cun¡crc ¡i nancarc la ¡aclci. Iar Lizzy a fosi o dulcca{ä.
in iin¡ul unci scsiuni c×iinsc dc suflcuri (an inccrcai s-o dcscurajcz},
nana ni-a näriurisii cä unul dinirc cclc nai rclc lucruri la väduvic cra ¸li¡sa
unci aiingcri unanc", ini vcnca sä-i zic. ¸inccarcä sä ic ¡ui in locul ncu", dar n-
an al{inui ¡i an s¡us.
÷ Aa...
Dar, cand i-an ¡ovcsiii lui Lizzy, cra sä sc inccc cu ialnia ci dc fasolc
aduli.
121
÷ Tocnai ni-a vcnii o idcc! a ciri¡ii ca. An ¡lanul ¡crfcci!
Trci zilc nai iarziu, Lizzy a incc¡ui sä facä rcili cu nana.
÷ Cc c rccly× ? a inirclai ca, cand a sosii Lizzy, radiind dc cli ¡oziiiv.
÷ E o ariä sirävcclc, un nod dc a iransniic dragosica ¡i cncrgia
univcrsalä iuiuror oancnilor, a räs¡uns Lizzy.
÷ Trcluic sä nä dczlrac ¡cniru asia ? a zis nana, länuiioarc.
÷- O, nu, a clicoiii Lizzy. Sia{i aici, iniinsä, iar cu voi ac{iona ca un canal
¡cniru for{a viialä, carc vä va dclloca aura ¡i clalrclc ¡i vä va cclililra
cnisfcrclc ccrclralc ¡i va ¡crniic o dcscäiu¡arc cno{ionalä.
Mana ¡ärca s¡criaiä, a¡a cä i-an cסlicai.
÷ Tu siai iniinsä aici, cu fa{a in jos, iar Lizzy ic lililc¡ic.
Du¡ä ¡rina scsiunc, nana a särii in sus ¡i a sirigai.
÷ Acun suni dcllocaiä ?
Lui Lizzy i-a cäzui fa{a, a¡a cä an zis rc¡cdc.
÷ Manä, nu-i ca aiunci cand curä{ä insialaiorul o {cava.
Lizzy a zanlii {ca¡än ¡i a zis.
÷ Nu v-a{i sin{ii nai u¡oarä sau n-a{i sin{ii ni¡ic furnicäiuri, doannä
Dradslaw ?
Mana a cläiinai din ca¡ ¡i a zis.
÷ N-an sin{ii alsolui ninic!
Lizzy a räs¡uns.
÷ Päi, s-ar ¡uica sä facc{i diarcc ¡i ¡u{inä uriicaric...
Moncni in carc an inircru¡i-o cu.
÷ Lizzy, i-a ¡läcui, doar cä c ¡rca co¡lc¡iiä, nu, nu, sigur cä n-o sä faci,
nanä, Lizzy a glunii, da, ai fosi, s¡unc nul{uncsc, linc, Liz, nul{uncsc nuli,
nc vcdcn nainc...
Uliinclc ¡airu luni n-au fosi u¡oarc. Poaic cä n-ar fi ircluii sä {i¡ la
Vivicnnc. Mä iniorc in a¡ariancni ¡i nä culc.
1 Fccly (ll. cnglczä} - dulniior (dc la io rccl - a dulni}, sc ¡ronun{ä
a¡roa¡c la fcl ca rcili.
122
Dcncficiind dc ¡crs¡cciiva asu¡ra irccuiului, dc douä valiunuri ¡i dc un
du¡ rcci¡or, dau vina, ¡cniru acccsul ncu dc furic, ¡c fa¡iul cä icri, la irci luni
du¡ä cc l-an cunoscui din nou in scns lillic ¡c Jas¡cr, cl a sugcrai ¸s-o nai
rärin".
An ränas inicrzisä.
÷ Dc cc ? an zis, nu¡candu-ni luzclc. Crcdcan cä nc in{clcgcn dcsiul dc
linc.
Asia, oricai dc nclunc¡ic ar ¡ärca, nu-i o ninciunä.
Nc-an inialnii doar ocazional. Si, cand an fäcui-o, an avui convcrsa{ii
dcccnic. Jas¡cr ni-a ¡ovcsiii cä a fäcui ¡coala la inicrnai ¡i cä c dcfavorizai
ncrcu dc con¡ara{ia cu siräluciiul säu fraic nai narc. Eu i-an ¡ovcsiii lui
Jas¡cr dcs¡rc fa¡iul cä an vrui sä ncrg la inicrnai. Jas¡cr ni-a ¡ovcsiii cä
¡ärin{ii lui s-au nuiai in Singa¡orc ¡i cä-l vcdcau o daiä ¡c an. Eu i-an ¡ovcsiii
lui Jas¡cr dcs¡rc ¡ärin{ii nci, carc locuiau in Muscwcll Hill ¡i carc vcncau sä nä
vadä o daiä ¡c irincsiru. Crcdcan cä Jas¡cr ¡i cu ninc nc disirän. Fccunosc,
sc×ul nu nai cra la fcl dc falulos ca la incc¡ui, dar asia cra in ¡rinci¡al din
cauzä cä nä icncan cä iaiäl ncu nä urnärc¡ic.
÷ Nc-an in{clcs linc, a s¡us Jas¡cr ¡i incä o nai faccn.
Puiulc, ini ¡laci cu adcvärai. E¡ii o faiä grozavä. Si, inir-o zi, vci fi o so{ic
grozavä ¡cniru cincva. Dar, sä nu in{clcgi grc¡ii, crcd cä ai ncvoic dc o ¡auzä.
O, uiic cä incc¡c, ni-an zis - faza cu ncvasia fiind ¡usä in unlrä dc
clo¡o{clul dc alarnä ¸ini ¡laci cu adcvärai" -, nu-ni dä ¡a¡ucii ¡cniru cä vrca sä
ru¡ä rcla{ia, ini dä ¡a¡ucii s¡rc linclc ncu.
÷Jass, ii räs¡und cu su¡äraiä, nu-ni vcni cu dc-asica!
N-an ncvoic dc nici o ¡auzä! Dacä vrci iu o ¡auzä, s¡unc a¡a. Fidic o
s¡ranccanä, gaia dc lu¡iä. E din cauza nanci ?
an naraii.
Jas¡cr a cziiai. An s¡us cu räccalä.
÷ Siii cä nu nai arc ¡c nincni alicincva. Si ¡o{i oricand sä vii cu noi in
viziiclc dc duninicä, la zoo, ¡i in Crädinilc
123
Kcw ¡i la ncnorociiul dc Casicl Lccds. Inviia{ia ränanc dcsclisä.
Täccrc.
÷ Ei, linc ? an soliciiai cu.
÷ Ei, linc, a räs¡uns cl, in ¡aric c vorla ¡i dc clcsiia asia, cä vrci sä
¡circci iin¡ul cu nana ia, dar, {i-o nai aninic¡ii ¡c fosia nca ¡ricicnä,
Louisa...
Asia nu c o inirclarc.
÷ Daaaaa, an zis, dacä c accca¡i Louisa ¡c carc ai fäcui-o allic dc ¡orci in
uliinclc douäs¡rczccc sä¡iänani.
Cc-i cu ca ?
Mi-a cäzui fisa ca un avion färä ari¡i.
÷ O, Doannc, an sirigai, nu din nou!
Jas¡cr a ridicai un dcgci, ca sä nä facä sä iac.
÷ Hclcn, ssssi, nu-i cc crczi iu.
An inirai inir-una din acclc luclc na¡¡a, cu ¸Nu-¡oisä-crcd".
÷ Aiunci, cc c ?
Jas¡cr iu¡i.
÷ Suni falii, cliria c uiic-aiaia, iar Louisa iocnai a cun¡ärai un
a¡ariancni cu douä dorniioarc ¡i arc ncvoic dc un cliria¡.
La carc ri¡osia nca s¡iriiualä a fosi.
÷ Cäcai.
Dar Jas¡cr a cäscai oclii lui dc un allasiru ¡aradiziac ¡i a insisiai.
÷ Sc vcdc cu cincva, nu c ninic inirc noi, ¡uiulc, jur cu nana ¡c ininä.
Dar iu nu ai ininä, ni-an zis. A¡oi, ni-a nai vcnii un gand.
÷ Dcci dacä nu {i-o iragi cu Louisa, l-an inicrogai cu viclcanä, dc cc ar
irclui noi s-o rärin ?
Scuza lui ridicolä ?
÷ E o singurä cancrä.
124
A incc¡ui sä laiä can¡ii, cä-i ircluic ¸o ¡auzä, ca sä rcflcciczc", dar an
ridicai nana loiäraiä, in scnn dc ¡roicsi, iar cl a iäcui.
Fc¡lica nca dc dcs¡är{irc.
÷ Dc fa¡i, Jas¡cr, dacä ic-ai fi olosii sä inircli, ai fi aflai cä ¡i cu cun¡är
un a¡ariancni. Si al doilca dorniior al ncu va fi unul dullu.
Dinc, n-a fosi un iouclc räsunäior, dar nici un raicu n-a fosi. Ccl ¡u{in
¡anä cand an ic¡ii ¡c u¡ä cu nasul ¡c sus ¡i n-an in¡icdicai dc ¡rag.
In dininca{a asia, inainic dc a ¡lcca la scrviciu, ii rclaicz rcvoliäiorul
c¡isod lui Lulc, cu dcialii larocc. Dczanägirca nca Ia rcac{ia lui ini rcaninic¡ic
dc fclul in carc n-an sin{ii la varsia dc cinci ani, cand inglc{aia ni-a cäzui din
cornci, a aicrizai ¡c iroiuar ¡i a fosi dcvoraiä insianiancu dc un cainc narc.
Prinul concniariu ¡lai al lui Lulc.
÷ Dar nu avca{i ninic in conun.
Al doilca concniariu ¡lai al lui Lulc.
÷ Si cun¡cri un a¡ariancni ?
Dau oclii ¡csic ca¡ dc dis¡crarc. Unii lärla{i lalar n-au cun sä
vorlcascä cu o fcncic.
÷ Lulc, ii s¡un cu räldäioarc, nu vrcau sä faci concniarii carc nu nä
ajuiä dcloc ¡i sä ¡ui inircläri siu¡idc.
Vrcau sä s¡ui. ¸vai dc ninc", ¸cc iicälos" ¡i sä {a{ai nuli.
Parc jignii, a¡a cä adaug rc¡cdc.
÷ Iariä-nä, n-an vrui sä nä räsicsc la iinc. Dar nu, nu-ni cun¡är un
a¡ariancni. Eu ¡i Crasu' siän aici.
Cc nu i-an s¡us lui Lulc c cä, cu douä zilc in urnä, ¡uican cun¡ära un
a¡ariancni. Adicä ¡uican dc¡unc un avans ¡cniru un a¡ariancni nodcsi inir-o
zonä cu infrac{ionaliiaic scäzuiä. Moiivul c cä, s-o s¡un ¡-aia drca¡iä, an
¡rofiiai dc noarica iaici. Ca sä s¡un ¡c scuri o ¡ovcsic ¡liciisiioarc, acun o
lunä, avocaiul nosiru, Alc× Sin¡linson, a infornai-o ¡c nana - in caliiaic dc
c×ccuioarc icsiancniarä ¡i ¡rinci¡alä lcncficiarä a icsiancniului
125
iaiälui ncu - cä ccriificaiclc dc auicniiciiaic icsiancniarä crau gaia sä fic
vcrificaic ¡i scnnaic.
Mana s-a ridicai la inäl{inca ocazici. A fäcui ¡rogrcsc.
Du¡ä ¡rina lunä dc nu vrcau s-aud, nu vrcau sä väd, donnul Sin¡linson
ii ofcrisc - in dis¡crarc dc cauzä o¡{iunca dc a rcnun{a la rcs¡onsaliliiä{ilc ci
lcgalc in favoarca aliui lcncficiar, adicä in favoarca nca sau a lui luni Fio. Mana
s-a gandii la asia. A¡oi, a¡a cun ni-a dcclarai la o cinä in fa{a iclcvizorului -
vaniurand furculi{a goalä, ¡cniru nai nuliä cnfazä - ¸Mi-an s¡us. « Cccclia,
dacä asia a dorii Morric, fä-o »." Crcd cä avca ncvoic dc o scuzä, ca sä rcinnoiascä
alonancniul la Financial Tincs.
Si aicn{ia lincvoiioarc a lärla{ilor inal{i, in cosiunc dc conandä, n-a li¡sii
niciodaiä. Un ali facior c accla cä a sufcrii dc o s¡ainä financiarä, du¡ä cc
lunurilc lui au fosi inglc{aic (nana i¡i ¡crniica siilul ci dc via{ä doar ¡cniru cä
iaia ii un¡lca coniul}.
Dar, nai in¡oriani, nana i¡i dä scana cä Mauricc Dradslaw a incrcdin{ai
roadclc nuncii salc dc o via{ä ¡rin{csci lui dcoscliic ¡i, ca o lunä ncnlrä a
fanilici rcgalc, ca i¡i ia indaioririlc in scrios. Analizcazä valoarca ac{iunilor in
ficcarc dininca{ä, färä grc¡. A dcvcnii ¡i o adniraioarc dcvoiaiä a scc{iunii Dani
din Sunday Tincs ¡i-l laic la ca¡ in ficcarc luni ¡c lrolcrul iaici, ca sä sc
asigurc cä a invcsiii in ac{iunilc dcs¡rc carc arc ca uliinclc ¡oniuri. Nu s¡un cä
Cccclia Dradslaw s-a iransfornai in Cordon Ccllo. Dar crcd cä a fäcui un
¡rogrcs. inioarccrca ci la ¡coalä sä¡iänana irccuiä - ¡i-a ¡circcui ¡rina
junäiaic a irincsirului dc ioannä acasä, in conccdiu ncdical, ¡läiii inicgral - a
ajuiai-o, dc ascncnca.
Crcd cä a fosi in¡rcsionaiä dc lucuria cu carc doanna Arnsirong,
dirccioarca, i-a inian¡inai inioarccrca. Cliar dacä incaniarca ¡cfci ci cra lcgaiä
dc finan{c. Ca urnarc, cand au ic¡ii ccriificaiclc dc auicniiciiaic, acun
¡ais¡rczccc zilc, nana a in¡är{ii un ia×i cu luni Fio ¡anä la lirourilc
criodcsicaic dc la Pon¡, Sin¡linson & Circun-
126
siancc ¡i, a¡a cun ni-a s¡us nandrä - ¸Alc× a rcca¡iiulai ioiul ¡i cu an
in{clcs ficcarc cuvani".
A sugcrai sä nc inialnin du¡ä accca, la un ccai, dar ofcria ci sc
su¡ra¡unca cu o ¡cdin{ä cdiiorialä. Oricun, n-an indräznii s-o inircl ¡c Laciiiia
dacä ¡oi sä ¡lcc nai dcvrcnc dc la lucru, ¡cniru cä sini cä c säiulä dc noaric ¡i
cliar nai nuli dc saga ¡icrdcrii irc¡aralilc ¡i cä nai arc can un nilinciru ¡i nä
conccdiazä.
÷ Dar cra o ¡rollcnä dc via{ä ¡i noaric! a cli{äii Lizzy.
An ridicai din uncri ¡i an ciiai grc¡ii una dinirc ¡crsoanclc noaric dcs¡rc
carc-i ¡lacc lui Lulc sä laiä can¡ii.
÷ Ediiorialclc suni nai in¡orianic.
Oricun, n-a coniai. An ¡rinii un ccc ¡rin ¡o¡iä.
Cand an dcsclis ¡licul, dcialiilc dcs¡rc icsiancniul ciiii cu vocc iarc in
ziua innornaniärii iaici au rcvcnii in ¡rin-¡lan du¡ä luni dc uiiarc cc{oasä. Mai
alcs ¡aragraful scuri, inionai cu for{ä dc donnul Sin¡linson, carc incc¡ca a¡a.
¸Ii las suna dc 20 000 dc lirc fiicci nclc, Hclcn Caylc," (iaia ¡iic cä ini uräsc al
doilca nunc} ¸¡c carc s¡cr cä o va invcsii cu in{clc¡ciunc, inir-o ¡ro¡riciaic, dc
c×cn¡lu..."
An {inui cccul in nanä ¡i an fäcui o grinasä.
÷ Sfaiuri ¡ärinic¡ii ¡osi-noricn!
In oricc ali noncni, n-a¡ fi rc¡czii dircci in nagazinc, dar, acun, nu an
via{ä in ninc sä clcliuicsc, clcliuicsc, clcliuicsc. Nici ¡uicrca sä lai drunurilc
¡c la agcn{ii inoliliari. A¡a cä, in ciuda cuviniclor nclc dc lravadä in fa{a lui
Jas¡cr, cand ii s¡un lui Lulc cä ränan undc suni, accsia c adcvärul. Mä nai
¡aralizcazä ¡i vcrdiciul scuri al lui luni Fio dcs¡rc socoicala finalä.
¸Fiul ncu, rcdus la caicva lucä{clc dc lariic". Mi-a¡ dori sä nu fi s¡us asia
in fa{a nca. Ac{ioncz in¡oiriva con¡iiin{ci nclc ¡i-i s¡un lui Lulc.
El zicc.
÷ Vai dc ninc! ¡i {a{aic din luzc.
A¡oi, adaugä.
÷ Crcd cä c incä un cui in sicriu.
127
Ca¡iiolul 14
Clcia ncn{incrii unci rcla{ii faluloasc cu ¡crsoanclc iuliic c, ¡oirivii
näiu¡ii agonizanic a rcvisici Cirliinc, sä invc{i ccva nou dcs¡rc clc in ficcarc zi.
A¡a cä inagina{i-vä lucuria nca cand an dcsco¡crii cä an un ialcni ¡c carc nu
¡iian cä-l an. Mi-an dai scana in dininca{a asia, du¡ä nicul dcjun.
Tocnai il ¡u¡ascn ¡c Crasu' dc ¡lccarc ¡i {a¡ncan ¡c u¡ä cand Marcus n-
a o¡rii cu un ¸Hci!" sonor ¡i {afnos.
M-an o¡rii o sccundä, n-an iniors ¡c cälcaic ¡i an zis cu o lucuric
radioasä for{aiä, dc on rcnäscui.
÷ Dunä dininca{a ¡i {ic, Marcus.
An zanlii räldäioarc, in iin¡ cc cl sc siräduia - ¡i nu rcu¡ca - sä-¡i
conirolczc furia.
÷ Sä ¡iii cä an fiiilul can scuri in cc ic ¡rivc¡ic, a incc¡ui cl.
÷ Suni dc acord, an zis, a¡a a¡ dcscric ¡i cu siiua{ia.
Cand Marcus a ¡ricc¡ui insulia, fa{a i s-a fäcui siacojic.
A fäcui un ¡as nai a¡roa¡c ¡i a ¡uicrai.
÷ Nu iniindc coarda, Hclcn.
An fäcui ¡c inoccnia.
÷ Cc-an fäcui ?
M-a ¡rivii fi×.
÷ Cc n-ai fäcui. Nu {i-ai ¡läiii cliria, n-ai s¡älai vasclc, llcsicnaia ia dc
craii{ä ¡cniru ¡asic a zäcui langä cliuvciä douä sä¡iänani, nu ai...
L-an inircru¡i.
÷ U¡or, Marcus, sä nu-{i ¡icrzi ¡ärul.
Marcus c ¡aranoic, ii c fricä sä nu clclcascä.
÷ O sä-{i ¡läicsc cliria ¡i voi facc curai in scara asia.
Dar iaci. Nu-{i siä linc cu ro¡u.
Zanlcsc olraznicä, ics ¡c alcc ¡i dis¡ar.
128
A¡oi, ii ¡crnii cסrcsici nclc sä rcvinä la oli¡nuiia indifcrcn{ä. Dar, in
iin¡ cc ncrg, nä gandcsc la Marcus ¡i sini cioluri dc urä ascu{iic in ninc. Cun
dc ni-o fi ¡läcui dc cl, nu ¡iiu. Cand nä gandcsc cä l-an crczui anuzani! E
anuzani ca ¡i cun l-ar fi cälcai canionul. Mai nuli, c su¡crficial ca o lälioacä ¡i
can la fcl dc ¡rosi. E ¡lin dc rcnarci ¡ncclcrc, dar ii li¡sc¡ic inicligcn{a sä nä
¡äräscascä in nod ¡oliiicos. Si locuicsc in accla¡i a¡ariancni cu cl! Iar ¡ärul lui
cliar il ¡äräsc¡ic, acun an fosi suficicni dc a¡roa¡c ca sä vcrific. Ar irclui sä-¡i
irans¡laniczc ni¡ic firc dc ¡c s¡aic. Ura sc zlaic ¡i sc sclinlä ¡i lrusc ini dau
scana. An un dar. Suni gcnialä!
Suni c×cclcniä cand ircluic sä-l criiic ¡c Marcus. Fcsiul drunului il fac in
¡as nai säliai.
Lizzy, carc iocnai a fosi ¡ronovaiä cdiior la Frunusc{c, nu c in¡rcsionaiä
cand ii ¡ovcsicsc dcs¡rc asia.
÷ Nu c un nod ¡oziiiv dc a iräi, zicc ca.
÷ Dar nä sini in¡claiä dc Marcus, lcläi cu.
÷ Cun ? inircalä Lizzy.
Sus¡in.
÷ Fa¡iul cä alcargä du¡ä fusic, in ¡rinul rand, zic cu.
An ¡rcsu¡us cä ii rcflcciä ca¡aciiä{ilc, cand, dc fa¡i, rcflccia li¡sa lor.
Lizzy clicoic¡ic ¡i s¡unc lini¡iiior.
÷ Päi n-avcai dc undc sä ¡iii.
Adaug.
÷ Si c a¡a dc larfiior - ccca cc c foaric anuzani cand iräncänc¡ic dcs¡rc
alicincva, dar c nuli nai ¡u{in anuzani cand iräncänc¡ic dcs¡rc iinc. Sanii nci
nici vor ajungc sulicci dc discu{ic in ioi Swiss Coiiagc. Dacä n-au ajuns dcja. Ca
sä zic a¡a.
O ¡rivcsc fi× ¡c Lizzy, ca sä nu radä.
Lizzy facc o fa{ä con¡äiiniioarc, a¡a cä zic norocänosä.
÷ Si au nai fosi ¡i alic lucruri.
129
÷ O ? facc Lizzy, ¡oliiicoasä.
÷ Curä{cnia lui, dc c×cn¡lu, izlucncsc cu. Crcdcan cä c ccva drägu{.
Dovada cä nu a¡ica¡iä sä vinä o fcncic, ca sä curc{c in urna lui. Acun, crcd cä
c ccva groicsc.
Lizzy iacc. A¡oi, s¡unc.
÷ Dar, Hclcn, dc cc conicazä asia ?
÷ O, Lizzy, ii s¡un, frusiraiä dc naiura ci gcncroasä ¡i inccrcand sä ¡ar
nai dcgralä vcsclä, nu ¡linä dc rcscniincnic. E¡ii a¡a... - vrcau sä zic naivä, dar
¡iiu cä va suna anar - a¡a dc scnsililä, inclci cu jalnic.
ini aruncä o ¡rivirc. Siic.
÷ S¡cr cä nu c¡ii su¡äraiä din cauza noului ncu ¡osi, zicc ca noalc, an
nuncii nuli ¡cniru cl.
Mä sini nicä.
÷ Si i{i ncri{i ¡ronovarca, s¡un cu cu rcalä cäldurä.
Suni incaniaiä ¡cniru iinc. Cliar suni. Iariä-nä cä suni a¡a dc
¡langäcioasä. Adcvärul c, crcd, cä suni gcloasä. Dar nu an drc¡iul.
Lizzy nä laic ¡c lra{.
÷ Ti-a fosi grcu, Hclcn, zicc ca. Ai avui ¡rca nulic ¡c ca¡, ca sä ic nai
gandc¡ii la caricrä. E¡ii ¡raciic asisicniä socialä cu nornä inircagä! Si, äää, suni
cu un an nai narc dccai iinc. Era ¡i iin¡ul sä fiu fäcuiä adjunciä!
Asia, a¡a cun ¡iin anandouä, c li¡sii dc rclcvan{ä.
Lizzy a fosi ¡ronovaiä ¡cniru cä, sul c×icriorul lland, scli¡iior, c o fcncic
loiäraiä, anli{ioasä, carc c foaric lunä in ncscria ci. Fac o noiä in ninic sä-i
irinii o fcliciiarc.
Cand Lizzy a vcnii la Cirliinc, acun ¡ais¡rczccc luni, ni-a fäcui in¡rcsia
cä c slalä ¡i ¡rosiu{ä. Nu c nici una, nici ccalaliä, dc¡i ioi nai crcd cä c naivä,
¡cniru cä nu-i in{clcgc ¡c oancnii carc suni räi doar ca sä sc disirczc, a¡a, ca
Marcus. Nu sc a¡ica¡iä la räuiaic, ¡cniru cä nu s-ar ¡uria ca insä¡i cu cruzinc
niciodaiä. O dis¡rc{uian ¡cniru asia.
A¡oi, inir-o scarä, a vcnii ¡c la ninc, sä nä ajuic sä nä vo¡scsc ro¡caiä ¡i,
du¡ä aia, an siai la iaclalc cu Lulc.
A doua zi dininca{ä, Lulc a zis.
130
÷ E narfä. ini ¡lacc.
An särii ca Crasu' ¡c un ¡irci.
÷ O, nu! an caraii cu. Lui Lulc ii ¡lacc dc Lizzy!
Siai la coadä!
A cläiinai din ca¡.
÷ Nu, a s¡us cl - ¡i, din fclul in carc a s¡us-o, l-an crczui -, c su¡crlä, dar
c ¡rca incrczäioarc ¡cniru ninc.
A zanlii ¡i a adäugai.
÷ ini ¡lac fcncilc ¸avariaic".
I-an zanlii la randul ncu.
÷ Vrci sä s¡ui, an s¡us cu, iaclinandu-l, cä sin{i ncvoia sä ailä cincva
ncvoic dc iinc. Toniulc!
A¡oi, an in{clcs vcrdiciul lui dcs¡rc Lizzy.
÷ Crczi cä arc incrcdcrc in ca insä¡i ? an c×clanai cu sur¡rinsä. Dar c a¡a
dc lini¡iiiä!
El a ridicai din uncri.
÷ Dacä c¡ii fcricii ¡c dinäuniru, nu ircluic sä nai convingi ¡c nincni
alicincva.
Din ziua accca, rcs¡cciul ncu fa{ä dc Lizzy ¡i fa{ä dc Lulc a inflorii. in
ciuda fa¡iului cä, aiunci cand i-an siors un con¡lincni lcgai dc noilc nclc luclc
ro¡caic, s-a fränaniai o ¡icosccundä ¡i a¡oi a iraniii-o.
÷ Arä{i ca o ¡isicä läiranä ¡i raioasä!
A¡a cä, dc¡i an un rcs¡cci inirinscc ¡cniru o¡iniilc lui Lizzy, jur sä-ni
coniinui cruciada anii-Marcus. La urna urnci, in alscn{a lui Jas¡cr, ini li¡sc¡ic
un {cl. in afarä dc saiisfaccrca iuiuror ca¡riciilor nanci - incc¡ sä-l adnir ¡c
iaia ¡cniru caic a ircluii sä su¡oric - nu an o via{ä. Ocazional, nä nai duc la
vanäioarc dc a¡ariancnic cu Lizzy, carc c loiäraiä sä cun¡crc inainic dc
Cräciun.
Asia c.
Si, oricun, c o ¡läccrc sä iniära{i ¡c cincva carc c aiai dc ¡isicoasä ¡c cai
¡oaic fi o ¡crsoanä carc nu c ¡isicä. Ccca cc-ni aducc aninic. Crasu' ircluic sä
rcvinä la Mcgavci sä¡iänana asia, ¡cniru incä o scsiunc dc dc¡araziiarc. Dc
fa¡i, nu-ni aducc dcloc aninic. M-an gandii la asia ioaiä
131
ziua ¡i an inccrcai, färä succcs, sä-ni inagincz fa{a lui Ton. (Dcsigur, ¡oi
sä ni-o inagincz ¡c a unsurosului Alan in ccl nai curai - ¡ardon - ¡äiai dcialiu.}
Dädäränia lui Ton dc uliina oarä cand nc-an inialnii n-a jignii, dar,
¡rivind rciros¡cciiv, rccunosc färä iragcrc dc ininä cä an ncriiai-o. Dc¡i, in
¡aric, il invinovä{csc ¡c Marcus. Dar nu ¡oi da vina ¡c Marcus, dc c×cn¡lu,
¡cniru rcfuzul fcrn al lui Crasu' dc a släli näcar o junäiaic dc lilogran ¡c
rcginul lui Ton. Cand nä duc sä iau ¡asiilclc ¡cniru vicrni, Ton nä inircalä dc
caic ori ¡c zi l-an lränii ¡c Crasu'.
÷ Aä, dc cinci ori, zic cu, cris¡andu-nä in a¡ic¡iarca incä unci
nu¡iruluicli.
El n-a condus afarä, cu o ¡rcdicä condcsccndcniä ¡i cu ni¡ic lranä ¡cniru
¡isici ¡uriianä, ncanuzaniä.
Acun, Crasu' nänancä dc douä ori ¡i junäiaic, ¡oaic dc irci ori ¡c zi, dar
¡or{ii nai nari. il sus¡ccicz ¡i cä sc sirccoarä ¡rin ira¡clc ¡cniru ¡isici alc alior
a¡ariancnic ¡i cä furä.
÷ Diciul ingcra¡, gangurcsc cu nai iarziu, ¡unand cu furculi{a o lucaiä
narc dc ¡aic dc nicl ¡i ic¡urc in lolul lui allasiru. Nu-i vina ia cä ai oasc nari.
El ingliic ioi in fi× douäzcci dc sccundc ¡i sc iniindc, lungindu-¡i iorsul ¡i
iarandu-¡i ¡icioarclc din s¡aic. Araiä ca o rcflcc{ic disiorsionaiä inir-o oglindä dc
lalci. Fadicz dc nandric. Crasu' c, cu riscul dc a ¡ärca o raiaiä narc ¡i
ncfcriciiä, cca nai vcsclä ¡aric a c×isicn{ci nclc. Si cand cca nai vcsclä ¡aric a
c×isicn{ci ialc voniiä o laliä narc dc ¡iurc naro ¡c covorul iäu, iocnai cand ic-
ai iraniii in ¡ai, c×isicn{a ia nu ¡rca nai c icrilil dc vcsclä.
Progranarca lui Crasu' la docior c la o orä alsolui crciinä, la 9.45 a.n.,
sanläiä. Pcniru cä nu dorcsc sä nä ridic din ¡ai nici o cli¡ä nai dcvrcnc dc ora
8.45 - ¡i cliar ¡i a¡a c dcvrcnc -, ini ¡länuicsc dinainic gardcrola. Clcic ncgrc,
cu ioc inali, ¡anialoni ncgri, iricou sin¡lu, all, dccoliai ¡i o jaclciä ncagrä.
Mininalisi, clasic, clcgani.
132
Mai alcs cä inicn{ioncz sä-ni a¡lic un sirai gros dc nacliaj suliil. Tina ar
fi nandrä. Dcsigur, asia doar dacä ar inccia sä nai salivczc ¡i sä nai visczc la
Adrian suficicni dc nuli cai sä olscrvc. E ru¡inos! E o lcc{ic ¡cniru noi ioaic.
Pcniru ninc in oricc caz. Mä rog sä nu fi fosi niciodaiä a¡a. Nici näcar cu Jas¡cr.
Farcori sc nai inialnc¡ic cu noi in afara liroului ¡i, cand Lizzy sugcrcazä o scarä
ca inirc fcic, ca ¡arc sianjcniiä ¡i cniic o scuzä ¡cnililä, dc gcnul. ¸I-an ¡ronis
lui Adrian cä-i gäicsc cina in scara aia".
Cand nä gandcsc cä-i adniran s¡iriiul lilcr, ncinllanzii. Cä-i invidian
alordarca cclililraiä fa{ä dc avcniurilc ronaniicc. Cä-ni dorcan o franiurä din
inuniiaica ci in fa{a innanorärii. Ini{ial, an ¡us ioiul ¡c scana fa¡iului cä a
crcscui aläiuri dc cci irci fra{i ai ci. Ea n-a s¡us niciodaiä cä a¡a ar fi, dcsigur,
fiind ¡rca ¡rcocu¡aiä sä sc dca drc¡i Mac Wcsi. Dar, din cand in cand - dc olicci
du¡ä o dozä zdravänä dc alcool -, ii nai scä¡au concniarii ncccnzuraic. Cun ar
fi. ¸Nu suni o aliä s¡ccic, ¡cniru Dunnczcu!" Toaic crau foaric in¡rcsionanic la
vrcnca rcs¡cciivä.
Toiu¡i, lcncficiind cu rcgrci dc rciros¡cciivä, suni olligaiä sä concluzioncz
cä fra{ii ci n-avcau nici in clin, nici in nanccä cu invulncraliliiaica ci
indräznca{ä. Nu zic cä n-au ajuiai-o sä-i in{clcagä ¡c lärla{i, sä sc dcscurcc cu
lärla{ii, sä sc dcscurcc singurä. Färä indoialä cä au ajuiai-o. Dar crcd cä
adcvärul sin¡lu c cä, ¡anä cand l-a inialnii ¡c Adrian, nu s-a nai indrägosiii
niciodaiä. Nici näcar ¡cniru un ncnorocii dc ninui, ¡cniru o orä fcriciiä sau
¡cniru o zi furiunoasä. A¡a cä adnira{ia nca c anulaiä.
Mä irczcsc sanläiä la 8.45 ¡i nä sini nalnurä. Oarc nu c×isiä drc¡iaic
¡c lunc ? M-an dus la culcarc la zccc!
Mä duc rc¡cdc la oglindä ¡i cclc nai rclc icncri alc nclc ni sc confirnä.
An oclii nici. An vizoarclc a¡a dc unflaic ¡i dc iuncfiaic, dc ¡arcä cclc cinci
laioanc Dinc nancaic
133
sä¡iänana asia - suni a¡a dc nicu{c, nu sc ¡oaic sä ingra¡c - s-ar fi dus
dircci in ¡lcoa¡c. In¡fac iclcfonul, s-o sun ¡c Lizzy, a¡oi ini aninicsc cä c ¡raciic
niczul no¡{ii.
Suni sigurä cä s-a irczii, cu ¡ärul siräluciior ¡i cu fa{a radioasä, alcrgand
¡c vrco ¡aji¡ic sau ccva dc gcnul äsia, dar dacä iräic¡ic ¡criculos ¡i nai zacc in
¡ai ¡anä ¡c la nouä junaic, n-a¡ vrca s-o dcranjcz.
A¡a cä nä sirccor ¡anä la frigidcr ¡i fur douä fclii din casiravciclc lui
Marcus, ¡unandu-l a¡oi in ¡ozi{ic vcriicalä, ca sä-i dau un scniincni dc
infcrioriiaic. Dacä cran in locul lui, nä nul{uncan cu ni¡ic ¡orunl ¡iiic. A¡oi,
nä iniind in ¡ai, cu ocli dc casiravcic, iin¡ dc cinci ninuic ¡liciisiioarc. Cand
nu nai su¡ori, sar in ¡icioarc ¡i nä rc¡cd la oglindä. Suni la fcl dc luläiiä ca
Puff, Dalaurul Vräjii, du¡ä o zi dc na¡icrc. Si an ¡iclca la fcl dc solzoasä ca a lui.
La naila. Tranicsc ¡c ninc crcnä cnolicniä dc vrco douäzcci dc lirc, foloscsc un
ondulaior ¡cniru gcnc, ca sä dcglizcz unfläiurilc ¡lcoa¡clor, a¡oi ¡circc cin¡¡c
ninuic ca sä-ni succsc ¡i sä-ni infoi ¡ärul inir-o inccrcarc zadarnicä dc a-l
in¡icdica sä-ni sica li¡ii dc ca¡. Sfar¡csc ¡rin a aräia ca David Dowic ¡rin 1972.
Sä s¡crän cä Ton c fan al lui S¡acc Oddiiy.
Soscsc la Mcgavci - cu Crasu' niorläind ¡i agä{andu-sc cu glcarclc dc
cu¡ca lui Pci Voyagcr - inir-o dis¡ozi{ic ¡roasiä. Carc nu sc inlunäiä{c¡ic cand o
väd ¡c Cclinc.
Mä ignorä. ii iniorc con¡lincniul ¡i ado¡i cסrcsia cuiva carc iocnai a
nirosii un cadavru in dcscon¡uncrc. Mä ¡rcfac cä suni cufundaiä in lcciura
rcvisici Dogs Today ¡i ¡arcurg un ariicol dc irci ¡agini dcs¡rc raic, cand sc
dcsclidc u¡a sälii dc o¡cra{ii ¡i o vocc adancä, räsunäioarc, sirigä. ¸Urnäiorul!"
Suni gaia sä lc¡in dc icnsiunc ncrvoasä ¡i ¡rivcsc cziianiä in oclii accia alla¡iri.
÷ Dunä, s¡unc Ton, färä sä zanlcascä. Vrci sä vii in liroul ncu ?
÷ incaniaiä, ¡o¡icsc cu, iro¡äind s¡rc sala dc o¡cra{ii.
134
Pcircc un ninui inircg, ca sä-l conving ¡c Crasu' sä iasä din Voyagcrul lui,
ca sä an iin¡ sä-ni rcvin. A¡oi, ini ridic ¡c nasä ¡isica zvarcoliioarc ¡i nornäi,
inir-un aiac ¡rcvcniiv.
÷ Nu ¡rca a slälii, dar ¡arc nul{unii. Crcd cä ncialolisnul lui c dc vinä.
Nu vrcau sä-i crccz un con¡lc×.
Ton ¡arc scc¡iic ¡i dcclarä.
÷ Tc irag ¡c drca¡ia la faza asia. Doannä! Sufla{i in ¡unga asia cu ralai!
Dar ionul lui c ¡ricicnos.
÷ Ton, a¡uc sä sca¡ inainic sä nä ¡oi o¡ri. Voian doar sä-{i zic, adicä
voian sä-{i s¡un dc sccolc, cu...
Crasu' alcgc accsi noncni dclicai ca sä cniiä un ¡ar{ silcn{ios, dar io×ic.
÷ Eu... a¡ro¡o, n-an fosi cu, sä ¡iii, jur, inioidcauna facc asia cand c
ncrvos, dar clcsiia c cä, ci linc, voian sä s¡un cä-ni ¡arc räu. Siii ? ini ¡arc
räu cä an fosi a¡a dc nccio¡liiä cu iinc la iclcfon ¡i incä nä nai cris¡cz cand nä
gandcsc la asia.
in iin¡ cc cuviniclc ni sc rosiogolcsc dc-a valna din gurä, ini dau scana
cä sunä a arogan{ä. Ca ¡i cun a¡ ¡rcsu¡unc cä Ton ¡i-a ¡circcui uliinclc irci
luni ofilindu-sc in cancra lui din cauza insulici nclc co¡ilärc¡ii dc la iclcfon.
A¡a cä iurui inainic.
÷ Nu cä {i-ar ¡äsa sau cä ic-ai fi gandii ¡rca nuli la asia, dar... - suni ¡c
calc sä-i cסlic cä cran sircsaiä din cauza lui Marcus, a nanci nclc, a iaiälui
ncu, a lui Alan ccl unsuros, a Toyoici, dar ini dau scana cä suni ioaic ni¡ic
scuzc nonsiruoasc, a¡a cä inclci cu - ...dar n-an gandii cu la asia ¡i - Isusc, cc-
o nai dau in larä - n-a¡ vrca sä ai o ¡ärcrc ¡roasiä dcs¡rc ninc.
Mä o¡rcsc. Doannc, sunä aiai dc cgoccnirisi! Adaug in gralä.
÷ N-an vrui sä ic räncsc.
Cc inganfarc!
135
÷ Nu cä ai fosi ränii, dar n-a fosi frunos din ¡arica nca ¡i rcgrci cä n-an
¡uriai a¡a. Si acun nä sini ¡rosi.
ini infig cu ¡uicrc ungliilc in ¡alnc, sä nä in¡icdic sä rosicsc incä o
silalä crciinä. Dc cc nu s¡unc ninic Ton, in loc sä nä ¡rivcascä a¡a ? in cclc din
urnä, zanlc¡ic.
÷ Scuzclc {i-au fosi accc¡iaic. Si n-an o ¡ärcrc ¡roasiä dcs¡rc iinc. Nu
cliar aiai dc ¡roasiä.
Zanlc¡ic din nou, ca sä-ni indicc cä c o glunä. Crasu' nai iragc o lä¡inä
nalcficä. O sä-l onor ¡c iicälosul äsia ¡oriocaliu.
Ton ii facc lä¡inosului un conirol sunar, i¡i frunzärc¡ic inscnnärilc
ncdicalc ¡i s¡unc rcla×ai.
÷ ini ¡arc räu dacä ic-an s¡criai in lcgäiurä cu sänäiaica lui Crasu'. An
c×agcrai ¡u{in.
Claiin din ca¡, dis¡craiä sä ¡rofii dc ¡ansa dc a fi närininoasä.
÷ An ncriiai-o, ii s¡un.
Dacä Crasu' i¡i va gäsi in ininä ¡i in na{c ¡uicrca dc a-¡i rc{inc lä¡inilc, o
sä nä joc cu cl cu laina iin¡ dc o sä¡iänanä, nä rog cu in iäccrc.
÷ Culoarca c sänäioasä ÷ ini ia o sccundä sä-ni dau scana cä Ton sc
rcfcrä la gingiilc ¡i la corncclc lui Crasu', nu la llana lui - ¡i arc llana frunoasä
¡i lucioasä. E indcsai, dar, alifcl, c sänäios. ii voi da ¡asiila vcrnifuga. Tinc-l a¡a,
in iin¡ cc cu ii dcsclid gura. Dinc. E in rcgulä, läicic, - niorrrrlaaaauuuu - gaia!
N-a fosi ¡rca räu, nu-i a¡a ?
in iin¡ cc Ton il nangaic ¡c Crasu', carc radiazä, ini s¡un. ¸Nu, n-a fosi
räu dcloc. Siäican aiai dc a¡roa¡c, incai i{i sin{can nirosul curai al ¡ärului,
carc avca un cfcci icrilil asu¡ra gcnunclilor nci. Si, ca sä fiu nai cסliciiä, nä
afccia ¡i ¡u{in nai sus dc gcnuncli". M-an for{ai sä nu ado¡i o cסrcsic
viclcanä.
÷ Mul{uncsc, zic, ridicandu-l ¡c Crasu' in Voyagcr.
Nu ¡rca-ni vinc sä ¡lcc, dar nu vrcau sä zälovcsc
¡rosic¡ic, ca o ¡coläri{ä indrägosiiiä. Candurilc ini ocolcsc crcicrul ¡i sc
iransfornä in cuvinic färä ¡crnisiunca nca.
136
÷ Prolalil cä nu... incc¡ cu.
÷ Aiunci, nu... incc¡c Ton.
Nc o¡rin anandoi. Clicoicsc.
÷ Tu ¡rinul, zic cu.
i¡i irccc o nanä ¡rin ¡ärul ca o ¡cric dc vasc.
÷ Vrci sä ic¡in candva, sä lcn ccva ? Poaic cliar un suc dc ¡oriocalc ?
Zanlcsc cai sc ¡oaic zanli färä sä faci iniindcrc nuscularä. Cli{äi vcsclä.
÷ Mi-ar ¡läcca.
Crasu' iragc incdiai o aliä lä¡inä, dar cu suni aiai dc incaniaiä, incai,
sinccr, dragii nci, nu-ni ¡asä.
Ca¡iiolul 15
Oancnii carc-i ciicazä ¡c al{ii o fac fiindcä suni ¡rca ¡ro¡ii ca sä sc
gandcascä la ccva inicligcni ¡c carc sä-l s¡unä ci. A¡a crcdcan candva. Dc cinci
ninuic, ni-an sclinlai ¡ärcrca, ¡cniru cä vrcau sä-l ciicz ¡c W.C. Ficlds, carc a
s¡us candva. ¸Dacä nu rcu¡c¡ii dc la incc¡ui, inccarcä iar ¡i iar. A¡oi, rcnun{ä.
N-arc rosi sä insi¡ii ca ¡rosiul". Un on dc lun-sin{. Suni ¡c calc sä-i urncz
sfaiul in cc-o ¡rivc¡ic ¡c nana.
An ioi inccrcai cu ca, iin¡ dc ¡airu luni inclciaic ¡i, acun, - oricai dc
ncconvingäior ar suna - rcnun{. Mä dau läiuiä. Dc cc ? Pcniru cä an olosii. N-o
in{clcg. Nu ¡iiu cc vrca sau cun lucrcazä ninica ci ¡i ninic din cc fac n-o facc
fcriciiä. Dacä iaia ar fi fosi aici, ar fi ¡iiui cc sä facä. Crcd cä a fosi ingrozii sä fic
iaiä, dar a fosi un so{ ninunai. Sc dcscurca grozav cu nana ¡i, in lunina
llandä a adora{ici lui as¡rc, ca sirälucca. Cand ii ¡läcca sä fic condusä dc cl, o
fäcca sä sc siniä cclililraiä. Färä cl, c anosiä ¡i incon¡lciä, ca o caric cu ¡agini
li¡sä. Nu
137
¡oi con¡cnsa cc a ¡icrdui, nu ¡oi concura cu iaia. N-an ¡uiui s-o fac
niciodaiä. Nu cä ni-ar ¡äsa. ini iulcsc nana, dar n-o ¡lac in nod dcosclii.
Si-ni ¡lacc ¡i nai ¡u{in rolul ncu dc Mary Po¡¡ins.
Sä nu nä in{clcgc{i grc¡ii. Voi fi in coniinuarc organizaioarca dc
cvcnincnic, ¡rogranandu-i ¡cdin{clc dc rcili, olligandu-ni ¡ricicnclc sä vinä,
sä-i nänancc nancarca ¡i sco{and-o din casä, ca s-o duc in viziiä la grädina
zoologicä (dc¡i, la uliina ic¡irc, s-a inirisiai, ¡cniru cä najoriiaica aninalclor
avcau ¡crcclc}. Doar cä, in ninica nca, an incä o¡is¡rczccc ani ¡i suni
oli¡nuiiä sä an grijä dc ninc ¡i nunai dc ninc. Nu suni oli¡nuiiä sä fiu ¡ärinic,
sä ocroicsc al{i oancni ncajuiora{i. Nu c ca ¡i cun nana ni-ar fi dai un c×cn¡lu
foaric lun. E inirucli¡arca cgoisnului. Cu ioaic asica, sc a¡ica¡iä ca cu sä
coniinui dc acolo dc undc a läsai iaia lucrurilc - a¡a, ¡ur ¡i sin¡lu!
Dc undc naila sä ¡iiu cu cc sä fac ? Nu-i dc nirarc cä c frusiraiä. Si, cu
cai fac nai nulic ¡cniru ca, cu aiai facc ca nai ¡u{in ¡cniru sinc.
Sc agiiä ¡i sc sircscazä in lcgäiurä cu scrviciul, dc¡i ¡raciic ni-an
sacrificai slujla, ¡cniru a o salva ¡c a ci. in iin¡ cc nana urla ca o lanslcc1
in{c¡aiä in ¡icior, an sunai-o ¡c doanna Arnsirong, dirccioarca, ¡cniru a o
inforna dcs¡rc noarica iaiälui ncu, ca sä-i gäscascä o su¡liniioarc ¡cniru
uliinclc sä¡iänani alc irincsirului. Cand nana ¡i-a ¡crnis lu×ul dc a inira in
grcvä dc gandirc, an sunai-o din nou ¡c doanna Arnsirong, inircru¡andu-i
vacan{a dc varä in Unlria, ca s-o avcriizcz cä ccl nai ¡rc{ios ncnlru al
¡crsonalului ci o luasc razna ¡i cä avcan un ccriificai ncdical carc s¡unca asia.
in iin¡ cc nana sc lcgäna in ¡ai, glcnuiiä, i-an cסlicai cä ncdicul ci ii
dädusc o scuiirc dc la nuncä ¡cniru
1 Danslcc - in niiologia irlandczä ¡i sco{ianä, zanä carc ¡rcvcsic¡ic
noarica.
138
cai iin¡ cra ncvoic. Si da, an ¡ricc¡ui cä doanna Arnsirong nu cra
ncin{clcgäioarc cand nä inircla dacä ¡iian cai va dura. Alsolui. Urna s-o {in la
curcni. Si an fäcui-o.
Mana sc läsa ¡uriaiä dc val färä un cuvani dc nul{unirc.
A¡oi, la nijlocul lui ocionlric, la ¡airuzcci dc ninuic du¡ä cc a luai un
¡ranz ionic la Tlc Dang cu Alc× Sin¡linson, a dcclarai lrusc cä c in fornä, cä c
linc ¡i ncräldäioarc sä sc inioarcä la lucru. Si asifcl, cliar du¡ä vacan{a dc la
nijlocul irincsirului, donnia su¡liniioarci s-a inclciai, iar nana risi¡iioarc a
fosi rc¡usä in func{ic.
Si, icri, cu doar ¡airu sä¡iänani nai iarziu, nä sunä sä-ni s¡unä cä nu
crcdc cä nai arc ¡uicrc sä rczisic. Mi sc sirangc inina ¡i o inircl dacä i-a s¡us ¡i
doannci Arnsirong. Mana ini räs¡undc.
÷ Doanna Arnsirong araiä foaric clar cä nu vrca sä ¡iic.
A¡ s¡unc cä aiiiudinca doannci Arnsirong c dc in{clcs - la urna urnci, a
fosi ncvoiiä sä-¡i in¡ariä lugciul ci rcsirans ¡cniru a-{i saiisfacc ncvoilc, cc {i-ai
nai ¡uica dori? Fac accsi concniariu rczonalil, dar con¡lci inofcnsiv, iar nana
c cai ¡c cc sä-ni snulgä ca¡ul. Crcd cu cä ca nu-¡i dä scana dc asia ? Crcd cu
cä nu c inncluniiä cä ircluic sä-¡i inircru¡ä cursurilc ? Crcd cu cä nu c
con¡iicniä dc rcscniincniclc colcgclor ? Crcd cu cä nu arc scniincniul
rcs¡onsaliliiä{ii ? Crcd cu cä nu c su¡äraiä cä-i va dclusola ¡c co¡ii ? Crcd cu
cä s-ar ¡langc, dacä n-ar fi la ca¡äiul räldärilor ?
Ãää, da. Cu ioaic asica, nä al{in dc la aiacul vcrlal ¡i s¡un.
÷ Manä, c dificil sä-{i dau un sfai, ¡cniru cä nu in{clcg cun func{ioncazä
sisicnul ¡colar. Trcluic sä ai vrco colcgä in carc sä ai incrcdcrc. Siiu cä ¡ascz
rcs¡onsaliliiaica, dar ¡i cu suni la ca¡äiul räldärilor. Crcdcan cä an irccui
¡csic asia!
Mana räs¡undc ¡c un ion ¡lai, ca dc zonli.
÷ Crcd cä da.
139
Si inclidc iclcfonul. Nu nä ¡oi ocu¡a dc asia! Nu c ircala nca! Nu c
sarcina nca, c sarcina iaiälui ncu! Suni furioasä ¡c cl cä nc-a ¡äräsii. Cun a
indräznii sä dis¡arä ?
Cun a indräznii ? Mana arc ncvoic dc cl. Nu-ni vinc sä crcd cä n-a avui
conirol asu¡ra nor{ii ¡i sini cä a fi nori nu c o scuzä ¡cniru a nc alandona.
Dacä ar fi fosi in via{ä, ¡i lui i s-ar fi ¡ärui ¡ocani con¡oriancniul säu. Cai dc
nc¡äsäior ¡o{i sä fii ? Sini o vagä s¡ainä c×isicn{ialä ¡i, in li¡sa alicuiva nai
lun, o sun ¡c Vivicnnc. Ea cc crcdc ?
Vivicnnc, carc c rciiccniä sä-¡i s¡unä ¡ärcrca du¡ä c¡isodul cu cocliailul
Moloiov, s¡unc cziiani cä nana ¡arc su¡usä, dar asia ¡rolalil ¡cniru cä ¡i-a
dai scana cä via{a ncrgc inainic. ini inälu¡ valul dc iriiarc (nu nä invä{ ninic
niciodaiä?} ¡i o asigur ¡c Vivicnnc cä-i suni rccunoscäioarc ¡cniru ioi cc-a fäcui
¡cniru nana. S¡un asia, ca s-o flaicz ¡i s-o dcicrnin sä facä ¡i nai nulic.
Pcniru cä cu inicn{ioncz sä fac nuli nai ¡u{in. Nuni{i asia cgoisn sau
auioconscrvarc, suni ¡rca zguduiiä ca sä-ni ¡csc. ini ¡arc foaric räu, dar nu
nai an ninic dc ofcrii. Eforiul dc a o {inc ioi iin¡ul ¡c nana la su¡rafa{ä nä
facc sä nä incc incci. Si dcsigur cä l-an dczanägii din nou ¡c iaia. A¡adar, caui
sä nä rcfugicz in cuviniclc unui acior nori. Sau cra un jucäior dc criclci ? Nu
suni sigurä.
Oricun, an inccrcai iar ¡i iar, an c¡uai iar ¡i iar, a¡a cä rcnun{. N-arc rosi
sä insi¡ii ca ¡rosiul.
Faniazcz cä a¡ fi in¡licaiä inir-un accidcni dc na¡inä nclcial, ca sä ¡oi
¡circcc o sä¡iänanä in s¡iial, uiiandu-nä la iall-slow-uri ¡i fiind ingrijiiä, cand
sunä iclcfonul. Dc ficcarc daiä cand Laciiiia vrca sä cviic ¡c cincva, ini ordonä
nic sä räs¡und. Din ¡äcaic, c o rcla{ic unidircc{ionalä. Ado¡i o vocc iäiaiä ¡arcä
dinir-un scrial DDC din anii '50, in s¡cran{a cä, dacä c nana, nu nä va
rccunoa¡ic.
÷ Hclcn ? s¡unc ¡crsoana dc la cclälali ca¡äi. Ai ¡ä{ii ccva ? Ai o vocc
ciudaiä.
ini drcg glasul ¡i {i¡.
140
÷ Nu! Nu! Doar cä c o nclunic azi, aici. Tu cc nai faci ?
Si cc sä vczi. Dc un ninui, ioiul ncrgc linc. Ton a
sunai sä nä inviic la o inialnirc. Nu-i o ¡ronisiunc vagä, färä s¡cran{ä,
von-vorli-sä¡iänana-viiioarc-ca-sä-aranjän-ccva, ci c o inialnirc rcalä,
concrciä, ¡c carc sä {i-o ircci in jurnal.
inialnirca c ¡csic ircis¡rczccc zilc, ¡cniru cä nainc ¡lcacä la Manclcsicr,
la un congrcs al Asocia{ici Vcicrinarilor - sau, du¡ä cun s¡unc cl - ¸o ¡liciiscalä
dc zccc zilc, icrninaiä cu o ¡circccrc". Dar alia a¡ica¡iä sä nä vadä. Mä al{in
sä-i ¡un inircläri carc n-ar iräda, cun ar fi. ¸Mcrgc ¡i Cclinc ?", ¡i rcfuz sä nä
gandcsc cä Ton va cunoa¡ic o vcicrinarä frunoasä ¡i inicligcniä, carc conducc
un DMW Z3 ¡i c s¡ccializaiä in salvarca vic{ii ic¡ura¡ilor, a¡a cä nä conccnircz
asu¡ra fa¡iclor.
Dociorul adoralil al lui Crasu' ni-a ccrui o inialnirc nic, lui Hclcn Caylc
Dradslaw, o asisicniä lunä la ioaic, scundacä ¡i norocänoasä, carc conducc o
Toyoia ¡i onoarä ¡äianjcni färä nici o unlrä dc rcgrci. Asia c ¡ansa nca dc a
indrc¡ia lucrurilc!
inclid iclcfonul zanlind ¡i zanlciul ini ¡icrc doar cand Laciiiia ini s¡unc
dulcc, dar cu o vocc carc nu-{i ¡crniic s-o conirazici.
÷ Hclcn, rc¡oricra carc s-a infilirai in lordcl nu vrca sä ¡ozczc, a¡a cä
ircluic sä ic duci iu la ¡cdin{a foio - au cosiunul, ioiul c aranjai. Dacä ¡lcci
acun, ajungi acolo ¡anä la douä.
ini inälu¡ un ofiai ¡i-ni iau laina. Du¡ä cun a s¡us Marcus, in ziua in
carc a ircluii sä siau in fa{a Parlancniului, dcglizaiä inir-un ian¡on uria¡,
¡cniru a ¡roicsia in¡oiriva in¡oziiului ¡c asisicn{a ncdicalä.
÷ Hclcn, c¡ii foaric norocoasä. Ai o slujlä aiai dc inicrcsaniä.
A doua sur¡rizä vcsclä a sä¡iänanii c cä Lizzy a rcu¡ii s-o convingä ¡c
Tina sä ic¡in ¡cniru o scarä inirc fcic.
141
÷ Cuun ? Färä Adrian ? gluncsc cu cu Tina.
÷ Si cl icsc cu läic{ii, s¡unc ca scuri.
÷ Dinc, s¡un.
Dc fa¡i, nä sini jigniiä. Ca ¡i cun Lizzy ¡i cu ninc sunicn doar
inlocuiioarc. Dar nä for{cz sä n-o iau ¡crsonal. (Miclcllc s¡unc cä ¸iau ioiul
¡crsonal".}
Tina nu c ¡ro¡riciaica nca. E via{a ci. Nu-i olligaiä sä nä vadä sau sä
vorlcascä cu ninc. Nu c ca ¡i cun an fi rudc. Du¡ä niniscsiunca dc auiocriiicä,
las dco¡aric jignirca ¡i s¡un.
÷ Va fi grozav sä ic väd ca lunca, in afara scrviciului, ¡anaranä läiranä
cc c¡ii.
Du¡ä räccala rcccniä din rcla{ia noasirä, faniliarisnul äsia sunä fals ¡i
ciudai. Pcniru o sccundä, nä icn cä an insuliai-o. Dar Tina ¡arc sä sc adunc ¡i
räs¡undc vcsclä.
÷ Si iu, ¡ioarfä narc.
Scara in clcsiiunc c joia asia. Micrcuri, Lizzy nc inforncazä.
÷ Aducc{i-vä ni¡ic lainc nai largi ¡cniru nainc-scarä.
Pardon ? S¡rc oroarca nuiualä a nca ¡i a Tinci, Lizzy
a dccis cä lcrca, larurilc ¡i cli¡iiul gcnclor nu suni ¡c agcnda zilci dc
nainc. Si-a asunai sarcina, ca o lincfäcäioarc cc csic, sä nc sca¡c dc ruiina
noasirä dc ingli{ii alcool, s¡rijinii larul, indo¡ai cu nancarc din fasi-food ¡i
sin{ii räu a doua zi dininca{ä. Mic, ini s¡unc ¡c un ion fcrn.
÷ Tc-an urnärii ¡i nu nänanci dccai nancarc ncsänäioasä dc sä¡iänani
dc zilc. Ai diianai ccarcänclc ncgrc la ocli. Arä{i ca un raion. Trcluic sä faci ccva
¡cniru iinc.
Tinci ii s¡unc nisicrios.
÷ Asia ic va calna.
O ¡rivin länuiioarc.
÷ Cc ? inirclän noi in cor. (Eu, incä inirclandu-nä dacä raionii suni
ni¡ic aninalc zvclic. Adicä ar fi ¡uiui sä s¡unä ¸¡anda".}
÷ Mcrgcn, zicc Lizzy - cu o vocc ¡läcuiä, nagnificä ¡i auiocraiicä, la fcl ca
a vräjiioarci allc Clcnda - la clulul ncu dc sänäiaic, sä faccn un curs dc iai cli.
E rczcrvai ¡i ¡läiii. Du¡ä aia, nancän la larul cu sucuri naiuralc.
Vai! An iniarziai la inialnirca dc la ¡ranz! Nc vcdcn nainc!
Dinirc ioaic irucurilc nurdarc, josnicc, nccinsiiic...
÷ La larul cu sucuri sc scrvc¡ic ¡i suc dc siruguri fcrncniai ? sirig cu
du¡ä Lizzy, carc icsc in viiczä ¡c u¡ä. La¡a.
Eu ¡i Tina nc ¡rivin una ¡c alia färä sä nc vinä a crcdc.
Zic norocänoasä.
÷ Mäcar ¡iii cc c iai cli-ul ?
Tina facc o nuirä.
÷ E o ariä nar{ialä.
Cand aud asia, nä nai invcsclcsc.
÷ Nu c acrolic ?
Tina claiinä din ca¡.
÷ Noo.
Fac ¡auzä o cli¡ä, ini aninicsc ficcarc filn cu Jancs Dond ¡c carc l-an
väzui ¡i un ariicol ironic dinir-o rcvisiä ¡cniru lärla{i dcs¡rc o ¡rczcniaioarc dc
iclcviziunc frunoasä ¡i llondä, carc, in iin¡ul lilcr, facc licllo×ing.
Dccid cä fcncilc carc fac aric nar{ialc ii in¡rcsioncazä ¡c lärla{i ¡i cä c
iin¡ul sä dcvin una dinirc clc.
÷ Alia a¡ic¡i ziua dc nainc, ii s¡un Tinci.
÷ Si cu, zicc ca alscniä.
Suni ¡aralizaiä. Mä sini ca Scufi{a Fo¡ic, ¡äcäliiä dc un lu¡ dcglizai inir-
o lunicu{ä cu daniclu{c roz. Lizzy ncriiä sä fic dusä in ncrsul ¡iiicului ¡anä la
McDonald's ¡i sä i sc lagc ¡c gai cu for{a cinci Dig Mac-uri in succcsiunc ra¡idä.
Ar fi ircluii sä nä incrcd in insiinciul ncu ¡i s-o iai din cli¡a in carc an dai cu
oclii dc Drian, insiruciorul nosiru dc iai cli. Avca ¡ärul lung, ¡uria ¡anialoni
nov ¡i ¡rinclc lui cuvinic au fosi ¸in cscn{ä". Tina ¡i cu ninc, rcirasc nai in
fundul sälii, an sclinlai o ¡rivirc nali{ioasä. Pcniru ¸nou-vcniic" - aici, a
aruncai un zanlci ¡rclung s¡rc Lizzy ¡i o ¡rivirc ¡linä dc sulin{clcsuri s¡rc
143
Tina ¡i s¡rc ninc - a incc¡ui cu o scuriä iniroduccrc in iai cli. Tai cli c o
ariä sirävcclc clinczcascä, un ansanllu dc ni¡cäri lcnic, invcniai cu o nic dc
ani in urnä, ¡cniru a ¡ronova viialiiaica ¡i arnonia inicrioarä.
An incuviin{ai vioaic, in s¡cran{a cä sc va gräli ¡i cä nc va aräia ni¡ic
ni¡cäri dc laraic. S¡rc uluirca nca, a nai iräncänii incä o¡i ninuic - iin¡ in
carc ni-an ¡icrdui voin{a dc a iräi - ¡i a¡oi, a anun{ai.
÷ Vä voi invä{a sä ncrgc{i.
Pcniru cä an invä{ai sä ncrg acun un sfcri dc vcac, an ¡rcsu¡us cä c
vorla dc o glunä. Din ¡äcaic, nu cra a¡a. An ¡circcui o¡izcci ¡i cinci dc ninuic
ncrgand cu incciiniiorul. Flc×cazä gcnuncliul ¡iciorului din s¡aic, ridicä cclälali
¡icior - ¡ii{i voi, ncrgcan. S¡rc incaniarca nca, Tina aräia ca o ianärä
func{ionarä din Minisicrul Mcrsului Caraglios, dar asia nu cra o con¡cnsa{ic.
ini vcnca sä {i¡ dc ¡liciiscalä. Era aiaaaaaaaai dc lccccccccni.
Parcä cran la inclisoarc.
Mi-an inälu¡ii ¡airuzcci dc cäscaiuri ¡i nu indräzncan sä nä uii la Tina,
¡cniru cä ¡iian cä nc-an ¡rälu¡i anandouä dc ras. Du¡ä aia, la larul cu
sucuri, Tina ¡i cu ninc - razand isicric dc u¡urarc cä sc icrninasc co¡narul - nc-
an iransfornai in douä ¡u¡ioaicc dc ¡ai¡¡c ani, carc considcrau cä ioiul ¡c lunc
c grosolan ¡i/sau anuzani. Cand Lizzy l-a inirclai ¡c adolcsccniul ¡alid dc la
lar ¸Vä ncrgc dozaiorul ?" an loloiii ¡i nc-an läläii inir-o vcsclic gälägioasä.
Cand Tina a scos ¡oania.
¸O sä ic lai, dar o sä-ni ia o vc¡nicic", a¡roa¡c cä nc-an udai ¡anialonii
largi. Cand an ¡oncnii dc ¡iciorul cu carc aräia Drian - ¸Cun aräia cu ¡iciorul
s¡rc divcrsc clcsiii!
Piciorul lui carc arääääiaaaa incci, siand indrc¡iai inir-acolo ¡arcä zilc
inirccccccccgi...!" -, an clicoiii ¡i nc-an llizii ¡anä cand nc-a durui luria.
A¡oi, Lizzy a fäcui ccva carc n-o caracicrizcazä dcloc.
A injurai. S-a räsiii.
÷ Vrc{i sä iäcc{i dracului odaiä!
144
Curilc noasirc s-au inclis insianiancu. ¸Dracului", din gura fcncii a cärci
c×clana{ic ¡rcfcraiä c ¸Moa¡ä-ia!" Moa¡ä-ia, ¡c onoarca nca!
÷ Dc cc ? a zis Tina, ¡ocaiä.
÷ Cluncan ¡i noi, an adäugai cu, inälu¡indu-ni un clicoiii.
Lizzy ¡ärca gaia sä nc asasinczc.
÷ A fosi drägu{ din ¡arica ia sä aranjczi ioiul, an adäugai cu in gralä.
Doar cä nu c gcnul nosiru.
Lizzy n-a ¡rivii cu räccalä.
÷ A¡ ¡rcfcra sä nu-l nai lua{i la ni¡io - ¸la ni¡io" ? Doannc, asia c ccva
färä ¡rcccdcni! - ¡c Drian.
Encrvaiä cä lula nca roz dc vcsclic fuscsc s¡ariä, cran gaia sä-i iranicsc.
¸Dar onul c un icnlcl li¡ioi can läiraior", cand un ncuron nicu{, dar
linccuvaniai, rcs¡onsalil cu lunul-sin{, n-a o¡rii s-o fac.
Din ¡äcaic, n-a o¡rii-o ¡i ¡c Tina, carc a sirigai.
÷ Haidc, Lizzy, las-o laliä! Drian c un icnlcl!
Fa{a lui Lizzy a in¡icirii. Si-a ¡us furculi{a frunos aläiuri dc lolul ci cu
nuci, avocado ¡i foi dc salaiä ¡i a zis iäios.
÷ Dar, dc o sä¡iänanä, c ¡i ¡ricicnul ncu. A¡a cä - ¡i urnäioarclc ci
cuvinic au fosi nuli nai in siil Janc Ausicn dccai siil Lizzy - v-a¡ fi
rccunoscäioarc dacä v-a{i {inc ¡ärcrilc ¡cniru voi.
Ho¡a!
Ca¡iiolul 16
Pcniru ninc, douä dinirc cclc nai ¡u{in ¡läcuic cuvinic din ioaiä lunca
suni. uncd ¸í ¡ctíc. A¡oi, ¡c locul irci c u¡ t¡cIuí. Ca in. Hclcn, ar irclui sä
zanlc¡ii nai nuli. Hclcn, ar irclui sä ¡iii cai inscannä o¡i ori ¡asc.
Hclcn, i{i confisc Cosno¡oliian-u\, ar irclui sä rcca¡iiulczi. Hclcn, ar
irclui sä faci c×crci{ii aldoninalc. Hclcn,
145
ar irclui sä ccri o närirc dc salariu. Hclcn, ar irclui sä-{i ici o slujlä
nornalä. Hclcn, ar irclui sä-{i viziiczi nana in zilclc in¡orianic alc sä¡iänanii,
ca vincrca, dc c×cn¡lu'. Hclcn, ar irclui sä ic¡i in ora¡ in scara asia, cliar dacä
ai ¡rcfcra sä-{i iaic cincva ca¡ul, ¡cniru cä s-ar ¡uica sä-l inialnc¡ii ¡c viiiorul
iäu so{ sau cliar ¡c ccl cu carc {i-o vci iragc sä¡iänana asia.
Toaic accsic cicäliioarc ar irclui ni-au fosi in¡usc dc ¡ärin{i, dc ¡aricncrii
nci sau cliar dc ninc insäni. Lc lloclcz, dar clc sc aga{ä dc con¡iiin{a nca,
unilindu-nä, irägandu-nä in jos. Uliinul ¸ar irclui". Hclcn, ar irclui sä ¡circci
irci orc fäcand laz cu Lizzy ¡i cu Drian in larul dc sucuri, ca sä-{i dovcdc¡ii
rcgrciul cä ai insinuai cä iai cli-ul c nai ¡u{in dccai ninunai ¡i cä Drian araiä
caraglios cu ¡iciorul lui ascu{ii a¡roa¡c la ncsfar¡ii. Evidcni, Tina nu c aiai dc
disirusä ¡i dc laniuiiä dc ¸ar irclui"-uri ca ninc, ¡cniru cä, la scuri iin¡ du¡ä
nonsiruoasa noasirä gafä, s-a scuzai ¡c noiiv cä i-a s¡us lui Adrian cä va fi
acasä inainic dc 10.00. Mincinosu' roadc osu'! (ini ¡lacc rina asia, dc¡i an väzui
inir-un filn cä o fcncic i-a s¡us-o so{ului carc o in¡cla ¡i a¡oi i-a dai sä roadä un
os.} A¡a cä cu an fosi läsaiä - a ircia roaiä la cäru{ä - cu sarcina dc a o
dcicrnina ¡c Lizzy sä nc icric ¡i s-o conving cä cu crcd cä Drian c un ii¡ falulos.
Pcniru cä Lizzy c inca¡alilä sä {inä su¡ärarca nai nuli dc cin¡¡c sccundc,
¡rina ¡aric a fosi u¡oarä. Dar s-o conving cä ni-a ¡läcui Drian. inccrca{i.
clinuiior dc dificil, nici vorlä, in¡osilil. Era a¡a dc rcs¡ingäior, dc oncsi in siil
¸lärlaiul dc ii¡ nou". Si fclul in carc ic ¡rivca cand vorlca! Ca Crasu' cand
¡andc¡ic un ¡orunlcl. Dcsigur, asica suni ¡äcaic ninorc. Dar, in ciuda
¡ricicnici ¡c carc ni-a aräiai-o ¡i a adora{ici nanifcsiaic fa{ä dc Lizzy, nu
¡uican sä nä dcicrnin sä-l ¡lac. Mä ioi gandcan. il, c¡ii a¡a dc läiran. Dcsiul
dc läiran ca sä-i fic iaiä. ini dädca fiori.
146
÷ Dacä n-arc ¡airuzcci ¡i cinci dc ani, n-arc nici o zi!
ii sirig cu lui Miclcllc, carc l-a ¡äräsii ¡c Sanny ¡i cärcia nu-i ¡asä nici
cai o cca¡ä dcgcraiä dc ¡ricicnii aliora.
÷ Anuniior fcnci lc ¡lac lärla{ii nai in varsiä, zicc ca färä clcf, ca sä
inclcic accsi fir al convcrsa{ici ¡i s-o dciurnczc s¡rc sulicciul nuli nai
inicrcsani al ¡ro¡rici ¡crsoanc.
÷ Sanny ¡i cu ninc cran can dc accca¡i varsiä, adaugä ca nosialgicä.
(Ea c cu ¡ais¡rczccc luni nai narc dccai cl.}
Scoi ni¡ic suncic con¡äiiniioarc ¡i-ni dorcsc sä sunc soncria, ca sä an o
scuzä, sä inclid iclcfonul. E vincri scara ¡i Lulc arc Crcu dc ucis ¡c casciä vidco
insä, cun Marcus ¡i cu ninc alia dacä nc nai vorlin, dar nici unul dinirc noi
nu vrca sä-i dca saiisfac{ic ccluilali, rcirägandu-sc in cancra sa, il von urnäri
in¡rcunä ¡c Drucc Willis cun sc dä naclo. Poirivii lui Lulc, Cäiälina l-a ¡äräsii
¡c Marcus cu caicva sä¡iänani in urnä, du¡ä cc s-a ¸indrägosiii" dc un
¡roducäior dc discuri. Adicä, uau, crcd cä a fosi nana sor{ii.
÷ Si cc faci in scara asia ? zicc Miclcllc lrusc.
÷ Mä uii la un filn cu Lulc ¡i cu Marcus, s¡un cu, inccrcand sä nä fac
cai nai nc¡läcuiä cu ¡uiin{ä.
Nici nu nä gandcsc sä nä duc ¡anä in Croucl End ca s-o disircz ¡c
Miclcllc. Suni c¡uizaiä ¡i ¡länuicsc sä lcau ¡anä cad inir-o fcriciiä uiiarc.
÷ Sunä faniasiic! Ajung in ircizcci dc ninuic!
Zdrang! Loviiä in frczä, a¡ic¡i ca iclcfonul sä sunc din nou ¡i, douäzcci dc
sccundc nai iarziu, cliar sunä.
÷ Ää, iuliio, nai dä-ni o daiä adrcsa ia...
Suni in¡rcsionaiä. Sc ¡arc cä rcnun{arca la Sanny scnnalcazä zorii unci
noi crc. Pcniru cä, in ioi iin¡ul dc cand locuicsc aici, rccunosc sianjcniiä cä
Miclcllc nu n-a onorai niciodaiä cu ¡rczcn{a ci. E drc¡i, ¡anä acun o¡i luni, ca
¡i Sanny au locuii la Ncw Yorl. (Taiäl lui Sanny, carc a cnigrai du¡ä divor{, c
un narc afaccrisi in doncniul cliflclor ¡i a vrui ca fiul lui sä inirc in afaccrca
147
fanilici.} Miclcllc, väzand nuiarca ca ¡c un ¡as nai a¡roa¡c dc Hollywood,
l-a läiui la ca¡ ¡c Sanny sä accc¡ic ofcria, l-a cscoriai ¡anä acolo ¡i ¡i-a gäsii
dc lucru la un salon dc frunusc{c.
Au avui ¡aric dc un nou incc¡ui in Lowcr Easi Sidc iin¡ dc douäzcci ¡i
¡asc dc luni glorioasc, ¡anä cand Sanny a fugii acasä sul ¡rcic×iul cä facc o
ccrcciarc crucialä in doncniul ¡ic{ci lriianicc a cliflclor. (in iraduccrc, ii cra dor
dc nani.} Dänuicsc cä, for{and-o ¡c Miclcllc sä sc rcinioarcä in invccliiul nord
al Londrci, Sanny a scnnai färä sä-¡i dca scana ccriificaiul dc dcccs al rcla{ici
lor. Ura.
Dar clcsiia c cä Miclcllc a avui douä ircini dc an ca sä-ni viziiczc unilul
säla¡ ¡i n-a fäcui-o. A¡ zicc cä s-ar ¡uica sä fic ¡rca ocu¡aiä sä sc afirnc in
caliiaic dc cosnciicianä lilcr ¡rofcsionisiä ¡i/sau ¡rcfcrä sä sc inialncascä cu
ninc in ora¡, dar nu ni-a ofcrii niciodaiä o scuzä dc gcnul äsia.
Dacä sugcrcz sä ircacä ¡c la ninc, c lrusc ¸noariä dc ¡icioarc" sau arc
¸ni¡ic ralaiuri dc fäcui ¡c-acasä". O singurä daiä an avui dcsiul curaj sä-i
iranicsc. ¸Dar n-ai väzui niciodaiä undc locuicsc", iar ca a zis iärägänai. ¸Dragä,
¡oi sä-ni inagincz".
Si cu fac un c×crci{iu dc inagina{ic ¡ro¡riu. Si-ni ia can doi¡¡c sccundc
sä-ni dau scana cä Miclcllc laic drunul ¡anä in Swiss Coiiagc ¡cniru cä ¡osiul
dc Pricicn Al Lui Miclcllc, färä lonusuri ¡i cu nuncä ¡csic ¡rogran, c lilcr ¡i ca
dorc¡ic sä-l ocu¡c. Mä duc in laic ¡i nä incruni in oglindä. Viciina va fi Lulc
sau Marcus ? Nu i-a cunoscui ¡c nici unul dinirc ci ¡i nä inircl carc ii va ¡läcca
nai nuli.
Lulc ? El nu c gcnul ncu - ¡rca lland ¡i u¡or dc iniinidai -, dar Miclcllc
inflorc¡ic aiunci cand icrorizcazä oancni. Si, dacä nu ¡iii ninic dcs¡rc olicciurilc
odioasc, räu-nirosiioarc alc lui Lulc la laic, c ¡arnani. Arc ¡ärul llond ¡i
ciufulii, ocli vcrzi, un zanlci cuccriior, sc ¡oariä cu siangäcic. E un lalrador cu
cli¡ dc on. Singura ¡rollcnä ¡c carc o ¡rcväd c icndin{a lui Lulc dc a s¡unc
adcvärul gol-golu{. Mä rog la Dunnczcu ca Miclcllc sä
148
nu-i ccarä ¡ärcrca dcs¡rc rcccnia ci sclinlarc la llondä-¡cro×id, ¡c carc
¡i-a fäcui-o singurä. ini alung din ninic gandurilc dcs¡rc ¡oicn{ialul lui Lulc,
¡cniru cä länuicsc cä Miclcllc ¡i Marcus sc vor in{clcgc linc - ¡i o vor ¡unc la fcl
dc linc.
Nu vrcau sä sc inian¡lc asia - ¡iiu cä Marcus ar considcra-o un iriunf
in¡oiriva nca -, dar an o ¡rcsin{irc sunlrä in ¡rivin{a incviialiliiä{ii
cvcnincniului. An un nic glcn dc icanä cc-ni ¡rovoacä grca{ä in ca¡ul
sionacului. Cu riscul dc a ¡ärca li¡siiä dc loialiiaic, Miclcllc c ¡orniiä sä nä
facä ar¡icc incä dc cand an fäcui grava croarc dc a o laic la cursa cu lingura ¡i
oul. Si nu c ¡roasiä.
Siic cä rcccnia nca can¡anic dc urä in¡oiriva lui Marcus nu c ¡orniiä din
indifcrcn{ä. in cc-l ¡rivc¡ic ¡c Marcus, cl c oricun, nunai cusurgiu nu.
in consccin{ä, cand Miclcllc sosc¡ic cli¡ind dcs sul ¡ovara unui sirai dc
rinci aiai dc gros, cä c un niracol cä-¡i ¡oaic {inc ¡lcoa¡clc dcsclisc, nä {in
linc. Mä indrc¡i s¡rc living, undc Lulc ¡i Marcus suni iranii{i ¡c cana¡ca.
÷ Däic{i, ca c Miclcllc, nornäi cu, s¡crand cä inirarca ci va irccc
ncolscrvaiä.
Ei i¡i succsc gaiul ca ¡ä¡u¡ilc vcnirilocilor. Miclcllc i¡i fluiurä dcgciclc
inir-un salui dulcc ¡i il iraicazä ¡c Lulc cu o ¡rivirc a¡rcciaiivä, din ca¡ ¡anä-n
¡icioarc, iocnai cand cl cniic un ragaii ¡uicrnic, involuniar.
÷ Scuza{i, zicc cl ¡oliiicos, dar ¡i-a raiai ¡ansa.
il injur in gand, iar ca i¡i nuiä ¡rivirca dc ¡rädäior asu¡ra lui Marcus. El o
¡rivc¡ic dircci in ocli (¡i oriundc vä nai irccc ¡rin ca¡} ¡i sarc dc ¡c cana¡ca,
iravcrsand cancra.
÷ ...incaniai, zicc cl, luandu-i nana ¡i irägand-o u¡or s¡rc cl, ca s-o säruic
¡c olraz.
÷ Si cu, räs¡undc ca cu vocca noalc ca näiasca.
Siranl din nas a dczgusi.
149
O nilisccundä nai iarziu, suni ca o ¡crcclc dc laluini carc-¡i araiä
fundurilc ro¡ii. Doar cä o fac ¡i nai läiäior la ocli. A¡roa¡c cä nu nai su¡ori sä-
i ¡rivcsc.
Fcsiul vizionärii c ruinai fiindcä Miclcllc ¡rciindc cä c con¡lci ncduncriiä
in ¡rivin{a inirigii - c Crcu dc ucis, ¡cniru Dunnczcu! - ¡i il ioi indcannä in
¡oa¡iä ¡c Marcus sä-i cסlicc. E inuiil sä s¡un cä nizcralilul c incaniai sä-i facä
¡c ¡lac.
÷ Sc su¡ärä cincva dacä a¡rind lunina ? nä rc¡cd cu, cand olscrv cä
Marcus o laic u¡or ¡c Miclcllc ¡c lra{, ca sä-¡i sulliniczc s¡usclc. Mä doarc
ca¡ul, dacä nä uii la iclcvizor ¡c iniuncric.
Lulc ¡arc ingrijorai.
÷ An un Nurofcn ¡c undcva, dacä vrci, s¡unc cl.
÷ Lasä, zic cu ncfcriciiä, ¡rolalil cä c o iunoarc.
Mä duc la lucäiäric ¡i-ni iorn o canä dc vin ro¡u.
Siian cä a¡a sc va inian¡la. Dar nu ¡iian cä nä voi sin{i aiai dc na¡¡a.
inccrc sä nä lucur cä i-an adus in¡rcunä ¡c Kcn ¡i ¡c Darlic. Miclcllc arc
ncvoic dc o con¡cnsa{ic, du¡ä cc l-a ¡äräsii ¡c Sanny. Si, dc¡i c ncsin{iiä, nu c
ca ¡i cun ni-ar fura iuliiul aciual. insä Marcus nä urä¡ic, a¡a cä ar fi o
grosolänic - ¡i inuiil - sä inccrc sä-l {in doar ¡cniru ninc. Oricun, c un lun
folosii. Accsi discurs dc incurajarc n-arc nici un cfcci. Toi ini vinc sä ¡lang.
Lacrinilc ini in{ca¡ä ¡lcoa¡clc cand Miclcllc caniä.
÷ Vin lci acolo, faiä laconä cc c¡ii ? Dai ¡c gai ioaiä siicla sau nc la¡i ¡i
nouä ?
Auiocon¡äiinirca c ingli{iiä dc o furic violcniä. Ini duc ca din inian¡larc
o nanä la s¡aic ¡i o inclc¡icz ca ¡c o glcarä. Asia ini nai clilcrcazä icnsiunca ¡i
ini ¡crniic sä-i räs¡und ¡c un ion afalil.
÷ Al, Miclcllc! An uiiai - c ncvoic dc nai nuli dc un lärlai ca sä ic {inä
dc¡aric dc läuiurä! Scrvc¡ic-ic!
Mä sägcicazä cu o ¡rivirc carc-ni aninic¡ic dc sora Faiclcii, din Zlor
dcasu¡ra unui cuil dc cuci. Mä cuircnur in sinca nca, ini ncn{in zanlciul ¡c
fa{ä ¡i-ni fac o noiä in ninic, sä cvii sä nai ränan vrcodaiä singurä cu Miclcllc.
150
Fcsiul scrii c un calvar. Fac ioi ¡osililul sä zdrolcsc dulcclc nugur al
inanorärii, dar färä succcs. Prina nca inccrcarc dc räzloi ¡silologic c sä
conand ¡airu ¡izza ¡c¡¡croni nari.
÷ Fac cinsic!
Lulc c incaniai nai ¡rcsus dc cuvinic. Marcus ¡i Miclcllc suni - a¡a cun
¡länuiscn - livizi. Miclcllc sc confruniä cu o dilcnä. Urä¡ic sä nänancc in fa{a
lärla{ilor - ¸araiä dczgusiäior" -, dar ii ¡lacc sä sus{inä cä sc indoa¡ä zilnic cu
ciocolaiä ¡i cu ¡izza, ca ioaic su¡crnodclclc carc sc rcs¡cciä. Ha, la, la.
Marcus c ¡i cl la fcl dc ncloiärai. Pizza ¡i ioaic acoliiclc ci grasc - curry,
clcla¡uri, lurgcri - suni un ¡urgaioriu ¡cniru Marcus. Sc iragc dinir-o fanilic
in carc olcziiaica c iräsäiurä gcnciicä ¡i-i c aiai dc icanä ca naiura sä nu-¡i
urnczc cursul, incai rcs¡cciä olicciurilc alincniarc alc unci vrälii anorc×icc.
Mana ¡i cclc douä surori alc lui caniärcsc, la o csiinarc rczcrvaiä, 110 lilogranc
ficcarc.
Marcus a cviiai soaria ¡anä acun, fäcand c×crci{ii ca un naniac ¡i
nancand sänäios, dar iräic¡ic cu icana dc narca unflarc. (Dacä vrcau sä-l
infurii, ii zic. ¸Hci, Marcus, dä-ic dc-a rosiogolul".}
E clinuiior dc con¡iicni dc naiura ncnasculinä a olscsici salc ¡i - a¡a cun
an fosi nariorä in rc¡ciaic randuri ÷ facc ¡aric din sclcna lui dc cuccrirc sä sc
infonciczc douä zilc, ca sä-¡i ¡crniiä o nanifcsiarc gcn ¸suni un ii¡ oli¡nuii" in
fa{a cclci doriic. Din ¡äcaic, cun Miclcllc c un lonus sur¡rizä, c jalnic dc
nc¡rcgäiii. i¡i va nanca ¡izza, ca sä nu ¡arä cä nu-i lärlai, dar ficcarc lucä{icä
va fi oiravä (¡i va sia incä cinci ninuic ¡c landa dc alcrgai}. Mcsicc dc zor fcriciiä
¡i-i ¡rivcsc ¡c iulärc{i cun sc clinuicsc.
÷ A fosi foaric drägu{ din ¡arica ia, Hclcn, zicc Lulc cu gura ¡linä.
÷ A fosi ¡läccrca nca, räs¡und cu inganfaiä ¡i-i ciufulcsc ¡ärul.
Miclcllc scoaic un nic ¡ufäii, carc araiä cä c ¡linä du¡ä douä fclii.
151
÷ Crcd cä n-ar fi ircluii sä nänanc lurgcrul äla cu cariofi ¡räji{i inainic
sä vin aici, sus¡inä ca.
Da, sigur. Si-ar fi cusui gura, nai dcgralä.
Marcus sc lollcazä jinduiior in dccolicul ci.
÷ Si nu {i-c foanc ? nurnurä cl afcciai.
A¡roa¡c cä suni gaia sä rcgurgiicz ioaiä ¡izza la loc.
Toaic inccrcärilc ulicrioarc dc saloiaj dau grc¡.
Miclcllc ¡oariä sandalc aurii scli¡iioarc, ccca cc-ni dä ocazia sä c×clan.
÷ Nici n-an olscrvai! Ai ni¡ic dcgcic a¡a dc lungi ¡i clcganic!
S¡rc nul{unirca nca, Lulci¡i lungc¡ic gaiul ¡i sirigä.
÷ Sä vcdcn!
Sc uiiä ¡i Marcus, dar - dracc, dracc, dracc - vcrdiciul lui csic.
÷ Suni ni¡ic dcgcic uiniioarc!
Miclcllc nu-¡i nai gäsc¡ic locul dc ¡läccrca viciorici.
S¡rc sfar¡iiul lui Crcu dc ucis 2, sc glcnuic¡ic ioi nai a¡roa¡c dc Marcus
¡i ¡raciic siä in ¡oala lui. Convcrsa{ia lor dcvinc ioi nai ¡o¡iiiä ¡i nai sccrcioasä.
La niczul no¡{ii, Lulc anun{ä cä c däranai ¡i sc ducc in cancra lui.
Dczcriorul. Ii urcz noa¡ic lunä cu räccalä ¡i ränan {ca¡änä, cu
incä¡ä{anarc, in scaunul ncu. Voi sia ircazä ¡anä in zori, ca sä lc incurc
¡lanurilc lascivc!
La doi¡¡c ¡i zccc, Marcus ¡i Miclcllc incc¡ sä sc säruic in fa{a nca. Mä
rccunosc invinsä ¡i nä duc la culcarc.
Ca¡iiolul 17
A{i avui vrco ¡orcclä cand cra{i nici ? Cand lc-an ¡us inirclarca asia
¡ricicnilor nci, a¡roa¡c ioaiä lunca a zis da. Marcus a ncgai la incc¡ui, dar a
rccunoscui du¡ä aia cä iuliia lui nanä ii s¡unca ¸Clindoccl". Pärin{ii
152
dis¡cra{i ai lui Lulc il loiczascrä ¸Dclca". Nunclc ncoficial al lui Lizzy cra
¸Pifiiu{ä". Pärin{ii gonosi ai lui Miclcllcii s¡uncau fiicci lor ¸Madan". Mana Tinci
o rcloiczasc ¸Cli{äilä". Pärin{ii Laciiiici - sc sulin{clcgc - sc incä¡ä{anau sinisiru
sä-i s¡unä ioi ¸Laciiiia". Si iaiäl ncu ?
Porccla lui ¡cniru ninc cra ¸Crincl"1.
Ncfiind la via{a nca o narc anaioarc dc cär{i in carc nu noarc nincni, an
uiiai originilc ¡orcclci ¡i adcsca {o¡äian in drun s¡rc grädini{ä läläind un
canicccl invcniai dc ninc. ¸Suni Crincl! Micu{a Crincl!" Cand an nai crcscui,
iaia a incciai sä-ni nai s¡unä Crincl ¡i a incc¡ui sä-ni s¡unä Hclcn. Alia cand
ini scria fcliciiarca anualä dc ziua nca, rcvcnca la faniliarisnul cu carc nä
iaclina, ¸Dragä Crincl". Pcniru cä scnnclc dc afcc{iunc crau rarc in casa
noasirä, i-an acordai lui ¸Dragä Crincl" accla¡i grad dc sinlolisn ¡c carc cci
nai ¡airio{i dinirc cciä{cni il airiluic sicagului nosiru na{ional. Si aiunci an
aflai.
Eran in ¡ul cu Tina, inir-o vincri, la caicva luni du¡ä noarica iaici, ¡i nä
lansascn inir-o larfä nosialgicä dcs¡rc Jas¡cr. El rcs¡inscsc Tlc Divinc Concdy
(iru¡a nca ¡rcfcraiä} drc¡i ¸un ralai cfcninai" ¡i n-a for{ai sä-i asculi - la
casciofonul na¡inii nclc - ¡c Darryl Hali ¡i ¡c Joln Oaics. In sccrci, ii adniran
iu¡cul, dacä nu ¡i gusiurilc nuzicalc. Tina a c×clanai cncrvaiä.
÷ Ti¡ul äsia c un grincl!
An ircsärii ¡i an zis.
÷ Un grincl ? Cc vrci sä s¡ui cu asia ?
M-a ¡rivii ciudai.
÷ Siii iu! Fäu. Zgarcii! Siricäior dc clcf!
An zanlii slal ¡i an zis.
÷ Asia inscannä grincl ?
Tina a loloiii.
1 Crincl - ¡crsonaj ¡rinci¡al al ¡ovc¡iii ¡cniru co¡ii in vcrsuri Cun a furai
Crincl Cräciunul dc Dr. Scuss.
153
÷ Faci ni¡io dc ninc! Voi nu ciica{i Dr. Scuss in nordul Londrci ? Pisica
din ¡äläric ? Cun a furai Crincl Cräciunul¦ Nu?
An cläiinai din ca¡ ¡i an nornäii. ¸Nu, nu" ¡i an fugii la lar sä nai
cun¡är un rand. A doua zi, an dai o fugä la lillioiccä ¡i an rugai-o ¡c
lillioiccarä sä nä ajuic sä gäscsc o caric ¡cniru co¡ii. Ea a zanlii con¡licc.
Si an dcsco¡crii cä un grincl nu cra - a¡a cun ini inaginascn - un
glcnoioc llänos nic ¡i adoralil, ci o crcaiurä lidoasä, cu ocli ro¡ii, carc iräia
inir-o ¡c¡icrä ¡i cu o ininä ¸cu douä nuncrc ¡rca nicä". Sigur, sc iransfornä
inir-un dulcc la final. Dar, ¡anä la ¡cnuliina ¡aginä, Crincl c un iicälos räu ¡i
urai, färä ¡ricicni.
N-an vrui ca Tina sä radä iar dc ninc, a¡a cä an dccis sä-i in¡äriä¡csc lui
Lizzy vcsica carc ni-a zguduii via{a.
Ea ii va acorda considcra{ia ra{ionalä ¡c carc o ncriiä.
Du¡ä a zccca siiclä dc Dccls, i-an locii ¡ovcsica ¡ocaniä, inir-o
lälnäjcalä uncdä ¡i incocrcniä. Si ca a ras dc ninc!
÷ Hclcn, s-a llizii ca, c un nunc dc alini! Suni sigur cä n-a vrui sä s¡unä
ninic cu asia! E doar un cuvani drägu{, ca... dovlcccl! Taia incä-i nai s¡unc
surorii nclc Dovlcccl - iar ca arc ircizcci ¡i unu dc ani ¡i c slalä ca o scandurä!
M-an dus cläiinandu-nä in ¡ai, udä dc lacrini, ¡i n-an irczii sin{indu-
nä ca o ¡roasiä. Lizzy, vocca ra{iunii, vorlisc. Taia n-a ¡orcclii Crincl ¡cniru cä
cra un cuvani drägu{. Ninic sinisiru. Dc fa¡i, ar irclui sä nä considcr fcriciiä -
du¡ä un accidcni ncfcricii din iin¡ul carcului, Miclcllc (¡c aiunci in varsiä dc
¡airu ani} ¡i-a ¡circcui rcsiul vic{ii ci la grädini{ä sul ¡scudoninul ¸Clilo{ica
¡u{iioarc". Si a¡a ii s¡uncau doar cducaioarclc, ini rc¡rinascn durcrca cand,
du¡ä caicva zilc, n-a alordai Lizzy. S¡cra sä nu nä su¡är, dar discuiasc dcs¡rc
grincli ¡i dovlccci cu un ¡ricicn ¡silolog ¡i cl s¡uscsc.
¸Cc inscannä accsic lucruri c nai ¡u{in in¡oriani dccai fclul in carc ic fac
sä ic sin{i". Mä gandiscn sä-l infruni ¡c iaiäl ncu ? Sigur. A¡a cun n-a¡ gandi
sä nä vo¡scsc
154
in vcrdc ¡i sä alcrg ¡c O×ford Sircci in fundul gol. Uräsc ¡silologii.
Invcnicazä ¡rollcnc acolo undc nu c×isiä nici una. An in¡ins accsi sclinl dc
¡ärcri agasani inir-un col{ al nin{ii, undc a ¡i ränas. Nunai din cand in cand
rcvinc in ¡lanul con¡iicni.
Cun ar fi in dininca{a asia cand n-an irczii dinir-un sonn agiiai ¡i n-an
cris¡ai dc cun n-an fäcui dc ras sä¡iänana irccuiä, inccrcand sä-l o¡rcsc ¡c
Marcus sä i-o iragä lui Miclcllc. in asifcl dc noncnic, suni Crincl. Fca.
Ncsufcriiä. Siricäioarc dc clcf. Taia avca drc¡iaic. Dar, acun, nu ¡oi sä-l
infruni! Inirc iin¡, n-an väzui nici ¡iclca lronzaiä a lui Marcus ¡i nici ¡ärul
coafai al lui Miclcllc. Prcsu¡un cä cl siä la ca acasä. inioidcauna dis¡arc du¡ä
cc ¸narclcazä". Paricz cä o facc ca sä-¡i convingä cuccririlc cä c indrägosiii. An
in{clcs ccva dcs¡rc Marcus - arc o li¡sä alsoluiä dc s¡onianciiaic. Panä ¡i Jas¡cr
cra s¡onian uncori, fic linccuvaniai. Dar ficcarc ni¡carc a lui Marcus c
¡rcncdiiaiä.
Lc urcz noroc. S¡un asia nu ¡cniru cä an dcvcnii lrusc drägu{ä, ci ¡cniru
cä an inialnirc cu Ton in scara asia.
Miclcllc n-arc dccai sä ¡i-l ¡äsirczc ¡c Marcus Microsculä.
Cu ioaiä sinccriiaica, sc ¡oirivcsc dc ninunc. Zilc lungi färä nancarc,
alcrgand ¡c landa rulaniä, ¡cdin{c a¡rinsc ¡i ¡asionaic dc larfä, orc dc ingrijirc
rcci¡rocä, no¡{i ficrlin{i ¡c ¡aiuri dullc dc solar... E nijlocul du¡ä-aniczii ¡i nä
inircl dacä voi fi inviiaiä la nuniä cand sunä iclcfonul. Miclcllc!
Nu s¡un. ¸E ciudai cä iocnai nä gandcan la iinc", ¡cniru cä ninic n-ar
nul{uni-o nai nuli.
÷ Cc faci ? cli{äic ca, ca ¡i cun n-ar fi vorlii cu ninc dc un dcccniu.
÷ Dinc. Tu ? s¡un ¡rccauiä.
÷ Crozav, grozav. Draga nca, ircluic sä-{i ccr o favoarc.
Cliar a¡a ?
÷ Cliar a¡a ?
Miclcllc facc o ¡auzä.
155
÷ An o vcsic lunä ¡i una ¡roasiä. Marcus n-a inviiai in ora¡. Dar nu
ncrg, dacä iu nu vrci. Nu vrcau sä ic su¡är.
Ooo, c o adcväraiä ¡rofcsionisiä. Nu ridic vocca.
÷ Miclcllc, c o vcsic grozavä. Mä lucur foaric nuli ¡cniru iinc. Nu-ni
incli¡ui dc cc crczi cä ar irclui sä nä su¡är. Marcus c... - caui o frazä
usiuräioarc - un nic accidcni din irccuiul ncu. Mic fiind cuvaniul cscn{ial.
Nu-ni vinc sä crcd cai dc indräznca{ä suni ¡i nici lui Miclcllc nu-i vinc sä
crcadä. Sc räsic¡ic.
÷ Doannc, da' rca nai c¡ii! ¡i iranic¡ic iclcfonul.
Fcs¡ir adanc, o inforncz ¡c Laciiiia cä ics sä-ni iau un cs¡rcsso dullu ¡i
cä nä iniorc in cinci ninuic.
÷ Ia-ni ¡i nic o ¡räjiiurä cu nigdalc ¡i o a¡ä nincralä ¡laiä, sirigä ca
du¡ä ninc. I{i dau lanii du¡ä cc ircc ¡c la lancä.
Adicä du¡ä cc nä duc cu la lancä ¡cniru iinc, gandcsc cu. Dcrulcz in
ninic accsi uliin gand ¡i ncdiicz asu¡ra lui.
Suni rca ? Sigur cä suni! Cinc n-ar uri lisia infiniiä dc sarcini injosiioarc a
Laciiiici? Suni ziarisiä, nu valci! in icoric. Si dc cc suni ¡ricicnä cu Miclcllc ?
Pcniru cä, acun ¡a¡ic¡¡c ani, an nanifcsiai un inicrcs conun ¡cniru ¡cnarclc
ja¡onczc ¡i ¡cniru Sunciul nuzicii ? Mcrg rc¡cdc, clocoiind dc furic, cu fa{a
lo{iiä inir-o incruniarc.
Prolalil cä aräi ca un lull nasiiff. inccrc sä rcs¡ir ¡c nas ¡i sä nu nai fiu
incruniaiä. Trccäiorii nä ¡rivcsc ¡rccaui ¡i sc fcrcsc din calca nca. Mä väd cun
¡rolalil nä väd ¡i ci ¡i nä ia cu durcrc dc ininä. Nu vrcau sä fiu accasiä...
accasiä ¡crsoanä rca.
Cun for{czi ninica surcsciiaiä sä sc indrc¡ic s¡rc suliccic nai calnc, nai
¡läcuic, cun ar fi Ton. Oclii äia!
Cura lui. Inina incc¡c sä-ni luluic din nou ¡i zanlcsc in sinca nca.
Jalnic! Dar a func{ionai. Nc inialnin discarä, langä sia{ia dc ncirou Covcni
Cardcn, la ora 20.00.
(Mana, lini¡iiiä färä sä vrca dc ¡ronisiunca unci zilc la un salon dc
infrunusc{arc, a rcnun{ai la o noa¡ic dc luni.
A fosi un iroc dificil, fiindcä acccsul liniiai Ia lranä nä facc sä iniru in
¡anicä ¡i uräsc sä fiu in¡insä dc la s¡aic.}
156
Pori ¡anialoni ncgri, ciznc ncgrc ¡i un io¡ cu dccolicul in fornä dc V. Ca
sä nai varicz. Cun¡är ¡räjiiura cu nigdalc, a¡a nincralä ¡i, aninaiä dc s¡iriiul
zcn nou dcsco¡crii, un cs¡rcsso dullu, dccofcinizai. ii {in u¡a unui lärlai in
varsiä clcgani. Ccnul dc lärlai carc-ni facc sionacul sä ni sc sirangä, ¡cniru
cä cl n-a nurii dc infarci la cincizcci ¡i nouä dc ani.
Nu c ccva ¡crsonal. Nu c vina lui. Nu c ¡crsonal. ini inving valul dc
rcscniincnic ¡i nä for{cz sä zanlcsc.
Därlaiul ini facc cu ocliul ¡i-ni s¡unc cu un acccni crisialin.
÷ Sunic{i foaric analilä!
Zanlcsc ¡i nui rc¡cdc ¡rivirca, fiindcä oclii ni sc un¡lu dc lacrini
¡rosic¡ii. Suni analilä. Mä incälzcsc la lunina laudci siräinului, in iin¡ cc urc
scärilc gafaind s¡rc rcdac{ia Cirliinc. Poaic cä, dacä Ton n-ar vcdca acun, nu l-
a¡ dczanägi.
Mär¡äluicsc s¡rc lirou ¡i rccunosc iaraiiul iclcfonului ncu. Dcsigur cä
Laciiiia ciic¡ic Daily Mail ¡i-l ignorä.
Doannc, fä sä nu fic Ton, carc sä anulczc inialnirca.
÷ Alo ? s¡un icnäioarc, ridicand rccc¡iorul.
÷ Hclcn! s¡unc o vocc ircnuräioarc, suni Vivicnnc!
Mä icn, ini ¡arc räu sä-{i s¡un, c o vcsic ¡ocaniä...
Vocca nca c as¡rä din cauza groazci.
÷ S¡unc-ni incdiai!
Vivicnnc ingainä cinci cuvinic inainic dc a izlucni in ¡lans.
÷ Mana ia ¡i-a iäiai vcnclc.
Ca¡iiolul 18
O daiä, la varsia dc ¡asc ani, an luai o ¡alnä ¡i an fosi irinisä la culcarc
la 5.30 ¡.n. ¡cniru cä an s¡us in
157
fa{a nanci lui Miclcllc. ¸Taii, c adcvärai cä nu nc ¡uicn ¡läii i¡oicca ?".
Fccunosc, nu ¡iian cc inscannä o i¡oiccä, dar cra o cסrcsic in¡rcsionaniä ¡c
carc o auziscn undcva ¡i cran dis¡craiä s-o foloscsc. Eran oli¡nuiiä ¡i ca nana
carc n-a fosi niciodaiä o lunä asculiäioarc - sä fic dc acord, cu ninica in aliä
¡aric, cu ioi cc s¡uncan, cliar dacä cra o ninciunä gogonaiä.
Din ¡äcaic, oclii doannci Arnold s-au a¡rins ca ai lui Dclzclui, ¡i iaia a
dai vina ¡c ninc, ¡cniru ccca cc a ¡rczis a fi ruina sigurä a rc¡uia{ici salc
financiarc. Sniorcäind dc una singurä, ca sä adorn, n-an rugai ca iaia ¡i nana
- carc n-a indräznii sä urcc la ciaj in varful ¡icioarclor, sä nä consolczc -
sä noarä inir-o iornadä. In accl noncni, an considcrai-o ¡c Orfana Annic cca
nai grozavä fä¡iurä din lunc ¡i ni-an dorii cu ardoarc sä fiu ca. Donni¡oara
Hannigan cra o ¡läccrc, in con¡ara{ic cu ¡ärin{ii nci cci räi. S¡älarca ¡odclclor
ar fi fosi un ¡rivilcgiu! Cc dcliciu sä fiu olligaiä sä dorn inir-un ¡ai dc can¡anic!
Si a¡ invä{a sä cani Ii's a Hard Knocl Lifc! cu acccni ancrican.
Dar, du¡ä douäzcci dc ani, cvidcni, nu ni sc nai ¡oirivc¡ic a¡a dc linc sä
fiu orfanä, ¡cniru cä, aiunci cand Vivicnnc ini s¡unc cä nana ¡i-a iäiai vcnclc,
¡icioarclc ini anor{csc ¡i nä ¡rälu¡csc la ¡odca cu un gcanäi ¡c carc Lizzy il va
dcscric nai iarziu - inir-o ¡oa¡iä uiniiä
- ¸fioros, ¡rinordial, infioräior, ca al unui aninal sällaiic cc sc zvarcolc¡ic
dc durcrc".
Pcniru cä ccl nai sällaiic sunci auzii vrcodaiä in rcdac{ia Cirliinc c scos
dc Laciiiia, fiindcä vanzäioarca dc la Dunlin' Donuis i-a ¡us ¡rca nuli la¡ic in
ccai, ¡rcsia{ia nca dc iigru cu durcri dc urcclc c rcnarcaiä incdiai.
Lizzy ¡i Laciiiia sar s¡rc ninc, sirigand. ¸Cc s-a inian¡lai ?" Fc{clc lor suni
la fcl dc ncclarc ca ¡i cun an fi sul a¡ä ¡i c grcu sä rcs¡ir ¡i oficz ¡rin
ncluloasä, o, ic rog nu nana nu nänica nca o ic rog n-o lua ¡c nani a nca o,
Doannc, nu ¡i ¡c ca, iar ca¡ul ncu ¡arcä ¡luic¡ic ¡i cuviniclc ini
158
ics sugrunaic o ic rog nu nänica nca iar ¡i iar ¡anä cand forncazä un väl
con¡aci, cc nä izolcazä dc rcaliiaic.
inirc iin¡, rccc¡iorul sc lcagänä ¡i din cl sc aud cli{äiiuri isicricc slalc.
Lizzy in¡facä iclcfonul in iin¡ cc Laciiiia ¡rofiiä dc accasiä - ¡crfcciä - ocazic ca
sä nä ¡lcsncascä iarc ¡i usiuräior ¡csic fa{ä. Panä sä zic ¸Au!" ¡i sä nä uii urai
la ca, Lizzy sc a¡azä ¡c vinc ¡i ini ¡rindc nainilc ircnuräioarc ¡i uncdc.
÷ Hclcn, zicc ca cu o vocc clarä, fcrnä, ¡rivind dircci in oclii nci räiäci{i.
Mana ia c linc. Nu c noariä. Dinc ?
Mä auzi ? E linc.
Mä lollcz nc¡uiincioasä la Lizzy. Nu in{clcg. Mä sini ca un co¡il dc cinci
ani.
÷ Si-a iäiai vcnclc, zic cu, cu indoialä.
÷ Suni doar ni¡ic iäiciuri su¡crficialc, insisiä Lizzy cu ionul sonor,
cnfaiic, ¡c carc-l folosca iaia cand sc adrcsa siräinilor. Suni zgariciuri. Vivicnnc
suna dc la s¡iial, suni la Accidcnic, dar nu c ninic grav. Mana ia c icafärä, c
icafärä, linc ?
incuviin{cz dand din ca¡ ¡i s¡un.
÷ Dinc.
Trcnur ca un ¡udcl läiran inir-o laic rccc. Nu ¡iiu cc sä fac. Din fcricirc,
Lizzy ia o dccizic c×ccuiivä.
÷ I{i clcn un ia×i, ca sä ncrgi la s¡iial cliar acun.
Nu-i a¡a, Laciiiia ? adaugä ca.
Laciiiia - carc, färä indoialä, ¡i-a clilcrai ni¡ic icnsiuni acunulaic dc nuli
iin¡ du¡ä acca ¡alnä - dä din ca¡ o daiä ¡i s¡unc.
÷ Alsolui.
Lizzy nä ajuiä sä ajung la un scaun ¡i nä a¡azä.
Alcargä la lucäiäric, sc inioarcc cu o ¡ungä dc zalär lrun ¡i räsioarnä ccl
¡u{in junäiaic din ca in cs¡rcssoul ncu dullu dccofcinizai.
÷ Dca asia, ini ordonä ca.
÷ Doar n-ai... nornäi cu ¡i iau su¡usä o ingli{iiurä.
159
Din fcricirc, ia×iul sosc¡ic in caicva ninuic ¡i nä salvcazä din iadul cafclci
iurcc¡ii. Lizzy, carc ni-a lägai agcnda ¡i alic ninicuri in gcaniä, nä ajuiä sä urc
in ia×i.
Dar, nai iniai, nä iragc s¡rc ca, inir-o inlrä{i¡arc caldä, zdravänä, ¡i zicc .
÷ O sä fic linc, ¡iiu sigur. Si... - nä in¡ingc ¡u{in, ca sä sc uiic la ninc -
o, Hclcn, an fosi o ¡ricicnä ncglijcniä. Eu...
Mä uii la ca, ncduncriiä.
÷ Lizzy, nu fi nclunä ! E¡ii o ¡ricicnä grozavä. Aiaia rcili irosii ! Eu suni
¡ricicna cca rca.
Mä gandcsc la iai cli ¡i la ¡icioarc indicaioarc, dar Lizzy claiinä din ca¡.
÷ Nu, Hclcn. Trcluia sä fi avui nai nuli grijä dc iinc.
Tc vcdcan ¡uirczind ¡i ar fi ircluii sä s¡un ccva, dar n-an vrui sä...
Puirczind ? Aducc{i ¸raionul" ina¡oi, ioiul c icriai !
÷ Lizzy, ii s¡un, sinccr, suni linc, doar cä an sufcrii un ¡oc din cauza
nanci, dar, a¡a cun s¡ui ¡i iu, c icafärä, nu a ¡ä{ii ninic. A¡ facc linc sä nä
grälcsc.
Lizzy ¡arc rciiccniä sä nä lasc sä ¡lcc.
÷ Vrci sä vin cu iinc ? zicc ca.
Claiin din ca¡.
÷ Fii lunä cu iinc insä{i, s¡unc ca, scuiurandu-nä ¡u{in.
Mä sui in ia×i. Dunä. Iar cuvaniul äsia. A¡ vrca sä fiu
lunä. Dc¡i, cand o s-o väd ¡c nana, o s-o onor. Cun indräznc¡ic sä facä
circul äsia, vaca cgoisiä ?
Ca¡ul ini luluic dc groazä ¡i nä las ¡c s¡aic ¡i nä agä{ dc scaun. Isusc,
cc-a a¡ucai-o ?
Cand iniru la Accidcnic ¡i Urgcn{c, c un dcjà vu, Ziua carii{ci sc inialnc¡ic
cu Aniiyvillc, c un varicj ingrc{o¡äior, ircal dc caiasirofc carc siau sä sc inian¡lc
iar ¡i iar.
Nu ajuiä nici fa¡iul cä la Accidcnic ¡uic a urinä. Puic !
Mä uii inncluniiä in jur ¡i - slavä Donnului - lc väd ¡c nana ¡i ¡c
Vivicnnc glcnuiic inir-un col{, inconjuraic
160
dc oancni carc ¡ar sä fic aici dc ani dc zilc. Dlana ¡oriocaliu a¡rins a lui
Vivicnnc (a cun¡ärai-o du¡ä cc a fosi aiacaiä in Islingion, cand i¡i ¡uria nurca}
sirälucc¡ic in nijlocul dcfciisnului ccnu¡iu ca o lalizä dc ¡rosi-gusi.
Mä indrc¡i s¡rc nana ¡i furia ni sc risi¡c¡ic cand ii väd fa{a isioviiä, allä
ca varul. E infä¡uraiä inir-o ¡äiurä gri. Cri, dccid cu, c o culoarc lunä ¡c
¡odiun, ca o siraiagcnä isica{ä, sä-{i nasclczi logä{ia slälänoagä ¡i sofisiicarca
nuiä, dar c dc ralai ralai ralai in s¡iialc ¡i in lolurilc casclor funcrarc, ¡cniru
cä c dc-adcväraiclca - säräcic cu lusiru ¡i dis¡crarc icrnä.
÷ Hclcn! scancc¡ic nana.
inclciciurilc ci slalc suni infä¡uraic in landajc in¡rovizaic. Mä a¡lcc ¡i o
inlrä{i¡cz sirans. Vivicnnc i¡i clilcrcazä iuic locul, ca s-o ¡oi ¡rindc nai linc.
Mana sus¡inä la ninc in lra{c ¡i cu o lcgän ca ¡c un co¡il.
÷ O, nani, ¡roniic-ni, niciodaiä, niciodaiä, groaznic, iaii ar fi furios, ¡iii
cä suni aici, cc sä fac ? Da, an grijä dc iinc.
Dc¡i nu c cliar o frazä cocrcniä, c ¡crfcci logicä ¡cniru nana, carc
incuviin{cazä dand din ca¡ ¡i sc sniorcäic ¡i sc glcnuic¡ic nai a¡roa¡c, la
¡ic¡iul ncu. Privcsc ¡c langä nana, s¡rc Vivicnnc, carc, ini dau scana, sufcrä
icrilil du¡ä un Marlloro Ligli. ii aräi cu ¡rivirca s¡rc ic¡irc. ¸Vin ¡i cu inir-o
cli¡ä", ii nincz cu cu luzclc. i¡i sirangc ¡c ca laina ¡oriocalic, zanlc¡ic
incordaiä ¡i o ¡icrgc.
Inina nca sc sirangc cand o aud ¡c nana ianguindu-sc iäcui, infigandu-
¡i dcgciclc slal in ¡oala nca. A¡ic¡i ¡i a¡ic¡i, o inlrä{i¡cz ¡i o inlrä{i¡cz, ¡anä
cand ¡lansul sc lini¡ic¡ic ¡i inccrc sä nu nä gandcsc cä a¡ fi ¡uiui cviia ioaic
asica, dacä n-a¡ fi inialnii cu Ton inir-o joi. A¡oi, s¡un lucruri ¡linc dc lun-
sin{, ca. ¸Dc caiä vrcnc c¡ii aici?" ¡i ¸Vrci o läuiurä caldä?" ¡i ¸Durcrca c
su¡orialilä ?" Ea räs¡undc, in ordinc. ¸Dc o vc¡nicic" ¡i ¸An läui ccva" ¡i ¸Nu-i
¡rca räu". Cand länuicsc cä nu i-au nai
161
ränas lacrini, o inircl dacä sc su¡ärä dacä nä duc sä väd cc facc
Vivicnnc.
÷ Si ¡cniru ca ircluic sä fi fosi un ¡oc, s¡un cu gravä.
Mana dä din ca¡ anor{iiä ¡i ¡rivc¡ic in ¡odca.
÷ Mä iniorc a¡roa¡c incdiai, ii s¡un, a¡a cä siai aici ¡i nu ic ni¡ca.
Proni{i, ¡roni{i ?
Mana rccunoa¡ic cסrcsia ¡c carc o cli{äian cand nä iarguian ¡cniru
lunäiä{i cand avcan cinci ani ¡i cran o fanilic. Fcu¡c¡ic sä zanlcascä irisi ¡i
räs¡undc.
÷ Pronii, ¡ronii.
O särui ¡c frunic ¡i alcrg s-o gäscsc ¡c Vivicnnc.
Vivicnnc siä ¡c o lancä dc lcnn ¡i a¡rindc ccca cc länuicsc a fi a
¡airuzccca {igarä ¡c ziua dc azi. Eסirä funul incci, adoralil, ¡c näri, inainic sä
vorlcascä.
÷ Siia cä vin ¡c la ca la 4.30, du¡ä ¡coalä ¡i du¡ä cursul ncu dc iialianä.
Ic¡can la o cafca. O, Doannc, a fosi ins¡äinaniäior. Crcd cä alia o fäcusc.
Cura siacojic a lui Vivicnnc ircnurä.
÷ An sunai la u¡ä ¡i n-a räs¡uns. An sunai iar. Toi n-a räs¡uns. M-an
gandii cä ¡oaic a fosi rc{inuiä la ¡coalä.
Tocnai nä iniorccan sä nä duc ¡i s-o a¡ic¡i in Jaguar, cand a dcsclis
u¡a. Aräia slalä ca a¡a ¡i a¡a dc ¡alidä ca o sco{ianä.
Vivicnnc c a¡a dc agiiaiä, incai ircsärirca nca la auzul jignirii ci indifcrcnic
a irccui ncolscrvaiä, ¡i ca coniinuä.
÷ A iniins nainilc in fa{ä, a zis. ¸Uiic cc-an fäcui" ¡i a izlucnii in lacrini.
A fosi icrilil. Folosisc o lanä dc ras dcsiul dc iociiä - o in¡inscsc inainic ¡i
ina¡oi, dar, slavä Donnului, nu adanc. Erau nulic zgariciuri ¡i nuli sangc.
Eran a¡a dc ¡ocaiä, Hclcn, incai cra sä lc¡in ¡c loc.
Pärca in rcgulä la ¡rina vcdcrc - iäcuiä, dar in rcgulä.
Fcvcnisc la lucru, ioaiä ziua cu co¡iii, sc ocu¡a dc finan{clc iaiälui iäu -
inagincazä-{i! Cccclia! Eu, cu nu n-a¡ fi gandii, nici inir-un nilion dc ani, cä ca
ar facc a¡a ccva.
Au irccui, cai, cinci, ¡asc luni, nä gandcan cä, sigur, ar
162
fi ircluii sä dc¡ä¡cascä noncniul dc-acun... a¡a ar fi ircluii, sau, ää,
¡oaic nu ?
Vivicnnc, carc a vorlii nai nuli cu ca insä¡i dccai cu ninc, sc uiiä la ninc
¡i sc o¡rc¡ic. Nu sirig la ca, cliar dacä a¡ vrca s-o fac. Cliar dacä, in noncniul
äsia, nä ardc sä gäscsc o scuzä ca sä {i¡ la cincva. Dacä Jolnny Dc¡¡ ar irccc
din inian¡larc ¡c aici ¡i n-ar cälca accidcnial ¡c dcgciul dc la ¡icior, l-a¡
crucifica - cu lärlu{ä siilaiä sau nu, l-a¡ facc icrci ¡c ii¡ul äla!
Dar, in fa{a lui Vivicnnc, ini ¡äsircz vocca calnä ¡i s¡un.
÷ Vivicnnc, cu, cu, ¡iii, cu, slavä Donnului cä ai gäsii-o, iu, cu, nu, nä
gandcsc, cinci luni, ¡ar un vcac, ¡oaic, ¡cniru iinc, dar ¡cniru ca, ¡i, vrcau sä
zic, ¡i ¡cniru ninc, nu rc¡rcziniä un iin¡. Nu rc¡rcziniä dcloc un iin¡. Eu, dc
ascncnca, siu¡id, an crczui cä cra, ci linc, cä sc dcscurca nai linc, dar csic o,
nu-i dcloc linc. N-a dc¡ä¡ii dcloc noncniul. Nu ¡iiu cai dc nuli va dura. Mai
nuli. Poaic cä va invä{a sä su¡oric. S¡cr. Dar, scuzä-nä, lai can¡ii, coniinuä.
Vivicnnc iragc incä un fun din {igarä. Sugc din ca a¡a dc iarc, incai nä
nir cä nu-i {a¡nc¡ic in gai.
÷ An dus-o la lucäiäric ¡i i-an infä¡urai inclciciurilc in ¡crvcic ¡cniru
ccai udc, a¡oi an adus-o dircci aici. A s¡us cä o fäcusc in laic ¡i cä ¸a ¡icrdui
nuli sangc", a¡a cä an alcrgai sus ¡i nu aräia a¡a dc räu - nu vcdcan nici o
urnä dc sangc -, dar nu suni cסcriä in lucruri dc-asica, iar ca ¡uscsc ¡rosoa¡c
¡c jos, ca sä ¡roicjczc covorul, crcd, dar nu cra dcloc sangc ¡c clc, a¡a cä an
colorai rc¡cdc ¡i an clcnai o anlulan{ä, iar ci - rcvoliäior! - au s¡us s-o aduc
cu! Suni foaric loiäraiä sä-i scriu dc¡uiaiului ncu! Oricarc ar fi cl.
A¡a cä an adus-o aici ¡i ci au caicgorisii-o drc¡i icniaiivä dc suicid ¡i, din
caic s¡unca ca cä au zis, a fosi nai dcgralä un sirigäi dc ajuior dccai o inccrcarc
scrioasä.
Siii, a¡a cä au landajai-o ¸dcocandaiä" ¡i, dar, ccca cc nä dä gaia c, cand
au inirclai-o dc cc a fäcui-o, ca a s¡us, a s¡us...
Vivicnnc, dcs¡rc carc crcdcan cä ar ¡langc nunai dacä nagazinul
¡rinci¡al Cucci din Sloanc Sircci ar fi disirus inir-o furiunä cun¡liiä, sc
sniorcäic ¡i-¡i ian¡oncazä col{urilc oclilor cu dcgciul narc.
÷ Cc c ? ¡o¡icsc cu.
Vivicnnc ingliic un nod din gai ¡i adaugä.
÷ Mana ia a s¡us. ¸Nu arc nici un rosi. Nu färä Morric al ncu". A s¡us.
¸Pänaniul coniinuä sä sc invaricascä ¡i cu nu väd nici un rosi". O, Hclcn, nu ni-
an dai scana ¡anä acun cai dc nuli l-a iulii.
O nangai ¡c nana ircnuräioarc ¡i ¡rcsu¡un, cu räuiaic, cä Vivicnnc c
aiai dc co¡lc¡iiä fiindcä, dacä so{ul ci ar fi nurii, ar fi dcsfäcui siicla dc
Dollingcr, ar fi sus{inui cä cl n-ar fi vrui ca ca sä-l jclcascä ¡i ar fi coniinuai sä
vanczc lärla{i iincri ¡i in¡rcsionalili cu ¡i nai narc clan dccai o facc acun. Dar
claiin din ca¡ ¡i oficz.
÷ Nici cu nu ni-an dai scana.
In sinca nca, nä inircl cai dc lcgaiä c drana dc azi dc scniincniclc nanci
¡cniru iaia ¡i in cc näsurä c lcgaiä dc scniincniclc ci fa{ä dc sinc.
Nc inioarccn inäuniru. Mana a adornii ¡c scaunul ci dc ¡lasiic
¡oriocaliu. Araiä ca o fcii{ä dc zccc ani.
Siän ¡i a¡ic¡iän sä fin clcnaic ¡i, lrusc, ini dau scana. Ton! inialnirca
nca cu Ton! Falai. Un anun{ narc nc inicrzicc sä folosin iclcfoanclc nolilc in
s¡iial, a¡a cä-l iau ¡c al ncu ¡i fug din nou afarä. E 6.37 ¡.n. Sun la Mcgavci ¡i -
sc ¡arc cä suni llcsicnaiä - räs¡undc Cclinc. E vrcnca cinci ¡i fclul s¡ccial dc
azi c ¡läcinia unilin{ci.
÷ Cclinc, s¡un cu vocca nca cca nai cuccriioarc, suni Hclcn Dradslaw,
cca carc...
÷ Siiu cinc c¡ii, zicc cu o vocc iäioasä.
La naila.
÷ Ton c acolo ? inircl.
÷ E ocu¡ai, sc räsic¡ic ca.
Fcfuz sä nä infurii, ¡cniru cä ¡iiu cä asia-¡i dorc¡ic.
Dccid sä fiu sinccrä.
÷ Cclinc, s¡un, ircluia sä nä inialncsc cu Ton in scara asia, dar nu ¡oi,
¡cniru cä nana a ircluii dusä rc¡cdc la s¡iial, c o urgcn{ä, c foaric grav ¡i
ircluic sä siau cu ca.
Ti-a¡ fi rccunoscäioarc dacä ai ¡uica sä-i iransni{i ncsajul lui Ton.
Cä{ca ncfcriciiä, adaug in sinca nca.
Suni uiniiä ¡i rccunoscäioarc cand Cclinc dä dovadä dc un siro¡ dc
oncnic ¡i s¡unc ¡c un ion scrios.
÷ ini ¡arc räu sä aud asia. Sigur cä-i voi s¡unc lui Ton. Du-ic ¡i ai grijä
dc nana ia ¡i nu-{i facc ¡rollcnc.
Suni uluiiä.
÷ E foaric frunos din ¡arica ia, Cclinc, s¡un.
÷ E ¡läccrca nca, räs¡undc ca.
inclid iclcfonul. Uau. Cc-an fäcui ca sä ncrii asia ?
Poaic a gäsii un ¡c{iior ¡cniru Nancy, un Mcrccdcs insiärii ¡c nunc
Clarlcs, cu janic din aliaj ¡i inlräcai in ¡iclc.
Prolalil c incaniaiä cä iragcdia nca fanilialä ni-a siricai inialnirca cu
iuliiul ci ¡cf. Mä iniorc rc¡cdc la Accidcnic.
Mana s-a irczii ¡i sc ¡langc cä ¸o dor inclciciurilc". Nu, zäu. ini nu¡c
linla, ca sä nu s¡un ccva nclalocul lui.
Can du¡ä irci ani, c sirigai ¡i nunclc nanci ¡i ca, Vivicnnc ¡i cu ninc
sunicn ¡ofiiic afarä din sala dc a¡ic¡iarc uiiaiä dc Dunnczcu, in ccca cc ¡arc a
fi un coridor dcs¡är{ii in culiculc nici.
÷ Ti-ai adus cosiunul dc laic ? gluncsc cu siangaci cu nana, carc nu
radc.
Psiliairul dc gardä, carc arc ccarcänc vinc{ii sul ocli ¡i araiä dc ¡arcä s-ar
fi läiui, nä ¡rivc¡ic ca ¡i cun ar vrca sä-ni s¡unä cä suni inca¡alilä. Ado¡i o
cסrcsic unilä ¡i iac. Nu incä¡cn cu io{ii in culicului cai o cuiic dc ¡aniofi, a¡a
cä Vivicnnc sc ofcrä sä a¡ic¡ic afarä. N-o condann, in cuiia dc ¡aniofi din
sianga, un lärlai {i¡ä ¡i, in cca din drca¡ia, o fcncic ¡langc. Cc rcla×ani! Privcsc
165
nclini¡iiiä la nana, sä dc¡isicz scnnc dc insialiliiaic ninialä, dar ca siä
calnä ¡c scaunul din culicul ¡i o lasä ¡c
0 asisicniä sä-i curc{c ränilc cu un liclid clar. Poaic cä an ncvoic dc al{i
oclclari, fiindcä ircluic sä-ni nijcsc oclii ca sä väd iäiciurilc.
÷ Asia c solu{ic salinä, a¡a cä va usiura, insä nunai ¡u{in, s¡unc
asisicnia analilä.
Mana a¡rolä. E ncoli¡nuii dc docilä, in iin¡ cc inclciciurilc ii suni
infä¡uraic inir-un gli¡s narc ¡i li¡icios ¡i inir-un landaj sul{irc ¡i nu zicc ninic
nici cand
1 sc facc un vaccin aniiicianic.
÷ Pcniru nai nuliä siguran{ä, s¡unc asisicnia vcsclä.
Ii zanlcsc cu rccuno¡iin{ä. Dc indaiä cc ¡lcacä, ¡oli{aiul ncsufcrii - alias
docior Nailan Collins, ¡oirivii ccusonului -, incc¡c inicrogaioriul.
Cun a dornii in uliina vrcnc ? Cun siä cu a¡ciiiul ?
Arc ¡rollcnc dc conccnirarc ? S-a gandii cä vrca sä i sc aläiurc cclui drag
? S-a gandii cä vrca sä adoarnä ¡i sä nu sc nai irczcascä ? Dc cc a fäcui asia ? A
nai fäcui a¡a ccva ?
A fäcui-o sul in¡ulsul noncniului ? A scris un lilci dc adio ? i¡i dorc¡ic
sä fi nurii ? A vrui sä fic gäsiiä ? Cc-a crczui cä va rczolva cu asia ? Cc vrca ? A
nai avui icndin{c suicidarc ? A luai vrcodaiä o su¡radozä ? A nai inccrcai
vrcodaiä sä-¡i facä räu ? A väzui lucruri inc×isicnic ? Sau a avui lalucina{ii
audiiivc ? Arc un gru¡ dc s¡rijin ?
Accsic inircläri indräznc{c ¡i iniinc nä iriiä. Trcnur in aniici¡arca
ficcärui räs¡uns ¡i a¡roa¡c cä nä a¡ic¡i ca nana sä ccdczc ncrvos ¡i sä iasä in
fugä din cuiia dc ¡aniofi. Dar n-o facc. Lacrini ficrlin{i ii curg ¡c fa{ä in iin¡ cc
räs¡undc. O {in dc nanä ¡i-ni siudicz ¡icioarclc. Iar ca ii s¡unc dociorului
Collins cä a dornii nuli ¡i a nancai ¡u{in in uliina vrcnc. ¸Pu{in! ini s¡un, an
irccui ¡rin inircg rc¡crioriul lui Pruc Lciil dc douä ori!" N-a ¡uiui sä sc
conccnirczc, nu s-a gandii sä sc aläiurc cclui iulii, dar s-a gandii uncori sä
adoarnä ¡cniru ioidcauna ¡i a fäcui asia fiindcä Morric a nurii, iar ci ii li¡sc¡ic
aiai dc nuli,
166
incai alia ¡oaic rcs¡ira ¡i nincni n-o in{clcgc ¡i io{i crcd cä ar fi ircluii sä-
¡i rcvinä, iar ca nu ¡i-a rcvcnii ¡i nu-¡i ¡oaic rcvcni ¡i c ¡rca nuli ¡cniru ca ¡i a
crczui cä sc sin{ca nai linc, dar sc sin{ca nai räu ¡i arc in¡rcsia cä-¡i ¡icrdc
nin{ilc. Nu, n-a nai fäcui a¡a ccva. Da, a fosi un in¡uls dc noncni, voia doar ca
ioaiä lunca sä ¸fic aicniä ¡i sä ia noii{c". Nu, n-a läsai un lilci.
Nu-¡i dorc¡ic cu adcvärai sä fi nurii, i¡i dorc¡ic ca Mauricc sä fic in via{ä.
Da, a vrui sä fic gäsiiä. Sä-i facä ¡c oancni sä in{clcagä. Ca oancnii sä in{clcagä.
Nu. Nu.
Nu. Nu cliar, dc¡i vorlc¡ic cu Mauricc in ficcarc scarä inainic dc culcarc, c
doar o discu{ic, ca ¡i icri, cand a a¡ärui noua caric dc Ton Clancy, iar ca ¡iia cä
Morric ar fi fosi cncrvai s-o raiczc, a¡a cä i-a s¡us cä avca sä i-o ciicascä ca.
Nu-l vcdca, dar sin{ca o ¡rczcn{ä. A fosi doar o discu{ic. Ocazional, crcdc
cä-l vcdc ¡c siradä, dar inioidcauna sc dovcdc¡ic a fi vrcun siräin.
(inian¡läior, accasia a fosi o rclaiarc ¡rcscuriaiä a iräncänclilor ci dc
noarä siricaiä, ficcarc räs¡uns fiind cai Dillia dc lung, ¡anä cand dociorul
Collins ii s¡unc räsiii.
¸Vrcau sä-ni räs¡undc{i cu da sau nu".}
O urnärc¡ic cu aicn{ic, a¡oi s¡unc.
÷ Doannä Dradslaw, a{i sufcrii o ¡icrdcrc icrililä.
Durcrca ¡icrdcrii c inioidcauna nuli nai narc dccai v-a{i ¡uica inagina.
Si avc{i drc¡iaic - oancnii nu in{clcg.
Pcniru ci, c grcu sä vadä cä sufcri{i. Ccca cc nu in{clcg ci c cä durcrca facc
¡aric din ¡roccsul dc jclirc ¡i cä ircluic sä irccc{i ¡rin asia, ca sä vä vindcca{i.
Iar cinci luni c un iin¡ foaric scuri! Poaic dura douäzcci dc ani ¡cniru a accc¡ia
noarica unci ¡crsoanc iuliic. Fcac{ia dunncavoasirä nu c dcloc ncluncascä, c
nornalä. E ccva oli¡nuii ca durcrca sä izlucncascä acun. La incc¡ui, c¡ii in
¡oc.
E nodul in carc organisnul iäu ic ncnajcazä. N-ai ¡uica sä ic confrun{i cu
ioaiä sufcrin{a dcodaiä. Si incä nai sin{i faniliariiaica ¡rczcn{ci so{ului iäu,
carc ic sus{inc. Dar
167
acun, a cäzui fisa, fiindcä ¡ii{i cä nu sc nai inioarcc. Si asia, doannä
Dradslaw, c narca ncnorocirc.
Mana ¡rivc¡ic uluiiä la dociorul Collins, dc ¡arcä ar fi Oracolul, a¡oi nä
cu¡rindc cu lra{clc ci sul{iri dc ialic ¡i sus¡inä ncfcriciiä in jaclcia nca.
Dociorul Collins dä din ca¡ cäirc ninc, ca ¡i cun ar zicc. ¸Va irccc ¡csic asia".
Suni uluiiä. Nu ¡iiu dacä sä-l ¡ocncsc sau sä-l inlrä{i¡cz.
Ca¡iiolul 19
N-an rcac{ionai niciodaiä linc cand an fosi ccriaiä.
Odaiä, du¡ä o cinä ¡orccsc dc narc, an fosi adnoncsiaiä dc Jas¡cr,
fiindcä i-an sugcrai sä-¡i ¸dcz-sirangä" curcaua.
(Sc ¡arc cä ircluia sä s¡un ¸slälcascä" - nu c×isiä un ascncnca cuvani ca
¸dcz-sirangä".} M-an sin{ii ncdrc¡iä{iiä ¡i an siai losunflaiä o orä du¡ä accca.
Du¡ä cinci sclinluri insisicnic dc ¸Cc s-a inian¡lai"/¸Ninic", ni-an näriurisii
ncnul{unirca. Jas¡cr ni-a cסlicai cä voia doar sä nä salvczc, ¸ca sä nu ¡ar
¡roasiä", a¡a cä l-an icriai cu rciiccn{ä. Dar, in inicrior, rcscniincniul ficrlca.
Du¡ä ¡ärcrca nca, criiica consiruciivä, oricai dc consiruciivä ar fi, c ioi criiicä.
inscannä o ccariä sul o dcglizarc irans¡arcniä.
Dc accca, cand dociorul Collins n-a luai dco¡aric ¡i a s¡us cä nana
fuscsc ¸can ncglijaiä in uliinul iin¡" ¡i ¡oliiicos, dar fcrn, a sugcrai cä ¸ar fi
in{clc¡i sä fiu cu oclii in ¡airu ¡i urcclilc ciuliic ¡c langä nana, ¡anä cand nc
loräran in cc fcl s-o ajuiän", a fosi grcu sä nu nä sini lczaiä. Cliar siäiuscn
cu ¸oclii in ¡airu ¡i urcclilc ciuliic" ¡c langä nana, an ¡roicsiai in gandul ncu.
Aiaia cai cra fczalil. in afarä cä an rcnun{ai la slujlä ¡i la casa nca - dcja an
rcnun{ai la via{a socialä - ¡i cä an urnärii-o
168
ca o olscdaiä, can cai dc a¡roa¡c ircluia sä siau cu gcana ¡c ca?
Dar an inccrcai sä nu ¡un la suflci diianai in{c¡äiura, in inina nca,
¡iian cä rcs¡inscscn rcccniclc ci inccrcäri dc a-¡i conunica dis¡crarca - nici o
scuzä nu ¡oaic jusiifica asia -, a¡a cä singurul lucru ¡c carc-l ¡uican facc cra sä
¡ronii cä voi dcvcni unlra ci. in cc ¡rivc¡ic urcclca. Prcsu¡un cä dociorul
Collins voia sä s¡unä cä ar irclui sä o asculi vorlind. Aii! Sä ascund cu{iiclc ¡i
Nurofcnul ¡i s-o s¡ioncz ¡c nana ca o ¡crvcrsä ar fi o lucuric ¡i o ¡läccrc, da' s-
o asculi... Nu i-an s¡us asia dociorului Collins, dar nor s-o asculi ¡c nana
vorlind.
Mä dc¡rinä s-o asculi värsandu-¡i cno{iilc ca ¡i cun ar fi o ¡ricicnä, sau o
ancricancä, sau cincva dc varsia nca. Cand iräncänc¡ic dcs¡rc clcsiiilc drägu{c
¡c carc lc fäcca iaia ¡cniru ca, cun ar fi s-o säruic dininca{a sau sä-i
¡rcgäicascä o laic ficrlinic scara, nä sini ca un voycur. Ca unul dc ralai insä,
¡cniru cä nu ¡iiu undc sä nä uii. Puic{i sä zicc{i cä suni o nironosi{ä, dar nu ni
sc ¡arc nornal. E ca ¡i cun - nu cä a¡ fi ¡ä{ii-o vrcodaiä, slavä Donnului - ni-a¡
auzi ¡ärin{ii fäcand sc×. Si, dacä ircluic sä ¡ii{i, o invidicz. S-o asculi cun
vorlc¡ic c, a¡a cun a s¡us dociorul Collins, grcu. Da, ¡cniru cä nu-ni ¡lacc sä
fiu nariora durcrii ci. Dar ¡i ¡cniru cä nä facc sä nä inircl cc nu c in rcgulä cu
ninc, cc fcl dc fiicä suni, dc durcrca nca c a¡a dc al dracului dc scarlädä,
s¡oradicä ¡i infcrioarä durcrii ci ?
Da, ii s¡un dociorului Collins, dcsigur cä voi fi cu oclii in ¡airu ¡i cu
urcclilc ciuliic in ¡rcajna nanci. Pcniru aiaia iin¡ cai dorc¡ic ca.
Vivicnnc nc lasä acasä. ii nul{uncsc, ii s¡un cä a fosi ninunaiä ¡i-i fac
scnn cu nana la ¡lccarc. Plcacä cu 150 ln/l ¡i n-o condann. Mana c su¡usä,
a¡a cä coniinui sä vorlcsc. Dociorul Collins i-a dai douä aniidc¡rcsivc, i-a
¡rcscris ¡i aliclc, a aranjai s-o vadä ali docior ¡csic douä sä¡iänani ¡i o APC,
carc sä ircacä nainc ¡c la ca. Cand
169
dociorul Collins a s¡us cä ¡asiilclc crau Prozac, nana s-a cläiinai, vizilil
¡ocaiä. A¡oi, cl a ircluii s-o convingä cä ¡asiilclc n-o vor dcicrnina sä sc
sinucidä. A fäcui narc caz ¡i cand cl i-a s¡us cä o va vcdca un ali docior.
÷ Pcniru cc ? a vrui ca sä ¡iic.
El a räs¡uns.
÷ A{i irccui ¡rinir-o ¡crioadä cun¡liiä, doannä Dradslaw. Avc{i ncvoic dc
¡u{in ajuior, iar dociorul vä va adninisira ¡i vä va rcgla iraiancniul
ncdicancnios.
Mana a fosi a¡a dc li¡noiizaiä dc ¡asiilclc allasiru cu all din siiclu{ä,
incai a uiiai sä inirclc cc c o APC.
A¡a cä, aiunci cand a ¡lccai sä-i araic lui Vivicnnc ¡rada ci, an inirclai
cu.
÷ Asisicnia ¡siliairicä conuniiarä, a räs¡uns dociorul Collins.
L-an ¡rivii ingroziiä ¡i an sirigai.
÷ Dar nu c nclunä!
Dociorul Collins s-a frccai la oclii injccia{i ¡i a s¡us cu o vocc
ins¡äinaniäior dc noalc.
÷ Prioriiaica nca c sä cvii dczasirul.
Sä cvi{i sä fii conccdiai, nai dcgralä.
÷ Dociorul Collins ¡arc un on drägu{, s¡un cu vcsclä, agiiandu-nä färä
rosi ¡rin lucäiäric. A¡a cä ¡rolalil ic vci inioarcc la s¡iial ¡csic caicva
sä¡iänani. Vrci sä ic duc cu ? adaug ioi ¡c un ion vioi, s¡crand in¡oiriva
oricärci ra{iuni cä va s¡unc nu.
÷ Nu, s¡unc nana, sur¡rinzäior.
÷ E¡ii sigurä? s¡un cu länuiioarc, inirclandu-nä dacä nu ¡länuic¡ic sä
cvadczc.
÷ Dacä voian sä s¡un da, a¡ fi s¡us da, ni-o rcicazä nana.
Mä uii la fa{a ci olosiiä ¡i sclinl sulicciul. Mä a¡ucä un ircnur lrusc ¡i
sini ncvoia s-o a¡uc ¡c nana cu anandouä nainilc ¡i sä siorc dc la ca o
¡ronisiunc dc ncaiins. Vrcau o garan{ic scrisä cä va ränanc in via{ä ¡i vioaic
¡cniru incä ¡aizcci dc ani. Asia vrcau, ic rog. Pcniru
170
cä alifcl, alifcl... Nu vrcau sä iräicsc ca o furnicä, roloiind zilnic la ircala
nca inuiilä, ¡anä cand, inir-o zi ca oricarc alia, voi fi siriviiä färä rosi, färä
discrininarc, sul cizna ncagrä a ¡iciorului sor{ii. Mi-c räu dc dczgusi in fa{a
naiurii alcaiorii a vic{ii. E can la fcl dc ordonaiä ca ¡i scriarul ncu cu lcnjcric
iniinä.
÷ Manä, c×clan cu, ¡rinzand-o dc inclciciurä.
÷ Da ? s¡unc ca.
Vrcau sä s¡un cä ni-c icanä, cä ni-c aiai dc al dracului dc icanä, incai
nä ucidc, dar nu ¡oi. A¡a cä s¡un.
÷ A¡ fi vrui sä nä suni.
Mana räs¡undc scuri.
÷ Erai ocu¡aiä.
Nu nai in{clcg ninic. Vrcau sä urlu. il vrcau ¡c iaia ina¡oi. El ar scuiura-
o, sä-i vinä ninica la ca¡. Vrcau sä dc{in conirolul ¡i uräsc fa¡iul cä nu ¡oi. Sä
fac o lisiä cu ircluri dc fäcui? O sä fac lisia cu ¸dc fäcui". Fac o lisiä cu ¸dc
fäcui".
Lisiä cu ¸dc fäcui".
1. sä an grijä dc nani - ¡c icrncn ncdcfinii - ¡oaic ¡i joia?
2. sä nä duc acasä ¡i iau lainc ¡i ¡criu{ä dc din{i;
3. s-o sun ¡c Laciiiia;
4. s-o sun ¡c doanna Arnsirong;
5. sä-l rog ¡c Lulc sä-l lräncascä ¡c Crasu';
6. sä-l sun ¡c Ton, sä nä scuz din nou;
7. s-o sun ¡c Lizzy, ¡cniru s¡rijin noral;
8. s-o asculi ¡c nana vorlind.
Nu indräzncsc s-o las ¡c nana singurä cai ini iau lucrurilc din
a¡ariancni, a¡a cä o rog sä vinä cu ninc. Mi-c can icanä sä-i conduc Pcugcoiul
206 arginiiu - fiindcä n-an nai condus ¡anä acun o na¡inä dc carc sä nu-ni fic
ru¡inc -, dar rcfuz sä nai risi¡csc un singur ¡cnny ¡c ia×iuri.
171
÷ O sä fic ¡läcui sä-l rcvczi ¡c Lulc, nani, nu-i a¡a ?
s¡un cu adcncniioarc. Nu-l ncn{ioncz ¡c Crasu', fiindcä - cun anandoi
suni ni¡ic ccr¡ciori dc aicn{ic zgonoio¡i ¡i cgoi¡ii - nu sc inglii dcloc.
inainic sä ¡lccän, sugcrcz ca nana sä sc ¸facä frc¡" - ccca cc c un cod
¡cniru ¸sclinlä-ic cu o jaclciä cu nancci lungi, ca ¡ullicul sä nu-¡i dca scana
cä ai vrui sä-{i ici zilclc". ii alcg un ¡ulovcr vcrdc ¡c carc ¡i-l ¡unc ca ¡i cand ni-
ar facc un favor ¡i ¡ornin in goanä. Prinul sunci ¡c carc-l aud cand nävälin ¡c
u¡ä nu c Crasu' ccrandu-¡i cina sau Lulc caniand cu Vcrvc - ¡i, färä indoialä,
ninand dc zor caniarul la cliiarä - in cancra lui. Prinul sunci ¡c carc-l aud
vinc din dorniiorul lui Marcus ¡i c ¸uuu! uuu! uuu!" ¡i ¸ol! ol! ol! Doannc!" O,
Doannc, inir-adcvär. O invii ¡c nana in a¡ariancniul ncu ¡cniru ¡rina daiä
du¡ä vrcun an ÷ crcdcan cä o va dc¡rina ¡i ca dcsco¡crä cä c un lordcl.
Asifcl, infigc ¡i nai nuli glin¡clc adcvärului cä dragul ci so{ c nori ¡i io{i
ccilal{i danscazä ¡i sc rcgulcazä ¡c nornaniul lui (ca sä zic a¡a}. ii llcsicn ¡c
Marcus ¡i ¡c Miclcllc ¡cniru cä au alcs noncniul äsia sä sc in¡crcclczc ca
rinoccrii. Paricz cä alia dacä fac sc×! Marcus nu arc ccli¡ancniul ncccsar, iar
Miclcllc urä¡ic frccarca. Dc cc aliccva l-a urai ¡c Sanny iin¡ dc cinci ani ?
incc¡ sä vorlcsc iarc ¡i färä o¡rirc, ca sä aco¡är zlicrciclc lui Miclcllc,
carc nincazä orgasnul.
÷ Manä, vino ¡i siai in living ¡i dä drunul la iclcvizor ¡c cc ¡rogran crczi
cä ar ¡uica fi ccva lun ¡i ai vrca incä o cca¡cä dc ccai ¡un ilricul oricun sau
¡rcfcri sä ascul{i radioul in lucäiäric da vino in lucäiäric ¡i sä-i dän drunul
oricun o, uiic-l ¡c Lulc, Lulc, o nai {ii ninic ¡c nana, nu ?
Da, nanä, {i÷1 aninic¡ii ¡c Lulc, a fosi dc narc ajuior la s¡iial uliina
oarä ¡i a fäcui gluna cu ¡läcinia-cu-lranzä-in-gcania-lui-Lizzy la ¡circccrc, al,
Lulc, ic su¡cri dacä-l lränc¡ii iu ¡c Crasu' nainc-dininca{ä, fiindcä cu siau la
nana in noa¡ica asia ¡i ¡oaic ¡i rcsiul sä¡iänanii ?
172
Fac o ¡auzä sä rcs¡ir. Lulc ¡i nana sc uiiä la ninc dc ¡arcä a¡ fi nclunä
dc lcgai.
÷ Tc sin{i linc ? nä inircalä Lulc.
÷ Dinc, linc, zic aräiand scuri cu dcgciul narc s¡rc cancra lui Marcus ¡i
fäcand o fa{ä dczgusiaiä.
÷ A, da, dä Lulc din ca¡ incdiai, Marcus ¡i ¡ricicna ia ¡i-o irag. Crcd cä
s-au ¡us ¡c ircalä ca ic¡urii dc vrco, nici nu nai ¡iiu, zccc ninuic. Nici nu nä
¡oi auzi gandind.
O, uraaaaa. Lulc icnlclul a fäcui-o din nou. Mä uii ¡i cu la cl ¡i zic.
÷ Iariä-nä, nanä, Lulc glunc¡ic ¡i a¡ic¡i ru¡crca dc nori.
In sclinl, ca incc¡c sä clicoicascä.
÷ Hclcn! Nu nai fi a¡a nironosi{ä! Siiu ¡i cu cc c äla sc×! L-an ¡i ¡raciicai!
Toiul, s¡us ¡c un ion condcsccndcni, jovial ¡i riinai ¡i cu o ¡rivirc
¡ncclcrä s¡rc Lulc, ca sä araic cä ca ¡i cl suni adcvära{ii adul{i, iar cu suni
fcii{a ¡rosiu{ä carc nu sc dcscurcä cu unclc cuvinic gcn ¸fund". Uiiascn cun sc
iransfornä inir-o iudä coclciä in ¡rczcn{a oricärui lärlai ¡csic dois¡rczccc ani.
÷ Nu-ni ¡asä nici dacä n-ai fäcui, zic cu loioasä, in iin¡ cc Lulc ¡i nana
rad dc ninc.
Trädäiorii.
÷ Dcci vrci sä-l lränc¡ii ¡c Crasu' ? ii zic lui Lulc, inccrcand sä-ni
rcca¡äi ¡ar{ial dcnniiaica.
÷ Mi-ar ¡läcca, zicc cl, Crasu' c ¡ricicnul ncu.
Zanlcsc ¡i÷1 iaclincz.
÷ Nornal, avc{i olicciuri sinilarc in ¡rivin{a igicnci!
Crasu', s¡rc dcosclirc dc ¡isicilc nornalc, nu c ¡rca dornic sä sc s¡clc.
Miroasc inioidcauna - cun zicc Tina - ¸¡u{in can ciudai" du¡ä urccli. Cai
dcs¡rc Lulc. El ¡rivc¡ic laia cu accca¡i afcc{iunc cu carc ¡rivcsc van¡irii
usiuroiul.
Mä a¡ic¡i ca Lulc sä radä, dar n-o facc.
÷ Mcrsi, zicc cl rccc.
173
÷ A fosi o glunä, nä lallai cu.
÷ Ei linc, n-a fosi una ¡rca lunä, ridicä ionul nana, ¡c carc o voi
sugruna, dacä i¡i nai lanscazä vrco o¡inic ncdoriiä.
Fcnun{.
÷ Scuzc, n-an vrui sä sunc a¡a, zic su¡äraiä. Mä duc sä dau ni¡ic
iclcfoanc, adaug ¡i iniru in living.
Lulc ¡i nana dcja siau la iaclalc ¡i nä ignorä.
In-fuiui-crcdilil!
Foloiul iclcfonic cli¡c¡ic. Poaic c Ton ? A¡äs ¡lay.
¸Hclcn, suni Laciiiia. An sunai sä ic inircl dacä c ioiul in rcgulä ¡i sä-{i
aninicsc cä nainc c o ¡cdin{ä dcs¡rc su¡lincniul Cun sä ic inlogä{c¡ii rc¡cdc,
la ora nouä ircizcci fi×. ini ircluic ionc dc idci ¡i conicz ¡c iinc!" Äsia-i codul
Laciiiici ¡cniru ¸nu dau doi lani nici dacä {i-a crä¡ai ioaiä fanilia, ¡cniru cä ic
¡läicsc (doar} ca sä fii scrviioarca nca, a¡a cä ¡rcziniä-ic aici, sau ränai
¡oncrä!" Nu ircluic sä nai s¡un cä n-an nici o idcc ¡cniru su¡lincni ÷ suni
cca nai säracä ¡crsoanä din rcdac{ic. Faia dc la rulrica Eסcricn{ä dc lucru
ca¡iigä nai nuli ca ninc. Cc sä ¡iiu cu dcs¡rc ¸Cun sä ic inlogä{c¡ii rc¡cdc" ?
Dc fa¡i, uiic una lunä. ¸A¡ica¡iä sä cra¡c iaicä-iu lci, la ninc a ncrs!"
Oo, acun, Miclcllc ar nuni asia o räuiaic. Calncazä-ic, Hclcn. Fcs¡ir
adanc ¡i nä iniorc la lisia nca. Sä-l sun ¡c Ton. Frunzärcsc frcnciic ¡rin agcnda
nca, ca sä gäscsc nunärul dc acasä al lui Ton. Sun ¡i-ni {in rcs¡ira{ia.
-Alo?
÷ Ton ? cli{äi cu. Suni Hclcn! ini ¡arc a¡a dc räu!
Urncazä o ¡auzä.
÷ Carc-i scuza dc daia asia ? s¡unc cl ¡c un ion dc glca{ä.
Pofiin ? Suni ingroziiä.
÷ Adicä, adicä - an ränas ¡raciic färä cuvinic dc indignarc, vräjiioarca aia
¡ar¡ivä, daiä c×ccsiv cu coniur dc luzc! - adicä Cclinc nu {i-a iransnis ncsajul
ncu ?
Pauzä.
÷ Dcci ic-ai olosii sä la¡i unul ?
Suni cu ¡aranoicä sau ioaiä lunca nä urä¡ic ?
÷ Da, cliar an läsai. Voian sä-{i s¡un cä nana ¡i-a iäiai vcnclc asiäzi,
ccva nai dcvrcnc, ¡i cä a ircluii sä fic dusä la s¡iial.
Na dc-aici, Däiaiulc dc Clca{ä! S¡rc incaniarca nca, siraicgia durä a avui
cfcciul dorii.
÷ La naila! Clrisioasc, Hclcn, cingroziior! Doannc, ini ¡arc räu! Ea c, ää,
cun sc sinic ? Si iu cun ic sin{i ?
S¡un ¡c un ion conciliani, gcn ¸an-avaniajul-noral".
÷ E linc.
ini vinc sä zic. ¸Dar a fosi ¡c nuclic dc cu{ii". (A.
An auzii asia s¡unandu-sc la Accidcnic ¡i D. vrcau sä-l ¡cdc¡scsc ¡cniru
cä a fosi nc¡ricicnos.} insä nä al{in.
Mai iniai, cä c o ninciunä, ¡i a¡oi, a¡ läsa ioiul in nainilc nanicliuraic
c×ccsiv alc lui Cclinc.
÷ Si iu cun ic sin{i ? nä inircalä Ton din nou.
Dau din ca¡ la iclcfon inainic sä ¡o¡icsc un sugrunai.
¸Dinc". Nu-i ¡oi s¡unc adcvärul - cä suni ¡icirificaiä dc icanä ¡i cä nä
gandcsc scrios s-o {in ¡c nana inir-o cuiic ca¡iionaiä, la ca¡äiul ¡aiului ncu,
ca sä cvii accidcniclc faialc. In sclinl, ii s¡un lui Ton vcrsiunca ¡rcscuriaiä a
¡ovc¡iii sangcroasc ¡i o vcrsiunc infloriiä a iclcfonului ncu la Mcgavci.
÷ E a¡a o nincinoasä! {i¡ cu, adäugand, inainic sä-ni ¡oi nu¡ca linla. ii
¡lacc dc iinc, ¡iii ?
In sccunda in carc o s¡un, o ¡i rcgrci. Dc cc nu sirig in gura narc. ¸ini
¡lacc ¡i nic dc iinc, ¡iii ?" E can accla¡i lucru.
÷ A, da ? zicc Ton cvaziv. Dc cc s¡ui asia ?
Ticälosul!
÷ O s¡un, ii räs¡und cu ¡c un ion drägu{, dc fliri caniai, ¡cniru cä ic
¡äzc¡ic a¡a cun ¡äzc¡ic o licnä o aniilo¡ä noariä.
Hn. Asia n-a ic¡ii cliar cun an vrui cu. Dar lui Ton i-a rcvcnii clar luna
dis¡ozi{ic, ¡cniru cä s¡unc scc.
÷ Mä flaiczi.
175
Clicoicsc.
÷ ini ¡arc räu ¡cniru scara asia, zic.
Si cliar vorlcsc scrios. ini ¡arc räu. Dar suni ¡i ingrijoraiä cä, fiind a doua
oarä cand o dau in larä, n-o sä nai c×isic o a ircia ofcriä. Sä indräzncsc sä-i
¡ro¡un cu ? Nu c ca ¡i cun i-a¡ ccrc sä-ni in¡runuic lani. Lizzy ar inviia un
lärlai in ora¡. Dc cc suni cu faia carc rcs¡cciä Fcgulilc ?
÷ Ai vrca sä, c¡ii lilcr candva, nai iarziu, sä¡iänana asia sau ¡oaic
sä¡iänana viiioarc ? zic cu rc¡cdc, fäcand foaric isic{ sä ¡arä cä via{a nca c un
vid färä ¡ricicni.
÷ Sigur cä da, zicc Ton, dar ¡oaic ar fi nai linc sä¡iänana viiioarc ? Sä
sc nai lini¡icascä lucrurilc.
Fänanc sialilii ¡cniru nar{i.
Pun rccc¡iorul in furcä ¡i incc¡ incdiai sä analizcz convcrsa{ia, ca un
¡siloicra¡cui ¡rosi. Sugcrand sä¡iänana viiioarc in locul sä¡iänanii äsicia, a
vrui sä s¡unä cä an fosi cgoisiä? Cä ni-an ncglijai liaia nanä? (Pc carc, in
iin¡ cc nä gandcsc la ioaic asica, o aud razand in lucäiäric.} inscannä cä nu
nä nai ¡lacc ? Nu cä ar fi s¡us-o, ccl ¡u{in nu con¡iicni. Iar nar{i - asia-i o zi dc
nuncä, dificilä, ircluic sä ic scoli dcvrcnc a doua zi, o scuzä lunä ca sä inclci
ziua la ora 10.00 ¡.n. Asia inscannä cä cl... ?
Dcsiul. Dcsiul, ioanio. Cli¡a in carc incc¡c sä-ni ¡csc c ¡i cli¡a in carc cl
sc va o¡ri. Claiin rc¡cdc din ca¡, ca sä sullinicz cä inccicz sä-ni nai ¡csc ¡i o
sun ¡c Lizzy.
Ea ridicä iclcfonul ¡i, in fundal, aud ccva carc scanänä sus¡cci dc nuli cu
ni¡ic cälugäri carc incanicazä. A¡a cä, inainic sä-ni inforncz ¡ricicna cä unicul
¡ärinic carc ni-a ränas nu c inir-un ¡cricol incdiai sä noarä, nä ocu¡ dc o
¡rollcnä nuli nai ¡rcsaniä.
÷ Cc dracu' ascul{i acolo ?
Ea ignorä inirclarca ¡i zicc.
÷ Cc facc nana ia ?
ii s¡un. Si, in cclc din urnä, näriurisc¡ic cä CD-ul ci c iniiiulai Siäri dc
s¡irii grcgoricnc ¡i cä ni-l iragc ¡c casciä, dacä vrcau.
176
÷ Nu, ncrsi, s¡un cu.
÷ Ei linc, aiunci, ¡cniru nana ia ?
Fac o ¡auzä. Din ¡rinci¡iu, caicgoriscsc ioaic ciudä{cniilc lui Lizzy, ca
innurilc, olscsiilc lcgaic dc sänäiaic, nancaiul loalclor dc fasolc, sicriul din
nuiclc dc salcic ¡i aliclc, drc¡i ian¡cnii. Accsica fiind s¡usc, vrcau s-o ajui ¡c
nana in oricc fcl ¡oi ¡i nu ni-o inagincz iräncänind cu un ¡silolog. Cliar nu
¡oi. M-a alcs ¡c ninc, sä fiu ¡silologul ci. O sä sc vadä o daiä cu asisicnia, ca
sä-i facä ¡c ¡lac dociorului Collins, dar crcd cä asia va fi ioi. Nu vrca sä
vorlcascä cu un siräin. Mana nu vrca ca oancnii s-o asculic ¡cniru cä suni
¡läii{i s-o facä. Vrca ca oancnii s-o asculic ¡cniru cä lc ¡asä dc ca. Toiul c foaric
nc¡läcui ¡i an ncvoic dc ioi ajuiorul ¡c carc-l ¡oi ¡rini.
÷ i{i ¡läicsc, ii s¡un lui Lizzy.
Nu nä ¡oi dcicrnina sä s¡un cuviniclc ¸Da, ni-ar ¡läcca cnorn o co¡ic a
Siärilor dc s¡irii grcgoricnc" cu vocc iarc.
÷ Alia a¡ic¡i sä-i s¡un Tinci, s¡unc Lizzy fcriciiä.
÷ Un singur cuvani ¡i ¡lania aia cu fcng slui-ul o incascazä, ii räs¡und cu
dulcc.
L-an salvai ¡c Lulc dc nana ¡i iro¡äin ¡c lol, s¡rc u¡a din fa{ä, cand
Marcus icsc din cancra lui, cu un ¡roso¡ all in jurul ialici lui su¡lc. ii cadc fa{a
cand vcdc un aduli.
÷ Dunä, sc lallaic cl, cu doar, ää, alia an ic¡ii dc la du¡.
Mana il soarlc din ocli, ni-c ru¡inc s-o s¡un, ca o ¡asärc
carc a zärii un vicrnc gras.
÷ An auzii, s¡un cu vcsclä, in¡ingandu-ni nana ränasä cu gura cäscaiä
afarä din a¡ariancni. Un du¡ dc cincis¡rczccc ninuic - ircluic sä fic un rccord!
Aniniirca furici lui färä cuvinic nä facc sä zanlcsc ioi drunul ¡anä la
Pcugcoi.
177
Ca¡iiolul 20
Cand an incc¡ui sä lucrcz la Cirliinc, sufcrcan dc o afcc{iunc nuniiä
Tcanä dc Tcl. (Dinc, Tcanä dc Tclcfon, dar Tcanä dc Tcl o facc sä sunc nai
¡u{in ca o scuzä ¡i nai nuli ca un sindron.} Oricun, dc ficcarc daiä cand
ircluia sä dau un iclcfon, ananan ¡i ananan ¡anä cand sc fäcca ora 6.00 ¡.n.
¡i ¡crsoana cu carc ircluia sä vorlcsc ¡lccasc dc la lirou. Doala nca a durai
can irci zilc, ¡anä cand o lunläccalä vcrlalä a Laciiiici ni-a alungai-o.
Dar, vai, virusul cra anor{ii, nu invins. Pcniru cä azi an sunai-o ¡c ¡cfa
nanci nclc naiinal, la ¡a¡ic dininca{a, ca sä-i s¡un dcs¡rc nica ci rccädcrc ¡i
ni-a luai dc la 3.13 ¡anä la 4.36 a.n. sä-ni ¡un rc¡licilc in ordinc ¡i incä
¡airuzcci ¡i cinci dc ninuic, ca sä-ni adun curajul sä forncz nunärul (an
incc¡ui sä ridic ¡i sä ¡un rccc¡iorul in furcä la ora 6.17 a.n.}.
Prina ¡rcocu¡arc dcsclisä a doannci Arnsirong a fosi lcgaiä dc sänäiaica
nanci. ¸O vcsic ¡ocaniä... odilnä ¡i rccu¡crarc... cclc nai lunc uräri ¡cniru o
rccu¡crarc ra¡idä... va rcdcvcni cca carc a fosi." Insä icnsiunca räldärii ¡usc la
inccrcarc ¡i a vinovä{ici nclini¡iiic a izlucnii curand - dornicä dc lini¡iirc - la
su¡rafa{ä.
Alia sä¡iänana irccuiä, a ic¡ii la ivcalä, doanna Arnsirong ¸a avui o
discu{ic calnä" cu Cccclia, in lcgäiurä cu ¸organizarca". N-a fosi o dojana,
Doannc, nu, doar i-a rcaniniii dc conccriul ¡cniru Cräciun carc sc a¡ro¡ia cu
¡a¡i rc¡czi ¡i cä ¡rogranul, rc¡cii{iilc, cosiunclc, sccnariilc, orarul, carc ircluiau
sä fic dc nuli in lucru. S¡cra cä Cccclia nu luasc sugcsiia asia ¡rca in scrios.
Cccclia cra o cducaioarc c×cclcniä, o adcväraiä ¡rofcsionisiä.
Doar cä, dacä unul dinirc ncnlrii cor¡ului didaciic nu func{iona la
ca¡aciiaic na×inä, arunca o ¡ovarä - nu, cuvaniul c grc¡ii - nai dcgralä ii
afccia ¡c io{i.
An asigurai-o iar ¡c doanna Arnsirong cä discu{ia ci ¸calnä" n-o
dcicrninasc in nici un fcl ¡c nana sä-¡i iaic vcnclc dc¡i, in sinca nca, crcdcan
cu iäric cä a¡a cra.
I-an s¡us doannci Arnsirong cä voi rcvcni cu o daiä a¡ro×inaiivä ¡cniru
inioarccrca nanci la lucru (din nou} du¡ä consulia{ia dc la s¡iial. Dar, din
räs¡unsul ariisiic al doannci Arnsirong - ¸E nai u¡or sä nc ¡lanificän dacä
¡iin cä cincva o sä li¡scascä o vrcnc, dccai sä nc a¡ic¡iän sä fic aici ¡i sä nu
vinä" - an länuii cä ar ¡rcfcra sä sc lazczc ¡c o aco¡crirc alicrnaiivä, ccl ¡u{in
¡anä la Cräciun. Dc dragul ¡ro¡rici ci sänäiä{i ninialc, dacä nu dc dragul
lugciului.
La 8.30 a.n. - du¡ä un du¡ ficrlinic ¡i lung, sul carc a¡ fi siai lucuroasä
ioaiä via{a - o irczcsc ¡c nana cu o cca¡cä dc ccai. Si nu aruncandu-i-o in ca¡.
Ea sc frcacä la ocli, sc nai frcacä o daiä, cand i¡i vcdc inclciciurilc landajaic ¡i,
incci, cu grijä, sc ridicä in fund.
÷ Cun ic sin{i ? inircl cu.
÷ Nu ¡iiu, räs¡undc ca ¡lai.
La naila.
÷ Manä, zic, ircluic sä ¡lcc la scrviciu in irci ninuic sau ränan färä
slujlä. Dar an vorlii cu doanna Arnsirong, carc-{i iransniic ioaic cclc lunc ¡i
s¡unc sä nu ic iniorci la lucru ¡anä cand nu c¡ii ¸sänäioasä iun". Acun, cc ai dc
gand sä faci azi ? S-o sun ¡c Vivicnnc, sä-i s¡un sä ircacä ¡c aici ? Vrci sä nc
inialnin ca sä luän ¡ranzul in¡rcunä ? Cc-ai ¡rcfcra ?
Mana i¡i incrc{c¡ic nasul ¡i s¡unc.
÷ Vivicnnc arc cursurilc ci dc laiic nar{ca.
in sinca nca, incc¡ sä iniru in ¡anicä. N-o ¡oi läsa singurä - sä sc
invaricascä färä {iniä ¡c-aici, ca un glcn dc ciulini. Arc o zi lungä, ¡liciicoasä ¡i
goalä carc sc iniindc inainica ci, ncsfar¡iiä. Ar ¡uica avca incä o crizä, incc¡c sä
ni sc fornczc in ca¡ o idcc nc¡ofiiiä. Nu vrcau s-o rosicsc. Prcfcr s-o ignor, ¡anä
cand sc rciragc. Din ¡äcaic, acun c 8.33 ¡i an c×aci nici un ninui sä nä
gandcsc la un ¡lan dc rczcrvä.
179
÷ Manä, zic rc¡cdc, ¡iiu cä nu vä vcdc{i ¡rca dcs, dar cc-ar fi s-o sun ¡c
luni Fio ?
Doar sunciul clän{äniior al nunclui ci ini dä un fior dc rcnu¡carc ¡rin
sionac.
Adcvärul c cä, din ziua innornaniärii, an vorlii cu ca dc douä ori. O daiä,
cand an dcsco¡crii cä nana dcvcnisc Donni¡oara Havislan. Mi-a irccui ¡rin
ninic cä, din caic ¡iian cu, lunica sc iransfornasc in Daril Vadcr ¡i cra dc
daioria nca sä invcsiiglcz. Flu×ul ci dczlanai dc ncsajc iclcfonicc ni-a s¡orii
nclini¡ica. Mi-a luai ¡airu zilc sä nä a¡ro¡ii dc iclcfon. Cand i-an cסlicai cä
nana nu-i dädusc nici un iclcfon a fosi ¡cniru cä ¡oirivii ncdicului ci gcncralisi
- ¸sufcrca dc anäräciunc, carc a dai inir-un sindron dc¡rcsiv", luni Fio n-a nai
scos nici un cuvani. A¡oi, a s¡us. ¸Ei, asia c, ircluic sä ncrgcn inainic!" Era cai
¡c cc sä nä iau dc ca. voian sä s¡un cä, aiunci cand ai un sindron dc¡rcsiv, nu
¡o{i sä ncrgi inainic, dar ni-an dai scana cä n-a¡ fi dai cu ca¡ul dc un zid
vccli dc ¡a¡iczcci ¡i o¡i dc ani. Si aiunci ni-a vcnii idcca - dacä luni Fio cra a¡a
dc sigurä ¡c fa¡iul cä ircluic sä ncrgcn inainic, dc cc a sunai-o ¡c nana o daiä
la douä zilc, iin¡ dc o lunä, lcläind ca un niclu{ näscui din grc¡calä ¡c un {anc
dc nunic ?
A¡a cä an s¡us, ¡ncclcrä.
÷ A¡ro¡o, ¡i naia cc nai faci, luni ?
A räs¡uns.
÷ Mä dcscurc.
In noncniul äsia, cran gaia s-o las laliä. Dar, inloldiiä dc s¡ccirul viu ¡i
rcal al cclor nai a¡ro¡iaic rudc alc nclc carc nurcau sau sc zonlificau una caic
una, an coniinuai.
÷ Ai sunai-o ¡c nana dcs, äää, in uliina vrcnc. Tc sin{i cunva singurä ?
Duni Fio a ras färä vcsclic ¡i a räs¡uns ¡c un ion nc¡läcui.
÷ ¸Singurä", zicc ca! ¸Singurä" ! A¡oi, inir-un acccs dc furic. Manci ialc
inioidcauna i-a ¡läcui sä facä ¡c ncajuioraia.
180
Cc ¡uican sä räs¡und la asia? Du¡ä o ¡auzä dc uinirc, an zis.
÷ O sä-i zic nanci sä ic sunc, cand dociorul va s¡unc cä c dcsiul dc
inzdrävcniiä.
A doua oarä cand an vorlii cu luni Fio a fosi cand an ¡i väzui-o - ziua in
carc s-a a¡rolai ccriificaiul dc auicniiciiaic. Du¡ä cc-an ¡lccai dc la lucru, an
irccui s-o väd ¡c nana ¡i lunica siäica in lucäiäric, ciiind TV Tincs ¡rinir-o
lu¡ä carc-i disiorsiona ocliul ¡i o fäcca sä scncnc cu coco¡aiul dc la Noirc
Danc. An avui o convcrsa{ic scuriä, ¡oliiicoasä, dcs¡rc icnsiunca ci aricrialä
(¸Nu nä ¡oi ¡langc"} ¡i can asia a fosi ioi. Dc aiunci, n-an nai sclinlai o
vorlä. Si, nu vrcau sä dranaiizcz c×ccsiv scniincniclc nclc in siiua{ia dc fa{ä,
dar a¡ ¡rcfcra sä nä arunc dc ¡c varful lui En¡irc Siaic Duilding dccai sä
vorlcsc cu ca acun.
Cu ioaic cä, cunoscand-o ¡c nana, länuicsc cä ¡i ca va sin{i accla¡i lucru
¡i nu va irclui sä fac ninic. Nu-ni vinc sä crcd cand nana s¡unc.
÷ Du-ic la scrviciu, o sun cu.
La incc¡ui, n-o crcd.
÷ Zäu? zic cu ¡c un ion ascu{ii. Dar iu n-o suni niciodaiä!
Mana ini aruncä o ¡rivirc dis¡rc{uiioarc.
÷ Cc ¡iii iu ? zicc ca dur.
÷ Siiu, zic cu inciudaiä, cä o suni ¡i iu ¡c luni Fio la fcl dc dcs ca ninc.
Mana nä ¡rivc¡ic cu arogan{ä ¡i räs¡undc.
÷ Aiunci, cvidcni cä o suni ccl ¡u{in dc douä ori ¡c sä¡iänanä.
Sä-ni crcd urcclilor ?
÷ Mani, glunc¡ii, s¡un cu.
Mana araiä aiai dc inganfaiä, ¡c cai c ¡osilil sä arä{i du¡ä cc ai inccrcai
sä ic irini{i ¡c lunca ccalaliä cu o lanä dc ras. Zicc.
181
÷ Nc vcdcn in ficcarc joi. Nu-i a¡a dc rca, cand ajungi s-o cuno¡ii. Dc fa¡i,
c o con¡anic ¡läcuiä - ¡cniru o lalä carcoia¡ä!
Suni a¡a dc incaniaiä, cä o ¡lcsncsc in joacä ¡c nana ¡c ¡icior, ¡csic
ccar¡af. Alia cand gafai ¡c Long Acrc, s¡rc lirou, ini vinc lrusc un gand. ni-an
irosii can ¡ai¡¡c orc ¡c sä¡iänanä cu nana in uliinclc cinci luni.
Dc cc dracu' nu ni-a s¡us inainic ? Nu nai ircluic sä s¡un cä ajung in
rcdac{ic cu zccc ninuic iniarzicrc ¡cniru ¡cdin{a dc su¡lincni.
Cand ics din ¡cdin{a dc su¡lincni c¡uizaiä, dar u¡uraiä (an ic¡ii ¡c scui
sau sul scui?} ¡c liroul ncu c o co¡ic ilcgalä a Siärilor dc s¡irii grcgoricnc ¡i un
lilci dc la Lizzy. ¸Pranzul ?" E foaric dulcc, dar ¡iiu cä sc a¡ica¡iä sä-i fac un
ra¡ori anänun{ii al ¡rogrcsclor nanci, ¡i azi nu nä sini in siarc sä in¡äriä¡csc
ninic gru¡ului. Ca¡ul ni sc invaric¡ic. Dc cc nu ni-a s¡us nana dcs¡rc ca ¡i
luni Fio ? Sccrcio¡cnia ci c la fcl dc jigniioarc ca ¡i rcfuzul lrusc, i¡ocrii al Tinci
dc a divulga anänunic iniinc ¡i suculcnic dcs¡rc via{a ci sc×ualä cu Adrian.
Cand Lizzy ¡i cu ninc sunicn cclc nai lunc ¡ricicnc alc ci!
Mä scuz, a¡oi nä rc¡cd la iclcfon ¡i o sun ¡c nana.
Ea räs¡undc ¡i ii niiralicz vrco cincizcci dc inircläri. ¸Cc nai faci ? Cun ic
nai sin{i ? E luni cu iinc ? Cc-ai nai fäcui ?"
Mana, s¡rc infiniia nca u¡urarc, c calnä. E ¸olosiiä, dar sc sinic nai
linc dccai icri". Clrisioasc, crcd ¡i cu, cu aiaica ncdicancnic invcscliioarc in
iinc. Mana ini s¡unc ¡i cä luni Fio a vcnii, dc¡i a sosii alia ¡c la 11.30, ¡cniru
cä a luai auioluzul. Duni Fio i-a aräiai ¡ozc cu Morric cand cra läic{cl. Aräia
scrios in ioaic.
Dc¡i suni in¡rcsionaiä cä luni Fio - ¡cniru ¡rina oarä in via{a ci - facc cc
fac dc olicci ¡crsoanclc läiranc ¡i scoaic la ivcalä foiografii vccli ¡i ¡icrsc, sini
cä nana ini ascundc ccva. Vorlc¡ic cunva. ii ¡un o inirclarc siu¡idä.
182
÷ Manä, ic sin{i linc ?
Ea ciri¡c¡ic.
÷ Dinc! Duni Fio sc nuiä cu ninc ¡cniru o vrcnc.
La incc¡ui, n-o crcd. Mi-c nai u¡or sä crcd cä Mo¡ Cräciun ¡i-o iragc cu
Zana Mäsclu{ä.
÷ Clunc¡ii! cli{äi cu.
Dar nu glunc¡ic.
÷ Dar dc cc ? inircl.
÷ Pcniru cä dociorul Collins a s¡us cä an ncvoic dc ajuior, rc¡licä ca.
÷ Ei, asia-i grozav, s¡un cu lcni. Dcci nu nai ai ncvoic dc ninc, sä siau cu
iinc.
Mana räs¡undc fcriciiä.
-Nu.
Vcsica asia ar irclui sä nä incanic, dar nu nä incaniä dcloc. Mai dcgralä
nä facc sä fiu naraiiä ioaiä du¡ä-aniaza.
Cand ajung acasä, la a¡ariancni, nä sini la fcl dc ncrvoasä ca un rcclin
cu un dinic infcciai. Tranicsc u¡a ¡i suni incdiai asaliaiä dc o cacofonic
guiuralä. ¸Uuuul!
Uuul! Uuuul!« ¡i ¸Ol! Ol! Ol!" Tc rog, nu din nou!
E olsccn. Azvarl o scric frcnciicä dc scnnc cu dcgciul s¡rc cancra lui
Marcus ¡i cnii un ¡ar{aii sonor ¡i ¡rclung cu linla ¡i luzclc. Ticälosul iicälosul
iicälosul. Furia ¡ulscazä in ninc. Ficcarc gcanäi ¡i icnci c un afroni ¡crsonal.
Mä duc in lucäiäric, infigandu-ni cu räuiaic iocurilc in covor. (Un rcfrcn ii¡ic al
lui Marcus. ¸Po{i sä-{i sco{i ¡aniofii in casä, ic rog ? Covorul äla cosiä 4,95 dc lirc
¡c nciru ¡äirai".}
Snulg o laglciä fran{uzcascä din congclaior ¡i-ni dorcsc sä fi fosi o
¡silo¡aiä cu acic in rcgulä, ca sä iniru in cancra lui Marcus ¡i sä-l lai cu ca in
ca¡ färä sä nä ¡ascä inclisoarca. Hci, cc-ar fi s-o niiuicsc ¡c nana s-o facä.
Dag laglcia in cu¡ior, nä iniorc vijclioasä la ninc in cancrä ¡i nä iranicsc in
¡ai. in nod nornal, a¡ ¡unc Dcasiic Doys, ca sä-ni alincnicz nania, dar siarca
asia
183
dc s¡irii c ¡rca sunlrä ¡i ¡rca nalcficä ¡cniru nclodii.
Ccrc lini¡ic. Dcodaiä, suni cu¡rinsä dc un acccs dc furic aiai dc ¡uicrnic,
incai ii sini ¡uicrca as¡rä. Drusc, ini lovcsc ¡i-ni lai ¡crna - lan! lan! lan! -
¡i ¡unnii nci ii fac zol fa{a lui Marcus ¡i sirig ¡i sirig. Nu cuvinic, doar un sunci
coniinuu, ¡rclung ¡i ascu{ii.
Mä o¡rcsc din sirigai alia cand Lulc, Marcus ¡i Miclcllc dau luzna in
cancrä, ¡rcsu¡unand cä suni onoraiä. Lulc cli¡c¡ic nclini¡iii, in iin¡ cc
Marcus ¡i Miclcllc gafaic ¡i suni la fcl dc ro¡ii la fa{ä ca ¡i ninc.
Miclcllc c infä¡uraiä in lalaiul dc caiifca ro¡ic al lui Marcus, iar Marcus
¡oariä lo×cri ncgri dc näiasc.
÷ An avui o zi grca la scrviciu, lc cסlic, inccrcand sä zanlcsc.
Marcus nä ¡rivc¡ic fi×.
Miclcllc sc ¡rcfacc ingrijoraiä ¡i ¡o¡ic¡ic.
÷ Ti-ai s¡ari un vas dc sangc sul ocli - ai nulic ¡unciulc{c ciudaic, nici
¡i ro¡ii! Vrci sä-{i aduc ni¡ic glca{ä ?
Mä a¡cz ¡c naini, ca sä lc in¡icdic sä-i zgaric fa{a.
÷ Suni linc, nul{uncsc, s¡un cu, dc¡i vocca nca c acun rägu¡iiä ca a
unui arnäsar, ¡uic{i sä vä cära{i acun.
Marcus nä iraicazä cu o uliinä ¡rivirc dis¡rc{uiioarc inainic sä iasä.
Miclcllc i¡i ni¡cä dcgciclc inir-un scnn dc adio rcgal ¡i-l urncazä, inclizand u¡a
in urna ci. Lulc ränanc, cu lra{clc s¡anzurand ¡c langä cl, siinglcrc. Sc
scar¡inä in ca¡ ¡i zicc.
÷ Vrci o inlrä{i¡arc ?
Nu vrcau, dar a¡ ¡ärca nccio¡liiä dacä l-a¡ rcfuza, a¡a cä zic.
÷ Da, ic rog.
Lulc nä sirangc siangaci. Nasul ni-c sirivii in sulsuoara lui, dc accca ini
c dificil - ¡i ¡rolalil cä nici n-ar fi in{clc¡i ÷ sä rcs¡ir. In cclc din urnä, suni
siliiä sä ¡ufncsc sonor in cäuiarc dc acr. Evidcni cä Lulc inicr¡rcicazä ¡ufnciul
ncu drc¡i un sniorcäii, ¡cniru cä nä säruiä ¡c ¡är, nä laic ¡c s¡aic (läsandu-
nä a¡roa¡c färä acr} ¡i c×clanä.
÷ Nu ¡langc!
Mä clilcrcz ¡i carai.
÷ Nu ¡lang!
A¡oi, adaug ursuzä.
÷ Mul{uncsc ¡cniru, äää, cä {i-ai fäcui griji.
Lulc ini zanlc¡ic ¡i zicc.
÷ Dcci cc s-a inian¡lai la scrviciu ?
Mä gandcsc sä-i s¡un adcvärul, a¡oi rcnun{. I-ar ¡ovcsii lui Marcus din
grc¡calä.
÷ An fosi ccriaiä, ¡cniru cä an iniarziai azi-dininca{ä, ¡o¡icsc.
÷ Poaic cä ar irclui sä-{i ¡ui ccasul sä sunc nai dcvrcnc, zicc Lulc
incdiai.
÷ Mn, fac cu, inccrcand sä-ni ascund iriiarca.
Dcja i-an {inui o ¡rcdicä dcs¡rc ofcrirca dc solu{ii aiunci cand nu suni
ccruic. Urncazä o iäccrc inircru¡iä dc un räcnci indc¡äriai. Nc uiiän unul la
aliul, iniriga{i.
÷ Poaic cä ¡i Marcus a avui o zi ¡roasiä la lucru, zicc Lulc.
S¡cr sä fic a¡a.
Särin in sus ¡i alcrgän in lucäiäric, undc Marcus {o¡äic in varful
¡icioarclor ca un s¡iridu¡ räu ¡i ii facc vani cu¡iorului cu o car¡ä dc ¡icrs vasclc.
incä¡crca c ¡linä dc fun ccnu¡iu. Mä uii ¡rin cca{ä ¡i väd laglcia fran{uzcascä
nurind in fläcäri.
÷ Falai! An uiiai dc asia, zic cu, cviiand cu grijä cuvaniul ¸scuzc".
Marcus iravcrscazä incä¡crca in goanä, {inand ¡ainca fran{uzcascä - un
cadavru inncgrii, cu niczul licärind ro¡iaiic - la disian{ä dc un lra{. O aruncä in
cliuvciä, dä drunul la rolinciul dc a¡ä rccc ¡i ränä¡i{clc carlonizaic alc cinci
nclc ¡uicrä ¡i sfaraic.
Miclcllc iu¡c¡ic cu sulin{clcs. Lulc ¡rivc¡ic, cu gura cäscaiä, fascinai dc
s¡cciacolul ofcrii dc Marcus, carc sc
185
agiiä ca nclunul. ini sug olrajii, ca sä nu rad, dar nu ¡rca rcu¡csc.
Marcus aruncä ¡c ¡odca car¡a dc vasc ca ¡c o nänu¡ä ¡i zliarä.
÷ Ducäiäria nca Poggcn¡oll c o ruinä! M-an säiurai dc iinc ¡i dc fclul iäu
ingälai dc a fi, iu, iu, iu iarfä!
N-an fosi niciodaiä insuliaiä in lalul äsia, nici näcar dc Jas¡cr.
÷ Tarfclc sc rccunosc inirc clc, räs¡und cu ¡i nä furi¡cz afarä din
lucäiäric.
inainic sä alcrg la ninc in cancrä, sirig dc ¡c lol.
÷ Si, dacä a¡ fi un ii¡ cu o lucäiäric Poggcn¡oll ca a ia, a¡ iäcca dracului
din gurä!
E o co¡iläric, rccunosc, dar c ioi cc ¡oi facc, cand suni luaiä ¡c
nc¡rcgäiiic.
Ca¡iiolul 21
Vrcnca lriianicä c rccunoscuiä ¡cniru ¡ar¡ivcnia ci, dar, anul äsia, ioaiä
luna augusi, s-a fäcui dc ras. Toaiä luna, an iras ¡crdclclc la ora 8.15, ca sä väd
¡rivcli¡ica so¡orificä a unui ccr allasiru ca oclii dc lclclu¡. Alcrgan ¡anä in
sia{ic in iricou cu nanccä scuriä, ¡anialoni sul{iri ¡i sandalc dccu¡aic la varf ¡i
sin{can razclc soarclui scducäior dc caldc ¡c ¡iclc. inainic sä incc¡ lucrul, nä
agiian ¡rin rcdac{ic ¡i lc s¡uncan colcgclor. ¸Mäi, cc cald c!" A¡oi, la 12.45, nä
uiian ¡c fcrcasirä, inirclandu-nä dacä sä-ni iau lasagna sau un cariof co¡i la
¡ranz (räs¡uns. oricarc araiä nai narc in viirinä} ¡i vcdcan un nuson!
Ccrul sc fäcca ncgru ¡i ancnin{äior ca in a¡ocali¡s ¡i, incviialil, inira
cincva ¡c u¡ä, scuiurandu-¡i ¡icäiurilc rcci dc ¡loaic din ¡är, i¡i ¡icrgca roclia
sul{irc dc lunlac ¡i ¡roclana. ¸E un frig afarä!" Accasiä räuiaic clinaiicä
¡crsisia ¡ana in ziua in carc caran cu ninc, cu narc grcuiaic, o ¡clcrinä dc
¡loaic ¡i un ¡ulovcr su¡lincniar.
A¡oi, urna un val dc cäldurä dc douäzcci ¡i ¡airu dc orc.
Singura consolarc cra cä ioaiä lunca cra ¡rinsä ¡c ¡icior grc¡ii. Cu
c×cc¡{ia lui Lizzy.
÷ E¡ii iclc¡aiä sau cc ? an nornäii cu o daiä, la ¡ranz, glcnuindu-nä
sul unlrcla ci, ca sä-ni a¡är ¡ärul, sä nu fic väiänai dc a¡ä.
÷ Nu, ni-a räs¡uns ca, nä uii la lulciinul ncico inainic sä nä duc la
culcarc.
in ciuda ¡loii, n-an o¡rii in nijlocul siräzii.
÷ Doannc, c¡ii un gcniu! an c×clanai. Cc idcc nouä ¡i siräluciiä!
Dar, in iin¡ cc-i a¡rccian isic{inca, ¡iian cä nu voi avca räldarc sä-i
urncz c×cn¡lul.
A¡a cä nä fäccan lcoarcä. inioidcauna nä fac. Suni ca Crasu' in ¡rivin{a
asia, ¡rivcsc ¡lanurilc dc viiior ca ¡c o narc ¡liciiscalä. (Disirac{ia ¡rcfcraiä a lui
Crasu' c sä sc sirccoarc in ¡la¡una ¡roas¡äi s¡älaiä a lui Marcus carc sc usucä
¡c un scaun, dc¡i dc ficcarc daiä sc räiäcc¡ic ¡i ränanc ¡rins in ca. Dar ¡rcfcrä
sä ¡orncascä in avcniura ¡lä¡unii acun ¡i sä niorläic du¡ä ajuior nai iarziu.}
Si cu rarcori nä gandcsc la viiior, a¡a cä sufär consccin{clc du¡ä accca.
Asifcl, nici inir-un irilion dc ani nu ni-ar fi irccui ¡rin ca¡ cä nana ¡i
luni Fio ar ¡uica fi convinsc sä sc in¡ricicncascä ¡i cä nä voi sin{i rcs¡insä ¡i
ca o ¡roasiä ¡i gcloasä. Lizzy insä c nuli nai ¡crs¡icacc dccai ninc ¡i ¡i-a dai
scana - ¡rivind rciros¡cciiv - cä ¡ricicnia lor cra o ccriiiudinc.
ii ¡ovcsicsc ioiul la ¡ranz, vincri, fiindcä ¡anä aiunci an ¡uiui sä fac ¡c
indifcrcnia. Ea dä din ca¡ in{clca¡iä ¡i soarlc din a¡a ci dc Evian.
÷ Crcd cä-l au ¡c iaiäl iäu in conun, dacä nu aliccva, s¡unc ca.
187
÷ Da, dar l-au avui inioidcauna ¡c iaiäl ncu in conun, zic cu gura ¡linä
dc ion cu naionczä, ¡i n-a avui nici o in¡orian{ä.
Mä o¡rcsc, fascinaiä, cand Lizzy c×iragc cu clcgan{ä ca¡crclc din sosul
¡asiclor ci cu näslinc ¡i lc aliniazä frunos, ¡c narginca farfurici.
÷ Dc cc nu sc in{clcgcau ? inircalä ca.
Mä incruni.
÷ Nu ic incrunia, o sä faci riduri! sirigä ca.
÷ Scuzc.
inccrc sä nä gandcsc färä sä nä incruni.
÷ An in¡rcsia cä luni Fio nu cra dc acord cu nana.
Lizzy oficazä.
÷ Dc cc ? Mana ia c adoralilä!
Fidic din uncri.
÷ Päi, dc¡i luni a nuncii ¡i ca, nu ¡rca c dc acord cu fcncilc carc
lucrcazä. Cclc ncnäriiaic.
Lizzy dä oclii ¡csic ca¡.
Adaug.
÷ Avca nai ¡u{in iin¡ ¡cniru iaia. Si n-a fosi niciodaiä o narc gos¡odinä.
Lizzy clicoic¡ic.
÷ Dcci ¡c ca o no¡icnc¡ii, zicc ca.
÷ An alic ialcnic, zanlcsc cu. Cä ioi vorlin dc sc×, cun c Drian ? (Toi
nai crcd cä onul c un ¡rosiänac, dar, dc dragul lui Lizzy, o sä nä ¡rcfac
inicrcsaiä. Oricun, suni inicrcsaiä. inir-un nod ingrc{o¡äior.}
Lizzy sc inro¡c¡ic.
÷ Foaric lun. Nc in{clcgcn dc ninunc.
Hollcz oclii ¡i nä a¡lcc s¡rc ca.
÷ Dcialiazä-ni.
Lizzy suradc.
÷ Siäican dc vorlä rcccni ¡i an ¡oncnii din inian¡larc cä-ni ¡lac
snoclinclc ¡roas¡cic, dar cä suni foaric scun¡c. Si, ascarä, a vcnii ¡c la ninc
sä nä vadä ¡i-ni cun¡ärasc o ¡ungä narc! in noicnlric!
188
Avand in vcdcrc cä nu nä onor du¡ä frucic, nu ¡rca ¡oi sä a¡rccicz
cforiurilc ¡c carc ircluic sä lc inirc¡rindä cincva ca sä ol{inä snoclinc
¡roas¡cic in noicnlric. Nu iniri ¡ur ¡i sin¡lu inir-un nagazin ?
Lizzy inicr¡rcicazä grc¡ii cסrcsia ncduncriiä dc ¡c fa{a nca ¡i adaugä,
unilä.
÷ Nu c un ronaniic in adcväraiul scns al cuvaniului, cun c Adrian cu
Tina - cu aiaica luclcic -, dar niciodaiä nu ni-a ¡äsai dc flori. Nu cä n-ar fi
ninunai ¡cniru Tina, dcsigur. Dar snoclinclc! An fosi foaric in¡rcsionaiä.
A fosi un gcsi foaric aicni.
Sar incdiai s-o corccicz.
÷ Nu, nu nä gandcan la ninic räu, a fosi foaric frunos din ¡arica lui...
dacä vrci ca ¡ricicna ia sä sc lä¡cascä ioaiä noa¡ica, ca o sircnä dc cca{ä.
Lizzy sc inro¡c¡ic din nou ¡i clicoic¡ic. Dcodaiä, sc o¡rc¡ic din ras ¡i laic
u¡or cu ¡alna in nasä, dc ¡arcä ar vrca sä nc rcaducä aicn{ia s¡rc ¡rollcna
zilci. Zicc.
÷ Si cun dc o accc¡iä luni Fio acun ¡c nana ia ?
N-an nici o idcc.
÷ N-an nici o idcc, ii s¡un, nici näcar nu ¡iiu dacä o accc¡iä.
Lizzy räs¡undc.
÷ Dar ircluic c-o accc¡iä, dacä au incc¡ui sä sc inialncascä a¡a, dcodaiä!
Dunnczcu ¡iic.
÷ E ciudaiä, zic cu. Crcd cä niciodaiä n-a ¡läcui-o ¡c nana, dar
inioidcauna a inccrcai sä fic ¡ricicnoasä.
Lizzy dä din ca¡.
÷ Dc dragul iaiälui iäu ?
Dau ¡i cu din ca¡.
÷ Da, a¡a crcd.
Lizzy facc o ¡auzä.
÷ Dcci ¡oaic cä, acun, cä iaiäl iäu... s-a dus, incä nai c ¡ricicnoasä dc
dragul lui.
Oarc?
189
÷ Da, ¡oaic, s¡un cu. Poaic ¡cniru cä nu nai c acolo sä lu¡ic. Dar crcd cä
ioiul dc¡indc ¡i dc nana. Niciodaiä n-a avui ncvoic dc luni Fio. Acun, ¡oaic cä
arc.
Lizzy ¡arc inciiaiä.
÷ Si ¡oaic cä, c×clanä ca inir-o ¡oa¡iä gcn ¸ini-¡lacccand-un-¡lan-sc-
rcalizcazä", acun, cä luni Fio a ¡icrdui un fiu, arc ncvoic dc o fiicä! Acun, cand
nä gandcsc la asia, arc logicä!
La naila, n-a¡ ncrgc a¡a dc dc¡aric.
÷ Duni Fio, ii s¡un cu, c cca nai ¡u{in naicrnä fcncic ¡c carc an
cunoscui-o vrcodaiä, in afarä dc nana. Nu c ccca cc ai nuni o ¡crsoanä ¡linä dc
con¡asiunc. N-a o¡rii-o ¡c nana sä-¡i iaic vcnclc, nu ?
Lizzy i¡i sirangc luzclc.
÷ Nu, dar nu asia vrcau sä zic. Cun ar fi ¡uiui s-o o¡rcascä ? Nincni nu
¡uica.
Eu zic.
÷ Cu c×cc¡{ia iaici ic¡ii din groa¡ä, sänäios ¡i zdravän, nu in cli¡ dc
siafic, sirigand. ¸Tc-an ¡äcälii!"
Lizzy i¡i ¡lco¡ic¡ic col{urilc gurii, consicrnaiä dc li¡sa nca dc rcs¡cci.
÷ O, Hclcn, s¡unc ca, nincni nu-l ¡oaic inlocui ¡c iaiäl iäu. Dar, cliar
dacä lunica ia nu-i ¡linä dc con¡asiunc - suni sigurä cä-i ¡asä.
Asia-i ¡rollcna cu Lizzy. Crcdc cä ioaiä lunca c la fcl dc lunä ca ca. Cliar
¡i cu. Oficz ¡i s¡un.
÷ Da, crcd cä luni c nai lunä dccai ninic.
Mä gandcsc la cforiurilc nclc dc a avca grijä dc nana ¡i o vocc slalä ¡i
dcfcnsivä, dinläunirul ncu, zicc. ¸Dar iu n-ai fosi ninic. Ai inscnnai ccva.
Mancarca gäiiiä dc iinc cra orililä, dar n-ai fosi ninic". Cu vocc iarc, s¡un
¡rudcniä.
÷ Ciudai cun nana nu ni-a s¡us cä sc inialnc¡ic cu lunica, nu crczi ?
Lizzy i¡i inclinä ca¡ul lucios inir-o ¡aric ¡i sc gandc¡ic.
A¡oi, s¡unc.
190
÷ Poaic cä a uiiai.
Si ¡oaic cä Pänaniul c ¡lai ¡i Luna c o lucaiä narc dc lranzä. E iin¡ul sä
sclinlän sulicciul. Convcrsa{ia a dcvcnii scniincnialä ¡i, sinccr, du¡ä ziua dc
luni, suni säiulä ¡anä in gai dc scniincnialisnc.
÷ Siii cand faci nasajul äla cu ¡cria ? inircl cu viclcanä.
÷ Da, zicc Lizzy, dcvcnind lrusc aicniä.
÷ Uii inioidcauna. faci ¡criajul s¡rc naini ¡i ¡icioarc, nu?
Lizzy ¡arc ingroziiä.
÷ O, Doannc, nu! Pcriczi cäirc ininä! E cscn{ial!
Sc lanscazä inir-o iiradä dc zccc ninuic dcs¡rc c×fo-
licrc, frccarc ¡i nasaj ¡i, la un nivcl nai ¡rofund, dcs¡rc inlunäiä{irca
circula{ici ¡i clininarca io×inclor ¡i fluidului in c×ccs, ¡i luni Fio c daiä uiiärii.
Misiunc indc¡liniiä.
Suni u¡uraiä cä, aiunci cand convcnin sä nc inialnin ¡cniru ¡ranzul
urnäior, Tina considcrä ¡oirivii sä ni sc aläiurc ¡i, dc accca, convcrsa{iilc
scrioasc suni inicrzisc.
Dc fa¡i, a¡roa¡c oricc convcrsa{ic c inicrzisä. incc¡ cu ccca cc considcr a fi
un sulicci sigur. Adrian.
Eu |glunca{ä|. Dcci Tina, cc-{i nai facc anorczul ?
Tina |rccc|. Cc vrci sä s¡ui cu asia ?
Lizzy |di¡lonaiä|. Ea, Hclcn, sc rcfcrä la Adrian ¡arc nclun du¡ä iinc. Nc
inirclan cc nai facc.
Tina |cvazivä|. Dinc, nul{uncsc.
Eu |jigniiä|. Nu in{clcg dc cc c¡ii a¡a dc scnsililä. Nu-i ca ¡i cun ic-a¡ fi
inirclai dcs¡rc närinca ¡u{ci lui. |in gand| Oricun, cand rcla{ia asia nu cra a¡a
o rclicvä sfaniä, ni-ai s¡us, dcci ¡iiu oricun.
Tina |räsiii|. Unclc lucruri suni ¡crsonalc. Nu nai avcn cin¡¡c ani, in ¡ana
nca!
Eu |iniäraiand-o|. Cc-ai, c¡ii inainic dc ciclu ?
Lizzy |gräliiä|. Suni sigurä cä nu, dar, dacä c, an ni¡ic Evcning Prinrosc
Oii. E divin, foaric cficicni. Jur!
191
Tina |furioasä|. Nu an PMS! La dracu'! Pc un lärlai nu l-a{i fi inirclai
asia! Si nu-ni vcni nic cu ralaiul äla dc ulci dc flori! Jur ¡i cu - cä c un cäcai
uscai!
Lizzy |¡ocaiä|. Tina, ini ¡arc räu, n-an vrui sä ic su¡är.
Eu |sunlrä|. Nici cu.
Täccn. Lizzy sc joacä ncrvos cu iäi{cii ci ficr{i la alur, cu ini in¡ung
norocänoasä carioful co¡i ¡i Tina sc incruniä la fasolca ci coa¡iä ¡c ¡ainc
¡räjiiä. Inioncz.
÷ Fasolc, fasolc, cc lunä c¡ii, cu cai nänanci, cu-aiai ic l...
Tina iranic¡ic furculi{a ¡i urlä.
÷ Taci!
Dacä nä inircla{i ¡c ninc, s-a uiiai la ¡rca nulic rcluäri din Swccncy
Todd.
Si ¡oaic sä vi sc ¡arä ccva ¡crvcrs, dar, cu cai dcvinc Tina nai naraiiä, cu
aiai nai dornicä suni s-o cncrvcz.
A¡a cä rcnun{ la glunclc cu flaiulcn{ä ¡i ircc la aiacuri ¡crsonalc. Tina arc
un lcr¡cs la col{ul gurii. Snulg o lucaiä dc coajä din cariof ¡i ni-o li¡csc ¡c
luza dc jos.
÷ Cinc suni ?
Lizzy i¡i inälu¡ä un clicoiii. Zärcsc cסrcsia ¡ocaiä a Tinci ¡i nä
¡rälu¡csc. Mä sufoc dc ras la ¡ro¡ria nca glunä, cand Tina sarc in sus,
lar¡aindu-¡i scaunul, ¡i icsc in goanä.
inglc{.
÷ Crczi cä s-a su¡ärai ? o inircl ¡c Lizzy.
Lizzy ¡arc iulluraiä.
÷ Nu ¡iiu, zicc ca.
Oficz ¡i arunc ¡crvc{clul. Carioful ncu c iarc ca graniiul ¡i la fcl dc gusios.
÷ A¡ica¡iä aici, ii s¡un. E vina nca. Tu icrninä-{i iäi{cii.
Ic¡in anandouä din cafcnca ¡i alcrgän du¡ä Tina.
÷ Tina! Siai! ini ¡arc räu! sirig cu.
Dar ca coniinuä sä alcrgc. Din fcricirc, o can in¡icdicä ¡aniofii ci Prada ¡i
fusia siraniä, a¡a cä o ajungcn curand din urnä. E ncvoic dc ¡airu ninuic dc
¡us ccnu¡ä
in ca¡ cu narc ariä, inainic sä fic dc acord sä nc lasc sä-i luän o cafca. Dc
daia asia, Lizzy ¡i cu ninc rcsirangcn convcrsa{ia la via{a noasirä anoroasä.
Sau, in cazul ncu, la li¡sa accsicia.
Lizzy |sfioasä|. Mi-ar ¡läcca sä-l cunoa¡ic{i anandouä ¡c Drian a¡a cun sc
cuvinc. Sunic{i lilcrc nainc-scarä ?
Tina |{ca¡änä|. Mcrsi dc ofcriä, dar nä icn cä suni ocu¡aiä.
Eu |nandrä|. Si cu.
Lizzy |du¡ä cc sc gandc¡ic|. A! Cc faci, Hclcn ?
Eu |nodcsiä|. Mä inialncsc cu Ton, sä fiu sinccrä.
Sii{i, vcicrinarul. Ti-l aninic¡ii ¡c Ton, Tina ?
Tina |nai rcla×aiä|. Sigur cä da, lc{ivä nicä cc c¡ii!
Eu |lrusc dornicä sä sclinl sulicciul|. Oricun, Lizzy, lai sä aranjän sä-l
cunoa¡icn ¡c Drian aliä daiä.
Tina |räzlunandu-sc|. Dcci! Ton c iar ¡c firnancni, da ? Nu ni-an dai
scana cä-i ¡lac s¡oriurilc nauiicc.
Eu |infuriaiä|. Taci! Nu fi ncsin{iiä!
Lizzy |nc¡iiuioarc|. Cc c ? Nu ¡ricc¡.
Eu |rc¡cdc|. Nu conicazä. Undc ic¡i nainc cu Drian ?
Tina |lägandu-sc in vorlä|. Dcci Hclcn, ¡ovcsic¡ic-nc nai nulic dcs¡rc
Ton. Cai dc dc¡aric a{i ajuns ?
Eu |fi×and-o ¡c Tina cu ¡rivirca|. Nu-i ninic dc gcnul äsia. Oricun, ¸unclc
lucruri suni ¡crsonalc".
Tina |vcninoasä|. Cu alic cuvinic, n-a{i ajuns nicäicri.
Eu |dcfcnsivä|. Cinc s¡unc cä an vrui sä ajung undcva, oricun ?
Tina |sarcasiicä|. Dcci c o rcla{ic ¡laionicä ? O, ic crcd.
Eu |furioasä|. Alia n-an dcs¡är{ii dc Jas¡cr acun un ninui. Dc cc ircluic
sä ni-o irag inioidcauna cu cincva ?
Tina |räuiäcioasä|. S¡unc-ni iu.
Eu |jigniiä|. Mul{uncsc ¡cniru asia.
Tina |nu foaric ¡linä dc rcgrcic|. ini ¡arc räu, Hclcn, dar iu inioidcauna ic
dcs¡ar{i dc Jas¡cr.
Lizzy |carc rcu¡c¡ic in finc sä sirccoarc o vorlä|.
Vrcn doar cc c nai lun ¡cniru iinc. Asia-i ioi. Iar Jas¡cr, ci linc, Jas¡cr
nu c inioidcauna ¡rca aicni.
Eu |sianjcniiä|. Dla, lla, lla. Nu-l läga{i ¡c Jas¡cr in discu{ia asia.
Tina |iriunfäioarc|. A¡a an fäcui, ¡anä cand ai adus iu vorla dcs¡rc cl!
Lizzy |dis¡craiä|. Cc-ar fi sä nc inialnin cu io{ii, sä¡iänana asia ? Eu il
aduc ¡c Drian ¡i voi douä aducc{i ¡c cinc avc{i clcf sau ¡uicn fi doar noi ¡airu ?
Cc zicc{i dc vincri ?
Eu |su¡usä|. Dinc. Dar ¡rolalil cä voi vcni singurä.
Tina |räsucind cu{iiul|. Sä väd dacä Adrian arc alic ¡lanuri.
incadraiä dc anandouä, suni u¡uraiä sä nä iniorc la lirou. Ccca cc c o
¡rcnicrä. Laciiiia nä iriniic ¡ron¡i din nou afarä, sä-i cun¡är un dcodorani
färä ¡arfun.
÷ Cun dorc¡ii, ciri¡csc cu ¡i o ¡icrg.
Cand nä iniorc, Laciiiia ini ccrc sä sun o cסcriä in ¸violcn{ä doncsiicä" ¡i
nä ¡un incdiai ¡c dai iclcfoanc.
Dc olicci, nä läläi, noioiolind lucä{clc dc lariic ¡c lirou iin¡ dc ccl ¡u{in
o junäiaic dc orä, ca sä nä ¡rcgäicsc.
Siiu cä Laciiiia c in¡rcsionaiä dc cniuziasnul ncu nccaracicrisiic din
accasiä du¡ä-aniazä, ¡cniru cä, aiunci cand sirig. ¸An rczolvai-o!", du¡ä zccc
ninuic,ini räs¡undc.
¸Dinc".
Mi-a nai zis ¸linc" doar dc douä ori ¡anä acun (¡rina oarä, cand an
iransnis ncsajul cä asiroloaga rcvisici Cirliinc ancnin{a cu dcnisia ¡i a doua
oarä, cand i-an s¡us cä o sunasc cincva ¡c nunc Olivcr Draiilwaiic ¸rc la
wcclcndul dc vanäioarc"}. Zanlcsc ¡i ii räs¡und.
÷ Cu ¡läccrc.
An ncvoic dc ficcarc lilä allä ¡c carc o ¡oi cä¡äia, inccrc ¡i sä nu nä
gandcsc cä, joi dininca{a, nana arc ¡rina ci inialnirc cu Asisicnia Täcäni{ilor.
(Asisicnia vinc acasä, ¡cniru cä nana a rcfuzai sä sc ducä la clinicä.}
Mä loiäräsc cä, dc acun incolo, voi fi uliracficicniä, ¡anä cand Laciiiia va
fi for{aiä sä nä ¡ronovczc ca rcdacior adjunci la cdiiorialc. Nu va vrca, dcsigur,
dar nu va
194
avca dc alcs. Candul la inincnia nca asccnsiunc s¡rc grandoarca ¡i
avcrca, ¡i ¡rcsiigiul ¡c carc ni lc va aducc nä invcsclc¡ic. Poaic cä ni sc va da
sä scriu ¡agina dc Evcnincnic ¡i sä iau inicrviuri vcdciclor dc nana a ¡a¡ica din
scrialc, ¡i o aliä liaiä ncvinovaiä ¡i dornicä dc afirnarc nä va inlocui, färä sä-¡i
dca scana, ca Moniior al Dcodoraniclor. Voi avca ncvoic dc cosiun cu ¡anialon,
dcsigur.
Pc la 5.00 ¡.n., n-an ¡ronovai dcja (in ninica nca} rcdacior-¡cf. Dccid s-
o scoi ¡c nana in ora¡, sä särläiorin. Tar-{aaar!
÷ Fc¡cdin{a Dradslaw, räs¡undc Fcgina. Sau nai dcgralä luni Fio, cu
vocca aia cu carc vorlc¡ic la iclcfon.
ini rcvin dcsiul dc rc¡cdc, ca sä s¡un ¡c un ion ¡ricicnos.
÷ Dunä, luni, suni Hclcn. Cc nai faci ?
Ea räs¡undc.
÷ Nu nä ¡lang, Hclcn. Cc ¡oi sä fac ¡cniru iinc ?
Hclcn ? Niciodaiä nu-ni s¡unc ¡c nunc! Ar ¡uica fi
dcja insialarca scniliiä{ii. Ori asia, ori s-a uiiai la O via{ä ninunaiä ¡i
cuforia incä nu s-a risi¡ii. Mai arc ¡u{in ¡i-ni zicc ¸iuli{ico".
Candiioarc, ccr sä vorlcsc cu nana.
÷ Cc nai facc ? inircl rc¡cdc (c nai linc sä fiu ¡rcvcniiä}.
÷ Nu a¡a dc räu, zicc luni Fio vioaic. Nc faccn dc ircalä.
Ol?
÷ Cun ? inircl cu inirigaiä.
÷- Elilcrand dula¡urilc din lucäiäric, räs¡undc ca causiicä.
ini sirang nasul inirc ¡olicar ¡i aräiäior, sä-ni inälu¡ rasul. Sä sc facä
drc¡iaic!
÷ Dc fa¡i, luni, zic cu, cand ini rcca¡äi siä¡anirca dc sinc, nu ircluic sä
vorlcsc cu nana, ¡oi sä ic rog ¡c iinc.
Urncazä o ¡auzä.
195
÷ Da ? zicc ca scc.
ini drcg glasul ¡i zic.
÷ A¡ vrca sä vä scoi, ¡c iinc ¡i ¡c nana, in ora¡, la cinä, joia asia, dacä
sunic{i lilcrc anandouä. (Uliina ¡aric a fosi dc ¡oliic{c.}
Cand luni Fio räs¡undc, vocca ci c la fcl dc scvcrä ca inioidcauna.
÷ E¡ii sigurä cä ai lani ?
Dinirc ioaic ncolräzärilc!
÷ Da, zic cu (nu-i cliar o ninciunä, ¡cniru cä voi avca lanii, cand ni-i va
in¡runuia Darclaycard-ul}.
÷ Aiunci, inioncazä lunica rar, nu väd dc cc nu.
Zanlcsc la iclcfon ¡i zic.
÷ S-a rczolvai!
÷ Cc ? inircalä luni Fio.
Ca¡iiolul 22
An nai nulic noncnic ¡cnililc dccai najoriiaica oancnilor. Unul dinirc
¡rinclc a fosi la varsia dc ¡airu ani - ¡ärin{ii nä iarascrä afarä ¡cniru o
¡linlarc in Fcgcni's Parl, inir-o sanläiä dininca{ä ¡i crau a¡a dc ¡rcocu¡a{i
unul dc aliul, incai n-au olscrvai cä ränäscscn in urnä, fascinaiä dc uria¡ii
¡c¡ii ¡oriocalii din iazul ornancnial. Cand an ridicai ¡rivirca, ¡ärin{ii nci
dis¡äruscrä ¡i ¡arcul cra ¡lin dc oancni inal{i ¡i ingroziiori.
An alcrgai ¡rinirc ci, in¡icdicandu-nä dc ¡anicä ¡i zgariindu-ni ¡aniofii
ncgri dc lac. in cclc din urnä, l-an väzui ¡c iaia din s¡aic ¡i ni-an sirccurai
nana inir-a lui.
El s-a uiiai in jos ¡i cu an ¡rivii in sus - s¡rc cli¡ul uinii al unui siräin.
Din fcricirc, ¡cniru cä avcan ¡airu ani ¡i cran drägu{ä, siräinul a considcrai
inian¡larca disiraciivä ¡i n-a ajuiai sä-ni gäscsc adcväraiul iaiä.
196
Din ¡äcaic, uliinul ncu noncni sianjcniior s-a ¡circcui in dininca{a asia
¡i, ¡cniru cä nu nai an ¡airu ani ¡i nu nai suni drägu{ä, nariorii nu ni-au
aräiai nici o nilä. Luascn nicul dcjun ¡i-ni aranjan inaginca ¡cniru scara asia
in oglinda din laic. Nu cran sigurä cun sä-l inian¡in ¡c Ton, a¡a cä
cסcrincnian. Cu s¡unosul ¸Duuuunää! ¡i cu un ¡u¡ic scli¡icios dc lun gäsii
¡c un olraz (¸nnoa!"} ? Sau cu nai sofisiicaiul. ¸Cc nai faci ?" inso{ii dc un
zanlci cu gura inclisä ? Sau ¡oaic cu un sc×y ¡i arzäior. ¸Dunä, Ton", ¡lus o
räsfrangcrc cnignaiicä a luzclor ?
E×crsan dc zor accsic ¡osililiiä{i, cand an dcvcnii con¡iicniä dc ccca cc
crcd cä auiorii dc cär{i dc sus¡ans nuncsc ¸o ¡rczcn{ä ascunsä". M-an räsucii
¡i, in u¡a läii - ¡c carc, in cniuziasnul ncu, uiiascn s-o inclid -, siäicau Lulc
¡i Marcus, indcsandu-¡i ¡unnii in gurä, ca sä-¡i inälu¡c vcsclia.
÷ Sicrgc{i-o! an räcnii in iin¡ cc ci sc coco¡au dc ras ¡i sasaiau clcsiii
s¡iriiualc, dc gcnul. ¸Sc-ar fi sssä-ni iniind ruzul!"
An iraniii u¡a {i¡and.
÷ N-an s¡us asia! a¡oi, n-an a¡czai ¡c scaunul dc ioalciä, cu frunica in
¡alnc, lcgänandu-nä inainic ¡i ina¡oi ¡i gcnand. ¸Nuuuuuu!"
Fu¡inca n-a urnärii ioaiä dininca{a, unlrindu-ni noua loiärarc dc a fi
cficicniä. Nu nä ¡oi conccnira asu¡ra lucrului, ¡cniru cä ini ioi aninicsc fc{clc
lor c×iaziaic, nä cuircnur involuniar ¡i niaun ¸nu!" in sinca nca. In cclc din
urnä, nu nai su¡ori ¡i suni olligaiä sä nä dcscarc in fa{a lui Lizzy.
÷ Sufär dc sindron ¡osiiraunaiic, zic cu norocänoasä, in iin¡ cc Lizzy
inccarcä sä nu radä.
÷ Hclcn, radc ca crisialin, nu ircluic sä-{i faci griji ¡cniru scara asia. Fii
doar iu insä{i!
Dau oclii ¡csic ca¡ ¡i nä iniorc iar¡aindu-ni ¡icioarclc la liroul ncu.
Sunä iclcfonul. Nu vrcau sä räs¡und, in caz cä c Ton, carc vrca sä anulczc
inialnirca, dar, cun
197
Laciiiia {a{aic din luzc ¡i ¡ufnc¡ic, dacä-l las sä sunc dc nai nuli dc douä
ori, ridic rccc¡iorul.
÷ Alo ? cani cu. Diroul cdiiorialc! (E o inccrcarc dc a nä facc sä ¡ar o
fcncic dc caricrä in ¡lin avani, nu o rizililä iaraioarc dc la coada lan{ului irofic.}
Din ¡äcaic, cforiurilc nclc suni irosiic, ¡cniru cä c nana. Cc ¡langcri nai
arc acun ?
÷ Dunä, nanä, s¡un cu ¡rccauiä. Cc nai faci ?
Mä {in linc. E oarc ¡osilil ca luni Fio sä fi golii ¡ifonicrul iaici ¡i sä-i fi
irinis ioaic lainclc la O×fan1 ?
Sau o innclunc¡ic ¡c nana cu ¸Si dacä"-uri ? Poaic cä o for{cazä sä
urnärcascä Tlc Aniiqucs Foadslow ? Sau o ccariä cä c clcliuiioarc, fiindcä nu
vrca sä cun¡crc carna{i la conscrvä ?
÷ Suni c¡uizaiä, zicc ca iriiaiä.
Fcicsc cä, azi-noa¡ic, nana s-a sin{ii räu ¡i a colorai la ¡aricr la ora 2.00
a.n., sä cauic ni¡ic ¡asiilc conira grc{ii.
Fäscolca ¡rin cuiia dc ¡rin ajuior, cand u¡a lucäiärici a fosi daiä dc
¡crcic - ¸Era sä nor dc fricä!" - ¡i siiclu{a cu ¡asiilc i-a fosi snulsä din naini dc
o luni Fio iriunfäioarc. Sc ¡arc cä lunica ar fi zis cu glas ircnurai. ¸Aiaia iin¡
cai suni cu in casa asia, nu o sä nai faci ¡rosiii!" Dänuicsc cä nana c aiai
iriiaiä, cai ¡i näguliiä. inclcic convcrsa{ia zicand {ca¡änä.
÷ N-an nai fosi scoasä la cinä dc la uliina noasirä anivcrsarc. Undc
ncrgcn ?
N-an idcc, dar s¡un rc¡cdc.
÷ E un rcsiaurani ilailandcz langä Islingion, n-an gandii cä ar fi drägu{.
Scrvcsc ¡i ccai dc iasonic.
Mana facc o ¡auzä.
÷ Sunä linc, zicc ca. Nu crcd cä an nai nancai nancarc ilailandczä.
So¡icsc.
÷ Vin sä vä iau, ¡c iinc ¡i ¡c luni, la o¡i, ¡i ¡un rccc¡iorul in furcä.
Mä uii fi× la liroul ncu ¡i ¡agina din Mirror sc incc{o¡cazä. Cli¡csc ¡i
inaginca sc lin¡czc¡ic din nou.
Nu suni sigurä, dar, in ioaic lunilc in carc an iäiai ¡raz in¡rcunä, nu crcd
cä nana ¡i-a cסrinai vrcodaiä - ¡läccrca c un cuvani ¡rca iarc - ¡oziiiviiaica
fa{ä dc ¡crs¡cciiva con¡anici nclc. Accsica fiind zisc, c ¡rina oarä cand o scoi la
cinä in ora¡.
Du¡ä-aniaza irccc grcu. Laciiiia o inircru¡c ordonandu-ni sä rczolv cu
fi¡icrul dc faciuri. Dc¡i suni ¡liciisiiä ¡anä ¡csic ca¡, inccrc sä-ni ¡äsircz o aurä
dc zcl. in cclc din urnä, Laciiiia sc uiiä ¡csic con¡uicrul ci, nä ¡rivc¡ic
länuiioarc ¡i zicc.
÷ Hclcn, {i-au närii doza dc ncdicancni ?
Sc iävälc¡ic dc ras.
÷ Ha, la, zic cu, färä sä nä anuz.
Clunclc Laciiiici suni la fcl dc rarc ca rcduccrilc dc in¡oziic ¡i la fcl dc
anuzanic ¡rccun canccrul. Mä inircl cun voi nai ¡uica sä ncn{in a¡arcn{a
ciicii nuncii, cand inicn{ioncz sä ¡lcc la ¡asc fi×. (E cscn{ial sä ajung acasä la
¡asc ¡i ¡airuzcci, ca sä-ni acord, cu nodcra{ic, o¡izcci dc ninuic dc
infrunusc{arc.}
Laciiia ini rczolvä dilcna la cinci ¡i ircizcci, in¡fäcandu-¡i laina ¡i
¡lccand. Ninic din acclc ¡rosiii cu ¸Pa, nc vcdcn nainc". Laciiiia c dc invidiai -
dc¡i, ¡crsonal, n-o ¡oi sufcri - ¡cniru cä nu-i ¡asä dcloc dacä c ¡läcuiä. Nu nai
coniinui cu accca¡i convingcrc. Laciiiia c lilcrä. Eu incä nä nai zlai. Dc
c×cn¡lu, il uräsc ¡i÷1 dis¡rc{uicsc ¡c Marcus, dar conicazä ¡cniru ninc fa¡iul
cä ¡i cl nä urä¡ic ¡i nä dis¡rc{uic¡ic. in cc-l ¡rivc¡ic ¡c Jas¡cr. Sini cä-ni vinc
sä-l onor, dar ni-c drag. ini aninic¡ic dc Prin{ul Plili¡. E un icnlcl, dar nu sc
¡oaic al{inc. Dc¡i nu nai an vc¡ii dc la cl (dc la Jas¡cr, nu dc la Prin{ul Plili¡}
dc cand s-a nuiai cu Louisal. An ncvoic ca cl sä nä adnirc. Accsi nor ¡ucril dc
confciii sc roic¡ic in jurul ca¡ului ncu, ¡anä cand dcsclid u¡a a¡ariancniului.
A¡oi, inicrzic ioaic gandurilc cu ¡rivirc la Jas¡cr ¡i
199
Marcus ¡i-ni conccnircz aicn{ia s¡rc lcrculcana sarcinä a s¡älärii ¡i
nodclärii ¡ärului ncu inir-o fornä accc¡ialilä dc ic¡ii in lunc.
Ton sunä la u¡ä la 8.10. Sincronizarca lui c sus¡cci dc ¡crfcciä ¡i nä
inircl dacä a sosii nai dcvrcnc ¡i a a¡ic¡iai in na¡inä. Sini un glin¡c dc
iriiarc - nici ¡rca dcvrcnc, nici ¡rca iarziu, iocnai la iin¡. Ca Coldilocls ¡i
¡orridgc-ul. Iar ca cra o loa{ä nicä. Pun ¡ariu cä Ton c unul dinirc acci lärla{i
carc ccr noia cu un gcsi fluiurai al nainii, in iin¡ cc {in ¡alna cclcilalic naini
drca¡iä.
Ca Marcus. O! Dcsiul cu Marcus. Jas¡cr, din caic-ni aninicsc, ridicä o
nanä lcnc¡ä ¡i clclncri{a vinc alcrgand.
Mä indrc¡i s¡rc u¡ä ¡i nä ciu¡csc dc lra{, sä-ni c×orcizcz gandurilc
¡rosic¡ii ¡i siricäioarc dc clcf. Cc-i cu ninc ? S¡cr cä Ton nu ¡oariä ninic
infrico¡äior, cun ar fi o vcsiä. Dcsclid u¡a snucind-o, sä-ni infruni
condannarca. Ton ini zanlc¡ic ¡i sus¡in u¡uraiä, zanlindu-i la randul ncu.
Poariä llugi, o cäna¡ä lali, un iricou all ¡c dcdcsuli ¡i ¡aniofi naro conozi. Pc
vrcnuri, a¡ fi inrcgisirai in gand ficcarc ariicol dc inlräcäninic ¡i i-a¡ fi ra¡oriai
Tinci, ca ca sä ¡oaiä a¡rccia dacä cra un ii¡ cool sau dacä ar irclui sä fug
nancand ¡änaniul. Dar, cun Tina a dcnisionai in lini¡ic din ¡osiul dc
consuliani ¡crsonal dc nodä, iar Ton araiä incaniäior, nu-ni nai fac ¡rollcnc.
÷ Arä{i drägu{, zicc Ton, ¡u¡andu-nä ¡c olraz.
Mä gandcsc la douä lucruri. A} Si cl ¡i-o fi c×crsai inian¡inarca in oglindä?
¡i D} A¡a ¡i s¡cr sä aräi, du¡ä o orä ¡i junäiaic dc aranjarc, diclisirc ¡i junulirc.
Pcniru carc ircluic sä-i nul{uncsc lui Lizzy. In dininca{a asia, du¡ä cc a lansai
sloganul. ¸fii iu insä{i", ni-a s¡us cä ar fi in{clc¡i sä-ni junulcsc s¡ranccnclc.
Lucru ¡cniru carc ircluic sä-i nul{uncsc. Cuviniclc ci c×acic au fosi.
¸S¡ranccnclc suni a¡a dc in¡orianic - suni uncra¡ul ¡c carc-{i aiarni fa{a.
Dacä nu acorzi aicn{ic s¡ranccnclor,
200
¡o{i sä a¡lici oricai dc nuli fard vrci ¡i ioi o sä arä{i ¡icarsä. E o clcsiic
clcncniarä dc frunusc{c..."
An in{clcs a¡ro¡oul, an frunzärii un c×cn¡lar din Clanour ¡anä cand an
dai ¡csic o ¡crcclc dc s¡ranccnc dc invidiai, a¡oi an inccrcai sä lc co¡icz.
Nu suni sigurä dacä an rcu¡ii ¡c dc¡lin, dar Ton a zis cä aräi drägu{. A
func{ionai!
÷ Mul{uncsc, ii räs¡und, ¡i iu. (Lizzy n-a ¡us la curcni ¡i cu in¡orian{a
accc¡iärii con¡lincniclor. ¸Dacä n-o faci, insul{i ¡crsoana carc {i-a fäcui
con¡lincniul".}
Insä cvidcni cä nu l-a ¡us la curcni ¡i ¡c Ton, carc ¡arc iinid, sc iragc dc
cäna¡ä ¡i zicc in glunä.
÷ Cc, vccliiura asia ?
Clicoicsc. Drusc, an linla lcgaiä. Zic.
÷ A¡a, ¡äi, inirä, inn, vrci o cafca sau... - a¡roa¡c cä cra sä rosicsc
ncnuriioarca frazä dc gasculi{ä ¸ccva nai iarc", dar rcu¡csc sä nä o¡rcsc - sau o
lcrc sau aliccva ?
Ton agiiä ¡unga dc ¡lasiic ¡c carc o arc in nanä ¡i zicc.
÷ Un clicni ni-a dai o siiclä dc vin ro¡u in dininca{a asia. An ¡uica s-o
dcsclidcn, dacä vrci.
Zic rc¡cdc.
÷ Cc, {i-a cun¡ärai un lansicr ¡i vin ro¡u ?
Ton zicc, ¡rcfäcandu-sc infuriai.
÷ Nu iocnai. Era nänica lansicrului.
ini dau scana cä siau ¡c loc, a¡a cä-i fac scnn lui Ton s¡rc lucäiäric. Sc
audc un zgonoi, cand Crasu' o ¡icrgc ¡rin ira¡a lui. Ton iro¡äic su¡us langä
ninc.
÷ Cc nai facc nana ia ? inircalä cl rcs¡onsalil.
÷ E linc, nul{uncsc, s¡un, loiärand cä nana nu-ni va aca¡ara scara.
÷ Da ? zicc Ton incurajaior.
÷ Arc grijä lunica nca dc ca, räs¡und cu scuri, dcsiu¡and vinul ¡i gal-gal
iorn ccl ¡u{in junäiaic din cl in douä ¡ocalc uria¡c, vcrzi. (Lc-an cun¡ärai
s¡ccial, ¡cniru cä ¡alarclc dc vin alc lui Marcus suni nicu{c. Ca sä fic in ion cu
alic ¡är{i alc lui, ¡an-¡an.} A¡oi, fiind cu insäni,
201
ini incalc juräniniclc incdiai ¡i-i s¡un lui Ton Curioasa Povcsic a
inialnirilor Sccrcic cu Dunica.
÷ Mä vcdcan cu nana dc irci ori ¡c sä¡iänanä. Dc cc nu ni-a s¡us ?
cli{äi cu, urandu-nä cä-ni ¡asä.
Ton ¡arc ncduncrii.
÷ Asia-i ciudai, zicc cl. Poaic cä grc¡csc, dar ¡arc o nani¡ularc. O clcsiic
lcgaiä dc ¡uicrc.
Tac. Iau o gurä narc dc vin. Puic{i sä zicc{i cä suni naivä, dar, ¡anä in
cli¡a asia, crcdcan cä an fäcui inioidcauna a¡roa¡c ioi cc-an vrui, indifcrcni dc
cc voia nana. Dar. Acun, cä zicc Ton, ni sc rclcvä ¡osililiiaica ca cu sä fi fäcui
inioidcauna a¡a cun dorca ca - ¡i, dacä n-an fäcui-o, n-a dcicrninai ca rc¡cdc
sä nä dau ¡c lrazdä. Cun ? Ooo, cinc ¡iic ? Täindu-¡i vcnclc ?
Zic incci.
÷ A¡a crczi ?
Ton sc uiiä la ninc ¡i s¡unc rc¡cdc.
÷ N-o cunosc ¡c nana ia, c doar o ¡rcsu¡uncrc.
Fac o ¡auzä. A¡oi, s¡un ncsigurä.
÷ Adorä inir-adcvär sä fic in ccnirul aicn{ici. Dar ¡oaic cä nu s-a gandii.
Sau s-a gandii cä n-a¡ fi inicrcsaiä.
A¡oi, ini dau scana cä Ton ¡i cu ninc siän la nasa din lucäiäric ¡i
discuiän dcs¡rc nana nca carc arc ncvoic dc aicn{ic dc douä¡o¡i dc ninuic
inclciaic. Iar n-a ¡äcälii!
÷ Oricun, dcsiul dcs¡rc ca, s¡un cu vioaic. Povcsic¡ic-ni dcs¡rc ¡ärin{ii
iäi.
Ton sc foic¡ic in scaun ¡i zicc a{a{äior.
÷ Nu suni sigur cä vrci sä ¡iii.
Nu voian, dar acun suni inirigaiä.
÷ S¡unc-ni! zic.
A¡a cä-ni s¡unc. Can in irci sccundc. Pärin{ii lui Ton au divor{ai cand cl
avca cinci ani. Mana lui s-a rccäsäiorii du¡ä irci ani ¡i cl i¡i considcrä iaiäl
viircg drc¡i adcväraiul lui iaiä. Mana lui c ¸un dianani" ¡i iaiäl viircg c
202
¸un ii¡ grozav". Nu sc vcdc cu ¸¡rinul so{ al nanci".
Du¡ä cun o s¡unc, nu vrca sä discuic nai nuli.
÷ Dc cc ? oficz cu.
Fidicä din uncri ¡i-ni s¡unc cä nu s-au in{clcs niciodaiä.
÷ Pofiin ? c×clan cu. Nici cand avcai ¡airu ani ? Cc ¡uica sä nu-{i ¡lacä ?
Olscrv disconforiul lui Ton ¡i adaug rc¡cdc.
÷ Nu ircluic sä-ni s¡ui.
Ton radc ¡i zicc.
÷ Nu-i ninic sinisiru! Doar cä nu-i ¡rca ¡läccau co¡iii. Nu nunai cu. Sc
¡uria la fcl ¡i cu fraiclc ¡i cu sora nca. Mana a fosi, dinioidcauna crcd, o
lilcralä. Siii, cra in favoarca fciclor carc sc jucau cu iracioarclc ¡i a läic{cilor
carc ¡langcau, iar so{ul ci cra iocnai o¡usul. Fciclc ircluiau sä ¡oaric roz ¡i sä-
¡i inlracc ¡ä¡u¡ilc, iar läic{ii sä ¡oaric allasiru ¡i sä sc inlracc ¡rccun
cowloy-i.
ini iorn incä un ¡alar dc vin ro¡u. Ton alia dacä s-a aiins dc al lui, dar
cu i-l un¡lu oricun, ca sä ¡ar nai ¡u{in lc{ivanä.
÷ Dcci, zic cu - dis¡craiä sä aflu räs¡unsul, dar con¡iicniä cä ¡ä¡csc ¡c
un icrcn ca-n slow-ul lui Jcrry S¡ringcr - {i-a ¡läcui sä - in iin¡ cc sc forncazä
cuviniclc, ini aninicsc cä rc{incrca ¡linä dc iaci c cscn{ialä - ¡or{i roz ?
Trcsar ¡ocaiä dc ¡ro¡ria nca ¡rosiic. Ton radc.
÷ Si dacä ni-a ¡läcui ? s¡unc cl, ridicand o s¡ranccanä.
÷ Nu-i ninic, ninic. Alsolui ninic, lallai cu, gandindu-nä - ar fi ircluii
sä ¡iiu.
E gay. Cci drägu{i suni inioidcauna gay. Dacä nu suni cäsäiori{i. Sau
anlclc. Siian cu cä c o ¡oaniä. Si acun l-an jignii. Suni a¡a dc ¡rcocu¡aiä dc
¡irul ingusi al gandurilor nclc incc{o¡aic dc läuiurä, incai nu aud urnäiorul
concniariu al lui Ton ¡i ircluic sä-l rog sä-l rc¡cic. Si sc dovcdc¡ic cä lui Ton
ccl dc ¡airu ani ii ¡läcca sä ¡iciczc, ¡anä cand ¡rinul so{ al nanci lui i-a ru¡i
¡cnsula in douä ¡i l-a ¡ocnii ¡csic fa{ä, iar cl s-a läsai dc ¡iciurä ¡i n-a nai
¡iciai dc aiunci.
203
÷ Asia-i cun¡lii! oficz cu, iragcdia goiicä a siiua{ici inicnsificandu-sc
dircci ¡ro¡or{ional cu consunul ncu dc alcool.
÷ Nu iocnai, zanlc¡ic Ton. Mana l-a alungai douä zilc nai iarziu ¡i an
iräii fcrici{i ¡anä la adanci läiranc{i.
Mcrgcn sä luän o ¡izza ?
A¡rol din ca¡ ¡i zic nodcsiä.
÷ An ¡uica cliar sä nc faccn dc ca¡ ¡i sä luän douä.
Luän un ia×i ¡anä la Pizza Eסrcss, ¡cniru cä Ton considcrä cä nu ¡oi sä
ncrg ¡c jos in ¡aniofii cu carc suni incäl{aiä ¡i convcrsa{ia ¡rogrcscazä s¡rc
concluzia sigurä cä lui Scooly Doo i-ar fi fosi nuli nai linc färä accl arogani
Scra¡¡y ¡i cä, cliar dacä nu c¡ii in siarc sä-l ini{i linc ¡c Scooly Doo - sau ¡c
oricarc ali ¡crsonaj dc dcscn aninai -, fa¡iul cä {i-ai dcdicai din iin¡ul iäu
¡rc{ios ¡i ai fäcui un cfori considcralil ic facc dcnn dc nuli rcs¡cci.
Ton il iniiä su¡crl ¡c Scooly Doo ¡i-l ¡un sä rc¡cic dc vrco nouä ori. Iar
cl rccunoa¡ic cä Margc Sin¡son a nca nu arc cgal. Talcniul ncu ini aducc
uliina gogoa¡ä.
Olscrv cä Ton nu vorlc¡ic cu gura ¡linä ¡i, cand c iin¡ul sä ¡läicascä
(¡crsonalul incc¡c sä inioarcä scaunclc ¡c ncsc}, nu-¡i fluiurä nana ¡rin acr.
Träncänin zgonoios ¡anä la a¡ariancni ¡i ¡iiu cä va fi un särui dc noa¡ic lunä.
N-an crczui niciodaiä cä c×isiä o lcgc a cclililrului.
Judccand din cסcricn{ä ¡ro¡ric, Foaia Norocului arc cauciucul dczunflai.
A¡a cä nu las räzlunarca ¡c scana unui ca¡riciu ncdicval. O in¡lcncnicz cu
insäni. Dc accca an ru¡i un nunär dc iclcfon al unci linii dc asisicn{ä din
¡agina cu ¡rollcnc a ziarului Ncws of Tlc World ¡i an ¡rins-o cu acul ¡c ¡anoul
cu ncnouri al lui Marcus.
204
Incdiai cc a ic¡ii din cancra lui duninica irccuiä, dc dininca{ä, n-an dus
rc¡cdc in lucäiäric, an iras un scaun ¡i an ninai cä suni alsorliiä dc
S¡cciaior. Marcus a aruncai o ¡rivirc s¡rc naicrialul ncu dc ciiii ¡i a dcvcnii
insianiancu sus¡icios. Cincizcci dc sccundc nai iarziu, a zärii iäiciura cu
¸Därlä{ic ¡rca nicä ?", a snuls-o dc ¡c ¡crcic ¡i a indcsai-o in gälcaia dc gunoi.
S¡cran sä väd ¡u{inä dranä, dar, in sclinl, cl s-a rczcnai cu ioaiä
grcuiaica dc cliuvciä, ¡i-a incruci¡ai lra{clc nusculoasc ¡i n-a ¡rivii inir-o
iäccrc ancnin{äioarc. Dc¡i ¡iian cä cra o iclnicä dc iniinidarc furaiä dinir-un
filn cu Folcri Dc Niro, a func{ionai. incc¡uscn sä nä foicsc ¡c scaun cand a
inirai Miclcllc, cu fa{a unflaiä ¡i ¡ärul valvoi, niorläind du¡ä cafca färä zalär.
An ¡icrs-o, räsufland u¡uraiä. Dar an räsuflai u¡uraiä ¡rca dcvrcnc.
Pcniru cä ¡i Marcus ncrgc ¡c ¡rinci¡iul. iräic¡ic ¡i lasä-l ¡i ¡c aliul sä
noarä. Si cl a alcs sä-¡i ol{inä räzlunarca sinisirä nar{i scarä.
Ton ¡i cu ninc inirascrän in a¡ariancni, ciondänindu-nc asu¡ra
ncriiclor ciocolaiclor Cadlury's ¡i Cala×y, cand an dai cu oclii dc ¡rivcli¡ica ccl
nai ¡u{in ¡läcuiä ¡c carc o väzuscn in uliinul iin¡, dc la uliina vonä a lui
Crasu' (dc ¡c un rafi, inian¡läior}.
Marcus, siand la nasa lui cu furnir dc sicjar, frunzärind uliinul nunär
din Musclclound ¡i sorlind dinir-un nillslalc cu lananc. M-an o¡rii ¡ocaiä,
cu clanul vc¡icjindu-ni-sc. Ton s-a o¡rii ¡i cl lrusc in s¡aiclc ncu. Marcus a
zanlii ca un rcclin.
÷ Mäi sä fic, s¡usc cl ¡c un ion arogani, dcci cl c Ton.
A¡roa¡c cä nä a¡ic¡ian sä radä s¡ari ¡i sä adaugc.
÷ Dunä, draga nca! Eran ingroziiä.
÷ Ton, an s¡us, inccrcand sä ¡ar calnä, cl c ¡ro¡riciarul a¡ariancniului,
Marcus.
Ton, inoccni, a zanlii ¡i a s¡us.
÷ Dunä.
Eu, vinovaiä, an s¡us, frangandu-ni nainilc.
205
÷ Marcus, nu ic-ai culcai la ora asia ?
Marcus a zanlii din nou ca un rcclin-ciocan.
÷ N-an ¡uiui sä dorn. Dar iaiä, i¡i dcsfäcu cl lra{clc ncajuiorai, cä ioiul
arc un sco¡! Acun, ¡oi sä siau la iaclalc cu voi doi.
Sä sica la iaclalc. Cc, c o lalä dc o¡izcci dc ani ? A coniinuai.
÷ An auzii nulic dcs¡rc iinc, Ton.
Cc ?! Nu c adcvärai. M-an uiiai la Marcus ingroziiä.
÷ Nu crcd cä {i-an ¡oncnii dc Ton, an s¡us. Iriiarca din vocca nca l-a
fäcui ¡c Ton sä nä ¡rivcascä.
Marcus rasc.
÷ Facc ¡c iinida, clicoii cl, dand din ca¡ s¡rc Ton.
Mcrcu facc asia fa{ä dc lärla{ii ci! in ficcarc sä¡iänanä!
Era grav. An s¡us rc¡cdc.
÷ Marcus, gaia cu gluna. Tc rog!
Mä unilcan rugandu-nä ¡i Marcus ¡iia. M-a ¡rivii färä cסrcsic iin¡ dc o
sccundä, inainic dc a adäuga.
÷ Cliar azi-dininca{ä, cra in laic ¡i rc¡c...
Ton ¡i cu ninc l-an inircru¡i in accla¡i iin¡. Ton a incc¡ui.
÷ Nu suni sigur cä vrcau sä..., dar cu l-an aco¡crii.
÷ Marcus, dc¡i ni-ar ¡läcca sä siau dc vorlä cu iinc dcs¡rc rcvisia
Aldoncnc ¡i funduri, suni olosiiä ¡i ircluic sä nä irczcsc ¡csic cinci orc ¡i
junäiaic, a¡a cä Ton sc ¡rcgäica sä ¡lccc. Ia-{i ränas-lun dc la Ton.
L-an luai cu for{a ¡c Ton din lucäiäric. Cc aliccva ¡uican sä fac ? Sä-l
duc cu for{a in ¡aiul ncu ? Dc¡i rccunosc cä, ¡anä in cli¡a in carc Marcus n-a
fäcui sä ¡ar o iarfä, äsia cra ¡lanul ncu.
Därla{ii nci!
L-an dus ¡c Ton ¡c lol ¡i an ¡o¡iii.
÷ ini ccr scuzc ¡cniru cl, crcd cä a luai o su¡radozä dc sicroizi. ii ia ca ¡c
lonloanc.
Din caic ¡iiu, asia cra o ninciunä, dar cran dis¡craiä.
206
Ton a räs¡uns solcnn.
÷ Prolalil.
A fäcui o ¡auzä, a¡oi a s¡us.
÷ E li¡craciiv, nu ?
An dai din ca¡ cu ¡uicrc.
÷ Dunnczculc, da!
A urnai o aliä ¡auzä sianjcniioarc, in carc i-an urai lui Marcus sä sc ducä
dracului. Prolalil cä Miclcllc il insiruisc. Nu cä ar fi avui ncvoic.
I-an zanlii cris¡ai lui Ton ¡i an s¡us.
÷ Mul{uncsc. Mi-a fäcui narc ¡läccrc sä ic väd.
Ton ni-a zanlii ¡i cl.
÷ Si nic. M-an sin{ii linc.
A ircia ¡auzä.
÷ Trcluic sä ¡lcc. Tc nai sun candva.
Candva ? Asia inscannä niciodaiä.
÷ Sigur, an s¡us cu färä vlagä.
Ton s-a a¡lccai ¡i n-a säruiai u¡or ¡c olraz. La lilonciri disian{ä dc gurä,
¡raciic ¡c urcclc. L-an säruiai ¡i cu, inlaland cu dis¡crarc nirosul aficrslavc-
ului lui, ¡i l-an condus la u¡ä. A¡oi, n-an dus dircci la culcarc, irägandu-ni
¡iloia ¡csic ca¡, ca sä nu-l nai aud ¡c Marcus frcdonand icna nuzicalä din
Frunu¡ica.
Lizzy rcfuzä sä crcadä cä ccva nu c in rcgulä.
÷ Suni sigurä cä Ton ¡i-a dai scana cä Marcus glunca, s¡usc ca,
fäcandu-ni sä-ni dorcsc s-o sirang dc gai.
÷ A s¡us cä aduc acasä caic un ali lärlai in ficcarc sä¡iänanä! {i¡ cu.
Asia nu-i glunä! E dcfäinarc.
Laciiiia, carc asculiä, iranic¡ic.
÷ Calonnic! Asia doar dacä nu c adcvärai. Mua-la-la!
Ii zanlcsc dulcc ¡i-ni sirang nainilc ca ni¡ic glcarc sul lirou. inir-o zi,
cand voi fi logaiä ¡i ¡linä dc succcs, voi s¡onsoriza o iaraniulä dc la zoo ¡i o voi
loicza Laciiiia Siolcs. Ii näriuriscsc accasiä anli{ic Tinci, carc c inir-o lunä
dis¡ozi{ic rarä ¡i s¡unc radioasä.
207
÷ Pun ¡ariu cä ic cosiä doar zccc lirc ¡i ai ¡uica s-o faci cliar nainc.
Asia nä invcsclc¡ic, a¡a cä, aiunci cand Laciiiia icsc la o {igarä, sun la
London Zoo ¡i ni sc facc lcgäiura la inscricri dc ncnlri ¡i ccrcri dc ado¡{ic. S¡rc
dczanägirca nca, o ¸iaraniulä inircagä" cosiä ¡a¡iczcci dc lirc, dc¡i ¡oi ol{inc ¡i
¡är{i dinir-una, ¡cniru irci¡cinci dc lirc. Voi ¡unc lani dco¡aric.
÷ Si ¡oi s-o loicz cu ? inircl viclcanä.
÷ Mä icn cä nu, vinc räs¡unsul ¡oliiicos, ¡cniru cä ado¡ia{i s¡ccia, nu
individul. Dcci nu va a¡ärca nici un nunc ¡c ¡lacä. Puic{i insä sä-i da{i un nunc
in ¡ariicular.
Carc-i rosiul ? ii nul{uncsc onului dc la zoo ¡cniru iin¡ul acordai ¡i ¡un
rccc¡iorul la loc.
Fcsiul zilci dc nicrcuri vinc ¡i irccc ¡i Ton nu sunä.
Suni icniaiä sä-l sun joi, dar nu ¡oi, fiindcä suni ¡lccaiä din lirou nai
ioaiä ziua, acosiand fcnci ¡c siradä, ¡cniru o scc{iunc dc o¡i ¡agini, ol{inuiä dc
Laciiiia, iniiiulaiä Ccl nai dur nod in carc l-an ¡äräsii. Siiu c×aci dc cc a
rc{inui scc{iunca. Con{ii suni ¡u{ini ¡i Laciiiia a alandonai rcla{ia cu un
lanclcr. Fanilia accsiuia i¡i cun¡ära ¡ro¡ria nolilä ¡i - dc¡i Laciiiia fäcca
accla¡i lucru - rcla{ia c ¡c ducä ¡i ca vrca sä-l ¡cdc¡scascä. Diciul on. Trcluic sä
fac ccrcciarca asia ¡cniru ca. Mä iniorc in lirou la 5.30.
÷ A sunai cincva ? inircl cu, ¡linä dc s¡cran{ä.
÷ Mana ia, räs¡undc Laciiiia scuri. Cun a ncrs ?
Dau din ca¡.
÷ Dinc, linc, an ol{inui ni¡ic ciiaic grozavc.
Laciiiia nä ignorä. Mä indrc¡i osicniiä s¡rc liroul
ncu ¡i o sun ¡c nana.
÷ Mi-an väzui asisicniul dc la clinicä azi, suni ¡rinclc ci cuvinic.
Sä-l ¡äzcascä Ccrul, dcci l-a väzui!
÷ Cun a fosi ? inircl cu ¡rudcniä, a¡oi adaug. Dc fa¡i, nu-ni s¡unc
acun, ¡ovcsic¡ic-ni nai iarziu - an rczcrvai rcsiauraniul ¡cniru ora o¡i ¡i
douäzcci. Tu ¡i luni incä nai sunic{i ¡cniru ?
208
Mana räs¡undc cu ccl nai lun ion didaciic al ci.
÷ Dinc, nul{uncsc ¡i, dacä ¡rin ¸sunic{i ¡cniru" vrci sä s¡ui dacä nai
vrcn sä ic inso{in la cinä, räs¡unsul csic da.
Clicoicsc ¡i s¡un.
÷ Nu fi ¡on¡oasä, nani. Nu suni unul dinirc clcvii iäi. Nc vcdcn nai
iarziu.
Suni gaia sä inclid iclcfonul cand ca sirigä ¡i{igäiai.
÷ E un local clcgani ? Cc sä ¡ori ?
Fac o ¡auzä ¡i-ni aninicsc cä i-an s¡us cä rcsiauraniul c in ¸Islingion",
cand, ca sä fiu nai c×aciä, ar fi ircluii sä s¡un ¸Holloway".
÷ E clcgani-rcla×ai, s¡un cu cvazivä. Pa!
Sus¡in u¡uraiä ¡i scornoncsc du¡ä rc¡oriofon.
Caui o scuzä sä anan iranscricrca cand - alcluia! -
sunä iclcfonul.
÷Alo ? s¡un cu vcsclä, rugandu-nä sä nu fic iarä¡i nana.
÷ Hclcn ? zicc Ton.
÷ Duuuuunäää! zic cu.
Cand nä inircalä cc nai fac, ini dau scana din vocca lui cä zanlc¡ic.
Din{i dc lu¡. Mrrr!
÷ Dinc, s¡un cu, inirclandu-nä dacä un iclcfon dai unci fcnci la douä
zilc du¡ä inialnirc il clasificä ¡c un lärlai drc¡i c×ciiai. Si iu ?
ini s¡unc cä facc linc ¡i cä sc inircla dacä suni lilcrä candva, in
wcclcnd. Asia c cncrvani. Nu ¡oaic fi nai clar ?
Adicä, dacä s¡un cä suni lilcrä sanläiä scarä, iar cl s¡unc cä, dc fa¡i,
voia sä zicä duninicä, cai dc fraicrä nä facc clcsiia asia ? Dar, in accla¡i iin¡,
cvidcni cä c foaric dornic. Asia-i scadc din farncc. Nu nä ¡oi in¡icdica sä
gäscsc asia foaric ncairägäior. Mä lovc¡ic o idcc siräluciiä.
÷ E¡ii lilcr nainc-scarä ? zic cu. Mcrg cu ca{iva ¡ricicni sä lcn ccva. Va fi
¡i Tina acolo. O nai ¡iii ¡c Tina, nu ?
ii ¡oi auzi iar zanlciul, ¡i Ton räs¡undc.
÷ Scara Tcquila. Cun a¡ ¡uica sä uii ?
Pcniru a doua oarä in cinci ninuic, ¡un rccc¡iorul in furcä, u¡uraiä. E nai
sigur cand suni nai nul{i. Dar suni
209
¡i dczanägiiä. Dc cc n-a avui dcccn{a sä nai a¡ic¡ic caicva zilc ¡i sä nä
facä sä irans¡ir ni{cl ? E foaric nclini¡iiior ¡i-ni fac ganduri ncgrc din cauza asia
¡anä cand ini dau scana cä c ¡asc junaic ¡i cä ircluia sä ¡lcc dc nuli acasä,
ini incui rc¡oriofonul in scriar.
÷ incc¡ iranscricrilc nainc-dininca{ä, la ¡rina orä, sirig s¡rc Laciiiia, in
drun s¡rc ic¡irc. Mä ignorä.
Parclcz in fa{a casci nanci fi× la ora o¡i ¡i o väd ¡c luni Fio i{indu-sc din
s¡aiclc unci ¡crdclc. Cla×oncz ¡i fac cu nana. Zccc ninuic lunc nai iarziu, ca ¡i
nana ics in gralä. Duni ¡oariä o lainä nov dccoloraiä, carc ar ¡uica fi fäcuiä
foaric linc din ciulini. Pärul ci cäruni c ridicai ¡i {c¡os sul laiicul sul{irc. Mana
c ¡udraiä ¡i rujaiä ¡i arc o gcaniä ncagrä lucioasä. Mä inircl cai a irccui dc cand
a nancai lunica uliina oarä inir-un rcsiaurani.
÷ Aräia{i anandouä foaric linc! s¡un cu, s¡crand sä sialilcsc ionul scrii.
Duni lonlänc. Mana zicc.
÷ Cliar aräi linc ?
Lc s¡un cä localul la carc ncrgcn sc nunc¡ic Nid Ting.
÷ Cc nunc c äsia ? zicc luni Fio.
÷ Un nunc ilailandcz, ii räs¡und, inirclandu-nä dc cc nä nai oloscsc.
Parclcz du¡ä col{.
÷ E can jalnic ¡c-aici, nu-i a¡a ? zicc nana in gura narc.
÷ Dar n-ar fi fosi ¡liciicos dacä ar fi aräiai ioaic locurilc ca Muswcll Hill ?
zic cu vcsclä, ¡rinirc scra¡ncic dc din{i.
Inirän ¡i - s¡rc u¡urarca nca - ni sc dä o nasä drägu{ä, in col{. Duni Fio
¡rivc¡ic covorul ro¡u cu nodcl ¡i fc{clc dc nasä roz ¡i siaiuciclc lui Duddla dc
¡c ¡crvazuri ¡i-¡i sirangc luzclc. Cand clclncri{a sc ofcrä sä-i ia laina, luni o
sirangc la ¡ic¡i ¡i sc räsic¡ic.
÷ Nu, nul{uncsc!
Miroasc länuiioarc lolul cu fulgi dc crcvcic din ¡arica casci.
210
÷ Suni cariofi ¡räji{i ilailandczi, luni, zic cu, cu aronä dc cocliail dc
crcvcic.
Mana ron{äic fcriciiä ¡i zicc.
÷ Siii, crcd cä a¡ lca un ¡alar dc vin!
Duni ii irccc in rcvisiä ¡c ccilal{i ncscni ¡i {a{aic din luzc, nai alcs la un
lärlai slal, carc-¡i cialcazä lärlia cu ¡icrcing ¡i llugii largi.
÷ Tallar! ¡uicrä ca. E o ru¡inc! Si ia uiia{i-vä la ¡anialonii lui. Nu n-ar fi
dcranjai, dar n-an väzui niciodaiä a¡a o risi¡ä dc naicrial! ini aninic¡ic dc
zdrcn{ärosul carc a vcnii azi-dininca{ä, Cccclia.
Oricai ar fi dc rcconforiani sä auzi o¡iniilc radicalc alc lui luni Fio, ¡rofii
dc ocazic ca s-o fac sä iacä.
÷ Cc zdrcn{äros ? zic cu, adrcsandu-nä nanci.
÷ Asisicniul ncu! räs¡undc ca.
Ooooo! fac cu, ccca cc csic o incurajarc suficicniä ¡cniru ca ca sä incca¡ä
un nonolog la fcl dc lung ca isioria lunii. Asisicniul nanci nu c dcloc a¡a cun
ic-ai a¡ic¡ia.
Dc fa¡i, cand a sunai la u¡ä, ca a crczui cä c ¸un lo{".
Nunai du¡ä cc i-a vcrificai aciul dc idcniiiaic ¡i a sunai la clinicä, sä-i
vcrificc auicniiciiaica, l-a läsai sä inirc. (Din fcricirc ¡cniru cl, cand a sosii, luni
Fio cra la Asda.} Dar nici nu ¡uic{i s-o invinovä{i{i. Avca lärlu{ä ¡i ¡crciuni!
Si un ccrccl in urcclc! Un rucsac! Panialoni niliiari! Dc undc cra sä ¡iic
ca! Sc a¡ic¡iasc la o doannä in unifornä ! Si il clcna Cliff!
Sur¡rinzäior, Cliff cra ¸fcrnccäior". Foaric vorlärc{, foaric ¡rcocu¡ai, i-a
¡ärui räu sä audä dc incidcniul cu lana dc ras ¡i a fosi inicrcsai sä ¡iic cc s-a
inian¡lai ¡i cun sc sinic nana acun ¡i sä vadä ränilc ¡i a ins¡cciai cuiia
s¡ccialä ¡c carc ¡i-a cun¡ärai-o ca ¡cniru ¡asiilc. A fosi ncräldäior sä vadä
¡ozc cu Morric, a fosi inirigai dc fclul in carc s-au cunoscui (¡i Cliff cunoa¡ic
¡crsoanc carc s-au inialnii la un dans - la o salä dc dans nuniiä Tlc Minisiry1},
1 Minisiry of Sound - clul din Londra.
211
¡i c a¡a dc in{clcgäior in lcgäiurä cu ororilc inirc{incrii unci na¡ini (Cliff nu
¡iic nici cl ninic dcs¡rc na¡ini, ¡rcfcrä sä ncargä ¡c liciclciä, i¡i lasä ¡aricncrul
sä sc ocu¡c dc ioaic asica, cun sc dcscurcä cincva cand accasiä ¡crsoanä nu
nai csic?}.
Cliff nu-¡i ¡oaic inagina cai dc grcu ii c nanci sä sc dcscurcc singurä, sä-i
s¡unä, cun sc dcscurca inainic sä-l cunoascä ¡c Morric ? Ca¡iivai sä audä
dcs¡rc cänäru{a ¡c carc ¡i-o inclinasc du¡ä cc ¡lccasc dc acasä ¡i dcs¡rc cun
¡i-o zugrävisc singurä - cra narc lucru ¡c vrcnca accca, dc¡i, in zilclc noasirc,
ncrgc alsolui oricc. El länuic¡ic cä ca c nodcsiä - ¡arc aiai dc ¡linä dc rcsursc!
A fosi con¡lci in¡rcsionai sä audä dcs¡rc ialcniul ci financiar nou
dcsco¡crii - cc rcalizarc! Dar ioiu¡i, ircluic sä fic dificil sä nu ai rcscniincnic
fa{ä dc cincva ¡cniru cä a nurii - cun sc sinic ca? A ccrui sä vadä casa...
Cand nana s¡unc cä Cliff a ccrui sä vadä casa, luni Fio, carc i¡i savura
lini¡iiiä ¡c¡iclc ficri cu orcz sin¡lu, in iin¡ cc afi¡a o nc¡läccrc ncrvoasä - sc
rc¡cdc.
÷ Siudia logcacul!
ini cadc falca.
÷ Pardon ? s¡un cu.
÷ Florcncc s-a uiiai la Siarsly ¡i Huicl ¡c saiclii in du¡ä-aniaza asia,
cסlicä nana. Ti-a ¡läcui, nu-i a¡a, Florcncc ?
Duni Fio ridicä din uncri ¡i s¡unc cu ¡ara¡on.
÷ Nu-i räu, ¡rin con¡ara{ic cu unclc ¡rosiii nodcrnc.
Dinirc carc ioaic ic {iniuicsc ¡c cana¡ca, zic cu in
gand. Cu vocc iarc, s¡un.
÷ Parc can vorlärc{, nanä. E¡ii sigurä cä c in rcgulä ?
Mana c c×ircn dc dcfcnsivä. Cliff c un läiai adoralil.
÷ A funai droguri in casä! gcnc luni Fio.
Mä incruni la nana, carc s¡unc cu nilä.
÷ Florcncc, sc clcanä ¸{igäri rulaic". Suni {igäri nornalc, dar fäcuic
acasä. Si ni-a ccrui voic.
212
Mana sc uiiä in¡loraior la lunica, dar - ca s-o ciicz ¡c läirana nca
invä{äioarc - nici un räs¡uns c cca nai durä rc¡licä.
A¡a cä auzin ¡i nai nulic dcs¡rc Cliff. E ccca cc ai ¡uica nuni
incä¡ä{anai, acun, dacä sc gandc¡ic nai linc.
A grälii-o, cand ca vorlca dcs¡rc cai dc grcu c ¡cniru o ianärä din ziua dc
azi sä inialncascä un läiai la un dans organizai, suni ioaic nunai ¡circccri ravc
¡i dans in ¡oalä, nu-i a¡a ? - a grälii-o aiunci - dar, alifcl, c un ianär ¡läcui.
A vrui sä audä dcs¡rc iinc, Hclcn. S¡unca cä ar fi ¡läcui sä sica dc vorlä
cu iinc, a¡a cä i-an dai nunärul iäu. Nu c ¡oirivii ca ¡ricicn, dc¡i, dacä s-ar
lärlicri ¡i ¡i-ar scoaic ccrcclul din urcclc ¡i ¡i-ar cälca ¡oaic cäna¡a...
÷ Cc ? sirig cu, suficicni dc iarc, cai sä fac cu¡lul dc la nasa dc aläiuri sä
iragä cu urcclca. Dc cc ar vrca accsi lun sanariican in{olii la nodä sä nä sunc
¡c ninc ?
Mana ¡arc sianjcniiä. i¡i infä¡oarä iäi{cii ¡c furculi{ä ¡i s¡unc.
÷ Ca sä vorlcascä dcs¡rc ninc, ¡rolalil.
Oficz ¡i zic.
÷ A, linc, dc¡i, in sccrci, nu suni convinsä.
Urncazä o iäccrc, in iin¡ cc nana icrninä ioi din
farfuric. A¡oi, zicc.
÷ Mi-a s¡us cä-¡i incli¡uic cä unul din noiivclc ¡cniru carc a¡ vrca sä
ränan sänäioasä c accla cä iu dc¡inzi dc ninc.
A¡roa¡c cä scui¡ din gurä o crcvciä.
÷ Cc glunä lunä, nici nu nä cunoa¡ic! cli{äi cu.
Mana ini räs¡undc cniuziasnaiä.
÷ E×aci! Asia i-an s¡us ¡i cu! I-an s¡us cä c¡ii foaric indc¡cndcniä.
Dau din ca¡, nul{uniiä. Mana ia o gurä dc a¡ä ¡i-¡i drcgc glasul. i¡i
ian¡oncazä cu grijä gura cu ¡crvciul ci roz. A¡oi, s¡unc iinid.
÷ Hclcn, dacä ai ncvoic dc lani, ¡iii cä ¡o{i sä-ni ccri.
213
Douä orc nai iarziu, lc las acasä ¡i oficz u¡uraiä cand laina nov a lui luni
dis¡arc inäuniru. Du¡ä cun a s¡us lunica nca, scara ¸n-a fosi aiai dc rca, dacä
ic gandc¡ii".
La un noncni dai, ni-an for{ai norocul cu o olscrva{ic.
÷ Väd cä {i-ai nancai ioi ¡c¡iclc ¡i orczul, luni.
La carc ca a räs¡uns causiic.
÷ Nu-ni ¡lacc sä väd cä sc irosc¡ic nancarca.
A¡oi, ni-a aruncai o ¡rivirc carc s¡unca. ¸Cliar dacä
c o ¡orcäric siräinä", dar an a¡rcciai cä ¡i-a dai osicncala sä-¡i inälu¡c
cuviniclc. Taia a fosi ¡oncnii o daiä. Mana a {i¡ai lrusc.
÷ N-ar fi frunos dacä Morric ar fi ¡i cl aici ? Aiunci, an fi o fanilic!
N-an vrui sä s¡un cä, dacä iaia ar fi fosi acolo, an fi ¡lccai cu io{ii ¡i nc-
an fi dus la Savoy Crill inir-o sccundä.
Sau, ¡i nai ¡rolalil, n-an fi ic¡ii in¡rcunä din ca¡ul locului. A¡a cä n-an
s¡us ninic.
Duni Fio zisc alru¡i.
÷ Tc rog, Doannc, sc uiiä dc sus la noi, un concniariu curios dc
scniincnial. Nincni nu i-a nai ncn{ionai nunclc.
Suni foaric sur¡rinsä cä n-an sin{ii linc, cliar dacä inir-un fcl
nasoclisi, incai, cand nä iniorc la a¡ariancni, iranicsc u¡a dc la inirarc ¡i-l
irczcsc ¡c Marcus. Siiu asia fiindcä, in iin¡ cc siau in laic ¡i-ni ¡icrg siraiurilc
dc nacliaj, cl icsc in gralä din dorniiorul lui ¡i sc rc¡cdc iriiai ¡c lol, sä-¡i ia
un ¡alar cu a¡ä (aud sunciul furios al rolinciului}. E sfar¡iiul ¡crfcci al unci
scri nu ¡rca rclc, dacä siai sä ic gandc¡ii.
in unclc zilc, nä gandcsc cä ¡arcä a¡ avca cincizcci dc ani. Suni ioi iin¡ul
olosiiä. N-an nai fosi inir-un
214
clul can dc douäj' dc ani. Si an iräii färä sc× aiaia vrcnc, incai n-a¡ fi
sur¡rinsä sä nä fi invirginai la loc. Considcr scara dc vincri o ¡ansä dc a rcncdia
douä dinirc accsic ¡rollcnc.
Scara incc¡c cand Tina, Lizzy ¡i cu ninc ic¡in in gru¡ din lirou ¡i inirän
la ioalciä, ¡cniru a nc aranja, la 6.01 ¡.n.
÷ Dacä vrcn sä fin c×acic, ii s¡un lui Lizzy, carc sc sinic vinovaiä cä a
¡lccai la fi×, an siai ircizcci ¡i unu dc ninuic in ¡lus, a¡a cä, in locul iäu, a¡ fi
nul{uniiä.
Tina nä ¡rivc¡ic cu su¡crioriiaic.
÷ inscannä cä {i-a irccui anli{ia ncluncascä, s¡unc ca.
ii räs¡und.
÷ Nu c in¡oriani ccca cc faci, ci ccca cc c¡ii väzuiä cä faci. Si, cand
Laciiiia a ¡lccai din lirou la cinci ¡i ¡airuzcci ¡i cinci, nunccan ca o sclavä la
liroul ncu.
Fanjcsc ¡i-ni scoi ondulaiorul dc gcnc din irusa nca dc farduri
in¡rovizaiä (gcnclc nclc suni ncoli¡nuii dc drc¡ic ¡i, dacä nu lc iniorc, ¡arcä n-
a¡ avca gcnc}. Lizzy dcsclidc o cuiic dc ncial carc araiä dc ¡arcä ar con{inc o
arnä, scoaic un ¡änäiuf dinir-unul din con¡ariincnic ¡i-¡i dä cu ¡udrä ¡c
ioaiä fa{a. Tina incc¡c cu incc¡uiul, ¡icrgandu-¡i cu grijä fa{a siräluciioarc cu
discuri dc lunlac ¡i dcnacliani. Un sin¡lu rciu¡ nu c suficicni ¡cniru donnul
¡i siä¡anul nosiru Adrian, gandcsc cu acrä. Siiu cä dau dovadä dc räuiaic, dar c
a¡a dc ¡rc{ioasä in cc-l ¡rivc¡ic!
÷ Alia a¡ic¡i sä-l cunosc ¡c Adrian, lc s¡un, inccrcand sä-ni ascund
¡ro¡ria räuiaic.
÷ Foaric linc, s¡unc Tina. Adaugä rcla×aiä. inccarcä sä nu s¡ui ninic
insuliäior.
Fac oclii cai sc ¡oaic dc nari ¡i s¡un.
÷ Vacä olraznicä! Cc-ar fi sä nu inccrci iu sä-i s¡ui ccva lui Ton ? Färä
glunc cu ¡i¡ai. Dinc ?
Tina zanlc¡ic, s¡unc ¸S-a fäcui" ¡i sc inioarcc din nou s¡rc oglindä.
215
÷ O sä-{i ¡lacä Ton, s¡un, adrcsandu-nä lui Lizzy.
Suni sigurä dc asia.
Lizzy zanlc¡ic in oglindä ¡i s¡unc cu sinccriiaic.
÷ Alia a¡ic¡i sä-l cunosc, ¡arc sä fic drägu{.
Zanlcsc rccunoscäior, icrnin cu ¡ciiccala dc nacliaj
¡i dcvin incdiai ¡liciisiiä.
÷ Cun c noul a¡ariancni ? o inircl ¡c Lizzy, carc iocnai ¡i-a cun¡ärai
un a¡ariancni s¡a{ios, la nansardä, in Linclousc.
÷ O, s¡unc ca, c ninunai! Privcli¡ica Tanisci! A¡ ¡uica s-o conicn¡lu la
ncsfar¡ii. E aiai dc frunoasä!
Eu iräian cu in¡rcsia cä Tanisa c un rau naroniu ¡i ¡u{iior, dar surad.
÷ incaniäior!
Poaic cä Tanisa ¡arc ¡iiorcascä dc la disian{ä. Si, oricun, cc nu-ni
convinc ? Din dorniiorul ncu sc vcdc alcca ¡i FAV4-ul lui Marcus, allasiru
ncializai. Mä inircl dacä nai suni a¡ariancnic dc vanzarc in llocul ci.
÷ Nu ic nclini¡ic¡ic cä ai o i¡oiccä ? inircl.
Lizzy i¡i inclinä ca¡ul inir-o ¡aric ¡i s¡unc.
÷ Nu cliar. Mana c consuliani financiar. M-a ajuiai sä-ni ¡lanific ioiul.
Sigur cä da.
÷ Si ai nuliä nolilä ?
Nu, nu incä. Lizzy vrca s-o ia u¡or. Prcfcrä sä-¡i cun¡crc irc¡iai un nunär
rcsirans dc ¸¡icsc dc rczisicn{ä" (oricc-ar fi ¡i asica} dccai o nul{inc dc iroacc.
Wcclcndul irccui, nc s¡unc, a väzui un ninunai ¸¡czlong Linc" (din nou, n-a
¡icrdui} ¡cniru 650 dc lirc, dc la Conran Slo¡.
÷ Sasc suic ¡i cincizcci dc lirc! sirigä Tina. E¡ii {icniiä ?!
Lizzy ¡iic cä c ¡u{in can narc räsfä{ul, dar c ¸a¡a dc clcgani". Si va aräia
scnza{ional ¡c ¡arclciul dc ar{ar.
ii s¡un cä, dacä vrca un ¸¡czlong", ar irclui sä ¡i-l ia ¡i sä sarä ¡csic alic
lu×uri - un ¡ai, dc c×cn¡lu.
÷ Si cun suni vccinii ? inircl cu.
216
Lizzy facc o fa{ä nosiinä. Unii dinirc vccini suni ¡ricicno¡i, nc s¡unc ca. A
siai nuli dc vorlä icri cu Nunärul 28, carc i-a s¡us cä Nunärul 26 cra ¸dcalcr".
¸O, a zis Lizzy, un dcalcr dc aniicliiä{i ?" Nu, a räs¡uns Nunärul 28 cu
lunävoin{ä, ¸dcalcr dc droguri". Cand Tina ¡i cu ninc an icrninai dc llizii,
sunicn dcja la ¡ul.
Drian c ¡rinul lärlai (dacä ¡oaic fi nunii a¡a} carc sosc¡ic. Nc ¡u¡ä
indaioriior ¡c olraz ¡c ninc ¡i ¡c Tina, a¡oi sc inioarcc s¡rc Lizzy. O ¡rivc¡ic a¡a
cun ¡rivc¡ic un iuliior dc ariä un iallou rar ¡i-i ridicä nana s¡rc luzclc lui ¡i i-
o säruiä. Lizzy clicoic¡ic ¡i-¡i dä ¡ärul du¡ä urcclc. Nu nä ¡oi al{inc sä nu
zanlcsc, dc¡i galaniul gcnilcnan ¡oariä un ¡ulovcr cu nodcl ¡i ¡aniofi gri. Si
Tina sc uiiä. Evidcni, rcgrciä cסrcsia ¸Drian c un icnlcl!", ¡cniru cä sarc in
¡icioarc ¡i-l inircalä.
÷ Cc sä-{i aduc ?
Dar Drian insisiä sä facä cinsic. Sc ducc la lar sä cun¡crc o siiclä dc a¡ä
¡laiä, o lcrc Dccls ¡i un suc dc ¡oriocalc (¸Tina, nu ic sin{i linc?"}.
Mä uii la Lizzy, iar ca ¡arc sä nu-¡i nai inca¡ä in ¡iclc dc nandric.
÷ Al! zicc Tina, a¡rinzandu-¡i a cincca {igarä in zccc ninuic - ¸dragosic
ianärä!"
Ii arunc o ¡rivirc incruniaiä - Drian ncrgc ¡c o¡izcci dc ani! -, dar nici ca,
nici Lizzy nu ¡ar sä olscrvc gafa.
Drian sc inioarcc dc la lar ¡i cu iocnai nä ¡rcgäicsc sä-l dis¡rc{uicsc cä c
alsiincni, cand väd cä ¡i-a luai o lallä.
Mä uii la Lizzy, du¡ä scnnc dc dcza¡rolarc, dar nu väd nici unul. II
nangaic, iuliioarc.
÷ Voi doi! zicc Tina, lua{i-vä o cancrä!
Drian radc. S¡rc nirarca nca, arc un ras ¡rofund olsccn, läic{csc. Sc
a¡azä a¡roa¡c dc Lizzy ¡i ni sc adrcscazä iuiuror, la gränadä.
÷ Si, cun ncrgc scrviciul ?
217
Din fcricirc, sunicn salva{i dc la convcrsa{ia lanalä dc sosirca lui Mcsia,
cunoscui ¡i sul nunclc dc Adrian.
Tina sarc sä-l inian¡inc ca arsä ¡i-¡i varsä ¡alarul.
÷ Asia-i o ¡rcnicrä, zic cu räuiäcioasä.
Ea nä ignorä.
÷ Aicn{ic, ioaiä lunca, anun{ä ca fornal, dc ¡arcä l-ar ¡rczcnia la o
inirunirc AA1, cl c ¡ricicnul ncu, Adrian.
E arliicci.
Adrian nc aruncä un zanlci siräluciior dc all ¡i nc sirangc nana iuiuror.
A nca c lrusc irans¡iraiä, a¡a cä nä ¡icrg dc ¡anialoni inainic sä-ni vinä
randul.
÷ Dunä! zic, ¡i-ni s¡un in gand ¸uau". Fcirag ioi cc-an s¡us. El csic
Mcsia.
Adrian c un ii¡ c×cc¡{ional dc ¡läcui la vcdcrc. E×cc¡{ional ! Poariä un
cosiun dc conandä llcunarin, o cäna¡ä lila nouä ¡i o cravaiä dc un roz inicns.
Arc ¡ärul llond ¡i carlion{ai ca al unui anora¡ ¡i ic-ai a¡ic¡ia sä ailä ocli
alla¡iri, dar ai lui suni cä¡rui, cu gcnc lungi, ca dc faiä.
Zanlciul c siräluciior ¡i larg ¡c fa{a u¡or lronzaiä.
÷ O, Tina! s¡un cu a¡rolaior. in{clcg cniuziasnul!
Adrian radc, ca ¡i Tina. A¡oi, ca sc ducc rc¡cdc sä-i
aducä un ¡alar cu vin ro¡u.
Lizzy sc cuilärc¡ic nai a¡roa¡c dc Drian ¡i ciri¡c¡ic.
÷ An auzii aiai dc nulic dcs¡rc iinc!
Adrian ii zanlc¡ic ¡i zicc.
÷ Dc linc, s¡cr.
Lizzy clicoic¡ic ¡i s¡unc.
-Ala!
Tina vinc in goanä cu vinul ro¡u al lui Adrian, ¡c carc-l a¡azä cu dragosic
in fa{a lui. Isusc, ¡arcä ar fi in Eu ¡i Fcgclc.
÷ Dcci, glunc¡ic Adrian, ¡lcsnind in glunä coa¡sa inlräcaiä in ¡anialoni
Miu Miu a Tinci ¡i scuiurand-o drägäsios, cc lc-ai s¡us dcs¡rc ninc ?
Tina ridicä ¡rivirca s¡criaiä ¡i zicc.
÷ Ninic! Dc cc ?
Adrian o iaclincazä.
÷ Sc ¡arc cä lc-ai s¡us ¡ricicnilor iäi ioi soiul dc sccrcic - ¡i a¡ vrca iarc
nuli sä aflu carc suni alca.
i¡i ridicä nana din ¡oala ci ¡i incc¡c sä-i nasczc lland ccafa, in iin¡ cc ca
ircnurä dc ¡läccrc. Nu vrcau sä ¡ar cä vorlcsc ca naica siarc{ä, dar c olsccn.
Sc c×lilä! Nu ¡oi sä a¡ic¡ic ? Dccid sä inircru¡ scsiunca dc ¡rcludiu in ¡ullic.
Cu vocc fcrnä ¡i sonorä, s¡un.
÷ Nc-a s¡us cä c¡ii ni¡io, un ii¡ dc succcs, sin¡aiic ¡i a¡a nai dc¡aric,
dar nc-a dczanägii cnorn ¡i nu nc-a ¡ovcsiii ninic ¡crsonal. A¡a cä c¡ii in
siguran{ä!
Mä a¡ic¡i ca Tina sä fic cncrvaiä dc con¡oriancniul ncu dc grincl, insä
ca ini zanlc¡ic. Si Adrian la fcl. O räs¡läic¡ic ¡c Tina cu un särui ¡i nurnurä.
÷ Adcvärul va ic¡i la ivcalä!
E ¡i culi. Tc inlolnävc¡ic!
÷ Dinc, zic, dcsiul cu asia.
Cand a¡arc Ton - un ¡ic du¡ä ¡a¡ic ¡i junäiaic, a¡a cun a ¡ronis -,
convcrsa{ia a dcviai s¡rc olicciul lizar al lui Lizzy dc a nanca liscui{i. Lui Lizzy
nu-i ¡lacc sä nänancc ¸calorii goalc" (dc¡i cu ¡oi arguncnia logic cä ¡o{i jusiifica
nancarca ¸caloriilor goalc" ¡rin sulsiiiuirca lor cu ¸calorii ¡liciisiioarc" -
inlocuic¡ii salaia vcrdc cu un HolNol cu ciocolaiä ¡i cu o nuliiviianinä narc}.
O, nu, Lizzy n-ar facc niciodaiä asia. Dc¡i nai ccdcazä caic unci ¡ofic ocazionalc.
Caz in carc rccurgc la cforiul rcnarcalil dc a ¸ru¡c un liscuii digcsiiv in o¡i
lucä{i ¡i a-l nanca in riinul dc o lucaiä ¡c orä". Siän cu gurilc cäscaic.
÷ Cun, ¡c orä ? inircalä Tina fascinaiä.
÷ Dar a¡a, ic gandc¡ii la liscuiiul äsia ncnorocii ioaiä ziua! sirig cu. Nu ic
olscdcazä? N-ar fi nai linc sä-l ingli{i ¡c ioi odaiä ¡i sä icrnini ¡ovcsica ?
219
Izlucnc¡ic o dczlaicrc a¡rinsä dcs¡rc ¡ro¡riilc noasirc olicciuri cu
liscui{ii. Tina ¡oaic sä ailä un ¡aclci dc liscui{i ¡c no¡iicrä sä¡iänani inircgi,
färä sä siniä nici o is¡iiä, ¡cniru cä liscui{ii ¸nu o airag ¡rin ninic". Dacä arc o
släliciunc, asia c ¡cniru cli¡surilc dc cariofi cu gusi dc ¡uncä afunaiä ¡i
(incסlicalil} ¸i{i fac linc". Eu ¡oi sä dcvorcz cin¡¡c liscui{i ¡c loc ¡i incä sä nai
ränanä loc ¡cniru ludincä, dc¡i, ca sä fin cinsii{i, dc¡indc dc fclul liscui{ilor. Si
nu, nu nä sini vinovaiä.
÷ M-a¡ sin{i vinovaiä dacä a¡ onori ¡c cincva, ii s¡un cu scrioasä lui
Lizzy, carc oficazä ¡i ircnurä ca un ¡c¡ic ¡c uscai ¡i carc, cvidcni, arc ncvoic dc
o crinä ca sä vadä lucrurilc in ansanllu.
Adrian radc cand audc ¡i s¡unc.
÷ Dcci discuiän dcs¡rc nancaiul liscui{ilor ca ¡rollcnä noralä!
Drian - cinsiiiul {a¡ läiran - inicrvinc cu.
÷ S¡ui asia, dar, dc fa¡i, c×isiä nulic fcnci ¡i cliar ¡i lärla{i carc {i-ar
s¡unc cä sc sini ¸räu" ¡cniru cä au nancai un liscuii, cliar ¸groaznic" - ¡i nu
crczi cä folosirca unui linlaj aiai dc incärcai cno{ional arc o scnnifica{ic cnornä
in ¡rivin{a auioa¡rccicrii lor ¡i, in consccin{ä, ¡ro¡riul lor rcs¡cci fa{ä dc sinc...
Färä indoialä cä ar fi läiui can¡ii o vc¡nicic dacä Ton nu ar fi alcs accsi
noncni ¡crfcci ca sä inirc in ¡ul. II salui lucuroasä (läsand oricc aliccva la o
¡aric, araiä su¡crl} ¡i Drian c olligai sä-¡i inclcic diairila. Adrian, ccl ¡u{in,
¡arc u¡urai.
il ¡rczini ¡c Ton iuiuror - ¸¡i {i-o aninic¡ii ¡c Tina, dar nc o¡rin aici, da?"
-, cl zanlc¡ic, säruiä, sirangc naini ¡i insisiä sä facä cl cinsic cu randul
urnäior.
÷ Sä in{clcg cä-l cuno¡ii dcja ¡c Ton, ii s¡unc Adrian Tinci, rc¡cdc, inainic
ca Drian sä-¡i rcia ¡rclcgcrca.
÷ L-an inialnii doar o daiä, zicc Tina in¡acicniaiä ÷ con¡iicniä cä-i
noniiorizcz ficcarc cuvani ¡i cä suni dis¡usä sä-i fac un du¡ cu lcrc dacä
indräznc¡ic sä laiä
220
näcar un a¡ro¡o la gluna cu urina - an ic¡ii cu Hclcn sä lcn una nicä.
Adrian c inirigai. i¡i ingusicazä oclii su¡crli ¡i zicc.
÷ Si aiunci, dc cc ircluic ¸sä nc o¡rin aici" ?
N-an dc gand s-o las ¡c Tina sä s¡unä ¡ovcsica ilarä
a inconiincn{ci nclc ¡rodusc dc alcool, a¡a cä-i inircru¡.
÷ Pcniru cä cu an läui ¡rca nuli ¡i n-an can anc{ii.
Mä uii la Tina cu o ¡rivirc carc sä fic lcnignä ¡cniru
io{i ccilal{i ¡i ancnin{äioarc ¡cniru ca. Func{ioncazä. in loc sä nä dcclarc o
lc{ivanä nincinoasä, zicc unilä.
÷ Hclcn s-a sin{ii ¡rosi. Nu-i ¡lacc sä i sc aninicascä dc asia.
ii zanlcsc.
Adrian sugcrcazä.
÷ Aiunci, nu sc ¡oaic sä fi fosi ¸una nicä", dar Tina insisiä - cu fa{a la fcl
dc inolilä ca un gardian dc la Duclinglan Palacc.
÷ Hclcn c ca ninc, nu lca nuli, a¡a cä iolcran{a ci c scäzuiä.
Sinccr, nä nir cä nu-i crc¡ic nasul cai un Concordc, sä-i iasä ¡rin viirina
¡ulului. Sini cä nä a¡ucä o crizä dc ras, a¡a cä-i surad rccunoscäioarc Tinci ¡i
anun{ iuic cä nä duc la ioalciä.
Cand nä iniorc, Tina ¡i Adrian suni adanci{i inir-o convcrsa{ic iniinä, cu
nangaicri, iar Ton siä la iaclalc cu Lizzy ¡i cu Drian. Inina ini ircsarc dc fricä,
ic rog, sä nu incca¡ä Lizzy sä iuruic dcs¡rc wcclcndurilc cu coriul ¡i ¡silanaliza
jungianä. Tc rog, fä ca Ton s-o ¡lacä ¡i, ic rog, fä ca ca sä-l ¡lacä ¡c Ton. (Drian
c ¡c coni ¡ro¡riu.} Din fcricirc, sc dovcdc¡ic cä discuiä dcs¡rc Cornwall.
Drian s-a näscui in Morwcnsiow - cliar ¡c coasiä - ¡i, dc¡i locuic¡ic in
Londra dc douäzcci dc ani, ii li¡sc¡ic lini¡ica.
÷ Nu con¡cnscazä iai cli-ul ? zic cu nali{ioasä.
El zanlc¡ic ¡i räs¡undc.
221
÷ Pu{in. Dar, nai ¡rcsus dc oricc, gäscsc iai cli-ul c×ircn dc folosiior, nai
alcs dacä sufcri dc sindronul ¡iciorului indicaior.
Izlucnc¡ic in ras, in iin¡ cc gurä-logaiä, iurnäioarca dc Lizzy, sc
sirccoarä s¡rc ioalciä, iar cu nä incc ¡i iu¡csc in ¡alar.
Cu vocc foaric slalä, s¡un.
÷ ini ¡arc a¡a dc räu.
Drian inläiurä scuzclc cu un gcsi al nainii ¡i s¡unc.
÷ An icriai, an uiiai, doar ic iaclinan.
Siiu cä Ton c gaia sä inirclc. ¸Cc ?" a¡a cä zic rc¡cdc.
÷ Tu faci, äää, vrcun s¡ori, Ton ?
E o inirclarc ian¡iiä, dar c o siiua{ic dc urgcn{ä.
÷ Alcrg. Si lo×cz, zicc cl indaioriior, dc¡i nu suni foaric lun.
E×clan.
÷ Prosiii! Suni sigurä cä c¡ii sirälucii! in ¡rinci¡al ca sä {in convcrsa{ia
dc¡aric dc sulicciul cu ¡iciorul indicaior.
÷ O? zicc Ton, rcvärsand asu¡ra nca un zanlci insorii. Si dc cc c¡ii a¡a
dc sigurä ?
Sc uiiä la ninc inir-un fcl carc ar io¡i ciocolaia.
Dau din ¡icior, ca sä nä in¡icdic sä ro¡csc. A¡oi, ii iniorc ¡rivirca, ii sirang
in joacä lra{ul ¡i iorc.
÷ Pari un ii¡ foaric iarc - oo, c¡ii iarc!
Sä fiu sinccrä, suni zcro larai cand c vorla sä fac ¡c van¡a. Suni
invarialil disirasä dc ¡icirc dcs¡rinsc din caldaran, dc caini in cälduri ¡i dc u¡i
roiaiivc incä¡ä{anaic.
Dar, in scara asia, suni ncru¡inaiä. ini nu¡c luza sugcsiiv (s¡cr} ¡i s¡un
in ¡oa¡iä.
÷ Mn, foaric iarc, ¡i nä rog la Dunnczcu ca Ton sä nu izlucncascä in
ras.
Ton i¡i a¡ro¡ic gura dc urcclca nca ¡i nornäic rcla×ai.
÷ inccarcä-nä.
Inina ini laic cu ¡uicrc - ori an un ¡icior dc ic¡urc in ¡ic¡i, ori an
¡al¡ia{ii ¡i ircluic sä consuli un docior.
222
ii sus{in ¡rivirca allasirä, ca dc glca{ä, olrajii ini ard ¡i nurnur.
÷ inccarcä sä nä o¡rc¡ii.
In accsi noncni, Lizzy ¡i Drian au suficicni iaci cai sä vorlcascä inirc ci.
Mä irag nai a¡roa¡c dc Ton, ¡anä cand coa¡sclc noasirc sc aiing ¡i inina
nca o ia la galo¡. Esic dorin{ä carnalä, dar nu c doar aiai, nai c ccva. Nu-ni dau
scana cc anunc. Siän in ¡ul ¡i fliriän cu ncru¡inarc ¡anä la ora inclidcrii, nc
duccn Ia un clul nic ¡i inglcsuii din Solo ¡i sirigän ca sä aco¡crin nuzica ¡i
nc aiingcn nainilc ¡i cu incä nu-ni dau scana cc c. Tina ¡i Adrian sc duc acasä,
¡cniru cä suni c¡uiza{i ¡i Adrian lucrcazä nainc, Lizzy anun{ä cä ircluic sä sc
scoalc ¡i ca nainc dcvrcnc, ca sä facä cun¡äräiurilc ¡cniru Cräciun (nai suni
doar irci sä¡iänani!} iar cu ioi nu-ni dau scana.
Ton ¡i cu ninc ic¡in ¡c siradä ¡i nc {incn dc nanä ¡i nancän ni¡ic
clcla¡uri rcvoliäioarc ¡i inina nca laic nclunc¡ic ¡i ioi nu-ni dau scana cc c.
A¡oi, scui¡ clcla¡ul inir-un co¡ dc gunoi, iar Ton nä iragc s¡rc cl ¡i nc
säruiän ¡i nc säruiän ¡i nc agä{än unul dc aliul ¡i ¡iciorul dc ic¡urc zdu¡äic cu
o suiä cincizcci la orä ¡i nc säruiän ¡i nc säruiän, ¡i iar nc säruiän ¡i nc
säruiän ¡i aiunci ini dau scana ¡i nä rcirag, ca sä rcs¡ir. E fricä. Nu ¡iiu dc cc
¡i nu ¡iiu dacä Ton ¡iic, dar nu s¡unc ninic. Mä säruiä incci ¡i nä nangaic ¡c
¡är. A¡oi, clcanä un ia×i.
A¡oi, nai clcanä unul, ¡cniru cl.
Ca¡iiolul 25
Cand cran la colcgiu ¡i cran siräinä dc cruda rcaliiaic, an sufcrii ¡cniru
scuri iin¡ dc un c×ccs dc incrcdcrc in sinc. Asia a avui o narc lcgäiurä cu fa¡iul
cä scä¡ascn dc ¡ärin{i. Dc ascncnca, najoriiaica siudcn{ilor vcnisc
223
ca sä-¡i s¡orcascä cduca{ia sc×ualä, a¡a cä, dacä voiai ac{iunc, dc olicci, o
gäscai. Si Jalla ilc Huii ar fi rcu¡ii, inir-adcvär, l-an säruiai cu insäni dc
caicva ori.
A¡a cä a fosi un ¡oc cand an ic¡ii la vanäioarc cu o faiä ¡c nunc Dcairicc,
carc cra uraiä cu s¡unc, iar ii¡ul cu carc-ni fäcuscn ¡lanuri ¡cniru noa¡ica aia
nc-a cun¡ärai läuiuri la anandouä, dar a rugai-o ¡c ca sä-i acordc un dans. A
doua zi dininca{ä, n-a viziiai Lulc ¡i - ¡laniand sänan{a ¡asiunii nclc cronaic -
l-a adus cu cl ¡i ¡c Marcus. An dccis sä dcscifrcz cnigna in ¡rczcn{a lui.
S¡cran, färä indoialä, cä lasciviiaica cra coniagioasä.
÷ Crczi, an s¡us, luand o lingurä dc uni dc aralidc din lorcan, cä fäcca
¡c duru' ? Cä o folosca ¡c Dcairicc ca sä nä facä ¡c ninc gcloasä ?
Marcus a urnärii drunul lingurii s¡rc gura nca cu o rc¡ulsic fascinaiä ¡i
a dcclarai (¡rinclc ¡i uliinclc cuvinic ¡c carc ni lc-a adrcsai iin¡ dc cinci ani}.
÷ Drägu{o, nu-i nici un nisicr - i-a ¡läcui dc Dcairicc! Dacä unui läiai ii
¡lacc dc iinc, {i-o iragc!
ini aninicsc accsic cuvinic ¡ociicc la 3.00 a.n., sanläiä, cand il ¡läicsc
¡c ia×incirisi ¡i nä indrc¡i s¡rc u¡a dc la inirarc singurä. Da, cu n-an rciras
¡rina. Nu suni sigurä ¡c Ton, oricun. Dar dc cc a ircluii sä-ni urnczc
c×cn¡lul, ca un cä{clu¡ ¡rosi ? Nu arc ¡i cl voin{ä ¡ro¡ric ?
Dau luzna in a¡ariancni ¡i suni gaia sä dcsclid u¡a dorniiorului ncu cu
o loviiurä dc laraic, cand väd un lilci li¡ii ¡c ca. ¸inialnirc a¡ariancni, living,
sanl. dininca{ä, 10 a.n. Prczcn{a olligaioric." Si, nä gandcsc, sä locuic¡ii cu
Marcus c ca ¡i cun ai iräi sul lcgca nar{ialä.
Moioiolcsc lilciul ¡i-ni ¡un ccasul sä sunc la 2.00 ¡.n.
Adorn ¡i viscz visul cu casa goalä. incä nai suni urnäriiä dc oancnii räi ¡i
incä nä nai ascund in dula¡uri, dar, du¡ä cc an fosi acolo dc ¡airuzcci dc ori,
suni oli¡nuiiä. Suni glcnuiiä inir-un ¡ifonicr ¡i cincva, ccva iro¡äic urcand
scärilc, iro¡! iro¡! ¡i acun luluic in u¡a ¡ifonicrului, lun! lun! iarc ¡i nai iarc.
Mä irczcsc lrusc,
224
irans¡iraiä, ¡i aud lun! lun! Marcus luluic in u¡ä ¡i caniä.
÷ E nouä ¡i ¡airuzcci ¡i cinci! Accsia csic a¡clul dunncavoasirä dc
dc¡ic¡iarc!
Arunc cu o glcaiä in u¡ä ¡i-ni irag ¡crna ¡csic ca¡.
Marcus coniinuä sä luluic, lun! lun!
÷ Dinc! zlicr cu. O sä vin la ncnorociia ia dc ¡cdin{ä, lasä-nä in ¡acc!
Mä dau jos din ¡ai cu grcu, nornäind. ini ¡un lalaiul, nä iaräsc in
lucäiäric ¡i-ni fac o cafca. Nu c la¡ic in scc{iunca nca dc frigidcr (nu c ninic in
scc{iunca nca dc frigidcr} a¡a cä fur dc la Marcus. Suni douä cuiii cu la¡ic in
scc{iunca lui ¡i, rczcnai dc clc, c un lilci ¡c carc scric. ¸An ¡us inälliior inir-
una din cuiiilc asica ¡i nunai cu ¡iiu in carc". Suni icniaiä sä-l inlocuicsc cu un
lilci ¡c carc sä scriu. ¸Crasu' s-a ¡i¡ai in anandouä cuiiilc asica...", dar a¡oi ini
dau scana cä una dinirc cuiii nu c dcsclisä. Tcnlclul.
Lulc s-a dai ¡i cl jos din ¡ai, ca sä ¡ariici¡c. Parc rävä¡ii ¡i olosii.
÷ Vrci cafca ? il inircl.
÷ Tc rog! s¡unc cl.
÷ Dinc, zic cu, cana c ¡c rafi, cafcaua c in lorcan ¡i la¡iclc c in frigidcr.
Parc cäzui din ccr ¡i zicc. ¸O!"
A¡a cä-l ciu¡csc dc olraz afcciuoasä, ii s¡un caniai.
¸Cluncan!" ¡i-i fac o cafca. S-a irczii ¡i Crasu', iniinzandu-sc ¡i cäscand ¡i
iorcand ca sä ¡rincascä nicul dcjun.
Sunicn oli¡nui{i cu Scdin{clc dc A¡ariancni alc lui Marcus. inioidcauna
nc adunä laolaliä sä nc iragä un ¡crdaf, cand ingälarca noasirä aiingc un
crcsccndo ¡i noi inioidcauna s¡uncn cä nc ¡arc räu ¡i cä nu nai faccn ¡i
coniinuän c×aci dc undc an läsai-o.
A¡a cä c un ¡oc cand Marcus ini s¡unc cä vrca sä ¡lcc din a¡ariancni
¡anä la sfar¡iiul sä¡iänanii.
÷ Dar n-an undc sä nä duc! lcläi cu.
225
÷ Nu-i ¡rollcna nca, s¡unc Marcus rccc.
Privcsc in¡iciriiä un fir dc ¡är ncgru carc icsc din
nasul lui Marcus - rcfuz sä ¡lang sau sä nä ccri, ¡cniru cä ninic nu i-ar
facc o ¡läccrc nai narc. Lulc inccarcä sä-ni {inä ¡arica, dar nu vrcau sä fic ¡i cl
dai afarä, a¡a cä-i zic sä iacä.
÷ Marcus, nini cu, ini faci o narc favoarc. Si ai un fir dc ¡är ncgru carc-{i
icsc din nas. E ca un dinic dc lansicr.
Si ics ¡c furi¡ din living, iniru in cancra nca ¡i nä ¡rälu¡csc ¡c ¡ai.
Nu ¡oi sä crcd. Nu ¡oi sä crcd, dar ar irclui. Sigur cä asia urna sä sc
inian¡lc. Cun ¡uica sä nu sc inian¡lc ?
Poaic cä Marcus c un iicälos lrä¡ärc{, dar c ¡i nandru ca, ci linc, ca un
lärlai cu s¡aic nusculos. Siiu asia. Si ioiu¡i, dc cand n-a rcs¡ins, l-an lovii
acolo undc-l doarc.
Cu ioaic cä ircluic sä fii foaric ¡rccis ca sä lovc¡ii ccva aiai dc nic.
in{clcgc{i cc vrcau sä s¡un ? Mä a¡ic¡ian sä nu sc räzlunc ? Crcd cä an fosi
a¡a dc ¡rcocu¡aiä sä-i a¡lic ¡cdca¡sa cicrnä, incai nu n-an gandii la
consccin{c.
Privcsc in urnä ¡i nu crcd cä n-a¡ fi ¡uiui o¡ri sä-l noncsc, cliar dacä a¡
fi vrui. An fa{ä dc cl accasiä laliä siagnaniä dc urä, carc ucidc ra{iunca, ¡i nu
¡iiu dc cc. Dacä suni sinccrä - lucru la carc nu ¡rca nä ¡ricc¡ -, cc a fäcui cl
aliccva in afara fa¡iului cä n-a ¡rolai ¡i a väzui cä nu-i vin linc ? (Si viccvcrsa.}
Egoul fragil al lui Marcus ircluia sä sc s¡argä inir-o zi ¡i a fäcui-o. Ar irclui sä
fiu o{cliiä dcja, dar nu suni. Suni s¡criaiä. Din nou. Suni o ¡oricicä nicä ¡i
iinidä. Ar irclui sä nä lucur dc lilcriaica nca cä¡äiaiä for{ai, dar nu ¡oi.
Traiul aläiuri dc Marcus ¡oaic fi un ¡urgaioriu, dar c nai sigur dccai sä
loinärc¡ii singurä. Sä locuic¡ii cu Marcus c ca ¡i cun ai fi llocai inir-o slujlä ¡c
carc o urä¡ii. Siii cä ar irclui sä incciczi sä ic nai ¡langi dc ca ¡i sä dcnisionczi
¡i sä gäsc¡ii ccva nai lun, dar groaza dc ccca cc ic a¡ica¡iä ic consirangc. Dar
acun, Marcus n-a ¡us ¡c lilcr, a¡a cä n-an dc alcs.
il sun ¡c Ton.
226
Nu inicn{ionan. Du¡ä ¡cdin{ä, nä gandcsc la scara irccuiä ¡i dccid cä
frica ¡c carc an sin{ii-o a fosi insiinciivä. Un avcriisncni. Vcdc{i, ini ¡lacc dc
Ton. Mä sini airasä dc cl ca un narinar dc o sircnä dc ¡c-o siancä.
Oclii carc ic indcannä ¸iragc-ni-o" ai lui Ton ¡i coada lui arginiic,
¡ronisiunca lui dc sircnä nä airag incci. E aiai dc iangilil ¡cniru ninc, cun a¡
¡uica sä-i rczisi?
Clcsiia c cä nu suni sigurä dacä l-a¡ dis¡rc{ui nai nuli dacä ncräldarca
lui ar fi rcalä sau doar ¡rcfäcuiä. Mäcar ¡iiu ¡c cc ¡icior danscz cu ii¡i dc gcnul
lui Jas¡cr. Nu c×isiä nici o ¡rcfäcäioric. Därla{ii carc sc araiä dornici ¡i färä
fä{ärnicii ¡i vc¡nic ai iäi suni un nii. Poaic cä vrcau sä fiu in¡claiä. Dar an fäcui
o ¡auzä ¡i Ton a fugii. A alunccai in narca Solo ¡i a dis¡ärui. Cc fcl dc vc¡nicic
c asia ?
Mä gandcsc la ioaic asica ¡i a¡oi ini zic ¸ian¡cnii" ¡i il sun oricun.
Iar iicälosul nu c acasä!
In sclinl, o sun ¡c nana.
÷ Duni Fio vrca sä vorlcascä cu iinc, zicc ca, inainic sä ¡oi rosii o silalä
näcar.
Suni gaia sä inircl dc cc, dar suni ¡asaiä lunicii incdiai.
÷ Alo ? zicc ca ¡i{igäiai.
÷ Dunä, luni, cc nai faci ? zic cu.
÷ Dinc, nul{uncsc. An väzui un ¡rogran inicrcsani la iclcvizor, ascarä.
Hn. Undc vrca sä ajungä ?
÷ A, da ? zic cu ¡oliiicoasä.
÷ Era dcs¡rc cun sä-{i inglc{i ouälc, s¡unc luni.
Ciudai. Nu ¡iic cc nänanc ¡i n-a dai niciodaiä vrcun
scnn cä i-ar ¡äsa.
÷ Dar n-a¡ ¡uica sä lc cun¡är ¡ur ¡i sin¡lu cand ini ircluic... incc¡ cu,
dar lunica nä inircru¡c.
÷ Cun sä-{i inglc{i ouälc ialc! Sä-{i ¡ui ouälc la glca{ä! Nu c¡ii curiaiä dc
nincni! Nu c¡ii a¡czaiä la casa ia! Nu iniincrc¡ii! Ouälc {i sc usucä in iinc! Pärca
o o¡cra{ic foaric sin¡lä la iclcvizor!
227
ii nul{uncsc lui luni ¡cniru grijä, ii s¡un cä o sä nä gandcsc la asia ¡i-i
ccr sä ni-o dca iar ¡c nana. Princlc cuvinic alc nanci suni.
÷ N-arc nici o lcgäiurä cu ninc!
Dar a ajuiai ¡i a incurajai, ¡un ¡ariu. Las dc la ninc, fiindcä an lucruri
nai in¡orianic dc discuiai.
Inincnia nca ränancrc ¡c drunuri.
÷ Po{i sä vii sä siai cu noi! sirigä ca.
ini inagincz cun va fi. Trci vräjiioarc ¡i o ¡isicä ¡oriocalic. Ar fi ca ¡i cun
a¡ locui inir-o iolä dc iiniclca, ii s¡un cä c o ofcriä drägu{ä, dar cä nu,
nul{uncsc. Siau, dc la aniazä ¡i ¡anä la ora cinci, fäcandu-ni ganduri ncgrc,
nornäind singurä ¡i lililindu-l ¡c Crasu' - carc c dis¡crai sä sca¡c ¡i zgaric la
u¡ä - ¡i s¡cr cä vrco zanä aflaiä in ircccrc nä va salva, ca sä nu fiu aruncaiä in
siradä sau (nai räu} sä nu fiu for{aiä sä locuicsc cu Psilonana ¡i cu Fcncia cu
Ouä.
La 5.05, sc audc un iii-iii! sonor ¡c alcc. Mä uii ¡c fcrcasirä ¡i o väd ¡c
Ivana Trun¡ colorand dinir-un Colf ro¡u. Arc ¡ärul narc cai o ¡urä. Ea ¡i
Marcus ircluic sä ¡lccc inir-un loc sclcci in scara asia, cun ar fi Hard Focl
Cafc. Cun a ¡uiui ? S-o alcagä in locul ncu ? Dc¡i acun il uräsc ¡i nu ni-a¡
iragc-o cu cl nici dc c×crci{iu, nä doarc.
Trädarca lui Miclcllc ¡älc¡ic ¡rin con¡ara{ic. Sirivcsc o lacrinä inirc gcnc
¡i, din li¡sä dc aliccva nai lun dc fäcui, ini ¡rivcsc luria din ¡rofil in oglindä. O
in¡ing cai dc nuli ¡oi - gravidä in o¡i luni, na¡icrc virginä!
ini nangai luria fascinaiä ¡i-ni aninicsc cä, odaiä, inainic sä nä dc¡ic¡i,
i-an s¡us lui Marcus cä nu cran sigurä, dar cä cran convinsä cä n-an ingrä¡ai
la ¡icioarc.
An s¡us-o ca ¡c o afirna{ic gcn ¸ninunca lunii", iar cl s-a räsiii. ¸Dacä
nänanci ralaiuri, arä{i ca un ralai!" ini sirang lalaiul ¡c ninc ¡i aluncc ¡c ¡ai.
Crcd cä an adornii, ¡cniru cä, urnäiorul lucru dc carc suni con¡iicniä c Lulc
carc nä scuiurä, sä nä irczcascä, ¡i-ni agiiä iclcfonul in fa{ä.
÷ Tclcfon! sirigä cl inuiil.
228
÷ Cinc ? nornäi cu.
÷ Ton! sirigä cl.
Ii snulg iclcfonul.
÷ Mcrsi, Lulc!
Ton c ¡ricicnos, dar nu s¡unc ninic dcs¡rc scara irccuiä, dccai cä s-a
sin{ii linc. A¡a, ¡i, cc vrca sä inscnnc asia? I-a ¡läcui clcla¡ul? Mä inircalä
cun nä sini.
incc¡ non¡alaniä ¡i sfidäioarc, dar confuzia ¡i invidia ¡i auiocon¡äiinirca
sc conlinä ¡i, s¡rc groaza nca alsoluiä, vocca ni sc s¡argc.
÷ Praciic, sus¡in cu - un cuvani ¡c carc-l rcs¡ing din ¡rinci¡iu - cu ¡i
Crasu' nu avcn undc sä nc duccn!
Ton c iäcui. A¡oi, s¡unc.
÷ Cc facc{i, iu ¡i Crasu', nainc-scarä ?
Mä gandcsc sä-i invcnicz o ninciunä grozavä.
÷ Ninic! lcläi cu.
÷ Vrci sä vin ¡c la voi ? zicc cl.
Siiu cä ar irclui sä s¡un nu, näcar cai sä-ni rcca¡äi o färanä dc
dcnniiaic. Dar, a¡a cun an ncn{ionai nai inainic, uräsc vorlclc ¸ar irclui".
÷ Da! s¡un cu.
÷ Nu ic ni¡ca, s¡unc cl, voi fi langä iinc in douä orc.
Siau anc{iiä o ¡icosccundä, inainic sä iniru in
ac{iunc. Prinul ¡o¡as il fac in frigidcr, undc un casiravcic dc incrcdcrc -
ciiclciai ¸accsia ii a¡ar{inc lui Marcus" - nä a¡ica¡iä. Tai douä fclii gcncroasc,
ca sä ni lc ¡un ¡c oclii ro¡ii ¡i unfla{i ¡i, ca gcsi sinlolic, arunc cc ränanc in
iocäiorul dc rcsiuri ncnajcrc.
Ca¡iiolul 26
inioidcauna ni-an dorii sä fi fosi ¡aranornalä - dacä clininän glolul dc
crisial ¡i fusia cu ciucura¡i, c un ialcni
229
s¡lcndid ¡i sunlru. Si l-a¡ ¡uica inclidc ¡c Crasu' inir-un dula¡ ¡i sä-ni
iau o lirnanczä su¡lä, cu ocli aurii ¡i llanä ciocolaiic, caldä, ca sä-ni
con¡lciczc inaginca nisiicä.
Dar, fiindcä an c¡uai in nod rc¡ciai sä ¡rczic vrcnca sau cc va ¡uria
Miclcllc inir-o anuniiä zi, a ircluii sä rcnun{ la faniczia nca cu ccrcci nari ¡i sä
nä rcscnncz cu lanaliiaica ninialä. Oricun, a¡ ¡rcfcra sä fiu arsä dc vic dccai
sä-ni sclinl coioiul ¡oriocaliu ¡c o ¡isicä cu ¡cdigriu. Dar s¡cran{a n-arc
noaric, a¡a cä, aiunci cand sunä iclcfonul, in iin¡ cc nä ni¡c ca o vijclic
inccrcand sä iransforn cancra dinir-o cocinä inir-un ludoar, inccrc sä gliccsc.
Tina. E Lizzy.
O inircl cun a fosi cu cun¡äräiurilc dc Cräciun.
÷ Lc-an icrninai, räs¡undc ca.
÷ E¡ii uiniioarc, ii s¡un, uiniioarc! Cc-ai cun¡ärai ?
Lizzy rcciiä o lisiä ingcnioasä dc cadouri ¡crfccic. ini
nanifcsi ¡ron¡i adnira{ia.
÷ Eu nu ¡iiu niciodaiä cc sä lc cun¡är oancnilor! Ccl ¡u{in... - ¡i aici zic
¸la!" ¡cniru a aräia cä c o glunä nu va nai irclui sä-ni fac griji ¡cniru cc-i iau
iaici anul asia. Cc co¡nar! Nici cand i-an luai o caric dc golf nu a ciiii-o!
Lizzy {a{aic.
÷ Suni sigurä cä ic in¡cli! Dc¡i Cräciunurilc ¡i zilclc dc na¡icrc suni cclc
nai nasoalc! Cun ic nai sin{i, Hclcn ? Nu vorlc¡ii niciodaiä dcs¡rc asia.
Suni ni¡caiä, dar nä sini olligaiä s-o corccicz.
÷ Lizzy, ii s¡un, c¡ii foaric drägu{ä, dar nu nai inircla ! Suni linc. Manci
ii ¡lacc cascia cu Siäri dc s¡irii grcgoricnc. Iar Vivicnnc lc-a s¡us iuiuror
¡ovcsica dranaiicä dcs¡rc cun ca singurä a salvai-o ¡c nana dc la o noaric
sangcroasä ¡i violcniä, a¡a cä io{i ¡ricicnii ci sini¡iri ii acordä nuliä aicn{ic in
cli¡a dc fa{ä. Cai dcs¡rc luni Fio, ci nu-i ¡asä dc cci carc sc agiiä. E grozav.
Lizzy facc o ¡auzä.
÷ Da, dar cun ränanc cu iinc ? insisiä ca.
230
Mä incruni.
÷Ai vorlii din nou cu ¡ricicnul iäu ¡silolog ? s¡un cu.
÷ Nu! s¡unc ca aiai dc rc¡cdc, incai ini dau scana cä-i o ninciunä.
÷ Liz, s¡un, ¡iiu cä c grcu ¡cniru iinc sä in{clcgi, dar cu ¡i iaia n-an fosi
niciodaiä foaric a¡ro¡ia{i. Siiu cä c¡ii linc inicn{ionaiä ¡i ic rog sä nu in{clcgi
grc¡ii, dar, sinccrä sä fiu, nu nai rcsini ioiul aiai dc acui, a¡a cä nu nä sini in
largul ncu cand nä ioi inircli dc asia, in{clcgi ?
La cclälali ca¡äi al firului sc lasä iäccrca, a¡a cä ¡rcsu¡un cä ca
incuviin{cazä dand din ca¡.
÷ Dinc, s¡unc cu rciiccn{ä, dar ic rog sä vorlc¡ii cu ninc dacä sin{i
ncvoia!
ii zic.
÷ Dinc, linc! ¡i a¡oi. Nu l-a¡ arunca ¡c Adrian din ¡ai!
Lizzy clicoic¡ic ¡i s¡unc.
÷ Pcrsonal, il ¡rcfcr ¡c Ton.
incaniaiä, ii räs¡und.
÷ Cliar a¡a ?
Lizzy s¡unc.
÷ Da, cliar a¡a. Si väd cä c indrägosiii dc iinc!
Fic linccuvaniaiä. Doar Lizzy ar indräzni sä foloscascä cuvaniul
¸indrägosiii" färä a fi ironicä. O ador ¡c Lizzy, dar nä uinc¡ic cun rcu¡c¡ic sä
ircacä u¡or, in¡criurlalilä, ¡c langä rcaliiaica durä ¡i, nai nuli, sä-i iasä
ficcarc viraj. E o rcincarnarc a lui Janc Ausicn, cliar c.
Ii s¡un lui Lizzy cc s-a inian¡lai. in ¡aric, ¡cniru cä c a¡a dc ¡urificaior
¡cniru suflci sä-i ascul{i vcrsiunca dcs¡rc lunc drägu{ä, cu nuan{c dc roz, in
locul vcrsiunii nclc in culori uraic, iniunccaic. Tcoria ci s¡unc cä Ton a vrui
¡oaic sä fic sigur cä cu suni sigurä. Mä la¡i!
÷ Dar c lärlai! cli{äi cu. Dacä lc ¡lacc dc iinc, {i-o irag!
Lizzy zicc ¸Pofiin ?" ¡c un ion ridicai. Parc foaric agiiaiä.
231
÷ Cliar crczi, sc räsic¡ic ca, cä iu, ca fcncic, n-ai nici un cuvani dc s¡us
in ioaiä ircala ? Cä c¡ii un olicci ¡asiv ?
Cä io{i lärla{ii suni ni¡ic lruic ? Sau cä ar irclui sä fic ?
Druic! Siai ¡u{in, ca c ii¡a fcnininä aici. Nu cu an ¡lans la No¡{i allc in
Scaiilc.
÷ Nu, zic cu, dcfcnsivä. ini räsiälnäcc¡ii cuviniclc.
E¡ii dcfcnsivä. (Asia-i un iruc c×cclcni, ca sä ca¡iigi dis¡uiclc, invä{ai
dinir-un c-nail carc ni-a fosi irinis dc cincva dc la dc¡ariancniul dc ¡ulliciiaic.
Alic ¡oniuri. Invcnia{i ciiaic dirccic. S¡unc{i. ¸Tc conirazici singur". Sau. ¸Adolf
Hiilcr ¡i-a cסrinai un scniincni ascnänäior".}
Encrvani, dar Lizzy nu cadc in ca¡canä. S¡unc calnä.
÷ Dcvii alcrgicä aiunci cand c¡ii iraiaiä cu rcs¡cciul carc {i sc cuvinc.
Ca sä-i dcnonsircz cä sc in¡alä, o inforncz cä Ton vinc la ninc in
a¡ro×inaiiv douäzcci dc ninuic, a¡a cä, ¡ofiin!
÷ Aiunci icrninä cu ¡rosiiilc ¡i inclidc iclcfonul, räs¡undc ca inicligcni,
inainic sä s¡unä la rcvcdcrc.
Pun rccc¡iorul in furcä ¡i a¡oi nä gandcsc, siai ni{cl, ca n-a sunai ¡c
ninc. Zanlcsc in sinca nca. incc¡c sä invc{c.
Sunä la u¡ä ¡i inglc{. Nu sc ¡oaic sä fi ajuns nai dcvrcnc. Tri¡cazä! ini
nu¡c luza, s¡crand cä sc va unfla inir-un loiic airägäior ¡i, cu loiärarca unui
lanilazc, dcsclid u¡a.
÷ Sur¡rizä! c×clanä nana, aruncand lra{clc in läiuri, ca Slirlcy Tcn¡lc
cand cra ianärä.
Duni Fio sc ni¡cä grcoaic ¡i scvcrä in s¡aiclc ci.
÷ N-ai dc gand sä nc invi{i inäuniru ? sirigä nana, ignorand fa¡iul cä nic
ni-a cäzui fa{a vrco ircizcci dc nciri.
÷ Dcsigur! zic cu, rcaniniindu-ni ¡ronisiunca fäcuiä dociorului Collins ¡i
silindu-nä sä zanlcsc. Vcni{i in lucäiäric. Duni, vrci o cca¡cä dc ccai ?
232
(Cand an dulii, rccurg la cli¡cc. Asia-ni dä iin¡ sä nä gandcsc. Dc¡i,
cand ini scornoncsc crcicrul du¡ä ins¡ira{ic, dc olicci doarnc ¡i nu vrca sä fic
dcranjai.} Tocnai an iurnai o cca¡cä dc PC Ti¡s ¡cniru luni, un ccai dc nu¡c{cl
¡cniru nana ¡i an rccu¡crai o junäiaic dc ¡aclci dc liscui{i din cancra nca,
cand la u¡ä sunä din nou.
÷ Mä inircl cinc-o fi! ciri¡c¡ic nana, carc, cvidcni, incä nai ia ¡asiilclc.
÷ Crcd cä c un ¡ricicn dc-al ncu, Ton, nornäi cu.
In iin¡ cc iniru in lol, o aud ¡c nana caraind. ¸Ton!
Ton ? il cunosc ¡c Ton ?" ¡i ¡c lunica naraind. ¸Tin, Ton, cinc-i nai ¡iic
?"
ini nascz laza nasului cu varfurilc dcgciclor, ini ¡un un zanlci ¡c fa{ä ¡i
dcsclid u¡a. Ton ini ¡rcziniä un luclci ¡lco¡iii dc cräi{c allasirc in ccca cc
¡arc a fi lariic daniclaiä.
÷ Flori dc garaj! dcclarä cl. Cclc nai frunoasc ¡i cclc nai lunc!
Oficz ¡i lc iau, c×clanand.
÷ Cräi{c iurcoaz, rarc ¡i nc¡rc{uiic! Nu ircluia!
El zanlc¡ic ¡i zicc.
÷ Mi-an ananciai Fcrrariul.
ii räs¡und dulcc.
÷ Nu ¡osicrul iäu cu Fcrrari!
El incuviin{cazä ¡i s¡unc.
÷ Nu fi ¡rca irisiä, incä nai an 91l-lc ¡c ¡crcic!
Sini un val incסlicalil dc lucuric ¡i - inainic sä an
iin¡ sä nä gandcsc dc douä ori - fac un ¡as s¡rc cl ¡i-l särui ¡c gurä. Suni
gaia sä nä rcirag, dar cl i¡i incoläcc¡ic lra{clc in jurul ncu ¡i nä säruiä, a¡a cä
inclid oclii ¡i-l särui ¡i cu ¡i inina nca inirä inir-un dans dclirani ¡i-l sini iarc
¡i ficrlinic li¡ii dc ninc ¡i ¸Allooo! E cincva acolo-olo ?"
233
Tonul vioi, dc invä{äioarc dcnodaiä, al nanci ucidc noncniul
insianiancu, iar Ton ¡i cu ninc nc dcs¡är{in vinova{i.
÷ O viziiä-sur¡rizä din ¡arica nanci ¡i a lunicii, ii cסlic cu in gralä.
Ton sc a¡lcacä ¡i-ni sugc u¡or, scuri, luza dc sus, irini{andu-ni un
fulgcr in vinirc. Mä {in dc unärul lui, ca sä-ni ¡äsircz cclililrul, ¡i nä gandcsc.
Doannc!
Araiä-ni calca!
÷ Cc nai a¡ic¡{i ? nurnurä cl. Prcziniä-nä!
Anc{iiä ¡i zanlind ca ¡rosiul saiului, il conduc ¡c
Ton in lucäiäric ¡i÷1 ¡rczini.
÷ Nu v-a{i grälii, zicc lunica norocänoasä.
÷ Cc flori allasirc su¡crlc! zicc nana.
ini dorcsc sä nu zicä ninic dc gcnul. ¸El c ¡ricicnul iäu ?"
÷ El c ¡ricicnul iäu ? inircalä ca, cu oclii nari.
÷ Ton ¡i cu ninc sunicn doar luni ¡ricicni, s¡un inccrcand sä nu ¡ar
¡anicaiä.
Ton s¡unc, säriior.
÷ Suni vcicrinarul lui Crasu'.
Mana sc uiiä galc¡ la cl ¡i zicc.
÷ in{clcg.
Duni Fio s¡unc räsiii.
÷ Nu-i ncvoic dc a¡a ccva! Pc vrcnca nca, un cainc cra un cainc ¡i cu
asia, lasia!
Ton s¡unc ¡oliiicos.
÷ in{clcg cc vrc{i sä s¡unc{i.
Eu zic in ¡oa¡iä.
÷ Mä lucur cä in{clcgc cincva.
A¡oi, nai iarc.
÷ Ton, vrci o cafca ¡i un liscuii ?
Mana, carc sc ioi lollcazä la Ton, zicc cu vocc iarc, c¡aianiä.
÷- Hclcn, n-ai ninic nai sulsian{ial sä-i ofcri ?
234
Suni icniaiä sä-i räs¡und. ¸Cor¡ul ncu ?", ca s-o fac sä iacä, dar
inirclarca c rcioricä. Adaugä.
÷ Nu ic ¡o{i a¡ic¡ia ca un ianär sä su¡ravic{uiascä cu liscui{i. La carc
luni Fio inirä la gränadä cu.
÷ Un lärlai arc ncvoic sä lagc in cl un ¡ranz lun ¡i consisicni!
in iin¡ cc o fcncic, ¡rcsu¡un, ¡oaic su¡ravic{ui cu dulcca{ä ¡i luninä. O
länuialä ¡lauzililä ini ¡äirundc irc¡iai in ninic. Si, cu ioaic cä cca nai narc
dorin{ä a nca c ca anandouä sä dis¡arä inir-un nor dc sulf (ccl ¡u{in ¡anä
nainc}, zic ca din inian¡larc.
÷ Manä, luni, dacä n-a¡ ducc rc¡cdc ¡anä la nagazinul din col{, sä
cun¡är ccva lun dc nancarc ¡cniru Ton, a{i ränanc cu cl, cu noi, la cinä ?
Duni Fio vorlc¡ic a¡a dc rc¡cdc, cä ¡roicza c cai ¡c cc sä-i sarä din gurä.
÷ Dacä insi¡ii, dar nu ic dcranja ¡rca iarc!
Mana s¡unc.
÷ Nu väd dc cc nu. Dar färä cca¡ä sau ardci ca¡ia.
Cca¡a ¡i ardciul ca¡ia ini dau nigrcnc.
Mai dcgralä iuruiiul ncincciai al ¡ro¡rici ialc guri i{i dä nigrcnc, nä
gandcsc, dar n-o s¡un. Mä iniorc s¡rc Ton, carc, s¡rc cinsica lui, n-a fugii.
÷ Ton, zic cu, alia indräznind sä-l ¡rivcsc in ocli, vrci sä vii cu ninc ¡anä
la nagazin ?
Nici vorlä sä-l las la discrc{ia lalciclor.
Ton - ¡i-i aud ionul ¡ozna¡ din vocc - s¡unc.
÷ Nu, nu, nä duc cu la nagazin, iu siai aici ¡i {inc-lc con¡anic nanci ¡i
lunicii ialc. Ar fi nc¡oliiicos sä lc läsän singurc.
Duni Fio a¡rolä dand din ca¡ ¡i nornäic.
÷ Cliar a¡a!
÷ Tc conduc ¡anä la u¡ä, s¡un cu acidä.
Incdiai cc ajungcn in lol, inccrc sä-l ¡ocncsc, dar sc fcrc¡ic ¡i, inainic sä
inclidä u¡a dc la inirarc du¡ä cl, ranjc¡ic la ninc is¡iiiior, cu io{i din{ii, ca o
nainu{ä.
235
÷ E linc cducai! rcnarcä luni Fio cand nä iniorc, aruncandu-ni o ¡rivirc
¡iczi¡ä, ca ¡i cun ar fi vrui sä s¡unä ¸s¡rc dcosclirc dc iinc".
Tc rog, räs¡und in sinca nca, nu nä facc sä nu-l nai dorcsc.
÷ Undc c läiaiul äla drägu{, Lulc ? scoaic nana un iril.
E insa{ialilä!
÷ Crcd cä s-a dus la lucru, zic cu.
÷ Cun, sanläiä scara ? räs¡undc ca.
÷ Lucrcazä inir-un ¡ul, zic cu.
Cura lui luni Fio sc sirangc in scnn dc dcza¡rolarc.
÷ Lulc nuncc¡ic foaric nuli, s¡un cu iriiaiä.
÷ Zäu a¡a! s¡unc luni.
÷ Cliar ini ¡lacc Lulc, ioarcc nana. E fcrnccäior.
In siarca ci dc dczcclililru lornonal, länuicsc cä l-ar
gäsi fcrnccäior ¡i ¡c nonsirul lui Franlcnsicin ¡i nä inircl dacä a¡ ¡uica
sä-l niiuicsc ¡c Lulc, ca sä-i vo¡scsc fa{a in gri ¡i sä-i li¡csc un ¡urul in gai, ca
sä-ni vcrific icoria, cand inirä Marcus in lucäiäric.
Poariä ¡anialoni crcn, clcgan{i, dc lunlac, o cäna¡ä gallcnä ca
gällcnu¡ul dc ou ¡i ¡ärul ii c la fcl dc {c¡os ¡i ¡lin dc volun ca un suflcu ¡rcgäiii
dc un ¡rofcsionisi.
(Si da{i-ni voic sä vä s¡un cä ¡iiu!} Acrul su¡crior i sc iransfornä in
ncnul{unirc cand ini vcdc rudclc.
÷ Dunä, zicc cl sianjcnii.
Duni Fio sc uiiä ¡äirunzäior la cl.
÷ Asia c ? zicc ca iarc.
Nclini¡ica dc ¡c fa{a nca sc rcflcciä ¡i ¡c cli¡ul lui Marcus.
÷ Nu, Lulc c llond, s¡un cu dis¡craiä.
Dar luni nu sc lasä dcscurajaiä.
÷ Nu! urlä ca. Asia-i äla carc ic dä afarä ?
Zic rc¡cdc.
÷ Nu nä dä afarä! Mä lucur sä ¡lcc!
236
Cand audc asia, nana ¡arc ncduncriiä.
÷ O, zicc ca, dar crcdcan cä iu...
O inircru¡ cu ¡rinul fa¡i divcrs carc-ni irccc ¡rin ca¡.
÷ Marcus sc inialnc¡ic cu Miclcllc, nani. O ¡iii ¡c Miclcllc.
Mana ridicä din uncri si, ¡c un ion ¡lai, räs¡undc.
-Vag.
(Dcoarccc o cunoa¡ic ¡c Miclcllc dc ccl ¡u{in douä dcccnii, räs¡unsul c
inicn{ionai indifcrcni. Fiindcä nu i-an s¡us nanci dcs¡rc ¡crfidia cu¡lului
Miclcllc/Marcus, ¡iiu cä nu-i ninic ¡crsonal. Doar cä cniuziasnul Cccclici
¡cniru iincrclc fcnci c nai scäzui dccai cniuziasnul ci ¡cniru iincrii lärla{i.} ii
aruncä lui Marcus o ¡rivirc in ircacäi, ircsarc, a¡oi sc lollcazä. Sc lollcazä la cl
a¡a cun sc uiiä un särnan la o gälcaiä cu aur.
Marcus i¡i nciczc¡ic ¡ärul ncrvos ¡i-¡i scar¡inä fluicrul ¡iciorului cu varful
nocasinului.
÷ Ei, a¡ facc linc sä... incc¡c cl, dar nana il o¡rc¡ic.
÷ Siai jos! ¡oruncc¡ic ca.
O ¡rivcsc furioasä, dar ca nu olscrvä. Marcus sc a¡azä, cu fa{a in¡iciriiä.
Ea i¡i a¡ro¡ic scaunul dc al lui ¡i zicc lrusc.
÷ Florcncc, nu-{i aninic¡ic dc Mauricc ?
÷ Nici ¡c dc¡aric! lcläic luni.
Oclii ci il sirä¡ung ¡c Marcus, a¡oi sc uiiä in aliä ¡aric, din nou la cl ¡i
zicc lini¡iiiä.
÷ Aiurca.
Dar nu-¡i ia oclii dc la cl.
÷ Nu vorli{i ¡rosiii! sirigä o vocc, carc sc dovcdc¡ic a fi a nca.
Sunä soncria ¡i alcrg s¡rc u¡ä.
Ton ridicä o ¡ungä dc ¡lasiic grca ¡i s¡unc.
÷ An luai ni¡ic ouä. M-an gandii la din{ii lunicii ialc.
Zanlcsc ¡alid ¡i zic.
÷ Crozav.
El sc incruniä ¡i ¡o¡ic¡ic.
237
÷ Cc s-a inian¡lai ?
ini ¡rind frunica in naini, dau oclii ¡csic ca¡ ¡i zic.
÷ Nu inircla.
Inirän in lucäiäric, undc Marcus ¡i ¡ärul lui suni incä ¡rizonicri.
Mana il {inc dc inclciciura nainii ¡i c×clanä.
÷ Cura ¡i oclii suni idcniicc, idcniicc! Hclcn! E incrcdilil!
O calncz cu dificuliaic ¡c nana.
÷ Nu, nu c incrcdilil, s¡un cu. Tc rog.
Vocca nca c ascu{iiä, ¡anicaiä. E nclunä. Toaiä lunca ii aninic¡ic dc
iaia. Urnäiorul va fi Crasu'. (¸Dc¡i au c×aci accla¡i a¡ciii" - clicoiii dc fcii¡canä
- ¸iaiäl iäu nu avca coadä."}
Suni gaia sä-i ordon sä-l clilcrczc ¡c Marcus, cand dä luzna inäuniru ¡i
Ivana.
÷ Marlcc! Undc... O, lunä, doannä Dradslaw! Si doannä Dradslaw
Scnior! sirigä ca.
÷ Dunä, räs¡undc nana noloraiä.
Dar luni ri¡osicazä.
÷ Tu cinc c¡ii ? zicc ca nc¡oliiicoasä.
÷ Suni Miclcllc, zicc Miclcllc. Nu nä nai {inc{i ninic ?
Duni sc incruniä ¡i zicc.
÷ Toaic fciclc iincrc araiä la fcl ¡cniru ninc.
Miclcllc i¡i inioarcc inircaga sirälucirc a silucici ci
roloiizaic s¡rc Ton.
÷ Nu crcd cä nc-an nai inialnii, s¡unc ca cu glas scäzui ¡i ¡lcoa¡clc
coloraic.
÷ Ton, zicc cl dircci, iniinzandu-i o nanä. Suni cu Hclcn.
Zanlciul ii noarc ¡c luzc, dar rcinvic lrusc, cand ca vcdc cräi{clc
allasirc.
÷ Cc drägu{, zicc ca caniai, dcci florilc ircluic sä fic dc la iinc! Mcrcu ii
s¡un lui Marcus cä un luclci dc la o lcnzinäric ni-c alsolui suficicni, dar
ingcra¡ul insisiä sä cun¡crc dc la Paula Prylc!
238
Si in rcs¡ira{ia incdiai urnäioarc.
÷ Marlcc, dragulc, un ccai ncgru inainic sä ic¡in in ora¡.
Ton ini aruncä anuzai o ¡rivirc fugarä. Marcus sarc incdiai, ¡lin dc
soliciiudinc.
÷ Dinc, zic. Manä, luni, fac ouä scrol. Asia sau ninic.
Mana lasä loiicul in jos.
÷ Nu ¡oi sä nänanc ouä scrol! sirigä ca. Ar irclui sä ¡iii asia! E ¡rca
durcros!
ii zic rc¡cdc.
÷ Scuzc, nanä, aiunci, o sä fac onlciä, c nai linc ?
Mana incuviin{cazä cu un gcsi rcgal.
Oclii lui Miclcllc dcvin c×ofialnici la ¡crs¡cciiva aflärii inirigii.
÷ Dc cc ? zicc ca cu rcs¡ira{ia iäiaiä.
÷ Scrolul l-a onorai ¡c iaia, s¡un cu ¡c un ion ¡lai.
÷ Ccc ? facc Miclcllc.
Crcicrul ci inccarcä sä ¡unä indiciilc ca¡ la ca¡ ¡i nu rcu¡c¡ic.
÷ Cun ? sus¡inä ca.
Ncvoia dc aicn{ic a nanci c nai ¡uicrnicä dccai avcrsiunca fa{ä dc
Miclcllc ¡i ca sc a¡ucä sä dc¡cnc iragica ¡ovcsic. incc¡ sä snulg iigäi din scriarc
¡i Ton zicc.
÷ Cc-ar fi sä siai iu jos ¡i sä fac cu onlcia.
Marcus s¡unc cu clcgan{ä.
÷ Pcniru noi nu, nancän la noul rcsiaurani Conran.
Ton incc¡c sä s¡argä ouä inir-un lol. Ton dcja a fosi
la noul rcsiaurani Conran, ccca cc-l cncrvcazä ¡c Marcus. Zicc grosolan.
÷ Dar iu c¡ii vcicrinar!
ini cadc falca.
Ton sc al{inc sä nu radä ¡i s¡unc.
÷ Siiu! i{i vinc sä crczi ? Halaiul ncu cra nai curai ca niciodaiä!
Marcus sc incruniä.
Mä ¡rälu¡csc ¡c un scaun.
239
÷ La cc orä avc{i rczcrvarc ? N-ar irclui sä ¡lcca{i ?
ii s¡un lui Miclcllc.
Ea aruncä o ¡rivirc ccasului sul{irc dc aur dc la nanä.
÷ Nu-i nici o gralä, ini s¡unc nic ¡i a¡oi nanci.
÷ Da, coniinua{i!
ini inälu¡ un ofiai. Caiul ni-c a¡a dc incordai, cä nä doarc. Cand Ton
¡unc onlcia in fa{a nanci ¡i a lui luni, incordarca ni s-a iransnis la uncri ¡i la
falcä.
Marcus sc invaric¡ic in jurul ncsci.
÷ Miclcllc, zicc cl {ca¡än, ar irclui sä ¡lccän.
Miclcllc i¡i lasä luza dc jos ¡i s¡unc.
÷ Cinci sccundc, iuliiulc! Doanna Dradslaw a ajuns la o ¡aric foaric
inicrcsaniä!
Marcus sc iranic¡ic inir-un scaun, langä Ton. Väd cun luni il ¡rivc¡ic
lung.
÷ Accca¡i inäl{inc, zicc ca. Aici arc drc¡iaic.
Marcus zanlc¡ic ncfcricii. Eu scra¡ncsc din din{i.
Ton ini facc cu ocliul.
÷ Vrca cincva lciclu¡ ? zicc cl.
÷ Dlcal! facc nana.
Duni claiinä din ca¡.
÷ Pcniru ninc, nu, dragulc.
Pardon. Nu vrcau sä fiu cusurgioaicä, dar nic, nc¡oaici ci, rarcori ni sc
acordä ¡rivilcgiul dc a fi sirigaiä ¡c nunc, in vrcnc cc Ton, un on dcs¡rc carc
nici nu ¡iia cä c×isiä acun o orä, c ¸dragulc" ?
÷ Hclcn, zicc Ton. Kciclu¡ ?
Claiin din ca¡.
÷ Aiunci, ini ¡un doar cu, zicc cl vcscl.
Tinc siicla cu fundul in sus, ii iragc una zdravän la fund ¡i un siro¡ narc
¡i ro¡u zloarä ¡rin acr ¡i aicrizcazä ¸flco¡c!" ¡c cäna¡a gallcnä a lui Marcus.
÷ ini ¡arc räu, zicc Ton fcricii - in iin¡ cc Marcus sarc in sus cu un urlci
dc dis¡crarc -, nu ¡oi sä ics nicäicri in sociciaic.
240
ini ¡un o nanä la gurä ¡i inglii o lucaiä dc onlciä nai rc¡cdc dccai
inicn{ionan. Cura lui Miclcllc c un ¸O" ¡crfcci dc dis¡crarc. Mana ¡i lunica sc
uiiä li¡noiizaic la Marcus, carc-i sirigä lui Ton.
÷ Idioiulc!
Miclcllc il cscoricazä in dorniior, sä sc sclinlc.
÷ Von iniarzia foaric nuli! ii scui¡ä ca lui Ton in drun s¡rc ic¡irc.
Duni Fio il laic ¡c Ton ¡c nanä - nu-ni s¡unc{i cä-¡i inccarcä ¡i ca
norocul!
÷ Pc cuvaniul ncu, aiaia scandal ¡cniru ninic! zicc ca räsiii.
ii zanlcsc slal lui Ton. Oricai n-ar facc irucul lui cu lciclu¡ul sä vrcau
sä-l inlrä{i¡cz, nä sini inca¡alilä sä nä ridic dc ¡c scaun. Pcniru cä, in
noncniul in carc gura ¡i oclii lui Marcus s-au ingusiai dc furic, n-a izlii un
lucru ingrc{o¡äior. Dc cc, cun dc n-an olscrvai nai inainic ? E inconicsialil.
Nu aiai iräsäiurilc, cai ¡osiura, icn¡crancniul, insialiliiaica. E iaia, inaginca
lui fidclä.
Alcrg la ioalciä ¡i vonii onlcia. An luai doar douä inlucäiuri, dar nu nä
¡oi o¡ri din icnii.
Ca¡iiolul 27
Lizzy ni-c dragä din nai nulic noiivc, dar ccl nai drägu{ lucru ¡c carc l-a
fäcui vrcodaiä (du¡ä ¡ärcrca nca} a fosi sä adoarnä c×aci in nijlocul unci scri
ronaniicc cu ¡ricicnul ci dc ¡c vrcnca aia - inainic sä fi avui loc vrco ¡ariidä dc
sc×. Alia sc iniorscsc dinir-o vacan{ä cu fanilia in Fran{a ¡i liciul on cra
dis¡crai sä-i urczc lun-vcnii acasä, a¡a cun s¡unca cl, ¸in nod iradi{ional".
(¸Asia n-a scarlii con¡lci", ni-a näriurisii Lizzy nai iarziu.} El gäiisc o
cinä vcgciarianä, a¡rinscsc lunanäri
241
¡arfunaic, cun¡ärasc o siiclä dc vin färä alcool, s¡älasc a¡icrnuiurilc ¡i -
fi{i ¡c fazä! - in¡rä¡iiasc ¡cialc dc irandafir ¡c ¡ai! A dus-o ¡c Lizzy ¡anä la ciaj
in lra{c, a zluglii-o in laic sä-¡i curc{c din{ii ¡i a {a¡nii incdiai in cancrä, ca
sä-¡i gäscascä iuliia incon¡iicniä ¡c ¡crnä.
÷ Eran a¡a dc olosiiä, incai nici nu nä dcnacliascn!
c×clanasc ca, a¡ic¡iandu-sc sä zic. ¸Doannc, aiai dc olosiiä crai!"
A adäugai.
÷ A fosi foaric losunflai din cauza asia. A fosi uliina ¡icäiurä. Si nu-ni
¡lac oancnii carc fac lucä{i florilc.
Cun s¡uncan, liciul on. Dar an fosi in¡rcsionaiä cä Lizzy cra aiai dc
rcla×aiä fa{ä dc ¡crs¡cciiva sc×ului, incai ¡uica sä ¡i adoarnä inainic ca iuliiul
ci sä sc fi dczlräcai. Dc olicci, suni fcriciiä sä fiu considcraiä un Mariini unan -
oricand, oriundc. Sau äsia cra laionul Douniy ?
Oricun, curand du¡ä cc ni-an scui¡ai onlcia, Miclcllc ¡i Marcus au
dcnarai in FAV 4, ca sä nänancc langä gcan, iar nana ¡i luni Fio ¡lcacä in
Pcugcoi, ca sä ¡rindä un filn cu Clini Easiwood ¡c Clanncl Fivc. inainic sä
¡lccc, nana ini s¡unc.
÷ Nu ircluic sä ic dcranjczi sä vii nainc. Plcc la cun¡äräiuri cu Vivvy!
Iar lunica i¡i agiiä aräiäiorul s¡rc ninc ¡i zicc.
÷ E¡ii ¡rca surcsciiaiä! Trcluic sä ic culci dcvrcnc.
Dau din ca¡ ¡i s¡un. ¸Dinc, nanä" ¡i ¸Da, luni".
Du¡ä cc ¡lcacä, nä rczcn dc u¡ä ¡i nä cuircnur s¡rc
Ton. Iar irädäiorul s¡unc.
÷ Suni dc ¡ärcrca lui luni Fio!
Cc c asia, o cons¡ira{ic ?
÷ N-an ninic, nini cu.
Trcluic sä fiu in rcgulä. in scara asia suni c¡uizani dc sigurä. Von vcdca
ccva ac{iunc! Ar irclui sä-ni curä{ din{ii cu a{a dcniarä. Ton sugcrcazä sä nä
iniind ¡c cana¡ca caicva ninuic, cai incarcä cl na¡ina dc s¡älai vasc.
÷ Dinc, s¡un, dar nunai ca sä-{i fac ¡c ¡lac.
242
Mä irczcsc du¡ä ¡airu orc, cand cl nä ducc ¡c lra{c in ¡ai.
Niciodaiä in via{a nca nu ni-an inaginai cä c¡uizarca ini va co¡lc¡i
lilidoul. Parcä-s drogaiä. Nu-ni ¡oi ni¡ca nici näcar un ¡icior.
÷ Fänai, nurnur sonnoroasä, cand Ton nä lasä u¡or ¡c ¡ai.
÷ Aici ? ¡o¡ic¡ic cl.
÷ Mn, rcs¡ir cu.
Zac incriä ¡i con¡lci ncairägäioarc, in iin¡ cc Ton ini scoaic glciclc. Mä
sirälaic o icanä vagä - dacä lc niroasc? -, dar suni ¡rca conaioasä ca sä-ni
¡csc. Sc a¡lcacä a¡roa¡c dc ninc ¡i ¡o¡ic¡ic.
÷ Poi sä ic dczlrac ?
Fäs¡und - ¡i jur cä n-a¡ fi s¡us asia dacä a¡ fi fosi con¡iicniä - ¸Da". A¡a
sc facc cä nä irczcsc duninicä dininca{ä la ora 10.22, dczlräcaiä ¡i li¡iiä sirans
la ¡ic¡iul gol - o s¡un din nou - g-o-l - al lui Ton.
Dcsclid oclii nari ¡i nä ninuncz dc cl cun doarnc.
Arc ¡ärul ¡i nai rävä¡ii dccai dc olicci ¡i olrajii ii suni ro¡ii ¡i rcs¡irä
¡rofund. Arc uncri la{i. Fidic ¡u{in ¡äiura, ca sä-i ins¡ccicz ¡ic¡iul ¡i, ci, an
väzui ¡i nai rclc. Nu-i ¡rca nusculos, dar c linc coniurai, solid. Frunoasc
sfarcuri ! Si nu c infioräior dc ¡äros, ca Marcus. Mä inircl dacä c gol ¡anä jos.
Mä nai inircl ¡i dacä o fi ¡osilil sä nä sirccor ¡anä la laic - ccca cc ar
¡rcsu¡unc sä nä ca{är ¡csic cl, in clilo{i, dar goalä in rcsi - ¡i sä nä s¡äl ¡c
din{i, ini ircc linla ¡csic ci. Parcä ar fi ¡iclc inioarsä. Sä inccrc ?
Ii arunc o ¡rivirc lui Ton, sä vcrific dacä incä nai doarnc, iar cl sforäic
u¡or ¡c nas, a¡a cä nä gandcsc cä c in rcgulä ¡i ridic ¡la¡una nai nuli, cand o
nanä sc rc¡cdc ¡i o ¡rindc ¡c a nca, iar cl sirigä. ¸Tc-an ¡rins" ¡i cu {i¡.
Mä ¡rindc dc nana ccalaliä ¡i sc rosiogolc¡ic ¡csic ninc - in accsi noncni
ini dau scana cä ¡oariä lo×cri - ¡i nä {iniuic¡ic dc ¡ai.
243
÷ A¡a dcci! zicc cl, sfrcdclindu-nä cu oclii lui alla¡iri. Tc gandcai sä
arunci o ¡rivirc in ¡rcalalil!
Mä zlai ¡i cli{äi - in ¡aric din cauza ¡ocului, in ¡aric dc groazä, nu in
uliinul rand ¡cniru cä ¡ic¡iul ncu ircnurä la vcdcrc ¡i incä nici nu nc-an
culcai in¡rcunä, in scnsul nurdar, vrcau sä zic. Nu c linc! Mi-an inaginai un
siri¡icasc lcni, is¡iiiior, cu ¡rc{uiiul ncu Wondcrlra dc daniclä scos a{a{äior, cu
nainilc lui ircnuräioarc carc-ni nangaic ¡iclca, cu ninc, carc-i dcsclci nasiurii
cänä¡ii, ca sä-i dczvclcsc iorsul frunos alcäiuii, licc¡¡ii duri, vano¡i, sä-i dcsfac
incci caiarana curclci, sin{indu-i, al, crcc{ia carc-i unflä clilo{ii Calvin Klcin
(dc ¡rcfcrai gri, lunlac, färä fasoanc}. La naila ¡i iar la naila!
÷ ini dai voic ? sirig cu ¡udicä, inccrcand sä-ni aco¡är sanii cu uncrii
(nu vä olosi{i sä inccrca{i - c o in¡osililiiaic fiziologicä}. Trcluic sä nä s¡äl ¡c
din{i. Suni nudari!
Ton radc ¡i nurnurä.
÷ Dar ini ¡lacc nurdar, ¡i sc a¡lcacä ¡i-¡i irccc luzclc ¡csic sanul ncu
siang ¡i nä sirälaic un fior ¡uicrnic dc dorin{ä ¡i nä arcuicsc in sus, s¡rc cl, ¡i
nc säruiän ¡i cu fac ¸lan!" ca sä-ni scuz rcs¡ira{ia caninä, iar cl zicc.
÷ Hclcn, c¡ii al dracului dc su¡crlä, Doannc, c¡ii sc×y!
Si nä gandcsc. cu? Vorlc¡ii cu ninc? Nu nai väd
¡c nincni alicincva aici...
Si ¡ii{i ccva, cliar nä sini sc×y, foaric sc×y, cca nai sc×y fcncic din
incä¡crc ¡i, lrusc, nä agä{ dc cl ¡i-l särui ¡i-l sug ¡i-l ling ¡i cl nä säruiä ¡i nä
sugc ¡i nä lingc n-an nai fosi inir-un ascncnca dclir dc cand an dcsco¡crii cä
laioanclc Dinc suni ¡i ninilaioanc ¡i-l aiac ¡c Ton in accla¡i fcl ¡asionai,
aca¡araior, iar cl c a¡ucäior ¡i läncsii ¡i nu nä slälc¡ic dcloc ¡i, cand il irag dc
¡är ¡i-l nu¡c u¡or dc gai, cl gcnc ¡i nä nangaic cu dcgciclc ¡c s¡aic ¡i ¡c luriä
¡i nai jos ¡i, Doannc, asia ¡arc ccva ¡roni{äior, ¸dä-ni ä¡iia jos!" nä aud
s¡unand - ¡i cl iragc dc clilo{ii nci ncgri, iar cu irag dc lo×crii lui - suni
244
llcunarin, dar nu ni-ar fi ¡äsai nici dacä crau izncnc ¡oriocalii sau, nä
rog, doar ¡cniru o sccundä, dar nu olo!
Si n-an dc gand sä nä scuz ¡cniru infioräioarca noasirä li¡sä dc
originaliiaic, cand cu zic. ¸ol, cc narc c!", iar cl oficazä ¡i s¡unc. ¸o, Hclcn, c¡ii
ninunaiä!" ¡i c faniasiic ¡i s¡cr cä iaia nu nc audc ¡i Ton ¡i cu ninc sunicn a¡a
dc dis¡cra{i - a¡a cun crcd cä ¡i s¡un - ¸sä-l lägän inäuniru!" cä ¡cnisul lui sc
izlc¡ic dc inicriorul coa¡sci nclc ¡i clicoiin anandoi ¡i cl zicc ¸au!" iar cu rad.
¸cra sä sc ru¡ä!" ¡i a¡oi, o, Doannc, arc un gusi dclicios ¡i sini cä c dclicios ¡i
cu zic al ¡i ol, gaia sä cסlodcz, ¡i nc säruiän ¡i nc ni¡cän in¡rcunä ¡i sunicn
a¡a dc in¡rcunä, cä nu vrcau sä sc nai icrninc ¡i cliar ¡i cand irag un ¡ar{ cu
zgonoi ¡i nä zlai sianjcniiä, cl zanlc¡ic ¡i zicc ¸uluu!" ¡i nä säruiä ¡i nai
a¡äsai ¡i cu nä gandcsc cä in ioaic ¡cdin{clc nclc dc nasiurlarc ¡i in ioaic
c×crci{iilc nclc dc una singurä (¡i, ¡anä sä noarä iaia, ¡oi sä s¡un cä an fosi
foaric siudioasä} - niciodaiä nu n-an gandii cä ar ¡uica fi a¡a.
A¡a cä, cvidcni, ircluia sä siric ioiul.
An juisai ¡rina (¸nai iniai doannclc!", glunc¡ic Ton inainic sä ni sc
aläiurc cinci sccundc nai iarziu ¡i rcvcria sc incacä inir-un val cun¡lii,
incסlicalil, dc durcrc}. ini nu¡c luza, sä-ni o¡rcsc sus¡inclc. Ton c iniins ¡c
luriä ca o sica dc narc, cu un lra{ cald aruncai ¡csic aldoncnul ncu, ¡i zicc
rugäior.
÷ Puicn s-o nai faccn o daiä ?
Iar cu incc¡ sä rad ¡i zic.
÷ Parcä ni-ar fi fosi scoasc ioaic oasclc.
El zanlc¡ic, sc rosiogolc¡ic langä ninc ¡i-ni säruiä ¡arica cca nai
a¡ro¡iaiä dc cl, lärlia, s¡unand.
÷ Su¡crla Hclcn.
Mä ¡rivc¡ic in ocli ¡i nu valul dc dorin{ä nä ucidc, ci, of, uräsc cuvaniul
äsia, iandrc{ca lcgäiurii dinirc noi, c nouä ¡i uluiioarc, nä facc sä nä rcirag, c
a¡a dc crudä
245
¡i dc cסusä, ca o ranä dcsclisä. A¡oi, siarca dc ¡lans rcvinc in for{ä ¡i
lacrinilc incc¡ sä-ni curgä ¡anä cand nu lc nai ¡oi conirola ¡i, ¡roasiä, ¡roasiä
cc suni, sus¡in ¡i ircnur ¡i nä väicärcsc ca un co¡il narc, iar Ton ¡arc ori¡ilai
¡i s¡unc.
÷ N-a fosi aiai dc räu, nu ? iar cu rad, dar nu nä o¡rcsc din ¡lans. Plang
aiai dc iarc, incai ini clän{änc din{ii. El nä inlrä{i¡cazä, nä lcagänä ¡i s¡unc.
÷ S¡unc-ni, Hclcn, ic rog, s¡unc-ni cc ai.
Ton n-ar fi ircluii sä nä inirclc, n-ar fi ircluii. Nu arc nici o lcgäiurä cu
cl. Dar inircalä ¡i ioiul icsc la ivcalä.
Lucruri dcs¡rc carc nici nu ¡iian cä suni acolo. Sc rcvarsä nclunc¡ic, ca
rcziduurilc dinir-o {cava s¡ariä. Iar cl lasä sä sc inian¡lc asia. Mä asculiä doar,
in iin¡ cc cu vorlcsc.
÷ El nu nai c, nu sc nai inioarcc, Doannc, nu-ni vinc sä crcd ¡i nincni
nu in{clcgc suni aiai dc singurä nu nai ¡iiu cinc suni cinc suni cu ¡c lunca asia
¡i dc cc ircluic sä fic a¡a nici n-an fosi a¡ro¡ia{i nu l-an in{clcs niciodaiä ¡iia
foaric ¡u{inc dcs¡rc ninc ¡i acun c ¡rca iarziu ¡rca iarziu sä indrc¡i siiua{ia ¡i
n-an siai niciodaiä dc vorlä ¡i nu l-an inirclai niciodaiä dc cc nu i-a ¡äsai n-
an ¡uiui ¡i nu ¡iiu dc cc nä sini a¡a ¡i nincni nu in{clcgc cä c ioi iin¡ul vorla
dcs¡rc ca ¡i cun c ca carc nu sc gandc¡ic niciodaiä la ninc ¡i an crczui cä an
dc¡ä¡ii noncniul n-an ¡lans la innornaniarc cran anor{iiä nu sin{can ninic
¡i cran foaric dc¡lasaiä ¡i ¡anä ¡i Lizzy a ¡lans iar cu n-an ¡uiui sä ¡lang nu
ncriian sä ¡lang ¡i l-an dczanägii n-an fosi dcsiul dc lunä ¡i cl a nurii ¡i nu
i-an s¡us niciodaiä cä-l iulcsc ¡i cl nu ni-a s¡us niciodaiä cä nä iulc¡ic ni-a
s¡us cä cran un grincl o doannc nu nai su¡ori il vrcau ina¡oi ¡i dc cc nu sc
nai inioarcc vrcau sä-l väd din nou il uräsc uräsc fclul in carc nä facc sä nä
sini nä sini aiai dc dclusolaiä c foaric räu nai räu dccai ni-an inaginai
vrcodaiä suni o ¡rcfäcuiä suni foaric furioasä ¡i furia nu-ni irccc cun ¡oi sä
sini asia nici nu ¡iiu cc-ar irclui sä sini ¡i ni-c fricä
246
ni-c foaric icanä cä ar ¡uica nuri ¡i nana ¡i luni c cu un ¡icior in
groa¡ä ¡i iina ¡i lizzy ¡i Iulc ¡i grasu' ¡i acun ¡i iu ¡i ni-c fricä cä vor nuri ¡i nu
lc ¡oi s¡unc ¡cniru cä nu n-ar in{clcgc ¡i doannc nu-ni vinc sä crcd c iaiäl ncu
¡i nu c drc¡i suni aiai dc olosiiä nici nu ¡oi visa al{i oancni ii viscazä ¡c cci
nor{i acc¡iia sc iniorc ¡i-i inlrä{i¡cazä ¡i lc zanlcsc ¡i lc s¡un cä c in rcgulä sä
fic fcrici{i ¡i-i iulcsc ¡i suni inir-o ncnorociiä dc cancrä allä ¡i cu nu ¡oi sä fac
nici asia nu vrca sä-ni a¡arä nici näcar inir-un vis nu-ni s¡unc nici cc nai facc
c ¡rca iarziu c al dracului dc ii¡ic ¡cniru cl nu c niciodaiä langä ninc n-a fosi
niciodaiä a¡a cä dc cc ni-c dor dc cl o doannc ajuiä-nä c nunai vina nca...
S¡unc{i dacä a{i nai väzui ccva nai jcnani.
Ca¡iiolul 28
Suni aiai dc furioasä ¡i su¡äraiä cä nu-ni dau scana dc oroarca siiua{ici
dccai nai iarziu. Cand cuviniclc ini scacä, Ton nä lcagänä ¡i nä inlrä{i¡cazä.
Nu-ni s¡unc sä nä lini¡icsc, nä nangaic ¡c s¡aic ¡i asculiä. Nu zicc dccai.
÷ Hclcn, nu crczi cä ai, lnn, lucruri carc ircluic länuriic ?
Claiin din ca¡, ¡cniru cä nu ¡iiu. Mi-c ru¡inc.
÷ Tc rog, dä-ni lainclc, s¡un cu loiärarc.
Ton sc a¡lcacä, ia o cäna¡ä largä dc ¡c jos ¡i nä ajuiä sä ni-o ¡un. Suni
sccäiuiiä.
÷ ini ¡arc räu, nurnur, nu ¡iiu cc s-a inian¡lai.
El räs¡undc.
÷ Nu conicazä. Dar, Hclcn, cu doar... ¡oaic... Lizzy, Tina ¡i cu ninc nu
¡lccän nicäicri. Si nu ircluic sä crczi cä nu c¡ii dcsiul dc lunä. Nu ¡iiu cc sä
s¡un, c¡ii ninunaiä
247
¡i... - in accsi noncni, vocca lui Ton dcvinc a¡rigä ¡i iaiäl iäu ar fi ircluii
sä-{i s¡unä asia.
E frunos din ¡arica lui. Dc¡i nu suni foaric sigurä dacä-ni ¡lacc cä-l
criiicä ¡c iaia. Mä sini olosiiä, ini vinc din nou sä ¡lang ¡i s¡un.
÷ Tc su¡cri dacä dorn ¡u{in ?
Ton nä säruiä, iar cu nä glcnuicsc. Dc ficcarc daiä cand nä gandcsc la
cc-an s¡us, inina ni sc zlaic in ¡ic¡i ca un ¡cscäru¡ ¡c o narc agiiaiä. Eran
ninic cand iräia iaia ¡i suni ninic färä cl. Carc c rosiul ncu ? Nu suni o for{ä
¡oziiivä. Carc c rosiul oricärui lucru ? Vrcau sä nä fac nicä ¡i sä nu nai c×isi.
A¡ ¡uica ¡langc, dar nu suni dcsiulc lacrini ¡c lunc carc sä-ni alinc durcrca.
Mä glcnuicsc cai dc nuli ¡oi ¡i nä cufund inir-un sonn ca dc ¡lunl.
Cand nä irczcsc, c 2.20 ¡i suni lilniiä dc foanc. An ¡i o nigrcnä
insu¡orialilä. Fcdcvin con¡iicniä dc nclunia zilci ¡i nä cris¡cz. Nici nu ¡oi
incc¡c sä nä gandcsc la sc×, ¡cniru cä nu nä ¡oi o¡ri sä nä gandcsc la vorläria
nca. Prcfcr sä-ni {in ¡cniru ninc iräirilc ¡rinarc. Inclusiv scniincniclc ¡rofundc
¡i iniunccaic lcgaic dc iaia. Suni ¡crsonalc, ¡rca iniinc ¡i ¡rca cun¡liic ¡cniru
a fi in¡äriä¡iic. Cun an ¡uiui sä-l las ¡c Ton sä lc scoaiä la ivcalä ?
Mä sini dc ¡arcä ni-a¡ fi voniiai suflciul.
Siau ncni¡caiä nuliä vrcnc. Nu c nincni in cancrä, cu c×cc¡{ia lui
Crasu', carc s-a coco{ai ¡c ¡crvaz. Mä audc fo¡nind, s¡unc ¡rrii ¡i vinc la ninc.
Sigur vrca ccva. Siau iniinsä ¡c s¡aic, il nangai ¡c Crasu' ¡i nä inircl cc
Dunnczcu an s¡us. Mä sini anc{iiä, dc ¡arcä an läui ¡rca nuli vin, ¡i suni
ncoli¡nuii dc li¡siiä dc cncrgic. Mä inircl dacä Ton a ¡lccai ¡i s¡cr ¡c junäiaic
cä a fäcui-o. Dar nu. Aud un loloi dc ras in living. Mcrg ¡c varfuri ¡anä la u¡ä,
o inircdcsclid ¡i-ni dau scana cä siä dc vorlä cu Lulc.
Convcrsa{ia ¡arc sä fic dcs¡rc cinc a condus ccl nai nuli iin¡ na¡ina cu
oclii incli¡i.
248
Ton a rczisiai irci sccundc inainic sä ccdczc. Lulc il dc¡ä¡c¡ic cu ¡a¡ic
sccundc. Din caic in{clcg, crau anandoi adolcsccn{i la vrcnca accca, dar cliar ¡i
a¡a! ini irag ¡c ninc un ¡ori, iniru ii¡iil ¡i zic.
÷ Cun a{i ¡uiui ?
Trcsar anandoi ¡i incc¡ sä sc lallaic, cä ¸cra niczul no¡{ii", cä ¸nu nai
cra nincni ¡c siradä" ¡i cä ¸ncrgcan doar cu 30 ln/l", ¡anä cand ridic o nanä
¡i s¡un su¡äraiä.
÷ Nu vrcau sä ¡iiu. Puica{i sä onora{i ¡c cincva!
Nu su¡ori sä-l ¡rivcsc ¡c Ton in ocli. Nu din cauza
¡ofaiului ircs¡onsalil, ci ¡cniru cä, incc¡and din dininca{a asia, nä
cunoa¡ic dczlräcaiä in ioaic scnsurilc ¡osililc ¡i ¡crs¡cciiva c ¡rca cun¡liiä.
A¡a cä nä conccnircz asu¡ra lui Lulc. Asia-i o grc¡calä, ¡cniru cä sc uiiä nai
linc la ninc ¡i zicc.
÷ Dc cc ai oclii a¡a dc unfla{i ?
Mä räsicsc la cl.
÷ Färä noiiv!
Pcniru a cviia alic inircläri, s¡un.
÷ E ccva dc nancarc ?
Ton sarc in sus ¡i zicc.
÷ Sä ic¡in sä luän ccva.
Aräi ¡lco¡iiiä räu ¡i-i s¡un.
÷ Cun ? Cu ninc in lalul äsia ?
El ridicä o nanä, ini ridicä lärlia ¡i zicc.
÷ Dar, donni¡oarä Dradslaw, c¡ii fruuuunoaaaaasä!
Si a¡oi, ¡c un ion nai scrios.
÷ Cliar c¡ii.
ini incrc{csc nasul ¡i-i s¡un.
÷ A¡ica¡iä-nä, sä-ni ¡un ¡aniofi ¡i sä-ni iau oclclarii dc soarc.
Zccc ninuic nai iarziu (du¡ä un ocol la laic, inccrcand sä scnän nai
¡u{in a gargui}, suni gaia.
÷ Poi sä vin ¡i cu ? inircalä Lulc.
÷ Nu, räs¡undc Ton räuiäcios, c o clcsiic läiai-faiä.
Lulc facc oclii cai farfuriilc.
249
÷ Cun! ? zicc cl. Tu ¡i cu Hclcn! ?
Nu ¡iiu dacä ar irclui sä fiu in¡rcsionaiä sau jigniiä cä Ton nu i-a s¡us
lui Lulc dcs¡rc fa¡iul cä ni-a iras-o.
A¡a cä gluncsc.
÷ Dc cc c¡ii aiai dc sur¡rins, Lulc ? Crczi cä Ton nu c dc nasul ncu ?
Lulc claiinä din ca¡ frcnciic ¡i s¡unc.
÷ Nu, anicc, iu nu c¡ii dc nasul lui.
Con¡lincniul lui incaniäior c aicnuai dc a¡claiivul
¸anicc". Nu vrcau sä fac fcninisnul sä rcgrcsczc, dar ¡rcfcr a¡claiivul
¸dragä". Dar s¡un galani. ¸Lulc, c foaric drägu{ din ¡arica ia", dc¡i suni olosiiä,
flänandä ¡i säiulä dc lancuri.
Ton rc¡ciä vcscl.
÷ Lulc, c foaric drägu{ din ¡arica ia.
Lulc ii araiä dcgciul. E o u¡urarc cand Ton s¡unc.
÷ E¡ii gaia ?
E o zi gcroasä dc iarnä, dar ncrgcn in gralä s¡rc Coldcrs Crccn,
cun¡ärän ¡airu covrigci cu crcnä dc lranzä ¡i sonon afunai ¡i ncrgcn cu
na¡ina in ¡arcul Hcail.
ini nänanc ¡rinul covrigci in vcclca ¡i ruginiia Hondä Civic EX a lui Ton.
÷ Nu arc un nunc, nu-i a¡a ? s¡un länuiioarc.
÷ Nu, la naila, n-arc, räs¡undc cl. Ar fi ca ¡i cun {i-ai loicza ¡cnisul.
Clicoicsc. Discuiän dcs¡rc na¡inilc noasirc idcalc.
÷ Nu suni o ¡asionaiä dc na¡ini, zic cu, dar, dacä a¡ avca lani, crcd cä a¡
avca un Jaguar nodcl S. O na¡inä cu ¡onc{i. Singura clcsiic c cä na¡inilc
asica ¡ar sä-{i inducä clausirofolia.
Ton s¡unc.
÷ Dcci nu c¡ii grcu dc nul{unii, nu ?
Si lui Ton ii ¡lac Jaguarurilc, dar nu-l nai icnicazä, dc cand värul lui dc
ircijdoi dc ani ¡i-a luai un XJ8.
÷ Cc-i asia ? inircl cu.
El räs¡undc.
250
÷ Siii, nodclul äla lu×os ¡i narc, cu inicrior dc lcnn.
Sc läuda cu ¸sus¡cnsia ¡c fa{ä" ¡i sora nca a s¡us lrusc, visäioarc.
¸Taaaia conducc un Jaaaguar!" A¡a c ca, conicä!
S¡unc lucruri dc gcnul äsia! ini ¡lacc la nclunic! Värul ncu a anu{ii.
Crcd cä i-a siricai noncniul.
Clicoicsc ¡i zic.
÷ Modclclc nari suni nai nuli ¡cniru oancnii dc ¡csic cincizcci dc ani,
nu-i a¡a ?
Ton radc silii.
÷ Da, dar ioi arc clasä.
Täccn, conicn¡land ¡cniru scuri iin¡ iniangililul.
÷ Cc crczi cä c nai räu, zic cu, o Honda Civic sau o Toyoia Corolla ?
Ton ridicä din uncri ¡i s¡unc.
÷ Suni doi ¡ololani carc nänancä din accca¡i ¡ungä dc cli¡suri!
Nc inccän dc ras (dc¡i nangai lordul Hondci ¡i s¡un.
¸liaia na¡inä!"} in iin¡ cc Ton ¡arclcazä.
Parcul Hcail csic fornai dinir-o scric dc can¡uri vcrzi ncancnajaic ¡i csic
cliar in nijlocul clcganici zonc dc nord-vcsi a Londrci. ini ¡lacc, ¡cniru cä csic
in narc ¡aric ncingrijii ¡i sällaiic ¡i nu-i aiai dc concrcial ca Han¡sicad Hcail.
Mcrgcn s¡rc o lancä dc lcnn, {inandu-nc covrigcii ¡i discuiand dcs¡rc na¡inilc
idcalc. Ccrul c allasiru dcsclis, cu fuioarc dc nori, ¡i rcs¡ira{ia noasirä sc
condcnscazä in acrul uscai. Dc-a lungul cärärii suni lälioacc inglc{aic ¡i-ni
infig iocurilc in clc, ¡cniru a s¡argc glca{a. Siän ¡c lancä ¡i nc nancän
covrigcii uiiandu-nc la oancnii carc-¡i ¡linlä cainii - un cainc cafcniu nc facc sä
radcn fiindcä-¡i iarä¡ic fundul ¡c iarlä, in iin¡ cc siä¡anul lui sirigä ¸Drandy!"
¡i sc ¡rcfacc cä nu-l cunoa¡ic.
÷ E aiai dc lini¡iii.
÷ Mnn, facc Ton, cu gura ¡linä dc covrig, dä-ni un ¡u¡ic.
il ¡u¡ casi ¡c olraz.
251
÷ Ti s-a inro¡ii nasul, ii s¡un.
÷ E aiai dc frig, incai nu-l nai sini, ini s¡unc cl.
ini icrnin covrigclul ¡i cl nä sirangc la ¡ic¡i. Adnirän ¡cisajul. Ccrul
¡alid, co¡acii dcsfrunzi{i, ¡änaniul inglc{ai, iäccrc. Lini¡ic. Oficz. Un noncni
dc fcricirc carc ncriiä ¡äsirai. incc¡ sä nä gandcsc cä ¡oaic ircluia sä-i vorlcsc
cuiva dcs¡rc iaia ¡i nä ninuncz dc cai dc u¡or c sä fiu cu Ton, dc cai c dc
sin¡lu ¡i li¡sii dc cfori ¡i dc cc niracol c in ¡ai, cand cl siricä ioiul s¡unand.
÷ Hclcn, in lcgäiurä cu cc ni-ai s¡us dcs¡rc iaiäl iäu, ¡iiu cä {i-c grcu sä
vorlc¡ii dcs¡rc durcrca ia, dar ai fosi, c¡ii, ai fosi aiai dc irisiä ¡i n-an gandii cä
¡oaic ic ¡cdc¡scai ¡cniru ccva carc n-a fosi din vina ia ¡i cä ¡oaic ic-ar ajuia
säNu nu nu nu nu nu nu.
÷ Nu, nu facc asia, s¡un rc¡cdc, nai räsiii dccai a¡ vrca.
Ton sc o¡rc¡ic. Ezii. A¡oi, s¡un.
÷ E drägu{ din ¡arica ia, dar...
Dc daia asia, Ton nä inircru¡c. Tonul lui c cncrvai.
÷ Hclcn, nu fac ¡c cariialilul, nu c vrcun c×crci{iu scvcr ¡i sfani, carc sä
nä facä ¡c ninc insuni sä nä sini linc - ¡oaic cä {i sc ¡arc siu¡id ¡i incrcdilil,
dar ini ¡laci ¡i a¡ vrca sä fii linc, dar nu crcd cä vci fi alifcl dccai ncfcriciiä dacä
coniinui sä ncgi ccca cc sin{i fa{ä dc iaiäl iäu ¡i fa{ä dc fclul cun cra ¡i coniinui
sä-{i ¡icrzi vrcnca cu lalagii ca Marcus, n-arc rosi, dc cc sä fii o nariirä, dc cc...
Sar dc ¡c lancä ¡i sirig.
÷ Tcrninä! Tcrninä! Nu ¡iii!
Si dc undc dracu' ¡iic dc Marcus ? Ton iacc. Parc foaric furios. Trag adanc
acr in ¡ic¡i, nä a¡cz din nou ¡i-l lai ¡c ¡icior.
÷ ini ¡arc räu, s¡un.
A¡oi, zic norocänoasä.
÷ Dc undc ai ¡iiui dcs¡rc Marcus ?
Ton sc räsic¡ic.
÷ Trcluic sä fii ¡rosi ca sä nu vczi.
252
ini ncsicc luza.
A¡oi s¡un.
÷ A fosi cu sccolc in urnä ¡i doar o daiä. O grc¡calä, ini ¡arc räu cä an
{i¡ai. Iariä-nä. N-an ninic, nu ¡iiu cc n-a a¡ucai - la! - adicä, nu ¡iiu dc cc n-
an irczii a¡a dc ncrvoasä in dininca{a asia sau nai dcgralä ¡iiu - ¡i aici ini scoi
¡u{in inina ¡i ni-o lag ¡c nanccä, ca sä-ni dcnonsircz an¡loarca sinccriiä{ii -,
n-an su¡ärai ¡cniru cä iaia a nurii ¡i c ciudai, dar a fosi in ¡rinci¡al din cauzä
cä, dc fa¡i, suni sigurä cä a fosi ¡cniru cä, ci linc, suni daiä afarä ¡i n-an undc
sä nä duc. Si c incä un sircs ¡csic ioaic cclclalic.
Asia, rccunosc, c un olicci ¡rosi al ncu. Nu s¡un cc vrcau, dircci, ca
Laciiiia. Eu lai a¡ro¡ouri. A¡ro¡oul nu c, ¡iiu, ccl nai curajos nod dc a inircla.
Dar ccl ¡u{in dacä la{i a¡ro¡ouri ¡i c¡ii rcs¡insä, rcs¡ingcrca c ncclarä, nu
arzäioarc. Pc cand, dacä ccri dircci ¡i c¡ii rcfuzaiä, unilirca c la fcl dc clarä ca
narcajul icrcnului dc foilal.
Oricun, dacä Ton nu-i un inlccil, va ¡ricc¡c rc¡cdc a¡ro¡oul ¡i, dacä nä
¡lacc aiai dc nuli cun s¡unc, va säri in ajuiorul ncu ca un ingcr ¡äziior ¡i nc va
ruga, ¡c ninc ¡i ¡c Crasu', sä vcnin ¡i sä locuin in a¡ariancniul lui. Fac o
¡auzä. Ton nu zicc ninic. Cc, c ian¡ii ? A¡oi s¡unc - ¡i dciccicz o urnä dc
räccalä.
÷ N-a s¡us nana ia cä ¡o{i locui cu ca ¡anä cand i{i gäsc¡ii un loc ?
Fäs¡und su¡äraiä.
÷ Da, dar ai cunoscui-o - c un co¡nar! Iar cu an douäzcci ¡i ¡asc dc ani!
Nu ¡oi locui cu nana ¡i cu lunica, ¡cniru Dunnczcu!
Mä a¡ic¡i ca Ton sä in{clcagä, dar cl facc ¡c ¡rosiul.
S¡unc rc¡cdc.
÷ E nai linc dccai sä n-ai casä. Nu ¡o{i sä cau{i aliä cancrä dc incliriai ?
Cand s¡unc asia, ini ¡icrd calnul.
÷ Du-nä ina¡oi la a¡ariancni! sirig cu.
253
÷ Dinc, dacä a¡a vrci, fic, naraic cl.
Nc inioarccn la na¡inä in lini¡ic.
Aiaia curioazic ¡i nici näcar nu n-a salvai cand avcan ncvoic dc cl. Siia cc
vrcau sä s¡un. Nu vorlin dccai o daiä, cand Ton zicc lrusc.
÷ Dacä nä inircli ¡c ninc, {i-ar facc linc sä in¡är{i casa cu nana ia - ai
¡uica sä-i s¡ui ¡i ci caic ccva din cc ni-ai s¡us nic.
Urlu.
÷ Dar nu ic-an inirclai!
El scra¡nc¡ic franclc in fa{a a¡ariancniului lui Marcus.
Sar din na¡inä, scui¡ un ¸Pa!" ¡i iranicsc u¡a. Ton sirangc din fälci ¡i
¡lcacä cu aiaia arogan{ä ¡i viiczä cai ¡oaic sä scoaiä o Honda Civic EX vcclc.
Ccca cc, suni incaniaiä sä olscrv cu nali{ic, nu-i ¡rca nuli.
Iniru, inclid u¡a, sirig ¸la dracu'!" ¡i-l väd ¡c Marcus vcnind s¡rc ninc ca o
furiunä. Urlä.
÷ S-a icrninai! S-a icrninai s-a icrninai s-a icrninai!
ii ¡rivcsc a¡ro¡icrca furiunoasä cu dcia¡arc. Asia, nä
gandcsc in sinca nca, c o zi cu adcvärai rcnarcalilä. Nu sini alsolui nici
o cno{ic. Ti¡ cai nä {inc gura (¡i, in ¡rivin{a asia, suni faia nanci nclc}.
÷ Cc s-a inian¡lai, ¡rosiäläu cncrvani cc c¡ii ?
Fa{a lui Marcus sc facc siacojic. Fagc.
÷ indräznc¡ii sä-ni vorlc¡ii a¡a, vacä nicä ¡i rca!
Cäcaiul iäu dc coioi a adus in casä un ¡orunlcl! Un ¡orunlcl narc ¡i
ncnorocii, carc a läiui din ari¡i ¡rin ioaiä lucäiäria nca ¡i s-a cäcai ¡csic ioi!
Dc¡i ini dis¡lacc ¡i nic olicciul lui Crasu' dc a ¡rindc ¡äsäri, urlu.
÷ Nu ¡iii ninic, ¡rosi narc ¡i gras, un ¡orunlcl adus dc o ¡isicä c un
cadou! Ti-a cun¡ärai un cadou!
Marcus zliarä a¡a dc iarc, cä vocca i sc inirciaic.
÷ Mi-a luai douä orc ca sä-l ¡rind! Douä orc! Trcluia sä fiu la salä!
Lairu la cl.
254
÷ Pcniru cc ? Ca sä-{i faci ¡ccioralii ¡i nai nari ¡i ¡u{a ¡i nai nicä ?
Asia ni sc ¡arc anuzani ¡i incc¡ sä rad.
Marcus i¡i scuiurä c×agcrai ¡unnul in fa{a nca ¡i naraic.
÷ Vrcau sä ¡lcci in scara asia! Mä auzi ? in scara asia!
Si cu coioiul äla gras - ¡cniru cä, dacä-l ¡rind, ¡iii cc-o sä-i fac ? O sä-l
calc ¡c ca¡ul lui ¡oriocaliu ¡i o sä i-l fac icrci!
Zic cu o vocc ¡linä dc sarcasn. ¸Hci, lärlaic!" ¡i a¡oi, cu vocca nca
nornalä.
÷ Marcus. Siii cc ? Nu nä s¡crii. Tu ¡i ancnin{ärilc ialc. Ti¡ä cai vrci. N-ai
nici o ¡uicrc. E¡ii in¡oicni.
E adcvärai ¡i cl o ¡iic. Nu nä nai ¡oaic aiingc. Trcc ¡c langä cl. A¡oi, il
rccu¡crcz ¡c Crasu' din ¡ifonicrul lui Lulc - ascunzäioarca lui ¡rcfcraiä, ¡cniru
cä c ¡linä dc lainc caldc, noi, nurdarc - ¡i-l duc in dorniiorul ncu.
÷ ingcra¡ul ncu, zic, in¡aclcicazä-{i lucrurilc, nc nuiän!
Crasu' sc vcdc in oglindä ¡i scui¡ä. Nu-ni ¡lacc s-o s¡un, dar c ¡rosi ca
noa¡ica. Dänuicsc cä c o avcriizarc cä n-ar irclui sä an co¡ii vrcodaiä.
O sun ¡c nana ¡i o inircl dacä o dcranjcazä dacä nä nui la ca in scara
asia. Zicc.
÷ O, linc. Dar nu ¡iiu undc o sä dorni. Nu-i nici un ¡ai in lirou ¡i
Florcncc doarnc in cancra dc oas¡c{i.
ii räs¡und.
÷ Poi sä dorn in living, ¡c cana¡ca.
Ea facc o ¡auzä. A¡oi s¡unc.
÷ Dar cu ¡i Florcncc nc uiiän la inllanziiorul dc cai.
Oficz ¡i s¡un.
÷ Päi, aiunci, n-o sä nä culc ¡anä cand nu icrnina{i, nu ?
Lini¡iiiä, ini räs¡undc.
÷ Da, linc.
Pun rccc¡iorul in furcä. ini odilncsc ca¡ul in naini ¡i nä gandcsc cä,
dacä nana ar fi avui o ¡isicä, an fi fosi scuii{i cu io{ii dc nulic ¡rollcnc.
255
Ca¡iiolul 29
Cc-ar fi dacä nccrologul ncu ar s¡unc na{iunii cä an avui ialcniul sä
c¡ucz in a¡roa¡c ioi cc-an fäcui ? incc¡ sä nä agii in lcgäiurä cu asia cand
ciicsc dcs¡rc donnul Canc in Daily Eסrcss. ¸Procurorul a s¡us cä donnul Canc,
carc nu fuscsc dai dis¡ärui, cra un singuraiic iinid, inirovcriii, carc sc ¡arc cä
avca ialcniul sä c¡uczc in a¡roa¡c ioi ccca cc fäcca..." Siau in ircn ¡i nu-ni ¡oi
scoaic fraza asia din ca¡. Un ialcni in a c¡ua in a¡roa¡c ioi. Cc no¡icnirc
icrililä. Mä inioarcc ¡c dos, ¡cniru cä sini cä ¡i cu nä indrc¡i s¡rc accca¡i
soariä.
Acun locuicsc cu nana ¡i cu lunica, carc-l ¡rcfcrä anandouä ¡c Folcri
Fcdford in locul ncu. Suni ¡rca slalä ca sä locuicsc singurä. Suni incä Moniior
al Dcodoraniclor. Iar Ton nä urä¡ic. Nu an o gardcrolä dc lazä. An disirus
siraiul dc ozon. An o nancärinc ¡c aldoncn carc ar ¡uica fi dc la o nu¡cäiurä
dc ¡uricc. Un inccndiu dc ¡ädurc dinir-o zonä caldä iocnai a dccinai nilioanc
dc co¡aci. Ccca cc anulcazä fa¡iul cä ni-an rcciclai ioaic ziarclc sä¡iänana
irccuiä. Prolalil cä un ncicorii sc va ciocni cu Pänaniul. Iar cu nu su¡ori ccca
cc ¡ori. Cincva oirävc¡ic dclfinii. Mä icn dc agcn{ii inoliliari, a¡a cä suni
condannaiä sä locuicsc cu nana ¡cniru vc¡nicic. An ¡ärul a¡a dc ¡lai, dc ¡arcä
ni l-a¡ fi li¡ii dc {casiä. Si nincni n-a olscrvai cä donnul Canc li¡sca. Panä sä
nä a¡uc dc lucru, nä sini can dc¡rinaiä.
A¡a cä nu nä ajuiä cä, aiunci cand vin dc la ioalciä, Laciiiia zliarä ¡rin
rcdac{ic cu o vocc la fcl dc sonorä ca un Concordc carc dccolcazä.
÷ Hclcn - un iclcfon ¡ariicular ¡cniru iinc - c asisicniul iäu ¡siliairic
conuniiar!
incrcncncsc ¡i nä lollcz, ca inircaga rcdac{ic dc alifcl.
Laciiiia ciri¡c¡ic dulcc.
÷ Sä-{i iransfcr a¡clul acun ?
256
Mä uii la ca consicrnaiä ¡i zic.
÷ Dacä ircluic.
Zanlc¡ic dis¡rc{uiior. Dccid sä-i inicrcc¡icz inviia{ia la Dalul dc Cräciun
al Fosiclor Dcluianic ¡i sä nodific codul {inuici din ¸cravaiä ncagrä" in ¸cosiun
dc a¡iculior".
In¡fac iclcfonul.
÷ Da ? ¡uicr, aco¡crind nicrofonul.
÷ Hclcn Dradslaw ? s¡unc o vocc caldä. Scuzä-nä cä ic dcranjcz la
scrviciu. Cliff Mcaclan - APC-ul nanci ialc. S¡cr cä ic-a avcriizai cä urna sä ic
sun!
inglii in scc. Ficrl dc furic din cauza accsici indiscrc{ii, cand cl adaugä.
÷ Colcga ia n-a vrui sä ni ic dca ¡anä cand nu n-an idcniificai. Dar
¡uicn ¡rograna discu{ia asia ¡c aliä daiä, dacä ¡rcfcri.
II icri ¡i-ni noicz in ninic ca ¡c inviia{ia Laciiiici sä scric ¡i ¸Aducc{i-vä
¡ro¡riul siu¡". Oficz ¡i zic.
÷ Ai ¡uica sä suni ¡c la ¡ranz ?
Encrvani, dar ¡oaic. Si o facc.
Din fcricirc, Laciiiia ia ¡ranzul cu ¸un coniaci" la Ivy, a¡a cä liroul c
¡usiiu. A¡ic¡i sä sarä Cliff ¡csic analiliiä{i ¡i sä ircacä la sulicci, dar cl ¡arc
loiärai sä sica la iaclalc.
÷ Dcci c¡ii jurnalisiä! incc¡c cl. Fascinani! Inicrvicvczi nul{i oancni
faino¡i ?
÷ Ncnunära{i, räs¡und, inccrcand sä nu izlucncsc in ras.
Cliff c a¡a dc incaniai dc viziunca lui glorioasä asu¡ra ¡rofcsici nclc, incai
invcnicz irci inicrviuri in c×clusiviiaic cu cclclriiä{i, ca sä nu-l dczanägcsc.
Inicrcsul lui c fascinani ¡i-i cסlic dc cc Dcni a considcrai ¡oirivii sä-ni
näriuriscascä nic dificuliä{ilc cäsnicici ci, inainic sä-i s¡unä, ää, lui Drucc, cand
ini dau scana cä n-an dus dcja ¡rca dc¡aric ¡i cä ar irclui sä rcnun{.
257
÷ in finc, dcsiul dcs¡rc ca. E o ¡crsoanä foaric rcirasä.
Cu cc ¡oi sä ic ajui ? s¡un cu ¡oliiicoasä.
Cliff rcvinc in rcaliiaica ¡änanicascä ¡i-ni s¡unc cä c in¡oriani ¡cniru cl
ca cu sä-ni in{clcg nana, rcla{ia ci cu iaiäl ncu ¡i cun s-a sclinlai ca dc cand
a nurii iaia.
÷ Dar crcdcan cä i-ai ccrui ci ioaic asica, s¡un.
ini zicc cä c uiil ¡cniru cl sä-ni audä vcrsiunca asu¡ra
cvcnincniclor, a¡a cun a asculiai-o ¡i ¡c a ci. S¡un, rcu¡ind cufcnisnul
anului.
÷ A fosi ¡u{in can inioarsä ¡c dos. El nu zicc ninic, a¡a cä adaug. An
inccrcai s-o ingrijcsc, dar ii c doar dc iaia.
Mä o¡rcsc. Ninic.
A¡oi, Cliff zicc rcla×ai.
÷ Si cun ai grijä dc ca ?
ii ¡ovcsicsc dcs¡rc gäiii ¡i dcs¡rc ¡linlärilc la galcric ¡i dcs¡rc rcili ¡i
dcs¡rc cinä ¡i dcs¡rc fa¡iul c-o asculi ¡i cä an for{ai-o ¡c Vivicnnc s-o inviic la
cinä.
Cliff zicc.
-Uau.
An olosii sä vorlcsc, dar Cliff nu olscrvä. ini nai ¡unc vrco nouäzcci dc
inircläri. Vrca sä ¡iic cinc crcd cu cä c cca ¡uicrnicä in rcla{ia dinirc noi douä.
Vrca sä ¡iic alc cui ncvoi crcd cu cä ircluic sä ailä ¡rioriiaic. Vrca sä ¡iic ioi cc-
¡ ¡rcfcra cu sä nu-i s¡un.
A¡oi, inircalä.
÷ Si cc sc inian¡lä cand ai iu ncvoic dc nangaicrc ?
Suni dcruiaiä.
÷ Nu in{clcg, zic cu.
÷ Päi, cand ai iu ncvoic dc alinarc, cc sc inian¡lä aiunci ?
O inirclarc carc ar fi fosi nai ¡oiriviiä aiunci cand
avcan ¡airu ani. Zic lrusc.
÷ Nu c cliar a¡a.
Aud cun Cliff iragc adanc din {igara lui rulaiä nanual.
÷ in{clcg, s¡unc cl ¡c un ion ncdcfinii.
Tu¡c¡ic, sc scuzä, a¡oi s¡unc cä, incc¡and dc nainc, nana arc
¡rogranarc sä¡iänanalä la clinicä ¡i cä idcal ar fi ca cu sä asisi la ccl ¡u{in o
scsiunc aläiuri dc ca.
258
÷ Mi-ar ¡läcca, nini cu, dar ni-c icanä cä nu ¡oi.
Cliff a¡ica¡iä.
÷ Munca, ii cסlic.
El sugcrcazä cä ¡oaic nä nai gandcsc la asia.
÷ Da, sigur, zic cu vioaic. Mai ai ncvoic dc ccva ?
S¡un asia cu inicn{ia dc a-l u¡ui, dar nä ignorä. ini
cסlicä cai c dc in¡oriani ¡cniru cl sä in{clcagä fanilia ¸ca ansanllu".
incuviin{cz din ca¡ ¡i zic ¸nn" ¡i nä inircl cun sc disircazä Cliff cand nä
inircalä cun ni s-a sclinlai via{a dc cand a nurii iaia. An s¡aglcic in loc dc
crcicr. Mä gandcsc la izlucnirca nca ¡osiorgasnicä ¡i ni sc sirangc sionacul dc
¡anicä. ini vinc sä iranicsc iclcfonul ¡i s-o iau la fugä. Du¡ä un ninui inircg,
Cliff zicc.
÷ An in¡rcsia cä {i-c grcu sä vorlc¡ii dcs¡rc cc sin{i.
Crcd cä arc Psiliairia ¡c in{clcsul co¡iilor dcsclisä ¡c
gcnuncli, la ¡agina 7.
Ii räs¡und acidä.
÷ Nu sini ninic.
E a¡roa¡c adcvärai. Cliff c incrcdilil dc iäcui. Zic rc¡cdc.
÷ An fosi ¡rca ocu¡aiä la scrviciu ¡i sä an grijä dc nana.
Cliff ränanc iäcui. E ca ¡i cun a¡ vorli cu o ¡iairä. Hci, ¡oaic cliar c o
siancä1!
÷ A fosi foaric iulluraiä dc aiunci, ¡iii ? zic cu.
÷ Pofiin ? inircalä cl.
÷ Dc la noarica iaiälui ncu! nä räsicsc cu.
Dcs¡rc cc crcdca cä vorlcsc ? Dcs¡rc rcirogradarca
ccli¡ci dc foilal ?
÷ Si-a iäiai vcnclc! c×clan cu.
Cliff ¡arc sä a¡ic¡ic sä dcialicz, a¡a cä-i s¡un cc s-a inian¡lai, dc¡i suni
sigurä cä nana i-a ¡ovcsiii ¡c larg.
ii s¡un foaric clar lui Cliff cä scara cu iäicrca vcnclor a fosi singura scarä
dc luni in carc an li¡sii ¡i cä, dcsigur, du¡ä asia, n-a¡ nai li¡si niciodaiä. Nu
vrcau sä fiu acuzaiä dc ncglijcn{ä filialä a doua oarä.
Dar, du¡ä cc icrnin, Cliff zicc.
÷ I-ai dcdicai nuli iin¡ nanci ialc.
incuviin{cz din ca¡ ¡i-ni dau scana cä cl nu nä vcdc.
÷ Ei linc, ca arc ncvoic dc ninc acun, s¡un.
Cliff iacc din nou. Doannc, nu ni-ar ¡läcca sä fiu
¡ricicna lui. Cluncsc.
÷ iniorc ca¡ul o cli¡ä ¡i, lan! ca i¡i iaic vcnclc!
Nu-i una dinirc cclc nai lunc glunc alc nclc, iar Cliff
nu radc. S¡unc cä i sc ¡arc cä nana a inccrcai sä nä for{czc sä an grijä
dc ca.
÷ Dar an avui! cli{äi cu.
Siian cu cä von ajungc la asia.
A¡oi, cl s¡unc cä i sc ¡arc cä ca a vrui sä nä ¡cdc¡scascä ¡cniru cä n-an
fosi langä ca.
÷ Aici ai nincrii-o, zic cu cu anäräciunc.
÷ Dar, Hclcn, s¡unc cl, cun ränanc cu via{a ia ?
Mä saiur ioi nai rc¡cdc dc convcrsa{ia noasirä. E ca un
concurs cu inircläri c×ircn dc ¡liciicos, färä siinulcniul ¡rcniului in lani.
÷ Cc-i cu ca ? zic cu iäioasä.
÷ Nu i-o ¡o{i dcdica in ioialiiaic nanci ialc, räs¡undc cl.
÷ Nu, dar... incc¡ cu ¡i a¡oi nä o¡rcsc. Nici n-o fac.
Arc ncvoic dc ninc. Oricun, n-an aliccva nai lun dc fäcui. Nu arc ¡c
nincni alicincva, s¡un cu su¡äraiä.
÷ Sc arc ¡c ca insä¡i, räs¡undc cl.
Suni gaia sä fac o rcnarcä ¡c scana alcra{ici accsiui concniariu, cand
Cliff adaugä cä nu c nornal sau sänäios ca o nanä sä fic a¡a dc dc¡cndcniä dc
co¡ilul ci - co¡il!
Suni nai narc dccai cl, nucosul nailii! Cliff s¡unc cä, cu cai sar nai sus
dc ficcarc daiä cand ca facc o crizä, cu aiai va fi nai räu.
÷ Pur ¡i sin¡lu nu ajuiä, concluzioncazä cl.
O, dcci c vina nca.
260
÷ Nu, nu c vina ia, zicc Cliff incci. Nu c¡ii iu rcs¡onsalilä ¡cniru
con¡oriancniul nanci ialc. Doar ¡cniru al iäu. Ccl nai lun lucru ¡c carc-l ¡o{i
facc ¡cniru iinc ¡i ¡cniru nana ia - in ordinca asia - c s-o la¡i sä invc{c sä sc
dcscurcc cu ¡ro¡ria ci durcrc.
ii c u¡or sä vorlcascä, siand in clinica lui, funandu-¡i {igärilc ¡uiuroasc,
färä sä fi iräii cסcricn{a furici Cccclici Dradslaw Cand Nu Sc Facc A¡a Cun
Vrca Ea.
÷ A¡a cä s-o ignor ¡ur ¡i sin¡lu, nu-i a¡a, ¡anä cand sarc ¡c fcrcasirä ?
zic cu sarcasiicä.
Cliff - carc sc dovcdc¡ic a fi la fcl dc fcrnccäior ca ¡i laliioza - rccunoa¡ic
cä a rczisia soliciiärilor nanci nclc c o loicric. Dar ioi cl nai s¡unc ¡i cä, dacä
suni gaia oricand s-o salvcz, nici una dinirc noi ¸nu va ¡rogrcsa". Nu suni sigurä
cä-ni ¡lacc naiura inclusivä a accsiui uliin cnun{.
÷ Cc vrci sä s¡ui cu asia ? inircl cu aroganiä.
Cliff iu¡c¡ic ¡i zicc.
÷ Dacä nu ¡o{i sä su¡or{i durcrca, ccl nai u¡or c s-o lagi la loc, in cuiia
ci. Dacä o ¡crsoanä i¡i ¡circcc ioi iin¡ul ocu¡andu-sc dc durcrca alici ¡crsoanc,
sc disiragc ¡c sinc dc la ¡ro¡ria-i durcrc.
Mä sini ncsigurä, a¡a cä s¡un in{c¡aiä.
÷ Nu ¡iiu dcs¡rc cc vorlc¡ii.
Cliff cziiä, a¡oi sclinlä sulicciul.
÷ Oli-doli, zicc cl.
Paricz cä nu s¡unc dcs asia in fa{a ¡ricicnilor lui.
÷ Hclcn, ¡ovcsic¡ic-ni ¡u{in dcs¡rc rcla{ia ia cu iaiäl iäu, zicc cl ¡c un
ion nicros.
Pc un ion anar, zic.
÷ Cc-i dc ¡ovcsiii ?
Cliff a¡ica¡iä. Asia inscannä cä siiua{ia c in corzi ¡c siancä ?
÷ Dc c×cn¡lu, cc vä ¡läcca sä facc{i in¡rcunä ? ini sugcrcazä cl.
÷ Nu ¡rca nulic, zic cu.
261
Dagä-{i analiza asia in fund. An uncrii a¡a dc coco¡a{i, incai ni-au ajuns
la accla¡i nivcl cu urcclilc. Mä uii la ccas.
Clrisioasc, vorlcsc la iclcfon cu onul äsia dc ircizcci dc ninuic! N-arc ¡i cl
o via{ä ? ini scolcsc o nisicrioasä crusiä vcrdc dc sul unglia dcgciului narc dc
la nana siangä ¡i zic.
÷ Uiic cc-i, ircluic sä ¡lcc. Trcluic sä-ni iau un scndvi¡. Oricun, crcdcan
cä iclcfonul äsia c in lcgäiurä cu nana.
Cliff facc o ¡auzä. il aud cun i¡i a¡rindc {igara. Dänuicsc cä c gaia sä
s¡unä ccva ¡on¡os. Nu nä dczanägc¡ic.
÷ Hclcn, zicc cl. Cand noarc cincva, sc dcsclidc o u¡ä s¡rc o cancrä undc
sc aflä sufcrin{a. S-ar ¡uica sä fic nai nulic cancrc. Dacä ai curaj, ¡o{i cäuia
nai dc¡aric.
Unii oancni inclid din nou u¡a.
A¡oi incc¡c sä laiä can¡ii dcs¡rc ¸inclidcrc" ¡i nä inircalä dacä vrcau sä
nai s¡un ccva, dar nu nai c ninic dc s¡us.
Privcsc in gol ¡rc{ dc zccc ninuic, a¡oi incc¡ sä sun agcn{i inoliliari.
Ca¡iiolul 30
Azi-dininca{ä ni-an rcncnorai ioaic aniniirilc nclc ¡rcfcraic. Accsica au
un lucru in conun. Mancarca. Cun an fosi luaiä la o ¡circccrc dc adul{i ¡i i-an
ccrui gazdci salaiä dc frucic, ¸dar doar circ¡clc", ¡i lc-an ¡rinii. Cun an nancai
un ou ficri ¡c un fcriloi ¡i cun n-an ¡uiui sä-l icrnin - un ou nagic färä fund,
carc nu sc nai icrnina. Cun lunica lui Miclcllc nc cun¡ära rcvisic dc lcnzi
dcscnaic ¡i caic un Curly Wurly la ficcarc. Cun an nancai o ¡icrsicä narc cai o
ningc in S¡ania ¡i cun ¡iclca nca nirosca a carancl la soarc. Cun an ciiii ¡c
262
cuiia dc lranzä dc vaci a nanci ¸lranzä slalä" ¡i o inirclan ¡c nana
¸cun ¡oaic lranza sä fic slalä ?", fäcand-o sä radä. Toaic au fosi dclicioasc.
Dar cclc nai frunoasc aniniiri culinarc alc nclc suni lcgaic dc Cräciun.
Cun an ajuiai-o ¡c nana sä facä o ¡räjiiurä cu siafidc ¡cniru clcvii ci ¡i cun
an lins casironul. Cun an co¡i onulc{i dc iuriä-dulcc la ¡coalä, fäcu{i cu fornc
dccu¡aic. Cun nä indo¡an cu Qualiiy Sircci (cu c×cc¡{ia cclor ro¡ii!} ¡anä cand
ini vcnca räu. Cun an ccrui ¡asc cariofi co¡{i ¡i an läsai irci in farfuric, iar iaia
cra ¡rca vcscl ¡cniru a siriga la ninc. ¸Ai oclii nai nari dccai sionacul". Taia
cra anuzani dc Cräciun. Sc sirccura in dorniiorul ncu iarziu, in scara dc Ajun
¡i ¡unca o ciocolaiä Tcrry's sin¡lä, in fornä dc ¡oriocalä, in ciora¡ul ncu. (Eu
¡rcfcr ciocolaia cu la¡ic, dar cl nu ¡iia.} Nc duccan cu na¡ina la scrä ¡i alcgcan
un ¡on dc Cräciun, iar cu ins¡iran nirosul dc ¡in ¡roas¡äi, dar cl s¡unca ¸jaf la
drunul narc!" sau ¸arc o fornä ciudaiä!" ¡i-¡i cun¡ära lui un iraluc, iar nic, un
¡aclci dc {igäri dc zalär ¡i lc funan in na¡inä, in drunul s¡rc casä. Firc¡ic cä
accasiä iradi{ic s-a sfar¡ii cand an in¡linii ¡a¡ic ani, dar nä gandcsc azi la ca
¡i-ni vinc sä-l scoi din nornani.
Uräsc Cräciunul färä cl, ca ¡i nana.
E dc in{clcs cä lunävoin{a lui Vivicnnc nu c a¡a dc narc incai s-o inviic ¡c
Cccclia la cina dc Cräciun. Mai alcs acun, cand vinc cu un acccsoriu carc nu-i in
s¡iriiul sczonului, luni Fio (carc c ¡cniru ¡circccri ccca cc c ni×onaioza ¡cniru
ic¡uri}. Siiu cä nana ¡crcc¡c asia ca¡c ccva ncinscnnai, ¡cniru cä, la nicul
dcjun, dcclarä.
÷ Nu särläiorcsc Cräciunul anul äsia, siau in ¡ai. A¡a cä sä nu a¡ic¡ia{i
cadouri!
inccicz sä-i nai dau lui Crasu' ¡aicul lui din curcan ¡i näruniaic ¡i c×clan
.
÷ Dar, nani, nu ¡uicn sä nu faccn Cräciunul! Panä ¡i Miclcllc facc
Cräciunul.
Mana sc räsic¡ic.
263
÷ Taiäl lui Miclcllc c incä in via{ä!
Suni gaia sä s¡un. ¸Asculiä, ¡iiu cai dc grcu i{i c", cand nä gandcsc la Cliff
a¡rinzandu-¡i lriclcia. S¡un calnä.
÷ Eu suni incä in via{ä. Duni c incä in via{ä. incä. Cc zici dc ¡räjiiura ¡c
carc an fäcui-o in¡rcunä ?
Mana iranic¡ic cca¡ca dc ccai.
÷ Nu-ni ¡asä dc ¡räjiiura aia siu¡idä! sc lancnicazä ca. Nu c la fcl färä
un lärlai in casä!
inir-adcvär, nu c. Nu c×isiä ¡u{c carc s¡ioncazä din ¡anialoni.
÷ O, nanä, s¡un cu irisic{c, ¡iiu cä nu c. Dar dc cc nu ¡uicn avca un
Cräciun lini¡iii, doar noi irci ?
Ea i¡i scoaic luza dc jos in afarä. Trcluic sä fi invä{ai asia dc la unul
dinirc co¡iii ci. E a¡a dc conicä - c cסrcsia unui {anc dc ¡airu ani, ¡c cli¡ul
unci fcnci dc cincizcci ¡i cinci -, incai ircluic sä-ni nu¡c linla ca sä nu rad.
÷ Nu nä inicrcscazä, zicc ca sfidäioarc.
÷ Manä, s¡un cu, asia c din cauzä cä ic duci la clinicä azi?
Mana ¡ufnc¡ic ¡i zicc.
÷ Nu. E din cauzä cä nu vrcau sä an ninic dc-a facc cu Cräciunul ¡i rcfuz
sä fac cun¡äräiuri dc Cräciun. Evii cu lunä-¡iiin{ä asia!
Dinc.
÷ in rcgulä, Scroogc, s¡un cu scvcrä, aiunci, luni ¡i cu ninc va irclui sä
särläiorin singurc. Nu-i a¡a, luni ?
Duni Fio, carc iocnai ¡i-a iar¡aii ¡icioarclc inäuniru, aducandu-¡i siicla ci
cu a¡ä ficrlinic, ridicä din uncri ¡i nornäic.
÷ Nu-i ninic dc särläiorii.
Mä sini ¡rosi fiindcä an crczui cä luni nä va ajuia.
Nu facc ¡rca nulic ca sä ajuic oancnii. Nici näcar ¡c sinc.
ini aninicsc Cräciunul irccui cand, inir-o izlucnirc dc lunävoin{ä, an
cun¡ärai lilcic ¡cniru noi, ca sä vcdcn Mizcralilii. (Nu ¡iian sigur dcs¡rc cc cra
vorla, dar suna ¡crfcci. Si nä sin{can vinovaiä cä n-o nai viziiascn dc
264
¡asc luni.} Fiindcä lucran in ziua accca, an sugcrai sä nc inialnin in
foaicr. M-a sunai la 5.45 ¡.n. ¡i n-a anun{ai cä nu ¡oaic vcni fiindcä, ¸dacä n-ai
avui iin¡ sä vii sä nä ici, cc rosi arc ?" Asia din ¡arica unci fcnci carc
cäläiorc¡ic cu auioluzclc dc cand s-au invcniai!
Mä uii la luni Fio, in ¡aniofii ci ncgri, ura{i, in colan{i lcj ¡i cu un lalai
ccnu¡iu ¡i cu lro¡a dc o¡al la gai, carc {inc ioiul laolaliä, ¡i nä inircl dacä a fosi
vrcodaiä fcriciiä.
Si nu o s¡un doar a¡a. Cliar nä inircl.
÷ Duni, zic, cand crczi cä ai fosi, ää, cand crczi cä ai fosi ccl nai fcriciiä ?
Fa{a su¡iä a lui luni Fio ¡arc ¡i nai li¡siiä dc culoarc dccai dc olicci.
÷ In ziua nun{ii nclc, s¡unc ca.
÷ Dcsigur, nurnur cu. Ei, nä duc la scrviciu acun, nc vcdcn nai iarziu.
Ics in gralä ¡c u¡ä, adnoncsiandu-nä singurä ¡cniru cnorna nca ¡rosiic.
Duni Fio s-a cäsäiorii cu lunicul Ccrald la cca dc-a o¡is¡rczccca ci anivcrsarc,
cu douä sä¡iänani inainic ca Hiilcr sä invadczc Polonia. La o sä¡iänanä du¡ä cc
a fosi dcclarai räzloiul, lunicul Ccrald a fosi rccruiai. La douä luni du¡ä aia,
lunicul Ccrald a fosi fäcui färanc dc un oluz, in iin¡ul insiruc{ici.
Crcd cä luni Fio ¡i-a ¡us durcrca in cuiic.
incä nai ncdiicz la lunica nca, cärcia i-a fosi rä¡ii iuliiul inainic sä ailä
ocazia sä fic curajos ¡i sä infrunic inanicul ca un lcu, cand Miclcllc nä sunä sä
nä infornczc cä ca ¡i Marcus s-au logodii. Cuviniclc ci c×acic suni.
÷ Crcd cä ai fosi uliina lui avcniurä!
Si crcd cä nä gandcsc la fa¡iilc ränasc din lunicul, iniinsc ¡c Can¡ia
Salislury, ¡cniru cä - aiunci cand ini rcca¡äi ¡uicrca sä vorlcsc - in loc sä zic.
¸Vrci sä-{i rcconand un ¡arlaian s¡ccializai in närirca ¡cnisului ?" zic cä suni
incaniaiä ¡i cä s¡cr sä fic fcrici{i. Tonul ncu c inali ¡i sul{irc, dar s¡cr cä nu ¡i
isicric. Miclcllc - carc cu
265
siguran{ä s-a ¡rcgäiii ¡cniru un scandal cnorn - ¡arc luaiä ¡rin
sur¡rindcrc. S¡unc. ¸O!" A¡oi, adaugä ¡c un ion dczunflai.
÷ Sigur, nul{uncsc. Si s¡cr cä ¡i iu vci fi fcriciiä cu ii¡ul äla, dc¡i c un
ncsin{ii alsolui. I-a siricai cäna¡a logodnicului ncu. Si cra Arnani!
S¡un, inainic sä nä ¡oi o¡ri.
÷ Miclcllc, cunosc cäna¡a ¡i a fosi un cadou dc la nana lui Marcus, carc
a cun¡ärai-o dc la Dls. Iar Ton nu c un ncsin{ii ¡i, oricun, nu sunicn
in¡rcunä.
Zlang! Urcclilc lui Miclcllc sc ciulcsc ca alc unui cainc dingo.
÷ Da ? zicc ca. Dc cc ?
Eu ¡i gura nca logaiä. Zic scuri.
÷ N-a ncrs.
Lc¡ul avcniurii nclc ncfcriciic nu va fi iniors ¡c ioaic ¡är{ilc dc dcgciclc
sul{iri alc Ivanci cclci Croaznicc.
÷ Nu nai s¡unc! Dc cc ? vrca ca sä ¡iic.
÷ Miclcllc, nä räsicsc cu, nu discui ¡c icna asia.
Ea ¡ufnc¡ic in rccc¡ior.
÷ Dinc, lini¡ic¡ic-ic!
Urncazä o ¡auzä, inainic dc a adäuga in ¡oa¡iä.
÷ Tc-a läiui ?
Ti¡.
÷ Sä nä laiä! ? Ai innclunii ? E vcicrinar!
Miclcllc c ncduncriiä.
÷ Aiunci, cc s-a inian¡lai ? inccarcä ca sä nä iragä dc linlä.
Cc icnaciiaic arc! E ca un ogar carc adulnccä ¡c cincva inirc ¡icioarc.
÷ An s¡us, zic cu ¡c un ion dur, cä nu vrcau sä discui asia.
Miclcllc sc räsic¡ic.
÷ Cu siguran{ä cä c ccva cc nu-ni s¡ui.
Fac o grinasä ¡i s¡un cu ¡ircicnic.
÷ Dcci Marcus {i-a dai un incl dc logodnä ?
266
Fäs¡undc vcsclä.
÷ II duc, adicä cl nä ducc la Tiffany, in du¡ä-aniaza asia.
Zanlcsc in iin¡ cc-ni inagincz o casä cäzand ¡c ¡orinoncul lui Marcus.
÷ O, zic cu, cc noroc ¡c iinc!
Sccnariul ini rcaninic¡ic dc gluna ¡rcfcraiä a iaiälui ncu. cca in carc
doanna Coldllaii sc urcä in avion ¡i lärlaiul dc langä ca ii adnirä inclul cu un
dianani uria¡.
¸Da, csic frunos, s¡unc doanna Coldllaii, dar, din ¡äcaic, accsi frunos
incl cu dianani c inso{ii dc un llcsicn. Dc donnul Coldllaii". Mic, ¡crsonal, nu
ni s-a ¡ärui niciodaiä anuzaniä, dar acun ¡arc o glunä ¡oiriviiä. Siiu cä
Miclcllc va inicr¡rcia grc¡ii inirclarca, dar ioi i-o iranicsc.
÷ Miclcllc, il iulc¡ii ¡c Marcus ?
Täccrc. A¡oi, un loloi dc ras vcscl ¡i cuviniclc iriunfäioarc.
÷ E¡ii gcloasä!
S¡un ¡c un ion ncuiru.
÷ Nu cliar.
Dar Miclcllc insisiä ¡i suni ¡rca indifcrcniä ca sä nä ccri cu ca, a¡a cä las
lucrurilc cun suni.
÷ Ai ¡uica sä ic iniorci la Jason, s¡unc ca c×uliand.
÷ La Jas¡cr! c×clan cu, fiindcä, in sfar¡ii, ni-a särii {andära. Miclcllc, nu
nä iniorc in cloaca aia. Acordä-ni ¡u{inä incrcdcrc! Oricun, nä sini linc
singurä.
Miclcllc nä facc nincinoasä ¡i s¡unc cä nunia va fi un ¸cvcnincni sclcci",
a¡a cä, dacä nu ¡rincsc o inviia{ic, sä nu nä sini jigniiä.
÷ Miclcllc, zic cu inainic sä c×iir¡ o daiä ¡cniru ioidcauna accasiä
iunoarc din via{a nca, sä inclcicn aici.
Tcrnin ¡roccsul dc ¡urificarc cu un cs¡rcsso dullu.
Nici unul dinirc cci ¡airu agcn{i inoliliari ¡c carc i-an sunai nu n-au
sunai ina¡oi. Nu c o narc sur¡rizä.
Cand an sunai la JI&Fiii, in Kcniisl Town, ¡u¡ianul dc la cclälali ca¡äi al
firului a zis.
267
÷ Cc vä inicrcscazä ?
I-an s¡us, iar cl a zis.
÷ A{i inccrcai la liroul nosiru din Surrcy Quays ?
Fäs¡unsul dc la Widcloy Esiaics a fosi.
÷ Cca nai icfiinä casä ¡c carc o avcn in cli¡a dc fa{ä c 200 000 dc lirc, iar
cci dc la Ciifingcr Pro¡criics au inirclai.
÷ Cu aiai vrc{i sä incliria{i ¡c sä¡iänanä? A, sä cun¡ära{i...
Dc dc¡aric ccl nai ¡oliiicos a fosi ccl dc la Snaiclii&Co., carc a zis.
÷ Vä fac lcgäiura cu colcgul ncu carc sc ocu¡ä dc a¡ariancnic. Eu nä
ocu¡ nunai dc ¡ro¡riciä{i dc ¡csic 300 000, a¡oi n-a läsai sä a¡ic¡i ¡anä cand
s-a inircru¡i lcgäiura.
A¡a cä, aiunci cand Lizzy, carc a fosi la o ¡cdin{ä foio ioaiä ziua icri ¡i carc
¸alia a¡ica¡iä" sä aflc cc ¸nouiä{i" nai an, nä inviiä sä luän ¡ranzul in¡rcunä,
nä foloscsc dc scuza asia ca sä anan cäuiarca unui a¡ariancni. Nunai du¡ä cc
an accc¡iai inviia{ia, ini dau scana cä n-an clcf sä vorlcsc.
÷ S¡unc-ni ioiul! ini ccrc Lizzy. Nu oniic ninic!
ini nu¡c luza.
÷ Vci fi dczanägiiä, zic cu.
ii cadc fa{a.
÷ Dc cc ? {i¡ä ca, aninaiä dc o ingrijorarc sinccrä, ini incrc{csc nasul ¡i
s¡un.
÷ Ton ¡i cu ninc nc-an ccriai ¡i an {i¡ai la cl. An {i¡ai iarc.
Mä cris¡cz, aniniindu-ni dc furia nca frcnciicä.
Lizzy izlucnc¡ic.
÷ O, nu! Dc cc ? in lcgäiurä cu cc ?
ii s¡un. Sau nai dcgralä ii s¡un ccca cc vrcau cu sä ¡iic. Nu-i s¡un dcs¡rc
nizcria inlilaiä dc sufcrin{ä carc a {a¡nii din ninc ca sangclc dinir-o aricrä
scc{ionaiä.
Prcfcr sä nu crcd in ca ¡anä cand nu sc va csion¡a. A¡a cä cvisccrcz ¡i
discc adcvärul ¡i-i ofcr lui Lizzy ränä¡i{clc.
268
Lizzy c sfa¡iaiä. Par{ial, fiindcä nu ¡oaic vorli dc räu ¡c nincni. Dar ¡i
¡cniru cä-i fac lui Ton o dcscricrc jalnicä, in cclc din urnä, s¡unc cu ¡ärcrc dc
räu.
÷ Cc narc ¡äcai. Pärca aiai dc drägu{. Poaic cä n-a vrui sä sc ancsiccc.
Dc¡i ircluic sä s¡un cä nu-i frunos sä criiici ¡äriniclc alicuiva. Mai alcs cä iaiäl
iäu a fosi un on aiai dc drägu{.
Con¡iiin{a nca - carc-¡i ¡circcc cca nai narc ¡aric a vic{ii dornind - ini
dä un glioni in accsi noncni ¡i nurnur.
÷ N-a fosi nunai vina lui Ton. Si cu n-an ¡lans dc iaia. N-an dai dovadä
dc ¡rca nuliä loialiiaic, nu-i a¡a ?
Lizzy ini alungä irisic{ca cu o rc¡licä non¡alaniä.
÷ Nu fi aiai dc durä cu iinc! Toaiä lunca sc ¡langc din cand in cand dc
¡ärin{i, ¡iiu cä cu fac asia ioi iin¡ul!
(Lizzy vorlc¡ic dcs¡rc nana ¡i dcs¡rc iaiäl ci nunai in li¡crlolc
clogioasc.}
Oficz.
÷ Ai drc¡iaic, zic cu. Nu ircluic sä lc s¡ui oancnilor cc sä facä. E o
iniruziunc.
Lizzy, carc cauiä dis¡craiä un final fcricii, s¡unc.
÷ E¡ii sigurä cä nu cra doar ¡rcocu¡ai dc soaria ia ?
ini aninicsc rcnarca jigniioarc a lui Ton in lcgäiurä
cu a¡ariancniul ¡i suni ¡rca ingroziiä ca sä nä confcscz ¡ricicnci nclc
cclci nai lunc.
÷ Foaric sigurä, narai cu.
Lizzy c iäcuiä.
÷ E¡ii sigurä cä nu ¡uic{i sä vä in¡äca{i ?
Eu räs¡und.
÷ N-a fosi o ccariä ¡rosicascä ¡i li¡siiä dc in¡orian{ä, Lizzy. A fosi o
ncin{clcgcrc scrioasä.
Ea s¡unc dczanägiiä.
÷ Aiunci, ¡oaic cä c iin¡ul sä lua{i o ¡auzä.
A¡rol dand din ca¡, dornicä sä sclinl sulicciul inainic
ca Lizzy sä nä asaliczc cu alic inircläri. Dar ficcarc sulicci la carc nä
gandcsc c llocai dc un narc scnn cu
269
¸NU E VOIE ACOLO". Uräsc sä discui dcs¡rc cun c sä siau in Musswcll
Hill, ¡cniru cä asia ar ¡uica ducc la lunici fäcu{i lucä{clc sau la asisicn{i
¡siliairici. Suni rciiccniä sä inircl dcs¡rc Drian, ¡cniru cä an ¡uica ajungc
ina¡oi la Ton. Prcfcr sä n-o ncn{ioncz ¡c Miclcllc, fiindcä ni sc facc ¡iclca dc
gäinä cand nä gandcsc la Marcus ¡i la sindronul fanionci iaiälui ncu. Ca¡ul
ncu c o uria¡ä laricrä ruiicrä. Izlucncsc.
÷ Liz, crczi c-o sufoc ¡c nana ?
In loc sä-ni räs¡undä, Lizzy nä sirangc dc lra{ ¡rcsu¡un c-o facc ca sä-ni
araic cä sc gandc¡ic la inirclarca nca - ¡i {i¡ä.
÷ Tina! Tina!
ii urnärcsc ¡rivirca ¡i o väd ¡c Tina rcfugiindu-sc inir-un nagazin dc
¡aniofi.
÷ S-o inviiän sä ia ¡ranzul cu noi! c×clanä Lizza, rc¡czindu-sc du¡ä ca.
Dacä ¸Co¡acul-dc-dc¡aric" ar c×isia, ini s¡un cu, Lizzy cca fäcuiä din
zalär s-ar ¡oirivi foaric linc in lunca lui.
÷ A¡ic¡i afarä, s¡un cu.
Du¡ä caicva sccundc, Lizzy icsc, {inand-o dc lra{ ¡c Tina.
÷ Doannc! Cc s-a inian¡lai cu nasul iäu ? sus¡in cu.
Lizzy räs¡undc in locul Tinci.
÷ Voia sä ia o conscrvä dc fasolc fiariä dc ¡c rafiul dc sus ¡i a cäzui ¡c ca.
Diaia dc ca!
Zic.
÷ Tc doarc ?
Tina claiinä din ca¡.
ini dau scana cä nu c ¡rca fcriciiä sä ia ¡ranzul cu noi.
Nici Lizzy nu sc sinic in largul ci, fiindcä inccarcä sä dcsiindä ainosfcra
glunind.
÷ Asia nu facc dccai sä dovcdcascä cai suni dc ncsänäioasc conscrvclc.
Nincni nu radc. Si din accsi ¡unci, dis¡ozi{ia inirä in cädcrc lilcrä. Tina
¡arc sä fi fäcui un juränani al iäccrii.
Iar cu nä fcrcsc s-o inircl ¡c Lizzy dc wcclcndul ci, ca
270
sä nu sc ajungä ¡rin rico¡cu la al ncu. A¡a cä, ¡rosic¡ic, iau o fa¡ic dc
sfcclä dc ¡c farfuria lui Lizzy, ni-o li¡csc ¡c nas ¡i s¡un.
÷ Cinc suni ?
Lizzy iacc. Tina nä ¡rivc¡ic. O ¡rivcsc ¡i cu ¡i suni ¡ocaiä dc rcvolia carc i
sc ciic¡ic in ocli. ini iau sfccla dc ¡c nas ¡i nurnur.
÷ A fosi o glunä ¡roasiä, ini ¡arc räu.
Tina s¡unc rccc.
÷ inioidcauna s¡ui asia, dar nu ic sclinli niciodaiä, nu-i a¡a ? E¡ii ca un
ncnorocii dc disc siricai.
ini cadc falca.
÷ La naila! cli{äi cu. N-an vrui sä zic ninic cu asia, linc ? Cc c cu iinc ?
E¡ii foaric agrcsivä. Nu nai ¡oi sä s¡un ninic färä sä-ni sari la lcrcgaiä.
Eסrcsia Tinci rcflcciä furic ¡urä, dar cu ii dau inainic. Dc cand dragul dc Adrian
a a¡ärui ¡c sccnä - Adrian! Adrian! - nu nai sunicn suficicni dc lunc ¡cniru
iinc!
Tina izlc¡ic cu ¡unnul iällia dc ncial, fäcand-o ¡c Lizzy sä sarä in sus,
in¡rcunä cu farfuriilc.
÷ Faio, c¡ii dc¡lasaiä! sc räsic¡ic ca. E¡ii rca! Cc nai c dc daia asia ? Ton
? Jas¡cr ? Marcus ? O, scuzä-nä, lc-an ¡icrdui ¡irul.
Mä cu¡rindc furia ¡i-i arunc.
÷ Dc fa¡i, nu, nu c vorla dcs¡rc un lärlai, ci dcs¡rc iaia.
Pcniru ¡rina oarä, rosicsc adcvärul alsolui.
Mä a¡ic¡i ca asia sä-i inclidä gura. Dar ca ri¡osicazä.
÷ Si dcs¡rc rcsiul!
A¡oi, sarc in ¡icioarc ¡i ¡uicrä.
÷ Nu-l folosi ¡c iaiäl iäu ca ¡c o ¡arglic cno{ionalä asu¡ra nca, Hclcn.
Nu l-ai ¡läcui niciodaiä! Ai lungii-o dcsiul ¡anä acun! Dä dovadä dc rcs¡cci,
lasä-l sä sc odilncascä in ¡acc!
Äsia c, färä indoialä, ccl nai urai lucru ¡c carc ni l-a s¡us cincva vrcodaiä
in via{a nca. Nici Miclcllc, in cclc nai sällaiicc visc alc ci, nu ni-a s¡us ccva
ascnänäior.
271
Fa¡iul cä Marcus n-a fäcui ¸iarfä" c o ninica ioaiä! Furia c aiai dc narc,
incai vrcau s-o lovcsc ¡c Tina in fa{ä. Din fcricirc ¡cniru ca, ¡lcacä din cafcnca
inainic dc a a¡uca sä-i irag un ¡unn. Suni aiai dc ori¡ilaiä, incai nici nu nä ¡oi
uiia la Lizzy. Siau acolo ¡i ircnur. ini sirivcsc ¡crvciul ¡i il sirang inir-o ningc,
inirclandu-nä cun s-a ajuns la asia. Iau guri uria¡c dc acr, dar nu ¡oi sä-ni
rcca¡äi suflul, in cclc din urnä, sini o aiingcrc u¡oarä ¡c s¡aic ¡i Lizzy s¡unc
lland.
÷ Tc sin{i linc ?
A¡rol din ca¡ ¡i-i indc¡äricz nana. So¡ic¡ic.
÷ Tina n-a vorlii scrios.
Asia nä facc sä-ni rcvin din anor{calä ¡i izlucncsc.
÷ Da da. Si sä nu crcadä cä voi alcrga ¡i dc daia asia du¡ä ca, fiindcä n-o
voi facc. An icrninai-o cu ca.
ini irccc ¡rin ninic gandul nc¡läcui cä indc¡äricz ¡ricicni ¡i cuno¡iin{c
inir-un riin dc ¡airu ¡c sä¡iänanä ¡i incä n-au irccui zilclc dc nicrcuri, joi,
vincri ¡i sanläiä.
Lizzy ins¡irä, a¡oi s¡unc.
÷ Nu crcd cä Tina c fcriciiä. in ciuda lui Adrian. Alifcl, nu crcd cä ar fi
s¡us accsic lucruri.
Fidic din uncri.
÷ Cun zici.
Lizzy insisiä.
÷ in lcgäiurä cu cc a s¡us dcs¡rc iaiäl iäu, ci linc, in ¡rinul rand, c
drc¡iul iäu sä sin{i ccca cc sin{i. Cliar dacä nu a{i fosi aiai dc a¡ro¡ia{i, ccca cc
nu ¡oi sä crcd.
Si, in al doilca rand, ¡oaic cä rcili ic-ar ¡uica ajuia ?
Clicoicsc. Si nä inircl. dacä un nclun ni-ar iäia un ¡icior cu io¡orul,
oarc Lizzy s-ar ofcri sä nä ¡u¡c ca sä-ni ircacä? Mä for{cz sä ¡ar vcsclä ¡i s¡un.
÷ Lizzy, ¡iii cä nu-ni ¡lacc sä fiu aiinsä.
Lizzy räs¡undc.
÷ Ei linc, nu ¡iiu...
ini aducc aninic dc ninc adcncnindu-l ¡c Crasu' sä iasä din gaura
loilcrului cu un casiron cu suc dc ion. Si ircluic sä s¡un cä dä rczuliaic. Mä
sini ¡u{in nai calnä. Mornäi.
272
÷ An s¡us clcsiia cu iaia doar ca s-o fac ¡c Tina sä sc siniä ¡rosi. Arc
drc¡iaic. Suni inir-o dis¡ozi{ic nizcralilä.
Lizzy oficazä ¡i zicc.
÷ Dar dc cc ? Dacä nu c vorla dc iaiäl iäu, aiunci c vorla dc Ton ?
Siian cä ¡ranzul nu cra o idcc lunä. ini arunc ¡crvciul ¡c nasä ¡i s¡un.
÷ Ton lagä nana in fundul cainilor ¡i arc o na¡inä nai ¡roasiä dccai a
nca. Nu c vorla dc Ton.
Lizzy zicc iriiaiä.
÷ Hclcn, iu nu dai doi lani ¡c na¡ini! Si cl c ¡läiii sä-¡i lagc nana in
fundul cainilor!
Mornäi.
÷ Si cc, asia ar irclui sä nä facä sä nä sini nai linc ?
Lizzy i¡i {uguiazä luzclc ¡i zicc.
÷ Poaic cä-{i va facc linc dacä vci fi singurä o vrcnc.
Ta{ai zgonoios ¡i s¡un ¡c un ion ¡liciisii.
÷ Dc cc ?
Lizzy i¡i ian¡oncazä gura cu ¡crvciul (rujul ci ¡crfcci ränanc ¡crfcci} ¡i, ca
un arlic¡isco¡ carc s¡unc concluzia unci ¡rcdici iclcvizaic, dcclarä.
÷ Trcluic sä fii fcriciiä singurä inainic dc a ¡uica fi fcriciiä cu alicincva.
Mä las ¡c s¡aic, ini incruci¡cz lra{clc ¡i inccrc sä ¡ar agnosiicä.
÷ Liz, zic cu, ai ciiii asia in Cirliinc ?
÷ Poaic cä da, s¡unc Lizzy non¡alaniä. Si cc-i cu asia ?
Ii räs¡und cu scrioziiaic.
÷ Eu an scris asia.
Ca¡iiolul 31
E ncvoic dc douä suic dc nii dc incruniaiuri ¡cniru a facc un rid ¡c frunic.
Privcsc ridurilc adanci dc ¡c
frunica nanci ¡i nä inircl caic din cclc douä suic dc nii dc incruniaiuri
¡i niräri au fosi cauzaic dc ninc. inccrc din räs¡uicri sä fiu in¡asililä, a¡a cä n-
o cäincz, ci suni doar curioasä. Nu-ni ¡oi inagina ninic nai sircsani dccai sä fii
¡ärinic. Trcluic sä fic cliar nai räu dccai s-o ai ¡c Laciiiia drc¡i ¡cfä.
Sä fii räs¡unzäior ¡cniru sänäiaica ¡i fcricirca unci fiin{c vii. infrico¡äior.
An clcliuii ¡airuzcci ¡i cinci dc lirc ¡c cär{i dcs¡rc ¡isici ¡i alic cincizcci ¡c un
iaiuaj cu o ¡isicä, inainic dc a indräzni sä cun¡är orfanul ¡oriocaliu dc la
Daiicrsca ¡i su¡ravic{uirca nuniclui lui dc gräsinc incä ni sc ¡arc un niracol.
Toaic ¡laniclc ¡c carc lc-an cun¡ärai vrcodaiä au nurii in douä sä¡iänani,
cliar ¡i caciusul. Si la nana c la fcl. Nu c×isiä ¡lanic in casa ci ¡i nici n-au
c×isiai vrcodaiä. i¡i cun¡ärä singurä flori, dar asia c aliccva - ic a¡ic¡{i ca
accsica sä noarä du¡ä o sä¡iänanä ÷, a¡a cä nu ¡iiu cun s-a dcscurcai cu un
lclclu¡ nirosiior ¡i ¡langäcios. Dc fa¡i, ¡iiu - a angajai o au ¡air1.
Isalcllci ii cra fricä dc as¡iraior ¡i ¡uria ni¡ic ¡aniofi alli cu iocuri cui
alsolui ninuna{i, carc läsau urnc ¡c ¡arclciul läcuii al nanci. O ¡läccan
foaric nuli. O daiä, la varsia dc cinci ani, cand cran slälänoagä, n-an väicärii
Isalcllci cä suni grasä, ¡cniru cä o auziscn ¡c Vivicnnc ¡langandu-i-sc nanci
dc asia. Isalclla ¡i-a ridicai iricoul ¡oriocaliu, dand la ivcalä coläcci dc carnc
näslinic ¡i a dcclarai fcriciiä.
÷ Tu nu grasä! Asia gräsinc!
An fosi fcrnccaiä ¡i, du¡ä accca, gräsinca n-a nai fosi ccva dc carc
ircluia sä nä icn. Ii nul{uncsc lui Dunnczcu ¡cniru Isalclla. M-a salvai. Färä
Isalclla ¡i c×ulcran{a ci siangacc - ¸cu narc grijä Hclcn, duanna
1 Au ¡air - ¡crsoanä ianärä, carc siudiazä ¡csic loiarc ¡i carc c gäzduiiä la
o fanilic in sclinlul unor scrvicii. gos¡odäric, lalysiiiing cic.
274
Dradlsaw, iu ducc la nagazin!" - crcd cä nana ar fi sufcrii o dc¡rcsic. Si
¡rolalil cä a¡ fi sufcrii ¡i cu una.
A¡a, ircizcci dc lirc ¡c sä¡iänanä ¡lus nancarca (ccca cc ducca ¡rolalil la
un ioial dc o suiä ircizcci dc lirc} au clilcrai-o ¡c nana dc nunca dc sclav a
unui ¡ärinic, dc carc ca a fugii. A¡a cä inccrcarca ci dc a rcvcni la nunca asia
du¡ä douäzcci ¡i ¡asc dc ani c anuzaniä. Dunnczcu s-o ailä in ¡azä, dar nu sc
¡ricc¡c dcloc. Vin dc la scrviciu ¡i ca nä aga{ä in lol. Prinul lucru ¡c carc ni-l
s¡unc c.
¸Florcncc vrca sä sc nuic!" Si al doilca c. ¸ini ¡icrd ioaiä fanilia!" ¡i al
ircilca c. ¸Ti-an fäcui ccai!" ini iranicsc gcania ¡c ¡odca ¡i inccrc sä nu ¡ar
alarnaiä. Dc ascncnca, inccrc sä räs¡und corcci la ioaic afirna{iilc ci.
÷ Duni sc nuiä din cauza nca ? zic cu.
Mana vaniurä nainilc, ca ¡i cun ar vrca sä alungc idcca.
÷ Oarccun, zicc ca.
Siian cu. E×clan.
÷ Nu n-an gandii! Isusc, undc c ? Mä duc sä-i cסlic!
Mana ¡arc ncduncriiä. S¡unc.
÷ Nu ¡iiu dcs¡rc cc vorlc¡ii! E vorla dcs¡rc furiul sardclclor.
Cli{äi.
÷ Cc furi al sardclclor ?
Fcicsc cä, in dininca{a asia, luni ¡i-a ¡us fclul dc nancarc ¡rcfcrai, irci
sardclc ¡i o fclic dc ¡ainc allä, ¡c nasä, sä sc ¸acriscascä". Zccc ninuic nai
iarziu, l-a gäsii ¡c Crasu', al cärui noiio c ¸cc-an gäsii al ncu sä fic", glcnuii
langä farfuric, ron{äind a ircia sardca. Asia i-a confirnai ioaic ¡rcjudccä{ilc ¡c
carc lc avca fa{ä dc iraiul sul accla¡i aco¡cri¡ cu un ¸däunäior" ¡i, ca rczuliai
dircci, Duni sc inioarcc in cariicrul ci dc casc in¡iraic la ¡rina orä, nainc
dininca{ä.
÷ ini ¡arc räu, nurnur. O sä inccrc s-o o¡rcsc dacä vrci.
Mana claiinä din ca¡ ¡i s¡unc vcsclä.
÷ E in cancra ci, in¡aclcicazä! Nu ic nai olosi! E¡ii aici acun! Si {i-an
fäcui ccai!
275
÷Dar cu nu lcau cc... incc¡ sä zic cand iniru in lucäiäric.
S¡rc sur¡riza ¡i consicrnarca nca, nasa c ¡linä, ¡linä cu scndvi¡uri ¡i
¡räjiiurclc - conlina{ii dcs¡rc carc nu nai crcdcan cä c×isiä, ca Wagon Wlccls
dc ciocolaiä ¡i fondanic faniczi, roz ¡i gallcnc. E ¡c nasä cliar ¡i un iori
Daiicnlurg.
÷ L-an fäcui ¡cniru iinc! rc¡ciä ca, ca un co¡il dc ¡asc ani carc a fäcui un
¡an¡on nonsiruos la ¡coalä, din carion ¡i lanä, ¡i sc a¡ica¡iä ca nana lui sä ¡i-
l ¡rindä la cca nai frunoasä ¡äläric.
÷ E foaric drägu{ din ¡arica ia, zic cu, a¡czandu-nä ¡c scaunul ¡c carc
ni-l scoaic ca.
Siä jos cniuziasnaiä ¡i sc uiiä cu ocli dc vuliur in iin¡ cc cu nä iniind
du¡ä un scndvi¡ cu Marniic1. Nu-ni ¡lacc Marniic. Iau o nu¡cäiurä nicä ¡i nä
inircl cc naila sc inian¡lä.
÷ Cc nai faci ? nä inircalä nana.
÷ Dinc, zic, inccrcand sä inglii scndvi¡ul färä sä vonii.
Ea oficazä cu sulin{clcs, ca ¡i cun accsia ar fi räs¡unsul grc¡ii ¡i zicc
iäios.
÷ Nu, cun ic sin{i ?
Aud ¡ro¡ozi{ia asia si ioiul dcvinc clar. Ticälosul dc Cliff!
÷ Mani, narai cu, cc {i-a s¡us Cliff ?
Ea ¡arc vinovaiä ¡i zicc losunflaiä.
÷ Ninic! Alsolui ninic!
indrc¡i un dcgci s¡rc ca.
÷ Nu nä inircli niciodaiä cun nä sini! Trcluic sä-{i fi s¡us ccva! Cc-a{i
discuiai voi doi in dininca{a asia ?
Mana sc foic¡ic su¡äraiä ¡c scaun ¡i zicc.
÷ Cä nu-ni ¡lacc sä nä duc la clinicä, fiindcä io{i cci din sala dc a¡ic¡iarc
suni ncluni!
Mä las anircnaiä in accasiä discu{ic sccundarä.
÷ O! Cun a¡a ?
Mana sc a¡lcacä inainic ¡i {i¡ä.
1 Marniic - c×iraci dc drojdic ¡i lcgunc, folosii la scndvi¡uri sau ca lazä
¡cniru nancäruri.
276
÷ A fosi dc-a drc¡iul laflian, n-an nai väzui in via{a nca a¡a ccva! To{i
crau ¡siloiici! Nu-ni vcnca sä crcd cä nä aflu acolo! Era a¡a dc urai! Si dc
nizcralil! A fosi dczgusiäior! Mai räu dccai la ¡coalä! Fcncia asia, fcncia asia
carc ¡uria o ¡ungä dc ¡lasiic ¡c ca¡, nornäia in sinca ci ¡i {i¡a la iavan, avca o
¡ungä ¡linä dc norcovi ¡i, ¡i, ¡i ni-a ccrui lani!
Diaia dc ca. Sä fic a¡a dc lolnavä ninial, incai sä crcadä cä nana - cu
cocul ci ingrijii ¡i cu gcania ¡c carc o {inc sirans in nanä - ar da näcar cincizcci
dc ¡cncc färä sä audä näcar un ¸vä rog". Zic.
÷ Prolalil cä cra dis¡craiä, nani. S¡cr cä i-ai dai ccva.
Mana claiinä din ca¡ ¡i zicc.
÷ I-an s¡us sä ¡lccc ¡i sä nä lasc in ¡acc. Mirosca ciudai.
Oficz. Si cand ic gandc¡ii cä cduca{ia noralä a unor
co¡ii in¡rcsionalili sc aflä in nainilc noi ¡i ioiu¡i lruialc alc accsici fcnci.
Si c considcraiä cca nai lunä cducaioarc din ¡coalä!
÷ Si dcs¡rc cc-ai nai discuiai cu Cliff ? o inircl.
÷ N-a nai fosi la fcl dc drägu{ dc daia asia, räs¡undc ca. Nu ni-a nai
¡läcui a¡a dc nuli.
Pun scndvi¡ul cu Marniic ¡c farfuric.
÷ Manä, ii s¡un, clinica nu-i agcn{ic nairinonialä.
Nu ircluic sä-l ¡laci. Dcci cc-a s¡us ?
Dar nana c loiäraiä sä nu-ni s¡unä ¡i dcvinc agiiaiä.
÷ Nu conicazä! insisiä ca. Doar s¡unc-ni cun ic sin{i! Si nu ic o¡ri din
nancai!
Iau o fondaniä faniczi, ju¡oi glazura roz ¡i ling un siro¡ dc crcnä dc ¡c ca.
Dacä nana nä iraicazä ca ¡c un co¡il, näcar sä ¡rofii cai ¡oi dc nuli.
÷ Cun nä sini in lcgäiurä cu cc ? oficz cu, in iin¡ cc ncrvii din{ilor nci
sc rcvoliä in¡oiriva zalärului.
÷ Nu ¡iiu! sirigä ca. In lcgäiurä cu ioi!
Iau o gurä dc linonada (¡i ¡c asia a cun¡ärai-o} ¡i inccrc sä nä gandcsc.
Cc sä-i s¡un, carc sä n-o su¡crc ?
Cä nu-ni ¡asä dc Cräciun ? Cä adiiivii suni dclicio¡i ? Cä
277
n-ar irclui sä-¡i facä griji in ¡rivin{a lui luni Fio ? Cä nu nä nui dccai
dacä vrca ca sä nä nui ? Cä nä lucur cä sc inioarcc la ¡coalä in ianuaric ?
Toaic gandurilc asica suni anodinc, inofcnsivc ¡i sigurc. Scniincniclc suni nai
¡criculoasc. Dar asia vrca ca, scniincnic. Si, dacä nu-i s¡un, nu va afla
niciodaiä. N-arc ¡ic dc inagina{ic ¡i, dacä ccaiul äsia ¡rosicsc c o dovadä, n-arc
nici sin{ul rcaliiä{ii. Dinc. A inirclai. ini dau scana cä nana sc uiiä la ninc ¡i
in accla¡i iin¡ rcalizcz cä nä lcgän cu scaunul ¡i cä dau din ca¡ ca o läiranicä.
Dar ni-c grcu sä vorlcsc. Suni ingroziiä cä durcrca la carc vrcau sä nä gandcsc
ca la o vanäiaic carc dis¡arc va fi diagnosiicaiä drc¡i gangrcna.
In cclc din urnä, c×clan.
÷ Sini cä ni-c dor dc iaia!
Mana ¡ocnc¡ic din ¡alnc ¡i c×clanä iriunfäioarc.
÷ Asia sini ¡i cu!
ini ascund un zanlci. Mana arc cincizcci ¡i cinci dc ani ¡i nu sc va
sclinla niciodaiä. Cliff a vcnii cu cincizcci dc ani ¡rca iarziu. Voian sä adaug.
¸Da, dar iu ai ioi drc¡iul. V-a{i iulii" ¡i sä väd - din a¡ogcul acccsului ci dc
cn¡aiic - cc in{clcgc din asia. Dar dccid cä ar fi nai linc sä-ni dau nai iniai cu
insäni un räs¡uns.
Cand sunä iclcfonul ¡i aud vocca lui Lulc la cclälali ca¡äi al firului,
a¡roa¡c cä-l asurzcsc, a¡a dc ¡uicrnicä c lucuria nca dc a fi snulsä din
inclisoarca fondaniclor faniczi ¡i a scniincniclor.
÷ Pari lucuroasä cä nä auzi, zicc cl incaniai.
÷ Suni! cli{äi cu. Cc nai faci ? Mi-c dor dc iinc!
Lulc zicc iinid.
÷ Si nic ni-c dor dc iinc. Nu nai c la fcl färä iinc.
Sugcrcz.
÷ E nai ordinc ?
El radc.
÷ Muli nai nuliä!
Zanlcsc.
÷ Dcci cc nai faci ? zic cu.
Lulc facc o ¡auzä.
278
÷ Ai auzii dcs¡rc Miclcllc ¡i Marcus ?
Fäs¡und.
÷ Da! Nu ¡iiu ¡cniru cinc sä-ni ¡arä nai räu!
Pärand sur¡rins, Lulc zicc.
÷ Dcci nu c¡ii su¡äraiä ?
Tonul ncu c ascu{ii.
÷ Doannc, nu! cli{äi cu, a¡äsandu-ni varful nasului ca sä-l o¡rcsc sä
crcascä.
Aud zanlciul din vocca lui Lulc.
÷ Crozav! Dcci, ää, cc nai facc Ton ?
E randul ncu sä fac o ¡auzä.
÷ Nu l-an nai väzui dc duninicä, s¡un cu scuri.
÷ E alia nar{i! zicc Lulc. Dä-i onului o ¡ansä!
Mä sini olligaiä sä ¡un lucrurilc in ordinc.
÷ Nu nc nai vcdcn, zic cu. Nc-an dcs¡är{ii.
Lulc räs¡undc.
÷ O! Päi, ¡o{i sä nc dai nunärul lui ? Ics cu läic{ii vincri ¡i nä gandcan
sä-I invii ¡i ¡c cl.
Suni in¡är{iiä inirc fascina{ic (cun c ¡osilil sä fii a¡a dc inicrcsai dc
foilal ¡i a¡a dc ¡u{in inicrcsai dc rcla{iilc unanc ?} ¡i adnira{ic (c a¡a dc llajin,
dar aiai dc ncsin{ii - oarc nu-i asia culnca auioconscrvärii?}.
÷ Siai ¡u{in, ii s¡un inirand in lol, golindu-ni gcania ¡c ¡odca ¡i
räscolind ¡rin gunoaiclc din ca.
In cclc din urnä, gäscsc agcnda iclcfonicä. ii ciicsc lui Lulc nunärul lui
Ton ¡i inccrc sä nu ¡ar ncfcriciiä.
÷ Dcci cc faci dc Cräciun ? zicc Lulc.
Talcniul lui dc a ¡unc dcgciul ¡c ranä aiunci cand su¡urcazä c ic¡ii din
conun.
÷ Nu suni sigurä, zic. Dar iu ?
Lulc räs¡undc.
÷ Ca dc olicci. Mä duc la ¡ärin{ii nci, undc va fi ¡rca nuliä läuiurä ¡i un
scandal nonsiruos in fanilic.
Zic. ¸Cc drägu{!" ¡i vorlcsc scrios.
A¡oi, nä iniorc in lucäiäric, undc nana sc uiiä ncfcriciiä la Daiicnlurg.
÷ Lasä-lc, nanä, sirang cu.
279
Ea räs¡undc su¡äraiä.
÷ Alia dacä ai ciugulii ccva! Mä duc sä nä s¡äl ¡c ca¡!
Sirig du¡ä ca.
÷ Ii duc caicva ¡i lui luni, sus! Nu sc va irosi ninic!
Mä asculi cc s¡un. Parcä a¡ avca nouäzcci dc ani. Cu
cai sc nuiä luni nai rc¡cdc, cu aiai nai linc.
Ciocäncsc iinid la u¡a ci.
÷ Cinc c ? zicc ca cu vocc ascu{iiä.
¸Crasu'!", ini vinc sä-i räs¡und ¡c accla¡i ion ascu{ii, dar n-o fac.
÷ Hclcn! sirig cu.
i¡i iar¡aic ¡icioarclc ¡anä la u¡ä ¡i o dcsclidc.
÷ Da ? inircalä ca.
Fidic farfuria cu ¡räjiiuri la nivclul nasului.
÷ Ti-an adus ni¡ic ¡räjiiuri, iniindc o nanä ¡i lc ia.
÷ Mul{uncsc, zicc ca ¡i dä sä inclidä u¡a.
Dag un ¡icior in inicrvalul ingusi.
÷ Duni, zic cu cu vocc clarä, ¡iiu cä c¡ii ocu¡aiä, dar ¡oi sä iniru o cli¡ä ?
Fidicä din uncri ¡i zicc.
÷ Dacä ircluic... ¡i nu dcsclidc u¡a nai larg.
ini sug luria ¡i nä sirccor. Pu{inclc ci lainc suni in¡aclciaic ordonai,
inir-o valizä uzaiä, carc zacc dcsclisä ¡c ¡ai. Pardcsiul ci nov-ciulinc c aiarnai
frunos ¡c un scaun. Duni siä ¡c scaun ¡i incc¡c sä infulccc ¡räjiiurilc.
Olscrv cä dcgciclc ci unflaic suni uscaic ¡i crä¡aic la inclciciuri ¡i,
dcodaiä, ini vinc sä ¡lang.
÷ Duni, zic cu in gralä, ini ¡arc räu cä ¡isica nca {i-a furai nancarca ¡i...
Mä inircru¡c.
÷ I-an s¡us nanci ialc cä nu c igicnic sä ai crcaiura aia nurdarä in casä,
dar crczi cä n-a asculiai ?
in sinca nca, crcd cä a läsa sardclclc sä sc ¸acriscascä" c nai ¡u{in igicnic
dccai Crasu', dar, dc¡i accc¡i cä c nc¡läcui sä-{i nänancc un aninal ¡ranzul -
ini ¡äsircz
280
¡ärcrca ¡cniru ninc insäni. ini ccr din nou scuzc. A¡oi, s¡un.
÷ Si, luni, ic rog sä nä icr{i cä {i-an aniniii dc lunicul, n-an vrui. Si
s¡cr cä nu ¡lcci din cauza asia.
Duni scoaic un laraii din gai ¡i, ¡cniru o cli¡ä nc¡läcuiä, crcd cä va nuri
inccaiä cu ¡räjiiurä. Cand ini dau scana cä c un laraii dc su¡crioriiaic, suni
u¡uraiä. Ar fi ¡rca crud ca doi so{i sä noarä, unul fäcui färanc, iar aliul, din
cauza ¡räjiiurii. Dunica zicc.
÷ Nu irccc o zi färä sä nä gandcsc la Ccrald al ncu.
Suni rccunoscäioarc - dcci nu i-an aniniii cu! -, dar
nu ¡iiu sigur cun sä rcac{ioncz. A¡ vrca s-o inircl dcs¡rc cl, dar nä icn sä
n-o iullur. A¡a cä (du¡ä cun an sialilii} ii s¡un. ¸ini ¡arc räu."
Duni räs¡undc, nu färä lunäiaic.
÷ Asia-i via{a ¡i ircluic s-o infrun{i. An luai ¡arica lunä a lucrurilor.
Facc un scnn cäirc u¡ä. in{clcg cä ircluic sä ¡lcc ¡i nä indrc¡i s¡rc u¡ä.
Nu indräzncsc sä-i räs¡und, dar nä gandcsc la cc-a s¡us. A¡a ai fäcui ? ini zic.
Fclul ncu dc a lua ¡arica lunä a lucrurilor c sä fug dc clc. Si nu-ni ¡asä
dc cc s¡unc lunca - considcr cä c un drc¡i clcncniar al onului. Mä irczcsc
nicrcuri, dcvin con¡iicniä dc o scnza{ic nc¡läcuiä dc gol in sionac ¡i-ni
aninicsc cä cu ¡i Ton nu nc-o nai iragcn ¡i ini dorcsc sä nu fic a¡a. Mä duc la
scrviciu ¡i nä confcscz lui Lizzy, carc zicc.
÷ Päi, sunä-l.
An o idcc nai lunä.
÷ Hai sä nc inläiän!
Lizzy sc losunflä.
÷ Cu suc dc ¡oriocalc! adaug cu, ¡iiind cä ¡ansclc dc a o facc ¡c Lizzy sä
¡unä gura ¡c alcool suni slalc. Nc inläiän dinir-un sur¡lus dc viianina C!
Uraaa! c×clan cu, ca s-o icnicz ¡i ca sä nu nä dczunflu.
281
Lizzy nu ¡arc convinsä, a¡a cä zic.
÷ Drian c in Hong Kong, la convcn{ia dc iai cli, ai fosi la salä icri, alaliäicri
¡i ¡rolalil ¡i räsalaliäicri. Prca nuli c×crci{iu siricä! O sä-{i nacini oasclc
lazinului!
Dcac! Candc¡ic-ic la aririiä!
Siau cu lra{clc incruci¡aic ¡i a¡ic¡i.
÷ Ti-an s¡us cä Marcus ¡i Miclcllc suni logodi{i ? zic cu, inir-o inccrcarc
viclcanä dc a-ni ¡ronova cauza.
÷ Pofiin ? Nu! Doannc Dunnczculc! zicc Lizzy. Dinc, adaugä ca rciiccniä,
dar sä nu crczi cä nu ¡iiu cä c ¡aniaj.
Zic.
÷ Asia c o dullä ncga{ic, dar c linc.
Si incc¡ sä-ni fac ¡lanul.
Pcrs¡cciiva dc a o adcncni ¡c Lizzy sä lca c a¡a dc inäl{äioarc, incai suni
ins¡iraiä sä sun un agcni inoliliar.
S¡rc sur¡riza nca, Adan arc sä-ni araic douä ¡ro¡riciä{i.
Anandouä suni in Kcniisl Town ¡i in jurul ¡rc{ului ofcrii dc ninc. ini
dcscric unul dinirc a¡ariancnic drc¡i. ¸Dinc an¡lasai ¡cniru ioaic uiiliiä{ilc
localc". Cclälali c ¸s¡a{ios ¡i linc ¡ozi{ionai". ii s¡un cä suni ocu¡aiä in scara
asia, dar ¡oaic nc vcdcn nainc, iar cl facc o crizä.
÷ Suni nul{i oancni carc fac vizionäri! sirigä cl. E¡ii scrioasä in ¡rivin{a
asia sau nu ? Nu nai c ninic aliccva!
Vor dis¡ärca uiic-a¡a! aud ¡ocnciul dcgciclor ¡i länuicsc cä Adan c ccca
cc lunica lui Miclcllc ar nuni un ¸ncsluggcncr". Dar suni dc acord sä väd
a¡ariancniclc in scara asia oricun.
ii dau vcsica lui Lizzy la ¡asc ¡i ca nu sc su¡ärä dcloc.
÷ Va fi disiraciiv! s¡unc ca.
Luän nciroul ¡anä la liroul lui Adan ¡i nc anun{än ¡rczcn{a. Adan c
ocu¡ai, vorlc¡ic la iclcfon ¡i nc facc scnn sä luän loc. Pairu ninuic nai iarziu,
sarc in ¡icioarc, scuiurä lärläic¡ic o lcgäiurä dc clci in fa{a noasirä ¡i sc uiiä
¡ofiicios la Lizzy. ini dau scana cä c in¡rcsionai dc ca, iar noi sunicn daic ¡c
s¡aic dc cl sau nai dcgralä dc aficrslavc-ul lui icrilil dc ¡u{iior.
282
÷ E Joo¡! ¡o¡ic¡ic Lizzy, cand Adan sc ducc sä-¡i ia Mondcoul. Dar nu
ircluic sä-{i dai cu aiai dc nuli ¡c iinc.
ini ¡icrg oclii inläcrina{i ¡i nurnur.
÷ Nu nai s¡unc!
O cli¡ä nai iarziu, o rallä allä, cu ¡oriicra ¡asagcrului indoiiä francazä
lrusc in fa{a noasirä. Särin in s¡aic, ca sä nu nc ¡icrdcn dcgciclc.
÷ Lizzy, siai iu in fa{ä, zic cu dulcc, dar ca rcfuzä.
A¡a cä cu ajung sä siau langä Adan, carc, cu frcza lui
gcluiiä, cu inclul cu nonogranä ¡i cu cgoul su¡radincnsionai, dcvinc
ra¡id irczisiilil. Cluncsc. ini ni¡c ¡icioarclc ¡i inccrc sä nu dcranjcz ccosisicnul
fragil al na¡inii, carc consiä in dozc goalc, cuiii dc carion ¡i c×cn¡larc din FHM.
in li¡sä dc aliccva, s¡un.
÷ O, Doannc! Ti-au furai casciofonul!
El räs¡undc.
÷ Da, c na¡¡a, nu-i a¡a ? ¡i-¡i a¡rindc o {igarä.
Dc¡i c niczul icrnii, coloarä gcanul ¡i sc ¡rindc cu
nana dc ca¡oiä - ¡rolalil ca s-o in¡icdicc sä zloarc.
Din fcricirc ¡cniru io{i cci in¡lica{i, sunä iclcfonul lui Adan. Adan i¡i
¡circcc urnäioarclc zccc ninuic sirigand lucruri dc gcnul.
÷ Nooo! Donna! E lucaiä lunä! Da! E linc doiaiä!
La Harvcsicr! S-a fäcui!
Iar cu ircnur in ¡ardcsiul ncu ¡i-i zic lui Lizzy.
÷ Nu-ni vinc sä crcd cä fac asia.
Ea gangurc¡ic.
÷ Dc cc nu! E ninunai sä locuic¡ii singurä! ini ¡lacc!
Inagincazä-{i! Sä nu ircluiascä sä in¡är{i laia cu nincni!
incuviin{cz din ca¡ ¡i s¡un.
÷ Prolalil.
A¡oi, na¡ina o¡rc¡ic ¡i Adan sarc din ca.
Cincizcci ¡i nouä dc sccundc nai iarziu, siän din nou cu io{ii in na¡inä,
losunfla{i. Mä uii urai la ¡aniofii dc ¡iclc ncagrä ai lui Adan, anandoi orna{i cu
caic o ¡lacä ncialicä in varf, ¡i cli{äi.
283
÷ Dinc an¡lasai ¡cniru ioaic uiiliiä{ilc localc! E dcasu¡ra unui rcsiaurani
carc vindc ¡c¡ic cu cariofi ¡räji{i!
Adan nu in{clcgc carc c ¡rollcna.
÷ Dulcca{o, zicc cl, ¡cniru lanii iäi, asia vci ¡rini ¡c-aici. Si nu vci sufcri
niciodaiä dc foanc!
Zic länuiioarc.
÷ Asia inscannä cä cclälali c langä o sia{ic dc lcnzinä dcsclisä ioaiä
noa¡ica ?
Adan c in¡rcsionai.
÷ Dc undc ¡iii ?
÷ In Easi Fincllcy c drägu{, zicc Lizzy ca sä nä consolczc, in iin¡ cc Adan
¡lcacä in ironlä. N-ai ¡uica sä cau{i acolo ?
Siranl din nas.
÷ E ¡rca a¡roa¡c dc nana, zic cu. Hai sä gäsin un loc undc sä siän jos.
Du¡ä cincis¡rczccc ninuic, siän la o nasä, in fa{a unci siiclc dc vin ro¡u.
Eu dau ¡c gai dc zor, iar Lizzy - carc a fosi convinsä ¸doar dc daia asia" - soarlc
incci.
E ncräldäioarc sä audä incviialila ¡ovcsic a lui Marcus ¡i a lui Miclcllc ¡i
{i¡ä ¸Nu!" dc ficcarc daiä cand inccrc sä sar ni¡ic c¡isoadc. Colin siicla dc vin
c×ircn dc rc¡cdc.
Sau, a¡a cun s¡unc Lizzy - du¡ä douä ¡alarc nici -, ¸jc¡cdc". E o
con¡anic jalnicä, aiaia ¡oi sä s¡un dcs¡rc ca. Conand a doua siiclä ¡i Lizzy
sugli{c.
÷ Nu fac niciodaiä a¡lia in iin¡ul ¡lä¡iänanii! clicoic¡ic ca.
÷ N-o faci nici in wcclcnd! zic cu.
Convcrsa{ia dcviazä s¡rc Cräciun. Anun{ cä nu voi
facc ¸alsolui ninic", iar Lizzy s¡unc cä va ajuia ¸la o sucäiäric ¡cniru
läraci". Fadcn in loloic.
÷ Uau! Dravo {ic! Dar asia nu ic inirisicazä ? zic cu, cand nc nai calnän.
÷ Nu, s¡unc Lizzy, c gro¡lav. E inäl¡läior! E a¡a cun ijcluic sä fic
Crä¡lunul!
Mai iorn caic un ¡alar.
284
÷ Cun ? ii lär{uic¡ii ¡c cci färä adä¡osi ca sä ic sin{i iu su¡crioarä ¡i sä-
{i cvi{i fanilia ? zic cu.
Lizzy ¡arc ncduncriiä, iar cu adaug rc¡cdc.
÷ Cluncsc. Dar nu ic vczi cu Drian ?
A¡a dau ionul unui discurs dczlanai dc o orä dcs¡rc Drian, iin¡ in carc
Lizzy conandä incä o siiclä ¡i cu nä gandcsc. ¸Drian c a¡a dc läiran."
÷ Drian c a¡a dc läiran! dcclar ¡i-ni asiu¡ rc¡cdc gura cu ¡alna.
Lizzy nä lovc¡ic in glunä ¡csic lra{ ¡i {i¡ä.
÷ Tc-an auzii! Nu c läiran! Mä rog, c nai läiran, dar cc dacä!
Zlicr.
÷ Dar c ca ¡i cun ai ic¡i cu iaiäl iäu!
Din fcricirc, Lizzy alcgc sä gäscascä rcnarca nca anuzaniä in loc sä nä
¡ocncascä ¡csic fa{ä. Zgal{aic nasa, sc cuircnurä dc ras ¡i cli{äic.
÷ Nu scanänä dcloc cu iaia! Ciudaio! E nai läiran, dar cc dacä!
E ¡osilil ca volunul dc alcool carc circulä ¡rin ninc sä-ni fi afcciai
crcicrul, ¡cniru cä nä sini inca¡alilä sä-i conicsi afirna{ia.
÷ Da! Cc dacä! rc¡ci cu.
Lizzy ia o gurä dc vin ¡i-¡i aruncä ¡ärul dc ¡c fa{ä, a¡oi clicoic¡ic.
÷ E¡ii anuzaniä! E¡ii in faza dc ncgarc! A¡a zicc ¡sico, ¡sicol... a¡a zicc
¡ricicnul ncu!
Lizzy c a¡a dc ocu¡aiä sä-¡i fluiurc ¡ärul lucios ¡i sä inccrcc sä ¡ronun{c
cuvaniul ¸¡silolog", incai nu-ni olscrvä cסrcsia uluiiä.
÷ In lcgäiurä cu cc ? zic cu, cu rasul o¡rindu-ni-sc in gai.
÷ Nu ¡iiu! sirigä Lizzy, lcgänandu-sc in scaun. Cu Ton, ¡olalil! clicoic¡ic
ca.
Clicoicsc ¡i cu ¡i sirig.
-Falai!
285
A¡oi, clicoiin ¡c scana cuvaniului ¸ralai". Nu-ni vinc sä nä o¡rcsc din
ras, a¡a cä larai.
÷ Dar cl, dar cl...
Lizzy läläic ¡i icnc¡ic.
÷ ... i¡i lagä nana , si coniinuän in cor.
÷ ... in fundul cainilor!
A¡oi, s¡un ccva carc ¡arc o idcc lunä aiunci cand o rosicsc. Sugcrcz sä
ncrgcn anandouä la larul ¡rcfcrai al lui Ton.
÷ Locuic¡ic in a¡ro¡icrc! E cliar nai jos, ¡c siradä!
zic cu.
÷ Dacä-i doar nai jo¡ ¡c ¡lliradä, zicc Lizzy, lai ¡ä ncrrgcn!
Pläiin ¡i ic¡in cläiinandu-nc.
÷ An ¡icloaaclc ca dc cau¡¡uc! caniä Lizzy in iin¡ cc inainiän {inandu-
nc una dc alia ca sä nu cädcn.
÷ Nu ircluic sä {i¡i, urlu cu, suni cliar langä iinc!
Cand ic sur¡rinzi gandindu-ic ¸Suni ¡roasiä räu cand nä inläi", aiunci
cand cliar ic inlc{i, nu c×isiä nici o indoialä cä c¡ii foaric ¡roasiä cand ic
inlc{i.
÷ Aici c! c×clan cu. Hai sä nc uiiän ¡c gcan.
Lizzy dcja saliä in sus ¡i-n jos. Parcä ar fi Zclcdcc cu
¡crucä.
÷ Nu väd n'ic! sc ¡langc ca. Hai ¡ä iniän! ¡i zicand asia, dcsclidc u¡a cu
¡iciorul ¡i nä iragc du¡ä ca.
Via{a ni sc ¡rälu¡c¡ic dc ¡c o siancä ¡i sc facc {ändäri inir-o sccundä. il
vcdcn ¡c Ton. Ton {inc dc nanä o fcncic clcganiä. Lizzy sirigä.
÷ Uiic-l! ¡i sc ¡rälu¡c¡ic.
Toaiä lunca din ¡ul, inclusiv Ton ¡i fcncia, sc uiiä la noi. Mä irczcsc
insianiancu ¡i o ridic ¡c Lizzy dc ¡c ¡odca. Ea i¡i folosc¡ic o nanä ca sä sc
cclililrczc ¡i ¡c ccalaliä ca sä araic cu ca ¡i sirigä.
÷ Hclcn nu ic nai ¡lasc Ton cä laji nana in fundul cainilor!
286
Ca o nicä consolarc, du¡ä cc nc aruncä, ¡c ninc ¡i ¡c Lizzy, afarä ¡c u¡ä,
ioaiä lunca din localul lui Ton sc uiiä la Ton.
Ca¡iiolul 32
Unul dinirc cclc nai folosiioarc olicciuri c sä dai vina ¡c al{i oancni. E
foaric cncrvani sä ic ccr{i ¡c iinc insu{i ¡i suni sigurä cä-{i slälc¡ic sisicnul
inuniiar. Dar, din ¡äcaic, cand nä irczcsc salivand ¡c cana¡caua iarc, fäcuiä dc
conandä a lui Lizzy, la ora 7.00 dininca{a, ¡i-ni aninicsc cu o ircsärirc iragcdia
dc ascarä, nu inca¡c nici o indoialä cä Dczasirul ¸Fundul Cainclui" ini a¡ar{inc.
Läsand la o ¡aric alcoolul ¡i nclunia, cc n-a a¡ucai?
Cc-ni ¡asä nic dacä Lizzy lca suc dc räcliiclc ? Nu suni cu dcsiul dc
narc, dc uraiä ¡i dc rca ca sä nä inläi dc una singurä ? Si cc drog luascn dc
an sugcrai sä nc fofilän ¡c langä ¡ulul lui Ton ? Oarc cc-o crcdc cl dcs¡rc ninc
?
Dc cc-an fäcui-o ? Suni nclunä ? N-an nici un ¡ic dc ru¡inc ? Cc ioaniä.
Sini cä nä ¡a¡ic o räccalä.
Mä uii ¡rin lovindoul lui Lizzy ¡i väd soarclc ¡alid dc iarnä cun facc
Tanisa sä scli¡cascä ¡i nä inircl dc cand sc vcdc Ton cu fcncia accca. Nici
näcar fa¡iul cä icncrilc ¡i cinisnul ncu au fosi jusiificaic nu nä ¡oaic consola.
Dacä a¡ fi fosi Ton, ¡i cu n-a¡ fi inialnii cu ca. Pärca clcganiä, scli¡iioarc
¡i cclililraiä. S¡rc dcosclirc dc ncglijcniä, ¡roasiä ¡i scä¡aiä dc sul conirol.
Sini un nod durcros in suflci, dar suni ¡rca olosiiä ca sä lu¡i. Tcana nä
invadcazä ¡i cu o las. Suni invinsä. Conicn¡lu ¡osililiiaica cnigrärii in Noua
Zcclandä, a¡oi sirang din din{i ¡i ¡uicr sfidäioarc. ¸Si cc dacä ?" Voi fi lärlaiä la
faza asia. Cand Lizzy inirä in livingul s¡a{ios ¡uriand un lalai all, dc
287
¡roso¡, ¡i avand ¡c fa{ä o cסrcsic indurcraiä, nä scolcsc in nas.
ini dau scana cä sc ¡rcgäic¡ic sä sc scuzc. Fidic o nanä.
÷ Nu! zic cu. A fosi vina nca. Iar iu ai fosi foaric sin¡aiicä.
Lizzy nu zanlc¡ic. Parc gaia sä izlucncascä in lacrini.
E×clanä.
÷ il ¡oi viziia la scrviciu, sä-i cסlic! O sä-l viziicz!
O sä...
O inircru¡.
÷ Da nu! Isusc, asia ar inräuiä{i ¡i nai nuli lucrurilc.
Lizzy ado¡iä o ¡osiurä dc nadonä (¡i nu nä rcfcr la ¸Maicrial Cirl", ci la
Mana lui Clrisios} ¡i-¡i ¡unc dosul ¡alnci ¡c frunica ci ncicdä. E incrcdililä.
Panä ¡i nalnurcala ii vinc ¡ic.
÷ Nu-ni vinc sä crcd cc-an fäcui! sc vaiiä ca. Eu nu lcau! Eu nu suni
a¡a! Mä sini cun¡lii! Trcluic sä nä dcio×ificz!
Scoi un clicoiii ncrvos - an dus-o ¡c Fccioara Maria ¡c cäi grc¡iic - ¡i
lcläi.
÷ Dar, Lizzy, ai läui doar ¡airu ¡alarc. in ioaiä via{a ia! Tc duci la
dczinio×icarc aiunci cand lci vodcä in loc dc nicul dcjun!
Lizzy i¡i urcä fundulc{ul ¡c o nasä narc dc siiclä ¡i-ni cסlicä cu räldarc
difcrcn{a dinirc dcio×ificrca inir-o clinicä ¡cniru alcooli¡ii ¡i dcio×ificrca cu o
curä dc irci zilc cu sucuri naiuralc. Clinica ¡cniru alcoolici ¡arc nai disiraciivä ¡i
jur in sinca nca cä, dacä nä ¡rind vrcodaiä cä nänanc cono¡idä crudä la ¡ranz
¡i ¡asc caisc ¸ca sä nä räsfä{", nä voi a¡uca incdiai dc läuiurä, ca sä-ni
s¡orcsc rcs¡cciul fa{ä dc ¡ro¡ria ¡crsoanä.
Lizzy sc iarä¡ic irisiä in lucäiäric ¡i facc un ccai dc ncniä ¡cniru ca ¡i un
cs¡rcsso dullu ¡cniru ninc. E ncfcriciiä fiindcä ircluic sä sarä ¡csic nicul
dcjun (¸cca nai in¡orianiä nasä a zilci"}, ¡cniru cä arc grc{uri, dar inccarcä sä
fic curajoasä. ii rcfuz ofcria dc du¡ ¡i/sau nusli cu
288
con{inui scäzui dc zalär ¡i nä ¡rälu¡csc din nou ¡c cana¡caua carc-{i
invinc{c¡ic fundul, ¡anä cand Lizzy sugcrcazä sä ¡lccän la scrviciu.
÷ Crcd cä ar irclui sä iragi cliulul ¡c noiiv cä c¡ii lolnavä, zic cu,
siudiindu-i fa{a ¡alidä, in ion cu noda.
÷ N-a¡ ¡uica! ¡o¡ic¡ic ca, dc ¡arcä i s-ar fi ars lan¡a cronaiä cu lalogcn.
Fidic din uncri, ini iau nolilul ¡i o sun ¡c nana.
÷ Da ? zicc ca cu o vocc ncclarä.
÷ Manä ? Suni Hclcn! zic cu. An ränas la Lizzy ¡csic noa¡ic.
Parc ncduncriiä.
-Si?
Fac o ¡auzä, ¡c urnä s¡un.
÷ Päi, n-an vrui sä-{i faci griji. M-an gandii cä ic inircli ¡oaic ¡c undc
suni.
Ea räs¡undc.
÷ O! O! N-an olscrvai. An läsai-o ¡c Florcncc acasä la ca, icri. An fosi
foaric olosiiä ¡i n-an dus la culcarc nai dcvrcnc. An adornii. Tu n-ai irczii.
in accsi noncni, ini ¡icrd inicrcsul in coniinuarca convcrsa{ici. Zic.
÷ Manä, c ¡raciic niczul zilci. Vrci sä-l lränc¡ii iu ¡c Crasu' cand o sä ic
scoli ?
Zicc cä da ¡i inclidc.
÷ E linc ? inircalä Lizzy.
÷ E lcnc¡ä, asia c, s¡un cu.
Lizzy nu ¡iic cun sä räs¡undä, a¡a cä sclinlä sulicciul.
÷ Mä inircl dacä vinc Tina azi, s¡unc vioaic.
Eu iac, a¡a cä ca adaugä.
÷ Crczi cä c linc ?
Mä räsicsc.
÷ Nu ¡iiu, nu-ni ¡asä.
Lizzy oficazä ¡i s¡unc.
÷ Siiu cä a fosi foaric nc¡oliiicoasä cu iinc, dar suni sigurä cä cra
ncrvoasä din aliä cauzä - n-a vcnii la lirou icri. Dacä nu vinc nici azi, o sun.
289
incuviin{cz din ca¡. Nu ¡iiu cc sä crcd dcs¡rc Tina.
Siiu aiaia lucru. cä ca nu c sadicä, a¡a, ca Miclcllc. Dccid cä, dacä sc
unilc¡ic, o icri. E icrilil dc ncrvoasä, dar c, ¡anä la urnä, o ¡ricicnä adcväraiä
¡i nu vrcau s-o ¡icrd.
Dc¡i nä doarc cc ni-a s¡us, inccrc sä ra{ioncz. E ¡osilil sä fiu o i¡ocriiä
noioric. Dar nu nä ¡oi al{inc sä sini ccca cc sini. Cliar dacä n-arc nici o logicä
¡i dacä c nai nuli o sur¡rizä ¡cniru ninc dccai ¡cniru oricinc alicincva. Mäcar
Tina läica can¡ii - a¡ fi fosi nuli nai su¡äraiä dacä ar fi s¡us ioaic asica cand
sc ¡uica conirola.
Poaic cä o s-o sun nai iarziu.
÷ Dcci cand sc inioarcc Drian din Hong Kong? o inircl ¡c Lizzy, carc c
dis¡craiä (ini dau scana du¡ä cun araiä ¡uriiaica ci dcvasiaiä} sä sc
naniuiascä dc ¡äcaiul dc ascarä, cand l-a lär{uii ¡c Ton.
÷ Curand, zicc ca ncfcriciiä ¡i a¡oi coniinuä. Tc rog, lasä-nä sä-i cסlic lui
Ton!
ini sirang frunica in ¡alnc ¡i zic.
÷ Nu nai conicazä ! Oricun, n-arc nici un rosi. Ai väzui cä cra cu cincva.
Lizzy sc väicärc¡ic.
÷ Dar ¡uica sä fic o ¡ricicnä! Sau sora lui! N-ai dc undc sä ¡iii!
Fac o grinasä ¡i s¡un, ca ¡i cun a¡ vorli cu un co¡il foaric ¡rosi.
÷ Liz, o {inca dc nanä.
Lizzy incc¡c.
÷ Da, dar sä ic {ii dc nanä ¡oaic inscnna...
ini vcdc fa{a ancnin{äioarc ¡i sc o¡rc¡ic. in fclul ci inoccni, c dczanägiiä
dc ninc. Sc losunflä ¡i scoaic cu grcu o siiclu{ä naronic din gcaniä. O dcsfacc,
a¡asä ¡i¡cia din varful accsicia ¡i-¡i ioarnä douä ¡icäiuri in gurä.
÷ Cc c aia ? zic cu, adulnccand.
÷ Dacl Fcscuc Fcncdy, räs¡undc ca scuri.
÷ Miroasc a wlisly, narai.
÷ E cu icrluri, naraic ¡i ca la ninc.
290
÷ Drcsurä ¡cniru nalnurcalä, nornäi cu.
÷ Pofiin ? zicc Lizzy.
÷ Ninic, s¡un cu dulcc, aninic¡ic-ni doar sä nu ic nai inläi niciodaiä.
÷ Mic nu ircluic sä-ni aninic¡ii, sc räsic¡ic ca.
Mä uii la fa{a ci su¡äraiä. Poariä un ¡ardcsiu ro¡u, nanu¡i
naro din ¡iclc inioarsä ¡i araiä c×aci ca o ¡ä¡u¡ä dc ¡or{clan losunflaiä.
ii li¡scsc doar luclclc ciufuliic.
÷ A! s¡un cu. Siii carc-i ccl nai lun lcac ¡cniru nalnurcalä ?
Lizzy nä ¡rivc¡ic ¡linä dc s¡cran{ä.
÷ Carc ? cסirä ca.
÷ Un nic dcjun ¡räjii, zic cu dulcc.
Ea nu s¡unc ninic, dar nä ciu¡c¡ic ¡u{in - insä rcnarcalil dc durcros - dc
nanä.
÷ Tcrrrninä! cli{äi cu ¡i izlucnin anandouä in ras.
A¡oi, cädcn inir-o iäccrc ¡rudcniä ¡anä la lirou.
Mä ¡rälu¡csc la lirou ¡i dccid s-o sun ¡c Tina nainc.
An nuli ¡rca nuliä ircalä dc fäcui asiäzi. Trcluic sä nä ccri cu agcn{ii
inoliliari, cu nanc ¡i cu vcicrinari. Laciiiia c inir-o ¡cdin{ä, a¡a cä ini ¡circc
ircizcci dc ninuic afland dcialii dcs¡rc dclaralc dc la iincri cu nunc ca Ficlard
¡i Cosias, carc suni ofcnsa{i la auzul sunci nizcrc ¡c carc o an dc clcliuii ¡i
suni rciiccn{i sä-¡i ¡iardä iin¡ul lor valoros cu ¡lcvu¡cä.
A¡oi, o sun ¡c nana. Dc daia asia, c ircazä.
÷ Alo ? zicc ca caniai.
÷ Manä, zic cu, ¡o{i sä-ni faci un scrviciu ?
Urncazä o ¡auzä alarnaiä, inainic dc a s¡unc färä clcf.
÷ Dcs¡rc cc c vorla ?
Mä clinui sä gäscsc o frazä ¡oiriviiä ¡i cnii.
÷ An ncvoic dc ajuior.
A¡ic¡i sä väd dacä c rccc¡{ionaiä dc vrcun ncuron.
Täccrc. Coniinui.
÷ Vrcau sä-l duci ¡c Crasu' la vcicrinar.
Mana räs¡undc.
÷ La Tin, vcicrinarul ?
291
Zic.
÷ Da, la Ton.
S¡unc cniuziasnaiä.
÷ Cc läiai incaniäior! Siangaci, dar aiai dc incaniäior.
Mä inircl cun sä ¡roccdcz.
÷ Manä, zic in cclc din urnä. Crasu' c lolnav. Doarnc nuli ¡i nä icn sä
nu ailä, ää, loala sonnului. A¡a cä ircluic dus la Ton urgcni, ¡rcfcralil azi.
Mana nu c convinsä. Dcclarä.
÷ Dar ¡isicilc dorn inirc ¡ais¡rczccc ¡i o¡is¡rczccc orc ¡c zi! Saizcci ¡i
¡asc-¡a¡iczcci ¡i cinci la suiä din douäzcci ¡i ¡airu dc orc! Au ¡crioadc dc sonn
su¡crficial, carc durcazä can ircizcci dc ninuic, dc undc avcn ¡i noi cסrcsia
¸¡ui dc sonn", ¡i a¡oi, dacä nu lc iragi dc coadä, ircc inir-o fazä dc sonn nai
¡rofund, carc c o func{ic liologicä cscn{ialä! Elc...
inircru¡ lcc{ia, {i¡and.
÷ Manä!
Sc o¡rc¡ic in nijlocul ¡ro¡ozi{ici ¡i s¡unc losunflaiä.
÷ An avui un ¡roicci dcs¡rc asia irincsirul irccui.
Norocul ncu.
÷ Suni sigurä cä ai drc¡iaic, s¡un, inccrcand sä ränan ¡oliiicoasä, dar a¡
vrca ca Ton sä-l vadä oricun.
Mana s¡unc rc¡cdc.
÷ Dc cc nu-l duci iu ?
Cli{äi.
÷ Cc vrci sä s¡ui ?
Ea räs¡undc.
÷ Nu suni ¡roasiä, Hclcn. Voi fi inicrncdiarul iäu dacä vrci, dar nu suni
¡roasiä!
E o afirna{ic ncdrca¡iä ¡i foaric ino¡oriunä. Fcncia facc ¡c Clouscau ioaiä
via{a ci ¡i alcgc iocnai acun sä fic Slcrlocl! Träsäiura asia - nuni{i-o iransfcr
dc IQ - c doar una dinirc nuliclc carc o fac ¡c nana aiai dc cncrvaniä.
÷ Dinc, s¡un rciiccniä. Dar ¡roniic-ni cä nu vci s¡unc ninic carc sä nä
facä sä nä sini ¡rosi.
S¡unc cu o vocc iunäioarc.
292
÷ Sigur cä nu! S¡unc-ni dc cc nu-l duci iu!
Nu an dc alcs ¡i-i s¡un.
÷ Ton ¡i cu ninc nc-an ccriai, s¡un cu grijä. Ton n-a fäcui ¡c ninc sä
nä sini ¡rosi, cand n-an grc¡ii cu ninic!
Oricun, Lizzy ¡i cu ninc an ic¡ii in ora¡ ascarä ¡i an dai ¡csic cl. Aää,
nanä, ic rog sä nu nai s¡ui alicuiva, dar Lizzy l-a insuliai, ¡cniru cä cra cu aliä
fcncic.
Mana iragc scuri acr in ¡ic¡i ¡i nä a¡ic¡i la o iiradä lungä dcs¡rc
noravurilc lilcriinc alc gcncra{ici nai iincrc, dar ca c×clanä.
÷ Si cc-i cu asia ?
Ti¡.
÷ Cc-i cu asia?! Manä! Aiaia n-a vräjii, ca a¡oi sä väd cä nä in¡alä!
Fäs¡undc räsiii.
÷ Tc-ai culcai cu cl ?
Franclc{ca ci nä doloarä ¡i, in inccrcarca dc a o ¡roicja dc adcvärul
sordid, lcläi.
÷ Aää, nu!
Mana ¡ufnc¡ic iarc in urcclca nca ¡i c×clanä.
÷ Nu! Dc cc nu ? Carc-i ¡rollcna lui ? E lonosc×ual ?
A¡roa¡c cä-ni inglii linla (a doua iräsäiurä - ¡rcconcc¡{ia ¸anonalici"} ¡i
zic ircnurai.
-Nu!
Mana c ncduncriiä. S¡unc scuri.
÷ Dacä nu sc culcä cu iinc, carc-i ¡rollcna ? Cand cu cran dc varsia ia,
nä inialncan cu irci lärla{i o daiä ¡i fic accc¡iau asia, fic o läsau laliä! Toiul c
¡crnis in dragosic ¡i in räzloi, ¡anä cand cincva ic ccrc in cäsäioric.
Inicrcsani. N-o conirazic. S¡un doar.
÷ Vrcau doar sä afli cc ¡ärcrc arc Ton dcs¡rc ninc in cli¡a dc fa{ä ¡i, dacä
¡o{i, sä afli cinc c fcncia.
Adaug solcnn, dorindu-ni sä an un dis¡oziiiv ¡c carc sä i-l ¡un la nanä.
÷ Mä lazcz ¡c iinc.
Mana i¡i {inc din nou räsuflarca ¡i s¡unc nandrä.
293
÷ Toiul dc¡indc dc ninc! Dä-ni adrcsa! Mä sini ca un dcicciiv!
ini dau oclii ¡csic ca¡ ¡i s¡un in glunä.
÷ Crozav, nunai sä nu ui{i sä-l ici ¡c Crasu'.
Urncazä o ¡auzä ¡i nä siräduicsc sä nu rad. Dar ca
s¡unc.
÷ Cra... A, da, dcsigur!
inclid iclcfonul ¡i nä inircl carc-i ccl nai räu lucru carc sc ¡oaic inian¡la
?
Suni disirasä iin¡ dc douä ninuic, fiindcä Ficlard sunä, dcoarccc arc ¸o
¡ro¡riciaic faniasiicä, o lijuicric" ¡c carc vrca s-o väd.
÷ Cc c in ncrcgulä cu ca ? inircl.
÷ Ninic! zicc cl ¡c un ion jignii.
÷ Ccva ircluic sä fic, s¡un cu.
Märiurisc¡ic cä ¸arc ncvoic dc inlunäiä{iri". Dar nu c dcasu¡ra unui
rcsiaurani cu ¡c¡ic ¡i cariofi ¡räji{i, a¡a cä nä invoicsc s-o väd discarä. Cand
¡un iclcfonul in furcä, il aud zicand. ¸Daaa!" A¡oi, ini snulg o ¡icli{ä dc ¡c luzä
¡i nä rog ca nana sä nu facä nici o ¡rosiic la vcicrinar. Oarc iocnai i-an dai un
¡isiol unui cin¡anzcu ? A¡ic¡i ¡i a¡ic¡i, ¡circcand o orä in su¡crnarlciuri, in
cäuiarca unci ¡lanic nuniic ¸iarlä grasä" ¡cniru ¡circccrca Laciiiici. (Cand nä
iniorc dis¡craiä ¡i cu nana goalä, ca {i¡ä la ninc. ¸E¡ii con¡lci inuiilä! E o
¡laniä cinicä!"} A¡ic¡i ¡i a¡ic¡i, räs¡und la iclcfonul unui ¡crvcrs, carc vrca sä-i
ciicsc iiilurilc din Cirliinc (nunärul dc luna asia con{inc cuvaniul ¸orgasnic"},
a¡ic¡i ¡i a¡ic¡i, daciilograficz un ariicol dcs¡rc ccluliia vcdciclor (¸con{inc sfaiuri
¡c carc lc-ai ¡uica folosi!" caniä Laciiiia cand ini ¡unc in fa{ä ariicolul dc irci nii
dc cuvinic}, a¡ic¡i ¡i a¡ic¡i ¡i, cand nu nai ¡oi sä a¡ic¡i, o sun ¡c nana.
Fäs¡undc.
÷- Manä! sirig cu. Dc cc n-ai sunai ?
Ea s¡unc ncrvoasä.
294
÷ Dc-alia an inirai ¡c u¡ä ¡i an siai orc inircgi in sala dc a¡ic¡iarc! Cc
nc¡läccrc! Mi-a luai o vc¡nicic sä gäscsc coioiul! Era afarä ¡i vana. An siai in
¡rag ¡i l-an sirigai iin¡ dc douäzcci dc ninuic! Si ¡o¡ia¡ul s-a uiiai ciudai la
ninc.
Dänuicsc cä asia sc daiorcazä fa¡iului cä rcfuzä sä-l sirigc ¡c Crasu' ¡c
nunc ¡i insisiä sä-l sirigc ¸¡usi". Dar nu-i s¡un asia, ¡cniru cä suni dis¡craiä sä
aflu dcs¡rc Ton.
÷ Dcci l-ai väzui ¡c Ton ? o inircl.
÷ Pfui! räs¡undc nana, carc savurcazä ¡uicrca ¡i ar fi incrcdililä in rolul
unui ¡crsonaj ncgaiiv din scria Dond.
Pisica aia caniärc¡ic o ionä! Lasä-nä sä-ni irag räsuflarca!
Nu, nu cra acolo. Alicincva a consuliai ¡isica. Nu arc loala sonnului, dar
arc ¡urici. Iar Ton c in conccdiu cu ¡ricicna lui.
Ca¡iiolul 33
A¡a cun s¡un inioidcauna oancnii cärora nu li s-a inian¡lai ninic räu,
din oricc lucru icsc ¡i ccva lun. A¡a cä, aiunci cand nä duc la ccnirul dc
incliricri vidco ¡i väd un ianär carc iravcrscazä sirada cu un c×cn¡lar din Sun ¡i
cu un ¡aclci dc ¡airu rolc dc lariic igicnicä, zanlcsc ¡cniru cä-ni aninic¡ic dc
Lulc ¡i dc cai dc a¡ro¡ia{i an dcvcnii in cclc ¡asc zilc dc cand n-a cvacuai
Marcus. Sasc zilc dc cand nu l-an väzui ¡c Ton! Parc o vc¡nicic. Oricun, Lulc c
nuli nai disiraciiv acun, cä nu nai locuin in¡rcunä. Pcniru ¡rina oarä du¡ä
nul{i ani, an ¡circcui anandoi irci orc in¡rcunä färä sä nc scoaicn oclii.
Vivicnnc o inviiasc ¡c nana la ccaiul dc sanläiä ¸Un ccai dc con¡asiunc!
Ca sä con¡cnsczc fiindcä nu
295
n-a inviiai dc Cräciun. Dar nu con¡cnscazä alsolui dcloc!" - a¡a cä l-an
sunai ¡c Lulc ¡i i-an sugcrai sä vinä ¡c la ninc. Scuza nca a fosi cä Crasu'
ccrusc ca Lulc sä-¡i c×crciic drc¡iul dc viziiarc (o ninciunä, ¡cniru cä afcc{iunca
lui Crasu' ¡cniru cincva sc cva¡orä din cli¡a in carc ingliic uliina urnä dc
¡aicu}.
Adcvärul c cä, dc¡i voian sä-l väd ¡c Lulc, cran ¡i nai ncräldäioarc sä
¡iiu dacä Lulc il väzusc ¡c Ton in scara anicrioarä, cand ic¡iscrä in¡rcunä cu
läic{ii.
Voian doar sä fiu sigurä. Dar Lulc c aiai dc incaniai dc inviia{ic - ¸sä aduc
o cuiic dc ion in suc ¡ro¡riu sau sardinc in sos ionai?" -, incai nä sini
insianiancu ru¡inaiä dc du¡liciiaica nca.
÷ Adu-ic doar ¡c iinc insu{i! c×clan cu vinovaiä ¡i dau fuga sä cun¡är
douä iuluri dc Pringlcs Clccsc & Onion. (Moiioul lui Lulc. ¸Cli¡suri, cli¡suri!
Hrana zcilor!"}
Cand sosc¡ic Lulc, cu sardinc ¡i ion, il inlrä{i¡cz sirans ¡i nä sini nai
linc ¡cniru ¡rina oarä du¡ä nulic zilc. Fac cafcaua, ¡un cli¡surilc ¡c nasä ¡i-l
rccu¡crcz ¡c Crasu' din noul lui culcu¡ (ca¡oia allasiru-ncializai a Volvoului
din vccini}. II urnärcsc ¡c Lulc cun il urnärc¡ic ¡c Crasu' carc ingliic lacon
sucul dc ion, iragc un cäscai roz ¡i sc furi¡cazä sä sc iniindä inir-un loc insorii.
A¡oi, il inircl ¡c un ion alsolui nornal.
÷ Si cun a fosi ascarä ?
Lulc sc scar¡inä adanc in urcclc ¡i-¡i ¡icrgc dcgciul dc cäna¡a lui
allasirä lo{iiä, läsand o darä gallcnä dc ccarä. Cli¡ul i sc dcsiindc inir-un
zanlci larg.
÷ Da! A fosi grozav. Nc-an disirai dc ninunc, incc¡c sä in¡irc o ¡ovcsic
lungä, carc incc¡c cu zccc lallc dc ficcarc inir-un ¡ul func{ional, färä ¡rcicn{ii,
¡i coniinuä cu un ¡ranz falulos inir-un rcsiaurani indian, undc anicul lui Lulc,
Collo (carc ¡arc un dulcc, dc¡i n-an avui niciodaiä ¡läccrca}, sc lasä ¡c
s¡äiarul scaunului ¡i-i s¡unc ii¡ului dc la nasa aläiuraiä. ¸Mai iacä-{i gura,
296
ian¡iiulc, sau i{i infig nasa aia in gaura curului" ¡i coniinuä cu Collo
lovindu-l cu ¡unnul ¡c Lulc in rinicli ¡i cu Lulc gaia sä lasc sä ircacä dc la cl,
¡anä cand anicul lui Lulc, Parly, a zis. ¸Doar nu-l la¡i sä sca¡c a¡a u¡or, nu ?"
¡i Lulc a fäcui ni¡carca aia ¡c carc a invä{ai-o dinir-un filn cu Jaclic Clan ¡i l-
a aruncai ¡c Collo ¡csic ca¡, iar Collo a aicrizai ¡c s¡aic, ca o {csioasä ¡i
Parly sc sirica dc ras ¡i Collo, ro¡u la fa{ä, a zis cä Lulc ¡iic un ralai ¡i Parly
radca ¡i Collo crcdca cä radc ¡cniru cä a zis cl ccva anuzani, cand dc fa¡i
Parly radca fiindcä Collo crcdca cä cl radc cä a zis ccva anuzani ¡i...
÷ A fosi ¡i Ton acolo? zic cu du¡ä douäzcci dc ninuic.
Lulc sc o¡rc¡ic in nijlocul ¡ro¡ozi{ici.
-Nu.
Parc nirai dc inirclarc.
inccrc sä ¡ar rcla×aiä, dar ca¡ul ini zvacnc¡ic involuniar inainic ¡i
cuviniclc ics rosiogolindu-sc lrusc.
÷ Dar crcdcan cä il invi{i ¡i ¡c cl.
Fäs¡unsul lui Lulc c sä-¡i varc ¡a¡ic Pringlcs in gurä ¡i urncazä o scuriä
läiälic inirc fälcilc lui ¡i nasa dc cli¡suri ¡i, ¡anä cand Lulc i¡i rcca¡äiä
conirolul ¡i fälcilc ii rcvin la forna nornalä, suni olligaiä sä a¡ic¡i. Lulc ingliic
¡i räs¡undc.
÷ An vorlii cu cl, dar ¡lcca din ora¡.
Sc uiiä la ninc nclini¡iii.
÷ Zäu ? s¡un cu. A s¡us ¡i cand ¡lcacä ?
Lulc claiinä din ca¡.
÷ Sau cu cinc ?
Lulc claiinä din nou din ca¡ ¡i scolc¡ic in iulul dc Pringlcs cu aiaia for{ä,
incai nana ii c inolilizaiä iin¡ dc caicva sccundc incordaic. in iin¡ cc sc zlaic
s-o clilcrczc, alandoncz oricc a¡arcn{ä dc dcnniiaic ¡i inircl.
÷ Dcci Ton icsc cu cincva ? in afarä dc ninc, adaug in gralä, nu sc nai
vcdc cu ninc, i{i aninic¡ii ?
297
Lulc zicc rc¡cdc.
÷ Nu-i nai ¡lacc dc iinc ?
Zic, cu un cfori.
-Nu.
Lulc crän{änc iarc, dcvinc con¡iicni dc sunciul asurziior al crän{änclii lui
in ioaiä lucäiäria ¡i inccarcä sä ron{äic nai incci. A¡oi iu¡c¡ic, scui¡and ¡c
nasä o ¡ullcrc finä dc Pringlcs.
÷ ini dai ni¡ic a¡ä, ic rog ? caraic cl.
Lulc dä ¡alarul dc a¡ä ¡c gai ¡i a¡oi s¡unc lcni.
÷ Sc ¡oaic sä sc vadä cu cincva, nu ¡iiu.
Eu cli{äi.
÷ Sc ¡oaic! Cc inscannä asia ?
Lulc ioarnä o onidä dc cariofi ¡c nasä ¡i incc¡c s-o dcvorczc agiiai, incl
cu incl.
÷ Lulc! zic cu sianjcniiä. Clcsiia c cä-ni ¡lacc dc cl, dc-aia an inirclai.
Crcd cä an dai-o in larä.
ii ¡ovcsicsc dcs¡rc scara cu Fundurilc Cainilor, in s¡cran{a cä vor scli¡i
ni¡ic inforna{ii su¡lincniarc in iniuncricul din ca¡ul lui.
Lulc c gaia sä sc scolcascä in nas, sc gandc¡ic nai linc, sc s¡rijinä in
naini ¡i s¡unc irisi.
÷ N-a s¡us. An vorlii dcs¡rc foilal.
Mä sini ca o vralic carc sa¡ä cu ciocul in lcion, in s¡cran{a cä va gäsi un
vicrni¡or. Frcc o ¡aiä inaginarä dc ¡c nasä ¡i zic.
÷ Nu crcd cä a ¡oncnii dcs¡rc ninc, nu-i a¡a ?
Lulc vrca cu dis¡crarc sä s¡unä da, ¡cniru cä arc o
ininä lunä ca o crcnä cu cä¡¡unc. A¡a cä, aiunci cand s¡unc. ¸Nu", ini
ofcrä ¡i un Pringlc, ca sä aicnuczc loviiura.
Zanlcsc ¡i s¡un.
÷ Nu conicazä.
Si adaug vcsclä.
÷ A¡a cun s¡unca nana alicuiva, arc lalia ¡c¡ic!
Lulc zanlc¡ic ¡i s¡unc.
÷ Da, dar cinc vrca sä i-o iragä unui ¡c¡ic ?
298
Du¡ä accsi dialog filozofic, dccid sä nu-l nai ncn{ioncz ¡c Ton niciodaiä-
niciodaiä ¡i siän ¡c covorul din living ¡i Lulc caniä ¸Snalc Siylc v Cai's Claw"
cu Crasu'
- carc ¡arc un lu¡iäior dc suno, dar, dacä nä iau du¡ä nana disirusä a
lui Lulc, arc a¡iiiudini ¡cniru lung fu.
il fac ¡c Lulc sä-¡i s¡clc ränilc la rolinci, ii cסlic cä Crasu' n-a vrui sä fic
dis¡rc{uiior, ci doar con¡ciiiiv - ca un fcl dc Collo fclin, adaug inir-un acccs dc
ins¡ira{ic
- ¡i, du¡ä asia, Lulc sc invcsclc¡ic ¡i vorlin dcs¡rc Cräciun.
Lulc nu arc idcc cc sä lc ia ¡ärin{ilor lui, a¡a cä l-a sunai ¡c iaicä-su sä-l
inirclc dacä ¡iic cc cadou ¡i-ar dori nana lui ¡i ia-su i-a zis cä nana läiusc
a¡ro¡ouri cä ¡i-ar dori nolilicr dc laic din lcnn dc ¡in ¡i a¡a cä cl sc gandisc sä-
i ia un colac dc ioalciä din lcnn dc ¡in ¡i cä, dacä Lulc voia sä cun¡crc o clan{ä
carc sä sc asoriczc, cra foaric linc. Taia crcdca cä ¸va fi o narc sur¡rizä!"
Pufncsc in ras ¡i clicoicsc ¡anä cand olscrv cä Lulc ¡arc ncduncrii.
÷ Cc c? zicc cl zanlind ¡c junäiaic, la nodul ¸nu-¡rca-¡ricc¡".
÷ Cun adicä, cc c ? rad cu. Clunc¡ic, nu-i a¡a ?
Lulc claiinä din ca¡, lagä in gurä, ¡anicai, ¡airu Prin-
glc ¡i a¡rindc ¡i o {igarä in accla¡i iin¡ ¡i zicc (dc¡i cuviniclc suni
inälu¡iic}.
÷ Nu crczi cä va fi incaniaiä ?
Dai cu ¡alna in llaiul ncsci ¡i sirig.
÷ Luuuuulc! Jur ¡c via{a nca cä nu va fi incaniaiä!
Doannc, acun ¡iiu ¡c cinc no¡icnc¡ii!
ii cסlic lui Lulc rcgulilc dc aur alc cun¡ärärii dc cadouri ¡cniru fcnci
(glid ra¡id. clcsiii icfiinc ¡i func{ionalc ÷ dis¡ari, iicälos zgarcii, oliccic nari,
frivolc ¡i alcsc inicn{ionai sä fic scun¡c ÷ c×cclcni, lärlai su¡crl cc c¡ii}, cand
sunä iclcfonul.
E Lizzy. Poaic sä ircacä ¡c la ninc ?
÷ Dcsigur! sirig cu. E ¡i Lulc aici!
Lizzy zanlc¡ic la iclcfon.
299
÷ Cc drägu{! Nc vcdcn incdiai!
Pun rccc¡iorul in furcä, zanlind.
÷ Lizzy ¡i-a cun¡ärai ioaic cadourilc cu luni in urnä, ii s¡un lui Lulc - a
cärui ninic c ¡i acun dcraiaiä dc lonla cu scaunul dc ioalciä -, o sä-{i s¡unä ca
cun sc facc.
inian¡läior, Lizzy nu-i s¡unc lui Lulc cun sc cun¡ärä cadourilc. ii araiä.
incä nai facc o ¡cniicn{ä auioin¡usä ¡cniru scara cu ¸fundul cainilor" - dc¡i cu
i-an icriai crina dc vrco ircizcci dc ori - ¡i c dornicä ¸sä is¡ä¡cascä", a¡a cun
s¡unc ca.
÷ Nu c ninic dc is¡ä¡ii, idioaio! zic cu, cand ini innancazä un ¡aclci
narc. Nu ircluia sä faci asia, adaug ircluic sä s¡ui asia, dacä cincva i{i dä un
cadou ¡i ai ¡csic douäzcci ¡i cinci dc ani -, dar c foaric drägu{ din ¡arica ia.
Lizzy laic din ¡alnc ¡i ¡o¡ic¡ic.
÷ Cliar s¡cr sä-{i ¡lacä! L-an rugai ¡c Drian sä-{i aducä din Hong Kong!
El a gäsii ¡c Siaunion Sircci, in ¡arica vcclc a cariicrului Ccniral.
Lizzy ¡i Lulc ¡rivcsc cu räsuflarca iäiaiä cun ridic invcliioarca dclicaiä ¡i
un ¡uicrnic ¡arfun dc iänaic ¡luic¡ic dcasu¡ra nirosului siäiui dc norcovi din
lucäiäria nanci.
Lizzy nä ¡rindc dc lra{ ¡i zicc.
÷ Esic, ci linc, cu... cu n-an gandii cä c nai nuli un cadou ¡cniru iaiäl
iäu dccai ¡cniru iinc! Dar ni-an zis cä ar fi ¡oirivii ¡cniru anandoi.
Fidicä din uncri.
Mä o¡rcsc din dcs¡aclciai.
÷ Cc vrci sä s¡ui ? nä lallai cu.
Lizzy nä sirangc dc lra{ ¡i nai iarc ¡i zicc.
÷ S¡cr cä an fäcui cc ircluia! Dcsclidc-l ¡i o sä-{i cסlic.
Pun anlalajul dco¡aric ¡i ridic ccl nai narc olicci.
E un ¡aclci dc lonloanc infä¡urai in cclofan - ¸Hicliload, laioanc dc
ciocolaiä cu la¡ic un¡luic cu crcnä cu
300
divcrsc aronc" scric ¡c laicral. Paclciul c u¡or ca acrul ¡i s¡unc cä con{inc
nici cuiiu{c cu gunä dc ncsiccai ¡i liscui{i. Zanlcsc slal ¡i nu ¡iiu cc sä zic.
Si-a ¡icrdui Lizzy nin{ilc ? Clunclc ci suni, dc olicci, dc un gusi in¡ccalil.
Cc sc a¡ica¡iä sä fac - sä risi¡csc firiniiuri ¡c ¡iaira rccc a nornaniului
iaici ?
Lulc ia un icanc din ccca cc ¡ar sä fic lani dc jucäric, dc ascncnca invcli{i
in cclofan.
÷ Dancnoic dc un nilion dc dolari! c×clanä cl. Cor¡ora{ia Danca Iadului
¡roniic sä ¡läicascä ¡uriäiorului, la ccrcrc, la Sucursala sa dc aici, Un nilion dc
dolari!
Fidic ¡rivirca, cl fluiurä lanii ¡i zicc dcfcnsiv.
÷ A¡a zicc aici.
Mä iniorc s¡rc Lizzy, carc izlucnc¡ic.
÷ E un olicci ludisi din Clina!
in¡facä un ali ¡aclci dc ¡lasiic ¡i-l aruncä s¡rc ninc.
Araiä ca un sci dc jucärii ¡cniru co¡ii - o ¡crcclc dc oclclari dc aur, un
ccas din argini ¡i aur, inscri¡{ionai ¸Folc×" ¡c fa{ä, o lrä{arä dc argini, o
ialaclcrä din aur, un siilou ¡i un incl dc aur ¡i un län{i¡or dc aur, ioaic cu ni¡ic
lucä{clc vcrzi li¡iic ¡c clc - ioaic fäcuic din lariic iarc ¡i li¡iic ¡c un carion ro¡u.
÷ Lc arzi! sirigä Lizzy. E un sci, un cadou lärläicsc!
Un incl dc jad! Si lanii, vczi? Si, uiic, o cuiic dc {igäri cu lriclciä dc lariic
¡i, uiic!, un Mcrccdcs dc lariic! Nu ¡iian cc na¡inä conducca iaiäl iäu, a¡a cä i-
an zis lui Drian sä ia una clcganiä! - iu ¡ui ioiul in säculc{ ¡i-l dcdici iaiälui iäu,
vczi, uiic, aici c säculc{ul - cauiä ¡rin gränadä ¡i fluiurä un säculc{ gri dc lariic,
in¡rinai cu dcscnc clinczc¡ii ¡i cu lc{iga¡c voiivc dc ars - ¡ui ioiul in säculc{
¡i-l sigilczi cu ¡anglica asia gallcnä - c un iinlru ccrcsc - s¡iriiul va ¡ii cä c
¡aclciul lui cand il va ¡rini ¡i... in accsi noncni, sc uiiä la ninc ¡i cziiä - ¡o{i
sä li¡c¡ii ¡anglica dc säculc{ cu Priii Siicl, c in rcgulä dacä ¡roccdczi a¡a, ¡i scrii
daia la carc arzi ioiul ¡c un lilci ¡c carc-l li¡c¡ii ¡c säculc{ ¡i, ci linc, crcd cä ar
fi un lucru rcconforiani.
Mai alcs dc Cräciun. Nu ic su¡cri, nu ?
301
Araiä s¡rc lancnoiclc dc la Danca Iadului ¡i zicc in gralä.
÷ Siiu cä scric Iad ¡c clc ¡i nu crcd cä asia inscannä cä cl c in iad, ¡c
ioaic scric a¡a, ¡c io{i lanii ¡c carc-i arzi, doar cä, crcd cä, ää, oancnii sc aflä in
divcrsc locuri in via{a dc a¡oi ¡i, inn, ci aco¡crä ioaic ¡osililiiä{ilc.
Mä ¡rivc¡ic dircci in fa{ä.
÷ E¡ii linc ?
incuviin{cz, ini las ca¡ul in naini ¡i loloicsc dc ¡lans.
÷ E a¡a dc ninunai c a¡a un luu-luu lucru frunos Liz c a¡a drägu{ din
¡arica ia o Doannc cc lucru uiniior!
in accsi noncni, cincva nä izlc¡ic in coloana vcriclralä aiai dc iarc, cä
suni aruncaiä in fa{ä ¡i a¡roa¡c cä-ni scoi un ocli cu o lunanarc.
÷ Mul{uncsc, Lulc, ingain cu, nu ircluic sä nä nai la{i ¡c s¡aic, suni
linc acun.
Lizzy alcargä inir-o ¡aric a lucäiärici, ru¡c un ¡äirai dc lariic din rolä ¡i
ni-l dä. ini ian¡oncz oclii ¡i inccrc sä nu nä gandcsc la cai dc ni¡caiä suni,
¡cniru cä nu vrcau sä incc¡ sä loloicsc din nou. ini ¡icrg nasul, noioiolcsc
¡crvciul dc lariic ¡i zic sniorcäiiä.
÷ O lunanarc ¡c un lä{ dc lcnn.
Lizzy oficazä ¡i zicc.
÷ O, da! Lunanarca ro¡ic sinlolizcazä nancarca!
Lulc in¡ungc un ¡aclci lung, dc ¡lasiic, ¡i sirigä.
÷ Dc{i¡oarc ¡arfunaic! ini aninicsc dc vrcnca cand cran siudcni!
S¡un causiicä.
÷ Mai dcgralä, i{i aninic¡ic dc sä¡iänana irccuiä, iar cl zanlc¡ic, u¡urai
cä n-an o¡rii din ¡lans.
Lizzy suradc ¡i s¡unc.
÷ Arzi nai iniai lc{i¡oarclc ¡arfunaic, irci dinirc clc, ¡i asia-i airagc
aicn{ia iaiälui iäu.
S¡un.
÷ Nu ¡oi doar sä nä ¡rcfac cä-ni voi facc un iaiuaj ?
302
Lizzy clicoic¡ic ¡i s¡unc.
÷ Päi, dacä vrci sä fii foaric sigurä...
Fac un scnn cu nana in drc¡iul fc{ci, ca sä-i aräi cä iac din gurä, ¡i
gcsiiculcz, indcnnand-o sä coniinuc. A¡oi, nai olscrv ccva in ¡aclci.
÷ Cc-i asia ? E ninunai. Uiic, Lulc, sno¡i dc argini ¡i frunzc dc aur ¡c o
foi{ä dc lariic foaric sul{irc!
Arunc o ¡rivirc inircläioarc s¡rc Lizzy, carc sus¡inä lcaiificaior ¡i s¡unc.
÷ Suni lani iradi{ionali clinczc¡ii - ii arzi ¡i ¡c-ä¡iia.
Mai iniai, ii in¡äiurc¡ii, in forna unui iacl dc aur - uniiaica clinczcascä
dc näsurai grcuiaica ¡cniru un lingou dc aur. Uiic, a¡a, in forna unci ¡läcinic
cu räva¡. A¡a!
Eu crcd cä araiä ¡rca frunos ca sä lc arzi, dar c ¡läcui sä ic gandc¡ii cä-i
irini{i iaiälui iäu lucruri aiai dc frunoasc!
incuviin{cz din ca¡. Mi sc ¡arc ru¡inos sä s¡un cä iaia nu olscrva lucrurilc
frunoasc nici cand cra in via{ä fa¡iul cä nu-i ¡läcca gallcnul scoica din ccua{ic
floarca-soarclui, lanurilc dc grau ¡i narcisclc - a¡a cä nu s¡un ninic.
Poaic cä noarica l-a nai innuiai.
÷ Undc arzi ioaic asica ? zic cu.
Lizzy facc o ¡auzä.
÷ Ei, linc, zicc ca, oriundc. in Hong Kong, ¡o{i sä lc arzi ¡c ¡alicrul
llocului, dacä vrci. Nu ircluic sä ic duci cu clc la nornani. Po{i s-o faci ¡c
narginca drunului, dc¡i ¡oaic cä, in Anglia, ar fi nai linc s-o faci la iinc in
grädinä.
M-an gandii cä {igärilc ar fi lunc ¡cniru iaiäl iäu - iu s¡uncai cä funa
nuli.
Zic.
÷ Dar iu urä¡ii funaiul!
Lizzy ridicä din uncri ¡i s¡unc sianjcniiä.
÷ Da, dar dacä c dcja nori, crcd cä c in rcgulä.
Mä uii la Lulc, carc incuviin{cazä din ca¡ in{clc¡i ¡i räcncsc.
÷ Tu c¡ii incä viu! A¡a cä nu crcd cä rcgula asia {i sc a¡licä ¡i {ic!
Lulc scoaic linla ¡i-¡i a¡rindc o {igarä. Lizzy coniinuä.
303
÷ Po{i ¡i sä ¡rcgäic¡ii fclul dc nancarc favorii sau gusiarca ¡rcfcraiä a
iaiälui iäu - n-o arzi, dar ¡o{i s-o nänanci nai iarziu. Dar vrci sä-{i scriu ioiul ?
Zic. ¸Da, ic rog," ¡i-ni ircc u¡or un dcgci ¡csic frunza auric ¡i lucioasä. Mä
uii la frunza auric iin¡ dc irci ninuic inclciaic, in iin¡ cc Lizzy scric frcnciic ¡c
o lucaiä dc lariic. A¡oi, ni-o dä, iar cu o ciicsc ¡i zanlcsc. A scris.
Fiiual
1. A¡rindc irci lc{i¡oarc ¡arfunaic, sä-l invoci ¡c iaia.
Conccnircazä-ic asu¡ra nunclui lui. Lasä lc{i¡oarclc sä ardä irci ninuic.
(Poaic fi ¡i dc Anul Nou Clinczcsc, dar nu c cscn{ial.}
2. A¡rindc lunanärilc ro¡ii. S¡unc caicva cuvinic s¡unc-i s¡iriiului cc va
¡rini.
3. Punc ni¡ic oliccic in säculc{, scric daia ¡c säculc{ ¡i ardc-l inir-un
ionlcron dc o{cl sau, dacä {i-c nai u¡or, ardc ficcarc olicci ¡c rand. NU folosi
a¡ä ca sä siingi focul. Trcluic sä sc siingä singur. (A¡a in¡icdicä olicciclc sä
ircacä dincolo.}
4. Prcgäic¡ic gusiäri (c×. alunc} dacä vrci (nänanci nai iarziu}.
Oficz ¡i zic.
÷ E un gcsi a¡a dc adoralil, Lizzy.
Lizzy incuviin{cazä iäcuiä. Sc uiiä la ninc ca ¡i cun ar vrca sä vorlcascä.
÷ Cc c ? s¡un cu.
Ea sc incruniä ¡i ciri¡c¡ic.
÷ Trcluic sä fii aicniä cand il arzi. Asia c cauza ¡rinci¡alä a inccndiilor in
Hong Kong!
Fad, a¡oi nä uii la ca länuiioarc ¡i s¡un.
÷ Asia voiai sä-ni s¡ui ?
Lizzy i¡i nu¡cä luza. A¡oi, s¡unc.
÷ Nu suni sigurä cä ar irclui sä-{i s¡un asia, dar... cu ridic din s¡ranccnc
linc, s¡unc ca. Ei linc, oancnii
304
fac asia inir-adcvär ca sä ailä grijä dc nor{ii lor, dar c ¡i o clcsiic ¡u{in
cgoisiä - o faci ca sä iniri in gra{iilc s¡iriiului. Ca sä ailä grijä dc iinc ¡i sä-{i
aducä noroc. Arzi olicciclc ¡i ca sä {ii s¡iriiclc rclc la disian{ä, ccca cc ar ¡uica
¡ärca un fcl dc niiä, dar cvidcni nu c cazul aici.
insä n-an gandii cä ar irclui sä-{i s¡un, ¡iii, ca sä fii con¡iicniä dc ccca cc
faci. inioidcauna crcd cä c linc sä fii con¡iicni dc ccca cc faci.
O sirang ¡c Lizzy dc nanä. Nu vrcau sä-i räs¡und, dc icanä cä an vocca
sugrunaiä. Fidic ¡aclciul dc lc{i¡oarc ¡arfunaic ¡i lc adulncc nircasna
logaiä, a¡oi nä ridic sä-i fac lui Lizzy o cafca dccofcinizaiä. Si nu-i s¡un asia lui
Lizzy, dar suni dcja con¡iicniä cä, dacä ard lani dc la Danca Iadului, ca sä-i
irinii iaici, va fi un gcsi cgoisi.
Va fi cgoisi, ¡cniru cä nu c vorla dc iaia. Lui nu-i ¡asä. E nori. E vorla dc
ninc. Carc nu vrcau ca cl sä fic nori.
Si ii irinii un Folc× dc lariic, ¡cniru cä nu vrcau sä crcd cä noarica c
sfar¡iiul. Vrcau sä nai fic con¡iicni, ca ninc.
Vrcau sä sc lucurc cand ¡rinc¡ic un cadou ¡rin ¡o¡iä, ca ninc.
Lucru carc, inian¡läior, ini aducc aninic cä, in dininca{a asia, l-an ¡rins
¡c ¡o¡ia¡ o¡iniindu-sc ¡i gafaind ¡i inccrcand sä lagc cu for{a un ¡aclci dc
dincnsiuni ncdii ¡rin fania nicii cuiii dc scrisori a nanci, a¡a cä an dcsclis
u¡a ¡i an zis.
÷ Puicai sä suni!
A¡a cä, ¡cniru linclc iaici, s¡cr ca ¡o¡ia¡ii din via{a dc a¡oi sä fic ni{clu¡
nai räldäiori. Ai ¡uica ¡roducc ¡agulc nari inccrcand sä lagi un Mcrccdcs inir-
o cuiic dc scrisori.
Cand ¡lcacä Lulc ¡i Lizzy, ini sirang sciul ¡cniru nor{i ¡i, ¡rolalil ¡cniru
¡rina oarä in via{a nca, sini un val dc rccuno¡iin{ä co¡ilärcascä - fa{ä dc cinc,
nu suni sigurä - ¡cniru ¡ricicnii nci. Mä duc la iclcfon ¡i o sun ¡c Tina.
Fäs¡undc incdiai, cu vocc slalä.
305
÷ Tina! ¡o¡icsc cu, cu o vocc la fcl dc joasä ca a ci.
Cc nai faci ?
Suni a¡a dc incaniaiä s-o aud, incai uii cä suni su¡äraiä ¡c ca.
÷ Cc faci in scara asia ?
÷ Ninic, zicc ca.
÷ Vin ¡c la iinc! sirig cu.
÷ O, nu vcni, ic rog! zicc ca rc¡cdc.
Ccva din ionul ci ini dä o sirangcrc dc ininä ¡i s¡un.
÷ Tina, ini ¡arc räu cä an zis lucrurilc alca dcs¡rc Adrian, a fosi urai din
¡arica nca ¡i uncori cliar suni un disc siricai - dar suni, äää, in ¡roccs dc
rc¡ara{ic.
Fac o nicä ¡auzä ca sä s¡un cä asia c ¡oaic cca nai nolilä ninciunä ¡c
carc an rosiii-o vrcodaiä - dar n-a innuiai a¡a dc iarc lunäiaica lui Lizzy ¡i a
lui Lulc, cä-ni dorcsc sä fiu o sfaniä ¡i sä icri. Tina s¡unc ccva nu foaric dc¡aric
dc ¸Ha!" Adaugä rc¡cdc.
÷ Sä nu-{i ¡arä räu, Hclcn.
A¡ic¡i sä väd dacä nai urncazä ccva, dar nu nai zicc ninic, a¡a cä zic cu.
÷ Cc-ar fi sä aduc ni¡ic cascic cu Isioria nä¡arcii ncgrc ¡i ni¡ic cli¡suri cu
aronä dc ¡uncä afunaiä ?
Mai iuic dccai viicza sunciului, Tina zicc nu.
÷ O, nu in scara asia, nu, nu crcd, aliä daiä, cu...
Dar dorin{a nca dc a icria inirccc dorin{a Tinci dc a
fi läsaiä in ¡acc, ccca cc crcd cä c iarä¡i un gcsi cgoisi, dar, la urna-urnci,
carc nu c ? Nu ¡o{i sä sin{i durcrca aliora, nunai ¡c a ia. Miiralicz.
÷ Vinlaiincin¡airuzccidcninuiclinc¡a! ¡i inclid iclcfonul.
Ea nä sunä incdiai ina¡oi, dar o ignor. Ii las nanci un lilci ¡i nä grälcsc
s¡rc ccnirul dc incliricri vidco.
Pairuzcci ¡i o¡i dc ninuic nai iarziu - iraficul c ingroziior - sun la Tina.
Siiu cä c acasä, a¡a cä sun ¡i sun ¡i, cand nu räs¡undc, nä a¡cz ¡c ¡rag ¡i
a¡ic¡i. Du¡ä doi¡¡c ninuic, dcsclidc u¡a incci.
306
75087
÷ Carc-i ¡rollcna cu iinc, nclu... ini incc¡ cu inirclarca, dar n-o nai
icrnin.
Prollcna cu Tina c la fcl dc clarä ca ¡i luza ci s¡ariä ¡i ca vanäiaia uraiä,
violci, dc ¡c lärlic. Sini in{c¡äiuri in ¡lcoa¡c ¡i, dc¡i ncg rcaliiaica, ¡iiu
adcvärul. S¡un.
÷ Doannc, nu. S¡unc-ni cä ai avui un accidcni. Dc cc nu ni-ai s¡us.
Tina, Tina, liaia nca Tina, ii ru¡ gaiul, ncnorociiul, o, Doannc!
Ura sc rcvarsä din ninc ¡i nä icn sä aiing accasiä coajä s¡ariä a
siräluciici, s¡lcndidci nclc ¡ricicnc. iniind lra{clc ¡i ca sc ¡rälu¡c¡ic in clc ¡i
¡langc ¡c unärul ncu ¡i nä aud ¡c ninc insäni niorläind dc nilä ¡i dc furic in
iin¡ cc ca loloic¡ic.
÷ Dar nä iulc¡ic cu adcvärai.
Ca¡iiolul 34
Acun ca{iva ani, nä ¡linlan ¡rin ¡arcul Hcail cu Lizzy - carc arc
nc¡läcuiul olicci dc a-i for{a ¡c oancni sä iasä la ¡linlarc - ¡i an väzui o fcncic
alcrgand la ira¡ cu irci ogari nici. Unul dinirc caini nc-a väzui ¡c can¡, a alcrgai
¡c ioaiä disian{a, ¡anä la noi, ¡i s-a glcnuii la ¡icioarclc nclc. Flaiaiä dc
accasiä incסlicalilä dcnonsira{ic dc incrcdcrc, n-an a¡lccai ¡i l-an nangaiai.
Lizzy cra incaniaiä.
÷ Parcä ar fi ¡iiui cä o sä-l ¡roicjczi! a sirigai ca.
Dc¡i ¡rcfcr inconicsialil ¡isicilc, cgoul ncu a fosi nägulii dc ronaniisnul
dulcc-anar al noncniului. M-an convins cä aninalclc avcau un insiinci ¡cniru
oancnii lunicci.
A¡oi, l-an cun¡ärai ¡c Crasu', a cärui avcrsiunc fa{ä dc oricc ¡crsoanä
drägu{ä ni-a räsiurnai con¡lci ¡rcsu¡uncrca dulioasä. Dar ini ¡läcca icoria
nca ¡i nu voian
307
s-o alandoncz. An ränas fi×aiä ¡c incidcniul cu ogarul ca ¡i cun ar fi fosi
un scnn. Prcfcralil, un scnn cä cran dcoscliiä. Poaic cä avcn o scnzualiiaic
frusiä, la carc aninalclc crau scnsililc ? (M-an ¡rins! Miro¡i! a c×clanai
Marcus.} An dai ¡csic o idcc carc ni sc ¡oirivca. Dacä cran acordaiä s¡iriiual cu
suflciclc vulncralilc ¡i ogarul a sin{ii asia ? La urna urnci, ni-an dai scana cä
nana cra nai ncvoia¡ä dccai oricinc alicincva dc ¡c ¡lancia asia ¡c la varsia dc
¡asc ani. Asia cra! Eran linccuvaniaiä cu un ialcni unic! Cliar cran.
Mä nai dcsfäian din cand in cand cu ¡rosiia asia, ¡anä in ziua in carc an
dai cu oclii dc Tina ¡i an väzui cä angclicul ci ¡ricicn all-rozaliu - dcs¡rc carc
cu ¡rcsu¡uncan vcsclä cä ar fi incaniäior ¡cniru cä aräia linc ¡i ¡cniru cä avca
o slujlä gonoasä - o läica dc-o sno¡ca. Asia ni-a ¡icrs zanlciul dc ¡c fa{ä, vä
s¡un sigur. Cuviniclc rizililc.
¸Dar Adrian nu c gcnul" {o¡äiau ¡i särcau ¡i ni sc fugärcau ¡rin ninic in
ccrcuri.
÷ Vrcau sä juri cä nu vci nai s¡unc ninänui, n-a in¡lorai Tina.
Alia cand an jurai ¡c ¸via{a nanci ialc - nu, ¡c a lui Crasu"' a vrui sä
vorlcascä.
Siäica {ca¡änä ¡c narginca cana¡clci ci gallcnc ¡i oclii ii fugcau ncrcu in
jur. ini aninica dc o ¡o¡arlä ¡rinsä inir-un lorcan. An asculiai in iäccrc. ini
vcnca dcsiul dc grcu sä in¡ac in¡rcsia ¡c carc ni-o fäcuscn dcs¡rc Adrian cu
lärlaiul ¡c carc-l dcscria ca. Si-ni cra a¡roa¡c in¡osilil sä-ni rccunosc
¡ricicna olraznicä ¡i ¡linä dc succcs in accasiä c¡avä jalnicä dc fcncic carc
siäica coco¡aiä in fa{a nca. A vorlii in ¡oa¡iä ¡i s¡rc covor, a¡a cä a ircluii sä-
ni incordcz auzul ca sä in{clcg cc s¡unca.
÷ Nu ¡iiu dacä daia asia sc ¡unc, ¡cniru cä a fosi doar o ccariä. Toaiä
lunca sc nai ccariä. Si i-a ¡ärui aiai dc räu, incai a ¡lans. Iar cu suni o
adcväraiä lar¡ic cand nä dczlän{ui. Nu ¡o{i sä-l condanni. Era vorla dc
na¡inä.
Ar fi ircluii s-o duc la scrvicc, dar n-an zgarcii. inccrcan
308
sä ccononiscsc ni¡ic lani. Fuscscn la ¡cful lui Adrian, sä luän cina, iar cu
an nancai o loalä dc nazärc cäliiä din farfuria nca. Cu dcgciclc, inainic ca
ioaiä lunca sä fic scrviiä. A fosi ¡cnilil ¡cniru Adrian. Ca ¡i cun ar fi ic¡ii cu o
ncica-nincni.
in finc, an ic¡ii din casä ¡i cl cra disiani. Si rccc. Nu ¡iian cc fäcuscn.
Poaic cä ar fi fosi in rcgulä, dar na¡ina nu voia sä ¡orncascä. Crcdcan cä n-a
läsai laicria. Si nu nc luascrän iclcfoanclc nolilc. Adrian nu voia sä sc ducä ¡i
sä sunc la u¡a ¡cfului lui, ca sä clcnc un ia×i. Siricascn ioiul. A incc¡ui sä
sirigc la ninc ¡i sä dca cu ¡uiul in na¡inä. An sirigai ¡i cu la cl, a¡a cä n-a iras
dc ¡är, ca sä nä calnczc. Siiu cä n-a vrui, dar n-a durui - ni-a snuls un snoc
narc - ¡i oclii ni s-au un¡lui dc lacrini. El zicc cä n-a iras doar in joacä.
Dar i-a ¡ärui a¡a dc räu, a ¡i ¡lans. A fäcui-o doar ¡cniru cä nu i-a ¡läcui
sä nä vadä fäcandu-nä dc ras in ¡ullic.
A fosi foaric, foaric su¡ärai. A lovii cu ¡unnul in lord ¡i noiorul a ¡ornii,
a¡a cä n-a icriai. A doua zi, ni-a adus flori ¡i nicul dcjun la ¡ai. E a¡a un
scun¡! ii ¡asä foaric nuli! A fosi irisi cä nc-an ccriai, a¡a cä an inccrcai sä-l
consolcz ¡i sä-l fac sä sc siniä nai linc. Alia dacä nä lovc¡ic. Nu o facc in nod
coniinuu. Cu siguran{ä, nu nai nuli dc o daiä la ficcarc, lnnn, ¡asc
sä¡iänani. in cca nai narc ¡aric a iin¡ului c grozav, ¡iii - c anuzani. Mä facc
sä rad. Si c a¡a dc dc¡ic¡i.
N-an nai inialnii ¡c nincni ca cl. E foaric sircsai la nuncä. E grcu ¡cniru
cl. E crucial sä facä o in¡rcsic lunä ¡i cu an ¡us asia in ¡cricol. A¡a cä in{clcgi.
Nc-a fosi linc du¡ä asia. Dinc. Panä cand, ¡anä cand an fäcui o clcsiic siu¡idä.
Ar fi ircluii sä-ni dau scana. Nc-an dus la Dog & Ducl, ccva nai sus ¡c siradä.
Nc-an iniors läu{i ¡i cu an uiiai undc ¡uscscn clcia dc la u¡ä. Adrian cra nori
dc oloscalä. Avca o inialnirc cu un clicni a doua zi ¡i cra in¡crios ncccsar sä sc
culcc la iin¡. An dai-o in larä.
Mi-a zis curvä uraiä ¡i n-a lovii cu ¡iciorul ¡i n-a dai cu
309
ca¡ul dc u¡ä. An lc¡inai ¡i n-an irczii in ¡ai. Cäsisc clcia in luzunarul
lui. Ii ¡ärca a¡a dc räu. A fosi a¡a dc lun. M-a ingrijii ¡i ni-a ¡us glca{ä ¡i
con¡rcsc ¡c ranä. Si ni-a luai o ¡asiilä ¡cniru durcri dc ca¡ ¡i nai nulic
con¡rcsc dc la o farnacic dcsclisä ioaiä noa¡ica. Si ¡i-a ¡icrdui din iin¡ul dc
sonn cu ninc. Mi-a cun¡ärai flori ¡i ciocolaiä ioaiä sä¡iänana. A clcliuii o
avcrc. A rc¡arai u¡a. E a¡a dc gcncros.
incä nai an durcri dc ca¡, dar s-a inian¡lai o singurä daiä. Nu c ca ¡i
cun n-a¡ fi ncriiai-o. Facc asia doar ¡cniru cä-l ¡rovoc. in rcsi, c foaric lland. E
grcu dc in{clcs dacä nu-l cuno¡ii. Nu ¡oi sä cסlic. Siiu cä va fi nai linc. Va fi in
rcgulä, aiaia iin¡ cai voi lca nai ¡u{in. Si voi invä{a nai nuli dcs¡rc cun sä nä
con¡ori in ¡ullic. A¡a cä-ni ¡arc räu cä nu n-an nai väzui cu iinc ¡i cu Lizzy
¡rca dcs. Doar cä inccrc sä fac sä ncargä rcla{ia cu Adrian, ini dau silin{a ¡i ¡iiu
cä an fosi ncrvoasä. Vrcau ca rcla{ia asia sä dcvinä nai lunä. A¡a cä nu ircluic
sä s¡ui ninänui.
E ircala nca, nu-i a¡a narc ¡rollcnä. il fac sä sc siniä frusirai ¡i i¡i
¡icrdc conirolul. Pcniru cl ini ¡arc räu, liciul läiai. S-a ¡rico¡sii cu ninc,
inccarcä sä facä din ralai lici...
A nai s¡us ¡i alic lucruri, dar a{i in{clcs siiua{ia. Fänilc dc sä¡iänana asia
i-au fosi ¡rovocaic cand Adrian a izlii-o in fa{ä cu iclcfonul. ii ¡uscsc la¡ic in
ccaiul dc iasonic (aruncasc cu cca¡ca in ca, dar raiasc}. Trcluic sä fi fäcui un
lucru foaric räu, ¡cniru cä, in nod nornal, cl nici n-ar visa s-o lovcascä in fa{ä.
Cc drägu{ din ¡arica lui, nä gandcsc, ¡cniru cä c cliar vulgar sä ncrgi cu
¡ricicna ¡c siradä ¡i ca sä ailä nasul s¡ari, ca ioaiä lunca sä vadä ¡i sä ailä cc
larfi - c nuli nai rafinai sä ic liniiczi cu läiäilc la lra{c, la ¡icioarc ¡i la lusi,
undc ioaic cclinozclc irädäioarc ¡oi fi aco¡criic cu un io¡ clcgani dc ca¡nir ¡i
cu ni¡ic ¡anialoni clcgan{i, dc lanä.
Mä uii la fa{a loiärai incסrcsivä a Tinci ¡i sugcrcz cu llandc{c cä Adrian c
un läiäu¡ räu ¡i violcni, carc ar
310
irclui cafiii zdravän ¡i cä ca n-a fäcui ninic räu ¡i, nai nuli, nu c×isiä
ninic carc s-o facä dcnnä dc a fi loviiä.
Niciodaiä. Nu c×isiä nici o scuzä ¡cniru asia. Nici una.
ini ¡arc räu ¡i florilc nu ic fac linc. Si nici n-o sä fic nai linc. Dacä ca
iolcrcazä asia, cl va coniinua s-o facä. Nu in{clcgc clcsiia asia ? S¡un ioiul ¡c
un ion lini¡iii, rcla×ai, ¡cniru cä ni-c icanä cä-¡i va aco¡cri urcclilc ¡i nä va da
afarä. Tina c ¡rizonicra culiului lui Adrian ¡i cuviniclc nclc suni o llasfcnic. Sc
sinic vinovaiä cä a vorlii cu ninc, s¡unc ca. Li¡siiä dc loialiiaic. i¡i incruci¡cazä
lra{clc cu un gcsi snucii ¡i nurnurä cä nu nai ¡oaic gandi, cä c confuzä, cä nu
nai ¡iic cc sinic. Coniinuä sä rc¡cic ¸O sä fic nai linc" ca ¡c o incania{ic.
Cand inccrc sä ¡un fa¡iclc inir-o luninä clarä ¡i lucidä, ca sä nu lc ¡oaiä
ncga, lc ncagä. E ca ¡i cun n-ar in{clcgc cc s¡un. Socaiä, ini dau scana cä sc
auioanägc¡ic. E ca ¡i cun ar vcdca lunca ¡rin oclii lui. Fcaliiaica ci c o siarc
nodificaiä. Nici nu-ni vinc sä crcd cä vorlcsc cu Tina.
E ca un suflci ¡icrdui, din dcscnc aninaic. Mä sini jcfuiiä.
Fcncia carc ¡i-a ¡circcui irci luni cäläiorind singurä ¡rin Africa, carc a
dcicrninai un Hcll's Angcl sä-i ccdczc locul in ncirou unci läiranc, carc a
alcrgai un lo{ ¡c o alcc ¡i l-a for{ai sä-i dca ina¡oi ¡o¡cia, carc a condus un gru¡
dc ircizcci dc iuri¡ii ancricani ¡rin Fona färä sä fi ¡us vrcodaiä ¡iciorul in accl
ora¡ inainic (ciiisc irci gliduri iurisiicc in sä¡iänana anicrioarä}, crcdc cä c
ncinscnnaiä. Dar, ¡c dc aliä ¡aric, avand in vcdcrc cä ioi ca considcrä cä un
lärlai carc-i {inc ca¡ul ¡ricicnci lui sul a¡a din cadä iin¡ dc douä ninuic, in
iin¡ cc ca dä din naini ¡i sc zlaic sä rcs¡irc, c ¸o glunä" - länuicsc cä sisicnul
ci dc valori c con¡lci dczcclililrai.
Si nici nu nä lasä s-o ajui. O inircl dacä nu c furioasä ¡c Adrian ¡cniru
ioi cc i-a fäcui ¡i ca cziiä, s¡unc cä ¸¡oaic, o daiä", dar cä acun c furioasä doar
¡c ca insä¡i, ini crc¡ic icnsiunca ¡i inircl iäioasä dacä Adrian ¡iic cä ca arc irci
fra{i ¡i, nai la olicci, ¡iiu cci irci fra{i ai ci dcs¡rc Adrian? Aiunci nä sini
groaznic, ¡cniru cä c a¡a dc
311
s¡criaiä, incai gcnc ¡i gcanäiul ci ini dä fiori ¡i ca ini s¡unc cä ircluic
sä-i ¡ronii din nou sä nu s¡un un cuvani, ¡cniru cä, ¡cniru cä... Eziiä ¡i nic ni
sc sirangc inina ¡i nu ¡ricc¡ cun ¡oaic sä fic a¡a, dar o aud.
Tina ini s¡unc cä ¡i-a luai lilcr dc la scrviciu ¡anä dc Anul Nou, dar sä n-
o sun. E linc, cliar c linc, doar cä c can däranaiä, vrca sä sc odilncascä ¡i sä
ailä lini¡ic.
Cand fa{a ci sc va nai vindcca, o sä sc ducä acasä, la ¡ärin{ii ci. Adrian
scliazä in Val d'Iscrc, cu ¡ricicnii lui. A inviiai-o ¡i ¡c Tina, dar a avcriizai-o cä
nu c ncdiul ci, a¡a cä a rcfuzai inviia{ia. Pojgli{a di¡lona{ici nclc sc s¡argc ¡i
c×clan .
÷ Tina ! Asculiä-ic cc s¡ui ! Nu-ni vinc sä crcd cä ic la¡i aluzaiä in lalul
äsia !
ini rcgrci izlucnirca insianiancu, nu in uliinul rand ¡cniru cä Tina sc
räsic¡ic .
÷ Scuzä-nä ! Jas¡cr ? Marcus ? Allooo ! Nu crcd cä c¡ii in näsurä sä-ni
{ii ¡rcdici, Hclcn, nu-i a¡a ?
Nu-ni inagincz cc vrca sä zicä, dar nä iniorc acasä rc¡cdc, la 3.00 a.n.,
gandindu-nä la dracu', la dracu', la dracu'. Suni ¡aralizaiä. E ca ¡i cun Adrian
ar fi ¡ricicnul ncu ¡i n-ar lovi ¡c ninc. Mä duc dircci la con¡uicrul nanci,
iniru ¡c Inicrnci ¡i räsfoicsc o lungä lisiä dc cär{i dcs¡rc aluzuri, carc includc ¡i
cvidcniul iiilu Violcn{a doncsiicä ¡cniru incc¡äiori.
Conand ¡airu iiiluri. Tinci n-o sä-i ¡lacä, dar iocnai i-an cun¡ärai
cadoul dc Cräciun. Inina ini laic ¡uicrnic cand anun{, in iniuncricul iäcui.
÷ Tina, iu incä nu ¡iii asia, dar il vci ¡äräsi ¡c iicälosul äsia ncnorocii,
cliar dacä va fi uliinul lucru ¡c carc o sä-l fac.
Duninicä dininca{a, sun la ¡oli{ic ¡i inircl cc ¡oi facc ci dacä o fcncic c
loviiä dc ¡aricncrul ci. Fc¡lica rccc c cä nu ¡oi facc ninic dacä viciina nu
dc¡unc ¡crsonal o ¡langcrc. O sun ¡c Tina ¡i duninicä, ¡i luni, ¡i nar{i, fiindcä
suni loiäraiä s-o fac sä dcsclidä oclii ¡i sä-l ¡äräscascä
312
¡c Adrian sä¡iänana asia, dar ca nu räs¡undc, iar cu nu vrcau sä las un
ncsaj ¡i, a¡oi, c dcja Cräciunul.
In dininca{a dc 24 dcccnlric, nana ¡i cu ninc ¡rinin dc la Vivicnnc o
inviia{ic dc uliin noncni la ¡ranzul dc Cräciun. O rcfuz, dcoarccc nu nä väd
siand in ¡rcajna unci fanilii con¡lcic. M-a¡ sin{i ca o ¡icsä dc sclinl.
Ccca cc - acun, cä nu nai an iaiä - ¡oaic cä suni. Si nana rcfuzä
inviia{ia, dar a¡oi sc räzgandc¡ic, fiindcä, alifcl, ¸va sia acasä ¡i va fi ncfcriciiä".
Äsia c un cufcnisn, avand in vcdcrc cä ¡anä ¡i Crincl ¡i-ar dori sä vadä
lcculc{c dacä ar inira ¡c u¡ä. Mana vrca sä-i dcnonsirczc ccva lui Dunnczcu.
Nici n-a cסus fcliciiärilc ¡c carc lc-a ¡rinii - zac ioaic inir-o gränadä
dczordonaiä ¡c nasa din lucäiäric. Aranjcz fcliciiärilc inir-un ¡ir ordonai inainic
dc a ¡lcca la lucru ¡i sugcrcz sä a¡rindcn lunanäri dc Hanula, la naila, oricc
lunanäri - sinccr, ni-a¡ da singurä foc dacä a¡ crcdc cä a¡ facc casa nai ¡u{in
noloraiä -, dar ca nu vrca sä audä. Cäsc¡ic iiclciul ¡c carc i l-an cun¡ärai
¡cniru salonul dc frunusc{c, ascuns in scriarul cu ¡crvc{clc, ¡i sc losunflä ¡i-ni
zicc cä i l-an cun¡ärai doar ca s-o fac sä sc siniä ¡rosi. In accsi noncni,
räldarca nca ajungc la ca¡äi ¡i ii räs¡und iäioasä cä singura ¡crsoanä carc o
facc ¡c Cccclia sä sc siniä ¡rosi c cliar Cccclia. Si an drc¡iaic. A rcs¡ins
lucuria. A¡a cä, icri, an cun¡ärai un curcan, un sac dc cariofi ¡i un lorcan dc
sos dc räcliiclc (cran sä alcg o ¡ungä dc nazärc inglc{aiä, cand n-a cu¡rins un
val dc a¡aiic ¡i ni-an zis la naila cu nazärca} ¡i lc-an lägai sfidäior in frigidcr.
La ora 2.00 in du¡ä-aniaza dc Cräciun, ini urnärcsc colcgii carc sc invari
¡rin lirou inir-o ncluloasä dc lcicalä, vin ficri ¡i voic lunä ¡i nä sini dcia¡aiä.
Mä inircl cc facc Ton acun ¡i dacä-l voi nai vcdca vrcodaiä. Mä gandcsc la noi
doi in¡rcunä ¡i ni sc ¡arc cä ni-an
313
inaginai ioiul. Siian cä nu va dura. Privcsc in gol cand ccva zloarä ¡rin
acr ¡i aicrizcazä cu un zgonoi surd.
Trcsar ¡i väd cä donnul Croucl, ¡oriarul, a ¡us un luclci narc dc
irandafiri ¡c liroul ncu. Flori! Eu nu ¡rincsc niciodaiä flori! Suni o zonä lilcrä
dc flori.
÷ Pcniru Laciiiia ? s¡un cu uluiiä.
Donnul Croucl sc incruniä ¡i zicc.
÷ Tu c¡ii Hclcn, nu-i a¡a ? ¡i ¡lcacä.
ini ficrlc sangclc in ca¡ ¡i-ni s¡un. ¸Ton ?" ¸Ton!" Flori dc la Ton, ¡cniru
a-ni da dc in{clcs cä nä ¡lacc din nou. Arunc o ¡rivirc ¡iczi¡ä la scara dc
inccndiu, ¡cniru cazul in carc a urcai ¡c langä clädirc, a la Ficlard Ccrc, ¡i
a¡ica¡iä acolo, cu inicn{ia dc a nä lua ¡c sus. N-a fäcui-o. Dar, irandafiri!
Sinlolul iulirii ronaniicc! ii ¡arc räu cä a urlai la ninc! Arc rcnu¡cäri, iar cu
an drc¡iaic!
Caui carica dc viziiä ¡i ru¡ ¡licul. An nainilc uncdc ¡i ircnuräioarc in
iin¡ cc ciicsc ncsajul.
¸Dragä Hclcn, a irccui ¡rca nuli iin¡. Cu dragosic, Jas¡cr, ¡u¡ici."
S¡cran{clc ni sc näruic ¡i nä sini ca Jancs, din Picrsica uria¡ä, cand
sca¡ä ¡unga nagicä cu vicrni carc ¡rclungcsc via{a ¡i ä¡iia s-au in¡rä¡iiai ¡i au
dis¡ärui in ¡änani. Ar fi ¡uiui sä ni sc inian¡lc lucruri ninunaic, dar an dai
grc¡ ¡i acun nu nai an ninic. Mä uii fi× la lilci ¡i nä inircl cc vrca Jas¡cr.
Pufncsc furioasä ¡c nas. Arc iu¡cu.
Toiu¡i florilc suni frunoasc. Zanlcsc rciiccniä. Ticälos olraznic. Dänuicsc
cä nu c aiai dc räu. Nu sc con¡arä cu Adrian. E doar un dcrlcdcu. Ccl ¡u{in nu
nä laic la ca¡ in lcgäiurä cu aranjancniclc nclc locaiivc. Miros irandafirii. Nu
crcd cä ar fi ¡rca räu dacä nc-an inialni sä lcn ccva. Aiing ¡ciala noalc ¡i roz a
unui irandafir.
Trandafiri roz. Asia inscannä cä suni gay ?
Ins¡ir nircasna irandafirilor nci roz, a¡a cun al{i oancni ins¡irä o×igcn,
cand sunä nana, ca sä-ni s¡unä ¡c un ion norocänos cä-i ¡arc räu cä c
norocänoasä ¡i cä, dacä nu vrcau sä sc ducä nainc la Vivicnnc, nu sc va ducc.
Nu vrca sä-ni ¡circc Cräciunul inir-o casä goalä.
314
Siic sigur cä lui Morric nu i-ar fi ¡läcui. (Pcniru un nccrcdincios, indrägca
sur¡rinzäior dc nuli Cräciunul.} Cand s¡unc asia, sini ccca cc sini najoriiaica
nanclor nornalc aiunci cand co¡ilul lor facc ¡rinul ¡as.
÷ Manä, s¡un lland, c foaric frunos din ¡arica ia, dar n-a¡ sin{i
ingroziior dacä nu ic-a¡ läsa sä ic duci la Vivicnnc. Vrcau sä ic duci.
La carc ca räs¡undc.
÷ O, linc! ¡i inclidc iclcfonul.
Mä gandcsc dacä c ¡osilil sä ic ciu¡c¡ii ¡i sä ic irczc¡ii inir-o aliä
dincnsiunc, cand a¡arc Lizzy {o¡äind ¡i nä inircalä dacä vrcau sä-i ajui discarä
¡c ca ¡i ¡c Drian sä facä lradul. Planul c sä nancän ¡läcinic din fäinä inicgralä
cu carnc iocaiä, sä aranjän dccora{iunilc ¡i sä ¡ariici¡än la slujla dc la niczul
no¡{ii. Dc¡i ni-ar ¡läcca, ni sc ¡arc cä n-a inviiai din nilä ¡i n-an ncvoic dc
nilä, a¡a cä ¡rciind cä suni ocu¡aiä.
÷ Dar vin cu iinc nainc, la caniina säracilor! zic cu inainic sä nä ¡oi o¡ri.
Lizzy i¡i ducc nana la gai ¡i c×clanä.
÷ O, Hclcn, nu sc ¡oaic! An sunai ¡i au dcja nai nul{i voluniari sczonicri
dc cai au ncvoic!
Mä fac siacojic ¡i nurnur.
÷ Nu conicazä, oricun i-a¡ fi dc¡rinai ¡c vagalonzi.
Lizzy facc o ¡auzä, a¡oi sc rciragc ¡i väd in ninic o caricaiurä cu ninc sul
fornä dc curcan carc nänancä curcan singur. Cu inina grca, o sun ¡c lunica,
sä väd dacä vrca sä ni sc aläiurc la ccca cc ¡rcväd cu convingcrc cä va fi cca nai
dc¡rinaniä nasä fcsiivä din via{a nca.
S¡rc u¡urarca nca, luni i¡i ¡circcc ziua la ¡ricicna ci, Nora, nul{uncsc,
¡i-au ¡länuii la cc sä sc uiic la iclcvizor ¡i scara vor juca lingo cu cci dc la
Fcllowsli¡ Clul1.
1 Driiisl Fcllowsli¡ Clul - asocia{ic a fo¡iilor ¡i aciualilor lursicri carc au
siudiai in Marca Driianic ¡rin inicrncdiul Consiliului Driianic.
315
Du¡ä cun s¡unc cliar ca, nu avcn cc särläiori, a¡a cä, anul äsia, nu va
iragc cu ariificii. Va fi acasä, dc Do×ing Day, dacä vrcau s-o viziicz, dar sä nu vin
inirc 2 ¡i 3.30, ¡cniru cä va urnäri un filn cu Cary Crani. Si, dacä - a¡a cun i-a
ncn{ionai Cccclia - i-an cun¡ärai un ornancni dc ¡or{clan cu ca¡ul ¡rin{csci
Diana, nu-l vrca, ¡cniru cä arc dcja cinci ¡i nu nai arc loc ¡c ¡oli{a cäninului.
In zorii zilci dc Cräciun, nä sini ca un Crincl ¡i nä gandcsc sä ¡rcgäicsc
curcanul, sä-l arunc in Toyoia, sä goncsc ¡anä la ciniiir ¡i sä-l arunc ¡c
nornaniul iaiälui ncu.
Ei linc, dacä incurcäiura asia nu-i vina lui, aiunci a cui c ?
Ca¡iiolul 35
Avand o gurä narc ¡i o duraiä a aicn{ici liniiaiä, ini aninicsc foaric
¡u{inc din cc an invä{ai la ¡coalä, ccca cc nu inscannä ¡rca nuli. Dar ini
aninicsc o ¡ovcsic ¡c carc an iradus-o in ora dc francczä, ¡cniru cä, a¡a cun sc
s¡unc in lasnc, ni-a rä¡ii inina. Era dcs¡rc un nunciior din falricä, aiai dc
särac, incai nu-¡i ¡crniica sä-i cun¡crc fcii{ci lui un lrad dc Cräciun. A¡a cä a
ananai Cräciunul.
Si, cand ioaic faniliilc logaic ¡i-au aruncai lrazii dc Cräciun in Ncw Yorl,
s-a furi¡ai la groa¡a dc gunoi ¡i a luai unul. Si a¡a, fcii{a lui a avui un lrad dc
Cräciun ¡i a ¡circcui ccl nai frunos Cräciun din via{a ci.
Nu an nulic in conun cu fcii{a accca, cu c×cc¡{ia fa¡iului cä, anul äsia, ¡i
Cräciunul ncu c o sä fic nai incolo.
Ziua ¡ro¡riu-zisä nu c nici ca ¡rca rca. E sur¡rinzäior dc ¡a¡nicä sau
lini¡iiiä. Joc rolul dc consuliani vcsiincniar ¡cniru nana, carc c dis¡craiä s-o
inircacä in sirälucirc ¡c Vivicnnc.
316
÷ E¡ii sigurä cä nu vrci sä vii ¡i iu ? s¡unc inir-un acccs dc cniuziasn.
Vor fi ¡i ¡crsoanc dc varsia ia - ni¡ic vcri, crcd, ¡i Jcrcny ¡i ¡ricicnul lui, Sinon.
Oficz ¡i s¡un.
÷ Jcrcny ¡i iuliiul lui, Sinon. Vivicnnc c in faza dc ncgarc.
Pcniru o cli¡ä, nä gandcsc sä ncrg - Jcrcny c lun, a¡ro¡iai ¡i dc o vcsclic
dc ncsiä¡anii, un Prozac cu fornä unanä -, a¡oi dccid cä Vivicnnc c acid sulfuric
cu fornä unanä ¡i cä an ncvoic sä fiu singurä. Ii dau nanci iiclciul dc
infrunusc{arc, iar ca ini dä o ¡ijana dc näiasc sangcric carc sc clccirizcazä.
÷ N-ar irclui sä dorni inir-un iricou vccli ¡i noioiolii, ini cסlicä ca cu
lunäiaic, lärla{ilor nu lc ¡lacc.
Nici una dinirc noi nu aducc vorla dcs¡rc iaia.
Dansän in jurul alscn{ci lui, ccca cc ¡olucazä acrul ca un snog dcns.
Eforiul c isioviior ¡i o conduc u¡uraiä la u¡ä ¡c nana nca, cca inlräcaiä ¡rca
clcgani. A¡oi, nä infä¡or in ¡la¡unä ¡i-ni ciicsc cadoul ¡c carc ni l-an fäcui -
Dalia ncagrä, dc Jancs Ellroy - cu iclcvizorul färä sonor. Nu nä osicncsc sä
¡rcgäicsc curcanul, a¡a cä fac sfcriuri dc cariofi in coajä ¡i-i innoi in sos dc
räcliiclc.
Mä nai inircru¡ din ciiii ¡i din nancai ¡cniru a iragc caic un ¡ui dc sonn.
Mä inircl cc-o facc Tina. Mä rog ca Adrian sä inirc cu scliurilc inir-un co¡ac ¡i
inccrc, dar nu rcu¡csc, sä-l fac ¡c Crasu' sä dcvinä inicrcsai dc noul säu ¡oarccc
nccanic. (Siä langä cl, i¡i ridicä ¡iciorul ca o lalcrinä ¡i incc¡c sä sc lingä la ccca
cc s¡unc Lulc cä ar fi ¸icaca ¡u{ci" lui.}
Si Do×ing Day c lini¡iiiä. Duni Fio sunä sä-¡i rciragä inviia{ia, ¡cniru cä
arc sionacul dcranjai. Nu c o narc sur¡rizä, ca arc inioidcauna sionacul
dcranjai dc Do×ing Day, fiindcä ¡rivc¡ic ¡ranzul dc Cräciun ca ¡i cun ar fi uliina
ci nasä. A¡a cä o ¡rovoc ¡c nana la un joc dc Mono¡oly, ccca cc c o grc¡calä,
¡cniru cä ocu¡ä inclisoarca, sc su¡ärä cä an cun¡ärai Mayfair ¡i dcvalizcazä
317
lanca. Pacca c rcsialiliiä doar cand ¡icrd. A¡oi, ini ciicsc carica, iar
nana dcsclidc u¡a, dcoarccc crcdc cä sc ¡oaic sä ningä ¡i vcdc cä Crasu' nc-a
adus un cadou dc sczon, o frunoasä ¡rigoric cu ¡ic¡iul ro¡u, noariä. Pacca c
fäcuiä {ändäri ¡anä cand väd cä ¡c DDC1 c gaia sä incca¡ä in rcluarc Nunai
nclunii ¡i caii. Si gaia cu clo¡o{cii dc Cräciun.
Adcväraia disirac{ic incc¡c zccc zilc nai iarziu.
Mana sc inioarcc la nuncä. Eu ini gäscsc un a¡ariancni. Miclcllc il
for{cazä ¡c Marcus sä sc c¡ilczc ¡c s¡aic.
E ¡rca nuli - dc undc sä incc¡ ? Dc fa¡i, c o inirclarc rcioricä, fiindcä
dacä nai {in fic ¡i o singurä cli¡ä ¡cniru ninc Dcsco¡crirca in{clcsului Durcrii dc
cäirc Marcus o sä-ni cסlodczc ca¡ul dc aiaia iriunf acunulai. Aud ¡ovcsica dc
la Lizzy, carc a auzii-o dc la Drian, carc a auzii-o dc la Sara, o cosnciicianä dc la
clulul lor dc sänäiaic. Si cu nä gandcsc. slavä Tic, Doannc!
Marcus a fosi irinis dc logodnica lui sä sc c¡ilczc ¡c s¡aic ¡i Sarci i-au
ircluii ¡cniru asia ¡airuzcci ¡i cinci dc ninuic! Si cra ingroziiä ¡cniru cä cl {i¡a!
Ti¡a! Cuvinic olsccnc, aiai dc iarc, cand crau ¡i al{i oancni in cclclalic incä¡cri,
sä-¡i facä nasaj! Ea a ¡us ccara ¡c cl ¡i cl a incc¡ui sä {i¡c cä cra clocoiiiä! Cand
alia dacä cra ficrlinic!
Sara a zis. ¸Acun, ¡iii ¡rin cc ircc fcncilc!" ¡i cl a zis cä c in¡osilil ca o
c¡ilarc inglinalä sä sc con¡arc cu asia, ¡cniru cä cra vorla ¸doar dc douä fa¡ii" !
Iar lui Saral a incciai sä-i nai fic nilä dc cl ¡i a zis. ¸Tc asigur cä nu suni doar
douä fa¡ii!" Si cra a¡a dc ¡äros, incai, du¡ä aia, ¡ärca cä ¡oariä un iricou färä
nancci! Ea nici nu ¡iia dacä sä coniinuc ¡i ¡c lra{c! A¡oi, s-a dovcdii cä cl lucra
la aliä salä dc ginnasiicä, dar cä i-a fosi ¡rca ru¡inc sä sc c¡ilczc acolo!
Si cä o fäcusc doar ¡cniru cä-l for{asc logodnica lui!
Lizzy larfc¡ic rar, dar rcnun{ä la ¡rinci¡iilc ci, ¡c criicriul cä nu suni vorlc
din auziic, ci un rc¡oriaj. In sccrci, o länuicsc cä nu l-a icriai ¡c Marcus fiindcä
a for{ai-o sä adniiä in ¡ullic cä ¡cnisul fosiului ci ¡ricicn cra ¸ncdiu".
318
Accasiä ¡rivirc aruncaiä noii vic{i a lui Marcus in ialära dc insiruc{ic
a¡roa¡c cä-ni irczc¡ic sin¡aiia. Dar rcu¡csc sä ni-o inälu¡ ¡i nä cuircnur doar
la gandul unicci ¡i scurici nclc iävälcli cu S¡aic dc Corilä ¡i nä inircl cc - in
afarä dc dis¡crarc - n-o fi a¡ucai aiunci, cand sunä iclcfonul.
E nana. Sunä din cancclaric. Toaiä lunca a fosi a¡a dc drägu{ä. To{i i-au
sin{ii li¡sa. Co¡iii i-au fäcui un lanncr cu Dinc A{i Fcvcnii din lariic crc¡onaiä
coloraiä.
To{i sc con¡oriä c×cclcni. Crcdc cä a vorlii doanna Arnsirong cu ci. E a¡a
dc incaniaiä cä s-a iniors. Iar doanna Arnsirong a ¡us-o sä-i ¡roniiä cä, dacä la
un noncni dai sinic cä nu nai facc fa{ä, ii va s¡unc asia insianiancu ¡i cä
doanna Arnsirong va facc ioiul ca s-o ajuic. Arc gränczi dc lucruri dc fäcui,
orarul c aiurca, dar ci nu-i ¡asä.
Oricun, ircluic sä nä lasc acun, arc orä dc naicnaiicä.
Cand nana ¡unc rccc¡iorul in furcä, siau ¡i nä ninuncz. Ori Prozacul, ori
Cliff au o influcn{ä lunä asu¡ra ci. Sau c azi o zi norocoasä. Marcus i¡i ¡rinc¡ic
¡cdca¡sa ¡i aflu ¡i cu ¡ovcsica. To{i cci ircizcci dc {anci dc ¡airu ani din clasa
Cccclici Dradslaw sc al{in sä voniic ¡c lluzc, sä-¡i udc clilo{cii sau sä facä caca
¡c ¡icioarc. Crcd cä ircluic sä fic soaria. ini consuli zodiacul, sä väd dacä ni-c
favoralil. (Crcd in lorosco¡ul ncu, aiaia iin¡ cai nä flaicazä - in cli¡a in carc
incc¡c sä nä adnoncsiczc, il rcs¡ing ca fiind o lälnäjcalä alsurdä.} Sc ¡arc cä
Ju¡iicr, ¸¡lancia crc¡icrii ¡i o¡oriuniiä{ii", sc invaric¡ic in jurul scnnului ncu
zodiacal, a¡a cä ircluic sä nä a¡ic¡i la ¸cvcnincnic inicrcsanic".
Mä a¡lcc asu¡ra ¡aginii, a¡roland din ca¡. Adcvärul c cä, aiunci cand
locuic¡ii in casa ¡ärinicascä, ai o slujlä ingraiä ¡i nu ai dragosic sau via{ä
socialä, ioriurarca unui fosi anani ¡i nul{unirca irccäioarc a unui ¡ärinic-
¡rollcnä ca¡äiä ¡ro¡or{ii infioräioarc. ini ron{äi luza ¡i nä inircl dacä ar
irclui sä nai inccrc o daiä la Tina in du¡ä-aniaza asia. A rcu¡ii cu succcs sä nc
cviic, ¡c ninc ¡i cär{ilc nclc dc auioajuiorarc, in uliinclc douä sä¡iänani, dar
319
in zodia ci scric cä Ju¡iicr sc ni¡cä in for{ä in zona lär{ii ci asiralc carc
¸acccniucazä siruciura" c×isicn{ci ci ¡i cä c ¸¡osilil sä aducä sclinläri". Pcrfcci.
O s-o sun du¡ä ¡ranz.
E 12.02 ¡i suni gaia sä-ni incc¡ lucrul, cand Adan ccl inccai in Joo¡! nä
sunä sä-ni s¡unä cä a gäsii ¡ro¡riciaica ¡crfcciä ¡cniru ninc, ni sc ¡oirivc¡ic
¡crfcci, ircluic s-o väd incdiai, c dcsiul dc icfiinä, färä fasi-fooduri, s¡a{iul c
folosii faniasiic dc linc, c ¡crfcci, sc aflä inir-o loca{ic foaric cäuiaiä, irans¡oriul
in conun c a¡roa¡c, i-ar ¡rindc linc ni¡ic inlunäiä{iri, suic dc oancni suni
inicrcsa{i, dacä nu nä grälcsc, sc dä, ¡i arc alsolui ioaic alca ¡rin ¡rcajnä ¡i voi
fi saiisfäcuiä. Dcja ¡iiu ¡rca linc cai dc lilcr inicr¡rcicazä Adan Lcgca
¡rczcniärii cronaic a ¡ro¡riciä{ilor ¡i nu crcd o vorlä. Dar, ¡cniru cä Ju¡iicr ini
suflä in ccafä, dccid cä ar irclui sä väd ¡i accsi a¡ariancni (din caic-ni dau
scana} ninuscul, dcvasiai, ¡rcisioric, siiuai sul un ¡od dc calc fcraiä.
÷ Dinc, zic. Cc s¡ui dc 6.45, in scara asia ?
÷ Da ? s¡unc Adan, carc, färä indoialä, sc a¡ic¡ia sä nä o¡un. E×cclcni!
Avcn o inialnirc!
÷ Nu, nu avcn, zic cu.
Lizzy ¡i cu ninc nc inialnin cu cl in liroul lui, la 6.32.
Adan nä ignorä ¡i sc lollcazä la Lizzy, carc ¡oariä o fusiä scuriä. Nu nä
dcranjcazä - ¡c dc o ¡aric fiindcä an fosi ignoraiä dc lärla{i siiua{i nuli nai sus
in lan{ul irofic dccai Adan ¡i, ¡c dc aliä ¡aric, ¡cniru cä, dacä a¡ fi fosi un ii¡,
a¡ fi alcs clcgan{a su¡lä ¡i lronzaiä a lui Lizzy in locul unci ii¡c ¡alidc ¡i scundc.
Dar, in ¡rinci¡al, indifcrcn{a nca ¡rovinc din fa¡iul cä nä fränani dacä sä-i
s¡un sau nu lui Lizzy dcs¡rc Tina. Siiu cä an ¡ronis sä ¡äsircz sccrciul ¡i cä
via{a cor¡olcniä a lui Crasu' dc¡indc dc asia. Dar suni convinsä cä, dacä ar fi sä-
i s¡un lui Lizzy dcs¡rc Tina, näcar o daiä in via{a nca a¡ divulga inforna{ii sirici
sccrcic ¡cniru o cauzä nolilä. Fiindcä,
320
aiunci cand ara sunai-o ¡c Tina in du¡ä-aniaza asia, a fosi dc acord, cu
rciiccn{ä, sä sc inialncascä cu ninc nainc, la ninc acasä, cu condi{ia sä ¸nu nä
dau la ca". A¡a cä nä inircl cun sä nä dau la Tina färä ca ca sä olscrvc ¡i, cun
Lizzy c rcgina di¡lona{ici, iar cu suni säraca di¡lona{ici, ini ircluic sfaiul ci.
Toiu¡i, oricun a¡ jusiifica-o, cuviniclc as¡rc ¸dar ai ¡ronis" nu-ni dau ¡acc. in
cclc din urnä - cliar cand Adan oclc¡ic un loc dc ¡arcarc ¡i izlc¡ic violcni
lordura - nä loiäräsc asu¡ra unui con¡ronis.
Zic in ¡oa¡iä.
÷ Lizzy. II ¡iii ¡c Adrian, ¡ricicnul Tinci ? Cc-ai zicc dacä {i-a¡ s¡unc cä
an vorlii cu o fcncic carc a ic¡ii cu cl acun caiva iin¡ ¡i carc ni-a s¡us cä cl a,
äää, a can lruscai-o ni{cl ?
Fccunosc, c o ada¡iarc slalä-slälu{ä a adcvärului ¡i suni con¡iicniä cä
oricinc alicincva ar fi dccodificai-o inir-o ¡icosccundä. Dar iniolcran{a lui Lizzy
fa{ä dc räu (c o¡usul lui Crasu' in scnsul äsia} c un ingcr ¡äziior carc inläiurä
inagina{iilc nc¡läcuic. Nu i-ar irccc ¡rin ca¡ cä vorlcan dcs¡rc Tina.
A¡a cä ridicä s¡rc ninc o fa{ä uiniiä ¡i s¡unc rc¡cdc.
÷ Nu ¡oi sä crcd! Adrian c a¡a dc drägu{! Nu ¡oaic fi adcvärai!
Sur¡rinsä dc vclcncn{a ci, s¡un noalc.
÷ Mä rog, a¡a ni-a zis.
Lizzy räs¡undc, cu ionul incrcdul al unui co¡il carc audc cä lclclu¡ii nu
suni adu¡i dc larzä.
÷ E sigurä ?
Sä fiu sinccrä, suni luaiä ¡rin sur¡rindcrc. Mä a¡ic¡ian la ¡oc, oroarc ¡i
urccli ciuliic. Nu olsiina{ic. S¡un.
÷ Nu crcd cä a invcniai ccva, Lizzy, sinccr, nu crcd.
Dar Lizzy s¡unc fcrn.
÷ Adrian c a¡a dc drägu{! Si ¡oliiicos! Prolalil cä ¡i-a inaginai ca. Si, zäu,
nu crcd cä c frunos din ¡arica accsici ¡crsoanc sä-{i s¡unä ascncnca lucruri
uraic.
321
Cu asia, Lizzy dcsclidc ¡oriicra, icsc din na¡inä ¡i iranic¡ic u¡a. Mä sini
dc ¡arcä a¡ fi inccrcai sä-i vand icrno¡anc.
Ncfcriciiä, nä uii la in¡rcjurini. Siän in fa{a unui ¡ir frunos icrasai dc
casc ciajaic. Toaic suni allc, cu lovindouri frunoasc ¡i cu u¡i vo¡siic in culori
vii. Adan dcsclidc ¡oaria singurci casc ¡lacaic cu ¡iairä sfäranaiä.
Araiä cu adcvärai ca vaza dc siiclä ¡lcfuiiä ¡rinirc cadourilc dc nuniä.
÷ Poaic rcu¡c¡ii sä aduci un consirucior, sä dca jos ¡iaira, ¡o¡ic¡ic Lizzy,
¡i sä ia frigidcrul ruginii dc ¡c ¡cluza din fa{ä.
incuviin{cz din ca¡ ¡i zanlcsc. incä nu an incrcdcrc in ninc sä vorlcsc cu
ca. A¡a cä-i zic dulcc lui Adan.
÷ Nu ¡iiu sigur dc cc nc-ai adus aici, doar dacä nu c o glunä, dar vrci sä
suni la u¡ä dc daia asia, ca ¡ro¡riciarul sä nu ircluiascä sä fugä sus in clilo{i ?
Adan iu¡c¡ic ¡i räs¡undc.
÷ Pro¡riciarul nu nai locuic¡ic aici.
Dcsclidc u¡a ¡ulrcdä dc la inirarc ¡i in{clcg dc cc.
Pro¡riciarul s-a uiiai la dccor inir-o zi ¡i a nurii dc fricä.
Scärilc suni siranlc, scar{aiioarc ¡i färä covor. Pcrc{ii suni aco¡cri{i cu
ccca cc ¡oi dcscric doar ca un iravcsii {i¡äior dc ia¡ci ¡i, incסlicalil, la fcl c ¡i
iavanul. In ciuda conirasiului uluiior inirc s¡iralclc ¡oriocalii ¡i naro, cfcciul c
icrn. Lizzy nurnurä.
÷ Cc... äää... dcosclii!
Trag adanc acr in ¡ic¡i, ca sä nu nä sufoc.
÷ Arc nuli ¡oicn{ial, zicc Adan vioi.
Oficz ¡i-l urncz in ccca cc irccc drc¡i lucäiäric.
÷ Pro¡riciarul avca, cvidcni, un fcii¡ ¡cniru naro, zic cu, ¡rivind acrä
linolcunul dc culoarca noroiului. Si o alcrgic la curä{cnic, adaug, väzand llaiul
nizcralil.
÷ Dar avaniajul accsiui a¡ariancni c cä ¡langc du¡ä iinc, sä-{i la¡i
an¡rcnia ¡crsonaliiä{ii ialc asu¡ra lui!
322
räs¡undc Adan. Sul accsi linolcun sc aflä o ¡odca vcclc dc lcnn!
ii arunc o ¡rivirc ¡i zic ¡linä dc s¡cran{ä.
-Zäu?
El incuviin{cazä din ca¡.
÷ Da, ¡äi, c o ¡odca, nu ?
in accla¡i iin¡, Lizzy sirigä.
÷ Hclcn! Crcd cä äsia ¡oaic fi un aragaz original Ncw World Cas Fangc!
Doanncdunnczculc! A¡ nuri sä an un aragaz ca äsia! Nu-ni vinc sä crcd!
Trcluic sä ailä ccl ¡u{in cincizcci dc ani! Adan, äsia vinc in¡rcunä cu
a¡ariancniul ?
Adan sc uiiä cu jind la Lizzy ¡i zicc.
÷ Da. Lu×, nu-i a¡a ?
Pufncsc ¡i s¡un. ¸E o vccliiurä ncnorociiä", dar Lizzy insisiä cä c ¸o
aniicliiaic". A¡oi, dcsco¡crä cä PAL-ul nclaninai arc - sul siraiul lui dc nizcric
- ¡icä{clc aurii.
÷ E incrcdilil! sirigä ca ¡i{igäiai. E o conoarä! N-a fosi sclinlai din
iin¡ul räzloiului!
Eu narai.
÷ Da, dc la Fäzloiul dc o suiä dc ani.
Adan nc ¡ofic¡ic in laic, carc c a¡a dc nicä, incai doar doi dinirc noi ¡oi
inira sinulian in ca. Lizzy a¡ica¡iä afarä.
÷ Faian{ä originalä! ¡o¡ic¡ic ca. Hclcn, ircluic sä-l ici!
Mä uii la ca ¡i zic räsiii.
÷ E o vägäunä!
Dar a¡oi, väd dorniiorul ¡i, dc¡i icncuiala sc färani{cazä ¡i covorul c
dcsiränai ¡i fcrcsirclc suni nurdarc ¡i crä¡aic, ccva dinäunirul ncu ircsarc.
Mä inagincz snulgand covorul ¡i ccruind ¡odclclc dc lcnn, rcvo¡sind
¡crc{ii in gallcn ¡i curä{and fcrcsirclc largi, ca sä ¡äirundä lunina soarclui.
÷ Sä vcdcn livingul, s¡un cu.
÷ Scnincu original, zicc Adan cand inirän in cancra nicä ¡i ¡linä dc
¡anzc dc ¡äianjcn. Si nu-i nici un fasi-food.
Du¡ä cc faci ncccsarul, ic ¡o{i nuia in caicva sä¡iänani!
323
Eu zic.
÷ Nu fi ridicol, c dc nclocuii! dar n-o s¡un cu ¡rca nuliä convingcrc.
Inina ini laic ¡uicrnic ¡i nä sini a¡rinsä dc ncräldarc. Nu ¡iiu dc cc, dar
il vrcau.
A doua zi dininca{ä, fac o ofcriä ¡cniru a¡ariancni.
Adan s¡unc cu räccalä. ¸Tc coniacicz cu". Lizzy s¡unc lini¡iiior cä facc ¡c
durul ¡i ini dä nunärul avocaici ci.
Iar Tina sunä sä-ni s¡unä cä-i ¡arc räu, dar cä ¸a inicrvcnii ccva" ¡i cä nu
nc von inialni in scara asia. O inircl cun sc sinic, dar inclidc iclcfonul.
A¡roa¡c incdiai, iclcfonul sunä din nou ¡i÷1 in¡fac rc¡cdc.
÷ Tina ? s¡un cu räsuflarca iäiaiä.
÷ E adoralila Hclcn ? zicc o vocc iärägänaiä.
Mi sc facc ¡iclca dc gäinä.
÷ Jas¡cr ? ¡o¡icsc.
÷ Hci, iuliio, zicc cl, n-ai nai sunai sä-ni s¡ui dcs¡rc flori. Asia inscannä
cä s-a icrninai ?
Clicoicsc.
÷ Cc sä sc icrninc ? zic cu. N-a c×isiai ninic ca sä sc icrninc.
Jas¡cr iragc lrusc acr in ¡ic¡i, ca ¡i cun ar fi jignii dc olscrva{ia nca.
÷ Au! facc cl.
÷ Jas¡cr, ai ¡iclca groasä ca un unär dc li¡o¡oian, a¡a cä nu ic nai
¡rcfacc, s¡un scvcrä.
El radc.
÷ Hclcn, dulcclc ncu ingcr, ni-c dor dc iinc! Cc nai faci ? Cun c noul
a¡ariancni ? Cc-ai zicc sä nai siän ¡i noi dc vorlä ? Cc-ai s¡unc dc o cinä ?
Mä gandcsc. a¡ s¡unc cä da, aiaia iin¡ cai ¡roni{i sä nu nai vorlc¡ii ca
un cavalcr ncdicval.
÷ Pääääiiii, zic cu...
Iar cl nä inircru¡c.
324
÷ in scara asia! Tc iau dc la scrviciu la ¡a¡ic, cu un ia×i ¡i ic rä¡csc!
Suni gaia sä nä lanscz in ni¡ic ¡roicsic sinandicoasc, cand linia sc
inircru¡c. A¡a cä nä gandcsc. cc olicc{ii a¡ ¡uica avca la inlocuirca unci scri cu
¡asic scni¡rc¡araic in fa{a iclcvizorului, la Tlc Dill, cu un coioi ¡oriocaliu
lä¡indu-sc langä ninc, cu o cinä son¡iuoasä la lunina lunanärilor, in fa{a lui
Jas¡cr Sandcrson, cu ¡iciorul lui su¡lu carc sä-ni alinic glczna avidä dc
dragosic ?
Nu-i ca ¡i cun a¡ facc sc× cu cl.
Ca¡iiolul 36
Uncori, Crasu' uiiä dc cl insu¡i ¡i ini araiä ¡u{inä afcc{iunc. Accsic crizc
suni la discrc{ia lui ¡i sc ¡roduc incviialil cand suni ocu¡aiä. Mai alcs cand
ciicsc ziarul.
Sarc ¡c nasä ¡i sc iniindc languros ¡csic iiiluri, aco¡crind ficcarc cuvani.
Dacä-l ridic ¡i÷1 ¡un ¡c ¡odca, sarc din nou, c×aci la accla¡i ariicol, ¡i sc
iniindc iar.
Singurul con¡ronis ¡c carc-l accc¡iä c sä sica la ninc in ¡oalä. Siä
coco{ai acolo, cu s¡aiclc drc¡i, i¡i infigc glcarclc in ¡icioarclc nclc, ioarcc ca o
clicc ¡i nä fränaniä cu glcarclc. Scnza{ia c idcniicä, crcd, cu accca ¡c carc o
ol{ii dacä-{i infigi zccc acc ascu{iic in ¡iclc, iar ¡i iar, in accla¡i loc carc dcvinc
din cc in cc nai durcros. Ac{iunca scoaic incviialil ni¡ic firc ¡i-{i disirugc
¡anialonii. Dar su¡ori durcrca ¡i sacrific ¡anialonii, ¡cniru cä afcc{iunca lui
Crasu' c dcvasiaior dc rarä - ccca cc, ¡c ¡ia{ä, o facc cu aiai nai ¡rc{ioasä.
Crcd cä accc¡i sä nä väd cu Jas¡cr din noiivc sinilarc.
Si, in ciuda a oricc aliccva, c ¡läcui sä-l väd. S-a dai - nu radc{i - cu
Egoisic, ccca cc nä facc sä vrcau sä-l nu¡c.
÷ Miro¡i linc, zic cu, färä sä vrcau.
325
÷ Siiu, s¡unc cl zanlind.
Olscrv o lucä{icä dc ccva all, carc i-a ränas inirc din{i. ini ircc ¡i cu
linla ¡csic din{i ¡i-i sug, dc¡i n-an s¡älai inainic dc a ¡lcca. Dcodaiä, nä sini
ca o ¡roasiä ¡i arogan{a fä{i¡ä a lui ¸¡iiu" ini sunä as¡rä in urccli.
Jas¡cr c la fcl dc frunos ca inioidcauna, dar c ¡i foaric nul{unii dc sinc
insu¡i. Dccid sä-i fac via{a grca. Oricun, nai grca dccai sc a¡ica¡iä cl. in iin¡ cc
nc ¡linlän ¡c Long Acrc, i¡i ¡unc o nanä ¡c unärul ncu. Mä gandcsc sä ridic
din uncri, ca sä i-o indc¡äricz, dar nu vrcau sä ¡ar ¡rca nc¡ricicnoasä. A¡a cä
nana ränanc acolo, grca ¡i inconodä, ¡anä cand clcnän un ia×i.
÷ Dcci undc nä duci ? s¡un cu, in iin¡ cc inainiän cu grcu ¡rin iraficul
Londrci.
÷ E sur¡rizä! zicc cl. Si cc nai faci ? Nu nc-an nai väzui dc nuli!
incuviin{cz ¡i zic.
÷ Dinc, linc! ¡i inccrc sä nu fiu iriiaiä dc cסrcsia ¸nu nc-an nai väzui dc
nuli".
÷ Da' iu ? il inircl. Cc nai facc Louisa ?
Jas¡cr i¡i incrc{c¡ic nasul ¡i zicc, cu ¡asiunc.
÷ Eu fac linc, ca c o cä{ca ¡roasiä!
Ciudai - sau nu - asia nu nä nirä.
÷ O ? Si dc cc s¡ui asia ? zic cu rccc.
Mä sini incסlicalil vc×aiä in lcncficiul Louisci.
Jas¡cr i¡i unflä närilc, ¡ufnc¡ic ¡i dä oclii ¡csic ca¡.
Inaginca unui cal ¡anicai.
÷ Al, nä cncrvcazä, nu ¡oi s-o sufär ¡c fcncia asia!
Ea... - din ionul lui, nä a¡ic¡i la o larfä lungä ¡i jigniioarc, dar cziiä, a¡oi
sclinlä nacazul - caa... of, c in rcgulä. E faiä lunä. E, ää, dc ircalä, cu, ää, ii
uräsc gusiurilc nuzicalc.
Fidic din s¡ranccnc ¡i s¡un.
÷ Jas¡cr, iu urä¡ii gusiurilc nuzicalc alc iuiuror. Dc cc, cc anunc ii ¡lacc
dc ic-a jignii aiai dc iarc ?
El sc cuircnurä ¡i scui¡ä nunclc ca ¡c la¡iclc siricai.
326
÷ Madonna.
Ti¡.
÷ Madonna! Cc ai iu in¡oiriva Madonnci ? E faniasiicä ! ini ¡lacc
Madonna!
Jas¡cr sc räsic¡ic.
÷ E o nancäioarc dc lärla{i!
Tuguicz luzclc ¡i zic candidä.
÷ in{clcg. Asia-i afccicazä nuzica, nu-i a¡a ?
Jas¡cr - ca oricc lun ¡oliiician - ignorä inirclarca
¡i räs¡undc.
÷ Muzica ci c aloninalilä!
Crcd cä Jas¡cr sc a¡ica¡iä Ia alic concniarii, dar cu iac. in cclc din urnä,
nurnurä.
÷ Nu su¡ori asifcl dc fcic.
Siian cu. Mä sirälaic un fior dc furic ¡i zic rc¡cdc.
÷ Eu nu ¡oi sä su¡ori läic{ii cu asifcl dc o¡inii.
Du¡ä asia, ränancn inir-o iäccrc dc glca{ä iin¡ dc
cinci ninuic inclciaic, ¡anä cand Jas¡cr sc ¡rcdä.
÷ Hci, iuliio, s¡unc cl incci. N-an vrui sä ic su¡är.
Ti-an s¡us cc linc arä{i ? Cliar foaric linc.
in vocalularul ncu, ¸arä{i foaric linc" c un nod ¡oliiicos dc a s¡unc ¸¡ari
foaric grasä". A¡a cä s¡un in dcradcrc.
-Ha!
Jas¡cr ¡crscvcrcazä.
÷ Nu, scrios. Ai nai slälii, sau cc ?
A¡ ¡rcfcra sä ränan norocänoasä, dar zanlcsc färä sä vrcau.
÷ Nu ¡iiu ¡i nici nu-ni ¡asä, lonläncsc cu, nu n-an nai caniärii dc zccc
ani.
Jas¡cr, sin{ind un u¡or dczglc{ zicc vcscl.
÷ Po{i sä ic caniärc¡ii la a¡ariancni dacä vrci.
Hollcz oclii ca o vcvcri{ä Disncy.
÷ Cc a¡ariancni ? cli{äi cu. Crcdcan cä nä duci sä luän cina.
÷ M-an gandii sä-{i ¡rcgäicsc o cinä s¡ccialä, la ninc acasä, zicc cl.
327
Marai.
÷ La Louisa acasä, vrci sä s¡ui. Ea o sä fic acolo ?
Jas¡cr räs¡undc caln.
÷ Louisa c la Clicago, cu afaccri. Von avca, ää, lucäiäria doar ¡cniru noi.
Dccid sä-l icsicz.
÷ Si cc ¡länuic¡ii sä-ni gäic¡ii ?
Jas¡cr iu¡c¡ic in nana fäcuiä ¡unn.
÷ Friiiaia di clcddar c crlc d'csiiva, s¡unc cl, zanlind.
÷ Uau! zic cu, incaniaiä cä a fäcui un cfori. Sunä uiniior ! Ai fosi la o
läcänic dc s¡ccialiiaic ?
Jas¡cr radc.
÷ A¡a crcd, zicc cl.
Jas¡cr s-a osicnii ¡cniru ninc. Suni ian¡iiä dc incaniarc. Fcsiul cäläiorici
iräncänin dcs¡rc slujla lui Jas¡cr ¡i dcs¡rc fa¡iul cä c ¡c ¡unciul dc a fi
¡ronovai. Eu ii s¡un cä suni ¡c ¡unciul dc a fi rcirogradaiä ¡i ini s¡unc cä
ircluic sä invä{ ¸sä joc jocul". Cc-o nai inscnna ¡i asia... Ta×iul ¡arclcazä ¡c o
siradä nicu{ä, ca dc ora¡ dc jucäric, in Kcnsingion.
÷ Ooof! zic cu. Zäu cä Louisa s-a dcscurcai linc!
÷ Da, s¡unc Jas¡cr. Unii au narc noroc.
Ai iu noroc, nä gandcsc cu. Pärcrca nu ni sc sclinlä cand viziicz
a¡ariancniul. Louisci ii ¡lacc ro¡ul. Pcrc{ii suni un ro¡u-sangcriu inicns,
covoarc uria¡c, siacojii, aco¡crä ¡odclclc ¡i fcrcsirclc suni incadraic dc dra¡crii
grclc, dc caiifca ro¡ic. Livingul c agloncrai cu lunanäri ornancnialc, cu ncsc
vccli, dc lcnn, cu scaunc, cu o cana¡ca uzaiä, lila, cu o lillioiccä
su¡raincärcaiä - ni-ar ¡läcca s-o dis¡rc{uicsc, dar cfcciul c cald, noalc ¡i
indiscuialil airägäior.
÷ E faniasiic! oficz cu.
÷ E ca ¡i cun ai locui inir-un ¡aniccc, sirigä Jas¡cr din lucäiäric. Vrci un
slcrry ?
Ii sirig ¡i cu.
÷ Scuzä-nä, dar i{i ¡ar o näiu¡ica dc o suiä dc ani ?
328
Urncazä o ¡auzä, du¡ä carc Jas¡cr zicc vioi.
÷ Cun vrci, cu lcau unul.
ini lag nasul ¡c du¡ä u¡a lucäiärici.
÷ Nu ai o lcrc ? Jas¡cr claiinä din ca¡. Vin ? Jas¡cr claiinä din ca¡.
÷ Vrcau un ¡alar cu a¡ä aiunci, ic rog, s¡un cu.
÷ Doar dc la rolinci, räs¡undc cl. Noroc! Si, s¡unc-ni, cun c noul iäu
a¡ariancni ?
Sorl din a¡ä ¡i zic.
÷ Cc a¡ariancni nou ?
Jas¡cr ¡arc ncduncrii.
÷ Crcdcan cä-{i cun¡cri un a¡ariancni.
Zic rc¡cdc.
÷ Cun¡är, cun¡är. Mä nui can, äää, in cinci sä¡iänani.
Nu c cliar o ninciunä, ¡cniru cä, inainic sä ¡lcc dc la lucru, azi, n-a
sunai Adan sä-ni s¡unä cä ofcria nca fuscsc rcfuzaiä, dar cä, inirc noi doi fic
vorla, dacä o närcan cu ¡asc nii, a¡ariancniul 55 l ni-ar inira in sac.
¸Da, ¡i c a¡a dc al nailii dc nic, cä ar ¡i incä¡ca", an nurnurai, du¡ä cc
an inclis iclcfonul.
Jas¡cr i¡i araiä inicrcsul fa{ä dc invcsii{ia nca inoliliarä ridicand dinir-o
s¡ranccanä, a¡a cä-i s¡un ioiul dcs¡rc a¡ariancni (läsand la o ¡aric fa¡iul cä
nu l-an cun¡ärai incä} in iin¡ cc cl gäic¡ic ccca cc ¡arc a fi o onlciä cu lranzä.
Dc cc oarc, in accsic vrcnuri ¡osinodcrnc, io{i lärla{ii ¡c carc-i ¡iiu cu gäicsc
doar onlcic ?
÷ Crcdcan cä o sä faci ccva con¡licai, zic cu su¡äraiä.
÷ Asia csic ccva con¡licai, iuliio, räs¡undc cl ¡i-ni facc cu ocliul.
Nc nancän onlciclc siand ¡c cana¡ca ¡i Jas¡cr c foaric aicni. inccarcä sä-
ni dca onlciä in gurä cu furculi{a lui - ii fac ¡c ¡lac, dc¡i suni ca¡alilä sä nä
lräncsc singurä dc a¡roa¡c douäzcci ¡i cinci dc ani -, iar cl scoiocc¡ic ¡rin rafiul
cu rcvisic al Louisci, ca sä gäscascä un c×cn¡lar rcccni din Casc ¡i inicrioarc. Nc
uiiän ¡rin cl ¡i, dc¡i nu c ninic acolo carc sä-ni ¡lacä sau ¡c carc sä ni-l
¡crnii,
329
nä sini ni¡caiä dc inicrcsul lui. Toiul c ¡crfcci, ¡anä cand ccasul laic ora
zccc ¡i Jas¡cr inccarcä sä nä säruic.
÷ Mi-c dor dc iinc, iuliio, nurnurä cl cu gura ¡c gaiul ncu. Iuliio, ni-c
dor dc iinc.
Mä in¡ingc u¡or, dar fcrn ina¡oi, ¡c cana¡caua lila ¡i inccarcä sä-ni
scoaiä io¡ul. Siau ncni¡caiä ¡i il las sä nä säruic, dar ii dcs¡rind nainilc
lajlaiioarc dc ¡c io¡ul ncu. Jas¡cr nä säruiä ¡c ioaiä fa{a, sco{and ¡lcscäiiuri
sonorc. Sionacul ni sc rcvoliä dc dczgusi ¡i-ni fcrcsc fa{a.
Ar irclui sä sini ncvoia sä ¡lcscäi ¡i cu ¡i sä-l särui, dar nu sini ninic.
Poaic cä nu ni-a cäzui linc onlcia.
÷ E¡ii a¡a dc ru¡inoasä, nurnurä Jas¡cr, iniorcandu-ni din nou fa{a in
zona dc ¡u¡ai. Nu-{i siä dcloc in caracicr.
Mä ridic rc¡cdc ¡i nä indc¡äricz dc cl.
÷ Cc vrci sä s¡ui cu asia ? zic cu ¡c un ion inglc{ai.
Jas¡cr i¡i irccc o nanä ¡rin ¡är ¡i s¡unc.
÷ Ia-o u¡or, dulcclc ncu ingcr, a fosi o glunä.
Mä uii la cl ¡i zic.
÷ Si, cc sä vczi, cu n-o ¡rca ¡ricc¡.
Jas¡cr ini räsucc¡ic nasul ¡i sarc in ¡icioarc.
÷ Cc nai facc Cräsu{ul ? zicc cl.
÷ Cräsu{ul! ridic cu ionul, nc¡läcui in¡rcsionaiä.
Nunclc lui c Crasu' ¡i ii ncrgc foaric linc, nul{uncsc.
Jas¡cr radc ¡i, cu o vocc joasä, rägu¡iiä, s¡unc.
÷ E¡ii sc×y cand c¡ii furioasä.
Claiin din ca¡ ¡i zic.
÷ Iar iu c¡ii in¡osilil. Si nu-ni scrvi rc¡lica asia, c vcclc can dc cincizcci
dc nii dc ani. O foloscau ¡i dinozaurii.
Jas¡cr i¡i frcacä frunica ¡i nä iraicazä cu un zanlci larg, iar cu clicoicsc
¡i s¡un.
÷ Of, inccicazä! in nod nornal, a¡ säri ¡c iinc, dar sini cä nä ia o durcrc
dc ca¡.
Jas¡cr sc uiiä la ninc ¡i, färä ¡rca nuli rcgrci, zicc.
¸Aaaaa!" a¡oi adaugä.
÷ Hci, iuliio, {i-an luai un cadou.
330
Scoiocc¡ic ¡rin scrvicia lui ¡i-ni aruncä o caric viu coloraiä, in fornai dc
luzunar. Dc vorlä cu ¡isica nca.
Incdiai ini dau scana cä a ¡uiii-o dc la scrviciu.
÷ An ¡i alic inicrcsc, zic cu cncrvaiä.
El ia Dc vorlä cu ¡isica nca, sc iranic¡ic ¡c cana¡ca, sc iniindc, i¡i ¡unc
ca¡ul la ninc in ¡oalä ¡i incc¡c sä ciicascä c×irasc. Pcniru cä lui Jas¡cr ii ¡lac
¡isicilc la fcl dc nuli cun ii ¡lac ¡i lui luni Fio, a¡rccicz sacrificiul.
÷ Ficcarc via{ä ar irclui sä ailä nouä ¡isici, dcclarä cl ca ¡i cun ar crcdc
cc s¡unc, iar fa{a nca in¡iciriiä sc nai innoaic ¡i sini cä incc¡ sä iorc in sinca
nca.
inclid oclii, ii asculi vocca ¡i-l nangai ¡c ¡är. Mä räsfä{ in cäldura
iniiniiä{ii noasirc, cand cl lasä carica, nä ¡rindc dc nanä ¡i zicc.
÷ Hclcn, ni-c dor dc noi. Tc rog, lai sä fin iar in¡rcunä.
Nu ¡iiu cc sä s¡un, a¡a cä s¡un. ¸Ol" ¡i-i s¡un cä o sä nä gandcsc la asia.
A¡oi ¡lcc.
Încc¡ sä crcd cä ¡lancia Ju¡iicr s-a in¡clai ¡i cä al ncu Cräciun iniarziai
nu a vcnii ¡i cä an fosi ¡äcäliiä dc ni¡ic idio{i sä salui zorii unci noi crc, cand
ofcria nca ¡cniru a¡ariancniul 55l c accc¡iaiä. Adan ini rclaicazä vcsica
ninunaiä ca un gunoicr carc aruncä un sac cu gunoi la ionlcron. A¡oi, inircalä
dacä vrcau sä ic¡in sä lcn ccva ¡i s-o aduc ¡i ¡c ¡äsäricä aia clcganiä cu carc
ics ncrcu. Îi s¡un lui Adan cä Lizzy icsc doar cu agcn{i inoliliari carc sc ocu¡ä
dc ¡ro¡riciä{i dc ¡csic irci suic dc nii. A¡oi, ii dau vcsica in¡ro¡riciäririi nclc
lui Lizzy, carc sarc in sus dc lucuric ¡i sugcrcazä sä angajän un cסcri in fcng
slui.
÷ Uräsc asia, zic cu cand inclid iclcfonul, du¡ä cc an vorlii cu ccl nai
¡ncclcr lrolcr dc crcdiic i¡oiccarc din {arä. Suni {c¡uiiä!
Lizzy facc ioi ¡osililul sä ¡arä ¡linä dc con¡asiunc ¡i ciri¡c¡ic.
÷ Dar gandc¡ic-ic, va ncriia in final!
Sus¡in ¡i zic.
÷ Da. Voi fi nandra ¡ro¡riciarä a unui lun i¡oiccai.
331
ini ron{äi luza ¡i nurnur ca ¡cniru ninc.
÷ Mäcar Ton va fi nul{unii, ioniul äla carc facc ¡c sfaniul.
Ton c ca un jinglc la radio - cncrvani ¡i dc ncuiiai.
Dc cand l-an väzui ¡c Jas¡cr ÷ ¡i ¡rolalil inainic dc asia -, nä gandcsc
la Ton. Îi con¡ar ¡c cci doi lärla{i olscsiv.
Oclii, glunclc, ¡ic¡iurilc, vocilc, unorul, s¡iriiul ¡raciic, ialcniul la
¡rc¡ararca onlcici, ¡cnisurilc, icn¡crancniclc, gusiurilc, inicligcn{a, siilurilc dc
clcnarc a clclncrilor, slujlclc... Con¡ar najoriiaica lucrurilor lcgaic dc ci ¡i, in
consccin{ä, nu-l sun ¡c Jas¡cr.
Dar ard dc dorin{ä sä-l väd ¡c Ton.
Fccunosc, suni dis¡craiä sä nä disirag dc la iadul fornaliiä{ilor ¡cniru
iransfcrul dc ¡ro¡riciaic ¡i dc ioaic li¡iiorilc in¡licaic in asia. Dar noiivul
¡rinci¡al c cä cu ¡i Ton avcn dc ¡us la ¡unci ni¡ic afaccri ncicrninaic.
Si, dc¡i o ¡ariidä dc sc× ar fi un lonus linc-vcnii, nu la sc× nä rcfcr acun.
Dacä vrcau sä-ni väd inainic dc via{a nca - cסrcsic ¡c carc n-o su¡ori, fiindcä
¡arc cä via{a c ca un zlor dc cursä lungä ¡c carc sä-l induri la clasa ccononic,
dar ¡cniru carc voi facc o c×cc¡{ic dc daia asia -, ircluic sä vorlcsc cu Ton.
Nu vrcau, dar ircluic. Încä-ni nai aninicsc fa{a lui uluiiä din Scara
Fundurilor dc Cainc. Parica nca cca nai slalä ar vrca sä sc aruncc la ¡icioarclc
lui ¡i sä-i cסlicc, dar ¡arica nca rclclä vrca sä urlc la cl ¡anä cand sc aruncä la
¡icioarclc nclc. Cun indräznc¡ic sä-ni ¡rcdicc nic dcs¡rc fa¡ic rclc, cand cl nä
in¡cla ¡c la s¡aic ? Cun a ¡uiui sä s¡unä ioi cc-a s¡us, färä sä crcadä o ioiä ?
Cun an ¡uiui fi a¡a dc naivä ¡i sä crcd cä, doar ¡cniru cä a s¡us acclc
lucruri, vorlca scrios ? Cc crcdca cä facc, fiind a¡a dc drägu{ ? Dc cc n-a fosi
cinsiii ? Nu-¡i dä scana cä su¡ori iicälo¡ia aiaia iin¡ cai nu c dcglizaiä in
sinccriiaic ? inirclärilc asica alunccoasc, vicrnänoasc nä rod ¡i sc zvarcolcsc ¡i
nä in¡icdicä sä ¡ariici¡ la lalanucul zgonoios al calculärii faciurilor dc cäirc
Laciiiia. A¡a cä
332
in¡fac iclcfonul, sun la Mcgavci, anun{ cä Crasu' a ränas färä nancarca
s¡ccialä ¡i fac o ¡rogranarc dc urgcn{ä ¡cniru 6.45, in scara asia.
Mana c su¡äraiä fiindcä nu i-an aräiai incä a¡ariancniul - noiivul. nu
indräzncsc -, a¡a cä rcu¡csc sä-l snulg ¡c Crasu' dc ¡c Volvo, sä-l var in
Voyagcrul lui ¡i s-o ¡icrg la vcicrinar färä sä fiu inicrcc¡iaiä. in iin¡ cc Toyoia
iu¡c¡ic ¡i vilrcazä cand nä o¡rcsc ¡c Coldcrs Crccn Foad, nä rog ca Ton sä fic
incä in vacan{ä. Trag adanc acr in ¡ic¡i, ini vcrific ¡ärul in oglinda rcirovizoarc
(a¡a cun crcdcan, c iuriii}, il rccu¡crcz ¡c Crasu' dc ¡c lanclcia din s¡aic ¡i nä
iaräsc s¡rc u¡a dc la Mcgavci.
Mä s¡rijin in ca cu ioaiä grcuiaica, in¡ing cu fundul ¡i nä in¡lciiccsc cu
s¡aiclc in sala dc rccc¡{ic. Nu c o inirarc dcnnä ¡i nä lucur sä väd cä nu suni
oancni ¡i aninalc carc sä a¡ic¡ic ¡i cä Cclinc nu siä in s¡aiclc liroului dc
rccc¡{ic. Din ¡äcaic, c Ton.
Scric ccva in ccca cc ¡rcsu¡un cä c rcgisirul dc ¡rogranäri ¡i ¡arc olosii ¡i
rävä¡ii. Sc lollcazä la ninc, dc ¡arcä nu i-ar vcni sä crcadä cc-a adus ¡isica, ¡i
nä saluiä inclinand scuri ca¡ul. Mu¡clii gaiului ni sc incordcazä ¡i nä uii ¡i cu
la cl ¡i-l salui cu o inclinarc scuriä a ca¡ului.
Crasu' niaunä ¡i zgrc¡{änc.
÷ Dcci, zic cu acrä, nc inialnin din nou.
Ton iranic¡ic ¡i×ul ¡c lirou, inclidc rcgisirul dc ¡rogranäri ¡i zicc färä
iniona{ic.
÷ Tu urnczi. Po{i sä iniri dacä vrci.
II iaräsc ¡c Crasu' in sala dc o¡cra{ii ¡i Ton inclidc u¡a in urna noasirä,
iar nic ni sc facc fricä. Mä icn dc cc-ar ¡uica sä s¡unä, a¡a cä vorlcsc cu,
inainic s-o facä cl.
÷Ai avui o vacan{ä ¡läcuiä ? s¡un cu c×ccsiv dc dulccagä.
Ton ¡arc sur¡rins dc accasiä ¡oliic{c ¡i zicc.
÷ Da, nul{u...
il inircru¡ cu un urlci.
÷ Cu ¡ricicna ia!
333
Furia ¡i ¡ocul sc lu¡iä ¡cniru su¡rcna{ic ¡c cli¡ul lui slälii, iar cl ¡uicrä.
÷ Pofiin ?
Scnän cu Crasu', in scnsul cä nu-ni ¡lacc in nod dcosclii sä sc ¡uicrc la
ninc, iar furia ¡i rcscniincniul sc conlinä ¡i nä a¡rind ca un clilrii.
÷ Pofiin! Nu-ni vcni nic cu ¸¡ofiin", ca ¡i cun n-ai ¡ii dcs¡rc cc vorlcsc!
Pricicna ia! Siii, cca cu carc ai fosi in vacan{ä ? Cca cu carc {i-o irägcai cand ni-
o irägcai ¡i nic! Aia!
Ton scra¡nc¡ic din din{i ¡i naraic.
÷ Nu ¡iiu dcs¡rc cc vorlc¡ii! Cc ¡ricicnä ?
În accsi noncni, nä iau cu nainilc dc ¡är, ca sä nä in¡icdic sä-l scuiur
¡i urlu.
÷ Nu nä nin{i, n-an säiurai sä fiu nin{iiä! Pricicna cu carc ic-an väzui
la ¡ul, icnlclulc!
Ton ränanc cu gura cäscaiä.
÷ Cc c ? zic cu ncrvoasä.
Ton sc uiiä la ninc furios ¡i sirigä.
÷ Co¡il ian¡ii, aia cra sorä-nca!
Asia-i alsolui in¡osilil ¡i suni gaia sä i-o s¡un. Dar a¡oi ini aninicsc un
concniariu ¡crsuasiv fäcui dc Lizzy curand du¡ä incidcniul dc la ¡ul, ccva dc
gcnul. ¸Puica sä fic sora lui". A¡oi, ini aninicsc ¡i cä Ton ni-a ¡ovcsiii dcs¡rc
sora lui. Si, lrusc, idcca cä fcncia din ¡ul cra sora lui Ton ¡arc nai ¡u{in
in¡osililä dccai la incc¡ui. Dacä c adcvärai, ¡ozi{ia nca c dcnolaiä. Dar nu voi
ccda färä lu¡iä.
÷ Manci i s-a s¡us cä c¡ii in vacan{ä cu ¡ricicna ia!
nä räsicsc cu.
Ton claiinä din ca¡, ncvcnindu-i sä crcadä.
÷ Nu in{clcg, zicc cl. Dc cc discuia nana ia aranjancniclc nclc dc
vacan{ä ?
Zic rc¡cdc.
÷ Pcniru cä cu cran ocu¡aiä la lucru, Crasu' cra lolnav, a¡a cä l-a adus
ca la vcicrinar.
334
Ton zicc rccc.
-Zäu? Si?
Fidic din uncri.
÷ A¡a cä ic ¡iic, a¡a cä a inirclai undc c¡ii! Crcd cä...
i-a s¡us Cclinc.
Cand s¡un cuvaniul slinos ¸Cclinc", ni sc forncazä in ninic o icoric
infioräioarc, dar ¡lauzililä. Sc forncazä ¡i in ca¡ul lui Ton.
÷ O-o-o! zicc cl acid. Cclinc i-a s¡us nanci ialc cä cu cran ¡lccai cu
¡ricicna nca.
Facc o ¡auzä dc o sccundä, a¡oi urlä.
÷ Dc cc c¡ii a¡a dc cgoisiä? Dc cc nu slälc¡ii ¡c nincni ? Nu-i nici o
nodaliiaic dc a-{i facc ¡c ¡lac, nu ? Nu ni-o ¡o{i s¡unc in fa{ä, ca un aduli! O,
nu! Ar fi ¡rca u¡or! Tu...
Dai din ¡icior a¡a dc iarc, incai a¡roa¡c cä ni-l ru¡.
Vocca ini ircnurä dc furic.
÷ Nu {i¡a la ninc, ¡on¡osulc, cä nu iolcrcz a¡a ccva!
In sccrci, suni ¡aralizaiä ¡anä in näduva oasclor din
cauza crorii cu ¡ricicna, dar sä fiu a nailii dacä Ton va afla. Zlicr.
÷ Nu-ni vinc sä crcd cä ic-an läsai sä-ni dai ordinc!
Tc crczi a¡a dc su¡crior!
Ton sc siro¡¡c¡ic.
÷ Cc ioi vorlc¡ii ?
Dai iar din ¡icior - nai u¡or, dc daia asia ÷ ¡i nä räsicsc.
÷ Nu ic ¡rcfacc cä nu ¡iii! Mi-ai {inui ¡rcdici dcs¡rc cc-ar irclui sä fac, cc-
ar irclui sä-i s¡un nanci, cc sä sini fa{ä dc iaia! Undc ar irclui sä locuicsc!
Tu...
Acun, Ton laic cu ¡alna in nasä ¡i nä facc sä ircsar.
Ti¡ä.
÷ Nu {i-an {inui ¡rcdici dcs¡rc ninic, ¡roasiä nicä cc c¡ii! An fäcui o
sugcsiic, ¡cniru cä nu voiai sä ic gandc¡ii iu insä{i la asia! An inccrcai sä ic
ajui, dar nu n-ai läsai! Tu c¡ii cca carc fugc! Eu n-an ¡lccai nicäicri! A¡a cä nu
da vina ¡c ninc, drägu{ä! E¡ii ca un ncnorocii dc
335
yo-yo! Si nä ioi inirclan cu cc-an grc¡ii! Cand n-an grc¡ii cu ninic! Ar
irclui sä ic naiurizczi, drägu{ä!
Suni a¡a dc uluiiä dc inicnsiiaica furici lui, incai alia dacä aud cc s¡unc.
Nu ¡cniru ¡rina oarä sini ncvoia sä-l ¡lcsncsc. A¡a cä nä agä{ dc ¸an inccrcai
sä ic ajui" cu un zlicrci ascu{ii.
÷ Da nu, n-ai inccrcai! Siiai cä avcan ncvoic dc un loc undc sä siau! Nu
ic-ai ofcrii! Nu {i-a ¡äsai!
Ton sc lovc¡ic in frunic cu ¡odul ¡alnci. Asia nä ia ¡rin sur¡rindcrc ¡i
zic.
÷ D-dc cc ai fäcui asia ?
El oficazä ¡i s¡unc.
÷ Pcniru cä nä faci sä vrcau sä ¡lang!
inircl losunflaiä.
÷ Dc cc ?
El räs¡undc cu o vocc inccaiä, olosiiä, grca.
÷ Nu n-an ofcrii, Hclcn, ¡cniru cä cliar ini ¡asä.
Sau ini ¡äsa. Nu suni un ncnorocii dc scrviciu dc urgcn{ä.
Acun, nai ¡oi sä fac ccva ¡cniru coioiul iäu su¡raalincniai in nod
ircs¡onsalil, sau l-ai iarai ¡anä aici inir-o cuiic doar ca o scuzä sä {i¡i la ninc ?
Ca najoriiaica crininalilor närun{i, carc ränan färä alili, ¡rivcsc in gol ¡i
iac.
÷ A¡a nä gandcan ¡i cu, zicc Ton, ¡rivindu-nä cu oclii lui alla¡iri ¡i
rcci.
Dcsclidc lrusc u¡a. Eu nä sirccor afarä.
÷ Pisii-caa! sirigä cl du¡ä ninc ¡c un ion caniai, ncsufcrii.
Mä sirccor ina¡oi, in¡fac cuiia Voyagcr ¡i nä sirccor iar afarä. Mä iniorc sä
s¡un ccva orilil, dar Ton ini inclidc u¡a in nas. Mä uii s¡rc rccc¡{ic ¡i väd cä
un icrricr Jacl Fusscll ¡i siä¡anul lui sc uiiä la ninc cu o fascina{ic noloraiä,
a¡a cä in¡ing u¡a dc la inirarc cu fundul ¡i nä sirccor in siradä. Circa¡ä oiräviiä
dc ¡c glazura dc ¡lasiic a ioriului nuccgäii c un iclcfon dc la Tina ¡c nolilul
ncu. Dc ficcarc daiä cand an alordai-o la lucru, ni-a ciri¡ii. ¸Nu acun, iuliia,
suni ocu¡aiä!" ¡i ni-a fäcui
336
scnn s-o las. Toaic c-nailurilc nclc aicni con¡usc suni ignoraic. Dar, in
scara asia, alcgc sä nä coniaciczc. Sunä ionul ¡cniru ncsajc cand il in¡ing ¡c
Crasu' ¡c u¡a dc la inirarc. Sun la scrviciul dc ncsagcric ¡i ircsar auzind vcsclia
c×agcraiä din glasul Tinci. ¸Dunä, Hclcn! Voian sä-{i s¡un, ca sä ¡iii ¡i iu! Adrian
a fäcui o ¡ronisiunc foaric scrioasä sä sc sclinlc, ¡i ioiul s-a rczolvai, c in
rcgulä! A¡a cä nu ic nai agiia! Nu-i ncvoic sä nä suni!
Pa!" inclid u¡a cu ¡iciorul, il clilcrcz ¡c Crasu' din inclisoarca lui
¡orialilä ¡i s¡un cu anäräciunc.
÷ Doannc, iu c¡ii ¡i nai ¡roasiä dccai ninc.
Nici nu ¡oi sä rad cand nana sirigä din lucäiäric.
÷ Dragä, vorlc¡ii cu ninc ?
Ca¡iiolul 37
Duni s¡unc cä, aiunci cand sc inian¡lä ccva räu, afli cinc-{i suni ¡ricicnii.
Lizzy s¡unc cä, aiunci cand sc inian¡lä ccva lun, afli cinc-{i suni ¡ricicnii. Idcca
c cä lalar n-an cinc-ni suni ¡ricicnii. Jas¡cr incä nä nai urnärc¡ic, ca o vul¡c
du¡ä o gäinä, Tina dcvinc din rczonalilä disianiä, iar cu nu nä ¡oi loiäri cc s-a
inian¡lai.
Singura vcsic c cä, du¡ä ¡airu sä¡iänani olosiioarc dc siudiai anänunic
¡i dc snuls ¡ärul din ca¡, avocaia nca nä sunä sä-ni s¡unä cä sunicn gaia sä
faccn sclinl dc coniracic ¡cniru a¡ariancniul 55l. ii s¡un lui Lizzy cä, in nai
¡u{in dc o lunä, voi fi ¡ro¡riciärcasä ¡i nä ¡rälu¡csc ¡c lirou. Ea nu in{clcgc.
÷ Nu ic lucuri ? Cc s-a inian¡lai ? Zäu, c su¡cr! Va irclui sä ncrgcn sä
cun¡ärän vo¡sca!
Nu suni sigurä cc c nai dcranjani - fa¡iul cä gäscsc cun¡ärarca vo¡sclci o
¡crs¡cciivä fcriciiä sau cä suni loiäraiä ca, dc acun, sä locuicsc singurä inir-o
cuiic
337
ninusculä, icrasaiä ¡i därä¡änaiä, dinir-o zonä ncingrijiiä din Kcniisl
Town. Ccl ¡u{in Toyoia sc va sin{i ca acasä.
Iar ¡urgaioriul discu{iilor cu läncilc ¡i lrolcrii ¡i irosirca lanilor ¡c
cvaluäri ¡i cäuiäri ¡i cvaluaiori ¡i ridicarca ¡rc{urilor dc cäirc ni¡ic oancni nai
loga{i dccai ninc ¡i unilirilc ¡i asu¡ririlc vor lua curand sfar¡ii.
Dar nä gandcsc la grajdul carc c a¡ariancniul nunärul 55l ¡i sionacul
ni sc inioarcc ¡c dos ca o cläiiiä. Cand l-a väzui, nana a¡roa¡c cä a izlucnii in
lacrini.
÷ Dc cc nu ¡o{i sä siai cu ninc? a c×clanai ca. E dczgusiäior! E ca o casä
condannaiä ¡i locuiiä ilcgal.
An fosi icniaiä sä-i zic. ¸E ciudai cä s¡ui asia", a¡oi, n-an gandii nai
linc. Adan s-a allii ¡i a inccrcai sä sugcrczc cä avca un as¡cci agrcsiv, dar a
iäcui cand nana a zlicrai. ¸Ccccc?" Pcniru ¡rina oarä, an in¡rcsia cä nana
vorlc¡ic cu lun-sin{. Cc naila fac ?
÷ Da, linc, nä aud s¡unandu-i avocaici. Mainc, ora uns¡rczccc
dininca{ä, in fa{a liroului dunncavoasirä, linc, nc vcdcn aiunci, la rcvcdcrc.
În uliina lunä, an nuncii la fcl dc nuli ca un sclav cgi¡ican, ca sä-ni iau
gandul dc la Ton ¡i dc la lucrurilc crudc ¡c carc ni lc-a s¡us, a¡a cä Laciiiia c
drägu{ä ¡i-ni acordä o dininca{ä lilcrä. Singurul ci concniariu c.
¸Kcniisl Town ? N-a fosi cincva injungliai norial rcccni acolo ?" Fad
ncrvos.
Înirc iin¡, Lizzy c dulcc ca o zanä - dcja ni-a dai nunärul ¸scnza{ionalilor"
ci consiruciori ¡i al ¸su¡crlului" ci clccirician ¡i al ¸ingcrului" dc insialaior - ¡i c
u¡or sä uii cä nä cncrvcazä. Nu nä ¡oi al{inc. Suni irisiä fiindcä Lizzy c ¡rca
incrczäioarc - ¡cniru linclc ci ¡i al cclorlal{i.
Fclul in carc vcdc ca lucrurilc c singurul ¡osilil. Poaic cä c lunä, dar arc
vcdcri uiniior dc ingusic. Lizzy arc drc¡iaic cä glinlirul c lun ¡cniru circula{ic
¡i c ¡osilil sä ailä drc¡iaic in lcgäiurä cu ncnia, carc c lunä ¡cniru nicozc, dar
sc in¡alä icrilil in lcgäiurä cu Adrian ¡i auionul{unirca ci dc ¡rcfcraia
invä{äioarci nä scoaic din säriic.
338
u
A¡a cä ¡lcc dc la lirou färä sä-ni iau ränas-lun ¡i, cand nä sunä scara
acasä, ii ¡o¡icsc nanci sä-i s¡unä cä suni ¡lccaiä.
÷ Zicc cä c ¡lccaiä, s¡unc nana, for{andu-nä sä-i snulg iclcfonul din
nanä ¡i sä fiu ioiu¡i ¡oliiicoasä.
÷ Îni ¡arc räu ¡cniru asia, zic cu cu o vcsclic for{aiä.
Si-a ¡circcui ioaiä ziua {i¡and la co¡iii ci. A surzii.
Lizzy nu-i ¡rca convinsä.
÷ S-a inian¡lai ccva ? s¡unc ca ¡rccauiä. Pari sclinlaiä.
Pcniru cä ¡rcfcr sä infruni un canion in viiczä dccai nila ingrijoraiä a lui
Lizzy, s¡un nc¡äsäioarc.
÷ Nu s-a inian¡lai alsolui ninic. Suni ¡u{in ingrijoraiä in lcgäiurä cu
ziua dc nainc, ¡iii, ini asun o narc räs¡undcrc.
A¡a cun nä a¡ic¡ian, Lizzy sc grälc¡ic sä-ni alungc icncrilc ¡i s¡unc
caniai.
÷ Nu-{i facc griji! Toiul c foaric sin¡lu! O sä ic dcscurci!
Înian¡läior sc in¡alä. Din nou.
Ziua sclinlärii coniraciului incc¡c ¡rosi cand nana ¡lcacä ca o furiunä
la lucru, färä sä-ni s¡unä la rcvcdcrc, inccrc sä nu nä cncrvcz ¡i nu rcu¡csc.
Siiu cä o facc doar ¡cniru cä ar vrca sä siän in¡rcunä ¡cniru ioidcauna, ca
inir-un s¡cciacol lizar - ¡rin{csa ¡i ncnorociiul dc lol dc nazärc.
÷ Madana! nornäi cu. Ar irclui sä incciczc sä sc nai ¡oaric ca un co¡il
¡i sä sc naiurizczc.
Incdiai cc s¡un asia, ini dau scana cä-ni sunä cunoscui ¡i cä Ton ni-a
s¡us accla¡i lucru.
÷ Ha! zic cu, ¡ornind iclcvizorul ¡i läsandu-nä sä cad ¡c cana¡ca. Poaic
sä sc ducä la naila. La naila! Sä {i¡c la ninc in lalul äla!
S¡un asia cu vocc iarc, s¡crand sä sunc nai ¡u{in durcros, dar nu ncrgc.
Minica nca nasoclisiä coniinuä sä scoaiä la ivcalä aniniiri drägu{c. Hci, Hclcn!
Uiic cc
339
zanlci arc, cu din{i dc lu¡! Duclciul dc urgcn{ä cu cräi{c allasirc!
Disccarca lui Sic¡lcn King in iin¡ cc nancan ¡izza! Cluna cu clcfaniul! Cun a
avui grijä dc iinc in scara cu icquila! Cun i-a ciufulii llana lui Crasu' ca sä
scncnc cu un ¡unlisi! Cun {i-a ciugulii färana dc crcnä dc lranzä din col{ul
gurii! Adoralil, nu ?
Dar nu c vorla doar dc lucrurilc närunic, ci dc suna lor. Nu ¡oi sä ncg
asia. inccrc sä nä nonicz singurä in¡oiriva lui Ton, dar nu rcu¡csc. Vrcau sä-l
dis¡rc{uicsc, ¡cniru cä nä ¡lacc, dar nu ¡oi. Vrcau sä sus{in cä ni-a s¡us acclc
lucruri din räuiaic, dar nu nä nai ¡oi ¡rcfacc.
Nu ¡circci sccolc cojind o ¡oriocalä, dccai dacä vrci s-o nänanci. ini
aninicsc dis¡crarca lui la uliina noasirä inialnirc ¡i nä indurcrcazä. L-an ränii.
Ccca cc dovcdc¡ic cä an drc¡iaic. Dacä-{i ¡asä, ¡icrzi. Iar cu nu nä ¡ricc¡ sä
¡icrd. E ca ¡i cun ni-a¡ fi snuls inina ¡i a¡ fi cälcai ¡c ca. Ca ¡cdca¡sä, nä uii
nouäzcci dc ninuic la Slo¡¡ing Clanncl, ca sä-ni aninicsc cä c×isiä ¡i oancni
nuli nai ncfcrici{i dccai ninc. A¡oi, sar in Toyoia ¡i ¡orncsc s¡rc avocaia nca.
Diroul avocaici c in ccl nai iniunccai col{ din nordul Londrci ¡i arc fa{ada
din siiclä. Asia nä facc sä iniru in ¡anicä. Eסloraiorii arciici ¡i oancnii din
Colorado fac ofialnic dc la zä¡adä. Eu fac ofialnic dc la u¡ilc dc siiclä.
Suni ¡asc din carc ¡oi sä alcg ¡i, in iin¡ cc urc irc¡iclc, incc¡ sä irans¡ir,
¡cniru cä ¡iiu cä cca ¡c carc o voi inccrca va fi incuiaiä ¡i cä va irclui sä nä
rcirag dc-a lungul irc¡iclor ca un cral, in¡ingand ¡i inccrcand ioaic u¡ilc ¡c
rand, in iin¡ cc ¡oriarul ¡i läiaiul cu corcs¡ondcn{a siau rczcna{i dc liroul dc
la rccc¡{ic ¡i rad ¡i rad ¡i nä considcrä ¡roasiä.
Dcsigur, ¡rcviziunca nca sc adcvcrc¡ic ¡i, du¡ä o scric dc gcsiuri
dcconccrianic ¡cniru Donnul Muncälagrcu ÷ carc ¡rivc¡ic cu nuli inicrcs cun
nä zlai, dar nu vrca sä-¡i ¡äräscascä scaunul ca sä nä ajuic - dcsclid a ¡aira
u¡ä ¡i iniru, ro¡ic la fa{ä ¡i agiiaiä. A¡oi, a¡ic¡i ¡a¡ics¡rczccc ninuic ¡c
cana¡caua dc ¡iclc ncagrä ¡i-l
340
asculi cun i¡i iragc nasul. Du¡ä cc ¡i-l iragc a douäzcci ¡i ¡a¡ica oarä, ini
vinc sä-i sirig. ¸Suflä-{i nasul!", dar suni clcnaiä la inialnirc iocnai aiunci.
Pc avocaia lui Lizzy o clcanä Doroily S¡cncc ¡i Lizzy o laudä ncrcu ¡c
Doroily cä c ¸nciiculoasä". Si cliar cä c nciiculoasä. E nciiculoasä ¡csic o orä,
ciiind clauza asia, ¡i ¡c ccalaliä, ¡i in{clcg cu cc inscannä olliga{ia asia
financiarä ¡i in¡orian{a accsici clauzc rcsiriciivc ¡i a inirclai ¡i dcs¡rc asia ¡i
dcs¡rc ccalaliä, dar ioaic inirclärilc ci au ¡rinii un räs¡uns saiisfäcäior ¡i nai
an inircläri ¡i, dacä nu, ca ini ccrc un dc¡ozii dc nouä nii dc lirc.
Suni gaia sä cad dc ¡c scaunul ncu roiaiiv.
÷ Cun, acun ? nä lallai cu.
÷ Da, vä rog, s¡unc Doroily rc¡cdc.
÷ Dar cu, cu nu ni-an dai scana, lcläi cu. Eu, cu an crczui cä cra...
inainic dc inclcicrc... An in{clcs grc¡ii, n-an nai fäcui asia ¡anä acun, a¡a cä
an crczui...
Doroily ini aruncä o ¡rivirc - accca¡i ¡rivirc ¡c carc ni-a aruncai-o ¡i
¡oriarul nai dcvrcnc - ¡i nä o¡rcsc.
Suni noncnic in carc an aiai dc ¡u{inä incrcdcrc in ¡ro¡riilc nclc
ca¡aciiä{i, incai nä dcdic singurä c¡ccului.
Si äsia c unul dinirc acclc noncnic. An fäcui o croarc ¡rosicascä. In
ignoran{a nca ncräldäioarc, an ¡rcsu¡us cä dc¡oziiul dc zccc la suiä cra
¡läiilil la inclcicrca coniraciului. Fccunosc, Doroily ni-a irinis o scrisoarc
acun o sä¡iänanä, dcialiindu-ni cc sc ccrca dc la ninc, dar - a¡a cun ini
aninicsc acun - n-an uiiai ¡u{in la ca, an lägai-o in gcaniä, ca s-o ciicsc nai
iarziu ¡i an uiiai dc ca. (Ignor cu rcgulariiaic scrisorilc ins¡äinaniäioarc, dar
con¡aniilc dc cär{i dc crcdii nä incurajcazä sä-ni infruni icncrilc, sunandu-nä
¡ncclcrc ¡i foaric dcvrcnc in dininc{ilc dc sanläiä.} Doroily nici nu ni-a irinis
o in¡iiin{arc ro¡ic. Ca rczuliai, lanii sc innul{csc inir-un coni cu dolandä narc
¡i nu ¡oi sä scoi nici un sfan{ färä in¡iiin{arc ¡rcalalilä. Suni o cscroacä fraicrä,
carc iniiä un aduli dc incrcdcrc ¡i cc cra nai räu s-a inian¡lai.
341
An fosi cסusä drc¡i ccca cc suni.
÷ Poi sä dau un iclcfon ? o inircl ¡c Doroily cu o vocc slalä.
Ea i¡i ¡rivc¡ic ccasul cronai, incuviin{cazä scvcrä din ca¡ ¡i sc lasä ¡c
s¡aic, in scaunul ci linc ia¡i{ai cu ¡iclc ncagrä. O sun ¡c nana ¡c nolil ¡i nä
rog sä räs¡undä.
Nu räs¡undc. A¡a cä sun la ¡coalä ¡i ccr iransfcrul in cancclaric.
÷ Cccclia Dradslaw c acolo ? s¡un cu cu räsuflarca iäiaiä. Suni fiica ci.
O vocc indc¡äriaiä räs¡undc. ¸Un noncni". Pairuzcci dc noncnic nai
iarziu, incä nai a¡ic¡i ¡i Doroily S¡cncc laic daralana cu dcgciclc ¡c ¡icior.
A¡oi, conc×iunca sc inircru¡c. ini nu¡c luza, ii zanlcsc slal lui Doroily
¡i forncz din nou.
÷ An sunai acun un ninui ¡i s-a inircru¡i, s¡un cu, vorlind dur ¡i iarc,
ca sä nu ni sc s¡argä vocca. Trcluic sä vorlcsc cu Cccclia Dradslaw. E urgcni.
Trcizcci dc sccundc nai iarziu, nana c la iclcfon. Fäsuflu u¡uraiä. Mä
ciu¡csc dc nas ca sä nu ¡lang ¡i-i cסlic.
Unilirca irccc ¡rin ninc in undc dc ¡oc. Cand icrnin dc dcclanai, nana
iacc.
A¡oi, s¡unc ¡c un ion gcn ¸ninunca-dc-iinc".
÷ Nici o ¡rollcnä, draga nca. Sun la lancä cliar acun ¡i aranjcz un
iransfcr clccironic in coniul carc ircluic.
Dä-ni-o ¡c avocaiä, sä vorlcsc cu ca.
Mä scufund inir-o iransä dc rccuno¡iin{ä ¡i ii innancz rccc¡iorul lui
Doroily.
Du¡ä cincis¡rczccc ninuic clinuiioarc, nä indrc¡i s¡rc casä in Toyoia.
Fiindcä oricc fornä dc rcflcc{ic c durcroasä, ¡circc inircgul drun zicand ¸la la la"
iarc ¡i nonoion, ca sä alung oricc gand. Mä sirccor in lirou la 2.30 ¡.n. ¡i, in
¡rinul rand, incc¡ sä scriu scrisorilc dc rcs¡ingcrc alc Laciiiici ¡cniru ioaic idcilc
dc cdiiorialc irinisc la nincrcalä, färä sä nä inircru¡ dacä nu cra ncvoic iin¡ dc
douä orc. S¡rc u¡urarca nca, Lizzy nu c in lirou -
342
¡i, ¡cniru cä Laciiiia nici nu viscazä sä nä inirclc cun a dccurs dininca{a
nca, a¡a cun n-ar visa sä cun¡crc ¡aniofi dc la C&A, lucrcz färä sä fiu
dcranjaiä ¡anä la 6.36.
A¡oi ¡lcc, färä sä vorlcsc cu nincni. Siau in ncirou ¡i nä sini dczlräcaiä.
Suni convinsä cä ioaiä lunca sc uiiä la ninc, cä vorlc¡ic dcs¡rc ninc, cä
ranjc¡ic la ninc.
Mä sini cu¡rinsä dc clausirofolic ¡i-ni vinc sä {i¡.
Cand ajung acasä, suni o c¡avä ircnuräioarc. Inicn{ioncz sä nä
glcnuicsc in ¡ai ¡i sä dorn, dar, cand nä sirccor sus in varful ¡icioarclor,
nana a¡arc ca un djin scli¡iior in lol ¡i c×clanä.
÷ Hclcn! Vino aici ¡i vorlc¡ic cu ninc!
Färä un cuvani, ¡ivoicz ¡c varfuri ¡i color. Mä sini coco¡aiä ¡i rca ca o
iaraniulä. Mana, inirc iin¡, c luninoasä ¡i dinanicä ¡i cncrgicä, la fcl ca o
rcginä a frunusc{ii adolcsccniä. Singura difcrcn{ä c cä nu ¡oariä ¡anglicä.
Zanlc¡ic ¡i-¡i aranjcazä ¡ärul ¡i-¡i ridicä nainilc ¡i s¡unc cu o vocc
zglolic.
-Dcci?
Siau in fa{a ci ¡i luza dc jos incc¡c sä-ni ircnurc. Mä incruni la covorul
cu nodcl ¡i-ni ¡rind lra{clc ¡c la s¡aic.
Si zic cu ¡aios.
÷ Dacä iaia ar fi fosi aici, ar fi ¡iiui cc sä facä.
Îni infig ungliilc in ¡alnc ¡i a¡ic¡i. Nu ¡iiu la cc sä nä a¡ic¡i. La ncrvi. La
{a{aiiuri. Nu la ras. Dar nana läläic ¡i zicc.
÷ Da, dar n-an dcscurcai linc, nu ?
incuviin{cz din ca¡ ¡i ¡o¡icsc.
÷ Mi-c dor dc iaia.
Mana iacc, iar cu nä sini ca o lä¡inä la o nuniä cu diclis. A¡oi, sc uiiä la
fa{a nca ca ¡i cun ar facc-o ¡cniru ¡rina oarä ¡i zicc incci.
÷ Siiu cä {i-c dor, draga nca, ¡i suni sigurä cä ¡i lui ii c dor dc iinc.
Si, dcodaiä, facc un ¡as inainic ¡i nä inlrä{i¡cazä sirans ¡i nä ¡icrd ¡i nä
rcgäscsc inir-un danf dc Clancl. Cana
343
dc suncic dis¡onililä ¡cniru ninc, ca on, ¡arc inadccvaiä ¡i-ni dorcsc sä
fiu lu¡, ca sä-ni dau ca¡ul ¡c s¡aic ¡i sä urlu, au-uuuuuuauauuu, au-
auuuuuauuuuu, sä-ni alandoncz iru¡ul ¡i suflciul rczonan{ci sufcrin{ci.
In loc dc asia, inclid oclii ¡i ¡lang iäcuiä, alsorl cäldura ¡ulovcrului nov
al nanci ¡i-i sini lra{clc sul{iri siransc in jurul ncu.
Ca¡iiolul 38
Mä agä{ dc nana a¡a cun ini inagincz cä sc aga{ä un al¡inisi salvai dc
un Saini Dcrnard. O, Doannc, nä vaicr in sinca nca, dc cc c a¡a dc räu, dc cc ?
Nincni nu ni-a s¡us cä va fi a¡a. Suni o ¡iclc goalä ¡c dinäuniru ¡i un¡luiä cu
lanc carc ini iaic cor¡ul din inicrior, ¡anä cand nä sufoc cu ¡ro¡riul ncu
sangc. Mä agä{ dc nana aiai dc iarc, incai gcnunclii i sc flc×cazä ¡i nc
¡rälu¡in incci ¡c ¡odca, undc nä nangaic ¡c ¡är ¡i scoaic suncic lini¡iiioarc.
÷ Nu ¡iiu cc sä fac, sus¡in cu. Nu ¡iiu cc sä faaalaaac!
Cliar in cli¡a in carc lcläi cuviniclc asica, nä sini
ingroziiä dc accasiä ¡rälu¡irc jalnicä in fa{a ¡crsoanci carc arc ncvoic dc
ninc sä fiu invincililä.
Dar nana nä lcagänä ¡i zicc.
÷ E a¡a dc grcu, draga nca. Si ¡iiu cä nu {i-an fosi dc ¡rca narc folos.
Dar ai fosi foaric curajoasä.
Si lrusc, an iarä¡i cinci ani ¡i suni consolaiä du¡ä cc an cäzui ¡i ni-an
julii gcnuncliul. Zanlcsc slal ¡i nä ¡icrg la ocli.
÷ Plangi, dacä vrci, ini conandä nana. Co¡iii urlä consiani ¡i cu lc s¡un
ncrcu. nai linc dai afarä dccai sä {ii in iinc!
Lacrinilc curg ficrlin{i ¡i rc¡cdc ¡i claiin din ca¡, färä un cuvani. Accasiä
iäric nca¡ic¡iaiä c ca ¡i cun ai gäsi o
344
casianä lucioasä in nijlocul dcscon¡uncrii gcncralc a ioannci.
Mana zanlc¡ic, väzandu-ni siu¡cfac{ia ¡i zicc incci.
÷ Haidc, draga nca. i{i fac ccva ficrlinic dc läui.
O las su¡usä sä nä ridicc in ¡icioarc ¡i, lrusc, izlucnc¡ic furioasä.
÷ Däuiuri ficrlin{i siu¡idc! Taiäl iäu c nori ¡i ioi cc ¡uicn facc noi c sä
¡rcgäiin o ncnorociiä dc läuiurä ficrlinic!
Fad irägandu-ni nasul ¡i zic.
÷ E dc ioi ralaiul, nu ?
Mana sc siranlä ¡i un¡lc ilricul. Siän in iäccrc, land ciocolaiä ficrlinic
¡i conicn¡land fa¡iul cä noarica c un afroni nonsiruos fa{ä dc cci vii ¡i n-ar
irclui ¡crnisä.
Du¡ä un iin¡ indclungai, nana nä laic u¡or ¡c nanä ¡i-ni s¡unc incci.
÷ Tinc ninic, draga nca. Poaic cä iaii s-a dus, dar va fi inioidcauna cu
iinc.
Fidic ¡rivirca, cu col{urilc gurii ircnurand, ¡i väd cä ¡i ca ¡langc. Si-ni
dau scana cä, dinirc däranäiuri, an nai salvai caic ccva.
Crcd cä ¡i nana i¡i dä scana dc asia, ¡cniru cä, in sä¡iänanilc carc au
urnai izlucnirii nclc, rcla{ia noasirä a irccui dc la icnsionaiä la ¡lacidä ca
iäccrca uiniiä dc du¡ä o furiunä cu iuncic. Cand ini ¡ovcsic¡ic dcs¡rc un
succcs avui la scrviciu ¡i ii zic ¸lravo", olscrv cu sur¡rindcrc cä ro¡c¡ic. Parcä
an fi in luna dc nicrc du¡ä o idilä fulgcräioarc - scufundaic in iniiniiaic du¡ä cc
varicjul ¡asiunii a irccui - ¡i ca c lrusc iinidä, ¡cniru cä ccca cc crcd cu dcs¡rc
ca conicazä. Urc rc¡cdc la ciaj, zanlind in sinca nca, ¡i nä gandcsc la un lucru
dc ncconcc¡ui . accla cä nainc, cand nä voi nuia in a¡ariancniul ncu, o sä-ni
li¡scascä.
E ciudai. Du¡ä cc an ¡läiii avansul ¡cniru a¡ariancni, nä a¡ic¡ian ca
nana sä nä cviic ccl ¡u{in douä sä¡iänani, dar, in sclinl, ca s-a ofcrii sä nä
ajuic sä vorlcsc cu consiruciorii ¡cniru dcvizc. An ¡rcsu¡us cä
345
o facc doar ca sä sc uiic ¡ofiicioasä la ni¡ic licc¡¡i, dar s-a dovcdii a fi un
aliai isic{ ¡i cficicni. Eniuziasnul ci nu s-a siins, a¡a cun o facc dc olicci. A
rcs¡ins rcconandarca lui Lizzy (onul voia lani liclizi} ¡i a sunai la firna
angajaiä dc Vivicnnc sä-i rcdccorczc lucäiäria ¡i sä consiruiascä o scrä.
÷ Vivvy n-a ¡uiui sä lc gäscascä cusur! ni-a cסlicai nana.
Nornal, an ¡rcsu¡us cä ircluic sä fic c×cclcn{i - ¡cniru cä najoriiaica
cclor angaja{i dc Vivicnnc suni da{i in judccaiä ¡i alia dacä sca¡ä dc falincni -
¡i, s¡rc u¡urarca nca, crau c×cclcn{i.
Anul irccui, Laciiiia s-a nuiai in Darncs ¡i consiruciorii ci au iärägänai o
lucrarc dc douä luni iin¡ dc cinci luni, a¡ärcau cand ¡i dacä avcau clcf, lcau
cclivalcniul grcuiä{ii lor in ccai indulcii (Laciiiia a ircluii sä cun¡crc s¡ccial un
¡aclci dc zalär} ¡i a¡oi il ¡i¡au ¡c ¡ardoscala dc nozaic iurcoaz a ioalcici ci, i-
au crä¡ai noua ¡i c×orliiani dc scun¡a ci cadä din foniä, i-au ciolii oglinda
aniicä auriiä dc ¡c ¡crcic, i-au fäcui o varzä din ¡anourilc ci iron¡c l'ocil in siil
sucdcz, i-au insialai loilcrul in a¡a fcl, incai cniica gazc io×icc in lucäiäric, i-au
indoii na¡ina dc gäiii Aga, i-au zgariai ¡ifonicrul Provcncal, i-au värsai vo¡sca ¡c
covorul Aulusson, au uiiai sä sirangä nufclc carc uncau douä {cvi, a¡a cä au
iransfornai inircgul a¡ariancni inir-o narc nla¡iinä la conandä, au dai gäuri
¡rin callurilc clcciricc, au llocai acccsul la {cvilc dc gaz, au insialai un
conuiaior cu inicnsiiaic varialilä in dorniior, ¡cniru a rcducc lunina in living ¡i
in lirou ¡i i-au fäcui un dcviz dc 3 500 dc lirc, dar au ia×ai-o cu 19 000 dc lirc.
Laciiiia vcnca la scrviciu in najoriiaica dininc{ilor scuiurandu-¡i ¡raf all din ¡är
¡i nornäind cä cra ¸ca ¡i cun ar vcni dc la räzloi".
A¡a cä ni-an a¡rcciai norocul dc incc¡äioarc.
Du¡ä ¡asc sä¡iänani dc nuncä ¡c ru¡ic, consiruciorii nci au rcicncuii,
au rcfäcui {cvilc, au rcfäcui rc{caua clcciricä ¡i ni-au rcsusciiai nicul
a¡ariancni. Au fosi
346
su¡ravcglca{i dc Tcrry, carc, a¡a cun s¡unc cl insu¡i, ¸conducc o navä
disci¡linaiä". Iar nana ¡i cu ninc an ¡circcui ccl ¡u{in ircizcci dc orc colindand
¡rin Londra Marc, in cäuiarca a ccca cc nunc¡ic ca ¸acccsorii". Fiindcä nä
¡ricc¡ la fcl dc linc la gäsirca cäränizilor dc siiclä ca ¡i la rczolvarca cuviniclor
incruci¡aic din Tlc Tincs, nu, nu vä nini, sau a oricäror alior cuvinic
incruci¡aic, nana a fosi uiniioarc. A alordai rcdccorarca a¡ariancniului ca ¡c
un ¡roicci ¡colar. A cun¡ärai o gränadä dc rcvisic lucioasc ¡i ni-a ordonai sä lc
räsfoicsc ¡i sä fac inscnnäri.
Dc ficcarc daiä cand vcdcan ccva cc-ni ¡läcca, fäcca ¡linul Pcugcoi-ului ¡i
nä olliga sä irascz o ruiä. Ecli¡aiä cu o rulciä ¡i cu o scli{ä cu dincnsiunilc
lucäiärici ¡i alc läii, gonca s¡rc ccl nai ¡oirivii nagazin ¡i sc iarguia cu
¡crsonalul vanzäior.
In afaccri, arc scru¡ulclc unui lrolcr dc rinicli ¡i, dacä un nagazin nu-i
ofcrca un iarg avaniajos, ¡lcca. (Eu dcja cran afarä, fiindcä alcrgan in siradä
siacojic dc ru¡inc.} Eu, ¡crsonal, nu n-a¡ iargui nici ¡cniru ¡rc{ul närgclclor dc
siiclä dinir-un iarg narocan ¡i a¡ fi ¡läiii o groazä dc lani ¡cniru ¡läcilc dc
granii ¡cniru ¡odca färä sä cracncsc. Insä nana ar fi sirigai ¡i du¡ä Dunnczcu
¡cniru ¡rc{ul unci aurc ¡i L-ar fi fäcui sä-i ofcrc o rcduccrc, dc ru¡inc.
N-an zis cä n-a fosi sircsani. Mai alcs cä Lizzy ¡rcsu¡uscsc cä rolul dc
su¡ravcglcioarc-adjunciä ii va rcvcni.
An lini¡iii-o cu o c×cursic la nagazinul dc vo¡sclc ¡i in iin¡ cc sc siräduia
sä accc¡ic cä ioaic cun¡äräiurilc vor fi fäcuic din Crown, nu din Farrow & Dall -
a adnis in¡licarca su¡crioarä a nanci ca o con¡cnsa{ic dc väduvic. Accasiä
scuzä fa{ä dc Lizzy cra ¡ar{ial adcväraiä.
În urna dcccsului so{ului ci, nana arc o gränadä dc cno{ii rclclc carc o
inccarcä ¡i ¡c carc ircluic sä lc organizczc. Panä dc curand, n-a fosi ca¡alilä.
Însä clcia ii zdrängänc¡ic in lroascä dc vrco lunä ¡i, in finc, ¡arc sä sc fi räsucii.
Transfcrul clccironic ¡i urnärilc lui iunuliuoasc au ajuiai-o ¡c nana sä-¡i dca
scana - la un nivcl dcsiul
347
dc vag - cä, dacä nä ioi indc¡äricazä, ¡anä la urnä o sä ¡lcc. A¡a cä, da,
inicrcsul ci fa{ä dc a¡ariancniul ncu c in inicrcsul ci. Dar ar fi nai drc¡i sä
s¡un cä in{clcgc cä an cu adcvärai ncvoic dc ca.
În consccin{ä, ¡cniru ¡rina oarä in - la o csiinarc a¡ro×inaiivä - douäzcci
¡i ¡asc dc ani, ni-a fäcui ¡c ¡lac.
Cand an aruncai ¡c ¡odca Ellc Dccoraiion ¡i an anun{ai cä n-an säiurai
dc fcnci ¡liciicoasc inlräcaic in Nicolc Farli, carc-¡i araiä casclc grozavc ¡i
goalc, dandu-¡i ifosc cu scaunclc lor din sicjar nasiv, ¡c carc lc-au ¸luai cu douä
lirc lucaia dc la un nagazin cu oliccic la nana a doua", nana s-a ridicai la
inäl{inca ¡rovocärii. Du¡ä irci zilc ¡i douäzcci dc lirc - ni-a dai cliian{a - cran
nandra ¡ro¡riciarä a douä scaunc dc sicjar nasiv. (Nu cun¡ärasc nai nulic,
fiindcä nu cra dcsiul loc in a¡ariancni. ¸Nu-i a¡a cä-s dc¡ica¡iä?"}
Cand an dccis cä lucäiäriilc dc nai nulic nilioanc dc lirc ingro¡aic in
ino× crau in¡craiivc, alifcl a¡ fi ¡rca sianjcniiä ca sä invii ¡c cincva la ninc, a
consuliai rcvisia Living Eic. ¡i a sugcrai o viziiä la ¸Tlc London Mcial Ccnirc ÷
uiic, draga nca! Vand foi dc ino× incc¡and cu cinci lirc ¡c ¡icior ¡äirai! Lc ¡ui
¡csic clcsiia aia dc ¡läci agloncraic ¡i araiä c×aci la fcl!" L-an zärii ¡c Tcrry
clicoiind ¡c infundaic, dar crcd cä, in sccrci, cra in¡rcsionai.
Suni nul{uniiä cä dclordcazä dc cncrgic. Suni loiäraiä sä nu nä gandcsc
la cai dc nuli va dura sau nu va dura. in narc ¡aric, rcu¡csc. A¡a cä, ¡oaic, n-
an sclinlai ¡i cu. Mä sini nai calnä. E ca ¡i cun a¡ sia cu nasul sirivii dc o
¡iciurä alsiraciä, lu¡iandu-nä, gafaind, zläiandu-nä sä ol{in o ¡crs¡cciivä
su¡crlä. insä alia acun, cand an fäcui un ¡as ina¡oi, ¡oi a¡rccia ¡iciura. E o
rcvcla{ic nca¡ic¡iaiä ¡i, cand ini aninicsc dc incrcdilila ¡rivcli¡ic a nanci
angrcnaic inir-o discu{ic aninaiä cu Tcrry in lcgäiurä cu furnizorii dc ¡rodusc la
conandä, sini un u¡or fior dc incaniarc.
348
Mä a¡ic¡i ca nuiarca sä fic o clcsiic ccrcnonioasä, dar, dc¡i il car ¡c
Crasu' in lra{c ¡csic ¡rag, nu c a¡a. Poaic ¡i ¡cniru cä an doar ¡a¡ic oliccic
nari. douä scaunc, o nasä, un iclcvizor, un ¡ai, o {iniä dc daris ¡i o larä ¡cniru
agä{ai lainclc, a¡a cä lui Lulc ¡i nic nc ia can ¡a¡ic ninuic sä cärän ioaic
lucrurilc sus, ¡c scärilc scar{aiioarc ¡i sä lc aranjän. Acun, cä au ¡lccai
consiruciorii, a¡ariancniul ¡arc gol - a¡a cun ¡arc gol un ca¡ scc.
÷ Hclcn, zicc Lulc, c a¡a dc ordinc la iinc!
Du¡ä cc ¡lcacä Lulc - arc o inialnirc dc urgcn{ä cu Collo ¡i cu o consolä
PlaySiaiion -, ircc din cancrä in cancrä (ini ia nouä sccundc}, aiingand ¡crc{ii
gallcni, adulnccand nirosul crcios dc nou, nangaindu-ni ino×ul nc¡ic¡ugii
lucrai ¡i cor¡urilc dc lucäiäric din MDF. A¡oi, ficrl a¡ä in noul ¡i siräluciiorul
ncu ilric - daiorai nanci, carc l-a scos cu ¡osclc ¡i nonclc dc la Joln Lcwis,
drc¡i con¡cnsa{ic ¡cniru o ¡rizä dcfcciä - ni-an fäcui o cafca, n-an a¡czai ¡c
un scaun ¡i n-an uiiai la ¡ardoscala dc lcnn lusiruiiä. Täccrc.
A¡oi, du¡ä irci orc dc nuncä inicnsä, in carc ni-an aranjai ¡la¡una, an
nuiai ¡airu cäni ¡i irci farfurii dinir-un dula¡ dc sus inir-un dula¡ dc jos, an
lägai furculi{c inir-un scriar, ni-an aliniai colcc{ia dc ronanc ¡oli{isic inir-un
¡ir ¡c ¡odcaua dorniiorului, cu gränczi dc cäränizi drc¡i ¡ro¡iclc la ca¡cic, an
frccai laia, an dczinfcciai cu clor ioalcia, an näiurai ¡odcaua, ni-an ¡us
¡criu{a dc din{i allasirä ¡c cliuvciä ¡i an fäcui o lisiä cu lucruri dc carc an
ncvoic, dar ¡c carc nu ni lc ¡crnii färä o nouä caric dc crcdii, suni säiulä dc
gos¡odärii ¡i o sun ¡c Lizzy.
Mi-an nascai dczanägirca fa{ä dc Lizzy. Ea ni-a sin{ii räccala ¡i a fosi
vizilil räniiä. Acun o sä¡iänanä, ni-a s¡us - cu o vocc durä, c×crsaiä, carc n-a
fäcui sä länuicsc cä sc gandisc nuli la asia.
÷ Hclcn, s¡cr din ioi suflciul cä nu crczi cä nu nä nai ¡o{i suna doar
¡cniru cä ics cu Drian. Nu sunicn o singurä ¡crsoanä. Nu faccn ioiul in¡rcunä.
An ras vinovaiä ¡i an s¡us.
349
÷ Lizzy, sigur cä nu crcd asia. Doar cä an fosi icrilil dc ocu¡aiä cu
a¡ariancniul, asia-i ioi.
Paiosul accsiui sclinl dc rc¡lici ni-a ränas in ninic ¡i an incc¡ui sä nä
inircl dacä fuscscn durä. La urna urnci, nu-i ¡rczcniascn lui Lizzy fa¡iclc
concrcic, a¡a cä ¡oaic nu cra drc¡i s-o condann. Dcsigur cä ar fi vrui s-o ajuic
¡c Tina, dacä ar fi ¡iiui adcvärul. Si - oricai ar fi ca dc sfaniä - ini cra dor dc
Lizzy. ini cra dor dc ca din accla¡i noiiv ¡cniru carc nu-ni ¡läcca dc ca. O voian
¡c Zana cca Dunä din nou in via{a nca, sä aruncc ¡csic ioi cu ¡raf dc zanc. A
doua zi, an alordai-o la rcdac{ic ¡i an inirclai-o dacä i-ar ¡läcca aragazul Ncw
World Cas Fangc, ¡cniru cä sc därana dc aiaia ruginä ¡i cra gaia sä fic aruncai.
M-a luai in lra{c dc ¡arcä i-a¡ fi ofcrii via{a cicrnä ¡i a vcnii sä-l ia in accca¡i
scarä. Anin.
Lizzy c incaniaiä dc iclcfonul ncu ¡i a¡arc incdiai, sirangand in nanä un
luclci dc narcisc ¡i o vazä su¡lä dc siiclä. Vaza c frunoasä ÷ c dc un ¡oriocaliu
cald, ca lunina soarclui.
÷ E su¡crlä, cli{äi cu, con¡lcicazä cancra!
Lizzy zanlc¡ic larg.
÷ E ¡läccrca nca! Acun, araiä-ni casa! c×clanä ca.
Nu-ni vinc sä crcd cä c accla¡i a¡ariancni. E a¡a dc coclci!
S¡rc ru¡inca nca, nc-an ¡circcui urnäioarclc douä orc discuiand scrios
dcs¡rc vo¡scaua cu scli¡ici ¡i dcs¡rc ¡raful dc curä{ai vo¡scaua ¡i dcs¡rc
na¡inilc dc sallai.
M-an irczii cä iräncäncsc cu dis¡crarc, ncincciai - dc ¡arcä ridicarca unui
zid dc cuvinic o ¡uica in¡icdica sä ¡lccc. Dar, la 6.00 ¡.n., Lizzy sc loiärä¡ic sä
sc snulgä (näiu¡a lui Drian dä o ¡circccrc ¡c ¡onion}, iar cu ¡i Crasu' ränancn
singuri. Scara sc iniindc inainica noasirä ca un iuncl iniunccai.
Dau drunul la iclcvizor ¡i nincrcsc Songs of Praisc', inclid iclcvizorul, nä
inircl dacä a¡ariancniul ncu c nai
1 ¸Innuri dc laudä", cnisiunc ¡c icnc rcligioasc a iclcviziunii DDC, avand
la lazä innuri iradi{ionalc crc¡iinc.
350
narc dccai cäsu{a ¡ä¡u¡ii Wcndy, nä iranicsc ¡c ¡ai, ini fi×cz ¡rivirca in
iavan, väd un ¡äianjcn-dc-laldaclin in col{, alcrg la lucäiäric sä gäscsc o
näiurä cu carc sä-l goncsc, ini dau scana cä nu an näiurä, alcrg ina¡oi, nu
väd ¡äianjcnul, ¡iiu cä sc furi¡cazä ¡rin dorniior, länuicsc cä c lor{os ¡i cä
dc¡unc ouä dc ¡äianjcn ¡i iniru in ¡anicä. Suni gaia s-o sun ¡c nana, cand ini
aduc aninic cä Vivicnnc a luai-o la o fcrnä dc ¡rodusc sänäioasc, organicc, ¡c
duraia wcclcndului. Mä iranicsc la loc in ¡ai ¡i nä sini ncfcriciiä.
Cand sunä iclcfonul, a¡roa¡c cä nä c×iazicz dc rccuno¡iin{ä.
÷ Alo ? ¡o¡icsc, s¡crand sä nu fic o grc¡calä.
÷ Iuliio ? s¡unc o vocc lin¡cdc.
÷ Jas¡cr! cli{äi cu. Cc nai faci?
Suni con¡iicniä cä ¡ar ncoli¡nuii dc lucuroasä. Färä ¡iirca lui Jas¡cr,
incaniarca nca n-arc ninic ¡crsonal, ¡cniru cä l-a¡ fi inian¡inai ¡i ¡c un conis-
voiajor cu un clan la fcl dc narc. Dar Jas¡cr fiind Jas¡cr, o ia ¡crsonal.
÷ Hci, u¡urcl, dulcclc ncu ingcr!
Dcoarccc crcd cä oricc lärlai carc s¡unc cuviniclc ¸Hci, u¡urcl, dulcclc
ncu ingcr!" färä ironic ar irclui sä sc sinucidä insianiancu, ca sä sca¡c dc
ru¡inc, nä incc dc ras ¡i fac o ¡auzä, inainic sä räs¡und.
Zic.
÷ Hci ¡i {ic, incrczuiulc! Vrci sä vii sä-ni vczi noul a¡ariancni ?
Sc lasä iäccrca ¡i nä inircl dacä Jas¡cr o sä nä rcfuzc - s-a nai inian¡lai
- cu un sirigäi dc gcnul. ¸Suni dcvasiai, ingcrul ncu dulcc! Mi-ar facc ¡läccrc,
dar, din ¡äcaic, nu ¡oi! |acccniul c ridicai, ca ¡i cun ar ¡unc o inirclarc|.
O inso{csc ¡c Moniquc, su¡crnodclul ? Cca cu docioraiul la Harvard ?
Carc scric cär{i dcs¡rc icoria jungianä ? La lan! Paris ? |ar ¡ronun{a Pariis|
¡cniru o scarä dc anor la Ccorgcs Cinq? Cc sincronizarc ncsufcriiä!"
In sclinl, räs¡undc.
÷Alsolui, iuliio! Undc c¡ii ? Urc cliar acun inir-un ia×i.
O orä nai iarziu, Jas¡cr ¡i cu ninc siän la nasa nca, ¡c scaunclc nclc dc
sicjar nasiv, lu¡iandu-nc cu ränä¡i{clc
351
nancärii clinczc¡ii. Jas¡cr ¡oariä o ¡a¡cä dc lasclall allasiru cu all, al
cärci rosi nu-l väd. Cliar ¡i a¡a, araiä fcrnccäior. ii cסlic cun dis¡uncrca
¡läcilor dc grcsic ¡c diagonalä va da scnza{ia dc s¡a{iu, cand olscrv cä Jas¡cr i¡i
inälu¡ä un cäscai.
÷ Scuzä-nä, s¡un cu indignaiä, ic ¡liciiscsc ?
Oclii lui Jas¡cr sc närcsc ¡i zicc iärägänai.
÷ Iuliio, a¡ ¡uica sä ic asculi o vc¡nicic, ii s¡un cä c un nincinos.
Oficazä.
÷ Pofiin? zic cu, sur¡rinsä cä an avui un in¡aci asu¡ra lui.
÷ O, ninic, iuliio, ricn.
Claiinä din ca¡ a jalc.
Pufncsc.
÷ Dacä rccurgi la francczä, c clar cä s-a inian¡lai ccva.
Ccc?
Jas¡cr sc rcazcnä in coaic ¡i s¡unc incci.
÷ A¡ ¡rcfcra sä nu s¡un.
Nornal, ränan cu gura cäscaiä.
÷ Jas¡cr, oficz, ircluic sä-ni s¡ui!
Îni scornoncsc crcicrul, sä-ni aduc aninic cun sc zicc asia in francczä,
dar c un narc loc gol, acolo undc ar irclui sä fic cuno¡iin{clc.
Jas¡cr sc foic¡ic in scaunul lui ¡i nornäic.
÷ Nu-i cinsiii.
Sirang narginilc ncsci, ca sä nu nä rc¡cd la cl ¡i sä-i scoi sccrciul din
gurä nanual.
÷ E vorla dc slujla ia ? zic cu.
÷ NU! zicc Jas¡cr cu vocc cncrgicä. Doannc, nu! Slujla c in rcgulä.
Înccrc din nou.
÷ E vorla dc, äää, fa¡iul cä nu ¡o{i sä conduci ?
Jas¡cr ¡arc jignii. Ficancazä.
÷ Hclcn, doar nu crczi cä ni-ar ¡äsa dc un lucru aiai dc lanal, nu-i a¡a ?
352
Fiindcä an aflai räscolindu-i ¡rin scriarul no¡iicrci cä a ¡icai la c×ancnul
auio dc ccl ¡u{in ¡asc ori (dc aia c falii in nod consiani} dccid sä nu räs¡und.
Zic. ¸lnn" ¡i a¡oi.
÷ E vorla dcs¡rc Louisa ?
Jas¡cr i¡i irccc o nanä ¡rin ¡är ¡i sc lasä ¡c s¡aic. ini {in räsuflarca.
÷ Inir-un cuvani, da, s¡unc cl.
in accsi noncni, ini dau scana cä ni s-a adunai un siro¡ dc salivä in
col{ul gurii ¡i cä, dacä nu inglii insianiancu, voi saliva ca un lassci. inglii in
scc ¡i cli{äi.
÷ Cc s-a inian¡lai ?
Jas¡cr i¡i iniindc luzclc inir-o grinasä ¡i icndoanclc gaiului ¡arcä ar fi
ni¡ic funii ¡cniru cori. A¡oi, s¡unc.
÷ Ea, ää, a vrui sä fin din nou in¡rcunä, ini cadc falca.
÷ Nu! zic cu. Cc, cc i-ai s¡us ?
Jas¡cr oficazä din nou ¡i s¡unc.
÷ I-an zis cä, dacä a¡ ¡uica, a¡ facc-o. Dar cä n-ar fi cinsiii fa{ä dc ca.
Sc o¡rc¡ic, a¡oi adaugä.
÷ Pcniru cä ini ¡lacc - oficazä - dc alicincva.
Îl ¡rivcsc ¡i cl ro¡c¡ic. Si ini dau scana incdiai cä Jas¡cr a fäcui o
¡asiunc iniarziaiä ¡cniru ninc. Fac oclii cai farfuriilc, inccrc sä-ni ¡äsircz vocca
la un nivcl nornal.
÷ Si Louisa cc-a zis ?
Jas¡cr ¡arc sä sc siniä sianjcnii.
÷ Ei linc ? solicii cu.
El zicc lini¡iii.
÷ A¡ ¡rcfcra sä nu s¡un.
Lovcsc cu ¡unnul in nasä.
÷ Haidc! räcncsc cu. Nu ¡o{i sä nu-ni s¡ui acun!
Îl for{cz sä-ni s¡unä dcialiilc. Dc¡i nu ni-a ncn{ionai nunclc, nu ircluic
s-o facä. ii ¡rivcsc gura cand vorlc¡ic.
Si cand ini s¡unc ¡ovcsica durcroasä a iulirii ncin¡äriä¡iic a fosici salc
¡ricicnc, nä irczcsc cä-ni vinc sä-l särui.
353
Fac la fcl ¡i cu ¡ulovcrclc. Siudian unul cu cn-cocur in Warclousc,
¡i¡äind naicrialul ¡i inirclandu-nä dacä dä nancärini, cand o fcncic inaliä ¡i
lronzaiä a vcnii ¡i l-a luai din rafi. Incdiai an ianjii du¡ä ancliorul accla a¡a
cun un dc¡cndcni dc nicoiinä ianjc¡ic du¡ä o {igarä inir-un zlor in carc n-arc
voic sä funczc. M-an {inui du¡ä Fcncia cu En-cocur ¡rin ioi nagazinul, in
calinclc dc ¡rolä, afarä din calinclc dc ¡rolä ¡i, cand ni-a aruncai o ¡rivirc
uraiä ¡i a aruncai ¡ulovcrul ¡c o lalusiradä, l-an in¡fäcai ¡i, ircnurand dc
ncräldarc, l-an cun¡ärai. Suni naicrialisia fraicrä la carc viscazä io{i agcn{ii dc
¡ulliciiaic.
Suni indifcrcniä la o ¡crsoanä sau la un ¡rodus, ¡anä cand il vrca
alicincva. A¡oi, incdiai, il dorcsc ¡i nai nuli.
A¡a cä, aiunci cand Jas¡cr ini s¡unc cu o sä¡iänanä inainic dc Cräciun,
cä Louisa i-a dai irci luni ca sä sc nuic din cauzä cä nu ¡uica rczisia agonici dc
a-i vcdca fa{a, färä sä o ¡oaiä säruia, c×clan.
÷ Jass! Jass! An o idcc siräluciiä! Panä-{i gäsc¡ii un loc - dc cc sä nu siai
la ninc iin¡ dc caicva zilc ?
Jas¡cr sc uiiä la ninc ca ¡i cun ar fi vorlii Crasu'.
÷Doar nu vorlc¡ii scrios ? zicc cl ¡c un ion ¡lin dc uinirc.
Dau din ca¡ viguros. Oricc c nai linc dccai sä iräicsc inir-o izolarc
siraniä. Fa{a lui däliuiiä sc dcsiindc inir-un zanlci cu gro¡i{c, ini ia nana ¡i
ni-o säruiä.
÷ ingcrul ncu dulcc, nurnurä cl, c¡ii o sica luninoasä.
Si a¡oi.
÷ Hci! Siiu! Cc-ar fi sä nä duci in Kcnsingion cu na¡ina, sä-ni aduc
lucrurilc acun! Ar fi disiraciiv!
Dc¡i nu-ni dau scana cun ar ¡uica fi disiraciiv sä fac ¡c ia×incirisia
¡cniru Jas¡cr ¡anä in ccalaliä ¡aric a Londrci ¡i sä-i car ¡c scärilc nclc
sunlrclc ¡iciuri cu navc, nu ¡rca ¡oi sä-l rcfuz. Pcniru cä nu c×isiä nici un loc
dc ¡arcarc in Kcnsingion, a¡ic¡i in Toyoia, in iin¡ cc Jas¡cr o un¡lc cu lucrurilc
lui. Hainc. Piciuri. O conlinä nuzicalä. Si douä scaunc lidoasc dc räcliiä ¡i o
näsu{ä dc cafca, ioi din räcliiä. E×clan.
354
÷ Crcdcan cä nolila asia jcgoasä a¡ar{inca ¡ro¡riciarului iäu!
Jas¡cr radc ¡i s¡unc.
÷ Iuliio, asica suni ¡icsc colonialc originalc! Oricun, nu in{clcg dc cc ic
¡langi. Vor aräia faniasiic in cancra ia dc zi!
Nu suni sigurä dc asia ¡i länuiclilc ni sc confirnä cand scaunclc suni
¡usc acolo. Ficcarc siä glclo¡ai dcasu¡ra ¡odclci, ca ¡i cun ar fi o läcusiä-
cälugäri{ä, iar räuiaica {c¡oasä a räcliici lor doninä incä¡crca. Dc¡i c grozav sä
an con¡anic, nä sini cncrvaiä.
Mä sini ¡i nai cncrvaiä cand Jas¡cr sc sirccoarä in s¡aiclc ncu, nä
¡rindc dc ¡olduri ¡i-ni ¡o¡ic¡ic.
÷ Hci, iuliio, cc-ai zicc sä loiczän a¡ariancniul ?
Îi {in scvcrä nainilc in nainilc nclc ¡i s¡un cu dulcca{ä for{aiä.
÷ Sigur, Jass. Doar cä ar irclui sä-{i s¡un cä ircc ¡rinir-un ciclu foaric
dificil. Uf, c vorla dc un adcvärai diluviu! Sinccr, ¡arcä ni sc scurgc uicrul din
ninc, a¡a cä ic avcriizcz cä va fi foaric-foaric nurdar, ca ¡i cun ai facc sc× inir-
un alaior, dar väd cä {i-ai adus ¡roso¡ul din lunlac cgi¡ican, il ¡uicn ¡unc ¡c
¡ai, ca un fcl dc alsorlani, ca sä rc{inä cfluviilc...
Jas¡cr doarnc ¡c ¡odcaua cancrci dc zi ¡i nu nä nai dcranjcazä.
Ca¡iiolul 39
Avcan can ¡ais¡rczccc ani ¡i ncrgcan ¡c siradä, cand un lärlai lurios,
cu ¡ärul ca ¡aiul, inirc douä varsic, n-a o¡rii ¡i ni-a s¡us .
÷ Dacä nu ic su¡cri cä-{i s¡un, ¡ulovcrul äsia nu {i sc ¡oirivc¡ic.
Luaiä ¡rin sur¡rindcrc, an cli{äii.
÷ O! ää, nul{uncsc cä ni-a{i s¡us.
An fugii acasä, n-an uiiai in oglindä la ninc ¡i la uncrii nci roiunzi in
¡ulovcrul ncu cu dungi ro¡ii ¡i allc ¡i ni-an zis, il, in cc lal arä{i.
Au irccui ca{iva ani luni ¡anä sä-ni dau scana cä un aduli carc o¡rc¡ic o
adolcsccniä ¡c siradä ca sä-i criiicc fclul in carc sc inlracä ircluic sä fic un
ian¡ii ¡ovin ¡i dus cu ¡luia. A¡oi, iarä¡i, a ircluii sä nä inircl - dc cc naila
¡urian un ¡ulovcr dungai cu ro¡u ¡i all ? Lucran la o frizcric ? Eran cu un
su¡crnodcl gcn Loliia losunflaiä, carc ¡uica sä ¡oaric lainc dc ¡ä¡u¡ä ¡i sä
nuncascä asia ¸liiscl ironic" ? Cand n-an avcniurai afarä dcglizaiä in clovn
dungai, an avui näcar o färanä dc olicciivarc ? Nu.
Cand ini väd laia inaculaiä ¡rofanaiä dc {c¡ii räna¡i in urna
lärlicriiului lui Jas¡cr ¡i ¡odcaua nca nouä dc grcsic iransfornaiä inir-o laliä
¡cniru ¡inguini ¡i narca nca oglindä ¡äiraiä aluriiä ca u¡a cu¡iorului cu
nicroundc ¡i-ni dau scana cä nu va nai fi a¡ä caldä ¡cniru a ¡aira oarä
sä¡iänana asia ¡i c alia joi, nä incruni ¡i nä gandcsc cä, in uliinii dois¡rczccc
ani, n-an invä{ai oarc ninic ? Evidcni cä nu.
Dc¡i in uliinclc ¡airu zilc a fosi inicrcsani. No{iunca nca ronaniicä dcs¡rc
iraiul - a¡a cun ar s¡unc Jas¡cr , ä dcu× , a fosi dcsiränaiä in caicva ninuic. In
sccundclc ¡rosic¡ii dc dinainica inviia{ici nclc ¡ri¡iic, faniaznascn dcs¡rc o
nul{inc dc lucruri drägu{c. Sä sclinl ncsajul dc inian¡inarc dc ¡c roloiul
iclcfonic in ¸Hclcnjas¡cr nu suni aici acun". Sä-ni un¡lu co¡ul la su¡crnarlci
cu oliccic jas¡cricnc, ca vanai afunai ¡i suc dc ¡oriocalc ¡roas¡äi siors, dar ¡i
cu laioanc Dinc ¡i nisi¡ ¡cniru ¡isici.
Sä nc glcnuin unul langä aliul ¡c ¡odca, urnärind Arnä norialä.
Parfunul concsiilil al a¡ci dc colonic Egoisic, carc in¡runuiä un iz dc
nasculiniiaic a¡ariancniului ncu dc lurläci{ä.
Undc ni-o fi fosi ca¡ul ? În cli¡a in carc an väzui scaunclc alca jcgoasc dc
räcliiä ¡oluandu-ni icriioriul, an ¡iiui cä fäcuscn o grc¡calä. Îni ¡läcca sä an
un roloi iclcfonic cu un ncsaj doar ¡cniru ninc. Nu voian un Danli nori la
ninc in frigidcr. Prcfcran sä väd Arnä norialä dc una singurä, nai alcs cä - s¡rc
dcosclirc dc anuni{i oancni - cu n-a¡ c×clana iarc, inir-un noncni crucial al
filnului. ¸Asia c un gunoi ridicol, facil, lai sä vcdcn un filn dcccni, cun ar fi
Cciä{canul Kanc." Si, dacä cran a¡a dc dis¡craiä du¡ä un ¡arfun nasculin,
¡uican sä-i dau lui Crasu' o ¡or{ic narc dc ¡aic dc curcan cu näruniaic ¡i sä
a¡ic¡i incviialila ¡uioarc. Cc-i cu ninc ?
÷ Dar nu-i ¡oi s¡unc sä ¡lccc, lcläi cu in fa{a lui Lizzy, la ¡ranz. Nu arc
undc sä sc ducä.
Lizzy, carc-¡i ins¡ccicazä cu grijä salaia vcrdc, in cäuiarc dc linac¡i, zicc.
÷ Zäu, Hclcn, nu ¡iiu dc cc l-ai inviiai. E un lärlai cgoisi carc, dacä nä
inircli ¡c ninc, sufcrä dc consii¡a{ic cno{ionalä ¡i nici nu c drägu{ cu iinc.
Îni in¡ung lasagna cu furculi{a ¡i nä gandcsc la cc ialcr cu douä fc{c c
drägu{a dc Lizzy. ini aninicsc o vrcnc, nu cu nuli iin¡ in urnä, cand in¡är{ca
un a¡ariancni cu ¡ricicnul ci ¡silolog ¡c o siradä in siil siucco din Candcn.
Psilologul a ¡lccai la o confcrin{ä, s-a iniors du¡ä douä zilc ¡i a dcsco¡crii - can
ca Taia Urs - cä dornisc cincva in ¡aiul lui. A rcic¡ii cä lui Lizzy i sc fäcusc nilä
dc ianärul färä adä¡osi carc dornca ¡c o lancä, in ca¡äiul siräzii. A¡a cä nu
in{clcgca dc cc cra ¡silologul a¡a dc cncrvai.
÷ Dar iu nu-l foloscai! a zis Coldilocls. Si avcan dc gand sä s¡äl cu
ccar¡afurilc, dar nä a¡ic¡ian sä ic iniorci alia nainc.
Alung c¡isodul din ninic ¡i inccrc sä-i räs¡und la inirclarc. Dc cc i-an
ccrui lui Jas¡cr sä sica cu ninc ?
÷ M-an sin{ii singurä, du¡ä cc ai zlurai ca o lclädä s¡rc ¡circccrca dc ¡c
¡onion, s¡un cu losunflaiä. Si cra o vrcnc ¡loioasä ¡i cu cran singurä inir-un
a¡ariancni gol.
357
Lizzy i¡i scuiurä luclclc ¡i zicc.
÷ Dar nic iocnai asia-ni ¡lacc! Sä fiu cuiläriiä inir-un a¡ariancni cald,
sä ¡rivcsc ¡loaia! Si cra ¡rina ia scarä in ¡ro¡ria ia casä. Nu crai ncräldäioarc ?
Oficz. A¡oi, s¡un cu o vocc norocänoasä.
÷ Da, dar an väzui un ¡äianjcn uria¡. Si ni-a fosi nilä dc cl. Dc Jas¡cr,
vrcau sä zic.
Lizzy i¡i {uguiazä luzclc.
÷ Dc cc ? inircalä ca.
Mä sini inficrlaniaiä ¡i su¡äraiä. Mä räsicsc.
÷ Pcniru cä Louisa l-a dai afarä!
Lizzy räs¡undc.
÷ Dar i-a dai ¡rcaviz. Nu-¡i ¡uica gäsi un a¡ariancni al lui?
Marai.
-Nu.
÷ O, zicc Lizzy. Dc cc nu ?
Fidic din uncri ¡i s¡un.
÷ Crcd cä nu ¡rca arc lani.
Lizzy nu c convinsä. S¡unc.
÷ Ei, c norocos cä ic arc ¡c iinc, ca s¡rijin. E¡ii foaric lunä, Hclcn, dar ioi
crcd cä c drc¡iul iäu sä-i s¡ui lui Jas¡cr sä ¡lccc, dacä ic-ai räzgandii in ¡rivin{a
gäzduirii lui.
Ccva din cc-a zis Lizzy adincauri ini iriiä calnul. Zic ncrvoasä.
÷ Tincn unul la aliul. Si ini ¡arc räu ¡cniru cl, fiindcä ¡iiu cun c sä
locuic¡ii cu cincva cu carc ai avui o rcla{ic carc a ncrs ¡rosi.
Lizzy cniic un ¡ufnci u¡or, clcgani ¡i räs¡undc.
÷ Päi, Hclcn, acun ¡iii cu siguran{ä!
Ta{ai din luzc ¡i o ignor.
Lizzy c in ioanc ¡roasic ¡cniru cä nainc facc douäzcci ¡i o¡i dc ani. In nod
nornal, asia n-ar fi o ¡rollcnä, dar a rczcrvai un sc¡arcu la un rcsiaurani ca sä
scrlczc cu ¡ricicnii ¡i, icri du¡ä-aniazä, Tina i-a irinis un c-nail, sä-i s¡unä cä
nu va ¡uica sä ¡ariici¡c. Nu a dai nici o cסlica{ic. Asia
358
a ¡ocai-o ¡c Lizzy ¡i a sunai-o ¡c Tina acasä, scara, ca s-o inirclc dc cc. A
räs¡uns Adrian. Poi doar sä ¡rcsu¡un cä Lizzy l-a vräjii ¡c iicälos, ¡cniru cä
acun vin ¡i cl, ¡i Tina.
Insä Lizzy c ioi su¡äraiä. O considcrä ¡c Tina drc¡i una dinirc cclc nai
lunc zccc ¡ricicnc alc ci ¡i s-a scuzai dc ncnunäraic ori, ¡cniru cä in uliina
vrcnc a fosi la fcl dc ¡ricicnoasä ca un ¡oli{isi dc la circula{ic cu guiä.
Poirivii lui Lizzy, Tina a fosi ¸incrcdilil dc ¡rcsaiä", ¡cniru cä rcdacioarca
adjunciä dc la Modä a ¡rins un ¡osi la Cosno¡oliian ¡i incä n-a fosi inlocuiiä,
a¡a cä Tina c ¸ingro¡aiä in nuncä". Dc ascncnca, Tina c ¸nclunä du¡ä Adrian",
dar ¸anandoi nunccsc aiai dc nulic orc", a¡a cä ¸Tina vrca sä-¡i ¡circacä ficcarc
ninui ¡rc{ios cu cl".
A fosi foaric u¡or ¡cniru Lizzy sä-¡i crcadä ¡ro¡ria iluzic, fiindcä ca c una
dinirc acclc ¡crsoanc dczgusiäior dc ¡o¡ularc, carc nu c ¡oscsivä cu ¡ricicnii ci
(arc o gränadä ¡i o sunä io{i, inioidcauna}. Dar, in iin¡ cc c o ¡ricicnä lilcralä, c
o fascisiä in ¡rivin{a zilclor dc na¡icrc. Asia ¡cniru cä fanilia lui Lizzy a fäcui
ncrcu narc caz dc zilclc dc na¡icrc - säli incliriaic, nagicicni, ioriuri-clovn,
scul¡iuri din laloanc, {inuiä clcganiä, cadouri cu fundä, ¡ungi dc cadouri ¡linc
cu dulciuri (cu n-an ¡rinii ninic din ioaic asica cand an in¡linii douäzcci ¡i
¡asc dc ani} - ¡i Lizzy coniinuä sä ¡rivcascä ziua dc na¡icrc ca ¡c un cvcnincni
sacrosanci. A¡a cä inccrcarca Tinci dc a sc cscliva dc la cina in onoarca zilci dc
na¡icrc a lui Lizzy c un ¡äcai dc ncicriai. Iar fa¡iul cä Tina c for{aiä acun sä
¡ariici¡c nu ¡icrgc jignirca. Dcsclid gura sä inircl. ¸Ca{i oancni ai inviiai ?",
cand Lizzy dcsclidc ¡i ca gura ¡i zicc.
÷ Hclcn, ic su¡cri foaric iarc ¡c ninc dacä nu-l invii ¡c Jas¡cr ?
Suni uluiiä. Lizzy ro¡c¡ic ¡i adaugä in gralä.
÷ O fac doar ¡cniru cä cu crcd cä nu s-ar disira dcloc.
Of, s¡cr cä nu c¡ii jigniiä, doar cä...
Îni rcvin din sur¡rizä ¡i s¡un.
÷ Liz, sinccr, c in rcgulä. Dc fa¡i, nu ¡oaic sä ajungä, ¡lcacä cu ni¡ic
läic{i din ccli¡a lui dc criclci din faculiaic nainc-scarä. A¡a cä nu-{i facc griji.
359
Cliar cand ini sca¡ä dc ¡c luzc accsic cuvinic, alic o nic sc zlai in
ninica nca. Sä-ni crcd urcclilor ? Dcci Jas¡cr a ¡rinii lilä ncagrä, dar
läiäu¡ul dc ncvcsic c inviiai cordial! Asia c crczic! E ca ¡i cun ai s¡unc cä
Dunnczcu ii zicc lui Adan cä Eva nu c inviiaiä Ia ¡circccrca din Crädina Lui, dar
cä l-a inviiai ¡c Sar¡c.
Scli{cz un zanlci slal ¡i inccrc sä nu nä sini jigniiä.
Nu vrcau ca Jas¡cr sä vinä la Lizzy - ar ¡ii doar sä criiicc nancarca ¡i
oas¡c{ii ¡i nuzica ¡i localul -, dar ca Lizzy sä nu vrca ca cl sä vinä, asia c cu ioiul
aliccva. E drc¡iul ncu sä-l discrinincz ¡c Jas¡cr, fiindcä c fosiul ncu ¡ricicn.
Dar Lizzy nu arc nici un drc¡i dc ¡ro¡riciaic anicrioarä asu¡ra rc¡uia{ici
lui Jas¡cr, a¡a cä suni olligaiä s-o considcr dc¡lasaiä. (In ninica nca, dcsigur,
nici n-a¡ visa sä-i s¡un a¡a ccva in fa{ä.}
÷ insä l-an inviiai ¡c Lulc, s¡unc Lizzy. Siiu cä-l adori ¡i c a¡a un scun¡.
Suni uluiiä ¡cniru a doua oarä in douä ninuic.
÷ O! s¡un.
Nu suni sigurä dacä suni incaniaiä (näcar Lulc nu va vorli dcs¡rc
asirologia larnicä ioaiä scara} sau cncrvaiä (Lizzy arc un nilion dc ¡ricicni, dc
cc ii aca¡arcazä ¡c ai nci ?}. ii s¡un lui Lizzy cä c in rcgulä, dar sä fic lunä ¡i sä
nä scuzc, fiindcä ircluic sä dau un iclcfon. A¡oi nä duc ina¡oi in lirou ¡i fac
loi. Dis¡ozi{ia nu ni sc inlunäiä{c¡ic nici cand ajung acasä ¡i consiai cä Jas¡cr
¡i-a fäcui un scndvi¡ cu lranzä ¡i ro¡ii in lucäiäric ¡i l-a nancai in living -
scriarul cu iacanuri c dcsclis, o farfuric aco¡criiä cu firiniiuri c alandonaiä ¡c
nasä, un cu{ii ¡cniru ¡ainc zacc in cliuvciä, o codi{ä dc ro¡ic carc scanänä cu
un ¡äianjcn a fosi aruncaiä ¡c ¡odca ¡i ränä¡i{clc unci lucä{i dc Clcddar
(ncin¡aclciaic} sc o×idcazä aläiuri.
÷ Arc iu¡cu! ii zic lui Crasu', carc-¡i roadc lalclc ¡i nu-ni dä nici o aicn{ic.
Mä inircl dacä Jas¡cr ni-a läsai vrcun lilci ca sä-ni s¡unä undc c. Du¡ä
o cäuiarc dc irci sccundc, in carc scancz ioi a¡ariancniul, dcsco¡är cä nu ni-a
läsai. S¡äl farfuria
360
¡i cu{iiul, inclid scriarul, iau codi{a dc ro¡ic ¡i Clcddarul crä¡ai ¡i lc
arunc in co¡ul dc gunoi, lonlänindu-i in ioi accsi iin¡ ¡c colcgii dc a¡ariancni
lcnc¡i ¡i dczordona{i carc-¡i nuiä grcuiaica dc colo-colo, ca Hcnric VIII, sc
a¡ica¡iä ca al{ii sä sirangä dczordinca ¡i nurdäria in urna lor ¡i i¡i lasä
¡liculc{clc dc ccai Earl Crcy in cliuvcia dc ino× ¡i o ¡äicazä. Mä invaricsc ¡rin
casä vrco ¡airuzcci dc ninuic, agiiandu-nä ¡i ¡icrgand ¡raful ¡anä cand nä
¡liciiscsc ¡i o sun ¡c Tina.
Siian cä n-ar irclui. Uliina oarä cand an sunai-o ¡i an inirclai-o dc
sänäiaic, ni-a s¡us rccc cä ¡iia cä inccrcan sä-i dcsiran rcla{ia ¡i ¡iia asia
¡cniru cä cran gcloasä ¡c ¸uiniioarca dragosic" ¡c carc o avcau unul ¡cniru
cclälali, ca ¡i Adrian, iar cu nu in{clcgcan asia.
Poirivii Tinci, cu suni roasä dc anäräciunc, fiindcä lärla{ii cu carc ics
suni io{i ni¡ic lalagii carc nu dau doi lani ¡c ninc. (Nunai cä ca nu s-a
cסrinai aiai dc frunos.}
Dc¡i an fosi jigniiä, ni-an rcaniniii cä a fosi li¡noiizaiä dc vräjiiorul ccl
nalcfic ¡i an s¡us doar.
÷ La naila, a¡a c. Vrcau sä-{i disirug rcla{ia! Mi-ar ¡läcca sä ic dcs¡ar{i dc
Adrian. E un... dar ca ni-a inclis iclcfonul. Dc aiunci, n-a ignorai, iar cär{ilc dc
auioajuiorarc nucczcsc ¡c ¡odcaua dorniiorului ncu. Uräsc asia, dar ni-c fricä
s-o sun, ca sä nu-i fac ¡rollcnc. Dar nä gandcsc cä ¡oi sä ¡rciind c-o sun ca sä
väd cc-i cun¡ärä lui Lizzy dc ziua ci. O singurä daiä n-o sä coniczc.
Molilul Tinci nu func{ioncazä, a¡a cä o sun ¡c nunärul dc-acasä.
÷ Alo ? ¡o¡ic¡ic ca.
÷ Tina ? s¡un cno{ionaiä. Suni cu, Hclcn. Siii cä nu-{i ncrgc nolilul ?
Tina iu¡c¡ic ¡i s¡unc.
÷ Nu nai an nolil.
Cun Tina c - sau cra candva - rcnuniiä ¡cniru sunclc faciurilor ci dc
nolil (a¡ro×inaiiv irci suic dc lirc ¡c lunä}, suni sur¡rinsä.
361
÷ Si, nä lallai cu, cun ¡o{i sä iräic¡ii ?!
Tina iu¡c¡ic din nou. Parc s-o doarä gaiul.
÷ Cclularclc nu suni sänäioasc, zicc ca nonoion, i{i ¡rovoacä iunori
ccrclralc.
Eu räs¡und.
÷ Dar nu c cscn{ial ¡cniru slujla ia ?
Tina nu s¡unc ninic. Sini un val dc furic ¡i zic cu infläcärarc.
÷ El c dc vinä, nu-i a¡a ? inccarcä sä ic indc¡äriczc dc noi. Dc cc...
Mä inircru¡c. Arc un ion a¡rig.
÷ Nu-i adcvärai! O facc doar ¡cniru cä {inc la ninc ¡i iu nu in{clcgi asia!
Cc-ar fi sä nu ic nai lagi ¡i sä nä la¡i in ¡acc! Tc rog! Va vcni in curand, arc
clcic ¡i, dacä nä ¡rindc, va forna 1471, dacä va vrca sä ¡iic cu cinc an vorlii,
cai iin¡, dcs¡rc cc an vorlii ¡i...
Clasul i sc frangc.
Fac o grinasä ¡i inccrc sä in{clcg. Îi s¡un cä suni ¡ricicna ci, cä vrcau cc-i
nai linc ¡cniru ca ¡i cä ircluic sä ailä incrcdcrc in ninc. ii s¡un (¡i-ni {in
singurä ¡unnii siran¡i} cä rcs¡cci rcla{ia dinirc ca ¡i Adrian, dar cä o rcla{ic ar
irclui sä ic facä fcricii, iar cu nu crcd cä ca c fcriciiä. O inircl dacä a lovii-o in
uliina vrcnc, iar ca ini s¡unc cä n-a nai lovii-o dc nuli. Dar ccva din fclul in
carc o s¡unc nä alarncazä ¡i o inircl dacä i-a fäcui ccva cc nu i-ar facc dacä cu
a¡ fi dc fa{ä.
Aiunci aflu cä ascarä, du¡ä iclcfonul lui Lizzy, Adrian a luai o s¡aiulä dc
¡lasiic din scriarul dc lucäiäric al Tinci, o ¡ungä dc ¡lasiic M&S dc sul
cliuvciä, a incuiai-o ¡c Tina in a¡ariancni (s¡unand cä ar ¡uica s-o sunc
oricand, a¡a cä avca sä ¡iic dacä suna ¡c cincva}, a fäcui o ¡linlarc ¡anä in
¡arc, a sirans irci rala{i ¡roas¡c{i dc cainc in ¡unga M&S, s-a iniors in
a¡ariancni, ¡i-a ¡us o ¡crcclc dc nanu¡i gallcnc dc cauciuc, a¡oi a nanjii-o cu
ralai dc cainc ¡c Tina ¡c ioaiä fa{a, lägandu-i ¡i in gurä, in iin¡ cc ¡uicra. ¸Asia
c¡ii!"
in afarä dc asia, a fosi un scun¡.
362
Ca¡iiolul 40
An fosi crcscuiä sä crcd cä linclc invingc räul. Surorilc uraic alc
Ccnu¡ärcsci, Cruclla dc Villc, vanzäioarclc aroganic din Frunu¡ica, ioaic au
¡rinii cc ncriiau färä vrcun ali noiiv dccai accla cä ncriiau. A¡a cä aiunci cand
aud dcs¡rc uliina airociiaic a lui Adrian, vrcau drc¡iaic. Vrcau un crou dc
¡ovcsic carc sä sarä in ajuior, sä-l salvczc ¡c ccl lun ¡i sä-l ¡cdc¡scascä ¡c ccl
räu. Dar, cand o in¡lor ¡c Tina sä nä lasc sä clcn ¡oli{ia, cziiä, a¡oi s¡unc
¸nu".
S¡unc cä, in via{a rcalä, lucrurilc nu ncrg a¡a. Cä nu ¡iiu cun c Adrian, c
nai dc¡ic¡i dccai lcgca. Cand s¡unc asia, nä sini ncajuioraiä, släliiä ¡i
ingrc{o¡aiä. Fänan färä glas ¡i färä douä dcccnii dc auionul{unirc.
Nu dorn linc joi noa¡ic ¡i nä irczcsc anc{iiä vincri dininca{ä. Mä iaräsc
la scrviciu ¡i inccrc sä nä irczcsc.
Dar nu ¡oi. Dcau douä cs¡rcsso dullc, carc-ni liciuicsc iru¡ul, dar carc
nu au nici un cfcci asu¡ra lciargici nclc.
O väd ¡c Tina sirccurandu-sc in lirou cu ca¡ul ¡lccai, ini sarc inina din
¡ic¡i ¡i dccid cä nu va fi ncvoiiä sä cviic coniaciul vizual cu ninc, fiindcä azi o
voi ignora. Siiu cä c o co¡iläric din ¡arica nca, dar suni aiai dc furioasä ¡i dc
frusiraiä, incai, dacä vorlcsc cu ca, ini va fi grcu sä n-o scuiur. Uiic cc vorlcsc.
Suni la fcl dc rca ca Adrian.
Mä for{cz sä zanlcsc, cand Lizzy {o¡äic ¡i clo¡o{c¡ic.
÷ A¡ic¡{i cu ncräldarc scara dc azi ? Cu cc-o sä ic inlraci ?
Zanlciul ini dis¡arc ¡i s¡un.
÷ Cu asia.
Lizzy sc uiiä la io¡ul ncu larg, gri-dcsclis ¡i sc incruniä.
÷ Nu ¡o{i ¡uria asia dc ziua nca! E ziua nca!
Maiurizcazä-ic, a¡ vrca sä-i zic, dar n-o fac.
÷ N-an aliccva, narai cu.
Lizzy sc uiiä ¡c sul liroul ncu.
÷ Hci! cli{äi cu.
363
÷ Voian sä väd cc ¡aniofi ¡or{i, cסlicä ca. Si ircluic sä-{i s¡un cä ciznclc
asica cu ioc gros nu suni ¡rcfcraiclc nclc.
Ca sä fiu sinccrä, ciznclc nclc cu ioc gros nu suni ¡rcfcraiclc ninänui. Cu
o vrcnc in urnä, cand Tina incä cra ca insä¡i, lc-a aruncai o ¡rivirc ¡i a s¡us cä
araiä ca ni¡ic salo{i dc franä. Dar nic ini ¡lac.
÷ Siiu! caniä Lizzy. O s-o rog ¡c Tina sä-{i in¡runuic ccva su¡crl, dc la
dc¡ariancniul dc nodä. Suni sigurä c-o va facc cand va... Suni sigurä c-o va
facc.
Lizzy ¡lcacä, sc consuliä cu Tina ¡i, ¡csic ¡airu ninuic, rca¡arc la liroul
ncu fluiurand o ¡crcclc dc sandalc ncgrc cu larcic ¡i ioc cui ¡i un io¡ gallcn,
¡circcui, iivii cu daniclä nov.
÷ Hci, caranla, zic cu su¡äraiä.
÷ Nu fi fraicrä, sc räsic¡ic Lizzy, vor aräia ninunai cu ¡anialonii iäi ncgri.
Eu räs¡und.
÷ Da, dar cun vor aräia ¡c ninc ?
Lizzy ini ignorä nornäiclilc ¡i nä olligä sä ¡rolcz io¡ul. Privcsc
incä¡ä{anaiä la rcflc×ia nca din oglinda ioalcici fcncilor, in iin¡ cc Lizzy {o¡äic
in jurul ncu ca un s¡iridu¡ nclun, irägand ¡i aranjand io¡ul. A¡oi, s¡unc.
÷ Hclcn, arä{i divin! A¡ica¡iä aici!
Icsc ¡c u¡ä ¡i, du¡ä douä sccundc, sc inioarcc cu Tina.
÷ Cc zici ? coicodäcc¡ic ca, aruncandu-¡i lra{clc in läiuri, ca o caniärca{ä
dc calarci.
÷ E grozav, zicc Tina, zanlind ¡alid ¡i vorlind s¡rc urcclca nca siangä.
÷ Dinc, s¡unc Lizzy, aiunci, a¡a ränanc.
Mä lasä sä-ni ¡un io¡ul gri ¡cniru rcsiul zilci, dar ini confiscä ciznclc
¸fiindcä n-an incrcdcrc in iinc". Icsc ¡c u¡ä in ¡as dc dans, läsandu-nc singurc
¡c Tina ¡i ¡c ninc.
Mä sini sianjcniiä, ca aiunci cand lunica lui Miclcllc ni-a aranjai o
inialnirc cu ccl carc-i ¡linla cainclc, carc cra rus (¸din Frrrusia, cu dragosic!",
n-a ancnin{ai cl la iclcfon} ¡i carc avca clicä.
÷ Dunä, zic cu.
364
Tina i¡i roadc o unglic ¡i c×clanä.
÷ Hclcn, ic rog sä nu fii disianiä fa{ä dc ninc discarä, fiindcä Adrian va
dcvcni länuiior ¡i...
Insianiancu, nä sini crudä ¡i ru¡inaiä, a¡a cä-i aiing lra{ul, o nangai
u¡or cu dcgciul ¡i-i sirang nana. Oclii i sc un¡lu cu lacrini, sc inioarcc ¡i icsc.
Pcniru cä nu vrcau s-o dczanägcsc ¡c Lizzy ¡i dcoarccc, cand ¡lcacä dc la
lirou, ini caui dis¡craiä ciznclc ¡c langä liroul ci, dar nu lc gäscsc, iniru in
rcsiaurani la 7.30 fi×, ¡uriand ¡anialonii nci ncgri, io¡ul dc carnaval ¡i
sandalclc cu larcic. Si ¡rina ¡crsoanä ¡c carc o väd c Ton.
Siä in col{ul indc¡äriai al incä¡crii ¡i discuiä cu Drian, carc ¡oariä o
salo¡ciä dc llugi ¡rcs¡älaiä. Suni aiai dc uluiiä (nu dc salo¡cia dc llugi
¡rcs¡älaiä, carc sc ¡oirivc¡ic dc ninunc cu iricoul vcrdc-fosforcsccni}, incai nä
uii dc douä ori ¡i suni gaia sä sca¡ cadoul lui Lizzy ¡c jos. Särläioriia vinc
{o¡äind langä ninc.
÷ Sur¡rizä! cli{äic ca in urcclca nca.
ini sini fa{a ro¡ic ¡i a¡rinsä.
÷ Doannc, ncluno! Mai incci! nurnur cu, inccrcand sä-ni conirolcz
zanlciul ian¡ dc ¡c fa{ä.
Lizzy ducc nana la gurä, ¡cniru a-¡i inälu¡i un clicoiii sonor. Lulc a¡arc
langä ninc, ini infigc un coi in coasic ¡i-ni facc cu ocliul.
÷ A fosi suliil, ii zic.
÷ Ton a vcnii cu Lulc, a¡a cä nu da vina ¡c ninc, c×clanä Lizzy fcriciiä.
Lulc ¡lcscäic.
÷ Nc-an dai nuliä osicncalä, a¡a cä n-o da in larä dc daia asia.
ini ¡rivcsc sandalclc cu larcic ¡i nurnur incaniaiä.
÷ Cc co¡ii lägäcio¡i!
Lulc o ia ca ¡c un scnn dc a¡rolarc ¡i sirigä.
÷ Mä duc sä-l aduc, linc ?
E in¡icdicai sä facä asia doar dc fa¡iul cä-l a¡uc dc cäna¡ä, il irag ina¡oi
dc ccafä ¡i ¡uicr. ¸Nu!", dar cliar aiunci Ton iravcrscazä incä¡crca, nä ¡rivc¡ic o
sccundä ¡i s¡unc cu indräzncalä.
÷ Dunä!
Si ¡iiu cä c indräznc{, ¡cniru cä sc inro¡c¡ic cand o s¡unc, iar vocca ii
ircnurä u¡or. Dcsclid gura, ini dau scana cä c uscaiä ca iasca, a¡a cä ¸Dunä,
Ton" icsc ca un caraii slal.
Ton ro¡c¡ic din nou, nu in uliinul rand ¡cniru cä Lulc ¡i Lizzy sc
lollcazä la noi ca ¡ä¡u¡ilc Mu¡¡cis, ¡i incc¡c sä s¡unä.
÷ Arä{i gro... cand c inircru¡i.
Lulc ii dä un glioni in s¡aic ¡i c×clanä.
÷ N-ai dc gand s-o säru{i ?
Înglc{, in iin¡ cc icrililclc cuvinic sc invaricsc in jurul urcclilor noasirc
ca un luncrang la o innornaniarc.
Lizzy - carc, irag cu concluzia, n-a in{clcs cu cinc avca dc-a facc cand s-a
inläiiai cu Lulc - ¡arc ingroziiä. Eסrcsia ori¡ilaiä a lui Ton sc innoaic ¡i cl
ragc. ¸Arrrrrrr!" ¡i sc ¡rcfacc cä-l sirangc dc gai ¡c Lulc.
÷ Vino acun! ordonä Lizzy iäios ca o lonä carc ¡rivc¡ic rinoccrii cu un
co¡il dc cinci ani, cand acc¡iia inirä in rui.
Ton ¡i cu ninc ränancn singuri. Mainilc-ni aiarnä siinglcrc ¡c langä
cor¡ ¡i nu ¡iiu cc sä fac cu clc. Lala dc ic¡urc ini laic nclunc¡ic in ¡ic¡i, iar cu
¡rivcsc cli¡ul lui Ton ¡i ioi cc ¡oi s¡unc c.
÷ Cc nai faci ?
Ton i¡i lasä ca¡ul ¡c un unär, il claiinä ¡i nurnurä.
÷ Dinc, nul{uncsc, dar iu ?
Dau ¡i cu din ca¡ ¡i s¡un.
÷ Dinc, nul{uncsc. Cliar linc.
Cliar linc! Cinc nä crcd ? Dolly Parion ? ini nu¡c luza, ircsar ¡i, fiindcä
incc¡ sä iniru in ¡anicä, s¡un rc¡cdc.
÷ Lulc zicc lucruri caraglioasc, nu-i a¡a ?
366
Ton dä din ca¡ ncfcricii ¡i zicc.
-Da.
Drusc, araiä dc ¡arcä i-ar vcni sä ¡langä ¡i sionacul ni sc facc glcn,
rcs¡ir adanc ¡i s¡un.
÷ Dar, uncori, s¡unc lucruri ¡c carc cu nu indräzncsc sä lc s¡un.
S¡un asia, nu-ni vinc sä crcd cä an s¡us-o, nä uii in jos ¡i-ni in¡urulcz
fa{a la loc, zicandu-ni ¡roasio, ¡roasio!
Tan¡iio! Proasio! Cand indräzncsc sä nä uii din nou la Ton, nä ¡rivc¡ic
dc ¡arcä ar fi nori dc foanc, iar cu a¡ fi un clcla¡ uria¡. Faccn un ¡as inainic
in accla¡i iin¡, ini a¡ro¡ic lland fa{a dc a lui ¡i nc säruiän. Nc säruiän noalc
¡i cald, ca aiingcrca caiifclci ¡c caiifca, inclid oclii ¡i nä sini sufocaiä dc
lucuric. Cand ii dcsclid, ca sä arunc rc¡cdc o ¡rivirc, cl arc oclii incli¡i, a¡a cä
¡rivcsc in jur, sä-ni dau scana dacä nc-a väzui cincva. Douäzcci dc ¡crsoanc sc
lollcazä la noi, a¡a cä inclid oclii ¡i nä adanccsc ¡i nai nuli in särui.
÷ Sc uiiä ioaiä lunca la noi, nurnur cu.
÷ Si cc ? ¡o¡ic¡ic Ton ¡i nä sirangc ¡i nai iarc, iar cu ii räs¡und la
inlrä{i¡arc, ¡rivcsc in oclii lui alla¡iri ¡i sini cä anc{csc. Parc o nclunic cä an
fosi dcs¡är{i{i
- ncluncsc, ¡rosicsc, ¡i-ni s¡un ¸asia nu ircluic sä sc nai inian¡lc" ¡i
cäldura nä invadcazä ca lunina soarclui du¡ä ¡loaic. Tc iulcsc.
Nu sc con¡arä cu ninic aliccva. Toi cc-a fosi inainica lui Ton c foaric lun
¡i frunos, dar nu rc¡rcziniä ninic.
Ton c alcsul. II ¡rivcsc ¡i nä gandcsc la cסrcsia aia dcnodaiä ¸ic iulcsc
din ioaiä inina" - dacä-ni aduc linc aninic, asia-i s¡unc ¡rin{ul ccl frunos
¡rin{csci llondc
- ¡i c×aci asia sini ¡i cu. El ini säruiä fa{a, ¡ärul ¡i s¡unc.
÷ Îni ¡arc räu cä an fosi un iicälos.
Mä rcirag aiai dc lrusc, incai a¡roa¡c cä-i scoi din{ii, lovindu-l cu ca¡ul.
÷ Tic i{i ¡arc räu! cli{äi cu. Sä nu-{i ¡arä! Ai avui drc¡iaic! In ioi cc-ai
s¡us. Mic ini ¡arc räu.
367
Ton claiinä din ca¡. A¡oi zanlc¡ic.
÷ Cand ai cäzui in ¡ul in scara aia, cand crai cu Lizzy, dc¡i cc-a s¡us ca -
in accsi noncni, dau rc¡cdc din ca¡, sä-l incurajcz sä ircacä ¡csic asia -, voian
sä fug du¡ä iinc ¡i sä ic sufoc cu säruiuri.
Mä lunincz ¡i s¡un.
÷ Cliar a¡a ?
El a¡rolä dand din ca¡ ¡i lovc¡ic cu ¡iciorul in ¡änani ca un co¡il, zicand
cu vocc rägu¡iiä.
÷ A fosi cun¡lii färä iinc. Nu ni-a ¡läcui.
Nu-ni vinc sä crcd cä Ton s¡unc lucrurilc asica, nu un ¡rosiänac clcl, cu
rcs¡ira{ic ¡uiuroasä, gcnul dc lärlai carc nä aga{ä dc olicci in laruri, ci Ton.
Ton, ¡c carc-l iulcsc cu ¡asiunc. Ton, carc s¡unc lucrurilor ¡c nunc.
Ton, carc nä ¡lacc ¡c ninc, Hclcn, cliar dacä an ¡ärul lins ¡i conduc o
Toyoia. O, Doannc, fä sä fic adcvärai.
Îndräzncsc sä s¡un cä ni sc ¡arc cä Ton gandc¡ic can accla¡i lucru,
fiindcä siän unul langä aliul la cinä, iar cl ini zanlc¡ic ioi iin¡ul, nä säruiä,
ini sirangc nana ¡i a¡roa¡c cä nu nänancä ninic. Si, ccca cc nu s-a nai
inian¡lai, nici cu nu nänanc. Doar siän dc vorlä.
Ton vrca sä ¡iic ioiul, cun ar fi cc an fäcui dc Cräciun ¡i dacä n-an
gandii vrcun ¡ic la cl, ¡i cun nai c la lucru la ninc, ¡i cun nä nai iraicazä
Laciiiia acun (ca ¡c un ¡crl}, ¡i cc nai facc Crasu' (c a¡a dc räsfä{ai, cä, dacä-l
nai nangai nuli, o sä-i iasä un djin ¡c fund}, ¡i cc nai fac luni ¡i nana ¡i cun
nai ncrg lucrurilc inirc ninc ¡i nana - dc¡i nu ircluic sä-i s¡un - ¡i cun ni-an
gäsii a¡ariancniul ¡i cun l-an ancnajai ¡i dacä ni-a fosi dor dc cl ¡i cai a durai
¡i cc-an alcs ¡i cun nä sini ¡i dacä l-an nai väzui ¡c Marcus ¡i sc ioi uiiä la
ninc ¡icrdui, dc ¡arcä a¡ fi o frunusc{c ininaginalilä ¡i cu vrcau sä ¡iiu ioiul
dcs¡rc cc-a nai fäcui cl, dacä Cclinc nai lucrcazä la Mcgavci (nu, a fosi
conccdiaiä ¡cniru incon¡cicn{ä crasä, du¡ä cc a scä¡ai din nanä un lansicr ¡i
a¡oi a cälcai ¡c cl}, dacä sora lui c linc (grozav. doar icri i-a s¡us ¡cfului ci,
368
donnul Higgcnloilan. ¸Clcsiia cu nunclc dunncavoasirä c cä nu ircluic
sä-l ¡ronun{a{i Higgcnloiion1 ¡uic{i cviia asia ¡ronun{andu-l Higgcnlo-ilan!"},
dacä nai facc lo× (oarccun, dacä ¡ui la socoicalä uiiaiul la Focly I, II ¡i ///}, cc
nai fac ai lui (linc. iaiäl lui viircg a ca¡iigai o nicä sunä la ¡ronosiicul s¡oriiv
sä¡iänana irccuiä ¡i o ducc ¡c nana lui Ton in Lalc Disirici}, ¡i dacä ¡i-a
dc¡ä¡ii icana dc a ¡icia (c drägu{ din ¡arica nca cä ni-an aniniii}, ¡i dacä a
nai fäcui sc× cu alicincva du¡ä ninc (cc olräznicic, ¡i ¡oaic sä nä inirclc ¡i cl
accla¡i lucru ?}, ¡i dacä a ciiii Dcja nori (da, a ciiii - c la fcl dc suculcni ¡i dc
ingroziior ca un Poi Noodlc}, ¡i ¡uicn sä ncrgcn iar in ¡arcul Hcail cu Honda ¡i
sä nancän covrigi ?
Cand il inircl dcs¡rc ¡arcul Hcail, sc uiiä la ninc ¡i zicc.
÷ A¡ facc oricc ¡cniru iinc, Hclcn. Vorlcsc scrios.
Iar cu nu lcläi. ¸A, dar nu n-ai läsai sä siau in a¡ariancniul iäu", ¡cniru
cä acun in{clcg. Înglii in scc ¡i ¡o¡icsc.
÷ Si cu. (Nu suni la fcl dc clilcraiä ca Ton, ¡cniru cä ¡ro¡ozi{ia con¡lciä
¸Si cu a¡ facc oricc ¡cniru iinc" dcvinc li¡icioasä ¡i, dc¡i vrcau sä s¡un cuviniclc,
clc sc sini nuli nai conforialil in ca¡ul ncu. Oricun, cl ¡arc nul{unii cu
¡rcscuriarca.}
Coniinui sä nä uii la cl ¡i sä zanlcsc ¡i sä nä gandcsc cä nä ¡lacc ¡i cc
naila n-a a¡ucai sä-i rcs¡ing avansurilc ca o ¡isicä cc rcs¡ingc snanianä.
Zanlin unul la aliul ¡anä cand nc doarc gura. Si ¡anä cand sur¡rind ¡rivirca
lui Lulc dc ¡arica ccalaliä a ncsci ¡i cl i¡i dcsclidc gura (färä sä sc oloscascä sä
ingliiä lurgcrul ncsiccai} ¡i-¡i lagä un dcgci in ¡asia clcioasä, ca sä-¡i
conunicc rc¡ulsia fa{ä dc fa¡iul cä cca nai a¡ro¡iaiä ¡ricicnä a lui ¡i unii dinirc
anici s-au iransfornai din ni¡ic oancni nornali, inir-o ¡crcclc ingrc{o¡äioarc dc
iuriurclc iulärc{c.
1 Doiion (cngl.} - fund.
369
Ton il vcdc ¡c Lulc ¡i, ¡rovocaior, ini dä un cariof ¡räjii cu gura lui. Lulc
sc ia cu nainilc dc ca¡, ca ¡i cun ar sufcri ncs¡us. Ton oficazä ¡i s¡unc.
÷ Siii cä nä va ¡aniaja ioi iin¡ul dc acun incolo ?
Eu a¡rol din ca¡ ¡i s¡un.
÷ Dcci ¡uicn facc sc× nai iarziu ?
Zanlc¡ic.
Mä ridic ¡ron¡i, iar¡aind scaunul. Ton sc uiiä la ninc, ridicä o
s¡ranccanä ¡i sarc in ¡icioarc - ¡i un clclncr aducc un uria¡ iori roz ¡i cu io{ii
ircluic sä caniän ¸La Mul{i Ani, dragä Lizzy". Ton ¡i cu ninc nc ¡i{igäicn cu
¡aios. Sclinlän ¡riviri furi¡c ¸s-o ¡icrgcn acun" cand ¡rivcsc ¡csic nasä, sä
väd dacä cincva a olscrvai, ¡i-o zärcsc ¡c Tina.
Si fcricirca dis¡arc. Parc ingroziiä. Clcnuiiä, scrvilä, ca un cainc flänand.
Soarlc a¡ä ¡i nana ii ircnurä. Nu ridicä ¡rivirca. Pcrsoana din sianga ci a
rcnun{ai sä nai inccrcc s-o airagä inir-o convcrsa{ic ¡i vorlc¡ic cu ¡crsoana din
sianga lui. Ccl din drca¡ia ci ¡oariä ioaiä vina. Adrian c clcgani, cu o cäna¡ä
vcrdc-dcsclis ¡i cu un cosiun gri-inclis, frunos croii, iar din{ii lui suni nai alli
dccai alli ¡i ¡ärul lui llond c aranjai ¡crfcci. Vorlc¡ic aninai cu fcncia dc langä
cl. Ii aiingc nana u¡or, ¡cniru a-¡i sullinia s¡usclc, iar ca i¡i dä ca¡ul ¡c s¡aic
¡i radc frunos. Îni vinc s-o injunglii.
÷ Cc s-a inian¡lai ? s¡unc Ton, urnärindu-ni ¡rivirca.
÷ A, ninic, zic cu. Crcd cä Lizzy nc-a glicii inicn{iilc.
Mai linc o läsän ¡c nai iarziu.
Ton nä ¡rivc¡ic ¡i s¡unc.
÷ Ccva nu c in rcgulä.
Claiin din ca¡ ¡i zic.
÷ Mä duc sä vorlcsc cu Liz ¡cniru o cli¡ä. Tc dcscurci, nu ?
În accsi noncni, Lulc a¡arc in s¡aiclc lui Ton ¡i inccarcä sä-i lagc o
loalä dc fasolc in urcclc, iar Ton izlucnc¡ic in ras, il a¡ucä dc inclciciurä ¡i i-o
räsucc¡ic, incai Lulc c olligai sä ingcnunclczc.
370
Profii dc ocazic ¡i nä duc rc¡cdc la Tina.
Ii s¡un ¸lunä" ¡i ca ¡arc ingroziiä. Zicc cu vocc ¡icriiä.
÷ Väd cä iu ¡i Ton v-a{i in¡äcai.
Zanlcsc ¡i s¡un. ¸Da" ¡i ¸dc cc nu vii sä siän dc vorlä ?" Tina sc uiiä fi×
la ninc, iar Adrian sc inioarcc cu un zanlci indaioriior li¡ii ¡c fa{ä ¡i s¡unc
caniai.
÷ Hclcn! ini ¡arc grozav dc linc sä ic väd! Arä{i ninunai. Si-ni ¡lacc
io¡ul iäu, {i sc ¡oirivc¡ic foaric linc.
Oricai ni-ar ¡läcca sä-l scui¡ inirc ocli, o väd ¡c Tina ircnurand, a¡a cä
nä for{cz sä-ni ridic col{urilc gurii ¡i s¡un.
÷ Da, c un io¡ frunos.
Fac o ¡auzä ¡i adaug.
÷ Nu vrcau sä ic inircru¡, voian doar s-o iau ¡c Tina langä ninc o
sccundä, ca sä-i vadä ¡c Ton ¡i ¡c Lulc.
Zanlciul lui Adrian ränanc fi×, in iin¡ cc cl räs¡undc.
÷ Mi-ar facc ¡läccrc, dar - aruncä o ¡rivirc dcnonsiraiivä ccasului Tag
Hcucr - doanna nca s-a ¡lans ioaiä scara cä c olosiiä, a¡a cä o s-o duc acasä, la
culcäricä, cliar acun. Fidicä-ic, draga nca, nc a¡ica¡iä ia×iul afarä!
Tina sc ridicä in ¡icioarc ca un roloi ¡i s¡unc ¡c un ion clinuii.
÷ Noa¡ic lunä, Hclcn.
Cci doi o ¡u¡ä ¡i o inlrä{i¡cazä ¡c Lizzy, a¡oi ¡lcacä.
Nu nä ¡oi rcla×a. Lizzy {o¡äic s¡rc noi ¡i s¡unc cä ca, Drian ¡i al{i ca{iva
sc duc la un clul ¡i nä inircalä dacä vrcau sä vin ¡i cu. Adaugä rc¡cdc cä nu sc
va su¡ära dacä nu vin. incc¡ sä nä scuz, dar ca ini sirangc unärul, facc un
scnn din ca¡ s¡rc Ton ¡i ¡o¡ic¡ic.
÷ Fii fcriciiä!
Ton vcdc cä oancnii sc in¡rä¡iic, sc inioarcc s¡rc ninc ¡i s¡unc sfios.
÷ Vrci sä luän un ia×i in¡rcunä ?
Îi räs¡und.
÷ Dcsigur.
Lulc i¡i lagä ca¡ul inirc noi ¡i c×clanä.
÷ Crozav! Vin si cu!
371
Ton ¡i cu ninc nc uiiän urai la cl, iar Lulc zanlc¡ic ¡i s¡unc.
-Cc-i?
A¡oi.
÷ Sia{i lini¡ii{i, ¡uic{i sä nä läsa{i ¡c ninc nai iniai.
Ton naraic.
÷ Aici ai nincrii-o.
Ic¡in in siradä ¡i Ton o¡rc¡ic un ia×i.
Lulc i¡i ridicä ¡icioarclc ¡i-¡i a¡rindc o {igarä, iar Ton nä nangaic ¡c
nanä ¡i s¡unc.
÷ E¡ii iäcuiä.
Încuviin{cz din ca¡. Nu ¡oi vorli. Nu ni-a¡ dori ninic nai nuli ¡c lunc
dccai sä-i li¡csc lui Lulc gura cu landä adczivä ¡i sä-l las in Swiss Coiiagc, a¡oi
sä nä grälcsc acasä cu Ton, sä-i snulg lainclc ¡i sä faccn dragosic nclunc¡ic,
cu ¡asiunc, ¡c jos, in lol, ¡i, du¡ä aia, ¡c nasa din living. An ncvoic dc asia.
Trcluic sä fac dragosic cu Ton, sä sini lcgäiura accca dinirc noi, a¡a cun an
ncvoic sä rcs¡ir.
Dar cun ¡oi facc asia, ¡iiind cä Tina s-a dus acasä cu Adrian ?
Dacä asia c un nou ¡i sirälucii incc¡ui, vrcau sä fic ¡crfcci. Mä gandcsc la
groaza ¡ricicnci nclc ¡i accsi gand ini dininucazä lilidoul. Oarc cc-i facc cl in
cli¡a asia ?
Mä doarc nunai cand nä gandcsc. Nu an aliä o¡{iunc, il lai ¡c Ton ¡c
¡icior ¡i-i s¡un adcvärul dcs¡rc Tina ¡i dcs¡rc Adrian.
A¡oi, glidcz ia×iul cäirc Tooiing ¡i nä rog sä ajungcn acolo la iin¡.
Ca¡iiolul 41
Dc¡i aräi ciudai in cosiun dc laic ¡i nä ¡räjcsc incviialil, iulcsc ¡laja. ini
¡lacc sä ¡rivcsc narca ¡i sä an
372
nunai ganduri nccon¡licaic, ca. ¸Uau, cc dc a¡ä!" sau ¸Doannc, narca c
cu adcvärai uria¡ä". ini ¡lacc sä väd valurilc ins¡unaic, ficrland la {ärn. Sau
sä-ni ingro¡ ¡icioarclc in nisi¡ul cald ¡i sä-l sini inirc dcgcic. ini ¡lacc sä culcg
scoici - ¡c alca s¡iralaic, ca ni¡ic nici coarnc dc unicorn - ¡i ¡iciricclc gri, ncicdc,
siräläiuic dc vini¡oarc allc, dc narnurä. ini ¡lacc sä inclid oclii ¡i sä asculi
zgonoiul valurilor carc sc s¡arg ¡i rasul oancnilor. Si sä ins¡ir acrul särai,
sin{indu-i gusiul ¡c luzc. Ccl nai nuli ini ¡lacc sä li¡äi ¡rin a¡a lin¡cdc,
cäuiand aur. Väd un gräunic siräluciior ¡i inccrc sä-l iau. Sigur cä niciodaiä nu
csic aur, ci doar un ali gräunic dc nisi¡ ¡c carc soarclc ¡i a¡a il fac sä luccascä.
Dar nu-ni ¡asä, ¡cniru cä ioaiä lucuria consiä in cäuiarc.
Dar nu asia sini cand il ¡icrd ¡c Ton. Du¡ä ioaic cäuiärilc, dau dc aur ¡i-l
las sä-ni curgä ¡rinirc dcgcic, ca nisi¡ul.
Cu ioaic asica, in iin¡ cc nc grälin in a¡ärarca Tinci, ca un cscadron dc
cälärc{i ncgri, n-an dc undc sä ¡iiu cä sc va icrnina a¡a cun sc icrninä. Turui
jalnica ¡ovcsic, Ton zicc ¸la dracu'!" ¡i-ni ¡unc o nic dc inircläri. Lulc sc
lallaic ¡i s¡unc. ¸Nu in{clcg". Sc lurzuluicsc ¡i s¡un.
¸Diaia, liaia Tina" ¡i s¡un cä-i vor aräia ci lui Adrian.
÷ Nu c un joc dc avcniuri ¡cniru läic{i, s¡un in¡iciriiä, ¡cniru cä suni
ingroziiä dc cc an dcclan¡ai.
Ton zicc.
÷ Hclcn, von vcdca doar dacä c linc. Faci linc cä ic inicrcsczi dc soaria
Tinci. Nu von facc nici o ¡rosiic.
Îni sirangc nana.
Lulc adaugä sinccr.
÷ Ai fäcui cc ircluia.
Dar cu nu suni sigurä dc asia.
in scuri iin¡, nä räzgandcsc. Cand ia×iul sc o¡rc¡ic in fa{a
a¡ariancniului Tinci - ¸Adrian arc un DMW Z3!" c×clanä Lulc, ¸Cun
indräznc¡ic ?" - ¡i coloran, aud {i¡ciclc. E un niracol cun¡lii, fiindcä inina ini
laic dcsiul dc iarc cai sä nä asurzcascä. Lulc vrca sä däranc u¡a,
373
dar Ton nu vrca ca Adrian sä fic avcriizai. Nc sirccurän ¡c u¡a ¡rinci¡alä
cu ajuiorul fcncii carc locuic¡ic la ¡aricr.
Curios, sau nai dcgralä nu, nu inircalä cinc sunicn. Pc dc aliä ¡aric,
vccina ci {i¡ä ca un ¡orc cäruia iocnai i s-a ofcrii ¡ro¡riul vär sul fornä dc rulou
cu ¡uncä, iar asia n-o dcranjcazä, a¡a cä ¡oaic cä n-ar irclui sä fiu sur¡rinsä.
Nc ingränädin la ciaj ¡i Ton sunä la u¡ä. Sc audc un gcanäi, agiia{ic,
a¡oi ninic. Sunä din nou. Ton siä cu s¡aiclc la u¡ä, ca Adrian sä nu vadä cinc c
dacä sc uiiä ¡c vizor.
÷ Cinc c ? sirigä o vocc incordaiä.
Ton sirigä ¡i cl.
÷ Sunic{i ¡ro¡riciarul Z3-ului ncgru dc afarä cu cauciucurilc iäiaic... ?
Sc audc o c×clana{ic sonorä ¡i zgonoiul zävoarclor irasc, iar Adrian
dcsclidc u¡a in for{ä. Cand facc asia, Ton dä un lranci ¡uicrnic u¡ii, iar Adrian
sc dä ina¡oi, cläiinandu-sc. Ton ¡i cu ninc nc rc¡czin la Tina, carc c glcnuiiä
in col{. Lulc sc aruncä s¡rc Adrian in ccca cc länuicsc a fi un ¡lacaj dc rugly ca
la caric - sau ¡oaic cä doar sc in¡icdicä dc narginca covorului - ¡i, inainic dc a
¡uica s¡unc ¸nai iarc", c dcja dcasu¡ra lui ¡i-l zgal{aic, iar ca¡ul lui Adrian
scoaic un incaniäior sunci. ¸luf, luf, luf" ¡c ¡odca.
Cand Ton vcdc in cc lal c Tina, cli¡ul i sc cris¡cazä.
Adrian inircalä cc naila sc inian¡lä ¡i lcläic cä an in{clcs grc¡ii siiua{ia,
cä Tina ¡i cu cl doar sc ciondäncau ¡u{in, cand lälnäjcala lui Adrian inccicazä
rc¡cdc, fiindcä Ton ii ¡rcscazä un ¡unci a¡arcni scnsilil dc ¡c gai.
÷ Taci, zicc Ton ¡c un ion dur.
Adrian iacc. Sun la ¡oli{ic dc ¡c nolilul ncu, fiindcä iclcfonul a fosi snuls
din ¡crcic, iar Ton fugc sä aducä glca{ä ¡i un ¡roso¡ ¡cniru Tina. Adrian sc
clinuic sä rcs¡irc sul cclc nouä¡cinci dc lilogranc alc lui Lulc, a¡a cä cforiul
sus{inui ¡c carc anicul ncu l-a dc¡us in uliinul dcccniu, ca sä sc ingra¡c cu
¡izza cu ¡c¡¡croni, cu lorna cu ¡ui ¡i cu cli¡suri cu lranzä ¡i cca¡ä, a ncriiai
¡c dc¡lin.
374
÷ Tina, sirigä Lulc cälarc ¡c Adrian, ic sin{i linc ?
Tina arc ¡a¡ic arsuri ¡roas¡cic dc {igarä ¡c aldoncn
¡i nu c dcloc linc. Fana dc la ca¡ i s-a rcdcsclis. Ton ii dä la o ¡aric ¡ärul
dc ¡c fa{ä ¡i-i ian¡oncazä lland firicclul dc sangc dc ¡c frunic. S¡unc.
÷ Clrisioasc, Tina, c ingroziior. Nu ircluic sä accc¡{i a¡a ccva.
Cu o vocc ircnuräioarc, ca glunc¡ic cä nu va ¡uria un io¡ cu vcdcrc la
luric vara asia, a¡oi incc¡c sä ¡langä, {inandu-sc dc ninc ¡i dc Ton.
÷ Tina, zic cu, inccrcand sä nä al{in sä nu ¡lang ¡i cu, a ircluii sä vin.
Nu nai ¡uican sä ic las a¡a, ini ¡arc räu.
Cand sosc¡ic ¡oli{ia, Tina sc o¡rc¡ic din ¡lans ¡i inglca{ä. Poli{i¡iii vor sä
aflc cc s-a inian¡lai dc la noi io{i, dar nai alcs dc la Tina.
÷ Tc rog, s¡unc-lc, o indcnn, fii curajoasä. Sunicn cu io{ii aici.
Trcnurä ¡i sc uiiä la Adrian, carc sc uiiä fi× inainic, ca ¡i cun s-ar crcdc
Tcrninaiorul din Maida Valc.
Täccrc. Tina nu s¡unc ninic, iar cu ini {in rcs¡ira{ia.
Lulc ¡ä¡c¡ic in fa{ä ¡i Tina ircsarc, dar cl nu vrca dccai sä-i ofcrc o lucaiä
noioioliiä dc lariic igicnicä in carc sä-¡i suflc nasul.
÷ An folosii-o doar o daiä, cסlicä cl lland.
Dlandc{ca lui Lulc o cuccrc¡ic. Du¡ä nulic sus¡inc ¡i sugli{uri, Tina
araiä s¡rc ¡ricicnul ci ¡i s¡unc.
÷ El, Adrian, a s¡us cä {igärilc ini fac räu, ccca cc c adcvärai. Mi lc-a siins
¡c luriä.
Poli{isiul, a cärui cסrcsic scvcrä con¡cnscazä nul{inca ¡isiruilor lui,
scric asia in carnc{clul lui. A¡oi, Tina iacc, a¡a cä ¡oli{isia, o fcncic cu ¡ärul dc
un llond inicns, siräluciior ¡i cu o aurä dc duriiaic o ducc in cancra ccalaliä.
Pisiruiaiul sc inioarcc s¡rc Adrian.
Adrian incc¡c sä s¡unä, ¡c ionul lui ccl nai grav ¡i nai ¡ricicnos, cä Tina
arc ¡rollcnc cu läuiura. S¡rc lucuria nca, ¡isiruiaiul i-o rcicazä.
÷ În noncniul äsia, nu vrcau sä-{i aud cסlica{iilc.
Vrcau sä-i s¡un Pisiruiaiului cä Tina nu lca dccai suc
dc ¡oriocalc, dc cand Adrian cra s-o inccc, ¡cniru cä ¸a fliriai" cu un ii¡ la
¡ul (dc ¡arcä Tinci i-ar ¡läcca vrcodaiä un lärlai in salo¡ciä dc nunciior}. Dar
nu vrcau sä fiu ¡usä la ¡unci in fa{a lui Adrian, a¡a cä ¡äsircz asia ¡cniru nai
iarziu. În sclinl, aräi s¡rc scrunicra ¡linä dc cli¡ioacc carc ¡rcsu¡un cä suni
¡linc dc an¡rcniclc lui Adrian, dc¡i cl nu funcazä. Pisiruiaiul sc conforncazä ¡i
varsä cli¡ioacclc inir-o ¡ungä dc ¡lasiic, iar cu ii ¡o¡icsc incaniaiä lui Ton.
÷ An väzui asia in Tlc Dill. Cliar dacä nu c o dovadä inconicsialilä, c o
dovadä indircciä.
A¡oi, nä duc in lucäiäric, ¡cniru cä Tina vrca sä siau cu ca. Mä a¡cz la
nasa din lucäiäric, in iin¡ cc Dlondic foiografiazä aldoncnul ¡i scal¡ul Tinci cu
un Polaroid.
Parc sä in{clcagä cä Tina c co¡lc¡iiä dc ¡rczcn{a ci ¡i dc in¡lica{iilc
accsicia, a¡a cä s¡unc fcrn.
÷ Faci ccca cc ircluic, dragä. N-ai grc¡ii cu ninic. A¡a ccva nu sc inian¡lä
inir-o rcla{ic nornalä.
Nu suni sigurä dacä ni sc ¡crniic sä vorlcsc, a¡a cä dau din ca¡
a¡rolaior in s¡aiclc lui Dlondic ¡i inccrc sä nu vonii la vcdcrca ränilor Tinci.
Dlondic ini s¡unc a¡oi s-o duc ¡c Tina la s¡iial. Sun du¡ä un ia×i. A¡oi ini
s¡un, la naila, ard dc ncräldarc sä dau o dcclara{ic ¡i o voi facc. N-an fosi aiai
dc icniaiä sä iräncäncsc dc cand an auzii-o ¡c Laciiiia inir-o ¡auzä dc ¡ranz
inircland in ¡oa¡iä dcs¡rc li¡osuc{iunc.
Dlondic ini facc ¡c ¡lac ¡i-i dicicz ¡anä cand i¡i scuiurä nana dc ¡arcä arc
o cran¡ä. Mä sini frusiraiä, fiind ncvoiiä sä adnii cä, dc fa¡i, nu l-an väzui
niciodaiä ¡c Adrian lovind-o ¡c ¡ricicna nca.
÷ Dar an väzui rczuliaiclc, s¡un ncindu¡lccaiä.
Du¡ä carc.
÷ Nu-i lua{i o dcclara{ic ¡i Tinci ?
376
S¡unc cä-i va lua o dcclara{ic Tinci nainc-dininca{ä.
Tina, carc iacc nalc, a¡rolä dand din ca¡. Ton ¡i Lulc dau ¡i ci scuric
dcclara{ii. Cand sosc¡ic ia×iul, Dlondic coloarä la ¡aricr, sä-i ¡unä inircläri
vccinci Tinci (ccca cc-ni saiisfacc rancliuna}, iar Pisiruiaiul ii s¡unc lui Adrian.
÷ Tc arcsicz ¡cniru aiac cauzaior dc lcziuni cor¡oralc.
Ii ¡unc cäiu¡clc.
÷ Ai grijä la nan¡ciclc nclc, sc räsic¡ic Adrian, ccca cc, suni incaniaiä sä
olscrv, nu-i ¡icä ¡rca linc ¡oli{isiului.
Pisiruiaiul dcvinc, dacä sc ¡oaic, nuli nai ¡u{in grijuliu cu nan¡ciclc lui
Adrian. Adrian ini aruncä o ¡rivirc dc läiäu¡, iar cu il ¡rovoc, fäcandu-i ¸¡a" din
varful dcgciclor. S¡cr sä-l dcicrnin sä s¡unä ccva incrininaior, cun ar fi ¸Sinccr,
donnulc ¡oli{isi, a¡roa¡c cä n-an aiins-o!", dar Adrian nu c ¡rosi. Nu s¡unc
ninic. S¡cran dc ascncnca sä aud un luluii ¸E¡ii arcsiai", dar inaginca
incaniäioarc a lui Adrian cu cäiu¡c nä nul{unc¡ic suficicni.
El ¡i cosiunul lui Savillc Fow vor ¡circcc noa¡ica inir-o cclulä a ¡oli{ici, iar
nainc-dininca{ä va fi inicrogai. A¡oi, va ajungc la irilunal.
Si, dacä ¡oi sä in¡runui o cסrcsic dc la luni Fio, nu suficicni dc
dcvrcnc.
Ton o infä¡oarä ¡c Tina inir-o ¡äiurä fiindcä ircnurä ¡i o ducc in lra{c
¡anä la ia×i. Toi drunul s¡rc s¡iial, ii s¡uncn cä a fäcui linc, cä c foaric
curajoasä ¡i cä accsia c sfar¡iiul lui Adrian. Tina nu ¡arc sä audä. Ea nurnurä
in ¡unni.
÷ Mi-c aiai dc ru¡inc.
Ton, Lulc ¡i cu ninc ii räs¡undcn in cor.
÷ Sä nu-{i fic!
Tina radc cand nc audc vorlind ca ni¡ic crciini, a¡oi ircsarc, ¡cniru cä o
doarc luria.
La Accidcnic, dociorul cu fa{ä dc co¡il inircalä, ca ¡i cun nu i-ar vcni sä
crcadä cc vcdc.
÷ Pricicnul iäu a fäcui asia ?
Tina räs¡undc, ca ¡i cun ar cסlica ccva.
377
÷ Funcz.
Dociorul - carc arc ni¡ic ocli vcrzi ¡äirunzäiori ¡i ¡arcä a colorai din EF,
asia dacä ar avca ccva nai nuliä culoarc in olraji - sc uiiä länuiior la Lulc.
Lulc s-a auioiniiiulai lodyguardul Tinci ¡i siä langä ca, cu o cסrcsic dc luldog
¡i cu lra{clc incruci¡aic.
÷ N-an fosi cu! c×clanä cl. Eu suni Lulc! An grijä dc ca!
Tina zanlc¡ic inläcrinaiä la cl ¡i Ton zanlc¡ic la ninc. Mä uii la ccas ¡i
dcsco¡är cä c 3.23 a.n. - ccca cc inscannä cä an a¡ic¡iai in Infcrnul lui Danic,
scuzc, la Accidcnic, iin¡ dc irci orc. Pcrc{i ju¡ui{i. Sini un val dc c¡uizarc.
Mornäi cä ics afarä o sccundä.
Mä in¡lciiccsc s¡rc u¡ä. Mirosul gros ¡i dulccag dc la Accidcnic ¡i Urgcn{c
ini afccicazä ca¡aciiaica nca dc a rcs¡ira. Iar u¡ilc roiaiivc alc s¡iialului, cu
gcanurilc lor rcciangularc, luninilc siräluciioarc ¡i co¡iii carc {i¡ä, lc{ivii carc
sirigä, läiranii carc-¡i iaraic ¡icioarclc ¡c coridoarclc ccnu¡ii, clinicc, ¡i
¡crsonalul in all ¡i allasiru, carc ¡oariä incäl{äri conodc ¡i sc grälc¡ic, ioiul
convcrgc ¡i sc invaric¡ic in jurul ncu ca o nicä iornadä ¡i-l väd ¡c iaia nurind
din nou ¡i noniiorul li¡äic ¡i ¡crdclclc suni irasc ¡i ¡aiul c in¡ins, iar cu suni
snulsä dc acolo ¡i sc aud {i¡cic dc. ¸Inirä in sio¡" ¡i nana sc ianguic ¡i iaia a
nurii ¡i cu siäican acolo ¡i ni-cra dor dc cl ¡i nu i-an s¡us niciodaiä cä-l
iulcsc, ¡cniru cä n-an ¡uiui rosii cuviniclc. Sangclc ni sc scurgc din ca¡ ¡i sini
cä ni-c grca{ä ¡i suni anc{iiä. Trcluic sä nä a¡cz, ca sä nu vonii, ¡i nu ¡iiu cc
sä alcg, a¡a cä nä ¡rälu¡csc ¡c o lancä, langä un lärlai in zdrcn{c, carc lca
dinir-o siiclä, a¡oi fac. llcal!
¡i vonii ¡c iroiuar. Nornal, lärlaiul sc nuiä ¡c o aliä lancä.
Mä {in sirans dc narginca läncii, in iin¡ cc lunca sc invaric¡ic in jurul
ncu. A¡oi, Ton ini dä la o ¡aric ¡ärul dc ¡c fa{ä ¡i nä nascazä ¡c s¡aic, in iin¡
cc cu an s¡asnc dc vonä ¡i scui¡. Coniinui sä icncsc. Cu zgonoi. ¸Cc ronaniic",
nurnur cu uliinul icnci räsunandu-ni in urccli, in iin¡ cc ¡rivcsc fi× lalia
gälluic dc vonä.
÷ Nu, räs¡undc Ton vcscl. Asia-ni irczc¡ic nosialgii, ini aducc aninic dc
¡rina noasirä inialnirc.
L-a¡ ¡rivi, ca sä rad, dar ini curgc salivä ¡c lärlic. Mä ¡icrg dc nancca
io¡ului ncu c×agcrai.
÷ Cc facc Tina ? inircl.
÷ Crcd cä c incä in ¡oc, s¡unc Ton. A s¡us cä-i ¡arc räu ¡cniru Adrian,
dar dociorul nici n-a vrui sä audä. El ni-a s¡us cä lärla{ii ca Adrian nu sc
sclinlä. A fosi lland, dar foaric sinccr. S¡cr sä ailä cfcci asu¡ra Tinci, liaia dc
ca. A, ¡i Lulc c indrägosiii. Vrca sä sica s-o ¡äzcascä.
Casc oclii nari.
÷ Lulc c indrägosiii! cli{äi cu.
Ton zanlc¡ic ¡i a¡rolä din ca¡.
÷ Foaric, zicc cl.
Crcicrul ncu o ia razna inccrcand sä alsoarlä accsi fa¡i, cand Ton
adaugä.
÷ Tina arc fanilic ? Crczi cä ar irclui sä-i sunc cincva ¡c ¡ärin{ii ci ?
Cluncsc.
÷ Ca sä-i avcriizczc in lcgäiurä cu Lulc ?
A¡oi adaug.
÷ Crcd cä da. Arc ncvoic dc ioi s¡rijinul ¡c carc-l ¡oaic ¡rini. Si vrcau ca
fra{ii ci sä ¡iic. Dar ar irclui ioiu¡i s-o inirclän ¡c Tina.
Ton dä din ca¡.
÷ Ton, zic cu, ini fac griji ¡cniru Tina.
Îni fac griji, ¡cniru cä-ni dorcsc ca accsia sä fic sfar¡iiul ¡i ni-c icanä cä
nu va fi. ini fac griji, dcoarccc, cu caicva sä¡iänani in urnä, an sunai la un
adä¡osi ¡i an vorlii cu fcncia carc-l adninisira, inircland-o cun a¡ ¡uica s-o
ajui ¡c Tina. Ea ni-a ¡ovcsiii dcs¡rc fcnci ca Tina. O ¡ovcsic ¡c carc ni-a s¡us-
o ni-a ränas in ninic.
O fcncic cra näriiaiä cu un lärlai carc a in¡ins-o in jos ¡c scäri ¡i a
urinai ¡c ränilc ci. Toi cl a lcgai cainclc fanilici dc un co¡ac din grädinä ¡i l-a
läsai sä noarä dc foanc iin¡ dc irci sä¡iänani. Ea ¡i cci doi co¡ii ai ci, in varsiä
379
dc ¡airu ¡i ¡asc ani, au fosi for{a{i sä ¡rivcascä. O daiä sau dc douä ori, au
rcu¡ii sä sc furi¡czc ¡i sä-i dca cainclui ni¡ic rcsiuri, dar asia n-a fäcui dccai sä-i
¡rclungcascä agonia. Fcncia ¡i-a dcnun{ai so{ul doar cand a incc¡ui sä sc icanä
¡cniru co¡iii ci. A¡oi ¡i-a rciras dcclara{ia.
Poli{ia l-a ¡us sul acuzarc oricun, dar so{ul ci a fosi clilcrai ¡c cau{iunc ¡i
irinis acasä. Si-a ¡äsirai slujla, ¡cniru cä cra un on dc lazä la firna lui ¡i
ncgocia un coniraci in¡oriani, ¡c carc ¡cful lui (lärlai} nu voia sä-l ¡iardä.
Judccäiorul (lärlai} a loiärai sä nu-l iriniiä la inclisoarc fiindcä, du¡ä
cun s¡unca cl, nu voia sä disirugä caricrclc oancnilor. Voia ca incul¡a{ii sä fic
¸rcaliliia{i". in cclc din urnä, so{ia lui a fugii la adä¡osi, dar cl a gäsii-o ¡i...
Fa¡iul cä ¡iiu accsic lucruri nä oirävc¡ic. A¡a cä-i s¡un lui Ton.
÷ Pun ¡ariu cä Adrian arc un avocai lun, s¡un su¡äraiä.
Ton räs¡undc.
÷ Da, crcd cä arc. Dar sä vcdcn cun ncrgc. Ccl ¡u{in ¡iin cu io{ii dcs¡rc
cl acun. Nu nai ¡oaic s-o izolczc.
Si ¡iiu cä ¡arc ciudai, dar Adrian ini facc in¡rcsia unui lärlai carc {inc
foaric nuli la rc¡uia{ia lui. Si nu ¡iii cun c ¡cful lui Adrian. Iar Tina arc irci
fra{i. Trci. Crcd cä Adrian a dai dc lucluc. La naila, dacä cincva i-ar fi fäcui asia
surorii nclc...
Ton claiinä din ca¡. Eu ridic din uncri. Mä sini aiai dc dcscurajaiä, incai
nu nai an incrcdcrc in nincni cä va facc ccca cc ircluic.
÷ Asculiä, Hclcn, s¡unc Ton. E ¡airu dininca{a.
Lulc s-a li¡ii dc Tina ca o li¡iioarc indrägosiiiä. N-o vor {inc la s¡iial, iar
Lulc va sia cu ca ¡i o vci ¡uica viziia acasä nainc-dininca{ä. Ai ¡uica sä siai
aici, dar c¡ii in ¡ragul dclirului. Cc-ar fi sä ic duc acasä ? O sä dorn ¡c jos.
Accc¡i cu rciiccn{ä. Mä duc sä väd dacä Tina c dc acord, a¡oi alcrg ina¡oi,
la Ton. O nicä ninunc inir-o lunc rca.
väd cä Ton a gäsii un ia×i ncgru. Dcsclidc ¡oriicra, cu urc ¡i nä iniind ca
o ¡ä¡u¡ä dc car¡c ¡c lanclcia din s¡aic.
380
÷ La dracu', zic cu.
÷ Cc c ? inircalä Ton.
÷ Uräsc asia, lolloroscsc cu. Uräsc cc i s-a inian¡lai Tinci. La naila, an
fäcui ioiul ¡rca iarziu.
Ton claiinä din ca¡.
÷ Hclcn, zicc cl, nunai Tina il ¡oaic indc¡äria ¡c Adrian. Nu ¡uicai s-o
for{czi. Dar, in scara asia, l-ai in¡icdicai s-o räncascä, in finc, s-o räncascä nai
grav. Ai fäcui un lucru lun, fii nandrä. E¡ii o ¡ricicnä lunä.
Nu ¡oi sä-i accc¡i laudclc, fiindcä nä sini nurdäriiä ¡i li¡siiä dc oricc
ncrii. Nu voi ca¡iiga ninic din durcrca Tinci. Nu vrcau nici o laudä. Ton ini
scsizcazä inirisiarca, fiindcä s¡unc.
÷ O von ajuia ¡c Tina cu io{ii.
A¡oi, in nod incסlicalil, ini ia nana ¡i ni-o säruiä, inclid oclii. Un gand
ncdcfinii nu-ni dä ¡acc, dar nu nä ¡oi for{a sä-l idcniific ¡i-l alung.
÷ Trczc¡ic-nä cand ajungcn, ¡o¡icsc ¡i adorn.
Mä irczcsc cand inirän ¡c sirada nca.
÷ Carc c casa ia ? inircalä Ton.
÷ E ¡rca iniuncric ca sä-ni dau scana, zic frccandu-nä la ocli, a¡oi,
s¡un nai iarc.
÷ Dacä o¡ri{i aici, vä rog, c foaric linc.
Coloran din na¡inä ¡i zärcsc icncuiala dc ¡iairä
sfäranaiä ¡i-ni dau scana cä a¡ariancniul ncu c ccl dc aläiuri. Suni ¡c
calc sä dcsclid ¡oaria, cand Ton sc incordcazä ¡i cu nä o¡rcsc insiinciiv.
Privcsc ¡rin iniuncric ¡i väd o siluciä glcnuiiä ¡c ¡rag. Si alia cand silucia
ircsarc ¡i sc ridicä in ¡icioarc, gandul ncu ncdcfinii sc lin¡czc¡ic ¡i ni sc
inii¡ärc¡ic clar, rc¡cdc ¡i adanc in crcicrul ncu incä anc{ii.
Jas¡cr.
Siau ncni¡caiä ca un sial¡ dc sarc ian¡, in iin¡ cc Jas¡cr cli¡c¡ic s¡rc
ninc. A¡oi, cli¡c¡ic s¡rc Ton ¡i naraic.
÷ Cinc naila c¡ii iu ?
381
Ton räs¡undc caln.
÷ Nu, cinc c¡ii iu ?
Jas¡cr s¡unc.
÷ Suni iuliiul ci, carc locuic¡ic cu ca, ian¡iiulc!
Ton ini dä drunul la nanä, dc ¡arcä a¡ fi o noriäciunc. Ii s¡unc rccc lui
Jas¡cr.
÷ E grc¡cala nca.
Mic nu-ni s¡unc ninic. Fluicrä du¡ä ia×iul carc sc indc¡äricazä, francazä
sur¡rins ¡i urcä in cl.
II väd cun gonc¡ic in noa¡ic ¡i ¡iiu cä s-a dus ¡cniru ioidcauna.
Ca¡iiolul 42
Fiind cca nai ¡u{in airägäioarc adolcsccniä din clasa nca (vä ¡uic{i
inagina}, oclclarii nu crau o o¡{iunc.
M-an cliorai vrcnc dc doi ani, ¡anä cand ¡rofcsorul ncu dc naicnaiicä -
ccl nai uracios on din lunc - a ¡rins-o ¡c nana la o ¡cdin{ä cu ¡ärin{ii ¡i i-a
s¡us cä cran oarlä ca un liliac ¡cnsionar ¡i varzä la ariinciicä. A doua zi, ca n-
a iarai la un ofialnolog carc ni-a ccrui sä ciicsc cu vocc iarc ¸liicrclc" dc ¡c o
iallä allä, a¡oi a dcclarai nisicrios cä vcdcrca nca cra ¸ninus cinci ¡i junäiaic".
Cand, curand du¡ä accca, ni s-a ¡rczcniai o nonsiruoasä ¡crcclc dc
oclclari ¡c rc{ciä graiuiiä, a¡roa¡c cä an izlucnii in ¡lans. Dar, cand i-an ¡us
la ocli, n-an sin{ii ca Doroily cand a inirai in Aliinia. Vcdcan! Lunca cra nou-
nou{ä! Avca nuclii ascu{iic! Co¡acii nu crau difuzi!
Erau clari! Avcau nilioanc dc frunzc individualc! Pläcu{clc dc
innairicularc! Avcau nuncrc scrisc ¡c clc! Transfornarca a fosi ioialä ¡i
niraculoasä. Du¡ä cc an iräii aiai dc nuli cu vcdcrca unci cancrc vidco
sulacvaiicc icfiinc, iaiä-nä, cran linccuvaniaiä lrusc cu ninunca ¡uicrnicä a
väzului ¡crfcci.
382
Iar cand Ton icsc din via{a nca, rciräicsc accl noncni cscn{ial, cand ioiul
sc focalizcazä. Toi ccca cc c cc{os dcvinc clar. Dar, dc daia asia, c la fcl dc
durcros ca ¡i cun ni-a¡ frcca siiclä ¡isaiä ¡c ocli. inirc iin¡, Jas¡cr sirigä ¡i
sirigä, dar cuviniclc lui ircc ¡csic ninc ¡i nä lasä ncaiinsä.
÷ Cinc naila a fosi lalagiul a¡ic¡i aici dc la unu dininca{a {i-an s¡us cä
ni-an ¡icrdui clcia ini inglca{ä curul aici undc dracu' ai fosi c o orä ridicolä
cun indräznc¡ii sä nä la¡i aici ioaiä noa¡ica c inaccc¡ialil nu su¡ori a¡a ccva
ircluic sä nä sclinl ncrgcan s¡rc casä ¡i ni¡ic icnlcli nici ¡i jcgosi au irccui
¡c langä ninc ¡i au aruncai cu ouä in ninc zona asia in carc locuic¡ii c ca un
cariicr social cinc cra ian¡iiul äla cun indräznca sä nä inirclc cinc suni cinc c
cl vrcau un räs¡uns nu su¡ori sä..
Alia dacä-l aud. Mä uii cun ia×iul sc facc nic ¡i dis¡arc, luand cu cl ioaic
zilclc nclc dc nainc. Nu ¡oaic fi adcvärai. Nu c ¡crnis. Nu ncrii a¡a ccva. Mä uii
s¡rc orizoni, in s¡cran{a cä Ton va ¡roccda ca in ronanclc Mills & Doon ¡i sc va
inioarcc in zlor ina¡oi. N-o facc.
La dracu'. Cun sc ¡oaic inian¡la asia. il ¡rincsc ¡c Jas¡cr la ninc din
lunäiaic (in narc ¡aric} ¡i lroscoiul raios nä räs¡läic¡ic disirugandu-ni via{a.
Sä-l ¡icrd ¡c Ton o daiä a fosi durcros. Sä-l ¡icrd dc douä ori. Asia nu-i
ncglijcn{ä, c o olsccniiaic.
Cun an ¡uiui sä uii cä-ni in¡ari laia cu ccl nai räu colcg dc a¡ariancni
dc la ninc incoacc ? Cun a ¡uiui fagurclc carc-ni {inc loc dc crcicr sä filirczc
fa¡iclc rclcvanic ¡i a läsai sä ircacä iocnai naica ? Si Jas¡cr. Cun a ¡uiui ?
Dcvinc ¡aralizani dc cvidcni cä-i ¡lacc sä locuiascä färä cliric, dar nu i-a ¡läcui
dc ninc cca nai narc ¡aric a anului. A-l dcscric drc¡i iuliiul ncu, carc locuic¡ic
cu ninc, nu c doar o coniravcn{ic ¡rcncdiiaiä la Lcgca rc¡rczcniärii cronaic a
¡ro¡riciä{ii, ci ¡i o ninciunä uria¡ä, nali{ioasä ¡i disirugäioarc.
În iin¡ cc viiiorul ncu sc näruic, cu siau ncni¡caiä.
Ca ¡i cun o ni¡carc lruscä ni-ar ¡uica ni¡ca cno{iilc
383
inglc{aic din con¡ariincniclc lor ¡i ar ¡roducc laos, ca o nic dc lilc dc
rulncni aruncaic ¡c o ¡odca dc narnurä.
Durcrca nca ncs¡usä va ränanc la locul ci, cai nä räfuicsc cu cu
caializaiorul ci. A¡oi, nä indrc¡i incci s¡rc u¡a dc la inirarc - ficcarc ¡as c ca ¡i
cun a¡ ncrgc ¡rin clci - o dcscui ¡i nä uii dircci la Jas¡cr.
÷ Îni ¡arc foaric räu, ii s¡un calnä. A fosi o urgcn{ä.
Dar a¡ica¡iä aici. An o sur¡rizä ¡cniru iinc.
Jas¡cr dcsclidc gura narc, ca sä olicciczc, cand cu ii inclid u¡a in nas.
Pluicsc ¡anä la ciaj - gandindu-nä. cun dc n-an ¡uiui inialni cu un lärlai cu
o falcä dc vclocira¡ior? - ¡i nä duc in living, undc a¡ica¡iä scaunclc dc räcliiä.
Mä duc la icancul ncu dc CD-uri ¡i caui un fundal sonor adccvai. A, da. A¡oi,
dcsclid larg lovindoul.
Jas¡cr sc dä ina¡oi, sc in¡icdicä dc o sarnä räiäciiä ¡i ingro¡aiä in ¡cluzä
¡i sirigä furios.
÷ Cc naila sc inian¡lä ?
E ca ¡i cun cincva ar fi a¡äsai un luion dc ¡c ccafa nca, ¡c carc scric
¸nclunic". O conlina{ic inirc ¡ocul ¡rovocai dc arsurilc dc {igarä alc Tinci ¡i ccl
¡rovocai dc ¡lccarca lui Ton. Zic ¡c un ion caniai.
÷ E o sur¡rizä! O sä afli inir-o cli¡ä!
Analizcz dczasirul carc a dcvcnii noul ncu living.
Hainclc lui Jas¡cr suni aruncaic ¡csic ioi ¡c ¡odca. A¡äs ¡lay, ridic o
¡crcclc dc clilo{i alli ¡i-i arunc ¡c fcrcasirä.
Sur¡rinzäior - an fosi rczcrvä in ccli¡a C la ncilall aicrizcazä dircci ¡c
fa{a lui Jas¡cr. Parc la fcl dc ¡ocai ca aiunci cand n-a väzui ¡rina oarä cä
¡arclcz Toyoia (suni, ¡ur ¡i sin¡lu, scli¡iioarc}.
Mä a¡lcc ¡c fcrcasirä, sä väd cc facc. Si, ca c×crci{iu aniro¡ologic, ncriiä.
Jas¡cr i¡i snulgc clilo{ii dc ¡c fa{ä ¡i sirigä.
÷ Asia ¡cniru cc naila a fosi? Tu... - facc o ¡auzä, ncvcnindu-i sä crcadä,
in iin¡ cc cu nä rcirag inäuniru Lasä-nä sä iniru, ¡cniru Dunnczcu! Cc naila
ai dc gand sä faci ?
384
Aflä in curand. Mä claiin ¡anä la fcrcasirä cu valiza lui, nä s¡rijin linc dc
¡crvaz, ca sä an sialiliiaic, ¡i o in¡ing ¡rin alunccarc ¡c ¡cluzä. Aicrizcazä inir-
o laliä narc. Jas¡cr sarc agil in läiuri, ca sä-¡i salvczc craniul dc la icrciuirc.
÷ Tcrninä! urlä cl. Cc faci, fcncic nclunä ? S¡unc ccva! Dc cc faci asia ?
Alcargä dc zor ¡rin grädinä, inccrcand sä lagc ciora¡i, ¡oscic, ¡anialoni,
vcsic, clilo{i ¡i cänä¡i ina¡oi in valizä, iar cu rad ¡i cani.
÷ Ja-s¡aar! E¡ii gaia sau nu ?
Sc uiiä in sus ¡i zliarä.
÷ Nuuuuuu! cand arunc ¡rina ¡iciurä nauiicä ¡c siradä, ca ¡c un frislcc.
Scoaic un sunci ¡läcui, cand gcanul sc facc {ändäri.
Dau Hcari of Class cai ¡oi dc iarc ¡i - inir-un fcl ncluncsc, räuiäcios -
cani.
÷ Îni ¡lacc sunciul siiclci s¡aric!
Jas¡cr lasä sä-i cadä fularul cu cnllcnä univcrsiiarä - a unci faculiä{i ¡c
carc cl n-a urnai-o - ¡i alcargä in siradä, vorlind incocrcni. Sirangc cu grijä
lucä{ilc ranci ¡olciic ¡i a¡roa¡c cä-ni ¡arc räu ¡cniru cl. Arunc cclclalic douä
¡iciuri in a¡a fcl, incai sä cadä ¡c siraiul dc flori.
A¡oi, nä duc la conlinä, nä rog ca vccinii sä nä icric, ¡i sclinl CD-ul.
Prcfcr ccva o¡iinisi, carc sä nä in¡icdicc sä nai arunc lucrurilc lui Jas¡cr ¡c
gcan. Du¡ä un ninui - in carc aud {i¡cic dc furic cnanand din grädina din fa{ä -
gäscsc cc caui. O nuzicä cc arc asu¡ra lui Jas¡cr accla¡i cfcci ca lunina soarclui
asu¡ra van¡irilor. O, da.
Muzicä couniry.
Scaunclc dc räcliiä alc lui Jas¡cr sc ¡rälu¡csc noaric in sunciul nclodici
Lci Your Lovc Flow. El in¡lorä ¡i sc roagä dc ¡c iroiuar, dar färä cfcci. Îngan
nclodia in sinca nca ioi iin¡ul (dc¡i ¡iiu cä c foaric nasoalä} ¡i, cand gäscsc o
aliä ¡crcclc dc clilo{i räiäciiä, ii roicsc ¡c dcgci ¡i-i arunc ¡rin acr, in iin¡ cc
räcncsc vcrsurilc dc la Fing
385
of Firc. Crasu', carc sc s¡alä ¡c nasä, sc o¡rc¡ic din lins, cu lala in acr, ¡i
sc lollcazä la ninc. Aiing o noiä inaliä ¡i urcclilc i sc lasä ¡c s¡aic dc fricä. La
la la. Mäsu{a dc cafca din räcliiä a lui Jas¡cr zloarä ¡c fundalul sonor noiivani
al lui Siand ly Your Man.
÷ Tcrninä! sus¡inä Jas¡cr, sirangand in lra{c o lucaiä ru¡iä dc räcliiä.
Inclidc-l! ini ¡arc räu! Tc rog!
Färä iragcrc dc ininä, o¡rcsc nuzica.
÷ Slavä Ccrului! oficazä Jas¡cr (¡i ioaiä lunca dc ¡c sirada nca.}
Mä a¡lcc ¡c fcrcasirä ¡i zanlcsc. Suni Fcgina dc Clca{ä ¡i-ni ¡lacc.
Jas¡cr agiiä ¡iciorul dc räcliiä ru¡i ¡i sirigä.
÷ Uiic cc-ai fäcui! Tu, iu... uciga¡ä dc räcliic!
Fad ¡c un ion ncsufcrii, ccca cc-l facc sä laiä din ¡icior. Urlä.
÷ Taci! O, la naila, uiiä-ic la lucrurilc nclc! Hclcn!
Înccicazä! Tc con¡or{i ciudai! Tc rog! Nu an undc sä nä duc! Fii
rczonalilä!
Dis¡ar dc la fcrcasirä, ca sä rccu¡crcz ¡roso¡ul din lunlac cgi¡ican al lui
Jas¡cr, carc - ini aninicsc lrusc - siä in na¡ina nca dc s¡älai. il duc la
fcrcasirä ¡i i-l arunc in ca¡.
÷ Ncnorociio! zliarä cl. Cc faci ?
Sirig.
÷ Cc {i sc ¡arc cä fac, lalagiulc ?
Väd ¡a¡ca dc lasclall allasiru cu all agä{aiä ¡c un scaun, o in¡fac ¡i
urlu.
÷ Prindc!
Jas¡cr sarc, dar, din ¡äcaic, ¡a¡ca aicrizcazä ¡c un fclinar. El i¡i ¡rindc
ca¡ul in naini, cu dis¡crarc, ¡i sirigä.
÷ Dinc! Dinc! Îni ¡arc räu! Tc rog! Lasä-nä sä iniru!
N-an nici un nijloc dc irans¡ori! Doar ¡anä nainc?
Scoi ca¡ul ¡c gcan ¡i cani.
÷ inva{ä sä conduci! Ti-ai luai nolila dc ralai ¡i ¡a¡ca aia färä rosi.
Acun, carä-ic!
386
Jas¡cr ado¡iä o ¡osiurä carc aninic¡ic dc Hugl Crani in cclc nai jalnicc
noncnic alc lui.
÷ Dar undc ? lcläic cl, aruncandu-¡i lra{clc in läiuri.
Urlu.
÷ Nu-ni ¡asä! Adio, Jas¡cr!
A¡oi, iranicsc gcanul ¡i irag ¡crdclclc. Mä sini c×iaziaiä ¡cniru scuri
iin¡, ca ¡i cun allairosul dc la gaiul ncu ni-ar fi ciugulii scana dc ¡c unär ¡i
ar fi zlurai, ¡i ircc ¡c Sca of Hcarilrcal. Suni lilcrä. il in¡fac ¡c Crasu' ¡i-l
invaricsc ¡rin livingul ncu clilcrai dc räcliic, inir-un dans al sfidärii, dar cl sc
lu¡iä, niaunä, nä zgaric ¡c ¡ic¡i ¡i fugc. Povcsica vic{ii nclc ncnorociic.
O¡rcsc conlina ¡i nä duc in dorniior in iäccrc. A¡oi, siau in ¡ai ¡i nä
gandcsc la Ton. Ton s-a dus. Cc-an fäcui ?
Cc an fäcui ? Mä cu¡rindc groaza - groaza dc a fi fäcui cca nai cun¡liiä
grc¡calä din via{a nca. An o singurä via{ä ¡i an disirus-o! Ca¡ul ni sc invaric¡ic
cand nä gandcsc la ironia siiua{ici, cu Ton ¡i cu ninc in ia×i, ¡lccand dc la
dczasirul Tinci cäirc al ncu. Nu nä gandcsc dccai cä an fosi in ¡ragul rcsiului
vic{ii nclc ¡i cä n-an in¡icdicai la siari. Lacrinilc ini curg ¡i nä iau singurä in
lra{c ¡i {i¡. Ti¡ ¡i {i¡ ¡anä cand nä doarc gaiul (¡i vccinul dc aläiuri ini laic in
¡crcic}. A¡oi, nä uii in gol la ¡crc{ii nci gallcni ¡i nä gandcsc, carc-i rosiul ? Mä
inircl dacä äsia-i scniincniul ¡icrdcrii. Sä sin{i cä adcvärul c inaccc¡ialil.
Siau in ¡ai ¡anä cand räsarc soarclc ¡i nä doarc inina, ini s¡un cä
durcrca Tinci c ¡i nai rca, dar durcrca ¡ulscazä nai räu ca oricand. Trag
¡crdclclc, nä glcnuicsc sul ¡la¡unä ¡i inccrc sä-ni ¡icrd cuno¡iin{a. Cand
vinc sonnul, c o u¡urarc. Nu cä n-a¡ ¡uica coniinua. Cä n-a¡ ¡uica iräi färä
Ton. Oancnii nor ¡i oancnii carc-i iulcsc coniinuä sä iräiascä. Si Ton nu c
nori. E nori doar ¡cniru ninc.
A¡a cä, dacä a¡ s¡unc cä n-a¡ ¡uica iräi färä Ton, n-ar fi adcvärai. Sigur
cä a¡ ¡uica iräi färä cl.
Doar cä nu va nai fi la fcl dc disiraciiv.
Ca¡iiolul 43
Dacä a¡ avca un clccirod lcgai dc dcgciul dc la ¡icior, carc sä nä
clccirocuiczc ori dc caic ori fac o ¡rosiic, ¡oaic cä a¡ invä{a nai rc¡cdc din
¡ro¡riilc grc¡cli. Fiindcä nu an, fac acclca¡i gafc idioaic iar ¡i iar ¡i iar ¡i iar,
¡anä cand nä saiur a¡a dc iarc dc consccin{c, incai nä cncrvcz singurä ¡i-ni
sclinl olicciurilc. Dc c×cn¡lu, dacä nä scol noa¡ica, sä nä duc la ioalciä, ¡i-
ni infig ¡iciorul in iocul cui al unui ¡aniof, c ncvoic dc o duzinä dc in{c¡äiuri
¡anä sä iau ¡anioful dc jos ¡i sä-l lag in ¡ifonicr.
Dacä-ni ¡un ccasul sä sunc la 7.30, cu inicn{ia sä ics sä alcrg ¡u{in,
ircluic sä adorn la loc la 7.31 ¡i sä iniarzii la lucru dc ccl ¡u{in nouä ori ¡anä
sä-ni dau scana cä singurul lucru ¡c carc-l ¡oi facc ¡anä la ora 8.00 c sä nä
confruni cu ¡crna ¡i aiai. M-a ajuiai ¡i avcriisncniul vcrlal al Laciiiici.
Dar inialnirca nc¡rogranaiä dinirc Ton ¡i Jas¡cr a fosi ccva cu ioiul
dcosclii. Nu ni-a ircluii o a doua oarä.
Planurilc nclc ¡cniru urnäioarclc ¡asc dcccnii au fosi daic ¡csic ca¡, ccca
cc n-a cncrvai suficicni cai sä ¡roiccicz ni¡ic solu{ii. Nu voi nai fi niciodaiä
¡rinsä ¡c ¡icior grc¡ii din cauza unci crori ¡crsonalc. Niciodaiä nu-ni voi nai
ncglija via{a. Crasu' va nanca la ora 8.15 ¡i incä o daiä la 7.30 ¡.n., cu o
gusiarc a¡rolaiä dc vcicrinar inainic dc culcarc. Dc acun incolo, ron{äiiul va fi
¡roscris (¡cniru anlii ncnlri ai fanilici}. Voi facc cun¡äräiuri la su¡crnarlci
sä¡iänanal, in loc sä las o avcrc in ficcarc zi la nagazinul din col{. Voi facc un
l... l...al, un lugci.
O sä nä inläi doar la ocazii. O sä dau nai nul{i lani in sco¡uri cariialilc,
¡cniru cauzc färä narc räsunci. Voi ncrgc in viziiä la nuzcc ¡i la luni Fio. O sä
invä{ singurä iialianä, cu linguafonul. Voi inccia sä-ni nai ron{äi luza ¡i voi
invä{a cun sä-ni inirc{in na¡ina. Voi lca douäs¡rczccc ¡alarc dc a¡ä ¡c zi ¡i
nä voi lidraia.
Lisia cra lungä ¡i in¡unäioarc, dar in sä¡iänana accca an ajuns la iin¡
la scrviciu in ficcarc zi ¡i n-an for{ai sä fiu drägu{ä cu Laciiiia, cliar ¡i aiunci
cand a c×clanai.
÷ Nu din nou! Vczica ia ircluic sä fic cai un dcgciar!
(ini inglii rc¡lica. ¸N-an dc undc sä ¡iiu, n-an väzui niciodaiä un
dcgciar."}
A¡ariancniul ncu c a¡a dc curai, incai an aiins siraiul ncoliiic din co¡ul
ncu cu rufc nurdarc. An incciai sä nai discui rcla{iilc alior oancni, in afarä dc
fa¡iul cä i-an ¡ovcsiii lui Lizzy dcs¡rc Tina (cu ¡crnisiunca croinci}. An asculiai
lulciinul ncico la Fadio Four in ficcarc scarä ¡i an fosi inlräcaiä adccvai
¡cniru vrcnca dc a doua zi.
Dc¡i, dacä n-a¡ fi inlräcai du¡ä cun ini dicia siarca nca dc s¡irii, a¡ fi
¡uriai ¡anzä dc sac. Nici näcar viziia la nana, ca sä väd Crcasc, nu n-a
invcsclii. Nici näcar cand ca a cun¡ärai nclodiilc dc ¡c coloana sonorä ¡i ni-a
s¡us.
¸Draga nca, crczi cä suni ¡rca läiranä ca sä-ni fac o coadä dc cal ?" Nici
näcar cand nc-an dus la ¡izza ¡i i-an ¡ovcsiii dcs¡rc Tina ¡i ca a sirigai. ¸Si
cand nä gandcsc cä crai o faiä foaric cgoisiä!" A¡a cun ii ¡lacc fiului lui Vivicnnc
sä s¡unä, i-auzi la ca!
Cliar n-an dus cu Lizzy la sala dc ginnasiicä ¡i an ¡circcui ircizcci dc
ninuic inclcindu-ni ¡irciurilc in vcsiiar ¡i asculiand douä fcnciu¡ii slalc dc lc
sufla vaniul sirigand una la ccalaliä. ¸Eu suni incnsä, iu c¡ii nicu{ä !...
Nu, iu c¡ii nicu{ä!... Nu, suni uria¡ä!... Nu, nu c¡ii, c¡ii nicu{ä!" cic. Inina
nca sc inircla dacä c×isia näcar o ¡ansä ca Ton sä nä asculic, dacä l-a¡ suna
sä-i cסlic, dar ninica nca zdrolca oricc s¡cran{ä. Dcodaiä, ni-an aniniii o
rcgulä din lasclall - la irci raiäri, c¡ii clininai. Eu an raiai. Panä vincri, cran
ncfcriciiä ca ¡äcaiul ¡i ¡liciisiioarc ca sfin{cnia. An ru¡i lisia ¡i an aruncai-o la
gunoi. Dar ioi nä sin{can noariä ¡c dinäuniru.
Sanläiä insä, n-an nai invcsclii. Nu nuli - caicgoric, nu voi nai
cunoa¡ic vrcodaiä fcricirca ¡i ccl nuli ¡oi sä s¡cr cä voi dcvcni o silasirä carc
adunä gunoaic in casä - doar ¡u{in. Trcc dc la sinuciga¡ä su¡ravcglcaiä
(nciaforic vorlind, ¡cniru cä sc ¡arc cä nu-i ¡asä ninänui suficicni ca sä nä
su¡ravcglczc} la dc¡rinarc lanalä.
Moiivul sclinlärii accsici siäri dc s¡irii c accla cä ¡rincsc vc¡ii dc la
Lulc.
Dc sanläia irccuiä, Lulc nu s-a ni¡cai dc langä Tina.
În vrcnc cc cu n-an nai väzui-o dc la s¡iial. An vrui s-o viziicz duninica
irccuiä, dar, n-a infornai Lulc, sc odilnca. Cand an sunai nai iarziu, Lulc ni-
a s¡us cä a irccui un ¡oli{isi in civil ¡c la ca, dar cä Tina a rcfuzai sä dca o
dcclara{ic.
÷ Dar dc cc ? an sirigai cu.
÷ Nu vrca, a räs¡uns cl.
÷ Dar ircluic! an c×clanai.
÷ N-o ¡uicn for{a, a zis Lulc.
÷ Crcd cä nu, an s¡us cu irisic{c. Poi sä vorlcsc cu ca ?
Lulc a zis.
÷ Nu c in siarc sä su¡oric o ccariä, a¡a cä {i-o dau, doar dacä ¡roni{i cä
n-o cicälc¡ii.
I-an ¡ronis ¡i an fosi ¡asaiä Tinci, dc¡i an fosi ¡u{in jigniiä dc asia.
(Lulc crcdc cä suni o cicäliioarc cand noi nu nc-an dai niciodaiä inialnirc ?
Fc¡uia{ia nca ni-o ia inainic.} Tina n-a infornai cä sc sinic nai linc. Si cä
¡oli{ia avca oricun sä-l ¡unä sul acuza{ic, ¡rolalil. Si cä lc s¡uscsc alor ci. Si
cä ¡ärin{ii ci vcncau la ca. O, ¡i cä cra a¡roa¡c sigurä cä nu voia sä-l nai vadä
vrcodaiä ¡c Adrian.
În nod idcal, a¡ fi ¡rcfcrai ca Tina sä-l iarascä ¡c Adrian ¡rin irilunalc, ca
¡rcsa sä sc nä¡usicascä asu¡ra cazului ¡i sä-l iransniiä in ioaiä lunca, cu ioi
cu iiiluri {i¡äioarc ¡c ¡rina ¡aginä ¡i cu ¡ozc dc cazicr, iar Adrian sä fic alungai
din Maida Valc ¡i osiracizai la Aquascuiun. Si sä-¡i ¡iardä slujla nu ¡cniru cä
aducca ¡ulliciiaic ncgaiivä firnci, ci ¡cniru cä ¡cful lui - a¡a cun lc-ar dcclara
sforäiior rc¡oricrilor - ar ¡rcfcra sä-¡i iaic nai dcgralä singur ¡rina dccai sä
angajczc un infracior violcni. Si a¡ fi ¡rcfcrai ca Adrian sä-¡i ¡iardä slujla
oricun, ¡cniru cä nu ¡o{i lucra ca arliicci cand i{i ¡circci urnäiorii ¡airuzcci dc
ani inir-o inclisoarc uncdä ¡i rccc.
Dar crcd cä in{clcg dc cc Tina n-a vrui sä ncargä nai dc¡aric. Cc nu
in{clcg c dc cc Adrian a ¡lcdai ncvinovai ¡i a fosi clilcrai incdiai ¡c cau{iunc, ca
¡i cun crina lui ar fi fosi cä a uiiai sä-¡i ¡läicascä ¡arcarca.
÷ Dar c incrcdilil! an {i¡ai cu, cand Lulc ni-a rclaiai scandalul. Ea nu va
fi niciodaiä in siguran{ä! Prolalil cä cl va vcni in scara asia la ca ¡i-i va därana
casa! Isusc! Sä n-o la¡i sä-¡i conducä Escoriul färä sä-i vcrifici franclc.
Dc¡i uliina avcriizarc cra valalilä ¡i cu ¡i färä ancsiccul lui Adrian, Lulc a
olicciai la ¡csinisnul ncu. Una dinirc condi{iilc clilcrärii ¡c cau{iunc a lui
Adrian a fosi sä n-o coniaciczc ¡c Tina. Si ¡oaic cä ¡anä cand ajungca cazul in
insian{ä, ¡csic irci sau ¡airu luni, Tina s-ar fi ¡uiui dccidc sä dc¡unä näriuric.
Si, dacä cu Hclcn, ar fi fosi sä dc¡un näriuric - ¸¡o{i sä ¡ariczi ¡c fundul iäu cä
o voi facc" l-an inircru¡i su¡äraiä - ¡oaic cä s-ar facc drc¡iaic.
÷ Puicn doar sä s¡crän, an zis cu anar.
inirc iin¡, cl, Lulc, avca grijä dc ca acun.
÷ Lulc, n-an räsiii cu, cu nai nuliä räuiaic dccai cra ncccsar. A¡a cun
suni sigurä cä-{i dai scana, Tina iocnai a fosi scoasä dinir-o rcla{ic sufocaniä,
aluzivä, cu un iiran doninaior. Uliinul lucru dc carc arc ncvoic c sä fic airasä
inir-o aliä asifcl dc rcla{ic.
Lulc a fosi, a¡a cun cra ¡rcvizilil, su¡ärai.
÷ S¡¡¡i! a ¡uicrai cl. O sä ic audä! Nu-i dcloc a¡a!
Nu sc gandc¡ic la ninc in fclul äsia. E fragilä, Hclcn, sc icnc sä ränanä
singurä. E s¡criaiä. ii fac linc! O ¡roicjcz, i{i ¡ronii! incä-i nai ¡lacc dc iicälos!
Eu o disirag! Asia-i adcvärul! Tina c confuzä. Dar arc incrcdcrc in ninc.
Vorlin. Avcn nulic in conun.
An fosi icniaiä sä räs¡und. ¸Nu nä facc sä rad, acccsoriul iäu ¡rcfcrai c o
gcaniä s¡ori Hcad ¡i ¡ronun{i Cucci ¸Cu-cli".
391
Dar, ca sä ränan fidclä noii nclc ¡crsonaliiä{i, nouäzcci ¡i nouä la suiä
clilcraiä dc räuiä{i, n-an al{inui. La urna urnci, dacä Lulc ii iniärca inina
Tinci in¡oiriva Cclui Fäu, nu cra un ioni iräncäniior ¡i li¡sii dc iaci, ci un
ialcniai fäcäior dc niracolc, carc ar irclui läsai in ¡acc, sä-¡i inclcic ¡roccsul dc
¡rozcliiisn.
Fcalizarca accsiui lucru nu n-a in¡icdicai sä nä sini ¡u{in gcloasä ¡c
iransfornarca alru¡iä a lui Lulc, din cicrnul ncu ¡ricicn ¡laionic in ccl al Tinci.
Cu c×cc¡{ia accsiui iclcfon dc urgcn{ä, nu nai an vc¡ii dc la cl. N-o sun ¡c
Tina fiindcä, ¡oirivii noului ci inicr¡rci, ¸E olosiiä ¡i n-arc clcf sä sica la iaclalc.
Dar, cand o vczi ¡c Lizzy, nul{unc¡ic-i ¡cniru frucic ¡i ¡cniru, äää, ¡cniru
sunäioarc ¡i ¡cniru ccaiul ¡cniru ¡i¡i".
Fac a¡a cun ni sc s¡unc, siau lini¡iiiä ¡i iransnii ncsajul. Cand ii s¡un
lui Lizzy, zicc.
÷ Of, nä sini groaznic, groaznic! Adrian cra a¡a dc zanliior! Si ioaic
florilc alca! Si ioaic iclcfoanclc! Cinc s-ar fi gandii ? Crczi cä ar irclui sä-i irinii
¡i calcndula ?
Îi zic cä c un gand frunos, dar Tina arc dcja un jurnal.
Si, oricun, suni sigurä cä nc va coniacia dacä arc ncvoic dc ccva. N-o facc.
A¡a cä, aiunci cand sunä Lulc, sanläiä, suni sufocaiä dc ncvoia dc inforna{ii.
Si, nanä, cc lc nai ¡rincsc. Dc¡i Lulc c foaric surcsciiai ¡i vorlärc{, an ncvoic
dc ioaiä conccnirarca ca sä-l in{clcg.
÷ Dinc, fra{ii Tinci, Ma×, Scan ¡i Andrcw, au vcnii scui¡and foc cand au
auzii dc Adrian. Au innclunii, Ma× nai alcs, c ccl nai nic, voia sä sc ducä la cl
¡i sä-l coionogcascä incdiai. Dar Scan a zis nu, ircluia sä fic isic{i la faza asia,
da, ¡cniru cä cra ¡osilil ca Adrian sä facä ¡langcrc, a¡a cä oricun, Tina nu ¡iic
dc clcsiia asia, dar Scan l-a sunai ¡c un anic al lui, Tony, carc il cunoa¡ic ¡c
ii¡ul äsia, ¡c Fay, iar Fay c un iicälos räu dc ioi, a¡a cä Tony a siai dc vorlä cu
Fay, iar Fay arc o firnä dc sccuriiaic, asigurä oancni dc ordinc ¡cniru cluluri ¡i
alic alca, c fosi niliiar, a fosi culiurisi, c un ii¡ narc, arc vrco suiä
392
cincis¡rczccc lilogranc ¡i c ancnin{äior, ¡i-l ¡o{i ¡läii sä-i avcriizczc ¡c
oancni cä au luai-o ¡c un drun grc¡ii, da, ¡i iriniic cl ¡c cincva, a¡a cä, cun
ziccan, Scan ii s¡unc lui Fay dcs¡rc Adrian ¡i Fay ii urä¡ic ¡c cci carc-¡i lai
ncvcsiclc, c cca nai nasoalä clcsiic ¡cniru cl, i¡i s¡unc ¸Egalizaiorul", ¡i doi
dinirc oancnii lui a¡ar la u¡a lui Adrian la douä dininca{a, dau luzna inäuniru
¡i-i lcagä nainilc lui Adrian cu ¡ro¡ria lui curca ¡i Adrian zliarä cä sc ducc la
¡oli{ic ¡i Fay s¡unc ¡c un ion lland cä Adrian nu vorlc¡ic ¡anä cand nu-i s¡unc
Fay s-o facä, cä Fay c ¡crsoana carc dccidc cinc vorlc¡ic aici ¡i cä lui nu-i ¡asä
dc ¡oli{ic ¡i cä, nai nuli, ¡oli{ici nu-i ¡asä dc cl ¡i c clar cä Fay ¡iic undc siä
Adrian ¡i cä Adrian va ¡ii cand o sä vinä du¡ä cl ¡i cä, oricun, nai suni incä zccc
ca cl, ¡i aiunci, Adrian iacc nalc, iar ci snulg covorul din living, da, ¡i-l rulcazä
in ¡ro¡riul lui covor ¡i-i lagä o laiisiä in gurä ¡i a¡oi il scoi din casä, da, il duc
cu na¡ina 4X4 ncagrä a lui Fay, carc arc scaunc din ¡iclc, ¡cniru cä oancnii sc
cacä ¡c ci, iar Adrian sc cacä ¡c cl! Puic! Si ci il duc ¡c Adrian in clcsiia asia, ca
o icnni{ä, ca o ¡ivni{ä, dar nai räu, ¡i-l avcriizcazä, Scan a zis sä nu-l räncascä,
doar sä-l avcriizczc, iar Fay, Fay, carc ¡oaic ridica un on {inandu-l dc gai cu o
singurä nanä, fiindcä arc nainilc ca ni¡ic farfurii dc fri¡iurä - ¡cniru fri¡iuri
nari, crcd, nu ¡cniru frigärui dc ¡ui, sau ¡oaic cä dcgciul lui narc c cai o
frigäruic dc ¡ui, nu ¡iiu -, in finc, ¡i Adrian a siai acolo, jos, cu ci, iin¡ dc irci
orc ¡i a¡oi l-au aruncai gol in siradä, in fa{a liroului lui, iar Fay a vorlii cu
Tony, carc a vorlii cu Scan icri ¡i a zis cä Fay nu crcdc cä Adrian va ¡ovcsii ccva
cuiva. Si nici cä o va nai dcranja vrcodaiä ¡c sora lui Scan.
Vai dc ninc. Poaic cä Adrian ar fi ircluii sä asculic cand Tina l-a rugai
frunos.
Nu-i dc nirarc cä nä gandcsc la Tina ioaiä du¡ä-aniaza. ini dorcsc ca ca
sä ircacä ¡csic asia. Poaic cä, inir-o zi, va ¡rivi in urnä ¡i sc va inircla cun dc
s-a inian¡lai
393
a¡a ccva. Inagincazä-{i. Sä fii a¡a dc oarlä ¡i sä nu vczi adcväraiul
caracicr al unui on. Sä-i icr{i crinclc, ca fiind involuniarc, ca ¡c ni¡ic crizc dc
c¡ilc¡sic. Sä fii a¡a dc o¡iinisiä incai, aiunci cand acca ¡crsoanä ic onoarä, iu
sä zanlc¡ii in iin¡ cc cl scoaic cu{iiul. Siau ¡i nä ninuncz la an¡loarca
nclunici Tinci. A¡oi, ini dau scana. Anandouä jclin ni¡ic rcla{ii ¡c carc lc-an
dorii, dar ¡c carc nu lc ¡uicn avca.
Nu in{clcg dc cc l-a iulii Tina ¡c Adrian, dar l-a iulii.
Cai dcs¡rc ninc, cu suni ¡i voi fi inioidcauna indrägosiiiä dc Ton. Dar,
¡cniru noncni, gandurilc nclc nu sc indrca¡iä s¡rc cl. Mä gandcsc la cclälali
lärlai, carc nu nai c in via{a nca. Si nä gandcsc iar ¡i iar la accla¡i lucru, ca o
incania{ic. Crcd cä n-an fosi niciodaiä faia iaici ¡i, acun, nici nu voi nai fi
vrcodaiä.
Ca¡iiolul 44
Cand o rcla{ic sc dcsiranä, oancnii dcclarä inioidcauna. ¸N-a fosi vorla dc
clcsiiilc nari, ci dc alca närunic". Si dacä rcla{ia in cauzä ar fi fosi cca dinirc
Marcus ¡i Miclcllc, n-a¡ fi cziiai sä fiu dc acord cu ci. Dar, in cazul ncu,
lucrurilc närunic crau in ordinc. Fcla{ia nca cu Ton s-a dcsiränai din cauza
unui lucru narc - ncsfar¡iia nca ¡rosiic. In accca¡i ordinc dc idci, lucrurilc
närunic suni cclc carc nä däranä ¡c ninc.
Dc c×cn¡lu, dcsclid ziarul Olscrvcr, ciicsc ¡rinul rand al unui ariicol
scris dc un ziarisi carc a cäläiorii in Arciica cu o navä a organiza{ici Crccn¡cacc,
arunc o ¡rivirc foiografici dc aläiuri, carc arc suliiilul. Un urs ¡olar flänand
ccr¡c¡ic lranä dc ¡c navä ¡i izlucncsc in ¡lans.
Cun¡är un ¡aclci narc dc cli¡suri scun¡c dc la su¡crnarlci, indcs ¡asc
in gurä ¡i nä gandcsc. ¸lnn, asica
394
nu-s a¡a dc crocanic", nai lag irci in gurä, ca sä nä asigur, nä gandcsc.
¸cli¡surilc asica au un gusi ciudai", nä uii in ¡ungä ¡i väd ccca cc ¡arc a fi un
gandac narc ¡i siorcii, dar c nai dcgralä o nasä dc cariofi ncgri, ¡uirczi{i.
Inaginca ini ränanc in fa{a oclilor ioaiä ziua ¡i nu-ni ¡oi nanca laionul Dinc.
Si o viziicz ¡c nana ¡i olscrv o caric ¡o¡ialä in¡äiuriiä ¡c narginca
ncsci. Parc o inviia{ic la un clul ¡cniru o scarä in siilul anilor '70, a¡a cä o
dcsclid ¡i väd o ¡ozä dccoloraiä cu un lärlai lronzai ¡i o fcncic frunoasä
razand ¡i lränindu-sc unul ¡c aliul cu s¡aglcic - ¡ärin{ii nci, acun douäzcci ¡i
cinci dc ani, nancand la un rcsiaurani icfiin din Poriugalia. Durcrca ni sc
coagulcazä cand ini dau scana cä ca ircluic s-o fi cäuiai inir-o cli¡ä - o orä ? o
zi ? o sä¡iänanä ? - dc singuräiaic. Väd inaginca nanci nclc scoiocind cu
dis¡crarc ¡rin cuiiilc din ¡od du¡ä accasiä aniniirc firavä ¡i - oricai dc nuli
inccrc s-o alung - inaginca nu vrca sä dis¡arä.
N-an nai vorlii dcs¡rc iaia dc sccolc. E ca ¡i cun, du¡ä luni dc lu¡iä,
nana s-a rciras in durcrca ci. Siiu cä irisic{ca crc¡ic in ca ca un clisi, dar ni-c
icanä s-o zgandärcsc, ca sä nu {a¡ncascä ioiul din ca, inir-o izlucnirc dc isicric,
¡i suni inca¡alilä sä icrnin cc-an incc¡ui.
÷ Poaic cä ar irclui sä dai incä o ¡circccrc la cinä, sugcrcazä Lizzy. Ar
¡uica s-o invcsclcascä.
Oficz ¡i s¡un.
÷ Liz, sc va invcscli iin¡ dc cinci ninuic, a¡oi, sc va ducc acasä ¡i sc va
sin{i ¡i nai räu. Si, dc ascncnca, nu ni-au nai ränas al{i ¡ricicni in afarä dc
iinc. Si an doar douä scaunc.
Lizzy ini rc¡licä.
÷ Oancnii ¡oi sia ¡i ¡c ¡odca, ¡c ¡crnc!
S¡un rc¡cdc.
÷ N-ar ncrgc. An o casä cu o singurä ¡crnä.
Lizzy ¡crscvcrcazä.
÷ Tu ¡i cu ninc, Tina ¡i Lulc ¡i, ää, nana ia, ar fi ninunai !
÷ Ar fi groaznic, s¡un. A ncrs o daiä, ¡cniru cä io{i ¡iiau cä nu va irclui
sä rc¡cic cסcricn{a. Ar fi ca... nu ¡iiu, ca inccrcarca dc a-i rccrca ¡c Dcailcs.
Lizzy nu vcdc lcgäiura ¡i s¡unc nu. O ignor ¡i s¡un.
÷ Si Drian ar fi for{ai sä ¡ariici¡c la accasiä scarä dc ioriurä, sau c scuiii
dc docior ?
Lizzy sc losunflä.
÷ Nu nai sunicn un inircg, s¡unc ca rcla×aiä. An ¡us ¡unci.
÷ Pofiin ? sirig cu. Dc cc ? Dc cc nu ni-ai s¡us ? Cun indräznc¡ii ? Sä
nu-ni s¡ui, adicä.
Lizzy ini s¡unc cä au inclciai rcla{ia alia icri ¡i cä avca dc gand sä-ni
s¡unä, dar an vorlii dcs¡rc Tina ¡i dcs¡rc Lulc ¡i dcs¡rc ninc ¡i dcs¡rc Ton.
¸Tu ¡i Ton".
Eu ¡i Ton. Cliar ¡i cand suni ¡usä in accca¡i ¡ro¡ozi{ic cu cl sini cä-ni
ficrlc sangclc. Cai dc jalnic ¡oaic sä fic ?
Oficz ¡i ccr o cסlica{ic.
÷ A fosi din cauza a ccva cc-a fäcui Drian ? inircl.
÷ Oarccun, s¡unc Lizzy.
÷ Ccva ofcnsaior ? sugcrcz cu.
÷ inir-un fcl, zicc Lizzy.
÷ Ofcnsaior fa{ä dc iinc ¡crsonal ? o iscodcsc cu.
÷ Da, s¡unc Lizzy.
÷ Fcs¡ingäior ? sirig cu.
÷ Croaznic, zicc Lizzy.
÷ Ccva dc carc s-ar fi ru¡inai ¡i nana lui ? zic cu, fränaniandu-nä cu un
dczgusi ¡läcui.
÷ Clar, zicc Lizzy.
÷ Isusc! s¡un cu, cu ninica dclordand dc sccnc sällaiicc dc orgii iai cli
¡i dc incäicräri ¡cniru o uliinä ¡crcclc dc salo¡cic. Cc naila a fäcui ?
Lizzy facc o ¡auzä.
÷ O sä crczi cä an rcac{ionai c×agcrai, s¡unc ca cziiani.
÷ Nu, n-o sä crcd, s¡un cu.
Da da, insisiä Lizzy.
÷ Elizalcil! c×clan cu. Uiiä-ic la ninc! Suni in agonic fiindcä nu ¡iiu!
Tcrninä! S¡unc-ni ¡ur ¡i sin¡lu!
Sini lroloanc dc sudoarc dcasu¡ra luzci dc sus.
Uräsc cand oancnii i{i agiiä in fa{ä ¡crla unci dczväluiri scnza{ionalc, a¡oi
{i-o snulg, ¡c considcrcniul convcnalil cä ii vci judcca.
÷ Dinc, s¡unc Lizzy färä iragcrc dc ininä. Dar nunai dacä iu...
÷ Pronii! sirig, ini inclc¡icz nainilc ca ¡i cun n-a¡ ruga ¡i nincz o
cסrcsic inoccniä.
Lizzy nä crcdc ¡i dczväluic cä l-a ¡äräsii ¡c Drian ¡c lunul, gcncrosul,
llandul Drian, carc-i cun¡ärä snoclinc ¡i-i säruiä nana - ¡cniru cä cra iriiaiä
dc sunciul ¡c carc-l fäcca cand nanca. Si crcdcan cä cu suni su¡crficialä.
Aliädaiä, a¡ fi fosi consolaiä dc dczväluirca lui Lizzy.
Voi iräi in soliiudinc ¡i voi nuri singurä, dar, uraaa, ccl ¡u{in an un
s¡rijin. insä vcsica nici näcar nu-ni ¡iirlc¡ic ncfcricirca. Ccl nuli, ini ¡arc räu
¡cniru Drian. Pcdca¡sa ¡arc dis¡ro¡or{ionaiä fa{ä dc infrac{iunc.
÷ Nu ¡uicai sä-i ccri sä ncsiccc nai incci ? zic cu.
Lizzy ¡ufnc¡ic ¡i zicc su¡äraiä.
÷ Era nai nuli dccai aiai.
Nu nai rczisi.
÷ Cc ? inircl.
÷ Fclul in carc ingli{ca, s¡unc Lizzy.
Mä dau läiuiä.
Mai iarziu, acasä, inccrc sä caniärcsc ciudaiclc conc×iuni din ninica lui
Lizzy.
÷ Vczi iu, Hclcn, s¡un cu cu vocc iarc in cancra lini¡iiiä, ¡c ca n-ar fi
dcranjai-o asia. I-ar ¡läcca. Ea ¡rc{uic¡ic ¡ro¡ria ci con¡anic.
Alia cand s¡un cuviniclc ini dau scana. Nici ¡c ninc nu nä dcranjcazä.
Du¡ä cc an asculiai ra{ionancniul lui Lizzy, carc ni-a ¡us ingroziior crcicrul ¡c
ligudiuri, ncni¡carca ¡ro¡rici nclc con¡anii c o u¡urarc.
Îni ¡un un CD cu Kaic Dusl ¡i ¡circc rcsiul du¡ä-aniczii ¡icrgand oricc
urnä a lui Jas¡cr din a¡ariancni (siro¡i dc s¡unä dc ras ¡c oglinda din laic,
douä c×cn¡larc
din Couniry Lifc läsaic langä ioalciä, irci unglii gallcnc dc ¡c ¡odcaua
livingului ¡i, dc ¡c dula¡ul din lucäiäric, o canä cu O×ford Univcrsiiy, cun¡äraiä
dinir-un nagazin dc suvcniruri din Lciccsicr Squarc}. Pc la 11.00 ¡.n., nä sini
nai linc dccai inainic. ini dau scana cä, dacä nu-l ¡oi avca ¡c Ton, nu nai
vrcau ¡c nincni, doar ¡c ninc.
Pcniru o cli¡ä, nä gandcsc sä scoi iclcfonul din ¡rizä, ca un sinlol al noii
nclc indc¡cndcn{c. A¡oi ini zic. nu fi nclunä. Mä duc la culcarc dcvrcnc ¡i
ciicsc ¸C dc la cadavru ".
A doua zi, o sun ¡c nana ¡i o invii la ninc, sä lcn o cafca.
÷ Nu nai ai ncvoic dc ninc, acun, cä {i-ai aranjai a¡ariancniul, suni
¡rinclc ci cuvinic.
÷ Hai, nani, ¡iii cä nu-i adcvärai, s¡un scvcrä, alifcl, dc cc ic-a¡ nai
inviia ?
Urncazä o iäccrc noloraiä, ¡anä cand räs¡undc.
÷ Nu ¡iiu. Mai vrci ni¡ic scaunc ?
Încä¡ä{anarca ci ar irclui sä nä facä sä nä sini frusiraiä, dar n-o facc,
fiindcä crcd cä, acun, sinic ncvoia sä facä asia. Iar luna noasirä dc nicrc
ircluia sä sc inclcic candva. Nu cä a¡ ¡länui sä nä iniorc la disfunc{ionaliiaic.
S¡un ¡c un ion fals iriiai.
÷ Dc fa¡i, ic inviian doar ¡cniru ¡läccrca con¡anici ialc, dar n-a¡ vrca sä
vii doar ¡cniru cä ai in¡rcsia cä ircluic...
÷ Vin ¡c la cinci, sc räsic¡ic nana.
A¡arc, gaia dc läiälic. Siian cä nu va dura. ii ofcr cafca (¸doar dacä c
dccofcinizaiä" - nu c}; ii ofcr ccai (¸nunai dacä c Earl Crcy" - nu c}; ii ofcr a¡ä
(¸nunai dacä c nincralä" - nu c}. A¡oi, ini dau scana cä a¡a dc la rolinci
con{inc nincralc ¡i sirig. ¸Dinc!" ¡i-i iorn un ¡alar. Cand i-l ofcr, il niroasc
länuiioarc ¡i-l in¡ingc u¡or la disian{ä.
÷ Nu-ni ofcri ninic dc nancarc ? zicc ca.
÷ Da, dcsigur, zic cu ¡c un ion jignii, inccrcand sä-ni aninicsc dacä an
nancai laionul Dinc sau dacä nai c incä in gcania nca. Siai ¡u{in!
Alcrg in dorniior, räsiorn con{inuiul gcn{ii ¡c ¡odca ¡i in¡fac laionul Dinc
din gränada funcgandä. il dcs¡aclcicz (araiä nai frunos a¡a} il ¡un in ccnirul
cclci nai lunc farfurii (cca nai lunä dinirc cclc douä} ¡i i-l ofcr cu un gcsi
clcgani. Ea il ins¡ccicazä dc la disian{ä, lungindu-¡i gaiul ¡u{in, dar alifcl, nici
nu sc clinic¡ic, c×aci a¡a cun Crasu' ins¡ccicazä nancarca ¡cniru ¡isici cu
narca ¡ro¡ric a su¡crnarlciului. S¡un vioaic.
÷ Esic un dcscri dc caliiaic su¡crioarä, csic...
Mä inircru¡c nc¡oliiicos cu.
÷ E un laion Dinc.
Eסrcsia nca dczunflaiä o facc sä zanlcascä ¡cniru ¡rina oarä ¡i
adaugä.
÷ Dcrnadciic Diclinson nänancä inioidcauna caic unul la ¡ranz. Ea arc
cu douäs¡rczccc fcluri dc un¡luiurä.
Iau accasiä inforna{ic ¡ricicncascä ca ¡c un scnn dc ¡acc ¡i s¡un.
÷ Nu ¡ari ¡rca fcriciiä, nanä.
Fcac{ioncazä ca ¡i cun a¡ fi injurai.
÷ Fcriciiä! sc siro¡¡c¡ic ca. Fcriciiä! Nu, nu suni ¸fcriciiä" ! Suni c×ircn dc
nc-fcriciiä. So{ul ncu c nori ¡i ingro¡ai! Cun ¡oi sä fiu fcriciiä ? Suni väduvä!
Înircaga nca via{ä s-a dcsiränai!
Trcsar ¡i nurnur.
÷ Scuzc, ni-an alcs ¡rosi cuviniclc.
Mana nä ¡rivc¡ic rccc. A¡oi, izlucnc¡ic.
÷ A fosi ziua iaiälui iäu ¡i iu nici nu n-ai sunai!
Izlucncsc ¡i cu.
÷ Si dc cc nu n-ai sunai iu ?
Sini cä nä incordcz.
Mana i¡i incruci¡cazä lra{clc ¡i sirigä.
÷ Nu nä ¡o{i criiica, suni ¡rca su¡äraiä!
Scra¡ncsc din din{i ¡i s¡un.
÷ An inccrcai sä vorlcsc cu iinc dc douä ori ¡i crai ocu¡aiä dc ficcarc
daiä. Mi-an zis cä, dacä vrci sä vorlc¡ii cu ninc, o sä suni. Siii, a¡a cun fac
adul{ii ?
399
Mana iragc acr in ¡ic¡i, ca ¡i cun a¡ fi ¡älnuii-o.
Incdiai, ini ¡arc räu. S¡un cu llandc{c.
÷ Îni ¡arc räu, nanä. N-an vrui sä ic su¡är nai nuli dccai c¡ii dcja.
Siiu cä särläiorilc ¡i zilclc nari suni dificilc.
Ea räs¡undc olosiiä.
÷ Nu-i vorla dc zilc nari sau dc särläiori. E vorla dc ficcarc zi.
÷ O, nanä, s¡un cu irisiä.
Mä iniind ¡i-i aiing lra{ul. i¡i aco¡crä oclii cu anandouä nainilc ¡i ¡langc
cu fa{a in ¡alnc. Fac o grinasä ¡i a¡ic¡i. Du¡ä a¡ro×inaiiv ¡asc ninuic (o
vc¡nicic cand c vorla dc ¡lans} ¡lansul sc o¡rc¡ic. Îni s¡unc cä ¡i-a ¡circcui irci
orc ¡c Inicrnci, ¸irägand cu urcclca" ¡c un clai ¡cniru cci in doliu.
÷ O, zic cu ¡rccauiä. Si nu ic-a fäcui sä ic sin{i nai linc ?
Mana claiinä din ca¡, ca un cainc carc icsc dinir-un iaz.
÷ A fosi cun¡lii! sirigä ca. To{i fuscscrä in¡u¡ca{i!
Al!
÷ To{i avuscscrä nor{i nai cun¡liic dccai a nca! c×clanä nana. Muli,
nuli nai rclc! M-an sin{ii ca o ¡rcfäcuiä ! Si a¡oi, Crc¡iina a zis sä ¡rivin s¡rc
Dunnczcu ¡i io{i au incc¡ui sä sc ccric cu ca!
Sini cä ar fi linc sä ircccn nai dc¡aric ra¡id.
÷ Manä, zic, cäuiand un dran dc in{clc¡ciunc ¡i gäsind o ¡laiiiudinc, in
grala nca. Sufcrin{a c un lucru ¡rivai, inicrior. Nincni nu ¡oaic s¡unc cä
durcrca lui c nai narc dccai a ia, ¡cniru cä nu ¡iic asia. A¡a cä ¡oaic cä nu-i
linc sä faci con¡ara{ii. Poaic cä c nai linc sä vorlc¡ii cu oancni carc ic cunosc.
Po{i oricand sä vorlc¡ii cu ninc.
Mana ini sirangc nana in iäccrc, dä din ca¡ ¡i i¡i iragc nasul. A¡oi,
izlucnc¡ic in ras ¡rinirc lacrini.
÷ Singura dc carc ni-a ¡läcui a fosi Enna din Kansas.
Fiica ci adolcsccniä a nurii inir-un accidcni la fcrnä ¡i au ¡us-o in sicriu
dcsclis, iar unul dinirc ¡ricicnii lor s-a uiiai la ca ¡i a zis. ¸Araiä linc ioiu¡i...!" A
fosi ca aiunci
400
cand nana lui Harold Fccl ni-a zis cä ar irclui sä fiu u¡uraiä, ¡cniru cä
divor{ul c nai räu.
Fad ¡ocaiä ¡i c×clan.
÷ Pcniru Dunnczcu!
A¡oi, radcn in¡rcunä dc inscnsililiiaica unor oancni.
Si incc¡cn sä vorlin dcs¡rc iaia. Mana ini ¡ovcsic¡ic dcs¡rc ¡rina lor
inialnirc. A dus-o la un rcsiaurani fran{uzcsc, undc a nancai nclci ¡i a fäcui
io×iinfcc{ic alincniarä.
÷ M-a dolorai ¡cniru o sä¡iänanä! Mana a insisiai sä nä nui ina¡oi
acasä. Taiäl iäu a ircluii sä nä scoaiä incä dc irci ori in ora¡ ca sä-¡i rc¡arc
grc¡cala! sirigä ca, ro¡ind la rcncnorarca incidcniului. Dcsigur, nana nici n-a
crczui cä nancarca cra dc vinä. Ea crcdca cä suni grc{urilc dc dininca{ä. Pro¡ria
nca nanä s-a gandii cä an fosi ¸ra¡idä"! Nu ni-a s¡us asia, dcsigur, dar cu n-
an sirccurai ¡anä la lalusiradc ¡i an auzii-o ¡o¡iindu-i iaici.
Morric s¡unca cä nana avca o ¡oa¡iä carc ¡uica s¡argc iin¡anc! O, cc nä
nai fäcca sä rad. Dc¡i - sc incruniä ca, a¡roa¡c ca ¡cniru sinc, iar cu ini dau
scana cä c cufundaiä in ¡ro¡ria ci lunc - niciodaiä nu l-an ¡uiui dcicrnina sä-
¡i ¡unä cca¡ca dc ccai in cliuvciä. Niciodaiä! Si Doannc fcrc¡ic sä fi vorlii cu cl
cand cra golf la iclcvizor. ¸Dar nu ircluic sä auzi la golf, nu-i a¡a ?" ii ziccan cu.
Mana clicoic¡ic ¡i cu inicrvin.
÷ Manä, nu vorlca cu noi cand cra oricc la iclcvizor.
Era nai räu dccai luni! Mai {ii ninic cand ¡i-a luai lilcr ca sä sc uiic la
Winllcdon ¡i cu an inirai fuga in cancrä, sä-i aräi o canä ¡c carc o fäcuscn la
ora dc oläric - cai avcan ? o¡i ani ? - ¡i an irccui ¡rin fa{a iclcvizorului ¡i cl a
raiai un ¡unci dc ncci, a¡a cä s-a incruniai la cana nca ¡i a zis. ¸Asia nu
folosc¡ic la ninic, arc forna unui con dc lrad! Cun o sä lci din ca?" An
aruncai-o ¡c ¡odca ¡i an fugii sus!
Mana i¡i lasä ca¡ul ¡c un unär.
÷ Nu-ni aninicsc asia, zicc ca.
Mä laic ¡c nanä u¡or ¡i s¡unc.
401
÷ N-o lua ¡crsonal, draga nca. Uncori, ¡uica fi foaric lädäran. il ccrian
din cauza asia. Ca aiunci cand i-a s¡us lui Vivicnnc cä laina ci dc nurcä ¡uic.
Oficazä.
÷ Of, Hclcn, ni-c dor dc cl. Durcrca. E ncrcu acolo.
Tu in{clcgi. Uncori, sc csion¡cazä, iar a¡oi, ii gäscsc cuiia oclclarilor inir-
un scriar ¡i durcrca rcvinc ¡i nai ¡uicrnicä.
A¡rol din ca¡ iäcuiä. Cc aliccva ¡oi sä fac ?
Mana oficazä din nou.
÷ Ei linc, zicc ca, ru¡and o lucaiä narc din laionul Dinc, äsia-i ¡rc{ul
¡c carc-l ¡läic¡ii ¡cniru dragosic.
Mä gandcsc la cc a s¡us, nuli iin¡ du¡ä ¡lccarca ci.
(Trcluic sä ircacä Vivicnnc ¡c la ca, s-o sfäiuiascä cc roclic sä ¡oaric la
cca nai rcccniä ¡rcnicrä a lui Jcrcny.
¸Nu ¡iiu dc cc, nornäic nana. Suni ioaic ro¡ii cu ¡aicic."}
Sini cä cu ¡läicsc ¡rc{ul ¡cniru dragosic, dc¡i a zluglii-o ina¡oi in
nagazin, inainic s-o ¡oi folosi.
Ca¡iiolul 45
Mana n-a dccis sä fic un ¡ärinic räu, ¡ur ¡i sin¡lu nu s-a ¡ricc¡ui nai
nuli. S¡rijinul ci a fosi alcaior, ca sä nu zic nai nuli. Cand avcan cu
uns¡rczccc ani, a fäcui narc caz cä ¡i-a luai o du¡ä-aniazä lilcrä ca sä nä vadä
concurand inir-o con¡cii{ic ¡colarä dc inoi. A vcnii ¡i cu an ic¡ii ¡c locul irci.
Dinirc ¡airu concurcn{i.
÷ Eran sigurä cä o sä ca¡iigi, a zis, in iin¡ cc cu siäican anäraiä ¡i
invinsä, in na¡inä, ¡c drunul s¡rc casä.
M-an nai luninai cand an auzii accasiä dovadä dc incrcdcrc, ¡anä cand
a adäugai.
÷ Ccilal{i co¡ii aräiau iarc sclilozi. Cc ¡äcai cä ic-ai dcscurcai a¡a dc räu!
Prudcniä, la nai linc dc douä dcccnii dc la cvcnincniul äsia, czii sä-i
¡ovcsicsc dcs¡rc Ton. E foaric
402
dclicai sä ic dcscurci cu asigurärilc ci ¡linc dc ca¡canc.
Toiu¡i, cand ccdcz ¡i-i näriuriscsc, nana c sur¡rinzäior dc o¡iinisiä.
÷ Sc va inioarcc iara¡ la iinc! zicc ca. To{i fac asia, in cclc din urnä.
Sugcrcazä sä ic¡in nai linc la cun¡äräiuri.
÷ Ti-ar ¡rindc linc ni¡ic lainc nai viu coloraic, s¡unc ca. Nu-i dc nirarc
cä c¡ii a¡a ¡osacä.
Dc¡i sunicn nai a¡ro¡iaic, aliliiaica ci dc a säri dc la scniincnialisnc la
sarcasn nu inccicazä sä nä uincascä.
Cand nu suni insuliaiä dc rudclc nclc, siau cufundaiä in ganduri acasä.
An adäugai o lan¡ä in living ¡i ni¡ic nagnc{i indcccn{i frigidcrului, iar
a¡ariancniul ¡arc nai cald ¡i nai al ncu cu ficcarc zi. ini ¡lacc sä siau in cl. Si
¡rofii dc ficcarc ocazic sä siau in cl, ¡cniru cä nu ¡rca an clcf dc ¡circccri. Dacä
nä väd cu ¡ricicnii, o fac in iin¡ul zilci. (Nici ci nu ¡rca au clcf dc ¡circccri.}
Cä ioi vorlcan, icri an väzui-o ¡c Tina. S-a rciniors la lucru ¡i, dc¡i ¡ärca
fragilä ¡i ncrvoasä, ¡rinul lucru ¡c carc l-a zis cand n-an dus la ca a fosi. ¸Dinc,
näi, ¡ara¡uiä narc cc c¡ii!" I-an zanlii larg ¡i i-an räs¡uns vcsclä.
¸Salui, lalagioaico!" A¡oi, nc-an inlrä{i¡ai. A fosi o conlina{ic fcriciiä
inirc Fonford ¡i Ncw Jcrscy.
Mai iarziu, an ic¡ii ¡c furi¡, sä lcn o cafca ¡i Tina a s¡us cä sc sinic nai
¡uicrnicä.
÷ Sä in{clcg cä-{i gäic¡ic Lulc, an zis in glunä, uiiandu-nä la fa{a ci
släliiä.
S¡rc sur¡riza nca, Tina a zis cu fcrvoarc.
÷ Onul äla c o conoarä. To{i a{i fosi grozavi, nai alcs iu. Si ¡oli{i¡iii au
fosi luni. Mi-au läsai fluiura¡i. Nu voi uiia niciodaiä cc-ai fäcui, Hclcn. Eu,
Dunnczcu ¡iic cä avcan ncvoic dc un lranci. Eu... ni-c silä ¡anä sä ¡i vorlcsc
dcs¡rc asia. Nu ¡oi. E ¡rca curand. Poaic nai iarziu. Dar Lulc... Nu ¡iiu cc n-a¡
fi fäcui färä cl. A fosi dc lazä. Fiindcä n-a fosi u¡or, Hclcn. E ins¡äinaniäior sä
ics iar in lunc. Parc o nclunic, dar nä sin{can in siguran{ä langä Adrian. Si
403
n-an nai auzii ninic dc cl, dar nä icn cä voi auzi. Crcd cä c nai furios ca
o ccaiä dc draci. A¡roa¡c cä n-an rcscnnai. Uncori, nä gandcsc cä an scä¡ai
du¡ä aiaica läiäi, cc nai conicazä una in ¡lus ? Dar Lulc s¡unc cä nu-l voi nai
vcdca niciodaiä ¡c Adrian. E sigur dc asia.
A¡roa¡c cä-l ¡i crcd. Ar irclui sä nä sini fcriciiä, dar nu suni sigurä dc
cun nä sini. E ca ¡i cun ar fi un vid acolo undc ar irclui sä fic scniincniclc.
Poaic cä nä voi sin{i alifcl du¡ä cc sc va inclcia ¡roccsul. Dar nu ¡iiu dacä a¡ fi
¡uiui sä ircc ¡csic asia färä Lulc. Nici nu ¡oi sä-{i ¡ovcsicsc. Ficcarc fcncic ar
irclui sä ailä un Lulc.
Unilä, an zis.
÷ Nu, Tina, iu ncri{i un Lulc.
Si, ca sä nu ¡ar scniincnialä, an adäugai.
÷ Un Lulc cu o igicnä dcccniä ¡i cu oarccc ränä¡i{c dc sin{ al
vcsiincnia{ici.
Dar Tina a zis lini¡iiiä.
÷ E in rcgulä.
Insianiancu, n-an sin{ii josnicä. inccrcand sä ¡ar glunca{ä, dar dorind
sä ol{in inforna{ii scrioasc, an ricanai.
÷ O! Dcci a¡a siau lucrurilc!
Dc¡i Tina a insisiai cä lucrurilc nu siäicau a¡a ¡i cä ¡länuia sä ränanä
singurä foaric nuli iin¡, ¡iian cä cra doar o ¡rollcnä dc iin¡ ¡anä cand
lucrurilc ar fi siai a¡a.
Si, in dininca{a asia, cai siau a¡lccaiä asu¡ra narncladci nclc ¡c ¡ainc
¡räjiiä, nä gandcsc. dc cc nu ¡oaic fi a¡a ¡i ¡cniru ninc ? A¡ zicc cä suni
inioidcauna donni¡oarä dc onoarc, niciodaiä nircasä, dar cu n-an fosi alsolui
niciodaiä donni¡oarä dc onoarc. Cun indräzncsc donni¡oarclc dc onoarc sä sc
¡langä ? Nici nu ¡iiu clc cc norocoasc suni, in rocliilc lor liliaclii, lufanic.
În iin¡ cc cloccsc ganduri ncgrc fa{ä dc ncrccuno¡iin{a unor oancni, aud o
lufniiurä. Încä o faciurä usiuräioarc.
Color la ¡aricr, ca sä fiu falincniaiä dcfiniiiv ¡i väd un ¡lic narc ¡i all
zäcand ¡c ¡odca. il in¡fac, il dcsfac ¡i-i ins¡ccicz con{inuiul. Un lilci scris dc
nanä. ¸Draga nca, uiic
404
cc-an gäsii!" Si o fcliciiarc dccoloraiä, ¡cniru ziua dc na¡icrc. Ilusira{ia
araiä un ¡ui dc ¡inguin carc ¡oariä o cäciuliiä dc lanä ¡i un fular ¡i ducc o floarc
(a¡a cun fac ¡inguinii}. Mcsajul csic. ¸Pcniru iinc, iaii, dc ziua ia dc na¡icrc." O
dcsclid ¡i sini in{c¡äiuri in ocli. ¸Lui dragä iaii", a scris o fcii{ä cu ccl nai
frunos scris al ci, ¸Cu nuliä dragosic ¡i ¡i¡ici ¡i inlrä{i¡äri ¡i lunc ururi nulic
dragosic dclà Hclcn ¡uuu¡iiiciii."
A¡ic¡i ¡anä la 9.32, a¡oi o sun ¡c Laciiiia.
÷ Alo ? ¡o¡icsc, for{andu-nä sä iu¡csc slal. Laciiiia, suni Hclcn, nu nä
sini |gcanäi| linc. An |rcs¡ira{ic ¡uicraiä| o durcrc cun¡liiä dc ca¡ ¡i |nä incc|
nä sini räu |ini irag nasul|. O sä nä |rcs¡ir grcu| iaräsc |larai| ¡anä la docior.
Mä sini |rcs¡ira{ic inirciäiaiä| ingroziior.
A¡ic¡i sirigäiul icrilil. ¸Nu nä nin{i, cliulangioaico !
Vino aici in cli¡a asia sau ic dau afarä dc urccli!" Dar Laciiiia s¡unc doar.
÷ Nu vcni ¡anä cand nu ¡iii oficial cä nu c coniagios.
Suni dc acord, iranicsc rccc¡iorul ¡i scandcz .
÷ Iar Prcniul Acadcnici ¡cniru Cca nai lunä aciri{ä sc acordä
donni¡oarci Hclcn Dradslaw! Pcniru o ¡crfornan{ä rcnarcalilä ! Ta-naaa !
A¡oi, in¡aclcicz cc-ni ircluic, ini iau co¡ul ncialic dc gunoi din laic, sar
in Toyoia ¡i ¡orncsc in ironlä s¡rc ciniiir.
Uiiascn cai dc lini¡ic c. E lini¡ic, cu c×cc¡{ia lazaiiului insolcni al
avioanclor, din cinci in cinci ninuic. Vaniul nu laic aiai dc iarc, ca in ziua
innornaniärii iaici, dar ccrul csic ccnu¡iu, nu allasiru. Privcsc ¡cisajul
dczolani, ¡rcsärai cu ¡icirc allc, ¡i oficz. Cinc ar fi crczui. S¡cr cä nu nä vcdc
nincni ducand co¡ul. Sau ¡uriand ¡anialoni.
Privcsc in jur, a¡oi nä glcnuicsc, ciicsc inscri¡{ia dc ¡c o ¡iairä funcrarä
cu as¡cci sirävccli. ¸Facä-sc voia Ta." Prcsu¡un cä asia inscannä sä ic
alandonczi in scana dcsiinului alicuiva.
405
Mä ¡linl, sirangand co¡ul dc gunoi in lra{c ¡i uiiandu-nä la norniniclc
siräinilor. Mä incruni la unul ¡c carc scric. ¸Nu ¡icrdui, ci ¡lccai inainic dc
vrcnc." Ai nailii o¡iini¡ii. Dccid cä ¸Päzi{i-vä, cäci nu ¡ii{i cand va vcni Donnul
vosiru" c zvonisiicä räzlunäioarc. Si nä doarc sä ciicsc inscri¡{ia ¡cniru Jocy
Sicadnan, in varsiä dc douäzcci ¡i doi dc ani.
¸Pcniru lunc, cl cra doar o ¡äriicicä.
Pcniru noi, cl cra lunca inircagä."
Trccc un iin¡, ¡anä sä nä a¡ro¡ii dc nornaniul iaici.
În cclc din urnä, siau ¡i nä uii la nunc. ¸Mauricc Dradslaw", sä¡ai in
granii. Si ¡rinul ncu gand csic. ¸Cc dracu' cauiä nunclc iaiälui ncu in ciniiirul
äsia!" Mä uii fi× la ¸Mauricc Dradslaw" nuliä vrcnc ¡i nä incruni, incci, nä
iniind ¡i aiing ¡iaira rccc. ini ircc dcgciul dc-a lungul ficcärci liicrc solcnnc.
Mauricc Dradslaw. Fandul lui a¡roa¡c cä s-a un¡lui cu oancni carc au nurii
du¡ä cl. Dar nornaniul in sinc ¡arc gola¡. Mä nai uii o vrcnc ¡i väd o ¡ä¡ädic
inccrcand sä su¡ravic{uiascä ¡c ¡änani.
÷ Urä¡ic gallcnul, nurnur cu.
Ccva lcgai dc ¡rczcn{a nca aici nä inolilizcazä. Sini cä a¡ ¡uica sä siau
aici, lollandu-nä, ¡anä la läsarca iniuncricului.
Coniinui sä ¡rivcsc fi×. A¡oi, ingcnunclcz ¡c sol, langä nornaniul iaiälui
ncu, scoioccsc in gcaniä, du¡ä carnc{clul ncu dc noii{c ¡i du¡ä ¡i× ¡i incc¡ sä
nazgälcsc. Picirclc ini inirä in gcnuncli ¡rin ¡anialoni, dar nu-ni ¡asä. ini
¡lacc sä lc sini ascu{inca. Cand icrnin, ¡anialonii ini suni uzi dc noroi ¡i
gcnunclii nä dor. inccrc sä nä curä{, dar nu fac dccai sä iniind noroiul, ¡i ciicsc
cc-an scris.
¸Dragä iaiä, S¡cr cä c¡ii linc.
Eu nu suni. Mi-c dor dc iinc ¡i a fosi ingroziior. ini dorcsc sä fi fosi alifcl.
Sigur cä fanilia nu n-a ajuiai dcloc. II uräsc ¡c värul Sic¡lcn. S-a fäcui dc ras.
A fosi aiai dc lacon
406
la ciiirca icsiancniului, incai luni Fio a ircluii sä-i s¡unä sä iacä. Avca
naionczä la col{ul gurii ¡i cra dczgusiäior.
Nincni nu ¡oaic sä vadä nai ¡rcsus dc sinc, ¡cniru a gäsi con¡asiunc ¡i
dcccn{ä. Duni Fio n-a nai ¡rinii vc¡ii dc la siränäiu¡a Molly dc sccolc. Dar nc-
an dai osicncala cu luni ¡i crcd cä c ¡u{in nai linc. E o fcncic ¡uicrnicä.
Mana c ccva nai ¡u{in ¡uicrnicä, dar crcd cä ai fi nandru dc ca (cu
c×cc¡{ia incidcniului cu vcnclc}.
A fosi grozavä cand n-an nuiai in a¡ariancni. Vci fi nul{unii sä afli cä c
inir-o zonä lunä.
Mi-an ¡icrdui incrcdcrca cand ai nurii. Drusc, nu nai ¡iian cinc suni. Cc
sä fac. Si, dacä ircluic sä ¡iii, nu nä sini ¡rca linc in cli¡a dc fa{ä. Poaic cä
noarica ia MOAFTEA TA MOAFTEA TA MOAFTEA TA ESTI MOFT ESTI MOFT
NU-MI VINE SÄ CFED DE CE NU POTI SÄ TE ÎNTOFCI DE CE DE CE DE CE A
TFECUT APFOAPE UN AN SI TOT NU MÄ SIMT MAI DINE. Nu nul{i oancni
in{clcg. Ei ini s¡un cun nä sini, cun ar irclui sä nä sini, cun ar fi linc sä nä
sini in ra¡ori cu cai dc räu sc sinic nana... Suni cu douäzcci ¡i nouä dc ani
nai ianärä dccai ca, a¡a cä scadc sufcrin{a la ¡uicrca a doua, adunä unu
¡cniru... Nu vrcau sä nä ¡lang. Suni linc inicn{iona{i. N-arc rosi sä inccrc sä-i
conving cä nu-i a¡a. Cun ar fi s-o conving ¡c luni cä lonosc×ualii nu suni a¡a
¡cniru a lc facc ¡ärin{ilor lor in ciudä. Dar nana ¡i cu ninc nc in{clcgcn nai
linc, ccca cc c in rcgulä.
Mi-a¡ fi dorii sä nc fi in{clcs, iaiä. An sufcrii cä-ni s¡uncai Crincl. Mi-an
dai osicncala cu iinc, iaiä. Tc-an iulii. An vrui sä nä iulc¡ii ¡i iu. Dacä nu ic
su¡cri cä-{i s¡un, a fosi ca ¡i cun a¡ fi inccrcai sä urc cu Toyoia un dcal alru¡i.
An vrui sä-{i s¡un cä ic iulcsc la s¡iial ¡i an s¡us-o in gand. S¡cr cä n-a fosi
aiai dc räu sä nori, sä nc ¡äräsc¡ii ¡i sä ic scufunzi singur in iniuncric. S¡cr cä
joci golf cu lunicul ¡i cä vci ajungc sä-l cuno¡ii. Prolalil cä ar fi frunos ¡cniru
anandoi sä vä cunoa¡ic{i, in sfar¡ii.
M-an inirclai cc-an fäcui dc nu {i-a ¡äsai dc ninc.
Dar acun in{clcg cä {i-a ¡äsai in fclul iäu. Mana s¡unc
407
cä crai nc¡oliiicos in gcncral, a¡a cä c linc dc ¡iiui cä n-a fosi nunai vina
nca. Färä su¡ärarc, dar nu io{i lärla{ii suni ca iinc. Unii i¡i dau nai nuliä
osicncalä, ccca cc nä facc sä nä sini nai linc fa{ä dc unclc lucruri.
Oricun, s¡cr cä nu ic su¡cri dacä-{i s¡un asica, dar cra iin¡ul s-o fac.
incä ic iulcsc. Si nä sini nai linc acun. Cu nuliä dragosic ¡i ¡i¡ici ¡i
inlrä{i¡äri ¡i lunc ururi nulic dragosic dcla Hclcn ¡uuu¡iiiciii.
(i{i aninic¡ii ?}"
Nu vrcau sä ronan{cz ¡rca nuli noncniul, dar nä sini dc ¡arcä ni-an
fäcui o clisnä. Oficz adanc ¡i in¡äiurcsc scrisoarca. A¡oi, ini indrc¡i aicn{ia
s¡rc sciul ¡cniru nor{i. Dcsclid säculc{ul gri dc lariic ¡i ¡un scrisoarca
inäuniru. Pun inäuniru ¡i Mcrccdcsul dc lariic (¡cniru a-l ducc ¡c iaia la un
clul dc golf ccrcsc}, ccasul auriu cu arginiiu ¡c carc scric ¸Folc×" (ii ¡lacc sä fic
¡unciual}, foi{a dc aur clinczcascä ¡i lancnoiclc dc la Danca Iadului (¡cniru a-¡i
cun¡ära ccva dc läui dc la lar}. Si cinci ¡agini ru¡ic dc la sfar¡iiul cär{ii Singlc
& Singlc, dc Joln Lc Carrc (n-a icrninai-o}. Pun ¡i oclclarii, siiloul ¡i {igärilc.
A¡oi, scriu nunclc iaici ¡c säculc{, scriu daia ¡c un ¡osi-ii ¡i-l ¡un ¡i ¡c cl
inäuniru. A¡oi, inclid säculc{ul. Privcsc in jur, sä väd dacä nä urnärc¡ic cincva,
dar locul c ¡usiiu. Pc furi¡, a¡rind cclc irci lc{i¡oarc ¡arfunaic - nä glcnuicsc
in s¡aiclc ¡icirci dc nornani, ca sä nä adä¡osicsc - ¡i-ni s¡un. ¸Taia, iaia,
iaia." A¡oi, ini dau scana cä, la naila, l-a¡ ¡uica invoca ¡c iaiäl oricui, a¡a cä
s¡un rc¡cdc ¸Mauricc Dradslaw, iaiäl lui Hclcn, Mauricc Dradslaw, iaiäl lui
Hclcn."
Du¡ä cinci ninuic ¡arfunaic, infig lc{i¡oarclc in ¡änani ¡i a¡rind
lunanarca ro¡ic. ¸Dinc, iaiä", ¡o¡icsc cu, sin{indu-nä doar ¡u{in dc¡lasaiä. ¸I{i
irinii {igäri, lani ¡i un Mcr{, ¡cniru cä ¡iiu cä asia vci a¡rccia, cliar dacä nu
suni foaric zcn. Ti-an nai irinis ¡i ¡agini din Joln Lc Carrc.
408
Dar ic rog sä ciic¡ii scrisoarca nca nai iniai. Dinc, acun {i lc irinii."
infig lunanarca ro¡ic in ¡änani, cliar in s¡aiclc ¡icirci funcrarc, ca sä nu
sc siingä. A¡oi, nä inircl dacä sä ard ioiul dinir-odaiä, ca o ¡ironanä, sau sä fiu
olscdaiä dc conirol ¡i sä lc ard lucaiä cu lucaiä ? Mai linc sä fiu organizaiä, ii
daiorcz asia lisici acclcia siu¡idc. Värs ioiul ¡c ¡änani. A¡oi, a¡rind nai iniai
säculc{ul, ca ioi cc irinii sä fic irans¡oriai in ccva. În¡äiurcsc lanii clinczc¡ii
a¡a cun ni-a aräiai Lizzy, ii ¡un in co¡ul dc o{cl ¡i a¡rind un clilrii.
Danii ard ¡i sc scorojcsc. Scanicilc ¡oriocalii roind dcasu¡ra lor ca
inscciclc, dcvorand lariia, ¡anä sc facc scrun.
Privcsc vräjiiä. Mirosul c dulccag, grcu, a¡roa¡c grc{os.
Mä icn ca funul sä nu-i alcriczc ¡c gro¡ari (¡c ingrijiiorii norniniclor sau
cun lc-o s¡unc} ¡i nä uii iniruna ¡c dcasu¡ra ¡icirci funcrarc, sä väd dacä
vrcun oficial gonc¡ic s¡rc ninc cu ¡unnii ridica{i. N-o facc. A¡oi, a¡rind
lancnoiclc iadului. Privcsc ¡i a¡ic¡i ¡anä sc fac scrun, inainic dc a a¡rindc
{igärilc. (S¡cr cä nu vor ajungc sul fornä dc cli¡ioacc.} A¡oi, a¡rind siiloul,
ccasul, oclclarii, fiindcä nu vrcau ca focul sä sca¡c dc sul conirol. Taia ar fi
ingrozii.
A¡oi, c randul Mcr{anului, carc ardc iin¡ dc irci orc. Nu la asia nä
a¡ic¡ian dc la o na¡inä ra¡idä. Urncazä Joln Lc Carrc. Si, in cclc din urnä,
scrisoarca nca.
÷ inclid u¡a du¡ä cc dricul a ¡lccai in gralä, gluncsc in acrul ¡lin dc
fo¡ncic.
ini läcrincazä oclii dc la fun ¡i dc la alic lucruri ¡i-i ¡icrg cu dosul nainii,
inainic dc a-ni da scana cä suni nurdarä. A¡oi, ¡rivcsc in jos ¡i väd cä suni a¡a
¡csic ioi.
Aräi ca un cariof ars. An fa{a incinsä ¡i nä nänancä, fiindcä an siai
a¡lccaiä dcasu¡ra co¡ului dc gunoi, nä usiurä gaiul ¡i an gcnunclii uzi ¡i
inglc{a{i. Dar nu-ni ¡asä.
Inina-ni ircsaliä in iin¡ cc ¡rivcsc scanicilc zlurand.
409
Ca¡iiolul 46
Conduc ¡anä acasä in iransä, cu fläcärilc ¡al¡aindu-ni in fa{a oclilor, cu
nainilc ncgrc dc funinginc. Concsc ¡c drun, invincililä. Nu suni ganduri
iangililc in ca¡ul ncu, doar o inaginc a ccnu¡ii dansand in acr, ca o nic dc
fluiuri alli clilcra{i. Alcrg sus, la oglindä, sä väd dacä aräi difcrii, ¡i, din ca, nä
¡rivc¡ic un arici nurdar. Cand ins¡ir, ¡arcä a¡ fi ¡rinsä inir-un corsci dc o{cl.
incci, ini ¡un nainilc ¡c ¡ic¡i ¡i sini läiäilc nclunc¡ii alc ininii. Siau
ncni¡caiä. Si durcrca ¡icrdcrii, carc-ni fränaniä näruniaiclc ca un diavol carc
iragc dc suflciul ncu, ¡arc nai slalä. Mai iarziu, cand nä cufund in sonn, nu
nai c×isiä urnäriiori carc sä iro¡äic ¡c scäri, in s¡aiclc ncu.
Dar soaria con¡cnscazä alscn{a co¡narurilor. Dcsclid oclii dc dininca{ä
¡i, lrusc, |gcanäi| nu nä sini linc. Prinul ncu gand c cä an luai vrco loalä din
ciniiir.
Cu io{i nicrolii äia carc ics din ¡änani. Al doilca gand c cä suni ¡cdc¡siiä
fiindcä an nin{ii-o ¡c Laciiiia, caz in carc Dunnczcu n-arc sin{ul drc¡iä{ii ¡i un
gusi indoiclnic in naicric dc fcnci. Si al ircilca gand c cä iocnai an fäcui un ¡as
narc in c×orcizarca unci siafii - näcar an sacrificai Mcrccdcsul - ¡i cä ar irclui
sä nä sini u¡oarä, vioaic ¡i ¡linä dc cncrgic.
În sclinl, cu nä sini la fcl dc säliärca{ä ca un cangur nori. Mä ridic cu
grcu in fund ¡i inccrc un dclicai ¸lllu ll". Dänuiala sc confirnä. An gaiul o
ranä vic, ca¡ul nä doarc ¡i oclii ni-au fosi innuia{i in anoniac.
Mä iranicsc ¡c ¡crnä ¡i fi×cz iavanul cu ¡rivirca. Dcci.
La o zi du¡ä viziia la nornaniul iaici, suni urnäriiä dc sinisira noralä din
Pciricä ¡i lu¡ul. Suni ¡rca läiranä ¡cniru asia, nä gandcsc cu, in iin¡ cc-ni
sclinl ¡ozi{ia, ircsärind dc durcrc. An invä{ai ioaic lcc{iilc din lasnc ¡c carc
ircluia sä lc ¡iiu. (Mul{uniiä Scufi{ci Fo¡ii ¡i cclor
Trci Ta¡i Cruff, an crcscui cu o fricä su¡usä fa{ä dc luni Fio ¡i dc ¡odurilc
coco¡aic.}
÷ Suni slalä ca un ¡isoi, carai cu auiocon¡äiinindu-nä, in iin¡ cc
Crasu' aicrizcazä ¡c ¡aiul ncu cu for{a unci nici clädiri.
Mä claiin ¡anä in lucäiäric ¡i vonii cand dcsclid o cuiic dc conscrvc.
A¡oi, sun la scrviciu ¡i las un ncsaj rägu¡ii. Sun ¡i la docior ¡i solicii o
¡rogranarc dc urgcn{ä.
÷ E in conccdiu, zicc ircnurai asisicnia in varsiä. Va irclui sä vcni{i la
dociorul dc gardä, dociorul Sands. E linc la uns¡rczccc ¡i zccc ?
Mä rcazcn grcu dc liroul dc la rccc¡{ic un ninui inircg, ¡anä cand una
dinirc cclc irci fcnci din s¡aiclc ci inccicazä sä nai iräncäncascä ¡i lincvoic¡ic
sä nä olscrvc.
Suni gaia sä-i s¡un dulcc. ¸Doannä Ccrlcr, rcgrci cä ircluic sä vä s¡un,
dar suni ¡c calc sä-ni dau dulul", cand ioaiä via{a din vocc ii ¡icrc ¡i ca zicc.
÷ Poi sä vä ajui ?
Mä ¡rczini ¡i suni irinisä in sala dc a¡ic¡iarc. Siau cai nai dc¡aric ¡osilil
dc io{i lolnavii. E o rcvisiä Hcllo ¡c nasä, dar n-an nici un clcf s-o räsfoicsc.
inglii cu grijä - c ca ¡i cun a¡ ingli{i o ningc dc golf - ¡i inclid oclii.
Parc sä ircacä o vc¡nicic ¡anä cand o vocc norocänoasä zicc gros. ¸Hclcn
Dradslaw!" Sar in ¡icioarc ¡i nä grälcsc in calinci. Eu ¡i dociorul dc gardä nc
¡rivin unul ¡c aliul ¡i inina ni sc sirangc. Dociorul Sands arc can nouäzcci ¡i
irci dc ani, snocuri dc ¡är all-gällui, un s¡aic coco¡ai ¡i o aiiiudinc
dis¡rc{uiioarc. incc¡ sä-ni dcscriu sin¡ionclc ¡i cl nä inircru¡c, dc ¡arcä a¡ fi
¡rca ¡liciisiioarc ¡i ¡rca ¡roasiä ca sä nä asculic. Sc uiiä in gaiul ncu ¡i zicc.
÷ Nu-i ninic aici.
ini vinc sä c×clan. ¸Cc ? Nici un csofag?" Dar n-an ¡uicrc. Dis¡rc{ul lui
nä sufocä.
Mä rcculcg ¡i zic fcrnä.
411
÷ Taiäl ncu a nurii rcccni ¡i an fosi sircsaiä ¡i irisiä, crcd, ¡i ¡oaic cä...
Dociorul zicc.
-Cand?
Sirang ¡unnii ¡i zic.
÷ in iulic, ¡i adaug. Suni a¡a dc olosiiä ¡i n-an avui nici iin¡ sä nä
gandcsc ¡i ¡oaic cä, dacä a¡ avca o sä¡iänanä lilcr dc la lucru...
Dociorul Sands nä inircru¡c din nou. Zicc ranjind dis¡rc{uiior.
÷ O sä¡iänanä n-ar folosi la ninic! I{i ¡oi ¡rcscric o curä dc
aniidc¡rcsivc...
E randul ncu sä-l inircru¡.
÷ Nu vrcau aniidc¡rcsivc! narai cu. Vrcau sä-ni infruni durcrca, nu s-o
anor{csc!
Mä uii la fa{a lui scofalciiä, ii väd ¡liciiscala acuiä ¡i-ni dau scana cä-ni
¡icrd iin¡ul.
÷ Of, o sä nä dcscurc, zic cu ¡i ics.
Tun ¡i fulgcr ioi drunul ¡anä la Toyoia, a¡oi conduc s¡rc casä cu viicza
sunciului. Ta¡ condcsccndcni! Si dacä avcan canccr in gai ? Prolalil ni-ar fi
sugcrai sä nänanc un Tunc. An ioi fclul dc ganduri nccariialilc, cu dociorul
Sands carc c iräsnii ¡i noarc in viiiorul a¡ro¡iai.
÷ E cu un ¡icior in groa¡ä, zic cu cu räuiaic, adrcsandu-nä volanului, ¡i
vrca sä ia ¡c ioaiä lunca cu cl.
Panä sä ajung acasä, ni-an iocii dcja ascu{i¡ul agrcsiviiä{ii. Cad in ¡ai ¡i
adorn.
Mä irczcsc la 3.00 ¡.n., anc{iiä. Înglii, ca sä-ni icsicz gaiul. Nu-i räu.
Mäcar dacä ni-ar dis¡ärca ¡i cca{a din crcicr. Nu nä ¡oi inioarcc la lucru, ¡ur ¡i
sin¡lu nu ¡oi.
Nu nä ¡oi confrunia cu ac{iunca. Nu su¡ori rcaliiaica alcrgäiurii du¡ä
rufclc Laciiiici. An ncvoic ¡ur ¡i sin¡lu sä c×isi. Zac ¡c s¡aic ¡i väd fläcärilc carc
nisiuic lancnoiclc dc la Danca Iadului. An in¡rcsia cä ni-an inaginai ioiul.
Iau lluza dc icri dc ¡c ¡odca ¡i o niros. E nurdarä dc {äranä ¡i dulnc¡ic a fun
¡i a iänaic. Mä inircl dacä
412
iaia a ¡rinii ¡aclciul. Nu nä ¡oi al{inc sä nu zanlcsc, cand ni-l
inagincz dcsclizandu-l. Poaic cä ar fi ircluii sä irinii ccva ¡i ¡cniru lunicul
Ccrald ? Nu. Poaic sä in¡ariä ioiul cu iaia. Nu ¡o{i sä ic la¡i dusä dc val cliar
a¡a. E ca ¡i cun ai lräni ¡orunlcii din Fcgcni's Parl.
Hränc¡ii unul, ¡i ai un scniincni ¡läcui, lriianic. Hränc¡ii doi ¡i incc¡c o
frcnczic ¡i, ¡anä sä-{i dai scana, ic ¡oncnc¡ii cu gäina{ ¡c ca¡.
Mai iarziu, sun la scrviciu. ini alcg cuviniclc cu grijä.
Nu c×agcrcz adcvärul. Doar il nodific ¡u{in.
÷ Laciiiia, s¡un solcnnä, an fosi la docior ¡i c ncräldäior sä nä ircacä ¡c
aniidc¡rcsivc. Clcsiia c cä asia ar inscnna un conccdiu ncdical ¡i n-an clcf sä
ic las ingro¡aiä in ircalä. Mai alcs cä avcn a¡a dc ¡u{ini oancni. Dar suni
sigurä cä, dacä ni-a¡ lua sä¡iänana asia din conccdiu ¡i n-a¡ odilni, n-a¡
sin{i nai linc. Crczi cä c in rcgulä ?
Laciiiia ini acordä sä¡iänana asia lilcrä ¡i sä¡iänana urnäioarc färä sä
cracncascä.
Lizzy c ¡rina carc sunä.
÷ Hclcn! zicc ca cu glas dc clo¡o{cl. E¡ii linc ?
Alarnaiä dc ionul ci, carc sugcrcazä cä noarica-ni c a¡roa¡c, räs¡und.
÷ Suni linc. Dc cc ?
Lizzy c×clanä.
÷ Laciiiia i-a s¡us rcdaciorului-¡cf, carc i-a s¡us dirccioarci dc la
Frunusc{c, carc ni-a s¡us nic, cä c¡ii insialilä ¡i cä ircluic sä siai dco¡aric, ca
sä nu conianinczi liroul!
Pcniru cä ¡rcväzuscn asia, zic vcsclä.
÷ Laciiiia c o vacä narc ¡i nugiioarc, carc ar irclui sä invc{c sä-¡i {inä
gura inclisä.
Täccrc. Lizzy ¡o¡ic¡ic.
÷ Dcci c adcvärai ?
Cli{äi.
÷ Nu, nu csic! Suni linc. Suni doar olosiiä. An ars sciul dc la iinc icri. A
ajuiai.
413
Lizzy a¡roa¡c cä cסlodcazä in difuzor dc lucuric.
÷ Asia-i ninunai! {i¡ä ca. A fosi uiniior ? S¡iriiual ?
Inicns ? Elilcraior ?
Lizzy, ¡rinirc alic ialcnic alc ci, c ¡i o nacsirä a su¡crlaiivclor ¡i incdiai
nä fränani cä riiualul iriniicrii colciului n-a fosi a¡a dc inicns cno{ional cun sc
s¡ccifica.
÷ A fosi dcsiul dc inicns, zic cu ¡rccauiä, dar avcan cno{ii, sä nu nä
¡rindä un ¡aznic dc norninic.
Siiu cä Lizzy c gaia sä inirclc. ¸Un cc ?" ¡i n-an clcf sä incc¡ convcrsa{ia
aia, a¡a cä adaug rc¡cdc.
÷ A fosi linc. Mä sini nuli nai linc ¡c dinäuniru, dar ni-c ¡i räu, dacä
in{clcgi cc vrcau sä s¡un. Mä doarc gaiul. Prolalil dc la fun. A¡a cä ni-an luai
lilcr.
Sc dcclan¡cazä gcna Dlyion ¡i Lizzy oficazä.
÷ Cc linc dc iinc! Durcrca c ¡rolalil ¡silosonaiicä.
Suni sigurä cä {i-ai luai o narc grcuiaic dc ¡c ¡ic¡i.
Înian¡läior, asia-i o cסrcsic ¡c carc o dcicsi, a¡a cä c×clan.
÷ S¡cr cä nu! Cu silucia nca, nu ¡rca-ni ¡crnii.
Lizzy nä ignorä ¡i rcia.
÷ Fcla×cazä-ic ¡i consolidcazä cc-ai ol{inui.
Asia nä facc sä nä inagincz in ¡osiura dc clo¡cä. Casc ¡i s¡un.
÷ Plänuicsc sä dorn.
Lizzy - carc c cliar nai cvanglclicä dccai ar fi nornal zicc.
÷ Asia-i linc, dar nu ircluic sä dorni nai nuli dc nouä orc. Dacä faci
asia ¡i c¡ii incä lciargicä, ¡rolalil cä ai o carcn{ä dc ficr. Si nai ¡iii ccva dc Ton
?
Fäs¡und in{c¡aiä.
-Nu.
Si a¡oi.
÷ Dar iu dcs¡rc Drian ?
÷ A, nu! zicc Lizzy, carc niciodaiä nu ¡rivc¡ic in urnä.
414
În zilclc urnäioarc, ¡rincsc iclcfoanc dc la nana (¸acr curai, draga nca, ¡i
sä lci la¡ic", ¸vin cu liciclcia, sä-{i aduc cli¡suri"}, dc la Lulc (¸L-an väzui ¡c
Ton ascarä ¡i n-a ¡oncnii dc iinc. Tina a ¡oncnii dc ninc ?"} ¡i dc la luni Fio.
÷ Cccclia ini s¡unc cä ic sin{i räu, zicc ca. Ti-a vcnii ¡crioada ?
Dacä n-a¡ fi siai ¡c s¡aic cand an räs¡uns la iclcfon, n-a¡ fi ¡rälu¡ii din
cauza ¡ocului. A¡a, ini vinc sä nä ingro¡ in ¡änani, ca o carii{ä.
÷ Nu, zic cu, fäcand o fa{ä sunlrä. Nu. M-a durui gaiul, dar acun suni
linc, luni. Mi-an luai lilcr dc la lucru.
Dar nu ¡i dc la rudclc nclc, adaug in gand. Urncazä o ¡auzä lungä, a¡a cä
zic.
÷ A¡ vrca sä ircc ¡c la iinc. Poaic cand nä voi sin{i nai linc ?
Duni räs¡undc scuri.
÷ Voi fi aici.
Du¡ä cc-an vorlii cu luni, nä ¡äsircz doar ¡cniru ninc vrcnc dc zccc
zilc. Nu nä nai a¡ic¡i sä sunc Ton, ccca cc inscannä cä inccicz sä nai ridic
rccc¡iorul ca sä vcrific dacä nai arc ion. An dornii caic zccc orc ¡c noa¡ic, ¡lus
caic un sonnic rcla×ani du¡ä-aniaza (in ¡rinci¡iu, ca sä-i fac in ciudä lui Lizzy}
¡i, ¡cniru ¡rina oarä, ini fac nanicliura. E c×ircn dc ¡liciicos.
Mai ¡circc ¡i nuli iin¡ in ¡arcul Hcail. Iau cu ninc Cusiul nor{ii1 ¡i o
¡äiurä ¡i un covrigcl ¡i un iul dc fi×aiiv, conira lo{ilor, ¡i siau ¡c o lancä dc
lcnn ¡i nänanc ¡i ciicsc ¡i nä uii cun i¡i ¡linlä oancnii cainii.
Si ¡rivcsc nuli ccrul. Scara, joc daris in cancra din fa{ä - n-a ca¡iivai - in
sunciclc cclor dc la Sand¡i¡crs.
Sur¡rinzäior, nclodia Cuanianancra ini aninic¡ic dc iaia, ¡oi doar sä-ni
inagincz cä ircluic sä-i fi ¡läcui. La incc¡ui, nä facc sä ¡lang, dar o ¡un dc
douäzcci dc ori
1 Fonan ¡oli{isi din scria ¸Adan Dalglicsl" dc P.D. Jancs.
415
la rand ¡i dcvin inunä. (Ajuiä ¡i fa¡iul cä asculi vcrsurilc.} Cu douä zilc
inainic dc a ncrgc la nuncä, nä saiur sä läläi ¸o suiä ¡i o¡izccccci!" ¡i dccid sä
fiu nai aciivä. O sun ¡c Tina ¡i o inircl dacä vrca sä ncrgcn la ¡aiinaj ¡c
glca{ä.
÷ Paiinaj ¡c glca{ä ? zicc Tina, ¡c un ion carc nä facc sä nä inircl dacä
n-an s¡us cunva, din grc¡calä, ¸cסlorarc s¡cologicä".
ii s¡un cä an väzui la iclcvizor ¡i cä va fi c×cclcni ¡i anuzani. Sc ¡rcdä,
dar ¸nunai ¡cniru cä ai fosi o silasirä in uliinclc douä sä¡iänani". Douä orc
nai iarziu, alunccän anandouä ¡c ¡aiinoarul Quccns, cu ¡icioarc noi ¡i cu
co¡ii dc o¡i ani carc nc iaic calca.
÷ incc¡ sä nä ¡ricc¡! zicc Tina, invariind lra{clc ca o nori¡cä.
÷ Suni olosiiä ¡i ni-c cald ¡i lc¡in dc c¡uizarc, oficz cu du¡ä nouä ninuic
dc cläiinarc. ini ircluic ni¡ic Kcndall's Mini Calc. Crcd cä au aici, la lar.
Nc indrc¡iän ncsigurc s¡rc narginc, sä faccn o ¡auzä, ccca cc nä
conducc s¡rc o dcsco¡crirc inciianiä.
÷ Uiic! Poi sä ¡aiincz cu s¡aiclc! sirig cu, ¡rinzandu-nä dc lalusiradä ¡i
lovindu-nä cu s¡aiclc dc ca.
÷ Vrcau ¡i cu sä fac asia, dcclarä Tina, aräiandu-ni o donni{ä
adolcsccniä inir-o roclic scli¡icioasä ¡i cu glcic allc, carc s-a ¡ozi{ionai in
ccnirul ¡aiinoarului ¡i sc invaric¡ic ca un iiiircz.
÷ Du-ic, aiunci, zic cu.
÷ Du-ic iu, zicc Tina.
÷ Dar, lcläi cu, ca arc glcic allc ¡i cu an clcsiiilc asica allasirc ¡i
loanic. Iar ca c ¡c cca nai ncicdä ¡or{iunc dc glca{ä. Por{iunca nca c zgariaiä
räu. Iar cu ¡ori o ¡ufoaicä ¡i ¡anialoni nailasa{i. Suni inca¡aciiaiä.
Tina sc cncrvcazä.
÷ Fa¡iul cä ic inlraci ca o gogoa¡ä n-arc nici o lcgäiurä. Nu ic nai scuza,
zicc ca.
÷ Dinc! c×clan. Dinc! M-ai ¡rovocai ¡rca iarc! Uiiä-ic la ninc!
416
Can irci sccundc nai iarziu, nä indrc¡i s¡rc vcsiiarc, cu cgoul ¡ifonai ¡i
cu fundul rccc ¡i ud. Tina sc claiinä langä ninc, ca un nic Ycii.
÷ Picioarclc ialc la la cfcciiv la la la au zlurai cliar dc la la la sul
iinc, sirigä ca, coco¡aiä dc ras. Aräiai ca o icnlclä adcväraiä!
Cu cca nai inoccniä vocc, ii räs¡und cä nu suni un ¡inguin ¡i cä dc accca
nä voi ducc acasä, sä nä sclinl in lainc nornalc, sä lcau o ciocolaiä caldä ¡i
sä ncrg ¡c ¡odca, ca o fiin{ä nornalä ¡i cä, dacä n-arc ninic drägu{ sä-ni
s¡unä, ii sugcrcz aiunci sä nu nai s¡unä ninic.
Dar adcvärul c cä ni-a ¡läcui.
Ca¡iiolul 47
Icri, n-an iniors la Cirliinc, ni-an ¡läiii lunina, an sunai-o ¡c luni Fio,
sä väd dacä nai iräic¡ic, an dus-o ¡c faia carc facc ¡raciicä la noi sä lca o
cafca, du¡ä cc Laciiiia a fäcui-o sä ¡langä, an ccrui läncii sä-ni närcascä
crcdiiul (a rcfuzai}, an cun¡ärai inälliior ¡i folic dc in¡aclciai, n-an iarai ¡rin
irci nagazinc, cäuiand färä s¡cran{ä o cascä ¡cniru iclcfonul nolil, an fäcui o
¡rogranarc la o¡iician (iar väd ¡läcu{clc dc innairicularc in cca{ä}, an ¡ariici¡ai
la o ¡cdin{ä cdiiorialä (an sugcrai cincis¡rczccc idci, ca s-o fac dc ras ¡c Laciiiia},
an ¡rogranai Toyoia la rcvizic (incc¡uscrä cci dc la scrvicc sä sc cncrvczc} ¡i ni-
an zis cä acun in{clcg dc cc s¡unca iaia inioidcauna. ¸Zilclc dc ¡coalä suni cclc
nai fcriciic din via{a ia."
Mä gandcsc la cai dc olosiior c sä fii aduli ¡i nä gandcsc in urnä, la zilclc
dc ¡coalä. ini aninicsc cun ciican cu vocc iarc din Hcnric IV ¡i cun a ras dc
ninc ioaiä clasa fiindcä nu ¡ronun{an linc ¸discrc{ic". Si cun uran
417
ncilallul. Aiunci, ini zic. da{i-ni oricand daiorii ¡i o na¡inä olosiiä. Mäcar
fac daiorii ¡i conduc ¡rosi cun vrcau cu. Si nu va irclui sä nai dau nici un
c×ancn. La faculiaic, indrunäiorul ncu dc lucrarc s¡unca. ¸Cand ¡rczin{i icza,
vrcau sä ic ui{i ¡rin salä ¡i sä zanlc¡ii cu in{clcs in sinca ia. Asia va dcscuraja
o¡ozi{ia!" I-an urnai sfaiul ¡i suni sigurä cä cci din o¡ozi{ic ar fi fosi dcscuraja{i,
doar cä zanlcau ¡i ci cu in{clcs in sinca lor. Asia n-a dcscurajai ¡c ninc ¡i an
luai 2,2. Niciodaiä! Din fcricirc, l-an ignorai ¡c iaia ¡i n-an inccrcai sä dcvin
avocaiä.
(Fc¡uia{ia Drc¡iului c ¡i a¡a dcsiul dc ¡roasiä.} Iau o sorliiurä narc dc
cs¡rcsso ¡i nä calncz. Dc ¡arcä a¡ fi rcnun{ai la ccva.
Laciiiia c adanciiä in lcciura rcvisici Tailcr, a¡a cä incc¡ sä fac o lisiä cu
cci dc la carc an ¡rinii ordinc, incc¡and dc la zccc ani (nana, iaia, Dufni{a
Maronic, nouä ¡rofcsori, Miclcllc, asia facc ircis¡rczccc} ¡i cu cci dc la carc
¡rincsc ordinc la varsia dc douäzcci ¡i ¡a¡ic dc ani (Crasu', Laciiiia, lanca,
scrvicc-ul, uncori Lizzy, asia inscannä ¡airu ¡i junäiaic, dar fac cai o¡izcci ¡i
¡airu ¡i junäiaic}. Ccca cc inscannä cä, iclnic vorlind, suni sul douä ircini
nai ¡u{in cälcaiä in ¡icioarc dccai cran acun ¡a¡ics¡rczccc ani. An a¡roa¡c dc
douä ori nai nuli conirol. Nu, dc irci ori nai nuli! inioidcauna an fosi iänaic la
frac{ii - un ali ¡unci in favoarca ¡rczcniului. Trcluic sä nä duc nai nuli la
icairu.
Dag lisia inir-un scriar, a¡oi nä iniorc la ¡rinul ariicol ¡c carc a fosi
consiransä Laciiiia sä ni-l incrcdin{czc. A fosi foaric rciiccniä ¡i-ni aninica dc
un s¡anicl ¡c carc l-an väzui o daiä iarai in calinciul lui Ton, ¡c fund. Tina nc-
a väzui ic¡ind din ¡cdin{ä ¡i ni-a irinis un c-nail, rcnarcand cä Moriicia aräia
ca un rac ficri ¡i nä inircla dacä asia cra din cauzä cä nu-¡i fäcusc injcc{iilc
¡cniru iurlarc.
I-an räs¡uns. ¸Aniidoiul ralici a fosi fäcui inuiil dc ¡uicrca vcninului
sulicciului. Moriicia c furioasä ¡cniru cä, du¡ä ani dc su¡uncrc unilä,
noniioarca dcodoraniclor s-a rcvoliai".
418
Tina ni-a räs¡uns cu un ali ncsaj. ¸ini ¡lacc. Dar aninalclc {inuic in
cu¡cä sc dczlän{uic foaric u¡or. Ai aici nunärul ¡cniru S¡rijinul Viciinclor,
dacä-{i ircluic".
Înir-un acccs dc incrcdcrc in ninc insäni, i-an räs¡uns. ¸Päsircazä-l
¡cniru Moriicia. I s-a siricai näiuroiul! E icrninaiä!"
Äsia a fosi un gand a¡a dc faniasiic (cu ioaic cä ncadcvärai}, incai an lovii
iasia cnicr cu o ¡ocniiurä sonorä ¡i Laciiiia a ridicai ¡rivirca.
÷ Cc faci ? s-a räsiii ca.
÷ Ccrcciarc ¡cniru ariicolul ncu dcs¡rc iniinidarc, an räs¡uns fcriciiä.
Laciiiia s-a unflai ca o vi¡crä cu sindron ¡rcncnsirual, dar s-a iniors la
Tailcr färä alic concniarii.
Tina ¡i cu ninc lcn ccva du¡ä cc icrninän lucrul, ca sä särläiorin, cun
zicc ca. Nu suni a¡a dc sigurä. Laciiiia ar ¡ullica nai dcgralä un ariicol scris dc
o nainu{ä-ca¡ucin dccai ccva con¡us dc ninc, a¡a cä incä nu ni-an ca¡iigai
¡oza ¡i scnnäiura in rcvisiä.
÷ Dar dc cand i{i ¡asä ? inircalä Tina.
Fidic din uncri.
÷ Dc cand n-an ¡liciisii sä nä inlrac ca un ian¡on.
Tina dä din ca¡, in{clca¡iä.
÷ Arc logicä.
Adaug sunlrä.
÷ Si an ncvoic dc o närirc dc salariu. M-an säiurai sä nu ¡oi sä-ni
¡crnii siilul ncu dc via{ä.
Tina ¡ufnc¡ic.
÷ Päi n-o sä ol{ii asia cu un singur ariicol!
÷ Tina! cli{äi cu. Suni o¡iinisiä in fa{a dczasirului.
Tu nu nä aju{i dcloc.
Tina räs¡undc.
÷ Scuzc. Vrcau sä s¡un, ¡c ci, faio! Tinc-o ioi a¡a ¡i, ¡oaic inir-un an, o sä
ol{ii ¡ronovarca la ¸dcodorani".
Mä siranl ¡i zic.
419
÷ Nu sc ¡iic niciodaiä. Poaic cä, dacä ni sc ¡ullicä un ariicol in rcvisiä,
voi fi vanaiä dc agcn{ii.
Tina räs¡undc.
÷ Asia ar fi in¡osilil.
Dc fa¡i, ccca cc s¡unc csic. ¸Asia ar fi drägu{", dar icsc ¡c ionul ¸Asia ar fi
in¡osilil".
Mä las ¡c coaic - scaunclc dc lar suni fäcuic ¡cniru cci carc siau ¡c coaic.
÷ Cc sin{i acun fa{ä dc Adrian ? incc¡ cu, dar Tina claiinä din ca¡ ¡i
sfäranä in din{i un cul dc glca{ä.
÷ Nu vrcau sä nä gandcsc la asia, zicc ca.
Väd cä arc na×ilarclc incordaic ¡i zic rc¡cdc.
÷ Mai ¡iii ccva dc Lulc ?
Asia-i snulgc o junäiaic dc zanlci.
÷ Fczisi, s¡unc ca. E un scun¡, dar an ncvoic dc o ¡auzä.
Oficz ¡i zic.
÷ Trcluic sä fic grozav sä fii cäuiaiä, ioiu¡i.
A¡oi, nä gandcsc la ccca cc an s¡us ¡i nä lallai.
÷ Adicä, dc un ii¡ drägu{.
Tina ini iragc un ¡ui in joacä, ccca cc, vcnind dc la un ¡aniof Prada cu varf
ncialic, ¡arc la fcl dc jucäu¡ ca o in¡u¡cäiurä in roiulä.
÷ Au! zic, iar Tina c×clanä.
÷ Tu ai fosi urnäriiä dc un ii¡ drägu{. Nu ¡ricc¡ dc cc nu sunic{i
in¡rcunä. Si ¡ari a¡a dc rcla×aiä in ¡rivin{a asia. L-ai ¡äräsii iu ?
Mä gandcsc la Ton ¡i sini un fior. Mornäi.
÷ Nu, nu l-an ¡äräsii cu! Nu vczi cä ianjcsc ? N-ai olscrvai cä an
rcnun{ai la laioanclc Dinc ? Alia ¡oi sä nai nänanc, aiaia zac ¡i nä losunflu
ca o ¡roasiä narc.
Singurul noiiv ¡cniru carc nu nä ¡lang ¡c icna asia c cä n-an ¡liciisii
¡c ninc insäni.
÷ La dracu'! zicc Tina. Nu ni-an dai scana! Dc cc n-ai zis ?
Dravada nca sc dcsiranä ¡i s¡un irisiä.
420
÷ N-arc nici un rosi. Privirca ¡c carc ni-a aruncai-o cand Jas¡cr a zis cä c
iuliiul ncu, carc locuic¡ic cu ninc...
N-ai dori a¡a ccva ninänui, nici näcar Laciiiici. A fosi la fcl dc räu ca
aiunci cand an vrui sä nänanc un sirugurc dc ¡lasiic din fruciicra lui Vivicnnc.
Tina ¡arc iriiaiä. S¡unc.
÷ Dar Jas¡cr doar can¡a ¡c ¡odcaua ia! L-ai sunai ¡c Ton, sä-i cסlici ?
Oficz ¡i s¡un.
÷ An agonizai gandindu-nä sä-l sun dc un nilion dc ori. Dar nu c×isiä
nici o cסlica{ic.
Tina i¡i iranic¡ic ¡c icjglca siicla dc lcrc a¡a dc rc¡cdc, incai zloarä un
siro¡ din ca.
÷ Da da, c×isiä! sirigä ca.
÷ Da nu, nu c×isiä! c×clan cu. Nu sc ¡unc ¡rollcna dacä nc-o irägcan.
Prollcna c cä l-an inviiai ¡c Jass sä sica la ninc.
Tina sc incruniä.
÷ Dar dc cc ?
Zic.
÷ Arc lcgäiurä cu ninc, carc an sin{ii ncvoia sä-l an ¡c Jas¡cr acolo. A
fosi o ¡rosiic.
Tina sc infuric.
÷ Pcniru Dunnczcu! zicc ca. Ton c un ii¡ in{clcgäior. O sä-{i icric o
singurä...
O inircru¡.
÷ Nu, nu-i asia. Nu-i asia. Au fosi nulii¡lc grc¡cli. Siiu cä c in{clcgäior,
dar nu-i vorla dc asia. Arc lcgäiurä cu fac o ¡auzä, sä caui cuvaniul corcci - cu
incrcdcrca.
Tina iacc. S¡un, sin{indu-nä ¡u{in ca in ronanclc Mills & Doon ¡i
dorindu-ni sä fi ¡uriai ccva nai ¡oirivii, o ¡clcrinä ¡oaic ?
÷ Nu-i vorla cä nu nai ¡oaic cl sä ailä incrcdcrc in ninc. Prollcna c cä
nu nai ¡oi cu sä an incrcdcrc in ninc insäni.
Tina ¡arc ingrc{o¡aiä ¡i zicc.
÷ Tcrninä, nä faci sä vonii!
421
Dar o s¡unc cu lunäiaic.
A¡oi, facc ioi ¡osililul sä nä invcsclcascä, lagaiclizand convcrsa{ia - ccca
cc nä facc sä nä sini ca un co¡il ¡langäcios carc c lcgänai cu dis¡crarc ¡c
gcnuncli. Tina s-a uiiai la Därla{i in ncgru ascarä ¡i sä nu-i s¡un lui Lulc, dar
l-a ¡äräsii ¡c Fol Lowc ¡cniru Will Sniil, carc c clar ¡roioii¡ul lärlaiului idcal.
Asia, a¡a cun ¡iin anandouä, c scnnalul ¡cniru ca cu sä s¡un ccca cc s¡un dc
zccc ani incoacc. cu an dcsco¡crii ¡oicn{ialul lui Will Sniil cu nuli iin¡ in
urnä, cand sc nainu{ärca in Prin{ul din Dcl Air ¡i cu an räs¡andii vcsica cu ani
inainic ca cl sä ajungä narc vcdciä ¡i io{i ncis¡rävi{ii sä sarä in cäru{a lui ¡i,
dacä arc cincva drc¡iul la ¡crfcc{iunca lui Will Sniil, accca suni cu ¡i nunai cu.
÷ Dacä nu {i-an s¡us dc un nilion dc ori, nu {i-an s¡us niciodaiä, s¡un
cu ingcnuä ¡i, oricun, Fol c ca Escoriul. Ar fi o ru¡inc sä-l alandonczi du¡ä
aia{ia ani doar ¡cniru cä ai nirosii un Porsclc Do×icr.
÷ Vcrifican ¡i cu, zanlc¡ic Tina.
Du¡ä cc ¡lcacä, siau ¡c scaunul dc lar ¡i nä inircl dacä ar irclui sä-l sun
¡c Ton. Ca faniczic, c grozav. ini inagincz o rcuniunc inläcrinaiä, cu ninc
aruncandu-nä s¡rc cl ¡c un can¡ dc ¡iciorul-coco¡ului, ¡ärul ncu - vo¡sii
llond ¡cniru ocazia rcs¡cciivä ? - fluiurand in adicrca u¡oarä a vaniului, soarclc
sirälucind auriu dcasu¡ra noasirä, Ton indrägosiii ¡i zanliior ¡i inali, cu nu
calc inir-o lalcgä dc vacä ¡i nu o luän ¡c ocoliic. Dar, dacä a¡ iransforna asia in
rcaliiaic, visul s-ar sfärana. Läsand la o ¡aric ¡iciorul-coco¡ului ¡i adicrca
vaniului, nu vrcau sä nä ¡rczini la iclcfon ¡i sä fiu insuliaiä. Dar firava donni{ä
nu l-a ca¡iigai niciodaiä ¡c frunosul cavalcr. Mä rog, dc fa¡i, l-a ca¡iigai
inioidcauna ¡c frunosul cavalcr, dar, in zilclc noasirc, cavalcrii suni nai lcnc¡i
¡i donni{clc suni nai cncrgicc. Mäcar, dacä l-a¡ suna, a¡ ¡ii. Poaic cä c nai linc
sä ¡iii ¡i sä ianjc¡ii cu convingcrc. O sä-l sun.
Înir-o cli¡ä.
422
Dacä nä duc acasä acun, ¡c cuvani dc onoarc cä-l sun ¡c Ton. A¡a cä o
sä fac aliccva. Cc ? O ¡linlarc ? Mai linc nu - a¡ ¡uica sä-ni scranicsc o glcznä.
Tcairul - o, la naila, au incc¡ui ioaic s¡cciacolclc. La luni? Panä ¡i
nasoclisnul ncu arc liniic. Du¡ä cinci ninuic, iin¡ in carc ini dau scana cä
n-an inagina{ic, dccid sä fac ccva cc n-an nai fäcui ¡anä acun. Voi lua cina
inir-un rcsiaurani, dc una singurä. Si, s¡rc dcosclirc dc acci oancni färä
¡ricicni, carc conandä incviialil ¡aclla ¡i a¡oi o sca¡ä ¡c cosiunul lor gri, nu voi
lua un ronan, ca ¡aravan inirc ninc ¡i ¡rivirilc ingroziic alc ¡crcclilor.
Iar rcsiauraniul nu ¡oaic fi S¡ud U Lilc. Trcluic sä fic ccva dcccni. Dc
¡rcfcrin{ä, unul la nodä. Soliiudinca nca ircluic sä fic osicniaiivä. Voi ncrgc la
Carfunlcls, cu frunica sus, ¡i voi ccrc nasa din ccniru! Nu, ¡i nai linc, un loc la
gcan! Sä inccrcc nunai sä nä izgoncascä inir-un col{ iniunccai ¡i-i voi da in
judccaiä ¡cniru discrininarc!
Puicrca lui Alc× Sin¡linson va cädca asu¡ra lor ca o ionä dc dosarc! Si voi
nanca irci fcluri! Voi ¡rclungi nasa, ncsiccand ficcarc inlucäiurä dc cincizcci
dc ori! Voi radc singurä la ¡ro¡riilc nclc ganduri, dacä lc voi gäsi anuzanic !
Hclcn Dradslaw va ¡uria siindardul fcncilor carc cincazä singurc!
A¡oi, un lärlai indcsai sc lovc¡ic dc ninc ¡i-ni varsä läuiura ¡i-ni dau
scana cä siau ¡c un scaun dc lar foaric inconod, cu olrajii ro¡ii (io{i ¡airu,
crcd} ¡i ¡alnclc asudaic. Crcd cä an luai o cinä viriualä! E ca ¡i cun a¡ fi fäcui-o
dc-adcväraiclca. Poi foaric linc sä ¡lcc acasä.
Mä lag cu for{a in ¡rinul rcsiaurani ¡c carc-l väd ¡i carc sc inian¡lä sä fic
Noodlc Dar. Iniru, cu o ¡rivirc räiäciiä, cläiinandu-nä, nä iranicsc furioasä ¡c
un scaun dc langä fcrcasirä, ca un nancclin narc ¡i roz, conand iäi{ci sin¡li
clclncrului c×ircn dc ¡oliiicos, ignor ¡c ioaiä lunca, nä lollcz la iclcfonul
nolil ¡anä cand sosc¡ic nancarca, infulcc iäi{cii inir-un ninui, in iin¡ cc
nincz fascina{ia
423
fa{ä dc ncniu ¡i nä sini cca nai narc ioaniä din inircgul univcrs, ¡läicsc
cu lani liclizi ¡i {a¡ncsc afarä.
Triunf! Mä gandcsc, gafaind dc cfori, du¡ä cc an fugii dc¡aric dc Noodlc
Dar, nai rc¡cdc dccai an fugii in via{a nca dinir-un loc. Acun ¡oi sä-l sun ¡c
Ton.
Fcs¡ir sacadai, uuuf, uuuf, uuuf, ca sä-ni rcca¡äi suflul, inclin ca¡ul inir-
o ¡aric ¡i inir-alia, ¡anä cand gaiul nu nai ¡arc sä-ni fic fäcui din lcion. Cani
¸La, la!" ca sä nä asigur cä vocca-ni func{ioncazä. Dcac, dulncsc a usiuroi,
incinsä, cu gura nirosind urai ¡i cu dcgciclc ircnurandc, caui nunärul lui Ton
in agcndä.
÷ Haidc! nä ccri singurä. Tocnai ai nancai singurä inir-un rcsiaurani!
Asia-i o ninica ioaiä!
Pun agcnda ¡c cana¡ca ¡i cu nä a¡cz ¡c lra{ul ci.
A¡oi, forncz nunärul.
Trr-{rr! Trr-{rr! Trr...
Mä sniorcäi dc fricä.
-Alo?
Tclcfonul dcvinc lrusc alunccos in nana nca.
÷ Alo, Ton ? sus¡in cu.
÷ Cinc c ?
inglii in scc ¡i inclid oclii. N-an särii niciodaiä cu ¡ara¡uia, dar crcd cä
a¡a ircluic sä ic sin{i.
÷ Nu-{i nai aninic¡ii ? gluncsc cu firav. Suni cu, Hclcn.
Täccrc.
÷ Ton ? ¡o¡icsc cu.
-Da?
Vocca lui c dc glca{ä.
÷ N-a fosi cc crcdcai iu cu Ja... incc¡ cu.
Aud dis¡crarca infioräioarc din ¡ro¡ria-ni vocc.
÷ Eu... zicc Ton.
÷ Tc rog, asculiä-nä! il in¡lor.
In¡lorarca. Func{ioncazä inioidcauna.
÷ Hclcn, zicc Ton.
÷ Jas¡cr ¡i cu ninc n-an fosi... s¡un cu.
Mi-a rosiii nunclc. E un incc¡ui.
424
÷ Hclcn, zicc Ton din nou.
÷ Da ? rcs¡ir cu, ¡linä dc s¡cran{ä.
÷ Nu, zicc Ton.
÷ Cc ? c×clan.
Mä gandcsc cä ¡oaic n-a in{clcs. Ar irclui sä fiu nai clarä.
÷ Eu... incc¡c Ton.
÷ A¡ vrca sä ic invii in ora¡! c×clan.
Täccrc.
÷ Ton ? ¡o¡icsc cu.
÷ Mul{uncsc, s¡unc Ton. Dar ai iniarziai ¡rca nuli.
Clanc!
Ca¡iiolul 48
Dc cand an fäcui ¡c lona dc urgcn{ä ¡cniru vccini ¡i co¡ilul lor n-a
nu¡cai, n-an convins cä nici o fa¡iä lunä nu ränanc nc¡cdc¡siiä. Adcvärul
accsia sadic c dcnonsirai iar ¡i iarä¡i. in uliinul iin¡, an rcnarcai cä Crasu'
nanifcsiä inicrcs ¡cniru ¡isicu{a gri iärcaiä dc aläiuri. Din ¡äcaic, lurioiul lui
¡oriocaliu o ingrozc¡ic. A¡a cä, in dininca{a asia, an inccrcai sä-l inläicz, ca
sä-i s¡orcsc ¡ansclc, iar cl a nicunai ¡i s-a zläiui ¡i a särii.
÷ Suni siä¡ana ia! an zlicrai in urna fundului lui carc dis¡ärca. Nu
accc¡i sä fiu iraiaiä ca o cuno¡iin{ä inian¡läioarc!
Si, in du¡ä-aniaza asia, ni-an ¡rinii räs¡laia ¡cniru cä an fosi
¡oliiicoasä cu Vivicnnc. Mana nä sunä la scrviciu, in iin¡ cc cu ini rcvizuicsc
ariicolul Cun sä la{i un läiäu¡ (cand ai 24 dc ani}. Acun, arc 8 236 dc cuvinic,
a¡a cä nai ircluic rcdaciai ¡u{in. Laciiiia dcja lonlänc cä c ¡u{in loc in
nunärul äsia.
÷ Draga nca? zicc nana ¡c un ion ¡c carc cu il idcniific drc¡i lingu¡iior.
÷ Da ? zic cu länuiioarc.
÷ Draga nca, ircluic sä-{i ccr o favoarc. Dar c o favoarc anuzaniä.
Ncincrcdcrca nca nu vrca sä dis¡arä, dar s¡un.
÷ Scrios ?
Mana sc lanscazä in ccca cc csic, cvidcni, o iniroduccrc ¡rcgäiiiä dinainic.
÷ Duninica asia, Vivicnnc organizcazä ccaiul dc du¡ä-aniazä.
Cuviniclc ¸ccaiul dc du¡ä-aniazä" cסlicä ionul nanci.
Ccaiurilc dc du¡ä-aniazä alc lui Vivicnnc suni lcgcndarc.
Vivicnnc adorä sä organizczc ccaiuri dc du¡ä-aniazä. Elc ii ofcrä scuza dc
a-¡i ¡unc o nouä roclic ro¡ic cu ¡aicic.
So{ul ci adoarnc in foioliul lui dc ¡iclc, roz-sonon, ¡rolalil isiovii dc aiaia
clcliuialä. Vivicnnc fliricazä cu aciualul ci ¡ricicn cli¡c¡, ofcrind asifcl ficcärui
oas¡cic suficicni naicrial dc larfä ¡cniru ioaiä sä¡iänana. Si scancazä
nul{inca, in cäuiarca unci fcnci carc sä sc näriic cu fiul ci.
in accsi ¡unci nc inialnin cu ¡i ccaiul dc du¡ä-aniazä.
Nu cä Vivicnnc ar visa in ccl nai urai co¡nar al ci sä-l conlinc ¡c Jcrcny
cu ninc - nana a auzii ¡rinir-o ¡ricicnä a unci ¡ricicnc conunc cä Vivicnnc nä
considcrä nc¡oiriviiä ¡cniru näriii¡, fiindcä suni ¡rca ¸ncsiaiornicä".
Asia a jignii-o ¡c nana, dar nu ¡i ¡c ninc, ¡cniru cä cu il considcr ¡c
Jcrcny nc¡oirivii ¡cniru cäsäioric, fiindcä c ¡rca ¸gay". insä nana lui Jcrcny nu
sc dä läiuiä, iar cu ¡i ccaiul dc du¡ä-aniazä nc inicrscciän, ¡cniru cä ¡anä ¡i
cci ncsiaiornici au ¡ricicni.
÷ A angajai o firnä dc caicring, zicc nana, inuiil.
÷ Manä, s¡un cu, inioidcauna facc asia. Uliina oarä cand a co¡i Vivicnnc
ccva a fosi cand a adornii in a¡araiul cu uliraviolcic. Coniinuä.
Urncazä o ¡auzä, a¡oi nana izlucnc¡ic.
÷ Arc ¡i lufci cald, ¡i lufci rccc.
Oficz. '
÷ Foaric drägu{. Si carc c ariificiul dc daia asia ?
Vivicnnc insisiä inioidcauna asu¡ra caic unui clcncni
su¡crfluu. Anul irccui, a fosi un dans norris1 ¡i io{i cci sul varsia dc
¡cnsionarc au ¡lccai nai dcvrcnc. Cu un an inainic, a fosi un gru¡ dc aciori,
¡ricicni ai lui Jcrcny, carc au fäcui in¡roviza{ii. ini aninicsc cä iaia i-a s¡us
unui ii¡ in cosiun nulai sä ¸sc carc".
Mana s¡unc {afnoasä.
÷ Nu c nici un ariificiu. E ¡iciurä cu dcgciclc. Eu an vcnii cu sugcsiia!
Tocnai nä gandcsc cc idcc dulcc ¡i ii¡icä ¡i groaznicä csic, cand nana
lollorosc¡ic rc¡cdc.
¸¡iiar¡läccasäviicuio{i¡ricicniiiäi¡cnirucäi¡laccsäailäoancniiincriin¡rcajnä".
E o ninciunä a¡a dc sfruniaiä, incai scoi un loloi dis¡rc{uiior dc ras
inainic sä nä ¡oi conirola.
÷ Manä, ¡iii cä nu-i adcvärai! Vivicnnc urä¡ic oancnii iincri, ¡cniru cä o
fac sä ¡arä läiranä! Doar dacä nu sc culcä cu ca. Singurul noiiv ¡cniru carc
sunicn inviia{i c accla cä vrca sä sca¡c dc Jcrcny dc ¡c rafi, dc¡i cl sc disircazä
foaric linc färä ascunzi¡uri.
÷ Draga nca, zicc nana, Vivvy nu crcdc in ioaic asica. Ea i¡i dorc¡ic o
nuniä. A fosi foaric drägu{ä cand cäuiai consiruciori, nu-i a¡a ? Iar cu an fosi
nc¡rc{uiiä, ai s¡us-o cliar iu!
Fccunosc, a¡a an fäcui ¡i-ni dau scana cu iniarzicrc cä lauda nca va
ränanc ¡rizonicrä ¡anä cand sc vor usca närilc.
÷ Iar Vivvy a fosi foaric lunä cu ninc, a¡a cä näcar aiai ¡uicn facc ¡i noi.
Si ar fi drägu{ sä ncrgcn la o ¡circccrc, iar cu nu vrcau sä ncrg singurä ¡i io{i
cci cäsäiori{i sä-ni s¡unä. ¸nu {i-ai gäsii ¡c nincni incä?" ¡i nu i-an nai väzui
dc sccolc ¡c Tina ¡i ¡c Lulc ¡i nu vrcau sä siau ioi iin¡ul cu luni Fio, vrcau sä
ncrg cu o ia¡cä!
1 Dans ¡o¡ular iradi{ional cnglczcsc, foaric ascnänäior cu dansul
cälu¡arilor din Fonania.
427
Munca inicnsä ni-a afcciai auzul.
÷ Scuzc ? Cu cc vrci sä ncrgi ? zic cu.
÷ Cu o ia¡cä! urlä nana.
÷ Dc ¡iclc ? zic cu, uiniiä.
÷ Nu! {i¡ä nana. Cu un gru¡!
÷ O ga¡cä, s¡un solcnnä.
÷ A¡a an zis ¡i cu, s¡unc nana nc¡äsäioarc. Dcci vii ?
Zic.
÷ Da, linc. Va fi ¡läcui sä-l väd ¡c Jcrcny. Va irclui ioiu¡i sä väd cc
¡rogran au ccilal{i. Tc sun cu ina¡oi.
Mana s¡unc.
÷ E in rcgulä, ic sun cu.
Cand s¡unc asia, ¡iiu cä-¡i dorc¡ic foaric nuli sä ncrgcn la ccaiul dc
du¡ä-aniazä al lui Vivicnnc.
÷ Piciurä cu dcgciclc! caniä Lizzy. Cc crcaiiv! Sunä incaniäior! Avcan dc
gand sä fac o ¡cdin{ä ¡rclungiiä dc osico¡aiic cranianä, dar ¡oi oricand s-o
rc¡rograncz.
Tina zicc.
÷ Ooo, nairoanä. Eu n-a¡ facc-o.
A¡oi, Tina ¡i cu ninc clicoiin din cauza fc{ci lui Lizzy, carc nu sc anuzä
dcloc.
÷ Tc rog, vino, s¡un cu. Nu voi fi icriaiä dacä nu vii.
Lizzy ciri¡c¡ic.
÷ Vin! ini ¡lac lucrurilc asica!
Eu ii räs¡und. ¸Dc fa¡i, nu crcd cä-{i ¡lac", dar zic asia in ninica nca. Cu
vocc iarc, s¡un.
÷ Lizzy, o sä fic grozav! Tina ?
Tina i¡i incrc{c¡ic nasul, i¡i aninic¡ic cä c ¡i Lizzy dc fa{ä ¡i-l dcscrc{c¡ic,
ca sä nu fic ccriaiä.
÷ E nancarc ¡c graiis, s¡un cu färä ru¡inc.
÷ Nu suni siudcniä, sc räsic¡ic Tina.
÷ Scuzc, zic cu rc¡cdc, a¡oi. O faci ¡cniru ninc ? Pcniru niiiiinccc ? Of,
vino, ic rog ? Tc roooog ? Tc rog frunoo...
÷ Of, la naila, linc! sirigä Tina.
÷ Daaaa! räcncsc cu ¡i inccrc sä lai viciorioasä ¡alna cu Lizzy, carc nu
¡iic cc sä facä ¡i ii icsc aiurca, fäcandu-nc ¡c anandouä sä ¡ärcn ¡roasic.
428
÷ Nu, a¡a, ioanio! zic cu, luandu-i lra{ul ¡i aräiandu-i cun sä facä.
Tina i¡i aco¡crä oclii.
÷ Tcrnina{i, in¡lorä ca, nu-ni vinc sä crcd cä sunic{i ¡ricicnclc nclc.
Sunic{i a¡a dc incuiaic!
Fcvoliäior!
÷ Eu nu suni incuiaiä! zic indignaiä. Ea c dc vinä!
Eu ¡iiu cun sä lai ¡alna...
Tina sc uiiä la ninc ¡c sul gcnc.
÷ Dragä, s¡unc ca, cliar ¡i fa¡iul cä nunc¡ii asia ¸a laic ¡alna" c
sianjcniior. E a¡a dc jalnic. Nu ic nai sirädui.
Tina ¡i Lizzy au fosi dc acord sä vinä la ccai. A¡a cä, din curioazic, nu nä
nai siräduicsc.
Nu-ni nai ränanc dccai sä-l inircl ¡i ¡c Lulc. Iaiä cun ¡rcväd cu cä va
dccurgc convcrsa{ia.
Eu. Dunä, ic sun ca sä ic invii la un ccai, duninicä, la o ¡ricicnä a nanci.
Lulc. i{i la{i joc dc ninc ?
Eu. Vinc ¡i Tina.
Lulc. Carc-i adrcsa?
Cand il sun ¡c Lulc, convcrsa{ia dccurgc a¡a cun nä a¡ic¡ian. Ccca cc
nä facc ¡i nai ncfcriciiä cä n-an ¡rcväzui-o ¡c noua ¡ricicnä a lui Ton inainic
sä iau o nasä jalnicä la larul cu iäi{ci ¡i sä-l sun.
Nornal, Tina ¡i Lizzy n-au sus{inui ¡i l-au inficrai ¡c Ton. Da nu. Lizzy a
fosi ¸dczanägiiä" dc cl, dar ¡oaic cä ic¡ca cu cincva " ca o glunä". Iar Tina a fosi
¡i nai lcniä in a-l condanna. Crcd cä-¡i aninic¡ic cai dc dulcc a fosi Ton du¡ä
cc a dai luzna ¡c u¡a ci. A s¡us.
÷ I-ai frani inina, Hclcn.
Eran gaia sä-ni scoi {c¡ii, cand a adäugai.
÷ Dar ioi c un ¡rosi.
Fczuliaiul c cä suni oficial in doliu. Asia c un avaniaj, nä facc sä an
drc¡iul sä fiu iraiaiä cu nänu¡i. Nu suni a¡a dc nclunä. Dacä n-ar fi fosi Ton,
n-ar fi accc¡iai nici unul inviia{ia la Vivicnnc, nici inir-un nilion dc ani. Nici
429
näcar dacä ar fi fosi inviia{i Will Sniil ¡i un cor dc cälugäri grcgoricni.
Vinc ziua dc duninicä ¡i Tina sunä sä s¡unä cä nu vinc.
Nu-¡i ¡oaic ¡circcc un sfcri din wcclcnd cu o gränadä dc läuiori dc gin ¡i
dc caiaionici, nu-i ¡rca ¸rocl 'n' roll".
÷ E doar o o¡iinc, dacä ¡ui ¡i no¡{ilc, arguncnicz cu. Iar Lulc va fi
dcvasiai, adaug. Ca ¡i ninc.
Tina iacc, a¡a cä zic, cu o vocc carc scanänä cu un lazaii dc {an{ar inir-o
cancrä iniunccaiä dc loicl.
÷ Siän douäzcci dc ninuic, du¡ä aia ncrgcn la ¡ul.
Toi cc s¡unc Tina c.
÷ Dradslaw, nana ia nu ic a¡rcciazä. Si, in cli¡a asia, nici cu.
Lizzy c ¡rina carc sosc¡ic, inlräcaiä ¡ic, cu o roclic ncagrä dc lunlac,
färä nancci.
÷ Sc ¡oaic s¡äla, in caz cä värs culori ¡c ninc, caniä ca. Vor fi din alca
solulilc in a¡ä, nu ?
Zic.
÷ Nu ¡iiu, nu-ni ¡asä.
Tina a¡arc la irci ¡i cincizcci dc ninuic, ¡langandu-sc cä nordul Londrci c
¸incurcai". La ¡airu, sun ¡c nolilul lui Lulc. Parc agiiai ¡i aud voci carc {i¡ä in
fundal.
÷ An fosi rc{inui, a¡roa¡c cä an ajuns! zicc cl.
÷ Si cinc nai c cu iinc ? inircl.
Vocca lui Lulc sc inal{ä nandrä ca un vuliur in zlor.
÷ Marcus ¡i Miclcllc, caniä cl. Miclcllc voia sä ic vadä, a zis cä vci fi
incaniaiä. Mi-an zis cä ar fi o sur¡r...
la naila!
Sirig.
÷ Cc sur¡rizä drägu{ä! Cc ? Sä-i väd ¡c ¡ro¡riciarul carc n-a dai afarä ¡i
¡c fosia nca ¡ricicnä ?
Lulc facc o ¡auzä ¡i a¡oi zicc.
÷ Nu ¡oi sä s¡un ninic räu dcs¡rc ci, suni cu ninc.
in accsi noncni, {i¡ciclc dcvin ¡i nai inicnsc.
Ti¡ ¡i cu.
430
÷ A¡a-{i ircluic! ¡i inclid iclcfonul.
Tina ¡i Lizzy nä consolcazä. ¸¡oaic dacä ¡or{i iocuri nai inalic ¡i un
nacliaj nai agrcsiv?"... ¸inioncazä o afirna{ic dc auioafirnarc"... ¸cand inircalä
dc Ton, s¡ui cä iu l-ai ¡äräsii ¡c cl"... ¸sau s¡ui. « Crcd cä, fiind logodiiä,
considcr cä fcncilc singurc suni o ancnin{arc, ¡cniru cä sunicn foaric ¡uicrnicc
cand Ficsia lui Lulc francazä scra¡nii ¡i sc o¡rc¡ic in fa{a u¡ii.
Miclcllc sc rcvarsä din Ficsia, ioaiä nunai ¡uf ¡i ¡an¡oanc, ca un nori¡or
dc vaiä dc zalär.
÷ Hclcn, dragä, a irccui o vc¡nicic! sirigä ca, cu ¡ärul ¡i sanii säliand la
unison.
÷ Auzi, väd cä ¡ari sänäioasä, ic-ai nai ingrä¡ai ?
Înccrc sä scoi o ri¡osiä nai s¡iriiualä dccai ¸Posilil",
cand, iuic ca un glon{ cu nanicrc dclicaic, Lizzy c×clanä.
÷ Prosiu{o, Hclcn c firavä iarc!
Iar Tina ciri¡c¡ic.
÷ Dar Miclcllc, cc ic-ai nai in¡linii! Ai caic ¡u{in din ioi cc-{i ¡lacc!
Sacoul roz ¡ufos al lui Miclcllc ircnurä dc ¡arcä ar fi gaia sä cסlodczc ¡i
ca naraic.
÷ Nici nu aiing ccca cc-ni ¡lacc!
Tina sc uiiä scuri la logodnicul lui Miclcllc, carc siä in urna viiioarci lui
so{ii la fcl dc unil ca un nicl ¡uicrnic scdai ¡i inganä.
÷ Diciul Marcus!
Pcniru sänäiaica iru¡cascä ¡i ninialä a iuiuror cclor in¡lica{i, ¡ornin
s¡rc Vivicnnc in douä na¡ini.
÷ Ol, laidc! {i¡ la na¡ina din fa{a nca, carc sc iarä¡ic cu ¡aizcci dc
lilonciri la orä. Parcä ar conducc un dric!
÷ Ajungcn linc, nu ? zicc Tina.
÷ I-an zis nanci cä nc inialnin in fa{a casci la ora ¡airu, lcläi cu, o sä
fic foc ¡i ¡arä!
Dcsigur, cand nc a¡ro¡icn dc Arcadia, zärcsc un s¡iridu¡ cncrvai carc
c×ccuiä un dans al räzloiului ¡c iroiuar.
Cand nä a¡ro¡ii nai nuli, s¡iridu¡ul sc iransfornä in nana, inlräcaiä
inir-un ¡ulovcr vcrdc-inclis ¡i cu ¡anialoni asoria{i. Duni Fio siä in Pcugcoi,
¡ärand cä runcgä, dar ¡rolalil cä doar ncsicca o lonloanä ncniolaiä. Fac cu
nana ¡i color din Toyoia, caniand.
÷ E vina lui Lulc!
÷ Crälc¡ic-ic! räcnc¡ic nana, ro¡ic la fa{ä, sul un sirai gros dc fond dc
icn. Vor dis¡ärca ioaic clificlu{clc dc ¡c¡ic! Ol! Dunä, Lulc! Tina! Lizzy! Si voi
doi! Dun, ioaiä lunca c aici. Undc c Ton ?
Fa{a ¡i inina nca in¡icircsc ¡i urcclilc lui Miclcllc sc lungcsc ca ¡alniilc.
÷ Siä cu ¡isica lui Hclcn, zicc Tina.
÷ Mcdiicazä, zicc Lizzy.
÷ L-an ¡äräsii, zic cu.
÷ Crcdcan cä cl ic-a ¡äräsii ¡c iinc! s¡unc Lulc.
÷ Tc-a ¡äräsii! zicc Miclcllc. Vaai, ¡rolalil cä c¡ii dcvasiaiä!
÷ Prolalil cä c¡ii dcvasiaiä, nurnurä Marcus, rcinviai ca un ccou slal.
Singurul räs¡uns dcnn ¡cniru ninc c sä rad nc¡äsäioarc ¡i sä nornäi
¸¡cnis nic" in sinca nca. A¡oi, fac un gcsi s¡rc Arcadia, nä ¡rind cu clc¡iclc
dcgciclor dc nas ¡i inioncz.
÷ Caia, cu iniru.
Sc audc un sus¡in gcncral cand Vivicnnc dcsclidc larg u¡a, inlräcaiä ca
un carnai inir-o roclic ro¡ic siraniä.
÷ Uau, cc siraniä ¡arc roclia asia, zicc Lulc adniraiiv.
Tina il calcä ¡uicrnic ¡c ¡icior.
÷ Foclia dunncavoasirä c norialä! cסirä Miclcllc.
Vivicnnc rccunoa¡ic un s¡irii inrudii ¡i zanlc¡ic larg.
÷ Vivvy, ai ruj ¡c din{i, zicc nana.
÷ Vcrsacc, nurnurä Tina. Sasc nii, ¡c ¡u{in.
Duni Fio sc foic¡ic ¡i zicc.
÷ O sä siän aici ioaiä ziua ? Picioarclc asica nä ucid.
Su¡usä, Vivicnnc nc ¡ofic¡ic in lolul ci, undc
sunicn acosia{i dc o clclncri{ä cu ¡or{ulc{, carc ducc o iavä cu ¡an¡anic.
432
÷ Vcni{i in grädinä, dragilor, aici - fäcand scnnc unci crcaiuri lronzaic, cu
din{i fluorcsccn{i - Zal vä va lua lainclc.
Mana ¡arc iriiaiä ¡i facc scnn in s¡aiclc lui Vivicnnc cun cä ar fi luai ccva
la lord.
÷ Avc{i suc dc räcliiclc ? inircalä Lizzy ¡oliiicoasä.
÷ Niciodaiä, räs¡undc Vivicnnc calnä.
÷ Vivicnnc i¡i dorc¡ic sä fic o Faqucl Wclcl ¡rinirc soacrc, cסlic cu cand
¡ä¡in in grädinä, a¡a cä iocnai ai fosi clininaiä dc ¡c lisia ¡oicn{ialclor so{ii
¡cniru Jcrcny.
E¡ii ¡rca ¡iiorcascä.
l-l aräi ¡c Jcrcny, carc discuiä cu un clclncr.
÷ Jcrcny c clcgani, s¡unc Lizzy adniraiiv.
÷ Si drägu{, zic ¡osonoraiä.
Lizzy ¡i cu ninc nc rciragcn inir-un col{ unlros ¡i urnärin s¡cciacolul.
Vivicnnc inläiurä o ¸scanä" dc ¡c lra{ul nusculos al lui Zal -, iar ¸scana"
sc claiinä furioasä ¡c iocurilc carc {äcäncsc, ca sä sc consolczc cu o vodcä.
Miclcllc ¡i Marcus sc ccariä ¡uicrai langä nasä. Mana fliricazä in for{ä cu Lulc,
carc sc {inc dc nancca Tinci ca o lindinä dc firul dc ¡är curai. Duni Fio nänancä
o fclic garganiuclicä dc ncrcng cu länaic, a¡oi irccc la iariä.
÷ Nc a¡ucän sä ¡iciän cu dcgciclc ? clicoic¡ic Lizzy du¡ä douäzcci dc
ninuic dc olscrva{ic ca¡iivaniä.
÷ Dc cc nu ? oficz cu ¡i o urncz s¡rc uria¡a ¡anzä ncagrä iniinsä s¡rc
¡arica din s¡aic a grädinii, la o disian{ä sigurä dc scrä.
Organizaiorul dc ¡circccri al lui Vivicnnc a ¡us un curculcu dc culori in
rcci¡icnic dc ¡lasiic ¡i lc-a ¡us inir-un ¡ir ordonai ¡c ¡cluzä. Mai suni ¡i o
gälcaiä dc a¡ä cu sä¡un ¡i ¡rosoa¡c dc lariic.
÷ Crczi cä avcn voic ? ¡o¡ic¡ic Lizzy.
÷ Vivicnnc va fi incaniaiä, zic cu. Mana s¡unc cä vrca ca ficcarc oas¡cic
sä-¡i lasc an¡rcnia ¡alnci ¡i sä facä un colaj. A¡oi, il va inräna sau il va vindc la
Taic.
433
Lizzy i¡i innoaic cu grijä un dcgci in vo¡sca ro¡ic ¡i, cliar in nijlocul
¡anzci, dcscncazä o ininä.
÷ Cc disiraciiv c! s¡unc ca zanlind ¡rosic¡ic. Haidc, Hclcn, nu vrcau sä
fiu singura!
Mä uii la inina lui Lizzy ¡i s¡un.
÷ Ton ¡icia candva.
Lizzy zanlc¡ic in{clcgäioarc. Oficz adanc, innoi un dcgci in allasiru ¡i
adaug un ¡unnal in ininä.
÷ O, Hclcn! s¡unc Lizzy su¡äraiä. Nu fi disiruciivä!
Mä incruni ¡i s¡un.
÷ Crcdcan cä a fi crcaiiv inscannä sä-{i cסrini scniincniclc.
Lizzy i¡i innoaic anlclc ¡alnc in nov ¡i facc un fluiurc ciudai dcasu¡ra
ininii.
÷ Nu vä ¡ricc¡c{i dcloc! s¡unc o vocc vcsclä. Vä aräi cu cun sc facc.
Dau oclii ¡csic ca¡ ¡i nä uii la Lulc, carc c foaric u¡urai cä a scä¡ai dc
nana, ¡i s¡un.
÷ Da{i-vä la o ¡aric, sä-l vcdcn ¡c Lconardo.
Lulc i¡i innoaic nana drca¡iä in rcci¡icniul cu ncgru
¡i scric cu liicrc uria¡c, carc aco¡crä ccl ¡u{in junäiaic din ¡anzä ¸Lulc ¡i
Tina ¡cniru ioidcauna".
Privcsc la Tina, carc-¡i ducc nana la gurä, cu ru¡inc ¡rcfäcuiä.
÷ Lulc, zicc ca, nu sunicn la ¡coalä.
Dar arc zanlciul radios al unci fcnci carc ¡iic cä c adoraiä. Sini o glcarä
in gai. Si, luaiä dc val, gandcsc. ¸Lulc nä ¡läcca ¡c ninc candva". Mä uii la
Lulc, carc s-a iniors, a¡ic¡iand a¡lauzc. Arc o ¡aiä narc dc vo¡sca ¡c frunic.
Cäna¡a ii c noioioliiä ¡i arc o ¡aiä dulioasä langä fcrnoarul llugilor. Mä
uii la lalradorul ncu ¡rcfcrai cu fornä unanä, dar cl nu nä vcdc, fiindcä
cli¡c¡ic iinid s¡rc Tina. Iar adcvärul nä sirälaic ca un val rccc ca glca{a.
Îl iulcsc ¡c Lulc.
434
Ca¡iiolul 49
Dacä-ni aduc aninic corcci, ¡i ¡rolalil cä nu-ni aduc, ¸cainclc dc la icslc"
c o ¡crsoanä carc nu sc ¡oaic folosi dc ccva, dar nici nu vrca ca alicincva sä ailä
accl lucru.
Crcd cä csic o rcfcrin{ä lillicä, a¡a cun i-an cסlicai lui Jas¡cr du¡ä cc i-
an zis cä c ca un cainc la icslc, fiindcä a rcfuzai sä-ni in¡runuic nänu¡ilc lui
¡cniru ¡ofai.
÷ Dar iu nu conduci, an sirigai, iar cu vrcau sä väd cun c sä conduci
¡uriand nänu¡i corcs¡unzäioarc!
Jas¡cr a insisiai cä suni ¡rca nari ¡cniru ninc.
÷ Nu-ni ¡asä, an zis. O sä conduc doar ¡c siradä!
Jas¡cr ni-a sugcrai sä-ni cun¡är ¡i cu o ¡crcclc.
÷ Nu fi nclun, n-an räsiii. Nunai fraicrii cliar i¡i cun¡ärä nän...
Jas¡cr n-a ¡rivii rccc ¡i a zis.
÷ Nu lc ¡o{i in¡runuia, a¡a cä nu ni lc nai ccrc.
A¡a cä i-an zis cä c ca un cainc la icslc ¡i cl a zis.
÷ Cc dracu' c aia ?
An zis cä cu crcd cä arc lcgäiurä cu Iosif ¡i Maria carc cäuiau o icslc in
carc sä sc nascä Isus ¡i cu un cainc carc rcfuza sä-i lasc sä foloscascä icslca lui.
Jas¡cr a sugcrai cä lalar n-avcan dcs¡rc cc vorlcan ¡i cä cra ¡rolalil o
alcgoric, Isus fiind un nicl ¡i cainclc fiind un cainc ¡i locul niclului fiind in icslc,
iar al cainclui in coic{ ¡i cran cu sigurä cä accl cainc cra in icslc ¡i cran cu
sigurä cä accl cainc nu sc o¡unca ca Märia ¡i Iosif sä-l aducä ¡c lunc ¡c Isus la
cl in coic{? Dcja a¡roa¡c cä zlicran dc frusirarc.
÷ Jas¡cr, nu-ni ¡asä, ¡anä la urnä, au ol{inui icslca, acun, ¡oi sä-ni
in¡runu{i nänu¡ilc ?
Îni aninicsc in nod dcosclii accasiä ccariä cu nc¡läccrc ¡ronun{aiä. Mi-o
aninicsc ¡cniru cä nä inircl dacä nu suni cu ¸cainclc dc la icslc". Poaic cä suni
ccl nai narc cainc (nu in scns liicral, dcsigur} din cca nai narc icslc din inircaga
lunc. Dc c×cn¡lu, dacä l-a¡ fi vrui ¡c
435
Ton doar ¡cniru cä-ni ¡lacc sä ni sc dca aicn{ic ¡i, in nod cgoisi, n-a¡ fi
vrui sä-l nai ailä nincni ? A fosi o ¡asiunc irccäioarc ? An fosi olscdaiä dc Ton
cand, ioi iin¡ul, cran indrägosiiiä in sulcon¡iicni dc Lulc ?
E logic. Mulic fcnci sc indrägosicsc dc cci nai luni ¡ricicni ai lor. In ¡aric,
¡cniru cä asia inscannä cä cliar vä in{clcgc{i ¡i, in ¡aric, ¡cniru cä lilcriaica dc
a ic lä¡i in voic c aiai dc is¡iiiioarc. Cu un ¡ricicn oli¡nuii, ircluic sä ic al{ii in
¡rinclc ¡asc luni.
Sirangand la ¡ic¡i sccrciul ncu vinovai ¡i ziarul Daily Mail, iniru in lirou
luni, s¡crand s-o cvii ¡c Tina. Nu suni dcnnä sä rcs¡ir accla¡i acr cu ca. Din
fcricirc, aflu cä nu-i la lirou azi ¡i cä Lizzy c la o ¡cdin{ä foio. Mä a¡cz la liroul
ncu ca o angajaiä din Sic¡ford ¡i, ¡anä la ¡ranz, ni-an iäiai färä nilä ariicolul
dcs¡rc läiäu¡i la doar 1 200 dc cuvinic ncnorociic. E nai u¡or sä faci asia cand
ic urä¡ii ¡c iinc insä{i. (Sä¡iänana irccuiä, cand incä nu-ni däduscn scana cä-
l voian ¡c ¡ricicnul Tinci, an iäiai cu rcgrci douäzcci ¡i irci dc cuvinic din cl,
dar Laciiiia ni l-a aruncai ina¡oi ¡i a ancnin{ai cä-l anulcazä dacä nu-l rcduc la
¸o dincnsiunc ciiililä".}
Dc¡un o co¡ic in¡rinaiä ¡c liroul ci ¡i s¡un li¡siiä dc oricc ion.
÷ ini incc¡ noul ariicol, Cun sä-{i coniinui via{a cand ¡cfa ia ic urä¡ic.
Vrci ccva dc afarä ?
Laciiiia ini aruncä fulgcrc din ¡riviri ¡i sc räsic¡ic.
÷ ini iau singurä, nu suni o landica¡aiä ncnorociiä, ii arunc o ¡rivirc
ori¡ilaiä rcdacioarci-¡cfc, al cärci fiu dc o¡i ani arc sclcrozä nulii¡lä. Laciiiia ini
urnärc¡ic ¡rivirca, o vcdc ¡c rcdacioarca-¡cfä siand langä foioco¡iaior cu lra{clc
incruci¡aic ¡i sc allc¡ic. ¸Hasia la visia, laly", ini s¡un, ii fac cu nana Laciiiici
¡i ¡lcc. Ea nu s¡unc ninic.
A s¡us dcja ¡rca nuli, ini zic calnä in iin¡ cc ics din clädirca
inälu¡iioarc in acrul rccc.
Mä ¡linl ¡rin Covcni Cardcn ca un suflci räiäcii, du¡ä cun ini inagincz
cu. Dar, nai rcalisi, nä ¡linl ca un iurisi räiäcii. Du¡ä zccc ninuic dc
¡linlarc, nu-ni nai su¡ori ¡ro¡ria llcgcalä, a¡a cä ni-l alung ¡c Lulc
436
din ninic ¡i nä indrc¡i cu ¡as vioi s¡rc Droadwicl Sircci, din Solo. Iniru
in ¡rinul nagazin dc ariä ¡c carc-l väd ¡i incc¡ sä caui. Allasiru acvanarin,
violci inicns ¡i ncgru cärlunc - nunclc vo¡sclclor suni scducäioarc, dar nu ¡iiu
ninic dcs¡rc ariä ¡i nu suni in siarc sä alcg. Culori ncdiiaiivc sau ulciuri
¡asionalc? O ¡cnsulä uria¡ä ¡i {c¡oasä, sau una sul{irc ? Vcrific ¡rc{ul unci
¡anzc nari
- nici vorlä dc lc¡in, a¡roa¡c cä dau col{ul!
Mai ¡u{in inscannä nai nuli, ini s¡un scvcrä - in ciuda fa¡iului cä crcd
cu fcrvoarc cä nuli inscannä nuli
- ¡i alcg o nicä ¡alciä dc culori ¡i o ¡anzä ¡äiraiä. A¡oi, alcrg ina¡oi la
lucru. Laciiiia nu c la liroul ci ¡i nu a¡arc ioaiä du¡ä-aniaza, a¡a cä suni
scuiiiä dc conisioanclc oli¡nuiic ¡i fac o nul{inc dc ircalä. La o csiinarc
conscrvaioarc, Cun sä-{i coniinui via{a cand ¡cfa ia ic urä¡ic ¡arc cä va avca in
jur dc 9 000 dc cuvinic. E ora 6.02 ¡i nä inircl dacä n-ar irclui sä siau nai
iarziu - ¡anä la 6.10, ¡oaic ?
- ca sä lucrcz la cl, cand sunä iclcfonul.
÷ Da ? zic ¡liciisiiä.
÷ Hclcn ? s¡unc ccl carc n-a sunai. E¡ii linc ? Vorlc¡ii ca o fcncic
läiranä.
Mä sini ¡linä dc lucuric ¡i cncrvaiä, ioiul conio¡ii in accca¡i ningc uria¡ä
¡i confuzä.
÷ Lulc! c×clan. Cc nai faci ?
Lulc ini s¡unc cä c linc. Dar ¡arc la fcl dc ncräldäior ca o furnicä carc-{i
unllä ¡rin clilo{i.
÷ Cc c ? zic cu.
÷ Trcluic sä ic väd, zicc Lulc. Urgcni. Puicn sä nc inialnin ?
Sangclc ini infundä urcclilc ¡i cli{äi.
÷ Da, sigur. Cand ? in scara asia ?
Lulc zicc.
÷ Nc vcdcn in fa{a liroului, in cincis¡rczccc ninuic.
Ii s¡un cä nc vcdcn aiunci ¡i nunccsc incä irci ninuic su¡lincniarc.
Urgcni. Cc inscannä asia ? Lulc ¡i-a dai scana cä cu suni alcasa ¡i vrca sä-¡i
näriuriscascä dragosica ncnuriioarc ? Vrca sä in¡runuic cinci lirc dc la ninc ?
437
Dacä afcc{iunca i s-a iransfcrai cäirc ninc, ¡rolalil cä sc sinic ingroziior
fa{ä dc Tina.
Drusc, ini aninicsc cä an fa{a lucioasä ¡i s¡ranccnclc nc¡cnsaic, a¡a cä
¡circc nouä ninuic cfcciuand o¡cra{iuni cosnciicc dc urgcn{ä. La 6.17, nä irag
¡u{in ina¡oi, sä väd rczuliaiclc ¡i väd cä aräi c×aci la fcl, doar cä an icnul nai.
Alcrg in siradä injurand ¡i nä izlcsc dircci dc Lulc.
÷ Uau! facc cl. Cc fardaiä c¡ii in olraji! Ai grijä, donnulc Puncl1!
A¡oi, radc (singur} la gluna lui glunca{ä.
÷ Mai linc ncrgcn la larul Puncl ¡i Judy! coniinuä cl. Ha, la!
Cliar suni indrägosiiiä dc accsi lärlai ? Mä inircl ncduncriiä. Ton n-ar
fi aiai dc grosolan. Nu cä ar fi a¡a dc räu sä fii grosolan. Iar Ton ¡oaic fi ¡i
grosolan. Faza cu lciclu¡ul n-a fosi cliar a¡a dc sofisiicaiä. Dar grosolänia lui
Ton nä facc sä rad ¡i-ni vinc sä-l särui, in iin¡ cc a lui Lulc nu arc accsi cfcci.
Prolalil ¡cniru cä Ton nä cunoa¡ic dcsiul dc linc, ¡cniru a in{clcgc cä iolcrcz
cu gra{ic dovczi dc grosolänic fa{ä dc al{ii, dar nu lc iolcrcz sul nici o fornä la
adrcsa nca.
Lulc ¡i cu ninc coloran in cazanul in ficrlcrc carc csic larul Puncl &
Judy din Covcni Cardcn ¡i suni nuiä dc uinirc. Lulc zanlc¡ic ¡ncclcr ¡i
s¡unc.
÷ An ¡cniru iinc vc¡ii carc-{i vor ¡läcca.
O, Doannc. Suni alcasa lui. Plcacä sä-ni cun¡crc ccva dc läui ¡i sini o
glcarä in gai.
Îl ¡rivcsc ¡c Lulc cun sc inglcsuic la lar ¡i sc scar¡inä la s¡aic (länuicsc
cä i s-au ridicai clilo{ii} ¡i-ni s¡un.
¸nu". Nu-i ¡oi facc asia Tinci. Nici acun, nici aliä daiä.
E×isiä rcguli ¡c carc nu lc incalci ¡i nu nä rcfcr la a ¡uria janlicrc. Suni
foaric curioasä sä aud dcclara{ia lui Lulc, fiindcä suni o fcncic cärcia nu i sc
ccrc niciodaiä nana, nici cliar din grc¡calä. Nici un lärlai nu ni-a s¡us
niciodaiä cä nä iulc¡ic ¡i ¡oi nunära fcliciiärilc dc Sf. Valcniin ¡c carc lc-an
¡rinii ¡c dcgciul narc dc la o nanä. (A fosi dc la nana, in anul in carc an
in¡linii ¡ai¡¡c ani ¡i cand n-an dccis cä, dc daia asia, in fclruaric, avcan sä
fac cc fäccau ioaic fciclc - doar cä cu a ircluii s-o cun¡är, s-o iinlrcz ¡i sä scriu
adrcsa. Cu ioaic asica, an su¡ravic{uii ¡anä acun färä un ¸ic iulcsc" ¡i crcd cä
voi rczisia ¡i dc acun incolo. Nu-l voi läsa ¡c Lulc sä sc facä dc ras - ar fi
nul{uniior, dar ncdrc¡i.}
Lulc ini irccc o lcrc ¡c sul nas ¡i sc a¡azä, zanlind ca un nclun in
coniinuarc. În Londra, nu zanlc¡ii! Cand Lulc sc a¡azä, sar in sus ca un sonon
carc iocnai a fosi nu¡cai dc fund dc un ¡äsiräv ¡i lolloroscsc.
÷ Lulc, ¡iiu cc ai dc gand sä s¡ui, dar crcd cä c nai linc sä nu aud asia.
Cc-ai fäcui ¡cniru Tina la ¡circccrca lui Vivicnnc a fosi foaric drägu{, dc¡i can
dc ¡rosi-gusi ¡i, in locul iäu, n-a¡ ¡äsira ¡cniru ca, ¡cniru cä ¡iiu cä c dornicä,
doar cä nai arc ncvoic dc iin¡, in rcgulä, linc, ¡a!
Cand ics din nul{inca dc oancni in cosiun, ¡rivcsc ina¡oi la Lulc, o
singurä daiä, ¡i väd cä {inc incä in naini cclc douä siiclc dc lcrc. Eסrcsia dc ¡c
cli¡ul lui c dc ¡urä ncduncrirc.
Dar, in nod curios, nu sc vcdc nici urnä dc dcvasiarc.
Mä ¡rälu¡csc inir-un ia×i, {inand incä sirans cuiia dc vo¡sclc ¡c carc an
cun¡ärai-o nai dcvrcnc. Tin sirans ¡unga dc la nagazinul dc ariä ¡i-ni s¡un.
¸N-an ncvoic dc nici un ii¡, vrcau doar un nariir cu glca{ä". A¡ ¡uica sä nä ard
singurä la sial¡ul infanici. Hci, ¡oaic cä, dacä n-a¡ incincra inir-un sac, iaiäl
ncu nä va ridica la dcsiina{ic.
¸Da, donnulc Dradslaw, avc{i un ¡aclci, a ircluii sä-l dcsfaccn, sä
vcrificän con{inuiul, ¡c cl scric. « Fiica ia », dar araiä ca o gränadä dc ccnu¡ä.
Sä-l ina¡oicn cסcdiiorului ?" ini inagincz iriiarca iaiälui ncu cä a fosi disiras
dc la o loviiurä divinä dc golf ¡i nä glcnuicsc in scaun. M-an in¡äcai cu iaia,
dar suni ioi o ¡aria. An rcs¡ins avansurilc lui Lulc la fcl dc clcgani ca o lalcrinä
in ciznc dc cauciuc. An fosi la o franiurä dc cgo disian{ä dc a-ni iräda una
dinirc cclc nai lunc ¡ricicnc. Ei, linc, ccl ¡u{in io{i
439
ccilal{i vor avca o via{ä frunoasä. Sini o ncvoic in¡crioasä dc a-ni s¡ori
sufcrin{a, a¡a cä-l rcdircc{ioncz ¡c ia×incirisi.
÷ Cc sur¡rizä! zicc luni Fio cu glas ircnurai, irägand lan{ul grcu dc ¡c
u¡a ci ¡ulrcdä. Cc ¡oi facc ¡cniru iinc ?
E o inirclarc rcioricä.
÷ N-an avui ocazia sä vorlcsc cu iinc icri, la Vivicnnc, {i¡ ca sä aco¡är
volunul iclcvizorului, a¡a cä an vcnii sä ic väd.
Duni Fio ¡rivc¡ic jinduiior s¡rc ccran ¡i s¡unc cä va ¡unc vidcoul sä
inrcgisirczc.
÷ Sä fac ccai ? inircl, s¡crand cä va zicc nu.
Vocca nca sunä ciudai, ¡cniru cä rcs¡ir ¡c gurä - lui
luni nu-i ¡lacc sä dcsclidä fcrcsirclc ¡i a¡ariancniul ci dulnc¡ic cliar ¡i
du¡ä siandardclc lui Lulc.
÷ Ccainicul c ¡c narginc, zicc luni.
Clcznclc ci irosncsc cand ia TV Tincs ¡i ingcnunclcazä cu grcu ¡c covor.
÷ Sä-l ¡rograncz cu, luni ? s¡un ncräldäioarc, dar ca nä alungä la
lucäiäric.
Du¡ä cinci ninuic, luni siä din nou in lalansoarul ci, iar cu siau ca un
¡a¡agal ¡aralizai ¡c narginca cana¡clci ci.
Dar ¡iiu dc cc suni aici. Vrcau sä vorlcsc cu luni dcs¡rc lunicul ¡i asia
nu ¡oaic a¡ic¡ia.
Poaic cä suni un ¡arazii carc vrca sä-¡i alinc durcrca, lränindu-sc cu a ci.
Poaic cä, dacä in{clcg o nicä ¡aric din ¡icrdcrca ci, asia o va facc nai
su¡orialilä ¡c a nca.
Sau ¡oaic cä vrcau sä vorlcsc cu lunica nca, ¡cniru cä n-an säiurai dc
iäccrca din fanilia noasirä.
E dc in{clcs cä ¡c luni o sur¡rindc inicrcsul ncu. Vrca sä ¡iic dc cc vrcau
sä ¡iiu. ii s¡un o ¡ovcsic vagä, dar ¡icaniä, dcs¡rc cun an ¡icrdui iulirca vic{ii
nclc. (Povcsica c vagä, fiindcä nu suni sigurä dacä iulirca vic{ii nclc c Ton sau
Lulc, dar cli¡cul aco¡crä foaric linc anlclc cvcniualiiä{i.} Dänuicsc cä luni nu
nä crcdc - ¡ufnciul ci räsunäior c un indiciu -, dar ccl ¡u{in o fac sä vorlcascä.
440
Florcncc ¡i Ccrald s-au cunoscui inir-o sia{ic dc auioluz. El i-a s¡us cä
cra un lurlac convins, a¡oi, irci zilc nai iarziu, a ¡rivii-o in oclii ci nari ¡i
alla¡iri, ¡i a ccrui-o in cäsäioric. Au fosi logodi{i iin¡ dc zccc luni, fiindcä iaiäl
lui Florcncc nu lc-a ¡crnis sä sc cäsäiorcascä nai dcvrcnc ¡i au ¡lccai la
Torquay, in luna dc nicrc.
÷ Era un gard dc sarnä glin¡aiä, dar an irccui ¡rin cl ¡i an inirai in
a¡ä. Eran aiai dc indrägosiiiä, incai {o¡äian iniruna, s¡unc luni sorlind din
ccai.
Inaginca c aiai dc aii¡icä ¡cniru ca, incai ii ¡rivcsc cli¡ul slal ¡i su¡i,
inccrcand sä ni-o inagincz ¡c lunica ianärä ¡i aiai dc indrägosiiiä, incai {o¡äia
iniruna. Du¡ä cc a nurii Ccrald, a ¡iiui cä nu sc va rccäsäiori.
Înglii in scc.
÷ Dc cc nu, luni ? inircl sniorcäindu-nä.
÷ A fosi un so{ ninunai, in scuriul iin¡ cai a iräii, räs¡undc ca.
A¡oi, cu oclii usca{i, sc uiiä drc¡i la ninc, carc ¡lang ¡c cana¡ca, ¡i s¡unc
lland.
÷ Nu l-an ¡uiui inlocui.
Duni c nai dc¡ica¡iä dccai crcd cu. Siic cä ¡lang ¡i din cauza nca.
÷ Dcci {ic cc {i s-a inian¡lai ? inircalä ca, rcdcvcnind lrusc luni ¡c carc
o ¡iiu.
Sin{indu-nä ru¡inaiä in ¡rczcn{a unci fcnci carc ¡oscdä curajul carc nic-
ni li¡sc¡ic, ii s¡un dcs¡rc Ton ¡i dcs¡rc Lulc.
÷ Lulc? c×clanä ca, vocca ci ascu{iiä fiind aiai dc ¡uicrnicä ¡i niraiä,
incai cca¡ca dc ¡or{clan sc claiinä ¡c farfurioarä. Prosiii! Prosiul äla cu ¡är lung!
Nu c ¡cniru iinc! E¡ii gcloasä, asia c¡ii! E drägu{, dar rccunosc un ii¡
ircs¡onsalil cand il väd!
in iin¡ cc un ia×i nä ducc acasä, nä inircl dc cc cliar ¡i cu oclclarii nci
noi, dc o suiä douäzcci dc lirc - suni inioidcauna uliina carc väd cc c cvidcni.
Sinccr.
Si sä nai zici cä nu suni ¡roasiä.
441
Ca¡iiolul 50
Vinc o vrcnc in via{a ia cand ircluic sä incciczi sä nai ¡rivc¡ii in urnä ¡i
sä incc¡i sä ¡rivc¡ii inainic, ¡cniru cä, alifcl, vci ncrgc ¡c drun inir-o zi ¡i o sä
nincrc¡ii inir-un sial¡. Dar nu c u¡or. Cand a nurii iaia, an sin{ii ca ¡i cun
covorul ncicd al c×isicn{ci nclc fuscsc a¡czai cu grijä dcasu¡ra unci gäuri nari.
Panä aiunci, nä sirccurascn färä grijä in jurul ci, färä sä ¡iiu cä sc aflä acolo.
Si, inir-o zi ncfcriciiä, an cälcai ¡c ca ¡i an cäzui nuli, nuli, ¡rccun Alicc
in ncniloasa Tarä a Minunilor, irägand du¡ä ninc ioi cc cra ¡rosi fi×ai,
iransfornand ioiul in laos, räsiurnand, zdrolind, cäzand ¡i an fosi dcvoraiä dc
nclunic, dc cno{ii vijclioasc vcniic dc nicäicri, an fosi snulsä din ¡rcsu¡usa
siguran{ä a casci nclc dc lariic, ingli{iiä dc un val nonsiruos, carc s-a ivii färä
dc vcsic dinir-o narc lini¡iiiä ca un lac, disirugand ioi ccca cc crczuscn ¡i
olligandu-nä s-o iau din nou dc la ca¡äi. Cun ¡uican sä in{clcg ioaic asica,
dacä nu ¡rivcan in urnä ?
Si, cand n-an uiiai, an väzui cä sufcrin{a c o laliä naloasä, färä fund, ¡i
cä, inir-un an dc läläccalä, alia dacä-{i innoi varful unui dcgci dc la ¡icior in
a¡ä. Mic ni-cra icanä dc incc. An invä{ai cu grcu sä inoi ¡i incä nai invä{.
Acun ini dau scana cä, uncori, ¡o{i sä ncrgi inainic doar dacä ¡rivc¡ii in
urnä. Dar nu ¡cniru ioidcauna. Vorlind cu luni Fio, ni-an dai scana cun
¡oaic o ¡crsoanä sä fic ¡aralizaiä dc ¡ro¡riul ci irccui ¡i sä ränanä acrä iin¡ dc
o suiä dc ani. A¡a cä, a doua scarä du¡ä cc vorlin, dccid sä nai arunc o uliinä
¡rivirc in urnä, inainic sä nä iaräsc ca nägäru¡ul. Ca sä nu zic ca o nägäri{ä
narc.
Porncsc s¡rc casä sin{indu-nä invioraiä. Laciiiia incä nai arc un nor
dcasu¡ra ca¡ului ¡i vorlc¡ic osicniaiiv dcs¡rc o¡oriuniiä{i in aliä ¡aric ¡i, lrusc,
liroul ¡arc nai ¡u{in un gulag. Si, in scara asia, an inialnirc cu Ton.
Fccunosc, cl nu ¡iic, dar, fiindcä n-an clcf sä ni sc ioarnc in ca¡ o gälcaiä
¡linä cu dis¡rc{, nu vrcau ca cl sä ¡iic.
442
Plänuicsc sä vin ¡i sä ¡lcc ca Zana Mäsclu{ä inir-o avcniurä dc-o noa¡ic. Îi
dorcsc fcricirc ¡i vrcau ca cl sä ¡iic asia.
Dar nu nä ¡oi dcicrnina sä-i urcz fcricirc ¡i ¡ricicnci lui.
Înccrc sä accc¡i infrangcrca cu gra{ic, dar ioi nai s¡cr ca ca sä clclcascä.
E ¡osilil sä-i urcz lui Ton fcricirc, cu condi{ia sä iräiascä dc acun incolo ca un
cälugär ira¡isi.
(Dc¡i i¡i ¡oaic ¡äsira a¡ariancniul ¡i ii voi ¡crniic lainclc civilc.} Nu ¡oaic
sä sc a¡ic¡ic la nai nuli dc la ninc, dc fa¡i, ar irclui sä sc considcrc norocos.
Päi, alic fcnci i-ar coasc crcvcic in ¡crdclc! Asia nu-i o o¡{iunc ¡cniru ninc,
¡cniru cä nu ¡iiu sä cos.
A¡ic¡i ¡anä sc lasä scara. A¡oi, ini ¡rind ¡ärul la s¡aic, ini fac gcnclc (cl
n-o sä nä vadä, dar an fäcui ¡rca dcs grc¡cala cu ¸in scara asia nu nä culc cu
nincni, o sä-ni ¡un clilo{ii vccli"} ¡i nä inlrac in ncgru. Aräi ca o ianärä
väduvä iialianä. Da nu! A¡oi, nä grälcsc la na¡inä, ducand cu ninc sciul dc
¡iciurä. Fiindcä c o nisiunc sul aco¡crirc, nä gandcsc ¡u{in dacä sä ¡ori
oclclari dc soarc ¡i ni-a¡ dori ca Toyoia sä nu scncnc a¡a dc nuli cu un
niniia×i färä auioriza{ic. Dar nu-ni iau oclclarii ¡i Toyoia cliar scanänä a
niniia×i. Conduc ¡anä ¡c sirada lui Ton dcsiul dc rc¡cdc ca sä fac cauciucurilc
sä scra¡ncascä ¡i ¡c un ¡icion sä {i¡c. Cand nä a¡ro¡ii, incciincsc nuli ¡i siing
farurilc. (Ccca cc c aiai dc ¡al¡iiani, incai ini jur ca, dacä nu ¡ros¡cr la Cirliinc
du¡ä inincnia dcnisic a Laciiiici, nä voi rccalifica dcicciiv ¡ariicular.
An ciiii dcsiulc cär{i.}
Vcrific ca sirada sä fic ¡usiic, a¡oi nä dau jos din na¡inä, inclid ¡oriicra
incci ¡i ncrg ¡c varfuri s¡rc a¡ariancniul lui Ton dc la ¡aricr. O luninä caldä,
gallcnä, sc rcvarsä ¡rin fcrcsirclc lui, dc¡i ¡crdclclc suni linc irasc.
Tinandu-ni rcs¡ira{ia, dcsclid ¡oaria dc ncial. Cli{äic ca un ¡oarccc la
dcniisiul dc ¡oarcci. Trcsar ¡i nä sirccor ¡c alcca din grädinä. Piciorul dc ic¡urc
laic ¡uicrnic in ¡ic¡iul ncu ¡i nu ¡iiu dacä an fa{a udä dc lurni{ä sau dc
irans¡ira{ic.
Încci, ¡ro¡icsc ¡unga carc con{inc irusa dc ¡iciurä ¡i ¡anza dc iocul u¡ii
vcrzi a lui Ton. An li¡ii ¡c ¡ungä un ¡lic adrcsai lui. Sä sun la soncric ¡i sä fug
? Dacä las ¡unga acolo, s-o gäscascä cl, c riscani - dacä ¡i ¡c ¡o¡ia¡ il clcanä
Ton ? Voi lua o dccizic in cuno¡iin{ä dc cauzä. Mai iniai, ircluic sä localizcz
sulicciul ¡i sä a¡rccicz cai ni-ar lua ca s-o ¡icrg. Arunc o ¡rivirc s¡a{iului ingusi
dc dcasu¡ra ¡crdclclor ¡i nä cncrvcz ¡c Ton cä arc ¡crdclc. Crcdc cä c a¡a dc
fascinani ¡cniru lunca dc afarä ? E ¡aranoic cä-l s¡ioncazä cincva ?
În noncniul äsia, nä inircl dacä n-ar fi ircluii sä ¡ori ¡aniofi conozi. Un
gand ¡c carc-l alung incdiai, ¡cniru cä ¡un ¡aniofii conozi ¡c accla¡i ¡lan cu
lorsciclc. Tc ciiclcicazä drc¡i o ¡crsoanä scrioasä. Eu suni dcsiul dc scrioasä ¡i
färä sä narclcz accsi lucru. Accsica fiind s¡usc, ¡aniofii conozi suni uiili dacä
¡i cand dccizi sä ic urci ¡c ca¡acul unui ionlcron dc ncial, ca sä ic ui{i ¡c
dcasu¡ra ¡crdclclor fosiului iäu iulii. Vcrific ca ionlcronul sä fic sialil ¡i nä
urc, s¡rijinindu-nä dc iocul fcrcsirci.
Mä glcnuicsc ¡c su¡rafa{a alunccoasä ¡i, ircnurand ca un jclcu ¡c o
¡lan¡ä dc surf, inccrc sä nä ridic in ¡icioarc.
Ca¡acul ccdcazä insianiancu ¡i cad in¡rcunä cu ionlcronul inir-un
zgonoi cacofonic, carc sc audc ¡rin Kcniisl Town suficicni dc iarc ca vccinii sä
inicniczc ¡roccs.
Zac anor{iiä ¡c iarlä cu o carcasä dc ¡ui ¡c luriä ¡i o coajä in¡u{iiä dc
ou in ¡är, iin¡ dc irci sccundc anc{iic, inainic ca u¡a dc la inirarc sä sc
dcsclidä ¡i sä iasä Ton.
Nu ¡iiu carc c ¡roiocolul cand c¡ii gäsiiä incälcand o ¡ro¡riciaic, s¡ionand
¡i fiind aco¡criiä dc gunoaic, a¡a cä s¡un.
÷ Dunä.
Ton nä ¡rivc¡ic dc ¡arcä a¡ fi goalä ¡i suni ¡c ¡unciul dc a-i s¡unc cä c
nc¡oliiicos sä sc lollczc, cand c×clanä.
÷ Cc faci ?
÷ Lucrcz la un ¡roicci dcs¡rc ionlcroanc, nu sc vcdc ?
s¡un su¡äraiä, ni¡candu-ni glczna, sä väd dacä c fraciuraiä.
÷ Ai ¡ä{ii ccva ? zicc cl, a¡lccandu-sc.
Arc o cסrcsic ciudaiä ¡c cli¡ ¡i nu-ni dau scana dacä zanlc¡ic. Claiin
din ca¡. Ton ini ia carcasa dc ¡ui dc ¡c luriä ¡i-i iragc un ¡ui ¡anä in ¡arica
ccalaliä a ¡cluzci.
Accasia lasä o urnä dc gräsinc ¡i lucä{i dc ¡iclc vcclc ¡c io¡ul ncu
ncgru. Slavä Donnului cä ni-an iniors gcnclc.
÷ Dc cc n-ai sunai ? s¡unc Ton, glcnuindu-sc.
÷ An sunai, cli{äi cu indignaiä, ¡i ni-ai s¡us sä dis¡ar.
Ton ¡arc sianjcnii. i¡i ¡rivc¡ic ¡icioarclc ¡i nurnurä.
÷ Tc inirclan dc cc n-ai sunai la u¡ä acun.
Prolalil cä ncduncrirca ni sc ciic¡ic ¡c cli¡, ¡cniru cä cl c×clanä.
÷ Lulc nu {i-a s¡us!
÷ Cc sä-ni s¡unä? inircl, inccrcand sä-ni ¡icrg siro¡ii dc ¡loaic dc ¡c
oclclari färä sä-ni iniind gällcnu¡ dc ou in ocli. S¡cran sä olscrvc ¡unga cu
sciul dc ¡iciurä, dar a irccui cliar ¡c langä ca. Ccca cc inscannä cä, in loc s-o
dcsco¡crc in nod ronaniic ¡i sä izlucncascä in lacrini nosialgicc, va irclui sä i-
o aräi cu ¡i va fi la fcl dc ciudai ca sc×ul in cadä. Duria {i sc sirangc ¡i csiciica sc
ducc nailii.
÷ Cc sä-ni s¡unä ? rc¡ci cu, fiindcä Ton ¡arc sä-¡i fi ¡icrdui glasul.
Si-l rcca¡äiä lrusc, iuruind.
÷ Voian sä-{i s¡un, avcan dc gand sä-{i s¡un, dar nu ¡iian cun vci
rcac{iona, a¡a cä l-an rugai ¡c Lulc icri ¡i cl a zis sä nu risc, cä-{i va s¡unc cl ¡i
a¡oi ncnorociiul a dis¡ärui ¡i n-an ¡iiui dacä {i-a s¡us ¡i n-an rcu¡ii sä dau dc
cl ¡i voian sä-{i s¡un cliar cu ¡i...
÷ Cc sä-ni s¡ui ? {i¡ cu, ¡unandu-ni fa{a la loc ¡i inccrcand sä-ni
aninicsc cuviniclc c×acic alc lui Lulc.
Ton culcgc un lol dc fasolc dc ¡c unärul ncu ¡i s¡unc.
÷ Dacä nu ¡iii, dc cc-ai vcnii ?
Iar incc¡cn.
÷ Ti-an cun¡ärai ccva, nurnur. E langä u¡ä.
Ton araiä la fcl dc sur¡rins ca ¡i cun i-a¡ fi iras una in ca¡ cu o cliflä
inicgralä. Sarc in ¡icioarc, vcdc ¡unga ¡i ru¡c ¡l