You are on page 1of 13

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Afdeling Studietoelagen
Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015
Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2014-2015 voor alle
kleuters, leerlingen en studenten in uw gezin.
Met gezin (leefeenheid) bedoelen we niet alleen een gezin met vader, moeder en kinderen. Een alleenstaand, zelfstandig of
gehuwd student of leerling wordt ook als een gezin beschouwd.
In deze toelichting vindt u de volgende rubrieken:
Een antwoord op uw vragen [bladzijde 2]
1 Wat is een school- of studietoelage?
2 Wie kan een toelage krijgen?
3 Hoe kunt u een aanvraag doen?
4 Wie mag de aanvraag invullen?
5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn?
6 Geen rijksregisternummer?
Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen [bladzijde 3]
1 Vul deze aanvraag in met donkere balpen. Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat.
2 Stuur alle aanvraagformulieren en nodige attesten tegelijk op.
3 Bankrekeningnummer invullen.
4 Laat ons alle belangrijke veranderingen onmiddellijk weten.
5 Controleer welke leerlingen of studenten extra documenten moeten opsturen.
Goed om te weten [bladzijde 4]
1 Hebt u extra formulieren nodig?
2 U kunt uw gegevens nakijken en om een herziening vragen.
3 Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld (inschrijvingsgeld).
4 U kunt een voorschot op een school- of studietoelage voor het leerplicht- en het hoger onderwijs krijgen.
5 Waar vindt u meer informatie over uw aanvraag?
6 Opvragen van gegevens.
7

Pleegzorg.

9 Uiterste indieningsdatum.
8 Wie krijgt een toelage bij scheiding?
Hulp nodig bij deze aanvraag?
Extra aanvraagformulieren nodig?
Bel het gratis nummer 1700.
INDIENINGSDATUM :
VANAF 1 AUGUSTUS 2014 TOT EN MET 1 JUNI 2015
Toelichting 1-4
Een antwoord op uw vragen
1
Wat is een school- of
studietoelage?
Een school- of studietoelage is nancile steun van de Vlaamse overheid om
de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is
bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of
universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling
die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.
2 Wie kan een toelage krijgen?
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling
n het inkomen van uw gezin.
Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage.
Hoe komt u te weten hoe hoog uw inkomen mag zijn?
Bel naar het gratis nummer 1700.
Kijk op www.studietoelagen.be.
3 Hoe kunt u een aanvraag doen?
ONLINE
Surf naar www.studietoelagen.be en klik op Online diensten.
OP PAPIER
Vul in:
n formulier De aanvrager
+ n formulier Voor een student aan een hogeschool of universiteit
per student in het hoger onderwijs in uw gezin
+ n formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs
per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin
+ n formulier Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs
per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin.
Leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het hoger
beroepsonderwijs Verpleegkunde (vroegere 4e graad of A2) vullen het
formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs in.
! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren.
! Stop alle formulieren samen in n envelop.
! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw 1A
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
4 Wie mag de aanvraag invullen?
Deze aanvraag mag worden ingevuld:
door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet
door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student.
Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student
voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult n van beiden deze aanvraag in.
5
Wanneer moet uw aanvraag
binnen zijn?
U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar 2014-2015 vanaf
1 augustus 2014. Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2015 in het bezit zijn
van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen, worden niet
meer behandeld.
6 Geen rijksregisternummer?
Als u of iemand anders in uw gezin geen rijksregisternummer heeft, bezorgt
u ons een kopie van een identiteitsbewijs met vermelding van naam en
geboortedatum.
Toelichting 2-4
Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen
1
Vul deze aanvraag in met donkere balpen.
Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat.
2
Stuur alle aanvraagformulieren
en nodige attesten tegelijk op.
In het formulier vindt u dit icoontje 1 als u een kopie van een attest bij uw
aanvraag moet voegen.
3
Vul zeker het
bankrekeningnummer in.
De schooltoelage voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs
betalen we aan de persoon die voorziet in het onderhoud.
De schooltoelage voor een leerling in het secundair onderwijs betalen we
meestal aan de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige
leerling (+18 jaar) kan de toelage ook zelf uitbetaald krijgen. Stuur
daarvoor een apart briefje mee met de naam en het rekeningnummer
van de meerderjarige leerling.
De studietoelage voor een student in het hoger onderwijs betalen we
aan de student.
De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees
buitenlands rekeningnummer.
Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en BIC-code
vindt u terug op uw rekeninguittreksels van de bank.
4
Laat ons
alle belangrijke veranderingen
onmiddellijk weten.
Misschien veranderen belangrijke gegevens nadat u uw aanvraag hebt
opgestuurd? Dan moet u ons dat onmiddellijk laten weten. Dat kan met een
brief naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling
Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL of elektronisch
via www.studietoelagen.be/contact/vraag.
Zeker in de volgende gevallen is dat zeer belangrijk:
als uw e-mailadres verandert
als het aantal personen in uw gezin verandert voor 31 december 2014
als het inkomen van uw gezin daalt in de periode tussen uw aanvraag
en 31 december 2014
als het adres of het bankrekeningnummer van de aanvrager verandert
als het adres van de leerling of student of het bankrekeningnummer van
de student verandert
als de leerling of student eerst niet op kot ging, maar daarna besluit om
toch nog op kot te gaan en omgekeerd.
5
Controleer welke leerlingen of
studenten extra
documenten moeten opsturen.
De volgende leerlingen en studenten moeten extra documenten opsturen:
leerlingen en studenten die ten laste zijn van een andere persoon dan
hun ouder(s)
gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en studenten.
Een gehuwd leerling of student is iemand die uiterlijk op 31 december
2014:
ofwel getrouwd is
ofwel wettelijk samenwoont
ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met de partner met wie
hij/zij samenwoont.
Een zelfstandig leerling of student is iemand die genoeg eigen inkomsten
heeft (bijvoorbeeld omdat hij of zij werkt of gewerkt heeft of een uitkering
ontvangt) en voldoet aan de inkomensvoorwaarden.
Een alleenstaand leerling of student is iemand die bijvoorbeeld
wees of erkend vluchteling is.
Toelichting 3-4
Goed om te weten
1 Hebt u extra formulieren nodig?
Maak een kopie van een niet-ingevuld formulier.
Haal een nieuw formulier op het secretariaat van de school of bij
de Studentenvoorzieningen van uw instelling.
Download een nieuw formulier op www.studietoelagen.be.
2
U kunt uw gegevens nakijken en
om een herziening vragen.
Wij kijken uw aanvraag na. Daarna laten we u weten of u een toelage krijgt
of niet (en op welke gegevens we ons daarvoor hebben gebaseerd).
Zijn die gegevens volgens u niet juist? Dan kunt u een herziening vragen.
Bel daarvoor naar het gratis nummer 1700.
Alle gegevens in uw aanvraag worden vertrouwelijk behandeld.
3
Een student met een
studietoelage betaalt minder
studiegeld (inschrijvingsgeld).
Een student in het hoger onderwijs die een studietoelage ontvangt, betaalt
minder inschrijvingsgeld. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de
Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit.
4
U kunt een voorschot op een school-
of studietoelage krijgen voor het
lager, secundair en hoger onderwijs.
Leerlingen en studenten kunnen een voorschot krijgen. Meer informatie
daarover krijgt u bij het OCMW en de Studentenvoorzieningen van de
hogeschool of universiteit.
5
Waar vindt u meer informatie
over uw aanvraag?
Opvragen van gegevens.
Pleegzorg.
Wie krijgt een toelage bij scheiding?
Hebt u nog vragen over uw aanvraag?
Bel naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid of stuur een
e-mail met uw vraag naar www.studietoelagen.be/contact/vraag.
U vindt ook meer informatie op de website www.studietoelagen.be.
U kunt ook terecht bij de Studentenvoorzieningen van de
hogeschool of universiteit en bij het OCMW.
U kunt ook terecht bij de afdeling Studietoelagen: elke maandag en
woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur, op de volgende adressen:
Brussel, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
West-Vlaanderen: VAC Brugge, Jacob Van Maerlantgebouw,
VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1, 8200 BRUGGE
Koningin Maria Hendrikaplein 70, Bus 40, 9000 GENT
Oost-Vlaanderen: VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw,
Antwerpen: VAC Antwerpen, Anna Bijnsgebouw,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 90, 2018 ANTWERPEN.


Limburg: Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT,
vanaf 1/1/15: VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT


Vlaams-Brabant: VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, Bus 41,

3000 LEUVEN
6
De gegevens over uw inkomen vragen we op bij de belastingen
(Federale Overheidsdienst Financin).
7
Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde omstandigheden
een volledige school- of studietoelage.
Meer informatie: www.studietoelagen.be
8
Bij co-ouderschap of scheiding wordt de toelage uitbetaald aan de ouder
bij wie de leerling op 31 december 2014 gedomicilieerd is.
9 Uiterste indieningsdatum.
U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 juni 2015.
Daarna bent u te laat.
Toelichting 4-4
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015
De aanvrager
Vul het formulier VOLLEDIG in als u:
. n e t n e d u t s f o n e g n i l r e e l , s r e t u e l k r e e m f o n n a v d u o h r e d n o t e h n i t e i z r o o v
U bent bijvoorbeeld de ouder of partner van de leerling of student voor wie u een toelage vraagt.
Als verschillende personen voorzien in het onderhoud (bijvoorbeeld beide ouders), vult n van beiden deze aanvraag in.
een leerling of student bent en in uw eigen onderhoud voorziet.
VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN.
1. MIJN GEGEVENS
rijksregisternummer
I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I - I__I__I
Bankrekeningnummer waarop de toelage moet worden
betaald 1
IBAN: I__I__I__I__I - I__I__I__I__I - I__I__I__I__I - I__I__I__I__I
BIC: I__I__I__I__I__I__I__I__I
voornaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
straat
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nummer bus
I__I__I__I__I I__I__I__I__I
postnummer gemeente
I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
telefoon- of gsm-nummer waarop ik overdag bereikbaar ben
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
e-mailadres 2
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
@ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
code beroep I__I__I
TIP RIJKSREGISTERNUMMER
U vindt uw rijksregisternummer op uw identiteitskaart.
Het begint met de laatste twee cijfers van uw geboortejaar.
TIP REKENINGNUMMER
Voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs is dat het
rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud.
Voor een leerling in het secundair onderwijs is dat meestal het
rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud.
Een meerderjarige leerling (+18 jaar) kan de schooltoelage ook
zelf uitbetaald krijgen. Stuur dan samen met deze aanvraag
een apart briefje met de naam en het rekeningnummer van de
meerderjarige leerling op.
Een student in het hoger onderwijs vult zijn eigen
rekeningnummer in op de che van de student.
1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER
De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees
buitenlands rekeningnummer.
Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en
BIC-code kan u terugvinden op uw rekeninguittreksels van de bank.
2 Als u een e-mailadres hebt, ontvangt u de berichten via e-mail,
tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt.
CODE BEROEP
Vul het nummer in van het beroep dat het best overeenkomt met
uw huidige situatie:
01 arbeider 13 recht op een leeoon
02 bediende 14 loopbaanonderbreking of
03 handelaar tijdskrediet
04 ambachtsman 15 onthaalouder
05 vrij beroep 16 recht op een
06 landbouwer inkomensvervangende
07 ambtenaar tegemoetkoming aan
08 geen beroep personen met een handicap
09 met pensioen 17 student aan een hogeschool
10 met brugpensioen of universiteit
11 werkloos
12 recht op een ziekte- of
invaliditeitsuitkering
de aanvrager 1-3
Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het volledig terug.
2. INKOMENSGEGEVENS 3
Ik ontving in 2012
een leeoon betaald door het OCMW
een inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap (betaald door FOD Sociale
Zekerheid, niet door een ziekenfonds)
een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs)
een inkomen, verworven in het buitenland of bij een
Europese of andere internationale instelling
Mijn partner ontving in 2012
een leeoon betaald door het OCMW
een inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap (betaald door FOD Sociale
Zekerheid, niet door een ziekenfonds)
een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs)
een inkomen, verworven in het buitenland of bij een
Europese of andere internationale instelling
ALIMENTATIEGELD 4
VERWACHTE WIJZIGING VAN HET INKOMEN 5
Ik verwacht dat ik en/of mijn partner in 2014 minder zal
verdienen dan in 2012.
ja
KADASTRAAL INKOMEN
Ik en/of mijn partner
wonen in een woning in het Waalse of Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest:
ja
bezitten andere onroerende goederen gelegen in het Waalse of
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 6
ja
HANDICAP 7
3 ATTEST INKOMENSGEGEVENS
Voeg bij deze aanvraag een kopie van de attesten van
die inkomsten.
Als u deze inkomsten niet ontvangt, dan hoeft u niets
aan te kruisen.
4 ATTEST ALIMENTATIEGELD
Krijgt u alimentatiegeld? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie
van alle rekeninguittreksels van 2012 waarop het alimentatiegeld
vermeld staat.
5 WIJZIGING INKOMEN
Duid dit aan als uw inkomen of dat van uw partner lager zal zijn in
2014 (bv. door werkloosheid, brug- of rustpensioen, ziekte ...).
Wij zullen u de nodige kopien van attesten van die inkomsten
opvragen.
6 ATTEST KADASTRAAL INKOMEN
Indien ja, voeg bij deze aanvraag een kopie van het gedetailleerd
aanslagbiljet 2012 onroerende voorhefng van die eigendommen.
7 HANDICAP
Bent u of iemand anders op uw adres na 1 januari 2014 erkend
als persoon met een handicap? Voeg dan bij uw aanvraag een
kopie van het attest met vermelding van de erkenning van de
handicap en de periode van erkenning.
Woont u niet in het Vlaamse Gewest? Voeg dan bij uw aanvraag
een kopie van het attest met vermelding van de erkenning van
de handicap en de periode van erkenning.
de aanvrager 2-3
Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het volledig terug.
3. ANDERE INWONENDEN OP MIJN ADRES
Vul in de tabel alle personen in die op 31 december 2014 bij u inwonen en voor wie u geen aanvraag doet (aanvrager, partner en
andere inwonenden). Kruis telkens aan of die persoon inkomen heeft, scaal ten laste is en hij of zij hoger onderwijs volgt.
AANVRAGER
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (1)
Fiscaal ten laste
ja
nee
niet van
toepassing
niet van
toepassing
PARTNER (door huwelijk, wettelijke samenwoning of gemeenschappelijke kinderen)
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (1)
Fiscaal ten laste
ja
nee
ja
nee
niet van
toepassing
ANDERE INWONENDEN WAARVOOR U GEEN AANVRAAG DOET
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (2)
Fiscaal ten laste
in 2014
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (2)
Fiscaal ten laste
in 2014
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (2)
Fiscaal ten laste
in 2014
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een
universiteit of hoge-
school in 2014-2015
Heeft inkomen in
2014 (2)
Fiscaal ten laste
in 2014
ja
nee
ja
nee
ja
nee
VERKLARING
Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.
Ik weet dat de afdeling Studietoelagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen.
Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld: ze worden alleen gebruikt om na te gaan of ik een school- of studie-
toelage kan krijgen.
Ik weet dat ik al mijn gegevens kan nakijken en laten verbeteren als dat nodig is.
Ik ga ermee akkoord dat de afdeling Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student meedeelt.
Ik zal de afdeling Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte brengen als belangrijke gegevens veranderen nadat ik deze aanvraag
heb opgestuurd.
datum I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I (dd.mm.jjjj)
handtekening van de aanvrager
..............................................................................................................................
de aanvrager 3-3
(1) Kruis nee aan als deze persoon uitsluitend leeoon of een
inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap krijgt.
(2) Voeg attesten van het inkomen 2014 bij als de persoon 18 jaar of ouder is.
TIP
Hebt u niet genoeg plaats voor alle andere
inwonenden? Maak dan een kopie en voeg dit
bij uw aanvraag.
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Aanvraag van een schooltoelage voor 2014-2015
Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs
Voorziet u in het onderhoud van n of meer kleuters of leerlingen in het lager onderwijs?
Vul dan n exemplaar van dit formulier in per kleuter of leerling in het lager onderwijs voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook
het formulier 'aanvrager' in.
VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN.
- R E T U E L K T E H N I G N I L R E E L E D N A V S N E V E G E G . 1
OF LAGER ONDERWIJS
rijksregisternummer van de leerling
I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I - I__I__I
voornaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
In het schooljaar 2014-2015 volgt de leerling
kleuteronderwijs lager onderwijs
Gezin 1
De leerling is scaal ten laste van zijn ouder(s) op
31 december 2014.
De leerling is scaal ten laste van iemand anders op
31 december 2014, namelijk van
voornaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
De leerling is alleenstaand.
U kunt geen toelage krijgen voor een leerling die kleuter- of
lager onderwijs volgt in het buitenland of aan een school van de
Franse of Duitstalige Gemeenschap.
TIP RIJKSREGISTERNUMMER
U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de
kleuter of leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van
het geboortejaar.
1 ATTEST
De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen:
leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon
dan hun ouder(s).
alleenstaande leerlingen.
Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld
wees is.
Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen:
op het gratis nummer 1700
elektronisch via www.studietoelagen.be/contact/vraag.
de leerling in het kleuter- of lager onderwijs 1
Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid
is ingevuld.
datum I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I (dd.mm.jjjj)
handtekening van de aanvrager
...................................................................................................
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Aanvraag van een schooltoelage voor 2014-2015
Voor een leerling in het secundair onderwijs of in het HBO5 Verpleegkunde
(vroegere vierde graad of A2)
Voorziet u in het onderhoud van n of meer leerlingen in het secundair onderwijs of in HBO5 Verpleegkunde? Vul dan n
exemplaar van dit formulier per leerling voor wie u een toelage aanvraagt en vul daarnaast ook het formulier 'aanvrager' in.
Bent u leerling in het secundair onderwijs of HBO5 Verpleegkunde en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan n exemplaar van
dit formulier en ook het formulier 'aanvrager' in.
VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN.
R I A D N U C E S T E H N I G N I L R E E L E D N A V S N E V E G E G . 1
ONDERWIJS
rijksregisternummer van de leerling
I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I - I__I__I
voornaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Verblijf van de leerling
De leerling is op internaat. 1
De leerling zit op kot. 1
Gezin 2
De leerling is scaal ten laste van zijn ouder(s) op
31 december 2014.
De leerling is scaal ten laste van iemand anders op
31 december 2014, namelijk van:
voornaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
De kandidaat is gehuwd leerling.
De kandidaat is zelfstandig leerling.
De kandidaat is alleenstaand leerling.
TIP RIJKSREGISTERNUMMER
U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de
leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar.
1 ATTEST
Voeg bij deze aanvraag een kopie van het huurcontract van het kot
of een attest van het verblijf op internaat.
2 ATTEST
De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen:
leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon
dan hun ouder(s).
gehuwde, zelfstandig of alleenstaande leerlingen.
Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december
2014:
- ofwel gehuwd is,
- ofwel wettelijk samenwoont,
- ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner
met wie hij samenwoont.
Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over
genoeg eigen inkomsten.
Een zelfstandig leerling is iemand die al een tijdlang
genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of
gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige
kopien van attesten van inkomsten opvragen.
Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is.
Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen:
op het gratis nummer 1700
elektronisch via www.studietoelagen.be/contact/vraag.
de leerling in het secundair onderwijs 1-2
Studie tijdens dit schooljaar
De leerling volgt tijdens dit schooljaar les
in het 1ste of het 2de jaar van het secundair onderwijs
in het 3de, 4de, 5de of 6de jaar van het algemeen secundair onderwijs (aso), van het
beroepssecundair onderwijs (bso), van het kunstsecundair onderwijs (kso) of van het
technisch secundair onderwijs (tso)
in een opleidingsvorm van het buitengewoon secundair onderwijs (buso)
in het 7de jaar van het beroepssecundair onderwijs (bso) of van het technisch secundair
onderwijs (tso)
in een leerjaar van de 4de graad beroepssecundair onderwijs Decoratieve Technieken
of Mode
in een leerjaar van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) Verpleegkunde
(vroegere 4de graad of A2)
in een leerjaar van het deeltijds beroepssecundair onderwijs
Gegevens van de school
naam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
postnummer gemeente
I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
straatnaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
naam van de studierichting (bijvoorbeeld economie, fotograe)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Volgt de leerling les in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige
Gemeenschap? 3
ja
Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.

datum I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I (dd.mm.jjjj)
handtekening van de aanvrager
...................................................................................................
3 ATTEST
Indien ja, voeg dan bij deze
aanvraag een kopie van een
inschrijvingsattest 2014-2015.
de leerling in het secundair onderwijs 2-2
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Aanvraag van een studietoelage voor 2014-2015
Voor een student aan een hogeschool of universiteit
Bent u student en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan n exemplaar van dit formulier en het formulier 'aanvrager' in.
Voorziet u in het onderhoud van n of meer studenten? Vul dan n exemplaar van dit formulier in per student voor wie u een
toelage aanvraagt en vul daarnaast ook het formulier 'aanvrager' in.
VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN.
R E G O H T E H N I T N E D U T S E D N A V S N E V E G E G . 1
ONDERWIJS
rijksregisternummer van de student
I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I - I__I__I
bankrekeningnummer van de student 1
IBAN: I__I__I__I__I - I__I__I__I__I - I__I__I__I__I - I__I__I__I__I
BIC: I__I__I__I__I__I__I__I__I
voornaam van de student
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam van de student
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
straat
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nummer bus
I__I__I__I__I I__I__I__I__I
postnummer gemeente
I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
telefoon- of gsm-nummer waarop de student overdag
bereikbaar is I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
e-mailadres van de student 2
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
@ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
De student
zit op kot of ander studentenverblijf. 3
TIP RIJKSREGISTERNUMMER
U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de student.
Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar.
1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER
De toelage kan betaald worden op zowel het Belgisch als Europees
buitenlands rekeningnummer.
Europees buitenlands rekeningnummer: uw IBAN-nummer en
BIC-code kan u terugvinden op uw rekeninguittreksels van de bank.
2 Als u een e-mailadres hebt, ontvangt u de berichten via e-mail,
tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt.
3 ATTEST
Voeg bij uw aanvraag een kopie van het huurcontract
van het kot of van een ander studentenverblijf.
Dit attest is niet vereist voor een gehuwd/zelfstandig/
alleenstaand student.
de student 1-2

Gezin 4
De student is scaal ten laste van zijn ouder(s) op
31 december 2014.
De student is scaal ten laste van iemand anders op
31 december 2014, namelijk van:
voornaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
De student is gehuwd student.
De student is zelfstandig student.
De student is alleenstaand student.
Opleiding dit academiejaar
Studeert de student in het buitenland of aan een instelling van
de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 5
ja
Opleidingen tijdens vorige jaren 6
Heeft de student tijdens vorige academiejaren studies gevolgd
aan een universiteit of hogeschool in het buitenland of in de
Franse of Duitstalige Gemeenschap?
Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij.
Heeft de student voor academiejaar 2000-2001 in Vlaanderen
studies gevolgd aan een universiteit of hogeschool?
Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij.
Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid
is ingevuld.
datum I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I (dd.mm.jjjj)
handtekening van de student
...................................................................................................
4 ATTEST
De volgende studenten moeten extra documenten opsturen:
studenten die ten laste zijn van een andere persoon
dan hun ouder(s)
gehuwde, zelfstandige of alleenstaande studenten.
Een gehuwd student is iemand die uiterlijk op
31 december 2014:
- ofwel gehuwd is
- of wettelijk samenwoont
- ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met de
partner met wie hij samenwoont.
Bovendien beschikt die student samen met zijn partner over
genoeg eigen inkomsten.
Een zelfstandig student is iemand die genoeg eigen inkomsten
heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of
een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopien
van attesten van inkomsten opvragen.
Een alleenstaand student is iemand die bijvoorbeeld
wees is.
5 ATTEST
Indien ja, voeg bij deze aanvraag een kopie van het inschrijvings-
attest of diplomacontract 2014-2015 bij studies buiten
de Vlaamse Gemeenschap.
Voeg bij deze aanvraag een attest met het resultaat van
het vorige academiejaar (als de student toen ook aan een
hogeschool of universiteit studeerde) bij studies buiten
de Vlaamse Gemeenschap.
6 Kruis in het overzicht aan of het voltijdse of deeltijdse
studies betreft.
Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen:
op het gratis nummer 1700
elektronisch via www.studietoelagen/contact/vraag
bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of
universiteit
via www.studietoelagen.be
de student 2-2
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Aanvraag van een schooltoelage voor 2014-2015
Voor een leerling in leertijd bij Syntra
Voorziet u in het onderhoud van n of meer leerlingen in leertijd bij Syntra? Vul dan n exemplaar van dit formulier in per
leerling voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook het formulier 'aanvrager' in.
Bent u leerling in leertijd bij Syntra en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan n exemplaar van dit formulier en het formulier
'aanvrager' in.
VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN.
D J I T R E E L N I G N I L R E E L E D N A V S N E V E G E G . 1
BIJ SYNTRA
rijksregisternummer van de leerling
I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I - I__I__I
voornaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam van de leerling
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Gezin 1
De leerling is scaal ten laste van zijn ouder(s) op
31 december 2014.
De leerling is scaal ten laste van iemand anders op
31 december 2014, namelijk van
voornaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
familienaam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
geboortedatum (dd.mm.jjjj)
I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I
De kandidaat is gehuwd leerling.
De kandidaat is zelfstandig leerling.
De kandidaat is alleenstaand leerling.
Gegevens van de school
naam
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
postnummer gemeente
I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
naam van de opleiding (bijvoorbeeld bouw, haarzorg)
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
TIP RIJKSREGISTERNUMMER
U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de
leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar.
1 ATTEST
De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen:
leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon
dan hun ouder(s).
gehuwde, zelfstandig of alleenstaande leerlingen.
Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december
2014:
- ofwel gehuwd is,
- ofwel wettelijk samenwoont,
- ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner
met wie hij samenwoont.
Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over
genoeg eigen inkomsten.
Een zelfstandig leerling is iemand die genoeg eigen inkomsten
heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft
of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopien van
attesten van inkomsten opvragen.
Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld
wees is.
Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen:
op het gratis nummer 1700
elektronisch via www.studietoelagen.be/contact/vraag
de leerling in leertijd bij Syntra 1
Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid
is ingevuld.
datum I__I__I . I__I__I . I__I__I__I__I (dd.mm.jjjj)
handtekening van de aanvrager
...................................................................................................