You are on page 1of 13

STATUTEN

van de vereniging
PARTIDO PRO HUSTISIA & UNION (‘PHU’)
SPIRITUEEL LEIDBEGINSEL
1. Er ligt een Spiritueel Beginsel ten grondslag aan de creatie en alle universele waarden
waaronder Rec!t Sc!oon!eid en Lie"de. #onder $aar!eid is geen Rec!t en %onder Lie"de is
geen Een!eid. Rec!t waar!eid lie"de en een!eid %i&n ultie'e 'enseli&(e doeleinden.
). Dit Spiritueel Beginsel is interreligieus en wordt aangeduid 'et vele na'en %oals God *lla!
+e!ova! Bra!'an etc.
,. De natuur staat tot de 'ens als de 'ens staat tot God.
-. God is '..r dan de so' der delen /0eginsel van !eel!eid1.
2. De !oogste vri&!eid is de spirituele wil. Dit is een individuele (eu%e /vri&!eid van geweten1.
#EDEN EN $**RDEN
1. De parti& "or'uleert !aar standpunt ten aan%ien van 'aatsc!appeli&(e %eden en waarden
0etre""ende vraagstu((en als3 !uweli&( a0ortus eut!anasie !o'ose(sualiteit drugsge0rui( en
drugs0eleid alsoo( t.a.v. nieuwe tec!nologie4n %oals nucleaire tec!nologie genetica ro0otica
in"or'atica en nano5tec!nologie als'ede t.a.v. de'ogra"ie.
). De 'ens verwer"t steeds 'eer (ennis. 6aatsc!appeli&(e verantwoordeli&(!eid nee't toe
naar'ate (ennis groeit. 6et toene'ende (ennis en wi&s!eid evolueren 'aatsc!appeli&(e
%eden en waarden %odat de standpunten ter%a(e van ti&d tot ti&d worden ge!er"or'uleerd
/0eginsel van d7na'ie(1.
P8LITIE9E LEIDBEGINSELEN
1. De parti& is interreligieus internationaal en interraciaal.
2. De parti& er(ent en respecteert !et 0eginsel van sc!eiding tussen staat en religie.
3. De staat dient %o (lein transparant en aanre(en0aar 'ogeli&( te %i&n.
4. De staat dient %a(eli&( idealistisc! te worden geleid.
5. *lleen goede 'iddelen (unnen resulteren in goede doelen. :et doel !eiligt de 'iddelen niet.
6. De 'ens staat centraal. :et 'ilieu en dieren worden %oveel 'ogeli&( ont%ien.
7. *lle 'ensen %i&n vri& geli&(waardig en geli&(gerec!tigd. Een ieder is ge!ouden %i&n naaste als
0roeder o" %uster te 0esc!ouwen en 0e!andelen.
8. #onder alge'een 0elang geen eigen0elang. 6ensen en landen %i&n onderling a"!an(eli&( en
onderling ver0onden.
9. $er( toewi&ding en sc!uld0etaling vor'en de 0asis van een ge%onde ge'eensc!ap.
10. In een ge%onde de'ocratie %i&n 'ini'aal , parti&en actie" 'et vertegenwoordigers in !et
parle'ent /0eginsel van d7na'ie(1.
E;8N86IS;:E LEIDBEGINSELEN
1. Econo'ie is eerli&(e verdeling van overvloed niet van sc!aarste. Er is genoeg voor iedereen.
Sa'enwer(ing en s7nergie %i&n de sleutel.
). De &uiste s7nt!ese tussen (apitalis'e en socialis'e is een s7nergetisc!e co'0inatie van de
0este eigensc!appen van 0eide s7ste'en. De%e s7nt!ese (an worden aangeduid als
<solidaris'e=.
,. De winst0elasting en in(o'sten0elasting worden ge!erstructureerd.

>URIDIS;:E LEIDSBEGINSELEN
1. :et rec!t derogeert aan de wet.
). El( 'ensenrec!t insereert een 'ensenplic!t.
8??I;I@LE T*LEN
1. De parti& stree"t naar wetteli&(e er(enning van - o""ici4le talen in Bonaire en de andere
;ari0isc! Nederlandse eilanden3 Nederlands Papia'ents Engels en Spaans.
). De parti& (iest Papia'ents als <lingua "ranca=.
,. In geval van uiteenlopende interpretatie van de Nederlandse Papia'entse Engelse o"
Spaanse te(st van de%e statuten is de Nederlandse te(st doorslaggevend.
$I>#IGINGA**NBULLING B*N INLEIDENDE BEP*LINGEN
De inleidende 0epalingen tot !ier (unnen op voorstel van de Parti&raad door de *lge'ene
Ledenvergadering 0i& volstre(te 'eerder!eid van ste''en worden gewi&%igd o" aangevuld.
N**6 EN #ETEL
*rti(el 1.
De vereniging draagt de naa' <P*RTID8 PR8 :USTISI* C UNI8N= a"ge(ort <P:U=
!ierna te noe'en de <parti&=. De parti& is gevestigd te Bonaire.
8PRI;:TING EN DUUR
*rti(el ).
De parti& is opgeric!t op D &uli )EED en %al voor on0epaalde ti&d actie" %i&n.
?EDER*LE *LLI*NTIE
*rti(el ,.
1. De parti& (an 'et andere politie(e parti&en die actie" %i&n 0innen !et 9onin(ri&( der
Nederlanden een "ederale 0and aangaan.
). Boren0edoelde "ederale alliantie !oudt in dat alle 0i& de%e alliantie aangesloten parti&en
autonoo' van el(aar "unctioneren doc! dat %i& op 0estuursniveau nauw en regel'atig
contact 'et el(aar onder!ouden ten einde waar 'ogeli&( de parti&5 c.F. wer(5
progra''a=s %oveel 'ogeli&( op el(aar a" te ste''en en el(aar oo( anders%ins %oveel
'ogeli&( te ondersteunen.
98NIN9RI>9SREL*TIES
*rti(el -
1. Ter%a(e de relaties 0innen !et 9onin(ri&( der Nederlanden staat de parti& voor dat aan
de !uidige "ederale staatsvor' /'et na'e oo( aan art. -, van !et Statuut voor !et
9onin(ri&( der Nederlanden1 concreet in!oud 'oet worden gegeven. Dit insereert3
a. 9onin(ri&(stoe%ic!t op en daadwer(eli&(e waar0orging van deugdeli&(!eid van 0estuur
in alle "ederale deelstaten van !et 9onin(ri&( der NederlandenG
0. geli&(tre((ing en daarna !and!aving op geli&( niveau van alle 'ensenrec!ten in alle
"ederale deelstaten van !et 9onin(ri&( der Nederlanden.
INTEREIL*NDELI>9E REL*TIES
*rti(el 2
)
1. Ter%a(e de relaties tussen de H ;ari0isc! Nederlandse eilanden staat de parti& een
nieuw sui generis sa'enwer(ingsver0and voor 'et ..n "ederale wetgevende 'ac!t
/naast H autono'e eilandeli&(e wetgevende raden1 ..n rec!terli&(e 'ac!t en H
volstre(t en volledig autonoo' "unctionerende uitvoerende 'ac!ten sa'enwer(ende
in een intereilandeli&(e sa'enwer(ingsraad.
). El( eiland 0e!oudt een rec!tstree(se 0and 'et Nederland.
,. Intereilandeli&(e sa'enwer(ing vindt slec!ts plaats op 0asis van geli&(!eid op die
ge0ieden waar sa'enwer(ing op een !oger niveau weder%i&ds toegevoegde waarde
!ee"t /0eginsel van su0sidiariteit1.
-. De %etels van de drie 'ac!ten voor %over over(oepelend wer(%aa' worden verspreid
over de eilanden.
2. De 0epalingen in dit arti(el (unnen op voorstel van de Parti&raad door de *lge'ene
Ledenvergadering 0i& volstre(te 'eerder!eid van ste''en worden gewi&%igd o"
aangevuld.
B8E9>**R
*rti(el H.
:et 0oe(&aar van de parti& loopt van 1 &anuari tA' ,1 dece'0er van el( &aar 0e!alve !et eerste
&aar dat loopt van datu' van opric!ting tA' ,1 dece'0er van dat &aar.
D8EL
*rti(el I.
:et alge'een doel van de parti& is3
1. :et 0evorderen van !et alge'een 0elang.
). :et 0evorderen van solidariteit tussen 'ensen en van vrede als vruc!t van
rec!tvaardig!eid.
,. :et 0evorderen van e""ectieve transparante en niet5corrupte politie(e en econo'isc!e
de'ocratie.
-. :et 0evorderen van %o direct 'ogeli&(e de'ocratie.
2. :et 0evorderen van individuele verantwoordeli&(!eid van 0urgers voor de rec!tsorde !et
wel%i&n en de veilig!eid van de sa'enleving en de deugdeli&(!eid van !et 0estuur.
H. :et 0evorderen van respect voor en i'ple'entatie van alle 0urgerli&(e politie(e sociale
en econo'isc!e 'ensenrec!ten.
I. :et 0evorderen van "ederalis'e.
J. :et 0evorderen van ar0eid%aa'!eid de on'is0are 0asis voor welvaart en sociale en
econo'isc!e rec!tvaardig!eid. :et 0estri&den van ar'oede.
D. :et 0evorderen van gerec!tig!eid als leidraad voor wetgevende uitvoerende en
rec!terli&(e 'ac!t als'ede !et 0evorderen van e""ectieve sc!eiding van en onderlinge
controle tussen de%e drie staats'ac!ten.
1E. :et 0evorderen van in%ic!t in de !eel!eid van de sc!epping en van !ar'onie tussen 'ens
en natuur. De parti& 0evordert onder%oe( naar en ge0rui( van andere energie0ronnen dan
"ossiele 0randsto""en.
Speci"ie(e doelen van de parti& %i&n onder 'eer3
1. Introductie van een wetteli&( re"erendu'rec!t.
). Introductie van een wetteli&( rec!t tot a"%etting van ge%agsdragers ingeval van
'is0rui( van 'ac!t.
,
,. Staat(undige vernieuwing waaronder de ge(o%en ge%ag!e00er als'ede de "rag5
'entatie en ver%a(eli&(ing van de uitvoerende 'ac!t.
-. Toe(enning van lo(aal (iesrec!t aan nader te de"ini4ren Bonaireanen die 0uiten
Bonaire woonac!tig %i&n /<absentee voting right=1.
6IDDELEN
*rti(el J.
De parti& 0erei(t !aar doel 'iddels vreed%a'e en wettige 'iddelen %oals3
1. deelne'en aan ver(ie%ingen ten einde !et parti&doel 'iddels 0estuurli&(e en wetteli&(e
'aatregelen direct en indirect te (unnen verwe%enli&(enG
). !et propageren van !et parti&doel 'iddels !et voeren van politie(e ca'pagnes !et !ouden
van con"erenties congressen open0are vergaderingen le%ingen de'onstraties als'ede
!et op andere wi&%en 'o0iliseren van de pu0lie( opinie.
BI>#8NDERE 9EN6ER9EN
*rti(el D.
1. De parti& is ge0aseerd op de "iloso"ie van duur%a'e ontwi((eling aangedreven door vri&e
onderne'ingsgewi&%e productie. Duur%a'e ontwi((eling !oudt re(ening 'et de rec!ten
van de ar'en en de rec!ten van de aarde. Daarnevens %i&n de volgende 0asisuitgangs5
punten leidraad voor de parti&3
a. ge'eensc!apswaarden en nor'en dienen concreet te %i&n en daadwer(eli&( te worden
nagelee"dG
0. corruptie onder'i&nt de legiti'iteit van pu0lie(e instituties en vernietigt !et 'orele
"unda'ent waarop de rec!tsorde rust wes!alve de parti& alle staats'ec!anis'en %al
verster(en en nieuwe %al sc!eppen die nodig %i&n o' corruptie preventie" te 0estri&den
op te sporen en te 0estra""en ten einde de 'aatsc!appi& op %o corruptievri& 'ogeli&(e
wi&%e te doen "unctionerenG
c. 0ureaucratie is o'ge(eerd evenredig aan vooruitgang wes!alve de parti& 5 ondan(s de
onver'i&deli&(!eid van %e(ere procedures o.a. ter 0eteugeling van corruptie 5 de
0ureaucratie en over!eids0e'oeienis in !et 'aatsc!appeli&( leven tot !et 'ini'aal
nood%a(eli&(e %al 0eper(en /<small government=1.
). :et 0estuur (an op sc!ri"teli&( en ge'otiveerd ver%oe( van de parti&raad o" de *LB
0i&%ondere parti&(en'er(en aan lid 1 toevoegen. Een dergeli&( 0estuurs0esluit wordt
gepu0liceerd op een wi&%e dat alle leden daarvan (ennis (unnen ne'en.
,. *. De parti& wer(t 'ee aan de realisering van een soort universele ver(laring van de
plic!ten van de 'ens. Glo0alisering vereist glo0ale spelregels. Dit %i&n universele nor'en
en waarden die ten grondslag liggen aan de religieu%e en "iloso"isc!e tradities van de
ge!ele 'ens!eid. Een aantal van de%e regels %i&n3
a. De verplic!ting tot een cultuur van vrede en respect voor !et levenG
0. De verplic!ting tot een cultuur van solidariteit en een rec!tvaardige econo'isc!e ordeG
c. De verplic!ting tot een cultuur van verdraag%aa'!eid en waar!eidG
d. De verplic!ting tot een cultuur van geli&(e rec!ten en een goede relatie tussen 'an en
vrouwG
e. De verplic!ting tot een cultuur van respect voor de rec!ten van de aarde en een
!ar'onieu%e relatie tussen 'ens en natuur.
-
B. :et 0estuur (an op sc!ri"teli&( en ge'otiveerd ver%oe( van de parti&raad o" de *LB
de su0 *. opgeno'en li&st uit0reiden. Een dergeli&( 0estuurs0esluit wordt
gepu0liceerd op een wi&%e dat alle leden daarvan (ennis (unnen ne'en.
-. Glo0alisering !ee"t %owel "inancieel5econo'isc!e als sociale en rec!ts(undige aspecten.
In geval van ernstige over!eidscorruptie 'isdaden tegen de 'ens!eid gepleegd o"
toegelaten door regeringen van landen dan wel in geval van 0edreiging van de
internationale rec!tsorde o" veilig!eid door regeringen van landen is nationale
soevereiniteit geen onaantast0aar 0eginsel.
2. Personen die ingevolge de%e statuten o" op grond van een ernstig stra"rec!teli&( verleden
dan wel op andere %waarwic!tige grond dan wel op grond van ge0le(en ernstige
te(ort(o'ingen in de uitoe"ening van uitvoerende o" wetgevende staats"uncties door de
parti& geac!t worden <niet5'inisteria0el= c.F. <niet 'eer 'inisteria0el= te %i&n /waar0i& %i&
opge'er(t dat !et woord <'inisteria0el= insgeli&(s 0etre((ing !ee"t op wetgevende
staats"uncties1 %ullen door de parti& niet /'eer1 (unnen worden voorgedragen voor de
uitoe"ening van staats"uncties. De parti& 0evordert dat oo( andere politie(e parti&en %ul(e
personen niet %ullen voordragen voor dergeli&(e staats"uncties.
H. De ver(o%en vol(svertegenwoordigers van de parti& (unnen uitsluitend wetgevende en
controlerende doc! geen uitvoerende o" rec!terli&(e staats"uncties vervullen. Personen die
na'ens de parti& uitvoerende staats"uncties gaan vervullen worden door de parti&raad
0enoe'd op 0asis van eKpertise. #i& !oeven geen lid te %i&n van de parti&.
LEDEN
*rti(el 1E.
*. De vereniging wordt gevor'd door3
1. gewone leden 3 inge%etenen van Bonaire van wille(eurige nationaliteit o"
personen van Nederlandse nationaliteit waar oo( ter wereld
woonac!tig die %ic! sc!ri"teli&( als lid !e00en aange'eldG
). wer(leden 3 gewone leden 'et een organisatorisc!e o" andere door !et
0estuur opgedragen taa(G
,. parti&raadsleden 3 wer(leden die op voordrac!t van !et 0estuur o" de *lge'ene
Ledenvergadering /*LB1 door de parti&raad %i&n 0enoe'd tot
parti&raadslidG
-. ereleden 3 niet5leden gewe%en leden o" gewone leden die als %odanig
door !et 0estuur op voordrac!t van de parti&raad o" van de
*lge'ene Ledenvergadering /*LB1 als %odanig %i&n
0enoe'dG voor %over %i& geen gewoon lid %i&n !e00en %i& geen
ste'rec!t en 0etalen geen contri0utieG %i& 'ogen de *LB als
toehoorder 0i&wonen doc! daar alleen 'et uitdru((eli&(e
toeste''ing van de voor%itter !et woord voerenG
2. s7'pat!isanten 3 personen die positie" staan tegenover de parti& en sc!ri"teli&(
!e00en aangegeven lid'aatsc!ap te overwegenG %i& !e00en
geen ste'rec!t en 0etalen geen contri0utieG %i& 'ogen de *LB
als toehoorder 0i&wonen doc! daar alleen 'et uitdru((eli&(e
toeste''ing van de voor%itter !et woord voerenG
B. De parti& tre"t de nodige tec!nisc!e voor%ieningen ten einde !et 'ogeli&( te 'a(en dat in
!et 0uitenland wonende leden via internet de *LB (unnen 0i&wonen en ti&dens alle *LB=s
!un ste' (unnen uit0rengen. #odra 'ogeli&( %al er oo( in worden voor%ien dat leden via
internet ti&dens *LB=s !et woord (unnen voeren.
;. De categorie4n van leden genoe'd su0 1 tA' , !e00en ste'rec!t en 0etalen contri0utie.
2
LID6**TS;:*P
*rti(el 11.
1. :et lid'aatsc!ap vangt aan op !et 'o'ent dat !et 0estuur de aanvraag !ee"t ontvangen
en goedge(eurd.
). *lle leden ontvangen een door de secretaris en voor%itter onderte(end lid'aatsc!aps5
0ewi&s.
,. :et lid'aatsc!ap eindigt3
a. door overli&denG
0. door sc!ri"teli&(e op%egging geric!t aan !et 0estuur 'et inac!tne'ing van een ter'i&n
van ..n 'aandG
c. door ro7e'entG
d. door ont!e""ing.
-. De parti&raad is 0evoegd een lid niet %i&nde een 0estuurslid o" wer(lid dat %i&nA!aar
verplic!tingen tegenover de parti& groveli&( verwaarloost o" de parti& sc!ade toe0rengt te
ro7eren. Een gero7eerd lid !ee"t !et rec!t o' 0innen ..n 'aand na datu' van ro7e'ent
0eroep aan te te(enen 0i& de *LB. :et 0eroepsc!ri"t dient 0i& deurwaarderseKploit aan !et
0estuur te worden 0ete(end. :et 0estuur is verplic!t o' na ontvangst van een dergeli&(
0eroepsc!ri"t onverwi&ld een 0uitengewone *LB op reguliere wi&%e 0i&een te roepen ten
einde !et gero7eerde lid de gelegen!eid te geven %i&n 0eroep nader toe te lic!ten waarna
de *LB over !et 0eroep 0i& volstre(te 'eerder!eid der aanwe%ige leden /%onder Fuoru'
der!alve1 0eslist.
2. :et 0estuur is 0evoegd een lid te 0enoe'en tot wer(lid %i&nA!aar taa( te 0epalen als'ede
!e'A!aar de status van wer(lid te ontne'en.
H. Indien uit de "eiten ondu00el%innig (an worden opge'aa(t dat een lid niet langer
geLnteresseerd is in %i&nA!aar lid'aatsc!ap (an !et lid door !et 0estuur worden ont!even
van !et lid'aatsc!ap. Een ont!even lid (an te allen ti&de %i&nA!aar lid'aatsc!ap op
sc!ri"teli&( ver%oe( pro0lee'loos terugver(ri&gen.
BERPLI;:TINGEN LEDEN
*rti(el 1).
De leden %i&n lo7aliteit aan de parti& verplic!t. De%e lo7aliteit laat ec!ter !et een ieder
toe(o'end rec!t op gewetensvri&!eid onverlet. De leden dienen %ic! voorts te !ouden aan de
0epalingen van de%e statuten als'ede aan de 0epalingen van !et :uis!oudeli&( Regle'ent
/!ierna3 <:R=1.
STRU;TUUR P*RTI>
*rti(el 1,.
De parti& is organisatorisc! opge0ouwd uit drie lagen t.w. /i1 aan !et !oo"d !et 0estuur /ii1
0i&gestaan door de parti&raad en /iii1 aan de 0asis de *lge'ene Ledenvergadering /!ierna3
<*LB=1.
GELD6IDDELEN
*rti(el 1-.
1. De in(o'sten van de parti& 0estaan uit3
H
a a. contri0utiesG
0 0. donatiesG
c c. su0sidiesG
d. legatenG
e. "ondswervingactiviteiten en ver(oop goederenG
". andere wetteli&(e in(o'sten.
). Geen der in lid 1 genoe'de in(o'sten worden door de parti& geaccepteerd indien daaraan
enige voorwaarde o" verplic!ting is ver0onden.
,. De !oogte van contri0uties wordt 0i& :R vastgesteld.
BESTUUR
*rti(el 12.
1. :et 0estuur is verantwoordeli&( voor !et 0estuur van de parti& waaronder wordt verstaan3
de niet5politie(e /dus &uridisc!e1 vertegenwoordiging van de parti& !et 0epalen en
uitvoeren van !et interne 0eleid van de parti&organisatie !et 0e!eer van de geld'iddelen
en !et ver'ogen van de parti&.
). Bol(svertegenwoordigers van de parti& (unnen geen 0estuurs"unctie vervullen. Indien %i&
op !et 'o'ent van ver(ie%ing tot vol(svertegenwoordiger een 0estuurs"unctie vervullen
leggen %i& die 0estuurs"unctie on'iddelli&( neer. De parti&raad 0enoe't al o" niet uit !aar
'idden een voorlopige vervanger tot de eerstvolgende *LB die in de"initieve vervanging
voor%iet.
,. :et 0estuur in sa'enspraa( 'et de parti&raad is verantwoordeli&( voor !et voor0ereiden
van !et politie(e 0eleid van de parti& !etwel( &aarli&(s in gesc!reven vor' M als
wer(progra''a M aan de *LB wordt aange0oden. :et wer(progra''a wordt 'instens
..n 'aand vNNr de *LB op een voor alle leden toegan(eli&(e plaats ter in%age voor alle
leden neergelegd. Tegen (ostpri&s (unnen leden een eKe'plaar van !et wer(progra''a
ver(ri&gen. El( lid !ee"t !et rec!t o' uiterli&( ..n wee( vNNr de *LB a'ende'enten op
!et wer(progra''a 0i& !et 0estuur in te dienen wel(e a'ende'enten ti&dens de *LB
apart in ste''ing %ullen worden ge0rac!t. :et lid dat een a'ende'ent !ee"t ingediend
wordt de gelegen!eid ge0oden o' ti&dens de *LB %i&nA!aar a'ende'ent toe te lic!ten.
Een a'ende'ent 'ag geen 0epaling 0evatten dat in stri&d is 'et de wet o" 'et de%e
statuten.
-. :et 0estuur 0estaat 'ini'aal uit , personen en 'aKi'aal uit een door !et 0estuur te
0epalen oneven aantal personen. De 0estuurs"uncties %i&n3
a. voor%itterG
0. secretarisG
c. penning'eesterG
d. eventuele leden die (unnen worden 0enoe'd tot plaatsvervanger van de voor%itter de
secretaris o" penning'eester.
2. De 0estuursleden worden 0enoe'd gesc!orst en ontslagen door de *LB. El( /gewoon1 lid
(an %ic!%el" o" een ander /gewoon1 lid voor een 0estuurs"unctie (andidaat stellen.
H. De parti& als rec!tspersoon wordt in en 0uiten rec!te M in niet5politie(e %in M
vertegenwoordigd door de voor%itter en de secretaris ge%a'enli&(. De voor%itter en de
penning'eester ge%a'enli&( 0esc!i((en over de gelden en !et ver'ogen van de parti&.
I. De penning'eester is verantwoordeli&( voor !et 0e!eer en de ad'inistratie van de
geld'iddelen en !et ver'ogen van de parti&. De penning'eester 0rengt 'aandeli&(s
'ondeling en drie'aandeli&(s sc!ri"teli&( verslag uit aan !et 0estuur. :et 0estuur 0eslist
drie'aandeli&(s o" aan de penning'eester voorlopig d.c!arge %al worden verleend voor
!et gevoerde 0e!eer en ad'inistratie. De penning'eester 0rengt eens per &aar sc!ri"teli&(
I
verslag uit aan de *LB. De *LB 0eslist &aarli&(s o" aan de penning'eester de"initie"
d.c!arge %al worden verleend voor !et gevoerde 0e!eer en ad'inistratie. #onder
goed(eurende ver(laring van een registeraccountant (an aan de penning'eester geen
de"initieve d.c!arge worden verleend. *lle parti&raadsleden !e00en te allen ti&de !et rec!t
de 0oe(en en "inanci4le 0esc!eiden van de parti& in te %ien.
J. a. :et 0estuur 0eslist 0i& volstre(te 'eerder!eid van ste''en. El( 0estuurslid 0rengt ..n
ste' uit.
0. Boor 0estuursvergaderingen geldt een Fuoru'vereiste van 'eer dan de !el"t van de
0estuursleden terwi&l %onder vri&willige en sc!ri"teli&( aange(ondigde a"we%ig!eid
van de voor%itter de secretaris o" de penning'eester geen 0estuurvergadering (an
worden ge!ouden.
c. Ingeval de ste''en sta(en !ee"t de voor%itter een doorslaggevende ste'.
d. 8ver personen wordt sc!ri"teli&( 0i& gesloten ste'0rie"&es over %a(en wordt
'ondeling geste'd.
D. a. De secretaris en de voor%itter voeren ge%a'enli&( de correspondentie na'ens de parti&.
0. De secretaris notuleert alle 0estuursvergaderingen parti&raadvergaderingen en *LB=s.
c. :et 0estuur en de parti&raad 0epalen %el" de vor' van de notulen /0esluitenli&st o"
uitge0reider verslag1. El( 0estuurslid en parti&raadslid !ee"t ec!ter !et rec!t een door
!e'A!aar sc!ri"teli&( o" 'ondeling gedicteerde te(st in de notulen te doen opne'en.
d. Notulen van *LB=s !e00en de vor' van een 0esluitenli&st.
1E. De secretaris !oudt een courante li&st 0i& van alle leden wer(leden parti&raadsleden
ereleden en aange'elde s7'pat!isanten.
11. Ingeval een 0estuurs"unctie vri&(o't dient %o spoedig 'ogeli&( een *LB te worden
0i&eengeroepen ten einde in de opengevallen plaats te voor%ien.
1). :et 0estuur vergadert ..n'aal per wee( op sc!ri"teli&( aan de 0estuursleden
'edegedeelde vaste ti&d en plaats o" %o di(wi&ls va(er als de voor%itter o" twee
0estuursleden %ul(s nodig ac!ten. De oproeping voor eKtra vergaderingen dient
sc!ri"teli&( te gesc!ieden 'et opgave van de agendapunten doc! 0esluiten (unnen ti&dens
dergeli&(e eKtra vergaderingen door de aanwe%ige 0estuursleden uitsluitend unaniem
geno'en worden en uitsluitend over de aange(ondigde agendapunten 'et inac!tne'ing
van !et in lid J su0 0. 0epaalde. Bestuurs0esluiten (unnen oo( 0uiten vergadering worden
geno'en doc! dergeli&(e 0esluiten %i&n alleen geldig indien alle in "unctie %i&nde
0estuursleden !et 0esluit unanie' en sc!ri"teli&( !e00en aanvaard.
1,. *lle geno'en 0esluiten worden sc!ri"teli&( vastgelegd ver'eldende de uitslag van de
ste''ing.
1-. Bestuursleden die %onder opgaa" van redenen , ac!tereenvolgende vaste we(eli&(se
0estuursvergaderingen niet 0i&wonen o" die anders%ins naar !et oordeel van een volstre(te
'eerder!eid van !et 0estuur !un verplic!tingen &egens de parti& groveli&( verwaarlo%en o"
de parti& sc!ade toe0rengen (unnen door !et overige 0estuur voor sc!orsing o" ontslag
aan de *LB worden voorgedragen.
P*RTI>R**D
*rti(el 1H.
1. De parti&raad 0estaat uit leden Fualitate Fua en 0enoe'de leden.
). De parti&raadsleden Fualitate Fua %i&n3
a. alle 0estuursledenG
0. alle in "unctie %i&nde vol(svertegenwoordigers van de parti&G
J
c. alle gewe%en vol(svertegenwoordigers van de parti& /voor %over laatstgenoe'den nog
lid %i&n van de parti&1.
,. De 0enoe'de leden %i&n de door de parti&raad op voordrac!t van !et 0estuur o" de *LB
0enoe'de wer(leden.
-. De parti&raad (an een parti&raadslid 0e!orende tot een van de categorie4n 0edoeld in !et
tweede lid su0 c. o" !et derde lid 0i& volstre(te 'eerder!eid als parti&raadslid sc!orsen o"
ontslaan indien de parti&raad van oordeel is dat !i&A%i& %i&nA!aar verplic!tingen tegenover
de parti& groveli&( verwaarloost o" de parti& sc!ade toe0rengt.
2. De parti&raad in sa'enspraa( 'et !et 0estuur is verantwoordeli&( voor !et voor0ereiden
van !et politie(e 0eleid van de parti&. De parti&raad is tevens 0elast 'et controle op !et
door de vol(svertegenwoordigers van de parti& in die !oedanig!eid gevoerde politie(e
0eleid !etwel( %oveel 'ogeli&( in overeenste''ing dient te %i&n 'et !et door de *LB
goedge(eurde courante wer(progra''a.
H. De parti&raad is voorts verantwoordeli&( voor de goede co''unicatie tussen de leden
0estuursleden en vol(svertegenwoordigers van de parti&.
I. a. De parti&raad stelt de (andidatenli&sten van de parti& sa'en. Een (andidaat dient
wer(lid 0estuurslid o" parti&raadslid te %i&n.
0. De parti&raad 0iedt de (andidatenli&st ter goed(euring aan een speciaal daartoe
0i&eengeroepen *LB aan. De%e *LB wordt slec!ts ..n (eer 0i&eengeroepen op de
daarvoor in arti(el )1 lid 1, van de%e statuten 0epaalde wi&%e. Boor de%e
0uitengewone *LB geldt geen Fuoru'vereiste. De *LB !ee"t de 0evoegd!eid de
(andidatenli&st goed o" a" te (euren. De (andidatenli&st (an door de *LB alleen
worden a"ge(eurd indien de *LB 0i& volstre(te 'eerder!eid van de aanwe%ige leden
/een1 vervangende (andida/a1t/en1 staande vergadering 0enoe't.
J. a. De parti&raad 0eslist 0i& volstre(te 'eerder!eid van ste''en waar0i& ec!ter voor de in
"unctie %i&nde vol(svertegenwoordigers geldt dat %i& aan de 0eslissingen van de
parti&raad niet ge0onden %i&n voor %over %ul(e 0eslissingen een politie( ste'advies
voor !en in !un "unctie van vol(svertegenwoordiger in!ouden. *"wi&(ing van
dergeli&( ste'advies (an ec!ter !et in arti(el 1I 0edoelde gevolg !e00en.
0. El( parti&raadslid 0rengt ..n ste' uit.
d c. Boor parti&raadvergaderingen geldt een Fuoru'vereiste van 'eer dan de !el"t van de
parti&raadsleden terwi&l %onder vri&willige sc!ri"teli&( aange(ondigde a"we%ig!eid van
de voor%itter de secretaris o" de penning'eester geen parti&raadvergadering (an
worden ge!ouden.
e d. Ingeval de ste''en sta(en !ee"t de voor%itter een doorslaggevende ste'.
" e. 8ver personen wordt sc!ri"teli&( 0i& gesloten ste'0rie"&es over %a(en wordt
'ondeling geste'd.
g ". De voor%itter en secretaris van !et 0estuur treden op als voor%itter en secretaris van de
parti&raad.
D. De parti&raad vergadert ..n'aal per 'aand op sc!ri"teli&( aan de parti&raadsleden
'edegedeelde vaste ti&d en plaats o" %o di(wi&ls va(er als de voor%itter o" drie
parti&raadsleden %ul(s nodig ac!ten. De oproeping voor eKtra vergaderingen dient
sc!ri"teli&( ten'inste 2 dagen van tevoren te gesc!ieden aan alle parti&raadsleden 'et
opgave van de agendapunten doc! 0esluiten (unnen ti&dens dergeli&(e eKtra
vergaderingen uitsluitend 'et )A, 'eerder!eid der ste''en van de aanwe%ige leden
geno'en worden en uitsluitend over de aange(ondigde agendapunten 'et inac!tne'ing
van !et in lid J su0 c 0epaalde.
1E. De parti&raad is te allen ti&de 0evoegd te 0esluiten o' een 'otie van wantrouwen tegen
een vol(svertegenwoordiger van de parti& te presenteren aan de *LB. Een dergeli&( 0esluit
D
(an alleen geno'en worden 'et )A, 'eerder!eid der ste''en van de ter vergadering
aanwe%ige parti&raadsleden.
11. *lle geno'en 0esluiten worden sc!ri"teli&( vastgelegd ver'eldende de uitslag van de
ste''ing.
B8L9SBERTEGEN$88RDIGERS
*rti(el 1I
1. 8veral in de%e statuten wordt onder <vol(svertegenwoordigers= verstaan de door de
(ie%ers ver(o%en personen die op (andidatenli&sten van de parti& waren geplaatst o" !un
vervangers als'ede de door de parti&raad 0enoe'de personen die na'ens de parti&
uitvoerende staats"uncties vervullen.
). Bol(svertegenwoordigers van de parti& wer(en en ste''en naar eer en geweten %onder
last van o" ruggespraa( 'et !en door wie %i& %i&n ge(o%en. #i& %i&n ec!ter verplic!t
'aandeli&(s aan de parti&raad verslag uit te 0rengen en verantwoording a" te leggen van
!un verric!tingen en ste'gedrag ten%i& !et alge'een 0elang %ic! daar 0epaaldeli&( tegen
ver%et.
,. Bol(svertegenwoordigers %i&n verplic!t o' !un "unctie on'iddelli&( neer te leggen enAo"
%etel in te leveren indien de *LB in een speciaal daartoe 0elegde vergadering een 'otie
van wantrouwen tegen !en aanvaardt 'et 'ini'aal )A, 'eerder!eid der ste''en. Boor
een dergeli&(e *LB geldt een Fuoru'vereiste van de !el"t van de leden. De in arti(el )1
lid J o'sc!reven procedure van !et 0i&eenroepen van een tweede en derde *LB is ten
de%en van overeen(o'stige toepassing.
;866ISSIES
*rti(el 1J.
1. :et 0estuur en de parti&raad %i&n 0evoegd co''issies te 0enoe'en al o" niet uit !un
'idden o' !en in de uitvoering van !un ondersc!eiden ta(en 0i& te staan. De%e gewone
co''issies 0estaan uit leden. :et 0estuur en de parti&raad %i&n tevens 0evoegd
adviesco''issies te 0enoe'en. Niet5leden %i&n 0enoe'0aar in adviesco''issies. El(e
co''issie (ri&gt een duideli&( o'sc!reven opdrac!t.
). :et 0estuur 0enoe't een vaste "inanci4le veri"icatieco''issie 0estaande uit ) wer(leden
niet %i&nde vol(svertegenwoordigers van de parti&. De%e co''issie 0enoe't sc!orst en
ontslaat de registeraccountant 0edoeld in arti(el 12 lid I. De co''issie %iet erop toe dat
de penning'eester de aanwi&%ingen van de registeraccountant correct navolgt en %iet er
oo( %el"standig op toe dat de geld'iddelen en !et ver'ogen van de parti& op rec!t'atige
en doel'atige wi&%e worden 0esteed 0e!eerd en gead'inistreerd. De veri"icatie5
co''issie 0rengt drie'aandeli&(s sc!ri"teli&( verslag uit van !aar 0evindingen aan de
parti&raad en een'aal per &aar aan de *LB.
BL*N;8 STE66EN
*rti(el 1D.
Bestuursleden parti&raadsleden en /wer(1leden !e00en te allen ti&de !et rec!t o' een 0lanco
ste' uit te 0rengen. Blanco ste''en !e00en ec!ter totaal geen invloed op de uitslag der
ste''ing.
LEE?TI>D
*rti(el )E.
1E
Leden 'oeten 'ini'aal %estien &aar oud %i&n. Bestuursleden en parti&raadsleden 'oeten
'ini'aal dertig &aar oud %i&n.
*LGE6ENE LEDENBERG*DERING
*rti(el )1.
1. >aarli&(s uiterli&( gedurende de 'aand 'ei wordt een vaste *LB ge!ouden.
). Een 0uitengewone *LB wordt ge!ouden %o di(wi&ls
a. de voor%itterG
0. twee leden van !et 0estuurG
c. de veri"icatieco''issieG
d. 'instens 1E ledenG
e. 'instens 2 parti&raadsleden
%ul(s nodig oordeelt c.F. oordelen. In de gevallen genoe'd in dit lid su0 0. c. d. en e.
als'ede in !et geval 0edoeld in arti(el 1H lid 1E is de voor%itter ge!ouden terstond een
0uitengewone *LB 0i&een te roepen.
,. De voor%itter en secretaris /c.F. de plv. secretaris1 van !et 0estuur treden tevens op als
voor%itter en secretaris van de *LB.
-. a. De *LB 0eslist 0i& volstre(te 'eerder!eid van ste''en ten%i& anders aangegeven.
0. Er geldt geen Fuoru'vereiste voor de *LB ten%i& anders in de%e statuten aangegeven
c. *lle leden 0rengen ..n ste' uit. S7'pat!isanten !e00en geen ste'rec!t.
d. Ingeval de ste''en sta(en !ee"t de voor%itter de doorslaggevende ste'.
e. 8ver personen wordt sc!ri"teli&( over %a(en wordt 'ondeling geste'd.
2. 8ver toelating tot de *LB van genodigden 0eslist !et 0estuur.
H. Ti&dens de vaste &aarli&(se *LB wordt in ieder geval 0eslist over de volgende
onderwerpen3
a. 0e!andeling van en ste''ing over !et &aarli&(se "inanci4le verslag van de
penning'eesterG
0. ste''ing over !et d.c!arge van de penning'eesterG
c. 0e!andeling van en ste''ing over !et &aarli&(se verslag over !et interne 0eleid van
!et 0estuurG
d. 0e!andeling van en ste''ing over !et in arti(el 12 lid , 0edoelde wer(progra''aG
e. eventuele andere agendapunten.
I. Ti&dens de vaste o" een 0uitengewone *LB wordt 0eslist over de /!er10enoe'ing
sc!orsing o" !et ontslag van 0estuursleden. *spirant50estuursleden stellen %ic!%el"
(andidaat o" worden door een ander lid (andidaat gesteld. Bestuursleden worden voor de
ti&d van 2 &aar 0enoe'd. #i& %i&n on0eper(t !er0enoe'0aar tel(ens voor een periode van 2
&aar. Boor /!er10enoe'ing is !et Fuoru'vereiste als'ede !et 0i&eenroepen van een
tweede en derde *LB als o'sc!reven in lid J eveneens toepasseli&( 'et dien verstande
dat voor /!er10enoe'ing een a0solute 'eerder!eid van !et aantal ste''en volstaat.
J. Bestuursleden (unnen slec!ts 0i& )A, 'eerder!eid van ste''en worden gesc!orst o"
ontslagen. Boor !et ne'en van een 0esluit tot sc!orsing o" ontslag is een Fuoru' vereist
van de !el"t van de leden. Indien geen Fuoru' aanwe%ig is %al een tweede *LB worden
0i&eengeroepen. Boor de%e tweede *LB geldt de%el"de ge(wali"iceerde 'eerder!eid en
!et%el"de Fuoru'vereiste voor 0esluitvor'ing ter%a(e sc!orsing o" ontslag van
0estuursleden. Indien ti&dens de%e tweede vergadering wedero' geen Fuoru' aanwe%ig
is wordt de vergadering gesloten en terstond 'ondeling een derde *LB 0i&eengeroepen
die ,E 'inuten na 'ondelinge 0i&eenroeping %al aanvangen. Boor de%e derde *LB geldt
11
geen Fuoru'vereiste en (an ter%a(e sc!orsing o" ontslag van 0estuursleden 0i& )A,
'eerder!eid der alsdan aanwe%ige leden rec!tsgeldig 0esloten worden.
D. Ti&dens een tijdig speciaal daartoe 0i&eengeroepen 0uitengewone *LB 0iedt de parti&raad
de (andidatenli&st aan de *LB aan. De%e *LB wordt slec!ts ..n (eer 0i&eengeroepen op
de daarvoor in lid 1, 0epaalde wi&%e. Boor de%e 0i&%ondere *LB geldt geen
Fuoru'vereiste. De *LB !ee"t de 0evoegd!eid de (andidatenli&st goed o" a" te (euren.
De (andidatenli&st (an door de *LB alleen worden a"ge(eurd indien de *LB 0i&
volstre(te 'eerder!eid van de aanwe%ige leden /een1 vervangende (andida/a1t/en1
staande vergadering 0enoe't.
1E. De *LB nee't 'oties enAo" resoluties ter%a(e !et interne enAo" !et politie(e 0eleid aan 0i&
volstre(te 'eerder!eid van ste''en ten%i& anders is aangegeven. El( lid !ee"t !et rec!t
!et woord te voeren ti&dens de *LB. 6oties o" resoluties dienen sc!ri"teli&( te worden
ingediend 0i& de secretaris vNNr o" ti&dens de vergadering.
11. Ten'inste 1E leden !e00en !et rec!t een 'otie van wantrouwen 0i& de secretaris in te
dienen tegen !et !ele 0estuur o" tegen ..n o" 'eerdere 0estuursleden. De ge(wali"iceerde
'eerder!eid en !et Fuoru'vereiste als'ede !et 0i&eenroepen van een tweede en derde
*LB als o'sc!reven in lid J is ten de%en eveneens toepasseli&(. Indien een 'otie van
wantrouwen wordt aangeno'en legt !et des0etre""ende 0estuurslid c.F. !et !ele 0estuur
terstond %i&nA!aar 0estuurs"unctie c.F. !un 0estuurs"uncties neer ten%i& de *LB niet
voor%iet in vervanging van !et 0estuurslid c.F. !et !ele 0estuur in wel( geval !et
0estuurslid c.F. !et !ele 0estuur aan0li&"t totdat in vervanging %al %i&n voor%ien.
1). Ten'inste ,E leden !e00en !et rec!t o' ti&dens een speciaal daartoe 0elegde
0uitengewone *LB een 'otie van wantrouwen 0i& de secretaris in te dienen tegen een
vol(svertegenwoordiger van de parti&. De ge(wali"iceerde 'eerder!eid en !et
Fuoru'vereiste als'ede !et 0i&eenroepen van een tweede en derde *LB als o'sc!reven
in lid J is ten de%en eveneens toepasseli&(.
1,. De oproeping tot de *LB gesc!iedt sc!ri"teli&( door de voor%itter 'iddels !et ver%enden
van oproep0rieven ver'eldende de te 0e!andelen agendapunten aan alle leden ereleden
en aange'elde s7'pat!isanten. De oproepter'i&n is 'ini'aal 1E dagen de dag van
ver%ending en vergadering niet 'eegere(end. Indien in de gevallen in lid ) su0 0. c. d.
o" e. van dit arti(el de voor%itter 1E dagen lang ver%ui't o' een *LB 0i&een te roepen
%i&n de in lid ) su0 0. c. d. o" e. van dit arti(el 0edoelde personen c.F. co''issie
0evoegd %el" een *LB 0i&een te roepen 'et inac!tne'ing van !et 0epaalde in de eerste
twee vol%innen van dit lid.
:UIS:8UDELI>9 REGLE6ENT
*rti(el )).
:et :R 0evat aanvullende en uitvoerende 0epalingen die niet in stri&d 'ogen %i&n 'et de
statuten enAo" de wet. :et wordt vastgesteld door !et 0estuur.
ST*TUTEN$I>#IGING
*rti(el ),
Besluiten tot wi&%iging van de%e statuten (unnen slec!ts worden geno'en in een speciaal
daartoe 0i&eengroepen *LB waarin ten'inste )A, der leden aanwe%ig %i&n en 'et een
'eerder!eid van )A, der geldig uitge0rac!te ste''en. Indien in de%e vergadering niet !et
vereiste aantal leden aanwe%ig is wordt 0innen een 'aand doc! niet eerder dan twee we(en
een tweede *LB 0i&eengeroepen waarin alsdan tot !et 0eoogde doel %al (unnen worden
0esloten 0i& ,A- 'eerder!eid der geldig uitge0rac!te ste''en ongeac!t !et aantal aanwe%ige
1)
leden. $i&%igingen in de statuten treden eerst in wer(ing nadat de a(te tot statutenwi&%iging
notarieel %al %i&n verleden.
8NTBINDING EN BERE??ENING
*rti(el )-
1. Besluiten tot ont0inding van de vereniging (unnen slec!ts worden geno'en in een
speciaal daartoe 0i&eengroepen *LB waarin ten'inste )A, der leden aanwe%ig %i&n en 'et
een 'eerder!eid van )A, der geldig uitge0rac!te ste''en. Indien in de%e vergadering niet
!et vereiste aantal leden aanwe%ig is wordt 0innen een 'aand doc! niet eerder dan twee
we(en een tweede *LB 0i&eengeroepen waarin alsdan tot !et 0eoogde doel %al (unnen
worden 0esloten 0i& ,A- 'eerder!eid der geldig uitge0rac!te ste''en ongeac!t !et aantal
aanwe%ige leden.
). Ingeval van ont0inding %al in de%el"de *LB worden 0esloten wat er 'et !et na
vere""ening over0li&vende positieve saldo van !et ver'ogen van de vereniging %al worden
gedaan %ul(s in overeenste''ing 'et de wetteli&(e vereisten.
,. Bi& ont0inding %al !et laatste in "unctie %i&nde 0estuur 'et de vere""ening worden 0elast
ten%i& de *LB anders 0eslist. De 0epalingen van de statuten en !et :R 0li&ven daar0i&
%oveel 'ogeli&( van (rac!t.
**NBULLENDE BEB8EGD:EID BESTUUR
*rti(el )2.
:et 0estuur 0eslist in alle gevallen waarin de statuten o" !et :R niet voor%ien o" waar twi&"el
0estaat 'et 0etre((ing tot de toepassing o" de uitlegging daarvan.
IN$ER9INGTREDING
*rti(el )H.
De%e statuten treden on'iddelli&( in wer(ing na !et passeren van de notari4le a(te. DaarvNNr
%i&n alle personen die %ic! !e00en aange'eld als lid en die voorlopige "uncties vervullen
ge!ouden de dan nog ontwerpstatuten vri&willig na te leven.
1,