You are on page 1of 5

Inviolabilitatea persoanei

Libertatea persoanei reprezinta o valoare sociala, organele judiciare avind o obligatia respectarii
intocmai a tuturor disopozitiilor referitoare la realizarea ei.
Atit Constitutia cat si Codul de Procedura penala al republicii Moldova stabilesc ca libertatea individuala
si siguranta persoanei sunt inviolabile . Aceasta prevedere legala nu inseamna ca sunt interzise masurile de
privare de libertate a persoanei; acestea sunt posibile in cazuri exceptionale , iar in cazul in care se aplica se
supun unor reglementari riguroase care stabilesc conditiile si temeiuile aplicarii lor . In acest sens art alin!"#
CPP stabileste ca nimeni nu poate fi retinut si arestat decat in cazurile si modul stabilite de caodul PP . $xistenta
unor asemenea cazuri este dictata de necesitatea de a recurge la privarea de libertate pentru a se asigura
realizarea scopurilor procesului penal si dreptului penal.
%e considera limitare de libertate orice situatie in care o persoana nu poate sa se deplaseze liber fie din
cauza , ca i&a fost aplicata forta in acest sens !inc'iderea intr&o celula# fie in urma unei obligatii legale de a se
supune unor indicatii facute de catre un agent al legii fara aplicarea fortei !ordonarea de catre un politest de a nu
parasi un loc sau de a merge intr&un loc anume.
Limitarea libertatii individuala a persoanei poate avea loc numai ca urmare a unei deciziii ale instantei
de judecata alin !(# al art din CPP exceptie facand cazurile de retinere a persoanei da catre organul de
urmarire penala, retinere care nu poate depasi termenul de )" de ore.
Privarea de libertate poate avea loc pe perioade strict prevazute de legislatie , fie in 'oatrirea
judecatoreasca .*e exeplu retinerea persoanei banuite nu poate avea loc mai mult de )" de ore , iar termenul
stabilit+ de judecator de tinere a persoanei in stare de arest nu poate depasi la urmarirea penala , cu unele
exceptii ,termenul de (, de zile . -data cu expirarea termenului de detentie,persoana urmeaza a fi imediat
eliberata,orice retinere in acest sens este ilegala.
Cu toate ca legea stabileste anumite termene care pot fi plicate la privarea de libertate a unei personae ,
dreptul la libertate impune ca o privatiune de libertate nu poate sa continuie mai mult de cat este nevoie , tinind
cont de circumstante c'iar daca termenul legal sau cel stabilit+ prin 'otarirea judecatoreasca nu a expirat. Legea
stabileste in acest sens ca organul de urmarire penala sau instanta judecatoreasca sunt obligate sa elibereze
imediat orice persoana atunci cand temeiurile retinerii ori arestarii au decazut.Aceasta inseamna deasemenea ca
detentia sau prelungirea acesteia nu poate fi mandatata daca nu sunt circumstante care ar justifica&o. In acest
sens motivele care au servit initial pentru privarea de libertate ulterior ar putea san u fie suficiente pentru a
justifica o detentie legala. C'iar daca privarea de libertate este justificata ea este ilegala daca a fost facuta cu
incalcarea procedurii stabilite de retinere sau arestare.
Persoanei arestate sau retinute trebuie imediat sa I se aduca la cunostinta drepturile sale si motivele
retinerii sau arestarii acestuia,circumstantele faptei precum si incadrarea juridical a actiunii de savirsirea careia
este invinuita sau banuita , in limb ape care o intelege in prezenta unui aparator ales sau numit din oficiu.
.espectarea acestei proceduri ar piermite persoanei private de libertate sa evalueze situatia sa si metodele legale
pe care poate sa le foloseasca pebtru a contesta privarea de libertate.
Legea stabileste ca persoanei I se aduc imediat la cunostinta toate elementele enumerate mai sus , fara
precizia c ear insemna aceasta .Pe de alta parte articolul /) CPP stabileste ca din momentul retinerii persoanei
banuite de savirsirea unei infractiuni organul de urmarire penala in termen de pina la trei ore de la momentul
privarii persoanei de libertate , intocmeste un process verbal de retinere in care printre altele indica temeiurie si
motivele retineriii. Procesul verbal se adduce la cunostinta persoanei retinute totodata I se inmineaza in scris
informatia despre drepturile ei.
Cu toate acestea nu trebuie de considerat ca legea stabileste o limita stricta in acest sens . Aducerea
imediata la cunostinta trebuie sa aiba loc in primul moment , cand autoritatile au posibilitatea de a intruni toate
conditiile necesare pentru aceasta , totodata facand totul ca aceste conditii sa fie intrunite cat mai repede
posibil.Astfel , imediat in unele cazuri ar putea fi un timp foarte scurt iar in alte cazuri !exemplu cand trebuie de
gasit un interpret#ar putea fi mai mare acest timp.Pentru mentinerea legalitatii procedurii de retinere sau
arestare, persoanei trebuie sa&I fie aduse la cunostinta toate elementele indicate in aliniatul 0 al articolului din
CPP deoarece numai in acest fel acesta va putea sa foloseasca pe deplin dreptul sau de a contesta privarea de
libertate. *in aceleasi motive pe cat de posibil informatia furnizata persoanei private de librtate trebuie sa fie
expusa intr&un limbaj clar pentru ca cele spuse sa fie si intelese de catre acea persoana.
- ultima cerinta pentru asigurarea legalitatii privarii de libertate tine de conditiile detinerii. -rice
persoana retinuta sau arestata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane; ea nu poate fi supusa violentei
amenintarilor sau unor alte metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii si de a&si exprima opiniile. -rice
actiune procesuala care adduce atingere inviolabilitatii persoanei !perc'ezitia,examenarea corporala etc# poate
sa fie efectuata fara cansemtamintul persoanei numai in cazurile si in modul si in conditiile stipulate de
legislatia in viguare .
Inviolabilitatea domiciliului.
Principiul inviolabilitatii domiciliului isi gaseste consacrarea in actele juridice de baza ale .epublicii
Moldova si in reglementarile internationale.
Conventia $1.-P$A2A pentru APA.A.$A *.$P31.IL-. -M1L1I prin prizma prevederilor art
4 recunoaste dreptul persoanei de a&I fi respectat domiciliul. 2u se admite amestecul oricarei autoritati publice
in exercitarea dreptului inviolabilitatii domiciliului decat in cazul in care acest amestec este prevazut de lege si
daca constituie o masura care intr&o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala,securitatea
publica , bunastarea economica a tarii, apararea si prevenirea infractiunilor protejarea sanatatii sau a moralei sau
pentru protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale altor personae. Art ) al Pactului international cu
privire la drepturile civile si politice prevede ca nimeni nu poate fi supus la imixtiuni arbitrare sau atentate
ilegale asupra inviolabilitati domiciliului.
Constitutia .epublicii Moldova in art "5 declara inviolabilitatea domiciliului.3ermenul inviolabilitate
inseamna ceva ce nu poate fi violat, incalcat,atins,care se afla in mod legal la adapost de orice urmarire , de
orice atingere, incalcare sau pedeapsa.2imeni nu poate patrunde sau ramine in domiciliu sau in resedinta unei
personae fara consemtamintul prealabil a acesteia. %e admit unele derogari de la aceasta norma doar pentru
executarea unui mandate de arestare sau a unei 'otariri judecatoresti pentru inlaturarea +nei primejdii care
ameninta viata, integritatea fizica sau bunurile unei personae indifferent daca aceste situatii au loc in cadrul sau
in afara unui process penal.
In situatia cand este sau va fi pornit un process penal perc'ezitiile si carcetarile la fata locului pot fi
ordonate si effectuate numai in conditiile legii.3ot Constitutia interzice perc'ezitiile pet imp de noapte !punctl
65 ar / din CPP.Prin timpul noptii trebuie de inteles intervalul de timp intre orele "" si / cu exceptia cazurilor
de delict flagrant..eglementarea amanuntita a cazurilor cand se admite constringerea acestui drept este inclusa
in articlolul / punctul care explica sensul notiunii ,,domiciliu7 in procedura penala 8 locuinta sau constructia
destinata pentru locuirea permanenta sau temporara a unei sau a mai multor personae !casa apartament vila
camera de 'otel cabin ape o nava maritime sau fluviala., precum si incaperile anexate nemijlocit la
acestea,constituind o parte indivizibila !veranda, terasa,mansarda,balcon,beci sau un alt loc de uz comun. La fel
domiciliul conform codului de procedura penala este si orice teren privat,automobile nava maritime si fluviala
private, birou.
$ste interzisa in cursul procesului penal patrunderea in domiciliu contrr vointei persoanelor care locuiesc
sau detin sediu aici.*e la aceasta regula exista exceptiile legale.Perc'ezitiile, cercetarile domiciliului,cercetarea
la fata locului, ridicarea de obiecte si documente pot fi ordonate si effectuate in baza unui mandate
judiciar!eliberat de judecatorul de instructie sau de catre instanta de judecata#.Pentru a efectua aceste actiuni,
organul de urmarire penala trebuie sa obtina prealabil , prin demers motivate, la judecatorul de instructie o
autorizatie care sa&I piermita accesul in domiciliul unor personae. 2umai in caz de flagrant delict!alin6 al
art"0# perc'ezitia se poate efectua in baza unor ordonante motivate fara autorizatia judecatorului de instructie
urmind ca acestuia sa I se prezinte imediat darn u mai tirziu de "6 de ore de la terminarea perc'ezitiei
materialele obtinute in urma perc'ezitiei effectuate indicindu&se motivele efectuarii ei, judecatorul de instructie
verificand legalitatea actiunii..
Codul penal al .M in art )5 incrimineaza patrunderea raminerea ilegala in domiciliul sau in resedinta
unei personae fara consimtamintul acesteia ori refuzul de a le parasi la cererea ei precum si perc'ezitiile si
cercetarile ilegale.
Limitarea inviolabilitatii domiciliului se piermite numai in baza legii9actiunile ilegale sunt pedepsite
penal, iar probele obtinute pe aceste cai nu sunt admisibile !art 5(,56 din CPP al .M#
Inviolabilitatea proprietatii
*reptul de proprietate reprezinta un drept fundamental al omului , o prerogative proprie naturii
umane,consacrat nu numai de legislatia interna , ci si de importante documente internationale cu privire la
drepturile si libertatile cetatenesti.
*eclaratia 1niversala a *repturilor -mului prevede in art ) ca ,, orice persoana are dreptul la
proprietate atit singura cat si in asociere cu alte personae7.2imeni nu va fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea
sa :.Conventia prin art al Protocolului additional nr din 50" a prevazut ocrotirea dreptului de
proprietate.Aderarea si ratificarea de catre .M a actelor internationale mentionate mai sus a determinat si
continutul Constitutiei .M care la art 6/ stipuleaza ca9
.*reptul la proprietate private , precum si creantele asupra statului sunt garantate;
".Averea dobindita licit nu poate fi confiscate. Caracterul licit al averii in acest caz se prezuma.
(.;unurile destinate , folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate numai in conditiile
legii
$xaminind art ( din CPP in corelatie cu art din Protocolul additional nr al Conventiei putem
evedentia trei norme distincte si anume
Prima norma fiind de natura generala enunta principiul respectarii proprietatii
Cea de a doua norma prevede lipsirea de proprietate si stabileste conditiile de aplicare a unei astfel de
masuri.2imeni nu poate fi privat de proprietatea sa decat din urmatoarele motive9
.13ILI3A3$ P1;LICA
".In conditiile Codului PP
(Conform principiilor generale ale dreptului international.
Cea de a treia norma enuntata in paragraful " al art din Protocolul additional nr al Conventiei recunoaste,
printre altele dreptul statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa uzul de bunuri
in conformitate cu uzul general.
*reptul de proprietate nu ete un drept absolute.*in acest considerent statul si&a asumat dreptul de
ingerinta in exercitarea dreptului de proprietate care ar trebui sa serveasca unui scop legitim de utilitate publica
sau a unui interes general.
Inviolabilitatea domiciliului le este garantata de carte stat atat persoanele fizice cat si persoaneler juridice.Pentru
a stabili daca ezista o privare de liberate este necesar sa se examineze nu numai daca a existat un transfer formal
al dreptului de proprietate dar si circumstantele faptelor ce conduc la o expropriere de fapt.
Cuprinsa intr&un tratat international multilateral cum este C-2<$23IA , conditia exproprierii de
proprietate conform principiilor generale ale dreptului international, impusa de art al Protocolului additional
nr al Conventiei nu ar trebui sa surprinda.%e poate pune totusi intrebarea 9 care este sensul ei,din momentul ce
dispozitiile Conventiei sunt direct aplicabile in sistemele juridice ale statelor membre pe de o parte, iar pe de
alta parte astfel cum dispune art inaltele parti contractante recunosc oricarei personae care este supusa
jurisdictiei lor drepturile si libertatile pe care ea le reglementeaza=
-crotirea proprietatii se realizeaza prin multiple mijloace juridice.Alaturi de dreptul civil si dreptul penal
, dreptul procesual penal isi adduce condributia la ocrotirea proprietatii. In cadrul procesului penal persoana
poate fi private de dreptul de a exercita elemetele dreptului de proprietate prin aplicarea sec'estrului.Punerea
sub sec'estru a bunurilor adica a valorilor materiale inclusive a conturilor si depozitelor este o masura
procesuala de constringere care consta in inventarierea bunurilor materiale si interzicerea proprietarului sau
posesorului de a dispune de ele iar in cazurile necesare de a se folosi de aceste bunuri.%copul aplicarii
sec'estrului este de a asigura repararea prejudiciului cauzat de infractiune,actiunea civila si eventuala confiscare
a bunurilor destinate savarsirii infractiunii , folosite in acest sens sau rezultate din infractiune.
Art ",6 din CPP prevede expres care bunuri pot fi si care nu pot fi puse sub sec'estru iar in art ",,0
determina temeiurile de punere sub sec'estru a bunurilor.Avind in vedere caracterul fundamental al dreptului de
proprietate aplicarea sec'estrului poate fi realizata doar in baza autorizatie judecatorului de instructie sau dupa
caz prin inc'eierea instantei de judecata.In vederea proportionalitatii ingerintei statului asupra privarii persoanei
de dreptul de proprietate legea a instituit obligatia ca valoarea bunurilor sec'estrate sa nu depaseasca valoarea
actiunii civile sau maximul amenzii penale.
Inviolabilitatea vietii private
Constitutia .epublicii Moldova stabileste obligatia generala a statului de a respecta si ocroti viata intima ,
familiala si private . Activitatea desfasurata in cadrul unui process penal reprezinta un grad inalt de posibilitate ca sa fie
deranjata intimitatea persoanelor,iar unele actiuni procesuale cum ar fi de exemplu,perc'ezitia,interceptarea comunicarilor
constituie aproape in toate cazurile o tulburare a acestei sfere. *e aceea prevederea constitutional amanuntita a fost
dezvoltata si detaliata in art 0 din CPP.Principiul in discutie este intr&o dependenta strinsa cu asa concepte cum ar fi
inviolabilitatea domiciliului,secretul corespondentei.*at fiind faptul ca acestea din urma fac parte din alte principii ale
procesului penal ,ele nu vor fi examinate la acest principiu.
Viata Familiala include toate relatiile care apar in cadrul unei familii fondate prin casatoria sau a relatiilor ce apar
in urma maternitatii sau paternitatii indifferent daca aceste relatii au aparut in urma unor casatorii legale si indifferent de
relatiile care exista intre parinte si copil.
Viata intima sunt incluse acele aspecte ce tin de viata familiala sau private ,trecute prin prisma dreptului
persoanei de a ramane singura.Cu toate ca acest drept in anumite momente este justificat sa fie limitat cum ar fi detinerea
in isolator cu mai multe personae,intimitatea actioneaza si in acest caz .*eexemplu este o incalcare a intimitatii in cazul in
care o persoana este nevoita sa mearga la viceu in camera unde el este detinut aflindu&se in vazul tuturor.
Pentru protejarea persoanei contra ingenerentelor ilegale in viata sa private ,intima sau de familie ,legea stabileste
unele garantii.Astfel este interzisa acumularea fara necessitate a informatiei despre viata private si intima a persoanei.
Corelarea unei asemenea informatii in particular cat si amestecul in viata private intima si de familie in general se piermite
conform art 4 alin " al C$*- inmasura in care este prevazut de lege si daca constituie o masura care intr&o societate
democratica este necesara pentru securitatea nationala siguranta publica ,bunastarea economica a tarii,apararea ordinii si
prevenirii faptelor penale,protejarea sanatatii si a moralei,sau protejarea drepturilor si libertatilor fundamentaleale ale altor
personae.Astfel colectarea informatiei !si oricare actiuni care cad sub incidenta conceptelor de viata private intima
familiala,dar care constituie principii aparte cum ar fi perc'ezitia,interceptarea convorbirilor etcva fi legala daca masura
este prevazuta de lege si legea stipuleaza genul de informatii care pot fi colectate,temeiurile de colectare si persoanele de
la care aceasta informatie poate fi ceruta ,precum si procedura care trebuie sa fie urmata.
Astfel cu respectarea conditiilor enumerate mai sus este piermisa colectarea si pastrarea unor informatii cu ar fi
fofgrafii,date dactiloscopice etc.
Ca o garantie suplimentara a colectarii abusive a informatiei despre viata private,intima,familiala a
persoanei,legea stabileste ca persoanele de la care organul de urmarire penala cere o astfel de informatie sunt in drept sa se
convinga ca aceasta informatie se administreaza intr&o cauza penala concreta.Persoana nu are dreptul sa refuse prezentarea
informatiei cerute sub pretextul inviolabilitatii vieii private,insa ea are dreptul sa ceara de la organul de urmarire penala
explicatii asupra necesitatii obtinerii unei asemenea informatii cu includerea explicatiilor in procesul verbal al actiunii
procesuale respective.In cazul in care exista temeiuri ce justifica o anumita ingerinta in viata private,legea stabileste
prevederile legale care ar minimaliza efectele negative ale acestei ingerinte.
-rganele de urmarire penala si instantele judecatoresti trebuie sa intreprinda toate masurile pentru ca aceasta
informatie san u fie divulgata.Astfel la cererea lor,participantii la actiunile procesuale sunt obligate san u divulge
asemenea informatii si depre aceasta se ia un angajament in scris.3oata informatia colectata si stocata trebuie sa fie
folosita in scopurile si in cadrul procesului penal.Probele care confirma informatia despre viata private si intima a
persoanei,la cererea acesteia se examineaza in sedinta de judecata inc'isa.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞTIINŢĂ TINERET ŞI SPORT
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
REFERAT

LA DREPT PROCESUAL PENAL

TEMA: Principiul inviolabilitatii persoanei,
domiciliului,proprietatii,vietii intime,familiale,
private.A executat V.DODAN
oordonator !tiin"ific T. #E$D%VA$A


&i!in'u ())*