You are on page 1of 95

Maatschappijleer

Leerjaar 1
Naam:
Klas:
Werkstukken via magister mailen
Bij onderwerp vermelden: naam klas ! werkstuk"
Inleiding
#oor je ligt het nieuwe project dat gaat over de maatschappij"
$n dit project komen verschillende dingen over de maatschappij aan %od"
#roeger hoorde je wel eens: de maatschappij dat %en jij"
&at klopt voor een deel"
Want eigenlijk is on'e hele samenleving de maatschappij"
Samenleving
(ls je %uiten om je heen kijkt 'ie je auto)s rijden een *ietser stopt
voor het rode verkeerslicht en op de stoep surveilleert een agent"
(an de overkant van de straat doet een jongen een krant
in een %rieven%us"
+n %ij de lantaarnpaal op dat grasveldje staat een groepje skaters"
$n dit project maak je kennis met veel 'aken die met de samenleving en
dus de maatschappij te maken he%%en"

De vetgedrukte, onderstreepte woorden vind je terug in de woordenlijst,
achter in je projectboek.
2
Inhoudsopgave
Thema: Maatschappij
,agina
$nleiding -
.hecklist /

0pdracht 1 Maak een %rainstorm 1
0pdracht - 2amen leven 3
0pdracht 4 0pvoeding in het ge'in 11
0pdracht 5 6oe word je wie je %ent7 18
0pdracht / Normen waarden regels en wetten 13
0pdracht 8 &emocratie -1
9oekopdracht 1 Belangrijke mensen -:
9oekopdracht - 41
0pdracht 1 6oe maken we wetten7 44
0pdracht 3 &iscriminatie 5-
0pdracht : Wij en 'ij /1
0pdracht 1; <eugdcultuur /5
6uiswerk $nterview /3
0pdracht 11 (rm en rijk /:
0pdracht 1- =ilm: 2lumdog millionaire 85
0pdracht 14 Mijn leven 8:
+>tra opdracht: (mnest? $nternational 1/
3
+en werkstuk maken :4
Woordenlijst :5
Checklist
@hema: Maatschappijleer 1
4
Als een opdracht helemaal af is dan zet je een kruisje in het hokje onder
Af bij de juiste opdracht.
Opdracht Af Akkoord
docent
Opmerkingen
docent
0pdracht 1
Maak een %rainstorm
0pdracht -
2amen leven
0pdracht 4
0pvoeding in het ge'in
0pdracht 5
6oe word je wie je %ent7
0pdracht /
Normen waarden regels en
wetten
0pdracht 8
&emocratie
9oekopdracht 1
Belangrijke mensen %ij het
ontstaan van on'e democratie"
9oekopdracht -
0pdracht 1
6oe maken we wetten7
0pdracht 3
&iscriminatie
0pdracht :
Wij en 'ij
0pdracht 1;
<eugdcultuur
6uiswerk
$nterview
0pdracht 11
(rm en rijk
0pdracht 1-
=ilm: 2lumdog millionaire
0pdracht 14
Mijn leven
Opdracht Af Akkoord
docent
Opmerkingen
docent
+>tra opdracht:
5
(mnest? $nternational
Opdracht 1 Maak een brainstorm

Wat moet je doen:
A <e gaat een %rainstorm maken op de'e %lad'ijde"
6
A 9et in het midden van je vel papier het woord: Maatschappij"
A Bedenk nu 3 andere woorden die met Maatschappij
te maken he%%en
A 2chrij* de'e woorden op %ij de %rainstorm op de'e %lad'ijde
@ip:
+r staan al twee woorden ingevuld als voor%eeld"
<e moet dus nog 3 woorden 'el* %edenken en opschrijven"
armoede
discriminatie
Opdracht Samen leven
(lles kan tegenwoordig
6onderd jaar geleden was het niet 'o moeilijk te %edenken
hoe je je leven wilde leiden: je 'ocht een geschikte man o* vrouw
ging daarmee trouwen en stichtte een ge'in"
7
@egenwoordig is er veel meer keu'evrijheid"
+r 'ijn ge'innen met een vader en een moeder met twee moeders o*
twee vaders met alleenstaande vaders o* moeders met stie*ouders B
keu'e te over"
Waarom is dat veranderd7 +n wat %etekent dat voor de maatschappij7
!roeger hoorde je "el eens: de maatschappij dat ben jij#
$at klopt voor een deel#
%ant eigenlijk is on&e hele samenleving de maatschappij#
Inge"ikkeld
$n on'e maatschappij kunnen we hel veel kie'en %ijv": hoe je je leven
wilt inrichten"
(an de ene kant is dat prettig" Maar het maakt het leven ook
ingewikkelder"
+r 'ijn ge'innen in soorten en maten" Niet iedereen is daar %lij mee"
Nog steeds vinden veel mensen dat kinderen het %este a* 'ijn als 'e
opgroeien met een vader en een moeder in het'el*de huis"
(an de andere kant neemt het aantal CCnouderge'innen toe"
+n ook homostellen nemen steeds vaker de %eslissing
om een kind op te voeden"
We pro%eren elkaar te %egrijpen maar dan moeten we ook een aantal
'aken over elkaar weten"
(ls we niet genoeg over %ijv" groepen mensen weten %eoordelen we die
'onder dat we weten hoe die mensen in elkaar 'itten"
(ls je de'e mensen leert kennen denk je vaak: 'e 'ijn toch wel aardig"
Wat *ijn dat ik daar achter %en gekomen"
'ang geleden
#roeger was trouwen heel gewoon
iedereen vond dat je dat moest doen en de meeste mensen
wilden het ook graag"
6et was niet netjes als je niet trouwde"
8
<e dacht er eigenlijk niet over na"
<e trouwde met iemand als je verwachtte dat je samen genoeg 'ou
verdienen om oud te worden"
<e hoopte vooral ook dat je kinderen kreeg want die moesten voor je
'orgen als je dat 'el* niet meer kon"
&ie 'org van de kinderen voor hun ouders noem je nu mantel&org#
Lees eerst vraag 1 door "
Neem je project%oek mee
Da naar s?m%aloo
Klik op 2amenleven 1/ min"
Bekijk het *ilmpje en maak aantekeningen
voor de samenvatting"
1a" 2chrij* op wat het %elangrijkste was van het *ilmpje 2amenleven"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
9
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1%" Wat was nieuwe in*ormatie voor je 7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1c" Wat he% je ervan geleerd7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Opdracht ( Opvoeding in het ge&in#
10
Werk in tweeFtallen
1" Lees onderstaande tekst"
Chantal uit klas 1C heeft de laatste tijd veel ruzie met haar ouders. Ze
moest haar ouders altijd gehoorzamen, maar nu ze ouder wordt, wil
ze haar eigen leven bepalen. et de opvattingen van haar ouders is
zij het lang niet altijd eens.
!ob kent het probleem" #$r bemoeit zich altijd wel iemand met je leven.
%e ouders willen dat je op tijd thuiskomt. $n je docenten zeuren over
je toekomst. Zelfs je vrienden laten je niet met rust. &om maar eens
met de verkeerde kleding op school. 'rouwens die reclamejongens
kunnen er ook wat van. Alsof je allen gelukkig wordt wanneer je
bepaalde producten koopt(.
a" @eken hieronder een cirkel" 2chrij* daarin opvoeden"
%" Bedenk samen 8 opvoeders en 'et die ronde de cirkel"
c" 2chrij* %ij elke opvoeder CCn ding dat diegene jou leert"
d" 0mcirkel de opvoeder die het meeste invloed op jou hee*t"
-" Lees onderstaande tekst"
Chantal had een meningsverschil met haar vader over haar kleding.
#'rek eens wat nettere kleding aan. Dan zie je er veel beter uit)(.
11
*ok over de muzieksmaak van Chantal heeft haar vader een duidelijke
mening" #Dit kun je toch geen muziek noemen.
a" 0ver welke onderwerpen verschillen .hantal en haar vader
van mening7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#ergelijk jouw antwoord met dat van een klasgenoot"
%" Bedenk samen twee andere onderwerpen waarover jullie
met je oudersGver'orgers een meningsverschil he%%en"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
c" Bedenk samen twee onderwerpen waarover jullie
het eens 'ijn met je oudersGver'orgers"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
)e&in is een lee*vorm waarin
kinderen opgroeien en worden opgevoed"
12
Opvoeden is ervoor 'orgen dat een kind volwassen en 'el*standig
wordt"
6et kind wordt een %epaald gedrag aangeleerd en leert wat kan en wat
niet kan"
"
4" Wie maken deel uit van jouw ge'in7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5" 0pvoeden gaat over veel dingen HaspectenI"
Dee* van elk aspect een voor%eeld hoe dat ge%eurt in jouw ge'in"
Onderdelen van de opvoeding !oorbeeld
Leren van de moedertaal EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Bieden van veiligheid EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Lie*de geven EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(anleren van regels EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
13
/" Lees de tekst"
#+k speel blokfluit, klarinet en sa,ofoon, maar mijn kinderen talen niet
naar een instrument. ijn pogingen om ze op pianoles te krijgen zijn
mislukt(.
&e'e tekst gaat over verwachtingen die ouders he%%en
van hun kinderen"
Welke verwachting had de'e ouder van 'ijn kinderen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8" Bedenk welke verwachtingen jouw ouders van jou he%%en"
Maak een tekening H hieronder I waarin je dat duidelijk maakt"
14
1" 2tel dat jij later kinderen krijgt"
Welke verwachtingen 'ou jij he%%en als ouder7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 4"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
15
Opdracht * +oe "ord je "ie je bent,
&it gaat je hele leven lang door"
<e leert van je ouders je %roers je 'ussen je leraren op school
van je ooms en tantes en van vrienden en vriendinnen"
We vinden de opvoeding %elangrijk"
0pvoeding is het aanleren van gedrag"
9o leren we wat kan en wat niet kan"
Ouders
<e ouders voeden je op"
9ij leren je regels waar je je thuis aan moet houden"
&enk daar%ij aan niet met volle mond praten en niet
%rutaal 'ijn"
Maar ook het soort eten hoort %ij je opvoeding"
$n Nederland is het heel normaal om aardappels met stamppot te eten
maar in 0osterse landen eten mensen vooral rijst.
School
+en groot deel van je leven %reng je door op school"
0ok hier krijg je een stukje opvoeding"
$n de klas gelden namelijk allerlei regels werk je samen met andere
kinderen en leer je van alles tijdens de schoolvakken"
<e leert 'o hoe je past %innen de maatschappij"
Lees eerst vraag 1 door "
Neem je project%oek mee
Da naar s?m%aloo
Klik op 6oe word je wie je %ent7 1/ min"
Bekijk het *ilmpje en maak aantekeningen
voor de samenvatting"
16
1a" 2chrij* op wat het %elangrijkste was van het *ilmpje 2amenleven"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1%" Wat was nieuwe in*ormatie voor je 7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1c" Wat he% je ervan geleerd7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 5"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
17
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Opdracht - .ormen/ "aarden/ regels en "etten#
%aarden 'ijn dingen die mensen %elangrijk en waardevol vinden
%ijvoor%eeld:
ge'ondheid eerlijkheid netheid respect"
Waarden 'ijn voor mensen van'el*sprekend"
.ormen geven aan wat mag o* niet mag wat kan o* niet kan
%ijvoor%eeld:
niet roken niet jokken geen rommel maken"
0egels 'ijn normen die opgeschreven 'ijn %ijvoor%eeld:
niet roken op school niet te laat komen niet eten in lokalen"
&it staat in het schoolreglement"
%etten 'ijn regels van de overheid %ijvoor%eeld:
je moet stoppen voor een rood stoplicht je mag niet op de stoep *ietsen
je mag niet met alcohol op in een auto rijden"
&e'e wetten staan in het wet%oek"
@huis en op school eigenlijk overal he% je te maken met normen en
waarden Hgeschreven en ongeschreven regelsI"
(ls we van elkaar weten wat on'e normen en waarden regels en wetten
'ijn hoeven we daar dus ook geen ru'ie over te maken"
We weten waar we ons aan moeten houden en we weten wat we van
elkaar kunnen verwachten"
18
Socialisatie
#ana* on'e ge%oorte leren we ons aan te passen"
We leren de normen en waarden regels en wetten van on'e ouders
*amilie trainers van sportclu%s o* docenten"
We worden door hen opgevoed"
+igenlijk heet dat met een moeilijk woord: socialisatie#
Wie 'ich niet aan de regels houdt gedraagt 'ich niet normaal en wordt
niet geaccepteerd"
Socialiseren is aanleren o* overdragen van normen en waarden"
Lees eerst vraag 1 door "
Neem je project%oek mee
Da naar s?m%aloo
Klik op Jegels wie %epaalt dat7 1/ min"
Bekijk het *ilmpje en maak aantekeningen
voor de samenvatting"
19
1a" 2chrij* op wat het %elangrijkste was van het *ilmpje 2amenleven"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1%" Wat was nieuwe in*ormatie voor je 7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1c" Wat he% je ervan geleerd7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht /"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
20
Opdracht 1 $emocratie#
Nederland is een democratie letterlijk %etekent dat Khet volk regeertK"
&at %etekent dus dat wij het met 'ijn allen als volk van Nederland voor
het 'eggen he%%en"
&e eerste democratie ontstond in (thene in Driekenland 4;;; jaar
geleden"
(ls er iets %esloten moest worden kwamen alle mannen uit de stad
%ijeen op het marktplein" +r kwamen dan ongeveer 8;;; mannen"
9e stemden over wetsvoorstellen van het %estuur"
@och was dit nog geen echte democratie" #rouwen armen en slaven
mochten nog niet meestemmen"
Maar hoe doe je dat met 18 miljoen mensen7 <e kunt onmogelijk alle
Nederlanders %ijeenroepen om een %eslissing te nemen"
6andiger is het om een aantal mensen te kie'en die namens het volk
%eslissingen nemen" 9o ge%eurt het ook"
+lke vier jaar kie'en alle Nederlanders van 13 jaar en ouder
!olksvertegen"oordigers#
#olksvertegenwoordigers worden door ons allemaal geko'en"
9e nemen %eslissingen die wij met ')n allen %elangrijk vinden"

(ls je samen met je vrienden een
%esluit neemt en je he%t dat met elkaar goed %esproken dan is dat een
democratisch %esluit"
1" 6oe vaak worden volksvertegenwoordigers geko'en7 EEEEEEEEEEEEE

-" Wie mogen er volksvertegenwoordigers kie'en7 EEEEEEEEEEEEEEEEE
21
4" Waarom 'ijn er volksvertegenwoordigers7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5" Bespreek in tweetallen hoe je democratisch tot een oplossing
kunt komen in de volgende situaties"
a" #ij* vrienden 'ijn samen op vakantie"
9e he%%en een huisje gehuurd"
@wee van de vrienden 'ijn 'ware rokers CCn rookt a* en toe en
twee roken niet"
&e nietFrokers he%%en er een hekel aan dat er gerookt wordt
in het huisje"
Wat is volgens jullie de %este oplossing7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" &e vij* vrienden gaan )s avonds stappen"
+r 'ijn twee leuke uitgaanscentra"
6oe %epalen 'e waar 'e heen gaan7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
22
!an 11 miljoen naar 1-2#
23
134
Wij stemmen in Nederland op mensen die ons mogen
vertegenwoordigen" Maar niet iedereen mag stemmen"
&at mogen alleen mensen van 13 jaar en ouder"
Stemrecht/ geen stemplicht
$n Nederland is niemand verplicht om te stemmen" 2oms gaan
mensen niet stemmen omdat 'e het niet %elangrijk vinden o* omdat
het slecht weer is"
5ieslijst en partijprogramma
,olitieke partijen maken een kieslijst" &at is een lijst met mensen op
wie je kunt stemmen" ,olitieke partijen schrijven hun plannen voor
Nederland in een partijprogramma" Nederlanders die niet weten wat 'e
willen stemmen kunnen dit partijprogramma le'en"
6etels
+r 'ijn 1/; 'etels in de @weede Kamer"
<e kunt niet iedereen die stemmen hee*t gekregen een plaats in de
@weede kamer geven" &aarom wordt met een rekensom uitgerekend
hoeveel procent HLI van de stemmen iemand hee*t gehaald"

1-2 5amerleden
Niet elke partij hee*t evenveel stemmen gekregen" &e ene partij hee*t
dus meer 'etels dan de andere partij"
(lle 1/; @weede kamerleden vertegenwoordigen het volk"
#an 18 miljoen naar 1/; dusM
Werk in tweetallen
Lees vraag 4 door en:
Da naar s?m%aloo
Klik op &emocratie: Wie is de %aas7 1/ min"
Bekijk het *ilmpje"
Beantwoord onderstaande vragen"
/" Nederland is een democratie"
.hina is een dictatuur"
a" 2chrij* de %etekenis van dictatuurop"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" Dee* een voor%eeld van een land met een dictatuur" EEEEEEEEEEEEEE
c" Welke partij %epaalde daar alles7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
d" Wat %epaalde de partij %ijvoor%eeld voor het volk7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
e" 2inds een jaar o* tien is .hina voor'ichtig op weg
naar een democratie"
Dee* daar een voor%eeld van"
Wat mogen mensen daar nu wel en eerst niet7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
24
8" $n het *ilmpje &emocratie: Wie is de %aas7 'ag je *ragmenten
over een ge'in"
&e %eelden lieten een vorm van democratie
maar ook van dictatuur 'ien"
Leg uit"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1" Da op 'oek naar / andere landen met een democratie"

a" Welke landen 'ijn dat7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" Waarom 'ijn dat democratieNn7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3" Da op 'oek naar 4 andere landen met een dictatuur"

a" Welke landen 'ijn dat7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" Waarom 'ijn dat dictaturen7
25
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
+oe "as het vroeger,
1-13
Tijd van ontdekkers en hervormers
&e 2paanse koning =ilips $$ hee*t de
macht in Nederland"
6ij wil dat iedereen doet wat hij 'egt"
&e 2paanse koning is katholiek"
6ij wil dat iedereen die niet katholiek
is wordt opgepakt"
&e Nederlanders 'ijn het hier niet
mee eens"
0nder leiding van Willem van 0ranje
komen 'e in 1/83 in opstand
11*3
Tijd van regenten en vorsten
Nederland is een repu%liek geworden"
&at %etekent dat 'e geen koning
meer he%%en"
$n 1853 sluit Nederland vrede met
2panje"
&e Jepu%liek der #erenigde
Nederlanden %estaat uit 1 provincies"
Belangrijke mannen uit de'e
provincies vergaderden samen in de
2tatenFDeneraal"
178-
Tijd van pruiken en revoluties
Nederland is nog steeds een
repu%liek" $n 113: is er een revolutie
in =rankrijk" 6et volk komt in opstand
en de koning van =rankrijk wordt
gedood" &e =ransen grijpen in 11:/
de macht in Nederland"
26
131-
13*3
Tijd van burgers en
stoommachines#
$n 131/ wordt Willem 1 een *amilielid
van Willem van 0ranje de eerste
Nederlandse koning" &at heet een
monarchie"
$n die tijd hee*t Willem 1 alle macht"
6ij %eslist wat er ge%eurt" 6ij krijgt
daar%ij advies van de +erste en
tweede Kamer" 9ij worden niet
geko'en door het volk"
$n 1353 komt er een nieuwe
grondwet" &e koning hee*t niet meer
alle macht de ministers 'ijn
verantwoordelijk" +n er komt
stemrecht voor rijke mannen" &at
waren vooral mensen uit de adel o*
andere rijken die uitgeko'en werden
door de koning" 6et volk mocht niet
stemmen"
1817
1818
18*2
18*-
Tijd van "ereldoorlogen
$n 1:11 komt er stemrecht voor alle
mannen" #rouwen mogen vana* 1:1:
stemmen" 6et volk krijgt dus steeds
meer macht"
@ijdens de @weede Wereldoorlog
raakt het volk de macht weer kwijt"
#an 1:5; tot 1:5/ %e'etten de
&uitsers Nederland" &e koningin
vertrekt naar +ngeland" &e &uitser
2e?ssF$nOuart hee*t de macht"
27
18-1
22
Tijd van televisie en computer
Na de tweede Wereldoorlog werd
Nederland weer een democratie" 0ok
%esluit Nederland in 1:/1 om met vij*
andere landen samen te gaan
werken" (ndere landen willen daar
ook aan meedoen" $n -;;- wordt de
+uro ingevoerd" 0p 1 januari -;11
'ijn er -1 landen lid van de +uropese
Pnie" #eel van on'e wetten komen uit
+uropa"
28
Zoekopdracht 1
9elangrijke mensen bij het ontstaan
van on&e democratie#
Werk in tweetallen
6ieronder 'ie je vier keer een omschrijving van een persoon die
%elangrijk was voor het ontstaan van on'e democratie"
Da op 'oek naar wie hier wordt %edoeld"
0verleg eerst waar je de antwoorden gaat 'oeken en schrij* dat
hieronder op"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
6ij was de eerste koning van Nederland"
6ij vluchtte naar +ngeland toen Nederland %e'et werd door
de =ransen"
Nadat de *ransen in 1314 waren verslagen keerde hij terug"
(ls koning had hij alle macht"
Wie wordt hier %edoeld7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
6ij was schrijver van de grondwet van 1353"
6ij was lid van de @weede kamer"
6ij wilde een nieuwe grondwet met minder macht
voor de koning en meer vrijheid"
$n de grondwet staan de %elangrijkste wetten van het land"
Bijvoor%eeld: Wat mag de @weede Kamer7
Wat mag de koning7 6oe stemmen we7
$n 1353 werden koningen in heel +uropa verjaagd o* vermoord"
Willem 11 was %ang dat dit ook in Nederland 'ou ge%euren"
Koning Willem 11 vroeg aan de'e persoon om een nieuwe grondwet
te schrijven"
$n de nieuwe grondwet kreeg de koning minder macht" 6ij was
%ijvoor%eeld niet meer de %aas over de ministers"
Wie wordt hier %edoeld7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
29
9ij streed voor gelijke rechten van vrouwen"
$n haar tijd van mochten vrouwen niet studeren en
niet stemmen"
$n 1313 werd 'ij de eerste vrouwelijke arts in Nederland"
9e richtte de vereniging voor vrouwenkiesrecht op"
&e grondwet werd in 1:1: aangepast"
#rouwen mochten toen ook stemmenM
Wie wordt hier %edoeld7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
6ij was oprichter van de eerste politieke partij"
&e predikant had het maar druk"
6ij richtte een eigen krant op een eigen partij en
een eigen universiteit"
0ok werd hij ministerFpresident"
6ij richtte in 131: de eerste politieke partij op: de (nti Jevolutionaire
,artij H(J,I "#oor die tijd waren er nog geen partijen" &e (J, was een
christelijke partij" +en %elangrijk doel van de (J, was dat 'e eigen
scholen wilden oprichten voor christenen" &at lukte pas in 1:11"
Wie wordt hier %edoeld7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
30
Zoekopdracht
Werk in tweetallen"
9oek de antwoorden op onderstaande vragen in je project in %oeken
o* met %ehulp van de computer"
a" Wat %etekent democratie7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" Wat %etekent vertegenwoordigen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
c" Waar %estond 4;;; jaar geleden de eerste democratie7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
d" Waarom was dit nog geen echte democratie7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
e" #ana* welke lee*tijd mag je in Nederland stemmen7 EEEEEEEEEEEEEE
*" 6e%%en we in Nederland stemrecht o* stemplicht7 EEEEEEEEEEEEEEE
g" Wat is een lijsttrekker7EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
31
h" Welke partij hee*t op dit moment de meeste 'etels7 EEEEEEEEEEEEEE
h" Wat is een ander woord voor 'etel7 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Heen 'etel in de +erste o* tweede KamerI
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 8"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
32
Opdracht 7 +oe maken "e "etten,
Wetten 'ijn de regels in Nederland waar iedereen 'ich aan moet houden"
+r is een pro%leem in Nederland"
2teeds meer mensen he%%en een onlees%aar
handschri*t"
9e kunnen niet netjes schrijven"
&e minister van onderwijs hee*t een idee"
9ij wil dat alle kinderen op de %asisschool
een diploma netjes schrijven halen"
9e vraagt haar am%tenaren om dit idee
op te schrijven in een plan"
&e @weede Kamerleden gaan praten over het plan"
9ij vinden het een goed idee maar willen dat het idee
niet geldt voor kinderen die last he%%en van hun arm"
&e minister past het plan aan"
Nu stemt de meerderheid van de @weede kamer voor
het plan"
&e +erste Kamer praat daarna over het plan"
0ok 'ij %edenken o* 'e het plan wel o* niet goed
vinden"
&e meerderheid stemt voor het plan.
33
&e koningHinI 'et een handtekening onder het plan"
0ok komt het plan in de 2taatscourant te staan"
$n de 2taatscourant Heen soort krantI 'ijn alle
nieuwe wetten te le'en"
Nu is het plan o**icieel een wet geworden"
(lle %asisscholen gaan de wet uitvoeren"
#ana* nu moeten kinderen een diploma netjes
schrijven halen"
Daat het altijd 'o7
6et maken van een wet lijkt heel simpel in dit verhaal"
$n het echt is het vaak lastig en duurt het lang"
6et kan wel meer dan een hal* jaar duren
voordat een wetsvoorstel een wet is"
34
$e .ederlandse grond"et
&e grondwet is heel %elangrijk"
6ierin staan alle rechten maar ook alle plichten van de %urgers en
%estuurders van een land"
$n de grondwet wordt %epaald wie in de praktijk de macht hee*t"
6oe die macht wordt uitgevoerd en
6oe de andere wetten gemaakt worden"
Werk in tweetallen
Neem je project%oek mee"
Da naar s?m%aloo
Klik op &e Drondwet 5";; min"
Maak onderstaande opdracht en"
1" Welke twee wetten in de grondwet vind jij erg %elangrijk7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Da naar s?m%aloo
Klik op Belangrijkste wet 1 en -
-" Wat wordt als %elangrijkste wet %eschouwd7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
4" +r 'ijn drie %elangrijke vrijheden in on'e wet" Welke 'ijn dat7
&e eerste is Q EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
35
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5" #roeger gold wel het recht """""""7
Nu vaak ook nog wel" &enk aan wapenhandel en geld"
6et recht EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
/" Wanneer kreeg de koning volgens de grondwet minder macht7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8" Welke staatsgeleerde veranderde de grondwet7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1" Wanneer kregen mannen en wanneer vrouwen echt kiesrecht7
Mannen EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#rouwen EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3" Noem een land waar een %epaalde %evolkingsgroep
geen kiesrecht hee*t"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
36
:" Noem een land waar geen godsdienstvrijheid o* vrije meningsuiting is"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Da naar s?m%aloo
Klik op Wereldgeschiedenis 1 - en 4
1;" Noem een ge%eurtenis in de wereldgeschiedenis waar
men moest vechten voor gelijke rechten"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#oor welke rechten vocht men toen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
11" Wat verstaan we onder een democratie7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
37
1-" wat is het tegenovergestelde van
een democratie7 EEEEEEEEEEEEEE
$e .ederlandse grond"et in
begrijpelijk .ederlands
Wetten 'ijn vaak moeilijk te %egrijpen"
&e taal van de wetten is moeilijk"
(ls je een moeilijke tekst verandert in
een %egrijpelijke tekst
wordt dat vaak <ip en <anneke taal
genoemd"
6ieronder staan een paar voor%eelden"
Artikel 1
Allen die zich in -ederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan.
$edereen in Nederland is gelijk"
&aarom mag je niet discrimineren %ijvoor%eeld omdat hij o* 'ij
een andere godsdienst o* mening hee*t dan jij"
<e moet iedereen gelijk %ehandelen"
0ok als iemand een andere huidskleur hee*t"
0ok o* het nu een man o* een vrouw is"
Artikel *
+edere -ederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen
vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze
organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde
beperkingen en uitzonderingen.
&it %etekent dat je op een politieke partij mag stemmen als je 13 %ent"
0ok mag je 'el* geko'en worden als volksvertegenwoordiger"
38
Artikel -
+eder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag
in te dienen.
$edereen kan met een groep o* alleen een plan maken om aandacht te
vragen voor een pro%leem aan de regering"
Bijvoor%eeld door een handtekeningenactie"
Artikel 1
+eder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of
in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
$edereen in Nederland mag geloven wat hij o* 'ij wil"
(lleen o* met ')n allen"
Artikel 7
7.1 -iemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.
7.2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. $r is geen voorafgaand
toezicht op de inhoud van een radio. of televisie.uitzending.
7.3 /oor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in
de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand
verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van
vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen
ter bescherming van de goede zeden.
7.4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van
handelsreclame.
&e vrijheid van meningsuiting is erg %elangrijk"
&aarom mag iedereen via de krant internet de t"v o* de radio laten
horen wat hij o* 'ij vindt"
6ier%ij moet je er wel rekening mee houden dat je geen dingen mag
doen die niet van de wet mogen"
Bijvoor%eeld: je mag iemand niet uitschelden o* %edreigen"
+r %estaan regels voor de radio en de televisie maar de regering 'al niet
van te voren iets ver%ieden"
39
0m kinderen onder de 'estien te %eschermen mogen 'e sommige
programma)s nog niet %ekijken" &it ge%eurt met de Kijkwij'er"
(an het logo kun je 'ien o* je al oud genoeg %ent om dit te kunnen
%ekijken"
Artikel 12
10.1 +eder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
10.2 De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
10.3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op
kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik
dat daarvan wordt gemaakt,
alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
$edereen mag leven op de manier die hij o* 'ij wilt"
@och moet je je'el* hier%ij wel aan de wet houden"
40
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 1"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Opdracht 3 $iscriminatie
$n Nederland hee*t iedereen recht op de'el*de %ehandeling"
(ls dit niet ge%eurt discrimeer je"
Maar wat is discriminatie precies7 +n waar komt het vandaan7
Waarom worden mensen niet gelijk %ehandeld terwijl dat wel het geval
'ou moeten 'ijn7
Ben je jong o* oud 'wart o* wit man o* vrouw Nederlands Marokkaans
o* alle%ei F in Nederland moeten we iedereen het'el*de %ehandelen"
@och loopt dat soms mis" Mannen verdienen soms meer dan vrouwen"
0udere werklo'en maken geen kans meer op een %aan en Marokkaanse
jongeren worden geweigerd %ij een discotheek"
&it soort 'aken noemen we discriminatie"
$iscrimineren betekent letterlijk: onderscheid maken#
Mensen worden ongelijk %ehandeld"
41
6ondebok
Mensen he%%en de meeste vooroordelen en discrimineren het vaakst
als het niet goed gaat"
Mensen 'oeken dan een 'onde%ok voor hun pro%lemen"
6et %este voor%eeld hiervan is de vervolging van de <oden
door de na'iKs in de vorige eeuw"
&e <oden kregen toen de schuld ervan dat het slecht ging in &uitsland"
)rond"et
$n Nederland is iedereen het er wel over eens dat discriminatie *out is"
&e overheid vindt het 'el*s 'o %elangrijk dat discriminatie
een %elangrijke plaats hee*t gekregen in de Drondwet"
6et allereerste artikel 'egt dat iedereen in Nederland recht hee*t
op een gelijke %ehandeling"
Meldpunt $iscriminatie
6et Meldpunt &iscriminatie wil discriminatie tegengaan"
Word je geweigerd %ij een discotheek vanwege je huidskleur7
Word je a*gewe'en %ij een sollicitatie vanwege je %uitenlandse accent o*
omdat je 'wanger %ent7
0* maken collegaKs vervelende opmerkingen over je seksuele voorkeur
je a*komst o* je geloo*7
42
(ls je het gevoel he%t dat je gediscrimineerd wordt op grond van
godsdienst levensovertuiging politieke voorkeur ras geslacht
nationaliteit heteroF o* homoseksuele geaardheid %urgerlijke staat
lee*tijd o* handicap kun je daar melding van maken %ij het meldpunt"
Da naar s?m%aloo
Klik op &iscriminatie 1/ min"
Bekijk het *ilmpje"
&iscriminatie kun je herkennen aan het volgende:
A Mensen worden ongelijk %ehandeld"
A +r wordt gekeken naar dingen waar het slachto**er niets aan kan doen
%ijvoor%eeld huidskleur geslacht een handicap en'"
&iscriminatie is het ongelijk %ehandelen van mensen"
<e he%t een oordeel over de'e mensen waar 'ij niets aan kunnen doen
o* die helemaal niet %elangrijk 'ijn"
Indelen in hokjes
We verschillen van elkaar" Maar er 'ijn ook veel 'aken die het'el*de 'ijn"
Mensen die veel overeenkomsten he%%en delen we in in groepen"
Bijvoor%eeld: Marokkanen &uitsers moslims christenen jongeren
ouderen %londjes skaters hardrockers en ga 'o maar door"
$ndelen in groepen kan handig 'ijn" 6et maakt de wereld om ons heen
over'ichtelijker" Noem de naam van de groep en de ander weet precies
wat o* wie je %edoelt"
Bij 'o)n groep he%%en we allemaal wel een %eeld" 2oms is 'o)n %eeld
sterk overdreven en klopt het niet helemaal met de werkelijkheid"
&at noem je een stereot:pe"
+en voor%eeld is: 2panjaarden houden van stierenvechten en *lamenco"
43
$n strips en televisieseries kun je veel stereot?pes 'ien" <e 'iet vaak
meteen aan het *iguurtje o* de acteur welke rol 'e spelen"
&e media maken vaak ge%ruik van stereot?pen"
0nder'oek lat 'ien dat op de televisie en vooral in
reclames
mannen en vrouwen erg stereot?pe worden weergegeven"
$n het algemeen he%%en mannen een ge'aghe%%ende rol en 'ijn
ona*hankelijk vrouwen 'ijn de consument en a*hankelijk"
&aarnaast %evinden mannen 'ich vaak in ar%eidssituaties en
vrouwen in huiselijke situaties"
&e traditionele stereot?pe rollen van mannen en vrouwen
vind men dus nog steeds sterk terug in huidige reclames"
1" Kun je echtecriminelen aan hun uiterlijk herkennen7

&e opvatting dat je aan mensen kunt 'ien dat 'e crimineel 'ijnis in 1331
%edacht door de $taliaanse gevangenisarts Lom%roso"
0ok rond de @weede Wereldoorlog was de'e theorie populair"
$n de test kom je erachter o* de'e theorie kloptM
Da naar s?m%aloo
Klik op Lom%roso test
44
a" Wat was je resultaat7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%" .onclusie:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-" 6ieronder 'ie je a*%eeldingen van stereot?pen"
Bespreek met de klas waarom dit stereot?pen 'ijn"
4" <e gaat op 'oek naar /
a*%eeldingen van stereot?pen"
<e plakt 'e hieronder"
0nder elke a*%eelding schrij* je op waarom dit een stereot?pe is"
45
46
!ooroordelen
#aak he% je al snel een mening over anderen"
+en vooroordeel is een mening he%%en over 'aken o* mensen waar je
eigenlijk niets o* weinig van weet"
5" Dee* van de volgende uitspraken aan o* het gaat om vooroordelen"
<a Nee
1" Droningers 'ijn stug en &renten 'ijn krenten"
-" <ongens kunnen %eter voet%allen dan meisjes"
4" #rouwen kunnen niet autorijden"
5" Kranten%e'orgers le'en vaak geen kranten"
/" &e 2urinaamse minister is vaak te laat"
8" <ongens houden van knokken"
1" Mensen in een rolstoel 'ijn 'ielig"
3" $talianen eten veel pastagerechten"
:"
2cholieren willen geen moeite doen voor een
werkstuk"
!an vooroordeel naar discriminatie#
0ij 'om in de klas is een nieuw meisje gekomen. Ze heet %ara en
ze heeft rood haar.
'om wil niet naast %ara zitten of met haar samenwerken.
1ij kent haar niet, maar volgens 'om zijn meisjes met rood haar
hartstikke bazig.
-u, je snapt het al" rood haar en bazig zijn hebben niets met elkaar te
maken.
47
'om heeft een vooroordeel over meisjes met rood haar.
1ij doet anders tegen %ara dan tegen meisjes met een andere kleur
haar.
Dit voorbeeld laat zien wat discriminatie eigenlijk is.
Discriminatie is" iemand ongelijk 2dus anders dan anderen3 behandelen,
om iets dat er helemaal niets mee te maken heeft.
1" Waarom kunnen vooroordelen pijn doen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-" 6e% jij wel eens te maken gehad met discriminatie7 EEEEEEEEEEEEEE
Beschrij* wat er ge%eurde"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 3"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
48
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Opdracht 8 %ij en &ij
$n Nederland 'ijn veel verschillende culturen"
9o vind je onder andere de Nederlandse
@urkse Marokkaanse en de 2urinaamse
cultuur terug"
49
,assen de'e culturen 'ich aan elkaar aan o* juist niet7
&at is het vraagstuk van de integratie"
Integratie %etekent dat nieuwkomers 'ich aanpassen aan
de Nederlandse cultuur"
Maar 'ij 'ijn niet de enigen"
&e mensen die al in Nederland wonen 'ullen dit ook moeten doen"
0p de'e manier wordt Nederland steeds meer multicultureel"
Multicultureel R samenleven met verschillende volken en culturen"
Cultuur
.ultuur wordt overgedragen van oud op jong"
<e leert van je ouders hoe je je moet gedragen en
welke 'aken %elangrijk 'ijn in het leven"
Cultuur R gewoontes en ge%ruiken van een volk"
$n Nederland leven nog veel culturen vooral naast elkaar en niet met
elkaar"
&aar wil de Nederlandse regering iets aan doen"
Mensen die in Nederland komen wonen moeten de'el*de kansen krijgen
als ieder ander"
+en nieuwkomer is daarom verplicht een in%urgeringse>amen te doen
en Nederlands te leren"
@egelijkertijd he% je recht op %egeleiding %ij scholing en %ij het vinden
van werk"
)eschiedenis van de immigratie in .ederland
50
Immigratie R mensen die vanuit het %uitenland in Nederland komen
wonen en werken"
#ana* 1:8; kwamen er grote groepen @urken en Marokkanen naar
NederlandS dit waren de gastar%eiders"
&e Nederlandse regering vroeg o* 'ij wilden komen omdat er niet
genoeg Nederlanders waren om al het werk te doen"
&e volgende stroom immigranten kwam in 1:1/"
@oen werd 2uriname ona*hankelijk"
0mdat dit een kolonie van Nederland was hadden de 2urinamers
een Nederlands paspoort" 9ij konden 'ich dus 'onder pro%lemen in
Nederland vestigen"
#eel vluchtelingen pro%eerden in Nederland asiel aan te vragen"
9ij vluchtten uit hun eigen land vanwege oorlog o* omdat 'e arm waren"
Asiel R opvang o* %escherming van %uitenlanders die in hun eigen land
gevaar lopen"
@urken en Marokkanen komen nog steeds naar Nederland"
Bijvoor%eeld omdat 'ij trouwen met hun landgenoten die al langere tijd
in Nederland wonen"
@egenwoordig 'ie je ook dat er veel mensen uit de nieuwe ;<Flanden
'oals @sjechen en ,olen in Nederland komen wonen"
9ij kunnen hier meer verdienen dan in hun eigen land"
Neem je project%oek mee
51
Da naar s?m%aloo
Klik op Wij en 'ij7 1/ min"
Bekijk het *ilmpje"
Beantwoord onderstaande vragen"
1" 6oeveel procent van de %evolking in Nederland is allochtoon7 EEEEEE
-" Dee* de %etekenis van allochtoon EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
4" Wat is integratie7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht :"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Opdracht 12 =eugdcultuur
52
#eel verschillen maar ook veel overeenkomsten"
(lto Da%%er 6iphop <ungle Mellow Metal Normaal JTB Dothic en
2kate"
&it is 'omaar een greep uit de tallo'e moderne jeugdculturen"
Bij cultuur hoort alles wat we met elkaar leren en meemaken"
6et is de levenswij'e van een groep mensen"
.ultuur wordt overgedragen van oud op jong"
<e leert van je ouders hoe je je moet gedragen en
welke 'aken %elangrijk 'ijn in het leven"
Mensen in een samenleving pro%eren de cultuur over te dragen"
&at heet cultuuroverdracht"
<e %lij*t een leven lang leren van: trainers van sportclu%s op school van
*amilie en vrienden"
Cultuur en subcultuur
$n een land %estaat een overheersende dominante cultuur die %ij het
land hoort met daar%innen allerlei andere kleinere culturen de
subculturen"
Bij de Nederlandse cultuur horen %ijvoor%eeld kaas Koninginnedag
2interklaas en schaatsen"
9aken die t?pisch voor Nederland 'ijn"
2u%culturen he%%en andere kenmerken en
gelden alleen voor een kleinere groep mensen"
53
9o vormen Bra%anders een aparte su%cultuur o* skaters maar ook
moslims"
+lke su%cultuur hee*t eigen regels gewoontes en waarden en normen"
6et horen %ij een su%cultuur ge%eurt soms automatisch HBra%andersI
maar je kunt hier ook echt een keu'e voor maken HskatersI"
Overeenkomsten en verschillen
<eugdculturen 'ijn vaak te herkennen aan een mu'ieksoort o* %epaalde
ideeNn"
2ommige 'ijn echte *eestculturen Hpart? culturesI"
@och lijken de meeste jeugdculturen alleen in uiterlijk te verschillen"
9e he%%en veel overeenkomsten waardoor 'e respect voor elkaar
he%%en"
#ooral het samen'ijn is %innen de jeugdculturen van %elang"
Da naar s?m%aloo
Klik op .ultuur en su%cultuur 1/ min"
Bekijk het *ilmpje"
;en stukje geschiedenis#
<eugdculturen %estaan nog niet 'o heel erg lang"
54
@ot 1:/; %estond het leven van de meeste jongeren in Nederland
vooral uit werken"
#oor het optrekken met vrienden o* vriendinnen was weinig tijd"
$n het midden van 1:/; veranderde het leven van veel jongeren"
9e kregen meer vrije tijd en gingen langer naar school"
<ongeren kregen steeds meer geld te %esteden"
=a%rikanten ontdekten dat 'e veel aan jongeren konden verdienen"
9e %rachten nieuwe producten speciaal voor jongeren op de markt:
makeFup %rommers platen en kleding"
9o konden jongeren 'ich van hun ouders onderscheiden"
$n de jaren 'estig gingen jongeren voor het eerst hun eigen mu'iek en
kleding uitkie'en"
Da naar s?m%aloo
Klik op <ong in de jaren 'estig 4"-;min"
A @eken hieronder - kolommen
A 2chrij* er%oven: voor 1:/;en na 1:/;"
A Maak de volgende 'innen kloppend voor %eide periodes en
'et 'e in de goede kolom
1"&e meeste jongeren werken 4 volgen een opleiding.
-"<ongeren he%%en weinig 4 meer geld te %esteden"
4"+r 'ijn veel 4 weinig producten speciaal voor jongeren"
5"+r 'ijn verschillende 4 geen jeugdculturen"
;en eigen stijl
55
<eugdculturen he%%en een eigen stijl die aan een aantal kenmerken
te herkennen is"
5iterlijk
<eugdculturen he%%en vaak uiterlijke kenmerken waarmee 'ij 'ich
van anderen onderscheiden"
Met %ijvoor%eeld kleding haardracht makeFup o* sieraden
wordt een eigen stijl uitgedrukt"
uziekvoorkeur
Bij een jeugdcultuur hoort meestal ook een %epaalde mu'iekstijl"
'aalgebruik
<eugdculturen he%%en vaak een eigen taalge%ruik: %epaalde woorden
kreten en uitdrukkingen" H denk aan: straattaal I
+dolen
Bij veel jeugdculturen horen %ekende popsterren *ilmacteurs o* sporters"
<ongeren volgen die idolen"
56
+uis"erk: Intervie"
$nterview - volwassenen H%ijvoor%eeld CCn van je oudersGver'orgersI
over de jeugdcultuur waar 'ij %ij hoorden"
(" Maak vragen over de volgende onderwerpen:
A periode waarin degene jong was
A welke jeugdcultuur
A uiterlijke kenmerken H6oe 'ag hijG'ij eruit7I
A mu'iek
A taal
A idolen
A waarden en normen van de jeugdcultuur
waar%ij de geUnterviewde hoorde"
B" 6oud het interview" 2chrij* de antwoorden op"
TI>: vraag naar een kopie van een jeugd*oto"
." Da eventueel op 'oek naar e>tra in*ormatie" HBijvoor%eeld: $nternetI
&" Maak een verslag van minimaal 1 en ma>imaal - (F5tjes"
+" De%ruik a*%eeldingen in je verslag"
2chrij* onder de a*%eelding wat het isM
&e'e tekst is het 'gn" %ijschri*t"
1et bijschrift onder of naast een foto behoort tot de meest gelezen
teksten in de krant. 6oto en bijschrift vullen elkaar aan.
1et bijschrift geeft informatie over wat er op de foto te zien is" mensen,
omstandigheden, gebeurtenissen, plaatsen.
57
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 1;"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
58
Opdracht 11 Arm en rijk#
Werk in tweetallen
6ieronder vind je enkele *oto)s o* krantenkoppen
die gaan over (rm en Jijk"
2chrij* steeds %ij elke *oto op wat je precies 'iet en
op wat voor manier dit %ij armoede o* rijkdom hoort"
6erken je de a*%eelding niet7
De%ruik de computer en ga op 'oek naar de goede in*ormatie"
+r is een *oto voorgedaan:
1#%at &ie je, 6et logo van de voedsel%ank
Armoede?rijkdom, (rmoede: de voedsel%ank helpt armen
in Nederland door 'e elke week een pakket met voedsel aan te %ieden"
-"%at &ie je, EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
59
4"%at &ie je, EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
5"%at &ie je,
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
60
/"%at &ie je,
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8"%at &ie je,
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
61
1"%at &ie je,
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Armoede?rijkdom,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 11"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
62
Opdracht 1 $e film Slumdog Millionaire#
&e *ilm vertelt het verhaal van <amal Malik"
6ij is een $ndische weesjongen die deelneemt aan het programma
Who Wants @o Be ( Millionaire"
$n Nederland ook wel %ekend als Weekend Miljonairs"
0p het einde van het programma is <amal nog maar CCn vraag
verwijderd van de hoo*dprijs"
Maar dan wordt hij gearresteerd op verdenking van vals spelen"
6oe kan een straatjongen als hij 'oveel weten7
0m 'ijn onschuld te %ewij'en vertelt <amal 'ijn levensverhaal:
over de krottenwijk waar hij samen met 'ijn %roer opgroeide
de avonturen die 'e %elee*den
hun ontmoetingen met %endes en over 'ijn grote lie*de"
+lk hoo*dstuk in 'ijn verhaal is het antwoord op de Oui'vragen"
Waarom neemt een jongen 'oals hij Hdie niet in geld geUnteresseerd lijktI
deel aan 'on show vraagt de politie 'ich a*7
(ls <amal terugkeert naar de tvFstudio krijgen 'e samen met ongeveer
negentig miljoen kijkers het antwoord"
&e *ilm won maar lie*st 3 0scarsM
63
Ailmvragen
1" <e 'iet in de *ilm vaak dat kinderen van alles doen
om geld te verdienen"
0p welke manieren verdienen 'e geld7
2chrij* dit gedurende de hele *ilm op"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-" $n welk land is 2lumdog Millionaire opgenomen denk je7 EEEEEEEEEE
Waaraan 'ie je dat7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
4" 6oe 'ijn de lee*omstandigheden in de sloppenwijken7
Beschrij* de lee*situatieM HR 6oe leven de mensen daar7I
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
64
5" $n eerste instantie vertrouwen 2alim en <amal de mannen"
Waarom denk je dat de mannen het vertrouwen
van de kinderen pro%eren te winnen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
/" Wat vragen de mannen aan 2alim om te doen met <amal7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8" Waarom worden de kinderen %lind gemaakt door de mannen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1" 2alim en <amal verlie'en Latika uit het oog
wanneer 'e op de trein springen om te vluchten"
Wat is er daarna met Latika ge%eurd en
hoe denk je dat 'e geld verdient7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
65
3" 2alim en <amal komen aan %ij de @aj Mahal een groot wit paleis"
Wie 'ijn hun voornaamste slachto**ers om geld aan te verdienen en
waarom juist de'e groep mensen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
:" Wat is er met de sloppenwijk ge%eurd waar <amal en 2alim
vroeger woonden7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1;"Wanneer 2alim %esluit om <amal te helpen weet hij dat hij een risico
loopt om te sterven"
Kun je %edenken waarom hij een %ad vol met geld vulde en
daarin wilde sterven7
Wat wilde hij daarmee 'eggen7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
66
11"&e laatste vraag gaat over &e &rie Musketiers"
&e regisseur van de *ilm hee*t met op'et geko'en om
&e &rie Musketiers juist op het einde terug te laten komen"
Wat is de gedachte achter &e &rie Musketiers in de'e *ilm denk je7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1-"Waarom wilde <amal nu 'o graag meedoen aan
Who Wants @o Be ( Millionaire7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
14"Welke twee dingen hee*t <amal eigenlijk gewonnen na de show7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
67
15"#eel $ndiNrs 'ien de show als een Vuitweg"
Leg uit waarom 'e de show 'o 'ien"
1/" Welke ge%eurtenis in de *ilm hee*t het meeste indruk op je gemaakt
en waarom7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
68
Opdracht 1( Mijn leven
1" Lees onderstaande teksten"
=osB
V6ola ik %en <osC Murillo .arres"
$k %en twaal* jaar en woon in .ajWn"
$k %en enig kind" 2oms is dat saai maar
'o kan ik ook geen ru'ie met een
%roertje o* 'usje makenM
$k woon samen met mijn moeder en
mijn oma in een klein licht%lauw
gever*d huis"
9oals %ijna alle hui'en in .osta Jica is in ons huis alles gelijkvloers"
+en van mijn wensen is om later een huis met twee verdiepingen
te he%%en"
$n ons huis 'ijn twee slaapkamers een woonkamer een keuken
en een %adkamer"
Net als %ij iedereen in .ajWn is er stromend water en elektriciteit"
Mijn moeder werkt in de kantine van de schoolS daar kunnen alle
schoolkinderen tussen de middag warm eten"
$k help haar daar vaak een handje"
(ls ik vrij %en help ik altijd op de %oerderij van mijn opaS ik ver'org de
planten en help met ko**ie plukken"
.eela
V6allo ik %en Neela"
$k woon met mijn vader en moeder in het
dorpje Jatnapura in 2ri Lanka"
$k woon samen met mijn ouders en twee jongere 'usjes in een hut"
0ns huis is gemaakt van leem en riet"
Wij werken van Xs ochtends vroeg tot Xs avonds laat op de theeplantage"
&e thee%laderen plukken wij met de hand"
Xs (vonds ge%ruiken wij olielampjes om het huis te verlichten"
+r is namelijk geen elektriciteit en ook geen stromend water"
(ls we water nodig he%%en halen we dit %ij de waterpomp"
Mijn 'usjes en ik slapen samen op een kamer in het'el*de %ed"
69
1" 2chrij* nu ook 'o)n verhaal over jouw leven:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
70
-" #ul in onderstaand schema in wat <osC Neela jij en je ge'insleden
%e'itten"
9et een kruisje in het juiste vakje"
=osB .eela Ik
1 Koud stromend water
- Warm stromend water
4 +lektriciteit
5 @ele*oon
/ @elevisie
8 #ideo
1 2tereoFinstallatie
3 Walkman
: .omputer
1; $jskast
11 Wasmachine
1- (*wasmachine
14 Magnetron
15 (uto
1/ Brommer
18 =iets
11 +igen kamer
13 Lid van clu%
1: (%onnement op tijdschri*t
-; 9akgeld
Aantal kruisjes
4" 2tel je moet %e'uinigen"
Noem / dingen op die je kunt missen"
HDe%ruik de ta%el van vraag -I
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
71
5" 2tel je moet %e'uinigen"
Noem / dingen op die je 'eker niet kunt missen"
HDe%ruik de ta%el van vraag -I
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2amenvatting:
2chrij* op wat het %elangrijkste was van opdracht 14"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
72
5laar,C
%e gaat kijken of je helemaal klaar bent met dit project. /olg de stappen
hieronder en je weet precies wat je nog moet doen.
Wat moet je &oen:
1. ,ak de checklist voor je op pagina 5"
2. Bekijk o* je onder Af overal een kruisje he%t ge'et" 6e% je ergens
geen kruisje staan dan %etekend dit dat je de opdracht nog niet a*
he%t"
3. (ls je een opdracht nog niet a* he%t ga je die nu eerst doenM
73
;Dtra opdracht
Amnest: International
$nleiding 18
Kinderrechten 31
&e geschiedenis van de kinderrechten 34
Kinderrechten in Nederland 35
2chending van kinderrechten 3/
Wat doet (mnest? $nternational voor de kinderrechten7 33
Kinderrechten B &e tekst in Normaal Nederlands 3:
+en werkstuk maken :4
74
Inleiding
<e kiest Amnest: International en kinderrechten
als onderwerp voor je werkstuk"
Bekijk eerst onderstaand *ilmpje en lees daarna de in*ormatie"
Da naar s?m%aloo
Klik op Klokhuis: mensenrechten 1/ min"
Beantwoord onderstaande vragen"
1" $edereen hee*t rechten altijd en overal" &at 'ijn mensenrechten"
Noem twee mensenrechten"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-" #oor kinderen 'ijn er speciale kinderrechten" Waarom eigenlijk7
Noem twee kinderrechten"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
75
4" 6et jongetje =iro' uit Bangladesh H('iNI vertelt dat hij was opgepakt
door de politie" &e politiehee*t hem mishandeld"
Noem twee dingen die de politie =iro' hee*t aangedaan"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5" 6elaas komt onrecht tegen kinderen in de hele wereld voor"
0ok in Nederland" Kinderen in asiel'oekerscentra wonen
met hun hele ge'in op CCn kamer"
Wat kunnen 'e daardoor niet goed maken7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
/" Lisa 'egt: X(mnest? $nternational kun je 'ien als een soort waakhond
van de mensenF en kinderrechten"
9e pro%eren ervoor te 'orgen dat alle landen 'ich aan
de mensenrechten houden" &oen 'e dat niet dan trekken 'e aan
de %el"
) (an de %el trekken %etekent actievoerenM 6oe doet (mnest? dat
eigenlijk7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
76
8" #ul in:
(mnest? voert actie voor ,atrick 0ka*oa*or uit Nigeria"
6ij was pas EEEEE jaar oud toen hij in de gevangenis werd
opgesloten"
$n -;;: 'it ,atrick al 'ijn halve leven vast" 6ij is dan dus EEEEEE jaar
oud"
(mnest? hee*t in de hele EEEEEEEEEE actiegevoerd voor ,atrick"
Met ,atrick gaat het door alle kaartjes en %rieven nu iets EEEEEEEEEE"
&at weten wij omdat hij (mnest? een EEEEEEEEEE hee*t gestuurd
waarin hij iedereen %edankt voor alle kaarten eFmails en *oto)s"
6e% je het *ilmpje ge'ien7
Lees eerst onderstaande vragen goed door"
&enk er over na en schrij* je antwoord op"
Bespreek de'e antwoorden dan met je klas"
1" <e 'ag kinderen met wapens kinderen die schoenen poetsen en
kinderen die arm 'ijn"
6e% je 'ulke %eelden wel eens eerder ge'ien7 EEEEEEEEEEEEEEEEEE
Waar7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(ls je al de'e kinderen 'o 'iet wat denk je dan7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Wat voel je dan7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
77
3" Leg kort uit wat er ge%eurt in de'e landen"
.hina B kinderen en internet:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
.ongo B kinderen en oorlog:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
$ndia B kinderen die werken:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
:" 6et kinderkonijn vindt dat 'ij het recht hee*t om te 'eggen
wat 'ij denkt"
9e denkt aan een %roodje met poep emmertjes oorsmeer en
een %akje kots in de koelkast"
6et moederkonijn 'egt dan: dat 'al %est maar kinderen he%%en ook
recht op een gedegen HR goedeI opvoeding"
&us houd op en ga naar je kamerM
#ind jij dat je altijd tegen iedereen moet kunnen 'eggen
wat je denkt7
Leg uit waarom wel o* niet"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
78
1;"&e* , rapt: X#rijheid %lijheid jouw strijd mijn strijd")
Wat %edoelt hij hiermee7
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
79
5inderrechten
$edereen hee*t rechten"
0ud jong groot klein: de mensenrechten gelden voor ons allemaal"
&e mensenrechten 'eggen %ijvoor%eeld dat iedereen gelijk is en dat
niemand mishandeld mag worden"
&e mensenrechten 'ijn heel %elangrijk maar soms 'ijn 'e niet genoeg"
#oor kinderen %ijvoor%eeld"
&ie kunnen soms %est wat e>tra %escherming ge%ruiken"
&aarom 'ijn er de kinderrechtenM
&e kinderrechten staan %eschreven in:
6et $nternationale #erdrag voor de Jechten van het Kind"
$n het verdrag staan a*spraken over de manier waarop landen met hun
kinderen moeten omgaan en waar alle kinderen recht op he%%en"
6et #erdrag voor de Jechten van het Kind gaat over alles waar een kind
mee te maken hee*t o* kan krijgen"
#ana* de ge%oorte tot aan de achttiende verjaardag"
H&aarna %en je volwassen en gelden de HgroteI mensenrechten"I
+r staat ook in wat anderen moeten doen om voor kinderen te 'orgen"
&e regering moet kinderen %eschermen tegen mishandeling"
<e ouders moeten 'orgen voor een goede opvoeding"
2ommige kinderen he%%en recht op e>tra %escherming"
Bijvoor%eeld 'ieke kinderen kinderen die geen ouders meer he%%en o*
kinderen die vluchteling 'ijn"
&e kinderrechten gelden ook voor kinderen in de gevangenis"
80
+oe denk je hier over,
11"(lle kinderen en jongeren he%%en in Nederland gelijke kansen"
<a GNee
Leg je mening uit"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1-"(lle kinderen en jongeren in de wereld kunnen naar school gaan
als 'e maar willen"
<a GNee
Leg je mening uit"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
14"+r worden op school voldoende maatregelen genomen tegen pesten"
<a GNee
Leg je mening uit"
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
81
$e geschiedenis van de kinderrechten
$n %ijna alle oorlogen 'ijn de meeste slachto**ers kinderen"
Niet alleen door %ommen en geweld maar ook door honger en 'iekte"
0ok tijdens de +erste Wereldoorlog H1:15F1:13I en
de @weede Wereldoorlog H1:4:F1:5/I 'ijn er heel veel kinderen
doodgegaan"
@oen de @weede Wereldoorlog was a*gelopen vonden veel landen dat
'oiets verschrikkelijks nooit meer mocht ge%euren"
&aarom richtten 'e op -5 okto%er 1:5/ de #erenigde Naties op"
Bijna alle landen HnatiesI 'ijn lid van de'e wereldorganisatie"
&e Pniversele #erklaring van de Jechten van de Mens is %elangrijk
voor de #erenigde Naties"
&aarin staan de rechten %eschreven die voor elk mens gelden"

$n 1:58 werd Pnice* opgericht een a*deling van de #erenigde Naties
die 'ich speciaal met kinderen %e'ighoudt"
0m kinderen e>tra te %eschermen 'ijn de kinderrechten opgeschreven"
0p -; novem%er 1:3: was het 'over:
het #erdrag voor de Jechten van het Kind van de #erenigde Naties
was klaar"
&aarom is -; novem%er ook de $nternationale &ag voor de Jechten van
het Kind"
Bijna alle landen ter wereld he%%en %eloo*d
om 'ich aan de kinderrechten te houden"
82
5inderrechten in .ederland
+ens in de vij* jaar moeten landen aan een speciale commissie laten
'ien wat 'e gedaan he%%en voor de kinderrechten"
0ok Nederland moet verslag uit%rengen aan de'e commissie"
$n het rapport van 1::1 stond onder andere dat Nederland kinderen
veel laat meepraten"
Kinderen mogen %ijvoor%eeld met ministers mee als
die %elangrijke onderwerpen %espreken op con*erenties"
9e mogen dan vertellen wat 'e vinden van de voorstellen"
&e ministers houden hier dan rekening mee"
Kinderen spreken ook mee in %uurtF o* wijkraden"
$n sommige gemeenten geven kinderen goede raad aan de
%urgemeester"
9e noemen dingen die voor kinderen %elangrijk 'ijn 'oals voldoende
ruimte voor sport en spelen"
$n Nederland ver%ood het Xkinderwetje van #an 6outen) H1315I werken in
*a%rieken door kinderen jonger dan tien jaar"
Nu is werk onder de 'estien jaar ver%oden" #ana* je dertiende mag je
naast het naar school gaan wel licht werk verrichten %ijvoor%eeld als
kranten%e'orger"
$n Nederland is geen oorlog"
+r is genoeg te eten en alle kinderen kunnen naar school"
@och valt er ook hier voor veel kinderen nog wel wat te ver%eteren"
#ooral voor kinderen die mishandeld worden en kinderen die vluchteling
'ijn" Maar ook op je eigen school o* in je eigen %uurt kun je soms 'ien
dat kinderen gepest o* gediscrimineerd worden" &an gaat het ook niet
goed met de kinderrechtenM
83
Schending van kinderrechten
+r is in de wereld nog veel mis"
Lang niet alle kinderen gaan naar school"
#eel kinderen moeten werken om te kunnen leven"
+r 'ijn nog steeds kinderen die niet genoeg te eten he%%en"
+r 'ijn 'el*s kinderen die meevechten in oorlogen"

Nog wat voor%eelden van dingen die niet
goed gaan:
2traatkinderen
+r 'ijn kleine aantallen straatkinderen in westerse landen maar het
pro%leem is groot in ontwikkelingslanden: er 'ijn misschien wel meer dan
1;; miljoen straatkinderen"
$n Bra'iliN %ijvoor%eeld is drugsverslaving lijm snuiven en kleine
criminaliteit onder straatkinderen een groot pro%leem"
#aak worden straatkinderen mishandeld"
Martelen van kinderen
=iro' een negenjarig jongetje dat door de
politie in Bangladesh is gemarteld:
71ij had een tang in zijn handen. 1ij bleef maar vragen waar de mobiele
telefoon was. +k zei hem dat ik 7m niet had. 1ij greep mijn duim en
klemde die tussen de tang. 1ij kneep zo hard dat hij mijn duim fijn
kneep. 8at er daarna gebeurde kan ik me niet meer herinneren.9
0ver de hele wereld worden kinderen het slachto**er van geweld en
mishandeling"
84
Kinderar%eid
$n de hele wereld werken ongeveer -/; miljoen kinderen die jonger 'ijn
dan veertien jaar"
$n (*rika werkt eenderde van alle kinderen"
9ij moeten vaak werken omdat hun *amilie anders niet voldoende geld
hee*t om eten te kopen"
Maar als kinderen moeten werken kunnen 'e niet naar school en
daar he%%en 'e wel recht op"
0ok doen de kinderen vaak vies gevaarlijk en 'waar werk soms wel
'estien uur achter elkaar"
0orlogen
Kinderen 'ijn vooral kwets%aar tijdens oorlogen: als kindsoldaten als
vluchtelingen o* als onschuldige toeschouwers"
Kindsoldaten
#erschillende legers ge%ruiken kindsoldaten"
9owel jongens als meisjes worden soms gedwongen
om kindsoldaat te 'ijn"
+r 'ijn ongeveer 4;;";;; kindsoldaten"
&e gevolgen van een leven als kindsoldaat 'ijn a*schuwelijk"
#eel kinderen worden gedood"
&e kinderen die het overleven he%%en vaak nog hun hele leven last van
nachtmerries en andere pro%lemen"
85
$n Nederland
0ok in Nederland gaat niet alles goed op het ge%ied van de
kinderrechtenM
Kinderen uit asiel'oekersge'innen in Nederland he%%en het moeilijk"
#eel kinderen 'ijn som%er en angstig"
&e situatie van kinderen in asiel'oekerscentra moet ver%eterd worden"
Kinderen in een asiel'oekerscentrum moeten ge'ond en veilig kunnen
opgroeien kunnen spelen en hun huiswerk kunnen doen"
0ok moeten 'e privac? he%%en en moet er goed voor 'e worden
ge'orgd als 'e %ang o* som%er 'ijn"
86
%at doet Amnest: International voor de kinderrechten,
(mnest? $nternational vindt het %elangrijk dat alle kinderen weten wat
hun rechten 'ijn"
&aarom he%%en 'e de'e in*ormatie op internet ge'et en geven 'e lessen
over de rechten van het kind"
&at doet (mnest? niet alleen in Nederland maar over de hele wereld"
(mnest? voert ook actie om ervoor te 'orgen dat kinderen een %eter
leven krijgen"
$n -;;; schree* (mnest? $nternational in een rapport dat er 'eker vij*tig
landen 'ijn waar kinderen gemarteld worden"
Met die gegevens komt (mnest? in actie"
#ertegenwoordigers van (mnest? praten met regeringen om 'e ervan te
overtuigen dat de situatie moet ver%eteren"
%at kun jij doen ,
0ver de hele wereld 'ijn er volwassenen en jongeren die ervoor 'orgen
dat het %eter gaat met de mensenrechten en de kinderrechten"
0veral helpen mensen (mnest? met actie voeren"
9e sturen kaarten %rieven *a>en eFmails en handtekeningen
naar regeringen"
9o laten 'e weten dat 'e de mensenrechten en de kinderrechten
een %elangrijke 'aak vinden"
+n dat 'e weten dat de regering aan wie 'e schrijven 'ich daar niet aan
houdt" &at werkt"
Mensen komen eerder vrij o* worden %eter %ehandeld wanneer een
regering weet dat de hele wereld meekijkt"
87
5inderrechten
!erdrag in&ake de rechten van het kind
&e tekst in Normaal Nederlands
(rtikel 1
+en kind is een menselijk we'en onder de achttien jaar"
(rtikel -
&iscriminatie van kinderen is ver%oden"
(rtikel 4
Maatregelen H'oals wetten en a*spraken tussen ouders die gescheiden
'ijnI moeten uitgaan van wat het %este is voor kinderen"
(rtikel 5
+en regering is verplicht om wetten te maken die uitgaan van dit
#erdrag in'ake de Jechten van het Kind"
(rtikel /
Jegeringen moeten respecteren dat ouders als eersten goed voor hun
kinderen moeten 'orgen"
(rtikel 8
$eder kind hee*t recht op leven" Jegeringen moeten ervoor 'orgen dat
kinderen 'o goed mogelijk kunnen overleven en 'ich 'o goed mogelijk
kunnen ontwikkelen"
(rtikel 1
+en kind hee*t recht op een naam en nationaliteit"
(rtikel 3
Jegeringen moeten erop toe'ien dat kinderen hun eigen identiteit
Hwaaronder hun naam nationaliteit en *amilierelatiesI kunnen %ehouden"
(rtikel :
+en kind hee*t recht om %ij %eide ouders te wonen" (ls de ouders
gescheiden 'ijn hee*t het kind recht om met %eide ouders om te gaan
'oals het 'el* wil"
(rtikel 1;
0ok als de ouders in verschillende landen wonen he%%en kinderen het
recht om met %eide ouders om te gaan" 9ij he%%en dan het recht om
'onder enige hinder tussen %eide landen heen en weer te rei'en"
(rtikel 11
Jegeringen moeten er echter ook op toe'ien dat kinderen niet
gedwongen worden te rei'en als 'e dat niet willen in o* dat 'e niet meer
terug mogen komen naar het land waar 'e woonden voor 'e op reis
gingen"
(rtikel 1-
Wanneer er maatregelen worden gemaakt die met kinderen te maken
he%%en H'oals a*spraken tussen gescheiden oudersI moet aan kinderen
gevraagd worden wat 'ij er 'el* van vinden"
88
(rtikel 14
+en kind hee*t recht om te 'eggen wat het wil" $eder kind hee*t recht om
in*ormatie te 'oeken waar het wil Hvia radio televisie kranten uit %innenF
o* %uitenlandI"
(rtikel 15
+en kind hee*t recht op het kie'en van 'ijn eigen godsdienst" +en kind
hee*t het recht om te denken wat het wilt"
(rtikel 1/
+en kind hee*t het recht om 'ich %ij een vereniging aan te sluiten en te
vergaderen"
(rtikel 18
Jegeringen mogen 'ich niet 'omaar met de privac? *amilie o* ge'in van
een kind %emoeien" 0ok met de correspondentie van kinderen
H%ijvoor%eeld %rievenI mogen 'e 'ich niet 'omaar %e'ighouden"
(rtikel 11
+en kind hee*t recht op het le'en van %oeken op het luisteren naar
programmaKs op de radio op het kijken naar de televisie" +r moeten
programmaKs voor kinderen 'ijn die aansluiten %ij hun lee*tijd en hun
herkomst Hgodsdienst cultuur e"d"I"
(rtikel 13
0uders moeten hun kinderen goed opvoeden" &e regering moet erop
letten dat ouders kinderen niet mishandelen"
(rtikel 1:
Jegeringen moeten ervoor 'orgen dat kinderen %eschermd worden
tegen lichamelijk o* geestelijk geweld verwaarlo'ing verwondingen o*
HseksueelI mis%ruik"
(rtikel -;
Kinderen die tijdelijk o* voor altijd niet meer %ij hun *amilie kunnen wonen
H%ijvoor%eeld omdat 'e geen ouders meer he%%enI he%%en recht op
speciale %escherming en hulp"
(rtikel -1
Kinderen he%%en recht op adoptie als dat voor hen het %este is"
(rtikel --
Kinderen die vluchteling 'ijn he%%en recht op speciale %escherming"
89
(rtikel -4
Kinderen die een handicap he%%en he%%en recht op speciale hulp
waardoor 'e 'oveel mogelijk een normaal leven kunnen leiden"
(rtikel -5
(lle kinderen he%%en recht op hulp wanneer 'e 'iek 'ijn"
(rtikel -/
Kinderen die ver'orgd worden H%ijvoor%eeld in een 'iekenhuisI he%%en
er recht op dat van tijd tot tijd wordt %ekeken o* de %ehandeling die 'e
krijgen wel de %este %ehandeling voor hen is"
(rtikel -8
+en kind hee*t recht om te pro*iteren van de goede omstandigheden in
'ijn land Hwerk cultuur sociale 'orgI"
(rtikel -1
+en kind hee*t recht op een manier van leven waardoor het normaal kan
groeien en 'ich kan ontwikkelen"
(rtikel -3
+en kind hee*t recht op HgratisI onderwijs"
(rtikel -:
0nderwijs aan kinderen moet ervoor 'orgen dat 'e een eigen
persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en dat 'e hun talenten kunnen
ontplooien"
(rtikel 4;
Kinderen van Ketnische minderhedenK H%ijvoor%eeld %uitenlandse
werknemers in Nederland indianenI he%%en recht om ge%ruik te maken
van de eigen cultuur godsdienst en taal"
(rtikel 41
+en kind hee*t recht op vrije tijd" +en kind hee*t recht om te spelen en
deel te nemen aan activiteiten die %estemd 'ijn voor kinderen"
90
(rtikel 4-
Kinderar%eid is ver%oden"
(rtikel 44
Kinderen moeten worden %eschermd tegen drugsmis%ruik"
(rtikel 45
Kinderen moeten %eschermd worden tegen seksueel mis%ruik H'e
mogen geen prostituee 'ijnS het is ver%oden kinderen mee te laten doen
aan pornogra*ieI"
(rtikel 4/
6et is ver%oden kinderen te ontvoeren verkopen o* verhandelen"
(rtikel 48
Jegeringen 'ullen kinderen ook %eschermen tegen iedere andere vorm
van uit%uiting o* mishandeling"
(rtikel 41
(ls kinderen gearresteerd worden he%%en 'e recht op een goede
%ehandeling" 9e mogen niet gemarteld worden" 9e mogen niet de
doodstra* krijgen o* levenslang worden opgesloten"
(rtikel 43
Kinderen moeten %eschermd worden tegen oorlogsgeweld" Kinderen
jonger dan vij*tien jaar mogen niet in militaire dienst"

(rtikel 4:
#oor kinderen die slachto**er 'ijn van geweld wordt al het mogelijke
gedaan om 'e er weer %oven op te helpen"
(rtikel 5;
Kinderen die een misdaad %egaan he%%en he%%en recht op een eerlijk
proces" 9e he%%en recht op de hulp van een advocaat en mogen niet tot
een schuld%ekentenis gedwongen worden"
91
;en "erkstuk maken#
:ees de onderstaande uitleg eerst goed door voor je aan de slag gaat))
1# %aar gaat mijn "erkstuk over,
&it werkstuk gaat over: Amnest: International en kinderrechten
9o 'org jij ervoor dat ook de kinderen in jouw klas weten wat
hun rechten 'ijn"
# +oofdstukken#
<e werkstuk %estaat uit de volgende hoo*dstukken:
1" 6et werk van (mnest?"
-" Kinderrechten
4" Kindsoldaten
5" Kinderar%eid
/" Wat kan ik doen7
(# %aar vind ik informatie,
Da naar s?m%aloo
Klik op (mnest? $nternational"
Klik op (mnest? op school"
(# Alles gevonden, Aan het "erk:
,ak de instructie: 9o maak je een werkstuk"
H9it in je %ewaarmap projecten"I
%oordenlijst
92
C
Cultuur: manier waarop een groep mensen lee*t"
0ok de dingen die mensen he%%en gemaakt horen %ij culltuur 'oals
kunst ge%ouwen toneel mu'iek en *ilms"
Cultuuroverdracht: .ultuur wordt overgedragen van oud op jong"
<e leert van ouders hoe je je moet gedragen en welke 'aken %elangrijk
'ijn in het leven"
$
$emocratie: +en manier van %esturen waar%ij het volk inspraak hee*t"
$ictatuur: Wanneer CCn persoon o* een groep personen alle macht
hee*t"
6et volk hee*t geen inspraak" Wie het niet met de regering eens is loop
gevaar"
$iscriminatie: 6et ongelijk %ehandelen van mensen om eigenschappen
die er niet toe doen"
$ominante cultuur: &e cultuur van de meeste mensen
;
;<: +uropese Pnie
+en organisatie %estaande uit -1 +uropese staten"
Binnen de +P wordt er onder andere op politiek economisch en juridisch
vlak samengewerkt"
)
)e&in: +en lee*vorm waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed"
I
Integratie: Nieuwkomers passen 'ich aan aan de Nederlandse cultuur"
Immigratie: Mensen die vanuit het %uitenland in Nederland komen
wonen en werken
5
Kolonie: ge%ied dat %ij een ander land hoort"
93
M
Multicultureel: 2amenleven met verschillende volken en culturen"
Mantel&org: &e 'org voor 'ieken gehandicapten en hulp%ehoevenden
door naasten: *amilieleden vrienden kennissen en %uren"
6et gaat om langdurige 'org die on%etaald is
Maatschappij: (lle mensen samen en de manieren waarop 'e met
elkaar omgaan"
".
.ormen: regels die je vertellen hoe je je moet gedragen in een %epaalde
situatie"
Normen komen voort uit waarden"
O
Opvoeden: +rvoor 'orgen dat een kind volwassen en 'el*standig wordt"
S
Socialisatie: <e aanpassen aan de normen en waarden van de mensen
in je omgeving en de cultuur waarvan je deel uitmaakt"
Stereot:pe: +en overdreven verkeerd %eeld van mensen o* groepen
mensen"
Subcultuur: +en su%cultuur wijkt op %epaalde punten a* van de
waarden en normen van de dominante cultuur"
!
!olksvertegen"oordigers: 9ij worden geko'en door het volk om
%eslissingen te nemen en het werk van de %estuurders te controleren"
!ooroordeel: +en mening over iets o* iemand 'onder dat je daarvan
iets a*weet"
Let opM Meestal is een vooroordeel ge%aseerd op onjuiste en onvolledige
in*ormatie"
%
94
%aarden: $ets dat je waardevol en %elangrijk vindt"
95