You are on page 1of 25

TEST IZ „BIOLOGIJE ĆELIJE“

1. Mikroskop je građen od optičkih dijelova:
a) okular
b)makro i mikrovijak
c)postolje(stativ)
2. Mezosomi su :
a) Vanjski omotač sastavljen od proteina
b) Povezane skupine gdje se odvija sinteza proteina
c) Nastale membranske invaginacije
d) Membranski derivati u kojima su lokalizovani respiratorni enzimi : citrohomi
e) Smještena na površini sluzavog omotača i štite bakteriju od nepovoljnog uticaja spoljašnje
sredine

3. Na osnovu kojeg organizma napadaju,virusi se dijele na :
a) štapidaste
b) biljne viruse
c) životinjske viruse(animalni,humani)

4. “Sistem pet carstva“ je podjelio život na Zemlji na pet glavnih grupa koje nazivamo carstva:
a) Carstvo Monera
b) Carstvo Protista
c) Carstvo Protozoa
d) Carstvo Mycota(Funghi)
e) Carstvo Plantae
f) Carstvo Animalia

5. Naučnici koji postavljaju osnovne deliske teorije su:
a) A. Van Levenhuk
b) Matijas J. Šlajden
c) Robert Huk
d) Robert Braun
e) Teodor Švan

6. Tvari koje ulaze u sastav plazmaleme su:
a) Monosaharidi
b) Lipidi
c) Polisaharidi
d) Soli
e) Amino kiseline
f) Proteini

7. Uloga polisoma je u:
a) Sintezi lipida
b) Sintezi proteina
c) Sintezi saharida
d) Deliskom disanju

8. Sinapse su spojevi između:
a) Samih nervnih delija
b) Bazalnog djela plazmaleme epitelnih delija
c) Bazalne lamine epitelne prevlake
d) Nervnih delija i efektorskih delija
e) Para membrana susjednih delija
f) Međudelijskog prostora delija

9. Zbog prisustva ugljenih hidrata u njegovoj strukturi,glikokalis je nazvan i:
a) Slani omotač
b) Slatki omotač
c) Kiseli omotač
10. Osim u citosolu,ribosomi se nalaze i u nekim delijskim organelama kao što su:
a) Mitohondrije
b) Hloroplasti
c) Jedro
d) Lizosomi

11. S obzirom koju nukleinsku kiselinu sadrže, viruse dijelimo na:
a) DNA viruse
b) RNA viruse
c) Nitasti fleksibilni virusi

12. Virusi uzrokuju bolesti
a) Čovjeka
b) Životinja
c) Biljaka
d) Sve navedeno

13. Gram-negativne bakterije boje se:
a) Crveno
b) Bijelo
c)Ljubičasto

14. Prokarioti su:
a) bakterije
b) biljne delije
c) životinjske delije

15. U membranske organele spadaju:
a)plastidi, centriole, golđijev aparat, endosomi
b) mitohondrije, lizosomi, vakuole, plastidi
c) endoplazmatski retikulum, golđijev aparat, mikrotubuli
16. Sta je karakteristično za bakterije kategorije amfitrihe?
a) jedna ili više flagela na oba pola delije
b) jedna flagela na jednom polu
c) bičevi po cijelom tijelu

17. Mikrotubuli su u obliku:
a) Cilindra
b) Šupljeg cilindra
c) Štapida

18. Voda u delijama se nalazi kao:
a) vezana
b) slobodna
c) koncentrisana

19. DNA posjeduje :
a) adenin
b) timin
c) uracil
d) guanin
e)ribozu
f) različit broj adeninskih i timinskih baza

20. Centorosom ima uloge:
a) kontrolira broj mikrotubula koji de se formirati
b) predstavlja selektivnu barijeru
c) formiranje cilija
d) imaju receptornu funkciju
e) formiranje diobenog vretena21. Dio citoplazme sa parom centriola međusobno povezanih i uređenih pod određenim
uglom su konstituenti strukture zvane:
a) Lizosomi
b) Hromozomi
c ) Diplozomi
e) Centrozomi

22. Triplet baza na molekulu DNK koji odgovara mjestu ugrađivanja jedne aminokiseline u
lancu proteina,naziva se:
a) kodon
b) antikodon
c) genetički kod
d) kod

23. Broj,vrsta i redoslijed aminokiselina u polipeptidnom lancu predstavlja:
a) Tercijalnu strukturu proteina
b) Kvaternu strukturu proteina
c) Sekundarnu strukturu proteina
d) Primarnu strukturu proteina

24. Zaokruži tačne tvrdnje (T/N)
a) Sve membrane jedne delije (plazmalema,membrana jedra i membrana organela) čine
membranski sistem delija (T / N)
b) Periferni proteini su najbrojniji membranski proteini (nazivaju se još i transmembranski) (T /
N )
c) Direktni transport porazumjela da na gibanje iona utiče i električno polje (T / N)
d) Strukturno uobličene veze su one koje predstavljaju vezu putem pojedinačnih vrsta molekula
(T / N)
e) Prokariote nemaju citoskeleta (T / N)
f) Mikrovili su građeni od proteina aktina (T / N)
g) U procesu polimerizacije istovremeno nastaje protofilamenata koji se međusobno bočno
povezuju i oblikuju kanalide – mikrotubule (T / N )
h) Keratinski filamenti se isključivo nalaze u vezivnim delijama (T / N )
i) U sastav nukleozida ulazi azotna baza, šeder i fosfatna grupa (T / N)
j) Odnos C, H i O kod ugljenih hidrata je 1C: 2H: 1O (T / N)
k) Virusi su prokariotski organizmi čiji naziv potiče od latinske riječi otrov. (T / N)
l) Treplje možemo podijeliti na kinocilije i stereocilije. (T / N)
m) Glikokaliks nazivamo drugacije i ‘slatki omotac’ (T / N)
n) Aktivni prijenos se odvija uz utrosak energije (T / N)
o) Eukarioti nemaju jasno diferencirano jedro (T / N)
p) Hidrofilni koloidi su nestabilni (T / N)
q) Koagulacija hidrofilnih sistema je nepovratna ili ireverzibilna (T / N)
r) Protoplazma je složeni hidrofilni koloidni sistem (T / N)
s) Delijski zid podjeduju prokariotske delije (T / N)
t) Delijski zid posjeduju eukariotske delije (T / N)
u) Delijski zid posjeduju životinjske delije (T / N)
v) Delijski zid posjeduju biljne delije (T / N)
w) Proces sinteze ATP u disanju naziva se Krebsov ciklus (T / N)
x) Nukleotidi se povezuju u polinukleotidni lanac fosfordiestarskim vezama (T / N)
y) Sparivanje baza u DNK lancu je definisano pravilom komplementarnosti po kome se adenin
uvijek sparuje sa guaninom,a timin za citozin (T / N)
z) Jedna od osobina DNK lanaca jeste ta da se pružaju u različitom smijeru,pa se kaže da su
antiparalelni (T / N)

25. Definicija delije?
Tačan odgovor :
Ćelija je osnovna gradivna i funkcionalna jedinica svih živih bida. Ona predstavlja složeni I
otvoreni system organskih I neorganskih materija koje su u stalnoj dinamičkoj rancoteži, a
opstaje i održava se sposobnošdu samoragulacije.

26. Šta je citoskelet i čemu služi?
Tačan Odgovor:
Citoskelet ili delijski skelet je složena mreža vlakana izgrađena od preko 20 vrsta
citoplazmatičnih proteina.Pomodu citoskeleta mišična vlakna se kontrahuju,crvena krvna
zrnca zadržavaju bikonkavan izgled,enterociti(celije epitela crijeva)formiraju mikrovile.
Uzrokuje kontrakcije mišičnih vlakana, pomodu njega crvena krvna zrnca zadržavaju
bikonkavan izgled, a enterociti (delije epitela crijeve) formiraju mikrovile.

27. Od čega zavisi količina vode u delijama?
Tačan odgovor :
1. Starosti ( opada količina vode u njima)
2. Vrste tkiva ( krvno tkivo ima vedu količinu vode od masnog)
3. Metaboličke aktivnosti delije (aktivnije delije imaju više vode)

28. Ko je prvi dokazao postojanje virusa?
Tačan odgovor:
Postojanje virusa je prvi dokazao ruski botaničar Ivanovski u toku istraživanja mozaoične
bolesti biljke duhana 1892 godine.

29. Koja je osnovna uloga DNK-A?
Tačan odgovor:
Osnovna uloga DNK-a je čuvanje i prenošenje genetičke informacije.

30. Šta čini koloidnu česticu?
Tačan odgovor:
Koloidnu česticu čini jezgra zajedno sa dvostrukim električnim slojem.

31. Navedi osnovne tipove aktivnog transporta kroz plazmalemu.
Tačan odgovor :
1. Prosta difuzija
2. Olakšana difuzija
3. Olakšana difuzija ili pasivni transport

32. Proces delijskog disanja može se podijeliti u sljedede faze:
Tačan odgovor:
1. Pripremna faza
2. Oksidativna razgradnja šedera ili masti
3. Transport elektrona
4. Sinteza ATP-a

33. Savremene postavke delijske teorije glase:
Tačan odgovor:
1. Ćelija je osnovna jedinica građe životnih bida
2. Ćelija je funkcionalna jedinica
3. Svaka delija nastaje diobom prethodne postujude delije
4. Nasljedne informacije se prilikom diobe prenose sa delije na deliju
5. Ćelija je jedinica razmnožavanja,rastenja i razvida,život svakog organizma počinje od
delije,čijim diobama, rastom i razvidem sazrijeva i cjelokupan organizam.
6. Ćelija ima sopstveni metabolizam
7. Svaka delija ima određenu građu i hemijski sastav
8. Čelije biljaka i životinja su međusobno homologne po razvidu,a analogne po funkciji

34. Koje su dvije vrste virusnih gena nakon infekcije delije domadina?
Tačan odgovor:
To su rani geni (dovode do ekspresije vrlo brzo nakon infekcije) i kasni geni (kodiraju
strukturne proteine viriona te proteine za lizu delije domadina)

35. Sastavna građa cijanobakterija!
Tačan odgovor:
Sastavni dijelovi su: delijska membrana,delijski zid, sluzavi omotač (galerta), DNA (nukleoid),
ribosomi, cijanosomi,crveni i plavi pigmenti i citoplazma.

36. Šta je Mycoplasma gallisepticum?
Tačan odgovor:
To su gram-negativne mikoplazme koje imaju okrugle,jajolike i izdužene kruškolike delije koje
obično nisu pokretljive.


37. Čega je rezultat različit oblik mikoplazmi?
Tačan odgovor:
Njihov različit oblik rezultat je nedostatka delijskog zida,ali imaju fleksibilnu membranu koja
je dovoljno jaka da drži delijski sastav na okupu.

38. Šta svaka delija mikoplazme sadrži?
Tačan odgovor :
Svaka delija mikoplazme sadrži ribosome i cirkularni hromosom koji je građen od dvolančane
DNA.

39. Navedi osobine koje su zajedničke svim delijama?!
Tačan odgovor:
-rast do veličine koji je karakterističan za određenu vrstu delije
-obavljanje određenih funkcija
-primanje signala iz spoljašnje sredine gdje delija na određeni način reaguje
-život delije se završava ili diobom ili delijskom smrdu
- imaju jedinstven hemijski sastav
-jedinstvena građa
-adaptacija i promjenjljivost

40. Koje su specijalne funkcije delija?
Tačan odgovor:
Specijalne funkcije delija su:
provodljivost,kontraktilnost,pokretljivost,respiracija,rast,apsorpcija,sinteza,sekrecija,reprodu
kcija,fagocitoza,morfološko funkcionalna polarizacija,prepoznavanje,produkcija imunih
gamaglobulina i endokrina funkcija.

41. Kojim vezama se povezuju međusobno eukariotske delije u tkivu?
Tačan odgovor:
-Dezmosomima
-Adherentnim vezama
-Tijesnim i
-Razmaknutim vezama

42. Kako glasi Hertwig-ova formula?
Tačan odgovor:
N/C=Vn/Vc-Vn
N- jedro, C-citoplazma, Vn-zapremina jedra, Vc-zapremina cijele delije

43. Šta je polaritet delije, šta na njima razlikujemo i kod kojih delija je prisutan?
Tačan odgovor:
Polaritet delije jeste svojstvo nekih eukariotskih delija npr. Epitelnih delija. Na takvim delijama
se razlikuju dva pola: apikalni (gornji) i bazalni (donji) koji se naslanja na bazalnu
membranu.Prisutan je kod nervnih delija,egzokrinih delija pankreasa,delija tubula bubrega
itd.

44. Od čega raznovrsnost oblika zavisi kod eukariotskih delija?
Tačan odgovor:
Zavisi od : lokalizacije i funkcionalnih zahtjeva organa u kojima se nalaze, od međuodnosa sa
susjednim delijama, prirode i količine međudelijske supstance i prozvoda delijske aktivnosti.

45. Koje su zajedničke karakteristike prokariotske i eukariotske delije?
Tačan odgovor:
1.sadrže DNA kao genetički materijal
2.obavijene su delijskom membranom
3.u citoplazmi imaju ribosome
4.imaju slične temeljne metaboličke puteve
5.obje skupine se odlikuju nevjerovatnom raznovrsnošdu

46. Osnovna i značajna razlika između prokariota i eukariota je?
Tačan odgovor:
1.eukarioti imaju delijsko jedro i membranske organele
2.DNA prokariota slobodna je u citoplazmi
3.organeli u eukariotima omogudavaju visoki stupanj unutardelijske diferencijacije kakva u
prokariota nije moguda.

47. Iz čega je izgrađen delijski zid kod prokariota i koja je njegova funkcija?
Tačan odgovor:
Ćelijski zid je građen od lipidnih, proteinskih, i ugljiko-hidratnih molekula koji imaju zaštitnu
funkciju. Kod bakterija se nalazi peptidoglikan. Ćelijski zid je jedinstven jer sadrži mureinsku
kiselinu. Prokariotski delijski zid nikad ne sadrži celulozu. Funkcija: zaštitna, vrši apsorpciju
vode, daje oblik deliji.

48. Prema vrsti, veličini i izgledu materijala koji se unosi u deliju, koje su vrste endocitoze?
Tačan odgovor :
Fagocitoza, pinocitoza, receptor-posredovana endocitoza.

49. Podjela bakterija prema načinu ishrane i objasniti podjelu!
Tačan odgovor:
-Autotrofne bakterije
-Fotosinteticke- koriste sunčevu energiju kao izvor energije za proizvodnju hranjivih materija.
-Hemosintetičke- koriste hemijsku energiju za proizvodnju hranjivih materija
-Heterotrofne bakterije uzimaju gotove organske materije iz spoljašnje sredine.
Mogu biti:
a) saprofitske
b) parazitske
c) simbiotske

50. Sta je delijsko disanje i tipovi delijskog disanja?
Tačan odgovor :
Proces razlaganja organskih materija iz krajnjih proizvoda ugljen-dioksida, vode i oslobođene
energije (u vidu ATP-a) naziva se delijsko disanje. Postoje 2 tipa delijskog disanja: aerobna i
anaerobna respiracija.


51. Iz čega se sastoje mitohondrije?
Tačan odgovor:
Spoljašnja membrana, unutrašnja membrana, intermembranski prostor i matrix.

52. Šta se oslobađa, sintezira i obnavlja tokom Krepsovog ciklusa?
Tačan odgovor:
Oslobađa se ugljen dioksid ( dvije molekule u svakom ciklusu), obnavlja se oksal-sirdetna
kiselina, i obavlja se sinteza jedinjenja bogatih energijom reduktivnih benzina : NADH+ + H+ i
FADH+ + H+.

53. Definiši citologiju.
Tačan odgovor:
Citologija, delijska biologija je biološka disciplina koja proučava delije. Ova proučavanja
podrazumijevaju hemijske i fizičke osobine delija, životni ciklus, delijsku diobu i smrt delije,
fiziologiju i međusobnu komunikaciju delija, interakcije delija sa okolinom i delijske organele.

54. Definiši jedro.
Tačan odgovor:
Jedro je najveda, najteža i najvažnija organela eukariotskih delija (biljnih i životinjskih).

45. Podijeli polisaharide po biološkoj funkciji.
Tačan odgovor :
Prema biološkoj funkciji polisaharidi se dijele na rezervne i strukturne polisaharide.

56. Koja je uloga lipida u deliji?
Tačan odgovor:
Energetska uloga, gradivna uloga, regulatorna uloga i zaštitna uloga.

57. Kakva može biti struktura proteina?
Tačan odgovor:
Struktura proteina može biti primarna, sekundarna, tercijarna i kvarterna.

58. Koji su tipovi direktnog transporta kroz plazmalemu?
Tačan odgovor :
Tipovi direktnog transporta kroz plazmalemu su prosta difuzija, olakšana difuzija ili pasivni
transport i aktivni transport.

59. Koje se vrste organela nalaze u hijaloplazmi?
Tačan odgovor:
U hijaloplazmi se nalaze dvomembranske, jednomembranske i nemembranske organele.

60. Koje su to nemembranske organele koje se nalaze u hijaloplazmi?
Tačan odgovor:
To su ribosomi, centrioli, mikrotubuli i mikrofilamenti.

61. Specijalne funkcije delija su:
Tačan odgovor:
Prodovljivost,kontraktilnost,pokretljivost,respiracija,rast,asorpcija,sintea,reprodukcija,fagocit
oza,morfolosko funkcionalna polarizacija,prepoznavanje,produkcija imunih
gamaglobulina,endokrina funkcija.

62. Koji su to prelazni filamenti?
Tačan odgovor:
Kreatinski filamenti, neurofilamenti, gliofilamenti, dezminski filamenti i vimentinski filamenti.

63. Zajedničke karakteristike prokariotske i eukariotske delje su :
Tačan odgovor :
Sadrže DNA kao genetčki materijal,obavijene su delijskom membranom,u citoplazmi imaju
ribosome,imaju slične temeljne metaboličke puteve,obje skupine se odlikuju velikom
raznovrsnošdu.64. Plazmoliza je :
Tačan odgovor:
Plazmoliza je pojava pri kojoj dolazi do skupljanja protoplazme i njenog postepenog
odvajanja od delijskog zida.Do plazmolize dolazi kada se živa delija stavi u hipertonični
rastvor pri čemu koncentriraniji vanjski rastvor izvlači iz delije vodu,sve dok se ne izjednače
koncentracije rastvora unutar i van delije .

65. Proteini membrane,su odgovorni za :
Tačan odgovor:
Transport jona i polarnih molekula,vezivanje hormona,transdukciju signala i stabilizaciju
lipidnog dvosloja( vezuju filamente citoskeleta za de.membranu), pričvršduju deliju za druge
delije ili ekstracelularni matriks.

66. Uloga mikrofilamenata može biti:
Tačan odgovor:
Strujanje citoplazme i prijenos tvari unutar nje,stvaranju diobenog vretena i ameboidnog
kretanju,iako to još nije u potpunosti razjašnjeno.

67. Prema funkciji i morfološkom izgledu lizozomi se dijele na :
Tačan odgovor:
Neaktivirane( primarni lizozom),aktivne( sekundarni lizozom),stare( tercijalni lizozom).

68. Građa virusa!
Tačan odgovor:
Sastavljeni su od 2 glavna dijela:unutarnjeg dijela koji se sastoji od nukleinske kiseline(RNA ili
DNA) i vanjskog omotača tzv kapside koja se sastoji od proteina a u nekim slučajevima od
lipoproteina.

69. Šta su mikrovili ,njihova funkcija i gdje se nalaze?
Tačan odgovor:
To su dugi ili kratki prstoliki izdanci citoplazme prekriveni delijskom membranom. Oni
povedavaju slobodnu površinu celije, a osnovna im je funkcija apsorpcija.Prekriva ih
glikoproteinski glikokaliks(vlaknasta ovojnica).Nalaze se na pokrovnom epitelu tankog crijeva
i proksimalnom kanalidu bubrega.

70. Šta predstavlja anabolizam, a šta katabolizam?
Tačan odgovor:
Anabolizam predstavlja sintezu složenih spojeva iz prostih uz potrošnju energije, kakvi su npr
fotosinteza,sinteza proteina itd.
Katabolizam prestavljaju reakcija razgradnje složenih spojeva u prosta uz oslobađanje
energije, kao što su proces disanja,varenja itd

71. Tipovi razmnožavanja kod bakterija;nabrojati?!
Tačan odgovor:
-Prostom diobom
-Pupljenjem
-Egzosporama
-Fragmentacijom

72. Koje su kapsidine uloge? Nabroji!
Tačan odgovor :
- štiti cirusnu nukleinsku kiselinu tako da ona može preživjeti izvan delije,a čini se da ima
važnu ulogu kod apsorpcije i prodiranja virusa u prijemčivu deliju ;
-štiti nukleinsku kiselinu od razarujudeg dejstva enzima delije domadina;
-omogudava prenošenje nukleinske kiseline od jedne do druge delije domadina (kao „paket“);
-reaktivne grupe u kapsidi omoguduju da se virus veže za receptore (osjetljiva mjesta) na deliji
domadina i
-proteini kapsida imaju svojstva antigena (po ulasku u deliju domadina oni de izazvati imuni
odgovor – delija de stvarati odgovarajuda anti tijela).

73. Nabroji funkcije glikokaliksa!
Tačan odgovor:

1. Sprječavaju fizičke i hemijske agense da oštete delijsku membranu
2. Predstavljaju selektivnu barijeru
3. Imaju receptorsku ulogu
4. Omogudavaju raspoznavanje i uspostavljanje komunikacije između delija
5. Dioba delije je vremenski određena ukoliko je delijski omotač neošteden
6. Površinsko naelektrisanje delija je uglavnom negativno

Nadopuni :
74. Goli virioni (___________) mogu da izvrše direktnu penetraciju u deliju domadina,dok virioni
sa _____________ penetriraju u deliju domadina ____________ ili putem _________ s
membranom.
Tačan odgovor: Goli virioni (nukleokapsida) mogu da izvrše direktnu penetraciju u deliju
domadina,dok virioni sa ovojnicom penetriraju u deliju domadina fagocitozom ili putem fuzije
s membranom.

75. Osim hlorofila,prisutni su i plavi pigmenti _____________ i ____________,i crveni pigment
__________.Plavi i crveni pigment često prekrivaju hlorofil,pa te alge mogu biti
______________,______________,a često su _____________ ili ___________ boje.
Tačan odgovor: Osim hlorofila,prisutni su i plavi pigmenti fikocijanin i alofikocijanin,i crveni
pigment fikoeritrin.Plavi i crveni pigmenti često prekrivaju hlorofil,pa te alge mogu biti
modrozelene,ljubičaste,a često su crvene ili zelene boje.

76. Tokom fotosinteze modrozelene alge proizvode __________ i poseban oblik škroba, tzv.
____________________ sličan glikogenu.
Tačan odgovor: Tokom fotosinteze modrozelene alge proizvode kisik i poseban oblik škroba,
tzv. cijanoficejski škrob sličan glikogenu.

77. U planktonu Jadrana su najčešde prisutne jednodelijske modrozelene alge koje pripadaju
_______________. One izazivaju ______________ vode.
Tačan odgovor: U planktonu Jadrana su najčešde prisutne jednodelijske modrozelene alge
koje pripadaju fitoplanktonu. One izazivaju cvjetanje vode.


78. Rod Mycoplasma pripada porodici ___________________ i redu _____________.
Tačan odgovor: Rod Mycoplazma pripada porodici Mikoplazmatacee i redu
Mycoplasmatales.

79. ATP se sastoji iz : ___________,_____________ i _____________________.Kada izgubi
jednu fosfatnu grupu onda nastaje ____________ i oslobađa se energija još jedne fosfatne
grupe nastaje ________ i oslobođena energija.
Tačan odgovor: ATP se sastoji iz:riboze,adenina i tri fosfatne grupe.Kada izgubi jednu
fosfatnu grupu onda nastaje ADP i oslobađa se energija još jedne fosfatne grupe nastaje
AMP i oslobođena energija.

80. Mikoplazme su rasprostranjene u prirodi kao ____________i___________
Tačan odgovor: Mikoplazme su rasprostranjene u prirodi kao komensali i paraziti.

81. Neke bakterije na površini imaju sluzavi omotač __________________, koji ih štiti od
nepovoljnih uticaja okoline,a izgrađen je od polisaharida.

Tačan odgovor: Neke bakterije na površini imaju sluzav omotač kapsulu,koji ih šiti od
nepovoljnih uticaja okoline,a izgrađen je od polisaharida.

82. Fagocitozom u deliju se unose ______________čestice,bakterije i druge delije,pri čemu
se formiraju vezikule označene kao ________________.
Tačan odgovor: Fagocitozom u deliju se unose krupne čestice,bakterije,i druge delije,pri čemu
se formiraju vezikule označene kao fagosomi.

83. U zavisnosti od toga koji izvor energije koriste bakterije mogu biti _____ i _____.
Tačan odgovor : U zavisnosti od toga koji izvor energije koriste bakterije mogu biti
fotosintetičke i hemosintetičke84. Svi membranski lipidi su ___________ (razlikuju se dva kraja-pola), imaju _________
(polarni kraj, glava) koji ‘voli vodu’ i ________________ (nepolarni, rep) koji se plaši vode.
Tačan odgovor: Svi membranski lipidi su polarizovani (razlikuju se dva kraja-pola), imaju
hidrofilni kraj (polarni kraj, glava) koji ‘voli vodu’ i hidrofobni kraj (nepolarni, rep) koji se
plaši vode.

85. Proteini čine u prosjeku _________ težine membrane.
Tačan odgovor : Proteini čine u prosjeku 60% težine membrane.

86. Citosol označava ______________ delije preostalu nakon sto se _______________
istalože svi organeli.
Tačan odgovor : Citosol označava tekudu fazu delije preostalu nakon sto se centrifugiranjem
istalože svi organeli.

87. U optičke dijelove mikroskopa spadaju: __________, ____________, _____________,
____________ i ___________. U mehaničke dijelove mikroskopa spadaju: ______________,
________________, _____________, ______________________ za koju se pričvršduju
_____________, te ____________ i _______________.
Tačan odgovor : U optičke dijelove mikroskopa spadaju: okulari, objektivi, kondenzor,
ogledalo i blenda. U mehaničke dijelove mikroskopa spadaju: postolje (stativ), cijev (tubus),
stolčid, revolverska glava za koju se pričvršduju objektivi, te makro i mikro vijak.

88. Molekula DNA se sastoji od ___________ spiralno uvijena, koji čine dvostruki
__________. U unutrašnjosti su _______________ , a okosnicu čine ____________ i
___________. Veza između dva lanca ostvaruje se ____________________.
Tačan odgovor : Molekula DNA se sastoji od 2 lanca spiralno uvijena, koji čine dvostruki
heliks. U unutrašnjosti su azotne baze , a okosnicu čine šederi i fosfati. Veza između dva
lanca ostvaruje se vodikovim vezama.89. Osnovna uloga EPR je ______________________________,
_________________________________________
Tačan odgovor : Osnovna uloga EPR je sinteza razlicitih materija, njihov transport kroz
deliju.

90. Prosta difuzija je proces spontanog kretanja molekula ili drugih čestica u rastvoru iz
__________________________________________________, pri čemu čestice teže da se u
svim dijelovima rastvora ________________________________.
Tačan odgovor : Prosta difuzija je proces spontanog kretanja molekula ili drugih čestica u
rastvoru iz sredine vede koncentracije u sredinu sa manjom koncentracijom, pri čemu
čestice teže da se u svim dijelovima rastvora postigne jednaka koncentracija.

91. Delija je ________________________________________, i autonomni živi sistem nastao
u _____________________.
Tačan odgovor : Ćelija je osnovna i gradivna jedinica svih živih organizama, i autonomni živi
sistem nastao u procesu evolucije.

92. Ugljikohidrati se prema stepenu složenosti dijele na ________________,
_______________ i ____________________.
Tačan odgovor : Ugljikohidrati se prema stepenu složenosti dijele na monosaharide,
oligosaharide i polisaharide.

93. Najznačajniji disaharidi obrazuju se od _______________________________ uz gubitak
________________________, i njima pripadaju _____________ i _________________ u
biljnim delijama, a u delijama životinja ____________________.
Tačan odgovor : Najznačajniji disaharidi obrazuju se od dva molekula monosaharida uz
gubitak jednog molekula vode, i njima pripadaju maltoza i saharoza u biljnim delijama, a u
delijama životinja laktoza.94. Polisaharidi (složeni sederi) su makromolekuli nastali povezivanjem velikog broja
______________________ u _________________________________.
Tačan odgovor : Polisaharidi (složeni sederi) su makromolekuli nastali povezivanjem velikog
broja monosaharida u dugačke ugljiko-hidratne lance

95. Proteini također predstavljaju i najvažnije delijske sastojke svih živih organizama. Ime im
potiče od grčke riječi __________ što znači ___________________________.
Tačan odgovor : Proteini također predstavljaju i najvažnije delijske sastojke svih živih
organizama. Ime im potiče od grčke riječi proteos što znači prvi ili najvažniji.

96. Fagocitozom se u deliju unose ________________, __________________ i druge delije,
pri čemu se formiraju ______________ označene kao __________________.
Tačan odgovor : Fagocitozom se u deliju unose krupne čestice, bakterije i druge delije, pri
čemu se formiraju vezikule označene kao fagosomi.

97. Pinocitoza ili _____________ endocitoza je unos _________________ u čeliju pri čemu
nastaju _____________________ promjera oko _________.
Tačan odgovor: Pinocitoza ili fluid- fazna endocitoza je unos tečnog sadržaja u čeliju pri
čemu nastaju pinocitozne vezikule promjera oko 50 nm.

98. Receptor-posredovana endocitoza dešava se ako _____________________________
sadrži površinske receptore uključene u _____________________________.
Tačan odgovor : Receptor-posredovana endocitoza dešava se ako delijska membrana
kaveola sadrži površinske receptore uključene u delijsku signalizaciju.

99. Vodeni sastav citoplazme (čiji je pH oko _____) izgrađen je od _______ i
_________________________ kao što su: _________ (uključujudi __________),
___________________, __________, ________, ____________________ i
________________, _______________________ , _________________,
__________________ i veliki broj ______________ molekula i različiti metaboliti.
Tačan odgovor : Vodeni sastav citoplazme (čiji je pH oko 7,2) izgrađen je od jona i
rastvorljivih makromolekula kao što su: proteini (uključujudi enzime), aminokiseline,
vitamini, ioni, nukleinske kiseline i nukleotidi, ugljikohidrati , masne kiseline, soli i veliki
broj RNA molekula i različiti metaboliti.

100. Dvomembranske organele u hijaloplazmi su ________________ i
___________________.
Tačan odgovor : Dvomembranske organele u hijaloplazmi su plastidi i mitohondrije.

101. Jednomembranske organele u hijaloplazmi su : ____________________,
___________________________, ______________, __________________,
____________________, ____________________ i dr.
Tačan odgovor : Jednomembranske organele u hijaloplazmi su : endoplazmatski retikulum,
Golđijev aparat, lizosomi, sferosomi, endosomi, peroksisomi i dr.

102. Citosol je ____________ konzistencije i , zavisno od trenutnog funkcionalnog stanja
delije, krede se u rasponu od ___________ do _______________ oblika.
Tačan odgovor : Citosol je tečne konzistencije i , zavisno od trenutnog funkcionalnog stanja
delije, krede se u rasponu od sol do gel oblika.

103. Molekuli aktina se udružuju u dva lanca spiralno uvijena jedan oko drugog i grade
_________________________.
Tačan odgovor: Molekuli aktina se udružuju u dva lanca spiralno uvijena jedan oko drugog i
grade aktinski filament.

104. Da bi mogli shvatiti teorije koje govore o tome kako je nastao život na Zemlji,odnosno
prvobitni oblici delija,treba definisati život koji predstavlja sveukupnost
________________________________________________________,koji ima :
__________________, _______________________ i ______________________ karakter.
Tačan odgovor : Da bi mogli shvatiti teorije koje govore o tome kako je nastao život na
Zemlji,odnosno prvobitni oblici delija,treba definisati život koji predstavlja sveukupnost
funkcija posebno organizirane materije nastale u određenoj etapi svog razvoja,koji ima :
autonoman, autoregulativan i autoreprotuktivan karakter.
105. Proces aktivnog nakupljanja vode naziva se _____________________,a stanje
bubnjenja protoplazme naziva se _____________________________.
Tačan odgovor: Proces aktivnog nakupljanja vode naziva se bubnjenje,a stanje bubnjenja
protoplazme naziva se hidratacija.
Označi slike :
106.

Građa plazmaleme

107.

Natrijeva – kalijeva pumpa
108.


1-Fosfat
2-Šeder/Pentoza
3-Hetarociklična baza
4-Hidrogenova veza


109. Označi prokariotsku deliju
110. Označi vrste delija
111. Prepoznaj sliku ( granulirani endoplazmatski retikulum) i označi je
112. Označi eukariotsku deliju
113. Prepoznati šta se nalazi na slici (mitohondrije) i označi je
114. Gradja plazmaleme (oznaciti sliku), strana 122, slika 85.
115. Aktivnost lizosoma (oznaciti sliku), strana 218, slika 169
116. Transport olaksanom difuzijom (oznaciti sliku), strana 129, slika 94.
117. Označi dijelove delijske membrane na slici 85.strana 122 i opiši građu delijske
membrane
Tačan odgovor : (opis)
Membrana se opisuje kao polutečno „more) fosfolipida po kome „plove“ proteini. Danas je
prihvaden „model“ tekudeg mozaika,a njega su dali naučinici J. Singer i G. Nikolson. Prema
tom modelu neki membranski proteini se nalaze na površini,a neki su djelimično ili potpuno
uronjeni u fosfolipidni dvojsloj. Tu imamo i glikoproteine koji su povezani za proteine delijske
membrane i glikolipide vezani za jedan kraj lipidnog dvosloja.
54.


55.