ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɤʃɢɝɟ Äɇɨɜɢ ɫɜɟɬ ʁɟ ɦɨɝɭʄ³, ɚɭɬɨɪɢ Ⱦɭʃɚ ɢ ȴɭɛɨɞɪɚɝ ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007.

ȿ-mail:
comrade@sezampro.rs

i   

i  

Ɍɨɦɚɫ Ⱥɪɧɨɥɞ, ɧɚʁɭɬɢɰɚʁɧɢʁɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ XIX ɜɟɤɭ,
ɛɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɤɨʁɢ ʁɟ ɏɨɛɫɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ "ɪɚɬ ɫɜɢɯ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɢɯ" (’ 

 î ɢ "ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɱɨɜɟɤɭ ɜɭɤ" (   î, ɭɜɢʁɟɧɟ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɭ
ɦɨɪɚɥɢɫɬɢɱɤɭ ɪɟɬɨɪɢɤɭ, ɩɪɨɝɥɚɫɢɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɟɞɚɝɨɲɤɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɞɚɪɜɢɧɢɡɚɦ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɨɫɧɨɜ "ɟɥɢɬɢɫɬɢɱɤɟ" ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɫ ɨɞɭɲɟɜʂɟʃɟɦ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɉʁɟɪ ɞɟ Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ɢ ɧɚ ʃɟɦɭ ɢɡɝɪɚɞɢɨ, ɨɞɛɚɰɭʁɭʄɢ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɩɥɚɲɬ,
ɬɟɦɟʂɟ ɫɜɨʁɟ "ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ" ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢ ɨɫɧɨɜ ɬɟɥɟɫɧɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɤɚɤɨ ɭ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨʁ ɇɟɦɚɱɤɨʁ, ɬɚɤɨ ɢ ɫɜɭɞɚ ɭ "ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɫɜɟɬɭ". ȵɟɧ
ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɧɢʁɟ "ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚʃɟ ɬɟɥɚ", ɜɟʄ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɱɭɥɢɦɚ, ȿɪɨɫɨɦ,
ɫɩɨɧɬɚɧɨɲʄɭ, ɦɚɲɬɨɦ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɚɞɨ-ɦɚɡɨɯɢɫɬɢɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɫɚɤɚʄɟʃɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɤɚɥɭɩʂɢɜɚʃɟ ɭ ɦɨɞɟɥ ɩɨɤɨɪɧɨɝ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɝ ɩɨɞɚɧɢɤɚ.
Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɨ ɞɚ ɰɢʂ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɧɢʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɬɟɥɟɫɧɨ ɡɞɪɚɜɟ
ɨɫɨɛɟ, ɩɨɝɨɬɨɜɭ ɧɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɬɟɬɚ, ɜɟʄ ɭɧɢɲɬɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ (ɫɚɦɨîɫɜɟɫɬɢ ɢ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ "ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ" ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɬɭɞɚ ɨɧ ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɦɚɤɫɢɦɭ "ɭ ɡɞɪɚɜɨɦ ɬɟɥɭ ɡɞɪɚɜ ɞɭɯ"
(    

 î ɢ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɫɟ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɭ "ɛɨɪɛɟɧɢ ɞɭɯ ɭ ɦɢɲɢʄɚɜɨɦ
ɬɟɥɭ" (   
 

 
 î. Ʉɭɛɟɪɬɟɧɨɜɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ
ɫɬɜɨɪɢ "ɝɨɫɩɨɞɚɪɟ" ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɫɟ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ: "Ȼɢɬɤɚ ɧɚ ȼɚɬɟɪɥɨɭ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɩɨʂɢɦɚ (ɤɨɥɟʇɚî ɂɬɨɧɚ", ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ ȼɟɥɢɧɝɬɨɧɭ, ɢ "ɉɨɜɪɚɬɢɬɢ
ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɭ ɫɥɚɜɭ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ!" (³ ’ 
 

"î. ȵɢɦɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɫɬɚɜ: "ɇɚ ɩɨʂɢɦɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟ ɛɨɪɛɟ, ɩɨɫɟʁɟɧɚ ɫɭ ɡɪɧɚ, ɤɨʁɚ ʄɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɨʂɢɦɚ, ɪɨɞɢɬɢ ɩɥɨɞɨɜɟ ɩɨɛɟɞɟ." - ɞɨ ɤɨɝɚ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥ Ⱦɚɝɥɚɫ
Ɇɚɤɚɪɬɭɪ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɢ ɨɫɬɚɨ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɚ ɢɞɟʁɚ-ɜɨɞɢʂɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ ɭ
ɋȺȾ.V ^ "ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ" ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ. Ɍɨ ʁɟ
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɨɧɚ ɧɟɦɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɞɟɨ: ʃɟɧ ɰɢʂ ɧɢʁɟ ɩɪɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɬɟɥɚ, ɜɟʄ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɨɝ ɛɨɪɛɟɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɢ "ɝɜɨɡɞɟɧɨɝ ɬɟɥɚ". ^ɦɟɫɬɨ ɫɩɨɧɬɚɧɨɫɬɢ, ɦɚɲɬɨɜɢɬɨɫɬɢ, ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ, ɭ "ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ" ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɢɡɚɦ, ɭɬɢɥɢɬɚɪɢɡɚɦ, ɦɚɡɨɯɢɡɚɦ... "ɇɚɜɢɤɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦɚ" ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɤɚɤɨ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɨɜɟ "ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ", ɬɚɤɨ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ". Ȼɟɪɬɪɚɧɞ Ɋɚɫɟɥ ʁɟ, ɧɚɤɨɧ ɉɪɜɨɝ
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ, ɪɚɡɨɛɥɢɱɢɨ ɤɚɤɨ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɢ, ɬɚɤɨ ɢ Ⱥɪɧɨɥɞɨɜ ɦɨɞɟɥ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɧɚ
ɤɨɦɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɩɨɪɬ ɢ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɨɜɚ "ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ": "ɋɢɫɬɟɦ ɞɪ Ⱥɪɧɨɥɞɚ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɭ ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɞɚɧɚ, ɢɦɚɨ ʁɟ ɞɪɭɝɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ, ɧɚɢɦɟ, ɬɚʁ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɢ. ɐɢʂ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɦɭɲɤɚɪɰɢ ɲɤɨɥɭʁɭ ɡɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɨʄɢ, ɛɢɥɨ ɤɨɞ ɤɭʄɟ, ɛɢɥɨ ɭ ɭɞɚʂɟɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɂɦɩɟɪɢʁɟ.
Ⱥɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢʁɢ ɫɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɢɡɜɟɫɧɟ ɜɪɥɢɧɟ; ɨɧɟ ɫɟ ɫɬɢɱɭ ɭ
ɲɤɨɥɢ. Ɍɚʁ ɩɪɨɞɭɤɬ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɟɧɟɪɝɢɱɚɧ, ɫɬɨɢɤ, ɮɢɡɢɱɤɢ ɡɞɪɚɜ, ɞɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɢɡɜɟɫɧɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɚ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɨ ɱɟɫɬɢɬ, ɢ ɭɛɟɻɟɧ ɞɚ ɢɦɚ ɜɚɠɧɭ ɦɢɫɢʁɭ ɭ

ɫɜɟɬɭ. Ɍɢ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɛɢɥɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɭ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɭʄɟɦ ɫɬɟɩɟɧɭ. ɂɧɬɟɥɟɤɬ ʁɟ ɛɢɨ ɬɨɦɟ
ɠɪɬɜɨɜɚɧ, ʁɟɪ ɛɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬ ɦɨɝɚɨ ɢɡɚɡɢɜɚɬɢ ɫɭɦʃɭ. ɋɚɨɫɟʄɚʃɟ ʁɟ ɠɪɬɜɨɜɚɧɨ, ʁɟɪ ɛɢ
ɦɨɝɥɨ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɜɥɚɞɚʃɟ ɧɚɞ "ɧɢɠɢɦ" ɪɚɫɚɦɚ ɢ ɤɥɚɫɚɦɚ. Ⱦɨɛɪɨɬɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɠɪɬɜɨɜɚɧɚ
ɪɚɞɢ ɠɢɥɚɜɨɫɬɢ, ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɬɢ. ^ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɦ ɫɜɟɬɭ,
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɛɢ ɛɢɨ ɬɪɚʁɧɚ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɫɜɟ ɨɞɥɢɤɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ
ɋɩɚɪɬɚɧɚɰɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢʁɚ ʁɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɢ ɩɨɬɱɢʃɟɧɢ ɧɚɪɨɞɢ ɧɟʄɟ ɜɢɲɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɜɢɧɭʁɭ ɱɚɤ ɧɢ ɧɚʁɦɭɞɪɢʁɢɦ ɢ ɧɚʁɜɟɲɬɢʁɢɦ ɭɩɪɚɜʂɚɱɢɦɚ. ȼɥɚɞɚɪɢ ɩɪɢɛɟɝɚɜɚʁɭ
ɛɪɭɬɚɥɧɨɫɬɢ, ɚ ɛɪɭɬɚɥɧɨɫɬ ɞɚʂɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɪɟɜɨɥɬ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɫɜɟ
ɜɢɲɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɭ, ɚ ɞɪ Ⱥɪɧɨɥɞ ʁɟ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɭ ɠɪɬɜɨɜɚɨ "ɜɪɥɢɧɢ". Ɇɨɠɞɚ
ʁɟ ɛɢɬɤɚ ɤɨɞ ȼɚɬɟɪɥɨɚ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɧɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚ ɂɬɨɧɚ, ɚɥɢ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɚ ɢɦɩɟɪɢʁɚ ɬɚɦɨ
ɩɪɨɩɚɞɚ. ɋɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɜɟɬɭ ɬɪɟɛɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɬɢɩ, ɫ ɜɢɲɟ ɦɚɲɬɟ ɢ ɫɚɨɫɟʄɚʃɚ, ɫ ɠɢɜʂɢɦ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɨɦ, ɫ ɦɚʃɟ ɜɟɪɟ ɭ ɛɭɥɞɨɲɤɭ ɯɪɚɛɪɨɫɬ ɢ ɫ ɜɢɲɟ ɜɟɪɟ ɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɡɧɚʃɟ.
^ɩɪɚɜʂɚɱ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɥɭɝɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɚ ɧɟ ɛɟɧɟɜɨɥɟɧɬɧɢ ɜɥɚɞɚɪ
ɩɨɬɱɢʃɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɦɭ ɫɟ ɞɢɜɟ. Ⱥɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɭɝɪɚɻɟɧɚ ɭ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨ ɜɢɲɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ʁɟɫɬɟ ɭɡɪɨɤ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɨɩɚɫɬɢ."V
Ɍɟɠʃɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɟɝɧɟ ɜɪɥɢɧɚ (2
î ɨɫɧɨɜ ʁɟ ɚɧɬɢɱɤɟ  , ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ
ɚɧɬɢɱɤɢ ɢɞɟɚɥ ɱɨɜɟɤɨɛɢɜɫɬɜɚ. Ɍɟɥɟɫɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɢɡɪɚɡ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɬɟɠʃɢ ɱɨɜɟɤɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɤɥɨɩɢ ɭ ɤɨɫɦɢɱɤɢ ɩɨɪɟɞɚɤ. Ⱥɧɬɢɱɤɨɦ
ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɤɨɫɦɢɱɤɟ ɫɭɲɬɢɧɟ ɱɨɜɟɤɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɬɟɥɟɫɧɨɦ, ɟɬɢɱɤɨɦ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɨɦ ɛɢʄɭ, ɢɡ ɱɟɝɚ ɫɥɟɞɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɦɨʄɢ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚ ɚɧɬɢɱɤɟ ɟɭɪɢɬɦɢʁɟ ^ ɯɟɥɟɧɫɤɨɦ
ɞɪɭɲɬɜɭ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢ ɦɨɞɟɥɢɪɚɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɫɦɨɥɨɲɤɨɦ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɦɚ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɟɠɛɚʃɟ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɛɨɝɨɜɢɦɚ, ɧɚ ɲɬɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɢ ɫɚɦ Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ɬɜɪɞɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɚɧɬɢɱɤɢ ɚɬɥɟɬɚ ³ɨɛɥɢɤɭʁɭʄɢ
ɫɜɨʁɟ ɬɟɥɨ ɜɟɠɛɚʃɟɦ ɤɚɨ ɲɬɨ ɜɚʁɚɪ ɨɛɥɢɤɭʁɟ ɤɢɩ´ - ³ɢɫɤɚɡɢɜɚɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ
ɛɨɝɨɜɢɦɚ´.V Ⱦɨɦɢɧɢɪɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɢɡ ³ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝ
ɨɫɟʄɚʃɚ´ ɤɨʁɟ ɩɪɨɠɢɦɚ ɱɢɬɚɜ ɠɢɜɨɬ. ^ɦɟɫɬɨ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚ ɦɢɲɢʄɚɜɨɦ ɬɟɥɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ
ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɭ ɚɧɬɢɰɢ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɢ ɢɡɚɡɨɜ ɡɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɟɠɛɚʃɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɭɫɬɪɨʁɟɧɚ
ɬɟɥɟɫɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɢɞɟɚɥɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ ɢ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ ɪɚɫɧɨɝ (ɫɚɦɨîɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɏɟɥɟɧɚ. ȼɥɚɞɚʁɭʄɢ ɦɨɞɟɥ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝ, ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɢɡ
ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɟɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɢɰɚɨ ɢɡ ɫɚɦɟ ɛɢɬɢ ɯɟɥɟɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ
ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɞɚ ɫɟ ɨɱɭɜɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ: ɚɧɬɢɱɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢɦɚɥɚ ʁɟ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭ ɚɧɬɢɰɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ³ɜɟʄɟɝ ɧɚɩɨɪɚ´,
ɜɟʄ ɫɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ³ɦɟɪɚ ʁɟ ɨɧɨ ɧɚʁɛɨʂɟ´ ( 

î ɢ ³ɧɢɲɬɚ ɨɞɜɢɲɟ´
(  î, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ³ɥɟɩɨɝ ɢ ɞɨɛɪɨɝ´ (  î. ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɭ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɢ ɫɜɨɞ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢ ɛɨɝɨɜɢ ɨɫɧɨɜ ʂɭɞɫɤɨɝ ɫɚɦɨɨɞɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢ ɫɜɟɬ
ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚɧ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɜɟɬɨɦ ɨɫɧɨɜ ʁɟ "ɫɚɦɨɫɜɟɫɬɢ" ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɭ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ "ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ" ɨɞɧɨɫɚ: ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɢɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɞɚɪɜɢɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɫɬɢɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ.
^ Ɋɭɫɨɨɜɨʁ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɟɦɚ ɱɨɜɟɤɭ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧ ʁɟ ɨɞɧɨɫɨɦ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɢɪɨɞɢ ɢ ɫɜɨɦɟ ɬɟɥɭ ɤɚɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨɤɪɟɬ

ɱɨɜɟɤɚ ɤɚ ɱɨɜɟɤɭ (  î. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɱɨɜɟɤɭ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɟɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɧ ɢ
ɬɢɦɟ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧ; ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɥɢɲɟɧ ɧɚɝɨɧɚ, ɚɮɟɤɚɬɚ ɢ ɱɭɥɚ; ɨ ɰɟɥɨɜɢɬɨɦ ɱɨɜɟɤɭ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɢ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɛɢʄɟɦ; ɤɨʁɢ ɬɟɠɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɦ ɬɟɥɭ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɡɪɚɡ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɯ ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ« Ʉɨɞ Ɋɭɫɨɚ (ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ Ƚɟɬɟɚ,
ɒɢɥɟɪɚ, Ʉɥɨɩɲɬɨɤɚ, ɉɟɫɬɚɥɨɰɢʁɚ, Ɏɢɬɚ, Ƚɭɰ Ɇɭɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɚî "ɩɨɜɪɚɬɚɤ
ɩɪɢɪɨɞɢ" ɩɪɢɩɪɟɦɚ ʁɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ: ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɚɜɟɡɧɢɤ ɱɨɜɟɤɚ ɭ ɛɨɪɛɢ
ɩɪɨɬɢɜ 2 
-ɚ. Ɉɧ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɱɨɜɟɤɚ ɲɚɛɥɨɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨʁɟ
ɭɛɢʁɚ ɭ ʃɟɦɭ ɠɢɜɨɬɧɨɫɬ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɝɚ ɨɞ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ ɨɫɚɦɨɫɬɚɥɢ ɞɚ ɛɢ ɤɪɨɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɬɢɱɟ ɪɚɡɜɢɨ ɫɜɨʁɭ ɥɢɱɧɨɫɬ.
Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɬɭɬɨɪɫɬɜɚ, ɫɬɢɰɚʃɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɢɧɬɟɧɰɢʁɭ Ɋɭɫɨɨɜɨɝ "ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ": ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɨɤɪɟɬ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɢɧɨɧɢɦ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɩɨɤɪɟɬ. Ɋɭɫɨ: "Ɍɟ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɜɨɻɫɬɜɭ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɟ ɜɟɠɛɟ ʁɚɱɚʁɭ ɬɟɥɨ ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟ ɨɬɭɩʂɭʁɭ ɞɭɯ ɧɟɝɨ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɬɜɨɪɟ ɭ ɧɚɦɚ ʁɟɞɢɧɭ ɜɪɫɬɭ ɪɚɡɭɦɚ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɞɟɬɢʃɫɤɨ ɞɨɛɚ, ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɚɤɨɦ
ɭɡɪɚɫɬɭ ɧɚʁɩɨɬɪɟɛɧɢʁɚ. Ɉɧɟ ɧɚɫ ɧɚɭɱɟ ɞɚ ɩɨɡɧɚɦɨ ɩɪɚɜɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɜɨʁɢɯ ɫɧɚɝɚ, ɨɞɧɨɫɟ
ɧɚɲɟɝ ɬɟɥɚ ɩɪɟɦɚ ɬɟɥɢɦɚ ɤɨʁɚ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɭʁɭ, ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɪɭɻɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɭ ɧɚɲɟɦ ɞɨɦɚɲɚʁɭ ɢ ɤɨʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɧɚɲɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ."V Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ "ɫɬɚɪɢɦ
ɧɚɪɨɞɢɦɚ", Ɋɭɫɨ ɢɫɬɢɱɟ ɡɧɚɱɚʁ "ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɤɢɯ ɜɟɠɛɢ" ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ "ɬɟɥɟɫɧɭ ɢ ɞɭɲɟɜɧɭ
ʁɚɱɢɧɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɬɢ ɧɚɪɨɞɢ ɧɚʁɨɫɟɬɧɢʁɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɨɞ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ʂɭɞɢ."V ɉɭɬɟɦ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɱɨɜɟɤ ɫɟ ɫɩɚʁɚ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɢ ɨɩɥɟɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɢʁɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɫɚɦɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɡɚ ɠɢɜɨɬɢʃɭ, ɜɟʄ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɝɞɟ ɨɧ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɜɨʁɭ ɪɚɞɧɭ
ɜɟɲɬɢɧɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɦɨʄɢ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ, "ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɩɪɢɪɨɞɢ" ɡɧɚɱɢ ɜɪɚʄɚʃɟ
ɱɨɜɟɤɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɛɢʄɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɬɭɻɟɧɨ ɨɞ ʃɟɝɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ.
ȼɟɪɚ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ʂɭɞɫɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ Ɋɭɫɨɨɜɨɝ
ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɱɨɜɟɤɭ. Ɉɧɨ ɲɬɨ Ɋɭɫɨɨɜɨɝ "ɞɢɜʂɚɤɚ" ɱɢɧɢ "ɩɥɟɦɟɧɢɬɢɦ" ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ
ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɱɨɜɟɤɨɦ. ^ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ʂɭɞɫɤɨɫɬ ɱɢɧɢ ɱɨɜɟɤɚ ɱɨɜɟɤɨɦ ɢ ɨɧɚ ɭ
ɥɢɤɭ ȿɦɢɥɚ ɩɭɬɟɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ. Ʉɥɚɫɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ
ɞɟɝɟɧɟɪɢɲɟ ɱɨɜɟɤɚ, ɚ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢ ɨɛɥɢɰɢ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɚɤɚɬɟ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɭɛɢʁɚʁɭ ɭ
ʃɟɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɬ ɢ ʂɭɞɫɤɨɫɬ. ɇɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɲɬɨ Ɋɭɫɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɛɟɤɫɬɜɭ ɭ ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɜɟʄ ɨ "ɩɨɜɪɚɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɢ". Ɋɭɫɨ ʁɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɨɧɚɲɚɨ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɤɨʁɚ ɩɪɭɠɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɱɨɜɟɤɭ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ʂɭɞɫɤɟ ɦɨʄɢ ɢ ɩɨɫɬɚɧɟ ɩɥɟɦɟɧɢɬ. Ɋɭɫɨɨɜ
"ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɩɪɢɪɨɞɢ" ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɟɢɫɤɜɚɪɟɧɭ ʂɭɞɫɤɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɱɨɜɟɤɚ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɦ. Ɋɭɫɨɨɜ "ɞɨɛɪɢ ɞɢɜʂɚɤ" ɭ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟ
ɢɞɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɫɥɢɤɚ ɱɨɜɟɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɡɜɢɨ ɫɜɨʁɟ ʂɭɞɫɤɟ ɦɨʄɢ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢʁɟ ɤɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɚɪɚɡɢɬɫɤɢ ɠɢɜɨɬ ɞɨɜɟɨ ɞɨ ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚʃɚ ɤɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ,
ɬɚɤɨ ɢ ʂɭɞɫɤɢɯ ɦɨʄɢ. Ɋɭɫɨɨɜɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɧɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɦɚɧɭɟɥɧɨɦ ɪɚɞɭ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɟɦɚ ɨɞ ɱɨɜɟɤɚ ɨɬɭɻɟɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ
ɧɚɭɱɧɟ ɫɮɟɪɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɪɟɞɭʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼɟɲɬɢɧɚ ɤɨʁɭ ɱɨɜɟɤ ɫɬɢɱɟ ɧɟ
ɩɨɫɬɚʁɟ ɦɨʄ ɤɨʁɨɦ ɱɨɜɟɤ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɜɥɚɞɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜɟʄ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ
ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɚ ʃɨɦ. ȿɦɢɥ ɧɟ ɬɟɠɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ "ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɢ ɩɨɫɟɞɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɟ"
(Ⱦɟɤɚɪɬî, ɜɟʄ ɞɚ ɠɢɜɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɨɩɥɟɦɟʃɟɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ
ɦɨʄɢɦɚ. ɂɡɦɟɻɭ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟɦɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɨɝ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɚ: ɫɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɦɢɦɟɬɢɱɤɟ ɢɦɩɭɥɫɟ ɤɨʁɟ ɱɨɜɟɤ ɫɩɨɧɬɚɧɨ ɭɩɢʁɚ ɫɜɨʁɢɦ ɱɭɥɢɦɚ, ɢ ɨɧɢ

ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ʃɟɝɨɜɨ (ɩɪɢɪɨɞɧɨî ɩɨɧɚɲɚʃɟ. ɇɟ ɚɩɪɢɨɪɧɨ ɡɧɚʃɟ ɢ ɭ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɧɚɭɱɟɧɚ ɜɟɲɬɢɧɚ, ɜɟʄ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɢɡɚɡɨɜ ɱɢʁɢɦ
ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟɦ ɱɨɜɟɤ ɫɬɢɱɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɜɨʁɟ ʂɭɞɫɤɟ ɦɨʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɜɟɲɬɢɧɟ ɤɨʁɚ
ɦɭ ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɟɥɚ. ȴɭɞɫɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɩɨ ɫɜɨɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ʁɟ
ɨɩɥɟɦɟʃɟɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɤɨʁɢɦ ɱɨɜɟɤ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɢ
ʂɭɞɫɤɨ ɛɢʄɟ.
i   ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɚɞɢɤɚɥɧɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɢɞɟʁɨɦ ɨ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɭ
ʂɭɞɫɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɧɚ ɭ ɩɪɜɢ ɩɥɚɧ ɫɬɚɜʂɚ "ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚʃɟ" ɱɨɜɟɤɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ
ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɫɤɥɨɧɨɫɬɢ, ɪɟɩɪɟɫɢʁɭ ɧɚɞ ɬɟɥɨɦ ɢ ɩɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɱɨɜɟɤɚ ɦɨɞɟɥɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ "ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ". ^ɦɟɫɬɨ ɫɜɟɫɬɢ ɟɦɚɧɰɢɩɨɜɚɧɨɝ
ɱɨɜɟɤɚ, ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɫɜɟɫɬ ɩɨɞɚɧɢɤɚ. ɇɟɭɦɧɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɞɚɪɜɢɧɢɫɬɢɱɤɢ ("ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ"î ɢ
ɤɚ ɭɱɢɧɤɭ ɭɫɦɟɪɟɧɢ ɬɟɥɟɫɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɚɤɚɬɢ ɢɝɪɚɱɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɨɜɟɤɚ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɬɟɦɟʂ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ (ɫɩɨɪɬɫɤɨɝî ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ". "ȼɨʂɚ ɡɚ ɦɨʄ" ɱɨɜɟɤɚ ɭ
ɫɩɨɪɬɭ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɞɚɪɜɢɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɭɯɚ:
ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ, ɧɢɬɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɛɢʄɟ ɱɨɜɟɤɚ,
ɜɟʄ ɝɚ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɭ ɛɟɡ ɤɭɥɬɭɪɟ. ^ "ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ" ʂɭɞɫɤɨ
ɦɨʄɢ-ɛɢɬɢ ɧɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɛɢʄɚ
ɫɥɨɛɨɞɟ, ɜɟʄ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɩɨɪɟɬɤɚ: ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɫɜɟɞɟɧ ɧɚ ɨɪɭɻɟ ɤɨʁɢɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɦ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ³ɩɪɨɝɪɟɫ´. Ɋɭɫɨ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɱɨɜɟɤɚ ɫɬɟɝɚ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɪɚɡɜɢʁɟ ʃɟɝɨɜɟ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ʂɭɞɫɤɟ ɦɨʄɢ; ɫɩɨɪɬ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ "ɨɫɥɨɛɨɞɢ" ɱɨɜɟɤɚ
ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɫɬɜɨɪɢ "ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨ" ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɨɛɥɢɤ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɫ ɢɝɪɚɱɤɢɦ ɛɢʄɟɦ ɱɨɜɟɤɚ, ɚ "ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ" ʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɚɜɪɲɟɧɚ ɞɪɟɫɭɪɚ. ^ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ,
ɛɟɡ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ, ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ.
"ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ" ɧɟ ɨɫɥɚʃɚ ɫɟ ɧɚ ɚɧɬɢɱɤɨ , ɜɟʄ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɭ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɢ ɬɨ ɧɚ
ɨɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɭ ʃɟɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɞ ɬɟɯɧɢɤɟ ɫɬɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɩɨɬɱɢʃɚɜɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ. ^ ɫɩɨɪɬɭ ɫɟ ɧɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɜɟɲɬɢɧɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ, ɜɟʄ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɛɨɪɢɥɚɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝ ɦɢɲɢʄɚɜɨɝ ɬɟɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭ "ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɜɟɠɛɢ" ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɚɤɚɬɢ ɬɟɥɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɫɚɞɨ-ɦɚɡɨɯɢɫɬɢɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ^ɦɟɫɬɨ ɢɝɪɚɱɤɟ
ɜɟɲɬɢɧɟ, ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɛɟɥɢɰɢɨɡɧɚ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɪɭɻɟ ɡɚ
ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ "ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ" ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɪɟɤɨɪɞɚ. ȵɨɦɟ ɫɟ ɱɨɜɟɤ "ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭʁɟ" ɬɚɤɨ
ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɭʁɟ ɬɟɥɨ, ɚ ɟɪɨɬɫɤɢ ɧɚɛɨʁ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɫɟ ɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɦɢɲɢʄɧɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ ɭɛɢɥɚɱɤɭ ɜɨʂɭ. ɏɨɪɤɯɚʁɦɟɪ ɢ Ⱥɞɨɪɧɨ ɭ "2  !  !2"
ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ "ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɚɪɢ ɢ ɜʁɟɠɛɚɱɢ ɨɞɭɜɢʁɟɤ ɢɦɚɥɢ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɚɮɢɧɢɬɟɬ
ɫɩɪɚɦ ɭɛɢʁɚʃɚ... (...î Ɉɧɢ ɬɢʁɟɥɨ ɜɢɞɟ ɤɚɨ ɩɨɤɪɟɬɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ, ɞʁɟɥɨɜɟ ɢ ɡɝɥɨɛɨɜɟ, ɚ
ɦɟɫɨ ɤɚɨ ɩɪɟɜɥɚɤɭ ɤɨɫɬɢʁɭ. Ɉɧɢ ɫ ɬɢʁɟɥɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ, ɩɨɤɪɟʄɭ ɭɞɨɜɟ ɤɚɨ ɞɚ ɫɭ ɜɟʄ
ɨɬɪɝɧɭɬɢ."V ^ ɫɥɢɱɧɨɦ ɞɭɯɭ ɝɨɜɨɪɢ ȿɪɧɫɬ Ȼɥɨɯ: "«ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɟɠɛɚʃɟ, ɭ ɤɨɦɟ ɧɢʁɟ
ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɭɦ, ɡɧɚɱɢ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ: ɛɢɬɢ ɬɨɩɨɜɫɤɨ ɦɟɫɨ, ɚ ɩɪɟ ɬɨɝɚ ɭɛɢɰɚ".V^ ɫɩɨɪɬɭ ɫɟ ɧɟ
ɬɟɠɢ ɦɟɤɨʄɢ ɩɨɤɪɟɬɚ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢʁɢ ɬɟɥɚ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɢɡɪɚɡɚ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɭ ɞɭɯɨɜɧɨɝ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɱɨɜɟɤɚ - ɜɟʄ ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɬɟɥɟɫɧɟ ɱɜɪɫɬɢɧɟ ("ɝɜɨɡɞɟɧɨ ɬɟɥɨ"î ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ
(ɫɚɦɨîɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝ ɛɨɪɢɥɚɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɟɥɟɫɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɨɞɜɚʁɚ ɫɟ ɨɞ ɞɭɯɨɜɧɨɝ,
ɱɭɥɧɨɝ, ɟɪɨɬɫɤɨɝ, ɜɢɡɢɨɧɚɪɫɤɨɝ, ɨɞ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʂɭɞɢ, ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ

ɤɭɥɬɭɪɟ - ɛɟɡ ɱɟɝɚ ɧɟɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ʂɭɞɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ. ɋɩɨɪɬ ɢ ɬɟɥɟɫɧɢ ɞɪɢɥ ɩɨɫɬɚʁɭ
ɧɚɱɢɧ ɩɪɨɢɡɜɨɻɟʃɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɩɪɟɦɧɢ ɧɚ
(ɫɚɦɨîɭɧɢɲɬɟʃɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɡɚɞɚɬɢ ɰɢʂ - ɢ ɭ ɬɨɦɟ ɩɪɨɧɚɥɚɡɟ "ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ".
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɦ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɭɱɢɧɤɚ (ɩɪɨɮɢɬɚî, ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚʃɚ
ɱɨɜɟɤɚ: ɭɦɟɫɬɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ "ɬɚɦɧɢɰɟ ɞɭɲɟ", ɬɟɥɨ ɩɨɫɬɚʁɟ ɝɜɨɡɞɟɧɚ ɩɟɫɧɢɰɚ ɤɨʁɨɦ
"ɩɪɨɝɪɟɫ" ɭɤɥɚʃɚ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɧɚ ɫɜɨɦɟ ɩɭɬɭ.
ɉɨ Ɋɚɫɟɥɭ, "ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɤɭɥɬɢɜɢɫɚʃɭ ɢɧɫɬɢɧɤɚɬɚ, ɚ ɧɟ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɝɭɲɟʃɭ.
ȴɭɞɫɤɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬɢ ɫɭ ɜɪɥɨ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɬɢ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚ.
ȼɟʄɢɧɚ ʃɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɢ, ɧɟɤɭ ɜɪɫɬɭ ɜɟɲɬɢɧɟ. Ʉɪɢɤɟɬ ɢ ɛɟɡɛɨɥ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɢɫɬɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬ, ɚɥɢ ɞɟɱɚɤ ʄɟ ɢɝɪɚɬɢ ɨɧɭ ɢɝɪɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɭɱɢɨ. ^ ɬɨɦɟ ɢ
ɥɟɠɢ ɬɚʁɧɚ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɚ ɫɟ ɱɨɜɟɤɭ ɩɪɭɠɢ ɬɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɜɟɲɬɢɧɟ
ɤɨʁɚ ɛɢ ɝɚ ɭɩɭʄɢɜɚɥɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɜɨʁɟ ɢɧɫɬɢɧɤɬɟ. ɂɧɫɬɢɧɤɬ ɦɨʄɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɞ
ɞɟɬɟɬɚ ɝɪɭɛɨ ɡɚɞɨɜɨʂɟɧ ɤɪɨɡ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɚ ɉɥɚɜɨɛɪɚɞɢɦ, ɭ ɤɚɫɧɢʁɟɦ ɠɢɜɨɬɭ ɦɨɠɟ
ɧɚʄɢ ɨɩɥɟɦɟʃɟɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɤɪɨɡ ɧɚɭɱɧɚ ɨɬɤɪɢʄɚ, ɢɥɢ ɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɫɬɜɚɪɚʃɭ, ɢɥɢ
ɪɚɻɚʃɭ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɞɢɜɧɟ ɞɟɰɟ, ɢɥɢ ɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨʁ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɨ
ʁɟ ʁɟɞɢɧɚ ɫɬɜɚɪ ɤɨʁɭ ɱɨɜɟɤ ɡɧɚ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɛɨɪɢ - ʃɟɝɨɜɚ ɜɨʂɚ ɡɚ ɦɨʄɢ ɩɪɢɛɚɜɢʄɟ ɦɭ
ɭɠɢɜɚʃɟ ɭ ɛɨɪɛɢ. Ⱥɥɢ, ɚɤɨ ɨɧ ɡɧɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɜɟɲɬɢɧɚ, ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ʄɟ ɧɚʄɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ
ɧɚɱɢɧɟ."VɁɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɠɢɨ ɞɚ
ɨɞ ɱɨɜɟɤɚ ɫɬɜɨɪɢ ɥɨʁɚɥɧɨɝ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɩɭɬɟɦ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ʂɭɞɫɤɢɯ (ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɯî ɦɨʄɢ (ɬɡɜ. "ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚʃɟ ɬɟɥɚ"î,
ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭʄɢ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ʂɭɞɫɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ
ɱɨɜɟɤɚ - ɝɟɧɟɬɢɱɤɢ ɝɚ ɢɡɨɛɥɢɱɭʁɭʄɢ. ^ɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ "ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ"
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɝ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɛɢʄɚ. ɂɞɟɚɥ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɬɟɥɚ ɧɢʁɟ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ ɬɟɥɨ, ɧɢɬɢ ɚɧɬɢɱɤɨ ɬɟɥɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ   ɢ ɤɨʁɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɭɫɬɪɨʁɟɧɨɦ ɤɨɫɦɢɱɤɨɦ ɩɨɪɟɬɤɭ, ɜɟʄ ɬɟɥɨ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɦɚɲɢɧɚ. ^ ɫɩɨɪɬɭ ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɭ ɧɚʁɜɢɲɟɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɩɨɫɬɚɨ "ʁɟɞɧɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɨ" (Ɇɚɪɤɭɡɟî ɛɢʄɟ. ɇɚ ɩɨɝɭɛɧɨɫɬ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ ɭɤɚɡɚɨ
ʁɟ ɢ ɒɢɥɟɪ: "Ƚɢɦɧɚɫɬɢɱɤɢɦ ɜɟɠɛɚɦɚ, ɞɨɞɭɲɟ, ɧɚɫɬɚʁɭ ɚɬɥɟɬɟ, ɚɥɢ ɥɟɩɨɬɚ - ɫɚɦɨ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɢ ɫɚɨɛɪɚɡɧɨɦ ɜɟɠɛɨɦ ɫɜɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɬɟɥɚ".V ^ ɫɩɨɪɬɭ ɧɟɦɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɦɟɪɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɧɚɩɨɪɚ, ɤɨʁɢ ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ,
ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɥɢɱɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɱɨɜɟɤɚ. Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ʁɟ, ɭ ɫɜɨʁɨʁ "ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨʁ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ",
ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɜɟʄɟɝ ɧɚɩɨɪɚ" ɞɚɨ ɩɪɜɨɪɚɡɪɟɞɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ "ɥɟʃɟ" ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɪɚɡɜɨʁ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɨɝ
ɛɨɪɢɥɚɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɛɭɪɠɭʁɚ ɢ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɢ ɬɟɥɨ
ɩɨɫɬɚʁɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɧɟʂɭɞɫɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ.
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɤɚɨ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, Ɋɭɫɨ ʁɟ ɨɞɥɭɱɧɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɢ ɞɚʁɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɱɨɜɟɤɨʂɭɛʂɭ ɧɚɞ ɫɥɚɜɨʂɭɛʂɟɦ: "ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟɤɚ ɞɚɥɟɤɨ
ɛɭɞɟ ɫɜɚɤɚ ɫɭʁɟɬɚ, ɫɜɚɤɨ ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ, ɫɜɚɤɨ ɫɥɚɜɨʂɭɛʂɟ ɢ ɫɜɚɤɨ ɨɫɟʄɚʃɟ ɤɨʁɟ ɧɚɫ ɝɨɧɢ ɞɚ
ɫɟ ɩɨɪɟɞɢɦɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɚ. ȳɟɪ ɬɚɤɜɚ ɫɟ ɩɨɪɟɻɟʃɚ ɧɢɤɚɞ ɧɟ ɱɢɧɟ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɧɚɦɚ ɧɟ ɩɨʁɚɜɢ
ɢɡɜɟɫɧɨ ɨɫɟʄɚʃɟ ɦɪɠʃɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɧɚɦ ɨɫɩɨɪɚɜɚʁɭ ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ..."V 
^ ɬɨɦ

ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɧɟɦɚ ɧɢ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɞɚ ɫɟ ɱɨɜɟɤ "ɬɚɤɦɢɱɢ" ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɢ ɞɚ ʁɟ "ɩɨɛɟɻɭʁɟ", ɢɡ
ɱɟɝɚ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɢ Ɋɭɫɨɨɜ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɬɟɥɭ. Ɉɫɧɨɜ "ɫɪɟʄɟ" ɧɢʁɟ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɛɢʄɟɦ (ɬɟɥɨɦî, ɜɟʄ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɟɥɚ, ɞɭɯɚ, ɱɭɥɚ, ɭɦɚ,
ɜɟɲɬɢɧɚ... ɉɪɢɪɨɞɚ, ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɫɭ ʁɟɞɧɨ. Ʉɨɞ Ɋɭɫɨɚ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ - ɯɪɚɛɪɨɫɬ, ɢɡɞɪɠʂɢɜɨɫɬ, ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬ - ɚɥɢ
ɧɚɱɢɧ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɧɟ ɫɬɜɚɪɚ ɨɞ ʂɭɞɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɟ ɢ ɧɟ ɨɤɪɟʄɟ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɢɪɨɞɟ (ɬɟɥɚî, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɜɟʄ ɫɬɜɚɪɚ ɨɞ ʂɭɞɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɟ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɱɨɜɟɤɚ
ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɛɢʄɟ. ɂ Ɋɚɫɟɥ ʁɟ ɤɪɢɬɢɱɚɧ ɩɪɟɦɚ ɫɬɢɰɚʃɭ
ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ: "ȳɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɛɢ ɜɟɠɛɚʃɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɨʁ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ
ɬɪɟɛɚɥɨ, ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɤɪɨɡ ɜɟɲɬɢɧɭ ɤɚɤɨ ɫɟ ɪɭɤɭʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɨɦ ɢɥɢ
ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ, ɚ ɧɟ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟɦ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ʂɭɞɫɤɢɦ ɛɢʄɢɦɚ. ȼɪɫɬɚ
ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɡɚ ɩɥɚɧɢɧɚɪɟʃɟ, ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɚɜɢɨɧɨɦ ɢɥɢ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɦɚɥɢɦ ɛɪɨɞɨɦ ɭ ɨɥɭʁɢ, ɦɟɧɢ ɢɡɝɥɟɞɚ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɞɧɢʁɚ ɞɢɜʂɟʃɚ ɧɟɝɨ ɯɚɛɪɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɬɪɚɠɢ ɡɚ ɛɢɬɤɭ. ɋɬɨɝɚ ɛɢɯ ʁɚ, ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɪɚɻɟ ɨɛɭɱɚɜɚɨ ɻɚɤɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɦɚʃɟ-ɜɢɲɟ ɨɩɚɫɧɢɦ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ, ɧɟɝɨ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɮɭɞɛɚɥ. Ⱥɤɨ ɬɪɟɛɚ
ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɛɨʂɟ ʁɟ ɞɚ ɬɨ ɛɭɞɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɧɟɝɨ ɞɪɭɝɚ ʂɭɞɫɤɚ ɛɢʄɚ. Ɍɢɦɟ ɧɟ
ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɨɜɚʁ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɫɚɫɜɢɦ ɞɨɫɥɟɞɧɨ, ɜɟʄ ɞɚ ɦɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚɬɢ
ɜɟʄɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɚɬɥɟɬɢɰɢ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɚɞɚ ɫɥɭɱɚʁ."V Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɫɩɨɪɬɨɦ
Ɋɚɫɟɥ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ: "ȿɧɝɥɟɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɜɢɲɢɯ ɤɥɚɫɚ ɭɜɟɤ ʁɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɨ ɨɝɪɨɦɚɧ
ɦɨɪɚɥɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɲɤɨɥɫɤɢɦ (ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɦ, ɩɪɢɦ.ɚɭɬ.î ɢɝɪɚɦɚ. ɉɨ ɦɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɢɦɚ
ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɩɪɟɬɟɪɢɜɚʃɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɦ ɝɥɟɞɢɲɬɭ, ɦɚɞɚ ɢ ɫɚɦ
ɩɪɢɡɧɚʁɟɦ ɞɚ ɢɝɪɟ ɢɦɚʁɭ ɧɟɤɟ ɜɚɠɧɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ɉɧɟ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ, ɩɨɞ
ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɧɢɫɭ ɫɭɜɢɲɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ; ɚɤɨ ɫɟ ɢɫɭɜɢɲɟ ɰɟɧɢ ɢɡɭɡɟɬɧɚ ɜɟɲɬɢɧɚ,
ɧɚʁɛɨʂɢ ɢɝɪɚɱɢ ɩɪɟɬɟɪɭʁɭ ɭ ɬɨɦɟ, ɞɨɤ ɞɪɭɝɢ ɧɚɝɢʃɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɢ. Ɉɧɟ
ɭɱɟ ɞɟɱɚɤɟ ɢ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ ɞɚ ɩɨɞɧɨɫɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɛɟɡ ʁɚɭɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɜɟɞɪɨ ɩɨɞɧɨɫɟ ɜɟɥɢɤɢ
ɭɦɨɪ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɢɦ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ ɦɟɧɢ ɫɟ ɱɢɧɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ
ɢɥɭɡɨɪɧɢɦ. Ʉɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ ɢɝɪɭ ɞɟɬɟ ɭɱɢ ɫɚɪɚɞʃɢ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɧɟ ɬɨ ɱɢɧɟ ɫɚɦɨ ɭ
ɫɜɨɦ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɦ ɨɛɥɢɤɭ. Ɍɨ ʁɟ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɭ ɪɚɬɭ, ɚ ɧɟ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ ɢɥɢ ɭ
ɩɪɚɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ. ɇɚɭɤɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɞɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɡɚɦɟɧɢ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ,
ɤɚɤɨ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ; ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɱɢɧɢɥɚ ʁɟ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ
(ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɪɚɬɚî ɦɧɨɝɨ ɨɩɚɫɧɢʁɢɦ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ. ɂɡ ɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ,
ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɪɚɧɢʁɟ ɤɭɥɬɢɜɢɫɚɬɢ ɢɞɟʁɭ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ "ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂ" ɮɢɡɢɱɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɚ ɧɟ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ʂɭɞɢ ɩɨɛɟɞɧɢɰɢ ɢ ɩɨɛɟɻɟɧɢ. ɇɟ ɠɟɥɢɦ ɞɚ ɢɫɭɜɢɲɟ ɢɫɬɢɱɟɦ ɜɚɠɧɨɫɬ ɨɜɨɝɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ
ɞɭɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɩɪɢɪɨɻɟɧ ɱɨɜɟɤɭ ɢ ɦɨɪɚ ɧɚʄɢ ɧɟɤɟ ɨɞɭɲɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟɞɜɚ ɞɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɧɟɜɢɧɢʁɟ ɨɞ ɢɝɚɪɚ ɢ ɚɬɥɟɬɫɤɢɯ ɛɨɪɛɢ. Ɉɜɨ ʁɟ ɜɚʂɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨɝɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚɬɢ ɢɝɪɟ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɚʂɚɧ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢɝɪɟ ɭɡɞɢɝɥɟ ɞɨ ɜɨɞɟʄɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɭ
ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɇɟɤɚ ɫɟ ɞɟɱɚɰɢ ɢɝɪɚʁɭ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɬɨ ɜɨɥɟ, ɚ ɧɟ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ
ɦɢɫɥɟ ɞɚ ɫɭ ɢɝɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɬɪɨɜ ɧɟɱɟɦɭ ɲɬɨ ȳɚɩɚɧɰɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭ "ɨɩɚɫɧɢɦ ɦɢɫɥɢɦɚ"".V 
Ɋɚɫɟɥ ɧɭɞɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ ɫɩɨɪɬɨɦ: "ȳɚ ɛɢɯ, ɤɚɞ ɛɢ ɫɟ ɩɪɭɠɢɥɚ ɩɪɢɥɢɤɚ, ɭɱɢɨ
ɞɟɱɚɤɟ ɢ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɦɚɥɢɦ ɛɪɨɞɨɜɢɦɚ ɩɨ ɛɭɪɧɢɦ ɦɨɪɢɦɚ, ɪɨʃɟʃɭ ɫ
ɜɢɫɢɧɟ, ɞɚ ɜɨɡɟ ɤɨɥɚ ɢɥɢ ɱɚɤ ɚɜɢɨɧɟ. ȳɚ ɛɢɯ ʃɢɯ ɧɚɭɱɢɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɱɢɧɢɨ ɋɚɧɞɟɪɫɨɧ
ɨɞ Ⱥɭɧɞɥɚ (Sanderson of Aundleî, ɞɚ ɝɪɚɞɟ ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɥɚɠɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɭ
ɧɚɭɱɧɨɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɒɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɢɲɟ, ɭɡɢɦɚɨ ɛɢɯ ɦɪɬɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɤɚɨ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɭ ɢɝɪɢ; ɜɨʂɚ ɡɚ ɦɨʄɢ ɦɨɠɟ ɧɚʄɢ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɭ ɨɜɨʁ ɛɨɪɛɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ

ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ʂɭɞɢɦɚ. ȼɟɲɬɢɧɚ ɫɬɟɱɟɧɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢʁɚ ɨɞ
ɜɟɲɬɢɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɤɪɢɤɟɬ ɢɥɢ ɮɭɞɛɚɥ, ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɲɟ
ʁɟ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɦɨɪɚɥɨɦ. ɇɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɦɨɪɚɥɧɢɯ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ, ɚɬɥɟɬɫɤɢ
ɤɭɥɬ ɩɨɜɥɚɱɢ ɡɚ ɫɨɛɨɦ ɧɟɤɨ ɩɨɬɰɟʃɢɜɚʃɟ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɟ. ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɝɭɛɢ ɫɜɨʁ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʄɟ ɢɡɝɭɛɢɬɢ ɢ ɫɜɨʁɭ ɢɦɩɟɪɢʁɭ ɡɛɨɝ ɝɥɭɩɨɫɬɢ ɢ ɡɛɨɝ
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʃɟɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ ɰɟɧɟ ɢ ɧɟ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɭ. ɋɜɟ ɬɨ ʁɟ ɭ ɬɟɫɧɨʁ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɮɚɧɚɬɢɱɧɢɦ ɜɟɪɨɜɚʃɟɦ ɭ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ɢɝɚɪɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɬɨ ɢɞɟ ɞɭɛʂɟ:
ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɚ ɚɬɥɟɬɫɤɢ ɪɟɤɨɪɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɬɟɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ʁɟɫɬɟ ɫɢɦɩɬɨɦ
ɧɚɲɟ ɨɩɲɬɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɯɜɚɬɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɡɧɚʃɟɦ ɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɨɜɥɚɞɚɜɚʃɚ ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɦɨɞɟɪɧɢɦ ɫɜɟɬɨɦ."V Ɋɚɫɟɥ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ "ɪɚɞɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟʃɚ" ɢɡ
ɤɨʁɟ ɢɡɜɢɪɭ "ɩɪɜɢ ɩɨɱɟɰɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɪɥɢɧɚ",V ɤɚɨ ɢ ɧɚ "ɫɚɪɚɞʃɢ" ɛɟɡ ɤɨʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ
ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦɨ "ɧɢ ʁɟɞɧɨ ɠɢɜɨɬɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ".V 
^ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɭ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɧɚɦɟɬɚʃɚ ɧɨɜɨɝ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ "ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ". ^ɦɟɫɬɨ ɦɨɞɟɥɚ "ɱɨɜɟɤ-ɡɜɟɪ",
ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɞɭɯɭ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ (  î, ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɦɨɞɟɥ "ɱɨɜɟɤ(ɫɚɦɨîɞɟɫɬɪɭɤɬɨɪ". ɋɜɨɻɟʃɟ ɱɨɜɟɤɚ ɧɚ "ɡɜɟɪ" ɩɪɟɜɚɡɢɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɫɚɦɨɦ ɫɩɨɪɬɭ. Ⱦɚɧɚɲʃɢ
ɬɪɟɧɟɪɢ ɧɟ ɬɟɠɟ ɞɚ ɤɨɞ ɱɨɜɟɤɚ ɪɚɡɜɢʁɭ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɭ ("ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɭ"î, ɜɟʄ ɮɚɧɚɬɢɱɧɭ
ɫɚɦɨ-ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ: ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɧɚɫɢʂɟ ɢɦɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɞɟɨ "ɪɚɞɚ" ɬɪɟɧɟɪɚ ɫɚ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢɦɚ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɚ
ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɫɟ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ ɧɚɯɭɲɤɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɱɤɟ ɢɝɪɚɱɟ, ɜɟʄ ɧɚɜɨɻɟʃɟ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɜɟ ɭɛɢɬɚɱɧɢʁɚ ɞɨɩɢɧɝ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɟ ɫɜɟ ɦɨɧɫɬɪɭɨɡɧɢʁɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ "ɬɪɟɬɦɚɧɟ". ɇɟ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɧɚ "ɫɭɩɚɪɧɢɲɬɜɨ" ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɚɝɪɟɫɢʁɚ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭ, ɜɟʄ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɧɚ ɫɚɦɨɭɧɢɲɬɟʃɟ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɚɝɪɟɫɢʁɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɬɟɥɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɟ ɨɞɥɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ "ɲɚɦɩɢɨɧɚ". ^ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚ
(ɫɚɦɨîɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɫɭɛɥɢɦɚɰɢʁɚ. "ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ" ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɡɛɨɝ
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɫɟ ɤɚ "ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭ", ɪɟɤɨɪɞɭ,
ɨɛɪɚɱɭɧɭ ɫɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɬɟɥɨɦ. ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɨɞ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ, ɩɨɫɬɚʁɟ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɡɚ
ɭɱɢɧɚɤ
(ɪɟɤɨɪɞî
±
ɱɟɦɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ
"ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
ɭɱɢɧɤɚ" ("    î. ^ɦɟɫɬɨ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚʃɚ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ʂɭɞɫɤɨɝ
ɨɩɫɬɚɧɤɚ, ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɢ ɞɟɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɧɢ "ɩɪɨɝɪɟɫ", ɲɬɨ ʁɟ ɞɪɭɝɨ ɢɦɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɉɚɪɟ ɧɟ ɫɦɪɞɟ!", ɩɨɫɬɚʁɟ
ɧɚʁɜɢɲɢ "ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ" ɢɡɚɡɨɜ.
ɇɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɱɨɜɟɤ ɭɫɩɟɜɚ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɚɦɨ ɦɚɥɢ ɞɟɨ ɫɜɨʁɢɯ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɯ
ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɦɨʄɢ, ɜɟʄ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɦ ɫɚɤɚɬɢ ɧɟɝɨɜɨ (ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨî ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ ɛɢʄɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɨɞ ʃɟɝɚ ɮɚɯ-ɢɞɢɨɬɚ. ^ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɦɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɬɚɥɟɧɚɬɚ, ɱɨɜɟɤ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢ ɦɨɞɟɥ "ɧɨɜɨɝ" ɱɨɜɟɤɚ (ɤɢɛɨɪɝɚî ɤɨɞ ɤɨɝɚ ɫɟ
ɪɚɡɜɢʁɚ ɦɟɦɨɪɢʁɚ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬ (ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɚ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɚî - ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɛɥɢɤɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɦ
ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫ "ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ" ɱɨɜɟɤɨɦ. ɏɭɦɚɧɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ʄɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ
ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɥɢɲɚɜɚʃɭ ɢ ɪɟɩɪɟɫɢʁɢ, ɜɟʄ ɧɚ ɟɦɨɬɢɜɧɨʁ
ɛɥɢɫɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ʂɭɞɢ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦ ɫɚɦɢɦ ɧɚɱɢɧɨɦ ɠɢɜɨɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɢɦɚɬɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ - ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɬɨ ɨɞ
ɧɚʁɦɥɚɻɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ. ^ ɛɭɞɭʄɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɧɚʁɜɢɲɢ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɢɡɚɡɨɜ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ

ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɢ "ɩɪɨɝɪɟɫ", ɜɟʄ ɪɚɡɜɨʁ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ
ɛɪɚɬɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɟɦɚɧɰɢɩɨɜɚɧɢɯ ʂɭɞɢ.
D 
ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɥɢɲɟɧɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɥɢɲɟɧɚ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɛɢɬɢ. ɉɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ "ɝɥɨɛɚɥɢɡɦɚ" ɢɡ ɲɤɨɥɟ ʁɟ
ɢɡɛɚɱɟɧɚ "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ɢ ɭɜɟɞɟɧɨ "ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɤɨʁɟ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɬɟɥɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ "ɞɭɯ" ɫɢɧɨɧɢɦ ɡɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɂɡ ɧɚɡɢɜɚ
"ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɬɟɥɨ ɬɨ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɚɫɩɢɬɚ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɫɟ ɪɚɞɢ
ɨ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɜɟɠɛɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɱɨɜɟɤ ɬɟɥɟɫɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɚɤɚɬɢ ɞɚ
ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɨ "ɝɪɚɻɚɧɢɧ" ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɩɨɪɟɬɤɚ. Ɍɨ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚɧɨ ɤɚɤɨ
ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ   

 , ɬɚɤɨ ɢ ɭ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɨɜɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ    

 
 . ɇɚʁɜɢɲɢ ɢɡɚɡɨɜɢ "ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ" - "ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ʂɭɞɫɤɨɝ",
"ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ" ɢ ɬɫɥ. - ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʁɭ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɧɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɜɟɬɚ. Ɉɬɭɞɚ "ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ" ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɦɨɞɟɪɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ:
ɫɥɨɛɨɞɭ, ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ, ɛɪɚɬɫɬɜɨ. ^ ɫɭɲɬɢɧɢ, ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɚɤɜɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɦɨʄɢ ɤɨʁɢ
ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɟʃɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɞɭɯɚ
ɢ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɢɞɟʁɨɦ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. ^ "ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ"
ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɫɬ, ɲɬɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɦɨɞɟɥɭ ɲɤɨɥɟ ɤɨʁɚ ɭɤɢɞɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬ ɢ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ "ɩɪɨɢɡɜɟɞɟ" ɨɞɪɟɻɟɧɟ "ɩɪɨɮɢɥɟ" ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɉɨɬɱɢʃɚɜɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɩɨɪɟɬɤɭ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɩɚ ɫɟ ɧɚɫɬɨʁɢ
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ʁɟ "ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɜɟɬ", ɤɚɨ ɚɭɬɨɧɨɦɧɚ ɩɨʁɚɜɚ, "ɤɪɢɜ" ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɩɪɨɰɟɫɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ (ɫɜɟ ɪɚɧɢʁɭ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨ ɫɚɤɚʄɟʃɟ ɞɟɰɟî, ɚ
ɧɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɤɨʁɢ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɞɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɧɟɯɭɦɚɧɟ ɢ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɫɢɥɟ. ɑɢɬɚɜ ɫɢɫɬɟɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɬɚɤɨ ɞɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɢ
ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɦɚ (ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝî ɭɱɢɧɤɚ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɞɚɬɚɤ "ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ" ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɬɟɥɟɫɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɬɟɬɚ, ɨɞ ɫɜɟ ɧɢɠɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɞɪɟɞɢ
ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɫ ɤɪɢɬɢɱɤɢɦ ɭɦɨɦ ɢ ʃɟɝɨɜ
ɞɭɯɨɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɞɪɟɞɢ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɭɱɢɧɤɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɢ
"ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɱɨɜɟɤɭ ɜɭɤ". "Ɍɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝ ɢ
ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɨɝ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɛɨɪɢɥɚɱɤɨ-ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɭɯɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɞɭɯɭ "ɧɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ" (ɧɟɨɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɦî. Ɉɬɭɞɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬ ɏɨɛɫɚ,
Ⱥɪɧɨɥɞɚ ɢ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɚ, ɚ ɧɟ Ɋɭɫɨɚ, Ƚɟɬɟɚ ɢ ɒɢɥɟɪɚ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɪɭɠɟʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɢ, ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ "ɞɪɭɠɟʃɟ" ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɭ
ɛɨɪɛɭ ɢɡɦɟɻɭ "ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ" ɡɚ ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ.
Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɧɚɦɟɬɚʃɭ ɞɟɰɢ, ɨɞ ɧɚʁɪɚɧɢʁɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɞɚɪɜɢɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ
ɠɢɜʂɟʃɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɨ ɫɜɨɻɟʃɭ ʂɭɞɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɚ "ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɢ" ɡɜɟɪɢʃɚɤ, ɩɪɢ
ɱɟɦɭ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ" ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɟʃɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ "ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ" ɞɭɯɚ
ɩɨɪɟɬɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪ ɬɟɥɚ, ɚ ɬɪɟɧɟɪ ɛɢɱ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɉɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɩɨɪɟɬɤɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɨɦ ɛɨɪɛɨɦ ɨɫɧɨɜ ʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
(ɬɟɥɟɫɧɨɝî ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ. ɇɟ ɫɬɪɚɯ ɨɞ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ, ɜɟʄ ɫɬɪɚɯ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ʄɟ
ɛɢɬɢ ɩɪɟɝɚɠɟɧ ɭ ɫɜɟ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɢʁɨʁ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ ɫɭɧɰɟɦ ʁɟ 
  

ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɱɨɜɟɤɚ.
ɇɚɫɬɚɜɚ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ" ɛɢɥɚ ʁɟ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɪɚɞɢɤɚɥɧɢʁɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɟɬɟɬɚ. ȼɥɚɞɚʁɭʄɢ "ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ" ɨɞɭɜɟɤ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɭɱɜɪɲʄɢɜɚʃɟ ɨɝɪɚɞɟ ɤɚɜɟɡɚ, ɚ ɧɟ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
^ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɟɫɬɪɚɧɢɯ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɯ ʂɭɞɢ, "ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɩɨɫɬɚʁɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɬɟɥɟɫɧɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɚɤɚʄɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɬɢɩ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɬɢɩ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ "ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɟ" ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɧɟ
ɬɟɠɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ ɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɫɜɨʁ (ɤɪɢɬɢɱɤɨɦɟʃɚɥɚɱɤɢî ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɫɜɟɬɭ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ (ʂɭɞɫɤɢɯî ɩɨɬɪɟɛɚ, ɜɟʄ ɮɚɯ-ɢɞɢɨɬɟ
ɤɨʁɢ (ɫɜɨʁɢɦ ɨɫɚɤɚʄɟɧɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢɦ ɭɦɨɦî ɩɨɫɬɚʁɭ ɢɞɟɚɥɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ
ɨɬɭɻɟɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɦɨʄɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ.
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɬɟɥɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ. Ɍɢɩɢɱɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɫɭ
ɬɡɜ. "ɜɪɯɭɧɫɤɢ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ" ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɢ (ɞɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɢî "ɮɢɡɢɤɚɥɰɢ"
ɫɩɪɟɦɧɢ ɞɚ ɨɫɚɤɚɬɟ ɢ ɭɛɢʁɭ ɫɜɨʁɟ "ɤɨɥɟɝɟ", ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɨɫɚɤɚɬɟ ɢ ɭɧɢɲɬɟ ɫɜɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɦɨɝɥɢ "ɫɥɚɜɟ" ɢ ɧɨɜɰɚ. Ɉɧɢ ɩɨɫɬɚʁɭ ɫɩɟɤɬɚɤɭɥɚɪɧɨ ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɟʃɟ ɧɚʁɜɢɲɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ "ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ" ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ "ɢɞɨɥɢ" ɦɥɚɞɢɯ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,
ɞɜɨɪɚɧɟ ɡɚ ɜɟɠɛɚʃɟ ɩɨɫɬɚʁɭ ɦɨɞɟɪɧɢ ɯɪɚɦɨɜɢ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ
ɭ ɞɭɯɨɜɧɢ ɯɨɪɢɡɨɧɬ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ. ^ ɫɢɜɢɥɭ ɤɚɫɚɪɧɫɤɢɯ ɜɟɠɛɚɨɧɢɰɚ
(ɤɨʁɟ ʄɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɨɛɪɚɡɚɰ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɜɨɪɚɧɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɧɚ
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚî ɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɦɢɥɢɬɚɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɪɢɥɚ, ɝɭɛɢ ɫɟ ɲɚɪɟɧɢɥɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɚɲɬɟ. ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɬɚɞɢɨɧɢ ɢ ɯɚɥɟ ɫɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɭɞɚʂɭʁɭ ɱɨɜɟɤɚ ɨɞ ɩɢɪɨɞɟ, ɚ ɫɩɨɪɬ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɭ ɱɨɜɟɤɭ ɨɫɟʄɚʃɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɂ ɤɨɞ ɨɧɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢɪɨɞɚ ʁɟ ɫɜɟɞɟɧɚ ɧɚ "ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ" ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ
ɢɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ.
Ɋɟɩɪɟɫɢɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɚ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ" ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ (ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɢɡ
ɤɚɫɚɪɧɢ ɢ ɭ ɤɨʁɭ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɫɥɟɬɨɜɢî ɩɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɭɡɨɪ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɭ "ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ"
ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ "ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ". Ⱥɭɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɧɚ ɲɤɨɥɚ ɤɨʁɨʁ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɧɚ "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ". ^ ɬɡɜ. "ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɭ"
ɭɥɨɝɚ ɲɤɨɥɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɬɜɚɪɚ ɥɨʁɚɥɧɟ "ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɝɪɚɻɚɧɟ"; ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɲɤɨɥɟ
ɞɚ ɫɬɜɚɪɚ ɥɨʁɚɥɧɟ "ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɝɪɚɻɚɧɟ". ɋɦɢɫɚɨ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɛɢɨ ʁɟ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ, ɩɭɬɟɦ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ, "ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ" ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
"ɞɟɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚ" ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɪɟɻɟɧ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɜɨʂɟ ɨɬɟɥɨɬɜɨɪɟɧɟ
ɭ ɞɪɠɚɜɢ. Ɋɚɡɜɨʁɟɦ "ɧɨɜɨɝ" ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɚɬɨɦɢɡɨɜɚʃɚ ʂɭɞɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɨɪɛɟ
ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɱɢʁɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ
ɞɢɤɬɢɪɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɦɨʄ ɞɪɠɚɜɟ (ɜɥɚɞɚʁɭʄɟ
ɩɚɪɬɢʁɟî, ɜɟʄ ɫɭɤɨɛ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɩɨ ɫɜɟ ɛɟɫɤɪɭɩɨɥɨɡɧɢʁɢɦ
"ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɢɝɪɟ" ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɟɦɟʂɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ   ɢ ’  

. ɇɟ ɫɚɦɨ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ ɜɥɚɞɚʁɭʄɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɜɨʂɢ, ɜɟʄ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ "ȼɟɥɢɤɚ ɪɢɛɚ ɩɪɨɠɞɢɪɟ ɦɚʃɭ ɪɢɛɭ!"
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɩɫɬɚɧɤɚ ɢ ɫɬɢɰɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɩɪɟɫɬɢɠɚ. ɇɚɩɚɞɨɦ
ɧɚ (ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɧɢî "ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢɡɚɦ" ɢɞɟɨɥɨɡɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɧɟ ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ
ɝɚ ɩɪɟɜɚɡɢɻɭ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɡɚ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɡɚʁɟɞɧɢɲɬɜɨ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɜɟɤ ɨɛɪɚɱɭɧɚʁɭ ɫɚ ɫɚɦɨɦ

ɢɞɟʁɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɩɪɚɜɞɢ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ
ɫɬɜɚɪɚ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɭ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɲɤɨɥɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɨɮɢɬɚ.
"Ɍɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɚ ɬɟɦɩɭ ɤɨʁɢ ɞɢɤɬɢɪɚ
ɫɜɟ ɛɪɠɢ ɨɛɪɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɫɜɟ ɜɟʄɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ɠɢɜʂɟʃɚ, ɧɨɜɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɧɚɦɟʄɟ
ɪɚɡɜɨʁ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ ɫɜɟ ɜɟʄɚ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɚ ɬɡɜ. "ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨɝ" ɧɚɞ
ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɪɚɞɚ.
^ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɤɢɧɭɬɚ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɤɚɨ ɧɚɭɱɧɟ
(ɩɟɞɚɝɨɲɤɟî ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ ɨɧ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɨɪɭɻɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɩɨɪɟɬɤɚ. ɇɚ ɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚɡɢɜɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ: "Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɬɟɥɟɫɧɭ
ɤɭɥɬɭɪɭ" ɞɨɛɢʁɚ ɧɚɡɢɜ "Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ", ɢɥɢ "Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ
ɫɩɨɪɬ". Ʉɚɤɨ ɫɩɨɪɬ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɞɟɩɨɥɢɬɢɡɨɜɚʃɟ ɩɨɬɥɚɱɟɧɢɯ ɢ ɡɚ
"ɩɪɚɜʂɟʃɟ ɩɚɪɚ", ɬɨ ʁɟ ɜɟʄɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ "ɧɚɭɱɧɢ" ɫɟɪɜɢɫ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɫɚɜɟɡɢɦɚ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ "ɩɨɫɥɭʁɭ" ɩɨ ɦɚɮɢʁɚɲɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ.
ɉɪɨɮɟɫɨɪɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɚɥɢ "ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɜɟɬɧɢɰɢ" ɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɤɨɪɢɫɬɟ
ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ɧɚɭɱɧɢɯ ɡɜɚʃɚ ɞɚ ɛɢ ɩɪɢɛɚɜɢɥɢ "ɧɚɭɱɧɭ" ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬ ɫɜɟ
ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɢʁɟɦ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɭ ʂɭɞɢ ɭ ɫɩɨɪɬɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɫɭ ɩɨɫɬɚɥɢ ɬɚɨɰɢ, ɢ ɫɜɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɢɡɜɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɞɪɠɟ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɪɭɤɚɦɚ.
^ɤɢɞɚ ɫɟ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɭɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ #$’ -ɚ ɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ. ^ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɤɢɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɚ
ɩɪɟɦɚ ɫɩɨɪɬɭ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ɯɭɦɚɧɚ
ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ. ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɥɢɲɟɧ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɛɢɬɢ ɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨʁɚɜɚ 
 
ɤɨʁɚ ɩɭɬɟɦ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɪɟɬɨɪɢɤɟ ("ɦɢɪ", "ɫɪɟʄɚ", "ɩɪɨɝɪɟɫ", "ɥɟɩɨɬɚ"...î
ɞɨɛɢʁɚ ɦɢɬɨɥɨɲɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɤɥɚʃɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɨɩɚɝɚɬɨɪɚ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɬɜɚɪɚ ɫɩɨɪɬ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɟɥɟɫɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɦɥɚɞɢɯ,
ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢ (ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢî ɩɨɪɟɞɚɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ʃɢɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ. ^ "ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ
ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ" ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɚʁɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɨ, ɜɟʄ ɬɟɯɧɢɱɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʁɭ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɭ
ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨ-ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɛɢʄɚ, ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɫɩɨɪɬɨɜɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɨɜɟɤ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɬɟɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɧɟʂɭɞɫɤɢɯ
ɰɢʂɟɜɚ. ɇɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɧɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɩɟɞɚɝɨɡɢ, ɜɟʄ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪɢ ɬɟɥɚ ɱɢʁɢ ɫɟ ³ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɪɚɞ´ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɨ ɢ
ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɚɤɚʄɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ. ^ɦɟɫɬɨ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɚ, ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɢ ɩɭɬɟɦ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɬɟɥɟɫɧɢ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɢ ɞɪɢɥ ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɫɧɨɜ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɩɟɞɚɝɨɲɤɟ ɩɪɚɤɫɟ. ɑɨɜɟɤ ʁɟ ɭɤɢɧɭɬ ɤɚɨ ɛɢɨɥɨɲɤɨ ɢ ɯɭɦɚɧɨ, ɢ ɫɜɟɞɟɧ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɨ
ɛɢʄɟ.
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɨɞɟɥɟ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ, ɨɧɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ
ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ, ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɩɨɞɟɥɨɦ ɪɚɞɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ
(ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɞɚɪɜɢɧɢɫɬɢɱɤɨɝî ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɧɨɝ ɦɨɞɟɥɚ, ɚ ɧɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ
ɢɝɪɚɱɤɨɝ ɛɢʄɚ ɱɨɜɟɤɚ. ^ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ, ɫɚɦɨ ɩɪɢɜɢɞɧɨ, ɬɪɢ ɜɪɟɞɧɨɫɧɚ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɦɨʄɢɦɚ. ^ ɬɨʁ ɩɨɞɟɥɢ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ
ɞɟɬɟɬɚ ɡɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢ ɩɨɪɟɞɚɤ; ɫɩɨɪɬ ɨɞɝɨɜɚɪɚ "ɡɪɟɥɨɦ" ɩɟɪɢɨɞɭ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɤɨɦɟ ɱɨɜɟɤ

ɫɬɭɩɚ ɭ ɨɬɜɨɪɟɧɭ "ɛɨɪɛɭ ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ ɫɭɧɰɟɦ"; ɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɨɱɭɜɚʃɭ ɡɞɪɚɜʂɚ
ɢ ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ ɠɢɜɨɬɚ ɤɚɞɚ ɱɨɜɟɤ ɢɡɚɻɟ ɢɡ ɜɪɬɥɨɝɚ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɨɩɫɬɚɧɚɤ. ɇɟ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ
ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɨʁ, ɜɟʄ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨʁ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ. ^
ɫɭɲɬɢɧɢ, ɫɩɨɪɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɦɪɬɢ, ɧɚʁɜɢɲɢ ʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢ ɢɡɚɡɨɜ. ɒɬɨ ɫɟ
ɬɢɱɟ "Ɉɩɲɬɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ", ɨɧɚ ʁɟ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞ ɢɫɬɢ ɤɪɨɜ ɫɬɚɜɢ
ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ. ɇɚɫɬɨʁɢ ɫɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɭɬɟɦ
ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢɡɝɪɚɞɢ ɬɚɤɚɜ "ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ" ɛɟɞɟɦ ɨɤɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ
ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɬɢ "ɧɚɩɚɞ" ɧɚ ɫɩɨɪɬ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚ ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ, ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ... ɋɭɤɨɛ ɢɡɦɟɻɭ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɟɥɟɫɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ʁɟ ɫɭɤɨɛ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɫɩɨɪɬ
ɤɨɧɞɟɧɡɨɜɚɧɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɢɡɪɚɡ ɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨɦ (ɬɥɚɱɢɬɟʂɫɤɨɦî
ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɢ (ɦɨɝɭʄɟî ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɬɟʁɫɤɨɦ
(ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨɦî ɩɪɢɧɰɢɩɭ. 

ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɩɨɝɭɛɧɢʁɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟ ɞɚ ɨɧɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɡɜɪɟɻɭʁɟ ɩɨɤɪɟɬɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɪɚɡɜɢɥɢ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɦɚ ɚɧɬɢɱɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, ɪɟɧɟɫɚɧɫɟ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɫɬɜɚ,
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ, Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ, ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ - ɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬ ɫɩɨɪɬɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨɤɪɢɜɚʁɭ ɩɨʂɟ
ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɡɪɚɡɨɦ "ɫɩɨɪɬ" ɞɚ ɛɢ ɩɪɢɤɪɢɥɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɨɪɬɚ ɤɚɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɫɩɪɟɱɢɥɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɞɢɫɬɚɧɰɟ
ɩɪɟɦɚ ɫɩɨɪɬɭ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ (ɢɫɬɢɧɫɤɟî ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ^ ɬɨɦɟ ɫɭ ɛɥɢɫɤɢ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɭ ɡɚ
ɤɨɝɚ ʁɟ "ɫɩɨɪɬ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɩɪɚɜɨɦ ɫɦɢɫɥɭ", ɞɨɤ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɟɥɟɫɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɦɨɝɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚɦɨ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ.
"Ɍɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɱɨɜɟɤɭ
ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɬɨ ɩɪɭɠɚ ɫɩɨɪɬ ɢ "ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ". Ɉɧɚ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɬɟɥɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɥɟɫɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɞɭɯɨɦ ɨɩɥɟɦɟʃɟɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɨɤɪɟɬ. ^ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɨɤɪɟɬ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɤɚ, ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɭɱɢɧɤɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ "ɜɟʄɟɝ ɧɚɩɨɪɚ", ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɦɢɦɟɡɢɫ ɢ ɦɢɥɢɬɚɪɢɫɬɢɱɤɢ ɞɪɢɥ; ɭ
"ɬɟɥɟɫɧɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ" ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɨɤɪɟɬ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚ ɱɨɜɟɤɭ, ɪɚɡɜɨʁ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɛɢʄɚ, ɩɪɢɧɰɢɩ
"ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɧɚɩɨɪɚ" (ɭ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɦɨɪɚ ɢ ɩɪɟɦɨɪɚî,
ɬɟɥɟɫɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɤɚɨ ɧɚɱɢɧ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɛɢʄɚ ɱɨɜɟɤɚ... Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɪɚɡɜɨʁɭ
ȿɪɨɫɚ, ɦɚɲɬɟ, ɟɫɬɟɬɫɤɨɝ, ɜɢɡɢɨɧɚɪɫɤɨɝ, ɫɩɨɧɬɚɧɨɫɬɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ - ɲɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɜɟɪɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɨɪɟ ɡɚ ɨɩɫɬɚɧɚɤ, ɤɚɨ
ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ. "Ɍɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ʁɟ ɧɚʁɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟɪ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɨɜɢɬɨɝ - ɬɟɥɟɫɧɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɛɢʄɚ.
ɇɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢɦɚɥɚ ɬɚɤɚɜ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɚɧɬɢɱɤɨʁ  2 ɭ ɤɨʁɨʁ
ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɱɨɜɟɤɭ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨʁ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɢ ɭ
ɤɨʁɨʁ ɧɟɦɚ ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɭ ɚɧɬɢɱɤɨʁ Ƚɪɱɤɨʁ ʁɟ, ɫɚ ɧɚɫɬɚɧɤɨɦ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɚ ɚɝɨɧɢɫɬɢɤɚ ɫ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɢ ɭɦɧɨɝ ɛɢʄɚ.
ɂɧɫɢɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ (ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦî ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɟɥɚ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚɫɧɢɜɚ

ɫɟ ɧɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢɻɟ ɞɭɚɥɢɡɚɦ ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɯɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɡɚ
"ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ". ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɫɚɦɨ
ɭɫɥɨɜɧɨ - ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɞ ʃɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɦɨʄɢ ɱɨɜɟɤɚ,
ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟ ɬɟɥɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ. Ɉɜɢɦ ɫɟ ɧɟ ɠɟɥɢ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɫɜɟɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɡɚɜɢɫɬɚɧ ɨɞ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɞɚ ɤɭɥɬɭɪɚ,
ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɢɫɤɨɪɚɤ ɢɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɜɟɬɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ
ɢɦɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨ-ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ. Ʉɚɨ ɫɮɟɪɚ ɤɭɥɬɭɪɟ "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ɭ
ɫɜɨʁɨʁ ɛɢɬɢ ɫɚɞɪɠɢ ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ - ɤɨʁɚ ɧɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ, ɲɬɨ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ ɭɨɩɲɬɟ. Ƚɪɚɻɚɧɫɤɚ (ɤɚɨ ɢ ɬɡɜ."ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚ"î "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ", ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɨʁ
ɧɚʁɜɢɲɢ ɨɛɥɢɤ ɞɨɫɟɝɥɚ ɭ ɤɚɫɚɪɧɚɦɚ ɢ ɧɚ "ɫɥɟɬɨɜɢɦɚ", ʁɟ ɬɟɥɟɫɧɢ ɞɪɢɥ ɤɨʁɢɦ ɫɟ
ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɩɨɞɚɧɢɱɤɚ ɫɜɟɫɬ. ɇɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁɧɨ ɲɬɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ "ɬɟɥɟɫɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ" ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɞɟɨ, ɚ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧɨ ɞɚ ɦɥɚɞɢ
ɫɯɜɚɬɟ ɩɪɚɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɭ ɫɜɟɫɧɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦɟ
ɬɟɥɭ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ʃɢɯɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɬɭɞɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɭɱɟ ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɜɨʁ
ɤɭɥɬɭɪɧɢ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɢ ɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢ ɧɚɛɨʁ. ɋɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɡɚɞɚɜɚʃɭ ɦɨɞɟɥɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ "ɥɟɩɨɬɚ" ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɥɟɫɧɢ (ʂɭɞɫɤɢî ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɩɨɩɭɬ "Ȼɚɪɛɢɤɟ" ɢ "ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɬɟɥɚ" ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ (ɝɥɨɛɚɥɧɢî ɨɛɥɢɤ ɮɚɲɢɡɨɜɚʃɚ ɬɟɥɚ (ɱɨɜɟɤɚî ɩɨ
ɦɨɞɟɥɭ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ "ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ". ɋɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 

%  . Ɉɧɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ, ɧɚ ɬɟɦɟʂɭ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɭɦɚ, ɩɪɭɠɢ ɨɬɩɨɪ
ɧɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ɚɬɨɦɢɡɨɜɚɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɝɞɟ ʁɟ ɱɨɜɟɤ ɱɨɜɟɤɭ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ (ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɯî ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɤɚɨ ɢ "ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɢ" ɤɨʁɚ
ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ (ɤɜɚɧɬɢɮɢɤɭʁɭʄɟɝî ɭɱɢɧɤɚ. ɉɭɬ ɞɨ ɢɫɬɢɧɫɤɟ
ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɜɨɞɢ ɩɪɟɤɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ ɬɟɥɚ, ɩɨɤɪɟɬɚ, ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ, ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ ɱɨɜɟɤɚ
ɫɬɟɝɚ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɧɭɞɢ
ɧɟɤɢ ɧɨɜɢ "ɦɨɞɟɥ" ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɬɪɟɛɚ ɫɟ ɛɨɪɢɬɢ ɡɚ ɧɨɜɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɝɞɟ ʄɟ ɫɟ
ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ± ɤɨʁɟ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ ɬɟɥɨ; ɭɦɟɫɬɨ "ɫɬɢɰɚʃɚ ɧɚɜɢɤɟ" ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɧɟɤɪɢɬɢɱɤɨ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɚɩɪɢɨɪɧɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɲɚɛɥɨɧɚ, ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɱɨɜɟɤɚ
ɡɚ ɱɨɜɟɤɨɦ ɢ ɭ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɛɨɝɚɬɭ ɢɝɪɚɱɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬ. Ɍɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ʁɟ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢ ɨɛɥɢɤ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɢɝɪɚɱɤɨɝ ɛɢʄɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɫɜɚɤɨ ɩɪɟɦɚ
ɫɜɨʁɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ". Ɉɬɭɞɚ ʁɟ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɜɟɠɛɢ ɢ ɢɝɚɪɚ - ɤɚɤɨ ɨɧɟ
ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɫɜɟɫɬɢ ɱɨɜɟɤɚ, ɤɚɤɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
(ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɟî ɨɞɧɨɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ, ɤɚɤɜɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ - ʃɟɧ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɞɟɨ.
Ɉɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɯ
ɨɞɧɨɫɚ, ɚ ɧɟ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɞɭɯɚ
ɫɭɩɚɪɧɢɲɬɜɚ ɢ ɦɪɠʃɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ
ɧɚʁɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢʁɢ ɨɛɥɢɰɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢʁɟ. ^ɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɛɪɚɬɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ
ʂɭɞɢ ɱɢɧɢ ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɢɦ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɜɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɩɪɨɧɚɥɚɡɟ ɭ
"ɫɟɛɢɱɧɨʁ ɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɱɨɜɟɤɚ", ɚ ɬɨ ɫɭ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ "ɭɡɨɪɧɨɝ
ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ" ɤɨʁɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɩɨɞɦɟɲɬɚ ɱɨɜɟɤɭ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɨ
ɨɞɪɟɻɟʃɟ. ɋɬɟɩɟɧ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɦɟɪɢ ɫɟ ɛɪɨʁɧɨɲʄɭ ɨɛɥɢɤɚ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ; ɫɬɟɩɟɧ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɯɭɦɚɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɦɟɪɢ

ɫɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɨɛɥɢɤɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ (ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝî ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ. ^ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ,
ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɭɤɭɩɧɟ ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ.  

Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɬɟɥɟɫɧɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ɬɪɟɛɚ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɨɞɧɨɫ
ɩɪɟɦɚ ɲɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
ȼɥɚɞɚʁɭʄɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚ ɲɤɨɥɚ ɤɚɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟ ɮɚɯ-ɢɞɢɨɬɢ. ɉɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɜɚɤɨɝ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɢ ɢ
ɨɩɥɨɞʃɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟʄɭɬɧɢ ɰɢʂ "ɪɟɮɨɪɦɫɤɨɝ ɤɭɪɫɚ" ɤɨʁɢ ɧɚɫ "ɜɨɞɢ ɭ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɟɬ". ɇɟɨɥɢɛɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɤɚɨ ɝɥɨɛɚɥɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ, ɫɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɦɚ
ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɢ ɫ ɭɦɧɢɦ ɱɨɜɟɤɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɫɚɝɥɟɞɚ ɫɜɨʁɟ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɤɪɢɬɢɱɤɨ-ɦɟʃɚɥɚɱɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɭ ɩɪɟɦɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɦ ɩɨɪɟɬɤɭ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ
ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɭ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ-ɤɪɢɬɢɱɤɨɝ ɞɭɯɚ ɢ ɫɜɨɻɟʃɭ ɭɦɚ ɧɚ ɨɛɟɡɞɭɯɨɜʂɟɧɢ ɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɬɜɚɪɚ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɭ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɲɤɨɥɚ
ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ "ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ" ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɥɢɤ ɭ ɤɨɦɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɦ ɨɞ ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɬɜɚɪɚ "ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɢ ɡɜɟɪɢʃɚɤ". ^ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɢɡ ɲɤɨɥɟ
ɫɟ ɢɡɛɚɰɭʁɟ "ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ" ɢ ɭɜɨɞɢ ɫɟ "ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ" ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ
ɬɟɥɟɫɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɚɤɚʄɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ. "Ɉɫɥɨɛɚɻɚʃɟ" ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɞ ʁɟɞɧɨɛɪɚɡɧɢɯ ɬɟɥɟɫɧɢɯ
ɜɟɠɛɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɤɚɞɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚɥɟ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢɦɚ ɬɡɜ. "ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ", ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɩɭɬɟɦ
"ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɢɝɚɪɚ". ȼɟɠɛɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɟɯɚɧɢɡɭʁɟ ɬɟɥɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɦɢɥɢɬɚɪɢɫɬɢɱɤɢ ɞɭɯ
ɡɚɦɟʃɭʁɟ ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɞɟɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢɝɪɚɱɤɚ ɜɟɲɬɢɧɚ ɢ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɢ
ɛɨɪɢɥɚɱɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɦ. Ʉɨɥɟɝɟ ɢɡ ɤɥɭɩɟ ɧɢɫɭ ɜɢɲɟ "ɞɪɭɝɨɜɢ ɢɡ ɫɬɪɨʁɚ" ɤɨʁɢ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɢɫɬɨɦ "ɡɚɞɚɬɤɭ", ɜɟʄ "ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ" ɭ ɛɨɪɛɢ ɡɚ "ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ ɫɭɧɰɟɦ". ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ
ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɜɟɫɬɪɚɧɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɩɨɫɬɚʁɭ
ɬɟɯɧɢɱɚɪɢ ɬɟɥɚ ɢ ɝɨɧɢɱɢ ɪɨɛɨɜɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɩɪɨɞɭɠɟɧɚ ɪɭɤɚ ɦɚɮɢʁɚɲɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɤɥɚɧɨɜɚ.
^ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɲɤɨɥɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɞɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɪɭɲɬɜɚ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɲɤɨɥɟ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ "ɧɨɜɨʁ" ɲɤɨɥɢ ɚ ɞɚ ɫɟ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɟ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢ ɨ ɧɨɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ "ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɟ
ɲɤɨɥɟ" ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɝɞɟ ʁɟ ɱɢɬɚɜ ɠɢɜɨɬ ɩɨɞɪɟɻɟɧ ɨɛɪɬɭ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɢ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɨɬɭɻɟɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɦɨʄɢ; ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɝɞɟ ɡɧɚʃɟ (ɫɜɟɞɟɧɨ ɧɚ
"ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ"î ɧɢʁɟ ɩɭɬ ɤɚ ɢɫɬɢɧɢ, ɧɟɝɨ ɪɨɛɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ
ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨɝ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ. ɇɟɦɚ "ɫɥɨɛɨɞɟ ɡɚ ɲɤɨɥɭ" ɭɤɨɥɢɤɨ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɜɥɚɞɚ ɬɢɪɚɧɢʁɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɤɨɪɭɦɩɢɪɚɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɤɥɚɧɨɜɚ. ɇɟɦɚ "ɫɥɨɛɨɞɟ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɤɟ" ɭ ɲɤɨɥɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɦɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ. Ȼɨɪɛɚ ɡɚ "ɧɨɜɭ ɲɤɨɥɭ"
ɢɦɚ ɫɦɢɫɥɚ ʁɟɞɢɧɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɧɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɧɨɜɨ ɞɪɭɲɬɜɨ.
ɉɟɞɚɝɨɝɢʁɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɚɞɪɠɢ:
(1.î Ɍɟɨɪɢʁɫɤɢ ɞɟɨ. Ɉɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɟɫɬɢ ɞɟɬɟɬɚ ɨ ɫɟɛɢ ɤɚɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ,
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɦ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɛɢʄɭ ɢ ɭ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨ ɬɟɥɭ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ

ʃɟɝɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɫɜɟɫɧɨ ɫɦɢɫɥɚ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ
ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ. ɉɪɨɮɟɫɨɪɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛʁɚɫɧɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɟɥɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɨɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɢ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦɟ ɬɟɥɭ ɤɨʁɟ ɞɚʁɟ ɩɟɱɚɬ
ʃɢɯɨɜɨʁ ʂɭɞɫɤɨʁ ɫɚɦɨɫɜɨʁɧɨɫɬɢ. Ɇɥɚɞɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɯɜɚɬɟ ɞɚ ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ, ɤɪɟɬɚʃɟ,
ɜɟɠɛɚʃɟ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ʃɢɯɨɜɨɝ ɬɟɥɚ ɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ
ɡɞɪɚɜʂɚ, ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ʃɢɯɨɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ
ɚɤɬɢɜɢɫɬɢɱɤɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɠɢɜɨɬ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɧɚɪɰɢɫɨɢɞɧɭ ɨɩɫɟɞɧɭɬɨɫɬ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɥɨɦ ɢ ɧɚ
ɫɚɦɨʄɭ.
(2.î Ɍɟɥɟɫɧɚ ɯɢɝɢʁɟɧɚ. ɑɚɫɨɜɢ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɭɬɨɤɚɡ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ
ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɟɠɛɚʃɟ ɤɨʁɟ ɦɥɚɞɢ ɬɪɟɛɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɞɚ ɭɩɪɚɠʃɚɜɚʁɭ. ɉɪɨɮɟɫɨɪɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɭɩɭʄɭʁɭ ɦɥɚɞɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɜɟɠɛɚʃɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɨɦ ɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɨɦ. Ɉɜɞɟ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚ
ɲɢɪɨɤɨ ɩɨʂɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ. Ɍɪɟɛɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɩɚɪɬɟɪɧɨʁ
ɝɢɦɧɚɫɬɢɰɢ ɢ ɫɩɪɚɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɬɟɥɟɫɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɛɟɡ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ
ɩɨɜɪɟɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɬɟɥɟɫɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ʁɟ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɚ ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬ. ɉɪɚɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɞɚ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ʃɢɯ ɪɚɡɜɢʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɜɟɠɛɚʃɟɦ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɞɜɨɪɚɧɚ, ɝɞɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɞɭɯ ɤɚɫɚɪɧɟ, ɭ ʃɢɯ ɬɪɟɛɚ ɭɞɚɯɧɭɬɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɚɪɫɤɢ ɞɭɯ. i&'2
( ')2 *2 ! - ɬɨ ʁɟ ɧɚɬɩɢɫ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɤɪɚɫɢ ɫɜɚɤɭ ɲɤɨɥɫɤɭ ɞɜɨɪɚɧɭ ɢ ɭ ɬɨɦ
ɞɭɯɭ ɬɪɟɛɚ ɧɚɫɥɢɤɚɬɢ ɦɭɪɚɥɟ, ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɜɢɬɪɚɠɟ...
(3.î ɉɨɜɪɚɬɚɤ ɩɪɢɪɨɞɢ. ɉɪɨɮɟɫɨɪɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɧɢɰɢɪɚʁɭ
ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚɲ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ, ɜɟʄ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ,
ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɋɦɢɫɚɨ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɢʁɟ ʃɟɧɨ
"ɨɫɜɚʁɚʃɟ", ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɜɟʄ ʃɟɧɨ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ. ɋɚɦɨ ɭ
ɩɪɢɪɨɞɢ ɱɨɜɟɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɫɟɝɧɟ ɞɨ ɫɜɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɛɢʄɚ. Ȼɨɪɛɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɨɝ ɱɨɜɟɤɚ
ɩɨɫɬɚʁɟ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɭ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ: ɭ ɡɞɪɚɜɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɞɪɚɜ ɱɨɜɟɤ (  
 
î. ɉɪɨɮɟɫɨɪɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɭ ɚɤɰɢʁɭ ɞɚ ɫɜɚɤɚ
ɲɤɨɥɚ ɞɨɛɢʁɟ ɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɨ ɩɪɢɪɨɞɟ; ɞɚ ɫɜɚɤɨ ɞɟɬɟ ɡɚɫɚɞɢ ɛɚɪ ʁɟɞɧɨ ɞɪɜɨ ɝɨɞɢɲʃɟ;
ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢɫɬɪɚɠɭʁɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɛɪɢɧɭ ɫɟ ɨ ɠɢɜɨɬɢʃɚɦɚ ɢ ɩɪɚɜɟ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɦɚɩɟ; ɞɚ ɫɟ
ɲɤɨɥɟ ɡɛɪɚɬɢɦɟ ɫɚ ɫɟɥɢɦɚ ɢ ɞɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɚɪɚɱɤɢɦ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚ... ɂ ɨɜɞɟ ɫɟ
ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚ Ɋɭɫɨɨɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ: ɞɚ ɛɢ ɞɟɬɟ ɩɨɫɬɚɥɨ
ɞɨɛɚɪ ɱɨɜɟɤ, ɬɪɟɛɚ ɦɭ ɩɪɭɠɢɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɱɢɧɢ ɞɨɛɪɚ ɞɟɥɚ.
(4.î Ɏɨɥɤɥɨɪ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɥɟɫɚ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɜɪɚʄɚʁɭ ɱɨɜɟɤɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɛɢʄɭ ɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚʁɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢʁɢ
ɢɡɪɚɡ ɢɝɪɚɱɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɨɜɟɤɚ. ȳɨɲ ɫɭ ɭ ɚɧɬɢɱɤɨʁ Ƚɪɱɤɨʁ ɫɯɜɚɬɢɥɢ ɤɨɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚ
ɦɭɡɢɤɚ, ɩɨɪɟɞ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ, ɡɚ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ.
(5.î ɂɝɪɟ. ɋɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɟ ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɢɝɪɚɱɤɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɭ
ɫɩɨɪɬɭ, ɜɟʄ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɢɯ ɨɩɥɟɦɟɧɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɟ (ɭɦɟɬɧɢɱɤɟî ɢɝɪɟ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɭɦɟɫɬɨ ɞɭɯɚ ɛɟɫɩɨɲɬɟɞɧɨɝ ɪɢɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɥɚɞɚɬɢ ɞɭɯ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ.
Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʄɟ ɞɟɜɨʁɤɟ ɢ ɞɟɱɚɰɢ, ɤɚɨ ɢɝɪɚɱɤɚ ɛɢʄɚ, ɦɨʄɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚʁɭ - ɱɢɦɟ ɫɟ
ɨɬɜɚɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɤɨɧɚɱɧɨ ɭɤɢɞɚʃɟ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢʁɟ ɩɨ ɩɨɥɭ, ɧɚ ɱɟɦɭ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɩɨɪɬ, ɛɟɡ
ɱɟɝɚ ɧɟɦɚ ɯɭɦɚɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.

ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɬɟɠɢɬɢ, ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɩɪɜɨ ɦɟɫɬɨ ɫɧɚɝɭ, ɛɪɡɢɧɭ ɢ ɢɡɞɪɠʂɢɜɨɫɬ, ɜɟʄ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɭ ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬ,
ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ ɬɟɥɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɫɚ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɦ ɞɭɯɨɦ ɱɨɜɟɤɚ. Ɉɧɨ ʁɟ
ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɨɤɪɟɬ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɤɚ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɜɟʄ ɩɨɤɪɟɬ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚ ɱɨɜɟɤɭ. ^ɦɟɫɬɨ ɬɟɥɭ-ɦɚɲɢɧɢ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɱɤɨɦ ɩɨɤɪɟɬɭ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ
ɦɟɪʂɢɜɨɝ ɭɱɢɧɤɚ, ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɚ ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɬɟɠɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ ɬɟɥɭ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ
ɩɨɤɪɟɬɭ. ^ɦɟɫɬɨ ɬɟɥɟɫɧɟ ɦɟɯɚɧɢɤɟ, ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɬɟɥɟɫɧɚ ɩɨɟɬɢɤɚ:
ɬɟɥɟɫɧɢ ɩɨɤɪɟɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɢɡɪɚɡ ɩɨɟɬɫɤɨɝ ɛɢʄɚ ɱɨɜɟɤɚ - ɩɨɟɬɫɤɢ ɩɨɤɪɟɬ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚ
ɱɨɜɟɤɭ. Ɋɚɡɜɨʁ ɛɨɝɚɬɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɛɢʄɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɨɞ ɞɪɭɲɬɜɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ʂɭɞɢ - ɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɢ ɰɢʂ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ.
ɒɤɨɥɚ ʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ ɚɤɰɢʁɭ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɨɞ
ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɭɧɢɲɬɟʃɚ. Ɉɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɞɭɯɨɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɨɬɜɨɪɟɧɚ 365 ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ, ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɫɜɚɤɨ ɞɟɬɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɨʁɢɯ
ɬɚɥɟɧɚɬɚ ɢ ɡɚ ɬɚɤɜɨ ɞɪɭɠɟʃɟ, ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɤɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɛɢʄɟ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ
ɬɟɥɟɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɤɨʁɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɭɦɟɬɧɨɲʄɭ, ɞɚʁɟ ɧɚʁɲɢɪɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɬɟɥɟɫɧɨɝ, ɞɭɯɨɜɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɛɢʄɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɬɜɚɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɚɤ
ɱɨɜɟɤɚ ɦɚʁɰɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɤɨʁɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɤɪɜɚɪɢ - ɨɧɚ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ.
Ȼɨɪɛɚ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɭ ɬɟɥɟɫɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɧɚɱɢ ɛɨɪɛɭ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɥɭɱɧɢ
ɫɥɟɞɛɟɧɢɰɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟʂɫɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ. Ɉɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɬɟɤɧɭ ɲɢɪɨɤɨ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɢɦ ɩɪɭɠɢɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɯɜɚɬɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɛɢʄɚ ɫɥɨɛɨɞɟ, ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɜɟɫɧɢ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ (ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯî ɨɛɥɢɤɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɫɬɜɚɪɚɨɰɢ
ɛɨɝɚɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɩɨɤɪɟɬɚ ɤɨʁɨɦ ʄɟ ɫɟ ɨɩɥɟɦɟɧɢɬɢ ɢɝɪɚɱɤɨ ɛɢʄɟ ɱɨɜɟɤɚ. ɏɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ:
(1.î ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɭ ɫɚɦɨɫɜɟɫɬ ɱɨɜɟɤɚ ɤɚɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɛɢʄɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɫɜɟɫɬ
ɱɨɜɟɤɚ ɨ ɫɜɨʁɢɦ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɦ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɢɦ ɦɨʄɢɦɚ ɢ ɧɟɨɬɭɻɢɜɢɦ ʂɭɞɫɤɢɦ ɢ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ;
(2.î ɫɜɟɫɬ ɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɭɡɪɨɰɢɦɚ ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ
ɠɢɜɨɬɚ;
(3.î ɫɜɟɫɬ ɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɡɚ ɢɫɤɨɪɟʃɢɜɚʃɟ ɭɡɪɨɤɚ
ɧɟɩɪɚɜɞɟ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɟ;
(4.î ɢɞɟʁɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɬɟɠɢɬɢ.
^ɦɟɫɬɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɧɟɦɢ ɫɚɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢ ɧɚʁɚɦɧɢɰɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜɚ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɧɨɫɢɨɰɢ ɩɪɨɦɟɬɟʁɫɤɟ ɜɚɬɪɟ ɢ
ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɩɟɪʁɚɧɢɰɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ. ȵɢɯɨɜɚ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɚ ɭɥɨɝɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɚ ɞɪɠɟ
ɱɚɫɨɜɟ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɜɟʄ ɞɚ ɢɧɢɰɢɪɚʁɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɢ ɜɨɞɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɢ ɜɚɧɲɤɨɥɫɤɟ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɩɨɩɭɬ ȼɚɫɟ ɉɟɥɚɝɢʄɚ, ɜɟɥɢɤɨɝ "ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɭɱɢɬɟʂɚ", ɱɢʁɚ ɫɭ ɞɟɥɚ
ɜɪɯɭɧɫɤɟ ɥɟɤɰɢʁɟ ɨ ɬɟɥɟɫɧɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɟɥɟɫɧɨ ɡɞɪɚɜɟ, ɞɭɯɨɜɧɨ
ɛɨɝɚɬɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
!" 
Ɇɨɠɟ ɥɢ ɞɚ ɫɟ "ɯɭɦɚɧɢɡɭʁɟ ɫɩɨɪɬ"? Ɂɚ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɚ ɬɨ ʁɟ ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟɪ ʁɟ ɡɚ ʃɟɝɚ
ɨɥɢɦɩɢɡɚɦ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɫɩɨɪɬɚ, "ɤɭɥɬ ɯɭɦɚɧɨɫɬɢ", ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ "ɤɭɥɬ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɜɟɬɚ". ^ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɻɟ ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɩɨʁɦɚ ɯɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɢɞɟʁɚɦɚ-ɜɨɞɢʂɚɦɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ (i&'2 ( ')2 *2 !î,
ɫɩɨɪɬ ʁɟ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɢɦ ɞɭɯɨɦ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɞɨɛɚ. ɋɩɨɪɬ ɧɢʁɟ ɫɢɦɛɨɥ
ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɜɟʄ ʁɟ ɨɛɥɢɤ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ "ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ"
ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ. ^
ɫɩɨɪɬɭ ɧɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢɡɚɡɨɜɢ, ɜɟʄ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɦɢɦɟɡɢɫ, ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɫɤɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ, ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ ɫɪɚɜʃɢɜɨɝ
ɭɱɢɧɤɚ«ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɬɟɥɨ ʁɟ ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɢ ɩɨʁɚɜɧɢ ɨɛɥɢɤ "ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ".
"ɋɚɜɪɲɟɧɢ ɪɚɞ ɦɚɲɢɧɟ" ʁɟ ɨɧɚʁ ɦɢɦɟɬɢɱɤɢ ɢɦɩɭɥɫ ɤɨʁɢ ɛɭɞɢ "ɟɫɬɟɬɫɤɨ" ɧɚɞɚɯɧɭʄɟ ɤɨɞ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ. ɋɩɨɪɬ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɢɫɤɨɪɚɤ ɢɡ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɜɟʄ ɢɡ ɠɢɜɨɝ ɫɜɟɬɚ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɪɚɞɢɤɚɥɧɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɚɧɬɢɱɤɨɦ ɢɞɟʁɨɦ ɱɨɜɟɤɨɛɢɜɫɬɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɫ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ
ɧɚɫɥɟɻɟɦ ɪɟɧɟɫɚɧɫɟ, ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ, ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɫɤɨɦ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɟɥɟɫɧɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ,
ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɫɤɢɦ ɢ ɩɥɟɫɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɨɦ. ȳɨɲ ʁɟ Ɍɢɫɢʁɟ, ɭ ɜɪɟɦɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɫɩɨɪɬɚ ɤɚɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɜɢɞɟɨ "ɦɭɫɤɭɥɚɪɧɢ ɩɪɢɦɢɬɢɜɢɡɚɦ" ɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɚɦɚ Ɂɚɩɚɞɚ. ^ ɫɩɨɪɬɭ ɫɭ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɬɟɥɟɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɤɥɚɫɟ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɥɨʁɟɜɟ ɢ ɧɚɪɨɞɟ. ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɩɫɨɥɭɬɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ ɦɟɪʂɢɜɨɝ ɭɱɢɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɞɨ
ɱɢʁɟɝ ɫɟ ɩɪɚɜɨɝ ɫɦɢɫɥɚ ɤɚɨ ʂɭɞɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɫɚɦɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ, ɫɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. ɂɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ
ɭɪɚɜɧɢɥɨɜɤɚ ɧɚ ɬɟɦɟʂɭ "ɨɛʁɟɤɬɢɜɢɡɨɜɚɧɢɯ" ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ
ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɨɧɟ ɢɡɝɭɛɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ-ʂɭɞɫɤɨɝ
ɢɡɪɚɡɚ. ^ɦɟɫɬɨ ɞɚ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁɭ ɠɢɜɨɬɧɨɫɬ ɤɚɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɛɢʄɚ, ɞɚ ɛɭɞɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɜɨʁɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɞɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ-ʂɭɞɫɤɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ (ɞɭɯɨɜɧɟî ɦɨʄɢ, ʂɭɞɢ, ɭ ɨɛɥɢɤɭ "ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ", ɩɨɫɬɚʁɭ ɞɟɧɚɬɭɪɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɢ
ɞɟɯɭɦɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ʁɭɪɢɲɧɢɰɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɦɨʄɢ ɢ ɩɨɤɪɟɬɧɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢ ɩɚɧɨɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɮɢɪɦɢ. ɉɨɛɟɞɟ ɢ ɪɟɤɨɪɞɢ ɢɡɪɚɡ ɫɭ ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚʃɚ ɢɡɜɨɪɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɢ ɞɟɝɪɚɞɢɪʃɚ ɱɨɜɟɤɚ ɧɚ ɨɪɭɻɟ ɡɚ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. ^ɦɟɫɬɨ ɬɪɢʁɭɦɮɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɧɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɛɨɪɢɥɢɲɬɢɦɚ ɬɪɢʁɭɦɮɭʁɟ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ ɞɭɯ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ
"ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ". ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚʃɟɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɪɚʁɟɦ XIX ɜɟɤɚ, ɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ
ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ (ɧɟɪɚɞɧɨɝî ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ:
ɫɩɨɪɬ ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɪɭɻɟ ɡɚ ɬɟɥɟɫɧɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ʂɭɞɢ ɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢ ɩɨɪɟɞɚɤ.
^ɦɟɫɬɨ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɟ, "ɞɨɛɢʁɚ ɫɟ" ɥɨʁɚɥɧɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɢ "ɝɪɚɻɚɧɢɧ"; ɭɦɟɫɬɨ
ɤɥɚɫɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ, ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ "ɧɚɬɤɥɚɫɧɚ" - "ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ" ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ; ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ
ʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɨɛɥɢɤ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɭ (ɪɚɞɧɢɤɚ,
ɩɨɪɨɛʂɟɧɢɯ ɧɚɪɨɞɚ, ɠɟɧɚî, ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɦɨʄɢ - "ɫɥɨɛɨɞɧɢ"
ɬɟɥɟɫɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨɩɪɢɲɬɟ ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚʁɦɨʄɧɢʁɢɯ

ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɪɨɛʂɚɜɚʃɟ ɫɜɟɬɚ. Ɂɟɦʂɟ ɤɨʁɟ ɫɭ
"ɡɚɤɚɫɧɢɥɟ" ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɫɭ ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɩɪɟɫɤɚɤɚʃɟ ʁɚɡɚ ɤɨʁɢ ɢɯ ʁɟ ɞɟɥɢɨ ɨɞ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɜɟɬɚ ɢ ɡɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭ "ɦɨɞɟɪɧɭ" ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɭ. Ɋɚɡɜɨʁ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɫɟɥɭ ɢ ɪɚɫɩɚɞ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ; ɚɬɨɦɢɡɨɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
i ’ 
; ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɧɚɬɫɬɜɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɧɚ
ɬɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɜɟ ɛɪɨʁɧɢʁɟ ɧɚʁɚɦɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ
ɞɪɠɚɬɢ ɭ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɜɚɧ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ; ɧɚɫɬɨʁɚʃɟ ɞɚ ɫɟ "ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭʁɟ" ɫɟɨɫɤɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɪɚɞ; ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɯɨɦɨɝɟɧɢɡɨɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ (ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɛɨɪɛɚ ɪɚɞɧɢɲɬɜɚ ɫɚ ɩɨʂɚ ɤɥɚɫɧɟ ɛɨɪɛɟ ɭɫɦɟɪɢɥɚ ɧɚ ɩɨʂɟ
"ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ" ɩɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬɨɦ ɛɭɪɠɨɚɡɢʁɟ ɭ ɥɢɤɭ ɜɨʁɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚî ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ʁɟ ɨɞɭɦɢɪɚʃɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨɝ (ɤɭɥɬɭɪɧɨɝî
ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ.
Ɋɚɡɜɨʁ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɤɚɨ ɩɨɪɟɬɤɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɞɨɜɟɨ ʁɟ ɞɨ ɞɟɝɟɧɟɪɢɫɚʃɚ ɢɡɜɨɪɧɨɝ ɞɭɯɚ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɧ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɫɩɟɤɬɚɤɭɥɚɪɧɚ ɩɨɩɭɥɢɫɬɢɱɤɚ ɡɚɛɚɜɚ ɰɢɪɤɭɡɚɧɟɪɫɤɨɝ ɬɢɩɚ. ^ɦɟɫɬɨ
ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬ ɢ ɜɟɪɭ ɭ "ɧɟɩɪɨɥɚɡɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ", ɫɩɨɪɬ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ
ɨɪɭɻɟ ɡɚ ɫɚɝɨɪɟɜɚʃɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ ɩɨɬɥɚɱɟɧɢɯ ɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɢɞɢɨɬɢɡɨɜɚʃɟ. Ɂɚ ɜɨɞɟʄɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɩɭɬ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚ Ⱥɥeɧɚ Ƚɚɬɦɚɧɚ, ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ
ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɛɟɡ ɫɩɨɪɬɚ. Ɍɨ ʁɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ, ɫɚɦɨ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ
ɤɚɠɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ "ɤɪɚʁ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ" (Ɏɭɤɭʁɚɦɚî. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɧɢ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʁɭ ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɭ
ɛɨɪɛɢ ɡɚ "ɯɭɦɚɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ", ɩɨɞ ɱɢɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ "ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ" ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ.
Ɂɚɥɚɝɚʃɟ ɞɚ ɫɩɨɪɬ ɩɨɫɬɚɧɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɨɦ,
ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɦɨɦ, ɧɚɫɢʂɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ʁɟ ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɚɬɨɦɫɤɢɦ ɛɨɦɛɚɦɚ ɢɫɬɪɟɛɟ ɤɨɦɚɪɰɢ. ɋɩɨɪɬ ɧɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɨ-ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɱɨɜɟɤɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ
ɧɚɫɢʂɟ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɻɟʃɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ
- ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɜɨɪ ɫɜɟɤɨɥɢɤɨɝ ɡɥɚ. Ɉɧ ɞɟɝɟɧɟɪɢɲɟ ɱɨɜɟɤɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɝɚ ɩɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɢ ɲɬɨ ɫɬɜɚɪɚ ɟɤɨɰɢɞɧɭ ɫɜɟɫɬ.
ɋɩɨɪɬɨɦ ɫɟ ɞɨɥɢɜɚ ɭʂɟ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɭ ɜɚɬɪɭ ɤɨʁɚ ʄɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɭɝɚɲɟɧɚ,
ɩɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɟɬ ɭ ɡɝɚɪɢɲɬɟ.
ɂ ɦɟɻɭ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɟɫɧɢ ɩɨɝɭɛɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɞɜɨʁɢ "ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ" ɨɞ "ɚɦɚɬɟɪɫɤɨɝ" ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɚɱɭɜɚ ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ
ɩɟɞɚɝɨɲɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ. Ɉɧɢ ɫɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɩɪɟɦɚ ɫɩɨɪɬɭ ɤɚɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ
ɜɪɟɞɧɨɫɧɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɢɡɜɨɪɧɨɦ
ɨɛɥɢɤɭ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ ɥɢɛɟɪɚɥɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɜɟʄ ɝɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʁɭ ɢɞɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɨɦ ɨɩɲɬɟ-ʂɭɞɫɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɚʁɜɢɲɢɦ "ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ"
ɢɡɚɡɨɜɨɦ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɧɢ ɞɨɥɚɡɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ Ʉɭɛɟɪɬɟɧɚ, Ȼɚʁɟ-Ʌɚɬɭɪɚ, Ⱦɢɦɚ,
Ȼɪɟɧɞɢʇɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɫɧɢɯ ɛɪɚɧɢɥɚɰɚ "ɚɦɚɬɟɪɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ" - ɧɚʁɪɟɚɤɰɢɨɧɚɪɧɢʁɢɯ ɢ
ɧɚʁɦɢɥɢɬɚɧɬɧɢʁɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ - ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ "ɦɨɪɚɥɧɢɦ" ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɫɩɨɪɬɚ
ɜɢɞɟɥɢ ʃɟɝɨɜ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɡɧɚɱɚʁ. ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ Ʉɭɛɟɪɬɟɧ,
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʁɭʄɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɚ ɫɩɨɪɬ ɞɨɛɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ (ɩɨɩɭɬ ɚɧɬɢɱɤɨɝ

 î, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ ɧɚɡɜɚɨ "ɰɢɪɤɭɫɤɢɦ ɝɥɚɞɢʁɚɬɨɪɢɦɚ", ɚ ɞɚ ʁɟ "ɧɨɜɚɰ"

ɩɪɨɝɥɚɫɢɨ "ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɟɦ ɫɩɨɪɬɚ". Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ʁɟ ɩɪɢ ɤɪɚʁɭ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ
ɫɩɨɪɬɫɤɭ (ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɭî ɪɟɚɥɧɨɫɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢɦɚ ɞɚɨ ɨɧɭ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɚ ɡɚ ɚɦɚɬɟɪɟ. Ɍɨ ɧɟ ɦɟʃɚ ɫɭɲɬɢɧɭ
ʃɟɝɨɜɟ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɭ ɤɚɨ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁî "ɪɟɥɢɝɢʁɢ"
ɤɨʁɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɤɚɤɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ, ɬɚɤɨ ɢ "ɟɬɧɢɱɤɟ" ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨ ʃɟɦɭ ɧɚɥɚɡɟ
ɧɚ ɧɢɠɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɧɨʁ ɪɚɜɧɢ ɨɞ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɢɞɟɨɥɨɡɢ "ɪɟɚɥɧɨɝ
ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ", ɭ ɜɪɟɦɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ
Ɂɚɩɚɞɭ, ɞɢɝɥɢ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢ ɩɢʁɟɞɟɫɬɚɥ ɢ ɨɞ ʃɟɝɚ ɫɬɜɨɪɢɥɢ
ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɪɢɬɢɤɭ "ɬɪɭɥɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ". Ɍɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɋɋɋɊ-ɭ "ɦɨɪɚɥɧɢ ɱɢɫɬɭɧɚɰ" Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ɩɨɫɬɚɨ ɦɢɬɨɥɨɲɤɚ
ɥɢɱɧɨɫɬ, ɭɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɦɢɥɢɬɚɧɬɧɢʁɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ ɢ
ɮɚɧɚɬɢɱɧɢ ɛɨɪɚɰ ɡɚ ɮɚɲɢɡɚɦ. ɂɞɟɨɥɨɲɤɢɦ ɯɨɤɭɫ-ɩɨɤɭɫɨɦ Ʉɭɛɟɪɬɟɧ ʁɟ ɨɞ ɨɫɬɪɚɲʄɟɧɨɝ
ɚɧɬɢɤɨɦɭɧɢɫɬɟ ɩɨɫɬɚɨ ɦɚɫɤɨɬɚ "ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ". Ɍɟɤ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɯɜɚɬɟ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɚɫɧɚ ɫɜɚ ɩɨɝɭɛɧɨɫɬ ɩɨɞɟɥɟ ɧɚ "ɥɨɲɢ"
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɢ "ɞɨɛɪɢ" ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ. ȼɚɫɩɢɬɚʃɟ ɩɭɬɟɦ ɫɩɨɪɬɚ ɡɧɚɱɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɬɚɤɜɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɤɨʁɟ ɝɥɨɪɢɮɢɤɭʁɟ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɨɞɛɚɰɭʁɟ ɢɞɟʁɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɥɨɛɨɞɚɪɫɤɢ, ɜɟʄ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ.
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɧɨ ʁɟ ɬɚɤɚɜ ɧɚɱɢɧ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɞ ʂɭɞɢ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɲɬɨ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɭ ɦɥɚɞɢɦɚ ɜɟɪɭ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɯɭɦɚɧɢ ɫɜɟɬ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ
ɬɚɤɜɢɦ ɫɜɟɬɨɦ. Ɋɚɞɢ ɫɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɨ ɜɪɟɞɧɨɫɧɨɦ ɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɦ ɦɨɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ
ɭɫɜɨʁɢɬɢ: ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɬɪɟɛɚ ɛɨɪɢɬɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɤɨʁɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɞɭɯ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɞɟɝɟɧɟɪɢɲɟ
ɱɨɜɟɤɚ, ɢɥɢ ɡɚ ɨɧɟ ɨɛɥɢɤɟ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨ, ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨ,
ɬɟɥɟɫɧɨ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ, ɜɢɡɢɨɧɚɪɫɤɨ - ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɨ ɛɢʄɟ ɱɨɜɟɤɚ?

xxx V ^:Jack Scott,The Athletic Revolution,21.ɫ.The Free Press,New York,1971.
VBertrand Rasel,Ɉ obrazovanju i vaspitanju,32,33.ɫ.
V Pierre de Coubertin,³ù +    , 
-. /,^:Pierre de
Coubertin,The Olympic Idea,131.ɫ.Discourses and Essays,Carl Diem Institut,Ed.,Pub. and
Copy by Karl Hofmann Verlag,Schorndorf bei Stuttgart,1966.
VRan-Rak Ruso,Emil ili o vaspitanju,120.ɫ.Valjevo-Beograd,1989.
VRan-Rak Ruso,ȿmil,122.ɫ.
VMax Horkheimer,Theodor Ⱥdorno,Dijalektika prosvjetiteljstva,247,248.ɫ.

V^ɩɨɪɟɞɢ:ȿrnst Bloch,Das Prinzip Hoffnung,33-42 Kapitel,ɉɪɜɢ ɞɟɨ,524.ɫ.
VBetrand Rasel,Ɉ obrazovanju i vaspitanju,83.ɫ.
V Fridrih Šiler,O lepom,136.ɫ.Kultura,Beograd,1967.
V 
Ran-Rak Ruso,Emil ili o vaspitanju,250.ɫ.
V Bertrand Rasel,Ɉ obrazovanju i vaspitanju,74.ɫ.
V ɂɫɬɨ,85.ɫ.
V ɂɫɬɨ,86.ɫ.
V ɂɫɬɨ,90.ɫ.
V ɂɫɬɨ,49.ɫ.

xxx