You are on page 1of 4

8 36 X

Truc| NounIed 0oncreIe Pump


lud|a's lavou||le pump |u lhe 8Gmc|ass, lhe Schw|ug S8GX |s uow
ava||ab|e |u 8pump||l opl|ous.
Nouulab|e ou a|| 8 a/|| chass|s ol a|| |ead|ug l|uc| mauulaclu|e|s,
lhe pumps p||me move| |s lhe l|uc|'s eug|ue |lse|l. Th|s PT0 syslem
|educes ope|al|ug cosls aud euab|es easy ma|uleuauce. The
uu|que des|gu ol lhe Schw|ug supe| X oul ||gge| olle|s mo|e space
lo| slo|age ol accesso||es. wh||e a||ow|ug lhe pump supe|
sl|uclu|e lo be p|aced d||ecl|y ou lhe l|uc| chass|s. Th|s |educes
lhe we|ghl ol lhe pump aud he|ps save lue|.
0pl|oua| lealu|es such as lhe oue-s|ded slab|||/|ug syslemEASY",
lhe couc|ele slop va|ve al lhe eud hose o| lhe aulomal|c ||ghl|ug
syslempe|lecl|y lop oll lhe p|acl|ca| su|lab|||ly ol lh|s mach|ue.
80hwIh 8 36 X
8 36 X - 8pec|a| FeaIures
The Veclo| Coul|o|.us|ug lh|s
uu|que syslem ope|alo|s cau
commuu| cal e w| l h l h| s
mach|ues, chec| ope|al|ou
dala aud co||ecl mach|ue slale
dala |u |ea| l|me.
The |ad|o |emole coul|o| w|lh
|ls |ulu|l|ve |eys aud wa|u|ug
syslems he|ps ope|alo|s lo
qu|c||y |ea|u lo ope|ale lhe
pump.
The |oc| va|ve comb|ues
w|lh lhe opeu hyd|au||c
c||cu|l |educes ope|al|ug
cosl s wh| | e euab| | ug
couc|ele pump|ug ol h|ghe|
p|essu|es.
The |epealed l||le||ug aud
coo||ug due lo lhe opeu
hyd|au||c c||cu|l |educes
he a l ge ue | a l | ou a ud
compoueul wea| sav|ug
mouey |u lhe |oug |uu.
0pl|oua||y, lhe S8G X cau be
equ|pped w|lh a uselu|
compoueul. The h|uged
leede| hose bo/ aud a |a|ge
healab|e wale| lau| (85O|)
lhal cau be comb|ued w|lh
lhe eul||e wale| c|eau|ug
syslem.
S 8G X, 4 - secl|ou |o|| aud lo|d
syslem, he|ghl 8G m,
a|| pu|pose app||cal|ou.
X -h slab|||s|ug syslem,
suppo|l|ug w|dlh
ou|y G.21m
Type P 1B00
8
Na/.pump|ug oulpul m /h 1G8 / 9G*
Na/. uumbe| ol sl|o|es m|u 82 / 19*
Na/. Couc|ele p|essu|e ba| 85**
Type P 2023
8
Na/.pump|ug oulpul m /h 1G8 / 9G*
Na/. uumbe| ol sl|o|es m|u 82 / 19*
Na/. Couc|ele p|essu|e ba| 85**
0oncreIe Pump
P|ac|ng boom 8 36 X
Pump|ug ||ue d|amele| h 125
Leuglh ol eud hose m 4
Reach|ug he|ghl m 85.2
ho||/, |each l|om
Ceule| ol s|ew|ug a/|s m 81.25
humbe| ol a|l|cu|al|ous 4
he|ghl ol a|l|cu|al|ous m 4.1/12.O5/19.G5/27.25
L|ll|ug aug|e 9G
1sl lo|d|ug aug|e 18O
2ud lo|d|ug aug|e 18O
8|d lo|d|ug aug|e 288
S|ew|ug |auge 2 / 8GO
P|ac|ng 8oom
* depeuds ou lhe eug|ue powe| ol lhe veh|c|e
** ma/. 85 ba|s lh|ough boom ||ue
8 36 X - Techn|ca| aIa
1348
1440 4327 1403
11222
3
9
2
7
1
3
0
0
Dimensions in mm
80hwIh - 8TETTE ALwAY8 0L8E T ThE 08TNE.
An I8 9001 : 200B 0ompany
ndore
Sural
Subansiri
Lucknow
uwahal|
Jaiur
Baroda
vi/ag
Coimbalore
Ananlaur
Kola
hagur
0oa
Raiur
Coch|u
Chandigarh
Trichy
Sri Lanka
Bangladesh
heal
Bhulan
Branch
Residenl Engineer
Residenl Engineer wilh sares
Service Cenlres
0ealershi Suorl Trivandrum
Calicul
1
1
/
2
O
1
1
NN8AI : G2O / G21,h||ma| L|lesly|e Co|po|ale Ceul|e,
Glh l|oo|, LBS Na|g, Nu|uud(wesl), Numba| 4OO O8O.
Phoue . O22 25G248G8 / G4, 8O7188OO
la/ . O22 25G248G5 / 25G248GG
Ema|| . mumba|@schw|ugslelle||ud|a.com
0PATE FFI0E : l 71 - 72,
SlPC0T ludusl||a| Pa||, l|uugallu|olla|,
S||pe|umpudu| Ta|u|, Kaucheepu|am |sl||cl,
Tam||uadu - GO21O5.
Phoue . O44 2715 G78O / 781, 471O81OO
la/ . O44 2715G589 Ema|| . schw|ug@vsu|.com,
cheuua|@schw|ugslelle||ud|a.com
hEw ELhI : 19, 0|h|a ludusl||a| Eslale,
Phase lll, hew e|h| - 11O O2O.
Phoue . O11 429O8OOO / 8O9285OO
la/ . O11 429O8O8O / 8O92858O
Ema|| . uewde|h|@schw|ugslelle||ud|a.com
hYEA8A : house ho. 8-8-281/w/8O/A,
P|ol ho 8O A, womeus Cope|al|ve hous|ug Soc|ely,
Road ho 2, Jub||ee h|||s, hyde|abad - 5OO O88.
Phoue . O4O GG15 1788 / O8418 8O5OOO/5 / 88555588
la/ . O4O 2854 1782.
Ema|| . hyde|abad@schw|ugslelle||ud|a.com
8AhALE : ho 188-B,"uAYAlRl C0NPLEX",
8|d Phase, KlAB ludusl||a| a|ea,
Peeuya, Bauga|o|e 5GOO58,
Phoue . O8O 4248 84OO, O8O 88555588
la/ . O8O 4248 8482, O8O 8O1148O1
Ema|| . bauga|o|e@schw|ugslelle||ud|a.com
kLkATA : CL 28G, Sa|l La|e C|ly, Seclo| ll,
hea| Ka|uuamoyee Tau| ho.9, Ko||ala - 7OO O91.
Phoue . O88 2859 482O / 88O / 88555588
la/. O88 2859 482G
Ema|| . |o||ala@schw|ugslelle||ud|a.com
PhE : A||haul Cou|l, Shop ho. 1,2 & 8, 481,
Rasla Pelh, he/l lo Emp|oymeul E/chauge
Nud||a| Road, Puue 411 O11
Phoue . O2O 88555588 / 2GO55G51 / 52
la/ . O2O 2GO5 5G58 / 8O581517
Ema|| . puue@schw|ugslelle||ud|a.com
0hAhIAh : SC0 1G5 , SECT0R 88 C&,
Chaud|ga|h (uu|ou Te|||lo|y) - 1GO O8G
Phoue . O172 89575OO / 89575O8 la/ . O172 89575O1
Ema|| . chaud|ga|h@schw|ugslelle||ud|a.com
AhNEA8A : 1O8, Sh|va||| A|cade,
hea| P|ah|ad haga| Auda a|deu,
1OO ll. Auaud haga| Road, Sale|||le, Ahmedabad-88O O51
Phoue . O79 4O2442OO, O79 8855 5588.
la/ . O79 4OOG4O84
Ema|| . ahmedabad@schw|ugslelle||ud|a.com
00hIh : ho.84 / 14O4 B,
Edappa||y - A|a||a|adavu Road, Auchumaua,
Edappa||y - P0. Coch|u - G82 O24. Ke|a|a
Phoue . O484 4O55544 / 2849858 / 8855558
la/ . O484 4O55984
E-ma|| . coch|u@schw|ugslelle||ud|a.com
||e |1|1 ]||e1 |1 |||s ||uc|v|e 1|e sv||ec| |u c|11]e z|||uv| 1u||ce.
8h8AhE8wA : P|ol ho. 182, hh - 5,
haha||aula, Rud|apu|.PS. Ba||aula,
Bes|de Pu|| Na|u Caua|,Bhubaueswa|. 0||ssa - 7521O1.
Phoue . OG74 24G8999
AIP : house ho. 1O8, Na|u Road Bhaupu||
0ppos|le h|ue B|oc|, Ra|pu| 498221, Chall|sga|h
Phoue . O771 25G2825 la/ . O771 25G24G5
wAhATI : house ho - 124, T||pu|a Road,
Be|lo|a, uwahal| - 781O29. Assam.
Phoue . O8G1 2284788
JAN8hEP : -27, 2ud l|oo|, au|sh Apa|lmeul,
Nasj|d Road, hal||d|h, Jamshedpu| 881OO1
Phoue . 9481828GO8 / O97O9OO1441
Bhubaneswar
Cuslomer Training Cenlers
Jamshedur