~

,
AR\-1{VELE NJ\l\ONf\LE.
\
Di REC.T ! 1\ t\R\-HVELOR NAilONI\LE
ISTOR\CE CENTRI\.LE ·
SERVicfuL I\?-..\-\\VE FEUb\\Lt:,
P~RSON~LE 5\ tOlEL\\\
~ ,
lN\/ENTt\R .
• .. " " - ,
COLECT Î [\ ?L~NDR\ cJ \ r\a\t\~N\C\\
lrtOD- t3~5)
I •i 413 .. .
P R B F T
Col ecţ i " Pl anur i i hot ăr ni ci i " cont i ne şi hot ăr ni ci i l e
de moşi i di n di f er i t e j udeţ e al e ţ ăr i i , î n număr de 1016 u. a. ,
di nt r e ani i 1700- 1915.
i et ăr ni ci i l e se păst r ează separ at de pl anur i , av~nd i n
veder e f or ma d~ păst r r ac t or a i n ur - nă; el e sunt const i -
t ui t e i n dos ar o , un e v: nrI P.t .. t şi c: ' t . un : l an al moşi ei
r espect i ve, f er m, nd t pr e1mă o , ni t at e . r i vi st i că şi sunt or do-
nat e al f abet i c, po j udeţ ~. . 1 pr ovi n di n f ondul Mi ni st er ul ui
Agr i cul t ur i i .
Avem în aoe as ă col ecţ i e hot ăr ni ci i de mo i i di n j Udeţ el e
Tăr i i Rom neşt i şi Mol dov#i , anume, Ar gcn ( Br ădet u - 1858,
Mu et eşt i - 1857) : Bot oşani C ădeni - 184 ) ; D mhovi ţ a ( Gemenel e -
1851, Racovi ţ a - 1033)1 Dol j ( Ci or oi ul - 1846
1
Săl cnţ a - 1887) "
I al omi ţ a ( B<: +cu- 1876) f l as ( Pr i ~or f - mi i - 1873) ; I l f ov ( Tat i neJ . e -
1855, ol i nt i - 184\ M scel ( Vi t i che~t i - 1842) ; Pr ahova . ( Ru-
f
f ovu - 1866, Găqeni l - 1833) ; Roman ( ?oenar i - 1871) ; emanaţ i
( r ~ovăţ ul - 1851, Comanca - 1819 ; ~ecuci ( C~ur eana - 1885) ,
Tel eer man ( St i r heţ i i - 1.fi S8, ct . l dovi nest i şi Tăt ăr oşt i i - 1844) 1
I
Vasl ui ( st i obo: t ' en~. i- J 872) ; V< l c a ( Căl i ml Ul eşt i - 1854, Zăvi -
1
d ni - 1786) ş. a. ~enţ i onă şi hot ăr ni ci i l e cupr i nse î n gr upa
- " Basar abi a Vec..l-te" - t n car e avem act e de d~l i mi t ar e pr i vi nd 10-
cu~t l e cel or î mpr opr i et ăr i ţ i pe moşi i 1 t at ul ui ( Zemeşt i - j Ud.
Cabul , Baur ci i Mol doveni - j ud. Cahul et c. ) , t abel e de col oni şt i
î r npr opr i et ăr i ţ i pe moşi i l e st at ul ui di n j ud. Bol gr ad ( Der mender e,
Babel e, Banof ca, Car agaci et c. ) , conf or . m l egi i di n 13 i un. 1874.
Semnal ăm şi un pl an al l acur i l or săr at e di n Basar abi a, dat at
- 2 -
~upă 1840( •
Hot ăr ni ci i l e au f e t î nt oCJ l l i t e t ot de i ngi ner i i ce au
al căt ui t şi pl anur i l e pr opr i . t ăţ : f . l or ,di nt r e car enumer ăm pe
~
Gh. St r avol ca, M. P ~azo~l u, Sc r l at Popovi ci , G. Pl eşoi anu,
'V
D. M. Br ăt i anu, S. Z f ki de, asc. ~y, Car I Gol d, Di mi t r i C.
Rt mni c anu, Alex. Pal l ade, t ancu Gr eceanu cl ucer , G. Cat el uza,
I or gu Sci pi on, IOBI1 Pr edet i ci , G. Fonaesau, G. '1. Cor dea, C. V.
Pal eol ogu ş. a.
i car e car t e de hot ~r ni ci e cu?r i n e ~oşi a ce f ace obi ec-
t ul al eger i i , v: r opr l et ar ul ( aşezl ! mi nt cl ezi ast i ce, st at ul sau
~er so e par t i cul ar e) , ~oşi i l t nvnci nat cest i şi î n mul t e
cazur i şi docu ent el e ~Rt vechi ge baz~ căr or a se st abi l esc
hot ar el e. Ast f ~l l a sf ~r şi t ul f i ec~r ui r eZt ~at am menţ i onat ani i
ext r emi ai acest or ncument e, i nser at a nhot ăr ~i ci e ub f or mă
de r ezm at sau morrţ.Lune , Semna_ ăm că avem acce di n sec .XV-XIX.
Da asaTLl enearnen i on m pr e~ _ ţ ~ î n ast ă col ecţ i e a unor
r egi t r o cu î nsur ăţ ei î m_ T. O r i et ~r i ţ i pe os1a s~t ul ui Br ni şt ea-
Ci 9nel el di n j ud. CovJ r l ui , t ab_ l e e l ot ur i ~i . i di n mo, i i l e
st at ul ui vnndu IOr."11 t or i l or di n di f er i te jII oţe, st udi i î nt oc-
mi t e de Ser vi ci ul e Ar hi t ect ur ă di n Mi ni st er ul gr i cul t ur i i pr i -
vi n const r ucţ i a col i de Si l vt ct l l t ur ~ de l a 13r naşt i 1 en j a-
ment ul şi st at i st i ca gen r al ~ a pădur i Măl i ni i di n j ud. Suceava,
~r opr i et ar a Dor nqni i l or Cor oanei , amena1ament ul pădur i i sat ul ui
r . pur eşt i , j Ud. \71aşC" •D s m~nea, avem, i i nvent ar e vechi ( opi se)
de hot ~r ni ci i l e moşi i l or di n di f er i t p. j ud ţ ~ ( Gor j , I l f ov, mni cu
Subl i ni em că a- a păst r at st r uct ur a vechi l or i nvent ar e, dar
uni t ăţ i l e ar hi vi st i ce au f ost r ei nvent ar i at e conf or m nor mel or
t ehni ce î n vi goar e. BI e u f ost cot at e î ncep nd cu nr . l pe f i ecar e
- 3 -
j udeţ , ! nt r ucâ~ est e o col ecţ i e deschi să, car e se poat e î mbogăţ i
pr i n donaţ i i sau achi zi ţ i i de l a per soanel e f i zi ce.
La sf âr şi t ul i nvent . ar ul ui se af l ă anexat i ndi cel e onomas-
t i c şi t oponi mi e, ce f aci l i t ea2ă cen: et ar ea document el or col ecţ i ei .
I nvent ar i er ea, î nt ocmi r ea i ndi ce~u1 şi a pr ef eţ ei s- a
ef ect uat de căt r e Văt af u- Găi t an Si l vi a.
Denumi rea părţi i structurale
- 1-
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
CUPRINSUL UNIT A ŢII
DE PĂST RARE
Anul
sau ani i
extrem1
4
Nr.
fi lelor
6
- .
1.
2.
3
J UD.
I
5
' ar t e de hotărolci e
î nt c i t ~ C i ng. 1heor ghe
1~5: " &. f .
febre
Observaţi i
Cd. 797j19Hl -- I-a 020
St r avol ca . ~şi ei ol ţ u Ungh~ni i 22
pr opr i et at ea =i t r opol i ei di n
ucur e ti I, di nspr e _ o}i i l e
urd ~a eau care~rarul(
BcU " ZB
t
wol ceaac ,
oen il,e
atv.l 'i
, sr t ol ogi i ; el doe di n l c~7- 105
O r i : ; ; . .
Car t e d hot _ r ni ci e, 1859
" ' : ' nt oci t' de i J '. 'heorgl", ar t ,
~t r vol ea, moşi i l or B&dl ~ ni l i 15
~Q , nu i ea î n vechi oe
...• .:'1reni propri etatea ...Lt ropc--
J
li .•. c» .,j,wlreşti ~cu oc ,
di n ll"t) - l ~: : ; l .
1. i pl.ri t ,
Hot ~r ni ci a i nt ocmi t ~ d~
in.,)*.d* t'l'..] alu, cş Li .Lor
J l cel i l J - F a~ânel i l ~ cu
esi ul ] ~l es l ui pr opr i ~t ~Gc~
) ) .
. f .
1)
" : ' 1. 15 I L. f .
I~U~1
pi ~c pi ei Ar ~e~ dl nspr e mv~l i -
l e ~ VuCl nat e: vet r e ~chi ~- l ~i
e:
r' ,,:"",/t;, 1bei ? ~ă , ,;j,T ,ti eni ,
-ai şu, uşet Slti .
.//.
Denumi rea părţi i structurale
Nr,
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
OUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
r
o.
2
Cd, 797/1991 - I-a 020

Anul
sauani i
extrem!
4
\
NI'.
tîlelot
Observaţi i
3
6
,
i n? .......• l.".'ta~ol. :1e1 ·a.Lvşu, 1-.... 0.' 22.~
cu ri d", t.l, 9ropri e tate pf scoţ].«
ei Ar 3~3, di nspr e . ~i l e: _ Tl t i
_ ni l de us, 110e1i 1e, deal ul
t i a1e3u1ui , aot ~ne111e,
d os, ar 1o~u, oi n1re1, Cor L
,
""ri ndeştt, Cup"; tân ni t .ucşoar
1?i g. :.'i c opL,..•
Hot ~r ni ci e î n ocmi t ă de
. ot r ni ci a i ntoc,i t ....de 1 57
Lng•.. ,. t' •...• zolu . oşi i lor .1 şetu ţi s .1'- 2;1.
L.i . 1\ . . , t i i d . . . Ler, ... r opr i e-
t gt 8 pi ~copi i Ar
u
9; , di nspr e
J o?i i l e r at ~ e ti ~' - âl cel i l e
~â t i nel ' l , J r 1t i eni i J ~
. au ' al e~ut âr l o u,
vt neJ t i , 1J ~âa eşi ji i
n...şt;i.; cu oc di n \-"~Lt-
ri ~.. O. r~
r CfA-.

. /1.
coma-
~at 1,:
li ps~
, ,
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
1
4
2
Anul
sau ani i
extrem!
3
fi fJ ~r Observaţi i
5 6
1
1.

t
r' •.
1. 1
1
ot c 4

Cd. 797/1991 -- I-a 020
ri ..
•1/ •
'1
"".
Denumi rea părţi i structurale Model 2
~- - ~~~- - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - - - ~- - - - - l
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
3 .
Anul
sau ani i
extrem!
Nr.
fi lelor
6 5
Observaţi i
i ...
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce

••

Cd. 797/1991 - I-a 020
o
••/1
4
p
- 3 -
Model 2
Denumi rea părţi i structurale
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extreml
CUPRINSUL UNIT ĂŢII
DE PAST RARE
Nr.
fi lelor
Nr.
crt.
Observaţi i
6 4 5 3 2 1
..•
p••.

53 4.
1__
~
....
"
O 13 D oc
1.
15", 5.

P
vi 1
.- •
p ea
)
el.
t
e oe
1.
o .i ci i 5..,
1 o i a . 10
!
ro ii
-n
-
i e
1
Cd. 797/1991 -- I-a 020 ./1.
Denumi rea părţi i structurale Model 2
~- - ~~~- - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - ~- - - - -
.t
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
OUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Anul
sau ani i
extreml

4
Nr.
fi lelor
6

Cd. 797/1991 - I-a 020
i r 1/10
}
1
3
2 •
- 1 C&tW
i
•• ••
~I
I
& r ei ·
Q e !l
ri ••
•/1.
- 4
i ul •. 5
tu. .
1. . 15
Observaţi i
!5
l i p
••
u. f
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Anul
sau ani i
extreml
4
OUPRINSUL UNIT AŢII
DE PASTRARE
3' 11 6
Nr.
fi lelon

Observaţi i


'2 •
1 1
. -~
,
i •.•
Cd. 797/1991 - I-a 020
1
c_ a
r , p
i
,
c
d
, .
c i
ii
d
,
r

•/1.
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Anul
sau ani i
extreml
4 5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
1

30.
,.; .
CUPRINSUL UNIT A ŢII
DE PAST RARE
L q
C. , ;
Cd. 797/1901 - I-a 020
3
1 OC i
d 1 1
u.!u-
r e
e ti ~i
Ar;re-:anu·
i -
n 1
-
112
oşi
i O$- c l a
1/10 o
na -,
.
••
i cui t î n 1 51, e
i t la acer de
p f i .rti ..:
• en un ~ v 33
i OI
ot~ n1i
..
f73 -
t
1
..,
I
il
t
t
~-,~
t'

c
•11.
Denumi rea părţi i structurale
- 5 -
Model 2
6
Nr.
crt.
1
15
. 1' •
40.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
3
Car t ea J udecJ t or i ei
Ar ' cş, adr esa acest ei ~ căt r e
~r i gor e Pl eşoi anu pi t ar şi
ho ~r ni ci e i nt oc i t ă de acest a
di n ur _ § mos ' ei P10pul sau
~.âj1et· 1, p_ opr i et at ea I - r i i
I
J ovor ~; cu doe di n 1533 - 1 41.
r 1; . şi copi i .
va ·6 de hot ' r ni ci e
183E. . lo.!
ov. l
184
Anul
sau ani i
extremi
1 74
4
c •
Hot J r nl cl e i nt ocmi t
J
: e
i ng. I. od ~8t . i i de o~i e
di n hotarul ~r oşi i , pr opr i et at c~
mo~neni l or ~r o~ ni , cu~p r at
J
de ace~t 1 . de 11 ~t ef an J i aDu
.
di nspr e oni i 1 ~11t i oar et vOCU;
cu duc. di n 159~ - 1851.
1052
oct . 12
i nt oc i t~ de i nJ . Robescu ~o~i ei au . 2;
}&van~, di n co~. Găv~na - Val e~
. . . ea, pLasa i t e~t i , propri etate'
J ..lui :.;J anoi 1 ti mi e .•LccLau
di n Pi t e: t i di nspre moşi i l e
i sudeasa, .J l'i Clne-ni i .
- cu schl ~a o i a"
în toc it ~de ••aba scu , l a sca .•. a
1/5 00~t col or , pe h' r t i ~ de
0810, ou di .menai .unea d 21 7~27
5
Observaţi i
Cd, 797/1991 -- I-a 020
./1.
Nr.
fi lelor
7. f
3. f
Denumi rea părţi i structurale
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
!l 3
Anul
sau ani i
extreml
Model 2
4 5 6

2.
4J ~

..
l..
.0•.•. ni 1
1
r


Nr.
fi lelor
Observaţi i
Cd. 797/1991 - 1-8 020
..
, o • n1; .
p •
nv
•.11,.1'
C l .
i...•
i
ud.
r "
./1.

. . I
•.... ,.
6
Denumi rea părţi i structurale
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Model 2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extrem!
3
4 5 6
1.
2.
1878 3. t
sept .2
1 (
1 78
24
Nr.
fi lelor
Observaţi i
Cd. 797/1991 -- I-a 020
ct de d l i mi t ar e
i nt oc: i t de i n~. A. Ci unt ul ac
pr i vi nd l ocur i l e l ocui t or i l or
î pr opr i et ar i ţ i pe i oşLa st st ul u
Ze ne ti , pl.a 9 ' oşt anr 7' 81_ _. ,
. j ud. l ahul , di nspr e moşi a .xhi ba-n
,
vatra ':t uLui , Valea Hel.m ea•
. . . r i " ' .
_c t de de 1i i t· .re
rn ac . .l t de i n...;>••.• ~i unt ul c ept ,
c l or ' " f : J r opr l e
pr i vl . nd l ocur i l
tări ţi pe oşi , st at ul ui , J ~r c
'--
oşta•. ~li a
1
ol doveni , di n ~l a~c
ud. J ah , di . spr e
cşâil,e
oi şt ea sau . n r i eşu de ue, Pai u
~er ne; t ' , J hi ba l i .
r i o•
Act de del i mi ~a~e
~nt onmi t de i n
o
, A. i unt u ac cct . 7
pent r u 1 cur i l . c l or i mpr opr l a
t r i şi pe mo~i B st at ul ~i , Hen~-
deni ~ ~oi , di n pl eea ~i gneci u,
" ud. ahul di nspr e mosi "
Leove ,
. r oce e ver bal e i nt oc~· t 1 70
e . .aj or na pr i vi nd del i i l l i t u
r t er enul ui nel ocui ~ pr opr i e-
-/ .
. f
,
o.
C. f
Model 2
Denumi rea părţi i structurale
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extremi
aUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Nr.
fi lelor
Nr.
crt.
Observaţi i
6 4 3 5
!l 2
t at a t at ul ui , di n cem. Sel 0-
· 1 , di n pl a~ l e~ai l , j Ud.
o rad,di rlspr. c omuneLe
ros le .... 1 "",ni 'J hi pi .
r •
vr l g.
r oc s v~r b~l ~n u
de - . ona pr i vi nd ' "1 r ea
t er cnql ui co~unei l r op cl u di n
pla aer. i l, jud. BoLgz-a ,
pvopr-Le na t _ ta iLuâ , i nspre
•.• 0.. ă..st.
5. 1 7
ug.27
r

roce~ vcr bsl , t ab. l ,
î nt oc i t e de i n. t.
pr i vi nd di st r i Lui r ea de t c~er . d
pr pr i eG tea t at ul i , i n omuna
, aşb1) ,d i n p1 .::a
j ud. vl ~r d, col oni ul l aT
i mproprL ... t lri i cofv.. :. Lenăi ,
di n 13 i un. 1 74.
175
u.
r i g.
lanul 1 c !'i
s~r at ~ di n a. : : ar abi a
1 o/).f
le~er (le
ooLe '"'1 tr' Lb, ru:::.:i .
j
r o •
8. ab l e e col oni
2
t i şi
de p nt ul l st r i ui t 1 t
i pr opr i et at ea t t ul I i , i _
.//.
2. f
Cd. 797/1991 - I-a 020
Vei lufuhea părţi i structurale
- 7 -
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
3
Anul
sau ani i
extreml
4
Nr.
fi lelor
5 6
Observaţi i
.l.abe'le de ooLo'nf t i d.1874 38.f
i prcpz-Let -ri ~i ~e pz-opr-Le tat c, i tln.13
st at ul ui di n con a vi ~meaua
~r ~t ă, pl &b8 I emai l , j ud.
ol ~. _ d} conf o~n l e~i i di n 13
l un. 1 14; ou pr ocese ver cal
şi a~t e de der i 'i t~re di n 1 ~5
;;d: 1 7o, i n toc ]ite de .ajor ons
şi •.. art Ln.•- re.~, pentru
terenul ... ::lE nu... it :i ca. !li 1 ..
34.
: : ) .
le.
Cd. 797j19fll -- I-a 020
comuna Bolgreo. plasa ' I emai l ,
j ud. ~ol gr 8d, conf o~m l egi i
di n 13 Lun, 1&74; 01. jurnal}
l i şt e şi cor e~~ondan~ Coni ei t
de r eoe8am~nt di n 1 r •
r ..•
di r l Sp eoo- unel e Cai ~acl ' e,
e ~ nder , dab l e.
0rl •
~ab~l e de col oni 3t i
i m~r opr i et ăr i t i pe ~O. l a St 9t U~
1 i di n comuna ~er mender e, pl s8
Lsmeâ l., j~·d. oLgzad , co.fo!.'-
legi i di n 13.i un. 187~; cu
pr ce~ ve~b 1 şi act de del i ml -
t t r e d~n 1 65 şi i Sf o, i nt oc i t e
de _ aj u~ ~on~ ~i . • _ sr t i n -
evy pr i n car e Ee s ~bi l e~t e
I
hotarele sus- nunnseL comune
di nspre comune le i 31U'"'ua -
V9.rui t:';', ...aşbunar-, .aracur ru,
ri g. ",i oopi i •
•11.
Model 2
Denumi rea părţi i structurale
NumArul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extreml
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Nr.
fi lelor
Nr.
ert.
Observaţi i
6 4 5 3 !I.
2
...• f
-1•.
,
c
••
r •i

1
OL
O
1:"J ' il..
01
1)•.
•• •

"'-
j •
.•. n
d

Cd. 797/1991 - I-a 020
Denuni i rea părţi i structurale
-
Model 2
Anul
sau ani i
extremi
5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
Numărul
Nr. vechi al
crt. uni tăţi i
arhi vi sti ce
1 2
CUPRINSUL UNIT A ŢII
DE PAST RARE
3
4
1•
15
1 •
Cd. 797j1991 -- l-a 020
v' of a! O i r
i.
e oni ş
pl
eo
·01
1
1.l. t e el
o
n 1
fi
l u. a. : 11

)
.//.
. 1 1
J . n. l
, •- 7 33 •
<,
.l~

Denumi rea părţi i structurale
Model 2
.~
Numărul
Anul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNIT AŢII Nr.
crt. uni tăţi i DE PAST RARE
sau ani i
fi lelor
Observaţi i
arhi vi sti ce
extrem!
il 2 3 4 5 6

. 1

"
i i
1
.I.J
O O
-le i
'l'-}
r::>J (
t 10...
s;
s: c
-
P
1 50
~ i n p

s:

--).
b
<.1 .1
(
;..
pr r
1
T
.•. ,
1 tuJ . 11
p 5
n_
U
p
i
1.1.
Cd. 797/1991 - I-a 020
J . : b 1
i 1.
c 1 1 3.
'Denumi reapărţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extreml
4 5 6
. t
2
3
r ri car ee
eu - 11 -:n t i
~j 1 nspre
i .. 01 e'€'. j ere r.
eno iil
~abe.. d_ co oni .. 1
1. ps I'n. i
lui J i n
r
, : a... - .l'U . •
~~bvl .e CO_ n_~t:
. ;' ,. t
1.6. ~!'•.J 1 pe
1". at 'pl _9
1 74
p •
2
__ i-~

Nr.
fi lelor
0 ' ; 1. •. . ti-
~. ~'tt
--i 4
. ~.13
Cd. 797j19fl] -- I-a 020
Observaţi i
Denumi rea părţi i structurale
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sauani i
extreml
Ni '.
fi lelor
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Nr.
crt.
Observaţi i
6 4 5 3 2
ti
C
••
U!'••
1" i
. 11. 21
22•
i . 1
175 3 • i c
. " "atu-

i 0. 11•
•/1.
.!'i •
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumi rea părţi i structurale
- 10
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
3
2
••. 1

Cd. 797/19fl1 -- I-a 020
c
pl
i ai
1
vi . "o i1
. 1
~ .
-.•..
r •
1 1c OI '
P
1
i
Anul
sau ani i
extrem!
Nr.
fi lelor
4 5
. .
.•. r

Model 2
6
Observaţi i
Denumi rea părţi t structurale
Model 2
Nr.
ert.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
4
Nr.
fi lelor
5 6
Observaţi i
3 •
:3-'
Cd. 797/1991 - I-a 020
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sauani i
extreml
c:

10 i i

33.
.i
"?
f •
.1
....,
O
, O 1 ii
i un •.

r

'"'
1 n .i
•• •
"
-
,c 1 -f'j
••
••
3

0-
i
f ooni
1
le i
l ~ p
" .
n.
f 1

.. /
o;
ţ)enumi rea pării structurale
- li ...
Model 2
.f
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Anul
sau ani i
extrem!
4 5 6

CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Nr.
fi lelor
I
3
c 1
un.

ca
1 i III
,
·-
3

J .
o
-
c

pzi ,
»s: i
, ' .,1..
f
"'
l.


1••

Observaţi i
Cd. 797j1901 -- l-a 020
i
u, 1
t 00
3
..
r.rut,
1. 1
• 1.
·-'
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
OUPRINSUL UNIT AŢII
DE PASTRARE
3
Anul
sau ani i
extreml
4 5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
.3 •

J .
c
1

n.r•

Cd. 797/1991 - I-a 020
• ••
.. / ,
~Denumi rea părţi i structurale
6
Nr.
crt,
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2 1
Cd. 797j1991 -- I-a 020
.;.
.J :
el co
onăc
J
L ~(4 2~.•
C>
pr ~'it
p.... u

1 1
o 4J
,
4
l ~-
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extremi
3

, c n or ~1-.j
3i lh. 1
r •
e
u
1, 3
, ...It r
- ... - .)-
J . " ' Op


c
"' .,
1
1un. :
_propr:
_ i " ...,.
j
::l ..1 r
~
c
J ""
.f] • 1"

- ..
t
'J
1
; ; > . . ••.,
fi
.c
_·h:t.ll •
\,J r • i'" tai •
•/1.
4

5
Nr.
fi lelor

Model 2
Observaţi i
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Anul
sau ani i
extrem!
4
Nr.
fi lelor
5 6
" .

OUPRINSUL UNIT AT II
DE PASTRARE'
17
_ 1.
Cd. 797/1991 - I-a 020
3
!l l e
C :1.i .
- . 7
c ,
v

r i • C l _ e
c
i
0. -
j u •
1" 1
1
1
Observaţi i
Denumirea pării structurale
_~"""""'~ Uh!
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
- 13 ...
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extremi
4 5
Observaţi i
Model 2
M--- ----- ---------------------1---- ---1----1
6
1 2 3
P
f, }O
ele
,
..
't;..
Di iu" " o.'o


i o
il..
i i 11
1

i •i
1.1
,
,
r.l .:
c

r1 •
.•.
1 t c
Cd. 797!19Pl -- I-a 020
i
Nr.
fi lelor
3 •...

Denumi rea părţi i structurale Model 2
~- - - T- - ~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - - - ~- - - - - '
Nr,
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhlvlsti ce
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extrem!
4 ' 3 5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
3.
.
J .J •
\
ti . "' .•.. _
17:;
1. 1
•.... ..
1
Cd. 797/1991 - I-a 020
-1 ·1,
cJ
.,
i
i"
c
Î I
tul'
c
r

~.b 1
..
1 1
1

r •
1
. t ; J .
1..
./ .
'" I
f •
Denumi reapărţi i structurale
- ~4
Model 2
6
5
8; 1
~.O.001 >
.

..•

0...• 1
pl
O
, an r
1"l

'" '.
1~.
--
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Anul
sau ani i
extremi
4
Nr.
fi lelor
Observaţi i
Cd. 797/1991 -- I-a 020
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
3
t l .
r •
1
c 101, .
,
i-
c
J .r . lo- c •
•.• i
-- . •
.1/ •

.."

f
-.

5
•...
Denumi rea părţi i structurale
:Model 2
Nr.
crt,
", ..
'.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE·
4 5
Observaţi i
Anul
sauani i
extrem!
Nr.
fi lelor
1••
o
"- .
6
Cd. 797/1991 - I-a 020
3
1
n 1
u-
r

1. C

1
1
1. • ,
_ -,i i

r •
I
'- .
\
. n.l\,

• l.
Denumirea pării structurale
- 1
Model 2
2
3
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
1
6 •
,'/

5 6
Anul
sau ani i
extreml
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
Nr.
fi lelor
Observaţi i
4
n•

i
1
•.
1 i,

b
..
O ti
1-
• <,
.••,1
- O •
. /

,
...• i

7
Cd. 797J 19\11 -- I-a 020
Denumi rea părţi i structurale
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNIT AŢII
DE PAST RARE
4
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extreml
Model 2
Nr.
fi lelor.
1.

3
1." - e, •
1'i •
.,
~..
Cd. 797/1991 - I-a 020
.; " .
i -
1i

i

v., ;;
'It
I
; 1
1 1 •
. . : 1 r i . .
./.
Denumi reâ păi -ţi i structurale
. . } -
Model 2
Nr,
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
1


1.

2
,
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
3
Anul
sau ani i
extreml
5 6
Nr.
fi lelor)
(
e i c 1

c r-
L".
• J .
d t'!l
4

?
.•."" ...
Observaţi i
Cd. 797j19f)] -- 'I-a 020
.iti.
••••0•..
,
00 d _
1•
[
c re t

1
tl
1

Denumi rea părţi i structurale
'Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extreml
3
4
OUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
5
Observaţi i
Nr.
fi lelor
6
-(.
2
1
o i i l oJ : f i
13

o
1
")
12.
~ ..
1
.
rt •
>J or a
O' t
c i w
ii
i r c ·u: i
.
C c\
,
1 1

r:

i p
ChLO ~n~i , r o ,r
~ o n d
". i
o
Cd. 797/1991 - l-a 020
i

,
10, 11
,

: . . .
!!
--"'-_....--...-
e
1. C
./1.
Denumi rea părţi i structurale
- 17 -
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
CUPRINSUL UNIT ĂŢII
DE PĂST RARE
Anul
sau ani i
extremi
1
10.
11.
12.
1
"'
. : ; .
2
3
a
7
ul , pr opr i et at ea ar i ~i
_ psi l ant i di t ~pr e ~oş~i l ~1~

i
1 n •
4
c..:pt.2
~ca
0/
01 s.r
Nr.
fi lelor
Observaţi i
5 6
.i '
l e
ul Gu. r i .
22. f
Cd. 797!19m -- I-a 020
_ab~ _ t vcmi u d~ i
.; •• C _Cl'" CU ţ'r ~O i ' i
supr af t l ~ 1 ; l r i l r d
t t L i J i :)rm5.ne
t-,
•O ,i a
fi i n 1 ... a t •.
r c4hfJ t
•!f-
n OCOl . • e '.
""oai' Ci
nS~l ~ţ ~i i 1t ' r "
1'0p!'i ~r
,"~~:-#;;J- ·
Cl:
pe
1 '" ni i ...•
J .rnp.l. o.
i d'" s 1" f .:
de
3..'tl
! : •. • 11 E- a d t
P
.0;,
.
~
s·t t ul ui
J . O:.l
C
' 13. t t : t CE. L i : ' i t ul
t- •
l asa Ci n
..
1,
..
c d el i i t r...
1
o. ; oe i
di
,
• •
Denumi rea părţi i structurale
~odel :!
Nr.
crt.
II.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
4 5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
OUPRINSUL· UNIT AŢII
DE PASTRARE
Anul
sau ani i
extreml
1•
c
1 I•
1, e i t

, n
c

1 11/ ,
i _
1: 1
~} r 'L.
1 &
3
u


17•.
a
:3 1

1
o

. z

1.

~t '
... 1
J ~

..
Cd. 797/1991 - I-a 020
'0
••
e-
\1 i ci
,'
Denumi rea părţi i structurale
1
Model 2
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Nr.
crt.
1
2.
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
3
î nt cmi t ~ de i n . 1.
_e
Anul
sau ani i
extreml
5
Observaţi i
c ma-
cat la
6
Nr.
fi lelor
f
.... .f
Cd. 797}1901 -- I-a 020
păac
-.
şLâ Le
,-a, L
Tr i ,
,
la eL.. C_. cu d i t'"
nu pe n tru J noşi . Lanc a, pl.a s
"d ni , propri _tatE:a· lu.:, 1.,J
• 1 <"'
i cui .e _ll
vec' ni .
di nspr
'i -SI.l"i t.
l nv nt ar vechi al
pl en :i lvr şi hot _ r ni ci i l o
~oJ i i l~r d: . j ud. ~r 1t l at
v rt_
t de
pentru
<ir0-i>
pi ei
.•.. ,
ore; _u u
. c t.rosuI .... eu
di n
~
- ..L ,~t.
1"1 .) J ~x,
· ar t e dc ho~dr ni ci e
întoc'.i \l~ ~n->. lea '.e ne.... cu
./.
4
1:.>;';"· :; 10.
1877
oc t.i z
pr.c.
,/
; ..
f. •
Denumi rea părţi i structurale
-
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
OUPRINSUL UNIT AŢII
DE PASTRARE
Anul
sau ani i
extrem!
4
il 2 3
Nr.
fi lelor
5
- 7
Cd. 797/1991 - I-a 020
pent r u ~n' i a Ci or _ Ee , pr opr : ; -
tatea Lpiscop i .eL uz- u; i u doc ,
. .
di n 1711 - 17~7.
" , ~pi e.
J arte d hot i r-ni .c Le
,
înt c ~ t i e Lng, Cari J oIa
perit r mocă tLe .ăgura ai
proprLt ~i l~ pi 6vc..p ..:i
dine pr-e l~li J .•.. <-J v~. 1, A.!' u-
ceJ t i , ~J r 8co ; cu d C dLD 5ul -
1 -4;.
-------,-
Hot ărnic Le ~nt;oc i
i n • '.oi . _ O! l ce~cu P r tr u- nos iâ l,e
. ehpi şi ~OC~, pr opr i et Bt ~
, pf.ac opi ~'i
r hul e . . . . ' , - r " ui s . . . . c, 1."8 -
c i .ne, M~J ::' L, u au:" oc tă ;
'â plIL1.r~-J aaca; C.J . d c sdLn
lb9 - 1 4~.
1'i ~.
.1/.
dc
1 45
t,. g, 20
185
lov.27
Ibu.c..
8.1
. ,
Observaţi i
6
l i pE 3.
Denumlrea părţi i structurale
- 1 -

Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE
2
Anul
sau ani i
extreml
1
3 4 .6 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
11.
1

Cd. 797}1901 -- I-a 020
J
r- L...•
a.1 ..
J ş' i l
3
;.
~
.
c ,
-
1 .J lI'
vr
C· • . J

o s: e 1

a 11 ' L. v
-ri . t ' <.
~
..rr ni

Denumi rea părţi i structurale
~- - - - ~- - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - ~- - - - ~- - - - - - - I

Model 2
Nr.
crt,
!l
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
OUPRINSUL UNIT A ŢII
DE PAST RARE
Anul
sau ani i
extrem!
4
Nr.
fi lelor
5 6
Observaţi i
1.•
J .
Cd. 797/1991 - I-a 020
..•
r i ' 1 . L O

-
sel! 1 .....•
r
1, 0
,
+....
. rb._
,
ne
.,5 c

.•...

...
r
li
J
. ~
E l
t
I
\,;1
1" r

o

li i o
: .j .•
r
h
,
c •.
.,.!'
"
1
• c . 3
li :...
li
-... li
ll., ) ..- ..
1"':' •.

..
Denumirea pării structurale
2
Model :1
Nr.
crt,
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Anul
sau ani i
extremi
4 5
N---- ------I--------------~--------I-----I----I-----I
6
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
1
11-
"
/
~.
,
:
• J
2 •
3
var L.
t
i
-


i
Cd. 797j19!)] -- I-a 020
t •
. t ~
,
1? ,
lv4

3


Nr.
fi lelor

, .
Observaţi i
1
i
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
4 5 6
Nr.
fi lelor
Observaţi i
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE·
Anul
sau ani i
extremi
I
•••• ..,UOiI-

.1..


1:1.
Cd. 797/1991 - I-a 020
1,


1
••
Denumi rea părţi i structurale
- 2' -
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
4 5
1----1-------1----------------------- ---- ---1-----1
6
il 2
OUPRINSUL UNIT AT II
DE PASTRARE'
Anul
sau ani i
extreml
Nr.
fi lelor
Observaţi i
~'.
....•
3
r- ,
J •

r
,


1

Cd. 797/1991 - I-a 020

Denumi rea pării structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
2
Nr.
fi lelor
5 6
Observaţi i

7.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE·
Anul
sau ani i
extremi
4 3
1
17
•••
i
t
~V
I
C
:& .
i
.

,
,..
'1
...
r

t t
• ••

li
li s
Model 2
Denumi rea părţi i structurale
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
Anul
sau ani i
extreml
Nr.
fi lelor
OUPRINSUL UNIT AT II
DE PASTRARE'
Nr.
crt.
Observaţi i
6 4 5 3
1 2

1
,
" .
• •
'1


i i

/ 2
-

,
1
1,_
c i
- C

;
1

• Jex:.
J
, ,
Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
Model 2
Denumi rea părţi i structurale
i
Numărul
Nr. vechi al
crt. uni tăţi i
arhi vi sti ce
1 2
Anul
sau ani i
extremi
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
Nr.
fi lelor
Observaţi i
6 4 5 3
1
1 r

o•
;10; t
.
,
P J . n
II
• ••
1 t
l.C.•..
Cd. 797j199J -- I-a 020
-2:5-
-.x--
Denumi rea părţi i structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
OUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
2
3
Anul
sau ani i
extreml
5 6
:11
'1 1 7
- 1
i

1.
d.A~~ LV.. ~i&.t9.
,
~:a-'lM("aul:uCl-J A.,c...O-../
. ,'4
C
1.

• •
4
9


Nr.
fi lelor
..

Cd. 797/1991 - I-a 020
Observaţi i
Denumirea pării structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNIT AT II
DE PAST RARE'
3
Anul
sau ani i
extremi
5 6
Nr.
fi lelor
.l.

Observaţi i
Numărul
vechi al
uni tăţi i
arhi vi sti ce
1
5 •
Cd. 797j1991 -- I-a 020
..,;
, ;:; i
P
1
.,
po ia
,
,
_b
; 1
«
c
,1 c 11
c rto ,


i t •
,
i
4
rt d t r' i i
c
c
!;, e.r
./ .

Denumirea părţii structurale
Model : 1
NI'.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
5 6
NI'.
filelor
Observaţii
o.
.-
,
. •. . ,
t
••
••

5
,
B
i


.,
4


Cd. 797/1991 - I- a 020
~ - - - - - - - - - - -
. . L

" s ' .
• •
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
,2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4
fife~~r Observaţii
5 6
Cd. 797j1991 -- I-a 020
•.

1 :
i Il.-_
a. ci
.:.f'
c
,
,
5 _ : / , :.J C •
-1 •
.: .


,
)


Model : 2
Denumirea păr ii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 il 2
i


iun •


L.
1
t1 •
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale Model 2
~ ~ ~ - - ~ - - ~ ===- =- =- ==~ - =~ ~ - - ~ - - =- - - ~ ~ - =~ ~ ~ - ==- ~ ~
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extremi
4 5
1
W I I . -
I I
-
2
6
71.
7 •
- .
7 •
3
C ol
·- t
_ •...

1 1
Nr.
filelor
..•.
Observaţii
Cd. 797j19nl - - I- a 020
_t
-.•.t •.cModel ~
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
. .
1
i 1 «••

,
••
. . .
• •
1.
1
• S

,

J
. .
• •
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
7 . .
!•
. .
•.
2
Anul
sau anii
extremi
fi~~~r Observaţii
Cd. 797!1991 - - I- a 020
4 3

1


Bw:....
ld e
J ,
o
i to i
• •
t t,

,.
• • •
-c:Y -
/-
Denumirea părţii structurale
Model :!
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extrem!
3 4 5 6
Nr.
filelar
. . . .
,,-
Observaţii

i1

Cd. 797/1991 - I- a 020
;
1

1
ti ,
r •
./

Den mirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4 5 6

rrl 7Q7 Îl qql _.- I- a 020
n c


i c
1 o
.'.// ..
117

c•
.: . . .

i. J
\.
,
Nr.
filelor
.t.
o.
1. _
I • ~
Observaţii
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5
3 !I.
2
jl - 1•..
I
70
c,_
a' •
,

t


. ,. , . .
.;.. . . . . • _ . . ~
-
••

7
11
• '" .-

Cd. 797/1991 - l- a 020
Denumirea păr ii strU'cturale
Model 2
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
4 5
9- - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - 1- - - - - - ----I-----W
3 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1


Cd. 797/19(11 - - I- a 020
i
1 i


p

••
.//.
. .
Anul
sau anii
extremi
i
1I
fif:i~rObservaţii
'".f


Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrernl
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
II.
--,------

1 a~. .,-
;
1.
c
• •
1~-

{

e,

1
> - ,
-
r
, . ,
,
ro.
1

. . .
1. 1 ,. f
••

Cd. 797/1991 - I- a 020
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
"
3
Anul
sau anii
extremi
4
1•
oi
l ~ • . . _
fif: r~r Observaţii
5 6
1.
Cd. 797/1991 - - I-a 020
.lea c
c

i
t 01 .. t
,
~73


-r
1
OI
. r),
i
cii,
,
154
. . .)
1
-; > 0 -
- .r
Denumirea părţii structurale
Model 2
2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
1. . . . •
1 .-
1••
1. ; . . .
4
fifJ~r Observaţii
5 6
\
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
Cd. 797jI9PI - - I- a 020
3
15

d
 
v •
,

d
1

r
. . •
t
,
l. ,. r oi

. . . •
t
1:;;
L . v. 1 -
p.: 1.1
.•• e
Denumireapărţii structurale
~ - - ~ - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - . ;
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITA ŢII
DE PASTRARE
3
,
Anul
sau anii
extrem!
4
Nr.
filelor.
5
Observaţii
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
. .
-
1.
1
t l ~ . ~
-
. ~- •
.",
'~Ot
)
bt..~,

'L
,
,
!l
/
I •,
,
li. t;1
Cd. 797/1991 - I-a 020
o
1 1

.1 •
~>/-
<>" Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivlstice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITĂŢII
DE PASTRARE
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
r

••
,
•.

• u
11
. . .'

1

s e
~a..~o: - eo~&.
~
\
~~l
t"r •
, ~U~

1 ' . .• •
Cd. 797/1991 - I- a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
3
Anul
sau anii
extremi
4
-----1---1------1
5 6
Nr.
filelor
Observaţii
1
-' .


i

, . l E > < . .
•• 4
o

Cd. 797j1991 -- I- a 020
••
. ' " . ,1
:;1 1 5
.'-
-
Denumirea păr ii structurale
Model 2
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Nr.
crt,
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il

1
ii i 1
c. 1 . .
r'

v l'
. ' •.

_e •
Nr.
filelor
Observaţii
il.Cd. 797/1991 - I-a 020

e

1
,
.
,

6 8 •
. •. .
I
.•....
. . .
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr,
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4 5 6
Nr.
filelor
.,-
~•. . .
••
Observaţii
7.
"" .

Cd. 797j19f)] _. - I- a 020
1 c •

1 1.


1
l.

- .

ot r
-
1
t
. "
1 3
li
1 o r
• • •
Denumirea părţii structurale
Model 2
;
I
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
. .
4 5 6
Nr.
filelor
,.
"
. .
Observaţii
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
2 3

!
I
f
'1
I
I
I
f
!
I
:/
I
' !
I
~. .
i;
I
Cd. 797/1991 - I-a 020
1 . . . il
s
••
••
••
I ' _ . •
1.
1
)
S t
J
,

••

1 , 1
O
C
7
,. .
. . . .
,
" . ". •
i

• • •
1
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extremi
3 4 5 6
Nr.
filelor
..

Observaţii
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1


4...•
1O 1
,. .
t i
. •
J l 2.

L
n
,

.1 ' T
J •
rn
,
oJ 1.:
.,..
r

v.
71,

Cd. 79î j1991 -- I-a 020
l"Ll
~ J
i
. ~
14
c.l
1_
t
.1

Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
il.

o" rnl i

1 : , 1 _
-

i t
J J


Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extremi
4
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Nr.
filelor
6 5
4.
t
••
rt hot i
1. . . . ,"" ". f
nto'" i t
in ,.
-~
n
• • • •
~t.
Il 13 o i ~ · ~

. .
~
ta ~i . r . l Z_ •
. .
b
!. l .!.
-
,. !ta; c~
c
••
i n 1 . ; .
o.
1 1~
.i'

ri .•. e
. 0
-
cOiţii,
pla_ c o ~lra
\". le
i
v • (iulie
1.
r i n Q
. . '
l.
ha .. .nici
i~.oc
J
ach t... S
nop
u ; . •u a CIt i 1 4
ot
u o
iip
r,.
Cd. 797j1991 - I- a 020 • •
1
. . •p .4
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
"
\
\
\
\ ':, 3.
': '
, < i
J
f '
I !
/ ,
li'
I
Nr.
crt,
!l
;;.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OVPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3
i ot o i
d
4
n.
Nr.
filelor
5 6
Observaţii

- .
••
Cd. 797/1991 - I- a 020
J. '30d r
e.
_ot .•.• ,Dic- i .•.0
ti
~ ti
. -
ilan
. .
C
_ f l
{
. . " .,
'. ,(
17 2
-
r

t -. •
.//.
Anul
sau anii
extreml
eu.
1 O
5
t.
, Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
1••
5 6

.....•
••

Cd. 797ji9ni - - I-a 020
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Anul
sau anii
extremi
4 3
. C
i-
.
,
••
,
- 1 33
1
• O
15 7 - 17
. .
op .•
i
.L n c
-
.
.,
u
1 •. -
fif~~r Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model : 1
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il 2
4 5 6
Nr.
filelor


Observaţii

Cd. 797/1991 - I-a 020
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
3
1.
.ZI.
r
!)v•
....•
1

• •
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
OUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1

2

1
h
t
1 1 3: .,.
"

Cd. 797j199] -- I- a 020
Denumirea părţii structurale
Modei 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'

2 3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelon
5 6

a
11"/
C' •
f ••. . ••
l
var o n - 1 10 1
- -
. .
in
. . Î . al . 2 7
o
p
1
pr
ot':lo~_
• a. li
~ ueL
,
1. ••
i,
i
ov t •
t
'-'"
v'"
iCDfi
1 .1;
. . . . u pi
u_
1
-

1 ca
' 00
tj. ~
d
f
e 1
Cd. 797/1991 - I- a 020
Observaţii
DenumÎi'ea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITA']'II
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem1
4 5
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - I
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
3

ot 5 • • • •
iZ.
a
o un Vi -
c'
, 1 ţ

e
. . ,
u d Ce
t. n
,e<t
-
C' p cu: i
,
oe~_t . .
Il
O
. • U 41 :> 57 c


di en 1 n 5,5~1;; C
O L•.
Nr.
filelor
J.
ot rr,i. :ii _tl
C
. ;t
150
.-
i
•• ••
.7
~ UC! . .
D
1 '-
s -
Ct

ri '•.
e ho. ri1
L. .
,. .D
. .
V
. . '"
3- ' t " •
e1" . :
. . r.
. 1' 1, pr pr i
-
, O
ni
~in_pr
B~~.
1?, r l a-
Cd. 797j1991 -- I- a 020
. / / II
Observaţii
Denumireapărţii structurale
Model 2

2
aUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4 3 5
Anul
sau anii
extrem!
6
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

i•
o
p •
5
• • •
Nr.
filelor
1.f
Observaţii
t.__.
10.
1
Cd. 797/1991 - I-a 020
Model 2
Denumireapărţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITA']'II
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 6 3
2 1
~ r a -r1: S ~ ~ ,
1- 5.
••
1 o o,
,

p
. .
, ; ; J

------

O r "'1
. •. .
~t 1

C i

t
1 i,li.'
. . .

Cd. 797il9!)] -- I- a 020

c•.
Denumirea părţii structurale
Model 2
-
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4 3 5
Anul
sau anii
extreml
J ~,
l.U . L i
6
Nr.
fllelor
3.
1 •
Observaţii
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
- . .
••
Cd. 797/1991 - I- a 020
• "1 1
1••
ot
tj c.. t. . . .
. v
••
u
112 •
; C c. i
ri .•

5
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extrem!
4 6 6
Nr.
filelor
Observaţii
3.•
O t1 34• .0-
n

t?",
- - rii

j.ş.
. : . •. rn. ;;l 1.:
.
-
u, c u d
c..•d
ti
O 1
7.
te a
~t': : iI'.!1i 1
. •
7

tti e
p--
pr o r 4
- 7
i
pI'""
o ,:
1
Ol ~ a.
_1
..C· ,
t: i CJ t
.
u , ,
e.
1: ;"
1
3; -

- 5
,.
n.
••
Cd. 797j19fJ l -- I- a 020
\,Iar e e hot
~n oe
it .
e iC,.;.o-
. ,
i
,
.. - rii
ie r i
..1 c
.
c u oc . ,
l ! _
••
- 175 •
. /1.
f e
••
4.
l i p
i p
Denumireâpărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

30.

2
1

c.
Nr.
filelor
Observaţii
3
t
. . n!.
i .
. . . ,.
Cd. 797j19!)] -- I- a 020
,
c . 1 •
..•pi!..
i·..: ,
0 //
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extremi
4
il 2 3
Nr.
filelor
6
. - ;: ,-
, OI
.,
••

o
t
t
5
. i
Observaţii
_.
. 3 •
Cd. 797/1991 - I- a 020


./
Model 2
Denutnltea 'părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
4 6 fi
2 1
3
ho r n
_ l l t c
vi . . i r
prcpri.
••
'11_ : '01' ~ u, le,
, ou doc •
. 4. -
1•

c
I~o o ,
p.
: '6'10
.,
4
,
X -
v . . . •
r
.
\ii

il t' r ii e 1
·t1.
I
nr 1.: 2
n ...t
t
"'
. •.
-
L v
•._n ;
c u do

1 1·


l. .
o rni ~
Cd. 797j19Dl - I- a 020
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - ~ - - ~ ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - ' I
Nr.
crt.

2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
6
1. . .
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Observaţii
. 1

,
p••-
Cd. 797/1991 - I- a 020
1•
o r lei t
i ..1.
c

11
o •
1..1
.,

• 1
-,
Denumtrea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremt
3 4
Nr.
filelor
B 6
lo.!
7.
1•.1.'
Observaţii
4 •
4; ; .
50.
Cd. 797j19()] -- I- a 020
10t l'nicie întoc· it~
de iig, 'rigorie
pentru. o; i
t tea .- ii
l ăt i oar a, pr opr i e-
J i lanu,' inspre
o i a Laz u; c u un dac . di n
17 5.•
v r t de ho~ r n1c i e
dă i n~ . ~ • • I at t y î n
183' 2 . f
3pr. 'j
1 o
întoc. it!.!. de in~. .•..ir neanc i' 1.1: 5
P ntru no ia a1.ucuta - ula il, t~
pl se Dumbr 5V~ t pr opr i et at ea
Lui 1trie r. oi.cescu,
p nt r u . oj i _ _ r abov_ : pl asa
b_ V9, pr . opr i et at ea Al a}' i
I ane vi ei , di ~ ~ pr c o~ i i l
eaea de .11 sa
~t- , -1;;troei ,
l e90i u, Se bane~tii de şi
de J •. , Jrlirn~, ,âr de •.... us'
~ l d J OQ; c u deo. J i n 17
1 5.
varte d
lOt. . l. r ieie
işortl, ~e'1c~-
oc, ~.in
nau,
1 7 1 ,.
\ip rl t.
"ot&rni ie î)toc. it (L
i Do. ~ j ml on ~ i oe l i ec l pent r u
il.
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - - r - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - - - - .
Nr.
crt.
2
OUPRINSUl: . UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Anul
sau anii
extreml
5 6
••
NUmărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il
wO i 9 ~ r 850i B, pr opr i et at ea
~ f _ r i ei c oal el or , dl D~ ~ r e
,
o;is îenc.. înău ,
xt r a~ .
4
Nr.
filelor
" ~ er t e de hot · ~ . i c : e Jlbuvl 7. f
.
"'. nto'~. iti d •. o: e s cu
pentru _.0 i'
pLae a a Lt c ,
1. 85 14.1'
Observaţii
Cd. 797/1991 - I- a 020
. . .
pr op! ' l eva" , El
i era, ]Od.: : .."'u(,.1ce- 1 tie
~id ~c gu1 ~;,ar - 4, •u
d oc.
pleru1. J. 'o t '.
A J;. ~'\. obe s c i, le s e t r,o. e
1/ 2 0 000 . , c el er , l w , . l e

p":n iet, cu li
m
.-n .... Lunea de
. 4 . . 100 cm. ,
farte de hot z-nrcJe
ent r ~ oqi a . e~ : u, pr op~ ~ e
t a~ ~ a _ ui ' el ~ i r eodor ~ vi c i ~
~ n: pr e . o?i i e vat · n l e, J i l e
. 8 t, r z i c ut a-
ăl_u.n
o
le; cu
15", 1 53t•
i'ip: iri •
v i u~
c. d in
.//. .
.Denumlreapărţii structurale
Model 2
1 2
Nr.
crt.
5 •
5 •
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4
fifJ~r Observaţii
5 6
10.
(,
,:
'-
; 1 "
/
/
;/
,,/'
/
/
7
/
/
3
~ r t e de het ' r n i
~ nt oc ~ i _ de i n6. • ' . obe~ c u
.
pent r u no" i i l e ~ Anj ov8 ~ OeGe~
1 he~ a, pl ec a J i ul de O~ ,
pr opr i t at ea Spi G~ l ul ui
nese,
i nspr osi i l e ~ ebe~ i ,
Anul
sau anii
extreml
1 )
oe t. 31
.u ~i
Cd. 797/1901 - - l- a 020
L I" Val l, j" ee,
.
•UJ c<;;;~u Sâr be ~C; e l'!. '- v. d lD
II' 2 - 1 - 47.
~J,:ipiri t.
a te de hot
reici..
i nt v_
mi t d de
,
, oi
i.orm
- ' . . . J •
.- J.
iba ave ,
CO_.. v
pr opr i et at ea
dă r . . .p_
ăun i.l••
ar: •. l
J
etroaă ,
.
opo~ u, ~ j o~ i u, o. a_ t · r i c i ~ .
a pl
înt. CI1i t d ~. ~iormar;-~. , ,
l a sc ar a d_ 800 et j . ~~o_n \ od
" ,
d' . . . . e n. . . . im
de 18 "
ar te
hot l' iel.
. .
tr: : ine ecu 1. 3.
1 74
~ nt oo. l . t . . l
p- . ru !il '] : 3"; .bur sti, .
,
iltl- dv . o , proprie ..aL 3 Luă
' heo gae • ~ aeal ţ - anu, dl n~ pr e
• '.J ia .u.urta.
x~ r as - t i p' i t •
11.
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Nr.
filelor
5
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sauanii
extrem!
4 6
Observaţii
•••
J
5 •
Cd. 797/1991 - I- a 020
Car t e de 1t: . l r ni c : e
18 2 11.
"-
ocr i t
J
d i ng •
.
DO.
_. . . ",rt.
l . n
pen r u o••i ~ ; : . ; > l avl ~ u, pr o~ - r i e- 2 0
tat a i eer i c i i
.a,.ma l./U
"
u
~f)trrL
-
di n ..,raicva,
dLns
.J.
. o' ~ l e
3
a ul u'
oi.a•.
"1 ).
luo
-
1
'do

cu 1n di 1)2,
i-
,.
13
• . . . r l . . . , , r
n ,
d_ _0
e n
T ~
. 01. 1,
,pe h r t l e, . i. an. . .!
J
d
,
x 4, 5 o
v , J

. . . i p
rit.
J a~ t ~ ~ ot ~ i c i
, n t o . i _ a i . • oi I a tty
pent ru .... '=;1. 1. 1. . . : : riOI'" n. . . . . 11 d
us şi de vO, l a
J oe, pr o r i t . . 1. .
le "andru - ;,> i. :
di ispre .....iile elco n1, u- lndutu,
~ t r ac l i p~ aEc a, r at ovoe~ ' i ,
·eu1 de . S 'l ide. c '; _Il . ;_c•
dLn 18. 1 - S3.
- .13
172 a.r
Jiul de
.p
~"10
. 1. _

.J.: L.
o- 01
,
,
in L,7c.,
ritce .: .tj te eU. Latty, n ~r ,
pe cal'c anz t, cu i'", EL
d 2 2 , ~ X l v, 5 c •
_ i p . . • . rit.
art'e
de ho' G r nl i 1
5
l.i'
:. . n
De . it" i n
• •
t!'
" i n
ECL: J . 2 0
t a d us
~
. 1 1.
/
-- f f -
-~-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
3
i ri 1
t t
,
Anul
sau anii
extrem!
5 6
Nr.
filelor

Observaţii
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il
-
... ' 1.

Cd. 797/1991 - I- a 020

. L t. 1


,
t llli
,
• •
4

Denumirea păr ii structurale
Nr.
crt.
2
il J o t
1L. ,
5 6
Anul
sau anii
extreml
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
fife~~r Observaţii
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Model 2
1.

Cd. 797i191l1 - - I- a 020
4 3
,


111 •

tii,
./ .
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr,
crt.
!I.
2
4
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITA']'II
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
6 6

ot
5.
to P
1
),
1
s :
. u,
c pl
.,
1
t ,
S
O ,
)
). •.
Lun
. . •
3

3
v rte d
1 . 4
1
,
i a,
~ l
"'.
intac ..1; d
3,
1 _.1, 1De
, d , ,o V.t',
, . •U
p
7
J: P rit.

n' c
r 3
i
tll.
Cd. 797j19fll - - I- a 020 •
Nr.
filelor
2 . f
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
5 6
: ) . •.
. . .

1 4
Observaţii


r •
3.

19~
••
i
r
r•.
Cd. 797/1991 - I- a 020
1 cea C
r
b iEl

c
1
11

r •.
1 tc
1.

-"'"1

•1
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITA'lI'II
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 6 3
2 1
71.
me: nor i u î nt oc : ni t e l ng. 1889 17.f
arct er i t pr ' l a
-.
Ar: 1'etoa arte .
r e
r no~ J . " : '
Ls , d'n pLa ca J i . 1d: ...•u.." pro-
pr i et at ec
t. f-
l ui . •••• u
.: i,~.
-
72.
Ho t az n i c i e
l ot oc .it. •
d. 152
8. f

...âmri i,
eai U pent r u
oa'i.a ai ot a
d. :
Sus, pr opr i et at e~
bedoanu d~ r l ' r ai ov~ ,
lOŞ' ile ....- oj.otade JO.;;> ,
Ilelc: ,ti, 11: 1"'1' şt',-
• . . e01: 1. 1
I
di nspr e
F r . 1t i 1e,
spt.nenă , Todeni, e oerltii; cu
doe. di n _ 703 - 184 •
car- t e de hot ăr- nLc i.e 1 o IA.l
l.ntoc: nitc.i de in'!'. '. V• Pal, 010- ie: : n. 2
73.
gu, pen; r u ' J i e. udar i ,
~ t e - 1'~l r anc oveni , di na
moşiile r',
Per Lş ru ,
" 1or ' s?u ~ ~ a~ p, la i c ~ a ~ au
~Gia ocnul.ut , ai.i.ce 4C .r '
.ot Jei; eu dac . in 1\)'0 - LJJ{
6. f
15
74.
î nt oe ~ ~ e ~ ng. r or i e G9c . 1~
tetele el i. ~LUCCr pe . \lru . - . . . . 1e.
L "sip'l- : i, pro..Jri ,t3t a - rii
ala, lLnspr e mosi.I iDo..... ri
Dârvar L, _1 n ţal ...ăstaLa,
del u
os,
Cd. 797j19l11 - - I- a 020
-/ I
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
tn,
2
. 3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
5 6
Observaţii
75.
1.
Cd. 797/1991 - I- a 020
11, Rudar ,
doc, dLn 1
- 1
~5
J
cu
189; l ~ . f
.isr t,
107;) 1.
1
LlD.~O
lo.!
.
uOu': rnicie în ,De' !' !' . :;;1. de
.•. n.). <le 1ior, ăni. anu cnt ru mO&Ji_
ec bet u: , di n ~ l ?8 J i ul d_ J o ,
pr' p . stato a sta uL i, in re
ec het u -
vst · ov ni ; c u doc .
1,-> ,:. 1
iuOC. it eL

il'_... nia: "_', la
Sv r a d 1/10 000 , ne~ ~ J f
pe h rt lef cu dien . in .~ .~
i p r i ; ; .
I nvent ar vec hi (0: '8)
i~: ot: i.nici~· l~
d. i J ol ~ .
ho tsrn LcLc...
r.t o.. it,,;. d L....• Il. U!: I
e- ;.tur U1fJ o .
n",uri,
lt Cu •
1
ur i •
.//,
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4 5
1------ - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - -
12
3
6

~~iJ
,
fi
\.
pl a !lI i n .
oc
'J. ii ~e
•••
lt
s
1
CI •
. 1' ,
fl 1rtl
~
C'
- . , . il X 3.
o

" ' l .

i
. •. . .
~.,
c~ oc.. i
!l
r-
;
p•.. rt
f
C
?
"
3
. . . . . .
~
~'.
,.

-
ho ici
Cd. 797j1991 - - I- a 020

z
t
15
.1...
1r...,;
1. '"
Nr.
filelor
Observaţii
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - - T- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - '
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extrem!
2
5 6
Nr.
filelor

_. f
Observaţii

Cd. 797/1991 - I- a 020
• 4 . 3
a
I
s
o o
"'" .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
. ".
1: '1._
3
d

~. ,
~II
••
'Denumirea părţii structurale
Model 2,
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
3 4
Nr.
filelor
6 6
- 11
12 .
13.
14.
~a~te de hat r L~ ~ i e
întoc..: !i J ~eL • 1. oJ teluz•..
pentru. . 0,i: 11rb ş tL, profil':,. -
tUlie 8 - rii
~i....'6
a, dLns re
o; ; : neni i
. . . . l. rbe e < ti
: f i
ioşi.s
al va ti~
C '1 doc . din l 4: )7
, ;
1570.
1
Ho ~rnicie intoc ~t· .
de i n; • • ~ at ~ l uz , pent p' ~ o)i
Iu: rf't,Jni, = _ .pr- i,eG tac. ,,~~~t
. d . 1~tf r I
;.'18;,ar.~, r ln~pr8 > llV: .l .•. ..: : ~ ~ 0-
r,;11, 1rcenii, 8 Jo.;;, "'\.;t. 1.. . ,
c u do~ . ~ : n 1~~) - 104( .
1351 '7.f
aug. l o
~o.i 25
l o. i
1. . ).
varte de h t r ni c i e 1852 a. f
intonu.;.t l
i
r<
Tii~crJan .TI3r'.i.lc
-
. . l e Ve ,
t'
pe
~rLI.
al "
cu . p e u
U\l~,,-
~18rli, pl ' vpr _ , t at e . . -1'11
Cd, 797i19~11 -- t- a 020
: ri mana, dins r ~dl~ii1 _lt", ..: ',
J..e om r- i , ..a: opliţs (jude ehed.l.1f)
: , vI'soaia Jud. ehedI ~i), 1
e~ c ec n sau J ur eni ; c u do •
/1.
Observaţii
1
, -s
l PE
1
" . -
J.Pi3
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
3
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Nr.
filelor
2 . f
43. f
Observaţii
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
!I.
2
Ciin l'j } - 1 7~3•
r •
.J.. a e
înte' J
r bovi uz p ~ r 1 ţ r i c i
v dute 'in oşL: tatu Lul ."ii
c pl ~ J i ul , f _ t
. .

,.
• •
i r
1-
,
Ga ul ui J i
I
i
V
,... . •
r z '111 Ci
- J
,,
\.~d n tii de us; c~
1.' r
~.
: 72.~•
: Li ,
Jo. . . . ,
- el. pLanuI dI n Iv
it Ci i 1.

o c u,
18 Ee r o e 10 c ~tj. ••11;; b. !
..•o~_,
I
C 1,
p-
cart r:
Ltn , 5 c
_e
rl.

Cd. 797/1991 - r- a 020
. . . . 7
Denumirea părţii structurale
Nr,
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE
3
Anul
sau anii
extreml
4 B
Observaţii
Model 2
6
1•
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

nv n
)
o
7

Nr.
filelor

1
..
E..., 1•

2.
ot
...
t
• r
i

. z • ri p tr
••1,.
1
pr_et
-
i 1 v i
,
ca, 797j1991 -- I-a 020
, 1
-.
1
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
..
2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
3
4
Anul
sau anii
extremi

5 6
Nr.
filelon

Observaţii
,.
Cd. 797/1991 - I-a 020
;rj. •
t


• •
Deiiuinireapărţii structurale
Model 2
1
4
Nr.
crt.
7.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
rn..l. , U ,
1..".•. . 1
u)
ul a , C . l

1
-J
-
5.

e
1

Anul
sau anii
extremt
..,
.,
Nr.
filelor
B 6
1•

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il 2
aUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4 5
1•
•• 1.
Cd. 797/1991- I-a 020
5
- .

,
, ...•
.. ..
1
t i .
1
Iun, r
.
3
1. 5
Nr.
filelor
Observaţii
6
L •
-57-
••••!'~"
J .( ":." ••
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
I•
1•
1•
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
3 4
Ol' .•
t
: . L o t
c
. 1

t
" 1.
'"te.
t O

...id
. r
s i
••• ••
oc.

Cd. 797j19Dl -- I-a 020

c ' " . l
1
v.•~
,.2
,

Nr.
filelor
5 6
31.
'1
- ..-
Observaţii
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
!l
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
5 6
20.
-.
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3 4
o .I'n ci c i
.,,-
.:
O

J 1>
!' •L ( ~ r c.o'i\'\. •
?~~tJ
d... i1,5 ..
r.
Observaţii
li -
1
Cd. 797/1991- I-a 020
..
1.'1 •

c.
r.: II~..
c
L..•5 c •
.
,
i

Il..
Denumirea părţii structurale
- ~ ...
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4
Nr.
filelor
5 6
Cd. 797/1991-- l-a 020
... : t
1. : ; , 5 .•. •.t.
d.
~
-
J .
tru O
111
B ltC- .
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extreml
3
c:
i c
I,
; e
. . . . r i •
,
J -
L1I;
-
r·" nar '8; C! c.
_v
Q. n 1f ..,1
-;

..

1
: .
d
".,j., 5~
" ,
t! n
i
o.•..•
it.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
• 1.
Observaţii
Denumirea părţii structurale Model :2
~ - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - ,
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelcr
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 . 3
2
d ot U'

1
• •

1
••
• ~...•

_O it'
44 tro c:
37*'
Cd. 797/1991- I-a 020
-
-ff-
-?-"
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
)
'.
-t ••
181 i.::
.0 _ ••
eL
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
Observaţii
5 6
l a
1,.;
rt d rrie
.;.
•..
-1t 10; C

. • . 80•
d
orn
t
p -r 1
, i
,
pi i e rli

1
C C I o Z _ _ -
l i p
Cd. 797j19fll -- I-a 020
••
-----
,
vO 1~
/
••

Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
aUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 . 3
5
2
i· - 1
n c

i 1..

4-
r

i L i ,
1. •
Cd. 797/1991 - I-a 020
-ft-
s-:-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
4 •
Observaţii
·5.

CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extreml
1

,
• •

1•
Cd. 797j19Hl -- I-a 020
Nr.
filelor
_e
••
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - ~ ~ ~ ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - I • -,.,.
Numărul
Nr. vechi al
crt. unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITA ŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extrem!
5 6
Cd. 797/1991- I-a 020
4 3'
1
.,
1. ••
r •
..

.,
,
.-

v
1i
t:
i'
\r 1 1
Nr.
filelor
Observaţii
..
•..
Denumirea părţii structurale
-,Z-
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
1
4
2
Cd. 797/1991-- I-a 020
3
di! 1771- j ,4 •
,

J .. --- .t.!d
..•
f
, ..• ,
~'.
:...
-- ...
ti
-
J
,L,..,G
-
C. 1
,
o'r r , .., -
i
O
1.

., 1
10 7 •
.3:- •
r.:
< 1
~... ....
l . ,
. ,,(!I
Nr.
filelor
5 6
13.

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr,
crt.
il.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3'
i n
5 6
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
Observaţii
?
f . i
.".

. o ~ucn
~O••
1.:3...
- .
c

Cd. 797/1991 - I-a 020
ac .1
..
,
1eo:
.,
...•
,t
nto, 1
4
OI
1.•.•.
-jb-
/'
Model 2
DenumirM părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
5. . . •
7 • oil. ...•

- ~
"" .
,


1•
••

ii
1
nt
Cd. 797j19Hl -- I-a 020
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - - r ~ ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ ~ - - ~ - - - - - '
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Anul
sau anii
extreml
4 5
Observaţii
Nr.
filelor
6


Cd. 797/1991 - I-a 020
1

i.
1
o
l . t
r ... " ••
1
o... ,
( '
1 r
••

,
t
1. . . , 52
t u' . 3
1
_e
.-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6


OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
. 3
t
1 c
i
-
1
3! ' 1.
r1 i1 1
,

o
1"'n c 1

Cd. 797/1991- I-a 020
.-

Nr.
filelor
1•
2•
1•
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extrem]
4
Nr.
filelor
Observaţii
6

t
L.......••.•
.i
l!l


et lu",
e•..

r ~ p
i"
1
en. l ~\A.~ •
a
C1.1 d': ' i37
155.
'-
v
i..;.
t
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
5
r n
,"
toc
"r
dt.;
1
t .7
1:•

;;-
in.;>a
. 2
,ntr il
. o i
.
u, 1
t i ,
A
liJ ,
c•. 47 #1
s:
" a
,.•.
3
t', ,1
in c

. • .' 00 1t _
pi t
rl , ._0
1t
: ••1 •. ~I 00_
pent ' ..0 i
Cd. 797j19fl1-- I-a 020
J .
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1


Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extrem!
3
ro 01... ". n
t i ui·
12 •

ii
l.u5 •
1"1•
e e ot r 1
r
I ' n
r
-

v ai a
17
Cd. 797j19!11 -- I-a 020
4
1
1
51.
.-
5
Nr.
filelor
6
Observaţii
Denumirea părţii structurale Model2
~ - - ~ ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - ,
Nr.
crt.
2
4
Nr.
filelor
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
Observaţii
. 3
5


Cd. 797/1991 - I-a 020
r
.1

ni,
,
: . : . J " .
ri..).
i
~ .....


10. 1'
-~-
-7'-
-Denumirea plhţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
5 6
Observaţii
.,./
1,.
r
d"
ti
~ r . n
l e
L . . . l C l • •
înt: ..l .•. 1
••
• .le
t
141: ;
p.!'i
t
pr,
..
la :t- I

di
1,
-
1.... 2t.
1•
Cd. 797j19fl1 -- I-a 020
.•
3
- - - - - - -
o l . pt c i t ~
n· r
l' 53
e ~. • •~e...
. pr o .
. . . . u O

8I V·
Ui.;ea
t
e 11
,/0 O
.•'

d" n i Ul e 27
· i
ms t.l
n
,
J i
u
•",il • 1
,..
'"
-:;
41 •
1
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - ~ - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ ~ - - ~ - - - - - ' I
Nr.
crt.
2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
Observaţii
5 6
.., .
~...•
.0.
21
22.
.ot r o i o l . n 1',., 1

<L i
' 7' .
at o l ~ntrL l
..•
.r.
••
. . . . . , , ; ,
o.,.
.
a
•. -rli : l e u.
B_
f
_o
P
u•.
r
n
c
••
U 8e ; , 2
t
5

••
;.
Cd. 797/1991- I-a 020
' 3
4
COL "'l1tii.
"j.
••
l a
el' "":0
,
f
...
v rte e
lo.;
o i ·
i de
a
1...-
.
,
..•
nd
.,: . lO{
• '"'
-
cu n

1.g.
i p. . . .
U.O·
..
Model 2
Denumirea păr ii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
2 •

••
r l
••• •

t
1,. i
1 5 : ;
i n.lo

• •
Cd. 797/l9Dl -- I-a 020
Model 2
Denumirea păr ii structurale
r - - - - - ~ ~ ~ - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - .
~
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt,
Observaţii
6 4 5 3 2
li.
t
il
4 ., .
,
c
-r

1•
o .i el

n , -

r •
1,
1.
o

~ \.te.. •
Cd. 797/1991 - I-a 020
J
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extrem!
4 5 6
b~mumil'eapărţii structurale
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
p
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
pr o
di n
10
l i p
': 1"-
e ~.••oc -it 1 ' 5 •.. ~ .
"
i n
••
i
it_ i..:
'-'
c
--
Cl4..C". t
;l

P
5
t
ne
f.
J i
~
u ...
:: ri ţi,
,al"'ll)
.•u.
c• 1;.;1'4.
rl..,.
.er'" t.:..·,::u., cu

in 15-
15.•

i
de 1. p.... tra
fi( 1c ,
'r: 'llu. din .,

n ci':',
Cd. 797j1901-- l-a 020
t ;
~-
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
crt,
Observaţii
6 4 5
. 3
!l 2
i,.
1 · 2
.t '••. 1

p •
2
s
•...
1...,
i
r

'- .
o.. . t, cu
d

.r •
c i-
h r.
ru ,o i
L .,d \)~~
c..~ ~ C-O,-}
p
ti _ ,
.•c •
• •
Cd. 797/1991- I-a 020
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2 1
l ' p
..•..
41
4 • i l 1
a
.••·
.•. -

.,
: t.n" c
r.
f
1
1
-
o 71,

ole 1
1. ,
co
i
i
...

. f
-
r •.
ci _ n o "t
1• 4
o


Cd. 797j199] - I-a 020
Denumirea părţii structurale
l'\<fodel 2
Nr.
crt.
2
4
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
!l

CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extrem!


i
1


bu.~.
1

li' i•
• •
~ d. 797/ 1991 - - I - a 020
3 5
~ti,
1
t i

t ~ ac 1 J

..,
1
it
l- i
;
-
n
1
c1,
- c
14
1
• .f i
,
el

o 1.
6
Nr.
filelon
Observaţii
Denumîrea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3 5 6
Nr.
filelor
Observaţii

d 1 5 ~

_.
-
. 30 .
Ş B ite-O"
, ir u,
, .•.;~ .......~.
.
'r_
••
.... 1
5.•
Cd. 797}1901-- I-a 020
..am: t
, i; C U ( }c. i
1
••
Anul
sau anii
extremi
4

J _i~. te
r,Ol ~L e l f

n
..
~i..\~•
propl.·;
i ns p c 1..\1; cu
t
.•f
d' 15
-
'1
,3
"
v -ro,

--

r•.•
II
./ I
1. •.
i D_ _ en_ _ U_ t n_ i i r _ ea_ _ p_ ă _ r ~ ţ _ i i_ _ s t _ r i u_ c_ t _ u_ r a_ l _ e - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ _ _ - - _ _ ~~M::o:d:el~2

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
4 5 6
",,~ .•... te
ho
:.1.1' l-
i 1
,;.
11'> -.
> ; ) • • . • Dv· • •
C
•.•'1I
C . .;"'#l --'""'-
b l . l . c. . .
O
ll!.e
itr_ll.
aer
II
d
, u
l,s
-
"d~

,
r o
..•• t
ot
n~
e
n· : : !- e
.
.
..•.

• •
Il
l UA r
li
c ...v
': .i ,
IJ
"'.1
,..
•••
n v•

r

Nr.
crt.
. 3
2
' 0. . C

Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
Anul
sau anii
extrem!
1
NI'.
filelor
Observaţii
l i pa
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Nr.
filelor
.•.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3
Observaţii
J •
1_ 7
.. .

c .
••
h ii

i t •
Cd. 797/1901 -- I-a 020


••
Model 2
r
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extremi
4 5 6
Denumirea părţii structurale
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
1- 3.f
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

~
.' .
Cd. 797/1991- I-a 020
3 .
â- 1r1'
."oc... i .3
( ) .
n. •
ar
f i t
. J . oe
C i _ 1,
i .
.~
ca c
t-
• •
•. r
1

Denumirea părţii structurale
Model 2
,.
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Nr.
filelor
3.
Observaţii
Numărul
Nr. vechi al
crt. unităţii
arhivistice
1 2
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
(.
Cd. 797/1991-- I-a 020
3
t.
1
"ar
i 1
~
,

••
s ••e•.•.1e .... 1, "'t.2
~u.t. ,
C
'/
',,j
.•.
••
..
i)
.•..
n
L... l..J •
-
tA.
• •
,
~e
.. . l e
p n' t.
. u.
..•
z 33, : ; c
J ..

rt d
i.· rl i.
; c...

.1.0
3
• •
Model.:!
Denumireapărţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5
3· Il 2
1 3 , r •
1
1•
i

• . . J

- 1•...
ci
lI.
1
tL
• . . • l .
72.
... t
dn.
1: i ~ i
1
"l
~
#*
P
e c
• •
B \.t~ ,
Cd. 797/1991- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
6
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extrem!
4 3
i
1- • t d. vie ul
~
.;
r1
S i
..
-
1 t
i. ...
"-
.,
r11 i
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
L ••
o
5
Observaţii
Cd. 797/19fJ l -- I-a 020
r i •
vc
e 1
1 0 l.

.11.
Nr.
filelor

Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
' 3 5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
4
Nr.
filelon
Observaţii

OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml

( . i 1
J

..•...

" u
r i "
,
i

r lL•...
.f
).....
Cd. 797/1991- I-a 020


a •


,.
./.
Denumirea păr ii structurale
- 4-
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
6
....•

CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'

Cd. 797j1901 -- I-a 020
3

p
!il- i o ei

d t r
1O
1.. 1.
r
t i 1.
a p '.
r "
c 1
l u •
5

Observaţii


Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
il.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3
t
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
5 6
Observaţii
.-
1r in.....
rea':'':'

a ~.lo
1

d h
9;
înt ce
.tol ..
• •
'"
c c ~. B~~.
r
tate
'},-,
bl1 1 .. . 't_
' : e
,.
f
.ot
I:-
l
01
7 j
a.~·~
p
!lln.
'f
,
.
". ,....
{,Q

5
-
1
j~ •

,..,
..
Cd. 797/1991- I-a 020 • 1.
Deinimirea păr ii structurale
-~
Model 2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Nr.
crt.
2

4 5 6

fi~~~r Observaţii
Cd. 79Î j19fl1 -- I-a 020
. 1 7
,p
..
-

013 o
B \ A .C ,
-
e
c " ,o c •
•l'!

...•
lr}000
,
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extreml
3

v rt

I.•
o
Model 2
,
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extreml
4 5 6
111
.1.
Denumirea părţii structurale
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il

Cd. 797/1991- I-a 020
,
o..;
ei.
C i I!i
.
/'\
~~
( :. '"' an

; ,

v
J ~ te at,
3:;,- c

i

1
- "' ..
•' oi
....• ~ 1,J " ' ' ' ' ' •
-

!,
,

.-
01.
-~-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Nr.
crt.
OUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4 5
jj---I-----: : ----I---------------------I----- ----1-----1
12
3
6
aeărea, .~.fl.l-lR ~', •.••reet'"',- t::'ZOg••
i a. ~ D:u; eu dce. di n' 175j - 1 ( 7.
- O~ un pl n' di n 1 33
1 ~ 4 de I • . . . . • J o l d, l a s cur a d
1/ 10 000 , nco r l , pe h r t : ~ ,
'7 '" _..... U J ..
. J : i pă ! ' i ~ . '
. arte Ci •.• t rni-;1
in t..)o
er truJ lOCi i'
o mneas c_
cu t r uy_ i l . Gt r as a ~ i _ i . dr i -
t
l i t b , di n C u , . o ar a uo nne ~ o ~ ,
pl as a a b vi ţ 09t · Şt · ~ ,
I?rop!':u~t toa PauLl.no î d~ .ctzcbi.
di nEpr J C $i i c Pi t ea~ : ,
~ ~ u ~ ui . g~ i t L i l i eci i -
- vf •
..111OI'
•. drl ri, lf",.ffi ~i, ant cl i an11
_.ord bile"ti; o' do , . di),
, ~
J- ) •
i.:irit.
18 ' - J lo.!
i ui
fife~~r Observaţii
oJ art3 do ho t
_ni ~le 1901 3o . f
~ntoc lit
-de i . ne; .

1orB ::O~.1., aJ ,:r.10
pentru 0" " 1a i\ "ie~ti,
l.asa
;b v': '~a - ..Jst ş1;e , co.•
. agL ~ti "" ., .pr opr I ta
Li. .heâL J . ar L llo=rs ,
.i,c .I.~ ,
0: .... B~
ea.. l _.1".:.C~li' ... e"
;-",: : t: 'l .•.ur tunc .... ' }S,
o I • • . ,
ca. 797/1991 -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
4
Model 2
~
""
Nr.
Observaţii
filelor
5 6
Nr.
crt,
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extremi
•..
a.rt "e
1'
~
.,;.
*'-
J :btoc ...tă d i n

m i10
P
ti"
_-o , .3 ; : ; . t ef ' n 1 ov .•
I
tu., CO, • Ij n~;;.; i
,
.rc •.xivtaG ....· l u" Al
!I.
2
. 3
•.• ineştii L!.~icc.L, OlJ enil',. 'z"'-
r as c ; c~ dec. di n 1 4t - 1 7.
'ipă,rt t,
tLăpeec i, dinep.re
. .
C ~ D ~ . J l = l d{l L ~ - •
- c
e hitj .n ::H5,
~ C ~ ! ' : J de in •
9",_ val cul u tI' ric 114
50•.1'
al mo lei
u,a
~ ..L .• J t ..... ..,
1 t d il
,
t
:S••
")
-
J ..
.

l •j..
Ci .
_.:)14, 'J,~1t,
a i n .. ~i L ex,
_Z .1:'1.8.U, l a acer
1o 000,
,..
10.1", pa ca_
v
i
_.ne.•.l,D", ....
,
X U
'-'
• •
vr i

7.
..
.<16• .;

..
Cd. 797/1991- I-a 020
10 OOC
t
\ 1r, pe c 10 p.....• '1iJ tt
de 16 .;.: '"7 ".•
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
OUPRINSUL UNIT'ATII
DE PASTRARE·
firJ ~r Observaţii
4 5 6 3
1

-,.D· L· el :,

i i•
•11.
Cd. 797j19Bl -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
!l 2
1
5 6
Nr.
fileloe
1-: & •.:

..
Observaţii
4.


\
, j
il
- Cd. 797/1991- I-a 020
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
3 4
c o
î.. O
i
v ,
,
, i ~
O r i
1,
'1 "'.,
-
o i
l-
I
..,
, l
') ..
I <

t i rl", 2

1 50
•• •
,
..j
,
.... c r

0_
1
,
, li
.1

-


r-7/-
<s-:>
Denumirea părţli structurale
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extrem!
4 5 6
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3

1
OPl"
a.•.;Î d
5
'.
L;l.PS
Cd. 797/1901-- I-a 020
... r •
••
1
,
t 3.
r .•
.. /,.
Model 2
Denumireapărţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3.
2
- 45
t ·ni... i
• •
w '...... • & ;;. ,
I l ; C

1 ,
c
J •••

.f
3. l ' 1t
t

e
1•
Cd. 797/1991 - I-a 020
-;;/!-
Denumirea părţil structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
3
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
Observaţii
5 6
"
• • • • • •
- : ) .
t 1
.r. :.1;
r
14,
. " )
1

.ot s:
c,
w t c J

ţ
t
1
t
.,
"
4.
O'1i

1•
cu o.,.
r .,
o
!ltoc .
d 4 ,
r.
t ,
. e
172~
.... i•
e
. .
Cd. 797/1991-- I-a 020
1•.
. f
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
3 .
5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
II•.
1

~,
.,.
..:.
f.) l
t.
I
!l
15
!l
1. •
-
••
c
. f
Observaţii
Cd. 797/1991- l-a 020
• •
Denumirea părţii structurale
Model 2
-c
Numărul
Nro vechi al
crt. unităţii
arhivistice
1 2
~ 4.
CUPRINSUL UNITA ŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
3 4
Nro
filelor
6
o " r i ci
c :. ...•• ot J .
df o ; ; i AHi
••
}C t.5
:le

;J
O?i)
"
1
l.
~_1
1
!.Jeves 1

-
C i
d-
0. d
i.

"e
de
.,)
o,
J • • • •
~a-.
o I •
ca. 797!19fl1-- I-a 020
oJ . J ii~
o ;io:
-1'" i
~i.., 1L,
il.
ptl) C U ~ OC .
T__ , •eo •
c
Ij,i.n '1
fUiv i
.
J . J:'" •
./'.
5

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
2
3 .
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extremi
4 5 6
Nr.
filelor
J- ."
Observaţii
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
•.O~ c
ai ac ....•..
aud. ,rQ ••
tr. ~.
...
•...• .,
,3
fi c 20
,
t
l_t !'.i:
00 1," ,:::"
11
i2~

Cd. 797/1991- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
5
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
fif:r~r Observaţii
4
....
6
\.

~
..J
1
"
O r
"
n
.
c. : L a o r J •
..lI

o
o
7, 1.
u
o

7
... .
Cd. 797i19fll -- I-a 020
Denumirea părţii structurale Model 2
~ - - ~ - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - J I
Nr.
ert.
il
.3
'1
,) •.
3 ,.
.'\
: i
Numărul
veehi al
unităţii
arhivistiee
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4
,,..
-, j
c.

Nr.
filelor
Observaţii
5 6
a


1..'1

Cd. 797/1991 - I-a 020

..
Denumireaparţli structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul •
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITĂŢII
DE PĂSTRARE
,
1 2
3

.lul. .
Anul
sau anii
extreml
,~ 10
) 12
4
Nr.
filelor
5 6


~3:t'Lti ,
__•iiti
C ( l a 1
....
Observaţii
Cd. 797j19fJ l -- I-a 020
t"1
i

•... .. - .•
• •.. .-
i C
V 1!O ,
Obţ
.;
, i
,., ..
4.1_ li .•.


r. ~
t_I ., O
l
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
. 3
5 6
Nr.
filelor
Observaţii
Anul
sau anii
extreml
4
1.
.L:8. i t
loD

11:: 1
.0 u
. t'i
O
.1
1

1'1

. ;;.

.Il .
I
.,
l.
1 1..
. 10
( \ cU

Cd. 797/1991 - I-a 020
~,
f
rl ••
ot u
t
1


t .,
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
47.
_ot •:1Îj'""C ti"
.. 1
.,1

lorl
• ••
cşăs ..•

~tru
tu , e
pr
.
t""' iril. ins
r.J .ţ
r .....•
d


c
v
·:lte1
pr


rte eh
-
0,
52.
1o p 1.
,
oi.
de
toc .
ti •

• •
Cd. 797j19fll -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
! I.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6
Nr.
filelor
1•
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
Observaţii
5 •
• 1
~-.
. 3
a
1
c. 20
n· n'"
oet.
_.
J
i n •
1 1. " •
-
Cd. 797/1991 - I-a 020

Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4 3
Nr.
filelor
5 6
1 45 25. f
oet . 24
~~~
1 55
rt.
oct . 2
l 5. f
1842 ) . f
Observaţii
2.
Cd. 797j19\l1 -- I-a 020
.ing.
: ot - ' r ni oi e î nt oc it'" d
ea ' l a _ opovi ci pcnt r
moş i i l - CJ p~ ~ âna ~ . L ea ot a , 1804
Lea ţii, orlciu si ~;.us1te... cu,
( ~
di na r e oş i i l e r 3 hi ne de ~
de J os, unseLe Spinarea, ntii
Da r i ~ l ănd· a , ~ unt l e 6âr nea .
unt el e isou . et ot ul ui ; eu dee.
di n 1 20 - 1 54•

- ou pl a nul t r 1gonpmet r i o,
l a ca r a de 1/ 20 000, ne r u, p~
h t i e, cu di eDsiunea de J d, 5 x
47 c •
ri •
~ o " ' r ni ei e ~ nt oemi ~ de
i ng. or ' u ~ oi pi on pent r u moş i a
z vor a n' sau - t ef ~ Deş t i pr opr i e-
I •
t a t ea pi s oopi ei Ar geş , di ns pr e
moş i i l e a i hoveni , ş . a . ; ou doc.
din 1597 - 1 3 •
ot ' r ni ci e î 00 ~t
de i ng. oa n r r edet i ci p_ nt r u
mo~ i 8 i ~ i oheyt i . pr opr i t a t ea
moşiile
a ' i ; ou oc •
•11.
l i ; ? s ; l
Denumirea părţii structurale Model :2
~ - - - r ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - - - - '
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extrem!
il.
2
. 3
4 5 6
,
\~
7.

;,;-

riO".
got ăr ni ci e ~ nt oc~ i t ă de 1851
i ng. Sca r l a t opovi ci pent r u m ş i ~
Va t r a -rii . âncăci ov, c pr opr i et a -
tea acestei mlinastlri, di ns pr e
t
moş i i l e 1deş ţ i , uu~ J t oa ~ , GarStil~
stL, Izvorani, dhoveni,. acovn;a,
Bor obeenca , J Onţ eş t A, Zgr i p~ ~ ş t i ,
Pr i boen~ s a u ~ el et i , c~tr'şoai ;
cu doo, di n 1 ~68 - 18' 40.
Orig.
·:Iot~rnicie înt.c it~ d
i ng. bcer l a t ~ opovi ci pyn~ r u
mO".;lisj'ur ş tI , pr opr i et a t ea m- r i i
{ânCB.Ol.OV, dinspre o~iile obreş G"
J l ooovi a nco; cu doc. di n 1 15
'1&19.
Or i "! '.
arte de hot~! 'nicie
Nr.
filelor
l o. f
1851 12. f
întoc.r..it· de inz• .:1carlat ' Popovi ei nov.6
p ntru moşia Gor ~ a nu, pr opr i et a t ea
_ - r i i i nel e i ov, di ns pr e moş i i l e
, J ~ d. ş t i , 'lineBsca, ' d~ ~ ui ,
~ o] a r e1v; cu doc. di n 16 - 1u4
d- ing. ~carla" Pooovici pntru dec.12
. a ş i powna r : , pr pr i et a t es m- r i l
>.•.' J t i i . r ni ei e î nt . oc lt_ 185
Cd. 797/1991 - I-a 020
8. f
Observaţii
\
,.
/
\
/
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE
1
1....•
12.
2
Anul
sau anii
extreml
3
4
nl . ; U c.
e p •
10
: . : 5
4
5 6
Nr.
filelor
, 1
-'"
1.
:"nt ti
ng. '"'1 i_D
y1.
d
.'
c. l . . . .
o" ' i a
.-rti
1:;,,-_ il
r ~
Ll
t-
or ! ! ' ! . . . ) ~
~
.) .t~X. .•.
- 112 •
r' •
. ; .
Observaţii
li
o
i
.,ntru
f
e ti'; cu
• d~n 17J 5 - ~ J i .
t.l"i •
- - - - , - - - - - - - - ' - - - - - -
r ni c: ~ nt oc ~t C
pav ~
Cd. 797/19\11 -- I-a 020
.:I •
i D_ _en_ u_ r n- , i r i e_ a ~ p_ ă_ r ~ ţ i _ i _ s _ t r _ ur c_ t _ u_ r a _ l _ e- - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - ~ ~ - - - - ~ ~ M: - O~ d: e: l ~ 211
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
5
il
.•.. .
2
. 3 4
art . h r. c
Nr.
filelor
Observaţii
6
ll.f
1•.
c
i"l
7
4
.- -"" .
1
Cd. 797/1991 - I-a 020
-
<L pl -1d
t"\
O a
C. a . . C 1/10
, 'ar ou
, 5 ~


a
. l'U
-1

h r ni 1..
i n
-1'11
i,
,
•.. .

rl. •
./.
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1

Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
Observaţii
5 6

11p
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
1
..
.-
4
2 3
o t•

". .
~

e .ot rn
,1
5-
e it in
••
ca 1 pa i • n

o~1a

d if ! o
1ir...
d e o r
• d 6_ 17 _
i t

l 55 - 1722.
- e
~l n i
vi ,la
...., : t:
tj ., c c r n
e
..,.,5
5
1~.
. ti heş i.
cu planl· t - :il o
• . O. O'Ji ,.. 1 . a
p 00
,
Cd. 797/1901 -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
! l
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
6
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3
4
Observaţii
5
1
? •
2 c.

t

o ntoc
,
••
./1
Cd. 797/1991 - I-a 020

1Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
3
4
Nr.
filelor
6
(.
Cd. 797 i19fJ l -- I-a 020
d
'l3S - 1


in •
1, .... .
·.

.11.
') ,7
l
,
1 4
,
1
e '.
1•

Observaţii
5
" , .
1
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
4
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extrem!
Il 2
. 3
Nr.
filelon
Observaţii
5 6
3L.
5l·t d
it: ~
r i e e 1t
1.:;•
i
r'- ..
l U

J •.•.••••• _
••
J . ~oa
U r up l~il""
r . • i n
~ ; A '! .e
c n
.... - so
s
1
1 ,
d~
.~.
••
1

, . u
i
c_ .
l p
r-
.

•11.
Cd. 797/1991 - I-a 020
/tf-.
-~-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
5 6
Nr.
filelor

CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
Observaţii
...; . d., 1...•
1. ..
i u
i
pen
,
ŞII i,

o~ .
-
c. ·nu
n
i. •••
.,
pe t
ci
X

32
••
Cd. 797i19! l1 -- I-a 020
3
4
p •
5: : ;
r~.5
i •
.11
l •
Model 2
,1
Anul
Nr.
sauanii
filelor
Observaţii
extrem!
4 5 6
Denumirea părţii structurale
2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUl:. UNITAŢII
DE PASTRARE
~ 5.
ofi I ' n toc i t e 7
a r i n. . . . . . . cu
!:
p a:
3
. : ' r a ţ i l or
a d1
.
a .
.;.
- ou 'n
oe, .•. i
.
-.
r

":!
..
ot ni 10
t,'
"
'0
it:..:..
••
-'
G ns-

,
e :
i
,0
~o
-:r et l u
i
"
_co i . 0 e
,& .
t
••
. 3
...,

a r ! ;

.aoa
(1
,
1 n
~~

ii
-
l J
pl
r
-
...• 1i ti
' i . .
~~
4_
I
'":t~
_C
a ee a a
ş 1
j . ne " ' t i
'3 •.
i n
_.
-
ta
.a.
Cd. 797/1991 - I-a 020
./I~
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
4 5
M--- -----I---~--------__:_--------I---- ---1----1
123
6
3:1.
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
l.t
2.
h t Il ~L. ,77 2.
a h
il
r r
t
r r il
- ~11! '
Ol oc i

opCd. 797j1991 _.- I-a 020
1. . . !l
_ a n
_ opr
i n
Oii ortJ o i;
uI '

r n' : ' c f!t
t
of i ' ! " . Â c! . e
n ~O ,v,
iau, pro
oi Le nă,
•.052
i
.
J a'.l -rl ..ni ca..•
.L r ...•
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Anul
sau anii
extreml
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
4
Nr.
fileloe
5 6
8-
Observaţii
. 3

art
.
~O .• I'" l ei e
; ; 0' : ; . ; 0 f

•..•
Si
1. .
\
e

4~

i ne\> it
1,
di.t~::.pI'
! l
f!

'J ' rt...~
i
)
4.
_fl,..
a
(i, ii;
_ 8

rt
dip
o _• .....
I
r1.1.t
.1
-
.
-
i
"
r "tl
-t'
tL
v
cu o
. : .
70
-
..,

-
.",
de Lan
'-~
~
tot: .1 de i n
~
1 .•.

-
n•..08 a
1
f:
) / -
r
. j .
- ,
1
"
nu
~
.•. - 1>
-
r1~.
L _ •
Cd. 797/1991 - I-a 020
,
-
-
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITA ŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5
3 2 1
u
i •
4 •
1-__
ve""hi
t rn
.
"r - •
pl O 'ril
il r : : . nj 1.
17-
n~ l r 0' . 25
aY't de
d i·
v

rn c e
c
in 17
i •.
d, ho , 11

ca. 7971199] -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivtstice
il 2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
6
: , ) .
~Ltr. de 1tur'.l. ici
1'lJ : d i a t a 1i
i
.
r

.l~)\:>
.'
. 3
4
Nr.
filelor
5
? f
...
t .. .1.
10.
Observaţii
Cd. 797/1991 - I-a 020
" de
/ 10 o
••

Q" , el da
1·_ti .t"ll

e ... "'•

t... e n
c .f."", e
'-, oJ h.t! '.•i
n..• _ V1:
d • n
o
••
.1
d
u
./1.
Denumirea părţii structurale
Model 2
I Nr.
crt.
1 2
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PĂSTRARE
Nr.
filelor
Observaţii
a .
4 5 3
ru iti it.. a;'i· e
t ''li ar -1.
li _le
f ţel ...
ta ul· o ~- o
r_~.).1.. ex.
';0 •
•' "-In
cu 17
,ti i •
, •1'". t
-
1..
i n

c• t
1
2. 10
Ş o
p,-,
.. d,:::
J ..
""
C .••
\.
/
e a ci


t" .ici.
1•
l.O~. rhecr,;
pvDtiru
t
-
Cd. 797j19! ll -- I-a 020
. ) .
\
ips.
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
crt,
Observaţii
6 4 5 3 2
il.
7 -
ii. cu oc, . .
•.. .
8!'t
t J . de . 1
1-
nil. d Te: (.;11
1')•
t d
, r r opr _ , . . . a - ,
~
pl "
J i n
,
ov
r l i i;cu
c
1: 19 . 1
,-
,
\;
..
1.
-----,--
3 • 1 r :'01

Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Il

Cd. 797/1991 - I-a 020
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
,.
e, i .""Î.-
•. . C •
.i •
i
.u c.i:
• •• •
u
,r «
ar . d....fi .J .r.:.~1
.,.
d
13
r -.
.. :;
.•.
••. •J .
! t_
Observaţii
Denum"ireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Anul
sau anii
extreml
4
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE
3
fife~~r Observaţii
6 6
1

Cd. 797j19\l1 -- I-a 020

1•
-.
1,•
,
n ,
:;
- 1 35. di.
P
o

,------
d
l e
1o 11•

d
pu
••
/.
1
1.
1i{>-
..
r-f/-
Denumirea părţii structurale
-
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extrem!
4 5 6
1
..
1

J
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
. 3
il

i

ni •
~~c..,

1.
c_.
J ..
1
1

Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
1•
;,l •
.1
c

DClnimlrea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
4
Nr.
filelor
6
\
,
\
\

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1.
CUPRINSUL UNITA1I1
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
Observaţii
22.
:
I !
,
/1
J' i
, I
/'
/

t'
';
/ ;
3
ni cJ . e
u , .iC.rlCi
do!!•
1d2 î nt i n e ~J
or1",.~ •
cu
1. 06.
d i l
c
o o'\M. ,
I
cal'
e . , 2

.o.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
-J?:
Model 2
Denumirea păr ii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
/
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
.n
• .1.
15/

-i r

. 1.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
aUPRINSUL UNITA1II
DE PASTRARE
3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
5
Observaţii
6
Cd. 797/1991 -- I-a 020
i n •
.....n
de . o~ , j ud. nO · ~ a ~ i
4 rO ccv & nc J [.ropr e '"'
-o ti "L '-'... i DU, o~ilc
. . . , ' J i " i eni ,
- 'c
l a vi t e~ t i i t -
F' n, o. n:, 1
C1 ce ie-_ doue .0"':' •
as nu ~,i •...•• la ;cara
de 20 ( \
pa
..... er-ea
I
ne
2
de u
a te
1
"1 f'
- ...,
Bau j~a, al,,,,n.,
r - n ; cu doc~ i n 10 - 1 ? ~ .
J ,; il 'i.
op~ )
pl . o r i i e
o : . 1r di n : ud.
a n 1.
t.
O
'·•• •
52. 1'
10. f
Denumirea părţii structurale
Model :1
Nr.
crt.
il.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Anul
sau anii
extreml
4
NI'.
filelor
5 6
2 . f
3 *
_ t .
h 11
.•..
i
1
I
t:
t ::1_
V
i
-
14

I
: . .
r 1",,55.
i n. 22

Observaţii

..
\
\
\
1
\
:il' i ci . &. . nt o i
i
,
\
Cd. 797/1991 - I-a 020
. .15
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4 6
M- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - -
6
!I.
I •
\
\
2
ca,797j19nJ -- I-a 020
3
Ar~a
.
1, fi;' i'
f• ~ ..•~
... -
'he JJ: ~ L
',
ain
"
nii.
'ri.! ..
i ;
s :
u

1.-
i 3.
C 1 o
li'
1""
s
5
_~a~
o
s
1.
a~
n
,
C;;
'"'
.- c

o .rnlc
nt ,_i
nru


1.


Nr.
filelor
1. •
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
li.
2
4
. 3
3
p •

•.. r11
b
-
cu O
,1
n', r.....
s
po
.,
cu

i
-
: ; .

i
Cd. 797/1991 - I-a 020
5
Nr.
filelor
.f
6
Observaţii
.•. 1..,
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE
Nr.
crt.
Observaţii
~ 1 ----- ---- ----
6 4 6 3
2 1
, 18
-
U•.•.:.o
1
t
i
d c,
1715
-
140.
eu
r
n~ ~~ c ensiun .1.,':)
- ., J ..• • • • • .
-1'·
~I
)
It.
i a
p~ opr i ~ : et ea - r ~ l
10 o..i ~ l ~
•..
.ava
1
i n 13
, ..,)re .1
1J •
u
i .•
1•
t
U
dO- l
C
(
~\
775.
]
1 doe
r ,.>_
1• nt mi t
lt.
••• :.t 1
Cd. 797j19\J l -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6
1•
_.~.
,
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
3
~n' n l're, ,
c •
, p... ,
e
, 5 X - : ; ,


t O
181_
Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
Nr.
filelor
Observaţii
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extreml
4 6 6
Denumirea părţii structurale
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITA']'II
DE PASTRARE·
3
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
!I.
-.;;.
2: . . .
Cd. 797j19fl1 -- I-a 020
ici _ J .ui .- .•. C
1
us u,
in •.

• J ;.L lui
i •.
ot c
r-
u,
t i n ~ •.
l e
.•.
r· IJ b: t
; cu { c••Ci an 15
1: •
r i , , _
•• •
,
,,
1
reu
1 :,,,1
1
,
I
'"l.
..•...
l i ps a
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt,
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistiee
il.


Cd. 797/1991 - I-a 020
i n 15 ! J 5 •
..
. . . n
.-
oc, in
J : P l . t •
•. /1.
4
.
t
Nr.
fllelor
1....•
Observaţii
Denumirea părţii structurale
~ .
Numărul
Nr. vechi al
crt. unităţii
arhivistice
1 2

Model 2
Anul
sau anii
extreml
1
3 4
OUPRINSUL UNITA1II
DE PASTRARE
rni'"'l ...
'h
o -

fif:r~r Observaţii
5 6

Cd. 797jlmll -- I-a 020
r

i
rnic: d· n
i a
ui or a
i n
,
c
o
3 , c •
,.J _
.

J / .
./ .
1-
•...."
.Il
Denumirea părţii structurale
- Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
. 3
4
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistiee
! l
Nr.
filelor
6
3 •
: 3 •
o
d n

1.~
r •
crt
Cd. 797/1991 - 1-3 020
5
••

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt,
2
CUPRINSUL UNITA1I1
DE PASTRARE
3
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
il.
35.

i..
_ci 1./ 2.
i e t
.
O
,
t - Oi
i
1, Ta~r'a ti
. , 1,
v
i
Anul
sau anii
extreml
4 li
3 •
_ ; J,

,
Nr.
filelor
Observaţii
_.0
t-:
n :.r

37.
Ro' " I ' n
:..n
15
. f
i .

c. voi e TU
t 1 i l a
t

c
-
n- i

Cd. 797j1991 -- I-a 020 .//.
6
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
4 . . 3
5 6
ot r ni e L nGOC i t de
in:.:.>_ • v er pentru noşi.a da u a,
,
~ a r t ~ D o~ pi t ~ ne ~i Zoe o~ r ol s oh
di ns pr e . 0 i a dol v.
Xu', a<:a.
t rni ie î ot oc ~il1C'l de
Nr.
filelor
2. 1
1 5..," 2. f
15
p n 1:'1)
1858
. 10
~ a a l , pr o r l t a t ea I u
a i o 1
oş i a du
..xt nae
• ve er p nt r u rno~ia _8 ul " . a r t .
c' Di t ~ n Eei oe Dobr ovo_ - 2.
. .
i n9 pr e mo~ i a a du ul ~ .
1•.
l.i
Observaţii
2 ! l
..., .
41.
Cd. 797/1991 - I-a 020
X'1,,'85.
rl.l O i o ipinI: p
> l a , p~ opr i et Rt ~ a l ui ~ ~ a s c~ '
r h. or hJ pit r ~ i a oJ p~ t ei
o ' r ovol s ch=, d' ns pr e o i
do_ u.
heo! ' he pi J a ~ ş i
.1,'
DenumIrea părţii structurale
Model 2
2
6
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
42.
,5.
4 ~•
CUPRINSUL UNITA1II
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
3
i ng. I o' n ~ e~ et i ci p~ J t r u _ o~ i ~
Eder a do u, ~ r ~ pr l et a t 3a ~ e~ ei
r9.pt.)satull~i cl.cer IlL o o L a e Hi of , 1>'
4
1 ss
- :>
tuLs L
3847
~ept.ţ'
n V. ; ' : >
,"mCLl-
_ _ .. .A .
1 32
ti
am-rU.
~ ~ ~ i nenl Sl ' t pt _ ~ ~n
- .•• --> -~.;, ~--
di n o. i a ~ t a t ul ui Vl ~ deni , f o~ _ ~ 8pt . 2;
Nr.
filelor
4.J .'
6
Observaţii
ca. 797j1991 -- I-a 020
Hot ~ r ni ci e i nt ocmi t : de
• :c. l' t: •
lDg. 1~. r.:1~I1..ane.... cu pntrumc >~
- ' l ea nCdt ~ r opr i et a t ea m- r i i
Cot r oceni , di n~ pr e moş i ? Soi e ~ e
de Câ p.
xtras.
•dinspl'c e. ti •
lot r n~ ci e i nt oc~ i t ~ d
i ng. D. I on. s eu pe~ t u . os i a
• er i voes cu de ~ u~ di l s pr mOJ i
Sărari.
Re.....;tstr u î.r. toc. 1t de
{ ; e
..,
pl ~ ţ ul l ot ur i ~ or mici de
.ne·•.. '11~e~+-1· -
v .J .. •• _v y \oi
Gl-:ov ci oc.
Or;' •
~ a bel de l ct ur i l e vând t
CO.11. 11.1
0
ni, plasa i l i pes t i .
ri •
.//.
1.
2. f
2.f
-~-
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 . 3
2
-7.
n
3 t
. .
• r

1.••.•
~ ;
..
..• -
.rJ . .•
n i ••
•• •
Cd. 797/1991 - I-a 020

Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sauanii
extreml
CUPRINSUL UNITA']'II
DE PĂSTRARE'
3
51.
2
d
4
Nr.
filelor
O.Gol , •. _ent .a c·,.,ie·
tl~l ngh€ 1
C•. . · ••. .0 e. i ,
o,
cat.
6 6
12.
nu
od'ori , 1>0 i
~l •dl""..,pr." )'~ ile
'.ilc; ~':'.:.f.inanca,
r
de
5'
t
~J ..
zt;e
I.~•
':'r,.._
.
" .
a
J ".O \-
,
• .-
-_1"
1' . . ;
J o ,
.,,-
v de
-
S
.1
1•.• -
vi~j ;C t
vI)
l d3o.
I'. ..
Cd. 797j19~)l _.- I-a 020
d
.,
- '"
; ,J
"".1
~ct
1r ~ti.
c -ti
ui n.
~r.
d n
1 ,.3 _C .... ,.
. . . . ur
•• ă ,
'J
c e, ,
"
Observaţii
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2
1 e
- 1 o c.
rit,.
'o ~t. ...•
,.
1 b r
1 c ;
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITA']'II
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Nr.
filelor
. 1
Observaţii
o ~
_8
..• 41
de 1/1
:J
,
....• ......
f
h
t' re,
...
i
en. . . . l . '

"'"
17 O

_ i p
it.
"
J

hct
_.i
t! .
:'nt i n
.
r u i es :
 .
"-.
,
i
I
e
t
.a 'j."U
.
.
-
.- 9
,.
d 1 . •
pr . •• t
I'l •
ot s : icie
Cd, 797j19fll -- I-a 020
_ ' - ' O
av.~o
Denumirea părţii structurale
Model 2
2
Anul
sau anii
extrem!
3 4
OUPRINSUl.:. UNITATII
DE PASTRARE'
5 6

n te
~}
)
o; 1

,
ioii._
~
P •
x~ h
\

~ •....
i3.
Nr.
crt,
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
r' ~ti

1.

r

hot
i i'
iJ.
1.


J .. o.
ci
Cd. 797/1991 - l-a 020
i
i

Nr.
filelor

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Model 2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3

..
• \oi •
C 1
i ..••
..
J ' C • ':'n'.;Oc . t
t.••

ni ,
i s :
S
J
• •
e i n
• •
..
J o
r


Cd. 797/1991 -- I-a 020
Anul
sauanii
extreml
4
. Q
\.\.t.
·49 25.•
:; ,
••• ' , . J
Nr.
filelor
6 6
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
l:3.
1•
Cd. 797/1991 - I-a 020
i insec. it.J
pr e· •.• t: i
.·c~nii,
erca, etot
e
u . rl_u;
c..:.
-i .... ":.
o
1 t:5 25 . . f
! D. . • t.l
d.
1840
.L ",L'opoli- i 1. .1;::
't'I UCU v
.•.' U. ~'lni t ,
\
·t-'
. "
n.•c
~! ,.

,..
a...:·•..s-
eci u. ,
7 t_J1U; c d c,
i _ ur oa s ,
1 : . , - : 4.
.•.. ,- s ca r a
j ~od , ne ru , p h rtLe,
ns i unea c: x o cm•
.
ri...:, •
•11.
1 4
oc . 5

5
l S. f
Observaţii
l i p J
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
fif:r~r Observaţii
3 4 5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1.
1•
o
pati t x
1
anii,
-1 ....•
Get. o
1.' ~t
1
lm_e.!..,i
i J oe 1
..

::::. l-
or
n 10 pen" r ..•.
-t.,
liei
p
ni L
01...,
.
;cu c. e lGS
.•..
14

nul
.e
4
e •.. ,
j.
~.
I o la1, ,era'de
110 t
pe ca r uo t,
cu
. "'1
1
•.. ,
r·.~.,
""i
o li.
u
l u
o o

~r\"it, u
°t
n 1
1
Il
.•.
.l,;
p r

•/1.
Cd. 797/1991 -- I-a 020
1..•.
-o
-
~ .,. .. ~ '. ,. ~~.. ~.. . ..
-f/-
-~
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extremi
3
4 5 6
t
vI .
d

o
• . 7
2
r.r_

II
Nr.
filelor

e'"

. f
Observaţii
2


1. •
- .
~. .
Cd. 797/1991- I-a 020
•...t
••

Denumireapărţii structurale
Model 2
OUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Nr.
crt.


Anul
sau anii
extreml
fifel~r Observaţii
2
t
-i,
V r
ech •
l a nl r i l
O n i i 1 O
" i l
- •
ai ..jud.
t.
n cr l

r .:>_

.r _&
2.
o •
b
•rl.l1-
o i11
Cd. 797j19fJl -- I-a 020
1
n. 2
J . t

Denumirea părţii structurale
3.
2 3
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Model 2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
5 6

4

o. . n 1

o
1
i•
Cd. 797/1991 - I-a 020
Nr.
filelor
Observaţii


Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1

2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice

Cd. 797i19~)] -- I-a 020
CUPRINSUL UNITA']'II
DE PĂSTRARE·
3
le' ioI ei.
. o: . t L " U 00 l a
111-
tit· s " hi ' ul .
Lu ure t_,
hi" cont .••
p ~ _, 1$",'r
j . , ol ar . p c~ t on,

i t a
r
t
u LnLe
pr o r " e
Anul
sau anii
extrem!
1:;
pr . 2
1 Str
4
Nr.
filelor
Observaţii
5 6
1 •
Model 2
Denumirea părţîi structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 . 3 il.
2
1-04.
.•..•el pl
col r, r v , C
unea d' 2~. ) 3~, 5e •.
ar . . o o It
53 1•

fcu e
- r l o
",r •
J

. . . 10 ni i a
neoe 1 7.:f
-
i
il
şi;
r
J,;1
9 u
0\1
v
s: o
f
~t~

f ) pul . ,
u c• i n
:; >$
.1'";.
13: tii· !.ie n
2.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 6 3
2
1
.
Il O

:.>..::0
2
• J
-
cc· .•. tă i n 12
c 1. , a
r u. ,
)
e
,
e...
uT • , L.

n o 1 o
,
d ·c.
d1~
r •
1 5." t
r - v . l o

ri',
1'1
o
15
, ,
.0. d ~ ; cu

o .ni i'" 1

t i
i
-
i
din pl " r
9 i
"II.
Cd. 797j19Hl -- I-a 020
-~
Denumirea părţii structurale
Model 2
Anul
sau anii
extreml
3 5
Nr.
crt.
2
6
\
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4
51
O . 2
Nr.
filelar

Observaţii
1
11

././.
cj
c
D
:3 •

a
11u
ho
i
;

15c
i

o: ; n
• •
l'i "
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2

5 6
Nr.
filelor
ll.f
Observaţii
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
11
CUPRINSUL UNITA1II
DE PASTRARE
Anul
sau anii
extreml
,.1.
: n O
ă
1 1
••
t d
_a.... cat De lir
u'"
••••
-r i
o,i"
-

...•J do

i n
. 12.
4 3
1
o
_ _ < 1; . . .
0 - il-
1. • i;»
t'ld
n
Cd. 797/199] -- I-a 020
-~-
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6
. 3
4 5
il 2
- 1
10: -n
••
-
0 \1n_ u O
. 3
Or i 5

o
. •. nt ·1
-'
1

z c
1-
~
. 3
<J it 1.•.
c. fi 1621
-
1u•.• 3.
!"i II

3 • ii 1o


cu.
a 1. c r
Il", 000 tj r
-.
n
l'
p
Il....
t
••
"'U
iD
r
..
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr,
crt.
2
Anul
sau anii
extreml
Nr,
filelor
6 6
.f
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
OUPRINSUL UNITA'J'II
DE PASTRARE'
3 4
Observaţii

1•
ot
.{1.0i
nt
d. . ;
in..,>o

Zefltl O i a
il
pr i c
1n",pre 'v~ :iie o
i ~•
..' "lui; ou o il
- 1. .le
r _

1

r e o
i•
1, "'n oc: nl t ci

l or p.
en ur
1- ..

./1 •

ca. 797j19Hl -- I-a 020
',52 - f
"-

18 •..
0. 24
Denumirea părţii structurale
Model 2
Anul
sau anii
extrem!
4 5 6 . 3
Nr.
filelor
. 0
.. ~ pea... c·,,.;u
:.3~·
*Le ndr
,..
se
.:. t:i
r:
- t
l a Ee_
..//"
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUFRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
;CU
O~. di 15),-
-
r fi' i

Î I
\
t\
~\
"
1.
.otJ.rn i a e 1: i l it.
1r
"
ten
ct.5
, \
~
,
.
f \
;-r
, \
Nr.
crt.
!l.
2
Observaţii
/'
f
• t
,
"
1:'oi- nr
z an
•.. ri
.,
• . . • 1 . . . , : .
n-1 a':'
1
nea de

vrl... 1. c p ••
Hot 1"1
d
ce nu pene
Cd, 797/1991 - I-a 020
Denrmlrea părţii structurale
Model 2
2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1


\
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4
3
I l O.
e c
n· e e , . t
n
•, 1.1 do • i
n1. ..c id

o .'
1 15

et c ..f i 1
Cd. 797/1991 -- I-a 020 ./.
5
Nr.
filelor
' : ' . 1 '

6
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6
27.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
3
Ho~r n 00.1
e 1
O 5 51
•. Ze
ll- t
c. in16
rl • 11.
.•1/.
Cd. 797/1991 - 1-8 020
. • . 30
Nr.
filelor
11

Observaţii
l " p
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Anul
sau anii
extremi
Nr.
filelor
5 6
1•
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4
Observaţii
1 2
3
30.
••.••. op",v_Ji
n .~t:L.
- 1;1..
pi.e•.
o
neo.....1 d
i n
Ei OV t
.uaşo'J , '1 i..;1a ,
d n .:'71 ••.
C'
h
-1 cop~i
t..rn e

f l t Dhau e'
tele
10 U .).;
oe.
-
- "' " ' :J •••.•
ca. 797!19Ul -- I-a 020
1
L ~ll
• : 3 •. •.
1 4 1.J-
i ul •
.bUU
_ • J' , ~... .•• • • • • " ;t - •. • •.• ••
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extrem!
3
4 5 6
J .•
35.
: 3 ' .
,
.oan
t
••.:>mun c
ti: •• .;1.
'::JorU!h
I r.:
cu)t
c.,
-
,
1-

- 7
Nr.
filelar
-.
• a d • n
-1
o
t n .•-e n
1;.
' " ' pr . 2~
e r
r u
"
ca. 797/1991 - I-a 020
.1....
17(:;
rt 3
..,
...,.
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
4 5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
37.
- .te d 1o
ni c~ 1
..
C11
P

l ui .i
inepr
§
.
l e
~ob
~
_1d_
~U ş; ou

I
n
IIo di n
!
ir-'.

ee
,
d~
,
j .
.;;
~ .•. ~
,
hA •. . ..
1- tlaiur. 2 d . •. , l .
t
...•
...,
x 43 s
c
••
Cd. 797j19Dl -- I-a 020
3
pr op~1- t 5 C3 uoi er i l v r
d: n~pr ~ u _ ~ L ~l ~e t~, - i a
; C !l
doc.
n 1. 0" 0.
r i : >_
J . nt cm
ŞiiJ.,
h
..
. ::; l~l. ; ..•
.
r
c.
f
d" 1722 - i70.
":lp-r_ ••
•/1.
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Anul
sau anii
extreml
5 6
2
i
4
.J •
o
d
1
c d
i
fl C t:,j,
o • . 1
r,_ •

Cd. 797/1991 - I-a 020
.,
Nr.
filelor
1
1. . •

t..•
Observaţii
"Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr,
crt.
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3 4
Anul
sau anii
extremi

5 6
1•
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1


or ,
b i:
1.
!>
;J
P
i
' . ,..u
d

n
~
-;1
-- .
O.•.'.
'"
r_
o r . i
i. ch ij
o
1" ;
'1
1

o.
• •
(.0 i d
r c
•...
r {li
it
pr i
i r

"rei••••
•/1 •
.
ca. 797j1991 - I-a 020
n
,. .
c. . . ••
1
fife~~r Observaţii
Denumireapărţii structurale
-~- Model 2
Nr.
crt.
il
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6
Nr.
filelor

•O•~l>
.:...
1 11 ...•
l ~
o..•·
•...
, O 17

tr
?
Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
4. •
5 •
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
·3
Observaţii
i
.'" ..1
p~11..
t~
10
..1 p
a
o 1.
.t' •
1 t
El C
n
• •
t.! i
1
- 6
f
'.Denumireapărţii structurale
Model 2
2
6
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
a e
,
h
l.'>f.l :.
i
1.
--7
14.
ez rt.
25.
t
Ci
io\]
o~1. 11
-\
.~rli
. "
t
. 1. 0-
Anul
sau anii
extremi
4 5
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Observaţii
3
1" i ~ ,
r , ; c •
J.nven""' r
o
1.
" _D' jk. nt ul p., u...io. 1 3; 2.
pe o ni 1 OI : nei, li1, I
C; l


I on 'li
1
.LD
1.
t;;,
Cd. 797j19~)] - I-a 020
*'

\;i.
, z
, -
J.
•... 1
O. . . , d
. . . ; . -f)
15 O
- •
J . ~p
ri
*
----_-:'--
~l nur l l h.t
3".-
* -
n, ~.•
l Z.
Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extremi
3
4
Nr.
filelor
5 6
Cd. 797/1991 - l-a 020
1
1/
u
r i •
!: •
el c
o 1
o 1
, i
d 1n. 1*4.1. f i an
73


Observaţii
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
3
••
J . : 1 p r
e O r i . ~
..
r •
./ .
Cd. 797j1991 -- I-a 020


1
Anul
sau anii
extremi
4
1 2
1 2
• 5
5
Nr.
filelor
Observaţii
1•

6
Denumireapărţii structurale
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Nr.
filelor
Model 2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
Observaţi!

1
••
r.~i h
J)
C •. U
.•. ~oc.:n:: -.Ioe
i.
J .
'"
,ri"' •

ao . . l
-
1
'"

8.
c
..;
1
o
--
0/ •. El e
1 i,
..
i
J_r
<,
II .....
o '.
.:1."'
••
J
'"
ot rX1i.c·-
t e
i
.11.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea partii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extremi
4
fif:r~r Observaţii
5 6
've
te
~
no .Ln i


Il ;.>. r . 1
Lid
1.
it: i
1i h a:
; e

..
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
r
~ii
....... rt .... t
e
1
·.,
"
r':" •
rnij
r av l e. . . .
ri"'s : i l
i....
nt r
./
Cd. 797/1991 - I-a 020
1 51
"//c-
-~-
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Il
••

Cd. 797/1991 - I-a 020

e
p ' ...,j. i;C 1
r

. 5 •
,
1v
n _
c.
l.
r n
i
o

•1, •
1 4
p c ce:
,
Nr.
filelor
5

Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
5 6
Nr.
filelor

Observaţii

O ! 4
. l e
e t
-.;. ,;
i
a t
,
isp O
Of}
n

O o 1J
1 et
, u
{
ri

.11.
1


CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
4 3
o r~iCl
1
....r t i
.. ·0 ...c 1
, l a e
r"
n o , n :>ru,
c
,
d!
4-
1"1

j . ,
hrt
4 ,.. •
o" r;1 I ~.to\; i
P
t a
l u,
i t t

Cd. 797j19B] -- I-a 020
Denumireapărţii structurale
~
L O
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
4
Nr.
filelor
6
1•
3
o rnlc·.
.8.
. 13
5
-
c; . .
-'
o
ii
p
e.•u
,
.
,
. •. r .
-
c ..
1
i
,.;
-
~
1

1
.',
iJ
: ; , 5 . :
., ne
i u 8
.r
1
o
, 1/30

••
Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
Observaţii
.Denumi"<reapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
4
fife~~r Observaţii
5 6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
1
1•
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
pe h ~i,
47 c •
i ne r
d
r i
o

/ 30 00

,1.

c •
./
Cd. 797/199] -- I-a 020
Anul
sauanii
extremi
1t , •


Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
!l
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
- .
1•

c: l .


p
i
i n 1131 •
..
••
1"'0

ci-
ri, ••
i •2
-
1 45
Cd. 797/1991 - I-a 020
••
Nr.
filelor
I ••
••

••••
Observaţii
11
Denumirea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
5 6

CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Observaţii
, .


,
i h

-
c
/: J O b
w . . . . /
,
2~ v

t.
3
o
d


1 '.
O n
!... ~
-
-
~3, 3c
-Iri

te d hot
• " ' 6 k TU
o
15
p. • . 5

1.
•. n.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
1
· ,
...p
Denumirea părţii structurale
-/(5-
- ~-
Model :2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4
Nr.
filelor
5 6


CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
. 3
14.
- cu.
Il"' o
,

r1•
_ e
n
.~
i• opt •
o ni 1n oe
1

i n
1. •
Cd. 797/1991 - l-a 020


Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sauanii
extremi
4
• 2 •
o.
1.
33.
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3

fif:r~r Observaţii
5 6
Cd. 797j19fll -- I-a 020
1
1O
-
i ra
1/Jo O
o . ,
t
r ămn
. un
j
•..
3? ~

ri
a d 11
toc l t
1.

Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Anul
sau anii
extremi
. 3 4
Nr.
filelor
5 6
.3 • o
o ~le
a
Cd. 797/1991 - I-a 020
• •
1
5
ug. l


i
.f
,
.t. Il
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
fif~~r Observaţii
5 6
37.
: 3 •

CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extremi
3 4


1

'"'
•..•t
r i •
el e noi "
c 1
o
.1
i•
•11. Cd. 79Î }1991 -- I-a 020

.f
" " .
-/5-
Denumirea părţii structurale
- -
Model 2
Nr.
crt.
!l

2
1 7
Nr.
filelor
5.
6
4. . •
,.

3


Observaţii
. . " .
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
4 3
1
-

11
. ta 1 1


. 1'

./1.
Cd. 797/1991 - l-a 020
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
1 2 • :& t _ i
O

oi'
d •
r i
- u4.
p •
n c i
..
o p i •
.
.,
.t
ci ·se 1 8
-
1

ul
,
:1.
1.
.•.. U
f
i O :l c. il'

• •
..-

ot. c c 3
.f

1O
1 " 1
.11.
.
Cd. 797j19Hl -- I-a 020
-,,{/~-
-y--
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 . 3 2

" C .•• •• n n
o
u r l .
I
.'/
Cd. 797/1991 - I-a 020
DenumIrea păr ii structurale
Model 2
Nr.
crt.
J . : i o it.
Anul
sau anii
extremi
4 5
~ I -_I_---------- __ --:------_-_I ---1----1
6
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
' {
1.10
1 2 3
1. r 1
r •
t
Cd. 797/1991 -- I-a 020
. n 1
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
!I.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
c •
Anul
sau anii
extrem!
. 3
4
••
5 6
Nr.
filelor
.~.
Observaţii

1

•",,1r
1
1
-

1aler,
.,
3

ot rn i
n l~.
,
r1 •

Cd. 797/1991 - 1-8 020
t.

Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Model 2
Nr.
crt.
3 4
Anul
sau anii
extremi
2.
2 1
i \: rr
1
c
e

C'
. ,
l or ,
45
ri. • . . ic p
1e c
i.
r n" ci
r •
1

"'o c

-1
1
p
ri •

Cd. 797/1991 - I-a 020
fif:i~r Observaţii
5 6

Denumireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
!I.
2 3
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelor
5 6
Observaţii
eeni , CEi z ăneşt i , ac ăi ; cu doe.
~ e
di n 1498
-
1847.
.
, - .
.
Or i g •
.
\
2.
40
i nt EHpat ă ou Râur eni , pr opr i e t a-
• bea Epi s eopi ei âmn ic , di ns pr e.
moşi l l e Gur a Conaeul ui , Râur eni
e
s au Caeal eţ i , Bâr s eşt i ( j ud.
Ar geş) , R; da ( j ud. Ar geş) , St ol ni
Car t e de hot ar ni ei e
Or i go
Ho tărnă.c Le î nt oomi t ă de .
i ng. Co Sv eder pent r u moşi i l e
;
Câmpul Ol t eni l or şi Buj or eni i ,
pr opr i et ăţ i l e ~pi s eopi ei Râmni e,
di ns pr e Buj or eni i de Pădur e,
~al u, Răboaea, R' t undul ; cu doeo
. di n 1636 - 1819. .
Or i go
. / / 0
1853' 7. f
1852
dee.
.
66. f
l i ps ă.
, î nt ocmi t ă de Lng, C. Vi i şor eanu. . maL 17
pent r u moşi i l e Mi hai eşt i şi Cr ai ov a
Hâr s en~, pr opr i et at ea E~i s oopi ei
Râmpi e, di ns pr e moşi i l e Vat r a
m- r i i Gov or a, Vat r a ~- r i i
Deun1emn, Tr oi eneşt i , ă- v es t r eni ,
St ol ni eeni ; ou doe. di n 1695 -
. 1761.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extremi
4 5 6
de 1852 46. f
dec.
pr o-
Denumireapărţii structurale
Nr.
crt,
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
1
3
2
6.
7.
8.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1852
i n~. C. Sv eder pen. tr u. moşi a Bogds . - mar t . 26
l
neşt i , pr opr i et at ea pi s copi ei
-
Râmni c; ou doo. di n 1599 - 1847.
~ot ăr ni ci e i nt ocmi t ă de 1855 l l . f
i n3. Scar l at Popov i ci pent r u moşi 8 oct . ; l
Br oşt eni , pr opr i et at ea ~p~s copi ei
âmni c, di ns pr e păr ţ i l e di n
aceas t ă moşi e a al t or pr opr i et ăţ i
şi di ns pr e moşi a omâneşt i .
- cu pl anul de i ng. Scar 1a t
Popov i ci , l a s car a de 1/ 10 000,
- Hotărnicie întocmită
i ng. C. Sv eder pent r u moşi a
1
Vat r a Soţ i t ul ui Sar aci neşt i ,
pr i et at ea Epi s copi ei RâmnLc ,
di ns pr e moşi i l e Ol ăneşt i , Pauşeşt ,
Chei a, Dacov a, Zmeur eţ u, Buj or eni ,
L Vl os or oas a; · cu doc , di n' 1623 - - 184c.
Or i g.
,
Or i g.
col or , pe car t on pânz at , ou
di mens i unea de 26 x 60 cm.
9r i g •
. Ho tăr n Lci,e î nt ocmi t ă de
Lng, C. Sv eder pent r u moşi a-
,
Vat r a . t . pi s oopi ei / Râmni o/ . s au
Capel a, pr opr i et at ea ~pi s oopi ei
Râmni c, di ns pr e moşi i l e I nat eşt i ,
moşi a s chi t ul ui Ar han~he~, L az u
s au Fur ni oar u, Ogr ăz i l e l ui I oni ţ ă,
/ /
1857 128.
i ul o f .
Buou-
r eşt i
38. f.
-1/1-
- .JJZ--
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5
3 2
Ogr ada şi di ns pr e l ocu~i l e î nf unda~
t e di n j ur ul or aşul ui {Râmpi cu
Vâl cea) ; cu doc. di n 1035 - 18550
Or i g.
Hot ăr ni ci ~ î nt ocmi t ă de 8. f 1859
9.
i ng. Scar l at Popov i ci pent r u moşi a s ept . l )
(
l v odo~ pr opr i et at ea Epi s copi ei
Râmni c, di . nspr-e moşi i l e . Br oşt eni , .
Sai ooi , şi mo§ neni i Gr oşi ; cu doc.
di n 1721 - 18050
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1852 39. f
j ngo S. l ef ki de şi de i ng . . Ar i s ~ pct . 20
t i de Pas cal pent r u moşi a că1i ma-
neşt i i , pr opr i et at ea m- r i i Coz i ~,
di ns pr e moşi i l e Br ez oi u, Ol ăneşt i i ,
e
l VI ui er eşt . i l e, Bcgdărie ş tiI , s au
Gur a Vai i , Dăeşt i i , J i bl ea~
- cu p s chi ţ ă de Ar i s t i de
10.
Pas cal , l a s car a de 8 000 s t j . ,
negr u, pe hâr t i e,
de 27 x 56, 5 cm. .
Or i g. -
cu di mens i unea
;r
aot ăr ni ci e î nt oc~i t a 1853 l l . f
11.
de i ng. S. Zef ki de şi de 4r i s t i de oct . l o
Pas cal pent r u moşi a Bogdăneşt i ,
pr opr i et at ea m- r i i Coz i a, di ns pr e
moşi i l e Mui er eşt i l e, Râi os u1 s au
But a, Sămbot i nu, Dăe ş ti . L , Tal ul
Roşu s au ~al ul Si r i i ; ou doc •
.//.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
F=__ ~~~= - ~- - - = c- - - - - - - = - = ~- - - - = - - - ~~- - ~~- - - - ~- - ~= = - - ~
Model 2
Nr.
crt.
1
12.
13.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Cd. 797j19Hi -- I-a 020
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4
r i ng. G. Pl.eşc-i.anu pent r u moşi a . - i u1. 30
Dobr i ce- : ni , pr opr i et at ea m- r i i .t.~~-J 139br i -
di n - 1475 - 1816.
Or i g.
c m- r i i Bi s t r i ţ a, di ns pr e moşi i l e
Sev es t r eni i , Fr ânceşt i i s au Zât r e-
ni i , Pădur eţ ul , Oi or eşt i i , Si r i -
1
ne aaca, Or i mi na r i ; cu dcc , di n -
1464 - 18380 .
Or i go
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de
Ar not ~, di ns pr e ~oşi i 1e Ev r ei eşt i ,
Oac oveş t i i , Oheda , moş. nen i i Băd ă-
r aşt i ; cu doc. di n 1642 - 1734.
Or i g.
ceni
Nr.
filelor
5 6
15. f
Ho.tăr-nî o Le î nt o. : omL t : i L ®J
: i ng. . G. . . Fonces c. U t pentr u. moş- i a
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1851
i ng. So Zef ki de şi Ar i s t i de Pas cal oct . 5
pent r u moşi a Babeni i , pr opr i et at e
Cuce ştii" pr-opna.etatea m- r . L i L
. Ar r r ona, dLnapr;e moş iile oenunem ,
Ar măşeş· t i ; , cu J l o_ c, . di n 1784 - -
. 18L 9. ; ~.
Or i go
.1 10
185~ 14. f
Observaţii
Denumirea părţii structurale
Model :1
Nr.
crt.
!l
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
4 5 6
15. .
16.
17.
180
'-
Hbt ăr ni ci e î nt ocmi t ă ae i ng. 1838 100f
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extrem!
Nr.
filelor
Car t e de hot ăr ni ci e
1861 7. f
Observaţii
Cd. 797/1991 - I-a 020
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă 1847 6. f
de i ng. G. Pl.eşo i.anu pent r u moşi i - s ept . 4
l e l Vl ui er eas cade J os şi de Sus ,
pr opr i et ăţ i l e Ep~s copi ei Râmni c,
3
G. P1eşoi anu pent r u moşi a Bogdă-
.
oc t ol
1-
neşt i , pr opr i et at ea m- r i i Ar ~ot a,
di ns pr e moşi i l e Romanu s au Rov i na,
s au L unga, s au H~r ez ul , ~oşneni i
Bogdaneşt i , ' r omşani .
Or i g.
î nt oc~i t ă d i ng. C. Vo ~al eol ogu f ebr o15
pent r u moşi a Del ni ţ a de l s Ol t , ~ucu-
pr opr i et at ea s chi t ul ui Di nt r unl emr r eşt i
di ns pr e moşi i l e Sev es t r eni , Băbenj ,
Cr emenar i .
Or i go
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă 1851
de i ng. Go Cat el uz a pent r u moşi i l Es ept . J
St ăneşt i şi Runcu, pr opr i et ă~i l e
m- r i i Zl ăt ar i , di ns pr e s chi t ul -
Mamul , Câr l ogani , Sl l r ej eşt i , Vat r E
Schi t ul ui Ser bane~t i , Păs căe~t i ,
1
Comăn 1ţa;< cu doc , di n 1610 - 1848
Or i g.
di ns pr e moşi i l e Câl i mămeşt i ,
Ol ăneşt i , Buj ar eni , Bogdaneşt i ,
Râi Qs ul s au Gur a Vai i , Comanca;
cu dac. di n 1630 - 1778.
. •fi •
l l . f
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
4 6 3 5
2 1
- eu pl anul di n 1847, de
G. şi Di mi t r i e Pl eşoi anu, l a
· s car a de 1600 s t j . Ser ban Vodă,
,
col or , pe car t on pânz at , eu
di mens i unea de 73 x 52 em.
Or i g.
.
1849 16. f
dee. 20
Hot ăr ni ei e î nt ocmi t ă de
i ng. G. 1eşoi anu pent r u moşi a
Chei a, pr opr i et at ea Epi s eopi ei
· Râmn ic , cu do c , di n l J o1 - 1839.
190
e Or Lg • Şicopi i .
l i ps ă
20.
1850 36. f
oc tsLo
Hot ar ni ei e î nt ocmi t ă de
i ng. S. l ef ki de pent r u moşi a
•'I'omşan i., pr opr i et at ea m- r i i
21.,A
Căl ui u, di ns pr e moşi - i 1e ol eşt i i
de Sus , Ruş ov en i, 1\ i ă1dă. . r eş t i ,
Bogdăneşt L , Cos t eas ca s au
Văr-atLceL, Petrand i,
. - -cu o s e hi ţ ă. de i ng • D.
J ! J os oi u, l a s car a de 1/ 15 , 000stj,
,
Ser ban Vodă, negr u, pe f oi ţ ă,
1
eu di mens i unea de 30 x 40, 5 em.
Or i g.
1856 6. f
s ept . 24
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. S. Zaf ki de pent r u moşi a
U l i ci oi u1, pr opr i et at ea m- r i i
21. B
Căl ui u, di Bs pr e moşi i l e
Pr ej ol ul , Ot et el i şu.
Ser beşt i
I
• .1./.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
--~/-
- ~-
Model :1
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5
2
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1840 7. f
i ng. G. Pl eşoi anu pent r u ~oşi a no~. 3
I oneşt i , pr opr i et at ea m- r i i Gov or a,
di ns pr e moşi i l e Scundul , Ci or ani ~
cu dOc. di n 1721 - 1816.
. .
22.
Or i go
8. f
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. Gr i gor i e Ot et el i şanu pent r u
e
moşi i l e Mamu1 şi Fumur eni , pr o-
pr i et at ea s chi t ul ui ~amul , di ns pr e
e
moşi i l e St ăneşt i , Câr l ogani i de
Sus , Răt eşt i , S. uşani i de J os şi
de Sus , Dobr uşa s e ~os , Ser băneşt i ,
) .
Dobr uşa, St ăneşt i , Fumur epi i
Dobr uşei ; cu doo. di n 1629 - 1842.
1848
23.
Or i g.
1847 51. f
s ept . 4
Hot ar ni oi e î nt ocmi t ă de
Go Pl eşoi anu pent r u moşi i l e
Mui e~eas ca de Sus şi de J os , pr o-
pr i et ăţ mme Epi s copi ei Râmni c,
24.
,
di ns pr e moşi i l e Căl i măne~t i ,
Buj or ani , Bogdăneşt i , Râ~os ul s au
Gur a Vai i , Comanca; cu doc. di n
1636 - 1778.
Or i g. şi co pii,
10. f
Hot ăr ni oi e î nt ocmi t ă de 1838
i ng. Gr i gor i e Ot et e1i şanu pent r u mar t . 24
25. ş
37.
. 11.
Cd. 797/1991 - l-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
5 6
6.f.
13. f
8. f
Observaţii
26.
27.
28.
29.
Cd. 797i19~11 -- I-a 020
CUPRINSUL UNITATII
D.E PASTRARE'
3
or i g• Şiun ' ex tr a s •
moşi i l e de l a Dr agaşani , ' anume
Sâr bi i de J os , Sâr bi i de Sus ,
~omot eşt i , Dr agăşand, uci i , er e
ni i , Scaunu l ui Tudor , paganul ,
< Daeşt i i , Căl i na s au Buci umeni , '
I ă ts ru , Pr undeni , Păuş a aca , l v at ca
Ver z i i ; cu doc. di n 1526 - 1835.
Hot ar ni ci e i nt ocmi t a de
i ng. Gr i gor i e Ot et e1i şanu pent r u
moşi a Dobr uşa, pr opr i et at ea
m- r i i Dobr uşa, met ohui Epi s copi e
Râmn io , dL ne' p. r emoşi i l e Voi ceşt i ,
Zl ăt ar ei , Găr deşt i , Pi t 010şani ,
Fumur eni , 1I ' l . amu; cu doc , d' i n 1610- '
1792.
Or i g.
Hot ar ni ci e i nt oomi t ă de 1840
i ng. G. Pl eşoi anu pent r u moşi a oct . 29
Vat r a m- r i i Gov or a, pr opr i et at ea
s chi t ul ui I ubi r ea de Oameni di n .
Buour eşt i , f or mat a di n t r upur i i ee
Gl odu1, Hi nţ a, Bar s eşt i şi ~i hă- '
eşt i ; ou doc. di n 1500 - 1817.
Or i g.
Hot ăr ni oi e i nt ocmi t a de 1857
i ng. G. Cat el uz a pent r u moşi a mar t a
Râme ş t i s au l i ' l or eş' t i , . pr o pr i e t a t e~ 30•
•1/.
1839
dec. 15
l i ps ă
Denumirea părţii structurale
Model 2
!l 2
Nr.
crt.
OUPRINSUL UNITĂŢII
DE PASTRARE
5 6
30.
31.
32.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
4
Nr.
filelon
13. f
Observaţii
Cd. 797/1991 - I-a 020
. 3
m- r i i Zl at ar i , di ns pr e moş1i l e - Bucu-
Mamul , Fumur eni , Câr l ogani i de r eşt i
Sus , St i r bei , Ci uşcani i de Kos ;
f
cu doco di n 1700 - 18420
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t a de
1859
i ng. O. V. Pa1eol ogu pent r u moşi a. de c sZo
Vat r a Schi t u1ui Deun1emn, . al că~· L ~l Sucu-
t ui t a di D t r upur i l e, Fr ânceşt i , r eşt i
l v I ănă, s t i r eni şi Pope şti., pr opr i e-
t at ea m- r i i Di nt r un1emn, di ns pr e
moşi i l e Sur pat el e s au Câi neşt i , .
Mănăi l eşt i , Meeni s au Fi r i j ba,
Daeşt i , Oi or aşt i s au nr ăt ăşanca,
Băbepi , Sev es t r ?ni , M~hăeşt i ,
,
Rugem~ Gov or ao ~
Or i g •.
Hot ăr ni ci e i nt ocmi t a de
i ng. CoV. Pal eol ogu pent r u moşi a
. J i găi l e, ps opr i et at ea s chi t ul ui
Pol ov r agi , di ns pr e moşi ~l e,
Sl av eşt i , Co1ţ eş~i , I a~ur i 1e,
Si neşt i ; cu ~n doco di n 17000
1860
mai . l o
Bucu-
r eş t i
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1805 14. f
Dr ăghi ci Babeanu f os t mar e s l u- mai . 17
ger , I oni ţ ă. ~ur găşeanu f os t
v i s t i er şi Cos t andi n Chi r cu1es cL
f os t pol cov ni c pent r u moşi i l e
Suşani , Sâr bi şi U şur ei , pr opr i e-
IJ .
t aţ i 1e m- r i i Hur ez ; cu doc. di n
. 11.
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
1 2 3
Anul
sau .anii
extremi
4
Nr.
filelor
5
Observaţii
6
34"
330
35.
36.
370
Cd. 797j1991 -- I-a 020
1- 1633 - 1799 •.
Or i g.
Hot ănni ci e î nt ocmi t ă de 1786 2. f
Bar bu Ot et el eşanu c1ucer şi V1ă- i u1. 29
duţ Tet ( oi anu) c1ucer pent r u moşi a
Zăv i deni , pr opr i et at ea Epi s copi ei
Râmni co
- Or i g •.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă d~
i ng. G. Cat e1uz a pent r u moşi a
Ar hanghe~u, pr opr i et at ea m- ~i i
Zl ăt ar i , di ns pr e moşi i l e V1ădeşţ i ,
Mal u s au Bt r âmba, I uga, Fur ni ga~i ,
moşi a or aşml ui Râmni c, I onăt eşt i i ;
cu dco , di n 1694 - 1857•.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă. de
1858
s ept . l
1854
i ng. N. Mon 3,St i r i ceanu pen t r u , aug , 20
munt el e Fol ea, di n pl ai ul Cpz i a,
pr opr i et at ea moşn~ni 10r Să1~şt en ,
di ns pr e. pr'o pr-Leta-te a m- r i i Coz i a; . , '
cu dac. di n 1728 - 17830'
Copi e.
. L l
4. f
8. f
l i ps ă
con-
t opi t
a nr . 2~
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
"
3
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Anul
sau anii
extreml
4 5 6
38.
39.
1.
2
Tabel î nt ocmi t de s ef ul
!
9col ul ui s i l v i c Dr agaşani de
1895 12. f
pos es or i i de v i i di n moşi i l e Su- 19
~ - /
şani şi âr bi , com Suşani i de Sus ,
r •
pl as a 01t u de J os , des t l nat e
~ r
I nv ent ~r v echi ( op~s ) de
pl anur - i 1e şi hl i t ăr ni ci i ţ l e moşj . i -
v
l or di n j ud. Vâ.Lcea-,
r as cumpăr ar i i .
c
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. Mar i nache Chi ~es cu pent r u
Manus cr i s .
J U Do VL ASCA
.1/.
1851 5. f
,
Lunv L •
1877
oc to
Nr.
filelor
13. f
Observaţii
l i ps a
moşi s Robeşt i , p~opr i et at ea l ui
Di mi t r i e Popov i ci , di ns pr e par t ea
moşneni l or L az ur enl şi Dâr s t oi ,
şi di ns pr e moşi i l e Săr aci neşt i ,
Câi neni , Gr ebl eşt i ; cu doc. di n
. 1793 - 1843.
, Or i g.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
-
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extremi
.
4 5 6
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
apr •. 3o
2.
. 3.
4.
ca. 797j199] - I-a 020
Hot ăr ni ci e î nt oc~~t ă de
P\ 1-~
i ng. Gaeor ghe St r av ol ca~ent r u
moşi a măgur a - L aceni , pr opr i e-
ta te a i t r opol i ei , di ns pr e moşi i l e
Vi t ăneşt i , Poi nar i i s au Gr os ul ,
Văl ceni i , Fu~~eni j s auoyăl i neas ca,
\'-\o~;te~\\..* ~~ ,,~..;.to-JA}A.
L t l i Hl neŞGl l s a~ var l uT" eşti l s au
Ci or oai ca, Sov ăr ăşt i i , Adameşt i i ,
,
anov ul , Bombăr aşt i i ; cu doc.
di n 1~ - 1850.
Or i g.
_______ J
185. 3 l 5. f
Hot ăr mi ci e î nt ocmi t ă de - 1850 18. f
i n • Gheor ghe St r av ol ca pi t ar i un. 15
pent r u f f i mşi i l eEpur eşt i i şi Cu-
r ăt eşt i i de Sus , pr opr i et ăţ i l e

Mi t r opol i ei , di ns pr e moşi i l e
•Băl.ăr-La , Ghi mpat i i s au Cr et ogul ,
Cami neşt i i , Bi l a, - Si ngur eni ,
St aneşt i i , Cur ăt eşt L i de J os s au
Chi r cul eşt i i , Baneşt i i , Gor neni i ,
Popeşt i i , r oi hăl eşt i i ; cu doc. di n
1644 - 18150 .
Or i go
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. G. Fonces cu pent r u moşi a
Căl ugăr eni s au Cr ucea de Pi at r ă,
pr opr i et at ea m- r i i Gl av aci ocu1,
di ns pr e moşi i l e U z unu1, Daeşt i ,
r as i nul s au l v ar ot i nu' l ," Baneas a,
Pi et r i l e, Dadol ov ul , Cal ugăr eni i
II
1852
i an. 19
Bucu-
r eşt i
l o. f
l i ps a
Model 2
Denumireapărţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2
de Sus; cu doc. di n 1507 - 1643.
Or i g.
l i psa
6.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1847 12. f
7.
i ng. s. Zef ki pe pent r u moşi i l e oct . 3
I er osl oveşt i , Ber ceni i şi Târ nQ. . vi ~3. , 3/
pr opr i et a~i l e m- r i i Sf . Gheor ghe
ou, di nspr e moşi i l e Ber ceni i d~
Sus, Fl amânda, Bi r ăul , Ni r ceşt i i ,
Târ nqya, St ef ani i , Mer en~i ,
I
Col f easoa, Cr eveni oul ; cu dac. di n
1626 - 1801.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. S. ?ef ki de pent r u moşi ar
Cacal e~i , numi t ă şi Ci ochi na ~au
1850 17. f
aug. 6
8.
aacovi ~a, pr o~i et at ea w- r ~i Sf .
, ~ U+~'-tL
Gheor ghe ou, Car ţ ocl easca,
St or obăneasa, At âr na~i i , Duşeşt i i ,
i
Foi asea, Cl i novul ; cu doc. di n
• 1658 - 1819.
Or i g. . •
Hot i r pi Qi e î nt ocmi t ă de 1853
i ng. S. Zef ki de pent r u ~oşi a St ân- i un. 12
ceasca, pr opr i ef at ea m- r i i s~.
Gheor ghe Nou" di nspr e moşi i l e
Cr eveni cul , Ber ceni i de Sus,
F1ămânzeni , Câr t oj ani , Mi ceşt i i ,
f ămaşeşt i i ; cu dop. ~i n 1768T1847.
Cd. 797/1991 - l-a 020 •/ / •
Model 2
Denumirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
CUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
Ot i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă ~de
ing. s. Zef ki de pent r u moşi a
Pur ani pr opr i et at ea m- r i i Sf .
I
Gheor ghe Nou, di nspr e moşi i l e
Ci uper ceni i sau But easca de J os,
. Baci u, Roat a, Câr t oj ani . •.
( - cu o schi ţ ă l a scar a de
3000 st ~, Ser ban Vodă, negr u, pe
(
f oi ţ a, cu di mensi unea de 32 x 55 •
1853 34. f
aug. 23
10.
cm. c
Or d. g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1854 28. f
11.
i ng~ S. ~ef ki de pent r u moşi a nov. 3
Pueni i , pr opr i et at ea m- r i i Sf .
Gheor ghe ~ou, di nspr e moşi i l e
, Pi et r el e, Vat r a l VI - r i iComana, · .
Pr undul .
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă ee
i ng. S. Zef ki de pent r u moşi a -
Cr evedi a, pr opr i et at ea m- r i i Sf .
Gheor ghe Nou, di nspr e moşi i l e
Cr evedi a Mar e, Roat a de J os,
Roat a - Căt unu, Pr i boi u, S~car a,
1853 24. f
aug. 28
12.
« Cr eved i a l VI i că. .
, .
" - cu o schi ţ ~, l a scar a de
1/ 5000 st j , Ser ban Vodă, negr u,
,-
pe f oi ţ ă, l cu di mensi unea de 38 x
48, 5 om. ~
.1/ ,
Cd. 797/1991- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
!l 2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
Anul
sau anii
extremi
4
Nr.
filelor
5 6
14.
15.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. ~. Zef ki de pe~t r u moşi i ~e
I er osl oveşt i , Ber c~ni i şi Târ no-
vi ~a, pr opr i et at ea m- r i i ~f .
Gheor ghe Nou, di nspr e moşi i l e
Ber ceni i de Sus, Fl amânda, Mi r ce~
~t i i , Bi r ăul , Târ nava, St ef eni ,
I
.Irer eni i , Col f ea sca, Cr eveni, cu 1; .
cu doc. di n 1712 - 1837.
Or i go
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. • Zef ki de pent r u moşi a
Văl eni i sau Gal et eni i , pr opr i ~-
t at ea m- r i i Sf . Gheor ghe ou, .
di nspr e moşi i l e Bâ~coveni i de J os
Ri oşi i ; cu doc. di n 1734 - 1816.
Or i g.
1847
sept,20
1847
oez. 3
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1847
s. Zef ki de pent r u moşi a Val ceni i , oct o4
pr opr i et at ea m- r i i Sf. Gheor ghe.
ou
o
di nspr e moşi i l e Comoar a, e
Mi r een~i , Nani ţ a sau I nf undat a,
Gur eni i , Laceni i sau agur a,
poenar i i sau Gr osul , Si ngur eni i ;
eu doc , di n 1751 - 1820 •.
Or i g.
0/ / •
12. f
8. ~
8. f
Observaţii
Cd. 797/1991 - I-a 020
Model 2
'Denumireapărţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3 2 1
1854 16. f
nov. )
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. s. 6ef ki de pent r u moşi a
Baneasa pr opr i et at ea m- r i i Sf .
Gheor ghe Nou, di nspr e moşi i l e
Sf r edel ul , Fr asi nul , Căl ugăr eni i ,
Dădi l ovu1, Pi et r el e, Gi ur gi u.
16.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. S. Zef ki de peat r u moşi a \
Col f easca, pr opr i et at ea m- r i i
Vacar eşt i , di nspr e moşi i l e
Par i seşt i i , Obedeanca, Coşoai at
cu doc. di n 1513 - 1754.
- cu o schi ~ă, l a scar a
- 1/ 15 000 st j , Ser ban Vodă, negr ~,
I
pe f oi ~ă, ou di mensi unea de 30 XI;
1847 l o. f
17.
~ept . 18
42, 5 crn, t
~ Or i g.
l i psă
18.
. ( Hot ăr ni ei e î nt ocmi t ă de 1847 9. f
i ng. S. Zef ki de pent r u moşi a i ul 10
But eşt i , pr opr i et at ea m- r i i Comanao
di nspr ecmoşi i l e Pur ani i , Br at i a,
Poi eni l e; eu doo , di n 1718 - (
190
1815.
Or i g •.
1854 t .:
nov. 5
Hot ăr ni ei e î nt ocmi t ă de
i ng. S. Zef ki de pent r u moş~a
Pr undu, pr opr i et at ea m- r i i Comana,
20.
.11.
Cd. 797i19Dl -- I-a 020
/t2b-
- ).4'r -
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
3
Anul
sau anii
extrem!
4 6
21. şi
220
23.
24.
25.
Cd. 797/1991 - I-a 020
di nspr e moşi i l e Pueni i , Vabr a
M- r i i Comana, Goşt i nar i i ; cu doc.
di n 1811 - 1844.
Or i g.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de
e
i ng. G. Cat el uza pent r u moşi a
~
Câr t oj ani , pr opr i et a! ea m- r i i
St avr opol eos, di nspr e moşi i l e
Cor bi i ar i , Cr aci şoar el e, Badeni ,
Cat unu, Roat a, Pur ani , Br at i s;
cu doc. di n 1615 - 1836.
Or i g.
. - - - - - - - - - - - - ~. ~
.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. Gheor ghe St r avol ca pent r u
moşi a Babel e, pr opr i et at ea
. Mi t r opol i ei , di nspr e moşi i l e
Vel ea sau Nebuna ~au Bul bucat a,
Cat unu, I l f ovă~u, Rândul de Ani ni
e
sau Cot eni i ; cu doc. din 1566 -
I
1840.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
ing. Teodor Pal l adi pent r u moşi a
. Buhar i i , pr opr i et at ea m- r i i
Săr i ndar ; cu un doc. di n 1723.
,
.11.
1844 13. f
l nov. 20
1837
dec. 14
Bucu-
r eş t i
Nr.
filelor
5
25. f
16. f
Observaţii
l i psa
l i psa
Dellmnireapărţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
1
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
-
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
4 5 6
Nr.
filelor
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1838 86. f
i ng. Gr i gor i e Ot et e1i şanu ser dar aug. 5
pent r u moşi i l e Vat r a G1avaci ogul uj
şi Homul , pr opr i et aţ i l e Scoal e10r
\
Na~i ona~e, di nspr e moşi i l e Neagr a,
Ger ul , Tăt ar eşt i , Topor a, Negr eni ,
Al bel e, Căt un, Br acea, Var eşt i i
de Sus, Văr eşt i i de J ~BnOVt Vi şi nE~
r 1
cu doc. di n 1503 - 1801.
3 -- --
-
Observaţii
27.
28.
29.
30.
Or i g, şi copi i .
13. f
12. f
. Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de · 1846 5. f
1- i ng. Go Pl.eşofanu pent r u moşLas · dec. 26
Duşan i,'pr'o pr i e t at ' e a m- r i i Sar i ndE r u1
Cd. 797j1991 -- I-a 020
Or i g.
r-
Hot ar nl ci e î nt ocmi t ă de' 1845
G. Cat el uza pent r u moşi a Cr evedi a, ~ov. 15
pr opr i et at ea m- r i i St avr opol eos,
di nspr e par t i l e di n aceast ~ moşi e
al e al t or pr opr i et ar i ; cu doco
di n 17J 1 - 1752.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1856
i ng. Car l Gol d pent r u moşi a Gău- f ebr o
j ani , pr opr i et at ea m- r i i Cot r ocen: 15
şi a bi ser i ci i Domni ~â Bă1aşa, .
di nspr e moşi i l e Par ai panu,
Pi et r i şu, Gogoşar i ; cu doc. di n
1741 şi 1749.
Or i g şi copi i .
.1/.
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extreml
4
2
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
3 5 6
31.
320
di nspr e moşi i l e Let cat Noua sau
Cl ej ane. i , Let ca Veche, l VI er eni sau
St ef eni , Chi r cul e~a sau ~ever i nu,
I
Cr ovul ; cu doc. di n 1606 - 1751.
- cu pl anul di n 1846,
î nt ocmi t de G. Pl eşoi anu şi Apost o
l oDi mi t r escu, l a scar a de 800 st j ~
Ser ban Voda, col Dr , pe car t on
,
- pânzat , eu di mensi unea de 74 x
51 cm.
Or i g.
Nr.
filelor
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1842 32. f
i ng. Gr i gor e Ot et el i şanu pahar ni c ~ar t . l
şi i ng. S. Zef ki di pent r u moşi a
. Obi sl avul , pr opr i et at ea Mi t r opol i e~,
di nspr e moşi i l e Cor bi i , Cr ovul ,
- Pet r eşt i i ; cu doc. di n 1642 şi
1794.
- cu o schi ţ ă de S. Zef ki d~,
l a scar a de 1 st · , pt . 32 000, -
negr u, pe hâr t i e, cu di mensi unea
de 29 x 50 em.
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1842 33. f
i ng. Gr i gor e Ot et el i şanu pahar ni c mar t . l
şi i ng. S. Zef ki di pent r u moşi a
Obi sl avu sau Cr ovul , pr opr i et at ea
. m- r i i Gl avaci og, di nspr e moşi i l e ~
Co~oeni i , Mi ul eşt i i , Câi neasca,
- Pet r eşt i i ; cu doc. di n 1642 -
1820.
- cu o sehi ~a de S. Zef ki dl ,
l a scar a de 1 st i , pt . " J 2000,
Observaţii
..
Cd. 797/1991 - I-a 020
.11.
Model 2
'Denuinirea părţii structurale
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 5 3
2 1
negr u, pe hâr t i e, ou di mensi unea
de 29lX 50 em. ~
Or i g.
Car t e de hot ăr ni oi e
î nt oe~i t ă de i ng. Soar l at St r a-
vol oa IIpemt r u moşi a Al beţ e,
1874 9. f
apr .
20/2 ~~
pr opr i et at ea m- r i i Săr i ndar ul , . Buou-
di nspr e moşi i l e Ci ol anul - PangaL, r eşt i
Chi r i aoul , Nai pul , Cami neşsea,
Si ngur eni - Bi l a.
' r i păr i t .
Car t e de hot ar ni ei e . l l . f 1874
î nţ oomi t ă de i ng. Sear l at St r a-
vol ea II pent r u moşi a Tanghar ul -
apr ,
20/2~(~
Mi r ăul , pr opr i et at ea. m- r i i Buou-
Săr i naar ul , pr eoum şi moşi a , r eşt i
Gupa viLa , di nspr e moşi i l e Ci ol anul -
Pangal , Si ngur enj . - Bi l a, St oeneşt i -
Per eţ i , Chi r i aoul sau~Cal ar aşi -
Odi voeni , Tânghâr ul - Mi ; aul .
\ l1 i par i t • •
l ţ psa
350
Hot ar ni oi e î nt oomi t a de 1848 13. f
i ng. Di mi t r i e C. Râmni eeanu pent r u mar t .
moşi i l e Pur ueni i sau Cal i neasca 15
Ludaneşt i i sau Moşt e~noa şi Buou-
Gr osul , pr opr i et aţ i l e Saf t ei . r eşt i
Cast r i şoai a. di nspr e moşi i l e Măgur a,
Laoeni i ; ou doo. di n 1630 - 1830.
Cd. 797j1991 -- I-a 020
Denumirea părţii structurale
Model li
Nr.
crt.
!I.
380
390
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
Anul
sau anii
extreml
Bucu-
r eş t i
-- --
4
Nr.
filelor
5 6
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1848 33. f
Observaţii
•.
r
Cd. 797/1991 - l-a 020
i ng. C. Râmni ceanu pent r u moşi i l e f i ar t ol o
Mani ţ a şi Măgur a, pr opr i et ăţ i l e
Saf t ei Cast r i şoai a, di nspr e moşi i - .
l e Lăceni i , Poenar i sau. Gr osul ,
Si ngur eanca, Bombăr aşt i , Sovăr aşt i ;
i
cu doc, di n 1630 - 1830.
Or i g.
1893 230f
t TI ar t . 31
OUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
. 3
Or i g.
Car t e de hot ăr ni 9i e
î nt ocmi t ă de i ngo Const ?nt i n
Lupescu pen t r u moş i a l i l oş t eni - - .
Căl ugar eni . sau Br ăni şt ar i , com~
Uzunu - Cal ugar eni , pl asa
Câl n i ş t ea, pr opr i e t at ea. l ui I or da-
che I oan, di nspr e moşi i l e Copacenj -
Mogoşeşt i , Br ani şt ar i - Cal ugar enj ,
Cal ugăr eni sau Cr ucea de Pi at r ă •
- cu pl anul di n. 1893,
- î nt ocmi t de Ct , i no Lupescu, l a
scar a de 1/ 10 000 st j , _ Ser ban
,
Vodă, negr u, pe hâr t i e~ cu di men-
si unea de 65 x 95, 5 cm.
Ti par i t,
Car t e de hot âr ni ci e
î nt ocmi t ă de S. Zef ki di pent r u
1882 40f
se pt, 3
, moş i i l e st a t ul ui Homu 1 .Ş i Cr ângar i .
- sau Gl avaci oc, ~ pl aaa Gl avaci oc,
di nspr e moşi i l e Chi eer easca şi
Vi ş i na ; _ cu doc , di n 1586 - 1853.
Ti păr i t,•
1I .
Denumireapărţii structurale
Model 2
Anul
Nr.
sau anii
filelor
Observaţii
extremi
4 5 6
1889 3. f
Nr.
crt.
2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
3
1
40.
41.
42.
43.
Cd. 797}199] - I-a 020
Car t e de hot ăr ni ci e
î nt ocmi t ă de i ngo Scar l at ~avol ca mar t . 24
II, pent r u moşi i l e Cr ângar i - Bucu-
Gl avaci ogul şi Homul , pr opr i et ăţ i l e r eşt i
de i ng. Al . Co Poenar u pent r u dec.
moşi a Baneasa - Hagi u, com Baneasa
pl asa Mar gi nea, pr opr i et at ea l ui
J r i gor i e Angel o, di nspr e moşi i l e
- Baneasa, domeni ul Gi ur gi ul ui ,
Pi et r el e~ Băn~asa - Br ai l oi u,
ca. t unul Gost i n.
i ng. Di mi t ~i e C. Râmni ceanu pent r u mar t . l l
moşi i l e i / I ani ţ aşi .L. ăgu. r a, pr-op. riees Bucu-
t at ea Saf t ei Cast ~i şoai a, di nspr e r eşt i
moş i i l e l vI i r ceş t L, Gur ueni i sau
Cal i neasca, Val ceni i , Comoar a; cu
doc , di n 1712 - 1840. .
Or i g.

.11·' .
st at ul ui ; di nspr e moşi i l e Chi se- .
r easoa şi Vi şi na ; ou ~n doc. di n
1586. -
Ti par i t .
Hot ar ni oi e î nt oomi t ă
r i păr i t •
. Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. Di mi t r i e C. Râmni ceanu pent r u
moşi i l e r J I agur aşi Mani ţ a, . pr opr i e-
t at ea Saf t ei Cast r i şoai a, di nspr e
moş i i 1' 6Gur ueni sau Că1· i neasca,
Ludăneşt i sau Moşt eanca, Gr osul ;
1888
1 48
1848
ma. rt,2~
Bucu-
r eşt i
.
16.f
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE·
2
·3
Anul
sau anii
extrem!
4 5 6
Nr.
fiIelor
8. f
.
46.
Hot i r ni ci e î nt ocmi Fă de 1853 20f
i ng. G. Foncescu pent r u moşi a sept .
Sever i nu sau Chi r cul easca, pr o- 28
,
pr i et at ea
Cat i ncăi Condi enoai a, Bucu-
.
, di ns pr . emoşi a Duşanca.
.
ţ eş t i
Ext r as •

«
47.
Hot ar ni ci e î nt ocm~t ă de 1853 2. f
i ng. G. Foncescu pent r u moşi a
sept .
Sever i nu sau Chi r cul easca,
pr o- 28
pr i et at ea Cat i ncăi Gondi noai a
Cd. 797/1991 - l-a 020
~1

44.
45.
Observaţii
Onceşt i - Coşoveni , pr opr ~et at ea
Ef or i ei Spi t al el or , di nspr e moşi i l ~
Gur banu, domeni ul Gi ur gi u, Coşoveni ,
Buci umeni i Comani , Că1ar aşul -
. Moşt eni , Rui ca, Fr at eşt i i ,
St ăne~t i , Bă1ănoai a; cu doc. di n
1620_ - 1844.
cu doc. di n 1633 - 1840.
Or i go
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
~ng. S. Zef ki di pent r u moşi a
Pâr 1i t a sau Văgi ul eşt i , pr opr i e-
t at ea m- r i i Văcă~eşt i , di nspr e
moşi a Lăceni i sau l i ăgur ~; cu doc!
di n · 1777•.
Ext r as.
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ng. P. Buescu pent r u moşi a
Ti păr i ţ .
1847 a.r
t
un

20
1871
i ul . l
Denumirea părţii structurale
Model 2
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
Anul
sau anii
extremi
CUPRINSUL UNITATII
DE PĂSTRARE'
Nr.
filelor
Nr.
crt.
Observaţii
6 4 3 5
2 1
.
di nspr e moşi a st ef eanca. '
I
Ext r as. .
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de 1844 19. f
i ng. I oan Pr edet i ci pent r u moşi a· i ul . 15
Cor bi i Mar i , pr opr i et at ea l ui
Emanoi l Băl eanu, di nspr e moşi i l e
Cr ovul ; Pot l ogi , Căşci oar el e C?r bi ;
Ci ungi , Vadul St ancăi , Zădăr i ci ul ,
Eni hăl easca, Ceţ of eni , Reat a,
Câr t oj ani şi Br at i a, Făr caşanca,
48.
Udeni i , Pet r eşt i i sau Moar a de l a
Gr oapa sau Tâmpeanca Bar caneasca;
cu doc. di n 1579 - 1840. . <
Copi e.
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1880 l o. f
49.
i ng. GQ Fl or escu pent r u del i mi t ar ec apr ,
como St ef an' cel Mar e, pl asa ~
,
Gl avaci oc, di nspr e comunel e- î nvec' i -
nat e, Sel ar i , Fi er bi n~i , Sl obozi a,
ţ
Gl avaci oc î n veder ea î mpr opr i et ar i l i i
sat eni l or .
Or i g. .
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1880 2. f
i ng. G. Fl or escu i n veder ea del i : · apr .
~i t âr i i cât unul ui Câr t oj ani , pl asa
~eaj l ov, î n veder ea î mpr opr i et âr i r i i
sat eni l or .
Or i g.
.11.
Cd. 797i19!)] - I-a 020
-0"0-
- ~-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
OUPRINSUL UNITAŢII
DE PASTRARE
3
Anul
sau anii
extreml
Nr.
filelor
5 4 6
Observaţii
51.
52.
54.
55.
-
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1879 2. f
i ng. Go Fl or escu pent r u del i mi t a- oct . l o
r ea comunei Tunar i , î n veder ea
î mpr opr i et ăr i r i i sat eni l or .
Or i ~. .
Tabel î nt ocmi t de i ng.
!oan Popovi ci de l ot ar i l e mi ci
- vândut e di n moşi a st at ul ui Cr ucea
de Pi at r ă, caI D. Uzunu, pl asa
Câl ni şt ea. •
Or i go
, Tabel î nt ocmi t de
~nt onescu de l at ur i l e mi ci de pe
moşi a st at ul ui Cr ucea de Pi at r a,
cor n. Uzunu, · pl asa Câl ni şt ea.
Or i g. ) 2 el l t .
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
i ngo G. Fl or escu pent r u del i mi t a-
-re a oom-, Vânăt ar u, î n veder ea
î mpr opr i et ar i r i i săt eni l or < de pe
moşi a st at ul ui Rui ca Buci umeni ,
pl asa Mar gi nea.
Or i go
Amenaj ament ul padur i i
st l t t ul ui Epur eş t i .
Or i . g•
.11.
1894 6. f
. i un. 27
1893 5. f
i un. 3
1879
mai .
1887 34. f
7. f
Cd. 797/1991 - I-a 020
Model 2
-- "-
CUPRINSUL UNITATII
Anul
Nr.
DE PĂSTRARE'
sau anii
filelor
Observaţii
extremi
3 -
4 5 6
Denumireapărţii structurale
Numărul
Nr. vechi al
crt. unităţii
arhivistice
1 2
57o
Hot ăr ni ci e î nt ocmi t ă de
G. Fl or escu pent r u del i mi t ar ea
căt unul ui Sel ar ul , de pe moşi a
f
~t at ul ui Gl a~aci oc, paasa Gl avaci o •
Or i g.
Tabel î nt ocmi t de i ngo
P. S. Ant onesmu de l ot ur i l e şi
t er enur i l e comunal e de pe moşi a
st at ul ui 1 er i ni - St ef enl , co~.
I
~er eni , pl asa Gl avaci oc.
Or i g.
Tabel î nt ocmi t de i ng. P.
1880
1893 29.f
mai . 18
Bucu-
r eş t i
1892 6.f
56.
580
S. Ant onescu de l ot ur i l e mi ci i un.
vândut e, di n moşi i l e st at ul ui Bucu-
I er osl aveşt i şi Mer eni , com. Târ - Ţeşt i
nava de J os, pl asa C~l ni şt ~a.
Or i g.
- Amenaj ament ul pădur i i
Ci of l ecu, pr opr i e t at ea st a tu Lui,
Or i g.
Hot ăr ni ci e î nt ocm~t ă de
Sandu Depăr ăţ eanu sl uger pent r u
moşi a Mot omeanca Dr ăcească,
pr opr i et at ea po1covni cu1ui Cost a-
che, gi ner el e l ui Mi ncă Sl avescu,
di nspr e moşi i l e Bul găr easc~,
Scur t u.
Copi e.
Cd. 797i19~)]-- I-a 020
. 1885
apr . 15
12. f
1840 5. f
iul sS
-
-/;57-
- ~-
Denumirea părţii structurale
Model 2
Nr.
crt.
Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
CUPRINSUL UNITATII
DE PASTRARE'
!l 2
4 5 6
Nr,
filelor
l l . f
Observaţii
610
62.
Hot ar ni ci e î mt ocmi t ă de
I oan Pr edet i ci pent r u moşi a Val ea
sau Nebuna, pr opr i et at ea m- r i i
Gl avaci oc, di nspr e moşi i l e Sever i nl ,
et c. ; cu doc. di n 1723 - 18400
Copi eo
Hot ar ni ci e î nt ocmi t ă de 1844
i ng. i l l eodorPal l adi ser dar pent r u nov. 6
moşi a Cl ej ani , pr opr i et at ea l ui
Al exandr u Vi l ar a di nspr e moşi i l e
St ani sl aveşt i , Cazaneşt i , Vel ea sau
Nebuna; cu doc. di n 1651 - 1815.
Or i g.
I nvent ar vechi Copi s)
de pl anur i l e şi hot ar ni ci i l e
moşi i l or di n j ud. Vl aşca.
l vl anuscr i s.
Cd. 797/1991 - I-a 020
Anul
sau anii
extreml
1840 130f
mar t,
Bucu-
r eşt i
1877 is.r
oct .
Acsent ea- Bât l anul
Adămeşt i i
Aduna i i
Af umat i
Agi en!
Agi eşt l (H gi eşt i )
Agi udeni l
Al bel e
A l beşt i(- 1)
Al bl nar i - Ar i ceşt i
Al bot a
-/;52-
- ~
I ND I C E
o
- moşi e, veci nă cu moşi a Gr i ndul - Bât l anul ,
j ud. I al omi t a 29,
- moşi e, weci nă cu moşi a Măgur a- Lăceni ,
j ud. Vl aşca 24
- moşi e, veci n
v
cu moşi a Bur dea, j ud. Tel eor -
man 1;
- Copăceni , moşi e, veci nă cu moşi a Copăcenl i
de l j l oc, j ud. I l f ov 65; .
- Tei u, moşi e, veci nă cu moşi a ucşor eni , ,,r----.....
j ud. Megedi nt 1 8;
- moşi e, comună, j ud. I l f ov 38, 66, 68, 89- 93,
95, 96;
• v. Căr ăr eni i ;
- moşi e, j ud. I l f ov 45, 93, 94;
- moşi e, j ud. Roman 2;
- moşi e, j ud. Vl aşc 27, 33;
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Fânt ânel i l e, FI ă-
mânzeşt i şi Vâl cel i l e, j ud. Ar geş 4, l a;
( Br ădeanca) , moşi e, j Ud. Buzău 51, 53, 72,
73; - moşi e, j ud. Dol j 8, 42; - moşi e, ve-
ci nă cu moşi i l e Bueşt i i Noi şi Vechi , că-
t un, j ud. I al omi t a 18; • mo i e, veci nă cu
moşi a P. r i gor eni i , j Ud. l aşi 5; - moşi e,
veci nă cu şi a Ber i voeşt i Ungur eni , j ud.
Muacel 30; - moşi e, veci nă cu moşi a I bă-
,
neşt i , j ud. Ol t 8; - moşi e, veci nă cu ma·
şi a V du- Păr ul ui , j ud. Pr ahova 13; v. şi
căc ăl et i , Dul ceanca, Ungur i u;
- Domneşt i v. Bogdănei ;
- moşneni , pr op. , j ud. Pr ahova 19- 21;
- moşi e, j ud. Ar geş 25. 26;
./.
Al bul eşt l ( Coşoodl a)
A l deni i Pl eşoi u
Al euşeni
Al exandr i a
Al exandr u
Al i măneşt i
A l măj el Rabul
Am n
I I mr adi a
Am! r ăşt i ( - i )
An doI
A nast asi u
Andr eşeşt l
Andr l eşu
Angel o
Anghel
Anghel easoa ( Popeasoa)
Anghel esOl l
Ani ni şu
An1noas
Ant i pa
- moşi e, j Ud. Mehedi nt i 15, 37;
- m~şi e, veoi nă ou moşi a Căl dar uşa Ma-
naei ei , j Ud. Buzău 12;
- moşi e, veoi nă ou moşi i l e Col oeag, Ar -
t ar i , Si neaeoa Megi e easca şi Br oşt eni ,
j Ud. l al omi t , 54;
- or ş, j ud. Tel eor man 48;
- vor ni o mar e, pr op. , j ud. l al omi t a 53;
- moşi e, j ud. Ol t 18;
" ' " moşi e, veci nă ou moşi a Sl aşoma, j ud.
ehedi nt i 9;
- Al exandr u, pr o . , j ud. Dol j 61;
- Zoe, pr op. , j ud. Tel eor ma 50;
- pl asă, j ud. Dol j 59;
- moşi e, weo1nă ou moşi a B l ot a de SUB,
j ud. Dol j 72; - moşi e, veoi nă ou mogi l 1e
Răt unda şi Pol ovi nel e, j Ud. Romanat i I l ;
- de J os, moşi e, veoi nă ou moşi a J i l av8,
j ud. I a1om! t a 53;
- de Sus, moşi e, veoi n cu moşI J i l ava,
j Ud. l al omi t a 53;
- oomun
v
, pl asa Cahul - Pr ut , j ud. Bol gr ad,
Basar abi Veohe 33;
- I on N. , i ng. , j ud. l aş! 6, 8;
- T che , pr op. , j ud- Tecuoi 4;
- moşi e, veoi nă ou moşi i l e Bueşt l i Noi
şi Veohi , j ud. I l omi t a 18;
- de SUB v» Boi şt ea;
- Gr i gor l e, pr op. , j Ud. Vl aşoa 41;
- Di mi t r i e A ., pr op. , j ud. Neamt 2;
" ' "moşi e, veoi nă cu moşi a Soăl enl , j ud.
Pr ahova 51;
- St at e, pr op. , j ud. Ol t 18;
- moşi e, veoi nă ou moşi i l e Val ea Lungă
şi Căt unu, j ud. Pr ahova 52;
- moşi e, veoi nă ou moşi a Băr băt eşt i ,
j l l d. Dâmbovi t a 33, 52, 53; ••moşi e,
veci nă CU moşi a Ber i voeşt i Ungur eni ,
j ud. Muscel 30;
I
- Di mi t r i e V. , i ng. , j ud. Musoel 45;
I
.1·
- moşi e, veci nă cu moşi a Râf ovu, j ud•
r ahova 25, 26;
- C., 1ng., j Ud. I al omi t a 49;
. •. a. s. , i ng- , j ud. Romanaţ 1 50;
- .•S., 1'1g., j ! l . d. Vl aşca53, 57, 58;
. Antof i l oe!
. Ant onescu
Apa Neagr ă
. Apel e Vi i
- v Ne~~
eşt i ! ;
vecină cu mo iile Rojiştea
! Bourenii, j Ud. D" l j 58;
- moşi e,
e Sus
••. moşi e, veo Lnă CIl llloşia G-lodearl.u••
C~r l i g, j ud. Baz~a J J ;
" m l e, ~eci n cu moşi i l a Bor e şi
P di na, judsBuaău 64;
••moşi e, j ud. Pr ahova 6; - t r p î n
r o ~i a Dr anovăţ ~l , j ud. Ro~an8t i ~;
- e SUB, moşi e, veci nă cu mo i Ar -
ceşt i i , j ud. Pr ahova 6;
. ••v. Vor veni;
- m t i , v el n1 c munţii Capat
A
nvnl,
j ud. Ar g Ş 20;
- Gh. An. , lng-, jud.Tutova 2;
- judet, j ud. Ar geş 4J, 44; - oraş, mo-
şl a or e~ul ul , j ud. Ar geş 11;
- Bodea, pr-op- , jud. r ge Ş 29;
~moşie, j ud. Dcl j 71;
••.Ioan, s1u. ger h I~a"n10, jud.~~ehedinti
I
3.3;
- mosie, veoi nă ou moşI Oul c ti, j ud.
I l f ov 22;
chi t , pr op. , j ud. VAl eaa 8;
- moşi e, j ud. Vâlcea .34;
- moşi , vecină cu moşia Gr i ndul - Bât l a-
nul, jud. I al ami tia 29;
- mo şf.e, j ud. Pr ahov 19- 21, 57;
- mc~neni , pr op. , j ud- Pr ehov 19- 21;
- Cat i nca, pz-op-, jUd.Ialomltia 57;
- Pet l ' f \ che,c Luger , pr-opv , jud.Ialo"
miţa 57
- moşI e, veci nă cu moşi Fl or eşt i , jud.
Prahova 53;
- moşi e, veci nă cu moş~1le Dr i du şi
Apostol che
Arcaou
Ar ouda
Aref
Ar gent i
J.rgeş
Argeşanu
Ar get o i
IIrgetolanu
J.rgov
Arr~anghe1
Arhanghelu
Arhimar.ldrI ta
Ariceşti
Ariceşti
. Ar i on
Ar i onoal a
Ar măşeşt i
.1.
Armeanca
A rnot a
.Arpadia
Ar~ar1
c.)
Arvăte898
Arzoaia
.A sache
Asanspagu
Atârnat1 (- 1)
"A urors"
Avereştl
AVl"a.me ştii
B bel e
Babaşul
Bacal baş
B cal l u
Bac l ogl u
B cău
B ccal t a ( Ba~el i a)
--/S/-
,- ~-
J l găl i a, j ud. I f ov 35; - moşie, veci nă
ou ~oş18 Cuceşt 1i , j ud. Vâl cea 14;
- v. i ?odeni ;
•.•m•... re, pr-opv , j ud. Ar geş 26, 44; j ud. vâl -
cea 1)-15;
•..moşie, j ud. Dol j 9, 01;
- moşi e, j ud. l al om1t a 54;
••
- moşoc, j ud. Romana; ! 49;
• moşi a, j ud. I l ~ov 3H, 89;
•. •Pet r u poctelnic, hosar-nfc , jUd.Botoşani l;
- comună, ( ~Ud. Bol gr Od) , Basar bi a Veohe
22, 56.
- mOf , J i e, veci nă cu moşi i l e Dudeş' t i , Foi 8C8,
~ig::-'l eşt i i - Ce8- onf i r eşt i i , j ud~Tel eor m8n
14, 50; - moci e, veci nă cU moşi a Cacal et l ,
jud.Vle9c~ 8; v. şi P~ur eni ;
- Şoimeri, moC"ie, veci nă cu moşia Vatr
echi t ul ui VgTbl 1~, j ud. P. r
e
hoV6 ~{;
- f abr i ca. de pet r ol , j ud. Pr ahova 53;
- mogneni , pr op. , j ud. R man 4.
- moşi e, j ud. Tut ova 3.
- moşi e, veci nă cu Ber i voeşt i UngQr eni ,
j ud. Mu9cel 30;
I
- An , v» i ţ i r l i gel e;
- comună, ( j ud. Bol gr d) , Basar abi a Veche 9,
11, 25; - moşi e j ud. VI şc 25;
. . .munt e, veci n cu moşi a I zvo r el e, j ud. Pr a-
hov 55.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Ci şmel el e şi
Br ăni şt ea, j ud. Covar l ui 5, j ud. Suceav 1.
- I . , i ng. , j ud. Bacău 1.
~ E. , i ng. , j ud. Dâmbovi ţ a 19, 26, 27;
j ud. I l f ov 49.
or ş, j ud. Roman 7.
- comună, ( j ud. Bol gr ad) , Bas r abi e Veche
.1·
Baai Lt
B gdad
Bahcel i a
B hl ui
Bahna
Bai
Bai u Mi c
Bal
Bal aca
B 1 cLu
Ba l o. . . muci { - i )
-----
Bal ur uI
B l dovi ne t i ( - i )
Bal omi r easca
B I ot a
B Loteaac
Bal ot e t i
Bal oţ i
24, 27, 45, 47,
- moşi e, veci nă cu moşi a Pur eni , j Ud. Vl aşce 10.
- Toma Al . , pr op. , j ud. RAmni cu SY et 13.
- v. Beccel i •
. •. . pl asă, j ud. l aşi 4, 9.
- v. ' J ?r oi ţ e.
- de Ar amă, moşi e, veci nă cu moşi a Gl o ov ,
j Ud. Mehedi nt i 38; - schi t , pr op. , j Ud. Gor j
7, 17, l 8A, 19A, j ud. Mehedi nt i 14, 27, 28;
- de Fi er , comună, moşi e, j Lt d. Gor j 19B •
•• moşi e, veci nă cu moşi i l e Pi at r a Ar să, J epi i
Mar i şi J epi i Mi ci , j ud. Pr ahova 56.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Vâr t i na PoI eni i şi
Cor beni i , j ud. Rom n t i 21 •
. ••. moşi e, veci nă cu moşi a Scai enl ; j Lt d. Pr hova
51.
. ••. de
J os, ! l oşi e, veci na CLt moşi i l e Bor şi
P di na, judsBuaău 64;
. ••. de SLt S, moşi e, veci nă cu moşi i l e Bor şi
P di na, j Lt d. BLt zău64-
- moşi e, veci nă CLt moşi a Cr eaţ s- Pet r echi oai ,
j ud. I l f ov 90; v. şi Dr ăgoeşt l ;
- BI t a Neagr ă, moşi e, j Lt d. I l f ov 84.
- moşi e, î n pl ai ul Sl ăni c- Pâr scov, j Lt d. BuzaLt
82.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e VAr t i n PoI eni i şi
Cor beni i , j ud. Romana~i 21; - moşi e, j ud.
Tel eoTman 10, 15, 28.
- Ci ol ăneş1i i , moşi e, j ud. Tel eor man 40.
- t r up î n moşi Gr eci , j ud. Dâmbovi ţ 58.
- moşi e, veci na cu moşi i l e Bi st r i t şi Er ghe-
vi ~' , J ud. Mehedi nt i 4;
- de J os, moşi e, j Ud, Dol j 59, 72;
•• de Sus, mo i e, j ud. Dol j , 59, 72.
- v. Casci or e nea.
- moşi e, veci nă cu moşi a Gi ur mvne t i i , j ud.
I l f ov 37; . •mogi e, veci nă cu moşi i l e Br e-
sni t a iTr est eni cul , j ud. ! I ehedi nt i 2, 18.
- moşi e, veci na cu moşi a Rogova, j Ud. Mehedi nt i
17.
moşi e, veci nă cu moşi i l e G r gănaşi u şi Ro-
băneşt i , j Ud. Romanat i 25, 37.
- Ps şcanu Rucsandr a, pr op. , j ud. I aşi 4, j ud.
Tecuci 5.
- pl asă, j ud. Br ăi l a 11, 14, 15. j ud. D~l j 46,
51, 63, '70, j ud. I l omi ~a 49, j ud. Rom nat !
32, 48, 50;
- I a10mi ţ , pl asă, j ud. I al omi t 52;
}
- Pl opul ui ( Cucut eni Pâr scoven1) , moşi e, j ud.
Buzău 48;
- Ver de, moşi e veci nă cU moşi a Li vezi l e de Sus,
j ud. Dol j 60.
- comună, pl sa I smai l , j ud~Bol gr ad. Basar abi a
Veche 12.
- m- r ~. pr op. , j ud. Buzău 39, 57. 58, 60- 62,
65, 80A . •
Bar asca( Căl i neasc ) - moşi e, j ud. Râmni ou săr t 13•.
Bal ş
Bal ş
B l t a
Banof ca
Banul
Bar : bovi t z
Bar bu
B r bu
- i ng. , j ud. Gor j , 18B, 19B.
- schi t , met oh m- r i i Văcăr eşt i , pr op. , j ud.
Buzău 74.
- ~ar i a, pr op. , j ud- Rom nat i 47;
- Tr i f n I l i e, pr op. , j ud. Roman t i 47.
- comunăj I pl asa Domeni i l or , j ud. Bol gr ad, Basa . . •
r bi e Veche 45.
- Saf t a, pr op. , j ud. l aşi 2•
. •col onel , i ng. , j Ud. Tel eor man 40e
- comună, pl sa Cahnl - PL~ut , j ud. Bol gr ad,
r bi Veche 29.
s .•
Bar i sof ca
Bar oni t zky
Bar ozzi
Bar t a
Bar t ol omeu
Bar za
Basar ab
B ser abi a
B oţ i l
- Gh. i ng. , j ud. I şi 9.
- v. Poi eni l e.
- B. , i ng. , j ud. Covur l ui 7.
- l acur i ~ăr at e di n - , Basar abi a V6che 7.
- moşi e, ve~i nă cu moşi i l e Devesel u şi Rogov ,
j ud. ehf di nţ i 5. 19, 2J' 30e
- moşi e, ve i n" ; cu moşi s Col ~u- Ungheni i , j ucl . Bat ul
i l r g€. Ş 1.
Ba ur ci i - Mol doveni - ! l 1oşi e,pădur-e , J ud. Cahul , TI e rebi Veche 2,
64.
Baza Păr oa i
B zdl n
- moşi e, j ud. I l f ov 11.
- moşi e, veci nă cu moşi a Săcui u, j ud. Dol j 190
Băbeanca
Băbeanu
Băbenf ( Rădi l a)
Băbue t i i
-'cal Ştie-i)
-6Y-
-%-
!!!ii v» Velea Cucului.
- Drăghici, sl.ugez- fost mare, hot rnic, jud-
v'~l"'e;'" 7?
.c::.. \J ~ .,t,;.,'
- Radu, cl uo r d arie, f ost ma hotarnio,
j ud. Romanet i 35.
- moşi , j ud. Pr ahova 32; - moşi e, j ud. Vâl c a
12, 16, 30; v. şi Cozl oii.
- moşi e, v ai n~ ou mo~i a J i bl ea, j ud. Ar g ~ 16.
- I ncşi e, jt:d. e Lcrsnan24, 29, 49.
Bc.C9!'li - moşie, v oi nă cu moşia J i l ' l ău, jud•.uzău 24.
Băoeşt i i ( St obor ăşt i i , - moşi e, j ud. T~16or man 16~
ădăr ăşt i
Bădeni(-i)
ăd Şt i ( i er danu)
- r uoşL5ni , pr op. , j ud. Vâl cea 13.
- moşi e, j ud. Buz~u 10, 48, 74; - v cir'a cu
moşi a B€r 1eşt 1- Popen1, j ud. l a1omi a 37; -
(nădila), moşi e, v,ain'" cu moşia Va~u- Păr J . : -
l ui , j ud. Pr ahova 13; - moşi e, veoi nă ou moşi a
Căr t oj an1, j ud. Vl a~oa 23.
- moşi e, j ~Q. r â~bovi ţ a 14; - moşi e, j ud. uso 1
1
6, 8, 33.
Bădi oeni i ( . ăl ur eni i ) - r o şi G, jud.lrg Ş3.
- moşi e, veci nă cu m>şi a Bal t ni , j U4. Dâmbovi t a
35.
Bndi l l a- Bl es t ema t e1 . - moşi e, v60i nă ou ! l l ot 1i aŢig;81l~Şt 1- f J r soai a,
jud.Buzău 85.
Băduleasa - moşi e, veoi nă ou moşi a ~i pot el e, j ud. Tel eor -
Băcliceşti
BăduLeaaca
(Pruneasca)
man 9.
- m0..ilia, tzu P de ruc'şie» v o5..năCfUinoş in. Bă-
dul eşt i , j ud. ~ambovi ţ a 63.
- moşi e, j ud. Dâmbovi ţ a 63; - moşi e, j ~d. Roma-
tiaţi 14.
Bă şt i ( - i ) ( Ol anul ) - moşi t i , j ud, Ar g~ş 27; - moşi e, veoi nă ou mo-
şiil·3 Izvorul-DulcI;, Balaurul şi Pâe Lele-
Ul
J ţ. , :; '..1;:) .J o B 8'- '
r uor:t."" au-..••.oUZ3U~O , ,G.
- oo~â, j ud. l aşi 4; - moşi ~t v~oi nă cu 0-
şl a Car aul şt i , j ud. Ro an 5.
oşi ' , veoi nă ou moşi a Fl o şt i , j Ud. Pr a-
Băiceni
Bâi coi
B i l şt i
Dăj ani
hova 53.
- moşi e, veeLnă ou moşi a 1egoi u, j ud. Do1j 52.
- moşi a, . veoi nă cu moşi a Sour t a~t i , j ud. Buzău
55, 63.
Băl aoi u
Băl eau
Bă1ăoeanoa
Bal ăoeanu
-J~-
- ~-
- d J os, moşi e, veeInă ou moşi i l e \ ~ăneşt i
şi Ur ât i i , j ud. I al omi ţ a 12;
- da Sus, moşi e, veoi nă ou moşi i l e ăneşt i
şi Ur âţ i . i , j ua. l al omi ţ a 12.
- moşi e, eci nă ou moşi a Roznovu, j ud. eamţ
8.
- moşi e, vecina oumoşi a Oochăz- Le anca. , j ud.
Buzău 78; - moşi e, j ud. I l f ov 59; v. şi
er ~a as i.}a.
- I oan, pr op •• j ud. Râmni ou S~r at 15, 16;
- Pet ~, pr op. , j ud. Pr ahova 51.
ăl a. oi ţ a( Pur o4 aţ a} - moşi e, veoi nă ou moşi i l e Pr i săoeaua, Soo-
r i I a şi Sl aşoma, j ud. ehedi nt i 9~51, 52.
Bâ. l ănoşt i
Bal ănoai a
al ee- n şt i
Bă. l oaşt l
Băl dei t i ( Ui l oovu)
Băl oanu
Băl asa
Băl eni ( - i )
Eil sti(C- ol eştii
Vul t ur ul ul )
ăl i goşi
Băl i l şt i ( ol eşt l 1
Vul par ul ui )
Băl i şoar a
Băl oş ni
- moşi e, veci nă ou moşi i l e Vi i şoar a şi Cot e-
ni t e, j ud. Ol t 27.
- moşi , v oi nă cu mo i a Onoeşt l - Coşovei u,
j ud. Vl aşoa 45
- moşi e, veoi nă cu moşi i l e Epu şt i i şi Cu-
L"ăt şt i i de Sus, j ud. Vl aşea 4.
- moşi a, j ud. Pr ahova 58.
- DQşi e, veci nă cu moşi a ăr seşt i , j ud. Ar geş
14.
- Ll oşi e, veeănă 011 moşi i l e i l covu şi Zor-
l easoa, j ud. Ol t 10, 19.
- Ei l i al l oi l , r op. , j ud. Vl aşca 48.
- moşI c , vecână cu moşi a Un r eni i , j ud.
ROI Dl : t nat i 38.
- moşi , veoi nă ou moşi i l e 1ar ce t i , Raco-
vi t a ~1 Cor n~~~l u, j ud. Dâmbovi ţ a 26, 27,
48, 61.
- moşi €, j ud. Mu~cel 19.
1
- moşi , j ud. ~uooel 19, 32.
,
- mcşi ~, veci nă cu movi a ax· , j ud. Buzău 58.
I
• moşi , veoi nă ou moşi i 1ş l i nt L~u, Ogr e-
z ni şi al u Spar t , j ud. I l f ov 30.
- moşi e, j ud. Dâmbovi ţ a 14, 35, 36; - moşi I
j ud. Ger j 6, 16;
Bălteni
Băl t i go.
.., "
Balţaţi;
Bandi a
ăneasa
13ăneşt i C-i)
Bărasoa
Băz-ăce ştf
Băr băt eşt i ( Doi oeşt i )
arboaia
Bar boşi
ar buceanoa
ar buo- . . şt i
J r bul eanca
Bar bul easoa
ăz-buIesou
ăr bu1eţ u
-/po-
-y-
- r 1'i it1, illOŞ ie, vaoănă ou moş ia. Zor 1easea,
j uâ. Ol t LO.
- moş 1.tl, J 1. . <~. Dâmbovi t , a47f ,'.J ~t7vU!J-;-lItc{[e
• ~ea.wt ~ .)U.o~'\'Vt.-~ r~.. !UM; ( f-W'" .» ~ ..; I
- mu~l e~v~oLna cu moşi a Rucşor en~, J ud.
,ieheainţi 8; - moşi e, sat, j'u.<i.C.ilt4, 5,
2 , 22; - oşi e, v oi n ou moşi a ă r e-
l el , j u . Pr ahova 34, 49; - ( Br at covu1) ,
moşi8, j ud. 4el eor man 3, 6; - " moşi a ve-
cj J ) a ou moşi a iit i obor eni i , j ud. Vasl ui 1;
v. şi Bi r oi l ;
- ~1~~6 Popu, moşi , veoi nă ou moşi i l e BăL-
ţaţi şi Bi.t:ci ătu, j ud. Ol t 22.
- munt , veoI n ou munţ i i Căpăţâ.na§ i Lsao ta ,
j ud. " usce12.
t
comună, moşi e, j ud. Vl aşea 5, 16, 41;
- Br ăi l oi u, moşi e, v cină ou moşi a Băneasa-
Hag1u, Jd.d.Vlaşca 41;
- Hagi u, moşi ~, j ud. V1aşoa 41;
- moşie, vecănă ou moşi i l e i!puraştii şi
Cu Yţ aşt i i d Sus, j udoVl aşca 4;
- Bol ovan, moşi e, veoi nă ou com. i r oea-
Vodă, j ud. Dâmbovi ~a 51.
- Că1i neasoa- Ri si pi ţ i , moşi e, veci nă cu moşi a
Bar asoa, j Ud. Râmni ou Săr at 13.
- moşi a, j ud. i r ahova 58.
- moşi e, j ud. Dâmbovi t a 39, 52, 53; - moşi e,
j ud. Ol t 29; v. şi ât 1anul .
- moşi e, j ud. Romana~i 28.
- moşi , veoi nă ai moşi a Păşcani i , j ud.
I l f ov 5.
o Fătlinea.nca.
- moşi e, veci nă ou~moşi i 1e ' agur a şi Un
~u, j Ud. Buzau 3.
- ( Schi t u Bar bu etbh) , moşi e, veci na cu
moş1i l e r axi nu, Hoz-ceaaca şi Vârtoap l e,
j ud. Buzău 51.
- moşi e, veoi na ou moşi a Deşi r a~i l . j ud.
Br al . l a 16.
- J . , hut ar ni o, j ud. Dambovi t a 16.
- m09i e, veci nă ou moşi a G menel e, j ud •
1.
Băr-bunc şt i
Băr aăneşt i i
Dâmboviţa 3 ••
- moşi e, j ud Buzău 28.
- mogic, ti oiJ1n cu moşiile Băteştii, Puchenf.L
şi Râfovu, jl1.d,Prahovfl 16, 25. 26•
.- moşie, ve~~.n5 cu moşia R"'deştii, ju.d usa 1
27"
- mJşie. .".'}c_~ă ou moşiil
j ud. Dâmb~v t a 36, 37; - I
24, 29, 38
t
49.
Bătăsţ?tii - moşi. jud.fuAC 1 42.
,
Bătarani( llvărăş~i)- !11o;:i':'
t
jud. or:u'\ naţi, judo eLecrman 45.
Băt ştii Ciocanii) - moşie, ·rd.Px·a.... eva 13, 16.
/.\
Bătlachia mo~i ej vp.~inn cu moşi a Dr ăghi oi u Pâr vul ~~t i .
~ .
j ud. UJ 1 46. I
Băt i asoa - OŞlO,' vecănă cu mo~i a em nereJ • jud.Dâmbo-
1
Băaeş~i l ăl t en1 şi Davi deşt i ,
si o j ud. Te Leozman
~ ,~
Bat r âna
viţa 310
- moşi t ve~i nă cu moşi i l e Hăr t i şt i i Cotlomu-
zului ~i R~dGşt i i , j ud. u~c 1 23, 27.
moşi ~t veci nă au moşi a Dăneasa, j udoPr ahova
8; - l:.,tq f venin ou.munt le Piscanu, jud.
li usoe1 13.
I
do , J os•. moşI e , v· oină cu moşia e t ot i i , jud. Bâ~oovenii
1 le0.7.'".i11U;1 21;
- do Sus, ~oşi e v oină ou oşi a at ot i i , jud.
I
T-l uI'iJQJl 21.
Dăzgă~ i
Bâcl şu
- v. v u~"g3.ŞU.
- moşi e, vecână lJU eşi i 1 Albuleşti şi Ceş-
codLa, juJ. -:thedinţi 15.
- v. r oşi .
- de J os, moşi , veoi nă ou moşi a Br abova, jud.
~lj 48,
- dus, moşi G, v~oină ou oşi a Brabova, jud.
Dol j 4e.
oşi e, v ci nă ou moşi i l Bi st r et u i ăoeşul
Sâr b s~, j ud. U l j 27, 51; - moşi, j ud. Ol t
16, 20; v. şi Va. a ar c.
- moşi e, v eL~â ou ~oşi a Popânzăl eşt i i dc J os,
j ud~Ro~anaţ i 35•
- moşi e, veci..I1·~că moşi a Pl oaoa, jwi.J)olj 2) ;
:sanda
Bâ. r a
-
Bâr c&
Bârcovni
. Bf i r l a
~oşi ~, Vt oi nă ou moşi a rd\ .;a, jud.Te 1aor ani.
-/~/-
- ~-
Bâr l ad
Bâ. r l ogu
- pl as~, j ud. Tecuci 4, 6 - 8.
- moşi e, v oi na ou moşi i l e Gal eşu, uşe-
t eşt i şi Buneşt i i de Fi er , j ud. Ar geş 5, 6.
- moşi e, v oi nă ou moşi a Băeşt 1i , j ud.
Ar geş 27.
- moşi e, j ud. Romanaţ 6, 16.
- mo i e, j ud. l aşi 7, 8.
- moşi e, j ud. Ar ges, j ud. Ar geş 14, j ud.
Vâl cea 1, 27.
- moşi e, veci nă cu moşi a Rădeşt i i , j ud.
usceI 27;
1
- de J os, moşi e, _ veoi n~ cu moş1a Vat r a - r 1i
Văca şt i , j ud. I f ov. 16.
oşi e, j ud. I al omi ţ a 6;
- Băr căn asca, moşi ş, veoi nă cu_ moşi a r i n-
dul - Bât l anul , j ud. l al omi ţ a 29.
- d ~os, nJ oşi e, veoi nă cu moşl a Văl eni i ,
j ud. Vl aşoa 14.
- oşi e, j ud. Dol j 75;
Căl şr aş, moşi e, veci nă cu moşi a Beohet ul ,
j ud. Dol j 75.
- moşi , v ci nă ou moşi a Far aoanel , j udo
Râmni cu Sar at 10.
- ~ar abet , pr op. , j ud. I l f ov 88.
- moşi e, j ud. Buzau 14, 47.
Bâr l oi
Bâr l ui u
Bâr nova
Bâr seşt i
Bâr zeşt i i
Bât l anul ( ar băt eşt i )
Bâţ aoveni i
Eeenet u( - 1)
Beci u
Bedzoa
eei l i ou( - 1)
l ceş t i
Bel oi nu
- comună, moşi e, j ud, I aşi
- moşi e, veoi nă ou oşi i l
Sus şi de J os, j ud. Dol j
9.
Gi o
57.
anel el e de
- moşi e, vecănă ou oşi a Dona, j ud. I l f ov
57.
Bel ci ugat el e( Fur t uneasoa) - moşi e, v oi nă ou moşi a Agi eşt i , j ud. I l f ov
94.
B l oi uoovu
el oi ugu - moşi e, j ud. I l f ov 58;
- de J os, moşi e, veci na ou moşi a Dona, j ud.
I l f ov 57.
- S. , i ng. , j ud. Tel eo an 39.
- v. Pl osoa.
Cost aohe por uei o, i ng. , j ud. Dâmbovi J a 52.
- v. Pr i boeni .
Bel oi uI ' G8cu
el di eanca
t;\
1g s( ou
\:1
l eţ i
--/~y----
I - ~-
B asoa
- moşi e, veoi nă ou moşi a pâcl el e- Ur l ăt or 1i ,
j Ud. Buzău SoB.
- moşi e, veoi nă ou moşi i l e Dor obanţ i , Rusi i
şi Dul oeanoa, j ud. el eor man 39, 49.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e i oheaoa şi Cor -
neşt i , j ud. I l f ov. 48.
- ar bu pah. , j ud. I l f ov 69, 87.
- moşi e, veci nă ou moşi a a. r zăneşt i , j ud.
Te l eor man 27.
- moşneni , pr op. , j ud. Pr ahova 58.
~ Gh or ghe sl uger , hot ar ni o, j ud. , ehedi nţ 1
33.
- moşi e, v oi na ou oşi i l e Al beşt i , Bei l i oul ,
Cot una, Cal dJ r uşa, Vâr t oap l e şi J i l i şt ea
Al beşt i , j ud. Buzău 14, 47, 60, 65, 73.
- moşi e, vsoi nă ou moşi a Tecuoeni i , j ud.
Tel eor man 2; v. şi Dobr ot eşt i i .
- comună, .în pl asa i st r i ţ a de Sus, j ud.
Bacău 2.
- m- ze , schi t , pr op. , j Ud. Buzău 67- 69, j ud •
Râmni ou Sa~at 8; - t r up de moşi e i n Pâol e-
l e U~l ăt or i i , j ud. Buzău 8oB; v. şi Val ea
ar e •
- moşi e, veoi n
v
ou moşi i l e ă1ăceanoa, Căl -
dăr ar ul şi G6i na, j ud. I l f ov 59, 85; -
moşi e, veoănă ou moşi i l e Cer năt eşt i şi
Râf ov~ j ud. Pr ahova 4, 15, 25, 26~ - moşi e,
j ud. Vl aşca 7, 13.
- de Sus, moşi e, voi nă cu moşi i l e I er osl o-
v şt i , B r oeni i şi Târ n~vi t a, j ud. V1aşoa
7, 9, 13.
- moşi e, vci n
J
cu moşi a Căl c şt i , j ud. us-
,
o 1 10.
M moşi e, v ci na ou moşi i l e Usoat i şi V~si l aţ i
j ud. I l f ov 3.
- moşi e, veoi nă cu moşi i l e Ca da_ şi Copăoe-
ni i d' Sus şi de J os, J ud. I l f o •• 61; ~ 0-
şi e, v ci nă ou moşi a Cer năt şt i , j ud. Pr a-
hova 4, l ~.
- t r up de oşLe în Drăg:-' ani , j ud. Ol t 12.
Bel i ceasoa
Bel i t or i
Bel i veni
Bal u
l u
B nani
ngescu
Bentu
eooa
r bi no ni i
. Ber oa
r ceni ( - i )
Ber ci
Ber oi ugul
Ber e i i
- moşi e, veci nă ou moşi a Copăoeni i de . i j l oc,
j ud. I l f ov 65.
- i ngi ner ; j ud. Pr ahova 260
- moşi e, veci nă ou moşi i l Sche1 şi Cooa, j ud.
zău 5.
- moşi e, vci nă au moşi i l e ' axi nu, egr easoa
şi Gr oşani , j ud zău 1, l bi s, 58; v. şi Ur -
l uea oa.
- Sadovaanoa;
ou, moşi e, veci nă cu oşLaUi bă şt i , j ud.
01t 25.
- moşi e, veeInă ou moşi a Gal eşu, j ud. Ar geş 5;
- ( Ver gul eaaca) moşi e, voi nă ou moşi i l e axi nu
Sour t eşt i Şl. StărlC şt i , j UdoBuzău 8, 58; - mo-
şi e, v- ci nă cu ~oşi i l e Agi udeni i , Răchi t ani i
şi J ugani i , j ud. Roman 2.
- moşi e, vocănă cu moşâ.aJ i bl ea, j ud. Ar geş 16.
- de Sus, moşi e, j ud. Pr ahova 44.
- moşi e, veci na cu moşi Ber i voeşt i Ungur eni ,
j ud. [ uscel 30;
,
- Ungur ani , moşi e j ud, uacsl 30.
1
- de J os, moşi e, veci nă. ou moşi a Popeni , j ud.
I al omi ţ a 34.
Ber l eş~i ( Sudi ţ i ) - oşi e, v oi nă ou moşi i l e Dr i dul , J O ă. l i a, ~-
t J seasoa şi Pi et r oi u, j ud. I al omi ţ a 19, 42, 43; _
Berg
r hul ea a
r i ndeasaa
Ber i ndeş t i
Ber i sl ăv şt i
Ber i " eseu
Ber i voeş t i
Ber l easoa
- Pop ni , moşi e, j ud. I al omi t a 37•
- moşi e, vea4Jă ou moşi a Gi or mă. neasca, j ud.
Br ăi l a 8; v. şi Ul meni .
- ( Tuv
J
• şt i , [ ol doveni ) , moşi e, v ci nă ou moşi a
âr oovul , j ud. Romanaţ i 13.
- moşi e, vecL~ă cu moş! i l e Val ea Lungă i C -
t unu, j ud. Pr shova 52.
.
Ber t eş t i .
Bet j ani
i b sou
Bi l a
ar i a, pr op. , j ud. Buzău 64.
- moşi e, veci n3 ou moşi i l e· pur eşt i i
j ud. Vl aş ca 4.
- moşi e, j ud. I al omi t a 45.
- moşi e, veo~ă ou oşi i l e 1~osl ovest i , er o ni i
Sli Târ n~v! t a, j u~. Vl aşoa1. 1f l l ~l .HtU~~6 P -Ulc+h
\ l4tt\ ...u...~~L\ .l.CI~Cl. COt.Q.~vŞU:...l \ ..LO\ ,,, ,) J /
- moşi e, Vveci l 1a cu ! I l oşl i l e.!:Sa t aţ i , i r ci - . : . l at u,I
J r gi neni i do J os si Val a ~ , j Ud. Ol t 4,
.\
şi Cu J ţ eşt i t
Bi l ci ur eşt i i
B: l r ăul .
Bi r ci
.1
Bi ser i ca
Bi st r eţ u
Bi st r i ţ a
Bi t i na
Bi vol i t a
Bl agoel easca
Blahniţa
1ăne şt i ( . I : ' egrileşti)
Bl ânzi i
Blestematele
Bl i dar u
Boanca(Gh.· paţ i )
Boant a
oaroăşu
Bobeşt i i
Bobi oeşt 1( r oeşt i O
Bobooe~t i
Boboeşt i
- 5, 22;
1âţ u, ~oşi e, jud.Olt 2~.
- Domni ţ a Băl aşa, prop., jud.Ialomiţa,42; -
l ui As~he di n t âr ~l Râmni ou Săr at , pr op. ,
jud.RâmniOl,l Săr at 1; -" aăcna-eudu el i . nCra-
iova, pr op. , j ud. Dol j 56, 58; - Sf . T
din Craiova, pzcp, , jUd.Dolj 63.
- mo~i e, j ud. Dol j 23, 26, 27, 70.
- mănăs tl.l"'EJ, prop ,, j ud . Ar geş 44, jud. eh dinţi
6, 7, j ud. Ro~~t i 4, 5, 7- 9, j ud. Vâl o~a 12;
- Jr.o.~iEl, jud. ehedi.n~i 4; ..•.plas,a, jud.
e~"1lt1·
" .
- de us, pl asă, jud, Bacău 2.
e
- moş a, v o;l.nă ou moşi i l e Dr i du J1gâl~a,
SLl'J6Şti şi _ Fi t easoa, j ud. I l - i ov 35, 64.
- comună judoTeleonnan 32; v.• şi Oopăceazrca,
- moşi e, veoi nă cu moşi a obu, j ud~l al omi t a 49.
- pl asa, j ud. Mehedi nt i 26, 29, 30, 39. 46.
- moşi a, veoi nă cu moşi a i găneşt i i , j ud. Te-
auc! 4.
- moş i e, _veci nă cu ;:noşi a ~ităneştii, jud.Ta-
ouci 4.
oşi e, veoi nă ou moşiile ~i găneşt i . j ud. Buzău
340
- v. Colareti.
- moşi e, j ud. Dâmbovi ţ a 34.
- moş1e, vl ci nă o~ moşi a P aj ba de P4dur e,
j Ud. Romanaţ i 33.
unt e , V" ei,n ou munt e l e Fi scanu, jud•.,,,,usce1 13.
J
- moşi e, v oi nă cu moşi i l e Zbâr o a şi Cr eţ eşt i i ,
jud.Ilfov ~J;
- BăLăce anca, moşie, jud.Ilfov 59.
- mo~i e, v, ci nă ou r o şi i l Bâr l ui u, Cor beni i ,
Drano'~ătul şi Vâr t i na Pol ~ni i , j ud. Homana~: L
8, 16, 21; v. iB r oeşt i i ;
T. ot ştii, ooşi e, v oi nă cu m şi a Dr q) ovăt 1l 1,
j ud. Rot 1ana~i 8
- pl ai , jud.t~hedinti 41.
- moşi e t ve ci nă oumoşi a Glogova, jud. h d· ~i
3 •
Bobu( - 1)
Dodeşt i
oer esou1
Boga
Bogat a
Bogdan
Bogdana
ogd~nei ( Al beşt l ~
Domneşt i )
BogdJ neşt i
ogdaneşt i ( Gur a
Bogeşti
Boghi oea
Boi anu
Boi cesou
Boi şt ea( Andr i eşu
de Sus)
oj a
Boj i 1a
. Boj o u
Bol booa
Bol deşt i
ol du( - l )
- mosi e, j ud~I a1omi ţ a 49;
a , unt G, V c i n ou oşi a I zvoar el e, j ud.
Pr ahova 55;
- r i a, mun t oLn ou moşi a I zvoar el e, j ud.
,,
Pr ahova 55.
- moşi e, veoi nă ou mo~i a Căoi ul eşt i , j ud. eamt
2.
- Vasi l e, pr op. , j ud. l al omi t a 29.
- moşi e, v oi n
v
ou moşi i l e Gr ozăveşt i şi Sf âr -
şeşt i , j ud. I l f ov 31.
- moşi e, veoi n
J
ou moşi a Cur eşt i , j ud. l al omi ţ a
4; v. şi Cu şt i .
- Leon ·1., pr-op, t j ud. ~eamt •,
- Lupu
- moşi e,
s ; şi
. , pr op. , j ud. Ro an 4.
v oi nă ou moşi a Rădeana, ' j ud. Bac u 1;
enoi ul eş t i .
- o~i e, v oi nă ou moşi i l e Bueşt i i Noi şi
Veohi , j ud. l a1omi t a 18.
- moşneni , pr op. , j ud. Vâl oea 15.
Văi i ) - moşi e, j ud. Vâl cea 6, 10, 11, 15, 18, 2LA.
- co ună, j udoTut ova 40
oşi e, veoi nă cu moşLa Si ne t i , j ud. l aşi 1.
oşi e, j ud. Dol j 54; oşi e, veoi na ou moşi i l e
Dr ăgăneşt i , Băr boai a, Dr agna şi Zăvoar el e,
j Ud. Romanat l 30.
- Di mi t r i e Hr . l pr op. , j ud. Dol j 49.
- moşi e, veci na ou mosi a Baur oi · ol doveni ,
Basar abi a Veohe 2.
- moşi e, j ud. I l f ov 49.
••moşi e, v oi nă ou moşi a Si neşt i , j ud. l aşi 1.
moşi e, vBoi nă ou moşi a Gor ganaşi u, j ud. Roma-
nat i 37.
- comuna, pl asa Cahul - Pr ut , j Ud. Bol gr ad, Basa-
r abi a Ve ehs 32.
oşi e, j ud. Buzau 9, 54; - moşi e, veoi nă ou
moşi a J i l awa, j ud. l al omi ţ a 53; - oşi e, veci nă
ou moşi a Gă ni , j ud. Pr ahova24.
- mo~i e, j ud. Râmni ou Săr at 15, 16; - unt e ve-
oi n ou moşi a r i voe t i Ungu ni , j ud. usoel
I
30.
- v. Chi aj l l a.
- oomună, pl asa I smai l ; j ud. Bol gr ad, Basar abi a
Veohe 8; j udeţ , j ud. ol gr ad, b>asar abi a Veche
4- 6, 8- 39, 41- 63.
Bol i nt i nu( Dr ânoeşt i , •. . moşi e, j ud. I l f ov 25, 30; - pl asă, j ud. Dâmbo-
Dr â at i ) vi t a 41;
Bof.e aeca
Bol gr ad
Bol ovani
ol t aşi
omb ~r aş t i i ,
or a
B6r ănesoul
BOI'''ştii da Sus
or 08a
Bor eni 1
Bor i oi u
or i sof oa
Bor l eş ti( -i)
Bor na
Bor obeanca
Bor osul
Bor uzesou
}3ot eni ( - i )
- di n Deal , v. Cost i eşt l ;
- di n Val e, oşi e, veoi nă cu moşi i l e Bol i nt i nu.
(
Ogr ez6ni şi [ al u Spar t , j ud. I l f o\ · 30.
,- v. r oar a " ouă.
- trup d oşi e în Af umaţ i , j ud. I l f ov 89.
- moşi e, veoi nă cu moşi i l e - ' ani t a, . " gur a şi
r agur a- Lâoeni , j ud. »l aşoa 2, 37.
0şi e, j ud. Buzău 64; - ( acovei u) , oomun
J
,
moşi e, j ud. l al omi ţ a 33, 50, 56; '
- Cos~i eni , V. or a de J os;
- de ~od ( Bor a C06t i eni , or a Popoşt 1) , moşi e,
j udol al omi t a 33, 50;
- de Sua, ~~şi e, veci nă ou mosi a Bor a de J os,
j ud. l al om1ţ a 33;
- ~opeşt i , v. Bor a de J os.
- Di mi t r i e, pr op. , j ud. I l f ov 42.
- t r up da mosi e i n Unt şt i i , j uă. Tut ova 1.
I
- pl asă, j ud. I al omi ~a 47, 48.
oş~e, j Ud. Vâl oea 25.
- mo~l a, j ud. Musccl 2.
- Bor i sovoa, OO~~, ( j Ud. BOl gr ad>, Basar abi a
V aha 24, 2:1.
- moşi e, v~oi na ou moşi i l e ~e i eşt i şi Rozno-
vu, j ud. ' eamt 1, 8.
- Ant on, i ng. , j ud. zău 35, 47- 51, 53, 57, 58,
0- 62 , 65; j ud. ehedi nt i 38; j ud. r ahova 22.
- moşi e, veoi nă ou moşi a Vat r a - r i i Râno~oi ov,
j ud. MuSCE: : 1 6.
I
oş Le, v ci nă. cu mos La Să. r ăoi neasoa, j udo
P! " ~hova 3.
- C. , i ng. , j ud. Romanaţ i 14.
- r ooşi ~, veoi nă ou moşi a Băd şt i , j udoDâmbovi -
t a 14; - moşi e, v ai n' " ou moşi a Agi aşt i , j udo
I l f ov 94.
r- /7Y-
I- ~-
Bot e! }tl.
Bot ez
Bot i eni
- moşi e, . , ai nă au moşi a Căci ul e t i , j ud. eamţ 2.
- Leon, i ngo, j ud. Tecuci 4; j ud. Tut ova 4.
- moşi e, . veci nă au moşi a Hăr t i eşt i i Cot l omuzu-
l ui , j ud. usceL 23.
- moşi e, veoi 1ă cu moşi a Gogoşi i , j ud. l eh di nt i
JJ.
- moşl e, veol l l ă ou moşi i l e Scur t eşt â şi St ăn-
oeşt i , j ud. Buzău 8.
- moşneni , pr op. , j ud. Dol j 9.
- moşi e, j ud. Ool j 58•
- mi şi e, veci nă cu moşi a Pop ni i , j ud. ~ut ova 2.
- moşie, veci nă cu moşi a : Pl ovt L' 1a,j ud. i ehedi nt i
3.
- co~~ă, moşi e, j ud. Dol j 48, 54; - moşi e, veci -
nă cu moşi a Gogoşi i , j ud. hedi nt i 33.
- moşi e, veci nă ou moşi i l ş Vat r a Gl avaoi o l ui
şi Homul , j ud. l aşoa 27.
- Hqnu Gr-oJatl şi Cod ni , man- i st i r a, prop., j ud.
Buzau 10, ~4, 53, 67, 68; j ud. I l ~ov 1.
- - moşi e, veci nă ou moşi i l e Cl ocănaşt i i , ~ot a şi
DoLaoe a , j ud. Ar geş 25.
- moşi e, j ud. Dâmbovi t a J , ;8; v. şi St ur zeni .
- moşi e, j ud. Covur l ui 5; - ( ~ăvaşt i ) , moşi ,
vuoi Lă cru moşi a Podul Ri zi i , j Ud. Dâmbovi ţ a 54;
- ( Răscăeţ i ) , moşi e, veoi n' ; ou moşi i l e Cuşmi -
r ul şi Dar var i , j ud. ' şhed1nt i 11, 50;
- Ci şmsl el e, moşi e, j ud. Covubl ui 6;
Loaova , moşi e, j ud. Covur l ui 7.
- Br ast ovăt u ( Cr uvovu) , moşi e, v oi nă ou mo~i i l e
Obâ vi a şi Vi ş1na, j ud. Romanaţ i 1, 41.
- moşi e, veoi nă cu moşi a Tol ceasoa, j u . Tel eor -
man 24; v. şi Băl t aţ i i .
- moşi e, veoi nă ou mo~i i l ut eşt i , Căr t oj anl
şi Cor bi i il ar i , j ud. Vl aşoa 19, 23, 48.
- moş ie, veeLnăcu moş i i 1e Gi or măne l el ~ de Sus
şi de J os, 60j i şt ea d Sus şi Bouveni i , j ud.
Dol j 57, 58.
- de Jos, moşi e, vao' ...cu oşi i l e Bă. t eşt i i
şi Pucneni i , j ud. Pr ahova 16.
- moşi e, v oi na ou moşi i l e Ci ocăneşt i i , Al bot a
Bot oşaşt i i
Boţ en!
Bcu Lend,
. Bouveni i
Bozi i a
Br abeţ i
Br abova
Br ac a
SI - adu
Br adu
r ana
Br an1şt ea
bz' ast avăţu
Br at covul
Br at i a
Br at ovoeşt i
Br azi i
Br adeanoa
.1.
- /fj?-
-)P(-
rădetu
şi DolalJt.a, jud.Argeş 25; v. şi Albeştio
- comună, iI'! plasa Câmpul , juă. uz"u 53.
- moşi e, jud.Argeş 5; - schi t , pr op. , j ud.
Are. Ş 11.
- moşâe, veoină ou moşia J i b1ea, jud.Argeş 16.
- moşi e, veo~ă au moşia Pr i gor eni i , jua.laşi
5.
BI'ădişo.t1il
Brăeştii
' r ~gă asa ( e el eul ) - moşie, V60irl& ou moşi i l e Gr i ndu1- Bât 1anul ,
Col oeag, Ar ~ar i , Sineasca, J!egieşeasoa şi
r oşt eni , j ud. I al or ui t a 29, 54.
Br ăgJ r ea Oa
răgăreşti
--v. iE: teleu.
- moşi e, vecană cu oşi a Bat ştii şi Puoheni i ,
jud.FI'ahova 16; v ; iPârlita.
- j ude t-, j Ud. BI - ăi l ' - 19. r ai l a
Br ăi l oi u
r ăt i anu
.
- moşi ~, vecină eu moşia Boanca, j ud. D~mbovi -
~a 34.
- mo~i,j ud, Uor j 6; - plas·
J
, • jUQ.Dâ.mboviţa
64, - &st , jud.Ilfov 73- 78;
- Ioneşt~, moşi e, j uâ. Gor j , v oi nă cuPoi ana
d~ Sus, J ud. Dol j 61.
- moşie, veci n~ ou oşl a Copao nii de i j l oc,
j ud. I l f ov 65; v. iMoş. eni - C~l ugă~~ni ;
- Călugareni, moşLe, veoinu ou moşia OŞ en1-
Căl ă ni , j ud. Vl a aa 38.
- moşi e, j u&. Su ava 1.
- v. 01or ăşt i . .
- v. Dubr unu.
- mo i e, v oi n~ cu o i i l e ~uşt eşt i şi
n şt i i de Fi er , j uuoAr geş 6; - schi t , vatra
l ui , j ud. Ar geş 4.
- A ., pr op. , jud.Teleorwan 50.
- Ion G. , ~r op. , j ud. l al omi ţ a 44.
- v. r titEi iide J'OB iFundenli de SUI3.
- moşi e, v oi nă ou moşi a Fodbel eşt i i , j ud.
Dâmbovi ţ a 5; - moşi e, j ud. Romal 4~9.
- D. • t i.n~., jUd•.Buzău82; j ud .Dâmbovi ' ~a 56;
j ud. I l f ov 59; J ud. el OI ' man 32, 35, 36, 50.
- moşi e, veoi nă ou moşi i l e Val o~l i l e iFântâ-
n l i 1 ,jud.Arge 4; - ( T pa) , moşLe, vecănă
ou moşi et oţ i i , j u • eIeorman 21;
- de Jos, ( · al eşu) , oşi e, veoi nă ou moşi i l e
Br ăni şt ar i
r-'nişt a
Br ă t - ' şanoa
Br ăt ă. şEl neaou
Bx""tăşeşti
BI' liăşianu
Br tesou
răte ou
B âteşti(-i)
riitieni{ -i)
J
Ga16şu, ':I.l~"teşti şi unElştii de Fier, jud.
Argeş5, 6.
de 'UE, moş ăe, vecină cu moşia Galeşu, jud.Argeş
zeşu
c::
.J.
tru.p de moşie în Glogova, judo eheUl.flti .aS.
- v. '}orgatJul.
moşie, veoina ou oşia Piatra, jud~To160rman 360
- moşie, veIJin.:' ou moşia .arză.tleşti, jud .Teleor-
man 27o
- m&n~sti~, prop., jud.Dolj 4, 73; - moşie,jud.
ROţ'UH1Sţi 10-1.2, 24, 25, 41, 48; - mo§' ia, 60i-
.0& au moşia iiloovu, jud601t 19.
00 ă, in p~asa Cahul-Prut, jucloBolgrad, a-
sarama VA che }o.
- moşi('), v~cJ,_mi cu moşiil ântân li1e şi Suhatu-
Inot şt i , jud.Prahova 35.
mo~ie, vecina cu oşia Craioviţa, jud.Dolj 8•
;noşi., v~oi.n.aoull10şiile Albeşti ~101'aiovii;a,
j ucl . : uol j 8, 420
- ;no~i , v€olllă cu ill()~lile ~rtşan!.l.Ni eeucem.t ,
j udQT~l eor mun 2, 5.
;noşi!'!, veo1nit C'\', moşia Zor-l .aeca, judoO 1t 10.
v8 Co.z:.r e fiU.
mt\ şi~, jUli. c1§hadinti 2, 18, 31;
- de ,j'OD
t
itloş1G, vEluină, cu moşiile J,lbl,l.l(lşti
şi Coşoodi>:., j'd.JlI1ehedinţi 15;
- J1doş"ltas mo;tie, jud. ,e-hedt.nţi 40-44;
:jf~Stl8~ moşi.e, veoin: C oşiile A1buleşti şi
Coşcod~.C:.I., jud.l1~Jhdin~i 15.
moşie, vecina G'U moşiile oLceag, Arţari, Si-
n~f!,s 0., fJ€!gi~,sesca şi Brost ni, jvd~Inl omita 540
v I
moşie, v c:.tnă au mcsra C- '1" "'neşuii, jud.Vâ1c a
19_
Br i i t ; i . voeşt i
Brătuleşti
Bl,âuCo aaca
Brâno nii
"
Bf'âInoovsnf
v'
Dr ânza
rânzeasoa
(~,~alu-Roşu)
. 81' ast
B:. ben ii
(Doagile)
Br b ni
Bl\ 3 bine
snita
Brezolu
Br oscar i
- v. Golsşt5 .•
oomU!la~(jUd.BClgrad) ,
m0~i J , va i nd o moşia
jud.!;lusc 1 46.
I
moşiEI, vecănă cu moş"iie Cacoti c:-i cogova, jud.
ohedi n~i 5, 6, 17, 2 , 30.
asar abi a V~che 25; -
Drăghiciu Pâr vul şt i i ,
Briboaia
Broasoa
Br oşt eanc ( Dudeasca) - moşi e, veci nă cu moşi a Gr i ndul - Bât l anul ,
j Ud. I . l omi ~a 29; - moşi e, veci nă cu moşi i l e
Nenoi ul eşt 1 şi l j i pot el e, j ud. Tel eor man 7,
9.
w v. ~ohi opoai a.
Br oşt eanoa
Br oşt eni ( - i )
Br uneanu
Br ust ur i
Bucăt eni i
Buohi l aşi
Buoi ni şu
Buci ume ncaf Di mi eni )
Buci umeni ( - i )
Buci i i
Bucovăj u
Bucovi ci or ul
Bucovu( . . •. L)
Bucşa
- moşi e, j ud. Ar geş 24; - moşi e, veci n
v
cu
moşi a I oneşt i , j ud. Gor j 6; - moşi e, j ud.
I al omi ţ a 8, 54; . •. • moşi e, j ud. Romanat i 18,
19, 38; - moşi e, j ud. VAl cea 7, 9;
- de Sus, moşi e, veoi nă cu mo i a Tur bat i i de
Sus, j ud. DAmbovi t a 9;
. •. • Noi , mo i e, veoi nă cu moşi a Br oşt eni , j ud.
Ţsl omi ~a 8;
- Vechi , moşi e, veci nă cu moşi i l e Col ceag,
Ar t ar i , Si neasca, Megi eşeasca şi Br oşt eni .
j ud. l al omi t a 54.
i eo1 e, i ng. , j ud. DAmbovi ~a 58~
• t r up î n moşi Hăe t i , vi i î n - , j ud. Gor j 7,
17, l 8A.
- moşi e, veci nă cU moşi a RVdeni , j ud. Bot oş ni
1.
- moşi e, veci nă cu moşi a RAf ovu, j ud. Pr ahova
25, 26.
- mo i e, j ud. Rom naţ i 41, 42.
- mo i e, veoi n v ou mo i a ! I ăt ăsesca , j ud. I a-
l omi ~a 42.
- .v» Căl i na ;
. •. . Comani , mo i e, veci nă cu moşi a Onee t i -
Coşoveni , j ud. V1aşc 45;
- de J os, mo i e, ve i nă cu moşi a Ber l şt i -
Popeni , j Ud. l al omi 1j a 37;
- de Sus, moşi e, veci nă cu moşi Ber 1eşt i -
Popeni , j ud. l al om1t a 37•
• t r up î n mo i a Rădeana, j ud. Bacău 1.
- mVnăst i r e, j ud. nol j 19; v. s1 ScAnt ee t i i .
- moşi e, veoi nă cu mo i a Ce tăţ u1a, j ud. Dol j 2.
- moşi e, veci nă ou moşi a Cer n" t eşt 1 şi cu
vi i l e de pe v l ea Or l i i , j ud. P. r ahov 4, 12,
15; - pl ei , j ud. Pr ahova 12.
- moşi e, veoi nă cu moşi a Buc u , j ud. l al omi t a 41
Buh l ni ţ
Buher i i
Buh ăenâ
Buăc e sca
Bui ceşt i i
___ /2_
):H5 "'" r:
}1,f ~ 11J~c:..J,{f(l.. cu UI(}i{'~ lJota... 1+'c 1l' .7gett(~,ia/' 1~
~ ~:~; )
- de J os, moşi e, veci nă cu moşi i l e Bol i nt i nu,
Ogr ezen! şi Mal u Spar t , t j . ud. l 1f ov30;
- de Sus, mo i e, veci nă cU moşi i l e Bo1i nt i nu,
Ogr ezenl şi n al u Spar t , j ud. I l f ov' 3e;
- R covl ţ a, moşi e, veci nă cU moşi Racovi ţ ,
j ad. DAmbov1t a 48.
- moşi e, j ud. I l omi ~a 41, 42,
••.Măt ăseşt i , t up î n moşi a Bucu, j ud. I 10"
mi a 41•
••.or Ş ( mănăst i r e, aşezăm" ' nt di n - ) ' . j ud.
Br ăi l a 1, 16; j ud. Dâmbovi t 5, 6; j ud.
1 l omi ~a 1; j ud. I l f ov 23, 92; j ud. Pr ahov
35; j ud. R" ' mni cu sărat 1; j Ud, Roman ~i 32;
j ud. e1eor man 11, 27, 28, 49; j ud. Vâl ce
27.
- moşi e, veci nă CU mo i Gageni 1, j ud •. Pr ho ••.
v 48; - moşi e, veci nă cU moşi a Bâr seşt i ,
~ud. Ar geş 14.
- moşi e, veci nă CU moşi i l e F1eşt i i şi Găvana,
j ud. Ar geş 34, 39; - ( Găv n8) , moşi e, veci -
nă cu moşi i l e Mi ce t i şi V t r M- r i i ' ) / . i e-
r oşu1, j ud. [ usce1 14, 17, 24, 25.
\
- moşi e, veci nă cu moşi a Bâr se, t i , j ud. Ar geş
14; ••.moşi e, veci nă cu moşi i l e Don , Usc ţ i
l
,
Vasi l ţ i şi V t r a - r i i Negoeşt i , j ud. I l f ov
3, 53, 51.
- pl ai , j ud. ehedi nţ i 40.
- D. , hot r ni e, j ud. Br
v
i 1 14;
- P. , i ng. , j Ud. Vl aşea 45.
- moşi e, veci nă CU moşi i l e Tăt ăr ei i de J os
i Fundeni i el eSus, j ud. I 10m. i ţ a 44;
- Noi , r uoşi e, j Ud. I al omi t 18;
" Vechi , moşi e, j Ud. I al omi ţ a 18.
- mo i e, j ud. eamţ 7.
" moşi e, j ud. Vl şc 26.
- mosi e, veci nă cu moşi a ~ol dan , j ud. I ei 3.
- moşi e, j ud. Tel eor man 3.
- mo i e, veci nă cu mo i i 1e ăr gt neni i de J os
şi V l ea Mar e, j ud. Ol t 4, 5.
Bllc ani i
Bue u
Bucur eşt i
Bud
BUdeasa
Bude şt i ( -i)
BUdi l ovăţ ul
Bueacu
Bueşt i ( -i)
~ • ." ~ • • • t •• - ., • ••
-/H-
- JU'-
BUjo1~obăneşti:t de e moşLe, vecină cumoşi Robăneş.•i, jud*Ro-
Jos) mansţi 25-
Bujoreni( -i)
Bulbucata
Bulbucen1
BuLgă e ac
Bu1ig
Bu1zu
Bumbuî,-Blid ri
Buneştii de Fier
Burchi
Burdee(C "'ldărarul)
Buz-duc
Burduşnii-Cozieni
(V tr M-rii P SV e )
Bttrally
Busul
Buta
Butculescu
Bute
Butesso
Bv..teşti
Butimnv..-Bujorenu
Butceşti
Butoi 90
~ moşi e, j ud. Vi l cea 4~ 5, 18;
- de Pădure, moşie, vecănă cu moilIe C"'mpul
Oltenilor şi Bujoren11, jud. Vâlcea 4.
- v» Valea.
- moşneni, pr op. , jud.Dolj 61.
.•..moşi , veoLnă cu moşf.a Zloteşti, jud.Te-
leorman 47; .•.•moşie, vecină cu moşia oto....
meano nr'"reaec ă, jud.Vlaşoa 60
.•p1 1, jud••ehedinţi 44.
..,.munte, jud. ~ehedinti 14.
- moşie, vectnă cumoşi Bădule ti, jud.DAm-
bov~. ţ 63.
- moşi e, jud.Argeş 6.
. • Anaj pr op. , jud. uscel 44, 47.
I
- moşie, vecină cu moşia Colţu-Unghenli, jud.
Argeş1; - moşie, jud.Te1eorm n 1.
- moşi , vecină cu moşiile Picior de ~unte
şi Sperieten!, jud.n; boviţ 16.
- moşie, vecină cu moia
94;
.••<varl, moşie, vecină cumoşia C~r"ren1, jud.
1 lomit 2;
- i ci , moşie, vecină cu moşi Că~ăreni jud.
I lomita 2.
- Petr , ing., jud.Dâmbovita 49; jUd.Gorj 7,
17, l8A; jud. ehedinti 27, 28.
- mosie, vecină cu moşiaGogoŞi1, jud. rr h -
dinti 33.
giesti, jud.Ilfov
- v. Râio9u1.
~ f am- , pr op. , jud.Te1eorm n 50.
•..N.t ing. t jud..Ilfov 15.
••.de Joet, v. Ciu ercenii.
... ~bd.Vl şc 19.
- moşi e, j ~d. Dâmbovi t 8 59.
• moşie~vecină cu moşie Groze ti-Ilieşti,
jud.GC'rj 3.
- mosie, vecină cu moşia Sper"eteni, j ud.
D"mbovit: 42.
---/.%-
, -yw-
But oi eni
But oi u( - l )
- moşneni , pr op. , j ud. Dâmbovi ţ 33.
M mănăst i r e, pr op. , j ud. D" ' mbovi ţ s 33, 37, 44,
45; ~ moşi e, veoi nă ou mo§ 1a Negoeşt i ,
j ud. Dâmbovi ţ 2.
- G. , i ng. , j ud. Făl oi u 1, 2.
- j udet , j ud. Buzău 86, 87; - or aş. mo i or -
şul ui , j ud. Buzău 1, 1 bi e.
~ mogi e, veoi nă cu moşi i l e Lat ' ni i i ~chl o-
penăt, j ud. B ăi l 1; - moşi e~ j ud. Râmni ou
Sărat J.
- mOGi 13) veci nă cu moşi a Pr i gor eni i , j ud.
Iaşi 5.
But
Buzău
Buze şt i i ( J oi ta)
Buznea
Cacsl eţ eanu. - Gheor abe l., pr op. , j ud. Dol j 55.
C cal et l ( - i ) ( Căcăl et i ) - moşi e, j ud. Ar geş 29; - A1beşt l , ( Cr emeni l ) ,
moşi e, j ud. Buzău 51, 58, 65; - moşi e, veci -
nă cu ~oşi i l e Roj i şt e de Sus şi Bouveni i ,
j u . no1j 58; - ( Ci oohi n , Racovi ţ a) , mo-
şi e, j ud. Vl şo 8; v. şi l beşt i Râur enI .
- Vechi , v. M
V
găr · t u Tuf el e Fl or i .
- mo~i e. j ud. ~ehedi nt i 6. Caooţ i
- moşi e, veci nă ou moşi Vat r Schi t ul ui
Să. r ă. c5. neşt i , j ud. V" ' t 1: oea 51t
" moşi e, ve~i nă cu moşi Dobr i ceni , j ud.
Vâl ce 13-
- moşi e, veci nă cu moşi Bor a de J os, j ud.
1l oml ţ 33.
- j ud~ţ , Basar bi e Veohe 1- 3, 64;
~ Pr ut , P1BSă, j udeţ Bol gr d, B s r abi e Veche
14- 16, 22, 29~37, 41, 42, 58- 60, 63.
- comuni , i n pl S8 I em 11, j ud. Bol gr d, B -
sar aci Veche , 25.
- moş5. e, veoLnă cu moşi a Comanl , j ud. Dol j 3.
- mo~de, vec â nă cu moşi Go1eşt i I , j ud. Râm-
n, l cil. Arat 2;
••.B ni~a, moşie, vec Lnăou moşi a Ul:'icheştI.
j ud. R" ' mni cu săr t 9.
c cov
Csooveşt i : t
Cad" ' n
Cahul
--
C i r o6. i a
Ca1 fat(Cj.uper~en1)
Cal i ol l .
,--/55-
- ~-
Calofireşti - moşie, veeLnă cu moşiile Foiasea şi Du-
ŞA ~i jud.Te1eorman 14.
- moşiA, veo Lnă cumoşia Illrceni,jll.d.Gorj
14; rooşie,jud.Do1j 19,,46, 63-
- moş5.e, vecine cumoşi Boja, jud.Ilfov 4 •
- ing., jlld.•Brăil 13, 15.
- Ecate:r-in G.G!'., prop., jud.DâI.llbov1t 61;
••3. Gr . , prop., jud.D"mboviţ 48; jud.I 10-
mi ţ a 55: jud.P.r hov 25, 26, 53, 54;
- Lucsiţ vornioe să, prop., jud.Prahova 52.
- Dealulu!, moşie, jud.Dolj 62;
- LU.noi!., v. Ciolăneşti;
....Roşu, trJ!p în moşi F10reşti. jud.Prahova
53.
- v. Tatr Ep. Râmnio•
••munte, Vecin cumoşia Berivoeşti Ungureni.
jUd,MuBcel 30-
- C. , pr op. , jud.Ilfov 91.
- comună, plase Domeniilor, jud.Bolgrad,
B s~~abi ~Veche20, 23. 57, 61.
" mo~l et verină aumoia Comana, jud.Rom-
~!ati 28•
••• COl. UilR~ l.n pl sa Domeniilor, jUd.Bolgrad,
C . ltiuna
C ndi nu
C nt cuzd no
c p( - u)
Capel
C pre
Capsa
Csre- M hme
C r a&l
C r cicof
Ba.s J:' h5.a Veahe
200
Ismail, jUd.Bolgrad, ~
26, 49.
C hul-Prut, jud.Bo gr d,
16.
C r curtu
<oi... ,
e c~muna! l n p_ s
re-bin V,_ohe 10,
••comună, în pl s
Basar bie Veche
Caragaci
Car Lman @It muhbe , vecin cumoşiile Piatr Arsă, Jepii
Mari şi Jepil Mici. jud.Pr hov 56•
••.Efrosi..n$l (născută Gogotopol.tJLprop•• jud.
Ol t 22
- moşie, vecină cumoşiile Ci ocănar i şi R
W

a: pi t l , jud.Do1j 4. 74.
- mo~ie, jud.Roman5.
w moşie, jid.Ilfov 61;
- c l!;d,:::tlor,.moşie, vecină aumoşiile Cared
şi 0opăcen1i de Sua şi de Joe, jud.Ilfov
61.
C x : u1
Cara l1.J.eşti
Car ad
C · r i a~s( C r i ec90)
Car i mi ( C r i ! l l )
Car mi nschi
Car ol 1
C r t al
Ces col i l or
C st r i şo i a
C st r i şoai a
C te n
C t al uz
etic
C naşti
C z cii
C zacu
C ăcăleti
C ăcăneu
căci ul a ţi( - 1)
-
-/.:%-
- !J%-
- comună,( jud.Bolgr d/. Bsar bi Veche 23,
61.
- A14x' ndz- u.• :i.ng.» jud.Buzău. 14; tl-ud.I 10' "
mita 12; jud.Ilfov 16; jud.P.r hOVA 6; jud.
R5mDi cu Săr at 2, 3, 10; jud.Romn ti 21;
j ud. Tel eor man 10, 12- 14, 22.
- I f . , i ng. , j ud. Romanaţ 1 24, 43-
- r egel e Români ei , pr op. , jad.P.r hov 56.
- oomună . •î n pl sa Cahu
1
- P. r ut , jUd.Bolgrad,
B S :..obie Veche 59.
- PTOP- , jd.~oman 2.
- moat e veci nă cu moşi V t r a M- r i 1 Râneă . •.
ei ov, j ud. t weel 6.
- Baf t a, pr op. , jud. uscel 34, 38; jUd.Vlaş-
c 36, 37, 42.
- moşi e, veci nă C& moşi a Negoi u, j ud. Dol j 52;
v» şi ~: ânt ânel el e.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Vi i şoar a şi Cot e
s
ni t e, j ud. Ol t 27.
- G ,ing, jud.Brăila 10; jud.n"mbovit 14;
jd. Dol j 44; j ud. Gar j 3. 12. 14; j ud. l a-
l cmt ţ a 24; j ud. I l f ov 1, 22: j ud. ehedi nt i
3; j ud. Ml scel 16, 27, 29; j Ud. Pr hov 24;
jlld.P. manaţ i 17; jud.V~lcea 17, 29, 34;
jud.Vla~ca 23, 28.
- Uonst ar r t i n hot r ni c, j Ud. Covur l ui 3.
- mosi e, vecină cu moşia Gr aj dur i l e, jud.
V 810.1 2.
- moşi e, vecină cu comun Mirce •.• Vodă, j ud.
Dâmbov':,ţa 51; v» şi Podbeleştii •
. . •moşi e vecină cu moşiile Pi t r a Arsă, Jepii
~'f ri ş~.Jepii Mici, jUd.Prahov 56.
- v» Cacale~1.
- v« Lisa.
- moşie. vecină cu moşia Cetăţuia, j ud. nol j
2; ~
- de J os, trap il.e.c moşia~ăşcan~i, jud. I l f ov
5;
~
- de SUst trup cl.e.. moşi a P'" c ni!, ju.d. Ilfov
Căci ul a ti
C ăiuti
Că.F'r şl(-l)
(8ilişte l'lopului)
căI ăr şal-Moşteni
Călceşti
căldarrrr11
căldărarul
C ăldăr .... şI ne
Căldăreşt1
Căld
Y
uş(C-preşti)
w Man aiei
Căldăruş ne
C ăld" uşni
CăI " "'neşti
Călin {Buciumeni)
Căline c
C"Ii neşti
C ăl!ne şti(Căuunuă)
Călmă~ui
- comuna, moşe, jud.Neamţ 2.
- pădube, j ud. Bacău 4.
- moş Le, veci lă C'1 moşi a Dăbul e ni . •.jud. Ro. ••
manaţi )2; ....oraş, jud.Ialomiţ 46;
- 1-101, v» L1'3[11reşt i "
•• Odi voen . •. , v» Chi r i ula
- moşie, '/ec!'ă CIt mo i Once' }t i - Coşoveni ,
jild.Vl~şcf:i 45.
- mo~i e, vecină cu moşi Glogov, j ud. ehe-
d1n~i 38; ••moşie, j ud. ~usoel 10,26,27.
- moşi e, veoină cu moşi Băl ăoe ne , j ud.
I l f ov ?9~
••.moşie, jud. I l f ov 85·; v« şi Bur de
- v. Măldăeoii •
.•..moşie, vecină cu moşiile Spa.tărei şi C i-o
şeni , jud.Teleorm'3n 13; VI şi Trand firu.
- moşie, juJ.Buzău 47;
- moşie, j ud. Buzău 124
- mo~i e, ve~ină cu moşi Ci l i bi a, j Ud. Buzău
')7,,61,62-
- mănăstire, pr op. , jud.Pr hova 19-21; -
moşie, veci i ă cU moşia
14·
- moşi e, v~ci nă CU moşi
16, ~ mo~i e, j ud. VAl ee
J i bl es. jud.
10. 18.
:ti., jud. 01t
rgeş
+- " ,. Dr"....
- vr up e moş4e ~n agaş
moşi e, j ud. Vâ1ce 25-
1.2; -
• • v •
- mDş . •. e, veC1na cu moş1
8; M t r up de moşie î n
bi l a, jud • .Pr hov 27;
Gorg nu, jud.• uaceL
Vat r Schi t ul ui VA
r
_
v. şi B r se • Fur u-
El nii, GuruelIii ;
- LI11" neştii, v» şi Pur ueni i .
- moşnen: , pz-op•• jud.Argeş 29.
moşi e, j ud. ~uscel 34, 38
1
- moşi e. vecină
cu mo i Fl or eşt i . j ud. Pr hov 53;
- Cast r 1~oai a, moşi e. j un. Muscel 43-
- moşi e, veci n
v
cu moşi Pr i be gul , j ud.
Bră11~l~h
Căluiu
- .IDc;gio
t
V'e~i' '::cu moşi V:'rbicios"c , jud.
DoI ' ; : 33.
- moşli~n.i1 prop., j ud. ' Buzău 70.
••. oşf,e t veo:i.nă cu moşi Runoenf.â, jud.Bu
zău 31; - ro ~ie, vecină cu 1lloşla 8trehăre .••
tLl.l, jud.Olt 3; - (Crllc~ do;'! Piatră), mo-
Şid, jui.Vldşc9 5, 16, 38;
- de Sus, moşae, veci nă cu moia c'~lllgăr~ni,
jUd••Vlaş"a 5;
. •Mani ! f moşie, vecină cu J l oşi i l e Grădiştea
şi P~r1eţ1!1jud.RAlJlnicu Sm-at 11, 12;
- st ~i chi i , moşie, vecină cu moşie Gr d1şt ea,
ju:itRâmni~u săx- , tII.
- moşi a, va~i nă cu moşi a Căacioreanc , j ud.
Dâm. bovi i ; a 13.
- măn~st i r e, pbop. , j ud. Do1j 12, 14, 29, 41,
74; ju1.Rom8n.~ţi 15, 16, 18, 19, 21, 27,
45; jud. Vâl ce 21. A, 21B.
- moşi e, vec1n~cu mo 1 Tăr t ăşeşt i , j ud.
Ilfo"l 44.
- mo~iet veci nă cu moşi i l e l bel e, Epur eşt 11
ş'~.CI ! r ~t e~t i i de Sus, j ud. V1aşc 4,33-
- Va Per'L OX'!.i.l.
- moşi ~f j ud. ~uscel 2.
- moşie, munţ i , jud.Argeş 5, 20.
- il',o';liR, j n: i _ Dol j 62; j ud. Gor j 6.
, . . v1d' " '
- v» '.i a -r!lşa.
călugax'en:H-1)
Călug.... reni
cămăraş
cămlne se
C ăneşti
Căpăgâna
C ăpă1;âneni
Căpinteni(
18
1)
C .. pr-eşti
Căpr i or u( - l ) - moşi e, jud.n.... mboviţa 3, 4, 57.
Cătăreni(Ag1enl,Hagiel'i)- moşLe , j Ud. l al om1ţ a 1. 2.
Cărbeşti - moşne nt, pr-op•• jud.Gorj 12-
Cărbeşti
C ăr- bun ri
- moş; i e, j l l d- Gor j 12.
- moşie, vecină cu moşia Podul Vă1~ni. j ud.
D9.robl')vi ţ 24.
- (Gogeqti). moşi e, j ud. Pr ahova 6, 13- 21, 33.
- ~r i e~ pr op. , jud.D.... mbovii;~ 41.
- de J OR, moşi e, j ud. Dpmbovi t e 41;
de Sll.S (Vacăre se ). trup de moşie în căr .••
peni şul de J os, j ud. Dâmbovi i ; 41;
Căr buneşt i ( - 1)
t'I v •
I J ar per u. . şn:
C ărpenişul
• " v •
moşi.e, vec ana cu rr.OS1. Căr peni -
şu1 de J os, j ud. Dâmbovi ţ 41.
-/5f!-
,. yr..
Căsci oar el e
( C' " ci oar el e)
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Pot l ogi - că: r peni. . . .
şul şi Căr penl ul de J os, j ud. Dâmbovi a 41,
65; ~moşi e, comună, j ud. I l f ov 62, 6), 86;
••moşi e, veci nă cU moşi a Cor bi i ~ar i , j ud.
Vl sşca 48;
- Cot r oce nea, moşi e, veci nă cu moşi a Căs-
ei o r el e, j ud. I l f ov 86;
Căsci or eanca( Bal ot e 80a) - moşi e, j ud. D" , mbovi ţ a 19.
C ă; l ăr eni v» Gi ur eşt i •
Căşci oar el ••mănVst i r e, pr op. , j ud. Dâmbovi ţ a 19;v. şi
Căsci oar e l e.
- moşi e, veci n' " 'cu mo i Tom ni , j ud. Buzău
69; v. şi Si l i şt ea.
- moşi e, veoi nă cU moşi a But 1manu- Buj or eaou,
j ud. D~mbovl ţ a 59.
- moşi e, veci n' " cu moşi a Gl ogova, j ud. ehe-
di nţ i )8; v. şi Rădeşt i i •.
. . . . moşi e, veei n
v
cu moşi i l e Bol i nt i nu, Ogr e-
zeni şi al u Spar t , j ud. I l f ov 30; ""moşi e,
j ud. Muscel 38; •.•moşi e, j ud. Pr ahova 52; .•
moşi e, v ci nă eu moşi i l e Că: r t oj ani , B ••
bel e, V~t r a Gl avsci ogul ui şi Homul , j ud.
VI a şes 23. 27; v« şi Căl i neşt i ;
- de J os, moşi e, j Ud. Mehedi nţ i 1;
- de Sus, moşi e, j ud. [ ehedi nţ i 1;
- Pi s t r a, moşi e, veci nă cu moşi Dr novă••
ţ ul , j ud. Roma. nat i 8•
••moşi e, veci nă cU moşi i l e Bor a şi P di n,
j ud. Buzău 64; @moşi e, j ud. l al oml ţ a 21,
55; . . • moşi e, veci nă cu moşi i l e B za p
u
o ••
ei , Gl i na şi Căl d" r sr ul , j Ud. I l f ov 11, 85;
- mogi e, veci nă cu moşi i l e I băneşt i şi Po. •
1şu, j ud. Ol t 8; - moşi e, veci nă cU moşi a
Cop . . . . eLu , j ud. vi(c-em 1;- moşie , veci nă
cu moşi a Cl ej ni , j ud. Vl ee 62;
- i l eascs, moşi e, veci nă cu moşi i l e Cocor
şi Mi l essca, j ud. I al omi ţ a 56•
••moşi e, veci n" cu moşi Gr eci , j ud. D" mbo-
vi ţ a 58; ....moşi e, veci nă cu moşi i l e căcă-
r eni , j ud. l al omi ţ 2, 51; . . . . moşi e, veci nă
Căt i na
Căbune nea
căt unel e
C ăt unu( - l )
C ăzăneşt i
Câi neascB
.1·
C "inelui
Câinenl
O"'ineşeaaca
Câi neşt i ( - 1)
Câl ni şt ea
Câmpenii
C âmpistăneşti( -il
Câmpul
Câmpulunge nea
Câmpurile
Cândessc
C"ndeştii
Cârjoai
'-/60-
- ~-
ou moşiile Fi er bi nt i şi Mt'nî,3şt11, jud.
Ilfov 26; ••moşie, vecină cu moşie D1--ano-
văţul, jud.Romanaţj. 8; ••moie, vecLnă cu
moşia Obi sl avu, jud.Vlaşc 32.
- pă; jud. Tel ormn 40.
- moşie, vecini cu moşie Robeşt l , jud.VAlce
39, .
•.•trup de moie î n Bădul eşt i , j ud. D~ bovi ţ a
63·
8 trup de moşie î n Dr anovăt ul , j ud. Rom nati
8; v. ~i R~io sa, Surp tele.
- pl asă, j ud. Vl şos ) 8, 52. 53, 58.
- moşie, vecină ou moşiile Pârşni, Vârtlna
Polenii şi Corbenii, j ud. Romanat i 21, 27;
- Baldovineşti, moşie, vecina cu mo i Ungu-
reni!, ju~o.manati 38.
...moşie, vecină cu moşi Bălteni, j Ud. DAmbo-
vita 35, 36.
- pl asă, jud.Buzău 51, 53, 64, 65, 72: , 78;
j ud Dol j 66; j ud. Pt · shov 26;
... are, moşi e, vecină cu moşi Dianei, jud.
Ol t 17;
- Oltenilor, moaf,e , J ud. Vâlcea 4.;
.••Păru,' ui, jud.Romanati 31, 41, 42;
••Sevel·1~.ulul, moşie, vecină ou moşiile
Br esn! t s şi Treatenicul, j ud. ehedin~l 2,
18.
- m"nVstire, pr op. , j ud. Dâmbovi ţ 3; j ud.
usceI 10, 11, 26; jud.•Te1eor n8; -
or aş. jud. uscel 11.
- moşie, j ud. Buzău 5, 35.
- comună, moşi e, jud. Put 1.
••v. Pietrosul.
. . •. moşi e, veci nă cu mo" " ' i Gemene l e , j ud.
Dâmbovi 1i 31;
••de Sus, moşie, vecin" cu moşi Pâclele .•
Ur 1ăt or i i , j ud. Buzău BoB.
- mo ie, veci nă cu mo i a Hor odi şt es, j ud.
Iaşi 4.
C"rste so
- Home:S08, moşie, veoLnă cu moşi.a l'igănaştii
••.Calonfireşt;j.1. jud.TeleDrI1l8tl 5'0;
- Slatinen!, moşie, vecină cumoşira Dorobanţi,
jttd$Teleorman 39.
- pl!'Jsă,. jlld.laşi 5.
moşnenâ•. p::op., jud.Roman '~1 47.
- mo'.:'iet vecăuă cu moşi;'le Stăne şti şi Runcu,
jud. V"lec 17;
do Jos, moşie, jud.Romanati ~7;
- de Sust moşie, jlld.Romena't1 47, - noş:le,
vecină au moşi a Râmleşti, jud.Vâloea 29.
- moşi e, vecină cu moşiile Bistrotu şi Plosca,
jud.Dolj 2) >> 26, 27.
- Ct,lWt~nt!nt ing., jud.Olt 26.
- nto:;:~.e, '\'"·eir;ă cu moşiile Balti ta şi Ghiul-
dumu, jud.Dtmbovit 47.
Cârstieneşti{FierăstrăIl, Her8.strt:\ u) - moşie t vecină cu moşiile Fun-
Cârl1g tii
Cârligătllr
Cârlog ni
C"rlogani( .•. i)
Cârns (Goice )
Cârpin1.şsnu
Cârstine ti
C"rstoi
C "rjtoj ni
Cârtocle so
c"tăc lu
den_ ~1 VQtra [~rii P_ umbui t s, j ' d. I l f ov
66, 68.
- moş·a., veoină cu moşia V tr l.~-rli Râncă-
ei ov, jud.Musoel 6.
" ooşneni , prop., jud.VAlee 39.
- moşi e, jud.Vlaşc 9, 10, 23 48, 50.
,
••.moşieI vecină OI}. In şi Caoeleti, jud.V1"'ş_
oa 8•
•••.moşie f vecină ou. moşiile xănu, Horee o
şi Vârto~pele, jud.Buzău 51.
oomune, (jUd.Bolgr d), ~a8er bi Veche 13-
- munt e, veci n cu muntele Mu~i t s, j Ud. Pr 6
8
hova 22. •
- comună, moşie. veci nă ou moşiile Cărăren1
şi st,o,lr..ica Pertonii ~ie1i, jud.Ialomlta
2, 52.
r: Il1oşie, vecf.nă cu. moşie H~eşti. jud.Corj 7,
17, 18l:; - moşie, vecină ou moşiile Or1e8,
Vădăstri ţ,Vădastre, CâmpuPărului şi i,ă-
m.ăileesf., jud.Ron:.anati 2, 31.
- v. N~goeşti.
- r r . o~i e, vecină ou moşiile CArloganii d~Sus
şi de Jos, jud.Rom nati 47.
Cea nosirt.1
Ce oşo ia
Ceg ni
Celeiu
Cenuşari.
Ceparii
Cep'-ee - mc·şie,. yecir:.ă cu moşiile G.rcr; ~;ti.-Il1eşt1.
Iurc"Sn!, jl:.!.G,~rj3, '.4.
- n!Oş4'~ veoinit t;;L .'li.oşi.ile Ic.J.oiaeoa? '':~ntâ'"
neJ.11e şi Sa:hsttt-Inoteşti •. jD.d.Pr hov 17,
Ceptur
Cepturcaia(Ştirbei 1) - m şle, vsctnă cu m()~'d 1 V!tr·5 M-rit Celulul,
jud..Ro net1 18.
Oarbu( 1) moş· e, vecinF. ot1 mcşi,!le Cioo ăneştii, Al •••
b1>t's şi Dola e , jud.Argeş 25;, v» şi Flo-
ren:!.•
.• ID_şie, vscf.nă CIt moşie Fla.mânzeşti, jud.
t.rr"€~10.
c.> "
- mosie, vec'.nă cit mC'ş1aDranoveţi, jud. Ro-
lL8nEd:i 17.
- moşiE". vE'lcin5. au. moşia ~egoeş,1, jud.Dâmbo.•.•
vi.ta 2•
••.ffior.ie, ec1nă ou moşia Gogo·şii, jud.Mehe •••
dj. ţi 33; - moşie, jud.Prahova 4. 15.
- Glevac1oc, mo~i a, j ud. Pr ahova 45.
- moşf e, vecină cu. moşiile Păeureni, Suranl,
A:riceşti ş'. Cărbtu: .şti, trup în moşia Va-
t:ta Scbitulul VârbiJ.a, jud.Pr hova 19-21,
27$
Cerburen1
Cer~eşovu
Cernat
Cernăteşti
Cerne la
Cerne111e - de Svş, moşi e, veci nn cu mo~ia Cr ai ov1t ,
jl~d.Dc,lj 8; v» S. Creiovi ţa.
Cern10
v vt.
- manae ~r e~pr oP. r
j ud. I l f ov 39, 44;
vecină cu mcşlile
I l f ov 85 . •
•• ro.o&ie, vecf.nă cu. moşiile ăneşt1 şi Ur
A
ţi1,
jUd.Ielbml
t
s 12; moşLe, vecLnă cu moşi a
P9.uleşt1, jud.,TeIeorm: 1.3 Il •
•• CCIDIl.rJă, in pl as C hul-Prut, jud.Bo1gr d,
E~s~r~b~3 Veche ) 1.
- mC~1Gt veoi r . & cu mOyi a Dâr v ri, jud.Mehe-
jud.la1om1 te 5J f, 18;
jud. Prahov 12; - moşie,
GI1, şi CsJ.d'" rlll,jd.
Cervenl
Ceşmechic1
Cet te
Cetăţui
Ohei a
Cherba
di n~i 5~.
- moşf,e I jIld.DQlj 2.
- m~ş'e, j~d.Vâlce 5, 13, 19.
- moşt e, veci na cu ~oşia 1ol 01a90 , j ud-
Prahova 11.
Chiaj~ ( Bel easca. Tămăduiasca) ~hloşie, vecină cu moşiile Cioro-
gâ:rls şi Dr gomireştii din neal, jud.Ilfov
4, ~·I.
- moşie, j~~.Dolj 62.
- moşnem, pr-ope , jud.Pr hov 55.
t ar g, (j~d.Bolgr dl, B s r bi Veche 44.
~ruo~ie, 7ecină cu moşiile Viişo r a şi Cote-
ni~a, jud.Olt 27.
- moşf e, vecină cu mo i G"ne ti. jud. uscel
44, 47.
- moşie, veci n
v
cu moşi Bârluiu1, jud.Roma-
neţi :6"
Chiorceşti Chiojdsr;.i - mcsnenă , !.Jrop.J jud. Prahov 30-
OhirCiu.1ees (Chil'ou.le'·saa, Se\ 'erinc.) .•moşie, vecina cu moşi Du-
Şni, jua.Vl şa 30; v. şi Severinu.
Chirc ureecu .•.Costet!dirl, fost poIcovnăe, hotarnic, jud.
Chicioara
Ch10 iureni
Chilia
Ch111ele
Ching -Morişoara
0h111teştii
- N.G., ing_, jUd.Dâmbovit 38, 47, 56; jud.
Fr shovs 33.
Chi.rcuLeştii It> v. CU1-b.i;eştil de Jos-
Chi~~i ceseu - Cotle'tantin 1., prop., jud.I lomit 44.
Chir! cul(C~il&raşi-Odivoeni)- n'.oşl.e, vecină cu mo",iile A1bele,
'l'sughK't'ul-Mirăul şi Gub vile, jud.Vl şc
33, 34.
Chi r i l ov
ChLr1 ţosia
Chirnogi
- ~erban G~, i - ,jud.D~mevita 64-
" Llc.'şie, vcctuă cu moşi L" şu, jud.Dolj 17.
- moşie, oat, jud.Ilfov 62, 6); v. şi Clă-
teşt1.
- moşie, vecină cu moşiile Dridu şi Jlgă1i ,
jud.llrev 3:.1.
- I:1.C 1ct vccLnă cu moşia Lo1oiasea, jud.
...-ahova 1.'1.
mo~ie, v~ci uv cu moşiile Homul şi Crâ r i t
Chiroiu
Chiru.•. easa
Chisereasc
Chişc ulesc u
Chişli ţa
j ud~Vl sQc~~9, 40•
•..•N.C., it~., jud.D"mbovi ţa 16.
- comune, moşie, în plasa C hul-Prut, judo
Bolg:'sc., Eas r bie Veche 22, 56•
•. ccmună, în 1 sa Doment.î.Lor-, jud.B'Jlgr d,
B\ ~ar ~bi ~ Veche 23, 57, 62~
I '.' . ." ~ , . i". ~•. • .."
Chi t i oeni { - i )
Chi ţ escu
Chr i st opo1u
Ci maşi r u
Ci r ângu
Ci br ovu1
Ci chi r 1i chi t ai
Ci l i bi ( Ci or eşt i l
C1l i eni
Ci noi - Oâi ni
Ci o r
Ci ocanul
Ci ooăn r i
Ci ooăneaso
Ci oo" ' neşt i {- i )
Ci ocâr di
- moşi e, veci nă cu comun Ber bi nceni i , j ud.
Bacău 2; • moşi e, veci nă cu mo i Si l i ves-
t r u, j ud. Rom n 8.
@M r i n che, i ng. , j ud. Vâl ce 39.
- f m. , pr op. , j ud. I 1f ov 97.
- comună, î n pl Domeni i l or , j ud. Bo1gr d,
B s r bi Veche 21, 46.
~ moşi e, veci nă cu mo i DAr v r i , j ud. Mehe-
di nt i 50e
- moşi e, veci n
v
cu mo i Cl per ce. ni , j ud. Do1j
65.
8 comună, ~j Ud_ Bol gr adY, B s r abi Veche 12, 49.
de Sus) •. • moşi , j ud. Buzău 57, 61, 62.
- moşi e, veci nă cu moşi a Rusăneşt i i de J s,
j ud. Romanat i , j ud. Ol t 28.
- moşi e, j ud- Covur 1ui 3-
- moşi e, veci nă cu moşi Bucu, j ud. I l omi t
41; - ( Se c ) , moşi e, veci nă· cu moşi a Su-
r oai , j ud. Te1eor m n 12;
- de J os, mo i e j ud. Tel eor m n 34;
~ de Sus ( Seac ) , moşi e, veci nă cu moşi Ci o •. •
r de J os, j ud. Te1eor m n 344
- Doi ce t i , moşi e, veci nă cu moşi St r chi n,
j ud. I l omi t 51.
• moşi e, veoi nă cu moşi C! or ogâr l , j ud. I l f ov
4; v. şi Măgur eni i .
- moşi e, j ud. D l j 4.
- Bor ceşt i l or , moşi e, veci nă cu moşi Vat r
Schi t ul ui Vâr bi 1a, j ud. Pr hov 27;
- Moşneni 1or , moşi e, veci nă cu mo i Vat r a
Schi t ul ui Vâr bi l a, j ud. Pr hov 27-
- moşi e, j ud. Ar geş 25; - moşi e, j ud. I al omi ţ a
t'.o!
17, 18; - moşi e, veci nă cu mo i a T~ăş şt i ,
j ud. I l f ov 6, 44; v. şi F1ămânda.
- de J os, v. şi Româ •
• moşi , veci nă cu moşi Dăneasa, j ud. Pr ahov
8.
Cl ocâr l eşt i ( Huţ upeni ) - moşi e, veci nă cu moşi Gr aj dur i l e, j ud. Vas-
l ui 2•
Ci oceni i . . •v. Băt eşt i i . ,
t r up î n moşi a Gr eci , j ud. Dâmbovi ţ a 58.
Ci or ăşt i ( ei ) ( Br ăt ă i anc , Ci or eşt i i ) - moşi e, veci nă cu moşi a Va-
t r Schi t ul ui Deunl emn şi cu Băbeni i , j ud.
V" l cea 12, 30;
- de Sua, moşi e, veci nă cu moşi a Ci l i bi a,
j ud. Buzău 57, 61, 62; v. şi Ci l i bi •
- moşi e, j ud. Făl ci u 2.
- v» V. . . . r f ul eşt l .
Cl ochi na
Ci ochi nă
Ci ochl ţ u
Ci oci 1e
Ci ocoveni i
Ci ocul escu
Ci of l ecu
Ci of 1i ceni ( - i )
Ci of r eşt i i
Ci ol anul
Ci ol ăneşt i ( - i ) ( Capu
Ci omăgeşt i 1
Ci or anca
Ci or ani i
Ci or esc
Ci or 1ova
Ci or oai c
Ci or bar eni
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Bor a şi PSdl na,
j ud. Buzău 64; - mo i e, veci nă cu moşi a
Măr ' zăneşt i , j udoTel eor man 27; v. şi Caca-
l eţ i .
• Coat ache, i ng. , j ud. Pr ahova 28.
- căt un, j ud. ehedi nţ i 45.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Bo» şi Padi na,
j ud. Buzău 64•
••moşi e, veci nă cu moşi St ăneşt i i , j ud.
I l f ov 13.
- E1l i e I . , i ng. , j ud. Romanaţ i 38;
- Si mi on l . , j Ud. Do1j 50; j ud. ~ehedi nţ i 51,
52.
- pădur e, j ud. Vl aşca 59.
- moşi e, veci nă cu moşi i l e Păşeani i i Va-
t r a t r - r i i Snagov, j ud. l 1f ov 5, 8; v» şi
Gi ur măneşt i .
- moşi e, j ud. Tecuci 7.
••schi t , pr op_ , j ud. Buzău 69;
•.•P ngaL, moşi e, veci nă cu moşi i l e Al bel e,
Tanghăr ul - Mi r ăul , j ud. Vl aşca 33, 34.
Lunci i ) - moşi e, j Ud. Tel eor man 15, 28.
- de J os ( Săr acul ) , moşi e, j ud. Ar geş 13;
- Fede1eşoi u1ui , moşi e, veci nă cu moşi a
Ci omăgeşt i i de J os, j ud. Ar geş 13.
- v. Pr - umuşanfs
••moşi e, j ud. Br ăi l a 5; - moşi e, vevi nă cu
moşi a l oneşt i , j ud. Vâl cea 22; v. şi Gur -
gueţ i i .
- moşi e, j Udf ~uzău 2; - moşi e, j ud. I l f ov 67;
- moşi e, veci ~ă cu moşi a Rogova, j ud. Mehe-
di nţ i 5, 17, 29, 30.
Ci or ogâr 1s
Oi or oi aş, Ci or oi aşi
Ci or oi aşu( - 1)
- moşi e, j ud. I l f ov 4.
- moşi e, j ud. nol j 1; v. şi Ci or oi u.
( Tr ooheşt i ) , moşi e, j ud. D01j 1;
- de Câmp, moşi e, veoi nă ou moşi RUdar i ,
j ud. Do1j 73.
Oi or oi u( - 1) ( Ci or oi aş) ' " moşi e, j ud. Dol j 1; moşi e, veci nă cu moşi i l e
Bucu, Tr ânşani şi ăgur - erd , j ud •.l al omi ţ
,
Ci or t e t i I ,
C1per ceni
C1r es şavu( - 1)
Ci r eşGanoa
Ci sl ău
Ci şmeau
C,o. şme l e, Ci şme l el e
Ci ul i ni ta
Cl um ţ i
Ci umeşt i
C unt u. l o
C p
24, 41; - mo i e, veoi nă ou moşi i l e Vi i şoa-
T şi Cot eni ţ a. j ud. Ol t 27; . . •moşi e, veoi -
nă cu moşi Oni o - Vl ădul eni , j ud. Romanaţ i
51.
- moşi e, veci nă cu moşi Rădi neşt 1, j ud.
Gor j 19A•
. . •moşi e, j ud. nol j 659
- ( Pâr l i ţ i , Secoţ i ) . moşi e, j U. d; Ol t 5, 16, 24;
- de Sus, moşi e, veci nă cu moşi a St r ehăr eţ ul ,
jud. It 3.
- di n De l ( Pâr l i ţ i l ) , moşi e, veci nă cu mo-
ii st r ehăr eţ ul , j ud. Ol t 3.
- mosi e, vecI nă cu moşi a năneass, j ud. Pr ah0
8
va 8.
- moşi e veci nă ou moşi a i găneşt i , j ud. Bu-
zău, 34 t 85-
. . •Văr ul t ă, comună, j ud. Bol gr ad, Bas l' bi
Veche 9, 10, 25, 26.
- comună, moşi e, î n pl asa Domeni i l or , j ud.
Bol gr ad, Basar bi e Veohe 24, 27, 39, 47, 48;
- moşi e, î n pl as Pr ut , j ud. Covur l ui 5,
j ud. S. uee va 1•
. ••de Jos, moşi e, veci nă cu moşi a Luma şu, jud.
Dol j 17;
- de Sus, mo i e, veci nă cu moşi Luma şu, j ud.
Do1j 17.
- moşi e, veci nă cu mo i V t I ' ~- r i i Vi er 0
8
şul , j ud. uscel 24, 25•
. ••moşi e, veci nă cu moşi a V t r a M- r i l Vi er oşue
j Ud. Muscal 14.
..• A ., i ng. , Bas r bi e Veche 1- 3.
- moşi e, veei ~ă cu mo i l or t eni i , j ud. Dâmbo-
vi t 28, 29.
C ill.percenii
Ciurea
Ciurelu
Ciurile nu
Ciuşt:ami
Ciutur
Ciutureanc
Ciuturelele
Ciutureşti
Ciutureşti
Ciuturpai (Curtişo r
CLăbucebu-B iului
-_._-
CIăteşti(Chlrnogi)
ele novu
Clejani
C1ejănei
Climescu
Clinovu1
Clociti
Clococlovu( -1)
-/~7-
- ~-
•••moşic.:~ f jud.Teleermen 16; - (Buneaecs de
Jos), mo~iE:', vecină cu mo~i' Ptn'eni, jud.
VI ~ca l e; v. ~i Cel af at .
- Ghi d! iulul, mole, vecină cu moşiile Ghi-
diciul ş i Jdegl Cibrova, jud.Dolj 14.
~comună, j Ud. l aş i 7; - mo~ie, veoină cu mo-
şia Gr jdurile, jud.Veslui 2.
- moşle., jud.Ilfov 49, 52.
- D. I . , i ng. ~jud. [usoe1 43-
•••de Jos, moşie, vecină cu moşi Râmeşti,
jud.Vâloea 29•
•.•moşie, vecină CI) moşiile Dr"'goaia şi TA
r
_
năvita, jud.nolj 18, 31;
- moşie, vecină cu mo§i Meriş n~i, jud.Te-
leorman 5.
- v. şi Gabrovu.
- răzeşi, prop., jud.Roman 5•.
- moie, comună, jud.Roman 7, 8.
, Ştirbeia) , moşie, vecină cu moii1e Hurezu
şi Vul~eni, jud.Roman ţi 10, 26.
- moşie, vecină cu moşiile Pi tr Arsă, Jepii
ari şi ,Jepii Miai, jud. Pr hov 56;
•.•MolivlşJl, munte, vecin cu moşi Izvo rele,
judePr hova 55;
••Turul, mo ie, vecin'" cu mo iile Pi tr
Arsă, J epi i a~i şi Jepli ici, jud.Pr h~v
56.
- moşie, jud.Ilf v 62-
• moşi~, vecină cu moşi Vârbicio r , jUd.
Dol j 33.
- moşie, jud.VI şc 62.
- v. Letca ouă.
- ih i l , i ng. , jud.Bac"'u 2, 3; jud.Tecuci 6,
7•
•••moşie, vecin" cu. mo~ia Csc leii, jud.Vlaşc
8; v. şi Răzmireşti.
- moşie, vecin
v
cu moşiile Izvorul~Dulve ş.
B1 uz-ul, jud.Bllza,u 82.
- Clocociogul, mănăs tIz-e, pr-cp , , jud. vmscel
42; jud.Tele·orm n 24; - moLe, vecLnă cu
./.
C Lo şca
Cl oş c r i
Cobi
Coc
Coc r ge v
Cee r geoai
Coeâr l e nea
Cochi r l e nea
Coc: " oc( - u1)
Coci u
Cooor
Cocor eş t i {Cocor ăş t i )
Cocor ov
eoeu
Codru{-1)
eoeu!
Coi t e s e
mo i Zor 1eas c , j ud. Ol t 10.
- v» Si ne ş t i .
- moş i e, veci nă cu moş i i l e, Col ceag, Ar ţ ar i ,
Si neas c , Megi eş eas cs ş i Br oş t en1, j ud. I e-
l omi ~8 54.
- pl s ă, j ud. Dâmbovi t a 42, 58.
- moş i e, j ud. Euz ău 5, 35.
- v. Ti mbur eş t i i .
- mo i e, veci nă cu moş i Pi et r oi u, j ud. I 10-
mi t 43 •
••v. Pâr l i t i i .
- moş i e, î n pl a~a CAmpu, j ud. Buz ău 78; -
( Cos ~ei u) , moş i e, j ud. Râmni cu s ăr t 14;
( [ ovi l s ) , moş i e, veci nă u moş i Coehi r -
l e nes ( Cos t ei u) , j ud. Hâmnl eu· Săr t14.
- moş i e, veci nă cu moş i a Podul V~l eni , j ud.
D~mbovi ~8 24; - moş i e, j ud. I l f ov 48, 12.
- A. G. ~~ud. Ar geş 41; j ud. Br ăi l a 12; j ud.
F I ' hova 55.
- moş i e t vocină cu moşiile Bor ş i Padf.na ,
j ud. Buz ău 64; 8 căt u~, moş i e, j ud. I al omi ţ a
55. 560 ,
••moş i e, vec~nă cu ~o i i l e I z vor U1- D~1: e' ~i
Bal aur ul , J ud. Bl z au 82; moş i e, vec a na CU\
moş i i l e Băl c n~ş t i ş i Băr ~' eş t i , j ud. Pr -
~. . ;
hov 58;
- Cp1ei , moş i e, veci nă cu moş i F 1or eş t i ,
j ud. Prahov 53-
- moş i e, veci na cu moş i i l e Ar padi a ş i Poi ~
ne de Sus , j ud. Dol j 9, 61 •
••mo i e, veci nă cu moş i Gr oş i i , j ud. Ar geş
40.
.••• moşie, veci nă. cu mo i i 1e G" I J j ovs t ! ! t Qomoş t eni ,
Gi gher a şi i ăceş ul Sâr bes c, j ud. Do1j 51t
53;"" l as a, j ud. I şi 7;
- Gor nes cul , mo i a, veo1n
v
cu moş i a Mi ceş t l ,
jud. us cel 17;
- Lung, moş i e, veci n~ cu mo. i
D~ bovi ţ 45.
- v. Pr undu. l Goş t i n r i .
. . . . v. ~ei l J et J s o •.
ăt r oai a, ju. d.
Col ar et i ( Pl op1, Bl ~dar u) ~ moş i e, veci nă cu moş i i l e Rucş or eni 1
St i gni ţ s . , j ud. ehedl nt i 7, 8.
Ool ceag( @Ou) - moş i e, j Ud. I al omi t 54;
- Tăh ~u, mo~i e, veci nă cU moş i i l e F i er bi nt i
ş i - I ns t i i , j ud. I l f ov 26.
- ~:(ete!, psh r ni c m r e, pr-op•• jud.I l omi t
Coj anu( F r aai nu)
Coj es t i ( -i)
Ccj ocar ul
Coj oce6s c
Col ce g
Gol ent i n
Col eş nl
Col eş ·SCd
Col eş t i ( F i ~i pel s c )
Co1f e sCG
Co1ge gu
Co1i b şi(-i)
( ; ol i b eu
Col i be ti
Co1i 118 (8ărăt6nii)
Gol t eş t i
heni.1
- moşf.e , vecLuă cu moş i J os anl , j ud. Buz ău
81.
- mcş l e, v~ci n~ cu moş 1i l e Agi eş t l ş i Vat r
. [ . r i i Psăre , j ud. I l f ov 45, 94.
i
. . . J 1
" mo a, veal na cu moş
ta 58.
8 moş i e, veui nă cu mo i a Pr i beagul , j ud. Br
v
-
la ICI.
Gr eci . j ud. Dâmbovi -
- i l i oş l e, ve~i nă cu moş i F undeni i Do mnei ,
j ud. I l f o r 91.
- mCQi ~. ve~l nv cu moş i Bol dul j ui . Râmni u
Săr at 16.
- moş i e. j ud. I l f ov 67.
- raoş Le , veci nă cu moş i Gol eş t i i . j ud. Râ; n•. •
nicu S5r t 2-
moş i e, j ud. 1aş c 7, 13, 17.
~ moş i e, veci nă cu moş i i l e F ânt âne1i l e ş i
Sah tU...• I l 1ot aş t i , j ud •. l : r ' " ' hova 35.
- comună, î n 1 S Ca hul - Pr ut , ~ud. Bo1gr d,
Bas ar abi E Veche 58; moş i e, veci n
v
cu moş i
~i ceş t i , jud. us cel 17; - moş i e. veci nă cu
r uo~i i 1e V le Lungă şi căbunu, j ud. Pr hov
52; v. ş i V~r Vş t i .
- moş i e" veo Lnă cu mo ii1e CâI'lcgenii de Sus
ş i de J os , j ud. Rom n t i 47.
- L10ei e" VE c; ' nă cu moş i Eder de Sua, j ud.
? r hOV8 1;.3-
- r uoş i ~, v~ci nă cu moş i i l e Bor a ş i P di na,
jUd.Dl'i:ut~6·1.
- 1:.1"-.,, • vecLt ă c moş i JigXile. ~j ud. V" 1ce
- !!l0şi~~j~~d. ~r geş 1; - moş i e
ş i Bur de , j ud. Tel eor m n 1.
. ....,
vccx na cu mo-
C n
C ro ne
o ni
Com•..• ne i
Comisi d
~
menJ
Comi s i de
v
cens:
C iş ne
Comi . . . .
ni
omos r
Oond.o o 1
nd t u
Cong z
Cor. t nt i . nes ou
-----_..•-...~
onte<jtl( -1)
on Il
- m~năat i r e. r p. , j ud. el eor m n 15, 16;
j ud! Vl 40 13, 20.
- m01i e j ud. Rom n ~i 12. 28;
cu 1II0Ş i 1e ui er e s e de IlS
j ud. Vâl ee 18.
oş i e, v' . ci n~
ide a,
mo? i e, j ud. i j 3, 56; mo i e. veci o~ eu
mo i i l e nr ăgăne~t l , B~ bo i e, Dr gn , z ~-
vo el e, lot; ni i ur g ni i , j ud. Rom n ~1
30. , 39.
- mo . • i e t vec Lnă cu mo i Gl ogov, j ud•.1 he-
di.n.ţl. 38.
- mo e, vecl n~ ou m şi uneu, j ud. Ro n t i
22; - mo . , v ci n~ cu mo~i i 1e t Vn t i ş i
uneu, j ud. VAl e 17.
n - jU<l. uce v 1.
~nt ( i n 1865, 1866) s r b" V ehe 8, 14.
opăcaanc , j ud.
- mo 1 , veci na eu mo~i
Teleorm o 32.
- mOş i e. veei o
v
cu mo~i aeovl • j ud. D~mbo-
vi t 32; - moş i , j ud. e1eor m n 13-
- mo i e v ci n
v
cu mo~111e oi ţ e. ! ~ur ş i
V~l ceni l , j u . V1 şc 15, 42.
- v t i ne, pr op. , j ud. V1e c 46, 7.
- moş i e, veci n~ cu mo i ii r l l gel e, j ud.
EL'?"U 56; - ( Od i .i ci l r ) , mcş te, veci-
n....cIl ID0şl.il e F . . . . nt ~nel i l e şi uhatu-Inote ti
j u. I : t hove35.
- comună î n pl e Iarna!.1, j t t d. ol gr _ d, D sa-
r 1:Ii Ve~he 53.
- A1.0.~ r op_ , j ud. I l f ov 914
- a , pr op- , j ud. I l f ov 37;
- D. , j ng. , j u • ehedi n~i 26;
- ; ont orul, Gr - gor e, pr op. , j ud. Buz ~u 81;
- r., lnt •• j u . Do1j 36.
- mo, i e, veci n~ cu moş i i l e ădeş t 11
- r i R~ncăci ov, j ud. u9cel 6, 27;
l n
v
cu mo i Ucl ul ş t i , j ud- e
- e J os , moş i e, veci n
v
cu nos i ~de
j ud. D~mbovi ~ 14.
- t r up i n moşi R~de n , j ud. c~u 1.
1 V tr
- mo i
m~ 2
ti,
op ces c ( i voI ! ' )
Copxcelu
i"opăceni( -1)
pel
or b s c
\,;or ne
rbon1( -1)
C bi e- ! )
or b ( - 1)
Cor e
- moşie, ju.•1: leormsn 32.
~ o " e, / j • ~l e 1. j u . Ol t 12, ' u . VAl -
ce 1.
moşi , veeLnă cu ro . i JiJ)l ,ju. rgeş
16; - o~i e, veci n~ cu moli"le ZbAr ce ş i
re st'l, jud. ' l i v 23;
- d J os , ~ e, jud.Ilf v 61, 65;
- de 'ijloc, J l e, · ud. l f ov 65;
- e S s, (Giule ti), mo i, ju .Ilfov 61,
65,
- l ui 1 m, mo .,ie, vec I a cu. mo iile Zbt'r-
ca .,; >1 Cree tii, jud. Ilfov 23;
- ~og t i , o~i e, v ci n~ cU m i oş t eni -
ul vei , j d. 1 . o 38.
ni t , ige, j u • ehad' n ' 50.
- moş i e, veol n
v
ou. mo i GVur e n , j ud. -
cucă 1.
- r o . 1 , v cin
w
cumo
e t, j ud. I f v 48.
- ro 91e, t r up în mo i
21, 45.
i i l i ohe o şi Cor-
- m i G le. u, jud. eş
, vecin
v
cu r o rivoe t i -
en° , j u •. us cel 3 ; -
cu mo i bl .
- Ci ngi, moşie, vecin:" cu 1. otlo.-
C
V
p ni ul , · uJ . D~mbovi ~ 65; - mo , v-
o n~ cu r eo~i Cor bi i : r i , j ud. Vl . o 48;
- . rit. o ie. veci ~ u mo i Pot l ogi ~CV-
1, j ud. Dâmb v' ţ 65; - r o i e, j ud.
23, 48.
. ~cumoi
r i v ti U urenl
- mo
3 e
n mc i "de
l e veci n~ cu r o ,i
23, 30,
" dur e t a, mo i e, eci n: " cu mo~i Găne t i
J Udeuus oel 44, 47.
- G•• , z ., j d. 1 mi 52; j d. ' el eor n
eău 1, - m-
jud. ,trehedinti
45;
.1·
Co:rdeşti1
or l t el e
-//2-
, -~-
- G. V. , i og. , j ud, Dt mbovi t 40, 42; j d.
I 1 mi ~a 44; j ud. ut r u 1.
- mo i a, v ci n
u
cu r o i
Gor j 13 •
- moai e, ' vec" n~cu mos i i l e Ci ocanar i ş i Ru-
d r i , j ud. 1j 4, 73.
?1dine~ti, jud.
Cor1ăte., ti(Vl vdi ce s e ) - mo i , vec tnă cu moi .... f ov, j ud. -
hov 25, 26; - t r up î n mo i U t eş t 1, j u •
ut ov 1; v. icoz i eni l .
- v« u ez eni . Corn~~elele
Corn'"'te1u
Cor n se
orn Ieşt (-.)
C rneş(-u1)
Con (,-u) , ( e na)
ornii U uri
C rniş z-u
or ob
V
Cor odu1
or r
C r z i
..•.
S' scu
- ..
os ~mbeş t nl
Cos t i
o l oge .
oaab
- comun, o i e, j ud. ~mb vi t 26, 27, 61.
- mo i e, veci n~ cu mo i ~r enl , j d. I 10-
mi t 2; v. i~C o t •
i e, v ci ~ c moş i i l e ~1t1
duau, j d. D~mbov· t 47 - ( ul ), mo 1 ,
-
ş i hi 1-
j ud. I l f ov 48.
- mo~i e, j ud. om n t i , 15, 17.
- mo ee, j ud. hedi nt i 14; - ( Gor net ) , mo-
i•j ud. hov 34; - mo i e, vaci n
v
cu
m i Vul penl , j ud. o n
- cVt un, comu ' par en! , j u • : - ' l oi u1.
o i e, v~ci nM cu mov! Gl gov , j ud. e-
halnti 38.
o~ t,jUd. eha- - mo~i e, v ci n~ cu mo i
di n i23, 24.
- v. ş i G~geet i i .
- mo~l e, vecin
v
cu mo i
cel 39.
- mi e, v ci nă c mo i
di n~i 3.
- Lena, 1., pr p., j ud. Dţ ' ; mbvi 64,
- ·ic01e, pro •• j ud. " mb it 64 ;
1. o , j ud. ahe-
- mo i e, veci ~ cu m i
41.
- comun~t j ud. us e 36.
• mo i e, eci n
W
mo~i Ducu, j ud. 1 i t
cu, jud.!
41.
- mO~1 • v c' n~ cu I DO 1
I l f ov 6.
r e
Ca t eh
Coste ac (V., tcei)
C teiu( bi s e )
Coet es cu
-----
Costeşti( ai)
C sti ş t i ( B lintinu din
Co l e( Dut i )
CO~" e ne
Co codi ( Cos oodl 1 )
Co relil
Oo.e t 1.
Ooşoveni( -1)
Co t 11
- mo e, ~ ci Ycu moş i l e Al bul e t 1
c~di , j ud. ~ e i~i 15.
- polcovnic, i ner el e l ui " i noă l""vescu,
r o . , j u . Vl c 60.
- oş e, vecin
t
cu oi · om~ ni , j ud. VAl
21A.
- moie, vecănă cu mai i l e ilicul iJir-
lVu, j ud. uzvu 14. 24; v. iC chirle ne •
- leu plt r, pr p., jud.R:'mnicu"~ t17;
. , pr op. , j ud. t l omi ~ 44.
- mosie, j ud. r geş 10, 11; v. 1 G moeşt •
- de l bi , t r up in moJ i Unţ e t i i , j ud. -
t ov 1,
e Hor ! t,tru in mo" " ! Un~et i l , j ud.
~utov l;
- de se, trup anmoş i Unte t i i . . ' ud. Tu-
tov 1;
- i)t i e, veci nă cu mo i Gol e t i ,
j ud. cel 44, 47.
1) - moş i e, veci n
v
cu mo 1 Bol i nt i n,
j ud. I l f ov, 25.
- moş i e, v ci n cu moş i i l e C i neş t i iGor-
g nu, j ud. usc 1 8, 34.
- mor i e, v ci nă cu mo i 1t oţ i i , j ud. T l e r -
a 21.
- m ş i ~, j ud. ehed at i 15, 31; v. i 1bu-
- moie,
veci x cu mo V tr ' chi t ul ui 'VAr-
bi i
,
l1d. va 27.
-
o~i e, vecl n
v
cu moi i l e
ş , ; i
1 Pitre t i
jud. us cel 1
,
36.
vecl n~ umoş i Colfe se , jud.
I c 7.
- m ş1a, v c' n~ cu mo, i Onc , · t i - Coş ent,
j ud. VI c 45, v» şi Lăcr i t ;
- d J os , mo i e, veci n
w
cu mo. i Lum ş ~u,
jud.Dolj 17;
- e Sus . mo i e, vec1n~cu mo 1 Lur n ~u,
jud. 1j 17.
- pl s ~1n j d. C hul , s r b1 Veche 1, 2.
cote ne - mo i e, veci nI cu mo 1 Oni e - Vl r . dul enl ,
j ud. , rt ti 51.
- v. It'"rldul de ni ni , rzlc ;
- VI
Y
s t r . m~ ' e, ve i cu moş ' i l e r l
~. Văd~s t r t, j ud. Rom n t i 2.
- I DO i a. j ud. i t 27.
- m ş i e, veci mo i
Coteni(-1)
Cotia fii~
Cote ti(-i)
'&4t!w; _.•
t i . & . Il.; -
j ud. R: ' mnl cu
- m~năstire, ro.•t oh m- r i i C zi ,
Ar e~ 13. 27; j ud. Ol t 21; j ud. i
'''leş ti, 1sV, jud. rg 41.
r ~d~ t ~ , j ud. ua-
mo e Jr1ch f't1,
Cotme 1
cotor
Cotr ce ne
- v» C im i•
- mo i e, v ci n~ cu I DO 1de U "'rIi.
j ud. Duz vu 33. - mo i, veci n~ cu moş '
Căacl o: r e ne , jud.D"mboi~19; - mOt!lc,
vecl n~ cu moşiile Ant ~nel l 1eş uh t u- I no-
t e t i , j ud. ah v 35; v. ş i Odal ~ VI
v
dl -
che •
Cot r ceni ( - i ) - mVa~ t i r e, r p. , j ud. Tl f ov 25; j d. ho-
v ~; j u . VI ş c 29; - mc , veci n" cu
o i Zi mni ci l el e, j ud. el e r n 17.
o un ( Vf r t o pel e Ud t i ) - oş i e, j d. Buz ~u 6 ; - mo~ie, veci n cu
~o i Gr j dur i 1e, j ud. V s l ui 2.
. • . . . •
- mo i e, vec1n~ cu o i
:-n ~18;
- 1 i ' pur a, ma ° e, veci n~cu mos i C~~u eni ,
j ud. I l omi ~ 2.
n ătul. j ud. Cotul, ..... e c' i
c tw:ile B 1nce - mo ie,
41.
- mi , v8ci n
f
cu mo:
. ...•
€: c
Obisl vu, j ud. Vl -
e 32-
ot r e n~ ( Cot f ne) - ~ Mi e, veci n. . . • cu mo~i i l 010 c. 001 s -
c ·ăl~i ac t j ud. I l f v 1, 61.
t of e nu
- 'etr che, 1'"0., j ud. B' z5, 72;
- v. D. zr: asky Z •
.•.mo.ie, '''w~ln cu moş i i l e nlilc;;ne. ti iB~-
r ~ce· t i . j ud. ~ ov 58.
- moş ' e, veci J.~ c mo i Corbii ' 1; 1'i, j u •
Vl c 48.
o~o:fenetl
o~of eni
- m
V
n
V
s t l r e, pr p. , j ud. A Ş 13, 16, 21. 34;
j ud. t aI om1 2; j ud. h di n 1 11. 12. 16;
j Ud•. us cal 5, j ud. Ol t 8, 21; j ud. ome ~i
1- 3. j UQaTel e n 7. 21; j udaV~l ce 10.
11, 35; pl 1. j ud. VAl ce 35.
- mo i e, veci n
u
cu moş i O l e - l ădul eni ,
j1ld. Rom ti 51.
n11)- ~J l oţ ! ! i e, v'acin'" cu. mosiile BUbeni iV u-
aru1ui, j ud. hov 13. 32.
noz ml n ( Dumbr " ' ve s ca ) - oşi., veci n" cu o ii B" ' l c ne ti şi
Băr v~eş t i . j u . P. r hov 5.
- C cavei . v. or t eni l .
- mo~i e, veOl n cu mo~i Gl og v • j ud. ehe-
dl r >~ 38.
- ora ~ j ud. Dol j 42, 51. 58, 63. 72.
- mo i e. j ud. ol j 8. :. . _ota&~Î .
- mo~i e. j ud. G r j l ; r r r ur . V s l ui 1; - s chi t ,
r o . , jud. hedia i13.
- mo i e. veci nă cu ma. i C'" toj ni . jud.
VI ee 23.
- Sus ( l e el ci ug t ). ma. i e. v_cin
Il ro i c, j ud. Ol t 21.
- mo i e, veci n
v
cu mo i oi ~or u. j ud. l j 64.
- ma.:.,i t veci n . . . . cu moş od.l'uzeşti, jud.
Buzău21.
eurlLli
oz i a
C z i en: i . ( Cor l ăe ti)
Cozlecii( -iu) (
reul
Cr .nici
Cr i ov
Cr iovi t te nei l e)
el ' an
Cr~iu eii
Crăl. ni!
Cr~pe. tii( .~rbo c )
rlitune" ti
Crâng r i ( GI v 010 )
Cr~ng m
Crf.ng (Cr5. ur 1 ,
- jude, • jud. uce v 1.
- mo~i e, v ci nă cu moş i i l e i oe ti ş i t e s-
a , j ud. l 1i v 64.
- mQş i e, j ud. Vl o ca 39. 40.
- mo i, j ud. el eor n 24. 31, 38.
Cr ~ng~r i e) - ( V~bi • Ver bi t ) . I DO ie, veci nă
cu mo· i l 1e Lum u, i9"" e n şi Vf ' r bi cl 0 -
r • jud.Do_j 11t 33, 51t v. iZv rac ,
c Jos, m $i e. veci n' " cu mo i
j ud. D~mbo t 37;
- . UO~ moai e. v c n~ cu moş !
jud. D:mbov 31 ,
vide t i ,
vid ş t i .
-
1u.).
. v
V C1n cu mOi?
G'" enă ,
j ud. hov 24.
-
-
Crace ne
Cr emene ( upt ur a)
Cr.amenl. (-1)
Creteşti1
areţ,ogtll
Cr evedi
Crevenicul
-Il(-
-~-
- moş;.e,. jud.Ilfov 38, O; (·:-';;CUţ··tlC), .-
gie~.vec1n'o# cu moşiile rzo i icrt"t •
jud.~Ilfov 38, - (Olt tQleş"'no )!) lTecin" ou
mov1:l1e rzo i şi Cre t •jud. Ilfov 38;
- rzoni, moşie, vecină cu moşi
D s oăl u_ jud-Ilfov 92,
- Cerale •moşi , jud. lfov 83;
0J v
- ~ U'" mo
ie, vecin" cu moşia lif'll!D.ati, jud.
Ilfv 8;
.,tr chios! , m ie. jcd. Ilfov 90; ~
- S~rb ase:. mole, vecLnăcumşla cr~-
Petrechi,oai •j ud. Ilfov 30.
- v» MSg!J.ren.1.
- moşie, jUd.J.r>ehedinti 49; - moş.ie. vecină
cu moşi Uriehe ti, jud. ....mnicu "a t 9.
- v» C cale tii.
• moş 1e. j ud. I l f ov 23:
- de :,~iJloctmosie, vecănă cu r şia Copăcenil.
de ~l j l oc, jud.Ilfov 65-
- v. Gh pa~i i -
- moş i e, j ud. Vl c 12, 28.
- .areIt moşie, vecin v cu moia C:r'evedi , jud.
1şeG 12;
- •Le"'.•moşie, vecin:-' cu
VI cs 12.
- noşie, veoia
v
cu moşiile Ieroslo ~ti. r-
canil." t r ar nvit şi St.... nceaaca, j ud. V1a c
i a CI'. '~d.i , jud.
1. 3. 13.
""rO cov - .1 s~. jud.Pr hov 29.
CI' mi rl(C; amn ri) - moşte, veoin'" eu mo"'ii1 B"'b nii şi lni-
tef jUd.Vpl '"' 12, 16.
Cr i mpo 1 ( Cot or )
r1ntanil
Cr i o e t i
eri;;8
Crivin
- m~şie, vecina cu mo~iile Ungurei, Pl t ul eş t l
~i l l p~b~t eş t , j ud. Ol t 23.
- mcş 1e. veai ~ cu moşiile B~s tii Ş Băc~-
l eş t i i . jud.Teleor n 23.
- mo~le. nain ....cUmogiile '! l~t:da. Co.o~ nii
de UEl şi. c.p Jos, j ud. I l f ov 61.
- moe:ie, v6cinn cu moşi Livezile de SI.1S,
jud. clj 60- ~~-~ S M -r i ~ {by;1t:c~ ~
- c ~e, mo ie, Jud. ' hedin~i 14. J '~
!57'
C!'i!ce
- -I. ("$1e, VE'cL~ cu mo ii1 Corbi ri, Du-
şani. -fJ. .bis.ll1v
'
l1, jud.Vl o a,-. J-;., 48,
v~ ş i Cbi nl avul .
~ H . I V_ l l , mo l e, j ud. hov 35,
~ttlC~ ştii
Cucue~il (Cucurctii)
- de r at r R, moş i e, ju .Vl o 52. 53. v. ş i
"'''1''; A"
••.• fi iJ f!at'e n.J.•r
- mo~n-9tlit prl)p. t jud. olj 9.
- !!lo~tet "t!'et)in.~cu mşi Ru ~e Lbii de Jos t
jtt"!,-.' It 29; 'V. şi vVtl.h
- .::no.)..A 3 t ; jud."~J.ee4 14-
mo~icl:t j!tdeIlfov 46; mO,i t vecin'" cu mo-
Cruşece~i
Cruş.e~·!1
şI,.. ~e-:1tj~L.~11jud. .1eorm n 2.
Cuc "lieni P"r6ct)vai'.tl - '\r. 111'1;" . .Pl~plllui.
-;UCOVu
~m~?\..9J ir jtld. lltnn· it ••• rec1n:: c" moşi
de n f j ud~~ oi ~ •
- m~..•~;.~•. vaci.nă c mOldi BoLde ti, jud.Buz"'u
..,
-
C
, ~ v
umpar.:e,<" i!C!Z.
Cu.mpătll
CkD,CSC'li
Ci u ~ti.(··i)
3.
_ ml)~11f:~ v-eo:inF cu mo 1 ,"'p,lJ.rel J e) j l l d. Pr ~-
bov.•)4, 4.l.
- mogi e j ad~I al O i t 21, 23. 32; - moşie,
judIl:t'ov,WCJ' v» şi UP'lr ni.
- Cos t andl n i ng. , j ud. Ol t 16.
- moş Le. j ud. r hov 56.
_ l e , l ~ p l covni c, r ep. , j ud. I l cml t 8 45.
- moşie, jt~d.I~lom1ţ 3,
- de ss«, r,l(;?-ie, j ud. I 10 t 3, 45"
peri teni. j d.
nuz-te de Ar6eŞ
DfD'.bovit 42.
_ a ti : .,fo ~ ce 'rculeştii), mo:iet vecină. cu
mc\f .1:i~t'l'\lU'; ; ; ştiişi Curăte şti:!.. de Sue,
~t\d"Vl şc~ 4~
- d~Sus . mOt i o, j ud. VI ş a 4•
.•..coaun.:}" în p.•. as ..,ahlll-Prut, jud. olgr. d,
ss r9bi Vevhe 15, 60.
- mo~i e j Ud. I ~l omi ~ 4, 16, 16bl s .
_ I DO ! a~ va : n
V
cu mo il1e Bădeş t i şi l cu-
I eş t ! . j ua 1 us cal 33.
_ m01i e. veci n cu moş . r
V
inetu d C5mp,
~iudQRo .0, ti' 3.
- ar, ş, j~d.hrgeş 10.
Cura:lu
Curest! {o tEl}
CurmoJttu'ile
curm zi u
Cur t l ş oar a - moş i e, veci nă cu moş i a Hur ez u, j ud. Romanaţ l
10; v. ş i Ci ut ur oa1a.
- munt , veci n cu moş i a Tz voar e l e, j ud. Pr aho-
va 55.
- v. Gr ădi ş t ea.
- moş i e, j ud. ehed1nţ i 11, 50.
Cur u . ••Roş u
Cus t ur a
Cuş mi r ( - ul )
Cuş t l ur eni ( Cuş t ur eni ) •. .mo i e, j ud. I l f ov 9, 13.
Cuţ ar i d - col onel , i ng. , j ud. Tel eor man 42e
•. .v. Dădi 10vu1.
. . • moş i e, j ud. Bacău 2.
- v. Ti 8. a.
- Pet r u, i ng. , j ud. Ol t 18.
•. .mo i e, veoi na cu moş i a F I ămânz eş t i , j ud.
Ar geş 10.
- comună, ( j Ud. Bol gr ad) . B s 9r abi a Veche 45.
- munt e, veci n cu moş i i l e C" păţ " ' na şi Ie ot t
j Ud. Mus ce1 2•
. . • •, i ng. , j udI l f ov 15.
- Cr eaţ a, comună, j ud. I l f ov 92.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Văd s t r a, Câmpu
Păr ul ui ş i Mămăl l eas a, j ud. Rom naţ i 31; v.
ş i S11i t i oar a.
Davi deş t 1 - moş i e, j ud. Dâmbovi ţ 37; - mo i e, veci nă
cu mo i a Rade t i i , j ud. Mus ce1 27.
Dăbul eni ( Reş ca- D" bul eni ) ••moş i e, j Ud. Romanaţ i 5, 20, 32.
Dădeş t i i - mo Le , v~ci na cu moş i a Pr i gor en1i , j ud.
I aş i 5.
Dadol ovul
DBmas chi nu
Damur i l e
Daai el es cu
D nu
Dar dan
D r i s
Der v r i
Daecăl u
Daş ova
naeşti{-i)
- moş i e, veci nă ou moş i i l e Băneas a ş i Cal u-
gar en1. j ud. Vl aş c 5, 16.
- moş i e, veci na cu moş i a J i bl ea, j ud. Ar geş
16; - moş i e, ( j Ud. Vâl ce 7, j ud. Ol t 12, j ud.
Vâl ce 10, 11, 25, 30; j ud. Vl aş c8 5.
~ moş i e, veci na cu moş i a Gr vdi ş t e , j ud. Bu-
z " ' u 54.
Dădi l ovul
Dă1banu
Dănceu
D~neas a ( Vadu Secat )
Dăneş t i
Dă eş t i !
Dăr ăş t i i ( P" ' s l ar i )
D" v r i
Dăs c ăl eaac8
Dăteoi
Dâl ga
Dâmbov~ce nea
Dâmbovi ci o r '
Dâmbovi t a
D~neiu
D" r v r i ( . •. i)
De oheo! ( Di eaheni )
Deal ul
De e nil
- moş i e, veci r t ~cu moş i a Rogova, j ud. ~ehe~
di nţ i 5, 17.
•. • moş i e, j ud. Pr ahova 8.
- mo i e' , veci nă cu moş i i l e F er et u, Dr ăgăneş t i
Ui băr e9t i , j ~d. Ol t 25, 26; - moş i e, veci nă
cu moş i Se i i i enl , j Ud. Pr hova 51.
- moş i e, vecl n
v
ou I DO 1a J i bl ea, j ud. Ar geş
16.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e C r eda, Copăceni i
de Sus şt de J os , j ud. I l f ov 61.
- v. DâJ : var l•
•. •moş i e, veci nă cu moş i Pâol el e~Ur l ăt ' r i i ,
j Ud. Buz ău 8oB.
- moş i e, veci nă cu moş i a Runceni i , j Ud. Bu-
z ău 31.
- mo i e. veci nă cu moş i a ca Lopâr-u , j Ud. nol j
63.
- mo i e, veci nă cu moş i a Gr ădi ş t es . j ud. Bu-
z ău 54 •
. •. moş i e, j ud. Dâmbovi t 55.
- j udet , j ud. Dâmbovi ţ a 66; - pl s ă. j ud. Dâm-
bovi t a 46, j ud. I l f ov 59. 71. 83. 89. 1.
- Mos t i ş t ea. pl as ă, j ud. I l f ov 93, 94.
- moş i e, veci n" ou moş i a Rogova, j ud. Mehe-
di nt i 29, 30.
- moş i e, veci nă ou. moş i R. . . . s i pi t i , j ud. Dol j
74; - mo şă.e, j ud. ehedi n' ~i 11, 50; •. • moş i e,
veci n . . . . cu moş i i l e Băben! ş i Vadu- Păr ul ui ,
j ud. Pr ahova 13, 32.
- moş i e, j ud. Tecuci 6, 8.
- i năs t i r e, pr op. , j ud. Dâmbovi t 54; j ud.
1 l omi ţ a 19, j ud. I l f ov 35; •. •pl as ă, j ud.
Dâmbovi t a 50;
- ar e, t r up î n moş i a Gl ogov , j ud. r · ehedi nt i
38;
- Spi r i i Vechi . mănăs ir., pr op. , j ud. R" ' mn1cu
Sar a f; 3.
- B r bu, 10gof Vt al t r ei l ea, i~~.,j ud~Tel eor
man 47.
De1en1i - moşie, 'fecină cu. moşia LololaslJ8, jud. P,l:' -
hO'V'8 17.
8 moşie, vecLnă cu !1H)ş1a Ideşti"Păcure~l, jud.
P!-ahov~50; - moşie, jud.V .... Lcea 16.
- S3nd~sluger, ing., j ud. Te1eor man 47; jud.
Vlaşc3 60.
- comună, in pl a Isma!1, jud.Bolgrad, B 9 •••
r abi Veche9, 10, 25, 26.
- moş i e, (com. Scortaru-Nou, plasa Vădeai),
jud.Brăil,~ 5, 16.
- Ana, prop." jud.Te1eorman 50.
- moş i e, jUd.Mehedinti 5, 17, 19, 26, 23, 30;
- moşie, vecină ou moşiile Comne , Pâr1!tii
si Ră.digoRz"' jud.Roman ţi 12, 28, 34,; v»
ş i Vârâti.
- Ef t i m1e, pr op. , j ud. I l f ov 59.
- Theodor, ing., jud.Dâmboviţ· 39, 53.
oe moşie, vecină cu. moşi:t1e Dridu.l ş~~J1gă ti. t
jn.d.Ialomi ţa 19.
oe moş i e, jUd.Te1ec,rman 2; .••schit, prop.,
jud. Tele.orm.en 2, 3.
- v» Deaohen1.
- moşie, jud.Olt 17ş 23.
- v. Bu~iumenoa.
- Apostol, ing., jud.lalomita 18; j ud. Pr ahova
12; jU.d. VI şes 30;
~ Enache, pr op- , j ud- I al omi ţ 42;
Delnj,ţa
Depăr ăşeanu
Deşir tii
Deş11u
Deveselu
Diamandesou
Di maat
Dichiseni
Dideşti
Dieeheni
Dienei
Dimieni
Dimitreseu
- George, G., ing., jud.Pr3hov
•.•Spiridon., ing., jud. Ilfov 65.
Dimitriu - ing-, j Ud. nol , j 70;
- APOAt o1, hot;~n:,nict jud••D"'mbovita 37.
Dlmitrovo (Dimitro ca) - oomună, in . l as e Domeniilor, j Ud. Bol ~r Dd,
4
t:\-
. ; ,
Dinese11
Dinopol
Dintrun1emn
- Stamste, prop,., jud•.Dâmbo"'.r1 ta 59 • ~\
D10c se
- L., ing., jUd.•Mehedinţ;. 29, 3<.). \
\
- mănp,stire ~pr-op» jud.Mehedinti 36" 37,; \
j ud. Ol . t 10~~i ud. Romnsţi 13 ~ 14; jud. VA Lcea
16, 30 •
.••moşie, vecină cu moi Bcu, j'ud.lalomiţa
41.
Doagel e (Doagile) - mo.şi~, ve-cit 9.
T_ l eor man 33; v~ ş i TIrebenarii, Do~roteştii •
•••.I!l.)""io, vecine. cu .;::1~şi8Mărceşti, jud.Dâm-
b~vi ~g 26, 27; - moşie, vecină cu mo§iile
Suor ~l a .şi Slaşome, jud.Uehedinti 9, 52;
..••LiPO.L(JnLl,Llot)ie. vecLnă cu moşia Corn"'ţelu,
jud~Dfimbcvi~~ 6! .
- moş:i.e, '" oână c/.;roşiile Cu.cuat:!.i, Zbârvea
şi Creteştii, jud.Ilfov 23, 46;
- Berc'~ni1, moşie, vecină cu moşi B za ă••
r ORe! , j u . •Ilfov Il.
şie, vecină cu mo~~ia~cheia 'lca-Fi teştean-
, jUd.DAmboviţc 46; - moşie, vecină cu
m.oşia Far0ş't5" jud.Muscel 7.
- Ioan, p!"op., jud.Romn ţi 47•.
local
ot
.1i te, moşde, jud.V
A
1ce;:J 13.
- moş'te, veeLnă cumoşie Raaj.p1ţ1, jud.nolj
74; - moşieSI vecină cu moşi, Di1r":ar1. ·Ud9
rrp-heciinti 50.
- C08ta!ldin~.9ro,!) I9jn.d. Ial.omi ta '50"
- mo!)iet vec~.",ă n'l mOQie Călceştii ~jud. usceI
10, 26.
- moşie, vecin}} cumoşiile Fundeni, Funden1i
Domnei ~i Af ~8t l , jud.Ilfov 68, 89, 91
moşie. ver,1.P.18 OLt m.oşiile P.otăr3n.i iM!.lr-
genii, jlld.F.Dmsn--ţl 39.
Do oteştii(Beooa, DoageLe) .,..moş~ e, vecină cu moşiile Merlşanli,
ş. T. ecucan11, j ud~Tel eor n c, 5,
Dobovolschl - Zoe, că91tăneaaIa, f r 0p. , jud.Prahov 38-
4l .
Dnbr 31u( Br ăt ăş enes cu) •. • mo:]j.e, veoine. nil moşd.a PrE:::~.:r!:)ade Pădur-e,
Dubl)S
Dobr eş t l
Dobrice nu
Dobriooni
Dobr i dor
Dobrin
Dobroa1
Dobroeşti
Dobrosloveni
Dobruş
jl1.d.R~manti 33.
- m~.nn:?t.ire, prop., jud.Vâlc~8 26; - moLe,
jt!oi'Vt''ilcea 26.
- G. , pr ~p. , j Ud. Tut ov& 4.
- 1., ing., jud.'rgeş 40e
•••mCc:'\:e, yecinc cu moşii le Bălca,veşti şi
B?xt<. . n ti, jud- PrahOVA 5B•
\
\\
Doe n
Dod
Doftănetu
Do1oe ee ••me..•ie, jud.S o, jU.d.Buzău 77 : v» ş'. I,ive-
dea.
Doiceşti
Dcl ceş 1i i
Dol ace
Dol~;ştl
Dol :
Doluch1oi
Domeniile
Doe i ul Tur cul ui
Domnese
Domneşti
Domni~a
Dona
Dcna
-
Donc
Doneşt1
Doni cl
Dor ob nt l ( - 1)
Dorobănţeşti
Dracul
Dr gn
Dr agod n
- ! ~ut i i j pr op. , jud.IQlomiţ 50.
- ~omuaă, j~.h.•.•D&illtovi i(; 33,64; ' V ' . ş1, B~.:rb~.-
•• 1"10ş1.e, jnd,,~rgeş 25-
.•.•moş î.e, juc.•V slut 4·.
- ~u.dp." jl)tieI_l;! 76; j t \ d. Gor ~6.
- comună, i n pl as 8 I s mai l , j ud. Bol gr d, Ba-
â~s bi V~che 19.
• pl a3~, j ud- Bol gr d, B s ar s bi a Veche 20, 21,
2), )8, 39, 43-48, 55- 57, 61, 62;
••0"1'080 1, p.•.. op. J jlld.Suoesva 2•
.•.•moşief vec n,ă ou moşia Sur o i , jud.Teleor-
msn 12.
i
. v
.••moş 1. 3, veCl.na
Br ăl l 16.
- mo~ie, vecină cu. moş.:taBoj~, ju.d.I l f ov 49;
••moş i , vec tnă cu .l!10Ş.i. Sl ănl cu. ! t j ud. ~(,l8-
oel 40.
- comună, mo~i a, j ud. Râmnt cu S~at 18;
- Băl aş , b2s ~r i că, prop., jud.Ilfov 58;
~ud.Vl şes 2ge
u moş' De ş i r - ţ i i , jud.
- moş i e, j ud. I l f nv 57.
- Costache, medelnicer, prop., j ud. I l f ov 58;
- Maj or , hot ar ni c, B SAr bi e Veche 4, 5, 9,
10, 1) , 25· 28, 45, 49 •
.••. v. Odr i nAnc •
..•mo!)ie, vecină cu. moşi.. FIăm~nzeşti, jud.
Ar geş 10.
- Emano:!.l, rop., jud.B cău1.
- (:r.>orobenţJl), morie, jUd.~-9J.'30:''''.Mtl 29, 39,
4.••
- v. R: ! oş i i Răr căneş t i .
v A 1 D -l41 j..;! B' d
- comunIl J.. p..e a ...omen",.. o:r-•. !.tu.9 o_gr ' •
Basarabi Veche 20, 23. 48, 61•
•.•moşie, vecină cu mo~i~le Ungl..,'_"'ei, Ti t ; ul e~t 1
şi Băr bVt eş t i , j ud. Ol t 29; - moşie, j ud.
Romanat 1 28.
- moş5.e, veci nă cu moşiil" Sperie teni ş!
Picior de unte, j ud. Dâmbovl t 16, 42.
Dr gomire nu
D")·,~~';:lm.t:!'eştl( -1)
Dr novătul
Dr onovet i ( - 1)
---
Drăgăne s
Drăgăne se
Drăg5.neştl( -1)
Drăge ti
Drăghice nu
Dr
v
hice se
..•:.n(~~~':""~;10."::'01: 5-
- G C", ·rop.. .:tld. !1~ov..,97•
v .<
bo·... :~~8 2.
- din*~e', Iiloşieli ~ud•.IJ.fo'V 97;
..J<l: 'ff· • of •••• "
- Ukt s t ~s moş ~~p voc~na cu moş .
ml""f:ljtii dan l)()81~jud.Ilfov 97.
- mO:jj€~ \"e..•1.!lă. r:U !::lo;}.iil~.f.rceş4;il şi Izvo •••
Dr ago-
r-e1~, j'.ld,. PrahovA 6, 55.
- moş:le, j'd. Romnati 8.
- .m.n~ie, trIl? în moşia Dr novăţ' 1, jud.Ro-
!l18il$ţi 8, 17;
- de sue, moşie, vecină cu moşi Dranoveti,
jUd"Ro.m-ans ~i 17;
- f.ie~Ar~1.1 moaf.e , vecină cu moşi Corneşul,
j[14••'lamanati 15..
- m~ i e, veci nă ~u m~ş ! i l e C101ăneşti ş i
Tccuoen1i , j ud. Tel eDr man 2, 28.
- moş i e, vec Lnă cu moşiile Vale l ' ung" şi
Cătl.lnU, iud.Pr<Jnov. 52,
- Raoot a, m~~iet j ud. ~ahov< 54.
- moşi.a, vscLnă cu moşia Schi tulul Drăgă-
neş t t , jad.Teleorman 22.
•.•moş7.e, " t " ecl nă.c u mo şâ.a J ble , j ud" . Ar geş
16; - moş i ~, . jlld.Olt 25, 26; - mo l e,
jud.RolIl8nsţi 30; - moşie, vecin" ou moşiile
Ruş i i ş i Dul ceanc , j Ud. Tel eor m n 4 ; ~
schit, rro.p., jlld.Te190~man.22•
..•moşie f j!ld.Olt 8, 12; - moşie, vecină cu
moşiile Bslclovineştl şi Tăt ăr eş t i l , jud.
Teleorm19o. 15; - moşie, j'.Ht.Vf11oea 25;
..
- mC'7:f.E:, vec ănă cu moai. Păşc nil, ju~.
I l f ov 5-
- ~(rn., p:!'op.J jud.Olt 27;
- t hei " i ng. , j ud. nSmbovi t 51; j ud.
I l f ov 90.
- r1fJţ,ie, vecină cu moşi ua.zălleşti, jud.
Ialo.mlt 55-
- mcşil:'., vecină cu. moşiile Hărtieşt:ti Cotlo-
muzului i R"deştii, j d. usce1 23, 27;
Dr ăghi n- a
Dr ăgoai a
Dr ăgoeş t i
Dr ăgoi oea
Dr ăgot e t i
Dr ăgul i nes cu
Dr ămn t i
Dr ânceş t i ( Dr ămnat i )
Dr i du( - l )
Dr i ncea ( Opr i ş or u)
Dr oga
Dr ăneş t i
Dudeas ca
Dudeş t i
Dudovei că
Dugheni l e
- Pâr vul eş t i i , moş i e, j Ud. Mus cel 46.
- de J os , moş i e, veci nă o u moş i i l e C" ' păt âna,
I . eaot a, j ud. Mus cel 2;
- de SUB, moş i e, vecă nă cu moş i i l e Căpăţ § na,
Leaot a , . j ud. Mus cel 2.
- moş i e, j ud. nol j 18, 31.
- moş i e, veci nă cu moş i a Băeş t i i , j ud. Ar geş
27; - moş i e, veoi nă ou moş i a Cr es na, j ud.
Gor j 1; - ( Bal amuci ) , moş i e" veci nă cu
moş i i l e Spet eni , Dr i du i J i găl i a, j ud. l a·
l omi t a, j ud. I l f ov 35, 42.
- moş i e, veci nă cu moş i a Sl aş oma, j ud. Mehe-
di nt i 9.
- moş i e, veci nă cu moş i a Cr emenea, j ud. Mehe-
di nt i 49.
- N. , i ng. , j ud. Pr ahova 42.
- v. Bol i nt i n, Dr Anoeş t i .
- moş i e, veoi nă cu moş i i l e Bol i nt i nu, Ogr e-
z eni şi Malu Spar t , j ud. I l f ov 30; v« ş i
Bol i nt i n.
- moş i e, ~~a. I l f o~, j ud. l al omi t 7, 19; j ud.
I l f ov 35.
- moş i e, veci nă ou moş i i l e Dâr var i i Pr i s
v

ce us , j ud. Mehedi nt i 50, 51.
- moş i e, veci n' " ou moş i e J i r l ău, j ud. Buz " ' u
24.
• moş i e, veoi nă cu moş i i l e Bol i nt i nu, Ogr e-
z eni ş i ~al u Spar t , j ud. I l f ov 30.
wmoş i e, veci nă cu moş i i l e Gl odeanu. Săr at ş i
Per i et i , j ud. Buz ău 84, j ud. I l omi ţ 7, j ud.
R~mni cu Sv at 12; v. i Br o. t eanc8, Val ea
Cucul ui .
- mo i e, veci nă cu moş i i l e Căl ăr eni i F o-
t eş t i , j ud. l ol omi t a 1, 2; • moş i e, veci nă
cu moş i a Vat r a M- r i i Pant el i mon ş i l VI - r i i
Văo~r eş t i , Cer ni ea, j ud. I l f ov 16, 39.
- moş i e, veci na cu moş i a Al beş t i , j Ud. Dol j
42.
- v. Podur i l e.
Duâceancs ( Al be ş t i )
Dul oeş t i
Duma
Dumba
Dumbr ava
- moş i e, j Ud. Tel eor man 49.
- moş ~e, veci n
v
cu moş i e Pi l deş t i , j ud. Rom n
3-
••Th. , hot ar ni c, j ud. Dol j 60.
~ . , pr op. , j ud, I l f ov 89;
. . •N. , pr op. , j ud. I l f ov 89.
- pl s ă, j ud. nol j 48, 49, 54~ 64, 66.
Dumbr ăveas a( Dumbr ăve s ca) - moş i e~ veci nă cu moş i i l e Bucl ni ş u, Ră-
t und ş i Pol ovi nel e, j Ud. Rom net i 11, 42;
v. ş i Coz mi na.
- moş nenl , pr op. , j Ud. Pr ahova 58• Dumbr ăvi ş t eni
Duş noa
Duş nl
Duş eş t i ( - i )
DtrlJca
Dut i na
Dut u
••moş l . e, veci n" ou moş i Sever 1, nu, j ud. VI aş -
c 46.
- moş i e, j ud. Vl aş ca 30-
~ mo i e, j ud. Tel eor man 14, 27; - moş i e, ve-
ci nă cu moş i A Oacal eţ i , j ud. Vl aş c 8.
~ moş i e, j ud. Pr ahova 56.
. . •v. Coş ar el e.
- G.G., pr-op- , j ud. Mus cel 36.
- de J os , mo i e, veci nă cu moş i i l e V l ea
Lungă ş i Căt unu, j ud. Pr hova 52;
- de Sus , mo i e, j ud. Pr hova 43, 52.
Ef or i Spi t al el or Ci vi l e di n Bucur eş t i - r op. , j ud. Br " ' i l a 16;
j ud. I l f ov 92; j Ud. Vl aş c 45.
Eder ·
Ef or i a Şcoal el or
El n
El e t eu Domnes o
Emanoi l
Emi l i n
ne
Enl chi oi
E i hăl eas c8
- pr op. , j Ud. Dol j 50.
....apă, j ud. Tu· ~OV8 2.
- moş i e, veci nă u moş i i l e Pi ci or do Munt e ş i
Sper i e~eni , j ud. Dâmbovi t 16.
- I oan D. , pr op. , j ud. Mus cel 37.
- ~t ef . , i ng. , j ud. I ş i 2.
- Ieon , pz-ops , j ud. Homan 7.
- comună i n pl as a l am i l , moş i e, j ud. Bol -
gr ad, B ar abi a Veche 4, 28, 48, 62.
- mo i e, veci nă cu mo i Cor bi i Mar i , j u •
VI şce 48.
• v. ~oi ş or u. ~~~
wAr ge~, achi nu\ met oh - ei , j ud. Ol t 4; -
pr op. , j ud. Ar geş 4- 6, 10, 44; j ud. l al omi t a
1;, j ud. Mus cel 3, 15, 21; jud.Olt 5; j ud.
Tel eor m" n 46; - v t r a ei , moş i e, veci nă cu
moş i a Costeşt.l.., j ud. Ar geş 11;
. ••Buz ău. , pz-opv , j ud. Br ăi l a 5; j Ud. Buz ău 1-),
5, 8, 21, 28, 31, 34, 35, 48- 51, 55, 63,
67, 68,. 71, 85, 88; j ud- Pr ahova 14; - s chi . . •.
upl Bez-ca , met oh - ei , j ud. R" ni cu Săr at 8;
- s chi »ul POdeni , met oh - ei , j ud. Pr hov
1;
. . . . Râmni c, m- r e Dobr uş , met oh - ei , j ud.
Vâl ce~- pr op. , j ud. Ar geş 14ţ j Ud. Dol j 1,
2, 18 31, 37; j ud. Gor j 1; j ud. I l f ov 6;
j ud. ~ehedi nt i 35; j ud. Ol t 19; j l l d. Ro nat i
28, 39, 42; j ud. Vâl ce 1, 2~ 4" ' 9, 18, 19;
j / , 1d. . Va1oes33;
. . . . Rom n, pr op. , j ud. Rom n 1;
Epi t r opi Aş ez ami nt e10r Br âncoveneş t i di n Buour eş t i - pr op. , j ud.
Ro fi ti 32•
:Envâoa
Epi s copi a
Epur eni i
pur eş t i
. . . . comună, moş i e, j ud. F ă1ci u 1.
- moş i e, veoi nă cu moş i Per i eţ i , j ud. Râmni cu
SV at 12; - moş i e, pădur e, j ud. V1aş oa 4.
55·
- moş i e, j ud. I a1omi t 5.
- comună, i n pLas l am i l , j ud. Bo1gr a , ~ -
s r abi Veche 17.
- moş i e, j Ud. Mehedi nt i 4.
- comună, î n p1 ss I s mai l , j ud. Bol gr d, B a -
r bi Veche 24, 27, 39, 45, 47.
- i ng. , j ud. Do1j 61, 621 j Ud. Rom n t i 51.
- comună, î n pl s a C hul - Pr ut , j ud. Bol gr d,
B s ar ab! Veche 35.
Er ci ul eş t i
Er decbur nu
Er ghevi t
Es chi pol os
Es kr z ear e ns kl
Et u1i a
Eune
Evr ei eş t i
- Ol g , pr op. , j ud. Covur 1ui 2.
- moş i e, vec Lnă cu mo~i Dobr i cenl , j ud.
V . . . . l cea 1) .
-//7-
- ~-
ar o nel
lui Gheorgh
J! ăcăeni
- v. Tel jenu.
- m ~l et v~ci nă cu mo 1 C~e~ eni , j ud. r 10-
mi t 2.
- moşi , !eci.n'" cu mo.1 t;op~!elu, ,jud.r â.loe
: ăget e1u
" l eoi ( - i u)

- moş i e, j ud. DAmbovi ~ 4.
- .oş. c, vecin elt m...şi "le i1.o r
t• j ud. ' I t 27; - ma i e, j ud. )
40. 51.
- mo i e, veci nă ou mo 1i 1e Dr r g~n
i, DT i rele, jud.
şi ten1-
n t i 33,
.~ ş t i , 13' " -
m n t"i 30,
- mo_ie, vecLn c .moia Prund.ul Go ti ri,
jtld.Ilf 6, 81; - m ş i e, veci n . . . . cu mo 1
Crbii -;  ri, jlld.'l .848.
- f m., j ud. Olt 27.
- mo i e, veci nă ca moş i J i r l vu, j ud. Buz ~u 24,
- r o . i a. jud.I l omi t 48; - mo i e, vecln
v
cu moşi lal enii, jud.R~mnicll Snr
- anu.lui, moşie, eLnă cu . 01]1 g vitu,
j ud. Dol j 56;
- l ui R u Vod
v
( Od
V
1
l' An An
vecin ....cu mo j
Ilfov 16;
- ZAU l or , c m nă, : 1
gr d.. se. bl Vec.he
V fir
ăgurele e), mie,
1l,-r11 Văc"'re ti, j ud.
IA * 1, jud. 01-
2, 13, 54.
tului
ClIP BUjoreE nn, moşf.e, vecin" cu m09i But1m&nu-
Buj cr e nu, j d. D; mbov ~ 59.
- mo i e, j un. A geş 4- 6~ - ( aovaQU ătron),
.: •• .., • 11" ' 1+- j d D1·
rooş.l:e, vec .•. na cu 0,-,1 .J: rn'v ~, ·U. o J
18; - (O t Rnel ) , moş i e, vecl n~cu moş i
• ,gom:i.r ştii di n 1, jud.Ilfov 37; - mo-
j ud. P. r hov 7, 17, 35; v. ş i Ga1~e nc ,
..•do nu ehi.
- (Vo10,p' •..• e, .ep
i tr , jud.
) , mi e, v ci n~ . u
1eor n 36- v. ş i As t ei -
.ânt5ne11le
el-le;
- Jett...•lUt) ~eil vecină ea 4,) i1il Oop'"' flanc ,
j ui ~Tp, l eor r n 32Q
F' teleil ( "ste ci ) - ma le» vecinii C~moşiil ?ia t.e-cotroo<Stln-
c ~i P 1i7> , jud. Teleo· n35, 36.
] ~toalc - o ie, veci na oun io ureei, jud. " mbov1-
t 50.
:Feredi ni - mOt i e, vce! nă cu mo i Răden1, j ud. ot o-
ni 1.
et şti - moşie, veclrlă ou.:niş1e Că4';reu1.
nU~' 2; - ,ll şi::>, ve''llnă eu mo 1
j ud. P~t n 1; v. iI ot e i.
- boi er i , . op. , j ud. . t 1 40.
- t r up în . : nos i ~ ş cani 1. j d. I l f o
- Dunteni, m e, vecină eu ma1
jild•...l f ov 5.
- 'If. C.... rat1eneştl.
- CD~Uâă, j ud. Vl ca 49; - m ş l e, j ~d. I l f ov
26.
--
j ud. I l o-
C" , mpur i l ,
' l eni
l ! ' i eni l
5;
şeanil,
Fierăstr"'u
i er bi u~i
i 1i pes c
- r 1, pr op. , j ud. I l f ov 61.
- mo1~, ve~jn~C~ m 1 Flor~şt1, j ud. Pr ~
hoV' 53; v. gl Co] eş t 1.
- 1es andr u, . , ap. , j ud. I l f ov 5-
- 10 nA.
t
~. p~s t el ni c, pr op. , j ud. _ ~hov
58; ~
_ \\()~C1o.cl!e.) ML. o .... t-) ~N) . l\l . . lf'-l, '19.
- t ef n, r on. j ad. l J 60.
- m ş 1s
s
vecl n~ ~ ~o~t G~~9n1i ~ j ue. Pr e-
hov 48; - pl,sR, ju~.?r hev 46, 47t 53.
- moşt e, vectnă cu iDO i rivoeşti Uni,
ju.d. ttBce 1 ;' c.
- Dimtri~ gă. proţ.. f jud.••lehE"-r.1inti17.
- Dumi t r u, pr op. , ; ud. hov 32.
. v. ee-nt.
F i l i pe c
F lipe se
F l1pestl
X1.1ipu
i1i nu
· i l i t l s
: F i r i j b
F1ăm~nd (Cloc neşti) - r.t:(lşie, vecină cu D1şie , gov • jud. iehe-
dl ti 5. '7, 2J~10; - tJ o> :s' .e t vecina cu
moşi;1 Ic.•. csloveşti
f
;e (J4'n1i 1T.... rn -
v1~• :iur1••Vlaş!: 7. l3~mDs·le..t\Je.cinâ tM.f1\o C\.
<2? ~ no';)! -,,,,o.. • \~I'r\.(k' • ~
- !LO ae•. veOl.nu cu'mo 1 ~t:;naesc , jud.
VI se .,..
1: - ' : " nz - nl
lnm"nzeşti - moşie, ju • rgeŞ 6, 1 •
Fleştii
}'1000' n
F I or r u
l or es e
liloreni (6erbul ,
lor seu
~loreşti( -1)
: F l or i ci e
F os ~ni
J!1UO 9ăne nu
of ze
oi ae
: F oi ş or l l
'ole
ole ti.
- C&I'C11, ing_. jud. I lomi~17; jud. Olt 16,
20--
- mOQ1Q9 j d..lirgeş 34.
1..1oşiE:le 'v\Jci.nu cu rJ{~;;l~Roi.:lnti n, jud., I l i c>v
,::5·
- moş i f . : . -in:! eu Doş1s ~rşoove8nc, jtl.d.
oşlei vecină
89.
Gr"d.i ştie ;
cu mo~l a Af uns t I , j ud. Ilfov
- ~o~i e, j ~Q. Ar geş 26.
~ng~. j Qd* ~l f ov 94; j ud. Vl ş a
56.
49- 51,
- m07i a. j ud. Dol j 9, 62; j ud. C~r j 6; ~o l e,
vec.•. nă cu moşie Plcştina, jud.;r hedint1 3;
- moş i e, cocună. j ad. P. r 2hov 53; v. şi Râ-
-;roeşt:l;
- Chl oi oar e, ~o i a, v~ci n cu ~o~1i l e ] l or eş t !
ş i Ch1cI oar • j ud. Dol j 62;
- da ,;.ioa, mc 1 , vecină cu moş i i l e Vstr -r13
-nt!.:limoa. şi Cl J r ni ec. jud.1"lfo"! 39.
- d~SQS, mo~i e, vec1ne IImoş I i l e V t r a - r l j
:- rd.sJ'limc:l <11 Cer ~ie ..•.jud.rlfov33.
- lllUlidG" ve,!n:t1 cu moşiu Josanl, jud.Buzău
8. . •. •
- o ş, jUd.Brn:i.l 1•.
- Ga~,.ril.j.t ing.•, jud.!;~ hova 54.
- l!Io""ie, vec::'n;-' cu :no.; ! G~a;:'to:: nu, jud.T ••
eu.ci 1.
- mcş:!.G, v ci1:.~:cu m şi C oalet!" jud.VI ş-
ca 8; - ID0şie, j~.d. eleorman 14. 5 ; r» i
:ro~z·eaEloa.
(Enc c ~9m[l) t IDI\"!1e, jucl.nolj 58; 64;
v» şi COlll"'~i ke.
- muc: e, j nd. Yl ~ e 35-
- moş i e, v2~i ~ă cu ~oş : ~t 1vbQ~eni l . jud.
h!1111 1;
- de ~ 0, m,"'1• veca v cu m ia ToL'l~ni,
juci.. Vâl cea 21A.
"
l ot eha
11teştl(Feteşti)
r t: slnu(-1)
-
:ti .2$
~r te tii
E'r&ttlşti ~
}'ra~lc6nl
Frăsinet( -ul)
F
r
:Jtoştl ~enu.
F r vv 1 ( F r ~t ! l )
Frilnaeştie-1)
Frecă '01
:b'rinzo 1.08
-(P -
•• G\lt 1.'1&"" ~ud.BLl2~"'U5. 21. jud. ·ehedlnţl 4;
jU\.l",·":.t 2;.; ~  ld*P .t"tbo, , :a 1, 4~15; jud.
Vâlc
'
3f, 14; jt~d.v: ees 5, 46, 47.
- :Uculre, pr·QPo» j:ld.I:;lomi~fJ 51,)0
- dr, .•II pr-.)p. ti j'ld.I:::f?\" 600
- ID.YJ ir. 'V"'c:t.năcu moşia Policiol.
4
!,. ju.d.
31:tZ~1 79; "'"( "oJ.'"otlw:.tl)' i maie, "Tec'lni:1 ou
L;. t1"5Il1"'. e Băneaa", ~i C~lag' ·c~!. j~d. vlaşca
5 lG; Y.•ş1 Uoj81:1U, egre90a lJl Veri ~/;!l;
I ~ L ••• -
.••.ie 10100,. rr-up .Ll mCf'-- Gl:'ecl, jttd. U"'mbov1t~
58;
- de ~:'1W., tru.p in mo1\',1 Gree,., jlld. DAmbovl ta
5841
- mcş:i.e y veoină cu. illQşi- Onee f}ti"'o 01/00.1.
jud.Vluryc t; ') o
- u01i e. j ucl . Dol J 67.
- moşit). ·vecic.l'1 cu mo~i ..,ciJ.ier~li jud•.Pri -
!tu!'s 51.
- o~1e. veci nă cu r eoş i Gr eci , j Ud. Uembo-
vi ~a~8; ..•.moşio. ve1năcumo""., C... iov!-
~B. j ' d. Dol j a, - ma i•v ci n
v
cu moşi
Tărice i-Our":~eşt;i. jud. Ilfov 56; - moşie,
ve",icră cu ~9:t.11e Studtns. RrrttttlCa. Polo-
vinele, R~d.lşo~r8şi Vlad11s, jlld.Romsn ii
9. 11, 12" 44t
- de C::mp, moşle. ju71. •.S0JD ns~i :3; V.t ~!Ge;-
vOl~.q-î lă;111B •.
~ .• '"
,.. ma~!n, V? C ''. (
:ni.~$l 51..
m':l~ie~j~ld. Vâloea, "',-,'11nă eu mc iil B-
l~t~ d:~J ~fJ şi da vtts~ jurl.Dolj 5,. "l2.
- ('l.ut;:",snil) ~moşi,~" vecină au .moşia Băbeni1,
j ud. Vf i l c~a 12, 30.
- c'O.!ntmă î~ pl~a'S C.,hu.!- .!'î..i.t. ju.d.Bol:3rad.
Bas $~, bi ~Vech~ 360
- m,y"de, v oină CLl mO('tiile Pe;('ie~i şi st~-
neşti" jud.I loml~ 57.
lilC"Şj_~1t vec i.nă Cit mo i.. CUCLlletii, jud.
2:1f(lv 46f rroş:i.e. jud~Tt lerrr:r!j nIl. 4:' •.
••• <POPf1?ti j' f!i.rElfloa), moşie, vecină cu moşia
C l:~t uzenr , trup în J10f; j.e C I.cnetii, ju.d~
Frumuş ni
---
- v. Pandtu'ii ••
- D.c.;.,.ie, vecf nă cu fl"lcşiile E!Zf PRl"oeiei şi
Cucueţii, jud. r~fcv 11, 4-
..•&heorgh6, l.n.g•., jl..,d. Prahovs 58.
- m(~şi€. v~o1d'Î. cu n·o~i1.1eD'ru~:fi ş'~Rtmeşti,
jud.Vg.lc~·· 26, 29.
- raeşâ.eIv'6cină cu .moşiile Va1. 11:8 Schi tulu1
Varbile, Şupăreştl şi Jărca.lă'i, jud.Prahova
27» 28.
.••rr:()~ie, Est, jud.r180ău. 2;. "'"!!;.oşie, 'Veci e.
cu mc.lş~e McdrL!ZQ$ti11, jud.Buzau. 21; - (Slo"
tczi.6rCet t moşă.e, vecină cu' moşiile Perieţi,
St~I~~Şt!., TLt~ eii de JeD şi j\tmden1.1 de
~llf:, ~ud..relomi ta 44~~7» ••moşie, jud.
Ilfov 11
t
46, 68; - moşie, vecină cu. moşia
Măgn:rela, jttd.Prahovc 34, ~9,
de Su , (Misle nea Bl'tătesou), moşie, jud.
Ia1erei ~2 44;
..•Doamnei, I!!~';)i0_ jUf .•J.lfov R , 91"
.••Mif';:,:,eni, moşie, comună, jUd,Ilfcv 80;
- _1urncu.lte, moşiei vet5_nă cu moşia Ifundenii
~f i nne1, ~nd. I ~f ov~l .
- p)_ert~. jud. RC!II.la!l 7;
.•.•CClcii, mo(·rE:l$l "1eOi1'8. CI1. mo;;ia Schşl ~1Co-
cu, j ud. Rt z ~u 5;
••.Cr~Q3ni:~ mo; tp.~YE"otnă o'). .mt''}'\a ('!-rind!.i.l •.•
~~~l nul , j d. l pl omi t ~29;
- !; .Qc111J.ui, Ve Golăşei.i ~
•• 70rnl cIl~lui r moŞJ.f!. jpd.Foms na ţi 43 t - uo-
şi.-, ~'tJec~.nă Ur:."ţ;~.i?eT . I:1 t· şi f;egsl.'oee,
jlld.~'91e('rm:~n<I{,; v» "i !1:;'.:::'cE.ni
- Dl0(~:t.e, j!, r l . ":J.fQV 1;fi
•••p~.sa, jud V
p
slui2; ..•.(Tr.eE!t1en1), munnc ,
vec c. IJU muntele uşit, jud.Pr hov 22.
F!'ul'tit~şic
Frunze~td
Fştum
Fumureni
1undăne se
Fundenl( ••. 1)
Fundul
FUl'ldulea
Funduc -le')
Furbăneşt1i
Eur-c ul e ş t i e - 1)
Fu.rdUGşt1
1ureşt1
]'ur nce,
F ur nl e
F ni e ru
urnicoşi
s: u.rnlgar
F ur t une s e
uruenli (Căllne se )
J ; uruI .'1 r·~( ciorul
Gbr 1 seu
G bIOVU(-I)
G gu(-l)
G 1 da as
G i
G lbenu
G le:l'( - )
- mo. i e, v ci nă cu moş i a s chl t ul ul Dr Vg~ne, t l ,
j ud. el eor mon 22.
- mo~i e, vecl n
u
cu moş i 19~n ş t i i - Gel onf l -
r eş t i l , j u a el eor men 50; v. ş i UImea!1 e
SUSa
- mos nenl , rop., jud.Ar aş 29.
- moşie, j ud. ' ! ' cel 7; v» ,i I z vor Ll l - Dt l l ee.
- comunăîn pl s Do:neniilor," ud. 01"1: d,
s r bi Veche 48, 57, 62.
- munte, v ei n cu moşiile Ei tr
~L ri, Jepii ici ş i Cump" t u, j ud.
să, Jepli
hov 56.
- v» zu.
- o i e, veci nă
cel 11.
- r o $l e, vec1nă cu mo. i
"le 34.
- v» el ei tele.
u şi t e , jIl • 1lS-
r h aheI u, j ud•
-
moi , vecin
u
cu mo 1 u - L" eni , j ud.
VI c 2.
rt
pr 1) - munt e f i com. Goi d şti, pl iul P;r- v
s cov, jud.Buz
4
,
50.
- G•• , io., j ud. I l f ov ) 7.
- (Ciat r lel~) moşie, vecLnăcu moi D: "-
go~i , jud.Dolj 31; - (Etele ), moşie, ve-
ci nă cu mo: i l~v z ...• ne ti, j ud. Tel
- moşie, vecină cu mo1'1 Arz 1
seulu, j ud. I l f ov 3 , 32.
- mo~i e, v' ci n: " cu mo i l ot . de J s , jud.
n 27.
: " t i -
1 V
ol j 53.
- mo i e, veci n
v
u mo~i s C~~ăr eni . ju . 1 10-
mi ~ 2.
- moş i , v ci nă cu mor~i C c i r l e ne , j ud.
J. · ~mni cU .:.1 ăr t 14; v» ,1Gurgueti~
- de1, moie, jud.ilr eş ,5;
ieconulul) - o./e. yec1nă 'J U mş1ile ..• i,orriul şi
Rud r i t j ud. 1j , 73.
- ere, mcil:l. vec' nr .... ti moş! tud-"1, ju.d.
l j 73.
G~lil f'! ~11 - com' n~ ' " pl Dome l i l or , u. ol gr d,
G lov1cl
G l l er i u
G l u
G r d in
G
zo-t
G"dint
G
B s pr bi Ve~h 55-
- oei i , .TOp., j u . ~ ha i nt ! 5 ;
- Nic la ,rop., ju .1 hSl.li ţ 50-
- Th., hot rnl0, jad. ct Il •
- mo i, j ud. N mţ 3. 4.
- ~.P., r p. , j ud. ehedi a~i ? 6.
.•m ia, v iă cu mo~)i8. Lode nu
v. şi Cst •
t, ju.
-
n 4-
- m ~i e~v3c1n~cu
DIlz1u 18.
Coahirle ne , j d.
.. '" 1
-.Il! ,l-a, ~p 9
- mo i e. -lud.
Tohni, j ud.
hov 24. 49;
aău 67, 68;
v» e. om; ni.
Ug t i i ( o dul ) - m ~i e, v~ci n~c m i
Tecuoi 4.
- mo i e, ' Veai n~cu ro ii1e l d vineştl, . "'.
tt: ştii i "li te , lud- leo nI, 15-
ot r , j ud. Df mb vi t 41; - ( " nt ; ne1i 1e) ,
mo~l • vean cu mo i1 " nt " e1ile i Sa-
h t u- I n t ~t i , j ud. hov 35.
c mu ă, î n p1S 01intinu, j ud. : mbov t
41.
1 "ne ştii, jud.
G:' ule ee
~ De ne
G'" s
ni
G"1 i
Gălb nil
G"ld el
;;laeui
G 1of ni
- v•. ~b~e ii oi.
- munţ i , Vwc n cu u ţi! ~1j~ nent , j ud.
Q"'1u.... !"
G veşti
- v. ~1i1.
- mo Le, vea n! " cu o i Ş i , j u . Ar Ş
14.
- C t che s r d , hot r nl c, j Ud. Qi 3.
- m ş i e, veci n~ cu oş i C~ be t i , j ud. G r j
12.
C ne o - \Iru in ro
~o r
mn s cl , j ud. I l f ov 33"
Dr n v~~u1 i
-
i e, v ci n~ cu m .111
.1·
e ti
G · oj ni
cor ŞU.J ." ·ud- om.~ti 8. 1'5. 17.
- moş i • i ~d~~- ocel 44, 47.
- m.C'.·i~, veci ro CI ro.o'$ia Pc-i~t!, jud. ':".mn!cu
- me..• ie.,. '0: ;:' cu OŞl
ma 21.
- v•. ono rel •.
de Jos.
- moşe, v.oin!! a moşii1.e Il:)'''p.eşt" 1 1 u,
jud. Olt B; - moşi , v cina cu m,1· Ciolă-
n Ş,i, j!ld. eleormt3n 28; .- moşie, veci ă cu
moşie o ru ,jud.V~lce 26.
- mOft'ie, v cină eu moşi ~t"'se t.., jud. Ilfov
6.
G~d:ne 9
G
V
de se
Gărdeşti
C ~ăşe~ti
Gllşteşti
G Vt ej l u
- mo i a j ud. I l f ov 60-
- mo~; :f.".v cină cu moşi F ao n le, ju •.
t1•
- ~o':r!" vp-c1.nă cu ~ogi h ni. jc.d.•J.rgeş
23; - mo~i e , j d. Vl C8 2 ~
- ("SCI ,ri. nu), mOlie, jud.! lomi 5,16'.
16bi s •.
G uj ni
Găuno il.
-
(
ogo ZGl ).moşie. j ud. ecuo 1.
-
oie, vecin~ cu moşi gi i , j d. o1j 12.
- moş i
,jud•.Argeş 19, .39. v. i B de s
.4
t
- V 1
, comun
...•
j ud. ~geş 39.
,
-
mo 1e, veci
ă cu
o i
'.lioul"
ju •Buaău
Gl"ure n
G ...• ureni!
G"'v n
G'" !""'neşti( -1)
14ţ - ms· , vecină CLt mşiile Cochirle ne
i 1 ş t i , j dch& mni cu S~ t 1, 14; - m -
'ali , vec1nEi cu m 1.1 2'0 er.tii. ,Azgtii ,
Hurez SI V tr '1~-r1 C'~uiul, jud. n ~i
18, 13-
GAl m
- muntet vwc1n cu. mutele 1 1 1
D~ ovi t 40-
mnesa t j ud •.
G"lmeele - IDO ie, v ci nă cu mo i
1 ~rmSll 24•.
oloe se , j ud. e-
GA ele
- moş i e,
1 10.
- mo.·i ..... ,
- moş i a,
- ie,
ecl n~ CLt mo i a ~ i be uul , j ud- Br ~ -
Gânj ovu omoştenl
G~: r oovu/ - l )
G;'rl ia'
jud•. msn~17, 13-
ain' cu ,,1 itol • lu .ah -
./.
GArle
.•... 1
"'rn""vl (
bl e
au.
Cem
,ati
Ge ele
C
.m
ni
an eni
Ci or g nt
G :Igeac'
eru(-l)
Gh~' eşti::.
Ghebo 1
Gnele tii
G
he
Gheorghe s
Gheorgh ~o 1
n
dirli" 12, lb.
- m-g:&.6, vecl.uu cu mc i Ungur eni i , ju . Ro -
fi ~i 36.
ah Ş 1) - w· ~i e. veci cu aş i
- r nou r., r op. , j d. D
- Rădufii r..~l~(Jp., jud.
- mo~"e, veti ... cu m i H~ ti "'ti i -tio zu-
l u! , j ud. uncal 23.
- moş i a, j t 1d. 1) 1' mbvi ~ 31.
- moşn rli, px-o .•, ju.•n""mbov1t 31.'
- m ş i • veci nă cu mu i Cuc ~t 1i , j ud. VAl ea
' ud i,
1j 64;
1j 64.
- ~te!' fi: 1 ., s r bi Ve he 6, 50, 5 •
- ~1•• ' ~' . , j ud- Ro n 1;
- oeD, px op. , jud.DEmbo iţ 41;
- r., i· _, j ud. I 1mi 46.
- mc, ie, ve\!i (' cu ro ,,1
5; "" , i.e, Vt;;oin' cu
ei o ul ui 1 Hom 1.
Tor e" t , jud.'l'eeuei
ar i i l e "t , Gl V -
27.
- m ? 1e, vecină cu r o ~ ni l , j ud. Tut v 2.
- mo i e, veci n' cu mi l e c i , l ~i t i
G 1dumu, j ud. DAmb vot 26, 21. 47.
- mo~ e, v 1. v cu mos i Broşteni, j • ge
24.
1. ,,rgh Vl . -
- mo"ie, v, c năcu moşii1 B1str!
ta, j ud- eh in i4~
- din O rjele, ro ••t ju • rgeş 42;
_ l'c.;s!)h. pitar, p:r p., jud. -ahov 40. 41.
- mo i, vecâ nă cu. moşi, Cochl r l eanc t j ud.
Buz,; ' 18.
- moş i e, ec1na cu mo i B~dul eş t i , jud.DAmbo-
vi ! ; 63-
- moşi· t -ec x cu moi G~ur e n t jud. ecucă
1.
t nei u p h- , i nge, j ud. I o t 6.
- ma. 1. veci n~cu mo~i B~l t eQi , j ud. DAmb vi -
ţ a 35. 36.
- I DO i a, veci nă ou I DO. ! Gr ec1~ j ud. DAmbovl ~
58.
Gha euzeacu
Gha'"gl:!U. (Gh rg ni)
Gher ghi .
Ghibani( -1)
Gl l i c
--
Gh1.cuăeaac
h d' . i u( -1)
Ghl ghl u
Gh1mp t i ( Lude t i )
Ghi m ni ( Ghi mbeni )
Gh1mpet eo"
Ghinderu
Ghi oc
Ghi cuIe 9
Gh" 1dwnu1
Gl br i on!
Gi g~ to i
G gher
Gig' t u
Gi l or t
G băş ni
- mo., ăe, v ci n cu mo i i 1e V tr - r i i G ui u
şi y t l ' ' ' ' ' ' ' - r i i Sn gov, j u . I l f ov 8. 27.
- mo i e, ve i nă cu moş i i l e Qr cl i ' ol doveni
ş i Z r eş t i . B sr bi Veche 1. 2.
- s er d r . hot r n1c. j ud. Buz vu 73;
- l e- . Da, r p•• j ud. I l f ov 5; j ud. ehedi nt i
1;
- Gr i gor a, ' f os t domn. r op. , j ud. I I f v 68;
- I oan N. D•• pr op •• j ud. Dt mbo i t 65.
- mo i e. veci n~ cu moş i i l e t i ni i ş i chi o-
eni i . j ud. Br ' " 11.
- mo ie. j ud. l j 14, 23.
- Ci uper cenl • mo ie. veci nă cu mo l i 1e Ghi -
di cl ul Ş J degl i br ov, j u . •D l j 23.
- s chi t . pr op. , j ud. Buz ău 22; j ud. Pr hov 48.
- mooi , veci nă cu mo i i l e Ungur el . T1t ul eş t i
ş i B....b t eş t l , j ud. Ol t 29; '- ( Cr e~ogul ) ,
moşie, vecInă cu mo i i l pur eş t l 1 1 Cu-
r " ' t eş t l 1 de us , j ud. Vl ca 4; v. i Bo n-
c •
- mo i e, v ci n~ cu moş i vl deş t i . j d.
embovi~ 37;
- D vl deş t i , mo i e, veci nă ou moş i e V r
- r i i at oi ul , j ud. DAmbovl ţ _ 33.
- moş i e. j ud. al eor man 33.
- mo~i e, veci n
u
cu mo l i l e um ŞUt ăcul u
i es eu. j ud. D l j 17. 19. 44.
- moş i e, veci nă cu oşi hi mpet eni , j u •
al eo n 3.
- mo i e. veci nă cu mo i Gl ode nu- ă:r t,
j Ud. Buz ău 84.
- mOQi e, j ud. ~Ambovi t 47; - m~ i e, j ud,
. eeucă 7.
- c mun . . . . • <j Ud. Bol gr d/
t
s r bi Veeh 55.
- r nd , p op. t j ud. Ol t 16.
- mo. i e, j Q. I j 51. 53.
- f m•• pr op. , j ud. el eor n 48.
- pl a t j ud. Gor j 1 •
- mo ' e, vecl n
v
u m ~1 BUCQ, j ud. I 1 1
41.
GiOmI- nalele
i r OY8
Giale ti
Gi ur cs cu
iu:r ,eni
Gil.trgiu·
Giurg' uleoti
G r.u-m?)ne tii (Ol. ~l cen
G1 ve' (Gl v căoc)
Gl~v !1 şti
Gl"mbo t
011, •
-/~?-
-~-
- nll...,~f~e. -ao..nă cu mo~1
38 45.
- "l(~ (!(: 1,. tno.;::le· ju.~nt lj 57;
utnrilep jUd.flJ l.j
- ,le :3nefj !l1~~.J e, jud- Do~.j 57.
- :i~o~:lef've(~:fnăcu mr:" ,uturile, jud•. lj
38j' ~5r
- Tl8-:'l:e,. mot1i~o 'fe~iriă nu noşlile Roji. tec
,:le Stv:i B-vu.nru.i., juc..•uoJ.j 58
- Plo..!. i' ·vec nf1ou mo~', Cft.iuleşti. ':ud.
.It-j~r.lmţ Z, t
- j"'; l ). , vecină- cu mail1e , Groz.... ve ti
il r.;f~:t'z'Z._ti, jud. Tlfav 31, 4"" v» qi 00-
01 ~. ~
~UC:Z'U.L ne
- ţ~1.n în mU"i
us.
rm~ ştii, ju.d'.Tutov
1.
- 'tou~f:x?;;ro-:IJ !r.~c.()J.nlc~:r•. hottL~"n_c. 1L1ti.
D~m' ~v1t 32.
mo~}iet y,0010.ă
tw!du .~tt
T
.;.. ăli:.,
eLnă cu m i Ho- .jl'~~.!lf'o'" 3?J - mn 1.e, v
r ez u, j ud. - el eor ,n8.
- moşie, jad.B ms n 6; - schit •. rcp•• j'd.
Ro n 6.
- mo~ic. ci'" cu m~i Bă s. jud.Vl ~a
1"j - Dr4~) ct. 8r'1eh/'ut Or'd~Ue~; )~. DetjVf) }1lr1.v~Cq,.~~
- IDO ie, în pl·'a C hul-f?.r t, jud.Bol r ~
b •IJ
cit.!
"1
hc 37.
)-mo. ie, jud•.ilfcv
37 e
ună
jUd.VI
49 ;
-< ,1 ti
pl ' op- ,
-
co " ' el - mt t'lf" r .' L:t'e. ,
jndeiY'mbovi ~
4. 28
,
23 ; jlid.I 1ml ~ 4.
-juc.?r'i'Io 13.4; jud.Tlearrasn1 j-
j ud. 11 ş c' 5, 32, 61; - I DO i e, j ud. 11 ş a
56j - la~. jud.Vl ~C8 39, 49, 56, 57; -
v» '.i Cr~ilg r-i-
- Gtolniceui. ro ie,. jt.~•t-'i 6.
- h "1 îu mo- 1 B~dule ti, jud. D:'mbvi ţ. Gj.
~ . ~ . - 1~ ~-
- •••C';:;~, Jti. "J. .1 V 1;):);
- G ~~r gi u. wo i~t vec! nă cu no i i l Gl i
1 C~l d~r r u1, j u . I l f ov 85-
l od f i " ' r l l g
____ -0 ul' it
- mo i e, H~d. uz ~u 33;
- mo~i e, veci n~ cu mo~i
uz " ' u84;
oh ni ,
jud. em
u mo i
- mo i e, ! n 1s
- moneni, pr .,
- ie, vecă nă
D: \ mb vi · 3;
t
l odeni
1.eni
t, ju •
jud.· uzău 84.
ovit 60.
'-'r ":te ti, ju •
-
ce t", o"1ie, j u • ~mbovt 6 •
~ie.v ci ~ o rn ~
4; - t up An m ~i a
27.
v e1n' eu mo i l Gi
ş i de J s , j d. Dol j 57.
" i e, j . _ ehed· n~i 38.
- ro !1 e. ve
7, 17, 1 •
- mO('ie, ecâ năc mo,iile
t i , jud.I . 1 1, 5.
- v. r bune ti.
- mo, ! t veo' n~ cu mo, n j n • jud. 1ş -
a 23~ -~ O$(e, ve.cJ ftĂ e~~m.s:,'ft.N~t"ti~t-:. >(J 1lcl. f a f tz () 1w e+ t..
) ~ ~ ~ ~~.
- ~i, j d. h di nt i 13. 26, 23, 3 , 33 -
G1 dui
-
-
1g v
lo
t7
ove n
G1ogovi C'"
-
o·n st 1n c, ho r t 1. i c,
- mo
i
veci .
..,
cu ro 1
,
7.
-
ie,
•n; "
c mo i
23·
Go e
Go 1
- mi, v ein ....cu m
c , ··ud.'.i.:le rm 43.
- r o i , veci n" " cu
u lj 72; - mie,
odeni
di e i
Goe t i i
t i
l ( - )
go i
35.
G
cu mo: 1.
Gogo ."
4 •
- reo i e, ve i nr cu mo . i i l e
nl , , j Q • 01j 54•
escu, jud. 01j
V tr - r i i u v r , jUd1
ăneLeI d
t 33.
t jud. ,.., e 1
henl, ju •r e
ii i ule n-
lot de s, jud.
1 11, 35.
ti, j ud. G r j
ior·nii i
r bo l j , jud.
inu ş i tIr i-
Goice
., in" cu m
" ' 1 Cf r n •
. nă , în 1iul 8se v» jua- Z} II 49,
-
.deştl
-
5 •
ist.e~ul, jl •
-
- (.•. unduă n iullli) il ee Le~!ecină cu mosii-
le. Afumţi, Cr - et chio i , L1 rb~n~i
ş~. ~ăneştii .• jud.Ilfov 26, B9\l ,o.
- CrI, ing-, j1ld.Bllznu .3, 8, j d.G rj ~,
17ti 18, jud.I lom: I 6bis; jud- "ehedin~i
14. 27, 28; j ud. V1 23;
G l d
- I os i f C. , i ., j Ud. DAmbovi ţ 65; - j ud.
Ilfov 32,35.; jud. h v 51i 53.
Cole ti(-i) (Bribo i)- mo"'ie, vecin'" cu mo.•! Z' l e.t" şi. vi din
eom-,.1 ·.'te t i , jud•.•usce1 19, 45» - mtYie,
t 2;
- io ) , m ~ie, j ud •. scel
2 •v. ':. ".li le ti;
- Vul t ur ul ui , v. ~tBt l eş t i . .
- moş' e, veci ă ou moşi Robăneşti. jud.
om n t 25-
- Gr . , ~ef de col, j ud. n l j 6 •
- c~mu? , / j Ud. Bo1gr d/, s~r bi che 33.
- moşi_. vecă aă cu mo i Cucueţii, jud.II-
f o 46.
Golfinu,
G 19 te nu
Gollş ş t i
G log nul
- mOi ie, veoin cu moşi
58.
Gorg nuC- l } , ( r~'tule ti) -mo.~ie, j d. ltuscel 8, .34;
x i nu, j ud. Buzău
Gor e~n >:;>iu
Gorg"'nelele
- mo e, j ud. Rom n tî 37.
- moş i e, vec' n~ cu mo i i ţ i r l i gel e. jud.
J.Juzău 56.
- mo e. vccin~c c m_ ~i r ce - Vod~, j ud. Dţ m~
bovl 51.
- j udeţ , j ud. lj 61, 62; j ud. Gor j 21.
- moş i e, vec nil cu moşiil 'pLlreştil ai
Cur·t e tii de Sus, j ud. Vl se 4.
- mo i e, j ud- hov 34, 4 -
- cVt un, j ud. Vl ca 41.
- mOlie, v cină cu mo i und1 Gştin rl,
j ud. I l f ov 63, 87; - m v cină u mo-
ş i undu, j ud. V! ŞC 20-
- ml n~s t 1r e, pr op. , j ud. Ar e 35, j ud. Ro-
neţ! 46; j ud. ; 10e 22; - mo~i , t veci n~
i t r Schi t ul ui unl emn, j ud.
Gor got ( ucet u1- f o r )
Gor 3
Gor l l eni i
Gornetu
Go tin
00 tin ri( -1)
Govor
Gr bi ei ne
r ° d ile
Gr:-' din r
r
V
ite
o )
(o r d )
r f ' Ut " l r u
r o
Gable ti
G aceş t i
G c1( - 1)
: ' l ce 30,
- Vl ""d1 (l-r'" inet' <le CEmp),mo~ie. '~e-
ci n
v
cu mo~i e P~l i t i i t ud. Rom t i 34.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Cb61 iC c ,
j u. d. Bl l Z" ' u. 5.
- mo t e. j ud. V ~l i2.
- mo~i e. v ci na mo iie ol i nt i nu, o e-
ni. ."lu.... ",~f; ; . j u •Ilfov ,30,
- O i e, eci ~ cu moş i " l bâ ,i•VVd s r t
C:'mpu •.tirului şi 8!l1~11 ae, jUd. omfl ti
31, 41; v« " 11' vi cen1. tudi-h'" "văue ti.
- I Dv i, v ci n~ cu mo i i l e Ci ocăne. t i i , l bo-
l e, j 1. ~r g 25, - mo e, î n
1 6 ni . j ud. uz ~u 54; - mo i e, veci -
nă ca.mŞ Creaţ -,..t ch 1. ~ lud- lf v
o; - moşie. ·ud. uaceI ~. Il, 35. - (Cus-
tar, ari ti). mşie~~ni cu : ' tII,
12, 15; - pa, j ud. R; mni cu ăr t 18; v.
i l or _ ni .
-
o l oe, ve i n
jud.I 1mi.
cu mo: i
31-
rl şti-.. peni •
; '-buncc ti, j ud.
-
i e, v ei n cu mo- i Un~ _ ni i , j ud. 0-
n- ~i 38.
- moş i a, v el n
v
cu o~
j ud. I l f ov 63. 7.
- oşie. v cin:' curn > o ti, jud•....1-
C 33.
ati!ta, pop., j a.ore 27,
- 1nea .~lucGrt ing•., j ud. I l f ' ov 70, j ud. -
ha' V 32;
- ~1ha1t s ~r d r . hot r n1~, j ud. Buz ~u l Ot
- 1C 1 ~•., _op., ud. lt 27.
- şie, vecină cumşi Gogo. ! ! , j ud_ ~h~-
d n i33,.
- moie, vecLnă Of moşiile : - ' deni şi ..tIui it
jud.Buz~1l 74; -- sie. jud.D~mboviia 38.,
5S, nr-u inffi\J ? Greoi, ju .D~mbvit 5-;
- (. ~l rt.t u), monăe •. v ci nţ . cu mtH}i r U -
undul Goş t i nar ,
.1.
--
Gresi
G 19or es cu
Gr i g r i n
Gr l ndu( - l )
.,---
Gro p l ui GA n
Grojdlbod
Grop ni(Gro ~ i )
Grosul
Gr o ai
Gro ni
r oş ( - 1)
Groii
Gr oz
Gr oz " " veş t i
Grozeşt·-I1ieşti
Grui
urui ee
Gruiu
ub n e
şoren! , j ud.
h din~l 8, - mo 1e. v'cin"
cu lPoşl Os 1 e- 1dul an! . j ud. Rom n 1; i 51;
-
de Jos, ma ie. vecina cu mşi Cre
ţ - -
t r echi o i

jud. l f ov o;
- de ue, mo ie, vecin..... cu moiile Cr t-
trechi . , B uel . j ud. I l f ov 84. ~ _
- v- tirbe~il_
- mo ie, veci nă cu moJ. PI0 ti , j ud. ·ehe-
di nt i 3-
- i ng•• j ud. I t 24.
- mo ie. v cin
v
cU ma i
nicu t2
- B~t l nul , mo l e, J ud. I 1
- mo i e, v el a~ cu m i
ţ, , jud- ?r h ve 54.
- ma i e, j ud. Rom a 1
G 1 şt i, j ud. R~m-
mi . 29.
...• ne s
R 00·.••. -
- moşi, v_cină cu
Vul pen1, j ud. Ro
- ma ie, jud.Vl
2. 4, 5.
şii l e U ur e ruiş i
n t i 26. 38.
36. 43; v. ş i oenri.
- m,ne •pr op. , j ud. r ge 40.
- ma i e, j ud. Buz ~u 1, lbis; - mo~l e. vei n . . . .
cu mo. 1 Gr Ydi t e , j ud. us cal 11.
- mo ie, j ud. r geş 16. 40; - ( B~nd ) , moşie,
cln~cu mo i Ber voe t li uraa!, jud.
iusceI.30.
- moşneni, r p. , j ud. VAl ce
- j or , i~" j ud. I l omi ţ
hov 47.
- mo ie, j ud. I l f ov 31.
- mo i e, j ud. Gor j 3-
·e, veci.nă cu rn i f Ti s t ol ul , . · d.
ehe i nt i 12; v. 1 Vu1 eni.
) .
47, 48- j ud. P. r -
- ma le. vecin cu mo ii1e . f. . I r
j Ud. Buz t : u 64.
- m:::n' -i ,p op., jud.I lomi
1 f v 6, 27, 31; j ud. hov
mo i e, vec n
V
cu mo~i V t r
j ud. I l f o •
- r o ~i e. vecin~cu mo 1 C ' ~~ui • j . Dol j
i di n ,
12; j ud.
7. 17, -
- r i i S gov,
Gub viia
Gugea
Cugcştii
Gur' Con eului
_ Des gilor
_ Foii
[otrului
-
_ Oeni t ei
_ f i uţ i i
văii
Gurăneşti
Gur b nu
Guz-băne şti
Gureni( .••. L)
- moşie, j ud. Vl aş ca 34.
- moşie, vecină cumo~ia ?rigore rl.ii., ju.'.
Iaşi 5.
muş i e, veci ni cU moş i f i t i ober eni i , ~ud.
V~slui 1•
.••moşie, vecină cu. moşia Copăcel u, j ud. Vgl -
cea J...;
. v. Pol· ~u.
•. .t r up î n moş i EădQl eş t i i , j ~d. ~dmbovi ţ 63;
(Săeuleşti)-mănăstire, prop., jud.Qol:'j G; moşie, jnd.
le-hedin ţi 15, 36, 48;
•.•comună, .tllogie, Jud.Dwnbovi~a 50;
- moşie, vcc! ~ă C~ m0~lile Picior de Munt e
iisperie ~~11i, jud. Dâruboviţa 16;
. v» bog<iaue9tii, •.'opee t i , Râiw9ul"
- moşie, v'sc'::'nacu moşi
T
' !lJ H1"'':EHu:a jud. I l •. . .
f ov 1.
- moşie I veoaaă G u moşia onceŞti"'CoşOYC i,
juJ.V18şc~ 45.
. •• m~gi o, j ud. Tel eor ms n 4~ş
•.. iaeonului, mogie, vecină cu moşiile Ruşii
şi Dulce UvB, jud. TeleorUlIHl 49.
- moşie, 7ecină cu moş i J i l av, j Ud. I al o-
mi-ia 53; .•.moşie, vecină cu moşi Vâloenii,
jtld.Vlaşca 15; v. şi Peşcean •
- moşi(" veoină cu mOl;iiile Latii1ii şi Şgh5.o-
penă, jad.Br~'Î 10 1; - (G lbenu) , moie,
vecănă cu moşia Jil-.1ău, jud•.Buzău 24j-
( Gi or ani i , Slobozia, G l benul ) , moş i e,
veci nă cu ni I'}iile Luz eş t i i şi floşeşti, jud.
hâmr.dc u Săz-at 1,J ..
~moşie, vecin
v
cu moşiile Câmpulunge nea,
GlU'guetii (Cior ni)
Gur gui as ca
Gur-uent L ( Căl i neas t 4)
Guş ăt o a.,
Gu oeni
Gv rdeniţ
Schoi ş i 0008, j ud. Buz l u ~. 35-
- moş i e, v~ci nă ca moş i i l e
jud.Vlaşca 42, 43.
- l!!o;;ie, vecâ nă cu moşi Vatr
căcLov, juc;,.&.~ue.cel 6.
- r uoş ns ni , prop.ş J ud. ~el eor m n 47.
- moşie, veci nă cu moş i ,..laşo~nIl ju.deMehe-
di ti 3.
ns..ta iMăgura.
-rii RA
n
"",
, - ;21!/Z-
I -~-
-
- 1. bd.ulln, comună, în pl S8C hul-Prut, jud..
Bolg.t'od. Bc'4oQ:rsbit:.i Vecl1" 14, 15;
Di n t ccni t , pr op. , j ud- I l f ov 10;
- G!.trua, o l!llmă, in plasa Domoniilol', j ud.
B 19r vd, B s er bi a Veche 21, 22, 56.
Bagi
H gi~n1
Hagi eş t i
•••'It; l)gieşti~
.':f"'"' • ~ ...,.. d Il:f 94
- !J ,3..l·_u.lt~!, comcna , J u •• . av :
•• mO'i1jp$ vec Lnă eli moşia Podul \făleni, Jud. Hai man lele
Halâtlg
I/1!lllboyi ta 2
t
l-
- lllc•..• Le , veci n! Cllllicş:!.ile Bl ~es ni ţ a ş i i'res-
ţt!ID.cl.l, jldvleheditl~i 2,18.
j u . Cs hul , B e - nana en:11 ] oi - mo ia J ~n pL ea ' l ' i Gheci u,
r~bi'" Vecho 3.
Di mi t r i e, m. l ogof ăt 1 cr edi nt e~, pr op. ,
j
H r lamb
H rbuzu
HSj'·e.1..
jud.JrehedirJ.i;1. 32.
- ( Ms vr odi n) 7 moş i e, jud.B c~u 2.
...S)iru CfI, ing.. ju.d.Dâmbovita 6~;
Dol j 71, J l d. I l f ov 86.
jud.
\
H r i s 1adi s
Hăren1 - Nucetu
- Gheor ghe, prC\p. t jud. Dâmbov"iţe 24. ,>....
\
.. , ", . R 1t . d' T\\
••.moş re , vecz.na ou mOf)~6 SCOV .:8, J U '\,J . 1
B
n ::-,
bovâ~~48.
Hăeş t i ( V l e Mar e)
Hălru."eşti
- moş i e. j uc, Gor j 7, 17, l SA •
\
Hălceni
Hărboca
Hăr t i eş t i i ( HAr t i eş t i i )
•..moşie f vec Lnă cu mc~
4-
- moş i e, veci n~ cu moşia Şol dan , j Ud. I aş i ) .
- •Cre,peştii.
- Cot l omuz ul ui , moş i e, veci nă cu moş i a Geme-
nel 0, jud.D~bovi t ~ 31; - moş i e, j ud. ! us -
ce' 23, 27, 46.
Tameşti1, jud.Tutova
F.... re
-
moşxe , vecina cu moaâ a V t r a
~
l t ul ui
Vâr'bil
,
j ud. Pr ahova 27.
Hâr s eni
-
moş i e, ju _.,Vâlccb. 2.
Hârseştl
-
mt " ' ş m, ' l l i ,
J..·op. ,
jud- Pr h v 14.
Herăetr
v
u mo~i veci nă cu. moş' ile Gr oz ăveş t i i
-
,
Sf : - r ş eş t i i ,
~u
. I 1f ov 31; v. i Cârstie-
neşti.
Her oi ul
Her t i o na
Hi er bi nţ i
Hi na
Hi nova
Hi nţ a
Hi ot ul
Homoci oai a
Homor ăceni
Homul
e-
Hor ceadi 1Hor ci as ca)
Hor ez u
Hor got u
Hor odi ş t ee
Hot ar el e ( V1ădi ceas ca)
Hot ăr ni
Hot âr s ca
Hr eanul
Hr i s os col eu
Hr i s t odor es cu
Hr i z eanca
Hul ubeş t i
Hur ez (Hor-ezu)
. . •moş i e, veci nă cu moş i i l e Pi s cani i de Sus
ş i de J os , j Ud. Mus cel 16 •
• moş i e, veci nă cu com. Ber bi ceni i , j ud. B -
cău 2.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Dr i du ş i J i găl i a,
j ud. I l f ov 35.
- Al ex andr U, medel ni cer , pr op. , j Ud. I l f ov
67.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Rogov , Bi s t r i t
ş i Er ghevi ţ a, j ud. ~ehedi nţ i 4, 5, 17, 29,
30'
- t r up î n moş i a Vat r M- r i i Govor a, j ud.
Vâl cea 27.
- Ni col ae, cl ucer , pr op. , j ud. Pr ahova 43.
- moş i e, veci nă cu moş i a C~mpul ungeanca,
j ud. Buz " ' u 35.
- moş neni , pr op. , j ud. Pr ahova 55.
- mo ie, j Ud. Vl s ş c8 27, 39, 40.
- moş i e, j Ud, Buz ău 51, 58.
- moş i e, j ud. Tel eor man 8; v. ş i Hur ez u.
- I oni ţ ă, pr op. , j ud. Mehedi nţ i 27.
- moş i e, j ud. I aş i 4.
- moş i e, veci n" cu moş i a căsc to r el e, j ud.
I l f ov 86.
~ mănăs t i r e, j ud. Rom naţ i , pr op. , j ud. Dol j
23; j ud. Mehedi nt i 12, 16; j ud. Rom n ţ i 43;
( Recea) , moş i e, j Ud. Roms naţ i 39.
• moş i e, veci nă cu moş i F r ăs i net u de Câmp,
j ud. Roman t i 3.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Ci ş mel el e ş i
Br ăni ş t e , j ud. Covur l ui , j ud. Suceava 1.
- Gr i gor i e, f os t mar e cl ucer , hot ar ni c, j d.
D" mbovi ţ a 57.
- ~t ef n, pi t ar , pr op. , j ud. I al omi t a 50.
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Vai domi r ul i
Cuneş t i , j ud. I al omi t a 3.
- moş nen1, pr op. , j ud. D§ mbovi t a 33-
- măn" ' s t i r e, r op. , j ud. Dol j 8, 38, 45; j ud.
Romanat i 22; j ud. V" l cea 32; - moş i e, j ud.
Roman t i 10, 18, 19, 26; v. ş i Romanu.
- t~r j oi t Ar ul ~i t j ud. ~~l Qi 1.
- • ·'ioe::;rJ.eşt1.
I
1b1nit
oove s c- - B- dul e ac
- m . e. j ud. ' ehedi nţ l 7. 32.
- mo. " e, veci n~ cu m" 1 B~dul e~t 1, j •
Dt mb vi - 63.
- v» tr'" ch t ul ui rit_'o' i•
- j det , j u • uz ~u 77; j d. l l mi
J
58; J ud.
I 1f v 35, 2; - l i , j ud. D~bov· t 4.
6 ; - pl ~, j ud. D~mbovi b 47. 5 • 61;
j ud. I 1 . ~ 33, 41, 44. 55- .
it i l , pr o . , j ud. C V' l ui 2.
-mo'ie. în 1s "'den!, ·ud. 1""11· 17. St
- o i e, j ud, Ro n i5, 2 •
- ~l , pr op. , j Ud. Dol j 48.
- m qe, veci n' c m 1 e l e ti, j ud.
o m~ 1.
- mo~" , v ci n~ cu o~l Cul o ti, j u . I 10-
mi ţ 23.
1cove t " i ~ r o e
1lolIll.t
I m ndi
nc
I· noovi cl
ISI!
1şi
1tty (1tt )
- o ,j ud. I i2; j d-: utov
- ~. D. , . . . , j Il. l j 46, 57
.34, 41.
- moJ i e. veci na e r o ' 1 J l g i 1e, j d~! ~l ce 1z i l
31.
- mo. l e, j ' d. Ol t 8.
Ibr
.
nu>;
( o~nd eni ) - m. le, "Il .uovurlu·
2. 4,

I eo n - v.
Cr ~iu.n
de '/lS.
I con ul
-
Uc 1e, r ot opop, pr op- , j d. It 2).
Ide.,ti - adei - mo"'ie,
V< c' n:-' CIl mo•... i I d. . a
t i
...•
."'cure ~i,
jud. hov
5
- mo~ie, j ud. ~r Iov' 50.
- ( 1 rosl ve~t i ) , moşie. j ud.
5 •
- munte, v c n ou mnte 'i8 n'. j ud. us cel
7f 13.
I er o l ov . . , . t i
ez~rul el; re
I gns t ovi ci . ••Di mi t i r i e, ciin CI iOVEl, pr-opv , j ud. t ehe-e
din~i 51.
- moş i e, veci nă cu moş i a Dr gomi ~ş t i i , di n
Deal , j ud. I l f ov 97.
- v. Strach1u •
- j udet , j Ud. l al omi ţ 19; j ud. I l f ov 98.
••.moşie, vecine. cu mo§il.l Babele, j ud. Vl şc
11e n
I l eni ta
I l f ov
I l f ovăt u
I not eş t l
25._ ~,
~ G. G. ~d. Mu~cel 36.
- Ioau D., Pl ' Op. , j ud, I l f ov 48.
- moş i e, veci nă cu moş i I oneş t 1, j ud. Gor j
6.,
. . . • moş i e, veci nă cu mo i a Vat x ' Ep. Râmni c,
j ud. Vâl cea 8.
- moş i e, vecLnă cu mc ş La 1010i 8808, j ud.
Pr ahova 17.
- v. 1tty.
- I oan, pr op. , j Ud. l al omi t 44.
- I or dache, pr op. , j ud. Vl aş ca 38;
. •Po11hr oni e, pi t r , i ng. , j ud. Ol t 26•
.•Sterle, pz-op-, j ud. Roman ti 33.
- Mar i n, pr op. , j ud. ehedi nt 1 49.
- moş i e, veci nă cu moş i ' Buz-de , j u. d.Te I eor -
man 1•
- mo i e, veci nă cu mo i a Ar h n hel u, j ud.
Vâl ce 34.
- moş i e, veci nă cu r o ş i a Bi s t r et ul , j ud.
Dol j 27.
• C. l . , i ng. , j u. d. Br ăl l I l ;
- Di m. , i ng. , judoI l omi ţ 21, 56; j ud. I l -
f ov 57; )\A.J·o-t+ 2.2. ~~. fflA,~ev ilt .
. •N. , i ng. , j ud. Covur l ui 5; j ud. Suceav l e
- moşi~, j ud. Gor j 3, 6; . •moş i e, j ud. Vâl ce
22;
. • l ui IlucŞ8t.ti, mo§ i e, veo I nă cu moş i :e'" ş t i i
j ud. r geş 21.
- m" ' nas t i r e, pz-ops , j ud. Buz ău 70.
- f am. , pr-ops, j ud.•. •. el eor man 17;
• r i , pr op. , j d. Br ăi l 10.
I l l . e
I l i ead
I l i eş t i
I năt eş t i
I ot t
I oachi meBcu
I oan
I oanni de
10novi ci
I oceş t i i

I on. . . . t e ş t i i .
I on. el el e
I ones cu
I oneş t i ( - 1)
I or dăcheni
I ps i l nt i
- " J . s aoes ou
I s coveaeo
I s mz i l
I s t : : . ' u
I ş gon
I ubi r e de O meni
I upceanu( I ubceanu)
1ur ceni (-1)
Lvăneasa
I văneş t i
I vănl ş ul
I z bi oeni ( -1)
I z eş t i i
I z i m e
I z var n
I z voar el e
- I ancuJ i ng. , j ud. Buz vu 33, 54; j ud. I l f ov
66•.
- t r up î n moş i a Bădul eş t i , j ud. Dâmbovl ţ 63 . •.
.••plasă., j ud. Bol gr d, Bas ar abi a Veohe 4-6,
8~13, 17- 19, 25- 28, 49· 54.
- v. Ţl ţ i r l i gel e.
- moş i e, YAoi na cu moş i a Al beş t i
t
j ud. Dol j
42.
- moş i e, zecLnă ou moş i Br ani ş t e - ! . - oz ova,
j ud. Covl l r l ui 7.
- s ch~t di n Buour eş t i , pr op. , j ud. Vâl cea
27.
- moş i e, veci nă cu moş i a Ar hanghel u, j ud.
Vâl cea 34.
•. •Toma, 8r dar , pr op. , j ud. eh€: di n' ~i34,
35-
- moş i e, j ud. Gor j 14;
- de J os, moşLe , veci nă cu moş i I ur ceni ,
j ud. Gor j 14.
- n:09i~; veci nă cu moş i F l ămânz eş t i , j ud. ,
P,rgeş 10.
- D".Qşie; veci nă cu moş i i l e chei a, Ci or l o~
va. Păuâeş t i ş i Vâr ât i , jud. F ăl ci u 2e
- moş i e, veci nă cu moş i Gi or măne s ca, j ud.
Br ăi l a 8.
- ( F undul Vor ni oul ui ) , moş i e, veci nă cu mo·
ş i a Gâr covul , j ud. Roman t i 1) , 43;
- de J os , moş i e, veci nă cu moş i ~i l i ş t i oa-
r , j ud. Roms nat i 7;
- de Sua, moş i e, veci na ou moş i Si l i ş t ! o-
r , j ud. . Romanati 7.
- moş i e, j ud. Pr hova 14.
- moş i e, veci nă cu moş i a Cuş mi r ul , · ud. Me.
hedi at ! 11.
- moş i e, veci nă cU moş i a Hăeş t i , j ud. Gor j
7, 17, l 8A.
moş i e, veci nă cu moş i Br ans p j ud. Dâmbov! -
t a )j - moş i e, veci nă cu mo~i i i e Al i mă@
neş t i , Vi i ş ar ş i Cot eni ţ , j ud. Ol t 18,
./.
1\
I nghi mpat eni - moş neni , pr op. , j ud. Dâmbovi ţ a 34.
Î nt or s ă. tur - ( Rădu! eş t i i ) , moş i e, veci nă cu mo i i l e
~ i~ ~~c.. ~ ~ vJ 6. )"J b~ ~ \~ Li povul , Vi nul ş i Târ navi t , j ud. Dol j l aT
:> - de J os , ( Rădul eş t i ) , mo i e, j ud. nol j 37;
1\ '"
I nt or s at u-
I z vor ani
I z vor ni ( I z vor eni )
I z vor el u
I z vor u( . . • 1)
,..
I mput i t
1\
I nf undat e
------
27; - moş i e, j ud. Pr ahova 55.
- moşnent , pr op. , j ud. Pr hoi 55.
- moş i e, veci na cu moş i i l e Băr bu. r we: . ? t ! . , Mă-
gur , Unguz-eu , B. . . . deni ş i Mi" "ţ:i., jUdQ
Buz ău 3, 28, 74.
- moş i e, j ud. Mus cel 1, 3, 6, 14, 15, 21, 22,
24, 25•
••moş i e, veci nă cu moş i Cacot i , j ud_ Mehe-
di nţ i 6.
- t r up î n moş i a Gr eci , j ud. Dâmbovi t a 58; . . .
moş i e, t r up î n moş i a Dr novăt ~l , veci nă
cu moş i a Cor neş ul , j ud. Rom n ţ i 8, 15; v.
ş i Pet r i ş u;
- - Apeş t i l or , moş i e, veci nă cu moş i i l e Bi s -
t r i t a ~i Er ghevi t , j ud. Mehedi nţ i 4;
••de Sos , moş i e, veci nă cu moş i a Buz-de ,
j ud. Tel eor m n 1;
- de Sus , mo i e, veci nă cu mo ' i e E~~dea,
jud»TeLeorrna nI;
- DI l . l ce( F ur e ş t i ) , mo i e, î n pl ai ul S l ăni c-
P§ r eoov, j ud. Buz ău 82;
- F r umos , s at , j ud. [ ehedi nt i 35.
- comună, î ~l 8 Cah l - Pr ut , j ud. Bol gr ad,
Bas ar abi a Veche 15.
. . •moş i e, veci n . . . . cu moş i Br an, j ud, Dâmbo-
vi t a 3; v. ş i M ni t a-
- de Sus , moş i e, veci nă cu moş i a
r de J os , j ud. Dol j 37;
- Rud. r i , moş i e, veci nă cu mo i Ci or oi ul ,
j ud. Dol j 1.
J"rcnI "i
Jde~l . - Clbr v
Jepii ri
Jepii ici
Jevreşti
- mos i e, j ud. P. r ha· 28.
- moş i e j ud. Dol j 14, 29.
- moş i e, j ud. h~v 56
- moş e j ud. ahov 56.
- ruo..•i~, vecLnă cu moşi ăde na, jud. eău
.,
J,.e
Ji ne Veche
- moşie, recLnă cu moşi
di nţ · 5, 17, 23, 30.
J1nu
ef.gn, prop., jud. rg. 40, jad.Ro ~n ~1
34.
- In şi•. ), ·ud•. rgeş 16- - monie, vecI nă eu
- mo1 Căllmneşti!, jUd.V
A
lee, 10.
- mo, i e, j ud. V5l ees 31.
- mo e î n jud.I lomi ţ , jud.I l omi ţI,
314 43; j ud- I l f ov 35.
- moş i e. vecină cu moş i Glod,oana-.';l[ n,
jud- BUZfU 84, - mo 1 , jud.I 10:.1i ţ_7,
53; - ( loldoven1), m le. c.•. nă ca mosi ;.1
Cre ţ ••Cap enii deSua e Jo." Dr du,
~lgel1. t V tr ~.-rii V c"'r ti, jud.Ilfov"
16.••35, 61.
- moie, vecină cu mo1 curte ti, jud.
uz " u 55, 6. . , ;
- Al b _ t ' , mONi e i n 1 s C~mpul t j ud- uz u
-
J i bl e
J g~ile
Jignl1
Jl1v
51, 65.
- mo i c, j ud. Buz 24; - mo· i e, veci na cu
m~,11Ie'0 eşti ş. J : ieipenii, jud.R"mnlcu
S'"'r t1, 8.
- ;'n~'stire. rop., jud.Dolj 47.
- 01 a
t
, jud.Gorj 18B~
- de J os , pl s V, j ud. D l j 53, 55. 57~ 58,
75.
de US, pl s V, j ud. l j 62, 67. 71.
moşf.e, vecănă cu m i o tin • jud. h-
dinţi 3.
- v. .uzeştl1.
- mo i e, jud.Buzvu 33, 73, SoA, 81_
i t i nu
J i ul
Jo.oreni
oi ţ
J onan1
J udee~t or i a Ar geş
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Roman
J ugeni i
J ugur eenu
•• j ud. Ar ge Ş 35;
- j ud. Roman 6.
~ moş i e, j ud. Roman 2.
- moş i e, veci nă cu mo i i 1e Bor a ş i Padi na
j ud. Buz au 64.
- moş i e, veci na cu moş i i l e Gr eci ş i Măr un-
t i Ş4, j ud. DAmbovi ţ a 56, 58.
- moş i e, veci nă cu moş i Gr ădi ş t e , j ud.
uaceL I l .
- munt e, veci n cu moş i Ber i voeş t i U ur eni ,
j ud. usce130.
- ( Sl ăni cu de J os , V t r a 1J . I - r i i Ani no s a) ,
moş i e, veci na. cu moş i i l e Ber i voe t i Ungu-
r eni ş i Sl l ni cu, j ud. us cel 30, 41. \ "-
i cu, pr op. , j ud. Tut ov 2.
K
- P ul i nef pr op. , j ud. I l f ov 33.
J ugur eni
J ugur ul
J up" neş t i
J uvar
Kot z ubue
- moş i e, veci na. cu mo ~8 Cr emene , j ud. ~e-
hedi nţ i 49;
Săr at , moş i e, î n pl s a Bal t a, j ud. Br
v
i 1a
15.
- A ., i ng. , j ud. Buz ău 67-70,72; j ud. ha' "
hov 35.
- munt e, veci n cu moş i i l e Pi at r a Ar s ~, J epi i
Mar i ş i J e pi i Mi c i , jud. Pr ahova 56.
- ( Săt uou) , moş i e, veci na cu moş i i l e Bor a i
Ps di na, j ud. Buz au 64; v. ş i Opi nt i t i i , Ru-
ş eţ u.
- moş i e, veci n
v
cu moş i i l e Bucu, Per i a ţ i ,
St ăneş t i , Tat ar ei i de J os ş i F undeni i de
Sus , j ud. I s l om! ţ 41, 44, 57.
~ moş i e, j ud. Br ai l a 1.
- mo i e, veci nă cU mo i l I e F oi ~or u i Sl a-
t l oar a, j Ud. Dol j 47, 64; - ( F ur ni car ) ,
moş i e, veci nă cu moş i e Vat r a Ep. R~mni c,
j ud. V; l cea 8.
L cuC -1)
Lambr u
L pt i ci
Lar gu
Lata Săr t"
Lat i ni i
Lazu
Lăceni i
L~ r i t a ( Coş ovenl )
Lăcus t e noa
L e t i
Lăpo allli
Lăpt ăr es s
Lăt ur o e ( Poj r-u)
Lăvcoi u
L" ud t
L unel e
L.... z~ inu
Lăzureni
LA a
Leamna
Leot
Lehliu
Lehl i u
Leiaeşti
~
Le~ş u
Leov
Ler es ou
-2!II~
-~-
- moş i e, veci nă cu moş i Br oş t eni , j ud.
Arge.ş 24; '" mo i e, p r t e dăn moş i a Bel eţ i ,
j Ll d. Mehedi nt i 15; It'! ( ăăguz- ), mo Le, ve-
ci nă cu ma ia Văgi ul eş t i i , j d. Tel eor men
25; (Măgura), moş i e, veci nă cu moş i i l e
Menita, Mr ' gL1r 8, 1'Jăgur =Lăce nd, Pâr l i t s ,
Pur-ueni.â, Gr os ul , Vl ~ enl ! , j ud. Vl ca 2,
15, 36, 37, 44.
- moş i e, veci nă cu mo i a RObăneş t l , j ud.
Romnsti 25-
M moş i e. veci n" cu mo l i l e RVt unda ş l Pol o-
vănel e, jud-Romn ti 11.
- moş i e, veci nă cu moş i Gr ădi ş t ea, j ud.
uaceL 11.
- mo~i e, v...cin. . . . . cu moşf.a G" neş t l , j ud. Mus cel
44, 47.
- mo i e, ve i nă c mo i Br oş t eni , j Ud. l al o-
mi t 8.
- moş i e, veci nă cU moş i Gl ogov, j ud. ehe.
di nt i 38.
.•.v. ~ot " ' l v •
- pop di n Pâr s cov, s ocr ul l ui Lupul , j ud.
uaău 66.
- mo i e, veci n . . . . . cu moş i a ei om" e t i i de J o ,
j ud. Ar geş 13.
- Al ex . , i ng. , j ud. I l f ov 96.
•...moşne nâ, pr-ops , j ud. val cea 39 •
. . .mo i e, veci nă cu moş i a U ur en1i , j ud.
Rom nati 38.
- v. F oi ş or u.
- mo~i e, j ud. Mus cel 2.
- G'~., ing. '1 j dsBuzău BoB.
- moş i e, veci n" cu mo i a Or ez u, j ud. l al omi -
ţ 21.
- I DO i e. veci n . . . . . cu mo~i a Găneş t i , j ud. Mus -
cel 44, 47.
- moş i e, j ud. , ehedl nţ i 14J 27•
. . •• moş i e. vec Lnă cu mo Le Hăneş en5. i oi ,
B s er ab! Veche 3.
- Gr 1gor e, pr op. , . d•. .us c e L 45.
Veche
~ mo
i e f
eci na.
cu m ş i a Ar z o i a, j ud. I l f ov
38.
- moş i e,
veci na.
cu moş i Duş ni , j ud. VI ş c
30;
- moş i e,
vectnă cu moş i a Dus ni , j ud. Vl ş c
30.
Leş i l e
Let e No' ă ( Cl ej ~' nei )
- moş i e, veci na cu moş i a Puţ ur i l e, j ud. Dol j
38, 45;
- de J os , moş i e, veci nă cu mo i i l e Gi or măne-
l el e de Sus ' ş i de J os , j ud. Dol j 57;
- de Sus , mo i e, veci n
v
cu mo i i l e Gi or măne-
l el e de Sus ş i de J os ş i cu Te s eu, , j ud.
Dol j 44, 57.
- moş i e, veci n
v
cu moş i i l e Zbâ~ce ş i Cr e-
t e t i i , j ud. I l f ov 23-
Levent ! " ' "Er oul , pr op. , j ud. Tut ov 4.
Li chi r eş t i ( CăI ăr ş i i Noi ) - moş i e, veci nă cu moş i i l e Bor-a , Li vedea,
Tr ~nş ani ş i ăgur eni , j ud. I al omi ţ a 24, 50.
Leur deni i
Leu( - 1)
Li deş t i i
Li i ceni
- mo i e, j ud. Tel eor m n 2.
- mo 16, veci nă cu mO, i a Comanc , j ud. Rom-
nai J i 28.
- moş i e, veci n~ cu moş i i ! Si nept i ş i Pi t e s -
c , j ud. I l f ov 64;
- Si neş t i , mo i e, veci nă cu moş i i l e Agi eş t ~
ş i Mo r a Domneas că, j ud. I l f ov 93, 94.
oş i e, veci nă cu mo i i l e F A. t Anel el e i
101018s oa, j ud. Pr ahova 7, 17;
- Nef el i i , v. Pi et r o ~I .
moş i e, veci n~ cu moş i Măgur el el e, j ud.
Pr hova 34, 49.
- moş i e, veci nă cu mo ~a J i l va, j ud. I l omi t a
53·
~ moş i e, veci nă cu mo i a Vat r l - r 1i Gr ui u,
jud. I l f ov 27;
- Boj dani ( Boz d ni ) , moş ~e, j ud. I l f ov 8. 82.
- moş i e, vec1nă cu moş i i l e Max i nu, Hor ceas e
ş i Vâr t o pel e, j ud. Buz vu 51.
- v. ~t ef ~neş t i i de J os .
- mo i e, veci nă cu moş i F undeni , j ud_ I l f ov
68.
Li l i eci ( - i )
-----
Li l i l b
Li păneş t i
Li păr eş t i i
Li pi nea
Li povăt u
Li poveţ u
Li povul ( u~ur ul )
Idaa (Căcfuteu)
Li t er ez ek
Li ţ
Li vadl t i ( Li v ditu)
Li ~ de ( Doi ce 60 )
Li vez i l e
Li z 8
Lo1oeş t t
Lol oi a8c
Lop tna
Luceni ( . •. L)
LuoLanca
Luci eni
Luci u
r =: Z/Y7
-~
" moş i e, j ud. Dol j 37, 41; - mo i e, veci nă
cu moş i a Vadu- Păr ul i , j ud. Pr hov 13; v.
ş i Radov nul ;
- de Sus , ( Ti nt ur u1) , moş i e, vej i nă cu moş i i l e
Li po~u ş . Vi anul , j ud. Dol j 41.
. •. mo i e, veci n
v
cu mo i Oi o r e de J os ,
j ud. Tel eor m n 34.
- C. , i . , j ud. Dol j 52.
• moş i e, j ud. Tel eor m n 46.
- I . , i ng. , j ud. Râmni cu SVr t 1; j ud. Te-
l eor man 11.
- moş i e, j ud. I l omi t 50D
- de J os ~moş i e, veci nă cu m i a Li vez i l e
de Sus , j ud. Dol j 60;
. •.de SUB, mos i e, j ud. Dol j 60. '
•. • moş i e, veci nă cu moş i Sur o i , j ud. Tel eor _
ro n 12.
- moş i e, veci na cu moş i a POPânz ăl e t i i de
J os , j ud. Romanaţ i 35, 36.
- mo i e, j ud. Pr hova 7, 17.
•. • mo~i e, veci nă cu moş i i l e Păcur eni , Sur ni ,
Ar i ceş t i ş i Căr buneş t i , j ud. Pr h v 19- 21;
v. ş i V l e Dul ce.
- mo i e, veci nă cu moş i Dr ăghi cl u P" ' r vu-
l e. t i i , j ud. Mus cel 46; - mo i e, veci nă ca
moş i a Negoeş t i , j ud. D" ' mbovi t 2.
- moş i e, veci nă cu mo i Oi l i bi , j Ud. Buz ău
57, 61, 62;
- But i m nu, moş i e, veci nă cu moş i B t i m nu-
BUj or eanu, j ud. Dâmbovi ~ 59.
- moş i e, veci nă c moş i H
V
t i eş t i i Cot l o-
muauâuă , j ud. tusc e I 23-
- moş i e, veci nă cu moş i i l e Bor i P di n ,
j ud. Eu. z ău64; - moş i e, veci n" cu moş i a
St r achi n , j ud. l al omi ţ 51.
TJ L1. d: o' t l €, ş t i ( - i }( Moş t eanca) - mo~i'3, veci nă cu moş i i l e ni t a, ăgur-
şi agur a- Lăceni , j ud. Vl c 2, 43.
LUdeş t i - comună î n l as D" mbovi t SJ j ud. Dâmbovi ~a
46; v. ş i Ghi mp ~i .
Ludu - t r up î n moş i Gl ogov, j Ud. Mehedi nt i 38.
Lui ca
Luaa şu
Lumni c
Lunc Banul ui
Lunga
Lunga ni
Lungul et u ( Lungul e~l )
LU.J ,ş~~
Lupeecu
Lupoei a
Ll . A. poi ţ
Lup ani ( Cul ca t i )
Lupşanu
Lupul
Macovei u
1« er i
Macr i ş o oa
Magher u
M~glBv::' t("ul
Magul a
M~i a" ' Dr i du
aiea Domnului
-d1~
... ~-
•••moş Le I veci nă CU moş i a Va t r
eş t i i , j ud. I l f ov 53-
- moş i e, j ~d. Dol j 17.
l!lOŞie'l veci nă cu moş i Cr emenea, j l ! d. Me-
he<l i aţ i 43.
- r i i Nego-
- v.•l ? ăul eş t i i .
- v» nO!ll.snUe
noşie, veci nă cU mo i a Si neş t i ; j ud. l aş i 1.
8 moş i e, veci nă CU moş i i l e Pot l ogi - Căr pen1-
ş ul , Pi ci or de Munt e, S er i eţ eni ş i Bă-
de; t i , J ud. Dâmbovi ~ 14, 16, 65.
- Al e, x ndz-u , pr op. , j ud. Put n 1.
. . . . Cons t enbl n, Lngs, j ud. I l f ov 52; jlJ.d.Pr ho·'
va 31; jl.4d. Vl şc 38.
- mcşi.e, veci nă cu moş i a P1oş t i ' na, j nd. Mehe-
di nt i 3.,
moş i er veci nă cu moş i i l e C~t unul de Sus
ş i de J os , j ud. Mehedi n~i 1.
'. . •i 1l oş i eP- i , j ud. l al omi t a 32, 46; - mo ş î e , j ud-
I l f ov 70.
f uoş i e, veci nă CL\ moş i a Cul cat i . j ud. I l -
fov 22•
•. .gi uer el e popi i Lăud tdi n P" ' r s cov, pr op. ,
j ud. Buz vu 66.
- moaf.c , veci nă cu moş i i l e Căz ăneş t l , Mă-
neş'i;i şi. U7'â~~ii, j ud. I al omi ţ e 12, 55; v»
şi Bera, Padi na.
- Pnui t e, pr op. , j ud. Vas l ui 3
- mo~i e, v~ci nv cu moş i a Tur bat i i de Sus ,
j ad lIgmbovita •
•. .Mi r oeR, i ng. , j ud. aehedi nt i 40- 44.
, . . . mo şLe , j ud. Dol j 3,560
- moşie. jt~d.Pr hov 13, 38-41.
- mo~'.o, veci nă Olt moş i t l e lli:'idu. şi J i g" ' - -
l i 8, j ud I l f ov 35-
- mănăs t i r e l 1n SI t i na, pr op. , j ud. Ol t 20.
Mltezi
-
mu( 1)
~netcle
ni t (nfLlndat)
\1 n01 ohe
. nol e
.'l~n.oliu.
nusi. Ulai ~i
raloiu
I r ghi l oms n
)11: z gLne a
l{sri ne
I! .rlnes-:lu
-~'----
"erinovici
.:~rotinul
- mOei a veci n. cu mo. i e C ' ~r eni . j Ud. l al o-
m~ .~8 ?
..•.•Iru....;.!) Y,1cin" cu IDO La Burde • ·ud.
r
eleor-
~n 1~ . ( St r pmb ) , mo~i e, veci nă r . amo-
~i ~l e ~r ~~ng el u, CAmonl Oltenilor i u·
j~reLll1.g. judc>V~lce 4, 34;
.••RoşI;. (,:alul Sirii), mo~ie, v einli cu mo i
J.'ogu:~nvşt,it jud.V"loea 11; VII ,,-,.'i Ertnzeas-
C l
.... Sin!, v~ ~i al ul ŞUc
- il tlSl"€j 9 n.o']ie, j ud. I l f v 30·
.,. Vâ,năt, IJ.oşie, veci n' " ou moşiE! '- ~gu.relele,
jud•.•.·$,ihove 34, 43.
- mttşi ·~ 11 veetnă cu mo iile bruş şi R"meşti
jud••Y~l~-9a 26, 23; - schit.. rop"ll jud.
Vâlcea '-7.
mo.?iiZf vec.dlă cu moşi runcu, "uu.llom n ti
Z2.
- moşie,. v~ci na 'U moş i Ibri ~t.!, j ud. •Covur-
l ui 2.
- & oş i s
t
jud.Vl c 15. 37, 42, 43.
- IrlC.ie. vecin;' cu moşiile Glin'" iC~dă-
r s r ul , j ud. I l f ov 85.
- munt e, vecăn cu .muntele 1iuite, jud.Pr -
hov 22. l
.....Geor.'!.e•. prop., jud. Tecuci 1•
- moşie t vecin'" cu mo: i ~peten1, jIld.le10- .
mi ts li juel.I l f ov 42.
- mon1es ~~~in~ cu moşi
cu S[;.ret 12~
- r.. :ihail T., rop., j ud. I l f ov 34.
- pl. Ee, juda.L leorm n 35. 36, 45. 50; ju •
Vl §lea 41, 54.
- G. , i(~-v j ud. I l f ov 63.
.., P.
I1
1r>go. jud. usceI 35. 36.
- i t ef en. pr op. , j ud. D~ bovi ţ e 46.
- Coatsche t prop•• jud.Dolj 46c-
- 1t• ţ. i'e tiea.,
-2/ ;-
, -~-
Mrtin -~-- ---.-.----..~t), in ., .8asr 11 Veahe ~-lJ. 15. 25-28.
49.
rtin - v. .Piei~ru lui .ercă.
r t ol ogi l - moş i e. v i n~ C~ o i Gol ţ u~ h i.
jud.i\rgeş 1.
- I!1oJie f vecini' a moş i i l e F ~er bl n~l 1 . ă-
c .til. j ud. I l f ov 26-
- Carne c t- moo~e. veca că cu moşi Culc ~i.
jud.Ilfo 22.
U t s r ( ot r )
..6tce
- mnş i e~ vea n~ au mo
34.
- mo':',if!f, vecin:.{ cu m
'1'eone 4;
- Vevz t i , tru i n r o i Dr ă" vs ~1. j ud. Ol t
gi e t •j ud. l i v
. : ' oe" " , ti, j ud •
12, - mo" ' i e,
t r ec
vr odl n
odl nu( - l )
- . r . , pr op. , j ud. h v 5.
- moşie, veci ;" eu. mO!=l.1' le Op1-1 oz-uf,
reni, Sur ni. .rice ti eoi CUrbanaşti,
·ud.....hov 1. 19-21.
- ALax.•, i •t jud.Co ur1ai 2.
- s11e •• ing•• jud. ~eamţ6.
- moş i e, ve l n~ eu mo 1 l e S Wt r e, omi -
ni VVoi ul eş t 1, j ud. 1eo ~ 1) ,
25J v. iHSl buz u.
- ( V l e l ui ~n 1 aha), mo i e, veci ~ cu
m şi. I br i nu, · ud. Ccvur l ui 2.
- m.oOi , veeln' aa moiCre ţ -Pat ahio· - '
>oi
acu-
t e s au
I!eti.~a
vrO!!lolu
xi neni
Lnu (rTegre 9C )
i, j ud. r · f v 30.
- comună, I DO i e, î n 1s
zdu 51, 53, 65-
.... mpul. j d.Bu-
1
. '" .
- mop , V9U1nn cu mO. , 1
Dlj 27;
- de J os , mo 1~, veai n~ au
Br b s a, jud.nolj 51;
B' tre~nl. jud-
i
- de Sua, ro .ie, veainn OtI fi .i, h " ' ceş u. l
~r r bes c, j ud. Dol j 51
w
- ...,.._.-----
. sc, jud. lj 51-
- ' ~r be c, mo; i e, j ud. D l j 51, 53-
'J ~ ai nent i
~ăd~~ze~t 1 Codr eat i
ăgur a
ăgur el el e
" ' gur ni ( Gr ec e ne )
M"" 1
c
•Iline'"se
,'i eauu
.ăl .... d.aac
~l . . . . i eş t i ( , ' 1:eş t i )
.rld'" ni ( "·1)
~ăl ni(-i}
51ur en! ( - i )
/ f i l i n" i l e s
. ă ~atiranl
,- zi?.,;
'-pr-
- r o ş i e, vec i • c u mo~i i l e Cl rni l . t i ni l
ş ~, eai opeui i . j ud. Br ~11 1, 5.
- moş i 3, veoi n" c u moş i i neş t i . j ud. I ş i 1.
- ~oş i e, j ud. Buz~u 3, 2 ; - ma i e, j ud. Vl a -
c 36, 37, 42. 43, v. ş i t ~enl 1;
- 1. . . . ~t. moş i e, j ud. il ş a 2;
- c . - mună. , j ud. J . : el eor man 4.3; - mo l e. jud.
Pr ncvs 34, 43; v» i Odăi l e.
- moi a, j ud. I s l emi 24; - mo i e, vei n"
au oqi i 1e ~neas R c ot • r l o~~ş t i .
C~t unu ş i V l e Lung~. j ud. Pr hov 52- 54;
- ( Ci oc s nul ) , mo· i e. veei n
v
c u mo~l t i r -
beş t i i . j ud. eleorm n 3.
- mo~i e, vec i n" c u m09i Obâr 1 • j ud. Ro-
m ne ~141•
- moş i e, vec i n~ c u moş i i l e i neş t i ş i Pi t e s -
e • j ud. I l f ov 64.
- R~duc s nu. i ng- , j ud. UZhU 22~ j ud. P. r ho
48.
- ao i e, j ud. I l f ov 1; - t r up î n moş i B" du-
le· ti. j ud- D~mbovi t 63.
- I DO i e, eei n c u mo. i i l e l
V
gur el el e i
Rf f ' vu, j u~. Pr hov 25. 26, 34. 49-
- (OtId:' ăşe ~ne ). mo<: ~l c t vec iri'" c u mo i i 1e
ti:t'b ,tii ..;.1Tol c e c • jud. Te Leor- n 3•
.14-
... moşie, veeă n cu. .Glogi Tom,. ni, ~ud. Vţ ' l c e
21A~
- moş i a, domonl ul Cor o nei . j ud. Suc Bav 1; -
?ăd~e, j ud. uc e v 2.
- mO, l e, vec i n~ eu moş i i l e Găn ş t i 91 Vi t i -
che;;tJ.. jud. usceI 5. 44, 47; v» şi Bă-
al. dnii.
- mo~l e, j ad. oman t i 31.
- ~o l e, vec i n~ c u moş i ~ t r a Sc hi t ul ui De-
unl emu. j ud. Val ee 30.
- t r up i a mos i V t r c hi t ul ui Deunl emn •
jul1..V:lue 30-
ăreşti( -1) - mO§l:L ~"'\f·a~lQA. _,~l. mcqia Sche~~an'-':,l-.•.... J..
t~~lno ~jU.d.DAmb v ~ 46; - mo le t jud.
tle-mi~a '2; - t : o'J5.e. jud. Ilfov 26;
•••de Sf!f!, m"'y.te, în j (1••-,-tiaovP. jlld.D~mb -
vite 4'1.
"cinul
f l Oş i e~7e~. n~ ou r o i SYl uc u~
j ud ol j 43 •
~ c oml n~$ j ~d. uG~el 31; - r o l e. vec i n eu.
mO'j1.a G~vana jud. r Ş 11. 39; ...•moşi '.
'';facin5ca moşi ilfnt, jud.IaIoml~ 53.
- mo~lei vecin: ce. mo,1 ă el,. . a .D lj
J ' ;
al r i i ,
ăr . . . . c i nel e
..-.,einani( -1)
ra de J (la, ii:..••Up l't1 mo;~l
18·
âr n vi ţ , j u . D Ij
- de Saa, tl.Up în moşi
v ci.a- cu moşi 1'5rn:!vi
ţ mo i e,
, j ud. 01' 18.
fer 'enii
"" mo~1et vec i,n....eu ro~:!. .Portarii, 'iu.d.Va-
lui 3.
cule a
- mo~i eJ j udGD~mbovl ~
m:.iie, ~~cln~cu mo-;i
JIl6n 21.
- mo. i ~, v~c i nă c u moş 1 Bucu, judeI l omi ~
26, 61.
eta ii, jud. eleor-
:'l c eş t l ( - i )
Mărculcşti
Frgr eu!
- v.. Cl"'~ta.
- ' t ei n ~os t •• ig.t j ud. Buzău 11.
- ~u.fele Flor" (Căcăleţii Vec ai ) . mo~i,
vecână c meiile x~nu, Horue 60 1
V~r t o pe~~i j ud. uzvu 51.
.•. o. i..; ve~ias. cu moşi mo;nsni. jud,.~om~-
tl~i 24\\\
- mĂnă~;st;i ", &lrop-, ju,d.Df,mbov1~f?57; ( i ud.
Ifj lau:!.!; 17; - jud. - OV8 21, 36. 37,
46, - moş ~e» 7ec i n
v
c U mos Cl l r e t , j ud.
I",loJn.i" 4; - m.nşie, v.•• cin'" c C!i11e
.b;;.:'~~.":il~; +:1şi Birc"- --:1';:1, jud.Olt 20,
r Rxeutane
rrd~re cuI
"
... ~. t
g r ~u
~2;
- d J Of l , ( G! ObD310) , ma i e, j ~d. Ol ~4, 22.
m091~~ f ~c 1nă c u mo 1i l e l 1m
v
neş t 1, Uo-
';Cn!.~f şi ::.i~r, jud.Olt 18•....1·"
( utintei)
( ~.r~ţieni) ~Xtt' e se
oJ ăcană
se
• " ' ndr e" ' t i
~:"nec1u
1.... nzu(-1)
· l Br l z" ' netii
" nze seA
; r zi i
âz ni
.Bz:1 ni (-1)
. , r l eeni ( f i r i j b)
egi a i(~gii s i )
•. 1 e ie e'se
hedi t
llt hedin i
Ilehtupciu
----
!r eJ .
. er eni ( -il
- mOyi e,
J os .
- ro Le ,
- mie,
J ud. n: bovi ţ a 56; v. ,
"ovi~e de
j ud. l el eor m n 27; v •. 1 LU inte!.
j ud. I ~l o . ~8 42.
- mo"ie,. v~cinr c u mo i e ai , j ud. u c el

- mo i e, v c i n~ c u ~oş i Gr ~ i s t e , j ud•
.useel 11.
- mo i , ve ină cu moş i . gi eş i , j ud. l f ov
34.
-
tr •

- m'}ie, j d.R:'mnicu S>' t19•
- fun"'nten1, mo ie, vec i n' " c u mo . .i I zvo-
r el , j u. ahov 55;
- U~uren1, mooie, vecin
v
cu m i Izv
ele, j ud. Prah v 55.
- ma i e, vec l n~ c u mo 111e Cot una, C~1doJ r u
iBeil1cul, j ud. B zău 14, 47, 60.
- mo' i e, vec n' c u m i l 1e ' oi s c a 1 Du-
eş t i , j u • e1eor m n 14.
- ma i e, vec i n~ c u mo· 1i 1e F~nt ~ne1i 1e i
uh t u- I not es t i , j ud. hova 35.
- mo i e, vec i n' " c u mo~i i 1
r i c ti ~1C~bune~ti.
- mo~neni , pr p. , j ud.
- mo i e, j Ud. o ftn
a
i 13, 38.
- mo~i e, yec i n~ c u mo i V tr
unl em , j ud. V: " l c e 3.
ăcur-enă,
j ud. hov
i 19-
chitului
- mooi.e, vecI nă cu mac !Sile 011ntin. Ogr e-
zeni şi r.. lu.... rt, jud.Ilfov 25, 30.
- ma i e, j ud. I a1omi ţ 54 •
- o· ie, ecin~c u mo~i i 1e
rice ti iCărbune ti, j
- j u et, j ud. ':ehedinti 53-
ăcurenă ,
d. ahov
ur ni,
19-21.
- '. 1., ing., j ud. Buz" ; u 75; j ud. Rpmn1c u S~-
rt 17.
- moşie, ve inr cu moşiile chei 1Coca,
j ud. BuZ3U 5.
omună, mo· i e, j ud. Vl r ~C8
tefani, mo:-de, jud. 'f
7, 13, 3o. 57. 58t
57•
Kar l
~~erl~ni!
leri esec (B"'lă eanca)
ar · ul
~.~rlescll.
er l eş t i i
' es t e c " ' nu
'.eteleu( -1)
·"iceşti(-1)
i c heao ( Poc i ov l i
, [ i el e ŞU l i or găneş t i
Mi c l o
o
n· i
,1e, uneşti
~iul e t i
r.ler1 ni
,:ierle~ti
1 > r Lh i- Vod>'
..lhil
:,jih"'ia
:ih"eşti(-i) (.•i pot u)
- mo~i e, vec 1n
v
c u. mo 1 Gr c i , j ud. DAmbovi -
t 5·
- mo i e,
- mo ie,
Pr hov
j ud. el eor mn 2,
vecLnă c mo:}!'"
17.
5, 16.
10 ac , j d.
- mo""i , vec i . •c •o 1 Plo t i n , jud •.ie-
hedin'ţ;l 3-
- ~i eol e, r op. , j ud. R man t i 47-
- moşie, vecLnă cu mo 1 C cLor-ea o , jud.
Dţ ombovit 13•
- mo i e, vec i n" c u mo- i i l e egul eş t 1 i OZ-
navu, j ud. e mt 1, 8.
- mo i e, vec i n
v
c u o· i a Cot un , j ud. Bu. zvu
60; • . • (:ar~,e s c a) , mO!Jie, vec i nă cu m şi
Br oş t ef i i , j ~d. I l or ni t a 8; v. ş i Br ăg e s •
- mo le, ju .r:':uscel 14,16,17,24,25, -
oş i e vec i n
w
u mo i a StAncea c , j ud.
Vl şc· 3.
t ea) - moql e, jud.Ilfov 48.
munt e, jud,Buz~u 43. 50.
- mo , vec i n
v
c u mo i a Gemenel e, jud.D~m-
bovi t 31.
- mo'i , v~cină cu moşiil Drldu, J g~11 ,
B l " ' muc i i I t ~e'"rEi, · ud. I l f ov 35,

- mo~1e, vec n- c u mo~i
ăv n, ud. r geş
19; - ie, ju •;i1S 'el 33-
- mo~i , v c ; n~ c u mo~iile Cul c aţ i iOr ZU,
· ud. ! 10 i t 21, 23.
- • , Per i ' ~i i de ea-
- m~n~s ~· r e, r op. , j ud. I l f ov 30, 3 , 73,
80; j ud. Tel eor m~n l B.
- Con t nt i n ( . , r op. , " ud. ~' ~hedi nt i 23,
30.
- f .. m., pl"Op., jud. iusceI 35·
_ m -'le, vec Ln" cu mO'1i "le .... lee ti, G leş-
tii ~lulparului ifF'de tii, jud.,~uscel 10.
26,2"',23; - mo,.;ie, jud.V::'lee 2,27,30;
v. şi .. 8;'1~ti;
. 1 ·
.----------
- moşie, vecănă c u mo 1 Vul pe ni , j u •. . o -
neti 26.
- mOQi e. jud.n- z u 14.
- mo ie, v~c i n~ c u mo~i i l e nr - n ci, B~-
bo i a, DI ' gn iZ'" o el e. j ud. Roman ~i 3 •
t i ) - mo~' e, v~ei n~ c u mo. i i l Pe et u ~1 Dr ~-
n t , j ud. I t 26.
- v. rundeni1 e as•
- mo i e, vec i n" " eu mo. i t i nel e, j ud. I l -
f ov 19;
- ] undent , Jie. vec i n' " ' c u mo 1 ,." ieen -
Cur t e ti, j ud. I l f ov 56.
- mo~i e, ec ' n
J
c u mo i g ne t i i - C 10n-
f i r eş t #i , j u . Te eor fi'.
i t r o i - mo i e, vec i n~ c u mo~i i l e ~n ani 1 . v.
gur ni , j ud. I omi ţ 24.
i t r o l i di n B c ur e 1- j r op. , j ud. A aeş 1, 3' j ud. Buz" ' u 56- j ud.
DAmbovl ţ 16, 34. 4) ; j ud. I l om1~ 32;
j ud. I I f v 3, 4, 46, 56, 70, j ud. t hedl n~i
33; j Ud. ' · us c el 1, 22, 42, j ud. t). 17;
j ud. ?r hov 17, j ud. Rf mni c u ~ t 3, 12-
j ud. r el eor m n 1- 3, 5. 6, 27, 28; j ud. VI ş -
ih"leacl1
.het (-1)
i hoveni
·ij100ul
. ,' l eo e nu
ilcovu
· l1es c
·11ştli
iai i
ţ cule s (ta' c~ne
: =: : : )7 ve . t"'l f > 'd' ~3 ~ I,-,rs .
.,.1ale ne
, i t r en1( L)
itre t i
- dus , mo. i e. vec i n: c u mo 1i l e Căl c eş t i
ş i ~ hi el u ~r vul e. t i i , ' u • us c el 10,
26, 46.
o n, pro ., j ud. Pr hov 34. 4J •
- mo i e, v c n~ c u mo. i Se c , j ud. t2 ;
- m ş i e, vec i n~ eu mo- l i l e · ur e t i i , Cu-
r t e t i i de us , j u • 1 c 4.
- mo i e, v~c i n; c u mo 1i 1e I zvor eni ş V t r
. - r i i R~nc ~c ' ov, j ud. u el 3. 6, 15, 21.
- 91 S~t j ud. V s l ui 3-
- I on, pr . , j ud. Ol t 25;
- 'P e. pr op., ' d. 1t 25
t ef n, pr op. , j ud. Ol t 25-
- mooi e, j ud. I t 19, v. ş i Bal ge t i .
••mo le, vea n'" au m li1 r i
j ud. auz~u 64, - o i e, j ud. I l om ţ
56.
dina ,
55.
.nausri11or, Con rţului 1
Do nii1or, j d. l f ov, 7 , 7 - 78
ci. ' cu 'O ii1 ·'1c ii
u
~i Jo, V r . rii Vi ro U, • u •~c 1 14, 16I 2, ::J
,
co.Ul ,
no i,ju •n, .lbovi
a 51
i
I Vcin
cu o 1 V I Il1i, j d. Vl ' C
11':
:iti ( - i ) , 1 1, c i .
ou 1
v :lI
i ,
v ei n c 1i 1
r s i ţ a
i
-
ţi 2, i
.
-
mo' i v ei n
cu In iil tta
ţa, .~.gura,
I ,
rero I ov . •• t i ,
r i i iX viţ ,j •Vl
ca 7, 1,
i,
Vitolc.,
1n9·, i
.10 i ,
v ain cu IDO 1
C1or o
r l ,j u
!'
lfov 4
Vulpe ca), o 1 , ,.oină:ou o 1 1
V r1n , V rtin
o n1i i Corbn1
ţ. • .21 ,
ir I .rop., j d, r ov,
; - . 1, c i
cu moşj, .'l tJo ti, ju •O
oviţ. 2
" i zi 1
'o r de Gr o
lodoi
11odrog ni
. odruzeşiiii
ogo ni - Chirc;'
!ego eaeca
: ogo eş t i ( o o~~ t Oi )
l i ' oi i
?: oi s i c
;'oieet"
oLce ac
2~4, 251 31;
- di n I eş i , pr op. , j ud. I ) i 1.
r oo l et vec i n~ c u mogi a Obl i s l evu, j •
VI şce 32.
- moş i e. vec i n
Y
c u mo i i l r ânt ~nel 11 1
~ah t u- I not eş t i . j ud. Pr hov 35-
- v» l'>et e.,til.
- D mneaac - , comună, 140 ie, j D. d. I ! . f ov 33.
64. 3;. 34; jUd. Pr ihova 25;
- Goghi. mo Le, vecLnă C~ Rfforu. j ud. ho-
va 25. 26;
- ~-culii, mo ie, vecin?i cu m.,..i R~foru,
j ud. P. r hov 25~ 26.
- NOI! (Bolovani). moc.le, vecin" eu moşia
adu'!Eizii, j ur l . Dqr nbovi ţ 54-
- mu~te~vec i n C~ mo i Izvo rele. j ud. P. r -
hov 55-
- mo,,,ie, jUd.VAlea 9.
- moai e v c i n
w
c u r o i Bol i nt Dt j ud. l l -
f ov 25•
- moş i e, jud.Suz u 21.
- mo i e, veoi n~ u ma l a Gr c i . j ud. DAmbo-
vi~ J 8~
.• v••..alci •
m Qi e, ec i n~ c u moş i 1e Zb~r e 1 Cr e-
t e ti!, j ud. I l f ov 23; - moş i e , veai n~ aa
':0' 10G.rjdttrile, jud.Vslul 2; v» 1
Ul meni ! ;
- Ul moni , mos i e. · ac i a~ c U I DO i r l v ş t i i -
c lonfire i;i1, jud. ol eo. r m n50.
- mo' · · e, veotnă eu moş i a S1neş t i , j u .1şi
1.
coaună, ffi;)şi"', jud. orj 18B. M~')'it\.t.l)
- mo~i e, vee' n
v
c u mo~i i l e I beQt i ) 1j or c e
ca, 1~.cto,o?ele, ... ud.Buzaa 51, 53.
moş i e, v c i n~ c u moş i i l e _ r eaoi ţ a ş i
T-l'~ t'enlcill, Ju~•.iehedi::rţ·1 2, 19.
- mo~i e. vec i n: ; c u mOQi â Co. l ţ u- Uo heni ! ,
.ud-J 1Tge,. 1 .
s -
.~old ven
"omoteşti
ionatiirici
- v• Betejani, Jil v •
- mQş5,.e. ju.d. " l c e 25' - trup an mo."i
Dr ăgr . - nl , ud. 1t 12.
1 . , ing., jud.Dolj 1~; judu.lehed
oi
ati 31;
- j ur l . Ol t 23; j ud. V~1c e 35.
- mo ~.e-e flC' o'" C' ro iile oi nu. 1Urdi-
ni ţ ~, j l d. Dol j 54.
do , C~ te U de -, r p. , jud.Buzău 64.
- mo~~.e. eci '::c u ro . i l 1e Câr1.oganii de
~UA ;;;11de 06, Bţrluiul, Dranov.... ţ111 i
Vat.ra ,,-r . eVI lu1, ju • o [laţi 8, 16,
'_8~47.
7 ent es q1ou- ez IlR C
~orângl VI!( -, -11.:.)
u(!lrdeni
- lOC' J. . veetnă c moş
20.
- m(\·n.en~., vec ' n; : {cu ro '$'1
D( l l j 3.
- Cf\mlln
X
'll ro ale, în 1 iui tlomi ţ~.ud.
~mhoviţ~40.
- (erPi.,~!C c vei). moşie t jll,d.Dtmbovl ţ 28,
~omp , j ud. ~ugeel
·.oren!
rp d af jud.
29.
- An. I"It ae, ing-. jud.Duz~u74; jud.-I lomi-
ţ 16*
-
oş'.e"
vdc i n' "
cu moşi V tr oc hi t u I l i
SărAoi.n~~tl. j ud. V
P
lee 5.
ă, jtd.Ilf v 38; 01 s
..•.
j u ~Tlfov
4,
-
13
-

1;l.
~oşi re
_o v. ~ RXt ul el e.
moc l s p j ud. B~mni c u ~wr t1.
-mc.~·e, v.ein'" u moaâ Lormăne sca , jud.

J oşof.u
- D· , i ng. s j d. Cov r 1ui 4; j ud. Dol j 12,
14. 23: j Ud. l a! omi t e 4. jud.Ilfov 6, 44;
jlld- . hov 1. Jlf. j ud. V" 1ee 21A.
mOI teancs - vtoiu!! cu mo La : ~8ur -LX.eai,
j ud~. 1 ~ca 2; v. i Lud~neşti ş i Pur t ni i .
~o t eni - C- 1u
a
r enl ( Er ni ş t . r ! ) - moc i e. jud.Vl e 38.
~ot ~l v ( L~' Qoi u) - mo ! ~~v c i o~ nu 30 iile erle~l ş i ·t~-
toma rnc Dr:-;ce sc ă
! . Qt r u
n~ş ~l ~jud-laI mi 57.
- mot e" jn •VI . c 60.
- ~n~s t i r . o. o~o •• j ud. r ehed· n~i 3;
de J s , 1. z, j ud •. ehedi n~l 45. 47, 8;
- de Sus, pV<g~. J U -.i:eh" 0..1 )a.
- mc·.le~v ctnă cu o.,i"V!\ gl vitu. Băe
i
-
pi t i t ud~r l . j ud- l j 56, 73. 74.
- s t r dă î n I a i, j ud. I i2.
- mşie, vecin
v
cu I DO iil işmelele 1
Rrani,şte 9 jud.CovurlLti 5j q,. şi Cochir-
lesn(!g;
'lotOI!U
4l ovi l
. uiereasc
'iresei, rt'osie, venină cu IDO i
ju .:Srttila 16.
- d J os , I DO. i e, j ud. VAl c ea 1;
••de as,' O· ie, jud.Valee 18.
- In '"08, recLnă cu ~o",:iile ălimăn şti şi
ogdănaştl,tI jud.Vtîloe .• 10. 11.
,iraţii,
unc el u. Duri1 - mo~i e, ~~ei n~ c u ~o~i
Q' :; fi S.
Auteni ( ' i gVaeş t i i Noi) mOfli~. vt'cink eu moc:;1.iganGştil. j"d.
Covurlui 4.
L 1lI' vlov ( ur v10fc. ) omuaă, iua.•Bol r
21. 45, 56.

sa bi Veche 13,
r:ur şii
: 1"gIl (B:l
zg
>' ei)
-
mo'-',ie t 1ud. D l j 69.
o i
, et:lin~ (H'I.mOt:'i VU. 1
eni. j ud. Ro-
m. ,
t i 26.
Ioni~ă, f st vietier, hot
rn.o.(; ,
j u
. V- l •. •
ie.
c;.
~.
c u
m. a. i
-
o V
CI.
l omi ţ 51.
-
ro .ie, j ud. Rom n i
~
: 1 .
••
!i!.o •••• i.e, vecin';!"
moş i o
14•
. tI' c hi n , j u . I -
. . 1ur geni i ( Rec e )
."ure t i ur c et t i . j ud- or j
uru
••niC'!}1e, veo:!.b'" ':!D, C te '.'~lrbu.reşti! "ud.
nolJ 55-
- I DO 1 e, v c nU C~ o~l V du- P~ul ui , j ud.
Pr hot" ]3.
- Gr l gor i e, [ r eot , pr op. , j ud. t hov 2~- 31.
- InC''te, ju -.. usce I 2.
- jIdet, J u • 1 U ce14 •
- mc<>1e. f€<oină o .mccriile Eade. it !.dlui +;i
;:1 ~igăne şti t jul.!..Bu.ze.l). ~4, 14! - ,m~i'9.
vec1v,x elifuI. e1ile FA ntâel i l e ~1suh ";u-
I not eş t i , j ud. Rom n t i 35; - o~ , vec i -
./.
1Lwcele nu
,us ăueacu
~I}cel
u c el a
I J I uş et e nes
Muşove~ti
~u§ i ~a ( Or j 03of ea)
ut i i
n~eu Co. t " i l eş ul ,t r up în moş i Dr novăj uâ,
jud.~omsnt! ~i 8, 15;
•..~el'Mic, ,l7loşie, j ud. Pr ahova 23, 31.
- moş i e, . ~d. : ar ăi l a 12.
e lliv~ie, j~d.~rgeş 4, 6, 10.
,.. munbe, jild. Pr hova 22.
moş i ~, vec i nă c u moş i Bâr c , j ud. 01t 20.
-----
mşie, vec i nă c u moş i Năs oeş t i i , j ud. Ba-
o ău 3.
- mo~i e, v~~i nă c u moş i Al bel e, j Ud. Vl aş ea
33.
! l ai pul
NanOV"ll - moqi e, vec i n~ c u moş i
V'laşca 2.
Năerli - moşie. j U( uSac , j ud. Buzău 77.
1\ă!!!.ăe SOg - Valet l\.1:re "'"moş Le, jud.-~uscel 31.
Nămăeşti (Vlce hlt9Ie) .••moer e , vec ă nă cu moş i Vatra M-rii Vi e-
r oş u, j ud. us c el 14, 24, 25 •
ăgur a- t ăc enl , j ud.
Nă~ceştii
Năf:itllre1
năvâr e ceaace
.; • ,.;J ~ v 3
-. meg.•. e, Jltu'.n c au •
- i ng •• j ~d. Tp. l eor man 41, 43, 44.
~ tri.4p î r . ! &i oş i Vat r a Sc hi t ul ui V: ' r b11 ,
jUC~. Pr uh ~7S 27.
- Leşie, vec i nă c u moş i a Ber 1voeş t i Ungu~
r €ni ~ j ud. Ml s c el 30•
.".L1o~ie:~vecână c u moş i Se ca, j ud. Ol t 21.
- mc ~i e, vEc i nă c u moş i i l e V t r e Gl ev c l o~
gul ui ş i Homul , j ud. Vl ş ea 27.
- pl as ~, j ud. Vl aş c a 50.
• mnnăs t i r 6, r ~p. , j ud. Rom n 9, 1 0.
- v. Velea.
tii Gl."., :I.r.tg., j Ud. Tu, t ava 1;
- lir., Cptfll' ing., j ud. Mus c el 46.
- mosde t veo Lnă Ol . moşia Câmpl . . \ l LUl ge noa,
j ud. Buzău 35-
w c omunJ in pl l u1 Sl~nic, j ud. Bu~l Q 35.
•••m ş i e, yec i n . . . . c u moş i i l e Gânj ove" ' Oomoş -
t en! , Gi her a ş i Măc eş u1 SAr bes e, jud.
năvrapu
Ne ga
Ne gr e
Neajlov
e m!l,
ebnn
] ) Tec ul c a8
Necu1ele ( ~~l i goş i )
Neculeşti
Nede (~~rmorela)
Nedele
Nef'~liie
Negeş t i
Negoeş t i ( - i )
Negoi u
Negomi r i
egoş ni
Negovani i
Negr aş
Negr e ee ( Fr as i nu)
Negren1
Negr i l e şti
Negulaştl
~~'eglllic i
Neno! ale şti (Bogd3na)
N(~nlşo"'li
l ) ( j _ j 51, 53.
- ~o i ~, vec i n~ eu moş i i l e Fl or eş t i ş i i n-
te8; j ud Pr hova 47, 53.
8 moş i ~t v~c ~nv c u mo ' i a Popeni , jud.I 10-
mi'~a34.
- moş i e, v€ai n~ c u moş i a Gr ădi ş t ea, jud. US·
ce~11.
- rr.&O ' s t i r s , pr op. , jud.Ilfov 19, 53: 8
(Il$incăolenrlA.), moş i e, jud.Dâmbovita 2; -
moşie, vec i nă cu moşiile B lota de Jos şi
de 5Uâ, j Ud. nol j 59, 72; - ( A eegr ă) ,
muşie, j liu[ehedinţi 14, 27, 28, 38; -
( n-'şaz'i), moşie, vecină cu moşiile Pă•••
.-11U'eni, ::"ul:dni, Ariceşti şi ';;='rbuneşti,
juj.P.raaov 19- 21.
- mOi ! ! ' j ui . Dol j 52.
- mo ie, vdc i nă cu moş i a Val ea cu Api, jud.
JO.l·j 16; moşie, vecină cu moşi Tppli~a,
jlld.flio!1edill'-i 23, 24.
- moşie, vec ână c u mo ia Pol i c i or ! , jud.
:Ou.znu 70.
"'"moşie. vec ă nă cu m. ş i a Rădine
n
tl, jud.
Gcrj 19.,\ •
...•.cr~oşi.,ît'l pl as a Co'me ne Gfileşe t1., jud.
AJ."2,'''- Ş 41.
~o~le, j~d.Buzău 1, lbie, 58; v. ş i as
xinu..
moşie, ~ecitlă cUmoşiile Bă1~aţ i , Bl r c i -
MA~U, j ud. Cl t 22; - moşie, 7ec i uă 0U mo-
şia Hor-azIl, jud.Talaorm n8; ""moşie, ve-
oi n' cu ~oş i i l e Vatra Gl v c 10gul ul şi
r l o~ul , j ud. ~l aş c 27-
••• 'V. BIăne ,:?"Ji.
- moşLe, jtt-l.Ne mt 1.
- rl n'o' f,.Gfi, PJ.~op., jud.•1 l omi ţ 44-
- InO:-Le , j:.11.!~eLeozrna n '1 , J.
--moşi ~',;e{;iuă cu moşia Per i ui i i , jlld.. Ia'"
10mi ~t3 7;
- de Su~, ~oşie. vec i n
Y
c U moş i F~CL~t i ,
1i I er uş ai
Net oţ 1i
Neumann
Ni c hi t a
Ni c ol aevc a
Ni c ol aevea
Ni ool ai de
Ni c ol au
Ni c ol eanu
Ni c ul es c u
N1s i peni i ( Văc eni i )
i ţ eac u.
Not r
Noua - Poc r of c ă
NOlll Car egi oi
Novaoi
Nuoet u( - 1)
Nuoi i
Nuoş oar a
j ud. I al omi ţ a 7.
- c omun" , moş i e, î n pI s a Domeni i l or , j ud.
Bol gr ad, B s r abi a Vec he 39, 47, 55.
- moş i e, j ud. Tel eor man 21.
- I os ef , pr op. , j ud. I l f ov52.
- Bes i l i u, i ng. , j ud. Dâmbovi t a 60.
- moş i e, vec i nă ou moş i Ner uş ai , B s er abi a
Vec he 39.
- moş i e, vee Lnă c u oom. Car aoi c of , Bas ar a . ••
bi a Vec he 20.
- Zanf i r i ţ a, pr op. , j ud. Amni ou SVr at 14.
. •Emanoi l Ef t i mi e di n Pi t eş t i , pr op. , j ud.
Ar geş 39.
- Mi hai l , i ng. , j Ud. l aş i 4; j ud. Tec uc i 5.
- Al . C. , pz-opv , j ud. Br ăi l a 17, 18,
" " Gheor ghi t a pah. , pr op. , j ud. Buzău 72.
- moş i e, j ud. Râmni c u săr t 8~
G. , cl uc er , pr-op s , j ud. Mus c e 1 33.
- v» at ar a.
. • c omună, î n pl s s I amei l , j ud. Bol gr d,
Bas ar abi a Vec he 13.
- c omună î n pl as a I s mai l , j ud. Bol gr ad, B -
s er ebi a Vec he 51•
. • pl as ă, j ud. Gor j 19B.
- mănăs t i r e, pr op. , j ud. D~mbovi ţ a l ~, 26,
32; j ud. I l f ov 22; " " moş i e, veoi nă ou mo-
ş i i l e Cor năţ el u ş i Podbel eş t i i , j ud. DAm-
bovi ţ a 5, 614 " " moş i e, vec i nă c u moş i a
Lupş ani , j Ud. l al omi ţ 46; - moş i e, j ud.
Pr ahova 29, 30;
- Sf oar a, v. Gor got a;
- Vat ~8, moş i e, veoi nă c u c om. Mi r c ea- Vod
v
,
j ud. DAmbovi t a 51.
- moş i e, j ud. Vâl oea 25; - t r up î n moş i a
Dr ăgăş ani , j ud. Ol t 12.
" " moş i e, vec i nă ou moş i a Gal e u , j ud. Ar geş
5; - pl ai , j ud. Mus c el 35.
Oar j el e
o t (G zot a)
Obâr ş i ( Obâr ş a)
Obedeanc
Obedeni i
Obea!
Obi l eş t i
Obi s l avul ( Gr ovul )
Obog Uc ' "
Obr ej
Obr ej eni
Oc i n
Cc ol u
- s t, j ud. Tel eor man, j ud. Ar geş 42.
- moş i e, vec i nă c u moş i Gl ode nu- Gâr l i g,
j ud. Buzău 33.
- moş i e, veoi nă c u moş i a Dâr var i , j ud. e-
hedi n~i 50; • moş i e, c omună, j ud. Rom neţ !
32. 41, 42, 48, 50; v. ş i Rugu;
- r e, moş i e, vec i n
u
c u moş i a Ur zi c a, j ud.
Rom na ţ i 20;
- i c ă, moş i e, vec i nă c u mo i a Ur zi c a, j ud.
Romana ţ i 20.
- moş i e, veei n
v
c u moş i Gol f e s ea, j ud.
Vl aş ea 11.
- moş i e, vec i nă c u moş i s t ăneş t i i , j ud.
I l f ov 13.
- moş i e, vec i n
v
c u moş i a Băeş t i i , j ud. Ar geş
27.
- moş i e, veoi nă c u moş i a Cul c t i , j ud. l al o-
mi ta 23; . . . . moş i e, vec i nă c u mo 11l e Ci o-
r aac a, Col eş as c 8, Cul c ţ i ş i Tăr i c eni ~
Cur
V
t eş t l , j ud. I l f ov 22, 56, 67; v. i
Pant el i moneas oa.
. . . . moş i e, j Ud. Vl aş c a 31, 32-
- moşăe , vec i nă c u moş i i l e Vâr t i na Pol e. nl !
ş i Cor beni i , j ud. Ror ns nat i 21•
• r ăzeş l , prop. , j ud. Tec uc ! 1.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Si neş t i , j ud. l aş i
1.
- BVt r ână, t r up î n moş i a Vat r a M- r i i Bu-
t oi ul , j ud. Dâmbovi ţ a 33;
- l ui Fol ea, t r up î n moş i a Vat r M- r i i Bu-
t oi ul , j ud. Dâmbovi i j a 33-
- pl s ă, j ud. RoI Ds nat i 33.
Oc ol ul Si l vi o Dr ăgăş ani - j ud. VAl eea 38.
Odai a
- v» Săs eş t i i ;
- Dl ac onul ui . , moş i e, vec ă nă c u moş i a Ci or oi ul
j ud. Dol j 1; v. ş i Gal i c es ;
- s i c i l or , v. Condur at u;
Odăi l e ( Măgur el el e)
Odobeas c a ( Odobs s c )
Odobeş t i
dol u
Odr i n nc (Dcnca)
Ogr ad
Ogr ăzi l e l ui I oni ~ă
Ogr et i nu ( Ogr &t l nul )
Ogr ez ni
Ojogenii
Olana(-1)
Ol ei deani i
01" ne ş t i e -i)
cret-un
- Topl i c eanul ui , moş i e, vec i nă c u mo i a
Mo~uzeş t i i , j ud. Buzău 21,
~ VI ădi c h1i ( Cot r oc ean 8) , moş i e, vec i n~ c u
moş i i l e Spanyovu ş i Tăr i c en1- Cur
V
t e t i ,
j ud. I l f ov 7, 56.
moş i e, vec i nă c u moş i i l e Cs r ed ş i Copă-
cenii de sus i de J os , j ud. I l f ov 61;
- Banul ui , moş i e vec i nă c u moş i a Maxi nu,
j Ud. Buzău 58;
- ăgur el el e, v» Fânt âna l ui R du Vodă.
~ moş i e, j ud. Râmni c u S r at 9, 17.
- moş i e, vec i c ă c u moş i i l e Car aul eş t i ş i
Si l i ves t r u, j ud. Roman 5, 8•
•. •moş i e, vec i nă c u moş i a agul , j ud. Pr aho-
va 38, 40.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Si l i ş t i oar a, j ud.
Roman t i 7•
. ••. moş i e, vec i nă c u moş i a St r ac hi na, j ud.
I al omi ~a 51; - moş i e, vec i nă c u I DO i a V -
t r Ep. R: mni c , j ud. Vâl c ea 8; v. ş i Gr
v
_
di ş t eanc a.
- moş i e, vec i nă c u moş i V t r Ep. R~mni c ,
j ud. Vâl c ea 8.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e r i c eş t 1, Ar c eş t i i
Păcure nf , Sur s n1 şi Căr bune t i , j UdoPr a . ••
hova 6, 19-21.
- - c omună, moş - t e, j ud. I l f ov 30, 79.
- moş i e, vec i nă c u moş i a J i l av8, j Ud. l al o-
mi ~ 53.
- v» Băe ş t i i ;
- Sur pat el or , moş i e, vec i n" c u moş i a B~eş t i i ,
jud. Ar ge Ş 27.
- moş i e, vec l n
v
c u mo i a CVl d
v
uş a ~anas i ei ,
jud-Buaău 12.
" moş i e, vec i nă c u moş i i l e CVl i măneş t i i ,
Mui er eas c a de J os ş i de Sus, Va t r Sc hi -
t ul u! Săr vcl neş t i , j ud. Vâl c ea 5, 10, 18.
- apă, j t t d. Val c es 16; .•.j udet , j ud. Ol t 30;-
pl as ă, j ud. Tel eor m n 41;
--
Olteenu-Iormăneşti
Ol t eni i
Ol t eni t a
Olteţ
Onc eAs c a
Onoeş t i - Coş oveni
Opi nt i ~i i ( Lar gu)
Opr 4l ş or ul
OI' se
Orăşf;eştil
Orbessce
Orbeşti
Or eas c a
Or eş t i ! ( Pi ţ i g i a)
Or evi ~8
Orezu
Ol " j c goe
q
Or l ea
Orcdel( "'u, -ul)
Oai c a
~ d~ J es , pl as ă~ j ud- Vel c ea 38;
- de Sus, plasă, jnd.Rom nti. 47, 51.
- trup în moşia Gll')govl'l, jv.d.Mehed.in"ti 38.
•.•moşie, v"c'lns. CI,; lPc,şle OoPăc seca , jll.d.
Tele ('t!'man. 32•
••.moşî.e, v.... cir.-ă cu. moşie. Cl~,t3şti. j ud. I l -
f ov 62; - pl s s l , j ud. I l f ov 80, 86.
- plasă, jud.Ro.ID.enati 38.
.•..moşie, vecină cu moşi Glod,eni .•.. Dovănce ştd,
j ud. Dâm~ovi t a60.
- moş i e, j Ud. Vl aş c a 45.
•.•moşie, vec tnă cIl moşiile Bar şi Padina,
jud.Du.zău EA.
• moşie, j ud. Pr ahova 1,
- moş
i e
l vec i nă c u moşi
j ud. DB.mbcvit 65.
33; v. ~i Dr i neea.
Potlog'l"!\J ărpe nlşul,
- moş'.o, veo fnă cu moşia Prlgorenll, j ud.
I~~15.
- moş i o. veoi nă c u moş i a Copăoes~ca, ~ud.
Tel eor m. an 3 2 1 i '
- moş5.e ~vncln~ cu moşia Ploştin , jud.
tehedint~, 3.
- m. oş j e~ vec i n~ C~moşia B~deş t i , j ud. DA
m
-
bovi t e 14.
•• moşie J v-ecină cu. moşiE', Baza PăI-oae!, jl1C..
I l f ov ll.•
•..moşle, jlld•.• Mebedinti 5, 17, 29, 30, 32,
- mc ş i e, j ud. l al omi t a 21, 23, 55.
- v. ''''llj i t a.
- mOli'ie, jn.d.HoDl8n~ti 2, 4; - trup în moş i
Haeştd. tjud-Gorj 7, 17, l8A; - vale"
j!td. Pr-ahova 12.
-(Pie-r-reni), mo şf.e f veoi nă o u, mo. ia Vârbi-
o:.()f:J"2, j!:d.rolj 33, 66.
de JC.:fî
i
1.llc.q,:tle, vec I nă eu moş i a Răs i pi ~l ,
jnd•DoJ j 74;
de Sus , moşie•. vec i nă cu. moşia Răsipi~i.
juel. l)C\lj 74.
• de J os , v. Os i ea i e
v

- M'ică (oetca de J os ) , moş i e, vec i nă c u
mo~i a Os i c a - V1ădu1eni , j ud. Rom n ţ i 51;
- VIădulen1, mo i e, j ud. Romana1i i 51.
-.ma i e, vec i nă c u mo i a Pri c ove nea, j ud.
Ol t 2~.
- Cor bul ui , moş i e, veei n~ c u mo i Rogova,
j ud. Mehedi n~i 5, 17;
e Gă1ăunel e, moş i e, vec i nă c u moş i 9 Negoi u,
i ud. Dol ; ; 52;
- NeQul i ! , mo i e, vec i nă c u moş i a Fot eş t i ,
j Ud. l el omi t a 1.
Os t r Qven! - moş i e, vec i nă c u moş i a Beehet ul , j Ud.
Dol j 75.
Ot et el eş enc e - v. Cr eaţ a.
Ot et el eş nu <Ot et el i anu) - Bar bu, c l uc er , hot ar ni c , j ud~Vâl c e 33;
Gr i gol - e, c l uc er , s er dar , pahar ni c , i ng. ,
j ud. Dol j 23, 47, 74; j ud. Mehedi nt i 5, 17,
32; j ud. Ol t 12, 17', 19, 28; j Ud. RoL' !n ţ i
10, 28, 36, 39, 42, 44; j ud. Tel eor m n 10;
j Ud. Vâl c ea 23, 25, 26; j ud. Vl ş c s 27, 31,
Os t : t : - s (Mândra)
Os t r ov( - u, ul )
32;
- Ni c ol ee, f os t mar e s l uger , i ng , j ud. Me-
hedi nt i 1.
~ moş i e, vec i nă c u moş I a Ul i c i oi ul , j ud.
Y"lcea 21B.
- moş i e, vec i n
v
c u moş i a Ber i voeş t l ungu-
r eni , j ud. Mus c e1 30.
- Sc ar l at , i ng. , j ud. Ne mt 8.
ot ~t el i ş u
ot ă1u
Ozvat
Padeş i u de J os
P di na ( ~6c ovei u)
- moş i e, j ud. Mehedi nt i 14.
e moş i e, i n pl s e Câmpu, j ud. Buzău 64; -
lli09i e, vec i nă c u moş i i 1~ab1ănl ţ a ş i
Sl aş oma, j ud. Mehedi nt i 9, 32.
- t r up î n moş i Dr ăgăş ani , j ud. Ol t 12.
- Zer neş t i , moş i e, vec i nă c u moş i a B ur c i
] ol doveni , Bas ar bi a Vec he 2.
Paganul
P i c u
Palşanii
Pal anga (Ştlrbeştl)
PaLeo Logu
Pa11adi (Pa1l de)
Penaghia
Panaiotescu
Pandelea
Pandur i(]rumuşica
Pantelimoneasca)
P ntelimonul
Papa dopo L
Papazolu
. : . . ar ui panu
Pars pa:::'s
Par c pa
.--2'>:>-
-~ ~ C~,.~ k'-
,.~~ < ~ Jo-w/. . tJhf . SJ-. tL; U 0/7 ('>
~lf . t~~~~o/~~·;Ud.Th>lj
9.
mc~ie, vecină cu moşiile Bolintinu, Ogre-
zani şi l el u Spart, jud. Ilfov 30 •
.-c.v., ;ţng., jud.Buzău 1, lbis; jud~Do1j
4, 8, 73· jud.Olt 10; jud.Romaneti 11••13.
22, 25, 41; jud.Vâlcea 16, 30, 31.
- Alexnndl:-u, ing., jud. Ilfov 9, 46; jud.
,iâmnicJ... Sărat 11; jud.Rom nati 40; jud.
TelecI'lnSn27, 37;
••Teodor. serdar, ing., jud. rgeş 25; jud.
Brăl1s 8; jud.Dâmbovit 24; j !d.lalomiţ
:J3 ; j4d.Ili'ov 25,85·; jud.PJ:-:hova 16;
jl'!:d.trelcc:rmn17; jud.Vl şc 26, 62.
- munte, vecin cu munt el e MiAoi~ , jud.Pr -
hova 2. 2.
- oărun, moşie, jud.Dclj 46,- 63; v» iSeci.
••.Statie, ing., jud. i1ehsdinti 49.
- .Iancu. tat:.'l l ui 10 nşi Nec ul ei Pandele ,
PI " Op. , jud.B c~u 3;
- I c en, pr op. , jud.Bacău 3;
••Necul _;. pz-op , jud.Bacău.-.)_
- moşie, ..•. ceină c u moşia Broşten:1, jud.
Ialumi ta 811
- (Obil~ş~~), moşie, vecină cu moşia Afumati,
jud.Ilf<t'\~T89.
20r d Ob~leştl, mopie, vecin~cu mo ia o. ·
rs Domnească, jud. Ilfov 9) .
- Scarlatjl p::'tar, ing., jud.Prahova 58.
••Miile!l, ing., jud. rgeş 4.•• 6, 10, Il; jud.
Dâl;lbovi~a3; jud.Ialomit 1, 50; j d.olt
4, 5; jud.Roman ti :3; judoTeleormaLl 7-9.
~moşie, vecină c u moşia Găujani, ju .Vl
C· 29.
- moş:ie. veoLnă cu com.Caracicof, B sar b1e
•.•moşie, vecână cu moşia Pe1'ie~l, Jud.I 10-
mi~a 1; . . . (Perietii Moldoveni), moşie, ve.•.
cina eu moşiile Dridu şi Jigăl! , jUd•
•1 .
Parieeştil
Pa~0.r-ea
Pascal( P scell:y}
Pasc ll~y
Paacu
PEŞC ni
Patrt! Fr ti
PEJ.Cu.:..'cr.ti (Atârnati)
Păo ur-eti
PES.di§i 'ta (Gângj,ove)
Pădur ei ; u: t .
Pădurile Cl~:d.5.
PăI tina ne
Pănticeni
Pfu"ăşti
PăBcăe....,tii
I l f ov 311,.
- moşie vecf.nă cu moşia Colfeas"'8. j' d.
;'J"J".. QCa ••7
tJ, 'oi I'J _~C' ;:.,.
-. reozJ.c!< vecLnă CU moşi Gogoşi! t jud. e-
he~"l ",+.~ "3
1.•..l:..•... "04 ;~•.~ ••" •
- pch tj pop. , jud.Ilfov 9.
f.ri8t~de D., ing •• jud.Argeş 16; jud.Il-
fov 30~31; jud.Muscel 11; jUd.Pr~hov 3,
'3; jad/lRomanati 2,5,8,9,; jud.VAl
ce
• I C8~ SC~t ing., jud.D"'mbovit 63; jud.
~USC€ 1 44, 47.
- t!•., hC't"srn..icJ jud.Ialomit 3-
- I oc n. prcp.J jud.Ilfov 90.
.•..ocsşie vecină cu moşia Ve t:t'e M-rii Snagov,
- rv.0cie, vecin" cu moşia Buo u, jud.I lomit
- rr.cş:J ~•. vecină cu moşia Cremenea, jud. e•.•
hed.int.!. 49.
- Zo~ n~f)cută Cotofeanu, prop., jltd.no1j
59.
- moş ~ej ~ud.Prahova 19-21.
- as t, ~ati••:rrahov 50; v» şi Podenii.
~ moş ~e vecină cu moşi Rebagii, ;ud.Dolj
- moşte vecină cu moşi Băbenii. jud.VAl-
cea 12.
•••muntre, vecLncu munteIe ~uşi ta; j:.:.d.IT -
h~·,g 22#
- {Bărb~cc.snca)t moşie, vecină
Se~:!.1Hl1.f j d. Prshova 51.
- munbe, vecLncu moşi Berivoeşti U urenă ,
j'.ld.•,.:l3Ce1 30.
~7- Slo~ozia lui Băgd t.
.
cu. mCQ1
- munse, vecLncu mu.ntele MU.şits, jud.Pr .•
hova 2~••
• • • • V• . . ~L.t"'-S 1·,
..•m·~.~.i~vecă n....cu lllQşii1e Stăn~~t:t, Runcu,
jud. VAlee 17.
Păst i
Păşaanii
P?tes:tii
Pătrrăşc ni
Păt r oai
Păt r oi u
PitLlele ( os t i ş t e )
Păul e s ea
Paul eş t 1( - i )
Păuş eas c a ( Păuş es c a)
pet l ş eş t j .
P~I~~şt:j.
Pf - ol es nu
1?âclele
Pâr l i t
-- 2~Î-
,~
- moşie, vecină cu moşie Răsipiti, jud.
lJolj 14.
- moş i e, j ud. I l f ov 5, 37.
- moşie t vecină cu moşie Fl eş t : U. , jnd. ArgeŞ
34-
•..mosf.e t vecină cu moşi Răde ne$ juu.B •.•
cău
•..mo~ie, jud.Dâmbov1ţa 44, 45;
- BLt ul ui , LlO ie, vecină oumo~dt:l2ătl'oa~•
:ud.Dâmbovit 44•
••moş1.e, vecină cu moşi Negoeşti, jud.
D"'mbov'~ţa 2.
•••moşie, vecină cu moşiile Priat ol u şi Re-
ces-DrLlce , jud. ehed1nt1 12, 16, 25.
- mo şde , j ud. Ar geş 3•
•.. (LunC!d Boului), moşie, jacl.:2'ălciu 2; -
moşie, vecină cu moşiile Găgeni ş! Scă••
taui, jud.~ohov 24, 51; - mo...1e, jlld.
'I'eleorman 11.
- mo~i ef j ud. Vâl c ea 25; - t r up 1n moşia
Drăgăşeni, jud.Olt 12.
- mo}neni, prop., jud.Argeş 34 •
•.•mo~:ie, 7ecină CIl moeda Va";r Bohi tului
Săr"'o. neşti, jud.V.... lcea 5.
- Nea Nicolaa, din Buc ur eş t i , prop., j ud.
Btlzău 67, S8; jud.Prahov 35.
wmoşie î n plaIul ârscov, jud.Buzău 39,
SoA, 81;
•.•BanuIuâ, moşie, vecă nă cu .naşie Pâclele
Urlătorii, j ud. Buzau BoB;
- Urle.torii, moşie, jUd.Buzău 8oB.
- mc ş nen1, pr op. , j ud. Buzău 8oB.
- mO'Jie., vecină cu moşia C"ldăruş Monseiei,
jl1.d.B z" u 12.
- (Brăgăreşti) , moşie, vecină cu moşiile
SO'lrt2şti iSt noe ti, jud.Buzau 8; -
moşia, vecină cu moş i Podul Va,lenl, jud.
D.... mbovita 24•.•• mo Le, vecit.u0umo iile
Usc abL ş,&.·'V ailaţi, jud.Ilfov 3; - moş Le,
vecă r.ă cu mo"'i :tipotele, j:.:.d.Teleorman
. 1 ·
- v. Dăr ăş t i i .
- munt e, j ud. Buz~u 49, 50.
- moş i e, at , j ud. Ol t 25, 26; - moş i e, ve-
c i nă c u moş i i l e Dr ăgăne ş t i , B~ boa ta ,
Dr agna ş i Z. . . . . voe e'f j Ud. Romanat i . 30; ••
?
;"-'1. "rl1c1./alt f/UÎf
et
. s Cf ~moş i e, vec i nă c u moş i i l e Ruş i i ş i Dul c es n-
ferez:, . I p~
.> c a, j ud. Tel eor man 49; v. ş i Ui băr eş t i .
'.t ' >.
Per l e~e~~ •. .mo şne nâ, pr-opv , j Ud. l al omi t a 5.
Per i et i (-L), - c omună, moş i e, j ud. I al oml t a 7, 18, 44, 57;
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Dr i du ş i J i -
g . . . . . l i a, j ud. I l f ov 35; - mo. i e, j ud. R~mni c u
Săr at 11, 12; v. i Gr ~dl ş t ea;
- de J os , ( Mi er l eş t i ) , moş i e, vec · n . . . . . c u mo·
( VI ădi 1a)
de J os
Pâr s c ov
Pâr ş ni ( Robăneş t i i )
Pâr t aI t i
Pâr văneş t i
P" ' s 1ar i
Pent el eu ( Vi f or " t )
Per et u ( Rupt ur a)
9; - ( Vâr f u1eş t i , Văgi ul eş t i , Ci or oal c a) ,
moş i e, j ud. Vl aş c a 2, 44; v. ş i Ul eş t i i ,
Văgi ul eş t i i ;
- Ol ogeni , moş i e, vec i n . . . . . c u mo i a Poenar i -
Vul peş t i , j ud. I l f ov 88.
- moş i e, vec i nă c u moş i Bei 1i c ul , j u~. BU-
" ,
zYu 14; " \
- moş i e, j ud. Rom ne t i .3, 12, .34; v» ş i c~~.:_
r e ş ovu, Ci r eaş ovu1 di n Deal ; ~
moş i e, vec i nă c u mo i Fr ăai ne t u de Câmp, .
j ud. Romanat i 3.
- moş i e, s at , j ud. Buz . . . . . u 3, 66; ~ pl ai ,
pl s ~, j ud. Buzău 39, 49, 50, 8oA, 81 .
- moş i e, j ud. Romanat i 27.
- moş i e, vec i n . . . . . c u mo i a C . . . . . r ăr-enă , j ud. I a8
l omi t 2.
- moş i e, vec i n . . . . . c u mo i a Al i m. . . . neş t i , j ud.
Ol t 18.
ş i a Zor l eas c a, j ud. Ol t 10;
- de Sus , moş i e, vec i nă c u moş i a Zor l eas c a,
j ud. Ol t 10;
- Mol doveni , v. Par epa.
Per i ş ani i - moş i e, vec i nă c u moş i a J i bl ea, j ud. Ar geş
16.
Per i ş or u( - l } ( Căneş t i ) - moş i e, j ud. Dol j 1, 18, 36, 49, 73,
Per i ş ul - Coc i oc ul - moş i e, vec i nă c u moş i a Poenar i - Vul peş t i ,
j ud. I l f ov 88.
Per i nar i
Pes t r eni ( Sc or ţ ar i ~
Pes t r i ţ e
Peş aoov
Peş c eana ( Gur eni )
Peş t eana
Pet r r i ( -il
Pet r ec h1as c a
Pe t r ec hi oi a
Pet r seu
Pet r eş t i ( - i l
Pet r 1ş u ( I zvor u)
Pet r oai a
Pet r ovi c 1
Pf enhaus er
Pi at r a
Pi oi or ( ••u, ul )
-zs-?-
-~-
- moş i ~, veoi n
v
c u moş i a Podbel eş t 1i , j ud.
Dâmbovi 1j a 5.
~ moş i e, vec i nă c u moş i i l e r et i ni i ş i ~c hi o-
pe năI, jud. Br-ăâ La 10
~ moş i e, vec i nă c u moş i a Negoeş t i , j ud. Me~
hedi nţ i 28.
- Mar i a Gheor ghe, pr op. , j ud. Romana1j i 38.
. •. . mo i e, vec i nă c u moş i a V l ea c u Apă, j ud.
Gor j 16.
- moş i e, j ud. Gor j , j ud. ' l ehedi n1j i 6, 38.
. •. . moş i e, veoi nă c u moş i Gemene l e , j ud.
Dâmbovi ţ ! 31; - moş i e, vec i n
v
c u mo i e
TomQs ni , j ud. Vâl c ea 2l A.
moş i e, vec i n~ c u moş i a Câr n ul unge noa,
j ud. Buzău 35.
- moş i e, vec i nă c u mo i a Af uma~i , j ud. I l f ov
83.
- Dem. , i ng. , j ud. Dâmbovi 1j 19, 26; j ud. I l -
f ov 49.
- mo i e, vec i nă c u moş i i l e i i c heaoB ş i Cor -
neş t i , j ud. I l f ov 48; - moş i e, j ud. Mus c el
36; - ( Moar a de l a Gr oapa, Tâmpeanc a BăI : -
căneaaca) , moş i e, vec i nă c u moş i a Cor bi i
· ar i ş i Obi el avul s j ud. Vl aş c 31, 32, 48.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Caoo1j i , j ud. ~he-
di nţ i 6.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Br abova, Boi anu
ş . i Ur di ni 1j , j ud. Dol j 48, 54 •
•• Ar mi s , Şt ef an, pr op. , j ud. Buzvu 82;
- Luc a, i ng. , j ud. Buzvu 31, 34.
- Fr nz, i ng. , j ud. Romanaţ l 32.
- moş i e, vec i nă c u moş i a nr agVne s a R c ot a,
j ud. Pr ehova 5t i; . ( St ar i j a) , comună, moş i e
j ud. Tel eor man 35, 36, 50; - pl as ă, j ud.
eemt 2;
- Al bă, moş 1e~vec i nă ou moş i i l e Br es ni ţ a
ş i Tr es t eni oal , j ud. Mehedi n~i 2, 18;
- Ar s ă, moş i e, j ud. Pr ahova 56.
- Capr ei , v. Fur ul Mar 6;
. 1 -
11
1er s 1' )
1. rşin.ri(-1.)
Pi et r r i
Pi et r el e ( i et r i l e)
Plet:ren1
Pie rişu' \
i et r o s
Pi I ' oi u, ( - l )
Pietre al (C~nde ac )
ie r ~ni
lIda ti
Pile i
Pi p r i g
Pi ~i s
16. ;12·
• '1 f-
el·n cu un-
- de -!unt f moşie ~ ·ud.Dârubov1.t
- lui -. .xo ă (1usrtln) t munue, v
te 1~rr.uşite t jud- J..'r hov 22-
mOt 1et vec i nă c u me· i gă
re ştii. j!d. leol;"J!Ian 5('\ . v»
- v. F8~teLo tului ;
••Cotroc:e ne , jud•. leor n35 50.
- comună, z!oşle ,. jud",I lomi ,,8 21, 23, 32; -
me·şie. \r e clnX cu. UiO J. C lc 1. ju.d.Ilfov
ş t 1i - {: - l onf i -
1G br val-
22;
-
r a: unt. no i . , v "'1
..•
'\ C
c
.
z --
!lcşti1 ~'ld.I 10 ita 55-
m()','!.ief vecină cu IDO ii1 ~ior a.a ata
ş i ~ ~r 1et en1. j ud. D~mbovi ~ 16, 42.
- eno.i ei vecină cu moşia a,prforal, j ud.
Dâffibovi'te 51.
.,. mo"'ie.
ne a.
S. 11,
vec 1n
v
c u mo; ! i l C~l ăr ani , Bă-
u 1111, B":'nes -H giu, j d.Vl şa
16, -11.
- v- Orodelul"
- mosies -'celop O," mo iiI Vârt!ina D).enii
şi C rbel1ii. jud~Ro naţ:t 21; - moaie, -
ein'" cu m.,ie G,'l,l.tjani" jud~'lGf .... 23.
. '" .
- ...:..o.•.:..e~vec sn: 0;'1 i-na':I:~ x :rso ne e. au •
f [~mniQu Sărs t: 10;
~ B
V
den1
1
moş i e, j ud. Buz, u 75. 76;
de J OG e~mun~ ~n pl s
75-
~(Limb ;.af Jli1) II mo,le jud.:r: .Lam' ~s 37,
43. •
mOf'10. 'veei!l J CIl mn
~ni i , j ud BU7. ău l ~
~ ma 1e, vec i nă c u o
che~i:t., j1J..d. Pr hov
- mo. 1~. j Q • f i 3-
~ .: ...•
tU :mCŞ.d), vecJ,.!l cu mo
hediot! 3*
- c omu~R, r oo~i e. j ad. · Qs m~3, 5e 6.
...,.moşie) ju-J .:\l· hedirl~1 :.5. 36. 37.
3
iil~
g:recc
.
Gx" -
Ş1.
lbifh
ilIe Dă~el"';ii ş i Pu'"
16.
i a Pl o. t i n
,jl .•Ma-
Pisoalll{-!j
....I!lo:;d.e~v0Gin~ cu moşia vati :! . '" M 1'1:: Vie-
roşu~ ;jlld.I'iluscel 14, 24, 25;
- de ' J os , mo~ie, jud.Muscel 16;
- J e ~us , m09i~, jud. u cel 16.
- m~l t e, j~d. 1uscel 1)-
Pisoenu
, ,
Pisc u n-.!'agh1ci~
leao'~ii
lui Epw.·e
Iqetotiulu:t
-_...•
- m~ş i e, j ui . uscel 2;
•••Ye ~t~l. i~3 .i ltezii;
- m~t t e, veo: n cu mo i i l e C~păt âna ~l Le ow
tt:l ;
~ Moş i e, veal n5 cu moşia G!unoşi1
t
j udeI w
l omi ţ a 16, l6bis; v. şi G~unoşi •
.Pisouleasc .••moşie, vecLnă cu moşiile Perie ~i şi Stă..•
t4eştij, jtd.I lomi t 57•
.f'lsculeşt,ii ••:ncşie, veoLnă cu moşi Berleşti-Popeni,
.. " 1 1 .,. 37
juu.-ti ~.i!U.:l8 •
PiscL!I'Sr..CG (fiscuz'ile) •...moşi~ '# vecă nă cu moşi Agieşti II j ud. Ilfov
Periş ni
Pi s el U' i l e
Pi t ar u
94-
- v. PiSCIIr€8tio •
- (~ăe·'reşt::'i de R
V
toacă), rnOl~ie, vecină
eu moşiile Bădeşti şi Potlogi-Cărpenişul,
j ud. Dâm c.vita 14, 65.
- moş i a, jud.llfov 45, 64, 93, 94-
8' dr-umul, :tor, jud.Teleormatl 40; - ar ş,
jllti.l\rge~ 39; - p1să, jud.Ar aş 39.
Piteaoe
Piteşti
Pitoloşani
- moeiApvec i ~ cu mo i
c ea ~.s
Pltu!a~1.
.P1tiga1a
Pliul Domnesc
- (iJ:!..-:unj jtld.Br"'ila 13.
v. Oil:'~~tli •
~ munt e, t u comuna oro1eni, jttd.Dâmbovi~a
" 0.
plas>", jud•... !eamt 3, 6.
- moş i ~, v~~i nă cu oşiil Vatr. 2~~itului
P:J.6S de sus
Pl avi i a
~'A \..4;" .-.. '" t' i
"al.•I..·.\-.i.a. r~upareş ). Ş
007 27, 28 •
••muntre , vecin cu moşi Izvoarele, jUd.Pra ....
bov~ 55i - trup i n moş i e I zvc er el e. jud.
J
~ ~l>J· . d P.r
arca az , J u. -
P.l.~(:fhoya 55•
••ruo~i~ţ vecă nă cu moşi Jirleu, jll.d.:euzău
24.
PIăt~ eşti(-i)
P1ătiva
P1ăvice ne
P1ăviceqi (Grădinile)
PIăvieni
Plesns
Pleni ţa
Pleşcoiancs
Pleşoianu
Pleşoiu
Pl oi eş t i
Plopl(-i)
P10pi ş ul
••mănăstire, prop., jud.Prahova 8; - moşie,
vecină cu m09iEJ \';!J.C!.H~~~.,j!)_d~rl.fo~r 46.•
••me:ie, vc;,}in1 cu m.oşia Slăn'lcu, jUd·,. ~us-
cel 39•
•••moşia, vec L .•s. ou "fiCl;dile Ob€t!'şi.'e, Rătunda
şi PoLcvă neLe, jl..td.ac..·wsnuţi 11, 41.
- nibş.ie, vec:Ll~CL! morii1e Bucin" şu şi stu-
dina, jud.Doman ti 9, 42; .• mo~ie, vecină
cu luoşis O:,:·'~lgeL!i· jc.':!.·releo]:'ma ~37f:
- fI'~~ii Qr i gor i e şi m'!oorghE' '1 pi t ar i , prop. ~
jud. Prahova 28.
- mo le, vecină uu moşia Gogoşii, jUdşMehe-
dln~i 33-
•• moş i e, vec l . ă c u mo~i i l ~ Ră81pl ţ i ş i V§ r -
b
·· i ..3 l' J ' 74
~c oar , J Q~. ~C J J » •
••moşie, vecină ou moşia P&.c lel.e-U:r1ătcr.1i,
j ud. •. Bu~a. u 80: 3.
- .A •• ing., jud.T.elcCJJ!G.an 49;
- Dimi~l'ie, ing., jud,i\rgels> 14; jUd.Do1j 1,
:;>1; jud. !etedlnţ1 11; jud.Romanati 18, 19;
ju.d.r~lc~u 113; .
- ~••, ':;'Lle;6, jU::'6!":t'g:'ş 13, li!., 26 2:, '34,
35; jud.Dâmbov1ta, 4, JJ :'7,4·4,45; jud.
Dolj 1, 2, 18, )1., 37, ţ~l; j/ld.•Ialomiţa
2,13,34, J7; jud •.Il~fo"r 38,39,45; jud.
Mahild:in~i 11t 12, 15; ju~j.F.T.gJ -}ova 12;
jilti.i1o:nan~tI 18, 19;. j1.ld.Tt:.1eorman21;
jud..V:'l~e 13, 15, 18, lJ t 22. 24, 27;
3""•
..•.
V. , i ng. , j ud. I l f ov 38.
- comuna, Ir.,-,şie,. vecină CII mo~i Br'abova ,
j ud. Dol j 48, 64.
- ora9' ffio.;is O:!:'8Ş~11!1.i, Y$:oin'" cu mo i Re . • . .
fo~u, j ud* ~~ho~a 25, 2f
- moşă.e , vecina cu moeta Prâşcoveano8. jud.
Ol t 20; v. ş i aol reţii.
- munt e, vGc i n c u ~un~el a Pl ~i ul J omneno,
j ud. D5mbovi ţ 40.
Pl opul ( Râj l et u1)
P10s c a
Pl oş t i na
P1umbui t a
Poc i ova l i ş t ea
Poc r ovc
Poc ş
Pod r i i ~P l el ul a
Podbel eş t i 1 ( Cazac i i )
Podea nu
Podeni ( - i )
Podgor i a ( Pot gor i a)
Podul Băr bi er ul ui
de Br oş t eni
Gr os ul ui
---
_ _ Ri zi i
_ _ V" l eni
'ZYI-
..•~ ..•
•. •moş i e, j ud. Ar geş 35; . . •. moş i e, vec i nă c u
moş i a Fânt ânel el e, j ud. Pr ahova 7.
- moş i e, j ud. Dol j 23, 26, 27; - ( Bel di mean-
c a) , moş i e, vec i nă c u moş i i l e Nenc i ul eş t i ,
Spăt ăr ei ş i Comi ş ani , j Ud. Tel eor man 7,
13·
- moş i e, j Ud. Mehedi nt i 3-
. . •. mănăs t i r e, pr op. , j ud. I el omi t a 43; j ud.
I l f ov 66; ~moş i e, vec i n
v
c u moş i a Buc u,
j ud. I al omi t a 41.
• • v» [ i c heaoa.
- c omună, / j Ud. Bo1gr ad/ , Bas ar abi a Vec he 21,
46.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Sever i nul , j ud.
Dâmbovi t a 6.
moş i e, vec i nă c u moş i a Li vezi l e de Sus ,
j ud. Dol j 60.
• moş i e, j Ud. DAmbovi ţ a 5.
- Andr one, i ng. , j ud. Pr ahova 48.
- ( Ar meanc a, p
v
ur eţ i ) , moş i e, vec i nă c u
moş i i l e Păc ur eni , Sur ani , Ar i c eş t i , Căr bu •. •
neş t i , ~ăgur el el e ş i V t r a Sohi t ul ui Vâr -
bi l a, j ud. Pr ahova 19- 21, 27, 34; . . .s c hi t ,
pr op. , j ud. Pr ahova 1;
- Cr ăc i unes c u1ui , moş i e, vec i nă c u moş i a Va-
t r a Sc hi t u1ui Vâr bi 1 , j ud. Pr ahov 27;
- Noi , mo~i e, vec i nă c u moş i a Vat r a Sc hi t u~
l ui Vâr bi l a, j ud, Pr ahova 27;
. . •Vec hi , moş i e, vec i nă c u moş i MVgur el el e,
jud. Pr ahova 49.
- pl s ă, j ud. us c el 31. 45; - pl a. ă, j ud.
Pr ahov 51.
. . •moş i e, vec i n
v
c u moş i a Boanc a, j ud, DAmbo-
vi ţ a 34;
- moş i e, vec i nă c u moş i a Fl or eni , j Ud, Ar geş
26;
- mo i e, vec i nă c u moş i i l e I abl ăni ţ a ş i
St i gni t a, j ud. l ~ehedi nt i 7, 32;
•. .l oc al i t et e, moş i e, j ud. Dâmbovi ţ a 54, 55;
- moş i e, j ud. Dâmbovi ţ a 24.
Podur i l e ( Dugheni l e)
_ _ _ _ _ _ _ _ Saş i l or
Poen r i ( ••. 1)
_ _ _ _ - Di neş t i
- t r up î n moş i Vat r
D~mbovl ta 33;
- munt e, vec i n c u munt el e Muş i ~8, j ud. P. r a-
hOV9 22.
- moş i e, vec i nă c u moş i a But l m8nu8Buj or ea~
nu, j ud. Dâmbovi t a 59; . . . moş i e, vec i n
v
c u
moş i i l e Val domi r ul ş i Cuneş t l , j ud. l al o-
mi t a 3; - moş i e, j ud. us c el 9, I l ; - mo·
şie, vec i nă eu mo~i a Săr ăc i neas c a, j ud.
Prahova 3; - moşLe, j ud. Roman 4; ••.mo i e,
v. ec i na eu moş i a Buz- de t j ud. Tel eor m n 1;-
( Gr os ul ) t mo. ş i e, vec i nă c u mo§ i i l e Ma nita,
~ă3ur ş i Vâl c eni i , j ud. VI ş c 15, 37;
- moş i e, veol n
v
c u moş i Poenar i ~Vul peş t i ,
j ud. I l f ov 88;
r i i But oi ul , j ud.
_ _ _ _ _ ~ ovi l a . •• Per i ş ul ••moş i e, vec i nă c u moş i Poenar i - Vul peş bi ,
j ud. Ilfov 88;
_ _ _ _ _ _ _ _ ••.Vul peş t i
Poenar-u
Poeni l e (B r za)
Poganul
Poi na
••.moş i e, j ud. I l f ov 88.
- Al. C., i ng. , j ud. Yl şes 41; ~,,~
•. •Gheor ghe, pahar ni c , i ng. , j Ud. l al omi ţ a45" ' f
- mos i e, vec i n
v
c u moş i a Col ţ u- Ungheni i ,
j ud. A~geş 1; 8 ( B r za) , mo i e, vec i n
v
c u
moş i a Bur dea, j ud. Tel eo~m8n 1•
••. moş i , j ud. Vâl c ea 25.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Ar padi a, Comani ,
j ud. nol j 3, 9; • moş i e, vec i nă c u moş i i l e
Per i e t i 1 St ăneş t i , j ud. l al omi t a 57; -
moş i e, vec i nă c u moş i i l e Dr ăgăneş t i , B'" -
bo i a, Dr agna ş i Zăvo el e, j ud. Romanaţ i
28;
- de J os , moş i e, vec i nă c u moş i i l e Fl or eş t i ,
Chi c i oar a ş i Poi ana de Sua, j ud. Dol j 61,
62, j ud. Gor j 6;
- de Sus , moş i e, j ud. Dol j 61, j ud. Gor j 6; -
moş i e. vec i nă c u moş i a Er c i ul eş t i , j ud.
I al omi ţ a 5;
- Lungă ( ~t i r beas c a) , moş i e, vec i nă c u mo-
ş i i l e Bo noa, Căr peni ş ul de J os , Pot l ogi -
Căr peni ş ul , j ud. D~mbovi t a 34, 41, 65;
- Mar e, moş i ~, vec i n~ c u mo i a ~agl avi t u,
cr
--
oien11e
j ud. 1j 56; - mo i, j d. I l f v 84,
- Pl e~i ~11. r o ş i e, vec i n~ c u mo~i - D~r v r i ,
jud. eheinti 50.
- mo ie, vecin~c u mo
n
l But eş t i , jud.VI -
c 1 ;
- udi.l. ( p ne ), mo~le, vecin~cu a~l
ăgeţelu, ju . Dâmb vit 4.
Poănri (~rosul)
- moş i e,
v c J . n~
c u moşi
v T"".
. " gur - •. • ·"'0.,; "l1,
ju .VI
~c
2.
Poi năr ei - mos:te, vecin
...•
cu moşiile G le u, u
t eş t i . 13uneştil de :Fier, jud. r e 5, 6.
Poj r u
alaşu ( Gur Des gi l or )
01en1
oliciorl
.tolintlm
Polovinele
ol ovr " gi
ono r el e( G
v
d3~e&Sa)
opt ' nzăl es t 1( -i)
eni(-1)
Popescu
o t i
opeşti(-i)
- v. LAturo s •
- moşie, j ud. Ol t •
- tru în moş i Vâr - i na, jud.R9 n~· 45-
- mole. j ud. Buz u 33, 79 oA, 2 .
- G., ing., jud. ,ehedln i3•
- moş i e, jud. omanti 11.
- s ohi t , pr op. , j ud. V~l c a 31.
oş l e, vecină c u moi Glogon, j ud. ' ! ehe-
dat i 38.
- s c hi t , rop., j ud. om ns i35. 36;
- de J os , mo i e, j ud. Rom t i 35, 36.
- mo, i e, vecină c u mos i a Bădul eş t i
i
j ud.
D~mbovi 63- v. i nghele s •
- o i4, jud.! lomi~ 34; - moşăe, j u. d.
1! ut ov 2.
Di m. , pi t r , pr op. , j ud. t 10 t 54;
- k , i <!., jud.Gorj 131\;
- tr ehe ( tre) , ing., jud.D"mbovi~ 34;
j ud. Do1j 17, 33; j ud. ehedi nt i 6, 7; j ud•
• uac e I 10, 26; j ud. Ol t 8; jud. 5mni c u " -
r tB
t
j ud. mant i 31; jud.T leor n6.
- moş neni , r o. , j ud. I l omi t 50.
- mosie, v c i nă c u mo~i in eti, jud.I şi
1; - ti u în ma i uc uet i i , j ud. I l f ov
46 - ( Gur V~ i), moş i e, vec!nt c u moş i
Căc i ul eş t i , j ud. e mt 2· - t r up î n m ' i
V tr chitului unl emn, j ud. V; l c ea 30;
- mo i e, veoi n
v
c u mo i i l e our e$t 1i ~1
ur ăt eş t i i de us, j ud. Vl ş c 4; v. ş i
.1-
}i·rwlluşani. Tătăr vştii;
- D1' gmni r eş t i , comună. jud.Ilfov 97.
- Alexandru. i ng •• jUd.Buzău 24; jUd..1lfov
46;
. . . . Di mi tri.e, prop., jud. VAlee 39;
- Ioan, i ng. , jud.Râmnieu Săr at 15, 16;
jUd.Vlaşe 52;
••.Sc ar I t, i ng. , jud.Argeş .1.9-21, 29; j ud.
Buzău 9. 55. 56, 63; j ud. Dâmbovi ~8 2; j ud.
Dol j 38, 45; j ud. Gor j 1; j ud. I l f ov 7, 8,
58; j ud. A' ehedi nţ i 36. 37; j ud. âU8eel 2,
6- 9, 13, 14. 19, 20, 23. 24, 30; j ud. Pr -
hova 4. 14- 16; j ud. Roman t i 7, 30; jud.
Vf:iloea 7, 9.
- mo i e, vec i n
V
c u moş i St i gni ~ , j ud. e
f t
hed1tfvi 7;
- Mar e, IDO i e, vec i nă c u mo: i i l e C c oţ i i
1bl ani ; , j ud. ehedinţi 6, 32.
- mo i e, vec i n
v
c u moş i Gr ec i , j udQDâmbo-
V'iy8 58.
- moş i e, j Ud. Tel eor m n 36, 48, 50-
- moş i e, j ud. V s l ui 3~
- m~J 1e. vecină c u moş i i l e Băl ţ aţ i ş i Bi r c i -
Mât u, jud.Olt 22.
- ac hi t , pr op. , j ud. Buzvu 35.
- moş i e, j ud. Rom naţ i 2, 4, 5, 20.
- I ane, moş i e, vec i nă c u moş i a DVbul eni ,
j ud. Rc mana" l j i 32.
- v. Podgor i a.
- moş i e, vec i nă c u moş i B~de t i , j ud. Di m-
bovi t a 14; - moş i e, vec i n
u
c u mo 1a Cor -
bi i Mar i , j ud. VI ş c a 48. ; - pl as i , j ud.
D"mbmrl'~ 65;
- Gă. r peni uă , mo i e, j ud. Dâmbovi t a 65.
- moş i e, vec Lnă cu moş i a Bă. l : : ' : c e nea f j ud.
. i l f ' ov59.
- jude~, j ut l . D. . . . mbovita 47, 57, 60; jud.
PrahOY8 59; - pl i, j ud. Pr ahov 54, 56.
- moş i e, veeLnă cu moşia Câ..mpuriJe s jud.
Put n 1.
Popov1ci
Por oi n
POl ' oi ni c a
Poroschi
Por t r i i
Pot c oava
Pot ec a
Pot al u
Potgoria
Pot l ogi
Potoci aua
Pr hova
r l e
- m~ş i e, v~c i n~ c u moş i i l e Buc i ni ş u, Obf t r -
i a ,R~ttl~ld9, Pol ovi nel e , V d s t r a, CAm u
?ăruht1. ~1_~ămăi l e9s a, jl,vl.Rom nat:t 11~
31, 41, 42.
- moş i e, jt... d. Sac , j ud •• Bu.zăi1 77.
. •.mo s:ie, v~c i nă c u. com-Bez-bânc e nâL, j ud.
Bac ău 2•
•••moş e, vec ă.nă c u moş i i l e Ungur-eI , Ti t u-
l eş t i ş i Băr băt eş t i , j ud~Ol t 29; - moş i e,
vec i nă c u moş i a Fr ăs i net u de Câmp, j ud.
Romai . 18ţ j .3; - moş i e, vec i nă c u moş i i l e
! ' Ter l ş nil, Ci uper c eni i s i Ghi mpe enă,
j ad. Tal eor man 5, 16, 33;
. •.de Pănur e, moş i e, j ud. Roman t i 33.
- moş t e, vec i nă c u moş i i l e ăl ai as c , Va-
{iz'a M-l"ii egoe ş t i i , jud. I l f ov 1, 53.
e mo~i e, vec i nă c u moş i a C~ai ul eş t i , j ud.
Ne~mg 2-
.••.Ioan, ing", j ud. Buzău 16; j ud. I 8l omi ~a
43, 54~ j ud. ~us c el 5, 33; j ud. Pr ahov 43;
j ud Râmn: . c u Săr at 12; j ud. V18Qc s 48, 61.
- ~t ef n, pr op. , j ud- Dol j 46.
• moş i e, j ud. Vgl c e , vec i nă c u moş i i l e Ul i -
c i oi ul ş i Bs l ot ş de J os , jud.Uolj 59;
j ud. V.91c~s 2l B.
- mo~i e, vec i n
v
c u moş i a Copv ennQS, j ud.
Tel eor man 32.
- moş i e, vea i nă c u moş i a Va t r Sc hi f ; ! ) . l u. i
Vâr b11a, j ud. Pr ahova 27~
~ moş i e, j ~d. Br l i 1a 10.
Prăj se•.•
Pr ăj eş t i i
P •.
... resJo
Pr ~azna
Pr e~e t i
Pr ej beanu
Pr ej oi u{- l )
Pr eot eş t i i - Cet t aa
Pr es es c s
Pr i beagul
Pr i begeni
Pr i boai a
P:riboeni ( Bal a ti)
- v. Mu. r ~es nc a.
~ v. ~ol eş t 1i Vul par ul ui .
- mo şf.e , vec i nă c u moş i Va t r M- r l i Rân-
c ăcă ov , j ud. l us oeL 6.
• moş n~ni t pDOp. , j ud. Dâmbovi ţ a 38.
- moş i e, vec i nă c u moş i e s tur-zent , jll.deD"m•.•
bovâta 4·J •
••. mo~i e, j ud. D" mbovi ~a 3, 38; ~ moş i e, ve~
ei nl au moş i a Cr evedi ~t j ~d. Vl ar : ~12-
" moş i e, j Ud. l aş i 5.
Pr-Lbo Le nâ.
Pr i boi eni
Pr i boi u
Pr i gor eni i
Pr i măr i a oraşului Alexanc:.r·.8 - j'.i.d.Teleormafi 48.
Priporul GAl goi u ( Ţâţ a) - ~uht ~, ~eei n c u muntele Plaiul Domnesc,
jua.. D6mb'Ovl ~a 40.
Pris ....eau
Pr1.sio El ni ide Sus
Pr i f : j l opu I vi r e
- ma~~i e, j ud. Mehedi nt i 51.
- Dom~. t egt 1tmoş i - e, jl.'d.Il::cv 60.
•. munte , vec fi c u muntele Muşi ţa, jud. Pra-
hovs 22;
- mu. t o, v~c i n c u munt el e uş i ~at j ud. Pr s @
hovs 22.
- c omun~, moşie, j Ud. Mehedi nt i 46.
- .m"-ŞiE, ~st, j ud••iehedl.n~j. 12, 16.
moş i e, j ~d. Ol t 28.
- mOijle vco ină c u moşi Grindlll-B:'tlanul,
jud. I~lOlili ta 29.
Mi c
-. . • . . .--
Pristo le
Pristolul
Pri c oveanc a
riviţi
!-Tocheşti
Prooroci
Pr oş ani c hi u
Pi-otopope sc u
_ _' " . . . . i +-
.,. Vel ....r [1.:."nav :;8.
Prulitoaia
moş!e. vec i ni c u moş i i l c - VUt j ud. Ol t 19.
- moş i u, j ud. I l f ov ) , 1) .
- Conat 3nt i n, prop., j ud. ehedl nt i 25.
- Q ăt~n, jud- Pz-ahcva 54;
"" do JeG m.o~ieI vec ine. cu m~şiil€- D:!:"ăgă•••
es ::].ţ=J ~~C(diS, Val ea Lung ă şi Cg.t!J.!'l'.l,. jUC.•
Prahove 52 5~;
- de Bun, mog1e, vecLnă cu moşia Valea Lun'"
gă .şi C8J;!.l"J. l, j!ld. Pr-ahova 52,
- moş i e, vac i nl c u moş i i l e Colee g, Artari,
S'll:ieo.ec~t ,~••. gieşe!}8eţl şi Broştenj. j ud.
Ialomi ~tj 54.
- rac ~i~,j:10. Vâlce 25;"" trup în moşia
Dră[,RşE:1.i. v jud.Olt 12.
- m~ş 1g, j ud. Vl eş c a 11, 20;
. ••Goş t l Er i ( Coen1) , @oş i e, j ud. I l f ov 69,
Prund.(-1)
Pr uneas c a
Prllt
Puche năL
Pueni ( - 1)
8';' "
- Va E1dul e~9c ~-
- pl na~. jud.Covurlui 5.
- mouz.eII juc:h Prahova 16.
.••.I:lo:Jie t vecLnă eu moşia Prundul Goş1iinari,
j u~~Tl f ~v 6J, 87; " moş i e, j ad. Vl eş c 11,
2:n•..
.." D1ogir:, .• t e~i nă ct ffiC'G:.1.lw Ci)ş"/...'!.~.rLl şi Re-
oe8~Dr l nc e , j ud- i ehedi nţ i 11, 25.
Pupăza
Pupezeni ( Cor năt el el e)
Pur ani ( - i )
Purc ăr-eaşa
Pur c ăr ei
Pur c ăr e. ni
Pur ueni i
Put i nei u
Put na
Puţ i nt ei ( Măr zăne ş t i )
puţ ur i l e
Rac ovăţ u
Rac ovi c eanu
Rac ovi ţ a
Radeş
Radi l a
Ra domi r e ş t i
Radovanul ( I dpovul )
•. .moş i e, vec i nă c u moş i i l e Cul c a ţ i ş i Tăr i -
c eni - Cur Vt eş t i , j ud. I l f ov 22, 56.
- t r up î n moş i a Buc u, j ud. I al omi ţ a 41.
- moş i e, j ud. Vl aş c a 10, 19, 23-
- v» B . . . . l ~i ţ a.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Vat r a M@r i i Vi er o-
ş ul , j ud. [ us c el 24. 25.
" " moş i e, vec i nă c u mo i i l e Pi s c ani i de Sus
ş i de J os , j ud. rusce 1 16.
- ( Căl i neas c a, Ludăne ş tdf , 1! oş t eanc ) , mo-
ş i e, j ud. Vl aş c a 36.
- moş i e, vec i n' " c u moş i i l e Nenc i ul eş t i ş i
Şi pot el e, j ud. Tel eor man 7, 9.
- j udeţ , j Ud. Bac ău 1.
- moş i e, vec i nă c u mo i a Ţi gVneş t i i - Cal on-
f i r eş t i i , j ud. Tel eor man 50; v. ş i Măr ză-
neş t i .
- moş i e, j ud. Dol j 38, 45.
. . •moş i e, vec i nă c u moş i a Hăe t i , j d~Gor j
7, 17, l 8A; - moş i e, vec i nă c u moş i Ne-
goeş t i , j ud. Mehedi nt i 27.
\
- moş i e, vec i n~ c u moş i i l e Br es ni t a ş i Tr ~s -
t eni c ul , j ud. Mehedi n1; i 2, 18. \ : \
- Gr i gor i e, pr op. , j Ud. Muş c el 31.
- mo i e, j Ud. DAmbovi ţ a 5, 32, 48, 51; - mo-
ş i e, vec i n . . . . c u moş i i l e Pi s c ani i de Sus ş i
de J os , Rădeş t i i ş i Vat r M- r i i RAnc vc i ov,
j ud. l \uş c e 1 6, 16, 27; v» ş i Cac a l e ţ i .
- i ng. , j ud. Te ouoi 8.
"" v« Băde ni i •
~ moş i e, vec i n . . . . c u moş i a Seac a, j ud. Ol t 21.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Si l c uţ a ş i T6r -
n . . . . vi ţ s , j ud. Dol j 18, 46; - moş i e, vec i n . . . .
c u moş i i l e C . . . . s c i o r el e ş i Vat r M- r i i Ne-
goeş t i i , j ud. I l f ov 53, 86; v. ş i Vi anul ;
R du - Vodă
R i ni on
Rs l es c n
R s a
Res t
R at i
R şi(-i)
Raş ov
Ravi c l
Razu
Răboac a
Răc hi t enl i
R . . . . dăş eni
Rădes n
Rădenl
Răde tie-i)
Rădl l a
R" di neş t i ( •. • L)
Rădi ş oar
Rădoes t i i
- Băt r ân, v. Fi nt ânel el e;
- Vec hi ( Fânt ânel el e) , moş i e, vec i nă c u mo-
ş i i l e I dpovu ş i Vi anul , j Ud. Dol j 41.
- mJ nVs t i r e, pr op. , j ud. Dâmbovi t a 31; j ud.
I al oml t a 16, l 6bi s , 24, 41; j ud. I l f ov 85.
- Ar i s t i de, b r on, pr op. , j ud. I al omi ~a 21.
- Al . , i ng. , j ud. Buzău 76.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Vai domi r ul ş i
Cuneş t i , j ud. I al omi ţ a 3.
- moş i e vec i nă c u moş i a Negoi u, j ud. Dol j
52.
- I oan dr . , pr op. , j ud. Dâmbovi t a 39, 52, 53-
- mi e, vec i nă c u moş i a Or ezu, j ud. I l omi -
ţ 21;
- di n Val e, moş i e, vec i nă eu moş i a c ăz~-
neş t i , j ud. l al omi t a 55.
- moş i e, vec i nă c u moş i a V t r Sc hi t ul ui
Vâ. r bil a, j ud. Pr hov 27 •
•. . G. , i . , j Ud. Neamţ 4.
- Gr i gor i e, c l uc er , hot r ni e, j ud. Mehedi nt i
33.
- moş i e, vec i n
v
c u moş i i l e Câmpu1 Ol t eni l or
ş i BUj or eni i , j ud. Vâl c e 4.
- moş i e, vec i n" " 'c u moş i a Răde n , j ud. Ba-
cău 1.
•. • moş i e, j ud. Rom n 2.
•. • moş i e, j ud. Suee v 3•
•. • moş i e, j ud. Bac ău 1.
- moş i e, j ud. Bot o ni 1.
( Căt unel e) •. • moş i e, j ud. uş c el 23, 274
c ăt una ( VVc ar e ) - mo i e, vec i n; c u moş i a Dr ăghi c i u
Pâr vul eş t i i , j ud. uş c el 46.
- v. Băbenâs
- moş i e, j ud. Gor j 13 ;
•. .de Sus , moş i e vec i nă c u mo i a R ădâne ş t i
jud. Gor j 19.A.
- moş i e, j ud. Roman t i 12.
- de J os , moş i e. vec i nă c u moş i a Sc hi t ul ul
Dr ăgăneş t l , j ud. Te1eor man 22;
- de Sus , moş i e, vec i nă c u moş i a Sc hi t u1ui
. 1 .
Rădul es c u
R6.duleşti(••• 1)
Ră~c:ăe~i
Răai pi t i
Răapopf
R" ' ş ani
Răt eas c
Răt eec u
Răt eş t i
Răt e t i
Răt evo1eş t l
Rătunda
Răt undul
Răţ e aoa
R zmi r eş t i ( Cl i novul )
Râf ov( - u)
HA j l eţ ul
Dr agăneş t i , j ud. Tel eor man 22.
- G.:t:.. Ii ingflli j l \ d. Mehedi n1; i 25.
- m. o~; detvec i nă c u mo i i l e Li povu ş i Vi anul ,
j ud. n. ol ~41; v. ş i I nt or s l 1ur a, I nt or a{-
J . ur e de J os .
- v» Br nl ş t ea.
- mo~i e9 j ud. Dol j 74; - moş i e, vec i nă c u
moş i a Dâr v r i , j ud. Mehedi nţ i 50.
- m~ş l e, vec i nă c u moş i i l e N~gr eas c a ş i
Gr oş s ni , j ud. Buzau 1, l bi s .
~ moş i e, r ec i n' " c u moş i a Bol deş t i , j ud. Bu~
zău 9.
- moş i e, vec i nă c u mo i i l e Păc ur eni , Sur s ni ,
. r i c eş t l , Căr buneş t i ş i Vat r a Sc hi t ul ui
Vâr bi l a, j ud. Pr ahova 19- 21, " 27, 37;
- F1or es c ul u1, moş i e, vec i na c u moş i a Va
8
t r a Sc hi t ul ui Vâr bi l a, j ud. Pr ahov 27;
- ehedi nţ a, t r QP î n moş i V t r a Sc hi t u1ui
Vâr bi 1a, j ud. Pr ahova 27.
- . , s er d r , di n Târ govi ş t e, pr op. , j ud.
Dâmbovi ţ 56.
- moş neni , pr op. , j ud. Ar geş 29.
- moş i e, î n pl ai ul Pâr s c ov, vec i n
v
ou mo i l -
l e J os eni ş i ol i c i or i , j ud. Buzău 79, 81;
- moş Le , eăbun , î n c om. G~i s eni , j ud. D" ' m-
bovi ţ 19, 41•
•. •moş i e, vec i nă c u moş i Găneş t i , j ud. ~ -
c el 44, 47.
- v. Rot unda_
8 moş i e, vec i nă c u moş i i l e Câmpul Ol t eni l or
ş i BUj or enl 1, j ud. Vâl c ea 4.
- t r up î n moş i e Bădul eş t i , j ud. Dâmbovi ţ a 63.
- moş i et vec i n' " c u moş i i l e Foi as c , Duş eş t i
ş i J ăr zaneş t i , j ud. Tel eor m n 14, 27.
- r nănVs t i r e, pr op. , j ud. I l omi ţ a 23.
moş i e, vec i nă c u moş i Bur de , j ud. Tel or -
man 1.
- moş i e, j ud. Pr ahova 25, 26.
- v. Pl opul .
H" i oas ( Câi neş t i , S ur t ) - moş i e, vec i nă c u mo i i l e Dz-s noveţd,
Fundu. 1 Vor ni c u1ui , j ud. Rom ns t ; i 17, 43.
Râi o8ul ( But e, Gur a Văi i ) - m6~i e, vec i nă c u moş i i l e Bogdăneş t i ,
Mui er eas c de J os ş i de Sus , j ud. V" ' l c e
I l , 18•
.•. moşie, vec i nă c u mo i a Dr novăj uâ, j ud.
" Romane ţi 8;
- Bar c ăneş t i ( Dor obănţ eş t i ) , moş i e, vec i nă
c u moş i a Spet eni di n j ud. I l,omi ţQ' j ud.
I l f ov 42.
R" i oş i i
R~me t i ( F10r eş t i )
Râ, mn c e nu
Hânmic u Săra t
_ _ _ _ Vâl c ea
R~naWl i ov( - u, " n1)
R" ndul de An1nl
R" p: ' . l e
P. 8Qr eni ( Cac al oţ l )
R" ur i l e
Rebegi ( '''1)
- moş i e, j ud. Vâ1c e 29.
- ( Romni c eanu) , O. N. , i ng. , J ud. Dol j 3, 42,
65, 72; j ud. I l omi ţ 51; j ud. I 1f ov 82- 84;
j ud. Mehedi nţ i 2, 8, 15, 18; , j ud. 01t 27;
j ud•. Pr hov 25. 26; j Ud. R" mnf c u S . . . .e,
14; j ud. Rom naţ i 20, 26; j ud. Te1eor man 34;
•. •Ui mi tria O ., aer-dar, pi tr, 1tlg., j ud.
I a10mi ţ a 19; j ud. I l f ov 23, 35; j Ud. Muş c el
34, 38; j ud. Tel eor man 48; j ud. V1 ş c 36,
37. 42, 43;
- I oan M. , i ng. , j ud. Br ăi l
zău 39, 64. 78, 8oA, 84;
48, 61; j ud. I l omi ţ a 41,
16- 18; j Ud. Bu-
j ud. Dâmbovi ţ
55; jud. I l f ov
91; j ud6Tel epr ~ 33.
- j udet , j ud. Râmni c u SVr t21; - or 9, t " r g,
j ud. Râmr l i c u Săr t 1, 13;
- or a~. j ud. Vâl c e 8, 34.
- mănas t i r e, pr op. , j ud. r geş 29; j ud. Buzau
9; j ud. Uâmbovi ţ a 9; j ud. n" mbovi t a 2; j ud.
Muş c el 6- 9, 20; . •. moş i e, vec i nă c u moş i
Vat a M- r i i But oi ul , j ud. nâmbovi ~a 33; v.
ş i Negoe" " t •
- ( Cot eni i ) , mo i e, vec i nă c u moş i a B be l e,
j ud. Vl ş c a 25 •
. •• moş i e, vec i nă c u mo i Sc ăi eni , j ud. Pr •. .
heva 51.
- moş i e, i ud. Vâ1c e 1.
- p18s ă, j ud. uş c e1 31, 36, 37~
. . . • moş i e, " j ud.Do1j 12. 53.
Recea ( ur-La) - moş1u» vecin~ cu moşie Zorleasca. j d.OIt
10; v-. şi Hotăranl, M'urgenli ;
•••.D:!'incelJ, moşie, jud.Mehedlnţ1 25-
" uoş Le, jud.B eău 3-
•.•moşie. vecină cu moşiile B:resni'~a şi Ra>
c ovăt u, jUd.Mehedinti 2, 18.
- moşie, judaRomanaţi ), 12, 28, 34, 46.
- mo~ie, vCuină cu moşia PârIiţii, jud.Ro-
m.r:na ţi 34.
- c omună, moşie, vecină cu moşia CVzăneşti,
jad. Ialv-~i~55, 56.
OF moşă.e, vecina cu moşiile Ber-a şi Padin ,
j ud. Buz~u 64.
~ mo l e, vecină cu moşi Fălcoi, jud.Rom -
nati llO;
8 Dăbul enl , v. Dăbuleni.
- moşie, vBcina cu moşia Glogova, .ud.Mehe-
dinţi1 38.
- moşie, vecină cu mo i V~lenii, jud.Vl ş-
a 14-
- moşie, vecin~ cu moşiile C rtojani, Corbii
Mar -1 , Pur-ani, jud. VIsee 10, 23, 48;
- Cătunu., moş Le, vecină cu mo ia Crav-edi ,
j ad. Viaş ea 12;
- de IJOS, mo.§ie, vecină cu moşia Crevfidia,
jud. Vlsşc:.: 12.
- moşie, jt:iu.Eoman ti 25; v» şi Pârşani;
• de J os , moşie, vecină ou moşia Gorgănaşiu,
jud.Rom~cBţl 37; v. şi BUjoiu:
- de Su,S,. (Suzana), moşie, vecină cu moşiile
Robă~laiti şi Pârşaoi, jud.Ro1Il8nati 25.27.
"'".a.F., .:n.g., jud.Do1j 51, 53;
- c, « » 1'16., jud.Dâmbovi~a 41; jud Ilfov 93.
17;
- Ies:1, :l.ng•., jud-Argeş 39, jQd.Muşcel 37.
mo~i e. j ~d. ~Al c e 390
Reohitişul
Reci ~a
Redea
Redi ş o r a
Reghiga
Regiga
Reşca
--
Retezen!
Rioşii
Ro t
Robăne ştie.•. 1)
Robeacu
Robcşt:t
Hobi.3cerl
Rogoe se Le
Rogojaace (PisCl.l [)răghic:1.) M moşie, vecin" cu moşi Vtra Schitului
Vârbila, jud.Prahov 27.
- moş.le , jUd.Mt::,hedin'ţ,i 5, 1 7'J 19, 29, 30e
- moaLe, vec i.nă nu mo~i3 .utlu:·ile, j ud. Dol j
)8; 45;
..• de J08, moşLe, vec i nr : i CI}moşi.ile Rojişte
dp. SW3. ş:l Bouvenii, j ud. Dol j 58;
- de sus , m09:i.~, jud.Dolj 58.
- SmHlu~ls J ionnes ă de - , prop•., jud.Dâm-
bovi ~8 65.-
\)r2ţh târg, jud.Roman 1, 10.
•••jlld~t, jud.Dolj 23; jud.Olt 28; jud.Rome-
n3~i 53; - ( Zi dur i l e) , moş i e, vec i nă c U
moş i a or t en11, j ud. Dâmbovi i a 28, 29.
- (1ung~, Rovlna, Hurczul), i l l o~1e, vecină
uu mo~i a Bogdăneştt, j ud. Vâl c ea 15.
RornânB (Ciocăncştil de Jos) - aoşi,~, vecină cu 1Il0~ia P.i·.;;tljb~de p"'-
rlllrS.• j1,1. Romane ~i 33.
Româneştl(-i) (Rumâneşti)-moşl~, jud.]luşoel 10,26, ,27,29,37; ..•
ROjişte( - )
F! ogovs
ROfno
ROI DGn
Rom nu
moş i e, vDc i nă cu mQş i a Broşteni, jud.Vâl-
cea 7;
- .Bălileş·(j1, comună, j Ud. Muş c r el 37.
Râmn. 1. c eanu.
..•Roznoveanu, Gheorghe, prop., jud.Ne mt 8;
- R. R. , prop., jud.Baoău 4.
J. omnf.cdanu
Roaetti
Ras ai
Roşculeştl - moşă.e, ve o Lnă cu moş i a C."'mpurile, jud.
Ptttna 11t
.•..moşlo, vecă nă cu mo:=da Merişanii, jud.Te-
rccrman ,.
- mo~i c , vac i na cu moşia Seac , jud.Olt 21;
- moş:h::
t
vec Lnă cu moşia Pr as j ba de Pădu-
r~, juci."Romana ţi 33.
Roşii - Să.rilţeni - 1Văreasoa - moşă.e, vecină eu mo~iile Cooora ~i
!il~.leasc.~, jud. Ia1o.rnit 56.
Ro şd.a
Roşie~i( •.•. i)
Roş l t l - moşiu, v3clnl cu moşia Boj a, jud.Ilfov 49.
- moeia, vaoLnă 0
1
1mo ia Plogt~.na, Jud. 4ehe"'"
din:';i 3•.
- mo~iu, vecina cu moşia C"!'!lpurile, jud. Put•• Rotileş'Gi
Rot unda ( Răt unda)
Rovi na
Roznova
Ruo or eni
Ruour eni
Rudar i
Rudeni i
Rudi n. a
Rugea
R aga ( Obâr ş a)
Rui oa
RtlDl" ne ş t i
Runoeni i
Runou{ - 1)
Rupt ur a ( Sadoveanoa)
Ras ăl e ş t i ( Mi hăe ş t i )
Rus " " neş t i {- i )
Rueei a (Roas La )
Rusu
- moş i e, j ud. Buz" " u 22, 33, 51, 53, 60, 73;
- moş i e, veoi nă ou moş i i l e Comeni . Ghi -
di ol ul , J degl a Ci br ov , j ud. Dol j 3, 14,
29; - moş i e, j ud. Romanaţ i 3, 3. 11, 44.
- v. Romanu.
- moş i e, j ud. Neamţ 1. 8.
- moş i e. j ud. Mehedi nt i 8. \ ,
- mo Le , veoi nă ou moş i a Poenar i , j ud. :~ş~
oel 9. ~
8 moş i e. j ud. Dol j 4, 73, 74.
- mo i e, veoi n" " ou moş i i l e Ci ooăneş t i i . AI -
bot a ş i Dol aoea. j Ud. Ar geş 25.
- moş i e, j ud. ehedi n~i 14.
- moş i e, veoi n
u
ou moş i a Vat r a Sohi t u1ui
Deunl emn, j ud. Vâl c ea 30.
- mo i e, veoi nă ou moş i Radi neş t i , j ud.
Gor j 19. A.
moş i e, veoi nă ou moş i a Onc eş t i - Coş oveni ,
j ud. V1aş c a 45;
- Buc Lumenâ , moş i e, j Ud. Vl şca 54.
V. .•.•Rom" neş t i .
- moş i e, j Ud. Buzău 31.
- moş i e, veoi nă ou moş i i l e Păş c ni i ş i Vă-
r ăş t i - Das oă1u. j ud. I 1f ov 5. 32; - mo i e,
j Ud. Romanat i 22; • moş i e, j ud. Vâl oea 17.
- moş i e, veoi nă ou moş i a Ui băr eş t i , j ud. Ol t
25; v» ş i Cr eme nea, Per e t u.
- m~§ i e, veoi nă c u moş i Tol oeas c a. j ud. Te-
l eor m n 24.
- moş i e, j Ud. Romanaţ i , veoi nă ou moş i i l e
Pr i ş c oveanc a ş i t Udi n- , j ud. Ol t 28, j ud.
Roman ţ i 9;
- de J os , mo i e, j Ud. Romanaţ i , j ud. 01t 28;
- de Sus , moş i e, j ud. Romanat i , vec i nă ou
moş i a Rus ăneş t i i de J os , j ud. Ol t 28.
- c omun
v
, ( j Ud. Bol gr ad! , Bas ar abi a Veohe 4,
12, 28, 45.
- munt e, veoi n c u munt el e Muş i ţ a, j ud. Pr a-
hova 2 2 .
ăr ăt el u
l u1ţ i , j ud. Buzau 74; ~ pl as ă, j ud. Buzău
48, 71; v. ş i Latta.
- moş i e~ jUd.Prahova 3.
~ moş i e, vec i nă c u moş i a Robeş t i , j ud. VAl c ea
39.
• moş i e, veoi n
v
c u ~o i a Ţi găneş t i , j ud.
Buzău 34.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Ber l eş t i - . openi ,
Bucu ş l C" ' z neş t i , j ud. I al omi ţ a 37, 41,
55; v. ş i C01111a.
- Di mi t r i e, mar e s er dar , pr op. , j ud. Buz u
73·
- v. Măt ăs eas da.
- moş i e, vec i nă c u moş i a GLogova , j Ud. Mehe-
di n~i 38.
~ mănăs t i r e, pr op. , j ud. Br ăi l a 8; j ud. Pr a-
hova 22; j ud. Vlaşca 26, 30, ~3, 34.
- moş i e, vec i nă c u moş i a St r ac hi ns , j ud. l a·
l omi ţ a 51; - ( s t r oeş t l ) , moş i e, vec i n' " c u
moş i i l e Dr i du, J i găl i a, Mi c heaoa ş i Cor -
neş t i , j ud. l l f ov 35, 48.
- moş i e, vec i n' " c u moş i a Dona, j ud. I l f ov 57.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Br c ş t eni . j ud. Ar -
geş 24.
- moş i e, vec i nă c u moş i a ~i găneş t i i , j ud.
Tec uc i 4.
- moş i e, j ud. Dâmbovi ţ a 39, 52, 53, 64.
- v» L r gu.
- moş i e, vec i nă c U moş i a Bădul eş t i . j ud.
Dâmbovi t a 63-
- Mat ac he, _ r op. , j ud. Dâmbovi ţ a 55.
- moş i e, vec i nă c u moş i a St r ac hi na, j Ud. I -
l omi t a 51.
- moş i e, vec i n! c u moş i i l e Mi hăl e t i ş i
Hâr s eni , j ud. Vâl c ea 2.
- v. Br &ni ş t ea.
- moş i e, vec i n" c u moş i a Roznovu, j ud. Neamţ
8.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Bogdăneş t i , j ud.
Vâl c ea 11.
Săr.... c i neas c a
Săr-ăc Lne ş t i
Săr . . . . ţ eni (-i)
Săr ăţ i anu
Săr ăţ i eni
Săr dăneş t l
Săr i ndar ( -1, ul )
Sărindăreanca
Săruleşti
Săs eni
săs eş t i i ( Odai a)
S"'teni
Săt uc u
S" ' ul eas c a
SăuLescu
săveano a
Săves t r eni
Săveş t i
S~vi neş t i
Sâmbot i nu
Ruş e tu ( Lar gu) - mo i e, vec i nă c u moş i i l e Bor
j ud. Buz" ' u 64;
• M' gi neanc , moş i e, î n pl s a Bal t , j ud.
Br ăi l 14.
i Padi na,
au i i - moş i e, j ud. Tel eor man 39, 4 ;
- de Vede, moş i e, vec i nă ~u moş i i l e BVs e t i i ,
Băc " ' l e ' t i i ş i c u moş i a Sc hi t u1ni Dr Vg
V
_
neş t i , j ud. Tel eor m n 22, 29; - or , j ud.
Ar geş 42, j ud. Tel eor m n 17;
- V1ădi c ăi , moş i e, vec i nă c u moş i a Ci ut u~
r eş t i , j ud. R 7.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Ti gVne t i . Ur s oai a,
j ud. Buzău 85.
- moş i e, vec i nă c u moş i Tom ni, j ud. Vâ1c e
21. A•
Ruşovă şu
Ruş oveni
- p1 s ă, j ud. I l f ov 79.
- moş i e, vec i n' " c u mo i a Tol c eas c a, j ud. Te-
l eor m n 24.
- moş i e, vec i ~ă c u moş i a Sl ş om , j ud. Mehe-
di nţ i 9.
- j udeţ , j ud. Buzvu 10, 77.
- măn~s t i r e, j Ud, Dol j 17, 33; j ud. Romanaţ i
20; - moş i e, vec i n' " c u moş i i l e Gânj ova ş i
Gi gher , j ud. Dol j 53; - mo i e, vec i nă c u
mo
o
i i 1e Buc i ni ş u, năbu1eni ş i Obâr ş i , j Ud.
Rom n ţ i 32, 41, 42.
Sadoveanc a( Ber i ndei ul ) - moş i e, vec i n' " c u moş i i l e Per et u ş i Dr ăgă@
neş t i , j ud. Ol t 26; v. i Rupt ur •
S egi u - N. , i ng. , j ud. I l f ov 72.
Segna - moş i e, vec i nă c u moş i t § r gul ui Roman,
j ud. Roman 1.
S i ooi - moş i e, vec Lnă ou moş i a [ adoi , j ud. V . . . . l c ee
9.
Ss bar u
Sabl at
Sabl ăni ţ
Sao
S dova
Sal c i a ( Mogo e s c a) - moş i e,
c u mo i
Sâr b11.
j Ud. Buzău 16, 51; - moş i e, vec i nă
uc at u, j d. Pr hova 30; v. i
Salman
8andu
Sar u
Sât u1 - Nou
Săbăoanââ
Săbl Oi u
Săc eni
Săc ş or i
săcutu
Sac u1eş t i
Sădu1eni ( - i ) ( văl eanc )
Săf t i c a
Să1ăt r L\ c u
Săl c i anu
SăI c ut
S " 11ş t eni
SăI i ş t eni i
Să. I uc ut a - Sul ar i i
Săndu l,e001.1
Săpun ri
Săr ac ul
S ăr r i ( - i ) ( Zâmbr oai a)
Săr-asc s
S ăr at a
- .•~-
- c ăpi t an. i ng. , j d. D~mbovl ţ a 35, )6; j ud.
I l f ov 67; , j ud. Râmni c u SVr at 9.
- pos t el ni c din Ruş i i de Vede, hot r nl c ,
j ud. Ar geş 42.
- t r up i n moş i a BVdul eş t i . j ud_ DAmbovi ţ a 63-
- c omună, î n pl as a Cahâl - Pr ut , j ud. Bo1gr d
34.
- moş i e, vec i n
v
c u moş i i l e Agi ~deni i , Răc hi -
t eni . i i J ug" ' ni i , j ud. Rom n 2 •
•. .moş i e, vec i nă c u moş i Fr ăai net u de C
A
l np,
j ud. Roman ţ i 3.
- moş i e, vec i n" c u moş i a Ci ol ăneş t i , j ud-
Tel eor man 28.
- t r up î n moş i a Af um t i , j ud. I l f ov 89.
- ( Si l i , t ea Buc ovec i or ul ui ) , mo i e, j ud. Dol j
19, 44, 63.
- v. Gur Mot r ul ui -
- moş i e, vec i nă c U moş i i l e Făgeţ el u i s t ur -
zeni , j ud. De~bovi t 4, 43-
- mo~i e, vec i nă c u moş i i l e Mi c he~o ş i Cor -
neş t i , j ud. I l f ov 48.
- v. Gr ec i .
- Ghi ţ ă, pr op- , j ud- Buzău 72.
- moş i e, j ud. Dol j 41, 46, 63.
- moş neni , pr op. , j ud. Vâl c ea 35.
- v. t r âmba-
- moş i e, j ud. Dol j 49-
- ~t ef an, pr op. , j Ud. Pr ahova 57-
• • v •
- moş l e, veCl n c u moş l
t a 21; - moş i e, vec i nă
j ud- Roman t i - 44.
- v. Ci omăge t i i de uos .
- moqi e, vec i nă c u mo i i l e Ar c eş t i i , Ber i -
voes c u de Sus , Păc ur e nă , Sur ni , C . . . . r bu-
neş t i ş i Qpr i ş or ul , j ud- Pr ahov 6, 19- 21,
33, 44.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e I deş t i - pVc ur et i
ş i I ze t i i , j ud. Pr p. hov 14, 50-
- c omună, ( j Ud- Bol gr d~, Bas ar abi a Vec he 5;
- mo i e, vec i nă c u moş i i l e Bădeni i Mi -
Or ezu, j ud- I s l ami -
c u moş i a Vl ădf.La ,
. 1 ·
SA
r c a
Sb"'rcea
SC8unu l ui Tudor
Seveni (Se ăie nă)
S;:: ariş oa: r - a
Sc i oş i
Seândur eni
Saânt eeş t i i {Buc ovă~u)
Sehei
Sc hi t u Bar bu Met oh
Sei pl on ( Sc l pi one)
Seor i l e
Sc or t ar t i
,- ..251--
- J . 1At -
- moş i e, vec i nă eu moş i a Năs oeş t i i , j ud.
Bac ă 3;'" ( S Lc La ) , moş i e, vedi nă c u
moşa a Dr anove ţi, jud. Roma n ţi 1'7; - moş i e,
j uu. V~l c ea 32, 38;
- de J os , moş i e, j ud. Vâ1c ea 25; - t r up î n
moş i a Dr ăgăş ani , j ud. Ol t 12;
- de 8us, moş i e, j ud . • V" l l c ea 25: - t r up î n
moş i a Dr ăgăş ani , j ud. 01t 12.
- moş i e, vec i n' " c u moş i a Si neş t i , j ud. I ş i
1.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e C r eda ş i Copă •. •
c eni i de Sus ş i de Jos, j ud. Ilfov 61.
- moş i e, j ud. Vâl c ea 25.
- deal , j ud. Pr ahov 51; •. •f br i c e de hâr t i ,
j ud. Pr hov 51; - moş i e, c or n: , j Ud. Pr aho-
v: ?l .
- moş i e, vec i n' " c u moş i a Fr Vs i net u de Câmp,
j ud. Romanat i 34
. ••de Jos, munt e, vec i n c u munt i i Căpă~âneni ,
j ud. Ar geş 20;
- de Sus , munţ i vec i ni c u munt i i Căpăt âneni ,
j ud. Ar geş 20.
moş i e, vec i nă c u moş i a MVgur el el e, j ud.
Pr ahova 34, 49.
- v» I br i anu.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Br es ni ~a ş i Tr es ' "
t eni c u1. , j ud. Mehedi nt i 2, 18; - t r up î n
moş i A Unţ eş t i i , j ud. Tut ova 1.
- moş i e, j ud. Buzău 5.
- v. Băr bul es nc •
- Gheor ghe T. , i ng. , j ud. u c el 1, 22; j ud.
Pr ah0v3 57; j ud. Te1eor man 18;
•. •I or gu, i ng. , j ud. Buzău 28, 73; j ud. Dâmbo-
Vi~8 46; j ud. l a1omi ţ a 42; j ud. Muş c el 3,
15, 21; j ud. Pr ahov 29, 30, 40. 41, 50e
- moş i e, j ud. [ ehedi nţ i 51, 52;
- ] i c ă, moş i e, vec i nă c u mo i a Sc or i 1 t î n
t r up 0.1 moş i a Pr Ls ăcea ua , j ud. ehedi nţ l
51. 52.
- v» Pes t r eni i .
I '. . . ' ~# ~•. • •••
Sc {\ r ţ er u- Nou
Şc or t ăş t i i
Sc ~i oaş t ea( Cor neaAc a)
SCI l i pi c 1
SC
1
lndu1
Scu: r . t a
Sc ur t eş t i
Satu-tu
Se c a
Secere
Seci ( Panaghi a)
Sec ot i
Sec u
Segar c ea ( Şegar c ea)
Sel i ogl u
.3erb~şti
Serdanu(-1)
- c ~mună, mo i e î n pl as a V~deni , j ud. Br ăi l a
13, 16.
mo~1e. vec i nă c u moş i a Pr i gor eni l , j ud.
1ş i 5.
- ~oş i e, vec i nă c u moş i i l e Sc hi t ul ui Dr ăgă-
neş t i , Tol ~eas c 8 , . Băs eş t i i , Băc . . . . . l eş t i i ,
Ru~1i , Dul c eauc , j ud. Tel eor man 22, 24,
29, 49.
- moş i e, vec i n' " c u moş i a Cr eaţ a- Pet r ec hi o -
i a, j ud. I l f ov 10.
- moş i e, vec i n' " ~u moş i I oneş t i , j ud. Vâl c ea
22.
- v . •TI âi oas a.
- moş ~e, j ud. Buzău 8, 55, 63.
. •. . • o/ .
- moş i e, vec i nă c u moş i a Mot om~anc a Dr a -
c es C6, j ud. VI ş c a 60.
- moş ~e, vec i nă c u moş i a J i b1ee, j ud. Ar geş
16; - moş i e, j ud. Ol t 20, 2l ~ - s c hi t ,
pr op. , j ud. Ol t 8; v. oi Ci oar a, Oi o r a de
Sus ;
• de P~dur e, moş i e, vec i n" ' "c u moş i Br abova,
j ud. Dol j 48.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Li ţ a, ~eg r c ea
ş i Sur oai a, j ud. Tel eor man 12, 46; - mo~
~1e, vec i nă c u mo i a Cr evedi , j Ud. Vl aş c a
12.
- moş i e, vec ină c IImo . .
19.
. •.v. Ci r eaş o u.
mănăs t i r e, pr op. , j ud. Roman 9, 10.
- moş i e, ve c â nă c u moş i i l e Li povu, Vi I ! l ul ,
.
RoHi ş t ea de Sus , Bouveni i ş i S" ' l c uţ a, j ud.
Do1j 41, 46, 58; • moş i e, c omună, j UdGTe-
Săc ut u , jI l dt >Dol j
l s or man 12, 41- 44, 46,
- c omună, pl as a I s mai l , j ud. Bol gr ad. Bas -
r- bd.a Vec he 4-
- moş i e, ec i nă c u moş i a U11c i ol ul , j ud•
Vâl c ea 2l B.
moş i e, vec Lnă c u moş i a Pot 1ogi - Căr peni ş ul ,
j ud. DAmbovi ţ a 65; v. ş i Bădeş t i .
de Arhi tec tură
- Gh6·rghe, i:-rop., jud. Dâmbovitli 36.
din. Mirlisterul Agricult,urii, Industriilor,
CorÎ1&!'~1l2ui şi Domenitllor, ju.d.îliov 76;
din Min.isteru1 Agriculturii, Industriilor,
CO[;1er~l).lul şi Domeniilor, jud. Tlfov 73-75,
77, 78~
"..11ari.s ~pr-op- , judsRoms neţi 44
- moşie, jl d.Dâmboviţ 6, . (Chirculeasca),
moşie, jU.d.Vlaşca 46, 47, 61; v» şi Chir-
Serviciul GOllstru~ţiilor
Sev stianca
Severinu( .... 1)
Nou
- m0ş ~e, veelnă cu moşiile Băbenii, r~lniţa
ş i V~tra Sehitului Deunleon. jud~Vâlcea 12,
l ~, 30•
• J oJ t' . 'B ~ 47•
- manus ' ~r e, pr op. , ~uu. UZhU
- (c':inI;ucur şti), mănăa tn.r-e , proţ,., jud-
Brai_s 1; jud.Buzău 12, 14; jud.Dâmbovi;a
s , .;.,1. jud"Uolj 9; jud.IaIollli~e t , jud.
Ilfov 11.,64; jud.Te1eormatl 11;
- crin Bt-:c.:ureşti, mănăe tLr-e , pr·op., jud.Dâmft
bc.lVi ta 5. jud.I lomi t 8; jud. Prahova 6;
.'ud-f\b,llmieuSăratI; jud. VIaşes 7-16•
•••din BUGLU'eşti, mănăstire, pr-op, , jud.Ilfov
23·
- din Fooşbni, mănăs tnre , prop., jUd.Brăila
Sf#~postoi1
St .Gheorghe
Sf.lo n
. 1. . ••
s-:.k ntelimon - mănâst.ire, prop., jud.Ilfov 39; - spit 1,
prO.fh, JUd.IRlomita 34; jud.Ilfov 62, 63-
- !flenG.stire, pz-opv , ju.d.Romsn 5.
- din B~cureşti, mVn~stire, rop., jud.Te-
lp.orm8n 49"
- moşie, jud.Ilfov 31.
- mcşl.f.i vacLnă Cl1 moşiile Netoti Ruşii,
Dulceacc~ ş i moşia Schltu1ui Drăgăneştt,
ju':.e1feleOî'l! n21, 22, 49~
- moş i e, vec i nă eu mo i E~ciuleşti, jud.
I~l:':)ffi:L ţs 5.
Sf.Sava
lh'.Spiridon Nou
~fârşeşti
Sf1nte FIiii
Sfrede1u1
- moşi~w \i~...,;.năcu moşiile lrântâtl"3J.dle
Lolo~,ssoa, jud. Pr hova 7, 17; - trup
mcşi8 aăeşti, jud.Gorj 7. 1'{, 13A.
- mo ie, vecină cu mo i BVneasa, jud.Vl ş ~
1
'"'
: : Ln
Siblneşti
~-
, -pr-
c a · 6.
- moşie, veeLnă cu moşia Glogov , ju.d.Mehe-
<iirt"~i 38,.
-
rao;te, '\Tecină cu moşi
zâu 67, 68;
-
(V idee
Găgenii, jUd.BU-
sc ), moşie, jud.
Fr hov 29 )1; ....moşie, jud.Teleorman 10,
15;
Bucoveclorului ... Y. S;~l1ill~
---
_______ Crucii @ moş i e, vec nă cu moşia Cioro1ul, jud.
Siliştea (Cătina)
Plopulili
Siliştenii
Si11ştioara ( D ş ov )
S11ivest~.•u
Sklila
Sinaia
Sineşti
Singureanca
Singureni( -i)
•.•• ,. .1.. ( • 'i)
~.:t..ee'" -u.. "
5i5ineşt1
Skrzeszenskl
Slatina
Slăniceni
D'O j 1;
- v» Ca.•.. a.:caş:t.
- 7. Strâ.mberti.
- ~~ş i ~, jud.Rom n t i 1, 7.
- ooşi~, jud.Roman 8.
pl aaă, jud.Tutov 1.
- comun ă, jud.Prahov 56.
- moşie. vecI nă cIlmoşia Mo"druzoştii t jud.
~uzălt 21; - moşie, "ud.I I Or ! l i ţ a 54; - mo-
ş ~e J ud. I ~ş i 1; - (Clo ca), moş i e, jud.
I l f ' v 64- - moşie, vecin
v
cu mo ia Jigăi-
. -...
la, jud.Vilcea )1;
•• Lil'".ac.&., v« Lilieci;
- RLiestJcB-Sf.Gheorghe, moşie, vecină cu
mOl]ia j~.108ru Domnească, jud.r:"'fov 93.
- moş ~e, vecin
v
ou moşiile Maniţa şi Măgur ,
jud. Vlaş(;a 37•
••.•mcşie, vecină eu moşiile E?u~t.Jş!;J.1. Cu-
:eăl;~Ş'i;li de SU8 şi Vâlcelenii, jud.Vlaşc
4. 15;
- Bil~, moşă.e , vecină cu moşiile Jl1be1e şi
T8r.tgniJr~.11.•• Mirălll, jud.Vlaşc 33, 34•
- plsaă, jud.Covurlui .,;
••de Sus, pl să, jud.Roman 4.
--m.oşi.e, vec î nă cu moşia Glog'va, jlJi. ehe»
di n~i 38•
...iag., j'Ăd. Uolj 66.
•••moş î.ef jud.IJLehedin~i 9.
•••mănăs (iire, prop- , jud.Covurlui 3; - oraş.
jud.ll::.t), 10,16, 20; jud.~felevrln n 29.
~mo neni, prop., jud. uşcel 39-41.
Slătinea~ca
Slăt1.l1aaUl.i
slâtioara (SV~tioare)
SLăvencu
.s lă·"eşt:t
Slăvi te~tl
SLemnea
Slobozia
SlujitorL;'
.- rrJogi'S·, j:l.d 'fI1l'u.seel 30, 39-43.; - pl::d., jud.
- dr:' ,T~~ .•J., v. JUPâneşti:
- ::?:-il'a0011'~plai, jud.Bu~.iău 82.
mo~J.2!? jjţd.Muşcel 34, 38; - mo Le, vecă.-
.lă cu m~g1aLolo1asca, jud. Prahova 17•
.- ~ .f'Vt • dT 1
0811, ..•. D,gO.:..l3. 09:....•e, prop., JI..1.• e eorman
vt , :13~
- moş Le, vecLnă cu. moşia Groşii, jud.Argeş
-te); '" L1-:)~1e,jud.Dolj 4"'; - moşie. veci-
n:-' ou lli·::,gia eor-ne şul , judsRoraa naţi 15.
~'! r ooJ ., ·"1 6
- l$ :::"':10a, J Uo.. v aşca r.
- mv~ie, y...;,clnăcu moş i a J i găl 1e, jud.Vâl ..•
oea )1"
".. mo~le, V',C nă cu moşia PrişCOVGDllIJG, j1ldo
01ii -)~3•
....!â'Jşie, ".fCC Lnă cu moşiile 'r:r.§.ll}anli şi Mă••.
t;il:::-e ni, jud. Ia10111i ta 24.
CJi1l.:l.11, plasa Cahul-Prut, j!.ld.Bolgl"sd,
~t1ijn:~{1bia Y_~he 63; - oomună , jud, VI şoa
49; mănăstire, v. ~ l ui ranache; - mo-
şie, .i~ilJlt!lomlţa 33, )9, 50; - Ula:şie,
va~i nă c u moşiile Gr ozăveş t 1 şi Sfâr eşti,
juJ ..r .:OV31; v. şi ,V,Iăt'gineil:'i de J'os;
- ,}onb\-:!1.e, moşie, vecină cu moşiile Cişme-
lele ş1 BrEî.n!. ştelJ , jUd.Covurlui, jud.Su-
C~~YS 1;
- Gal' enul , v« Gurgueţii;
- lui JH.go.ct (Pânticeni), moşie, vecină cu
• -li 1v • d B ... 24
mc ş 1. ~~r aa, J U. z u ;
- lui l ~Lac he, mănăs t i r e, pr op. , jud.Buzău
77; ~i!l.d. Ial.am!ţa 37, 51;
- :floy:tl& .moşie, vecină C'J. moşi8 Ibri'lnu,
~ud.0-"v tt.:."'l i-.i 2;
•••tngl.u'~mif mc şă.e , vecină cu moşia ~igă-
,lcşt;'i, jLid.Tecuci 4~
.,. '.~...!'llLdcni.
m()~.i~~.•••. ecLnă cu moşj.ile Grindttl"'Be.t1enul
~I:!.}t~'{ştz ni, jud. I ,lomi. '~e E, 2~.
--.;::62-
-%-
- moş i e, veoi nă c u moş i i l e Al bul eş t i ş i
Coş c odi s , j ud. ehedi nt i 15.
- Sl obozeanu, Gavr i i l , ar hi m. , pr op. , j ud.
I s l omi ' t s 50•
•. •v. Cor neş t i .
@ mănăs t i r e, pr op. , j ud. Buzău 54; j ud. l a-
l omi ţ a 3; j ud. I l f ov 7, 8; j ud. Pr ahova 3,
13; - moş i e, vec i nă c u moş i a B~beni , j ud.
Pr ahova 32; - pl as ă, j ud. I l f ov 72, 82,
92, 97.
- - moş i e, vec i n' " ' c u moş i a Coc hi r l eanc 8, j ud.
Buzău ~8.
- I oan, pr op. , j ud. Mehedi nt i 31;
~ I oni t ă, pr op. , j ud. ehedi nt i 31.
- moş Le I j ud. [ ehedi nt i 31.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Căpr 6or uI , j ud.
Dâmbovi t a 57.
- moş i e, j ud. Covur l ui 2, 4.
- v» Vâl c omu.
~ moş i e, vec i nă c u moş i i l e Boi anu ş i Ur di -
ni t a, j ud. Dol j 54; - s c hi t , pr op. , j ud.
Ol t 4.
- P. , i ng. , j ud. Ol t 25.
- moş i e, j ud. Pr ahova 56.
- v. Poi eni l e Rudi i .
- moş i e, j ud. I l f ov 7.
- c omună, j ud. Bol gr ad, Bas r abi a Vec he 24,
47.
Spăr i eţ i i ( Vs l ea Sat ul ui ) - moş i e, vec i n
v
c u moş i a Gr aj dur i l e, j ud.
Vs l ui 2.
Smadovi t a
Smi r neu
Smul t a
Sn gov
Soc er i c i u
Soc ol es c u
Soc ol eş t i
Sodol eni i
Sol t anu ( Sol t ano)
Somor u
Sopot u
Sor e nu
Sor i c
Spanc 8a
Spent ovu
speaca
S păt ăr ei
S per i e ţ eni
- moş i e, j ud. Tel eor man 13.
- c omună î n pl as a Cobi a, moş i e, j Ud. Dâmbovi -
ta 16, 42.
• moş i e, j Ud. l al omi ţ a, j ud. I l f ov 42.
•. •munt e, vec i n c u mo i i l e CVpăţ âna ş i Leao-
t a, j ud. Muvc el 2.
- moş i e, vec I nă c u moş i a Bal ot a de Sus , j ud.
Dol j 72; - moş i e, vec i n~ c u moş i i l e Gor -
9~naş i u, Vâr t i na PoI eni i ş i Cor beni i , j ud.
Ro anat 1 21, 37.
Spet eni
Spi nar ea
Spi neni (•.• i )
Sp1r ee Vec he
Spi r ol u
Spi t al ul Br Anc ovenes o
Spi t al el e Sf . Spl r i don
S t ambul es c u
St anc a
St ar i ' ~a
S t avr opol eos
St ăl i neş t i
St " nes c u
St ăneş t i ( - i )
st ăni s l ăve ti
St âl peni
St " l pu
S t Anc eas c a
S t ânc eş t i
- mVn" s t i r e, v. Deal ul - •
- C. I . , c Vpi t an, -ing., j Ud. Muş c el 31.
• pr op. , j ud. D01j 51, 53.
- di n I aş i , pr op. , j ud. Tut ova 1. '
- Ni c ol ae, pr op. , j ud. Râmni c u Săr at 14.
- v» S t el ni c a.
- v. Pi at r a.
- mVnVs t i r e, pr op. , j ud. V1aş c 8 23, 28.
- c omună, j ud. Fvl c i u 2.
- D. , i ns pec t or f or es t i er , j ud. Suc eava 2.
- mănAs Gi r e, pr op. , j ud. Romanaţ i 17; • moş i e
veoi n~ c u mt ş i i l e uş et eş t i ş i Buneş t i i
de Fi er , j ud. Ar geş 6; - moş i e, veoi n
v
u
moş i a Bădeş t i , j ud. Dâmbovi ţ a 14; - moş i e,
.
j ud. I l omi ţ 57; - mo i e, j ud. I l f ov 9, 13;
moş i e, vec i nă c u mo i i l e C" r l ogani i de
Sus ş i de J os , Runou , j ud' . Roman ţ i 22, 47;
- moş i e, j ud. Vâl oea 17; ~ moş i e, vec i n
v
ou moş i i l e Epur eş t i i , Cur . . . . t eş t i i de Sus
ş i Onc eş t i - Coş oveni , j ud. Vl ş c a 4, 45.
- moş i e, vec i nă c u mo i Cl ej ani , j ud. Vl ş -
c 62.
- moş i e, vec i nă c u moş i Rădeş t i i , j ud. Muş -
c el 27.
- c omună î n pl as a Săr at , moş i e, vec i nă c u
moş i Bal t a Pl opul ui , j ud. Buzău 48.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Nămăeas c a- V l ea
1 r e ş i Vat r [ - r i 1 Vi er oş ul , j ud. uş c el
14, 24, 25, 31; - moş i e, j ud. Vl aş c a 9.
- moş i e, vec i nă c u moş i Găv na, j ud. Ar geş
19; - moş i e, j ud. Buzău 8.
s t âng c e u ( St â ac eaoa) - di n Dos , mo. i e, vec i na c u moş i a Soc ol e t i
j Ud. Mehedi nţ i 31;
- di n Faţ ă, moş i e, vec i n
v
c u moş i a Gr ozeş t i
I l i eş t i , j ud. Gor j 3.
- moş i e, vec i nă c u moş i a Br oş t eni , j ud. Ar geş
24.
S t âr c i i
s t ej ar ul
S t el ea
- t r up î n moş i a TU năvi ţ , j Ud. Dol j 18.
- m~nVet i r e di n Târ govi ş t e, met oh m- r i i Sf .
heor ghe di n Buc ur eş t i , pr op. , j ud. Dâmbovi ~
ţ 5, 6.
stelrt'l.ca ( St nc a)
Mal t ezi i
-f of --
-~-
••.moş i a, vec i nă c u moş i i l e Că~ăr eni ş i Fo-
t eş " t i , j ud. I s l am! ta 1, 2•
••.(Pioeul lu~Epura), moş i e, vec i nă c u moş i a
St " el ni c a Par ţ ani i •• Mi s l i , j Ud. I al omi ţ a
52;
P r ţ ni i - i s l i - moş i e
•• !!lO ia,
j : l d. l al omi t a 52.
j udi l Mehadi nţ i 7, 32. .
St i gni ţ (s t i pn1 ţ a)
St or o băş t i i
s t oeoeş t i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Per eţ i
St oi c ăneş t i
s t oi ne s e
S1;o1n1ţ ă
St oi noai a
s t ol ni c eni
St ol oj 8n
S t r ac hi na ( I l e ni t a)
st r avol c a
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Fer at a, Dr ăgă-
noş t i ş i Ui băr eş t i , j ud. Ol t 25, 26; - mo-
şie, vec i : j . ăc u moş i i l e Drăgăneşt1, B" • • •
bos 1a, ~agna ş i Zăvoael e, j ud. Romanaţ i
,30;
~moşie, vec Luă ou moş i i l e TS!7gh=-' ul - [ i r ăul
ş!GUbavi i a, j Ud. Vl aş c 8 34 •
••.moşie, vec i nă eu moş i a Băeşt11, j ud_ ~r geş
27; ~ moş i e, vec l n
v
c u moş i a Ui băr eş t i ,
j ud. Ol t 2~; - moş i e, vec i nă c u moş i i l e
Dr ăgăneş t i , Băr boai a, Dr agoa ş i Zăvoael e,
j ud. Romanat i 30; v. ş i i nc ul eas ea.
- mcşd.e , Vec i nă c u moş i a Poi ana de Sus , j ud.
Dc l j 61.
l!!Ot se t j vecin cu moş i a Poi ana de Sus , j ud.
Dol j 61•
••.moş i e, vec i nă c u moş i a Cr eat s - Pet r ec hi oai e,
j ud. I l f ov 90.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e Copăc el u, ! hăi -
I eş t ! ş i Hâr s eni , j ud. Vâl c ea 1, 2.
- Anas t as l e, pr op. , j ud. I l f ov 86.
- mogi e, j ud. l al omi t a 51.
- Gheor ghe pi t ar , Lng s , j ud. ~r geş 1, 3; j ud.
Dâmbovi t a 45; j Ud. I al omi t a 32; j ud. I l f ov
3,4; j u. d. 01t 3, 29; j Ud. Romanaţ i 4; j ud.
Tel eor man 1-3,5,28; j Ud. Vl aş c a 2, 4;
- Sc a: r l at , al I I - l ea, Llg., j ud- Ar geş 27;
j ud. Di mbovi t a 54; j ud. l al omi t a 29, 57;
j ~d. I l f ov 5, 39, 42, 45, 48, 56, 61, 62,
64, 69, 87. 88; j ud. Muş c el 32; j ud. P. r aho~
va 19- 21, 27, 34, 36, 37, 49; j Ud. Vl aş c a
25, 33, 34, 40.
St:rac!:l.1nelJ8Ca
S\/răineac u
străQşti
S
t
v. .&-.:~
"" raş:Ulll::şv.4.<.
Străllleştii
Strâ,mba
Str"'mbeni (Sili teni)
St r ~mbu
strehaia
Strehăretul
Stl~jeşti
Str1go1u
Stroeştl( -i)
St r oi eni
Stropolea
Studina
~moş1e, v6nia?i cu L'lo:;:iila Giorm"nelele de
Sl~ ~1 d Jo~'I ji.ld.Dalj 57•
...•Vi&vl, ing" jud.Dolj 46,55,58,59,64;
j!~d.Mahp.dintl 3~, 45-48; jud"Roman 1;i 37,
38•.
- moş i e, vec~nă cu moşia Vatr Schitului
Vârbila, j Ud. Pr ahov 27.
- trup în illoş.'a Un'teşti:!., j Ud. Tut ovs 1.
- (~tefăneştii-J[n:'celeţi), moşie, vecină cu
moşin Copăceanca, jlld..Teleorc8n 32e
- moş i a$ v~c i n~ ou moş i o Bi at r eţ u, jud.Dolj
26- ~ moş i e, vec i nă cu moş i a S!ăniou,
j ud. ~uş c el 39; - (Săliştenii), moşie, ve-
cină cu moşia Ungur-enâ a J j ud. Roman tI 38;
- moş i e, vecină cu moşiile Bur dea şi Pău-
l eş t i , j ud. Tel eor man 1. Il; v. şi l u.
- moşnenâ, prop", jud.Homan-ii 19.
" moş j e, vec i ni ou moşia Jirl~u, j Ud. Buzău
24.
- comună, Dloşie., j ud. Mehedi nt i 45, i.~· 7t •• mă-
năs t i r e, prop., jUd.•Mehedin;i 8, 15.
- ~oş i et j ud. Ol t 3.
- moş i e, jud.Romanati 22, 41: - mQşie, ve-
cină CL1 mo i i l e st neşti iRuncu, j'ld.
VAlc ea 17.
- moşie, vec i nă cu moş i a Ber l voeş t l Ungu-
r eni , jud.Mllşoal 30e
- moş i e, vec i nă c u moşia Costeşti, ~ud.
Argeş Il; ...moşie, trup în moşi:a Păoanii,
vecină cu moş i i l e Fi er bi nt i ş i Măneştii,
j ud. I l f ov 5. 26; - mo~i e~ vecină c u moş i i -
l e Căt unul de Sus şi de Jos, jlld.Mehedin~i
1; v. ş i Săr i ndăr eanc a.
- moşnent , pr op. , j nd. Dol j 9.
..•v. V'oioeşti..
- mos i e, j Ud. Rc manaţ l , j ud. Ol t 28, jud.Ro-
man, '!iia, 9, 11;
Hărvăte~ti ( Gr ădi ni l e) , moşie, vec i nă cu
moş i a Cbâr ş i s , jud.Roman ti 41.
- I not eş t i
- mo. i e. , vec i nă c ~oş i i l e Fr ăs i net u de Câmp
ş i St udi na, j ud. Roman t i 3, 9.
- moş . e, j ud. DAmbovi t 43.
- moş i e vec i nă c u moş i Buc u, j ud. I l or ni t a
41.
- moş i e, vec i n
v
c u moş i i l e xi nu, Hor c eas -
c ~ ş ~V5~t o pel e, j ud. Buzău 51; v. ş i
Ber J . eş t i .
- mo~i e, vec i n
v
c u moş i Bal am~c i , 3al t a
NeRgr ă, j ud. I l f ov 84.
- cs nbon , j ud. Suc eava 2;
- csnscn, j ud. Suc e va 2.
- moş i e, vecină c u mo i Cet . . . . t ul c ~ j l . l . d. Dol j
2.
- moş i e, vec i nă c u moş i i l e St ~ne~t i i ~ Us c at i
ş i Văs i l t i , j ud. I l f ov 3, 13;
- mnş i . e, j ud. Pr ahova 35.
- moş i e» vec i nă c u moş i a RUdr i , j ud. Dol j
73.
- moc e, vec · nă c u moş i a Măl . . . . SC8~ j ud. I l -
f ov 1.
s t udi ni t a
St ur zen1 (Bz-a n )
s udi t eanc a
Rudi t i
Suez-eaac
Suha- ,are
_ - Mi c ă
St mar ul
Suhat u
Sul r i
Sul eş t i
Sur ni ( -i)
Sur di l a - moş i e, vec i nă c u moş i a Ni s i peni i , j ud.
Râmr~:iou Săr a t 8.
Sur eş t i - moşne nă , pr op. , j ud- Pr ahova 19-21.
Sureştii de Căr bl meş t i - moşf.e, vec i nă c u moş i i l e Păcurent , Sur ni ,
Ar i c e~t i ş i C~r buneş t i , j ud- Pr ahova 19-21.
Sl . . t 1: ' 11: . ' 1( - i . ) - moş i . e, vec i nă c u moş i i l e Sp l l t ovu, Si neş t l ,
Pi t e~c ~, Cr ~at awPet r ec hi oai aj ~c ~r s Dom-
ne s c ă, j ud. I l f ov 7, 64, 90, 93;
Domneas c ă - moşf.e , vec i nă c u moş i Af umat ! , j l l d. I l f ov Moar
---
s ut u
89.
- mcş~,e~ l ud. Tel eor ms n 12, 46.
- moşie, vecî nă c u moş i a Vat r a S0hi t ' l l ui
DE.lunle~m,j ud. Vâl c ea 30.
- moo; e, vec i nă c u moş i a Cr sna, j ud. Gor j 1.
- lDoşi~J vec i nă eu moş:tile Pistra A:~săJ
Jepj.i M&r i ş i Jepii Mici, j ud. ?r ahav 56.
- LllCEl3ndr-a , pr op. , j ud. PrAho'Te 34 ~ j ud_ Te-
l eor m n 46;
- [ r i , Al ex. , N. , pr op. , j ud- Dâmbovi ţ a 58.
Sur o ia
Surpatele (Cţ).ineşt;i)
Surpăce nâ
Sus i u
- CQun.1i:!, mo i în 1 sa Domen! le), jud.
Ecl0...3<!..Bsa r abi VecheJ B~43, 51.
- n:oşt~'Î yeci..n;-' ou mo""ia Bucu, jU-thlel ii
4l.
- moş.~a., lfe !ne o:...ma '- Câmpulu.ng~ne •
j ud. 2u7~P. 35.
- ~oş i a~ j ~d. F~l c l u 2; - moş i e, v~c i nă c u
..o-ia C:r'cjeur i l e, jud. Vslui. 2••
mnş i a. ~uo. DAmbovi t 46.
- ma i e~ vec i n~ ou mo 1 c hei 08- iti -
1-e61:!.C , j t ; d. Dâmbovi t 46. '
- moş l C, j ud. Br
u
i1 1; - mo i e, vecină c U
moş l ~ B~z e i i , jud.RAmal c u Săr t 3.
- mos i e, vec i nă c u mo i i ~i r l i gel e~ jud.
BU.zău 56;
- ma ! e~~~c i nă c u mac i e . i t i r l i ~el e,j ud.
Bt~z:' t: 56,
- ~O~' Ci vec i n
w
c u moş i ~itlrli~el ~j ud.
Euz r u ~E~
c hl c - pot f . ' - moc-le,. în pl s !'ohni, jua.ni.i~ i1 1lh
CO 1· da .. ,ilvicu1tură cele. Br ur . ! eat i73778;
_____ltill ş ou di n 1 t i n - pr op, . j ud. el eor n 2) ;
___ obece nu din Cl:sicre- P•. 'CPi f jud. lj 42, 72.
SU,Z·l1
,;).reda:
gui
"it ni
chel
cbeLa
~hine -Piti teenc
Cl hel u
ehlopen1( -1)
~
ehi opo i( Br c ~t ~ )
l r e eeec
- L ul băne s e
_ ••.•......~ ...,....,..
~co le1 J . lt tion le
eg r c e
eineasc (Goi te ee )
elarl (ela:t>tll)
se
~rbănef 'Ou
ez-băne t::..( -i'
- pror. ~nd.•VIe c 27.
" " , -r . ,.:f:gr.rcc •
IDJ (iie1/ ':ecină cu mo'"'ia Pei B.eu' j jud.Bu-
"" ~OL~'.,lă-i c~tun, j ud. V lşca 4 • : ; G
- nwşiG., 7e~in:' cu m i Burde , jId. eIeor-
Ina~·, \ ! l u" : : 3r .ing:; ~ j~d••Il!:J 7 6<3.-
'"'"::~vi~~r. 'tec1n'" c u m 1 Gl ode: : t i - Dovuae ti.
de J os,
d us
odur i
i
imnlcul de J os
e as
lndr" li ~
,"n~G ti
~i p t el e ( ~t L Uei el e)
1, ot u( - 1)
i r i n s c
i1
01. 11 r i
~o1me ~C de C~mp
ul
i{-i)
~tef n cel M re
-267'-
,-~-
- mor{ie, vcc Ln
...
cu roo'iis 13~bova, jud.Dolj
48
- moş Le , e ină cu m i a bovs , "u .Dolj
48 ;
- c omun~. j'd.D~mb vita 60.
- c omună i n pl s l am 11, j u
s r bi Vec he 3. 18, 21,
- mo Le , T' că năcu m0'1il1e
i ovi ; • j ud. Dol j 8, 42;
- moşia, vec i n: ' c u mosă
42.
• olp-r d, -
6.
l beşti şi Cr -
l be ti. ju _ olj
- rup în oşi, uo r D J lne o • ju .Ilfov
93.
- m ' ie. vecină c u m iil Zb5r oe, re~eş-
tii, i u, J igă!i , C eda, C "cenii
devus , deJ s ide. i j l oc , j ud. I I i v 23,
35, 61, 65.
- ro 91e, jud. len 7, J .
- moşie, j ud. ehedlnti 14; - s tt jud.G rj,
jud. 1j 61; v» iUh"_eti.
- m 9i e, vec n· c u mos i B~beni l , j d. ~l -
c e 12.
- rol, i ., j ud. D lj 63.
- r o . ~i e, vectnăcu msi"1 Opri arul, P u-
eni , S ni , I r 1c e~t i - 1 C~r buneş t i ,
j u. hov 1, 19- 21, 33.
- m g. e. vei oJ c u mos i ~ăl e no tU.
hov 42.
-
- mo~' • vec 1n~ c mo 1
1eor m nI l .
- moş i e. j ud. i3.
- moş i e, vec i n~ c u mo~18 Cei c s - l t d l enl ,
j ud. no n ~i 51.
- mo e, vec i n~ u mo i a i
V
et al u. j ud. DAm-
bovi ţ 4.
- o· ~e, vec i n~ cu ~o~iil ~gur -L~ ni ş i
V~ i ul eş i l , j ud. el r man 2. 25, - ma i e,
vec i n" cu mo iile . OJ li t 1 ~"g ,j 'de
Vl . c 37.
- c o unr , j ud. 1 ,o~ 43.
'tef>'5ne <L
tef .... nes eu
____________ de 06
Dobr i t . r Op. t j UdaBuz ău 71.
- r o n. pro •• j ud. D~mbo i ~ 46,
..., ,vel oăminar. pr-op • j 'd.,llfov 38.
- c opi i mi nor i , r op. , j ud. ( - b vi ţ 35.
moşie, vecănă c :. -.tile ndenii Do mne1
şi V tr ·.-1"i1 lwnbu·t, jlld.Ilfo,," 661/
91; v. iI z vor ni .
- ( L i pov~t u) , mo~i e, vec i n~ u mo~i
r e ţ1~j ud. I l f ov 9;
f u-
______ -Liovnt u
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - J r aal et i - v. t ~ăal e t i i ;
...•
S' e
~tefe nea
tefeni( -1)

,. tioboreni\..
t i r bes c
tirbei
e- t1ubel( -iu.-iul)
t i r be. t i i
~t i r beţ i i ( Gr e i)
c: tiubei
~tlubeiele
&t i ubei u
torob"nes
~up:rest1
u ni( -1)
d Sus
- mo~ie, o mun
u
, j ud. I l f ov 32, 5;
- mo~i e. vec i nă c u mo~i ' l a Af umP. 1 ş i V~
r ~Nt l - D s c al u, j ud. I l f ov 83, 32.
- moş i e, v·cinr c u mo i
VIa c 47.
- oş i e. vec i n~ c u moş i i l I s r os l oveş t i .
Ber c eni i iT~rnvi ~ , jud. VI . o 7, 13;
v. i ez-enă •
ever i nu, j ud.
- mo~1e, oomuna, j ud. V s l ui 1.
- v. oi n - L ngă.
- Barbu, serdsr, hot roic t jude ehedln 1
33;
- ' l i s s bet a G•• pr o. , j ud. D~mbovi ţ 65.
- mOriie, vecin'" c mc~i ::',meti,!. jud.·Vâl-
oe 2:: ;
v.•
'$,1 eptur i
,
i> t
- mocde,
vec i na au. mos i e. . ecuceni.t ,
j d. : . t : e-
l e r m 2; v.
9
i
'.
la

- m. oş i
,j ud. el eor m n

•• acbe1
r i e"
pr c p. , j ud~Tut . o"

- v» ~1po1: el •
OP e, vec i n
u
c u mo~i i l r es n1~ Ş î es -
t ni c ul , j~'d.J eh.edilltl 2~]. •
- mo a, vecina cu motia (~,J -tiă.neşti, jud-
..L Leorman 21; •.•moşie, vec1n~ cu mOQ.'i..
C ,,·1 ti, j d. 1 C 8.
- m ~i e, j ud. Pr ahova 27, 2 -
- mooi e, j ud. ~l c e~ 32~ l a.
- eomun~, j ud. V; l c e 38.
- moşie, v~cin~c u m i Gr z e~t i - l i t i ,
j ! l d. G~r j 3-
veder (Sveder)
b 1
l p
"'ngh- ""al
•..
!ir~al
r ni ~ ( .L: .. rni tia)
",
!"'bunsr ..
~
t r bl l U r
T t i nel e
T tf)mir
T .
t omi esaca
:.L' .•.•bă e
tii
Ol .
se
.dicllti1
·rm"'dui se
j.~ ăş şt ( -1)
':~riceni( -1)
firtâ,eşti
T~t r u( - l )
~ C. , i ., j ! d. D~ bovi t 55; j nd. ~hOV8
3 ~3 ; j u. V c 4- 6, 8.
- c muna, 1 se la il, ~Ud. olgr d., B 9-
r bieVeche52.
- Vi Br"tieni.
- I DO le jud~Vl şa 34•
- oşie. jud•. ehedin~1 14, 2 , 38.
- c omun~, 1 aa 15 i l . j ~d. ol gr s d, B s -
r bl Vche6, 10, 43.
- comună, !jUd,.BolgrBd./. sar. ia Veohe 45.
- cv le. 1111 So re)t !'losie, jr'd.Ilfov 19,
56.
- mo~l e, j ud. I l f ov 84.
- moşie, V c~n" cu. moşi Ci.l1bi • jUd.Buz"u
57, 6]" 62•.
- (Gi!!ben 1). mot!ie. vecă.nă eu moşiile Vfr-
t08pe'. iJ iliştee Albeti, jl d.Bu3ău G5.
- moş i e. v ei n~ c u m . i i 1 âr t o pel e 1
J ilişt.e J .besti, jud.Bl~, u 65-
- moşie v olna. cu m~"'1s?rigc!' nii.,jud •
Ia 1 5.
- v. , hl . s j n.
oşie vecină cu moşiile R"deti.!, ..i.şca- .
nOi de us d J os. jud. :uşcel 16. 27;-
0.)1 $ ecă nă au mo 1~Stt;.!ll'! SC .• jud. 1 ş-
c a 9.
- mo...ie, vec~.nă ..UPlo,i Podul V"'leni. jad.
D~mb~W'i ~6 24; - mo~ie, cin~ G U!il;H1J .
mat ~nel e, jud.Ilf v 13;
- moş i e
o
jud-Ilfov 56.
- moş i e, voc i nă c u o i }oi r Ut j ud. D l j
64.
- moş.•. e. jlld."'=lfov 6. 44,.
- şie,. vecLnă cu mosi.) C:"'prior'll; jud.
, §,mtovi t 57; - trup în mo<;i Dr:-';.t ni,
. 1.
J nco.01t 12•.,.Plogif'ţ, veoin.! r.u. moşi.i
l
f! ~"'nel:i.leşi t..,I'1hatu-Inot.eşti, ju. -
h
.,c: ....:J "1 2e
O\f .1J 'I - !n~ş].e. J t!.'.le a.... e', -~.
- L3t\']i , vecin;' CI mo?iile tIa". ;i tu
' j l Cnpr or ul , j ud. Uţ mbovi ~ 3. 38, 51; -
<=loc.o;.:l, vea~!.năeu moşiile Fundei11 . tv~tr
~.c ii. Inn':3:J .ita of j;'lrl. •.Ilfov 66. 6 - mo-
ş ! o* vec i ă~n mo~l Râf o u, j~de_ hov
25. ? 6.
'?J o
..•. O'rătE'lSC'l .• G;- d~c ) 1 mo 1 • jud. lomi
44·
T::'tiSr,., tii(Tr't~ăş\#11) - ( ",eşti )•.'llOfite~ jl.l,d.• eleol.~man1. 8.
15; - mo l e, vec i nl c u mo0111 V t r G -
Tnt'" eii deJ fJ 3
de us
y:~i'O n,ltli 9;1. tOIDlJ ..1
9
~judf!il, 1c 27;
- mo i8. v~t}inB cu moş1:!.le ldovineştl şi
Tăt ăr t i i , j ud~~el or m n 5-
- nl O i el l vee. i n~ \ ' moş i C~~:-'reni. jud.I -
'-om:lt 2.
- f f i oq l e1 j ud ol j 55-
- 1"..1)':, i~.rec .\Qrl C '1 mo i,
o! ' mi ar e s e
aaburc şti
, amene ăreăne s e
r r nc ~beş t i ( i no7be ti)
V" ' er r
•. __.._..._- t i
m.j~!.e, o.r~cl.n1:1. cu m!)~l.i.le(1-ur -=-neştli şi
Vo";!' .i.-rii Snago'T) jnd•.!lf. v 37. 8"
- c"'\;a.ni:~m~L. j td.Ilfo~ 11. 71, 85,
mO!j:'le:)".,e~ină Cu moşi. BV1"'oe ne , ju. •
!lf~v 53-
- nnş i e, veei n~ C~ oş i i l e ol·ntinu, Cg -
~e:::J i ~i .... sLu Spa!'t, jud.l:lfov )1),
- m: >1.'!;:t) V'{~(J iQFl. c u moni i l e Bolintinu. Ogr -
~eni 91 ~l'J . Sp:irt" j d.Ilfov 30.
f'ng nuC-1)
t:"'n v
____ TI nului
;"rcov
- _ D~t e. v_ ~i ul aQ m~, i
BU'il9"~79.
.olletori, : ud.
. "rgovl.şte
T . . . . r 7ul
i
., i
- zr'~'Ii' e, vecUla ~u moş e
l : m. i ţ • j d. I l f ov 42.
- er ş . j ud. D&wbovi t 2. 5, 6, 56 •
- p1. sfj• jud.' eJ ....•n:rmn 32.
- ]4rturOf1. mo i•veoiof~ cu !J lo~i Prigorenl.l.
teni, jud.I -
r- g?-2-
-~-
--
- Rude
- moşiet veeLn....CI1 moşiile Ieroslove ti,
B~r v~d1i ş i Târ n vl ţ , j u . VI ş es 7. 13.
- $0916, vec i n~ c u mo~i i gUn ş t i i l on-
fire ti. j ud. e1eor m n 50;
- aomun~. j ud. VI a c 58-
- mo~i , j ud. Dol j 1 ; - mo i e, j u . Vi C 7,
13; - s c hi t , pr op- , j ud. Dol j 31.
- schit, '':·O·e, jUdeDolj 1.
- B r bul , var ni c de o r t ~, i ~. t j ud. Rom n

•.. mo ae , vceLnă c moş i G:' enii, ju.d.Pr -
hove 48•.
.•" fiWoJ l.Oy jud.Dolj 44•.
- ! l l oş ~e, ju.d- l eor m n 2, 5-
- o i e, v~c i n~ c u mo~i Ghi mpeţ eni , j ud.
'l. l eor man 33; - ar ş, jud. ecuo I 2"
- mila:;'...'t veci . n ou mo i I z vo r el e, j ud. -
hov 55 - ( lui Gheorgh.,). t r up i n
mo, i I z r el e, j ud. hov 55; - pl 1,
j ud. Fr DOV 33, 55;
oş i e, vec t n~ c u mo i I ZVQ r eI . , j ud.
ashe-vE ~~.
- mo neni \1 "'ro .,. j ud. . hov 58.
- jude~, j ud. r geş 42. j ud. eleorm n 51;
... r... l&E;E:y j ud. releorm n 33, 40••
- moş ~et vec i n: ' ou moş i i l e Dr ăgos i ~l u-
cut - ~ul rl.i, j ud. Dol j 31, 43, 50.
i:-c udrt.!, pz-op- , j ud- .us ,el .36.
- Fl or e , . r op. , j ud. nt bQvi ţ 42.
- Velm::.r" pr- p., jud. ]}.)lj 52.
- lenea, ing., jud.ftoltBn 1.
- mo~i~a., vecină cu moşie ig-'ne tii, jud.
. C :.ltJ l 4.
..... n va
_ _ _ _ _ _ _ B l os i nu
d J os
Târn vi~
,ArnaveQi
6r . " . or eanl l
"'r OI '
e acu
Tecueenli
recua!
ele jan( .•ul)
el enl .
: . t : el eor m n
Te c " " nău( '· · . . . ne ~· n~ul )
Te dor
Te dor scu
Teodor ovi c
eod r u
Teş eş t 1i
et o· nu. 4eb. , i ., j ud. e
- ~l ~du~. c l uc er , ho
j d. V~l c 33 •
m~2; jud. ecuc ;
rnic, j ud. Ro as ti 35;
Tet ai u - mo.~iS'f vec i n
...•
c u moşi Gr ec i , j Ud. DAmbov
-
i
50.
I <01
r1h
. iu
-
mo. - i &, vecin c mo~d U ur e ii~j d. Ro-
m n t i 38.
--L?>.--
-~-
.•.• ':L~g nd. r L l N. , prop., j ud. Dol j 57.
- c ho " r op. , j ud. D l j 51.
- f.J ol8':, J ud.C hul, B 8 r bi Veche J .
- moş i e, vec i n~ eu w. o~i I l ~m- nz e ti. j ud •
.It geş .La.
Ti mb' 0ş ~i 1( C c r ge v ) - ma i e, v' o n c mo i Be 1eş t i - xo. en1.
jud •.1:-Iomi ~ 37.
i ghec ! . . u
. r i g eni
Ti 1~oJ or u.
'1o:-'be' ti
xiii' (DuiiiU1:.Î..le;
- v. l\â căbe ti.
~ mo' 1e, veo1nă c u mo 18 Vi i n , j ud. Rom -
iliţi 1; - sehi t, ro., ju •Rman 8t
- mos i e, j ud. P. r hov 23, 31.
- 1U~1n;-'sti:t'e,. r op •• j ud. Dol j 3, 26, 27, 70;
j ud. Ger j 3, 12, 14, 16, 18B; j ud. ah dinti
2-5, 17-19, 23. 24, 34.
1'1smatt'
T1tLileşti
- mo i e, vc c i n
v
ou mo
))..;mbo~·i v ?o.
mO' 1e, ~ud. It 29; - moş i e, veoi nă c ~ r o -
i ( ; hi mpe~en1, j ua. . eleorm n 33.
~runliişu, jud.
T c i l el e
odor eni
tiU
- v. Voace.•. tii.
- ru ş ~e, ve~1n~ c u mo~i i l e ~c hei , Ci r 10v •
l?ăulet}tii 1 Var:' tii, j ud. \';:Îj,cil1 2.
- I DO i e, veoi n
v
c u m ~i J i l av, jud.! 10-
r ai t ?J '
- 1 : . , j ud. uz vu 54. 67- 70, 75, 84.
"iul1 U!f.ii:, irJ g., bi Vec he 20- 24,
38, 3: , 43- 48, 55- 57, 61, 62.
- moş i e, j · d. Tel or m n 24, 2) .
- fficşi~, jud.J .~om&n~i 24.
- mc ~i e, j ud. ' ut ov 4.
- moş i e, j ud. ~ ~c el 20.
- mo~i et j ud. Buz ~u 69, 74; - mo~i e, j ~d.
Vt1ces 15, ~1 •
*E. Th •• i ng. , j ud. Buz ~u 85; j ud. r I f v 79, 80
- m ş ! o, vac i n~ O~ moş i Ci om~' e -ii de J os ,
jt1d.kr·geş 1J .
- mo~:e, j d•• • Ş 42.
- ulo'si
J
w
j t l d. ' i l ehedi n~i . jud.Gorj 16., j ud.
:l~hdin~i 23, 24.
- ~o ia
1
v ~i ~ C~ moş i i l e B~eani - ~ i~s -
tenic"l, jud. eh dinti 2, 18.
o ozenii
Tou ni
'llokars!k
ole se
Tomef l l
T meş~l
n~
p11c~~nc
'~opl:"~
: t : opOI ' a
oreel!'!t1
'l'X L...lllt! Vuchl
'" d ~I' t "'\l..;!" .•.... " '\
~r n . 11r u, -~a-aş~11
TreQ';lIu:lli
fJ !:r. at.enictll
restlenl( .1)
Tribunalu "u el
i.Frl buna1 1 Tutov's
rrlfţJ
rn i v le
Tr e e
11'rCich~şti.
Tr ei a
Tadur VI d. mi r es c u
I'llllorică
Vi tiche ti, j d.
, . z
1
o::::', , :C J, 11'Gc'ln"'" cu mr111e Horezt" ld vi--
4Qşt!.}i :it- tii, j d.Toleorl.:l~n8~15;
- O)' i~~ v~cină cu mc~lile Vatra G1 v -
. , ~
C.10g'J .•tU.
- n~,i9. j t d. T cu~i 5.
...•..•.. )mll::1~,/j·'.d.B 19rad/, B s rabla V~che 46.
- ... ..:~şli::1. it"':'cină c moşiile BO:td şi :. d' na,
j ud~2' z ăa 64-
- ~oş l a j ~d~I 10i t 24•
.•m\,ş1e. j!ld. ,ehedinti 2, l8j - pl. ,., jUd.
:.~~h.ajt!1·J !12.
~ M{) : J l e, ',recto'" nu mnşia V :iu-.::-' ului, j ud.
P!'.jbOV'3 13; v» 'ii Fundur.•. leiJ •
- m0şlf), 'r;~cil1':" cu moşiile n l~~n'J tl şi
- v" ~~ • d n.,.. h -o
.tSg;:. C '!!:);.s: •• J U •• "', OV ?·:.a·
ja-i.ţ:);-;::}'~1 32.
r;.,. i3il'fic~ltor f, Ba r bi Vche64.
..•.moşie~'Ij"'9C 1nl'ioIl moşi Val~ R,!:l!;;" jud.
J rgeJ 2J ,.; - schit, prop., jQd,A:rg~~ 3 ;
.. .' l~·or.:nn 21•
••.:noşl·g,. "Ireci
..;
. c
Cr ioviţ , jud. mo. i
!t)-j e.
~ v. Cl ~' c i ~u1.
c oml r . ~~ j~d. 01 r d / , SI' bi eche 13;
•••~t.mull~ •.. p~.. EI lam·il, jllt! Pc-J g'!ed.
r i Vec h3 50-
- Zl.~o~1..: '1 vecine cu mo,j i.1 .ihiLeşt1 1
. f,.rs :!i, ju.d.V"'lc 2•
•,. ':~O'ie. vec in;' cu mo i nnznovt.(.... ju.;i. mţ
s -
8.
- c ~~UV. pl ~ l s m i l , j ude 19r d
w
r b~u Vea 5, 38, 51.
- C nună, j1ld..}le~uel 7.
- POtit fi din ~uşli de Vedef h 'ij 1"tlio; jud.
e-
.;0 4..0.3:'. # v ~in'" C u mo!}il' Oueue~ii J jud.Il-
f ov 46 .•
• ..' • t ~ ~ •• • .._
--~-
- ? ( ~
, Y'"
..••. ~o1:;'e" ~,)a' !'1:' eu. ')~iile ... şroe!c,..e, Br -
:ti~",,,s şoC Gine! ~init (J udcovur1ui) ju -
~uv~l ~ ) , 5; j ud. Qc e$va 1•
•.•comună. jud \~laşc 51; m""tie. yeein~ cu
ill0'i40' /'tlgl vitu, jud.· lj 56; - m.."le,
da J os
deus
• ',1 • "Du ni· . d Of: 1f) r.::
V'~Cl.n':t cu @()::ll.t .J l~C 1., J Ll •..•. ~oV ::>.
- moe1l.e. v~cin" cu LlO 1 C ana ; jud.Oorj ..,1'
)
- ur up i n mu~i G~ec i , j ud. Df . mbovi ~s 58;
- m· ş i e. j ud. Dembovi t 3, 4j;
- w~ş i e, j un. D~b~vi t 3, 43-
.••tlloşne:l1, r o •• j ud. hov 33
- moni , J ul . ~s c , j ud. Buz ~u 77.
- ~oş l e. v~c i n. ~u ma~l Gr Dz e. t i - I l 1eş t l .
J ad..u~rj j •
.••munse, vccLn cu munseIe t·u.~it , jud.Pr--
nov 22.
:. mo le. v: :lin
v
eu lIlo-iil1e :Bârcs . i~i:-ea-
OV~f j U~. 01t 16, 20; v. R eg.
- ar ~, J ~ . ol t 18.
- ~L q l t i f ' ~c i n~ ~u moş i a C ' c 1ul e ti, j ud-
•. i6 m~ 2.
- ilivşi2, veci.nă cu oşiile a" na şi Vle
h~~, j u~. r geş 13, 21.
- ' 1 se, j ~d. Tut ov 3. 4-
- ,•.• c-şie•. ;;~cină cu mo i ~u~du Vornicului,
j ud. ~~~us ~l 43; v. ş i Be ' ej ~ui .
- \,lv.:.luaă, <'jud.BOlg.l.1 d), Es'3 r bi Vec he
3et 43-
'ruro v1'1' f'l
i1urbur ti
urcenli
'l'u..t'tlU - '. '" urale
J ..urtur ~tl
ut ne
1'uiiov
rv:ir;: ti
~ ~ r a l o' of ~t de - • j ud. Buz ~ 73.
!f!U9iel v€:c1n~ c u i no/ i n B~llil"til'lt j u . I l . f ov
2~.
~oş i ~, vuc i n~ c u mc ~i i l C~ţ xr eni i t r a-
chin , jud-IBlomi~~ 2, 5]"
- ~O~~~t d~d. l j j u . Gor j 6; - s c hi t , pr o •
·r· de SUS
, F ~Le;t;9tii
" 1 1__~ ~
J uc, .•J .. •••.J •
- v. P. r i por ul G~l o01u.
_Zrb-
I-~-
bine 1 - m ş ' e, vec i r c u re ~1
. 1, j u • o n ~1 18.
codrul, vec i n c mo i
ol j 61.
tr .- i C:-'1-
· 19ne
oi n as, ju •
- m~nVs t 1r e, r o. ,
i), moeie,
c i n
v
c u a i tir
fv 8; - ma i e, c o
j u. hov 16; - ( U-
uz ~u 34, - mo~i e. ve-
- r i i n gov, j ud. I l -
, ju •rusce 34, 45;
vec i n~ cu uoş i s e ,
h v 3; - m .,i, c mună, j ud. ecuc I
4; - cu ma i i l e I oi s e ,Du-
ş t i , - e t c ne ş i it r t j ud.
l e r n 14. 35. 36;
- l onf i r eş t l . r o ~i e, jud•. eleo
- Ci ol e s c • mo ie, vec i n
v
cu mo i
jud. u el 34;
- Noi . v. unt eni -
- U oi . mo~l e. j Ud. nuz vu 85;
- Vec hi . mo l e, v c i x c u moş i i g
Y
neş t i l .
jud. ecucă 4;
n 50,
C
V
IL şti
c
c i
Ar t
- mo
1
,
v ein"
J il t e ,
- v.
i al de
( .ii r l i gu.
- m08i e, vae10 c u moş i
f ov 25.
- moş i e, c omun~. j u. hov 47•
- mosie, vecină cu m ş i i 1e, ~ xt nu , Hor-ce s-
el e. lu • uaău 51. 58,
· ' l e ~r t o el ~1
ol i at " a, j u .Il-
•i nt a
. •' nt e t i
-,----
'uşutoi
.n ur1
i ~i r 1i ge1e
us .
b An. I s t ~u) . m ~ e, j ud.
aga! tu
uaău 56. 70.
mo i, v c 1n
K
cu mo i
z ău 47.
- munt i , c ei ni c munt i i
2 •
p~t " ' neni . j ud.
~u. t u- r ut
:>
~avăr";şt
- v.
v 1.
- v. B:.-'t~'rn •
--------
il ~1
Udnii
Ueşbii
Ui b
W
e t i ( er at u)
Ula se
Ul ~ş t i i ( ~r 11t )
U11e 01u1
Ulita
Ulmenl(••• 1) ( rieşti)
de us
T"'uş
ni
l J l mu
- C" 1u
c.ren·
U ha
••
re
U heni
eYurei
Ungurenii
Ungureu
- c ăt un, j d. Buz · u 60; - mOi i e, pl s C~mpu,
j d. u z ~u 47, 72; v. ş i ' nnz Ue
- mo i e, vec L nă c u mo~i Cor bi i . .
1t
r i , j ud.
VI c 48.
- mo i e, vec i n~ c u mo i i l e Ci c ăne t i i , Al -
b t ş i DoI c e • j Ud. Ar geş 25.
- mO, i e, j ud. l t 25.
- mo~l e. vec l n
v
c u 071 r,v un~i
D~mb vi ţ 56; - ma i e, vec ' n
r
rţ rit Si ne s , . egl a e8C
j ud. ! l O! I l l . 1; 54.
, j ud.
c u oile
( '<1 Br oş t en1.
- m i e, vec i n~ c u mo i
l omi i ; 8.
- moş i e, j ud. V~l c e 21B.
- moş i e, vec i n~ c u moş i a Gal e t Oi Vul r u-
l ui . j Ude" , : c el 23.
- moş i e. veei.n cu mog S.tr chin, j ud. I -
lornit 51; - ( · ogoneş t l . V" t " ş n1) , moş i e,
veciat: cu J 10i i l e ţ'Tenciuleti, " ept e-
Cotroce ne, L l ~ iSeg ree , j ud. e1eor -
m n 7, 35. 46;
oşt~ni. jud.I -
- ( Fur c ul eş t i i ) , mo. i e,
-p"tărei 1 Comi s nl,
moş i e, veoi n~ c u mo. i
fov 19.
- c omun~, j ud. I l oml t 47, 48;
- mOyi e, ud. l omi t 47.
- munt e, v ei n c u munt el e : u "ţ, j ud. -
hov 22.
vec i n
v
c u ma i i l e
j ud. eleorm n 13;
t at i nel e, j ud. I l -
- moş i e, j ud. Ar ge 23-
mo~ie, j ud. l t 29, ~ mo i e, vec i n~ ou .0-
ş i i l e ăg~ne~t i , ~ ba . , Dr gn ş i Z~-
ve el e, j ud. Rom t 30, - ro i e, v oi n' "
c u moş Ghi mp ţ eni , j ud. el eor man 33.
- mc ş i e, j ud. r o f i t i 38.
- m ~i e, j ud. uz r u 3; - ac hi t , prop., j ud.
Buz " ' u 12, 14, 72.
Unt ş t i i
r"'tl1
U'rd":e ne
Urd!
Dr ini
Ur ec he s e
Ur ec hl .
Ur ez i de O
Ur eZl 1
•rlaheşti
-
at ac i
Ur l ţ i i
U l ue s ( r i de s e )
Urs· t i
r ao i
U z i c (Cotenl)
Ur z i c ut
-'"
--------
veiu
Us a
U ur i
, . mc ,vec Lnă
cu m s i C u
,
J ud.
uaău
6

-
moafe, j ud. ut ovv 1.
-
ro e, j ud. I 10 i ~ 12.
.- mc·,·e,
vecL.t cu o i Vişin
,
jud. om
-
nstl. 1.
-
munt i . c i n cu muaţ'i
C" .J .•.
ni . jud- pt 'o
r geş 2 t >
- oi, jll. .lj 4 , 54.
O~ e. , r ea' n cu ,1 OdobsBO , j 'd.R"'m-
ti 17.
- ma te, vecin ....e mo~te
, r i ~1 lici, j ud. hov
- o~i e, vec i n" c u moş i
Gorj 19•
- moş i , veoi nă ou
T' : t " ş t , j ud.
rsă~ J ii
. tr
56.
~ieşti. j ud.
Or I n
1dovi
15.
ti,
- r o ş i t j ud. , ăm i eu Sor ,
ş Tul em , jud. O· - - ma ie, v:
f i , 1 26.
- mo~~e, v ci ~cu O~. 1 ses, jll.
-
hO, v 17.
-
""ie, vea nec u lI'! 010 se
,
j ud.
he 11.
- mo.i
,
v e:tnă cu o i i l e b"'n ~t i şi 0-
la
L' • j n •. 1t

- mc: e. ve cu. mo.iile ăd n i ~ 1u1
ju~. uZ"'U,7 •
- mo}i~, jud.· hedia..!i, jud.Gorj 16, j ud.
el di nt i 33. 24; - r up i n mo~i I z v r e-
le, ju • v 55; v. '.l.~neti.
- mo, i , j ud. o ~i 2, 5, 20, 31, 32. 41,
5 •
,
- o ie, vec i na cu mOgi i l e ~i t r e u1
t o s " t ur de J o , j ud. 1j 27, 37",
- mo, 10, v c i n~ o m i' ol u, j ~d.
52.
- t r up î n m i o . n' c hi u, j u . I l f
- mo i e, · ud. V~l ee 32-
i10-
l j
- comuuă,
jud.VI
- comună ,
i
. <oi •
IDO" • vec.•.. na ou ruo~l.
c 5, 52, 53;
jud.•'~rl'o :;a. ___ - C~lu.g5reni
Il 111
- moş i e, J d. f hadi nt l 14,
- ma1e, jUd.f.T&ho·v 1), 33, 41;
- v. ila.nes'8s;
- mo ia, v~cină cu mo i Corbii". rit jud.
Vlaş"'v 48;
- mşie, vec.•. nu. ou. 'o i C nci pini, jlld.
v duCal) de
Sec t
-
tnc~l
COVt4rlui :3il
V_ideeaac
V ideel
- mo- i e~ v~c i n~ c u mo~i
'13 hl~ 1.
- v. Si l i . t E: •
.
gule ti, j d.
V dur el e
i domi r ul
V i a 1.
- mo~le, leGl.nă ou mot 1:1.1e l?~ t ; ne1 l e. Su-
hat u- : not e; ş u1, j ud- Pr hov J 5.
- mo~~e, jud.I l omi k 3.
- c omun
Y
, pl as a l am 11, j ud. Dvl gz a. n
rabl. Vec he 4g.
-
___ - •.ulLli Ar di
___ C s lor
- m':n~aiiir• pr p., lud- u el 16. 27. 29,
42; - mo. 1e, vecin:'" ou mo 1.8 Huril"'ne. tii,
jud.- uşcel 37. ;
- o t, ··ud.Uolj 62;
- o ze. vecin ... cu .
It sIaa
buvi 37;
___ cu li ă( VUI rii) - moşie. jud•. Q rj 16~v» şi Vă~r1;
___ Cucului( Dude se ., B~beac )- mI ~:;'e, vecăuă o moş!. ,..tr Schi-
t ul ui V~r bi l a, j ud. hov 21.
l lui - ro '"' e, veci '.' ou moaie O'" eş t i , jud•.;.~ucel
44. 47.
Dobr i i
- oei"" vuc1n~c ~mş i 11e f.ntt'ne111e. u-
hat ~- I not e~t 1, j ud. h v 35;
___ G'" tei
- ro " a., vecl~x cu mc<':'iile P~CIl" it ar ni,
Ar ~c e t i , 1r bune. t i iV t r Sohitului
VAr 11 • j ud. Pr c hov 19- 21, 37;
- moş i e, vec ! n' c u m ş i I z v r el e. j ud. P. r · -
____ Dulce( Lo ta)
. 1·
ge
1 1
____ lui
1
n 1 eh
raa
-
l ui o r e
__ * ..,e_ Lupului
.,r
:"'n
01
u1r 1i
'le
o.J
oe
·1ul ui
il
(V:"e
r
)
_"·Fi- ,
Re
Stului
e
~
c
tei ul ui
r ao iei
V
rei ta
nerv!! 55;
- m fils, veoină eu. mo~i Z I'n şti,
'\.rache1;
t ' \ 1S1e~v
1j 61;
s r bi
-
c...nă cu mo~i i nd u , jud.
In. ş t i , - r oor i e, ve~i n~ c u mo~
jud.Gc ...j 6;
- v. ~ierromolu;
- no ia, veci ~cu. mo'ille
j:ta~judokh~·din.\.i 15;
moş i ~~ ~ c i n
w
. R mo , i a I i een!
j ud. _ 2f ov 56~ v. ş i _ t i l e-
mo~i e1 jud.-~ o • j ud. DAm ov
~ ho 52v 54; - mun~l t Vi o
bule ti t00 0-
~ ne. j ~cl.
cu mun~il
. Căpt t5uen.i ~jlld.Argeş 2 •
- moş i e; v~c i n~ c u m i ~nt Ahe 1. e ş i u-
hafn·.. ·!noteşti f judu hov 35;
- c ~mun~t moş ~e~ vec i n~ u moş Rum"'ne tii,
juel. ",11~ .:~3~, 31. - (B; ca, re), -
.t.~jud. Olt 5t 16. 22; - trup in mo!:!'
nuc: 10 *"., jud-Dâmb\"1 63, • şi Hăe ti,
N"'m~~1i.·
?
mo 5.e~"recin" au mo 1:1 Că-tnnul d &ua
§d. ceJ os, jud.::, .r..ecH.n 1 1;
- nlv:~.et " r e ,ln":' cu mo , le _"ice~tl., j~J dto tl~'"
cel 17~
- ~tlşie, vec1.n'" cu moşi Ion ti tjud.G rj
6,
- mOf"iei> veoin
v
an m 1C"'lce t1, jud. u -
cel J ~o, 2f
- mo.,j.ee ~u( !.-/ .""ge 21; - mo le. veol.n
x
C'
!flo
4
1. F:ll:'!) nel 7- o' ude ~!!1n5.,~uS·.r ti 1 ;
-- CC.!lunr.. jud.V elul 2; v. D~r~. ;ii!.
- mo...•. ie, ud. ut ,ve int' cu mo-si e.d n,
~eel.. 1.
- 0'.\,,~'5,G) ::o.CitH cnm Şl.. Iz~şt;l_, jud.Pr-
r ve :t.4j
- mor yi e, vec i n
v
eu m~ i V da p~ ul u , j ud.
Pr ho. 3-
., ing-'f jud.l).~mbov': '1 50-
V ol om 1
. si1 che
V s i l t i ( - 1)
de J os
v s Leseu
V al 11u- . J ' " 't ur el
V ai l ovc
V tr - ' pi o
i ei
p. Rf mni e
( Opel
. - r i i n1no
.-
-
- r i i
ut oi ul
--
':-rii C" l ui ul
':-rii aernie
"~-rilCo fi
, - r i i Cot ec e
-ri"
ei o? u.
4lil-ri
---
-rii Gr ui u
"-r-.•. i ineG
-rl.i ot r u
.-rii
. egoeşti
- r 11
nt . . . l i mon
- r 1i
..•
e s
--
,~-rii Pl umbui t
' w
-
1. 1
ovi~
.-rii
R.... ne
"
iv
-ri1 Sd
.-ri· egre
.-ri! Sn gov
s vi c ul t or . j ud. uc e v 1.
- r i neac u D. , pr op. , j ud. DB bovi 49.
- t r up î n mo i Fr o ni c hl u, j ud. I l gov 3;
_ mo i e, vee1n~ c u mo i l l e Us e t i ş i V s i -
1 ~i., j ud. I l f ov 3.
- 1 n, pr o . , j ud. I l f ov 65.
- I . , l t . c ol onel , i ng. , j ud. V s l ut 4·
_ moni a, pl s Dom n1i l or , j ud. 01 r ad. -
s r bi Vec e 44.
wmo~iet pl s ~r t , j ud. Buz u 71;
) - mo~i e, j ud. ~~l c e 8;
- v. J p"'neşti;
- mo ie, j ud. D~mb vi t 33;
- mo~ie. j ud. omAn t i 18,
- mo§ i f j d. I l f v 39, 45;
_ o~l , veoi n~ c u mo~i i l e Pr undu 1 ni l ,
j ud. Vl e 11, 20;
_ mo i a, vec i nă eu mo 1" 1 Gr oz vve. ti ş i
Sf ~r e. t i , j ud. I l f ov 31;
_ mo e, j ud. l eor n 15; j ud. Vl c 27.
- mo" ' i e. j ud. al eea 2, 2" ;
- mo i a, j ud. I l f ov 27;
_ moş i e, vec i n~ c u mo i Buz t i i , j u . R~m-
ni c u t :3;
_ mo • v':>cin~ cu moşia I not e ti, j ud. or j
,
0,
- mo" i e,
j ud. I l f ov 53 ;
- mO" 1i e,
j L \ d. I l f ov 39 ;
- I DO
le, j ud. I l f ov 45;
v. iBuz-duc ni i 0-
zi~ni ;
- i l l o' i e,
j ud. r l f v 66,
_ m i e, V~ iW mOJ i ' l e V l e
\ :" t un . . j ad. h v 52 ;
ungă 1
- mO' 1i ~, j' d.
c el 6;
_ mo'..;ie, veoL nă cu mo i i 1e \rad str, C" ' mpu
ăr ul ui •. ~ w~l e s s i ebegi i , j ud. l j
L2, j ud. · am ţi 31;
_ r o · i e, vec i n~ c u mooi I n' r s ~t ur de J e
jud. Dolj 37;
- mo, i e, j d. I l f ov 8, 27, 37;
------------------- -- --- --~---=---------~-----
~2Y2-
, -pi-
- r 1V""
~
t i - moş i e. jud. I l f ov 16.
--
- iiVl er şu~ - mo i e, j ud. u el 1

24, 25;
-
Sah tulul postol he- moş i Gc i n
..•
eu moş 11e uaceIu el
~
Il c,
'ia c e , Sili t e
t
jud. ho
31;
__ .. _ch tuIu! unl ma - mo i&, ju .VAlc e 2, 30;
l ui Ghi ghl u - m !~t vec i n
v
c u m
v 25, 26,
_ _ _ _ _ _Sc hi t ul ui I or dr c he nu - mo" i e, vec i n
v
c u mo ~ V t
V"rbil , J ud. IOV 27, 36;
_ _ Sc hi tului [itra 1 - (. cove tii PWtr ii), mo let
m •il., j ud- D" ' mb vi t
____ eh' tulul Răte ti - m . i e, vee·nă c u mo i :-e1el
R""" , or u, jud.. ho-
Sehtulta
vec1.n~ c u
44, 45;
• jU.d. uz ..•.
39, 8
,
___ Sch1tului 'ăr"'c1neştl - mo( e, jud.V;lce 5;
___ Sahitalu strih:-' .e~u - moş i e, v ei n' " 'cu mo Dt' noveţi, j ud.
o n ~117;
_ _ ~Sc hi t ul ui erb.... neş t l - m ş i e, vec i n' " c u mo l i 1e t
V
neş t l 1
Buncu, jud. "1 e 17;
_____ ,_-chltw.ui - : - r novi t - mo 1, v ei n' " eu mo iile
j ud. n l j 41;
povu 1 Vi nul,
sc
- mo~ie. j ud. hov 27, 28, 36, 37;
ot os i nghel ul - moşie. vec i n~ c u moş i
gur ,1 , j ud. Pr h v 34, 49;
- v. R~de iC:tu ,V le opi i .
s"', pr op' I j ud. I 10mi t 53.
- moy ~ vec . . , c u mo 1 cOrp ş ul J s ,
jud.D"mbvii; . 4. 1, - ( 01 ee), moşie. V< -
oi n~ c u r o i ti. j ud. el eor n
27; v.. a)' enl ~ul de us ;
- mVnns ui r , r op •• r geş 23, 24; j ud. uz ~u
16, 33. 72, 74; j ud. D~mbovi t 9; j ud. I l
fvlJ . 15. 16, 11; j ud. ~u c el 17; j ud.
5mni c u ~r t 2, 1 ; j ad. el eor ms n 12- 14,
22. 25; j ud. VI a 17. 44;
- de R~ t o e~t v. t r u.
- v» ii pen i.
..,
'.
_ . . - - Sc hi t ul a! Vorbil
____ Schltulu Z mf
V"" ar es
v
r e s c
V! : : c eni l
vd otr ( . d atr )
( V d~ t iv )
••m09ie•
- mo.;! • j d.~
- 1 ~, j u. r~il
~i 1, 20. 31, 41~
1 2, 4, 5, 20. 50.
13, 16, 18.
V ăc l eş t i
'~et'l:tl
ăgiule-s ti(-i)
V~laule t
Vt'l ~1{- ..•.. )rv le
V~leenli
VA e ne
V"'leni( -1)
de J 'os
de ua
v....1m~ren1
~l ul c
V.., tic.,1
T ănit'lu!
V~ ~ t i ( Col 1b şi)
-
eelu
-021?-
-y-
- r o i e. eoi n' c u re riole vde 1 i cu-
le ti. jud.~uscel 33-
- mo i e, j ud. ' ehc d1n~l 14.
- (EE:rl1t J , mi e, jud.l: leorm n 2~; v. 1
r'rlit •
au
- mo 10, yeC~n8c u o i i l a Col c , ~r ~ i ,
~ne.•. 0 , 'jegio esa 1 .•. OŞti ni, jud.I -
l bmi ~e 54-
p~)- r o l e. v0c l n~ cu mo
di n~1 23. 24~ v. ' _ Val e
- mo~1et vec!n
V
cu mo i
o, 1i t , ju.d. ah ••
.. ...•
ce apa-
v; ca 2.
- mo ! e~ vecin~ ou mo i C~l dr ur t ju . Bu-
zău 4"(; - 1:1 t jud.Pr h v 42; v» i :-
du.len1.
- oş t e, pl s a hul - Pr ut , j ud. o1gr d. -
e r 3b Veoh 42; - mo~i e, veoi n~ c u mo i
Gem r el e. j ud. D~mbov· t 31, - ş i e, vec i -
na cu mo i R il.neşti, jud.G rj 191;- mo·
~i eJ vec i n . . . . c u mo 1. Ht r t eQt i i Cot 1omu~u
l ui . jud-o u c el 23- - mo i e, vec i n . . . • c u
mo~i i t l i ngur ei , l t ul e t i i BAr bVt e ti,
j ud. Ol t 23, - r o i e, vec i n· c a mo~i 0-
ni, ju<i. ma ~i 24; - mo i e, veoL nă c u
ei u er c eni • jud.relaor Q 16; -
( G~l et en' i ) , mo i, j ud. V ş c 14;
- l Oj i e. v~c i nJ o mo 1 r i ni i , j ud. -
leormr;n ?;
- !IlO' le, ecLn euro
Lecz-mn 5.
er i ~ni
ju .' e-
- moş i , vec i ) - '
bO'l/ :t~ ')1.
- moaă, • vac . : . nrou. mo 1 Cr e ane , jud. oh -
mo~i D v deş t l , j ud. nr m-
din ,i 4:3.
- v. Cosiiesca-
- pl 1. j ud. : c hedi n~i 4J e
- moşie. ~el.D ou o i i 1e ni i , Cu -
t ur t1~, f r u dul ~ t rit j t d. I I J ' l ov 7.
", b9, b'r; • mo
oi ş t e" " j u • ; -
- mo ie, jud.Ilf
t11;
2;
____ de J os
tii deJ irn v
de Sus
----
;:! voru. ( V" ' r vor u)
oi zare ti
~t:' ni
Val e n de J os
Vâl c " ne 1
Vâl c
V: 1eeleQJ lW..,
V; l c e i l ( V§ l c el e e)
â1cenil
V~l c omu( Fl or nu, om
"năt ru
Vânj ul aţ u
. . . . r b c i r
Vâr bl ţ
, : : r f ul et i i
;;rteşcoiu
Vârt n8
i
- moş 1e, v~c i nn c u mO,i
j ud. l f ov 92.
- I DO _ e, v c i nă
l ui i Hom 1,
- mo i e, v~ei n~
11 ş i o (lI,
- mo ie,
led
- i, vec i n
v
o
năcu
"'r"" ti-· se lu,
u mo i i l e V tr 1v c i ogu-
27,
c u o i l I e V tra Gl vscăogu-
ud. Vl c 27.
cu mo i · S"'lc
~
ş i Livezi-
60.
rich şti,' j ud.

- v. -1men-.
- mo Le, v oi n . . . . cu m s i iăgetelu, jll.d.D~m-
bovl ţ 4.
- mo 1a, pl s C hu. l - P, r t, j d. Bol
s r bi ec he 41.
- j udeţ , j ud. l j 53; j ud. V" l ee 40.
- l., ing., j ud. Dol j 26; j ud. : ehed1nt l
,
-
- moş i e, j u. d. r geş 4- 6; - mo i e, vec i n c u.
mo i i l e Vi i ar ş i Co eni ţ , j ud. Ol t 27.
- mo ie, jud.VI şe 15, 42.
u) - m ie, vec i n~ c u mo i i l Br bo ş i 101 o·
r u, j ud. Dol j 48, 64.
- mo i, veei nă c u mo i l 1
. t eş t i , Bun ş t i i de ar
j ud. r geş . 6, 10, 11.
- eomun~, j ud. Vl ş o 54.
- mi e, vecin'" cu. mo i ... ogov, j ud. e - .
i nt i 5, 11, 29, 30.
- m ?"e, j ud. ] " 101u 2, - mo i e, vecin:' ou
Cos t eş t l , u -
1 F1ămânz eş t i ,
mo r z o 1 , j ud. I l f v 38.
- m r-ia, j ud. ol j 33, 66, 68•
ou ma i Dâr v r i , j ud. ehe-
1Cr~ngu.
- mo i e, vec i n
"n~l 50· v»
- v. "'r1it.
- os i e, veei nA c u mo i F r o el e, j ud.
~mn1cusăr t 10•
• mi , j ud. m net1 37, 45.
- mo ie, j ud. o n t i 21.
- mo i e, j u . Buz vu 51, 65;
- • at u •
~:2j'5-
-~-
V" r t opl 1( - l )
Verglllesca
- mo i e, veol n
v
ou moş i i l Cu mi r ul ş i Gl o-
. , j u . }ehedi nt i 11, 38; - mo i e, ve-
c i n~ c u mo i i l e Vi l ns ş i opânz ~l e t i i
de J os , j u . Rom n ţ i 1, 35.
- • V'ărvoru.
- mo i e, vec i n~ c u mo~i Cet ~t ui , j ud.
lj 2.
ul buc t )- mo i e, j ud. V ş es 25. 61, 62.
- head r , pr op •• j ud. I l f ov 57, -
- moşie, v- ei n~ cu moşi lot de Sus. j ud.
1j 7C::.
- v. Cr ~ uriI.
- El i odor , pr op. , j ud. Ro n ţi 37.
- i e, veoi n
w
c u mo i i l e l egr ees c , Gr -
. nii, SCl.lrteşişi t"nceşti, j ud. Buz ău
1, l bi s , 8, 55, 63; - mo i e, vec i n~ c u
mo~i i l e I băneş t i 1 Pol u, j ud. Ol t 8.
- v. Ber l nde, t l .
- .ALexandz-u , ing., j ud. IT hova 56.
- Ion, hot rnfc, j ud. UZ" ' l 171.
- moşi~. vecLnăcu mO"J iile Pcurent, ur nl,
J \:clceştl şi C
V
• bune şti , j ud. hov 19- 21.
- Conet ntin, ·G., pz-ops , j ud. , ehedi ni i )8;
- 10 n, i ng. , . d. Br i l 5; j ud. Buz ăl 1 2.
- t r e dr •• pr op. , j l 1d. hedi nt i 52.
- moşie., vec-nă cu moo 8C"'ci111eştl, j ud.
Uemţ2.
VAr vor u
el
Vel e ( Nebun ,
Vel c s ou
Veleşti
V r bl t
Ver g t t i
V; r ul e s
V r es a
Vereş
Ver · . ş ul ( " ; · ~Bsnul )
VerneSC!l
Ve. r onu
Verşs ti
V ool er i i !
- mOi " e. , j ud. Dol j 41.
- ma le,.· vecănă cu mor <l Iiăm~· ee-v le
iare, j l l d. · i u~? oel 31.
- mosie" vecănă c u IhO i P nii, jud.Tato-
v 2.
- mVnUat i r e. pr op. , j u· . r eş 13- 21, j ud.
1uşa 1 1,3, 14, 13, 23- 25, 3 , 32; j ud. . -
l ea 11 3.
- v. ....nte1eu.
- moş i e, j ud. Ol t
iile Hot}".!'" ni
, - m ş 1e, vec ! n
V
c u mo-
şi ~urgenii, j ud. Ro n ţi
Vi nul ( dov nul )
Vlarăşu
Vi er o u
Vi f or ~t
i Ti 1ş 08r
-
~11...r nu
-
C. , ing. , jud.Gorj 6, 16; j ud. Mah di nf ; i
23, 24; j d. Val c e 1, 2.
boi r i , pr
••
jad. omn ~i 36.
-
1xandr u. , prop., jl.\d~VI
ee
62.
-
,Duel, ing., judue m~1; jud.R n 3,
4t
jud.
/). J · v,
3; jud.V el ul 1-3.
mo i

jud.Buz~u 35.
i1 ren
ViI r
Vinel r
V1nt i l ~- Vodă
Vl nt i l e ne
Vi ol l
Vl p r eş t l
- • Voi n . t i .
- 10. if, ă" prop. f jL~d.Botoş ni 1.
- moş i e, vc c i n
v
c u o~i i găneş t i - Ur s o 1 ,
j ud. Bi l Z" 85.
ITiş"" ni cu I DO i ~ialp nii, jud.

Vls!n,e - ma i,
c i nă c u O~J . urb ţii de us,
Vi ş i ni i
Vi line ti
j ud. D~ bovi 9; - mi e, ju • om n ~i
1, 31, - moş i , v oi nă cu mo~i i l Homul ,
rAng ri ,1 V tr Gl v ci,ogul 1, jud.Vl
c 27, 39, 40.
- v. ă ol u- Or bul ui .
- moşie, VI cin~ cu mo il1 BAre , BVI tti,
i r c 1- ' ât u, j d. Ol t 20, 22; - mi e, ve-
cină cu. moşie ăgur -Lăceai, jud.VI c 2.
- mog" e, ud. u c el 5, 20, 34, 38.
- moş i e, v c i nă c u mo~: uâm ur i l e, j ud. Put -
e 1.
- mo,;;> e , vea" nă cu moş i J i r l " ' u, jud.Buzvu
V tic!! şti
Viz nt i
ViZUlan!
Vi"zn-e t
Vl . d
Vla c
VI d i.
l ~d~i
nu
F' an (-i)
24.
- moşie,
- din
- judet,
~j) -Ţ .. ,
vec i n' " cu ro . i Bo ne ,~ ...
r j el e, r op. , j ud•. r g Ş 42.
j ud. Vl e c 63.
- mo: l.e, v cin~ cu ma 111e Lsăceau s1
cor 1 , jud.~.Iehedin1 51, 52.
- 10 n, r op. , jud.Olt 28.
- mole. v cină eu oş i : ' denl t jud-Boto-
1; - mo i, j ud- aho~ , j ud. ~m~ovi -
26, 27, 47; - m l e, vec i n~ cu mos i
l ~ 2; - t r up î n o~i
ro "i Grădio e
mună, ·ud.·
, jud- ~uşc
h v 46.
i, vecInă cu
11; - mOl i e,
-
VI deştl - moş i e, vec i nă c u mo
c
lB r h~ngh l u, j ud-
Val ea. : . 34-
- v~ or ~. eş t !•• ot r wl e.
- 130 ia. j ~~omulla ~i 3, 1;, 12. 44, 46; v»
VHid!cc .ae
Vl~dil
şi t.nr1! tij .•
V l"j ni
evod
- mo t vec ~nă c u m ş 1i l e I z vor ul - ul oe
ş i n 1 ur ul , j Ud. Buz vu 82.
- r up î n m~q i Pot l og! - C~' peni ul , j ud.
n" ' mhov1ţ 65t '
- moşie, v_cin~ ou moşiile Suro it Sp;J t
v

Voi ee t i
rei, Co· nl , pte
t r ~ ~ j ud. 1eorm u
mm+--eflvecin cu mo
jndt .:1: oe1 30.
- ( t r opol e o ~oc 11 1 >. trup în mo i V-
tI' chital"l1i c:rbil. jud.Pr lOV 27,-
mo 1e *' ec 1nă c u lUO i obr u, jud- il1-
oea 26.
ot r ooe ne
12, l J ~ 3~t 36, -
i va t i Un ni ,
Val. iru - mo- le, ve 1tt?i cu 0''''1 BeI'j.voe iUn urenă,
jud. nee1 :3•
- mo~ie, vec n
X
eu eeii1e ~in11 Şl. ehi-
V Lneacu
Vo1netieei)
rut j ld.Br"'il 1; v» i F"steic ,. tu1u •
- l e gu~ p ap. , j ud. I ş i 5.
- (Vir-tile ne ), moeăe, vecLnă cu me~ a
v

geni i , j u . •Buz ău 67, 68; - mo? l e, veein
v
au c e i i l ~C~pr ~ r u1. Gemene1e ş i ~v unt i -
ş u, j u . DA bov ~ 31, 56, 57.
- moş i e, vec i n~ c u K Ş1 t A a ai u 1, j ud.
·ălc1u1.
Vo1oe.... nii
Voroveni( reu ) - moşies ~ ·ele, cu ogi ol L nt i n, j ud. I l f
Vr t
25; - mo!'"! ., v c:in" .Il mo""i Rf'de i·.,
j ud ••ase. 1 274;
- IlIQşiel: vecin •..
dinţ:l 12.•
Cu irul, j d.
"'~.loi nic
- moai s vec i v c u mo ' i i l e D~dg~t l i · i e·
1.-t.t
- G•• i
' : u
,
UJ C 1
33· •
•f
jud. RO!l1 n 1, 2, 8,

v...ei. nă cu.
'ii aUdint ,
j d. R n
Vrănesti.
Vul p e" ii - moşie!
4.
- Vul i r l 1· ~ •
-
Vul peni (Grui )
Vu: peş t i
Vul t ur en1( -1)
Vulture ti(-1)
_____ deS
Z mor.
Z· nne
" p
Z" ' br ă! l . 1
Z.J ~rlc ul
Zag ia
Z~goj ni i
Zăno g
Zărnesca
ZxtrlJ 1(le
Z" t r e. nu
Zătrenii
Z V l l !
Zăvideni
- mo i e, j ud. Rom n ~ 10, 26.
- ma i, jud. eleor n 49.
- c omun~. j ud. cuo! 6; - o i e, j ud. D~m-
bovi ţ 28, 2) .
i be gul , j ud.
~r il 10; - mooie, vecin" cu :no'i -
detii. jud. uşceă 27,
- mo i e, j ud. Ol t 23.
vec 1nr c u moş i i l e i t r a
r l iJ epil r . i c i ~ j Ud. P. r a-
- mant a, m ş i e,
~r a , J epi l
hov '-6.
- Al e. endr a. ing., j ud. ! l omi t 33. j ud. I Ş
1- jud- Ilf~v 89; j ud. RAma ef i t)~3.' t13.
- V nghel ! • pr op. , j ud. I l oml t 54.
- pl a t j u~. ut 1.
- ffit:'Ş • ' V' ec i n: - ' cu mo i a Cor bi i
Vl ~C~ 48.
- mo t e, ec 1n
v
cu mo l i l B atr1ţ
gheUi ţ ~~ j ud. ehedl nt l 4.
- muot e, vec i n c u mo. i I z vo r el e, j ud. Pr -
hova 55-
- iilO le. v ei nă cu mo iile ~ătllllul Sus
~i de J os , j ud. ehedi nt 1 1.
- ~unţi, vecin cu mun~il CVpă~Aoeni , jud.
rit jud.
1
rgeş 20.
- muc t a, v~c i n cu mo9i i 1e
i' jud. 1:_ c..1 2.
- mo~l e~ v c i n~ c u mo i
hcve1.
•. v. Gradinile.
C
.•• ., +- ••
pa:.-f. n şi le0-
-
- C~net r:tin,
n t i . 44.
- v. , r gnc eş t i i .
r e c l uc er , p c p •• ud.
• mo. i e~ v' c i n
Y
cu I DO i i 1e GAnj v
ş i G1gha • j ud. Dol j 53.
- moşie, j ud. VAl ce 3J .
o oşte i
Zeikide
- o e, ~ud. Ro naţ i 28.
b-lu1(Vi inii) - tru!, în moşi Gr ci, jud.D;.m o~1t ... 59.
•.. .'·strrii .•
- mo i e, j u . I l f ov 23.
_ Lfl i, vea năcu mo 1 Ho odişt ,jud_
I i4.
_ L m on. ing., j ud. Ar ge 16, 23, 24; j ud.
Brăil 1- jud. UZ~U 12, 14; j ud- Ambovlt
5, 6, 9. 28, 2 , 31; j ud. Dol j J . 12. 14,
27, 29; jud. I 10mi t7. 8, ' 12, 23, j ud.
I l i a 11. 13. 15, 16, 13, 26, ? 7, 37, 53,
66 t jud.l:.;ehcdnti 23, 30; jud. c 1 I l .
1; j ud. Ol t 28; jud.Pr hev 6-8, 13. 17;
jud.R~ aiou S~lr t1, 2. 10; jud. o n t1
1, 2. e, 15. 16, 21, 27, 451j d•. "e J . n
10- 16, 24, 25, 23; j ud. V~l c e 10- 12, 21 ,
Zăvo ele
Z~voiu-
Z':'mbroa:f
Zb" r c ea
Zbereni
Z6rneştl
21B,; jud. VI
39, 44.
_ mac'! f pl e C tng .•i, j ud. C hul ,
7- 17, 1 . • 20, 31, 32,
s -
Z. ni c el el e
Zl .... 'C 1,1
r oi Veoh 1.
- r i el , i n~. , j ud. I l f ov 60.
_ r uoş 4e, veci ă c u mo. i V tr -rii RAnc
V
_
eiov. ju<9. uşe 1 6•
•. mc.... Le, yecin~ cu m ~i C ch r1e ne , j ud•.
uaău 78; v» 1 eman ti.
_ mo·.e,ecină cu o 1 Glodeanu t, jud
"Dl1z:' Il 84-
_ mo~i e. vec i n~ c mOi1ile A beşti, curte t
•••.•10 ti"'i Co.chirle ne , j ud . •. uz u 8, 73.
78.
- mo..ief v'eein;-' cu moşille ldovinoşti,
ltlo"ifiC ti io" ăne ti iT.... i;vr ~tii, jud~
,"leerm . 15. 40.
- mo le, j ud- eleorm n 17.
..•.mtu;-'stire, x' op. , j ud. n 1j 44; j'1d.Ro n ~
1'1; jUd.\~lce 17. 23, 34.
Z ioi nil
Zgrip~eştl
Zi dUI ' 116
Zlotescu
Zlot·ştl
- m J i e, vee~nv c mo~i
26.
- 10 n, 1 ~of ~t , pr op- , j ud. l eor mr ~ 47.
- loc' l i t dt e. r o ,jud- el eor m· f i 47.
Zl"t" ei
Zm " ni
Zmeurenl
Z ur et u
Zoloo
Zorle ac
Zorze ti
Z tov
ZUl'b na
- mo ie, vecan....cu mo ii1e .( xănu, H ces-
C~, V;'rt; n le iGlod .Bu-
z ·~ 51, 84.
mo. .in, vec> rf" cu mo iile
T~t7&ş t i i . j ud. Ieor
ldovineştl
n 15.
i
- mo~i ~ - ec i n~ c mo i V t Schi ului
Să~ăcif a'şti, jud. V"'lce 5.
- c omun~, pl s Domani l or , j u. 1 r d,
BF. s r b~ V ahe 38. 43. 51. -
- ~· i e~ j ad. lt 10.
ma i e, vec _ n~ c u mo i Ră , j ud. - c ~u
1.
I:>an.
. i ng. ,
j ud. I 10 i t 5· jud. u~cel
7))-41
jud- ho 52; j ud. J , : l f >.'li]
n 46.
- .:no'}le ,
vec i n . . . .
c u mo'i
.ilr go
1? e tai di n
1, jild. tlfQY 31.
- mOl}:le, v.::c
i
n7 cu mo iile R"ă1iu'ldtt:}1
VL alul' j ld.Rome ti 11.
10-
9!f:M4 f t~W(U:4h. ~~hte
,19(;( 4~6J~{i{W!)r et <:/Î'!f3 ~'
I c O l G ~ ~ o., .
~J ~[ J I, ,2&0)
IJ 9-----;