You are on page 1of 124

Podrcznik uytkownika

komputera ASUS
Czerwiec 2010
PL5430
15.6 : Seria B53
14.0 : Seria B43
2 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Spis treci
Spis treci .............................................................................................................. 2
Rozdzia 1: Wprowadzenie do komputera
O podrczniku uytkownika .......................................................................... 6
Uwagi dotyczce tego podrcznika ............................................................ 6
Zasady bezpieczestwa ................................................................................... 7
Przygotowanie notebooka ........................................................................... 11
Rozdzia 2: Poznanie budowy
Widok z gry ...................................................................................................... 14
Widok z dou ...................................................................................................... 18
Widok z prawej .................................................................................................. 22
Widok z lewej ..................................................................................................... 26
Widok z przodu ................................................................................................. 29
Rozdzia 3: Rozpoczcie uywania
System zasilania ................................................................................................ 32
Zasilacz .............................................................................................................32
Bateria .............................................................................................................34
Waciwa eksploatacja baterii ....................................................................35
Wczanie zasilania komputera .................................................................36
Test POST (Autotest po wczeniu) ..........................................................36
Sprawdzenie baterii .......................................................................................38
adowanie baterii ...........................................................................................39
Ponowne uruchamianie komputera ........................................................40
Tryby zarzdzania zasilaniem .....................................................................42
Upienie i hibernacja .....................................................................................42
Kontrola temperatury ..................................................................................43
Switchable Graphics Technology (w wybranych modelach) ..........44
Specjalne funkcje klawiatury ....................................................................... 45
Przyciski skrtw (w wybranych modelach) .........................................45
Przyciski Microsoft Windows ......................................................................48
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach) ............................48
Przyciski sterowania multimediami ........................................................49
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 3
Przeczniki i wskaniki stanu ...................................................................... 50
Przeczniki .......................................................................................................50
Wskaniki stanu ................................................................................................ 52
Rozdzia 4: Uywanie komputera
Urzdzenie wskazujce .................................................................................. 56
Uywanie touchpada ....................................................................................57
Ilustracje dotyczce uywania touchpada ............................................58
Dbanie o touchpad ........................................................................................61
Automatyczne wyczanie touchpada ...................................................61
Urzdzenia pamici masowej ...................................................................... 63
Karta rozszerzenia ..........................................................................................63
Czytnik kart pamici Flash ..........................................................................65
Napd optyczny (w wybranych modelach) ..........................................66
Dysk twardy ......................................................................................................69
Pami operacyjna .........................................................................................72
Poczenia ........................................................................................................... 74
Poczenie sieciowe .......................................................................................74
Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) 76
Poczenie modemowe (w wybranych modelach) ............................78
Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows .................79
Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) ..81
TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach) .............. 84
Aplikacje TPM ..................................................................................................84
Wczanie zabezpieczenia TPM .................................................................85
Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM ..................................85
Dodatek
Akcesoria opcjonalne ...................................................................................D-2
Poczenia opcjonalne ............................................................................... D-2
System operacyjny i oprogramowanie ..................................................D-3
Ustawienia systemu BIOS ......................................................................... D-4
Popularne problemy i ich rozwizania................................................. D-7
Przywracanie ustawie komputera ...................................................... D-13
4 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Wykorzystanie partycji przywracania ............................................... D-13
Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach) ........ D-14
Informacja dotyczca napdu DVD-ROM ......................................... D-16
Zgodno wewntrznego modemu ................................................... D-18
Deklaracje i owiadczenia dotyczce bezpieczestwa ................. D-22
Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal Communications
Commission (FCC) ..................................................................................... D-22
Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o ekspozycji
czstotliwoci radiowej (RF) ................................................................... D-23
Deklaracja zgodnoci ............................................................................... D-23
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC).............................................................. D-23
Ostrzeenie znaku CE ............................................................................... D-24
Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji promieniowania na terenie
Kanady ........................................................................................................ D-24
Kana operacji bezprzewodowych dla rnych domen .............. D-25
Ograniczenie pasma czstotliwoci bezprzewodowych we Francji .
........................................................................................................ D-25
Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa ................................................ D-27
Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania ......................... D-28
Uwagi dotyczce tunera TV (w wybranych modelach) ............... D-28
REACH ........................................................................................................ D-28
Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw skandynawskich
(dotycz baterii litowo-jonowych) ...................................................... D-29
Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu optycznego .... D-30
Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania z lasera ...... D-30
Etykieta serwisowa z ostrzeeniem .................................................... D-30
Przepisy CDRH ............................................................................................ D-30
Uwaga dotyczca produktw Macrovision Corporation ............ D-31
Certyfkat CTR 21(dla komputerw notebook PC z wbudowanym
modemem) .................................................................................................. D-32
Etiqueta Ecolgica da Unio Europia .............................................. D-34
Zgodno i deklaracja zgodnoci z oglnowiatowymi przepisami
ochrony rodowiska ................................................................................ D-35
Usugi zwrotu .............................................................................................. D-35
Informacje o prawach autorskich .......................................................... D-37
Ograniczenie odpowiedzialnoci .......................................................... D-38
Serwis i pomoc techniczna ...................................................................... D-38
1
Rozdzia 1:
Wprowadzenie do komputera
6 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
O podrczniku uytkownika
To jest podrcznik uytkownika. Zawiera on informacje o
podzespoach komputera oraz sposobie ich uywania. Podrcznik
zosta podzielony na nastpujce czci:
1. Wstp
Oglne informacje dotyczce komputera i tego podrcznika
uytkownika.
2. Budowa komputera
Informacje dotyczce komponentw komputera.
3. Wprowadzenie
Podstawy korzystania z komputera przenonego.
4. Korzystanie z komputera
Wprowadzenie do pracy z komputerem przenonym.
5. Dodatek
Omwienie akcesoriw opcjonalnych i udostpnienie informacji
dodatkowych.
Faktycznie zainstalowane aplikacje rni si w zalenoci
od modelu i regionu. Wygld komputera moe si rni
od pokazanego na rysunkach w tym podrczniku. Naley
zaakceptowa wygld komputera jako prawidowy.
Uwagi dotyczce tego podrcznika
W tym podrczniku znajduj si uwagi i ostrzeenia, umoliwiajce
bezpieczne i skuteczne wykonanie niektrych zada. Uwagi te maj
rne, nastpujce stopnie wanoci:
OSTRZEENIE! Wane informacje, ktre naley wykona w celu
zapewnienia bezpiecznego dziaania.
WANE! Istotne informacje, ktre naley speni, aby
zabezpieczy przed uszkodzeniem dane, komponenty lub
osoby.
PORADY: Porady dotyczce wykonania zada.
UWAGA: Informacje dotyczce sytuacji specjalnych.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 7
Zasady bezpieczestwa
Przestrzeganie podanych poniej zasad bezpieczestwa pozwoli na
dug i satysfakcjonujc prac na komputerze. Naley si stosowa
do wszystkich wymienionych poniej wskazwek. Poza czynnociami
wskazanymi w tym podrczniku, wszelkie prace serwisowe naley
powierzy wykwalifkowanemu personelowi.
Ostrzeenie dotyczce
bezpieczestwa baterii:
NIE NALEY wrzuca
baterii do ognia.
NIE NALEY zwiera
stykw. NIE NALEY
demontowa baterii.
NIE NALEY umieszcza
komputera na kolanach
lub na innych czciach
ciaa, aby zapobiec
dyskomfortowi lub
obraeniom z powodu
emisji ciepa.
NIE NALEY naraa
komputera na brud lub
py. NIE WOLNO uywa
komputera w miejscach,
gdzie ulatnia si gaz.
NIE NALEY naraa
komputera na
dziaanie silnych pl
magnetycznych lub
elektrycznych.
NIE NALEY naraa
komputera na dziaanie
lub uywa w pobliu
pynw, na deszczu lub
w wilgotnych miejscach.
NIE NALEY uywa
modemu podczas
burzy z wyadowaniami
elektrycznymi.
NIE NALEY naciska
lub dotyka panela
wywietlacza. Nie naley
umieszcza go razem
z maymi elementami,
ktre mog zarysowa
lub przedosta si do
komputera.
NIE NALEY ustawia
komputera na nierwnej
lub niestabilnej
powierzchni. W
przypadku uszkodzenia
obudowy naley
skontaktowa si z
serwisem.
NIE NALEY umieszcza
na komputerze lub
upuszcza na niego
obiektw, a take nie
naley wpycha adnych
obiektw do komputera.
Przed rozpoczciem czyszczenia naley odczy zasilanie
prdem zmiennym i wyj zestawy baterii. Do czyszczenia
komputera naley zastosowa czyst celulozow chusteczk
lub irch zwilon w roztworze detergentu bez waciwoci
cierajcych i kilku kropel ciepej wody, a nadmiar wody usun
such szmatk.
8 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
BEZPIECZNA
TEMPERATURA: ten
komputer moe by
uywany wycznie
w miejscach, gdzie
temperatura otoczenia
mieci si w zakresie od
5C (41F) do 35C (95F).
NIE NALEY przenosi
lub przykrywa
komputera z wczonym
zasilaniem adnymi
materiaami, ktre
redukuj przepyw
powietrza, takimi jak
torba do przenoszenia.
NIE NALEY wyrzuca komputera do mieci. Produkt ten
zosta opracowany w taki sposb, aby umoliwi waciwe
ponowne wykorzystanie czci i jego utylizacj. Symbol
przekrelonego kosza na kkach wskazuje, e dany produkt
(sprzt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z
zawartoci rtci) nie mog by wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Naley sprawdzi lokalne przepisy dotyczce
usuwania produktw elektronicznych.
NIE NALEY wyrzuca baterii do mieci miejskich. Symbol
przekrelonego kosza na kkach oznacza, e baterii nie
naley umieszcza razem ze mieciami miejskimi.
WARTO
ZNAMIONOWA
WEJCIA: Sprawd
etykiet wartoci
znamionowych w dolnej
czci komputera i
upewnij si, e adapter
zasilania moe zapewni
wymagane zasilanie.
Nieprawidowa
instalacja baterii
moe spowodowa jej
wybuch i uszkodzenie
komputera.
NIE naley uywa
uszkodzonych
przewodw zasilajcych,
akcesoriw lub innych
urzdze peryferyjnych.
NIE naley uywa
na powierzchni lub w
jej pobliu mocnych
rozcieczalnikw, takich
jak silne rozpuszczalniki,
benzen lub inne
chemikalia.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 9
rodki bezpieczestwa dotyczce transportu
W celu przygotowania komputera do transportu, naley go wyczy
i odczy wszystkie zewntrzne urzdzenia peryferyjne, aby
zapobiec uszkodzeniu zczy. Po wyczeniu zasilania cofa si
gowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku
twardego podczas transportu. Dlatego, nie naley przenosi
komputera przy wczonym zasilaniu. Naley zamkn panel
wywietlacza i sprawdzi, czy jest bezpiecznie zatrzanity w pozycji
zamknicia, w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wywietlacza.
OSTRZEENIE: Nieprawidowa obsuga moe spowodowa atwe
zarysowanie powierzchni komputera. Nie naley pociera i
rysowa powierzchni komputera.
Przykrywanie komputera
Naley zakupi torb do przenoszenia komputera w celu ochrony go
przed brudem, wod, wstrzsami i zarysowaniami.
adowanie baterii
W celu korzystania z komputera podczas duszych wyjazdw,
naley si upewni e bateria jest naadowana, a take zabra ze
sob zapasow bateri. Naley pamita, e adapter zasilania aduje
zestaw baterii przez cay czas podczenia go do komputera i do
rda zasilania prdem zmiennym. Naley pamita, e adowanie
potrwa znacznie duej, gdy w czasie adowania bdzie uywany
komputer.
10 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
rodki ostronoci dotyczce lotu samolotem
Aby uzyska informacj o moliwoci uywania komputera w
samolocie naley skontaktowa si z lini lotnicz. Wikszo linii
lotniczych ogranicza moliwo uywania urzdze elektronicznych.
Wikszo linii lotniczych umoliwia korzystanie z urzdze
elektronicznych wycznie w czasie lotu, a nie podczas startu
ldowania.
OSTRZEENIE! Na lotniskach uywane s trzy rodzaje urzdze
zabezpieczajcych: Urzdzenia do przewietlania (stosowane
do sprawdzania elementw na przenonikach tamowych),
detektory magnetyczne (sprawdzanie osb przechodzcych
przez bramki kontrolne) i paeczki magnetyczne (rczne
urzdzenia stosowane do kontroli osb i bagau osobistego).
Komputer i dyskietki mona przetransportowa poprzez
urzdzenia przewietlajce. Jednake zaleca si, aby nie naraa
komputera lub dyskietek na dziaanie lotniskowych detektorw
magnetycznych lub paek magnetycznych.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 11
Przygotowanie notebooka
W tym miejscu znajduj si jedynie krtkie instrukcje dotyczce
uywania komputera.
Zainstaluj zestaw baterii
Podcz adapter zasilania prdem zmiennym
2
1
3
3
1
2
HDMI
1
2
3
110v-220v
12 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Otwieranie panela wywietlacza LCD
1. Ostronie unie kciukiem panel wywietlacza.
2. Wolno przechyl panel wywietlacza do przodu lub do tyu, aby
uzyska wygodny kt widzenia.
Wczanie zasilania
1. Nacinij i zwolnij przycisk zasilania poniej panela wywietlacza
LCD.
2. Uyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasnoci LCD.
OFF ON
2
Rozdzia 2:
Poznanie budowy
14 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Widok z gry
Ukad klawiatury moe si rni w zalenoci od regionu
geografcznego.
Model 15.6
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
5
6
9
7
8
10
1
2
4
11
3
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 15
Model 14.0
OFF ON
5
9
7
10
2
11
4
1
3
6
8
Mikrofon (wbudowany)
Wbudowany mikrofon mona uywa do wideokonferencji,
narracji gosowych lub zwykego nagrywania audio.
Przecznik pokrywy aparatu Przecznik pokrywy aparatu (w wybranych modelach)
Przecznik pokrywy aparatu umoliwia otwieranie i Przecznik pokrywy aparatu umoliwia otwieranie i
zamykanie pokrywy zabezpieczajcej aparat. Przesu
przecznik w lewo, aby zamkn pokryw aparatu. Przesu
przecznik w prawo, aby otworzy pokryw aparatu.
1
2
16 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Kamera (w wybranych modelach)
Wbudowana kamera umoliwia wykonywanie zdj lub
nagrywanie wideo. Mona j uywa do wideokonferencji i
innych aplikacji interaktywnych.
W niektrych modelach w celu wczenia/wyczenia
aparatu naley przesun klapk aparatu do pozycji
wczenia/wyczenia.
Panel wywietlacza Panel wywietlacza
Funkcje panela wywietlacza s takie same jak monitora
typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywn matryc
TFT LCD, co zapewnia doskona jako obrazu. W
odrnieniu od kineskopowych monitorw komputerw
stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i
obraz na nim nie miga, dziki czemu jest mniej mczcy dla
oczu. Wywietlacz naley czyci mikk, such szmatk
(jeeli to konieczne z niewielk iloci czystej wody).
3
4
Przycisk Express Gate /
Przycisk Power4Gear (w wybranych modelach)
Przy wyczonym komputerze, nacinicie tego przycisku
uruchamia Express Gate. Szczegowe informacje znajduj
si w podrczniku uytkownika Express Gate.
Wsystemie operacyjnymWindows, przycisk ten dziaa W systemie operacyjnym Windows, przycisk ten dziaa
jako przyciak Power4Gear Hybrid. Przycisk ten przecza
pomidzy rnymi trybami oszczdzania energii. Tryby
oszczdzania energii steruj wieloma aspektami dziaania
komputera w celu maksymalizacji wydajnoci i czasu
dziaania na zasilaniu bateryjnym. Uycie lub odczenie
adaptera zasilania spowoduje automatyczne przeczenie
systemu pomidzy trybem zasilania prdem zmiennym,
a trybem zasilania bateryjnego. Wybrany tryb jest
pokazywany na wywietlaczu.
6
5
Wskanik pracy kamery (w wybranych modelach)
Podczas uywania wbudowanej kamery wywietlany jest
wskanik pracy kamery.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 17
7
8
Przecznik zasilania
Przecznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Nacinij raz
ten przecznik w celu wczenia i raz w celu wyczenia
komputera. Przecznik zasilania dziaa wycznie przy
otwartym panelu wywietlacza.
Przyciski natychmiastowego uruchomienia
Przyciski natychmiastowego uruchomienia umoliwiaj
uruchamianie czsto uywanych aplikacji po pojedynczym
naciniciu przycisku. Szczegy znajduj si w czci 3.
Klawiatura odporna na zalanie pynami
Klawiatura zawiera penowymiarowe klawisze o wygodnym
skoku (gbokoci wciskania klawiszy). Dwa klawisze
funkcyjne Windows uatwiaj nawigacj w systemie
operacyjnym Windows.
Touchpad Touchpad
Touchpad z przyciskami to urzdzenie wskazujce, ktre
udostpnia te same funkcje, co mysz w komputerze
typu desktop. Funkcja przewijania jest dostpna po
zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i
uatwia nawigacj w systemie Windows lub w sieci web.
Skaner linii papilarnych (w wybranych modelach)
Wbudowany czytnik linii papilarnych umoliwia stosowanie
oprogramowania zabezpieczajcego z wykorzystaniem linii
papilarnych do identyfkacji.
9
10
11
18 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Widok z dou
Widok dolnej czci moe si rni w zalenoci od modelu.
Rozmiar zestawu baterii rni si, w zalenoci od modelu.
OSTRZEENIE! Dolna cz komputera moe silnie si
rozgrzewa. Naley uwaa podczas korzystania z komputera,
w trakcie jego dziaania lub gdy by niedawno uywany.
Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas adowania
i uywania. Nie naley uywa komputera na mikkich
powierzchniach, takich jak kanapy czy ka, ktre mog
blokowa szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKN POPARZE,
NIE NALEY UMIESZCZA KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA
INNYCH CZCIACH CIAA.
Model 15.6
5
6
7
8
2 3 1 4
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 19
Model 14.0
5
6
7
1 4 2 3
20 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Blokada baterii - sprynowa Blokada baterii - sprynowa
Sprynowa blokada moduu baterii suy do
zabezpieczania baterii. Po woeniu zestawu baterii
nastpuje automatyczne zamknicie. Aby wyj bateri,
naley przytrzyma zaczep sprynowy w pozycji
odblokowania.
Modu baterii
Po podczeniu do rda zasilania prdu zmiennego
rozpoczyna si automatyczne adowanie zestawu baterii.
Modu baterii umoliwia korzystanie z notebooka bez
koniecznoci podczania do zasilania. Czas pracy
komputera na baterii moe si rni w zalenoci od
sposobu uywania i specyfkacji danego notebooka.
Baterii nie wolno rozbiera - naley j zakupi w formie
pojedynczego moduu.
Wnka na kart SIM (w wybranych modelach)
Wnka na kart SIM umoliwia woenie karty SIM telefonu
komrkowego w celu uzyskania funkcji 3G.
Blokada baterii - Rczna
Rczna blokada baterii suy do zamocowania zestawu
baterii. Przesu rczn blokad baterii do pozycji
odblokowania, aby wstawi lub wyj zestaw baterii.
Przesu blokad rczn do pozycji zablokowania po
wstawieniu zestawu baterii.
Zcze stacji dokujcej
Zcze stacji dokujcej umoliwia podczenie notebooka
do opcjonalnej stacji dokujcej.
1
2
3
4
5
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 21
Wnka pamici (RAM)
Wnka pamici umoliwia wykonanie rozbudowy
poprzez instalacj dodatkowej pamici. Dodatkowa
ko pamici zwiksza wydajno komputera poprzez
zmniejszenie czstotliwoci dostpu do dysku twardego.
BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w
systemie i odpowiednio konfguruje CMOS podczas testu
POST (Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamici
nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania
(wcznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczcych
modernizacji napdu dysku twardego w komputerze naley
skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym
lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej
zgodnoci i niezawodnoci moduy rozszerzenia naley
kupowa u autoryzowanych sprzedawcw tego komputera.
Wnka na dysk twardy
Dysk twardy jest zabezpieczony we wnce. Informacje o
moliwociach rozbudowy dysku twardego dla komputera
mona uzyska w centrum serwisowym lub u sprzedawcy.
Maksymaln zgodno i niezawodno zapewniaj
wycznie dyski twarde od autoryzowanych dostawcw.
6
7
8 Otwory odprowadzenia pynu (w wybranych modelach)
Otwory odprowadzania pynw w dolnej czci, s
przeznaczone do odprowadzenia pynu przypadkowo
wylanego na klawiatur, zabezpieczajc klawiatur przed
zniszczeniem.
22 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Widok z prawej
Model 15.6
Model 14.0
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 23
1
2
3
4
Przecznik bezprzewodowy (w wybranych modelach)
Wczanie lub wyczanie wbudowanej sieci
bezprzewodowej LAN i Bluetooth (wybrane modele). Po
wczeniu, zacznie wieci wskanik stanu poczenia
bezprzewodowego. Przed uyciem konieczne jest
wykonanie ustawie oprogramowania Windows.
Gniazdo ExpressCard
Dostpne jest jedno 26-pinowe gniazdo karty Express
card, umoliwiajce obsug jednej karty rozszerzenia
ExpressCard/34mm lub jednej karty rozszerzenia
ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs jest szybszy, dziki
wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsug USB 2.0
i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali rwnolegej,
stosowanej w gniazdach kart PC. (brak zgodnoci z
poprzednimi kartami PCMCIA.)
E-SATA
Dwufunkcyjny port E-SATA oraz USB Dwufunkcyjny port E-SATA oraz USB
Zewntrzny port SATA lub eSATA umoliwia zewntrzne
podczenie urzdze Serial-ATA, oryginalnie
przeznaczonych do stosowania wewntrz komputera.
Interfejs ten zapewnia szybko do szeciu razy wiksz,
ni istniejcy interfejs USB 2.0 i 1394, umoliwiajc
podczanie zewntrznych urzdze przechowywania
danych i obsuguje take funkcj podczania urzdzenia
bez potrzeby wyczania komputera, przy uyciu kabli
ekranowanych i zczy o dugoci do dwch metrw. Opis Opis
znajduje si w czci Port USB.
Port USB (2.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urzdzeniami
USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urzdzenia
wskazujce, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery
podczone szeregowo i moe przesya dane z szybkoci
do 12Mbitw/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitw/sek. (USB 2.0).
USB umoliwia rwnoczesne uruchomienie wielu urzdze
na pojedynczym komputerze, a niektre urzdzenia
peryferyjne umoliwiaj podczenie innych urzdze lub
mog dziaa jako huby. USB obsuguje funkcj odczania
lub podczania wikszoci urzdze peryferyjnych bez
ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).
24 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
8
7
6
9
Napd optyczny
Wystpuje wiele wersji tego modelu komputera, ktre
mog by wyposaone w rne napdy optyczne. Napd
optyczny komputera moe obsugiwa dyski kompaktowe
(CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiada moliwo
zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegowe
informacje dotyczce kadego modelu znajduj si w
specyfkacjach marketingowych.
Elektroniczne wysuwanie napdu optycznego Elektroniczne wysuwanie napdu optycznego
Do wysuwania tacy napdu optycznego suy elektroniczny
przycisk wysuwania. Tac napdu optycznego mona
take wysun poprzez dowolny odtwarzacz programowy
lub poprzez kliknicie prawym przyciskiem napdu
optycznego w oknie systemu Windows Mj komputer.
5
Wskanik aktywnoci napdu optycznego
Wskanik aktywnoci napdu optycznego wskazuje transfer
danych w napdzie optycznym. wiato wskanika wieci
proporcjonalnie do wielkoci przenoszonych danych.
Awaryjne wysuwanie tacy napdu optycznego
Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunicia
tacy napdu optycznego, gdy nie dziaa wysuwanie
elektroniczne. Nie naley uywa wysuwania awaryjnego
zamiast wysuwania elektronicznego.
Port modemu (w wybranych modelach)
Dwupinowy port modemu RJ-11 jest mniejszy od portu
sieci LAN RJ-45 i obsuguje standardowe kable telefoniczne.
Wewntrzny modem obsuguje transfer do 56K V.90.
Wbudowane zcze umoliwia wygodne uywanie bez
dodatkowych adapterw.
WANE! Wbudowany modem nie obsuguje napicia
wykorzystywanego w cyfrowych systemach telefonicznych.
Nie naley podcza portu modemu do cyfrowego
systemu telefonicznego, poniewa moe to spowodowa
uszkodzenie komputera notebook.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 25
10
11
12
Port sieci LAN
Omiopinowy port LAN RJ-45 jest wikszy od portu
modemu RJ-11 i obsuguje standardowe poczenie kablem
Ethernet z sieci lokaln. Wbudowane zcze umoliwia
wygodne uywanie bez dodatkowych adapterw.
Port blokady Kensington Port blokady Kensington

Port blokady Kensington umoliwia zabezpieczenie


komputera, poprzez uycie produktw zabezpieczania
notebooka zgodnych z Kensington. Jest to zazwyczaj
metalowa linka i zamek, ktre zabezpieczaj komputer
przed odczeniem od staego obiektu. Niektre produkty
zabezpieczenia mog take zawiera detektor ruchu,
generujcy po poruszeniu dwik alarmu.
HDMI
Port HDMI
Interfejs HDMI (High-Defnition Multimedia Interface
- Interfejs multimediw wysokiej rozdzielczoci) jest
interfejsem cakowicie cyfrowego nieskompresowanego
sygnau audio/wideo midzy kadym rdem sygnau
audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy
odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo,
takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsuguje jednym
kablem sygna wideo standardowy, rozszerzony i wysokiej
rozdzielczoci oraz wielokanaowy cyfrowy sygna audio.
Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsuguje
8-kanaowy dwik cyfrowy, w pamie o szerokoci
pozwalajcej na wprowadzenie przyszych udoskonale.
26 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Widok z lewej
Model 15.6
Model 14.0
HDMI
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
HDMI
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 27
1
3 Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umoliwiaj wpywanie powietrza
chodzcego i wypywanie ciepego powietrza z notebooka.
WANE! Upewni si, e papiery, ksiki, ubrania, kable
lub inne przedmioty nie blokuj adnej ze szczelin
wentylacyjnych. W przeciwnym razie moe doj do
przegrzania.
4
2 Port USB (2.0)
5
6
Wyjcie wywietlacza (Monitor)
15-pinowy port D-sub monitora obsuguje standardowe
urzdzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor
i umoliwia ogldanie na wikszym wywietlaczu
zewntrznym.
Wejcie zasilania (prd stay)
Gniazdo to wykorzystuje prd stay konwertowany
przez dostarczony adapter zasilania z prdu zmiennego.
Dostarczany przez to gniazdo prd suy do zasilania
komputera i adowania wewntrznego zestawu baterii.
W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed
uszkodzeniem naley zawsze uywa dostarczonego
adaptera zasilania. OSTRZEENIE: W CZASIE UYWANIA,
ADAPTER MOE BY CIEPY LUB GORCY. NALEY
PAMITA, ABY NIE PRZYKRYWA ADAPTERA I
TRZYMA GO Z DALA OD CIAA.
HDMI
Port HDMI
Wyjcie DisplayPort
Interfejs DisplayPort jest interfejsem cakowicie cyfrowego
nieskompresowanego sygnau audio/wideo midzy
kadym rdem sygnau audio/wideo, takim jak set-
top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo
oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor
cyfrowy (DTV). Obsuguje jednym kablem sygna wideo
standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczoci
oraz wielokanaowy cyfrowy sygna audio. Transmituje
wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsuguje 8-kanaowy
dwik cyfrowy, w pamie o szerokoci pozwalajcej na
wprowadzenie przyszych udoskonale.
28 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
8
7
9
10
Gniazdo mikrofonowe
Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) moe by
wykorzystane do podczenia zewntrznego mikrofonu lub
sygnaw wyjcia z urzdze audio. Uycie tego gniazda
powoduje automatyczne wyczenie wbudowanego
mikrofonu. Dziki temu interfejsowi komputer przenony
moe si zamieni w domowe centrum rozrywki hi-f.
Gniazdo wyjcia SPDIF
To gniazdo zapewnia poczenie z urzdzeniami zgodnymi
z SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (Interfejs cyfrowy
Sony/Philips)) dla cyfrowego wyjcia audio. Funkcja ta suy
do przeksztacania komputera w domowy system rozrywki
hi-f.
Gniazdo wyjcia suchawek Gniazdo wyjcia suchawek
Gniazdo wyjcia suchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane
do poczenia sygnau wyjcia audio komputera do
gonikw ze wzmacniaczem lub suchawek. Uycie
tego gniazda powoduje automatyczne wyczenie
wbudowanych gonikw.
C
o
m
b
o
E-SATA
Dwufunkcyjny port E-SATA oraz USB Dwufunkcyjny port E-SATA oraz USB
Gniazdo ExpressCard
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 29
1
Widok z przodu
Wskaniki stanu (przd) Wskaniki stanu (przd)
Wskaniki stanu reprezentuj rne stany sprztowe/
programowe. Szczegowe informacje dotyczce wskanika
w czci 3.
Model 15.6
Model 14.0
2
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
Gniazdo pamici Flash
Zwykle, aby mona byo uywa kart pamici z takich
urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony
komrkowe i PDA naley zakupi osobno zewntrzny
czytnik kart pamici. Ten komputer ma wbudowany
wysokiej szybkoci czytnik kart pamici, umoliwiajcy
wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamici
fash, zgodnie z opisem w dalszej czci tego podrcznika.
Gniazdo karty inteligentnej (wwybranych modelach) (w wybranych modelach)
Ten komputer wyposaony jest we wbudowany czytnik kart
inteligentnych, za pomoc ktrego mona w atwy sposb
odczytywa dane z karty inteligentnej, a take zapisywa je
na niej.
Przecznik bezprzewodowy
3
4
30 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
3
Rozdzia 3:
Rozpoczcie uywania
32 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
System zasilania
Zasilacz
Komputer moe by zasilany z dwch rde, z sieci energetycznej
poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz
przeksztaca prd zmienny ze ciennego gniazda zasilania na
prd stay wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany
z uniwersalnym zasilaczem przeksztacajcym prd zmienny na
prd stay. Oznacza to, e mona podczy przewd zasilajcy do
dowolnego rda 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania
przecznikw lub uywania konwerterw zasilania. W rnych
krajach moe by wymagany adapter do podczenia dostarczonego
przewodu zasilajcego w standardzie amerykaskim w celu
dopasowania do lokalnego standardu. W wikszoci hoteli znajduj
si uniwersalne gniazda, obsugujce rne rodzaje przewodw
zasilajcych i rne napicia. Przed dalek wypraw najlepiej jest
zasign informacji jakie napicie zasilania stosowane jest w danym
kraju.
Mona dokupi specjalny zestaw do podry, ktry zawiera
adaptery zasilania i modemu dla wikszoci pastw.
OSTRZEENIE! NIE NALEY podcza przewodu prdu
zmiennego do gniazda prdu zmiennego przed podczeniem
wtyczki prdu staego do komputera. Moe to spowodowa
uszkodzenie adaptera prd zmienny-prd stay.
HDMI
1
2
3
110v-220v
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 33
WANE! Uycie zasilacza komputera do zasilania innych urzdze
elektrycznych, moe spowodowa uszkodzenie. Jeli pojawi si
dym, bdzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystpi zbyt
wysoka temperatura zasilacza naley zgosi si do serwisu.
Z serwisem naley si skontaktowa take wtedy, gdy istnieje
podejrzenie uszkodzenia adaptera prd zmienny - prd stay.
Uszkodzony zasilacz, moe spowodowa zniszczenie zestawu
baterii i komputera.
W zalenoci od regionu, komputer moe by dostarczony z
dwu lub trzy bolcow wtyk. Jeli dostarczona zostaa wtyka trzy
bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego dziaania komputera
naley zastosowa uziemione gniazdo prdu zmiennego lub
zastosowa adapter z prawidowo wykonanym uziemieniem.
OSTRZEENIE! W CZASIE DZIAANIA ADAPTER ZASILANIA
MOE SILNIE SI ROZGRZEWA. NALEY PAMITA ABY NIE
PRZYKRYWA ZASILACZA I TRZYMA GO Z DALA OD CIAA.
Odcz adapter zasilania lub wycz gniazdo prdu zmiennego
w celu zminimalizowania zuycia energii, gdy komputer nie jest
uywany.
34 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
WANE! Nigdy nie naley wyjmowa zestawu baterii przy
uruchomionym komputerze.Moe to spowodowa utrat
aktywnych danych.
Instalacja moduu baterii:
Bateria
Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem
baterii. Zestaw baterii skada si z poczonych we wsplnej
obudowie ogniw baterii. W peni naadowany zestaw, zapewnia
zasilanie przez kilka godzin, a czas ten mona wyduy poprzez
stosowanie zarzdzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii s
opcjonalne i mona je zakupi oddzielnie u sprzedawcy komputera.
Instalacja i deinstalacja moduu baterii
Komputer moe by dostarczony z zainstalowanym lub z
niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu
baterii naley wykona nastpujce czynnoci.
2
1
3
3
1
2
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 35
WANE! Naley uywa wycznie moduw baterii i zasilaczy
dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych
przez producenta lub sprzedawc do uywania z tym modelem,
w przeciwnym przypadku moe wystpi uszkodzenie
komputera.
Deinstalacja moduu baterii:
OSTRZEENIE! Ze wzgldw bezpieczestwa, NIE WOLNO
wrzuca baterii do ognia, NIE WOLNO zwiera stykw baterii i NIE
WOLNO demontowa baterii. Po wystpieniu nieprawidowego
dziaania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem
baterii naley wyczy komputer i skontaktowa si z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Waciwa eksploatacja baterii
Modu baterii komputera, jak wszystkie adowalne baterie, moe
by adowany okrelon ilo razy. Uyteczna ywotno zestawu
baterii zaley od temperatury otoczenia, wilgotnoci i sposobu
uywania komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 5
C do 35C (41F do 95F). Naley take pamita, e temperatura
wewntrzna komputera jest wysza ni temperatura otoczenia.
Temperatury powyej lub poniej tego zakresu skracaj ywotno
baterii. W kadym jednak przypadku czas uytecznoci baterii kiedy
si zakoczy i konieczne bdzie zakupienie u autoryzowanego
dostawcy tego komputera nowego zestawu baterii. Poniewa
baterie zuywaj si take podczas przechowywania, nie zaleca si
kupowania dodatkowych baterii w celu ich przechowywania.
2
1
3
3
1
2
36 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
WANE! Aby zabezpieczy napd dysku twardego, po
wyczeniu komputera naley zawsze zaczeka, co najmniej 5
sekund przed jego ponownym wczeniem.
OSTRZEENIE! NIE NALEY przenosi lub przykrywa komputera
z wczonym zasilaniem adnymi materiaami, ktre redukuj
przepyw powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.
Po wczeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera,
widoczne jest miganie panela wywietlacza. Jest to cz testu
komputera i nie oznacza problemu z wywietlaczem.
Wczanie zasilania komputera
Po wczeniu komputera na ekranie wywietlany jest komunikat
wczenia zasilania. W razie potrzeby, jasno mona wyregulowa
przyciskami skrtw. Aby uruchomi program konfguracji BIOS w
celu ustawienia lub modyfkacji konfguracji systemu, nacinij [F2]
podczas uruchamiania. Po naciniciu [Tab] podczas wywietlania
ekranu pocztkowego, wywietlone zostan informacje startowe,
takie jak wersja BIOS. Nacinij [ESC], po czym zostanie wywietlone
menu startowe z moliwoci wyboru uruchomienia z dostpnych
napdw.
Test POST (Autotest po wczeniu)
Po wczeniu komputera, nastpi uruchomienie serii sterowanych
programowo testw diagnostycznych nazywanych POST (Power-
On Self Test). Oprogramowanie, ktre steruje testem POST jest sta
czci architektury komputera. POST zawiera zapis konfguracji
sprztowej komputera, ktra jest wykorzystywana do diagnostyki
systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez uycie programu
konfguracji BIOS. Jeli w trakcie testu POST zostanie wykryta
rnica pomidzy zapisem konfguracji sprztowej a istniejcym
sprztem, na ekranie zostanie wywietlony komunikat z pytaniem
o poprawienie konfiktu przez uruchomienie programu konfguracji
BIOS. W wikszoci przypadkw zapis konfguracji sprztowej
powinien by poprawny w momencie otrzymania komputera. Po
zakoczeniu testu, moe pojawi si komunikat No operating
system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego), jeli na
dysku twardym nie zosta wstpnie zaadowany system operacyjny.
Oznacza to, e dysk twardy zosta prawidowo wykryty i jest gotowy
do instalacji nowego systemu operacyjnego.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 37
WANE! Jeeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem
narzdziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane
s ostrzeenia, naley przekaza komputer do naprawy.
Kontynuowanie uywania moe spowodowa utrat danych.
Technologia automatycznego wykrywania i naprawy
bdw
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology) sprawdza
dysk twardy podczas testu
POST i generuje komunikat z
ostrzeeniem, jeli dysk twardy
wymaga serwisowania. Jeli w
trakcie uruchamiania zostanie
wygenerowane ostrzeenie
o bdzie krytycznym dysku
twardego, naley jak najszybciej
wykona kopi zapasow danych i
uruchomi program sprawdzajcy
dysk w systemie Windows. Aby
uruchomi program sprawdzania
dysku systemu Windows: kliknij
Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikon
dysku twardego > wybierz Waciwoci > kliknij zakadk Narzdzia
> kliknij Sprawd teraz > kliknij Start. Mona take wybra Skanuj...
sektory dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy,
ale ten proces jest wolniejszy.
38 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Uytkownik jest ostrzegany o sabym naadowaniu.
Kontynuowanie pracy mimo ostrzee o sabym naadowaniu
baterii, spowoduje ostatecznie przejcie komputera do stanu
wstrzymania (jest to domylna akcja Windows).
Pokazane tu zrzuty ekranw, to tylko przykady, ktre mog
rni si od ekranw wywietlanych w systemie.
Sprawdzenie baterii
Modu baterii obsuguje standard Smart Battery, dziki czemu w
systemie Windows moliwe jest monitorowanie stanu naadowania
baterii. W zalenoci od konfguracji sprztowej i sposobu
uytkowania, cakowicie naadowany zestaw baterii zapewnia
zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarzdzania zasilaniem.
Rzeczywisty czas dziaania zaley od sposobu wykorzystania funkcji
oszczdzania energii, oglnego sposobu pracy, od procesora, od
wielkoci pamici systemowej i od rozmiaru panela wywietlacza.
Najed kursorem myszy na ikon baterii bez klikania,
aby wywietli stan naadowania baterii.
Najed kursorem myszy bez klikania na ikon
zasilacza, aby wywietli postp naadowania baterii.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon baterii w
celu wywietlenia dostpnych akcji.
Kliknij lewym przyciskiem ikon baterii w celu
wywietlenia ustawie zarzdzania zasilaniem.
OSTRZEENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy
rozadowanej baterii nie moe trwa duszy czas. STD (Suspend-
to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyczeniem
komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej iloci prdu w celu
przejcia do stanu STD, w zwizku z czym moe si to nie uda
przy braku zasilania (np. odczenie adaptera zasilania I zestawu
baterii).
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 39
OSTRZEENIE! Nie naley pozostawia rozadowanego zestawu
baterii. Zestaw baterii rozadowuje si wraz z upywem czasu.
Jeli nie jest uywany, naley go naadowa raz na trzy miesice
w celu wyduenia trwaoci, w przeciwnym wypadku moe
okaza si niemoliwe wykonanie adowania w przyszoci.
adowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej
temperaturze lub przy zbyt wysokim napiciu baterii.
adowanie baterii
Przed uyciem komputera w czasie podry naley naadowa
zestaw baterii. adowanie zestawu baterii rozpoczyna si po
podczeniu do zewntrznego zasilania poprzez adapter zasilania.
Zestaw baterii naley cakowicie naadowa przed pierwszym
uyciem. Nowy zestaw baterii naley cakowicie naadowa
przed odczeniem komputera od zewntrznego zasilania. Pene
naadowanie baterii przy wczonym komputerze trwa kilka godzin,
a przy wczonym komputerze moe potrwa dwukrotnie duej.
Kontrolka adowania ganie w momencie cakowitego naadowania
baterii.
adowanie baterii rozpoczyna si, gdy jej naadowanie spadnie
poniej 95%. Zapobiega to koniecznoci czstego adowania
baterii. Minimalizacja cykli doadowania pomaga w wydueniu
ywotnoci baterii.
40 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
WANE! Aby zabezpieczy dysk twardy, po wyczeniu
komputera naley zaczeka przynajmniej 5 sekund przed
ponownym wczeniem.
Ponowne uruchamianie komputera
W niektrych sytuacjach po
wprowadzeniu zmian do systemu
operacyjnego konieczne jest jego
ponowne uruchomienie. Niektre
procesy instalacyjne wywietlaj
okno dialogowe umoliwiajce
wykonanie restartu. Aby
zrestartowa system rcznie,
kliknij przycisk Start systemu
Windows i strzak w prawo, a nastpnie wybierz Restart(Uruchom
ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przecz
uytkownika, Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij, kliknij
strzak w prawo.
Wyczanie zasilania
Wcznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie komputera
lub przechodzenie komputera do trybu upienia (wstrzymania)
albo hibernacji. Funkcje wcznika zasilania mona dostosowa w
opcji Opcje zasilania Panelu sterowania systemu Windows. W celu
uzyskania innych opcji, takich jak Przecz uytkownika, Uruchom
ponownie, Upij lub Wycz, kliknij strzak w prawo.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 41
Wyczanie awaryjne
Jeli nie mona prawidowo wyczy lub uruchomi ponownie
systemu operacyjnego, dostpne s dwa dodatkowe sposoby
wyczania komputera:
Przytrzymaj przycisk zasilania
przez 4 sekundy.
WANE! Nie naley stosowa wyczania awaryjnego w trakcie
zapisywania danych; moe to spowodowa ich utrat.
42 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Upienie i hibernacja
Dostp do ustawie zarzdzania
zasilaniem mona uzyska
przez Windows > Panel
sterowania > Opcje zasilania.
W opcji Ustawienia systemowe,
mona zdefniowa Upienie/
Hibernacja lub Wyczenie
dla akcji zamykania panela wywietlacza lub naciskania przycisku
zasilania. Tryby Upienie i Hibernacja poprzez wyczenie
niektrych komponentw, umoliwiaj oszczdzanie energii, gdy
komputer nie jest uywany. Po wznowieniu pracy, przywrcony
zostanie ostatni stan (taki jak np. przewinity do poowy dokument
lub napisana do poowy wiadomo e-mail), tak jakby nie nastpio
opuszczenie miejsca pracy. Opcja Wycz spowoduje zamknicie
wszystkich aplikacji i wywietlenie pytania o zapisanie pracy jeli nie
zostaa wczeniej zapisana.
Tryby zarzdzania zasilaniem
Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji
oszczdzania energii, ktre mona wykorzysta do maksymalizacji
ywotnoci baterii i obnienia TCO (Total Cost of Ownership
[Cakowity koszt utrzymania]. Niektre z tych funkcji mona
regulowa przez menu Power (Zasilanie) programu BIOS Setup.
Ustawienia zarzdzania zasilaniem ACPI wykonuje si poprzez
system operacyjny. Zadaniem funkcji zarzdzania zasilaniem jest
maksymalne oszczdzanie energii elektrycznej poprzez moliwie
najczstsz zmian trybu dziaania komponentw na tryb niskiego
zuycia energii, ale take udostpnienie na danie trybu penego
dziaania.
Upienie oznacza to samo co STR
(Suspend-to-RAM). Funkcja ta
zapisuje biece dane w pamici
RAM gdy wyczanych jest wiele
komponentw. Poniewa pami
RAM jest ulotna, do podtrzymania
danych (odwieania) wymagane
jest zasilanie. Kliknij przycisk
Windows i strzak w prawo,
aby wywietli t opcj. Do
uaktywnienia tego trybu mona take uy skrtu klawiaturowego
[Fn F1]. Przywrcenie dziaania nastpuje po naciniciu dowolnego
przycisku, poza przyciskiem [Fn]. (UWAGA: W tym trybie miga
wskanik zasilania.)
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 43
Kontrola temperatury
Dostpne s trzy metody kontrolowania stanu termicznego
komputera. Metody kontroli nie mog by konfgurowane przez
uytkownika i powinny by znane na wypadek, gdy komputer
przejdzie do tych stanw. Nastpujce temperatury reprezentuj
temperatur obudowy (nie procesora).
Gdy temperatura osignie bezpieczny grny limit wcza si wentyl-
ator w celu aktywnego chodzenia.
Gdy temperatura przekroczy bezpieczny grny limit, zmniejsza si
szybko procesora dla wykonania pasywnego chodzenia.
Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny grny limit,
system wyczy si w celu wykonania krytycznego chodzenia.
Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje
biece dane i stan na dysku twardym. Z tego powodu pami RAM
nie musi by okresowo odwieana i w znacznym stopniu spada
zuycie energii, ale nie cakowicie, poniewa niektre wybudzalne
komponenty, takie jak sie LAN wymagaj podtrzymania zasilania.
Hibernacja oszczdza wicej energii w porwnaniu z trybem
Upienie. Kliknij przycisk Windows i strzak w prawo, aby
wywietli t opcj. Przywrcenie dziaania nastpuje po naciniciu
zasilania. (UWAGA: Wskanik zasilania jest w tym trybie wyczony.)
44 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Switchable Graphics Technology (w wybranych
modelach)
Switchable Graphics Technology, umoliwia wybr trybu
zintegrowanego i dyskretnego moduu przetwarzania grafki (GPU)
w celu optymalizacji systemu przy przetwarzaniu grafki lub w celu
obnienia zuycia energii.
W celu wyboru trybu GPU
1. Kliknij prawym przyciskiem
ikon ATI w obszarze
powiadamiania Windows,
a nastpnie wybierz
Confgure Switchable
Graphics (Konfguracja przeczania ukadu grafki).
2. Wybierz z High-performance GPU (Wysoka wydajno GPU)
lub Power-saving GPU (Oszczdzanie energii GPU).
3. Pojawi si polecenie potwierdzenia wyboru. Kliknij OK, aby
przeczy na wybrany GPU.
Jest to normalne, e
przez kilka sekund
podczas przeczania, na
wywietlaczu nie bdzie
obrazu.
4. Po przeczeniu na wybrany
GPU, nastpi aktualizacja
okna Switchable Graphics
Status (Stan ukadu
przeczania grafki), aby
przekaza informacje o
uywanym GPU. Kliknij OK w
celu zakoczenia.
Port HDMI dziaa wycznie w trybie High-performance GPU
(Wysoka wydajno GPU).
Domylnie komputer jest skonfgurowany pod ktem
automatycznego wyboru optymalnego trybu karty grafcznej
w zalenoci od rda zasilania. Aby wczy/wyczy to
ustawienie, zaznacz lub odznacz pole wyboru Automatically select
power-saving GPU when on battery (W przypadku zasilania
bateryjnego automatycznie wybierz oszczdzanie energii karty
grafcznej), a nastpnie kliknij przycisk OK.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 45
Umieszczenie konkretnych skrtw na klawiszach funkcyjnych
moe by rne w rnych modelach. Prosz zwraca uwag
bardziej na ikonki reprezentujce skrty, ni na numery klawiszy
funkcyjnych.
Specjalne funkcje klawiatury
Przyciski skrtw (w wybranych
modelach)
Poniej znajduje si lista skrtw
klawiszowych. W celu wywoania skrtu
klawiszowego naley nacisn i przytrzyma
przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrtu.
Ikona Z
Z
(F1): Przeczenie komputera do stanu
wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zalenoci
od ustawienia przycisku upienia w ustawieniach
zarzdzania zasilaniem).
Wiea radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:
Wczanie lub wyczanie wewntrznej bezprzewodowej
sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach).
Po wczeniu zaczyna wieci odpowiednie wiato
wskanika. Do uywania bezprzewodowej sieci LAN lub
Bluetooth wymagane s ustawienia oprogramowania
Windows.
Ikona wypenionego soca (F5): Zmniejszanie jasnoci
wywietlacza.
Ikona otwartego soca (F6): Zwikszanie jasnoci
wywietlacza.
Ikona LCD (F7): Wczanie i wyczanie panela LCD
(W niektrych modelach rozciga obraz na cay ekran
podczas korzystania z niskich rozdzielczoci).
OFF ON
46 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ikony LCD/Monitor (F8): Przeczanie pomidzy
wywietlaniem na panelu LCD i zewntrznym monitorze
w kolejnoci: wywietlacz LCD komputera->zewntrzny
monitor->obydwa. (Ta funkcja nie dziaa w trybie 256
kolorw, wybierz tryb High Color w ustawieniach
wywietlania). Wane: Przed przeczeniem
wywietlania na zewntrzny monitor naley go
podczy.
Przekrelony touchpad (F9) (w wybranych
modelach): Przeczenie wbudowanego touchpada
do pozycji zablokowany (wyczony) i odblokowany
(wczony). Blokowanie touchpada zabezpiecza przed
przypadkowym przesuniciem kursora podczas pisania
i najlepiej stosowa je z zewntrznym urzdzeniem
wskazujcym, takim jak mysz. UWAGA: W wybranych
modelach pomidzy przyciskami touchpada, znajduje si
wskanik, ktry wieci gdy touchpad jest odblokowany
(wczony) i nie wieci, gdy touchpad jest zablokowany
(wyczony).
Ikona gonika (F10): Wczanie i wyczanie gonikw
(tylko w systemie Windows).
Ikona gonik w d (F11):
Zmniejszenie gonoci gonikw (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Ikona gonik w gr (F12):
Zwikszenie gonoci gonikw (tylko w systemie
operacyjnym Windows).
Num Lk (Ins): Wczanie i wyczanie klawiatury
numerycznej (number lock). Umoliwia rozszerzenie
czci klawiatury uywanej do wprowadzania liczb. (w
wybranych modelach)
Scr Lk (Del): Wczanie i wyczanie Scroll Lock.
Umoliwia rozszerzenie czci klawiatury uywanej do
nawigacji. (w wybranych modelach)
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 47
Fn+C: Wczanie i wyczanie funkcji Splendid
Video Intelligent Technology. Funkcja ta umoliwia
przeczanie pomidzy rnymi trybami rozszerzania
kolorw w celu poprawy kontrastu, jasnoci, odcienia
skry i niezalenego nasycenia kolorw czerwonego,
zielonego i niebieskiego. Biecy tryb jest wywietlany w
menu ekranowym (OSD).
Fn+V (w wybranych modelach): Uruchamia aplikacj
Life Frame.
W niektrych modelach ta funkcja jest dostpna wycznie po
wczeniu aparatu.
Fn+A (w wybranych modelach):
Wczanie/wyczanie czujnika wiata otoczenia.
Power4Gear Hybrid (Fn + spacja): Ten przycisk
przecza pomidzy rnymi trybami oszczdzania
energii. Tryby oszczdzania wpywaj na wiele aspektw
dziaania komputera w celu maksymalizacji wydajnoci i
czasu dziaania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub
odczenie adaptera zasilania powoduje automatyczne
przeczanie systemu pomidzy trybem zasilania prdem
zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje
o biecym trybie zasilania, znajduj si w menu
ekranowym (OSD).
Kombinacja klawiszy Fn+Enter(rozszerzenie ukadu
klawiatury): Uruchamia Kalkulator. (w wybranych
modelach)
48 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Na klawiaturze znajduj si dwa specjalne przyciski Windows,
opisane poniej.
Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej,
lewej czci pulpitu Windows.
Drugi przycisk, ktry wyglda jak menu Windows z
maym kursorem, uaktywnia menu waciwoci i stanowi
odpowiednik nacinicia prawym przyciskiem myszy
obiektu Windows.
Przyciski Microsoft Windows
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach)
Rozszerzona klawiatura
jest dostpna w
wybranych modelach.
Rozszerzona klawiatura ma
dedykowan klawiatur
numeryczn umoliwiajc
atwe wprowadzanie
cyfr. Uyj [Num Lk /
Scr Lk] do przeczenia
pomidzy korzystaniem z
rozszerzonej klawiatury do
wprowadzania cyfr lub do
sterowania kierunkami kursora.
Przyciski kierunku kursora su do nawigacji pomidzy polami lub
komrkami w arkuszu kalkulacyjnym lub w tabeli.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 49
Przyciski sterowania multimediami
Przyciski sterowania multimediami umoliwiaj wygodne sterowanie
aplikacjami multimedialnymi. Poniej podano przeznaczenie
kadego z przyciskw multimedialnych w komputerze.
Uyj przycisku [Fn] w poczeniu z przyciskami strzaek do funkcji
sterowania CD.
Niektre funkcje przyciskw zale od modelu komputera.
Start/Pauza odtwarzania CD
Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD.
Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD.
Zatrzymanie CD
Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD.
Powrt do poprzedniego utworu pyty CD (prze-
wijanie wstecz)
W czasie odtwarzania pyty CD, powoduje powrt do
poprzedniego utworu/rozdziau flmu.
Przejcie do nastpnego utworu pyty CD (prze-
wijanie do przodu)
W czasie odtwarzania pyty CD, powoduje przejcie do
nastpnego utworu/rozdziau flmu.
50 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Przeczniki i wskaniki stanu
Przeczniki
Przycisk Express Gate /
Przycisk Power4Gear (w wybranych modelach)
Przy wyczonym komputerze, nacinicie tego przycisku
uruchamia Express Gate. Szczegowe informacje znajduj si w
podrczniku uytkownika Express Gate.
Wsystemie operacyjnymWindows, przycisk ten dziaa jako W systemie operacyjnym Windows, przycisk ten dziaa jako
przyciak Power4Gear Hybrid. Przycisk ten przecza pomidzy
rnymi trybami oszczdzania energii. Tryby oszczdzania
energii steruj wieloma aspektami dziaania komputera w
Gra
Model 14.0 Model 15.6
Bok
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 51
Przecznik zasilania
Przecznik zasilania umoliwia wczanie i wyczanie
komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Nacinij raz ten
przecznik w celu wczenia i raz w celu wyczenia komputera.
Przecznik zasilania dziaa wycznie przy otwartym panelu
wywietlacza.
Przycisk przeczania scen frmy
ASUS
Nacinicie tego przycisku
umoliwia przeczanie 2 trybw
niestandardowych/1 trybu oglnego,
ktre dotycz znajdujcych si na
pulpicie ikon WallPaper (Tapeta), Mute
(Wycisz), Output (Wyjcie), Disable
Screen Saver (Wycz wygaszacz
ekranu) i Hide application (Ukrywanie
aplikacji). Tryby niestandardowe mona
skonfgurowa w zalenoci od potrzeb.
Klawisz blokowania panelu dotykowego (w wybranych
modelach)
Nacinicie klawisza spowoduje wyczenie (zablokowanie)
wbudowanego panelu dotykowego: Zablokowanie panelu
dotykowego zapobiegnie przypadkowemu przesuniciu
kursora w czasie pisania i najlepiej korzysta z niego wraz ze
stosowaniem zewntrznej myszy (urzdzenia wskazujcego). W
celu odblokowanie (wczenia) panelu dotykowego wystarczy
ponownie nacisn przycisk.
celu maksymalizacji wydajnoci i czasu dziaania na zasilaniu
bateryjnym. Uycie lub odczenie adaptera zasilania spowoduje
automatyczne przeczenie systemu pomidzy trybem zasilania
prdem zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Wybrany
tryb jest pokazywany na wywietlaczu.
52 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Wskanik zasilania Wskanik zasilania
Wskanik zasilania wieci si po wczeniu komputera i wolno
miga, gdy komputer znajduje si w trybie Suspend-to-RAM
(Wstrzymanie). Wskanik ten jest wyczony, gdy wyczony
zosta komputer lub znajduje si w trybie Suspend-to-Disk
(Hibernacja).
Wskaniki stanu
Model 15.6
Model 14.0
Gra
Bok
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt
Ctrl
Fn
Alt
End
Home
PgUp
PgDn
End
Insert
Delete
Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
OFF ON
OFF ON
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 53
Wskanik adowania baterii (dwukolorowy)
Dwukolorowy wskanik naadowania baterii, pokazuje stan
naadowania baterii w nastpujcy sposb:
Wczone zielone wiato: Naadowanie baterii w granicach 95%
do 100% (przy zasilaniu prdem zmiennym).
Wczone pomaraczowe wiato: Naadowanie baterii poniej
95% (przy zasilaniu prdem zmiennym).
Migajce pomaraczowe wiato: Naadowanie baterii poniej
10% (bez zasilania prdem zmiennym).
Wyczony: Naadowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez
zasilania prdem zmiennym).
Wskanik aktywnoci napdu
Oznacza, e komputer znajduje si w trakcie dostpu do
jednego lub wicej urzdze pamici masowej, takich jak dysk
twardy. Czstotliwo migania wiata jest proporcjonalna do
czasu dostpu.
Bluetooth / Wskanik sieci bezprzewodowej
Dotyczy to wycznie modeli z wewntrzn funkcj Bluetooth
(BT) i wbudowan bezprzewodow sieci LAN. wiato tego
wskanika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji
Bluetooth (BT) komputera. Wskanik ten wieci po wczeniu
wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbdne s
ustawienia oprogramowania Windows.)
Wskanik Number Lock
wiecenie tego wskanika wskazuje uaktywnienie funkcji
number lock [Num Lk]. Funkcja Number lock (Blokada
wprowadzania numerw), uatwia wprowadzanie danych
liczbowych.
Wskanik wprowadzania duych liter
Podwietlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania duych
liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania duych liter powoduje,
po naciniciu niektrych klawiszy liter, wpisywanie duych liter
(np. A, B, C). Po wyczeniu wskanika wprowadzania duych
liter, wprowadzane bd mae litery (np. a,b,c).
54 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
4
Rozdzia 4:
Uywanie komputera
56 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
WANE! Do obsugi touchpada nie naley uywa adnych
innych obiektw ni palec, poniewa moe to spowodowa
uszkodzenie powierzchni touchpada.
Urzdzenie wskazujce
Komputer zawiera zintegrowane urzdzenie wskazujce o nazwie
touchpad, w peni zgodne ze wszystkimi posiadajcymi dwa/
trzy przyciski i pokrto przewijania myszami PS/2. Touchpad to
urzdzenie reagujce na dotyk i nie zawiera czci ruchomych, co
pozwala zmniejszy ryzyko uszkodze mechanicznych. Do pracy z
niektrymi aplikacjami wci wymagany jest sterownik.
Wskanik ruchu
Kliknicie prawym
przyciskiem
Kliknicie lewym
przyciskiem
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 57
Uywanie touchpada
Do obsugi touchpada wystarczy jedynie lekkie nacinicie palcem.
Poniewa touchpad jest wraliwy na adunki elektrostatyczne, nie
mona stosowa innych obiektw, ni palce.Podstawowa funkcja
touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie elementw
wywietlanych na ekranie przy uyciu palca, zamiast standardowej
myszy. Na ilustracjach zademonstrowano sposb uywania
touchpada.
Przesuwanie kursora
Ustaw palec na rodku
touchpada i przesu w
dowolnym kierunku,
aby przesun kursor.
Przesunicie
palcem do
przodu
Przesunicie
palcem w
lewo
Przesunicie
palcem do tyu
Przesunicie
palcem w
prawo
58 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Nacinij i zwolnij lewy
przycisk kursora.
Lekko ale energicznie stuknij
touchpad.
Ilustracje dotyczce uywania touchpada
Kliknicie/Stuknicie - Po ustawieniu kursora nad elementem,
nacinij lewy przycisk lub lekko stuknij touchpad kocwk palca,
pozostawiajc palec na powierzchni touchpada, a do zaznaczenia
wybranego elementu. Wybrany element zmieni kolor. Poniej
znajduj si 2 przykady, ktre daj w efekcie takie same wyniki
kocowe.
Dwukrotne kliknicie/Dwukrotne stuknicie - S to podstawowe
czynnoci bezporedniego uruchamiania programu poprzez
wybran, odpowiedni ikon. Przesu kursor nad ikon, nacinij
lewy przycisk lub energicznie stuknij dwukrotnie touchpad, po czym
nastpi uruchomienie przez system odpowiedniego, zwizanego z
t ikon programu. Przy zbyt duym odstpie pomidzy klikniciami
lub stukniciami, operacja nie bdzie moga zosta wykonana.
Mona ustawi szybko dwukrotnego kliknicia poprzez opcj
Mysz Panelu sterowania systemu Windows. Poniej znajduj si 2
przykady, ktre daj w efekcie takie same wyniki kocowe.
Nacinij dwa razy i zwolnij
lewy przycisk myszy.
Lekko, ale energicznie stuknij
dwa razy touchpad.
Stuknicie
Kliknicie
Dwukrotne
stuknicie
Dwukrotne
kliknicie
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 59
Przecignicie - Przecigniecie oznacza przytrzymanie elementu
i przesunicie go w dowolne inne miejsce ekranu. Mona take
przenie kursor nad wybrany element i kontynuujc naciskanie
lewym przyciskiem, przesun kursor do wymaganej pozycji, a
nastpnie zwolni przycisk. Mona rwnie stukn dwukrotnie
element i przytrzyma przecigajc element kocwk palca.
Pokazane ilustracje daj w efekcie taki sam rezultat.
Przytrzymaj lewy przycisk
i przesu palcem po
powierzchni touchpada.
Lekko stuknij dwukrotnie
touchpad, przesuwajc palcem
podczas drugiego stuknicia.
Przecignicie-
kliknicie
Przecignicie-
stuknicie
Przewijanie dwoma palcami - Przesu dwoma palcami w gr/w
d/w lewo/w prawo po powierzchni touchpada w celu przewinicia
okna w gr/w d/w lewo/w prawo. Jeli okno wywietlacza zawiera
kilka podokien, przed przewiniciem przesu wkanik na waciwe
okno.
Przewijanie
w pionie
Przewijanie w
poziomie
60 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Stuknicie trzema palcami -
Uyj trzech palcw do stuknicia
touchpada. Akcja ta uruchamia
funkcj podobn do kliknicia
prawym przyciskiem myszy.
Uderzanie dwoma placami
- Uyj dwu palcw do uderzania w
touchpad. Dziaanie to symuluje
kliknicie na rolk przewijania
myszki.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 61
Touchpad reaguje na ruch, a nie na si nacisku. Nie ma potrzeby
zbyt silnego stukania w powierzchni touchpada. Zbyt silne
stuknicia nie poprawiaj dziaania touchpada. Touchpad
reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.
Dbanie o touchpad
Touchpad to urzdzenie wraliwe na nacisk. Nieprawidowa obsuga
touchpada moe spowodowa jego atwe uszkodzenie. Naley
stosowa si do nastpujcych zalece.
Touchpad nie powinien mie kontaktu z brudem, pynami lub
tuszczem.
Nie naley dotyka touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.
Nie naley ustawia na powierzchni touchpada lub na przyciskach
cikich obiektw.
Naley uwaa, aby nie zarysowa touchpada paznokciami lub in-
nymi twardymi obiektami.
Automatyczne wyczanie touchpada
Windows moe automatycznie wyczy touchpad komputera, gdy
podczona zostanie zewntrzna mysz USB.
Funkcja ta jest normalnie wyczona, Aby wczy t funkcj:
1. Wybierz opcj systemu Windows Panel sterowania > Sprzt i
dwik > Mysz.
62 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
3. Klikinij OK, aby zakoczy konfguracj.
2. Kliknij Kliknij ELAN w grnej czci i kliknij okno opcji Wycz po
podczeniu zewntrznej myszy USB.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 63
Urzdzenia pamici masowej
Dziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa
lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rnych
urzdzeniach przechowywania danych.
Karta rozszerzenia
Dostpne jest jedno 26-pinowe gniazdo karty ExpressCard,
umoliwiajce obsug jednej karty rozszerzenia ExpressCard/34mm
lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs
jest szybszy, dziki wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsug
USB 2.0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali rwnolegej,
stosowanej w gniazdach PCCard. (brak zgodnoci z poprzednimi
kartami PCMCIA.)
Wkadanie karty rozszerzenia
1. Jeli gniazdo ExpressCard ma woon zalepk, naley j wyj
zgodnie z instrukcjami podanymi poniej w czci Wyjmowanie
karty ExpressCard.
2. Wsu kart ExpressCard stron ze zczem do przodu i etykiet
do gry. Standardowe karty ExpressCards bd dziaa w
komputerze po woeniu do koca.
Naley upewni si, e karta
ExpressCard jest wkadana
poziomo.
3. Ostronie podcz dowolne kable lub adaptery wymagane
przez ExpressCard. Zwykle zcza mona wsun tylko w jednym
kierunku. Sprawd etykiet, ikon lub oznaczenie na jednej
stronie zcza, reprezentujcej grn stron.
64 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Wyjmowanie karty rozszerzenia
Gniazdo ExpressCard nie ma przycisku wysuwania. Kart ExpressCard
naley nacisn do wewntrz i zwolni w celu wysunicia karty
ExpressCard. Nastpnie naley ostronie wycign wysunit kart
z gniazda.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 65
Czytnik kart pamici Flash
Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamici naley zakupi
oddzielnie, aby mona byo korzysta z kart pamici takich urzdze
jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komrkowe i
PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart
pamici, ktry moe odczytywa wiele rodzajw kart pamici fash.
Wbudowany czytnik kart pamici jest nie tylko wygodny, ale take
szybszy od wikszoci innych czytnikw kart pamici, poniewa
wykorzystuje on duej przepustowoci wbudowan magistral
szeregow.
OSTRZEENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjciem
karty pamici uyj opcji systemu
Windows Safely Remove Hardware
and Eject Media na pasku zada.
Wane! Kompatybilno kart pamici jest zalena od
konkretnego modelu komputera oraz specyfkacji karty pamici.
Jako, e specyfkacje kart pamici stale si zmieniaj, rwnie
kompatybilno moe si zmieni bez ostrzeenia.
WANE! Nigdy nie naley wyjmowa kart w trakcie lub
natychmiast po zakoczeniu odczytywania, kopiowania,
formatowania lub usuwania danych na karcie gdy dane mog
zosta utracone.
Rzeczywista lokalizacja gniazda pamici fash zaley od modelu.
Informacje dotyczce lokalizacji gniazda pamici fash, znajduj
si w poprzednim rozdziale.
MS / MS Pro
SD / MMC
66 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Napd optyczny (w wybranych modelach)
Wkadanie dysku optycznego
1. Przy wczonym zasilaniu notebooka, nacinij przycisk
wysuwania napdu, po czym nastpi czciowe wysunicie
tacy.
2. Delikatnie pocignij panel przedni i wysu tac cakowicie na
zewntrz. Uwaaj, aby nie dotkn soczewki napdu CD i innych
mechanizmw. Upewnij si, e nie ma adnych obiektw, ktre
mogyby zosta zablokowane pod tac napdu.
1
2
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 67
3. Przytrzymaj dysk za krawdzie i ustaw dysk stron z nadrukiem
skierowan do gry. Nacinij po obu stronach centralnej czci
dysku, a dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidowym
zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad
dysk.
4. Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Napd zacznie
odczytywa spis zawartoci (TOC) dysku. Po zatrzymaniu
napdu, dysk jest gotowy do uycia.
Syszalne i wyczuwalne obroty dysku CD s zjawiskiem
normalnym przy duej prdkoci odczytu danych.
68 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Rzeczywista lokalizacja
moe by inna, w
zalenoci od modelu.
Wysuwanie awaryjne
Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje si w otworze na napdzie
optycznym i suy do wysuwania tacy napdu optycznego, gdy
nie dziaa wysuwanie elektroniczne. Nie naley uywa wysuwania
awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.
Naley uwaa, aby nie uszkodzi diody sygnalizacyjnej pracy
napdu, ktra znajduje si na tym samym obszarze.
Wyjmowanie dysku optycznego
Wysu tac i delikatnie pocignij za krawd dysku do gry, pod
ktem, w celu wyjcia dysku z zaczepu gniazda.
2
1
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 69
Dysk twardy
Dyski twarde maj wiksze pojemnoci i dziaaj duo szybciej ni
napdy dyskietek i napdy optyczne. Komputer jest dostarczany
z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski
obsuguj technologi S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting
Technology), umoliwiajc wykrywanie bdw dyskw twardych
lub awarii przed ich wystpieniem. W celu wymiany lub modernizacji
dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt
serwisowy lub sprzedawc tego komputera.
WANE! Niewaciwa obsuga komputera moe spowodowa
uszkodzenie dysku twardego. Naley ostronie posugiwa si
komputerem i izolowa go od elektrycznoci statycznej oraz
unika silnych wibracji lub uderze. Dysk twardy jest najbardziej
delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, e
po upuszczeniu komputera bdzie on pierwszym lub jedynym
komponentem, ktry ulegnie uszkodzeniu.
OSTRZEENIE! Przed zdjciem pokrywy dysku twardego
naley odczy wszystkie podczone urzdzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zcze
zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd.).
WANE! W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego
naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub
sprzedawc tego komputera.
70 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Odczanie dysku twardego
Instalacja dysku twardego
1 2
1 2
Model 15.6
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 71
Odczanie dysku twardego
Instalacja dysku twardego
1 2
1 2
Model 14.0
72 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Pami operacyjna
Dodatkowa pami zwiksza wydajno poprzez zmniejszenie
czstotliwoci dostpu do dysku twardego. W celu uzyskania
informacji dotyczcych modernizacji pamici w komputerze
naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym
lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoci
i niezawodnoci moduy rozszerzenia naley kupowa u
autoryzowanych sprzedawcw tego komputera.
BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie i
odpowiednio konfguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-
Test [Autotest po wczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamici,
nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania.
OSTRZEENIE! Przed instalacj lub wyjmowaniem pamici
naley odczy wszystkie podczone urzdzenia peryferyjne,
wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zcze
zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd.).
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 73
Model 15.6
Model 14.0
Instalacja moduu
pamici:
Odczanie moduu
pamici:
3
(To jest jedynie przykad.)
3
(To jest jedynie przykad.)
74 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Wbudowana sie nie moe by instalowana w pniejszym
czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sie moe by
zainstalowana jako karta rozszerze.
Poczenia
Poczenie sieciowe
Podcz kabel sieciowy, ze zczami RJ-45 na kadym kocu, do
portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do
switcha. Przy szybkociach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T,
jako kabel sieciowy naley stosowa skrtk kategorii 5 lub wyszej
(nie w kategorii 3). Jeli planowane jest uruchomienie interfejsu z
szybkoci 100/1000Mbps naley wykona poczenie z hubem
100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkoci
10Base-T, naley stosowa skrtk kategorii 3, 4 lub 5. Komputer
obsuguje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podczenia
do huba przeczajcego z wczonym dupleksem. Domylnie
oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w zwizku z
czym interwencja uytkownika nie jest wymagana.
W wybranych modelach obsugiwany jest wycznie standard
1000BASE-T (lub Gigabit).
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 75
E-SATA
Skrtka kablowa
Kabel wykorzystywany do podczenia karty sieciowej Ethernet do
hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrtka Ethernet
(TPE). Kocowe zcza nazywaj si RJ-45 i nie s zgodne ze zczami
telefonicznymi RJ-11. Do poczenia ze sob dwch komputerw
bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model Fast-
Ethernet). (Modele Gigabitowe obsuguj automatyczne krosowanie,
wic skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny.)
Przykad komputera podczonego do huba sieci lub switcha w celu
uywania z wbudowanym kontrolerem Ethernet.
Kabel sieciowy ze
zczami RJ-45
Hub sieciowy lub switch
Rzeczywista lokalizacja portu LAN zaley od modelu. Informacje
dotyczce lokalizacji portu LAN, znajduj si w poprzednim
rozdziale.
76 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Poczenie bezprzewodowej sieci LAN (w
wybranych modelach)
Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN,
to kompaktowy, atwy w uyciu adapter bezprzewodowej
sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802.11
bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), karta sieci LAN moe zapewni
szybk transmisj danych, poprzez technologie DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) przy czstotliwociach 2,4GHz/5GHz. Opcjonalna,
wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN jest wstecznie
zgodna z wczeniejszymi standardami IEEE 802.11, co umoliwia
ujednolicenie standardw bezprzewodowej sieci LAN. karta sieci
LAN to adapter klienta, ktry obsuguje tryby Infrastruktura i Ad-hoc,
zapewniajc elastyczno istniejcych lub przyszych konfguracji
sieci bezprzewodowych dla odlegoci do 40 metrw pomidzy
klientem a punktem dostpowym.
W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji
bezprzewodowej, karta LAN udostpnia funkcje 64-bitowego/128-
bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi-
Fi Protected Access).
Ze wzgldw bezpieczestwa NIE WOLNO podcza sieci nie
objtej ochron; w przeciwnym razie transmisja danych bez
szyfrowania moe by widziana przez
innych uytkownikw.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 77
Tryb Ad-hoc
Tryb Ad-hoc umoliwia poczenie komputera z innym urzdzeniem
bezprzewodowym. W tym rodowisku bezprzewodowym nie jest
wymagany punkt dostpowy (AP).
(Wszystkie
urzdzenia musz
mie zainstalowane
opcjonalne adaptery
bezprzewodowej sieci
LAN 802.11.)
PDA
Komputer typu
notebook
Komputer typu
desktop
Tryb Infrastruktura
Tryb Infrastruktura umoliwia poczenie komputera i innych
urzdze bezprzewodowych w sie bezprzewodow tworzon
przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), ktry zapewnia
centralne poczenie klientw bezprzewodowych w celu
komunikowania si
ze sob lub z sieci
przewodow.
(Wszystkie
urzdzenia musz
mie zainstalowane
bezprzewodowe
adaptery sieci LAN
802.11.)
Punkt
dostpowy
Komputer typu
desktop
PDA
Komputer typu
notebook
78 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Po poczeniu z usug online, nie naley przecza komputera
do trybu wstrzymania pracy (lub do trybu upienia), poniewa
moe to spowodowa rozczenie poczenia modemowego.
Przykadowe poczenie
komputera do gniazda
telefonicznego z wykorzystaniem
wbudowanego modemu:
Poczenie modemowe (w wybranych modelach)
Kabel telefoniczny wykorzystywany do podczenia wewntrznego
modemu komputera powinien mie dwie lub cztery yy (tylko
dwie yy (linia telefoniczna #1) s wykorzystywane przez modem)
i na obu kocach powinien mie zcze RJ-11. Podcz jeden koniec
do portu modemu, a drugi do ciennego gniazda analogowej
linii telefonicznej (stosowane w budynkach mieszkalnych). Po
zainstalowaniu sterownika, modem jest gotowy do uycia.
OSTRZEENIE: Ze wzgldu na bezpieczestwo elektryczne
naley uywa wycznie kable telefoniczne 26AWG lub wiksze
(Dalsze informacje zawiera cz Sownik poj).
cienne gniazdo
telefoniczne
Kable telefoniczne ze
zczami RJ-11
Poczenie
telefoniczne jest
opcjonalne
Zcze telefoniczne jest
mniejsze spord pokazanych
dwch zczy.
E-SATA
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 79
Poczenie bezprzewodowej sieci w systemie
Windows
Podczenie do sieci
1. Wcz przecznik sieci
bezprzewodowej, jeli
istnieje w posiadanym
modelu (patrz przeczniki w
czci 3).
2. Nacinij powtarzajco kombinacj klawiszy [Fn] + [F2],
a do wywietlenia ikony
bezprzewodowej sieci LAN i
ikony bluetooth (w wybranych
modelach).
Lub kliknij dwukrotnie ikon
Konsola sieci bezprzewodowej w
obszarze powiadamiania Windows
i wybierz ikon bezprzewodowa
sie LAN.
3. Kliknij ikon sieci beprzewodowej z pomaraczow gwiazdk Kliknij ikon sieci beprzewodowej z pomaraczow gwiazdk
w obszarze powiadamiania Windows.
4. Wybierz na licie punkt Wybierz na licie punkt
sieci bezprzewodowej do
poczenia i kliknij Pocz w
celu utworzenia poczenia.
Jeli nie mona odszuka
wymaganego punktu
dostpowego, kliknij
ikon Odwie w
prawym, grnym rogu,
aby odwiey i ponownie
przeszuka list. .
80 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
5. Po poczeniu, moe by konieczne wprowadzenie hasa.
6. Po ustanowieniu poczenia, zostanie ono pokazane na licie.
7. W obszarze powiadamiania pojawi si ikona sieci
bezprzewodowej .
Po naciniciu <Fn> + <F2> w celu wyczenia funkcji WLAN,
pojawia si przekrelona ikona sieci bezprzewodowej .
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 81
Poczenie bezprzewodowe Bluetooth (w
wybranych modelach)
Komputery z technologi Bluetooth, eliminuj konieczno uywania
kabli do podczania urzdze z wczon funkcj Bluetooth.
Przykadowymi urzdzeniami z wczon funkcj Bluetooth mog
by komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony
komrkowe i PDA.
Jeli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby
mona byo uywa Bluetooth naley podczy modu Bluetooth
USB lub ExpressCard.
Telefony komrkowe z wczon funkcj Bluetooth
Moliwe jest bezprzewodowe poczenie z telefonem komrkowym.
W zalenoci od moliwoci telefonu komrkowego, mona wykona
transfer danych ksiki telefonicznej, zdj, plikw dwikowych, itd.
lub uy go jako modemu w celu poczenia z Internetem. Mona take
uywa go do obsugi wiadomoci SMS.
Komputery z wczon funkcj Bluetooth lub PDA
Moliwe jest bezprzewodowe poczenie z innym komputerem lub
PDA i wymiana plikw, wspdzielenie urzdze peryferyjnych albo
udostpnianie Internetu lub pocze sieciowych. Mona take uywa
klawiatur lub mysz z wczon funkcj Bluetooth.
Wczanie i uruchamianie programu narzdziowego
Bluetooth
Proces ten mona wykorzysta do dodawania wikszoci urzdze
Bluetooth.
1. Wcz przecznik sieci bezprzewodowej, jeli istnieje w
posiadanym modelu (patrz przeczniki w czci 3).
2. Nacinij powtarzajco
kombinacj klawiszy [Fn]
+ [F2], a do wywietlenia
ikony bezprzewodowej sieci
LAN i ikony bluetooth (w
wybranych modelach).
82 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Lub kliknij dwukrotnie ikon
Konsola sieci bezprzewodowej
w obszarze powiadamiania
Windows i wybierz ikon
Bluetooth.
3. WW Panelu sterowania,
przejd do Sie i Internet
> Centrum sieci i
udostpniania, a nastpnie
kliknij Zmie ustawienia
adaptera w lewym,
niebieskim panelu. .
4. Kliknij prawymprzyciskiem Kliknij prawym przyciskiem
Poczenie sieciowe
Bluetooth i wybierz Widok
urzdze sieciowych
Bluetooth. .
5. Kliknij Kliknij Dodaj urzdzenie
w celu wyszukania nowych
urzdze.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 83
6. Wybierz z listy urzdzenie z Wybierz z listy urzdzenie z
wczon funkcj Bluetooth i
kliknij Dalej.
7. Wprowad wurzdzeniu kod Wprowad w urzdzeniu kod
zabezpieczenia Bluetooth i
uruchom parowanie. .
8. Zostanie pomylnie Zostanie pomylnie
utworzona relacja parowania.
Kliknij Zamknij, aby
zakoczy wykonywanie
ustawienia. .
84 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych
modelach)
TPM lub Trusted Platform Module, to urzdzenie zabezpieczajce
zlokalizowane na pycie gwnej, ktre przechowuje wygenerowane
przez komputer klucze szyfrujce. Jest to rozwizanie sprztowe,
ktre pozwala unikn atakw hakerw, ktrzy chc odszuka
ukryte hasa i klucze szyfrujce w celu zdobycia wanych danych.
TPM zapewnia zwikszenie bezpieczestwa uruchamiania aplikacji i
bezpieczestwa wykonywanych pocze.
Funkcje zabezpieczenia udostpniane przez TPM s wewntrznie
obsugiwane przez nastpujce elementy kryptografczne kadego
z moduw TPM: mieszanie, generowanie numerw losowych,
asymetryczna generacja kluczy i asymetryczne szyfrowanie/
deszyfrowanie. Kady z indywidualnych moduw TPM, w
kadym indywidualnym systemie komputerowym, ma unikaln
sygnatur inicjowan na etapie wytwarzania ukadw scalonych,
ktra w wikszym stopniu zwiksza poziom bezpieczestwa.
Kade indywidualne urzdzenie TPM musi mie przydzielonego
uytkownika przed wykorzystaniem jako zabezpieczenie.
Aplikacje TPM
TPM jest przydatne dla kadego klienta zainteresowanego
dodatkow warstw zabezpieczenia systemu komputerowego.
W poczeniu z opcjonalnym oprogramowaniem, TPM moe
zapewni cakowite zabezpieczenie systemu, zabezpieczenie plikw
i zabezpieczenie poczty email/prywatnych danych. TPM pomaga w
ustawieniu zabezpiecze silniejszych od tych, ktre oferuje system
BIOS, system operacyjny lub dowolna aplikacja niezwizana z TPM.
TPM jest domylnie wyczone. Do wczenia naley uy
ustawie BIOS.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS 85
Wane: Uyj funkcj aplikacji TPM Przywr lub Migracja, do
wykonania kopii zapasowej danych zabezpieczenia TPM.
Wczanie zabezpieczenia TPM
Przejd do programu BIOS Setup (nacinij [F2] podczas startu
systemu). Wybierz dla ustawienia Wybierz dla ustawienia TPM Support (Obsuga moduu
TPM) opcj [Enable] (Wcz) w ustawieniach systemu BIOS
Advanced (Zaawansowane) > Trusted Computing.
Usuwanie danych zabezpieczonych przez TPM
Po wybraniu dla ustawienia TPM State (Stan moduu TPM) opcji
[Enabled] (Wczony), wywietlona zostanie pozycja Pending
TPM Operation (Oczekujca operacja moduu TPM). Ustaw dla
tej pozycji opcj [TPM Clear] (Wyczy modu TPM), aby usun
wszystkie dane zabezpieczone przez modu TPM lub opcj [None]
(Brak), aby odrzuci wybr.
Wane: Naley regularnie wykonywa kopie zapasowe danych
zabezpieczonych przez TPM.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Di sabl ed]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Enabl ed]
Pendi ng TPM Operati on [TPM Cl ear]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
86 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
D
Dodatek
D-2 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Akcesoria opcjonalne
Elementy te, w przypadku takiego yczenia, s dostarczane jako
elementy opcjonalne uzupeniajce komputer.
Hub USB
Podczenie opcjonalnego huba USB zwikszy liczb portw USB
i umoliwi szybkie podczenie lub odczenie wielu urzdze
peryferyjnych USB poprzez pojedynczy kabel.
Dysk pamici Flash USB
Dysk pamici fash USB jest elementem opcjonalnym, ktry moe
zapewni do kilkudziesiciu gigabajtw miejsca na zapis, wysz
szybko zapisu i wiksz wytrzymao. Podczas stosowania z
nowymi systemami operacyjnymi nie s potrzebne sterowniki.
Napd dyskietek USB
Opcjonalny napd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard
1.44MB (lub 720KB) 3,5-calowych dyskietek elastycznych.
OSTRZEENIE! Aby zabezpieczy system przed awariami oraz
przed rozczeniem dysku USB naley uy opcji Bezpieczne
usuwanie sprztu systemu operacyjnego Windows. Aby
zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrzsw podczas transportu
komputera naley wysun z napdu dyskietk elastyczn.
Poczenia opcjonalne
Jeli elementy te s wymagane, mona je zakupi u innych frm.
Klawiatura i mysz USB
Podczenie zewntrznej klawiatury USB umoliwia wygodniejsze
wprowadzanie danych. Podczenie zewntrznej klawiatury i myszy
USB zwiksza wygod nawigacji w systemie Windows. Zarwno
zewntrzna klawiatura jak i mysz mog dziaa rwnolegle z
wbudowan klawiatur i touchpadem komputera.
Podczenie drukarki
Po podczeniu do portu USB lub huba USB, mona rwnolegle
uywa jedn lub kilka drukarek USB.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-3
System operacyjny i oprogramowanie
Ten komputer moe by dostarczony do klienta (w zalenoci od
terytorium) z wybranym, wstpnie zainstalowanym systemem
operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Moliwo wyboru i
jzyk zale od terytorium. Poziomy sprztu i oprogramowania mog
si rni w zalenoci od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Nie mona zagwarantowa stabilnoci i zgodnoci innych systemw
operacyjnych.
Obsugiwane oprogramowanie
Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD,
z programem konfguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami,
umoliwiajcymi wczenie funkcji sprztowych, zwikszenie
funkcjonalnoci, wspomaganie zarzdzania komputerem lub
dodanie funkcjonalnoci, ktrej nie zapewnia system operacyjny.
Jeli okae si konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego
dysku CD naley skontaktowa si z dostawc, aby uzyska adresy
stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterownikw
programowych i programw narzdziowych.
Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy
narzdziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych
systemw operacyjnych wcznie z fabrycznie zainstalowanym.
Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego.
Pomocniczy dysk CD jest niezbdny nawet, gdy komputer zosta
wstpnie skonfgurowany w celu udostpnienia dodatkowego
oprogramowania, ktre nie zostao doczone podczas fabrycznej,
wstpnej instalacji.
Dysk CD przywracania (Recovery) jest opcjonalny i zawiera obraz
oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie
na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostpnia kompletne
rozwizanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego
komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidowo dziaajcym
dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwizania naley
skontaktowa si z dostawc.
Niektre komponenty i funkcje komputera mog nie dziaa,
do czasu zainstalowania sterownikw urzdzenia i programw
narzdziowych.
D-4 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ustawienia systemu BIOS
Boot Device (Urzdzenie rozruchowe)
Wygld ekranw BIOS w tej czci suy wyczenie jako
odniesienie.
1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1
(Opcja uruchamiania #1).
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
2. Nacinij [Enter] i wybierz waciwe urzdzenie.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
Boot Opti on #1
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Di sabl ed
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-5
Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia)
Aby ustawi haso:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Haso administratora) lub User
Password (Haso uytkownika).
2. Wpisz haso i nacinij [Enter].
3. Wpisz ponownie haso i nacinij [Enter].
4. Haso zostao ustawione.
Aby usun haso:
1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
Administrator Password (Haso administratora) lub User
Password (Haso uytkownika).
2. Wprowad biece haso i nacinij [Enter].
3. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwrz nowe
haso) i nacinij [Enter].
4. Pozostaw puste pole Confrm New Password (Potwierd nowe
haso) i nacinij [Enter].
5. Haso zostanie usunite.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Password Descri pti on

After the Admi ni strator s password i s set, the user password
can be set. Password i s not case- sensi ti ve.
The Admi ni strator has ful l ri ght i n Setup. but the User onl y
has l i mi ted ri ght i n Setup.
The PasswordCheck i s used to ask the password when enteri ng
Setup and OS (Al ways) or j ust enteri ng Setup (Setup).
Setup Admi ni strator Password

Admi ni strator password : Not I nstal l ed
User Password : Not I nstal l ed
I /O I nterface Securi ty
HDD Securi ty Confi gurati on:
HDD 0: Hi tachi HTS5
Set the system boot order.
D-6 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Save Changes (Zapisanie zmian)
Aby zachowa ustawienia konfguracji, przed zakoczeniem
programu konfguracji BIOS naley zapisa zmiany.
Aby odtworzy domylne ustawienia, wybierz Restore Defaults.
Nastpnie, aby zachowa domylne ustawienia fabryczne naley
zapisa zmiany.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Save Changes and Exi t
Di scard Changes and Exi t

Save Opti ons
Save Changes
Di scard Changes
Restore Defaul ts
Boot Sel ecti on Menu
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Launch EFI Shel l from fi l esystem devi ce
Exi t system setup after savi ng
the changes.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-7
Popularne problemy i ich rozwizania
Problem sprztowy - dysk optyczny
Napd dysku optycznego nie moe odczytywa lub zapisywa
dyskw.
1. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i sprbuj ponownie.
2. Jeli aktualizacja BIOS nie pomaga, sprbuj uy lepszej jakoci
dyskw i sprbuj ponownie.
3. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.
Nieznany powd - niestabilno systemu
Nie mona wybudzi komputera z hibernacji.
1. Wyjmij zmodernizowane czci (RAM, HDD, WLAN, BT), jeli
zostay zainstalowane po zakupieniu.
2. Jeli to nie pomaga, sprbuj uruchomi MS System Restore
(Program odtwarzania systemu MS) i przywrci system do
wczeniejszego stanu.
3. Jeli problem dalej utrzymuje si, sprbuj odtworzy system z
partycji odtwarzania lub z dysku DVD.
Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.
4. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.
Problem sprztowy - Klawiatura / Przycisk skrtu
Wyczony przycisk skrtu (FN).
A. Zainstaluj ponownie sterownik ATK0100 z dysku CD ze
sterownikami lub pobierz go ze strony sieci web frmy ASUS.
D-8 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Problem sprztowy - Wbudowana kamera
Wbudowana kamera nie dziaa prawidowo.
1. Sprawd Meneder urzdze, aby oceni, czy nie s tam
widoczne problemy.
2. Sprbuj przeinstalowa sterownik kamery sieci web w celu
rozwizania problemu.
3. Jeli problem nie zosta rozwizany, zaktualizuj BIOS do
najnowszej wersji i sprbuj ponownie.
4. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.
Problem sprztowy - Bateria
Konserwacja baterii.
1. Zarejestruj jednoroczn gwarancj komputera na stronie sieci
web:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym
zanikiem zasilania, nie naley odcza zestawu baterii podczas
uywania komputera z adapterem prdu zmiennego. Zestaw
baterii ASUS posiada obwd zabezpieczajcy, zapobiegajcy
przeadowaniu, co zabezpiecza zestaw baterii po pozostawieniu
go w komputerze.
Problem sprztowy - Bd wczania/wyczania zasilania
Nie mona wczy zasilania komputera.
Diagnostyka:
1. Czy komputer jest zasilany wycznie z baterii? (T = 2, N = 4)
2. Czy wywietla si BIOS (logo ASUS)? (T = 3, N = A)
3. Czy mona zaadowa system operacyjny? (T = B, N = A)
4. Czy wieci si wskanik LED adaptera zasilania? (T = 5, N = C))
5. Czy komputer jest zasilany wycznie przez adapter? (T = 6, N = A)
6. Czy wywietla si BIOS (logo ASUS)? (T = 7, N = A)
7. Czy mona zaadowa system operacyjny? (T = D, N = A)
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-9
Symptomy i rozwizania:
A. Problem moe dotyczy MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy
naley uda si do lokalnego punktu serwisowego.
B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, sprbuj
odtworzy system z partycji przywracania lub z dysku DVD.
WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.
C. Problem z adapterem; sprawd poczenia przewodu zasilajcego
albo udaj si do lokalnego punktu serwisowego w celu wymiany.
D. Problem dotyczcy baterii; sprawd styki baterii, albo udaj si do
lokalnego punktu serwisowego w celu naprawy.
Problem sprztowy - Karta poczenia bezprzewodowego
Jak sprawdzi, czy komputer jest wyposaony w kart
bezprzewodow?
A. Przejd do Panel sterowania -> Meneder urzdze. W
wywietlonym oknie mona sprawdzi, czy w pozycji Adapter
sieciowy komputer ma kart WLAN.
Problem mechaniczny - wentylator / ukad termiczny
Dlaczego wentylator chodzcy jest cay czas wczony, a
temperatura jest wysoka?
1. Upewnij si, e wentylator dziaa przy wysokiej temperaturze
procesora i sprawd, czy przepywa powietrze od gwnego
kanau wentylacyjnego.
2. Jeli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zada),
zamknij je w celu zmniejszenia obcienia systemu.
3. Problem moe by rwnie spowodowany przez niektre wirusy,
do ich wykrycia naley uy oprogramowania antywirusowego.
4. Jeli nie pomagaj adne z powyszych wskazwek, sprbuj
odtworzy system z partycji przywracania lub z dysku DVD.
WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.
D-10 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
OSTRZEENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie naley
czy si z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i frewalla pocze z Internetem.
Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS
Po wczeniu zasilania komputera, wywietlany jest komunikat o
bdzie otwarcia pliku.
A. W celu rozwizania problemu, zainstaluj najnowsz wersj
programu narzdziowego Power4 Gear. Program ten jest
dostpny na stronie sieci web ASUS.
Nieznany powd - Niebieski ekran z biaym tekstem
Po uruchomieniu systemu pojawia si niebieski ekran z biaym
tekstem.
1. Wyjmij dodatkow pami. Jeli po zakupieniu zainstalowana
zostaa dodatkowa pami, wycz zasilanie, odcz dodatkow
pami i wcz zasilanie, aby sprawdzi, czy problem jest
spowodowany niekompatybiln pamici.
2. Odinstaluj aplikacje programowe. Jeli ostatnio byy instalowane
aplikacje programowe, mog by one niezgodne z systemem.
Sprbuj odinstalowa je w trybie Tryb awaryjny Windows.
3. Sprawd system pod ktem obecnoci wirusw.
4. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w
systemie Windows lub AFLASH w trybie DOS. Narzdzia te i pliki
BIOS mona pobra ze strony sieci web ASUS.
OSTRZEENIE: Upewnij si, e komputer jest zabezpieczony
przed zanikiem zasilania w trakcie procesu aktualizacji pamici
fash BIOS.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-11
5. Jeli problem nadal nie zosta rozwizany, zastosuj proces
przywracania w celu przeinstalowania caego systemu.
WANE: Przed wykonaniem przywracania naley wykona kopi
zapasow wszystkich danych i zapisa j w innym miejscu.
OSTRZEENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie naley
czy si z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania
antywirusowego i frewalla pocze z Internetem.
UWAGA: Aby moliwe byo wykrycie sprztu, upewnij si
najpierw, e zainstalowane zostay sterowniki Intel INF Update
oraz ATKACPI.
6. Jeli problem dalej utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym
centrum serwisowym i popro inyniera serwisu o pomoc.
D-12 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Problem z oprogramowaniem - BIOS
Aktualizacja BIOS.
1. Sprawd dokadnie model komputera i pobierz dla niego plik
najnowszego systemu BIOS z witryny frmy ASUS, a nastpnie
zapisz go na noniku pamici fash.
2. Podcz nonik pamici fash do komputera i wcz go.
3. Uyj funkcji Start Easy Flash na w zakadce "Advanced"
konfguracji systemu BIOS. Postpuj zgodnie z instrukcjami.
4. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij
aktualizacj (przesyanie) systemu BIOS.
5. Po aktualizacji (feszowaniu) BIOS naley wykona funkcj
Restore Defaults (Przywr domylne), na stronie Exit
(Zakocz).
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Start Easy Fl ash
ASUS FancyStart [Di sabl ed]
POST Logo Type [Stati c]
Pl ay POST Sound [No]
Speaker Vol ume [4]
BusSpeed Setti ng [NOrmal : 133MHz]
I nternal Poi nti ng Devi ce [Enabl ed]

I ntel Vi rtual i zati on Technol ogy [Enabl ed]
VT- d [Enabl ed]
Legacy USB Support [Enabl ed]
SATA Confi gurati on
Press ENTER to run the uti l i ty
to sel ect and update BI OS.
ASUS Tek. Easy Fl ash Uti l i ty
[ ]: Swi tch [ ] : Choose [q] : Exi t
FLASH TYPE: Generi c Fl ash Type
Current Pl atform
Pl atform: B53
Versi on: T0L
Bui l d Date: Apr. 15 2010
New Pl atform
Pl atform: Unkown
Versi on: Unkown
Bui l d Date: Unkown
FS0
FS1
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-13
Przywracanie ustawie komputera
Wykorzystanie partycji przywracania
Partycja przywracania umoliwia szybkie przywrcenie oryginalnego
stanu dziaania oprogramowania komputera. Przed uyciem
funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak
pliki PST Outlook) na noniki danych lub na dysk sieciowy i zapisz
dostosowane ustawienia konfguracji (takie jak ustawienia sieciowe).
O funkcji Partycja przywracania
Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym,
uywane do odtwarzania systemu operacyjnego, sterownikw i
narzdzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie.
WANE: Nie naley usuwa partycji o nazwie Recovery
(Przywracanie). Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie
i po usuniciu przez uytkownika nie mona jej odtworzy. W
przypadku napotkania
problemw z procesem
przywracania, komputer
naley przekaza do
autoryzowanego punktu
serwisowego ASUS.
Wykorzystanie opcji Partycja przywracania:
1. Nacinij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecnoci partycji
przywracania).
2. Nacinij [Enter], aby wybra Ustawienia Windows [Wczone
EMS].
3. Wybierz jzyk do przywrcenia i kliknij Next Dalej.
4. Przeczytaj informacje na ekranie Kreator wstpnych ustawie
ASUS i kliknij Dalej.
5. Wybierz opcj partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:
Przywracanie wycznie pierwszej partycji Windows.
Ta opcja usuwa wycznie pierwsz partycj, umoliwiajc
zachowanie innych partycji i tworzy now partycj systemow
jako napd C.
D-14 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Przywracanie systemu Windows na caym dysku twardym.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
now partycj systemow, jako napd C.
Przywracanie systemu Windows na caym dysku twardym z
2 partycjami.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
dwie nowe partycje C (25%) i D (75%).
6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia procesu
przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterownikw i narzdzi
naley odwiedzi stron sieci web www.asus.com.
Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych
modelach)
WANE! Przed wykonaniem przywracania systemu w
komputerze naley odczy zewntrzny dysk twardy.Wedug
Microsoft, instalacja Windows na nieprawidowym dysku
twardym lub sformatowanie nieprawidowej partycji napdu,
moe spowodowa utrat wanych danych.
Tworzenie pyty ratunkowej DVD:
1. Dwukrotnie kliknij ikon AI Recovery Burner na pulpicie.
2. W czyst,
zapisywaln
pyt DVD
do napdu
optycznego i
kliknij przycisk Start, aby rozpocz tworzenie pyty ratunkowej
DVD.
3. W celu zakoczenia procesu tworzenia pyty ratunkowej DVD
postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Przygotuj wystarczajc, zgodn z instrukcj ilo pustych,
zapisywalnych dyskw DVD w celu utworzenia kopii do
przywracania na dyskach DVD.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-15
Uywanie dysku Recovery DVD:
1. W dysk Recovery DVD do napdu optycznego. Komputer
wymaga wczenia zasilania.
2. Uruchom komputer i nacinij <Esc> podczas uruchamiania oraz
wybierz napd optyczny (moe by oznaczony jako CD/DVD)
naciskajc kursor w d i przycisk <Enter> w celu uruchomienia
dysku Recovery DVD.
3. Wybierz OK w celu rozpoczcia przywracania obrazu.
4. Wybierz OK, aby potwierdzi przywracanie systemu.
Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego.
Przed przywrceniem systemu upewnij si, e wykonana
zostaa kopia zapasowa wszystkich wanych danych.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia procesu
przywracania.
OSTRZEENIE: Nie naley wyjmowa dysku Przywracanie
(chyba, e pojawi si takie polecenie) podczas procesu
przywracania, w przeciwnym razie nie bdzie mona
uywa partycji.
Podczas przywracania systemu naley podczy do
komputera adapter zasilania. Niestabilne zasilanie, moe
spowodowa awari przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterownikw i narzdzi
naley odwiedzi stron sieci web www.asus.com.
D-16 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Informacja dotyczca napdu DVD-ROM
Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napdem DVD-ROM.
W celu przegldania tytuw DVD, konieczne jest zainstalowanie
wasnej przegldarki oprogramowania DVD. Opcjonalne
oprogramowanie przegldarki DVD mona zakupi z tym
komputerem. Napd DVD-ROM umoliwia stosowanie dyskw CD i
DVD.
Informacje dotyczce regionalnego odtwarzania
Odtwarzanie tytuw flmu DVD obejmuje dekodowanie
wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartoci
zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami okrelane nazw
stranika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania
zawartoci, zaadoptowanego przez producentw obrazw
ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia
niezgodnego z prawem kopiowania zawartoci dyskw.
Poniewa istnieje wiele regu narzuconych przez licencjodawcw CSS,
najbardziej istotna jest regua dotyczca ogranicze odtwarzania
zawartoci do regionw. W celu uatwienia geografcznego
uporzdkowania wyda flmowych, tytuy DVD wideo s wydawane
dla okrelonych regionw geografcznych, zgodnie z defnicj
poniej, w czci Defnicje regionw. Prawa autorskie wymagaj,
aby wszystkie flmy DVD byy ograniczone do okrelonego regionu
(zwykle kodowane dla regionu, w ktrym zostay sprzedane).
Chocia tre flmu DVD moe by wydana dla wielu regionw,
zasady CSS wymagaj, aby kady system umoliwiajcy odtwarzanie
treci zaszyfrowanych przez CSS mg odtwarza jedynie treci
opracowane dla jednego regionu.
Ustawienie regionu moe zosta zmienione maksymalnie pi
razy, poprzez uycie przegldarki programowej, po czym bdzie
mona odtwarza wycznie flmy DVD odpowiadajce ostatnio
okrelonemu regionowi. Pniejsza zmiana kodu regionu
bdzie wymagaa zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie
obejmuje gwarancja. Jeli resetowanie jest wymagane, kosztami
transportu i resetowania zostanie obciony uytkownik.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-17
Defnicje regionw
Region 1
Kanada, USA, terytoria USA
Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Wgry,
Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Wochy, Japonia, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Poudniowej
Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania,
Grecja, kraje dawnej Jugosawii, Sowacja
Region 3
Birma, Indonezja, Korea Poudniowa, Malezja, Filipiny, Singapur,
Tajwan, Tajlandia, Wietnam
Region 4
Australia, Karaiby (oprcz terytorium USA), Ameryka rodkowa,
Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfku, Ameryka Poudniowa
Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostaa cz Afryki, Rosja, Korea Pnocna
Region 6
Chiny
D-18 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Zgodno wewntrznego modemu
Komputer z wewntrznym modemem, jest zgodny ze standardami
JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21.
Wewntrzny modem posiada certyfkat zgodnoci z Decyzj Rady
98/482/EC dotyczc pan-Europejskich, pojedynczych pocze
terminalowych z publiczn, telefoniczn sieci przeczan (PSTN).
Jednake, ze wzgldu na rnice pomidzy indywidualnymi PSTN
w rnych krajach, certyfkat nie daje bezwarunkowej pewnoci
prawidowego dziaania w kadym punkcie sieci PSTN. W przypadku
problemw naley najpierw skontaktowa si z dostawc sprztu.
Przegld
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w ofcjalnym dzienniku Rady Europy,
opublikowana zostaa Decyzja Rady Europy dotyczca CTR 21. CTR
21 stosuje si do wszystkich nie gosowych urzdze terminalowych
z wybieraniem DTMF, przeznaczonych do czenia z analogowymi
sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna
przeczana sie telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy
techniczne]) dotycz wymaga w sprawie czenia urzdze
terminalowych z analogowymi, publicznymi sieciami telefonicznymi
(z wyczeniem urzdze obsugi telefonii gosowej), w ktrych
adresowanie sieciowe, o ile jest dostpne, jest uzyskiwane poprzez
dwutonowe sygnaowanie wieloczstotliwociowe.
Deklaracja zgodnoci sieci
Owiadczenie producenta dla jednostek notyfkowanych i
sprzedawcy: Ta deklaracja wskazuje sieci w ktrych moe dziaa to
urzdzenie i wszelkie notyfkowane sieci dla ktrych mog wystpi
problemy wsppracy.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-19
Deklaracja zgodnoci sieci
Owiadczenie producenta dla uytkownika: Deklaracja ta wskazuje
sieci, w ktrych moe dziaa ten sprzt i sieci, w ktrych mog
pojawi si problemy dotyczce wspdziaania. Producent moe
take doczy owiadczenie, aby wyjani gdzie zgodno sieci
zaley od ustawie fzycznych i ustawie oprogramowania. Znajduje
si tam take zalecenie, aby uytkownik skontaktowa si ze
sprzedawc, jeli chce uywa to urzdzenie w innej sieci.
Jak dotd, notyfkowana jednostka CETECOM wydaa kilka pan-
Europejskich certyfkatw, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego,
dostpnych jest pi pierwszych Europejskich modemw, ktre
nie wymagaj certyfkatw zgodnoci z przepisami kadego
indywidualnego kraju europejskiego.
Urzdzenia nie-gosowe
Do tej grupy kwalifkuj si automatyczne sekretarki i telefony
gonomwice oraz modemy, faksy, urzdzenia do automatycznego
wybierania i systemy alarmowe. Urzdzenia, w ktrych wyczona
jest jako rozmowy dwustronnej regulowana przepisami
(np. telefony suchawkowe i w niektrych krajach telefony
bezprzewodowe).
D-20 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.
Kraj Zastosowanie Dalsze testy
Austria
1
Tak Nie
Belgia Tak Nie
Czechy Nie Nie dotyczy
Dania
1
Tak Tak
Finlandia Tak Nie
Francja Tak Nie
Niemcy Tak Nie
Grecja Tak Nie
Wgry Nie Nie dotyczy
Islandia Tak Nie
Irlandia Tak Nie
Wochy Nadal oczekujce Nadal oczekujce
Izrael Nie Nie
Lichtenstein Tak Nie
Luksemburg Tak Nie
Holandia
1
Tak Tak
Norwegia Tak Nie
Polska Nie Nie dotyczy
Portugalia Nie Nie dotyczy
Hiszpania Nie Nie dotyczy
Szwecja Tak Nie
Szwajcaria Tak Nie
Wielka Brytania Tak Nie
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-21
Ta informacja zostaa skopiowana z CETECOM i zostaa dostarczone
bez odpowiedzialnoci. Aktualizacje dotyczce tej tabeli, znajduj
si pod adresem http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe bd miay zostosowanie wycznie wtedy,
gdy urzdzenie bdzie wykorzystywao wybieranie impulsowe (w
tej instrukcji uytkownika producenci utrzymuj, e urzdzenie
moe obsugiwa wycznie sygnaowanie DTMF, co moe wymaga
dodatkowych testw).
W Holandii poczenia seryjne i urzdzenia sprawdzania ID
uytkownika wymagaj dodatkowych testw.
D-22 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Deklaracje i owiadczenia dotyczce
bezpieczestwa
Owiadczenie o zgodnoci z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urzdzenie to jest zgodne z czci 15 zasad FCC. Jego dziaanie
podlega nastpujcym dwm warunkom:
Urzdzenie to nie moe powodowa zakce.
Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia,
z uwzgldnieniem zakce, ktre mog powodowa
niepodane dziaanie.
To urzdzenie zostao poddane testom i uznane za speniajce
wymogi dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z czci 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostay opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakceniami w instalacjach domowych.
Urzdzenie to wytwarza, uywa i moe emitowa promieniowanie
o czstotliwoci fal radiowych i jeli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, moe powodowa
zakcenia w cznoci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, e
zakcenia nie wystpi w przypadku okrelonej instalacji. Jeli
urzdzenie to jest rdem zakce sygnau radiowego lub
telewizyjnego (co mona sprawdzi przez wczenie i wyczenie
tego urzdzenia), naley sprbowa wyeliminowa zakcenia,
korzystajc z poniszych metod:
Zmiana orientacji lub pooenia anteny odbiorczej.
Zwikszenie odlegoci midzy urzdzeniem a odbiornikiem.
Podczenie sprztu do gniazda zasilania w innym obwodzie ni
ten, do ktrego podczony jest odbiornik.
Skontaktowanie si z dostawc lub dowiadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
W celu wypenienia wymaga FCC dotyczcych limitw emisji
i zapobiegania zakceniom odbioru pobliskiego sprztu
radiowo-telewizyjnego, wymagane jest uywanie ekranowanego
kabla zasilajcego. Wane jest, aby uywany by wycznie
dostarczony kabel. Do podczania do tego sprztu urzdze
I/O (we/wy) naley stosowa wycznie ekranowane kable.
Ostrzega si, e nieautoryzowane zmiany lub modyfkacje mog
spowodowa utrat przez uytkownika prawa do korzystania z
tego urzdzenia.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-23
(Przedruk ze zbioru przepisw Federal Regulations #47, cz
15.193, 1993. Washington DC: Ofce of the Federal Register, National
Archives and Records Administration, U.S. Government Printing
Ofce.)
Owiadczenie FCC dotyczce ostrzeenia o
ekspozycji czstotliwoci radiowej (RF)
Jakiekolwiek zmiany lub modyfkacje wykonane bez wyranego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodno, mog
spowodowa pozbawienie uytkownika prawa do uywania
tego urzdzenia. Firma ASUS owiadcza, e dziaanie tego
urzdzenia na terenie USA jest ograniczone do kanaw od
1 do 11 przy czstotliwoci 2,4GHz, w wyniku zastosowania
okrelonego frmware.
To urzdzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczcymi ekspozycji
RF ustanowionymi dla rodowisk niekontrolowanych. W celu
zachowania zgodnoci z wymaganiami FCC dotyczcymi zgodnoci
ekspozycji RF, naley wykona instrukcje dziaania z podrcznika
uytkownika.
Deklaracja zgodnoci
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Nastpujce elementy zostay zebrane i uznane jako waciwe i
wystarczajce:
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczce zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczestwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
Test bezpieczestwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczce zabezpieczenia zgodnoci
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
Test zgodnoci elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf
3.2]
Testy radiowe, wedug [EN 300 328-2]
D-24 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ostrzeenie znaku CE
Oznakowanie CE dla urzdze bez obsugi bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urzdzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczcych Kompatybilnoci elektromagnetycznej EEC
2004/108/EC i Dyrektyw niskonapiciow 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dla urzdze z obsug bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urzdzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999
r. dotyczcej urzdze radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodnoci.
Owiadczenie IC dotyczce ekspozycji
promieniowania na terenie Kanady
To urzdzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania
ustanowionymi dla niekontrolowanego rodowiska. W celu
zachowania zgodnoci z wymaganiami IC dotyczcymi ekspozycji RF
naley unika bezporedniego kontaktu z anten nadawcz podczas
transmisji. W celu uzyskania waciwej zgodnoci ekspozycji RF,
uytkownik musi wykona okrelone instrukcje.
Dziaanie podlega nastpujcym dwm warunkom:
Urzdzenie to nie moe powodowa zakce i
Urzdzenie to musi przyjmowa wszelkie odebrane zakcenia,
z uwzgldnieniem zakce, ktre mog powodowa
niepodane dziaanie.
W celu zabezpieczenia przed zakceniami radiowymi
licencjonowanych usug (np. ruchome systemy satelitarne
pracujce na wsplnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego
ekranowania, urzdzenie to mona uywa wewntrz pomieszcze i
z dala od okien. Urzdzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane
na zewntrz pomieszcze, podlega licencjonowaniu.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-25
Kana operacji bezprzewodowych dla rnych
domen
Ameryka Pnocna 2.412-2.462 GHz Kana 01 do 11
Japonia 2.412-2.484 GHz Kana 01 do 14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Kana 01 do 13
Ograniczenie pasma czstotliwoci
bezprzewodowych we Francji
Niektre obszary we Francji maj ograniczone pasmo czstotliwoci.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewntrz pomieszcze moe wynosi:
10mW dla caego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla czstotliwoci pomidzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to
2483.5 MHz.
Dostpnych jest kilka moliwoci uywania na zewntrz
pomieszcze: Na terenie prywatnych posiadoci lub na terenie
prywatnych posiadoci osb publicznych, uywanie podlega
wstpnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy
minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w pamie 2446,5 - 2483,5
MHz. Uywanie na zewntrz pomieszcze w miejscach publicznych
nie jest dozwolone.
W wymienionych poniej departamentach, dla caego pasma 2,4
GHz:
Maksymalna autoryzowana moc wewntrz pomieszcze wynosi
100mW
Maksymalna autoryzowana moc na zewntrz pomieszcze
wynosi 10mW
W departamentach, w ktrych dozwolone jest uywanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewntrz pomieszcze mniejszym ni 100mW i
na zewntrz mniejszym ni 10mW:
01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nivre 59 Nord
D-26 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme
64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Sane 71 Sane et Loire
75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse
88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
To wymaganie moe z czasem ulec zmianie, umoliwiajc
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrbie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji naley
skontaktowa si z ART (www.art-telecom.fr).
Moc transmisji karty WLAN jest nisza ni 100mW, ale wysza od
10mW.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-27
Uwagi UL dotyczce bezpieczestwa
Sprzt okrelony przez standard UL 1459, obejmujcy
telekomunikacj (telefon), powinien by elektrycznie poczony
z sieci telekomunikacyjn, przy rnicy napicia roboczego w
stosunku do uziemienia, nie przekraczajcej 200V (peak), 300V peak-
to-peak, i 105V rms, a take powinien by zainstalowany lub uywany
zgodnie z przepisami Pastwowych Przepisw Elektrycznych (NFPA
70).
Podczas uywania modemu komputera naley zawsze stosowa
si do zalece bezpieczestwa w celu zmniejszenia zagroenia
poaru, poraenia prdem i obrae osb, wcznie z nastpujcymi
zaleceniami:
Nie naley uywa komputera w pobliu wody, na przykad, w
pobliu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym
podou lub w pobliu basenu kpielowego.
Nie naley uywa komputera podczas burzy z wyadowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagroenie poraenia prdem elektry-
cznym z wyadowania atmosferycznego.
Nie naley uywa komputera w pobliu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie okrelone przez standard UL 1642, to podstawowe
(nieadowalne) i dodatkowe (adowalne) baterie litowe, stosowane
jako rdo zasilania produktw. Baterie te zawieraj lit metaliczny
lub stop litu albo jony litowe i mog skada si z pojedynczych
cel elektrochemicznych albo z dwch lub wicej cel poczonych
szeregowo, rwnolegle lub szeregowo i rwnolegle, ktre
przeksztacaj energi chemiczn w energi elektryczn w wyniku
nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.
Nie naley wyrzuca zestawu baterii komputera do ognia, poniewa
baterie mog eksplodowa. Sprawd lokalne przepisy w celu
uzyskania specjalnych instrukcji dotyczcych usuwania w celu zm-
niejszenia ryzyka zagroenia osb z powodu poaru lub wybuchu.
Nie naley uywa adapterw zasilania lub baterii z innych
urzdze, poniewa zwiksza to zagroenie obrae osb w wyniku
poaru lub wybuchu. Naley uywa wycznie adapterw zasilania
z certyfkatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub
autoryzowanych sprzedawcw.
D-28 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Wymagania dotyczce bezpieczestwa zasilania
Do zasilania produktw wymagajcych prdu elektrycznego
do 6A o ciarze wikszym ni 3kg, konieczne jest stosowanie
certyfkowanych przewodw zasilajcych wikszych lub rwnych:
H05VV-F, 3G, 0,75mm
2
lub H05VV-F, 2G, 0,75mm
2
.
REACH
Zgodnie z rozporzdzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie rodkw chemicznych), publikujemy informacje
o rodkach chemicznych w naszych produktach, na stronie
internetowej ASUS REACH pod adresem http://green.asus.com/
english/REACH.htm.
Uwagi dotyczce tunera TV (w wybranych
modelach)
Uwaga dla intalatora systemu CATV - Systemrozprowadzania System rozprowadzania
sygnau kablowego powinien by uziemiony, zgodnie ze standardem
ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), a dokadnie Cz
820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable
instalacja powinna zawiera zcze ekranu kabla z uziemieniem
budynku.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-29
Ostrzeenia dotyczce baterii litowych dla krajw
skandynawskich (dotycz baterii litowo-jonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr
det brugte batteri tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvnt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit
kytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre
type ou dun type quivalent recommand par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usages conformment aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
!
.
. (Russian)
D-30 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Informacje dotyczce bezpieczestwa napdu
optycznego
Informacja dotyczca bezpieczestwa korzystania
z lasera
Sprzedawane z tym komputerem wewntrzne lub zewntrzne
napdy optyczne, zawieraj PRODUKT LASEROWY KLASY
1. Klasyfkacje lasera znajduj si w sowniku na kocu tego
podrcznika uytkownika.
OSTRZEENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie
procedur innych, ni okrelone w tym podrczniku uytkownika,
moe spowodowa naraenie na niebezpieczne dziaanie lasera.
Nie naley demontowa napdu optycznego. Ze wzgldw
bezpieczestwa, napd optyczny powinien by serwisowany
wycznie przez autoryzowanego dostawc usugi serwisowej.
Etykieta serwisowa z ostrzeeniem
OSTRZEENIE: OTWORZENIE NARAA NA NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASERA. NIE NALEY PATRZE NA WIZK
LUB OGLDA BEZPOREDNIO POPRZEZ INSTRUMENTY
OPTYCZNE.
Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health)
Amerykaskiej Agencji ds. ywnoci i Lekw wdroyo przepisy
dotyczce produktw laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy
te stosuj si do produktw laserowych wyprodukowanych od
1 czerwca 1976 roku. Zgodno jest wymagana dla produktw
sprzedawanych na terenie Stanw Zjednoczonych.
OSTRZEENIE: Uywanie elementw sterowania lub regulacji
albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w
instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa
naraenie na niebezpieczne promieniowanie.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-31
Uwaga dotyczca produktw Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich,
wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz
podlegajce innym prawom o ochronie dbr intelektualnych,
ktre s wasnoci frmy Macrovision Corporation i innych
prawnych wacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony
praw autorskich musi by autoryzowane przez frm Macrovision
Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku
domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba, e autoryzacja
frmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie
wsteczne i deasemblacja s zabronione.
D-32 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Certyfkat CTR 21
(dla komputerw notebook PC z wbudowanym
modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-33
Spanish
Swedish
D-34 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Etiqueta Ecolgica da Unio Europia
Este Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que signifca
que este produto tem as seguintes caractersticas:
1. Consumo de energia reduzido durante o uso e modos de
espera.
2. Uso limitado de metais pesados txicos.
3. Uso limitado de substncias prejudiciais ao meio ambiente e
sade.
4. Reduo do uso de recursos naturais por meio do
encorajamento da reciclagem.
5. Vida til do produto estendida por meio de atualizaes fceis
e disponibilidade mais longa de peas de reposio.
6. Resduos slidos reduzidos por meio da poltica de take-back
(retorno).
Para mais informaes sobre a etiqueta EU Flower, visite a home
page da Etiqueta Eco da Unio Europia: http://europa.eu.int/
ecolabel.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-35
Zgodno i deklaracja zgodnoci z
oglnowiatowymi przepisami ochrony
rodowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania
i produkcji produktw, a take zapewnia, e na kadym etapie cyklu
ywotnoci produktu ASUS, bdzie on zgodny z oglnowiatowymi
przepisami ochrony rodowiska. Dodatkowo, ASUS udostpnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisw.
Sprawd stron sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o
wymagania przepisw, z ktrymi s zgodne produkty ASUS:
Japoskie deklaracje materiaowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreaskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczce energii
Usugi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wi si z naszym deniem do
zapewnienia zgodnoci z najwyszymi wymaganiami dotyczcymi
ochrony rodowiska. Wierzymy, e jest wane dostarczanie naszym
klientom rozwiza odpowiedzialnego przetwarzania naszych
produktw, baterii i innych komponentw oraz materiaw
pakujcych. Szczegowe informacje dotyczce recyklingu w
rnych regionach mona uzyska pod adresem http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm.
D-36 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ten produkt jest chroniony jednym lub wicej
nastpujcych patentw USA:
7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,403,378; 7,400,721;
7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605;
7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064;
7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189;
7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193;
7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241; 7,321,523; 7,319,585;
7,304,257; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,276,660; 7,267,566;
7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488;
7,241,946; 7,234,971; 7,223,021; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911;
7,148,418; 7,137,837; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018;
7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,088,592; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,035,946;
7,002,804; 6,980,159; 6,933,927; 6,922,382; 6,8730,64; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,783,373; 6,782,451;
6,768,224; 6,760,293; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,657,548; 6,639,806; 6,618,813; 6,612,850;
6,561,852; 6,515,663; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033; 6,339,340; 6,310,779; 6,253,284; 6,226,741; 6,147,467;
6,094,367; 6,085,331; 6,041,346
Wzr patentowy USA D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194;
patenty oczekujce.
Podrcznik uytkownika komputera ASUS D-37
Informacje o prawach autorskich
adnej z czci tego podrcznika, wcznie z opisami produktw i
oprogramowania, nie mona powiela, transmitowa, przetwarza,
przechowywa w systemie odzyskiwania danych lub tumaczy
na adne jzyki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposb,
bez wyranego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC.
(ASUS).
ASUS UDOSTPNIA TEN PODRCZNIK W STANIE JAKI JEST,
BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARWNO
WYRANYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WCZNIE, ALE NIE
TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKRELONEGO CELU. W ADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BD
ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOREDNIE, SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WCZNIE Z UTRAT
ZYSKW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRAT MOLIWOCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W
PROWADZENIU DZIAANOCI ITP.) NAWET, JELI FIRMA ASUS
UPRZEDZAA O MOLIWOCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKD, W
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTW LUB BDW W NINIEJSZYM
PODRCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy frm pojawiajce si w tym podrczniku mog, ale
nie musz by zastrzeonymi znakami towarowymi lub prawami
autorskimi ich odpowiednich wacicieli i uywane s wycznie w
celu identyfkacji lub wyjanienia z korzyci dla ich wacicieli i bez
naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJCE SI W TYM
PODRCZNIKU, SU WYCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOG
ZOSTA ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA,
DLATEGO TE, NIE MOG BY INTERPRETOWANE JAKO WICE
FIRM ASUS DO ODPOWIEDZIALNOCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA
JAKIEKOLWIEK BDY I NIEDOKADNOCI, KTRE MOG WYSTPI
W TYM PODRCZNIKU, WCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI
I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeone.
D-38 Podrcznik uytkownika komputera ASUS
Ograniczenie odpowiedzialnoci
W przypadku wystpienia okrelonych okolicznoci, za ktre
odpowiedzialno ponosi ASUS, a w wyniku ktrych wystpiy
szkody, waciciel bdzie uprawniony do uzyskania od frmy
ASUS odszkodowania.W kadym takim przypadku niezalenie od
podstawy roszczenia od frmy ASUS, odpowiada ona jedynie za
uszkodzenia ciaa (wcznie ze mierci), szkody nieruchomoci
i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i
bezporednie szkody, wynikajce z pominicia lub niewykonania
czynnoci prawnych wynikajcych z tego owiadczenia gwarancji,
do kwoty okrelonej w umowie kupna dla kadego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wycznie za strat,
szkody lub roszczenia w oparciu o umow, odpowiedzialno
za szkod lub naruszenie praw wynikajcych z niniejszego
owiadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje si take do dostawcw i sprzedawcw
ASUS. Jest to maksymalny puap zbiorowej odpowiedzialnoci frmy
ASUS, jej dostawcw i sprzedawcw.
BEZ WZGLDU NA OKOLICZNOCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:
(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UYTKOWNIKA DOTYCZCE
SZKD; (2) UTRAT LUB USZKODZENIE NAGRA LUB DANYCH; ALBO
(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOREDNIE SZKODY LUB
ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKD (WCZNIE Z UTRAT
ZYSKW LUB OSZCZDNOCI), NAWET JELI FIRMA ASUS, JEJ
DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTAN POINFORMOWANI O ICH
ODPOWIEDZIALNOCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwied nasz wielojzyczn stron sieci web, pod adresem http://
support.asus.com