You are on page 1of 32

SULIT

1249/2
SEJARAH
KERTAS 2
MASA 2 ½ JAMMAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014SEJARAH
KERTAS 2
DUA JAM TIGA PULUH MINITJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian : Bahagian A dan Bahagian B

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A
dan tigasoalan dalam Bahagian B.

3. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis
dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.

4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis
pada kertas jawapan berasingan yang
disediakan.

5. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan
dihantar bersama-sama kertas jawapan
Bahagian B.

6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap
soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh


A
1


2


34

B
5


6


7


8


9


10

11

JumlahModul latihan berfokus ini mengandungi 9 halaman bercetak
SULIT


1249/2
SULIT
1249/2
SEJARAH
KERTAS 2
MASA 2 ½ JAM
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
(CAWANGAN PULAU PINANG)MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
SEJARAH
KERTAS 2
SKEMA PEMARKAHANSkema Pemarkahan Modul Berfokus ini mengandungi 19 halaman bercetak

SULIT
1249/2
SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT
BAHAGIAN A
[40 markah]

Jawab SEMUA soalan

1. Peta berikut menunjukkan lokasi tamadun Hwang Ho yang terbentuk pada tahun 1800 S.M.

(a) Berikan nama dua buah dinasti yang pernah memerintah dalam tamadun tersebut.

…………………………………………………………...............................................................

………………………………………………………………………………………..........…..........
[2 markah]

(b) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian.

……………………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(c) Apakah fungsi sistem kalendar dalam tamadun Hwang Ho?

………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………............
[2 markah]

(d) Bagaimanakah falsafah The Art Of War dapat diaplikasikan pada hari ini ?

……………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………….............
[2 markah]

SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang Ho yang boleh
dicontohi masyarakat Malaysia hari ini?

……………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………….............
[2 markah]SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

2


Kedatangan Islam telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan terpenting di rantau
Asia Tenggara menjelang abad ke-15.
(a) Mengapakah Melaka mampu menjadi pusat perdagangan terpenting pada ketika itu?

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........

[2 markah]

(b) Apakah peranan pembesar berikut dalam memajukan perdagangan di Melaka?

(i)

Laksamana : ..............................................……………………………………………....

(ii)

Syahbandar : ...……………………………………………………………………………....
[2 markah]

(c) Apakah jenis cukai yang dikenakan kepada para pedagang di Melaka?

……………………………………………………………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(d) Pada pendapat anda, apakah kesan pengaruh Islam dalam bidang ekonomi di negara
kita?

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(e) Sekiranya anda ingin menjadi seorang pedagang yang berjaya, apakah ciri-ciri yang
perlu ada dalam diri anda?

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........
[3 markah]
SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

3.
(a) Ciri-ciri negara dan bangsa mempunyai empat elemen utama. Nyatakan X.

………………………………………………………………………………………………….........
[1 markah]


(b) Berikan dua peranan utama kerajaan.

…………………………………………………………………………………………………..........

...............................................................................................................................................
[2 markah](c) Nyatakan dua kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara yang berdaulat.

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........

...............................................................................................................................................
[3 markah](d) Sebagai seorang warganegara yang patriotik, cadangkan cara-cara pembinaaan negara
dan bangsa negara kita dapat diperkukuhkan.

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]
(e) Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah.
Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........


Negara
Bangsa
Ciri-ciri negara
dan bangsa
Kerajaan
X
SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT
[2 markah]
4.(a) Nyatakan maksud Wawasan 2020?

………………………………………………………………………………………………….........

..............................................................................................................................................
[1 markah]

(b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dalam Wawasan 2020?

……………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………….............
[2 markah]

(c) Senaraikan cabaran yang perlu diatasi dalam Wawasan 2020?

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(d) Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan
cita-cita Wawasan 2020?

…………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..........
[2 markah]

(e) Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda bagi menjayakan Wawasan 2020?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
[3 markah]
WAWASAN 2020
Dicetuskan oleh Perdana Menteri yang keempat iaituTun Dr Mahathir Mohammad pada
28 Februari 1991 dalam Majlis pelancaran penubuhan Majlis Perdagangan Malaysia.
SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

BAHAGIAN B
Jawab TIGA soalan sahaja

[60 markah]


5. Seseorang pemerintah yang telah berjaya menubuhkan kerajaan yang kuat dan stabil
akan berusaha untuk meluaskan kawasan pemerintahannya melalui penaklukan dan
pembukaan kawasan baru.

(a) Terangkan tentang dasar perluasan kuasa berikut:

i. Dinasti Maurya dalam tamadun India.
[4 markah]
ii. Dinasti Chin dalam tamadun China
[4 markah]

(b) Pada pendapat anda, apakah penjajahan bentuk baru yang boleh menggugat
kedaulatan negara?
[6 markah]

(c) Sebagai warganegara yang patriotik, apakah peranan anda untuk menghalang
penjajahan bentuk baru di negara kita?
[6 markah]6. Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah pada
tahun 621 Masihi telah membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah.

(a) Apakah isi perjanjian Aqabah Kedua ?
[4 markah]

(b) Terangkan sebab Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang Islam berhijrah dari
Makkah ke Madinah.
[6 markah]

(c) i. Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa
hijrah?
[6 markah]

ii. Bagaimanakah hijrah dapat mengubah anda menjadi warganegara yang
cemerlang?
[4 markah ]


SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

7. Reformation merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16.

(a) Terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya gerakan tersebut.
[6 markah]

(b) Huraikan kesan-kesan Zaman Reformation terhadap Eropah.
[4 markah]

(c) i. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang
berlaku di Eropah untuk kesejahteraan rakyat Malaysia.
[6 markah]

ii. Pada pandangan anda, mengapakah pegangan agama yang kukuh patut
diamalkan oleh generasi muda pada hari ini?
[4 markah]8. Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam menyemarakkan
semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.

(a) Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu pada tahun 1930 an.
[8 markah]

(b) Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah
Melayu pada masa itu.
[6 markah]

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya membaca dalam
kalangan generasi muda hari ini?
[6 markah]9. Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi merangka perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
(a) Terangkan peranan Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan tersebut.
[8 markah]

(b) Nyatakan isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
[6 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1957 kepada pembinaan negara dan bangsa ?
[6 markah]
SULIT 1249/2
1249/2 2 SULIT

10. Rajah berikut merujuk kepada sistem kerajaan Persekutuan di Malaysia(a) Jelaskan ciri-ciri Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
[4 markah]

(b) Terangkan proses meluluskan undang-undang di Parlimen.
[4 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah badan kehakiman amat penting dalam
sistem pemerintahan sesebuah negara.
[6 markah]

(ii) Andaikan anda seoarang pemimpin, cadangkan cara untuk mewujudkan sistem
pentadbiran negara Malaysia yang lebih cemerlang.
[6 markah]


11. Konflik antarabangsa yang melibatkan kuasa-kuasa besar telah berlaku pada pertengahan
abad ke–20?

(a) Mengapakah Liga Bangsa gagal mencapai matlamatnya?
[6 markah]

(b) Jelaskan perkembangan- perkembangan politik berikut selepas tamatnya Perang
Dunia Kedua:

i. Blok Dunia
[4 markah]

ii. Perang Dingin
[4 markah]

(c) Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dingin?
[6 markah]SOALAN TAMAT

Yang di-Pertuan Agong
Badan Kehakiman
(Judisiari)
Badan Pelaksana
(Eksekutif)

Badan Perundangan
(Legislatif)

2

Soalan Butiran Markah
1 (a)


F1
F2
F3
F4
F5


(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8


(c)

F1
F2
F3
F4
F5


(d)

F1
F2
F3
F4
F5(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8Berikan nama dua buah dinasti yang pernah memerintah dalam
tamadun tersebut.

Dinasti Hsia
Dinasti Shang
Dinasti Chou
Dinasti Chin
Dinasti Han
[Mana-mana 2 x 1m]

Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian.

Pembinaan sistem pengairan
Pembinaan terusan untuk mengairi pertanian
Mengelakkan banjir
Teknologi pembajakan
Penciptaan cangkul dan sabit
Penggunaan batas untuk tujuan penanaman
Membuat alatan pertanian daripada besi bagi menggantikan alatan yang
diperbuat daripada kayu
[Mana-mana 2 x 1m]

Apakah fungsi sistem kalendar dalam tamadun Hwang Ho?

Menentukan musim menanam
Menentukan musim menuai
Upacara perkahwinan
Perburuan
Pengkebumian
[Mana-mana 2 x 1m]

Bagaimanakah falsafah The Art Of War dapat diaplikasikan pada hari
ini?
Strategi peperangan
Cara menangani musuh
Taktik dan urusan perniagaan
Meningkatkan ekonomi
Penyelesaian masalah
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun Hwang
Ho yang boleh dicontohi masyarakat Malaysia pada hari ini?
Menggunakan teknologi canggih
Menghargai kurniaan Tuhan
Berusaha dengan gigih
Memajukan sistem pengairan
Memberi bantuan/ pinjaman modal kepada petani
Menghargai ilmu untuk peningkatan hidup
Bersifat berdaya saing
Kreatif dan inovatif
(Mana-mana jawapan munasabah.)
[Mana-mana 2 x 1m]1
1
1
1
1
[2 m]1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]1
1
1
1
1
[2 m]1
1
1
1
1

[2 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
3

2 (a)


F1
F2
F3
F4
F5
F6


(b)F1
F2


F1
F2
F3


(c)

F1
F2
F3
F4


(d)


F1
F2
F3
F4
F5
F6(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Mengapakah Melaka mampu menjadi pusat perdagangan terpenting
pada ketika itu?

Kedudukan yang strategik
Kehadiran ramai pedagang asing
Pentadbiran yang licin
Terdapat undang-undang mantap/ Undang-undang Laut Melaka
Terdapat sistem sukat dan timbang
Menjalankan kaedah jual beli dan pertukaran barang
[Mana-mana 2 x 1m]

Apakah peranan pembesar berikut dalam memajukan perdagangan di
Melaka?

i. Laksamana
Menjaga urusan kelautan
Menjaga keselamatan pedagang
[Mana-mana 1 x 1m]
ii. Syahbandar
Ketua pelabuhan
Menjaga hal ehwal perdagangan
Menyelaraskan sistem sukat dan timbang
[Mana-mana 1 x 1m]

Apakah jenis cukai yang dikenakan kepada para pedagang di Melaka?

Cukai barang dagangan
Cukai tetap / cukai import
Cukai enam peratus
Cukai lima peratus
[Mana-mana 2 x 1m]

Pada pendapat anda, apakah kesan pengaruh Islam dalam bidang
ekonomi di negara kita?

Riba diharamkan dalam perniagaan
Wujud perbankan Islam
Rasuah tidak dibenarkan dalam semua urusan
Zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang dimiliki
Amalan bersedekah digalakkan
Sistem ekonomi yang adil dan telus
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]

Sekiranya anda ingin menjadi seorang pedagang yang berjaya apakah
ciri-ciri yang perlu ada dalam diri anda?
Jujur/ amanah
Kreatif
Gigih berusaha
Tidak menindas
Berilmu pengetahuan
Memiliki modal yang mencukupi
Semangat ingin terus berusaha
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]1
1
1
1
1
1
[2 m]

1
1


1
1
1
[2 m]1
1
1
1
[2 m]
1
1
1
1
1
1

[2 m]
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
4

3 (a)


F1

(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6


(c)


F1
F2
F3
F4


(d)


F1
F2
F3

F4
F5

F6
F7(e)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Ciri-ciri negara dan bangsa mempunyai empat elemen utama.
Nyatakan X.

Perlembagaan

Berikan dua peranan utama kerajaan.

Menggubal dasar
Melaksana dasar
Mentafsir dasar
Membuat dasar
Pengaman kehidupan masyarakat
Penentu arah kehidupan masyarakat
[Mana-mana 2 x 1m]

Nyatakan dua kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara
yang berdaulat.

Peraturan tertinggi
Menjadi rujukan / panduan untuk mentadbir negara
Memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat.
Peraturan bertulis yang didokumenkan
[Mana-mana 3 x 1m]

Sebagai seorang warganegara yang patriotik, cadangkan cara-cara
pembinaaan negara dan bangsa negara kita dapat diperkukuhkan.

Semangat patriotik yang tinggi
Memantapkan perpaduan kaum
Mengamalkan prinsip-prinsip rukun Negara sebagai pedoman dalam
kehidupan
Mendaulatkan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
Mengamalkan Kebudayaan Kebangsaan untuk mengeratkan perpaduan
kaum
Mengamalkan semangat toleransi antara kaum
Memelihara nama baik negara
(mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]

Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah.
Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

Bertolak – ansur / toleransi
Melalui rundingan
Pakatan murni
Perpaduan
Berkat kepimpinan yang berwibawa
Keadilan dalam kepimpinan
Meningkatkan kerjasama antara kaum
Bersyukur
(mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]

1
[1 m]


1
1
1
1
1
1
[2 m]
1
1
1
1
[3 m]

1
1
1

1
1

1
1
[2 m]
1
1
1
1
1
1
1
1

[2 m]5


4

(a)

F1(b)

F1
F2
F3(c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9(d)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8(e)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7Nyatakan maksud Wawasan 2020

Gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun
2020


Apakah matlamat yang hendak dicapai dalam wawasan tersebut?

Menjadi sebuah negara industri yang maju menggunakan acuan sendiri
Menjadi negara maju setanding dengan negara maju lain di dunia
Menitikberatkan kemajuan bersepadu
[Mana-mana 2 x 1m]


Senaraikan cabaran yang perlu diatasi dalam Wawasan 2020?

Membina bangsa Malaysia yang bersatupadu
Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan
Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
Mewujudkanmasyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi
Membina masyarakat yang majudansaintifik
Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
Memupuk dan membina masyarakat makmur
[Mana-mana 2 x 1m]


Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju
selaras dengan cita-cita Wawasan 2020?

Supaya ekonomi maju
Dapat meraih pendapatan tinggi
Mewujudkan kestabilan politik
Meningkatkan maruah bangsa
Mencapai kemajuan ilmu
Mewujudkan masyarakat penyayang
Agihan ekonomi sama rata
Mengukuhkan perpaduan
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1m]

Sebagai seorang pelajar, apakah tanggungjawab anda bagi menjayakan
Wawasan 2020?

Mengelakkan diri dari gejala sosial
Mengukuhkan perpaduan rakyat
Tingkat integriti
Meneroka teknologi baharu
Menguasai teknologi maklumat
Mengukuhkan jati diri
Menguasai pelbagai bidang ilmu
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1m]1

[1 m]1
1
1
[2 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

1
1
1
1
1
1
1
1

[3 m]
1
1
1
1
1
1
1

[3 m]
6

5 (a)F1
F2
F3
F4

F5
F6

F7
F8
F9

F10

F11

F12

F13

F1
F2

F3
F4
F5
F6

F7

F8

F9


F10
F11


(b)


F1
F2
F3
F4
F5
Terangkan tentang dasar perluasan kuasa berikut:

i. Tamadun India.

Perluasan kuasaTamadun India berlaku semasa Dinasti Maurya
Berlaku semasa pemerintahan Chandragupta Maurya
Kejayaan disebabkan memiliki pasukan tentera yang besar
Tentera tersebut termasuk 600 ekor gajah 1000 Orang askar berkuda
dan 10 000 orang infantri.
Beliau berjaya menguasai seluruh India Utara, Punjab
Beliau juga menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid
di Syria
Kawasansempadan India Barat turut ditewaskan
Perluasan kuasa diteruskan oleh Bindusara iaitu anak Chandragupta
Bindusara meluaskan empayar Mauryake Mysore dibahagian Selatan
India.
Semasa pemerintahan Asoka dasar perluasan kuasa dilakukan dengan
lembut dan terbuka
Asoka memberikan memberikan penekanan kepada agama Buddha
seluruh India
telah menjadi kawasan takluk empayar Maurya pada zaman
pemerintahan Asoka
Hal ini berlaku selepas kemenangan keatas kalinga dalam Perang
Kalinga.
[Mana-mana 4 x 1m]

ii. Tamadun China

Shih Huang Ti berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China
Juga telah membawa kepada kelahiran empayar pada zamanDinasti
Chin.
Shih Huang Ti memeirntah secara autokratik, tegas dan mutlak.
Beliau juga telah menghapuskan kuasa golongan bangsawan.
Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir.
Mengarahkan pembinaanTembok Besar China bagi mempertahankan
empayar daripada serangan orang gasar.
Pada zamanDinasti Han, perluasan kuasa diteruskan oleh Maharaja
Han Wu Ti yang digelar maharaja tentera
Berjaya memperluas kawasan takluk melalui angkatan tenteranya yang
besar dankuat.
Kawasan yang berjaya ditaklukinya termasuklah Sinkiang,
LembahTarimdan Tutor di UtaraYang Tze, Kwangsi, danKwang Tung di
Selatan.
Pada zamannya, pengaruh China telah tersebar ke Jepun danTurki
Keamanan dan kemakmuran negeri China telah berjaya diwujudkan.
[Mana-mana 4 x 1m]

Pada pendapat anda, apakah penjajahan bentuk baru yang boleh
menggugat kedaulatan negara?

Banyak filem asing ditayangkan
Penerapan budaya asing tanpa disedari
Budaya hiburan yang keterlaluan
Mematuhi peraturan antarabangsa yang ditetapkan kuasabesar
Campurtangan negara luar dalam hal ehwal politik negara
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

[4 m]1
1

1
1
1
1

1

1

1


1
1
[4 m]
1
1
1
1
1
7

F6
F7
F8
F9(c)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
Bantuan ketenteraan yang berterusan
Menjadi tempat ujian senjata negara luar
Menguasai ekonomi negara melalui bantuan dana asing
Kawalan keatas kewangan negara
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1m]

Sebagai warganegara yang patriotik, apakah peranan anda untuk
menghalang penjajahan bentuk baru di negara kita?

Meningkatkan pendapatan negara
Mewujudkan kestabilan politik
Agihan ekonomi sama rata dalam kalangan rakyat
Mengukuhkan perpaduan nasional
Hidup bersatupadu
Setia kepada negara
Menghargai keamanan
Merealisasikan Wawasan 2020
Mengamalkan Rukun Negara
Memelihara budaya dan warisan
Menyokong konsep 1 Malaysia
Mengutamakan pembelian barangan buatan Malaysia
Menolak gejala negatif
Menghormati pemimpin
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1m]

1
1
1
1

[6 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6 m]8

6(a)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8


(b)


F1
H1a
H1b

H1c
F2

H2a
H2b
H2c
F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
H3f
F4
H4a
(ci)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Pertemuan antara suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.a.w
di Aqabah pada tahun 621 M. telah membuka lembaran baru dalam
sejarah Madinah.

Apakah isi perjanjian Aqabah Kedua?

Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
Menjemput nabi Muhammad berhijrah ke Madinah
Menjemput umat Islam berhijrah ke Madinah
Menjanjikan keselamatan Nabi Muhammad s.a.w
Menjanjikan keselamatan orang Islam
Menyediakan tempat tinggal kepada orang Islam
Sedia mempertahankan Islam
[Mana-mana 4 x 1m]

Terangkan sebab Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang Islam
berhijrah dari Makkah ke Madinah.

Perintah Allah menerusi wahyu
Dalam surah al-Anfal
Allah menyatakan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi
Memerintahkan Nabi segera berhijrah
Untuk meneruskan penyebaran Islam
Di Makkah ancaman orang Quraisy menjejaskan aktiviti penyebaran
Islam
Hijrah adalah strategi baru untuk menyebarkan Islam
Suasana aman di tempat baru memudahkan dakwah Islamiah
Membolehkan masyarakat bersatu padu dan sempurna diwujudkan
Jemputan masyarakat Arab Madinah
Yang sedang menghadapi pelbagai konflik
Suku Aus dan Khazraj bertelagah
Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi
Mereka memerlukan pemimpin yang berkaliber seperti Nabi Muhammad
Untuk mengetuai kepimpinan mereka
Untuk mendamaikan masyarakat Madinah yang bermusuhan
Jaminan keselamatan dan bantuan daripada orang Arab Madinah
Mereka sanggup/ berjanji mempertahankan Islam
[Mana-mana 6 x 1m]Pada pandangan anda, apakah pengajaran yang diperoleh daripada
peristiwa hijrah?

Sikap toleransi antara kaum
Amalan tolong-menolong melahirkan masyarakat cemerlang
Sedia berkorban
Bekerjasama
Sanggup berkorban nyawa dan harta demi agama
Kesetiaan dalam persahabatan
Berani menegakkan kebenaran
Ketabahan
Tidak berputus asa
Kebijaksanaan mengatur strategi


1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

F11
F12(cii)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Bersatu padu
Kebesaran jiwa
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1m]

Bagaimanakah hijrah dapat merubah anda menjadi warganegara yang
cemerlang ?

Berubah daripada malas kepada rajin
Berubah daripada sifat negatif kepada positif
Belajar bersungguh – sungguh
Menambah ilmu pengetahuan
Mematuhi undang – undang / peraturan
Menjadi lebih berdisiplin
Meningkatkan kemahiran
Sanggup berkorban untuk negara , bangsa dan agama
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 4 x 1m]

1
1

[6 m]
1
1
1
1
1
1
1
1

[4 m ]

10

7 (a)

F1
H1a

H1b
H1c

H1d

H1e
F2

H2a
F3

F4

H1a

H1b
H1c
H1d

H1e(b)

F1
F2

F3

F4
F5

F6
F7


F8
F9

F10(c)


F1
F2
F3
Terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya gerakan tersebut.

Pihak Gereja Rom telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan.
Dalam proses tersebut banyak berlaku kepincangan, rasuah dan
penyelewengan
Masyarakat mempersoalkan kedudukan dan amalan Gereja Katolik
Mereka berpendapat cara hidup penguasa Gereja tidak selari dengan
yang dianjurkan dalam kitab Bible
Golongan penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup
para pemerintah dan bangsawan.
Gaya hidup tersebut tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.
Terdapat penyelewengan dengan penjualan sijil Indulgences iaitu surat
pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa.
Kegiatan ini merebak keseluruh Eropah.
Mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan
masa yang singkat dengan harga yang murah.
Martin Luther, professor ilmu teologi di Jerman, mengambil langkah
menentang amalan Indulgences.
Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada kekuatan
rohaninya
Pendirian Luther ini mencabar kedudukan Gereja dan institusi paderi.
Luther memperkenalkan mazhab Protestan
Protestan berasal daripada perkataan protesting yang bermaksud
'mambantah'
Kemunculan mazhab protestan dan tindakan Luther ini menandakan
bermulanya zaman Reformation.
[Mana-mana 6 x 1m]

Huraikan kesan-kesan Zaman Reformation terhadap Eropah.

Agama Kristian berpecah kepada Katolik dan Protestan.
Mazhab Protestan pimpinan Luther berkembang ke Sweden, Denmark,
Norway dan England.
Di Switzerland gerakan pada mulanya dipimpin oleh Huldreich Zwingli
kemudian dipimpin pula oleh John Calvin.
Berlaku perang keagamaan di Perancis.
Berlaku perang 30 tahun yang melibatkanSepanyol, Jerman, Bohemia,
Denmark dan Sweden.
Peperangan mengikut mazhab telah mengakibatkan kemusnahan.
Dalam jangka panjang, timbul sikap toleransi antara pengikut mazhab
Kristian untuk mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman
mereka.
Kuasa Gereja telah dicabar secara terbuka.
Kuasa Gereja terhadap kerajaan berkurangan disebabkan ingin
membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
Contohnya, semasa pemerintahan Raja Henry VIII, raja menjadi ketua
kerohanian Gereja Protestan Anglican
[Mana-mana 4 x 1m]

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation
yang berlaku di Eropah untuk kesejahteraan rakyat Malaysia.

Agama tidak seharusnya diseleweng untuk kepentingan peribadi
Berpegang teguh kepada ajaran agama
Amalan rasuah dan penindasan perlu dielak untuk mencapai kejayaan


1
1

1
1

1

1


1
1

1

1

1
1
1

1

[6 m]1
1

1

1
1

1
1


1
1

1

[4 m]
1
1
1
11

F4

F5
F6
F7
ii


F1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
Tidak fanatik terhadap sesuatu ajaran sehingga tidak sanggup
menerima pembaharuan
Sikap Toleransi dapat melahirkan kesejahteraan hidup
Pemimpin harus berlaku adil kepada rakyat agar negara aman
Jangan menindas golongan yang lemah untuk melahirkan masyarakat
yang harmoni.
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1m]

Pada pandangan anda, mengapakah pegangan agama yang kukuh
patut diamalkan oleh generasi muda pada hari ini?

Meningkatkan maruah bangsa
Meningkatkan kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu
Melahirkan masyarakat penyayang
Memupuk jati diri masyarakat supaya member sumbangan kepada
negara
Supaya masyarakat yang bertanggungjawab dapat dilahirkan
Mewujudkan masyakat yang saling bertolak ansur
Melahirkan masyarakat yang patuh kepada pemimpin
Mewujudkan masyarakat yang bertatasusila
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 4 x 1m]
1

1
1
1


[6 m]
1
1
1
1

1
1
1
1

[4 m]

12

8(a)


F1
H1a
H1b

H1c
H1d
H1e
H1f


F2
H2a
H2b

H2c

H2d
H2e
H2f
H2g
H2h

F3
H3a

H3b

H3c
H3d


F4
H4a
H4b
H4c
H4d

H4e
H4f


(b)


F1
H1a
H1b

Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting dalam
menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun
1930 an.

Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada tahun
1930 an.

Ekonomi
Menggalakkan syarikat kerjasama
Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana
mengancam ekonomi tempatan
Menggalakkan orang Melayu berniaga
Melarang orang Melayu menjual tanah
Menyeru orang Melayu berjimat cermat
Meminta British mewujudkan kawasan kampung khas orang Melayu di
Kuala Lumpur

Politik
Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu
Mengkritik pembesar kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang
sewajarnya untuk rakyat
Mengkritik raja-raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang
sewajarnya untuk rakyat
Menolak dasar pilih kasih
Menuntut diadakan Malay Administrative Service ( MAS )
Untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan
Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan
Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

Sosial
Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negatif seperti memilih
kerja/tidak mahu bekerja/tidak mahu berusaha
Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti
pertukangan/kerja tangan
Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai
ekonomi

Pendidikan
Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam
pentadbiran British
Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam
Menggalakkan tabungan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak
[Mana-mana 8 x 1m]

Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di
Tanah Melayu pada masa itu.

Keris Melaka – Ahmad Bakhtiar
Semangat perjuangan menentang penjajah barat seperti Portugis
Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka seperti Hang Tuah1
1
1

1
1
1
1


1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1


1
1
1
1
1

1
1
[8 m]
1
1
1

13

H1c


F2
H2a
H2b
H2c
H2d

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e

F4
H4a
H4b
H4cc)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan
generasi muda

Anak Mat Lela Gila – Ishak Haji Muhammad
Semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan
Menghargai warisan bangsa sendiri
Mencintai tanah air
Menolak kesenangan demi maruah negara

Putera Gunung Tahan – Ishak Haji Muhammad
Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah tempatan.
Mencintai tanah air
Berasa bangga dengan kebolehan sendiri
Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajah
Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid
Emansipasi/kebebasan wanita menentukan hala tuju kehidupan
Wanita yang mengutamakan pendidikan moden untuk kebaikan diri
Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan
bangsa
[Mana-mana 6 x 1m]

Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya
membaca dalam kalangan generasi muda hari ini?

Kempen bulan membaca
Pertandingan seperti kuiz
Pesta buku
Ceramah kepentingan membaca
Pameran buku antarabangsa
Peranan ibu bapa
Peranan guru
Peranan pihak sekolah
Peranan pemimpin masyarakat
Buku dijual dengan harga munasabah
Kecapaian jalur lebar yang menyeluruh
( Mana-mana jawapan munasabah )
[ Mana-mana 6 X 1 m ]
1


1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

[6 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6 m]
14

9


(a)


F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
H1g

F2
H2a
H2b
H2c
H2d

F3
H3a

F4
H4a

F5

H5a
H5b
H5c(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi merangka
perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Terangkan peranan Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
tersebut.

Merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu.
Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Beberapa isu menjadi panduan dalam merangka perlembagaan.
Antaranya ialah pembentukan sebuah persekutuan yang kuat
Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu,
Kedudukan Raja-Raja Melayu
hak istimewa orang Melayu dan
pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu.

Menerima memorandum daripada pelbagai pihak.
Memorandum diterima daripada Raja-Raja Melayu
orang perseorangan
pertubuhan politik.
Cadangan Parti Perikatan diberi perhatian utama.

Menerbitkan cadangan perlembagaan.
Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Menghantar cadangan itu kepada Parlimen British.
Parlimen British meluluskan cadangan perlembagaan itu.

Menghantar cadangan itu kepada Majlis Mesyuarat Perundangan
Persekutuan Tanah Melayu
untuk disahkan.
Cadangan tersebut disahkan pada 17 Ogos 1957.
Dengan itu lahirlah Perlembagaan Kemerdekaan 1957.

[Mana-mana 8 x 1 m]

Nyatakan isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan.
Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui
Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri.
Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan
Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa Undang-
Undang, Permohonan dan Naturalisasi.
Prinsip jus soli diterima.
Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan.
Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.
Tanah Simpanan Melayu dikekalkan.
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.
Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran
dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco.
[Mana-mana 6 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

[8 m]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6 m]


15


(c)H1
H2

H3

H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada pembinaan negara dan
bangsa ?

Langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh.
Unsur kesultanan Melayu dan sistem birokrasi Barat digabungkan untuk
membentuk identiti negara dan bangsa
Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja
Berperlembagaan dibentuk.
Memperlihatkan persetujuan kaum menerusi pakatan murni.
Mewujudkan perpaduan kaum.
Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa menumpahkan darah.
Memberikan hak mentadbir negara mengikut acuan sendiri.
Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka.
Mengetepikan perbezaan agama, bahasa dan bangsa.
Rakyat menikmati apa yang t dipersetujui dalam Perlembagaan
(Mana-mana yang munasabah)
[Mana-mana 6 x 1 m]

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

[6 m]

16

10 (a)


F1
F2
F3
F4
F5

F6
F7

F8
F9

F10
F11
F12
F13


F14
F15
F16
F17
F18
F19(b)

F1
F2

F3
F4
F5
F6

F7
F8
F9
F10
F11
F12


(ci)


F1
F2
F3
F4
Jelaskan ciri-ciri Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Dewan Negara
Ahli Dewan Negara digelar Senator
Terdiri daripada 69 orang ahli
Setiap negeri diwakili oleh dua orang senator
Dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihanraya
Ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri daripada kalangan bukan ahli
DUN
Ahli Dewan Negara juga boleh dilantik oleh Yang Dipertuan Agong
Dua orang ahli untuk mewakili Wilayah Persekutuan Wilayah
Persekutuan
Seorang lagi bagi mewakili Wilayah Persekutuan Labuan
48 orang ahli dilantik oleh Yang Dipertuan Agong terdiri individu yang
telah berjasa/ cemerlang dalam bidang profesional
Senator memegang jawatan selama tiga tahun sepenggal
Senator mesti berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
Taraf senator sama dengan Ahli Parlimen
Senator boleh dilantik menjadi hli Jemaah Menteri

Dewan Rakyat
Dewan terpenting
Ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya umum
Terdapat 219 orang ahli
Mewakili semua kawasan pilihanraya di seluruh negara
Tempoh jawatan adalah selama 5 tahun
Bertanggungjawab menggubal dan meluluskan undang-undang pada
peringkat Dewan Rakyat
[Mana-mana 4 x 1 m]

Terangkan proses meluluskan undang-undang di Parlimen.

Cadangan rang undang-undang oleh kementerian berkenaan
Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara
Pembacaan pertama di Dewan Rakyat
Pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
Pembacaan keduan Di Dewan Rakyat
Rang undang-undang dibahaskan
Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang pada
peringkat jawatankuasa Dewan Rakyat
Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat
Dibahaskan sebelum diluluskan
Dikemukakan ke Dewan Negara
Pembentangan di Dewan Negara
Mengulangi proses yang sama seperti di Dewan Rakyat
Penyerahan rang undang-undang diluluskan oleh Dewan Negara
[Mana-mana 4 x 1 m]

Pada pandangan anda, mengapakah badan kehakiman amat penting
dalam sistem pemerintahan sesebuah negara?

Menjamin keadilan kepada semua rakyat
Memelihara keamanan hidup rakyat
Menetukan kesahihan undang-undang
Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1


1
1
1
1
1
1

[4 m]1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
[4 m]
1
1
1
1
17

F5
F6
F7
F8(cii)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

F17
F18

Memastikan ketelusan pelaksanaan dasar kerajaan
Memantapkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen negara
Melindungi hak asasi / kebebasan rakyat jelata
Mengekalkan keharmonian hidup rakyat
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1 m]

Andaikan anda seoarang pemimpin, cadangkan cara untuk mewujudkan
sistem pentadbiran negara Malaysia yang lebih cemerlang.

Mengurangkan karenah birokrasi
Berani melakukan transformasi pentadbiran
Menggunakan ICT terkini dalam pentadbiran
Pemerintah prihatin terhadap masalah rakyat
Pemerintahan yang adil dan bijaksana
Memastikan kelicinan pengurusan
Pemerintah bijaksana dan berwawasan
Membanteras gejala rasuah
Pemimpin bersifat keterbukaan
Pemimpin sedia mendengar dan menerima pandangan rakyat
Mewujudkan kerajaan mesra rakyat
Meningkatkan sistem penyampaian yang cekap dan berkesan
Sistem politik, ekonomi dan sosial yang adil
Mengamalkan konsep 1 Malaysia
Pemimpin menjalankan tugas dengan jujur dan amanah
Pemimpin / pegawai awam sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan
pengurusan dan pentadbiran
Memantapkan keharmonian dan perpaduan masyarakat
Membina insan yang kreatif dan inovatif
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1 m]
1
1
1
1

[6 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

[6 m]

18

11


(a)

F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
H1g
F2
H2a
H2b
H2c(b)F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

F12
F13

F14

F15

Konflik antarabangsa yang melibatkan kuasa-kuasa besar telah berlaku
pada pertengahan abad ke–20?

Mengapakah Liga Bangsa gagal mencapai matlamatnya?

Gagal menggalakkan keamanan / kesejahteraan dunia
Tidak berjaya mencapai kerjasama antarabangsa
Gagal menjamin keselamatan dunia
Kuasa-kuasa besar tidak akur dengan prinsip Liga Bangsa
PencerobohanPerancis di Ruhr ( Jerman )1923
PencerobohanJepun di Manchuria 1931
PencerobohanItali di Habsyah (Ethiopia)
PencerobohanItali di Perancis 1940
Jepun menarik diri daripada Liga Bangsa 1931
Liga Bangsa sebuah organisasi yang lemah
Tidak disertai Amerika Syarikat dan Soviet Union
Liga Bangsa dibubarkan pada tahun 1945
[Mana-mana 6 x 1 m]

Jelaskan perkembangan- perkembangan politik berikut selepas
tamatnya Perang Dunia Kedua:
i. Blok Dunia
Kebuntuan dalam rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua
Menimbulkan bibit perpecahan
Blok dunia merupakan negara-negara yang sehaluan
Bertindak secara bersama
Menjaga kepentingan ahli
Tampil dalam pelbagai bentuk
Sama berdasarkan aspek politik/ekonomi /geografi
Terbentuk semasa Perang Dingin berasaskan geopolitik
[Mana-mana 4 x 1 m]

ii. Perang Dingin
Berlaku disebabkan perbezaan ideologi/ fahamanpolitik
Persaingan kuasa antara berlaku blok kapitalis dengan blok komunis
Blok kapitalis diketuai oleh Amerika Syarikat
Blok Komunis diketuai oleh Soviet Union
Tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung
Bersaing membuktikan kekuatan
Bersaing untuk menyebarkan pengaruh
Memajukan kepentingan masing-masing di Eropah/ Asia
Melalui propaganda/ bantuan ekonomi/ bantuan ketenteraan
Negara Dunia ketiga mengamalkan sikap berkecuali
Kedua-dua blok berusaha mempengaruhi pegangan negara-negara
Dunia Ketiga
Tawaran bantuan pertahanan/ ekonomi
Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan dua kuasa besar /Rebutan
Amerika Syarikat/ Soviet Union/ China
Penubuhan NATO/ Pakatan Warsaw/ SEATO( South East Asia Treaty
Organisation)
Berlaku perlumbaan senjata
[Mana-mana 4 x 1 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]


1
1
1
1
1
1
1
1

[4 m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

[4 m]
19

(c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dingin.
Bekerjasama menjalin hubungan yang erat
Bertolak ansur/ toleransi untuk mencapai persefahaman
Tidak campur tangan dalam urusan negara lain
Memberi bantuan kepada negara yang menghadapi masalah
Berunding untuk menyelesaikan masalah
Berdiplomasi
Menghormati negara lain
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1

[6 m]
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
(Digunakan oleh penggubal soalan)

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA KERTAS 2

PEPERIKSAAN: MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM TAHUN: 2014 MATA PELAJARAN: SEJARAH

T
E
M
A

TAJUK SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
JUM
PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS
R S T R S T R S T R S T
7
7.1.Tamadun
Awal Dunia.
a. Proses Pembentukan tamadun. 1 (2) 3 (6) 1 (2) 10
b. Peningkatan tamadun
1 (8)
1
(6)
1 (6) 20
c. Kemunculan agama & ajaran utama
dunia

7.2.Tamadun
Awal Asia
Tenggara
a. Bentuk dan ciri kerajaan awal
b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha

8
8.1.Islam dan
Penyebarannya
di Makkah
a. Masyarakat Arab Jahiliyah
b. Islam dan penyebarannya di Makkah
c. Reaksi masyarakat Arab
8.2.Kerajaan Islam
di Madinah
a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua 1 (4)
b. Hijrah
1(4)
2
(10)
20
c. Piagam Madinah
d. Penyebaran Islam
e. Perjanjian Hudaibiyah
f. Pembukaan semula Kota Makkah
8.3 Pembentukan
Kerajaan Islam
dan
Sumbangannya
a Zaman Khalifah al-Rasyidin
b. Kerajaan Bani Umaiyah
c. Kerajaan Bani Abbasiyah
d. Kerajaan Turki Uthmaniyah
e. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain
di dunia

8.4 Islam di Asia
Tenggara
a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara
c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara

1 (2)
3
(6)
1 (2) 10T
E
M
A

TAJUK SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
JUM
PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS
R S T R S T R S T R S T
8.5 Pembaharuan &
Pengaruh Islam di
M’sia Sblm Kdtgn.
Brt
a. Pemerintahan dan pentadbiran
b. Sosiobudaya
c. Ekonomi

9
9.1
Perkembangan
di Eropah
a. Perubahan masyarakat & budaya
Eropah
1(6) 1(4) 1(10) 20
b. Penjelajahan dan penerokaan
c. Revolusi Pertanian & Revolusi
Perindustrian

d. Imperialisme
9.2 Dasar British
terhadap
Ekonomi Negara
dan Kesannya
a. Ekonomi tradisional
b. Ekonomi dagangan
c. Dasar British terhadap pertanian
d. Kesan-kesan dasar ekonomi
10
10.1 Kemunculan
dan
Perkembangan
Nasionalisme di
Asia Tenggara
a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara
b. Perubahan sistem politik di Asia
Tenggara

c. Nasionalisme di Asia Tenggara

10.2 Nasionalisme
di M’sia Shgga
PD2
a. Perjuangan pemimpin setempat menentang
British

b. Gerakan nasionalisme sehingga Prg. Dunia
Ke 2

2
(14)
11
11.1 Kesedaran
tentang
Pembinaan
Negara dan
Bangsa
a. Latar belakang konsep negara-bangsa:
Pembinaan negara & bangsa Jerman &
Itali
1 (3)
2
(5)
1 (2) 10
b. Kesultanan Melayu Melaka


c. Warisan negeri-negeri Melayu
d.Malayan Union 1946 dan Per.Tnh.
Melayu 1948

e. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
1948

f. Politik di Sabah dan Sarawak
g. Sistem Ahli
h. Pakatan Murni
i. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1(8) 1(6) 1(6) 10T
E
M
A

TAJUK SUB TAJUK/TEMA
KONSTRUK
JUM
PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS
R S T R S T R S T R S T
1957
j. Pembentukan Malaysia 16 September
1963

11.2
Sis.Pemerintah
an dan
Pentadbiran
Selepas
Merdeka
a. Ciri-ciri demokrasi berparlimen
b. Kerajaan Persekutuan 2(8) 1(12) 20
c.Lambang-lambang negara

11.3 Pembangunan
& Perpaduan
utk
Kesejahteraan
a. Pembangunan ekonomi
b. Pembangunan dan perpaduan bangsa

11.4 Malaysia ke
Arah Negara
Maju
a. Wawasan 2020
1 (1) 1 (2)
1
(2)
2 (4) 10
12
12. 1 Konflik
Antarabangsa
a. Perang Dunia Pertama & Prg. Dunia
Kedua

b. Perang Dingin dan kemunculan blok
dunia.

2
(14)
1(6) 20
12.2 Peranan dan
Sumbangan M’sia
dlm Pertubuhan
A/bangsa
a. Dasar luar Malaysia
b. Malaysia dalam pertubuhan
antarabangsa

c. Malaysia dalam pertubuhan serantau
JUMLAH

100
40 20 22 18

RUMUSAN
WAJARAN KONSTRUK ARAS KESUKARAN
JUM
Pengetahuan 40m (40%) Rendah Sederhana Tinggi
100m
Kefahaman 20m ( 20% )
40m (40%) 42m (42%) 18m (18%) Analisis 22m (22%)
Merumus 18m (18%)


Disediakan oleh: Disahkan oleh:............................................................... ...............................................................
NAMA: NAMA:
JAWATAN: