You are on page 1of 334

1

Ela Ola, LLC

MANUAL DE
TRABAJO

IFA GBEMI
2
Ela Ola, LLC
3
Ela Ola, LLC


EBO


4
Ela Ola, LLC

EBO SEGUN IFA GBEMI

El babalawo le dice a Ifa el problema que trajo al
cliente a la consulta según como el mismo cliente lo
contó y después pasa a rezar a ifa este rezo
apelando a Ifá para que resuelva el problema que
tiene la persona:

Asabasin ooni Ilare
Ojiloro ọbá igdé
Ó mjó olosi máá tan

Asabasin del rey Ooni
Ojiloro del rey de Igede
Ellos sabían que el día de la penuria terminaría5
Ela Ola, LLC

Se reza por el nombre de la persona que va a
ofrecer el sacrificio y por el motivo del sacrificio.

Òtùrá Osá Òtùrá Osá Òtùrá Osá Òtùrá Osá
(Rezo por el dinero que la persona ha traído para el
sacrificio)

1 11 1
Ọlfin k’lé tán
Ọ kọ ojú rè s’tù
A d’ífá fún Òmìnìlògbà
Ti ikú àtí àrùn nwà kiri
Ọj ti ikú yọ sí Òmìnìlògbà, owó ló fi y
Òmìnìlògbà, owó la fi nyẹ ìpín ní run
Ọj ti àrùn kó Òmìnìlògbà, owó ló fi y
Òmìnìlògbà, owó la fi nyẹ ìpín ní run6
Ela Ola, LLC

2 22 2 - -- - Òwònrín Òbara Òwònrín Òbara Òwònrín Òbara Òwònrín Òbara
(Rezo para quitarle las maldiciones y maleficios de
la persona)

Owo otun awo Aba
A d’ífá fún wn lọdé Aba
Owo osi awo Abose
A d’ífá fún wn lọdé Abose
Atí owo osi kí rúbo fún ní àì mm dá yọyọ
Ní ntí ilé y wà yọyọ ní ntí ilé Alapabo
Wuru wuru ní nígbodé owu
A d’ífá fún Aṣewele
Ọmọ wn lọdé depenu Aba degun atí ẹpẹ
Lé awo lórí kó m leeja Egun yíò pà Elegun
Ẹpẹ yíò pa Elepe
Kíní yíò pa Elepe fún awo
Sawerepepe sare wà pa elepé fún sawerepepe


7
Ela Ola, LLC

Se coge la calabaza y se pone encima del dinero en
el centro del tablero de Ifá y se canta:

(Rezo para pasarle el problema de la persona a
rúnmìlà) - Ìrètè Ìwórì

Àtpa Ìwòrì
Babaláwo ẹrin ló d’ífá fún ẹrin
Ẹrin mọ dí lé’rí
Ẹrin nròde Àlọ
Ìtàkùn tó bà ní kí ẹrin má dèé Àlọ
T’òhun t’ẹrin ní nlọ
Ẹrin, “Ni ígbàwo lo di òkè?”
Ẹrin g’òkè Àlọ
Àgùnfọn, ẹrin mà ti g’òkè Àlọ

(Suyere)
Òsì ní abiyamọ ndá ọmọ r

8
Ela Ola, LLC

(El rezo para remover los obstáculos del camino)

Àtpa Ìwòrì babalawo erin
A d’ífá fún Erin
Erin nlọ rẹẹ gun oké alo
Atí agba atí Itakún
Tó bà ní kí erin ó m dé oke alọ
Oun erin ní njó nlọ
Eeyan tó bà ní kí ẹbọ
Mse dá kó m bà ẹbọ lọ

9
Ela Ola, LLC

(Se abre el ẹbọ rezando ṣé Òtùrà)
Este rezo es para que Èṣù esté atento al ẹbọ y lo
lleve al cielo

1 11 1
Pankara wò wò wò idi Èṣù
Kíí jẹ kèṣù otété gboro
A d’ífá fún Etigbure
Ti nṣe yẹyẹ ṣé Òtùrá
Ìgbá àkùkò ndá já
Eni tó ti sun kódide
ṣé Òtùrá gbebo yì drun ó10
Ela Ola, LLC

El sacerdote toca a la persona con el cowrie, o el
maíz o el obi àbàtà para tener su consetimiento y si
hay otros babalawos participando en el sacrificio, se
les mostrarán para obtener de ellos el consetimiento
para que el sacrificio se haga.


Awodi o lapa
O fese jale
A dia fun Alukulaka
Nijo ti n sawoo rode Egba
Ko sai fin lebo o
Ohun ti Awo ba fowo ba
Ko sai fin lebo

En Español

El halcón no tiene brazo
Pero usa sus pies para robar
11
Ela Ola, LLC

Hicieron adivinación para Alukulaka
En el día que iba a adivinar a la ciudad de Egba
Esto será definitivamente aceptado como sacrificio
Todo lo que la congregación del Babaláwo toca
Será aceptado en el sacrificio


12
Ela Ola, LLC

Rezo de Òtùrá Ìká con todos los materiales para el
ẹbọ para que sean aceptado.

kín ningún-ningín awo Olókun
A d’ífá fún Olókun
Níjó omi òkun ò tóobù bjú
Àlùkò dòdòòdò awo Ọlósà
A d’ífá fún Ọlsà
Níjó omi sà ò tóóbù ṣin’ṣe
Odíderé abìrìn ẹṣ kẹrẹw-kẹrẹw
A d’ífá fún Ollú-Ìwó Modù Ọbà
Ọmọ atrun là gbègbá ajé kari wáyé
Ó túkà ó dà ká
rìgì lawo Àgbasà
A d’ífá fún wn ní ìṣṣe àgbéré
Nijó ti wn kó ohun ẹbọ s’ílè
Ti wn Babalawo kiri
13
Ela Ola, LLC

A ró’hun ẹbọ lóníí a ro’hun ẹbọ

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
_____ ti nbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

Rezando este verso, se van mencionando los
materiales que se le van a presentar a Ifá para el
sacrificio. Se deben mencionar todos los materiales,
por ejemplo:

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Oti Oti Oti Oti ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Obì àbàtà Obì àbàtà Obì àbàtà Obì àbàtà ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

14
Ela Ola, LLC

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Orógbó Orógbó Orógbó Orógbó ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe
rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Ataare Ataare Ataare Ataare ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Adìyẹ Adìyẹ Adìyẹ Adìyẹ ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Àkùkọ Àkùkọ Àkùkọ Àkùkọ ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Ewúr Ewúr Ewúr Ewúr ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe
15
Ela Ola, LLC

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Eku Eku Eku Eku ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Eja Eja Eja Eja ti mbẹ ní ilé yí nk ti ẹbọ ní í ṣe16
Ela Ola, LLC

(Se continua diciendo todos los materiales que se
hayan traido hasta que termine la lista)

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Bí ọlti bá pọn ọtí tán
dìdà á dà á

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Dàá dàá ní ṣe adìyẹ àba

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Dàní-dàní ní aṣiwèrè nrìn17
Ela Ola, LLC

rìgì lawo Àgbasà
Ifá a rí `hun ẹbọ
Ẹni tó bá ní ki ẹbọ yìí má dá, á ma bá ẹbọ lọ

Cuantro encantaciones que se rezan para que
rúnmìlà acepte el sacrificio

Ifá kó j k’ẹbo náà ó fín
rúnmìlà koo j k’ér’u á dà
Kóó j kó d’alde run dan dan dan

rúnmìlà r wá bara Ẹlésin Ọyán
rúnmìlà r wá bara Âdàgbà Ojùmù
Kí o wà l’áṣẹ si ẹbọ yíí dan dan

Ifá gb’èrù k’ẹbọ fín
rúnmìlà gb’èrù j’ẹbọ dà
Kóó j kó dá’lde run dan dan dan
18
Ela Ola, LLC

Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ fín
Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ o dà
Ifá m ní kóo gbèrù kẹbọ fídé àlàde run
Wn ní ná wò lo gbà tòó fi nj b19
Ela Ola, LLC

Se comienza rezando:

Rezos de ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra

ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra, iwo lọọ sááju ẹbọ
Iwo lọọ síí kányin ẹbọ
1 11 1
Òsétùrá gbà à tete
Ajókànse lẹkún
A d’ífá fún akólóló
Ti n gbèbo lọ
Ti gbè ẹbọ ròde run
Aní ohun lohun tt dé ibi yìí
Ẹbọ ti_______ ní kà tt dé ọdé run

20
Ela Ola, LLC

2 22 2

Pénpé lẹs tùbú
là agẹmọ ní ò tó gèlè
Ìbá tó gèlé
Nbá mú relé l wé
A d’ífá fún Awúrelà
Ti n ṣawo ròde Ìjbú
Àpèjin làá pe Oníy
Àpèlà, àpèlà làá pe Awúrelà
Ní Ijbú
sé Awúrelà awo iré ní o21
Ela Ola, LLC

3 33 3

sétùtá awo Alara
A d’ífá fún Alara
Ọmọ Amurin kan dàgbà agogo ìdé
sétero awo Àjèrọ
A d’ífá fún Àjèrọ
Ọmọ Ogbolu k rò ìjàjàlé
Ajṣe Oganna Imanse
Adifa fún sétere ọmọ buba oye
sé k j sé k mú
sé ngbẹ bò rrun wá yì
Ìgbá ní olú odìdé
Okiki ẹbọ á ṣí kàn kún
Awa ttru kó ttdá
Ké bò wá ó tt dele Olódùmarè22
Ela Ola, LLC

4
Pàákàrà wóó- wóó- wóó awo ìdí Èṣù
A d’ífá fún sé Tr
Ti n gbebọ ilèé ròde run
Ẹni í fówó ó ní
Ẹ wáá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í fáya á ní
Ẹ wá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í f’ọmọ ó ní á ní
Ẹ wá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í fère ẹ ní
Ẹ wáá rán ‘fánṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán

23
Ela Ola, LLC

5 55 5
Tóó n Olúwo
Tùféè ní Okúgbònà
Às al àse ààrò
A d’ífá fún arúgbó aborí ko-ko-ko
Níjó ti n lọ ọja Èjìgbòmẹkun
Kò tà, kò rà, ó mú ìwo àṣ rè lw
Wn ní ó lósó
Ó ní ohun ò lósò
Wn ní ó lájèé
Wn ní gbogbo ohun tó bá wí
Ó ti ṣe máa n ṣe?
Ó ní ohun ò lósò
Ohun awo lr
Ohun awo làrẹ
24
Ela Ola, LLC

6 66 6

Àwù lù wú lù manye
Àwù lù wú lù manye
Onìgbánso ní nfi ìgbá ire gbè jẹun
A d’ífá fún ewi awo aye
A d’ífá fún Egba awo òde orun
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ire balè njó nilé
Esi njó loko
Babalawo lewi aye
rúnmìlà lẹ gbà ti nbè lòde run
Ẹyi owu ewi ayé owi
Lẹ gbà run ó gbà
Ẹyi owuwa awi
Irúnmọle egbáá siwa lenu


25
Ela Ola, LLC

7 77 7

Tete ní tete da
A d’ífá fún s teere
Ti n gbẹbọ rde run
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Awa la tete ru
Ẹbọ wà ní yo tete da
Ẹbọ wà tetedele Olódùmarè sin gbogbo wn
Gbogbo rè ní ifá gbo
Gbogbo rè lọ gbalo
s awurela ifá tigbo


26
Ela Ola, LLC

8 88 8
Abẹ dé awo okira
A d’ífá fún Okira
Nijó tó nfọ jojumo sowo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Aseti Abede ọdé Olódùmarè
M jẹkí nṣe Aseti laye

9 99 9
Apadi ìgbá lẹro losoju beli beli
Bi ẹni pè kó gbe ri
A d’ífá fún yẹẹmi Osoronga
Ti ṣe iya awa awo ṣo ilé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga
Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga
Mjúbà


27
Ela Ola, LLC

10

Agbere gede ajuba aboju gbere ngebe
A d’ífá fún Osun Sengese Oloya
Iyun ó ngbè ibada ó ngbe ìkòkò
Nbá ẹbọ gbogbo Irunmole yóò kú jẹ
Ta lóní kẹbọ ọmọdá fẹlẹbọ
Agbere gede ajuba ajuba náá
Aboju gberen gede Osun Sengese
A pè ó ṣẹbọ
Agbere gede ajuba
Ajuba aboju Agbere gede
Yẹyẹ mi otoro ẹfon ẹjẹ kẹbọ
Odá fẹlẹbọ omi
Ota ó
Edan ó
Aagbo
Irunmole ó

28
Ela Ola, LLC

Se reza el signo atoyale (el Odu que salió en la
adivinación) y seguido el signo hermano contrario.
Por ejemplo: si salió Ogbe Iwori, se marca este Odu
y se reza alguna encantación y del Odu contrario
Iwori Ogbe se reza otra encantación

1 11 1

Afẹfẹ ní ṣegi òkò wè’lé wè’lé
Efunfun lélè ní mi loporo titi
A d’ífá fún olayorijuwo
Tíí ṣe ọmọ olofín
Lojó ti n momi ojú s’ògbérè iré
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Gbogbo igi ní nbè lòkò
Ope ní yò yòri jú wn lọ


29
Ela Ola, LLC

2 22 2

yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọokìnní
Díá fún Ọ̀ rúnmìlà
Tíí ọmọ aráyé yóó máá kò lákòbú
yìn làá wò
Ká tóó bù bòrọ okìnní
Díá fún Òrúnmìlà
Tií ọmọ aráyé ó máa kò lákòkí
Ifá ìwọ ló ní kí wn ní ó máa bú mi
Ẹnìkan ò bú mi báyìí rí Ifá
Iwọ lọ ní kí wn ó máa bú mi
Ifá ìwo ló ní kí wn ó máa kí mi
Ẹnìkan ò kí mi báyìí rí Ifá
Ìwọ lọ ní kí wn ó máa kí mi ó30
Ela Ola, LLC

3 33 3

Orí bara bi orí apesin
Orí gogogo bi orí Elegbara
A d’ífá fún rúnmìlà
Ifá yò fi orí Èṣù Òdara ṣe tì
Njé kínní rúnmìlà fi nṣe ayé rè lọ
Orí Èṣù Òdara lọ rúnmìlà fi nṣe ayé rè lọ
Orí Èṣù Òdara


31
Ela Ola, LLC

4 44 4
Arutuu má njó ilé
Agbo gboro ijá gbara jígi
A d’ífá fún Abi
Ti nṣe ọmọ ìyá lọjá
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Abi lóní aré
Abi lọ laran
Abi lọ lawó à nlù
32
Ela Ola, LLC

Ìwòrí Ogbé sáré wà o [aquí se usa el signo hermano
del signo que salió en la consulta inicial]
Kó o wá gbè ẹbọ ọmọ ìyá rẹ lọ sóde òrun
A d’ífá fún Ogbè Ìwòrí [aquí se usa el signo que salió
en la consulta inicial]
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Kó í pé, kó í jiná
wá bá ní lá’rú fín ẹbọ


33
Ela Ola, LLC

1
Pa tì trè babalawo Ìgbá
Lọd ’ífá fún Ìgbá
Ìgbá n f’omi ojú s’ògbérè iré
Atorí ma nj gi babalawo awo
Lọ dífá fún awo
Àwọn n f’omi ojú s’ògbérè ire
Léṣè lẹwí babalawo ilé
Lọ dífá fún Ilé
Ilé lohun ó fi odidi ẹniyán ṣó fẹj
Apo Ìgbá babalawo ayé
Lọ dífá fún ayé
Ayé n f’omi ojú s’ògbérè iré
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Agun fọn ní yangede Ifá lóní ẹmi yò orí iré tmi
Ójójumọ ní ewé iré nri rè
Ela kíí gbè orí igi òkò tì
Kò má nlá
Ejinrin loní wn owá fi rè jinmi
Ìwórì bogbè Ifa kòó wà gbemi dé lẹ iré
34
Ela Ola, LLC

2

Ka fọmọ ri ìgbá bò gbá
Ka fọmọ ri awo bawo
Ka fọmọ ri Ìwòrí ka ẹbọ ó m Ogbè má nlẹ
Kọmọ Ogbè ó mán báà yan kú láí-láí
A d’ífá fún rúnmìlà
Iré gbogbo nlọ lodé Okokan kóyalé
Ifá ní m ẹjẹ yè olú wéréwéré
Ẹyẹ adaba wéré wéré wà ajá ka mdẹyẹ olu wéré
wéré
Ẹyẹ adaba wéré wéré wajé àgbádo mdẹyẹ olú
wéré wéré
Ki iré gbogbo o wéréwéré wà lèé mí

35
Ela Ola, LLC

3

Ka fìgbá bò ó
Ka fi awo bò ó
Lọd ’ífá fún Ìwòrí
Ti nlẹ rèé borí Ogbè má nlẹ wuruwuru
Ìwòrí wò lamperi
Ìwòrí tóborí Ogbè má nlẹ wuruwuru36
Ela Ola, LLC

4

Ìwòrí bogbè niji j
Ìwòrí bogbè ní munu
Ìwòrí bogbè lere òrò bi yò ọba ṣe ri
Lọ dífá fún Oton p rò
Ti nṣe ọmọ ọba laladé oyo
Ìgbáti nsun pè ohun korí ré
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé otonporo dagi nú
Iré ti délẹ kókó37
Ela Ola, LLC

5 – RESOS

Se comienzan a rezar los Odus desde Èjí Ogbè
hasta Òdí Méjì. Estos versos son un ejemplo, pero
no es obligatorio que sean los versos que se tienen
que rezar. No todos tienen que rezarse de forma
obligaría tampoco, excepto. Eso sí, no se puede
dejar de rezar el Odu que salió en la consulta.38
Ela Ola, LLC

Èjí Ogbè Èjí Ogbè Èjí Ogbè Èjí Ogbè

1 11 1
Para la prosperidad

Ẹjí ẹjí ní mogbè
Ẹmi kó gbè ọmọ ẹníkan m
A d’ífá fún Alara
Ẹyiti yíò níire méjì lọọjo
Ifá dakún mojẹ kíi rè tmi
ṣé mi reku reku oko
Kíí jẹ kó rè kojá ọná39
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para vencer a los enemigos

Awodí ní nfi iyé apa selu legan
A d’ífá fún Akalàì papo
Ti nṣe elenini barapetu
Ẹni to bà nṣe elenini awa
Abe Ifá amo ge wn idá olominrin mirin
Kíí yun ní lrun ti
Akalàì papo ku aye Ifá dọfẹ more

40
Ela Ola, LLC

3 33 3

Ota gbà;
Àrìra gbà;
Òkè ṣe rìbìtì ṣó rí sns
A d’ífá fún rúnmìlà
Ifá ní sàwọn rọdé Ìlá ọba mowó
Wn ní rúnmìlà ó j rè ní Ìlá ọba mowó
Ṣé gbogbón kó rúbo
Ó ṣì rúru ó sì ké rè délé
Ijó ní níjó ọta gbà
Àrìra gbà
Òkè ṣe rìbìtì ṣó rí sns
A d’ífá fún rúnmìlà
Ifá ní sàwọn rọdé Ìlá ọba mowó
Wn ní rúnmìlà ó j rè ní Ìlá ọba mowó
Adéẹké lọmọ Ifá
Èrè lọmọ Ọòní
rúnmìlà jẹ nmérè délé kokooko
41
Ela Ola, LLC

4 44 4

Poolo Itákun
Itákun poolo
Bi kó bà ṣe ìrk
Amo ṣe orí or
A d’ífá fún bàbá alaburo akòkò
Ìgbà ti n bè láàrin ọtá
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ifá ní ẹ ó lé pa
Ẹ ó lẹ mú
Ẹ ó lẹ lẹlọ
Apa yin o ní o ka bàbá alaburo akòkò

42
Ela Ola, LLC

5 55 5

Otoo-too-too
Otoo-too-too
Otooto láá ko’le
Ogbon táá fíí ko’le
Kó to eyi táá fíí gbe’nu u rè
A d’ífá fún rúnmìlà
Nijó tí Ajogun mẹrin ka wn mo’le l’Otu Ife
Ti Bàbá lẹ wn, lẹ wn
Ti wn ó lọ
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
wá bá ní jèbútú iré gbogbo

43
Ela Ola, LLC

6

Asure tètè bẹmọ lorí
Lorúkọ lá npè Ifá
Abiringnẹrẹ gbàmo ní gbọ
Lorúkọ lá npè Èṣù
À kó jàìnjàìn wolú
Lorúkó lá npè
Ẹyin ìyamí Ọṣaronga
Tókúnrin tobínrin
Lọbá npè
Orí ẹmi nibi
Ojú ní adiẹ nrò ti fún pa ẹyin rè
Ki á wn otá à mi ó máá rojú pàrá wn

44
Ela Ola, LLC

Oyékùn Méjì Oyékùn Méjì Oyékùn Méjì Oyékùn Méjì

1
Para tener hijos y mucha popularidad

Oye ní nṣese là bò
Loke wn ṣe bi ojumo
A d’ífá fún feja
Ti nṣe ọmọ enibu apoju


45
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para vencer a los enemigos y larga vida

Oye ní nṣeṣe là bò
loke wn ṣebi mimo loju nm
A d’ífá fún agogo
Nlọ rẹẹ pade opa ní pp opa loun yíò pa agogo
Kó lẹ pa agogo opa ní yíò kú agogo
Asi gbele iro ní wn npa opa kole pa agogo
Abinu ẹni kole pa kadara dá

46
Ela Ola, LLC

3 33 3

Àgbá ykú ykú orí gbà
Ìgbá owó Àgbá yekete ṣ kal
Adifa fún olọmọ Awaiyé kú
Wn ní orúbo àìkú kó ṣe ppá
Ogun òdun oní ó
Okengbè làìkú gbòní gbòní
Gbòní gbòní nítòkè
Òkè òkè gbòní gbòní
Ìgbá òdun oní ó
Okenbe làìkú gbòní gbòní
Gbòní gbòní nítòkè
Òkè òkè gbòní gbòní
Ìgbá gbogbo okenbe làìkú gbòní gbòní
Gbòní gbòní nítòkè
Òkè òkè gbòní gbòní


47
Ela Ola, LLC

Ìwòrì Méjì Ìwòrì Méjì Ìwòrì Méjì Ìwòrì Méjì
1
Para que los deseos se cumplan

Ekin ewo
Ekeji ewo
Ìgbátí ewo dí méjì lodi otito
Ìgbá ewo dí méjì lodi ododo
A d’ífá fún Olofin ajiwoye akoko
Ewo kán
Ewo kán ẹyin
Ti olófin nwò ajasi iberere48
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para que todo resulte bien sin dificultades

Ogodo owu logboke odo
Lọfẹyin kékéké sì oloko
A d’ífá fún rúnmìlà
B’abá yíò m ṣe oun gbogbo bi idan ire aje
Ní oun ó ní bi idan ní kose
Ire gbogbo bi idan bi idan awo rere
Ní ogodo owu tó ó
Gboke odo tófẹyin kékéké sì oloko
49
Ela Ola, LLC

Odí Méjì Odí Méjì Odí Méjì Odí Méjì
1
Para tener fertilidad e hijos

Oodu ní kó yì gbirigbiri
Jana a d’ífá fún wn nidi kún rin
Abú fún wn nidi bi nrin wn jí ekun
Ọmọ ní wn nsún ìgbá idi dí méjì ní ire
Ọmọ wade ìgbá idi dí méjì lawa nbimọ


50
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para tener suerte, estabilidad, buenas
oportunidades y hacer dinero

Idi mejéjè loto oluware joko
A d’ífá fún Oníbode Ajengbede jengbege odun
Ẹyi ti yọ gbè ibi kán jifá
Yíò gbè ibi kán ire gbogbo
Oju kán oju kán ti m joko sílè gbè ní ire gbogbo
Yíò m wà bami lẹ gbè

51
Ela Ola, LLC

3 33 3

Agbinkingbinkin inu ẹrin
Nkán jobojobo lrun ẹfon
Alamo-ẹdẹ bi kó bà bò kíí’fe
A d’ífá fún Mayami
Tíí sọmọ odú meréèrin
Ìgbatí ó ntrun bò walè aye
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Eji-Ogbe o níí fi Mayami tire fún Ikú pa
Oyeku-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa
Iwori-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa
Odi-Meji o níí fi Mayami tire fún Ikú pa
Gbogbo iworo-nsope
52
Ela Ola, LLC

Ìká Méjì Ìká Méjì Ìká Méjì Ìká Méjì
Bí Ìká bá kari ẹbọ
Kí Ìretè ọmọ iya rè ó tèé

1

Ká gbáa níbùú
Ká gbáa lóòlóò
A d’ífá fún Áàs
Ti nlọ ogun Ilurin
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Táàs bà lu’rin tán
Ara a rè a sì le kokooko

53
Ela Ola, LLC

2
Para salir victorioso en todo

Ẹni kí Ika
Ẹkeji Ika
A d’ífá fún Ika aye
Abú fún trun
Ika aye lá npè ọbá
Ika run lá npè Sàngó
Kó í p, kó í jiná
wá bá ní lá rú ìṣégun
54
Ela Ola, LLC

3 33 3
Para tener protección y evitar accidentes de
cualquier forma y protección

Agba fáá nibu agba fáá
A d’ífá fún walami
Nlọ rẹẹ bà wn tún iwa okose
Mm jẹkí oko odá
Walami
Mm jẹkí oko odá

55
Ela Ola, LLC

Ìrètè Méjì Ìrètè Méjì Ìrètè Méjì Ìrètè Méjì

1 11 1

Iwo ote ẹmi ote
Otedi méjì odi ooto
Ote méjì méjì odi
Ododo a d’ífá fún Bàbá
Alórí rere m lẹṣẹ rere
Ifá jẹjí nlọrí rere
Kí nsi lẹṣẹ rere
Irere kó lórí agberule orí rere niti irere56
Ela Ola, LLC

2 22 2

Para que todas las cosas buenas se acerquen a la
persona

Àkùkò bàbá mi itá bi itá
Àkùkò bàbá mi irele bi irele
Àkùkò bàbá mi lofi apapa idi nalé
r here han hun
A d’ífá fún yẹẹmi otoro ẹfon iyẹ
Mẹṣẹ ilé iddo nsúnkun poun kóní ire gbogbo
Ire aye tolo ti kó ti dé ẹedẹ lóní kodé
Owinrin winrin ẹdẹ lóní kọdé


57
Ela Ola, LLC

3

Èèrùn-ùn yán ni ìfofò kété
Díá fún Atóka
Tií ṣe ìkàrì Olódùmarè
Mo di Ìlàrí ikin
Èmi ò r’oko
Atòka di Ìlàri Olódùmarè
Mo di Ìlàrí ikin
Èmi ò r’oko
Atòka di Ìlàri Olódùmarè
58
Ela Ola, LLC

4

Ọkọ rè
Aya rè
Díá fún kéké jègbè
Ti yóó fé’bìnrin ikú tán
Ti yóó fobì méfà tan
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
wá bá ní l’árùúṣé ogun
Àgbàgbè nifá ó gbà laya
59
Ela Ola, LLC

wònrín Ogbè wònrín Ogbè wònrín Ogbè wònrín Ogbè

1
Èṣú peerejegede
Egba peerejegede
Awo ní ṣo
Awo ní jẹgẹ
A d’ífá fún Oloogesa
Ti okoro lj tyin t’ọmọ
j awa koro à ó kuman
Atij ìgbá ewé jò gb
j awo á sì koro60
Ela Ola, LLC

2 22 2

Koko ẹtí aṣo abeti ṣẹṣẹ
A d’ífá fún yerepe ogele
Yíò gbà arare
Yíò sì gbà igi
Oko igi ti yerepe
Bà dimọ ọbọ lówó asewe
Ọbọ lówó aṣegi
Osan pọn ganrin ganrin
Kẹni mm tó
Yerepe ẹẹyan tó náá mi egbe
Ní yíò ná oluware
Yerepe mm dé abaṣo jin gbi ní

61
Ela Ola, LLC

3

wónrín Ṣogbè, awo ayé
wónrín Ṣogbè, awo òdé òrun
A d’ífá fún àgan ìgbàl
Ti ọmọ aráyé nf ìdí rè é rí
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Òdọmọdé kíí rídíí àgan
Igi ìgbàlè lẹ rí


62
Ela Ola, LLC

4
Olú kínndínrin
Àsà kínndínrin
A d’ífá fún wónrín
Ti n ṣawo lọ àpá Òkun
Tòun Ìlà Méjì sá
Ó n ló gbágún Okún
Ó n ló gbágún Ọlógìnnìngìnnì, aṣọ odé walé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Olú kínndínrin
Èṣù wónrín-Ṣogbè p’ajé wá
Olú kínndínrin
Èṣù wónrín-Ṣogbè p’aaya wá
Olú kínndínrin
Èṣù wónrín-Ṣogbè p’ọmọ wá
Olú kínndínrin
Èṣù wónrín-Ṣogbè p’ogbó wá
Olú kínndínrin
Èṣù wónrín-Ṣogbè p’re gbogbo wá

63
Ela Ola, LLC

5 55 5

wnrín Ṣogbé, ooro tệệrệ awo inú igbó
A d'ífá fún ènìyàn
Èyí tí Èşù Ộdàrà nwộ tèlệ l'ệhìn
Mo rú'bọ y'le
Mo rú'bọ y oko
Elèṣù padà l'ẹhìn ò mio ó, elèṣù64
Ela Ola, LLC

Obara Ogbè Obara Ogbè Obara Ogbè Obara Ogbè
Aworan ó loju ekun
A d’ífá fún Latoose ọmọ Arole
Sigidi o yirun pada
A d’ífá fún Siinrinkusin ọmọ Osun
Ọpẹ eluju abimo gudugudu
A d’ífá fún Soorowo ọmọ iyami aje
Oju wonu ibu ó jokoo
A d’ífá fún karubo kó dá ọmọ Elegbara
Njẹ báá bà feku rúbo jẹ kó móò fin
Siinrinkusin
Ifá jẹbọ í dá felẹbọ
Siin rinkusin
Báá bàfeja rúbo jẹ kó móò fin
Siinrinkusin
Ifá jẹbọ í dá felẹbọ
Siinrinkusin
Báá bàfeja rúbo jẹ kó móò fin
Siinrinkusin
Ifá jẹbọ í dá felẹbọ
Siinrinkusin
65
Ela Ola, LLC

Obara Ogbè Obara Ogbè Obara Ogbè Obara Ogbè
2
Ikú yòó
Àrùn yòó
Irunbi níí gbè bàá run fìofìo
A d’ífá fún wn lóde ido
Níjó ajogun ká wn mólé pitpiti
Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ikú ilé yìí kó dẹrù
Ko máa lọ ó
wirìwìrì
Àrùn ilé yìí kó dẹrù
Ko máa lọ ó
wirìwìrì…..............................................................
66
Ela Ola, LLC

Ẹjó ilé yìí kó dẹrù
Ko máa lọ ó
wirìwìrì
À ó finá Ifá wì wn lára ó
wirìwìrì
Òfò ilé yìí kó dẹrú
Ko máa lọ ó
wirìwìrì
À ó finá Ifá wì wn lára ó
wirìwìrì

67
Ela Ola, LLC

3 33 3

Apópó ibìkan ò so ní poro oko
A d’ífá fún Òòṣànlá ṣèèmàgbò
Ti yóó pa ikú lọpàá Òjé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé Òòṣànlá ṣèèmàgbò
Oun lọ pa ikú lọ pàá Òjé
Ọba Ijiwó ló pa Ikú awo ní gbangba

68
Ela Ola, LLC

4 44 4

Itawéréré níí s'awo wn nilé aládó
Òjíjí mọbá awo ọdé iwonràn Ọpsàgá
Tíí s'awo wn lọdọ àwọn èrìnmògún
Lọdọ àwọn èrìnmògún
Ní wn ti n mọpé ṣe ibọ yanrayanra
Bi ojúmó bá m iwo a lá gbòò
Bí ojúmó bà m iwo a lá gboro
Ifá ní ẹbi kíí pa gúnnugún dálé èèwo alé àná nkó
Ifá fí wà owo lọ fún níí lọná oko eewo alé àná nkó
Ifá ó fí wà awó lọ fún mi l'ojúdé fóó fóó fóó
Ti nbè lọdé ilé yíí
Obara bogbe ó ebi má npà ọmọ awo

69
Ela Ola, LLC

4 44 4

Òbàrá Ògbe iyere moye
Adifa fún eko
Ti nlọre gbire lowo bàbá rè
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Njẹ ẹ ti á sú fún eko
Keko kó mú n yrrun
Kó í p, kó í jiná
wá bá ní lá’rú fín ẹbọ

70
Ela Ola, LLC

Ogunda Sorire (Ogunda Ogbè) Ogunda Sorire (Ogunda Ogbè) Ogunda Sorire (Ogunda Ogbè) Ogunda Sorire (Ogunda Ogbè)
Para alejar la muerte y las enfermedades con la
asistencia de Ogun

1 11 1
Afi ikú pin
A d’ífá fún fowu
Nkó ọmọ rè lọ sì Ilagbede nitorí ikú
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Afí ikú pin nigba yi awa kó kumọ
Adiẹ popi afi ikupin ikú pin
Ikú pin ní Alagbede ṣe ogun


71
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para que los enemigos dejen de desear cosas malas

Enu wn lejí
Enu wn leta
A d’ífá fún alapinni Iyofori
Ti nṣe ọmọ abegun jẹun
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Awo eleran apinni enu
Wn eleran apinni lá ẹ lá ẹ
72
Ela Ola, LLC

3 33 3
Igara ní n dasa
A d’ífá fún Isimola
Ti n ṣe iya Ẹbọ lalade run
Ìgbá ti ọmọ Araye n gbero buruku
Si ẹbọ ọmọ rè nilé aye
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé Isimola ó dé
Ṣẹbi iwo ní iya ẹbọ
Tètè surè wá
Kowá gbè ẹbọ lọ
Surè wà ó wà gbà ẹbọ isimola


73
Ela Ola, LLC

4 44 4
Tòtò ní òmu igi lóké
A d’ífá fún ọba
Ti nlọ sókó àlerò ldun
Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
M roko
Mo j gburu ajé lóko
Ọba tó làlààlà
Ti wn npè ní Obàtàlà
Ọba tóta ilá tó là làlààlà
Ní wn npè ní Obàlálà
Ọba o má ti là làlààlà


74
Ela Ola, LLC

5 55 5

Àkètè ó lẹ lèlèlè
Kọmọn lẹ dá orí dé
A d’ífá fún Ògundá ti yìó làlàlà
Ti yìó lọ eti odo
Yìó bò ogbè monlè tunrutu
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
O gbẹbọ nibe ó rubo
Njé mogbè dé ó genge
M gbefa olá wole dé
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Iyẹmọja láá bò nibe tiba binu

75
Ela Ola, LLC

Ìwòrì fún Ìwòrì fún Ìwòrì fún Ìwòrì fún
Para viajar con suerte y tener prosperidad

1 11 1

Ìwòrì towofún towofún
Ìwòrì tẹṣẹfún tẹṣẹfún
Ìwòrì ti ara mejeji fún ṣerú
Serú a d’ífá fún Agbado gogo nlọkọ alero ldun
Kíní Agbado amubo?
Ìgbá aṣo nlá gbado amubo
Ìgbá ọmọ nlá gbabo amubo
Kí ní Agbado amubo ire gbogbo
Ní Agbado amubo ire gbogbo

76
Ela Ola, LLC

2 22 2

Àgbáàrin lọ fojú iràn wá pè
A d’ífá fún Erelu
Tíí ṣe yèyé wọn
A d’ífá fún wọn
Wn ní ó wá pabi dá
Kó wá ṣó ibi dire
Ìgbá tẹẹ logun oorí
Tẹẹ ó lọ gbòn àkàrà
Ohùn ní wọn wá pabi dá
Tó sì ṣó ibi diré
Njé wọn pabi dá ṣobi diré

77
Ela Ola, LLC

3 33 3

Ìwórí tọwọfun tọwọfun
Ìwórí tẹsẹfun tẹsẹfun
Ìwórí ti ara méjẹjí fún ṣe rù
A d’ífá fún ọpe elejú
Ti n f’omi ojú s’ògbérè iré gbogbo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Igi ka nbè lọdán
Gbogbo aráré owó ní fin ṣo
78
Ela Ola, LLC

kánràn Oyekú kánràn Oyekú kánràn Oyekú kánràn Oyekú
Para no caer en deudas

1 11 1
T kí ti awo ọmọdé
Té kááta awo agbalagba
Oku owo kán kó hu
Ẹyi ó yẹ bẹẹ ní kolé hu
Ẹji ó yẹ m a d’ífá fún bàbá
Kuku ṣebọ krun ọmọ awa
M ṣẹbọ krun ọmọ more
79
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para que los hijos tengan buena salud

Yangí oju oná
Abotí kugu
A d’ífá fún fọmọ lokánran
Tó ti nyan kú ọmọ olokánran
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ẹti yan kú nm ó apari isu kíí jọbá

80
Ela Ola, LLC

3 33 3
Abẹ kèkèrè aboju rahu rahu
Àdá nlá ní nṣe aya kótó pọ pa´lé
Ṣonṣo idá ní oṣe gbà ri
A d’ífá fún wn ní ilú Ajankorodugbe
Wn ti ntru èrù wn odá
Wn wà tó Olódùmarè lọ
Olódùmarè ní kí lọdé t fi rúbo ti ofín
Tiẹ tru ti odá
Olódùmarè ní kí wn olọrèéba
rúnmìlà lọdé Isaluaye
Oní tọba ti rubo fún yin ẹbọ yin a fin
Èrù yin ó sì dá
O dá fa fún wn oní wn ó rúbo
Wn wá rubo ẹbọ wn sì gbà
Wn ní àwọn rúbo ẹbọ dá náá o
Ajankorodugbe
Iré ajé wo’lé towá o
Ajankorodugbe
Iré gbogbo wo’lé towá o
Ajankorodugbe
81
Ela Ola, LLC

Ogúnda Osá Ogúnda Osá Ogúnda Osá Ogúnda Osá
1
Para alejar todas las fuerzas negativas y la muerte

Tan pepe ní fi otu gbugbu sele
A d’ífá fún olófin
Ẹyí ti yotá ikú atarun sì oja
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Amuku amu arun
Amu gbogbo ibi afi ta soja
82
Ela Ola, LLC

2 22 2
Ó ṣoju kulukulu bì ká gbè jọ
Ó ṣenu waji waji bì pè kó bú ní jẹ
A d’ífá fún bàbá arugbo (Obátalá)
Ó nlọ katare akala ldun
Bàbá arugbo reru kán lóní
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ẹbọ oní ní
A bí oogun lọ nsa

83
Ela Ola, LLC

3 33 3
Para evitar problemas de justicia

Ògunda mn sa
Ijá ranhin mn sòjò
Ogun ti a ó sá
Ti a ko sòjò
Ohun ni a pè ni ogun ajamolu
A d’ífá fún wn ni ilú aimese
Nibi wn ti n gbè n gbè gbogbo ẹyẹ dé
A d’ífá fún ogun
Ti n sáwo lo oná to jin gbungbun bi ojo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ogun nikan ni bè lẹyin ti n rubo
Njé ẹyin o ri ogun to wà ṣe
Ẹyin o ri ogun to wà dí
Ẹyin o ri ogun to wad a gbogbo ẹyẹ dá silé
Ewé tude lóní kide tawa o tu
Ewé orínjin lóní ki wn o forí jin awo
84
Ela Ola, LLC

4 44 4

Ògundá Sa awo orí otá
A d’ífá fún rúnmìlà
Wn ní kí bàbá rúbo sì
Lá ikú ara rè
Bàbá gbebo ó rúbo
Ope lọ pè Ògundá tó sáa lẹ fún
Ope lọ pè Ògundá tó sáa lọsun


85
Ela Ola, LLC

5 55 5
Para vencer a los enemigos

Odún sáré titi wn ó bà odún
Osu rin rin rin wn ó kó osu loná
Ọmọ kéré kéré kéré sun ibenbe ojú béè ní wn o ri
ihaho Olorun
A d’ífá fún rúnmìlà
Bàbá n lọ rèé bà ogun tè oníré nifá
Ẹbọ ní wn ní kó ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé ogun dé m nlá ju were
Ó bà bowo fún awo lojo kan ijá
Nijó ogun
Nijó òde
Ogun dé m nlá ju were
Ó bà bowo fún awo kan ijá


86
Ela Ola, LLC

Òtùrúpọn kànrán Òtùrúpọn kànrán Òtùrúpọn kànrán Òtùrúpọn kànrán
1
Para alejar los miedos

Otutu npọkànrán
Ẹbọ dí ẹbọre
Otutu kí pọkànrán
Sìdi Ogundere
Ó lọ rẹẹ wò sinú oko
Lagba wò pèlú
A d’ífá fún Kanna kanna Olorí
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ẹṣọ wn ní sì nṣe akin?
Oleyin kó mọpẹ
Tojo ní ntó tóò87
Ela Ola, LLC

2 22 2
Ikin wéré wéré
Ikin Otoluaye awodí
Loun iyere mofo awo otun ilé Olosi aga agbon
Lú keke mofo awo alado ewi
Lọ d’ífá fún Alado
Ọmọ arara ojo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Nṣebọ bẹẹ ní kó drun nṣe tutu bẹẹ
Ní ké gbà ẹyí ti aru lóní yi
Ifin lóní kó fin
Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná
Sinkún lẹkún nmu eran
Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná
Eran ti oka bà fẹnu ṣo enu oka loun kusi
Egbesi gbesi igi oko Ifá mọjé kẹbọ náá osun ná
osunna

88
Ela Ola, LLC

ṣé Ìwòrí ṣé Ìwòrí ṣé Ìwòrí ṣé Ìwòrí

1 11 1
ṣé awo ìwòrì na awo
A d’ífá fún lube
Abú fún lube lube sọdé operin
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Awo rere ní ṣé Ìwòrí
Lube sọdé opefon
Awo rere lọ ṣé Ìwòrí
89
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para que el mensaje del ẹbọ llegue bien al cielo

Bọmọ bà m iṣe jẹ amoje oniṣe
Bọmọ kosi mọjẹ amo jẹ oluṣe oniṣe loyeni
Oluṣe kó yeni Ogbogba
Leru jiyo lọbe oun Olowo rè
A d’ífá fún Ayasun
Ẹyí ti ṣe ojiṣe Olodumare
Jé ṣe ẹbọ tóní si rere iwo
Ayasun ọbá mm jí ṣe ẹbọ tó ní si rere
90
Ela Ola, LLC

3

Alangajiga
A d’ífá fún sé Alaba owo
Abú fún Ìwòrì Alaba ọká
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
ṣé nlówó
Ìwòrì nlá gbà
Alangajiga
91
Ela Ola, LLC

ṣé Ìrètè ṣé Ìrètè ṣé Ìrètè ṣé Ìrètè

1
Para tener larga vida y prosperidad

ṣé tt Ìrètè awo eku
A d’ífá fún efku
ṣé tt Ìrètè awo eja
A d’ífá fún Eja
ṣé tt Ìrètè awo Eran
A d’ífá fún Eran
ṣé tt Ìrètè awo amure odagba
A d’ífá fún amure odagba
Ẹbọ ẹmi rè ní wn ṣọpẹ
Kó wà ṣe ikú ṣẹbi ere ọpẹ ku
Ọpẹja ikú pẹyẹ ọperan ó wà kú amure nilé
Orí ogbo láá bà amure kí kú ọmọ pa amure odagba
Kó m ṣẹbi feriwo

92
Ela Ola, LLC

2 22 2
Para no caer en las trampas que la gente le hace

Jin sì koto
Jin sì gegele
Ẹni tó jin sì koto
Lotí kó ara yóò kú logbo
A d’ífá fún fọse
Ẹyi ti yíò bi Ìrètè sílè aje
ṣé nlobi îrètè sílè aje
Ẹni ẹni ká sa wà bini sọlá
93
Ela Ola, LLC

3

ṣé tètè
Ìrètè tètè
Awo esinsin lọdifá fún esinsin
Nìgbá ti ntrun bowa sayé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé bi esinsin baji
À rawo rasé sì Olóhun ọbá

94
Ela Ola, LLC

Ìròsùn Ìròsùn Ìròsùn Ìròsùn Ìrètè Ìrètè Ìrètè Ìrètè

1 11 1
Ekanna Winwinwin awo ẹmi
A d’ífá fún femi ẹmi
Ntrun bo walé aye yíò sì wà jẹ
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Olọlá ninu ara koun ọmọ ṣe ẹmi
Oun kó gbogbo ṣe ẹmi
Ẹmi sáá ní olọja ninu ara
95
Ela Ola, LLC

2 22 2

Ígbá ti kó gbò niṣe ọbẹ ta mu
A d’ífá fún gberu
Ti yíò sáwo lá nilé aye
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Modi alaba modi
Alase awo ní gberu sẹẹ lá awo


96
Ela Ola, LLC

3

Ìrosùn Òpinmì
A bú sì tun yin
A d’ífá fún Ojo
Ojo tíí ṣoko Agbado
Enu ti wn fi bu Awo
Wn ó sàì tun fi yin ní lẹyin wà
Njẹ a bu sí tun yin
Ojo loko Agbado
A bú sì tun yin
97
Ela Ola, LLC

Para cerrar el ebo

Rezos de ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra ṣé Òtùra

1 11 1

Òsétùrá gbà à tete
Ajókànse lẹkún
A d’ífá fún akólóló
Ti n gbèbo lọ
Ti gbè ẹbọ ròde run
Aní ohun lohun tt dé ibi yìí
Ẹbọ ti_______ ní kà tt dé ọdé run


98
Ela Ola, LLC

2 22 2

Òsétùrá gbà a tt
Ajikansee lekun
A d’ífá fún Akilolo
Ti n gbebo rọdé run
A pè ẹmi ni m m m m kó kó kó dẹbi yíí
Ẹbọ toun ní kó t t t t t dá
Ẹbọ toun ní kó t t t t t fin
Riru ẹbọ
Eerú atukèsù
Aye yẹ wà tuturu99
Ela Ola, LLC

3 33 3

Pénpé lẹs tùbú
là agẹmọ ní ò tó gèlè
Ìbá tó gèlé
Nbá mú relé l wé
A d’ífá fún Awúrelà
Ti n ṣawo ròde Ìjbú
Àpèjin làá pe Oníy
Àpèlà, àpèlà làá pe Awúrelà
Ní Ijbú
sé Awúrelà awo iré ní o100
Ela Ola, LLC

4 44 4

sétùtá awo Alara
A d’ífá fún Alara
Ọmọ Amurin kan dàgbà agogo ìdé
sétero awo Àjèrọ
A d’ífá fún Àjèrọ
Ọmọ Ogbolu k rò ìjàjàlé
Ajṣe Oganna Imanse
Adifa fún sétere ọmọ buba oye
sé k j sé k mú
sé ngbẹ bò rrun wá yì
Ìgbá ní olú odìdé
Okiki ẹbọ á ṣí kàn kún
Awa ttru kó ttdá
Ké bò wá ó tt dele Olódùmarè101
Ela Ola, LLC

5
Pàákàrà wóó- wóó- wóó awo ìdí Èṣù
A d’ífá fún sé Tr
Ti n gbebọ ilèé ròde run
Ẹni í fówó ó ní
Ẹ wáá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í fáya á ní
Ẹ wá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í f’ọmọ ó ní á ní
Ẹ wá rán ‘fá nṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán
Eni í fère ẹ ní
Ẹ wáá rán ‘fánṣé
sé ngbebọ ròde run
Bi ẹ nísé é rán

102
Ela Ola, LLC

5 55 5

Tóó n Olúwo
Tùféè ní Okúgbònà
Às al àse ààrò
A d’ífá fún arúgbó aborí ko-ko-ko
Níjó ti n lọ ọja Èjìgbòmẹkun
Kò tà, kò rà, ó mú ìwo àṣ rè lw
Wn ní ó lósó
Ó ní ohun ò lósò
Wn ní ó lájèé
Wn ní gbogbo ohun tó bá wí
Ó ti ṣe máa n ṣe?
Ó ní ohun ò lósò
Ohun awo lr
Ohun awo làrẹ103
Ela Ola, LLC

6 66 6

Àwù lù wú lù manye
Àwù lù wú lù manye
Onìgbánso ní nfi ìgbá ire gbè jẹun
A d’ífá fún ewi awo aye
A d’ífá fún Egba awo òde orun
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ire balè njó nilé
Esi njó loko
Babalawo lewi aye
rúnmìlà lẹ gbà ti nbè lòde run
Ẹyi owu ewi ayé owi
Lẹ gbà run ó gbà
Ẹyi owuwa awi
Irúnmọle egbáá siwa lenu


104
Ela Ola, LLC

7 77 7

Tete ní tete da
A d’ífá fún s teere
Ti n gbẹbọ rde run
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Awa la tete ru
Ẹbọ wà ní yo tete da
Ẹbọ wà tetedele Olódùmarè sin gbogbo wn
Gbogbo rè ní ifá gbo
Gbogbo rè lọ gbalo
s awurela ifá tigbo


105
Ela Ola, LLC

8 88 8

Abẹ dé awo okira
A d’ífá fún Okira
Nijó tó nfọ jojumo sowo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Aseti Abede ọdé Olódùmarè
M jẹkí nṣe Aseti laye


106
Ela Ola, LLC

9 99 9

Apadi ìgbá lẹro losoju beli beli
Bi ẹni pè kó gbe ri
A d’ífá fún yẹẹmi Osoronga
Ti ṣe iya awa
Awo ṣo ilé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga
Mjúbà ẹyin Ìyàmi Oṣoronga
Mjúbà107
Ela Ola, LLC

10
Para tener el poder completo del Ase

Tóó ní toluwo
Tufee nítí ojugbona
Aṣe ale adé awuro babalawo augbo
A d’ífá fún Arugbo
Nlọ sì ọjá ojugbo mẹkún
Kotá kora ogba iwo
Aṣe rè mu lowo girigiri wn ní oní
Oṣo oloun kó loṣo
Wn ní oní aje Oloun koí aje
Wn ní oṣe nṣoro tó nṣe looro
Oní ẹyin kó m pè oun awo loso oun
Awo loro oun awo laṣe
Gbogbo nkán tó m bà
Nṣo kó m ṣe sì rere


108
Ela Ola, LLC


11 11 11 11
Agbere gede ajuba aboju gbere ngebe
A d’ífá fún Osun Sengese Oloya
Iyun ó ngbè ibada ó ngbe ìkòkò
Nbá ẹbọ gbogbo Irunmole yóò kú jẹ
Ta lóní kẹbọ ọmọdá fẹlẹbọ
Agbere gede ajuba ajuba náá
Aboju gberen gede Osun Sengese
A pè ó ṣẹbọ
Agbere gede ajuba
Ajuba aboju Agbere gede
Yẹyẹ mi otoro ẹfon ẹjẹ kẹbọ
Odá fẹlẹbọ omi
Ota ó
Edan ó
Aagbo
Irunmole ó

109
Ela Ola, LLC

Despues de rezar ṣé Òtùrá ṣé Òtùrá ṣé Òtùrá ṣé Òtùrá se pregunta a Ifá:

1- Si los animales son un regalo para el babalawo
así:

"Awo Yelerun"

Si dice que no, se pregunta:
"Ẹjẹ balè" - Se recomienda siempre darle algo a
Esu.

Mientras se le da sangre se reza:

Canto para la sangre

Ajalu toro toro110
Ela Ola, LLC

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Arubi ní ṣerù ita

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Alagbede kó ijiṣe ogun

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Apọn omi ta kó ji ṣe osun

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Esinsin tó nbà oderin yíò mu ẹjẹ yóò
Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Ẹniyán tó nbà àwọn ri yíò ri edo kí eran jẹ

111
Ela Ola, LLC

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Ẹjẹ balé ta ṣọọ ṣọọ

Coro:
Ẹjẹ balé ibi Adero
Ẹjẹ balé tasi Ifá lara

Se cogen los caracoles y se le ponen en la frente al
cliente. Se reza:

Kókó oun eepe ní agbe
Fi ledí kán ede owo ní babalawo
Fi ntún orí wn ṣe orí ti aba
Fi owo wè agbo ato112
Ela Ola, LLC

Se cogen los caracoles y el dinero y se colocan en
la estera y se reza:

Okiki lọ gbo ó kíí kí legbe
Adífá fún ilé
Abu fún ikin
Nkán ta fún ilé kilé
Ogba fún ikin113
Ela Ola, LLC

Se le pregunta a Ifa los caracoles que se incluyen
en el sacrificio. Después de la respuesta, se le da a
la persona para que rece sobre los caracoles y el
babalawo reza el siguiente:

Ògbe Òtúrùpón

Ògbe tọmọ pọn
Ògbe sún m si
Bọmọ bà nsúnkun
Iyá láá kéé sì
A d’ífá fún Agan o ribi ile ife
Ẹyi tí nṣofon gbaja gbaja lórí ẹbọ
Wn ní ẹ ẹ m pè lẹnu ẹlẹbọ
N lẹbọ gbee fin
Lenu ẹlẹbọ
Lẹbọ ó gbee dá


114
Ela Ola, LLC

La persona pone los caracoles en el ebo, se le echa
aceite de palma y finalmente iyerosun mientras va
rezando:

Ó Owonrin Ogbe ó wà tete ó
Ó Obara Ogbe ó wà tete ó
Ó Ogunda Ogbe ó wà tete ó
Ó Ìròsùn Ìrète ó wà tete ó
Ó Ose Otura ó wà tete ó
Ó Okanran Osa ó wà tete ó

115
Ela Ola, LLC

Se marca Okaran Osa y se le pregunta a Ifá:
"Sì bilari"

Si Ifa dice que si, se reza Okaran Osa:
Ká mú gégé lu gégé
Awo ilé àlá koókó
Igbin otera niná yiyá
Awodi ní ó pa sáá gbádie rà
Oluwo meta ìrúkèrè méfa
Ogun ti a fi esín si
Ti a ó léé sì
Ogun ti a fi oko ja
Ti a ó leja
Kinni edú fi tu m ore
Irukere i´edú fi lúmo rè
Tú m ikú
Tú m arun
Tú m ejó
Tú m ofo
116
Ela Ola, LLC

1
Para tener buena conducta

Okànràn Osa ó
Eleru ara ohun ohun
Nṣe igun nugun
Igun kó yana
Ara nṣe Akalamogbo bẹẹ ní koya orun
Adiẹ kati kati odí ó njẹ
A d’ífá fún rúnmìlà
Bàbá nlọ rẹẹ gbè iwa níyawo iwa
Lobi ṣowo iwa lọpọn ṣeyin
Ewa wò ọmọ iwa were
rúnmìlà fún ní iwa rere wù

117
Ela Ola, LLC

2 22 2

Ìyá ìgbá ó lẹ m on wè
Kọmọ rè ó béri lọ
A d’ífá fún Tèntère ọpẹ
Ti nlo réé gbè ẹlẹbọ léké
Njé bikú nbò wà
Kó gbè ẹlẹbọ léké
Tèntètè ọpẹ gbè ẹlẹbọ léké
Bi arun nbò wá
Kó gbè ẹlẹbọ léké tèntèrè ọpẹ
Gbè ẹlẹbọ léké
Gbogbo ibi ti nbò wá
Ko gbè ẹlẹbọ léké tèntèrè ọpẹ gbè ẹlẹbọ léké
118
Ela Ola, LLC

3
Para alcanzar grandes éxitos en la vida

Okán sáá
A d’ífá fún Asa
Nlọ sì oko iwa jẹ oko Asa
Kíí balé kó sàwon
Ti awodi kíi balé kó pọfọ
Kí ọmọ mu amubo


119
Ela Ola, LLC

4
Para tener prosperidad y larga vida

Okán sale sakuta
A d’ífá fún Oko
Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè
Okán sale sakuta
A d’ífá fún Aso
Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè
Okán sale sakuta
A d’ífá fún Ilé
Ti nṣe ọmọ oniré sa nbè
Àì gbo kú oko àìgboku ilé
Àìgboku aso afi bò gbọ

120
Ela Ola, LLC

5
Para tener la victoria sobre los enemigos

Òkànràn sáá
Awo ẹjọ ló difá fẹjo
Ejo nbè laárin otá
Njé itakun Iẹjo
Ti o bá si ori
A bá mẹjo di igi
Itakun Iẹjo
Ki orí gbè wà nija
121
Ela Ola, LLC

6 66 6

kànràn sá o
Gbà á tètè tètè
kànràn sá níí pari àrúdà ẹbọ
kànràn sá kíí bà ẹbọ àìmọda

En este momento se le entrega el ebo a la persona
para que diga lo más fuerte posible:

"To, To, To" "To, To, To" "To, To, To" "To, To, To"

Esto lo reza primero el babalawo y después el
cliente.
Coge la calabaza y toca la cabeza, el hombro
derecho y el izquierdo después de haber pasado la
calabaza alrededor de la cabeza. Finalmente se
toca el pecho una sola vez y se pide que se abra las
manos para sujetar la calabaza.
122
Ela Ola, LLC

Se recita entonces.

Okúta pete Alamoseje Babalawo owo
A d’ífá fún fowo
Ọmọ abimọ marun jere ararun
Ọmọ loju owo kí toju owo kú
Ọmọ loju ẹṣẹ kíí toju ẹṣẹ rrun
Ọpẹlọpẹ okútá Alamoṣeje

En este momento el ebo se pone en el tablero y se
pregunta: Otan?
Si dice que sí, se pregunta el destino del sacrificio:

• Èsù: que puede ser cualquier Oríta, cruces de
caminos o conjunción en forma de T (Òtún Èsù), el altar
de Èsù, Agbèrù o Wòròkó.
• Ojú ònà (borde de la carretera)
• Odò (río)
• Ojú ilé (patio delantero)
123
Ela Ola, LLC

• Èyìnkùlé ( patio trasero)
• Iboji (cementerio, ile Oya)
• Balùwè (cuarto de baño)
• Esè Òkè (junto a una montaña)

Después de haber llevado el ebo hacia donde ha
sido indicado, la persona regresa y pone sus manos
en el tablero y se reza:

Ìká Òwónrín Ìká Òwónrín Ìká Òwónrín Ìká Òwónrín
Wáá mi babalawo akika
Lọdifafún akika
Ti nlọ rẹẹ dipo ọpẹ mu
Ó ó bà dọpẹmu kóó rí wà
Akika ó dọpẹmu kóó rí wà
Akika


124
Ela Ola, LLC

Entonces, se echa el polvo de ìyèròsùn encima y se
reza en silencio por un rato ya que se acabó el ẹbọ.
Después se lleva a donde se ha dicho y se termino
el ebo.

Okànràn Osa Okànràn Osa Okànràn Osa Okànràn Osa
Iyé Òkànrán sá í í bẹbọ ó m fiin
Iyé Òkànrán sá í í bẹbọ àì m dá


Si dice que no, se le pregunta que es lo que desea:
"agua, aguardiente, miel, etc."

Se ponen dentro de la calabaza la cantidad
requerida de caracoles y si lo solicita, se le echa
aceite de palma, agua, sangre, miel de abeja, etc.125
Ela Ola, LLC

Rezo para el agua
Para tener una vida serena y tranquila

Ilé tutu oná
A d’ífá fún ilé oluweri mogeti
Atojo ateerun ilé oluweri
Kíí gbona

Rezo para la sal

Ayóòyogo
Ayóòyogo
Ayóòyogo
A d’ífá fún rúnmìlà
Bàbá nlọ rẹẹ bàwọn mu iyo yora
Awa ti aba wn mu iyo yora r
Ayo ní kó m bà wà
r ibanujẹ kán kíi bà iyo

126
Ela Ola, LLC

Rezo para el aceite de palma

Lugbu lugbu gbe gbe
A d’ífá fún ẹpọ
Ti nṣe ọmọ yẹyẹ ẹbọ
Ẹpọ gorire odi
Ẹbọ lugbu lugbu gbe gbe
Ẹpọ gorire osì dẹbọ osinsin
Ẹbọ ní pa igun lerín


127
Ela Ola, LLC

. Uso de la miel para rezar

Oyin rèé ó
A kíí lá oyin ká tutó
Ayé ó ní tutó sì r ọmọ yíí ó
A kíí la oyin kía pọ ṣe
Ayé kó nú pọ ṣe sí r ọmọ yíí ó
Ohùn tó bá dun ní ọmọ arayé wà ogin si
Ohùn tó bá dun ní ọmọ arayé ó m wà ọmọ yíí sì


128
Ela Ola, LLC

. Uso para el eja aro y el eku ifa

Eku jìgìnnì ní wn fi nbò ri alàdó
Ikori abẹnu hán há ní wn fin bori awujáale
Gbámi gbámi làáké
Gbámi gbámi la Àgbà
Èníkan kí ìgbá n ò ṣe rr
A d’ífá fún Orúnmìlà
Ifá ò gbà alàdó ewí tilé tilé taya taya tọmọ tọmọ
Ọjà òde awo Àgbàlá
Ifá n ọba rawo rere Àgbàmila
129
Ela Ola, LLC

Si la persona tiene que darle de comer a las Iyami
se reza:

Para alejar y virar par atrás las cosas malas

Òbàrà Méjì

Ẹjẹ eku sinsin ẹ ẹ fún Ifá jẹ
Ẹjẹ eja sinsin ẹ ẹ fún Èṣù jẹ
Ẹjẹ akara du nm aje
Sakoto ní wn a d’ífá fún iyotí àkùkò
Itan galaja nlọsi ó gbà
Awo ojo pa àkùkò lóní ire idi
Dodí asubi awo ada sure
Òbàrà Méjì dí Òkánrán Méjì
Lóní ire idi dodí asubi awo adi
Asure
Ase

130
Ela Ola, LLC

Òfún Ìwòrì

Pápá nlá nlá wò ilrun
Ẹran lá wò ìyọdán
Isuru gu dú bú à nnsáwo ilé Èṣù
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá ngbèmi irogun otá
Ifá lofí ofun ká igun malè
Ifá lofí Ìwòrì tè akala laya
Òfún pa gbọ rì ó Ifá wà mi ìṣegun ọtá mi
Òfún pa gbọ orí
Njé owu nru ó
Owu nlá
Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá
131
Ela Ola, LLC

Este verso se usa cuando se le ofrece la okete
a las brujas

wnrin ofun wnrin ofun wnrin ofun wnrin ofun

wnrin wofun wè dó
A d’ífá fún ìyami orongo
Nijó tí wn nsáwo ròdé ipokia
Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe
Wn gbẹbọ nb wn rúbo
Njé ìyami fi oju bà òkètè
Ó oyin n sewn sinrinkun oyin132
Ela Ola, LLC

Este verso se usa para el ipese a las brujas
(machos)
Ìròsùn ose/ oso/ ayope/ jee jee

Ó foju jò oso
Ohun ẹnu nika
Asoju r ní nmú wn dí aje
A d’ífá fún ótááta (ẹyẹ)
Eyi tí n lọ réé yè ẹyin tire sinu igbo
Ẹbọ ní wn ní kó ṣe
Ó gbẹbọ nb ó rúbo
Njé ótááta kiko lako ẹyin rè á otá133
Ela Ola, LLC

Este verso se usa para recibir la ayuda de
las brujas y no tener conflicto
Osa méjì
Ela wèwè awo abe owu
A d’ífá fún owu
Igbà tí n je lawiyo elleye
Ẹbọ ní wn ní kó ṣe
Ó gbẹbọ nb ó rúbo
Wn ní ki èjí wéré wéré kó lọ ree pà owu
Eji wéré wéré pà owu n ruwe
Wn ní I’agbàra gííri ojo kó lọ réé pà owu
Owu n idagbà
Wn ní ki run gabgab kolo réé mn pà owu
Oorun gangan pà owu
Owu nṣo
Owu nlá
Njé owu nru ó
Owu nla
Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá
134
Ela Ola, LLC

Osa méjì – Se usa para echarle el epo a las
brujas en la ofrenda

Apelebe gbegi lọruko tí a npè ikú
Ifá má njẹkí ikú ó pami lọmode
Or bale ṣe sin lọruko tí a n pea run
Ifá monjẹ kẹmi ó farun lọle aye
Afogigi munjẹ lọruko ta npè yìn ìyamí aj
Ẹyin ìyamí ajé emon mi ej tèmi ẹpọ ní emon mu
Ilé tí n munpo kíí munjẹ eniyan
sá méjì lọ rogba yinwa si òde isalaye
Ẹmi ọmọ osa méjì náá niyi
Aj kíí roror kó kowu
Ẹmi ẹpọ ní tiwn mo
Emo pami j ati awn ọmọ mi
135
Ela Ola, LLC

Para alejar y virar par atrás las cosas malas

Òfún Ìwòrì

Pápá nlá nlá wò ilrun
Ẹran lá wò ìyọdán
Isuru gu dú bú à nnsáwo ilé Èṣù
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá ngbèmi irogun otá
Ifá lofí ofun ká igun malè
Ifá lofí Ìwòrì tè akala laya
Òfún pa gbọ rì ó Ifá wà mi ìṣegun ọtá mi
Òfún pa gbọ orí
Njé owu nru ó
Owu nlá
Ní soju lẹ lẹyẹ lowu lá


136
Ela Ola, LLC

Este verso se usa para ir con las ofrendas al
pie de Èsù con el machete (Ada Orisa)

Osa méjì

Isansa méjì lọ tọná gere wolú
A d’ífá fún gbogbo oko kanlè Ìrunmọlẹ
Nijotí gbogbo ẹyẹ nlẹ wn bowà
A d’ífá fún Òrìsànlá
Nijotí àwọn ẹlẹyé nlẹ bowà
Òrìsà npè Orúnmìlà gbàmi ó
A wn ẹlẹyé npè ìgbá plp gbèmi
Orúnmìlà pè àdá Òrìsà ní mogba
Àdá Òrìsà ní mogba
Àdá gbongbo owo ó mi ó
Àdá Òrìsà ní mogba


137
Ela Ola, LLC

Para hacer que las brujas ataquen a sus
enemigos

Osa méjì

Olugbo asolu
Arè asolu
Solu solu lobinrin n gbàle
A d’ífá fún Orúnmìlà
Nijó tí wn ní awn koni bà bàbá se lotu Ifá mn
Ẹbọ ní wn ní kó ṣe
Ó gbẹbọ nb ó rúbo
Njé ako lọ lonu kó ní bami ṣe
Rere ìyami oṣoronga mn lewn bò rere
Gbogbo eni toba lohun ki ní bami ṣe
Ẹnu ní igbin fi n bu orisa
Aya ní fi lá tè to
Rere ìyami oṣoronga mn lewn bò rere

138
Ela Ola, LLC

Ẹbọ
Orukọ kan
Abo adirẹ méjì
plọp ẹpọ pùpá
Òkètè méfà
Igbin méfà
Obi abata méfà

En español

Olugbo asolu
Arè asolu
Solu solu es el sonido que hacen las mujeres cuando
están barriendo
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que le dijeron que no iba a hacer más nada
con él en otu – ife
Se le dijo que hiciera sacrificio
Y obedeció
139
Ela Ola, LLC

Por eso, si hubiese sido un hombre el que dijera
Que no iba a ser más nada conmigo
Las ìyami oṣoronga lo estarían persiguiendo todo el
día
Todo el que diga que va a dejar de hacer las cosas
conmigo
Recuerde que es la boca de la babosa la que llega
hasta los Orisa
Y es con todo su pecho que llega a donde están los
Orisas
Que las ìyami oṣoronga los persigan hasta que
lleguen a mí140
Ela Ola, LLC

Para hacer que las brujas acepten el sacrificio

Obara ownrin Obara ownrin Obara ownrin Obara ownrin

Pandoro oke lowa lọ n ta bi eyi
Oba ṣo nile ata boo boo á ju isu lo
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá n lọ réé bà ìyami oṣoronga múnlé ní morere
Ẹbọ ní wn ní kose
Ó gbẹbọ nb ó rúbo
Njé agbori ile á jeku
Agbon ile á jeja
Agbori ile á jeye
Agbori ile á jeran
Eeyan kíí gbori ile kó ṣeke
Ase dowo ile tí ajo mun

141
Ela Ola, LLC

Para cerrar la ofrenda que se le va a llevar a las
brujas. Seguido a este verso se lleva la ofrenda
al pie de Esu

Ose otura Ose otura Ose otura Ose otura

Apáádi igbàleroni n m igiri timo
Timo bi eni tí ó jebe ri
A d’ífá fún ìyami oṣoronga
Eyi tí n ẹe yèyé awo
Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe
Wn gbẹbọ nb wn rúbo
Njé ati rúbo lóní ẹbọ awa fui á juba
Iyewa oṣoronga á juba
A soogun lóní oogun awa jò á juba
Iye wà oṣoronga á juba142
Ela Ola, LLC

Medicina para hacer que las brujas ataquen
a sus enemigos

Osa méjì

Se quema una okete grande complete junto con las
hojas de segun sete hasta que se hagan polvo. Se
echa el polvo encima del tablero para marcar el
signo y rezar la encantación. Después de rezar, se
echa el polvo sobre una babosa la cual se ha metido
antes en una bolsa de algodón. Finalmente se
amarra la bolsa de algodón con hilo blanco y negro
y se cuelga en la parte delantera de la puerta
principal de la casa para que las brujas reconozcan
su propiedad y la respeten. El resto del polvo que
quede se mescla con agua y la persona se lo toma.143
Ela Ola, LLC

Rezos para dar Obi a Ifa y los Orisas

Estas encantaciones son las que se necesitan rezar
cuando se le va a ofrecer Obi a Ifa o a Osun u otros
Orisas

1
Oturupon Ofun bisi bisi
A d’ífá fún Eleeribisi
Ẹyi ti yíò m fi obi beku
Kinni Ifá nfi obi ṣe?
Ipe ní Ifá nfọ bi ṣe ipe kini Ifá nfọbi ṣe
Oyin ní Ifá nfọbi ṣe oyin


144
Ela Ola, LLC

2
Ela were awo obi
A d’ífá fún obi
Obi ní trun bò walé aye
Ela were ọdé awo obi
Kó ṣeeyan tó m pè ọmọ obi yoyan3
Erin kẹẹ oyin ṣeṣe
A d’ífá fún kowe
Yíò pabi laujo kin ní Ifá
Yíò fi obi yiṣe?
Erin kẹẹ oyin ṣeṣe lalade
Yíò fi gbodi145
Ela Ola, LLC

4
Adepeju lawo ilé Alareunda
Adamupo lawo Adamupo ademuje
A d’ífá fún Okokannirino Irunmole
Wn dawojo wn yóò ran obi
Kóbi ọmọ bà ṣe siwi iṣe
Ti aran obi jeere
Ó iṣe ti aran obi


146
Ela Ola, LLC

Si el sale en la consulta un Meji, Ìròsùn Méjì se
reza después de Odí Méjì en el orden normal de
los Méjì

Ìròsùn Méjì

1 11 1

Àdá fọwọ fẹjú ẹ wn
Àdá fọwọ fẹjú ẹ wn
A d’ífá fún onídèrè
N súnkun pè ohun kò bi’mọ
Ẹbọ ní ṣo pè kó wá ṣe
Ìgbá tt àdán di métà
Ọmọ yọyọyọ nilé Onídèrè
147
Ela Ola, LLC

2 22 2

Ìtarúkú lawo ìtarúkú
Ìtarúkú lawo ìtarúkú
Ìtarúkú lrúkù taa taa taa
A d’ífá fún Ìgbá ṣaso rọdé yó
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ìgbá rúlá, ígbá rúkàn
Ìgbá rú èṣù gbọọrọ
Bi a bá wa’lé ayé ẹni
À ní ìgbá
148
Ela Ola, LLC

wónrín Méjì wónrín Méjì wónrín Méjì wónrín Méjì

1

wón owó lá n ná owó mini
wón owó lá n ná owó mini
Onjẹ lọ wn lá n pè ní ìyàn
A d’ífá fún Òùn Yọwn ọmọ Ọbaléyò ajòrí
Níjótí nru àpà ìlk
Lọ si’lé Onísin ìko
Ẹ sáré wá ẹ wá ẹ wá rajà ọmọ ọba
Ẹpọ ṣéṣé wá ẹ wá raja Òùn Yọwn
Ẹ sáré wá ẹ wá ẹ wá rajà ọmọ ọba


149
Ela Ola, LLC

2

Ikún níí fi agbárí ṣelé
Àtàrí níí kò j kóòrùn ó pagbn ìsàlè
Ọlbhùnbọhùn níí fi apá ara rè dá gbèdu
A d’ífá fún Oláítán
Ọmọ bibi inú Agbọnnírègún
Ọla Ifá kíí tán ọla kù lẹyìn
Ọla ikin kò lè run


150
Ela Ola, LLC

Òbàrà Méjì Òbàrà Méjì Òbàrà Méjì Òbàrà Méjì

1
Òtòó ọbàá
A d’ífá fún àwọn nlọ rèé wẹrí ọla lódò
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Òtòó ọbàá ó
Orí rere lawn n wè

2

Gúnnugún ní kó torí abẹ farí
Erè lawo àbàtà
A d’ífá fún Èjì Òbàrà
T nlọ rèé pabì féríwo
Ọ bá dúró kó m bi féríwo Èjí Òbàrà
Dúró kó m bi féríwo Èjí Òbàrà


151
Ela Ola, LLC

3

Isè osohun amusie
Ìya o sohun amo s’awoda
A d’ífá fún ejì Obara
Ti nra agbon ola
Ti abogbà aráyé nrì
Elègèdè meréè
Elègèdè meréè
Ejì ogbàra kí nlọtá
Kí nlọtá tóòfi da’laye
Elègèdè meréè.


152
Ela Ola, LLC

kànràn Méjì kànràn Méjì kànràn Méjì kànràn Méjì
1
Ọya ní osa á ra
Kúrú kúrú otá mana mana
Àk àparò
Àbà àparò
Wn lá àbẹ lorí sàí sàn
Lọ di’fafún Ọlófin
Ọlófin nrọté wn ní ó gbodo kute na ṣe
Aya rè nṣo jj àrùn
Wn ní ó gbodo ku àrùn
Okan bi, ọmọ rè nṣo régede
Wn ní ẹ fọ régéde kú
Oni dùdu gbà dùdu
Oni pupa gbà pupa
Alayinrin gbà Ayinrin
Barapetu
Ọba máa ko kú ó ka run
Barapetu
153
Ela Ola, LLC

2

Etí ti gbáyùn-ún
Ẹni n gb àb
A d’ífá fún Òkànràn Méjì
Yóó fowó kan ṣoṣo sowó
Kèè pè kèè jìnnà
Ẹ wá bá wa bọlà bà rè gbogbo154
Ela Ola, LLC

3

Òkànràn kannihin
Òkànràn kan lohun
Òkànràn Méjì ọderin
Òkànràn Méjì odi ọdọdọ
A d’ífá fún Olófin Adgodiworan
Ogbo agborako logbo ahun
Adagbarako rin niti igbin
Ogbo agborako logbo ahun

155
Ela Ola, LLC

4

Apatanlá abaya kakara
A d’ífá fún Igba Igi
Ìgbátí wn ntrun bò waye
Apatanlá abaya kakara
A d’ífá fún Igba Sàngó
Ìgbátí nbè láárnin ọtá
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Sàngó náá gbebo nbè orúbọ
Njé igi gbogbo ní Sàngó pa
Arira kíí pa ṣé
Igi gbogbo ní Sàngó pa

156
Ela Ola, LLC

Ògúndá Méjì Ògúndá Méjì Ògúndá Méjì Ògúndá Méjì

1
Ògúndá Méjì Awo ibòn
Lọ di’fá fún ibòn
Nígbátí nfi nj ní ropo ọtá
Ẹnu ti ìbò nfi nfọ hun
Lọfi nṣegun
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
wá bá ní la rú ìségun
Ibòn á nì enu ti mmun
Fohun ní m mun ṣegun


157
Ela Ola, LLC

2

Òkìkí
Ariwo
A d’ífá fún Ogun
Ti yóó bi’mọ kan náà
Ti yóó wùsì ka’yé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Njé Òkìkí o
Ariwo
Òkìkí ọmọ Ogun kan
158
Ela Ola, LLC

sá sá sá sá Méjì Méjì Méjì Méjì

1
Òsá yóó
Babalawo ayé lọ difa fún ayé
Ayé n wojú ọmọ rè kiri
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Awa rojú a sì rí aayé
Awa mọ rí ohun wà ynú

159
Ela Ola, LLC

2
Àtàtà kurà kurà
Ẹnu ẹyẹ kò lè ran òkúta
A d’ífá fún rúnmìlà
Ifá nbè láàárín otá eleyi
Ẹnu yín kò lè ran mí m o
Ìgbá ẹja kíí dári ṣo wr
Ìgbá ẹja160
Ela Ola, LLC

3 33 3

On’ilé ẹti ojá níí wò irawo saasaa l’oke
A d’ífá fún kutu
Ti nt’run bò waye
Ti yóò sì fi gbogbo ara K’aje wa’le
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Kó í p, kó í jiná
wá bá ní jèbútú iré
Wn á ní ẹṣẹ ire ní Erukuku fi n te’le
161
Ela Ola, LLC

Òtúrúpn Méjì Òtúrúpn Méjì Òtúrúpn Méjì Òtúrúpn Méjì

1
Ọlgbn ni nṣó rò Ọlgbn
Omanran ni nṣó rò Omanran
A d’ífá fún rúnmìlà
Ti olá lala ti yóó yu egbére iyò ku’lọ
Kó í pé, kó í jiná
wá bá ní jèbútú iré


162
Ela Ola, LLC

2
Ibábá awo Egúngún
Ikk awo Oró
Gbangba l’Ògèdèngbé
Ti nṣawo l’awo Ilé rúnmìlà
A d’ífá fún Èjí-Òtúrú
Ti nt’run bò wa’lé Ayé
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Kó í pé, kó í jiná
wá bá ní l’árùúṣé ogun
163
Ela Ola, LLC

Òtúrá Méjì Òtúrá Méjì Òtúrá Méjì Òtúrá Méjì

1
Pére ni o tó’níí ṣe
A d’ífá fún Otú
Ti yóó r’ahun méjì
Ti yóó lá yẹbẹyẹbẹ bi ọba erékẹ
Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Otú wó lẹ n pére
Otú to rahun méjì
Tó lá yẹbẹyẹbẹ bi ọba erékẹ
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
wá bá ní jèbútú ajé sunrusu
Jèbútú ajé sunrusu léré pé ni fẹ164
Ela Ola, LLC

2

Ajenje ní règún egboro nídè
A d’ífá fún rúnmìlà
Níití Ikọté run b wá sì Ikọté ayé
Hun ó lw kí n tó wá ẹgbọrọ nídè
Hun ó laya
Hun bi’mọ
Hun ó ní ire gbogbo kí n tó wá ẹgbọrọ nídè
Ajenje ní règún egboro nídè

165
Ela Ola, LLC

sé Méjì sé Méjì sé Méjì sé Méjì

1
Àgbá la kée lá lé
Adifa fún Orúnmila
Ifá ó ìṣegun làìyé
Ifá ó sì ṣe tòrun
Ifá ó ìṣegun làìyé
Ifá ó sì ṣe tòrun
Ase kosi Irúnmóle bíí Ifá
Ifá ó ìṣegun làìyé
Ifá ó sì ṣe tòrun
Ko sì Irúnmóle bíí Ifá


166
Ela Ola, LLC

2

Ṣẹkúbẹ awo odé Ìbàdàn
A d’ífá fún wn l’odé Ìbàdàn
Wn n f’omi ojú s’ògbérè iré gbogbo
Ẹbọ ní wn ní ki wn wáá ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ṣẹkúbẹ mama de o
Awo odé Ìbàdàn
Àṣé b’ẹni kò ba s’isé ẹni kíí la

167
Ela Ola, LLC

Òfún Méjì Òfún Méjì Òfún Méjì Òfún Méjì

1
Ọdé ní dáro
dèdè ní rèkun
dèdè ti wn gbè rèkun ní wn gbè n rè aṣọ
Adifa fun Olorí iré
Ti wn n fi ẹjó rè wí kiri
Ẹni ti n fẹjó mi wí kiri atorí
Ifá ní yíò tèmi sì rere atorí

2
Ọrẹ j’órẹ
Ọrà j’ọrà
Ẹníkan kíí gbè’gbá mor kó má rò
Adifa fun rúnmìlà
Bàbá nṣe awo lọ odé Ìr
Ẹníyan kíí dé mor kó má rò
rúnmìlà m dé mor jkí ara ó rò mí
168
Ela Ola, LLC

3

Ìpàdé oná a b’ẹnu ṣímíní
Adifa fun ir
Ir nbè ní ààrín tá
Wn ní kó kára nílé ẹbọ ni kóṣe
Ir gbè ẹbọ ó rú ẹbọ
A pa ir, pa ir, ir kò kú
Ara ní ir fi nrè


169
Ela Ola, LLC

Información de Ogboni

Kini orúkọ rè?
¿Cúal es tu nombre?

Nibo ní osun rè tilé
¿Dónde hizo iniciación en Ogboni?

Atí apena Jorge Luis Castillo Ifagbemi West Palm
Beach (En la casa de Jorge Luis Castillo Ifagbemi en
West Palm Beach)

Taní oluwo rè?
Fakayode Faniyi Agbobgon Aseda awo Osogbo
Apena Ile Jorge Luis Castillo
(Fakayode Faniyi Agbobgon Aseda de la tierra de
Osogbo Apena en la casa de Jorge Luis Castillo)


170
Ela Ola, LLC

Pregunta - Ogboni? (el fuerte y poderoso)
Respuesta - Ogbo Oran

Pregunta - Iké Ogboni? (la muerte de Ogboni)
Respuesta - Aja bo (no moriré, estoy protegido)

Valores:
Debe decir siempre la verdad
Debe ser confiable
No debe jurar en falso o hacer cosas ilegales

171
Ela Ola, LLC

Aforan para el agogo de la justicia
Para resolver un caso en la corte

Se cogen 9 semillas de atare y se mastican y se
procede a rezar la encantación lentamente (es decir,
despacio). Después que se haya rezado, se soplan
encima del agogo se golpea a la persona tres veces en
la cabeza y tres veces en el pecho.

f rè f rè f rè f rè

Agogo mun
Á kíí torí mú mú kapa alabe
Agogo mun
Á kíí torí agogo kapa akede ilú
Agogo mun
Atoke atí isale kosí ibiti
Ọwọ já ẹrin kíí tóó
Agogo mun
172
Ela Ola, LLC

Bi egungun bà ṣe rè bọbá ṣe ibi wn
Afí ọná igbalé jín
Agogo mun
Ojo ti ijimere bà ṣe rè bọbá ṣe ibi wn
Afí ọná igbale jín
Agogo mun
Ojo ti ijemere bà foju kán
Alapinni ní ọrọ buruku inu rè tan
Agogo mun
Ohun dudu ohun funfun
Kíí jara wn níyán
Agogo mun
Oju sa jí loní kí ẹ ṣe
Isaju mi si rere loní yi ó
Agogo mun
173
Ela Ola, LLC

RITUAL PARA ANTES DE SACRIFICAR LA
GALLINA A ORUNMILA

Ifá lọ pà ó
Ẹmi kó mẹṣẹ ikú ẹyẹ
Ifá lọ pà ó

Ifá es el que te está matando a tí
Yo no conozco la pata de la gallina
Ifá es el que te está matando a ti

174
Ela Ola, LLCTRATADO DE AJE175
Ela Ola, LLC

CONSAGRACIÓN DE AJÉ

(A) ORIKI AJÉ
[REZO DE AJÉ]

I

Ajé iwo lọbi Ogun ilu
Ajé iwo lọbi Olufa
Ajé iwo lọbi onipasan owere
Oyale asin win oso asin win dlw
Oyale asi were oso asi wẹrẹ di aniyan-pataki
Ajé pè lẹ ó a kín lorisa
Agd ní wò Ajénje lotu Ifé ti ó fi njo kóo tí ní
Ajé dakun wà j kóo tmi kí ó má ṣe kuro lọdọ mi

Traducción en español:

Ajé diste la luz a la guerra de la ciudad
Ajé diste la luz a la boa
Ajé diste la luz a Onipasan Owere
176
Ela Ola, LLC

Fue a la casa del loco y lo hizo rico
Fue a casa del loco y le hizo un personAjé
Ajé, te saludo, yo el último que llegó entre los Orisas
Ajé, comes plátano fruta en Ifá para que des con uno
Ajé por favor, ven a mí, quédate conmigo y no me dejes

“Preparación de Ajé”

Se cogen uno o dos cowries, se atan con un hilo fuerte y se usan
dos tipos de hojas: Atiponla y hojas de Ajé. Se usan una o dos
conchas o cascos (caracol grande) y todo se lava junto con las
hojas. Se cantan las encantaciones mientras se va lavando todo. Se
utilizan dos caracoles carmelitas de ojos largos. Uno de ellos se
rompe primero por abajo y se le echa el agua con las hojas y los
dos cowries atados y se canta la encantación del caracol carmelita.

Después de lavarlos, se sacan del agua y se ponen en un plato
blanco. Se envuelven en dos y se ponen las conchas en el medio.
Obi se tira para averiguar si esta bien hecho. Se rompe el segundo
pro abajo y se canta. Después se le da una paloma por arriba y se
le da a Ajé. También se puede poner plátano y Ekuru.

Se pone en un plato blanco. Se envuelve en dos y se ponen los
caracoles grandes en medio y se le da la paloma. Ajé come
plátanos frutas y Ekuru. El Ekuru se prepara con frijoles caritas.
177
Ela Ola, LLC

Las cascaras se le quitan después de haberlos lavados con agua. Se
muelen y se ponen en una lata de metal con esa agua y se tapa la
lata con pedacitos de nylon para que no le entre agua y se coloca
dentro de una olla de presión a cocinar a vapor sin sal.

Otras comidas para Ajé:
Carnero hembra, gallina, paloma, gallina Guinea, pato, puerco
hembra, vaca, huevo, camarones, miel de abeja, ñame y vino de
palma.

“Encantación de las hojas de Ajé”

Ajé má nan bò lọdọ mi nú
mi onilekan dase ileaye
Ajé má nan bò lọdọ mi nú

Ajé venga a mí
Yo no podre vivir solo
Ajé venga a mí178
Ela Ola, LLC


“Encantación de las hojas de Etiponola”

Etiponola abifá gburuu
Ifá Owó
Ifá Ilé
Ifá Iré gbogbo

Etiponola que se arrastra en distintas direcciones
Arrastró el dinero
Arrastró la casa
Arrastró toda la suerte


“Encantación del caracol carmelita”

Igbin má nlẹ rò akoko ẹro layé igbin nṣe
Ẹro p rò simi nínú gbò gbuafa

El caracol siempre esta tranquilo
Dame la tranquilidad
179
Ela Ola, LLC

Caracoles que se usan para la consagración de Ajé
De este tipo de caracol lleva 2 o 16
De este tipo de caracol lleva 201 ensaltados en hilo


180
Ela Ola, LLC

Se marca Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé en el tablero, se reza tres veces la
encantación. Luego se echa el iyerosun en el omi ero en donde se
va a lavar a Aje

1

Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé Òtúrà ṣé - cuando Aje vino a la tierra

E wi fún onisuko, kó m fowo rè mun igi
E wi fún elewura kó m fowo rè mun agbara
Itakun nikan ní o lelegbe lẹyin to bà ji
A m fowora rè mun igi
A d’ífá fún aje
Nijo ti n trun bowa le aye
A d’ífá fún wn lode ibini
Ní wn aje lọdé sílè
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Èrò Ìpo
Èrò Òfà
Kó í p, kó í jiná
Ẹyin o rifá awo kí bi ti nṣe
wá bá ní jèbútú iré

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé meta fún ẹbọ
gd ominni pupo fún aje
Ekuru funfun fún aje
Ẹyin adirẹ pupo fún aje

En español

La dijeron al dueño del ñame macho ( isu ako) que nunca sujetara
al palo con la mano
181
Ela Ola, LLC

La dijeron al dueño del ñame hembra que nunca sujetara la otra
parte con la mano
Solo los obstáculos que uno tiene desde que se levanta
Lo que hace que uno se sostenga del palo
Hicieron adivinación para Aje
En el día que la mandaron del cielo a la tierra
Hicieron adivinación para la gente del pueblo de Benin
Que fueron los que recibieron a Aje
Les dijeron que hiciera sacrificio
Y obedecieron
Ahora vean como las palabras de Ifá se han hecho realidad
Vengan a vernos en medio de muchas bendiciones

Ifa dice que hay muchas bendiciones de riqueza para usted. Ifá
dice que de la misma manera que usted recibe bendiciones, que
sea generoso con los demás para que aumenten sus
prosperidades. Ifá dice que haga sacrificios y propicie
grandemente a Aje.

Sacrificio
3 palomas
Muchos plátanos
Tortas de frijoles cocinados sin aceite
Muchos huevos

Se marca Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn en el tablero, se reza tres veces la
encantación. Luego se echa el iyerosun en el omi ero en donde se
va a lavar a Aje

Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn Òfún Ìrósùn - cuando Aje vino a la tierra

2

Òfún Ìrósùn
Òfún toki
182
Ela Ola, LLC

Ìrósùn toki
A d’ífá fún toki olá ( aje)
Ẹyi ti nṣe ọmọ ajaniwarun
Ìgbá tí n trun bò walé aye
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Nṣe ọmọ
Toki olá
Kí ọmọ ajaniwarun láá pè aje

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé funfun
Aṣo funfun
Maalu funfun fún Aje

En español

Òfún toki
Ìrósùn toki
Hicieron adivinación para toki ola (Aje)
Que es la hija del perro guardián del cielo
Cuando venía del cielo a la tierra
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Nos hemos hecho tus hijos
Tokiola,
Te llamamos a ti, la única la hija del perro guardián del cielo

Ifa dice que hay muchas bendiciones de riqueza, fama y fortuna
para usted. Ifá dice que usted ha suido bendecido desde el cielo al
recibir a Aje en su casa y que esto le traerá innumerables
bendiciones. Ifá dice que no deje de ofrecer sacrificios y regalos a
Aje.


183
Ela Ola, LLC

Sacrificio
Palomas blancas
Telas blancas
1 vaca blanca para Aje


MEDICINAS VARIAS DE AJE

1- ÈJÍ ÒGBÈ

Aké lakan lá npè Ifá
Àdá oṣeere ohun ọlá sile lá npè Èṣù dara
Obiri àyíré wọlú lá npè yin ìyamí aje
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá jí kó rowo kán aayo ná
Ifá ní tọbá ṣe bi ìṣé tohun bà ní
Oni itun ní yìó pè kí wn ó m fi owo owo wn tunnu ṣe
Ifá ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó m fowo owo wn fami m ra
Abéére ní yìó ní kí wn ó m fowo owo wn béé rè mi
Atere atagba ní wn yìó mn fowo owo wn momi
184
Ela Ola, LLC

Atewe atagba ní wn ewé abé rò defe
Ẹmi ní kí n m wú tokúnrin tobínrin
Ateru atọmọ ní obo n wú
Èjí ògbè wá lọ réé gbè owo wn wá fúnmi
Ipara kipara kíí rink ó borí lọ fi ndá òyinbó

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé mefa
Abo adirẹ mèjí
Ẹyẹ etu mèjí
plp ògèdè ominni
Ẹyẹ adirẹ mefa

En español
Ake lakan es el nombre que le damos a Ifá
Ada oseere y la riqueza en el suelo es el nombre que le damos a
Èṣù dara
185
Ela Ola, LLC

Obiri agire en el pueblo es lo que llamamos a las ìyamí osoronga
(brujas)
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Que se despertó en la mañana y no tenía ni un centavo que gastar
Ifá preguntó sí estaba haciendo lo que tenía que hacer
Y dijo que todos iban a estar trayéndole mucho dinero
Es Ifá el que dice que se acerquen hombres y mujeres y me traigan
mucho dinero
Es Abére el que les va a decir que vengan a mí con dinero en las
manos
Todos, jóvenes y viejos deben acercarse a mí con dinero en sus
manos
Eso es lo que él dice a los jóvenes y viejos las hierbas de abérò defe
Yo soy al que debe estar agradando los hombres y las mujeres
Los niños y los esclavos también desean las vaginas de la mujer
Èjí ògbè, ve a traerme dinero
Ningún caracol ni ningún olor pueden opacar al perfume de los
blancos

186
Ela Ola, LLC

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo
que sabe hacer en la vida. En estos momentos usted está
sufriendo por no tener dinero pero que haga sacrificio y verá cómo
va a ver muchos cambios favorables en su vida y tendrá más
suerte en la vida.

Sacrificio
6 palomas
2 gallinas
2 gallinas Guinea
Bastante banana (ominni)
6 huevos de gallina

Medicina
Se muele las semillas de itun, cuentas de Ifá, abéére, hojas de
abero defe, pelos de la vagina de la mujer hasta que se hagan
polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y
rezar la encantación. Después de rezar, se mescal el polvo con
cualquier perfume y la persona se lo hecha siempre especialmente
187
Ela Ola, LLC

en su trabajo o cuando está haciendo algo que le puede dar
dinero.

2- Èjí ògbè
Eleri ìkán
Agbè orída
Ẹyin léé gbèni dele ire
Ẹyin lẹ wò ní lewú ola
Adifa fún okookanle irúnmọlé
Wn n lọ réé bà olókun soro
Wn ní r ẹni kanakan kíí wò olókun leti
A d’ífá fún orúnmìlà
Bàbá n lọ réé bà olókun soro
Wn ní r ẹni kankan kíí wò olókun leti
Orunmilla ní r tohun yìó wò tokúnrin tobínrin leti
Nje ọmọ kékéré kíí wò gigi kó roju
Agbalagba kíí wò gigi kó roju
Atewá atagba wn kíí fiyo suga ṣenu kí wn ó poose
188
Ela Ola, LLC

Adukan adukan lewé olominsin minsin din kanra wn
Olowerenjeje kíí panu ọbá òrìsàs da
Aruntaye ní lofinda òyinbó n sun
Èjí ògbè lorí kí tokúnrin tobínrin ó m fẹmi tówó tówó owo wn
Ifá kifá kán kíí borí èjí ògbè
Ẹmi ní kí n borí tokúnrin tobínrin lorí ohun gbogbo

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé merin
Ẹyẹ etu mèjí
Agbo mèjí
plp ekuru funfun
Eku mèjí
Eja mèjí

En español
Ileri ìkán
189
Ela Ola, LLC

Agbè Òrìsàs
Ustedes han tomado la casa de la riqueza
Han puesto las ropas de las riquezas en mí
Hicieron adivinación para miles de irunmoles
Cuando iban a hablar con olókun
Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie más
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando iba a hablar con olókun
Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie
Orúnmìlà le dijo a los dos que no escucharan a nadie
Por eso, los jóvenes no lo ven difícil verse al espejo
Los viejos no encuentran difícil mirarse al espejo
Que tanto los jóvenes como los viejos se pongan azúcar en la boca
y chiflen
Es el sonido de aduka adukan el que las hojas de olominsinminsin
hacen unas con otras
Olowerenjeje no rechaces la voz del rey de las deidades
Es oliéndolo como el perfume se va
190
Ela Ola, LLC

Es èjí ògbè el que dice que los hombres y las mujeres deben estar
interesados en que yo tenga dinero
Ningún Ifá puede ser más victorioso que èjíògbè
Yo debo ser más victorioso que todos los hombres y mujeres

Ifá dice que hay bendiciones de riqueza y para que todo lo que
usted se propone lo logre y con éxito. Ifá le sugiere hacer sacrificio
para que le llegue todo lo que está esperando en la vida y en
especial porque va a ver mucha gente en la vida que le va a ayudar
y estará a su servicio. Ifá dice que si usted es babalawo debe
preocuparse por adquirir muchos conocimientos de Ifá que le
ayuden a desenvolverse y ser mejor cada día. En eso estará su
prosperidad.

Sacrificio
4 palomas
2 gallinas Guinea
2 cocos
Bastante frituras de frijoles blancos (sin aceite)
2 eku ifa
191
Ela Ola, LLC

2 eja aro

Medicina
Se muele a un vidrio roto hasta que se haga polvo y después se
muele con hojas de olowereejeje que estén bien secas junto con
un cubito de azúcar. Se echa el polvo encima del tablero para
marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la
persona unta el polvo con perfume o talco y se lo echa encima.
También lo puede usar para untárselo en las manos y tocar la
persona que él está haciendo daño o que le está obstruyendo sus
caminos.
3 OSA OTURA

Oluture
Òrìsàs tuwa
Òrìsàs tu rere tẹmi komi
A kíí ṣo ewúre kọmọ tu
Bi ẹnìkán bà dimu lówó ifá kowa
Tumi sile kí n m rise
192
Ela Ola, LLC

A kíí ṣo agutan kọmọ tu
Osa tura ifá wá lọ réé tu ire tẹmi sile
Kire mi ó m tomi bo
Ifá wá fúnmi nire tẹmi poro poro
Ire poro poro ní ti ominni

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹ etu mèjí
plp igbin
plp orí
Okun eran ewúre
Okun eran agutan
Ẹyẹlé mefa


En español
Oluture
193
Ela Ola, LLC

Òrìsàs tuwa
Òrìsàs (deidad), tráeme las riquezas
Nadie amarra a un chivo sin soltarlo
Si algo o alguien me molestan Ifá me librará
Voy a recibir muchas bendiciones
No amarramos a una carnera sin soltarla
Osa tura Ifá, ve y tráeme las riquezas
Que todas las riquezas vengan a mí
Ifá, ven a darme todo la riqueza
Porque la riqueza del ominni es inmensa

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted e Ifá dice que
haga sacrificio a las brujas para que se aparten de su camino y no
se interpongan a las bendiciones de riquezas que hay para usted.

Sacrificio
2 gallinas Guinea
Bastantes babosas
194
Ela Ola, LLC

Bastante manteca de cacao
La soga con que se amarro a un chivo
La soga con que se amarro a una carnera
6 palomas
Medicina
Se muelen 200 hojas de ominni y las sogas que se usaron para
amarrar a una chiva y a un chivo hasta que se haga polvo.
Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la
encantación. Después de rezar, se mescla el polvo con jabón negro
y se fortifica con sangre de la carnera. El jabón se usa para pasarlo
por el cuerpo de la calabaza y después se pone en una bolsa de tela
blanca la cual se cuelga de una pared para que no toque más
nunca el suelo. Se va usando el jabón para bañarse hasta que se
agote.

4 Ogunda bede (ògbè)

Aji tun kó aje lá npè Ifá
Arin ginni ginning muy ọlá lá npè Èṣù dara
195
Ela Ola, LLC

Idanda giiri ti n dalu sia sia lá npè yin ìyamí aje
Obibo lá npè aje
Awn ní wn sefa fun Orúnmìlà
Nijó ti bàbá n sawo sawo bee ní kó reru je
Ẹbọ ní wn ní kó se
O gbẹbọ nibe ó rubo
Ifá je kí n rere je ní ọdé ile yi o
Bi agbè bà sawo lọ sotu Ifá ajeru
Bi aluko bà sawo lọ sotu Ifá ajeru
Bi odídéré basawo lọ sotu ife ajeru
Odo mi ní kí gbogbo olówó ti n bè lotu
Ife yi ó ti wá m da kí wn ó mn ru okun kán soso ní n pa enu
asunwn po
Ara gbogbo ní kí n fi la
Ara gbogbo ní sefgun sefunb fi n sefun aje
Gbogbo ara ní kí n fila kí fi lówó lówó
Ogbunda gara olorí ola
Kowa lọ r ee dako ire gbogbo wá fúnmi
196
Ela Ola, LLC


Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé funfun mefa
plp ògèdè ominni
Abo adirẹ mèjí
plp epo pùpá
plp ekuru funfun

En español
El que se levanta y es rico es el nombre que le damos a Ifá
El que recoge las riquezas es el nombre que le damos a Èxù Zdara
Idandan que molesta en el pueblo es el nombre que le damos a las
brujas
Obibi es el nombre que le damos a las brujas aje (riqueza)
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que iba en un viaje sin retorno
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
197
Ela Ola, LLC

Ifá, déjame ser bendecido en mi pueblo
Si agbè sale de viaje el seguro que va a regresar con bendiciones
Si el aluku debe salir de viaje a out-ife viene con bendiciones
Si el odídéré debe salir de un viaje fuera del pueblo vienen con sus
bendiciones
Que sea a mi casa donde vengan los ricos a consultarse
Es con pedazos de ropas que se hace una jaba
Que todo mi cuerpo esté vestido
Es con todo su cuerpo que el sefunsefun gana su fortuna
Que toda la fortuna rodee mi cuerpo
Ogunda gara es el jefe de los ladrones
Que vaya a buscarme las cosas buenas de la vida

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted haciendo lo
que sabe hacer en la vida y que si las cosas no le están saliendo
bien ahora en su trabajo o en su negocio que haga sacrificio y
ofrecimiento a las brujas para que no le atormenten y tenga éxito.

198
Ela Ola, LLC


Sacrificio
6 palomas blancas
Bastantes plátanos (ominni)
2 gallinas
Bastante aceite de palma
Bastantes frijoles cocinados sin aceite

Medicina
Se corta la pluma de agbe, la pluma de aluko y la pluma de odide
con hojas de aje en pedazos pequeños y con ellos se meten en una
bolsa de tela blanca. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar
el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se
echa sobre los materiales anteriores y se cuelga de la entrada de la
casa.
199
Ela Ola, LLC

TRATADO DE ORÍ

200
Ela Ola, LLC

Conexión por abajo:
201
Ela Ola, LLC

I I I I – –– – sá Ogbè sá Ogbè sá Ogbè sá Ogbè

Òsányá wèlányá
Ọmẹnún kó bà lẹlẹ
Òsá lọ ní bẹyọ ẹrí orí orí w nw
A d’ífá fún Orí dí onisé
Orí má má ndé
Orí bà ns’awo
Ní bà nyọ

En español

Òsányá wèlányá
Ọmẹnún kó bà lẹlẹ
Òsá va a donde lo lleva su cabeza
Hicieron adivinación para Orí dí onisé
Orí es el que ha llegado
Orí es el que viaja con uno
Y no se arrastra


202
Ela Ola, LLC

II II II II – –– – sá túrá sá túrá sá túrá sá túrá

Kotopo okika
Lọ ti n iyaré ṣọmọ tòtò walè ayé
A d’ífá fún Orí nbogun lọsọdé
A kú èrè orí oyá kú èrè lọ ogun
Nígbátí òde lẹ tan Òsá
Kara má lẹ ké iràn ran
Orí kowà rami ṣe iràn ran
En español

Kotopo okika
La madre que tiene hijos en la tierra
Hicieron adivinación para Orí nbogun lọsọdé
Que golpeaba la cabeza de las cobras y animales
Cuando llegó hasta donde estaba Òsá
Fue que empezó a ver más a llá
Orí es el que me deja ver más allá203
Ela Ola, LLC

III III III III – –– – Ìrètè Odí Ìrètè Odí Ìrètè Odí Ìrètè Odí

Oní ní Iwarin
Ọlá ní Isunrin
tunlá ní Ihanrin
Ọyọ mrin oní isunrin
Ní ṣo ní nrin ṣùkú ṣùkú n kí bonu
Oní dádáá dí gogo babalawo Orí
A d’ífá fún Orí
Nkán torí bati sope oun yi ó ṣe
Ni orí nṣe
Ẹyin kó m pè ilé oní dádáá ní ilé orí

En español

Oní ní Iwarin
Ọlá ní Isunrin
tunlá ní Ihanrin
Ọyọ mrin oní isunrin
Los que van caminando y cayéndose
El que traer la belleza es el sacerdote de Orí
204
Ela Ola, LLC

Hicieron adivinación para Orí
El único que sabe guiar
Orí es el que guía
El que va a la casa de Orí conocerá las maravillas


Ritual a Ori después de consagrarlo
Orí juju
Orí juju
Orí juju - la persona se pone las manos en la cabeza
Orí olówó m kó ó mara
Orí olówó m kó ó mara
Orí olówó m kó ó mara - la persona se pone las manos en el torso
como si se estuviera abrazando
Orí oto sì padá lẹní mi - la persona agita las manos hacia atrás
como para alejar las cosas malas
Gbogbo lówó nyọ ju orí

205
Ela Ola, LLC

Canto a Ori

Orí mi má pádá nẹní mi ó ó ó
Eda mi pàdá lẹbí osu
Eda mi má pàdá lẹní mi

Canto para cortar la soga a la chiva en 3 pedazos
Efan wn dó kolè
Efan wn dí kolè
Eran kótó roro
Efan wn dí kolè
Eran kótó roro

Se coge uno de los cocos (el más grande) se rompe en 4 pedazos, se
colocan debajo del Orí y encima del plato. Se le ofrece obi àbàtà a Orí.
Si es positivo, se le da el obi àbàtà a la persona y que lo mastique. Se
pone el obi àbàtà en la cabeza, en el ombligo, en la punta de los dedos
del pie y debajo de Orí.

Se le ofrece los animales que se tienen para el sacrificio encima del
plato blanco. Con los dos dedos del medio de la mano izquierda, la
persona misma se embarra la cabeza de sangre encima donde está el
obi àbàtà, el ombligo, los dedos de los pies y con la mano derecha
206
Ela Ola, LLC

levanta a Orí y embarra a Orí con sangre. Cada vez que va a darle un
animal a Orí, se tiene que lavar el plato. De esta misma forma se hace
con los tres animales. Si es negativo se pregunta que más desea.


Los animales que se le ofrecen a Orí en este procedimiento son estos
tres de forma obligatoria: pato, paloma o Gallina Guinea. Mucho mejor
si son blancos.

Después del sacrificio, se ofrece obi àbàtà a ver si quedó bien. Si es
positiva la persona, el babalawo y los presentes comen del obi àbàtà y
se le ofrece ginebra. De la sobra de la ginebra, se le echa un poco a Ori
por encima.

En este momento se le ofrece coco. La persona no debe comer después
que recibe Orí por espacio de una hora.

Observaciones:
Una vez que la persona ha recibido a Ori, cada vez que se va a rogar la
cabeza debe hacerlo a través de su Orí.

El Ori se mantiene tapado con un pañuelo blanco y amarrado por las 4
puntas encima de Orí.
207
Ela Ola, LLC

MEDICINAS


208
Ela Ola, LLC

Para vencer a los enemigos y echar para atras lo que
estan planificando.

1
Òyèkú ogbè

Ìrúlá orítá okibọ ofifo
Ẹkurọ orítá okibọ ofifo
A d’ífá fún Orúnmìlà
Nijó ti wn n rò ibi sì bàbá layé
Wn n rò ibi sì bàbá láládé run
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Njé ìrúlá orítá okibọ ofifo
Ẹkurọ orítá okibọ ofifo
Wn n rò ibi simi layé
Wn n rò ibi simi láládé run
Ifá Òyèkú lugbè kin ó jẹ n wà

Ẹbọ
Orukọ kan
209
Ela Ola, LLC

Abo adirẹ méjì
Àkùkò adirẹ méjì
Igbin mẹfa

En español

Ìrúlá orítá okibọ ofifo
Ẹkurọ que está en el camino de mucho okibo ofifo
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que le estaban deseando muy mal en la tierra
Y le estaba deseando mal en el cielo
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso, ìrúlá orítá okibọ ofifo
Ẹkurọ que está en el camino de mucho okibv ofifo
Me desearon mal en el cielo
El Ifá de Òyèkú es lo que me va ayudar
Ifá dice que hay bendiciones de victoria para vencer los malos
espíritus que usted tiene y debe ofrecer sacrificio para evitar el
mal que le puedan hacer. Ifá dice que debe saludar a Ifá todos los
días antes de levantarse.

210
Ela Ola, LLC

Sacrificio
1 chivo
2 gallinas
2 gallos
6 babosas

Medicina
Se queman las semillas de ìrúlá y se muelen hasta que se hagan
polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y
rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace 16
incisiones en el medio de la cabeza.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà en el día que le estaba
deseando mal en la tierra y fue a donde estaba el sacerdote a
consultarse.

Ifá le dijo que había bendiciones de Victoria sobre todo tipo de
mal que le estaba deseando y que iba a tener más poder que todos
sus enemigos juntos. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer y le
dijo que debía saludar a Ifá al despertar cada mañana.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.
211
Ela Ola, LLC

2
Irete ose

Apabi alaja
Okúnrin rogbodo rogbodo bi elọkún
A d’ífá fún Orúnmìlà
Nijó ti wn n kó ẹbọ kó eedi
Ti ti àwọn aye n fẹyẹ wn dẹrú ba
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ogbèbo nibe ó rúbo
Ifá ní ẹmọn ke
Oní ẹmọn hun owo ti ogun ó wò to lagbède
Iso ní ewiri fi n ṣo danu
Nijó ti koropo bà yin bọn ka ṣoṣo
Ipilé tipilé nilé rè n wò danu
Irefe òṣé iwo ó mn banu seri àwọn otá mi dasi koto

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ako aya kan
Esun isu
Ewa eyan
212
Ela Ola, LLC

plp emun
Àkùkò adirẹ méjì

En español

Apabi alaja (el dueño de la bolsa)
Un hombre gordo y alto cvmv elekún
Hizo adivinación para Orúnmìlà
A quien se le decía siempre que debía de ofrecer sacrificios
En contra de las fuerzas del mal
Y de los malos espíritus que las brujas
Le estaban matando para asustarlo
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Ifá dijo que no gritara
Ifá dijo que no llorara
Se los entregará a ogun
Los va a llevar a donde está agbède
El animal ewiri suelta muchos peos
La base de la casa es lo que se ha ido perdiendo
Irete òsé tu vas a enfretar a mis enemigos hasta la misma tumba.
213
Ela Ola, LLC


Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre todas las fuerzas del
mal y hechicería que sus enemigos le están haciendo. Ifá dice que
haga sacrifico y la medicina para vencer a ese mal que le ròdea.

Sacrificio
1 perro macho
Ñame tostado
Frijoles tostados
Mucho aceite de palma
2 gallos

Medicina
Se queman las hierbas de koropo con la piel de ewiri y se muelen
hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para
marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la
persona se hace 20 incisiones en el medio de la cabeza.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà en el día que las brujas le
estaban mandando muchos males y fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse.

214
Ela Ola, LLC

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre las brujas y los
maleficios que ellas tenían en su contra y que no debía de tener
miedo. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese
estas bendiciones.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


3
Ogbè ofun

Atu yá gbà
Anu yá gbà
Irú esin ní ó gbèbikan
A d’ífá fún atiro ese
Nijó ti n sáwo ròde ooro
Ẹbọ kolé ìṣegun elenini ní wn ní kó ṣe
O gbère nibe ó rúbo
Oní ara run ẹjọwọ ẹromi
Ayamo bi eke ilé ó rolé
Ayamo bi roro ó bà roko
215
Ela Ola, LLC

Ayamo bi obínrin ó bà roso mn
Ara run ẹjọwọ ẹromi
Riro ní oogo bò rò ti mnlé lẹyin

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Agbo funfun kan
Igbin mẹfa
Àkùkò adirẹ méjì
Orukọ kan
Atare merin

En español

Atu yá gbà
Ami yá gbà
Es la cola del caballo la que no se queda quita
Hicieron adivinación para atiro ese
En el día que iba al pueblo de ooro
Le dijeron que hiciera sacrificio para vencer a sus enemigos
Y obedeció
Le dijo: pónganme el poder en mí (ayúdenme)
216
Ela Ola, LLC

Solo las columnas de la casa soportan a la casa
Solo las hierbas de roro no le dan el poder a la finca
Solo las mujeres doblan la ropa
Que la gente del cielo
Hagan que oogo ayude a monlé

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para que las
malas acciones que se están hacienda o que se han mandado hacer
en contra suya no tenga éxito y sus enemigos que en ridículo.

Sacrificio
1 carnero blanco
6 babosas
2 gallos
1 chivo
4 pimientas de Guinea

Medicina
Se coge un pedazo de una de las columnas que sostienen a la casa,
hojas de roro y hojas de oogo. Se queman con un pañuelo blanco
de mujer hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del
tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de
217
Ela Ola, LLC

rezar, se la persona se hace incisiones en todas las coyunturas del
cuerpo.

Historia
Este verso revela la historia de un impedido que iba de viaje al
pueblo de ooro y fue a donde estaba el sacerdote a consultarse.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre la gente de mala
voluntad que le iba a maldecir sus planes en ese viaje. El sacerdote
le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese éxito.

El impedido escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad y salió
siempre victorioso sobre sus enemigos durante el viaje.


4
Ofun méjì

Orúnmìlà lodi edidare
Ifá wni ó di ediko
A d’ífá fún Orúnmìlà
Nijó ti ọmọ arayé n kó egun ẹ pẹ ati àṣé lẹ ifá lorí
218
Ela Ola, LLC

Ẹbọ ní wn ní koṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
Ifá ní aro ní yíò m lọ
Réè rò ibi wn bàwọn
Apada ní yíò paibi wn sa sáwon
Ẹrú ní yíò rú ibi wn réè bàwọn
Ikú ijẹbú ó ní jẹ ki ibi
Ó lé ku lorí mi ikú tolohun ó dari ọmọ
Akan lodo orí ọmọ eja ní n rò lẹ
Ki bi wn ó mn rò lẹmi lorí
Osoro omi kíi rò lagbon

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Àkùkò adirẹ méjì
Ẹyẹ etú méjì
Agbon méjì
Igbin merin
Alabahun méjì219
Ela Ola, LLC

En español

Es Orúnmìlà el que ha quedado como bobo
Ifá dice que se ha convertido en un ediko
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que en la tierra le estaba echando maldiciones
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Ifá dijo que las hierbas de aro van a regresar toda la maldición
Las hierbas de apada les van a regresar todo el mal
Es erú la que va a devolverles todo el mal
Eku-ijebú hará que el mal les regrese a ellos mismos
La muerte dice que ella es la que controla al hijo del cangrejo en la
orilla
Orí con el pescado hará que todo le regrese a ellos
Los malos espíritus no van a caer en mi parte
Así como el agua no se queda en una canasta

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre todo el
mal que le están hacienda o deseando sus enemigos pero debe
ofrecer sacrificio cuanto antes y propiciar mucho para su Orí

220
Ela Ola, LLC

Sacrificio
2 gallos
2 gallinas Guinea
2 cocos
4 babosas
2 jicoteas
Medicina
Se queman todos los cangrejos que se hayan podido conseguir a la
orilla de un río cerca de las hojas de aro. Se cogen las hojas de
apada é ikú ijebú y después se muelen junto con los cangrejos
quemados hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo sobre el
tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de
rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa
para tomar con agua fría.


Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse porque le estaban echando muchas
maldiciones y maleficios para dañarle.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos y
que ningún mal le tocara a él. El sacerdote le dijo el sacrificio a
ofrecer para que tuviese esas bendiciones.
221
Ela Ola, LLC


Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad y salió
siempre victorioso sobre sus enemigos.


5
Odi méjì

Aba gidigba leṣe eerin
Aba gidigba leṣe efọn
Aba gidigba leṣe Òrìsà nlá
Isinku run é pè yín dá lọdomi
Ẹ dá mi silé fún rere
Ẹ dá rere silé fúnmi
A d’ífá fún Òrìsàs nlá Osere mngbo
Nijó ti ọmọ arayé n rò ibi ro
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
O gbèbo nibe ó rúbo
Oní owo wà bà ewé abiri kolo dugbè
Ajogun ibi gbogbo é pẹ yín dá lodo mi
222
Ela Ola, LLC

Odi méjì bami dina wn gbogbo ibi
Iware mẹfa kíi fa ire rè ti
Igbin mẹfa niki efi fá rè tènu wà fúnmi
Tifá tifá lá n jẹran igbin

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Igbin merindinlogun
Ẹyẹ etú méjì
Àkùkò adirẹ méjì
plp orí
Aso funfun opa mewa
Iyan ati bẹ egusi


En español

Aba gidigba es la pierna del elefante
Aba gidigba es la pierna del búfalo
Aba gidigba es la pierna de Òrìsànlá
El que está enterrado se aleja de mí
Y me deja sus riquezas
223
Ela Ola, LLC

Y me deja sus riquezas
Hicieron adivinación para Òrìsànlá oseremogbo
En el día que la gente le estaba deseando mucho mal
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Ahora que nuestras manos han tocado las hierbas de abirikolo
Todo el mal se irá de nuestro lado
Odi méjì ayúdame a cerrar las puertas de mal
Iware mefa, que no tengas problemas para traerme las riquezas
Son 6 babosas las que tú usas para traer me riquezas
Es para tener suerte que nos comemos la carne de la babosa

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para vencer todo mal que
sus enemigos le están deseando a hacienda y que debe
mantenerse firme en su adoración a los Òrìsàs para que lo
protejan siempre.

Sacrificio
6 babosas
2 gallinas Guinea
2 gallos
Mucha Manteca de cacao
224
Ela Ola, LLC

10 yardas de tela blanca
Ñame machacado con sopa de melón

Medicina
Se muelen las hojas de abirikolo con el ìyèròsùn y se machacan
hasta que se hagan un polvo fino. Se echa el polvo sobre el tablero
para marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el
ìyèròsùn se echa sobre los materiales anteriores y se usa para
cocinar las 6 babosas del sacrificio con sal y aceite de palma.
Después que estén cocinadas, la persona reza la encantación de
nuevo y se las come.

Historia
Este verso revela la historia de Òrìsàs nlá oseremogbo que fue a
donde estaba el sacerdote a consultarse porque le estaban
deseando mal.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que el mal que querían desearle no surtiera efecto. El
sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que alejara este mal
que le querían hacer.

Òrìsàs nlá oseremogbo escucho el sacrificio y lo ofreció. Después
alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.

225
Ela Ola, LLC


6
Irete ogbè

Gbèmiléri ki n ifá rere fún o
Somi kale ki n ki ero wo
Ẹro ní ifá inu mi kíí ṣe ele
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá n be laarun ota
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ogbèbo nibe ó rúbo
Ifá ní agbon ilé kíi yunko
Agbon oko kíi yunle
Ewé kẹyin srun kó mrun
Eleko ataku ana kíi raye gbèle
Ifá ní ó di gbère
Moní ó di kese
Ota awo koní rojú

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Orukọ kan
226
Ela Ola, LLC

Abo adirẹ méjì
Eku méjì
Eja méjì
Àkùkò adirẹ méjì
Igbin meta


En español

Llévame y déjame cantarte las dulces palabras de Ifá
Déjame caer y te diré todo tipo de maldición
La maldición en el verso de Ifá no deja de ser un problema para
nadie
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando estaba en medio de muchos enemigos
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Ifá dice que las avispas no duermen en la finca
Las avispas no duermen en la casa
Las avispas cocinen al sol y lo enfrentan
El que vende eko no tiene tiempo para quedarse en la casa
227
Ela Ola, LLC

Ifá dijo que es una obligación
Dijo que nunca debió haber sucedido
Los enemigos del sacerdote nunca van a estar tranquilos

Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos y que
debe confiar en Ifá solamente que es quien le va a descubrir en
todo momento las malas intenciones de sus adversarios.

Sacrificio
1 chivo
2 gallinas
2 eku ifá
2 eja aro
2 gallos
6 babosas

Medicina
Se queman avispas que se hayan capturado en la casa y avispas
que se hayan cogido en una finca junto con las hierbas de keyin
sorun que el que vende eko no las haya usado. Después se muelen
hasta hacerse polvo. Se echa el polvo encima del tablero para
marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la
228
Ela Ola, LLC

persona se hace incisiones a los largo de la cabeza y al terminar
reza la encantación nuevamente.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse porque le estaba rodeado de enemigos.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que tuviese existo en medio del mal que ellos le querían
desear. El sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese
esas bendiciones.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


Ogbè irete

Igbo ní yíò ku si
Ilé ní maan mn kunle
Oke iléni kosal sun
Akanpo ewu jinba jinbani maa wo
Koní ri enikan aaran nise
229
Ela Ola, LLC

Latorí ako esin ní ti maa bo sorí abo esin
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá n be laarin ota
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ogbèbo nibe ó rúbo
Njé otá àwọn dẹrú isu
Puke nifá ọmọn buwn jẹ puke
Ota awodi efo yarin
Wowo nifá ó wn buwn jẹ wowo

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ewuré kan
Àkùkò adirẹ méjì
Agbon méjì
Igbin mẹfa
Alabahun méjì

En español

Es en el boque en el que va a morir
Es la casa la que protege
230
Ela Ola, LLC

Es la tierra la que no cesa y se va a dormir
Solo grandes ropas es lo que voy a usar
No vas a encontrar a nadie que te haga un encargo
Es por el caballo que llegamos a las yeguas
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando estaba en medio de enemigos
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso, el enemigo del sacerdote será un ñame inútil
Es suavemente como Ifá los va a acabar
Los enemigos del sacerdote se convertirán en un yanrin
Es suavemente como Ifá los va a acabar

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre sus
enemigos. Ifá dice que no haga justicia por usted mismo sino que
ponga su confianza en Ifá y en lo que el dice y el hará justicia para
usted.

Sacrificio
1 chiva
2 gallos
2 cocos
231
Ela Ola, LLC

6 babosas
2 jicoteas

Medicina
Se machaca el ñame con el vegetal yanrin y se ponen en un plato
de cristal. Se le echa mucho aceite de palma y se lleva a donde
haya sido aceptado por Ifá.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse porque le estaba rodeado de enemigos.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que sus enemigos no iba a tener éxito en contra de él. El
sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que alejase el mal que
le querían hacer.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


8
Eji ogbè
232
Ela Ola, LLC


Dami ṣẹbè
Ki n da ó sì lọrọ oko
A d’ífá fún ago
Ohun adirẹ jọ n ṣotá
Ẹbọ ní wn nikiwn ó ṣe
Ago nikan ní n be lẹyin ti n rúbo
Njé tale tale ago ní yíò dadirẹ o tale tale

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Orukọ kan
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì
Ago adirẹ méjì
Igbin mẹfa

En español

Dami ṣẹbè
Me caigo mientras voy para el campo
Hicieron adivinación para ago
233
Ela Ola, LLC

Cuando tenía a la gallina por enemiga
A los dos le dijeron que hicieran sacrificio
Y solo la jaula lo hizo
Por eso, por la noche la jaula siempre tendrá a la gallina

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted pero debe ser
paciente en lo que desea para que le salgan las cosas bien y tenga
éxito.

Sacrificio
1 chivo
2 gallos
2 gallinas
2 jaulas
6 babosas

Medicina
Se cogen partes de una jaula y se machacan bien con una pimienta
de Guinea completa. Después se queman hasta que se hagan
polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y
rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se hace
incisiones en distintas partes del cuerpo.

234
Ela Ola, LLC

Historia
Este verso revela la historia de la jaula que fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse porque le estaba peleando con la gallina.
La gallina también fue a consultar al sacerdote por sus peleas con
la jaula.

Ifá le dijo que hicieran sacrificio para dejar las peleas. El sacerdote
le dijo el sacrificio a ofrecer.

Ellas escucharon el sacrificio. Solo la jaula ofreció el sacrificio y es
por eso que puede encerrar a la gallina.


9

Ose ownrin

Ìkékéré gbanhun
Ìkékéré gbanhun
Asíṣe gbanhun
Asíṣe gbanhun
Ìkékéré ohun asíṣe kiwn
235
Ela Ola, LLC

O mn sera wn gbanhun gbanhun gbanhun mn
Owo ti afi ra asíṣe naa
Lafi ìkékéré
Adifánfun oluwoto egba
Ọmọ eye ti n fi eegun se sonso enu
Nijó ti n lo réè gba jen mi obínrin aroní
Ẹbọ ní wn ní to se
O gbèbo nibe ó rúbo
Jenmi ní bose igbo n bà ba ó de
Bose odan n ó bà ba ó re
Aroní oko mi ní koje ó
Oluwoto egba ní fonfon n tifun
Asun pareda ní tigi aja
Bi allele bale bonna bonna wn a rewarun
Kinni ó ní jẹ kiwo wn ó ja akuwo!
Kown ní jẹ kiwo wn ó ja akuwo!

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì
Eku méjì
236
Ela Ola, LLC

Eja méjì
Alabahun méjì
Pèpèyè méjì

En español

Ìkékéré gbahin
Ìkékéré gbanhun
Asíse gbanhun
Asíse gbanhun
Ìkékéré y Asíse no deben hacer gbanhun gbanhun el uno con el
otro
Es el mismo dinero que usamos para comprar a Asíse
El que usamos también para comprar el ìkékéré
Hicieron adivinación para Oluwoto egba
El hijo de la mascarada
En el día que iba a coger a aroní como esposa
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso mi amor, si vas al bosque voy contigo
Si te tienes que ir al bosque, me voy contigo
237
Ela Ola, LLC

Aroní mi esposo oluwoto egba dice que fonfon es de ifon
La Madera es la que está siempre cambiando de posición
Cuando es de noche, los ineptos van al cielo
¿Quien va a tener poder sobre mí?
Akuwo!
El no dejará que el poder caiga sobre nosotros
Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para lograr sus
propósitos y que sus enemigos no le impidan sus planes, pero
debe ofrecer sacrificio apaciguar a su destino.

Sacrificio
2 gallos
2 gallinas
2 eku ifá
2 eja aro
2 jicoteas
2 patos

Medicina
Se queman las hierbas de ifon y un pedazo de Madera del techo de
la casa junto con un insepto llamado bonna bonna y hierbas
akuwo. Se muelen bien hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo
238
Ela Ola, LLC

encima del tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
Después de rezar, se la persona se lo toma con agua fría.

Historia
Este verso revela la historia de Oluwoto egba que es el hijo de las
aves y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse porque le
estaba rodeado de enemigos.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que no le hicieran ningún mal. El sacerdote le dijo el
sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

Oluwoto egba escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


10
Ose méjì

Moní ẹmo sebi lemi mn
Etun n ṣẹbi lẹmi
Moní emu soro wu eyin
Etun n ṣoro mu eyin
239
Ela Ola, LLC

Iyeju ẹni ti n ṣẹbi lẹmi
Iyeju eni ti n ṣẹbi lẹmi
Aki iyeju eeyan ti n ṣoro mi ẹyin
Tete loní kemo tele pe
Olubongaga (ewé) kíi bàwọn baya orun kale
Ilépa (eepa to kanhin saare oku) dodo n peyin o
Ose méjì iwo ní kó ṣeri gbogbo àwọn otá ní da sì koto

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Orukọ kan
Alabahun méjì
Àkùkò adirẹ méjì
Eja méjì
Alakan méjì

En español

Digo que no me hagas más daño
Y sigues insistiendo en hacerme daño
Digo que no debes hablar mal en mi ausencia
Y sigues empeñado en hablar mal de mí
240
Ela Ola, LLC

Un gran número de gente deseándome mal
Un gran número de gente hablando mal de mí
El Tete es el que dice que no durarás mucho en esta tierra
Olubongaga hará que el sol no salga para ellos
Ilépa te está llamando
Ose méjì, tus eres el que vas a llevar a mis enemigos a la tumba

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted y que debe
mantenerse quieto a pesar del mal que le desean sus amigos que
está en Ifá el darles su merecido.

Sacrificio
1 chivo
2 jicoteas
2 gallos
2 eja aro
2 cangrejos

Medicina
Se muele el vegetal tete y las hojas de olubangaga junto con jabón
negro. Se coge tierra de al lado de una tumba y se mescla con los
materiales anteriores. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para
241
Ela Ola, LLC

marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar, el
ìyèròsùn se echa sobre el jabón y se usa para bañarse.

Historia
Este verso revela la historia de una persona de la que escucharon
hablar mal y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que ya no hablaran más de él a sus espaldas. El sacerdote le
dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

La persona escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.11
Ofun irete

Ofun lawo jangan ti rangan
Irete lawo jangan ti rangan
Àwọn mejeeji ní wn dawo jo wn pa eran iyalode jẹ
242
Ela Ola, LLC

Wn mu eegi wn fi kun eeta
Wn gba oko alawo lo
Ẹbọ lawo ní kiwn ó ṣe
Wn gbèbo nibe wn rúbo
Iyelode n fiwn ṣẹ pè wn runlé mnrunlé
Iyelode n fiwn ṣẹ pè mnrun
Susu mnrun susu bi isu
Wn ní ara yowu ti n fiwa
Ṣẹ pè mnrunlé mnrunlé
Ti n fiwa ṣẹ pè mnrunna
Monrunna ti n fiwa ṣẹ pè
Monrunsusu mnrun susu bi isu
Sojú oníla nilá seko
Sojú oníkan nikan se wewu eje
Sojú oloko ní aala oka ada isele se n digba
Sojú ifeka ní roro see ro
Sojú oloko ní dadanbiri see pon lẹyin igi
Kinni yíò pa eni ti a ṣẹ pè fún awo?
Sáworopepe!
Epe ni yíò pa eni ti n ṣẹ pè fún awo
Sáworopepe
243
Ela Ola, LLC

Bi ewuré bà boju weyin
Ati ẹ pẹ fún elepe

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì
Olonginni méjì
Igbin mẹfa
Alabahun méjì

En español

Ofun el sacerdote de jangan ti rangan
Irete el sacerdote de jangan ti rangan
Fueron los que mataron el chivo en iyelode para comer
Y fueron a donde estaba el sacerdote para que los ayudara
Les dijeron que hiciera sacrificio
Y obedecieron
Iyalode nos estaba mandando maldiciones
Iyalode les estaba mandando maldiciones
Iyelode los estaba maldiciendo como al ñame
244
Ela Ola, LLC

Y dijeron que los que los maldecían sin misericordia
Los estaba maldiciendo en grande
Los estaba maldiciendo como al ñame
Es en presencia del dueño del quimbombó que se pudren
Es en presencia del dueño del huevo del jardín que usa la ropa
Es en presencia del granjero que el cartel de la finca hecha hierbas
Es en presencia de ifeka que el roro se pone suave
Es en la presencia de dandabiri (fruta) que dandabiri se madura
en el árbol
¿Qué va a detener a la persona que maldice al sacerdote?
Sáworopepe
¿Qué va a detener a la persona que maldice al sacerdote?
Sáworopepe
Si la chiva mira para atrás a devolver la maldición

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para vencer a
sus enemigos y devolverles las maldiciones que le han estado
haciendo. Ifá dice que haga el sacrificio y confíe en el poder el
sacerdote.

Sacrifico:
2 gallos
245
Ela Ola, LLC

2 gallinas
2 gatos
6 babosas
2 jicoteas

Medicina
Se coge ekiko ila (hojas de la mata de quimbombó) que estén
maduras y que están en la finca aún, un insecto llamado
dadanbiri, hierbas sáworopepe y la cabeza de una chiva. Se
queman hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima del
tablero para marcar el signo y rezar la encantación. Después de
rezar, se la persona se hace 20o incisiones en la cabeza.

Historia
Este verso revela la historia de Ofun e Irete que ambos fueron a
donde estaba el sacerdote a consultarse porque habían matado al
chivo de iyelode.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria para que no le
sobreviviera ningún mal y que él los asistiría. El sacerdote le dijo
el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

Ofun e Irete escucharon el sacrificio y lo ofrecieron. Después
alabo al sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.
246
Ela Ola, LLC

12
Ogunda ogbè

Enu wn leji
Enu wn leta
A d’ífá fún Alapinni Iyoforí
Ọmọ Aba eegun jeun Awo
Ẹbọ ní wn ní kó ṣe
O gbèbo ní be ó rúbo
Oní eele ran pinni
Enu wn eele ran pinni lai lai

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Orukọ kan
plp olele
plp eko
plp ataare
Àkùkò Adirẹ méjì247
Ela Ola, LLC

En español

Sus bocas son lo segundo
Sus bocas son lo tercero
Hicieron adivinación para alapinni iyoforí
El hijo de la persona que come alimentos especiales para la
mascarada
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Dijo que no funcionaría
Sus bocas no hablarían más de mí

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted para vencer a
sus enemigos y evitar que la gente hable mal de usted como
quitarle sus pertenencias. Ifá dice que haga sacrificio y propicie
para su mascarada.

Sacrificio
1 chivo
Muchas tortas de frijoles
Mucho tamal eko
Mucha pimienta de Guinea
248
Ela Ola, LLC

2 gallos

Historia
Este verso revela la historia de Alapinni que comía comida de la
mascarada y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que los malos espíritus no le hicieran daño y lo hicieran
pasar por cosas que no quería hacer. El sacerdote le dijo el
sacrificio a ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

Alapanni escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


Odi méjì

Atanbgbanhin mnni kokoro
Ikokoro mnni tangbahin
Tewu soogun awo arata mnde
Kosan ó pon ki n mun
Irúngbon digun
249
Ela Ola, LLC

Osa pọn irúgbon ó lẹ digin mn
A d’ífá fún oore segi segi
Eyi ti n ṣe ọmọ olopere
Ẹbọ ní wn ní koṣe
O gbèbo nibe ó rúbo
Njé ifá ojire abi ojre?
Opuwure aparo
Bi ẹyẹ baji ẹyẹ afo agbonra
Ita gbangba la n bewé ajilé kege
Ifá mney kiwn olé gbimon ran panni ó
Eti tare oko kíi gbiwn kó pa ilé
Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Orukọ kan
Alabahun méjì
Igbin merin
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì

En español

Atanbgbanhin mnni kokoro
250
Ela Ola, LLC

Ikokoro mnni tangbahin
Tewu soogun el sacerdote de arata monde
La naranja
Hicieron adivinación para oore segi segi
El hijo olopere
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso ifá, ¿te despertaste bien o mal?
Opuuru la codorniz
Cuando las aves se despiertan, mueven y mueven sus cuerpos
Es al aire libre donde encontramos a las hierbas de ajilakeye
Ifá, no les permitan que me quieran matar
El Etitare de la finca no planea matar a la finca

Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos,
especialmente para vencer a aquellos que están incluso pensando
en matarlo. Ifá dice que haga sacrificio.

Sacrificio
1 chivo
2 jicoteas
4 babosas
251
Ela Ola, LLC

2 gallos
2 gallinas

Medicina
Se quema un pájaro entero con hierbas de ajilé kege y hierbas de
etitare oki. Se muelen después para hacerlo polvo. Se echa el
polvo encima del tablero para marcar el signo y rezar la
encantación. Después de rezar, se la persona se hace incisiones a
lo largo de la cabeza.

14
Ogbè irosun

Ado abidi kotopo
A d’ífá fún eleriwo
Abu fún eledan
Igba ti wn jọ n seta
Ẹbọ ní wn ní kiwn ó ṣe
Eledan nikan ní n be lẹyin ti n tubo
Njé eledan ó ní oogun
Ofi ẹbọ ogbè rosun pa elerin danu

252
Ela Ola, LLC

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Àkùkò adirẹ méjì
Pèpèyè méjì
Abo adirẹ méjì
Igbin mẹfa
Obi abata mẹfa
Oti

En español

La calabaza medicinal tiene el fondo redondo
Hicieron adivinación para eleriwo y para eledan
Cuando los dos estaba peleando el uno con el otro
Les dijeron que hicieran sacrificio
Pero solo eledan lo ofreció
Por eso, eledan no tiene medicina
Uso el sacrificio de ogbè irosun para exterminar a eleriwo

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre aquellas
personas que le están haciendo daño y que debe ofrecer el
sacrificio debido en el momento correcto y no esperar que solo la
medicina no le va a solucionar sus problemas.
253
Ela Ola, LLC


Sacrificio
2 gallos
2 patos
2 gallinas
6 babosas
6 obi abata
Ginebra

Historia
Este verso revela la historia de Eleriwo que estaba luchando
contra otros y que fue a donde estaba el sacerdote a consultarse.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos y
para ser él quien salga victorioso. El sacerdote le dijo el sacrificio a
ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

Eleriwo escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.


15
254
Ela Ola, LLC

Odi méjì

Oní eran n jẹmọn iwere
Iwerere eji olodi
Ola eran n jẹmọn iwerere
Iwerere eji olodi
Ẹmi ole torí eran n jẹmọn
Ki n kó otale legbèje eran eleran ja
Apako loja mnwo
Otita loja mnfiriri mnfiriri
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá n sáwo lo ona tojin
Gbungbun bi ojo
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
O gbèbo ní be ó rúbo
Njé àwọn mowo rò o
Kàwọn ó mn gba
Ogba ẹbọra ku kó sàwọn

Ẹbọ
Orukọ kan
255
Ela Ola, LLC

Àwọn idedo
Ewé owo
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì

En español

Oní eran n jẹmọn iwere
Iwerere eji olodi
Ola eran n jẹmọn iwerere
Yo el ladrón, lo hize por la comida y no estoy comiendo
Iwerere eji olodi
Lo hice por la comida
Apoko es el Mercado de monwo
Otita es el Mercado de monfiriri monfiriri
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Que iba de adivinación a un lugar tan lejos como el día
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso, no lo piense hacer con la maya
Eso no va a ser aceptado
256
Ela Ola, LLC

El viejo espíritu no va a ser encerrado en una trampa

Ifá dice que hay bendiciones de victoria para usted sobre sus
enemigos para evitar que le tiendan trampas y que le hagan
quedar mal. Ifá dice que haga sacrificio

Sacrificio
1 chivo
La maya para capturar peces
2 hierbas de owo
2 gallos
2 gallinas

Medicina
Se queman las hojas de owo con la maya de pescar hasta que se
hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para marcar el
signo y rezar la encantación. Después de rezar, se la persona se
hace incisiones en las coyunturas del cuerpo.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà que iba de viaje y que fue
a donde estaba el sacerdote a consultarse.

257
Ela Ola, LLC

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para que no le hicieran ningún mal en el viaje que iba a realizar. El
sacerdote le dijo el sacrificio a ofrecer para que tuviese esas
bendiciones.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.Osa méjì

Bàbá guru erin
Bàbá kosomu efọn
Ogbanran gandan ní idahun
Ọmọri odo
Ọmọri odo ní fese iran
Mejeeji tilé dahin danhin
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá ó gun orí olodi rè sodun
Ẹbọ ní wn ní k ṣe
Ó ṣi gbbo nb ó rúbo
258
Ela Ola, LLC

Njé oba alado gun orodi ó n jo
Sigidimongba sigidimongba si
Ewi ade gun orodi rè ó n jo
Sigidi mngba sigidi mngba si

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ewuré kan
Eku méjì
Eja méjì
Àkùkò adirẹ méjì
Abo adirẹ méjì

En español

Si uno debe atrapar a un elefante
Ifá dice que va a estar en la casa del antílope
Ogbanrangandan es el sonido que hacen los mortales cuando caen
Es el mortal el que sujeta sus dos piernas cuando cae
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando iba a subir al festival en medio de muchos enemigos
Le dijeron que hiciera sacrificio
259
Ela Ola, LLC

Y obedeció
Por eso, el rey de alado se pasea en medio de los enemigos
Sigidimongba sigidimongba si
Ewi ade pasea en medio de los enemigos
Sigidimongba sigidimongba si

Ifá dice que hay bendiciones de victoria sobre sus enemigos
porque usted es hijo de Ifá y será protegido y bendecido para
tener muchos años de vida y éxito.

Sacrificio
1 chiva
2 eku ifá
2 eja aro
2 gallos
2 gallinas

Medicina
Se pone la cabeza de la chiva que ofrecida en el sacrificio de
espalda a Ifá encima de un plato de cristal. La persona canta la
encantación en el lugar donde fue sacrificado el chivo. Después se
quema la cabeza del chivo con las hojas de segunsete hasta que se
hagan polvo. Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el
260
Ela Ola, LLC

signo y rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa
sobre los materiales anteriores y se usa para tomar con agua fría.

Historia
Este verso revela la historia de Orúnmìlà que fue a donde estaba el
sacerdote a consultarse porque estaba viajando en medio de
enemigos.

Ifá le dijo que había bendiciones de victoria sobre sus enemigos
para liberarse de esos enemigos. El sacerdote le dijo el sacrificio a
ofrecer para que tuviese esas bendiciones.

Orúnmìlà escucho el sacrificio y lo ofreció. Después alabo al
sacerdote y a Ifá porque sus palabras se hicieron realidad.
261
Ela Ola, LLC

II - Camino e incisiones para la gente que viaja
en carro o en barco para que no tengan
problemas migratorios– OYEKUN OWONRIN


OFO RE:
Olawo la n pe owo odarijin la n pe kumon
Etu fori powo ni a n pe gbogbo irin
Olawo ti a n pe owo
Ifa mon je kiwon o le fise nnkan funmi
Odarinjin ti a n pe kumon
Kumon mon je kiwon o lefi o se nnkankan funmi laburu
Etu foriko ti a n pe gbogbo irin
Ada ni Obe ni Aake ni Ibon ni
Ki won o mon le fiyin se nnkankan funmi lai lai
Eni toba siju aburu womi
Ki iwa re o baje nitori adojude ni a n pe igbin
262
Ela Ola, LLC

Ewe keyin sorun kii siju wo Eledumare
Ni ojo ti o ba siju wo Eledumare ni iwa re n baje
Gbogbo eni toba n doju aburu komi
Kiwa re o baje koso o dowo funmi
Ki aje o dowo funmi

TRADUCCIÓN
Una babosa grande y hierbas de keyin sorun. Se queman
juntas hasta que se hagan polvo, el cual se usa para marcar
el signo de Oyeku Owonrin y rezar la encantación. Se
hacen entonces incisiones alrededor de las muñecas de las
manos y se echa el polvo de adivinación mientras se vuelve
a cantar la encantación.

263
Ela Ola, LLC

ENCANTACIÓN

Olawo es el que llama a la mano
Odarijin es el que llama al palo
La gallina Guinea que usa la cabeza para conseguir el
dinero
Es lo que llamamos todos los hierros
Olawo el que llama a la mano
Ifa no dejes que usen sus medios para hacer algo en contra
mía
Odariji al que llamamos palo
No dejes que nada malo me pase a mí
Etu foriko lo que llamamos el hierro
Del machete, del cuchillo, del hacha y de la pistola
No deben ser usados para hacerme daño
El que me busque o mire para hacerme algo malo
Que sus actos se vayan en contra de él mismo
264
Ela Ola, LLC

Que caigan tan bajo que coman babosas
Que las hojas de keyin sorun
No enfrenten al Dios del cielo
Que sus actos y conductas se echen a perder
Cualquiera que intente en mi contra
Que los camaleones le den su merecido
Que las brujas le den su merecido265
Ela Ola, LLC

16 encantaciones para ayudar a una persona a
tener más dinero y no perder el que tiene

1- ÈJÍ ÒGBÈ

Aké lakan lá npè Ifá
Àdá oṣeere ohun ọlá sile lá npè Èṣù dara
Obiri àyíré wọlú lá npè yin ìyamí aje
A d’ífá fún Orúnmìlà
Bàbá jí kó rowo kán aayo ná
Ifá ní tọbá ṣe bi ìṣé tohun bà ní
Oni itun ní yìó pè kí wn ó m fi owo owo wn tunnu ṣe
Ifá ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó m fowo owo wn fami
m ra
Abéére ní yìó ní kí wn ó m fowo owo wn béé rè mi
Atere atagba ní wn yìó mn fowo owo wn momi
Atewe atagba ní wn ewé abé rò defe
266
Ela Ola, LLC

Ẹmi ní kí n m wú tokúnrin tobínrin
Ateru atọmọ ní obo n wú
Èjí ògbè wá lọ réé gbè owo wn wá fúnmi
Ipara kipara kíí rink ó borí lọ fi ndá òyinbó

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé mefa
Abo adirẹ mèjí
Ẹyẹ etu mèjí
plp ògèdè ominni
Ẹyẹ adirẹ mefa

En español
Ake lakan es el nombre que le damos a Ifá
Ada oseere y la riqueza en el suelo es el nombre que le
damos a Èṣù dara
267
Ela Ola, LLC

Obiri agire en el pueblo es lo que llamamos a las ìyamí
osoronga (brujas)
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Que se despertó en la mañana y no tenía ni un centavo que
gastar
Ifá preguntó sí estaba haciendo lo que tenía que hacer
Y dijo que todos iban a estar trayéndole mucho dinero
Es Ifá el que dice que se acerquen hombres y mujeres y me
traigan mucho dinero
Es Abére el que les va a decir que vengan a mí con dinero
en las manos
Todos, jóvenes y viejos deben acercarse a mí con dinero en
sus manos
Eso es lo que él dice a los jóvenes y viejos las hierbas de
abérò defe
Yo soy al que debe estar agradando los hombres y las
mujeres
268
Ela Ola, LLC

Los niños y los esclavos también desean las vaginas de la
mujer
Èjí ògbè, ve a traerme dinero
Ningún caracol ni ningún olor pueden opacar al perfume
de los blancos

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted
haciendo lo que sabe hacer en la vida. En estos momentos
usted está sufriendo por no tener dinero pero que haga
sacrificio y verá cómo va a ver muchos cambios favorables
en su vida y tendrá más suerte en la vida.

Sacrificio
6 palomas
2 gallinas
2 gallinas Guinea
Bastante banana (ominni)
269
Ela Ola, LLC

6 huevos de gallina

Medicina
Se muele las semillas de itun, cuentas de Ifá, abéére, hojas
de abero defe, pelos de la vagina de la mujer hasta que se
hagan polvo. Se echa el polvo encima del tablero para
marcar el signo y rezar la encantación. Después de rezar,
se mescal el polvo con cualquier perfume y la persona se lo
hecha siempre especialmente en su trabajo o cuando está
haciendo algo que le puede dar dinero.

2- Èjí ògbè
Eleri ìkán
Agbè orída
Ẹyin léé gbèni dele ire
Ẹyin lẹ wò ní lewú ola
Adifa fún okookanle irúnmọlé
270
Ela Ola, LLC

Wn n lọ réé bà olókun soro
Wn ní r ẹni kanakan kíí wò olókun leti
A d’ífá fún orúnmìlà
Bàbá n lọ réé bà olókun soro
Wn ní r ẹni kankan kíí wò olókun leti
Orunmilla ní r tohun yìó wò tokúnrin tobínrin leti
Nje ọmọ kékéré kíí wò gigi kó roju
Agbalagba kíí wò gigi kó roju
Atewá atagba wn kíí fiyo suga ṣenu kí wn ó poose
Adukan adukan lewé olominsin minsin din kanra wn
Olowerenjeje kíí panu ọbá òrìsàs da
Aruntaye ní lofinda òyinbó n sun
Èjí ògbè lorí kí tokúnrin tobínrin ó m fẹmi tówó tówó owo
wn
Ifá kifá kán kíí borí èjí ògbè
Ẹmi ní kí n borí tokúnrin tobínrin lorí ohun gbogbo
271
Ela Ola, LLC


Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé merin
Ẹyẹ etu mèjí
Agbo mèjí
plp ekuru funfun
Eku mèjí
Eja mèjí

En español
Ileri ìkán
Agbè Òrìsàs
Ustedes han tomado la casa de la riqueza
Han puesto las ropas de las riquezas en mí
Hicieron adivinación para miles de irunmoles
Cuando iban a hablar con olókun
272
Ela Ola, LLC

Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie más
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando iba a hablar con olókun
Le dijeron a olókun que no escuchara a nadie
Orúnmìlà le dijo a los dos que no escucharan a nadie
Por eso, los jóvenes no lo ven difícil verse al espejo
Los viejos no encuentran difícil mirarse al espejo
Que tanto los jóvenes como los viejos se pongan azúcar en
la boca y chiflen
Es el sonido de aduka adukan el que las hojas de
olominsinminsin hacen unas con otras
Olowerenjeje no rechaces la voz del rey de las deidades
Es oliéndolo como el perfume se va
Es èjí ògbè el que dice que los hombres y las mujeres
deben estar interesados en que yo tenga dinero
Ningún Ifá puede ser más victorioso que èjíògbè
273
Ela Ola, LLC

Yo debo ser más victorioso que todos los hombres y
mujeres

Ifá dice que hay bendiciones de riqueza y para que todo lo
que usted se propone lo logre y con éxito. Ifá le sugiere
hacer sacrificio para que le llegue todo lo que está
esperando en la vida y en especial porque va a ver mucha
gente en la vida que le va a ayudar y estará a su servicio.
Ifá dice que si usted es babalawo debe preocuparse por
adquirir muchos conocimientos de Ifá que le ayuden a
desenvolverse y ser mejor cada día. En eso estará su
prosperidad.

Sacrificio
4 palomas
2 gallinas Guinea
2 cocos
Bastante frituras de frijoles blancos (sin aceite)
274
Ela Ola, LLC

2 eku ifa
2 eja aro

Medicina
Se muele a un vidrio roto hasta que se haga polvo y
después se muele con hojas de olowereejeje que estén bien
secas junto con un cubito de azúcar. Se echa el polvo
encima del tablero para marcar el signo y rezar la
encantación. Después de rezar, se la persona unta el polvo
con perfume o talco y se lo echa encima. También lo puede
usar para untárselo en las manos y tocar la persona que él
está haciendo daño o que le está obstruyendo sus caminos.

275
Ela Ola, LLC


3
Òbara ìká

Gbade borí olu lá n pafa
Alana taara kán aje lan pè esu
Ogogo arẹyin kosun kaje wale ní oruko ti a npè yin ìyamí
aje ẹni akinlode ti mofi n pẹyin
Moni oju aje ní n ponmi
Moni ẹmi ó ní owo kankan a na
Ẹni oju aje kotun ponmi mo
Ẹni efun ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó mn gbowo owo
wn fúnmi
Ẹni osun ní yìó ní kí tokúnrin tobínrin ó mn fi gbogbo ire
owo wn sunmi bo
Nijó ti olotí bam u otí ní otí n pa
Atewe atagba kí wn ó mn kowo owo wn wá fúnmi
276
Ela Ola, LLC

Atewe atgba ní wn n dari jo pon otí òyinbó
Oku kíí kú kaso pè kosi owo
Nijó ti onigbo bà mu igbo ní igbo n pa
Igbo ní yìó pa tokúnrin tobínrin to lówó lówó wá bami
Atekun ateje ní wn ti n wá owo oku
Ona kona ní kí tokúnrin tobínrin ó mn fig bè owo wá
fúnmi
Orí gbigba iwo ní kí ó lọ réé pè orí tutu to lówó lówó wá
fúnmi
Orí gbigbè kíí pè orí tutu ti òbara ìká wá lọ réé ka owo ọdé
ilú wá fúnmi

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ewúre kan
Àkùkò adirẹ mèjí
plp epo pùpá
Òkètè mefa ati ẹyẹlé merin
277
Ela Ola, LLC

Ẹyẹ etu mèjí ati igbin mefa

En español
Gbade que es más fuerte que el sacerdote es el nombre que
le damos a Ifá
El que hace el camino de las riquezas es lo que llamamos
Èṣù dara
Ogogo areyin kosun y las riquezas son el nombre de las
ìyamí (brujas)
Se preguntan que porque los llamo
Digo que estoy sufriendo por no tener riquezas
Y es porque no tengo un centavo que gastar
Usted dice que no deben faltarme las riquezas
Tú eres el que hice que el efun que tanto los jóvenes como
los viejos
Deben traerme dinero
278
Ela Ola, LLC

Tú eres el que dice que osun hará que la gente se interese
en traerme dinero
Es cuando la persona se emborracha que se perturba
Que todos tomen mucho vino para mi beneficio
Cuando los muertos se mueren no se preocupan por el
dinero
Es el humo el que molesta
Es el igbo es el que va a molestar a todos jóvenes y viejos
Son ellos los que llorando y sangrando claman por su
dinero
Que cada uno vengan a mí a traerme mucho dinero
Usted el que tiene la cabeza seca, ve a decirle al que tiene
la cabeza mojada que me de mucho dinero
La cabeza seca no encuentra difícil buscar al de la cabeza
mojada Òbara ìká, ve a traerme el dinero del todo el país

279
Ela Ola, LLC

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que
debe hacer sacrificio para que usted pueda vivir como un
rey.

Sacrificio
1 chivo
2 gallos
Bastante aceite de palma
6 okete
4 palomas
2 gallinas Guinea
6 babosas

Medicina
Se muele efun, osun, huesos secos de un muerto y hierbas
de olá hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima
del tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
280
Ela Ola, LLC

Después de rezar, la persona mescla el polvo con vino y se
toma hasta que se acabe.

4
Èjí ògbè
Akolu
Agbalu
Afija gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi wa
Akolu lá npè Ifá
Agbalu lá npè Èṣù Òdara
Afija gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi wá lá npè yin ìyamí aje
Ẹyin meteeta ewa lọ réé fi ja gidi gidi gbowo ọdé ilú fúnmi
wa
Ki oga tè lọ mu tokúnrin tobínrin
Bi ojo bayo niwnran gbogbo aye ní oga rè nmú
Èjí ògbè wá lọ réé gbè ire aje tẹmi wá fúnmi
281
Ela Ola, LLC

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé meta
plp epo pùpá
Abo adirẹ meta
Àkùkò adirẹ meta
Pèpèyè meta
Otí
Obi àbàtà mefa

En español
Akolu
Agbalu
El que usa el conflicto para pedir dinero a alguien
Akolu es lo que llamamos Ifá
Agbalu es lo que llamamos Èṣù dara
282
Ela Ola, LLC

El que usa el conflicto para pedir dinero a alguien es el
nombre que les damos a las brujas
A los tres los llamo para que me traigan el dinero de todo
el país
Que mi propio camaleón me los traiga
Cuando el cielo se despeja por la mañana la gente se afecta
Èjí ògbè, ve a traerme muchas riquezas

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted
haciendo lo que sabe hacer en la vida y que tendrá mucha
suerte en la vidas obre todo le vendrá de las personas con
quien anda. Ifá dice que haga sacrificio y verá el resultado.

Sacrificio
3 palomas
Bastante aceite de palma
3 gallinas
283
Ela Ola, LLC

3 gallos
3 patos
Vino
6 obi àbàtà

Medicina
Se muele imin ojo hasta que se haga polvo y después se
echa encima de la mano, se marca el signo y se reza la
encantación. Después de rezar, se sopla en el lugar donde
uno trabaja o donde quiere que venga la prosperidad.

5
Èjí ògbè
Agbawi lá n pafa
Agbaro lá npè Òrìsàs
Adamo lejo lá npè ile
Adamo lare lá npè orí ẹni
284
Ela Ola, LLC

Iya baturebe lá n pea wn ìyamí aje
Obe kisi jana lá npè esu
Ojana fepo rara lá npè bàbá ọdé (sanponna)
Gbogbo yin e para po kewa bami ṣe tẹmi kó dara laye
Laye leye lá n bà ẹyẹlé
Ifá moje kí wn ó kimi ekun o
Orúnmìlà moje kí wn ó kimi kú òjòjò
Piri ní olongo nji
A kí bà Okúnrin ẹyẹ lorí ite
Èjí ògbè lọ réé gbè owo ọdé ilú fúnmi
Wa lodo tokúnrin tobínrin

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Elede kan
Ẹyẹlé merin
Ẹyẹ etu mèjí
285
Ela Ola, LLC

Agbọn mèjí
Igbin mefa
Alabahun ijapa mèjí

En español
El defensor es el nombre que le damos a Ifá
El vocero es el nombre que le damos a deidades
El abogado es el nombre que le damos a la tierra
El que ejecuta es el nombre que le damos a destino
Iya baturebe es el nombre que le damos a brujas
El que cruza rápido el camino es el nombre que le damos a
Èṣù dara
El que cruza el camino y se frota el cuerpo con aceite de
palma es el nombre que le damos a bàbá odé (sanponna)
Todos vengan a hacer mi vida mejor
Es bondad lo que encontramos en las palomas
286
Ela Ola, LLC

Ifá no dejes que paren de consolarme
Orúnmìlà no dejes que me vean en mi dolor
Es abruptamente que se despierta el olongo (un pájaro)
No encontramos a pájaros enfermos en el nido
Èjí ògbè, ve a traerme el dinero de parte de todas las
gentes

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que
debe confiar mucho en Ifá (Ifá). Ifá dice que haga sacrificio
para que no enferme, para que no pase bochornos, para
que la gente no le quite lo que tiene y ponga en ridículo.

Sacrificio
1 puerco
4 palomas
2 gallinas Guinea
2 cocos
287
Ela Ola, LLC

6 babosas
2 jicoteas

Medicina
Se queman 8 palomas con un pájaro olongo y después se
muelen hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima
del tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
Después de rezar, se echa en una calabaza grande y se
sacrifica una paloma y se pasa la sangre pro toda la
calabaza. Se cogen algunas plumas de las palomas y se
pegan en la calabaza y se deja ahí por 16 días. Al día
siguiente de los 16 días, la persona coge el polvo dentro de
la calabaza y lo mescal con eko y se lo come.

288
Ela Ola, LLC

6
OSA OTURA
Oluture
Òrìsàs tuwa
Òrìsàs tu rere tẹmi komi
A kíí ṣo ewúre kọmọ tu
Bi ẹnìkán bà dimu lówó ifá kowa
Tumi sile kí n m rise
A kíí ṣo agutan kọmọ tu
Osa tura ifá wá lọ réé tu ire tẹmi sile
Kire mi ó m tomi bo
Ifá wá fúnmi nire tẹmi poro poro
Ire poro poro ní ti ominni

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹ etu mèjí
289
Ela Ola, LLC

plp igbin
plp orí
Okun eran ewúre
Okun eran agutan
Ẹyẹlé mefa

En español
Oluture
Òrìsàs tuwa
Òrìsàs (deidad), tráeme las riquezas
Nadie amarra a un chivo sin soltarlo
Si algo o alguien me molestan Ifá me librará
Voy a recibir muchas bendiciones
No amarramos a una carnera sin soltarla
Osa tura Ifá, ve y tráeme las riquezas
Que todas las riquezas vengan a mí
290
Ela Ola, LLC

Ifá, ven a darme todo la riqueza
Porque la riqueza del ominni es inmensa

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted e Ifá
dice que haga sacrificio a las brujas para que se aparten de
su camino y no se interpongan a las bendiciones de
riquezas que hay para usted.

Sacrificio
2 gallinas Guinea
Bastantes babosas
Bastante manteca de cacao
La soga con que se amarro a un chivo
La soga con que se amarro a una carnera
6 palomas


291
Ela Ola, LLC

Medicina
Se muelen 200 hojas de ominni y las sogas que se usaron
para amarrar a una chiva y a un chivo hasta que se haga
polvo.
Se echa el polvo encima del tablero para marcar el signo y
rezar la encantación. Después de rezar, se mescla el polvo
con jabón negro y se fortifica con sangre de la carnera. El
jabón se usa para pasarlo por el cuerpo de la calabaza y
después se pone en una bolsa de tela blanca la cual se
cuelga de una pared para que no toque más nunca el suelo.
Se va usando el jabón para bañarse hasta que se agote.

7
IWORÍ OSE
Ajo wewe lá n pefa
Agbo wewe lá npè esu
Agba hangbon wewewe lá npè elegbara
Ofi aifun wn ladirẹ sin gbè odidi
292
Ela Ola, LLC

Eran paje lówó wn lá npè yin ìyamí aje
Ẹni éé tiri ti mofi n pẹyin lako lako bayi
Moni nitorí owo ni
Ẹni ebi ó ní panu
Ẹni iya ó ní pẹmi
Ẹni ebi kíí pa ekanna owo dale
Ti koba ho orun
Yio si lọ orí
Èjínrin loni kire tẹmi ó m jinna ti yìó fi de
Ibokubo ní èjínrin n bo igbo
Kọmọ araye ó wá fowo basin mi
Obu ní kefi bure aje ọdé ilú lwmi lówó
Yeke yeke ní n ṣe ọmọri igba
Ọmọri igba kíí ridi joki
Kiwn ó m ridi joko nila wn
Afi biwn bà de odo mi
293
Ela Ola, LLC

Iworí ijesa bo sode ilú
Ko gbare aje ọdé ilú lẹmi lówó
Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ewúre kan
Ẹyẹlé mefa ati plp epo pùpá
Opa mewa aso funfun
plp ekure funfun ati igbin mefa

En español
Ajo wewe es el nombre que le damos a Ifá
Agbo wewe nombre que le damos a Èsù
Agba hangbon wewewe es el nombre que le damos a
elegbara
El que colecta un chivo entero sin tener que darle nada a
nadie es el nombre que les damos a las brujas
Me preguntan porque las llamo
294
Ela Ola, LLC

Digo que solo es pro el dinero
Ustedes dicen que el hambre no me molestará
Dicen que no sufriré más
Ustedes dicen que la cabeza no tendrá hambre hasta que
sea de noche
Si no se arrasca el cuello
Se arrascará la cabeza
Èjínrin es el que dice que mi riqueza no durará en llegar
Es grandemente como el èjígnrin cubre el bosque entero
Que la gente venga a traerme mucho dinero
Es el obu que usas para obtener riquezas lo que tengo en la
cabeza
Lo que se usa para tapar a la calabaza es lo que cae de lado
Que no vengan a sentarse en sus casas
Sino que vengan a mí
Iworí ijesa, vayan por el pueblo y la ciudad
295
Ela Ola, LLC

Y recojan las riquezas para mí

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted pero
debe ofrecer sacrificio para que las brujas no le quiten lo
que le pertenece a usted. Ifá dice que usted tendrá muchas
ganancias en la vida pero que debe hacer sacrifico y
cuidarse de las personas que le rodeen para que no pierda
lo que ganará.

Sacrificio
1 chiva
6 palomas
Bastante aceite de palma
10 yardas de tela blanca
Bastantes tortas de frijoles
6 babosas

296
Ela Ola, LLC

Medicina
Se muele las hojas de èjínrin, las uñas de los diez dedos de
la mano de los pies y obu otoyo hasta que se haga polvo. Se
echa donde está Ifá y se marca el signo para rezar la
encantación. Después de rezar se echa en una calabaza y se
cubre. La persona coge un obi cola y se mastica mientras
se va cantando la encantación. Después se escupe el obi
sobre la calabaza y se tapa.

8
Ogunda ògbè

Paa ogo
Okiti n pira
Eya torí yo
Ile n mi
O mi dele alare
297
Ela Ola, LLC

Alare tula ó tu yebe yebe
O mi dele ayero owarangun aga loja
Loja ati laje laje
Gbogbo wn tula wn tu yebe yebe
Kila ó mi dele ẹmi lagbaja ọmọ lagbara naa
Kẹmi naa ó tula kin yebe yebe
Iko (iye ẹyẹ oode) ní kefi kowo ọdé ilú fúnmi wa
Saworo pepe mi n pẹyin ó
Olówó oloro
Saworopepe wá lọ réé pè olówó oloro ọdé ile yi wá fúnmi
Ewú wúre wá ó olele
Ewú mi olele
Oro ti òkètè bà bale ṣo nile gbo
Ohun ti moba ṣo fun Okúnrin obínrin ní kí wn ó m
sefúnmi
Ogunda bede ó ole
298
Ela Ola, LLC

Ogunda bede wá lọ réé jale owo fúnmi wa
Tokúnrin tobínrin bà ti n foju kanmi kí wn ó m gbowo
owo wn fúnmi
Lojo ti ina bà foju bo etu ní n gba

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹ etu mèjí
Pèpèyè mèjí
Abo adirẹ mèjí
Òkètè mefa
plp etui bon gidi
Igbin merin
Obi àbàtà mefa

En español
Paa ogo
299
Ela Ola, LLC

Okiti n pira
Eyan torí yo
La tierra está temblando
Ha sacudido la casa de alara
Alara se abrió y se hizo rico
Se sacudió hasta la casa de ajero owaregun agay ambos se
hicieron ricos en el mercado
Se abrieron mucho y se hicieron rico
La tierra que sacuda mi casa también
Para que yo sea rico también
Iko (la pluma de loro) es lo que trae el dinero al pueblo
Mis hojas de sawerepepe te están llamando
Los ricos y las riquezas
Sawerepepe, que los ricos y las riquezas me escuchen
llamándolos en el pueblo
Ewú wúre, que venga el olele
300
Ela Ola, LLC

Mi ewú de olele
Que la okete lo discuta con la tierra para que lo acepten
Es lo que les pido a todos los hombres y mujeres para que
lo acepten
Ogunda bede el ladrón
Ogunda bede, ve a buscar bastante dinero para mí
Que los jóvenes y los adultos anden buscando dinero para

Así como el día ve a la bala que se dispara

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted
haciendo lo que sabe hacer en la vida y que debe hacer
sacrificio y confiar mucho en Ifá porque hay mucha suerte
de riquezas para usted y que no debe dejar de confiar en lo
que le dice Ifá.


301
Ela Ola, LLC

Sacrificio
2 gallinas Guineas
2 patos
2 gallinas
3 okete
Muchas balas
6 babosas
6 obi àbàtà

Medicina
Se queman tres cabezas de okete, 3 plumas de loro,
bastante saworo pepe y semillas de esta mata. Se muelen
después hasta que se hagan polvo. Se echa el polvo encima
del tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
Después de rezar, se echa el polvo en el fuego frente a la
casa para que exploten ahí y se disparen por toda la
propiedad.
302
Ela Ola, LLC

9
Ogunda ògbè

Aja ní sawo funwn ní ọdé ido la npè obaluaye
Ejo ní n sawo funwn ní ọdé ilode la npè èṣù dara
Alaka ní n sawo funwn ní ode ilakankan lá npè yin ìyamí
aje
Bi agbè bà ké ní pogun pogun gbogbo egbè rè a da giri
giri bo
Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewá dafá
Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewa rubo
Okúnrin obínrin e da giri giri wá ewa gbè owo nlá ṣe
oogun
Omida wéré wéré e da giri giri wá ewa ṣe aya bàbálawo
Bi aluko bà ké mni pogbon pogbon gbogbo
Gbè rè a da giri giri boo
Bi odídéré bà ké ni pè aadota adaato
303
Ela Ola, LLC

Gbogbo egbè rè a da giri giri bo o
Ogbun bede ola
Kowo kowo ole
Akíí bè agbalagba ọlá nise owo nlá nlá kọmọ jí ṣe owo nlá
nla fúnmi

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Alabahun mèjí
Ẹyẹ etu mèjí
Igbin mefa
Iye agbè mefa
Iye aluko mefa
Iye ẹyẹ odide mefa304
Ela Ola, LLC

En español
El perro que es el sacerdote del pueblo es el que llamamos
obaluaye
La serpiente que es el sacerdote del pueblo es la que
llamamos Èṣù dara
El cangrejo que es el sacerdote de ilakankanla es el
nombre que les damos a las brujas
Si el agbè grita pogun pogun todos los otros pajaros se
acercan
Que hombres y mujeres, vengan en masa a consultarse
Que hombres y mujeres, vengan en masa a hacer
sacrificios
Que hombres y mujeres, vengan en masa a traerme mucho
dinero
Que pocas mujeres vengan a donde está el sacerdote
Si el alako (un pájaro) grita pogbo pogbon todos los demás
pájaros se le acercan
305
Ela Ola, LLC

Si el odídéré se cae en el fango todos los pájaros vienen en
su ayuda
Ogunda bede es el ladrón
El ladrón que roba dinero
Uno no manda a los ladrones a robarse el dinero para que
no le roben a uno

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que
haga sacrificio y reciba a Aje. Ifá dice que debe actuar
siempre bien para que sus ganancias sean justas y no las
pierda.

Sacrificio
2 jicoteas
2 gallinas Guinea
6 babosas
6 plumas de agbè
306
Ela Ola, LLC

6 plumas de aluko
6 plumas de odídéré

Medicina
Se queman la cabeza de un perro, la cabeza de una
serpiente, un cangrejo entero, 4 plumas de agbè, 4 plumas
de aluko y 4 plumas de loro. Se muelen hasta que se hagan
polvo y se echa el este polvo encima la mano izquierda
para marcar el signo para cantar al encantación. Esto debe
hacerse temprano en la mañana. La persona toca el polvo
con la punta de la lengua y lo sopla en varias direcciones.


307
Ela Ola, LLC

10
Ogunda bede (ògbè)
Aji tun kó aje lá npè Ifá
Arin ginni ginning muy ọlá lá npè Èṣù dara
Idanda giiri ti n dalu sia sia lá npè yin ìyamí aje
Obibo lá npè aje
Awn ní wn sefa fun Orúnmìlà
Nijó ti bàbá n sawo sawo bee ní kó reru je
Ẹbọ ní wn ní kó se
O gbẹbọ nibe ó rubo
Ifá je kí n rere je ní ọdé ile yi o
Bi agbè bà sawo lọ sotu Ifá ajeru
Bi aluko bà sawo lọ sotu Ifá ajeru
Bi odídéré basawo lọ sotu ife ajeru
Odo mi ní kí gbogbo olówó ti n bè lotu
308
Ela Ola, LLC

Ife yi ó ti wá m da kí wn ó mn ru okun kán soso ní n pa
enu asunwn po
Ara gbogbo ní kí n fi la
Ara gbogbo ní sefgun sefunb fi n sefun aje
Gbogbo ara ní kí n fila kí fi lówó lówó
Ogbunda gara olorí ola
Kowa lọ r ee dako ire gbogbo wá fúnmi

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé funfun mefa
plp ògèdè ominni
Abo adirẹ mèjí
plp epo pùpá
plp ekuru funfun


309
Ela Ola, LLC

En español
El que se levanta y es rico es el nombre que le damos a Ifá
El que recoge las riquezas es el nombre que le damos a Èxù
Zdara
Idandan que molesta en el pueblo es el nombre que le
damos a las brujas
Obibi es el nombre que le damos a las brujas aje (riqueza)
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que iba en un viaje sin retorno
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Ifá, déjame ser bendecido en mi pueblo
Si agbè sale de viaje el seguro que va a regresar con
bendiciones
Si el aluku debe salir de viaje a out-ife viene con
bendiciones
310
Ela Ola, LLC

Si el odídéré debe salir de un viaje fuera del pueblo vienen
con sus bendiciones
Que sea a mi casa donde vengan los ricos a consultarse
Es con pedazos de ropas que se hace una jaba
Que todo mi cuerpo esté vestido
Es con todo su cuerpo que el sefunsefun gana su fortuna
Que toda la fortuna rodee mi cuerpo
Ogunda gara es el jefe de los ladrones
Que vaya a buscarme las cosas buenas de la vida

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted
haciendo lo que sabe hacer en la vida y que si las cosas no
le están saliendo bien ahora en su trabajo o en su negocio
que haga sacrificio y ofrecimiento a las brujas para que no
le atormenten y tenga éxito.


311
Ela Ola, LLC

Sacrificio
6 palomas blancas
Bastantes plátanos (ominni)
2 gallinas
Bastante aceite de palma
Bastantes frijoles cocinados sin aceite

Medicina
Se corta la pluma de agbe, la pluma de aluko y la pluma de
odide con hojas de aje en pedazos pequeños y con ellos se
meten en una bolsa de tela blanca. Se echa ìyèròsùn sobre
el tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre los materiales
anteriores y se cuelga de la entrada de la casa.312
Ela Ola, LLC

11
Ogunda ògbè
Apajuba lojo awo ila Orúnmìlà
A d’ífá fún Orúnmìlà
Nijó ti bàbá n forum bow aye
Bàbá dele aye tan wn ní awn ó ní bè ní dida
Wn ní awn oni bee ní riru
Ẹbọ ní wn ní kose
O gbẹbọ ní bè orubo
Ifá ní wawa loni kí wn ó m wa
Atewa tá gbà kí wn ó wá m fi owo owo wn sinmi o
Atery atọmọ ní pejo sin ikin
Ẹnìká kíí fi ogji wá owo koko lẹ e ri owo
Atolówó atoloro ti n bè ní ọdé ile yi odo mi ní kí wn ó m
kowo owo wn bowa
313
Ela Ola, LLC

Okun kán soso ní n pa ẹni asunwn po ogunda bedew a
lọ réé gbè owo to tówó fúnmi wa

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé funfun mejo
Eran elede die
Ogoji owo eyo
Àkùkò adirẹ mèjí
Eja aro tutu mèjí

En español
Apajuba lodo es el sacerdote de la casa de Orúnmìlà
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
En el día que venía del cielo a la tierra
Llego a la tierra y le dijeorn que hciera adivinación
Y tambien que ofreciera sacrificios
314
Ela Ola, LLC

Se le dijo el sacrificio
Y obedeció
Ifá dijo wawa es el que debe venir
Que ambos los jovenes y los mayores me traigan dinero
Los niños y los esclavos adoran a Ifá
Nadie que use 40 caracoles para tener riqueza se queda sin
dinero
Que ambos los jovenes y los mayores me traigan dinero
Es la soga la que une la bosa
Ogunda bede, ve a traerme bastante dinero

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas y bendicioens de
Victoria para usted pero que debe ser una persona abierta
a los mensaje que Ifá le da para entender lo que debe hacer
en cada momento y asi el éxito saber donde buscarlo y
retenerlo.

315
Ela Ola, LLC

Sacrificio
8 palomas blancas
Un poco de carne de cerdo
4o caracoles (cowries)
2 gallos
2 eja aro

Medicina
Se coge una mano de ikin Ifá (16 de 4 ojos cada uno) y se
meten dentro de una jaba de tela. Con las manos se
espremen las hojas de wawa encima de los ikines. Se echa
ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y rezar la
encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa sobre
los materiales anteriores y se echa por encima de los 40
caracoles (que se meten dentro de la jaba) y de la jaba y se
cuelga en la parte de afuera de la casa.


316
Ela Ola, LLC

12
Èjí ògbè
Ajidaba lá n pafa
Ifá gbogbo aba ti moba n da ní kọmọ se
Aba ti alagemo bad a ní oosa oke n gba
Damo nito kíí ṣo ojo tire di ọlá tifi da ono olọmọ nito
Ti gbogbo erye bà roja odirere nìkán ní n koko bo wale
Asunwn loni kile aye ó suwn fúnmi

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹ etu mèjí ati agbọn mèjí
Alabahun mèjí ati igbin mejo
Iye ẹyẹ oode mefa

En español
Ajidaba es el nombre que le damos a Ifá
317
Ela Ola, LLC

Ifá todos mis planes e intenciones deben hacerse realidad
Es de la forma que el camaleón se mueve
Que la deidad lo acepta
Damonito, no deja de coger para otro día lo que le
pertenece
Cuando todos los pájaros van al Mercado, el loro siempre
regresa
Es asuwon el que dice que todo lo bueno me venga

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y que
usted no debe revelar sus secretos a otras personas para
que no le frustren sus planes y para que tenga éxito en la
vida.

Sacrificio
2 gallinas Guineas
2 cocos
318
Ela Ola, LLC

2 jicoteas
8 babosas
6 plumas de odidere

Medicina
Se muele un camaleón entero, semillas de la mata de
saworopepe (16 semillas) y una pluma de loro hasta que se
haga polvo y se mete el polvo dentro de una bolsa de tela.
Se echa ìyèròsùn sobre el tablero para marcar el signo y
rezar la encantación. Después de rezar, el ìyèròsùn se echa
dentro de la bolsita y se amarra con hilo blanco y negro y
la persona lo lleva en el bolsillo o en una cartera.

13
Osa ògbè
Òkètè kete lan pafa
Ògèdè gede lẹ n pesu
319
Ela Ola, LLC

Opaka paka lá npè sanponna
Ade ọmọ olumo nigbèkun kale lá npè yin ìyamí aje
Ẹni eetiri ti m n pẹyin ní oruko nlá nla bayi
Moni oju aje ní n ponmi
Ẹni tulasi lelo fi gba owo naa wa
Lówó okúnrin lówó obínrin
Ẹni ẹni ti koni lówó yìó lọ réé maa
Ko yìó lọ réé m ya
Moni wn ó ti ṣe maa kowa
Ẹni ewé senlówó senlese ní yìó mn seri wn bowa si odo
mi
Ẹni esu osa lu ògbè ní yìó lọ réé maa sewn sure suru
bowa sodo mi eewo òrìsàs ọmọri igabkíí rii idi joko

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Oruko kan
320
Ela Ola, LLC

Ẹyẹlé merin
plp epo pùpá
plp ekuru funfun
Ẹyin adirẹ mefa

En español
Òkètè kete es lo que llamamos Ifá
Ògèdè gede es el nombre que le damos a esu
Opaka paka es lo que llamamos a sanponna
El que busca la riqueza de otras gentes es lo que llamamos
las brujas
Se preguntan porque les llamo
Y es porque estoy preocupado por las riquezas
Que todos hombres y mujeres vengan a traerme sus
riquezas
Que todo el que tenga dinero me escuche cuando le pido
321
Ela Ola, LLC

Que ellos no dejen de estar trayendo el dinero que necesito
Que las hierbas de senlówó me traigan lo que necesito
mañana
Es Esu Osalu ògbè el que hará que vengan en masa a mi
Es un tabu de las deidades cubrir la calabaza que no tiene
fondo para sentarse

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas riquezas para
usted y que debe hacer sacrificio para que muchas
personas siempre vengan a consultarse y le traigan mucho
dinero. Ifa dice que le haga ofrecimientos a Esu.

Sacrificio
1 chivo
4 palomas
Bastante aceite de palma
Bastantes tortas de frijoles cocinados sin aceite
322
Ela Ola, LLC

6 huevos de gallina

Medicina
Se marca el signo con el iyerosun frente al Ifá de uno y se
ponen las hojas de segunsete encima del polvo. Se reza la
encantación y luego se usa una calabaza para meterlo todo
ahí y se tapa. Se coge obi abata y se mastica mientras se va
rezando la encantación nuevamente. Después se escupe el
obi masticado encima de la calabaza.

14
Èjí ògbè
Olu lana
Wa lana ire gbogbo kanmi loni
A d’ífá fún orúnmìlà
Bàbá n sunkun pè ona oun kó la
Ẹbọ ní wn ní kó se
323
Ela Ola, LLC

Ògbẹbọ nibe ó rubo
Nje bi isin bọa so
Awn ọmọ araye n lana kó ni
Bi ope bà ṣo ọmọ araye n lana kán ni
Bi ẹni bà so
Ọmọ araye n lkana kán ni
Bi igba bà so
Ọmọ araye n lana kán ni
Ela kíí gborí igi oko aimonla

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé funfun merin
Abo adirẹ mèjí
Igbin mefa
Eku mèjí ati eja mèjí
Obi àbàtà mefa
324
Ela Ola, LLC

Otí

En español
Olu lana
Ven y trae el bien a mi lado hoy
Hicieron adivinación para Orúnmìlà
Cuando se lamentaba porque la riqueza no estaba abierta a
él
Le dijeron que hiciera sacrificio
Y obedeció
Por eso cuando el isin (fruta) crece
La gente lo coge fácil
Cuando la palma crece la gente busca la manera de cogerla
Cuando el emi (planta) crece la gente se ingenia como
subirla
Cuando el igba (fruta del langostino) crece la gente se
ingenia como subirla
325
Ela Ola, LLC

Ela no te quedes en el árbol sin abrirte

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted
haciendo lo que sabe hacer en la vida y debe hacer
sacrificio a Ifa constantemente para que muchas
bendiciones le vengan a usted y siempre tenga una puerta
que se le abre al éxito y la prosperidad.

Sacrificio
4 palomas blancas
2 gallinas
6 babosas
2 eku ifa
2 eja aro
Obi àbàtà
Vino

326
Ela Ola, LLC

15
Ogunda ògbè
Arirelú
Ilú r
Ifá pele ọmọ ẹyẹ kán paku rakin
Ti n fo ní tara oba
Ogunda bede iwo lọ digara fun alara
Iwo lọ da ofo kjisi fun ajero
Iwo ní i yiwn lokun ní mokun otun leri
Ogunda bedew a lọ réé digara aje fúnmi wá lati ode
Ki ó yi tolówó toloro lokun wá bami
Ifá ó to gege kí wn ó mn ini ti mowa nigayi o
Ibi ti ògèdè bà pon si ní ẹyẹ mn
Imonla imonye lááke mn lj


327
Ela Ola, LLC

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹlé mefa
plp ògèdè ominni
plp ekuru funfun
Ẹyin adirẹ mefa
Igbin mejo

En español
Arirelu
Ilú ro
Lo siento, Ifá el hijo de un pajaro llamado pakin rakin que
pasa volando lor la casa del rey
Ogunda bède tu eres el que le robo a alara
Tuvistes muchos gastos para la ajero
Las conseguistes en el medio del pueblo de mokun otun
ileri
328
Ela Ola, LLC

Ogunda bede, vde a traerme bastante dinero
Debes hacer que los ricos vengan a mí con grandes
cantidades de dinero
Ifá, que sepan en que parte estoy ahora mismo
Los plátanos maduros son los que los pajaros conocen
Imonla imoye es el sobrenombre que le ponemos a olojo

Ifá dice que hay bendiciones de riquezas para usted y de
mucha prosperidad con ganancias que usted no se explica.
Ifa dice que haga sacrificio que es más importante que la
medicina.

Sacrificio
6 palomas
Bastantes plátanos frutas (ominni)
Tortas de frijoles cocinados sin aceite
6 huevos de gallina
329
Ela Ola, LLC

8 babosas

Medicina
Se coge una mano de ikin Ifá (16 piezas) y se coclocan
dentro de una bolsa de tela blanca y se pelan los 16
plátanos frutas. Se muelen con imin-ojo hasta que se haga
polvo. Este polvo se echa en el tablero para marcar el signo
y rezar la encatanción. Después de rezar se echa el polvo
encima de los plátanos y se amarra un atela blanca los
plátanos y se colocan en la puerta de la casa y cada
mañana la persona se detiene ahí y reza la encantación.

16
Èjí ògbè

Ola mi tooro
Ola tooromi
Ela monje kí n segbè egbè mi oke ohun
330
Ela Ola, LLC

Ela monje kí egbè mi oke ihin ó yo orí jumi
Gunnungun n bè loko
Kíí ṣe egbè ẹyẹ keye loko
Ojola n bè lodo
Kíí ṣe egbè ejo kejo
Iduro ní wn n fi ohun odo fun odo
Ibere ní wn fi ohun ọlá fun olo
Ooro gan-an gan-an ní wn n gbẹbọ esu fun esu
Ifá kifá kíí borí èjí ògbè
Bi a peran nile
Bi aperan loko
Odo isaasun ní wn gbè bo

Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ Ẹbọ
Ẹyẹ etu mèjí
Agbọn mèjí
331
Ela Ola, LLC

Alabahun mèjí
Eja aro mèjí
Igbin mefa
plp ekun funfun

En español
Ola mi tooro
Ola tooro mi
Ela no me dejes ser como mis compañeros
Ela no dejes que mi compañero tenga sea más bendecido
que yo
El buitre que etsa en la finca no el mismo que las demás
aves del bosque
Ojola (uns serpiente grande) está en el mar
No es la misma que otro tipo de serpiente
Es un gran acontecimeinto que le den el derecho de a otro
inmortal
332
Ela Ola, LLC

Es doblandose que se le da el derecho a la piedra de moler
Es un gran acontecimiento que le dén el derecho a Esu
No hay ningún Ifá más superior que èjíògbè
Ifá, si matamos a algún animal en la casa
Si matamos a algún animal en la finca
Todos van a terminar en los calderos

Ifá dice que hay bendiciones de grandes riquezas para
usted y dice que debe hacer sacrificio para que sea más
rico que los demás y sobresalga en el grupo donde usted
trabaja o se relaciona. Ifá dice que su destino es ser un
agente muy rica y que espere en Ifá.

Sacrificio
2 gallinas Guinea
2 cocos
2 jicoteas
333
Ela Ola, LLC

2 eja aro
6 babosas
Bastante frituras de frijoles sin aceiteMedicina
Se muele la cabeza de una serpiente (ere), hierbas de
itakun okere, plumas de buitre, se raspa una piedra de
moler, un poco de tierra del lugar de Esu y se muele todo
junto. Se mescal luego con jabón negro y se echa todo en
un cardero para ponerlo a cocinar. Se echa iyerosun sobre
el tablero para marcar el signo y rezar la encantación.
Despues de rezar, se echa el iyerosun sobre los materiales
anteriores y se mescla con jabón negro nuevamente. Luego
se usa para bañarse.


334
Ela Ola, LLC