You are on page 1of 3

MODELS DE PROVES ORALS, CONTINGUTS COMUNICATIUS,

AVALUACI DE LA COMPETNCIA ORAL


! "#$%&'!(
FITXES ALUMNE
en grec les qestions plantejades pel teu professor sobre
el personatge
Tria un dibuix i pregunta al teu company/a:
- si s un animal o un monstre.
- si s salvatge o manse, b o dolent, mar, terrestre o
volador.
RESPON
DIALOGA
1
recorda
!"#$%& ' %( )*+#%& ' %(
,'-.& / .( ,',0& 1 0(
234(.& 5 .(
6'-577$%& ' %(
2+80& 9 0(
Santi Carbonell
FITXES PROFESSOR
- !"# $%&'()
- *+, - ./0+1# 234# $%&'()
- 5%&' 16( - ./0+1# 78(9)
- 5%&' :; - ./0+1# %&+,&074#)
RESPON
DIALOGA
LGPSI PRUEBAS ORALES
2
RUBRICA AVALUACI
CONTINGUTS COMUNICATIUS
- Preguntar i respondre per la identitat d;algun sser; donar informaci sobre el seu sexe,
la seua condici mortal o immortal, o descriure alguna qualitat.
- Respondre armativament o negativa.
3
CRITERIS EXCELLENT B REGULAR DEFICIENT
PRONUNCIACI
20 %
Correcta.
Fluidesa,
Entonaci i
expresivitat
Pronuncia
correctament
amb cadncia i
entonaci, per
amb alguns
errors
d;accentuaci
que no diculten
la comprensi
Confon algunes
lletres, t
alguns errors en
l;accentuaci,
no separa
correctament
sintagmes
Confon lletres o
sons, talla
paraules,
acentua
malament, no
respecta la
entonaci ni
separa
correctament
sintagmes
2 1 0,5 0
INTERACCI
40%
Respon
rpidament de
manera original
i acertada a les
preguntes
Tarda un poc en
contestar, per
amb insistncia
i ajuda ho
aconsegueix,
corregint els
errors
Respon
incorrectament
a algunes
preguntes, i no
corregix sempre
els errors
No pot
respondre o
respon
incorrectament i
no corregix mai
els errors
4 3 2 0-1
EXPRESI
40%
s capa de
parlar del tema
propost
integrant
vocabulari i
construccions
en qualsevol
context
improvisant
Pot parlar del
tema
incorporant
paraules i
construccions
noves en
contexts
coneguts
T dicultats
per a
comunicar, per
incorpora
vocabulari i
construccions
noves amb
ajuda
No pot articular
frases, noms
alguns
sintagmes i amb
errors. No
incorpora
vocabulari nou ni
construccions
vistes
4 3 2 0-1