You are on page 1of 3

Giáo án chủ nhiệm GVHD:

GIÁO ÁN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Trường THPT THỐNG NHẤT B Họ tên sinh viên: Nguyễn Thành Tiến
Lớp: 11B1. MSSV: 2041592.
Hoạt động: Sinh hoạt lớp.
Thứ hai ngày 10 tháng 03 năm 2009.

- Công việc: Tổng kết hoạt động của lớp 11B1 tuần qua và đề ra
phương hướng tuần này
- Thời gian: từ 16h 15 phút - 17h
- Địa điểm: lớp 11B1.
- Họ và tên GVHD: …………………….

I. Mục đích và yêu cầu công việc:


- Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh
thành người có ích cho xã hôi. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học
sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những
mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học.
- Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
- Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần
trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn
nhau trong tập thể và trong cuộc sống.
II. Nội dung họat động:

Thời
Nội dung công việc Phân công Biện pháp
gian
A- Ổn định tổ chức:
* Chuẩn bị:
- Kiểm tra sĩ số lớp, ổn định trật - Giáo sinh kết Báo cáo, thu
tự. hợp với ban cán thập số liệu
- Nắm số liệu các tiết A, B, C; sự lớp
điểm thi đua, thứ hạng, danh sách
học sinh vi phạm trong tuần để có
biện pháp xử phạt hợp lí.
* Nhấn mạnh mục đích yêu cầu: - Giáo sinh
Tổng kết hoạt động tuần qua, từ đó
đánh giá tình hình học tập và rèn
luyện của học sinh, đưa ra biện pháp
khắc phục trong tuần sau.

B- Tiến hành:
SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN Trang 1
Giáo án chủ nhiệm GVHD:

- Báo cáo sĩ số lớp.


- Tổng kết thi đua trong nội bộ - Lớp trưởng Kiểm tra
lớp: - Các tổ trưởng Tổng kết và
+ HS vắng. ghi lên bảng
+ Không thuộc bài.
+ HS tích cực tiêu biểu
+ Một số vi phạm khác
- Nhận xét của ban cán sự lớp.
- Lớp trưởng, lớp Nhận xét
phó học tập,các tổ
trưởng.
- Đối với HS vi phạm, cho các
em nêu ý kiến và phương hướng - Giáo sinh và cá Tự kiểm điểm
khắc phục. nhân. của cá nhân
- Giáo sinh nhận xét và đưa ra
hình thức phạt nếu các em còn vi - Giáo sinh và tập Thảo luận
phạm. thể lớp.
- Nhận xét chung về tình hình
lớp. Khen thưởng đối với các HS
tích cực.
* Phương hướng tuần tới:
-Tiếp tục thi đua giữa các tổ
nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và - Giáo sinh. Dựa trên
nâng cao tính kỷ luật của học sinh. phương hướng
- Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường
nhà trường, ý thức tổ chức kỉ luật
của lớp.
- Học tập: Yêu cầu học sinh
thường xuyên học bài. Nghiêm túc
trong giờ học, đặc biệt là giờ truy
bài, không còn tình trạng mất trật tự
trong giờ học.
- Củng cố lại nề nếp, tác phong.
- Thực hiện tốt vấn đề vệ sinh lớp
học và hành lang của lớp. Giữ gìn vệ
sinh nhà trường.
- Hình thành tổ, nhóm, đôi bạn
học tốt.
- Phổ biến kế hoạch về hoạt động
Đoàn trong thời gian tới.
- Bí thư chi đoàn. Báo cáo
C- Kết thúc:
SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN Trang 2
Giáo án chủ nhiệm GVHD:

- Nhận xét chung về tiết sinh hoạt


chủ nhiệm. - Giáo sinh Quan sát từ
- Dặn dò một số nội dung khác. đầu tiết.

Giáo viên hướng dẫn Ngày 10 tháng 03 năm 2008.


Ngày duyệt:………….......................... Sinh viên thực hiện
Chữ ký:

………………………… Nguyễn Thành Tiến

SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN Trang 3