You are on page 1of 9

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1


TASAWWUR ISLAM 2014
KERTAS 1
BAHAGIAN A dan B

1 D 21 Lapisan ozon

2 C 22 Tawakal

3 A 23 Qisas

4 B 24 Sumah

5 C 25 Budaya

6 C 26 Sahih

7 A 27 Wakaf

8 D 28 Sedekah

9 D 29
Bahai/Batiniyyah/Taslim/Ajaran Rasul Melayu/Ayah
Pin/Tuhan Harun/Syiah
10 A 30
Bahai/Batiniyyah/Taslim/Ajaran Rasul Melayu/Ayah
Pin/Tuhan Harun/Syiah
11 C 31
Adil dan saksama/Lelaki/Berakhlak
mulia/Berani/Berpengaruh
12 A 32
Adil dan saksama/Lelaki/Berakhlak
mulia/Berani/Berpengaruh
13 D 33
Pekerjaan yang halal/pemberian daripada kerajaan

14 C 34
Pekerjaan yang halal/pemberian daripada kerajaan

15 B 35 Berzina

16 A 36
Murtad/Keluar dari agama Islam

17 D 37 X

18 D 38

19 B 39

20 B 40 XMODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014
TASAWWUR ISLAM 5226/2
PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2

SOALAN JAWAPAN MARKAH
1. (a) i. Maksud fitrah beragama ialah :
Naluri semulajadi mengaku adanya Allah SWT.

1 isi x 2m
[2 markah]
ii. Dua ciri orang yang berpegang teguh dengan agama.
P1 Sentiasa reda dengan ketentuan daripada Allah SWT.
P2 Ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan untuk memperoleh ganjaran
daripada Allah SWT.
P3 Bersyukur dengan nikmat Allah SWT. dengan cara memanfaatkannya
ke jalan Allah SWT.
P4 Memiliki jiwa yang mantap dan teguh di atas kebenaran.
P5 Memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati rakan, jiran dan tidak
cinta akan dunia.

2 isi x 2m
[4 markah]
(b) i. Dua sumbangan alam kepada manusia.
P1 Menyediakan keperluan manusia(1m) / seperti makanan dan
minuman.(1m)
P2 Mengekalkan sistem semula jadi(1m) / seperti kawasan tadahan
hujan.(1m)
P3 Memudahkan pergerakan manusia(1m) / di muka bumi.(1m)
P4 Mengawal pencemaran udara(1m) / yang boleh membahayakan
kehidupan manusia.


2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah


ii. Dua faedah yang akan diperolehi generasi akan datang jika keindahan alam
terus dikekalkan.
P1 Dapat mengawal suhu bumi(1m) / supaya tidak merosakkan alam.(1m)
P2 Mengawal bencana alam(1m) / daripada berlaku.(1m)
P3 Mengelakkan kepupusan habitat tumbuhan dan haiwan(1m) / daripada
musnah.(1m)
P3 Mengekalkan persekitaran yang bersih dan indah(1m) / untuk dinikmati
generasi akan datang.(1m)


2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(c) i. Pengertian ajaran sesat ialah :
Sebarang ajaran atau amalan yang bertentangan dengan al-Quran dan
al-Hadis.


1 isi x 2m
[2 markah]

ii. Dua ciri ajaran sesat.
P1 Kepercayaan kepada rukun iman dan asas akidah bertentangan
dengan Ahli Sunnah Wal J amaah.
P2 Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan hadis.
P3 Mentafsir dan menghuraikan ayat-ayat al-Quran dan hadis sewenang-
wenangnya.
P4 Mendewa-dewakan pemimpin yang bertentangan dengan akidah Ahli
Sunnah Wal J amaah.
P5 Individu yang mengaku diri sebagai nabi atau Imam Mahdi.
P6 Kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia
sebagai anutan kepada manusia.
P7 Mengadakan bidaah atau pendapat baru yang bertentangan dengan
akidah dan syariat Islam.

2 isi x 2m
[4 markah]

2 (a) i. Maksud Rabbaniyyah ialah :
Rabbaniyyah ialah segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang
terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah SWT. dan hadis.


1 isi x 2m
[2 markah]
ii. Dua kelebihan menghayati sifat Rabbaniyyah.
P1 Menjadi orang yang beriman dan bertakwa(1m) / kepada Allah SWT.
(1m)
P2 Mengerjakan perintah Allah SWT.(1m) / dengan penuh keikhlasan. (1m)
P3 Menjauhi segala larangan Allah SWT.(1m) / dengan penuh kesabaran.
(1m)
P4 Berakhlak dengan akhlak yanng mulia(1m) / dan terpuji. (1m)
P5 Bersyukur dengan segala nikmat(1m) / dan kurniaan Allah SWT.(1m)
P6 Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.


2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(b) Dua bukti ajaran Islam bersifat syumul dalam bidang perundangan Islam.
P1 Setiap hukuman dalam Islam setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.
P2 Hukuman qisas, hudud dan takzir ditetapkan untuk menjaga keselamatan
agama, nyawa dan lain-lain.
P3 Pengharaman arak dan dadah untuk menjaga kesihatan jasmaniyah.
P4 Pengharaman syirik, bidaah dan khurafat untuk menjaga akidah.
P5 Larangan perbuatan zina dan liwat untuk menjaga keturunan dan maruah.
P6 Larangan judi, mencuri dan riba untuk memelihara harta.
P7 Perkara yang disuruh dan ditegah dalam Islam bertujuan memelihara
keselamatan dan kesengan kepada manusia.

2 isi x 2m
[4 markah]


(c) Hujah tentang keadilan Islam bersifat sejagat.
P1 Keadilan dalam Islam tidak terikat kepada batasan tertentu(1m) / seperti
bangsa, keturunan dan warna kulit.(1m)
P2 Keadilan ditegakan tanpa mengira kawan atau lawan(1m) / dan sesama
Islam atau bukan Islam.(1m)
P3 Keadilan Islam meliputi semua bidang kehidupan(1m) / sama ada rumah
tangga, keluarga, masyarakat dan negara.(1m)
P4 Penetapan batasan hukum(1m) seperti halal, haram, sunat, makruh, harus
dan wajib.(1m)2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(d) (i) Dua solat semasa bermusafir mengikut konsep Murunah.
P1 Solat qasar.
P2 Solat jamak

2 isi x 1m
[2 markah]

(ii) Dua kelebihan sifat Murunah.
P1 Menunjukkan sifat bertoleransi dan berhikmahnya Islam
P2 Menarik minat orang bukan Islam untuk memahami ajaran Islam
P3 Menggalakkan umat mentaati dan melaksanakan perintah Allah SWT
dengan sempurna.
P4 Memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya di dunia ini
P5 Mengelakkan umat Islam daripada melakukan larangan Allah SWT.
P6 Membuktikan Islam tidak membebankan penganutnya dengan amalan
yang sukar dilakukan.
P7 Islam mengambil berat kewajipan penganutnya dalam melaksanakan
sesuatu perintah Allah SWT.
P8 Islam menggalakkan umat bekerja dan berusaha bersungguh-
sungguh dengan tidak meninggalkan kewajipan yang lain.
2 isi x 2m
[4 markah]
3. (a) Empat syarat seseorang yang dilantik menjadi Ahli Syura.
P1 Ulamak / orang alim
P2 Pakar dalam sesuatu bidang
P3 Adil
P4 Bijaksana
P3 Berhikmah
P4 Berfikiran tajam
P5 Dihormati masyarakat.
P6 Bertakwa
P7 Muslim mukmin
P8 Berilmu pengetahuan luas / pemikiran yang luas.

4 isi x 1m
[4 markah]
(b) (i) Dua prinsip kehakiman dalam Islam.
P1 Bersumber daripada Allah SWT. melalui al-Quran dan hadis.
P2 Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman bagi menjamin
kesejahteraan hidup.
P3 Menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui
pelaksanaan hukuman yang bersifat pencegahan dan pengajaran
P4 mengamalkan akhlak mulia seperti menjaga hubungan baik sesama
manusia dan makhluk yang lain.2 isi x 2m
[4 markah](ii) Dua kesan terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil.
P1 J enayah tidak dapat dibendung(1m) / kerana penjenayah terlepas
daripada hukuman.(1m)
P2 Masyarakat akan bertindak sendiri(1m) / kerana tidak puas hati.(1m)
P3 Berlaku penindasan ke atas golongan yang lemah(1m) / kerana tidak
mendapat keadilan. (1m)
P4 Masyarakat setiasa hidup dalam ketakutan(1m) / kerana jenayah
berlaku secara berleluasa. (1m)
P5 Institusi kehakiman tidak lagi dihormati(1m) / dan dipercayai oleh
masyarakat. (1m)

2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah


(iii) Sebab institusi kehakiman penting dalam Islam kerana :
P1 Untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat tanpa mengira
kedudukan, pangkat dan darjat.
P2 Untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan
bermasyarakat.
P3 Untuk memberi hukuman yang sewajarnya kepada orang yang
melakukan kesalahan dan jenayah.

2 isi x 2m
[4 markah]
(c) Dua implikasi jika pemimpin negara mengabaikan perintah Allah SWT.
P1 Berlakunya keruntuhan akhlak dan jati diri di kalangan rakyat(1m) / kerana
mengabaikan perintahnya.(1m)
P2 Meningkatnya gejala sosial dan kadar jenayah dalam masyarakat dan negara
(1m) / kerana tiada kerjasama dalam membenteras kemungkran.(1m)
P3 Kemunduran negara dalam pelbagai aspek(1m) / kerana rakyat tidak
berusaha gigih untuk memajukannya.(1m)
P4 Pertahanan negara mudah ditembusi oleh musuh(1m) / kerana kurang
kerjasama dan taat setia kepada negara.(1m)
P5 Pengabaian tugas amar makruf nahi mungkar di kalangan rakyat(1m) /
kerana kurang keyakinan kepada Allah SWT.

2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

4. (a) Dua sebab Islam menuntut umatnya mencari harta secara halal.
P1 Untuk menjamin kebahagiaan hidup manusia (1m) / di dunia dan akhirat.(1m)
P2 Untuk menjamin harta yang dimiliki mendapat keberkatan(1m) / daripada
Allah SWT.(1m)
P3 Untuk mengelakkan penindasan dan penganiayaan(1m) / terhadap golongan
yang lemah.(1m)
P4 Untuk menjamin kekuatan persaudaraan(1m) / di antara saudara
seagama.(1m)
P5 Untuk mendapat keredaan Allah SWT.(1m) / dalam mencari rezeki kurniaan-
Nya.(1m)
P6 Untuk mensyukuri nikmat Allah SWT.(1m) / dengan tidak melibatkan diri
dalam kegiatan monopoli, rasuah dan riba.(1m)

2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(b) Dua bentuk uijan Allah SWT. terhadap negara melalui harta.
P1 Berlaku kemelesetan ekonomi yang meruntuhkan sistem kewangan negara.
P2 berlaku perbuatan sabotaj ke atas ekonomi negara oleh pihak luar.
P3 Berlaku inflasi dalam negara.
P4 Tersebar wabak penyakit yang memusnahkan harta seperti penyakit kuku
dan mulut.
P5 Berlaku peperangan dan demonstrasi yang membawa kepada kemusnahan
harta dan nyawa.
P6 Berlaku huru-hara dalam negara yang menjejaskan perniagaan.
P7 Berlaku bencana alam seperti banjir lumpur/tanah runtuh yang
memusnahkan harta benda manusia.

2 isi x 2m
[4 markah]

(c) Dua implikasi sekiranya hidup tanpa pekerjaan.
P1 Hidup dalam kesempitan/kemiskinan(1m) / kerana tidak mempunyai
wang untuk membeli barangan keperluan harian.(1m)
P2 Tersisih daripada masyarakat(1m) / kerana hidup sering meminta-minta
daripada orang lain.(1m)
P3 Menimbulkan pelbagai masalah sosial(1m) / seperti melepak / pergaulan
bebas dan sebagainya.(1m)
P4 Menimbulkan banyak masalah jenayah(1m) / seperti kes curi / samun /
rompak.(1m)
P5 Mendatangkan kerugian besar kepada negara(1m) / kerana sumber tenaga
muda tidak digunakan sepenuhnya.(1m)
P6 Kuasa membeli barangan keluaran negara / barangan tempatan menjadi
kurang(1m) / kerana rakyat tidak mempunyai wang untuk membelinya.(1m)
P7 Ketinggalan dalam arus pemodenan negara(1m) / kerana malas bekerja.(1m)

2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(d) Dua kepentingan bekerja kepada pembangunan negara.
P1 Dapat menghasilkan produk yang berkualiti(1m) / dari semasa ke
semasa.(1m)
P2 Dapat menyumbangkan tenaga kerja muda(1m) / kepada perkembangan
ekonomi, politik dan sosial negara.(1m)
P3 Dapat meningkatkan kuasa membeli barangan keluaran negara(1m) / di
kalangan rakyat tempatan.(1m)
P4 Dapat meningkatkan kuasa membeli barangan keluaran negara(1m) / di
kalangan rakyat tempatan.(1m)
P5 Dapat membantu membangunkan infrastruktur / prasarana dalam
negara(1m) / setaraf / setanding dengan negara luar.(1m)
P6 Dapat memenuhi objektif dan matlamat yang ditetapkan oleh organisasi(1m)
/ kepada pelanggan.(1m)2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(e) Dua ciri muamalah Islam.
P1 Adil kepada semua pihak.
P2 Saling redha-meredhai antara kedua belah pihak.
P3 Memberi manfaat kepada kedua bela pihak.
P4 Tiada unsur penipuan semasa melaksanakan transaksi / urusan.
P5 Tidak membebankan mana-mana golongan.

2 isi x 2m
[4 markah]

5. (a) Sumber-sumber perundangan Islam.
P1 Al-Quran
P2 Al-Hadis / As-sunnah
P3 Al-Ijmak
P4 Al-Qias

# ( Jawapan mesti mengukut urutan / susunan yang betul. )

4 isi x 1m
[4 markah]
(b) Dua perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan
ciptaan manusia.


# ( Perbezaan hendaklah setara. )


2 isi x 2m
[4 markah]

(c) Empat perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang.
P1 Syirik
P2 Kufur
P3 Riddah
P4 Nifak
P5 Takbur
P6 Riak
P7 Ujub
P8 Sumah
P9 Mengungkit
P10 Aza
P12 Hasad / Dengki


4 isi x 1m
[4 markah]
(d) (i) Dua hikmat penetapan hukum sunat.
P1 Mendorong umat Islam melakukan amalan kebaikan/kebajikan(1m) /
seperti bersedekah.(1m)
P2 Mendorong umat Islam supaya bersungguh-sungguh(1m) /
mendekatkan diri kepada Allah SWT.(1m).
P3 Memberi peluang kepada umat Islam untuk menambahkan pahala(1m)
/ sebagai bekalan untuk ke akhirat.(1m)
P4 Menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan(1m) / tanpa
disengajakan(1m)
2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

Perundangan Islam Perundangan Bukan Islam
Dicipta oleh Allah SWT.
Bersifat universal / sarwajagat
Sesuai pada semua tempat dan
zaman.
Sumber rujukan ialah Al-Quran
dan al-Hadis.
Isi kandungannya lengkap dan
merangkumi dunia dan akhirat
Mengingkarinya berdosa dan
mematuhinya mendapat pahala.
Dicipta oleh manusia.
Bersifat setempat.
Sesuai untuk sesuatu tempat
dan keadaan sahaja.
Sumber rujukan ialah
pemikiran manusia.
Isi kandungannya terhad di
dunia sahaja.
Melanggarnya akan dikenakan
tindakan di dunia sahaja

P5 Mengeratkan hubungan silaturrahim sesama manusia(1m) / melalui
amalan kebajikan yang dilakukan seperti sedekah / derma.(1m)

(ii) Empat amalan sunat yang boleh anda lakukan.
P1 Solat sunat.
P2 Puasa sunat.
P3 Bersedekah / derma.
P4 Berzikir/berselawat.
P5 Membaca Al-Quran.
P6 Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.

4 isi x 1m


6. (a) (i) Dua punca pengambilan dadah di kalangan remaja.
P1 Kurang perhatian yang sepatutnya(1m) / daripada keluarga.(1m)
P2 Kurang didikan/penghayatan agama(1m) / sejak kecil.(1m)
P3 Mementingkan keseronokan hidup(1m) / tanpa batasan(1m).
P4 Akidah/iman yang lemah(1m) / di kalangan remaja.(1m)
P5 Pengaruh rakan sebaya(1m) / yang telah terlibat dengan dadah.(1m)
P6 Ingin hidup bebas(1m) / tanpa pengawasan sesiapa.(1m)
P7 Perasaan ingin mencuba(1m) / sesuatu yang menyeronokkan.(1m)
P8 Tekanan hidup yang semakin menghimpit(1m) / dari hari ke hari.
P9 Kurang kerjasama masyarakat(1m) / dalam menangani masalah
tersebut.(1m)2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(ii) Tiga cara mengatasi masalah di atas.
P1 Keluarga hendaklah mengambil berat/perhatian yang sepatutnya(1m) /
terhadap mereka.(1m)
P2 Menerapkan didikan/nilai-nilai agama(1m) / sejak kecil.(1m)
P3 Mengamalkan cara hidup Islam(1m) / dalam menjalani kehidupan
seharian(1m).
P4 Melaporkan kepada pihak berkuasa(1m) / apabila ternampak kegiatan
tersebut.(1m)
P5 Melaksanakan undang-undang Islam(1m) / dalam negara.(1m)
P6 Membawa rakan yang terlibat berjumpa kaunselor/guru/(1m) / tanpa
pengawasan sesiapa(1m).
P7 Menasihati rakan yang terlibat(1m) / dengan cara yang berhikmah.(1m)
P8 Mengadakan kempen/ceramah/pameran secara besar-besaran(1m) /
tentang bahaya penyalahgunaan dadah.(1m)
P9 Mengadakan kempen anti dadah di sekolah-sekolah selama lima minit
(1m) / setiap minggu/bulan/hari.(1m)

3 isi x 2m
[6 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(b) (i) Empat amalan dalam penyelesaian masalah secara Islam.
P1 Melalui ajaran al-Quran.
P2 Melalui as-Sunnah/al-Hadis.
P3 Melalui pemerintah atau kerajaan.
P4 Melalui nasihat yang bijaksana.
P5 Melalui dakwah.
P6 Melalui pendidikan.
P7 Melalui doa.
P8 Melalui kesungguhan bekerja.
P9 Melalui pegangan agama yang teguh.


4 isi x 1m
[4 markah]
(ii) Tiga bukti Islam mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
manusia.
P1 Masalah anak luar nikah(1m)
Mengharuskan perkahwinan untuk melahirkan keturunan yang
sah.(1m)
mengenakan hukuman sebat/rejam kepada orang yang berzina.(1m)
mengharamkan perbuatan zina, liwat dan pergaulan bebas.(1m)P2 Masalah kecurian(1m)
Mengenakan hukuman potong tangan ke atas pencuri yang telah
disabitkan kesalahan.(1m)

P3 Masalah arak(1m)
Mengenakan hukuman 40 kali sebatan ke atas orang Islam yang
meminum arak.(1m)

P4 Masalah perpecahan umat(1m)
Mengenakan hukuman 80 kali sebatan ke atas orang yang
Melakukan qazaf/fitnah.(1m)
P5 Masalah pergaulan bebas.1m)
Islam melarang keras pergaulan bebas antara lelaki dan permpuan
ajnabi.(1m)
Islam menghendaki umatnya menjaga batas bergaulan, bercakap
dengan nada sopan dan menjalin hubungan persahabatan dengan
baik.(1m)

P6 Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.

3 isi x 2m
[6 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

7. (a) Konsep harta menurut Islam.
P1 Harta merupakan milik Allah SWT.(1m) / yang diamanahkan kepada
manusia.(1m)
P2 Harta adalah amanah Allah SWT. kepada manusia(1m) / supaya digunakan
dengan baik(1m).
P3 Harta menjadi ujian Allah SWT(1m) / untuk menilai keimanan manusia.(1m)
P4 Harta mesti dicari dan dibelanjakan secara halal(1m) / supaya mendapat
keberkatan.(1m)
P5 Harta yang cukup syarat wajib dikeluarkan zakat untuk diberikan kepada
golongan asnaf.(1m)
P6 Harta mesti diuruskan secara adil dan jujur agar menepati kehendak
syarak.(1m)

2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah

(b) Empat cara pemilikan harta oleh individu.
P1 Melalui bekerja makan gaji seperti guru/kerani.
P2 Melalui bekerja sendiri seperti bertani/berniaga
P3 Melalui harta yang menjadi hak milik awam.
P4 Melalui pemberian kerajaan kepada rakyat.
P5 Melalui pewarisan.
P6 Melalui wang zakat.
P7 Melalui harta yang dipindah secara percuma.
P8 Melalui wasiat.
P9 Melalui hibah.
P10 Melalui hadiah.
P11 melalui pemberian mas kahwin/mahar.

4 isi x 1m
[4 markah]

(c) (i) Pengertian bagi hukum berikut beserta contoh :-
P1 Haram
Larangan Allah SWT. yang mesti ditinggalkan.(1m)
Contoh : Mencuri/ merompak/berzina/minum arak.(1m)
# Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.

P2 Harus .
Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk
melakukan atau meninggalkannya.(1m)
Contoh : Makan/minum/memakai pakaian tanpa melanggar hukum
syarak/bersukan/berniaga.(1m)
# Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.[2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Contoh =1
markah

(ii) Dua implikasi sekiranya anda melakukan perbuatan haram.
P1 J iwa menjadi tidak tenang/gelisah kerana melakukan dosa.
P2 Hilang rahmat dan petunjuk/nur daripada Allah SWT.
P3 Wujud sikap sombong/angkuh/ bangga diri dalam diri.
P4 Sentiasa berkeinginan untuk melakukan perkara yang mungkar/
dimurkai Allah SWT.
P5 Sering menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian.
P6 Hilangnya perasaan belas kasihan dalam diri.
P7 Dipandang hina/disisih oleh masyarakat sekeliling.

2 isi x 2m
[4markah]
(d) Dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.
P1 Patuh kepada nasihat ibu bapa(1m) / dalam perkara-perkara yang tidak
bertentangan dengan agama.(1m)
P2 Berusaha menggembirakan hati ibu bapa(1m) / dengan menjadi anak yang
soleh/ memberui keputusan yang cemerlang dalam pelajaran.(1m)
P3 Sentiasa berusaha menjaga maruah ibu bapa(1m) / dengan mengamalkan
akhlak mulia dalam kehidupan.(1m)
P4 Menjauhkan diri daripada perkara maksiat(1m) / seperti tidak terlibat dalam
gejala dadah/pil khayal/arak/pergaulan bebas lelaki dan perempuan.(1m)
P5 Sentiasa Pendoakan kesejahteraan ibu bapa(1m) / selepas selesai
menunaikan solat.(1m)
P6 Berusaha membalas jasa ibu bapa(1m) seperti membantu mengambil wuduk
ketika mereka sakit.(1m)
P6 Lain-lain jawapan yang munasabah diterima.2 isi x 2m
[4 markah]

Isi =1markah
Huraian =1
markah
- PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT -