You are on page 1of 4

MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 5226/2

TASAWWUR ISLAM
Kertas 2
Ogos
2
1
/
2
jam Dua jam tiga pul uh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tujuh soalan.
2. Soalan 1 mesti dijawab. Kemudian jawab empat soalan daripada mana-mana soalan
berikutnya.
3. Kesemuanya lima soalan yang mesti dijawab.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak
5226/2
[Lihat halaman sebelah]
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
CAWANGAN PULAU PINANG
5226/2
5226/2 @ 2014 Hak Cipta MPSM SULIT 2
[100 markah]
Jawab lima soalan sahaja
Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana empat soalan yang lain.
.

1. (a) Setiap manusia memiliki fitrah beragama.
(i) Apakah maksud fitrah beragama? [2 markah]

(ii) Senaraikan dua ciri orang yang berpegang teguh dengan agama. [4 markah]

(b) (i)J elaskan dua sumbangan alam kepada manusia.
[4 markah]

(ii) Terangkankan dua faedah yang akan diperolehi generasi akan datang jika
keindahan alam terus dikekalkan. [4 markah]

(c) (i) Berikan pengertian ajaran sesat. [2 markah]

(ii) Nyatakan dua ciri ajaran sesat. [4 markah]2. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Rabbaniyyah? [2 markah]

(ii) J elaskan dua kelebihan menghayati sifat Rabbaniyyah. [4 markah]

(b) Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna
meliputi dunia dan akhirat.
J elaskan dua bukti ajaran Islam bersifat syumul dalam bidang perundangan Islam.
[4 markah]
(c)


J elaskan dua hujah terhadap pernyataan di atas.[4 markah]

(d) (i) Ibadat solat fardu tetap wajib dilakukan walaupun seseorang itu sakit atau
musafir.
Namakan dua solat yang boleh ditunaikan semasa bermusafir mengikut konsep
Murunah. [2 markah]

(ii) Nyatakan dua kelebihan sifat murunah yang terdapat dalam ajaran Islam.
[4 markah]

Alam memberikan sumbangan besar kepada kehi dupan
di muka bumi.
Keadi lan dalam Islam bersifat sejagat.
5226/2
5226/2 @ 2014 Hak Cipta MPSM SULIT 3

3. (a) Nyatakan empat syarat seseorang yang dilantik menjadi Ahli Syura. [4 markah]

(b) (i) J elaskan dua prinsip kehakiman dalam Islam. [4 markah]

(ii) Terangkan dua kesan terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil.
[4 markah](iii) Mengapakah institusi kehakiman penting dalam Islam? [4 markah]

(c) Kepimpinan yang adil dan saksama menjamin keharmonian hidup dan keselamatan
negara.
J elaskan dua implikasi jika pemimpin negara mengabaikan perintah Allah SWT.
[4 markah]


4. (a) Ajaran Islam menuntut umatnya mencari harta secara halal.
J elaskan dua sebab Islam menuntut umatnya mencari harta secara halal. [4 markah]

(b) Nyatakan dua bentuk uijan Allah SWT terhadap negara melalui harta. [4 markah]

(c) Islam melarang umatnya hidup tanpa melakukan sebarang pekerjaan.
J elaskan dua implikasi sekiranya hidup tanpa pekerjaan. [4 markah]

(d) Terangkan dua kepentingan bekerja kepada pembangunan negara. [4 markah]

(e) Muamalah ialah tatacara perhubungan manusia berkaitan dengan harta.
Nyatakan dua ciri muamalah Islam. [4 markah]


5. (a) Senaraikan sumber-sumber perundangan Islam. [4 markah]

(b) Nyatakan dua perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem
perundangan ciptaan manusia. [4 markah]

(c)

Keingkaran manusia seringkali menyebabkan amalan yang dilakukan tidak diterima
oleh Allah SWT sebagai ibadat.
Senaraikan empat perkara yang boleh merosakkan ibadat seseorang. [4 markah]
(d) (i) Terangkan dua hikmat penetapan hukum sunat. [4 markah]

(ii) Amalan sunat amat digalakkan dalam Islam.
Senaraikan empat amalan sunat yang boleh anda lakukan.

[4 markah]
5226/2
5226/2 @ 2014 Hak Cipta MPSM SULIT 4

6. (a) (i)


Terangkan dua punca pengambilan dadah di kalangan remaja.[4 markah]

(ii) Cadangkan tiga cara mengatasi masalah di atas. [6 markah]

(b) (i)

Senaraikan empat amalan dalam penyelesaian masalah secara Islam.
[4 markah]

(ii) J elaskan tiga bukti Islam mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
manusia. [6 markah]

7. (a) Terangkan konsep harta menurut Islam. [4 markah]

(b) Nyatakan empat cara pemilikan harta oleh individu. [4 markah]

(c) (i) Berikan pengertian bagi hukum berikut beserta contoh :-
(1) Haram.
(2) Harus.


[4markah]

(ii) J elaskan dua implikasi sekiranya anda melakukan perbuatan
haram.
[4markah]

(d) Pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak tidak dapat dijual beli atau ditukar ganti
dengan apa cara sekalipun.
J elaskan dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. [4 markah]


KERTAS SOALAN TAMAT
Dadah musuh utama negara.