You are on page 1of 55

Cng ho x hi ch ngha vit nam

Trng HCNgtvt
---------------------

c Lp T Do Hnh Phc
---------------*** ----------------

chng trnh mn hc
k thut sn
Tng s : 60 tit ( H s: 4 )
H: Dy ngh g
-----***-----

Ni dung v phn phi thi gian cho chng


Phn phi thi
TT

1
2
3
4
5
6
7
8

Tn chng

Cc phng php chun b b mt


Cc phng php pha mu
Vn hnh sng phun sn
Cc phng php che chn
Cc phng php phun sn
Cc phng php nh bng sn
Cc hng mc an ton...
Thi ht mn

Tng cng

gian/tit
LT
KT
t.s.ti
11
9
8
4
15
5
2

0
1
1
0
1
0
1
2

t
11
10
9
4
16
5
3
2

54

60

Phn phi thi gian cho tng bi

TT

TN BI

Chng I: Cc phng php chun b


b mt
1.1: Cc phng php chun b b mt
1.2: Cc dng c v thit b chun
b b mt
1.3: Cc x l ban u
1.4: B matt v mi matt
1.5: Phun sn lt b mt
Chng II : Cc phng php pha mu
2.1: Mc ch v hiu bit v pha mu
2.2: Cc dng c pha mu
2.3: Quy trnh pha mu
2.3.1: Pha mu theo phng php cng
(ho trn nh sng mu)
2.3.2: Pha mu theo phng php tr
(ho trn cc cht mu)
2.3.3: Pha mu trong khng gian (xp
mu)
Kim tra: 1 + 2
Chng III: Vn hnh sng phun sn
3.1: Ng. l hot ng &cc loi sng
phun sn
3.2: Cu to ca sng phun sn
3.3: K thut phun sn
Kim tra: 3
Chng IV: Cc phng php che chn
b mt
4.1: Thit b v vt liu che chn
4.2: Cc phng php che chn
Chng V: Cc phng php phun sn
5.1: Cc thnh phn ca sn
5.2: Phng php sn
5.3: Dng c sn
5.4: Chun b sn lp trn cng
5.5: Sn lp trn cng
5.6: Cc li ca sn, ng. nhn, cch
khc phc

Phn phi thi


gian
LT
KT
T. s
11 h
11 h
2
2
2
3
2
9h
1
1

1h

10 h

1h
1h

9h

1
5
1
8h
1
4
3
1h
4h
1
3
15h
1
2
1
4
4
3

4h

1h

16 h

Kim tra: 4+5


1h
Chng VI: Cc phng php nh
5h
5h
bng
6.1: Cc dng c v thit b nh bng
2
6.2: Cc phng php nh bng
3
Chng VII: Cc hng mc an ton
2h
1h
3h
lao ng
kim tra: 6 + 7
1h
Thi ht mn
2h
2h
Gio n s: 01
S tit: 11 Tng s tit ging:
Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php chun b b mt


Tn bi ging : 1.1. Phng php chun b (2 tit)

Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu v bit c cc phng php chun b b


mt.
- Hiu c mc ch ca cc phng php chun
b b mt.
- Nm vng ni dung ca tng phng php chun
b b mt.
- Lm c cc cng vic v chun b b mt theo
yu cu k thut.
- Vn dng, kt hp thnh tho cc phng php
mt cch khoa hc.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 5' )

Cu hi kim tra

vng
1. Em hy cho bit cc
thi gian hc tp ti xng

Hc sinh

im

trng.
2. ngha ca vic mc
qun o bo h lao ng
trong gi thc tp.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v chun b b mt.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1. Mc ch ca s chun

10'

thuyt trnh, ging

Ti liu

b b mt, v cc vt liu

gii

lin quan

thng dng.

Hc sinh nghe v ghi

2. Cc phng php chun b

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

28'

b mt,

Hc sinh nghe , ghi


3. Cc vt liu chun b b
mt,

35'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

vt mu

Hc sinh nghe , ghi


chp

III. tng kt bi ging: ( 6' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc phng php
chun b b mt.
IV: bi tp v nh: (4' )
Cu 1: Trnh by mc ch ca s chun b b mt, v cc
vt liu thng dng.
Cu 2: Trnh by mc ch, cu to ca cc loi sn lt.
Cu 3: Nu cc phng php chun b b mt, ni dung ca
tng phng php.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm ..
Gio
vin k

Gio n s: 01

S tit: 11 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm .

Cc phng php chun b b mt

Tn bi ging : 1.2. cc dng c v thit b chun b (2


tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu v bit c v nguyn l cu to ca tng thit


b dng c.
- Hnh thnh v rn luyn k nng nhn bit v thit
b dng c.
- Nm vng c nguyn l, cu to, hot ng ca tng
loi thit b dng c.
- Bit cch s dng thnh tho. tng loi thit b dng
c.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Trnh by mc
ch ca s chun b b
mt, v cc vt liu thng
dng.
Cu 2: Nu cc phng
php chun b b mt,
ni dung ca tng phng
php.

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v chun b b mt.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1. Giy rp

20'

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2. Cc dng c mi bng tay

2'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe , ghi


3. My mi
4. Sng thi bi bng kh

20'
5'

chp
n.t
n.t

nn
5. Sng phun sn
6. Thanh khuy
7. Tm trn
8. Dao trn
9. Giy che
III. tng kt bi ging: ( 6' )

16'
5'
3'
3'
3'

n.t
n.t
n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c


chun b b mt.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy k tn dng c v thit b chun b b mt? Giy
rp c phn loi theo
rp nh th no ? Cho v d.

* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,


phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm.
Gio
vin k
Gio n s: 01

S tit: 11 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php chun b b mt


Tn bi ging: 1.3: Cc x l ban u (2 tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit cc phng php x l ban u.


- Hiu bit c mc ch ca vic x l ban u
trong cng ngh sn.
- Hiu bi v lm c cc phng php x l ban u
theo yu cu.
- m bo an ton cho ngi v thit b trong khi lm
vic.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Hy k tn dng c
v thit b chun b b

Hc sinh

im

mt? Giy rp c phn


loi theo

rp nh th

no ? Cho v d.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v chun b b mt.

Tm tt ni dung thi gian v phng php


ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1. Xc nh sn:

15

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2. nh gi phm vi h hng

20'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe , ghi


3. Sa cha nhng ch li,
lm
4. Mi bc lt sn c

5'

chp
n.t

n.t

10'

n.t

n.t

5. Mi vt mp sn gip
mi
6. Lm sch bi v m
7. Phun sn lt
III. tng kt bi ging: ( 6' )

10'

n.t

n.t

5'
12'

n.t
n.t

n.t
n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c


chun b b mt.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy nu quy trnh x l ban u v ni dung ca tng
bc khi xc nh sn.
Cu 2: Trnh by quy trnh sn lt b mt ( ci thin
tnh bm dnh)
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm.
Gio
vin k

Gio n s: 01

S tit: 11 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php chun b b mt


Tn bi ging: 1.4. B matt & Mi matt (3 tit)

Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Bit phng php b matt v mi matt.


- Bit xc nh khu vcv lng matt cn dng v
dng c lin quan.
- Hiu bi, vn dng kt hp c cc phng php
b v mi matt.
- Lm thnh tho cc cng vic v b v mi matt
c nhng v tr kh.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Hy nu quy trnh
x l ban u v ni dung
ca tng bc khi xc nh
sn.
Cu 2: Trnh by quy
trnh sn lt b mt (
ci thin tnh bm dnh)

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v chun b b mt.

Hc sinh

im

Tm tt ni dung thi gian v phng php


ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1. Kim tra
Pliexte
cn dng

lng

matt

10

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2. Trn matt Pliexte

32'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe , ghi


3. B matt Pliexte
4. Sy kh matt Pliexte
5. Mi matt

40'
5'
25'

chp
n.t
n.t
n.t

6. Mi vt xc giy

10'

n.t

n.t
n.t
n.t
n.t

III. tng kt bi ging: ( 6' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t chun b b mt.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy nu phng php trn v b matt
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
...............................................................................................................
...............................

Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k

Gio n s: 01
S tit: 11 Tng s tit ging:
Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php chun b b mt


Tn bi ging: 1.5. Phun sn lt b mt (2 tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu c mc ch, ngha ca vic phun sn

lt.
- Bit phng php chn sng sn v phng php
sn lt.
- Hiu bit c thnh phn, cu to ca sn.
- Chn ng cc ch trong qu trnh sn.
- An ton lao ng cho ngi v thit b trong khi
sn.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Hy nu phng
php trn v b matt

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v chun b b mt.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1. Kim tra
Pliexte
cn dng

lng

matt

10

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2. Trn matt Pliexte

32'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe , ghi


3. B matt Pliexte
4. Sy kh matt Pliexte
5. Mi matt

40'
5'
25'

chp
n.t
n.t
n.t

6. Mi vt xc giy
III. tng kt bi ging: ( 6' )

10'

n.t

n.t
n.t
n.t
n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t chun b b mt.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy nu phng php trn v b matt.

* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,


phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k

Gio n s: 02

S tit: 10 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php pha mu


Tn bi ging: 2.1: Mc ch v hiu bit v pha mu (1
tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c mc ch ca vic s dng mu

sc.
- Hiu bit c quy tc to ra mu mi
- Nm vng mc ch ca vic s dng mu sc
- Bit phng php pha mu c mu mong
mun

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )


Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Hy nu phng
php trn v b matt.
Cu 2: Trnh by quy
trnh sn lt b mt (
ci thin tnh bm dnh)

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v mu sc.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Mc ch ca pha mu

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ Hiu bit v pha mu

5'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe , ghi


3/ Cc loi mu
4/ Cc mu ca vt th xut
hin nh th no
5/ Ba thuc tnh ca mu
sc
III. tng kt bi ging: ( 6' )

10'
2'

chp
n.t
n.t

n.t
n.t

10'

n.t

n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t hiu bit mu
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by mc ch ca pha mu, Nhn bit mu.
Mu sc c chia lm my loi ? nu ni dung ca tng
loi.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm ..
Gio
vin k

Gio n s: 02

S tit: 10 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php pha mu


Tn bi ging: 2.2: Cc dng c pha mu (1 tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Bit chn v lm quen vi cc dng c pha mu.


- Bit s dng cc dng c pha mu hp l.
- Chn , s dng ng cc loi dng c pha mu.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Trnh by mc
ch ca pha mu, Nhn
bit mu.
Mu sc c
chia lm my loi ? nu ni
dung ca tng loi.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v pha mu sc.
Tm tt ni dung thi gian v phng php

Hc sinh

im

ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Bnh cha sn

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ a khuy sn
3/ My khuy sn
4/ Cn pha sn
5/ Cng thc mu( Bng t
l mu)
6/ Tm th
7/ L sy sn
8/ n dng pha mu
III. tng kt bi ging: ( 6' )

2'
10'
2'
10'

chp
n.t
n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t
n.t

3'
3'

n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t chun b pha mu
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by mc ch ca pha mu, Nhn bit mu.
Mu sc c chia lm my loi ? nu ni dung ca tng
loi.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn
thng.........Nm

ngy.......

Gio
vin k

Gio n s: 02

S tit: 10 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php pha mu


Tn bi ging: 2.3 Quy trnh pha mu ( 8 tit)
(theo phng php tr )
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c phng php pha mu sn.


- Hnh thnh k nng v rn luyn k so v pha
mu sn.
- Pha c mu theo ng yu cu k thut ca
bn v , mu.
- m bo an ton v ng quy trnh pha mu.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Trnh by mc
ch ca pha mu, Nhn
bit mu.
Mu sc c
chia lm my loi ? nu ni
dung ca tng loi.

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v quy trnh pha mu theo phng php tr.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Xc nh m mu sn

10

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ T l pha mu c bn
3/ Trn cc mu c bn
4/ Th mu
5/ So snh mu
6/ Xc nh mu b thiu
7/ B sung thm lng mu
cn thit
8/ Phun sn th
9/ Hon thin vic pha mu
Kim tra 1+ 2
III. tng kt bi ging: ( 6' )

20'
25'
15'
40'
40
27'
15'
15'
1h

chp
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t

n.t

n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t pha mu
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by mc ch ca pha mu, Nhn bit mu.
Mu sc c chia lm my
loi ? nu ni dung ca tng loi.

* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,


phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 03

S tit: 9 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

vn hnh sng phun sn


Tn bi ging: 3.1. nguyn l hot ng

cc loi sng phun sn ( 1tit)


Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c nguyn l hot ng v cu to


ca sng phun sn.
- Hnh thnh k nng s dng v bo qun sng
phun sn.
- Lm thnh tho cc thao tc v vn hnh sng
phun sn.
- Nhn bit v phn loi chnh xc tng loi sng
phun sn.

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Lp

Hc sinh

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Trnh by mc
ch ca pha mu, Nhn
bit mu. Mu sc c
chia lm my loi ?
Nu ni dung ca tng
loi.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v sng phun sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Sng phun sn

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ Nguyn l phun sn
3/ Cc loi sng phun sn
- Loi sng t chy
- Loi sng ht sn
- Loi sng nn sn ( bng
kh nn )

5'
24'

chp
n.t
n.t
n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t
n.t

III. tng kt bi ging: ( 4' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v sng phun sn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy nu cu to v nguyn l hot ng ca sng phun
sn ( loi ht sn).
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 03

S tit: 9 Tng s tit gin


Thc hin, ngy........Thng........Nm.

vn hnh sng phun sn


Tn bi ging: 3.2: cu to ca sng phun sn (4tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit v cu to ca cc loi sng phun sn .


- Hnh thnh k nng v s dng , bo qun sng.

Nm vng cu to v nguyn l hot ng ca

sng.
- Chn v s dng hp l cho tng cng vic v
sn.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Hy nu cu to v
nguyn l hot ng ca
sng phun sn ( loi ht
sn).

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v sng phun sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Vt iu chnh lu lng
sn

25

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ Vt iu chnh xo
3/ Vt iu chnh kh
4/ u hng sng sn
( Fluidtip)
5/ Np kh
6/ C sng

25'
25'
30'

chp
n.t
n.t
n.t

n.t
n.t
n.t

30'
30'

n.t
n.t

n.t
n.t

III. tng kt bi ging: ( 8' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v sng phun sn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Hy nu cu to v nguyn l hot ng ca sng phun
sn ( loi t chy sn).
Cu 2: Hy nu cu to v nguyn l hot ng ca sng phun
sn ( loi nn sn).
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 03

S tit: 9 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm .

vn hnh sng phun sn


Tn bi ging:

3.3: K thut phun sn

(4tit)

Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Bit cc phng php phun sn.


- Hnh thnh k nng v sn.
- Hiu, sn c vt cn sn ng yu cu k

thut.
- Lp c trnh t sn ng theo quy trnh
sn.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Hy nu cu to v
nguyn l hot ng ca
sng phun sn
( loi t chy sn).
Cu 2: Hy nu cu to v
nguyn l hot ng ca
sng phun sn
( loi nn sn).

II: bi ging mi:

Hc sinh

im

- dng v phng tin dy hc.


1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v sng phun sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

Cch cm sng phun sn

20

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi

Di chuyn sng phun sn


R sng phun sn
Kim tra : 3

70'

chp
n.t

n.t

30'

n.t

n.t

1h

vit

III. tng kt bi ging: ( 8' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v sng phun sn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: K thut phun sn bao gm nhng yu t no? Nu
ni dung ca cc yu t.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................

Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k

Gio n s: 04

S tit: 4 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

cc phng php che chn b mt


Tn bi ging: 4.1: Thit b v vt liu che chn (1tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit v thit b v vt liu che chn.


- Hiu bit v mc ch ngha ca vic che
chn.
- Hiu bi v c phng php chn vt liu che
chn tt.
- Thc hin c ng theo quy trnh ca sn v
che chn.

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )


Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1:
K thut phun
sn bao gm nhng yu
t no? Nu ni dung ca

Hc sinh

im

cc yu t.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v sng phun sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Giy che

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi

2/ Tm nha nhi lng


3/ Tm che c bit
4/ Bng dnh che
5/ Bng dnh khe h
6/ Cc vt liu che khc

III. tng kt bi ging: ( 3' )

5'

chp
n.t

n.t

5'

n.t

n.t

10'
5'

n.t
n.t

n.t
n.t

5'

n.t

n.t

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by mc ch, cc thit b v vt liu che
chn.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 04

S tit: 4 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

cc phng php che chn b mt


Tn bi ging: 4.2: Cc phng php che chn (3 tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c mc ch v tm quan trng ca


che chn.
- Bit cc phng php che chn trc khi sn.
- Hiu bi, c cc phng php che chn hp l.

- Phi tuyt i an ton cho ngi v cc sn phm


sn.

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )


Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Trnh by mc
ch, cc thit b v vt
liu che chn.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c v che chn khi sn.

Tm tt ni dung thi gian v phng php


ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Phng php che


Che sn lt b mt
Che sn c tm
Che sn mt vng
trn tm

20

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


chp

2/ Ranh gii che chn


Chn cc ranh gii v cc
phng php che
3/ Cc v d v che chn

20'

n.t

n.t

80'

n.t

n.t

III. tng kt bi ging: ( 8' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: C my phng php che chn? Trnh by ni
dung ca tng phng
php.
.
Cu 2: Trong qu trnh che chn cn c nhng ch g?
trnh by phng php che
sn li np cap, tai xe trc bn tri, Ca trc bn
phi ca xe du lch 5
ch ngi.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging:

Thc hin, ngy........Thng......Nm .

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.1: Cc thnh phn ca sn (1tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit cc thnh phn v cu to ca sn.


- Hiu c mc ch ngha ca sn.
- Nm vng c cc thnh phn v cu to ca cc
loi sn.
- S dng v bo qun phi an ton.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: C my phng
php che chn? Trnh
by ni dung ca tng phng php.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.

Hc sinh

im

Tm tt ni dung thi gian v phng php


ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Mc ch ca sn

- Bo v

- Nha: Thin nhin, tng


hp, ho
hc, phn ng nhit
- Cht mu: Ht mu, ht
n.
- Dung mi
- Cht ph gia

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi

- Chc nng thm m v


nhn bit
2/ Cc thnh phn ca sn

thuyt trnh, ging

chp
30'

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


chp

III. tng kt bi ging: ( 4' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1 : Trnh by mc ch, cc thnh phn ca sn.(khi
nim)?
Nu thnh phn chnh ca cht pha sn v cht ph
gia, cht ng rn.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).

...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

Ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.2: Cc phng php sn (2 tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit v cc phng php sn.


- Hnh thnh k nng chn phng php sn hp l.
- Nm vng v chn tng phng php sn cho tng
sn phm.
- Lp c quy trnh sn cho tng loi sn phm.
- m bo an ton cho ngi v thit b.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1 : Trnh by mc
ch, cc thnh phn ca
sn.(khi nim)?
Nu thnh phn chnh ca

Hc sinh

im

cht pha sn v cht ph


gia, cht ng rn.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

Phun sn
- Phun sn c khng kh
- Phun sn khng c khng
kh
- Sn tnh in (EP)

45

Cc phng php sn khc


- Sn bng dao sn
- Sn bng chi
- Ln sn
- Nhng sn
- Sn ED (in phn)
- Sn tm
- Ph bt

30'

III. tng kt bi ging: ( 8' )

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


chp

Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,


vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by nguyn l phun sn, Phun sn c khng kh
v phun sn khng c
khng kh
Cu 2: C my phng php sn. trnh by nguyn l v c
im ca phng php
sn ED (in phn)
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.3: Dng c sn (1tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c tnh nng tc dng ca cc dng c


lin quan n sn.
- Lm quen vi cc loi dng c v sn.
- Nm chc c tnh nng, tc dng ca tng loi
dng c sn.
- S dng ng tnh nng tc dng ca cc dng c.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Trnh by nguyn
l phun sn, Phun sn c
khng kh v phun sn
khng c khng kh

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi
gian

phng php ging


(Hot ng ca thy v
tr

dng
dy hc

1/ Sng phun sn

2/ Gi treo cc chi tit


sn
3/ Cht ty m
4/ Gi lau
5/ Bnh cha
6/ Thanh khuy sn
7/ Phu lc sn
8/ Dng c o nht
9/ Cn

10

Ti liu
lin quan

3'

thuyt trnh, ging


gii
Hc sinh nghe v ghi
chp
thuyt trnh, ging
gii
Hc sinh nghe v ghi
chp
nt

2'

nt

nt

3'

nt

nt

3'

nt

nt

3'

nt

nt

3'

nt

nt

4'

nt

nt

3'

Ti liu
lin quan
nt

2'
nt
nt
10/ Tm th
III. tng kt bi ging: ( 3' )
Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: : Dng c sn bao gm nhng loi no? Hy nu phng
php cp sn, u,
nhc im ca loi sn t chy v loi ht sn.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................

Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm .

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.4: Chun b sn lp trn cng
(4tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hc sinh bit phng php chun b t sn lp


trn cng.
- Hnh thnh k nng v s chun b cho lp sn
trn cng.
- Nm vng quy trnh v chun b theo ng quy
trnh sn.
- Tnh ton ng lng nguyn vt liu cho lp sn
trn cng.
- Tnh ton c s an ton cho ngi v thit b.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Dng c sn bao
gm nhng loi no? Hy
nu phng php cp sn, -

Hc sinh

im

u, nhc im ca loi sn
t chy v loi ht sn.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Lm sch bung sn

15

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ Thi sch bng kh nn

15'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


3/ Lm sch qun o ca th

10'

chp
nt

sn
4/ Lm sch m trn sn

10'

nt

nt

10'

nt

nt

nt

phm cu
sn
5/ Lm sch bng ming gi

dnh
6/ Pha cht lm ng sn
7/ Pha cht pha sn
8/ hn hp sn vo sng

20'
68'
15'

nt
nt
nt

nt
nt
nt

sn
III. tng kt bi ging: ( 10' )
Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by quy trnh chun b sn lp trn cng, v
nu ni dung ca cc
quy trnh .
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm.
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm .

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.5: sn lp trn cng (4tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Bit phng php sn lp trn cng.

- Rn luyn k nng v hnh thnh k so v phun


sn.
- Rn luyn tnh cn thn v yu ngh.
- Hiu bi v nm chc phng php sn lp trn
cng.
- Lp c trnh t cho quy trnh sn lp sn trn
cng.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: Trnh by quy
trnh chun b sn
lp trn cng, v nu ni
dung ca cc quy trnh
.

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi

phng php ging

dng

gian

(Hot ng ca thy v

dy hc

tr

1/ Lm sch bung sn

15

thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


2/ Thi sch bng kh nn

15'

chp
thuyt trnh, ging

Ti liu

gii

lin quan

Hc sinh nghe v ghi


3/ Lm sch qun o ca th

10'

chp
nt

sn
4/ Lm sch m trn sn

10'

nt

nt

sn
5/ Lm sch bng ming gi

10'

nt

nt

dnh
6/ Pha cht lm ng sn
7/ Pha cht pha sn
8/ hn hp sn vo sng

20'
68'
15'

nt
nt
nt

nt
nt
nt

nt

phm cu

sn
III. tng kt bi ging: ( 10' )
Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Trnh by quy trnh chun b sn lp trn cng, v
nu ni dung ca cc
quy trnh .
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................

Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm ..
Gio
vin k

Gio n s: 05

S tit: 16 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php phun sn


Tn bi ging: 5.6: Cc li ca sn nguyn nhn
cch khc phc (4tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit c ht cc li ca sn.


- Hnh thnh k nng v nhn bit li ca sn.
- Hiu bi, bit phn loi li ca sn v tm c
bin php khc phc
cc li sn .
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Trnh by quy
trnh chun b sn
lp trn cng, v nu ni
dung ca cc quy trnh
.

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

1/ Sn sn

2/ H sn
3/ V Cam
4/ Chy sn

thi
gian

phng php ging


(Hot ng ca thy v
tr

dng
dy hc

10

thuyt trnh, ging


gii
Hc sinh nghe v ghi
chp

Ti liu
lin quan

15'

nt

nt

15'

nt

nt

15'
15'
15'
10'
15'
10'
1h

nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt

nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt

5/ Rp sn
6/ R sn
7/ Vt matt
8/ Vt xc mi
9/ Phai mu ( Hp th)
10/ Kim tra 4+5
III. tng kt bi ging: ( 8' )
Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: : Hy nu cc li ca sn (Bi, Loang sn, Chy sn,
Sn da cam)
Nguyn nhn, cch khc phc
Cu 1 : Hy nu cc li ca sn ( ph khut km, Vt nhp,
Khc mu sn,
Kh mt sn) Nguyn nhn, cch khc phc.

* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,


phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm
Gio
vin k

Gio n s: 06

S tit: 5 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm ..

Cc phng php nh bng.


Tn bi ging: 6.1: Cc dng c v thit b nh bng (2
tit)
Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Hiu bit v cc dng c v thit b nh bng.


- Hnh thnh k nng v nh bng.
- Nm vng bi v chn c dng c, thit b
nh bng hp l,
ng quy trnh.

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )


Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

Hc sinh

im

vng
Cu 1: : Hy nu cc li ca
sn (Bi, Loang sn, Chy
sn, Sn da cam) Nguyn
nhn, cch khc phc

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

thi
gian

phng php ging


(Hot ng ca thy v
tr

dng
dy hc

1/ mi: Mi tay = mi
my

10

thuyt trnh, ging


gii
Hc sinh nghe v ghi
chp

Ti liu
lin quan

2/ Giy rp t #1200
#2000

15'

nt

nt

3/ Hp cht nh bng
- Ht nhm
- Dung mi v nc
- Ph gia

15'

nt

nt

15'

nt

nt

15'

nt

nt

4/ Ming m nh
bng
- nh bng th
- nh bng tinh
5/ My nh bng
- Loi chy bng in
- Loi chy bng kh
6/ Gi lau

5'

10'
7/ Dng c lau sch ming
m
III. tng kt bi ging: ( 3' )
Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Mc ch ca nh bng sn? Dng c v thit b
nh bng.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................
Thng qua t mn
thng.........Nm ..

ngy.......

Gio
vin k

Gio n s: 06

S tit: 5 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

Cc phng php nh bng.


Tn bi ging: 6.2: Cc phng php nh bng

(3 tit)

Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

Bit cc phng php nh bng b mt sn.


Hiu bit c v mc ch ca vic nh bng.
Nm vng cc phng php nh bng b mt.
Chn c phng php nh bng b mt.

I: n nh lp: ( Thi gian 2' )


Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Mc ch ca
nh bng sn? Dng c
v thit b nh bng.

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.
Tm tt ni dung thi gian v phng php
ni dung bi ging

1/ Sy kh

2/ Kim tra nhp nh


b mt
3/ Kim tra bi sn v chy
sn
4/ Dng mi sa bi
v chy sn
5/ Mi t bng giy rp
6/ nh bng bng hp cht
nh bng
7/ Ra sch sau khi anh
bng

thi
gian

phng php ging


(Hot ng ca thy v
tr

dng
dy hc

10

thuyt trnh, ging


gii
Hc sinh nghe v ghi
chp

Ti liu
lin quan

20'

nt

nt

5'

nt

nt

25'

nt

nt

10'
50'

nt

nt

5'

III. tng kt bi ging: ( 8' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: Qu trnh nh bng cn ch nhng g?
Nu ni dung, minh ho bng hnh v.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................

Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k

Gio n s: 07

S tit: 3 Tng s tit ging:


Thc hin, ngy........Thng......Nm

Tn bi ging : Cc hng mc an ton lao ng (3 tit)


Mc tiu ca bi:

Sau khi hc bi ny ngi hc c kh nng:

- Lm quen vi tt c cc loi dng c bo h lao


ng trong khi sn
- Bit phng php s dng cc thit b dng c
.
- Nm chc bi v hiu c tnh nng,
tc dng ca tng loi thit b dng c.
- S dng hp hp lv cc dng c bo h lao
ng.
I: n nh lp: ( Thi gian 2' )
Lp

Hc sinh

v kim tra bi c:( Thi gian 3' )

Cu hi kim tra

vng
Cu 1: Qu trnh nh
bng cn ch nhng g?
Nu ni dung, minh ho
bng hnh v.

Hc sinh

im

II: bi ging mi:


- dng v phng tin dy hc.
1/ Chng trnh mn hc.
2/ M hnh, dng c, ti liu v sn.

Tm tt ni dung thi gian v phng php


ni dung bi ging

1/ Cc loi dng c bo h
lao ng
a. Knh bo v
b. Mt m phng c
- Mt n phng ht c.
- Mt n chng hi c
c. Qun o v m ca th
sn
d. Gng tay.
e. Gng tay bng cao su
chng thm
f. Dung mi
g. Giy bo h ( chng tnh
in)
2/ Cch s dng dng c an
ton
a. Chun b b mt
b. Cc cng vic iu

thi
gian

phng php ging


(Hot ng ca thy v
tr

dng
dy hc

40

thuyt trnh, ging


gii
Hc sinh nghe v ghi
chp

Ti liu
lin quan

40

nt

nt

chnh mu
c. Cc cng vic che chn
d. Phun sn
Kim tra 6 +7

1h

III. tng kt bi ging: ( 3' )


Nu trng tm nhng vn chnh trong bi: Cc thit b dng c,
vt t v che chn.
IV: bi tp v nh: (2' )
Cu 1: C my loi tai nn lao ng? Nu nguyn nhn v
bin php khc phc.
* T nh gi rt kinh nghim ca gio vin: (v cht lng, ni dung,
phng php, thi gian thc hin bi ging trn v nhng vn cn
nhc nh hc sinh tit sau).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................
Thng qua t mn

ngy.......

thng.........Nm .
Gio
vin k