You are on page 1of 8

1 Cursus Buitenklimaat

Deze cursus vormt belangrijke input voor het project ‘Gisteren, vandaag en
morgen: trends in bedrijfsprocessen’.

Code: TBBUKA
Naam: Buitenklimaat
Opleiding: TBK voltijd
Jaar / Jaar 1 / Semester 1 Wat is TBK?
Semester
Blokken / Blok 1: Bedrijven onderzoeken
onderdele
n
ECTS (sbu) 3 ECTS (= 84 studiebelastingsuren)
Blok 1
Contacttijd 12 theoriecolleges van 1,5 uur
12 werkcolleges van 1,5 uur

Groepsgro Groepen van 25 studenten in


otte projectlokalen
4e verdieping
Beoordelin Schriftelijk individueel tentamen en
1.1 g opdrachten
Leerstof Bedrijfskunde De basis

Deel 1 en Deel 2 DeStep, Diabolomodel, SWOT,


Econometrie en Porter.

Tentamen Rangschik de artikelen naar drie groepen: CBS,


Bedrijfsgegevens , media en concurrentie. ( nog een nader
op te geven onderwerp)

Je mag dan een ingebonden bijlage maken van 40 A-


viertjes,, waarvan 10 A4 uittreksel Grondslagen
Marketing . Maak daarvan een mooi authentiek
ingebonden boekje. (ingebonden wordt alleen
geaccepteerd!

NB Levert bonuspunten op!

Competenties
• De student kan de externe omgeving die van invloed zijn op een
organisatie beschrijven.
• De student is in staat de gevolgen van de externe factoren die van
invloed zijn op het beleid van de organisatie te beschrijven.
• De student is in staat deze omgevingsfactoren op macro- en meso-
niveau te definiëren en toe te passen op een willekeurige onderneming
• De student heeft inzicht in reguliere conjunctuurmodellen.
• De student weet een eenvoudige economische kringloop te beschrijven
en een link te leggen met de conjunctuur aan de hand van een
econometrisch model.
• De student heeft inzicht in de werking van economische groeimodellen
en kan deze kennis koppelen aan eenvoudige beleidsbeslissingen
• De student kan externe bedrijfsgegevens koppelen aan economische
gegevens.
• De student kan aangeven hoe dit grote spectrum van externe factoren
zich beweegt en invloed uitoefent op het al dan niet succesvol zijn van
de organisatie.
Toetsing

De toetsing voor deze cursus vindt plaats in week 7 van het semester. Deze
individuele toets bestaat uit een aantal opdrachten gebaseerd op het
toepassen van de collegestof en de relevante hoofdstukken uit Grondslagen
van de Marketing van B. Verhage.
Daarnaast worden tijdens de cursus opdrachten uitgevoerd, ingeleverd en
beoordeeld.

1.2 Overzicht werkvormen

In deze cursus leert de student in 6 weken de externe omgeving van een


bedrijf te beschrijven en te analyseren aan de hand van een aantal modellen.
Daarnaast krijgt de student inzicht in conjunctuurmodellen en weet de
student een eenvoudige economische kringloop te beschrijven. De student
kan de externe bedrijfsgegevens koppelen aan economische gegevens en
weet aan te geven welke invloed dit uitoefent op het al dan niet succesvol
zijn van een organisatie.
Aan het begin van elke week wordt de nieuwe theorie toegelicht door een
voorbeeld te analyseren. De studenten gaan vervolgens zelf aan het werk et
een vergelijkbare opdracht.
Een aantal opdrachten wordt in de colleges teruggekoppeld, een aantal
opdrachten moet worden ingeleverd.

1.3 Literatuur, hulpmiddelen, software

Literatuur: ISBN

Bedrijfskunde De basis 90-01-91903 0

Artikelen en e books op internet.

1.3.1 Hulpmiddelen:
Opdrachten worden uitgewerkt in Word; Powerpoint of Excel.
1.4 Beschrijving cursus Buitenklimaat per week

1.4.1 Week 1: Externe factoren: analyse volgens de theorie van


Destep

De macro-omgevingsfactoren van een fictief bedrijf worden beschreven aan


de hand van de theorie van Destep. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre
deze factoren te beïnvloeden zijn en wat de gevolgen kunnen zijn voor het
bedrijf. De studenten gaan vervolgens aan de slag met een tweetal
opdrachten van oplopende complexiteit.

Opdracht
Beschrijf de economische factoren die van invloed zijn op het gegeven bedrijf
en presenteer de resultaten.
Beschrijf de economische factoren die van invloed zijn op het gegeven bedrijf
en lever de opsomming met toelichting ter beoordeling in.

Ondersteunende Informatie
Internet: De Step, het uitgebreidere model is Het Diabolo model.
http://www.marketconcern.nl/diabolomodel.html
Boek: Deel 2 Hoofstuk 4

Routinetaken
Dagdeel 1 Na de gezamenlijke uitwerking van het fictieve bedrijf wordt de
uitgereikte opgave op school gemaakt.
Hierna volgt de presentatie van de groepen en wordt de opdracht voor
het volgende dagdeel uitgedeeld.
Dagdeel 2 De groepen werken zelfstandig aan hun opdracht

JIT-informatie
Indien extra informatie wenselijk blijkt, wordt dit op blackboard of sharepoint
gepubliceerd.
1.4.2 Week 2: Externe factoren: analyse volgens het 5-krachten
model van Porter

In week 2 wordt verder gewerkt aan de externe analyse. Welke invloed heeft
de bedrijfstak of de markt waarop de onderneming actief is op het bedrijf? De
meso-omgevingsfactoren van het fictieve bedrijf uit week 1 worden
beschreven aan de hand van het 5-krachtenmodel van Porter. Vervolgens
wordt bekeken in hoeverre deze factoren te beïnvloeden zijn en wat de
gevolgen kunnen zijn voor het bedrijf. De studenten gaan vervolgens aan de
slag met een tweetal opdrachten van oplopende complexiteit.

Opdracht
Beschrijf de economische factoren die van invloed zijn op het gegeven bedrijf
en presenteer de resultaten.
Beschrijf de economische factoren die van invloed zijn op het gegeven bedrijf
en formuleer een voorzichtige conclusie over de bedrijfstak in de toekomst.

Ondersteunende Informatie
Internet: http://www.12manage.com/methods_porter_five_forces_nl.html
Download de lezing: http://www.gmp-gsm.nl/bizzgame/?p=5 van Michael
Porter.
Deel 2 hoogstuk 4

Routinetaken
Dagdeel 1 Na de gezamenlijke uitwerking van het fictieve bedrijf wordt de
uitgereikte opgave op school gemaakt.
Hierna volgt de presentatie van de groepen en wordt de opdracht voor
het volgende dagdeel uitgedeeld.
Dagdeel 2 De groepen werken zelfstandig aan hun opdracht

JIT-informatie
Indien wenselijk, worden gegevens via blackboard/sharepoint of in de les
verstrekt.
1.4.3 Week 3 en 4: Conjunctuurmodellen en de economische
kringloop

De theorie van de conjunctuurmodellen wordt behandeld. Daarna wordt de


student aan het werk gezet met oefeningen over wat een conjunctuurmodel
is. Vervolgens wordt de economische kringloop geïntroduceerd. De student
leert een eenvoudige kringloop te beschrijven en een link te leggen met de
conjunctuur volgens het econometrische model van Freia-Kompas.

Opdracht
Maak de uitgereikte case en maak de resultaten presentabel.

Ondersteunende Informatie
Deel 2 H 5 en de sheets op Blackboard

Routinetaken
Dagdeel 1 Theorie van conjunctuur modellen en oefenopdrachten.

Dagdeel 2 Theorie van macro-economische kentallen, economische


kringloop en het econometrische model van Freia-Kompas.

Dagdeel 3/4 De studenten gaan aan de slag met het maken van een
economische kringloop van Nederland.

JIT-informatie
Indien gewenst wordt aanvullende informatie via blackboard/sharepoint of in
de les uitgereikt.
Week 5: SWOT-analyse

Deze week worden de studenten aan het werk gezet met het maken van een
SWOT-analyse van Nederland. Vooraf wordt de theorie over het maken van
een SWOT-analyse besproken en aan de hand van korte opdrachten
verwerkt.
Kennismaking met de econometrie: zie uitgebreide leerplan colleges .
Opdracht
Maak een SWOT-analyse van Nederland en kom met concrete strategieën om
Nederland als “bedrijf” beter op de internationale kaart te zetten. Probeer de
strategieën zoveel mogelijk te becijferen.

Ondersteunende Informatie
Hoofdstuk 4.8

Routinetaken
Dagdeel 1 Na terugkoppeling van de opdracht uit week 4 wordt instructie
gegeven en in de les aan opdrachten gewerkt.
Hierna wordt de grote opdracht voor dagdeel 2 besproken.

Dagdeel 2 Alle groepen werken aan de SWOT-opdracht en maken het


presentabel.

JIT-informatie
Indien extra informatie wenselijk blijkt, wordt dit op blackboard gepubliceerd.

Week 6: Case Senseo Crema

Week 6 wordt besteed aan het implementeren van de in de afgelopen weken


opgedane kennis. Na een korte (actuele) inleiding over Senseo Crema
worden de groepjes aan het werk gezet. Aan het eind van het eerste dagdeel
presenteren de groepjes posters waarop de externe omgeving en de
economische ontwikkelingen van het marktesegment zijn aangegeven. De
poster wordt afgesloten met een succesverwachting voor Senseo Crema voor
de komende drie jaar. Dagdeel 1 wordt afgesloten met een toelichting op
casus 2.

In dagdeel 2 zoeken de groepjes studenten zelf een bedrijf waarvoor ze


dezelfde opdracht als voor Senseo Crema behandelen. Deze uitwerking wordt
gemaakt in rapportvorm; het rapport wordt ingeleverd en nagekeken.

Ondersteunende Informatie
Hand-out tijdens de les

Routinetaken
Dagdeel 1 Actuele informatie rondom Senseo Crema en gezamenlijk
toepassen van deze gegevens.

Dagdeel 2 De groepen werken zelfstandig aan de hierboven beschreven


opdracht.