You are on page 1of 32

AKTI 326_2.

QXD 16/12/2009 10:19 ™ÂÏ›‰·1

Ζητείται κοπέλα για γραµµατειακή ΡΑΦΗΝΑ (24190)


υποστήριξη σε γραφείο στην Ραφήνα. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (99500)

Τηλ 22940 32520. Ηµέρες & ώρες επικοι-


H «Α.Α.» µαζί σας και στο: www.anatakti.gr
νωνίας: ∆ευτέρα - Πέµπτη 11:00 - 13:00

ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Ο µεγάλος
πληγωµένος
της Αττικής ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α - FREE PRESS - ΕΤΟΣ 7ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 326
☛ σελ. 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Πάνω από 600 άνθρωποι της


Τρίτης ηλικίας, απολαµβάνουν
τη φροντίδα του ∆ήµου

Μαθήµατα
αγάπης από
το ΚΑΠΗ
Γέρακα...
Ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ κ. Γιάννης ∆ηµόπουλος ξενάγησε την «Α.Α»
στους χώρους του και αναφέρθηκε στο πολύτιµο έργο που παράγεται
Σελίδες ☛ 6&7

§.∫∞ƒ∞ª∞¡§∏ & ∞°.¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ - ∞ƒ∆∂ªπ¢∞, ÙËÏ. & fax: 22940 89200 ● §.ª∞ƒ∞£ø¡√™ 34 - ¶∞§§∏¡∏, ÙËÏ: 210 6666690 & fax: 210 6030610
ªπÃ∞§∞∫√¶√À§√À 45 - ∞£∏¡∞ (HILTON), ÙËÏ: 210 7255200 & fax: 210 7255203
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 10:20 ™ÂÏ›‰·2

σ.2 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 µεταξυµας


Editorial.

...χιλιεςλεξεις
Κόκκινη Οµοψυχία Μείωση του ∆ιάλογος
Εφαρµογή
ελλείµµατος στο για το άνοιγµα Υποχρέωση διατήρησης
Οµοψυχία χαρακτηρίζει το των κλειστών επαγγελµατικών «Πόθεν έσχες»
3% του ΑΕΠ µέχρι
τελευταίο διάστηµα τα πολιτικά επαγγελµάτων... λογαριασµών στις για όλους...
το 2013...
µας. Στην κεντρι- τράπεζες...
κή πολιτική σκη-
νή η αντιπολίτευ-
ση, παρά τις λίγες
µπαλοθιές του
«κόκκινου» κοι-
νοβουλευτικού
εκπροσώπου της,
αλλά και τον κολ-
ληµένο δίσκο
κάποιων άλλων κοµµάτων που
αισθάνονται το ίδιο κόκκινα (ας
είναι οµόχρωµα ή οµοιόχρωµα),
συµφωνεί και τάσσεται οµόψυχα
στο πλευρό της κυβέρνησης, για
την έξοδο από τη δηµοσιονοµική
κρίση. Η χώρα µας βρίσκεται στο Πάταξη της µαύρης
κόκκινο κι οι ευρωπαίοι συνέται- εργασίας...
ροι έχουν αρχίσει να αγριεύουν.
Από τον ερχόµενο Μάρτιο τα δάνεια
θα γίνουν δυσπρόσιτα για την Ελλά-
δα. Το ευρώ που τόσοι εµίσησαν, Φορολόγηση µε
θα γίνει ουσιαστικά ακόµα πιο 90% των bonus σε
ακριβό και θα µας προστατεύει διευθυντικά στελέχη
λιγότερο, καθώς αντί για το χρή- τραπεζών...
µα που κάποτε κατρακύλαγε, θα
κατρακυλούµε στη θέση του εµείς.
Γι’ αυτό κι η οµοψυχία απένα-
ντι στους κουτόφραγκους, που
πήραν τελικά µυρωδιά ότι τρώγα- Έπεα πτερόεντα...
µε κατακόκκινοι στα µπουζούκια
τις επιδοτήσεις τους, ότι ψωνίζα-
µε θηριώδη τζιπ για τις βόλτες µας,
καν µε πείσεις...
Ου µε πείσεις...

ότι γεµίζαµε τα σπίτια µας µε κινού-


µενους διαδρόµους, για να βλέ-
πουµε περπατώντας, να κερδίζει η Σε… εθνικό δίκτυο µάθαµε προχθές, πως στη συζήτηση που έγινε
κόκκινη οµάδα µας στην τηλεό-
ραση, ή επειδή ο δήµος δεν είχε µεταξύ των πολιτικών αρχηγών για την πάταξη της διαφθοράς, ο νόµος
λεφτά ν’ ασφαλτοστρώσει τους
εκτός σχεδίου δρόµους µας και δε περί ευθύνης υπουργών είναι... απαράδεκτος από τους πολιτικούς!
θέλαµε να πατάµε στις λάσπες, για
να ρίξουµε τα κιλά µας. Kαι για να βγάλουν αυτό το… δύσκολο συµπέρασµα, έπρεπε... να
Μήπως αυτή η οµοψυχία απέ- εµπλουτίσουν τη συνάντησή τους αυτή και µε την παρουσία του
ναντι στους ξένους που, επειδή
µας απειλούν, τους βλέπουµε σαν Προέδρου της ∆ηµοκρατίας!
κόκκινο πανί, πρέπει να στραφεί
κι απέναντι στον εαυτό µας; Μήπως Nα βάλουν δηλαδή και χρώµα σοβαρότητας στη διαπίστωσή τους αυτή,
πρέπει να αρχίσουµε να εκτιµάµε
τους σωστούς και όχι τους µάγκες; που είτε το θέλουν είτε όχι, ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής... στα έργα
Τους εργατικούς κι όχι τους τεµπέ- των σκανδάλων µέχρι σήµερα!
ληδες; Τους αληθινούς κι όχι τους
κάλπικους; Ο καθένας ξέρει ποι- ∆εν µας είπαν όµως, πως χρειάζεται και αναθεώρηση του Συντάγµατος
οι είναι αυτοί στη γειτονιά του,
στα µαγαζιά, τις υπηρεσίες, την για να καταργηθεί αυτός ο νόµος και πως όταν αυτή γινόταν πριν λίγο
εκπαίδευση, την κοινωνία. Αν
πάψουµε να κλέβουµε τους κλέ- καιρό, ο νόµος αυτός έµενε... απείραχτος!
φτες, κάνουµε µιαν αρχή για να
σταµατήσουν οι µισές κλοπές. Κι Σήµερα λοιπόν είναι ντροπή -αποφάσισαν- για το πολιτικό µας
επειδή το ίδιο λένε οι κλέφτες και σύστηµα και πρέπει εµείς σώνει και καλά, να ξεχάσουµε τα όσα είδαµε
για µας, όταν τους κλέβουµε, ίσως
η απόσυρση της κλοπής γενικευ- και ακούσαµε όλα αυτά τα χρόνια, που παιζόταν η τιµή πολιτικών και
τεί για πρώτη φορά στην οµόψυ-
χη χώρα. Το πρώτο βήµα για να πολιτικής…στις επιτροπές και στις ψηφοφορίες της Bουλής!
ξεφύγουµε από το κόκκινο, είναι Σ.Ξ.
να µάθουµε να σταµατάµε σ’ αυτό.

KΩ∆IKOΣ ENTYΠOY: 6968 ● Ι∆ΡΥΤΗΣ - EΚ∆ΟΤΗΣ: Θανάσης Μπαλαµότης ● ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Σπύρος Ξύλος ● Ε∆ΡΑ: Ραφήνα,
Eιρήνης και Φιλίας ● Tαχυδροµικός Kώδικας: 19 009 ● ΤΗΛ: 22940 32520, FΑΧ: 22940 79528 ● e-mail: anatakti@otenet.gr ● Τµήµα
διαφηµίσεων: 6936.11 11 90 ● Ετήσιες Συνδροµές: Ιδιώτες: 40 ευρώ, Σύλλογοι: 100 ευρώ, ∆ήµοι: 180 ευρώ, Οργανισµοί: 150 ευρώ ● Kυκλο-
φορεί στα Μεσόγεια µε τιράζ 10.000 φύλλων σε: Pαφήνα, Mαραθώνα, Nέα Mάκρη, Πικέρµι, Παλλήνη, Γέρακα, Aνθούσα, Γλυκά Nερά, Aρτέµιδα, Σπάτα, Παιανία, Κορωπί, Μαρκό-
πουλο, Ωρωπό, Γραµµατικό ● Τα κείµενα οµάδων πολιτών ή ιδιωτών που υπογράφουν κείµενα µε όνοµα ή ψευδώνυµο, δεν εκφράζουν ποτέ την άποψη της εφηµερίδας. Η εφηµε-
ρίδα σε καµία περίπτωση δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια και τα στοιχεία των συντακτών τους είναι στη διάθεση κάθε θιγόµενου προσώπου.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 12:15 ™ÂÏ›‰·3

σ.3 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 λογιαΡΑΦΗΝΑ...ΤΑ

Express Παραίτηση
Πολύ νωρίς ήρθε η πρώ-
Συνεδριάσεις εξπρές στο δηµοτικό συµβούλιο της Ραφήνας το τελευταίο διάστηµα. Η αντιπολίτευση -όταν τη παραίτηση υπουργού, για
δεν απουσιάζει- ασχολείται περισσότερο µε τα προσωπικά, παρά µε τα δηµοτικά. Η αναµονή του Καποδίστρια τους ίδιους περίπου λόγους
έχει µουδιάσει τη µαχητικότητα των τοπικών πολιτικών. Το άγνωστο προβληµατίζει κι ο προβληµατισµός είναι που είχε παραιτηθεί και ο πρώ-
πιο σίγουρος, όταν γίνεται στα βουβά. Ο φωναχτός προβληµατισµός µπορεί να σε στείλει για βρούβες. τος στην πρώτη περίοδο της
προηγούµενης διακυβέρνη-
σης, όταν ο Κωστάκης ονο-
Αποδείξεις Σχιζοφρένειας µαζόταν Κώστας κι έτρεµε η
γη κάτω απ’ τα πόδια του.
Άσκηµες οι οµοιότητες αυτές.
Σε κυνηγητό αποδείξεων θα µας βάλει από την 1η Γενάρη η κυβέρνηση διά της εφορίας. Για να πληρώσου- Μας οδηγούν στο παρελθόν,
µε λιγότερο στο τέλος, πρέπει να πληρώσουµε περισσότερο στην αρχή, ζητώντας απόδειξη από ανθρώπους που ενώ προβληµατιζόµαστε για
έτσι κι αλλιώς πληρώνουν. Τι απόδειξη θα µας δώσει ο γυρολόγος ή ο εξαθλιωµένος καθηγητής που κάνει ιδι- το µέλλον.
αίτερα στα παιδιά µας; Τι απόδειξη θα πάρουµε για το φακελάκι του γιατρού ή του υπάλληλου της πολεοδο-
µίας; Τι απόδειξη θα δώσει η παραδουλεύτρα ή ο τα πάντα ποιών αλλοδαπός κηπουρός;

∆ιαδίκτυο
Όλο και περισσότεροι δήµοι εγκαθιστούν ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ευχάριστο ξάφνιασµα από
τη Νέα Μάκρη, που δείχνει να ξεπερνά την (τέως) πρώτη διδάξασα γειτόνισσα της. Η αλήθεια είναι ότι πολλές
εξαγγελίες ακούσαµε, πολλά ξοδεύτηκαν (;), κάµερες βλέπουµε στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου, αλλά
το διαδίκτυο παραµένει βουβό, ή έστω σκοτεινό στην πόλη. Ίσως τα εξειδικευµένα στελέχη που κρατούν τα
κλειδιά, ξεκλειδώσουν επιτέλους την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην οποία τόσα έχει επενδύσει η νέα κεντρι-
κή εξουσία.
Εκδήλωση
µε τίτλο
Ρέµα «Μαρτυρία
από τη
Συγχαρητήρια για την ηµερίδα-οµιλία περί του ρέµατος της Ραφήνας. Τα εύση-
Γάζα» στη
µα στον οργανωτή αντιδήµαρχο κ. Πιστικίδη. Το ποτάµι αυτό είναι το τρίτο µεγά-
λο της Αττικής. ∆εν τραγουδήθηκε όσο ο Ιλισός, αλλά και δε λερώθηκε όσο ο
Ραφήνα
Κηφισός. Οι εικόνες που είδαµε δίνουν µιαν ελπίδα διατήρησης της ποιότητας
στη ζωή µας, αν το διατηρήσουµε καθαρό κι αν προστατευτούµε από τους θυµούς Η Fair Planet και το Πνευ-
της φύσης. Μπορεί η ανθρώπινη απληστία να είναι ακόρεστη, αλλά αυτό δεν ισχύ- µατικό Κέντρο του ∆ήµου Ραφή-
ει και για τα ρέµατα, δυστυχώς... νας σας προσκαλούν στην εκδή-
λωση µε τίτλο Μαρτυρία από τη
Γάζα, την Κυριακή 20 ∆εκεµ-
βρίου και ώρα 11.30 π.µ., στο
∆ηµοτικό Κινηµατογράφο Ραφή-
νας (αµφιθέατρο Γυµνασίου
/Λυκείου).
Ένα χρόνο µετά την επίθεση
των ισραηλινών δυνάµεων στη
Λωρίδα της Γάζας, το βάρβαρο
εµπάργκο συνεχίζεται ενώ ελά-
χιστη ανθρωπιστική βοήθεια επι-
τρέπεται να µπει στην περιοχή.
Ο πληθυσµός αντιµετωπίζει σοβα-
ρή ανθρωπιστική κρίση και
παρουσιάζει σηµαντική επιδεί-
νωση στην υγειονοµική του κατά-
σταση.
Η Fair Planet καταθέτει τη
µαρτυρία της από την αποστο-
λή της στην περιοχή και παρου-
σιάζει τη νέα της παρέµβαση
αλληλεγγύης στον Παλαιστινια-
κό λαό.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:27 ™ÂÏ›‰·4

σ.4 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

«ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
κ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ

εγάλη προσέλευση δηµοτών της του Πικερµίου προς τη Ραφήνα. Αναφέρθηκε στην

Μ Ραφήνας είχε η ενηµερωτική οµιλία


του καθηγητή κ. Γιώργου Τσακίρη, που
οργάνωσε ο ∆ήµος Ραφήνας σε συνεργασία µε
αύξηση των υδάτων που πρέπει να παροχετευ-
τούν µετά τη καταστροφή µεγάλου µέρους του
Πεντελικού και την αδυναµία κατακράτησης
το Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και µέρους των βροχών στις πλαγιές του βουνού.
Προληπτικού Σχεδιασµού του ΕΜΠ. Θέµα του
Παράδειγµα ο Βαλανάρης -ο µεγαλύτερος χεί-
οµιλητή ήταν το Ρέµα Ραφήνας και οι φυσικοί
κίνδυνοι που συνεπάγονται σε περίπτωση µαρρος που καταλήγει στο Ρέµα Ραφήνας και περ-
πληµµύρας. νά από το Ντράφι- έχασε το 92% της δασικής του
Ο τίτλος της οµιλίας «Ρέµα Ραφήνας: Ο µεγά- κάλυψης. Αναφέρθηκε και σε άλλους παράγοντες
λος πληγωµένος της Αττικής», ήταν χαρακτηρι- που συντελούν στην αύξηση του όγκου των υδά-
στικός για το µεγάλο φορτίο υδάτων που δια µέσου των του ρέµατος όπως η µεγάλη ανοικοδόµηση
του ρέµατος πρέπει να διοχετευτεί στη θάλασσα. στην ευρύτερη περιοχή του ρέµατος, την εκτρο-
Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στη περιοχή της Αττι- πή µέρους της λεκάνης του Ποδονίφτη προς το
κής σε συνδυασµό µε την αλλαγή των χρήσεων ρέµα Ραφήνας και την επιβάρυνση από τα νερά
γης σε όλη τη λεκάνη απορροής του ρέµατος, της Αττικής Οδού και άλλων µεγάλων δρόµων.
δηµιουργούν καταστάσεις που πρέπει να αντιµε- Λύση στο πρόβληµα µπορεί να επιτευχθεί µε την
τωπισθούν από την Πολιτεία έγκαιρα ώστε να µην οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέµατος, θέµα
έχουµε τραγικές απώλειες σε περίπτωση πληµ- που έχει να κάνει και µε την κατασκευή πεταλο-
µύρας. ειδούς αγωγού - από τον σταθµό µεταφόρτωσης
Στην κατάµεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου απορριµµάτων του ∆ήµου Ραφήνας ως την εκβο-
έµφαση στο µεγάλο µήκος του ρέµατος και των λή του ρέµατος- που θα διοχετεύει µέρος του
«Αύρα», πέρα από τους πολίτες που εκµεταλλεύ- µικρότερων ρεµάτων που το τροφοδοτούν καθώς
τηκαν την ευκαιρία µιας τεκµηριωµένης ενηµέ- νερού προς τη θάλασσα µειώνοντας έτσι την πιθα-
και στη πολύ µεγάλη λεκάνη απορροής (περίπου νότητα πληµµύρας του υπάρχοντος ρέµατος.
ρωσης, βρέθηκαν ο Νοµάρχης Ανατολικής Αττι- 138 τετραγωνικά χιλιόµετρα) καθώς και πληρο-
κής κ. Λεωνίδας Κουρής που ανταποκρίθηκε στη Οι σχετικές προµελέτες έχουν ολοκληρωθεί
φορίες σχετικά µε προηγούµενα χρόνια που σηµει- τον περασµένο Οκτώβριο, ανέφερε ο οµιλητής,
πρόσκληση των διοργανωτών και βέβαια ο ∆ήµαρ- ώθηκαν πληµµύρες.
χος Ραφήνας κ. Ανδρέας Κεχαγιόγλου που άνοι- και αναµένεται µέχρι τον Μάιο η ανάθεση της
Ακολούθησε η οµιλία του κ. Τσακίρη µε πλή- οριστικής µελέτης ώστε να είναι δυνατή η δηµο-
ξε µε µια σύντοµη τοποθέτησή του την εκδήλω- θος στοιχείων από την αντιµετώπιση πληµµυρών
ση. Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας δεν παρέλειψε να ανα- πράτησή της. Την εκδήλωση παρακολούθησαν
και γενικότερα φυσικών κινδύνων σε Ευρώπη, πολλά µέλη των ∆Σ συλλόγων της Ραφήνας, ο
φερθεί στις καθυστερήσεις ένταξης στο σχέδιο Αµερική, Ασία και έδωσε έµφαση στους τρόπους
πόλης περιοχών που εφάπτονται στο ρέµα αφού ∆ιοικητής της ΠΥ Νέας Μάκρης Αντιπύραρχος
προληπτικού σχεδιασµού ώστε να ελαχιστοποι- Γυµνόπουλος, οι Αντιδήµαρχοι Ραφήνας κα ∆.
οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν είται κατά περίπτωση ο κίνδυνος τόσο κατά της
προχωρήσει στην οριοθέτησή του. Ακολούθησε Μήλα-Τσεβά και κ. ∆. Φαφούτης, ο Πρόεδρος του
ανθρώπινης ζωής όσο και περιουσιών. Με δια- ∆Σ κ. Κ. Μυτιληναίος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
εισαγωγική οµιλία του Αντιδηµάρχου Ραφήνας κ. φάνειες, φωτογραφίες και σχεδιαγράµµατα παρου-
Βασίλη Πιστικίδη µε στόχο µια πρώτη ανάγνω- η κα Μ. Γαρδικιώτη, η κα Κ. Παπαδοπούλου, ο κ.
σίασε τη πορεία του ρέµατος από το Πεντελικό Γ. Βουδούρης, ο κ. Ε. Μαυρουδής, ο κ. ∆. Μισο-
ση των δεδοµένων του προβλήµατος, δίνοντας και από εκεί δια µέσου περιοχών των Σπάτων και κοίλης και ο κ. Ν. Τζιβελέκης.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:13 ™ÂÏ›‰·5

σ.5 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:34 ™ÂÏ›‰·6

σ.6 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ

ι ηµέρες των εορτών

Ο πληµµυρίζουν από
αισθήµατα αγάπης για
τον συνάνθρωπο. Άλλοτε αυτό Πάνω από 600 άνθρωποι της Τρίτης η
εκφράζεται µε µια θετική

Μαθήµατα αγάπης
σκέψη. Άλλοτε µε µια καλή
πράξη. Τί γίνεται όµως όταν οι
εορτές περάσουν; Όταν οι
µουσικές κοπάσουν και όλοι
αναγκασθούν να επιστρέψουν
στην καθηµερινότητά τους;
Μια καθηµερινότητα που για
µερικούς µπορεί να είναι
δύσκολη, κάποιες φορές
µοναχική ή απλά διαφορετική.
Ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ κ. Γιάννης ∆ηµόπουλος ξενάγησε την «Α
Στα ερωτήµατα αυτά επιχειρεί να
δώσει απαντήσεις το 1ο ΚΑΠΗ ∆ήµου
Γέρακα. Και το κάνει µε µεγάλη επι-
τυχία. Μπορεί το ΚΑΠΗ να µετρά
µόλις οκτώ µήνες ζωής. Αυτό όµως
δεν το εµποδίζει να είναι ιδιαιτέρως
φιλόξενο και οργανωµένο. Κάτι που
αποδεικνύεται από τον αριθµό των
µελών του, που ήδη υπερβαίνουν τα
600.
Tης Μύρνας Νικολαΐδου
Ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ Γέρακα
κ. Γιάννης ∆ηµόπουλος ξενάγησε
την «Α.Α» στους χώρους του και ανα-
φέρθηκε στο πολύτιµο έργο που παρά-
γεται. Άλλωστε δεν υπάρχει πιο
κατάλληλο άτοµο για να µιλήσει για
την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο,
καθώς ο κ. ∆ηµόπουλος προσφέρει
τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς τόσο
στο ΚΑΠΗ όσο και στον ∆ήµο.
Το κτίριο του ΚΑΠΗ ∆ήµου Γέρα-
κα βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο
της Εθνικής Αντιστάσεως. Λειτουρ-
γεί ως χώρος συνεστίασης των µελών
του, όπου προσφέρεται καφές, ανα-
ψυκτικό και ελαφρύ γεύµα, µε από-
λυτο σεβασµό στις αρχές υγιεινής.
Από τα µέσα Ιανουαρίου τα απο-
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:34 ™ÂÏ›‰·7

σ.7 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ


γεύµατα θα είναι διαφορετικά. ∆ιότι σηµειωθεί ότι όλοι οι ιατροί είναι εθε- Νάουσα και την Βόρειο Εύβοια, ενώ καθηµερινότητά τους.
στο Κέντρο θα φιλοξενούνται εντε- λοντές, ενώ πρόσφατα έγιναν 300 έκαναν και ένα ταξίδι στην γειτονι- Τα µέλη του Κέντρου έχουν την
λώς δωρεάν εναλλακτικές δραστη- εµβόλια για την απλή γρίπη εντελώς κή Κωνσταντινούπολη. ευκαιρία να ασχοληθούν µε εναλλα-
ριότητες, στο πλαίσιο της Νοµαρχια- δωρεάν. Όσον αφορά τα εµβόλια για Από το πρόγραµµα των εκδηλώ- κτικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν
κής Επιτροπής Λαϊκής Επιµόρφωσης άλλους ανθρώπους και φυσικά να
(ΝΕΛΕ). αποκτήσουν νέους φίλους. ∆εν είναι
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µαθή- Σκοπός του ΚΑΠΗ ∆ήµου Γέρακα είναι η άλλωστε τυχαίο ότι πολλά άτοµα
µατα πρώτων βοηθειών, χορών και εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε δηµότη ηλικίας άνω εµφανίζονται διστακτικά στην αρχή
αγωγής υγείας. Τα τελευταία δε έχουν αλλά µε το πέρασµα του χρόνου νιώ-
ιδιαίτερη σηµασία γιατί οι συµµετέ- των 60 ετών. Απευθύνεται σε άτοµα που νιώθουν θουν άνεση και ζεστασιά. ∆ιότι αντι-
χοντες θα µάθουν πώς να αυτοεξυ- µοναξιά και ζητούν µια επαφή εντελώς διαφορετική, λαµβάνονται ότι η µοναξιά δεν είναι
πηρετούνται όταν προκύπτει ένα απλό πλέον µονόδροµος. Αρκεί να ζητή-
πρόβληµα υγείας. Επίσης υπάρχει και πέρα από την καθηµερινότητά τους. σουν βοήθεια από το προσωπικό του
µια γυµνάστρια, η οποία παραδίδει ΚΑΠΗ Γέρακα, το οποίο είναι διατε-
δύο φορές την εβδοµάδα µαθήµατα την νέα γρίπη, ο κ. ∆ηµόπουλος διευ- σεων του ΚΑΠΗ δεν θα µπορούσαν θειµένο να τους συµπαρασταθεί µε
γυµναστικής αλλά και γιόγκα. Έµφα- κρινίζει ότι απαιτείται πρώτα η άδεια να λείπουν και οι εορτές των Χρι- κάθε τρόπο και να δώσει λύσεις σε
ση δίδεται φυσικά και στα θέµατα της της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής. στουγέννων. οποιοδήποτε πρόβληµα: Από περι-
υγείας. Πλούσιο είναι και το πρόγραµµα Στις 29 ∆εκεµβρίου έχει προ- πτώσεις που κάποιος αδυνατεί να πάει
Το ΚΑΠΗ συνεργάζεται µε ιατρούς των εξωτερικών δραστηριοτήτων. γραµµατισθεί σχετική εκδήλωση στο για ψώνια µέχρι και περιστατικά που
όλων των ειδικοτήτων: 2 οφθαλµία- ∆ιοργανώνονται εκδροµές εντός και δηµαρχείο του Γέρακα, όπου θα προ- ένα άτοµο χρειάζεται συνοδό για να
τρους, φυσίατρο, φυσιοθεραπεύτρια, εκτός Ελλάδος, επισκέψεις σε θέα- σφέρεται φαγητό, µε την συνοδεία πάει στο νοσοκοµείο. Η δε συνδρο-
ουρολόγο, 2 ορθοπεδικούς, νευρο- τρα, στο νέο Μουσείο της Ακρόπο- ορχήστρας. µή των µελών του είναι συµβολική.
λόγο, πνευµονολόγο, νεφρολόγο, διαι- λης, στην παλαιά και νέα Βουλή. Μάλι- Σκοπός του ΚΑΠΗ ∆ήµου Γέρακα Η χρηµατοδότησή του προέρχεται
τολόγο, ψυχολόγο. Ακόµη υπάρχει στα από το 2010 ο δήµος Γέρακα έχει είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών κυρίως από τον δήµο, ο οποίος έχει
συνεργασία µε τρία µικροβιολογικά δεσµευθεί για τη διοργάνωση µιας κάθε δηµότη ηλικίας άνω των 60 ενοικιάσει το φιλόξενο αυτό κτίριο,
εργαστήρια, στα οποία µπορούν να µονοήµερης εκδροµής κάθε µήνα. Τα ετών. Απευθύνεται σε άτοµα που νιώ- αποδεικνύοντας εµπράκτως τον σεβα-
πηγαίνουν τα µέλη του ΚΑΠΗ για να µέλη του ΚΑΠΗ έχουν ήδη επισκε- θουν µοναξιά και ζητούν µια επαφή σµό του στις ανάγκες της τρίτης ηλι-
κάνουν εξετάσεις αίµατος. Αξίζει να φθεί την Ζάκυνθο, την Βέροια, την εντελώς διαφορετική, πέρα από την κίας.

ς ηλικίας, απολαµβάνουν τη φροντίδα του ∆ήµου


ς από το ΚΑΠΗ Γέρακα...
ην «Α.Α» στους χώρους του και αναφέρθηκε στο πολύτιµο έργο που παράγεται
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 13:30 ™ÂÏ›‰·8

σ.8 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 13:09 ™ÂÏ›‰·9

σ.9 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ
άρα πολύ µεγάλη ήταν η

Π συµµετοχή των δηµοτών


µας στο άναµµα του
χριστουγεννιάτικου δέντρου .Η
ώρα που περίµεναν τα παιδιά του
Πικερµίου έφτασε την Κυριακή 13
∆εκεµβρίου στις 17:30. Το
χριστουγεννιάτικο δέντρο υπό
τους ήχους ζωντανής ορχήστρας
και χορωδίας άναψε. Η αφή
συνοδεύτηκε από
πυροτεχνήµατα, ενώ ένας
κλόουν, ένας ξυλοπόδαρος και ο
Αϊ-Βασίλης µοίραζαν χαρά και
δώρα στα παιδιά που
φωτογραφήθηκαν µε τον Άγιο
Bασίλη..
Στο χώρο της κεντρικής πλατείας του Πικερµίου έδωσαν το «παρών»
και πολλοί σύλλογοι. Τα περίπτερα του Πολιτιστικού Συλλόγου, του
φιλοζωικού «Πήγασος» και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Πρώ-
του και ∆εύτερου ∆ηµοτικού Σχολείου Πικερµίου διέθεταν γλυκά,
φαγητά και χριστουγεννιάτικα είδη. Ήταν πραγµατικά πολύ εντυπω-
σιακά στολισµένα .
Τα γελαστά πρόσωπα των παιδιών έδειξαν ότι ο σκοπός της εκδή-
λωσης που ήταν να τους δώσει τη χαρά, επιτεύχθηκε.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αδαµόπουλος Αθανάσιος, µεταξύ
άλλων, είπε τα εξής : «Σας ευχαριστώ όλους που συµµετέχετε στην
εκδήλωσή µας και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους
για την εκπληκτική συµµετοχή τους. Η χρονιά του 2009 φεύγει µε
πικρή ανάµνηση από την πυρκαγιά του Αυγούστου. Ευχαριστώ όλους
τους εθελοντές πολιτικής προστα-
σίας για την βοήθεια τους. Εµείς
όµως πάµε µπροστά, δεν κοιτάµε
πίσω. Ηδη κάναµε την πρώτη ανα-
δάσωση στο Ντράφι στις 29-11-2009
και προχωράµε την δεύτερη ανα-
δάσωση στις 24-01-2010. Σκοπός
µας είναι να πρασινίσουµε όλη την
καµένη περιοχή και µε την βοή-
θεια όλων σας θα το πετύχουµε.
Τέλος, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι η Κοινότητά µας, φέτος για πρώ-
τη φορά διοργανώνει διαγωνισµό
για την καλύτερη χριστουγεννιάτι-
κα στολισµένη αυλή. Θα δοθούν
βραβεία στους τρεις πρώτους νικη-
τές, και σας καλώ όλους να συµµε-
τάσχετε στην προσπάθεια αυτή για
να δώσουµε µια διαφορετική χριστουγεννιάτικη πνοή στον τόπο µας.
Εύχοµαι σε όλους ευτυχισµένο το 2010 µε υγεία.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ και αντιµετώπιση προβληµάτων στο σχο- µια άλλη οµιλία µε θέµα «ΝΕΟΙ ΚΑΙ
λικό περιβάλλον» και οµιλητή τον ψυχο- ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ».
ΘΕΜΑ: λόγο, Σύµβουλο PHD& Συνεργάτες, κ. Η οµιλία που παρουσίασε επίσης µεγά-
Γιάννη Χοϊµέ διοργανώθηκε ηµερίδα υπό λο ενδιαφέρον πραγµατοποιήθηκε από
«Σχέσεις παιδιών
ΠΙΚΕΡΜΙ

την αιγίδα της Κοινότητας Πικερµίου στην την οµάδα ψυχολόγων του γραφείου
και γονέων και αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. ψυχικής υγείας «Ψυχή Λόγος Επικοινω-
Η εκδήλωση που έγινε το πρωί της νία», κ.κ. ∆έδε Φάνη, Σταύρο Ψαρουδά-
αντιµετώπιση Κυριακής 13 ∆εκεµβρίου 2009 παρουσίασε κη και Τσίρτογλου Γιούλη .
προβληµάτων µεγάλο ενδιαφέρον και µετά την οµιλία Κοινό αίτηµα όλων ήταν να γίνονται
διατυπώθηκαν πολλά ερωτήµατα και ακού- συχνότερα τέτοιου είδους εκδηλώσεις που
στο σχολικό στηκαν πολλές απόψεις και προβληµατι- βοηθούν και προωθούν το θεσµό της οικο-
περιβάλλον» σµοί από γονείς για τον τρόπο που πρέπει γένειας.
να αντιµετωπιστεί το θέµα µέσα στην οικο-
γένεια. Η Κοινότητα θα επανέλθει µε ανάλο-
Με θέµα «Σχέσεις παιδιών και γονέων Εκτός προγράµµατος ακούστηκε και γα θέµατα και ειδικούς οµιλητές.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 13:53 ™ÂÏ›‰·10

σ.10 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

Σε ανοδική πορεία οι οµάδες µπάσκετ


του Αθλητικού Οργανισµού Σπάτων
Με ανοδική πορεία συνεχίζουν όλες οι οµάδες µπάσκετ του Αθλητικού
Οργανισµού. Όπως φαίνεται και στα παρακάτω αποτελέσµατα που σας παρα-
θέτουµε οι οµάδες των αντρών, των εφήβων και των παίδων, βάζουν τα δυνα-
τά τους µε σκοπό να δουν την οµάδα τους - και τον Αθλητικό Οργανισµό
ταυτόχρονα - να ανεβαίνει όσο πιο ψηλά γίνεται.

ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 5 3 8 11
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 9 0 9 9
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 8 0 8 8

ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 80 - 38


ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΣ ΘΟΡΙΚΟΥ 55 - 66
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 55 - 32
ΑΝΤΡΙΚΟ 2009 - ‘10 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 31 - 100
ΗΤΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 73 - 30
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 9 11 20 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 30 - 65
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 2 9 11 20 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 34 - 40
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 8 11 19 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 45 - 64
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 3 8 11 19
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 3 8 11 19 ΠΑΙ∆ΩΝ 2009-’10
ΓΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 4 7 11 18 ΗΤΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 7 11 18 ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 10 12 22
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 5 6 11 17 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 3 7 10 17
ΓΣ ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 6 5 11 16 ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 4 8 12 20
ΑΣ ΟΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 7 4 11 15 ΑΟ ΑΡΓ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5 7 12 19
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΕΑ 7 4 11 15 ΓΑΣ ΚΑΛ. ΘΟΡΙΚΟΥ 5 6 11 17
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 4 11 15 ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ 6 6 12 18
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6 6 12 18
ΓΣ ΑΡΙΩΝ 7 4 11 15
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 7 5 12 17
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ 8 3 11 14
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 9 2 11 13
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9 2 11 13 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 11 1 12 13
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 11 0 11 11
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 48 - 49
ΓΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 76 - 61 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΣ ΘΟΡΙΚΟΥ 57 - 40
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ 68 - 56 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 51 - 55
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 65 - 64 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 55 - 70
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΣ ΑΡΙΩΝ 70 - 62 ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 39 - 36
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 73 - 62 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 27 - 65
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΠΑΠΑΓΟΥ 73 - 70 ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 36 - 38
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 63 - 65 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 67 - 46
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 67 - 69 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 55 - 62
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 65 - 61 ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 50 - 33
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 56 - 52
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΕΑ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ 63 - 64

ΕΦΗΒΩΝ 2009 -’10


ΗΤΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΑΟ ΑΡΓ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0 9 9 18
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 7 9 16
ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 3 6 9 15
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 6 10 16
ΓΑΣ ΚΑΛ. ΘΟΡΙΚΟΥ 4 4 8 12
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 10:31 ™ÂÏ›‰·11

σ.11 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


www. HARVAT(I). com-com ζητιανιά το κράτος, πρέπει ριασµοί; Με πονάει και η
να λογοδοτήσουν. Είναι απαί- µέση µ΄ και δεν µπορώ να
τηση όλων των πολιτών και στέκοµαι στην ουρά για να
● Η οικονοµική κατάντια του πτυξης, η αναµόρφωση του η Κυβέρνηση οφείλει να τη µε αν- ηµερέψεις, εγώ δεν
κράτους δυστυχώς µας έχει φορολογικού συστήµατος, η σεβαστεί. πάω ούτε για ενηµέρωση του
στερήσει όχι µόνο οικονο- πάταξη της φοροδιαφυγής, βιβλιαρίου µου στην Αγρο-
µικούς πόρους αλλά το σηµα- η µείωση της κρατικής σπα- ● Παρακολουθούµε τον τελευ-
ταίο καιρό τις πολιτικές τοπο- τική.....µια άλλη φορά για να
ντικότερο µας έχει «κόψει» τάλης, η µείωση του αναπο- τελειώσω και το πρόγραµµα
την διάθεση για χιούµορ. τελεσµατικού δηµόσιου τοµέα θετήσεις του τοπικού βου-
λευτή του Πασόκ Β. Οκονό- επιµόρφωσης για µεγάλους
Μας έχει στερήσει την διά- είναι θετικές και ελπιδοφό- του δήµου. Άντε για, πάω
θεση να ρίξουµε κανά σχο- ρες αποφάσεις. Είναι δοµι- µου και οµολογούµε ότι µας
έχει εκπλήξει θετικά. Το θετι- τώρα να φτιάξω τον οικογε-
λιανό στην τοπική εξουσία, κά αλλά και µακρόπνοα µέτρα νειακό µου προϋπολογισµό,
να κριτικάρουµε το µη έργο µέσα στο πλαίσιο των γνω- κό είναι ότι είναι ο µόνος
Βουλευτής που παίρνει ξεκά- ούφφφ!» Λάθος τηλέφωνο
της και να σεναριολογήσου- στών απαιτήσεων, οικονο- πείρες θειά....κι’ αυτά που
µε για τα πιθανά προεκλογι- µετρικής κυρίως φύσης, της θαρη θέση σε όλα τα τοπικά
προβλήµατα µε πολιτικό λέω µη τα τρώς....
κά σχήµατα των επερχόµε- Ε.Ε. Εναπόκειται στην δια-
νων δηµοτικών εκλογών. Ούτε πραγµατευτική ικανότητα της ρίσκο, ενώ οι περισσότεροι ● Σε κάποια εφηµερίδα έπεσε
το κουράγιο για....αυτοσαρ- Κυβέρνησης να αποδείξει κάνουν συνεχώς και αδια- το µάτι µας σε µια πολυπλη-
κασµό δεν µας αφήσατε ρε στους εταίρους µας που λείπτως το παπί. Η πολιτική θή λίστα ένα τόοοοσο (µε το
λεβέντες πασών των εξου- ζητούν τα αυτονόητα, (ας µη αυτή συµπεριφορά του Βου- συµπάθιο) κατεβατό....τιτ-
σιών. Ευτυχώς που µέσα στην κρυβόµαστε), ότι µπορούµε λευτή Β. Οικονόµου δίνει την λοφόρων, µιλάµε για άλλο
κακοµοιριά µας πληροφο- να αντιµετωπίσουµε την σηµε- ελπίδα στο λαό ότι υπάρχουν πράµα. Προς στιγµή υποθέ-
ρηθήκαµε δια µέσου ολάκε- ρινή οικονοµική συγκυρία και εκπρόσωποί του µε προ- σαµε ότι επρόκειτο για.....ετε-
ρου του τοπικού τύπου, (άθε- όσο απελπιστική και αν είναι. σωπικότητα και θέσεις, άσχε- ροχρονισµένη δηµοσίευση
λά του), ότι υπάρχουν και τα αν συµφωνεί ή διαφωνεί του....Υπουργικού συµβουλί-
● Στη διακυβέρνηση: Η κακο- κάποιος µαζί του. Για να προ- ου ή περί επιτυχόντων σε
αυτοδιοικητικοί που θέλουν δαιµονία του συστήµατος
το καλό µας. Εµείς αυτό που λάβουµε κάποιους από κακό- κάποιο διαγωνισµό µέσω
διακυβέρνησης της χώρας βουλες σκέψεις και.....προ- ΑΣΕΠ. Περισσότεροι οι ανα-
έχουµε να πούµε ως πολίτες, τις τελευταίες δεκαετίες εντο-
είναι ότι όπου υπάρχει έργο βοκατόρικους συνειρµούς και πληρωτές από τους...κανο-
πίζεται στην πολυδιάστατη πριν αµαρτήσουν λόγω και νικούς, σε µια περίπτωση
ζεστό και ζωντανό, τα έπεα κρίση ηθικής, αξιών, αρχών,
πτερόεντα περιττεύουν.... ουχί έργω, υπενθυµίζουµε µάλιστα, ορίστηκαν αναπλη-
θεσµών και εµπιστοσύνης ότι ουδέποτε η στήλη προέ- ρωτές χωρίς να υπάρχει κανο-
● ∆εν υπάρχει λοιπόν για να στην πολιτική εξουσία. Η εξά- βαλε τον Βουλευτή ούτε καν νικός δηµοσιοσχεσίτης. ∆εν
επανέλθουµε, ως µαζοχιστές, λειψη της παραοικονοµίας στην προεκλογική περίοδο, τάπερνε όλα και...τυπικά ο
στα σοβαρά θέµατα, καµία και της διαφθοράς, η δια- για να µη κατηγορηθούµε πρόεδρος, εδώ σε ολόκληρο
οικονοµική πολιτική που να φάνεια, ο ουσιαστικός έλεγ- εκτός των άλλων και δήµο ο ένας έχει τα πάντα
µπορεί να βγάλει την χώρα χος του «πόθεν έσχες», η απο- για.....µεροληπτική συµπε- όλα...στους συλλόγους κολ-
από το σηµερινό οικονοµι- τελεσµατικότερη απόδοση ριφορά. Απλά µεταφέρουµε λάµε τώρα. Και του χρόνου
κό τρελοκοµείο χωρίς να του δηµόσιου τοµέα, η εξα- τις γνώµες των πολιτών και πάλι πρόεδρος φίλε πρόε-
υπάρξουν θυσίες. Απαιτού- φάνιση του ρουσφετιού, είναι τις......επαυξάνουµε εφ΄ όσον δρε! Καλά, επικοινωνιακά και
νται θαρραλέα µέτρα µε προς την σωστή κατεύθυν- συµφωνούµε. αποδοτικά...πάνελ. Τις ευχές
κόστος για όλους, από το ση αλλά µάλλον µόνο ως προ- µας για ευόδωση των αυτε-
πολιτικό µέχρι το οικονοµι- ϋποθέσεις. Το σύνθηµα «πρώ- ● Έξ άλλου σύµφωνα µε τελευ-
ταίες επιστηµονικές έρευνες πάγγελτα διευρυµένων αρµο-
κό και δυστυχώς το (ανεκτί- τα ο πολίτης» είναι το πιο διοτήτων σας, σας τις έχου-
µητο) ψυχολογικό κόστος. απαιτητικό στην εφαρµογή η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών διαθέτει, δυστυ- µε δώσει δηµόσια και τις επα-
Απαιτείται να πράξουµε το του κοινωνικό σύνθηµα που ναλαµβάνουµε δοθείσης
αυτονόητο, χωρίς να γινό- ακούστηκε τα τελευταία χρό- χώς για πολλούς αιρε-
τούς....κοινό µυαλό και µπο- ευκαιρίας. Φοβού τους προ-
µαστε διεθνώς νούµερα, χωρίς νια. Θέλει αποτελεσµατικές βοκάτορες....
να προκαλούµε όλο τον πλα- πρακτικές, απαιτεί συγκρού- ρεί να κρίνει θέσεις και συµπε-
νήτη µε την φοβική συµπε- σεις µε τα µεγάλα συµφέρο- ριφορές, ακόµη και τη.....βου- ● Όπως µαθαίνουµε έχει συστα-
ριφορά των λαοπρόβλητων ντα, απαιτεί ρίξεις µε την βαµάρα. Το σηµαντικότερο θεί επιτροπή από ειδικούς;
ηγετών µας και χωρίς να επι- µικροπολιτική νοοτροπία και όµως είναι ότι διαθέτει και µε στόχο την απονοµή συντά-
τρέπουµε στα διεθνή λαµό- αντίσταση στα παράλογα αιτή- νεύρα και µάλιστα.....σπα- ξεων εντός τεσσάρων µηνών
για να παίζουν µε τα οµόλο- µατα των συντεχνιών για να σµένα, δεν αντέχει τους ίδι- από την ηµεροµηνία υποβο-
γά µας. Πρέπει να ξαναγί- µη µείνει µόνο σύνθηµα και ους και τους δήθεν. Εκεί που λής της σχετικής αίτησης.
νουµε µάγκες και όποιος θέλει κενά λόγια επικοινωνιακής υπάρχει απύθµενο έλλειµµα Θα είναι χρήσιµο πάντως στο
να παίζει µαζί µας ας παίζει πολιτικής..... είναι σε αυτογνωσία, σε αυτο- στάδιο της διαβούλευσης να
µε τα.....πεντόβολά µας. σεβασµό, σε αυτοκριτική και ρωτήσουν και µερικούς νέους
● Για να µη ξεχνιόµαστε όµως, πλεόνασµα σε αυταρέσκεια συνταξιούχους. Θα διαπι-
● Ο πρωθυπουργικός λόγος η µεγάλη προτεραιότητα για και απαξίωση του θεσµικού στώσουν αίφνης ότι µόνο η
σηµατοδότησε δύο χαρα- την σωτηρία της χώρας δεν ρόλου. αλληλογραφία για την αλλη-
κτηριστικούς άξονες, ανα- σηµαίνει ότι θα ξεχάσουµε λοενηµέρωση δύο µόνο ταµεί-
πτύσσοντας µια ρητορική του υπαίτιους της κατα- ● Άνοιξε το κινητό του µετά
τον µεσηµεριανό ύπνο και ων χρειάζεται πάνω από ΕΞΙ
ελπίδα, όχι όµως και ανερ- στροφής. Οι υπουργοί που (6) µήνες)! Εφιαλτικό σενά-
µάτιστη, µέσα σ΄ ένα κλίµα κατέστρεψαν την χώρα, οι διάβασε το εξής µήνυµα. «
Εγώ παιδάκι µ΄δεν ξέρω από ριο Κυψέλη-Παγκράτι σε
καταστροφής, µπροστά σε υπουργοί που καταρράκωσαν ΕΙΚΟΣΙ (20) ηµέρες και τού-
µια «κατάσταση έκτακτης το φιλότιµο των Ελλήνων, οι φτούνα φτού που µου γράφ΄ς.
Εγώ µέχρι την πρώτη µικρή µπαλιν! Πότε ο Γιάννης δεν
ανάγκης και πρωτοφα- υπουργοί που ξευτέλισαν την µπορεί πότε ο κώλος του
νούςύφεσης» Στην οικονο- υπερηφάνεια των Ελλήνων, έχω πάει, δεν είχαµε λεφτά
τότε και δεν καταλαβαίνω πονεί! Όχι µόνο δεν χρησι-
µία: Η πράσινη ανάπτυξη, οι οι υπουργοί που βύθισαν στην µοποιούν email αλλά ούτε
εναλλακτικές µορφές ανά- φτώχια και ανάγκασαν στην από πως το΄ πες προλογα-
και fax οι αθεόφοβοι!
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:27 ™ÂÏ›‰·12

σ.12 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν


«ΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 09»
ε µια χειµερινή ηλιόλουστη ηµέρα διεξήχθησαν µε

Σ µεγάλη επιτυχία «ΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 09», στο ΣΧΙΝΙΑ


αγώνες ανωµάλου δρόµου που διοργανώνει ο Α.Σ
ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
Η συµµετοχή και αυτή τη φορά ήταν πολύ µεγάλη από 20
συλλόγους της ΑΤΤΙΚΗΣ ειδικά στις µικρές κατηγορίες όπου
και δόθηκε και το βάρος της διοργάνωσης.
Χαρά όλων είναι να βλέπουµε νέο αίµα κάτι που το χρειάζε-
ται ο Ελληνικός Αθλητισµός. Με την παρουσία τους µας τίµη-
σαν ο Πρόεδρος ΕΑΣ-ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ κος ΜΠΑΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο ∆ήµαρχος Μαραθών κος Σπυρίδων
Ζαγάρης και η Αντιδήµαρχος Μαραθώνα κα. Αικατερίνη Τσα-
ντουλή- Καλέµη και η Αν. Ταµίας της οµοσπονδίας των ΑΜΕΑ
κα. Γεωργία Ζωγράφου.. Ευχαριστούµε τους χορηγούς µας ΑΟ∆Μ,
∆ΕΑ∆ΗΜ, PARKING Σκαφών «ΜΑΡΑΘΩΝ»- οικογενειακή
ταβέρνα «Ο ΧΡΗΣΤΟΣ», συµβολαιογραφείο ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑ,
φροντιστήρια « ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1000µ ΠΚΒ΄


1) ΓΚΟΓΚΟΥ ΡΕΒΕΚΑ Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
4000µ. ΠΑΙ∆ΩΝ 2) ΜΑΤΖΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1) ΡΗΓΟΣ ΠΑΝ.ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ ΦΕΙ∆ΙΠΙ∆ΗΣ 3) ΚΑΡΡΑ ΚΑΛΗ∆ΡΟΜΗΤΟΥ ΣΑΚΑ
2) ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆. Α.Ε ΜΕΤΟΓ.
3) ΜΑΝΟΥΖΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ Α.Ε ΜΕΤΟΓ. 400µ. ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΠ
1) ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡ.ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2000 ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 2) ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
1) ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΙΑ 3) ΚΟΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

2) ΜΟΝΤΑΛ ΣΟΥΠΡΙΑ Α.Σ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ


400µ. ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΚ
2000µ. ΠΠΑ΄ 1) ΚΑΤΣΙΦΑ ΑΘΗΝΑ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡ.
1) ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΛΜΠΙΑΝ Α.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2) ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
2) ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑ 3) ΛΕΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΜΑΡ
3) ΜΟΓΟΚΡΟΥΣΟΣ Α.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
1000µ. ΜΙΝΙ ΠΚ
2000µ. Π Κ Α΄ 1) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΪΣ ΣΑΚΑ
1) ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ Γ.Σ ΙΛΙΣΣΟΣ 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΚΑ
2) ∆ΡΑΜΙΤΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ.Σ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3)ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
3) ΜΑΛΗΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1000µ. ΜΙΝΙ ΠΠ
1000 Π.Π.Β΄ 1) ΦΕΡ∆ΕΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1) ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΣ. ΙΛΙΣΣΟΣ 2) ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛ. Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ
2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΑ 3) ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡ. ΝΙKH ΒΥΡΩΝΑ
3) ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. Σ. ΚΗΦΙΣΙΑ
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:28 ™ÂÏ›‰·13

σ.13 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


νόψει της µεγάλης επετείου των

Ε 2500 χρόνων από την ιστορική Μάχη


του 490 π.Χ., και των εκδηλώσεων
που οργανώνονται σε όλο τον κόσµο, στα
πλαίσια των διεθνών µαραθωνίων,
ταξίδεψε στην Βηρυτό, ο ∆ήµαρχος
Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης,
προσκεκληµένος του «Συµβουλίου
Θεµατοφυλάκων» του Λιβάνου που έχει
και την ευθύνη διοργάνωσης του διεθνούς
µαραθωνίου της πόλης.

O Σπ. Ζαγάρης στη Βηρυτό για


το «Συµβούλιο Θεµατοφυλάκων»
«Η ιστορία είναι γεµάτη από παραδείγ-
µατα ηρωϊσµού και µεγάλων γεγονότων.
Κανένα όµως γεγονός, δεν µπόρεσε 2499
χρόνια τώρα , να εµπνεύσει, όπως η νίκη του
Μαραθώνα.
Εκατοµµύρια άνθρωποι σ’ όλο τον κόσµο,
τρέχουν στο µαραθώνιο, µνηµονεύοντας τον
αγώνα για την δηµοκρατία και την ελευθε-
ρία, οραµατιζόµενοι ένα καλύτερο κόσµο»
είπε κατά την διάρκεια της υποδοχής του
δηµάρχου, η πρόεδρος της διοργάνωσης του
µαραθωνίου της Βηρυτού, κυρία May Khalil.
Ο ∆ήµαρχος Μαραθώνα, πήρε µέρος
στην ετήσια σύσκεψη του συµβουλίου των
θεµατοφυλάκων της διοργάνωσης, που απο-
τελείται από 60 κορυφαίους επιχειρηµατίες
της Λιβανικής δηµοκρατίας και οι οποίοι
οµόφωνα αποφάσισαν το 2010, να συνε-
δριάσουν στον Μαραθώνα,( 29 Οκτωβρίου),
για να τιµήσουν την µεγάλη επέτειο. Στο περι-
θώριο της συνάντησης συζητήθηκαν επιχει-
ρηµατικές προτάσεις και χορηγικά προ-
γράµµατα.
Στο µεγάλο παλάτι , δέχτηκε τον ∆ήµαρ- νίου. Η υποδοχή δηµάρχου µιας τόσο µικρής γερόπουλου , διπλωµατών διαφόρων χωρών,
χο , ο Πρωθυπουργός Saad Hariri , λέγοντας: πόλης από την ανώτατη ηγεσία ενός κράτους επιχειρηµατιών κλπ., ο Σπύρος Ζαγάρης τιµή-
«το µεγάλο έθνος του Λιβάνου, υποδέχε- αποδεικνύει ακριβώς πόσο πολύ τιµάται το θηκε για την διάδοση του πνεύµατος του
ται µε χαρά τον ∆ήµαρχο της πόλης, που όνοµα του Μαραθώνα διεθνώς. µαραθωνίου , του πνεύµατος της ειρήνης,
συµβολίζει την ειρήνη και την αδελφοσύ- Το πρόγραµµα του Σπύρου Ζαγάρη, περιε- µε αντίγραφο του γλυπτού που τον Νοέµβριο
νη των λαών» και τόνισε πόσο πολύ επενδύ- λάµβανε επίσης : η πόλη της Βηρυτού, δώρησε στο Μουσείο
ει η χώρα τους στην ανάπτυξη του µαραθω- -Συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο της Βηρυ- Μαραθωνίου ∆ρόµου.
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

τού , Abdel Mounim -Σε ειδική τελετή σε αεροσκάφος της


Ariss, και παρόντες ο Middle East Airways,δόθηκε το όνοµα «Βeirut-
Υπ. Οικονοµικών και ο Marathon, Ιt’s time to run», και ακολούθη-
Υπ. Εσωτερικών, στο σε µεγάλη γιορτή, µε πλήθος κόσµου.
∆ηµαρχείο , όπου τιµή- - Ξεναγήθηκε στον τάφο του δολοφονη-
θηκε µε την πλακέτα µένου, πρώην Πρωθυπουργού (πατέρα του
της πόλης. σηµερινού ) και στο τζαµί Χαρίρι.
-Συνάντηση µε τον - Συναντήθηκε µε την ∆ιευθύντρια Επι-
πρόεδρο του Αµερικα- κοινωνίας και Επενδυτών, της Τράπεζας
νο-λιβανικού Πανεπι- ΒLOM, δρ. Gladys Younes.
στηµίου δρ. Joseph -Συναντήθηκε µε τον µεγάλο Κενυάτη
Jabbra. µαραθωνοδρόµο, κάτοχο για πολλά χρόνια
- Σε δεξίωση των του παγκοσµίου ρεκόρ, Paul Tergat.
θεµατοφυλάκων , -Ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει χαι-
παρουσία του Υπουρ- ρετισµό µε τον Πρόεδρο της Λιβανικής ∆ηµο-
γού εσωτερικών Ziad κρατίας Michel Suleiman, που παρευρέθη
Baroud ,του Έλληνα στην εκκίνηση του µαραθωνίου της Βηρυ-
πρέσβη κ. Πάνου Καλο- τού ,την Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:35 ™ÂÏ›‰·14

σ.14 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


Σκεπτοµενοι και µαχοµενοι πολιτες Αρτεµιδας
“Φεµινιστική Πρωτοβουλία για
την εξάλειψη της βίας
ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ νει να αλλάξει υπουργείο και να µετα- διότητα του οποίου ήταν το περι- κατά των γυναικών - 2009”
φερθεί στο υπουργείο Παιδείας, ∆ια στατικό. Στην πρωτοβουλία συµµετέχουν:
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ !!!!! Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Αναφέρεται στη σελ. 6: Ένωση Αφρικανών Γυναικών,
Ο αστυνοµικός διευθυντής Χανίων «Ειδικότερα, να πάρει τον τοµέα των «Άµεση ανταπόκριση Losotras-Οµάδα Αποδόµησης Φύλου,
Βασίλειος Στεφανουδάκης µιλώντας Θρησκευµάτων γιατί τελευταία µου Με την άφιξη του θύµατος στο Γυναικεία Οµάδα Αυτοάµυνας, Φεµι-
µε συντάκτη του tvxs παραδέχτηκε φαίνεται ότι αρχίζει να έχει κάποιες Αστυνοµικό Τµήµα ή την τηλεφω- νιστικό Κέντρο Αθήνας, Παγκόσµια
πως οι κουκουλοφόροι που εµφανί- ιδεοληψίες και φανατισµούς και του νική καταγγελία για υπόθεση ενδο- Πορεία Γυναικών (ελληνικό ∆ίκτυο),
ζονται στο επίµαχο βίντεο από τη πάει περισσότερο». οικογενειακής βίας, οι αστυνοµικοί Οµάδα Γυναικών ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος,
διαδήλωση στα Χανιά στις 7 ∆εκεµ- οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα Οµάδα Γυναικών Κόκκινο, Οµάδα
βρίου είναι άνδρες της Ασφάλειας, ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Η στο χειρισµό της συγκεκριµένης υπό- «Στην Πρίζα», Νεολαία ΣΥΝ, Λεσβια-
ενώ σηµείωσε πως έχει ήδη διατα- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θεσης». Οι αστυνοµικοί αδιαφόρη- κή Οµάδα Αθήνας, Ψ-Πόλις, ∆ίκτυο
χθεί Ε∆Ε για το θέµα. σαν, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ, Αυτόνοµο Φεµι-
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ Σελ. 7: νιστικό Εργαστήρι, Οµοφυλοφιλική
«Εκτιµώ ότι δεν είναι οι κου-
ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ «Ασφάλεια και προστασία του Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ),
κουλοφόροι εκτός υπηρεσίας... Ίσως
είναι της Ασφάλειας,φοράγανε κάποιο Η ΙΩΑΝΝΑ ∆ΡΟΣΟΥ θύµατος Θεµατική Οµάδα για τα Ανθρώπινα
σκουφάκι και το κατέβασαν µετά. ∆ΙΚΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ Πρώτιστο καθήκον του αστυνο- ∆ικαιώµατα Οικολόγων-Πρασίνων
Πάντως θα αποδοθούν ευθύνες...» 17-12-09 µικού είναι η ασφάλεια και η προ-
ανέφερε χαρακτηριστικά. (Αφιερωµένο στον κ. Χρυσο- στασία του θύµατος. Όταν απειλεί- ΣΥΝΤΟΜΑ και
χοϊδη) ται η ζωή, η σωµατική ακεραιότητα
(www.tvxs.gr/v28005)
και η υγεία του θύµατος, επιβάλλε-
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Η Ιωάννα ∆ρόσου, δικάζεται στις Παρόλο που η φωτογραφία ,(στή-
17-12-09 γιατί έκανε το αυτονόητο: ται άµεση αστυνοµική επέµβαση».
λη του Αρτέµιου στο ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ
Κάλεσε την αστυνοµία να παρέµβει Το θύµα ούτε που το αναζήτησε η
της 9.12.09),µας άρεσε,έχουµε κάποι-
όταν άκουσε στο γειτονικό της δια- αστυνοµία, όταν έφθασε µετά από
ες απορίες µε το κείµενο που την
µέρισµα να κακοποιείται µια γυναί- ώρες, και φυσικά το κακοποιηµένο
συνόδευε:
κα από τον γείτονά της, και να φωνά- θύµα δεν κατέθεσε, προφανώς από
* ∆εν πρόκειται (οι εργαζόµενοι
ζει «έλεος», στις 12 τη νύχτα της 28ης φόβο.
στην καθαριότητα) να ζητάνε υπε-
Σεπτεµβρίου. Η αστυνοµία δεν αντα- Σελ. 12:
ρωρίες, νυκτερινά και αργίες. ∆ηλα-
ποκρινόταν στα επανειληµµένα τηλε- «Ενηµέρωση των γειτόνων για
δή αυτό το 60,συν 16, συν νυκτερινά.
φωνήµατα, και η Ιωάννα ∆ρόσου την κατάσταση, τους οποίους µπο-
* Και το σπουδαιότερο δεν θα
παρενέβη καλώντας τον γείτονα να ρεί να παρακαλέσει να τηλεφωνή-
κάνουν απεργία κανονική ή λευκή,
σταµατήσει. Τότε εκείνος πήδηξε στο σουν στην αστυνοµία, µόλις αντι-
αν δεν τους ικανοποιούµε τις απαι-
µπαλκόνι της βρίζοντας και απει- ληφθούν ότι το θύµα κινδυνεύει».
τήσεις τους.
λώντας την, και αφού επιχείρησε να Η αστυνοµία όχι µόνο δεν παρακά-
∆ηλαδή οι εργαζόµενοι του δήµου
µπει στο σπίτι της από το µπαλκόνι λεσε τους γείτονες να τηλεφωνήσουν,
Αρτέµιδας δεν πρέπει να αµείβονται
χωρίς επιτυχία, έσπασε την πόρτα αλλά συνέλαβε την Ιωάννα ∆ρόσου
υπερωριακά όταν εργάζονται υπε-
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ της σπέρνοντας βρισιές και απειλές που κατάγγειλε το περιστατικό, δεχό-
ρωριακά; ∆εν πρέπει να απεργούν
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ προς κάθε κατεύθυνση µέχρι που µενη ότι η καταγγελία της αποτε-
διεκδικώντας τα δεδουλευµένα τους
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ έφτασε τελικά η αστυνοµία. λούσε «διατάραξη οικιακής ειρήνης»
και το δίκιο τους; Αυτοί ευθύνονται
του δράστη.
κ. ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΡΑ Οι δυο οδηγήθηκαν το Α.Τ.Κυψέ-
Η επανειληµµένη διατάραξη της
για το οικονοµικό χάλι του δήµου;
(www.tvxs.gr/v27919) λης, όπου η Ι. ∆ρόσου µήνυσε τον Αν οι υπάλληλοι καθαριότητας
θερµόαιµο µάτσο. Και η αστυνοµία, οικιακής ειρήνης των γειτόνων του
«Η αστυνοµία αποτελείται από της πόλης µας είναι τόσο καλοπλη-
αντί να προστατέψει την νεαρή γυναί- δράστη µε την συχνή κακοποίηση
δύο κοµµάτια. Ένα πολύ µεγάλο κοµ- ρωµένοι, θα είναι και οι µοναδικοί
κα, κατεύθυνε τον δράστη να υπο- γυναικών που έρχονταν στο σπίτι του,
µάτι νέων ανθρώπων και ένα άλλο πολίτες αυτής της χώρας που ζούµε,
βάλει και αυτός µήνυση στην Ι.∆ρό- δεν απασχόλησε την αστυνοµία, όπως
που ίσως έχει διάφορη αντίληψη, που θα ψωνίσουν και θα ενισχύσουν
σου για αντιπερισπασµό, µε κατη- επίσης και η σωµατική ακεραιότητα
πολύ παλιότερη για το ποια είναι η τα καταστήµατα τα Χριστούγεννα.
γορίες περί διατάραξης της οικιακής του συγκεκριµένου θύµατος αλλά και
δουλειά τους. Απαιτούν οι τελευταί- Γιατί όλοι εµείς οι υπόλοιποι των 400-
του ειρήνης και απειλής, µε αποτέ- των άλλων θυµάτων στο παρελθόν.
οι από τους νέους να είναι τσα- 700 ευρώ µηνιαίως, (ούτε των υπαλ-
µπουκάδες. Στεναχωρήθηκα γιατί λεσµα η καταγγέλλουσα να βρεθεί λήλων των καταστηµάτων εξαιρου-
δεν είδα να έχει προοδεύσει η αστυ- κρατούµενη όλη νύχτα, να παρα- Αλληλεγγύη στην Ιωάννα ∆ρόσου
νοµία προς µια θετική κατεύθυνση. πεµφθεί µαζί µε τον δράστη στον Καµιά ανοχή στη βία κατά
Οι αστυνοµικοί µπαίνουν στο Σώµα εισαγγελέα την επόµενη ηµέρα, και των γυναικών
µάλιστα µε χειροπέδες, όπου και ορί- Τιµωρία του δράστη της κακο-
ως πολίτες. Αυτό που δεν πρέπει να
στηκε η δικάσιµος για τις 17 ∆εκεµ- ποίησης
ξεχνούν είναι το πόσο καλοί πολίτες
βρίου. Αθήνα, 15-12-09
πρέπει να είναι για να είναι αστυνο-
µικοί». Το περιστατικό αναφέρεται ανα-
Τέλος, χαρακτηρίζει µεγάλη απο- λυτικότερα στη διαµαρτυρία γυναι-
τυχία τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη ότι κείων οργανώσεων της 31-9-09 (επι-
είναι ικανοποιηµένος από τον επι- συνάπτεται) όπου ζητείται η τιµωρία
τυχή χειρισµό της κατάστασης από του δράστη και η ευαισθητοποίηση
την αστυνοµία. «Λυπάµαι ειλικρινά», επιτέλους των δικαστικών λειτουρ- µένων βεβαίως) , το πιθανότερο είναι
λέει χαρακτηριστικά και του προτεί- γών στα θέµατα βίας κατά των γυναι- πως θα ξαναγυρίσουµε στα παλιά
κών. παραδοσιακά Χριστούγεννα της πατρί-
Επισηµαίνουµε ότι οι υποχρεώ- δας µας και όχι σ΄ αυτά τα αµερικα-
σεις των αστυνοµικών που αναφέ- νοπαγκοσµιοποιηµένα των τελευ-
ρονται στο εγχειρίδιο του Αρχηγεί- ταίων 40 χρόνων (ΧΟ ΧΟ ΧΟ)
ου της Ελληνικής Αστυνοµίας του
Απριλίου 2005 (15 σελίδων) για την ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
«αντιµετώπιση της ενδοοικογενεια- ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
κής βίας» δεν τηρήθηκαν, κάτι που ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
συνιστά παράλειψη του αστυνοµι- e- mail : stefiger@otenet.gr
κού τµήµατος Κυψέλης στην αρµο-
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:39 ™ÂÏ›‰·15

σ.15 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

Λαµπρές Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις στο ∆ήµο Γέρακα
ην Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου,

Τ Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού, ο


∆ήµος Γέρακα σφράγισε µε
συµβολικό τρόπο την έναρξη των
Χριστουγεννιάτικων εορτασµών, µε το
άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου,
στην κεντρική πλατεία της Πόλης.
Ένας 7µετρος φυσικός κέδρος στολίστη-
κε µε την ευχή και τη δέσµευση από τη ∆ηµο-
τική Αρχή, για ένα πιο οικολογικό 2010.
Φέτος ο ∆ήµος Γέρακα επέλεξε ο διάκο-
σµος του δέντρου να αποτελείται στο µεγα-
λύτερο µέρος του από στολίδια της UNICEF,
µε στόχο να βοηθήσει στην οικοδόµηση ενός
καλύτερου µέλλοντος για τα παιδιά όλου του
κόσµου, περνώντας ένα µήνυµα ευαισθητο-
ποίησης.
Το έντονο κρύο της βραδιάς δεν απέτρε-
ψε την προσέλευση µικρών και µεγάλων, που
γέµισαν την πλατεία,περνώντας στιγµές φαντα-
σίας και χαράς, παρέα µε τις φιγούρες των
Χριστουγεννιάτικων ηρώων τους, διασκεδά-
ζοντας, χορεύοντας και συµµετέχοντας στα
καλλιτεχνικά δρώµενα. ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις συνε- ....ξέβαψαν» (20.00) ΏΡΑ 20.00, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
χίζονται τις επόµενες µέρες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ∆ΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 , ΏΡΑ 19.30, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ * Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρ-
ΏΡΑ: 18.00 - 20.30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ µονικής Ορχήστρας και της Παιδικής Χορω-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Παιδική * Βυζαντινό Ορατόριο «Η ΦΑΤΝΗ» του δίας του ∆ήµου Γέρακα µε τη συµµετοχή της
Θεατρική Παράσταση «Τα Χριστούγεννα Ηλία Γιουρούκου Νάντιας Γουάινµπεργκ.

από τα πληρέστερα αθλήµατα στην ενί-


ΗΜΕΡΙ∆Α σχυση της σωµατικής και της ψυχικής ανά-
πτυξης. Στην οµιλία του αναφέρθηκε επί-
ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ σης ότι «απαραίτητο στοιχείο στην απο-
φυγή ατυχηµάτων είναι η σωστή ενηµέ-
ΓΙΑ ΤΗ ρωση και η πειθαρχία στους κανόνες ασφα-
λείας µέσα και έξω από το νερό».
«ΑΘΛΗΣΗ, Απόδειξη της έλλειψης αυτών των δύο
στοιχείων είναι ο µεγάλος αριθµός των
∆ΙΑΤΡΟΦΗ & πνιγµών που µετράει η χώρα µας, ο οποί-
ος ανέρχεται στους 250 κάθε χρόνο. ∆εδο-
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» µένου ότι η χώρα µας χαρακτηρίζεται από

ην Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου και ώρα

Τ 6.00µµ στο Πολιτιστικό Κέντρο


ΓΕΡΑΚΑΣ

Γέρακα, διεξήχθη η πρώτη, από το υδάτινο στοιχείο, ένας τέτοιος αριθµός


µία σειρά ενηµερωτικών διαλέξεων µε ατυχηµάτων, αποτελεί εθνική ντροπή και
θέµα Άθληση, ∆ιατροφή και απαιτεί άµεσα µέτρα για την ευρεία διά-
Οικογένεια.
δοση των κανόνων ασφαλείας.
Όσοι παρευρέθησαν, µέσα από την
Η επόµενη ηµερίδα θα προγραµµατι-
παρουσίαση του κ. Χρήστου Χούµα, (Καθη-
στεί για το πρώτο τρίµηνο του 2010, µε
γητή και Μέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. Κολύµβησης
θέµα ∆ιατροφή, Ψυχολογία και Οικογέ-
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τεχνι-
νεια. Ευελπιστούµε η ανταπόκριση σε αυτή
κό Σύµβουλο Κολυµβητικής Οµοσπον-
την προσπάθεια να αποτελέσει κίνητρο
δίας Ελλάδος), είχαν την ευκαιρία να γνω-
για περισσότερες δράσεις ενηµέρωσης και
ρίσουν τα οφέλη της Κολύµβησης, ως ένα
ευαισθητοποίησης του κοινού.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:52 ™ÂÏ›‰·16

σ.16 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

“Μάδησε” το τριφύλλι
το Βόλεϊ του ΑΟ Μαρκοπούλου
Μεγάλη νίκη µέσα
στην Γλυφάδα για τον
ΑΟ Μαρκοπούλου
(ΑΟ Παναθηναϊκός -
ΑΟ Μαρκοπούλου 2- 3)
Τα κορίτσια του Μαρκόπουλου έπαιξαν
ψυχωµένα, χάρηκαν το παιχνίδι και κατάφε-
ραν να πάρουν µια σπουδαία νίκη, ιδιαίτερα
από ψυχολογικής πλευράς. Με τη Νίκη Γκα-
ραγκούνη στην σύνθεσή τους είναι µια δια-
φορετική οµάδα. Όσον αφορά το σηµερινό
παιχνίδι κλειδί για τη νίκη ήταν η ασταµά-
τητη Κρντσεβιτς ,αλλά και η εξαιρετική Σαλού-
στρου που µπήκε ως αλλαγή και άλλαξε προς
το καλύτερο την εικόνα της οµάδας. Φυσι-
κά δεν υπήρχε καµία που να υστέρησε και
γι’ αυτό άλλωστε ήρθε και η µεγάλη νίκη.
Τα σετ: 22-25, 25-23, 15-25, 25-12, 14-16. 12/36 επ., 3 µπλ., 64% υπ.), Μυλωνά (86% επ., 3 µπλ.), Καββαθά 2 (2/2 επ.), Τσίµα 13 (1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φλώρος): Χατζηνί- υπ., 21 άµ.) / Κουτουξίδου 2, Σαπαρέφσκα 8 άσος, 9/23 επ., 3 µπλ., 52% υπ.), Κρνιέσεβιτς
κου, Τοµάσεβιτς 10 (1 άσος, 7/19 επ., 2 µπλ., (6/11 επ., 2 µπλ.), Παπαγεωργίου 3 (2/2 επ., 19 (19/36 επ., 56% υπ.), Κόστιτς 15 (3 άσοι,
68% υπ.), Τζανακάκη 11 (6/11 επ., 5 µπλ.), 1 µπλ., 75% υπ.). 10/25 επ., 2 µπλ.), Κονόµη (λ- 48%, 21 άµ.) /
Χατζηνικολάου 16 (14/22 επ., 2 µπλ.), Ντου- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Λυκούδης): Ν. Γκαρα- Κουτσιβίτη, Σαλούστρου 7 (1 άσος, 2/4 επ.,
µιτρέσκου 7 (7/21 επ.), Μόλναρ 19 (4 άσοι, γκούνη 9 (8/17 επ., 1 µπλ.), ∆ρούγκα 4 (1/7 4 µπλ.), Τζούριτς, Λαγουδάκη, Τσαπράλη 1.

Η εταιρεία REVOIL µέγας χορηγός του συλλόγου µας, ο ∆ήµος


ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Μαρκοπούλου, η MEDIA STROM καθώς και φίλοι που βοηθούν
σε αυτή την πορεία.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Επίσης κοντά µας είναι εκπρόσωποι συλλόγων που µας ενώ-
νουν κοινές αγωνίες και στόχοι για την ανάπτυξη του αθλητι-
Τίµησε τους χορηγούς του σµού. Η εκδήλωση µας είναι µια προσφορά του ΚWΑΒΑ και
του Στέφανου Ορφανίδη που τον ευχαριστούµε θερµά. Τον ευχα-
Σε µια όµορφη εκδήλωση ριστούµε όχι µόνο γιατί χάρη σε αυτόν βρεθήκαµε σήµερα, τον
η διοίκηση του ΑΟ Μαρκο- ευχαριστούµε γιατί διαθέτει το Γυµναστήριο του στον σύλλογο
πούλου που πραγµατοποίησε για τις ανάγκες του. Τον ευχαριστούµε και για την ανελλιπή παρου-
το βράδυ της Παρασκευής στο σία και φωνή του στους εντός και εκτός έδρας αγώνες της οµά-
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

πολυχώρο Kwaba, τίµησε τους δας. Επίσης ευχαριστούµε την οικογένεια ∆ΑΡΕΜΑ για την ευγε-
χορηγούς της οµάδας βόλεϊ νική προσφορά του κρασιού της αποψινής βραδιάς.
Η εκδήλωση πραγµατοποι- Ο Σύλλογος µας διανύοντας τον 21ον χρόνο λειτουργίας του
ήθηκε Παρουσία πληθώρας επι- δίνει την δυνατότητα να αθληθούν περισσότεροι από 400 αθλη-
χειρηµατιών,στελεχών του ΑΟΜ τές και αθλήτριες και έχει τµήµατα Μπάσκετ, Βόλεϊ _Ζίου Ζίτσου
αλλά και ανθρώπων του βόλεϊ, _Ακαδηµίες _τµήµατα ΜΙΝΙ παίδων Παµπαίδων εφήβων και
Πρώτος πήρε το λόγο ο Πρό- ανδρών και αντίστοιχα ακαδηµίες τµήµατα µίνι, παγκορασίδων
εδρος Γιάννης Στουραιτης κορασίδων νεανίδων και γυναικών. Στην σηµερινή πραγµατικό-
Η σηµερινή µας εκδήλωση τητα η παρουσία χορηγών και η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης
έχει επετειακό χαρακτήρα για- στήριξης των συλλόγων είναι µονόδροµος, ειδικά για περιφε-
τί συµπληρώθηκαν είκοσι ένα χρόνια ζωής του Αθλητικού Οµί- ρειακά σωµατεία όπως είναι ο Αθλητικός Όµιλος Μαρκοπούλου.
λου Μαρκοπούλου (είκοσι αγωνιστικά). Αν οι τοπικές κοινωνίες δεν αναδείξουν αυτές τις συλλογικές
Σήµερα είναι κοντά µας όλοι αυτοί που έβαλαν ένα λιθαρά- προσπάθειες, αν η τοπική Αυτοδιοίκηση δεν στηρίξει και δεν
κι και συνέβαλαν στην πορεία του συλλόγου µέχρι σήµερα και αξιοποιήσει την προβολή που δίνει στον τόπο µας η ανάπτυξη
στην δηµιουργία του σηµερινού οικοδοµήµατος. τέτοιων συλλόγων τότε αυτό θα οδηγήσει στον µαρασµό. Το συλ-
Ιδρυτικά µέλη, µέλη που συµµετείχαν στα ∆ιοικητικά Συµ- λογικό θα δώσει την θέση του στο ατοµικό και αυτό που ονο-
βούλια παλιοί αθλητές και αθλήτριες, εν ενεργεία αθλητές, γονείς µάζουµε κοινωνικός ιστός θα διαλυθεί. Μόνο η παρουσία και η
καθώς και χορηγοί που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. συµµετοχή όλων µας µπορεί να εγγυηθούν την επιβίωση µας.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 11:52 ™ÂÏ›‰·17

σ.17 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ
ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

ε µεγάλη επιτυχία περισσότερα από 70 άτοµα συµµετείχαν στον «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μ πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη


συνεχόµενη χρονιά, η εκστρατεία
εθελοντικού καθαρισµού του υγροτόπου
καθαρισµό της περιοχής, έκτασης περίπου
500 στρεµµάτων, αποµακρύνοντας περίπου
3,5 τόνους σκουπίδια. Η απελευθέρωση που-
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις που
βοηθούν στην:
* αποκατάσταση του υγροτοπικού οικο-
της Βραυρώνας, την Κυριακή 6 λιών από την ANIMA, ολοκλήρωσε µε τον συστήµατος
∆εκεµβρίου, µετά από πρωτοβουλία της
καλύτερο τρόπο τη φετινή εκδήλωση εθε- * ανάκαµψη των πληθυσµών φυτών και
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, µε
την υποστήριξη του ∆ήµου Μαρκοπούλου λοντικής δράσης. Η εκστρατεία καθαρισµού ζώων του υγροτόπου και της ευρύτερης περιο-
και τη συνεργασία εθελοντών του της περιοχής αποτελεί συνέχεια του προ- χής
Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης γράµµατος «Προστασίας και ανάδειξης του * ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση του τοπι-
Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, της WWF Ελλάς, της υγροτόπου της Βραυρώνας», που υλοποιεί- κού πληθυσµού και των επισκεπτών
Έλιξ, µελών της Παρέµβασης και τοπικών ται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εται- * ανάδειξη της περιοχής µε τρόπο συµ-
πολιτιστικών συλλόγων. ρεία, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Μαρκο- βατό προς τη διατήρηση της τοπικής φυσι-
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πούλου και το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών κής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.

- Γεωργίου Μεθενίτη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ στάση: Μεθενίτη & Κ. Ηλία
ΚΤΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - Σουνίου
στάση: Σουνίου & Μεθενίτη
διαδροµές λεωφορείων - Γεωργίου Πίνη
α’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου

και νέες στάσεις β’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ
- Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΛΑΥΡΙΟ
Λόγω της µεταφοράς του Σταθµαρχείου του ΚΤΕΛ από την - Λεωφόρος Αθηνών
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου στη Λεωφόρο Αθηνών (Πάρκο στάση: σταθµαρχείο ΚΤΕΛ
σιδηροδροµικού σταθµού), οι διαδροµές των λεωφορείων και οι - Ιωάννου Πρίφτη
νέες στάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού, ορίζονται ως ακο- στάση: Ιωάννου Πρίφτη & Μουσχουντή
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

λούθως: - Χαραλάµπους Νικολάου


∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ στάση: Γυµνάσιο
- Λεωφόρος Λαυρίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις) - Β. Καραγιώργα
- Λεωφόρος Σουνίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις) - Γεωργίου Πίνη
- Μυρρινούντος α’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ
- Γεωργίου Πίνη β’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου
α’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου - Μυρρινούντος
β’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ - Σουνίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)
- Κ. Παπαδηµητρίου - Λαυρίου (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)
α’ στάση: Παπαδηµητρίου & Β. Πετούρη ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΘΗΝΑ
β’ στάση: Παπαδηµητρίου & Α. Κουµπή - Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη (ισχύουν οι ίδιες στάσεις)
- Ι. Πρίφτη - Γεωργίου Πίνη
στάση: Ι. Πρίφτη & Μουσχουντή α’ στάση: Γεωργίου Πίνη και Ευαγγελιστρίας, πλησίον ΟΤΕ
- Λεωφόρος Αθηνών β’ στάση: Σάρα, Πλατεία Ιατρού Πέτρου Παναγιώτου
στάση: έναντι σταθµαρχείου ΚΤΕΛ - Μυρρινούντος
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - - Γεωργίου Μεθενίτη
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Λεωφόρος Αθηνών
- Λεωφόρος Αθηνών στάση: σταθµαρχείο ΚΤΕΛ
στάση: σταθµαρχείο ΚΤΕΛ
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 12:08 ™ÂÏ›‰·18

σ.18 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ανακοινωσεις


ΕΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚ -
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΫΠ : 59.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΟΡΟΙ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 2009»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε γραπτές και σφραγισµένες προσφορές,


µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και µε κριτήριο κατα-
κύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη τιµή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ µε Αρ. Μελέτης
34/2009 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.210,00 ευρώ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από έκτακτα έσοδα που αποδόθηκαν στον ∆ήµο από το
Υ.ΠΕ.Σ.∆Α για το έτος 2009 µετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Σεπτεµβρίου.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Ισόγειο του ∆ηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου
Νέας Μάκρης (Λεωφόρο Μαραθώνος 104), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 14η
Ιανουαρίου 2010 µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 11.00 πµ, ηµέρα Πέµπτη.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας, θα γίνουν σύµφωνα
µε τις παρακάτω διατάξεις µε όποια τροποποίηση αυτές ισχύουν σήµερα :
1. Του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 185/Β/93/Αρ. Απ.
ΥΠ. ΕΣ. 11389/93)
2. Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (∆.Κ.Κ. Π.∆. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06).
3. Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
4. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
Η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.950,00 ευρώ.
Πληροφορίες µπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόµενοι τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και συγκεκριµένα από τον κ. Κάκαρη Ευάγ-
γελο στο Τηλ. 22943-20518 & Φαξ. 22940-90810
Νέα Μάκρη 15/12/2009
Ο ∆ήµαρχος
Ιορδάνης Λουΐζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β) Το Π.∆. 410/95( ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ) .


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ) Η απόφαση του Υπ.Εσωτερικών αριθµ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ∆)Οι υπ’αριθµ. Π1/7445/02 και Π1/7446/02 Αποφάσεις του Υπουρ-
Ταχ.∆/νση : Λ.Μαραθώνος 34 , γείου Ανάπτυξης .
Τηλ.210-6039550 Φαξ: 210-6039245 Ε)Η υπ΄αριθµ. 281/2009 µελέτη έργου ΤΥ∆Κ Π.∆.Α.Α.
Αριθµ.Πρωτ: 6248/14-12-2009 ΣΤ) Η υπ’αριθµ.322/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Πικερ-
µίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον δια-
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ γωνισµό πρέπει να κατατεθούν στην Κοινότητα Πικερµίου ,Λ.Μαρα-
θώνος 34, Πλατεία Πικερµίου , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πικερµίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται Τρίτη 22-12-2009 και ώρα 12:00-12:30 ( πέρας καταθέσεων προσφορών).
σε ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό , µε σφραγισµένες προσφορές και κρι- Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της υπ’αριθµ. 281/2009
τήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά , η προµήθεια φυτι- µελέτης ΤΥ∆Κ Π.∆.Α.Α. , καθώς και των όρων του ανοικτού πρόχει-
κού υλικού για τις ανάγκες της Κοινότητας Πικερµίου , ενδεικτικού ρου διαγωνισµού από τα Γραφεία της Κοινότητας Πικερµίου , εργάσιµες
προϋπολογισµού 37.790,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% ήτοι συνολική δαπά- ηµέρες και ώρες.
νη µε ΦΠΑ 44.970,10 ευρώ .
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
προµήθειας ισχύουνε : Αθανάσιος Χρ.Αδαµόπουλος
Α) Ο Ν.3463/06 ( ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ) .
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 09:18 ™ÂÏ›‰·19

σ.19 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 αποψεις


την ώρα που σε µεταφέρουν από µίλησε, ο τρόπος που µου έδω- ριανή. Ένα παγωτό στη «Χαρά»
Scripta manent το δωµάτιο στο χειρουργείο,
πραγµατικά η ζωή σου περνάει
σε την πρώτη χειραψία, ο τρό-
πος που έδειχνε το ενδιαφέρον
στην Πατησίων. Μια ταινία στον
κινηµατογράφο. Μια εκδροµή
µπροστά από τα µάτια σου σαν του χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη µε το αυτοκίνητο ή τη µοτοσι-
ένα σύντοµο ντοκιµαντέρ. µνήµη µου.Γιατροί σαν τον Πανα- κλέτα.
∆Ô˘ ∆εν είσαι έτοιµος να δεχθείς µια γιώτη Κέκη κοσµούν την επι- Ένα πρωινό Σαββάτου µε ποδό-
γκρίζα πραγµατικότητα που βιώ- στηµονική κοινότητα της χώρας. σφαιρο. Μια βόλτα µε τον σκύ-
∞ƒ°Àƒ∏ νεις. Είσαι στο βλέµµα του Θεού Τον ευχαριστώ θερµά δηµοσίως λο στην παραλία. Ένα βιβλίο στον
∫ø™∆∞∫∏ και στα χέρια του γιατρού. Στα από αυτή τη στήλη στην «ανα- καναπέ ακούγοντας αγαπηµένα
χέρια του χειρουργού. Ο δικός τολική ακτή». Το λιγότερο που τραγούδια. ΄Ένα ποτήρι κρασί
µου γιατρός ο Παναγιώτης Κέκης µπορώ να κάνω. Αλλά και το πιο µπροστά στο τζάκι. Μια προ-
εκείνη την ηµέρα έγινε φίλος ειλικρινές. σευχή στο ξωκλήσι. Απλά πράγ-
καρδιάς. ΄Εγινε µέλος της οικο- Και βεβαίως µε αφορµή αυτή την µατα, αλλά τόσο όµορφα που τα
Σήµερα είναι η πρώτη ηµέρα της γενειάς µου. ΄Εγινε πυξίδα θάρ- περιπέτεια καταλαβαίνεις βαθιά ξεχνάµε.
υπόλοιπης ζωής µου όπως λέει ρους και εµπιστοσύνης. Ο Πανα- πόση µικρή σηµασία, καθόλου Γιατί µας πνίγει η κακία και η ασχή-
το γνωστό τραγούδι του βρετα- γιώτης Κέκης ένας λαµπρός νέος για την ακρίβεια, έχουν µικρό- µια των πολλών. Όλων αυτών
νικού ροκ συγκροτήµατος σε ηλικία επιστήµονας, διδάκτωρ τητες και βλακείες στην καθη- των «τεράτων» που βρίσκονται
Plasebo. Χθες 17 ∆εκεµβρίου του πανεπιστηµίου Αθηνών, γιός µερινή ζωή. Μόνο όταν πλη- γύρω µας. Και κάθε µέρα πλη-
γιόρτασα τα γενεθλιά µου, πότε ενός επιφανούς έλληνα χει- σιάσεις τη σκοτεινή περιοχή της θαίνουν ώσπου να καταπιούν ότι
πέρασαν αλήθεια 46 χρόνια? Τι ρουργού θα βρίσκεται πάντα στην ζωής. Εκείνο το µεταίχµιο, το όµορφο απέµεινε. Ώσπου να
µας νοιάζει ρε φίλε για τα γενε- κορωνίδα της ψυχής µου. λυκόφως που λέγαµε πριν που χαθεί κάθε ελπίδα. Αν την αφή-
θλιά σου θα αναρωτηθεί εύλογα Όχι γιατί έκανε τη «δουλειά» του ως σε κάνει να δεις καθαρά τι αξί- σουµε να χαθεί.
ο αναγνώστης. Φυσικά και δεν όφειλε και µε επανέφερε απο- ζει και τι όχι. Και αυτά είναι ελά- Γιατί στις εποχές των µεγάλων εξε-
ενδιαφέρει κανέναν η ηλικία µου. λύτως υγιή στην καθηµερινότη- χιστα αλλά τόσο σπουδαία. Η λίξεων, όπως σήµερα, οι άνθρω-
Απλώς όταν αντικρίζεις το λυκό- τα. Αλλά γιατί µε αντιµετώπισε οικογενειά σου - για όποιον έχει. ποι βιώνουν την αλλοτρίωση και
φως βλέπεις πιο καθαρά και δεν σαν δικό του άνθρωπο τις δύσκο- Η χαρά που θα δώσεις σε ένα παι- την αποξένωση. Καταλήγουµε
διστάζεις να µοιράζεσαι δηµο- λες ώρες πριν την επέµβαση. δί. Η συντροφός σου. Οι ανα- σε ευτυχείς κοινωνίες θλιµµέ-
σίως προσωπικές στιγµές. Μου µίλησε σαν αδελφός. Με µνήσεις σου από ευτυχισµένες νων ανθρώπων, όπως λέει και ο
Πριν λίγες ηµέρες βρέθηκα για πρώ- καθησύχασε µε εκείνο το παι- ώρες. Οι λίγοι φίλοι σου. Η τιµιό- ΄Αρθουρ Μίλλερ. Γιατί µάλλον
τη φορά - κι ελπίζω τελευταία - δικό χαµόγελο που δεν θα ξεχά- τητα και το ήθος στη δουλειά η σύγχρονη απάνθρωπη κοινω-
σε νοσοκοµείο ως ασθενής. Για σω ποτέ όσο ζω. Με ηρέµησε σου. Η γαλήνη στο σπίτι σου. Τα νία προέκυψε από κάποιο λάθος.
πρώτη φορά - κι ελπίζω τελευ- και µε έκανε να συνειδητοποιή- σκυλιά σου. Η προστασία της Νοµίζαµε ότι τα είχαµε προ-
ταία - µπήκα σε χειρουργείο για σω ότι πρέπει να του έχω από- φύσης. Η βοήθεια στο συνάν- βλέψει όλα και οδηγηθήκαµε
µία σοβαρή επέµβαση. Εκείνα λυτη εµπιστοσύνη.Ο τρόπος που θρωπο. Ένα ταβερνάκι στην ταβέρ- κάπου, όπου δεν θα έπρεπε ποτέ
τα λεπτά που µεσολαβούν από µε κοίταξε, ο τρόπος που µου να του Παναγιώτη στην Καισα- να βρεθούµε...

Το διοικητικό
συµβούλιο του
συλλόγου προστασίας
παραλίας
Κόκκινο Λιµανάκι
Ραφήνας
εύχεται σε όλους µια
ειρηνική χρονιά µε
υγεία, ευτυχία και
αγάπη για το
περιβάλλον.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:36 ™ÂÏ›‰·20

σ.20 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 πολιτικεςδρασεις

Ο Β. Οικονόµου για την


τοποθέτηση κεραίας
κινητής τηλεφωνίας
στην Κάντζα Παλλήνης
Προς τους Υπουργούς Περι- έχει τοποθετηθεί στην στέγη σπι- δίπλα σε σπίτια και σχολεία, εγεί- * Σε ποιες ενέργειες θα προ-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι- τιού και έχει καλυφθεί ώστε από ρει ερωτήµατα και ως προς την εν βείτε προκειµένου να εξασφαλί-
κής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφο- µακριά να µοιάζει µε καµινάδα τζα- γένει νοµιµότητα της συγκεκριµέ- σετε ότι η συγκεκριµένη κεραία θα
ρών και ∆ικτύων και Υγείας και Κοι- κιού. Οι κάτοικοι δικαιολογηµένα νης τοποθέτησης. Κατόπιν όλων αποµακρυνθεί εάν όντως η τοπο-
νωνικής Αλληλεγγύης είναι ανήσυχοι καθώς θεωρούν ότι αυτών και δεδοµένης της σταθερής θέτησή της ελλοχεύει κινδύνους
Σύµφωνα µε καταγγελίες των η υγεία τους και η υγεία των µικρών σας δέσµευσης να διασφαλίζεται για την υγεία των κατοίκων και των
κατοίκων στην περιοχή της Κάντζας µαθητών απειλείται από την λει- η δηµόσια υγεία, ερωτάστε: µαθητών της περιοχής;
στην Παλλήνη, έχει εγκατασταθεί τουργία της κεραίας. Το γεγονός * Είναι νόµιµη η εγκατάσταση * Ποια είναι η νόµιµη διαδι-
και έχει τεθεί σε λειτουργία κεραία µάλιστα ότι υπάρχουν δικαστικές και λειτουργία κεραίας κινητής κασία για την απόκτηση άδειας
κινητής τηλεφωνίας στην οδό Υγεί- αποφάσεις που απαγορεύουν την τηλεφωνίας εντός κατοικηµένης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλε-
ας εντός κατοικηµένης περιοχής ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφω- περιοχής και πλησίον σχολικών κτι- φωνίας και πως διασφαλίζεται ότι
και πλησίον νηπιαγωγείου. Η κεραία νίας εντός κατοικήσιµων περιοχών ρίων; αυτή τηρείται;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ νηση του ΠΑΣΟΚ αντιµετωπίζει την


διαδικασία του κοινοβουλευτικού

Στην δικαιοσύνη οι παρανοµίες από ελέγχου. Μέσα σε ένα µήνα και σε


τρία σηµαντικά ζητήµατα που ανέ-
δειξε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,Βασί-
το Κολέγιο στην Κάντζα Παλλήνης λης Οικονόµου, υπήρξε άµεση αντα-
πόκριση των αρµοδίων Υπουργείων.
Στο θέµα της µεταφοράς των
ε απάντηση της ερώτησης στοιχεία ΑΒ∆Λ 85/09 πρωτόκολλο ξεκάθαρους κανόνες και νοµικό πλαί-

Σ
µαθητών των Αθλητικών Σχολείων
(Αριθµ. Πρωτ. 614/04-11-09) µήνυσης του ∆ασοφύλακα σιο τόσο για την προστασία όσο και βρέθηκε λύση, στην Αυλώνα προχω-
αναφορικά µε την έναρξη ∆ασονοµείου Σπάτων Παναγιώτη για την ανάπτυξη των δασών. ρούν τα έργα που θα προστατεύουν
εργασιών οδοποιίας σε δασική Μητσιάρα µε το υπ’ αρίθµ. 8368/17- Κατόπιν αυτών των εξελίξεων ο τους κατοίκους από την µέχρι πρό-
έκταση στην Κάντζα Παλλήνης, 11-09 έγγραφο του δασαρχείου Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ δεν τινος αφύλακτη ουσιαστικά διάβα-
που είχαν σταµατήσει πριν ένα Πεντέλης. µπορεί παρά να εκφράσει την ικα- ση του τρένου και στην δασική έκτα-
χρόνο ως παράνοµες, η Υπουργός Η κυρία Υπουργός µάλιστα δηλώ- νοποίησή του για την άµεση αντα- ση της Κάντζας σταµάτησαν οι εργα-
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και νει σε απάντηση σχετικού µας ερω- πόκριση του Υπουργείου Περιβάλ-
Κλιµατικής Αλλαγής, κα Τίνα σίες και παραπέµφθηκαν στην δικαι-
τήµατος ότι προετοιµάζεται το νέο λοντος αλλά και γενικότερα των κρα-
Μπιρµπίλη, µας απάντησε ότι οσύνη οι υπεύθυνοι. Είναι η πρώτη
νοµικό πλαίσιο για την προστασία τικών υπηρεσιών που επενέβησαν
κατόπιν της ανάδειξης του θέµατος φορά στα δέκα χρόνια που εκπρο-
των δασών µε στόχο την προώθηση ταχύτατα και αποτελεσµατικά. Είναι
µε ερώτησή µας στην Βουλή, σωπεί ο Βασίλης Οικονόµου τους
µιας ολοκληρωµένης δασικής πολι- προφανές ότι υπάρχει µια µεγάλη
διενεργήθηκε έλεγχος από την πολίτες της Περιφέρειας Αττικής
τικής µε συγκεκριµένους στόχους, αλλαγή στον τρόπο που η νέα κυβέρ-
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ν.Α. στην Βουλή που τα προβλήµατα που
Ανατολικής Αττικής και από το αναδεικνύει δια µέσου του Κοινο-
∆ασαρχείο Πεντέλης όπου βουλευτικού Ελέγχου αντιµετωπίζο-
διαπιστώθηκε µε νεώτερη αυτοψία ∆ήλωση του Βασίλη Οικονόµου µε αφορµή νται οριστικά και µε µεγάλη ταχύτη-
η επανέναρξη εργασιών οδοποιίας το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας “Liberation” τα. Είναι προφανές ότι η υπεύθυνη
και συγκεκριµένα εργασίες και σοβαρή διακυβέρνηση του τόπου
επιχωµάτωσης κατά παράβαση της Με αφορµή το πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφηµε- από το ΠΑΣΟΚ αλλάζει πλέον τα
υπ’ αριθµ 2583/16-10-08 απόφασης ρίδας “Liberation” σήµερα στις 10-12-2009 όπου ουσια- δεδοµένα. Οι αρµόδιοι επιτέλους
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών στικά «απειλεί» ότι στις 31-03-2010 η χώρα µας θα εκδιω- εντοπίζονται, κινητοποιούνται και
Περιφέρειας Αττικής περί µερικής χθεί από την Ευρωζώνη και από το Ευρώ, ο Βουλευτής δροµολογούνται λύσεις για τα καίρια
παύσης εργασιών που είχαν Αττικής του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας.
εγκριθεί µε την 1832/29-08-07 Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων της Βουλής, Βασί- Ο Βουλευτής Αττικής του
απόφαση εγκριτικής µελέτης λης Οικονόµου, που βρίσκεται στο Παρίσι για την ∆ιά- ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόµου δηλώ-
«Προστασία και Πυροπροστασία σκεψη µε θέµα “ Μετανάστευση & Βία κατά των γυναι- νει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει
δασικής έκτασης ιδιοκτησίας κών στην Ευρώπη” που πραγµατοποιείται στο Γαλλι- τα σηµαντικά προβλήµατα των πολι-
Ελληνοαµερικανικού κό Κοινοβούλιο, δήλωσε: «Οι απειλές και οι εκβια- τών και να αναζητά την επίλυσή τους
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος». Όπως σµοί ενάντια στην χώρα µας δεν θα περάσουν. Η Ελλά- έχοντας εµπιστοσύνη στην κυβέρ-
διαπιστώθηκε το έργο ήταν και δα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει την δύσκολη οικο-
πάλι παράνοµο αφού δεν είχαν νηση του ΠΑΣΟΚ η οποία φαίνεται
νοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει εξαι-
εκδοθεί οι νόµιµες άδειες. Κατόπιν ότι ανταποκρίνεται στα µηνύµατα
τίας της άφρονος πολιτικής της προηγούµενης κυβέρνησης της Ν∆ τα τελευταία
αυτών υπεβλήθη στην Εισαγγελία που ο λαός έστειλε στις εκλογές πριν
έξι χρόνια. ∆εν θα υποκύψουµε στα κερδοσκοπικά παιχνίδια εναντίον της χώρας
Πρωτοδικών Αθηνών το µε δύο µήνες.
µας και θα εφαρµόσουµε την πολιτική µας στο ακέραιο».
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:36 ™ÂÏ›‰·21

σ.21 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 πολιτικεςδρασεις


Ο Μάκης Βορίδης Ο Θαν. Λεβέντης
για την έκτακτη για τη βελτίωση του Οδικού
Τµήµατος: Κόµβος Ιππικού
οικονοµική εισφορά Κέντρου - Καλύβια - Λαγονήσι
Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Μάκης - Ανάβυσσος
Βορίδης κατέθεσε ερώτηση σχετικά µε την νοµι-
µότητα της έκτακτης οικονοµικής εισφοράς που Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες φορολογούµε- - Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
νοι. Συγκεκριµένα ο κ. Βορίδης κατέθεσε στον - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Υπουργό Οικονοµικών την παρακάτω ερώτηση: Η µοναδική έξοδος επικοινωνίας από το τέλος της Αττικής οδού πριν
Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του ∆ιοι- τα Μαρκόπουλο προς το Σαρωνικό, γίνεται δια µέσου της Επαρχιακής
κητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (3624/2009) επί Οδού 23 (Λεωφ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων-Αναβύσσου) και 25 (Λεωφ.
αιτήσεως αναστολής φορολογουµένου περί ανα- Καλυβίων), δηλαδή µέσα από την πόλη των Καλυβίων.
στολής εκτέλεσης του εκκαθαριστικού σηµειώ- Επειδή τα τελευταία χρόνια έχει παρου-
µατος έκτακτης οικονοµικής εισφοράς φυσικών σιαστεί τεράστια κυκλοφοριακή φόρτιση
προσώπων δυνάµει του άρθρου 18 Ν. 3758/2009, στους άξονες αυτούς, η Πολιτεία µετά από
κρίθηκε ότι «...οι διατάξεις του άρθρου 18 Ν. πρόταση του ∆ήµου Καλυβίων-Θορικού απο-
3758/2009 µε τις οποίες επιβλήθηκε έκτακτη οικο- δέχτηκε την κατασκευή περιφερειακού δρό-
νοµική εισφορά επί του ατοµικού εισοδήµατος των φυσικών προσώπων µου από Μαρκόπουλο-Καλύβια-Λαγονήσι-
που προέκυψε κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2007, αντίκεινται Ανάβυσσο για την αποσυµφόρηση και την
στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγµατος και για το λόγο αυτό είναι ανίσχυ- ευκολότερη πρόσβαση προς τις ακτές του
ρες και µη εφαρµοστέες...». Σαρωνικού.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται µετά την ανωτέρω απόφαση η Η εκπόνηση της µελέτης για την υλο-
∆ιοίκηση να επιστρέψει στους υπόχρεους φορολογούµενους την έκτα- ποίηση του παραπάνω έργου, ολοκληρώθη-
κτη εισφορά που κατέβαλαν δυνάµει της κριθείσας ως αντισυνταγµατι- κε µετά από 5 χρόνια και πήρε τις υπ’ αριθµ.
κής διάταξης και αν όχι, γιατί; 100911/4-2-2008 και 139562/16-6-2008 και
∆ΜΕΟ/οικ./3933/27-5-2008 αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Το έργο στη συνέχεια ανακηρύχθηκε Εθνικού Επιπέδου, µε τις υπ’
αριθµ. ∆ΜΕΟ/οικ./4419/16-6-2008 και ∆ΜΕΟ/οικ./3933/27-5-2008 απο-
ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆ φάσεις και εγκρίθηκε η ένταξή του στο πρόγραµµα Νέων Έργων στο
Π.∆.Ε. 2009. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 22-9-2009 και µε το υπ’ αριθµ.
AIDS: Η µάστιγα του αιώνα ∆9.οικ./12233/22-9-2009 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και αναδείχθηκε
προσωρινός µειοδότης. Επειδή το έργο είναι άµεσης ανάγκης και ζωτι-
Η 1η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε από το 1988, µε κότητας για την περιοχή,
απόφαση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και της
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ως Παγκόσµια Ηµέ-
ρα κατά του AIDS. Το AIDS είναι µία από τις φονι-
* Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειµένου να ξεκι-
κότερες επιδηµίες στην παγκόσµια ιστορία, καθώς νήσει χωρίς καθυστερήσεις η κατασκευή του Περιφερειακού δρόµου,
γύρω στα 25 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν χάσει την από Μαρκόπουλο έως Ανάβυσσο και ποιο το χρονοδιάγραµµα ολοκλή-
ζωή τους, ενώ 33 εκατοµµύρια είναι φορείς του ιού. ρωσής του;
Οι εξελίξεις στην Ελλάδα παραµένουν ανησυχη-
τικές, καθώς υπάρχουν έντονα αυξητικές τάσεις προ-
σβολής κυρίως νέων ατόµων από τον ιό. Οι ειδικοί
µας ενηµερώνουν, ότι κάθε δύο ηµέρες, τρία επιπλέον άτοµα διαγιγνώ-
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΚΕ
σκονται θετικά µε AIDS, ενώ παράλληλα εκτιµάται ότι περισσότεροι από Προβλήµατα λειτουργίας Ολοηµέρου
2.000 άνθρωποι παραµένουν αδιάγνωστοι. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις ηλι-
κίας, φύλου, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης. Γνωρίζουµε ότι η σεξουαλι- στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλλήνης
κή επαφή αποτελεί τον κύριο τρόπο µετάδοσης του HIV, δυστυχώς όµως
πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν, ότι το AIDS χτυπά αποκλειστικά τους ΕΡΩΤΗΣΗ Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια
οµοφυλοφίλους. Η αλήθεια όµως είναι, ότι το 30% αφορά σε άνδρες και Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
γυναίκες που µολύνθηκαν µέσω ετεροφυλοφιλικής σχέσης. Παρόλα αυτά, Το Ολοήµερο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
δύο στους πέντε νέους, όπως έδειξε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, εξα- Παλλήνης υπολειτουργεί αφού λείπουν ακόµη
κολουθούν να έχουν ερωτικές επαφές χωρίς καµία προφύλαξη. δύο ειδικότητες (ένας δάσκαλος Η/Υ και ένας
Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε, ότι η Ελλάδα έχει θεσµικές ελλείψεις. θεατρικού παιχνιδιού), ενώ απ΄ την άλλη οι γονείς
Η πολιτεία δεν έχει µεριµνήσει αρκετά, ώστε να υπάρξει µια γενικευµένη έχουν αναγκαστεί λόγω της υποχρηµατοδότησης
εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού, ενώ παράλληλα η απουσία µαθήµα- που διαχρονικά εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις του
τος σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία στερεί από τις νέες και τους νέους ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, να φροντίσουν οι ίδιοι και
τη δυνατότητα ολοκληρωµένης γνώσης και προφύλαξης. µε δικά τους έξοδα τη διαµόρφωση και τη λει-
Στην εποχή αυτής της µάστιγας, είµαστε όλοι υπεύθυνοι να µιλήσου- τουργία τραπεζαρίας σίτισης, προκειµένου να λει-
µε ανοικτά για τον ιό του AIDS και να αναλάβουµε πρωτοβουλίες και δρά- τουργεί έστω και µε αυτές τις ελλείψεις το τµή-
ση για να περιορίσουµε την εξάπλωσή του. Σε µια σύγχρονη κοινωνία η µα του Ολοήµερου. ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
* Πότε θα καλυφθούν οι δύο κενές θέσεις
προκατάληψη δεν έχει θέση.
Ολοηµέρου στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλλήνης;
Η σωστή ενηµέρωση σηµαίνει πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση ισοδυ-
* Προτίθεται η κυβέρνηση να τοποθετήσει στα συγκεκριµένα σχολεία το κατάλ-
ναµεί µε θεραπεία, καθώς τα φάρµακα µετατρέπουν µια θανατηφόρο σε
ληλο βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόµους, κλπ.), που να είναι αναγκαίο για τη
χρόνια νόσο. Ας κάνουµε λοιπόν την ενηµέρωση πράξη.
φροντίδα σίτισης των µαθητών;
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 10:28 ™ÂÏ›‰·22

σ.22 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


ΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
σιµότητα, πωλείται 140.000 ευρώ.
ΑΚΙΝΗΤΑ µε θέα και εγγύτητα θαλάσσης,
∆) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ,κληροτεµά- ΠΩΛΗΣΕΙΣ
χιο 5,8 στρέµµατα µε άδεια οικοδοµής 135.000 ευρώ.
«ΠΡΩΤΕΥΣ»: ● Πωλείται οικόπεδο 602τµ,
και θέα θαλάσσης.Τιµή 650.000 ευρώ. Ε) Ν. ΜΑΚΡΗ Αργοστολίδου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Νεόδµητη Μεζονέτα 80τµ, 2 υ/δ, µε εκτός σχεδίου, µε οικία 35τµ και-
κήπο 170τµ. 225.000 ευρώ. νούρια, µε παροχή ύδρευσης, κατάλ-
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ληλο και για επαγγελµατική στέγη,
1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΟΙ ΣΤ) ΟΙΚΟΠΕ∆Α,
στην Λεωφόρο Αρίωνος στην Ραφή-
Α) Πλατεία Ραφήνας 1) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Αµφιθε-
Α) Πικέρµι, επί Λ. Μαραθώνος, να. Τιµή 160.000 ευρώ. Τηλ 694 88
1. Νεόδµητο διαµέρισµα 45τµ, ατρικό και διαµπερές οικόπεδο 516τµ
ισόγειο διαµπερές κατάστηµα 140τµ 24 125
4ου ορόφου. Τιµή 160.000 ευρώ. (22x23,5) Σ∆ 0,6. 370.000 ευρώ.
+ υπόγειο 50τµ. Τιµή 480.000 ευρώ ● Πωλείται διαµέρισµα στην
2. Ρετιρέ 53τµ., 2 υ/δ, γωνιακό µε 2) ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ. Βαρβάρας)
και ενοικίαση 1.750 ευρώ / µήνα. Ραφήνα, περιοχή Μαρίκες, υπερυ-
άπλετη θέα, µε 52τµ µπαλκόνι, αυτό- οικόπεδο 360τµ, (15x24) υπό έντα-
Β) Ισόγειο κατάστηµα 20τµ + ψωµένο ισόγειο, 32τµ. Τιµή 52.000
νοµη θέρµανση, τζάκι, A/C. Τιµή ξη Σ∆ 0.4. 160.000 ευρώ.
25τµ υπόγειο, σε εµπορικό κέντρο ευρώ. Τηλ 22940 94261
130.000 ευρώ. πλησίον κεντρικής πλατείας Ραφή- ● Πωλείται στο Πανόραµα Ραφή-
Β) 1. ΜΑΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ, ανα- νας, ενοικιάζεται 650 ευρώ / µήνα
ΠΟΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ/ νας διώροφη πολυτελής µονοκατοι-
καινισµένο διαµέρισµα 1ου ορόφου, και πωλείται 135.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΓΙΑ κία, µε δύο ανεξάρτητα διαµερίσµατα
60τµ. Τιµή 140.000 ευρώ. ΠΩΛΗΣΗ/ 80τµ έκαστο, κεντρική θέρµανση σε
2. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, εµπρός 5. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΕ οικόπεδο 300τµ. Τιµή 230.000 ευρώ.
στη θάλασσα, δυάρι τελευταίου ορό- ΤΙΜΕΣ BEST VALUE Τηλ 6948 18 38 38
Α) ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΩΤΕΑ, µπρο-
φου. Τιµή 115.000 ευρώ. FOR MONEY ● Ραφήνα, οδός Αρίωνος, πωλεί-
στά στην θάλασσα, νεόδµητο δια-
Γ) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ έµπρο- ται οικόπεδο 301τµ , περιφραγµένο
µέρισµα 3ου ορόφου, 85τµ, 2 υ/δ, «ΠΡΩΤΕΥΣ». Ν.Γ.
σθεν, ισόγειο εσωτερικό διαµέρισµα µε µάντρα, θέα θαλάσσης, κήπος,
A/C, τζάκι. Τιµή 850 ευρώ / µήνα. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ
50τµ, 1 υ/δ. Τιµή 75.000 ευρώ. µικρή οικία καινούρια 30τµ, απο-
Β) ΡΑΦΗΝΑ, ΑΘΗΝΩΝ, δια- 697 27 028 28 θήκη,οπωροφόρα.Τιµή 66.000 ευρώ.
∆. Αγ. Νικόλαος Ραφήνας, γωνια- µέρισµα 2ου ορόφου, 5ετίας, 90τµ,
κό διαµέρισµα 1ου ορόφου, 100τµ, Τηλ 210 6987780 & 698 2697716
2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
µε θέα θαλάσσης.Τιµή 140.000 ευρώ. παρκινγκ, θέα θαλάσσης. Τιµή 650 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ευρώ / µήνα.
2. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Γ) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, ισόγειο ● Ενοικιάζεται διαµέρισµα 2ου ορό-
● Αναλαµβάνω την καθαριότη-
Α) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Ρούµελης, δυάρι, µε αυτόνοµη θέρµανση, τιµή φου σε καλή τοποθεσία των Σπάτων,2
τα σπιτιού στις περιοχές : Ραφήνα,
µονοκατοικία διώροφη, σοβαντι- 300 ευρώ και στούντιο 270 ευρώ. υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, µπά-
Αρτέµιδα,Νέα Μάκρη,Πικέρµι,Παλ-
σµένη,128 + 70τµ σε οικόπεδο 476τµ, νιο,αποθήκη και µεγάλες βεράντες.Τηλ
λήνη. Κα. Ρόζα. Τηλ 6994 631 978
µε θέα θαλάσσης (νεόδµητη, ανε- 210 66 30 478 & 6932 73 69 74
6. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ● ∆ιαιτολογικό γραφείο Healthy
ξάρτητο ηµιυπόγειο 70τµ, ισόγειο ● Ενοικιάζεται διαµέρισµα στην
Α) ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ, 3φατσο, αµφι- Diet Μαρία Γ. Ζαχαριά. ∆ίαιτες Απώ-
78τµ και 1ος όροφος 50τµ). Τιµή Ραφήνα, 60τµ, 1 υ/δ, σαλόνι, κουζί-
θεατρικό οικόπεδο, µε θέα θαλάσ- λειας Βάρους - ∆ίαιτες για Παθολο-
360.000 ευρώ. να, wc. Τηλ 6977 911 839 & 22940
σης, 560τµ, Σ∆ 1.1, πωλείται 630.000 γικές Καταστάσεις. ∆αβάκη Πίνδου
Β) ΡΑΦΗΝΑ ΑΥΡΑ, παλαιά νοµι- 32562
ευρώ και αντιπαρέχεται 43% + ΦΠΑ. 14 - Ραφήνα. Τηλ 22940 26213. Κιν
µοποιηµένη γωνιακή µονοκατοικία ● Ενοικιάζεται µονοκατοικία
Β) ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ, τρίτη είσο- 6977261852
στον Μαραθώνα, µε καλοριφέρ, σε
82τµ µε θέα θαλάσσης και κήπο δος, αµφιθεατρικό οικόπεδο, µε θέα, ● Λογιστικά - Φοροτεχνικά
305τµ. Τιµή 145.000 ευρώ. καλό οικόπεδο. Τηλ 697 32 73 332
1.500τµ, αντιπαρέχεται 1/3 + ΦΠΑ. Τήρηση βιβλίων όλων των βαθ-
& 22940 94166
Γ) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, αυτόνο- µίδων µηχανογραφικά & χειρόγρα-
● Ενοικιάζεται στην Αρτέµιδα
µη και ανεξάρτητη µεζονέτα, 100τµ, φα. Άµεση εξυπηρέτηση και στον
7. ∆ΙΑΦΟΡΑ διαµέρισµα 1ου ορόφου, σε διώρο-
3 υ/δ, µε δικό της κήπο. Τιµή 200.000 χώρο σας. Νικόλαος Μπουρµάς &
ΑΚΙΝΗΤΑ φο κτίσµα, 65τµ, µε όλα τα ηλεκτρι-
ΣΙΑ Ε.Ε. Απόλλωνος 25, Ραφήνα. E-
ευρώ.
Α) ΜΑΡΙΚΕΣ νέο διαµέρισµα α’ κά είδη, αυτόνοµη θέρµανση, γκα-
∆) ΜΑΥΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ, νοµιµο- mail: nicbou@otenet.gr. Tηλ:
ορόφου Full Extras 92τµ, 2 υ/δ, 2 wc, ράζ, κήπος. Τιµή 700 ευρώ. Τηλ 6944
ποιηµένη µονοκατοικία 210τµ, τριών 2294078861 - Κιν: 6944254209
τζάκι, αποθήκη, παρκινγκ. Τιµή 65 68 13
ανεξάρτητων διαµερισµάτων, σε οικό-
230.000 ευρώ. ● Ενοικιάζεται στην Αρτέµιδα
πεδο 250 µέτρα. Τιµή 195.000 ευρώ. Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς
Β) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ Νεόδ- ηµιυπόγειος χώρος 100τµ. Τιµή 450
στις περιοχές Ραφήνα. Νέα
µητα : 1) δυάρι β’ορόφου 36τµ 90.000 ευρώ. Τηλ 6944 65 68 13 Μάκρη,Παλλήνη και γύρω περιο-
3. ΟΙΚΟΠΕ∆Α ευρώ, 2) Μεζονέτα ισόγεια µε κήπο χές. Τιµές προσιτές. Ευκολίες
Α) ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ, γωνια- Θεραπευτικό - µυοχαλαρωτικό πληρωµής. Τηλ: 6937 617 433
και Α’ όροφος, 80τµ, 2υ/δ, 170.000
κό οικόπεδο 300τµ, Σ∆ 06. Τιµή µασάζ, από πτυχιούχο γυµνά-
ευρώ. στρια. Κα. Αγάπη. Τηλ 6944
250.000 ευρώ.
Γ) ΠΡΩΤΕΑΣ παραλία υπό κατα- 95 33 63. Μόνο κυρίες. Καθηγητής µαθηµατικών µε µεγά-
Β) ΡΑΦΗΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ λη διδακτική εµπειρία παρα-
σκευήν οροφοδιαµέρισµα Γ’ ορό-
ΜΑΡΙΚΕΣ, οικόπεδο 450τµ, Σ∆ 04. δίδει µαθήµατα σε µαθητές
φου µε θέα θαλάσσης 95τµ, 285.000
Τιµή 220.000 ευρώ Πωλείται διώροφο κτίριο επί της Γυµνασίου, Λυκείου. ∆υνα-
ευρώ. λεωφόρου Μαραθώνος,300τµ τότητα δηµιουργίας ολιγοµε-
Γ).ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ,γωνια-
∆) ΝΗΡΕΑΣ Πλατεία γωνιακό µε οικόπεδο 1000τµ. λών γκρουπ. Τιµές λογικές.
κό οικόπεδο 320τµ, µε οικοδοµη- Τηλ 22940 94712 & 6970187829
διαµέρισµα ∆’ ορόφου 52τµ, 2 υ/δ Τηλ. 6982 440105
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 10:29 ™ÂÏ›‰·23

σ.23 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009


ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Αναλαµβάνω τοποθετήσεις ταπε- Ζητείται κοπέλα για γραµµατειακή υποστήριξη σε γραφείο
τσαριών τοίχου, µοκετών, πλα-
στικών δαπέδων και Λαµινέιτ.
στην Ραφήνα. Τηλ 22940 32520. Ηµέρες & ώρες
Υπεύθυνη εργασία, τιµές λογικές. επικοινωνίας : ∆ευτέρα - Πέµπτη 11:00 - 13:00
Τηλ 6945 32 75 91 κ. Γιώργος.

● Συµβουλευτική και ψυχο - κοινωνική υπο- ΜΑΘΗΜΑΤΑ


∆ΙΑΦΟΡΑ
στήριξη κατ’ οίκων, σε γονείς και παιδιά για συναι- ● Μεγάλος Εκπαιδευτικός Οργανισµός ζητά
σθηµατικές παιδαγωγικές κ.α. δυσκολίες. Τηλ 6937 να προσλάβει: ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ/∆ΑΣΚΑΛΕΣ που ● Πωλούνται 2 φωτιστικά µπρούτζινα, ένα
013 896. Περιοχές Σπάτα, Άρτεµις. θα αναλάβουν την ευθύνη διδασκαλίας σε τάξεις 5φωτο και ένα 6φωτο, σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ 697
● ∆ασκάλα από Ρουµανία 39 ετών αναλαµ- του δηµοτικού. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλού- 32 73 332 & 22940 94166
βάνει φύλαξη παιδιού - ηλικιωµένου, δουλειές νται να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα έως την ● Χαρίζονται 6 κουταβάκια τα οποία εγκατα-
σπιτιού, στην Ραφήνα και γύρω περιοχές από 10 Παρασκευή, 25 ∆εκεµβρίου 2009 στην Τ.Θ. 51 λείφθηκαν στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης. Τηλ
Σεπτεµβρίου. Τηλ 6937 824 127 Τ.Κ 190 04 Σπάτα. Υπόψιν: ∆ιεύθυνσης Ανθρώ- 22940 94261 & 6972 205 670.
● Ελληνίδα µε προϋπηρεσία και υπευθυνό- πινου ∆υναµικού. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρη- ● Πωλείται σετ βαλιτσών, τεσσάρων τεµαχίων,
τητα αναλαµβάνει την φύλαξη παιδιών σε περιο- θεί απόλυτη εχεµύθεια χρώµατος χακί, µάρκα members only, χρησιµο-
χές Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Παλλήνη πρωινή ή απο- ● Φυσικός µε φροντιστηριακή πείρα παρα- ποιήθηκαν µια φορά. Τιµή 50 ευρώ. Τηλ 6974 35
γευµατινή απασχόληση. Συστάσεις διαθέσιµες. δίδει µαθήµατα Φυσικής - Χηµείας - Μαθηµατι- 36 61
Παναγιώτα. Τηλ 6973 266 860 κών σε παιδιά Γυµνασίου - Λυκείου. Ειδική προ- ● Πωλείται κλουβί µεταφοράς σκύλου, µεσαί-
● Κυρία από Βουλγαρία 56 ετών, ζητά εργα- ετοιµασία για Πανελλήνιες. Τηλ 6977 53 03 92 ου µεγέθους, τιµή 70 ευρώ. Τηλ 6974 35 36 61
σία ως εσωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένου ● Φιλόλογος, αριστούχος του Πανεπιστηµί- ● Πωλείται ντουλάπα δίφυλλη, µε 2 συρτά-
ατόµου. Τηλ 6959 059 638. κ. Άσια ου Ιωαννίνων, µε σεµιναριακή κατάρτιση στην ρια, κερασί χρώµα, 1.81 Χ 1,04 Χ 50. Τιµή 95 ευρώ.
● Κυρία ελληνίδα µε πολυετή πείρα στη Παι- ειδική αγωγή, στη δυσλεξία και στις µαθησιακές Τηλ 6974 35 36 61
δαγωγική και µε γνώσεις Αγγλικής αναλαµβάνει δυσκολίες, µε εµπειρία και µεθοδικότητα παρα- ● Ταριχεύσεις παντός είδους ζώων και πτη-
την φύλαξη µικρών παιδιών. Τηλ 210 6633993 & δίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικούς, νών. Τηλ 6947 91 74 11
6974 132 606 γυµνασίου και λυκείου. Τηλ 6948 480 824 ● Πωλείται ύφασµα για ντύσιµο καρέκλας -
● Μαθηµατικός καθηγήτρια µε ειδίκευση πολυθρόνας - καναπέ. Τηλ 22940 76780
στην διδακτική των µαθηµατικών και πολυετή ● Πωλείται ασανσέρ ντουλάπας σε προσιτή
ΑΓΓΛΙΚΑ PROGRESS εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνα- τιµή. Τηλ 22940 76780
ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ σίου - Λυκείου. Τηλ 6937 31 79 03 ● Πωλείται χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψος
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ● Χηµικός παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές 2.40 µ. σε πολύ καλή τιµή. Τηλ 22940 76780
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ γυµνασίου - λυκείου. Χηµεία, φυσική, µαθηµατι- ● Χαρίζεται µαύρο γατάκι, θηλυκό, 3 µηνών,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MICHIGAN Η.Π.Α
κά. Μεγάλη πείρα, καλές τιµές. Τηλ 697 70 56 353 φιλικό. Τηλ 22940 94261
ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ● Τσάι και συµπάθεια. Συµβουλευτική και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ψυχοθεραπεία. Στεφανία Γερανιού τηλ. 6977-
Α1/Α2 - Β1 - Β2 - C1 - C2 Φιλόλογος µε 25ετή πείρα σε φροντιστή- 254068. Χρυσούλα Αργυροπούλου τηλ. 6974-
ρια του κέντρου, παραδίδει µαθήµατα σε αρχαία 581690
CAMBRIDGE CITY& GUILDS - ελληνικά, έκφραση - έκθεση. Τιµή 15 ευρώ /
EDEXCEL - EDI - ESB - IELTS - ΚΠγ - ● 67χρονος συνταξιούχος, κάτοικος Αρτέµι-
ώρα. Τηλ 22940 46911 & 6978 997 333
MICHIGAN - TOEFL - TOEIC δος ζητεί κυρία ελληνίδα 60 - 65 ετών, χωρίς υπο-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ χρεώσεις για σοβαρή γνωριµία. Προτιµώνται κυρίες
ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ από τις γύρω περιοχές (Παλλήνη, Γέρακας, Σπά-
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
τα). Τηλ 6989 361 110. Κος Γιάννης
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ & ● Πωλείται Daihatsu Sirion 1500 cc sporty,
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ Ή ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ µοντέλο 5ος 2008, χρώµα yellow green, 11.000
ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΑΞΗ. ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ χλµ, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 16.500 ευρώ. Τηλ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 - Ν. ΜΑΚΡΗ
22940 94005 6944 65 68 13
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΙ.

Αµερικής 2 - Νέα Μάκρη Ράβω κουρτίνες. Κονταίνω φούστες - παντε-


ΤΗΛ. 22940 94005 Κυρία αναλαµβάνει την καθαριότητα και όλες
λόνια. Αλλάζω τα χαλασµένα φερµουάρ.
τις δουλειές του σπιτιού σας, σιδέρωµα
Με ένα τηλεφώνηµα στο 22940 84408 ή στο
κ.λ.π. Περιοχές από Αγία Παρασκευή έως
6973 920 299, έρχοµαι σπίτι σας, τα παίρ-
ΑΓΓΛΙΚΑ: Καθηγήτρια µε µητρική γλώσσα Ραφήνα. Τηλ:6936 368 664, 6996 594 885.
νω και σας τα φέρνω έτοιµα!!! Περιοχές:
την ΑΓΓΛΙΚΗ, κάτοχος PROFICIENCY Άρτεµις, Ραφήνα, Σπάτα. ∆ήµητρα
of MICHIGAN, παραδίδει µαθήµατα όλων Παιδαγωγός - φιλόλογος Πανεπιστηµίου Αθη-
των επιπέδων, από οπτικοακουστικά για νών, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, σε
νήπια, conversation έως προετοιµασία για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου. Καθηγητής Iσπανικών µε 12ετή εµπειρία,
PROFICIENCY. Ειδικά ολιγοµελή τµή- Παραδίδονται µαθήµατα και σε παιδιά µε
µατα σε ειδικές τιµές. ∆υνατότητα καλο- παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκων, ιδιαίτερα
µαθησιακές δυσκολίες. Τιµές προσιτές.
καιρινών εντατικών. Τηλ 6979 76 75 46 Τηλ: 6942848556 ή σε γκρουπ. Τηλ 6947 930 697
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 12:38 ™ÂÏ›‰·24

σ.24 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ηµερίδα για τους νέους,
τη µάθηση και το διαδίκτυο
ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η για την συνεργασία ανέφερε χαρακτηριστι-

Μ ηµερίδα µε θέµα «ΝΕΟΙ, ΜΑΘΗΣΗ,


∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» την οποία
διοργάνωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων
κά : «Ως γονείς βιώνουµε την εµπειρία της
µαθησιακής διαδικασίας, µέσα από νέους
δρόµους και πρωτόγνωρα µονοπάτια. Όλα
Παλλήνης σε συνεργασία µε τον Σύλλογο γύρω µας αλλάζουν.
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Αυτά τα µονοπάτια τα αντιµετωπίζουµε
Εκπαίδευσης ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΛΜΟΥΖΟΣ
και την Ε’ ΕΛΜΕ. µε φόβο, µε απορία, συχνά µε ανησυχία.
Στην ηµερίδα παρέστησαν οι βουλευτές Στην προσπάθεια µας να µοιραστούµε
Αττικής κ.κ. Βασίλης Οικονόµου και Ντίνος αυτές τις ανησυχίες προχωρήσαµε στην διορ-
Βρεττός, ο ∆ήµαρχος Γέρακα κ. Θανάσης Ζου- γάνωση αυτής της ηµερίδας.
τσος, ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί- Για να µάθουµε λίγα περισσότερα, να συζη-
δευσης κ Απόστολος Παπακωνσταντίνου, η τήσουµε µε ανθρώπους εµπειρότερους, για
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου Παλ- να είµαστε ικανοί να σταθούµε δίπλα στα παι-
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΜΑΡΚΟΟΠΟΥΛΟ

λήνης κ. Καίτη Γκόνου, ο κ. Γιώργος Καρράς διά µας, παράλληλα µε την εξέλιξη της κοι-
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαι- νωνίας.
δευτικών Αλέξανδρος ∆ελµούζος, δηµοτικοί Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
σύµβουλοι και διευθυντές σχολικών µονά- κών Αλέξανδρος ∆ελµούζος, Θανάσης Γκού-
δων και εκπρόσωποι Οργανώσεων Γονέων( µας, στην παρέµβαση του ανέφερε πως κανέ-
Ένωση Γέρακα, Οµοσπονδία Ανατολικής Αττι- νας εκπαιδευτικός ειδικότητας Πληροφορι-
κής). κής δεν υπάρχει στα ολοήµερα σχολεία. Επε-
Η διαδικασία ξεκίνησε µε εισαγωγή και σήµανε ιδιαίτερα τους κινδύνους που πιθα-
εύλογα ερωτήµατα γονέων που διατυπώθη- νόν να υπάρχουν από την χρήση του διαδι-
καν από τον Γραµµατέα της Ένωσης συλλό- κτύου αλλά και την σπουδαιότητα των µηνυ-
γων γονέων Παλλήνης, Φ. Κουφόπουλο. µάτων που θα προκύψουν από την ηµερίδα,
τονίζοντας την αναγκαιότητα διάχυσης των
αποτελεσµάτων της ηµερίδας.
Ο Πρόεδρος της Ε ΕΛΜΕ, ∆ηµήτρης
Παπαθεοδώρου στην σύντοµη παρέµβαση
Οι θεµατικές εισηγήσεις έγιναν από τους του, ανέφερε την σηµασία συµπόρευσης
κ. κ. Σωτήρη Τερζίδη, Ανδρέα Παπαδαντω- εκπαιδευτικών και γονέων σε όλα τα ζητή-
νάκη, Αντώνη Κωστάκου (εκπαιδευτικοί) αλλά µατα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοι-
και Φάνη ∆έδε και Γιούλη Τσίρτογλου, (ψυχο- νότητα.
λόγοι) και ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές - βοη- Ευχαριστούµε όλους τους εκπαιδευτικούς
θητικές για όλους τους παρευρισκόµενους και τους Γονείς που συµµετείχαν, και ευελ-
Η πρόεδρος της Ένωσης Ειρήνη Κουνε- πιστούµε για το µέλλον σε επίσης κοινές συν-
νάκη ευχαριστώντας τους Συλλόγους Εκπαι- διοργανώσεις µε την Ε ΕΛΜΕ και τον Σύλ-
δευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ- λογο Εκπαιδευτικών ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
µιας, που συναίνεσαν από την πρώτη στιγµή ∆ΕΛΜΟΥΖΟΣ».

Ώρα 9.30 π.µ. ∆οξολογία για την 1η του Νέου Έτους στο Μητρο-
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ πολιτικό Ναό του Αγ. Ιωάννου Μαρκοπούλου.
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ώρα 10.30 π.µ. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στην αίθουσα
«Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» στο ∆ηµαρχείο Μαρκοπούλου.
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010 ώρα 18.00 στο δηµοτικό Κινηµα-
Ο ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου κ. Φώτης Μαγουλάς και το ∆ηµο-
τοθέατρο Άρτεµις
τικό Συµβούλιο σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισµένη &
Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Μαρκοπούλου υποδέχεται και παρου-
δηµιουργική η Νέα Χρονιά και σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις
σιάζει στο δηµοτικό Κινηµατοθέατρο Άρτεµις, το αγαπηµένο τζαζ
που έχουν προγραµµατιστεί για όλη τη διάρκεια των εορτών.
συγκρότηµα του κοινού MILLENNIUM BRASS QUINTET.
Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 2009ώρα 11.00 το πρωί στο δηµοτικό
Το κοινό που θα βρεθεί στο Μαρκόπουλο, θα έχει την σπάνια
Κινηµατοθέατρο Άρτεµις. Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Μαρκοπού-
ευκαιρία να απολαύσει τους καταξιωµένους µουσικούς ανωτάτης
λου διοργανώνει και προσκαλεί όλους τους δηµότες στη µεγάλη
τεχνικής και κατάρτισης: Lisa O’ Bontranger, Marty Erickson, Rich
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της χρονιάς, µε ένα µοναδικό εορτα-
Illman, Scott Hartman, Vince Di Martino. Η είσοδος για το κοινό
στικό µουσικό πρόγραµµα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
είναι ελεύθερη.
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 14:07 ™ÂÏ›‰·25

σ.25 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΚΑΠΗ ∆ήµου Ραφήνας,


σας προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση,
µε φιλανθρωπικό σκοπό, που θα γίνει την
∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2009 και ώρα 6.00 το απόγευµα
Στο ξενοδοχείο «ΑΥΡΑ».

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο σωµατείο «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ

Γεράσιµος Βουδούρης

Τιµή πρόσκλησης: 10 Ευρώ


AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:36 ™ÂÏ›‰·26

σ.26 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010
Θέµα 1o: Λήψη απόφασης περί κατάρτισης και έγκρισης του Τεχνι- 25.7312.06 (Σ) Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού και αντικατά-
κού Προγράµµατος έτους 2010 σταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στην Καλλιτεχνούπολη 50.000,00 ευρώ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 25.7312.07 Βελτίωση λειτ/γίας τροφ/κών αγωγών δικτύου ύδρ. Ραφή-
Προτείνω την έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2010 στο νας 1.500.000,00 ευρώ
οποίο περιλαµβάνονται τα συνεχιζόµενα από το προηγούµενο έτος έργα 25.7312.09 (Σ) Πύκνωση δικτύου αποχέτευσης οµβρίων στο ∆ήµο
αλλά και νέα έργα και µελέτες που είναι σηµαντικά και απαραίτητα για Ραφήνας 1.100.000,00 ευρώ
την ανάπτυξη της πόλης µας. 25.7312.11 Αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού Προς ∆ιας/ση
Η εγγραφή των ποσών της δαπάνης είναι ενδεικτική και τα αναφε- Ραφήνας 53.000,00 ευρώ
ρόµενα έργα και µελέτες θα περιληφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπο- 25.7336.02 (Σ) Συµπληρωµατικές Εργασίες στο δίκτυο Ύδρευσης
λογισµό 2010. - ∆εξαµενή Καλλιτεχνούπολης 45.000,00 ευρώ
∆ΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 25.7336.18 Ολοκλήρωση Εργασιών στο δίκτυο Ύδρευσης -
Το ∆ηµοτικό Συµβούλειο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού ∆εξαµενή Καλλιτεχνούπολης 45.000,00 ευρώ
έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του και τις τοποθετήσεις των
µελών του ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσαλαπατάνη, Μελέτες και έρευνες για την κατασκευή, επέκταση και συµπλήρω-
Εγκρίνει το παρακάτω τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Ραφήνας για το ση λοιπών πλην κτιρίων έργων
έτος 2010. 25.7412.01 (Σ) Μελέτη κατασκευής τροφοδοτικού αγωγού και αντι-
κατάσταση τµήµατος εσωτερικού δικτύου διανοµής
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ύδρευσης Καλλιτ\λης 11.543,00 ευρώ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.7412.02 (Σ) Μελέτη προσδιορισµού υδραυλικών χαρακτηρι-
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 10 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ στικών απορροής οµβρίων πολεοδοµικής ενότητας «Πανόραµα - Σκα-
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ λοπάτι - Αγ. Χαράλαµπος» ∆ήµου Ραφήνας. 12.750,00 ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25.7412.03 Μελέτη Αποχέτευσης ΝΗΡΕΑ - ΠΡΩΤΕΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 44.020,54 ευρώ
25.7412.04 (Σ) Μελέτη αποχέτευσης Ακαθάρτων Παλαιάς Ραφή-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ νας και Συνοικισµού Ραφήνας 100.000,00 ευρώ
25.7412.05 Υδραυλική µελέτη οδού Καλαβρύτων στο «Κόκκινο
∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης λοιπών πλην κτι- Λιµανάκι» 13.600,00 ευρώ
ρίων έργων 25.7412.06 Μελέτη Αποχέτευσης «Κόκκινο Λιµανάκι»
20.7325.01 Επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού εντός σχεδίου 13.600,00 ευρώ
14.000,00 ευρώ 25.7412.07 (Σ) Μελέτη Βελτίωσης ∆ικτύου Ύδρευσης του ∆ήµου
20.7336.03 (Σ) Ανακατασκευή - Ανάδειξη χώρων στο σταθµό µετα- Ραφήνας 12.744,90 ευρώ
φόρτωσης 53.000,00 ευρώ 25.7412.10 Μελέτη βελτίωσης ∆ικτύου Ύδρευσης ∆ήµου Ραφήνας
20.7336.04 Καθαρισµός Κοινοχρήστων χώρων 13.600,00 ευρώ
45.000,00 ευρώ 25.7412.11 (Σ) Υδραυλική µελέτη Καλλιτεχνούπολης
20.7336.06 Καθαρισµός δηµοτικών χώρων για πυροπροστασία 11.560,00 ευρώ
15.000,00 ευρώ
20.7336.08 (Σ) Συµπληρωµατικές εργασίες στο σταθµό µεταφόρ- ΚΩ∆ΙΚΟΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
τωσης 53.000,00 ευρώ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης Κτιρίων


30.7311.02 (Σ) Αποπεράτωση Κτιρίου Πνευµατικού - Πολιτιστι-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ κού Κέντρου ∆ήµου Ραφήνας 1.800.000,00 ευρώ
30.7311.15 Κατασκευή 2ου Γυµνασίου Ραφήνας
∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης λοιπών πλην κτι- 4.585.000,00 ευρώ
ρίων έργων 30.7311.16 (Σ) Κατασκευή Κρατικού
25.7312.02 Περίφραξη δεξαµενών - Mέτρα ασφαλείας υδατοδε- Παιδικού Σταθµού 100.000,00 ευρώ
ξαµενών και αντλιοστασίων 30.7311.17 Κατασκευή µονάδας φροντίδας Ηλικιωµένων
(Καλλιτεχνούπολη - Νέος Πόντος) 60.000,00 ευρώ 3.500.000,00 ευρώ
25.7312.03 (Σ) Επέκταση ∆ικτύου Ύδρευσης Αστικής Ζώνης Ραφή- 30.7331.06 (Σ) Συντήρηση - Επισκευή αντλιοστασίου στη γέφυρα
νας 30.432,00 ευρώ Λόρδου περιοχή Βγένα 36.900,00 ευρώ
25.7312.05 ∆ίκτυο αποχ/σης και Βιολογικός Καθαρισµός ∆ήµου 30.7331.09 Εργασίες αναβάθµισης σχολικών µονάδων του ∆ήµου
Ραφήνας 48.000.000,00 ευρώ Ραφήνας 514.829,00 ευρώ
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:37 ™ÂÏ›‰·27

σ.27 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 στιςγειτονιεςτηςΑνατολικηςΑττικης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010


30.7336.02 Επισκευή αθλητικών χώρων 150.000,00 ευρώ 30.7413.11 Πολεοδοµική Μελέτη περιοχής ∆ιασταύρωσης
30.7336.05 Εργασίες Συντήρησης ∆ηµοτικών Χώρων 90.000,00 ευρώ
13.500,00 ευρώ 30.7413.12 (Σ) Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης του έργου Πνευ-
30.7336.06 Κατασκευή Γηπέδου Τέννις Αθλητικού Κέντρου Ν.Βου- µατικό - Πολιτιστικό Κέντρο ∆. Ραφήνας 3.332,00 ευρώ
τζά 50.000,00 ευρώ 30.7413.16 (Σ) Μελέτη Βιώσιµης Τοπικής Ανάπτυξης
30.7326.09 Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Ραφήνας - Α’ φαση ∆ήµου Ραφήνας - Επιχειρηµατικότητα και αξιοποίηση
1.137.000,00 ευρώ ακίνητης περιουσίας 3.570,00 ευρώ
30.7413.19 Τοπογραφικές µελέτες ∆ήµου Ραφήνας
∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης πλην κτιρίων 12.442,00 ευρώ
έργων
30.7321.01 Κατασκευή Υπαίθριου θεάτρου στο Λόφο Οχυρού ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
300.000,00 ευρώ
30.7322.01 Αναπλάσεις πλατειών εγκεκριµένου σχεδιου ∆ήµου Απαλλοτριώσεις
Ραφήνας 2.934.702,86 ευρώ 30.7111.02 Απαλ/σεις ακινήτων για δηµιουργία κοιν. χώρων στη
30.7324.01 ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων για δυνατότητα πρόσβασης ∆ιασταύρωση 73.367,57 ευρώ
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην περιοχή
του Συνοικισµού Ραφήνας 45.000,00 ευρώ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 35
30.7326.01 Οριοθέτηση - περίφραξη ∆ηµοτικών ακινήτων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
60.000,00 ευρώ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
30.7326.02 (Σ) Αναπλάσεις-∆ιαµορφώσεις παραλίας και κοινο-
χρήστων χώρων ∆ήµου Ραφήνας 23.477,62 ευρώ ∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης πλην κτιρίων
30.7326.04 (Σ) Αναπλάσεις - ∆ιαµόρφωσεις παραλίας και κοινο- έργων
χρήστων χώρων ∆ήµου Ραφήνας Β φαση 220.102,71 ευρώ 35.7326.02 (Σ) Ανάπλαση - Αξιοποίηση Λόφου Οχυρού
30.7326.07 Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην συµβολή των 20.000,00 ευρώ
οδών Β. Γεωργίου και Λεωφ. Φλέµινγκ 130.000,00 ευρώ 35.7326.03 Εξυγίανση ∆ασών (κοπή, αποκοµµιδή, διαµόρφωση)
30.7326.08 ∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου χώρου επί της Λεωφ. Φλέ- 44.020,54 ευρώ
µινγκ 300.000,00 ευρώ 35.7332.02 ∆ιαµόρφωση Παιδικής Χαράς οδών Καβουνίδου &
30.7333.02 Κατασκευές - Επισκευές οδών 120.000,00 ευρώ Παπαδρόσου 10.000,00 ευρώ
30.7333.07 Συντήρηση Οδοποιίας στο Συνοικισµό 35.7332.03 ∆ιαµόρφωση Παιδικής Χαράς οδού Ελευθερίου Βενι-
45.000,00 ευρώ ζέλου 12.000,00 ευρώ
30.7333.15 Αποκατάσταση Αστικής οδοποιίας ∆ήµου Ραφήνας 35.7332.04 ∆ιαµόρφωση Παιδικής Χαράς οδών Τσάκωνα & Λιγνι-
300.000,00 ευρώ τωρύχων 12.000,00 ευρώ
30.7333.18 Αποκατάσταση Παλαιών Τµηµάτων Οδοποιίας 35.7332.05 ∆ιαµόρφωση Παιδικής Χαράς οδού Σάπαρη
45.000,00 ευρώ 12.000,00 ευρώ
30.7334.05 Κατασκευή Πεζοδροµίων στον οικισµό Καλλιτεχνού- 35.7336.01 ∆ιαµορφώσεις στην παραρεµάτια περιοχή & συντρι-
πολη 300.000,00 ευρώ βάνι 90.000,00 ευρώ
30.7334.06 Επισκευή Πεζοδροµίων και Κρασπέδων
45.000,00 ευρώ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Μελέτες και έρευνες για την κατασκευή, επέκταση και συµπλήρω- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ση πλην κτιρίων έργων
30.7412.01 (Σ) Κυκλοφοριακή Μελέτη ∆ήµου Ραφήνας (Βελ- ∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων
τιστοποίηση Συστήµατος 45.7331.01 Συντήρηση - Επισκευή οστεοφυλακίου
Ελεγχόµενης Στάθµευσης) 13.600,00 ευρώ 10.400,00 ευρώ
30.7412.02 Κυκλοφοριακή Μελέτη ∆ήµου Ραφήνας (Ρυθµίσεις
Οδικού ∆ικτύου και Σήµανση) 13.600,00 ευρώ ∆απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπλήρωσης πλην κτιρίων
30.7413.02 (Σ) Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Περιοχής έργων
«Πανόραµα - Σκαλοπάτι - Άγιος Χαράλαµπος» του ∆ήµου Ραφήνας 45.7336.01 Συντήρηση - επισκευή διαδρόµων
4.760,00 ευρώ 10.400,00 ευρώ
30.7413.03 (Σ) Μελέτη Πολεοδοµικής Οργάνωσης - Μελέτη Κτη- 45.7336.02 Συντήρηση ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
µατογράφηση και Εφαρµογής Πολεοδοµικής µελέτης Β’κατοικίας ∆ήµου 12.500,00 ευρώ
Ραφήνας 20.000,00 ευρώ
30.7413.06 Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ ∆ήµου Ραφήνας) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
178.620,00 ευρώ
30.7413.09 (Σ) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχής «Πευ- Μελέτες και έρευνες για την κατασκευή, επέκταση και συµπλήρωση
κώνας» του ∆ήµου Ραφήνας 3.094,00 ευρώ λοιπών πλην κτιρίων έργων
30.7413.10 (Σ) Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 45.7413.01 Μελέτη για καινούργιο Νεκροταφείο 14.347,03 ευρώ
του έργου «Οριοθέτηση του τµήµατος του ρέµατος Νταού Πεντέλης που
Περιλαµβάνεται στην Πολεοδοµική Μελέτη Β’ κατοικίας στη
Περιοχή «Πευκώνας» του ∆ήµου Ραφήνας». Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 201/09
5.950,00 ευρώ Αρ. Πρωτ. Περιφέρειας Αττικής 20881 / 02-12-2009
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 10:22 ™ÂÏ›‰·28

σ.28 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

æ∞ƒπ∞ ñ ºƒ∂™∫∞
«√ ¶ ∞ ƒ π ™ »

∞ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·
∆ËÁ·ÓÈÙ¿ ñ æËÙ¿ ñ ™Ô‡˜
∫Ú·ÙÈο ¢  ¯fi Ì Â ı ·  · Ú · Á ÁÂ Ï ›  ˜
‰ È · ÓÔ Ì ‹ η Ù ’ Ô › ÎÔÓ

∏ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ


Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ

TH§: 22940 28533

¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ

Ο πολίτης είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ.


Γι’ αυτό τηλεφωνήστε (22940 32520) κάθε ηµέρα 9 µε 5 το απόγευµα, στείλτε γράµµα
(Ειρήνης & Φιλίας, Ραφήνα Τ.Κ.: 19009), fax 22940 79528 ή e-mail: anatakti@otenet.gr,
για το παράπονο, τη διαµαρτυρία ή την καταγγελία σας.

LARA CROFT TOMB RAIDER: § ¡ ™ ø ™

∞¶√ ¶¤ÌÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘


∂ø™ ∆ÂÙ¿ÚÙË 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
G - FORCE
Μεταγλωτισµένο - Παιδικό

øƒ∞ ¶ƒ√µ√§∏™: 7.00 Ì.Ì.


τιµή: 6.50 ευρώ
£E™H OXYPO PAºHNA™ (AMºI£EATPO ™XO§IKOY
™Y°KPOTHMATO™ °YMN. - §YKEIOY PAºHNA™
TH§.: 22940 25439 - 26281
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:38 ™ÂÏ›‰·29

σ.29 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

°∂ƒ∞∫∞™ (¤Ó·ÓÙÈ CARREFOUR)


AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:38 ™ÂÏ›‰·30

σ.30 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ της Μαρίας Χουλιαρά (www..new-page.gr)

∆ίπλες
Το χριστουγεννιάτικο γλύκισµα που συµβολίζει τα σπάρ-
γανα του Θείου Βρέφους. 2 κούπες αλεύρι σκληρό, 2 κού-
πες αλεύρι µαλακό, 5 αυγά, 1/2 κούπα χυµό πορτοκαλιού,
ξύσµα πορτοκαλιού, 1/2 κ γ κοφτό αλάτι, ελαιόλαδο για το
τηγάνισµα, καρύδια τριµµένα, κανέλα. Χτυπάτε τ’ αυγά µε
το αλάτι στο µίξερ για 5-6΄. Προσθέτετε τον χυµό πορτο-
καλιού και το ξύσµα. Ρίχνετε το αλεύρι κοσκινισµένο λίγο-λίγο στο µίξερ, χτυπάτε να δηµιουρ-
γηθεί µια αφράτη ζύµη. Την ζυµώνετε σε µπάλα και την αφήνετε να «ξεκουραστεί» για 1-1,30
Γαλοπούλα γεµιστή ώρα, σε µια λεκάνη σκεπασµένη µε βρεγµένη πετσέτα. Ανοίγετε την ζύµη σε φύλλο λεπτό και
το κόβετε µε οδοντωτό ρολό σε λωρίδες. Τοποθετείτε την άκρη της λωρίδας ανάµεσα στα δόντια
1 γαλοπούλα 3 περίπου κιλά, 250 γρ κιµά, ενός πιρουνιού. Βυθίζετε την δίπλα σε καυτό λάδι, ενώ στριφογυρίζετε το πιρούνι να διπλωθεί
λίγα συκωτάκια πουλιών, 1/2 κούπα ρύζι, 1 κρεµ- η δίπλα γύρω του. Τηγανίζετε την κάθε δίπλα µέχρι να πάρει χρώµα και την βγάζετε σε απορ-
µύδι ψιλοκοµµένο, 1/2 κούπα λάδι, 10 κάστα- ροφητικό χαρτί. Για το σιρόπιασµα: Βράζετε για 5 λεπτά, 2 κούπες ζάχαρη, 1 κούπα µέλι και 1
να βρασµένα, καθαρισµένα και ψιλοκοµµένα, κούπα νερό. Βγάζετε τον αφρό και βουτάτε µέσα τις δίπλες. Τις βγάζετε µε τρυπητή κουτάλα
2 κ σ κουκουνάρια, 2 κ σ ξανθές σταφίδες, 2 κ και τις τοποθετείτε σε πιατέλα. Πασπαλίζετε µε τα καρύδια και την κανέλλα.
σ καρύδια χονδροκοµµένα, 1/2 κούπα κονιάκ,
1 σκελίδα σκόρδο λιωµένο, κανέλα, µπαχάρι, 2
κουταλιές βούτυρο, χυµό ενός λεµονιού, αλά- Ράβετε το άνοιγµα και δένετε τα µπούτια και της. Μισή ώρα πριν τελειώσει το ψήσιµο, βγά-
τι και πιπέρι. Σοτάρετε στο λάδι το κρεµµύδι, τις φτερούγες µε το σώµα. Αλατοπιπερώνετε ζετε το αλουµινόχαρτο και αφήνετε να ξερο-
τον κιµά και τα συκωτάκια,σβήνετε µε το κονιάκ. και αλείφετε µε το βούτυρο και τον χυµό λεµο- ψηθεί. Τοποθετείτε σε πιατέλα.
Προσθέτετε το ρύζι, τα κουκουνάρια, τα κάστα- νιού. Βάζετε την γαλοπούλα σε βαθύ ταψί και Στο ζουµί που έµεινε στο ταψί, ψήνετε πατά-
να, τις σταφίδες, το καρύδι, το σκόρδο, τα µπα- σκεπάζετε µε αλουµινόχαρτο. Την ψήνετε σε τες ή κυδώνια και σερβίρετε µαζί µε την γαλο-
χαρικά και αλατοπιπερώνετε. ζεστό φούρνο, στους 1800 C για 2 1/2 - 3 ώρες. πούλα Ακόµα σερβίρετε κάστανα βρασµένα
Γεµίζετε µε το µείγµα αυτό την γαλοπούλα. Περιχύνετε πολλές φορές µε τους χυµούς ελαφρά και µήλα γκλασαρισµένα.

18 ∆εκεµβρίου στός και µε το προσωνύµιο «Τζουµπές», θεω- 1989: Η ιστορική Πύλη του Βρανδεµ-
ρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυ- βούργου ανοίγει ξανά, έπειτα από 30 χρόνια,
1821: 300 ισπανοί εθελοντές καταφθά- λότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. τερµατίζοντας τη διαίρεση Ανατολικού και
νουν στην Ελλάδα για να πολεµήσουν στο ∆υτικού Βερολίνου.
21 ∆εκεµβρίου
πλευρό των εξεγερµένων Ελλήνων.
ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

23 ∆εκεµβρίου
1901: Το πρώτο βραβείο 1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει
Νόµπελ απονέµεται στον ιδρυ- στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελ- 1924: Η κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου
τή του Ερυθρού Σταυρού Ερρί- πίδων. συνάπτει σύµβαση µε την αµερικανική εται-
κο Ντινάν. 1913: Τυπώνεται το πρώτο σταυρόλεξο. ρία «ΟΥΛΕΝ» για την ύδρευση της Αθήνας.
1911: Γεννήθηκε ο Ζιλ ∆ιαθέτει 32 τετραγωνάκια και δηµοσιεύεται 1972: Ανακαλύπτονται 16 επιζήσαντες,
Ντασέν, αµερικανός σκηνο- στην εφηµερίδα «Ο Κόσµος της Νέας Υόρ- 70 ηµέρες µετά τη συντριβή αεροσκάφους
θέτης, σύντροφος της Μελί- κης». στην ορεινή περιοχή των Άνδεων. Αποκα-
νας Μερκούρη. 1952: Η Ελένη Σκού- λύπτεται ότι διατηρήθηκαν στη ζωή, τρε-
19 ∆εκεµβρίου ρα ορίζεται υποψήφια φόµενοι µε τις σάρκες των νεκρών συνεπι-
του «Ελληνικού Συνα- βατών τους.
1797: Συλλαµβάνεται στην Τεργέστη ο γερµού» (Παπάγος) για 1975: Ξεκινά τη δράση της η τροµοκρα-
εθνεγέρτης Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος). τις επαναληπτικές εκλο- τική οργάνωση «17 Νοέµβρη». ∆ολοφονεί
1913: Επιδηµία τύφου εµφανίζεται στην γές του Ιανουαρίου στη στο Ψυχικό τον σταθµάρχη της CIA στην
Αθήνα, λόγω µόλυνσης του νερού στο δηµο- Θεσσαλονίκη. Θα εκλε- Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς.
τικό υδραγωγείο. Τα θύµατα υπερβαίνουν τα γεί και θα γίνει η πρώτη
ελληνίδα βουλευτής. 24 ∆εκεµβρίου
300.
1911: Γεννήθηκε ο Νικηφόρος Βρεττά- 1914: Άτυπες ανακωχές για τον εορτα-
22 ∆εκεµβρίου
κος, ποιητής. σµό των Χριστουγέννων µεταξύ των εµπο-
20 ∆εκεµβρίου 1927: Απεργούν στην Ελλάδα οι δηµό- λέµων στο ∆υτικό Μέτωπο (Α’ Παγκόσµιος
σιοι υπάλληλοι, ζητώντας την καταβολή ενός Πόλεµος).
1821: Αρχίζει κοντά στην Επίδαυρο η ολόκληρου µισθού για τις γιορτές των Χρι- 1960: Ο Μίκης Θεο-
πρώτη Εθνική Συνέλευση που θα αποφασί- στουγέννων (∆ώρο Χριστουγέννων). δωράκης µελοποιεί το
σει για το πολίτευµα της Ελλάδας. 1978: ∆ια «Άξιον Εστί» του Οδυσ-
1881: Εκλογές στην Ελλά- νόµου επιβάλ- σέα Ελύτη.
δα, µε καθαρή νίκη του Χαρί- λεται η χρήση 1989: Μέλη της οργά-
λαου Τρικούπη. µιας και µοναδι- νωσης «17 Νοέµβρη»
1802: Γεννήθηκε ο ∆ηµή- κής ελληνικής εισέρχονται κρυφά στο
τριος Βούλγαρης, πολιτικός σηµαίας, αυτή στρατόπεδο Συκουρίου
από την Ύδρα που διατέλε- της θάλασσας µε της Λάρισας και αφαι-
σε και πρωθυπουργός. Γνω- τις 9 κυανές και ρούν δεκάδες αντιαρ-
λευκές ρίγες. µατικές ρουκέτες.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:39 ™ÂÏ›‰·31

σ.31 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ


ΤΟ SUDOKU ΜΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

∆ήµος Μαραθώνα : ΚΕΠ Γέρακα : 210 6617650


22940 67777 ∆ήµος Μαρκοπούλου :
ΚΕΠ Μαραθώνα : 22990 20000
22940 67000 ΚΕΠ Μαρκοπούλου :
∆ήµος Ν. Μάκρης : 22990 67387
22940 50000 ∆ήµος Σπάτων :
ΚΕΠ Νέας Μάκρης : 210 6632200
22940 92222 ΚΕΠ Σπάτων : 210 6630311
∆ήµος Ραφήνας : ∆ήµος Κρωπίας :
22940 24444 210 6622324
ΚΕΠ Ραφήνας : 22940 78870 ΚΕΠ Κρωπίας : 210 6021102
∆ήµος Αρτέµιδας : ∆ήµος Γλ. Νερών :
22940 80444 213 2016000
ΚΕΠ Αρτέµιδας : ∆ήµος Παιανίας :
22940 84128 210 6646130
∆ήµος Παλλήνης : ΚΕΠ Παιανίας : 210 6644484
210 6668612 Ο.Λ.Ραφήνας : 22940 22840
ΚΕΠ Παλλήνης : Ο.Λ.Λαυρίου : 22920 25249
210 6664737 Αερολιµένας Αθηνών : 210
∆ήµος Γέρακα : 3530000
210 6604600 Πυροσβ. Υπηρεσία : 199

ΜΙΛΟΥΝ Τ’ ΑΣΤΡΑ
για να ξεπεράσεις όλες τις δυσκολίες. Ζυγός (23/9 - 22/10) Αιγόκερως (22/12 - 19/1)
Κριός (21/3 - 20/4) Είσαι από τα άτοµα που δεν το βάζουν Η εβδοµάδα αυτή προ- Σαν το µικρό παιδάκι θα
Αυτή η εβδοµάδα απαι- κάτω, όταν θέλουν κάτι πάρα πολύ. βλέπεται να είναι αρκετά καλή. είσαι αυτή την εβδοµάδα!
τεί κριτική αντιµετώπιση των Μην τα παρατήσεις τώρα. Αν καταφέρεις να ξεπεράσεις Ο συναισθηµατισµός σου
υποθέσεών σου, αντικειµε- Καρκίνος (22/6 - 22/7) τον σκόπελο των πισωγυρι- θα είναι στα ύψη, η ευαι-
νικότητα,σωφροσύνη κι ετοι- Των φρονίµων τα παιδιά σµάτων,θα σε αποζηµιώσει για τις αντι- σθησία σου ανεξέλεγκτη και θα παρα-
µότητα, γιατί η Νέα Σελήνη στις 16 πριν πεινάσουν µαγειρεύουν! ξοότητες της περασµένης περιόδου. πονιέσαι για τα πάντα! Λυπάµαι που
στον Τοξότη θα φέρει ουρανοκατέ- Γι’ αυτό κι εσύ πρέπει από την Μην ξεχνάς ότι ο Ερµής είναι στον θα σε στεναχωρήσω,αλλά Άγιος Βασί-
βατες ευκαιρίες που πρέπει να εντο- αρχή της εβδοµάδας να οργα- Αιγόκερω και σε προικίζει µε γερές λης δεν υπάρχει! Μεγάλωσες πια! Φρό-
πίσεις και να «αρπάξεις από τα µαλ- νωθείς! Βάλε ένα εφικτό χρονοδιά- δόσεις επικοινωνιακότητας και ουκ ντισε να δεις τα πράγµατα µε ρεαλι-
λιά»! Είσαι από τα άτοµα που έχουν γραµµα, για να πετύχεις τους στόχους ολίγες άλλες χάρες. Έχεις φέρει τα πράγ- σµό. Πάρε δύναµη για να πάρεις στα
µεγάλη διορατικότητα! Εκµεταλλεύ- σου τις επόµενες µέρες. Με τον απί- µατα σε καλό σηµείο.Για την ώρα,αρκέ- χέρια σου τον έλεγχο των πραγµάτων.
σου τη αυτή την περίοδο. στευτο δυναµισµό σου θα ξεπεράσεις σου σ’ αυτό, και µην κάνεις κινήσεις Υδροχόος (20/1 - 19/2)
Ταύρος (21/4 - 20/5) άνετα κάποια µικρά προβλήµατα που που µπορεί να σου φέρουν πρόβληµα. «Πήραµε τη ζωή µας
Ασχολήσου αυτή την θα «σκάσουν µύτη»... Σκορπιός (23/10 - 22/11) λάθος, κι αλλάξαµε ζωή!».
εβδοµάδα µε υποθέσεις που Λέων (23/7 - 23/8) Εβδοµάδα γενικού ξεσκαρ- Αυτή την εβδοµάδα, πρέ-
εκκρεµούν και θα διαπι- Αν δεν βρέξεις... πόδια, ταρίσµατος στη ζωή σου.Είσαι πει να πάρεις γενναίες και
στώσεις πως όλα είναι του ψάρια δεν πιάνεις! Έτσι είναι, σε µία φάση που θέλεις να ριζικές αποφάσεις! Για να βάλεις µερι-
χεριού σου. ∆εν θα πιστεύεις στα οι επιτυχίες απαιτούν θυσίες! κάνεις γενικές αναδιοργανώ- κά πράγµατα σε µια τάξη, πρέπει ν’
µάτια σου! Κάποια δικά σου άτοµα Για να πετύχεις αυτά που θέλεις σεις τόσο στα επαγγελµατικά όσο και αλλάξεις τακτική και κοσµοθεωρία.
προσφέρονται να σε βοηθήσουν ανι- στον επαγγελµατικό και τον αισθη- στα αισθηµατικά σου.Θέλεις να «πετά- ∆ες τις καταστάσεις µε ρεαλισµό και
διοτελώς. Εξήγησέ τους τι σε απα- µατικό τοµέα, πρέπει να αναθεωρή- ξεις» από πάνω σου πρόσωπα και κατα- µην αφήνεις να σε παρασύρουν τα
σχολεί και θα είναι δίπλα σου. Από σεις κάποιες απόψεις που σε τραβά- στάσεις που σε κουράζουν και σε αγχώ- γεγονότα εκεί που θέλουν. Πάρε τη
τα µέσα τής εβδοµάδας και µετά, θα νε πίσω. Στο τέλος της εβδοµάδας, νουν. ∆εν είναι καθόλου κακή ιδέα! ζωή σου στα χέρια σου.
εκπέµπεις ακτινοβολία! Θα είσαι η µάζεψε τα νευράκια σου και κοίτα να Άντε,να υποδεχτείς τις γιορτές µε άλλη Ιχθείς (20/2 - 20/3)
χαρά της ζωής προσωποποιηµένη! µην τα «βάλεις» µε άτοµα που δεν διάθεση! Ότι βάλεις στο µυαλό σου Γιορτές έρχονται, µάζε-
Η καλή σου διάθεση θα κάνει τους φταίνε. έχει εγγυηµένη επιτυχία. ψε τις δυνάµεις σου! Αυτή
γύρω σου ευτυχισµένους. Παρθένος (24/8 - 22/9) Τοξότης (23/11 - 21/12) την εβδοµάδα πρέπει να κινη-
∆ίδυµοι (21/5 - 21/6) Υπ’ ατµόν! Η εβδοµάδα Είσαι στα χάι σου γενι- θείς µε λογική στρατηγού.
Ηρεµία,ψυχραιµία,αυτο- σου θα είναι αρκετά καλή, κώς! Η Νέα Σελήνη στις 16 Ψύχραιµα, µεθοδικά, απο-
συγκράτηση! Αυτό είναι το παρόλο που εσύ µονίµως «τρώ- στο ζώδιό σου σού δίνει φτε- φασιστικά και χωρίς βιασύνες πρέπει
τρίπτυχο της επιτυχίας αυτό γεσαι µε τα ρούχα σου». Είσαι ράάάάά! Σου φτιάχνει τη διά- να υπολογίσεις όλες τις επόµενες κινή-
το διάστηµα. Πρέπει αυτή σε συνεχή εκνευρισµό κι αβεβαιό- θεση και σε φορτίζει µε δυνα- σεις σου. Επιβάλλεται να πάρεις καί-
την εβδοµάδα να αντιµετωπίσεις µε τητα για την εξέλιξη κάποιων κατα- µισµό για να ξεπεράσεις τις έγνοιες ριες αποφάσεις, τόσο για τα επαγγελ-
στάσεων που σε απασχολούν. Ευτυ- και τα άγχη σου. Μπαίνεις σε µια
περισσότερη αισιοδοξία µερικές κατα- µατικά όσο και για τα αισθηµατικά σου.
περίοδο που πολλά πράγµατα θ’ αλλά-
στάσεις που καθυστερούν και να στα- χώς, η Νέα Σελήνη στις 16 στον Τοξό- Επίσης,σκέψου καλά προτού µιλήσεις
ξουν προς το καλύτερο και αντλείς
µατήσεις να µαυρίζεις την ψυχή σου. τη σε βγάζει από τα ζόρια χαρίζοντάς µε κάποια άτοµα. Ευτυχώς Νέα Σελή-
µια γλυκιά ικανοποίηση από την πορεία
Η Νέα Σελήνη -στις 16 στον Τοξότη- σου απίστευτο δυναµισµό κι ενερ- της ζωής σου. Τί ωραίο συναίσθηµα νη στον Τοξότη (στις 16) σού προσφέρει
σου ανοίγει τον δρόµο της επιτυχίας γητικότητα. για να σε συντροφεύει στις γιορτές! απλόχερα τις θετικές επιρροές της.
AKTI 326_2.QXD 16/12/2009 08:39 ™ÂÏ›‰·32

σ.32 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΡΑΦΗΝΑ (22940 24190)


ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (22940 99500)

& ¶Ï·Ù›· ¡¤·˜ ª¿ÎÚ˘