You are on page 1of 31

Завод за унапређивање

образовања и васпитања
Аутори:  Олгица Михајловић, Лина Ђорђевић, Саша
Милосављевић

Наставни предмет:
 Техничко образовање
Тема:
 Информатичка технологија

Узраст:  VIII разред

Кликните овде
Micro so ft W o r d
за унос приказа
Do cum e nt часа у Word
12/18/09 документу! Informatička tehnologija 1
Informatička tehnologija

 1.Sastav i rad mikororačunara, 1+0


 2. Programski jezik QBASIC, osnovne nare
 3. Šta je program i algoritam i programiran

12/18/09 Informatička tehnologija 2


1.Sastav i rad mikororačunara

 a)Uvodni deo časa


 1.Ko zna da pokaže osnovne delove računara
(hardvera)?
 - računar + spoljna (periferna oprema): monitor, ku
ćište računara, skener, CD ‘drajver, štampač....
 2.Šta je Windows?
 - operativni sistem, to je sistemski softver bez koga
hardver ne može funkcionisati, kao što i hardver bez
operativnog sistema nema nikakvu funkciju.

12/18/09 Informatička tehnologija 3


CD-Drive Printer

M Co Sc
on m an
pu n er
it o
r te
r

Computer Tower
12/18/09 Informatička tehnologija 4
 b) Glavni deo časa:
 Delovi PC računara – hardver može
funkcionisati kao jedninstvena celina uz
pomoć softvera.
 Softver: sistemski i aplikativni.
 Sistemski softver razvija proizvođač
računara.
 Primeri operativnih sistema: Windows
98, Windows 2000, Windows XP
Profesional, Windows Me.

12/18/09 Informatička tehnologija 5


 Računar je funkcionalna jedinica koja
može izvoditi značajne proračune,
uključujući aritmetičke i logičke operacije
bez ljudske intervencije.
 kalkulator – uređaj pogodan za izvođenje
aritmetičkih operacija. Radi izmene
njegovog memorijskog programa
neophodna je uloga čoveka da započne
svaku operaciju ili deo operacije.

12/18/09 Informatička tehnologija 6


 Kao i šta je:
 -procesor – funkcionalna jedinica koja tumači i izvršava
funkcije;
 - upravljačka jedinica – deo procesora koji pretražuje
naredbe, prevodi ih i upućuje signale aritmetičkoj i logičkoj
jedinici;
 - mikroprocesor – minijaturizovani delovi procesora
smeštenih u jedno ili nekoliko integrisanih kola;
 - unutrašnja memorija – memorijska jedinica kojoj procesor
pristupa bez ulazno-izlaznih kanala;
 aritmetička jedinica (ALU) – deo procesora koji obavlja
aritmetičke operacije, logičke operacije ili aritmetičke i logičke
operacije.
 Pored mikroprocesora, u sastav mikroračunara ulazi još:
 - RAM memorija za podatke;
 - ROM memorija za smeštaj instrukcija radnog i nadzornog
programa

12/18/09 Informatička tehnologija 7


MIKRORAČUNARI I MIKROPROCESORSKI
SISTEMI

Unutrašnja
Pretvarači memorija

Glavna
Registri memorija

Memorija
Procesorske
jedinice

Mikroprocesor
Aritmetičke jedinice - ALU
Logički uređaji
Mikročip
Upravljačka jedinica

Procesor
18.2.2006 Mihajlović Olgica 7

12/18/09 Informatička tehnologija 8


 Blok-šema mikroračunara
sa mikroprocesorom Adresna
sabirnica

SCSI

Interfejs za diskove
ROM SDRAM Sabirnica
Oscilator IDE 1 podataka
taktnih
impulsa SDRAM
Upravljačka
MIKRO- SDRAM sabirnica
PROCESOR
SDRAM IDE 2

U/I blok Periferni


uređaji
PCI 1
PCI 2
ISA 80286 (IBM PC/AT) 8-bitni slot
12/18/09 Informatička tehnologija 9
 Mikroprocesori se razlikuju po
arhitekturi hardvera, mašinskom
jeziku i skupu asemblerskih
instrukcija. Zajedničko im je da su
smešteni u jednom LSI kolu i da se
skoro svi sastoje od brojnih registara.

 Mikroprocesori mogu da vrše sledeće funkcije:


- čitanje podataka iz interne memorije;
- upis podataka u internu memoriju;
- čitanje/upis podataka u/iz U/I uređaja;
- aritmetičko-logičke operacije nad podacima.

12/18/09 Informatička tehnologija 10


Aplikativni softver – skup raznih
programa koji imaju određenu namenu.

 Rad uz računar - demonstracionom


metodom učenici upoznaju delove
računara kao i softvera.
 Aplikativni programi:
 Word,
 Excel,
 Power point

12/18/09 Informatička tehnologija 11


ALGORITAM
 je skup pravila koja se formulišu u cilju
ispravnog rešavanja određenog problema.

 Svojstva algoritma:
 za svaki algoritam potrebno je jasno definisati
početne objekte (ulazni podaci), nad kojima se
obavljaju određene operacije, tokom izvođenja
algoritma.
 Kao rezultat izvođenja algoritma pojavljuju se
završni objekti (izlazni podaci, tj. rezultati)

12/18/09 Informatička tehnologija 12


 Izvršavanje algoritma naziva se algoritamski
proces.
 Algoritam je upotrebljiv ako se može izvršiti
u konačnom vremenu tj. broj algoritamskih koraka
mora biti konačan.

 Takođe algoritam možemo zapisati rečima ili


grafički.
 Pri grafičkom zapisu svaki algoritamski korak prikazuje s
simbolom.
 Ovi simboli međusobno su povezani linijama u
skladu sa strukturom algoritma.
 Grafički prikaz algoritma naziva se dijagram toka.

12/18/09 Informatička tehnologija 13


Šema linijskog algoritma
Svi grafički simboli, osim Šema Početak
prvog i poslednjeg, mogu
da se pojave više puta u
okviru jedne Ulaz
algoritamske šeme.
Jedan od mogućih
rasporeda algoritamskih Obrada
koraka u okviru proste
linijske algoritamske
šeme izgleda ovako: Izlaz

Kraj

12/18/09 Informatička tehnologija 14


 Postoje:
 Linijska šema – svaki algoritamski korak
izvršava jedanput
u toku jednog izvršavanja algoritma
 Razgranata šema - svaki algoritamski korak
izvršava najviše jedanput u toku izvršavanja
programa
 i ciklična šema – niz algoritamskih koraka u
kojem se jedan ili više algoritamskih koraka može
izvršiti više od jedanput, pri jednom izvršavanju
algoritma

12/18/09 Informatička tehnologija 15


Dijagram toka naredbe FOR:

12/18/09 Informatička tehnologija 16


Dijagram toka naredbe IF :

12/18/09 Informatička tehnologija 17


3. Programski jezik QBASIC, osnovne
naredbe u QBASIC-u i korišćenje
računara kao kalkulator, 1+1

12/18/09 Informatička tehnologija 18


12/18/09 Informatička tehnologija 19
12/18/09 Informatička tehnologija 20
12/18/09 Informatička tehnologija 21
Otvoriti QBASIC i upoznati se sa m

Qbasic.exe

12/18/09 Informatička tehnologija 22


Pod opcijom File imamo sledeće naredbe:

12/18/09 Informatička tehnologija 23


U okviru opcije Edit imamo sledeće naredbe:

12/18/09 Informatička tehnologija 24


U okviru opcije Run imamo sledeće opcije:

12/18/09 Informatička tehnologija 25


Pvi program:DEM:
10 PRINT ’’DEMONSTRACIJA
RADA SA ’’
20 PRINT
30 PRINT ’’OSNOVNIM
KOMANDAMA’’
40 END
Izvršavanje programa
Novi program – NEW
Izlaz – EXIT
Snimi – SAVE

12/18/09 Informatička tehnologija 26


Korišćenje PC računara kao
kalkulatora:
 Drugi zadatak:
 PRINT 5+5
 Izveštaj:10
 Treći zadatak:
 PRINT ’’5+5=’’;5+5
 Izveštaj : 5+5=10

12/18/09 Informatička tehnologija 27


 Četvrti zadatak:
 PRINT ’’OBIM TROUGLA =’’;2+3+5
 Na ekranu će biti OBIM
TROUGLA=10
 Računar se razlikuje od kalkulatora
-računaru saopštavaju informacije u
vidu teksta, koji se analizira od strane
računara i na osnovu analize računar
izvršava zahtevane operacije.

12/18/09 Informatička tehnologija 28


PRINT – engleska reč, ’’štampaj’’ – kada su
počeli da se koriste programski jezici nije bilo
ekrana već je izlaz bio na štampačima.

 Simboli aritmetičkih operacija:


+ sabiranje, - oduzimanje, * množenje i
/ deljenje.
 Peti zadatak:
 PRINT 2*(1+3*(1+7))
 IZVEŠTAJ: 50

12/18/09 Informatička tehnologija 29


Test znanja Microsoft Word
Document
Microsoft Word
Document

 1.Šta je BASIC?
 - programski jezik
 2. Kada i kako računar izdaje poruku o sintaksnoj greški?
 - kada je pogrešno napisana naredba, aritmetička operacija ...
 3.Koje zagrade se mogu koristiti?
 - samo male
 4. Da li se u zapisu brojeva koristi zarez?
 - ne već tačka.

12/18/09 Informatička tehnologija 30


LITERATURA
 Dragan Golubović, Đurđe Perišić,Tehničko
obrazovanje za 8. razred, Beograd 200
 Boško Stojanović, Metodika nastave tehničkog obrazovanja,

Beograd, 1995

12/18/09 Informatička tehnologija 31