You are on page 1of 45

Завод за унапређивање

образовања и васпитања
Аутори:  Ненад Јовић, ОШ ”Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања
Дејан Девић , ОШ ”Иван Горан Ковачић”, Нишка Бања
Драгана Станојевић , ОШ ”Иван Горан Ковачић”, Нишка
Бања

Наставни предмет:  Техничко образовање

Тема:  Производња, трансформација и преношење


електричне енергије

Узраст:  VIII разред

Кликните овде
за унос приказа
Microsoft Word часа у Word
Docum ent документу!
Претварање разних облика
енергије у електричну енергију
ВОДА

ВЕТАР

СУНЦЕ МЕХАНИЧКА ЕЛЕКТРИЧНА


ЕНЕРГИЈА ЕНЕРГИЈА

БИОГАС

ГЕОПАРА Енергија постоји у природи у


различитим облицима (хемијска,
топлотна, светлосна, механичка,
нуклеарна).
УГАЉ
ТОПЛОТНА Човек најчешће користи
ЕНЕРГИЈА топлотну, механичку и
ГАС
електричну енергију, па је често
неопходно да се расположива
НАФТА енергија трансформише у
потребан облик
УРАН
Да би електрични пријемници могли да раде,
морају бити прикључени на извор електричне
енергије.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ

Преносна
Електроенергетска
електрична Електрична Електрични
постројења
мрежа инсталација пријемник

-хидроелектране Електрична
инсталација
-термоелектране омогућава Уређај или
укључивање и машина која за
-нуклеарне електране свој рад
искључивање
-соларне електране електричних користи
пријемника по електричну
-ваздушне електране енергију
потреби

Електрична енергија се од извора до пријемника


преноси преносном електричном мрежом
ТРАНСФОРМАТОРИ
Трансформатори су уређаји у којима се напон једне вредности
претвара у напон друге вредности при чему снага остаје иста
(односно, умањена за степен искоришћења трансформатора)
Трансформатор се састоји из примарног калема, магнетног
језгра и секундарног калема. Намотаји (и примарни и
секундарни) су израђени од бакарне, лаком изоловане жице,
а језгро је састављено од танких магнетних лимова.
Овако направљен уређај се смешта у посуду која је напуњена
трансформаторским уљем (ланено уље). Улазни напон се преко
изолатора доводи до примарног калема, трансформише се и
тако се добија излазни напон. Хлађење се може остварити на
два начина:
-принудном циркулацијом ваздуха (уз помоћ вентилатора)
-слободном циркулацијом ваздуха
Да би електрична енергија могла да се преноси на велике даљине
без много губитака напон који се добија у електранама неопходно је
повисити. У електранама се добија трофазни напон од 6 или10 KV. У
трансформаторима високог напона овај напон се увећава на 380KV,
220KV или 110KV.

Овако увећан напон преноси се далеководима до градова, села и


индустријских објеката. Далековод се састоји од далеководних
стубова, проводника (жица) и изолатора. Далеководни стубови се
израђују од челичних профила и причвршћују се за бетонску
основу. Низ тако постављених стубова чини далековод.
Растојање између далеководних стубова се креће од 50 до 300 m
зависно од терена кроз који пролази далековод.
Жице далековода су дебела плетена ужад од бакра или алуминијума
са језгром од челика. На стубове далековода причвршћене су помоћу
изолатора (материјала који не проводе електричну струју).

Напон се из далековода доводи до разводних трансформаторских


станица, где се смањује на 35 KV и даље се води до насеља. У
насељима се такође налазе трансформатори у којима се напон снижава
на 380 V или 220 V. То је напон који одговара условима у којима раде
електрични потрошачи (машине, уређаји и апарати).
ГЕНЕРАТОРИ
У проводнику који се креће кроз магнетно поље ствара се електрична струја .
Машине у којима се механичка енергија претвара у електричну називају се
генератори. Два основна дела генератора су:
1. статор (непокретни део чија је улога да обезбеди магнетно поље)
2. ротор (покретни део који се креће кроз магнетно поље статора)

Намотаји ротора (који су од бакарне изоловане жице) окрећу се у


магнетном пољу статора и у њима се ствара електрична струја. Да би
генератор могао да производи електричну енергију, нешто мора да
покреће његов ротор. Механичка енергија потребна за покретање
ротора генератора, може се добити на више начина: у
хидроелектранама помоћу водене турбине, у термо и нуклеарним
електранама помоћу парне турбине, док се за покретање мањих
генератора могу користити и дизел мотори.
ВАЗДУШНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 1. генератор
У овим електранама механичка 2. кућиште
енергија потребна за покретање 3. елиса
ротора генератора, добија се директно 4. вратило
из енергије ветра.
Ваздушне електране се граде на
местима где у току целе године
дувају јаки ветрови.
Енергија ветра се преко елисе
(пропелера) претвара у механичку
енергију окретања споробрзинског
вратила.
Снага се са споробрзинског
вратила на вратило ротора
генератора преноси помоћу
мултипликатора.
То је уређај који је смештен у мењачкој
кутији и чија је функција да
мултиплицира (вишеструко увећа) број
обртаја елисе која се окреће релативно
споро.
Ове електране су тако направљене да елиса стално прати правац
ветра, и на тај начин максимално користи његову енергију.
Предност ових електрана је у томе што су еколошки потпуно
чисте, а недостатак им је релативно мала количина произведене
електричне енергије. Због тога се на погодним местима поставља
и по неколико стотина појединачних електрана које за свој рад
користе енергију ветра.
ТЕСТ
1. Наведи два облика енергије из природе које можемо директно
1. Наведи два облика енергије из природе које можемо директно
претворити у механичку:

1. 2.

2. Поређај елементе да би се сијалица упалила:


3. Допуни блок шему:

ВОДА

ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

БИОГАС

УРАН
4. Наведи све облике коришћења електричне енергије и уређаје
помоћу којих се електрична енергија претвара у друге облике енергије:

Облици коришћења електричне енергије су...

Уређаји помоћу којих се електрична енергија претвара у


друге облике енергије су...
5. Да би електрична енергија могла да се преноси на велике даљине без
много губитака, на излазу из сваке електране мора постојати:
a) трансформатор високог напона
б) трансформатор ниског напона
в) исправљач
Тачан одговор је:
6. Допуни следеће реченице:
a) У хидроелектранама се потенцијална енергија ________ претвара у електричну.

б) У термоелектранама се хемијска енергија___________ претвара у електричну.

в) Трансформатор се састоји од _______________ и _____________ калема.

7. Попуни блок шему:

нуклеарни
турбина
реактор

трансформатор
генератор високог напона
8. Наведи функцију и основне делове далековода:

Функција далековода је ...

Делови далековода су...


9. Упиши тачне називе појединих елемената:

_________________

_______________________

___________________
10. Поређај (уз помоћ миша) слике по редоследу којим се код
термоелектрана један облик енергије претвара у други:
11. Објасни укратко принцип рада и наведи основне делове ваздушних
електрана:
Делови ваздушне електране су:

Ваздушне електране су...