FLORENCE SCOVEL SHINN

CUV|NTUL VOSTRU ESTE O BAGHET< MAGIC<

Urmare la JOCUL VIE}II {I CUM S<-L JOCI

Traducere din limba francez` de Livia-Maria Florea

Astfel, o doamn` care locuia la malul m`rii, se trezi într-o diminea]`, auzind strig`tul sirenelor. O cea]` deas` se întindea peste ocean, f`r` ca ceva s` lase s` se întrevad` vreo ridicare a ei. Ea spuse imediat cuvîntul: "Nu exist` cea]` în Spiritul Divin, fie ca cea]a s` se ridice! Mul]umesc pentru soare!" Pu]in dup` aceea, soarele ap`ru, c`ci omul domin` "elementele [i toate lucrurile create.". Orice om are puterea s` alunge din via]a sa cea]a, fie c` ea se prezint` sub forma lipsei de bani, de dragoste, de fericire sau de s`n`tate. Mul]umi]i pentru soare!

2

SUCCESUL
Exist` anumite cuvinte, anumite imagini, care impresioneaz` subcon[-tientul nostru. Astfel, un domn a venit s` m` vad`, cerîndu-mi s` "pronun] cuvîntul" * care i-ar procura o situa]ie just`**. Am f`cut aceast` declara]ie: "Iat`, deschid în fa]a dumneavoastr` poarta destinului [i nimic nu o va închide". Aceast` afirma]ie nu p`ru s`-l impresioneze prea mult. De aceea, am fost inspirat` s` adaug: "{i nimeni nu o va reînchide, pentru c` ea este pentru totdeauna men]inut` deschis`". Acest om p`ru literalmente electrizat [i ie[i plutind ca un fulg. Cîteva s`pt`mîni mai tîrziu, el fu chemat într-un ora[ îndep`rtat, pentru a ocupa un post magnific, ob]inut miraculos. V` voi cita, de asemeni, acest exemplu, al unei persoane care, f`r` team`, [i-a urmat intui]ia. Ea lucra pentru un salariu mic, cînd a citit cartea mea "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci". Subit, ideea i-a venit s` pun` bazele unui comer] pe cont propriu [i s` deschid` un Salon de Ceai – Cofet`rie. Aceast` idee o f`cu mai întîi s` ezite pu]in, dar ea continu` în mod curajos [i nu trecu mult pîn` cînd î[i procur` un local [i personalul necesar.

Aceast` expresie înseamn` a înt`ri, a restabili Adev`rul. Autorul precizeaz` \n "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci": "...nu cere niciodat` << o situa]ie>> , ci situa]ia JUST<, adic` aceea care este deja preg`tit` în Planul Divin, c`ci este singura care v` va da satisfac]ie..."
*

**

3

Ea pronun]` cuvîntul pentru a g`si fondurile necesare, c`ci ea nu avea bani pentru a-[i sus]ine întreprinderea. Ace[tia îi parvenir` în mod miraculos [i magazinul se deschise! Din prima zi, el fu plin de lume [i el este în prezent "plin, arhiplin" de clien]i; se face coad` în fa]a lui. |ntr-o anumit` zi de s`rb`toare, angaja]ii s`i erau îngrijora]i, spunînd c` nu puteau s` se a[tepte la un cî[tig însemnat. Dar elevul meu le replic` c` Dumnezeu este izvorul s`u [i c` fiecare zi este o zi bun`. |n timpul dup`-amiezii, un vechi prieten veni s-o vad` [i cump`r` o cutie de 500 g de bomboane. El îi d`du un cec [i, cînd ea îl privi, î[i d`du seama c` era de 35 de milioane de franci. Astfel, a fost într-adev`r o zi bun`! Ce sum`, pentru o cutie de bomboane! Ea spuse c`, în fiecare diminea]`, intr` în magazin cu încîntare, mul]umind pentru a fi avut ajutorul întreprinz`tor care triumf`!

AFIRMA}IILE
Totul este gata, pentru c` se manifest` Ac]iunea Divin` si Binele meu vine prin Har [i în mod magic. ______ |ndep`rtez de mine, de acum înainte, orice condi]ie sau stare de lucruri nearmonioase. Ordinea Divin` este stabilit` ferm în Spiritul meu, în corpul meu [i în afacerile mele. "Iat`, fac ca toate lucrurile s` fie ca noi". ______ Ceea ce mi-a ap`rut ca un bun imposibil de atins se produce în prezent [i neprev`zutul survine acum! ______ Cele "patru vînturi ale succesului" bat spre mine în prezent, îmi aduc succesul. Din nord, din sud, din vest, din est, îmi parvine Binele meu infinit. ______ Hristos în mine a înviat, destinul meu se împline[te în prezent. ______
4

Binele infinit îmi parvine, în prezent, pe c`i infinite. ______ Eu fac s` r`sune ]imbalele [i m` bucur, c`ci Eternul m` precede [i îmi lumineaz` drumul, f`cîndu-l u[or, clar [i fecund. ______ Eu mul]umesc pentru reu[ita mea uluitoare. Eu m`tur toate obstacolele dinaintea mea, c`ci eu lucrez cu Spiritul [i m` conformez Planului Divin al vie]ii mele. ______ Datorit` Spiritului, eu sunt la în`l]ime în orice situa]ie. Mereu gata s` primesc Binele meu, eu strîng recolta pe care mi-o aduc ocaziile nenum`rate. |n mine domne[te armonia. Eu sunt echilibrat, atr`g`tor. Eu atrag la mine Binele meu propriu. Puterea mea este Puterea Divin` [i ea este irezistibil`! ______ Ordinul Divin domne[te acum în Spiritul meu, în corpul meu [i în afacerile mele. Eu v`d cu luciditate, ac]ionez prompt [i speran]ele mele cele mai mari se realizeaz` miraculos. _______ Nu exist` rivalitate în planul Spiritual. Ceea ce îmi apar]ine de drept îmi este dat prin Har. ______ Eu purtam în mine o boga]ie pe care o ignoram [i care îmi este acum, revelat` în numele lui Iisus Hristos.

Iat`! Eu te plasez în fa]a u[ii deschise a destinului [i nimeni nu va putea s-o închid`, c`ci ea este solid fixat` pentru a r`mîne deschis`.
5

_______ Curentul Destinului s-a schimbat [i orice lucru ascult` acum de dorin]a mea. _______ Alung trecutul [i tr`iesc acum în minunatul prezent, care îmi rezerv` f`r` încetare surprize fericite. _______ Nici o ocazie nu este pierdut` în Spiritul Divin; dac` o poart` se închide, o alta se deschide. ________ Eu am g`sit în mod magic un serviciu magic. Eu fac un serviciu magic, pentru un salariu magic. _______ Geniul care este în mine s-a eliberat acum. Destinul meu se împline[te. Orice contratimp îmi devine favorabil [i orice obstacol se transform` într-o trambulin`. Fiecare lucru, într-un univers vizibil [i invizibil lucreaz` pentru a-mi procura binele meu. Mul]umesc pentru c` zidurile Ierihonului se pr`busesc [i orice nevoie, limitare, orice e[ec sunt [terse din con[tiin]a mea, în Numele lui Iisus Hristos. _______ Eu urmez acum calea regal` a Succesului, a Fericirii [i a Abunden]ei, totul se g`se[te pe calea mea. _______ Eu nu voi obosi f`cîndu-mi bine datoria, c`ci, în momentul în care m` voi a[tepta mai pu]in, voi aduna roadele. ______ Eternul merge înaintea mea [i b`t`lia este cî[tigat`. Orice gîndire negativ` este [tears`. Eu sunt victorios, în Numele lui Iisus Hristos. _______

6

Nu exist` obstacol în Spiritul Divin: de aceea, nimic nu se poate opune Binelui meu. ______ Toate obstacolele dispar acum din calea mea. U[ile [i grilajele se deschid larg [i, prin Har, eu intru în Regatul reu[itei. ______ Ritm, armonie, echilibru sunt în prezent stabilite în Spiritul meu, în inima mea, în afacerile mele. ______ Noi cîmpuri de Activitate Divin` se deschid în prezent în fa]a mea [i deja recolta se preg`te[te. ______ Voin]a omului este f`r` putere fa]` de Voin]a lui Dumnezeu. Voin]a lui Dumnezeu se împline[te acum în Spiritul meu, în corpul meu [i în afacerile mele. _______ Planul lui Dumnezeu în privin]a mea este imuabil, el nu poate fi modificat. Eu sunt fidel viziunii mele celeste. ______ Planul Divin privind via]a mea se concretizeaz` acum sub forma circumstan]elor definite, destinate s` realizeze dorin]a inimii mele. Extrag acum din Substan]a Universal`, cu o putere [i o determinare irezistibile, ceea ce este al meu prin Drept Divin. Eu nu rezist la nici o ocazie. Eu încredin]ez orice lucru în mîinile Iubirii [i | n]elepciunii Infinite. Fie ca Ideea Divin` s` se împlineasc` acum. _______ Binele meu vine spre mine acum, într-un curent regulat, neîntrerupt, mereu ascendent în succes, fericire [i abunden]`. _______
7

Nu exist` ocazii pierdute în Invizibil. Cînd o us` se închide, o alta se deschide. _______ Nu exist` nimic de temut, c`ci puterea r`ului nu exist`. |n locul leului care p`rea s` bareze calea mea, eu g`sesc un înger îmbr`cat în armur`, [i victoria în numele lui Iisus Hristos. _______ Eu sunt în perfect` armonie cu ac]iunea Legii. Eu las ca Inteligen]a Infinit` s`mi fac` drumul u[or [i triumf`tor. _______ P`mîntul pe care sunt eu este sf~nt; p`mîntul pe care sunt eu este un p`mînt fericit; p`mîntul pe care sunt eu este un p`mînt unde domne[te succesul. _______ Noi cîmpuri de Activitate Divin` mi se ofer` în prezent. U[i noi se deschid deodat`, c`i nea[teptate se arat` libere. Ceea ce Dumnezeu a f`cut pentru al]ii, poate s` fac` [i pentru mine, [i chiar mult mai bine! _______ Eu îi sunt tot atît de necesar lui Dumnezeu, pe cît îmi este El mie, c`ci Eu sunt intermediarul prin care Planul S`u trebuie s` se îndeplineasc`. _______ Eu nu-l limitez pe Dumnezeu, v`zînd în mine însumi limite. Cu Dumnezeu în mine orice este posibil. _______ Trebuie s` dai mai întîi pentru a primi dup` aceea [i darurile pe care eu le fac altora preced darurile pe care Dumnezeu mi le-a destinat. _______ Orice om este un inel de aur în lan]ul Binelui meu. _______ Echilibrul meu este de nezdruncinat. Eu v`d clar [i ac]ionez repede.
8

_______ Dumnezeu nu poate e[ua, nici eu nu pot s` e[uez. "Lupt`torul din mine" este deja victorios. _______ Fie ca Împ`r`]ia Ta s` vin` în mine, fie ca Voin]a Ta s` se împlineasc` în mine [i în afacerile mele.

PROSPERITATEA
(Vezi "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci", capitolul 2)
Omul vine pe lume d`ruit de Dumnezeu cu tot ceea ce dore[te [i cu tot ceea ce îi este necesar în via]`. Prin Credin]` [i pronun]area Cuvîntului, aceste resurse îi sunt d`ruite. "Dac` tu crezi, orice lucru devine posibil.". O cînt`rea]` a venit într-o zi s`-mi dest`inuie experien]a f`cut` dup` utilizarea unei afirma]ii citite în cartea mea "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci". Ea debuta în teatru [i dorea s` ob]in` un rol bun. Ea alese, deci, afirma]ia urm`toare: "Spirit Infinit, deschide calea prin care îmi va parveni abunden]a. Eu sunt un magnet, care atrage în mod irezistibil tot ceea ce îmi apar]ine prin Drept Divin". {i i se încredin]` un rol foarte important, într-o oper` în vog`. Ea spunea: "A fost un miracol, datorat acestei afirma]ii, pe care am repe-tato de sute de ori.".

AFIRMA}IILE
Din bog`]ii invizibile, extrag acum resursele mele imediate [i inepui-zabile. Toate c`ile sunt libere! Toate u[ile sunt deschise! _______

9

Eu eliberez acum comorile care sunt în mine. Eu sunt un inel din lan]ul de aur al prosperit`]ii infinite care vine la mine prin Har [i pe c`i perfecte. _______ Bun`tatea [i iertarea m` înso]esc în fiecare zi a vie]ii mele [i eu voi locui pentru totdeauna în casa abunden]ei. _______ Dumnezeul meu este Dumnezeul abunden]ei [i eu primesc de acum încolo tot ceea ce doresc, tot ceea ce am nevoie, [i chiar mult mai mult. _______ Tot ce este al meu, prin Drept Divin este în prezent eliberat [i vine spre mine, în mod miraculos, sub influen]a Harului. _______ Resursele mele sunt nelimitate, inepuizabile [i instantanee; ele îmi parvin prin Har [i pe c`i perfecte. _______ Toate c`ile sunt libere [i toate u[ile se deschid, pentru a da acces resurselor imediate [i f`r` sfîr[it, care îmi sunt divin destinate. _______ Cor`biile mele se întorc pe o mare calm`, prin Har [i pe c`i perfecte. _______ Eu mul]umesc, pentru c` milioanele care sunt ale mele prin Drept Divin sosesc în valuri prin Har [i pe c`i perfecte. _______ U[i nea[teptate se deschid brusc, c`i neb`nuite se dovedesc a fi libere [i abunden]a se r`spînde[te asupra mea, într-o avalan[` neîntrerupt` prin Har [i pe c`i perfecte. _______ Eu cheltuiesc banii mei sub influen]a unei inspira]ii directe, cu în]elepciune [i f`r` team`, [tiind c` fondurile mele sunt inepuizabile [i imediat disponibile. _______
10

Eu nu m` tem s` cheltuiesc banii mei, c`ci [tiu c` Dumnezeu este bog`]ia mea instantanee [i infinit`.

FERICIREA
|n minunatul film "Ho]ul din Bagdad", ni se spune: "Fericirea se cî[tig`"! Ea se cî[tig` printr-o st`pînire absolut` a sentimentelor [i a emo]iilor. Nu poate exista fericire acolo unde domnesc frica, teama, teroarea. Credin]a perfect` în Dumnezeu este înso]it` de un sentiment de lini[te [i fericire. Cînd omul [tie c` o putere de neînvins îl protejeaz`, pe el [i tot ce iube[te el, [i c` ea îi îndepline[te orice dorin]` legitim` a inimii sale, el nu mai simte nici o tensiune nervoas`, este fericit [i satisf`cut. Aparen]ele adverse nu îl mai tulbur`, deoarece el [tie c` Inteligen]a Infinit` protejeaz` interesele sale [i utilizeaz` fiecare situa]ie pentru ca binele s`u s` se îndeplineasc`. "Eu voi face un drum prin de[ert [i surse de ap` vor tî[ni din p`mînturile aride.". "O inim` iritat` se odihne[te r`u.". Mînia, ranchiuna, reaua voin]`, gelozia, r`zbunarea, lipse[te omul de orice fericire, ele antreneaz` în drumul lor, boala, e[ecul [i s`r`cia. Ranchiuna a distrus mai multe c`mine decît b`utura [i a fost mai ucig`toare decît r`zboiul. Am cunoscut o doamn`, care era perfect s`n`toas`, fericit` [i c`s`torit` cu un b`rbat pe care îl iubea. Acesta muri, l`sînd o parte a bunurilor sale unei rude. So]ia sa avu un resentiment puternic. Ea sl`bi, deveni incapabil` de munc`, suferi de calculi biliari [i sfîr[i prin a c`dea grav bolnav`. Un metafizician veni s-o vad` [i îi spuse: "Iat` ce au f`cut din dumnea-voastr` ura [i resentimentul; ele sunt cauza pietrelor care s-au format în corpul vostru [i numai iertarea [i bun`voin]a pot s` v` vindece". Ea în]elese c` el avea dreptate. Ea iert` [i î[i reg`si echilibrul moral [i splendida sa s`n`tate.

11

AFIRMA}IILE
Eu sunt inundat acum de aceast` fericire, care a fost prev`zut` pentru mine de la Început. Hambarele mele sunt pline, cupa mea debordeaz` de fericire. _______ Binele meu Infinit îmi sose[te în prezent, pe c`i nenum`rate. _______ O bucurie minunat` r`mîne în mine într-un mod minunat; [i aceast` bucurie minunat` s-a instalat în mine, pentru a r`mîne în interiorul meu întotdeauna. _______ Fericite surprize îmi sosesc zilnic. "{i eu privesc cu gratitudine pe cea care va urma". _______ Eu mergeam cu vitejie la întîlnirea cu "leul", pe care credeam c`-l g`sesc în calea mea [i-mi d`dui seama c` este un cîine fidel. _______ Totul este armonios în mine, eu sunt radios, eliberat de tirania fricii . _______ Fericirea mea se sprijin` pe o stînc`, ea este a mea în prezent [i pentru eternitate. _______ Binele meu vine acum spre mine, într-un curent constant, continuu [i mereu sporind în fericire. _______ Fericirea mea nu prive[te decît pe Dumnezeu, de aceea nimeni nu i se poate opune. _______ Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, eu sunt Una cu dorin]a inimii mele, acum.
12

_______ Eu mul]umesc pentru fericirea mea permanent`, pentru s`n`tatea mea permanent`, pentru bog`]ia mea permanent`, pentru dragostea mea perma-nent`. _______ În mine totul este armonie, eu sunt fericit [i divin atractiv [i cor`biile mele ajung în port, pe mare calm`. _______ Ideile lui Dumnezeu în privin]a mea sunt perfecte [i imuabile. _______ Dorin]a inimii mele este idee perfect` a Spiritului Divin; el este invariabil [i indestructibil [i se realizeaz` acum minunat, prin Har.

DRAGOSTEA
Cu dragostea se na[te, de obicei, o team` teribil`. Aproape orice femeie tr`ie[te cu o idee ascuns` c` o rival` imaginar` îi va fura dragostea. A fost numit` "cealalt`". Bineîn]eles, este rezultatul unei credin]e eronate întro dualitate. Atîta timp cît o femeie va imagina un asemenea conflict, acesta se va perpetua. Este, de obicei, dificil pentru o femeie s` fie iubit` de cel pe care ea îl iube[te, a[adar, aceste afirma]ii trebuie s` serveasc` pentru a grava în subcon[tientul s`u adev`rul în aceast` situa]ie, c`ci, în realitate nu exist` decît unitatea. (Vezi capitolul VII "Dragostea", din "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci").

AFIRMA}IILE
Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, Unul [i Indivizibil, Eu sunt Una cu dragostea mea indivizibil` [i cu fericirea mea indivizibil`. _______

13

Lumina lui Hristos [terge în mine acum orice team`, orice îndoial`, orice furie [i orice resentiment. Dragostea lui Dumnezeu r`spînde[te prin mine un curent magnetic. Eu nu v`d decît perfec]iunea [i eu atrag la mine ceea ce este al meu. _______ Dragostea Divin` înl`tur`, prin intermediul meu, toate obstacolele aparente [i face calea mea clar`, fericit` [i plin` de succes. _______ Eu iubesc pe to]i [i to]i m` iubesc. Cel care p`rea s` fie du[manul meu, devine prietenul meu, un inel de aur în lan]ul Binelui meu. _______ Eu sunt în pace cu mine însumi [i cu toat` lumea. Eu iubesc pe fiecare [i fiecare m` iube[te. _______

Ecluzele binelui care îmi este destinat, se deschid acum.

C<S<TORIA
Dac` nu este bazat` pe stînca Unit`]ii, c`s`toria nu poate dura. "Dou` suflete, dar un singur gînd, dou` inimi, care bat ca una singur`.". Poetul a în]eles aceasta, c`ci, dac` so]ul [i so]ia nu tr`iesc acelea[i gînduri (adic` în aceea[i lume de gînduri), ei sunt inevitabil, mai devreme sau mai tîrziu, împin[i fiecare în calea lui. Astfel, un b`rbat [i o femeie se c`s`torir` [i tr`ir` aparent ferici]i. Adic` în aceea[i lume. El reu[i în mod str`lucit în afacerile sale, gusturile sale devenir` mai rafinate, în timp ce so]ia sa continua s` tr`iasc` într-o lume limitat` de con[tiin]a sa. De fiecare dat` cînd so]ul avea nevoie s` cumpere ceva, el se ducea în cele mai bune magazine [i alegea ceea ce îi pl`cea, f`r` s` se uite la pre]. So]ia sa, dimpotriv`, nu frecventa decît magazinele ieftine. El se vedea (în gînd) locuind în Cartierul N° 5, lumea ei era în Cartierul N° 3. Ruptura [i desp`r]irea se produser` inevitabil.
14

Se remarc` frecvent c` b`rba]ii boga]i î[i abandoneaz` so]ia credincioas`, care a muncit din greu. Femeia trebuie s` urmeze gusturile [i ambi]iile so]ului s`u [i s` tr`iasc` în lumea gîndurilor sale, deoarece omul este acolo unde sunt gîndurile sale. Pentru fiecare exist` "o alt` jum`tate", care este Alegerea Divin`. Aceste dou` fiin]e nu trebuie s` fie decît Una, în lumea gîndurilor lor. Ei sunt cei doi "pe care Dumnezeu i-a reunit [i pe care nici un om nu trebuie (nu poate) s`-i despart`". "Cei doi nu vor fi decît unul", c`ci, Supracon[tientul (Hristos însu[i) fiec`ruia face parte chiar din Planul Divin.

AFIRMA}IA
Eu mul]umesc pentru c`s`toria care a fost decis` \n Ceruri [i care, \n prezent, a devenit vizibil` pe p`m\nt. "Cei doi vor fi doar Unul", acum [i de-a pururea.

IERTAREA
AFIRMA}IILE
Eu iert pe fiecare [i fiecare m` iart`. Por]ile se deschid larg, pentru a l`sa s` p`trund` binele meu. _______ Eu chem legea iert`rii. Eu sunt eliberat de eroare [i de consecin]ele tuturor erorilor. Eu sunt sub influen]a Harului [i nu a legii karmice. Chiar dac` gre[elile mele sunt de un ro[u puternic, eu voi deveni mai alb ca z`pada. Ceea ce nu s-a \nt\mplat \n |mp`r`]ia Cerurilor, nu s-a \nt\mplat nic`ieri.

15

CUVINTELE |N}ELEPCIUNII
Credin]a f`r` fapte este moart`. Nu este mult de la pahar la buze c\nd ele sunt f`cute unele pentru altele. Ia-]i elan! Dac` te opre[ti la aparen]e nu vei s`ri. Dumnezeu \ndepline[te miracolele sale \n locuri nea[teptate, prin intermediari nea[tepta]i, \n momente nea[teptate. Puterea pune \n ac]iune, dar ea nu se clinte[te niciodat`. A-]i iubi aproapele nu \nseamn` a-l limita \n cuvinte, \n g\ndire sau \n ac]iune. Nu discuta]i niciodat` o intui]ie. Cristofor Columb a urmat o intui]ie. |mp`r`]ia Cerurilor este a ideilor perfecte. Este mai \ntuneric \naintea aurorei, dar zorile sosesc negre[it. Ave]i \ncredere \n auror`! C\nd ave]i \ndoieli, juca]i-v` atuurile, lansa]i-v` \n joc, ac]iona]i! Ac]iunile sunt cele care conteaz`. Nu face]i azi ceea ce intui]ia v` sugereaz` s` face]i m\ine. Via]a voastr` va fi frumoas` dac` nu ve]i ra]iona. Considera]i pe aproapele dumneavoastr` ca pe voi \n[iv`. Nu fi]i obstacol \n calea intui]iei altora! Egoismul orbe[te [i devine piedic`. Orice g\ndire prieteneasc` [i dezinteresat` poart` \n ea germenele reu[itei. Nu v` obosi]i f`c\nd act de credin]`; c\nd v` ve]i a[tepta mai pu]in ve]i culege roadele. Credin]a este elastic`. Continua]i s` crede]i, p\n` la sf\r[itul demons-tra]iei. |nainte de a cere, vi se va da, deoarece ajutorul precede cererea. Ceea ce face]i altora, v` face]i vou` \n[iv`. Orice ac]iune, f`cut` la m\nie sau cu resentiment, antreneaz` o reac]ie nefericit`. Sup`rarea [i dezam`girea atrag \n urma lor minciuna [i viclenia. Calea celui care \ncalc` Legea Divin` este dificil`. "Nici un lucru bun nu va fi retras celui care ac]ioneaz` loial". Nu exist` nici putere, nici realitate \n r`u; r`ul nu exist`. Teama [i ner`bdarea sl`besc. Echilibrul [i calmul dau dinamism. |nn`bu[i]i ra]iunile spiritului vostru, prin afirma]ii. Iosif a f`cut s` r`sune chimvalele, pentru a nu-[i auzi g\ndurile.
16

Orice sclavie este o iluzie a con[tiin]ei umane. Exista \ntotdeauna, prin Har, un mijloc de a sc`pa din orice situa]ie. Orice om este liber s` asculte Voin]a lui Dumnezeu. Certitudinea este mai puternic` dec\t optimismul. Ideile divine nu intr` niciodat` \n conflict. Este periculos s` nu urmezi p\n` la cap`t intui]ia. Spiritul Infinit nu intervine niciodat` prea t\rziu.

CREDIN}A
Speran]a este \ndreptat` spre viitor. Credin]a [tie c` ea a primit deja [i ac]ioneaz` \n consecin]`. |n cursurile mele, eu insist \ntotdeauna asupra importan]ei de a s`pa [an]urile (aluzie la II Regi: 3), adic` s` te preg`te[ti s` prime[ti lucrurile cerute, ceea ce dovede[te o credin]` activ` [i determin` \ndeplinirea dorin]ei. (Vezi "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci") Un student de la cursul meu, pe care-l numeam "animatorul reuniunii", pentru c` el \ncerca s` g`seasc` o \ntrebare la care s` nu pot r`spunde, f`r` s` reu[easc` vreodat`, \ntreb`: "De ce at\tea femei care \[i preg`tesc trusoul, cu speran]`, nu se m`rit` niciodat`?" |i r`spunsei: "Pentru c` ele se preg`tesc numai cu speran]`, nu [i cu credin]`!". Eventuala mireas` \ncalc` de asemeni, Legea, m`rturisind proiectele sale celorlal]i. Prietenele ei se \ndoiesc, sau chiar sper` c` dorin]a ei nu se va realiza niciodat`. Ruga]i-v` Tat`lui Ceresc, Care [tie secretul [i El, Care vede \n secret, v` va recompensa public. Un elev n-ar trebui s` vorbeasc` niciodat` de o demonstra]ie, at\ta timp c\t ea nu s-a manifestat pe plan exterior [i vizibil. A[adar, p`stra]i-v` preg`tirile secrete [i pronun]a]i cuv\ntul, pentru a se \ndeplini Alegerea Divin` a unui so], prin Har [i pe c`i perfecte. Cei pe care Dumnezeu i-a unit nu mai pot fi desp`r]i]i, prin nici un g\nd.

AFIRMA}IILE
Aparen]ele adverse, ele \nsele, lucreaz` pentru binele meu, c`ci Dumnezeu se serve[te de orice persoan` [i de orice situa]ie, pentru a realiza dorin]a inimii mele. _______
17

Opozi]iile sunt [i ele prieteni [i obstacolele trambuline. _______ Acum m` lansez spre Binele meu. _______ Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, eu sunt Una cu Binele meu. _______ A[a cum acul busolei se \ntoarce fidel spre Nord, ceea ce \mi apar]ine de drept \mi r`m\ne fidel. "Eu sunt Nordul"! _______ Sunt \n prezent legat printr-o leg`tur` magnetic` invizibil` [i care nu se poate rupe, de tot ceea ce-mi apar]ine prin Drept Divin. _______ |mp`ra]ia Ta a venit. Voin]a ta se \mpline[te \n mine [i \n afacerile mele. _______ Orice plan pe care nu l-a conceput Tat`l meu din Ceruri este distrus [i dipare; Planul Divin referitor la via]a mea se \ndepline[te \n prezent. _______ Ceea ce Dumnezeu mi-a dat, nimeni nu va putea s`-mi r`peasc`, c`ci darurile Sale sunt f`cute pentru eternitate. _______ Credin]a mea este cladit` pe st\nc` [i dorin]a inimii mele se realizeaz`, de acum \nainte, sub influen]a Harului ceresc [i \n mod miraculos. _______ Eu v`d binele meu aureolat de lumin`. Eu v`d c\mpurile mele str`lucind de lumina recoltelor. _______ Dumnezeu este sursa imediat` [i infailibil` pentru bine. _______
18

Eu sunt echilibrat [i puternic, speran]ele mele cele mai mari se realizeaz` \n mod miraculos. _______ Eu stropesc de[ertul care m` \nconjoar` [i, deodat`, el \nflore[te ca un trandafir. _______ Eu exersez \n prezent credin]a mea de nezdruncinat, \n trei feluri: prin g\ndire, cuv\nt [i ac]iune. _______ Eu sunt insensibil la aparen]e [i, de aceea, aparen]ele dispar. _______ Eu r`m\n ferm, de nezdruncinat, mul]umind pentru ca binele meu, care mi se parea irealizabil, s` se manifeste, deoarece [tiu c` pentru Dumnezeu este u[or [i pentru c` Ora binelui meu a venit acum. _______ Planurile lui Dumnezeu \n privin]a mea sunt imuabile; ceea ce era al meu de la \nceput este al meu \n prezent [i va fi de-a pururea. _______ Eu [tiu c` nimic nu-L poate \nvinge pe Dumnezeu, prin urmare, nimic nu m` poate \nvinge. _______ Eu |l slujesc cu r`bdare pe Cel Etern (Legea), am \ncredere \n El. Eu nu m` enervez din cauza celor r`i (c`ci orice om este o verig` \n lan]ul binelui meu) [i Dumnezeu \ndepline[te acum dorin]ele inimii mele. (Vezi Psalmul 37). _______ Credin]a \ntreprinz`toare a lui Hristos care este \n mine, prinde via]` acum. La apropierea mea, barierele cad [i obstacolele dispar. _______

19

Eu r`m\n hot`r\t, de nezdruncinat, c`ci \n c\mpurile mele, recolta lumi-neaz` deja. Credin]a mea puternic` \n Dumnezeu suscit` \ndeplinirea Planului Divin privind via]a mea. _______ Orice team` este alungat` acum, \n numele lui Iisus Hristos, deoarece eu [tiu c` nimic nu-mi poate face r`u. Dumnezeu este singura [i unica Putere. _______ Eu sunt \n perfect` armonie cu ac]iunea Legii, deoarece eu [tiu c` Inteligen]a Infinit` nu cunoa[te nici obstacole, nici timp, nici spa]iu. Ea nu cunoa[te dec\t Perfec]iunea. _______ Dumnezeu \ndepline[te miracolele Sale prin mijloace magice [i nea[teptate. Eu ac]ionez acum pe toate planurile, pentru a realiza dorin]a inimii mele. Eu \i ar`t astfel lui Dumnezeu c` cred \n realizarea Promisiunii sale. _______ Eu sap acum ad\nc [an]urile mele, prin credin]`, \n]elegere [i dorin]a inimii mele se \ndepline[te \n mod surprinz`tor. {anturile mele se vor umple la momentul potrivit, cople[ind toate dorin]ele mele [i dep`[indu-le chiar! _______ Eu pun pe fug`, \n prezent, armata str`inilor (gindurile negative). Ele se hr`nesc din team`, dar credin]a le face s` moar` de inani]ie. _______ Ideile lui Dumnezeu nu pot fi modificate; de aceea, ceea ce este al meu, prin Drept Divin, a[a va r`m\ne \ntotdeauna. _______ Eu mul]umesc, pentru c` acum, dorin]ele drepte ale inimii mele sunt \ndeplinite. Mun]ii sunt muta]i din loc, v`ile sunt ridicate [i c`r`rile \ntortocheate sunt \ndreptate. Eu sunt \n |mp`r`]ia tuturor reu[itelor.
20

_______ |ncrederea mea \n Dumnezeu este perfect` [i Dumnezeu are \n mine o \ncredere perfect`. _______ Promisiunile lui Dumnezeu se sprijin` pe o st\nc`. De aceea, pentru c` am cerut, mi se va r`spunde cu certitudine. S` faci \n a[a fel \nc\t s` nu m` \ndep`rtez niciodat` de dorin]a inimii mele. _______ Eu nu-l limitez pe Dumnezeu nici prin cuvinte, nici prin g\nduri, nici prin ac]iuni. Cu Dumnezeu totul este u[or [i posibil acum. Eu stau deoparte acum [i observ opera lui Dumnezeu. M` intereseaz` s` constat cu ce rapiditate [i cu ce u[urin]` El \mi cople[e[te dorin]ele inimii mele. |nainte de a cere mi se r`spunde [i eu recoltez acum tot ce mi-am dorit, \ntrun mod remarcabil. Cel care vegheaz` la realizarea dorin]elor inimii mele nu a]ipeste, nici nu doarme. _______ U[ile care p`reau c` nu se vor deschide, se deschid larg, c`ile care p`reau inaccesibile se dovedesc practicabile, \n numele lui Iisus Hristos. _______ Binele meu, \n |ntelegerea Divin`, este o idee permanent` [i perfect`, [i acest Bine se va manifesta cu siguran]`, c`ci nimic nu i se poate opune. _______ Eu arunc povara mea asupra lui Hristos, Care este \n mine [i \naintez liber. (Vezi capitolul VI din "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci).

PIERDERILE
21

C\nd pierzi, aceasta dovede[te c`, \n subcon[tient, se credea \ntr-o pierdere posibil`. Eliminind aceast` eroare, obiectul sau echivalentul s`u se va exterioriza. Dori]i un exemplu? O doamn` pierduse un stilou de argint, la teatru. Ea \l c`uta \n zadar. Ori, refuz\nd s` admit` aceast` pierdere, ea nu \nceta s` repete aceast` afirma]ie: "Eu neg aceast` pierdere, nu exist` pierdere \n Spiritul Divin; eu nu pot s` pierd, deci, acest stilou. |mi va reveni el sau echivalentul lui". Trecur` c\teva s`pt`m\ni. |ntr-o zi, ea \nt\lni o prieten`, care avea un stilou frumos de aur, at\rnat pe un [nur frumos. {i, pe nea[teptate, aceast` prieten`, \ntorc\ndu-se spre ea, \i spuse: "Vrei acest stilou?" Doamna, stupefiat`, exclam` (uit\nd aproape s`-i mul]umeasc` prietenei sale) [i spuse doar: " O! Doamne, Dumnezeule! Ce har minunat! Stiloul de argint nu era, deci, destul de bun pentru mine?". Omul nu poate pierde dec\t ceea ce nu-i apar]ine prin Drept Divin, sau ceea ce nu este demn de el.

AFIRMA}IILE
Nu exist` pierdere \n Spiritul Divin, de aceea, eu nu pot s` pierd ceea ce-mi apar]ine de drept. Inteligen]a Infinit` nu se manifest` niciodat` prea t\rziu! Inteligen]a Infinit` cunoa[te mijlocul de a reg`si ceea ce a pierdut. _______ Nu exist` pierdere \n Spiritul Divin, de aceea eu nu pot pierde ceea ce-mi apar]ine. Ceea ce-mi apar]ine prin Drept Divin \mi va fi restituit sau voi primi echivalentul lui.

DATORIILE
Dac` un om a contractat datorii sau dac` i se datoreaz` bani, aceasta dovede[te c`, \n subcon[tientul s`u, el crede \n datorii.
22

Aceast` idee trebuie s` fie neutralizat`, pentru a schimba aceast` stare de fapte. Astfel, o doamn` a venit s`-mi spun` c` i se datorau 350.000 franci, de ani de zile [i c` nu putea s`-l constr\ng` pe debitor s`-i ramburseze. Eu i-am r`spuns: "Asupra dumneavoastr` trebuie s` ac]iona]i [i nu asupra lui" [i i-am sugerat afirma]ia urm`toare: "Eu neg orice datorie. Nu exist` datorie \n Spiritul Divin, de aceea nu datorez nimic nim`nui [i totul este in regul`. Toate obliga]iile mele sunt [terse prin Har [i mijloace perfecte.".

AFIRMA}IILE
Eu refuz no]iunea de datorie, nu exist` datorie \n Spiritul Divin, de aceea eu nu datorez nimic nim`nui. Toate obliga]iile \mi sunt [terse, sub influen]a Harului [i pe c`i miraculoase. _______ Eu refuz no]iunea de datorie; nu exist` datorie \n Spiritul Divin, nici un om nu-mi datoreaz` nimic, totul este \n ordine. Eu trimit \n jurul meu iubire [i iertare.

V|NZ<RILE
O doamn` care tr`ia \ntr-un ora[ de provincie, dorea s`-[i v\nd` casa [i mobilele sale. Era \n plin` iarn`. Z`pada era at\t de mare, \nc\t p`rea aproape imposibil ca ma[inile sau camioanele s` soseasc` p\n` la poarta sa. Ori, cum ea ceruse lui Dumnezeu s`-[i v\nd` mobilele [i casa, persoanei cu care convenise [i la un pre] echitabil, ea nu se \ngrijora de aparen]e. Ea \[i lustrui mobilele, le impinse \n mijlocul casei [i se preg`ti s` le v\nd`. Ea povesti: "Eu nu am pierdut timpul privind furtuna de z`pad`. Eu credeam \n promisiunile lui Dumnezeu". |n mod miraculos, oamenii sosir` cu ma[ina [i mobilierul fu v\ndut, la fel [i casa, f`r` s` fi avut comision de pl`tit unui intermediar. Credin]a nu prive[te niciodat` pe fereastr` furtuna care izbucne[te; ea se preg`te[te pur [i simplu s` primeasc` binecuv\nt`rile pe care ea le-a cerut.

AFIRMA}IILE

23

Eu mul]umesc pentru c` aceast` proprietate (sau acest obiect) s-a v\ndut \n prezent, persoanei care trebuia, la un pre] echitabil, satisf`c\ndu-ne pe deplin. (Aceast` afirma]ie poate fi formulat` la plural: aceste obiecte, persoanelor etc...)

|NTREVEDERI DE AFACERI
AFIRMA}IILE
Rivalitatea nu exist` \n Planul Spiritual; ceea ce este al meu, \mi este dat prin Har. Eu m` identific cu iubire \n spiritul acestei persoane (sau al altor persoane). Dumnezeu protejeaz` interesele mele [i Ideea Divin` apare \n aceast` situa]ie.

C|TEVA SFATURI
Omul g`se[te \ntotdeauna, \n calea sa, mesajul sau ghidul care-i este necesar. De exemplu: O doamn` profund \ngrijorat` de situa]ia sa nefericit`, se \ntreba: "Oare se va lumina vreodat`?". Ori bona ei, care era l\ng` ea, \ncepu s`-i vorbeasc` despre via]a sa. Prea tulburat` pentru a fi interesat` de aceasta, doamna ascult` totu[i, cu r`bdare. Bona spunea: "Am lucrat \ntr-un hotel, unde se afla un gr`dinar foarte amuzant, care f`cea remarci pline de bun sim]. Odat`, c\nd ploua f`r` \ntrerupere de trei zile, eu i-am spus: "Crede]i c` se va lumina vreodat`?". Iar el mi-a r`spuns: "Dumnezeule, oare nu sf\r[e[te totul prin a se lumina?". Doamna fu stupefiat`, deoarece era chiar r`spunsul la g\ndurile ei. Ea spuse cu respect: "Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se lumineaz`, \ntotdeauna.". Pu]in dup` aceea, \ntr-adev`r, dificult`]ile sale se aranjar` \ntr-un mod cu totul nea[teptat.
24

AFIRMA}IILE
Spirit Infinit, acord`-mi \n]elepciunea pentru a extrage maximum din ocaziile care mi se ofer`. Nu m` l`sa niciodat` s` scap vreo ocazie. _______ Eu sunt f`r` \ncetare sub influen]a inspira]iei directe. Eu [tiu exact cum s` ac]ionez [i ascult instantaneu de comenzile intui]iei mele. _______ |ngerul Destinului meu m` preced`, el m` men]ine pe calea cea bun`. _______ Toat` puterea \mi este dat` pentru ca eu s` fiu bl\nd [i cu inima smerit`. Eu vreau mult s` nu ajung dec\t ultimul [i tocmai de aceea sosesc primul! _______ Eu pun acum pe altar voin]a mea personal`. Voin]a Ta, nu voin]a mea; Calea Ta, nu calea mea; Timpul T`u [i nu timpul meu – [i \ntr-o clip`, totul se \ndepline[te. _______ Nu exist` mister \n |mp`ra]ie. Ceea ce eu trebuie s` [tiu, \mi este de\ndat` revelat prin Har. _______ Eu sunt un instrument docil la dispozitia lui Dumnezeu, [i Planul S`u perfect \n privin]a mea se \ndepline[te \n mod magic.

PROTEC}IA
AFIRMA}IILE

25

Eu sunt \nconjurat de Lumina Alb` a lui Hristos, prin care nimic negativ nu poate s` p`trund`. _______ Eu merg \n Lumina lui Hristos [i gigan]ii crea]i de frica mea sunt redu[i la neant. _______ Nimic nu se poate opune binelui meu.

MEMORIA
AFIRMA}IA
Nu exist` pierdere de memorie \n Spiritul Divin; de aceea, eu \mi amintesc de tot ceea ce trebuie s`-mi amintesc [i uit tot ceea ce este spre binele meu.

PLANUL DIVIN
(Vezi Capitolul IV din Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci). Exist` un Plan Divin pentru orice om! A[a cum imaginea perfect` a stejarului se afl` in ghind`, tot a[a modelul divin al vie]ii sale se g`se[te \n Supracon[tientul (Hristos din fiecare) fiec`ruia. Planul Divin nu comport` restric]ii, ci numai s`n`tate, boga]ie, iubire [i expresia perfect` de sine. Astfel, omul \nt\lneste \ntotdeauna \n calea sa elementele Alegerii Divine. El trebuie s` tr`iasc` zilnic dup` Planul Divin, \n caz contrar fiind supus durerii.

26

O doamn` era pe cale s` se mute \ntr-un nou apartament. Era aproape \n \ntregime mobilat, c\nd i-a venit acest g\nd: "|n partea aceasta a \nc`perii ar trebui un birou chinezesc!". Pu]in dup` aceea, \n fa]a magazinului unui anticar, ea z`ri un splendid birou chinezesc, \nalt de aproximativ 2 metri, admirabil sculptat. Ea intr` pentru a afla pre]ul. V\nz`torul \i spuse c` va transmite oferta ei, pentru a vedea dac` este acceptat`. Evident, ea nu dorea s` spolieze pe nimeni, nici s` ob]in` ceea ce nu-i apar]inea, dec\t pe dreptate. |ntorc\ndu-se acas`, ea \[i repeta: "Dac` este s` fie al meu, nu pot s`-l pierd, dac` nu, nu-l mai doresc.". Ningea. Merg\nd, pentru a da mai mult` for]` cuvintelor sale, ea lovea z`pada cu piciorul la dreapta [i la st\nga, tras\nd astfel un drum p\n` la casa ei. Mai multe zile trecur` [i ea primi avizul proprietarului biroului, care era gata s`-l cedeze pentru suma propus` de ea. Astfel, exist` un r`spuns la orice cerere, fie c` este vorba de birouri chine-ze[ti sau de miliarde. "|nainte de a m` chema, eu \]i voi r`spunde", dar dac` nu este vorba de mobil` sau de miliarde alese Divin, ele nu vor aduce fericirea. "Dacã eternul nu-[i cl`de[te casa, cei care o construiesc lucreaz` \n zadar". (Psalmul 127: 1).

AFIRMA}IILE
M` debarasez de tot ceea ce nu este vrut de Dumnezeu [i Planul Perfect al vie]ii mele se \ndepline[te. _______ Ceea ce este al meu, de Drept Divin, nu-mi poate fi r`pit niciodat`. _______

Planul Perfect al lui Dumnezeu \n privin]a mea este imuabil. _______ Eu merg pe c`rarea magic` a intui]iei [i, prin Har, m` aflu pe P`m\ntul F`g`duin]ei. _______

27

Spiritul meu, corpul meu [i afacerile mele sunt \n prezent modelate dup` Imaginea Divin` care este \n mine. _______ Dumnezeu este Singura Putere [i aceast` putere este \n mine. Nu exist` dec\t un singur plan: Planul Divin [i el se realizeaz` \n prezent. _______ Eu mul]umesc pentru ceea ce ob]in de acum \nainte din Substan]a Universal`, adic` pentru tot ceea ce satisface dorin]ele drepte ale inimii mele. _______ Planul Divin \n privin]a vie]ii mele se realizeaz` \n prezent. Eu ocup acum locul prev`zut pentru mine [i pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa. Eu fac \n prezent lucrurile pe care doar eu [tiu s` le fac [i pe care nimeni altcineva nu le poate face. _______ Eu am tot ceea ce trebuie, pentru a executa Planul Divin prev`zut pentru mine, eu sunt la \n`l]ime \n orice situa]ie. _______ Toate u[ile sunt deschise surprizelor fericite [i Planul Divin al vie]ii mele se \ndepline[te prompt, sub influen]a Harului.

S<N<TATEA
C\nd un om str`luce[te de armonie [i fericire, el este s`n`tos. Orice boal` provine dintr-un p`cat sau o \nc`lcare a Legii Spirituale. Iisus Hristos a spus: "Fii vindecat, p`catele tale sunt iertate!". Ranchiuna, reaua voin]`, ura, teama, etc., distrug celulele corpului [i otr`vesc s\ngele. Accidentele, b`tr\ne]ea, chiar [i moartea provin din ceea ce noi purt`m \n noi, prin imagini mentale false.
28

C\nd omul se va vedea a[a cum \l vede Dumnezeu, el va redeveni o fiin]` radioas`, etern`, ignor\nd na[terea [i moartea, deoarece "Dumnezeu a creat omul dup` Chipul [i Asem`narea Sa".

AFIRMA}IILE
Eu neg oboseala, c`ci nimic nu m` poate obosi. _______ Eu tr`iesc \ntr-un Regat al bucuriilor eterne, asupra c`ruia nici timpul, nici oboseala, nici na[terea, nici moartea nu au putere. No]iunea de spa]iu [i de timp se [terge! Eu tr`iesc acum \ntr-un minunat Prezent, care nu cunoa[te nici na[tere, nici moarte. Eu sunt Una cu Cel Unic! _______ Totul \n mine este: Bucurie Etern`, Tinere]e Etern`, Bog`]ie Etern`, S`n`tate Etern`, Iubire Etern`, Via]` Etern`. _______ Eu sunt o fiin]` spiritual` - corpul meu este perfect, creat dup` Chipul [i Asem`narea Sa. Lumina lui Hristos p`trunde \n prezent \n fiecare celul` a corpului meu [i eu mul]umesc pentru radioasa mea s`n`tate.

OCHII
Pentru viziune imperfect`, corespondentele sunt: temerile, b`nuielile, frica de obstacole. A[teptarea nenorocirilor gata s` se abat`. Tr`irea \n trecut sau \n viitor [i nu \n prezent.

29

AFIRMA}IILE
Lumina lui Hristos inund` \n prezent ochii mei. Eu posed clarviziunea Spiritului. Eu v`d clar [i distinct c` nu exist` obstacole \n calea mea. Eu v`d tot a[a de clar \ndeplinirea dorin]ei inimii mele. _______ Am "ochiul Spiritului". Eu v`d prin obiectele aparente. Eu v`d clar miracolul care se \ndepline[te. _______ Viziunea mea asupra Spiritului este tot at\t de clar` ca cristalul. Eu v`d net drumul \naintea mea. Nu exist` obstacol \n calea mea. V`d, \n prezent, \ndeplinindu-se miracole [i minuni. _______ Eu mul]umesc pentru vederea mea perfect`. Eu |l v`d pe Dumnezeu pe orice chip; v`d binele \n orice situa]ie. _______ Viziunea mea este clar` ca cristalul, este viziunea Spiritului. Eu privesc \n sus, \n jos, \n jurul meu, c`ci Binele \mi vine din Nord, din Sud, din Est [i din Vest. _______ Ochii mei sunt ochii perfec]i ai lui Dumnezeu. Lumina lui Hristos \mi inund` [i-mi clarific` drumul. Eu v`d \n mod distinct c` nu exist` lei \n drumul meu, ci doar \ngeri [i binecuvint`ri infinite.

ANEMIA
Coresponden]e: aspira]iile nesatisf`cute, lipsa fericirii.

AFIRMA}IA

30

Eu sunt hr`nit de Spiritul care este \n mine. Fiecare celul` a corpului meu este plin` de lumin`. Eu mul]umesc pentru s`n`tatea mea radioas` [i pentru fericirea mea infinit`. (Aceast` afirma]ie poate fi f`cut` pentru vindecarea oric`rei boli.)

URECHILE
Surditatea are coresponden]e \n: voin]a personal` prea puternic`, \nc`p`]\nare [i dorin]a de a auzi doar unele lucruri.

AFIRMA}IA
Urechile mele sunt urechile Spiritului. Lumina lui Hristos intr` acum prin urechile mele, f`c\nd s` dispar` orice durere sau malforma]ie. Eu aud clar vocea intui]iei [i o ascult imediat. Eu aud clar anun]ul vesel al Ve[tii Bune.

REUMATISMUL
Coresponden]e: judec`]i acerbe, spirit critic.

AFIRMA}IA
Lumina lui Hristos inund` \n prezent con[tiin]a mea [i ea alung` orice g\ndire acerb`. Eu iubesc pe toat` lumea [i toat` lumea m` iube[te. Eu mul]umesc pentru splendida mea s`n`tate [i pentru fericirea mea.

TUMORILE
Coresponden]e: gelozia, ura, resentimentul, temerile, etc.
31

AFIRMA}IA
Orice plant`, pe care Dumnezeu din Cer nu a plantat-o, va fi smuls`. Orice idee fals` \n con[tiin]a mea se risipe[te \n prezent. Lumina lui Hristos p`trunde \n fiecare celul` [i eu mul]umesc pentru s`n`tatea mea radioas` [i pentru fericirea mea prezent` [i etern`.

BOALA DE INIMA
Coresponden]e: temeri, m\nie, etc.

AFIRMA}IA
Inima mea este o idee perfect` a Spiritului Divin; El ocup` \n prezent locul s`u just, pentru a \ndeplini adev`rata sa func]ie. Este o inim` fericit`, ignor\nd frica; este o inim` iubitoare. Lumina lui Hristos se r`sp\nde[te \n toate celulele sale [i eu mul]umesc pentru splendida mea s`n`tate.

ANIMALELE
De exemplu, c\inele.

AFIRMA}IILE
Eu neg orice dezordine aparent`. Acest c\ine este o idee perfect` a Spiritului Divin; el exprim` \n prezent Ideea Divin` Perfect` a unui c\ine perfect. _______ Inteligen]a Infinit` \l lumineaz` [i-l dirijeaz` pe acest animal. El este o Idee Perfect` a Spiritului Divin [i el ocup` \ntotdeauna locul s`u just.

32

ELEMENTELE
Omul este creat dup` Chipul [i Asem`narea lui Dumnezeu [i i s-a dat puterea [i domina]ia asupra tuturor lucrurilor create. El are puterea de a "infrunta v\nturi [i valuri", de a opri valurile [i de a provoca ploaia dupa cerin]`. Exist` un trib de indieni care, tr`ind \ntr-un de[ert, doar prin rug`ciuni, pot provoca ploaia necesar` recoltelor lor. Ei execut` un dans pentru ploaie, acest dans fiind forma lor de rug`ciune, dar pentru acesta, nici un [ef obsedat de vreo team` nu este autorizat s` participe. Trebuie s` dai dovad` de curaj \nainte de a fi admis la aceste cermonii. O persoan`, care a fost martor ocular la acest dans, mi-a povestit c`, din- trun cer albastru, a v`zut c`z\nd potop de ploaie, \n timp ce soarele continua s` str`luceasc`.

FOCUL

AFIRMA}IA
Focul este prietenul omului [i el este \ntotdeauna la locul s`u just, \ndeplinind rolul s`u just.

SECETA

AFIRMA}IA
Nu exist` secet` \n Spiritul Divin. Eu mul]umesc pentru c` ploaia cade \n cantitate suficient` pentru a uda recoltele [i gr`dinile. Eu v`d clar cum cade aceast` avers` binef`c`toare [i manifestarea ei are loc acum.

FURTUNA

AFIRMA}IA
33

Hristos, Care este \n mine, \mbl\nze[te chiar [i v\nturile [i valurile [i creeaz` un calm des`v\r[it. Eu v`d clar Pacea stabilit` pe p`m\nt [i pe mare.

C<L<TORIILE
AFIRMA}IA
Eu mul]umesc pentru aceast` c`l`torie, Divin protejat`, \ndeplinit` \n condi]iile Divin preg`tite [i cu resurse Divin asigurate.

DIFERITE G|NDURI
Ceea ce detesta]i sau ur\]i vi se va \nt\mpla cu siguran]`. |ntr-adev`r, ura creeaz` \n subcon[tient, o imagine vie, care, \n cele din urm`, ia fiin]`. Singurul mod pentru a [terge aceste imagini este s` aplici legea nere-zinsten]ei. (Vezi capitolul IV din "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci). De exemplu, o t\n`r` sim]ea interes pentru un b`rbat care \i vorbea f`r` \ncetare despre fermec`toarele sale veri[oare. Acest lucru i-a trezit gelozia [i resentimentele. Drept care, el a disp`rut cur\nd din via]a sa. Dup` c\tva timp, ea \nt\lni un alt b`rbat, pentru care sim]i o mare atrac]ie. Dar, iat` c`, \n cursul unei conversa]ii, acesta a f`cut [i el aluzie la veri[oarele sale, pe care le iubea foarte mult. Ea fu mai \ntii iritat`, apoi \ncepu s` sur\d`, pentru c`, iat`, le re\nt\lnea pe vechile ei cuno[tin]e, "veri[oarele". De aceasta dat`, ea \ncerc` o nerezisten]`. Ea binecuvint` pe toate veri[oarele din Univers, le trimise g\nduri binevoitoare, \n]eleg\nd c`, dac` nu ac]ioneaz` a[a,
34

orice b`rbat pe care l-ar \nt\lni i-ar fi r`pit de rudele sale. Aceast` atitudine se dovedi a fi un succes, c`ci nu mai auzi niciodat` vorbindu-se despre veri[oare. Iat`, deci, motivul pentru care at\tea persoane fac experien]e nenorocite [i care se repet` de-a lungul \ntregii lor vie]i. Am cunoscut o doamn`, care se l`uda cu nenorocirile ei. Ea repeta cui dorea s-o aud`: "Eu [tiu mai bine ca oricine ce \nseamn` necazurile!". Apoi a[tepta s` i se spun` cuvinte de simpatie. Bine\n]eles, ea vorbea despre dificult`]ile ei [i, cu c\t vorbea mai mult, cu at\t avea mai multe necazuri, c`ci, prin cuvintele ei, "se condamna". Ea ar fi trebuit s` pronun]e cuvintele pentru neutralizarea acestor necazuri, \n loc s` le multiplice. Dac`, de exemplu, ar fi repetat: "Eu arunc aceast` povar` asupra lui Hristos din mine [i avansez liber`", \n loc s`-[i fi descris nenorocirile, ele s-ar fi risipit, "c`ci prin cuvinte ve]i fi m~ntui]i". "|]i voi da p`m\ntul pe care \l vezi". Omul recolteaz` \ntotdeauna ceea ce a sem`nat \n lumea g\ndurilor sale. De exemplu, o femeie avea mare nevoie de bani. Tot merg\nd pe strad`, ea nu \nceta s` afirme c` Dumnezeu este sprijinul ei imediat. La un moment dat, cobor\nd privirea, ea a v`zut la picioarele sale o bancnot` de 500 de franci, pe care o ridic`. Un b`rbat (portar la unul din imobilele din apropiere), observ\nd scena, \i spuse: "Doamn`, a]i ridicat o bancnot`, nu-i a[a? Eu am crezut c` este ambalajul unui chewing-gum. De altfel, mai multe persoane au c`lcat pe ea, dar, c\nd a]i venit dumneavoastr`, ea s-a deschis ca o frunz`.". Unii oameni aveau \n ei no]iunea de cerin]`, \ns` au c`lcat peste bancnot`; ea s-a deschis doar la cuvintele pline de credin]`. Exist` astfel de ocazii \n via]`, un om le prinde, altul trece pe l\ng` ele. "Credin]a f`r` fapte (eforturi, ac]iuni) este moart`." Elevul, pentru a suscita manifestarea pe care o cere \n rug`ciunea sa, trebuie s` fac` dovada unei credin]e active, care s` ac]ioneze. O doamn` mi-a cerut \ntr-o zi s` "pronun] cuv\ntul", pentru ca ea s` poat` \nchiria o camer` din apartamentul ei. Eu i-am declarat: "Mul]umesc pentru c` aceast` camer` s` fie \n prezent \nchiriat` persoanei care i se cuvine \n mod perfect [i la un pret echitabil, d\nd astfel satisfac]ie tuturor". Trecur` c\teva s`pt`m\ni [i camera era tot ne\nchiriat`. Eu am \ntrebat-o: "Ai f`cut dovad` de credin]` activ`?". Ai urmat orice impuls pe care l-ai avut, pentru a \nchiria aceast` camer`? Ea mi-a r`spuns: "Am dorit s` cump`r o lamp` pentru aceast` camer`, dar am decis c` nu pot s`-mi permit.".

35

I-am replicat de\ndat`: "N-o vei \nchiria niciodat`, dac` nu vei cump`ra aceast` lamp`, c`ci, cump`r\nd-o, vei da dovad` de credin]` [i vei da subcon[-tientului t`u no]iunea de certitudine.". "Care este pre]ul lampii?". "14.000 de franci.". Eu am exclamat: "Aceast` sum` te desparte de locatarul dorit!". Entuziamul ei a fost a[a de mare, \nc\t se duse s` cumpere 2 l`mpi. Trecu aproximativ o s`pt`m\n`, [i un locatar ideal se prezent`. El nu fuma, pl`tea chiria \nainte [i avea toate calit`]ile cerute de doamna care \nchiria camera. Dac` nu ve]i deveni ca un copil [i nu v` ve]i s`pa [anturile, nu ve]i intra niciodat` \n |mp`r`]ia manifest`rilor. (Vezi "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci") "F`r` viziune, poporul meu va pieri". Dac` omul nu are un scop, un P`m\nt al F`g`duin]ei, c`tre care s`-[i \n-drepte g\ndurile, el \ncepe s` piar`. Se constat` adesea, \n micile ora[e de provincie, printre oamenii care se a[eaz` iarna \n jurul sobei, c` unii nu au nici o ambi]ie. {i totu[i, \n fiecare dintre ei, exist` un P`m\nt care nu a fost descoperit, o min` de aur. Am cunoscut \ntr-un asemenea ora[ de provincie, un om care era numit "Charlie magnolia", pentru c` el descoperea \ntotdeauna primul, c\nd venea prim`vara, prima magnolie \nflorit`. El era cizmar, dar \n fiecare dup`-amiaz`, pleca de la lucru, pentru a vedea trenul de la ora 4, care sosea dintr-un ora[ \ndep`rtat. El percepea vag, \n subcon[tientul s`u, un apel la viziune. F`r` \ndoial` c` Planul Divin care-l privea, prevedea c`l`torii sau un frumos viitor de botanist. Prin cuv\ntul rostit, Planul Divin poate s` se arate [i permite fiec`ruia \ndeplinirea destinului s`u. "Eu v`d acum, \n mod clar, Planul Perfect al vie]ii mele. Entuziamul Divin \mi d` puteri [i eu \mi realizez acum destinul meu." Atitudinea spiritual` \n privin]a banilor este aceea care are con[tiin]a c` "Dumnezeu este boga]ia omului" [i c` acesta poate s` recurg` la Substan]a Universal`, prin credin]a sa [i prin pronun]area cuv\ntului. Cel care \n]elege aceasta nu mai este lacom [i cheltuie[te banii s`i f`r` team`. Datorit` Pungii magice a Spiritului, bog`]iile sale sunt inepuizabile [i imediate [i el [tie, de asemeni, c` a da precede pe a primi. |ntr-o zi, cineva a venit s` m` roage s` "pronun] cuvintul" care ar putea s-o pun` \n posesia a 35.000 de franci, pentru data de 1 august ([i era 1 iulie). Cunosc\nd-o foarte bine, i-am spus: "Problema dumneavoastr` este c` nu da]i destul, trebuie s` v` preg`ti]i abunden]a d`ruind, mai \nt\i". Pe de alt` parte, ea aceptase invita]ia unei prietene, dar, ezita s` plece, pentru c` aceasta se formaliza pentru nimicuri. "V` rog, spuse ea, trata]i-m` pentru a nu face ceva r`u \n cele 3 s`pt`m\ni c\t voi sta la prietena mea, fiindc` doresc s` plec c\t mai cur\nd posibil;
36

m` bizui pe dumneavoastr`, pentru a pronun]a cuv\ntul care-mi va da suma de care am nevoie pentru aceast` c`l`torie". Ea se duse, deci, la prietena ei, fu nenorocit`, \ngrijorat`, agitat`, \ncerc\nd mereu s` plece, dar de fiecare dat` era rugat` s` mai r`m\n`. Atunci, \[i aminti de sfatul meu [i f`cu daruri celor din jurul ei. De fiecare dat` c\nd era posibil, ea oferea un mic cadou. 1 august se apropia [i ea nu vedea nici un semn c` suma dorit` i-ar putea parveni, [i nu avea alt mijloc pentru a putea pleca. |n ultima zi din iulie, ea \[i spuse: " Doamne! Poate c` nu am d`ruit destul! {i ea oferi c\teva daruri celor care o serveau. Chiar pe 1 august, gazda ei \i spuse: "Draga mea, eu doresc s`-]i fac un cadou", [i \i \ntinse un cec de 35.000 de franci! Pe c`i neb`nuite, Dumnezeu \[i \ndepline[te miracolele sale!

AFIRMA}IILE
Dumnezeu nu desparte [i nu divide: de aceea, binele meu nu poate fi nici separat, nici divizat. Eu sunt una cu Binele meu indivizibil. _______ Tot ceea ce este al meu prin Drept Divin circul` de acum \nainte liber [i ajunge la mine pe c`i perfecte, sub influen]a Harului. _______ Opera lui Dumnezeu este des`v\r[it` [i trebuie s` se manifeste acum. _______ Credin]a mea ajunge pentru ca o abunden]` nelimitat` s` se manifeste, \n prezent, \n favoarea mea. _______ Aparen]ele nu m` tulbur` de loc. Am \ncredere \n Dumnezeu – [i el \mi \ndepline[te de\ndat` dorin]ele inimii mele. _______ Binele meu \mi parvine acum, \n mod surprinz`tor. _______ Planul Divin al vie]ii mele nu poate fi modificat \n cursul execut`rii sale. El este imuabil [i indestructibil. El asteapt` pur [i simplu s`-l recunosc.
37

_______ Reveleaz`-mi ceea ce trebuie s` fac, permite-mi s` v`d clar binecuv\ntarea cu care tu m-ai cople[it. _______ Fie ca voin]a Ta binecuv\ntat` s` se \ndeplineasc` azi \n mine. _______ Impulsurile seam`n` cu c\inii de v\n`toare pe care Cerul i-ar trimite pentru a m` conduce pe drumul cel drept. _______ Toate lucrurile pe care le caut, m` caut` la r\ndul lor, acum. _______ Activitatea Divin` se desf`[oar` acum \n Spiritul meu, \n corpul meu [i \n afacerile mele, fie c`-mi dau sau nu seama de aceasta. _______ Deoarece eu sunt una cu Prezen]a Unic`, eu sunt Una cu dorin]a inimii mele. _______ Eu v`d \n prezent prin ochiul unic al Spiritului, nu v`d dec\t perfec]iunea. _______ Eu sunt o idee perfect` a Spiritului Divin; eu sunt \ntotdeauna acolo unde trebuie s` fiu, ocupat cu lucrul care-mi convine, la momentul oportun, pentru un salariu just. _______ Ceva \n sinea voastr` iube[te aventura, [i aceasta v` va ajuta s` triumfa]i \n orice \mprejurare. Eu sunt un magnet irezistibil, care atrage Abunden]a Infinit`, sub toate formele ei, c`ci orice form` \mi apar]ine prin Drept Divin. _______

38

Totul \n mine este plenitudine. Pentru c` am cerut, voi primi cu siguran-]`. _______ Legea lui Dumnezeu este legea cererii [i eu mul]umesc pentru manifestarea ei, care m` cople[e[te prin Har [i pe c`i perfecte. _______ Abunden]a m` \nconjoar` de pretutindeni. Eu v`d clar resursele mele inepuizabile. Eu [tiu exact ce trebuie s` fac. _______ Lumea mea minunat` intr` \n ac]iune, ea se manifest` [i p`trunde f`r` piedici \n P`m\ntul F`g`duin]ei, prin Har. _______ O mare lini[te se r`sp\nde[te acum \n mine, eu iubesc Legea Ta, a nerezisten]ei, nimic nu m` va mai ofensa. Tu e[ti \n sinea mea Inspira]ia, Revela]ia [i Iluminarea. _______ Chiar [i ceea ce pare prea bun poate s` se adevereasc`. Chiar [i ceea ce pare prea bun poate s` dureze. Chiar [i ceea ce pare prea minunat poate s` se realizeze.

CONCLUZIA
Alege]i afirma]ia care se adapteaz` cel mai bine cerin]elor dumneavoastr` [i supune]i ac]iunii sale ceea ce trebuie s` \nfrunta]i. Aceasta va fi bagheta voastr` magic`, deoarece cuv\ntul vostru este Dumnezeu \n ac]iune. "Cuvintul nu se \ntoarce la mine f`r` efect, f`r` s` fi executat voin]a mea" (Isaiia, 55: 11). "Dar eu cer: Oare nu au auzit? Dimpotriv`, vocile lor au r`sunat pe tot p`m\ntul [i cuvintele lor au ajuns p\n` la cap`tul lumii". (Romanii, 10: 18).
39

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful