You are on page 1of 1

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, vijfde kamer

,
d.d. 1 juni 2011, werd het faillissement van Brigou, Pierre, voorheen
wonende te 8800 Roeselare, P. De Coninckstraat 44, thans wonende te
8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 52/A000, ondernemings-
nummer 0850.405.235, door vereffening beëindigd.
De gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De griffier, (get.) V. Soreyn.
(25423)
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, vijfde kamer,
d.d. 1 juni 2011, werd het faillissement van D en P BVBA, Ledegem-
straat 117, te 8560 Moorsele, ondernemingsnummer 0455.848.233, door
vereffening beëindigd.
Als vermoedelijke vereffenaar wordt beschouwd : Rita Declercq,
wonende te 8560 Wevelgem, Ledegemstraat 117.
De griffier, (get.) V. Soreyn.
(25424)
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, vijfde kamer,
d.d. 1 juni 2011, werd bij dagvaarding failliet verklaard : Delmotte,
Betty, Herpelplas 2, te 8720 Dentergem, geboren op 16 november 1965.
Ondernemingsnummer 0648.524.677.
Goederenvervoer over de weg m.u.v. verhuisbedrijven.
Rechter-commissarissen : Coussee, Dirk; Vandamme, Serge.
Curator : Mr. Couvreur, Caroline, Fr. Rooseveltlaan 64,
8790 Waregem.
Datum der staking van betaling : 1 juni 2011.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 29 juni 2011.
Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
27 juli 2011, te 9 u. 30 m., in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De griffier, (get.) V. Soreyn.
(25425)
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, buitenge-
wone zitting vijfde kamer, d.d. 3 juni 2011, werd op bekentenis failliet
verklaard : Vandenberghe, Erik, Mimosalaan 1A, te 8500 Kortrijk,
geboren op 8 januari 1936, handelsbenaming : « Super-Shop ».
Ondernemingsnummer 0530.537.243.
Droogkuis.
Rechter-commissarissen : Coussee, Dirk; Vandamme, Serge.
Curator : Mr. Sustronck, Peter, Burg. Nolfstraat 10, 8500 Kortrijk.
Datum der staking van betaling : 3 juni 2011.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 29 juni 2011.
Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
27 juli 2011, te 10 u. 45 m., in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De griffier, (get.) J. Vanleeuwen.
(25426)
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, buitenge-
wone zitting vijfde kamer, d.d. 31 mei 2011, werd op bekentenis failliet
verklaard : Siegfried Denys CVOA, Klaregrachtstraat 36, te
8870 Izegem.
Ondernemingsnummer 0809.671.173.
Algemene bouw van residentiële gebouwen.
Rechter-commissarissen : Coussee, Dirk; Vandamme, Serge.
Curatoren : Mr. Debrabander, Lieven, Hugo Verrieststraat 32,
8800 Roeselare; Mr. Supply, Gwendoline, Henri Horriestraat 44-46,
8800 Roeselare.
Datum der staking van betaling : 31 mei 2011.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 29 juni 2011.
Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
27 juli 2011, te 10 u. 30 m., in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.
Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.
De hoofdgriffier, (get.) Engels, Koen.
(25427)
Rechtbank van koophandel te Mechelen
Bij vonnis, d.d. 30 mei 2011, van de rechtbank van koophandel te
Mechelen, werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard :
de heer De Gols, Marc Danny, geboren te Lokeren op 4 augustus 1972,
wonende te 1852 Grimbergen, Eversemsesteenwe 20, handelend in zijn
hoedanigheid van vennoot van de GCV Marcitect, met maatschap-
pelijke zetel te 2590 Berlaar, Pastoor Haemelsstraat 20, deze vennoot-
schap in staat van faillissement verklaard zijnde bij vonnis van deze
rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d. 21 mei 2010.
De persoon die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder
meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen.
De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 30 mei 2011.
Tot curator werd benoemd : Mr. Lammar, Thierry, advocaat, kantoor-
houdende te 2800 Mechelen, Schuttersveld 4-8.
34421 MONITEUR BELGE — 10.06.2011 — BELGISCH STAATSBLAD