You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 137


BEÂN BÔØ GIEÁNG JACOB
I. Chuùa Gieâsu Vaø Thieáu Phuï Samaria
Tieåu chuù: Nhö chuùng ta ñaõ bieát, muïc ñích cuûa taäp saùch naøy laø giuùp ñôõ caùc taâm
hoàn theo doõi böôùc ñi cuûa vò Thieân-Chuùa-laøm-ngöôøi, ñeå bieát vaø soáng thaân maät vôùi
Chuùa. Hoaëc tröïc tieáp, hoaëc giaùn tieáp, caùc ñeà taøi sau ñaây nhaèm ñeán muïc ñích ñoù;
chaúng haïn vieäc thaùnh Gioan Tieàn Hoâ bò toáng nguïc, caùc moân ñeä sôï bò baùch haïi,
Chuùa Gieâsu quyeát ñònh trôû laïi mieàn yeân tónh Galileâ.
Samaria naèm giöõa hai mieàn Juñeâ vaø Galileâ. Chuùa Gieâsu saép qua ñòa haït
Samaria. Coù ñieàu laï laø taïi ñaây, ngöôøi ta ñoùn nhaän lôøi Chuùa caùch noàng nhieät hôn
ôû Juñeâ! Daân mieàn Samaria ñaõ boû quoác giaùo töø laâu: hoï khoâng giöõ luaät Maisen
nöõa, maø soáng nhö moät nhoùm ly giaùo. Ngöôøi Juñeâ traùi laïi, ngaøy moät caâu neä vaøo
luaät leä. Caùc nhaø tieán só vôùi baûn tính hay phoùng ñaïi, thöôøng chuù giaûi quaù tæ mæ
khieán luaät leä trôû thaønh aùch naëng neà cho daân chuùng. Daân chuùng maát heát tin töôûng
ôû giai caáp laõnh ñaïo tinh thaàn. Hoï ñeå yù thi haønh töøng chi tieát caùc nghi thöùc beân
ngoaøi, vaø cho nhö vaäy laø duy trì ñöôïc taùc phong ñaïo ñöùc cuûa daân toäc. Ai cuõng coù
theå cho mình laø baïn höõu, laø con yeâu daáu cuûa Thieân Chuùa mieãn laø naïi ñeán danh
Abraham. Maisen vaø caùc tieân tri. Hoï khinh thò ngöôøi Samaria ñeán noãi hoï töôûng
raèng mình seõ bò nhô nhuoác neáu tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi aáy duø cuoäc tieáp xuùc chæ
trong giaây laùt. Thöïc ra tuy ngöôøi Samaria soáng xa ñöôøng ngay neûo chính, nhöng
hoï giöõ ñöôïc taâm hoàn thanh thaûn, côûi môû hôn vaø laønh maïnh hôn: khoâng gì teä vaø
xaáu xa hôn moät söï thieän maø bò thi haønh leäch laïc.

CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC


Trong khung caûnh ñoù, moät caûnh töôïng caûm ñoäng vaø cao sieâu laøm toâi thích thuù
vaø loâi keùo toâi phaûi chuù yù ñoù laø dieän maïo coù moät khoâng hai cuûa Chuùa Gieâsu. Toâi
muoán chieâm ngaém vaø quì goái thôø laïy Ngaøi suoát ngaøy mai. Thaùi ñoä Ngaøi cao
thöôïng quaù! Tình thöông cuûa Ngaøi ñoái vôùi toâi saâu xa quaù! Vaø tình yeâu caùc linh
hoàn cuûa Ngaøi thaät maõnh lieät! Luùc baáy giôø toâi cuõng coù maët taïi ñoù, gaàn choã thieáu
phuï Samaria ñöùng vaø toâi ñöùng tröôùc aùnh maét cuûa Chuùa Gieâsu!
Ngay toái hoâm nay, toâi ñöa taâm tö veà nôi muoân ñôøi ghi nhôù gaàn caïnh thò
traán Sichem, ñeå soáng beân gieáng nöôùc döôùi aùnh naéng gay gaét cuûa buoåi tröa. Toâi

2
thaáy Chuùa ngoài beân bôø gieáng, caùc moân ñeä vaøo thaønh mua thöùc aên, moät thieáu phuï
tieán ñeán muùc nöôùc. Toâi choïn laáy moät choã ngoài gaàn ñoù.
Laïy Chuùa Gieâsu, con ñoùn laáy töøng lôøi noùi cuûa Chuùa ñeå tìm kieám trong ñoù
nhöõng taâm tình do traùi tim noàng chaùy cuûa Chuùa phaùt ra, moät traùi tim khoâng bao
giôø thay ñoåi.

NGUYEÄN NGAÉM

+ Caáu Taïo Nôi Choán: Giöõa khung caûnh xinh ñeïp naøy, toâi hình dung laïi caùi gieáng
coù bôø roäng, coù maùi ñaù ñeå che buïi baëm bay tuoân. Ñaøng xa laø thò xaõ Sichem, maát
huùt trong maøu xanh cuûa ruoäng ñoàng. Luùc ñoù laø buoåi tröa, maët trôøi ñöùng boùng toûa
chieáu aùnh naéng gay gaét. Caûnh vaät im lìm, vì ñoù laø luùc nghæ ngôi cuûa ngöôøi vaø
vaät: chim choùc ñaäu yeân treân caønh caây, vaø tieáng coân truøng cuõng thöa thôùt.
Toâi xin Chuùa Kitoââ hoâm nay cho toâi chæ ngaém nhìn mình Ngaøi thoâi.

CHUÙA GIEÂSU MEÄT NHOÏC


Chuùa ngoài döôùi maùi che naéng treân bôø gieáng Jacob. Chaân tay Ngaøi laám ñaày buïi.
Traùn Ngaøi nheã nhaïi moà hoâi. Ñieàu ñoù chöùng toû Ngaøi ñang meät.
OÂi, bôø gieáng aân tình ñaõ giaûi meät cho Chuùa Gieâsu, ta caùm ôn ngöơi! OÂi maùi
che naéng hieán boùng maùt cho thaân theå Chuùa ñang böøng noùng, ta caùm ôn ngươi! OÂi
côn meät nhoïc vì ñöôøng xaù naéng noâi, oâi ñoâi chaân laám laùp buïi baëm, oâi vaàng traùn
ñaãm moà hoâi, ta cuõng caùm ôn taát caû caùc ngươi! Caùc ngươi ñaõ baày ra tröôùc maét
moïi ngöôøi moät söï kieän, ñoù laø vò Thieân-Chuùa-laøm-ngöôøi ñaõ trôû neân gioáng loaøi
ngöôøi moïi söï. Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ maëc laáy caû nhöõn g yeáu heøn cuûa theå xaùc
chuùng con. Thieân Tính nôi Chuùa coù theå vaø chaéc chaén laø löôùt qua ñöôïc moïi söï
heøn yeáu nhaân loaïi laém chöù! Nhöng Chuùa khoâng muoán theá, vì neáu vaäy thì Chuùa
ñaâu coù gaàn guõi vaø trôû neân gioáng chuùng con, vaø ñaâu coù chia seû caùc beänh taät ñau
khoå vôùi chuùng con. Daàu vaäy, moãi khi gaëp ñau khoå, baûn naêng choán g ñoái cuûa
chuùng con vaãn noåi daäy maø baøo chöõa vaø keâu ca voâ loái raèng: giöõa Chuùa Gieâsu vaø
toâi coù moät vöïc saâu ngaên caùch, Ngaøi laø Thieân Chuùa maïnh meõ, coøn toâi chæ laø moät
thuï taïo hay sa ngaõ.

3
Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa cuõng ñaõ chaúng maëc laáy baûn tính deã sa ngaõ ñoù sao!
Sau naày Chuùa coù toû loä nhaân tính nhieàu hôn nöõa. Tuy nhieân , ngay töø giaây phuùt
ñaàu tieân cuûa ñôøi soáng coâng khai cuûa Chuùa, con muoán chieâm ngaém việc Chuùa
chòu ñöïng caùc ñieàu kieän nhaân loaïi nhö chuùng con, taâm tö cuõng giao ñoäng vaø thaân
xaùc cuõng meät nhoaøi. Daàu vaäy, con thaáy Chuùa traàm tónh, töï chuû giaùc quan, luoân
haønh ñoäng töï do vôùi yù thöùc luaân lyù ñuùng ñaén.
NGHÆ NGÔI VAØ CHÔØ ÑÔÏI
Laïy Chuùa Gieâsu, giaây phuùt nghæ ngôi giaûi meät naày ñaõ giuùp Chuùa ñònh taâm vaø
suy nieäm ñoâi chuùt. Taâm tö Chuùa luùc aáy muoán chìm ñaém trong caùc kyû nieäm cuûa
thôøi xa xöa taïi choán naày: Chuùa hoài töôûng laïi toå phuï Abraham xaây caát moät baøn
thôø cung hieán Thieân Chuùa chaân chính taïi ñaây; veà sau toå phuï Jacob, mua ñaát naày
laøm cuûa thöøa töï cho Giuse, ngöôøi con yeâu daáu cuûa oâng. Chính gieáng ñoù laø do toå
phuï Jacob ñaøo, neân ñöôïc goïi laø gieáng Jacob. Quaû ñoài phía tröôùc laø Garizim, nôi
maø töø bao theá kyû daân chuùng xöù Samaria ñeán daâng hieán leã vaät, nhöng Thieân
Chuùa khoâng haøi loøng bao nhieâu veà cuûa leã ñoù.
Beân caïnh caùc chöùng tích cuûa quaù khöù laø thò traán Sichem xa xa thaáp thoaùng
nhöõng maùi nhaø sôn traéng, nôi ñoù saép ñöôïc ñoùn tieáp Ngaøi trong ñeâm nay.
Giaây phuùt nghæ ngôi beân bôø gieáng Jacob laø moät cô hoäi chieâm nieäm, vaø ñoù
cuõng laø giaây phuùt chôø ñôïi. Nhöng Chuùa chôø ñôïi ai? Moät vó nhaân hay moät vò
Thaùnh? Khoâng, Chuùa chôø ñôïi moät thieáu phuï toäi loãi. Vöøa luùc ñoù naøng töï trong
thaønh ñi ra, vaø tieán veà gieáng nöôùc trong saïch nhaát thaønh. Naøng ñem theo chieác
voø coù giaây daøi ñeå muùc nöôùc vì gieáng khaù saâu. Caùch phuïc söùc loâi thoâi vaø boä ñieäu
quaù töï do toá caùo naøng ñang soáng trong tình traïng ñaùng buoàn. Vaû laïi, ngöôøi ñaøn
baø töï troïng vaø ñoan trang khoâng bao giôø ra ngoaøi vaø ñi xa moät mình nhö vaäy.

THIEÁU PHUÏ ÑOÁI DIEÄN VÔÙI CHUÙA GIEÂSU


Hai taâm hoàn ôû hai thaùi cöïc. Nôi Chuùa Gieâsu, phaùt hieän nguoàn maïch tinh trong
dòu daøng, quanh Ngaøi nhö bao phuû moät haøo quang ngôøi saùng: haøo quang cuûa veû
ñoan trang khieâm nhöôøng, nhöng ñaày uy tín vôùi loøng nhaân töø vò tha. Coøn ngöôøi
thieáu phuï toäi loãi phaûng phaát veû laïnh luøng trô treõn gaàn nhö haän ñôøi. Töø nôi naøng
ngöôøi ta thaáy nhö coù moät muõi nhoïn saün saøng xæa xoùi vaøo ngöôøi chung quanh.
Muoán chinh phuïc naøng, phaûi haønh ñoäng maïnh meõ vaø chín chaén môùi thaønh coâng
ñöôïc.

4
Laïy Chuùa Gieâsu, ai laïi khoâng ngöôõng moä Chuùa trong coâng vieäc daàn daàn
chinh phuïc moät taâm hoàn caùch voâ vò lôïi! Chuùa muoán cho con ño löôøng loøng
thöông xoùt haûi haø cuûa Chuùa qua caùch thöïc hieän daàn daàn coâng vieäc. Ñieåm chuù yù
tröôùc tieân laø cuoäc gaëp gôõ naøy khoâng phaûi laø söï vieäc tình côø. Chuùa ñaõ tieân ñoaùn,
döï lieäu, vaø chuaån bò tröôùc baèng caùch xeáp ñaët caùc ñieàu kieän ñeå hoaøn caûnh ñoù xẩy
ñeán: ngöôøi thieáu phuï muoán ñeán muùc nöôùc ôû gieáng trong maùt vaø ñi vaøo ñuùng giôø
Chuùa ngoài nghæ meät taïi ñoù. Caùc söï kieän vaø hoaøn caûnh khaùc gì taám maøn che ôû
ngoaøi, coøn beân trong laø thaùnh yù Chuùa.
----------o0o---------