STATUT FUNDACJI CENTRUM ARCHITEKTURY

z siedzibą w Warszawie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Architektury, zwana dalej Fundacją",
ustanowiona przez:
 Agnieszkę Rasmus-Zgorzelską,
 Aleksandrę Stępnikowską,
 Jarosława Trybusia,
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 marca
2011 r. przed notariuszem Marzeną Dmochowską w kancelarii notarialnej przy ul.
Filtrowej 73 lok. 9 w Warszawie.
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, a jej terenem działania
Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność również poza granicami kraju.
§5
Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
§7
Fundacja używa pieczęci i oznak z danymi identyfikacyjnymi Fundacji zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

1

§8
Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i
organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych
organizacji nie może naruszać samorządności Fundacji i zobowiązań wynikających z
umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.
§9
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
CELE i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§10
Nadrzędnym celem Fundacji jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o architekturze,
a w szczególności:
a.

wspieranie rozwoju kultury architektonicznej w Polsce i na świecie

b. tworzenie kontaktów i umacnianie współpracy w środowisku architektonicznym w
Polsce i na świecie oraz umożliwianie działań interdyscyplinarnych między różnymi
środowiskami kultury
c. pobudzanie zainteresowania architekturą i jej historią w środowiskach
nieprofesjonalnych
d.

inicjowanie przedsięwzięć służących popularyzacji zagadnień architektury,

e. wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z upowszechnianiem zagadnień
związanych z architekturą
f. popularyzację nowych zjawisk i teorii z obszaru architektury, przestrzeni i szeroko
pojętego projektowania
g. promocję aktualnej i dawnej polskiej architektury w Polsce i za granicą oraz
wspieranie współpracy międzynarodowej
§11
Cele Fundacji są realizowane poprzez następujące działania:
a. Organizację wystaw, konkursów, warsztatów, wykładów, dyskusji, przeglądów
filmów, wycieczek architektonicznych, festiwali i innych.
b. Program rezydencyjny i stypendialny.
c. Badania – wspieranie działalności naukowej w dziedzinie historii i teorii
architektury.
d. Cyfrową i analogową dokumentację dorobku polskiej architektury: gromadzenie
informacji o budynkach, konkursach, wydarzeniach.
e. Lobbing – działania na rzecz stosowania dobrych praktyk w planowaniu

2

przestrzennym, legislacji, edukacji, ochronie zabytków.
f. Prowadzenie stron internetowych, blogów oraz korzystanie z innych narzędzi
komunikacji elektronicznej i działania wydawnicze.

§12
Fundacja może realizować swoje cele działając we współpracy z innymi instytucjami i
organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§13
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2100 zł (dwa
tysiące sto złotych) wniesiony przez Fundatorów w równych częściach, z czego kwota
1000 zł zostaje przeznaczona na działalność gospodarczą, a 1100 na cele statutowe.
§14
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", przekazywania ich majątku na rzecz ich
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów
lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§15
Majątek Fundacji stanowią nieruchomości i fundusze. Majątek Fundacji może
pochodzić z:
1. Darowizn, spadków i zapisów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
2. Subwencji, dotacji, kontraktów oraz grantów od osób prawnych i fizycznych,
krajowych i zagranicznych.
3. Zbiórek i imprez publicznych.

3

4. Wpływów z działalności statutowej, dochodów z majątku Fundacji, wpływów
pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z
papierów wartościowych.
5. Majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
6. Dochodów z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.
7. Działalności gospodarczej.
8. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Fundacji.
9. Odpisów podatkowych 1% w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego.

§16
Darowizny, spadki i zapisy oraz subwencje i dotacje, a także granty mogą być
wykorzystane na finansowanie wszelkich działań Fundacji zmierzających do
urzeczywistnienia jej celu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
1. Dla oświadczeń woli w sprawach majątkowych Fundacji oraz innych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może wyznaczyć Pełnomocnika, który jednoosobowo składać może
oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji, do wysokości określonej w
uchwale wyznaczającej Pełnomocnika.

§18
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany
będzie na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
§19
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
1. (47.8) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.
2. (47.99.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i
targowiskami.
3. (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania.
4. (59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi.
5. (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
6. (63.1) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność; działalność portali internetowych.
7. (63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.
8. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

4

9. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
10. (72.20.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych.
11. (74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
12. (74.20.Z) Działalność fotograficzna.
13. (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami.
14. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
15. (77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
16. (82.1) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą.
17. (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
18. (82.99.Z) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
19. (85.59.B) Pozaszkolne formy edukacji.
20. (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
21. (90.0) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
22. (91.0) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność
związana z kulturą.

§20
Gospodarka finansowa Fundacji jest jawna. Zarząd co roku publikować będzie na
stronie internetowej Fundacji oraz udostępni w siedzibie Fundacji raport roczny z
działalności, zawierający szczegółowe informacje o źródłach powstawania majątku.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

§21
1.

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.

2.

Zarząd zarządza majątkiem Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji
niezastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych organów Fundacji.
§22
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
2. Zarząd jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz
powoływania Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci członka Zarządu, rezygnacji

5

złożonej na piśmie, odwołania z pełnienia funkcji.
§23
Decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są większością głosów.
§24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
2. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
3. Realizowanie uchwał i bieżące kierowanie całokształtem działalności Fundacji;
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności;
5. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Fundacji;
6. Przyjmowanie oraz odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
8. Wyznaczanie pełnomocników;
9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
10. Ustalanie regulaminów wewnętrznych;
11. Powoływanie komisji, rad i innych ciał doradczych i eksperckich.
§ 25
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
§26
Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
§27
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd
może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu.

Rozdział V
INNE ORGANY FUNDACJI
§28
Fundator może powołać Radę Fundacji. W przypadku powołania Rady Fundacji będzie
ona sprawowała funkcje doradcze oraz funkcję organu kontroli wewnętrznej.
§29
Członkostwo w Radzie Fundacji
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, bez ograniczeń powyżej tej
liczby.

6

2. Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba zasłużona dla kultury polskiej.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Fundacji.
4. Skład pierwszej Rady Fundacji określa Fundator.
5. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie wyboru lub odwołania członków Rady Fundacji
wymaga jednogłośnej uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.
6. Rada Fundacji może proponować Zarządowi kandydatury do Rady Fundacji.
7. Przewodniczącego Rada Fundacji wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród
swoich członków.
8. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
9. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci członka Rady Fundacji;
b) rezygnacji członka złożonej na piśmie;
c) odwołania członka z pełnienia funkcji.
10. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot
udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem
funkcji członka Rady Fundacji.
§30
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się
przynajmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji
zapadają większością głosów.
3. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez
Przewodniczącego posiedzenia.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
Zmiana statutu
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu Zarząd podejmuje przy obecności wszystkich
członków.
§32
Likwidacja Fundacji
1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zarządu.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone z celem Fundacji określonym w §8 niniejszego statutu. Zarząd, podejmując
uchwałę o likwidacji, wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie przeznaczony.
7

§33
Statut niniejszy został uchwalony przez Fundatorów w dniu 28 lutego 2011 r.

8