You are on page 1of 2

Ramowy program nauczania

Jzyk: angielski
Poziom: B2
Forma zaj: lektorat
Liczba godzin w semestrze: w zalenoci od planu studiw zatwierdzonego do realizacji w danym roku akademickim przez Rad Wydziau
Forma zaliczenia: ocena
Punkty ECTS: w zalenoci od planu studiw zatwierdzonego do realizacji w danym roku akademickim przez Rad Wydziau
Cele i efekty ksztacenia Osoba posugujca si jzykiem na tym poziomie rozumie znaczenie gwnych wtkw przekazu zawartego w
zoonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, cznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z
zakresu jej specjalnoci. Potrafi porozumiewa si na tyle pynnie i spontanicznie, by prowadzi normaln rozmow z
rodzimym uytkownikiem jzyka, nie powodujc przy tym napicia w ktrejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim
zakresie tematw - formuowa przejrzyste i szczegowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a take wyjania swoje
stanowisko w sprawach bdcych przedmiotem dyskusji, rozwaajc wady i zalety rnych rozwiza.
rdo: Europejski system opisu ksztacenia jzykowego: uczenie si, nauczanie, ocenianie, tum. W. Martyniuk, Wydawnictwa Centralnego
Orodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.
Treci
ksztacenia
gramatyka czasownik: czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous (tense revision), Present Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous,
Future Perfect, Future Perfect Continuous, to be going to, future in the past; the first, the second, the third
conditional, mixed conditional, likely, probably; alternatives to if; modal verbs, past modals of deduction, would
rather, had better; passive voice (all forms- he is thought to, it is said that), get /have sth. done passive report
structure; reported speech (statements, imperatives, requests, questions ), reporting verbs with or without direct
objects; as; stative verbs, verbs of the senses; gerunds and infinitives (with and without to); used to, be used to,
get used to; structures after wish, if only; phrasal verbs; wh-questions (object, subject), question formation(revision); auxiliary verbs, so and either/neither; countable/uncountable and plural nouns; adjective order, using
adjectives as nouns ; comparatives, superlatives; thethe+comparatives; adjectives followed by prepositions;
adverbs and adverbial phrases ; so/suchthat; quantifiers: all/every, bothand; eitheror, neithernor, etc; linking
words: 'although', 'however', 'furthermore', 'in spite of', 'because' and 'because of', 'since' and 'therefore,
defining/non defining relative clauses, clauses of contrast and purpose: whatever/whenever, etc, emphasis ( cleft
sentences ); word formation- suffixes and prefixes; articles and determiners
tematy/sownict
wo z zakresu
Osobowo i cechy charakteru, uczucia ( sympatia, zadowolenie, poczucie zawodu, irytacja, etc. ), zdrowie ( troska o
zdrowie, schorzenia, symptomy choroby, leki, leczenie, etc. ), ciao i wygld fizyczny, ubrania i idiomy z nimi
zwizane, moda, zakupy, podre rnymi rodkami transportu, wakacje-opisywanie miejsc, przestpstwa , procesy i
rodzaje kar, pogoda, rodzaje muzyki, sen i sny/marzenia, media a wspczesny wiat, nauka, warunki ycia na wsi i
w miecie, domy i umeblowanie, wiat reklamy i biznesu, wyraenia ze swkiem money , ycie rodzinne i
towarzyskie- luby, wesela, wita, ywienie ( przepisy, diety, produkty spoywcze-kolokacje, wyraenia czasowe,
look at/see, edukacja/nauka jzykw obcych, przymiotniki zoone, sowotwrstwo, phrasal verbs, have/make/take
collocations, wyraenia z go, czniki zda, synonimy i antonimy, kolokacje, rodziny sw, wyraenia kolokwialne
formy tekstw
pisanych
nieformalny i formalny e-mail/list, krtkie opowiadanie, wypracowanie (wyraanie opinii; za/przeciw), artyku,
raport/sprawozdanie, notka biograficzna, opis miejsca, osoby, domu; historyjka na podstawie obrazkw, skarga, C.V
plus list motywacyjny, recenzja
Podrczniki New Inside Out upper-intermediate; New English File upper-intermediate; dodatkowe materiay - indywidualnie
wybierane przez lektorw
Warunki zaliczenia obecno na zajciach, sprawdziany, testy, zadania domowe, aktywno oraz dodatkowe warunki, podane przez
prowadzcego na pierwszych zajciach

Rok akademicki: 2011/2012