6 ოქტომბერი, 2014 წ.

ამისამართო

სამსახურთან,

გეოდეზიისა

და

კარტო-

გრაფიის, სივრცითი ინფორმაციისა

უზრუნველყოფის

და

კადასტრის

დეპარტამენტთან

მჭიდრო თანამშრომლობით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტში

შეიქმნა

და

2013

წლის

აპრილიდან დაინერგა “მისამართების
სარეგისტრაციო
შემდეგ,

პროგრამა“.

ქვეყნის

არსებული

მას

მასშტაბით

სამისამართო

ინფორ-

მაციის, პროგრამის მონაცემთა ბაზაში
განთავსება აქტიურად მიმდინარეობს.
ასევე,

სამისამართო

სამსახურის

პროგრამა

იხვეწება,

ხარვეზები

სწორდება

და ახალი ფუნქციები

ემატება.
მიმდინარე წლის ზაფხულში პროგრა მას დაემატა აგრეგატული ფუნქცი--

ები ,

რომელიც

იძლევა

შემდეგ

შესაძლებლობას:

მონაცემთა

დიდი

რაოდენობა

გამოშვებაში
წაიკითხავთ
სიახლეებს
პროგრამული უზრუნველყოფა
გვერდები (1–დამ...7–მდე)
ინფრასტრუქტურა ........გვ. 8

პროგრამისტის ჩარევის გარეშე,

უსაფრთხოება ...............გვ. 9

ერთი

სტატისტიკა და
ანგარიშგება ...............გვ. 10

განცხადებით,

ძალიან

მცირე დროში დარეგისტრირდეს.
მაგ., ინვენტარიზაციის შედეგად,
ვაკის რაიონის მისამართები ერთი
განაცხადით,

მაქსიმუმ,

მომხმარებელთა
მხარდაჭერა ..............გვ. 11

ერთ

დღეში დარეგისტრირდა.

გაგრძელება იხ. შემდეგ გვერდზე.

მოთხოვნების შესაბამისად,

“სამისამართო პროგრამის მეშვეობით სამუშაოს
შესრულებისათვის დახარჯული ადამიანური და
დროითი რესურსი საგრძნობლად შემცირდა”.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 1

1

მონაცემების

რეგისტრაციის

დროს,

მისა-

მართების ინვენტარიზაციის შედეგად შეგრო-–

ადამიანური და დროითი რესურსი საგრძნობლად
მცირდება.

ვებული სივრცითი მონაცემები უძრავი ქონების
არსებულ საკადასტრო მონაცემებს პროგრა-მულად

შედარდეს.

შედარების

შემდეგ

ბრუნდება:

აგრეგატული ფუნქციის მეშვეობით პროგრამას
მისამართების

(მაგ.,

გაერთიანების

ფუნქცია

ქუჩების)
დაემატა.

დაყოფის,
ფუნქცია

დაფიქსირდა თუ არა შეცდომა;

შესაბამისი მისამართის სივრცულ /საკადასტრო

შეცდომის ტიპი – გადაფარვა, ზედდება,

მონაცემებს ითვალისწინებს

ცდომილება და ა. შ.;

შეცდომის მოგვარების გზა.

მონაცემების

შედარება

პროგრამულად

გაწერილი კადასტრის წესების დაცვით ხდება, რის
შედეგადაც სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო

მისამართების რეგისტრაციის პროგრამა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 2

2

სექტემბრის
სარეგისტრაციო

თვიდან

უძრავი

პროგრამის

ქონების

ახალი

ვერსიის

დანერგვა დაიწყო. პროგრამას დაემატა კადასტრის
ფუნქციონალი.

უძრავი

ქონების

სარეგისტრაციო

მონაცემები

საკადასტრო მონაცემებს დაუკავშირდა;

საკადასტრო

ცვლილებები

ავტომატურად

აისახება რუკაზე www.maps.napr.gov.ge

უახლოეს

მომავალში

ქონების

რეგისტრაციის

დეპარტამენტთან და გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის,
სივრცითი ინფორმაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან თანამშრომლებით იგეგმება
მნიშვნელოვანი ცვლილებები.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 3

3

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
პირთა

რეგისტრაციის

წლის აგვისტოში

დეპარტამენტს

2014

საქართველოში არსებული

მუნიციპალიტეტების/

თვითმმართველი

ერთეულების რეესტრის წარმოება გადმოეცა/
დაევალა.
ინფორმაციული
ტამენტში,
იურიდიულ

ტექნოლოგიების

პირთა

რეგისტრაციისა

დეპარტამენტებთან

თანამშრომლობის

დეპარ--

შედეგად,

და

მჭიდრო

ამონაწერი მუნიციპალიტეტის შესახებ

მუნიციპა --

ლიტეტების რეესტრის სისტემა (ვებაპლიკაცია)
შეიქმნა.

დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს, სასურველი

მუნიციპალიტეტის შესახებ

ამონაწერი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლის ჩარევის გარეშე, ნებისმიერ
დროს, „ონლაინ“ რეჟიმში უფასოდ მოამზადოს და აიღოს.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 4

4

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

დეპარტა–

მენტში აქტიურად მიმდინარეობს მეწარმეთა და
არასამეწარმეო

(არაკომერციულ)

იურიდიულ

პირთა რეესტრის პროგრამის განვითარება, პირთა
რეგისტრაციის

დეპარტამენტის

მოთხოვნების

შესაბამისად.
1. მიმდინარე წლის აპრილის ბოლოს წარმატებით
დაინერგა

“ახალი

ამონაწერი“.

ფარგლებში

დაიხვეწა

განთავსდა

სრუ ლი

და

პროექტის
ამონაწერში

რეგისტრირ ებუ ლი

მონაცემები. კერძოდ, პროგრამას დაემატა:

2.

ტესტირების

რეჟიმშია

გირავნობის

“სამეწარმეო

რეგისტრაციის

წილზე

მოდული”.

“მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერცისამეწარმეო სუბიექტის იურიდიული სტატუსის გარდაქმნის სრული ისტორია;
მმართველობის ორგანოს

და წევრების

რეგისტრაციის მოდული;
 წილის მმართველის ინფორმაცია;
თანამესაკუთრეთა წილადი წილები (წილე
-ბის

ისეთი

სახით

გადანაწილება,

ულ) იურიდიულ პირთა რეესტრი დაუკავშირდა
გირავნობა/ლიზინგის

უფლებათა

რეესტრს.

სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრირებულ წილზე
გირავნობა ავტომატურად იძებნება გირავნობის/
ლიზინგის

რეესტრში.

რეესტრში

მთელ

ქონებაზე
ავტომატურად

გირავნობის/ლიზინგის
ან

მთელ

სამომავლო

რეგისტრირებული
ვრცელდება

გირავნობა
სამეწარმეო

რეესტრში რეგისტრირებულ წილებზე.

როდესაც ვერ ხერხდება წილების ზუსტი
მთელი/სასრული პროცენტის გამოთვლა).

მეწარმეთა და არასამეწარმეო რეესტრის სისტემაში წარმატებით
დაინერგა “ახალი ამონაწერი”.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 5 5

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო
მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დაცული
ინფორმაციის

ვებსერვისებით

მიწოდება

მესამე

პირებისათვის, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო
ორგანიზაციებისათვის.

სახელმწიფო

ორგანი --

ზაციები მომსახურებით ისარგებლებენ

უფასოდ,

ყველაზე მოთხოვნადი მომსახურებებია:
 იურიდიული პირების ძებნის ვებსერვისი;
 ბანკში ანგარიშის გახსნის ვებსერვისი;
 უძრავი ქონების ძებნის ვებსერვისი.

ხოლო კერძო ორგანიზაციები წინასწარ დადგენილ
საფასურს

გადაიხდიან.

რამდენიმე

კერძო

ორგანიზაციასთან ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა.
ესენია: TBC, სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკი
„კონსტანტა“, „ლიბერთი ბანკი“, „პაშა ბანკი“ და
ა.შ.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის ახალ
ვერსიაზე მუშაობა დასრულებულია. სისტემას
წერილის შესრულების ვადებთან დაკავშირებული
ახალი ფუნქცია დაემატა, ასევე, ცვლილება
შევიდა წერილის შესრულების კუთხით, რაც
გულისხმობს
წერილის
ადრესატებისთვის
შესასრულებელ
დავალებებად
ჩაშლას
და
სხვადასხვა ვადის განსაზღვრის საშუალებას.
სისტემაში შეტანილმა ცვლილებებმა სამუშაო
პროცესი გააიოლა და მომხმარებლისთვის უფრო
გასაგები გახადა. მოხდა სისტემის ოპტიმიზება.
აღნიშნული ვერსია სატესტო რეჟიმშია და უახლოეს მომავალში
დანერგვა. პროექტში მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ საჯარო
კანცელარიის, იურიდიული და საინფორმაციო სამსახურები და
ორგანიზაციები.
მოგეხსენებათ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს

იგეგმება მისი რეალურ გარემოში
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
ასევე, ჩვენს სისტემაში ჩართული
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული

სისტემა ერთ-ერთ წარმატებულ და მასშტაბურ პროექტად ითვლება. იგი დანერგილია 31 ორგანიზაციაში,
მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და 6 სამინისტროში. ჩვენი სისტემა ერთერთია სახელმწიფო უწყებებში დანერგილ სამ სხვადასხვა დოკუმენტბრუნვის სისტემას შორის.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 6 6

საჯარო რეესტრის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტში, 2011
წლიდან
ზე

დაიწყო

აღსრულების

ეროვნული

ბიუროს

პროექტ -

(‘საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა’) მუშაობა. პროექტის მიზანი

იყო აღსრულების ბიუროს ბიზნესპროცესების ეტაპობრივი ავტომატიზაცია.
საგანგებოდ შეიქმნა საპროექტო ჯგუფი, რომელიც აერთიანებდა აღსრულების
ეროვნული ბიუროს მიერ საგანგებოდ გამოყოფილ თანამშრომლებს და საჯარო
რეესტრის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის თანამშრომლებს.
სისტემის

წარმატება

სწორედ

ამ

ჯგუფის

მჭიდრო

თანამშრომლობამ

განსაზღვრა. მას შემდეგ, ყოველი წლის დასაწყისში დგება ახალი ეტაპის
(მიმდინარე წლის) ქვეპროექტების სია და თითოეულისთვის თანმიმდევრულად
ხდება მოთხოვნების დეტალური ჩამოყალიბება, განხორციელება და დანერგვა.
ამჟამად მიმდინარეობს სისტემის მე-4.0.08 ვერსიაზე ერთობლივი მუშაობა. სულ ცოტა ხნის წინ (ივლისიდან
დღემდე) წარმატებით დაინერგა რამდენიმე მოდული, მათ შორის:
 მომხმარებელთა მართვის სრულიად ახალი და მოქნილი მოდული;
 წარმატებით შეიქმნა აღმასრულებლების დაჯგუფების და საქმის აღმასრულებლებზე ავტომატურად
განაწილების სრულიად ახალი მოდული, რომლის ტესტირებაც მიმდინარეობს და ოქტომბრის
დასაწყისში რეალურ გარემოში დაინერგება;
 დაიხვეწა სუბიექტის მოძიების მოდული, სერვისი სამეწარმეო რეესტრსა და სოც. სააგენტოში;
 მიმდინარეობს ბანკებში მოძიების სერვისის გამართვა/გატესტვა ბანკ „რესპუბლიკასთან“.

წლის პირველ და მეორე კვარტალებში წარმატებით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
 დაინერგა მოძიების მოდულები და გაიმართა სერვისები საჯაროსთან, სამეწარმეოსთან და
საშემოსავლოსთან;
 დაინერგა ბანკებში მოძიების მოდული და გაიმართა სერვისები „პაშა“ და „ფინკა“ ბანკებთან;
 აუქციონის არსებული ორეტაპიანი მოდული შეიცვალა სამეტაპიანად, ახალი კანონმდებლობის
შესაბამისად;
 დაიხვეწა ფინანსური მოდული ბუღალტრებისთვის;
 გაანალიზდა შემოსული ხარვეზები და, შესაბამისად, დაიხვეწა სისტემაში არსებული მოდულები.
წლის ბოლომდე იგეგმება კიდევ რამდენიმე მოდულის განვითარება, დახვეწა და დანერგვა. ამ ცვლილებებს,
სავარაუდოდ, შემდეგ გამოშვებაში მოგაწვდით.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 7 7

ელექტრონულ მომსახურებებზე

აპლიკაციების
მონიტორინგი

მოთხოვნა

მომსახურების

ელექტრონული მომსახუ
შეუფერხებლად

-რებით

მიწოდების

მიზნით

მუდ-

მივად ხდება მონიტორინგი.

იქმნება.
ული

სისტემა

ყოველ 30 წამში ერთხელ,
ავტომატურ

რეჟიმში,

თითოეულ

აპლიკაციას

ამოწმებს.

შეფერხების

შემთხვევაში, შეტყობინება
ელექტრონული
და

მოკლე

ფოსტით
ტექსტური

იზრდება,

ახალი

მათი

სახეებიც

შეუფერხებელი

მომსახურებისთვის

ინფორმაცი-

ტექნოლოგიების

ინფრა--

სტრუქტურის გაფართოება გახდა
საჭირო.

მონიტორინგის

მუდმივად

პროექტის

ფარგლებში

გათვალისწინებულ იქნა ღირებუ-ლების შემცირება, ავტომატიზაციისა და უსაფრთხოების დონის გაზრდა.
მიზნის მისაღწევად "ღრუბლოვანი" ინფრასტრუქტურა იქმნება ღია, უფასო
ტექნოლოგიების გამოყენებით. დაგეგმილია ახალი მონაცემთა ცენტრის
მშენებლობა, რომელიც

2015 წლის გაზაფხულის ბოლოს დასრულდება.

დასრულების შედეგად, თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაუმჯობესებულ და
გაზრდილ ინფრასტრუქტურას მივიღებთ.

შეტყობინების სახით ავტომატურად იგზავნება. შეტყო
-ბინება

ეგზავნება

ტექნი-

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

ინფრასტრუქტურის

გაფართოების

კური მხარდაჭერის სამსა-

მიზნით, სააგენტომ თანამედროვე აპარატურა შეიძინა. რადგან აპარატურა

ხურსა და ყველა სერვერის

ძვირადღირებულია, ტენდერში კონკურენტული გარემო

ადმინისტრატორს. რამდე-

შეიქმნა. შედეგად მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი ფასდაკლება:

ნადაც

სანახი სისტემა: სატენდერო თანხა: 1090000 ლარი, დავზოგეთ 33%,

ყველა

პასუხის-

მაქსიმალურად

მგებელი პირი ერთდრო-

შევიძინეთ 729000 ლარად;

ულად იგებს პრობლეების

სასერვერო აპარატურა: სატენდერო თანხა: 1800000 ლარი, დავზოგეთ

შესახ ებ,

42%, შევიძინეთ 10390000 ლარად.

შესაბამის ად

რეაგირების დრო

მინიმა-

ლურია.

Blade Servers
& SAN storage
ფასი ლარში 1258000

Cloud Servers

სხვაობა

1039041

17.5%-ით
ნაკლები

CPU

896 ცალი
2.6GHz

1200 ცალი
2.8 GHz

1.33 ჯერ მეტი

RAM

4096 GB

7680 GB

1.87 ჯერ მეტი

SSD

8.4 TB

144 TB

17.14 ჯერ მეტი

HDD

118 TB

540 TB

4.57 ჯერ მეტი

NET

10 Gbps

40 Gbps

4 ჯერ მეტი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 8

8

ამა წლის 24 სექტემბერს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა და
პოლონელი ექსპერტების მიერ ორგანიზებულ კიბერ სავარჯიშოში,
რომელშიც როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას, საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების გუნდმა გაიმარჯვა.
ღონისძიების ფარგლებში სულ 16 ორგანიზაცია მონაწილეობდა,
თითოეული

მათგანის

ამოცანა

იყო

სერვერების კიბერშეტევებისაგან დაცვა.

მათთვის

განკუთვნილი

კიბერშეტევას მონაცემთა

გაცვლის სააგენტოსა და პოლონელი ექსპერტებისგან შემდგარი
გუნდი ახორციელებდა.
აღნიშნული

ღონისძიების

მიზანი

საჯარო

და

კომერციული

ორგანიზაციების ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტების
კიბერუსაფრთხოების კრიზისულ სიტუაციებში გამოცდა და მომზადება
იყო.

“ინფორმაციული ტექნოლოგიების გუნდმა საუკეთესო შედეგი აჩვენა”.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 9 9

ცოტა რამ
Oracle BI–ის
შესახებ

საჯარო რეესტრის ეროვნულ
სააგენტოში

ანგარიშგებების

300

საწარმოებლად და მონაცემთა

250

აპრობირებულია

ანალიზისთვის მონაცემთა დამუ-

200

მსოფლიოს ბაზარზე და

შავების სამსახური აქტი-ურად

150

ნერგავს მსოფლიოში ერთ–ერთ

100

იყენებენ კერძო
კომპანიები და
სახელმწიფო
ორგანიზაციები,

საუკეთესო

სისტემას

50

(Oracle BI), რომელიც საშუალე-

0

ბას

მძლავრ

გვაძლევს

ადამი-ანური

17

7

29

20

ივლისი

PDF, MS Excel და ა.შ.).

21 10

12

აგვისტო

სამეწარმეო რეესტრი სხვა

ბის შესაბამისად (მაგ.: MS word,

UPS, IBM, HP, Cisco Sys-

32 44

ნერიროს ანგარიშები ნებისმიერ

vo, SAS Scandinavian Air-

(StatensJordbruksverk);

102

კანცელარია

ფორმატში ბიზნესის მოთხოვნე-

dish Board of Agriculture

175

რესურსის ჩაურევლად დააგე-

როგორებიცაა: Vollines System, IKEA, Swe-

246

სექტემბერი

უძრავი ქონება

დამუშავებული მოთხოვნები თვეებისა და
სისტემების მიხედვით

მონაცემთა დამუშავების სამსახურის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები:
1.

tems, P&G, Royal Bank of

აიწყო უძრავის ქონების მონაცემთა საცავი, რომელშიც ყოველ საღამოს,
წინასწარ განსაზღვრული ლოგიკით, ავტომატურ რეჟიმში თავს იყრის უძრავი
ქონების ბაზიდან წამოღებულ მონაცემებს.

Canada, Ministry of Justice
of Romania, Crown Office
Procurator Fiscal Service
UK , Ministry of Justice,
Prosecutor Office –
Nitherlands და ა.შ.

შედეგად მივიღეთ, რომ:
 მნიშვნელოვნად გამარტივდა მონაცემების ამოღება;
 მნიშვნელოვნად შემცირდა მონაცემების ამოღების დრო;
 არ იტვირთება უძრავი ქონების ძირითადი სერვერი, რაც უზრუნველყოფს
პროდუქტიული სისტემის შეუფერხებელ მუშაობას.
2.

ყველა სტატისტიკა, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით იგზავნებოდა
სხვადასხვა სამსახურში/უწყებაში, აიწყო Oracle Publisher-ში.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 10

10

მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახური უზრუნველყოფს მომხმარებლების მიერ
დაფიქსირებული

ინციდენტების, პროგრამული ხარვეზების,

შიდა ქსელისა და

კომპიუტერული ტექნიკის ხარვეზების მონიტორინგს, გამოვლენასა და აღმოფხვრას.
მომხმარებლების მომსახურებისთვის ისეთ თანამედროვე და ყველასთვის ნაცნობ
საშუალებას იყენებს, როგორიცაა Service Desk Plus პროგრამა. სამსახური
მომსახურების

ხარისხის

განვითარებაზე

მუდმივად

ზრუნავს

და

ცდილობს,

პრობლემები მაქსიმალურად სწრაფად მოაგვაროს.
ქვემოთ მოყვანილია 3 თვის სტატისტიკური მონაცემები. სულ დაფიქსირდა 19 409
ინციდენტი, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად:
ჯგუფი

ინციდენტი/
მოთხოვნა

პროგრამული უზრუნველყოფა
ტექნიკური დახმარება
ცხელი ხაზი

16400
1224
189

პროგრამული განვითარების სამსახური
მონაცემთა დამუშავების სამსახური
ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების

187
261
213

სამსახური
ანალიტიკოსების ჯგუფი

16

სატელეფონო კონსულტაცია

919

მომხმარებელთა

მხარდაჭერის

სამსახურის

ცხელი

ხაზი,

სატელეფონო

მომსახურებას უწევს შემდეგ გარე უწყებებს:

სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული სისტემები დანერგილია
სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებში

მათ შორისაა დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა, რომელის

მომხმარებლების რაოდენობა 10 000–ია. სამინისტროები, რომელსაც მხარდაჭერის სამსახური ემსახურება:

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

07.10.2014 11

11

მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი სიახლეებით!

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
მის: თბილისი, წმ. ნიკოლოზის/ნ. ჩხეიძის ქ. 2

07.10.2014 12